ZAŠTITA

1

(prema tome i vrstu zaštite od direktnog dodira delova pod naponom)

IP X1 X2 (International Protection)
Zatvaranje električnih ureñaja u kućište koje sprečava prodor stranih tela i prašine X1 i prodor tečnosti X2. Zaštita provodnika pod naponom od prekomernih struja
Od struja preopterećenja Od struja kratkih spojeva

Zaštitni ureñaji (prema JUS N.B2.743)
Ureñaji koji obezbeñuju zaštitu i od preopterećenja i ks.
Prekidači i osigurači

Ureñaji koji obezbeñuju zaštitu od preopterećenja
Zaštitni ureñaji sa inverznim kašnjenjem

Ureñaji koji obezbeñuju zaštitu od ks.
Prekidači i osigurači

04.05.2009.

2 od 38

Zaštita od struje preopterećenja
Zaštitni ureñaji moraju prekinuti svaku struju preopterećenja pre nego što ta struja pruzrokuje povećanje temperature štetno za izolaciju, spojeve, stezaljke ili okolinu.

Trajno dozvoljena struja Iz Projektovana struja IB

1,45 Iz Karakteristika PROVODNIKA Karakteristika

Nazivna struja delovanja zaštitnog ureñaja In Struja delovanja I2

ZAŠTITNOG UREðAJA Radna karakteristika ureñaja koji štiti provodnik od preopterećenja mora da ispuni 2 uslova: 1. IB ≤ In ≤ IZ
04.05.2009. 3 od 38

2. I2 ≤ 1.45 ⋅ IZ

Zaštita od struje kratkog spoja
Zaštitni ureñaji moraju prekinuti svaku struju kratkog spoja pre nego što ta struja prouzrokuje povećanje temperature štetno za izolaciju, spojeve, stezaljke ili okolinu Zbog toga se mora znati očekivana struja kratkog spoja u svakoj tački instalacije Ovo se odreñuje proračunom ili merenjem

04.05.2009.

4 od 38

Svaki zaštitni ureñaj mora da zadovolji:
Moć prekidanja ne sme biti manja od očekivane struje ks. Struja ks se mora prekinuti unutar vremena koje dovodi provodnike do dozvoljene granične temperature Za kratke spojeve koji traju do 5 sekundi vreme koje dovodi provodnik do granične temperature približno se izračunava formulom

S t ≤k I ks

t

− trajanje ks [s ]

S − presek mm 2 k = 115 Cu + PVC k = 135 Cu + G, XPE , k = 74 Al + PVC
04.05.2009. 5 od 38

[

]

Smatra se da su provodnici zaštićeni od preopterećenja i struje ks kada se napajaju iz izvora čija struja ne može da premaši podnosivu struju provodnika (transformatori za zvonca, transformatori za zavarivanje...)

04.05.2009.

6 od 38

Selektivnost zaštite
Selektivnost zaštite može se definisati kao sposobnost zaštitnog ureñaja prekomerne struje da prekine strujno kolo u kome se desio kvar bez uticaja na ispravna strujna kola istog sistema
t
F2 F2 F1 F1

I
Iks

04.05.2009.

7 od 38

Zaštitni ureñaj diferencijalne struje ZUDS
napajanje

Uravnotežen trofazni sistem

N

L1 L2 L3

iL1 (t ) + iL 2 (t ) + iL3 (t ) = 0 iN (t ) = 0
Neuravnotežen trofazni sistem – struja neutralnog voda predstavlja nesimetriju ali i dalje je

∆I />

iL1 (t ) + iL 2 (t ) + iL3 (t ) + i N (t ) = 0
Ukoliko se pojavi struja koja protiče van konture obuhvaćene magnetnim torusom javiće se fluks u jezgru srazmeran toj diferencijalnoj struji
N L1 L2 L3

iN iL1 iL2 iL3
ka potrošaču

iL1 (t ) + iL 2 (t ) + iL3 (t ) + iN (t ) = ∆i (t )
04.05.2009.

8 od 38

Zaštitni ureñaj diferencijalne struje ZUDS
Dodatni zaštitni ureñaj Isključuje instalaciju ukoliko se javi diferencijalna struja veća od unapred definisane vrednosti Ne reaguje pri pojavi simetričnih kratkih spojeva ZUDS u strujnim kolima bez zaštitnog voda PE se ne smatra za dovoljnu zaštitu od indirektnog dodira

Otpor uzemljenja zaštitnog provodnika i iznos diferencijalne struje moraju biti takvi da je zadovoljen izraz:

Ra ⋅ I ∆n ≤ 50 V
04.05.2009. 9 od 38

Izrañuju se za struje do 125 (200) A. Nazivna struja In Nazivna difrencijalna struja delovanja I∆n Nazivna difrencijalna struja nedelovanja I∆n0 Nazivni napon Un Nazivna frekvencija fn

Izvedbe
Tip S – sa kašnjenjem 0,5s pri I∆n odnosno 0,15s pri 5⋅I∆n Tip G – sa trenutnim isklj. 0,3s pri I∆n odnosno 0,04s pri 5⋅I∆n

Vrednosti za I∆n
20, 10, 5, 1 A, 500, 300, 100 mA, 30, 12, 6 mA
04.05.2009. 10 od 38

Diferencijalna FID sklopka 40/4

04.05.2009.

11 od 38

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA
Pod električnim udarom podrazumeva se proticanje struje kroz čovečije telo Do proticanja struje dolazi kada se izmeñu pojedinih delova čovečijeg tela javi potencijalna razlika Ovo se može dogoditi:
Pri dodiru elektroprovodnih delova koji se u normalnom pogonu nalaze na nenultom potencijalu (DIREKTAN DODIR) Pri dodiru elektroprovodnih delova koji se na potencijalu različitom od nultog mogu naći u slučaju kvara (INDIREKTAN DODIR)

Najčešće se potencijalna razlika javlja izmeñu ruku ili izmeñu ruke i tačke oslonca (stajališta). Ovo se naziva NAPON DODIRA Zaštitne mere koje se preduzimaju se baziraju na osnovu posledica fiziološkog dejstva struje na čoveka. Do ovakvih saznanja se došlo statističkim istraživanjima i važe za odreñenu populaciju i za odreñene uslove koji se javljaju u ovakvim neželjenim situacijama

04.05.2009.

12 od 38

Zaštita je definisana standardom JUS N.B2.741 Zaštita se postiže primenom odgovarajućih mera koje mogu biti:
Istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira Zaštita od direktnog dodira Zaštita od indirektnog dodira

Istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira
Bezbednosno mali napon SELV (Safety extra low voltage) i Uzemljeni bezbednosno mali napon PELV (Protective extra low voltage) Mali radni napon FELV (Functional low voltage)

04.05.2009.

13 od 38

Prikaz upotrebe strujnih kola SELV, PELV i FELV

04.05.2009.

14 od 38

Zaštita od direktnog dodira
Zaštita izolovanjem
Uloga zaštitnog izolovanja je da spreči svaki dodir sa delovima pod naponom. Delovi pod naponom moraju biti potpuno pokriveni izolacijom koja se može ukloniti samo njenim razaranjem NAPOMENA: Boje, lakovi, emajli i sl. se ne smatraju dovoljnom izolacijom

Zaštita pregradama ili kućištima - minimalno IP2x Zaštita preprekama – sprečava slučajan dodir, a ne i nameran pristup zaobilaženjem prepreke Zaštita postavljanjem van dohvata ruke
sprečava slučajan dodir rukom. Istovremeno pristupačni delovi koji su na različitim potencijalima ne smeju se nalaziti unutar prostora dohvata ruke.

Dopunska zaštitna mera ZUDS do 30mA - ovo je samo dopunska mera gde se sumnja da prethodne mere nisu dovoljne
04.05.2009. 15 od 38

Zaštita od indirektnog dodira
Zaštita automatskim isključenjem napajanja Zaštita ureñajima klase II ili odgovarajućom izolacijom

Zaštita postavljanjem u neprovodne prostorije
Namera je da se spreči istovremeni dodir delova različitih potencijala u slučaju kvara izolacije -otpornost izolacije zidova i podova mora biti najmanje 50k za napone instalacije do 500V i 100k za više napone -izloženi provodni delovi moraju biti dovoljno razmaknuti da se ne mogu istovremeno dodirnuti -ne smeju se upotrebljavati zaštitni provodnici

Zaštita lokalnim izjednačenjem potencijala bez spajanja sa zemljom
Provodnici za izjednačenje potencijala moraju spajati sve istovremeno pristupačne provodne delove i strane provodne delove Takvo lokalno izjednačenje potencijala ne sme biti povezano sa zemljom niti direktno niti preko izloženih ili stranih provodnih delova

Zaštita električnim odvajanjem
Umnožak napona mreže i dužine strujnog kola ne bude veći od 100 000Vm, za dužine do 500m. Strujno kolo se napaja iz izvora za odvajanje –TR, mot-gen.isl. 04.05.2009. 16 od 38

ZAŠTITNE MERE

Zaštita sprečavanjem istovremenog dodira delova pod naponom Zaštita primenom drvene prepreke

Zaštita postavljanjem van dohvata ruke

Prostor dohvata ruke S-površina na kojoj se kreće osoblje
04.05.2009. 17 od 38

ZAŠTITA AUTOMATSKIM ISKLJUČENJEM NAPAJANJA
U slučaju kvara na izolaciji automatsko isključenje napajanja ima za cilj da spreči nastajanje napona dodira takve vrednosti i u takvom trajanju da ne predstavlja opasnost u smislu štetnog fiziološkog dejstva OPŠTI PRINCIPI:
Uzemljenje -izloženi provodni delovi moraju se spojiti sa zaštitnim provodnikom.
Istovremeno pristupačni delovi moraju se spojiti na isti sistem uzemljenja

Glavno izjednačenje potencijala – povezuje sve metalne mase Isključenje napajanja – zaštitni ureñaj kojim se isključuje napajanje u slučaju kvara na izolaciji u odreñenom vremenu koje sprečava dugotrajno održavanje napona većeg od 50V. Ovo vreme ne sme prelaziti 5s. Po potrebi se primenjuje i lokalno izjednačenje potencijala.
04.05.2009. 18 od 38

Tipovi razvoda
s obzirom na odnos prema uzemljenju TN sistem napajanja TT sistem napajanja IT sistem napajanja
Slovne oznake Prvo slovo – odnos sistema napajanja prema zemlji:
T – direktan spoj sa zemljom u jednoj tački I – svi provodnici pod naponom izolovani prema zemlji ili jedna tačka spojena sa zemljom preko impedanse
04.05.2009. 19 od 38

Drugo slovo – odnos izloženih provodnih delova instalacije prema zemlji:
T – direktan spoj izloženih provodnih delova sa zemljom nezavisno od uzemljenja bilo koje tačke sistema napajanja N – direktan električni spoj izloženih provodnih delova sa uzemljenom tačkom sistema napajanja (u naizmeničnim sistemima uzemljena tačka je normalno neutralna tačka)

Ostala slova (ako postoje) znače položaj neutralnih i zaštitnih provodnika;
S – neutralna i zaštitna funkcija obezbeñene posebnim provodnicima C – neutralna i zaštitna funkcija objedinjene u jednom provodniku (PEN provodnik)

04.05.2009.

20 od 38

TN - sistem napajanja
Jedna direktno uzemljena tačka sistema napajanja, a svi izloženi provodni delovi moraju se spojiti sa uzemljenom tačkom sistema pomoću zaštitnog provodnika
L1 L2 L3 N PE

Uzemljenje sistema

Izloženi provodni delovi

TN - S kroz ceo sistem su razdvojeni neutralni (N) i zaštitni provodnik (PE) 04.05.2009. 21 od 38

TN - C kroz ceo sistem su neutralna i zaštitna funkcija objedinjene u jednom provodniku (PEN)
L1 L2 L3 PEN

Uzemljenje sistema

Izloženi provodni delovi

04.05.2009.

22 od 38

TN-C-S sistem - neutralna i zaštitna funkcija objedinjene su u jednom provodniku (PEN) samo u jednom delu sistema
L1 L2 L3 PEN

N PE

Uzemljenje sistema

Izloženi provodni delovi

04.05.2009.

23 od 38

TT sistem – jedna tačka napajanja je direktno uzemljena a izloženi provodni delovi su spojeni sa zemljom preko uzemljenja koje je električki nezavisno od uzemljenja sistema napajanja
L1 L2 L3 N

PE

Uzemljenje sistema

Izloženi provodni delovi
04.05.2009. 24 od 38

IT sistem – sistem napajanja nema nijednu direktno uzemljenu tačku, a izloženi provodni delovi instalacije su uzemljeni
L1 L2 L3

impedansa PE

Uzemljenje sistema

Izloženi provodni delovi
04.05.2009. 25 od 38

TN - C
L1 L2 L3 PENN O

Id

04.05.2009.

26 od 38

TN - C
L1 L2 L3 PEN O

Uc = Id ⋅ Z
Id

Id =

Uo ( RT + R A + RPEN ) 2 + ( X T + X A + X PEN ) 2 C
U o ⋅ RPEN 2 + X PEN 2
U ( RT + R A + RPEN ) + ( X T + X A + X PEN ) 2

Z = RPEN 2 + X PEN 2

Uc =

2

Ud

d

Uc

04.05.2009.

27 od 38

TN - S
L1 L2 L3 N PE O

Ip

04.05.2009.

28 od 38

TN - S
L1 L2 L3 N PE O

Zs Id

C

Ud

Iz

04.05.2009.

29 od 38

TN -C- S
L1 L2 L3 N PEN O PE

Ip

04.05.2009.

30 od 38

TN -C- S
L1 L2 L3 N PE O Zs Id

C

Ud

Iuz Iz

04.05.2009.

31 od 38

TT
L1 L2 L3 N PE O

Ip

04.05.2009.

32 od 38

TT
L1 L2 L3 N PE O Zs Ik

U C = I d ( Ra + RPE + Rd )

C

Ud

Iz

04.05.2009.

33 od 38

IT
L1 L2 L3 PE

Ip

04.05.2009.

34 od 38

IT
L1 L2 L3 PE

Ud

Id1

04.05.2009.

35 od 38

L1 L2 L3 O N PE

Id1

Z

Ud

04.05.2009.

36 od 38

Z0

Z0

M

M L1 L2 L3 PE

Z0m1

Za

Zb

Zbm2

A

BV

04.05.2009.

37 od 38

L1 L1 N PE Ik L2 L3 N PE

ZUDS ZUDS

R

T R T

Ik

Ud

Ud

04.05.2009.

38 od 38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful