(‫ברכת המזון )אשכנז‬

Birkat Hamazon Text
Grace After Meals (Ashkenaz)

‫בחול קודם ברכת המזון‬

‫ ִכּי ָשׁם ְש ֵאלוּנוּ‬: ‫נּרוֹתינוּ‬
ֵ ‫ ָתּ ִלינוּ ִכּ‬, ‫ּתוֹכהּ‬
ָ ‫ֲר ִבים ְב‬
ָ ‫ ַעל ע‬: ‫ָכ ֵרנוּ ֶאת ִציּוֹן‬
ְ ‫ ְבּז‬, ‫ָשׁ ְבנוּ גַּם ָבּ ִכינוּ‬
ַ ‫ַהרוֹת ָבּ ֶבל ָשׁם י‬
ֲ ‫ַעל נ‬
‫ ִאם‬: ‫ֵכר‬
ָ ‫אַד ַמת נ‬
ְ ‫ ַעל‬, ‫ָשיר ֶאת ִשיר יְ הוָה‬
ִ ‫יך נ‬
ְ ‫ ֵא‬: ‫ ִשירוּ ָלנוּ ִמ ִשיר ִציּוֹן‬, ‫תוֹל ֵלינוּ ִש ְּמ ָחה‬
ָ ְ‫שׁוֹבינוּ ִד ְּב ֵרי ִשיר ו‬
ֵ
‫רוּשׁ ַליִ ם ַעל‬
ָ ְ‫ֲלה ֶאת י‬
ֶ ‫ ִאם לֹא אַע‬, ‫ ִתּ ְד ַבּק ְלשׁוֹנִ י ְל ִח ִכּי ִאם לֹא ֶא ְז ְכ ֵּר ִכי‬: ‫ ִתּ ְש ַכּח יְ ִמינִ י‬, ‫ָם‬
ִ ‫רוּשׁלי‬
ָ ְ‫ֶא ְש ָכּ ֵח ְך י‬
‫ ַבּת ָבּ ֶבל‬: ‫אמ ִרים ָערוּ ָערוּ ַעד ַהיְ סוֹד ָבּהּ‬
ְ ‫ ָה‬, ‫רוּשׁ ָליִ ם‬
ָ ְ‫ ְזכר יְ הוָה ִל ְבנֵי ֱאדוֹם ֵאת יוֹם י‬: ‫ראשׁ ִש ְמ ָח ִתי‬
:‫על ַליִ ְך ֶאל ַה ָסּ ַלע‬
ָ ‫יּאחז וְ נִ ֵפּץ ֶאת‬
ֵ ‫אַש ֵרי ֶשׁ‬
ְ : ‫ָמ ְל ְתּ ָלנוּ‬
ַ ‫ּמוּל ְך ֶשׁג‬
ֵ ‫אַש ֵרי ֶשׁיְּ ַשׁ ֶלּם ָל ְך ֶאת ְג‬
ְ , ‫דוּדה‬
ָ ‫ַה ְש‬
On a weekday, before Grace After Meals

By the rivers of Babylon, there we sat down, we also wept, when we remembered Zion.
We hung our lyres on the willows in its midst. For there those who carried us away
captive required of us a song; and those who tormented us required of us mirth, saying,
Sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord’s song in a foreign land? If
I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember
you, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I do not set Jerusalem above my
highest joy. Remember, O Lord, against the Edomites, the day of Jerusalem; who said,
Raze it, raze it, to its foundation. O daughter of Babylon, you are to be destroyed! Happy
shall he be, who repays you for what you have done to us! Happy shall he be, who takes
your little ones and dashes them against the rock!
‫בשבת וי"וט‬

‫יאמרוּ‬
ְ ‫אָז‬. ‫וּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה‬
ְ ‫אָז יִ ָמּ ֵלא ְשּחוֹק ִפּינוּ‬: ‫יבת ִציּוֹן ָהיִ ינוּ ְכּח ְֹל ִמים‬
ַ ‫ ְבּשׁוּב יְ הוָה ֶאת ִש‬. ‫ִשיר ַה ַמּעֲלוֹת‬
‫יתנוּ‬
ֵ ‫שׁוּבה יְ הוָה ֶאת ְש ִב‬
ָ : ‫ ָהיִ ינוּ ְש ֵמ ִחים‬. ‫ ִה ְג ִדּיל יְ הוָה ַלעֲשּׁוֹת ִע ָמּנוּ‬: ‫ַבגּוֹיִ ם ִה ְג ִדּיל יְ הוָה ַלעֲשּׁוֹת ִעם ֵא ֶלּה‬
‫נשּׁא‬
ֵ . ‫בּא יָבא ְב ִרנָּה‬. ‫ָרע‬
ַ ‫נשּׁא ֶמ ֶשׁ ְך ַהזּ‬
ֵ ‫וּבכה‬
ָ ‫ֵל ְך‬
ֵ ‫לוֹך י‬
ְ ‫ ָה‬: ‫זּר ִעים ְב ִּד ְמ ָעה ְב ִּרנָּה יִ ְקצרוּ‬
ְ ‫ ַה‬: ‫יקים ַבּנֶּגֶב‬
ִ ‫ַכּ ֲא ִפ‬
:‫ֻמּתיו‬
ָ ‫ֲאל‬
On the Sabbath and holidays

A song of ascent: When God restored the exiles, we were like dreamers. Then our mouth
filled with laughter and our tongues with joyous song. Then it was said among the
nations: “God has done great thing for them.” God has done great things for us. And so
we rejoiced. Return our exiles, God, as You return streams to the Negev. Those who sow
in tears will reap in joyous song. Though one weeps will planting the measure of seed,
one will return home with joyful song, bearing sheaves of grain.

. ‫וּב ַר ֲח ִמים‬
ְ ‫ ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד‬. ‫עוֹלם כֻּלּוֹ‬
ָ ‫ ַהזָּן ֶאת ָה‬. ‫עוֹלם‬
ָ ‫אַתּה יְ הוָה ֱאלֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה‬
ָ ‫רוּך‬
ְ ‫ָבּ‬
ְ : ‫עוֹלם ַח ְסדּוֹ‬
ָ ‫ ִכּי ְל‬. ‫נוֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשּׁר‬
ֵ ‫הוּא‬
‫ֶח ַסר‬
ְ ‫וּבטוּבוֹ ַהגָּדוֹל ָתּ ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ וְ אַל י‬
‫וּמ ִכין‬
ֵ ‫וּמ ִטיב ַלכּל‬
ֵ ‫וּמ ַפ ְרנֵס ַלכּל‬
ְ ‫ ִכּי הוּא אל זָן‬. ‫ ַבּעֲבוּר ְשמוֹ ַהגָּדוֹל‬. ‫ָעד‬
ֶ ‫עוֹלם ו‬
ָ ‫ָלנוּ ָמזוֹן ְל‬
ָ ‫רוּך‬
ְ ‫ ָבּ‬: ‫יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָב ָּרא‬
ָ ‫ָמזוֹן ְל ָכל ְבּ ִר‬
:‫ ַהזָּן ֶאת ַהכּל‬. ‫אַתּה יְ הוָה‬
We praise You, God, Ruler of the universe, Who sustains the entire world
with goodness, kindness and mercy. God gives food to all creatures, for
God’s love is everlasting. Through God’s abundant goodness we have never
The Lookstein Center for Jewish Education
www.lookstein.org

‫ָק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתם‬ ַ ‫נ‬. ‫ָשים‬ ִ ‫ ַטף וְ נ‬.org . ‫תוֹר ֶת ָך‬ ָ ‫עוֹס ֵקי‬ ְ ‫ֵדים ְבּיַד‬ ִ ‫וְ ז‬. and every hour. On Hanukkah: In the days of Matityahu ben Yohanan. the impure into The Lookstein Center for Jewish Education www. for the life. ‫אתנוּ‬ ָ ‫הוֹצ‬ ֵ ‫וְ ַעל ֶשׁ‬. ‫וְ ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ‬. ‫ ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתם‬. every season. ‫ָקן‬ ֵ ‫ַּער וְ ַעד ז‬ ַ ‫ ִמנ‬. for having liberated us from the land of Egypt and freed us from the house of bondage. ‫ֻר ָקן ְכ ַּהיּוֹם ַהזֶּה‬ ְ ‫דוֹלה וּפ‬ ָ ‫שׁוּעה ְג‬ ָ ‫ית ְתּ‬ ָ ‫יִ ְש ָר ֵאל ָע ִש‬ ‫וּל ַה ֵלּל ְל ִש ְמ ָך‬ ְ ‫ ְלהוֹדוֹת‬. the many into the hands of the few. ‫וּש ָל ָלם ָלבוֹז‬ ְ ‫בוֹת לּוֹ ְגּמוּלוֹ‬ ָ ‫ַה ֵשׁ‬ ֲ ‫ו‬. and provides food for all of the creatures whom God has created. ‫ֲצתוֹ‬ ָ ‫יך ָה ַר ִבּים ֵה ַפ ְר ָתּ ֶאת ע‬ :‫וְ ָתלוּ אוֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו ַעל ָה ֵעץ‬. and delivered the mighty into the hands of the weak. You. God. brought judgment. ‫ ְבּיוֹם ֶא ָחד‬. does good to all. in Your great mercy. ‫וְ ִה ְד ִליקוּ נֵרוֹת ְב ַּח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָך‬. ‫עוֹל ֶמ ָך‬ ָ ‫ית ֵשׁם גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּ‬ ָ ‫וּל ָך ָע ִש‬ ְ .lookstein. ‫ית ָך ֶשׁ ָח ַת ְמ ָתּ ִבּ ְב ָשּׁ ֵרנוּ‬ ‫ילת ָמזוֹן‬ ַ ‫וְ ַעל ֲא ִכ‬. in every day. ‫ית ָך‬ ֶ ‫ֶיך ִל ְד ִביר ֵבּ‬ ָ ‫אַחר ַכּ ְך ָבּאוּ ָבנ‬ ַ ְ‫ו‬. ‫יהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁע‬ ֶ ‫ֲל‬ ֵ ‫ ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ע‬. God. ‫וּבנָיו‬ ָ ‫ָאי‬ ִ ‫כּהן גָּדוֹל ַח ְשמוֹנ‬ ֵ ‫יוֹחנָן‬ ָ ‫ּימי ַמ ִתּ ְתיָהוּ ֶבּן‬ ֵ ‫חנוכה ִב‬ ‫ ַר ְב ָתּ ֶאת‬. ‫ֻכּה ֵאלּוּ‬ ָ ‫וְ ָק ְבעוּ ְשמוֹנַת יְ ֵמי ֲחנ‬. the deliverance. ‫ֲב ִדים‬ ָ ‫יתנוּ ִמ ֵבּית ע‬ ָ ‫וּפ ִד‬ ְ . ‫הוּדים‬ ִ ְ‫ֶאת ָכּל ַהיּ‬ ָ ‫אַתּה ְב ַּר ֲח ֶמ‬ ָ ְ‫ו‬. ‫יְ הוָה ֱאלֹהינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫וְ ַעל‬. ‫אוֹתנוּ ָתּ ִמיד‬ ָ ‫וּמ ַפ ְרנֵס‬ ְ ‫אַתּה זָן‬ ָ ‫ָשׁ‬ We thank You for having given a lovely. ‫נוֹדה ְלּ ָך יְ הוָה ֱאלֹהינוּ‬ ֶ ְ ‫וְ ַעל ְבּ ִר‬. ‫וְ ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים‬. Who provides food for all. the mighty acts. may we never be in want of sustenance for the sake of God’s great Name.(‫ברכת המזון )אשכנז‬ Birkat Hamazon Text Grace After Meals (Ashkenaz) been in want. ‫ ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָיוָן ָה ְר ָשׁ ָעה ַעל ַע ְמּ ָך יִ ְש ָר ֵאל‬. We praise You. when the wicked Hellenist forces arose to force Israel to forget the Torah and transgress the laws of Your will. ‫ֶך‬ ָ ‫ירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹנ‬ ָ ‫ֲב‬ ִ ‫וּל ַהע‬ ְ ‫תּוֹר ֶת ָך‬ ָ ‫ּיחם‬ ָ ‫ְל ַה ְש ִכ‬ ָ ‫ִר‬ ‫וּט ֵמ ִאים ְבּיַד‬ ְ . grace and loving kindness which You have bestowed upon us. ‫ָח ֶסד ֶשׁחוֹנַנְ ָתּנוּ‬ ֶ ‫וְ ַעל ַחיִ ּים ֵחן ו‬. ‫וְ ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך‬ :‫ַהגָּדוֹל‬ ‫אַבּד‬ ֵ ‫וּל‬ ְ ‫ ִב ֵּקּשׁ ְל ַה ְש ִמיד ַל ֲהרוֹג‬. and the triumphant victories which You provided for our fathers in ancient days at this time of year. ‫ְבראשׁוֹ‬ On Hanukkah and Purim We thank You for the miracles. for the laws which You have made known to us. ‫ּירה‬ ָ ‫שׁוּשׁן ַה ִב‬ ַ ‫ּימי ָמ ְר ְד ַּכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ‬ ֵ ‫פורים ִב‬ ‫ ִבּ ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשּׁר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשּׁר הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר‬. ‫ֻר ָקן וְ ַעל ַה ְגּבוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת‬ ְ ‫וְ ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַהפּ‬ :‫ַבּ ְז ַּמן ַהזֶּה‬ . for the Torah which You have taught us. ‫ּיקים‬ ִ ‫וּר ָשׁ ִעים ְבּיַד ַצ ִד‬ ְ . and for the sustenance with which You nourish and maintain us continually. good and spacious land to our fathers. stood by Your people in time of trouble and defended them. ‫יבם‬ ‫וּל ַע ְמּ ָך‬ ְ . ‫בחנוכה ובפורים אומרים זה‬ ‫ָּמים ָה ֵהם‬ ִ ‫בוֹתינוּ ַבּי‬ ֵ ‫ּית ַל ֲא‬ ָ ‫ ֶשׁ ָע ִש‬. ‫וּר ָח ָבה‬ ְ ‫טוֹבה‬ ָ ‫בוֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה‬ ֵ ‫ ַעל ֶשׁ ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲא‬. for Your covenant which You have sealed in our flesh. ‫ ַדּנְ ָתּ ֶאת ִדּינָם‬. ‫הוֹד ְע ָתּנוּ‬ ַ ‫יך ֶשׁ‬ ָ ‫וְ ַעל ֻח ֶקּ‬. ‫בּוֹרים ְבּיַד ַח ָל ִּשים‬ ִ ‫ ָמ ַס ְר ָתּ ִג‬. the Hasmonean high priest and his sons. ‫יך ָה ַר ִבּים‬ ָ ‫אַתּה ְב ַּר ֲח ֶמ‬ ָ ְ‫ו‬. ‫יכ ֶל ָך‬ ָ ‫וּפנּוּ ֶאת ֵה‬ ִ . dealt retribution. God sustains all. ‫נמּ ְד ָתּנוּ‬ ַ ‫תּוֹר ְת ָך ֶשׁ ִלּ‬ ָ :‫וּב ָכל ָשׁ ָעה‬ ְ ‫וּב ָכל ֵעת‬ ְ ‫ ְבּ ָכל יוֹם‬. ‫הוֹרים‬ ִ ‫ְט‬ .

‫יִ ְת ָב ַּר ְך ִש ְמ ָך ְבּ ִפי ָכּל ַחי ָתּ ִמיד‬. for the land and its nourishment. ‫יח ָך‬ ֶ ‫וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵבית ָדּוִ ד ְמ ִש‬. ‫ָאָתם‬ ָ ‫ָדם וְ לֹא ִלי ֵדי ַה ְלו‬ ָ ‫ָבּ ָשּׁר ו‬ :‫ָעד‬ ֶ ‫עוֹלם ו‬ ָ ‫ ֶשׁלּא נֵבוֹשׁ וְ לֹא נִ ָכּ ֵלם ְל‬. God. the Persian capital. frustrated his plan and foiled his plot. the wicked into the hands of the righteous. but You. and kindled lights in Your holy courts. Your city. Our God. ‫בוֹד ָך‬ ֶ ‫ְכּ‬ ‫וְ ַה ְרוַח ָלנוּ יְ הוָה‬. ‫אַתּה יְ הוָה‬ ָ ‫ּרוּך‬ ְ ‫ ָב‬: ‫ָל ְך‬ For all of this.” We praise You. ‫אָבינוּ‬ ִ . from all our troubles. plunder and annihilate the Jews. on the thirteenth of Adar. ten and nourish us. in Your great mercy. You made Your name great and holy in Your world and for Your people Israel You granted great deliverance to this very day. ‫ַר ֶחם נָא יְ הוָה ֱאלֹהינוּ ַעל יִ ְש ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך‬ ‫וְ ַעל ַה ַבּיִ ת ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִ ְק ָרא ִש ְמ ָך‬. ‫יר ָך‬ ֶ ‫רוּשׁ ַליִ ם ִע‬ ָ ְ‫וְ ַעל י‬. and on Jerusalem. And afterward. ‫ ַכ ָּכּתוּב‬: ‫ָעד‬ ֶ ‫עוֹלם ו‬ ָ ‫ְל‬ :‫אָרץ וְ ַעל ַה ָמּזוֹן‬ ֶ ‫ ַעל ָה‬. causing him to experience the evil he had planned for others. we thank You and praise You. the wicked Haman arose to slay. do not allow us to become dependent on gifts or loans from flesh and blood. God.lookstein. and grant us relief. and on the royal house of David your anointed. our God. cleaned and purified Your sanctuary. in Shushan. Your children came to Your Temple. praise God for good land which God has given you.(‫ברכת המזון )אשכנז‬ Birkat Hamazon Text Grace After Meals (Ashkenaz) the hands of the pure. on Israel Your people. our Father. young and old. On Purim: In the days of Mordehai and Esther. God. God. May Your name be praised by every living being forever. so that we will never be humiliated or put to shame. ‫וְ ָה ְר ָח ָבה‬ Have mercy. ‫יחנוּ‬ ֵ ִ‫ ְר ֵענוּ זוּנֵנוּ ַפּ ְרנְ ֵסנוּ וְ ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ וְ ַה ְרו‬. sustain and maintain us. and on Zion the abode of your glory. ‫ָד ָך ַה ְמּ ֵלאָה‬ ְ ‫ ִכּי ִאם ְלי‬. ‫ ֱאל ֵֹהינוּ‬: ‫ָע ָליו‬ ‫ידי ַמ ְתּנַת‬ ֵ ‫יכנוּ יְ הוָה ֱאלֹהינוּ לֹא ִל‬ ֵ ‫וְ נָא אַל ַתּ ְצ ִר‬. ‫תוּחה‬ ָ ‫ ַה ְפּ‬. the twelfth month of the year. as it is written in the Torah: “When you have eaten and are satisfied. open and generous hand. The Lookstein Center for Jewish Education www. ‫וְ ַעל ִציּוֹן ִמ ְש ַכן‬. but rather on Your full. ‫אוֹת ְך‬ ָ ‫וּמ ָב ְר ִכים‬ ְ ‫מוֹדים ָל ְך‬ ִ ‫ַחנוּ‬ ְ ‫וְ ַעל ַהכּל יְ הוָה ֱאלֹהינוּ ֲאנ‬ ‫ָתן‬ ַ ‫טּבה ֲא ֶשׁר נ‬ ָ ‫אָרץ ַה‬ ֶ ‫ֹהיך ַעל ָה‬ ָ ‫וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת יְ הוָה ֱאל‬ ֵ ‫אָכ ְל ָתּ וְ ָשּׁ ָב ְע ָתּ‬ ַ ְ‫ו‬. Haman and his sons were hung on their own gallows. ‫רוֹתינוּ‬ ֵ ‫ֱאלֹהינוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָכּל ָצ‬ ‫דוֹשׁה‬ ָ ‫ ַה ְקּ‬.org . and the arrogant into the hands of the followers of Your Torah. setting aside these eight days of dedication for thanks and praise to Your great name. and the great and holy House that is called by Your Name.

In the matter of salvation and compassion. ‫בּוֹר ֵאנוּ‬ ְ .org . for kindness. be heard. God.lookstein. ‫עוֹלם‬ ָ ‫אַתּה יְ הוָה ֱאלֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה‬ ָ ‫ּרוּך‬ ְ ‫ָב‬ ‫ ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם‬. . soon and in our days. the remembrance of Messiah. and in the commandment of the seventh day. and help us on it for good life. ‫ַהזֶּה ר"ה ְבּיוֹם ַה ִז ָּכּרוֹן ַהזֶּה‬ ‫יך ֵעינֵינוּ ִכּי אל ַחנּוּן וְ ַרחוּם‬ ָ ‫יענוּ ִכּי ֵא ֶל‬ ֵ ‫הוֹש‬ ִ ְ‫שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּנוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ו‬ ָ ְ‫וּב ְד ַבר י‬ ִ . ‫ ַה ֶמּ ֶל ְך ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב ַלכּל‬. and grief on our day of rest and may You enable us to see Your city Zion comforted and Jerusalem. ‫וֹעה יִ ְש ָר ֵאל‬ ֵ ‫רוֹענוּ ר‬ ֵ . May it be Your will. ‫גּוֹא ֵלנוּ‬ ֲ . the gracious and compassionate King. ‫לראש חדש‬ ָ ְ‫יח ֶבּן ָדּוִ ד ַע ְב ֶד ָך וְ ִז ְכרוֹן י‬ ַ ‫בוֹתינוּ וְ ִז ְּכרוֹן ָמ ִש‬ ֵ ‫וּפ ְקדוֹנֵנוּ וְ ִז ְּכרוֹן ֲא‬ ִ ‫רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך וְ ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית‬ ‫וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם ר"ח ראשׁ ַהח ֶֹדשׁ‬ ְ (‫טוֹבים‬ ִ ) ‫וּל ַר ֲח ִמים ְל ַחיִּ ים‬ ְ ‫וּל ֶח ֶסד‬ ְ ‫טוֹבה ְל ֵחן‬ ָ ‫יטה ְל‬ ָ ‫ֶיך ִל ְפ ֵל‬ ָ ‫יִ ְש ָר ֵאל ְל ָפנ‬ ‫ֲצ ֶרת‬ ֶ ‫ַהזֶּה פסח ַחג ַה ַמּצוֹת ַהזֶּה שבועות ַחג ַה ָשׂבֻעוֹת ַהזֶּה סוכות ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּה שמ"ע לש"ת ְש ִמינִ י ַחג ָהע‬ ‫יענוּ בּוֹ ְל ַחיִּ ים‬ ֵ ‫הוֹש‬ ִ ְ‫וּפ ְק ֵדנוּ בּוֹ ִל ְב ָר ָכה ו‬ ָ ‫טוֹבה‬ ָ ‫ָכ ֵרנוּ יְ הוָה ֱאלֹהינוּ בּוֹ ְל‬ ְ ‫ז‬. come. Who in mercy rebuilds Jerusalem. Our God. ‫יוֹצ ֵרנוּ‬ ְ ‫גוֹמ ֵלנוּ הוּא יִ ְג ְמ ֵלנוּ ָל ַעד ְל ֵחן‬ ְ ‫הוּא ְג ָמ ָלנוּ הוּא‬. ‫ֵיטיב ָלנוּ‬ ִ ‫וָיוֹם הוּא ֵה ִטיב הוּא ֵמ ִטיב הוּא י‬ The Lookstein Center for Jewish Education www. and for compassion. God. for (good) life. to grant us relief from all care. pity. son of David. for You are the provider of salvation and comfort. We praise You. ‫ָכר ִז ְכרוֹנֵנוּ‬ ֵ ‫ֵר ֶצה וְ יִ ָשׂ ַמע וְ יִ ָפ ֵּקד וְ יִ זּ‬ ָ ‫ֵר ֶאה וְ י‬ ָ ‫ּיע וְ י‬ ַ ‫ֲלה וְ יָבא וְ י ִַג‬ ֶ ‫בוֹתינוּ ַיע‬ ֵ ‫ויום טוב ֱאלֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא‬. be considered. sorrow. and be remembered – the remembrance and consideration of ourselves. Your servant.(‫ברכת המזון )אשכנז‬ Birkat Hamazon Text Grace After Meals (Ashkenaz) ‫יעי ַה ַשׂ ָבּת ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה ִכּי יוֹם‬ ִ ‫שב‬ ִ ‫וּב ִמ ְצוַת יוֹם ַה‬ ְ ‫יך‬ ָ ‫וֹת‬ ֶ ‫יצנוּ יְ הוָה ֱאלֹהינוּ ְב ִּמ ְצ‬ ֵ ‫לשבת ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל‬ ‫יח ָלנוּ יְ הוָה ֱאלֹהינוּ‬ ַ ִ‫וּב ְרצוֹנְ ָך ָהנ‬ ִ ‫ֶך‬ ָ ‫ּאַה ָבה ְכ ִּמ ְצוַת ְרצוֹנ‬ ֲ ‫נוּח בּוֹ ְב‬ ַ ‫ֶיך ִל ְשבּוֹת בּוֹ וְ ָל‬ ָ ‫זֶה גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ הוּא ְל ָפנ‬ ‫וּב ִּבנְ יַן‬ ְ ‫יר ָך‬ ֶ ‫ֶח ַמת ִציּוֹן ִע‬ ָ ‫נוּח ֵתנוּ וְ ַה ְר ֵאנוּ יְ הוָה ֱאלֹהינוּ ְבּנ‬ ָ ‫ָחה ְבּיוֹם ְמ‬ ָ ‫ַאנ‬ ֲ ‫ֶשׁלֹא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ ְדאָגָה וְ יָגוֹן ו‬ ַ ‫אַתּה הוּא ַבּ ַעל ַהיְ שׁוּעוֹת‬ ָ ‫רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך ִכּי‬ ָ ְ‫י‬ :‫ֶּחמוֹת‬ ָ ‫וּב ַעל ַהנ‬ On Shabbat: May it be God’s will to strengthen us in Your commandments. for deliverance. the remembrance of our forefathers. Amen. be noted. ‫ָמינוּ‬ ֵ ‫קּדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי‬ ֶ ‫רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַה‬ ָ ְ‫וּבנֵה י‬ ְ May You rebuild Jerusalem. the City of Your Holiness. the remembrance of Your entire people the Family of Israel— before You. for grace. because You are God. ‫אָבינוּ‬ ִ . ‫ ַמ ְל ֵכּנוּ‬. reach. for our eyes are turned on You. according to your command. for goodness. Your holy city rebuilt. this great and holy Sabbath. ‫דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ ַיעֲקב‬ ֵ ‫ ְק‬. ‫ ָה ֵאל‬. the remembrance of Jerusalem. consider us on it for blessing. Remember us on it. ‫ירנוּ‬ ֵ ‫אַדּ‬ ִ . be favored. for goodness. may there be rise. and for peace on this day of On Rosh Hodesh Rosh Hodesh On Passover the Festival of Matzot On Shavuot the Shavuot On Sukkot the Sukkot Festival On Shemini Atzeret/Simchat Torah the Shemini Atzeret Festival On Rosh Hashana Remembrance. the holy city. :‫אָמן‬ ֵ : ‫רוּשׁ ָליִ ם‬ ָ ְ‫אַתּה יְ הוָה בּוֹנֵה ְב ַר ֲח ָמיו י‬ ָ ‫רוּך‬ ְ ‫ ָבּ‬. for today is a great and holy day before You—a day on which to rest and repose in love. be gracious and compassionate with us and help us. ‫טוֹבים‬ ִ :‫אָתּה‬ ָ On Rosh Chodesh and Festivals: Our God and the God of our forefathers.

and compassion. God. life and peace. who will bring us good tidings of deliverance and comfort. ‫וּל ֶרוַח‬ ְ ‫וּל ַר ֲח ִמים‬ ְ ‫וּל ֶח ֶסד‬ ְ :‫עוֹלם אַל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‬ ָ ‫וּמ ָכּל טוּב ְל‬ ִ . ‫דּוֹרים‬ ִ ‫יִ ְש ַתּ ַבּח ְלדוֹר‬ ‫יכנוּ‬ ֵ ‫יוֹל‬ ִ ‫ָארנוּ וְ הוּא‬ ֵ ‫עוּלנוּ ֵמ ַעל ַצוּ‬ ֵ ‫ ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשבּר‬: ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְבּ ָכבוֹד‬ ‫אָכ ְלנו‬ ַ ‫ֻבּה ַב ַּבּיִ ת ַהזֶּה וְ ַעל ֻשׁ ְל ָחן זֶה ֶשׁ‬ ָ ‫ ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְש ַלח ָלנוּ ְבּ ָר ָכה ְמר‬: ‫אַר ֵצנוּ‬ ְ ‫קוֹמ ִמיּוּת ְל‬ ְ ‫יב ֶשּׂר ָלנוּ ְבּשּׁוֹרוֹת טוֹבוֹת‬ ַ ִ‫ָביא זָכוּר ַלטּוֹב ו‬ ִ ‫ ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְש ַלח ָלנוּ ֶאת ֵא ִליָּהוּ ַהנּ‬: ‫ָע ָליו‬ ִ ‫אָבי‬ ִ ) ‫ ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת‬: ‫ֶחמוֹת‬ ָ ‫יְ שׁוּעוֹת וְ נ‬ ( ‫מוֹר ִתי‬ ָ ‫מוֹרי( ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה וְ ֶאת( ) ִא ִמּי‬ ‫ ואם סמוך על שלחן‬. their child and all of their household. ‫ֵצח נְ ָצ ִחים‬ ְ ‫וּל‬ ַ ‫וּלנ‬ ְ ‫וְ יִ ְת ָפּאַר ָבּנוּ ָל ַעד‬. our Shepherd. kindness. May we never go in want of goodness. Ruler of the universe who is our God. May the Merciful One send us Eliyahu the prophet. May You continue to provide us with grace. ‫אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ַיעֲקב ַבּכּל ִמכּל‬ ְ ‫בוֹתינוּ‬ ֵ ‫ְכּמוֹ ֶשׁנִ ְּת ָב ְּרכוּ ֲא‬ :‫אָמן‬ ֵ ‫נאמר‬ ַ ְ‫ו‬. ‫ ַה ָצּ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחה‬. providing us with deliverance. May the Merciful One give us an honorable livelihood. May the Merciful One be praised in every generation and be glorified through us to all eternity.(‫ברכת המזון )אשכנז‬ Birkat Hamazon Text Grace After Meals (Ashkenaz) ‫וְ ַר ֲח ִמים‬. the good Ruler who does good to all. and be honored among us forever. our Father. ‫ְש ֵל ָמה‬ May the Merciful One reign over us forever and ever. At your home: May the Merciful One bless me (my husband/my wife/my child(ren)) and all of my household. and all goodness.‫ַר ָעם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם‬ ְ ‫ּיתם וְ ֶאת ז‬ ָ ‫אוֹתם וְ ֶאת ֵב‬ ָ . At another’s home: May the Merciful One bless (my father and teacher) the head of the household. the Holy one of Jacob. of blessed memory. ‫אוֹתנוּ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלנוּ‬ ָ . the Shepherd of Israel. ‫ ָה ַר ֲח ָמן הוּא‬: ‫אָרץ‬ ֶ ‫וּב‬ ָ ‫ ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְת ָב ַּר ְך ַבּ ָשׂ ַמיִ ם‬: ‫ָעד‬ ֶ ‫עוֹלם ו‬ ָ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְמל ְֹך ָע ֵלינוּ ְל‬ : ‫עוֹל ִמים‬ ָ ‫עוֹל ֵמי‬ ְ ‫וְ יִ ְת ַה ַדּר ָבּנוּ ָל ַעד‬.org . ‫ישׁוּעה‬ ָ ִ‫ ְבּ ָר ָכה ו‬. ‫ֲלת ַה ַבּיִ ת ַה ֶזּה‬ ַ ‫ַבּע‬ . our Mighty One. The Lookstein Center for Jewish Education www. May the Merciful One break the yoke of our exile off of our necks and lead us in dignity to our land. May the Merciful One be extolled in heaven and on earth. our Ruler.lookstein. and (my mother and teacher) the head of the household. ‫ֶח ָמה‬ ָ ‫נ‬. ‫וְ ַחיִ ּים וְ ָשׁלוֹם וְ ָכל טוֹב‬ We praise You. Our Redeemer. ‫ַר ִעי וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִלי‬ ְ ‫אָבי וְ ִא ִמּי וְ ִא ְש ִתּי וְ ז‬ ִ ְ‫אוֹתי ו‬ ִ :‫עצמו יאמר‬ ‫ַחד ִבּ ְב ָר ָכה‬ ַ ‫ֻלּנוּ י‬ ָ ‫כּל ֵכּן יְ ָב ֵר ְך כּ‬. May the Merciful One send abundant blessing to this house and to the table at which we have eaten. ‫ָסה וְ ַכ ְל ָכּ ָלה‬ ָ ‫ ַפּ ְרנ‬. prosperity and ease. our Creator. our Holy One. our Maker.

and justice from the God of our salvation. and Jacob were blessed in everything. So may he bless us all together with a perfect blessing. and let us say. May the Merciful One enable us to live in the Messianic Age and in the world to come. On Rosh Hashana: May the Merciful One grant us a day that is entirely good. with everything. ‫וּצ ָד ָקה ֵמ ֱאלֹהי יִ ְש ֵענוּ‬ ְ May our merit and the merit of our ancestors secure lasting peace for all of us. May we receive a blessing from God. Isaac. ‫)בחול ַמ ְג ִדּיל בשבת לראש חדש‬ ‫ֲשּׁה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל‬ ֶ ‫רוֹמיו הוּא ַיע‬ ָ ‫עשּׁה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ‬ ֶ : ‫עוֹלם‬ ָ ‫ַרעוֹ ַעד‬ ְ ‫וּלז‬ ְ ‫ִל ְמ ִשיחוֹ ְל ָדוִ ד‬ :‫אָמן‬ ֵ ‫יִ ְש ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ‬ On the Sabbath: God is a tower of victory On Weekdays: Who grants great victories and shows kindness to the anointed one. On Festivals: May the Merciful One grant us a day that is entirely good. ‫יהם וְ ָע ֵלינוּ ְזכוּת ֶשׁ ְתּ ֵהא ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם‬ ֶ ‫ֲל‬ ֵ ‫ַב ָּמּרוֹם יְ ַל ְמּדוּ ע‬ :‫אָדם‬ ָ ְ‫וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵשּׁ ֶכל טוֹב ְבּ ֵעינֵי ֱאלֹהים ו‬. Abraham. On Sukkot: May the Merciful One restore for us the fallen Sukkah of David. On Rosh Hodesh: May the Merciful One renew this month for good and for blessing.lookstein. Creator of peace above. And let us say: Amen! .(‫ברכת המזון )אשכנז‬ Birkat Hamazon Text Grace After Meals (Ashkenaz) Ours and all that is ours—just as our forefathers. The Lookstein Center for Jewish Education www. David and his descendents forever. ‫וְ נִ ָשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת יְ הוָה‬. May we find grace and favor in the sight of God and humans. :‫עוֹל ִמים‬ ָ ‫נוּחה ְל ַחיֵּי ָה‬ ָ ‫וּמ‬ ְ ‫ילנוּ ְליוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ ַשׁ ָבּת‬ ֵ ‫לשבת ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַנְ ִח‬ :‫טוֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה‬ ָ ‫לראש חדש ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַח ֵדּשׁ ָע ֵלינוּ ֶאת ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ְל‬ :‫ילנוּ יוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ טוֹב‬ ֵ ‫ליום טוב ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַנְ ִח‬ :‫טוֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה‬ ָ ‫לראש השנה ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַח ֵדּשׁ ָע ֵלינוּ ֶאת ַה ָשׂנָה ַהזּאת ְל‬ :‫נּוֹפ ֶלת‬ ָ ‫ָקים ָלנוּ ֶאת ֻס ַכּת ָדּוִ ד ַה‬ ִ ‫לסוכות ָה ַר ֲח ָמן הוּא י‬ :‫עוֹלם ַה ָבּא‬ ָ ‫וּל ַחיֵּי ָה‬ ְ ‫יח‬ ַ ‫ַכּנוּ ִלימוֹת ַה ָמ ִש‬ ֵ ‫ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ז‬ On the Sabbath: May the Merciful One grant us a day that shall be entirely Shabbat and eternal rest. create peace for us and all the people Israel. from everything. ‫עשּׁה ֶח ֶסד‬ ֶ ְ‫ויום טוב אומר ִמ ְגדּוֹל( יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ ו‬.org . Amen.

for God is good. you who are God’s holy ones. Blessed are those who trust in God. For those who revere God suffer no want. nor their children begging for bread. Open Your hand and satisfy ever living thing with favor. I have grown older and I have not seen the righteous forsaken. May God grant strength to God’s people and bless God’s people with peace. God’s loving-kindness endures forever. Give thanks to God.(‫ברכת המזון )אשכנז‬ Birkat Hamazon Text Grace After Meals (Ashkenaz) ‫דוֹר ֵשׁי יְ הוָה לֹא‬ ְ ְ‫ירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ ו‬ ִ ‫ ְכּ ִפ‬: ‫יראָיו‬ ֵ ‫דוֹשׁיו ִכּי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל‬ ָ ‫יְ ראוּ ֶאת יְ הוָה ְק‬ ַ ‫וּמ ְש ִבּ‬ ַ ‫ָד ָך‬ ֶ ‫פּוֹת ַח ֶאת י‬ ֵ : ‫עוֹלם ַח ְסדּוֹ‬ ָ ‫הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל‬: ‫ַח ְסרוּ ָכל טוֹב‬ ְ‫י‬ ‫יע ְל ָכל ַחי‬ ‫ָקנְ ִתּי וְ לֹא‬ ַ ‫יתי גַם ז‬ ִ ִ‫ַער ָהי‬ ַ ‫נ‬: ‫ּרוּך ַה ֶגּ ֶבר ֲא ֶשר יִ ְב ַטח ַבּיהוָה וְ ָהיָה יְ הוָה ִמ ְב ַטחוֹ‬ ְ ‫ ָב‬: ‫ָרצוֹן‬ :‫יְ הוָה עז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן יְ הוָה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשׂלוֹם‬: ‫ַרעוֹ ְמ ַב ֶקּשׁ ָל ֶחם‬ ְ ‫יתי ַצ ִדּיק ֶנ ֱעזָב וְ ז‬ ִ ‫ָר ִא‬ Revere God.org . I was young. The Lookstein Center for Jewish Education www. and God will become their security.lookstein. Those who seek God will not lack anything that is good.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful