You are on page 1of 133

Rozrywki ri Caitanyi Mahaprabhu

ADI-LILA cz. 2

ROZDZIA VIII

Otrzymanie polece przez autora od autorytetw, Krsny i guru


smy Rozdzia ri-Caitanya-caritamrty streci rila Bhaktivinoda Thakura w swej Amrta-pravaha-bhasyi. W rozdziale tym opisane s chway ri Caitanyi Mahaprabhu i Nityanandy i rwnie powiedziane jest, e jeli kto popenia obrazy w intonowaniu mantry Hare Krsna, to nawet intonujc przez wiele lat nie osiga mioci do Boga. W zwizku z tym rila Bhaktivinoda Thakura ostrzega przed sztucznym pokazem symptomw cielesnych zwanych asta-sattvika-vikara. Jest to rwnie inn obraz. Naley szczerze i powanie kontynuowa intonowanie imion Panca-tattvy: ri-krsna-caitanya prabhu nityananda ri-advaita gadadhara rivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Wszyscy ci acaryowie obdarz bhakt bezprzyczynow ask i stopniowo oczyszcz jego serce. Kiedy bdzie on rzeczywicie oczyszczony, automatycznie dowiadczy ekstazy w intonowaniu maha-mantry Hare Krsna. Przed powstaniem Caitanya-caritamrty, napisana zostaa ksika zwana riCaitanya-bhagavata, ktrej autorem jest rila Vrndavana dasa Thakura. W swej ri-Caitanya-caritamrcie Krsnadasa Kaviraja Gosvami opisa jedynie te tematy, ktrych rila Vrndavana dasa Thakura nie przedyskutowa w swej Caitanyabhagavata. W staroci Krsnadasa Kaviraja Gosvami uda si do Vrndavany i tam na polecenie ri Madana-mohanaji napisa ri-Caitanya-caritamrt. Dziki temu moemy teraz rozkoszowa si jej transcendentalnym szczciem. Adi 08.01 Ofiarowuj pene szacunku pokony Najwyszej Osobie Boga, ri Caitanyi Mahaprabhu, dziki pragnieniom ktrego upodobniem si do taczcego psa i chocia jestem gupcem, nagle podjem pisanie ri-Caitanya-caritamrty. Adi 08.02 Pragn ofiarowa pene szacunku pokony ri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu, ktry jest znany jako Gaurasundara. Ofiarowuj rwnie swe wyrazy szacunku Nityanandzie Prabhu, ktry jest zawsze bardzo radosny. Adi 08.03 Pragn ofiarowa pene szacunku pokony Advaicie Acaryi, ktry jest bardzo miosierny, i rwnie wielkiej osobistoci, uczonemu Gadadharze Pandicie. Adi 08.04 Pragn ofiarowa pene szacunku pokony rivasie Thakurze i wszystkim innym bhaktom Pana. Upadam, aby ofiarowa im pokony. Wielbi ich lotosowe stopy.

Adi 08.04 Znaczenie: Krsnadasa Kaviraja Gosvami uczy nas, abymy najpierw ofiarowywali wyrazy szacunku Panca-tattvie - ri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu, Nityanandzie Prabhu, Advaicie Prabhu, Gadadharze Prabhu i rivasie oraz innym bhaktom. Musimy cile przestrzega zasady ofiarowywania naszych pokonw Panca-tattvie, jak streszczone to zostao w tej mantrze - ri-krsna-caitanya prabhu nityananda ri-advaita gadadhara rivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Musimy ofiarowywa szacunek Panca-tattvie oraz intonowa ich imiona na pocztku kadej czynnoci w nauczaniu, szczeglnie przed intonowaniem maha-mantry Hare Krsna - Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adi 08.05 Pamitajc lotosowe stopy Panca-tattvy, niemowa moe zosta poet, czowiek uomny moe pokona gry, a lepiec moe ujrze gwiazdy na niebie. Adi 08.05 Znaczenie: W filozofii Vaisnava s trzy cieki osigania doskonaoci - mianowicie sadhana-siddha, doskonao osigana przez penienie suby oddania zgodnie z zasadami i przepisami, nitya-siddha, wieczna doskonao osigana poprzez bezustanne pamitanie Krsny, i krpa-siddha, doskonao osigana dziki asce mistrz duchowego albo Vaisnavy. Tutaj Kaviraja Gosvami podkreli krpa-siddha, doskonao osigan dziki asce wyszych autorytetw. aska ta nie zaley od kwalifikacji bhakty. Dziki takiej asce nawet bhakta, ktry jest niemow, moe mwi czy pisa, by wspaniale gloryfikowa Pana; nawet jeli jest uomny, moe pokona gry; i nawet jeli jest lepy, moe ujrze gwiazdy na niebie. Adi 08.06 Wyksztacenie kultywowane przez tak zwanych uczonych, ktrzy nie wierz w te stwierdzenia Caitanyacaritamrty, jest niczym gone rechotanie ab. Adi 08.06 Znaczenie: Rechotanie ab w sezonie deszczowym gono rozbrzmiewa w lesie, a skutek tego jest taki, e mije suchajce tego rechotania w ciemnoci zbliaj si do ab i poykaj je. Podobnie, tak zwane uczone wibracje jzykw profesorw uniwersyteckich, ktrzy nie posiadaj wiedzy duchowej, s niczym rechotanie ab.

Adi 08.07

Kto nie przyjmuje chwa Panca-tattvy, lecz mimo to robi pokaz suby oddania dla Krsny, nigdy nie moe osign aski Krsny ani uczyni postpu w kierunku ostatecznego celu.

Adi 08.07 Znaczenie: Jeli kto jest powanie zainteresowany czynnociami wiadomymi Krsny, musi by gotw przestrzega zasad i przepisw ustanowionych przez acaryw i musi zrozumie ich wnioski. astry mwi: dharmasya tattvam nihitam guhayam maha-jano yena gatah sa panthah (Mahabharata, Vana Parva 313.117). Bardzo trudno jest zrozumie sekret wiadomoci Krsny, lecz kto czyni postp dziki instrukcjom poprzednich acaryw i poda za przykadem swych poprzednikw w sukcesji uczniw, osignie sukces. Natomiast inni nie osign takiego sukcesu. W zwizku z tym rila Narottama dasa Thakura mwi, chadiya vaisnava-seva nistara payeche keba: "Jeli kto nie suy mistrzowi duchowemu i acaryom, nie moe osign wyzwolenia." Gdzie indziej mwi on: ei chaya gosani yanra --- mui tanra dasa tan-sabara pada-renu mora panca-grasa "Po prostu przyjmuj osob, ktra poda ladami szeciu Gosvamich i py z lotosowych stp takiej osoby jest moim poywieniem." Adi 08.08 Poprzednio krlowie tacy jak Jarasandha [te Kamsy] cile przestrzegali rytuaw wedyjskich, w ten sposb wielbic Pana Visnu. Adi 08.08 Znaczenie: W wersetach tych autor Caitanya-caritamrty, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, powanie podkrela znaczenie wielbienia Panca-tattvy. Jeli kto staje si bhakt Gaurasundary czy Krsny, lecz nie przykada adnej wagi do Panca-tattvy (ri-krsna-caitanya prabhu nityananda ri-advaita gadadhara rivasadi-gaura-bhakta-vrnda), jego czynnoci s uwaane za zniewagi, czyli - sowami rila Rupy Gosvamiego - za utpata (zakcenia). Wic zanim kto stanie si bhakt Pana Gaurasundary czy ri Krsny, Najwyszej Osoby Boga, powinien by gotowy ofiarowa odpowiedni szacunek Pancatattvie. Adi 08.09 Kto nie przyjmuje Krsny za Najwysz Osob Boga, z pewnoci jest demonem. I za demona powinna by rwnie uwaana osoba, ktra nie przyjmuje ri Caitanyi Mahaprabhu za Krsn, tego samego Najwyszego Pana. Adi 08.09 Znaczenie: Dawniej byli krlowie tacy jak Jarasandha, ktrzy cile przestrzegali rytuaw wedyjskich, dziaali jako kompetentni ksatriyowie speniajcy akty dobroczynne, posiadali wszelkie cechy ksatriyw i nawet byli posuszni kulturze bramiskiej, lecz nie przyjmowali Krsny za Najwysz Osob Boga. Jarasandha wielokrotnie atakowa Krsn i za kadym razem oczywicie ponosi porak. Tak jak Jarasandha, tak te kady, kto spenia rytuay wedyjskie, lecz nie przyjmuje Krsny za Najwysz Osob Boga, musi by uwaany za asur, czyli demona. Podobnie, demonem jest rwnie ten, kto nie przyjmuje ri Caitanyi Mahaprabhu za Samego Krsn. Taki jest wniosek autorytatywnych pism witych. Zatem zarwno tak zwane oddanie dla Gaurasundary bez suby oddania dla Krsny, jak i tak zwana Krsna-bhakti bez penienia suby oddania dla Gaurasundary s czynnociami pozbawionymi oddania. Jeli kto pragnie odnie sukces na ciece wiadomoci Krsny, musi by cakowicie wiadomy osoby Gaurasundary, jak rwnie osoby Krsny. Znajomo osoby Gaurasundary oznacza znajomo osb ri-krsna-caitanya prabhu nityananda ri-advaita gadadhara rivasadi-gaurabhakta-vrnda. Podajcy za autorytetami, autor Caitanya-caritamrty kadzie nacisk na t zasad w celu osignicia doskonaoci w wiadomoci Krsny. Adi 08.10 Pan ri Caitanya Mahaprabhu pomyla, e jeli ludzie nie przyjm Go, ulegn destrukcji. Tote miosierny Pan przyj porzdek sannyasy. Adi 08.10 Znaczenie: W rimad-Bhagavatam powiedziane jest, kirtanad eva krsnasya mukta-sangah param vrajet: "Po prostu dziki intonowaniu mantry Hare Krsna, czyli imienia Pana Krsny, mona osign wyzwolenie i powrci do domu, z powrotem do Boga." (Bhag. 12.3.51 ) Tak wiadomo Krsny musimy osign dziki asce Pana Caitanyi Mahaprabhu. Nie mona osign peni w wiadomoci Krsny, jeli nie przyjmie si ri Caitanyi Mahaprabhu i Jego towarzyszy za jedyny rodek do osignicia sukcesu. Biorc to pod uwag, Pan przyj sannyas, gdy w ten sposb ludzie bd ofiarowywali Mu szacunek i bardzo szybko wznios si na platform wiadomoci Krsny. Poniewa Pan Caitanya Mahaprabhu, ktry jest Samym Krsn, zapocztkowa ruch wiadomoci Krsny, bez Jego aski nie mona wznie si na transcendentaln platform wiadomoci Krsny. Adi 08.11 Jeli kto ofiarowuje pokony Panu Caitanyi, nawet przyjmujc Go jedynie za zwykego sannyasina, zmniejszy si jego materialna niedola i ostatecznie osignie wyzwolenie. Adi 08.11 Znaczenie: Krsna jest tak askawy, e zawsze myli o tym, jak wyzwoli uwarunkowane dusze z platformy materialnej. To wanie z tego powodu Krsna inkarnuje, jak wyranie oznajmia to w Bhagavad-gicie: yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srjamy aham "Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamieraj praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna szerzy si bezbono - wtedy zstpuj osobicie." (Bg. 4.7) Krsna zawsze na wiele sposobw chroni ywe istoty. Zstpuje osobicie, posya Swoich poufnych bhaktw i pozostawia nam takie astry jak Bhagavad-gita. Dlaczego? Aby ludzie moli skorzysta z tego bogosawiestwa i wyzwoli si z side mayi. ri Caitanya Mahaprabhu przyj sannyas, aby nawet gupiec, ktry uwaa Go za zwykego sannyasina, ofiarowa Mu pokony, gdy to zmniejszy jego materialne niedole i ostatecznie wyzwoli go z materialnych side. W zwizku z tym rila Bhaktisiddhanta Sarasvati wykazuje, e ri Krsna Caitanya Mahaprabhu jest kombinacj formy ri Radhy i Krsny (mahaprabhu ri-caitanya, radha-krsna --- nahe anya). Wic kiedy gupcy uwaali Caitany Mahaprabhu za zwyk ludzk istot i wskutek tego nie odnosili si do Niego z szacunkiem, miosierny Pan, aby

wyzwoli tych bluniercw, przyj sannyas, by ofiarowywali Mu pokony, przyjmujc Go za sannyasina. ri Caitanya Mahaprabhu przyj sannyas, aby obdarzy Sw wielk ask og ludzi, ktrzy nie s w stanie doceni Go jako Samych Radhy i Krsny. Adi 08.12 Kto nie okazuje szacunku temu miosiernemu Panu, Caitanyi Mahaprabhu, czy te nie wielbi Go, powinien by uwaany za demona, nawet jeli jest bardzo wzniosy w spoeczestwie ludzkim. Adi 08.12 Znaczenie: rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaja mwi w zwizku z tym: "O ywe istoty, po prostu zaangaujcie si w wiadomo Krsny. Taki jest przekaz ri Caitanyi Mahaprabhu." Pan Caitanya gosi ten kult, nauczajc filozofii wiadomoci Krsny w Swych omiu wersetach, czyli iksastace. Powiedzia On, iha haite sarva-siddhi haibe tomara: "Dziki intonowaniu mantry Hare Krsna osignie si doskonao ycia." Wic kto nie okazuje Mu szacunku czy te nie jest w stanie doceni Jego aski, pomimo wszystkich tych miosiernych gestw, nadal jest asur, czyli przeciwnikiem bona fide suby oddania dla Pana Visnu, nawet chocia moe by on bardzo egzaltowany w spoeczestwie ludzkim. Sowo asura odnosi si do osoby, ktra jest przeciwna subie oddania dla Najwyszej Osoby Boga, Visnu. Naley zauway tutaj, e jeli kto nie wielbi ri Caitanyi Mahaprabhu, nie ma poytku ze stania si bhakt Krsny, a jeli nie wielbi Krsny, rwnie nie ma co stawa si bhakt ri Caitanyi Mahaprabhu. Taka suba oddania uwaana jest za produkt Kali-yugi. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauwaa w zwizku z tym, e ateistyczni smartowie, czyli czciciele piciu rodzajw pbogw, wielbi Pana Visnu dla osignicia niewielkiej satysfakcji z pomylnoci materialnej, lecz nie maj szacunku dla ri Caitanyi Mahaprabhu. Uwaajc Go za jedn ze zwykych ywych istot, czyni rnic pomidzy Gaurasundar i ri Krsn. Takie rozumienie jest rwnie demoniczne i jest przeciwne konkluzji acaryw. Wniosek taki jest produktem Kaliyugi. Adi 08.13 Dlatego powtarzam ponownie podnoszc ramiona: O blini, prosz czcijcie ri Caitany i Nityanand, porzucajc faszywe argumenty! Adi 08.13 Znaczenie: Poniewa osoba speniajca Krsna-bhakti, lecz nie rozumiejca ri Krsny Caitanyi i Prabhu Nityanandy jedynie trwoni swj czas, autor, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, prosi wszystkich, by zaczli wielbi ri Caitany i Nityanand Prabhu oraz Panca-tattv. Zapewnia kadego, e ktokolwiek to uczyni, odniesie sukces w wiadomoci Krsny. Adi 08.14 Logicy mwi: "Dopki nie zyska si zrozumienia poprzez logik i argumenty, jak mona zadecydowa, ktre Bstwo czci?" Adi 08.15 Jeli jestecie naprawd zainteresowani logik i argumentowaniem, askawie zastosujcie je do aski ri Caitanyi Mahaprabhu. Gdy to uczynicie, przekonacie si, e jest ona zadziwiajco cudowna. Adi 08.15 Znaczenie: rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura komentuje w zwizku z tym, e ludzie w oglnoci, w swej ograniczonej koncepcji ycia, stwarzaj wiele rnych typw dziaalnoci humanitarnej, lecz dziaalno humanitarna zapocztkowana przez ri Caitany Mahaprabhu jest inna. Dla logikw, ktrzy pragn przyj jedynie to, co zostao dowiedzione poprzez logik i argumenty, faktem jest, e bez logiki i rozumowania nie moe by kwestii przyjcia Absolutnej Prawdy. Na nieszczcie, jeli tacy logicy podejmuj t ciek bez aski ri Caitanyi Mahaprabhu, pozostaj na platformie logiki i argumentw i nie czyni postpu w yciu duchowym. Jeli jednake kto jest wystarczajco inteligentny, by zastosowa swe argumenty i logik w subtelnym rozumieniu podstawowej substancji duchowej, dowie si, e ubogi zasb wiedzy opierajcy si na podstawach logiki materialnej nie moe pomc nam zrozumie Absolutnej Prawdy, ktra jest poza zasigiem niedoskonaych zmysw. Dlatego Mahabharata mwi: acintyah khalu ye bhava na tams tarkena yojayet (Mahabharata, Bhisma Parva. 5.22). Jak za pomoc logiki mona zbliy si do tego, co jest poza wyobraeniem czy spekulacj zmysow zwykych istot? Logika i argumenty nie maj mocy duchowej i s zawsze niedoskonae, kiedy stosowane s w duchowym rozumieniu. Stosujc zwyk logik, czsto dochodzi si do bdnego wniosku co do Absolutnej Prawdy i rezultatem takiego wniosku moe by upadek i przyjcie ciaa w rodzaju ciaa szakala. Pomimo tego wszystkiego, osoby naprawd zainteresowane zrozumieniem filozofii ri Caitanyi Mahaprabhu poprzez logik i argumenty znajduj tutaj zacht. Krsnadasa Kaviraja Gosvami zwraca si do nich: "Prosz, poddajcie ask ri Caitanyi Mahaprabhu swojemu rozstrzygajcemu testowi, a jeli naprawd jestecie logikami, dojdziecie do waciwego wniosku, e nie ma osoby bardziej miosiernej od Pana Caitanyi." Niech logicy porwnaj rezultaty innej humanitarnej pracy z miosiernymi czynnociami Pana Caitanyi. Jeli ich sd jest bezstronny, zrozumiej, e adna inna humanitarna dziaalno nie moe przewyszy dziaalnoci ri Caitanyi Mahaprabhu. Kady zaangaowany jest w dziaalno humanitarn, ktrej podstaw jest ciao, lecz z Bhagavad-gity (2.18) dowiadujemy si, antavanta ime deha nityasyoktah aririnah: ciao materialne ostatecznie podlega zniszczeniu, podczas gdy dusza jest wieczna. ri Caitanya Mahaprabhu spenia Sw filantropijn dziaalno w odniesieniu do wiecznej duszy. Bez wzgldu na to, jak bardzo staramy si przynie korzy ciau, zostanie ono zniszczone i bdziemy musieli przyj inne ciao w zalenoci od naszych obecnych czynw. Jeli wic kto nie rozumie nauki o transmigracji, lecz uwaa, e ciao jest wszystkim, to nie jest zbyt inteligentny. ri Caitanya Mahaprabhu, nie lekcewac potrzeb ciaa, obdarzy nas postpem duchowym w celu oczyszczenia stanu istnienia ludzkoci. Jeli wic logik jest bezstronny w swych sdach, z pewnoci przekona si, e ri Caitanya Mahaprabhu jest maha-vadanyavatara, najbardziej wspaniaomyln inkarnacj. Jest On nawet bardziej wspaniaomylny od Samego Pana Krsny. Pan Krsna da, aby Mu si podporzdkowa, lecz nie by tak wspaniaomylny w rozdzielaniu mioci do Boga jak ri Caitanya Mahaprabhu. Dlatego rila Rupa Gosvami ofiarowuje Panu Caitanyi wyrazy penego szacunku tymi sowy: namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te krsnaya krsnacaitanya-namne gaura-tvise namah. Pan Krsna da po prostu Bhagavad-git, dziki ktrej mona zrozumie Go takim, jaki jest, lecz ri Caitanya Mahaprabhu, ktry jest rwnie Samym Krsn, rozdawa ludziom mio do Krsny nie czynic adnego rozrnienia. Adi 08.16 Jeli kto popenia dziesi obraz podczas intonowania maha-mantry Hare Krsna, to pomimo prby intonowania witego imienia przez wiele ywotw, nie osignie mioci do Boga, ktra jest ostatecznym celem tego intonowania.

Adi 08.16 Znaczenie: rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura mwi w zwizku z tym, e jeli kto nie przyjmuje ri Caitanyi Mahaprabhu, to chocia intonuje mantr Hare Krsna przez wiele, wiele lat, nie bdzie mg osign platformy suby oddania. Naley cile przestrzega instrukcji ri Caitanyi Mahaprabhu z iksastaki: trnad api sunicena taror api sahisnuna amanina manadena kirtaniyah sada harih "wite imi naley intonowa w pokornym stanie umysu, uwaajc si za niszego od somy na ulicy. Naley by bardziej tolerancyjnym ni drzewo, wolnym od wszelkiego poczucia faszywego prestiu i naley by gotowym ofiarowywa wszelki szacunek innym. W takim stanie umysu mona intonowa wite imi Pana bez przerwy." (iksastaka, 3) Kto przestrzega tej wskazwki, uwolniwszy si od dziesiciu rodzajw obraz, osiga sukces w wiadomoci Krsny i ostatecznie wznosi si na platform miosnej suby dla Osoby Boga. Naley osign zrozumienie, e wite imi Pana jest tosame z Sam Najwysz Osob Boga. Do wniosku takiego nie mona doj, dopki popenia si obrazy w intonowaniu witego imienia. Zgodnie z naszym materialnym rozwaaniem widzimy rnic pomidzy imieniem i substancj, lecz w wiecie duchowym Absolut jest zawsze absolutny; imi, forma, cechy i rozrywki Absolutu s tak dobre jak Sam Absolut Tak wic jeli kto uwaa si za wiecznego sug witego imienia i w tym duchu propaguje to wite imi na caym wiecie, jest uwaany za wiecznego sug Najwyszej Osoby Boga. Kto intonuje w tym duchu, nie popeniajc obraz, z pewnoci wznosi si na platform zrozumienia, e wite imi jest tosame z Osob Boga. Obcowanie ze witym imieniem i intonowanie witego imienia oznacza bezporednio obcowanie z Osob Boga. W Bhakti-rasamrta-sindhu jest wyranie powiedziane: sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adah. wite imi manifestuje si wwczas, kiedy kto angauje si w sub witego imienia. Ta suba z pokornym nastawieniem rozpoczyna si od jzyka. Sevonmukhe hi jihvadau: Naley zaangaowa swj jzyk w sub witego imienia. Nasz ruch wiadomoci Krsny oparty jest na tej zasadzie. Staramy si zaangaowa wszystkich czonkw ruchu wiadomoci Krsny w sub witego imienia. Poniewa wite imi nie jest rne od Krsny, czonkowie ruchu wiadomoci Krsny nie tylko intonuj wite imi Pana w sposb wolny od obraz, lecz rwnie nie pozwalaj swym jzykom na jedzenie czegokolwiek, co nie zostao wpierw ofiarowane Najwyszej Osobie Boga. Najwyszy Pan oznajmia: patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tad aham bhakty-upahrtam anami prayatatmanah "Jeli kto z mioci i oddaniem zoy Mi li, kwiat, owoc, czy troch wody w ofierze - przyjm to." (Bg. 9.26) Tote Midzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Krsny ma wiele wity na caym wiecie i w kadej wityni ofiarowuje si Panu tego rodzaju poywienie. Stosujc si do Jego wymaga, bhaktowie intonuj wite uni Pana w sposb wolny od obraz i nigdy nie jedz niczego, co nie zostao wpierw ofiarowane Panu. Funkcj jzyka w subie oddania jest intonowanie maha-mantry Hare Krsna i spoywanie prasada ofiarowanego Panu. Adi 08.17 "Kultywujc wiedz filozoficzn mona zrozumie sw duchow pozycj i w ten sposb osign wyzwolenie, a poprzez spenianie ofiar i pobonych czynw mona otrzyma przyjemnoci zmysowe na wyszym systemie planetarnym, lecz suba oddania dla Pana jest tak rzadka, e nie mona jej osign nawet dziki spenieniu setek i tysicy takich ofiar." Adi 08.17 Znaczenie: Prahlada Maharaja instruuje: matir na krsne paratah svato va mitho 'bhipadyeta grha-vratanam (Bhag. 7.5.30) naisam matis tavad urukramanghrim spraty anarthapagamo yad arthah mahiyasam pada-rajo 'bhisekam niskincananam na vrnita yavat (Bhag. 7.5.32) Powinnimy przedyskutowa te loki. Znaczenie ich jest takie, e Krsna-bhakti, czyli suby oddania dla Pana, nie mona osign poprzez formalne spenianie wedyjskich rytuaw. Naley zbliy si do czystego bhakty. Narottama dasa Thakura piewa, chadiya vaisnava-seva nistara payeche keba: "Kto osign postp bez penienia suby dla czystego Vaisnavy?" Prahlada Maharaja stwierdza, e jeli kto nie jest zdolny przyj pyu z lotosowych stp czystego Vaisnavy, to osignicie platformy suby oddania bdzie dla niego rzecz niemoliw. Na tym polega sekret. Umieszczona powyej Tantra-vacana, zacytowana z Bhakti-rasamrta-sindhu, jest nasz doskona informacj w tym wzgldzie. Adi 08.18 Jeli bhakta pragnie od Pana materialnej przyjemnoci zmysowej czy wyzwolenia, Krsna obdarza go nimi, lecz czyst sub oddania trzyma w ukryciu. Adi 08.19 "Wielki mdrzec Narada powiedzia: 'Mj drogi Maharajo Yudhisthiro, Najwysza Osoba Boga Krsna zawsze jest gotw ci pomc. Jest On twym mistrzem, guru, Bogiem, bardzo drogim przyjacielem i gow twojej rodziny. Jednak czasami zgadza si dziaa jako twj suga czy wykonawca rozkazw. Jeste wielce szczliwy, poniewa zwizek taki moliwy jest jedynie dziki bhakti-yodze. Pan z atwoci moe obdarzy wyzwoleniem [mukti], lecz nie obdarza bhakti-yog, poniewa proces ten zobowizuje Go wobec bhakty.'" Adi 08.19 Znaczenie: Ustp ten jest cytatem ze rimad-Bhagavatam (5.6.18). Kiedy ukadeva Gosvami opisywa charakter Rsabhadevy, zrobi rozrnienie pomidzy bhakti-yog a wyzwoleniem, recytujc ten werset. W zwizku z Yadavami i

Pandavami, Pan dziaa czasami jako ich mistrz, czasami jako ich doradca, czasami jako przyjaciel, czasami jako gowa rodziny, a czasami nawet jako ich suga. Kiedy Krsna musia speni polecenie Yudhisthiry, dorczajc Duryodhanie jego list dotyczcy negocjacji pokojowych. Podobnie, by rwnie wonic Arjuny. Ilustruje to, e w bhakti-yodze ustanowiony jest zwizek pomidzy Najwysz Osob Boga i bhakt. Zwizek taki ustanowiony jest w transcendentalnych rasach znanych jako: dasya, sakhya, vatsalya i madhurya. Jeli bhakta pragnie po prostu wyzwolenia, Najwysza Osoba Boga z atwoci go nim obdarza, jak potwierdza to Bilvamangala Thakura. Muktih svayam mukulitanjali sevate 'sman: dla bhakty mukti nie ma wielkiego znaczenia, gdy zawsze stoi u jego drzwi, czekajc, aby mu w jaki sposb suy. Zatem bhakta musi czu atrakcj do zachowania mieszkacw Vrndavany, ktrzy yj w zwizku z Krsn. Ziemia, woda, krowy, drzewa i kwiaty su Krsnie w anta-rasa, sudzy Krsny su Krsnie w dasya-rasa, a Jego przyjaciele pasterze su Mu w sakhyarasa. Podobnie, starsze gopi i gopa su Krsnie jako ojciec i matka, wuj i inni krewni, a gopi, mode dziewczta, su Krsnie w mioci maeskiej. Penic sub oddania, trzeba mie naturaln skonno do suenia Krsnie w jednym z tych transcendentalnych zwizkw. Jest to w istocie prawdziwy sukces ycia. Osignicie wyzwolenia nie jest rzecz bardzo trudn dla bhakty. Nawet osoba nie bdca w stanie ustanowi zwizku z Krsn, moe osign wyzwolenie poprzez wtopienie si w blask Brahmana. To nazywane jest sayujya-mukti. Vaisnavowie nigdy nie przyjmuj sayujya-mukti, chocia czasami przyjmuj inne formy wyzwolenia, mianowicie sarupya, salokya, samipya i sarsti. Czysty bhakta jednake nie przyjmuje adnego rodzaju mukti. Pragnie jedynie suy Krsnie w transcendentalnym zwizku. Jest to stan doskonaoci w yciu duchowym. Filozofowie Mayavadi pragn wtopi si w egzystencj blasku Brahmana, chocia bhaktowie zawsze lekcewa ten aspekt wyzwolenia. rila Prabodhananda Sarasvati Thakura, opisujc ten rodzaj mukti, ktry jest nazywany kaivaly, czyli staniem si jednym z Najwyszym, powiedzia: kaivalyam naraka-yate: "Stanie si jednym z Najwyszym jest niczym udanie si do pieka." Tak wic idea filozofii Mayavada, stanie si jednym z Najwyszym, jest piekem dla bhakty; nigdy on tego nie przyjmuje. Filozofowie Mayavadi nie wiedz, e nawet jeli wtopi si w blask Najwyszego, nie da im to ostatecznego spoczynku. Indywidualna dusza nie moe y w blasku Brahmana w stanie biernym; po pewnym czasie z pewnoci zapragnie by aktywna. Poniewa jednake nie jest zwizana z Najwysz Osob Boga i wskutek tego nie ma duchowego zajcia, musi zej do tego materialnego wiata, by angaowa si w dalsze dziaania. Potwierdza to rimad-Bhagavatam: aruhya krcchrena param padam tatah patanty adho 'nadrta-yusmad-anghrayah (Bhag. 10.2.32) Poniewa filozofowie Mayavadi nie maj informacji o transcendentalnej subie dla Pana, to nawet po osigniciu wyzwolenia z czynnoci materialnych i wtopieniu si w blask Brahmana musz ponownie zstpi do tego materialnego wiata, by otwiera szpitale czy szkoy, czy te spenia podobn filantropijn dziaalno. Adi 08.20 Pan ri Caitanya Mahaprabhu za darmo rozdawa wszdzie t mio do Krsny, nawet najbardziej upadym, takim jak Jagai i Madhai. C wic mwi o tych, ktrzy ju s poboni i wyniesieni? Adi 08.20 Znaczenie: Rnica pomidzy darem ri Caitanyi Mahaprabhu dla ludzkiego spoeczestwa a darem innych jest taka, e podczas gdy tzw. filantropowie czy dziaacze humanitarni sprawili pewn ulg ludzkiemu spoeczestwu jeli chodzi o ciao, to ri Caitanya Mahaprabhu oferuje najlepsze rodki do powrotu do domu, z powrotem do Noga, z mioci do Boga. Jeli kto powanie uczyni porwnawcze studium obu tych darw, to jeli jest w ogle rozsdny, z pewnoci przypisze najwiksz zasug ri Caitanyi Mahaprabhu. To wanie w tym celu Kaviraja Gosvami powiedzia: ri-krsna-caitanya-daya karaha vicara vicara karile citte pabe camatkara "Jeli w istocie jestecie zainteresowani logik i argumentem, askawie zastosujcie je do aski ri Caitanyi Mahaprabhu. Jeli to uczynicie, przekonacie si, e jest ona zdumiewajco wspaniaa." (Cc. Adi 8.15) rila Narottama dasa Thakura mwi: dina-hina yata chila, hari-name uddharila, tara saksi jagai madhai Dwaj bracia Jagai i Madhai s typowym przykadem grzesznej populacji tego wieku Kali. Byli najbardziej niepokojcymi elementami w spoeczestwie, poniewa jedli miso, pili, uganiali si za kobietami, byli rozbjnikami i zodziejami. Jednake ri Caitanya Mahaprabhu wyzwoli ich, nie mwic ju o innych, ktrzy byli spokojni, poboni, oddani i sumienni. Bhagavad-gita rwnie stwierdza (kim punar brahmanah punya bhakta rajarsayas tatha), e nie mwic ju o bhaktach o bramiskich kwalifikacjach i rajarsich, kady, kto dziki obcowaniu z czystym bhakt przychodzi do wiadomoci Krsny, staje si zdolny do powrotu do domu, z powrotem do Boga. W Bhagavad-gicie Pan oznajmia: mam hi partha vyaparitya ye 'pi syuh papa-yonayah striyo vaiyas tatha udras te 'pi yanti param gatim "O synu Prthy, ci ktrzy we Mnie przyjmuj schronienie, to nawet bdc niszego rodu - kobietami, vaiyami (kupcami) i udrami (robotnikami) - najwyszego dostpuj przeznaczenia." (Bg. 9.32) Pan Caitanya Mahaprabhu wyzwoli dwch upadych braci Jagai i Madhai, lecz obecnie cay wiat jest peen Jagai i Madhai, czyli innymi sowy, uwodzicieli kobiet, jedzcych miso, hazardzistw, zodziei i innych rozbjnikw, ktrzy s przyczyn wszelkiego rodzaju zakce w spoeczestwie. Czynnoci takich osb stay si teraz powszechn praktyk. Pijakw, uwodzicieli kobiet, jedzcych miso, zodziei i rozbjnikw nie uwaa si duej za co odraajcego, gdy elementy te zostay wchonite przez ludzkie spoeczestwo. Nie oznacza to jednak, e odraajce cechy takich osb pomog

ludzkiemu spoeczestwu uwolni si z side mayi. Raczej coraz bardziej uwikaj one ludzko w reakcje cisych praw materialnej natury. Wszystkie nasze czynnoci speniane s pod wpywem cech materialnej natury (prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvaah). Poniewa ludzie obcuj teraz z cechami ignorancji (tamo-gun) i w pewnej mierze pasji (rajogun), bez adnego ladu dobroci (sattva-guny), staj si coraz bardziej chciwi i podliwi, gdy taki jest rezultat obcowania z tymi cechami. Tada rajas-tamo-bhavah kama-lobhadaya ca ye: "Poprzez obcowanie z tymi dwoma niszymi cechami materialnej natury, czowiek staje si podliwy i chciwy." (Bhag. 1.2.19) W rzeczywistoci we wspczesnym spoeczestwie kady jest chciwy i podliwy i dlatego jedynym rodkiem wyzwolenia jest ruch sankirtanu ri Caitanyi Mahaprabhu, ktry moe promowa wszystkich Jagai i Madhai na najwysz pozycj sattva-guny, czyli kultury bramiskiej. rimad-Bhagavatam oznajmia: nasta-prayesv abhadresu nityam bhagavata-sevaya bhagavaty uttama-loke bhaktir bhavati naisthiki tada rajas-tamo-bhavah kama-lobhadaya ca ye (Bhag. 1.2.18-19) Biorc pod uwag chaotyczny stan ludzkiego spoeczestwa, jeli kto prawdziwie pragnie spokoju, musi przyczy si do ruchu wiadomoci Krsny i zawsze angaowa si w bhagavata-dharm. Zaangaowanie w bhagavata-dharm rozprasza wszelk ignorancj i pasj, a kiedy znika ignorancja i pasja, uwalniamy si od chciwoci i podania. Osoba wolna od chciwoci i podania osiga kwalifikacje bramiskie, a kiedy osoba o takich kwalifikacjach czyni dalszy postp, sytuuje si na platformie Vaisnava. Jedynie na platformie Vaisnava mona rozbudzi sw upion mio do Boga, a kiedy tylko kto to robi, jego ycie staje si sukcesem. Obecnie spoeczestwo ludzkie szczeglnie kultywuje cech ignorancji (tamo-gun), chocia mog wystpowa w nim rwnie pewne symptomy pasji (rajo-guny). Caa populacja wiata, pena kamy i lobhy, podania i chciwoci, skada si przewanie z udrw i paru vaiyw, a stopniowo dojdzie do tego, e bd jedynie udrowie. Wedug doktryny komunizmu, wacicielem wszystkiego powinno by pastwo. Lecz ruch wiadomoci Krsny, szerzc t sam ide, za waciciela wszystkiego przyjmuje Boga. Ludzie nie mog tego zrozumie, poniewa nie maj wiadomoci Boga, lecz ruch wiadomoci Krsny moe pomc im zrozumie Boga i to, e wszystko naley do Niego. Poniewa wszystko jest wasnoci Boga i wszystkie ywe istoty - nie tylko ludzie, lecz nawet zwierzta, ptaki, roliny itd. - s dziemi Boga, kady ma prawo y na koszt Boga w wiadomoci Boga. Na tym polega istota ruchu wiadomoci Krsny. Adi 08.21 ri Caitanya Mahaprabhu, jako Sama Najwysza Osoba Boga, jest w peni niezaleny. Wic chocia jest to najbardziej skryte bogosawiestwo, moe On rozdziela mio do Boga wrd wszystkich, nie zwaajc na nic. Adi 08.21 Znaczenie: Na tym polega dobrodziejstwo ruchu Pana Caitanyi. Jeli kto w jaki sposb styka si z ruchem Hare Krsna, to czyni postp w wiadomoci duchowej i rozwija mio do Boga, bez wzgldu na to, czy jest udr, vaiy, Jagai, Madhai czy kim jeszcze niszym. Nasze dowiadczenie pokazuje, e na caym wiecie ruch ten czyni z wielu takich osb mionikw Boga, jedynie poprzez intonowanie maha-mantry Hare Krsna. W rzeczywistoci ri Caitanya Mahaprabhu pojawi si jako mistrz duchowy caego wiata. Nie czyni On rnicy pomidzy bluniercami i niewinnymi. Krsna-premapradaya te: liberalnie wszystkim rozdaje mio do Boga. Jak oznajmia to nastpny werset, mona tego naprawd dowiadczy. Adi 08.22 Bez wzgldu na to, czy kto jest blunierc czy nie, kady, kto nawet teraz intonuje ri-krsna-caitanya prabhu nityananda, przepenia si ekstaz i zy napeniaj jego oczy. Adi 08.22 Znaczenie: Prakrta sahajiya, ktrzy intonuj nitai gaura radhe yama, maj bardzo niewielk wiedz o konkluzji Bhagavata, i prawie e nie przestrzegaj zasad i przepisw Vaisnava, lecz poniewa intonuj bhaja nitai gaura, intonowanie ich natychmiast pobudza zy i inne oznaki ekstazy. Chocia nie znaj zasad filozofii Vaisnava i nie s zbyt zaawansowani w wiedzy, tymi symptomami przycigaj wiele osb, ktre staj si ich zwolennikami. Ich zy ekstazy oczywicie pomog im po duszym okresie czasu, gdy kiedy tylko wejd w kontakt z czystym bhakt, ich ycie stanie si sukcesem. Poniewa intonuj wite imiona nitai-gaura, to nawet na pocztku bardzo widoczny jest ich szybki postp na ciece mioci do Boga. Adi 08.23 Same rozmowy o Nityanandzie Prabhu budz mio do Krsny. Tak wic wszystkie koczyny ciaa s poruszone z ekstazy, a z oczu zy pyn jak wody Gangesu. Adi 08.24 Przy intonowaniu mantry Hare Krsna brane s pod uwag obrazy. Wic jedynie poprzez intonowanie Hare Krsna nie osignie si ekstazy. Adi 08.24 Znaczenie: Przed intonowaniem maha-mantry Hare Krsna bardzo korzystnie jest intonowa imiona ri-krsnacaitanya prabhu nityananda, poniewa poprzez intonowanie tych dwch witych imion ri-krsna-caitanya prabhu nityananda przepeniamy si ekstaz, a gdy nastepnie intonujemy maha-mantr Hare Krsna, uwalniamy si od obraz. Intonujc maha-mantr Hare Krsna naley wystrzega si dziesiciu obraz. Pierwsz obraz jest zniewaanie wielkich osb, ktre rozdaj wite imi Pana. astra (Cc. Antya 7.11) mwi, krsna-akti vina nahe tara pravartana: jeli nie zostao si upenomocnionym przez Najwysz Osob Boga, nie mona rozpowszechnia witych imion maha-mantry Hare Krsna. Nie naley wic krytykowa czy zniewaa bhakty, ktry jest w ten sposb zaangaowany. ri Padma Purana oznajmia: satam ninda namnah paramam aparadham vitanute yatah khyatim yatam katham u sahate tad-vigarham

Zniewaanie wielkich witych osb, ktre gosz chway maha-mantry Hare Krsna, jest najgorsz obraz u lotosowych stp witego imienia. Nie naley krytykowa osoby goszcej chway maha-mantry Hare Krsna. Jeli kto to robi, jest winny obrazy. Nama-prabhu, ktry jest tosamy z Krsn, nigdy nie bdzie tolerowa takich zniewag, nawet ze strony osoby, ktra uchodzi za wielkiego bhakt. Druga namaparadha opisana jest w sposb nastpujcy. ivasya ri-visnor ya iha guna-namadi-sakalam dhiya bhinnam payet sa khalu hari-namahita-karah W tym materialnym wiecie wite imi Visnu jest wszechpomylne. Imi Visnu, Jego forma, cechy i rozrywki s wszystkie transcendentaln absolutn wiedz. Wic jeli kto usiuje oddzieli Absolutn Osob Boga od Jego witego imienia czy Jego transcendentalnej formy, cech i rozrywek, uwaajc je za materialne, jest to obraz. Podobnie, zniewag jest rwnie sdzenie, e imiona pbogw, takich jak Pan iva, s tak dobre jak imi Pana Visnu, czyli innymi sowy, uwaanie, e Pan iva i inni pbogowie s innymi formami Boga i dlatego s rwni Visnu. Jest to druga obraza u lotosowych stp Pana. Trzeci obraz u lotosowych stp witego imienia, zwan guror avajna, jest uwaanie mistrza duchowego za osob materialn i wskutek tego zazdroszczenie mu jego wzniosej pozycji. Czwart obraz (ruti-astra-nindanam) jest zniesawianie literatury wedyjskiej takiej jak cztery Vedy i Purany. Pit obraz (tathartha-vadah) jest sdzenie, e chway witego imienia s przesad. Podobnie, szst obraz (hari-namni kalpanam) jest uwaanie witego imienia Pana za wymys. Sidma obraza opisana zostaa w ten sposb: namno balad yasya hi papa-buddhir na vidyate tasya yamair hi uddhih Jeli kto sdzi, e poniewa mantra Hare Krsna moe zrwnoway wszelkie grzeszne reakcje, wic wobec tego moe dalej grzeszy i jednoczenie intonowa mantr Hare Krsna, aby je zneutralizowa, to popenia najwiksz obraz u lotosowych stp hari-nama. sma obraza zostaa przedstawiona w ten sposb: dharma-vrata-tyaga-hutadi-sarva-ubha-kriya-samyam api pramadah. Obraz jest uwaanie intonowania mantry Hare Krsna za religijn ceremoni rytualn. Spenianie ceremonii religijnych, wypenianie lubw i praktykowanie wyrzeczenia oraz spenianie ofiar s wszystkie materialistycznymi, pomylnymi czynnociami. Intonowania maha-mantry Hare Krsna nie mona porwnywa do takiej materialnej religijnoci. Jest to obraz u lotosowych stp Pana. Dziewita obraza zostaa opisana w ten sposb: araddadhane vimukhe 'py arnvati ya copadeah iva-namaparadhah Obraz jest nauczanie chwa witego imienia wrd osb, ktre nie posiadaj inteligencji ani nie maj wiary w tym wzgldzie. Ludzie tacy powinni otrzyma okazj suchania intonowania mantry Hare Krsna, lecz na pocztku nie naley ich instruowa o chwaach duchowej doniosoci witego imienia. Dziki bezustannemu suchaniu witego imienia ich serca oczyszcz si i wwczas bd oni w stanie zrozumie transcendentaln pozycj witego imienia. A oto dziesita obraza rute 'pi nama-mahatmye yah priti-rahito narah aham-mamadi-paramo namni so 'py aparadha-krt Jeli kto usysza o chwaach transcendentalnego witego imienia Pana, lecz niemniej jednak nie porzuca materialistycznej koncepcji ycia, mylc: "Jestem tym ciaem i wszystko, co naley do tego ciaa, jest moje [aham mameti]," i nie okazuje szacunku i mioci intonowaniu maha-mantry Hare Krsna, to jest to obraz. Adi 08.25 "Kiedy kto intonuje maha-mantr Hare Krsna, lecz jego serce nie zmienia si, zy nie pyn mu z oczu, jego ciao nie dry i wosy nie je si, to naley rozumie, e jego serce jest twarde jak elazo. Przyczyn tego s jego obrazy u lotosowych stp witego imienia Pana." Adi 08.25 Znaczenie: Komentujc ten werset, ktry jest cytatem ze rimad-Bhagavatam (2.3.24), rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauwaa, e czasami maha-bhagavata, czyli bardzo zaawansowany bhakta, nie manifestuje takich transcendentalnych symptomw jak zy w oczach, chocia symptomy takie czasami manifestuje w sposb sztuczny kanisthaadhikari, bhakta neofita. Nie oznacza to jednake, e neofita jest bardziej zaawansowany ni bhakta maha-bhagavata. Sprawdzianem prawdziwej zmiany serca pod wpywem intonowania maha-mantry Hare Krsna jest uwolnienie si od przywizania do materialnej przyjemnoci. Na tym polega prawdziwa zmiana. Bhaktir parasyanubhavo viraktir anyatra syat. Jeli kto czyni prawdziwy postp w yciu duchowym, musi sta si bardzo obojtnym wobec przyjemnoci materialnej. Jeli czasami widzimy, e kanistha-adhikari (bhakta neofita) ukazuje sztuczne zy w oczach podczas intonowania mantry Hare Krsna, lecz nadal jest cakowicie przywizany do rzeczy materialnych, to jego serce tak naprawd nie ulego zmianie. Zmiana ta musi przejawi si w prawdziwym postpowaniu. Adi 08.26 Samo intonowanie maha-mantry Hare Krsna bez popeniania obraz niszczy wszelkie grzeszne czyny. W ten sposb manifestuje si czysta suba oddania, ktra jest przyczyn mioci do Boga. Adi 08.26 Znaczenie: Jeli kto nie uwolni si od grzesznego ycia, nie moe by usytuowany w subie oddania dla Pana. Potwierdza to Bhagavad-gita:

yesam tv anta-gatam papam jananam punya-karmanam te dvandva-moha-nirmukta bhajante mam drdha-vratah "Osoby, ktre dziaay pobonie w swoich poprzednich ywotach, jak i w yciu obecnym, i ktre cakowicie wypleniy swoje grzechy, uwolniy si od dualizmw uudy i z determinacj angauj si w penienie suby oddania dla Mojej Osoby." (Bg. 7.28) Osoba, ktra ju uwolnia si od wszelkich ladw grzesznego ycia, angauje si w transcendentaln miosn sub dla Pana bez odchyle czy podwjnego celu. Chocia w wieku tym ludzie s bardzo grzeszni, samo intonowanie mahamantry Hare Krsna moe uwolni ich od reakcji ich grzechw. Eka krsna-name: moliwe to jest jedynie dziki intonowaniu imienia Krsny. Potwierdza to rwnie rimad-Bhagavatam (kirtanad eva krsnasya). Naucza nas tego take Caitanya Mahaprabhu. Idc drog, zwyk intonowa: krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he krsna krsna krsna krsna krsna krsna raksa mam krsna krsna krsna krsna krsna krsna pahi mam rama raghava rama raghava rama raghava raksa mam krsna keava krsna keava krsna keava pahi mam Jeli kto zawsze intonuje wite imi Krsny, stopniowo uwalnia si od wszelkich reakcji grzesznego ycia, pod warunkiem, e intonuje bez obraz i nie popenia wicej grzechw na mocy intonowania mantry Hare Krsna. W ten sposb zostaje oczyszczony, a jego suba oddania powoduje rozbudzenie jego upionej mioci do Boga. Jego ycie zostaje oczyszczone po prostu dziki intonowaniu mantry Hare Krsna i niepopenianiu grzesznych czynw i obraz, i w ten sposb osiga pity stan doskonaoci, czyli zaangaowanie w sub mioci dla Pana (prema pumartho mahan). Adi 08.27 Kiedy rzeczywicie zostanie rozbudzona transcendentalna suba mioci dla Pana, powoduje ona takie przemiany w ciele jak pocenie si, drenie, gwatowne bicie serca, zaamywanie si gosu i zy w oczach. Adi 08.27 Znaczenie: Te przemiany cielesne automatycznie manifestuj si w osobie, ktra jest naprawd usytuowana w mioci do Boga. Nie naley ich sztucznie imitowa. Nasz chorob jest pragnienie posiadania tego, co materialne; nawet czynic postp w yciu duchowym pragniemy materialnego poklasku. Naley uwolni si od tej choroby. Czyste oddanie musi by anyabhilasita-unyam, bez pragnienia czegokolwiek materialnego. Zaawansowani bhaktowie manifestuj wiele przemian cielesnych, ktre s symptomami ekstazy, lecz nie naley ich imitowa, aby osign tani podziw publicznoci. Kiedy kto rzeczywicie osiga stan zaawansowania, te symptomy ekstazy pojawiaj si automatycznie; nie trzeba ich imitowa. Adi 08.28 W rezultacie intonowania maha-mantry Hare Krsna czynimy tak wielki postp w ycia duchowym, e jednoczenie dobiega kresu nasza materialna egzystencja i otrzymujemy mio do Boga. wite Imi Krsny ma tak wielk moc, e nawet jeli kto zaintonuje je chocia raz, z atwoci osiga to transcendentalne bogactwo. Adi 08.29-30 Jeli kto wielokrotnie intonuje wzniose wite imi Pana, jednake nie rozwija mioci do Najwyszego Pana i w jego oczach nie pojawiaj si zy, to jest rzecz oczywist e z powodu obraz w intonowaniu nasienie witego imienia Krsny nie kiekuje. Adi 08.29-30 Znaczenie: Jeli kto intonuje mantr Hare Krsna popeniajc obrazy, nie osiga upragnionego rezultatu. Dlatego naley starannie unika obraz, ktre ju opisalimy w zwizku z wersetem 24. Adi 08.31 Lecz jeli tylko intonuje wite imiona Pana Caitanyi i Nityanandy, majc w nie odrobin wiary, bardzo szybko uwalnia si od wszelkich obraz. I skoro tylko intonuje maha-mantr Hare Krsna, odczuwa ekstaz mioci do Boga. Adi 08.31 Znaczenie: rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauwaa w zwizku z tym, e jeli kto przyjmuje schronienie Pana ri Caitanyi Mahaprabhu i Nityanandy, przestrzega Ich instrukcji, by sta si bardziej tolerancyjnym ni drzewo i pokorniejszym od trawy, i w ten sposb intonuje wite imi Pana, wkrtce osiga platform transcendentalnej suby mioci dla Pana i w jego oczach pojawiaj si zy. W intonowaniu maha-mantry Hare Krsna brane s pod uwag obrazy, lecz nie uwzgldnia si ich podczas intonowania imion Gaura-Nityananda. Wic jeli kto intonuje maha-mantr Hare Krsna, lecz jego ycie jest nadal pene grzechu, bardzo trudno bdzie mu osign platform suby mioci dla Pana. Lecz jeli pomimo popeniania obraz intonuje wite imiona Gaura-Nityananda, bardzo szybko uwalnia si od oddziaywania tych obraz. Naley zatem najpierw zbliy si do Pana Caitanyi i Nityanandy, czyli wielbi Guru-Gaurang, a nastpnie przej do etapu wielbienia Radha-Krsny. W naszym ruchu wiadomoci Krsny radzimy naszym studentom, aby najpierw wielbili Guru-Gaurang, a pniej, kiedy s nieco zaawansowani, instalujemy Bstwa Radha-Krsna i angaujemy ich w wielbienie Pana. Aby ostatecznie osign Radha-Krsn, najpierw naley przyj schronienie Gaura-Nityanandy. rila Narottama dasa Thakura piewa w zwizku z tym: gauranga balite ha'be pulaka arira hari hari balite nayane ba'be nira ara kabe nitaicandera karuna ha-ibe samsara-vasana mora kabe tuccha habe visaya chadiya kabe uddha habe mana kabe hama heraba ri-vrndavana

Na pocztku naley regularnie intonowa wite imi ri Gaurasundary, a nastpnie intonowa wite imi Pana Nityanandy. W ten sposb nasze serce zostanie oczyszczone z nieczystych pragnie przyjemnoci materialnej. Wwczas mona zbliy si do Vrndavana-dhamy, aby wielbi Pana Krsn. Dopki kto nie otrzyma aski Pana Caitanyi i Nityanandy, nie ma potrzeby udawa si do Vrndavany, gdy bez oczyszczenia umysu nie moe ujrze Vrndavany, nawet jeli si tam uda. W rzeczywistoci udanie si do Vrndavany oznacza przyjcie schronienia szeciu Gosvamich poprzez czytanie Bhaktirasamrta-sindhu, Vidagdha-madhavy, Lalita-madhavy i innych ksiek pozostawionych przez nich. W ten sposb mona zrozumie transcendentalne sprawy miosne Radhy i Krsny. Kabe hama bujhaba se yugala-piriti. Maeska mio Radhy i Krsny nie jest zwyk ludzk spraw; ,jest ona w peni transcendentalna. Aby zrozumie Radh i Krsn, wielbi Ich i zaangaowa si w Ich sub mioci, trzeba mie przewodnictwo ri Caitanyi Mahaprabhu, Nityanandy Prabhu i szeciu Gosvamich, bezporednich uczniw Pana Caitanyi. Dla zwykego czowieka wielbienie ri Caitanyi i Nityanandy Prabhu czy Panca-tattvy jest atwiejsze od wielbienia Radhy i Krsny. Nie naley nakania nikogo do bezporedniego wielbienia Radhy i Krsny, chyba e jest to osoba bardzo szczliwa. Student neofita, ktry nie jest wystarczajco wyksztacony czy owiecony, nie powinien angaowa si w wielbienie ri Radhy i Krsny czy intonowanie mantry Hare Krsna. Nawet jeli to uczyni, nie otrzyma upragnionego rezultatu. Dlatego naley bez faszywej dumy intonowa imiona Nitai-Gaura i wielbi Ich. Poniewa kady w tym materialnym wiecie jest mniej lub bardziej pod wpywem grzesznych czynnoci, rzecz zasadnicz jest, aby na pocztku rozpocz wielbienie GuruGaurangi i poprosi Ich o usk, gdy dziki temu, pomimo wszelkich dyskwalifikacji, wkrtce mona bdzie osign kwalifikacje do wielbienia Radha-Krsna vigraha. W zwizku z tym naley zauway; e zarwno wite imi Pana Krsny, jak i Gaurasundary jest tosame z Najwysz Osob Boga. Nie naley wic uwaa, e jedno imi ma wiksz moc od drugiego. Jednak zwaajc na pozycj ludzi w obecnym wieku, intonowanie imienia ri Caitanyi Mahaprabhu jest bardziej zasadnicze od intonowania maha-mantry Hare Krsna, poniewa ri Caitanya Mahaprabhu jest najbardziej wspaniaomyln inkarnacj i z atwoci mona osign Jego ask. Dlatego najpierw naley przyj schronienie ri Caitanyi Mahaprabhu poprzez intonowanie ri-krsna-caitanya prabhu nityananda ri-advaita gadadhara rivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Suc Gaura-Nityanandzie uwalniamy si z uwika materialnej egzystencji i w ten sposb osigamy kwalifikacje do wielbienia Bstwa Radha-Krsny. Adi 08.32 ri Caitanya Mahaprabhu, niezalena Najwysza Osoba Boga, jest bardzo wspaniaomylny. Kto Go nie wielbi, nigdy nie moe osign wyzwolenia. Adi 08.32 Znaczenie: ri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauwaa tutaj, e nie naley porzuca wielbienia Radha-Krsny, aby wielbi ri Caitany Mahaprabhu. Poprzez wielbienie albo Radha-Krsny, albo Samego Pana Caitanyi nie mona sta si zaawansowanym. Nie naley odsuwa instrukcji szeciu Gosvamich, gdy s oni acaryami i s bardzo drodzy Panu Caitanyi. Dlatego Narottama dasa Thakura piewa: rupa-raghunatha-pade haibe akuti kabe hama bujhaba se yugala-piriti Naley by pokornym studentem szeciu Gosvamich, od rila Rupy Gosvamiego do Raghunathy dasa Gosvamiego. Nieprzestrzeganie ich instrukcji, lecz snucie wyobrae na temat wielbienia Gaurasundary i Radha-Krsny jest wielk obraz, w rezultacie ktrej otwieramy sobie drog do pieka. Jeli kto lekceway instrukcje szeciu Gosvamich, a mimo to staje si tzw. bhakt Radha-Krsny, jedynie krytykuje prawdziwych bhaktw Radha-Krsny. W wyniku spekulacji uwaa Gaurasundar za zwykego bhakt i dlatego nie moe uczyni postpu w sueniu Najwyszej Osobie Boga, Radha-Krsnie. Adi 08.33 O gupcy, po prostu czytajcie Caitanya-mangala! Dziki czytaniu tej ksiki bdziecie mogli zrozumie wszelkie chway ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 08.33 Znaczenie: Caitanya-bhagavata ri Vrndavany dasa Thakury pocztkowo nosia tytu Caitanya-mangala, lecz kiedy rila Locana dasa Thakura napisa pniej inn ksik pod tytuem Caitanya-mangala, rila Vrndavana dasa Thakura zmieni tytu swej wasnej ksiki, ktra teraz znana jest jako Caitanya-bhagavata. Caitanya-bhagavata szczegowo opisuje ycie ri Caitanyi Mahaprabhu i Krsnadasa Kaviraja Gosvami poinformowa nas ju, e w swej ri Caitanya-caritamrcie opisa wszystko to, o czym nie wspomnia Vrndavana dasa Thakura. Zaakceptowanie ri-Caitanya-bhagavta przez Krsnadasa Kaviraj Gosvamiego oznacza, e przyjmuje on sukcesj uczniw. Autor literatury transcendentalnej nigdy nie stara si przewyszy poprzednich acaryw. Adi 08.34 Tak Jak Vyasadeva skompilowa wszystkie rozrywki Pana Krsny w rimad-Bhagavatam, tak Thakura Vrndavana dasa opisa rozrywki Pana Caitanyi. Adi 08.35 Thakura Vrndavana dasa uoy Caitanya-mangala. Suchanie tej ksiki niszczy wszelk niepomylno. Adi 08.36 Czytajc Caitanya-mangala mona zrozumie wszelkie chway czy prawdy dotyczce Pana Caitanyi i Nityanandy i doj do ostatecznego wniosku suby oddania dla Pana Krsny. Adi 08.36 Znaczenie: rimad-Bhagavatam jest autorytatywnym dzieem podrcznym, z ktrego moemy dowiedzie si o subie oddania, lecz poniewa jest to dzieo bardzo szczegowo opracowane, bardzo niewielu ludzi moe zrozumie jego cel. rimad-Bhagavatam jest oryginalnym komentarzem do Vedanta-sutry, nazywanej nyaya-prasthana. Zostaa ona napisana w celu umoliwienia nam zrozumienia Absolutnej Prawdy poprzez niezawodn logik i argumentacj, i dlatego jej naturalny komentarz, rimad-Bhagavatam, jest niezwykle szczegowo opracowany. Zawodowi recytatorzy stworzyli wraenie, e rimad-Bhagavatam ma do czynienia jedynie z rasa-lil Krsny, chocia rasa-lila zostaa opisana jedynie w Dziesitym Canto (Rozdziay 29-35). W ten sposb zaprezentowali Krsn wiatu zachodniemu jako wielkiego uwodziciela kobiet i dlatego czasami musimy radzi sobie z takimi bdnymi koncepcjami podczas nauczania. Inn trudnoci w

zrozumieniu rimad-Bhagavatam jest to, e zawodowi recytatorzy wprowadzili Bhagavata-saptaha, czyli siedmiodniowe czytanie Bhagavatam. Chc skoczy rimad-Bhagavatam w przecigu tygodnia, chocia jest to dzieo tak wzniose, e jeden jego werset, jeli waciwie wyjaniany, nie moe zosta ukoczony w przecigu trzech miesicy. Wobec tego wielk pomoc dla zwykego czowieka jest czytanie Caitanya-bhagavata rila Vrndavany dasa Thakury, gdy w ten sposb mona rzeczywicie zrozumie sub oddania, Krsn, Pana Caitany i Nityanand. rila Rupa Gosvami powiedzia: ruti-smrti-puranadi-pancaratra-vidhim vina aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate "Suba oddania dla Pana, ktra ignoruje autoryzowan literatur wedyjsk tak jak Upanisady, Purany, Narada-pancaratra itd., jest jedynie niepotrzebnym zakceniem spokoju w spoeczestwie." Z powodu bdnego rozumienia rimadBhagavatam, ludzie s zwiedzeni, jeli chodzi o nauk o Krsnie. Jednake nauk t mona zrozumie bez trudu czytajc ksik rila Vrndavany dasa Thakury. Adi 08.37 W Caitanya-mangala [pniej znanej jako ri-Caitanya-bhagavata] rila Vrndavana dasa Thakura zawar konkluzj i esencj suby oddania poprzez cytowanie autorytatywnych stwierdze rimadBhagavatam. Adi 08.38 Jeli nawet wielki ateista sucha Caitanya-mangala, natychmiast staje si wielkim bhakt. Adi 08.39 Temat tej ksiki jest tak wzniosy, i wydaje si, e ri Caitanya Mahaprabhu osobicie przemawia poprzez pismo ri Vrndavany dasa Thakury. Adi 08.39 Znaczenie: rila Sanatana Gosvami napisa w swej Hari-bhakti-vilasa: avaisnava-mukhodgirnam putam hari-kathamrtam ravanam naiva kartavyam sarpocchistam yatha payah Transcendentaln literatur, ktra cile stosuje si do zasad wedyjskich i konkluzji Puran i Pancaratrika-vidhi, moe pisa jedynie czysty bhakta. Zwyky czowiek nie moe pisa ksiek o bhakti, gdy nie odnios one skutku. Moe by on wielkim uczonym i ekspertem w prezentowaniu literatury kwiecistym jzykiem, lecz to wcale nie jest pomocne w rozumieniu transcendentalnej literatury. Nawet jeli transcendentalna literatura napisana jest wadliwym jzykiem, jest ona do przyjcia, jeli zostaa napisana przez bhakt, podczas gdy nie mona przyj tzw. transcendentalnej literatury pisanej przez zwykych uczonych, nawet jeli jest to nienaganna prezentacja literacka. Sekret dziea bhakty polega na tym, e kiedy pisze on o rozrywkach Pana, Pan pomaga mu; nie pisze on sam. Jak oznajmia Bhagavad-gita, dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te (Bg. 10.10). Poniewa bhakta pisze w subie dla Pana, Pan daje mu z wewntrz tak wiele inteligencji, e siada on w pobliu Pana i pisze ksiki. Krsnadasa Kaviraja Gosvami stwierdza, e to, co napisa Vrndavana dasa Thakura, w rzeczywistoci wypowiedziane zostao przez Pana Caitany Mahaprabhu, a on to jedynie powtrzy. To samo jest prawd w odniesieniu do Caitanya-caritamrty. Krsnadasa Kaviraja Gosvami pisa Caitanya-caritamrt na staro, bdc schorowanym, lecz jest to tak wzniosa literatura, e rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja zwyk mwi: "Nadejdzie czas, e ludzie na caym wiecie bd uczyli si jzyka bengalskiego, aby czyta ri Caitanya-caritamrt." My usiujemy zaprezentowa ri-Caitanya-caritamrt w jzyku angielskim i nie wiemy, na ile to bdzie sukcesem, lecz jeli kto czyta oryginaln Caitanya-caritamrt w jzyku bengalskim, rozkoszuje si rosnc ekstaz w subie oddania. Adi 08.40 Ofiarowuj miliony pokonw lotosowym stopom Vrndavany dasa Thakury. Nikt inny nie mg napisa tak wspaniaej ksigi dla wyzwolenia wszystkich upadych dusz. Adi 08.41 Narayani wiecznie spoywa pozostaoci pokarmu Caitanyi Mahaprabhu. rila Vrndavana dasa Thakura narodzi si z jej ona.

Adi 08.41 Znaczenie: W Gaura-ganoddea-dipice, ksice napisanej przez Kavikarnapur i opisujcej wszystkich towarzyszy ri Caitanyi Mahaprabhu oraz informujcej, kim byli poprzednio, znajduje si nastpujce zdanie dotyczce Narayani: ambikayah svasa yasin namna rila-kilimbika krsnocchistam prabhunjana seyam narayani mata Kiedy Pan Krsna by dzieckiem, Jego niak bya kobieta zwana Ambik, ktra miaa modsz siostr nazywan Kilimbik. W czasie inkarnacji Pana Caitanyi, ta sama Kilimbika zwyka spoywa pozostaoci pokarmu pozostawionego przez Pana ri Caitany Mahaprabhu. Kilimbik bya Narayani, ktra bya bratanic rivasa Thakury. Pniej, kiedy podrosa i wysza za m, z jej ona narodzi si rila Vrndavana dasa Thakura. Bhakta Pana ri Krsny sawiony jest odpowiednio do suby oddania penionej dla Pana; tak wic rila Vrndavana dasa Thakura znany jest nam jako syn Narayani. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauwaa w zwizku z tym, e nie ma tutaj informacji o jego przodkach ze strony ojca, poniewa nie ma potrzeby, abymy to wiedzieli. Adi 08.42 Jaki wspaniay da nam on opis rozrywek Pana Caitanyi! Ktokolwiek w trzech wiatach sucha go, zostaje oczyszczony. Adi 08.43 Czsto apeluj do wszystkich, by przyjli metod suby oddania dan przez Pana Caitany i Nityanand i w ten sposb uwolnili si od niedoli materialnej egzystencji i ostatecznie osignli sub mioci dla Pana.

10

Adi 08.44 rila Vrndavana dasa Thakura napisa Caitanya-mangala, w ktrej szczegowo opisa rozrywki Pana Caitanyi. Adi 08.45 Najpierw streci wszystkie rozrywki Pana, a potem ywo szczegowo je opisa. Adi 08.46 Rozrywki Pana Caitanyi s nieograniczone i niezgbione. Wic gdy opisywa wszystkie te rozrywki, objto ksiki rosa. Adi 08.47 Widzc, e rozrywki te s tak obszerne, czu, e niektre z nich nie zostay waciwie opisane. Adi 08.48 Ekstatycznie opisa rozrywki Pana Nityanandy, lecz pniejsze rozrywki Caitanyi Mahaprabhu nie zostay opowiedziane. Adi 08.49 Wszyscy bhaktowie we Vrndavanie bardzo pragnli usysze o tych rozrywkach. Adi 08.50 We Vrndavanie, w wielkim miejscu pielgrzymek pod drzewami pragnie znajduje si zoty tron wysadzany klejnotami. Adi 08.51 Na tronie tym siedzi syn Nandy Maharajy, ri Govindadeva, transcendentalny Kupidyn. Adi 08.52 Govinda otrzymuje tam rnorodn majestatyczn sub. Wszystkie Jego szaty, ornamenty i parafernalia s transcendentalne. Adi 08.53 W tej wityni Govindaji tysice sug zawsze w oddaniu peni sub dla Pana. Suby tej nie mona opisa nawet tysicami ust. Adi 08.54 W wityni tej gwnym sug by ri Haridasa Pandita. Jego cechy i sawa znane s na caym wiecie. Adi 08.54 Znaczenie: ri Haridasa Pandita by uczniem ri Ananty Acaryi, ktry by uczniem Gadadhary Pandity. Adi 08.55 By on agodny, tolerancyjny, spokojny, wspaniaomylny, powany, sodki w swych sowach i bardzo trzewy w wysikach. Adi 08.56 Kadego darzy szacunkiem i pracowa dla korzyci wszystkich. Dyplomacja, zawi i zazdro byy nieznane jego sercu. Adi 08.57 W jego ciele byo obecnych pidziesit cech Pana Krsny. Adi 08.57 Znaczenie: Bhakti-rasamrta-sindhu wymienia transcendentalne cechy ri Krsny. Pidziesit spord tych cech to cechy gwne (ayam neta suramyangah itd.), i wszystkie te cechy byy obecne w maej iloci w ciele ri Haridasa Pandity. Poniewa kada ywa istota jest czstk Najwyszej Osoby Boga, to wszystkie z tych pidziesiciu dobrych cech ri Krsny s oryginalnie obecne w niewielkiej iloci w kadej ywej istocie. W uwarunkowanej duszy cechy te nie s widoczne z powodu kontaktu z materialn natur, lecz kiedy staje si ona oczyszczonym bhakt, wwczas automatycznie wszystkie si manifestuj. Oznajmia to rimad-Bhagavatam (5.18.12), jak wspomina o tym poniszy tekst. Adi 08.58 "Jeli kto ma niezachwian wiar i oddanie dla Krsny, to dziki temu manifestuj si w nim wszelkie dobre cechy Krsny i pbogw. Kto jednake nie ma oddania dla Najwyszej Osoby Boga, nie posiada adnych dobrych kwalifikacji, poniewa poprzez mentalne wymysy zaangaowany jest w egzystencj materialn ktra jest zewntrzn cech Pana." Adi 08.59 Ananta Acarya by uczniem Gadadhary Pandity. Jego ciao byo zawsze pogrone w mioci do Boga. By on wspaniaomylny i zaawansowany pod kadym wzgldem.

Adi 08.60 Ananta Acarya by rezerwuarem wszelkich dobrych cech. Nikt nie jest w stanie oceni, jak bardzo by wspaniay. Jego ukochanym uczniem by Pandita Haridasa. Adi 08.60 Znaczenie: ri Ananta Acarya jest jednym z wiecznych towarzyszy ri Caitanyi Mahaprabhu. Poprzednio, podczas przyjcia Pana ri Krsny, Ananta Acarya by Sudevi, jedn z omiu gopi. W ten sposb mwi o tym Gauraganoddea-dipika, werset 165: anantacarya gosvami ya sudevi pura vraje. "Ananta Acarya Gosvami by poprzednio Sudevigopi we Vrajy [Vrndavanie]." W Jagannatha Puri, czyli Purusottama-ksetrze, znajduje si zakon znany jako Ganga-mata Matha, ktry zosta zaoony przez Anant Acary. W sukcesji uczniw Ganga-mata Mathy, jest on znany jako Vinodamanjari. Jednym z jego uczniw by Haridasa Pandita Gosvami, ktry jest rwnie znany jako ri Raghu Gopala i jako ri Rasa-manjari. Jego uczennica Laksmipriya bya ciotk Ganga-maty, ksiniczki bdcej crk krla Putiyi. Ganga-mata przyniosa od Krsna Miry z Jaipur Bstwo o imieniu ri Rasika Raya i zainstalowaa Je w domu Sarvabhaumy w Jagannatha Puri. Uczniem w pitej generacji po ri Ananta Acaryi by ri Vanamali; w szstej generacji - ri Bhagavan dasa, ktry by Bengalczykiem; w sidmej generacji - Madhusudana dasa, ktry by Oryiczykiem; w smej generacji - Nilambara dasa; w

11

dziewitej generacji - ri Narottama dasa; w dziesitej generacji - Pitambara dasa; a w jedenastej generacji - ri Madhava dasa. Ucze z dwunastej generacji ma obecnie pod sw opiek zakon Ganga-mata. Adi 08.61 Pandita Haridasa mia wielk wiar w Pana Caitany i Nityanand. Dlatego poznawanie Ich rozrywek i cech sprawiao ma wielk satysfakcj. Adi 08.62 Zawsze przyjmowa dobre cechy Vaisnavw i nigdy nie znajdowa w nich bdu. Swe serce i dusz angaowa jedynie w zadowalanie Vaisnavw. Adi 08.62 Znaczenie: Cech Vaisnavy jest to, e jest on adosa-dari; nigdy nie widzi bdw innych. Oczywicie, kada istota ludzka ma zarwno zalety, jak i wady. Dlatego jest powiedziane, sajjana gunam icchanti dosam icchanti pamarah: kada osoba ma kombinacj zarwno wad, jak i chwa. Lecz Vaisnava, czowiek rozsdny, przyjmuje jedynie chway czowieka, a nie jego wady, gdy mucha poszukuje ran, podczas gdy pszczoa poszukuje miodu. Haridasa Pandita nigdy nie wynajdywa bdw w Vaisnavie, lecz zwraca uwag jedynie na jego dobre cechy. Adi 08.63 Zawsze sucha ri Caitanya-mangali, a wszyscy pozostali Vaisnavowie zwykli jej sucha dziki jego asce. Adi 08.64 Niczym ksiyc w peni, owietla cae zgromadzenie Vaisnavw recytujc Caitanya-mangal, a dziki nektarowi swych cech zwiksza ich transcendentalne szczcie. Adi 08.65 Dziki swemu bezprzyczynowemu miosierdziu poleci mi opisa ostatnie rozrywki ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 08.66 Govinda Gosani, kapan zaangaowany w sub Pana Govindy we Vrndavanie, by uczniem Kaivary Gosaniego. Bstwo Govinda nie miao droszego sugi. Adi 08.66 Znaczenie: Kaivara Gosani rwnie znany jako Kaivara Pandita, by uczniem Ivary Puri i synem Vasudeva Bhattacaryi, ktry nalea do dynastii Kanjilala Kanu. Jego nazwisko brzmiao Caudhuri. Jego siostrzeniec, o imieniu Rudra Pandita, by oryginalnym kapanem Vallabhapury, ktra pooona jest okoo jednej mili od stacji kolejowej riramapura w wiosce Catara. S tam zainstalowane Bstwa Radha-Govindy i Pana ri Caitanyi Mahaprabhu. Kaivara Gosani by bardzo mocnym czowiekiem, wic kiedy Pan Caitanya odwiedza wityni Jagannatha, on chroni Pana od tumw. Innym z jego obowizkw byo rozdzielanie bhaktom prasada po kirtanie. By on rwnie jednym z rwienikw ri Caitanyi Mahaprabhu i przebywa z Panem w Jagannatha Puri. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura rwnie odwiedzi t wityni w Vallabhapurze. W tym czasie osob prowadzc t wityni by ivaita, ri ivacandra Caudhuri, ktry by potomkiem brata Kaivary Gosaniego. W Vallabhapurze staym zwyczajem byo gotowanie dziewiciu kilo ryu, warzyw i innego rodzaju pokarmu, i w pobliu wioski jest wystarczajcy obszar ziemi, nalecy do Bstwa, na ktrym uprawiano ry. Na nieszczcie potomkowie brata Kaivary Gosaniego sprzedali wiksz cz tej ziemi i dlatego s teraz pewne przeszkody w wielbieniu Bstwa. W Gaura-ganoddea-dipice powiedziane jest, e suga Krsny we Vrndavanie o imieniu Bhrngara zstpi podczas rozrywek Pana Caitanyi Mahaprabhu jako Kaivara Gosani. Gdy bylimy grhasth, rwnie czasami odwiedzalimy wityni w Vallabhapurze i zwyklimy spoywa tam poudniowe prasada. Bstwa tej wityni, ri ri Radha-Govinda i Gauranga vigraha s niezwykle pikne. W pobliu Vallabhapury jest inna pikna witynia Jagannatha. Czasami jedlimy prasada rwnie w tej wityni Jagannatha. Te dwie witynie usytuowane s w promieniu jednej mili od stacji kolejowej riramapura w pobliu Kalkuty. Adi 08.67 ri Yadavacarya Gosani, bezustanny towarzysz rila Rapy Gosvamiego, z wielkim entuzjazmem sucha i intonowa o rozrywkach Pana Caitanyi. Bhugarbha Gosani, ucze Pandity Gosaniego, by zawsze zajty tematami dotyczcymi Pana Caitanyi, nie znajc niczego innego.

Adi 08.68

Adi 08.69 Pomidzy jego uczniami by Caitanya dasa, ktry by kapanem Bstwa Govinda, jak rwnie Mukundananda Cakravarti i wielki bhakta Krsnadasa. Adi 08.70 Pomidzy uczniami Ananty Acaryi by ivananda Cakravarti, w ktrego sercu bezustannie mieszka Pan Caitanya i Nityananda. Adi 08.71 We Vrndavanie byo rwnie wielu wielkich bhaktw i wszyscy pragnli sucha o ostatnich rozrywkach Pana Caitanyi. Adi 08.72 Dziki swemu miosierdziu wszyscy ci bhaktowie polecili mi spisa ostatnie rozrywki ri Caitanyi Mahaprabhu. To jedynie na ich polecenie, chocia jestem bezwstydny, podjem prb pisania Caitanyacaritamrty. Adi 08.72 Znaczenie: Pisanie o transcendentalnych rozrywkach Najwyszej Osoby Boga nie jest zwykym wysikiem. Jeli nie zostanie si upenomocnionym przez wysze autorytety, czyli zaawansowanych bhaktw, nie mona pisa literatury transcendentalnej. Wszelka taka literatura musi by ponad wszelkie podejrzenia, czyli innymi sowy, musi by wolna od wszystkich uomnoci uwarunkowanych dusz, mianowicie: bdw, zudzenia, oszukiwania i niedoskonaej percepcji

12

zmysowej. Sowa Krsny i sukcesji uczniw przekazujcej polecenia Krsny s w rzeczywistoci autorytatywne. Upenomocnienie do pisania transcendentalnej literatury jest przywilejem, z ktrego pisarz moe by bardzo dumny. Jako pokorny Vaisnava, Krsnadasa Kaviraja Gosvami - upenomocniony w ten sposb - by bardzo zawstydzony, e to on wanie musia opowiada rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 08.73 Otrzymawszy polecenie Vaisnavw, lecz czujc niepokj w sercu, udaem si do wityni Madana-mohany we Vrndavanie, by rwnie Jego poprosi o pozwolenie. Adi 08.73 Znaczenie: Vaisnava zawsze wypenia polecenie guru i Krsny. To dziki ich asce Krsnadasa Kaviraja Gosvami napisa ri-Caitanya-caritamrt. Krsnadasa Kaviraja Gosvami uwaa wszystkich wymienionych powyej bhaktw za swych pouczajcych guru, czyli mistrzw duchowych, a Madana-gopala (ri Madana-mohana vigraha) jest Samym Krsn. Tak wic otrzyma pozwolenie od nich obu i kiedy mia ask tak guru, jak i Krsny, mg pisa t wielk literatur, ri-Caitanyacaritamrt. Naley bra z tego przykad. Kady, kto usiuje pisa o Krsnie, musi najpierw otrzyma pozwolenie od mistrza duchowego i Krsny. Krsna jest usytuowany w kadym sercu, a mistrz duchowy jest Jego bezporednim zewntrznym reprezentantem. Tak wic Krsna usytuowany jest antar-bahih, wewntrz i na zewntrz. Naley najpierw zosta czystym bhakt, przestrzegajc cile regulujcych zasad i intonujc szesnacie rund dziennie, a kiedy kto uwaa, e rzeczywicie znajduje si na platformie Vaisnava, musi wwczas otrzyma pozwolenie od mistrza duchowego i pozwolenie to musi rwnie zosta potwierdzone przez Krsn z wewntrz serca. Wwczas, jeli kto jest bardzo szczery i czysty, moe pisa literatur transcendentaln, proz albo poezj. Adi 08.74 Kiedy odwiedziem wityni Madana-mohany, kapan Gosani dasa suy lotosowym stopom Pana i ja rwnie modliem si u lotosowych stp Pana. Adi 08.75 Kiedy modliem si do Pana o pozwolenie, z Jego szyi zelizna si girlanda. Adi 08.76 Kiedy tylko to si wydarzyo, wszyscy stojcy tam Vaisnavowie gono zawoali "Haribol!", a kapan, Gosani dasa, przynis mi girland i zaoy mi j na szyj. Adi 08.77 Byem bardzo zadowolony, e otrzymaem girland sygnalizujc polecenie Pana i z miejsca zaczem pisa t ksik. Adi 08.78 W rzeczywistoci ri-Caitanya-caritamrta nie jest moim dzieem, zostaa napisana pod dyktando ri Madana-mohany. Moje pisanie jest niczym powtarzanie papugi. Adi 08.78 Znaczenie: Taka powinna by postawa wszystkich bhaktw. Kiedy Najwysza Osoba Boga uznaje bhakt, daje mu inteligencj i dyktuje mu, jak moe powrci do domu, z powrotem do Boga. Potwierdza to rimad-Bhagavad-gita: tesam satata-yuktanam bhajatam priti-purvakam dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te "Tym, ktrzy zawsze s Mi oddani i z mioci Mi su, Ja daj inteligencj, ktra do Mnie ich prowadzi." (Bg. 10.10) Wszyscy maj sposobno zaangaowania si w transcendentaln sub mioci dla Pana, poniewa kada ywa istota jest konstytucjonalnie sug Pana. Zaangaowanie w sub dla Pana jest naturalnym zajciem ywej istoty, lecz poniewa jest ona okryta wpywem mayi, energii materialnej, myli ona, e jest to bardzo trudne zadanie. Lecz jeli poddaje si kierownictwu mistrza duchowego i robi wszystko szczerze, wwczas Pan, ktry jest usytuowany w kadym sercu, dyktuje, w jaki sposb Mu suy (dadami buddhi-yogam tam). Pan udziela tej instrukcji i w ten sposb ycie bhakty staje si doskonae. Cokolwiek robi czysty bhakta, robi to pod dyktando Najwyszego Pana. Potwierdza to autor Caitanya-caritamrty, mwic, e cokolwiek napisa, pisa pod kierunkiem Bstwa ri Madana-mohany. Adi 08.79 Tak jak drewniana lalka taczy pod dyktando magika, tak ja pisz zgodnie z poleceniem Madana-gopala. Adi 08.79 Znaczenie: Takie jest stanowisko czystego bhakty. Nie naley podejmowa adnej odpowiedzialnoci na wasn rk, lecz naley by dusz podporzdkowan Najwyszej Osobie Boga, ktry wwczas bdzie dyktowa jako caitya-guru, czyli mistrz duchowy z wewntrz. Najwysza Osoba Boga lubi kierowa bhakt z wewntrz i z zewntrz. Z wewntrz kieruje nim jako Dusza Najwysza, a z zewntrz jako mistrz duchowy. Adi 08.80 Za swe Bstwo rodzinne przyjmuj Madana-mohan, ktrego czcicielami s: Raghunatha dasa, ri Rupa i Sanatana Gosvami.

Adi 08.81 Uzyskaem pozwolenie od rila Vrndavany dasa Thakury modlc si u jego lotosowych stp, a po otrzymania jego polecenia podjem prb pisania tej pomylnej literatury. Adi 08.81 Znaczenie: rila Krsnadasa Kaviraja Gosvami otrzyma pozwolenie nie tylko Vaisnavw i Madana-mohany, lecz rwnie Vrndavany dasa Thakury, ktrego uwaa si za Vyas rozrywek ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 08.82 rila Vrndavana dasa Thakura jest autoryzowanym autorem rozrywek Pana Caitanyi. Zatem nie majc jego aski, nie mona opisywa tych rozrywek. Adi 08.83 Jestem niskiego rodu gupcem i bardzo nieznaczn istot i zawsze pragn przyjemnoci materialnej; jednake otrzymawszy polecenie Vaisnavw, mam wiele entuzjazmu do pisania tej transcendentalnej literatury.

13

Adi 08.84

Lotosowe stopy ri Rupy Gosvamiego i Raghunathy dasa Gosvamiego s rdem mej siy. Pamitanie ich lotosowych stp moe speni wszystkie pragnienia. Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri-Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady.

Adi 08.85

W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do smego Rozdziau Adi-lili Caitanya-caritamrty, opisujcego otrzymanie przez autora polece od autorytetw, Krsny i guru.

ROZDZIA IX

Drzewo suby oddania


rila Bhaktivinoda Thakura podaje nastpujce streszczenie Rozdziau Dziewitego w swojej Amrta-pravaha-bhasyi. W Rozdziale Dziewitym autor Caitanya-caritamrty obmyli obrazowy przykad poprzez opisanie "rolinki bhakti". Pana Caitany Mahaprabhu, ktry jest znany jako Vivambhara, uwaa za ogrodnika tej rolinki, poniewa On jest gwn osob troszczc si o ni. Jako najwyszy podmiot radoci, Sam cieszy si jej kwiatami i rwnie je rozdziela. Nasionko tej rolinki zostao najpierw zasiane w Navadvipie, miejscu narodzin Pana Caitanyi Mahaprabhu, a nastpnie rolinka ta zostaa przeniesiona do Purusottama-ksetry (Jagannatha Puri), a pniej do Vrndavany. Pierwszym owocem tego nasionka by rila Madhavendra Puri, a pniej jego ucze ri Ivara Puri. Alegorycznie zostao opisane, e zarwno samym drzewem, jak i pniem tego drzewa jest ri Caitanya Mahaprabhu. Bhaktowie, na czele z Paramanand Puri i omioma innymi wielkimi sannyasinami, s niczym rozpocierajce si korzenie tego drzewa. Z gwnego pnia wychodz dwie szczeglne gazie, Advaita Prabhu i ri Nityananda Prabhu, a z tych gazi wyrastaj inne gazie i gazki. Drzewo to otacza cay wiat, a kwiaty tego drzewa powinny zosta rozdane wszystkim. W ten sposb drzewo Pana Caitanyi Mahaprabhu odurza cay wiat. Naley zauway, e jest to alegoryczny przykad majcy wyjani misj Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 09.01 Pragn ofiarowa pene szacunku pokony mistrzowi duchowemu caego wiata, Panu ri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu, dziki asce ktrego nawet pies moe przepyn wielki ocean.

Adi 09.01 Znaczenie: Czasami widzimy, e pies przepywa kilka jardw, i ponownie wraca na brzeg. Tutaj jednake powiedziane jest, e jeli pies otrzyma bogosawiestwo ri Caitanyi Mahaprabhu, moe przepyn ocean. Podobnie, autor Caitanya-caritamrty, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, uwaajc si za bezradnego oznajmia, e nie ma adnej osobistej mocy, lecz dziki pragnieniu Pana Caitanyi - wyraonemu poprzez Vaisnavw i Madana-mohana vigraha - jest w stanie przeby transcendentalny ocean, by zaprezentowa ri-Caitanya-caritamrt. Adi 09.02 Wszelka chwaa ri Krsnie Caitanyi, ktry znany jest jako Gaura-hari! Wszelka chwaa Advaicie i Nityanandzie Prabhu! Adi 09.03 Wszelka chwaa bhaktom Pana Caitanyi, na czele ze rivasa Thakura! Aby speni wszystkie swe pragnienia, pamitam ich lotosowe stopy. Adi 09.03 Znaczenie: Tutaj autor dalej przestrzega tych samych zasad wielbienia Panca-tattvy, ktre opisane zostay w Sidmym Rozdziale Adi-lili. Adi 09.04 Pamitam rwnie szeciu Gosvamich - Rup, Sanatan, Bhatta Raghunath, ri Jiv, Gopala Bhatt i Dasa Raghunath. Adi 09.04 Znaczenie: Na tym polega proces pisania literatury transcendentalnej. Sentymentalista nie majcy kwalifikacji Vaisnava nie jest w stanie wyprodukowa transcendentalnych dzie. Jest wielu gupcw, ktrzy uwaaj Krsna-lila za temat sztuki i pisz albo maluj obrazy o rozrywkach Pana Krsny z gopi, czasami przedstawiajc je w sposb praktycznie nieprzyzwoity. Gupcy ci znajduj przyjemno w materialnym zadowalaniu zmysw, lecz kto pragnie uczyni postp w yciu duchowym, musi skrupulatnie unika ich literatury. Jeli kto nie jest sug Krsny i Vaisnavw, za jakiego przedstawia si Krsnadasa Kaviraja Gosvami ofiarowujc wyrazy szacunku Panu Caitanyi, Jego towarzyszom i uczniom, nie powinien podejmowa prb pisania literatury transcendentalnej. Adi 09.05 To dziki miosierdziu wszystkich tych Vaisnavw i guru prbuj pisa o rozrywkach i cechach Pana Caitanyi Mahaprabhu. Czy jestem tego wiadomy czy te nie, pisz t ksik dla samooczyszczenia. Adi 09.05 Znaczenie: Na tym polega istota pisania transcendentalnych dzie. Trzeba by autoryzowanym Vaisnav, pokornym i czystym. Literatur transcendentaln naley pisa dla oczyszczenia siebie, a nie dla uznania. Piszc o rozrywkach Pana, bezporednio obcuje si z Panem. Nie naley ambitnie myle: "Zostan wielkim autorem. Zasyn jako pisarz." S to pragnienia materialne. Naley prbowa pisa dla samooczyszczenia. Ksika moe zosta opublikowana czy te nie, to nie ma znaczenia. Jeli kto jest naprawd szczery w pisaniu, spenione zostan wszystkie jego ambicje. Nieistotne jest, czy zasynie si jako wielki autor. Literatury transcendentalnej nie naley pisa dla materialnego imienia i sawy. Adi 09.06 Przyjmuj schronienie Najwyszej Osoby Boga ri Caitanyi Mahaprabhu, ktry Sam jest drzewem transcendentalnej mioci do Krsny, jego ogrodnikiem, jak rwnie osob obdarzajc jego owocami i cieszc si nimi.

14

Adi 09.07

Pan Caitanya pomyla: "Na imi mam Vivambhara, 'ten, ktry utrzymuje cay wszechwiat'. Znaczenie tego imienia zostanie urzeczywistnione, jeli bd mg napeni cay wszechwiat mioci do Boga."

Adi 09.08 Mylc w ten sposb, przyj obowizki plantatora i zaoy ogrd w Navadvipie. Adi 09.09 Pan przynis na t Ziemi drzewo pragnie suby oddania i sta si jego ogrodnikiem. Zasadzi nasionko tego drzewa i skropi je wod Swej woli.

Adi 09.09 Znaczenie: W wielu miejscach suba oddania zostaa porwnana do pncza. Naley zasadzi w swym sercu nasionko pncza oddania, bhakti-lata. Pod wpywem regularnego suchania i intonowania nasionko to zaowocuje i stopniowo rozronie si w dojrza rolin i wyda owoc suby oddania, mianowicie mio do Boga, ktr wwczas bez przeszkd moe rozkoszowa si ogrodnik (malakara). Adi 09.10 Wszelka chwaa ri Madhavendrze Puri, ktry jest magazynem wszelkiej suby oddania dla Krsny! Jest on drzewem pragnie suby oddania i to w nim po raz pierwszy zaowocowao nasionko suby oddania.

Adi 09.10 Znaczenie: ri Madhavendra Puri, znany rwnie jako ri Madhava Puri, nalea do sukcesji uczniw wywodzcej si od Madhvacaryi i by bardzo sawnym sannyasinem. ri Caitanya Mahaprabhu by w trzeciej generacji uczniw wywodzcej si od ri Madhavendry Puri. Proces wielbienia w sukcesji uczniw Madhvacaryi peen by rytualnych ceremonii, prawie nie wykazujc mioci do Boga. ri Madhavendra Puri by pierwsz osob w tej sukcesji uczniw, ktra przejawia symptomy mioci do Boga i jako pierwszy napisa poemat rozpoczynajcy si sowami ayi dina-dayardra-natha: "O najmiosierniejsza Osobo Boga." W poezji tej zawarte jest nasionko mioci do Boga kultywowane przez Caitany Mahaprabhu. Adi 09.11 Nastpnie nasionko suby oddania zaowocowao w formie ri Ivary Puri, a potem gwnym pniem suby oddania sta si Sam ogrodnik, Caitanya Mahaprabhu. Adi 09.11 Znaczenie: ri Ivara Puri by mieszkacem Kumara-hatty, gdzie teraz znajduje si stacja kolejowa znana jako Kamarhatty. W pobliu znajduje si rwnie inna stacja nazywana Halisahara, ktra naley do wschodniej kolei wychodzcej ze wschodniej czci Kalkuty. Ivara Puri pojawi si w rodzinie bramina i by najukochaszym uczniem ri Madhavendry Puri. W ostatniej czci Caitanya-caritamrty, smym Rozdziale, wersetach 26-29, jest powiedziane: ivara-puri kare ri-pada sevana sva-haste karena mala-mutradi marjana nirantara krsna-nama karaya smarana krsna-nama krsna-lila unaya anuksana tusta hana puri tanre kaila alingana vara dila krsne tomara ha-uk prema-dhana sei haite ivara-puri premera sagara "W ostatnim okresie swego ycia ri Madhavendra Puri by schorowany i zupenie nie by w stanie si porusza, a Ivara Puri tak cakowicie zaangaowa si w sub dla niego, e osobicie sprzta jego ka i mocz. Zawsze intonujc mahamantr Hare Krsna i przypominajc ri Madhavendrze Puri w ostatnim okresie jego ycia o rozrywkach Pana Krsny, Ivara Puri suy mu najlepiej spord jego uczniw. Tote Madhavendra Puri, by bardzo zadowolony i pobogosawi go mwic: 'Mj drogi chopcze, mog jedynie modli si do Krsny, aby by z ciebie zadowolony.' Tak wic dziki asce swego mistrza duchowego, ri Madhavendry Puri, Ivara Puri sta si wielkim bhakt pogronym w oceanie mioci do Boga." rila Vivanatha Cakravarti Thakura oznajmia w swej modlitwie Gurvastaka: yasya prasadad bhagavat-prasado yasyaprasadan na gatih kuto'pi: "Dziki asce mistrza duchowego otrzymujemy ask Krsny. Bez aski mistrza duchowego nie mona uczyni adnego postpu. "Jak ywo ilustruje ten przykad, stajemy si doskonali dziki asce mistrza duchowego. Vaisnava zawsze chroniony jest przez Najwysz Osob Boga, ale jeli zdaje si by schorowanym, jego uczniowie otrzymuj w ten sposb szans suenia mu. Ivara Puri zadowoli swego mistrza duchowego sub i dziki jego bogosawiestwu sta si tak wielk osobistoci, e Pan Caitanya Mahaprabhu przyj go na Swego mistrza duchowego. rila Ivara Puri by mistrzem duchowym ri Caitanyi Mahaprabhu, lecz przed inicjowaniem Pana Caitanyi uda si do Navadvipy i mieszka przez kilka miesicy w domu Gopinathy Acaryi. W tym czasie Pan Caitanya zapozna si z nim i wiadomo, e suy on ri Caitanyi Mahaprabhu poprzez recytowanie swej ksiki Krsna-lilamrty. Zostao to wyjanione w Caitanya-bhagavata, Sidmym Rozdziale Adi-lili. Aby naucza innych wasnym przykadem, jak by wiernym uczniem swego mistrza duchowego, ri Caitanya Mahaprabhu, Najwysza Osoba Boga, odwiedzi miejsce narodzin Ivary Puri w Kamarhatty i zebra troch ziemi z miejsca jego narodzin. Przechowywa j bardzo starannie i codziennie zwyk spoywa odrobin. Mwi o tym Caitanya-bhagavata, Rozdzia Dwunasty. Stao si to teraz zwyczajem wrd bhaktw, ktrzy - podajc za przykadem ri Caitanyi Mahaprabhu - udaj si tam i zabieraj z tego miejsca troch ziemi. Adi 09.12 Dziki Swym niepojtym mocom Pan sta si jednoczenie ogrodnikiem, pniem i gami. Adi 09.13-15 Z pnia drzewa wyroso dziewi korzeni sannyasinw - Paramananda Puri, Keava Bharati, Brahmananda Puri i Brahmananda Bharati, ri Visnu Puri, Keava Puri, Krsnananda Puri, ri Nrsimhatirtha i ukhananda Puri. Tak wic drzewo stao niewzruszenie opierajc si na tych dziewiciu korzeniach. Adi 09.13-15 Znaczenie: Paramananda Puri. Paramananda Puri nalea do rodziny bramiskiej okrgu Trihut w Uttara Pradesh. Jego mistrzem duchowym by Madhavendra Puri. Dziki swemu zwizkowi z Madhavendr Puri Paramananda Puri

15

by bardzo drogi ri Caitanyi Mahaprabhu. W Caitanya-bhagavata, Jedenastym Rozdziale Antya-lili znajduje si nastpujce stwierdzenie: sannyasira madhye ivarera priya-patra ara nahi eka puri gosani se matra damodara-svarupa paramananda-puri sannyasi-parsade ei dui adhikari niravadhi nikate thakena dui-jana prabhura sannyase kare dandera grahana puri dhyana-para damodarera kirtana yata-priti ivarera puri-gosanire damodara-svarupere-o tata priti kare "Spord uczniw bdcych sannyasinami, bardzo drogimi Madhavendrze Puri byli Ivara Puri i Paramananda Puri. Tak wic Paramananda Puri - jak Svarupa Damodara, ktry by rwnie sannyasinem - by bardzo drogi ri Caitanyi Mahaprabhu i by Jego bezustannym towarzyszem. Kiedy Pan Caitanya przyj wyrzeczony porzdek ycia, Paramananda Puri ofiarowa Mu dand. Paramananda Puri by zawsze pogrony w medytacji, a ri Svarupa zawsze intonowa maha-mantr Hare Krsna. Tak jak ri Caitanya Mahaprabhu ofiarowa peny szacunek Swemu mistrzowi duchowemu, Ivarze Puri, podobnie szanowa Paramanand Puri i Svarup Damodar." W Caitanya-bhagavata, Trzecim Rozdziale Antya-lili opisane jest, e kiedy ri Caitanya Mahaprabhu po raz pierwszy ujrza Paramanand Puri, powiedzia, co nastpuje: aji dhanya locana, saphala aji janma saphala amara aji haila sarva-dharma prabhu bale aji mora saphala sannyasa aji madhavendra more ha-ila prakaa "Moje oczy, Mj umys, Moje religijne czyny i Moje przyjcie porzdku sannyasy osigny teraz doskonao, poniewa dzisiaj Madhavendra Puri zamanifestowa si przede Mn w formie Paramanandy Puri." Caitanya-bhagavata dalej oznajmia: kathoksane anyo 'nye karena pranama paramananda-puri caitanyera priya-dhama "Tak wic ri Caitanya Mahaprabhu wymieni pene szacunku pokony z Paramanand Puri, ktry by Mu bardzo drogi." Paramananda Puri zaoy may zakon po zachodniej stronie wityni Jagannatha, gdzie kaza wykopa studni dostarczajc wody. Woda ta jednake bya gorzka i dlatego ri Caitanya Mahaprabhu modli si do Pana Jagannatha, aby pozwoli Gangesowi wpyn do studni i uczyni wod sodk. Kiedy Pan Jagannatha speni t prob, Pan Caitanya powiedzia wszystkim bhaktom, e od tego dnia woda w studni Paramanandy Puri powinna by wicona jako woda Gangesu, gdy kady bhakta, ktry bdzie j pi, czy si w niej wykpie, z pewnoci otrzyma t sam korzy, jak otrzymuje si z picia wody Gangesu czy kpania si w niej. Taka osoba z pewnoci rozwinie czyst mio do Boga. Caitanya-bhagavata oznajmia: prabhu bale ami ye achiye prthivite nicayai janiha puri-gosanira prite "ri Caitanya Mahaprabhu zwyk mwi: 'yj w tym wiecie jedynie dziki wspaniaemu zachowaniu ri Paramanandy Puri.' " Sto osiemnasty werset Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, puri ri-paramanando ya asid uddhavah pura: "Paramananda Puri nie jest nikim innym jak Uddhav." Uddhava by przyjacielem i wujem Pana Krsny, a w Caitanya-lili ten sam Uddhava sta si przyjacielem ri Caitanyi Mahaprabhu i Jego wujem w ich zwizku w sukcesji uczniw. Keava Bharati. Sampradaye: Sarasvati, Bharati i Puri nale do rngeri Mathy w Poudniowych Indiach, a ri Keava Bharati, ktry w tym czasie przebywa w zakonie w Katwie, nalea do Bharati-sampradayi. Wedug niektrych autorytatywnych opinii chocia Keava Bharati nalea do ankara-sampradayi, wczeniej by inicjowany przez Vaisnav. Przypuszcza si, e by on Vaisnav z tego wzgldu, e by inicjowany przez Madhavendr Puri, gdy niektrzy mwi, e od niego przyj sannyas. witynia i wielbienie Bstwa rozpoczte przez Keav Bharati nadal istniej w wiosce znanej jako Khatundi, ktra naley do obszaru pocztowego Kandary, w okrgu Burdwan. Wedug zarzdzajcych t math kapani s potomkami Keavy Bharata a niektrzy mwi, e osoby wielbice Bstwo s potomkami synw Keavy Bharati. W swym yciu rodzinnym mia on dwch synw, Niapati i Usapadi, i w czasie, kiedy wityni t odwiedzi ri Bhaktisiddhanta Sarasvati, kapanem prowadzcym wityni by bramin o imieniu ri Nakadicandra Vidyaratna, ktry by czonkiem rodziny Niapatiego. Zdaniem niektrych kapani tej wityni nale do rodziny brata Keavy Bharati. Jeszcze inni sdz, e s oni potomkami Madhavy Bharati, ktry by innym uczniem Keavy Bharati. Ucze Madhavy Bharati, Balabhadra, ktry pniej zosta sannyasinem Bharati-sampradayi, w swym yciu rodzinnym mia dwch synw o imionach Madana i Gopala. Madana, ktrego nazwiskiem rodzinnym byo Bharata, mieszka w wiosce Auriya, a Gopala, ktrego nazwisko rodzinne brzmiao Brahmacari, mieszka w wiosce Denduda. Wielu potomkw obu tych rodzin yje nadal. W Gaura-ganoddea-dipice, wersecie 52, powiedziane jest: mathurayam yajna-sutram pura krsnaya yo munih dadau sandipanih so 'bhut adya keava-bharati "Sandipani Muni, ktry poprzednio ofiarowa wite nici Krsnie i Balaramie, pniej zosta Keava Bharati." To wanie on ofiarowa sannyas ri Caitanyi Mahaprabhu. A oto inne stwierdzenie z Gaura-ganoddea-dipiki, werset 117. Iti kecit prabhasante 'krurah keava-bharati: "Wedug niektrych autorytatywnych opinii Keava Bharati jest inkarnacj Akrury."

16

Keava Bharati ofiarowa ri Caitanyi Mahaprabhu porzdek sannyasy w roku 1432 akabda (1510 n.e.) w Katwie. Stwierdzenie to znajduje si w Vaisnava-manjusa, Czci Drugiej. Brahmananda Puri. ri Brahmananda Puri by jednym z towarzyszy ri Caitanyi Mahaprabhu, kiedy spenia On kirtan w Navadvipie, i rwnie przyczy si do Pana Caitanyi w Jagannatha Puri. W zwizku z tym moemy zauway, e imi Brahmananda przyjmuj nie tylko sannyasini Mayavadi, lecz rwnie sannyasini Vaisnava. Jeden z naszych gupich braci duchowych skrytykowa naszego sannyasina Brahmanand Svamiego, mwic, e jest to imi Mayavadi. Gupiec ten nie wiedzia, e Brahmananda nie zawsze odnosi si do bezosobowego. Parabrahmanem, Najwyszym Brahmanem, jest Krsna. Zatem bhakta Krsny moe by rwnie nazywany Brahmanand; wyranie wynika to z faktu, e Brahmananda Puri by jednym z gwnych sannyasinw towarzyszcych Panu Caitanyi Mahaprabhu. Brahmananda Bharati. Brahmananda Bharati uda si do Jagannatha-dhamy, aby tam zobaczy ri Krsn Caitany Mahaprabhu. W tym czasie zwyk okrywa swe ciao jedynie skr jelenia i ri Caitanya Mahaprabhu porednio da mu do zrozumienia, e nie podobao Mu si to okrycie. Dlatego Brahmananda Bharati porzuci je i przyj przepask na biodra koloru szafranu, jakiej uywaj sannyasini Vaisnava. Przez pewien czas mieszka ze ri Caitany Mahaprabhu w Jagannatha Puri. Adi 09.16 Ze spokojnym i powanym Paramanand Puri jako korzeniem rodkowym oraz innymi omioma korzeniami rozchodzcymi si w omiu kierunkach, drzewo Caitanyi Mahaprabhu stao niewzruszone. Adi 09.17 Z pnia wyroso wiele gazi, a ponad nimi niezliczone inne. Adi 09.18 W ten sposb gazie drzewa Caitanyi uformoway grup czy spoeczestwo, z wielkimi gami zakrywajcymi cay wszechwiat. Adi 09.18 Znaczenie: Nasze Midzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Krsny jest jedn z gazi drzewa Caitanyi. Adi 09.19 Z kadej gazi wyroso wiele setek podgazi. Tak wic nikt nie jest w stanie zliczy, jak wiele wyroso gazi. Adi 09.20 Postaram si nazwa gwne z niezliczonych gazi. Prosz, posuchajcie opisu drzewa Caitanyi. Adi 09.21 Na wierzchoku drzewa pie rozgazi si na dwa. Jeden zosta nazwany ri Advaita Prabhu, a drugi - ri Nityananda Prabhu. Adi 09.22 Z tych dwch pni wyroso wiele gazi i podgazi, ktre zakryy cay wiat. Adi 09.23 Te gazie i podgazie i ich podgazie stay si tak liczne, e w rzeczywistoci nikt nie moe ich opisa. Adi 09.24 W ten sposb uczniowie i wnukowie uczniowie oraz ich wielbiciele rozproszyli si po caym wiecie i niemoliwoci jest zliczenie ich wszystkich. Adi 09.25 Tak jak due drzewo figowe ma owoce na caym swym ciele, tak kada z czci drzewa suby oddania wydaa owoc. Adi 09.25 Znaczenie: To drzewo suby oddania nie jest z tego materialnego wiata. Ronie w wiecie duchowym, gdzie nie ma rnicy pomidzy jedn czci ciaa a drug. Jest to niczym drzewo z cukru, gdy jakiejkolwiek jego czci si skosztuje, jest ona zawsze sodka. Drzewo bhakti ma rnego rodzaju gazie, licie i owoce, lecz przeznaczeniem ich wszystkich jest suenie Najwyszej Osobie Boga. Jest dziewi rnych procesw suby oddania (ravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam), lecz wszystkie przeznaczone s jedynie dla suby Najwyszego Pana. Wic bez wzgldu na to, czy kto sucha, intonuje, pamita czy wielbi, jego czynnoci dadz ten sam rezultat. To, ktry z tych procesw jest najodpowiedniejszy dla okrelonego bhakty, zaley od jego smaku. Adi 09.26 Poniewa oryginalnym pniem by ri Krsna Caitanya Mahaprabhu, to smak owocw, ktre wyrosy na gaziach i podgaziach, pokona smak nektaru. Adi 09.27 Owoce dojrzay i stay si sodkie i nektariaskie. Ogrodnik, ri Caitanya Mahaprabhu, rozdzieli je nie pytajc o zapat. Adi 09.28 Cae bogactwo trzech wiatw nie moe rwna si wartoci jednego takiego nektariaskiego owocu suby oddania. Adi 09.29 Caitanya Mahaprabhu rozdzieli owoc suby oddania nie zwaajc na to, kto poprosi o niego, a kto nie, czy te kto by godny otrzymania go, a kto nie. Adi 09.29 Znaczenie: Na tym polega istota ruchu sankirtanu Pana Caitanyi. Nie ma rozrnienia na tych, ktrzy s odpowiednimi osobami do suchania czy wzicia udziau w ruchu sankirtanu, a ktrzy nie. Powinien by on zatem goszony bez czynienia rnicy. Jedynym celem nauczajcych w ruchu sankirtanu musi by kontynuowanie nauczania bez ogranicze. W ten wanie sposb ri Caitanya Mahaprabhu wprowadzi ruch sankirtanu w tym wiecie.

17

Adi 09.30 Transcendentalny ogrodnik, ri Caitanya Mahaprabhu, rozdziela garciami ten owoc we wszystkich kierunkach, a kiedy ubodzy, godni ludzie spoywali go, ogrodnik umiecha si z wielk przyjemnoci. Adi 09.31 Pan Caitanya w ten sposb zwrci si do rnego rodzaju gazi i podgazi drzewa suby oddania: Adi 09.32 "Poniewa drzewo suby oddania jest transcendentalne, kada z jego czci moe spenia funkcj wszystkich innych. Chocia drzewo jest zazwyczaj nieruchome, niemniej jednak to drzewo porusza si. Adi 09.32 Znaczenie: Z dowiadczenia w tym wiecie materialnym wiemy, e drzewa stoj w jednym miejscu, lecz w wiecie duchowym drzewo moe przej z jednego miejsca do drugiego. Dlatego wszystko w wiecie duchowym jest zwane alaukika, niezwyke czy transcendentalne. Inn cech takiego drzewa jest to, e moe dziaa uniwersalnie. W wiecie materialnym korzenie drzewa zagbiaj si w ziemi, aby zdoby pokarm, lecz w wiecie duchowym funkcj korzeni mog spenia rwnie gazie, gazki i licie grnej czci drzewa. Adi 09.33 "Wszystkie czci tego drzewa s wiadome duchowo i tak wzrastajc rozprzestrzeniaj si na cay wiat. Adi 09.34 "Jestem jedynym ogrodnikiem. Do jak wielu miejsc mog si uda? Jak wiele owocw mog zerwa i rozdzieli? Adi 09.34 Znaczenie: Tutaj ri Caitanya Mahaprabhu daje do zrozumienia, e rozdzielanie maha-mantry Hare Krsna powinno by speniane poczonymi siami. Chocia jest On Najwysz Osob Boga, rozpacza: "Jak mog dziaa Sam? Jak Sam mog zerwa ten owoc i rozdzieli go na cay wiat?" Oznacza to, e wszystkie klasy bhaktw powinny poczy si, by rozdziela maha-mantr Hare Krsna bez zwaania na czas, miejsce i sytuacj. Adi 09.35 "Zrywanie i rozdzielanie owocw w pojedynk z pewnoci byoby bardzo mozolnym zadaniem i podejrzewam te, e niektrzy otrzymaliby je, podczas gdy inni nie. Adi 09.36 "Dlatego rozkazuj kadej osobie w tym wszechwiecie, aby przyja t wiadomo Krsny i rozpowszechnia j wszdzie. Adi 09.36 Znaczenie: W zwizku z tym jest pewna pie piewana przez rila Bhaktivinoda Thakur: enechi ausadhi maya naibara lagi' harinama-mahamantra lao tumi magi' bhakativinoda prabhu-carane padiya sei harinama-mantra la-ila magiya Pan Caitanya Mahaprabhu wprowadzi ruch sankirtanu, by rozproszy zudzenie mayi, z powodu ktrego kady w tym materialnym wiecie uwaa si za produkt materii i dlatego sdzi, e ma wiele obowizkw zwizanych z ciaem. W rzeczywistoci ywa istota nie jest tym materialnym ciaem; jest dusz. Ma duchow potrzeb, by by wiecznie szczliw i pen wiedzy, lecz na nieszczcie utosamia si z ciaem, czasami jako istota ludzka, czasami jako zwierz, czasami jako drzewo, czasami jako zwierz wodne, czasami jako pbg itd. Tak wic z kad zmian ciaa rozwija odmienny typ wiadomoci, speniajc rnego typu czynnoci, i w ten sposb coraz bardziej uwikuje si w egzystencj materialn, wiecznie transmigrujc z jednego ciaa do drugiego. Pod wpywem mayi, czyli zudzenia, nie zwaa na przeszo czy przyszo, lecz jest jedynie usatysfakcjonowana krtkim yciem, ktre otrzymaa obecnie. Aby usun to zudzenie, ri Caitanya Mahaprabhu wprowadzi ruch sankirtanu i prosi kadego, aby go przyj i rozpowszechnia. Osoba, ktra jest rzeczywicie zwolennikiem ri Bhaktivinoda Thakury, musi zaakceptowa prob Pana Caitanyi Mahaprabhu, ofiarowujc pene szacunku pokony Jego lotosowym stopom, i w ten sposb baga Go o maha-mantr Hare Krsna. Jeli kto jest na tyle szczliwy, e baga Pana o t maha-mantr Hare Krsna, jego ycie staje si sukcesem. Adi 09.37 "Jestem jedynym ogrodnikiem. Jeli nie rozdam tych owocw, co z nimi uczyni? Jak wiele owocw mog Sam spoy?

Adi 09.37 Znaczenie: Pan Caitanya Mahaprabhu wyprodukowa tak wiele owocw suby oddania, e musz one zosta rozdzielone na caym wiecie; w przeciwnym razie, jak Sam mgby rozkoszowa si kadym z tych owocw i smakowa je? Oryginalnym powodem zstpienia Pana ri Krsny jako ri Caitanyi Mahaprabhu byo zrozumienie mioci rimati Radharani do Krsny i skosztowanie tej mioci. Owoce drzewa suby oddania byy niezliczone i dlatego pragn On bez ogranicze rozdawa je kademu. Wskutek tego rila Rupa Gosvami pisze: anarpita-carim cirat karunayavatirnah kalau samarpayitum unnatojjvala-rasam sva-bhakti-riyam harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandipitah sada hrdaya-kandare sphuratu vah aci-nandanah Byo wiele wspaniaych inkarnacji Najwyszej Osoby Boga, lecz adna z nich nie bya tak hojna, askawa i wspaniaomylna jak ri Caitanya Mahaprabhu, gdy On rozdziela najbardziej poufny aspekt suby oddania, mianowicie maesk mio Radhy i Krsny. Dlatego ri Rupa Gosvami Prabhupada pragnie, aby ri Caitanya Mahaprabhu wiecznie y w sercach wszystkich bhaktw, gdy w ten sposb mog oni zrozumie miosne sprawy rimati Radharani i Krsny i rozkoszowa si nimi.

18

Adi 09.38

"Dziki transcendentalnemu pragnieniu Najwyszej Osoby Boga cae drzewo zostao spryskane wod i w ten sposb jest niezliczona ilo owocw mioci do Boga.

Adi 09.38 Znaczenie: Bg jest nieograniczony i rwnie nieograniczone s Jego pragnienia. Ten przykad nieograniczonych owocw jest w rzeczywistoci waciwy nawet w kontekcie materialnym, gdy dziki dobrej woli Najwyszej Osoby Boga moe by wystarczajco owocw, zboa i innego rodzaju poywienia, tak e wszyscy ludzie na caym wiecie nie mogliby podoa spoy go, nawet gdyby jedli dziesi razy wicej, ni pozwalaj im na to ich moliwoci. W tym materialnym wiecie w rzeczywistoci nie brakuje niczego poza wiadomoci Krsny. Jeli ludzie stan si wiadomi Krsny, to dziki transcendentalnej woli Najwyszej Osoby Boga bdzie pod dostatkiem poywienia, tak e ludzie nie bd mieli adnych problemw ekonomicznych. Fakt ten mona zrozumie z atwoci. Produkcja owocw i kwiatw nie zaley od naszej woli, lecz najwyszej woli Osoby Boga. Jeli On jest zadowolony, moe dostarczy dosy owocw, kwiatw itd., lecz jeli ludzie s ateistami i s bezboni, to z Jego woli natura ogranicza dostaw poywienia. Na przykad, w kilku prowincjach Indii, szczeglnie w Maharastra, Uttara Pradesh i innych przylegajcych stanach, czasami jest wielki niedobr ywnoci z powodu braku deszczu. Tak zwani naukowcy i ekonomici nie mog na to nic poradzi. Aby wic rozwiza wszystkie te problemy, trzeba zabiega o dobr wol Najwyszej Osoby Boga poprzez stanie si wiadomym Krsny i regularne wielbienie Go w subie oddania. Adi 09.39 "Szerzcie ten ruch wiadomoci Krsny na caym wiecie. Niech ludzie spoywaj te owoce i ostatecznie uwolnij si od staroci i mierci. Adi 09.39 Znaczenie: Ruch wiadomoci Krsny wprowadzony przez Pana Caitany jest niezmiernie wany, poniewa ten, kto go przyjmuje, staje si wieczny, wolny od narodzin, mierci i staroci. Ludzie nie zdaj sobie sprawy z tego, e prawdziwymi niedolami w yciu s cztery zasady narodzin, mierci, staroci i choroby. S tak gupi, e godz si z tymi czterema niedolami, nie znajc transcendentalnego lekarstwa maha-mantry Hare Krsna. Po prostu intonujc maha-mantr Hare Krsna, mona uwolni si od wszelkiego nieszczcia, lecz poniewa ludzie s pod urokiem zudnej energii, nie traktuj tego ruchu powanie. Dlatego ci, ktrzy s rzeczywicie sugami ri Caitanyi Mahaprabhu, musz powanie szerzy ten ruch na caym wiecie, by wywiadczy najwiksz przysug spoeczestwu ludzkiemu. Oczywicie zwierzta i inne nisze gatunki nie s w stanie zrozumie tego ruchu, lecz nawet jeli maa liczba ywych istot przyjmie go powanie, to dziki ich gonemu intonowaniu odnios korzy wszystkie ywe istoty, nawet cznie z drzewami, zwierztami i innymi niszymi gatunkami. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu zapyta Haridasa Thakur, jak zamierza przynie korzy istotom innym ni ludzie, rila Haridasa Thakura odpowiedzia, e maha-mantra Hare Krsna ma tak wielk moc, e jeli intonuje si j gono, kady odnosi korzy, cznie z niszymi gatunkami ycia. Adi 09.40 "Kiedy owoce te zostan rozdzielone na caym wiecie, zasyn wszdzie jako pobony czowiek i w ten sposb wszyscy ludzie bd z wielk przyjemnoci sawili Moje imi. Adi 09.40 Znaczenie: Ta przepowiednia Pana Caitanyi Mahaprabhu teraz rzeczywicie zaczyna si sprawdza. Ruch wiadomoci Krsny rozpowszechniany jest na caym wiecie poprzez intonowanie witego imienia Pana, maha-mantry Hare Krsna, i ludzie, ktrzy wiedli pogmatwane, chaotyczne ycie, doznaj teraz transcendentalnego szczcia. Odnajduj pokj w sankirtanie i dlatego uznaj, e z ruchu tego pynie najwiksza korzy. Jest to bogosawiestwem Pana Caitanyi Mahaprabhu. Jego przepowiednia teraz rzeczywicie si spenia i ci, ktrzy s rozsdni i sumienni, doceniaj warto tego wielkiego ruchu. Adi 09.41 "Kto narodzi si w Indiach [Bharata-varsie] jako istota ludzka, powinien uczyni swe ycie sukcesem i dziaa dla korzyci wszystkich innych ludzi. Adi 09.41 Znaczenie: Ten wany werset mwi o wspaniaomylnoci Pana Caitanyi Mahaprabhu. Chocia narodzi si w Bengalu i wskutek tego Bengalczycy maj wobec Niego szczeglne zobowizania, ri Caitanya Mahaprabhu zwraca si nie tylko do Bengalczykw, lecz wszystkich mieszkacw Indii. Prawdziwa cywilizacja ludzka moe rozwin si wanie na ziemi Indii. ycie ludzkie szczeglnie przeznaczone jest do realizacji Boga, jak oznajmia Vedanta-sutra (athato brahma-jijnasa). Kady, kto rodzi si na ziemi Indii, (Bharata-varsy), jest szczeglnie uprzywilejowany w ten sposb, e jest w stanie skorzysta z instrukcji i przewodnictwa cywilizacji wedyjskiej. Automatycznie otrzymuje podstawowe zasady ycia duchowego, gdy 99,9 procent ludzi Indii, nawet proci rolnicy wioskowi i inni niewyksztaceni i proci ludzie, wierz w transmigracj duszy, wierz w przesze i przysze ycie, wierz w Boga i naturalnie chc wielbi Najwysz Osob Boga czy Jego reprezentanta. Idee te s naturalnym dziedzictwem osoby urodzonej w Indii. India ma wiele witych miejsc pielgrzymek, takich jak Gaya, Benares, Mathura, Prayag, Vrndavana, Haridvar, Ramevaram i Jagannatha Puri i nadal udaj si tam setki i tysice ludzi. Chocia wspczeni przywdcy Indii staraj si wpyn na ludzi, by nie wierzyli w Boga, nie wierzyli w nastpne ycie oraz w rnice midzy yciem pobonym i niepobonym i ucz ich, jak pi wino, je miso i sta si rzekomo cywilizowanymi, to ludzie mimo to obawiaj si tych czterech czynnoci grzesznego ycia - mianowicie niedozwolonego seksu, jedzenia misa, intoksykacji i hazardu - i kiedykolwiek jest jaki festiwal religijny, gromadz si tam tysicami. Mamy rzeczywiste dowiadczenie tego. Kiedykolwiek ruch wiadomoci Krsny urzdza festiwal sankirtanu w takich wielkich miastach jak Kalkuta, Bombaj, Madras, Ahmedabad czy Hyderabad, tysice ludzi przybywa, by sucha. Czasami przemawiamy po angielsku, lecz chocia wikszo ludzi nie rozumie angielskiego, mimo to przychodz nas sucha. Nawet kiedy przemawiaj imitowane inkarnacje Boga, ludzie gromadz si tysicami, gdy kada osoba narodzona w Indiach ma naturalne inklinacje duchowe i uczona jest podstawowych zasad ycia duchowego; musz jedynie zdoby wiksze wyksztacenie w zasadach wedyjskich. Dlatego ri Caitanya Mahaprabhu powiedzia, janma sarthaka kari' kara para-upakara: jeli czowiek Indii jest wyksztacony w zasadach wedyjskich, moe peni najbardziej korzystn dziaalno dobroczynn dla caego wiata. Obecnie, z powodu braku wiadomoci Krsny, czyli wiadomoci Boga, cay wiat jest pogrony w ciemnoci, okryty czterema zasadami grzesznego ycia - jedzeniem misa, niedozwolonym seksem, hazardem i intoksykacj. Dlatego istnieje potrzeba ywioowej propagandy, by ksztaci ludzi, aby powstrzymywali si od grzesznych czynnoci. To przyniesie pokj i

19

pomylno; naturalnie zmniejszy si liczba rozbjnikw, zodziei i rozpustnikw i cae ludzkie spoeczestwo bdzie wiadome Boga. Praktycznym rezultatem naszego szerzenia ruchu wiadomoci Krsny na caym wiecie jest to, e teraz najbardziej zdegradowani rozpustnicy staj si najwzniolejszymi witymi. Jest to tylko pokorna suba jednego czowieka Indii dla wiata. Gdyby wszyscy ludzie Indii podjli t ciek, jak poradzi Pan Caitanya Mahaprabhu, India daaby wyjtkowy dar wiatu i dziki temu zyskaaby saw. Teraz jednake znana jest jako kraj ubogi i kiedy kto z Ameryki czy z innych bogatych krajw udaje si do Indii, widzi wielu lecych na chodnikach ludzi, ktrzy nie mog otrzyma nawet dwch posikw dziennie. Istniej rwnie instytucje zbierajce pienidze ze wszystkich czci wiata w imi dziaalnoci dobroczynnej dla ubogich ludzi, lecz wydaj je na wasne zadowalanie zmysw. Teraz, na polecenie ri Caitanyi Mahaprabhu, zapocztkowany zosta ruch wiadomoci Krsny i ludzie odnosz z niego korzy. Dlatego teraz obowizkiem liderw Indii jest rozwaenie znaczenia tego ruchu i szkolenie wielu ludzi Indii, by udawali si poza Indie w celu nauczania tego kultu. Ludzie przyjm go, zaistnieje wsppraca midzy ludmi Indii i innymi ludmi wiata i w ten sposb speniona zostanie misja ri Caitanyi Mahaprabhu. Wwczas ri Caitanya Mahaprabhu bdzie sawiony na caym wiecie i ludzie w naturalny sposb bd szczliwi, spokojni i bd cieszy si pomylnoci, nie tylko w tym yciu, lecz rwnie w nastpnym. Gdy jak oznajmia Bhagavad-gita, ktokolwiek zrozumie Krsn, Najwysz Osob Boga, z atwoci otrzyma zbawienie, czyli wolno od powtarzajcych si narodzin i mierci, i powrci do domu, z powrotem do Boga. Dlatego ri Caitanya Mahaprabhu prosi kadego obywatela Indii, by gosi ten kult w celu ocalenia wiata od zgubnego nieadu. Jest to obowizkiem kadego, nie tylko ludzi Indii, i dlatego jestemy bardzo szczliwi, e amerykascy i europejscy chopcy i dziewczta powanie wsppracuj z tym ruchem. Naley dobrze wiedzie, e najlepsz dziaalnoci dobroczynn dla caego ludzkiego spoeczestwa jest rozbudzenie w czowieku wiadomoci Boga, czyli wiadomoci Krsny. Zatem kady powinien pomc temu wielkiemu ruchowi. Potwierdza to rimad-Bhagavatam, Canto Dziesite, 35 werset Dwudziestego Drugiego Rozdziau, ktry zosta zacytowany poniej w Caitanya-caritamrcie. Adi 09.42 "'Obowizkiem kadej ywej istoty jest spenianie czynnoci dobroczynnych - swym yciem, bogactwem, inteligencj i sowami - dla korzyci innych.' Adi 09.42 Znaczenie: S dwa rodzaje oglnych czynnoci - reya, czyli czynnoci przynoszce ostateczn korzy i pomylno, i preya, czynnoci przynoszce natychmiastow korzy i pomylno. Na przykad, dzieci bardzo lubi si bawi. Nie chc chodzi do szkoy, by zdoby wyksztacenie, i myl, e celem ycia jest bawienie si cay dzie i noc i oddawanie si przyjemnociom z przyjacimi. Nawet w transcendentalnym yciu Pana Krsny widzimy, e kiedy by dzieckiem, bardzo lubi bawi si ze Swymi przyjacimi rwienikami, chopcami pasterzami. Nie chcia nawet przychodzi do domu na obiad. Matka Yaoda musiaa wychodzi po Niego i nakania Go do powrotu do domu. Natur dziecka jest bawienie si dzie i noc i nie dbanie nawet o zdrowie czy inne wane sprawy. Jest to przykad preya, czyli czynnoci przynoszcych natychmiastow korzy, lecz s rwnie reya, czynnoci przynoszce ostateczn pomylno. Zgodnie z cywilizacj wedyjsk istota ludzka musi by wiadoma Boga. Powinna zrozumie, kim jest Bg, czym jest ten materialny wiat, czym jest ona sama i na czym polega ich zwizek. To nazywane jest reya, czyli postpowaniem przynoszcym ostateczn pomylno. Ten werset ze rimad-Bhagavatam mwi, e naley by zainteresowanym reya. Aby osign ostateczny cel reya, czyli pomylno, naley zaangaowa wszystko, cznie ze swym yciem, bogactwem i sowami, nie tylko dla siebie, lecz rwnie dla innych. Jeli jednake kto nie jest zainteresowany reya w swym wasnym yciu, nie moe naucza o reya dla korzyci innych. Powyszy werset zacytowany przez ri Caitany Mahaprabhu odnosi si do istot ludzkich, nie do zwierzt. Jak wskazuj na to sowa poprzedniego wersetu manusya-janma, s to nakazy dla istot ludzkich. Niestety, chocia istoty ludzkie maj ciao czowieka, ich zachowanie jest na poziomie niszym od zachowania zwierzt Jest to wad wspczesnego wyksztacenia. Wspczeni nauczyciele nie znaj celu ludzkiego ycia; interesuje ich jedynie rozwinicie warunkw ekonomicznych ich krajw czy spoeczestwa ludzkiego. To rwnie jest konieczne; cywilizacja wedyjska bierze pod uwag wszystkie aspekty ludzkiego ycia, cznie z dharm (religi), arth (rozwojem ekonomicznym), kam (zadowalaniem zmysw) i moks (wyzwoleniem). Lecz ludzko powinna by gwnie zainteresowana religi. Aby by religijnym, trzeba by posusznym poleceniom Boga, lecz na nieszczcie ludzie w tym wieku odrzucili religi i zajci s rozwojem ekonomicznym. Uciekaj si do wszelkich rodkw, by zdoby pienidze. Dla rozwoju ekonomicznego nie trzeba zdobywa pienidzy wszelkimi sposobami; trzeba mie jedynie wystarczajc ilo pienidzy na utrzymanie ciaa i duszy. Poniewa jednake wspczesny rozwj ekonomiczny nie ma religijnego ta, ludzie stali si podliwi, chciwi i szalej za pienidzmi. Po prostu rozwijaj cechy rajas (pasji) i tamas (ignorancji), lekcewac inn cech natury, sattva (dobro), i kwalifikacje bramiskie. Dlatego cae spoeczestwo jest w chaosie. Bhagavatam mwi, e obowizkiem zaawansowanej istoty ludzkiej jest dziaanie w taki sposb, aby umoliwi spoeczestwu ludzkiemu osignicie ostatecznego celu ycia. Podobny werset znajduje si w Visnu Puranie (45 werset Dwunastego Rozdziau Czci Trzeciej), ktry zosta zacytowany w tym rozdziale Caitanya-caritamrty jako werset 43. Adi 09.43 "'Sw prac, mylami i sowami, czowiek inteligentny musi spenia czyny, ktre bd korzystne dla wszystkich ywych istot w tym yciu i w nastpnym.' Adi 09.43 Znaczenie: Na nieszczcie ludzie na og nie wiedz, co zdarzy si w nastpnym yciu. Przygotowanie si do nastpnego ycia jest zdrowym rozsdkiem i jest to zasad cywilizacji wedyjskiej, lecz obecnie ludzie na caym wiecie nie wierz w nastpne ycie. Nawet wpywowi profesorowie i inni nauczyciele mwi, e wraz z kocem ciaa koczy si wszystko. Ta ateistyczna filozofia zabija ludzk cywilizacj. Ludzie w nieodpowiedzialny sposb dopuszczaj si wszelkiego rodzaju grzesznych czynw i w ten sposb za spraw propagandy ksztaceniowej tzw. przywdcw zostaje im zabrany przywilej ludzkiego ycia. W rzeczywistoci faktem jest, e celem tego ycia jest przygotowanie si do ycia nastpnego; drog ewolucji przeszlimy przez wiele gatunkw czy form, a ta ludzka forma ycia jest sposobnoci do osignicia lepszego ycia. Wyjania to Bhagavad-gita: yanti deva-vrata devan pitrn yanti pitr-vratah

20

bhutani yanti bhutejya

yanti mad-yajino 'pi mam

"Kto czci pbogw, narodzi si pomidzy pbogami; kto czci upiory i duchy, narodzi si pomidzy takimi istotami; kto oddaje cze przodkom, pjdzie do przodkw, a ci, ktrzy Mnie wielbi, bd y ze Mn." (Bg. 9.25) Mona zatem wznie si na wysze systemy planetarne, ktre s rezydencj pbogw, mona otrzyma promocj na Pitrlok, mona pozosta na Ziemi, lecz mona rwnie uda si do domu, z powrotem do Boga. Potwierdza to Bhagavad-gita (4.9): tyaktva deham punar janma naiti mam eti so 'rjuna. Ten, kto prawdziwie zna Krsn, po porzuceniu ciaa nie powraca ponownie do tego wiata, by przyj materialne ciao, lecz wraca do domu, do Boga. Wiedza ta zawarta jest w astrach i ludzie powinni otrzyma sposobno poznania jej. Nawet jeli kto nie moe powrci do Boga w jednym yciu, cywilizacja wedyjska przynajmniej daje sposobno awansowania na wysze systemy planetarne, gdzie yj pbogowie, a nie ponownego zdegradowania si do ycia zwierzcego. Chocia wiedza ta stanowi wielk nauk, obecnie ludzie nie rozumiej jej, gdy s niewyksztaceni i szkoleni w ten sposb, by jej nie przyjmowa. Jest to okropny stan wspczesnego spoeczestwa ludzkiego. W takiej sytuacji ruch wiadomoci Krsny jest jedyn nadziej na skierowanie uwagi inteligentnego czowieka ku wikszej korzyci w yciu. Adi 09.44 "Jestem zaledwie ogrodnikiem. Nie mam ani krlestwa, ani wielkich bogactw. Mam jedynie troch owocw i kwiatw, ktre pragn wykorzysta do osignicia pobonoci w Mym yciu. Adi 09.44 Znaczenie: Speniajc dziaalno dobroczynn dla spoeczestwa ludzkiego ri Caitanya Mahaprabhu prezentuje Siebie jako niezbyt bogatego, w ten sposb dajc do zrozumienia, e czowiek nie musi by bogaty, aby dziaa dla dobrobytu ludzkoci. Czasami ludzie bogaci s bardzo dumni, e mog spenia czyny korzystne dla ludzkiego spoeczestwa, podczas gdy inni nie mog. Praktycznym tego przykadem jest to, e kiedy w Indii jest niedobr ywnoci z powodu skpych opadw deszczu, niektrzy czonkowie bogatszych klas dumnie rozdzielaj poywienie, robic wielkie aranacje z pomoc rzdu, jak gdyby jedynie dziki takim czynnociom ludzie mogli odnie korzy. Przypumy, e nie byoby zboa, jak wwczas bogaci ludzie rozdzielaliby poywienie? Produkcja zboa jest cakowicie uzaleniona od Boga. Gdyby nie byo deszczu, nie byoby zb i tzw. bogacze nie mogliby rozdziela zboa ludziom. Zatem prawdziwym celem ycia jest zadowolenie Najwyszej Osoby Boga. W swej Bhakti-rasamrta-sindhu rila Rupa Gosvami opisuje, e suba oddania jest tak wzniosa, e jest korzystna i pomylna dla kadego czowieka. ri Caitanya Mahaprabhu rwnie oznajmi, e aby propagowa kult bhakti suby oddania w spoeczestwie ludzkim, nie trzeba by bardzo bogatym. Kady moe to robi, jeli zna t sztuk, i w ten sposb przynie najwiksz korzy ludzkoci. Pan Caitanya Mahaprabhu przyjmuje rol ogrodnika, poniewa chocia ogrodnik z natury nie jest bardzo bogaty, ma troch owocw i kwiatw. Kady czowiek moe zebra troch owocw i kwiatw i zadowoli Najwysz Osob Boga w subie oddania, jak poleca Bhagavad-gita: patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tad aham bhakty-upahrtam anami prayatatmanah (Bg. 9.26) Najwyszego Pana nie mona zadowoli bogactwem, zamonoci czy dostatni pozycj, lecz kady moe zerwa may owoc czy kwiat i ofiarowa go Panu. Pan mwi, e jeli kto przyniesie tak ofiar z oddaniem, On przyjmie j i spoyje. Kiedy Krsna posila si, cay wiat odczuwa satysfakcj. W Mahabharacie znajduje si historia ilustrujca, jak dziki temu, e Krsna si posili, 60 000 uczniw Durvasy Muniego odczuo satysfakcj. Dlatego faktem jest, e jeli naszym yciem (pranaih), naszym bogactwem (arthaih), nasz inteligencj (dhiya) czy naszymi sowami (vaca) moemy zadowoli Najwysz Osob Boga, w naturalny sposb cay wiat stanie si szczliwy. Dlatego naszym gwnym obowizkiem jest zadowolenie Najwyszego Boga naszymi czynami, pienidzmi i sowami. Jest to bardzo proste. Nawet jeli kto nie ma pienidzy, moe kadego nauczy mantry Hare Krsna. Moe uda si wszdzie, do kadego domu i prosi wszystkich, by intonowali mantr Hare Krsna. W ten sposb sytuacja caego wiata bdzie bardzo szczliwa i spokojna. Adi 09.45 "Chocia wystpuj w roli ogrodnika, pragn rwnie by drzewem, gdy w ten sposb mog przynie korzy wszystkim. Adi 09.45 Znaczenie: ri Caitanya Mahaprabhu jest najwikszym dobroczyc w spoeczestwie ludzkim, poniewa Jego jedynym pragnieniem jest uczynienie ludzi szczliwymi. Celem Jego ruchu sankirtanu jest szczeglnie uszczliwienie ludzi. Sam chcia sta si drzewem, poniewa drzewo jest uwaane za najbardziej uczynn yw istot. W nastpnym wersecie, pochodzcym ze rimad-Bhagavatam (10.22.33), Krsna Sam bardzo chwali istnienie drzewa. Adi 09.46 "'Spjrzcie tylko, jak drzewa te utrzymuj kad yw istot! Ich narodziny s pomylne. Ich zachowanie jest niczym zachowanie wielkich osobistoci, gdy jeli ktokolwiek prosi o co drzewo, nigdy nie odchodzi rozczarowany."'

Adi 09.46 Znaczenie: W cywilizacji wedyjskiej ksatriyowie uwaani s za wielkie osobistoci, poniewa jeli kto prosi krla ksatriy o jamun, krl nigdy nie odmawia. Drzewa porwnywane s do tych szlachetnych ksatriyw, poniewa kady otrzymuje od nich wszelkiego rodzaju korzyci - niektrzy ludzie bior owoc, inni kwiaty, jeszcze inni licie, inni gazki, a niektrzy nawet cinaj drzewo, a mimo to drzewo bez wahania obdarza kadego. Niepotrzebne i bezmylne cinanie drzew jest innym przykadem ludzkiej nieprawoci. Przemys papierniczy cina wiele setek i tysicy drzew dla swych fabryk, i z papieru tego produkuje si tak wiele nonsensownej literatury dla zaspokojenia kaprysw ludzkiego spoeczestwa. Na nieszczcie, chocia przemysowcy ci s szczliwi w tym yciu dziki rozwojowi swego przemysu, nie wiedz, e bd musieli odpowiada za zabicie tych ywych istot w formie drzew. Werset ten, zacytowany ze rimad-Bhagavatam, wypowiedzia Pan Krsna do Swych przyjaci, kiedy odpoczywa pod drzewem po tym, gdy ukrad ubrania gopi (vastra-harana-lila). Cytujc ten werset Caitanya Mahaprabhu uczy nas, e powinnimy by tolerancyjni jak drzewa i rwnie dobroczynni jak drzewa, ktre oddaj wszystko osobom bdcym w potrzebie i przychodzcym pod nie. Osoba w potrzebie moe czerpa wiele korzyci z drzew i rwnie od wielu zwierzt,

21

lecz we wspczesnej cywilizacji ludzie stali si tak niewdziczni, e eksploatuj drzewa i zwierzta i zabijaj je. S to niektre z grzesznych czynw wspczesnej cywilizacji. Adi 09.47 Potomkowie tego drzewa (bhaktowie ri Caitanyi Mahaprabhu) byli bardzo zadowoleni, e otrzymali to polecenie bezporednio od Pana. Adi 09.47 Znaczenie: Pragnieniem Pana Caitanyi Mahaprabhu jest, aby te dobroczynne czynnoci ruchu sankirtanu zainaugurowanego 500 lat temu w Navadvipie szerzyy si na caym wiecie dla korzyci wszystkich ludzkich istot. Na nieszczcie jest tak wielu tzw. zwolennikw Caitanyi Mahaprabhu, ktrych zadowala jedynie wznoszenie wity, robienie pokazu Bstw, gromadzenie funduszy i uywanie ich na jedzenie i spanie. Nie ma kwestii, aby nauczali kultu ri Caitanyi Mahaprabhu na caym wiecie, lecz nawet chocia sami nie s w stanie tego robi, to jeli robi to kto inny, staj si zazdroni. Taki jest stan wspczesnych zwolennikw Caitanyi Mahaprabhu. Wiek Kali jest tak mocny, e wpywa nawet na tzw. zwolennikw Pana Caitanyi. Zwolennicy Caitanyi Mahaprabhu musz przynajmniej opuci Indi, aby naucza Jego kultu na caym wiecie, gdy to jest misj Pana Caitanyi. Zwolennicy Pana Caitanyi musz spenia Jego wol caym sercem i dusz, musz by bardziej tolerancyjni ni drzewa i bardziej pokorni ni soma na ulicy. Adi 09.48 Owoc mioci do Boga jest tak smaczny, e gdziekolwiek bhakta go rozdaje, kosztujce go osoby natychmiast ulegaj odurzeniu. Adi 09.48 Znaczenie: Tutaj opisany zosta wspaniay owoc mioci do Boga rozdzielany przez Pana Caitany Mahaprabhu. Mamy praktyczne dowiadczenie, e kady kto przyjmuje ten owoc i szczerze kosztuje go, zaczyna szale za nim i porzuca wszystkie ze nawyki, bdc odurzonym przez dar Caitanyi Mahaprabhu, maha-mantr Hare Krsna. Stwierdzenia Caitanyacaritamrty s tak praktyczne, e kady moe je sprawdzi. Jeli chodzi o nas, bardzo ufamy w pomylno rozdzielania tego wielkiego owocu mioci do Boga za porednictwem intonowania maha-mantry - Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adi 09.49 Owoc mioci do Boga rozdzielany przez Caitany Mahaprabhu jest tak wielkim rodkiem odurzajcym, e doprowadza do szalestwa kadego, kto go spoywa, napeniajc swj brzuch, i tak osoba ta automatycznie piewa, taczy, mieje si i raduje. Adi 09.50 Kiedy wielki ogrodnik ri Caitanya Mahaprabhu widzi, e ludzie intonuj, tacz i miej si, niektrzy tarzaj si po pododze, a niektrzy gono bucz, umiecha si z wielk przyjemnoci. Adi 09.50 Znaczenie: Ta postawa ri Caitanyi Mahaprabhu jest niezwykle wana dla osb zaangaowanych w ruch wiadomoci Krsny Hare Krsna W kadym orodku naszej instytucji ISKCON-u kadej niedzieli organizujemy uczty mioci i kiedy widzimy, e ludzie rzeczywicie przychodz do naszych orodkw, piewaj, tacz, jedz prasada, raduj si i kupuj ksiki, mamy pewno, e w takich transcendentalnych czynnociach zawsze obecny jest ri Caitanya Mahaprabhu i jest bardzo zadowolony. Dlatego czonkowie ISKCON-u musz coraz bardziej powiksza ten ruch, zgodnie z zasadami, ktre obecnie staramy si wypenia. Wwczas ri Caitanya Mahaprabhu, bdc zadowolonym, z umiechem spojrzy na nich, obdarzajc ich Sw ask i w ten sposb ruch ten odniesie sukces. Adi 09.51 Wielki ogrodnik, Pan Caitanya, osobicie spoywa ten owoc i w rezultacie bezustannie pozostaje szalony, jak gdyby bdc bezradnym i oszoomionym. Adi 09.51 Znaczenie: Misj ri Caitanyi Mahaprabhu jest to, e dziaa osobicie i naucza ludzi. Mwi On, apani acari' bhakti karila pracara (Cc. Adi. 4.41). Najpierw naley odpowiednio dziaa samemu, a potem naucza. Taka jest funkcja prawdziwego nauczyciela. Jeli kto nie jest w stanie zrozumie filozofii, o ktrej mwi, nie odniesie ona skutku. Zatem naley nie tylko zrozumie filozofi kultu Caitanyi, lecz rwnie zastosowa j praktycznie w swym yciu. Intonujc maha-mantr Hare Krsna, ri Caitanya Mahaprabhu czasami mdla i przez wiele godzin pozostawa nieprzytomny. W Swojej iksastace modli si: yugayitam nimesena caksusa pravrsayitam unyayitam jagat sarvam govinda-virahena me "O Govindo! Chwila rozki z Tob jest dla Mnie jak dwanacie lat albo wicej. zy pyn z Moich oczu jak potoki deszczu, a kiedy Ciebie nie ma przy Mnie, wiat jest dla Mnie kompletn pustk." (iksastaka 7) Jak ukaza to ri Caitanya Mahaprabhu, jest to doskonay stan intonowania mantry Hare Krsna i spoywania owocu mioci do Boga. Nie naley sztucznie imitowa tego stanu, lecz jeli kto jest powany i szczerze przestrzega regulujcych zasad oraz intonuje mantr Hare Krsna, z czasem pojawi si w nim te symptomy. zy napeni mu oczy, nie bdzie w stanie wyranie intonowa maha-mantry, a jego serce bdzie bio gwatownie w ekstazie. ri Caitanya Mahaprabhu mwi, e nie naley tego imitowa, lecz bhakta powinien tskni za dniem, kiedy takie symptomy transu automatycznie pojawi si w jego ciele. Adi 09.52 Swym ruchem sankirtanu Pan sprawi, e kady oszala tak jak On. Nie byo nikogo, kto nie byby odurzony Jego ruchem sankirtanu. Adi 09.53 Osoby, ktre poprzednio krytykoway Pana Caitany Mahaprabhu nazywajc Go pijakiem, rwnie spoyy ten owoc i zaczy taczy, mwic: "Bardzo dobrze! Bardzo dobrze!" Adi 09.53 Znaczenie: Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu rozpocz ruch sankirtanu, nawet On by niepotrzebnie krytykowany przez Mayavadi, ateistw i gupcw. Oczywicie my rwnie spotykamy si z krytyk takich ludzi. Osoby takie zawsze bd istniay i zawsze bd krytykoway wszystko, co w rzeczywistoci jest dobre dla ludzkiego spoeczestwa, lecz krytycyzm taki nie powinien odstrasza nauczajcych ruchu sankirtanu. Nasz metod powinno by stopniowe nawracanie takich

22

gupcw poprzez zapraszanie ich na prasada oraz zapraszanie do intonowania i taczenia z nami. To powinno by nasz taktyk. Oczywicie kady, kto przycza si do nas, musi by szczery i powany wzgldem duchowego postpu w yciu. Taka osoba, po prostu dziki przyczeniu si do nas, piewaniu z nami, taczeniu z nami i jedzeniu prasada, rwnie z czasem stwierdzi, e ruch ten jest rzecz bardzo dobr. Lecz kto przycza si do nas z jakimi ukrytymi pobudkami, aby otrzyma materialn korzy czy osobist satysfakcj, nigdy nie bdzie w stanie zrozumie filozofii tego ruchu. Adi 09.54 Opisaem ju, jak Pan rozdziela owoc mioci do Boga, a teraz pragn opisa rne gazie drzewa Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 09.55 Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady.

W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Dziewitego Rozdziau Adi-lili ri-Caitanya-caritamrty, opisujcego drzewo suby oddania.

ROZDZIA X

Gwny pie drzewa Caitanyi, jego gazie i podgazie


Rozdzia ten opisuje gazie drzewa nazywanego ri Caitanya Mahaprabhu. Adi 10.01 Pragn bezustannie ofiarowywa pene szacunku pokony podobnym pszczoom bhaktom, ktrzy zawsze rozkoszuj si miodem lotosowych stp Pana Caitanyi Mahaprabhu. Jeli schronienie takich bhaktw przyjm podobni psom niewielbiciele, to nawet oni mog rozkoszowa si aromatem kwiatu lotosu. Adi 10.01 Znaczenie: W zwizku z tym bardzo istotny jest przykad psa. Oczywicie pies nigdy nie staje si bhakt, lecz czasami zdarza si, e pies bhakty stopniowo rwnie staje si wielbicielem. Widzimy, e pies nie ma szacunku nawet dla roliny tulasi. W istocie, ma szczegln skonno, by siusia na rolink tulasi'. Dlatego pies jest niewielbicielem numer jeden. Lecz ruch sankirtanu ri Caitanyi Mahaprabhu ma tak wielk moc, e nawet podobny psu niewielbiciel moe stopniowo sta si bhakt dziki obcowaniu z bhakt Pana Caitanyi. Gdy rila ivananda Sena, wielki bhakta grhastha Pana Caitanyi Mahaprabhu, szed do Jagannatha Puri, przywiza si do niego pies uliczny, ktry zacz poda za nim i ostatecznie poszed zobaczy Caitany Mahaprabhu i osign wyzwolenie. Podobnie, rwnie koty i psy w gospodarstwie rivasa Thakury zostay wyzwolone. Po kotach i psach oraz innych zwierztach nie spodziewamy si, e zostan bhaktami, lecz w towarzystwie czystego bhakty rwnie osigaj wyzwolenie. Adi 10.02 Wszelka chwaa Panu Caitanyi Mahaprabhu i Panu Nityanandzie! Wszelka chwaa Advaicie Prabhu i wszelka chwaa bhaktom Pana Caitanyi, na czele ze rivas! Adi 10.03 Opis Pana Caitanyi jako ogrodnika i drzewa jest niepojty. Teraz uwanie posuchajcie o gaziach tego drzewa. Adi 10.04 Byo wielu towarzyszy ri Caitanyi Mahaprabhu, lecz aden z nich nie powinien by uwaany za niszego czy wyszego. Rzeczy takiej nie mona stwierdzi.

Adi 10.05 Wszystkie wielkie osobistoci w linii Pana Caitanyi Mahaprabhu poday list tych bhaktw, lecz nie byy w stanie rozrni pomidzy wikszymi i mniejszymi. Adi 10.06 Na znak szacunku ofiarowuj im pokony. Prosz ich, aby nie zwaali na moje obrazy. Adi 10.07 Ofiarowuj me pokony wszystkim drogim bhaktom ri Caitanyi Mahaprabhu, wiecznego drzewa mioci do Boga. Ofiarowuj me pokony wszystkim gaziom tego drzewa, bhaktom Pana, ktrzy rozdzielaj owoc mioci do Krsny.

Adi 10.07 Znaczenie: ri Krsnadasa Kaviraja Gosvami daje przykad ofiarowywania pokonw wszystkim nauczajcym bhaktom Pana Caitanyi, nie czynic rozrnienia na wyszych czy niszych. Na nieszczcie obecnie jest wielu gupich tzw. bhaktw Pana Caitanyi, ktrzy robi takie rozrnienie. Na przykad, tytu "Prabhupada" ofiarowywany jest mistrzowi duchowemu, szczeglnie wybitnym mistrzom duchowym, takim jak rila Rupa Gosvami Prabhupada, rila Jiva Gosvami Prabhupada czy rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada. Kiedy nasi uczniowie podobnie chcieli zwraca si do swego mistrza duchowego jako Prabhupada, niektrzy gupi ludzie stali si zazdroni. Jedynie z tego powodu, e uczniowie ci nazwali swego mistrza duchowego Prabhupad, stali si tak zazdroni, e z innymi podobnie zazdrosnymi osobami uformowali frakcj majc na celu umniejszenie wartoci ruchu wiadomoci Krsny, nie zwaajc na prac propagandow ruchu Hare Krsna. Aby skarci takich gupcw, Krsnadasa Kaviraja Gosvami bardzo szczerze mwi, keha karibare nare jyestha-laghu-krama. Kady, kto jest bona fide nauczajcym kultu ri Caitanyi Mahaprabhu, musi darzy szacunkiem prawdziwych bhaktw Pana Caitanyi; nie naley by zazdrosnym, uwaajc jednego nauczajcego za bardzo wielkiego, a innego za bardzo niskiego. Jest to rozrnienie materialne i nie ma miejsca na platformie czynnoci duchowych. Dlatego

23

Krsnadasa Kaviraja Gosvami ofiarowuje jednakowy szacunek wszystkim nauczajcym kultu ri Caitanyi Mahaprabhu, ktrzy zostali porwnani do gazi drzewa. ISKCON jest jedn z tych gazi i dlatego szczerzy bhaktowie Pana Caitanyi Mahaprabhu powinni darzy go szacunkiem. Adi 10.08 Dwaj bracia rivasa Pandita i ri Rama Pandita zapocztkowali dwie gazie, ktre s dobrze znane na wiecie. Adi 10.08 Znaczenie: W Gaura-ganoddea-dipice, wersecie 90, rivasa Pandita zosta opisany jako inkarnacja Narady Muniego, a ri Rama Pandita, jego modszy brat, uwaany jest za inkarnacj Parvaty Muniego, wielkiego przyjaciela Narady. ona rivasa Pandity, Malini, sawiona jest jako inkarnacja niaki Ambiki, ktra karmia Pana Krsn mlekiem ze swej piersi. Jak to ju zostao wspomniane, jego bratanica Narayani, matka Vrndavana dasa Thakury, autora Caitanyabhagavata, bya siostr Ambiki w krsna-lila. Z opisu Caitanya-bhagavata dowiadujemy si rwnie, e po przyjciu porzdku sannyasy przez Pana Caitany Mahaprabhu, rivasa Pandita opuci Navadvip, prawdopodobnie z powodu uczucia rozki, i osiedli si w Kumarahatta. Adi 10.09 Ich dwaj bracia nazywali si ripati i rinidhi. Ci czterej bracia i ich sudzy i suce uwaani s za jedn wielk ga.

Adi 10.10 Nie mona zliczy podgazi tych dwch gazi. ri Caitanya Mahaprabhu codziennie urzdza zbiorowe intonowanie w domu rivasa Pandity. Adi 10.11 Ci czterej bracia i czonkowie ich rodzin w peni zaangaowali si w sub dla Pana Caitanyi. Nie znali adnego innego boga czy bogini. Adi 10.11 Znaczenie: rila Narottama dasa Thakura powiedzia, anya-devaraya nai, tomare kahinu bhai, ei bhakti paramakarana: jeli kto chce by czystym, mocnym bhakt, nie powinien przyjmowa schronienia adnego pboga czy bogini. Gupi Mayavadi mwi, e wielbienie pbogw jest tak dobre jak wielbienie Najwyszej Osoby Boga, lecz nie jest to prawd. Filozofia ta zwodzi ludzi w kierunku ateizmu. Osoba nie majca prawdziwego pojcia o tym, czym w rzeczywistoci Bg jest, myli, e Bogiem moe by jakakolwiek forma, ktr sobie wyobrazi, czy kady otr, ktrego przyjmie. Takie przyjmowanie tanich Bogw czy inkarnacji Boga jest w rzeczywistoci ateizmem. Zatem naley wycign z tego wniosek, e osoby wielbice pbogw czy samozwacze inkarnacje Boga s ateistami. Straciy one sw wiedz, jak potwierdza to Bhagavad-gita. Kamais tais tair hrtajnanah prapadyante 'nya-devatah: "Osoby, ktrych umysy zostay znieksztacone przez materialne pragnienia, podporzdkowuj si pbogom." (Bg. 7.20) Na nieszczcie ci, ktrzy nie kultywuj wiadomoci Krsny i nie rozumiej waciwie wiedzy wedyjskiej, przyjmuj kadego drania za inkarnacj Boga i s zdania, e mona zosta inkarnacj jedynie poprzez wielbienie pboga. Ta mieszanka filozoficzna egzystuje pod nazw religii hinduskiej, lecz ruch wiadomoci Krsny nie zatwierdza jej. W istocie mocno j potpiamy. Takie wielbienie pbogw i tak zwanych inkarnacji Boga nigdy nie powinno by mylone z czystym ruchem wiadomoci Krsny. Adi 10.12 Inn wielk gazi by Acaryaratna, a jego towarzysze byli podgaziami. Adi 10.13 Acaryaratna nazywany by rwnie ri Candraekhara Acary. W dramacie wystawianym w jego domu, Pan Caitanya gra rol bogini szczcia.

Adi 10.13 Znaczenie: Sztuki dramatyczne wystawiono rwnie w obecnoci ri Caitanyi Mahaprabhu, lecz aktorzy biorcy udzia w takich dramatach byli wszyscy czystymi bhaktami; nie dopuszczano do nich adnych ludzi z zewntrz. Czonkowie ISKCON-u powinni bra z tego przykad. Kiedykolwiek wystawiaj sztuk o yciu ri Caitanyi Mahaprabhu czy Pana Krsny, aktorzy musz by czystymi bhaktami. Zawodowi aktorzy nie maj wiadomoci suby oddania i dlatego, chocia mog gra w sposb bardzo artystyczny, w przedstawieniach takich nie ma ycia. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zwyk nazywa takich aktorw yatra-dale narada, co oznacza "farsowy Narada". Czasami aktor gra w sztuce rol Narady Muniego, chocia w yciu prywatnym wcale nie jest podobny Naradzie Muniemu, poniewa nie jest bhakt. Nie potrzebujemy takich aktorw w sztukach o yciu Pana Caitanyi i Pana Krsny. W domu Candraekhary ri Caitanya Mahaprabhu zwyk wystawia sztuki z Advait Prabhu, rivasa Thakur i innymi bhaktami. Miejsce, gdzie znajdowa si dom Candraekhary, znane jest teraz jako Vrajapattana. W miejscu tym rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zaoy ga swej ri Caitanya Mathy. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu postanowi przyj wyrzeczony porzdek ycia, ri Nityananda Prabhu poinformowa o tym Candraekhara Acary, ktry dlatego rwnie by obecny, kiedy Pan Caitanya przyjmowa sannyas od Keava Bharati w Katwie. To wanie on pierwszy rozgosi w Navadvipie wie o tym, e Pan Caitanya przyjmuje sannyas. ri Candraekhara Acarya by obecny podczas wielu wanych wydarze w rozrywkach Pana Caitanyi Mahaprabhu. Dlatego formuje on drug ga drzewa Pana Caitanyi. Adi 10.14 Pundarika Vidyanidhi, trzecia wielka ga, by tak drogi Panu Caitanyi Mahaprabhu, e podczas jego nieobecnoci Pan Caitanya czasami paka. Adi 10.14 Znaczenie: W Gaura-ganoddea-dipice rila Pundarika Vidyanidhi opisany jest jako ojciec rimati Radharani w krsna-lili. Dlatego Caitanya Mahaprabhu traktowa go jak Swego ojca. Ojciec Pundarika Vidyanidhiego by znany jako Banevara albo, zgodnie z inn opini, uklambara Brahmacari, a jego matka miaa na imi Gangadevi. Wedug jednej opinii Banevara by potomkiem ri ivaramy Gangopadhyayi. Pierwotny dom Pundarika Vidyanidhiego znajdowa si we Wschodnim Bengalu w wiosce w pobliu Dacca nazywanej Baghiya, ktra naleaa do grupy rodzin bramiskich zwanej Varendra. Czasami ci bramini Varendra wiedli spory z inn grup znan jako bramini Radhiya i z tego wzgldu rodzina Pundarika Vidyanidhiego zostaa skazana na wygnanie i nie cieszya si szacunkiem. Bhaktisiddhanta Sarasvati informuje nas, e jeden z czonkw tej rodziny mieszka we Vrndavanie i nazywa si Sarojananda Gosvami. Szczegln cech charakterystyczn tej rodziny byo to, e kady z jej czonkw mia tylko jednego syna albo w ogle nie mia synw i dlatego

24

rodzina ta nie bya zbyt liczna. W okrgu Cattagrama we Wschodnim Bengalu znajduje si miejsce, ktre znane jest jako Hatahajari, a niedaleko tego miejsca jest wioska znana jako Mekhala-grama, w ktrej yli przodkowie Pundarika Vidyanidhiego. Z Cattagramy do Mekhala-gramy mona dosta si konno albo wozem zaprzonym w woy, albo parowcem. Stacja parowcw znana jest jako Annapurnara-ghata. Miejsce narodzin Pundarika Vidyanidhiego znajduje si okoo dwch mil na poudniowy zachd od Annapurnara-ghaty. witynia wzniesiona tam przez Pundarika Vidyanidhiego jest teraz bardzo stara i wymaga naprawy. Jeli nie zostanie odrestaurowana, moe wkrtce si rozlecie. Na cegach tej wityni znajduj si dwa napisy, lecz s tak stare, e nikt nie moe ich odczyta. Jednake okoo dwustu jardw na poudnie od tej wityni znajduje si inna witynia i niektrzy ludzie mwi, e wanie ta witynia jest star wityni wzniesion przez Pundarika Vidyanidhiego. ri Caitanya Mahaprabhu nazywa Pundarika Vidyanidhiego "ojcem" i nada mu tytu Premanidhi. Pundarika Vidyanidhi zosta pniej mistrzem duchowym Gadadhara Pandity i bliskim przyjacielem Svarupy Damodary. Gadadhara Pandita najpierw bdnie uzna Pundarika Vidyanidhiego za zwykego liczygrosza, lecz pniej, kiedy zosta skorygowany przez ri Caitany Mahaprabhu, zosta jego uczniem. Inny incydent z ycia Pundarika Vidyanidhiego dotyczy tego, jak skrytykowa on kapana wityni Jagannatha, za co Jagannatha Prabhu osobicie go skarci uderzajc go w policzki. Opisane jest to w Caitanya-bhagavata, w Sidmym Rozdziale Antya-lili. ri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura informuje nas, e nadal yj dwaj potomkowie rodziny Pundarika Vidyanidhiego, o imionach ri Harakumara Smrtitirtha i ri Krsnakinkara Vidyalankara. Po dokadniejsze informacje naley sign do sownika zatytuowanego Vaisnava-manjusa. Adi 10.15 Gadadhara Pandita, ga czwarta, opisany jest jako inkarnacja mocy przyjemnoci ri Krsny. Zatem nikt nie jest mu rwny. Adi 10.15 Znaczenie: W Gaura-ganoddea-dipice, wersetach od 137 do 153, powiedziane jest "Moc przyjemnoci ri Krsny, poprzednio znana jako Vrndavanevari, teraz przyja form ri Gadadhara Pandity w rozrywkach Pana Caitanyi Mahaprabhu. ri Svarupa Damodara Gosvami wykaza, e w postaci Laksmi, mocy przyjemnoci Krsny, bya poprzednio bardzo droga Panu jako yamasundara-vallabha. Ta sama yamasundara-vallabha obecna jest teraz jako Gadadhara Pandita. Poprzednio, jako Lalita-sakhi, zawsze bya oddana rimati Radharani. W Dwunastym Rozdziale tej czci Caitanyacaritamrty znajduje si opis potomkw sukcesji uczniw Gadadhara Pandity. Adi 10.16 Jego podgaziami s jego uczniowie i uczniowie wnukowie. Opisanie ich wszystkich byoby rzecz trudn. Adi 10.17 Vakrevara Pandita, pita ga drzewa, by bardzo drogim sug Pana Caitanyi. Mg taczy w bezustannej ekstazie przez siedemdziesit dwie godziny. Adi 10.17 Znaczenie: W 71 wersecie Gaura-ganoddea-dipiki znajduje si stwierdzenie, e Vakrevara Pandita by inkarnacj Aniruddhy, jednej z poczwrnych ekspansji Visnu (Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha i Pradyumna). Mg wspaniale taczy bezustannie przez siedemdziesit dwie godziny. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu gra rol w sztukach wystawianych w domu rivasa Pandity, Vakrevara Pandita by jednym z gwnych tancerzy i taczy bezustannie przez tak dugi czas. ycie Vakrevara Pandity opisa w swej ksice Gaura-krsnodaya jeden z bhaktw oryjskich Pana Caitanyi Mahaprabhu, ri Govinda dasa. W Orissie jest wielu uczniw Vakrevary Pandity i s oni znani jako Gaudiya Vaisnavowie, chocia s Oryjczykami. Pomidzy uczniami tymi jest ri Gopalaguru i jego ucze ri Dhyanacandra Gosvami. Adi 10.18 ri Caitanya Mahaprabhu osobicie piewa, kiedy Vakrevara Pandita taczy i tak Vakrevara Pandita upad do lotosowych stp Pana i przemwi w ten sposb.

Adi 10.19 "O Candramukho! Prosz, daj mi 10 000 Gandharvw. Niech piewaj, kiedy tacz, a wwczas bd wielce szczliwy." Adi 10.19 Znaczenie: Gandharvowie, mieszkacy Gandharvaloki, syn jako pieniarze niebiascy. Kiedykolwiek na planetach niebiaskich potrzebny jest piew, wtedy zapraszani s Gandharvowie. Gandharvowie mog piewa bezustannie caymi dniami i dlatego Vakrevara Pandita pragn taczy podczas ich piewu. Adi 10.20 Pan Caitanya odpowiedzia: "Mam tylko jedno takie skrzydo jak ty, lecz gdybym mia drugie, z pewnoci mgbym fruwa po niebie!" Adi 10.21 Pandita Jagadananda, szsta ga drzewa Caitanyi, by sawiony jako ycie i dusza Pana. Jest on znany jako inkarnacja Satyabhamy [jednej z gwnych krlowych Pana Krsny]. Adi 10.21 Znaczenie: Byo wiele sytuacji, w ktrych Jagadananda Pandita mia do czynienia z Panem ri Caitany Mahaprabhu. Co najwaniejsze, by on bezustannym towarzyszem Pana i szczeglnie bra udzia we wszystkich rozrywkach Pana w domach rivasa Pandity i Candraekhary Acaryi. Adi 10.22 Jagadananda Pandita [jako inkarnacja Satyabhamy] zawsze pragn dba o komfort Pana Caitanyi, lecz poniewa Pan by sannyasinem, nie przyjmowa luksusw, ktre ofiarowywa Mu Jagadananda Pandita. Adi 10.23 Czasami wydawao si, e walcz o drobnostki, lecz ktnie te oparte byy na ich uczuciu, o czym opowiem pniej.

Adi 10.24 Raghava Pandita, oryginalny zwolennik Pana ri Caitanyi Mahaprabhu, przyjmowany jest za sidm ga. Od niego pochodzi inna podga na czele z Makaradhvaja Kar.

25

Adi 10.24 Znaczenie: Kara byo nazwiskiem Makaradhvajy. Obecnie nazwisko to spotykane jest gwnie w spoecznoci Kayastha. Gaura-ganoddea-dipika, werset 166, oznajmia: dhanistha bhaksya-samagrim krsnayadad vraje 'mitam saiva sampratam gauranga-priyo raghava-panditah Raghava Pandita by poprzednio zaufan gopi we Vrajy podczas rozrywek Pana Krsny i jego imi byo wwczas Dhanistha. Gopi ta zawsze przygotowywaa pokarm dla Krsny. Adi 10.25 Siostra Raghava Pandity, Damayanti, bya drog suk Pana. Zawsze zbieraa rnego rodzaju skadniki, z ktrych gotowaa dla Pana Caitanyi. Adi 10.25 Znaczenie: W 167 wersecie Gaura-ganoddea-dipiki jest wspomniane, gunamala vraje yasid damayanti tu tatsvasa: "Gopi o imieniu Gunamala pojawia si teraz jako jego siostra Damayanti." Na wschodnio-bengalskiej linii kolejowej rozpoczynajcej si od stacji Sealdah w Kalkucie, znajduje si stacja nazywana Sodapura, ktra pooona jest niedaleko Kalkuty. Okoo mil od tej stacji, w kierunku zachodniej strony Gangesu, znajduje si wioska znana jako Panihati, w ktrej nadal istniej kwatery mieszkalne Raghava Pandity. Na betonowej platformie na grobowcu Raghava Pandity ronie pncze. W pobliskiej zniszczonej wityni znajduje si rwnie Bstwo Madana-mohana. wityni t zarzdza lokalny Zamindar o imieniu ri ivacandra Raya Caudhuri. Mieszkacem Panihati by rwnie Makaradhvaja Kara. Adi 10.26 Poywienie, ktre gotowaa Damayanti dla Pana Caitanyi, kiedy przebywa On w Puri, zanosi Mu w torbie jej brat Raghava, bez wiedzy innych. Adi 10.27 Pan przyjmowa ten pokarm przez cay rok. Torba ta nadal jest znana jako Raghavera jhali ["torba Raghava Pandity"]. Adi 10.28 Zawarto torby Raghava Pandity opisz w dalszej czci tej ksigi. Suchajc tego opowiadania bhaktowie na og pacz i zy pyn im z oczu. Adi 10.28 Znaczenie: Szeroki opis Raghavera jhali znajdziemy w Dziesitym Rozdziale Antya-lili ri Caitanya-caritamrty. Adi 10.29 Pandita Gangadasa by sm drog gazi ri Caitanyi Mahaprabhu. Kto pamita o jego dokonaniach, wyzwala si z wszelkiej niewoli. Adi 10.30 ri Acarya Purandara, dziewita ga, by bezustannym towarzyszem Pana Caitanyi. Pan przyj go za Swego ojca. Adi 10.30 Znaczenie: Caitanya-bhagavata opisuje, e kiedykolwiek Pan Caitanya Mahaprabhu odwiedza dom Raghava Pandity, rwnie, po otrzymaniu zaproszenia, odwiedza Purandar Acary. Purandara Acarya jest uwaany za najszczliwszego, poniewa Pan zwyk wita go zwracajc si do niego jak do Swego ojca i obejmujc go z wielk mioci. Adi 10.31 Damodara Pandita, dziesita ga drzewa Caitanyi, by tak zaawansowany w mioci do Pana Caitanyi, e pewnego razu bez wahania skarci Pana, uywajc mocnych sw. Adi 10.32 Wydarzenie to opisz szczegowo w pniejszej czci Caitanya-caritamrty. Pan, bardzo zadowolony z tej nagany, posa Damodara Pandit do Navadvipy. Adi 10.32 Znaczenie: Damodara Pandita, ktry poprzednio znany by jako aibya we Vrajadhamie, zwyk przekazywa acimacie wieci od Pana Caitanyi, a podczas festiwalu Rathayatry przynosi wieci od acimaty do Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 10.33 Jedenasta ga, modszy brat Damodara Pandity, by znany jako ankara Pandita. Sawiony by on jako buty Pana. Sadaiva Pandita, dwunasta ga, bardzo pragn suy lotosowym stopom Pana. Mia on to szczcie, e kiedy Pan Nityananda przyby do Navadvipy, zamieszka w jego domu.

Adi 10.34

Adi 10.34 Znaczenie: Caitanya-bhagavata, Dziewity Rozdzia Antya-lili wspomina, e Sadaiva Pandita by czystym bhakt i Nityananda Prabhu mieszka w jego domu. Adi 10.35 Trzynast gazi by Pradyumna Brahmacari. Poniewa by on czcicielem Pana Nrsimhadevy, ri Caitanya Mahaprabhu zmieni jego imi na Nrsimhananda Brahmacari. Adi 10.35 Znaczenie: Pradyumna Brahmacari opisany jest w Drugim Rozdziale Antya-lili ri-Caitanya-caritamrty. By on wielkim bhakt Pana Caitanyi, ktry zmieni jego imi na Nrsimhananda. Kiedy Pan Caitanya szed z domu Raghava Pandity w Panihati do domu ivanandy, pojawi si On w sercu Nrsimhananda Brahmacari. Na potwierdzenie tego, Nrsimhananda Brahmacari zwyk przyjmowa na swj pokarm poywienie trzech Bstw, mianowicie: Jagannatha, Nrsimhadevy i Pana Caitanyi Mahaprabhu. Mwi o tym Caitanya-caritamrta, wersety 48-78 Drugiego Rozdziau Antya-lili. Otrzymawszy informacj, e Pan Caitanya Mahaprabhu szed z Kulii w kierunku Vrndavany, Nrsimhananda pogry si w medytacji i w umyle zbudowa wspania drog z Kulii do Vrndavany. Nagle jego medytacja zostaa przerwana i powiedzia innym bhaktom, e tym razem Pan Caitanya Mahaprabhu nie uda si do Vrndavany, lecz dotrze jedynie do miejsca znanego jako

26

Kanai Nataala. Opisane jest to w Madhya-lili, Rozdziale Pierwszym, wersetach 55-62. 74 werset Gaura-ganoddea-dipiki mwi, avea ca tatha jneyo mire pradyumna-samjnake: ri Caitanya Mahaprabhu zmieni imi Pradyumny Miry, czyli Pradyumny Brahmacari, na Nrsimhananda Brahmacari, gdy w jego sercu zamanifestowa si Pan Nrsimhadeva. Powiedziane jest, e Pan Nrsimhadeva zwyk rozmawia z nim bezporednio. Adi 10.36 Narayana Pandita, ga czternasta, wielki i liberalny bhakta, nie zna adnego innego schronienia poza lotosowymi stopami Pana Caitanyi. Adi 10.36 Znaczenie: Narayana Pandita by jednym z towarzyszy rivasa Thakury. Werset 93 Dziewitego Rozdziau Caitanya-bhagavata wspomina, e razem z bratem rivasa Thakury, ri Rama Pandit, uda si on do Jagannatha Puri, aby zobaczy ri Caitany Mahaprabhu. Adi 10.37 Pitnast gazi by riman Pandita, ktry by bezustannym sug Pana Caitanyi Mahaprabhu. Zwykle nis on latarni, kiedy Pan taczy. Adi 10.37 Znaczenie: riman Pandita by pomidzy towarzyszami Pana Caitanyi Mahaprabhu, kiedy Pan spenia sankirtan. Kiedy Pan Caitanya przebra si za bogini Laksmi i taczy na ulicach Navadvipy, riman Pandita nis latarni, aby owietli Mu drog. Adi 10.38 Szesnasta ga, uklambara Brahmacari, by bardzo szczliwy, jako e Pan Caitanya Mahaprabhu artem albo powanie ebra od niego o pokarm albo czasami zabiera mu go przemoc i zjada. Adi 10.38 Znaczenie: Powiedziane jest, e uklambara Brahmacari, mieszkajcy w Navadvipie, by pierwszym towarzyszem Caitanyi Mahaprabhu w ruchu sankirtanu. Kiedy Pan Caitanya powrci z Gayi po inicjacji, przebywa z uklambara Brahmacari, poniewa pragn sucha od tego bhakty o rozrywkach Pana Krsny. uklambara Brahmacari ebra o ry od mieszkacw Navadvipy, a ri Caitanya Mahaprabhu znajdowa przyjemno w jedzeniu ryu, ktry on gotowa. Powiedziane jest, e uklambara Brahmacari by jedn z on braminw speniajcych yajn podczas rozrywek Pana Krsny we Vrndavanie. Pan Krsna ebra o pokarm od on braminw speniajcych yajne, a Pan Caitanya Mahaprabhu spenia podobn rozrywk, ebrzc o ry od uklambara Brahmacari. Adi 10.39 Nandana Acarya, siedemnasta ga drzewa Caitanyi, sawiony by w trzech wiatach z tego wzgldu, e czasami dwaj Prabhu [Pan Caitanya i Nityananda] ukrywali si w jego domu. Adi 10.39 Znaczenie: Nandana Acarya by innym towarzyszem Pana Caitanyi Mahaprabhu podczas Jego rozrywek kirtanu w Navadvipie. rila Nityananda Prabhu, jako Avadhuta, chodzi na wiele pielgrzymek i kiedy po raz pierwszy przyby do ri Navadvipa-dhamy, ukrywa si w domu Nandany Acaryi. To wanie tam po raz pierwszy spotka On wszystkich bhaktw Pana Caitanyi Mahaprabhu. Kiedy Caitanya Mahaprabhu przejawi Sw maha-praka, poprosi Ramai Pandit, by przywoa Advait Prabhu, ktry ukrywa si w domu Nandany Acaryi, gdy ri Caitanya Mahaprabhu mg zrozumie, e si ukrywa. Pan Caitanya rwnie czasami zwyk chowa si w domu Nandany Acaryi. W zwizku z tym mona zajrze do Caitanya-bhagavata, Rozdziau Szstego i Siedemnastego Madhya-lili. Adi 10.40 Mukunda Datta, szkolny przyjaciel Pana Caitanyi, by inn gazi drzewa Caitanyi. Pan Caitanya zwyk taczy, kiedy on piewa.

Adi 10.40 Znaczenie: ri Mukunda Datta narodzi si w okrgu Cattagrama w wiosce Chanhora, ktra znajduje si pod zarzdem stacji policyjnej nazywanej Patiya. Wioska ta usytuowana jest dziesi kroa, czyli okoo dwudziestu mil od domu Pundarika Vidyanidhiego. W Gaura-ganoddea-dipice (140) jest powiedziane: vraje sthitau gayakau yau madhukantha-madhuvratau mukunda-vasudevau tau dattau gauranga-gayakau "We Vrajy jest dwch wspaniaych piewakw: Madhukantha i Madhuvrata. W caitanya-lila pojawili si oni jako Mukunda i Vasudeva Datta, ktrzy byli piewakami w towarzystwie Pana Caitanyi Mahaprabhu." Kiedy Pan Caitanya by studentem, Mukunda Datta by Jego przyjacielem szkolnym i czsto angaowali si w spory logiczne. Czasami Pan Caitanya Mahaprabhu walczy z Mukunda Datt, uywajc trikw logiki. Opisane jest to w Caitanya-bhagavata, w Rozdziaach Sidmym i smym Adi-lili. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu powrci z Gayi, Mukunda Datta sprawi Mu przyjemno recytujc wersety ze rimad-Bhagavatam o krsna-lila. To dziki jego staraniom Gadadhara Pandita Gosvami zosta uczniem Pundarika Vidyanidhiego, jak oznajmia Madhya-lila, Rozdzia Sidmy. Kiedy Mukunda Datta piewa na podwrzu rivasy Prabhu, Mahaprabhu taczy do jego piewu, a kiedy Pan Caitanya przez dwadziecia jeden godzin przejawia ekstatyczn manifestacj znan jako sata-prahariya, Mukunda Datta rozpocz t uroczysto piewem. Czasami Pan Caitanya Mahaprabhu karci Mukunda Datt, nazywajc go kharjhatia beta, poniewa uczszcza on na wiele ceremonii urzdzanych przez rne klasy niewielbicieli. Mwi o tym Caitanya-bhagavata, Dziesity Rozdzia Madhya-lili. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu przebra si za bogini szczcia i taczy w domu Candraekhary, Mukunda Datta rozpocz pierwsz pie. Zanim Pan Caitanya wyjawi Swe pragnienie przyjcia wyrzeczonego porzdku ycia, najpierw uda si do domu Mukunda Datty, lecz w tym czasie Mukunda Datta poprosi Pana Caitany Mahaprabhu, by przed przyjciem sannyasy prowadzi Swj ruch sankirtanu przez kilka dni duej. Mwi o tym Caitanya-bhagavata, Rozdzia Dwudziesty Pity Madhya-lili. Informacja o zamiarze Pana Caitanyi, by przyj sannyas, zostaa wyjawiona Gadadhara Pandicie, Candraekharze Acaryi i Mukunda Dacie przez Nityanand Prabhu i dlatego wszyscy oni udali si do Katwy i przygotowali kirtan oraz wszystkie parafernalia potrzebne na t okazj. Kiedy Pan przyj sannyas, wszyscy, szczeglnie ri Nityananda Prabhu, Gadadhara Prabhu i Govinda, podyli za Nim a do Purusottama-ksetry. W zwizku z tym naley zajrze do Drugiego Rozdziau Antya-lili. W miejscu, znanym jako Jalevara, Nityananda Prabhu zama kij sannyasiski Caitanyi Mahaprabhu. W tym czasie obecny by rwnie Mukunda Datta. Kadego roku udawa si z Bengalu do Jagannatha Puri, aby zobaczy Pana Caitany.

27

Adi 10.41 Vasudeva Datta, dziewitnasta ga drzewa ri Caitanyi, by wielk osobistoci i najbardziej poufnym bhakt Pana. Nawet majc tysice ust nie mona opisa jego cech. Adi 10.41 Znaczenie: Vasudeva Datta, brat Mukunda Datty, by rwnie mieszkacem Cattagramy. Caitanya-bhagavata mwi, yanra sthane krsna haya apane vikraya: Vasudeva Datta by tak potnym bhakt, e Krsna sta si jego wasnoci. Vasudeva Datta przebywa w domu rivasa Pandity i Caitanya-bhagavata opisuje, e Pan Caitanya Mahaprabhu by tak zadowolony z Vasudeva Datty i mia do niego tak wielkie uczucie, e zwyk mwi: "Jestem jedynie czowiekiem Vasudeva Datty. Przeznaczeniem Mojego ciaa jest jedynie zadowolenie Vasudeva Datty i moe on sprzeda Mnie wszdzie." Trzykrotnie zarzeka si, e byo to faktem i e nikt nie powinien w to wtpi. Powiedzia On: "Moi drodzy bhaktowie, mwi wam prawd. Moje ciao jest szczeglnie przeznaczone dla Vasudeva Datty." Vasudeva Datta inicjowa ri Yadunandan Acary, mistrza duchowego Raghunathy dasa, ktry pniej zosta Raghunatha dasa Gosvamim. Dowiemy si o tym z 161 wersetu Szstego Rozdziau Antya-lili. Vasudeva Datta wydawa pienidze lekk rk, dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu poprosi ivananda Sena, aby zosta jego sarakhela, czyli sekretarzem, i kontrolowa jego nieumiarkowane wydatki. Vasudeva Datta by tak askawy dla ywych istot, e chcia przyj wszystkie ich grzeszne reakcje, by mogy one zosta wyzwolone przez ri Caitany Mahaprabhu. Opisuje to Pitnasty Rozdzia Adi-lili, w wersetach 159-180. W pobliu stacji kolejowej Navadvipy znajduje si stacja zwana Purvasthali, i w odlegoci okoo jednej mili od tej stacji, w wiosce znanej jako Mamagachi, bdcej miejscem narodzin Vrndavana dasa Thakury, znajduje si obecnie witynia Madana-gopala, ktra zostaa zaoona przez Vasudeva Datt. wityni t zaopiekowali si teraz bhaktowie Gaudiya Matha i wspaniale speniaj tam seva-puj. Kadego roku wszyscy pielgrzymi navadvipa-parikrama odwiedzaj Mamagachi. Odkd ri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zainaugurowa uroczysto navadvipa-parikrama, witynia ta jest bardzo dobrze zarzdzana. Adi 10.42 rila Vasudeva Datta Thakura pragn cierpie za grzeszne czyny wszystkich ludzi wiata, tak by Pan Caitanya Mahaprabhu ich wyzwoli. Adi 10.43 Dwudziest gazi drzewa Caitanyi by Haridasa Thakura. Jego charakter by cudowny. Dziennie zwyk on niezawodnie intonowa 300 000 witych imion Krsny.

Adi 10.43 Znaczenie: Z pewnoci intonowanie 300 000 imion Pana jest rzecz cudown. adna zwyka osoba nie moe intonowa tak wielu imion ani te nie powinna sztucznie imitowa zachowania Haridasa Thakury. Jednake zasadnicz rzecz jest, aby kady dotrzymywa okrelonego lubu intonowania mantry Hare Krsna. Dlatego w naszym Towarzystwie polecamy, aby wszyscy nasi studenci intonowali przynajmniej szesnacie rund dziennie. Aby takie intonowanie byo wysokiej jakoci, musi by pozbawione obraz. Mechaniczne intonowanie nie ma tak wielkiej mocy, jak intonowanie witego imienia bez popeniania obraz. W Caitanya-bhagavata, Drugim Rozdziale Adi-lili powiedziane jest, e Haridasa Thakura narodzi si w wiosce znanej jako Budhana, lecz po pewnym czasie zamieszka na brzegu Gangesu w Fulia w pobliu antipur. Z opisu zamieszczonego w Jedenastym Rozdziale Adi-lili Caitanya-bhagavata, jak zosta on ukarany przez sdziego muzumaskiego, moemy zrozumie, jak bardzo pokorny i agodny by Haridasa Thakura i w jaki sposb osign bezprzyczynow ask Pana. W sztukach wystawianych przez Pana Caitany Mahaprabhu, Haridasa Thakura gra rol szefa policji. Kiedy intonowa maha-mantr Hare Krsna w Benapola, by poddany prbie przez sam Mayadevi. Odejcie Haridasa Thakury opisane jest w Antya-lili Caitanya-caritamrty, w Rozdziale Jedenastym. Nie jest rzecz absolutnie pewn, czy ri Haridasa Thakura pojawi si w wiosce o nazwie Budhana, ktra znajduje si w okrgu Khulana. Poprzednio wioska ta znajdowaa si w okrgu dwudziestu czterech parganw w czci Sataksira. Adi 10.44 Nie ma koca transcendentalnym cechom Haridasa Thakury. Tutaj wymieniam jedynie cz jego cech. By osob tak wznios, e kiedy Advaita Gosvami spenia ceremoni raddha dla swego ojca, ofiarowa mu pierwszy talerz. Adi 10.45 Fale jego dobrych cech byy dokadnie takie jak Prahlady Maharajy. Kiedy by przeladowany przez muzumaskiego wadc, nawet nieznacznie nie podnis swej brwi. Adi 10.46 Po odejciu Haridasa Thakury, Pan osobicie wzi jego ciao na rce i taczy z nim w wielkiej ekstazie. Adi 10.47 rila Vrndavana dasa Thakura ywo opisa rozrywki Haridasa Thakury w swej Caitanya-bhagavata. Cokolwiek pozostao nieopisane, postaram si wyjani w dalszej czci tej ksiki. Adi 10.48 Jedna podga Haridasa Thakury skadaa si z mieszkacw Kulina-gramy. Najwaniejszym pomidzy nimi by Satyaraja Khana, czyli Satyaraja Vasu, ktry otrzyma wszelk ask od Haridasa Thakury.

Adi 10.48 Znaczenie: Satyaraja Khana by synem Gunaraja Khany i ojcem Ramananda Vasu. Podczas okresu Caturmasya Haridasa Thakura mieszka przez pewien czas w wiosce zwanej Kulina-grama, gdzie intonowa wite imi, maha-mantr Hare Krsna, i rozdziela sw ask wrd potomkw rodziny Vasu. Podczas festiwalu Rathayatra Satyaraja Khana otrzyma sub polegajc na dostarczaniu jedwabnych lin dla Bstwa Jagannatha. Odpowiedzi na pytania, ktre zada on ri Caitanyi Mahaprabhu na temat obowizkw bhaktw grhasthw, zostay ywo opisane w Madhya-lili, w Rozdziaach Pitnastym i Szesnastym. Wioska Kulina-grama usytuowana jest dwie mile od stacji kolejowej zwanej Jaugrama na linii Newcord z Howrah do Burdwan. Pan Caitanya Mahaprabhu wielce wysawia ludzi Kulina-gramy i oznajmi, e nawet pies z Kulinagramy jest Mu bardzo drogi. Adi 10.49 Murari Gupta, dwudziesta pierwsza ga drzewa ri Caitanyi Mahaprabhu, by magazynem mioci do Boga. Jego wielka pokora i agodno topiy serce Pana Caitanyi.

28

Adi 10.49 Znaczenie: ri Murari Gupta napisa ksik zwan ri Caitanya-carita. Nalea do rodziny lekarzy vaidya ze rihatty, rodzicielskiego domu Pana Caitanyi, a pniej zosta mieszkacem Navadvipy. Nalea do zwierzchnikw ri Caitanyi Mahaprabhu. Jak opisuje to Caitanya-bhagavata, Trzeci Rozdzia Madhya-lili, Pan Caitanya przejawi Sw form Varaha w domu Murari Gupty. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu przejawi Sw form mahaprakaa, pojawi si przed Murari Gupt jako Pan Ramacandra. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu i Nityananda Prabhu siedzieli razem w domu rivasa Thakury, Murari Gupta najpierw ofiarowa pokony Panu Caitanyi, a nastpnie ri Nityanandzie Prabhu. Nityananda Prabhu by jednake starszy od Caitanyi Mahaprabhu i dlatego Pan Caitanya zwrci uwag na to, e Murari Gupta pogwaci etykiet spoeczn, gdy najpierw powinien okaza szacunek Nityanandzie Prabhu, a nastpnie Jemu. W ten sposb, dziki asce ri Caitanyi Mahaprabhu, Murari Gupta zosta poinformowany o pozycji ri Nityanandy Prabhu i nastpnego dnia najpierw ofiarowa pokony Panu Nityanandzie, a nastpnie Panu Caitanyi. ri Caitanya Mahaprabhu da mu li czy orzech przeutego betelu. Pewnego razu Murari Gupta ofiarowa Panu poywienie, ktre byo gotowane w nadmiernej iloci ghee i nastpnego dnia Pan rozchorowa si i uda si do Murari Gupty na leczenie. Pan Caitanya przyj troch wody z naczynia Murari Gupty i w ten sposb zosta uleczony. Naturalnym lekarstwem na niestrawno jest napicie si odrobiny wody, a poniewa Murari Gupta by lekarzem, da Panu troch wody do picia i wyleczy Go. Kiedy Caitanya Mahaprabhu pojawi si w domu rivasa Thakury w Swej Caturbhuja murti, Murari Gupta sta si Jego nosicielem w postaci Garudy i w tych rozrywkach ekstazy Pan nastpnie wsiad na jego grzbiet. Pragnieniem Murari Gupty byo opuszczenie ciaa przed odejciem Caitanyi Mahaprabhu, lecz Pan zabroni mu uczyni to. Opisane jest to w Caitanya-bhagavata, Rozdziale Dwudziestym Madhya-lili. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu pewnego dnia pojawi si w ekstazie jako Varaha murti, Murari Gupta ofiarowa Mu modlitwy. By on wielkim bhakt Pana Ramacandry i jego mocne oddanie ywo opisane zostao w Madhyalili, Pitnastym Rozdziale, wersetach 137-157. Adi 10.50 rila Murari Gupta nigdy nie przyjmowa jamuny od przyjaci, ani te od nikogo nie przyjmowa pienidzy. Wykonywa zawd lekarza i utrzymywa rodzin ze swych zarobkw. Adi 10.50 Znaczenie: Naley zauway, e grhastha (gospodarz domu) nie powinien zarabia na ycie ebrzc od innych. Kady grhastha wyszych kast powinien wykonywa swj zawodowy obowizek bramina, ksatriyi czy vaiyi, lecz nie powinien angaowa si w sub dla innych, gdy to jest obowizkiem udry. Powinien przyjmowa jedynie to, co zarabia wykonujc swj zawd. Zajciami bramina s: yajana, yajana, pathana, pathana, dana i pratigraha. Bramin powinien by czcicielem Visnu i powinien rwnie instruowa innych, jak Go czci. Ksatriya moe zosta wacicielem ziemskim i zarabia na ycie poprzez nakadanie podatkw czy zbieranie wiadcze od dzierawcw. Vaiya moe przyj za swj zawd rolnictwo albo handel oglny. Poniewa Murari Gupta urodzi si w rodzinie lekarza (vaidya-vama), wykonywa praktyk lekarsk i ze swego dochodu utrzymywa rodzin. Jak oznajmia rimad-Bhagavatam, kady powinien wypenia swj zawodowy obowizek i w ten sposb zadowoli Najwysz Osob Boga. To jest doskonaoci ycia. System ten nazywany jest daiva-varnarama. Murari Gupta by idealnym grhasth, gdy by wielkim bhakt Pana Ramacandry i Caitanyi Mahaprabhu. Wykonujc praktyk lekarsk utrzymywa rodzin i jednoczenie zadowala Pana Caitany najlepiej, jak potrafi. Na tym polega idealne ycie grhasthy. Adi 10.51 Kiedy Murari Gupta leczy swych pacjentw, dziki jego miosierdziu zanikay zarwno ich choroby cielesne, jak i duchowe. Adi 10.51 Znaczenie: Murari Gupta by w stanie uleczy chorob zarwno cielesn, jak i duchow, poniewa z zawodu by lekarzem, a jeli chodzi o zaawansowanie duchowe, by wielkim bhakt Pana. Jest to przykad suby dla ludzkoci. Kady powinien wiedzie, e w spoeczestwie ludzkim s dwa rodzaje chorb. Jedna choroba, ktra jest nazywana adhyatmika, czyli chorob materialn, odnosi si do ciaa, lecz gwn chorob jest choroba duchowa. ywa istota jest wieczna, lecz w jaki sposb, kiedy jest w kontakcie z energi materialn, podlega powtarzajcym si narodzinom, mierci, staroci i chorobie. Wspczeni lekarze powinni uczy si od Murari Gupty. Chocia wspczeni lekarze filantropowie otwieraj ogromne szpitale, to nie istniej szpitale do leczenia materialnej choroby duszy. Ruch wiadomoci Krsny podj misj leczenia tej choroby, lecz ludzie zbytnio nie doceniaj tego, poniewa nie wiedz, czym jest ta choroba. Chora osoba potrzebuje zarwno odpowiedniego lekarstwa, jak i waciwej diety. Dlatego te ruch wiadomoci Krsny dostarcza ludziom dotknitym materializmem lekarstwa intonowania witego imienia, czyli maha-mantr Hare Krsna, oraz diety prasada. Jest wiele szpitali i klinik medycznych leczcych choroby cielesne, lecz nie ma takich szpitali, ktre by leczyy materialn chorob duszy. Orodki ruchu wiadomoci Krsny s jedynymi zaoonymi szpitalami, ktre mog wyleczy czowieka z narodzin, mierci, staroci i choroby. Adi 10.52 riman Sena, dwudziesta druga ga drzewa Caitanyi, by bardzo wiernym sug Pana Caitanyi. Nie zna niczego poza lotosowymi stopami ri Caitanyi Mahaprabhu.

Adi 10.52 Znaczenie: riman Sena by jednym z mieszkacw Navadvipy i by bezustannym towarzyszem Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 10.53 ri Gadadhara dasa, dwudziesta trzecia ga, uwaany by za najwyszego, gdy nakoni wszystkich muzumaskich Kazi do intonowania witego imienia Pana Hari. Adi 10.53 Znaczenie: Okoo omiu czy dziesiciu mil od Kalkuty, na brzegach Gangesu znajduje si wioska znana jako Endiyadaha-grama. rila Gadadhara dasa by znany jako mieszkaniec tej wioski (endiyadaha-vasi gadadhara dasa). Sidmy Rozdzia Bhakti-ratnakary informuje nas, e po odejciu Pana Caitanyi Mahaprabhu, Gadadhara dasa przyby z Navadvipy do Katwy. Nastpnie przyby do Endiyadahy i zamieszka tam. Powiedziane jest, e jest on blaskiem cielesnym rimati Radharani, tak jak rila Gadadhara Pandita Gosvami jest inkarnacj Samej rimati Radharani. Czasami wyjania si, e Caitanya Mahaprabhu jest radhabhava-dyuti-savalita, czyli e cechuj Go emocje i blask cielesny rimati Radharani. Tym dyuti, czyli blaskiem, jest Gadadhara dasa. W Gaura-ganoddea-dipice opisany jest jako ekspansja mocy rimati Radharani. Zalicza si on zarwno do towarzyszy rila Gaurahari, jak i Nityanandy Prabhu. Jako bhakta ri Caitanyi Mahaprabhu by on jedn z towarzyszek Pana Krsny w mioci maeskiej, a jako bhakta Pana Nityanandy, uwaany jest za byego przyjaciela

29

Krsny w czystej subie oddania. Nawet chocia by towarzyszem Pana Nityanandy Prabhu, nie zalicza si do chopcw pasterzy, ale by usytuowany w transcendentalnym zwizku mioci maeskiej. Zaoy on wityni ri Gaurasundary w Katwie. W roku 1434 akabda (1534 n.e.), kiedy Pan Nityananda Prabhu zosta upenomocniony przez Pana Caitany do nauczania ruchu sankirtanu w Bengalu, ri Gadadhara dasa by jednym z gwnych towarzyszy Pana Nityanandy. Gosi ruch sankirtanu proszc kadego, by intonowa maha-mantr Hare Krsna. T prost metod nauczania rila Gadadhary dasa moe przyj kady na jakiejkolwiek pozycji spoecznej. Trzeba by jedynie szczerym i powanym studentem Nityanandy Prabhu i naucza tego kultu od drzwi do drzwi. Kiedy rila Gadadhara dasa Prabhu naucza kultu hari-kirtana, pewien urzdnik administracyjno-sdowy by bardzo przeciwny jego ruchowi sankirtanu. Podajc za przykadem Pana Caitanyi Mahaprabhu, rila Gadadhara dasa pewnej nocy uda si do domu Kazi i poprosi go, aby intonowa maha-mantr Hare Krsna. Kazi odpowiedzia: "W porzdku, bd intonowa Hare Krsna jutro." Syszc to rila Gadadhara dasa zacz taczy i powiedzia: "Dlaczego jutro? Ju zaintonowae mantr Hare Krsna, wic po prostu kontynuuj." W Gaura-ganoddea-dipice (wersetach 154, 155) jest powiedziane: radha-vibhuti-rupa ya candrakantih pura vraje sa ri-gauranga-nikate dasa-vamyo gadadharah purnananda vraje yasid baladeva-priyagrani sapi karya-vaad eva praviat tam gadadharam rila Gadadhara dasa uwaany jest za zjednoczon form Candrakanti, ktra jest blaskiem rimati Radharani, i Purnanandy, ktra jest ekspansj bardzo drogiej przyjaciki Pana Balaramy. Tak wic rila Gadadhara dasa Prabhu by jednym z towarzyszy zarwno Caitanyi Mahaprabhu, jak i Nityanandy Prabhu. Pewnego razu, kiedy rila Gadadhara dasa Prabhu powraca z Jagannatha Puri do Bengalu wraz z Nityanand Prabhu, zapomnia si i zacz bardzo gono mwi, jak gdyby by dziewczyn z Vrajabhumi sprzedajc jogurt, i rila Nityananda Prabhu zauway to. Innym razem, pogrony w ekstazie gopi, nis na swej gowie dzban wypeniony wod z Gangesu, jak gdyby sprzedawa mleko. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu pojawi si w domu Raghava Pandity, idc do Vrndavany, Gadadhara dasa przyszed Go zobaczy i ri Caitanya Mahaprabhu by tak zadowolony, e pooy Sw stop na jego gowie. Kiedy Gadadhara dasa Prabhu przebywa w Endiyadaha, zainstalowa tam w celu wielbienia Balagopala murti. ri Madhava Ghosh, z pomoc ri Nityanandy Prabhu i ri Gadadhary dasa, wystawi sztuk znan jako "Dana-khanda". Zostao to wyjanione w Caitanya-bhagavata, Pitym Rozdziale Antya-khandy. Grobowiec Gadadhary dasa Prabhu, Znajdujcy si w wiosce Endiyadaha, by pod nadzorem Samyogi Vaisnavw, a pniej pod nadzorem Siddha Bhagavana dasa Babaji z Kalny. Z jego polecenia ri Madhusudana Mullik, jeden z czonkw arystokratycznej rodziny Mullik z Narikeladanga w Kalkucie, zaoy tam patavati (zakon) w bengalskim roku 1256. Zaaranowa rwnie wielbienie Bstwa nazywanego ri Radhakanta. Jego syn Balaicanda Mullik zainstalowa tam, w bengalskim roku 1312, Bstwa Gaura-Nitai. Tak wic na tronie witynnym znajduj si zarwno Bstwa GauraNityananda, jak i Bstwa Radha-Krsna. Poniej tronu znajduje si tablica z napisem sanskryckim. W wityni tej znajduje si rwnie mae Bstwo Pana ivy jako Gopevary. Wszystko to opisane zostao na kamieniu z boku drzwi wejciowych. Adi 10.54 ivananda Sena, dwudziesta czwarta ga drzewa, by niezwykle poufnym sug Pana Caitanyi Mahaprabhu. Kady, kto udawa si do Jagannatha Puri, by odwiedzi Pana Caitany, przyjmowa schronienie i przewodnictwo ri ivananda Seny. Adi 10.55 Kadego roku zabiera do Jagannatha Puri grup bhaktw z Bengalu, aby odwiedzi Pana Caitany. Podczas tej podry utrzymywa ca grup. Adi 10.56 Pan ri Caitanya Mahaprabhu obdarza bezprzyczynowym miosierdziem Swych bhaktw w trzech cechach: Swym bezporednim pojawieniu si [saksat], Swej mocy umieszczonej w osobie upenomocnionej [avea] i Swej manifestacji [avirbhava]. Adi 10.56 Znaczenie: Cech saksat ri Caitanyi Mahaprabhu jest Jego osobista obecno. Avea odnosi si do mocy nadanej komu, jak na przykad mocy danej Nakula Brahmacari. Avirbhava jest manifestacj Pana, ktra pojawia si nawet wwczas, kiedy On nie jest osobicie obecny. Na przykad, ri acimata ofiarowaa w domu pokarm ri Caitanyi Mahaprabhu, chocia by On daleko w Jagannatha Puri, i kiedy otworzya oczy po ofiarowaniu, ujrzaa, e ri Caitanya Mahaprabhu w rzeczywistoci go spoy. Podobnie, rivasa Thakura spenia sankirtan i kady odczuwa obecno ri Caitanyi Mahaprabhu nawet podczas Jego nieobecnoci. Jest to inny przykad avirbhavy. Adi 10.57 Pojawienie si Pana ri Caitanyi Mahaprabhu w obecnoci kadego bhakty jest nazywane saksat. Jego pojawienie si w Nakula Brahmacari w postaci szczeglnych mocy jest przykadem avea. Adi 10.58 Poprzedniemu Pradyumnie Brahmacari ri Caitanya Mahaprabhu nada imi Nrsimhananda Brahmacari. Adi 10.59 W jego ciele byy symptomy avirbhavy. Taki wygld jest niezwyky, lecz Pan Caitanya Mahaprabhu przejawi wiele takich rozrywek poprzez Swe rne cechy. Adi 10.59 Znaczenie: W Gaura-ganoddea-dipice (74) powiedziane jest, e Nakula Brahmacari przejawi moc (avea), a Pradyumna Brahmacari wygld (avirbhava) ri Caitanyi Mahaprabhu. Jest wiele setek i tysicy bhaktw Pana Caitanyi, ktrzy nie wykazuj adnych szczeglnych symptomw, lecz kiedy bhakta Pana ri Caitanyi Mahaprabhu dziaa ze szczegln moc, przejawia on cech zwan avea. ri Caitanya Mahaprabhu osobicie szerzy ruch sankirtanu i radzi

30

wszystkim mieszkacom Bharata-varsy, aby przyjli Jego kult i nauczali go na caym wiecie. Symptomy uwidaczniajce si w ciele bhaktw, ktrzy przestrzegaj takich instrukcji, s zwane avea. rila ivananda Sena zaobserwowa takie symptomy avea w Nakula Brahmacari, ktry przejawia symptomy zupenie podobne do symptomw ri Caitanyi Mahaprabhu. Caitanya-caritamrta oznajmia, e w tym wieku Kali jedyn czynnoci duchow jest szerzenie witego imienia Pana, lecz czynno ta moe by speniana jedynie przez tego, kto jest rzeczywicie upenomocniony przez Pana Krsn. Proces, poprzez ktry bhakta jest w ten sposb upenomocniony, jest zwany avea, a czasami nazywany jest aktyavea. Pradyumna Brahmacari by poprzednio mieszkacem wioski znanej jako Piyariganja w Kalna. Jego opis znajduje si w Antya-lili Caitanya-caritamrty, w Drugim Rozdziale, i w Antya-lili Caitanya-bhagavata, w Rozdziale Trzecim i Dziewitym. Adi 10.60 rila ivananda Sena dowiadczy trzech cech: saksat, avea i avirbhava. Ten transcendentalnie radosny temat opisz ywo pniej. Adi 10.60 Znaczenie: rila ivananda Sena w ten sposb zosta opisany przez rila Bhaktisiddhant Sarasvati Maharaj. By on mieszkacem Kumarahatta, ktre jest rwnie znane jako Halisahara, i by wielkim bhakt Pana. Okoo ptorej mili od Kumarahatta znajduje si inna wioska, znana jako Kancadapada, w ktrej znajduj si Bstwa Gaura-Gopala zainstalowane przez ivananda Sen, ktry rwnie zaoy nadal istniejc wityni Krsnaraya. ivananda Sena by ojcem Paramananda Seny, ktry by rwnie znany jako Puridasa czy Karnapura. Paramananda Sena napisa w swej Gaura-ganoddea-dipice (176), e dwie z gopi Vrndavany, ktrych wczeniejsze imiona brzmiay Vira i Duti, poczyy si razem, by zosta jego ojcem. rila ivananda Sena przewodzi wszystkim bhaktom Pana Caitanyi, ktrzy szli z Bengalu do Jagannatha Puri, i osobicie pokrywa wszystkie wydatki zwizane z ich podr. Opisane jest to w Madhya-lili, wersetach 19-26 Rozdziau Szesnastego. rila ivananda Sena mia trzech synw, mianowicie Caitanya das, Ramadas i Paramanand. Jego ostatni syn zosta pniej Kavikarnapur i jest on autorem Gaura-ganoddea-dipiki. Jego mistrzem duchowym by rinatha Pandita, ktry by kapanem ivananda Seny. Poniewa Vasudeva Datta wydawa pienidze lekk rk, ivananda Sena zosta zaangaowany, by nadzorowa jego wydatki. ri ivananda Sena w rzeczywistoci dowiadczy cech saksat, avea i avirbhava ri Caitanyi Mahaprabhu. Pewnego razu, gdy szed do Jagannatha Puri, napotka psa, ktrego zabra ze sob. W Pierwszym Rozdziale Antya-lili opisane jest, e dziki jego towarzystwu pies ten pniej osign zbawienie. Kiedy rila Raghunatha dasa, ktry pniej zosta Raghunatha dasa Gosvamim, uciek ze swego rodzinnego domu, aby przyczy si do ri Caitanyi Mahaprabhu, jego ojciec napisa list do ivananda Seny, aby otrzyma o nim informacje. ivananda Sena dostarczy mu szczegowych informacji, o ktre ojciec Raghunatha dasa Gosvamiego poprosi i pniej ojciec ten posa kilku sucych i pienidze do ivananda Seny, aby opiekowa si Raghunatha dasa Gosvamim. Pewnego razu ri ivananda Sena zaprosi Pana Caitany Mahaprabhu do swego domu i tak obficie Go nakarmi, e Pan dosta niestrawnoci i by nieco chory. Dowiedzia si o tym jego syn i da Panu jakie lekarstwa na niestrawno, i w ten sposb bardzo zadowoli Pana Caitany Mahaprabhu. Opisane jest to w Antya-lili, w wersetach 124-151 Rozdziau Dziesitego. Gdy pewnego razu wszyscy bhaktowie udawali si do Jagannatha Puri, musieli zatrzyma si pod drzewem, nie otrzymawszy schronienia w adnym domu czy nawet szopie, i Nityananda Prabhu bardzo si rozgniewa, jak gdyby by wielce nkany przez gd. Tote przekl synw ivanandy, aby umarli. ona ivanandy bardzo si tym zmartwia i zacza paka. Powanie mylaa, e poniewa kltwa ta zostaa rzucona przez Nityanand Prabhu, jej synowie z pewnoci umr. Kiedy ivananda powrci pniej i ujrza paczc on, powiedzia: "Dlaczego paczesz? Umrzyjmy wszyscy, jeli pragnie tego ri Nityananda Prabhu." Kiedy ivananda Sena powrci i rila Nityananda Prabhu ujrza go, kopn go mocno, narzekajc, e by bardzo godny i zapyta go, dlaczego nie zaaranowa dla Niego poywienia. Takie jest zachowanie Pana w stosunku do Jego bhaktw. rila Nityananda Prabhu zachowa si jak zwyky godny czowiek, jak gdyby by cakowicie uzaleniony od aranacji ivananda Seny. ivananda Sena mia bratanka o imieniu rikanta, ktry na znak protestu przeciwko kltwie Nityanandy Prabhu opuci towarzystwo i uda si bezporednio do ri Caitanyi Mahaprabhu w Jagannatha Puri, gdzie Pan go uspokoi. Z tej okazji Pan Caitanya Mahaprabhu pozwoli, by Puridasa, ktry by wwczas dzieckiem, ssa Jego duy palec u nogi. Z polecenia Caitanyi Mahaprabhu mg on na poczekaniu komponowa wersety sanskryckie. Podczas nieporozumienia z rodzin ivanandy, ri Caitanya Mahaprabhu poleci Swemu osobistemu sudze Govindzie, by rozda im wszystkim pozostaoci Jego poywienia. Opisane jest to w Antya-khanda, wersecie 53 Rozdziau Dwunastego. Adi 10.61 Synowie, sudzy i czonkowie rodziny ivananda Seny stanowili podga. Wszyscy byli szczerymi sugami Pana ri Caitanyi Mahaprabhu.

Adi 10.62 Trzej synowie ivananda Seny, o imionach Caitanya dasa, Ramadasa i Karnapura, byli bohaterskimi bhaktami Pana Caitanyi. Adi 10.62 Znaczenie: Caitanya dasa, najstarszy syn ivananda Seny, napisa komentarz do Krsna-karnamrty, ktry pniej zosta przetumaczony przez rila Bhaktivinoda Thakur w jego pimie Sajjana-tosani. Wedug opinii ekspertw Caitanya dasa by autorem ksiki Caitanya-carita, ktra zostaa napisana w sanskrycie. Autorem nie by Kavikarnapura, jak to si oglnie przypuszcza. Taka jest opinia rila Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury. ri Ramadasa by drugim synem ivananda Seny. W Gaura-ganoddea-dipice (145) powiedziane jest, e dwaj dowiadczeni sudzy Pana Krsny o imionach uka i Daksa w krsna-lila stali si starszymi brami Kavikarnapury, mianowicie Caitanya dasem i Ramadasem. Trzeci syn, Karnapura, ktry by znany rwnie jako Paramananda dasa albo Puridasa, zosta inicjowany przez rinatha Pandit, ktry by uczniem ri Advaity Prabhu. Karnapura napisa wiele ksiek, ktre s wane w literaturze Vaisnava, takich jak Ananda-vrndavanacampu, Alankara-kaustubha, Gaura-ganoddea-dipika i wielki epos Caitanya-candrodaya-nataka. Urodzi si w roku akabda 1448. Przez dziesi lat, od 1488 a do 1498, bezustannie pisa ksiki. Adi 10.63 rivallabha Sena i rikanta Sena byli rwnie podgami ivananda Seny, gdy byli nie tylko jego bratankami, lecz rwnie nieskazitelnymi bhaktami Pana ri Caitanyi Mahaprabhu.

31

Adi 10.63 Znaczenie: Kiedy Pan Nityananda Prabhu skarci ivananda Sen w drodze do Puri, ci dwaj bratankowie ivanandy opucili towarzystwo na znak protestu i udali si do Jagannatha Puri, aby zobaczy si ze ri Caitany Mahaprabhu. Pan zrozumia uczucia chopcw i poprosi Swego osobistego sug Govind, aby dostarczy im prasada, zanim przybdzie grupa ivanandy. Podczas festiwalu sankirtanu Rathayatra ci dwaj bracia byli czonkami grupy prowadzonej przez Mukund. W Gaura-ganoddea-dipice powiedziane jest, e jako rikanta Sena pojawia si gopi o imieniu Katyayani. Adi 10.64 Govindananda i Govinda Datta, dwudziesta pita i dwudziesta szsta ga drzewa, speniali kirtan w towarzystwie ri Caitanyi Mahaprabhu. Govinda Datta by gwnym piewakiem w grupie kirtanu Pana Caitanyi. Adi 10.64 Znaczenie: Govinda Datta pojawi si w wiosce Sukhacara w pobliu Khadadaha. Adi 10.65 ri Vijaya dasa, dwudziesta sidma ga, inny z gwnych piewakw Pana, podarowa Panu wiele ksiek napisanych rcznie. Adi 10.65 Znaczenie: Poprzednio nie byo drukarni ani drukowanych ksiek. Wszystkie ksiki byy pisane rcznie. Cenne ksiki trzymane byy w formie manuskryptw w wityniach albo wanych miejscach i kady, kto by zainteresowany t ksik, musia skopiowa j rcznie. Vijaya dasa by zawodowym pisarzem, ktry skopiowa wiele manuskryptw i podarowa je ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 10.66 ri Caitanya Mahaprabhu da Vijaya dasowi imi Ratnabahu ["klejnotorki"], poniewa skopiowa on dla Niego wiele manuskryptw. Dwudziest sm gazi by Krsnadasa, ktry by bardzo drogi Panu. By on znany jako Akincana Krsnadasa. Adi 10.66 Znaczenie: Akincana oznacza "ten, kto nie posiada niczego w tym wiecie". Adi 10.67 Dwudziest dziewit gazi by ridhara, handlarz kor bananow. By on bardzo drogim sug Pana. Pan wielokrotnie pata mu figle. Adi 10.67 Znaczenie: ridhara by ubogim braminem, ktry zarabia na ycie sprzedawaniem kory bananowej, z ktrej robiono filianki. Najprawdopodobniej mia on ogrd z drzewami bananowymi i zbiera ich licie, kor i papk, aby codziennie sprzedawa na rynku. Pidziesit procent swego dochodu wydawa na wielbienie Gangesu, a reszt pozostawia na swe utrzymanie. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu rozpocz Swj ruch obywatelskiego nieposuszestwa na znak buntu przeciwko Kaziemu, ridhara taczy z radoci. Pan zwyk pi wod z jego dzbana na wod. Zanim Pan Caitanya przyj sannyas, ridhara da acidevi dyni do ugotowania. Kadego roku udawa si do Jagannatha Puri, aby zobaczy Pana Caitany Mahaprabhu. Wedug Kavikarnapury ridhara by chopcem pasterzem we Vrndavanie, ktrego imi brzmiao Kusumasava. W jego Gaura-ganoddea-dipice, wersecie 133, jest powiedziane: kholavecataya khyatah panditah ridharo dvijah asid vraje hasya-karo yo namna kusumasavah "Chopiec pasterz znany jako Kusumasava w krsna-lila zosta pniej Kholaveca ridhar podczas lila Caitanyi Mahaprabhu w Navadvipie." Adi 10.68 Kadego dnia Pan Caitanya Mahaprabhu artem porywa owoce, kwiaty i papk od ridhary i pi z jego rozbitego elaznego garnka. Adi 10.69 Trzydziest gazi by Bhagavan Pandita. By on niezwykle drogim sug Pana, lecz poprzednio by wielkim bhakt Pana Krsny, ktry zawsze zachowywa Pana w swoim sercu. Adi 10.70 Trzydziest pierwsz gazi by Jagadia Pandita, a trzydziest drug by Hiranya Mahaaya, ktremu Pan Caitanya okaza bezprzyczynow ask w Swym dziecistwie. Adi 10.70 Znaczenie: Jagadia Pandita by poprzednio wielkim tancerzem w krsna-lila i by znany jako Candrahasa. Jeli chodzi o Hiranya Pandit, to powiedziane jest, e pewnego razu Pan Nityananda, udekorowany wartociowymi klejnotami przebywa w jego domu i wielki zodziej ca noc usiowa skra te klejnoty, lecz nie odnis sukcesu. Pniej przyszed do Nityanandy Prabhu i podporzdkowa si Mu. Adi 10.71 W domach ich obu Pan Caitanya Mahaprabhu ebra o jedzenie w dzie Ekadai i osobicie je zjada. Adi 10.71 Znaczenie: Zalecenie, aby poci w Ekadai jest przeznaczone szczeglnie dla bhaktw; w Ekadai nie ma adnych ogranicze, jeli chodzi o poywienie ofiarowane Panu. ri Caitanya Mahaprabhu przyjmowa poywienie Pana Visnu w Swej ekstazie jako visnu-tattva. Adi 10.72 Trzydziest trzeci i trzydziest czwart gazi byli dwaj studenci Caitanyi Mahaprabhu o imionach Purusottama i Sanjaya, ktrzy byli mocni w gramatyce. Byli oni bardzo wielkimi osobistociami. Adi 10.72 Znaczenie: Ci dwaj studenci byli mieszkacami Navadvipy i byli pierwszymi towarzyszami Pana w ruchu sankirtanu. Wedug Caitanya-bhagavata, Purusottama Sanjaya by synem Mukunda Sanjayi, lecz autor ri Caitanyacaritamrty wyjania, e Purusottama i Sanjaya byli dwiema osobami, nie jedn. Adi 10.73 Vanamali Pandita, trzydziesta pita ga drzewa, by bardzo sawny w tym wiecie. Ujrza on w rkach Pana zot maczug i pug.

32

Adi 10.73 Znaczenie: Vanamali Pandita ujrza Pana Caitany w ekstazie Balaramy. Zostao to ywo opisane w Caitanyabhagavata, w Dziewitym Rozdziale Antya-lili. Adi 10.74 Trzydziesta szsta ga, Buddhimanta Khan, by niezwykle drogi Panu Caitanyi Mahaprabhu. By zawsze gotw spenia polecenia Pana i dlatego by uwaany za gwnego sug Pana. Adi 10.74 Znaczenie: ri Buddhimanta Khan by jednym z mieszkacw Navadvipy. By bardzo bogaty i to on zaaranowa maestwo Pana Caitanyi z Visnupriy, crk Sanatana Miry, ktry by kapanem miejscowego Zamindara. Osobicie pokry wszystkie koszty zwizane z ceremoni maesk. Kiedy Caitanya Mahaprabhu zosta zaatakowany przez vayuvyadhi (zakcenie powietrza wewntrz ciaa), Buddhimanta Khan zapaci za wszystkie potrzebne lekarstwa i leczenie Pana. By on bezustannym towarzyszem Pana w ruchu kirtana. Kiedy Pan gra rol bogini szczcia w domu Candraekhary Acaryi, on zgromadzi ornamenty dla Niego. Rwnie uda si na spotkanie z Panem Caitany Mahaprabhu, kiedy przebywa On w Jagannatha Puri. Adi 10.75 Garuda Pandita, trzydziesta sidma ga drzewa, zawsze intonowa pomylne imi Pana. Dziki mocy tego intonowania nawet trucizna nie dziaaa na niego. Adi 10.75 Znaczenie: Garuda Pandita zosta pewnego razu ukszony przez jadowit mij, lecz dziki temu, e intonowa maha-mantr Hare Krsna, trucizna miji nie odniosa skutku. Adi 10.76 Gopinatha Simha, trzydziesta sma ga drzewa, by wiernym sug Pana Caitanyi Mahaprabhu. Pan artobliwie nazywa go Akrur. Adi 10.76 Znaczenie: W rzeczywistoci by on Akrur, jak stwierdza Gaura-ganoddea-dipika. Adi 10.77 Devananda Pandita by zawodowym recytatorem rimad-Bhagavatam, lecz dziki asce Vakrevara Pandity i Pana zrozumia interpretacj Bhagavatam z punktu widzenia bhakti. Adi 10.77 Znaczenie: W Caitanya-bhagavata, w Dwudziestym Pierwszym Rozdziale Madhya-lili powiedziane jest, e Devananda Pandita by mieszkacem tej samej wioski, w ktrej mieszka ojciec Sarvabhauma Bhattacaryi. By on zawodowym recytatorem rimad-Bhagavatam, lecz Panu Caitanyi Mahaprabhu nie podobaa si jego interpretacja. W obecnym miecie Navadvipa, ktre poprzednio byo znane jako Kuliya, Pan Caitanya okaza mu takie miosierdzie, e porzuci on interpretacj Mayavadi rimad-Bhagavatam i nauczy si wyjaniania go zgodnie z bhakti. Poprzednio, kiedy Devananda szerzy interpretacj Mayavadi, na jego spotkaniu obecny by rivasa Thakura, a kiedy zacz paka, studenci Devanandy odpdzili go. Kilka dni pniej przechodzi tamtdy Caitanya Mahaprabhu i kiedy spotka Devanand, skarci go srodze z powodu jego Mayavada interpretacji rimad-Bhagavatam. W tym czasie Devananda mia bardzo niewielk wiar w ri Caitany Mahaprabhu jako inkarnacj Pana Krsny, lecz nieco pniej, pewnej nocy w jego domu goci Vakrevara Pandita i kiedy wyjani mu nauk o Krsnie, Devananda by przekonany co do tosamoci Pana Caitanyi Mahaprabhu. W ten sposb zosta nakoniony do wyjaniania rimad-Bhagavatam zgodnie ze zrozumieniem Vaisnava. W Gaura-ganoddeadipice powiedziane jest, e poprzednio by on Bhaguri Munim, ktry by sabha-pandit recytujcym literatur wedyjsk w domu Nandy Maharajy. Adi 10.78-79 ri Khandavasi Mukunda i jego syn Raghunandana byli trzydziest dziewit gazi drzewa, Narahari by czterdziest, Ciranjiva - czterdziest pierwsz, a Sulocana - czterdziest drug. Wszyscy byli wielkimi gaziami wszechmiosiernego drzewa Caitanyi Mahaprabhu. Wszdzie rozdzielali owoce i kwiaty mioci do Boga. Adi 10.78-79 Znaczenie: ri Mukunda dasa by synem Narayana dasa i najstarszym bratem Narahari i Sarakary. Jego drugi brat mia na imi Madhava dasa, a jego syn - Raghunandana dasa. Potomkowie Raghunandana dasa nadal yj w wiosce zwanej rikhanda, cztery mile na zachd od Katwy, gdzie zwyk mieszka Raghunandana dasa. Raghunandana mia jednego syna zwanego Kanai, ktry mia dwch synw - Madana Ray, ktry by uczniem Narahari Thakury, i Vamivadan. Szacuje si, e w dynastii tej zstpio przynajmniej czterysta osb. Imiona ich wszystkich zapisane s w wiosce rikhanda. Gauraganoddea-dipika stwierdza, e gopi o imieniu Vrndadevi staa si Mukunda dasem, ktry mieszka w wiosce rikhanda i by bardzo drogi ri Caitanyi Mahaprabhu. Jego cudowne oddanie i mio do Krsny zostay opisane w Madhya-lili, Rozdziale Pitnastym. W smym Rozdziale Bhakti-ratnakara powiedziane jest, e Raghunandana zwyk suy Bstwu Pana Caitanyi Mahaprabhu. Narahari dasa Sarakara by bardzo sawnym bhakt. Jego uczniem by Locana dasa Thakura, sawny autor Caitanyamangala. W Caitanya-mangala powiedziane jest, e ri Gadadhara dasa i Narahari Sarakara byli niezwykle drodzy ri Caitanyi Mahaprabhu, lecz nie ma tam adnego szczeglnego stwierdzenia dotyczcego mieszkacw wioski rikhanda. Ciranjiva i Sulocana obaj byli mieszkacami rikhandy, gdzie nadal yj ich potomkowie. Spord dwch synw Ciranjivy, starszy, Ramacandra Kaviraja, by uczniem rinivasacaryi i bliskim towarzyszem Narottama dasa Thakury. Modszym synem by Govinda dasa Kaviraja, synny poeta. Vaisnava. on Ciranjivy bya Sunanda a jego teciem by Damodara Sena Kaviraja. Poprzednio Ciranjiva mieszka na brzegu Gangesu w wiosce Kumaranagara. Gaura-ganoddeadipika (werset 207) oznajmia, e poprzednio by on Candrik we Vrndavanie. Adi 10.80 Satyaraja, Ramananda, Yadunatha, Purusottama, ankara i Vidyananda naleeli do gazi dwudziestej. Byli mieszkacami wioski znanej jako Kulina-grama. Adi 10.81 Wszyscy mieszkacy wioski Kulina-grama, na czele z Vaninatha Vasu, byli sugami Pana Caitanyi, ktry by ich jedynym yciem i bogactwem.

Adi 10.82 Pan powiedzia: "Nie mwic ju o innych, nawet pies w wiosce Kulina-grama jest Moim drogim przyjacielem.

33

Adi 10.83 "Nikt nie moe mwi o szczliwej pozycji Kulina-gramy. Jest ona tak wzniosa, e nawet zamiatacze dogldajcy swych wi rwnie intonuj maha-mantr Hare Krsna." Adi 10.84 Po stronie zachodniej bya ga czterdziesta trzecia, czterdziesta czwarta i czterdziesta pita - ri Sanatana, ri Rupa i Anupama. Byy one najlepsze ze wszystkich. Adi 10.84 Znaczenie: ri Anupama by ojcem rila Jivy Gosvamiego i najmodszym bratem ri Sanatany Gosvamiego i ri Rupy Gosvamiego. Jego poprzednie imi brzmiao Vallabha, ale kiedy Pan Caitanya go spotka, nada mu imi Anupama. Poniewa ci trzej bracia pracowali w rzdzie muzumaskim, otrzymali tytu Mullik. Nasza osobista rodzina zwizana jest z Mullikami zamieszkujcymi na Drodze Mahatmy Gandhiego w Kalkucie i czsto odwiedzalimy ich wityni RadhaGovinda. Nale oni do tej samej rodziny co my. Nasz rodzinn gotr, czyli oryginaln lini genealogiczn, jest gautamagotra, czyli linia uczniw wywodzca si od Gautamy Muniego, i nasze nazwisko jest De. Lecz poniewa przyjli oni pozycj Zamindarw w rzdzie muzumaskim, otrzymali tytu Mullik. Podobnie, Rupa, Sanatana i Vallabha rwnie otrzymali tytu Mullik. Mullik oznacza "pan". Tak jak rzd angielski nadaje bogatym i szanowanym osobom tytu "lord", tak muzumanie nadaj tytu Mullik bogatym, szanowanym rodzinom majcym zwizek z rzdem. Tytu Mullik spotyka si nie tylko pomidzy arystokracj hindusk, lecz rwnie pomidzy muzumanami. Tytu ten nie jest ograniczony do okrelonej rodziny, lecz jest nadawany rnym rodzinom i kastom. Kwalifikacje potrzebne do otrzymania tego tytuu to zamono i godno spoeczna. Sanatana Gosvami i Rupa Gosvami naleeli do bharadvaja-gotry, co oznacza, e naleeli albo do rodziny, albo sukcesji uczniw Bharadvajy Muniego. Jako czonkowie ruchu wiadomoci Krsny, naleymy do rodziny albo sukcesji uczniw Sarasvati Gosvamiego i wskutek tego jestemy znani jako Sarasvata. Dlatego pokony ofiarowane s mistrzowi duchowemu jako sarasvata-deva, czyli czonkowi rodziny Sarasvata (namas te sarasvate devam), ktrego misj jest szerzenie kultu ri Caitanyi Mahaprabhu (gaura-vani-pracarine) i walka z impersonalistami i voidystami (nirviesa-unyavadi-pacatya-deatarine). To byo rwnie zajciem Sanatany Gosvamiego, Rupy Gosvamiego i Anupamy Gosvamiego. Drzewo genealogiczne Sanatany Gosvamiego, Rupy Gosvamiego i Vallabhy Gosvamiego moe zosta przeledzone a do dwunastego wieku akabda, kiedy dentelmen o imieniu Sarvajna pojawi si w bardzo bogatej i zamonej rodzinie bramiskiej w prowincji Karnata. Mia on dwch synw o imionach Aniruddhera Rupevara i Harihara, ktrzy zostali pozbawieni swych krlestw i w ten sposb zmuszeni zamieszka w grach. Syn Rupevary, ktry mia na imi Padmanabha, przenis si do miejsca w Bengalu na brzegu Gangesu znanego jako Naihati. Tam mia piciu synw, z ktrych najmodszy, Mukunda, mia dobrze wychowanego syna o imieniu Kumaradeva, ktry by ojcem Rupy, Sanatany i Vallabhy. Kumaradeva mieszka w Baklacandra-dvipie, ktra znajdowaa si w okrgu Yaohara i teraz znana jest jako Phateyabad. Spord wielu jego synw, trzech przyjo ciek Vaisnavizmu. Pniej ri Vallabha i jego starsi bracia ri Rupa i Sanatana przybyli z Candradvipy do wioski w okrgu Maldah w Bengalu, znanej jako Ramakeli. To w tej wiosce narodzi si rila Jiva Gosvami, przyjmujc Vallabh za swego ojca. Poniewa trzej bracia zaangaowali si w sub rzdu muzumaskiego, otrzymali tytu Mullik. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu odwiedzi wiosk Ramakeli, spotka tam Vallabh. Pniej ri Rupa Gosvami, po spotkaniu ze ri Caitany Mahaprabhu, zrezygnowa ze suby rzdowej i kiedy uda si do Vrndavany, aby spotka Pana Caitany, Vallabha mu towarzyszy. Spotkanie Rupy Gosvamiego i Vallabhy z Caitany Mahaprabhu w Allahabad opisane zostao w Dziewitnastym Rozdziale Madhya-lili. W rzeczywistoci ze stwierdze Sanatany Gosvamiego wynika, e ri Rupa Gosvami i Vallabha udali si do Vrndavany na polecenie ri Caitanyi Mahaprabhu. Najpierw udali si do Mathury, gdzie spotkali dentelmena Subuddhi Ray, ktry utrzymywa si ze sprzeday suchego drewna opaowego. By on bardzo zadowolony, e spotka ri Rup Gosvamiego i Anupam i pokaza im dwanacie lasw Vrndavany. Tak wic mieszkali we Vrndavanie przez miesic, a nastpnie ponownie udali si na poszukiwanie Sanatany Gosvamiego. Idc wzdu brzegu Gangesu dotarli do Allahabad, czyli Prayaga-tirtha, ale poniewa Sanatana Gosvami przyby tam inn drog, nie spotkali go. Kiedy Sanatana Gosvami przyby do Mathury, Subuddhi Raya poinformowa go o wizycie Rupy Gosvamiego i Anupamy. Kiedy Rupa Gosvami i Anupama spotkali Caitany Mahaprabhu w Benares, usyszeli od Niego o podrach Sanatany Gosvamiego i tak powrcili do Bengalu, uporzdkowali swe sprawy z pastwem i, na polecenie ri Caitanyi Mahaprabhu, poszli zobaczy Pana w Jagannatha Puri. W roku 1436 akabda, najmodszy brat, Anupama, umar i powrci do domu, z powrotem do Boga. Uda si do siedziby w niebie duchowym, gdzie przebywa ri Ramacandra. W Jagannatha Puri ri Rupa Gosvami poinformowa ri Caitany Mahaprabhu o tym wydarzeniu. Vallabha by wielkim bhakt ri Ramacandry; dlatego nie by w stanie powanie potraktowa wielbienia Radha-Govindy zgodnie z instrukcjami ri Caitanyi Mahaprabhu. Jednake bezporednio przyj ri Caitany Mahaprabhu za inkarnacj Najwyszej Osoby Boga Ramacandry. W Bhakti-ratnakara znajduje si nastpujce stwierdzenie: "ri Gaurasundara nada Vallabhie imi Anupama, lecz by on zawsze zaabsorbowany sub oddania dla Pana Ramacandry. Nie zna nikogo poza ri Ramacandr, lecz wiedzia, e Caitanya Gosani by tym samym Panem Ramacandr." Gaura-ganoddea-dipika (180) opisuje, e ri Rupa Gosvami by gopi o imieniu ri Rupa-manjari. W Bhakti-ratnakara znajduje si lista ksiek skompilowanych przez ri Rup Gosvamiego. Spord wszystkich tych ksiek, pomidzy Vaisnavami popularnych jest szesnacie: (1) Hamsaduta, (2) Uddhava-sandea, (3) Krsna-janma-tithi-vidhi, (4 i 5) Ganoddea-dipika, Brhat (wiksza) i Laghu (mniejsza), (6) Stavamala, (7) Vidagdha-madhava, (8) Lalita-madhava, (9) Dana-keli-kaumudi, (10) Bhakti-rasamrta-sindhu (jest to najsynniejsza ksika ri Rupy Gosvamiego), (11) Ujjvala-nilamani, (12) Akhyata-candrika, (13) Mathura-mahima, (14) Padyavali,

34

(15) Nataka-candrika i (16) Laghu-bhagavatamrta. ri Rupa Gosvami porzuci wszelkie zwizki rodzinne, przyj wyrzeczony porzdek ycia i podzieli swe pienidze, oddajc pidziesit procent braminom i Vaisnavom, a dwadziecia pi procent swym kutumba (czonkom rodziny). Dwadziecia pi procent zatrzyma na osobiste potrzeby. W Jagannatha Puri spotka Haridasa Thakur i tam spotka rwnie Pana Caitany i innych Jego towarzyszy. ri Caitanya Mahaprabhu zwyk chwali pismo Rupy Gosvamiego. rila Rupa Gosvami mg komponowa wersety zgodnie z pragnieniem ri Caitanyi Mahaprabhu i z Jego polecenia napisa dwie ksiki Lalitamadhav i Vidagdha-madhav. Pan Caitanya pragn, aby dwaj bracia, Sanatana Gosvami i Rupa Gosvami, publikowali wiele ksiek popierajcych religi Vaisnava. Kiedy Sanatana Gosvami spotka ri Caitany Mahaprabhu, Pan rwnie poradzi mu, by uda si do Vrndavany. ri Sanatana Gosvami opisany jest w Gaura-ganoddea-dipice (181). Poprzednio by znany jako Rati-manjari albo czasami Labanga-manjari. Bhakti-ratnakara oznajmia, e jego mistrz duchowy, Vidyavacaspati, czasami przebywa w wiosce Ramakeli i u niego Sanatana Gosvami studiowa ca literatur wedyjsk. By tak oddany swemu mistrzowi duchowemu, e nie mona tego opisa. Wedug systemu wedyjskiego jeli kto widzi muzumanina, musi speni rytuay, aby odpokutowa za to spotkanie. Sanatana Gosvami zawsze obcowa z krlami muzumaskimi. Nie przywizujc wiele uwagi do zalece wedyjskich zwyk odwiedza domy muzumaskich krlw i wskutek tego uwaa, e zosta nawrcony na mahometanizm. Dlatego by zawsze bardzo pokorny i agodny. Kiedy Sanatana Gosvami przedstawi si Panu Caitanyi Mahaprabhu, przyzna: "Zawsze obcuj z ludmi niskiej klasy i dlatego moje zachowanie jest odraajce." W rzeczywistoci nalea do szanowanej rodziny bramiskiej, ale poniewa uwaa swe zachowanie za odraajce, nie usiowa zalicza si do braminw, lecz zawsze pozostawa pomidzy ludmi niszych kast. Napisa Hari-bhakti-vilasa i Vaisnava-tosani, ktre jest komentarzem do Dziesitego Canto rimad-Bhagavatam. W roku 1476 akabda ukoczy komentarz Brhad-vaisnava-tosani do rimad-Bhagavatam. W roku 1504 akabda ukoczy Laghu-tosani. ri Caitanya Mahaprabhu naucza Swych zasad poprzez czterech gwnych zwolennikw. Spord nich wyjtkowym jest Ramananda Raya, gdy poprzez niego Pan naucza, w jaki sposb bhakta moe cakowicie zniszczy moc Kupidyna. Dziki mocy Kupidyna skoro tylko mczyzna ujrzy pikn kobiet, zostaje pokonany przez jej pikno. ri Ramananda Raya pokona dum Kupidyna, poniewa w Jagannatha-vallabha-nataka osobicie kierowa niezwykle piknymi modymi dziewcztami w tacu, lecz ich modziecze pikno nigdy nie podziaao na niego. ri Ramananda Raya osobicie kpa te dziewczta, dotykajc ich i myjc je wasnymi rkoma, jednake pozosta spokojny i beznamitny, jakim powinien by wielki bhakta. Pan Caitanya Mahaprabhu stwierdzi, e byo to moliwe tylko dla Ramananda Rayi. Podobnie, Damodara Pandita by znany ze swej obiektywnoci krytyka. Nie oszczdzi nawet Caitanyi Mahaprabhu. Tego rwnie nie moe nikt imitowa. Haridasa Thakur cechowaa wyjtkowa wytrzymao, poniewa chocia by bity kijami na dwudziestu dwch jarmarkach, niemniej jednak pozosta tolerancyjny. Podobnie, chocia ri Sanatana Gosvami nalea do najbardziej szanowanej rodziny bramiskiej, cechowaa go wyjtkowa pokora i agodno. Dziewitnasty Rozdzia Madhya-lili opisuje, jakie rodki przyj Sanatana Gosvami w celu uwolnienia si od suby rzdowej. Posa on Nawabowi, gubernatorowi muzumaskiemu, zawiadomienie o chorobie, a w rzeczywistoci z braminami studiowa w domu rimad-Bhagavatam. Kiedy Nawab otrzyma t informacj od lekarza krlewskiego, natychmiast poszed odwiedzi Sanatan Gosvamiego, aby odkry jego zamiary. Nawab poprosi Sanatan, aby towarzyszy mu w wyprawie do Orissy, lecz kiedy Sanatana Gosvami odmwi, Nawab kaza go uwizi. Kiedy Rupa Gosvami opuszcza dom, pozostawi notatk Sanatanie Gosvamiemu, w ktrej informowa go o pewnych pienidzach, ktre powierzy lokalnemu handlarzowi. Sanatana Gosvami wykorzysta te pienidze do przekupienia stranika wiziennego i do wydostania si z wizienia. Nastpnie uda si do Benares, aby spotka Caitany Mahaprabhu. Wzi ze sob tylko jednego sug, ktry mia na imi Iana. W drodze zatrzymali si w sarai, czyli hotelu, i kiedy waciciel hotelu dowiedzia si, e Iana mia troch zotych monet, zamierza zabi zarwno Sanatan Gosvamiego, jak i Ian i zabra im monety. Pniej Sanatana Gosvami spostrzeg, e chocia waciciel hotelu nie zna ich, ze szczegln uwag dba o ich komfort. Dlatego doszed do wniosku, e Iana musia w tajemnicy trzyma przy sobie troch pienidzy i e waciciel hotelu by tego wiadom i wskutek tego planowa ich zabi. Zapytany przez Sanatan Gosvamiego, Iana przyzna, e w istocie mia ze sob pienidze, tote Sanatana Gosvami zabra je i odda wacicielowi hotelu, proszc, by pomg przedosta im si przez dungl. Tak wic z pomoc waciciela hotelu, ktry by rwnie szefem zodziei na tym terytorium, przeby on gry Hazipur, ktre obecnie znane s jako Hazaribags. Nastpnie spotka swego szwagra rikant, ktry poprosi go, aby z nim zosta. Sanatana Gosvami odmwi, lecz zanim si rozstali, rikanta podarowa mu wartociowy koc. W jaki sposb Sanatana Gosvami dotar do Varanasi i tam w domu Candraekhary spotka Pana Caitany Mahaprabhu. Z polecenia Pana, Sanatan Gosvamiego ogolono, a jego szaty zmieniono na szaty wdrownego mnicha, czyli babaji. Naoy on stare szaty Tapana Miry i przyj prasada w domu bramina Maharastry. Nastpnie, w dysputach z Panem Caitany Mahaprabhu, Pan osobicie wyjani mu wszystko o subie oddania. Poradzi Sanatanie Gosvamiemu, by pisa ksiki o subie oddania, jak rwnie ksik zawierajc wskazwki o czynnociach Vaisnavw, oraz by odnalaz zagubione miejsca pielgrzymek we Vrndavanie. Pan Caitanya Mahaprabhu udzieli mu Swych bogosawiestw, aby mg wykona ca t prac, a take wyjani Sanatanie Gosvamiemu znaczenie wersetu atmarama z szedziesiciu jeden rnych punktw widzenia. Sanatana Gosvami uda si do Vrndavany gwn drog, i kiedy dotar do Mathury, spotka Subuddhi Ray. Nastpnie powrci do Jagannatha Puri przez Jharikhand, dungl Uttara Pradesh. W Jagannatha Puri postanowi porzuci swe ciao upadajc pod koo Jagannatha ratha, lecz Caitanya Mahaprabhu ocali go. Nastpnie Sanatana Gosvami spotka Haridasa Thakur i usysza o odejciu Anupamy. Pniej Sanatana Gosvami opisa chway Haridasa Thakury. Sanatana przestrzega etykiety wityni Jagannatha, i aby odwiedzi Pana Caitany, szed przez pla, chocia soce prayo niezwykle mocno. Poprosi Jagadananda Pandit, aby da mu pozwolenie powrotu do Vrndavany. Pan Caitanya Mahaprabhu chwali charakter Sanatany Gosvamiego i obj go, uwaajc jego ciao za duchowe. ri Caitanya Mahaprabhu poleci Sanatanie Gosvamiemu, aby przez jeden rok mieszka w Jagannatha Puri. Kiedy po wielu latach powrci do Vrndavany, ponownie spotka Rup Gosvamiego i obaj bracia pozostali we Vrndavanie, aby wypeni polecenia ri Caitanyi Mahaprabhu. Miejsce, gdzie poprzednio mieszkali ri Rupa Gosvami i Sanatana Gosvami, stao si teraz miejscem pielgrzymek. Na og znane jest ono jako Gupta Vrndavana, czyli ukryta Vrndavana, i jest usytuowane osiem mil na poudnie od Imrejabajary. Nadal odwiedza si tam nastpujce miejsca:

35

(1) wityni Bstwa ri Madana-mohana, (2) drzewo Keli-kadamba, pod ktrym ri Caitanya Mahaprabhu spotka Sanatan Gosvamiego noc i (3) Rupasagar, ogromny staw wykopany przez ri Rup Gosvamiego. W celu odnowienia wityni i stawu, w roku 1924 zaoono towarzystwo nazywane Ramakeli-samskara-samiti. Adi 10.85 Pomidzy tymi gami, Rupa i Sanatana byli gwnymi. Anupama, Jiva Gosvami i inni, na czele z Rajendr, byli ich podgaziami. Adi 10.85 Znaczenie: Gaura-ganoddea-dipika stwierdza, e rila Jiva Gosvami by poprzednio gopi Vilasa-manjari. Jiva Gosvami od samego dziecistwa mia wielkie zamiowanie do rimad-Bhagavatam. Pniej przyby do Navadvipy, by studiowa sanskryt i, podajc ladami ri Nityanandy Prabhu, okry ca Navadvipa-dham. Po odwiedzeniu Navadvipadhamy uda si do Benares, aby studiowa sanskryt pod kierunkiem Madhusudany Vacaspatiego, a po ukoczeniu swych studiw w Benares uda si do Vrndavany i przyj schronienie swych stryjw, ri Rupy i Sanatany. Opisane jest to w Bhakti-ratnakara. O ile nam wiadomo, rila Jiva Gosvami uoy i zredagowa przynajmniej dwadziecia pi ksiek. Wszystkie te ksiki s bardzo sawne i oto ich tytuy: (1) Hari-namamrta-vyakarana, (2) Sutra-malika, (3) Dhatu-sangraha, (4) Krsnarca-dipika, (5) Gopala-virudavali, (6) Rasamrta-esa, (7) ri Madhava-mahotsava, (8) ri Sankalpa-kalpavrksa, (9) Bhavartha-sucaka-campu, (10) Gopala-tapani-tika, (11) komentarz do Brahma-samhity, (12) komentarz do Bhakti-rasamrta-sindhu, (13) komentarz do Ujjvala-nilamani, (14) komentarz do Yogasarastava, (15) komentarz do Gayatri-mantry, jak opisana ona zostaa w Agni Puranie, (16) opis lotosowych stp Pana z Padma Purany, (17) opis lotosowych stp rimati Radharani, (18) Gopala-campu (w dwch czciach) i (19-25) siedem sandarbh: Krama Sandarbha, Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha, Krsna Sandarbha, Bhakti Sandarbha i Priti Sandarbha. Po odejciu rila Rupy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego we Vrndavanie, rila Jiva Gosvami zosta acary wszystkich Vaisnavw w Bengalu, Orissie i reszcie wiata i to wanie on kierowa nimi w ich subie oddania. We Vrndavanie zaoy wityni Radha-Damodara, gdzie mielimy sposobno mieszka i y w odosobnieniu a do wieku 65 lat, kiedy to postanowilimy uda si do Stanw Zjednoczonych Ameryki. rila Krsnadasa Kaviraja Gosvami skompilowa sw synn Caitanya-caritamrt jeszcze za ycia Jivy Gosvamiego. Pniej rila Jiva Gosvami zainspirowa rinivasa Acary, Narottama dasa Thakur i Duhkhi Krsnadas, by nauczali wiadomoci Krsny w Bengalu. Jiva Gosvami otrzyma informacj, e wszystkie manuskrypty, ktre zostay zabrane z Vrndavany i posane do Bengalu w celach nauczania, zostay ukradzione w pobliu Visnupury w Bengalu, lecz pniej powiadomiono go, e ksiki te odzyskano. rila Jiva Gosvami nada tytu Kaviraja Ramacandra Senie, uczniowi rinivasy Acaryi, oraz jego modszemu bratu Govindzie. Jeszcze za ycia Jivy Gosvamiego, rimati Jahnavi-devi, moc przyjemnoci ri Nityanandy Prabhu, udaa si do Vrndavany z paroma bhaktami. Jiva Gosvami by bardzo askawy dla Gaudiya Vaisnavw, Vaisnavw z Bengalu. Kademu, kto udawa si do Vrndavany, zapewnia mieszkanie i prasada. Jego ucze Krsnadasa Adhikari sporzdzi w swym dzienniku list wszystkich ksiek Gosvamich. Sahajiya wnosz trzy oskarenia przeciwko rila Jivie Gosvamiemu. Z pewnoci nie jest to zgodne z penieniem suby oddania. Pierwsze oskarenie dotyczy materialisty, ktry by bardzo dumny ze swej reputacji wielkiego uczonego sanskryckiego, i przyszed do rila Rupy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego, aby sprzecza si z nimi na temat pism objawionych. rila Rupa Gosvami i Sanatana Gosvami, nie chcc traci czasu, dali mu oznajmienie na pimie, e pokona ich w dyskusji na temat pism objawionych. Wziwszy to, naukowiec uda si do Jivy Gosvamiego, pragnc uzyska podobne stwierdzenie poraki, lecz Jiva Gosvami nie zgodzi si mu go da. Wprost przeciwnie, dyskutowa z nim na temat pism i pokona go. Nie ulega wtpliwoci, e Jiva Gosvami postpi waciwie, nie dopuszczajc do tego, aby ten nieuczciwy uczony rozgasza, e pokona rila Rup Gosvamiego i Sanatan Gosvamiego. Lecz z powodu swego nieuctwa klasa sahajiya mwic o tym wydarzeniu oskara rila Jiv Gosvamiego o odstpienie od zasady pokory. Nie wiedz jednake, e kiedy kto zniewaa nasz wasny honor, wwczas pokora i agodno s waciwe. Lecz kiedy kto zniesawia Pana Visnu lub acaryw, nie naley by pokornym i agodnym, lecz trzeba dziaa. Trzeba poda za przykadem danym przez ri Caitany Mahaprabhu. Pan Caitanya mwi w Swojej modlitwie: trnad api sunicena taror api sahisnuna amanina manadena kirtaniyah sada harih

36

"wite imi Pana naley intonowa w pokornym stanie umysu, uwaajc siebie za niszego od somy na ulicy; trzeba by bardziej tolerancyjnym ni drzewo, pozbawionym wszelkiego zmysu faszywego prestiu i naley by gotowym ofiarowywa wszelki szacunek innym. W takim stanie umysu mona intonowa wite imi Pana bez przerwy." Niemniej jednak, kiedy Pan otrzyma informacj, e Jagi i Madhai zranili Nityanand Prabhu, uda si w to miejsce, rozgniewany jak ogie, pragnc ich zabi. Tak wic Pan Caitanya wyjani ten werset przykadem Swego wasnego zachowania. Naley tolerowa zniewagi wobec samego siebie, lecz kiedy kto zniewaa osoby nadrzdne, takie jak innych Vaisnavw, nie powinno si by ani pokornym, ani agodnym; naley przedsiwzi waciwe kroki, aby przeciwdziaa takiemu blunierstwu. Jest to obowizkiem sugi guru i Vaisnavw. Kady, kto rozumie zasad wiecznego suenia guru i Vaisnavom, doceni postpowanie ri Jivy Gosvamiego w zwizku ze zwycistwem tego tzw. uczonego nad jego guru, rila Rup i rila Sanatan Gosvamim. Inna historia wymylona w celu zniesawienia rila Jivy Gosvamiego oznajmia, e po skompilowaniu ri Caitanyacaritamrty, rila Krsnadasa Kaviraja Gosvami pokaza manuskrypt Jivie Gosvamiemu, ktry myla, e zaszkodzi on jego reputacji wielkiego naukowca i dlatego wrzuci go do studni. rila Krsnadasa Kaviraja Gosvami dozna wielkiego szoku i umar. Na szczcie kopi manuskryptu Caitanya-caritamrty miaa osoba o imieniu Mukunda i dlatego pniej moliwe byo opublikowanie tej ksiki. Historia ta jest innym haniebnym przykadem zniewagi przeciwko guru i Vaisnavie. Takiej historii nigdy nie naley przyjmowa za autorytatywn. Wedug innego oskarenia rila Jiva Gosvami nie pochwala zasad parakiya-rasy Vrajadhamy i dlatego popiera svakiyaras, dowodzc, e Radha i Krsna s wiecznym maestwem. W rzeczywistoci, za ycia Jivy Gosvamiego niektrzy z jego zwolennikw nie pochwalali parakiya-rasy gopi. Dlatego dla ich korzyci duchowej rila Jiva Gosvami popiera svakiyaras, gdy mg zrozumie, e w przeciwnym razie sahajiya bd eksploatowali parakiya-ras, tak jak to rzeczywicie robi obecnie. Na nieszczcie we Vrndavanie i Navadvipie stao si to mod wrd sahajiyw, e w swej rozpucie znajduj sobie nielubnego partnera seksualnego, aby z nim y i peni sub oddania w parakiya-rasie. Przewidujc to, rila Jiva Gosvami popiera svakiya-ras, a pniej pochwalili to rwnie wszyscy acaryowie Vaisnava. rila Jiva Gosvami nigdy nie by przeciwny transcendentalnej parakiya-rasie ani te nie potpiali jej inni Vaisnavowie. rila Jiva Gosvami cile poda za poprzedzajcymi go guru i Vaisnavami, rila Rup i Sanatan Gosvamim, i rila Krsnadasa Kaviraja Gosvami przyj go za jednego ze swych instruujcych guru. Adi 10.86 Z woli najwyszego ogrodnika, gazie rila Rapy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego rozkrzewiy si bardzo, rozprzestrzeniajc si na kraje zachodnie i pokrywajc cay teren. Adi 10.87 Rozszerzajc si do granic rzeki Sindhu i dolin gr Himalajw, rozprzestrzeniy si po caych Indiach, obejmujc wszystkie miejsca pielgrzymek takie jak Vrndavana, Mathura i Haridvara. Adi 10.88 Owoce mioci do Boga, ktre wyrosy na tych dwch gaziach, rozdzielano obficie. Kady, kto ich skosztowa, zaczyna szale za nimi. Adi 10.89 Og ludzi w zachodniej czci Indii nie by ani inteligentny, ani nie cechowao go dobre zachowanie, lecz dziki wpywowi rila Rapy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego, zosta wyszkolony w subie oddania i dobrym zachowaniu.

Adi 10.89 Znaczenie: Chocia nie tylko w krajach zachodnich ludzie byli zanieczyszczeni towarzystwem muzumanw, faktem jest, e im dalej posuwamy si na zachd Indii, tym wicej znajdziemy ludzi, ktrzy odstpili od kultury wedyjskiej. Nawet 5 000 lat temu, kiedy caa planeta znajdowaa si pod kontrol Maharajy Pariksita, kultura wedyjska panowaa wszdzie. Stopniowo jednake ludzie zostali poddani wpywom kultury niewedyjskiej i stracili rozeznanie, jak zachowywa si w odniesieniu do suby oddania. rila Rupa Gosvami i Sanatana Gosvami bardzo askawie nauczali kultu bhakti w Indiach Zachodnich i podajc w ich lady, propagatorzy kultu Caitanyi w krajach zachodnich szerz ruch sankirtanu i wpajaj ludziom zasady zachowania Vaisnava, w ten sposb oczyszczajc i przemieniajc wiele osb, ktre poprzednio byy przyzwyczajone do kultury mlecchw i yavanw. Wszyscy nasi bhaktowie w krajach zachodnich porzucaj swe stare zwyczaje niedozwolonego seksu, intoksykacji, jedzenia misa i hazardu. Oczywicie 500 lat temu praktyki takie nie byy znane przynajmniej w Indiach Wschodnich, lecz na nieszczcie caa India pada ofiar tych niewedyjskich zasad, ktre czasami s nawet popierane przez rzd. Adi 10.90 Zgodnie ze wskazwkami pism objawionych obaj Gosvami odnaleli zagubione miejsca pielgrzymek i zainaugurowali wielbienie Bstw we Vrndavanie. Adi 10.90 Znaczenie: Miejsce, gdzie teraz znajduje si ri Radhakunda, w czasach Caitanyi Mahaprabhu byo polem rolniczym. Znajdowa si tam niewielki zbiornik wodny i ri Caitanya Mahaprabhu wykpa si w tej wodzie i poinformowa, e w miejscu tym istniaa oryginalnie Radhakunda. Wypeniajc Jego wskazwki, rila Rupa Gosvami i Sanatana Gosvami odnowili Radhakund. Jest to jeden ze wspaniaych przykadw, w jaki sposb Gosvami odnaleli zagubione miejsca pielgrzymek. Podobnie, to dziki wysikowi Gosvamich zaoone zostay wszystkie wane witynie we Vrndavanie. Pocztkowo byo siedem wanych wity Gaudiya Vaisnavw we Vrndavanie, mianowicie: witynia Madana-mohany, witynia Govindy, witynia Gopinathy, witynia ri Radharamany, witynia Radha-yamasundary, witynia Radha-Damodary i witynia Gokulanandy.

37

Adi 10.91 rila Raghunatha dasa Gosvami, czterdziesta szsta ga drzewa, by jednym z najdroszych sug Pana Caitanyi Mahaprabhu. Pozostawi on ca sw materialn wasno, by cakowicie podporzdkowa si Panu i y u Jego lotosowych stp. Adi 10.91 Znaczenie: rila Raghunatha dasa Gosvami najprawdopodobniej urodzi si w roku 1416 akabda, w rodzinie kayastha jako syn Govardhana Majumdary, ktry by modszym bratem wczesnego Zamindara Hiranya Majumdary. Wioska, w ktrej si narodzi, znana jest jako ri Krsnapura. Na drodze kolejowej pomidzy Kalkut a Burdwan znajduje si stacja o nazwie Triabagha, a w odlegoci okoo ptorej mili jest wioska ri Krsnapura, gdzie usytuowany by dom rodzinny ri Raghunathy dasa Gosvamiego. Nadal znajduje si tam witynia ri ri Radha-Govindy. Przed wityni znajduje si ogromna otwarta przestrze, lecz nie ma tam ogromnego holu na spotkania. Jednake wityni t zrekonstruowa bogaty dentelmen z Kalkuty o nazwisku Haricarana Ghosh, mieszkajcy w dzielnicy Simla. Cae podwrze witynne otoczone jest murami, a w maej komnacie z boku wityni znajduje si maa platforma, na ktrej Raghunatha dasa Gosvami zwyk wielbi Bstwo. Z boku wityni jest zamierajca rzeka Sarasvati. Wszyscy przodkowie rila Raghunathy dasa Gosvamiego byli Vaisnavami i byli bardzo zamonymi ludmi. Jego mistrzem duchowym w domu by Yadunandana Acarya. Chocia Raghunatha dasa mia rodzin, nie by przywizany do swych posiadoci i ony. Widzc jego skonno do opuszczenia domu, jego ojciec i wuj zaangaowali specjalnych stranikw, by go pilnowali, lecz niemniej jednak udao mu si uj ich czujnoci i uda si do Jagannatha Puri, gdzie spotka si ze ri Caitany Mahaprabhu. Wydarzenie to miao miejsce w roku 1439 akabda. Raghunatha dasa Gosvami skompilowa trzy ksiki pod tytuem Stava-mala czy Stavavali, Dana-carita i Muktacarita. y bardzo dugo. Przez wiksz cz swego ycia mieszka nad Radhakund. Obok Radhakundy nadal istnieje miejsce, gdzie Raghunatha dasa Gosvami peni sw sub oddania. Prawie cakowicie porzuci jedzenie i dlatego by bardzo chudy i sabego zdrowia. Zainteresowany by jedynie intonowaniem witego imienia Pana. Stopniowo ograniczy swj sen, tak e w kocu prawie w ogle nie spa. Powiedziane jest, e jego oczy byy zawsze napenione zami. Kiedy rinivasa Acarya przyszed zobaczy Raghunatha dasa Gosvamiego, Gosvami udzieli mu bogosawiestwa obejmujc go. rinivasa Acarya poprosi o jego bogosawiestwo, by mg naucza w Bengalu i rila Raghunatha dasa Gosvami udzieli mu go. Gaura-ganoddea-dipika (186) oznajmia, e poprzednio rila Raghunatha dasa Gosvami by gopi o imieniu Rasa-manjari. Czasami mwi si, e by Rati-manjari. Adi 10.92 Kiedy Raghunatha dasa Gosvami zbliy si do ri Caitanyi Mahaprabhu w Jagannatha Puri, Pan powierzy go opiece Svarupy Damodary, Swego sekretarza. W ten sposb obaj zaangaowali si w poufn sub dla Pana. Adi 10.92 Znaczenie: T poufn sub bya osobista troska o Pana. Svarupa Damodara, dziaajc jako sekretarz, doglda Pana w Jego kpielach, posikach, odpoczynku i masaach, a Raghunatha dasa Gosvami asystowa mu. W istocie Raghunatha dasa Gosvami dziaa jako asystujcy sekretarz Pana. Adi 10.93 Przez szesnacie lat peni on poufn sub dla Pana w Jagannatha Puri, a po odejciu zarwno Pana, jak i Svarupy Damodary opuci Jagannatha Puri i uda si do Vrndavany.

Adi 10.94 rila Raghunatha dasa Gosvami zamierza uda si do Vrndavany, aby ujrze lotosowe stopy Rupy i Sanatany, a nastpnie porzuci swe ycie skaczc ze wzgrza Govardhana Adi 10.94 Znaczenie: Skakanie ze szczytu wzgrza Govardhana jest systemem samobjstwa praktykowanym szczeglnie przez wite osoby. Po odejciu Pana Caitanyi i Svarupy Damodary, Raghunatha dasa Gosvami dotkliwie przeywa rozk z tymi dwoma wzniosymi osobistociami i dlatego postanowi porzuci swe ycie, skaczc ze wzgrza Govardhana we Vrndavanie. Jednake przed uczynieniem tego pragn ujrze lotosowe stopy rila Rupy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego. Adi 10.95 Tak wic rila Raghunatha dasa Gosvami przyby do Vrndavany, odwiedzi rila Rup Gosvamiego i Sanatan Gosvamiego i ofiarowa im pokony. Adi 10.96 Jednake ci dwaj bracia nie pozwolili mu umrze. Przyjli go na swego trzeciego brata i trzymali go w swoim towarzystwie. Adi 10.97 Poniewa Raghunatha dasa Gosvami by towarzyszem Svarupy Damodary, wiedzia bardzo duo o zewntrznych i wewntrznych cechach rozrywek Pana Caitanyi. Tote dwaj bracia Rupa i Sanatana zawsze zwykli sucha jego opowiada. Adi 10.98 Raghunatha dasa Gosvami stopniowo porzuci wszelkie poywienie i picie, przyjmujc jedynie par kropel malanki. Adi 10.99 W ramach codziennego obowizku regularnie ofiarowywa tysic pokonw Panu, intonowa przynajmniej sto tysicy witych imion i ofiarowywa pokony dwm tysicom Vaisnavw. Adi 10.100 Dzie i noc peni w umyle sub dla Radhy i Krsny i przez trzy godziny dziennie dyskutowa o charakterze Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 10.100 Znaczenie: Mamy wiele rzeczy do nauczenia si o bhajana, czyli wielbieniu Pana, podajc ladami Raghunatha dasa Gosvamiego. Wszyscy Gosvami angaowali si w takie transcendentalne czyny, jak opisuje rinivasa Acarya w swym poemacie o nich (krsnotkirtana-gana-nartana-parau premamrtambho-vidhi). Podajc ladami Raghunatha

38

dasa Gosvamiego, rila Rupy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego, naley cile wypenia sub oddania, szczeglnie poprzez intonowanie witego imienia Pana. Adi 10.101 ri Raghunatha dasa Gosvami codziennie trzykrotnie kpa si w jeziorze Radhakunda. Skoro tylko spotka Vaisnav mieszkajcego we Vrndavanie, obejmowa go i ofiarowywa mu wszelki szacunek. Adi 10.102 Peni sub oddania przez wicej ni dwadziecia dwie i p godziny dziennie i spa mniej ni dwie godziny, chocia w niektre dni nawet to nie byo moliwe. Adi 10.103 Zdumiony jestem, kiedy sucham o subie oddania, ktr on spenia. Przyjmuj rila Rup Gosvamiego i Raghunatha dasa Gosvamiego za swych przewodnikw. Adi 10.103 Znaczenie: rila Krsnadasa Kaviraja Gosvami przyj Raghunatha dasa Gosvamiego za swego szczeglnego przewodnika. Dlatego pod koniec kadego rozdziau mwi on, ri-rupa-raghunatha-pade yara aa caitanya-caritamrta kahe krsnadasa. Czasami istnieje nieporozumienie, e przez uycie sowa raghunatha chcia on ofiarowa pene szacunku pokony Raghunatha Bhatta Gosvamiemu, gdy czasami mwi si, e Raghunatha Bhatta Gosvami by jego inicjujcym mistrzem duchowym. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami nie potwierdza tego stwierdzenia; nie przyjmuje on Raghunatha Bhatta Gosvamiego za mistrza duchowego rila Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego. Adi 10.104 Pniej szczegowo opisz, jak wszyscy ci bhaktowie spotkali ri Caitany Mahaprabhu. Adi 10.105 ri Gopala Bhatta Gosvami, czterdziesta sidma ga, by jedn z wielkich i wzniosych gazi drzewa. W towarzystwie Rupy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego zawsze angaowa si w dysputy o mioci do Boga. Adi 10.105 Znaczenie: ri Gopala Bhatta Gosvami by synem Venkata Bhatty; mieszkaca rirangam. Gopala Bhatta poprzednio nalea do sukcesji uczniw Ramanuja-sampradayi, lecz pniej sta si czci Gaudiya-sampradayi. W roku 1433 akabda, kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu podrowa po Poudniowych Indiach, przez cztery miesice w okresie Caturmasya zatrzyma si w domu Venkata Bhatty, ktry wwczas zyska sposobno suenia Panu do woli. Gopala Bhatta rwnie w tym czasie otrzyma sposobno suenia Panu. ri Gopala Bhatta Gosvami zosta pniej inicjowany przez swego wuja, wielkiego sannyasina Prabodhanand Sarasvati. Zarwno ojciec, jak i matka Gopala Bhatta Gosvamiego byli niezwykle szczliwi, gdy zadedykowali cae swe ycie subie Panu Caitanyi Mahaprabhu. Pozwolili Gopala Bhatta Gosvamiemu uda si do Vrndavany i porzucili swe ycie mylc o ri Caitanyi Mahaprabhu. Kiedy Pan Caitanya zosta pniej poinformowany, e Gopala Bhatta Gosvami uda si do Vrndavany i spotka ri Rup i Sanatan Gosvamiego, by bardzo zadowolony i poleci ri Rupie i Sanatanie, aby przyjli Gopala Bhatta Gosvamiego za swego modszego brata i zaopiekowali si nim. ri Sanatana Gosvami, z powodu swego wielkiego uczucia do Gopala Bhatta Gosvamiego, skompilowa Vaisnava smrti pod tytuem Hari-bhakti-vilasa i opublikowa je pod jego imieniem. Zgodnie z instrukcjami rila Rupy i Sanatany Gopala Bhatta Gosvami zainstalowa jedno z siedmiu gwnych Bstw Vrndavany, Bstwo Radharamana. Sevaici (kapani) wityni Radharamana nale do Gaudiya-sampradayi. Kiedy Krsnadasa Kaviraja Gosvami otrzyma pozwolenie od wszystkich Vaisnavw przed napisaniem Caitanyacaritamrty, Gopala Bhatta Gosvami rwnie udzieli mu swych bogosawiestw, lecz prosi go, aby nie wymienia jego imienia w swej ksice. Dlatego Krsnadasa Kaviraja Gosvami wspomnia Gopala Bhatta Gosvamiego jedynie bardzo pobienie w jednym czy dwch ustpach Caitanya-caritamrty. rila Jiva Gosvami napisa na pocztku swej Tattvasandarbhy: "Bhakta z poudniowych Indii, ktry narodzi si w rodzinie bramiskiej i by bardzo bliskim przyjacielem Rupy Gosvamiego i Sanatany Gosvamiego, napisa ksik, ktra nie zostaa skompilowana chronologicznie. Dlatego ja, nieznaczna ywa istota znana jako jiva, usiuj posortowa wydarzenia tej ksiki chronologicznie, korzystajc ze wskazwek wielkich osobistoci takich jak Madhvacarya, ridhara Svami, Ramanujacarya i inni starsi Vaisnavowie w sukcesji uczniw." Na pocztku Bhagavat-sandarbhy znajduje si podobne oznajmienie rila Jivy Gosvamiego. rila Gopala Bhatta Gosvami skompilowa ksik pod tytuem Sat-kriya-sara-dipika, zredagowa Hari-bhakti-vilasa, napisa wstp do Sat-sandarbhy i komentarz do Krsna-karnamrty i zainstalowa Bstwo Radharamana we Vrndavanie. Werset 184 Gauraganoddea-dipiki stwierdza, e jego poprzednim imieniem w rozrywkach Pana Krsny byo Ananga-manjari. Czasami rwnie mwi si, e by inkarnacj Guna-manjari. rinivasa Acarya i Gopinatha Pujari byli jego dwoma uczniami. Adi 10.106 Acarya ankararanya by uwaany za czterdziest sm ga oryginalnego drzewa. Z niego wywodziy si podgazie takie jak Mukunda, Kainatha i Rudra. Adi 10.106 Znaczenie: Powiedziane jest, e ankararanya byo imieniem sannyasiskim rila Vivarupy, ktry by starszym bratem Vivambhary (oryginalne imi ri Caitanyi Mahaprabhu). ankararanya odszed w roku 1432 akabda w olapurze, gdzie znajduje si miejsce pielgrzymek znane jako Panderapura. Informacja o tym znajduje si w Dziewitym Rozdziale Madhya-lili, wersetach 299 i 300. Pan Caitanya Mahaprabhu otworzy szko podstawow w domu Mukundy, czy Mukundy Sanjayi, i syn Mukundy o imieniu Purusottama zosta studentem Pana. Kainatha zaaranowa maestwo Pana Caitanyi w Jego poprzednim aramie, kiedy Pan nosi imi Vivambhara. Nakoni on sdowego pandit, Sanatan, by ofiarowa Vivambharze sw crk. Werset 50 z Gaura-ganoddea-dipiki wspomina, e Kainatha by inkarnacj Satrajita, ktry zaaranowa maestwo Krsny i Satyi, a werset 135 mwi, e Rudra, czyli ri Rudrarama Pandita, by poprzednio przyjacielem Pana Krsny o imieniu Varuthapa. ri Rudrarama Pandita skonstruowa w Vallabhapurze, mil na pnoc od Mahey, wityni dla Bstw nazywanych Radhavallabha. Potomkowie jego brata, Yadunandana Bandyopadhyayi, znani s jako Cakravarti Thakurowie i jako sevaici odpowiedzialni s za utrzymanie tej wityni. Poprzednio Bstwo Jagannatha zwyko przychodzi do wityni Radhavallabha z Mahey podczas festiwalu Rathayatry, lecz w bengalskim roku 1262, z powodu nieporozumienia pomidzy kapanami obu wity, Bstwo Jagannatha przestao przychodzi.

39

Adi 10.107 rinatha Pandita, czterdziesta dziewita ga, by ukochanym odbiorc wszelkiej aski ri Caitanyi Mahaprabhu. Swym wielbieniem Pana Krsny zdumia wszystkich w trzech wiatach. Adi 10.107 Znaczenie: Okoo ptorej mili od Kumarahatta, czyli Kamarhatti, pooonej kilka mil od Kalkuty, znajduje si wioska znana jako Kancadapada, ktra bya domem ri ivananda Seny. Tam wznis on wityni ri Gaura-gopala. Inn wityni zaoy tam rinatha Pandita ze ri Radha-Krsna murti. Bstwo tej wityni nazywa si ri Krsna Raya. witynia Krsna Rayi, ktra zostaa wzniesiona w roku 1708 akabda przez gwnego Zamindara zwanego Nimai Mullik z Pathuriyaghaty w Kalkucie, jest bardzo wielka. Przed wityni znajduje si wielki dziedziniec i s tam kwatery mieszkalne dla odwiedzajcych i dobre warunki do gotowania prasada. Cae podwrze otoczone jest wysokimi murami granicznymi i witynia jest prawie tak ogromna jak witynia Mahea. Na tablicy wypisane s imiona rinatha Pandity i jego ojca oraz dziadka i data skonstruowania wityni. rinatha Pandita, jeden z uczniw Advaity Prabhu, by mistrzem duchowym trzeciego syna ivananda Seny, ktry by znany jako Paramananda Kavikarnapura. Bstwo Krsna Raya zostao zainstalowane prawdopodobnie za czasw Kavikarnapury. Pogoski mwi, e Virabhadra Prabhu, syn Nityanandy Prabhu, przynis ogromny kamie z Muridabad, z ktrego wyrzebione zostay trzy Bstwa, mianowicie Radhavallabha vigraha z Vallabhapury, yamasundara vigraha z Khadadahy i ri Krsna Raya vigraha z Kancadapady. Dom ivananda Seny usytuowany by na brzegu Gangesu w pobliu prawie e wyburzonej wityni. Powiedziane jest, e ten sam Nimai Mullik z Kalkuty ujrza t zdemolowan wityni Krsna Rayi, kiedy udawa si do Benares, i nastpnie skonstruowa obecn wityni. Adi 10.108 Jagannatha Acarya, pitnasta ga drzewa Caitanyi, by niezwykle drogim sug Pana, i z Jego polecenia postanowi zamieszka na brzegu Gangesu. Adi 10.108 Znaczenie: Gaura-ganoddea-dipika (111) mwi, e Jagannatha Acarya by poprzednio Durvas z Nidhuvany. Adi 10.109 Pidziesit pierwsz gazi drzewa Caitanyi by Krsnadasa Vaidya, pidziesit drug by Pandita ekhara, pidziesit trzeci by Kavicandra, a pidziesit czwart - Sasthivara, ktry wspaniae spenia sankirtan. Adi 10.109 Znaczenie: Gaura-ganoddea-dipika (171) wspomina, e ri-natha Mira by Citrangi, a Kavicandra by Manohara-gopi. Adi 10.110 Pidziesit pit gazi by rinatha Mira, pidziesit szst by ubhananda; pidziesit sidm by rirama, pidziesit sm by Iana, pidziesit dziewit by rinidhi, szedziesit by ri Gopikanta, a szedziesit pierwsz - Mira Bhagavan. Adi 10.110 Znaczenie: ubhananda, ktry poprzednio mieszka we Vrndavanie jako Malati, by jedn z osb robicych kirtan i taczcych przed wozem Rathayatra podczas festiwalu Jagannatha. Powiedziane jest, e zjad pian z ust Pana, kiedy taczy On przed wozem Rathayatra. Iana by osobistym sug rimati acidevi, ktra okazaa mu wielk ask. By on rwnie bardzo drogi Panu Caitanyi Mahaprabhu. Adi 10.111 Szedziesit drug gazi drzewa by Subuddhi Mira, szedziesit trzeci by Hrdayananda, szedziesit czwart jest Kamala-nayana, szedziesit pit by Mahea Pandita. szedziesit szst rikara, a szedziesit sidm - ri Madhusudana. Adi 10.111 Znaczenie: Subuddhi Mira, ktry poprzednio by Gunacud we Vrndavanie, zainstalowa Bstwa GauraNityananda w wityni w wiosce znanej jako Belagan, ktra znajduje si okoo trzech mil od rikhandy. Jego obecnie yjcy potomek jest znany jako Govinda-candra Gosvami. Adi 10.112 Szedziesit sm gazi oryginalnego drzewa by Purusottama, szedziesit dziewit by ri Galima, siedemdziesit by Jagannatha dasa, siedemdziesit pierwsz by ri Candraekhara Vaidya, a siedemdziesit drug - Dvija Haridasa. Adi 10.112 Znaczenie: Istnieje pewna wtpliwo, czy Dvija Haridasa by autorem Astottara-ata-nama. Mia on dwch synw o imionach ridama i Gokulananda, ktrzy byli uczniami ri Advaity Acaryi. Ich wioska, Kancana-gadiya, znajduje si okoo piciu mil od stacji Bajarasau, pitej stacji od Ajimaganja w okrgu Muridabad w Zachodnim Bengalu. Adi 10.113 Siedemdziesit trzeci gazi oryginalnego drzewa by Ramadasa, siedemdziesit czwart by Kavicandra, siedemdziesit pit by ri Gopala dasa, siedemdziesit szst by Bhagavatacarya, a siedemdziesit sidm - Thakura Saranga dasa. Adi 10.113 Znaczenie: W Gaura-ganoddea-dipice (203) powiedziane jest "Bhagavatacarya skompilowa ksik pod tytuem Krsna-prema-tarangini i by najbardziej ukochanym bhakt Pana Caitanyi Mahaprabhu." Kiedy Pan ri Caitanya Mahaprabhu odwiedzi Varahanagara, przedmiecie Kalkuty, zatrzyma si w domu najszczliwszego bramina, ktry by wielkim uczonym w literaturze Bhagavata. Skoro tylko bramin ten ujrza Pana Caitany Mahaprabhu, zacz czyta rimadBhagavatam. Kiedy Mahaprabhu usysza jego wyjanienia, przedstawiajce bhakti-yog, pod wpywem ekstazy straci przytomno. Pniej Pan Caitanya powiedzia: "Nigdy wczeniej nie syszaem takiego wspaniaego wyjanienia rimadBhagavatam. Dlatego mianuj ci Bhagavatacary. Twym jedynym obowizkiem jest recytowanie rimad-Bhagavatam. Takie jest Moje zalecenie." Jego prawdziwym imieniem byo Raghunatha. Jego zakon, usytuowany w Varahanagara, okoo trzech i p mili na pnoc od Kalkuty na brzegu Gangesu, istnieje nadal i zarzdzaj nim inicjowani uczniowie nieyjcego ju ri Ramadasa Babaji. Jednake obecnie nie jest on tak wspaniale zarzdzany jak by za czasw Babaji Maharaja. Innym imieniem Thakura Saranga dasa byo Sarnga Thakura. Czasami by on rwnie nazywany Sarngapani albo Sarngadhar. By on mieszkacem Navadvipy i mieszka w pobliu Modadruma-dvipy, a w odosobnionym miejscu na brzegu Gangesu zwyk wielbi Najwyszego Pana. Nie przyj uczniw, lecz raz po raz by inspirowany z wewntrz przez Najwysz Osob Boga do uczynienia tego. Pewnego razu postanowi: "Kogokolwiek ujrz, tego uczyni mym uczniem."

40

Kiedy uda si nad brzeg Gangesu, aby si wykpa, przypadkiem ujrza martwe ciao unoszce si na wodzie i dotkn je sw stop. To przywrcio ciau ycie i Thakura Saranga dasa przyj go na swego ucznia. Ucze ten zasyn pniej jako Thakura Murari i jego imi jest zawsze zwizane z imieniem ri Sarangi. Jego sukcesja uczniw nadal zamieszkuje wiosk ar. W Mamagacchi znajduje si witynia, ktra prawdopodobnie zostaa zaoona przez Sarnga Thakur. Niedawno temu w tym miejscu zosta wzniesiony nowy budynek witynny przed drzewem bakula i jest teraz zarzdzany przez czonkw Gaudiya Mathy. Mwi si, e zarzd wityni jest teraz o wiele lepszy ni poprzednio. W Gaura-ganoddea-dipice (172) powiedziane jest, e Sarnga Thakura by poprzednio gopi o imieniu Nandimukhi. Niektrzy bhaktowie mwi, e by on poprzednio Prahlad Maharaj, lecz ri Kavikarnapura mwi, e jego ojciec, ivananda Sena, nie przyjmuje tego. Adi 10.114 Siedemdziesit sm gazi oryginalnego drzewa by Jagannatha Tirtha, siedemdziesit dziewit by bramin ri Janakinatha, osiemdziesit by Gopala Acarya, a osiemdziesit pierwsz by bramin Vaninatha. Adi 10.114 Znaczenie: Jagannatha Tirtha by jednym z dziewiciu gwnych sannyasinw, ktrzy byli towarzyszami Pana Caitanyi. Vaninatha Vipra by mieszkacem Canpahati, wioski w okrgu Burdwan w pobliu miasta Navadvipy, stacji policyjnej Purvasthali i poczty Samudragady. Tamtejsza witynia bya bardzo zaniedbana, lecz zostaa odnowiona w roku bengalskim 1328 przez ri Paramananda Brahmacari, jednego z uczniw ri Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury, ktry zreorganizowa seva-puj (wielbienie w wityni) i odda wityni pod zarzd ri Caitanya Mathy ze ri Mayapur. W wityni, tak jak istnieje teraz, Bstwo ri Gaura-Gadadhary wielbione jest cile z zasadami pism objawionych. Canpahati znajduje si w odlegoci dwch mil tak od Samudragady, jak i od stacji Navadvipy kolei wschodniej. Adi 10.115 Trzej bracia: Govinda, Madhava i Vasudeva byli osiemdziesit drug osiemdziesit trzeci i osiemdziesit czwart gazi drzewa. Pan Caitanya i Nityananda zwykli taczy w kirtanach urzdzanych przez nich. Adi 10.115 Znaczenie: Trzej bracia: Govinda, Madhava i Vasudeva Ghosh naleeli do rodziny kayastha. Govinda zaoy wityni Gopinatha w Agradvipie, gdzie mieszka. Madhava Ghosh by ekspertem w spenianiu kirtanu. Nikt w tym wiecie nie by w stanie z nim wspzawodniczy. By on znany jako piewak Vrndavany i by bardzo drogi ri Nityanandzie Prabhu. Powiedziane jest, e kiedy ci trzej bracia speniali sankirtan, Pan Caitanya i Nityananda taczyli w ekstazie. Wedug Gaura-ganoddea-dipiki (188) ci trzej bracia byli poprzednio Kalavati, Rasollas i Gunatung, ktre recytoway pieni skomponowane przez ri Viakha-gopi. Ci trzej bracia byli w jednej z siedmiu grup, ktre robiy kirtan, kiedy Pan ri Caitanya Mahaprabhu bra udzia w festiwalu Rathayatra w Jagannatha Puri. W ich grupie gwnym tancerzem by Vakrevara Pandita. ywo opisane jest to w Madhya-lili, Trzynastym Rozdziale, wersetach 42 i 43. Adi 10.116 Ramadasa Abhirama by cakowicie zaabsorbowany smakiem przyjani. Zrobi on flet z kija bambusowego o szesnastu kolankach. Adi 10.116 Znaczenie: Abhirama by mieszkacem Khanakula-krsnanagara. Adi 10.117 Z polecenia ri Caitanyi Mahaprabhu, trzech bhaktw towarzyszyo Panu Nityanandzie Prabhu, kiedy wraca do Bengalu, by naucza. Adi 10.118 Tymi trzema osobami byli: Ramadasa, Madhava i Vasudeva Ghosh. Govinda Ghosh jednake, ku swemu wielkiemu zadowoleniu, pozosta ze ri Caitany Mahaprabhu w Jagannatha Puri. Adi 10.119 Bhagavatacarya, Ciranjiva, ri Raghunandana, Madhavacarya, Kamalakanta i ri Yadunandana wszyscy byli gaziami drzewa Caitanyi. Adi 10.119 Znaczenie: ri Madhavacarya by mem crki Pana Nityanandy, Gangadevi. Przyj on inicjacj od Purusottamy, gazi Nityanandy Prabhu. Powiedziane jest, e kiedy crka Nityanandy Prabhu polubia Madhavacary, Pan podarowa mu w posagu wiosk zwan Panjinagara. Jego witynia pooona jest w pobliu stacji kolejowej Jirat na wschodniej linii kolejowej. Wedug Gaura-ganoddea-dipiki (169) ri Madhavacarya by poprzednio gopi zwan Madhavi. Kamalakanta nalea do gazi ri Advaity Prabhu. Pene jego imi brzmiao Kamalakanta Vivasa. Adi 10.120 Jagai i Madhai, osiemdziesita dziewita i dziewidziesita ga drzewa, byli najwikszymi odbiorcami aski Pana Caitanyi. Ci dwaj bracia byli wiadkami, ktrzy dowiedli, e Pan Caitanya zosta prawidowo nazwany Patita-pavan, "wyzwolicielem upadych dusz". Adi 10.120 Znaczenie: W Gaura-ganoddea-dipice (115) jest powiedziane, e dwaj bracia Jagai i Madhai byli poprzednio odwiernymi o imionach Jaya i Vijaya, ktrzy pniej stali si Hiranyaks i Hiranyakaipu. Jagai i Madhai urodzili si w szanowanych rodzinach bramiskich, lecz przyjli profesj zodziei i rozbjnikw i w ten sposb uwikali si we wszelkiego rodzaju niepodane czyny, szczeglnie uwodzenie kobiet, intoksykacj i hazard. Pniej, dziki asce Pana Caitanyi Mahaprabhu i ri Nityanandy Prabhu, zostali inicjowani i otrzymali sposobno intonowania maha-mantry Hare Krsna. W rezultacie tego intonowania dwaj bracia stali si pniej wzniosymi bhaktami Pana Caitanyi Mahaprabhu. Potomkowie Madhai yj nadal i s oni szanowanymi braminami. Grobowce tych dwch braci, Jagai i Madhai, znajduj si w miejscu znanym jako Ghosahata, czyli Madhaitala-grama, ktre jest usytuowane okoo mili na poudnie od Katwy. Powiedziane jest, e w miejscu tym okoo 200 lat temu ri Gopicarana dasa Babaji zaoy wityni Nitai-Gaura. Adi 10.121 Opisaem pokrtce bhaktw Pana Caitanyi w Bengalu. W rzeczywistoci Jego bhaktowie s niezliczeni. Adi 10.122 Szczeglnie wymieniem wszystkich tych bhaktw, poniewa towarzyszyli oni Panu Caitanyi Mahaprabhu w Bengalu i Orissie i suyli Mu na wiele sposobw.

41

Adi 10.122 Znaczenie: Wikszo bhaktw Pana Caitanyi mieszkaa w Bengalu i Orissie. Tak wic znani byli oni jako oriya i gaudiya. Obecnie jednake, dziki asce Pana Caitanyi Mahaprabhu, Jego kult propagowany jest na caym wiecie i najprawdopodobniej w przyszej historii ruchu Pana Caitanyi, Europejczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy, Poudniowi Amerykanie, Azjaci i ludzie z caego wiata bd sawieni jako bhaktowie Pana Caitanyi. Midzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Krsny ju wznioso ogromn wityni w Mayapur, Navadvipie, ktr odwiedzaj bhaktowie ze wszystkich czci wiata, tak jak przepowiedzia to Pan Caitanya Mahaprabhu i przewidzia ri Bhaktivinoda Thakura. Adi 10.123 Pragn pokrtce opisa niektrych bhaktw Pana Caitanyi Mahaprabhu w Jagannatha Puri. Adi 10.124-126 Spord bhaktw, ktrzy towarzyszyli Panu w Jagannatha Puri, dwch - Paramananda Puri i Svarupa Damodara - byli sercem i dusz Pana. Pomidzy innymi bhaktami byli Gadadhara, Jagadananda, ankara, Vakrevara, Damodara Pandita, Thakura Haridasa, Raghunatha Vaidya i Raghunatha dasa. Adi 10.124-126 Znaczenie: Caitanya-bhagavata, Pity Rozdzia Antya-lili oznajmia, e Raghunatha Vaidya przyszed zobaczy si ze ri Caitany Mahaprabhu, kiedy Pan przebywa w Panihati. By on wielkim bhakt i posiada wszelkie dobre cechy. Wedug Caitanya-bhagavata by on poprzednio Revati, on Balaramy. Kady, na kogo spojrza, osiga wiadomo Krsny. Mieszka nad morzem w Jagannatha Puri i skompilowa ksik pod tytuem Sthana-nirupana. Adi 10.127 Wszyscy ci bhaktowie byli towarzyszami Pana od samego pocztku i kiedy Pan zamieszka w Jagannatha Puri, pozostali tam, aby Mu wiernie suy. Adi 10.128 Wszyscy bhaktowie, ktrzy mieszkali w Bengalu, zwykli odwiedza Jagannatha Puri, aby zobaczy Pana. Adi 10.129 Teraz pragn wyliczy bhaktw z Bengalu, ktrzy jako pierwsi przybyli zobaczy Pana w Jagannatha Puri. Adi 10.130 By tam Sarvabhauma Bhattacarya, jedna z najwikszych gazi drzewa Pana, i m jego siostry, ri Gopinathacarya. Adi 10.130 Znaczenie: Oryginalnym imieniem Sarvabhauma Bhattacaryi byo imi Vasudeva Bhattacarya. Miejsce jego narodzin, ktre jest znane jako Vidyanagara, znajduje si okoo dwch i p mili od stacji kolejowej Navadvipa, czy stacji kolejowej Canpahati. Jego ojciec by synnym czowiekiem i nosi imi Mahevara Viarada. Powiedziane jest, e w tym czasie w Indiach Sarvabhauma Bhattacarya by najwikszym logikiem. W Mithili w Bihar zosta studentem wielkiego profesora Paksadhara Miry, ktry nie pozwala adnemu studentowi zapisywa swych objanie logiki. Sarvabhauma Bhattacarya by jednake tak utalentowany, e nauczy si objanie na pami i kiedy pniej powrci do Navadvipy, zaoy szko studiowania logiki, w ten sposb zmniejszajc znaczenie Mithili. Studenci z rnych czci Indii nadal przybywaj do Navadvipy, by studiowa logik. Wedug pewnych autorytatywnych opinii studentem Sarvabhauma Bhattacaryi by rwnie sawny logik Raghunatha iromani. W rzeczywistoci Sarvabhauma Bhattacarya zosta liderem wszystkich studentw logiki. Chocia by on grhasth (gospodarzem domu), naucza logiki nawet wielu sannyasinw. W Jagannatha Puri rozpocz on szko studiw nad filozofi Vedanty, ktrej by wielkim uczonym. Kiedy Sarvabhauma Bhattacarya spotka ri Caitany Mahaprabhu, poradzi Panu, aby nauczy si od niego filozofii Vedanty, lecz pniej sam sta si studentem Pana Caitanyi Mahaprabhu, aby zrozumie prawdziwe znaczenie Vedanty. Sarvabhauma Bhattacarya mia szczcie ujrzenia szecioramiennej formy Pana Caitanyi znanej jako Sadbhuja. Bstwo Sadbhuja nadal znajduje si w jednym kocu wityni Jagannatha. W tej czci wityni codziennie odbywa si sankirtan. To spotkanie Sarvabhauma Bhattacaryi z Panem Caitany Mahaprabhu zostao ywo opisane w Szstym Rozdziale Madhya-lili. Sarvabhauma Bhattacarya napisa ksik pod tytuem Caitanya-ataka. Spord stu wersetw tej ksiki, bardzo sawnymi pomidzy Gaudiya Vaisnavami s dwa wersety rozpoczynajce si sowami vairagya-vidya-nijabhaktiyoga. Gaura-ganoddea-dipika (119) oznajmia, e Sarvabhauma Bhattacarya by inkarnacj Brhaspatiego, uczonego z planet niebiaskich. Gopinatha Acarya, ktry nalea do szanowanej rodziny bramiskiej, by rwnie mieszkacem Navadvipy i bezustannym towarzyszem Pana. By on mem siostry Sarvabhauma Bhattacaryi. Gaura-ganoddea-dipika (178) opisuje, e by on poprzednio gopi o imieniu Ratnavali. Wedug opinii innych by on inkarnacj Brahmy. Adi 10.131 Na licie bhaktw z Jagannatha Puri [rozpoczynajcej si od Paramanandy Puri, Svarupy Damodary, Sarvabhauma Bhattacaryi i Gopinatha Acaryi], Kai Mira by pitym, Pradyumna Mira by szstym, a Bhavananda Raya - sidmym. Pan Caitanya czerpa wielk przyjemno ze spotka z nimi. Adi 10.131 Znaczenie: W Jagannatha Puri Pan Caitanya mieszka w domu Kai Miry, ktry by kapanem krla. Pniej dom ten zosta odziedziczony przez Vakrevara Pandit, a nastpnie przez jego ucznia Gopalaguru Gosvamiego, ktry zainstalowa tam Bstwo Radhakanta. Gaura-ganoddea-dipika (193) oznajmia, e Kai Mira by poprzednio gopi we Vrndavanie o imieniu Krsnavallabha. Pradyumna Mira, mieszkaniec Orissy, by wielkim bhakt Pana Caitanyi Mahaprabhu. Pradyumna Mira narodzi si w rodzinie bramiskiej, a Ramananda Raya w niebramiskiej, jednake Pan Caitanya Mahaprabhu poradzi Pradyumna Mirze, by przyjmowa instrukcje od Ramananda Rayi. Wydarzenie to opisane jest w Pitym Rozdziale Antya-lili. Bhavananda Raya by ojcem ri Ramananda Rayi. Jego siedziba znajdowaa si w Alalanatha (Brahmagiri), pooonym okoo dwanacie mil na zachd od Jagannatha Puri. Jeli chodzi o jego kast, to nalea do spoecznoci karana w Orissie, ktrej czonkowie byli czasami znani jako kayasthowie, a czasami jako udrowie, lecz on by zarzdc Madrasu pod nadzorem krla Prataparudry z Jagannatha Puri. Adi 10.132 Obejmujc Raya Bhavanand, Pan oznajmi mu: "Poprzednio pojawie si jako Pandu, a twoich piciu synw byo Pandavami."

42

Adi 10.133 Picioma synami Bhavananda Rayi byli: Ramananda Raya, Pattanayaka Gopinatha, Kalanidhi, Sudhanidhi i Nayaka Vaninatha. *Adi 10.134 ri Caitanya Mahaprabhu powiedzia Bhavananda Rayi: "Twych piciu synw jest Mymi drogimi bhaktami. Ramananda Raya i Ja jestemy jednym, chocia nasze ciaa s rne." Adi 10.134 Znaczenie: Gaura-ganoddea-dipika (120-124) oznajmia, e Ramananda Raya by poprzednio Arjun. Uwaany jest rwnie za inkarnacj gopi Lality, chocia w opinii innych by inkarnacj Viakhadevi. By najbardziej zaufanym bhakt Pana Caitanyi Mahaprabhu. ri Caitanya Mahaprabhu powiedzia: "Chocia jestem sannyasinem, Mj umys jest czasami zaniepokojony, gdy widz kobiet. Lecz Ramananda Raya przewysza Mnie, gdy zawsze jest spokojny nawet dotykajc kobiety." Jedynie Ramananda Raya by obdarzony prawem dotykania kobiety w ten sposb; nikt nie powinien go imitowa. Na nieszczcie s dranie, ktrzy imituj czynnoci Ramanandy Rayi. Nie potrzebujemy dyskutowa o nich wicej. W kocowych rozrywkach Pana Caitanyi Mahaprabhu, tak Ramananda Raya, jak i Svarupa Damodara zawsze recytowali odpowiednie wersety ze rimad-Bhagavatam, aby uspokoi Pana, gdy przeywa ekstaz rozki z Krsn. Powiedziane jest, e kiedy Pan Caitanya uda si do Poudniowych Indii, Sarvabhauma Bhattacarya poradzi Mu spotka si z Ramanand Ray, gdy oznajmi, e nie ma bhakty bardziej zaawansowanego w rozumieniu mioci maeskiej Krsny i gopi. Podrujc po Poudniowych Indiach, Pan Caitanya spotka Ramanand Ray na brzegu Godavari i w ich dugich dysputach Pan przyj pozycj studenta, a Ramananda Raya Go instruowa. Caitanya Mahaprabhu zakoczy te dysputy mwic: "Mj drogi Ramanando Rayo, obaj jestemy szalecami i dlatego spotkalimy si w zayy sposb na rwnym poziomie." Pan Caitanya poradzi Ramanandzie Rayi, aby zrezygnowa ze swej pozycji rzdowej i powrci do Jagannatha Puri, aby z Nim zamieszka. Chocia ri Caitanya Mahaprabhu nie zgodzi si spotka z Maharaj Prataparudr, poniewa by on krlem, to Ramananda Raya - uywajc podstpu Vaisnavy - zaaranowa spotkanie pomidzy Panem i krlem. Opisane jest to w Dwunastym Rozdziale Madhya-lili, w wersetach 41-57. ri Ramananda Raya by obecny podczas rozrywek wodnych Pana po festiwalu Rathayatra. Pan ri Caitanya Mahaprabhu uwaa ri Ramananda Ray i ri Sanatan Gosvamiego za rwnych w wyrzeczeniu, gdy chocia ri Ramanand Raya by grhasth zaangaowanym w sub rzdow, a ri Sanatana Gosvami by w wyrzeczonym porzdku i by zupenie nieprzywizany do czynnoci materialnych, obaj byli sugami Najwyszej Osoby Boga, stawiajcych Krsn w centrum wszystkich swych czynnoci. ri Ramananda Raya byk jedn z trzech i poowy osb, z ktrymi ri Caitanya Mahaprabhu dyskutowa najbardziej poufne tematy wiadomoci Krsny. Pan Caitanya Mahaprabhu poradzi Pradyumna Mirze, aby pozna nauk o Krsnie od ri Ramanandy Rayi. Tak jak Subala zawsze towarzyszy Krsnie w Jego rozrywkach z Radharani w krsna-lila, tak Ramananda Raya asystowa Panu Caitanyi Mahaprabhu w Jego uczuciach rozki z Krsn. ri Ramananda Raya by autorem Jagannatha-vallabha-nataki. Adi 10.135-136 Krl Prataparudra z Orissy, bhaktowie oryjscy Krsnananda i ivananda, Paramananda Mahapatra, Bhagavan Acarya, Brahmananda Bharati, ri ikhi Mahiti i Murari Mahiti bezustannie obcowali z Caitany Mahaprabhu, kiedy mieszka On w Jagannatha Puri. Adi 10.135-136 Znaczenie: Prataparudra Maharaja, ktry nalea do dynastii krlw Ganga i ktrego stolica znajdowaa si w Cuttak, by cesarzem Orissy i wielkim bhakt Pana Caitanyi Mahaprabhu. To dziki aranacji Ramananda Rayi i Sarvabhauma Bhattacaryi mg on suy Panu Caitanyi. W Gaura-ganoddea-dipice (118) powiedziane jest, e krl Indradyumna, ktry tysice lat temu zaoy wityni Jagannatha, pniej ponownie narodzi si w swej rodzinie jako Maharaja Prataparudra za czasw ri Caitanyi Mahaprabhu. Maharaja Prataparudra by tak potny jak krl Indra. Pod jego kierunkiem napisany zosta dramat pod tytuem Caitanya-candrodaya. W Caitanya-bhagavata, Pitym Rozdziale Antya-lili, Paramananda Mahapatra opisany jest w ten sposb: "Paramananda Mahapatra nalea do bhaktw, ktrzy narodzili si w Orissie i przyjli Caitany Mahaprabhu za jedyn wasno. Zawsze myla on o Caitanyi Mahaprabhu w ekstazie mioci maeskiej." Bhagavan Acarya, wielki uczony, by poprzednio mieszkacem Halisahary, lecz porzuci wszystko, aby zamieszka z Caitany Mahaprabhu w Jagannatha Puri. Jego zwizek z Caitany Mahaprabhu by przyjazny, jak zwizek chopca pasterza. By on zawsze przyjazny dla Svarupy Gosaniego, lecz by cakowicie oddany lotosowym stopom Caitanyi Mahaprabhu. Czasami zaprasza Caitany Mahaprabhu do swego domu. Bhagavan Acarya by bardzo liberalny i prosty. Jego ojciec, atananda Khan, by cakowitym materialist, a jego modszy brat, Gopala Bhattacarya, by zatwardziaym filozofem Mayavadi, ktry pilnie studiowa. Kiedy jego brat przyby do Jagannatha Puri, Bhagavan Acarya pragn posucha od niego o filozofii Mayavada, lecz Svarupa Damodara zabroni mu tego i na tym caa sprawa si skoczya. Pewnego razu przyjaciel Bhagavana Acaryi z Bengalu pragn zarecytowa mu napisan przez siebie sztuk, ktra bya przeciwna zasadom suby oddania, i chocia Bhagavan Acarya chcia zarecytowa t sztuk Panu Caitanyi Mahaprabhu, Svarupa Damodara, sekretarz Pana, nie pozwoli mu na to. Pniej Svarupa Damodara wykaza w tej sztuce wiele bdw i niezgodnoci z konkluzj suby oddania i autor uwiadomi sobie bdy swego dziea i podporzdkowa si Svarupie Damodarze, bagajc o jego miosierdzie. Opisane to zostao w Pitym Rozdziale Antya-lili, wersetach od 91-166. Werset 189 Gaura-ganoddea-dipiki mwi, e ikhi Mahiti by poprzednio towarzyszk rimati Radharani o imieniu Ragalekha. Jego siostra Madhavi bya rwnie towarzyszk rimati Radharani i nazywaa si Kalakeli. ikhi Mahiti, Madhavi i ich brat Murari Mahiti byli nieskazitelnymi bhaktami ri Caitanyi Mahaprabhu i nie mogli zapomnie Go nawet na moment w swym yciu. Jest ksika w jzyku oryjskim zatytuowana Caitanya-carita-mahakavya, w ktrej znajduje si wiele opowiada o ikhi Mahiti. Jedno opowiadanie dotyczy jego ekstatycznego snu. ikhi Mahiti zawsze suy Panu w umyle. Pewnej nocy, zasn penic tak sub i jego brat i siostra przyszli go obudzi. W tym czasie by pogrony w ekstazie, poniewa mia cudowny sen, e Pan Caitanya - odwiedzajc wityni Jagannatha - wchodzi i ponownie wychodzi z ciaa Jagannatha i patrzy na Bstwo Jagannatha. Wic tu po obudzeniu obj swego brata i siostr i poinformowa ich: "Mj drogi bracie i moja droga siostro, miaem cudowny sen, ktry wam zaraz wyjani. Czynnoci Pana Caitanyi Mahaprabhu, syna matki aci, z pewnoci s najcudowniejsze. Ujrzaem, e kiedy Pan Caitanya odwiedzi wityni Jagannatha, wchodzi do ciaa Jagannatha i ponownie z niego wychodzi. Jeszcze nadal widz ten sen. Czy mylicie, e jestem umysowo chory? Nadal widz ten sam sen! A najwspanialsz rzecz byo to, e kiedy zbliyem si do Caitanyi Mahaprabhu, On obj mnie Swymi dugimi ramionami." Kiedy ikhi Mahiti przemawia tak do swego brata i siostry, mia

43

zy w oczach i jego gos zaamywa si. Tote bracia i siostra udali si do wityni Jagannatha i tam ujrzeli Pana Caitany w Jagamohana, patrzcego na pikno Bstwa ri Jagannatha, dokadnie tak jak we nie ikhi Mahitiego. Pan by tak wspaniaomylny, e natychmiast obj ikhi Mahitiego, wykrzykujc: "Jeste starszym bratem Murari!" Kiedy Pan w ten sposb go obj, ikhi Mahiti pogry si w ekstazie transcendentalnego szczcia. Tak wic on oraz jego brat i siostra zawsze angaowali si w sub dla Pana. Murari Mahiti, najmodszy brat ikhi Mahitiego, opisany zosta w Rozdziale Dziesitym Madhya-lili, wersecie 44. Adi 10.137 Madhavidevi, siedemnasta spord gwnych bhaktw, bya najmodsz siostr ikhi Mahitiego. Uwaa si, e poprzednio bya ona suc rimati Radharani. Adi 10.137 Znaczenie: Opis Madhavidevi znajduje si w Antya-lili Caitanya-caritamrty, w Rozdziale Drugim, wersetach 104-106. ri Caitanya Mahaprabhu uwaa j za jedn ze sucych rimati Radharani. W tym wiecie Caitanya Mahaprabhu mia trzech i p zaufanych bhaktw. Tymi trzema byli: Svarupa Gosani, ri Ramananda Raya i ikhi Mahiti, a siostra ikhi Mahitiego, Madhavidevi, bdc kobiet uwaana jest za poow. Tak wic wiadomo, e ri Caitanya Mahaprabhu mia trzech i p zaufanych bhaktw. Adi 10.138 Brahmacari Kaivara by uczniem Ivary Puri, a innym jego drogim uczniem by ri Govinda. Adi 10.138 Znaczenie: Govinda by osobistym sug ri Caitanyi Mahaprabhu. W Gaura-ganoddea-dipice, wersecie 137 powiedziane jest, e sudzy z Vrndavany poprzednio nazywani Bhrngara i Bhangura stali si Kaivar i Govind w rozrywkach Caitanyi Mahaprabhu. Govinda zawsze angaowa si w sub dla Pana, nawet jeli pocigao to za sob wielkie ryzyko. Adi 10.139 Na licie gwnych bhaktw z Nilacala [Jagannatha Puri], Kaivara by osiemnastym, a Govinda dziewitnastym. Obaj przybyli zobaczy Pana Caitany Mahaprabhu w Jagannatha Puri, otrzymawszy takie polecenie od Ivary Puri w chwili jego odejcia. Adi 10.140 Zarwno Kaivara, jak i Govinda byli brami duchowymi ri Caitanyi Mahaprabhu i dlatego Pan odda im odpowiedni szacunek, skoro tylko przybyli. Lecz poniewa Ivara Puri poleci im, aby penili osobist sub dla Caitanyi Mahaprabhu, Pan przyj ich sub. Adi 10.141 Govinda dba o ciao ri Caitanyi Mahaprabhu, podczas gdy Kaivara szed przed Panem, kiedy udawa si On do wityni, aby zobaczy Jagannatha. Adi 10.142 Kiedy Caitanya Mahaprabhu szed do wityni Jagannatha, Kaivara, bdc bardzo mocnym, rozpycha swymi rkami tumy, tak aby Caitanya Mahaprabhu mg przej nie bdc dotykanym przez innych. Adi 10.143 Ramai i Nandai, dwudziesty i dwudziesty pierwszy pomidzy wanymi bhaktami w Jagannatha Puri, zawsze, dwadziecia cztery godziny na dob, asystowali Govindzie, kiedy peni sub dla Pana. Adi 10.144 Kadego dnia Ramai napenia dwadziecia dwa ogromne naczynia na wod, podczas gdy Nandai osobicie pomaga Govindzie. Adi 10.144 Znaczenie: Gaura-ganoddea-dipika (139) oznajmia, e dwaj sudzy, ktrzy poprzednio dostarczali mleka i wody Panu Krsnie, w rozrywkach Caitanyi Mahaprabhu stali si Ramai i Nandai. Adi 10.145 Dwudziesty drugi bhakta, Krsnadasa, urodzi si w czystej i szanowanej rodzinie bramiskiej. Kiedy Pan Caitanya uda si w podr po Poudniowych Indiach, zabra ze sob Krsnadas. Adi 10.145 Znaczenie: Krsnadasa opisany jest w Madhya-lili, w Rozdziale Sidmym i Dziewitym. Uda si w podr ze ri Caitany Mahaprabhu, aby nie Jego naczynie na wod. W stanie Malabar, czonkowie kultu Bhattathari usiowali oczarowa Krsnadasa, dajc mu kobiet, ktra miaa go uwie, lecz chocia ri Caitanya Mahaprabhu ocali go przed tym niebezpieczestwem, to kiedy powrcili do Jagannatha Puri, poprosi Krsnadasa, aby tam pozosta. Pan nigdy nie by przychylny towarzyszom, ktrzy czuli atrakcj do kobiet. W ten sposb Krsnadasa straci osobiste towarzystwo Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 10.146 Jako bona fide bhakta, Balabhadra Bhattacarya, dwudziesty trzeci gwny towarzysz, wystpowa w roli brahmacarina ri Caitanyi Mahaprabhu, kiedy uda si On w podr do Mathury. Adi 10.146 Znaczenie: Balabhadra Bhattacarya dziaa jako brahmacarin, czyli osobisty asystent sannyasina. Sannyasin nie powinien gotowa. Na og sannyasin spoywa prasada w domu grhasthy, a pomaga mu przy tym brahmacarin. Sannyasin uwaany jest za mistrza duchowego, a brahmacarin - za jego ucznia. Balabhadra Bhattacarya wystpowa w roli brahmacarina dla ri Caitanyi Mahaprabhu, kiedy Pan podrowa do Mathury i Vrndavany. Adi 10.147 Bada Haridasa i Chota Haridasa, dwudziesty czwarty i dwudziesty pity bhakta w Nilacala, byli dobrymi piewakami, ktrzy zawsze towarzyszyli Panu Caitanyi. Adi 10.147 Znaczenie: Chota Haridasa zosta pniej wyczony z towarzystwa Pana Caitanyi Mahaprabhu, jak mwi o tym Rozdzia Drugi Antya-lili.

44

Adi 10.148 Pomidzy bhaktami, ktrzy mieszkali z Panem Caitany w Jagannatha Puri, Ramabhadra Acarya by dwudziestym szstym, Simhevara by dwudziestym sidmym, Tapana Acarya - dwudziestym smym, Raghunatha - dwudziestym dziewitym, a Nilambara - trzydziestym. Adi 10.149 Singabhatta by trzydziestym pierwszym, Kamabhatta - trzydziestym drugim, ivananda - trzydziestym trzecim, a Kamalananda - trzydziestym czwartym. Wszyscy suyli poprzednio ri Caitanyi Mahaprabhu w Bengalu, lecz pniej sudzy ci opucili Bengal, by mieszka z Panem w Jagannatha Puri. Adi 10.150 Acyutananda, trzydziesty pity bhakta, by synem Advaity Acaryi. On rwnie mieszka z Panem Caitany, przyjmujc schronienie Jego lotosowych stp w Jagannatha Puri. Adi 10.150 Znaczenie: Wzmianka o Acyutanandzie znajduje si w 13 wersecie Dwunastego Rozdziau Adi-lili. Adi 10.151 Nirloma Gangadasa i Visnudasa byli trzydziestym szstym i trzydziestym sidmym wrd bhaktw, ktrzy mieszkali w Jagannatha Puri jako sudzy ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 10.152-154 Gwnymi bhaktami z Varanasi byli: lekarz Candraekhara, Tapana Mira i Raghunatha Bhattacarya, syn Tapana Miry. Kiedy Pan Caitanya przyby do Varanasi po odwiedzeniu Vrndavany, przez dwa miesice mieszka w rezydencji Candraekhara Vaidyi i przyjmowa prasada w domu Tapana Miry. Adi 10.152-154 Znaczenie: Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu przebywa w Bengalu, Tapana Mira przyszed do Niego, aby dyskutowa o postpie duchowym. W ten sposb otrzyma ask Pana Caitanyi Mahaprabhu i otrzyma inicjacj hari-nama. Nastpnie, z polecenia Pana, Tapana Mira zamieszka w Varanasi i kiedy Pan Caitanya odwiedzi Varanasi, zatrzyma si w jego domu. Adi 10.155 Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu przebywa w domu Tapana Miry, Raghunatha Bhatta, ktry by wwczas chopcem, my Jego naczynia i masowa Mu nogi. Adi 10.156 Kiedy Raghunatha dors i sta si modziecem, odwiedzi Pana Caitany Mahaprabhu w Jagannatha Puri i pozosta tam przez osiem miesicy. Czasami ofiarowywa Panu prasada. Adi 10.157 Pniej, z polecenia Pana Caitanyi, Raghunatha uda si do Vrndavany i pozosta tam pod opiek rila Rupy Gosvamiego. Adi 10.158 Kiedy przebywa ze rila Rup Gosvamim, jego zajciem byo recytowanie dla niego rimadBhagavatam. W wyniku tej recytacji Bhagavatam, osign doskona mio do Krsny, pod wpywem ktrej zawsze by szalony. Adi 10.158 Znaczenie: Raghunatha Bhattacarya, czyli Raghunatha Bhatta Gosvami, jeden z szeciu Gosvamich, by synem Tapana Miry. Narodzi si okoo 1425 roku akabda i by ekspertem w recytowaniu rimad-Bhagavatam. W Trzecim Rozdziale Antya-lili jest powiedziane, e by on rwnie ekspertem w gotowaniu; wszystko, co gotowa, smakowao jak nektar. ri Caitanya Mahaprabhu z wielkim zadowoleniem przyjmowa gotowane przez niego poywienie i Raghunatha Bhatta zwyk przyjmowa resztki pokarmu pozostawione przez ri Caitany Mahaprabhu. Raghunatha Bhattacarya mieszka w Jagannatha Puri przez osiem miesicy, a nastpnie Pan Caitanya poleci mu, aby uda si do Vrndavany i przyczy do ri Rupy Gosvamiego. ri Caitanya Mahaprabhu poprosi Raghunatha Bhattacary, aby nie eni si, lecz pozosta brahmacarinem i rwnie poleci mu, by bezustannie czyta rimad-Bhagavatam. Tak wic uda si on do Vrndavany, gdzie jego zajciem byo recytowanie rimad-Bhagavatam rila Rupie Gosvamiemu. By on tak wielkim ekspertem w recytowaniu rimad-Bhagavatam, e kady werset recytowa w trzech melodiach. Kiedy Raghunatha Bhatta Gosvami mieszka ze ri Caitany Mahaprabhu, Pan pobogosawi go dajc mu orzechy betel ofiarowane Bstwu Jagannatha i girland tulasi, ktra wedug przekazu bya duga na czternacie okci. witynia Govindy zostaa wzniesiona na polecenie Raghunatha Bhatta Gosvamiego, wydane jednemu z jego uczniw. Raghunatha Bhatta Gosvami dostarczy wszystkich ornamentw Bstwu Govindzie. Nigdy nie mwi nonsensw ani nie rozmawia o sprawach wiatowych, lecz dwadziecia cztery godziny na dob sucha o Krsnie. Nigdy nie chcia sucha blunierstwa przeciwko Vaisnavie. Nawet jeli byy pewne rzeczy do krytykowania, zwyk mwi, e poniewa wszyscy Vaisnavowie zaangaowani s w sub dla Pana, nie przeszkadzaj mu ich wady. Pniej Raghunatha Bhatta Gosvami mieszka w maej chatce nad Radhakund. W Gaura-ganoddea-dipice, wersecie 185 powiedziane jest, e Raghunatha Bhatta Gosvami by poprzednio gopi o imieniu Raga-manjari. Adi 10.159 W ten sposb wymieniam jedynie cz spord niezliczonych bhaktw Pana Caitanyi. Cakowite opisanie ich nie jest rzecz moliw. Adi 10.160 Z kadej gazi drzewa wyrosy setki i tysice podgazi uczniw uczniw-wnukw. Adi 10.160 Znaczenie: Pragnieniem Pana Caitanyi Mahaprabhu byo, aby Jego kult rozszerzy si na caym wiecie. Dlatego bardzo potrzebnych jest wielu, wielu uczniw gazi sukcesji uczniw ri Caitanyi Mahaprabhu. Jego kult powinien zosta rozpropagowany nie tylko w kilku wioskach czy w Bengalu albo Indii, lecz na caym wiecie. Jest to godny poaowania fakt, e zadowoleni z siebie tzw. bhaktowie krytykuj czonkw Midzynarodowego Towarzystwa wiadomoci Krsny za przyjmowanie sannyasy i szerzenie kultu Pana Caitanyi na caym wiecie. Naszym interesem nie jest krytykowanie kogokolwiek, lecz poniewa oni usiuj znale jaki bd w tym ruchu, musimy stwierdzi prawd. ri Caitanya Mahaprabhu chcia, by bhaktowie byli na caym wiecie i rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura i rila Bhaktivinoda

45

Thakura rwnie to potwierdzili. To zgodnie z ich wol ruch ISKCON-u szerzy si na caym wiecie. Prawdziwi bhaktowie Pana Caitanyi Mahaprabhu musz by dumni z szerzenia si ruchu wiadomoci Krsny, a nie zoliwie krytykowa jego dziaalno propagandow. Adi 10.161 Kada ga i podga drzewa pena jest niezliczonych owocw i kwiatw. Zatapiaj one wiat wodami mioci do Krsny. Adi 10.162 Kada z gazi bhaktw ri Caitanyi Mahaprabhu ma nieograniczon duchow moc i chwa. Nawet gdyby kto posiada tysice ust, to nie byby w stanie opisa zasigu ich dziaania. Adi 10.163 Pokrtce opisaem bhaktw Pana Caitanyi Mahaprabhu z rnych miejsc. Nawet Pan esa, ktry ma tysice ust, nie byby w stanie wyliczy ich wszystkich. Adi 10.164 Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady. W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Dziesitego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty opisujcego gwny pie drzewa Caitanyi, Jego gazie i podgazie.

ROZDZIA XI

Ekspansje pana Nityanandy


Tak jak Dziesity Rozdzia opisuje gazie i podgazie Pana Caitanyi Mahaprabhu, tak w tym Jedenastym Rozdziale wymienione zostay gazie i podgazie ri Nityanandy Prabhu. Adi 11.01 Po ofiarowaniu pokonw wszystkim bhaktom ri Nityanandy Prabhu, ktrzy s jak trzmiele zbierajce mid z Jego lotosowych stp, postaram si opisa tych, ktrzy s najwaniejsi. Adi 11.02 Wszelka chwaa ri Caitanyi Mahaprabhu! Chwalebny jest kady, kto przyj schronienie Jego lotosowych stp. Adi 11.03 Wszelka chwaa ri Advaicie Prabhu, Nityanandzie Prabhu i wszystkim bhaktom Pana Caitanyi Mahaprabhu! Adi 11.04 ri Nityananda Prabhu jest najwysz gazi niezniszczalnego drzewa wiecznej mioci do Boga, ri Krsny Caitanyi Mahaprabhu. Ofiarowuj me pene szacunku pokony wszystkim podgaziom tej najwyszej gazi. Adi 11.05 ri Nityananda Prabhu jest niezwykle cik gazi drzewa ri Caitanyi. Z gazi tej wyroso wiele gazi i podgazi.

Adi 11.06 Podlewane pragnieniem ri Caitanyi Mahaprabhu, te gazie i podgazie rozrosy si w sposb nieograniczony i cay wiat pokryy owocami i kwiatami. Adi 11.07 Te gazie i podgazie bhaktw s niezliczone i nieograniczone. Kt byby w stanie je zliczy? Dla wasnego oczyszczenia postaram si wyliczy jedynie najwaniejsze spord nich. Adi 11.07 Znaczenie: Nie naley pisa ksiek czy esejw na tematy transcendentalne dla materialnego imienia, sawy czy korzyci. Transcendentalna literatura musi by pisana pod kierunkiem wyszego autorytetu, poniewa nie jest ona przeznaczona dla materialnych celw. Jeli kto stara si pisa pod kierunkiem wyszego autorytetu, oczyszcza si. Wszystkie czynnoci wiadome Krsny powinny by podejmowane w celu wasnego oczyszczenia (apana odhite), a nie dla materialnego zysku. Adi 11.08 Po Nityanandzie Prabhu, najwiksz gazi jest Virabhadra Gosani, ktry ma rwnie niezliczone gazie i podgazie. Niemoliwoci jest opisanie ich wszystkich. Adi 11.08 Znaczenie: rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura opisuje Virabhadr Gosaniego jako bezporedniego syna rila Nityanandy Prabhu i ucznia Jahnava-devi. W 67 wersecie Gaura-ganoddea-dipiki wspomniany jest on jako inkarnacja Ksirodakaayi Visnu. Zatem Virabhadra Gosani nie jest rny od ri Krsny Caitanyi Mahaprabhu. W wiosce o nazwie Jhamatapura w okrgu Hugali Virabhadra Gosani mia ucznia o imieniu Yadunathacarya, ktry mia dwie crki - prawdziw crk o imieniu rimati i przybran crk o imieniu Narayani. Obie te crki wyszy za m i wspomniane s one w Bhaktiratnakara, Rozdziale Trzynastym. Virabhadra Gosani mia trzech uczniw, ktrzy uchodz za jego synw: Gopijanavallabha, Ramakrsna i Ramacandra. Najmodszy, Ramacandra, nalea do dynastii andilya i jego nazwisko brzmiao

46

Vatavyala. Zaoy rodzin w Khadadaha, a czonkowie jej znani s jako gosvami Khadadahy. Najstarszy ucze, Gopijanavallabha, by mieszkacem wioski znanej jako Lata, w pobliu stacji kolejowej Manakara w okrgu Burdwan. Drugi, Ramakrsna, mieszka w pobliu Maladaha w wiosce nazywanej Gayeapura. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauwaa, e poniewa ci trzej uczniowie naleeli do rnych gotr, czyli dynastii, i rwnie mieli rne nazwiska i mieszkali w odmiennych miejscach, niemoliwoci jest przyjcie ich za prawdziwych synw Virabhadry Gosaniego. Ramacandra mia czterech synw, z ktrych najstarszym by Radhamadhava, ktrego trzeci syn nazywa si Yadavendra. Synem Yadavendry by Nandakiora, synem Nandakiory by Nidhikrsna, synem Nidhikrsny by Caitanyacanda, ktry mia syna o imieniu Krsnamohana, majcego syna o imieniu Jaganmohana, ktrego z kolei synem by Vrajanatha, a jego synem by yamalala Gosvami. Jest to drzewo genealogiczne potomkw Virabhadry Gosaniego podane przez Bhaktisiddhant Sarasvati Thakur. Adi 11.09 Chocia Virabhadra Gosani by Najwysz Osob Boga, przedstawia Siebie jako wielkiego bhakt. I chocia Najwysza Osoba Boga jest transcendentalny do wszystkich nakazw wedyjskich, cile przestrzega On wedyjskich rytuaw. Adi 11.10 Jest On gwn kolumn w sali suby oddania wzniesionej przez ri Caitany Mahaprabhu. Wewntrz Siebie wiedzia, e dziaa jako Najwyszy Pan Visnu, lecz zewntrznie by wolny od dumy. Adi 11.11 To dziki chwalebnemu miosierdziu ri Virabhadry Gosaniego ludzie na caym wiecie maj teraz sposobno intonowania imion Caitanyi i Nityanandy. Adi 11.12 Dlatego przyjmuj schronienie lotosowych stp Virabhadry Gosaniego, tak by dziki Jego miosierdziu me wielkie pragnienie napisania ri-Caitanya-caritamrty byo waciwie kierowane. Adi 11.13 Ze ri Virabhadr Gosanim zawsze pozostawali dwaj bhaktowie Pana Caitanyi, o imionach ri Ramadasa i Gadadhara dasa. Adi 11.13 Znaczenie: ri Ramadasa, pniej znany jako Abhirama Thakura, by jednym z dwunastu gopala, chopcw pasterzy, ri Nityanandy Prabhu. Werset 126 Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, e ri Ramadasa by poprzednio ridam. Opis rila Abhirama Thakury znajduje si w Czwartym Rozdziale Bhakti-ratnakara. Z polecenia ri Nityanandy Prabhu, Abhirama Thakura zosta wielkim acary i nauczajcym suby oddania kultu Caitanyi. By on osob bardzo wpywow i niewielbiciele bardzo si go obawiali. Obdarzony moc przez ri Nityanand Prabhu, zawsze by pogrony w ekstazie i by niezwykle askawy dla wszystkich upadych dusz. Powiedziane jest, e jeli ofiarowa pokony jakiemukolwiek kamieniowi poza alagrama-ila, kamie ten pka. Dziesi mil na poudniowy zachd od stacji kolejowej Canpadanga na linii wskotorowej z Howrah w Kalkucie do Amty, wioski w okrgu Hugali, znajduje si mae miasteczko nazywane Khanakula-krsnanagara, gdzie usytuowana jest witynia Abhirama Thakury. Podczas pory deszczowej, kiedy teren ten jest zalany wod, ludzie musz przedostawa si tam inn lini, ktra teraz nazywa si kolej poudniowo-wschodni. Na linii tej znajduje si stacja nazywana Kolaghata, z ktrej parowcem mona przedosta si do Ranicaka. Khanakula znajduje si o siedem i p mili na pnoc od Ranicaka. witynia Abhirama Thakury usytuowana jest w Krsnanagara, ktra znajduje si w pobliu kula (brzegu) Khana (rzeki Dvarakevara); dlatego miejsce to znane jest jako Khanakula-krsnanagara. Przed wityni ronie drzewo bakula. Miejsce to znane jest jako Siddha-bakula-kunja. Powiedziane jest, e kiedy Abhirama Thakura tam przyby, usiad pod tym drzewem. W Khanakulakrsnanagara corocznie w miesicu caitra (marzec-kwiecie) w krsna-saptami, sidmego dnia ubywajcego ksiyca, odbywa si wielki jarmark. Na festiwal ten przybywaj setki i tysice ludzi. witynia Abhirama Thakury ma bardzo star histori. Bstwo tej wityni znane jest jako Gopinatha. W pobliu wityni mieszka wiele rodzin sevaita. Powiedziane jest, e Abhirama Thakura mia bat, i jeli kogo nim dotkn, osoba ta stawaa si wzniosym bhakt Krsny. Pomidzy jego uczniami najsynniejszym i najdroszym by riman rinivasa Acarya, lecz jest rzecz wtpliw, czy by on jego inicjowanym uczniem. Adi 11.14-15 Kiedy Nityananda Prabhu otrzyma polecenie, by uda si do Bengalu w celu nauczania, ci dwaj bhaktowie [ri Ramadasa i Gadadhara dasa] otrzymali nakaz, by uda si z Nim. Tak wic czasami zaliczani s do bhaktw Pana Caitanyi, a czasami do bhaktw Pana Nityanandy. Rwnie Madhava i Vasudeva Ghosh naleeli jednoczenie do obu grup bhaktw. Adi 11.14-15 Znaczenie: W pobliu stacji kolejowej Agradvipa i Patuli w okrgu Burdwan znajduje si miejsce nazywane Danihata, gdzie nadal znajduje si Bstwo ri Gopinathaji. Bstwo to przyjo Govind Ghosh za Swego ojca. Nawet do dzisiaj Bstwo to spenia ceremoni raddha w rocznic mierci Govindy Ghosh. witynia tego Bstwa zarzdzana jest przez rodzin rajavama z Krsnanagary, ktrej czonkowie s potomkami Raja Krsnacandry. Kadego roku w miesicu vaiakha, podczas ceremonii baradola, to Bstwo Gopinatha jest zabierane do Krsnanagary. Ceremonia ta speniana jest z jedenastoma innymi Bstwami, a nastpnie ri Gopinathaji zabierany jest z powrotem do wityni w Agradvipie. Adi 11.16 Ramadasa, jedna z gwnych gazi, peen by braterskiej mioci do Boga. Zrobi flet z kija z szesnastoma skami.

Adi 11.17 rila Gadadhara dasa by zawsze cakowicie pogrony w ekstazie jako gopi. W jego domu Pan Nityananda wystawi dramat Danakeli. Adi 11.18 ri Madhava Ghosh by gwn osob w kirtanie. Kiedy piewa, Nityananda Prabhu taczy.

47

Adi 11.19

Kiedy Vasudeva Ghosh prowadzi kirtan, opisujc Pana Caitany i Nityanand, syszc to nawet kamie i drewno topniay.

Adi 11.20 Wiele niezwykych czynnoci speni Murari, wielki bhakta Pana Caitanyi Mahaprabhu. Czasami w swej ekstazie uderza w policzek tygrysa, a czasami bawi si z jadowit mij. Adi 11.20 Znaczenie: Murari Caitanya dasa narodzi si w wiosce Sarvrndavana-pura, ktra znajduje si okoo dwch mil od stacji Galai na linii Burdwan. Kiedy Murari Caitanya dasa przyby do Navadvipy, osiedli si w wiosce Modadruma, czyli Maugachi-grama. W tym czasie zasyn jako arnga albo Saranga Murari Caitanya dasa. Potomkowie jego rodziny nadal rezyduj w Sarer Pata. W Caitanya-bhagavata, Pitym Rozdziale Antya-lili, znajduje si nastpujce stwierdzenie: "Murari Caitanya dasa nie mia materialnych cech cielesnych, gdy by on cakowicie duchowy. Tak wic czasami ciga tygrysy w dungli traktowa je jak koty i psy. Uderza tygrysa w policzek i bra na kolana jadowit mij. Nie obawia si o swe zewntrzne ciao, o ktrym cakowicie zapomina. Przez dwadziecia cztery godziny na dob mg intonowa maha-mantr Hare Krsna czy mwi o Panu Caitanyi i Nityanandzie. Czasami pozostawa zanurzony w wodzie przez dwa czy trzy dni, lecz nie odczuwa adnej cielesnej niewygody. Tak wic zachowywa si prawie jak kamie czy drewno, lecz zawsze wykorzystywa sw energi do intonowania maha-mantry Hare Krsna. Nikt nie jest w stanie opisa jego szczeglnych cech, lecz wiadomo, e gdziekolwiek Murari Caitanya dasa udawa si, stwarza tak atmosfer, e owieca wszystkich obecnych w wiadomoci Krsny." Adi 11.21 Wszyscy towarzysze Pana Nityanandy byli poprzednio chopcami pasterzami we Vrajabhumi. Ich symbolicznymi reprezentacjami byy noszone przez nich rogi i kije, ich pasterskie szaty i pawie pira na gowach. Adi 11.21 Znaczenie: Na licie zwolennikw Pana Nityanandy znajduje si rwnie Jahnava-mata. Zostaa ona opisana w 66 wersecie Gaura-ganoddea-dipiki jako Ananga-manjari z Vrndavany. Wszyscy bhaktowie bdcy zwolennikami Jahnavamaty s zaliczani do bhaktw ri Nityanandy Prabhu. Adi 11.22 Lekarz Raghunatha, znany rwnie jako Upadhyaya, by tak wielkim bhakt, e jedynie poprzez ujrzenie go mona byo rozbudzi sw upion mio do Boga.

Adi 11.23 Sundarananda, inna ga ri Nityanandy Prabhu, by najbliszym sug Pana Nityanandy. W jego towarzystwie Pan Nityananda Prabhu odczuwa ycie Vrajabhumi. Adi 11.23 Znaczenie: W Caitanya-bhagavata, Szstym Rozdziale Antya-lili powiedziane jest, e Sundarananda by oceanem mioci do Boga i gwnym towarzyszem ri Nityanandy Prabhu. Gaura-ganoddea-dipika oznajmia, e w krsna-lila by on Sudam. Tak wic by on jednym z dwunastu chopcw pasterzy, ktrzy zstpili z Balaram, kiedy pojawi si On jako ri Nityananda Prabhu. wite miejsce, gdzie mieszka Sundarananda, znajduje si w wiosce znanej jako Mahea-pura, pooonej okoo czternacie mil na wschd od stacji kolejowej Majadiya, na wschodniej drodze kolejowej z Kalkuty do Burdwan. Miejsce to znajduje si w okrgu Jeshore, ktry naley teraz do Bangladeszu. Jeli chodzi o relikty tej wioski, to zachowa si jedynie stary dom mieszkalny Sundaranandy. Na kocu tej wioski mieszka baula (pseudo-Vaisnava), a wszystkie budynki, zarwno witynie, jak i domy, wygldaj na nowo wzniesione. W Maheapurze znajduj si Bstwa ri Radhavallabha i ri ri Radharamana. W pobliu wityni jest maa rzeka nazywana Vetravati. Sundarananda Prabhu by naisthika-brahmacarinem, czyli nie by onaty w przecigu swego ycia. Tote poza swymi uczniami nie mia bezporednich potomkw, lecz potomkowie jego rodziny nadal mieszkaj w wiosce znanej jako Mangaladihi w okrgu Birbhum. W tej samej wiosce znajduje si witynia Balaramy i Bstwo to jest regularnie czczone. Oryginalne Bstwo Maheapury, Radhavallabha, zostao zabrane przez Saidabad Gosvamich z Berhampur, a od kiedy zostay zainstalowane Bstwa obecne, wielbieniem ich zajmuje si rodzina Zamindara z Maheapury. Podczas peni ksiyca w miesicu magha (stycze-luty), regularnie obchodzona jest rocznica odejcia Sundaranandy i na festiwal ten przybywaj ludzie z ssiednich terenw. Adi 11.24 Powiedziane jest, e Kamalakara Pippalai by trzecim gopalem. Jego zachowanie i mio do Boga byy niezwyke i dziki temu sawiony jest na caym wiecie. Adi 11.24 Znaczenie: Werset 128 Gaura-ganoddea-dipiki opisuje Kamalakar Pippalai jako trzeciego gopala. Poprzednio nazywa si Mahabala. Kamalakara Pippalai zainstalowa Bstwa Jagannatha w Mahea w ri Ramapura. Wioska Mahea znajduje si okoo dwch i p mili od stacji kolejowej ri Ramapura. A oto genealogia rodziny Kamalakara Pippalai. Kamalakara Pippalai mia syna zwanego Caturbhuja, ktry mia dwch synw o imionach Narayana i Jagannatha. Narayana mia jednego syna zwanego Jagadanand, ktrego synem by Rajivalocana. Za czasw Rajivalocany, finanse byy niewystarczajce do wielbienia Bstwa Jagannatha i powiedziane jest, e Nawab Daccy, Shah Suja, w roku bengalskim 1060 podarowa 1185 bigha ziemi. Poniewa ziemia naleaa do Jagannatha, wioska nazywana bya Jagannatha-pura. Powiedziane jest, e Kamalakara Pippalai opuci dom i dlatego jego modszy brat Nidhipati Pippalai poszukiwa go i po pewnym czasie odnalaz go w wiosce Mahea. Nidhipati Pippalai zrobi co mg, by przyprowadzi swego starszego brata do domu, lecz on nie chcia powrci. Wskutek tego Nidhipati Pippalai, ze wszystkimi czonkami swej rodziny, przyby do Mahea, by si tam osiedli. Czonkowie tej rodziny nadal mieszkaj w pobliu tej wioski. Ich imieniem rodowym jest Adhikari i s oni rodzin bramisk. A oto historia wityni Jagannatha w Mahea. Pewien bhakta o imieniu Dhruvananda poszed do Jagannatha Puri, aby zobaczy Pana Jagannatha, Balaram i Subhadr, pragnc ofiarowa Jagannathaji pokarm, ktry sam ugotowa. Poniewa takie byo jego pragnienie, pewnej nocy Jagannathaji pojawi si przed nim we nie i poprosi go, aby uda si do Mahea pooonego nad Gangesem i tam zacz wielbi Go w wityni. Tak wic Dhruvananda uda si do Mahea, gdzie ujrza trzy Bstwa - Jagannatha, Balaram i Subhadr - unoszce si w Gangesie. Wyowi te Bstwa, zainstalowa Je w maej chatce i z wielkim zadowoleniem wielbi Pana Jagannatha. Kiedy zestarza si, bardzo pragn przekaza t odpowiedzialno komu godnemu zaufania i we nie otrzyma pozwolenie od Jagannatha Prabhu, aby przekaza j osobie, ktr spotka nastpnego

48

ranka. Nastpnego ranka spotka Kamalakara Pippalai, ktry poprzednio by mieszkacem wioski Khalijuli pooonej na terenie Lasu Sundaravana w Bengalu i ktry by czystym Vaisnav, wielkim bhakt Pana Jagannatha. Tak wic przekaza mu odpowiedzialno za wielbienie Bstw. W ten sposb Kamalakara Pippalai zosta wielbicielem Pana Jagannatha i od tego czasu czonkowie jego rodziny otrzymali okrelenie Adhikari, ktre oznacza "ten, ktry jest upenomocniony do wielbienia Pana". Ci Adhikari nale do szanowanej rodziny bramiskiej. Nazwisko Pippalai nosi pi typw braminw wyszej klasy. Adi 11.25 Suryadasa Sarakhela i jego modszy brat Krsnadasa Sarakhela, obaj posiadali mocn wiar w Nityanand Prabhu. Byli zbiornikiem mioci do Boga. Adi 11.25 Znaczenie: W Dwunastym Rozdziale Bhakti-ratnakara powiedziane jest, e kilka mil od Navadvipy znajduje si miejsce nazywane aligrama, ktre byo rezydencj Suryadasa Sarakheli. By on zatrudniony jako sekretarz wczesnego rzdu muzumaskiego i w ten sposb zgromadzi duy majtek. Suryadasa mia czterech braci, ktrzy byli czystymi Vaisnavami. Vasudha i Jahnava byy crkami Suryadasa Sarakheli. Adi 11.26 Gauridasa Pandita, wzr najwzniolejszej suby oddania w mioci do Boga, posiada najwiksz moc otrzymywania i rozdawania takiej mioci. Adi 11.26 Znaczenie: Powiedziane jest, e Gauridasa Pandita by zawsze pod patronatem krla Krsnadasa, syna Harihody. Gauridasa Pandita mieszka w wiosce aligrama, ktra pooona jest kilka mil od stacji kolejowej Mudagacha, a pniej przenis si do Ambika-kalana. Werset 128 Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, e poprzednio by on Subal, jednym z przyjaci pasterzy Krsny i Balaramy we Vrndavanie. Gauridasa Pandita by modszym bratem Suryadasa Sarakheli i za pozwoleniem swego starszego brata przenis sw rezydencj nad brzeg Gangesu, gdzie mieszka w miecie zwanym Ambika-kalana. Oto imiona niektrych potomkw Gauridasa Pandity: (1) ri Nrsimha-caitanya, (2) Krsnadasa, (3) Visnudasa, (4) Bada Balarama dasa, (5) Govinda, (6) Raghunatha, (7) Badu Gangadasa, (8) Auliya Gangarama, (9) Yadavacarya, (10) Hrdayacaitanya, (11) Canda Haladara, (12) Mahea Pandita, (13) Mukuta Raya, (14) Bhatuya Gangarama, (15) Auliya Caitanya, (16) Kaliya Krsnadasa, (17) Patuya Gopala, (18) Bada Jagannatha, (19) Nityananda, (20) Bhavi, (21) Jagadia, (22) Raiya Krsnadasa i (22 i p) Annapurna. Najstarszy syn Gauridasa Pandity znany by jako wielki Balarama, a najmodszy jako Raghunatha. Synami Raghunathy byli Mahea Pandita i Govinda. Crka Gauridasa Pandity bya znana jako Annapurna. Wioska Ambika-kalana, pooona po przeciwnej stronie Gangesu naprzeciwko antipur, znajduje si dwie mile na wschd od stacji kolejowej Kalanakorta na wschodniej linii kolejowej. W Ambika-kalana znajduje si witynia wzniesiona przez Zamindara Burdwanu. Przed wityni ronie ogromne drzewo tamaryndowe i powiedziane jest, e pod tym drzewem Gauridasa Pandita spotka Pana Caitany Mahaprabhu. Miejsce, gdzie znajduje si witynia, znane jest jako Ambika, a poniewa znajduje si ono na terenie Kalany, wioska jest znana jako Ambika-kalana. Powiedziane jest, e w wityni tej nadal znajduje si kopia Bhagavad-gity napisana przez ri Caitany Mahaprabhu. Adi 11.27 Czynic Pana Caitany i Pana Nityanand Panami swego ycia, Gauridasa Pandita powici wszystko dla suby Pana Nityanandy, nawet swe zwizki rodzinne. Trzynastym wanym bhakt ri Nityanandy Prabhu by Pandita Purandara, ktry porusza si w oceanie mioci do Boga tak jak wzgrze Mandara.

Adi 11.28

Adi 11.28 Znaczenie: Pandita Purandara spotka ri Nityanand Prabhu w Khadadaha. Kiedy Nityananda Prabhu odwiedzi t wiosk, taczy w niezwyky sposb i ten taniec urzek Purandara Pandit. Pandita siedzia na wierzchoku drzewa, lecz ujrzawszy taczcego Nityanand, zeskoczy na ziemi i oznajmi, e jest Angad, jednym z bhaktw w obozie Hanumana podczas rozrywek Pana Ramacandry. Adi 11.29 Paramevara dasa, uwaany za pitego gopala w krsna-lila, cakowicie podporzdkowa si lotosowym stopom Nityanandy. Kady, kto pamita jego imi, Paramevara dasa, z atwoci otrzyma mio do Krsny. Adi 11.29 Znaczenie: Caitanya-bhagavata oznajmia, e Paramevara dasa, znany czasami jako Paramevari dasa, by yciem i dusz ri Nityanandy Prabhu. Ciao Paramevara dasa byo miejscem rozrywek Pana Nityanandy. Paramevara dasa, mieszkajcy przez jaki czas w wiosce Khadadaha, by zawsze pogrony w ekstazie chopca pasterza. Poprzednio by

49

on Arjun, przyjacielem Krsny i Balaramy. By on pitym pomidzy dwunastoma gopala. Towarzyszy rimati Jahnavadevi, kiedy speniaa ona festiwal w Kheturi. Bhakti-ratnakara oznajmia, e z polecenia rimati Jahnava-maty zainstalowa on Radha-Gopinatha w wityni Atapura w okrgu Hugali. Stacja Atapura znajduje si na wskotorowej linii kolejowej pomidzy Howrah i Amata. Inna witynia w Atapura, zaoona przez rodzin Mitra, znana jest jako witynia RadhaGovinda. Przed wityni, w bardzo atrakcyjnym miejscu pomidzy dwoma drzewami bakula i drzewem kadamba, znajduje si grobowiec Paramevari Thakury, a powyej niego jest otarz z krzewem tulasi. Powiedziane jest, e z drzewa kadamba wyrasta tylko jeden kwiat rocznie. Kwiat ten ofiarowywany jest Bstwu. Powiedziane jest, e Paramevari Thakura nalea do rodziny vaidya. Potomek jego brata obecnie spenia w wityni czynnoci wielbienia. Niektrzy z czonkw ich rodziny nadal mieszkaj w okrgu Hugali w pobliu poczty w Canditala. Potomkowie Paramevari Thakury przyjli wielu uczniw z rodzin bramiskich, ale poniewa potomkowie ci stopniowo przyjmowali zawd lekarzy, osoby o rodowodach bramiskich przestay zostawa ich uczniami. Tytuy rodowe potomkw Paramevari to Adhikari i Gupta. Na nieszczcie czonkowie jego rodziny nie wielbi Bstwa bezporednio; angauj w tym celu opacanych braminw. W wityni Baladeva i ri ri Radha-Gopinatha znajduj si na jednym tronie. Przypuszcza si, e Bstwo Baladevy zostao zainstalowane pniej, poniewa zgodnie z transcendentaln ras, Baladeva, Krsna i Radha nie mog przebywa na tym samym tronie. W wityni tej, w peni ksiyca w okresie vaiakha (kwiecie-maj), urzdzany jest festiwal z okazji rocznicy odejcia Paramevari Thakury. Adi 11.30 Jagadia Pandita, pitnasta ga zwolennikw Pana Nityanandy, by wyzwolicielem caego wiata. Mio oddania do Krsny emanowaa z niego jak potoki deszczu.

Adi 11.30 Znaczenie: Opisy Jagadia Pandity znajduj si w Caitanya-bhagavata, Czwartym Rozdziale Adi-lili, i Caitanyacaritamrcie, Czternastym Rozdziale Adi-lili. Nalea on do wioski Yaada-grama w okrgu Nadia w pobliu stacji kolejowej Cakadaha. Jego ojciec, syn Bhatta Narayana, nazywa si Kamalaksa. Zarwno jego ojciec, jak i matka byli wielkimi bhaktami Pana Visnu i po ich mierci Jagadia, razem ze sw on Duhkhini i bratem Mahe, opucili jego miejsce narodzin i udali si do ri Mayapur, aby mieszka w towarzystwie Jagannatha Miry i innych Vaisnavw. Pan Caitanya poprosi Jagadi, aby uda si do Jagannatha Puri, i propagowa ruch hari-nama-sankirtanu. Po powrocie z Jagannatha Puri, z polecenia Pana Jagannatha zainstalowa Bstwa Jagannatha w wiosce Yaada-grama. Powiedziane jest, e Jagadia Pandita przywiza cikie Bstwo do kija i w ten sposb przynis Je do wioski Yaada-grama. Kapani tej wityni nadal pokazuj kij, ktrego Jagadia Pandita uy do przyniesienia Bstwa Jagannatha. Adi 11.31 Szesnastym drogim sug Nityanandy Prabhu by Dhananjaya Pandita. By on bardzo wyrzeczony i zawsze pogrony w mioci do Krsny. Adi 11.31 Znaczenie: Pandita Dhananjaya by mieszkacem wioski w Katwie, nazywanej itala. By on jednym z dwunastu gopala. Wedug Gaura-ganoddea-dipiki poprzednio mia na imi Vasudama. itala-grama znajduje si w pobliu stacji policyjnej Mangalakota i poczty Kaicara w okrgu Burdwan. Na wskotorowej linii kolejowej z Burdwan do Katwy, okoo dziewiciu mil od Kutwy, znajduje si stacja kolejowa znana jako Kaicara. Aby dotrze do itali, naley przej okoo mil w kierunku pnocno-wschodnim od tej stacji. witynia bya ziemiank pokryt som. Jaki czas temu, Zamindarowie z Bajaravana Kabai, Mullikowie, wznieli ogromny dom, by suy za wityni, lecz przez ostatnie szedziesit pi lat witynia ta bya zburzona i porzucona. Nadal widoczne s tam fundamenty starej wityni. W pobliu wityni znajduje si kolumna z tulasi i kadego roku w miesicu styczniu obchodzony jest tam dzie odejcia Dhananjayi. Powiedziane jest, e przez pewien czas Pandita Dhananjaya znajdowa si w grupie sankirtanu kierowanej przez ri Caitany Mahaprabhu, a nastpnie uda si do Vrndavany. Przed udaniem si do Vrndavany, przez pewien czas mieszka w wiosce zwanej Sancadapancada, znajdujcej si okoo szeciu mil na poudnie od stacji kolejowej Memari. Czasami wioska ta znana jest rwnie jako "miejsce Dhananjayi" (Dhananjayera Pata). Po pewnym czasie przekaza odpowiedzialno wielbienia swemu uczniowi i powrci do Vrndavany. Po powrocie z Vrndavany do itala-gramy, zainstalowa w wityni Bstwo Gaurasundary. Potomkowie Pandita Dhananjayi nadal mieszkaj w itala-grama i nadzoruj kult witynny. Adi 11.32 Mahea Pandita, sidmy spord dwunastu gopalw, by bardzo liberalny. Z wielkiej mioci do Krsny taczy jak szalony przy akompaniamencie bbenka. Adi 11.32 Znaczenie: Wioska Mahea Pandity, znana jako Palapada, pooona jest w okrgu Nadia w lesie, okoo mil na poudnie od stacji kolejowej Cakadaha. W pobliu tej wioski pynie Ganges. Powiedziane jest, e poprzednio Mahea Pandita mieszka po wschodniej stronie Jirat, w wiosce znanej jako Masipura czy Yaipura, i kiedy Yaipura zatona w korycie rzecznym Gangesu, Bstwa zostay przeniesione do Palapada, ktre znajduje si pord rnych wiosek takich jak Beledanga, Berigrama, Sukhasagara, Candude i Manasapota. (Znajduje si tam okoo czternacie wiosek i cae ssiedztwo znane jest jako Pancanagara Paragana.) Wspomniane jest, e Mahea Pandita przyczy si do festiwalu spenianego przez ri Nityanand Prabhu w Panihati. Do festiwalu tego przyczy si rwnie Narottama dasa Thakura i Mahea Pandita ujrza go z tej okazji. W wityni Mahea Pandity znajduj si Bstwa Gaura-Nityanandy, ri Gopinathy, ri Madana-mohany i Radha-Govindy, jak rwnie alagrama-ila. Adi 11.33 Purusottama Pandita, mieszkaniec Navadvipy, by smym gopalem. Prawie dostawa obdu, gdy sysza wite imi Nityanandy Prabhu. Adi 11.33 Znaczenie: Caitanya-bhagavata mwi, e Purusottama Pandita urodzi si w Navadvipie i by wielkim bhakt Pana Nityanandy Prabhu. Kiedy by jednym z dwunastu gopalw, nosi imi Stokakrsna. Adi 11.34 Balarama dasa zawsze w peni rozkoszowa si nektarem mioci do Krsny. Szala na dwik imienia Nityanandy Prabhu. Adi 11.35 Yadunatha Kavicandra by wielkim bhakt. Pan Nityananda Prabhu zawsze taczy w jego sercu.

50

Adi 11.35 Znaczenie: W Caitanya-bhagavata, Pierwszym Rozdziale Madhya-lili powiedziane jest, e dentelmen znany jako Ratnagarbha Acarya by przyjacielem ojca ri Nityanandy Prabhu. Byli mieszkacami tej samej wioski, znanej jako Ekacakra-grama. Mia on czterech synw: Krsnapada-makarand, Krsnananad, Jiv i Yadunatha Kavicandr. Adi 11.36 Dwudziestym pierwszym bhakt ri Nityanandy w Bengalu by bramin Krsnadasa, ktry by pierwszej klasy sug Pana. Adi 11.36 Znaczenie: Radha-dea odnosi si do czci Bengalu, w ktrej nie pynie Ganges. Adi 11.37 Dwudziestym drugim bhakt Pana Nityanandy Prabhu by Kala Krsnadasa, ktry by dziewitym chopcem pasterzem. By on pierwszej klasy Vaisnav i nie zna niczego poza Nityanand Prabhu. Adi 11.37 Znaczenie: W Caitanya-bhagavata, Szstym Rozdziale Antya-khanda powiedziane jest, e Krsnadasa, znany rwnie jako Kaliya Krsnadasa, by poprzednio gopalem (chopcem pasterzem) o imieniu Labanga. By jednym z dwunastu chopcw pasterzy. Kaliya Krsnadasa mia sw siedzib w wiosce zwanej Akaihata, ktra pooona jest w okrgu Burdwan, na obszarze podlegajcym poczcie i policji w Katwie. Znajduje si ona na drodze do Navadvipy. Aby dotrze do Akaihata, trzeba uda si ze stacji wzowej Vyandela do stacji kolejowej Katwa, a nastpnie i przez okoo dwie mile, albo trzeba wysi na stacji Danihata i stamtd i jedn mil. Wioska Akaihata jest bardzo maa. W miesicu Caitra, w dzie Varuni, urzdzany jest tam festiwal wiccy dzie odejcia Kala Krsnadasa. Adi 11.38 Dwudziestym trzecim i dwudziestym czwartym wanym bhakt Nityanandy Prabhu by: Sadaiva Kaviraja i jego syn Purusottama dasa, ktry by dziesitym gopal. Adi 11.39 Od samych narodzin Purusottama dasa by cakowicie zaabsorbowany sub dla lotosowych stp Pana Nityanandy Prabhu i zawsze angaowa si w dziecice rozrywki z Panem Krsn. Adi 11.39 Znaczenie: Sadaiva Kaviraja i Nagara Purusottama, ktrzy byli ojcem i synem, opisani s w Caitanya-bhagavata jako maha-bhagyavan, wielce szczliwi. Naleeli do kasty lekarzy vaidya. Werset 156 Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, e Candravali, najukochasza gopi Krsny narodzia si pniej jako Sadaiva Kaviraja. Powiedziane jest, e Kamsari Sena, ojciec Sadaiva Kavirajy, by poprzednio gopi Ratnavali w rozrywkach Krsny. Wszyscy czonkowie rodziny Sadaiva Kavirajy byli wielkimi bhaktami Pana Caitanyi Mahaprabhu. Purusottama dasa Thakura mieszka czasami w Sukhasagara, w pobliu stacji kolejowej Cakadaha i imurali. Wszystkie Bstwa zainstalowane przez Purusottama Thakur byy poprzednio usytuowane w Beledanga-grama, a gdy witynia zostaa zniszczona, Bstwa zostay przeniesione do Sukhasagara. Kiedy witynia ta zostaa zatopiona w korycie Gangesu, Bstwa zostay przyniesione wraz z Bstwem Jahnava-maty do Sahebadanga Bedigrama. Poniewa to miejsce rwnie zostao zniszczone, wszystkie Bstwa znajduj si teraz w wiosce zwanej Candude-grama, ktra, jak to wspomniano powyej, znajduje si jedn mil na pnoc od Palapada. Adi 11.40 ri Kanu Thakura, bardzo szanowany dentelmen, by synem Purusottama dasa Thakury. By on tak wielkim bhakt, e Pan Krsna zawsze przebywa w jego ciele. Adi 11.40 Znaczenie: Aby uda si do siedziby Kanu Thakury, trzeba dosta si odzi ze stacji Jhikaragacha-ghata do rzeki znanej jako Kapotaksa. A jeli kto przejdzie dwie albo dwie i p mili od stacji Jhikaragacha-ghata, moe ujrze Bodhakhana, siedzib Kanu Thakury. Synem Sadaivy by Purusottama Thakura, a jego synem by Kanu Thakura. Potomkowie Kanu Thakury znaj go jako Nagara Purusottam. W krsna-lila by on chopcem pasterzem o imieniu Dama. Powiedziane jest, e matka Kanu Thakury, Jahnava, umara tu po jego narodzinach. Kiedy mia on okoo dwunastu lat, ri Nityananda Prabhu zabra go do Swego domu w Khadadaha. Stwierdzono, e Kanu Thakura urodzi si w bengalskim roku 942. Powiedziane jest, e narodzi si w dniu Rathayatry. Poniewa by wielkim bhakt Pana Krsny od samego pocztku swego ycia, ri Nityananda Prabhu nada mu imi iu Krsnadasa. Kiedy mia pi lat, uda si do Vrndavany z Jahnavamat. Po ujrzeniu ekstatycznych symptomw Kanu Thakury, Gosvami nadali mu imi Kanai Thakura. W rodzinie Kanu Thakury jest Bstwo Radha-Krsna znane jako Pranavallabha. Powiedziane jest, e jego rodzina wielbia to Bstwo na dugo przed pojawieniem si Pana Caitanyi Mahaprabhu. Podczas inwazji Maharastrian w Bengalu, rodzina Kanu Thakury rozproszya si, a po inwazji jeden czonek tej rodziny, Harikrsna Gosvami, powrci do ich oryginalnego domu, Bodhakhany, i ponownie zainstalowa Bstwo Pranavallabha. Potomkowie tej rodziny nadal peni sub dla Pranavallabhy. Kanu Thakura by obecny podczas Khetariutsavy, gdzie obecni byli rwnie Jahnava-devi i Virabhadra Gosvami. Jeden z czonkw rodziny Kanu Thakury, Madhavacarya, polubi crk ri Nityanandy Prabhu, ktrej na imi byo Gangadevi. Zarwno Purusottama Thakura, jak i Kanu Thakura mieli wielu uczniw z rodzin bramiskich. Wikszo uczniw w linii Kanu Thakury rezyduje teraz w wiosce zwanej Gadabeta, nad rzek ilavati w okrgu Midnapore. Adi 11.41 Uddharana Datta Thakura, jedenasty pomidzy dwunastoma chopcami pasterzami, by wzniosym bhakt Pana Nityanandy Prabhu. Pod kadym wzgldem wielbi on lotosowe stopy Pana Nityanandy. Adi 11.41 Znaczenie: 129 werset Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, e Uddharana Datta Thakura by poprzednio chopcem pasterzem z Vrndavany o imieniu Subahu. Uddharana Datta Thakura, znany poprzednio jako ri Uddharana Datta, by mieszkacem Saptagramy, ktra znajduje si nad brzegiem rzeki Sarasvati w pobliu stacji kolejowej Triabigha w okrgu Hugali. Za czasw Uddharana Thakury, Saptagrama bya ogromnym miastem, obejmujcym wiele innych miejsc takich jak Vasudeva-pura, Banabediya, Krsnapura, Nityananda-pura, ivapura, ankhanagara i Saptagrama. Kalkuta zostaa rozwinita pod rzdami brytyjskimi przez wpywow spoeczno kupieck, a szczeglnie przez spoeczno suvarna-vanik, ktra przybya z Saptagrama, by zaoy swj interes i domy w caej Kalkucie. Byli oni znani jako spoeczno kupiecka Saptagrami Kalkuty i wikszo z nich naleaa do rodzin Mullik i Sil. Do spoecznoci tej naleaa przeszo poowa Kalkuty, jak rwnie rila Uddharana Thakura. Rodzina mojego ojca rwnie pochodzi z tego samego okrgu i naleaa do tej samej spoecznoci. Mullikowie Kalkuty dziel si na dwie rodziny, mianowicie rodzin Sil i rodzin De. Wszyscy Mullikowie rodziny De oryginalnie nale do tej samej rodziny i gotry. Poprzednio rwnie naleelimy do gazi rodziny De, ktrej czonkowie, blisko zwizani z wadcami muzumaskimi, otrzymali tytu Mullik.

51

W Caitanya-bhagavata, Szstym Rozdziale Antya-khanda powiedziane jest, e Uddharana Datta by niezwykle wzniosym i liberalnym Vaisnav. Urodzi si z prawem wielbienia Nityanandy Prabhu. Powiedziane jest rwnie, e Nityananda Prabhu, przebywajc pewien czas w Khadadaha, przyby do Saptagrama i zatrzyma si w domu Uddharana Datty. Spoeczno suvarna-vanik, do ktrej nalea Uddharana Datta, bya w rzeczywistoci spoecznoci Vaisnava. Czonkowie jej byli bankierami i kupcami zota (suvarna oznacza "zoto", a vanik oznacza "kupiec"). Dawno temu miao miejsce nieporozumienie pomidzy Balla Sen a spoecznoci suvarna-vanik z powodu wielkiego bankiera Gauri Seny. Balla Sena bra poyczki od Gauri Seny i wydawa pienidze w sposb nieumiarkowany i dlatego Gauri Sena przesta dostarcza mu pienidzy. Balla Sena wzi odwet za to, wywoujc konspiracj spoeczn, by uczyni suvarna-vanik klas pozakastow, i od tego czasu zostali oni wykluczeni z wyszych kast, mianowicie braminw, ksatriyw i vaiyw. Lecz dziki asce rila Nityanandy Prabhu spoeczno suvarna-vanik ponownie zostaa wyniesiona. W Caitanya-bhagavata powiedziane jest, yateka vanik-kula uddharana haite pavitra ha-ila dvidha nahika ihate: nie ma wtpliwoci co do tego, e wszyscy czonkowie spoecznoci suvarna-vanik ponownie zostali oczyszczeni przez ri Nityanandy Prabhu. W Saptagrama nadal znajduje si witynia z szecioramiennym Bstwem ri Caitanyi Mahaprabhu, ktre osobicie wielbi rila Uddharana Datta Thakura. Po prawej stronie ri Caitanyi Mahaprabhu jest Bstwo ri Nityanandy Prabhu, a po lewej stronie Gadadhary Prabhu. Jest tam rwnie murti Radha-Govindy i alagrama-ila, a poniej tronu znajduje si portret ri Uddharana Datta Thakury. Przed wityni znajduje si teraz wielki hol, a przed tym holem ronie Madhavi-lata. witynia znajduje si w ocienionym, chodnym i adnie usytuowanym miejscu. Kiedy powrcilimy z Ameryki w roku 1967, czonkowie komitetu wykonawczego tej wityni zaprosili nas, abymy j odwiedzili, tak wic mielimy sposobno odwiedzenia tej wityni z kilkoma amerykaskimi uczniami. Poprzednio, w naszym dziecistwie, odwiedzalimy t wityni z naszymi rodzicami, poniewa wszyscy czonkowie spoecznoci suvarna-vanik wykazuj entuzjastyczne zainteresowanie t wityni Uddharana Datta Thakury. W bengalskim roku 1283 jeden babaji o imieniu Nitai dasa postara si o dotacj dwunastu bigha ziemi dla tej wityni. Pniej zarzd wityni podupad, lecz w roku 1306, dziki wsppracy synnego Balarama Mullik z Hugali, ktry by urzdnikiem sdowym, oraz wielu bogatych czonkw spoecznoci suvarnavanik, zarzd wityni znacznie si polepszy. Nie wicej ni pidziesit lat temu, jeden z czonkw rodziny Uddharana Datta Thakury o imieniu Jagamohana Datta zainstalowa w wityni drewniane Bstwo Uddharana Datta Thakury, lecz to Bstwo nie jest tam duej obecne; obecnie wielbiony jest wizerunek Uddharana Datta Thakury. Wiadomo jednake, e drewniane Bstwo Uddharana Thakury zostao zabrane przez ri Madana-mohana Datt i teraz wielbione jest razem z alagrama-ila przez rinatha Datt. Uddharana Datta Thakura by zarzdc posiadoci wielkiego Zamindara w Naihati, okoo ptorej mili na pnoc od Katwy. Relikty tej rodziny krlewskiej nadal istniej w pobliu stacji Dainhata. Poniewa Uddharana Datta Thakura by zarzdc posiadoci, by on rwnie znany jako Uddharana-pura. Uddharana Datta Thakura zainstalowa Bstwa NitaiGaura, ktre pniej zostay przeniesione do domu Zamindara, znanego jako Vanaoyaribada. rila Uddharana Datta Thakura by przez cae swe ycie grhasth. Jego ojciec mia na imi rikara Datta, jego matka Bhadravati, a jego syn rinivasa Datta. Adi 11.42 Dwudziestym sidmym wanym bhakt Nityanandy Prabhu by Acarya Vaisnavananda, wielka osobisto w subie oddania. Poprzednio by on znany jako Raghunatha Puri. Adi 11.42 Znaczenie: Werset 97 Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, e Raghunatha Puri mia poprzednio wielkie moce w omiu sukcesach mistycznych. By inkarnacj jednego z tych sukcesw. Adi 11.43 Innym wanym bhakt Pana Nityanandy Prabhu by Visnudasa, ktry mia dwch braci, Nandan i Gangadas. Pan Nityananda Prabhu czasami zatrzymywa si w ich domu. Adi 11.43 Znaczenie: Trzej bracia: Visnudasa, Nandana i Gangadasa byli mieszkacami Navadvipy i naleeli do bramiskiej rodziny Bhattacarya. Zarwno Visnudasa, jak i Gangadasa przebywali przez pewien czas ze ri Caitany Mahaprabhu w Jagannatha Puri, a Caitanya-bhagavata oznajmia, e poprzednio Nityananda Prabhu przebywa w ich domu. Adi 11.44 Paramananda Upadhyaya by wielkim sug Nityanandy Prabhu. ri Jiva Pandita sawi cechy ri Nityanandy Prabhu. Adi 11.44 Znaczenie: ri Paramananda Upadhyaya by zaawansowanym bhakt. Jego imi wspomniane jest w Caitanyabhagavata, gdzie rwnie wspomniany jest ri Jiva Pandita jako drugi syn Ratnagarbhy Acaryi i przyjaciel z dziecistwa Hadai Ojhy, ojca Nityanandy Prabhu. Werset 169 Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, e ri Jiva Pandita by poprzednio gopi o imieniu Indira. Adi 11.45 Trzydziestym pierwszym bhakt Pana Nityanandy Prabhu by Paramananda Gupta, ktry by bardzo oddany Panu Krsnie i wielce zaawansowany w duchowej wiadomoci. W jego domu przebywa rwnie poprzednio przez pewien czas Nityananda Prabhu. Adi 11.45 Znaczenie: Paramananda Gupta uoy modlitw do Pana Krsny znan jako Krsna-stavavali. Werset 194 Gauraganoddea-dipiki oznajmia, e poprzednio by on gopi o imieniu Manjumedha. Adi 11.46 Trzydziestym drugim, trzydziestym trzecim, trzydziestym czwartym i trzydziestym pitym spord wanych bhaktw byli: Narayana, Krsnadasa, Manohara i Devananda, ktrzy zawsze angaowali si w sub dla Pana Nityanandy. Adi 11.47 Trzydziestym szstym bhakt Pana Nityanandy by Hoda Krsnadasa, dla ktrego Nityananda Prabhu by yciem i dusz. Zawsze by oddany lotosowym stopom Nityanandy i nie zna nikogo poza Nim.

Adi 11.47 Znaczenie: Rezydencja Krsnadasa Hody znajdowaa si w Badagachi, ktra teraz naley do Bangladeszu. Adi 11.48 Pomidzy bhaktami Pana Nityanandy, Nakadi by trzydziestym sidmym, Mukunda - trzydziestym smym, Surya - trzydziestym dziewitym, Madhava - czterdziestym, ridhara - czterdziestym pierwszym,

52

Ramananda - czterdziestym drugim, Jagannatha - czterdziestym trzecim, a Mahidhara - czterdziestym czwartym. Adi 11.48 Znaczenie: ridhara by dwunastym gopala. Adi 11.49 ri Manta by czterdziestym pitym bhakt, Gokula dasa by czterdziestym szstym, Hariharananda czterdziestym sidmym, ivai - czterdziestym smym, Nandai - czterdziestym dziewitym, a Paramananda pidziesitym. Adi 11.50 Vasanta by pidziesitym pierwszym, Navani Hoda - pidziesitym drugim, Gopala - pidziesitym trzecim, Sanatana - pidziesitym czwartym, Visnai - pidziesitym pitym, Krsnadasa - pidziesitym szstym, a Sulocana - pidziesitym sidmym. Adi 11.50 Znaczenie: Navani Hoda zdaje si by t sam osob co Hoda Krsnadasa, syn krla Badagachi. Jego ojciec nazywa si Hari Hoda. Do Badagachi mona uda si lini kolejow Lalagola-ghata. Poprzednio w pobliu Badagachi pyn Ganges, lecz teraz sta si kanaem znanym jako Kalira Khal. W pobliu stacji Mudagacha znajduje si wioska znana jako aligrama, w ktrej krl Krsnadasa zaaranowa maestwo ri Nityanandy Prabhu, jak opisuje to Dwunasta Taranga Bhakti-ratnakara. Czasami powiedziane jest, e Navani Hoda by synem Raja Krsnadasa. Jego potomkowie nadal mieszkaj w Rukunapura, wiosce w pobliu Bahiragachi. Nale oni do spoecznoci daksina radhiya kayastha, lecz poddani oczyszczeniu jako bramini, nadal inicjuj wszystkie klasy ludzi. Adi 11.51 Pidziesitym smym wielkim bhakt Pana Nityanandy Prabhu by Kamsari Sena, pidziesitym dziewitym by Ramasena, szedziesitym by Ramacandra Kaviraja, a szedziesitym pierwszym, szedziesitym drugim i szedziesitym trzecim byli: Govinda, riranga i Mukunda, ktrzy byli lekarzami. Adi 11.51 Znaczenie: ri Ramacandra Kaviraja, syn Khandavasi Ciranjivy i Sunandy, by uczniem rinivasy Acaryi i najbliszym przyjacielem Narottama dasa Thakury, ktry kilkakrotnie modli si o jego towarzystwo. Jego najmodszym bratem by Govinda Kaviraja. rila Jiva Gosvami wielce docenia wielkie oddanie ri Ramacandra Kavirajy dla Pana Krsny i dlatego nada mu tytu kaviraja. ri Ramacandra Kaviraja, ktry nigdy nie by zainteresowany yciem rodzinnym, bardzo pomaga w nauczaniu rinivasy Acaryi i Narottama dasa Thakury. Najpierw mieszka w rikhanda, a pniej w wiosce Kumara-nagara na brzegu Gangesu. Govinda Kaviraja by bratem Ramacandra Kavirajy i najmodszym synem Ciranjivy ze rikhandy. Chocia pocztkowo by akt, czyli czcicielem bogini Durgi, pniej zosta inicjowany przez rinivas Acary Prabhu. Govinda Kaviraja rwnie pocztkowo mieszka w rikhanda, a nastpnie w Kumara-nagara, lecz pniej przenis si do wioski znanej jako Teliya Budhari na poudniowym brzegu rzeki Padma. Poniewa Govinda Kaviraja, autor dwch ksiek: Sangita-madhava i Gitamrta, by wielkim Vaisnava kavi, czyli poet, rila Jiva Gosvami nada mu tytu kaviraja. Opisany jest on w Bhaktiratnakara, w Dziewitej Taranga. Kamsari Sena by poprzednio Ratnavali we Vrajy, jak opisuje to werset 194 i 200 Gaura-ganoddea-dipiki. Adi 11.52 Pomidzy bhaktami Pana Nityanandy Prabhu, Pitambara by szedziesitym czwartym, Madhavacarya szedziesitym pitym, Damodara dasa - szedziesitym szstym, ankara - szedziesitym sidmym, Mukunda - szedziesitym smym, Jnanadasa - szedziesitym dziewitym, a Manohara siedemdziesitym.

Adi 11.53 Tancerz Gopala by siedemdziesitym pierwszym, Ramabhadra - siedemdziesitym drugim, Gauranga dasa - siedemdziesitym trzecim, Nrsimha-caitanya -siedemdziesitym czwartym, a Minaketana Ramadasa siedemdziesitym pitym. Adi 11.53 Znaczenie: Werset 68 Gaura-ganoddea-dipiki opisuje Minaketana Ramadas jako inkarnacj Sankarsana. Adi 11.54 Vrndavana dasa Thakura, syn rimati Narayani, uoy ri Caitanya-mangala [pniej znan jako ri Caitanya-bhagavata]. Adi 11.55 rila Vyasadeva opisa rozrywki Krsny w rimad-Bhagavatam. Vyas rozrywek Pana Caitanyi Mahaprabhu by Vrndavana dasa. Adi 11.55 Znaczenie: rila Vrndavana dasa Thakura by inkarnacj Vedavyasy jak rwnie przyjacielskiego chopca pasterza o imieniu Kusumapida w krsna-lila. Innymi sowy, autor ri Caitanya-bhagavata, rila Vrndavana dasa Thakura, syn bratanicy rivasa Thakury, Narayani, by poczon inkarnacj Vedavyasy i chopca pasterza Kusumapidy. W komentarzu rila Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury do ri Caitanya-bhagavata znajduje si opis podajcy biograficzne szczegy dotyczce ycia Vrndavana dasa Thakury. Adi 11.56 Pomidzy wszystkimi gami ri Nityanandy Prabhu, Virabhadra Gosani by najwysz. Jego podgazie byy nieograniczone.

Adi 11.57 Nikt nie jest w stanie zliczy nieograniczonych zwolennikw Nityanandy Prabhu. Wspomniaem niektrych z nich po prostu dla swego oczyszczenia. Adi 11.58 Wszystkie te gazie, bhaktowie Pana Nityanandy Prabhu, bdc penymi dojrzaych owocw mioci do Krsny, rozdawali te owoce wszystkim, ktrych spotkali, zatapiajc ich mioci do Krsny.

53

Adi 11.59 Wszyscy ci bhaktowie maj nieograniczon moc, by rozdawa niepohamowan, nieprzerwan mio do Krsny. Dziki swej wasnej mocy mogli kademu ofiarowa Krsn i mio do Krsny. Adi 11.59 Znaczenie: rila Bhaktivinoda Thakura piewa, krsna se tomara, krsna dite para, tomara akati ache. W pieni tej Bhaktivinoda opisuje, e czysty Vaisnava - jako waciciel Krsny i mioci do Krsny - moe rozdawa Krsn i mio do Niego kademu, komu chce. Wic aby otrzyma Krsn i mio do Krsny, trzeba zabiega o ask czystych bhaktw. rila Vivanatha Cakravarti Thakura rwnie mwi, yasya prasadad bhagavat-prasado yasyaprasadan na gatih kuto 'pi: "Dziki asce mistrza duchowego otrzymuje si ask Krsny. Bez aski mistrza duchowego nie mona uczyni adnego postpu." Dziki asce Vaisnavy czy bona fide mistrza duchowego mona otrzyma zarwno mio do Boga, Krsny, jak i Samego Krsn. Adi 11.60 Pokrtce opisaem jedynie niektrych zwolennikw i bhaktw Pana Nityanandy Prabhu. Nawet tysicoustny esanaga nie jest w stanie opisa tych wszystkich nieograniczonych bhaktw. Adi 11.61 Majc arliwe pragnienie, by suy celowi ri Rupy i ri Raghunathy, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady. W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Jedenastego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty, opisujcego ekspansje Pana Nityanandy.

ROZDZIA XII

Ekspansje Advaity Acaryi i Gadadhara Pandity


Bhaktivinoda Thakura podaje streszczenie Dwunastego Rozdziau Adi-lili w swej Amrta-pravaha-bhasyi. Ten Dwunasty Rozdzia opisuje zwolennikw Advaity Prabhu, spord ktrych zwolennicy Acyutanandy, syna Advaity Acaryi, uwaani s za czystych zwolennikw, ktrzy otrzymali mietank filozofii goszonej przez ri Advait Acary. Natomiast nie naley uznawa innych tzw. potomkw i zwolennikw Advaity Acaryi. Rozdzia ten zawiera rwnie opowiadania dotyczce syna Advaity Acaryi o imieniu Gopala Mira i sugi Advaity Acaryi o imieniu Kamalakanta Vivasa. W pocztkowym okresie swojego ycia Gopala zemdla podczas sprztania Gundica mandira w Jagannatha Puri i w ten sposb otrzyma ask Pana Caitanyi Mahaprabhu. Historia o Kamalakanta Vivasie opisuje, jak poyczy on trzysta rupii od Prataparudry Maharajy, aby spaci dugi Advaity Acaryi. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu dowiedzia si o tym, skarci go. Nastpnie Kamalakanta Vivasa zosta oczyszczony na prob ri Advaity Acaryi. Po opisaniu potomkw Advaity Acaryi, rozdzia ten koczy si opisem zwolennikw Gadadhara Pandity Gosvamiego. Adi 12.01 Byy dwa rodzaje zwolennikw ri Advaity Prabhu. Niektrzy byli prawdziwymi zwolennikami, podczas gdy inni byli faszywi. Odrzucajc faszywych zwolennikw, ofiarowuj me pene szacunku pokony prawdziwym zwolennikom ri Advaity Acaryi, dla ktrych ri Caitanya Mahaprabhu by yciem i dusz. Adi 12.02 Wszelka chwaa ri Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwaa Panu Nityanandzie! Wszelka chwaa ri Advaicie Prabhu! Wszyscy Oni s chwalebni. Adi 12.03 Ofiarowuj me pene szacunku pokony wszechchwalebnemu Advaicie Prabhu, ktry stanowi drug ga wiecznego drzewa Caitanyi, oraz Jego zwolennikom, ktrzy stanowi Jego podgazie. ri Advaita Prabhu by drug ogromn gazi tego drzewa. Jest wiele podgazi, lecz niemoliwoci jest wspomnienie ich wszystkich.

Adi 12.04

Adi 12.05 ri Caitanya Mahaprabhu by rwnie ogrodnikiem, i kiedy podlewa drzewo wod Swego miosierdzia, wszystkie gazie i podgazie rosy dzie po dniu. Adi 12.06 Owoce mioci do Boga rosnce na tych gaziach drzewa Caitanyi byy tak ogromne, e zatopiy cay wiat mioci do Krsny. Adi 12.07 W miar podlewania pnia i gazi, gazie i podgazie rozprzestrzeniy si szeroko i drzewo obroso owocami i kwiatami. Adi 12.08 Pocztkowo wszyscy zwolennicy Advaity Acaryi podzielali jedn opini. Lecz pniej, za zrzdzeniem opatrznoci, stali si wyznawcami dwch rnych opinii. Adi 12.08 Znaczenie: Sowa daivera karana oznaczaj, e za zrzdzeniem opatrznoci, czyli z woli Boga, zwolennicy Advaity Acaryi podzielili si na dwie grupy. Taka niezgoda pomidzy uczniami jednego acaryi wystpuje rwnie wrd czonkw Gaudiya Mathy. Na pocztku, podczas obecnoci Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacaryi Astottara-ata ri rimad Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury Prabhupady, wszyscy uczniowie pracowali zgodnie; lecz zaraz po jego odejciu

54

doszo midzy nimi do niezgody. Jedna grupa cile przestrzegaa instrukcji Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury, lecz inna stworzya wasne idee, jeli chodzi o spenianie jego pragnie. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura w chwili swego odejcia poprosi wszystkich swych uczniw, aby utworzyli zarzd i zgodnie prowadzili dziaalno misyjn. Nie poinstruowa adnej okrelonej osoby, aby zostaa nastpnym acary. Lecz tu po jego odejciu, jego gwni sekretarze zrobili nieautorytatywny plan, aby zaj pozycj acaryi i nie mogc doj do porozumienia, kto powinien by nastpnym acary podzielili si na dwie fakcje. W rezultacie obie fakcje stay si asara, czyli bezuyteczne, poniewa nie miay adnego autorytetu, jako e nie byy posuszne poleceniu mistrza duchowego. Pomimo polecenia mistrza duchowego, by utworzyli zarzd i prowadzili dziaalno misyjn Gaudiya Mathy, dwie nieautoryzowane fakcje zaczy wie spr prawny, ktry trwa nadal po czterdziestu latach, bez adnej decyzji. Dlatego my nie naleymy do adnej fakcji. Lecz poniewa dwie partie, gorliwie dzielc materialne posiadoci instytucji Gaudiya Mathy, przestay naucza, my podjlimy misj Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury i Bhaktivinoda Thakury, aby naucza kultu Caitanyi Mahaprabhu na caym wiecie, pod ochron wszystkich poprzednich acaryw, i widzimy, e nasza pokorna prba powioda si. Przestrzegalimy zasad szczeglnie wyjanionych przez rila Vivanatha Cakravartiego Thakur w jego komentarzu do wersetu Bhagavad-gity, vyavasayatmika buddhir ekeha kuru-nandana. Wedug tej instrukcji Vivanatha Cakravartiego Thakury obowizkiem ucznia jest cise wypenianie polece jego mistrza duchowego. Sekretem sukcesu w postpie w yciu duchowym jest mocna wiara ucznia w polecenia mistrza duchowego. Potwierdzaj to Vedy: yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau tasyaite kathita hy arthah prakaante mahatmanah "Temu, kto posiada niezachwian wiar w sowa mistrza duchowego i sowa Najwyszej Osoby Boga, objawiony zostaje sekret sukcesu w wiedzy wedyjskiej." Ruch wiadomoci Krsny propagowany jest zgodnie z t zasad i dlatego - otrzymujc pozytywn pomoc od naszych poprzednich acaryw - odnosimy sukces w naszym nauczaniu, mimo wielu przeszkd stawianych przez antagonistyczne demony. Kady czyn naley sdzi po jego rezultatach. Czonkowie partii samozwaczego acaryi, ktrzy przejli wasno Gaudiya Mathy, s usatysfakcjonowani, lecz nie mogli uczyni adnego postpu w nauczaniu. Dlatego sdzc po rezultatach ich dziaania wiadomo, e s oni asara, czyli bezuyteczni, podczas gdy sukces partii ISKCON-u, Midzynarodowego Towarzystwa wiadomoci Krsny, cile podajcej za guru i Gauranga, zwiksza si codziennie na caym wiecie. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura pragn drukowa tak wiele ksiek, jak to moliwe, i rozprowadza je na caym wiecie. Zrobilimy w tym wzgldzie, co tylko byo w naszej mocy i rezultaty przechodz nasze oczekiwania. Adi 12.09 Niektrzy uczniowie cile przyjli polecenia acaryi, lecz inni odstpili od nich, pod wpywem daivi mayi niezalenie wymylajc swe wasne opinie. Adi 12.09 Znaczenie: Werset ten opisuje pocztek schizmy. Jeli uczniowie nie przestrzegaj cile zasady przyjmowania polecenia swego mistrza duchowego, natychmiast pojawiaj si dwie opinie. Kada opinia rna od opinii mistrza duchowego jest bezuyteczna. Nie mona wprowadza materialnie wymylonych idei do postpu duchowego. Jest to dewiacja. Nie ma mowy o dostosowywaniu postpu duchowego do materialnych idei. Adi 12.10 Polecenie mistrza duchowego jest czynn zasad w yciu duchowym. Kady, kto nie jest posuszny poleceniu mistrza duchowego, staje si bezuyteczny. Adi 12.10 Znaczenie: Takie jest zdanie rila Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego. Osoby cile wypeniajce polecenia mistrza duchowego s poyteczne w wypenianiu woli Najwyszego, podczas gdy osoby odstpujce od cisego polecenia mistrza duchowego s bezuyteczne. Adi 12.11 Nie ma potrzeby wymieniania imion tych, ktrzy s bezuyteczni. Wspomniaem o nich jedynie po to, aby odrni ich od bhaktw poytecznych.

Adi 12.12 Pocztkowo ry zmieszany jest ze som i naley przewia go, aby oddzieli od somy. Adi 12.12 Znaczenie: Przykad podany przez Krsnadasa Kaviraj Gosvamiego jest bardzo waciwy. Podobny proces mona zastosowa w przypadku czonkw Gaudiya Mathy. Jest wielu uczniw Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury, lecz aby osdzi, kto w rzeczywistoci jest jego uczniem, by oddzieli uytecznych od bezuytecznych, naley oceni dziaalno takich uczniw w wypenianiu woli mistrza duchowego. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura robi, co mg, by szerzy kult ri Caitanyi Mahaprabhu poza granicami Indii. Kiedy by obecny tutaj, protegowa swych uczniw, aby udawali si poza Indie w celu nauczania kultu ri Caitanyi Mahaprabhu, lecz poniewa w swych umysach nie byli naprawd powani, jeli chodzi o nauczanie Jego kultu w obcych krajach, nie odnosili sukcesu. Po prostu chcieli przypisywa sobie zasugi za udanie si do obcych krajw i wykorzysta to uznanie w Indii, podajc si za repatriowanych nauczajcych. Wielu svamich przyjmowao takie obudne rodki nauczania przez ostatnie osiemdziesit lat czy wicej, lecz nikt nie mg naucza prawdziwego kultu wiadomoci Krsny na caym wiecie. Jedynie powracali do Indii faszywie goszc, e nawrcili wszystkich cudzoziemcw na ide Vedanty czy wiadomoci Krsny, a nastpnie gromadzili fundusze w Indii i zadowoleni wiedli ycie w materialnym komforcie. Tak jak wieje si ry, aby oddzieli prawdziwy ry od bezuytecznej somy, tak poprzez przyjcie kryteriw poleconych przez Krsnadasa Kaviraj Gosvamiego mona z atwoci zrozumie, kto jest prawdziwym wiatowym nauczycielem, a kto jest bezuyteczny. Adi 12.13 Ogromn gazi Advaity Acaryi by Acyutananda, Jego syn. Od samego pocztku swego ycia angaowa si w sub dla lotosowych stp Pana Caitanyi.

Adi 12.14 Kiedy Acyutananda usysza od swego ojca, e Keava Bharati by mistrzem duchowym Pana Caitanyi Mahaprabhu, by bardzo nieszczliwy.

55

Adi 12.15 Powiedzia swemu ojcu: "Twa instrukcja, e Keava Bharati jest mistrzem duchowym Caitanyi Mahaprabhu, zepsuje cay kraj. Adi 12.16 "Pan Caitanya Mahaprabhu jest mistrzem duchowym czternastu wiatw, lecz Ty mwisz, e kto inny jest Jego mistrzem duchowym. Nie potwierdzaj tego adne pisma objawione." Adi 12.17 Kiedy Advaita Acarya usysza to stwierdzenie od Swego picioletniego syna Acyutanandy, jego rozstrzygajcy sd sprawi Mu wielk satysfakcj. Adi 12.17 Znaczenie: Komentujc wersety od 13 do 17, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura daje szeroki opis potomkw Advaity Acaryi. Caitanya-bhagavata, Dziewity Rozdzia Antya-khandy oznajmia, e Acyutananda by najstarszym synem Advaity Acaryi. Ksika w sanskrycie pod tytuem Advaita-carita oznajmia: "Advaita Acarya Prabhu mia trzech synw: Acyut, Krsna Mir i Gopala dasa, narodzonych z ona Jego ony Sitadevi i bdcych bhaktami Pana Caitanyi. Poza tym Advaita Acarya mia trzech innych synw: Balaram, Svarup i Jagadi. Tak wic byo szeciu synw Advaity Acaryi." Spord tych szeciu synw, trzech byo cisymi zwolennikami Pana Caitanyi Mahaprabhu, a spord tych trzech, Acyutananda by najstarszy. Advaita Prabhu oeni si w pocztkach pitnastego wieku akabda. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu chcia odwiedzi wiosk Ramakeli, kiedy udawa si z Jagannatha Puri do Vrndavany, w latach akabda 1433 i 1434, Acyutananda mia jedynie pi lat. Czwarty Rozdzia Antya-khandy z Caitanya-bhagavata opisuje wczesnego Acyutanand jako panca-varsa vayasa madhura digambara, "majcego jedynie pi lat i stojcego nago". Zatem naley wycign z tego wniosek, e Acyutananda narodzi si w roku 1428. Przed narodzinami Acyutanandy, ona Advaity Prabhu, Sitadevi, przysza zobaczy Pana Caitany Mahaprabhu podczas Jego narodzin. Tak wic nie jest rzecz niemoliw, e miaa z Advait trzech innych synw w przecigu dwudziestu jeden lat pomidzy rokiem 1407 i 1428 akabda. Nieautoryzowana ksika pod tytuem Sitadvaita-carita opublikowana w jzyku bengalskim w nieautoryzowanej gazecie Nityananda-dayini w 1792 akabda wspomina, e Acyutananda by przyjacielem szkolnym ri Caitanyi Mahaprabhu. Jednake wedug Caitanya-bhagavata stwierdzenie to wcale nie jest suszne. Kiedy Caitanya Mahaprabhu przyj wyrzeczony porzdek sannyasy, przyby do domu Advaity Prabhu w antipur w roku 1431 akabda. W tym czasie, jak oznajmia Pierwszy Rozdzia Antya-khandy z Caitanyabhagavata, Acyutananda mia zaledwie trzy lata. Caitanya-bhagavata dalej oznajmia, e nagie dziecko, syn Advaity Prabhu, natychmiast zbliy si i upad do lotosowych stp Pana ri Caitanyi Mahaprabhu. Pan wzi go na kolana, chocia nie by on zbyt czysty, jako e cae jego ciao byo pokryte kurzem. Pan Caitanya powiedzia: "Mj drogi Acyuto, Advaita Acarya jest Mym ojcem, a wic jestemy brami." Zanim ri Caitanya Mahaprabhu przejawi Swoje duchowe formy podczas pobytu w Navadvipie, poprosi ri Rama Pandit, brata rinivasy Acaryi, by uda si do antipur i przyprowadzi Advait Acary. W tym czasie Acyutananda przyczy si do swego ojca. Powiedziane jest, advaitera tanaya 'acyutananda' nama / paramabalaka, seho kande avirama. Acyutananda rwnie przyczy si do paczu z powodu transcendentalnego szczcia. Acyutananda obecny by rwnie wwczas, kiedy Pan Caitanya zbi Advait Acary za wyjanianie rimad-Bhagavatam z bezosobowego punktu widzenia przeciwnego zasadom bhakti-yogi. Zatem wszystkie te wydarzenia musiay mie miejsce jedynie na dwa czy trzy lata przed przyjciem porzdku sannyasy przez Pana Caitany. W Caitanya-bhagavata, Dziewitnastym Rozdziale Antya-khandy powiedziane jest, e Acyutananda, syn Advaity Acaryi, ofiarowa swe pokony Panu. Naley zatem wycign z tego wniosek, e Acyutananda by wielkim bhakt Pana Caitanyi Mahaprabhu od samego pocztku swego ycia. Nie ma informacji, by Acyutananda kiedykolwiek si oeni, lecz opisany jest on jako najwiksza ga rodziny Advaity Acaryi. Z ksiki pod tytuem akha-nirnayamrta wiadomo, e Acyutananda by uczniem Gadadhary i e przyj schronienie Pana Caitanyi w Jagannatha Puri zaangaowa si w sub oddania. Dziesity Rozdzia Adi-lili Caitanya-caritamrty oznajmia, e Acyutananda, syn Advaity Acaryi, mieszka w Jagannatha Puri przyjmujc schronienie Pana Caitanyi Mahaprabhu. Gadadhara Pandita rwnie mieszka z Panem Caitany Mahaprabhu w Jagannatha Puri przez ostatnie lata swego ycia. Nie ma zatem wtpliwoci co do tego, e Acyutananda by uczniem Gadadhara Pandity. W notatkach dotyczcych taca Pana Caitanyi Mahaprabhu przed wozem podczas festiwalu Rathayatry, wielokrotnie wymienione jest imi Acyutanandy. Powiedziane jest, e w grupie Advaity Acaryi z antipur, Acyutananda taczy, a inni piewali. W tym czasie chopiec mia jedynie sze lat. Gaura-ganoddea-dipika uoona przez ri Kavi-karnapur opisuje Acyutanand jako ucznia Gadadhara Pandity i wielkiego i drogiego bhakt Pana Caitanyi Mahaprabhu. Wedug opinii niektrych by on inkarnacj Karttikeyi, syna Pana ivy, a wedug innych by on poprzednio gopi o imieniu Acyuta. Gaura-ganoddea-dipika potwierdza obie te opinie. Inna ksika, Narottama-vilasa, uoona przez ri Narahari dasa wspomina o obecnoci Acyutanandy podczas festiwalu w Khetari. Wedug ri Narahari dasa podczas ostatnich dni swego ycia Acyutananda pozostawa w swym domu w antipur, lecz podczas obecnoci Pana Caitanyi Mahaprabhu mieszka w Jagannatha Puri razem z Gadadhara Pandit. Spord szeciu synw Advaity Acaryi; trzech: Acyutananda, Krsna Mira i Gopala dasa yli wiernie w subie Caitanyi Mahaprabhu. Poniewa Acyutananda nie oeni si, nie mia potomstwa. Drugi syn Advaity Acaryi, Krsna Mira, mia dwch synw: Raghunatha Cakravartiego i Dolagovind. Potomkowie Raghunathy nadal mieszkaj w antipur w ssiedztwie Madana-gopala-pada, Ganakara, Mrjapura i Kumarakhali. Dolagovinda mia trzech synw: Cand, Kandarp i Gopinath. Potomkowie Kandarpy mieszkaj w Maldah w wiosce Jikabadi. Gopinatha mia trzech synw: ri Vallabh, Pranavallabh i Keav. Potomkowie ri Vallabhy mieszkaj w wioskach znanych jako Maiyadara (Mahisadera), Damukadiya i Candipura. Istnieje drzewo genealogiczne rodziny ri Vallabhy, rozpoczynajce si od jego najstarszego syna, Ganga-narayana. Potomkowie najmodszego syna ri Vallabhy, Ramagopala, nadal mieszkaj w Damukadiya, Candipura, olamari itd. Potomkowie Pranavallabhy i Keavy mieszkaj w Uthali. Synem Pranavallabhy by Ratnevara, a jego synem by Krsnarama, ktrego najmodszy syn mia na imi Laksmi-narayana. Jego synem z kolei by Navakiora, a drugim synem Navakiory by Ramamohana. Najstarszym synem Ramamohany by Jagabandhu, ktrego trzeci syn, Viracandra, przyj porzdek sannyasy i zainstalowa w Katwie Bstwo Pana Caitanyi Mahaprabhu. Ci dwaj synowie Ramamohany byli znani jako Bada Prabhu i Chota Prabhu i oni zapocztkowali okranie Navadvipa-dhamy. Po kompletne genealogiczne drzewo Advaity Prabhu w linii Krsna Miry mona sign do Vaisnava-manjusa.

56

Adi 12.18 Krsna Mira by synem Advaity Acaryi. Pan Caitanya Mahaprabhu zawsze przebywa w jego sercu. Adi 12.19 Innym synem ri Advaity Acaryi Prabhu by ri Gopala. Posuchajcie teraz o jego cechach, gdy s one wspaniae. Adi 12.19 Znaczenie: ri Gopala by jednym z trzech oddanych synw Advaity Acaryi. Jego ycie i charakter opisuje Madhya-lila Caitanya-caritamrty, w Rozdziale Dwunastym, tekstach od 143 do 149. Adi 12.20 Kiedy Pan Caitanya osobicie czyci Gundica mandira w Jagannatha Puri, Gopala taczy przed Panem z wielk mioci i szczciem.

Adi 12.20 Znaczenie: Gundica mandira znajduje si w Jagannatha Puri i kadego roku Jagannatha, Balabhadra i Subhadra przybywaj tam ze wityni Jagannatha, i zatrzymuj si tam na osiem dni. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu mieszka w Jagannatha Puri, kadego roku osobicie sprzta t wityni ze Swymi gwnymi bhaktami. ywo opisuje to rozdzia Caitanya-caritamrty zatytuowany Gundica-marjana. Adi 12.21 Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu i Advaita Prabhu taczyli i intonowali mantr Hare Krsna, w Ich ciaach manifestoway si rne symptomy ekstazy, a Ich umysy byy bardzo zadowolone. Adi 12.22 Kiedy wszyscy oni taczyli, Gopala - taczc bezustannie - zemdla i upad na ziemi nieprzytomny. Adi 12.23 Advaita Acarya Prabhu by bardzo nieszczliwy. Biorc Swego syna na kolana, zacz intonowa mantr Nrsimha dla jego ochrony.

Adi 12.24 Advaita Acarya intonowa rne mantry, lecz Gopala nie odzyska przytomnoci. Tak wic wszyscy obecni Vaisnavowie pakali aonie nad Jego stanem. Adi 12.25 Nastpnie Pan Caitanya Mahaprabhu pooy Sw rk na piersi Gopala i powiedzia mu: "Mj drogi Gopalo, powsta i intonuj wite imi Pana!" Adi 12.26 Kiedy Gopala usysza ten dwik i poczu dotyk Pana, natychmiast powsta, a wszyscy Vaisnavowie radonie intonowali maha-mantr Hare Krsna. Adi 12.27 Innymi synami Advaity Acaryi byli: ri Balarama, Svarupa i Jagadia. Adi 12.27 Znaczenie: Ksika w sanskrycie zatytuowana Advaita-carita oznajmia, e Balarama, Svarupa i Jagadia byli czwartym, pitym i szstym synem Advaity Acaryi. Zatem ri Advaita Acarya mia szeciu synw. Balarama, Svarupa i Jagadia, bdc smartami czyli Mayavadi, zostali odrzuceni przez towarzystwo Vaisnava. Czasami Mayavadi pozuj na Vaisnavw, czyli czcicieli Pana Visnu, lecz w rzeczywistoci nie wierz w Pana Visnu jako Najwysz Osob Boga, a zamiast tego uwaaj, e pbogowie tacy jak Pan iva, Durga, bg soca i Ganea s Mu rwni. Na og s oni znani jako pancopasaka-smartowie i nie naley zalicza ich do Vaisnavw. Balarama mia trzy ony i dziewiciu synw. Najmodszy syn jego pierwszej ony by znany jako Madhusudana Gosvami. Przyj on tytu Bhattacarya i zaakceptowa ciek smarta, czyli filozofii Mayavada. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauwaa, e syn Gosvamiego Bhattacaryi, ri Radharamana Gosvami Bhattacarya, odrzuci tytu gosvamiego, poniewa na og przeznaczony jest on dla sannyasinw, ktrzy przyjli wyrzeczony porzdek ycia. Osoba nadal bdca w yciu rodzinnym nie powinna naduywa tytuu gosvamiego. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura nie chcia uzna kasty gosvamich, poniewa nie byli oni w linii szeciu Gosvamich w wyrzeczonym porzdku ycia, ktrzy byli bezporednimi uczniami Pana Caitanyi Mahaprabhu - mianowicie rila Rupa Gosvami, rila Sanatana Gosvami, rila Bhatta Raghunatha Gosvami, ri Gopala Bhatta Gosvami, ri Jiva Gosvami i rila Raghunatha dasa Gosvami. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura oznajmia, e grhastharama, czyli status ycia rodzinnego, jest rodzajem koncesji na zadowalanie zmysw. Dlatego grhastha nie powinien faszywie przyjmowa tytuu gosvamiego. Ruch ISKCON-u nigdy nie nadaje tytuu gosvamiego grhasthom. Chocia wszyscy sannyasini, ktrych inicjowalimy w ISKCON-ie, s modzi, obdarzylimy ich tytuami wyrzeczonego porzdku ycia, svami i gosvami, poniewa cakowicie powicili swe ycie nauczaniu kultu ri Caitanyi Mahaprabhu. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura wspomina, e kastowi gosvami grhasthowie nie tylko zniewaaj tytu gosvamiego, ale rwnie, przestrzegajc zasad smarty Raghunandany, przejawiaj wielk gupot palc somiany wizerunek Advaity Acaryi w ceremonii raddha, w ten sposb dziaajc jako Raksasowie i lekcewac podstaw Hari-bhakti-vilasa, ktry jest przewodnikiem dla Vaisnavw. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura mwi, e czasami ci kastowi smarta gosvami pisz ksiki na temat filozofii Vaisnava czy komentarze do oryginalnych pism witych, lecz czysty bhakta powinien przezornie unika czytania ich. Adi 12.28 Bardzo zaufany suga Advaity Acaryi o imieniu Kamalakanta Vivasa wiedzia wszystko o postpowaniu Advaity Acaryi. Adi 12.28 Znaczenie: Imi Kamalananda wspomniane w Adi-lili (10.149) i imi Kamalakanta wspomniane w Madhya-lili (10.94) odnosz si do tej samej osoby. Kamalakanta, bardzo zaufany suga Pana Caitanyi Mahaprabhu, urodzony w rodzinie bramiskiej, zaangaowa si w sub ri Advaity Acaryi jako Jego sekretarz. Kiedy Paramananda Puri uda si do Jagannatha Puri z Navadvipy, zabra ze sob Kamalakanta Vivas i obaj poszli zobaczy Pana Caitany w Jagannatha Puri. Madhya-lila (10.94) wspomina, e jeden z bhaktw Pana Caitanyi, bramin Kamalakanta, uda si z Paramanand Puri do Jagannatha Puri.

57

Adi 12.29 Kiedy Kamalakanta Vivasa przebywa w Jagannatha Puri, posa przez kogo notatk do Maharajy Prataparudry. Adi 12.30 Nikt nie wiedzia o tej notatce, lecz w jaki sposb dostaa si ona w rce ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 12.31 Notatka ta dowodzia, e Advaita Acarya jest inkarnacj Najwyszej Osoby Boga. Adi 12.32 Lecz wspominaa rwnie o tym, e Advaita Acarya ostatnio zacign dug w wysokoci okoo trzystu rupii, ktry Kamalakanta Vivasa chcia spaci. Adi 12.33 Pan Caitanya Mahaprabhu posmutnia po przeczytaniu tej notatki, chocia Jego twarz nadal byszczaa tak jasno jak ksiyc. Tote umiechajc si, przemwi w ten sposb. Adi 12.34 "Dowid on, e Advaita Acarya jest inkarnacj Najwyszej Osoby Boga. Nie ma w tym nic zego, gdy rzeczywicie jest On Samym Panem. Adi 12.35 "Lecz uczyni inkarnacj Boga ubogim ebrakiem. Dlatego ukarz go dla jego poprawy." Adi 12.35 Znaczenie: Opisanie kogo jako inkarnacj Boga, ri Narayana, i jednoczenie zaprezentowanie go jako ubogiego jest sprzeczne i jest najwiksz obraz. Filozofowie Mayavadi, zaangaowani w prac misyjn, polegajc na niszczeniu kultury wedyjskiej poprzez nauczanie, e kady jest Bogiem, opisuj ubogiego czowieka jako daridra-narayana, czyli "ubogiego Narayana". Pan Caitanya Mahaprabhu nigdy nie przyj takich gupich i nieautoryzowanych idei. cile ostrzega, mayavadi-bhasya unile haya sarva-naa: "Kady, kto przestrzega zasad filozofii Mayavada, z pewnoci jest potpiony." Takiego gupca naley ukara dla jego poprawy. Chocia sprzeczne jest stwierdzenie, e Najwysza Osoba Boga czy Jego inkarnacja jest uboga, z pism objawionych dowiadujemy si, e kiedy Pan inkarnowa jako Vamana, ebra o troch ziemi od Maharajy Bali. Jednake kady wie, e Vamanadeva nie by ubogi. Jego ebranie od Maharajy Bali byo podstpem majcym na celu okazanie mu aski. Kiedy Maharaja Bali rzeczywicie podarowa ziemi, Vamanadeva ukaza Sw wszechpotn pozycj, zajmujc trzema krokami trzy wiaty. Nie naley przyjmowa tzw. daridra-narayanw za inkarnacje, poniewa zupenie nie s oni w stanie ukaza bogactwa prawdziwych inkarnacji Boga. Adi 12.36 Pan poleci Govindzie: "Od dnia dzisiejszego nie pozwl temu bauliyi Kamalakanta Vivasie przychodzi tutaj:"

Adi 12.36 Znaczenie: Bauliya, czyli baula, to jedna z trzynastu nieautoryzowanych sekt, ktre podaj si za zwolennikw Caitanyi Mahaprabhu. Pan poleci Govindzie, Swemu osobistemu towarzyszowi, aby nie pozwoli Kamalakanta Vivasie pojawia si w Jego obecnoci, poniewa zosta bauliy. Tak wic chocia baula-sampradaya, aula-sampradaya i sahajiyasampradaya, jak rwnie smartowie, jatagosani, atibadi, cudadhari i gauranga-nagari twierdz, e nale do sukcesji uczniw Caitanyi Mahaprabhu, Pan w rzeczywistoci odrzuci ich. Adi 12.37 Kiedy Kamalakanta Vivasa usysza o tej karze ri Caitanyi Mahaprabhu, by bardzo nieszczliwy, lecz kiedy usysza o niej Advaita Prabhu, by bardzo zadowolony.

Adi 12.37 Znaczenie: W Bhagavad-gicie Pan mwi, samo 'ham sarva-bhutesu na me dvesyo 'sti na priyah: "Nie zazdroszcz nikomu ani te nie jestem stronniczy wobec nikogo. Jestem jednakowy dla wszystkich." (Bg. 9.29) Poniewa Najwysza Osoba Boga jest jednakowy dla kadego, nikt nie moe by Jego wrogiem ani te nikt nie moe by Jego przyjacielem. Poniewa kady jest czstk czy synem Najwyszej Osoby Boga, Pan nie moe by stronniczy i uwaa kogo za przyjaciela, a kogo innego za wroga. Wic chocia Pan Caitanya Mahaprabhu ukara Kamalakanta Vivas nie pozwalajc mu duej pojawia si w Jego obecnoci, i chocia kara ta bya prawdziwie cika dla niego, to ri Advaita Prabhu rozumiejc wewntrzne znaczenie takiej kary - by szczliwy, poniewa doceni to, e Pan w istocie obdarzy Kamalakanta Vivas ask. Dlatego wcale nie by nieszczliwy. Bhaktowie powinni zawsze by zadowoleni z kadego postpku swego mistrza, Najwyszej Osoby Boga. Bhakta moe zosta postawiony w trudnej sytuacji albo obdarzony bogactwem, lecz obie te rzeczy powinien uwaa za dar Najwyszej Osoby Boga i we wszystkich okolicznociach radonie angaowa si w sub dla Pana. Adi 12.38 Widzc, e Kamalakanta Vivasa jest nieszczliwy, Advaita Acarya Prabhu powiedzia mu: "Spotkao ci wielkie szczcie, e zostae ukarany przez Najwyszego Pana, Osob Boga, Pana Caitany Mahaprabhu. Adi 12.38 Znaczenie: Jest to autorytatywny sd ri Advaity Prabhu. Wyranie radzi On, e nie naley uwaa za nieszczcie tego, e spotykaj nas przeciwnoci z polecenia Najwyszej Osoby Boga. Bhakta powinien by zawsze szczliwy, kiedy otrzymuje ask Najwyszego Pana, bez wzgldu na to, czy wedug naszego sdu zdaje si ona by przyjemn czy nieprzyjemn. Adi 12.39 "Poprzednio Pan Caitanya Mahaprabhu zawsze szanowa Mnie jako osob nadrzdn, lecz Ja nie byem z tego zadowolony. Poniewa nie byem szczliwy w Swym umyle, sporzdziem pewien plan. Adi 12.40 "Tak wic objaniaem Yoga-vaistha, ktra za ostateczny cel ycia uwaa wyzwolenie. Z tego powodu Pan rozgniewa si na Mnie i traktowa Mnie z wyranym brakiem szacunku.

58

Adi 12.40 Znaczenie: Istnieje pewna ksika pod tytuem Yoga-vaistha, ktr wielce ceni sobie Mayavadi, poniewa jest ona pena bezosobowych nieporozumie dotyczcych Najwyszej Osoby Boga, bez ladu Vaisnavizmu. W rzeczywistoci wszyscy Vaisnavowie powinni unika takich ksiek, lecz Advaita Acarya Prabhu, pragnc otrzyma kar od Pana, zacz popiera bezosobowe stwierdzenia Yoga-vaisthy. Tote Pan Caitanya Mahaprabhu niezmiernie rozgniewa si na Niego i na pozr potraktowa Go bez szacunku. Adi 12.41 "Kiedy Pan Caitanya Mnie skarci, byem szczliwy, e otrzymaem kar podobn do tej, jak otrzyma ri Mukunda. Adi 12.41 Znaczenie: ri Mukunda, wielki przyjaciel i towarzysz Pana Caitanyi Mahaprabhu, zwyk odwiedza wiele miejsc, gdzie ludzie byli przeciwni kultowi Vaisnava. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu dowiedzia si o tym, ukara Mukund zabraniajc mu ponownego zobaczenia si z Nim. Chocia Caitanya Mahaprabhu by mikki jak kwiat, by rwnie surowy jak piorun i dlatego kady ba si pozwoli Mukundzie ponownie pojawi si w obecnoci ri Caitanyi Mahaprabhu. Dlatego Mukundzie byo bardzo przykro i zapyta swych przyjaci, czy ktrego dnia bdzie mg ujrze Pana Caitany Mahaprabhu. Kiedy bhaktowie przekazali to pytanie Panu Caitanyi, Pan odpowiedzia: "Mukunda otrzyma pozwolenie ujrzenia Mnie po upywie milionw lat" Kiedy informacja ta dotara do Mukundy, zacz taczy z radoci. Gdy Pan Caitanya Mahaprabhu usysza, e Mukunda tak cierpliwie czeka na spotkanie z Nim po milionach lat, natychmiast poprosi go, by powrci. O takim ukaraniu Mukundy mwi Caitanya-bhagavata, Dziesity Rozdzia Madhya-lili. Adi 12.42 "Podobnie ukarana zostaa matka acidevi. Kt moe by bardziej szczliwy od niej, ktra otrzymaa tak kar?" Adi 12.42 Znaczenie: Podobnie ukarana zostaa matka acidevi, jak wspomina o tym Caitanya-bhagavata, Rozdzia Dwudziesty Drugi Madhya-lili. Matka acidevi, pozornie ukazujc sw kobiec natur, oskarya Advait Prabhu o to, e zachci jej syna do przyjcia sannyasy. Uznawszy to oskarenie za obraz, Caitanya Mahaprabhu poprosi acidevi, by dotkna lotosowych stp Advaity Acaryi, aby zmniejszy obraz, ktr rzekomo popenia. Adi 12.43 Po takim uspokojeniu Kamalakanta Vivasy, ri Advaita Acarya Prabhu uda si na spotkanie z Caitany Mahaprabhu. ri Advaita Acarya powiedzia Panu Caitanyi: "Nie jestem w stanie zrozumie Twych transcendentalnych rozrywek. Okazae wicej aski Kamalakancie, ni na og okazujesz Mnie.

Adi 12.44

Adi 12.45 "aska, ktr okazae Kamalakancie, jest tak wielka, e nawet Ja nie otrzymaem nigdy takiej aski. Jak obraz popeniem u Twych lotosowych stp, e nie okazae Mi takiej aski?" Adi 12.45 Znaczenie: Jest to odniesienie do poprzedniego ukarania Advaity Acaryi przez Pana Caitany Mahaprabhu. Kiedy Advaita Acarya Prabhu czyta Yoga-vaisth, Pan Caitanya Mahaprabhu zbi Go, lecz nigdy nie zabroni Mu pojawia si w Swej obecnoci. Lecz Kamalakanta zosta ukarany z nakazem, by nigdy nie pojawia si przed Panem. Dlatego ri Advaita Acarya Prabhu pragn oznajmi Caitanyi Mahaprabhu, e okaza On wicej aski Kamalakanta Vivasie ni Jemu, poniewa nie pozwoli mu pojawia si przed Nim. Zatem aska okazana Kamalakanta Vivasie bya wiksza od aski okazanej Advaicie Acaryi. Adi 12.46 Usyszawszy to, Pan Caitanya Mahaprabhu zamia si zadowolony i natychmiast przywoa Kamalakanta Vivas. Adi 12.47 Nastpnie Advaita Acarya powiedzia Caitanyi Mahaprabhu: "Dlaczego przywoae ponownie tego czowieka i pozwolie mu ujrze Siebie? Oszuka Mnie on na dwa sposoby." Adi 12.48 Kiedy Caitanya Mahaprabhu usysza to, Jego umys by usatysfakcjonowany. Jedynie Oni mogli zrozumie Swe umysy. Adi 12.49 Pan Caitanya Mahaprabhu pouczy Kamalakant: "Jeste bauliy, ktry nie zna prawdziwej postaci rzeczy. Dlaczego postpujesz w ten sposb? Dlaczego zakcasz spokj Advaity Acaryi i niszczysz Jego religijne zasady? Adi 12.49 Znaczenie: Kamalakanta Vivasa, z powodu swej ignorancji, poprosi krla Jagannatha Puri, Maharaj Prataparudr, aby spaci dug Advaity Acaryi wynoszcy trzysta rupii, lecz jednoczenie dowid, e Advaita Acarya jest inkarnacj Najwyszej Osoby Boga. Jest to sprzeczne. Inkarnacja Najwyszego Boga nie moe by zaduona u nikogo w tym materialnym wiecie. Takie sprzecznoci nigdy nie zadowalaj Caitanyi Mahaprabhu, i fachowo nazywane s one rasabhas, czyli nakadaniem si nastrojw (ras). Jest to tego samego rodzaju sprzeczno, jak idea, e Narayana jest ubogi (daridra-narayana). Adi 12.50 "Advaita Acarya, Mj mistrz duchowy, nigdy nie powinien przyjmowa jamuny od bogaczy czy krlw, poniewa jeli mistrz duchowy przyjmie pienidze czy zboe od takich materialistw, jego umys zostanie zanieczyszczony.

Adi 12.50 Znaczenie: Przyjmowanie pienidzy czy pokarmu od osb materialistycznych jest rzecz bardzo ryzykown, gdy zanieczyszcza umys otrzymujcego jamun. Wedug systemu wedyjskiego naley dawa jamun sannyasinom i braminom, gdy w ten sposb mona uwolni si od grzesznych czynw. Dlatego wczeniej bramini nie przyjmowali jamuny od osoby, ktra nie bya bardzo pobona. Pan Caitanya Mahaprabhu da t instrukcj wszystkim mistrzom

59

duchowym. Czasami naszymi uczniami chc zosta osoby materialistyczne, ktre nie s skonne porzuci swych grzesznych czynw takich jak niedozwolony seks, intoksykacja, hazard i jedzenie misa, lecz w przeciwiestwie do profesjonalnych mistrzw duchowych, ktrzy przyjmuj uczniw bez wzgldu na ich stan, Vaisnava nie przyjmuje takich tanich uczniw. Dana osoba powinna przynajmniej zgodzi si przestrzega zasad i przepisw obowizujcych ucznia, a wwczas moe zosta przyjta przez acary Vaisnav. W istocie, Vaisnava nie powinien nawet przyjmowa jamuny czy pokarmu od osb, ktre nie przestrzegaj zasad i przepisw obowizujcych Vaisnav. Adi 12.51 "Kiedy umys zostanie zanieczyszczony, bardzo trudno jest pamita Krsn; a kiedy pami o Panu Krsnie zostanie zakcona, ycie staje si nieproduktywne. Adi 12.51 Znaczenie: Bhakta zawsze powinien by czujny, utrzymujc swj umys w sangwinicznym stanie, tak aby zawsze mg pamita Pana ri Krsn. astry oznajmiaj, smartavyah satatam visnuh: w yciu w subie oddania naley zawsze pamita Pana Visnu. rila ukadeva Gosvami rwnie poradzi Maharajy Pariksitowi, smartavyo nityaah. W Canto Drugim, Pierwszym Rozdziale rimad-Bhagavatam ukadeva Gosvami poradzi Maharajy Pariksitowi: tasmad bharata sarvatma bhagavan ivaro harih rotavyah kirtitavya ca smartavya cecchatabhayam "O potomku krla Bharaty, ten kto pragnie uwolni si od wszelkich cierpie, powinien sucha, wychwala i pamita Osob Boga, ktry jest Dusz Najwysz, kontrolerem i wybawc z wszelkich nieszcz." (Bhag. 2.1.5) Jest to streszczenie wszelkich czynnoci Vaisnavy i ta sama instrukcja zostaa powtrzona tutaj (krsna-smrti vinu haya nisphala jivana). rila Rupa Gosvami oznajmia w Bhakti-rasamrta-sindhu, avyartha-kalatvam: Vaisnava musi by bardzo czujny, aby nie traci nawet sekundy swego wartociowego ycia. Jest to symptomem Vaisnavy. Lecz obcowanie z liczygroszami, czyli visayi, materialistami zainteresowanymi jedynie zadowalaniem zmysw, zanieczyszcza umys i zakca takie bezustanne pamitanie Pana Krsny. Dlatego ri Caitanya Mahaprabhu poradzi, asat-sanga-tyaga --- ei vaisnava-acara: Vaisnava powinien zachowywa si w taki sposb, aby nigdy nie obcowa z niewielbicielami czy materialistami (Cc. Madhya 22.87). Towarzystwa takiego mona unikn poprzez bezustanne pamitanie Krsny w swym sercu. Adi 12.52 "W ten sposb traci si popularno w oczach ogu ludzi, gdy niszczy to religijno i saw. Vaisnava, szczeglnie ten, ktry wystpuje w roli mistrza duchowego, nie moe dziaa w taki sposb. Naley by zawsze wiadomym tego faktu." Adi 12.53 Kiedy Caitanya Mahaprabhu udzieli tej instrukcji Kamalakancie, wszyscy obecni uwaali, e jest ona przeznaczona dla kadego. Tote Advaita Acarya by wielce zadowolony. Adi 12.54 Jedynie Pan Caitanya Mahaprabhu mg zrozumie intencje Advaity Acaryi, a Advaita Acarya doceni powan instrukcj Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 12.55 Stwierdzenie to zawiera wiele poufnych znacze. Nie pisz o nich wszystkich, bojc si niepotrzebnego powikszenia objtoci tej ksiki. Adi 12.56 Pit gazi Advaity Acaryi by ri Yadunandana Acarya, ktry mia tak wiele gazi i podgazi, e opisanie ich jest niemoliwoci. Adi 12.56 Znaczenie: Yadunandana Acarya by oficjalnym inicjujcym mistrzem duchowym Raghunatha dasa Gosvamiego. Innymi sowy, kiedy Raghunatha dasa Gosvami by grhasth, Yadunandana Acarya inicjowa go w domu. Pniej Raghunatha dasa Gosvami przyj schronienie ri Caitanyi Mahaprabhu w Jagannatha Puri. Adi 12.57 ri Yadunandana Acarya by studentem Vasudeva Datty i otrzyma wszelk jego ask. Dlatego mg przyj lotosowe stopy Pana Caitanyi jako najwysze schronienie, ze wszystkich punktw widzenia. Adi 12.57 Znaczenie: 140 werset Gaura-ganoddea-dipiki opisuje, e Vasudeva Datta by poprzednio Madhuvrat, piewakiem we Vrndavanie. Adi 12.58 Bhagavata Acarya, Visnudasa Acarya, Cakrapani Acarya i Ananta Acarya byli szst, sidm sm i dziewit gazi Advaity Acaryi. Adi 12.58 Znaczenie: W swej Anubhasyi ri Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada mwi, e Bhagavata Acarya by wczeniej wrd zwolennikw Advaity Acaryi, jednake pniej zaliczano go do zwolennikw Gadadhara Pandity. Szsty werset akha-nirnayamrty, ksiki napisanej przez Yadunandana dasa oznajmia, e Bhagavata Acarya uoy synn ksik pod tytuem Prema-tarangini. Wedug 195 wersetu Gaura-ganoddea-dipiki Bhagavata Acarya y poprzednio we Vrndavanie jako veta-manjari. Visnudasa Acarya by obecny podczas Khetari-mahotsava. Uda si tam wraz z Acyutanand, jak mwi o tym Bhakti-ratnakara, Dziesita Taranga. Ananta Acarya by jedn z omiu gwnych gopi. Poprzednio mia na imi Sudevi. Chocia zalicza si do zwolennikw Advaity Acaryi, pniej sta si wanym bhakt Gadadhara Gosvamiego. Adi 12.59 Nandini, Kamadeva, Caitanya dasa, Durlabha Vivasa i Vanamali dasa byli dziesit, jedenast, dwunast, trzynast i czternast gazi ri Advaity Acaryi. Adi 12.60 Jagannatha Kara, Bhavanatha Kara, Hrdayananda Sena i Bholanatha dasa byli pitnast szesnast siedemnast i osiemnast gazi Advaity Acaryi.

60

Adi 12.61 Yadava dasa, Vijaya dasa, Janardana dasa, Ananta dasa, Kanu Pandita i Narayana dasa byli dziewitnast, dwudziest, dwudziest pierwsz, dwudziest drug dwudziest trzeci i dwudziest czwart gazi Advaity Acaryi. Adi 12.62 rivatsa Pandita, Haridasa Brahmacari, Purusottama Brahmacari i Krsnadasa byli dwudziest pit, dwudziest szst, dwudziest sidm i dwudziest sm gazi Advaity Acaryi. Adi 12.63 Purusottama Pandita, Raghunatha, Vanamali Kavicandra i Vaidyanatha byli dwudziest dziewit, trzydziest, trzydziest pierwsz i trzydziest drug gazi Advaity Acaryi. Adi 12.64 Lokanatha Pandita, Murari Pandita, ri Haricarana i Madhava Pandita byli trzydziest trzeci, trzydziest czwart, trzydziest pit i trzydziest szst gazi Advaity Acaryi. Adi 12.65 Vijaya Pandita i rirama Pandita byli dwoma wanymi gaziami Advaity Acaryi. Gazie te s niezliczone, lecz nie jestem w stanie wymieni ich wszystkich. Adi 12.65 Znaczenie: Poniewa rivasa Pandita by inkarnacj Narady Muniego, jego modszy brat, rirama Pandita, przyjmowany jest za inkarnacj Parvaty Muniego, najbliszego przyjaciela Narady Muniego. Adi 12.66 Ga Advaity Acaryi otrzymywaa wod dostarczan przez oryginalnego ogrodnika, ri Caitany Mahaprabhu. W ten sposb odywiane byy podgazie, obfitujc w owoce i kwiaty. Adi 12.66 Znaczenie: Gazie Advaity Acaryi odywiane wod (jala) dostarczan przez ri Caitany Mahaprabhu powinny by uwaane za bona fide acaryw. Jak to ju przedyskutowalimy wczeniej, reprezentanci Advaity Acaryi pniej podzielili si na dwie grupy - bona fide gazie sukcesji acaryw i pretensjonalne gazie Advaity Acaryi. Gazie przestrzegajce zasad Caitanyi Mahaprabhu rozrosy si bujnie, podczas gdy inne, wymienione poniej w szedziesitym sidmym wersecie, uschy. Adi 12.67 Po odejciu Pana Caitanyi Mahaprabhu, niektre gazie, z nieszczsnych powodw, zboczyy z Jego cieki. Adi 12.68 Niektre gazie nie przyjy oryginalnego pnia, ktry oywia i utrzymywa cae drzewo. Tote oryginalny pie rozgniewa si na te niewdziczne gazie. Adi 12.69 Wskutek tego Pan Caitanya nie zrosi ich wod Swego miosierdzia i tak stopniowo zwidy one i obumary. Adi 12.70 Osoba pozbawiona wiadomoci Krsny nie jest lepsza od suchego drewna czy martwego ciaa. Jest ona uwaana za martw ju za ycia, a po mierci podlega karze Yamarajy. Adi 12.70 Znaczenie: W rimad-Bhagavatam, Trzecim Rozdziale Szstego Canto, dwudziestym dziewitym wersecie Yamaraja, nadzorca mierci, mwi swym towarzyszom, jakiej klasy ludzi powinni przed niego przyprowadza. Oznajmia tam: "Osoba, ktrej jzyk nigdy nie opisuje cech witego imienia Najwyszej Osoby Boga, ktrej serce nigdy nie dry na wspomnienie Krsny i Jego lotosowych stp, i ktrej gowa nigdy nie skania si w pokonach Najwyszemu Panu, musi zosta przywiedziona przede mnie, by otrzyma kar." Innymi sowy, niewielbiciele przywodzeni s przed Yamaraj, by otrzyma kar i w ten sposb materialna natura obdarza ich rnego typu ciaami. Po mierci, ktra jest dehantara, zmian ciaa, niewielbiciele przyprowadzani s przed Yamaraj w celu osdzenia. Odpowiednio do sdu Yamarajy, materialna natura dostarcza im cia odpowiadajcych rezultatom ich przeszych czynnoci. Jest to proces dehantara, czyli transmigracji duszy z jednego ciaa do innego. Jednake wiadomi Krsny bhaktowie nie podlegaj sdowi Yamarajy. Jak stwierdza Bhagavad-gita, przed bhaktami droga stoi otworem. Po porzuceniu ciaa (tyaktva deham) bhakta nigdy nie musi ponownie przyjmowa materialnego ciaa, gdy w ciele duchowym udaje si z powrotem do domu, do Boga. Kary Yamarajy przeznaczone s dla osb, ktre nie s wiadome Krsny. Adi 12.71 Za ateistw podlegajcych karze Yamarajy powinni by uwaani nie tylko zwiedzeni potomkowie Advaity Acaryi, lecz kady, kto jest przeciwny kultowi ri Caitanyi Mahaprabhu.

Adi 12.72 Bez wzgldu na to, czy kto jest uczonym, wielkim ascet, grhasth, ktremu si dobrze wiedzie czy synnym sannyasinem, jeli jest on przeciwny kultowi ri Caitanyi Mahaprabhu, bdzie cierpia kar wymierzon przez Yamaraj. Adi 12.73 Wszyscy potomkowie Advaity Acaryi, ktrzy przyjli ciek ri Acyutanandy, byli wielkimi bhaktami. Adi 12.73 Znaczenie: W zwizku z tym rila Bhaktivinoda Thakura zamieszcza krtk uwag w swej Amrta-pravahabhasyi: "ri Advaita Acarya jest jednym z wanych pni bhakti-kalpataru, czyli drzewa pragnie suby oddania. Pan ri Caitanya Mahaprabhu, jako ogrodnik, podla korzenie drzewa bhakti i w ten sposb odywi wszystkie jego pnie i gazie. Lecz niemniej jednak, pod wpywem mayi - najbardziej nieszczsnego stanu ywej istoty - niektre gazie nie przyjy ogrodnika, ktry je podla, uwaajc pie za jedyn przyczyn wielkiego bhakti-kalpataru. Innymi sowy, gazie czy potomkowie Advaity Acaryi, ktrzy uwaali Advait Acary za oryginaln przyczyn pncza oddania i ktrzy w ten sposb zlekcewayli instrukcje ri Caitanyi Mahaprabhu i nie posuchali ich, utracili rezultaty podlania wod i w ten sposb wyschli

61

i obumarli. Ponadto naley zrozumie, e nie tylko zwiedzeni potomkowie Advaity Acaryi, lecz kady, kto nie ma zwizku z Caitany Mahaprabhu - nawet jeli niezalenie jest wielkim sannyasinem, uczonym czy ascet - jest niczym martwa ga drzewa." Te analizy ri Bhaktivinoda Thakury, potwierdzajce stwierdzenia ri Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego, nakrelaj pozycj obecnej tzw. religii hinduskiej, ktra - kierowana gwnie przez filozofi Mayavada - staa si mieszan instytucj obejmujc rne wymylone idee. Mayavadi wielce obawiaj si ruchu wiadomoci Krsny i oskaraj go o niszczenie religii hinduskiej, poniewa przyjmuje on ludzi ze wszystkich czci wiata i wszystkich sekt religijnych i w naukowy sposb angauje ich w daiva-varnarama-dharm. Jednake, jak to ju wyjanilimy kilkakrotnie, w literaturze wedyjskiej nie spotykamy sowa "Hindu". Sowo to prawdopodobnie pochodzi z Afganistanu, kraju z przewaajc iloci muzumanw, i oryginalnie odnosio si do przeczy w Afganistanie znanej jako Hindukusz, ktra nadal jest czci drogi handlowej pomidzy Indi i rnymi krajami mahometaskimi. Prawdziwy wedyjski system religii nazywany jest varnarama-dharm, jak potwierdza to Visnu Purana: varnaramacaravata purusena parah puman visnur aradhyate pantha nanyat tat-tosa-karanam (Visnu Purana, 3.8.9) Literatura wedyjska poleca, aby istota ludzka przestrzegaa zasad varnarama-dharmy. Przyjcie procesu varnaramadharmy uczyni nasze ycie sukcesem, poniewa poczy nas z Najwysz Osob Boga, ktry jest celem ludzkiego ycia. Tote ruch wiadomoci Krsny przeznaczony jest dla caej ludzkoci. Chocia spoeczestwo ludzkie dzieli si na rone grupy i dziay, wszystkie istoty ludzkie nale do jednego gatunku i dlatego przyjmujemy, e wszystkie s w stanie zrozumie sw konstytucjonaln pozycj w zwizku z Najwysz Osob Boga, Visnu. ri Caitanya Mahaprabhu stwierdza, jivera 'svarupa' haya --- krsnera nitya-dasa: "Kada ywa istota jest wieczn czstk, wiecznym sug Najwyszej Osoby Boga." Kada ywa istota, ktra osiga ludzk form ycia, moe zrozumie znaczenie swej pozycji i w ten sposb uzyska kwalifikacje do stania si bhakt Pana Krsny. Dlatego uwaamy za rzecz naturaln to, e caa ludzko powinna by ksztacona w wiadomoci Krsny. W istocie przekonujemy si, e ludzie bez wahania i z atwoci przyjmuj maha-mantr Hare Krsna we wszystkich czciach wiata, w kadym kraju, gdzie szerzymy ruch sankirtanu. Widocznym efektem tego intonowania jest to, e czonkowie ruchu Hare Krsna, bez wzgldu na sw przeszo, porzucaj cztery zasady grzesznego ycia i osigaj wzniosy standard oddania. Chocia tzw. zwolennicy religii Hindu pozuj na wielkich uczonych, ascetw, grhasthw i svamich, wszyscy s bezuytecznymi, uschymi gaziami religii wedyjskiej. S oni pozbawieni mocy; nie s w stanie uczyni nic, by szerzy kultur wedyjsk dla korzyci spoeczestwa ludzkiego. Istot kultury wedyjskiej jest przekaz ri Caitanyi Mahaprabhu. Pan Caitanya poinstruowa: yare dekha, tare kaha 'krsna' upadea amara ajnaya guru hana tara' ei dea (Cc. Madhya 7.128) Kadego, kogo spotykamy, powinnimy po prostu instruowa o zasadach krsna-katha, jak przedstawione one zostay w Bhagavad-gicie Takiej Jak Jest i rimad-Bhagavatam. Kto nie jest zainteresowany krsna-katha czy kultem ri Caitanyi Mahaprabhu, jest niczym suche, bezuyteczne drewno pozbawione siy ycia. Ga ISKCON-u, bdc bezporednio podlewan przez ri Caitany Mahaprabhu, niewtpliwie osiga sukces, podczas gdy odseparowane gazie tzw. religii hinduskiej, ktre s zazdrosne o ISKCON, usychaj i obumieraj. Adi 12.74 Dziki asce Advaity Acaryi bhaktowie cile podajcy ciek Caitanyi Mahaprabhu bez trudu otrzymali schronienie lotosowych stp Pana Caitanyi. Adi 12.75 Naley zatem wycign z tego wniosek, e cieka Acyutanandy jest istot ycia duchowego. Ci, ktrzy nie podyli t ciek po prostu si rozproszyli. Adi 12.76 Dlatego ofiarowuj miliony pokonw prawdziwym zwolennikom Acyutanandy, ktrych yciem i dusz by ri Caitanya Mahaprabhu. Adi 12.77 W ten sposb pokrtce opisaem trzy gazie [Acyutanand, Krsna Mir i Gopal] spord potomkw ri Advaity Acaryi. S rnorodne gazie i podgazie Advaity Acaryi. Niezmiernie trudno jest wyliczy je wszystkie w peni. Daem jedynie pewne pojcie o caym pniu, jego gaziach i podgaziach. Po opisaniu gazi i podgazi Advaity Acaryi, sprbuj opisa teraz niektrych potomkw ri Gadadhara Pandity, gazi najwaniejszej.

Adi 12.78

Adi 12.79

Adi 12.80 Gwnymi gaziami ri Gadadhara Pandity byli (1) ri Dhruvananda, (2) ridhara Brahmacari, (3) Haridasa Brahmacari i (4) Raghunatha Bhagavatacarya. Adi 12.80 Znaczenie: Werset 152 Gaura-ganoddea-dipiki opisuje ri Dhruvanand Brahmacari jako inkarnacj Lality, a werset 194 opisuje ridhar Brahmacari jako gopi o imieniu Candralatika.

62

Adi 12.81 Pit gazi by Ananta Acarya; szst - Kavi Datta; sidm - Nayana Mira; sm - Gangamantri; dziewit - Mamu Thakura; a dziesit - Kanthabharana. Adi 12.81 Znaczenie: Wersety 197 i 207 Gaura-ganoddea-dipiki opisuj Kavi Datt jako gopi o imieniu Kalakanthi, wersety 196 i 207 opisuj Nayana Mir jako gopi o imieniu Nitya-manjari, a wersety 196 i 205 opisuj Gangamantri jako gopi o imieniu Candrika. Mamu Thakura, ktrego prawdziwe imi brzmiao Jagannatha Cakravarti, by bratankiem ri Nilambara Cakravartiego, dziadka ri Caitanyi Mahaprabhu. W Bengalu wuj nazywany jest mama, a we Wschodnim Bengalu i Orissie, mamu. Tak wic Jagannatha Cakravarti by znany jako Mama albo Mamu Thakura. Rezydencja Mamu Thakury znajdowaa si w okrgu Faridpur, w wiosce o nazwie Magadoba. Po odejciu ri Gadadhara Pandity, Mamu Thakura zosta kapanem opiekujcym si wityni znan jako Tota-gopinatha w Jagannatha Puri. Wedug opinii niektrych Vaisnavw Mamu Thakura by poprzednio znany jako ri Rupa-manjari. Zwolennikami Mamu Thakury byli: Raghunatha Gosvami, Ramacandra, Radhavallabha, Krsnajivana, yamasundara, antamani, Harinatha, Navinacandra, Matilala, Dayamayi i Kunjavihari. Kanthabharana, ktrego oryginalne imi brzmiao ri Ananta Cattaraja, by gopi o imieniu Gopali w krsna-lila. Adi 12.82 Jedenast gazi Gadadhara Gosvamiego by Bhugarbha Gosani, a dwunast by Bhagavata dasa. Obaj udali si do Vrndavany i mieszkali tam do koca ycia. Adi 12.82 Znaczenie: Bhugarbha Gosani, poprzednio znany jako Prema-manjari, by wielkim przyjacielem Lokanathy Gosvamiego, ktry wznis wityni Gokulanandy, jedn z siedmiu wanych wity Vrndavany - mianowicie Govindy, Gopinathy, Madana-mohany, Radharamany, yamasundary, Radha-Damodary i Gokulanandy - ktre s autoryzowanymi instytucjami Gaudiya Vaisnavw. Adi 12.83 Trzynast gazi by Vaninatha Brahmacari, a czternast by Vallabha-caitanya dasa. Obie te wielkie osobistoci zawsze pogrone byy w mioci do Krsny. Adi 12.83 Znaczenie: ri Vaninatha Brahmacari zosta opisany w Adi-lili, 114 wersecie Rozdziau Dziesitego. Ucze Vallabha-caitanyi o imieniu Nalini-mohana Gosvami zaoy wityni Madana-gopala w Navadvipie. Adi 12.84 Pitnast gazi by rinatha Cakravarti; szesnast - Uddhava; siedemnast - Jitamitra, a osiemnast Jagannatha dasa. Adi 12.84 Znaczenie: Trzynasty werset akha-nirnayi mwi o rinatha Cakravartim jako o rezerwuarze wszelkich dobrych cech i ekspercie w subie dla Pana Krsny. Podobnie, werset 35 mwi o Uddhava dasa jako wielce kwalifikowanym w rozdawaniu wszystkim mioci do Boga. Werset 202 Gaura-ganoddea-dipiki mwi, e Jitamitra by gopi o imieniu yamamanjari. Jitamitra napisa ksik pod tytuem Krsna-mayurya. Jagannatha dasa by mieszkacem Vikramapury, pooonej w pobliu Dacca. Miejscem jego narodzin bya wioska znana jako Kasthakata czy Kathadiya. Jego potomkowie mieszkaj teraz w wioskach: Adiyala, Kamarapada i Paikapada. Zaoy on wityni Yaomadhavy. Czcicielami w tej wityni s Gosvami z Adiyali. Poprzednio by on jedn z szedziesiciu czterech sakhi, mianowicie asystentk Citradevi-gopi o imieniu Tilakini. A oto lista jego potomkw: Ramanrsimha, Ramagopala, Ramacandra, Sanatana, Muktarama, Gopinatha, Goloka, Harimohana iromani, Rakhalaraja, Madhava i Laksmikanta. akha-nirnaya wspomina, e Jagannatha dasa szerzy ruch Hare Krsna w okrgu czy stanie Tripury. Adi 12.85 Dziewitnast gazi by ri Hari Acarya; dwudziest - Sadipuriya Gopala; dwudziest pierwsz Krsnadasa Brahmacari; a dwudziest drug - Puspagopala. Adi 12.85 Znaczenie: Wersety 196 i 207 Gaura-ganoddea-dipiki wspominaj, e Hari Acarya by poprzednio gopi o imieniu Kalaksi. Sadipuriya Gopala znany jest jako nauczyciel ruchu Hare Krsna w Vikramapura we Wschodnim Bengalu. Krsnadasa Brahmacari zalicza si poprzednio do grupy sakhi znanych jako asta-sakhi. Na imi mia Indulekha. Krsnadasa Brahmacari mieszka we Vrndavanie. W wityni Radha-Damodara znajduje si grobowiec znany jako grobowiec Krsnadasy. Niektrzy mwi, e jest to grobowiec Krsnadasa Brahmacari, a inni, e jest to grobowiec Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego. Bez wzgldu na to, czyj jest ten grobowiec, skadamy przed nim nasze pokony, jako e obaj byli ekspertami w rozdzielaniu mioci do Boga wrd upadych dusz tego wieku. akha-nirnaya wspomina, e Puspagopala poprzednio by znany jako Svarnagramaka. Adi 12.86 Dwudziest trzeci gazi by riharsa; dwudziest czwart - Raghu Mira; dwudziest pit Laksminatha Pandita; dwudziest szst - Caitanya dasa; a dwudziest sidm - Raghunatha. Adi 12.86 Znaczenie: W wersetach 195 i 201 Gaura-ganoddea-dipiki Raghu Mira opisany jest jako Karpura-manjari. Podobnie, Laksminatha Pandita opisany jest jako Rasonmada, a Bangavati Caitanya dasa jako Kali. akha-nirnaya oznajmia, e Bangavati Caitanya dasa zawsze widziano z oczyma penymi ez. On rwnie mia ga potomkw. Oto ich imiona: Mathuraprasada, Rukminikanta, Jivanakrsna, Yugalakiora, Ratanakrsna, Radhamadhava, Usamani, Vaikunthanatha i Lalamohana, czyli Lalamohana aha ankhanidhi. Lalamohana by wielkim kupcem w miecie Dacca. Wersety 194 i 200 Gaura-ganoddea-dipiki oznajmiaj, e Raghunatha by poprzednio Varangad. Adi 12.87 Dwudziest sm gazi by Amogha Pandita; dwudziest dziewit - Hastigopala; trzydziest Caitanya-vallabha; trzydziest pierwsz - Yadu Ganguli; a trzydziest drug - Mangala Vaisnava.

63

Adi 12.87 Znaczenie: ri Mangala Vaisnava by mieszkacem wioski Titakana w okrgu Muridabada. Jego przodkowie byli aktami, ktrzy wielbili bogini Kiritevari. Powiedziane jest, e Mangala Vaisnava, poprzednio mocny brahmacarin, opuci dom i pniej polubi crk swego ucznia Prananathy Adhikari w wiosce Mayanadala. Potomkowie tej rodziny znani s jako Thakurowie Kandady, ktra jest wiosk w okrgu Burdwan w pobliu Katwy. W wiosce tej nadal yj rozproszeni potomkowie Mangala Vaisnavy, liczcy razem trzydzieci sze rodzin. Pomidzy sawnymi uczniami Mangala Thakury s: Prananatha Adhikari, Purusottama Cakravarti z wioski Kankada i Nrsimha-prasada Mitra, ktrego czonkowie rodziny s znanymi mrdangistami. Szczeglnie sawnymi mrdangistami s Sudhakrsna Mitra i Nikunjavihari Mitra. W rodzinie Purusottamy Cakravartiego s takie sawne osoby jak Kunjavihari Cakravarti i Radhavallabha Cakravarti, ktrzy teraz mieszkaj w okrgu Birbhum. Zawodowo recytuj oni pieni z Caitanya-mangali. Powiedziane jest, e kiedy Mangala Thakura konstruowa drog z Bengalu do Jagannatha Puri, drc jezioro znalaz Bstwo Radhavallabha. W tym czasie mieszka on w okolicy Kandady, w wiosce Ranipura. alagrama-ila osobicie wielbione przez Mangala Thakur nadal istnieje w wiosce Kandada. Wzniesiona zostaa tam witynia w celu wielbienia Vrndavanacandry. Mangala Thakura mia trzech synw: Radhikaprasad, Gopiraman i yamakior. Potomkowie tych trzech synw yj nadal. Adi 12.88 ivananda Cakravarti, trzydziesta trzecia ga, ktry zawsze z mocnym przekonaniem mieszka we Vrndavanie, uwaany jest za wan ga Gadadhara Pandity. Adi 12.88 Znaczenie: Werset 183 Gaura-ganoddea-dipiki wspomina, e ivananda Cakravarti by poprzednio Labangamanjari. akha-nirnaya, napisana przez Yadunandana dasa, rwnie wymienia inne gazie: (1) Madhava Acarya, (2) Gopala dasa, (3) Hrdayananda, (4) Vallabha Bhatta (Vallabha-sampradaya, czyli Pustimarga-sampradaya, jest bardzo sawna), (5) Madhu Pandita (ten sawny bhakta mieszka w pobliu Khadadahy, w wiosce znanej jako Sanibona-grama, znajdujcej si w odlegoci dwch mil na wschd od stacji Khadadaha i skonstruowa on wityni Gopinathaji we Vrndavanie), (6) Acyutananda, (7) Candraekhara, (8) Vakrevara Pandita, (9) Damodara, (10) Bhagavan Acarya, (11) Ananta Acaryavarya, (12) Krsnadasa, (13) Paramananda Bhattacarya, (14) Bhavananda Gosvami, (15) Caitanya dasa, (16) Lokanatha Bhatta (bhakta ten, ktry mieszka w wiosce Talakhadi w okrgu Yaohara i wznis wityni Radhavinoda, by mistrzem duchowym Narottama dasa Thakury i wielkim przyjacielem Bhugarbhy Gosvamiego), (17) Govinda Acarya, (18) Akrua Thakura, (19) Sanketa Acarya, (20) Pratapaditya, (21) Kamalakanta Acarya, (22) Yadava Acarya i (23) Narayana Padihari (mieszkaniec Jagannatha Puri). Adi 12.89 W ten sposb pokrtce opisaem gazie i podgazie Gadadhara Pandity. Jest ich o wiele wicej, lecz ich tutaj nie wspomniaem. Adi 12.90 Wszyscy zwolennicy Gadadhara Pandity uwaani s za wielkich bhaktw, poniewa uwaaj Pana ri Caitany Mahaprabhu za swe ycie i dusz. Adi 12.91 Jedynie dziki pamitaniu imion wszystkich tych gazi i podgazi trzech pni, ktre opisaem [Nityanandy, Advaity i Gadadhary], osiga si wolno od uwikania w materialn egzystencj. Adi 12.92 Jedynie dziki pamitaniu imion tych wszystkich Vaisnavw, mona osign lotosowe stopy ri Caitanyi Mahaprabhu. W istocie, jedynie dziki pamitaniu ich witych imion, osiga si spenienie wszystkich pragnie.

Adi 12.93 Dlatego, ofiarowujc pokony lotosowym stopom ich wszystkich, opisz w chronologicznym porzdku rozrywki ogrodnika ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 12.94 Ocean rozrywek Pana Caitanyi Mahaprabhu jest niezmierzony i niezgbiony. Kto odway si zmierzy ten wielki ocean? Adi 12.95 Niemoliwe jest zanurzenie si w tym wielkim oceanie, lecz jego sodki agodny zapach urzeka mj umys. Dlatego stoj na jego brzegu i prbuj skosztowa jedynie jego kropli.

64

Adi 12.96

Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady.

W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Dwunastego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty, opisujcego ekspansje Advaity Acaryi i Gadadhara Pandity.

ROZDZIA XIII

Przyjcie Pana ri Caitanyi Mahaprabhu


Ten Trzynasty Rozdzia ri Caitanya-caritamrty opisuje pojawienie si Pana Caitanyi Mahaprabhu. Caa cz Adi-lila opisuje ycie rodzinne Pana Caitanyi Mahaprabhu, a Antya-lila opisuje Jego ycie w porzdku sannyasy. W Antya-lili, pierwszych sze lat Jego ycia jako sannyasina nazywanych jest Madhya-lila. W tym okresie Caitanya Mahaprabhu podrowa po Poudniowych Indiach, uda si do Vrndavany, powrci z Vrndavany i propagowa ruch sankirtanu. Uczony bramin o imieniu Upendra Mira, zamieszkujcy okrg rihatta, by ojcem Jagannatha Miry, ktry przyby do Navadvipy, by studiowa pod kierunkiem Nilambara Cakravartiego i nastpnie osiedli si tam po polubieniu jego crki, acidevi. ri acidevi urodzia omioro dzieci, wszystkie crki, ktre zmary zaraz po narodzinach. Kiedy bya brzemienna po raz dziewity, narodzia syna, ktremu nadano imi Vivarupa. Nastpnie, w roku 1407 ery aka, wieczorem podczas peni ksiyca miesica Phalguna, podczas konstelacji simhalagna, jako syn ri acidevi i Jagannatha Miry pojawi si Pan Caitanya Mahaprabhu. Kiedy uczeni i bramini usyszeli o narodzinach Caitanyi Mahaprabhu, przybyli, aby zobaczy nowonarodzone dziecko, przynoszc wiele prezentw. Nilambara Cakravarti, ktry by wielkim astrologiem, przygotowa horoskop i z astrologicznych oblicze dowiedzia si, e dziecko byo wielk osobistoci. Rozdzia ten opisuje symptomy tej wielkiej osobistoci. Adi 13.01 Pragn otrzyma ask Pana Caitanyi Mahaprabhu, dziki miosierdziu ktrego nawet osoba upada moe opisa rozrywki Pana.

Adi 13.01 Znaczenie: Aby opisa ri Caitany Mahaprabhu czy Pana ri Krsn, trzeba posiada nadnaturaln moc, ktra jest ask i miosierdziem Pana. Bez tej aski i miosierdzia nie mona ukada literatury transcendentalnej. Jednake dziki asce Pana nawet osoba nie majca talentu literackiego moe opisywa wspaniae tematy transcendentalne. Krsn moe opisywa osoba, ktra jest obdarzona moc. Krsna-akti vina nahe tara pravartana (Cc. Antya 7.11). Nie bdc obdarzonym ask Pana, nie mona naucza o imieniu Pana, Jego sawie, cechach, formie, otoczeniu itd. Wniosek zatem jest taki, e prezentacja Caitanya-caritamrty przez Krsnadasa Kaviraj Gosvamiego jest manifestacj szczeglnej aski, ktr zosta obdarzony autor, chocia sam uwaa siebie za najbardziej upadego. My nie powinnimy uwaa go za upadego dlatego, e on tak siebie przedstawia. Kadego, kto potrafi komponowa tak transcendentaln literatur, wysoko cenimy jako mistrza. Adi 13.02 Wszelka chwaa ri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwaa Advaitacandrze! Wszelka chwaa Panu Nityanandzie Prabhu! Adi 13.03 Wszelka chwaa Gadadharze Prabhu! Wszelka chwaa rinivasie Acaryi Prabhu! Wszelka chwaa Mukundzie Prabhu i Vasudevie Prabhu! Wszelka chwaa Haridasa Thakurze! Adi 13.04 Wszelka chwaa Svarupie Damodarze i Murari Gupcie! Wszystkie te jasne ksiyce razem rozproszyy ciemno tego materialnego wiata. Adi 13.05 Wszelka chwaa ksiycom, ktre s bhaktami gwnego ksiyca, Pana Caitanyacandry! Ich jasny ksiycowy blask owietla cay wszechwiat. Adi 13.05 Znaczenie: W wersecie tym ksiyc zosta opisany jako candra-gana, w liczbie mnogiej. Oznacza to, e jest wiele ksiycw. W Bhagavad-gicie Pan mwi, naksatranam aham ai: "Pomidzy gwiazdami jestem ksiycem." (Bg. 10.21) Wszystkie gwiazdy s niczym ksiyc. Zachodni astronomowie uwaaj gwiazdy za soca, lecz astronomowie wedyjscy, stosujc si do witych pism wedyjskich, uwaaj je za ksiyce. wiato soca jest potna, a ksiyce odbijaj blask soneczny i dlatego janiej. Caitanya-caritamrta opisuje, e Krsna jest niczym soce. Najbardziej potnym jest Najwysza Osoba Boga ri Krsna, czyli Pan ri Caitanya Mahaprabhu, a Jego bhaktowie rwnie janiej i wiec, poniewa odbijaj najwysze soce. Caitanya-caritamrta oznajmia: krsna --- surya-sama; maya haya andhakara yahan krsna, tahan nahi mayara adhikara "Krsna jest tak jasny jak soce. Skoro tylko pojawia si soce, nie ma kwestii ciemnoci czy niewiedzy." (Cc. Madhya 22.31) Werset ten rwnie opisuje, e dziki wiatoci wszystkich ksiycw, rozwietlonych odbiciem soca Krsny, czyli dziki asce wszystkich bhaktw Caitanyi Mahaprabhu, cay wiat zostanie rozwietlony, pomimo ciemnoci Kali-yugi. Jedynie bhaktowie Pana Caitanyi Mahaprabhu mog rozproszy ciemno Kali-yugi, ignorancj populacji tego wieku. Nikt inny nie jest w stanie tego uczyni. Dlatego naszym pragnieniem jest, aby wszyscy bhaktowie ruchu wiadomoci Krsny odbijali najwysze soce i w ten sposb rozproszyli ciemno caego wiata.

65

Adi 13.06 W ten sposb przedstawiem wstp do Caitanya-caritamrty. Teraz w formie kodw podam streszczenie caej ksiki. Adi 13.07 Najpierw przedstawi rozrywki Pana w kodach, a nastpnie opisz je szczegowo. Adi 13.08 Pojawiajc si w Navadvipie, Pan ri Caitanya Mahaprabhu widoczny by przez czterdzieci osiem lat, oddajc si Swym rozrywkom. Adi 13.09 Pan ri Caitanya Mahaprabhu pojawi si w roku 1407 ery aka, a odszed z tego wiata w roku 1455. Adi 13.10 Przez dwadziecia cztery lata Pan Caitanya pozostawa w grhastha-aramie [yciu rodzinnym], zawsze angaujc si w rozrywki ruchu Hare Krsna. Adi 13.11 Po ukoczeniu dwudziestego czwartego roku przyj wyrzeczony porzdek ycia, sannyas, i przez nastpne dwadziecia cztery lata przebywa w Jagannatha Puri. Adi 13.12 Spord tych ostatnich dwudziestu czterech lat, przez sze lat bezustannie podrowa po Indiach, czasami do Indii Poudniowych, czasami Bengalu, a czasami do Vrndavany. Adi 13.13 Przez pozostae osiemnacie lat bezustannie przebywa w Jagannatha Puri. Intonujc nektariask mahamantr Hare Krsna, kadego zatopi tam powodzi mioci do Krsny.

Adi 13.14 Rozrywki Jego ycia rodzinnego znane s jako Adi-lila, czyli rozrywki pocztkowe. Jego pniejsze rozrywki znane s jako Madhya-lila i Antya-lila, czyli rodkowe i kocowe. Adi 13.15 Murari Gupta zapisa w formie kodw wszystkie rozrywki, ktre spenia Pan ri Caitanya Mahaprabhu w Jego Adi-lili.

Adi 13.16 Jego pniejsze rozrywki [Madhya-lila i Antya-lila] zostay zapisane przez Jego sekretarza, Svarup Damodar Gosvamiego, i zachoway si w formie ksiki. Adi 13.17 Ogldajc notatki zapisane przez te dwie wielkie osobistoci i suchajc ich, Vaisnava, bhakta Pana, moe pozna kolejne rozrywki.

Adi 13.18 Jego pocztkowe rozrywki dziel si na cztery czci: balya, pauganda, kaiora i yauvana [dziecistwo, wczesny wiek chopicy, pniejszy wiek chopicy i modo]. Adi 13.19 Ofiarowuj me pene szacunku pokony wieczorowi peni ksiyca w miesicu Phalguna, pomylnemu czasowi penemu pomylnych symptomw, kiedy Pan ri Caitanya Mahaprabhu pojawi si wraz z intonowaniem witego imienia Hare Krsna. Adi 13.20 Kiedy Pan narodzi si pewnego wieczoru miesica Phalguna, kiedy ksiyc by w peni, przypadkowo byo rwnie zamienie ksiyca. Adi 13.21 Kady radonie intonowa wite imi Pana - "Hari! Hari!" - i wwczas pojawi si Pan ri Caitanya Mahaprabhu, najpierw powodujc pojawienie si witego imienia. Adi 13.22 Podczas Swych narodzin, w dziecistwie, we wczesnym i pnym wieku chopicym, jak rwnie w modoci Pan Caitanya Mahaprabhu pod rnymi pozorami nakania ludzi do intonowania witego imienia Hari [maha-mantry Hare Krsna]. Adi 13.23 Kiedy w Swym dziecistwie Pan paka, natychmiast przestawa, gdy sysza wite imiona Krsna i Hari. Adi 13.24 Kiedy tylko dziecko zaczynao paka, wszystkie zaprzyjanione kobiety, ktre przychodziy Je zobaczy, intonoway wite imiona "Hari, Hari!".

Adi 13.25 Kiedy wszystkie kobiety ujrzay t zabaw, zamiay si radonie i nazway Pana "Gaurahari". Od tego czasu Gaurahari stao si jednym z Jego imion. Adi 13.26 Jego dziecistwo trwao a do okresu hate khadi, pocztku Jego edukacji, a wiek od momentu zakoczenia si Jego dziecistwa a do okresu, kiedy si oeni, nazywany jest pauganda.

66

Adi 13.27 Jego modo rozpocza si, kiedy si oeni, a w modoci nakania wszdzie kadego do intonowania maha-mantry Hare Krsna. Adi 13.28 Podczas Swego wieku pauganda zosta powanym studentem i rwnie naucza uczniw. W ten sposb wszdzie zwyk wyjania wite imi Krsny. Adi 13.29 Prowadzc kurs gramatyki [vyakarana] i wyjaniajc j uwagami, ri Caitanya Mahaprabhu naucza Swych uczniw o chwaach Pana Krsny. Wszystkie wyjanienia kulminoway w Krsnie i Jego uczniowie rozumieli je z atwoci. Tak wic Jego wpyw by cudowny. Adi 13.29 Znaczenie: rila Jiva Gosvami skompilowa gramatyk w dwch czciach i zatytuowa je Laghu-harinamamrta-vyakarana i Brhad-dhari-namamrta-vyakarana. Jeli kto studiuje te dwa teksty vyakarana, czyli gramatyki, uczy si praw gramatycznych sanskrytu i jednoczenie uczy si, jak zosta wielkim bhakt Pana Krsny. W Pierwszym Rozdziale Caitanya-bhagavata znajduje si stwierdzenie mwice o metodzie, ktr Pan ri Caitanya Mahaprabhu naucza gramatyki. Pan Caitanya Mahaprabhu wyjania, e kody gramatyczne s wieczne, jak wite imi Krsny. Jak oznajmia Bhagavad-gita (15.15), vedai ca sarvair aham eva vedyah. Celem wszystkich pism objawionych jest zrozumienie Krsny. Wic jeli kto wyjania co, co nie jest Krsn, jedynie trwoni swj czas harujc ciko bez spenienia celu swego ycia. Jeli kto po prostu zostaje nauczycielem czy profesorem, lecz nie rozumie Krsny, to naley zaliczy go do najniszych spord rodzaju ludzkiego, jak oznajmia Bhagavad-gita (naradhamah mayayapahrta-jnanah). Jeli kto nie zna istoty wszystkich pism objawionych, lecz mimo to zostaje nauczycielem, jego nauczanie jest jak niepokojcy ryk osa. Adi 13.30 Bdc studentem, Pan Caitanya Mahaprabhu prosi kadego, aby intonowa maha-mantr Hare Krsna. W ten sposb zatopi intonowaniem Hare Krsna cae miasto Navadvipa. Adi 13.30 Znaczenie: Obecna Navadvipa-dhama jest jedynie czci caej Navadvipy. Navadvipa oznacza "dziewi wysp". Tych dziewi wysp, ktre zajmuj teren ziemi szacowany na trzydzieci dwie mile kwadratowe, otoczonych jest rnymi odnogami Gangesu. Na tych wszystkich dziewiciu wyspach terenu Navadvipy znajduj si rne miejsca do kultywowania suby oddania. Jak oznajmia rimad-Bhagavatam, jest nava-vidha bhakti, dziewi rnych czynnoci w subie oddania: ravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam. Na terenie Navadvipy znajduj si rne wyspy do kultywowania tych dziewiciu rodzajw suby oddania. Oto one: (1) Antardvipa, (2) Simanta-dvipa, (3) Godrumadvipa, (4) Madhyadvipa, (5) Koladvipa, (6) Rtudvipa, (7) Jahnudvipa, (8) Modadruma-dvipa i (9) Rudradvipa. Wedug map osadniczych nasz orodek ISKCON-u w Navadvipie usytuowany jest na wyspie Rudradvipa. Poniej Rudradvipy, na Antardvipie, jest Mayapur. Tam mieszka ojciec Caitanyi Mahaprabhu, ri Jagannatha Mira. Na wszystkich tych wyspach Pan Caitanya Mahaprabhu, jako modzieniec, zwyk prowadzi Sw parti sankirtanu. W ten sposb cay ten teren zatopi falami mioci do Krsny. Adi 13.31 Ruch sankirtanu rozpocz On tu przed okresem Swej modoci. Dzie i noc zwyk taczy w ekstazie ze Swymi bhaktami.

Adi 13.32 Gdy tak Pan wdrowa wszdzie robic kirtan, ruch sankirtanu szerzy si obejmujc kolejne czci miasta. W ten sposb zatopi On cay wiat, rozdzielajc mio do Boga. Adi 13.32 Znaczenie: Mona by postawi pytanie, w jaki sposb wszystkie trzy wiaty zostay zatopione mioci do Krsny, skoro Caitanya Mahaprabhu robi kirtan jedynie na terenie Navadvipy. Odpowied jest taka, e Pan ri Caitanya Mahaprabhu jest Samym Krsn. Caa manifestacja kosmiczna powstaje, kiedy Pan pocztkowo wprawia j w ruch. Podobnie, poniewa ruch sankirtanu zosta pocztkowo wprawiony w ruch piset lat temu przez pragnienie ri Caitanyi Mahaprabhu, by rozprzestrzeni si on w caym wszechwiecie, wskutek tego ruch wiadomoci Krsny, jako kontynuacja poprzedniego, szerzy si teraz na caym wiecie i w ten sposb stopniowo obejmie cay wszechwiat. A gdy ten ruch wiadomoci Krsny rozszerzy si, kady pogry si w oceanie mioci do Krsny. Adi 13.33 Pan Caitanya Mahaprabhu mieszka na terenie Navadvipy przez dwadziecia cztery lata i kad osob nakania do intonowania maha-mantry Hare Krsna i w ten sposb pogrenia si w mioci do Krsny. Adi 13.34 Po przyjciu sannyasy, przez pozostae dwadziecia cztery lata ri Caitanya Mahaprabhu przebywa ze Swymi bhaktami w Jagannatha Puri. Adi 13.35 Spord tych dwudziestu czterech lat spdzonych w Nilacala [Jagannatha Puri], przez sze lat rozdziela mio do Boga, nieustannie intonujc i taczc.

Adi 13.36 Podczas tych szeciu lat podrowa po caych Indiach - poczwszy od Przyldka Komorin, poprzez Bengal a do Vrndavany - intonujc, taczc i rozdzielajc mio do Krsny.

67

Adi 13.37 Czynnoci Pana Caitanyi Mahaprabhu podczas Jego podry po przyjciu sannyasy s Jego gwnymi rozrywkami. Jego czynnoci podczas pozostaych osiemnastu lat zwane s antya-lila, czyli kocow czci Jego rozrywek. Adi 13.38 Przez sze spord tych osiemnastu lat bezustannie przebywa w Jagannatha Puri, regularnie robi kirtan, nakaniajc wszystkich bhaktw do kochania Krsny po prostu poprzez intonowanie i taniec. Adi 13.39 Przez pozostae dwanacie lat Swego pobytu w Jagannatha Puri, naucza kadego, w jaki sposb rozkoszowa si transcendentalnym smakiem ekstazy mioci do Krsny, jednoczenie kosztujc jej osobicie. Adi 13.39 Znaczenie: Osoba zaawansowana w wiadomoci Krsny zawsze przeywa rozk z Krsn, poniewa takie uczucie rozki przewysza uczucie spotkania z Krsn. Podczas Swych ostatnich dwunastu lat pobytu w tym wiecie, w Jagannatha Puri, ri Caitanya Mahaprabhu naucza ludzi tego wiata, jak, poprzez uczucie rozdzielenia, mona rozwin sw upion mio do Krsny. Takie uczucia rozdzielenia czy spotkania z Krsn s rnymi etapami mioci do Boga. Uczucia takie rozwijaj si wwczas, kiedy kto powanie angauje si w sub oddania. Najwyszy stan nazywany jest premabhakti, lecz stan ten osiga si poprzez wypenianie sadhana-bhakti. Nie naley usiowa sztucznie wznie si do etapu prema-bhakti bez powanego przestrzegania regulujcych zasad sadhana-bhakti. Prema-bhakti jest stanem rozkoszowania si, podczas gdy sadhana-bhakti jest etapem doskonalenia si w subie oddania. ri Caitanya Mahaprabhu naucza tego kultu suby oddania z penymi szczegami poprzez praktyczne zastosowanie go w Swym wasnym yciu. Dlatego powiedziane jest, apani acari' bhakti ikhaimu sabare. ri Caitanya Mahaprabhu jest Samym Krsn, a w roli krsna-bhakty, czyli bhakty Krsny, instruowa cay wiat, jak peni sub oddania i w ten sposb w odpowiednim czasie powrci do domu, z powrotem do Boga. Adi 13.40 Pan Caitanya Mahaprabhu przeywa rozk z Krsn dzie i noc. Manifestujc symptomy tej rozki, paka i mwi bez sensu, jak szaleniec. Adi 13.41 Tak jak rimati Radharani mwia bezadnie, kiedy spotkaa Uddhav, tak rwnie ri Caitanya Mahaprabhu dzie i noc rozkoszowa si takimi ekstatycznymi rozmowami w nastroju rimati Radharani. Adi 13.41 Znaczenie: W zwizku z tym naley zajrze do monologu rimati Radharani po spotkaniu Uddhavy we Vrndavanie. ri Caitanya Mahaprabhu zaprezentowa podobny obraz takich ekstatycznych nierealnych rozmw. Pena zazdroci i szalestwa wskutek zlekcewaenia przez Krsn, rimati Radharani, krytykujc trzmiela, mwia jak niespena rozumu. W ostatnich dniach Swych rozrywek ri Caitanya Mahaprabhu przejawi wszystkie symptomy takiej ekstazy. W zwizku z tym naley zajrze do Czwartego Rozdziau Adi-lili, wersetu 107 i 108. Adi 13.42 Pan zwyk czyta ksiki Vidyapatiego, Jayadevy i Candidasy, rozkoszujc si ich pieniami razem ze Swymi poufnymi towarzyszami, takimi jak ri Ramananda Raya i Svarupa Damodara Gosvami. Adi 13.42 Znaczenie: Vidyapati by synnym autorem pieni o rozrywkach Radha-Krsny. By on mieszkacem Mithili, narodzonym w rodzinie bramina. Szacuje si, e swe pieni skomponowa podczas rzdw krla ivasimhy i krlowej Lachimadevi, na pocztku czternastego wieku ery uka, prawie na sto lat przed pojawieniem si Pana Caitanyi Mahaprabhu. Dwunaste pokolenie potomkw Vidyapatiego yje nadal. Pieni Vidyapatiego o rozrywkach Pana Krsny wyraaj intensywne uczucie rozki z Krsn i ri Caitanya Mahaprabhu rozkoszowa si tymi wszystkimi pieniami w ekstazie rozdzielenia z Krsn. Jayadeva narodzi si podczas rzdw Maharajy Laksmana Seny z Bengalu, w jedenastym lub dwunastym wieku ery aka. Jego ojcem by Bhojadeva, a jego matk Vamadevi. Przez wiele lat mieszka w Navadvipie, wczesnej stolicy Bengalu. Miejsce jego narodzin znajdowao si w okrgu Birbhum w wiosce Kendubilva. Jednake wedug niektrych autorytetw, narodzi si on w Orissie, a jeszcze inni mwi, e narodzi si on w Poudniowych Indiach. Ostatnie dni swego ycia spdzi w Jagannatha Puri. Jedn z jego synnych ksiek jest Gita-govinda, ktra jest pena transcendentalnych dojrzaych uczu rozki z Krsn. Gopi przeyway rozk z Krsn przed tacem rasa, jak wspomina o tym rimad-Bhagavatam, i Gitagovinda wyraa takie uczucia. Wielu Vaisnavw napisao komentarze do Gita-govindy. Candidasa narodzi si w wiosce Nannura, ktra rwnie znajduje si w okrgu Birbhum w Bengalu. Narodzi si w rodzinie bramiskiej i powiedziane jest, e prawdopodobnie rwnie na pocztku czternastego wieku ery akabda. Przypuszcza si, e Candidasa i Vidyapati byli wielkimi przyjacimi, poniewa pisma obu wyraaj wielkie transcendentalne uczucia rozki. Uczucia ekstazy opisane przez Candidasa i Vidyapatiego zostay w rzeczywistoci przejawione przez ri Caitany Mahaprabhu. Rozkoszowa si On wszystkimi tymi uczuciami w roli ri Radharani, a Jego towarzyszami odpowiednimi do tego celu byli ri Ramananda Raya i ri Svarupa Damodara Gosvami. Ci intymni towarzysze Pana Caitanyi Mahaprabhu bardzo pomagali Panu w rozrywkach, w ktrych czu si jak Radharani. ri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura komentuje w zwizku z tym, e takie uczucia rozki, jakimi rozkoszowa si Pan Caitanya Mahaprabhu czytajc ksiki Vidyapatiego, Candidasy i Jayadevy, s specjalnie zarezerwowane dla takich osb, jak ri Ramananda Raya i Svarupa Damodara, ktrzy byli paramahamsami, ludmi, ktrzy z powodu swej zaawansowanej wiadomoci duchowej osignli najwysz doskonao. Tematw takich nie powinny dyskutowa zwyke osoby imitujce czynnoci Pana Caitanyi Mahaprabhu. Dla krytycznych studentw pospolitej poezji i literatw pozbawionych wiadomoci Boga, ktrzy uganiaj si za cielesnym zadowalaniem zmysw, nie ma potrzeby czytania takiej wzorowej literatury transcendentalnej. Osoby, ktre pragn cielesnego zadowalania zmysw, nie powinny prbowa imitowa suby oddania raganuga. W swych pieniach Candidasa, Vidyapati i Jayadeva opisali transcendentalne czynnoci Najwyszej Osoby Boga. Wspczeni krytycy pieni Vidyapatiego, Jayadevy i Candidasa po prostu sprowadzaj og ludzi na drog rozpusty, a to prowadzi jedynie do spoecznych skandali i ateizmu na wiecie. Trzeba wystrzega si nieporozumienia, e rozrywki Radhy i Krsny s czynnociami zwykego modego chopca i dziewczyny. Zwyke czynnoci seksualne modych chopcw i dziewczt s rzecz najbardziej odraajc. Dlatego osobom pogronym w wiadomoci cielesnej i pragncym zadowalania zmysw zabrania si dyskutowania o transcendentalnych rozrywkach ri Radhy i Krsny.

68

Adi 13.43 Przeywajc rozk z Krsn, ri Caitanya Mahaprabhu rozkoszowa si tymi wszystkimi ekstatycznymi czynami i w ten sposb speni Swe wasne pragnienia. Adi 13.43 Znaczenie: Na pocztku Caitanya-caritamrty powiedziane jest, e Pan Caitanya pojawi si, aby skosztowa uczu, jakich Radharani doznaje na widok Krsny. Krsna Sam nie by w stanie zrozumie ekstatycznych uczu Radharani do Niego i dlatego zapragn przyj rol Radharani i w ten sposb dozna tych uczu. Pan Caitanya jest Krsn z uczuciami Radharani; innymi sowy, jest On poczeniem Radhy i Krsny. Dlatego jest powiedziane, ri-krsna-caitanya radha-krsna nahe anya. Wielbic jedynie ri Caitany Mahaprabhu, mona rozkoszowa si miosnymi sprawami Radhy i Krsny razem. Dlatego naley stara si zrozumie Radh i Krsn nie bezporednio, lecz poprzez ri Caitany Mahaprabhu i Jego bhaktw. Dlatego rila Narottama dasa Thakura mwi, rupa-raghunatha-pade haibe akuti, kabe hama bujhaba se yugala-piriti: "Kiedy rozwin mentalno suenia ri Rupie Gosvamiemu, Sanatanie Gosvamiemu, Raghunatha dasa Gosvamiemu i innym bhaktom Pana Caitanyi i w ten sposb stan si zdolnym do zrozumienia rozrywek ri Radhy i Krsny" Adi 13.44 Rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu s nieograniczone. W jakim wic stopniu moe objani te transcendentalne rozrywki maa ywa istota? Adi 13.45 Gdyby esanaga Ananta osobicie mia przedstawi rozrywki Pana Caitanyi w kodach, to nawet tysicami Swych ust nie mgby znale ich granicy. Adi 13.46 Bhaktowie tacy jak ri Svarupa Damodara i Murari Gupta, po uwanym rozwaeniu, zapisali wszystkie gwne rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu w postaci notatek. Adi 13.47 Podstaw tej ksiki s notatki zachowane przez ri Svarup Damodar i Murari Gupt. Ja opisuj wszystkie rozrywki Pana opierajc si na tych notatkach. Notatki te opisa szczegowo Vrndavana dasa Thakura. Adi 13.48 rila Vrndavana dasa Thakura, autoryzowany autor rozrywek ri Caitanyi Mahaprabhu, jest tak dobry jak rila Vyasadeva. Opisujc te rozrywki, czyni je coraz sodszymi. Adi 13.49 Obawiajc si, e objto jego ksiki bdzie zbyt wielka, pozostawi niektre miejsca bez szerszego opisu. W miar moliwoci postaram si zapeni te miejsca. Adi 13.50 Transcendentalnymi rozrywkami Pana Caitanyi w rzeczywistoci rozkoszowa si rila Vrndavana dasa Thakura. Ja jedynie usiuj u pozostaoci pokarmu pozostawione przez niego. Adi 13.51 Moi drodzy bhaktowie Pana Caitanyi, teraz pragn opisa pokrtce kody Adi-lili, poniewa opisanie w peni tych rozrywek nie jest rzecz moliw. Adi 13.52 Aby speni okrelone pragnienie Swego umysu, Pan Krsna, Vrajendra-kumara, po dojrzaym rozwaeniu postanowi zstpi na t planet. Adi 13.53 Najpierw Pan Krsna pozwoli zstpi na ziemi Swej rodzinie mistrzw duchowych. Postaram si opisa ich pokrtce, poniewa pene opisanie ich nie jest rzecz moliw. Adi 13.54-55 Zanim Pan ri Krsna pojawi si jako Pan Caitanya, poprosi nastpujcych bhaktw, aby pojawili si przed Nim: ri acidevi, Jagannatha Mira, Madhavendra Puri, Keava Bharati, Ivara Puri, Advaita Acarya, rivasa Pandita, Acaryaratna, Vidyanidhi i Thakura Haridasa. Adi 13.56 By tam rwnie ri Upendra Mira, mieszkaniec okrgu rihatta. By on wielkim bhakt Pana Visnu, czowiekiem uczonym, bogatym i zbiornikiem wszelkich dobrych cech. Adi 13.56 Znaczenie: Werset 35 Gaura-ganoddea-dipiki opisuje Upendra Mir jako gopala o imieniu Parjanya. Poprzednio by on dziadkiem Pana Krsny, a teraz pojawi si jako Upendra Mira w rihatta i mia siedmiu synw. By mieszkacem Dhaka-daksina-grama w okrgu rihatta. T cz kraju nadal zamieszkuje wiele osb, ktre twierdz, e nale do rodziny Mira ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 13.57-58 Upendra Mira mia siedmiu witych i najbardziej wpywowych synw: (1) Kamsari, (2) Paramanand, (3) Padmanabh, (4) Sarvevar, (5) Jagannath, (6) Janardan i (7) Trailokyanath. Pity syn, Jagannatha Mira, postanowi zamieszka na brzegu Gangesu w Nadii. Adi 13.59 Jagannatha Mira by desygnowany jako Purandara. Tak jak Nanda Maharaja i Vasudeva, by on oceanem wszelkich dobrych cech. Adi 13.60 Jego ona, rimati acidevi, bya wiern kobiet wielce oddan swemu mowi. Imi jej ojca brzmiao Nilambara, a nazwisko - Cakravarti.

69

Adi 13.60 Znaczenie: Werset 104 Gaura-ganoddea-dipiki oznajmia, e Nilambara Cakravarti by poprzednio Gargamunim. Niektrzy potomkowie rodziny Nilambara Cakravartiego nadal mieszkaj w wiosce Magdoba w okrgu Faridpur w Bangladeszu. Jego bratankiem by Jagannatha Cakravarti, rwnie znany jako Mamu Thakura, ktry zosta uczniem Pandity Gosvamiego i przebywa w Jagannatha Puri jako kapan Tota-gopinatha. Nilambara Cakravarti mieszka w Navadvipie w ssiedztwie Belapukuriya. Wspomina o tym ksika Prema-vilasa. Poniewa mieszka w pobliu domu Kaziego, Kazi rwnie by uwaany za jednego z wujw Pana Caitanyi Mahaprabhu. Kazi zwyk nazywa Nilambara Cakravartiego kaka, czyli "wujem". Rezydencji Kaziego nie mona oddzieli od Vamanapukura, poniewa nadal znajduje si tam grobowiec Kaziego. Poprzednio miejsce to byo znane jako Belapukuriya, a teraz nazywane jest Vamanapukura. Zostao to stwierdzone na podstawie dowodw archeologicznych. Adi 13.61 W Radhadea, czci Bengalu, gdzie Ganges nie jest widoczny, narodzili si Nityananda Prabhu, Gangadasa Pandita, Murari Gupta i Mukunda. Adi 13.61 Znaczenie: Tutaj radhadee odnosi si do wioski Ekacakra w okrgu Birbhum, w pobliu Burdwan. Za stacj kolejow Burdwan znajduje si inna odgaziona linia, ktra jest nazywana wzem kolei wschodniej, i tam znajduje si stacja kolejowa Mallarapura. Osiem mil na wschd od tej stacji kolejowej nadal usytuowana jest wioska Ekacakra. Wioska Ekacakra rozciga si na pnoc i poudnie na okoo osiem mil. Inne wioski, mianowicie Viracandra-puri, Virabhadra-puri znajduj si na terenie wioski Ekacakra. Na cze witego imienia Virabhadry Gosvamiego, miejsca te znane s jako Viracandra-pura i Virabhadra-pura. W bengalskim roku 1331 w wityni Ekacakra-grama uderzy piorun. Dlatego witynia ta jest teraz w zniszczonym stanie. Wczeniej nie byo takich wypadkw w tym miejscu. W wityni znajduje si Bstwo ri Krsny zainstalowane przez ri Nityanand Prabhu. Bstwo nazywa si Bankima Raya albo Banka Raya. Po prawej stronie Bankima Rayi znajduje si Bstwo Jahnavy, a po Jego lewej stronie jest rimati Radharani. Kapani tej wityni opisuj, e Pan Nityananda Prabhu wszed w ciao Bankima Rayi i dlatego Bstwo Jahnava-maty zostao pniej umieszczone po prawej stronie Bankima Rayi. Pniej w wityni tej zainstalowano wiele innych Bstw. Na innym tronie w tej wityni s Bstwa Muralidhara i RadhaMadhava. Na jeszcze innym tronie s Bstwa Mano-mohana, Vrndavana-candra i Gaura-Nitai. Lecz Bankima Raya jest Bstwem oryginalnie zainstalowanym przez Nityanand Prabhu. We wschodniej stronie wityni znajduje si ghata znane jako Kadamba-khandi na brzegu Yamuny. Powiedziane jest, e Bstwo Bankima Rayi unosio si w wodzie i Pan Nityananda wyowi Je, a nastpnie zainstalowa w wityni. Pniej, w miejscu znanym jako Bhaddapura w wiosce Viracandra-pura, okoo p mili na zachd, pod drzewem nima znaleziono rimati Radharani. Z tego powodu Radharani Bankima Rayi znana jest jako Bhaddapurera Thakurani, Pani Bhaddapury. Na innym tronie, po prawej stronie Bankima Rayi znajduje si Bstwo Yogamayi. Teraz witynia i korytarz wityni spoczywaj na wysokiej plincie, a sala spotka przed wityni spoczywa na strukturze betonowej. Powiedziane jest rwnie, e w pnocnej stronie wityni znajdowao si Bstwo Pana ivy zwane Bhandivara i e Bstwo to zwyk wielbi ojciec Nityanandy Prabhu, Hadai Pandita. Obecnie jednake nie ma tam tego Bstwa, a w Jego miejsce zainstalowano Bstwo Jagannatha Svami. W rzeczywistoci Pan Nityananda Prabhu nie wznis adnej wityni. witynia ta zostaa wzniesiona w czasach Virabhadry Prabhu. Poniewa w roku bengalskim 1298 witynia ta bya zniszczona, odremontowa j brahmacarin o imieniu ivananda Svami. W wityni tej ofiarowywuje si pokarm Bstwu w oparciu o okoo trzydzieci pi funtw ryu i konieczne warzywa. Obecnie wityni t zarzdzaj kapani nalecy do rodziny Gopijana-vallabhanandy, jednej z gazi Nityanandy Prabhu. Jest tam wasno ziemska rozliczana w imieniu wityni, a dochody z tej ziemi pokrywaj wydatki witynne. Istniej trzy grupy kapanw gosvamich, ktrzy kolejno zajmuj si zarzdzaniem wityni. O par krokw od wityni znajduje si miejsce znane jako Viramatala, gdzie wedug przekazu Nityananda Prabhu zwyk w Swym dziecistwie angaowa si ze Swymi przyjacimi w rne rozrywki Vrndavany i rozrywk rasa-lila. W pobliu wityni znajduje si miejsce zwane Amalitala, ktre zostao tak nazwane ze wzgldu na to, e ronie tam due drzewo tamaryndowe. Wedug partii zwanej Nedadi-sampradaya, Virabhadra Prabhu, z pomoc tysica dwustu Nedw, wykopa wielkie jezioro zwane vetaganga. Na zewntrz wityni znajduj si grobowce Gosvamich oraz maa rzeka znana jako Maudevara, zwana wod Yamuny. Okoo pl mili od tej rzeczki znajduje si miejsce narodzin ri Nityanandy Prabhu. Wyglda na to, e wczeniej przed wityni znajdowaa si wielka sala spotka, lecz pniej zostaa ona zniszczona. Teraz zaronita jest drzewami figowymi. Pniej wzniesiono wityni, w ktrej znajduj si Bstwa Gaura-Nityananda. witynia ta zostaa wzniesiona przez nie yjcego ju Prasannakumar Karapharm. Ku jego pamici zainstalowano tablic w bengalskim roku 1323, w miesicu Vaiakha (kwiecie-maj). Miejsce, gdzie pojawi si Nityananda Prabhu, zwane jest Garbhavasa. witynia ta ma dziak o wielkoci czterdziestu trzech bighw ziemi, co pozwala na utrzymanie kultu witynnego. W zwizku z tym Maharaja Dinajapury podarowa dwadziecia bighw ziemi. Wedug przekazu w pobliu miejsca znanego jako Garbhavasa, Hadai Pandita prowadzi szko podstawow. Kapanami tego miejsca, wymienionymi w drzewie genealogicznym, byli: (1) ri Raghavacandra, (2) Jagadananda dasa, (3) Krsnadasa, (4) Nityananda dasa, (5) Ramadasa, (6) Vrajamohana dasa, (7) Kanai dasa, (8) Gauradasa, (9) ivananda dasa i (10) Haridasa. Krsnadasa nalea do Cidiya-kunja we Vrndavanie. Data jego odejcia przypada na Krsna-janmastami. Cidiya-kunja jest miejscem obecnie zarzdzanym przez gosvamich ingara-ghata we Vrndavanie. Uwaa si, prawdopodobnie w oparciu o ich zwizek z Krsnadasem, e oni rwnie nale do rodziny Nityanandy. W pobliu Garbhavasa znajduje si miejsce zwane Bakulatala, gdzie ri Nityananda Prabhu i Jego przyjaciele zwykli angaowa si w zabawy znane jako jhala-jhapeta. Znajduje si tam drzewo bakula, ktre jest cudowne z tego wzgldu, e

70

wszystkie jego gazie i podgazie wygldaj jak kaptury wy. Wysunito przypuszczenie, e to dziki pragnieniu ri Nityanandy Prabhu zamanifestowa si w ten sposb Anantadeva. Drzewo jest bardzo stare. Przekaz mwi, e poprzednio miao ono dwie gazie, lecz pniej, kiedy towarzyszom zabaw Nityanandy Prabhu niewygodnie byo skaka z jednej gazi na drug, dziki Swemu miosierdziu Nityananda Prabhu poczy dwie gazie w jedn. Inne pobliskie miejsce nazywane jest Hantugada. Powiedziane jest, e Pan Nityananda Prabhu umieci tam wszystkie wite miejsca. Dlatego ludzie z przylegych wiosek kpi si w tym miejscu zamiast w Gangesie. Nazywane jest ono Hantugada, poniewa rila Nityananda Prabhu zwyk organizowa tam festiwal dadhi-cida polegajcy na rozdzielaniu prasada z dmuchanego ryu i jogurtu, i Sam przyjmowa prasada klczc. Uwicone jezioro w tym miejscu przez cay rok jest pene wody. Podczas Gosthastami odbywa si tam wielki jarmark, a drugi wielki jarmark urzdzany jest w dzie narodzin ri Nityanandy Prabhu. Gaura-ganoddea-dipika opisuje, e Halayudha, Baladeva, Vivarupa i Sankarsana pojawili si jako Nityananda Avadhuta. Adi 13.62 Pan Krsna, Vrajendra-kumara, najpierw spowodowa pojawienie si niezliczonych bhaktw, a w kocu pojawi si osobicie. Adi 13.63 Przed pojawieniem si Pana Caitanyi Mahaprabhu, wszyscy bhaktowie Navadvipy zwykli gromadzi si w domu Advaity Acaryi. Adi 13.64 Na tych spotkaniach Vaisnavw Advaita Acarya zwyk recytowa Bhagavad-git i rimad-Bhagavatam, potpiajc cieki filozoficznej spekulacji oraz czynnoci karmicznych i ustanawiajc wyszo suby oddania. Adi 13.65 Wszystkie pisma objawione kultury wedyjskiej dokadnie objaniaj sub oddania dla Pana Krsny. Dlatego bhaktowie Pana Krsny nie uznaj procesw filozoficznej spekulacji, yogi mistycznej, niepotrzebnych wyrzecze i tzw. rytuaw religijnych. Nie przyjmuj adnego procesu poza sub oddania. Adi 13.65 Znaczenie: Nasz ruch wiadomoci Krsny przestrzega tej zasady. Nie uznajemy adnej innej metody realizacji duchowej poza wiadomoci Krsny, sub oddania. Czasami krytykuj nas grupy praktykujce jnan, yog, tapas czy dharm, lecz szczliwie nie jestemy w stanie i z nimi na aden kompromis. Po prostu pozostajemy na platformie suby oddania i nauczamy tych samych zasad na caym wiecie. Adi 13.66 W domu Advaity Acaryi wszyscy Vaisnavowie czerpali przyjemno z bezustannych rozmw o Krsnie, cigego wielbienia Krsny i cigego intonowania maha-mantry Hare Krsna. Adi 13.66 Znaczenie: Ruch wiadomoci Krsny postpuje naprzd dziki tym zasadom. Nie mamy adnego innego zainteresowania poza rozmowami o Krsnie, wielbieniem Krsny i intonowaniem maha-mantry Hare Krsna. Adi 13.67 Lecz ri Advaita Acarya Prabhu odczuwa bl widzc, e wszyscy ludzie bez wiadomoci Krsny po prostu pograj si w materialnych uciechach zmysowych. Adi 13.67 Znaczenie: Bona fide bhakta Pana Krsny zawsze doznaje blu widzc upady stan caego wiata. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zwyk mwi: "W tym wiecie nie brakuje niczego. Brakuje jedynie wiadomoci Krsny." Taka jest wizja wszystkich czystych bhaktw. Z powodu tego braku wiadomoci Krsny w spoeczestwie ludzkim, ludzie potwornie cierpi, pogreni w oceanie niewiedzy i zadowalania zmysw. Obserwujcy bhakta jest bardzo zasmucony widzc tak sytuacj na wiecie. Adi 13.68 Widzc taki stan wiata, zacz powanie zastanawia si, w jaki sposb wszyscy ci ludzie mog zosta wyzwoleni z side mayi. Adi 13.69 rila Advaita Acarya Prabhu myla: "Wyzwolenie wszystkich ludzi moliwe bdzie jedynie wwczas, jeli Krsna osobicie pojawi si, by rozdziela kult suby oddania." Adi 13.69 Znaczenie: Tak jak skazaniec moe zosta uwolniony dziki szczeglnej asce szefa rzdu, prezydenta czy krla, tak te potpieni ludzie tej Kali-yugi mog zosta wyzwoleni jedynie przez Sam Najwysz Osob Boga albo osob szczeglnie upenomocnion w tym celu. rila Advaita Acarya Prabhu pragn, aby Najwysza Osoba Boga pojawi si osobicie i wyzwoli upade dusze tego wieku. Adi 13.70 Majc to na uwadze, Advaita Acarya Prabhu, obiecujc spowodowa zstpienie Pana Krsny, zacz wielbi Najwysz Osob Boga, Krsn, listkami tulasi i wod z Gangesu. Adi 13.70 Znaczenie: Listki tulasi i woda Gangesu, z odrobin papki sandaowej, jeli to moliwe, s wystarczajcymi parafernaliami do wielbienia Najwyszej Osoby Boga. Pan mwi w Bhagavad-gicie: patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tad aham bhakty-upahrtam anami prayatatmanah "Jeli kto z mioci i oddaniem ofiaruje Mi li, kwiat, owoc czy wod, przyjm to." (Bg. 9.26) Stosujc si do tej zasady, Advaita Prabhu zadowoli Najwysz Osob Boga listkami tulasi i wod z Gangesu. Adi 13.71 Gonym woaniem zaprasza Pana Krsn, aby si pojawi, i to ponawiane zaproszenie przycigno Pana Krsn i spowodowao Jego zstpienie.

71

Adi 13.72 Przed narodzinami Pana Caitanyi Mahaprabhu, z ona acimaty, ony Jagannatha Miry, pojawio si kolejno osiem crek. Lecz wszystkie zmary tu po narodzinach. Adi 13.73 Jagannatha Mira by bardzo nieszczliwy z powodu mierci swych kolejnych dzieci. Dlatego, pragnc syna, wielbi lotosowe stopy Pana Visnu. Adi 13.74 Nastpnie Jagannatha Mira otrzyma syna o imieniu Vivarupa, ktry by najbardziej potny i wysoce kwalifikowany, poniewa by inkarnacj Baladevy. Adi 13.74 Znaczenie: Vivarupa by starszym bratem Gaurahari, Pana ri Caitanyi Mahaprabhu. Kiedy czyniono przygotowania do Jego maestwa, przyj sannyas i opuci dom. Jego sannyasiskie imi brzmiao ankararanya. W roku 1431 ery akabda, odszed On w Panderapura w okrgu olapura. Jako inkarnacja Sankarsana, jest On zarwno skadnikiem, jak i bezporedni przyczyn stworzenia materialnego wiata. Nie jest On rny od ri Caitanyi Mahaprabhu, tak jak nie s rne ama i ami, czyli cz i cao. Jako inkarnacja Sankarsana, naley On do poczwrnej manifestacji caturvyuha. Gaura-candrodaya oznajmia, e Vivarupa, po Swym tzw. zgonie, poczy si ze ri Nityanand Prabhu. Adi 13.75 Ekspansja Baladevy znana jako Sankarsana w wiecie duchowym jest skadnikiem i bezporedni przyczyn tej materialnej manifestacji kosmicznej. Adi 13.76 Potna forma kosmiczna nazywana jest inkarnacj Vivarupa Maha-Sankarsana. Tak wic w tej manifestacji kosmicznej nie znajdujemy niczego poza Samym Panem. Adi 13.77 "Tak jak ni w materiale rozciga si zarwno na dugo jak i na szeroko, tak wszystko, co widzimy w tej manifestacji kosmicznej, bezporednio i porednio istnieje w Najwyszej Osobie Boga. Dla Niego nie ma w tym nic zadziwiajcego."

Adi 13.77 Znaczenie: Jest to werset ze rimad-Bhagavatam (10.15.35). Adi 13.78 Poniewa Maha-Sankarsana jest skadnikiem i przyczyn sprawcz manifestacji kosmicznej, jest on obecny w kadym jej szczegle. Dlatego Pan Caitanya nazywa Go Swym starszym bratem. Ci dwaj bracia znani s jako Krsna i Balarama w wiecie duchowym, lecz obecnie s to Caitanya i Nitai. Dlatego wniosek jest taki, e Nityananda Prabhu jest oryginalnym Sankarsanem, Baladev. Adi 13.79 Otrzymawszy za syna Vivarup, m i ona [Jagannatha Mira i acimata] byli bardzo zadowoleni w swych umysach. Tak zadowoleni, zaczli szczeglnie suy lotosowym stopom Govindy. Adi 13.79 Znaczenie: Popularne powiedzenie w Indii gosi, e kady wielbi Najwysz Osob Boga, kiedy jest w niedoli, lecz kiedy mu si powodzi, zapomina o Bogu. Potwierdza to rwnie Bhagavad-gita (7.16): catur-vidha bhajante mam janah sukrtino 'rjuna arto jijnasur artharthi jnani ca bharatarsabha "O najlepszy spord Bharatw, cztery rodzaje pobonych ludzi podejmuje sub oddania dla Mnie: strapieni, pragncy bogactw, ciekawi i ci, ktrzy poszukuj wiedzy o Absolucie." M i ona, Jagannatha Mira i acimata, byli bardzo nieszczliwi z powodu zgonu swych omiu crek. Teraz, kiedy otrzymali za syna Vivarup, z pewnoci byli niezwykle szczliwi. Wiedzieli, e to dziki asce Pana zostali obdarzeni takim szczciem i bogactwem. Wic zamiast zapomnie Pana, byli coraz bardziej przywizani do penienia suby dla lotosowych stp Govindy. Kiedy zwyky czowiek wzbogaca si, zapomina o Bogu; lecz im bogatszym staje si bhakta dziki asce Pana, tym bardziej przywizuje si do suby dla Pana. Adi 13.80 W miesicu styczniu w roku 1406 ery aka, Pan Krsna wszed w ciaa zarwno Jagannatha Miry, jak i aci. Adi 13.80 Znaczenie: Pan Caitanya Mahaprabhu narodzi si w roku 1407 ery aka, w miesicu Phalguna. Ale tutaj widzimy, e wszed w ciaa swych rodzicw w roku 1406 w miesicu Magha. Zatem Pan wszed w ciaa Swych rodzicw na trzynacie penych miesicy przed Swymi narodzinami. Na og zwyke dziecko pozostaje w onie swej matki przez dziesi miesicy, lecz tutaj widzimy, e Pan pozostawa w ciele Swej matki przez trzynacie miesicy. Adi 13.81 Jagannatha Mira powiedzia do acimaty: "Widz cudowne rzeczy! Twe ciao janieje i wydaje mi si, e to bogini szczcia osobicie przebywa w moim domu.

Adi 13.82 "Gdziekolwiek si udam, wszyscy ludzie ofiarowuj mi szacunek. Nawet bez proszenia dobrowolnie obdarzaj mnie bogactwami, odzieniem i ryem." Adi 13.82 Znaczenie: Bramin nie staje si niczyim sug. Penienie suby dla innych jest czynnoci udry. Bramin jest zawsze niezaleny, poniewa jest on nauczycielem, mistrzem duchowym i doradc spoeczestwa. Wszystkich potrzeb ycia dostarczaj mu czonkowie spoeczestwa. W Bhagavad-gicie Pan podzieli spoeczestwo na cztery grupy: brahmana, ksatriya, vaiya i udra. Bez tego naukowego podziau spoeczestwo nie moe prawidowo funkcjonowa. Bramin powinien udziela dobrej rady wszystkim czonkom spoeczestwa, ksatriya powinien zajmowa si administracj, prawem i porzdkiem spoecznym, vaiya powinien produkowa wszelkie potrzebne spoeczestwu rzeczy i handlowa nimi, podczas gdy udra powinien peni sub dla wyszych grup spoecznych (braminw, ksatriyw i vaiyw).

72

Jagannatha Mira by braminem. Dlatego ludzie posyali mu wszelkie niezbdne dla ciaa rzeczy: pienidze, odzienie, ziarno itd. Kiedy Pan Caitanya przebywa w onie acimaty, Jagannatha Mira otrzymywa te wszystkie przedmioty bez proszenia o nie. Z powodu obecnoci Pana w jego rodzinie, kady ofiarowywa mu naleny szacunek jako braminowi. Innymi sowy, jeli bramin czy Vaisnava wytrwale pozostaje na swej pozycji wiecznego sugi Pana i wypenia wol Pana, to nie ma kwestii niedostatku, jeli chodzi o jego osobiste utrzymanie czy potrzeby jego rodziny. Adi 13.83 acimata powiedziaa swemu mowi: "Ja rwnie widz cudownie janiejce istoty ludzkie pojawiajce si w przestrzeni kosmicznej, jak gdyby ofiarowujce modlitwy." Adi 13.83 Znaczenie: Jagannatha Mira otrzymywa wszelkie niezbdne rzeczy i szacunek od kadego na Ziemi. Podobnie, matka aci widziaa wielu pbogw w przestrzeni kosmicznej ofiarowujcych jej modlitwy, poniewa w onie jej przebywa Pan Caitanya Mahaprabhu. Adi 13.84 Wwczas Jagannatha Mira odpowiedzia: "We nie widziaem, jak wietlista siedziba Pana wchodzi w moje serce. Adi 13.85 "Z mego serca wesza w twoje serce. Wnioskuj z tego, e wkrtce narodzi si wielka osobisto." Adi 13.86 Po tej rozmowie zarwno m, jak i ona z wielk radoci penili razem sub dla alagrama-ila, ktrego mieli w domu. Adi 13.86 Znaczenie: alagrama-ila powinien znajdowa si szczeglnie w kadym domu bramiskim i rodzina bramiska powinna oddawa mu cze. System ten nadal obowizuje. Osoby, ktre z kasty s braminami, ktre urodziy si w rodzinie bramiskiej, musz wielbi alagrama-ila. Na nieszczcie, wraz z postpem Kali-yugi tzw. bramini, chocia bardzo dumni z narodzin w rodzinach bramiskich, nie wielbi ju alagrama-ila. Lecz w rzeczywistoci byo to zwyczajem od czasw niepamitnych, e osoba narodzona w rodzinie bramiskiej musi wielbi alagrama-ila w kadych okolicznociach. W naszym spoeczestwie wiadomoci Krsny niektrzy czonkowie bardzo pragn wprowadzi alagrama-ila, lecz my celowo powstrzymywalimy si od wprowadzenia go, poniewa wikszo czonkw ruchu wiadomoci Krsny nie pochodzi oryginalnie z rodzin z kasty bramiskiej. alagrama-ila zostanie wprowadzony pniej, kiedy przekonamy si, e rzeczywicie usytuowani s oni cile w linii zachowania bramiskiego. W tym wieku wielbienie alagrama-ila nie jest tak istotne jak intonowanie witego imienia Pana. Takie jest polecenie astr. Harer nama harer nama harer namaiva kevalam kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha. Opinia rila Jivy Gosvamiego jest taka, e poprzez intonowanie witego imienia w sposb wolny od obraz mona osign cakowit doskonao. Niemniej jednak wielbienie Bstwa w wityni jest rwnie konieczne w celu oczyszczenia stanu umysu. Wic jeli kto jest zaawansowany w duchowej wiadomoci czy jest doskonale usytuowany na platformie duchowej, moe rozpocz wielbienie alagrama-ila. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura w ten sposb wyjani przeniesienie formy Pana z serca Jagannatha Miry do serca acimaty: "Wniosek jest taki, e Jagannatha Mira i acimata s nitya-siddhami, wiecznie czystymi towarzyszami Pana. Ich serca s zawsze nieskaone i dlatego nigdy nie zapominaj Najwyszej Osoby Boga. Zwyky czowiek w tym materialnym wiecie ma zanieczyszczone serce. Zatem musi najpierw oczyci swe serce, aby wznie si do transcendentalnej pozycji. Lecz Jagannatha Mira i acimata nie byli zwykym mczyzn i kobiet z zanieczyszczonymi sercami. Kiedy serce jest nieskaone, znajduje si w egzystencjalnej pozycji vasudevy. Vasudeva moe spodzi Vasudev, czyli Krsn, ktry jest usytuowany transcendentalnie. Naley wiedzie, e acidevi nie zasza w ci jak zwyka kobieta na skutek kontaktu zmysowego. Nie naley sdzi, e cia acimaty bya taka jak cia zwykej kobiety, poniewa jest to obraz. Brzemienno acimaty mona zrozumie wwczas, kiedy jest si prawdziwie zaawansowanym w duchowej wiadomoci i cakowicie zaangaowanym w sub oddania dla Pana. rimad-Bhagavatam (10.2.16) oznajmia: bhagavan api vivatma bhaktanam abhayankarah aviveama-bhagena mana anakadundubheh Jest to stwierdzenie dotyczce narodzin Pana Krsny. Inkarnacja Pana wesza w umys Vasudevy, a nastpnie zostaa przeniesiona do umysu Devaki. W zwizku z tym rila ridhara Svami daje nastpujcy przypisek: 'mana avivea' manasy avirbabhuva; jivanam iva na dhatu-sambandha ity arthah. Nie byo tam kwestii uwolnienia nasienia koniecznego w przypadku narodzin zwykej ludzkiej istoty. rila Rupa Gosvami rwnie komentuje w zwizku z tym, e Pan Krsna najpierw pojawi si w umyle Anakadundubhi, Vasudevy, a nastpnie zosta przeniesiony do umysu Devaki-devi. W ten sposb szczcie duchowe w umyle Devaki-devi stopniowo zwikszao si, tak jak ksiyc zwiksza si kadej nocy a do osignicia peni. W chwili Swych narodzin, Pan Krsna wyszed z umysu Devaki i pojawi si w wizieniu Kamsy u boku ka Devaki. Wwczas, pod wpywem yogamayi, Devaki sdzia, e dziecko jej wanie si narodzio. Nawet pbogowie z krlestwa niebiaskiego byli oszoomieni w tej sytuacji. Jak zostao powiedziane, muhyanti yat surayah (Bhag. 1.1.1). Przyszli ofiarowa swe modlitwy Devaki, sdzc, e Najwyszy Pan by w jej onie. Pbogowie przybyli do Mathury z krlestwa niebiaskiego. Oznacza to, e Mathura jest waniejsza od krlestwa niebiaskiego wyszego systemu planetarnego. Pan Krsna, jako wieczny syn Yaodamayi, zawsze obecny jest we Vrndavanie. Rozrywki Pana Krsny bezustannie maj miejsce zarwno w tym wiecie materialnym, jak i duchowym. W rozrywkach takich Pan zawsze uwaa Siebie za wiecznego syna matki Yaody i ojca Nandy Maharajy. W Canto Dziesitym rimad-Bhagavatam, w 43 wersecie Szstego Rozdziau jest powiedziane: "Kiedy wspaniaomylny, dobroduszny Nanda Maharaja powrci z podry, wzi swego syna Krsn na kolana i dozna transcendentalnego szczcia wchajc Jego gow." Podobnie, w Canto Dziesitym, 21 wersecie Dziewitego Rozdziau powiedziane jest "Ta Osoba Boga, pojawiajc si jako syn pasterki, jest bez trudu osigalny i

73

zrozumiay dla bhaktw, podczas gdy nie s w stanie Go zrozumie osoby bdce pod wpywem cielesnej koncepcji ycia, nawet jeli s bardzo zaawansowane w wyrzeczeniach i pokutach czy te s wielkimi filozofami." Nastpnie rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura cytuje ripada Baladev Vidyabhusan, ktry wspomina o modlitwach pbogw ofiarowanych Panu Krsnie w onie Devaki i podsumowuje narodziny Krsny w ten sposb: "Tak jak wschodzcy ksiyc manifestuje wiato na wschodzie, tak Devaki, ktra zawsze bya usytuowana na platformie transcendentalnej, inicjowana przez Vasudev, syna uraseny, w mantr Krsny, zawsze zachowywaa Krsn w swym sercu." Ze stwierdzenia rimad-Bhagavatam (10.2.18) wynika, e Najwysza Osoba Boga, po przeniesieniu z serca Anakadundubhi, czyli Vasudevy, zamanifestowa si w sercu Devaki. Wedug rila Baladevy Vidyabhusany "serce Devaki" oznacza ono Devaki, poniewa w Canto Dziesitym rimad-Bhagavatam, 41 wersecie Drugiego Rozdziau pbogowie mwi, distyamba te kuksi-gatah parah puman: "Matko Devaki, Pan ju znajduje si w twym onie." Wic stwierdzenie, e Pan zosta przeniesiony z serca Vasudevy do serca Devaki oznacza, e zosta przeniesiony do ona Devaki. Podobnie, jeli chodzi o pojawienie si Pana Caitanyi Mahaprabhu, jak opisuje je Caitanya-caritamrta, sowa viese sevana kare govinda-carana, "szczeglnie zaczli wielbi lotosowe stopy Govindy", oznaczaj, e dokadnie tak jak Krsna pojawi si w sercu Devaki poprzez serce Vasudevy, tak Pan Caitanya pojawi si w sercu acidevi poprzez serce Jagannatha Miry. Na tym polega misterium pojawienia si Pana Caitanyi Mahaprabhu. Zatem nie naley sdzi, e pojawienie si Pana Caitanyi byo podobne pojawieniu si zwykego czowieka czy ywej istoty. Temat ten jest troch trudny do zrozumienia, lecz bhaktowie Pana nie bd mieli trudnoci ze zrealizowaniem stwierdze Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego. Adi 13.87 Tak oto nadszed trzynasty miesic brzemiennoci, lecz nadal nie byo oznak porodu. Tote Jagannatha Mira by peen obaw. Adi 13.88 Wwczas Nilambara Cakravarti [dziadek ri Caitanyi Mahaprabhu] dokona oblicze astrologicznych i powiedzia, e dziecko narodzi si w tym miesicu, korzystajc z pomylnej chwili. Adi 13.89 I tak upragniona pomylna chwila nadesza pewnego wieczoru o peni ksiyca, w miesicu Phalguna [marzec-kwiecie] w roku 1407 ery aka. Adi 13.89 Znaczenie: rila Bhaktivinoda Thakura w swej Amrta-pravaha-bhasyi w ten sposb przedstawi horoskop ri Caitanyi Mahaprabhu: aka 1407/10/22/28/45 dinam 7 11 8 15 54 38 40 37 40 13 6 23 Wyjanienie horoskopu podanego przez Bhaktivinoda Thakur jest takie, e w czasie narodzin Pana Caitanyi Mahaprabhu konstelacje byy usytuowane w sposb nastpujcy: ukra (Venus) i konstelacja gwiazd Avini byy w Mesa-rai (Baranie); Ketu (planeta dziewita) i Uttara-phalguni byy w imha-rai (Lwie); Candra (Ksiyc) by w Purva-phalguni (jedenastym domu ksiycowym); ani (Saturn) i Jyestha byy we Vrcika (Skorpionie); Brhaspati (Jowisz) i Purvasadha byy w Dhanu Strzelcu); Mangala (Mars) i ravana byy w Makara (Koziorocu); Ravi (Soce) byo w Kumba-rai (Wodniku); Rahu by w Purvabhadrapada; a Budha (Merkury) i Uttarabhadrapada byy w Mina (Rybach). Dzie by simhalagna. Adi 13.90 Wedug Jyotir Vedy, czyli wedyjskiej astronomii, kiedy posta lwa pojawi si zarwno w zodiaku, jak i w czasie narodzin [lagna], oznacza to bardzo wysok koniunkcj planet, pole pod wpywem sad-varga i astavarga, ktre s wszechpomylnymi momentami.

Adi 13.90 Znaczenie: Podziay pola sad-varga s fachowo nazywane ksetra, hora, drekkana, navama, dvadaama i trimama. Wedug wedyjskiej astrologii Jyotir, kiedy obliczone zostanie, kto rzdzi konstelacj szeciu pl, wwczas mona obliczy pomyln chwil. rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ktry poprzednio rwnie by wielkim astrologiem, mwi, e wskazwki do poznania ruchw gwiazd i planet znajduj si w ksice pod tytuem Brhaj-jataka i innych ksikach. Kto zna proces rysowania prostych linii i w ten sposb zrozumienia pola asta-varga, moe wyjani pomylne konstelacje. Nauk t znaj szczeglnie osoby, ktre nazywane s hora-astra-vit, czyli te, ktre znaj pismo pod tytuem Hora. W oparciu o obliczenia astrologiczne z pisma Hora, Nilambara Cakravarti, dziadek ri Caitanyi Mahaprabhu, ustali pomyln chwil, w ktrej pojawi si Pan. *Adi 13.91 Kiedy ukaza si nieskazitelny ksiyc Caitanyi Mahaprabhu, jaka jest potrzeba ksiyca, ktry ma peno czarnych plam na swym ciele? Adi 13.92 Zwaywszy na to, czarna planeta Rahu zakrya ksiyc w peni i wibracje "Krsna! Krsna! Hari!" zatopiy trzy wiaty.

Adi 13.92 Znaczenie: Wedug Jyotir Vedy planeta Rahu pojawia si przed ksiycem w peni i w ten sposb nastpuje jego zamienie. W Indii istnieje zwyczaj, e w czasie zamienia ksiyca czy soca wszyscy zwolennicy pism wedyjskich kpi

74

si w Gangesie czy morzu. Wszyscy cili wyznawcy religii wedyjskiej stoj w wodzie przez cay okres zamienia i intonuj maha-mantr Hare Krsna. Takie zamienie ksiyca miao miejsce w czasie narodzin Pana Caitanyi Mahaprabhu i naturalnie wszyscy ludzie stojcy w wodzie intonowali Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adi 13.93 Tak wic podczas tego zamienia ksiyca wszyscy ludzie intonowali maha-mantr Hare Krsna, a ich umysy byy przepenione zdumieniem. Adi 13.94 Kiedy cay wiat w ten sposb intonowa wite imi Najwyszej Osoby Boga, Krsna pojawi si na Ziemi w formie Gaurahari.

Adi 13.95 Cieszy si cay wiat. Kiedy Hindusi intonowali wite imi Pana, nie-Hindusi, szczeglnie mahometanie, artobliwie imitowali ich sowa. Adi 13.95 Znaczenie: Chocia mahometanie, czyli nie-Hindusi, nie s zainteresowani intonowaniem witego imienia Pana, maha-mantry Hare Krsna, to podczas zamienia ksiyca imitowali intonujcych Hindusw z Navadvipy. Tak wic podczas pojawienia si ri Caitanyi Mahaprabhu Hindusi i mahometanie poczyli si razem w intonowaniu witego imienia Pana. Adi 13.96 Kiedy na Ziemi wszystkie kobiety intonoway wite imi Hari, na planetach niebiaskich odbyway si tace i rozbrzmiewaa muzyka, gdy pbogowie byli bardzo zaciekawieni. Adi 13.97 W takiej atmosferze wszystkie dziesi kierunkw jak rwnie fale rzek przepeniy si radoci. Ponadto, wszystkie istoty, ruchome i nieruchome, pogryy si w transcendentalnym szczciu.

Adi 13.98 W ten sposb, dziki Swemu bezprzyczynowemu miosierdziu, peen ksiyc, Gaurahari, wzeszed w okrgu Nadii, ktra porwnywana jest do Udayagiri, miejsca gdzie najpierw ukazuje si soce. Jego pojawienie si na niebie rozproszyo ciemno grzesznego ycia i w ten sposb trzy wiaty napeniy si radoci i intonoway wite imi Pana. Adi 13.99 W tym czasie ri Advaita Acarya Prabhu taczy w przyjemnym nastroju w Swym domu w antipur. Biorc ze Sob Haridasa Thakur, taczy i gono intonowa Hare Krsna. Lecz nikt nie by w stanie zrozumie, dlaczego taczyli. Adi 13.99 Znaczenie: Wynika z tego, e w tym czasie Advaita Prabhu przebywa w Swym rodzinnym domu w antipur. Haridasa Thakura zwyk czsto spotyka si z Nim. Przypadkowo by on tam rwnie wtedy i po narodzinach ri Caitanyi Mahaprabhu obaj zaczli taczy. Lecz nikt w antipur nie by w stanie zrozumie, dlaczego te dwie wite osoby taczyy. Adi 13.100 Ogldajc zamienie ksiyca i miejc si, tak Advaita Acarya, jak i Haridasa Thakura udali si nad brzeg Gangesu i z wielk radoci wykpali si w niej. Wykorzystujc okoliczno zamienia ksiyca, Advaita Acarya, Sw wasn si mentaln, obdarzy braminw rnego rodzaju darami. Adi 13.100 Znaczenie: Zwyczajem Hindusw jest hojne rozdawanie jamuny ubogim podczas zamienia soca czy ksiyca. Wic korzystajc z tego zamienia, Advaita Acarya obdarzy braminw rnego rodzaju jamun. W Canto Dziesitym rimad-Bhagavatam, w 11 wersecie Trzeciego Rozdziau powiedziane jest, e kiedy Krsna przyszed na wiat, Vasudeva skorzysta z tej okazji i obdarzy braminw dziesicioma tysicami krw. Jest to zwyczajem hinduskim, e w czasie narodzin dziecka, szczeglnie chopca, rodzice z radoci obficie rozdaj jamun. W rzeczywistoci Advaita Acarya pragn rozdawa jamun z powodu narodzin Pana Caitanyi w czasie zamienia ksiyca. Ludzie jednake nie byli w stanie zrozumie, dlaczego Advaita Acarya rozdawa tak wiele rnych rzeczy w jamunie. Nie robi tego z powodu zamienia ksiyca, lecz z powodu narodzin Pana w tym czasie. Rozdziela jamun dokadnie tak, jak zrobi to Vasudeva w czasie pojawienia si Pana Krsny. Adi 13.101 Kiedy Haridasa Thakura ujrza, e cay wiat jest przepeniony radoci, zdumia si i w ten sposb bezporednio i porednio wyrazi swe myli Advaicie Acaryi: "Twj taniec i rozdzielanie jamuny sprawiaj mi wielk przyjemno. Domylam si, e za tymi czynnociami jest jaki szczeglny cel." Adi 13.102 Acaryaratna [Candraekhara] i rivasa Thakura nie posiadali si z radoci i udali si nad brzeg Gangesu, by wykpa si w jej wodach. Ich umysy przepenione byy szczciem, intonowali mantr Hare Krsna i moc swych umysw rozdawali jamun. Adi 13.103 W ten sposb wszyscy bhaktowie, w kadym miecie i kadym kraju, bez wzgldu na to, gdzie si znajdowali, taczyli, speniali sankirtan i moc umysu rozdawali jamun niby z okazji zamienia ksiyca, a ich umysy przepenione byy radoci. Adi 13.104 Przybyli wszelkiego rodzaju szanowani bramini i braminki, niosc talerze napenione rnymi darami. Widzc nowonarodzone dziecko, ktrego forma przypominaa naturalnie byszczce zoto, wszyscy w szczliwym nastroju ofiarowali swe bogosawiestwa.

75

Adi 13.105 Przebrawszy si za ony braminw, wszystkie kobiety niebiaskie, cznie z onami Pana Brahmy, Pana ivy, Pana Nrsimhadevy, krla Indry i Vaisthy Rsiego, oraz Rambha, tancerka niebiaska, przybyy tam z rnymi darami. Adi 13.105 Znaczenie: Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu dopiero co si narodzi, przybyy odwiedzi Go kobiety z ssiedztwa, z ktrych wikszo bya onami szanowanych braminw. W przebraniu on braminw przybyy rwnie zobaczy nowonarodzone dziecko kobiety niebiaskie takie jak ona Pana Brahmy i Pana ivy. Zwykli ludzie widzieli je jako szanowane braminki z ssiedztwa, lecz w rzeczywistoci wszystkie one byy niebiaskimi kobietami przebranymi w ten sposb. Adi 13.106 W przestrzeni kosmicznej wszyscy pbogowie, cznie z mieszkacami Gandharvaloki, Siddhaloki i Caranaloki, ofiarowali swe modlitwy i taczyli do wtru pieni i bbenkw. Podobnie, w miecie Navadvipa zebrali si razem i taczyli z wielk radoci wszyscy profesjonalni tancerze, muzycy i osoby obdarzajce bogosawiestwami. Adi 13.106 Znaczenie: Tak jak istniej zawodowi piewacy, tancerze i recytatorzy modlitw na planetach niebiaskich, tak rwnie w Indii nadal istniej zawodowi tancerze, piewacy i osoby obdarzajce bogosawiestwami, i wszyscy oni gromadz si podczas wit domowych, szczeglnie podczas lubw i uroczystoci zwizanych z narodzinami. Ci profesjonalici zarabiaj na ycie poprzez przyjmowanie jamuny z domw Hindusw podczas takich okazji. Z okazji takich korzystaj rwnie eunuchowie, przyjmujc jamun. Jest to ich sposb utrzymania. Tacy ludzie nigdy nie staj si sugami ani nie angauj si w rolnictwo czy interes. Po prostu przyjmuj jamun od przyjaci z ssiedztwa, aby si spokojnie utrzymywa. Bhatowie s klas braminw, ktrzy udaj si na takie uroczystoci w celu ofiarowywania bogosawiestw poprzez komponowanie poezji w oparciu o pisma wedyjskie. Adi 13.107 Nikt nie by w stanie zrozumie, kto przychodzi, a kto odchodzi, kto taczy i kto piewa. Nie mogli te zrozumie swych jzykw. Ale rozproszyo si wszelkie nieszczcie i rozpacz i ludzie przepenili si radoci. Rwnie peen radoci by Jagannatha Mira. Adi 13.108 Do Jagannatha Miry przybyli rwnie Candraekhara Acarya i rivasa Thakura i na rne sposoby zwracali na siebie jego uwag. Spenili ceremonie rytualne, ktre zgodnie z religijnymi zasadami polecane s w chwili narodzin. Jagannatha Mira rozda rwnie rnego rodzaju dary. Adi 13.109 Wszelkie bogactwa, jakie Jagannatha Mira zgromadzi w postaci podarunkw i prezentw, i cokolwiek posiada w swoim domu, rozdzieli pomidzy braminw, zawodowych piewakw, tancerzy, bhatw i ubogich. Wszystkim odda szacunek rozdajc im w jamunie bogactwa. Adi 13.110 ona rivasa Thakury, ktrej na imi byo Malini, wielce szczliwa przybya tam w towarzystwie ony Candraekhary [Acaryaratny] i innych kobiet, aby wielbi dziecko parafernaliami takimi jak cynober, kurkuma, olej, zapiekany ry, banany i orzechy kokosowe. Adi 13.110 Znaczenie: Cynober, kha-i (ry), banany, orzechy kokosowe i kurkuma zmieszane z olejem s pomylnymi darami podczas takiej uroczystoci. Tak jak jest dmuchany ry, tak te istnieje inna potrawa z ryu zwana kha-i, czyli zapiekany ry, ktry razem z bananami uwaany jest za bardzo pomylny dar. Rwnie kurkuma zmieszana z olejem i cynobrem daje pomyln ma, ktr smaruje si ciao nowonarodzonego dziecka albo osoby zamierzajcej si oeni. Wszystko to s pomylne czyny w sprawach rodzinnych. Widzimy, e 500 lat temu w czasie narodzin Pana Caitanyi Mahaprabhu cile speniano te wszystkie ceremonie, lecz w obecnych czasach rzadko spenia si takie rytuay. Na og brzemienna kobieta posyana jest do szpitala, i gdy tylko dziecko przychodzi na wiat, myte jest antyseptyczn substancj i to uwaa si za wszystko. Adi 13.111 W dzie po narodzinach Pana Caitanyi Mahaprabhu, ona Advaity Acaryi, Sitadevi, ktr wielbi cay wiat, za pozwoleniem swego ma posza zobaczy to najlepsze dziecko, zabierajc wszelkiego rodzaju dary i prezenty. Adi 13.111 Znaczenie: Wyglda na to, e Advaita Acarya mia dwa rne domy, jeden w antipur i jeden w Navadvipie. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu przyszed na wiat, Advaita Acarya mieszka w Swym domu w antipur, a nie w Navadvipie. Zatem, jak to ju wyjaniono poprzednio, "nijalaya", Sita przybya do Navadvipy ze starego domu rodzinnego Advaity w antipur, aby podarowa prezenty nowonarodzonemu dziecku, Caitanyi Mahaprabhu. Adi 13.112 Przyniosa rnego rodzaju zote ornamenty, cznie z bransoletkami na rce, naramiennikami, naszyjnikami i acuszkami na kostki. Adi 13.113 Byy tan rwnie pazury tygrysie oprawione w zoto, dekoracje na piersi z jedwabiu i koronki, ornamenty na rce i nogi, sari jedwabne z nadrukiem i odzie dziecinna, rwnie wykonana z jedwabiu. Dziecku podarowano rwnie wiele innych bogactw, cznie ze zotymi i srebrnymi monetami. Adi 13.113 Znaczenie: Z darw Sity Thakurani, ony Advaity Acaryi wynika, e Advaita Acarya by wwczas bogatym czowiekiem. Chocia bramini nie s bogatymi ludmi w spoeczestwie, Advaita Acarya, bdc liderem braminw w antipur, by dosy zamony. Dlatego podarowa wiele ornamentw dziecku, Panu Caitanyi Mahaprabhu. Lecz fakt, e Kamalakanta Vivasa prosi o trzysta rupii krla Jagannatha Puri, Maharaj Prataparudr, ze wzgldu na to, e Advaita Acarya posiada tej wysokoci dug, wskazuje na to, e taki bogaty czowiek, ktry mg podarowa wiele wartociowych ornamentw, sari itd., uwaa, e trudno jest Mu spaci trzysta rupii. Zatem warto rupii w tym czasie musiaa by wiele

76

tysicy razy wiksza ni obecnie. Obecnie nikt nie martwi si z powodu dugu w wysokoci trzystu rupii, ani te aden zwyky czowiek nie moe zgromadzi takich wartociowych ornamentw, aby podarowa synowi przyjaciela. Prawdopodobnie warto trzystu rupii w tym czasie rwnaa si obecnej wartoci trzydziestu tysicy rupii. Adi 13.114 Jadc w palankinie zasonitym materiaem i majc towarzystwo swych sucych, Sita Thakurani przybya do domu Jagannatha Miry, przynoszc ze sob wiele pomylnych przedmiotw, takich jak wiea trawa, ry, gorocana, kurkuma, kunkuma i drzewo sandaowe. Wszystkie te dary wypeniy ogromny kosz. Adi 13.114 Znaczenie: W wersecie tym wane s sowa vastra-gupta dola. Nawet pidziesit czy szedziesit lat temu w Kalkucie, wszystkie szanowane kobiety udaway si do ssiedztwa jadc na palankinie niesionym przez czterech ludzi. Palankin zasonity by mikk bawen, tak e nie mona byo ujrze nadobnej pani podrujcej w miejscu publicznym. Kobiety, szczeglnie pochodzce z szanowanych rodzin, nie mogy by widziane przez zwykych ludzi. System ten nadal panuje w dalekich miejscach. Sanskryckie sowo asurya-paya oznacza, e nadobna pani nie moga by widziana nawet przez soce. System ten panowa w kulturach orientalnych i by cile przestrzegany przez szanowane kobiety, tak hinduskie jak i muzumaskie. W naszym dziecistwie widzielimy, e jeli nasza matka otrzymaa zaproszenie do ssiedniego domu, nie sza tam pieszo; udawaa si tam albo powozem, albo w palankinie niesionym przez czterech mczyzn. Systemu tego cile przestrzegano take piset lat temu i ona Advaity Acaryi, bdc bardzo szanowan kobiet, przestrzegaa zwyczajw panujcych w tym rodowisku spoecznym. Adi 13.115 Kiedy Sita Thakurani przybya do domu acidevi, przynoszc ze sob rnego rodzaju potrawy, szaty i inne dary, zdumiona bya widzc nowonarodzone dziecko, gdy uznaa, e poza rnic w kolorze dziecko byo bezporednio Samym Krsn z Gokuli. Adi 13.115 Znaczenie: Petari jest rodzajem wielkiego kosza, ktry noszony jest w parach na kocach kija umieszczonego na ramionach. Czowiek noszcy taki baga nazwany jest bhari. Ten system noszenia bagay i pakunkw nadal panuje w Indii i innych krajach orientalnych, i widzielimy, e ten sam system istnieje nawet w Jakarcie, w Indonezji. Adi 13.116 Widzc, e ciao dziecka janieje transcendentalnym blaskiem, a kada z Jego wspaniale zbudowanych koczyn pena jest pomylnych znakw i przypomina form zota, Sita Thakurani bya bardzo zadowolona i z powodu swego matczynego uczucia jej serce jak gdyby topniao. Adi 13.117 Pobogosawia nowonarodzone dziecko, umieszczajc na Jego gowie wie traw i paddy i mwic: "Oby by bogosawiony dugim yciem:" Lecz obawiajc si duchw i wiedm, nadaa dziecku imi Nimai. Adi 13.117 Znaczenie: Dakini i ankhini s dwoma towarzyszami Pana ivy i jego ony i uwaani s za niezwykle niepomylnych, jako e narodzili si z gatunku duchw. Wedug wierze takie niepomylne stworzenia nie mog zbliy si do drzewa nima. Przynajmniej w medycynie przyjmuje si, e drzewo nima jest niezwykle antyseptyczne i poprzednio zwyczajem byo sadzenie drzewa nima przed domem. Wzdu wielkich drg Indii, szczeglnie w Uttar Pradesz, znajduj si setki i tysice drzew nima. Drzewo nima jest tak antyseptyczne, e nauka Ayur-wedyjska uywaa go do leczenia trdu. Naukowcy z zakresu medycyny sporzdzili wycig z aktywnego czynnika drzewa nima, ktry nazywany jest kwas z drzewa nimi. Nimy uywa si do wielu celw, szczeglnie do czyszczenia zbw. A dziewidziesit procent ludzi w wioskach indyjskich uywa gazek nima do tego celu. Ze wzgldu na wszelkie antyseptyczne dziaanie drzewa nima i dlatego, e narodzi si pod nim Pan Caitanya, Sita Thakurani nadaa Panu imi Nimai. Pniej w Swej modoci syn On jako Nimai Pandita i tak nazywany by w ssiednich wioskach, chocia Jego prawdziwym imieniem byo Vivambhara. Adi 13.118 W tym dniu, kiedy matka i syn wzili kpiel i opucili pooni, Sita Thakurani obdarzya ich wszelkiego rodzaju ornamentami i szatami, a nastpnie rwnie oddaa szacunek Jagannatha Mirze. Nastpnie matka acidevi i Jagannatha Mira oddali szacunek Sicie Thakurani, ktra powrcia do domu wielce szczliwa w swym umyle. Adi 13.118 Znaczenie: Pitego dnia po narodzinach dziecka jak rwnie dziewitego dnia, matka kpie si w Gangesie albo w jakim witym miejscu. Nazywane jest to niskramana, czyli uroczystoci wyjcia z pooni. W obecnych czasach pooni jest szpital, lecz wczeniej w kadym szanowanym domu na pooni wydzielony by jeden pokj, gdzie przychodziy na wiat dzieci i dziewitego dnia po narodzinach dziecka matka przechodzia do normalnych pokojw, z czym wizaa si uroczysto niskramana. Niskramana jest jednym z dziesiciu oczyszczajcych procesw. Poprzednio, szczeglnie w Bengalu, wysze klasy przestrzegay czteromiesicznej kwarantanny po narodzinach dziecka. Pod koniec czwartego miesica, matka najpierw musiaa ujrze wschd soca. Pniej wysze kasty, mianowicie bramini, ksatriyowie i vaiyowie, przestrzegali jedynie dwudziestojednodniowej kwarantanny, podczas gdy udrowie musieli przestrzega trzydziestodniowej kwarantanny. W grupach spoecznych znanych jako kartabhaja i satima, matka dziecka bya oczyszczona po kwarantannie poprzez rzucanie hari-nuta, czyli maych kawakw sodyczy, w sankirtanie. Sita Thakurani okazaa szacunek acidevi i Jagannatha Mirze z ich nowonarodzonym dzieckiem. Podobnie, kiedy Sita wracaa do domu, rwnie zostaa uhonorowana przez acidevi i Jagannatha Mir. Taki by system w szanowanych rodzinach bengalskich. Adi 13.119 W ten sposb otrzymanie syna bdcego mem bogini szczcia spenio wszystkie pragnienia matki acidevi i Jagannatha Miry. Ich dom by zawsze peen bogactw i zboa. Gdy ogldali ukochane ciao ri Caitanyi Mahaprabhu, przyjemno ich zwikszaa si dzie po dniu. Adi 13.119 Znaczenie: Pan ri Caitanya Mahaprabhu jest Najwysz Osob Boga. Dlatego kady ofiarowa Mu szacunek. Nawet mieszkacy niebios przychodzili w przebraniu zwykych ludzi, by odda Panu szacunek. Widzc cze swego transcendentalnego dziecka, Jego ojciec i matka, Jagannatha Mira i acidevi, rwnie byli bardzo zadowoleni w swych sercach.

77

Adi 13.120 Jagannatha Mira by idealnym Vaisnav. By spokojny, powcigliwy w zadowalaniu zmysw, czysty i opanowany. Dlatego nie mia pragnienia cieszenia si materialnym bogactwem. Wszelkie pienidze, jakie przychodziy do niego z powodu wpywu jego transcendentalnego syna, oddawa w jamunie braminom dla zadowolenia Visnu. Adi 13.121 Po obliczeniu momentu narodzin Pana Caitanyi Mahaprabhu, Nilambara Cakravarti w skrcie powiedzia Jagannatha Mirze, e ujrza wszelkie rozmaite symptomy wielkiej osobistoci zarwno w ciele, jak i momencie narodzin dziecka. Wnioskowa z tego, e w przyszoci dziecko to wyzwoli wszystkie trzy wiaty. Adi 13.122 W ten sposb, z powodu Swego bezprzyczynowego miosierdzia, Pan Caitanya Mahaprabhu pojawi si w domu acidevi. Pan Caitanya jest bardzo askawy dla kadego, kto sucha tego opowiadania o Jego narodzinach i dziki temu osoba taka osiga lotosowe stopy Pana. Adi 13.123 Kady, kto otrzymuje ciao ludzkie, lecz nie podejmuje kultu ri Caitanyi Mahaprabhu, niweczy t okazj. Amrtadhuni jest pync rzek nektaru suby oddania. Jeli po otrzymaniu ciaa ludzkiego kto pije wod zatrutego dou materialnego szczcia zamiast pi wody tej rzeki, to lepiej, by umar dawno temu. Adi 13.123 Znaczenie: W zwizku z tym rimat Prabodhananda Sarasvati uoy nastpujce wersety w swej Caitanyacandramrcie: acaitanyam idam vivam yadi caitanyam ivaram na viduh sarva-astra-jna hy api bhramyanti te janah "W tym materialnym wiecie brakuje wiadomoci Krsny. Pan Caitanya Mahaprabhu jest uosobieniem wiadomoci Krsny. Wic jeli jaki uczony czy naukowiec nie rozumie ri Caitanyi Mahaprabhu, to jego wdrwka po tym wiecie jest pozbawiona sensu." prasarita-mahaprema-piyusa-rasa-sagare caitanyacandre prakate yo dino dina eva sah "Osoba, ktra nie korzysta z nektaru suby oddania pyncej za czasw kultu ri Caitanyi Mahaprabhu, z pewnoci jest najubosz z ubogich." avatirne gauracandre vistirne prema-sagare suprakaita-ratnaughe yo dino dina eva sah "Zstpienie Pana Caitanyi Mahaprabhu jest niczym rosncy ocean nektaru. Kto nie zbiera wartociowych klejnotw z tego oceanu, z pewnoci jest najuboszym z ubogich." Podobnie, rimad-Bhagavatam (2.3.19, 20, 23) oznajmia: va-vid-varahostra-kharaih samstutah purusah pauh na yat-karna-pathopeto jatu nama gadagrajah bile batorukrama-vikraman ye na rnvatah karna-pute narasya jihvasati dardurikeva suta na copagayaty urugaya-gathah jivanchavo bhagavatanghri-renum na jatu martyo 'bhilabheta yas tu ri-visnu-padya manu-jas tulasyah vasan chavo yas tu na veda gandham "Ludzie, ktrzy s jak psy, wieprze, wielbdy i osy, wychwalaj tych, ktrzy nigdy nie suchaj o transcendentalnych rozrywkach Pana Krsny, wybawcy od wszelkiego za. Ten, kto nie sucha przekazw o potdze i cudownych czynach Osoby Boga i nie piewa lub nie intonowa gono cennych pieni o Panu, ma uszy jak nory wy, a jzyk jak jzyk ab, ktry jedynie niepotrzebnie stwarza zakcenia, swym rechotaniem zapraszajc wa mierci. Podobnie osoba, ktra nigdy nie posypaa swej gowy prochem ze stp czystego bhakty Pana, jest jedynie trupem, a czowiek, ktry nigdy nie dowiadczy aromatu listkw tulasi pochodzcych z lotosowych stp Pana, jest take martwy, mimo i oddycha." Podobnie, 4 werset z Pierwszego Rozdziau Canto Dziesitego rimad-Bhagavatam oznajmia: nivrtta-tarsair upagiyamanad bhavausadhacchrotra-mano 'bhiramat ka uttama-loka-gunanuvadat puman virajyeta vina pau-ghnat "Kt poza zabjc zwierzt czy zabjc duszy nie pragnie sucha gloryfikacji Najwyszej Osoby Boga? Tak gloryfikacj rozkoszuj si osoby wyzwolone z zanieczyszczenia tego materialnego wiata."

78

Podobnie, 56 werset Dwudziestego Trzeciego Rozdziau Canto Trzeciego Bhagavatam mwi, na tirthapada-sevayai jivann api mrto hi sah: "Jeli kto nie suy lotosowym stopom wielkiego bhakty, musi by uwaany za martwego, mimo i oddycha." Adi 13.124 Przyjmujc na sw gow jako sw wasno lotosowe stopy ri Caitanyi Mahaprabhu, Nityanandy Prabhu, Acaryi Advaitacandry, Svarupy Damodary, Rupy Gosvamiego i Raghunatha dasa Gosvamiego, ja, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, w ten sposb opisaem pojawienie si ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 13.124 Znaczenie: Krsnadasa Kaviraja Gosvami przyjmuje ri Caitany Mahaprabhu, Nityanand, Advait Prabhu, Svarup Damodar, Rup Gosvamiego, Raghunatha dasa i ich zwolennikw. Kady, kto poda ladami Kavirajy Gosvamiego, rwnie przyjmuje za sw osobist wasno lotosowe stopy wyej wymienionych panw. Dla osoby materialistycznej, materialne bogactwo i zamono s jedynie zudzeniem. W rzeczywistoci nie s one wasnoci, lecz uwikaniem, gdy cieszc si materialnym wiatem uwarunkowana dusza coraz bardziej uwikuje si, popadajc w dugi za swe obecne przyjemnoci. Na nieszczcie uwarunkowana dusza uwaa za swoj wasno, ktra jest przyczyn jej dugw i bardzo gorliwie j zdobywa. Lecz bhakta uwaa tak wasno jedynie za uwikanie w tym materialnym wiecie, a nie prawdziw wasno. Jeli Krsna jest bardzo zadowolony ze Swego bhakty, zabiera jego materialn wasno, jak oznajmia rimad-Bhagavatam (10.88.8), gdzie Pan Krsna mwi, yasyaham anugrhnami harisye tad-dhanam anaih: "Aby okaza bhakcie szczegln ask, zabieram ca jego materialn wasno." Podobnie, Narottama dasa Thakura mwi: dhana mora nityananda, radhakrsna-ricarana sei mora pranadhana "Moim prawdziwym bogactwem s Nityananda Prabhu i lotosowe stopy ri Radhy i Krsny." Dalej modli si on: "O Panie, askawie obdarz mnie tym bogactwem. Nie pragn niczego innego, lecz pragn jedynie posiada Twe lotosowe stopy." rila Narottama dasa Thakura piewa w wielu miejscach, e jego prawdziw wasnoci s lotosowe stopy Radhy i Krsny. Na nieszczcie my jestemy zainteresowani nieprawdziw wasnoci i lekcewaymy nasz wasno prawdziw (adhane yatana kari' dhana teyaginu). Czasami smartowie uwaaj Raghunatha dasa Gosvamiego za udr. Lecz Krsnadasa Kaviraja Gosvami tutaj szczeglnie wymienia svarupa-rupa-raghunathadasa. Wic ten, kto uwaa lotosowe stopy Raghunatha dasa za transcendentalne do wszelkich podziaw systemu kastowego, cieszy si bogactwami prawdziwego duchowego szczcia. W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Trzynastego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty, opisujcego pojawienie si Pana ri Caitanyi Mahaprabhu.

ROZDZIA XIV

Dziecice rozrywki Pana Caitanyi


Podsumowanie tego rozdziau poda rila Bhaktivinoda Thakura w swej Amrta-pravaha-bhasyi: "Ten Czternasty Rozdzia Caitanya-caritamrty opisuje, jak Pan Caitanya Mahaprabhu oddawa si Swym dziecicym rozrywkom, raczkujc, paczc i jedzc ziemi, obdarzajc Sw matk inteligencj, obdarzajc ask gocia bramina, bdc niesionym na barkach dwch zodziei i zwodzc ich w ten sposb, e powrcili do Jego domu oraz pod pretekstem zachorowania, przyjmujc prasada w domu Hiranyi i Jagadiy w dzie Ekadai. Rozdzia ten opisuje dalej, jak gra On rol niegrzecznego chopca, jak przynis na gowie orzech kokosowy Swej matce, kiedy zemdlaa, jak artowa na brzegu Gangesu z dziewcztami bdcymi Jego rwienicami, jak przyj parafernalia czci od rimati Laksmidevi, jak siedzia w dole ze mieciami, skd naucza transcendentalnej wiedzy, jak opuci ten d na polecenie Swej matki i jak z wielkim uczuciem traktowa Swego ojca." Adi 14.01 Rzeczy bardzo trudne do spenienia staj si atwymi, jeli kto w jaki sposb po prostu pamita Pana Caitany Mahaprabhu. Lecz jeli kto Go nie pamita, nawet rzeczy atwe staj si trudnymi. Temu Panu Caitanyi Mahaprabhu ofiarowuj me pene szacunku pokony. Adi 14.01 Znaczenie: W swej ksice Caitanya-candramrta rila Prabodhananda Sarasvati mwi: "Kto otrzymuje odrobin aski od Pana, staje si tak wzniosy, e nie dba nawet o wyzwolenie, ktrego poszukuje wielu uczonych i filozofw. Podobnie, bhakta Pana Caitanyi uwaa rezydencj na planetach niebiaskich za bdny ognik. Wznosi si on ponad doskonao mocy yogi mistycznej, poniewa dla niego zmysy s niczym mije z wyamanymi zbami jadowymi. Z powodu swych jadowych zbw, mija uwaana jest za przeraajce i niebezpieczne zwierz, lecz jeli te zby zostan wyamane, nie jest ona duej przyczyn strachu. Przeznaczeniem zasad yogi jest kontrola zmysw, lecz nie ma mowy o tym, aby zmysy osoby zaangaowanej w sub dla Pana byy tak niebezpieczne jak we. S to dary ri Caitanyi Mahaprabhu." Hari-bhakti-vilasa stwierdza, e trudne rzeczy staj si atwymi do zrozumienia, jeli pamita si ri Caitany Mahaprabhu, a rzeczy atwe staj si trudnymi do zrozumienia, jeli zapominamy o Nim. Widzimy, e nawet ci, ktrzy w oczach zwykych ludzi s wielkimi naukowcami, nie s w stanie zrozumie prostej idei, e ycie pochodzi z ycia, poniewa nie maj oni aski Caitanyi Mahaprabhu. Broni faszywej idei, e ycie pochodzi z materii, chocia nie s w stanie dowie, e jest to faktem. Dlatego wspczesna cywilizacja, postpujca naprzd w oparciu o t faszyw teori naukow, jedynie stwarza problemy, ktre maj rozwizywa ci tzw. naukowcy.

79

Autor Caitanya-caritamrty przyjmuje schronienie Pana Caitanyi Mahaprabhu, aby opisa rozrywki z Jego dziecistwa, gdy literatury takiej nie mona pisa w oparciu o spekulacj umysow. Kto pisze o Najwyszej Osobie Boga, musi posiada szczegln ask Pana. Literatury takiej nie mona pisa jedynie dziki kwalifikacjom akademickim. Adi 14.02 Wszelka chwaa Panu Caitanyi Mahaprabhu, Nityanandzie Prabhu, Advaicie Prabhu i wszystkim bhaktom Pana Caitanyi! Adi 14.03 W ten sposb opisaem w kodach zstpienie ri Caitanyi Mahaprabhu, ktry pojawi si jako syn matki aci, dokadnie tak jak Krsna pojawi si jako syn matki Yaody. Adi 14.03 Znaczenie: rila Narottama dasa Thakura potwierdza stwierdzenie, e teraz Pan Krsna, syn matki Yaody, pojawi si ponownie jako Pan Caitanya Mahaprabhu, stajc si synem matki aci (vrajendra-nandana yei, aci-suta haila sei). Syn aci nie jest nikim innym jak synem matki Yaody i Nandy Maharajy, a Nityananda Prabhu jest samym Balaram (balarama ha-ila nitai). Adi 14.04 Krtko opowiedziaem ju w chronologicznym porzdku rozrywki dotyczce Jego narodzin. Teraz wylicz kody Jego rozrywek z dziecistwa. Adi 14.05 Pragn ofiarowa pene szacunku pokony dziecicym rozrywkom Pana ri Caitanyi Mahaprabhu, ktry jest Samym Panem Krsn. Chocia rozrywki takie wydaj si by rozrywkami zwykego dziecka, naley przyj je za rne rozrywki Najwyszej Osoby Boga.

Adi 14.05 Znaczenie: Bhagavad-gita potwierdza to w ten sposb: avajananti mam mudha manusim tanum aritam param bhavam ajananto mama bhuta-mahevaram "Gupcy wymiewaj Mnie, kiedy zstpuj w ludzkiej postaci. Nie znaj Mojej transcendentalnej natury i nie wiedz, e jestem Najwyszym Panem wszystkiego, co istnieje." (Bg. 9.11) Najwysza Osoba Boga pojawia si na tej planecie czy w tym wszechwiecie jak zwyka ludzka istota czy dziecko, by spenia Swe rozrywki, jednake utrzymuje Sw nadrzdno jako Najwyszy Pan. Pan Krsna pojawi si jak zwyke dziecko, lecz Jego niezwyke czyny, nawet w dziecistwie, takie jak zabicie demonicy Putany czy podniesienie wzgrza Govardhana, nie byy dokonaniami zwykego dziecka. Podobnie, chocia rozrywki Pana Caitanyi, jak opisuje ten rozdzia, wydaj si by dokonaniami maego chopca, s one niezwykymi rozrywkami niemoliwymi do spenienia przez zwyke dziecko. Adi 14.06 W Swych pierwszych rozrywkach dziecicych Pan przekrci si do gry nogami, gdy lea w eczku, i w ten sposb ukaza rodzicom znaki Swych lotosowych stp.

Adi 14.06 Znaczenie: Sowo uttana uywane jest rwnie w znaczeniu "lec na ku twarz w gr" albo "lec pasko na ku". W niektrych pismach wystpuje sowo utthana, ktre oznacza "wstajc". W Swych dziecicych rozrywkach Pan usiowa powsta trzymajc si ciany, lecz tak jak przewraca si zwyke dziecko, tak rwnie przewrci si Pan i ponownie lea w Swym eczku. Adi 14.07 Kiedy Pan prbowa chodzi, w odbiciach Jego maych stp widoczne byy szczeglne znaki Pana Visnu, mianowicie: flaga, piorun, koncha, dysk i ryba. Adi 14.08 Widzc wszystkie te znaki ani Jego ojciec, ani matka nie mogli zrozumie, czyje to byy odbicia stp. Zdumieni, nie byli w stanie zrozumie, jak znaki takie mogy by obecne w ich domu. Adi 14.09 Jagannatha Mira powiedzia: "To z pewnoci dziecko Krsna obecne jest z alagrama-ila. Przyjmujc t dziecinn form, bawi si w pokoju." Adi 14.09 Znaczenie: Kiedy alagrama-ila czy forma Pana wyrzebiona jest w drewnie, kamieniu czy jakimkolwiek innym elemencie, to naley rozumie, e obecna jest Najwysza Osoba Boga. Nawet logicznie moemy zrozumie, e wszystkie elementy materialne s ekspansj energii Pana. A poniewa energia Najwyszej Osoby Boga nie jest rna od Jego osobowego ciaa, Pan zawsze obecny jest w Swej energii i manifestuje si, by spenia arliwe pragnienie bhakty. Poniewa Pan jest w najwyszym stopniu potny, to rzecz logiczn jest, e moe zamanifestowa si w Swej energii. Wielbienie Bstwa czy wielbienie alagrama-ila nie jest bawochwalstwem. Bstwo Pana w domu czystego bhakty moe dziaa dokadnie tak jak On Sam w Swej oryginalnej transcendentalnej osobie. Adi 14.10 Kiedy matka aci i Jagannatha Mira rozmawiali, dziecko Nimai obudzio si i zaczo paka, i matka aci wzia Je na kolana i pozwolia Mu ssa sw pier. Adi 14.11 Kiedy matka aci karmia dziecko piersi, ujrzaa na Jego lotosowych stopach wszystkie znaki, ktre widoczne byy na pododze pokoju, tote przywoaa Jagannatha Mir. Adi 14.12 Kiedy Jagannatha Mira ujrza cudowne znaki na podeszwie stopy swego syna, uradowa si i prywatnie przywoa Nilambara Cakravartiego.

80

Adi 14.13 Kiedy Nilambara Cakravarti ujrza te znaki, umiechajc si powiedzia: "Poprzednio stwierdziem to wszystko na podstawie astrologicznego obliczenia i zanotowaem to. Adi 14.14 "S trzydzieci dwa znaki cielesne, charakterystyczne dla wielkiej osobistoci i wszystkie te znaki widz na ciele tego dziecka. Adi 14.15 "'Istniej trzydzieci dwa symptomy cielesne charakterystyczne dla wielkiej osobistoci: pi czci jego ciaa jest ogromnych, pi delikatnych, siedem czerwonawych, sze wzniesionych, trzy mae, trzy szerokie i trzy gbokie.' Adi 14.15 Znaczenie: Picioma duymi czciami s: (1). nos, (2). ramiona, (3). broda, (4).oczy i (5). kolana. Picioma delikatnymi czciami s: (1). skra, (2). koniuszki palcw, (3). zby, (4). wosy na ciele i (5). wosy na gowie. Siedmioma czerwonawymi czciami s: (1). oczy, (2). podeszwy stp, (3). donie, (4). podniebienie, (5). paznokcie oraz (6). grna i (7). dolna warga. Szecioma wzniesionymi czciami s: (1). pier, (2). ramiona, (3). paznokcie, (4). nos, (5). pas i (6). usta. Trzema maymi czciami s: (1). szyja, (2). uda i (3). organy mskie. Trzema szerokimi czciami s: (1). pas, (2). czoo i (3). klatka piersiowa. Trzema gbokimi czciami s: (1). ppek, (2). gos i (3). egzystencja. S to trzydzieci dwa symptomy wielkiej osobistoci. Cytat ten pochodzi z Samudrika. Adi 14.16 "To dziecko ma na Swych doniach i podeszwach stp wszystkie oznaki Pana Narayana. Bdzie w stanie wyzwoli wszystkie trzy wiaty. Adi 14.17 "Dziecko to bdzie gosio kult Vaisnava i wyzwoli rodziny ze strony matki i ojca. Adi 14.17 Znaczenie: Bez Samego Narayana czy Jego bona fide reprezentanta nie mona naucza kultu Vaisnavizmu, czyli suby oddania. Kiedy rodzi si Vaisnava, jednoczenie wyzwala on zarwno rodzin swego ojca, jak i matki. Adi 14.18 "Proponuj, by dokona ceremonii nadania imienia. Powinnimy urzdzi festiwal i przywoa braminw, poniewa dzisiejszy dzie jest bardzo pomylny. Adi 14.18 Znaczenie: Zasad wedyjsk jest urzdzanie festiwali zwizanych z Narayanem i braminami. Nadanie dziecku okrelonego imienia zalicza si do procesw oczyszczajcych, znanych jako daa-vidhasamskara, i w dniu takich uroczystoci naley urzdzi festiwal wielbic Narayana i rozdzielajc prasada, gwnie wrd braminw. Kiedy Nilambara Cakravarti, acimata i Jagannatha Mira rozpoznali znaki na lotosowych stopach Pana, zrozumieli, e dziecko Nimai nie byo zwykym dzieckiem, lecz inkarnacj Narayana. Postanowili, e tego samego dnia, ktry by dniem bardzo pomylnym, powinni urzdzi festiwal zwizany z ceremoni nadania imienia. Tutaj szczeglnie moemy zobaczy, w jaki sposb rozpoznaje si Najwysz Osob Boga na podstawie Jego symptomw cielesnych, Jego czynnoci i przepowiedni astr. Dan osob mona przyj za inkarnacj Boga na podstawie rzeczywistych dowodw, a nie w sposb kapryny czy dziki uznaniu otrw i gupcw. Od czasw pojawienia si Pana Caitanyi, w Bengalu byo wiele imitacji

81

inkarnacji, lecz kady bezstronny bhakta czy czowiek uczony moe zrozumie, e Pan Caitanya Mahaprabhu nie zosta przyjty za inkarnacj Krsny dziki powszechnemu uznaniu, lecz dziki dowodom astr i bona fide uczonych. To nie zwykli ludzie uznali ri Caitany Mahaprabhu za Najwysz Osob Boga. Na pocztku tosamo Jego stwierdzili uczeni tacy jak Nilambara Cakravarti, a pniej wszystkie Jego czyny zostay potwierdzone przez szeciu Gosvamich, szczeglnie rila Jiv Gosvamiego i rila Rup Gosvamiego oraz wielu innych uczonych, z przytoczeniem dowodw z astr. Inkarnacja Boga jest tak od samego pocztku Swego ycia. Inkarnacj Boga nie mona zosta nagle, poprzez praktykowanie medytacji. Takie faszywe inkarnacje przeznaczone s dla gupcw i otrw, a nie ludzi rozsdnych. Adi 14.19 "W przyszoci dziecko to bdzie chronio i utrzymywao cay wiat. Z tego powodu powinien zosta nazwany Vivambhar:" Adi 14.19 Znaczenie: Caitanya-bhagavata rwnie potwierdza, e dziki Swym narodzinom ri Caitanya Mahaprabhu uczyni spokojnym cay wiat, tak jak w przeszoci Narayana ochroni Ziemi w Swej inkarnacji Varahy. Dziki ochronie i utrzymywaniu tego wiata w obecnej Kali-yudze Pan Caitanya Mahaprabhu jest Vivambhar, co wskazuje na osob, ktra karmi cay wiat. Ruch zapocztkowany przez ri Caitany Mahaprabhu, kiedy obecny by On piset lat temu, jest ponownie propagowany na caym wiecie i moemy zaobserwowa jego praktyczne rezultaty. Ten ruch Hare Krsna ocala, chroni i utrzymuje ludzi. W ruchu Hare Krsna bierze udzia tysice jego zwolennikw, szczeglnie modzie zachodnia, a wdziczno, jak wyraaj w setkach i tysicach listw, wiadczy o tym, jak bardzo czuj si bezpieczni i szczliwi. Imi Vivambhara zostao rwnie wspomniane w Atharva-veda-samhicie (vivambhara vivena ma bharasa pahi svaha). Adi 14.20 Po wysuchaniu przepowiedni Nilambara Cakravartiego, acimata i Jagannatha Mira z wielk radoci urzdzili festiwal nadania imienia, zapraszajc wszystkich braminw i ich ony. Adi 14.20 Znaczenie: Systemem wedyjskim jest urzdzanie wszelkiego rodzaju festiwali, cznie z festiwalami narodzin, festiwalami lubnymi, festiwalami nadania imienia i festiwalami znakujcymi pocztek edukacji. Festiwale te wici si szczeglnie przez zapraszanie braminw. Na kadym festiwalu bramini powinni by karmieni jako pierwsi, a gdy s zadowoleni, bogosawi festiwal intonowaniem mantr wedyjskich czy maha-mantry Hare Krsna. Adi 14.21 Po paru dniach Pan zacz raczkowa i spowodowa, e obserwowano rne wspaniae rzeczy. Adi 14.21 Znaczenie: Caitanya-bhagavata opisuje, ze kiedy pewnego dnia Pan raczkowa, a dzwoneczki u Jego talii dzwoniy sodko, na podwrko Pana przypeza mija i Pan zapa j jak ciekawe dziecko. mija owina si wok Pana. Pan jako dziecko odpocz na niej, a po pewnym czasie mija odesza, pozostawiajc Pana. Adi 14.22 Swym paczem Pan sprawia, e wszystkie kobiety intonoway imiona maha-mantry Hare Krsna, a kiedy intonoway, Pan si umiecha. Adi 14.22 Znaczenie: W Caitanya-bhagavata rozrywka ta opisana jest w sposb nastpujcy: "Pan paka Swymi piknymi oczyma, lecz po usyszeniu maha-mantry Hare Krsna natychmiast przestawa. Kiedy kobiety - zrozumiawszy zabaw Pana odkryy, e paka On, a nastpnie przestawa po usyszeniu intonowania mantry Hare Krsna, wszystkie przyjy to za wskazwk, e powinny intonowa Hare Krsna, skoro tylko Pan zaczyna paka. W ten sposb stao si to ich regularnym zajciem. Pan paka, a kobiety zaczynay intonowa maha-mantr Hare Krsna, klaszczc w rce. W ten sposb wszystkie kobiety z ssiednich domw gromadziy si w domu acimaty, aby przez dwadziecia cztery godziny na dob uczestniczy w ruchu sankirtanu. Dopki kobiety intonoway maha-mantr Hare Krsna, Pan nie paka, lecz mile umiecha si do nich." Adi 14.23 Po kilku dniach Pan zacz porusza nkami i zacz chodzi. Obcowa z innymi dziemi i oddawa si rnego rodzaju zabawom. Adi 14.24 Pewnego dnia, kiedy Pan oddawa si zabawom z innymi maymi dziemi, matka aci przyniosa naczynie napenione zapiekanym ryem i sodyczami i poprosia dziecko, aby usiado i posilio si.

Adi 14.25 Lecz kiedy powrcia do swych domowych obowizkw, dziecko, ukrywajc si przed matk zaczo je ziemi. Adi 14.26 Widzc to, matka aci pospiesznie powrcia, krzyczc: "Co to ma znaczy! Co to jest!" Wyrwaa ziemi z rczek Pana i zapytaa, dlaczego j jad.

Adi 14.27 Paczc, dziecko zapytao matk: "Dlaczego jeste za? Ty ju daa Mi ziemi do jedzenia. Na czym polega Moja wina? Adi 14.28 "Zapiekany ry, sodycze i wszystkie jadalne rzeczy s jedynie przemian ziemi. To jest ziemi i tamto jest ziemi. Prosz, rozwa to. Jaka jest pomidzy nimi rnica? Adi 14.29 "Ciao to jest przemian ziemi i rwnie przemian ziemi jest ywno. Prosz, rozwa to. Winisz Mnie bez zastanowienia si. C mog powiedzie?" Adi 14.29 Znaczenie: Jest to wyjanienie filozofii Mayavada, ktra wszystko przyjmuje za jedno. Wszystkie potrzeby ciaa, mianowicie jedzenie, spanie, czenie si w pary i obrona, nie s potrzebne w yciu duchowym. Kiedy kto wznosi si na platform duchow, nie ma wicej potrzeb cielesnych, a w czynnociach zwizanych z potrzebami cielesnymi nie bierze si pod uwag wzgldw duchowych. Innymi sowy, im wicej jemy, pimy, angaujemy si w seks i prbujemy si broni, tym

82

bardziej angaujemy si w czynnoci materialne. Na nieszczcie, filozofowie Mayavadi uwaaj czynnoci suby oddania za czynnoci cielesne. Nie s w stanie zrozumie prostego wyjanienia Bhagavad-gity: mam ca yo 'vyabhicarena bhakti-yogena sevate sa gunan samatityaitan brahma-bhuyaya kalpate "Kto angauje si bez motywacji w duchow sub oddania, penic tak sub dla zadowolenia Pana, natychmiast wznosi si na duchow platform i wszystkie jego czynnoci s duchowe." (Bg. 14.26) Brahma-bhuyaya odnosi si do czynnoci Brahmana (duchowych). Chocia filozofowie Mayavadi bardzo pragn poczy si z blaskiem Brahmana, nie angauj si w czynnoci Brahmana. Do pewnego stopnia polecaj czynnoci Brahmana, ktre dla nich oznaczaj angaowanie si w studia nad Vedant i filozofi Sankhya, lecz ich interpretacje s jedynie jaow spekulacj. Ze wzgldu na brak rnorodnoci czynnoci duchowych, nie s w stanie pozosta przez duszy czas na tej platformie jedynie studiujc Vedant czy filozofi Sankhya. Celem ycia s rnego rodzaju przyjemnoci. ywa istota z natury jest pena ducha czerpania przyjemnoci, jak oznajmia Vedanta-sutra (1.1.12): anandamayo 'bhyasat. W subie oddania czynnoci s zrnicowane i pene radoci. Jak oznajmia Bhagavad-gita (9.2), wszystkie czynnoci oddania s bardzo atwe do speniania (susukham kartum), i s one wieczne i duchowe (avyayam). Poniewa filozofowie Mayavadi nie s w stanie tego zrozumie, bior za pewnik, e wszystkie czynnoci bhakty (ravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam itd.) s materialne i dlatego s may. Za may uwaaj rwnie przyjcie Krsny do tego wszechwiata i Jego czynnoci. Poniewa wszystko uwaaj za may, dlatego s znani jako Mayavadi. W rzeczywistoci wszystkie czynnoci speniane yczliwie dla zadowolenia Pana, pod kierunkiem mistrza duchowego s duchowe. Lecz may jest lekcewaenie polecenia mistrza duchowego i dziaanie w oparciu o wasne wymysy oraz uwaanie swych nonsensownych czynnoci za duchowe. Naley osign ask Najwyszej Osoby Boga poprzez miosierdzie mistrza duchowego. Naley wic zatem najpierw zadowoli mistrza duchowego, a kiedy on jest zadowolony, wwczas moemy wiedzie, e rwnie zadowolony jest Najwysza Osoba Boga. Lecz jeli nasze czyny nie przynosz zadowolenia mistrzowi duchowemu, nie s one duchowe. Potwierdza to rila Vivanatha Cakravarti Thakura: yasya prasadad bhagavat-prasado yasyaprasadan na gatih kuto 'pi. Czynnoci zadowalajce mistrza duchowego musz by uwaane za duchowe i zadowalajce Pana. Pan Caitanya Mahaprabhu, jako najwyszy mistrz duchowy, pouczy Sw matk o filozofii Mayavada. Mwic, e ciao jest ziemi i ywno jest rwnie ziemi, zakada, e wszystko jest may. Na tym polega filozofia Mayavada. Filozofia Mayavadi jest wadliwa, poniewa utrzymuje, e wszystko jest may poza nonsensami, ktre oni wypowiadaj. Mwic, e wszystko jest may, filozof Mayavadi traci sposobno penienia suby oddania i dlatego jego ycie jest potpione. Dlatego ri Caitanya Mahaprabhu poradzi, mayavadi-bhasya unile haya sarva-naa (Cc. Madhya 6.169). Jeli kto przyjmuje filozofi Mayavada, jego postp jest na zawsze zahamowany. Adi 14.30 Zdumiona, e dziecko gosio filozofi Mayavada, matka aci odpowiedziaa "Kto nauczy Ci tej filozoficznej spekulacji, ktra usprawiedliwia jedzenie ziemi?" Adi 14.30 Znaczenie: Kiedy w filozoficznej dyspucie pomidzy matk i synem syn powiedzia, e wszystko jest jednym, tak jak twierdz impersonalici, matka odpowiedziaa: "Jeli wszystko jest jednym, to dlaczego ludzie na og nie jedz ziemi, lecz zboe wyprodukowane z ziemi?" Adi 14.31 Odpowiadajc na ide Mayavada maego filozofa, matka aci powiedziaa: "Mj drogi chopcze, jeli jemy ziemi przemienion w zboe, nasze ciao zostaje odywione i staje si mocne. Lecz jeli jemy ziemi w jej surowym stanie, wwczas ciao nie zostaje odywione, lecz zaczyna chorowa i w ten sposb ulega zniszczeniu. Adi 14.32 "Z atwoci mog przynie wod w garnku ktry jest przemian ziemi. Lecz gdybym wylaa wod na kup ziemi, wchonaby ona wod i mj wysiek byby daremny." Adi 14.32 Znaczenie: Ta prosta filozofia wyoona przez acimat, nawet chocia jest ona kobiet, moe pokona filozofw Mayavadi, ktrzy spekuluj o jednoci. Wad filozofii Mayavada jest to, e nie przyjmuje ona rnorodnoci, ktra jest uyteczna dla celw praktycznych. acimata podaa przykad, e chocia zarwno kupa ziemi, jak i gliniany garnek s zasadniczo jednym, dla praktycznych celw naczynie na wod jest uyteczne, podczas gdy kupa ziemi jest bezuyteczna. Czasami naukowcy argumentuj, e materia i duch s jednym i e nie ma pomidzy nimi rnicy. W rzeczywistoci w wyszym sensie nie ma adnej rnicy pomidzy materi i duchem, lecz naley posiada praktyczn wiedz, e materia bdc nisz - jest bezuyteczna dla naszego duchowego penego szczcia ycia, podczas gdy duch, bdc subtelniejszym stanem egzystencji, jest peen szczcia. W zwizku z tym Bhagavatam podaje przykad, e ziemia i ogie s praktycznie tym samym. Z ziemi wyrastaj drzewa, a z ich drewna pochodzi ogie i dym. Niemniej jednak, dla uzyskania ciepa moemy wykorzysta ogie, lecz nie ziemi, dym czy drewno. Dlatego, dla ostatecznej realizacji celu ycia, zainteresowani jestemy ogniem ducha, a nie tpym drewnem czy ziemi materii. Adi 14.33 Pan odpowiedzia Swej matce: "Dlaczego ukrywaa samorealizacj, nie nauczajc Mnie tej praktycznej filozofii od pocztku? Adi 14.33 Znaczenie: Jeli kto od samego pocztku ycia nauczany jest filozofii Vaisnava o dualizmie czy rnorodnoci, wwczas filozofia monistyczna nie bdzie sprawiaa mu wiele kopotu. W rzeczywistoci, wszystko jest emanacj z najwyszego rda (janmady asya yatah). Oryginalna energia przejawia si w rnorodnoci, dokadnie tak jak blask soneczny, oryginalna energia emanujca ze soca, ktry dziaa rnie jako wiato i ciepo. Nie mona powiedzie, e wiato jest ciepem, a ciepo jest wiatem, jednake nie mona oddzieli ich od siebie. Dlatego filozofi Pana Caitanyi Mahaprabhu jest acintya-bhedabheda, niepojta nierozczno i rnica. Chocia istnieje powizanie pomidzy tymi dwoma

83

manifestacjami fizycznymi takimi jak wiato i ciepo, istnieje midzy nimi rnica. Podobnie, chocia caa manifestacja kosmiczna jest energi Pana, to niemniej jednak energia przejawia si w rnego rodzaju manifestacjach. Adi 14.34 "Teraz, kiedy rozumiem t filozofi, nie bd jad wicej ziemi. Kiedy bd godny, bd pi mleko z twej piersi." Adi 14.35 Po powiedzeniu tego, Pan, umiechajc si lekko, wspi si na kolana Swej matki i ssa jej pier. Adi 14.36 Tak wic pod rnymi pretekstami Pan w Swym dziecistwie ukazywa Swe bogactwa, o ile to byo moliwe, a pniej, po ukazaniu ich, kry si. Adi 14.37 Pewnego razu Pan trzykrotnie zjad pokarm pewnego gocia bramina i pniej, w zaufaniu, Pan wyzwoli tego bramina z materialnego zaangaowania.

Adi 14.37 Znaczenie: A oto historia wyzwolenia bramina. Pewien bramin podrujcy po caym kraju, z jednego miejsca pielgrzymek do nastpnego, dotar do Navadvipy i by gociem w domu Jagannatha Miry. Jagannatha Mira udostpni mu wszystkie skadniki do gotowania i bramin przygotowa poywienie. Kiedy w medytacji ofiarowywa to poywienie Panu Visnu, pojawio si przed nim dziecko Nimai i zaczo je je. Z tego powodu bramin myla, e cae ofiarowanie zostao zmarnowane. Tak wic na prob Jagannatha Miry gotowa po raz wtry, lecz kiedy by pogrony w medytacji, dziecko pojawio si ponownie i zaczo je, jeszcze raz niszczc ofiarowanie. Na prob Jagannatha Miry, bramin gotowa po raz trzeci, lecz za trzecim razem pojawi si przed nim Pan i zacz spoywa pokarm, chocia dziecko zostao zamknite w pokoju i wszyscy spali, poniewa bya pna noc. Mylc wic, e tego dnia Pan Visnu nie chcia przyj jego poywienia i wskutek tego powinien poci, bramin by wielce poruszony i paka na gos, "haya haya" ("Co si stao! Co si stao!"). Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu ujrza bramina w tym wzburzonym stanie, powiedzia mu: "Poprzednio byem synem matki Yaody. Wwczas rwnie bye gociem w domu Nandy Maharajy i Ja przeszkodziem ci w ten sposb. Zadowolie Mnie bardzo swym oddaniem. Dlatego spoywam pokarm, ktry przygotowae." Rozumiejc, e Pan obdarzy go ask, bramin by bardzo zadowolony i pogry si w mioci do Krsny. By wdziczny Panu, gdy uwaa si za wielce szczliwego. Wwczas Pan poprosi bramina, by nie wyjawia tego wydarzenia nikomu. Bardzo szczegowo wyjania to Caitanyabhagavata, Trzeci Rozdzia Adi-lili. Adi 14.38 Kiedy Pan by dzieckiem dwaj zodzieje zabrali Go sprzed domu. Pan jednake wspi si na ramiona zodziei i kiedy myleli, e bezpiecznie unosz dziecko, by skra Jego ornamenty, Pan zwid ich i zamiast uda si do swego wasnego domu, zodzieje powrcili do domu Jagannatha Miry. Adi 14.38 Znaczenie: W Swym dziecistwie Pan by bogato udekorowany zotymi ornamentami. Pewnego razu bawi si przed domem, a ulic przechodzili dwaj zodzieje. Widzc moliwo obrabowania Pana, zodzieje - zadowoliwszy Go dajc Mu sodycze - wzili Go na ramiona. Zodzieje sdzili, e wynios dziecko do lasu i nastpnie zabij Je i zabior ornamenty. Jednake Pan rozprzestrzeni nad nimi Swoj zudn energi, tak e zamiast zanie Go do lasu, powrcili przed Jego dom. Kiedy pojawili si tam, przestraszyli si, poniewa wszyscy mieszkacy z ssiedztwa poszukiwali dziecka. Mylc wic, e niebezpiecznie jest tam pozosta, zodzieje zostawili dziecko i odeszli. Dziecko przyniesiono do domu matki aci, ktra wielce niepokoia si, lecz teraz bya usatysfakcjonowana. Wydarzenie to zostao szczegowo wyjanione w Trzecim Rozdziale Adi-lili Caitanya-bhagavata. Adi 14.39 Udajc chorego, Pan poprosi w dzie Ekadai o pokarm z domu Hiranyi i Jagadiy. Adi 14.39 Znaczenie: Czwarty Rozdzia Adi-lili Caitanya-bhagavata w peni opisuje, jak Pan spoy visnu-prasada w dzie Ekadai w domu Jagadiy i Hiranyi. W dzie Ekadai ofiarowuje si normalne prasada Panu Visnu, gdy post polecany jest dla bhaktw, lecz nie dla Pana Visnu. Pewnego Ekadai w domu Jagadiy i Hiranya Pandity przygotowywano specjalne prasada dla Pana Visnu i Pan Caitanya poprosi Swego ojca, aby uda si tam i poprosi o visnu-prasada, poniewa czu si chory. Dom Jagadiy i Hiranya Pandity znajdowa si okoo dwie mile od domu Jagannatha Miry. Wic gdy Jagannatha Mira, na prob ri Caitanyi Mahaprabhu, poszed poprosi Jagadi i Hirany o prasada, byli oni nieco zdumieni. Skd chopiec wiedzia, e przygotowywali szczeglne prasada dla Pana Visnu? Doszli do wniosku, e chopiec Nimai musi mie nadnaturaln moc mistyczn. W przeciwnym razie skd wiedziaby, e przygotowywali szczeglne prasada? Dlatego posali przez Jego ojca, Jagannatha Mir, pokarm dla Pana Caitanyi Mahaprabhu. Nimai by chory, lecz po zjedzeniu visnuprasada wyzdrowia i rwnie rozdzieli prasada pomidzy Swych towarzyszy zabaw. Adi 14.40 Jak jest to typowe dla maych dzieci, nauczy si On bawi i razem ze Swymi towarzyszami zabaw udawa si do domw przyjaci z ssiedztwa, kradnc ich pokarm i jedzc go. Czasami dzieci walczyy ze sob.

Adi 14.41 Wszystkie dzieci skaryy si acimacie, e Pan walczy z nimi i kradnie z ssiednich domw. Dlatego czasami karcia swego syna. Adi 14.42 acimata powiedziaa: "Dlaczego kradniesz rzeczy innych? Dlaczego bijesz inne dzieci? I dlaczego wchodzisz do domw innych? Czego Ci brakuje w Twym wasnym domu?" Adi 14.42 Znaczenie: Wedug Vedanta-sutry (janmady asya yatah) poniewa stworzenie, utrzymanie i zniszczenie istnieje w Absolutnej Prawdzie, to cokolwiek widzimy w tym wiecie materialnym, istnieje ju w wiecie duchowym. ri Caitanya Mahaprabhu jest Najwysz Osob Boga, Samym Krsn. Jak kradnie On, i jak walczy? Nie robi tego jako zodziej czy jako wrg, lecz jako kochajcy przyjaciel. Jako dziecko kradnie On nie dlatego, e jest w potrzebie, lecz jest to Jego naturalny instynkt. W tym materialnym wiecie mae dzieci rwnie, bez adnej wrogoci czy zej woli, czasami udaj si do ssiednich domw i kradn, a czasami walcz. Krsna rwnie, podobnie jak inne dzieci, robi to w Swym dziecistwie.

84

Gdyby w wiecie duchowym nie byo skonnoci do kradziey i walki, nie mogyby one istnie w tym wiecie materialnym. Rnica pomidzy wiatem materialnym a duchowym jest taka, e kradzie w wiecie duchowym dokonywana jest z przyjani i mioci, podczas gdy walka i kradzie w tym wiecie materialnym oparte s na wrogoci i zawici. Dlatego powinnimy wiedzie, e w wiecie duchowym istniej wszystkie te czynnoci, lecz s one bez skazy, podczas gdy wszystkie czynnoci w wiecie materialnym s pene niedoli. Adi 14.43 W ten sposb karcony przez Sw matk, Pan gniewa si i wchodzi do pokoju, gdzie rozbija wszystkie znajdujce si tam garnki. Adi 14.44 Wwczas acimata braa swego syna na kolana i uspokajaa Go, a Pan bardzo zawstydzony przyznawa si do winy. Adi 14.44 Znaczenie: Wspaniay opis wad ri Caitanyi Mahaprabhu w Jego dziecistwie znajduje si w Trzecim Rozdziale Adi-lili Caitanya-bhagavata, gdzie jest powiedziane, e Pan zwyk kra wszelkiego rodzaju pokarm z domw przyjaci z ssiedztwa. W niektrych domach krad mleko i wypija je, a w innych krad i zjada przyrzdzony ry. Czasami rozbija garnki do gotowania. Jeli nie byo tam nic do jedzenia, ale byy tam mae dzieci, Pan dokucza im, tak e zaczynay paka. Czasami jaki ssiad skary si acimacie, "Moje dziecko jest bardzo mae. Lecz twj syn wlewa mu do uszu wod, powodujc jego pacz." Adi 14.45 Pewnego razu dziecko, Caitanya Mahaprabhu, skarci matk Sw mikk rk, a ona udaa, e zemdlaa. Widzc to, Pan zacz paka. Panie z ssiedztwa powiedziay Mu: "Drogie dziecko, przynie skd orzech kokosowy, a wwczas Twoja matka zostanie wyleczona."

Adi 14.46

Adi 14.47 Wwczas natychmiast wyszed z domu i przynis dwa orzechy kokosowe. Swoimi wspaniaymi dokonaniami zdumia wszystkie kobiety. Adi 14.48 Czasami Pan razem z innymi dziemi chodzi kpa si do Gangesu, i przychodziy tam rwnie dziewczta z ssiedztwa, aby wielbi rnych pbogw. Adi 14.48 Znaczenie: Zgodnie z systemem wedyjskim dziewczynki w wieku dziesiciu czy dwunastu lat udaway si nad brzeg Gangesu, aby si tam wykpa i wielbi Pana iv modlitwami, aby w przyszoci otrzyma dobrych mw. Szczeglnie pragny otrzyma ma takiego jak Pan iva, poniewa Pan iva jest bardzo spokojny, a jednoczenie najbardziej potny. Dlatego wczeniej w rodzinach hinduskich dziewczynki wielbiy Pana iv, szczeglnie w miesicu Vaiakha (kwiecie-maj). Kpiele w Gangesie s wielk przyjemnoci dla kadego, nie tylko dla dorosych, lecz rwnie dla dzieci. Adi 14.49 Kiedy, po wykpaniu si w Gangesie, dziewczta zajte byy wielbieniem rnych pbogw, mody Pan przychodzi tam i siada wrd nich. Adi 14.50 Zwracajc si do dziewczt, Pan zwyk mwi: "Wielbijcie Mnie, a Ja dam wam dobrych mw czy dobre bogosawiestwa. Ganges i bogini Durga s Mymi sucymi. Nie mwic ju o innych pbogach, nawet Pan iva jest Mym sug." Adi 14.50 Znaczenie: Wrd ludzi, ktrzy wyznaj inne religie, takie jak chrzecijastwo czy mahometanizm, istnieje nieporozumienie, e w religii hinduskiej istnieje wielu Bogw. W rzeczywistoci nie jest to prawd. Bg jest jeden, lecz jest wiele innych potnych ywych istot, ktre zajmuj si rnymi dziaami administracji. Nazywane s one pbogami. Wszyscy pbogowie s sugami, ktrzy wypeniaj polecenia Najwyszego Pana, Osoby Boga. Pan Caitanya Mahaprabhu wyjawi ten fakt w Swym dziecistwie. Z powodu ignorancji ludzie czasami wielbi pbogw, aby otrzyma okrelone dobrodziejstwo, lecz w rzeczywistoci, jeli kto zostaje bhakt i czcicielem Najwyszej Osoby Boga, nie musi udawa si do pbogw po adne bogosawiestwa, poniewa osiga wszystko dziki asce Najwyszego Pana. Dlatego Bhagavad-gita potpia takie wielbienie pbogw: kamais tais tair hrta-jnanah prapadyante 'nya-devatah tam tam niyamam asthaya prakrtya niyatah svaya "Ci, ktrych inteligencja skradziona zostaa przez pragnienia materialne, podporzdkowuj si pbogom i przestrzegaj okrelonych zasad kultu, odpowiednio do swej natury." (Bg. 7.20) yesam tv anta-gatam papam jananam punya-karmanam te dvandva-moha-nirmukta bhajante mam drdha-vratah "Osoby, ktre dziaay pobonie w swoich poprzednich ywotach, jak i w yciu obecnym, ktre cakowicie wypleniy swoje grzechy, uwolniy si od dualizmw uudy i z determinacj angauj si w penienie suby dla Mojej osoby." (Bg. 7.28) Jedynie ludzie mniej inteligentni wielbi pbogw dla spenienia rnych celw. Najbardziej inteligentni wielbi jedynie Najwysz Osob Boga, Krsn. Czasami my, czonkowie ruchu wiadomoci Krsny, oskarani jestemy o to, e nie pochwalamy kultu pbogw. Lecz jak moemy go pochwala, skoro zosta on potpiony przez Pana Caitany i Pana Krsn? Jak moemy pozwala ludziom, by byli gupimi i hrta-jnana, pozbawionymi inteligencji? Nasza propaganda ma umoliwi inteligentnym ludziom zrozumienie

85

rnicy pomidzy materi a duchem i zrozumienie Najwyszej Osoby Boga, ktry jest ca istot duchow. Na tym polega nasza misja. Jak moglibymy zwodzi ludzi, by wielbili tzw. bogw w ciaach materialnych w tym materialnym wiecie? Nasze stanowisko, aby nie pozwala na wielbienie wielu setek pbogw, zostao potwierdzone przez Pana Caitany Mahaprabhu nawet w Jego dziecistwie. rila Narottama dasa Thakura piewa w zwizku z tym: anya devaraya nai tomare kahinu bhai ei bhakti parama-karana "Aby sta si wiernym, czystym i niezachwianym [ananya-bhak] bhakt Najwyszej Osoby Boga, nie naley odwraca swej uwagi ku czci pbogw. Taka kontrola jest symptomem czystej suby oddania." Adi 14.51 Bez pozwolenia dziewczt, Pan bra papk sandaow i smarowa ni wasne ciao, girlandy kwiatw zakada na Sw szyj oraz porywa i zjada cae ofiarowanie skadajce si ze sodyczy, ryu i bananw. Adi 14.51 Znaczenie: Zgodnie z systemem wielbienia kiedy ofiarowuje si co Bstwom poza domem, na og jest to poywienie nie gotowane, lecz surowy ry, banany i sodycze. Z powodu Swej bezprzyczynowej aski, Pan zabiera ofiarowanie dziewcztom i zjada je, doradzajc im, aby nie wielbiy pbogw, lecz Jego. Wielbienie ri Caitanyi Mahaprabhu polecone jest w rimad-Bhagavatam: krsna-varnam tvisakrsnam sangopangastra-parsadam yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah "Naley wielbi Najwysz Osob Boga, ktry pojawia si w tym wieku Kali ze Swymi towarzyszami jako Panca-tattva: Pan we wasnej osobie oraz Jego towarzysze, Nityananda Prabhu, ri Advaita Prabhu, ri Gadadhara Prabhu i rivasa Thakura. W tym wieku osoba inteligentna wielbi Panca-tattv poprzez intonowanie maha-mantry Hare Krsna i, jeli moliwe, rozdzielanie prasada." (Bhag. 11.5.32) Nasz ruch wiadomoci Krsny wprowadza t bona fide metod wielbienia w wiecie zachodnim. Czonkowie tego ruchu wdruj z wioski do wioski i z miasta do miasta razem z Bstwami Pana Caitanyi Mahaprabhu, nauczajc ludzi, jak wielbi Pana poprzez intonowanie mantry Hare Krsna, ofiarowywanie prasada i rozdzielanie go wszystkim ludziom. Adi 14.52 Wszystkie dziewczta rozgnieway si na Pana za Jego zachowanie. Powiedziay Mu: "Drogi Nimai, w naszych zwizkach wioskowych jeste niczym nasz brat. Adi 14.53 "Nie przystoi Ci wic takie postpowanie. Nie zabieraj naszych parafernaliw do wielbienia pbogw. Nie stwarzaj w ten sposb zakcenia." Adi 14.54 Pan odpowiedzia: "Moje drogie siostry, obdarz was bogosawiestwem, e wasi mowie bd bardzo przystojni. Adi 14.55 "Bd oni uczeni, inteligentni, modzi, zamoni i bd posiadali duo ryu. Poza tym bdziecie miay po siedmiu synw, ktrzy bd dugo yli i bd bardzo inteligentni." Adi 14.55 Znaczenie: Na og ambicj modej dziewczyny jest mie przystojnego ma, ktry jest uczony, zdolny, mody i bogaty. W kulturze wedyjskiej bogatym jest si wwczas, kiedy posiada si ogromny zasb zboa i ogromn liczb zwierzt. Dhanyena dhanavan gavaya dhanavan: bogatym jest si wwczas, kiedy posiada si zboe, krowy i byki. Dziewczta pragn rwnie mie wiele dzieci, szczeglnie synw (putra), ktrzy s bardzo inteligentni i dugo yj. Poniewa obecnie spoeczestwo zdegradowao si, istnieje propaganda, aby mie tylko jedno albo dwoje dzieci, a reszt zabi metodami antykoncepcyjnymi. Lecz naturaln ambicj dziewczyny jest posiadanie nie tylko wicej ni jednego dziecka, lecz przynajmniej p tuzina. W zamian za parafernalia do wielbienia, ktre Sobie przywaszczy, Caitanya Mahaprabhu chcia pobogosawi dziewczta spenieniem wszystkich ich ambicji i pragnie. Wielbic Pana Caitany Mahaprabhu, mona z atwoci osign szczcie i wszelkie materialne korzyci z posiadania dobrego ma, bogactwa, zboa i kilkorga dobrych dzieci. Chocia ri Caitanya Mahaprabhu przyj sannyas bardzo wczenie, Jego bhaktowie nie musz bra z Niego przykadu i rwnie przyjmowa sannyasy. Mona pozosta w yciu rodzinnym, lecz naley by bhakt Pana Caitanyi Mahaprabhu. Wwczas mona by szczliwym, posiadajc wszelkie materialne bogactwa: dobry dom, dobre dzieci, dobrego partnera, zamono i wszystko, czego si pragnie. Dlatego astry radz: yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah (Bhag. 11.5.32). Dlatego kady grhasta, ktry jest prawdziwie inteligentny, powinien propagowa ten ruch sankirtanu w kadym domu i y spokojnie w tym yciu, a w nastpnym powrci do Boga. Adi 14.56 Syszc to bogosawiestwo ri Caitanyi Mahaprabhu, wszystkie dziewczta byy wewntrz bardzo szczliwe; lecz na zewntrz, jak jest rzecz naturaln dla dziewczt, zganiy Pana, udajc gniew. Adi 14.56 Znaczenie: Taka dwuznaczno jest rzecz naturaln dla dziewczt. Kiedy wewntrz s zadowolone, na zewntrz okazuj niezadowolenie. Takie kobiece postpowanie jest rzecz bardzo pocigajc dla chopcw, ktrzy usiuj zawrze z nimi przyja. Adi 14.57 Kiedy niektre z dziewczt ucieky, Pan przywoa je rozgniewany i poradzi im w ten sposb: Adi 14.58 "Jeli bdziecie skpe i nie oddacie Mi ofiarowa, kada z was bdzie miaa starego ma z przynajmniej czterema onami."

86

Adi 14.58 Znaczenie: W Indiach w tamtych czasach, a nawet pidziesit lat temu, poligamia bya dozwolona. Kady mczyzna, szczeglnie z kast wyszych - braminw, vaiyw, a szczeglnie ksatriyw - mg polubi wicej ni jedn on. W Mahabharacie, czyli dawnej historii Indii widzimy, e szczeglnie krlowie ksatriyowie zwykli polubia wiele on. W cywilizacji wedyjskiej nie byo adnych ogranicze co do tego, i nawet mczyzna ponad pidziesicioletni mg si oeni. Lecz polubienie mczyzny, ktry mia wiele on, nie byo bardzo przyjemn sytuacj, poniewa mio ma bya rozdzielona pomidzy wiele jego on. Pan ri Caitanya Mahaprabhu pozornie chcia przekl dziewczta nie chcce ofiarowa Mu naivedya, aby polubiy mczyzn, ktrzy mieli przynajmniej cztery ony. Spoeczna struktura pozwalajca mczynie polubi wicej ni jedn on moe zosta poparta w ten sposb. Na og w kadym spoeczestwie populacja kobiet jest wiksza ni populacja mczyzn. Wic jeli w spoeczestwie istnieje zasada, e wszystkie dziewczta powinny by zamne, to nie byoby to moliwe, gdyby nie bya dozwolona poligamia. Jeli wszystkie dziewczta nie s zamne, istnieje ryzyko cudzostwa, a spoeczestwo, w ktrym dozwolone jest cudzostwo, nie moe by zbyt spokojne czy czyste. W naszym spoeczestwie wiadomoci Krsny ograniczylimy niedozwolone ycie seksualne. Praktyczna trudno polega na znalezieniu ma dla kadej dziewczyny. Dlatego popieramy poligami, pod warunkiem oczywicie, e m jest w stanie utrzyma wicej ni jedn on. Adi 14.59 Syszc t rzekom kltw Pana Caitanyi, dziewczta, zwaajc na to, e mg On posiada niezwyk wiedz czy by upenomocniony przez pbogw, bardzo obawiay si, e Jego kltwa moga by skuteczna. Adi 14.60 Wwczas dziewczta przyniosy ofiarowania przed Pana, ktry zjad je wszystkie i pobogosawi dziewczta ku ich zadowoleniu. Adi 14.61 Kiedy o tym przebiegym zachowaniu Pana z dziewcztami dowiedzieli si wszyscy ludzie, nie wywoao to nieporozumienia. Wszyscy czerpali raczej szczcie z takiego postpowania.

Adi 14.62 Pewnego dnia nad brzeg Gangesu przybya dziewczyna o imieniu Laksmi, crka Vallabhacaryi, pragnc wykpa si w rzece i wielbi pbogw. Adi 14.62 Znaczenie: Wedug Gaura-ganoddea-dipiki Laksmi bya poprzednio Janaki, on Pana Ramacandry, oraz Rukmini, on Pana Krsny w Dvarace. Ta sama bogini szczcia zstpia jako Laksmi, aby zosta on Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 14.63 Widzc Laksmidevi, Pan przywiza si do niej, a Laksmi, widzc Pana, odczua wielkie zadowolenie w swym umyle. Adi 14.64 I tak rozbudzia si ich naturalna wzajemna mio. Chocia bya ona okryta dziecicymi emocjami, stao si rzecz oczywist, e czuli wzajemn atrakcj.

Adi 14.64 Znaczenie: Pan Caitanya Mahaprabhu i Laksmidevi s wiecznie mem i on. Dlatego byo rzecz cakiem naturaln, e ich upiona mio rozbudzia si, kiedy ujrzeli siebie nawzajem. Kiedy spotkali si, rozbudziy si ich naturalne uczucia. Adi 14.65 Oboje doznali naturalnej przyjemnoci widzc si nawzajem i pod pretekstem wielbienia pbogw, zamanifestowali swe uczucia. Adi 14.66 Pan powiedzia Laksmi: "Po prostu wielbij Mnie, gdy Ja jestem Najwyszym Panem. Jeli bdziesz Mnie wielbi, z pewnoci otrzymasz bogosawiestwo, ktrego pragniesz."

Adi 14.66 Znaczenie: Jest to ta sama filozofia, ktr gosi Sam Pan Krsna: sarva-dharntan parityajya mam ekam aranam vraja aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma uca "Porzu wszelkie rodzaje religii i po prostu podporzdkuj si Mnie. Ja wyzwol ci od wszelkich nastpstw grzechw. Nie lkaj si wic." (Bg. 18.66) Ludzie nie rozumiej tego. Przyzwyczajeni s schlebia wielu pbogom i istotom ludzkim czy nawet kotom i psom i wielbi te istoty, lecz kiedy prosi si ich, by wielbili Najwyszego Pana, odmawiaj. To nazywane jest zudzeniem. W rzeczywistoci, jeli kto wielbi Najwyszego Pana, to nie ma potrzeby wielbienia nikogo innego. Na przykad, w wiosce o ograniczonym terenie mona uywa rnych studni dla rnych celw, lecz kiedy kto udaje si nad rzek, gdzie woda bezustannie pynie falami, woda ta moe zaspokoi wszelkie jego cele. Gdzie znajduje si rzeka, tam mona nabra wody pitnej, wypra ubranie, wykpa si itd., gdy woda ta zaspokoi wszelkie cele. Podobnie, jeli kto wielbi Najwysz Osob Boga, Krsn, wszystkie jego cele zostan spenione. Kamais tais tair hrta-jnanah prapadyante 'nya-devatah: jedynie osoby, ktre straciy inteligencj, wielbi rnych pbogw, by speni swe pragnienia (Bg. 7.20). Adi 14.67 Usyszawszy polecenie Najwyszego Pana, ri Caitanyi Mahaprabhu, Laksmi zacza Go wielbi, ofiarowujc Jego ciau papk sandaow i kwiaty, obdarowujc Go girland z kwiatw mallika I ofiarowujc Panu modlitwy. Adi 14.68 Wielbiony przez Laksmi, Pan zacz si umiecha. Zarecytowa werset ze rimad-Bhagavatam i w ten sposb przyj uczucie, ktre wyrazia.

87

Adi 14.68 Znaczenie: Werset cytowany w zwizku z tym to 25 werset Dwudziestego Drugiego Rozdziau, Dziesitego Canto rimad-Bhagavatam. Gopi wielbiy bogini Durg, czyli Katyayani, lecz ich wewntrznym pragnieniem byo otrzymanie Pana Krsny za ma. Krsna, jako Paramatma, zrozumia arliwe pragnienie gopi i dlatego cieszy si rozrywkami vastra-harana. Kiedy gopi poszy wykpa si w Yamunie, pozostawiy na brzegu swe ubrania i zanurzyy si w wodzie cakowicie nagie. Korzystajc z okazji, Krsna ukrad wszystkie ich ubrania i usiad z nimi na wierzchoku drzewa, pragnc ujrze nagie dziewczta, aby zosta ich mem. Gopi pragny mie Krsn za ma, a poniewa kobieta moe by naga jedynie przed mem, aby speni ich pragnienie, Pan Krsna przyj ich modlitwy poprzez rozrywk kradziey ubra. Kiedy gopi z powrotem otrzymay swe ubrania od Krsny, Krsna zarecytowa ten werset. Adi 14.69 "Moje drogie gopi, przyjmuj wasze pragnienie, by mie Mnie za ma i wielbi Mnie. Pragn, by wasze pragnienie si spenio, poniewa na to zasuguje." Adi 14.69 Znaczenie: Gopi, przyjaciki Krsny, byy prawie w tym samym wieku co On. W swych umysach pragny, aby Krsna zosta ich mem, lecz z powodu kobiecego wstydu nie byy w stanie wyrazi swego pragnienia. Dlatego pniej, po kradziey ich ubra, Krsna poinformowa je: "Natychmiast zrozumiaem wasze pragnienie i pochwaliem je. Poniewa ukradem teraz wasze szaty, stoicie przede Mn zupenie nagie, co oznacza, e przyjem was wszystkie za ony." Czasami gupi dranie, nie znajc celu Pana czy te celu gopi, niepotrzebnie krytykuj ich ze swego wasnego punktu widzenia, lecz w tym wersecie Pan wyrazi prawdziwy cel vastra-harana. Adi 14.70 Po wzajemnym wyjawieniu swych uczu, Pan Caitanya i Laksmi powrcili do domu. Kt moe zrozumie powane rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu? Adi 14.71 Widzc niegrzeczne zachowanie Pana Caitanyi, ssiedzi, z powodu mioci do Niego, poskaryli si acimacie i Jagannatha Mirze. Adi 14.72 Pewnego dnia matka aci, pragnc skarci swego syna, posza Go zapa, lecz On uciek. Adi 14.73 Chocia Pan utrzymuje cay wszechwiat, pewnego dnia usiad na kilku wyrzuconych garnkach - ktrych wczeniej uywano do gotowania - w dole, gdzie wyrzuca si pozostaoci poywienia.

Adi 14.73 Znaczenie: Poprzednio zwyczajem braminw byo codzienne wielbienie Pana Visnu w domu gotowaniem pokarmu w nowych garnkach. System ten nadal przestrzegany jest w Jagannatha Puri. Pokarm gotowano w glinianych garnkach, wieych i nowych, a po gotowaniu garnki wyrzucano. Pan Caitanya Mahaprabhu z zadowoleniem usiad na garnkach, aby pouczy Sw matk. Adi 14.74 Kiedy matka aci ujrzaa swego chopca siedzcego na odrzuconych garnkach, zaprotestowaa: "Dlaczego dotkne tych niedotykalnych garnkw? Stae si nieczysty. Id wykpa si w Gangesie."

Adi 14.75 Syszc to, Pan Caitanya Mahaprabhu pouczy Sw matk o absolutnej wiedzy. Chocia zdumiona tym, zmusia Go do wykpania si. Adi 14.75 Znaczenie: W swej Amrta-pravaha-bhasyi rila Bhaktivinoda Thakura w ten sposb opisa absolutn wiedz, ktr Pan objani Swej matce: "Pan powiedzia: 'Matko, to e co jest czyste a co nieczyste, z pewnoci jest zwykym sentymentem bez adnych rzeczywistych podstaw. W garnkach tych gotowaa poywienie dla Pana Visnu i ofiarowaa je Jemu. Zatem jak te garnki mog by niedotykalne? Wszystko, co ma zwizek z Visnu, uwaane jest za ekspansj energii Visnu. Visnu, Dusza Najwysza, jest wieczny i niezanieczyszczony. Jak wic zatem garnki te mog by uwaane za czyste czy nieczyste?' Suchajc tej dysputy na temat absolutnej wiedzy, Jego matka bardzo si zdumiaa i zmusia Go do wykpania si." Adi 14.76 Czasami, biorc ze sob swego syna, matka aci kada si na ku i widziaa, e przychodzili tam mieszkacy wiata niebiaskiego, wypeniajc cay dom. Adi 14.77 Pewnego razu matka aci powiedziaa Panu: "Prosz id przywoaj Swego ojca." Otrzymawszy takie polecenie, Pan poszed go zawoa. Adi 14.78 Kiedy dziecko wyszo, dao si sysze dzwonienie dzwoneczkw u Jego lotosowych stp. Syszc to, Jego ojciec i matka zdumieli si. Adi 14.79 Jagannatha Mira powiedzia: "Jest to cudowne wydarzenie. Dlaczego z goych stp mego dziecka rozlega si dwik dzwoneczkw?"

Adi 14.80 Matka aci powiedziaa: "Ujrzaam take inny cud. Z krlestwa niebiaskiego zstpowali ludzie i zapenili cae podwrko. Adi 14.81 "Czynili haas, ktrego nie byam w stanie zrozumie. Domylam si, e ofiarowywali komu modlitwy." Adi 14.82 Jagannatha Mira odpowiedzia: "Nie ma znaczenia, co to jest. Nie ma potrzeby si martwi. Aby szczcie zawsze sprzyjao Vivambharze. To wszystko, czego pragn."

88

Adi 14.83 Innym razem Jagannatha Mira, widzc psotliwe czyny swego syna, po srogim zganieniu, pouczy Go o moralnoci. Adi 14.84 Tej samej nocy Jagannatha Mira mia sen, e przyszed do niego pewien bramin i powiedzia z gniewem: Adi 14.85 "Mj drogi Miro, nie wiesz nic o swym synu. Uwaasz Go za swego syna i dlatego karcisz Go i ganisz." Adi 14.86 Jagannatha Mira odpowiedzia: "Chopiec ten moe by pbogiem, yoginem mistykiem albo wielkim witym. Nie ma znaczenia, kim jest, gdy ja uwaam Go jedynie za mego syna. Adi 14.87 "Obowizkiem ojca jest ksztacenie swego syna zarwno w religii, jak i moralnoci. Jeli ja nie dam Mu tego wyksztacenia, jak je zdobdzie?" Adi 14.88 Bramin odpowiedzia: "Jeli twj syn jest transcendentalnym mistykiem posiadajcym samowietln doskona wiedz, to jaki jest poytek z twego ksztacenia?" Adi 14.88 Znaczenie: Bramin, ktrego Jagannatha Mira ujrza w swym nie, powiedzia mu, e jego syn nie by zwyk ludzk istot. Jeli jest on osob transcendentaln, to posiada samowietln wiedz i dlatego nie ma potrzeby ksztacenia Go. Adi 14.89 Jagannatha Mira odpowiedzia: "Nawet jeli mj syn nie jest zwykym czowiekiem, lecz Narayanem, to mimo to obowizkiem ojca jest pouczanie syna." Adi 14.90 W ten sposb Jagannatha Mira i bramin przedyskutowali we nie zasady religii, jednake Jagannatha Mira by zaabsorbowany nieskaon rodzicielsk ras i nie chcia wiedzie o niczym innym. Adi 14.90 Znaczenie: W rimad-Bhagavatam (10.8.45) jest powiedziane: "Pan Krsna, Najwysza Osoba Boga, ktrego wszystkie Vedy i Upanisady wielbi wzniosymi hymnami, a wielkie osobistoci poprzez sankhya-yog w gunie dobroci, przez matk Yaod i Nand uwaany jest za ich maego syna." Podobnie, Jagannatha Mira rwnie uwaa Pana Caitany Mahaprabhu za swego ukochanego maego chopca, chocia uczeni bramini i wici wielbi Go z wielkim szacunkiem. Adi 14.91 Bdc bardzo zadowolonym, bramin odszed po rozmowie z Jagannatha Mir, a kiedy Jagannatha Mira obudzi si ze snu, by bardzo zdumiony.

Adi 14.92 Zrelacjonowa ten sen swoim przyjacioom i krewnym i kady zdumia si, suchajc go. Adi 14.93 W ten sposb Gaurahari spenia Swe dziecice rozrywki i dzie po dniu zwiksza przyjemno Swych rodzicw. Adi 14.94 Po kilku dniach Jagannatha Mira rozpocz wstpne ksztacenie swego syna poprzez spenienie ceremonii hate khadi. Pan w cigu kilku dni nauczy si wszystkich liter i kombinacji liter. Adi 14.94 Znaczenie: Dwanacie phala, czyli kombinacji liter nazywa si repha, murdhany (szczytowe) na, dantavya (zbowe) na, ma, ya, ra, la, va, r, r, ,l i, l. Hate khadi jest pocztkiem wstpnego nauczania. W wieku czterech czy piciu lat, pomylego dnia zwanego vidya-rambha wyznaczajcego pocztek wstpnej edukacji, speniana jest ceremonia wielbienia Pana Visnu, a nastpnie nauczyciel daje dziecku dugi owek z kredy. Nastpnie, kierujc rk ucznia, uczy go, jak pisa litery alfabetu (a, a, i itd.), piszc due litery na pododze. Kiedy dziecko jest troch zaawansowane w pisaniu, otrzymuje tabliczk do pisania do swej wstpnej edukacji, ktra koczy si wwczas, kiedy poznaje dwuliterowe kombinacje, zwane phala, jak to wspomniano powyej. Adi 14.95 Jest to zestawienie dziecicych rozrywek Pana Caitanyi Mahaprabhu, uoonych w chronologicznym porzdku. Vrndavana dasa Thakura szczegowo wyjani te rozrywki w swej ksice Caitanya-bhagavata. Adi 14.96 Dlatego zrobiem jedynie krtkie streszczenie. Bojc si powtrzenia, nie wypowiedziaem si szczegowo na ten temat. Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady.

Adi 14.97

W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Czternastego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty, opisujcego dziecice rozrywki Pana Caitanyi.

89

ROZDZIA XV

Pauganda-lila Pana
Oto zestawienie Rozdziau Pitnastego. Pan przyj lekcje gramatyki od Gangadasa Pandity i zosta ekspertem w objanianiu gramatyki. Zabroni Swej matce spoywa zboe w Ekadai. Opowiedzia histori, e po przyjciu porzdku sannyasy Vivarupa zachci Go we nie, aby rwnie przyj sannyas, lecz Pan odmwi i dlatego zosta posany z powrotem do domu. Kiedy Jagannatha Mira zmar, Pan polubi crk Vallabhacaryi, ktrej na imi byo Laksmi. Rozdzia ten streszcza wszystkie te wydarzenia. Adi 15.01 Ofiarowuj me pene szacunku pokony lotosowym stopom Pana Caitanyi, poniewa jedynie dziki ofiarowaniu kwiatu sumanas u Jego lotosowych stp nawet najbardziej zagorzay materialista staje si bhakt. Adi 15.02 Wszelka chwaa Panu Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwaa Panu Nityanandzie Prabhu! Wszelka chwaa Advaicie Acaryi! Wszelka chwaa bhaktom Pana Caitanyi! Adi 15.03 Pragn wyliczy teraz czynnoci Pana pomidzy wiekiem lat piciu a dziesiciu. Jego gwnym zajciem w tym okresie byo studiowanie. Rozrywki Pana w okresie pauganda s bardzo rozlege. Jego gwnym zajciem byo zdobywanie wiedzy, a potem doszo do Jego piknego maestwa. Kiedy Pan studiowa gramatyk w siedzibie Gangadasa Pandity, uczy si na pami gramatycznych praw i definicji po prostu po jednorazowym usyszeniu.

Adi 15.04

Adi 15.05

Adi 15.05 Znaczenie: rila Bhaktivinoda Thakura mwi, e Pan przyjmowa nauki od nauczyciela zwanego Visnu i innego nauczyciela zwanego Sudarana. Pniej, kiedy troch dors, zaj si Nim Gangadasa Pandita, ktry nauczy Go gramatyki wyszego standardu. Kady, kto jest powany, jeli chodzi o studiowanie sanskrytu, powinien najpierw nauczy si gramatyki. Powiedziane jest, e same studia nad gramatyk sanskryck trwaj przynajmniej dwanacie lat, lecz skoro tylko kto dobrze nauczy si gramatycznych praw i regu, wwczas z atwoci rozumie wszystkie inne pisma czy tematy w sanskrycie, gdy gramatyka sanskrycka jest bram do wyksztacenia. Adi 15.06 Wkrtce sta si takim ekspertem w objanianiu Panji-tika, e odnosi zwycistwo nad wszystkimi innymi studentami, chocia by neofit.

Adi 15.06 Znaczenie: rila Bhaktivinoda Thakura mwi, e istnia komentarz do gramatyki zwany Panji-tika, ktry pniej bardzo przejrzycie wyjani ri Caitanya Mahaprabhu. Adi 15.07 W swej ksice Caitanya-mangala [ktra pniej staa si Caitanya-bhagavata] rila Vrndavana dasa Thakura bardzo szeroko opisa rozrywki Pana podczas Jego studiw. Adi 15.07 Znaczenie: Dobr informacj o rozrywkach podczas studiw Pana ri Caitanyi Mahaprabhu s Rozdziay: Czwarty, Szsty, Sidmy, smy, Dziewity i Dziesity Adi-lili, Caitanya-bhagavata. Adi 15.08 Pewnego dnia ri Caitanya Mahaprabhu pad do stp Swej matki i poprosi j, by podarowaa Mu jedn rzecz.

Adi 15.09 Jego matka powiedziaa: "Mj drogi synu, dam Ci wszystko, o cokolwiek poprosisz:' Wtedy Pan odpowiedzia: "Moja droga matko, prosz, nie jedz zboa w dzie Ekadai." Adi 15.09 Znaczenie: Od samego pocztku Swego dziecistwa ri Caitanya Mahaprabhu wprowadzi system przestrzegania postu w dzie Ekadai. W Bhakti-sandarbhie rila Jivy Gosvamiego znajduje si cytat ze Skanda Purany przestrzegajcy, e osoba jedzca zboe w dzie Ekadai staje si morderc swej matki, ojca, brata i mistrza duchowego, i nawet jeli wznosi si na planet Vaikuntha, upada. W Ekadai dla Pana Visnu gotuje si wszystko, cznie z normalnym ziarnem i dahlem, lecz zaleca si, aby Vaisnava nie jad w Ekadai nawet visnu-prasada. Powiedziane jest, e Vaisnava nie je niczego, co nie zostao ofiarowane Panu Visnu, lecz w Ekadai Vaisnava nie powinien dotkn nawet maha-prasada ofiarowanego Visnu, chocia prasada takie mona przechowa, by spoy je nastpnego dnia. Jedzenie jakiegokolwiek zboa jest cile zakazane w Ekadai, nawet jeli zboe to ofiarowane jest Panu Visnu. Adi 15.10 Matka aci powiedziaa: "Bardzo adnie to powiedziae. Nie bd jada zboa w Ekadai:' Od tego dnia zacza przestrzega postu w Ekadai. Adi 15.10 Znaczenie: Pomidzy smarta braminami istnieje przesd, e wdowa musi przestrzega postu w Ekadai, lecz kobieta majca ma nie. Wyglda na to, e zanim Pan Caitanya poprosi j o to, acimata nie przestrzegaa Ekadai, poniewa bya sa-dhava, co oznacza, e jej m y. Jednake Pan ri Caitanya Mahaprabhu wprowadzi system, e nawet jeli kobieta nie jest wdow, musi przestrzega dnia Ekadai i nie moe dotyka adnego rodzaju zboa, nawet tego, ktre zostao ofiarowane Bstwu Visnu.

90

Adi 15.11 Nastpnie Jagannatha Mira, widzc, e Vivarupa sta si modziecem, pragn znale dziewczyn i zaaranowa dla Niego lub. Adi 15.12 Syszc to, Vivarupa opuci dom i odszed, aby przyj sannyas i podrowa do miejsc pielgrzymek. Adi 15.13 Kiedy acimata i Jagannatha Mira usyszeli o odejciu swego starszego syna, Vivarupy, byli bardzo nieszczliwi, lecz Pan Caitanya usiowa ich pocieszy. Adi 15.14 Pan powiedzia: "Moja droga matko i Mj drogi ojcze, to bardzo dobrze, e Vivarupa przyj porzdek sannyasy, gdy w ten sposb wyzwoli zarwno rodzin ojca, jak i matki." Adi 15.14 Znaczenie: Czasami mwi si, e Pan Caitanya Mahaprabhu nie pochwala przyjmowania porzdku sannyasy w tej Kali-yudze, poniewa astry mwi: avamedham gavalambham sannyasam pala-paitrkam devarena sutotpattim kalau panca vivarjayet "W tym wieku Kali naley unika speniania avamedha-yajni czy gomedha-yajni, ofiar, w ktrych powica si konia czy krow, jak rwnie naley unika przyjmowania sannyasy, wyrzeczonego porzdku ycia." (Brahma-vaivarta Purana, Krsna-janma-khanda 185.180) Niemniej jednak widzimy, e Sam ri Caitanya Mahaprabhu przyj sannyas i zaaprobowa sannyas Swego starszego brata Vivarupy. Wyranie powiedziane jest tutaj, bhala haila, --- vivarupa sannyasa karila pitr-kula, matr-kula, --- dui uddharila. Czy wic naley sdzi, e ri Caitanya Mahaprabhu wypowiada stwierdzenia, ktre byy sprzeczne? Nie, w rzeczywistoci nie. Poleca si, aby przyjmowa sannyas, by powici swe ycie subie dla Pana i kady musi przyj tego rodzaju sannyas, gdy przyjmujc tak sannyas peni si najlepsz sub zarwno dla rodziny swego ojca, jak i matki. Lecz nie naley przyjmowa porzdku sannyasa szkoy Mayavada, ktra praktycznie nie ma adnego znaczenia. Widzimy, e wielu sannyasinw Mayavadi po prostu wasa si po ulicach, uwaajc si za Brahmana czy Narayana i ebrzc dzie i noc, by napeni swe godne odki. Sannyasini Mayavadi tak bardzo si zdegradowali, e istnieje pewna ich grupa, ktra spoywa wszystko, niczym winie i psy. W wieku tym zakazana jest taka zdegradowana sannyasa. W rzeczywistoci zasady rila ankaracaryi, jeli chodzi o przyjcie sannyasy, byy bardzo cise, lecz pniej tzw. sannyasini Mayavadi zdegradowali si z powodu swej faszywej filozofii, ktra gosi, e poprzez przyjcie sannyasy dana osoba staje si Narayanem. ri Caitanya Mahaprabhu odrzuci tego rodzaju sannyas. Lecz przyjcie sannyasy jest jednym ze stopni varnarama-dharmy. Jak wic mona j odrzuci? Adi 15.15 ri Caitanya Mahaprabhu zapewni Swych rodzicw, e bdzie im suy i w ten sposb zadowoli umysy ojca i matki.

Adi 15.16 Pewnego dnia ri Caitanya Mahaprabhu spoywa orzechy betel ofiarowane Bstwu, lecz podziaay one jak rodek odurzajcy i wskutek tego upad On na ziemi nieprzytomny. Adi 15.16 Znaczenie: Orzechy betel s rodkiem odurzajcym i dlatego zasady regulujce zabraniaj spoywania ich. Rozrywka ta, kiedy ri Caitanya Mahaprabhu zemdla po zjedzeniu orzechw betel, jest dla nas dobr instrukcj, e nie naley dotyka orzechw betel, nawet ofiarowanych Visnu, tak jak nie naley dotyka zboa w Ekadai. Oczywicie zemdlenie Pana Caitanyi Mahaprabhu miao okrelony cel. Jako Najwysza Osoba Boga moe On robi cokolwiek Mu si podoba i je cokolwiek chce, lecz my nie powinnimy imitowa Jego rozrywek. Adi 15.17 Kiedy Jego ojciec i matka pospiesznie spryskali Jego usta wod, Pan oywi si i opowiedzia co wspaniaego, czego nie syszeli nigdy wczeniej. Adi 15.18 Pan powiedzia: "Vivarupa zabra Mnie std i poprosi, abym przyj porzdek sannyasy. Adi 15.19 "Odpowiedziaem Vivarupie: 'Mj ojciec i matka s bezradni, a Ja rwnie jestem zaledwie dzieckiem. C wiem o porzdku sannyasy? Adi 15.20 "'Pniej zostan grhasth i w ten sposb bd suy Mym rodzicom, gdy to bardzo zadowoli Pana Narayana i Jego on, bogini szczcia.' Adi 15.21 "Wwczas Vivarupa posa Mnie do domu i poprosi: 'Ofiaruj tysice pokonw Mej matce, acidevi."' Adi 15.22 W ten sposb Pan Caitanya Mahaprabhu spenia rne rozrywki, lecz nie jestem w stanie zrozumie, dlaczego to czyni. Adi 15.22 Znaczenie: Najwysza Osoba Boga i Jego bhaktowie, ktrzy przychodz do tego wiata, speniaj pewn misj i dlatego czasami dziaaj w sposb, ktry jest bardzo trudno zrozumie. Dlatego powiedziane jest, vaisnavera kriya mudra vijne na bujhaya: nawet bardzo wyksztacony i inteligentny naukowiec nie jest w stanie zrozumie czynnoci Vaisnavy. Vaisnava przyjmuje wszystko, co jest korzystne dla wypeniania jego misji. Lecz gupcy, nie znajc celu takich wzniosych Vaisnavw, krytykuj ich. To jest zabronione. Poniewa nikt nie jest w stanie zrozumie, co Vaisnava czyni w celu spenienia swej misji, krytykowanie takiego Vaisnavy jest obraz zwan sadhu-ninda.

91

Adi 15.23 Po kilku dniach Jagannatha Mira odszed z tego wiata do wiata transcendentalnego i z tego powodu zarwno matka, jak i syn byli bardzo zasmuceni w swych sercach. Adi 15.24 Przybyli tam przyjaciele i krewni, aby uspokoi Pana Caitany i Jego matk. Nastpnie Pan Caitanya, chocia by Najwysz Osob Boga, zgodnie z systemem wedyjskim speni rytuay dla Swego zmarego ojca. Adi 15.25 Po kilku dniach Pan pomyla: "Nie przyjem sannyasy, a poniewa pozostaj w domu, Moim obowizkiem jest dziaa jako grhastha. Adi 15.26 Pan Caitanya zastanawia si: "Bez ony ycie rodzinne nie ma znaczenia:' Tote Pan postanowi oeni si. Adi 15.27 Sam dom nie jest domem, gdy to ona nadaje domowi znaczenie. Jeli kto mieszka w domu z on, razem mog speni wszelkie powinnoci ludzkiego ycia. Adi 15.28 Pewnego dnia, kiedy Pan powraca ze szkoy, przypadkowo ujrza na drodze do Gangesu crk Vallabhacaryi. Adi 15.29 Kiedy Pan i Laksmidevi spotkali si, ich zwizek rozbudzi si, jako e ju zosta ustanowiony. Przypadkowo przyby do acimaty swat Vanamali. Adi 15.29 Znaczenie: Vanamali Ghataka, mieszkaniec Navadvipy i bramin z kasty, zaaranowa maestwo Pana z Laksmidevi. Poprzednio by on Vivamitr, ktry negocjowa maestwo Pana Ramacandry, a pniej by braminem negocjujcym maestwo Pana Krsny z Rukmini. Ten sam bramin spenia rol swata Pana w caitanya-lila. Adi 15.30 Vanamali Ghataka zaaranowa maestwo zgodnie ze wskazwkami acidevi i w ten sposb w odpowiednim czasie Pan polubi Laksmidevi. Adi 15.31 Te rozrywki z wczesnego okresu ycia Pana szczegowo opisa Vrndavana dasa Thakura. Ja jedynie zaprezentowaem te same rozrywki w skondensowanej formie. Adi 15.32 W Swym wczesnym okresie Pan speni wiele rnego rodzaju rozrywek i rila Vrndavana dasa Thakura szczegowo je opisa. Ja jedynie wspomniaem o tych rozrywkach, gdy Vrndavana dasa Thakura opisa je ywo w swej ksice Caitanya-mangala [teraz Caitanya-bhagavata]. Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady.

Adi 15.33

Adi 15.34

W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Pitnastego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty, opisujcego pauganda-lila Pana.

ROZDZIA XVI

Rozrywki Pana w dziecistwie i modoci


Rozdzia ten w peni opisuje kaiora-lila Pana Caitanyi, czyli czynnoci, ktre spenia tu przed osigniciem modoci. Podczas tego okresu Pan arliwie studiowa i odnis zwycistwo nad wielkimi uczonymi. Podczas Swej kaiora-lila Pan rwnie oddawa si zabawom w wodzie. Uda si do Wschodniego Bengalu, by otrzyma pomoc finansow, kultywowa wiedz i wprowadzi ruch sankirtanu i tam spotka Tapana Mir, ktrego poinstruowa o duchowym postpie i poleci mu, aby uda si do Varanasi. Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu podrowa po Wschodnim Bengalu, Jego on Laksmidevi uksia mija, albo mija rozdzielenia, i w ten sposb opucia ten wiat Kiedy Pan powrci do domu, zobaczy, e Jego matka pogrona jest w aobie z powodu mierci Laksmidevi. Dlatego na jej prob pniej polubi drug on, Visnupriya-devi. Rozdzia ten opisuje rwnie spr Pana z Keava Kamiri, sawnym uczonym, kiedy Pan skrytykowa jego modlitw gloryfikujc matk Ganges. W modlitwie tej Pan znalaz pi rodzajw ornamentw literackich i pi rodzajw literackich bdw, w ten sposb pokonujc pandit. Pniej Kamiri Pandita, ktry by znany z tego, e odnosi zwycistwo w caym kraju, podporzdkowa si bogini nauki i na jej polecenie nastpnego ranka spotka Pana Caitany Mahaprabhu i podporzdkowa si Mu. Adi 16.01 Wielbi Pana ri Caitany Mahaprabhu, ktrego nektariaskie miosierdzie pynie niczym wielka rzeka, zatapiajc cay wszechwiat. Tak jak rzeka pynie w d, tak Pan Caitanya szczeglnie oddaje si upadym.

92

Adi 16.01 Znaczenie: Narottama dasa Thakura piewa: ri-krsna-caitanya prabhu daya kara more. Modli si o miosierdzie Pana Caitanyi, poniewa jest On inkarnacj miosierdzia, jako e pojawi si szczeglnie po to, by przywoa do Siebie upade dusze. Im bardziej kto jest upady, tym wiksze ma prawo do aski Pana Caitanyi Mahaprabhu. Trzeba by jedynie powanym i szczerym. Jeli kto, pomimo wszelkich zych cech Kali-yugi, podporzdkuje si lotosowym stopom ri Caitanyi Mahaprabhu, Pan z pewnoci go wyzwoli. Najlepszym przykadem jest Jagai i Madhai. W tym wieku Kali praktycznie kady jest niczym Jagai i Madhai, lecz ruch sankirtanu zainaugurowany przez Pana Caitany Mahaprabhu, nadal pynie niczym wielka rzeka, zatapiajc cay wiat i w ten sposb Midzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Krsny z powodzeniem przywouje wszystkie upade dusze, by uwolni je od zanieczyszczenia. Adi 16.02 Wszelka chwaa Panu ri Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwaa Panu Nityanandzie! Wszelka chwaa Advaitacandrze! I wszelka chwaa wszystkim bhaktom Pana! Adi 16.03 Oby Pan Caitanya Mahaprabhu y dugo w Swym wieku kaiora! Wielbi Go zarwno bogini szczcia, jak i bogini nauki. Bogini nauki, Sarasvati, wielbia Go w Jego zwycistwie nad uczonym, ktry pokona cay wiat, a bogini szczcia, Laksmidevi, wielbia Go w domu. Poniewa jest On mem czy Panem obu bogi, ofiarowuj Mu pene szacunku pokony. Adi 16.04 W wieku lat jedenastu ri Caitanya Mahaprabhu zacz naucza studentw. Wyznacza to pocztek Jego wieku kaiora. Adi 16.05 Kiedy tylko Pan zosta nauczycielem, przybyo do Niego wielu studentw i kady by zdumiony, suchajc Jego sposobu wyjaniania. Pan pokonywa wszelkiego rodzaju uczonych w dyskusjach nad wszystkimi pismami witymi, jednake z powodu Jego agodnego zachowania aden z nich nie by nieszczliwy.

Adi 16.06

Adi 16.07 Jako nauczyciel, Pan pata rnego rodzaju figle w Swych zabawach w wodzie Gangesu. Adi 16.08 Po kilku dniach Pan uda si do Wschodniego Bengalu i gdziekolwiek przybywa, tam wprowadza ruch sankirtanu. Adi 16.08 Znaczenie: Chocia Pan ri Caitanya Mahaprabhu i Jego bhaktowie w sukcesji uczniw mog pokona w sporach wszelkiego rodzaju uczonych, naukowcw i filozofw, w ten sposb ustanawiajc supremacj Osoby Boga, to ich gwnym interesem jako nauczajcych jest wprowadzenie wszdzie sankirtanu. Samo pokonywanie uczonych i filozofw nie jest zajciem nauczajcego. Nauczajcy musi jednoczenie wprowadza ruch sankirtanu, gdy to jest misj kultu Caitanyi. Adi 16.09 Podziwiajc wpyw intelektualnej siy Pana Caitanyi Mahaprabhu, przybyo do Niego wiele setek studentw, ktrzy rozpoczli studia pod Jego kierunkiem. Adi 16.10 We Wschodnim Bengalu mieszka bramin Tapana Mira, ktry nie by w stanie stwierdzi celu ycia, ani te nie wiedzia, jak go osign.

Adi 16.10 Znaczenie: Najpierw naley stwierdzi, co jest celem ycia, a nastpnie zrozumie, jak go osign. Ruch wiadomoci Krsny wskazuje kademu, e celem ycia jest zrozumienie Krsny, a aby osign ten cel ycia, naley praktykowa wiadomo Krsny, stosujc si do metod polecanych przez Gosvamich, z odniesieniem do autorytatywnych astr i Ved. Adi 16.11 Jeli kto staje si molem ksikowym, czytajc wiele ksiek i pism witych i suchajc wielu komentarzy oraz instrukcji wielu ludzi, wzbudzi to wtpliwo w jego sercu. W ten sposb nie bdzie mg stwierdzi prawdziwego celu ycia. Adi 16.11 Znaczenie: W rimad Bhagavatam (7.13.8) jest powiedziane, granthan naivabhyased bahun na vyakhyam upayunjita: "Nie naley czyta wielu ksiek ani nie powinno si by zawodowym recytatorem wielu ksiek, szczeglnie jeli jest si bhakt." Naley porzuci ambicj zostania uczonym i osignicia w ten sposb wiatowej reputacji i udogodnie finansowych. Jeli kto rozprasza sw uwag na studiowanie wielu ksiek, nie moe skupi umysu na subie oddania, ani te nie moe zrozumie wielu pism, gdy pene s one powanych stwierdze i znacze. W zwizku z tym rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura wyraa sw opini, e osoby przycigane do studiowania wszelkiego rodzaju literatury dotyczcej rnych tematw, szczeglnie czynnoci karmicznych i filozoficznej spekulacji, z powodu tej rozlegej spekulacji pozbawione s czystej suby oddania. Czowiek wykazuje ogln skonno do czynnoci karmicznych, religijnych ceremonii rytualnych i filozoficznej spekulacji. W ten sposb ywa istota, oszoomiona od czasw niepamitnych, nie rozumie prawdziwego celu ycia i czynnoci jej ycia id na marne. Tak zwiedzione niewinne osoby pozbawione s czystej krsna-bhakti, suby oddania dla Pana. Tapana Mira jest ywym przykadem takiej osoby. By on uczonym, lecz nie by w stanie stwierdzi, co jest celem ycia. Dlatego otrzyma szans suchania Pana Caitanyi Mahaprabhu, kiedy instruowa On Sanatan Gosvamiego. Instrukcja Pana Caitanyi dla Tapana Miry jest szczeglnie wana dla osb, ktre wasaj si tu i tam zbierajc ksiki, a nie czytajc adnej z nich, i tak bdc oszoomionymi, jeli chodzi o cel ycia. Adi 16.12 Bdc tak oszoomionym, Tapana Mira otrzyma we nie wskazwk od pewnego bramina, aby uda si do Nimai Pandity [Caitanyi Mahaprabhu].

93

Adi 16.13 Bramin powiedzia mu: "Poniewa jest On Panem [ivar], niewtpliwie moe udzieli ci waciwych wskazwek." Adi 16.14 Po ujrzeniu tego snu, Tapana Mira uda si do schronienia lotosowych stp Pana Caitanyi i opisa Mu wszystkie szczegy snu. Adi 16.15 Pan, bdc zadowolonym, poinstruowa go o celu ycia i procesie osignicia go. Pouczy go, e podstawow zasad sukcesu jest intonowanie witego imienia Pana [maha-mantry Hare Krsna]. Adi 16.15 Znaczenie: Ruch wiadomoci Krsny opiera si na instrukcji Pana Caitanyi Mahaprabhu, e naley intonowa maha-mantr Hare Krsna regularnie i zgodnie z przepisanymi zasadami. Po prostu prosimy naszych zachodnich uczniw, aby intonowali przynajmniej szesnacie rund dziennie, lecz czasami przekonujemy si, e nawet to im si nie udaje i zamiast tego przynosz wiele ksiek o wyrzeczeniu i metod wielbienia, ktre na tak wiele sposobw rozpraszaj ich uwag. Kult ri Caitanyi Mahaprabhu oparty jest na intonowaniu mantry Hare Krsna. Pan Caitanya poradzi Tapana Mirze, aby najpierw skupi umys na intonowaniu. My, czonkowie ruchu wiadomoci Krsny, musimy cile przestrzega rady Caitanyi Mahaprabhu. Adi 16.16 Tapana Mira pragn mieszka z Panem w Navadvipie, lecz Pan poprosi go, aby uda si do Varanasi [Benares]. Adi 16.17 Pan zapewni Tapana Mir, e ponownie spotkaj si w Varanasi. Otrzymawszy to polecenie, Tapana Mira uda si tam. Adi 16.18 Nie jestem w stanie zrozumie niepojtych rozrywek Pana Caitanyi Mahaprabhu, gdy chocia Tapana Mira pragn mieszka w Navadvipie, Pan poradzi mu, aby uda si do Varanasi. Adi 16.18 Znaczenie: Kiedy Tapana Mira spotka Caitany Mahaprabhu, Pan Caitanya wid ycie rodzinne i nie byo adnych oznak tego, e w przyszoci przyjmie porzdek sannyasy. Lecz proszc Tapana Mir, by uda si do Varanasi, da do zrozumienia, e w przyszoci przyjmie sannyas i kiedy bdzie naucza Sanatan Gosvamiego, Tapana Mira skorzysta z tej okazji, by pozna cel ycia i prawdziwy proces osignicia go. Adi 16.19 W ten sposb ri Caitanya Mahaprabhu przynis najwiksz korzy ludziom Wschodniego Bengalu, inicjujc ich w hari-nama, intonowanie maha-mantry Hare Krsna, i poprzez ksztacenie czynic ich uczonymi. Adi 16.19 Znaczenie: Podajc ladami Pana Caitanyi Mahaprabhu, ruch wiadomoci Krsny propaguje maha-mantr Hare Krsna i nakania wszystkich ludzi na caym wiecie do intonowania. Obdarzamy ludzi niezmiernym skarbem literatury transcendentalnej tumaczonej na wszystkie wane jzyki wiata. Dziki asce Pana ri Caitanyi Mahaprabhu literatura ta sprzedawana jest w ogromnych ilociach i ludzie z zachwytem intonuj maha-mantr Hare Krsna. Na tym polega proces nauczania kultu Caitanyi. Poniewa Pan pragn, aby kult ten goszony by na caym wiecie, Midzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Krsny dziaa w pokorny sposb, tak by wizja ri Caitanyi Mahaprabhu spenia si na caym wiecie, szczeglnie w krajach zachodnich. Adi 16.20 Poniewa Pan na rne sposoby zaangaowany by w misj nauczania we Wschodnim Bengalu, Jego ona, Laksmidevi, bya bardzo nieszczliwa w domu z powodu rozki ze swym mem.

Adi 16.21 W rozki uksi Laksmidevi i jego trucizna spowodowaa jej mier. W ten sposb przeniosa si do nastpnego wiata. Udaa si do domu, z powrotem do Boga. Adi 16.21 Znaczenie: Jak oznajmia Bhagavad-gita (8.6), yam yam vapi smaran bhavam tyajaty ante kalevaram: to, jakiego rodzaju mylenie praktykujemy podczas caego ycia, decyduje o jakoci myli w czasie mierci i w ten sposb w momencie mierci otrzymuje si odpowiednie ciao. Zgodnie z t zasad, Laksmidevi, bogini szczcia z Vaikunthy, ktra bya pogrona w mylach o Panu w rozdzieleniu z Nim, z pewnoci po mierci udaa si z powrotem do domu na Vaikunthalok. Adi 16.22 Pan Caitanya wiedzia o odejciu Laksmidevi, jako e jest On sam Dusz Najwysz. Tote powrci do domu, by pocieszy Sw matk acidevi, ktra bya bardzo nieszczliwa z powodu mierci synowej. Adi 16.23 Pan powrci do domu, przynoszc ze Sob wielkie bogactwo i przyprowadzajc wielu zwolennikw. Aby umierzy smutek Swej matki acidevi, pouczy j o transcendentalnej wiedzy.

Adi 16.23 Znaczenie: Bhagavad-gita oznajmia: dehino 'smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati "Tak jak wcielona dusza bezustannie wdruje w tym ciele, od wieku chopicego, przez modo a do staroci, podobnie przechodzi ona w inne ciao po mierci. Zmiany takie nie zwodz osoby zrwnowaonej." (Bg. 2.13) Takie wersety z Bhagavad-gity czy innej literatury wedyjskiej udzielaj wartociowych instrukcji dotyczcych momentu mierci. Dyskutujc o takich instrukcjach z Bhagavad-gity czy rimad-Bhagavatam, rozsdny czowiek z pewnoci rozumie, e dusza nigdy nie umiera; przechodzi z jednego ciaa do nastpnego. To nazywane jest transmigracj duszy. Dusza przychodzi do tego wiata

94

materialnego i stwarza cielesne zwizki z ojcem, matk, siostrami, brami, on i dziemi, lecz wszystkie te zwizki odnosz si do ciaa, nie duszy. Dlatego, jak opisuje Bhagavad-gita, dhiras tatra na muhyati: rozsdnej osoby nie niepokoj takie zjawiskowe zmiany w tym wiecie materialnym. Instrukcje takie zwane s tattva-katha, czyli rzeczywist prawd. Adi 16.24 Po powrocie ze Wschodniego Bengalu ri Caitanya Mahaprabhu ponownie zacz ksztaci innych. Kadego pokonywa moc Swej edukacji i wskutek tego by bardzo dumny. Adi 16.25 Nastpnie Pan Caitanya polubi Visnupriy, bogini szczcia, a potem pokona mistrza nauki zwanego Keava Kamiri. Adi 16.25 Znaczenie: Tak jak w czasach obecnych jest wielu mistrzw w sporcie, tak w dawnych czasach w Indiach byo wielu uczonych, ktrzy byli mistrzami w nauce. Jedn tak osob by Keava Kamiri, ktry pochodzi ze stanu Kaszmir. Podrowa po caych Indiach i w kocu przyby do Navadvipy, aby wyzwa tamtejszych uczonych. Na nieszczcie nie udao mu si to, gdy zosta pokonany przez uczonego chopca Caitany Mahaprabhu. Pniej zrozumia, e Caitanya Mahaprabhu nie jest nikim innym, jak tylko Najwysz Osob Boga. Tote podporzdkowa si Mu i pniej zosta czystym Vaisnav w sampradayi Nimbarki. Napisa on Kaustubha-prabha, komentarz do komentarza Vedanty Nimbarka-sampradayi, ktry znany jest jako Parijata-bhasya. Bhakti-ratnakara wspomina o Keava Kamiri i wymienia jego poprzednikw w sukcesji uczniw Nimbarka-sampradayi: (1) rinivasa Acarya, (2) Viva Acarya, (3) Purusottama, (4) Vilasa, (5) Svarupa, (6) Madhava, (7) Balabhadra, (8) Padma, (9) yama, (10) Gopala, (11) Krpa, (12) Deva Acarya, (13) Sundara Bhatta, (14) Padmanabha, (15) Upendra, (16) Ramacandra, (17) Vamana, (18) Krsna, (19) Padmakara, (20) ravana, (21) Bhuri, (22) Madhava, (23) yama, (24) Gopala, (25) Balabhadra, (26) Gopinatha, (27) Keava, (28) Gokula i (29) Keava Kamiri. Jak oznajmia Bhakti-ratnakara, Keava Kamiri by ulubionym wielbicielem matki Sarasvati, bogini nauki. Dziki jej asce by niezwykle wpywowym uczonym i by najwikszym mistrzem wrd wszystkich uczonych w czterech stronach kraju. Dlatego otrzyma tytu digvijayi, oznaczajcy "ten, ktry pokona kadego we wszystkich kierunkach." Nalea do bardzo szanowanej rodziny bramiskiej z Kaszmiru. Pniej, z polecenia ri Caitanyi Mahaprabhu, porzuci profesj wygrywania mistrzostw i zosta wielkim bhakt. Przyczy si do Nimbarka-sampradayi, jednej ze spoecznoci Vaisnava w kulturze wedyjskiej. Adi 16.26 Poprzednio szczegowo opisa to Vrndavana dasa Thakura. Jeli co jest jasne, to nie ma potrzeby badania tego w celu wykrycia zalet czy wad. Adi 16.27 Ofiarowujc pokony rila Vrndavana dasa Thakurze, staram si opisa t cz analiz Pana, ktre sprawiy, e Digvijayi - usyszawszy to - potpia samego siebie. Adi 16.28 Pewnej nocy, kiedy ksiyc by w peni, Pan siedzia na brzegu Gangesu razem z wieloma Swymi uczniami i dyskutowa o tematach literackich.

Adi 16.29 Przypadkowo przyby tam rwnie Keava Kamiri Pandita. Kiedy ofiarowywa swe modlitwy matce Ganges, spotka Caitany Mahaprabhu. Adi 16.30 Pan przyj go z czci, lecz poniewa Keava Kamiri by bardzo dumny, rozmawia z Panem bardzo lekcewaco.

95

Adi 16.31

Powiedzia on Panu: "Wiem, e nauczasz gramatyki i masz na imi Nimai Pandita. Ludzie bardzo wysoko ceni Twoje nauki gramatyki dla pocztkujcych.

Adi 16.31 Znaczenie: Poprzednio szkoy sanskryckie bardzo szczegowo nauczay gramatyki i ten system kontynuowany jest nawet dzisiaj. Ucze powinien starannie studiowa gramatyk przez dwanacie lat na pocztku swego ycia, poniewa jeli kto jest ekspertem w gramatyce sanskryckiej, wwczas wszystkie astry stoj przed nim otworem. ri Caitanya Mahaprabhu syn z nauczania studentw gramatyki i dlatego Keava Kamiri najpierw nawiza do Jego pozycji jako nauczyciela gramatyki. By bardzo dumny ze swej kariery literackiej; by daleko ponad pierwszymi lekcjami z gramatyki, tote sdzi, e pozycja Nimai Pandity nie moga si rwna z jego wasn. Adi 16.32 "Wiem, e nauczasz Kalapa-vyakarana. Syszaem, e Twoi studenci s ekspertami w onglowaniu sowami tej gramatyki." Adi 16.32 Znaczenie: W jzyku sanskryckim jest wiele szk gramatyki, z ktrych najsynniejszymi s systemy gramatyczne Paniniego, Kalapy i Kaumudi. Istniej rne gazie wiedzy gramatycznej i studenci gramatyki mieli przestudiowa je w cigu dwunastu lat. Caitanya Mahaprabhu, ktry syn jako Nimi Pandita, naucza Swych studentw gramatyki i stawali si oni ekspertami w onglowaniu sowami skomplikowanej gramatyki. Prawie kady ekspert w studiowaniu gramatyki interpretuje astry na wiele sposobw, zmieniajc podstawowe znaczenia ich sw. Student gramatyki moe czasami cakowicie zmieni znaczenie zdania poprzez onglowanie prawami gramatycznymi. Keava Kamiri porednio urga Panu Caitanyi Mahaprabhu implikujc, e chocia by On wielkim nauczycielem gramatyki, taka gramatyczna onglerka podstawowymi znaczeniami nie wymaga wielkiej ekspertyzy. Byo to wyzwanie dla ri Caitanyi Mahaprabhu. Poniewa wczeniej zostao zaaranowane, e Keava Kamiri bdzie dyskutowa astry z Nimai Pandit, ju na pocztku chcia on nastraszy Pana. Tote Pan odpowiedzia w ten sposb. Adi 16.33 Pan powiedzia: "Tak, syn jako nauczyciel gramatyki, lecz w rzeczywistoci nie jestem w stanie wpoi Mym studentom gramatycznej wiedzy, ani te oni nie s w stanie dobrze Mnie zrozumie. Adi 16.33 Znaczenie: Poniewa Keava Kamiri by troch dumny, Pan zwikszy jego sztuczn dum, prezentujc si jako mu podlegy. I tak schlebia mu, jak nastpuje. Adi 16.34 "Mj drogi panie, podczas gdy ty jeste wielkim uczonym we wszelkiego rodzaju pismach witych i jeste bardzo dowiadczony w ukadaniu poezji, Ja jestem zaledwie chopcem, nowym studentem i nikim wicej.

Adi 16.35 "Dlatego pragn usysze twj talent w ukadaniu poezji. Bdziemy mogli go pozna; jeli askawie opiszesz chway matki Ganges." Adi 16.36 Kiedy bramin Keava Kamiri usysza to, jeszcze bardziej wbi si w dum i w przecigu godziny uoy sto wersetw opisujcych matk Ganges. Adi 16.37 Pan pochwali go, mwic: "Panie, na caym wiecie nie ma wikszego poety od ciebie. Adi 16.38 "Twa poezja jest tak trudna, e nikt poza tob i matk Sarasvati, bogini nauki, nie jest w stanie jej zrozumie. Adi 16.38 Znaczenie: Odpowiadajc sarkastycznie Keavie Kamiri, Pan Caitanya Mahaprabhu porednio umniejszy warto jego poezji mwic: "Tak, twe utwory s tak wspaniae, e nikt poza tob samym i tw uwielbion matk, bogini nauki, nie jest w stanie ich zrozumie." Keava Kamiri by ulubionym wielbicielem matki Sarasvati, bogini nauki, lecz Caitanya Mahaprabhu, jako pan bogini nauki, ma prawo mwi sarkastycznie o jej wielbicielach. Innymi sowy, chocia Keava Kamiri by dumny, e otrzyma ask bogini nauki, nie wiedzia, e jest ona kontrolowana przez Samego Caitany Mahaprabhu, poniewa On jest Najwysz Osob Boga. Adi 16.39 "Lecz jeli wyjanisz znaczenie jednego wersetu, wtedy wszyscy bdziemy mogli usysze go z twych ust i tak bdziemy bardzo szczliwi " Adi 16.40 Digvijayi, Keava Kamiri, zapyta, wyjanienia ktrego wersetu pragnby posucha. Wwczas Pan zarecytowa jeden ze stu wersetw, ktre uoy Keava Kamiri. Adi 16.41 "Matka Ganges zawsze wieci sw wielkoci. Jest najszczliwsza, poniewa wyemanowaa z lotosowych stp ri Visnu, Osoby Boga. Jest drug bogini szczcia i dlatego zawsze wielbi j pbogowie i ludzko. Obdarzona wszelkimi wspaniaymi cechami, kwitnie na gowie Pana ivy."

Adi 16.42 Kiedy Pan Caitanya Mahaprabhu poprosi go o wyjanienie znaczenia tego wersetu, zdumiony mistrz zapyta Go w ten sposb. Adi 16.43 "Wszystkie wersety wyrecytowaem niczym wiatr. Jak wic moge nauczy si na pami chocia jednego z nich?"

Adi 16.44 Pan odpowiedzia: "Dziki asce Pana kto moe zosta wielkim poet i podobnie, dziki Jego asce kto inny moe zosta wielkim rutidhar, ktry jest w stanie od razu nauczy si wszystkiego na pami."

96

Adi 16.44 Znaczenie: Bardzo wanym sowem w zwizku z tym jest sowo rutidhara. ruti oznacza "suchanie," a dhara oznacza "ten, kto moe poj". Zanim rozpocza si Kali-yuga, prawie wszyscy, szczeglnie pomidzy inteligentnymi ludmi, braminami, byli rutidhara. Skoro tylko student usysza jak mdro wedyjsk od swego mistrza, zapamitywa j na zawsze. Nie byo potrzeby zagldania do ksiek i dlatego w tych dniach nie byo zapisanych ksiek. Mistrz duchowy przekazywa hymny wedyjskie i wyjania je studentowi, ktry od tego czasu pamita je na zawsze, nie zagldajc do ksiek. Zostanie rutidhara, czyli osob, ktra zapamituje wszystko po prostu po usyszeniu, jest wielkim osigniciem dla studenta. W Bhagavad-gicie Pan mwi: yad yad vibhutimat sattvam rimad urjitam eva va tat tad evavagaccha tvam mama tejo 'ma-sambhavam "Wiedz, e wszystkie te manifestacje, pene przepychu, pikna i chway - wypywaj zaledwie z iskry Mojego splendoru." (Bg. 10.41 ) Kiedy tylko spotykamy co niezwykego, powinnimy zrozumie, e takie niezwyke manifestacje s szczegln lask Najwyszej Osoby Boga. Dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu odpowiedzia mistrzowi, Keava Kamiri, e tak jak on by bardzo dumny z tego, e jest ulubionym wielbicielem matki Sarasvati, tak kto inny, jak On Sam, obdarzony ask przez Najwysz Osob Boga, mg zosta rutidhara i w ten sposb zapamita wszystko od razu po prostu syszc to. Adi 16.45 Zadowolony z wypowiedzi Pana Caitanyi Mahaprabhu, bramin [Keava Kamiri] wyjani zacytowany werset. Nastpnie Pan powiedzia: "Teraz askawie wyjanij szczeglne zalety i wady tego wersetu." Adi 16.45 Znaczenie: ri Caitanya Mahaprabhu nie tylko wybra ten jeden spord stu wersetw i zapamita go, chocia bramin recytowa jak wiejcy wiatr, lecz rwnie zanalizowa jego zalety i bdy. Nie tylko usysza ten werset, lecz rwnie przestudiowa go krytycznie. Adi 16.46 Bramin odpowiedzia: "W wersecie tym nie ma ani ladu bdu. Cechuj go raczej dobre porwnania i aliteracja." Adi 16.46 Znaczenie: W ostatniej linijce wersetu zacytowanego przez ri Caitany Mahaprabhu, litera bha powtrzona jest wielokrotnie, jak w sowach bhavani, bhartur, vibhavati i adbhuta. Takie powtrzenie nazywane jest anuprasa, czyli aliteracj. Sowa laksmir iva i visno carana-kamalotpatti s przykadami upama-alankara, gdy przejawiaj metaforyczne pikno. Ganges jest wod, a Laksmi jest bogini szczcia. Poniewa w rzeczywistoci nie ma porwnania pomidzy wod i osob, porwnanie jest metaforyczne. Adi 16.47 Pan powiedzia: "Mj drogi panie, mog ci co powiedzie, jeli si nie rozgniewasz. Czy moesz wyjani bdy tego wersetu?

Adi 16.48 "Nie ma wtpliwoci co do tego, e twa poezja jest pena pomysowoci i z pewnoci zadowolia Najwyszego Pana. Jeli jednak szczegowo j przebadamy, zauwaymy, e ma zarwno zalety jak i bdy." Adi 16.49 Pan doszed do wniosku: "Zatem przebadajmy starannie ten werset " Poeta odpowiedzia: "Tak, werset, ktry zarecytowae, jest cakowicie poprawny. Adi 16.50 "Jeste zwykym studentem gramatyki. C wiesz o upikszaniu literackim? Nie moesz recenzowa tej poezji, poniewa nic o niej nie wiesz." Adi 16.50 Znaczenie: Keava Kamiri chcia nastraszy ri Caitany Mahaprabhu mwic, e poniewa nie by On studentem zaawansowanym w literackim stylu, nie mg recenzowa wersetu penego metafor i literackich ozdobnikw. Argument ten ma pewne rzeczywiste podstawy. Jeli kto nie jest lekarzem, nie moe krytykowa lekarza, jeli kto nie jest prawnikiem, nie moe krytykowa prawnika. Dlatego Keava Kamiri najpierw umniejszy pozycj Pana. Poniewa dla mistrza ri Caitanya Mahaprabhu by studentem gramatyki, jak mia krytykowa tak wielkiego poet jak on? Dlatego Pan Caitanya skrytykowa poet w inny sposb. Powiedzia, e chocia z pewnoci nie by zaawansowany w karierze literackiej, sysza od innych, w jaki sposb krytykowa tak poezj i jako rutidhara, posiadajcy doskona pami, by w stanie zrozumie proces takiego recenzowania. Adi 16.51 Przyjmujc pokorn pozycj, ri Caitanya Mahaprabhu powiedzia: "Poniewa nie jestem na twym poziomie, poprosiem ci, by pouczy Mnie poprzez wyjanienie bdw i zalet swej poezji. Adi 16.52 "Z pewnoci nie studiowaem sztuki literackiego upikszania. Lecz syszaem o niej z wyszych krgw i dziki temu mog zrecenzowa ten werset i znale w nim wiele bdw jak rwnie wiele zalet "

Adi 16.52 Znaczenie: Oznajmienie kariyachi ravana ("syszaem to") jest bardzo wane w tym sensie, e suchanie jest waniejsze od bezporedniego studiowania czy postrzegania. Jeli kto jest doskonaym suchaczem i sucha z waciwego rda, jego wiedza jest automatycznie doskonaa. Proces ten nazywany jest rauta-pantha, czyli zdobywaniem wiedzy poprzez suchanie od autorytetw. Caa wiedza wedyjska oparta jest na zasadzie, e naley zbliy si do bona fide mistrza duchowego i sucha autorytatywnych stwierdze Ved. Aby otrzyma wiedz, nie jest konieczne, by by nienagannym literatem; aby otrzyma doskona wiedz od doskonaej osoby, trzeba by ekspertem w suchaniu. To nazywane jest zstpujcym procesem wiedzy dedukcyjnej, czyli avaroha-pantha.

97

Adi 16.53

Poeta powiedzia: "W porzdku, poka mi, jakie zalety i bdy znalaze." Pan odpowiedzia: "Pozwl Mi mwi i prosz, suchaj Mnie nie wpadajc w gniew.

Adi 16.54 "Mj drogi panie, w wersecie tym jest pi bdw i pi literackich ozdobnikw. Wymieni je po kolei. askawie wysuchaj Mnie, a potem osd sam. Adi 16.54 Znaczenie: W wersecie rozpoczynajcym si od mahattvam gangayah jest pi literackich ozdobnikw i pi przykadw bdnej kompozycji. S dwa przykady bdw zwanych avimrsta-vidheyama i po jednym przykadzie bdw zwanych viruddha-mati, punar-ukti i bhagna-krama. Vimrsta oznacza "czysty", a vidheyama oznacza "orzeczeniowy". Ogln zasad kompozycji jest najpierw ustanowienie podmiotu, a nastpnie danie jego orzeczenia. Na przykad, wedug gramatyk sanskryckiej kompozycja jest w porzdku, jeli mwimy: "Ten czowiek jest uczony." Lecz jeli kto mwi: "Uczony jest ten czowiek", tu kompozycja ta nie jest w porzdku. Taki bd zwany jest avimrsta-vidheyama-dosa, czyli wad nieczystej kompozycji. Przedmiotem poznania w tym wersecie jest sawienie Gangesu i dlatego sowo idam ("to") czyli to, co znamy, powinno zosta umieszczone przed, a nie po gloryfikacji. Przedmiot ju znany powinien zosta umieszczony przed nieznanym, tak aby jego znaczenie nie zostao bdnie przetumaczone. Drugi przykad avimrsta-vidheyama-dosa pojawia si w sowie dvitiya-rilaksmir iva. W utworze tym sowo dvitiya ("druga") jest vidheya, czyli nieznane. Umieszczenie najpierw sowa nieznanego, by stworzy sowo podwjne dvitiyarilaksmir jest innym bdem. Sowa dvitiya-rilaksmir iva miay porwna Ganges do bogini szczcia, lecz z powodu tego bdu znaczenie sowa podwjnego jest oszaamiajce. Trzeci bd zwany viruddha-mati, czyli sprzeczn koncepcj, wystpuje w sowach bhavani-bhartuh. Sowo bhavani odnosi si do ony Bhavy, Pana ivy. Ale poniewa Bhavani jest ju znana jako ona Pana ivy, to dodanie sowa bharta, "m", i w ten sposb uformowanie podwjnego znaczenia "m ony Pana ivy" jest sprzecznoci, gdy z tego wynika, jak gdyby ona Pana ivy miaa innego ma. Czwartym bdem jest punar-ukti, czyli rozwleko stylu, ktra pojawia si, gdy czasownik vibhavati ("kwitnie"), ktry powinien zakoczy kompozycj, jest dalej okrelony niepotrzebnym przymiotnikiem adbhuta-guna ("obdarzony wspaniaymi cechami"). Pitym bdem jest bhagna-krama, co oznacza "zakcony porzdek". W pierwszej, trzeciej i czwartej linijce wystpuje anuprasa, czyli aliteracja, stworzona przez dwiki ta, ra i bha, lecz w drugiej linijce nie ma takiej anuprasa i dlatego porzdek jest zakcony. Adi 16.55 "W wersecie tym dwukrotnie pojawi si bd avimrsta-vidheyama, s tam take pojedyncze bdy viruddha-mati, bhagna-krama i punar-atta. Adi 16.56 "Sawienie Gangesu [mahattvam gangayah] jest gwnym nieznanym tematem tego wersetu, a temat znany zosta wskazany przez sowo idam, ktre zostao umieszczone po nieznanym. Adi 16.57 "Poniewa umiecie znany podmiot na kocu, a nieznany na pocztku, kompozycja jest wadliwa i znaczenie sw stao si wtpliwe. Adi 16.58 "Bez wspomnienia najpierw rzeczy znanych, nie mona wprowadza nieznanych, nigdzie nie mona ustanowi tego, co nie ma solidnych podstaw. Adi 16.59 "W sowie dvitiya-rilaksmir [druga wszechbogata bogini szczcia], nieznana jest cecha bycia drug Laksmi. Przy tworzeniu tego sowa zoonego jego znaczenie stao si wtrne, a oryginalnie zamierzone znaczenie zostao zatracone. Adi 16.60 "Poniewa sowo dvitiya [druga] jest nieznane, to w jego poczeniu w sowie zoonym utracone zostao zamierzone znaczenie rwnoci z Laksmi. Adi 16.61 "Nie tylko wystpuje tam bd avimrsta-vidheyama, lecz rwnie inny, ktry ci wska. Prosz, suchaj Mnie z uwag. Adi 16.62 "Oto inny wielki bd. Z wielkim zadowoleniem uoye sowo bhavani-bhartr, lecz zdradza ono bd sprzecznoci. Adi 16.63 "Sowo bhavani oznacza 'ona Pana ivy'. Lecz kiedy wspominamy jej ma, mona by wycign z tego wniosek, e ma ona innego ma. "Sprzecznoci jest stwierdzenie, e ona Pana ivy ma innego ma. Uycie takich sw w literaturze jest bdem zwanym viruddha-mati-krt.

Adi 16.64

Adi 16.65 "Jeli kto mwi: 'Daj t jamun do rki ma ony bramina', to gdy syszymy te sprzeczne sowa, wnioskujemy, e ona bramina ma innego ma. Adi 16.66 "Stwierdzenie wyraone sowem vibhavati [kwitnie] jest kompletne. Okrelenie go przymiotnikiem adbhuta-guna [wspaniae cechy] powoduje bd rozcigoci stylu.

98

Adi 16.67 "W trzech linijkach tego wersetu istnieje niezwyka aliteracja, lecz w jednej linijce nie ma takiej aliteracji. Jest to bd polegajcy na odchyleniu. Adi 16.68 "Chocia werset ten dekoruje pi literackich ozdobnikw, cay werset zosta zniszczony przez tych pi najbardziej wadliwych prezentacji. Adi 16.69 "Jeli werset posiada dziesi ozdobnikw literackich, lecz ma chocia jedno bdne wyraenie, cay werset zostaje uniewaniony. Adi 16.70 "Czyje pikne ciao moe by udekorowane klejnotami, lecz jedna plama biaego trdu sprawia, e cae ciao jest odraajce. Adi 16.70 Znaczenie: Wielki mdrzec Bharata Muni, autorytet w sprawie metafor poetyckich, wypowiedzia si na ten temat w ten sposb. Adi 16.71 " 'Tak jak czyje ciao, chocia wspaniale udekorowane ornamentami, nawet jedna plama biaego trdu jest w stanie uczyni nieszczsnym, tak cay wiersz jest bezuyteczny z powodu bdu, pomimo aliteracji, porwna i metafor.' Adi 16.72 "Teraz posuchaj opisu piciu upiksze literackich. S tam dwa ozdobniki dwikowe i trzy ozdobniki znaczeniowe. Adi 16.73 "W trzech liniach wystpuje dwikowy ozdobnik aliteracji. A w kombinacji sw ri i laksmi wystpuje ozdobnik, jakim jest drobna rozwleko. Adi 16.74 "W ukadzie pierwszej linijki piciokrotnie pojawia si litera 'ta', a w ukadzie trzeciej piciokrotnie powtrzona jest litera 'ra'. Adi 16.75 "W linijce czwartej czterokrotnie pojawia si litera 'bha'. Ten ukad aliteracji jest przyjemnym ozdobnikowym uyciem dwikw. Adi 16.76 "Chocia sowa ri i laksmi maj takie samo znaczenie i dlatego s prawie zbyteczne, niemniej jednak nie s zbyteczne.

Adi 16.77 "Opisanie Laksmi jako posiadajcej ri [bogactwo] daje rnic w znaczeniu z odrobin powtrzenia. Jest to drugie ozdobnikowe uycie sw. Adi 16.78 "Uycie laksmir iva [niczym Lakami] ukazuje ozdobnik znaczeniowy zwany upama [analogi]. Jest tam rwnie inny ozdobnik znaczeniowy zwany virodha-abhasa, czyli sprzeczn wskazwk. Adi 16.79 "Kady wie, e kwiaty lotosu rosn w wodzie Gangesu. Lecz powiedzenie, e Ganges rodzi si z kwiatu lotosu, zdaje si by niezwykle sprzecznym. Adi 16.80 "Istnienie matki Ganges rozpoczyna si od lotosowych stp Pana. Chocia to stwierdzenie, e woda pochodzi z kwiatu lotosu, jest sprzecznoci, to w zwizku z Panem Visnu jest wielkim cudem. Adi 16.81 "Dziki niepojtej mocy Pana nie ma sprzecznoci w tych narodzinach Gangesu, chocia wydaje si, e ta sprzeczno istnieje.

Adi 16.81 Znaczenie: Centralnym punktem caej filozofii Vaisnava jest przyjcie niepojtej mocy Pana Visnu. Co czasami wydaje si by sprzeczne z materialnego punktu widzenia, jest zrozumiae w zwizku z Najwysz Osob Boga, poniewa dziki Swej niepojtej mocy, moe On spenia sprzeczne czyny. Wspczeni naukowcy s zakopotani. Nie s nawet w stanie wytumaczy, w jaki sposb tak ogromna ilo zwizkw chemicznych wytworzya atmosfer. Naukowcy tumacz, e woda jest poczeniem wodoru i tlenu, lecz zapytani, skd wzia si taka ogromna ilo wodoru i tlenu i w jaki sposb poczyy si one, aby stworzy wielkie oceany i morza, nie s w stanie na to odpowiedzie, poniewa s ateistami, ktrzy nie przyjmuj, e wszystko pochodzi z ycia. Ich teza gosi, e ycie pochodzi z materii. Skd pochodz te wszystkie zwizki chemiczne? Odpowied jest taka, e wyprodukowane zostay przez niepojt energi Najwyszej Osoby Boga. ywe istoty s czstk Najwyszego Boga i z ich cia pochodzi wiele zwizkw chemicznych. Na przykad, drzewo cytrynowe jest yw istot, ktra produkuje wiele cytryn i w kadej cytrynie jest dua ilo kwasu cytrynowego. Wic jeli nawet nieznaczna ywa istota, ktra jest jedynie czstk Najwyszego Pana, moe wyprodukowa tak wiele zwizkw chemicznych, to jak moc musi mie ciao Najwyszej Osoby Boga. Naukowcy nie s w stanie doskonale wyjani, gdzie wytwarzane s zwizki chemiczne wiata, lecz doskonale mona wytumaczy to poprzez przyjcie niepojtej energii Najwyszego Pana. Nie ma adnego powodu, by przeczy temu argumentowi. Skoro ywe istoty bdce czstkami Osoby Boga posiadaj moce, to jak wiele mocy musi posiada Sam Najwyszy Bg. Jak opisuj Vedy, nityo nityanam cetana cetananam: "Jest On gwnym wiecznym pomidzy wszystkimi wiecznymi i jest gwn yw istot pomidzy wszystkimi ywymi istotami." (Katha Upanisad 2.2.13)

99

Na nieszczcie nauka ateistyczna nie przyjmuje tego, e materia pochodzi z ycia. Naukowcy upieraj si przy swej najbardziej nielogicznej i gupiej teorii, e ycie pochodzi z materii, chocia jest to zupenie niemoliwe. W swych laboratoriach nie s w stanie udowodni, e materia wytwarza ycie, jednak s tysice przykadw ilustrujcych to, e materia pochodzi z ycia. Dlatego w ri Caitanya-caritamrcie Krsnadasa Kaviraja Gosvami mwi, e skoro tylko kto przyjmuje niepojt moc Najwyszej Osoby Boga, to aden wielki filozof czy naukowiec nie jest w stanie wysun adnej tezy przeczcej mocy Pana. Wyraa to poniszy werset sanskrycki. Adi 16.82 "Kady wie, e kwiaty lotosu wyrastaj w wodzie, ale woda nigdy nie wyrasta z lotosu. Wszystkie takie sprzecznoci jednake s w cudowny sposb moliwe w Krsnie. Wielka rzeka Ganges wyrosa z Jego lotosowych stp. Adi 16.83 "Prawdziw chwa matki Ganges jest to, e wyrosa z lotosowych stp Pana Visnu. Taka hipoteza jest innym ozdobnikiem zwanym anumana. Adi 16.84 "Przedyskutowaem jedynie pi jaskrawych bdw i pi literackich upiksze tego wersetu, jeli jednak przebadamy go szczegowo, znajdziemy nieograniczone bdy. Adi 16.85 "Sw pomysowo i wyobrani poetyck otrzymae dziki asce swego uwielbionego pboga. Lecz poezja, ktrej waciwie nie sprawdzono, z pewnoci jest przedmiotem krytyki. Adi 16.86 "Talent poetycki uyty z waciw rozwag jest bardzo czysty, a razem z metaforami i analogiami jest olniewajcy." Adi 16.87 Po wysuchaniu wyjanienia Pana Caitanyi Mahaprabhu, zdumiony poeta mistrz nie by w stanie nic powiedzie, a jego inteligencja bya oszoomiona. Adi 16.88 Chcia co powiedzie, lecz adna odpowied nie wychodzia mu z ust. Wwczas w swym umyle zacz zastanawia si nad t zagadk. Adi 16.89 "Ten zwyky chopiec zablokowa m inteligencj. Dlatego wnioskuj, e matka Sarasvati musi si na mnie gniewa. Adi 16.89 Znaczenie: Bhagavad-gita wyranie oznajmia, e wszelka inteligencja pochodzi od Najwyszej Osoby Boga, ktry jest usytuowany w kadym sercu jako Paramatma. Paramatma udzielia pandicie inteligencji, dziki ktrej mg zrozumie, e poniewa by dumny ze swojej uczonoci i chcia pokona nawet Najwyszego Pana, to z woli Pana i za porednictwem matki Sarasvati zosta pokonany. Nie naley by zatem zbyt dumnym ze swej pozycji. Nawet jeli kto jest wielkim uczonym, to jeli popenia obrazy u lotosowych stp Pana, nie bdzie w stanie waciwie mwi pomimo swej uczonoci. Jestemy kontrolowani pod kadym wzgldem. Naszym jedynym obowizkiem jest zatem podporzdkowanie wszystkiego lotosowym stopom Pana bez faszywej dumy. Matka Sarasvati stworzya t sytuacj dla korzyci mistrza pandity, tak by mg podporzdkowa si Panu Caitanyi Mahaprabhu. Adi 16.90 "Wspaniae wyjanienie, ktre poda chopiec, nie jest moliwe dla istoty ludzkiej. Zatem matka Sarasvati musiaa osobicie przemawia przez Jego usta."

Adi 16.91 Mylc w ten sposb, pandita powiedzia: "Mj drogi Nimai Pandito, prosz posuchaj mnie. Twe wyjanienia po prostu zdumiay mnie. Adi 16.92 "Jestem zdumiony. Nie jeste studentem literatury i nie masz wielkiego dowiadczenia w studiowaniu astr. Jak moge wyjani te wszystkie krytyczne punkty?" Adi 16.93 Suchajc tego i rozumiejc serce pandity, ri Caitanya Mahaprabhu odpowiedzia z humorem. Adi 16.94 "Mj drogi panie, nie wiem, co jest dobrym utworem, a co zym. Lecz naley wnioskowa, e cokolwiek powiedziaem, zostao wypowiedziane przez matk Sarasvati." Adi 16.95 Kiedy pandita usysza zdanie Pana Caitanyi Mahaprabhu, zasmucony zastanawia si, dlaczego matka Sarasvati chciaa pokona go poprzez maego chopca. Adi 16.96 "Mistrz doszed do wniosku: 'Ofiaruj modlitwy i medytacj bogini nauki i zapytam j, dlaczego tak bardzo zniewaya mnie poprzez tego chopca." Adi 16.97 W rzeczywistoci Sarasvati sprawia, e mistrz uoy ten werset w nieczysty sposb. Ponadto, w czasie dyskusji nad nim zakrya jego inteligencj i w ten sposb inteligencja Pana zwyciya.

100

Adi 16.98 Kiedy mistrz poezji zosta w ten sposb pokonany, wszyscy obecni tam uczniowie Pana zaczli si gono mia. Lecz Pan Caitanya Mahaprabhu poprosi ich, aby przestali i zwrci si do poety w ten sposb. Adi 16.99 "Jeste najwikszym uczonym i najwyszym spord wszystkich poetw, gdy jak w przeciwnym razie z ust twych mogaby emanowa tak wzniosa poezja? Adi 16.100 "Twoje zdolnoci poetyckie s niczym bezustanny strumie wd Gangesu. Nie ma nikogo na wiecie, kto mgby z tob wspzawodniczy. Adi 16.101 "Nawet w utworach poetyckich tak wielkich poetw jak Bhavabhuti, Jayadeva i Kalidasa jest wiele przykadw bdw. Adi 16.102 "Takie bdy powinny by uwaane za nieistotne. Naley widzie jedynie moc poetyck przejawion przez takich poetw. Adi 16.102 Znaczenie: rimad-Bhagavatam oznajmia: tad-vag-visargo janatagha-viplavo yasmin prati-lokam abaddhavaty api namany anantasya yao 'nkitani yat rnvanti gayanti grnanti sadhavah "Wyjaniajc chway Pana, niedowiadczeni ludzie mog komponowa poezj z wieloma bdami, lecz poniewa zawiera ona gloryfikacj Pana, czytaj j, suchaj jej i intonuj j wielkie osobistoci." (Bhag. 1.5.11 ) Poezj naley studiowa pod wzgldem jej treci, nie zwaajc na mae sprzecznoci literackie. Wedug filozofii Vaisnava pierwszej klasy literatur jest ta, ktra sawi Pana, bez wzgldu na to, czy jest napisana waciwie czy nie. Nie naley bra pod uwag niczego innego. Poetyckie utwory Bhavabhutiego, czyli ri Kanthy, obejmuj: Malatimadhava, Uttara-carita, Vira-carita i wiele innych podobnych dramatw w sanskrycie. Ten wielki poeta narodzi si w czasach Bhojarajy jako syn bramina Nilakanthy. Kalidasa dziaa za czasw Maharajy Vikramadityi i zosta poet pastwowym. Uoy okoo trzydziestu czy czterdziestu dramatw w sanskrycie, cznie z Kumara-sambhava, Abhijnana-akuntala i Megha-duta. Szczeglnie synny jest jego dramat Raghu-vama. Jayadev opisalimy ju w Rozdziale Trzynastym tej Adi-lili. Adi 16.103 "Nie jestem nawet godny tego, by by twoim uczniem. Dlatego askawie nie bierz powanie dziecicej zuchwaoci, jak okazaem. Adi 16.104 "Prosz, wr do domu, a jutro moemy spotka si ponownie, tak abym mg wysucha z twych ust dyskusji na temat astr." Adi 16.105 W ten sposb zarwno poeta, jak i Caitanya Mahaprabhu udali si do swych domw, a w nocy poeta wielbi matk Sarasvati. Adi 16.106 We nie bogini poinformowaa go o pozycji Pana i poeta mistrz zrozumia, e Pan Caitanya Mahaprabhu jest Sam Najwysz Osob Boga. Adi 16.107 Nastpnego ranka poeta przyszed do Pana Caitanyi i podporzdkowa si Jego lotosowym stopom. Pan obdarzy go Sw ask i przeci jego wszystkie wizy materialnych przywiza. Adi 16.107 Znaczenie: Ten sam proces, ktry Pan ri Krsna gosi w Swych naukach Bhagavad-gity Takiej Jak Jest "Podporzdkuj si Mi w kadych okolicznociach" - gosi rwnie Pan Caitanya Mahaprabhu. Mistrz podporzdkowa si Panu, a Pan obdarzy go ask. Osoba, ktra otrzymaa ask Pana, jest wolna od materialnej niewoli, jak oznajmia to Bhagavad-gita (tyaktva deham punar janma naiti mam eti so 'rjuna). Adi 16.108 Poeta mistrz z pewnoci by najbardziej szczliwy. Jego ycie byo sukcesem dziki jego rozlegej uczonoci i w ten sposb osign schronienie Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 16.108 Znaczenie: rila Narottama dasa Thakura piewa, e najlepsz kwalifikacj do przyjcia schronienia lotosowych stp Pana Caitanyi jest bycie najbardziej upadym, poniewa przyby On szczeglnie po to, aby wyzwoli upade dusze. W wieku tym jest bardzo niewielu uczonych. Prawie kady jest upadym misoerc, pijakiem, uwodzicielem kobiet i hazardzist. Osoby takie nigdy nie s uwaane za uczonych, nawet jeli na takich pozuj. Lecz poniewa ci tzw. uczeni na pozr widz, e Pan Caitanya Mahaprabhu obcuje z upadymi duszami, sdz, e jest On dla ludzi klas niszych, lecz oni sami Go nie potrzebuj. Tote uczeni tacy nie przyjmuj ruchu wiadomoci Krsny. Zatem duma z faszywej uczonoci jest dyskwalifikacj do przyjcia ruchu wiadomoci Krsny. Ale tutaj mamy szczeglny przykad, gdy chocia poeta mistrz by wielkim uczonym, Pan rwnie obdarzy go ask dziki jego pokornej ulegoci. Adi 16.109 Wszystkie te wydarzenia szczegowo opisa rila Vrndavana dasa Thakura. Ja przedstawiem jedynie szczeglne wydarzenia, ktrych on nie opisa. Adi 16.110 Nektariaskie krople rozrywek ri Caitanyi Mahaprabhu mog zadowoli zmysy kadego, kto ich sucha.

101

Adi 16.111 Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady. W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Szesnastego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty, opisujcego rozrywki Pana w dziecistwie i modoci.

ROZDZIA XVII

Rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu w modoci


Rozdzia Siedemnasty, streszczony przez rila Bhaktivinoda Thakur w jego Amrta-pravaha-bhasyi, opisuje rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu od wieku lat szesnastu a do chwili, gdy przyj wyrzeczony porzdek ycia. rila Vrndavana dasa Thakura opisa ju ywo te rozrywki w Caitanya-bhagavata. Dlatego Krsnadasa Kaviraja Gosvami opisuje je pokrtce. Jednake znajdujemy w tym rozdziale ywe opisy niektrych czci tych rozrywek, poniewa Vrndavana dasa 'Thakura nie opisa ich szczegowo. W rozdziale tym znajdziemy opisy festiwalu zwizanego z rozdzielaniem mango, oraz rozmow Pana Caitanyi z Chand Kazi. Ostatecznie rozdzia ten ukazuje, e ten sam syn matki Yaody, Pan Krsna, skosztowa czterech transcendentalnych smakw suby oddania w Swej formie acinandana, syna matki aci. Aby zrozumie ekstatyczn mio rimati Radharani do Niego, Pan ri Krsna przyj form Pana Caitanyi Mahaprabhu. Postawa rimati Radharani uwaana jest za najdoskonalsz mentalno oddania. Tote Krsna Sam, jako Caitanya Mahaprabhu, przyj pozycj rimati Radharani, aby skosztowa Jej ekstatycznej pozycji. Nikt inny nie mg tego uczyni. Kiedy ri Krsna przyj form czteroramiennego Narayana, gopi okazay swj szacunek, lecz nie byy Nim zbytnio zainteresowane. W ekstatycznej mioci gopi odrzucone zostaj wszystkie wielbione formy oprcz Krsny. Najwysz ekstatyczn mio spord wszystkich gopi ywi rimati Radharani. Kiedy Krsna w Swej formie Narayana ujrza Radharani, nie mg utrzyma pozycji Narayana i ponownie przyj form Krsny. Krlem Vrajabhumi jest Nanda Maharaja, a t sam osob w Navadvipie jest Jagannatha Mira, ojciec Caitanyi Mahaprabhu. Podobnie, matka Yaoda jest krlow Vrajabhumi, a w rozrywkach Pana Caitanyi jest acimat. Zatem syn aci jest synem Yaody. ri Nityananda zajmuje ekstatyczn pozycj mioci rodzicielskiej w sueniu i atrakcji braterskiej. ri Advaita Prabhu przejawia zarwno ekstaz braterstwa, jak i suenia. Wszyscy inni towarzysze Pana, usytuowani w swej oryginalnej mioci, angauj si w sub dla Pana Caitanyi Mahaprabhu. Ta sama Prawda Absolutna, ktry oddaje si przyjemnociom jako Krsna, yamasundara, ktry gra na flecie i taczy z gopi, czasami rodzi si w rodzinie bramiskiej i gra rol ri Caitanyi Mahaprabhu, przyjmujc wyrzeczony porzdek ycia. Wydaje si to by rzecz sprzeczn, e ten Sam Krsna przyj ekstaz gopi i oczywicie bardzo trudno jest to zrozumie zwykym osobom. Lecz jeli przyjmiemy niepojt energi Najwyszej Osoby Boga, zrozumiemy, e wszystko jest moliwe. Nie ma potrzeby przytaczania zwykych argumentw w tym zwizku, poniewa zwyke argumenty s bez znaczenia, jeli chodzi o niepojt moc. Pod koniec tego Rozdziau Siedemnastego, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, podajc ladami rila Vyasadevy, oddzielnie zanalizowa wszystkie rozrywki Adi-lili. Adi 17.01 Pragn ofiarowa pene szacunku pokony ri Caitanyi Mahaprabhu, dziki asce ktrego nawet nieczyci yavanowie przemienili si w dobrze wychowanych dentelmenw poprzez intonowanie imienia Pana. Taka jest moc Pana ri Caitanyi Mahaprabhu.

Adi 17.01 Znaczenie: Istnieje stae nieporozumienie pomidzy braminami kastowymi a zaawansowanymi Vaisnavami czy gosvami, poniewa bramini kastowi, czyli smartowie, s zdania, e nie mona zosta braminem, dopki nie zmieni si ciaa. Jak to ju przedyskutowalimy kilkakrotnie, i jak opisa Krsnadasa Kaviraja Gosvami, wszystko jest moliwe dziki najwyszej mocy Pana. Caitanya Mahaprabhu jest tak samo cakowicie niezaleny jak Krsna. Dlatego nikt nie moe ingerowa w Jego czynnoci. Jeli chce, dziki Swej asce moe przemieni nawet yavan, nieczystego zwolennika niewedyjskich zasad, w doskonale wychowanego dentelmena. To rzeczywicie ma miejsce podczas naszego propagowania ruchu wiadomoci Krsny. Czonkowie obecnego ruchu wiadomoci Krsny nie narodzili si w Indii, ani te nie nale do kultury wedyjskiej, lecz w krtkim czasie okoo czterech czy piciu lat stali si tak wspaniaymi bhaktami, po prostu dziki intonowaniu mantry Hare Krsna, e nawet w Indii, gdziekolwiek si udaj, wszdzie przyjmowani s jako Vaisnavowie o dobrych manierach. Chocia mniej inteligentni ludzie nie s w stanie tego zrozumie, jest to szczeglna moc Pana Caitanyi Mahaprabhu. W rzeczywistoci ciao osoby wiadomej Krsny zmienia si na wiele sposobw. Nawet w Stanach Zjednoczonych, kiedy nasi bhaktowie intonuj na ulicach, amerykascy panowie i panie pytaj, czy rzeczywicie s oni Amerykanami, poniewa nikt nie spodziewa si, aby Amerykanie nagle stali si takimi wspaniaymi bhaktami. Nawet kapani chrzecijascy s wielce zdumieni, e wszyscy ci chopcy z ydowskich i chrzecijaskich rodzin przyczaj si do ruchu wiadomoci Krsny. Przed przyczeniem si, nigdy nie traktowali powanie adnych zasad religijnych, lecz teraz stali si szczerymi bhaktami Pana. Wszdzie ludzie wyraaj swe zdumienie, tote jestemy bardzo dumni z transcendentalnego zachowania naszych uczniw. Jednake cuda takie s moliwe jedynie dziki asce ri Caitanyi Mahaprabhu. Nie s one zwyke ani pospolite. Adi 17.02 Wszelka chwaa Panu Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwaa Panu Nityanandzie Prabhu! Wszelka chwaa Advaicie Acaryi! Wszelka chwaa bhaktom Pana Caitanyi!

102

Adi 17.03 Podaem ju zestawienie kaiora-lila ri Caitanyi Mahaprabhu. Teraz pragn wyliczy w chronologicznym porzdku Jego modziecze rozrywki. Adi 17.04 Przejawiajc uczono, pikno i subtelny ubir, Pan Caitanya taczy, piewa i rozdziela wite imi Pana, by rozbudzi upion mio do Krsny. W ten sposb Pan ri Gaurasundara byszcza w Swych modzieczych rozrywkach. Adi 17.05 Kiedy Pan rozpocz okres Swej modoci, dekorowa si ornamentami, ubiera si w delikatne szaty, przyozdabia si girland z kwiatw i smarowa si papk sandaow. Adi 17.06 Bdc dumnym ze Swego wyksztacenia, ri Caitanya Mahaprabhu, nie dbajc o nikogo, w okresie Swych studiw pokonywa wszelkiego rodzaju uczonych. W Swej modoci Pan - pod pretekstem zakce powietrza cielesnego - przejawi Sw ekstatyczn mio do Krsny. W ten sposb oddawa si Swoim rnym rozrywkom, w otoczeniu Swych poufnych bhaktw.

Adi 17.07

Adi 17.07 Znaczenie: Wedug leczenia Ayur-wedyjskiego caym systemem fizjologicznym kieruj trzy elementy, mianowicie vayu, pitta i kapha (powietrze, i luz). Wydzieliny wewntrz ciaa przemieniaj si w inne wydzieliny, takie jak krew, mocz i odchody, lecz jeli istniej zakcenia w metabolizmie, wydzieliny te pod wpywem powietrza w ciele przemieniaj si w kapha (luz). Wedug systemu Ayur-wedyjskiego, kiedy wydzieliny ci i wytworzony luz zakcaj krenie powietrza w ciele, moe pojawi si pidziesit dziewi rnego rodzaju chorb. Jedn z takich chorb jest obd. Pod pretekstem zakcenia powietrza cielesnego i metabolizmu, ri Caitanya Mahaprabhu dziaa jak obkany. Tote w szkole zacz wyjania gramatyk czasownikw poprzez wiadomo Krsny. Wyjaniajc wszystko w gramatyce w odniesieniu do Krsny, Pan nakania Swych studentw do porzucenia wiatowej edukacji, gdy lepiej jest zosta wiadomym Krsny i w ten sposb osign najwysz platform edukacji. Na tej podstawie ri Jiva Gosvami pniej skompilowa gramatyk zatytuowan Hari-namamrta-vyakarana. Og ludzi uwaa takie objanienia za szalone. Zatem celem Pana, kiedy przyj postaw szaleca, byo wyjanienie jedynie wiadomoci Krsny i niczego innego z naszego dowiadczenia, gdy wszystko mona podporzdkowa wiadomoci Krsny. Te rozrywki Caitanyi Mahaprabhu zostay ywo opisane w Caitanya-bhagavata, w Dwunastym Rozdziale Adi-khanda. Adi 17.08 Nastpnie Pan uda si do Gayi. Tam spotka rila Ivar Puri. Adi 17.08 Znaczenie: ri Caitanya Mahaprabhu uda si do Gayi, aby tam ofiarowa pene szacunku pokony Swym przodkom. Proces ten zwany jest pinda-dana. W spoeczestwie wedyjskim po mierci krewnego, a szczeglnie ojca czy matki, naley uda si do Gayi i tam ofiarowa obiaty lotosowym stopom Pana Visnu. Dlatego w Gayi codziennie gromadz si setki i tysice ludzi, by ofiarowa takie obiaty, czyli raddha. Przestrzegajc tej zasady, Pan Caitanya Mahaprabhu rwnie si tam uda, by ofiarowa pinda zmaremu ojcu. Na szczcie spotka tam Ivar Puri. Adi 17.09 W Gayi ri Caitanya Mahaprabhu otrzyma inicjacj od Ivary Puri i zaraz po tym przejawi oznaki mioci do Boga. Symptomy takie przejawi ponownie po powrocie do domu. Adi 17.09 Znaczenie: Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu udawa si do Gayi, w towarzystwie wielu Swoich uczniw, rozchorowa si po drodze. Mia tak wysok gorczk, e poprosi Swych uczniw, aby przynieli wod, ktra obmya stopy braminw, a kiedy to uczynili, Pan wypi j i zosta uleczony. Zatem kady powinien szanowa pozycj bramina, jak wskazuje ri Caitanya Mahaprabhu. Ani Pan, ani Jego zwolennicy nie lekcewayli braminw. Zwolennicy Pana musz by gotowi ofiarowywa braminom wszelki naleny szacunek. Lecz goszcy kult Pana Caitanyi sprzeciwiaj si, jeli kto podaje siebie za bramina nie majc koniecznych kwalifikacji. Zwolennicy Pana Caitanyi nie mog lepo przyjmowa, e kady narodzony w rodzinie bramiskiej jest braminem. Dlatego nie naley bezkrytycznie poda za przykadem Pana, okazujc szacunek braminom poprzez picie wody, ktra obmya ich stopy. Stopniowo rodziny bramiskie zdegradoway si z powodu zanieczyszczenia Kali-yugi. W ten sposb zwodz ludzi, wykorzystujc ich sentymenty. Adi 17.10 Nastpnie Pan obdarzy mioci do Krsny Sw matk, acidevi, uniewaniajc w ten sposb jej obraz u lotosowych stp Advaity Acaryi. Doszo te do spotkania z Advait Acary, ktry pniej mia wizj kosmicznej formy Pana.

Adi 17.10 Znaczenie: Pewnego dnia ri Caitanya Mahaprabhu siedzia na tronie Visnu w domu rivasy Prabhu i we waciwy Sobie sposb powiedzia: "Moja matka popenia obraz u lotosowych stp Advaity Acaryi. Dopki nie uniewani tej obrazy u lotosowych stp Vaisnavy, nie bdzie moga osign mioci do Krsny." Syszc to, wszyscy bhaktowie poszli po Advait Acary. Idc zobaczy si z Panem, Advaita Acarya sawi cechy matki acidevi, a po przybyciu upad na ziemi w ekstazie. Nastpnie, zgodnie z instrukcj Pana Caitanyi, acidevi skorzystaa z tej okazji i dotkna lotosowych stp Advaity Acaryi. ri Caitanya Mahaprabhu by bardzo zadowolony z postpowania Swojej matki i powiedzia: "Teraz obraza Mej matki u lotosowych stp Advaity Acaryi zostaa uniewaniona i bez trudu bdzie moga osign mio do Krsny." Tym przykadem Pan Caitanya naucza kadego, e chocia mona by bardzo zaawansowanym w wiadomoci Krsny, to jeli kto obraa lotosowe stopy Vaisnavy, jego postp nie wyda owocu. Dlatego powinnimy by bardzo wiadomi, aby nie popenia obraz wobec Vaisnavy. Caitanya-caritamrta opisuje tak obraz w ten sposb: yadi vaisnava-aparadha uthe hati mata upade va chinde, tara ukhi' yaya pata (Cc. Madhya 19.156)

103

Tak jak szalony so moe zdepta wszystkie roliny w ogrodzie, tak jeden raz popeniajc obraz u lotosowych stp Vaisnavy mona zniszczy ca sub oddania, ktr zgromadzio si w tym yciu. Po tym wydarzeniu, pewnego dnia Advaita Acarya Prabhu poprosi Caitany Mahaprabhu, aby przejawi kosmiczn form, ktr askawie ukaza Arjunie. Pan Caitanya zgodzi si na t propozycj i Advaita Prabhu mia to szczcie, aby ujrze kosmiczn form Pana. Adi 17.11 Nastpnie rivasa Thakura wielbi Pana Caitany Mahaprabhu przez proces abhiseka. Siedzc na ku, Pan przejawi Swe transcendentalne bogactwo. Adi 17.11 Znaczenie: Abhiseka jest szczegln ceremoni do instalacji Bstwa. W ceremonii tej Bstwo kpie si w mleku i wodzie, a nastpnie wielbi si Je i zmienia si Mu szaty. T ceremoni abhiseka szczeglnie urzdzano w domu rivasy. Wszyscy bhaktowie wielbili Pana wszelkiego rodzaju parafernaliami odpowiednio do swych moliwoci, a Pan obdarza wszystkich bhaktw bogosawiestwami, jakich pragnli. Adi 17.12 Podczas tej uroczystoci w domu rivasa Thakury pojawi si Nityananda Prabhu, a kiedy spotka Pana Caitany, otrzyma sposobno ujrzenia Go w Jego szecioramiennej formie. Adi 17.12 Znaczenie: Forma sad-bhuja, szecioramienny Pan Gaurasundara, jest reprezentacj trzech inkarnacji. Form ri Ramacandry symbolizuje uk i strzay, form Pana ri Krsny symbolizuje kij i flet, ktre na og nosi chopiec pasterz, a Pana Caitany Mahaprabhu symbolizuje sannyasa-danda i kamandalu, czyli naczynie na wod. rila Nityananda Prabhu narodzi si w wiosce Ekacakra w okrgu Birbhum jako syn Padmavati i Hadai Pandity. W Swym dziecistwie bawi si jak Balarama. Kiedy dors, do domu Hadai Pandity przyby pewien sannyasin, bagajc, by odda mu swego syna za asystenta brahmacarina. Hadai Pandita zgodzi si i odda mu swego syna, chocia ta rozka bya tak wielkim szokiem, e Hadai wkrtce potem straci ycie. Nityananda Prabhu podrowa razem z sannyasinem na wiele pielgrzymek. Powiedziane jest, e przez wiele dni mieszka z nim w Mathurze, i w tym czasie usysza o rozrywkach Pana Caitanyi Mahaprabhu w Navadvipie. Dlatego przyby do Bengalu, aby zobaczy si z Panem. Gdy Pan Nityananda przyby do Navadvipy, by gociem w domu Nandany Acaryi. Rozumiejc, e Nityananda Prabhu przyby, Pan Caitanya posa po Niego Swych bhaktw i w ten sposb doszo do spotkania pomidzy ri Caitany Mahaprabhu a Nityanand Prabhu. Adi 17.13 Pewnego dnia Pan Caitanya Mahaprabhu ukaza Panu Nityanandzie Prabhu szecioramienn form trzymajc konch, dysk, maczug, kwiat lotosu, uk i flet. Adi 17.14 Nastpnie Pan ukaza Mu Swoj czteroramienn form, stojc w potrjnie zgitej pozie. Dwoma rkoma gra na flecie, a w pozostaych dwch trzyma konch i dysk. Adi 17.15 Ostatecznie Pan ukaza Panu Nityanandzie Prabhu Sw dwuramienn form Krsny, syna Maharajy Nandy, ktrego niebieskawe ciao przystrojone byo tymi szatami i ktry po prostu gra na flecie. Adi 17.15 Znaczenie: Szczegowy opis tego daje Caitanya-mangala. Adi 17.16 Nastpnie Nityananda Prabhu zaaranowa ofiarowanie Vyasa-pujy, czyli wielbienie mistrza duchowego, dla Pana ri Gaurasundary. Lecz Pan Caitanya trzyma podobn do puga bro zwan musala, w ekstazie bycia Nityanand Prabhu. Adi 17.16 Znaczenie: Z polecenia ri Caitanyi Mahaprabhu, noc podczas peni ksiyca Nityananda Prabhu zaaranowa Vyasa-puj dla Pana. T Vyasa-puj, czyli guru-puj, zaaranowa za porednictwem Vyasadevy. Poniewa Vyasadeva jest oryginalnym guru (mistrzem duchowym) wszystkich tych, ktrzy przestrzegaj zasad wedyjskich, wskutek tego wielbienie mistrza duchowego zwane jest Vyasa-puj. Nityananda Prabhu przygotowa Vyasa-puj i speniano sankirtan, lecz kiedy zamierza zaoy girland na ramiona ri Caitanyi Mahaprabhu, ujrza w Panu Caitanyi Samego Siebie. Nie ma rnicy pomidzy duchowymi pozycjami Pana Caitanyi Mahaprabhu i Nityanandy Prabhu, czy Krsny i Balaramy. Wszyscy s jedynie rnymi manifestacjami Najwyszej Osoby Boga. Podczas tej szczeglnej ceremonii wszyscy bhaktowie Pana Caitanyi Mahaprabhu mogli zrozumie, e nie ma adnej rnicy pomidzy Panem Caitany a Nityanand Prabhu. Adi 17.17 Nastpnie matka acidevi ujrzaa braci Krsn i Balaram w Ich manifestacji Pana Caitanyi i Nityanandy. Potem Pan wyzwoli dwch braci Jagai i Madhai.

Adi 17.17 Znaczenie: Pewnej nocy acidevi nia, e Bstwa w jej domu, Krsna i Balarama, przyjy form Caitanyi i Nityanandy i walczyy ze Sob, jak zwyky to robi dzieci, aby zje naivedya, czyli ofiarowanie dla Bstw. Nastpnego dnia, z woli Pana Caitanyi, acidevi zaprosia Nityanand na prasada w swym domu. Tak wic Vivambhara (Pan Caitanya) i Nityananda jedli razem i acidevi zdaa sobie spraw z tego, e nie byli nikim innym jak Krsn i Balaram. Widzc to, zemdlaa. Jagai i Madhai byli brami urodzonymi w Navadvipie w szanowanej rodzinie bramiskiej, lecz pniej oddawali si rnego rodzaju grzesznym czynom. Z polecenia Pana Caitanyi, tak Nityananda Prabhu, jak i Haridasa Thakura zwykli naucza kultu wiadomoci Krsny chodzc od drzwi do drzwi. Nauczajc w ten sposb spotkali Jagai i Madhai, dwch szalonych, pijanych braci, ktrzy zaczli ich goni. Nastpnego dnia Madhai uderzy Nityanand Prabhu w gow kawakiem glinianego garnka, tak e a popyna krew. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu usysza o tym, natychmiast przyby w to miejsce, gotowy ukara obu braci, lecz kiedy wszechmiosierny Pan Gauranga ujrza skruch Jagai, obj go. Dziki ujrzeniu Najwyszej Osoby Boga twarz w twarz i przyjciu Go, obaj grzeszni bracia zostali oczyszczeni. W ten sposb otrzymali od Pana inicjacj w intonowanie mantry Hare Krsna i zostali wyzwoleni. Adi 17.18 Po tym wydarzeniu Pan by pogrony w ekstazie przez dwadziecia jeden godzin, a wszyscy bhaktowie ujrzeli Jego szczeglne rozrywki.

104

Adi 17.18 Znaczenie: W pokoju Bstw za tronem Bstw musi znajdowa si ko Bstwa. (System ten naley wprowadzi we wszystkich naszych orodkach. Nie ma znaczenia, czy ko jest mae, czy due; powinno by takiego rozmiaru, aby z atwoci mogo zmieci si w pokoju Bstw, lecz musi tam by przynajmniej mae ko.) Pewnego dnia w domu rivasa Thakury, Pan Caitanya Mahaprabhu usiad na ku Visnu i wszyscy bhaktowie wielbili Go wedyjskimi mantrami Purusasukta, zaczynajcymi si od sw sahasra-irsa purusah sahasraksah sahasra-pat. Rwnie, jeli to moliwe, naley wprowadzi t veda-stuti do instalacji Bstw. Kpic Bstwo, wszyscy kapani i bhaktowie musz intonowa t Purusasukt i ofiarowa waciwe parafernalia do wielbienia Bstwa, takie jak kwiaty, owoce, kadzido, parafernalia aratrika, naivedya, vastra i ornamenty. Wszyscy bhaktowie wielbili Pana Caitany Mahaprabhu w ten sposb, a Pan pozostawa w ekstazie przez siedem prahara, czyli dwadziecia jeden godzin. Skorzysta z tej okazji, aby ukaza bhaktom, e jest oryginaln Najwysz Osob Boga, Krsn, ktry jest rdem wszystkich innych inkarnacji, jak potwierdza Bhagavad-gita (aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate). Wszystkie formy Najwyszej Osoby Boga, czyli visnu-tattvy, emanuj z ciaa Pana Krsny. Pan Caitanya Mahaprabhu ujawni wszystkie prywatne pragnienia bhaktw i w ten sposb wszyscy nabrali cakowitej pewnoci, e Pan Caitanya jest Najwysz Osob Boga. Niektrzy bhaktowie nazwali ten przejaw ekstazy Pana sata-prahariya bhav, czyli "ekstaz dwudziestojednogodzinn", a inni nazwali j mahabhava-praka albo maha-praka. W Dziewitym Rozdziale Caitanya-bhagavata znajduj si inne opisy tej sata-prahariya bhavy, gdzie wspomniane jest, e Pan Caitanya Mahaprabhu pobogosawi suc o imieniu Duhkhi imieniem Sukhi. Przywoa ridhara, ktrego imi byo Kholaveca ridhara, i ukaza mu Sw maha-prakaa. Nastpnie przywoa Murari Gupt i ukaza mu Sw posta Pana Ramacandry. Ofiarowa bogosawiestwa Haridasa Thakurze i w tym czasie rwnie poprosi Advait Prabhu, aby wyjani Bhagavad-git tak jak jest (gitara satya-patha) oraz okaza szczegln ask Mukundzie. Adi 17.19 Pewnego dnia ri Caitanya Mahaprabhu przeywa ekstaz inkarnacji dzika i wspi si na ramiona Murari Gupty. W ten sposb obaj taczyli na podwrku Murari Gupty. Adi 17.19 Znaczenie: Pewnego dnia Caitanya Mahaprabhu zacz krzycze: "ukara! ukara!" W ten sposb przywoujc inkarnacj dzika Pana, przyj Sw form inkarnacji dzika i wspi si na ramiona Murari Gupty. Nis mae gadu, czyli mae naczynie na wod z dziubkiem i w ten sposb symbolicznie podnis Ziemi z gbin oceanu, gdy jest to rozrywk Pana Varahy. Adi 17.20 Po wydarzeniu tym Pan jad surowy ry, ktry otrzyma od uklambary Brahmacariego i szczegowo wyjani znaczenie loki "harer nama'" z Brhan-naradiya Purany: Adi 17.20 Znaczenie: uklambara Brahmacari mieszka w Navadvipie na brzegu Gangesu. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu taczy w ekstazie, podszed on do Pana z torb ebracz zawierajc ry. Pan by tak bardzo zadowolony ze Swego bhakty, e wyrwa mu torb i zacz je surowy ry. Nikt Mu tego nie zabroni i w ten sposb wyczerpa cay zapas ryu. Adi 17.21 "W tym wieku Kali nie ma adnego innego sposobu, nie ma adnego innego sposobu, nie ma adnego innego sposobu samorealizacji poza intonowaniem witego imienia, intonowaniem witego imienia, intonowaniem witego imienia Pana Hari." Adi 17.22 W tym wieku Kali inkarnacj Pana Krsny jest wite imi Pana, maha-mantra Hare Krsna. Jedynie dziki intonowaniu witego imienia bezporednio obcujemy z Panem. Kady, kto to czyni, jest z pewnoci wyzwolony. Adi 17.23 Dla podkrelenia, werset ten trzykrotnie powtarza sowo eva [z pewnoci] i rwnie trzykrotnie powtarza harer nama [wite imi Pana], tak aby zwykli ludzie zrozumieli. Adi 17.23 Znaczenie: Aby podkreli co zwykej osobie, mona powtrzy to trzykrotnie, tak jak mona by powiedzie: "Musisz to zrobi! Musisz to zrobi! Musisz to zrobi!" Tak wic Brhan-naradiya Purana raz po raz kadzie nacisk na intonowanie witego imienia, tak aby ludzie przyjli to powanie i w ten sposb uwolnili si z side mayi. Praktycznie dowiadczamy w ruchu wiadomoci Krsny na caym wiecie, e miliony ludzi rzeczywicie wznosi si do duchowego etapu ycia jedynie dziki regularnemu intonowaniu maha-mantry Hare Krsna, zgodnie z regulujcymi zasadami. Dlatego prosimy wszystkich naszych studentw, aby codziennie intonowali przynajmniej szesnacie rund tej harer nama maha-mantry bez popeniania obraz, przestrzegajc regulujcych zasad. W ten sposb bez wtpienia bd mieli zapewniony sukces. Adi 17.24 Uycie sowa kevala [jedynie] zakazuje praktyki wszystkich innych procesw, takich jak kultywacja wiedzy, yoga mistyczna, spenianie wyrzecze i czynnoci karmicznych. Adi 17.24 Znaczenie: Nasz ruch wiadomoci Krsny podkrela intonowanie jedynie mantry Hare Krsna, podczas gdy osoby nie znajce sekretu sukcesu dla tego wieku Kali niepotrzebnie angauj si w kultywowanie wiedzy, praktyk yogi mistycznej czy spenianie czynnoci karmicznych albo bezuytecznych wyrzecze. Jedynie trwoni swj czas i zwodz swych zwolennikw. Kiedy szczerze wykazujemy to publicznoci, czonkowie przeciwnych grup zoszcz si na nas. Lecz zgodnie z instrukcjami astr nie moemy pj na kompromis z tzw. jnani, yoginami, karmitami i tapasvi. Kiedy mwi, e s tak dobrzy jak my, musimy powiedzie, e jedynie my jestemy dobrzy, a oni nie. Nie jest to nasz upr; jest to instrukcja astr. Nie moemy odstpowa od instrukcji astr. Potwierdza to nastpny werset Caitanya-caritamrty. Adi 17.25 Werset ten wyranie oznajmia, e kady, kto przyjmuje jakkolwiek inn ciek, nie moe osign wyzwolenia. Taki jest powd potrjnego powtrzenia "nic innego, nic innego, nic innego", kadcego nacisk na prawdziwy proces samorealizacji. Adi 17.26 Aby zawsze intonowa wite imi, naley by bardziej pokornym od trawy na ulicy i pozbawionym wszelkiego pragnienia osobistego honoru, lecz naley ofiarowywa pene szacunku pokony innym.

105

Adi 17.27 Bhakta intonujcy wite imi Pana powinien praktykowa cierpliwo, jak maj drzewa. Nawet jeli zostanie zganiony czy skarcony, nie powinien mwi nic, by wzi odwet. Adi 17.28 Gdy nawet jeli drzewo jest cinane, nie protestuje ono, nawet gdy wysycha i obumiera, nie prosi nikogo o wod.

Adi 17.28 Znaczenie: Taka praktyka cierpliwoci (trnad api sunicena) jest bardzo trudna, lecz jeli kto rzeczywicie podejmuje intonowanie mantry Hare Krsna, automatycznie rozwija cech cierpliwoci. Osoba zaawansowana w wiadomoci duchowej poprzez intonowanie mantry Hare Krsna nie musi praktykowa, by rozwin j niezalenie, gdy dziki regularnemu intonowaniu mantry Hare Krsna, bhakta rozwija wszelkie dobre cechy. Adi 17.29 Tak wic Vaisnava nie powinien nikogo o nic prosi. Jeli kto daje mu co bez proszenia, powinien przyj, lecz jeli nie dostaje nic, powinien zadowoli si jedzeniem atwo osigalnych warzyw i owocw. Adi 17.30 Naley cile przestrzega zasady bezustannego intonowania witego imienia i naley zadowala si tym, co jest z atwoci osigalne. Takie pene oddania zachowanie jest mocn podpor suby oddania. "Kto uwaa si za niszego od somy na ulicy, kto jest bardziej tolerancyjny od drzewa i kto nie oczekuje szacunku dla siebie, jednake zawsze jest gotw ofiarowywa wszelki szacunek innym, z atwoci moe zawsze intonowa wite imi Pana."

Adi 17.31

Adi 17.31 Znaczenie: Werset ten szczeglnie wspomina o trawie, poniewa kady j depcze, jednake trawa nigdy nie protestuje. Przykad ten mwi, e mistrz duchowy czy lider, nie powinien by dumny ze swojej pozycji; bdc zawsze pokorniejszym od zwykego czowieka, powinien wytrwale naucza kultu Caitanyi Mahaprabhu, intonujc mantr Hare Krsna. Adi 17.32 Podnoszc rce, oznajmiam: "Suchajcie mnie wszyscy! Nawleczcie ten werset na ni witego imienia i nocie go wok szyi, by bezustannie pamita." Adi 17.32 Znaczenie: Intonujc maha-mantr Hare Krsna, na pocztku mona popenia wiele obraz, ktre nazywane s namabhasa i nama-aparadha. Na etapie tym nie ma moliwoci osignicia doskonaej mioci do Krsny poprzez intonowanie maha-mantry Hare Krsna. Dlatego maha-mantr Hare Krsna naley intonowa zgodnie z zasadami powyszego wersetu, trnad api sunicena taror iva sahisnuna. Naley zauway w zwizku z tym, e podczas intonowania angaujemy grn i doln warg jak rwnie jzyk. Wszystkie trzy musz by zaangaowane w intonowanie maha-mantry Hare Krsna. Sowa "Hare Krsna" naley wymawia wyranie i sucha ich. Czasami zamiast intonowa z waciw wymow przy pomocy warg i jzyka, mechanicznie wydajemy syczcy dwik. Intonowanie jest bardzo proste, lecz naley praktykowa je powanie. Dlatego autor Caitanya-caritamrty, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, radzi wszystkim, by zawsze nosili ten werset wok szyi. Adi 17.33 Naley cile przestrzega zasad podanych przez Pana Caitany Mahaprabhu w tym wersecie. Jeli kto po prostu poda ladami Pana Caitanyi i Gosvamich, z pewnoci osignie ostateczny cel ycia, lotosowe stopy ri Krsny. Adi 17.34 Przez cay rok, kadej nocy, ri Caitanya Mahaprabhu regularnie przewodzi zbiorowemu intonowaniu maha-mantry Hare Krsna w domu rivasa Thakury. Adi 17.35 To ekstatyczne intonowanie odbywao si przy zamknitych drzwiach, tak e nie mieli tam wstpu niewierzcy, ktrzy przychodzili tam po to, aby si wymiewa. Adi 17.35 Znaczenie: Intonowanie maha-mantry Hare Krsna jest otwarte dla kadego, lecz czasami niewierzcy przychodz, aby zakca ceremoni intonowania. Tutaj oznajmiono, e w takich warunkach drzwi wityni powinny by zamknite. Prawo wstpu powinni mie jedynie bona fide intonujcy; innym wstp powinien by wzbroniony. Lecz kiedy odbywa si zbiorowe intonowanie maha-mantry Hare Krsna na szerok skal, wwczas nasze witynie s otwarte i kady moe si przyczy, i dziki asce Pana Caitanyi Mahaprabhu ta linia postpowania daje dobre rezultaty. Adi 17.36 Tak wic niewierzcy prawie spalili si na popi i zmarli z zazdroci. Aby si zemci, planowali, jak na rne sposoby sprawi kopot rivasa Thakurze. Adi 17.37-38 Pewnej nocy, podczas gdy w domu rivasa Thakury odbywa si kirtan, bramin o imieniu Gopala Capala, gwny spord niewierzcych, ktry by gadu o szorstkiej mowie, umieci przed drzwiami rivasa Thakury wszystkie parafernalia do wielbienia bogini Durgi. Adi 17.37-38 Znaczenie: Bramin ten, Gopala Capala, pragn zniesawi rivasa Thakur dowodzc, e w rzeczywistoci by on akt, czyli czcicielem Bhavani, bogini Durgi, lecz zewntrznie pozowa na Vaisnav. W Bengalu istnieje cige wspzawodnictwo pomidzy wielbicielami bogini Kali i bhaktami Pana Krsny. Na og Bengalczycy, szczeglnie jedzcy miso i pijcy, s bardzo przywizani do wielbienia bogini Durgi, Kali, itali i Candi. Wielbiciele tacy, znani jako aktowie, czyli czciciele akti-tattvy, s zawsze zazdroni o Vaisnavw. Poniewa rivasa Thakura by dobrze znanym i szanowanym Vaisnav w Navadvipie, Gopala Capala pragn umniejszy jego presti, cigajc go do platformy aktw. Dlatego umieci przed drzwiami rivasa Thakury rne parafernalia do wielbienia Bhavani, ony Pana ivy, takie jak czerwony kwiat, li drzewa bananowego, naczynie z winem i czerwonaw past sandaow. Kiedy rano rivasa Thakura ujrza te wszystkie parafernalia przed swymi drzwiami, przywoa wszystkich szanowanych dentelmenw z ssiedztwa i pokaza im, e w nocy

106

wielbi Bhavani. Bardzo zasmuceni, dentelmeni ci przywoali zamiatacza, aby posprzta to miejsce i oczyci je poprzez skropienie wod i ajnem krowim. O tym wydarzeniu dotyczcym Gopala Capali nie ma wzmianki w Caitanya-bhagavata. Adi 17.39 Na grnej czci licia drzewa bananowego umieci takie parafernalia kultu jak oda-phula, kurkuma, cynober, czerwone drzewo sandaowe i ry. Adi 17.40 Obok nich umieci naczynie z winem, i gdy rano rivasa Thakura otworzy drzwi, ujrza te parafernalia. Adi 17.41 rivasa Thakura przywoa wszystkich szanowanych dentelmenw z ssiedztwa i umiechajc si zwrci si do nich w ten sposb.

Adi 17.42 "Panowie, kadej nocy wielbi bogini Bhavani. Poniewa widzicie tutaj parafernalia do tego wielbienia, teraz wszyscy szanowani bramini i czonkowie wyszych kast moecie zrozumie moj pozycj." Adi 17.42 Znaczenie: Wedug systemu wedyjskiego istniej cztery kasty: bramini ksatriyowie, vaiyowie i udrowie - a poniej nich s pancama, ktrzy s nisi od udrw. Kasty wysze - bramini, ksatriyowie, a nawet vaiyowie - znani byli jako brahmana-sajjana. Szczeglnie bramini byli znani jako sajjana, czyli szanowani dentelmeni przewodzcy caemu spoeczestwu. Kiedy w wiosce istniay jakie spory, ludzie udawali si do tych szanowanych braminw, aby je rozstrzygnli. Teraz bardzo trudno jest spotka takich braminw i sajjana, i wskutek tego w kadej wiosce i miecie istnieje rozam i tak nigdzie nie ma spokoju i szczcia. Aby przywrci do ycia cywilizacj o penej kulturze, na caym wiecie musi zosta wprowadzony naukowy podzia spoeczestwa na braminw, ksatriyw, vaiyw i udrw. Dopki niektrzy ludzie nie zostan wyszkoleni na braminw, w ludzkim spoeczestwie nie bdzie mg zapanowa spokj. Adi 17.43 Wwczas wszyscy zgromadzeni tam dentelmeni wykrzyknli: "Co to jest? Co to ma znaczy? Kto dopuci si takich niegodziwych czynw? Kto jest tym grzesznym czowiekiem?" Adi 17.44 Przywoali zamiatacza [hadi], ktry daleko odrzuci wszystkie skadniki kultu i oczyci to miejsce zacierajc je mieszanin wody i ajna krowiego. Adi 17.44 Znaczenie: Ludzie w spoeczestwie wedyjskim, ktrzy angauj si w publiczne czynnoci sanitarne, takie jak zbieranie odchodw i zamiatanie ulicy, zwani s hadi. Czasami s oni niedotykalni, szczeglnie, gdy wykonuj swj zawd, jednake tacy hadi rwnie maj prawo, sta si bhaktami. Ustanawia to ri Bhagavad-gita, gdzie Pan oznajmia: mam hi partha vyaparitya ye 'pi syuh papa-yonayah striyo vaiyas tatha udras te 'pi yanti param gatim "O synu Prthy, ci ktrzy we Mnie przyjmuj schronienie, to nawet bdc niszego rodu, kobietami, vaiyami [kupcami] i udrami [robotnikami] - najwyszego dostpuj przeznaczenia." (Bg. 9.32) W Indii jest wielu niedotykalnych spord niszej kasty, lecz wedug zasad Vaisnava, kadego zaprasza si do przyjcia tego ruchu wiadomoci Krsny na duchowej platformie ycia i w ten sposb uwolnienia si od kopotu. Rwno czy braterstwo na platformie materialnej nie jest rzecz moliw. Kiedy Pan Caitanya oznajmia, trnad api sunicena taror iva sahisnuna, daje do zrozumienia, e naley wznie si ponad materialn koncepcj ycia. Kiedy kto cakowicie rozumie, e nie jest ciaem materialnym, lecz dusz, jest pokorniejszy nawet od czowieka niszych kast, poniewa jest zaawansowany duchowo. Taka pokora, kiedy kto uwaa siebie za niszego od trawy, nazywana jest sunicatva, a bycie bardziej tolerancyjnym od drzewa nazywane jest sahisnutva, wyrozumiaoci. Usytuowanie w subie oddania i nie dbanie o materialn koncepcj ycia jest zwane amanitva, obojtnoci wobec materialnego szacunku; jednake bhakta tak usytuowany nazywany jest manada, gdy bez wahania gotw jest oddawa szacunek innym. Mahatma Gandhi rozpocz ruch hari-jana, aby oczyci niedotykalnych, lecz nie odnis sukcesu, poniewa sdzi, e hari-jana, czyli osobistym towarzyszem Pana, mona sta si dziki jakiej materialnej zmianie. Nie jest to moliwe. Dopki kto w peni nie zrealizuje, e nie jest ciaem, lecz dusz, to nie ma kwestii zostania hari-jana. Ci, ktrzy nie podaj ladami Pana Caitanyi Mahaprabhu i Jego sukcesji uczniw, nie s w stanie rozrnia pomidzy materi i duchem i dlatego wszystkie ich idee s jedynie mieszank problemw. S oni prawdziwie zagubieni w oszaamiajcej sieci Mayadevi. Adi 17.45 Po trzech dniach Gopala Capal zaatakowa trd i z ran na caym jego ciele sczya si krew. Adi 17.46 Bezustannie pokryty zarazkami i insektami gryzcymi cae jego ciao, Gopala Capala cierpia bl nie do zniesienia. Cae jego ciao pono w mkach. Adi 17.47 Poniewa trd jest chorob zakan, Gopala Capala opuci wiosk, aby siedzie pod drzewem na brzegu Gangesu. Pewnego dnia jednake ujrza przechodzcego Caitany Mahaprabhu i przemwi do Niego w ten sposb.

Adi 17.48 "Mj drogi siostrzecze, w koligacjach wioskowych jestem Twym wujem. Prosz, spjrz, jak bardzo cierpi z powodu ataku trdu. Adi 17.49 "Jako inkarnacja Boga, wyzwalasz tak wiele upadych dusz. Ja rwnie jestem wielce nieszczliw upad dusz. Bd miosierny i askawie wyzwl mnie."

107

Adi 17.49 Znaczenie: Wyglda na to, e chocia Gopala Capala by grzesznikiem, gadu i popenia obrazy, niemniej jednak cechowaa go prostota. Tote wierzy w to, e Caitanya Mahaprabhu by inkarnacj Najwyszej Osoby Boga, ktry zstpi, aby wyzwoli wszystkie upade dusze. Dlatego, szukajc miosierdzia Pana, baga o wasne wyzwolenie. Nie wiedzia jednake, e wyzwolenie upadych nie polega na leczeniu ich cielesnych chorb, chocia rwnie faktem jest to, e kiedy czowiek zostaje wyzwolony z materialnych side, automatycznie leczone s rwnie jego cielesne choroby. Gopala Capala pragn po prostu uwolnienia od cielesnego cierpienia spowodowanego trdem, lecz ri Caitanya, chocia przyj jego szczer prob, pragn poinformowa go o prawdziwej przyczynie cierpienia. Adi 17.50 Syszc to, Caitanya Mahaprabhu zdawa si by wielce rozgniewany i w tym gniewnym nastroju skarci go tymi sowami. Adi 17.51 "O grzeszniku, zazdrosny o czystych bhaktw, nie wyzwol ci! Spowoduj raczej, e te zarazki bd zeray ci przez wiele milionw lat. Adi 17.51 Znaczenie: Powinnimy zauway tutaj, e wszystkie nasze cierpienia w tym materialnym wiecie, szczeglnie od choroby, spowodowane s naszymi przeszymi grzesznymi czynami. A spord wszystkich grzesznych czynw za szczeglnie srogie uwaane s te, ktre s skierowane przeciwko czystemu bhakcie z powodu czystej zazdroci. ri Caitanya Mahaprabhu pragn, aby Gopala Capala zrozumia przyczyn swego cierpienia. Kada osoba, ktra niepokoi czystego bhakt szerzcego wite imi Pana, z pewnoci zostaje ukarana jak Gopala Capala. Taka jest nauka ri Caitanyi Mahaprabhu. Jak si o tym przekonamy, osoba obraajca czystego bhakt nigdy nie jest w stanie zadowoli Caitanyi Mahaprabhu, chyba e szczerze auje za sw obraz i naprawia j. Adi 17.52 "Stworzye pozory, e rivasa Thakura wielbi bogini Bhavani. Za sam t obraz upadniesz w piekielne ycie na okres dziesiciu milionw ywotw. Adi 17.52 Znaczenie: Jest wielu zwolennikw Tantr, ktrzy praktykuj czarn magi wielbienia bogini Bhavani w krematorium, jako e pragn je miso i pi wino. Tacy gupcy rwnie uwaaj, e ta bhavani-puja jest tak dobra jak wielbienie Pana Krsny w subie oddania. Tutaj jednake Pan Caitanya Mahaprabhu potpia te odraajce czynnoci tantryczne, jakie speniaj tzw. svami i yogini. Oznajmia On, e spenianie takiej bhavani-pujy w celu picia wina i jedzenia misa szybko powoduje upadek w piekielne ycie. Piekielna jest ju sama metoda kultu, a zatem rwnie piekielne i nic wicej, musz by jej rezultaty. Wielu otrw mwi, e bez wzgldu na to, jak drog przyjmiemy, ostatecznie osigniemy Brahmana. Jednake z wersetu tego dowiadujemy si, jak osoby takie osigaj Brahmana. Brahman rozprzestrzenia si wszdzie, lecz docenienie Brahmana w rnych przedmiotach prowadzi do rnych rezultatw. W Bhagavad-gicie Pan mwi, ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham: "Kadego z nich - kiedy podporzdkowuje si Mnie - nagradzam odpowiednio." (Bg. 4.11) Mayavadi z pewnoci realizuj Brahmana w pewnych aspektach, lecz realizacja Brahmana w aspekcie wina, kobiet i misa nie jest t sam realizacj Brahmana, ktr osigaj bhaktowie poprzez intonowanie, taczenie i jedzenie prasada. Filozofowie Mayavadi, wyksztaceni w nieistotnej wiedzy, uwaaj, e wszelkiego rodzaju realizacje Brahmana s jednym i tym samym i nie bior pod uwag rnorodnoci. Lecz chocia Krsna jest wszdzie, dziki Swej niepojtej mocy jednoczenie nie jest wszdzie. Tak wic realizacja Brahmana w kulcie tantrycznym nie jest t sam realizacj Brahmana, ktr osigaj czyci bhaktowie. Dopki kto nie osiga szczytu realizacji Brahmana, wiadomoci Krsny, podlega karze. Wszyscy ludzie za wyjtkiem wiadomych Krsny bhaktw s do pewnego stopnia pasandi, czyli demonami, i wskutek tego podlegaj karze Najwyszego Pana, Osoby Boga, jak to oznajmiono poniej. Adi 17.53 "Pojawiem si w tej inkarnacji, aby zabi demony [pasandi], a po zabiciu ich naucza kultu suby oddania." Adi 17.53 Znaczenie: Misja Pana Caitanyi jest taka sama jak misja Pana Krsny, jak mwi o niej Bhagavad-gita: yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srjamy aham paritranaya sadhunam vinaaya ca duskrtam dharma-samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge "Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamieraj praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna szerzy si bezbono - wtedy zstpuj osobicie. Po to, aby wyzwoli pobonych i unicestwi niegodziwcw, jak rwnie dla odnowienia zasad religii, Ja Sam przychodz w kadym milenium." (Bg. 4.7-8) Jak wyjaniono tutaj, prawdziwym celem inkarnacji Boga jest zabijanie ateistw i utrzymywanie bhaktw. Nie mwi On, jak tak wiele inkarnacji otrw, e tak ateici, jak i bhaktowie s na tej samej platformie. ri Caitanya Mahaprabhu czy Pan ri Krsna, prawdziwa Osoba Boga, nie gosi takiej idei. Ateici podlegaj karze, podczas gdy bhaktowie powinni by chronieni. Misj wszystkich avatarw, czyli inkarnacji, jest utrzymanie tej zasady. Zatem inkarnacj naley rozpoznawa po Jego czynach, a nie dziki powszechnemu gosowaniu czy wytworom umysu. W trakcie Swego nauczania, ri Caitanya Mahaprabhu chroni bhaktw i zabi wiele demonw. Szczeglnie zaznaczy, e najwikszymi demonami s filozofowie Mayavadi. Dlatego ostrzeg wszystkich innych, by nie suchali filozofii Mayavada. Mayavadi-bhasya unile haya sarvanaa: przez samo suchanie interpretacji astr Mayavadi jest si potpionym (Cc. Madhya 6.169). Adi 17.54 Powiedziawszy to, Pan odszed i wykpa si w Gangesie, a ten grzeszny czowiek nie porzuci swego ycia, lecz cierpia dalej.

108

Adi 17.54 Znaczenie: Wyglda na to, e osoba, ktra obraa Vaisnav, nie przestaje cierpie i nie porzuca swego ycia. Sami bylimy wiadkami, jak wielki vaisnava-aparadhi bezustannie tak bardzo cierpi, e nie jest w stanie si porusza, jednake nie umiera. Adi 17.55-56 Kiedy po przyjciu wyrzeczonego porzdku ycia ri Caitanya uda si do Jagannatha Puri, a nastpnie powrci do wioski Kuliya, wwczas ten grzeszny czowiek przyj schronienie u lotosowych stp Pana. Bdc askawym dla niego, Pan udzieli ma nauk dla jego korzyci. Adi 17.55-56 Znaczenie: W swej Anubhasyi rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zamieci nastpujc uwag dotyczc wioski Kuliya. Wioska oryginalnie znana jako Kuliya rozwina si w miasto obecnie znane jako Navadvipa. W rnych autoryzowanych ksikach, takich jak Bhakti-ratnakara, Caitanya-carita-mahakavya, Caitanya-candrodaya-nataka i Caitanya-bhagavata znajduje si wzmianka, e wioska Kuliya pooona jest po zachodniej stronie Gangesu. Nawet dzisiaj, na terenie znanym jako Koladvipa, znajduje si miejsce znane jako kuliara ganja i miejsce znane jako kuliara daha, ktre znajduj si w obrbie obecnego miasta Navadvipy. W czasach Pana Caitanyi Mahaprabhu po zachodniej stronie Gangesu znajdoway si dwie wioski, zwane Kuliya i Pahadapura, i obie naleay do terenu Bahiradvipy. W tamtych czasach Navadvip byo miejsce pooone po wschodniej stronie Gangesu znane obecnie jako Antardvipa. W ri Mayapur miejsce to nadal znane jest jako Dvipera Matha. Inne miejsce o nazwie Kuliya znajduje si w pobliu Kancadapada, lecz nie jest to ta sama Kuliya, o ktrej wspomniano tutaj. Nie moe by ono przyjte za aparadha-bhanjanera pata, czyli miejsce, w ktrym wybaczono obraz, gdy to zdarzyo si w wyej wspomnianej Kuliyi na zachodnim brzegu Gangesu. Dla czystego interesu, wiele zazdrosnych osb sprzeciwia si odkryciu prawdziwego miejsca i czasami ogaszaj miejsca nieautoryzowane za autoryzowane. Adi 17.57-58 Pan powiedzia: "Popenie obraz u lotosowych stp rivasa Thakury. Najpierw musisz uda si do niego i baga go o miosierdzie. Jeli pobogosawi ci on i nie popenisz takich grzechw ponownie, zostaniesz uwolniony od tych reakcji." Adi 17.59 Wwczas bramin Gopala Capala uda si do rivasa Thakury i przyj schronienie jego lotosowych stp, a dziki asce rivasa Thakury zosta uwolniony od wszelkich reakcji grzechu. Adi 17.60 Przyby rwnie inny bramin, aby zobaczy kirtan, lecz drzwi byy zamknite i nie mg wej do sali. Adi 17.61 Powrci do domu z nieszczliwym umysem, lecz nastpnego dnia spotka Pana Caitany na brzegu Gangesu i przemwi do Niego. Adi 17.62 Bramin ten by ekspertem w szorstkiej mowie i przeklinaniu innych. Tak wic przerwa sw wit ni i oznajmi: "Rzuc teraz na Ciebie kltw, gdy Twoje zachowanie wielce mnie zasmucio." Adi 17.63 Bramin ten przekl Pana: "Nie zaznasz adnego materialnego szczcia." Kiedy Pan usysza to, bardzo si uradowa. Adi 17.64 Wszyscy wierni, ktrzy suchaj o tej kltwie bramina rzuconej na Pana Caitany, zostaj uwolnieni od wszelkich bramiskich kltw. Adi 17.64 Znaczenie: Naley by mocno przekonanym o tym, e Pan, bdc transcendentalnym, nigdy nie podlega adnym kltwom czy bogosawiestwom. Jedynie zwyke ywe istoty podlegaj kltwom i karom Yamarajy. Jako Najwysza Osoba Boga, ri Caitanya Mahaprabhu jest ponad takimi karami i bogosawiestwami. Kiedy kto rozumie ten fakt z wiar i mioci, sam zostaje uwolniony od wszelkich kltw wypowiedzianych przez braminw czy kogokolwiek innego. O wydarzeniu tym nie wspomina Caitanya-bhagavata. Adi 17.65 Pan ri Caitanya Mahaprabhu pobogosawi Mukunda Datt kar i w ten sposb pokona wszystkie troski jego umysu. Adi 17.65 Znaczenie: Pewnego razu nie dopuszczono Mukunda Datty do towarzystwa ri Caitanyi Mahaprabhu, poniewa obcowa z impersonalistami Mayavadi. Kiedy Pan Caitanya zamanifestowa Sw maha-prakaa, przywoa wszystkich bhaktw i po kolei bogosawi ich, podczas gdy Mukunda sta na zewntrz pod drzwiami. Bhaktowie poinformowali Pana, e Mukunda Datta czeka na zewntrz, lecz Pan odpowiedzia: "Nieprdko bd zadowolony z Mukunda Datty, gdy wyjania on sub oddania wrd bhaktw, a nastpnie udaje si do Mayavadi, aby sucha od nich Yoga-vaistharamayany, ktra jest pena filozofii Mayavada. Z tego powodu jestem z niego bardzo niezadowolony." Stojc na zewntrz Mukunda Datta usysza, co powiedzia Pan i by niezmiernie zadowolony, e po pewnym czasie Pan bdzie z niego zadowolony, chocia w tym momencie by niezadowolony. Lecz kiedy Pan zrozumia, e Mukunda Datta mia zamiar na dobre porzuci towarzystwo Mayavadi, by zadowolony i przywoa Mukund, pragnc go zobaczy. W ten sposb wyzwoli go od towarzystwa Mayavadi i obdarzy towarzystwem czystych bhaktw. Adi 17.66 Pan Caitanya szanowa Advait Acary jak Swego mistrza duchowego, lecz takie zachowanie bardzo smucio Advait Acary Prabhu. Adi 17.67 Tote zacz kaprynie wyjania ciek filozoficznej spekulacji i rozgniewany Pan pozornie Go zlekceway.

109

Adi 17.68 Wwczas Advaita Acarya by bardzo zadowolony. Pan zrozumia to i by nieco zawstydzony, lecz ofiarowa Advaicie Acaryi Swe bogosawiestwo. Adi 17.68 Znaczenie: Advaita Acarya by uczniem Madhavendry Puri, mistrza duchowego Ivary Puri. Dlatego Ivara Puri, mistrz duchowy ri Caitanyi Mahaprabhu by bratem duchowym Advaity Acaryi. Wskutek tego ri Caitanya Mahaprabhu traktowa Advait Acary jak Swego mistrza duchowego, lecz ri Advaicie Acaryi nie podobao si to zachowanie Pana Caitanyi, gdy pragn by traktowany jako Jego wieczny suga. Aspiracj Advaity Prabhu byo bycie sug Pana, nie Jego mistrzem duchowym. Dlatego obmyli plan, jak narazi si Panu. Zacz wyjania ciek filozoficznej spekulacji wrd pewnych nieszczliwych Mayavadi, i gdy Pan Caitanya Mahaprabhu usysza o tym, uda si tam i w bardzo gniewnym nastroju zacz bi Advait Acary. Wwczas, wielce zadowolony Advaita Acarya zacz taczy, mwic: "Spjrzcie, jak spenio si Moje pragnienie! Przez tak dugi czas Pan Caitanya Mahaprabhu zwyk traktowa Mnie z szacunkiem, lecz teraz lekceway Mnie. Jest to Moj nagrod. Jego uczucie dla Mnie jest tak wielkie, e pragn ocali Mnie z rk Mayavadi." Syszc to, Pan Caitanya Mahaprabhu by nieco zawstydzony, lecz by bardzo zadowolony z Advaity Acaryi. Adi 17.69 Murari Gupta by wielkim bhakt Pana Ramacandry. Kiedy Pan Caitanya usysza z jego ust chway Pana Ramacandry, napisa na jego czole "ramadasa" [wieczny suga Pana Ramacandry. Adi 17.70 Pewnego razu po kirtanie Pan Caitanya Mahaprabhu uda si do domu ridhary i pi wod z jego zniszczonego elaznego garnka. Nastpnie wszystkich bhaktw obdarzy bogosawiestwami odpowiednio do ich pragnie. Adi 17.70 Znaczenie: Po masowym nagara-sankirtanie na znak protestu przeciwko sdziemu Chand Kazi, Kazi zosta przemieniony w bhakt. Wwczas ri Caitanya Mahaprabhu powrci ze Sw grup sankirtanu do domu ridhary, a Chand Kazi pody za Nim. Wszyscy bhaktowie odpoczywali tam przez pewien czas i pili wod ze zniszczonego elaznego garnka ridhary. Pan przyj t wod, poniewa garnek nalea do bhakty. Nastpnie Chand Kazi powrci do domu. Miejsce, gdzie odpoczywali, nadal znajduje si w pnocno-wschodniej czci Mayapur i znane jest jako kirtana-virama-sthana, "miejsce odpoczynku grupy kirtanu." Adi 17.71 Po tym wydarzeniu Pan pobogosawi Haridasa Thakur i uniewani obraz Swej matki w domu Advaity Acaryi. Adi 17.71 Znaczenie: W dzie maha-prakaa Pan Caitanya Mahaprabhu obj Haridasa Thakur i poinformowa go, e nie by nikim innym jak inkarnacj Prahlady Maharajy. Kiedy Vivarupa przyj sannyas, acimata mylaa, e namwi Go do tego Advaita Acarya. Dlatego winia Go za to, co byo obraz u lotosowych stp Advaity Acaryi. Pniej Pan Caitanya nakoni Sw matk, aby przyja py z lotosowych stp Advaity Acaryi i w ten sposb uniewaniona zostaa jej vaisnavaaparadha. Adi 17.72 Pewnego razu Pan wyjania bhaktom chway witego imienia, lecz pewni zwykli studenci, ktrzy Go syszeli, stworzyli sw wasn interpretacj. Adi 17.73 Kiedy pewien student zinterpretowa chway witego imienia jako przesadzon modlitw, ri Caitanya Mahaprabhu, wielce nieszczliwy, ostrzeg wszystkich, aby od tego czasu nie ogldali twarzy tych studentw. Adi 17.73 Znaczenie: Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu wyjania chway transcendentalnej mocy witego imienia Pana, maha-mantry Hare Krsna, jeden nieszczliwy student powiedzia, e taka gloryfikacja witego imienia w astrach bya przesad, by nakoni ludzi do przyjcia go. W ten sposb student zinterpretowa chway witego imienia. To nazywane jest artha-vada i jest jedn z obraz u lotosowych stp witego imienia Pana. Jest wiele rodzajw obraz, ale obraza znana jako nama-aparadha, obraza u lotosowych stp witego imienia, jest niezwykle niebezpieczna. Dlatego Pan ostrzeg kadego, aby nie ogldali twarzy bluniercy. Sam te wykpa si w Gangesie w caym Swym ubraniu, aby nauczy wszystkich, by wystrzegali si takiej nama-aparadha. wite imi jest tosame z Najwysz Osob Boga. Nie ma rnicy pomidzy Osob Boga a Jego witym imieniem. Na tym polega absolutna pozycja Najwyszej Osoby Boga. Dlatego ten, kto rozrnia pomidzy Panem a Jego witym imieniem, jest zwany pasandi, czyli niewierzcym, ateistycznym demonem. Wysawianie witego imienia Pana jest wysawianiem Najwyszej Osoby Boga. Nigdy nie naley usiowa czyni rnicy pomidzy Panem a Jego witym imieniem czy interpretowa chwa witego imienia, traktujc je jako zwyk przesad. Adi 17.74 Nawet nie zmieniajc Swych szat, Pan Caitanya wykpa si w Gangesie razem ze Swymi towarzyszami. I tam wyjani chway suby oddania.

Adi 17.75 Krsny, Najwyszego Pana, nie mona zadowoli podajc ciekami spekulatywnej wiedzy filozoficznej, dziaania karmicznego czy yogi mistycznej w celu kontrolowania zmysw. Panu sprawia przyjemno jedynie czysta mio w oddaniu dla Krsny. Adi 17.76 [Najwysza Osoba Boga, Krsna, powiedzia:] "Mj drogi Uddhavo ani przez astanga-yog [mistyczny system yogi majcy na celu kontrolowanie zmysw], ani przez bezosobowy monizm czy analityczne studia o Absolutnej Prawdzie, ani te poprzez studia nad Vedami czy przez praktyk wyrzecze, ani poprzez dobroczynno czy poprzez przyjcie sannyasy nie mona zadowoli Mnie tak bardzo, jak dziki rozwiniciu czystej suby oddania dla Mnie." Adi 17.76 Znaczenie: Karmici, jnani, yogini, tapasvi i studenci literatury wedyjskiej, ktrzy nie s wiadomi Krsny, jedynie trudz si na darmo i nie otrzymuj ostatecznej korzyci, poniewa nie maj jasnej wiedzy o Najwyszej Osobie Boga. Ani

110

te nie maj wiary, e mona zbliy si do Niego poprzez penienie suby oddania, chocia suba taka jest wielokrotnie podkrelana wszdzie, jak w tym wersecie ze rimad-Bhagavatam (11.14.20). Bhagavad-gita rwnie oznajmia, bhaktya mam abhijanati yavan ya casmi tattvatah: "Najwysz Osob takim jakim jest mona zrozumie jedynie poprzez sub oddania." (Bg. 18.55) Jeli kto naprawd pragnie zrozumie Najwysz Osob, musi podj ciek suby oddania i nie trwoni czasu na bezuyteczne filozoficzne spekulacje, dziaalno karmiczn, praktyk yogi mistycznej czy srogie wyrzeczenia i pokuty. W innym miejscu w Bhagavad-gicie (12.5) Pan stwierdza, kleo 'dhikataras tesam avyaktasaktacetasam: "Postp jest bardzo trudny dla tych, ktrych umysy przywizane s do niezamanifestowanej, bezosobowej cechy Najwyszego." Ludzie, ktrzy s przywizani do bezosobowej cechy Pana, musz cierpie wiele trudw, niemniej jednak nie s w stanie zrozumie Absolutnej Prawdy. Jak wyjaniono w rimad-Bhagavatam (1.2.11), brahmeti paramatmeti bhagavan iti abdyate. Dopki nie zrozumie si Najwyszej Osoby Boga, oryginalnego rda zarwno Brahmana, jak i Paramatmy, nadal pozostaje si w ciemnoci, jeli chodzi o znajomo Absolutnej Prawdy. Adi 17.77 Nastpnie Pan Caitanya pochwali Murari Gupt mwic: "Zadowolie Pana Krsn." Syszc to Murari Gupta zacytowa werset ze rimad-Bhagavatam:

Adi 17.78 "Poniewa jestem ubogim, grzesznym brahma-bandhu, nie posiadajcym kwalifikacji bramiskich, chocia narodzonym w rodzinie bramina, a Ty, Panie Krsno, jeste schronieniem bogini szczcia, Ty obje mnie Swymi ramionami. Jakie to wspaniae, mj drogi Panie Krsno." Adi 17.78 Znaczenie: Jest to werset ze rimad-Bhagavatam (10.81.16) wypowiedziany przez Sudama Vipr w obecnoci Pana ri Krsny. Ten i poprzedni werset zacytowany ze rimad-Bhagavatam wyranie oznajmia, e chocia Krsna jest tak wielki, e nikt nie moe Go zadowoli, przejawia Sw wielko w taki sposb, e Sam jest zadowalany nawet przez osob, ktra z tak wielu punktw widzenia jest pozbawiona kwalifikacji: Sudama Vipra narodzi si w rodzinie braminw i by on uczonym oraz przyjacielem szkolnym Krsny, jednake Sam uwaa siebie za niegodnego, aby by nazywanym braminem w cisym tego sowa znaczeniu. Nazywa siebie brahma-bandhu, co oznacza, "ten, kto narodzi si w rodzinie bramina, lecz nie posiada kwalifikacji bramiskich". Jednake, z powodu Swego wielkiego szacunku dla braminw, Krsna obj Sudama Vipr, chocia nie by on zwykym braminem, lecz brahma-bandhu, czyli przyjacielem rodziny bramiskiej. Murari Gupta nie mg by nazywany nawet brahma-bandhu, poniewa narodzi si w rodzinie vaidya i wedug struktury spoecznej by wskutek tego uwaany za udr. Lecz Krsna obdarzy szczegln ask Murari Gupt, poniewa by on ukochanym bhakt Pana, jak oznajmi to ri Caitanya Mahaprabhu. W Swej szczegowej dyskusji na ten temat ri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura stwierdza, e adna kwalifikacja z tego materialnego wiata nie moe zadowoli Najwyszej Osoby Boga Krsny, jednake wszystko staje si sukcesem jedynie poprzez rozwj suby oddania dla Pana. Czonkowie Midzynarodowego Towarzystwa wiadomoci Krsny nie mog nawet nazwa siebie brahma-bandhu. Dlatego naszym jedynym sposobem zadowolenia Krsny jest przestrzeganie nakazw Pana ri Caitanyi Mahaprabhu, ktry mwi: yare dekha, tare kaha 'krsna'-upadea amara ajnaya guru hana tara' ei dea "Kogokolwiek spotkasz, przeka mu nauki Krsny. W ten sposb, z Mego polecenia, zosta mistrzem duchowym i wyzwl ludzi tego kraju." (Cc. Madhya 7.128) Po prostu starajc si wykonywa polecenia ri Caitanyi Mahaprabhu, mwimy ludziom wiata o Bhagavad-gicie Takiej Jak Jest. Dziki temu osigniemy kwalifikacje, aby zadowoli Najwysz Osob Boga, Krsn. Adi 17.79 Pewnego dnia Pan spenia sankirtan ze wszystkimi Swoimi bhaktami, a kiedy byli bardzo zmczeni, usiedli. Adi 17.80 Wwczas Pan zasadzi na podwrku pestk mango, ktra natychmiast zakiekowaa i zacza rosn w drzewo. Adi 17.81 Drzewo roso na oczach ludzi, noszc w peni dojrzae owoce. Tote wszyscy byli zdumieni. Adi 17.82 Pan zerwa okoo dwustu owocw i po umyciu ich ofiarowa je do spoycia Panu Krsnie. Adi 17.83 Owoce byy cae czerwone i te, nie miay pestki wewntrz ani skrki na zewntrz i zjedzenie jednego takiego owocu napeniao brzuch czowieka. Adi 17.83 Znaczenie: W Indii mango uwaane jest za najlepsze, kiedy jest czerwone i te, i jego pestka jest bardzo maa, a skrka bardzo cienka. I jest ono tak smaczne, e jeli kto zjada jeden owoc, jest usatysfakcjonowany. Mango uwaane jest za krla wszystkich owocw. Adi 17.84 Widzc zalety mango, Pan by bardzo zadowolony i najpierw posili si Sam, a nastpnie nakarmi wszystkich pozostaych bhaktw. Adi 17.85 Owoce nie miay pestek ani skrki. Pene byy nektariaskiego soku i tak sodkie, e zjedzenie jedynie jednego owocu cakowicie zadowalao czowieka. Adi 17.86 W ten sposb kadego dnia, przez dwanacie miesicy w roku, na drzewie tym rosy owoce i ku wielkiemu zadowoleniu Pana, zwykli spoywa je Vaisnavowie.

111

Adi 17.87 S to poufne rozrywki syna aci. Poza bhaktami, nikt nie wie o tym wydarzeniu. Adi 17.87 Znaczenie: Niebhaktowie nie mog uwierzy w to wydarzenie, jednake, miejsce, gdzie roso to drzewo, nadal istnieje w Mayapur. Nazywane jest ono Amra-ghatta albo Amra-ghata. Adi 17.88 W ten sposb Pan kadego dnia spenia sankirtan i pod koniec sankirtanu, kadego dnia przez dwanacie miesicy odbywa si festiwal jedzenia mango.

Adi 17.88 Znaczenie: Z zasady Pan Caitanya Mahaprabhu rozdziela prasada pod koniec kirtanw. Podobnie, po spenieniu kirtanu rwnie czonkowie ruchu wiadomoci Krsny musz rozdziela prasada wrd ludzi. Adi 17.89 Gdy pewnego razu Caitanya Mahaprabhu spenia kirtan, na niebie zgromadziy si chmury, lecz Pan, Sw wol, powstrzyma je od wylewania deszczu. Adi 17.89 Znaczenie: W zwizku z tym rila Bhaktivinoda Thakura mwi, e gdy pewnego razu Pan Caitanya spenia sankirtan w nieduej odlegoci od wioski, nad gowami pojawiy si chmury. Z najwyszej woli Pana chmury zostay poproszone o rozejcie si, co te uczyniy. Z powodu tego wydarzenia miejsce to nadal znane jest jako meghera cara. Poniewa obecnie zmieni si bieg Gangesu, to wioska zwana Belapukhuriya, ktra poprzednio znajdowaa si w innym miejscu, zwanym Taranavasa, teraz znana jest jako meghera cara. Madhya-khanda z Caitanya-mangala rwnie relacjonuje, e gdy pod koniec pewnego dnia na niebie zgromadziy si wieczorne chmury i zaczy gronie grzmie, wszyscy Vaisnavowie napenili si strachem. Lecz Pan wzi karatale w Swe rce i osobicie zacz intonowa mantr Hare Krsna, patrzc w niebo, jak gdyby kierujc pbogami na wyszych planetach. W ten sposb chmury rozeszy si, a kiedy niebo rozjanio si, tak e widoczny by wschodzcy ksiyc, Pan zacz taczy szczliwie ze Swymi radosnymi i zadowolonymi bhaktami. Adi 17.90 Pewnego dnia Pan poleci rivasa Thakurze, aby czyta Brhat-sahasra-nama [tysic imion Pana Visnu], gdy pragn je wwczas usysze. Adi 17.91 Kiedy czyta te tysic imion Pana, w odpowiednim czasie pojawio si imi Pana Nrsimhy. Gdy Caitanya Mahaprabhu usysza je, cakowicie pogry si w mylach. Adi 17.91 Znaczenie: Caitanya-mangala, Madhya-khanda, opisuje to wydarzenie w ten sposb. rivasa Pandita spenia ceremoni raddha dla swego ojca i, jak to byo w zwyczaju, sucha tysica imion Pana Visnu. Wwczas pojawi si tam Gaurahari (Pan Caitanya) i rwnie z pen satysfakcj zacz sucha tysica imion Visnu. Kiedy usysza wite imi Pana Nrsimhy, pogry si w mylach i rozgniewa si tak, jak Nrsimha Prabhu w Swym gniewnym nastroju. Jego oczy poczerwieniay, Jego wosy zjeyy si, a wszystkie czci Jego ciaa dray i wyda On grzmicy dwik. Nagle podnis maczug i ludzie zatrwoyli si wielce, mylc: "Nie wiemy, jak obraz teraz popenilimy!" Lecz wwczas ri Caitanya Mahaprabhu uporzdkowa myli i usiad na Swym miejscu. Adi 17.92 W nastroju Pana Nrsimhadevy, Pan Caitanya bieg ulicami miasta, dzierc w rku maczug, gotw zabi wszystkich ateistw.

Adi 17.93 Widzc Go niepohamowanym w ekstazie Pana Nrsimhy, ludzie opuszczali ulice i rozbiegali si na wszystkie strony, obawiajc si Jego gniewu. Adi 17.94 Widzc tak przestraszonych ludzi, Pan powrci do zewntrznej wiadomoci i wrci do domu rivasa Thakury, porzucajc maczug. Adi 17.95 Pan posmutnia i powiedzia rivasa Thakurze: "Kiedy przyjem nastrj Pana Nrsimhadevy, ludzie byli bardzo przestraszeni. Dlatego porzuciem ten nastrj, poniewa wywoywanie strachu wrd ludzi jest obraz."

Adi 17.96 rivasa Thakura odpowiedzia: "Kady, kto przyjmuje Twe wite imi, unicestwia dziesi milionw swych obraz. Adi 17.97 "Pojawiajc si jako Nrsimhadeva, nie popenie adnej obrazy. Raczej kady, kto ujrza Ci w tym nastroju, zosta wyzwolony z niewoli egzystencji materialnej." Adi 17.98 Powiedziawszy to rivasa Thakura wielbi Pana, wielce zadowalajc Go w ten sposb, a nastpnie Pan powrci do domu. Adi 17.99 Innego dnia do domu Pana Caitanyi przyby wielki bhakta Pana ivy, opiewajcy cechy Pana ivy, i zacz taczy na podwrku Pana i gra na swym damaru [instrumencie muzycznym]. Adi 17.100 Wwczas Pan Caitanya, przyjmujc nastrj Pana ivy, wspi si na ramiona tego czowieka i w ten sposb obaj taczyli przez dugi czas. Adi 17.100 Znaczenie: Pan Caitanya Mahaprabhu przyj nastrj Pana ivy, gdy jest On rwnie iv. Wedug filozofii acintya-bhedabheda-tattva Pan iva nie jest rny od Pana Visnu, lecz mimo to Pan iva nie jest Panem Visnu, tak jak jogurt nie jest niczym innym ni mlekiem, a mimo to nie jest mlekiem. Pijc jogurt nie mona otrzyma korzyci, jakie otrzymuje

112

si z picia mleka. Podobnie, zbawienia nie mona osign dziki wielbieniu Pana ivy. Jeli kto pragnie zbawienia, musi wielbi Pana Visnu. Potwierdza to Bhagavad-gita (9.4). Mat-sthani sarva-bhutani na caham tesv avasthitah: wszystko spoczywa na Panu, gdy wszystko jest Jego potencjaln energi, jednake On nie jest wszdzie. Przyjcie nastroju Pana ivy przez Pana Caitany nie jest niczym niezwykym, lecz nie naley wskutek tego myle, e poprzez wielbienie Pana ivy wielbi si Pana Caitany. To byby bd. Adi 17.101 Innego dnia do domu Pana przyby wdrowny ebrak, by prosi o jamun, lecz kiedy ujrza taczcego Pana, rwnie zacz taczy. Adi 17.102 Taczy razem z Panem, poniewa zosta pobogosawiony mioci do Krsny. W ten sposb unosi si w nastroju mioci do Boga. Adi 17.103 Innego dnia przyby astrolog, ktry rzekomo wiedzia wszystko - znajc przeszo, teraniejszo i przyszo. Tote ri Caitanya Mahaprabhu przyj go ofiarowujc mu wszelki szacunek i zada mu to pytanie. Adi 17.103 Znaczenie: Bramini na og zostawali astrologami, lekarzami Ayur-wedyjskimi, nauczycielami i kapanami. Chocia byli wysoce ksztaceni i szanowani, chodzili od drzwi do drzwi, by szerzy sw wiedz. Bramin najpierw udawa si do domu grhasthy, aby udzieli mu informacji dotyczcych obrzdw, ktre naleao spenia w okrelone tithi, czyli dni, lecz jeli w rodzinie panowaa choroba, czonkowie rodziny konsultowali si z braminem lekarzem i bramin ten udziela instrukcji i dawa lekarstwo. Poniewa bramini byli rwnie ekspertami w astrologii, ludzie czsto z ciekawoci dowiadywali si o swoj przeszo, teraniejszo i przyszo. Chocia bramin pojawi si w domu Pana Caitanyi jako ebrak, Pan Caitanya Mahaprabhu przyj go z wielkim szacunkiem, poniewa by on kwalifikowanym braminem, ktry doskonale zna nauk astrologii. Chocia bramini chodzili od drzwi do drzwi jak ebracy, przyjmowano ich z honorem i jako bardzo szanowanych goci. Taki by system w spoeczestwie hinduskim piset lat temu, za czasw Caitanyi Mahaprabhu. System ten panowa nawet sto lat temu; nawet pidziesit czy szedziesit lat temu, kiedy bylimy dziemi, bramini tacy odwiedzali grhasthw jak pokorni ebracy i ludzie czerpali wiele korzyci z ich aski. Najwiksz korzyci byo to, e grhastha mg zaoszczdzi wiele pienidzy, nie muszc wydawa ich na lekarzy, gdy poza tym, e bramin mg wyjani przeszo, teraniejszo i przyszo, na og mg on leczy rwnie wszelkiego rodzaju choroby po prostu udzielajc pewnych instrukcji i dajc lekarstwo. Nikt nie by pozbawiony korzyci, jakie mona byo uzyska od pierwszej klasy lekarza, astrologa i kapana. Wani czonkowie ISKCON-u powinni zwrci baczn uwag na nasz szko w Dallas, gdzie uczymy dzieci sanskrytu i angielskiego, aby stay si doskonaymi braminami. Jeli rzeczywicie zostan wyszkolone na doskonaych braminw, bd w stanie ocali spoeczestwo od hultai i brutali; w istocie, pod ochron kwalifikowanych braminw ludzie mog y szczliwie. Dlatego Bhagavad-gita (4.13) kadzie szczeglny nacisk na podzia spoeczestwa (catur-varnyam maya srstam guna-karmavibhagaah). Na nieszczcie niektrzy ludzie podaj si teraz za braminw jedynie w oparciu o narodziny, nie majc adnych kwalifikacji. Dlatego cae spoeczestwo jest w chaosie. Adi 17.104 Pan powiedzia: "Prosz, powiedz Mi, kim byem w poprzednim yciu. Prosz, powiedz Mi to na podstawie swych astrologicznych oblicze." Wysuchawszy sw Pana astrolog rozpocz swe obliczenia. Adi 17.104 Znaczenie: Dziki astrologii mona pozna przeszo, teraniejszo i przyszo. Wspczeni zachodni astronomowie nie maj wiedzy o przeszoci czy przyszoci, ani te nie s w stanie doskonale powiedzie czego o teraniejszoci. Tutaj jednake widzimy, e na polecenie ri Caitanyi Mahaprabhu astrolog rozpocz swe obliczenia. Nie byo to oszustwem; rzeczywicie wiedzia on jak dziki astrologii stwierdzi, jakie byo przesze ycie danej osoby. Nadal istniejcy traktat pod tytuem Bhrgu-samhita opisuje system, dziki ktremu kady moe dowiedzie si, kim by w swym przeszym yciu i kim bdzie w przyszoci. Bramini, ktrzy wdrowali od drzwi do drzwi jako ebracy, doskonale opanowali tak rozleg wiedz. Tak wic najwysza wiedza bya atwo osigalna nawet dla najwikszego biedaka w spoeczestwie. Najuboszy czowiek mg zapyta astrologa o sw przeszo, teraniejszo i przyszo, bez ukadw handlowych czy wygrowanych rachunkw. Bramin udostpnia mu wszelkie dobrodziejstwa swej wiedzy, nie proszc o wynagrodzenie, a ubogi czowiek w zamian ofiarowywa mu gar ryu czy cokolwiek posiada, aby go zadowoli. W doskonaym spoeczestwie ludzkim, doskonaa wiedza z jakiejkolwiek dziedziny - medycyny, astrologii, spraw duchowych itd. - osigalna jest nawet dla najuboszego czowieka, i nie trzeba martwi si o zapat. W obecnych czasach jednake nikt nie moe uzyska sprawiedliwoci, kuracji medycznej, pomocy astrologicznej czy owiecenia duchowego bez pienidzy, a poniewa ludzie na og s biedni, s pozbawieni korzyci tych wszystkich wielkich nauk. Adi 17.105 Dziki obliczeniom i medytacji, wszechwiedzcy astrolog ujrza wietliste ciao Pana, ktre jest miejscem spoczynku wszystkich nieograniczonych planet Vaikuntha. Adi 17.105 Znaczenie: Tutaj otrzymujemy pewn informacj o wiecie Vaikuntha, czyli wiecie duchowym. Vaikuntha oznacza "bez niepokoju". W wiecie materialnym kady jest peen niepokoju, lecz Bhagavad-gita opisuje inny wiat, gdzie nie ma adnego niepokoju: paras tasmat tu bhavo 'nyo 'vyakto 'vyaktat sanatanah yah sa sarvesu bhutesu nayatsu na vinayati "Jednak istnieje jeszcze inna niezamanifestowana natura - wieczna i transcendentalna w stosunku do tej zamanifestowanej i niezamanifestowanej materii. Jest ona najwysz i nigdy nie ulega unicestwieniu. Kiedy wszystko w tym wiecie ulega zagadzie, ta cz pozostaje niezmienn." (Bg. 8.20) Tak jak w wiecie materialnym znajduje si wiele planet, tak te s miliony planet w wiecie duchowym, ktre zwane s Vaikunthalokami. Wszystkie te Vaikunthaloki, czyli wysze planety, spoczywaj na blasku Najwyszej osoby Boga. Jak

113

oznajmia Brahma-samhita (yasya prabha prabhavato jagadanda-koti), wiato Brahmana emanujca z ciaa Najwyszego Pana stwarza niezliczone planety zarwno w wiecie duchowym, jak i materialnym; tak wic planety te s tworem Najwyszej Osoby Boga. Astrolog ujrza, e ri Caitanya Mahaprabhu jest t sam Osob Boga. Moemy wyobrazi sobie, jak bardzo by uczony, jednake podrowa od drzwi do drzwi jak zwyky ebrak, by przynie najwysz korzy ludzkiemu spoeczestwu. Adi 17.106 Widzc, e Pan Caitanya Mahaprabhu jest t sam Absolutn Prawd, Najwyszym Brahmanem, Najwysz Osob Boga, astrolog zmiesza si. Adi 17.106 Znaczenie: Tutaj wyranie oznajmiono, e Prawda Absolutna, Najwyszy Brahman, jest ostatecznie Najwysz Osob Boga. Zatem osoba jest pocztkiem wszystkich rzeczy. Jak potwierdza Bhagavad-gita (10.8), mattah sarvam pravartate: wszystko rozpoczyna si od Najwyszej Osoby Boga. Najwyszy Pan jest najwysz yw istot. Zatem wszystko, co istnieje, czy to materia czy duch, jest jedynie emanacj z Najwyszej Osoby, czyli najwyszego ycia. Wspczesna teoria naukowa, e ycie pochodzi z materii, jest nonsensowna. Zarwno materia, jak i ycie bior swj pocztek z ycia. Na nieszczcie naukowcy nie znaj tego naukowego faktu; dryfuj w ciemnoci swej tzw. wiedzy. Adi 17.107 Zdumiony astrolog zamilk nie bdc w stanie wypowiedzie ani sowa. Lecz kiedy Pan ponownie zada mu Swe pytanie, odpowiedzia Mu w ten sposb. Adi 17.108 "Mj drogi Panie, w Swym poprzednim yciu bye schronieniem caego stworzenia, Najwysz Osob Boga, penym wszelkich bogactw. Adi 17.109 "Teraz jeste t sam Osob Boga, ktr bye w poprzednim yciu. Tw tosamoci jest niepojte wieczne szczcie." Adi 17.109 Znaczenie: Dziki mocy nauki astrologicznej mona nawet stwierdzi pozycj Najwyszej Osoby Boga. Wszystko naley rozpoznawa po symptomach. Najwysz Osob Boga rozpoznaje si po symptomach wspomnianych w astrach. Nie jest to tak, e kady moe zosta Bogiem bez dowodw astr. Adi 17.110 Kiedy astrolog mwi o Nim tak wzniole, ri Caitanya Mahaprabhu zatrzyma go i zacz si umiecha. Powiedzia: "Mj drogi panie, myl, e nie wiesz dokadnie, kim byem, gdy Ja wiem, e w poprzednim yciu byem pastuszkiem. Adi 17.111 "W ostatnim yciu narodziem si w rodzinie pasterza i chroniem cielta i krowy. Dziki tym pobonym czynom teraz zostaem synem bramina." Adi 17.111 Znaczenie: Pan Caitanya Mahaprabhu, najwyszy autorytet, wyranie oznajmia tutaj, e jedynie dziki trzymaniu krw i ich ochronie mona sta si pobonym. Na nieszczcie ludzie stali si teraz takimi otrami, e nie dbaj nawet o sowa autorytetu. Ludzie na og uwaaj pasterzy za niszych czonkw spoeczestwa, lecz tutaj Caitanya Mahaprabhu stwierdza, e s oni tak poboni, i w nastpnym yciu bd braminami. System kastowy ma szczeglny cel. Jeli bdziemy przestrzega tego naukowego systemu, spoeczestwo ludzkie otrzyma najwiksz korzy. Biorc pod uwag t instrukcj Pana, ludzie powinni suy krowom i cieltom i w zamian otrzymywa obfito mleka. W sueniu krowom i cieltom nie ma adnej straty, lecz wspczesne spoeczestwo ludzkie tak bardzo si zdegradowao, e zamiast chroni krowy i suy im, ludzie je zabijaj. Jak mog oczekiwa pokoju i pomylnoci w spoeczestwie ludzkim, gdy popeniaj takie grzeszne czyny? Nie jest to moliwe. Adi 17.112 Astrolog powiedzia: "To, co widziaem w medytacji, byo pene bogactw i dlatego byem oszoomiony. Adi 17.112 Znaczenie: Wyglda na to, e dziki astrologicznym obliczeniom astrolog nie tylko zna przeszo, teraniejszo i przyszo, lecz rwnie by wielkim medytatorem. Dlatego by wielkim bhakt i mg zobaczy, e Pan Caitanya Mahaprabhu jest t sam osob co Krsna. Zastanawia si jednake, czy Krsna i ri Caitanya Mahaprabhu byli rzeczywicie t sam osob. Adi 17.113 "Jestem pewien, e Twa forma i forma, ktr ujrzaem w medytacji, jest jedn i t sam. Jeli widz jakkolwiek rnic, to jest to dziaanie Twej zudnej energii." Adi 17.113 Znaczenie: ri-krsna-caitanya radha-krsna nahe anya: w wizji doskonaego bhakty, Pan Caitanya Mahaprabhu jest kombinacj Radhy i Krsny. Kto widzi Pana Caitany jako rnego od Krsny, znajduje si pod wpywem zudnej energii Pana. Wyglda na to, e astrolog ju by zaawansowanym bhakt i kiedy przyby do Najwyszego Pana ri Caitanyi Mahaprabhu, osign doskona samorealizacj i mg zobaczy, e Najwysza Osoba Boga Krsna i ri Caitanya Mahaprabhu s jedn i t sam Najwysz Osob. Adi 17.114 Wszechwiedzcy astrolog doszed do wniosku: "Bez wzgldu na to, kim czy czym jeste, ofiarowuj Ci pene szacunku pokony!" Dziki Swemu bezprzyczynowemu miosierdziu, Pan obdarzy go mioci do Boga, w ten sposb wynagradzajc mu jego sub. Adi 17.114 Znaczenie: O tym wydarzeniu, gdy Pan Caitanya spotka wszechwiedzcego astrologa, nie wspomina Caitanyabhagavata, lecz nie moemy wskutek tego powiedzie, e nie miao ono miejsca. Wprost przeciwnie, musimy przyj stwierdzenia Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego, e w Caitanya-caritamrcie wspomina on o wszystkim, o czym nie byo wzmianki w Caitanya-bhagavata. Adi 17.115 Pewnego dnia Pan usiad w korytarzu wityni Visnu i zacz gono woa: "Przyniecie mid! Przyniecie mid!"

114

Adi 17.116 Rozumiejc ekstatyczny nastrj ri Caitanyi Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Gosani przynis w naczyniu wod z Gangesu jako symboliczny dar i postawi przed Nim. Adi 17.117 Po wypiciu tej wody Pan Caitanya wpad w ekstaz i zacz taczy. W ten sposb kady ujrza rozrywk przycignicia rzeki Yamuny. Adi 17.117 Znaczenie: Yamunakarsana-lila jest rozrywk przycignicia Yamuny. Pewnego dnia ri Baladeva pragn, aby rzeka Yamuna pojawia si przed Nim, a kiedy odmwia, wzi Swj pug i pragn wykopa kana, tak aby zmuszona bya pojawi si przed Nim. Poniewa ri Caitanya Mahaprabhu jest oryginaln form Baladevy, w Swej ekstazie poprosi wszystkich, by przynieli mid. W ten sposb wszyscy obecni tam bhaktowie ujrzeli yamunakarsana-lila. W tej lila Baladevie towarzyszyy Jego przyjaciki. Po napiciu si napoju miodowego zwanego Varuni, pragn wskoczy do Yamuny i popywa z dziewcztami. rimad-Bhagavatam (10.65.25-30, 33) oznajmia, e Pan Baladeva poprosi Yamun, aby przybliya si do Niego, a kiedy rzeka sprzeciwia si poleceniu Pana, rozgniewa si i pragn przycign j do Siebie Swym pugiem. Jednake Yamuna, bardzo obawiajc si gniewu Pana Balaramy, natychmiast zbliya si i podporzdkowaa si Mu, modlc si do Pana, Najwyszej Osoby Boga, i przyznajc si do winy. Wwczas wybaczono jej. Na tym polega yamunakarsana-lila. Wydarzenie to opisane jest rwnie w modlitwie Jayadevy Gosvamiego dotyczcej dziesiciu inkarnacji: vahasi vapusi viade vasanam jaladabham halahati-bhiti-milita-yamunabham keava dhrta-haladhara-rupa jaya jagadia hare Adi 17.118 Kiedy Pan, w Swej ekstazie Baladevy, porusza si, jak gdyby odurzony napojem, Advaita Acarya, gwny spord acaryw [acarya ekhara], ujrza Go w formie Balaramy. Adi 17.119 Vanamali Acarya ujrza zoty pug w rku Balaramy, a wszyscy bhaktowie zgromadzili si razem i zaczli taczy przepenieni ekstaz. Adi 17.120 W ten sposb taczyli bezustannie przez dwanacie godzin, a wieczorem wykpali si w Gangesie i nastpnie powrcili do swych domw. Adi 17.121 Pan poleci wszystkim mieszkacom Navadvipy intonowa mantr Hare Krsna i w kadym domu zaczto regularnie spenia sankirtan. Adi 17.122 [Wszyscy bhaktowie piewali t popularn pie razem z maha-mantr Hare Krsna.] "Haraye namah, krsna yadavaya namah/ gopala govinda rama ri-madhusudana." Adi 17.123 Kiedy w ten sposb rozpocz si ruch sankirtanu, nikt w Navadvipie nie sysza niczego innego poza dwikiem sw "Hari! Hari!" i uderze w mrdang oraz dwiku rcznych dzwoneczkw. Adi 17.123 Znaczenie: Midzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Krsny obecnie ma swoje wiatowe centrum w Navadvipie, Mayapur. Zarzdzajcy tym orodkiem powinni dba o to, by dwadziecia cztery godziny na dob odbywao si tam intonowanie witych imion maha-mantry Hare Krsna, razem z haraye namah, krsna yadavaya namah, gdy ta pie bya ulubion pieni ri Caitanyi Mahaprabhu. Lecz cay taki sankirtan musi by poprzedzony intonowaniem witych imion piciu tattv - ri-krsna-caitanya prabhu nityananda ri-advaita gadadhara rivasadi-gaura-bhakta-vrnda. My zwyklimy intonowa dwie mantry - ri-krsna-caitanya prabhu nityananda ri-advaita gadadhara rivasadi-gaura-bhaktavrnda i Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Po intonowaniu tych mantr mona doda, szczeglnie w Mayapur, dwie nastpne linijki - haraye namah, krsna yadavaya namah / gopala govinda rama ri-madhusudana. Intonowanie tych szeciu linijek powinno by speniane tak doskonale, aby nikt nie sysza adnych innych wibracji poza intonowaniem witych imion Pana. To uczyni orodek wszechdoskonaym duchowo. Adi 17.124 Syszc rozbrzmiewajce wibracje mantry Hare Krsna, miejscowi mahometanie, bardzo rozgniewani, poskaryli si Kaziemu. Adi 17.124 Znaczenie: Phaujadara, czyli administracyjny sdowy urzdnik miasta, zwany by kaji (Kazi). Jamidarowie (Zamindarowie), czyli waciciele ziemscy (mandalera) nakadali podatki na ziemi, lecz zachowanie prawa i porzdku oraz karanie przestpcw byo obowizkiem Kaziego. Zarwno Kazi, jak i waciciele ziemscy znajdowali si pod kontrol zarzdcy Bengalu, ktry w tym czasie by znany jako Suba-bangala. Okrgi Nadii, Islampury i Bagoyany podlegay Zamindarowi zwanemu Hari Hoda albo jego potomkowi o imieniu Krsnadasa Hoda. Powiedziane jest, e Chand Kazi by mistrzem duchowym Nawab Hussain Shaha. Wedug jednej opinii jego imi brzmiao Maulana Sirajuddina, a zdaniem innych nazywa si on Habibara Rahamana. Potomkowie Chand Kaziego nadal mieszkaj w pobliu Mayapur. Ludzie nadal odwiedzaj grobowiec Chand Kaziego, ktry znajduje si pod drzewem campaka, i znany jest jako samadhi Chand Kaziego. Adi 17.125 Rozgniewany Chand Kazi przyby wieczorem do jednego domu i kiedy ujrza odbywajcy si tam kirtan, rozbi mrdang i przemwi w ten sposb. Adi 17.126 "Przez tak dugi czas nie przestrzegalicie regulujcych zasad religii hinduskiej, lecz teraz przestrzegacie ich z wielkim entuzjazmem. Czy mog wiedzie, dziki czyjej mocy to czynicie?

115

Adi 17.126 Znaczenie: Wyglda na to, e od czasu najazdu Vaktiyary Khiliji w Bengalu a do czasw Chand Kaziego, Hindusi, czyli zwolennicy zasad wedyjskich, byli bardzo tumieni. Jak Hindusi we wspczesnym Pakistanie, praktycznie nikt nie mg swobodnie praktykowa religijnych zasad hinduizmu. Chand Kazi nawizuje do tego stanu spoeczestwa hinduskiego. Wczeniej Hindusi nie byli rzetelni w wypenianiu swych zasad hinduizmu, lecz teraz swobodnie intonowali maha-mantr Hare Krsna. Zatem tak miao musieli osign dziki mocy kogo innego. W rzeczywistoci byo to prawd. Chocia czonkowie tzw. spoeczestwa hinduskiego przestrzegali spoecznych zwyczajw i formu, praktycznie zapomnieli cile przestrzega zasad religijnych. Lecz wraz z pojawieniem si ri Caitanyi Mahaprabhu zaczli rzeczywicie przestrzega regulujcych zasad zgodnie z Jego poleceniem. Polecenie to istnieje nadal i mona je spenia wszdzie, we wszystkich czciach wiata. Poleceniem tym jest zostanie mistrzem duchowym pod kierunkiem ri Caitanyi Mahaprabhu poprzez przestrzeganie regulujcych zasad, codzienne intonowanie co najmniej szesnastu rund maha-mantry Hare Krsna i nauczanie kultu wiadomoci Krsny na caym wiecie. Jeli bdziemy cile trzyma si tego polecenia ri Caitanyi Mahaprabhu, bez wtpienia zyskamy moc duchow i bdziemy mogli swobodnie naucza tego kultu ruchu Hare Krsna i nikt nie bdzie w stanie nam przeszkodzi. Adi 17.127 "Nikt nie powinien peni sankirtanu na ulicach miasta. Dzisiaj wybaczam t obraz i wracam do domu. Adi 17.127 Znaczenie: Takie nakazy powstrzymania sankirtanu na ulicach wielkich miast wiata zostay wydane czonkom ruchu Hare Krsna. Na caym wiecie mamy setki orodkw, a szczeglnie bylimy przeladowani w Australii. W wikszoci miast wiata zachodniego bylimy wielokrotnie aresztowani przez policj, lecz mimo to wypeniamy polecenie ri Caitanyi Mahaprabhu, intonujc na ulicach wszystkich wanych miast, takich jak Nowy Jork, Londyn, Chicago, Sydney, Melbourne, Pary i Hamburg. Musimy pamita, e takie wydarzenia miay miejsce w przeszoci, piset lat temu, a fakt, e zdarzaj si nadal, wskazuje na to, i nasz ruch sankirtanu jest prawdziwie autoryzowany, gdy gdyby sankirtan by nieznaczn spraw materialn, demony nie sprzeciwiayby si mu. Demony z czasw ri Caitanyi Mahaprabhu usioway przeszkodzi ruchowi sankirtanu, ktry On rozpocz. Demony tak samo usiuj powstrzyma ruch sankirtanu, ktry speniamy na caym wiecie, a to dowodzi, e nasz ruch sankirtanu jest nadal czysty i autentyczny, podajcy w lady ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 17.128 "Gdy nastpnym razem ujrz, e kto spenia taki sankirtan, ukarz go nie tylko poprzez skonfiskowanie caej jego wasnoci, lecz rwnie przez uczynienie go mahometaninem." Adi 17.128 Znaczenie: W tych dniach przemiana Hindusa w mahometanina bya rzecz atw. Jeli mahometanin po prostu spryska wod ciao Hindusa, uwaano, e Hindus w ten sposb stawa si mahometaninem. Podczas przejcia Brytyjczykw przez Bangladesz w czasie ostatniego buntu hindu-muzumaskiego, wielu Hindusw zostao nawrconych na mahometan w ten sposb, e przemoc wpychano im w usta krowie miso. W czasach Pana Caitanyi spoeczestwo hinduskie byo tak surowe, e jeli Hindus zosta nawrcony na mahometanina, nie byo szansy, aby to zmieni. W ten sposb zwikszya si liczebno mahometan w Indiach. aden z nich nie przyby z zewntrz; spoeczny system w jaki sposb zmusi Hindusw do stania si mahometanami, bez szansy powrotu do spoeczestwa hinduskiego. Cesarz Auranzeb rwnie wprowadzi podatek, ktry musieli paci Hindusi za to, e s Hindusami. Tak wic wszyscy ubodzy Hindusi niszych klas dobrowolnie stawali si mahometanami, aby unikn podatku. W ten sposb zwikszya si liczebno mahometan w Indiach. Chand Kazi zagrozi, e nawrci ludzi na mahometan za pomoc prostego procesu spryskania wod ich cia. Adi 17.129 Powiedziawszy to, Kazi powrci do domu, a bhaktowie, wielce zaszokowani, e zabroniono im intonowa Hare Krsna, wyrazili swj al przed Panem Caitany Mahaprabhu. Adi 17.130 Pan Caitanya poleci im: "Idcie i speniajcie sankirtan! Dzisiaj zabij wszystkich mahometan!" Adi 17.130 Znaczenie: Gandhi znany jest z tego, e rozpocz ruch agodnego nieposuszestwa obywatelskiego w Indiach, lecz okoo piciuset lat przed nim ri Caitanya Mahaprabhu rozpocz Swj ruch agodnego nieposuszestwa obywatelskiego wobec rozkazu Chand Kaziego. Zadawanie gwatu nie jest konieczne, aby powstrzyma opozycj od przeszkodzenia ruchowi, gdy ich demoniczne zachowanie mona zabi za pomoc rozsdku i perswazji. Podajc w lady Pana Caitanyi Mahaprabhu, kiedykolwiek ruch Hare Krsna napotyka na przeszkody, powinien zabi opozycj za pomoc perswazji i argumentacji i w ten sposb powstrzyma demoniczne zachowanie. Gdybymy w kadym przypadku byli gwatowni, trudno by nam byo zajmowa si naszymi sprawami. Dlatego powinnimy poda za przykadem Pana Caitanyi Mahaprabhu, ktry nie by posuszny poleceniu Chand Kaziego, lecz pokona go za pomoc rozsdku i perswazji. Adi 17.131 Powrciwszy do domw, wszyscy obywatele zaczli spenia sankirtan, lecz z powodu nakazu Kaziego nie byli pogodni, lecz zawsze peni niepokoju. Adi 17.132 Rozumiejc niepokj w umysach ludzi, Pan przywoa ich i przemwi do nich w ten sposb. Adi 17.133 "Wieczorem bd spenia sankirtan w kadym miecie. Dlatego wszyscy powinnicie udekorowa miasto wieczorem. Adi 17.133 Znaczenie: W tym czasie Navadvipa skadaa si z piciu maych miasteczek, wic wane s tutaj sowa nagare nagare. ri Caitanya Mahaprabhu pragn spenia kirtan w kadym z tych ssiadujcych ze sob miast. Dlatego poleci, aby na t uroczysto udekorowano miasto. Adi 17.134 "Wieczorem zapalcie pochodnie w kadym domu. Bd chroni kadego. Zobaczymy, jaki Kazi przyjdzie powstrzyma nasz kirtan." Adi 17.135 Pan Gaurasundara wyszed wieczorem i uformowa trzy grupy w celu speniania kirtanu.

116

Adi 17.135 Znaczenie: Taki jest plan na wykonywanie kirtanu w procesji. W czasach ri Caitanyi Mahaprabhu jedna grupa skadaa si z dwudziestu jeden ludzi: cztery osoby gray na mrdangach, jedna prowadzia intonowanie, a szesnacie innych uderzao w karatale, powtarzajc za prowadzcym intonowanie. Jeli wielu ludzi przyczy si do ruchu sankirtanu, mog poda za przykadem ri Caitanyi Mahaprabhu i formowa rne grupy, odpowiednio do czasu i liczby osigalnych ludzi. Adi 17.136 W grupie znajdujcej si na przedzie taczy Thakura Haridasa, a w grupie rodkowej z wielk radoci taczy Advaita Acarya. Adi 17.137 Sam Pan Gaurasundara taczy w grupie znajdujcej si w tyle, a ri Nityananda Prabhu postpowa za tacem Pana Caitanyi. Adi 17.138 Dziki asce Pana, rila Vrndavana dasa Thakura szczegowo opisa to wydarzenie w swej Caitanyamangala. Adi 17.139 Speniajc kirtan w ten sposb, okrajc kady zaktek miasta, w kocu dotarli do drzwi Kaziego. Adi 17.140 Chronieni przez Pana Caitany, mamroczc gniewnie i ryczc, ludzie oszaleli z powodu takiego zachowania. Adi 17.140 Znaczenie: Kazi wyda polecenie, aby nie spenia kirtanu, zbiorowego intonowania witego imienia Pana. Lecz kiedy powiadomiono o tym Pana Caitany Mahaprabhu, zarzdzi On obywatelskie nieposuszestwo wobec polecenia Kaziego. Pan Caitanya i wszyscy Jego bhaktowie, w naturalny sposb entuzjastyczni, chocia wzburzeni, musieli uczyni wiele haasu swymi gonymi okrzykami. Adi 17.141 Gone intonowanie mantry Hare Krsna z pewnoci napenio Kaziego wielkim strachem, tak wic ukry si w swym pokoju. Syszc tak protestujcych ludzi, mamroczcych w wielkim gniewie, Kazi nie wychodzi z domu. Adi 17.141 Znaczenie: Polecenie Kaziego, aby nie spenia sankirtanu, obowizywao a do czasu obywatelskiego nieposuszestwa. Pod wodz Najwyszego Pana, ri Caitanyi Mahaprabhu, intonujcy, zwikszajc sw liczebno, sprzeciwili si poleceniu Kaziego. Tysice zgromadziy si razem i uformoway partie, intonujc maha-mantr Hare Krsna i czynic haas na znak protestu. Tote Kazi by bardzo przestraszony, jak zwykle bywa w takich okolicznociach. Rwnie w obecnych czasach ludzie na caym wiecie mog zgromadzi si razem w ruchu wiadomoci Krsny i protestowa przeciwko obecnym zdegradowanym rzdom wiatowych bezbonych spoeczestw, ktre oparte s na wszelkiego rodzaju grzesznej dziaalnoci. rimad-Bhagavatam oznajmia, e w wieku Kali zodzieje, hultaje i ludzie czwartej klasy, ktrzy nie posiadaj ani wyksztacenia, ani kultury, przechwytuj pozycje rzdowe, by eksploatowa obywateli. Jest to symptom Kali-yugi, ktry ju si pojawi. Ludzie nie mog czu si bezpieczni, jeli chodzi o ycie i wasno, jednake tzw. rzdy dziaaj nadal i ich ministrowie otrzymuj wysokie wynagrodzenie, chocia nie s w stanie uczyni niczego dobrego dla spoeczestwa. Jedynym lekarstwem na takie warunki jest spotgowanie ruchu sankirtanu pod sztandarem wiadomoci Krsny i protestowanie przeciwko grzesznej dziaalnoci wszystkich rzdw wiata. Ruch wiadomoci Krsny nie jest sentymentalnym ruchem religijnym; jest to ruch dla zreformowania wszelkich anomalii w spoeczestwie ludzkim. Jeli ludzie potraktuj go powanie, w naukowy sposb wypeniajc ten obowizek, jak poleci to ri Caitanya Mahaprabhu, wiat ujrzy spokj i pomylno, zamiast oszoomienia i beznadziejnoci pod panowaniem bezuytecznych rzdw. W spoeczestwie ludzkim zawsze istniej zodzieje i hultaje, a skoro tylko saby rzd nie jest w stanie wypenia swych obowizkw, ci zodzieje i hultaje wychodz, by robi swoje interesy. W ten sposb cae spoeczestwo staje si piekem nieodpowiednim dla dentelmena, aby w nim y. Istnieje pilne zapotrzebowanie na dobry rzd - rzd kierowany przez ludzi, ze wiadomoci Krsny. Dopki masy ludzi nie stan si wiadome Krsny, nie mog by dobrymi ludmi. Ruch wiadomoci Krsny rozpoczty przez ri Caitany Mahaprabhu intonowaniem maha-mantry Hare Krsna nadal ma sw moc. Dlatego ludzie powinni zrozumie go i szerzy na caym wiecie. Ruch sankirtanu rozpoczty przez ri Caitany Mahaprabhu opisany jest w Caitanya-bhagavata, Madhya-khanda, Dwudziestym Trzecim Rozdziale, rozpoczynajc od wersetu 241, ktry oznajmia: "Mj drogi Panie, oby mj umys skupi si na Twych lotosowych stopach." Powtarzajc za intonowaniem Pana Caitanyi, wszyscy bhaktowie wydawali ten sam dwik, ktry On intonowa. W ten sposb Pan posuwa si naprzd, prowadzc ca grup na cieki biegnce wzdu brzegu Gangesu. Kiedy Pan przyby do Swego wasnego ghata, czyli miejsca kpieli, jeszcze bardziej zacz taczy. Nastpnie uda si do ghata Madhaia. W ten sposb ri Caitanya Mahaprabhu, Najwyszy Pan, znany jako Vivambhara, taczy wzdu caego brzegu Gangesu. Nastpnie uda si do Barakona-ghata, Nagariya-ghata, i, podrujc przez Ganganagara, dotar do Simuliyi, dzielnicy pooonej na jednym kocu miasta. Wszystkie te miejsca otaczaj ri Mayapur. Po dotarciu do Simuliyi, Pan uda si w kierunku domu Kaziego i w ten sposb dotar do jego drzwi. Adi 17.142 Naturalnie ci, ktrzy byli bardzo wzburzeni, zaczli bra odwet za poczynania Kaziego, rujnujc jego dom i ogrd kwiatowy. Wydarzenie to szczegowo opisa rila Vrndavana dasa Thakura. Adi 17.143 Nastpnie, kiedy ri Caitanya Mahaprabhu dotar do domu Kaziego, usiad u bramy i posa do niego pewne szanowane osoby, aby go przywoay. Adi 17.144 Kiedy Kazi przyby ze zwieszon gow, Pan ofiarowa mu odpowiedni szacunek i miejsce do siedzenia. Adi 17.144 Znaczenie: Niektrzy ludzie w ruchu obywatelskiego nieposuszestwa ri Caitanyi Mahaprabhu byli wzburzeni, poniewa nie mogli kontrolowa umysw. Lecz Pan by cakowicie spokojny, opamitany i nieporuszony. Wic kiedy Kazi przyszed, aby si z Nim zobaczy, Pan ofiarowa mu odpowiedni szacunek i miejsce do siedzenia, jako e by on

117

szanowanym urzdnikiem rzdowym. W ten sposb Pan naucza nas osobistym zachowaniem. Popychajc naprzd nasz ruch sankirtanu wiadomoci Krsny, by moe napotkamy trudne dni, lecz powinnimy zawsze poda za przykadem ri Caitanyi Mahaprabhu i robi to, co jest konieczne, odpowiednio do czasu i okolicznoci. Adi 17.145 Pan powiedzia przyjanie: "Panie, przybyem do twego domu jako twj go, lecz ujrzawszy Mnie, ukrye si w pokoju. Co to za etykieta?" Adi 17.146 Kazi odpowiedzia: "Przyszede do mego domu w bardzo gniewnym nastroju. Aby Ci uspokoi, nie pojawiem si przed Tob, lecz pozostaem w ukryciu. Adi 17.147 "Teraz, kiedy si uspokoie, przyszedem do Ciebie. Uwaam to za szczcie, e mog przyj takiego zacnego jak Ty gocia. Adi 17.148 "W naszym zwizku wioskowym, Nilambara Cakravarti Thakura by mym wujem. Taki zwizek jest mocniejszy od zwizku cielesnego. Adi 17.148 Znaczenie: W Indiach, nawet w wioskach wewntrz kraju, wszystkie spoecznoci hinduskie i muzumaskie zwyky y razem spokojnie, ustanawiajc midzy sob zwizek. Modzi ludzie zwali starszych czonkw wioski caca albo kaka, "wujem", a mczyni w tym samym wieku nazywali siebie nawzajem dada "bratem". Zwizek ten by bardzo przyjazny. Mahometanie zwykli zaprasza do swych domw Hindusw, a Hindusi zwykli zaprasza do swych domw mahometan. Zarwno Hindusi, jak i mahometanie przyjmowali zaproszenia do swych domw na rne uroczystoci. Nawet przed pidziesicioma czy szedziesicioma laty zwizek pomidzy Hindusami i muzumanami by bardzo przyjazny i nie byo midzy nimi zakce. W historii Indii nie spotykamy adnych buntw hindu-muzumaskich, nawet w czasach, gdy krajem wadali mahometanie. Konflikt pomidzy Hindusami i muzumanami zosta stworzony przez skaonych politykw, szczeglnie wadcw cudzoziemskich, i stopniowo sytuacja tak bardzo si zdegradowaa, e Indie podzieliy si na Hindustan i Pakistan. Na szczcie lekarstwo do zjednoczenia nie tylko Hindusw i muzumanw, lecz wszystkich spoecznoci i wszystkich nacji, nadal moe zosta wprowadzone w ycie przez ruch Hare Krsna w oparciu o mocn podstawow platform mioci do Boga. Adi 17.149 "Nilambara Cakravarti jest dziadkiem ze strony Twej matki i poprzez ten zwizek Ty jeste mym siostrzecem. Adi 17.150 "Kiedy siostrzeniec jest bardzo rozgniewany, jego wuj jest tolerancyjny, a kiedy wuj popenia obraz, siostrzeniec nie traktuje jej powanie." Adi 17.151 W ten sposb rozmowa Pana z Kazim pena bya rnych wskazwek, lecz nikt z zewntrz nie by w stanie zrozumie skrytego znaczenia ich konwersacji. Adi 17.152 Pan powiedzia: "Mj drogi wuju, przyszedem do twego domu, aby ci o co zapyta. " Kazi odpowiedzia: "Tak, jeste mile widziany. Powiedz mi, co kryje si w Twym umyle." Adi 17.153 Pan powiedzia: "Pijesz mleko krowie, a zatem krowa jest tw matk. A byk produkuje zboe dla twego utrzymania; dlatego jest twym ojcem. Adi 17.154 "Poniewa byk i krowa s twym ojcem i matk, jak moesz ich zabija i je? Co to za religijna zasada? Co omiela ci do popeniania takich grzesznych czynw?" Adi 17.154 Znaczenie: Kady moe zrozumie, e pijemy mleko krw i korzystamy z pomocy bykw w produkcji produktw rolniczych. Zatem, poniewa nasz prawdziwy ojciec daje nam pokarm zboowy, a matka daje nam mleko, dziki ktremu utrzymujemy si przy yciu, krowa i byk uwaane s za ojca i matk. Zgodnie z cywilizacj wedyjsk istnieje siedem matek, a krowa jest jedn spord nich. Dlatego ri Caitanya Mahaprabhu wyzwa mahometanina Kazi: "Jakiej zasady religijnej przestrzegasz, kiedy zabijasz swego ojca i matk i zjadasz ich?" W adnym cywilizowanym spoeczestwie ludzkim nikt nie miaby zabi swego ojca i matki w celu spoycia ich. Dlatego ri Caitanya Mahaprabhu wyzwa system religii mahometaskiej jako ojcobjstwo i matkobjstwo. W religii chrzecijaskiej rwnie gwne przykazanie mwi "Nie zabijaj". Niemniej jednak chrzecijanie gwac ten przepis. S ekspertami w zabijaniu i otwieraniu rzeni. W naszym ruchu wiadomoci Krsny naszym pierwszym warunkiem jest, e nikt nie moe je adnego rodzaju misa. Nie ma znaczenia, czy jest to miso krowy czy kozy, lecz szczeglnie kadziemy nacisk na zakaz jedzenia misa krowiego, poniewa wedug astr krowa jest nasz matk. W ten sposb ri Caitanya Mahaprabhu wysun zarzuty przeciwko zabijaniu krw przez mahometan. Adi 17.155 Kazi odpowiedzia: "Tak jak Ty masz Swoje pisma zwane Vedami i Puranami, my mamy nasze, nazywane witym Koranem. Adi 17.155 Znaczenie: Chand Kazi zgodzi si rozmawia ze ri Caitany Mahaprabhu w oparciu o pisma wite. Zgodnie z pismami wedyjskimi jeli kto moe poprze swoje stanowisko cytujc Vedy, jego argument jest doskonay. Podobnie, kiedy mahometanie popieraj swe stanowisko cytatami z Koranu, ich argumenty rwnie s autoryzowane. Kiedy Pan ri Caitanya Mahaprabhu poruszy kwesti zabijania krw i bykw przez mahometan, Chand Kazi doszed do standardu zrozumienia jego pism.

118

Adi 17.156 "Zgodnie z Koranem s dwa sposoby czynienia postpu - poprzez zwikszanie skonnoci do oddawania si przyjemnoci i zmniejszanie tej skonnoci. Na ciece zmniejszania przywizania [nivrtti-marga], zabijanie zwierzt jest zakazane. Adi 17.157 Na ciece czynnoci materialnych istnieje przepis pozwalajcy zabija krowy. Jeli zabijanie takie ma miejsce pod kierunkiem astr, nie ma w nim grzechu. Adi 17.157 Znaczenie: Sowo astra pochodzi z dhatu, czyli rdzenia czasownikowego, as. as-dhatu odnosi si do kontrolowania czy wadania. Wadanie rzdu za pomoc broni nazywane jest astra. Tak wic kiedykolwiek ma miejsce wadanie, czy to za pomoc broni czy poprzez nakazy, as-dhatu jest podstawow zasad. Spord tych dwch: astra (wadanie za pomoc broni) i astra (wadanie poprzez nakazy pism witych), lepszym jest astra. Nasze pisma wedyjskie nie s zwykymi ksigami prawniczymi prezentujcymi ludzki rozsdek; s one stwierdzeniami rzeczywicie wyzwolonych osb nieskaonych niedoskonaoci zmysw. astry zawsze musz by poprawne. Nie moe by tak, e czasami s poprawne, a czasami niepoprawne. W pismach wedyjskich krowa opisana jest jako matka. Zatem jest ona matk cay czas; nie jest tak, jak twierdz niektrzy dranie, e w czasach wedyjskich bya matk, lecz teraz ni nie jest. Jeli astra jest autorytetem, krowa jest matk zawsze; bya matk w czasach wedyjskich i jest rwnie matk w czasach obecnych. Jeli kto dziaa zgodnie z nakazami astr, wolny jest od reakcji grzesznych czynw. Na przykad, skonnoci do jedzenia misa, picia wina i oddawania si yciu seksualnemu s naturalne dla uwarunkowanej duszy. cieka takich przyjemnoci nazywana jest pravrtti-marga. astra mwi, pravrttir esam bhutanam nivrttis tu maha-phalam: nie naley da si zwie skonnociom uomnego, uwarunkowanego ycia; trzeba kierowa si zasadami astr. Skonnoci dziecka jest oddawanie si zabawom przez cay dzie, lecz astry nakazuj, aby rodzice zajli si jego edukacj. astry istniej po to, aby kierowa dziaalnoci spoeczestwa ludzkiego. Lecz poniewa ludzie nie korzystaj z instrukcji astr, ktre s wolne od wad i niedoskonaoci, wskutek tego zwodzeni s przez tzw. wyksztaconych nauczycieli i przywdcw, ktrzy s peni niedoskonaoci uwarunkowanego ycia. Adi 17.158 Bdc uczonym, Kazi wyzwa Caitany Mahaprabhu: "W Twych pismach wedyjskich istnieje nakaz zabijania krw. Na mocy tego zalecenia wielcy mdrcy speniali ofiary, z ktrymi czyo si zabijanie krw." Adi 17.159 Zbijajc twierdzenie Kaziego, Pan odpowiedzia: "Vedy wyranie oznajmiaj, e nie naley zabija krw. Dlatego aden Hindus, bez wzgldu na to kim jest, nie zabija krw. Adi 17.159 Znaczenie: W pismach wedyjskich znajduj si koncesje dla jedzcych miso. Powiedziane jest, e jeli kto chce je miso, powinien zabi koz przed bogini Kali, i wwczas spoy jej miso. Osoby jedzce miso nie maj pozwolenia na kupno misa na targu czy w rzeni. Nie ma zezwolenia na utrzymywanie regularnych rzeni, aby zadowoli jzyki jedzcych miso. Jeli chodzi o zabijanie krw, to jest ono cakowicie zakazane. Poniewa krowa uwaana jest za matk, jak Vedy mogyby pozwala na zabijanie krw? ri Caitanya Mahaprabhu wykaza, e stwierdzenie Kaziego byo bdne. W Bhagavad-gicie znajduje si wyrany nakaz, by chroni krowy. Krsi-goraksya-vanijyam vaiya-karma svabhavajam: "Obowizkiem vaiyw jest produkcja produktw rolniczych, handel i ochrona krw." (Bg. 18.44) Zatem jest to faszywe stwierdzenie, e pisma wedyjskie zawieraj instrukcje pozwalajce zabija krowy. Adi 17.160 "W Vedach i Puranach znajduj si instrukcje oznajmiajce, e jeli kto moe przywrci ycie ywej istocie, moe zabi j w celach eksperymentalnych. Adi 17.161 "Dlatego wielcy mdrcy czasami zabijali stare zwierzta i poprzez intonowanie hymnw wedyjskich ponownie oywiali je dla udoskonalenia. Adi 17.162 "Zabijanie i odmadzanie takich starych i uomnych zwierzt nie byo w rzeczywistoci zabijaniem, lecz czynem przynoszcym wielk korzy. Adi 17.163 "Poprzednio istnieli potni bramini, ktrzy mogli robi takie eksperymenty wykorzystujc hymny wedyjskie, lecz teraz, z powodu Kali-yugi, bramini nie s tak potni. Zatem zabijanie krw i bykw dla odmodzenia ich jest zakazane. Adi 17.164 "'W tym wieku Kali zakazanych jest pi czynw: ofiarowywanie konia w ofierze, ofiarowywanie krowy w ofierze, przyjmowanie porzdku sannyasy, ofiarowywanie obiat z misa przodkom i podzenie dzieci w onie ony swego brata.' Adi 17.164 Znaczenie: Jest to cytat z Brahma-vaivarta Purany. Adi 17.165 "Poniewa wy mahometanie nie jestecie w stanie przywrci zwierztom ycia, ponosicie odpowiedzialno za ich zabijanie. Dlatego udacie si do pieka; nie ma sposobu na wasze wyzwolenie. Adi 17.166 "Zabjcy krw skazani s na gnicie w piekielnym yciu przez tak wiele tysicy lat, jak wiele jest wosw na ciele krowy. Adi 17.167 "W waszych pismach jest wiele bdw i zudze. Ich kompilatorzy, nie znajc istoty wiedzy, wydali polecenia, ktre s wbrew rozsdkowi i rozumowi."

119

Adi 17.168 Po wysuchaniu tych stwierdze ri Caitanyi Mahaprabhu zbijajcych jego argumenty, Kazi nie by w stanie wypowiedzie ani sowa wicej. Tak wic po odpowiednim zastanowieniu si przyj porak i przemwi w ten sposb. Adi 17.168 Znaczenie: W naszej praktycznej dziaalnoci misyjnej spotykamy wielu chrzecijan, ktrzy mwi o stwierdzeniach Biblii. Kiedy pytamy, czy Bg jest ograniczony czy nieograniczony, kapani chrzecijascy mwi, e Bg jest nieograniczony. Lecz kiedy pytamy, dlaczego nieograniczony Bg miaby mie tylko jednego syna, a nie nieograniczon liczb synw, nie s w stanie na to odpowiedzie. Podobnie, z naukowego punktu widzenia, odpowiedzi na wiele pyta ze Starego Testamentu, Nowego Testamentu i Koranu zmieniy si. Lecz astry nie mog zmienia si odpowiednio do czyjego kaprysu. Wszystkie astry musz by wolne od czterech wad natury ludzkiej. Stwierdzenia astr musz by zawsze poprawne. Adi 17.169 "Mj drogi Nimai Pandito, wszystko, co powiedziae, jest prawd. Nasze pisma wite rozwiny si dopiero niedawno i z pewnoci nie s logiczne ani filozoficzne. Adi 17.169 Znaczenie: astry yavanw, czyli osb ywicych si misem, nie s pismami wiecznymi. Zostay uformowane nie tak dawno temu i czasami s sprzeczne ze sob. S trzy pisma yavanw: Stary Testament, Nowy Testament i Koran. Spisanie ich posiada histori. Nie s one wieczne tak jak wiedza wedyjska. Wic chocia maj sw argumentacj i rozumowanie, nie s zbyt rozsdne i transcendentalne. Wskutek tego osoby zaawansowane w nauce i filozofii uwaaj te pisma za nie do przyjcia. Czasami kapani chrzecijascy przychodz do nas i pytaj: "Dlaczego nasi zwolennicy lekcewa nasze pisma i przyjmuj wasze?" Lecz kiedy pytamy ich: "Wasza Biblia mwi, 'Nie zabijaj'. Dlaczego codziennie zabijacie tak wiele zwierzt?", to nie s w stanie odpowiedzie. Niektrzy z nich daj niedoskona odpowied, e zwierzta nie maj duszy. Lecz wtedy pytamy: "Skd wiecie, e zwierzta nie maj duszy? Zwierzta i dzieci s tej samej natury. Czy to oznacza, e dzieci w spoeczestwie ludzkim rwnie nie maj duszy?" Wedug pism wedyjskich w ciele znajduje si waciciel ciaa, dusza. Bhagavad-gita mwi: dehino 'smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati "Tak jak wcielona dusza bezustannie wdruje w tym ciele od wieku chopicego, poprzez modo a do staroci, podobnie przechodzi ona w inne ciao po mierci. Zmiany takie nie zwodz osoby zrwnowaonej." (Bg. 2.13) Poniewa wewntrz ciaa znajduje si dusza, ciao zmienia si poprzez tak wiele form. W ciele kadej ywej istoty znajduje si dusza, bez wzgldu na to, czy jest to ciao zwierzcia, drzewa, ptaka czy istoty ludzkiej, i dusza przechodzi z jednego typu ciaa do innego. Kiedy pisma yavanw - mianowicie Stary Testament, Nowy Testament i Koran nie s w stanie udzieli waciwych odpowiedzi dociekajcym zwolennikom, naturalnie ci, ktrzy s zaawansowani w wiedzy naukowej i filozofii, trac wiar w takie pisma. Kazi przyzna to, rozmawiajc z Caitany Mahaprabhu. Kazi by osob bardzo inteligentn. By cakowicie wiadomy swej pozycji, jak oznajmia to nastpny werset. Adi 17.170 "Wiem, e nasze pisma s pene wyobrae i bdnych idei, jednake poniewa jestem mahometaninem, przyjmuj je - pomimo ich niedostatecznego podoa - ze wzgldu na m spoeczno. Adi 17.171 "Rozumowanie i argumenty w pismach misoercw nie s zbyt rozsdne," zakoczy Kazi. Usyszawszy to stwierdzenie, ri Caitanya Mahaprabhu umiechn si i zapyta go w ten sposb. Adi 17.172 "Mj drogi wuju, pragn zada ci jeszcze jedno pytanie. Prosz, powiedz mi prawd. Nie uywaj podstpw, aby Mnie oszuka. Adi 17.173 "W twym miecie zawsze odbywa si zbiorowe intonowanie witego imienia. Zawsze daje si sysze zgiek muzyki, piewu i taca. Adi 17.174 "Jako administracyjno-sdowy urzdnik mahometaski, masz prawo sprzeciwia si spenianiu ceremonii hinduskich, lecz teraz nie zakazujesz speniania ich. Nie mog zrozumie jaka jest tego przyczyna." Adi 17.175 Kazi powiedzia: "Kady nazywa Ci Gaurahari. Ja rwnie pragn nazywa Ci tym imieniem. Adi 17.176 "askawie suchaj, o Gaurahari! Jeli przyjdziesz w odosobnione miejsce, wwczas wyjani Ci powd." Adi 17.177 Pan odpowiedzia: "Wszyscy ci ludzie s Mymi zaufanymi towarzyszami. Moesz mwi otwarcie. Nie masz powodu, by si ich obawia." Adi 17.178-179 Kazi powiedzia: "Kiedy poszedem do hinduskiego domu, rozbiem bbenek i zabroniem speniania zbiorowego intonowania, tej samej nocy we nie ujrzaem straszliwego, ryczcego bardzo gono lwa, ktry mia ciao istoty ludzkiej a twarz lwa. Adi 17.180 "Kiedy spaem, lew wskoczy na m pier, miejc si straszliwie i zgrzytajc zbami.

120

Adi 17.181 "Kadc pazury na mej piersi, lew powiedzia powanym gosem: 'Rozszarpi tw pier, tak jak ty rozbie mrdang! Adi 17.182 "'Zabronie speniania Mego zbiorowego intonowania. Dlatego musz ci zniszczy!' Bardzo si Go bojc, zamknem oczy i draem. Adi 17.183 "Widzc mnie tak przestraszonym, lew powiedzia: 'Pokonaem ci, by da ci nauczk, lecz musz by dla ciebie miosierny. Adi 17.184 "'Tego dnia nie stworzye zbyt wielkiego zakcenia. Dlatego wybaczyem ci i nie pozbawiem ci ycia. Adi 17.185 "'Lecz jeli ponownie dopucisz si takich czynw, nie bd tego tolerowa. Wwczas zabij ci razem z twoj rodzin i wszystkimi misoercami.' Adi 17.186 "Powiedziawszy to, lew odszed, lecz ja bardzo si Go baem. Spjrz tylko na lady pazurw, ktre pozostawi na mym sercu!" Adi 17.187 Opisawszy to wydarzenie, Kazi pokaza sw pier. Po wysuchaniu Kaziego i ujrzeniu ladw na jego piersi, wszyscy obecni tam ludzie uwierzyli w to wspaniae wydarzenie. Adi 17.188 Kazi kontynuowa: "Nie powiedziaem nikomu o tym wydarzeniu, lecz tego samego dnia przyszed do mnie jeden z mych ordynansw. Adi 17.189 "Przyszedszy do mnie, ordynans powiedzia: 'Kiedy poszedem zatrzyma zbiorowe intonowanie, nagle uderzyy mnie w twarz pomienie. Adi 17.190 "'Moja broda zostaa spalona, a na policzkach pojawiy si pcherze.' Kady ordynans, ktry si tam uda, opisywa to samo. Adi 17.191 "Widzc to, bardzo si przestraszyem. Poprosiem ich, aby nie zatrzymywali zbiorowego intonowania, lecz siedzieli w domu. Adi 17.192 "Wwczas wszyscy misoercy przyszli zoy petycj, narzekajc: 'Poniewa wydae takie polecenie, w miecie zawsze bdzie nieograniczone zbiorowe intonowanie. Adi 17.193 "'W ten sposb religia Hindusw zwikszy si nieograniczenie. Zawsze rozlegaj si wibracje "Hari! Hari!" Nie syszymy nic innego. Adi 17.194 "Pewien misoerca powiedzia: 'Hindusi mwi, "Krsna, Krsna", i miej si, pacz, tacz, intonuj i upadaj na ziemi, pokrywajc swe ciaa kurzem. Adi 17.195 "'Wibrujc "Hari, Hari", Hindusi czyni gony haas. Jeli krl [patasaha] usyszy to, z pewnoci ci ukarze.' Adi 17.195 Znaczenie: Patasaha odnosi si do krla. Nawab Hussain Shah, ktrego pene imi brzmiao Ala Uddina Saiyada Husena Sa, by w tym czasie (1498-1511) niezalenym krlem Bengalu. Poprzednio by sug okrutnego Nawaba z dynastii Habsi zwanego Mujahphara Khan, lecz udao mu si skrycie zamordowa swego pana i zosta krlem. Po zdobyciu tronu Bengalu (fachowo zwanego Masnada) ogosi si Saiyada Husena Ala Uddina Seripha Mukka. Istnieje ksika zatytuowana Riyaja Us-salatina, ktrej autor, Golama Husena, twierdzi, e Nawab Hussain Shah nalea do rodziny Mukka Seripha. Aby zachowa chway swej rodziny, przyj imi Seripha Mukka. Na og jednake znany jest jako Nawab Hussain Shah. Po jego mierci krlem Bengalu (1521-1533) zosta jego najstarszy syn, Nasaratsa. Ten krl by rwnie bardzo okrutny. Dopuci si wielu okruciestw w stosunku do Vaisnavw. W rezultacie swoich grzesznych czynw zosta zabity przez jednego ze swych sug z grupy Khoja, kiedy modli si w meczecie. Adi 17.196 "Wwczas zapytaem tych yavanw: Wiem, e Hindusi z natury intonuj "Hari, Hari". Adi 17.197 "'Hindusi intonuj imi Hari, poniewa jest to imi ich Boga. Lecz wy jestecie mahometaskimi misoercami. Dlaczego intonujecie imi hinduskiego Boga?' Adi 17.198 "Misoerca odpowiedzia: 'Czasami artuj sobie z Hindusw. Niektrzy z nich nazywaj si Krsnadasa, a niektrzy Ramadasa. Adi 17.199 "'Niektrzy zw si Haridasa. Zawsze intonuj, "Hari, Hari", wic mylaem, e zamierzaj dopuci si kradziey w czyim domu.

121

Adi 17.199 Znaczenie: Inne znaczenie "Hari, Hari" jest "Kradn, kradn." Adi 17.200 "'Od tego czasu mj jzyk zawsze wibruje dwik, "Hari, Hari". Nie chc wypowiada tego sowa, lecz mimo to mj jzyk wypowiada je. Nie wiem, co zrobi.' Adi 17.200 Znaczenie: Czasami demoniczni niewierzcy, nie rozumiejc mocy witego imienia, namiewaj si z Vaisnavw, kiedy ci intonuj maha-mantr Hare Krsna. Takie arty s rwnie korzystne dla tych osb. Czternasty werset Drugiego Rozdziau Canto Szstego rimad-Bhagavatam oznajmia, e intonowanie maha-mantry Hare Krsna, nawet artem, podczas zwykej dyskusji, by wskaza na co obcego, czy z lekcewaeniem, nazywane jest intonowaniem namabhasa i prawie e jest na platformie transcendentalnej. Ten stan namabhasa jest lepszy ni nama-aparadha. Namabhasa budzi najwysz pami o Panu Visnu. Kiedy kto pamita Pana Visnu, uwalnia si od przyjemnoci materialnej. W ten sposb stopniowo ofiaruje si peni transcendentaln sub dla Pana i staje si zdolnym do intonowania witego imienia Pana na pozycji transcendentalnej. Adi 17.201-202 "Inny misoerca powiedzia: 'Panie, posuchaj mnie. Od dnia, kiedy artowaem z Hindusami w ten sposb, mj jzyk intonuje hymn Hare Krsna i nie moe go porzuci. Nie wiem, jakie mistyczne hymny i zioowe leki znaj ci Hindusi.' Adi 17.203 "Po wysuchaniu tego wszystkiego, posaem wszystkich mlecchw do domu. Wwczas zbliyo si do mnie piciu czy siedmiu niewierzcych Hindusw. Adi 17.203 Znaczenie: Sowo pasandi odnosi si do niewierzcych zaangaowanych w czynnoci karmiczne i wielbicieli wielu pbogw. Pasandi nie wierz w jednego Boga, Najwysz Osob, Pana Visnu; sdz, e wszyscy pbogowie maj t sam moc co On. Definicja pasandi zostaa podana w tantra-astrze: yas tu narayanam devam brahma-rudradi-daivataih samatvenaiva vikseta sa pasandi bhaved dhruvam "Pasandi to ten, kto uwaa wielkich pbogw, takich jak Pan Brahma i Pan iva, za rwnych Najwyszej Osobie Boga, Narayanowi." (Hari-bhakti-vilasa, 1.73) Najwysza Osoba Boga jest asamaurdhva; innymi sowy, nikt nie moe by Mu rwnym czy Go przewysza. Lecz pasandi nie wierz w to. Wielbi wszelkiego rodzaju pbogw, sdzc, e jest to w porzdku, jeli przyjm za Najwyszego Pana kogokolwiek, kto im si podoba. Pasandi byli przeciwni ruchowi Hare Krsna Pana ri Caitanyi Mahaprabhu i teraz praktycznie widzimy, e rwnie nie podobaj im si nasze pokorne prby szerzenia wiadomoci Krsny na caym wiecie. Wprost przeciwnie, pasandi ci twierdz, e niszczymy religi hindusk, poniewa ludzie na caym wiecie przyjmuj Pana Krsn za Najwysz Osob Boga zgodnie z wersj Bhagavad-gity Takiej Jak Jest. Pasandi potpiaj ten ruch i czasami oskaraj Vaisnavw z obcych krajw, e nie s bona fide. Nawet tzw. Vaisnavowie czy zwolennicy kultu Vaisnava nie pochwalaj tego, e robimy Vaisnavw w krajach zachodnich. Tacy pasandi istnieli nawet za czasw Pana ri Caitanyi Mahaprabhu i istniej nadal. Jednake pomimo caej dziaalnoci tych pasandi, zwyciy przepowiednia Pana Caitanyi Mahaprabhu: prthivite ache yata nagaradi grama / sarvatra pracara haibe mora nama. "W kadej wiosce i miecie sycha bdzie intonowanie Mego imienia." Nikt nie moe przeszkodzi w szerzeniu ruchu wiadomoci Krsny, poniewa ruch ten ma bogosawiestwo Najwyszej Osoby Boga, Pana Caitanyi Mahaprabhu. Adi 17.204 "Przyszedszy do mnie, Hindusi poskaryli si: 'Nimai Pandita zama religijne zasady hinduizmu. Wprowadzi system sankirtanu, o ktrym nigdy nie syszelimy z adnego pisma. Adi 17.205 "'Kiedy nie pimy ca noc, aby spenia rytuay religijne w celu wielbienia Mangalacandi i Visahari, to granie na instrumentach muzycznych, taniec i piewanie z pewnoci s odpowiednimi zwyczajami. Adi 17.206 "Poprzednio Nimai Pandita by dobrym chopcem, lecz kiedy powrci z Gayi, zachowuje si inaczej. Adi 17.207 "'Teraz gono piewa rnego rodzaju pieni, klaszczc, grajc na bbnach i dzwoneczkach i czynic haas, ktry nas ogusza. Adi 17.208 "'Nie wiemy, co takiego je, e szaleje, taczy, piewa, czasami miejc si, paczc, upadajc, skaczc i tarzajc si po ziemi. Adi 17.209 "'Zawsze speniajc zbiorowe intonowanie sprawi, e prawie wszyscy ludzie oszaleli. W ogle nie moemy spa w nocy; nigdy nie daje nam zasn. Adi 17.210 "'Porzuci Swe wasne imi Nimai i przedstawia si jako Gaurahari. Zniszczy religijne zasady hinduizmu i wprowadzi bezbono niewierzcych. Adi 17.211 "'Teraz nisze klasy cigle intonuj maha-mantr Hare Krsna. Z powodu tej grzesznej dziaalnoci cae miasto Navadvipa opustoszeje. Adi 17.212 "'Wedug pisma witego Hindusw imi Boga uwaane jest za hymn o najwikszej mocy. Jeli kady bdzie sucha intonowania tego imienia, hymn ten straci sw moc.

122

Adi 17.212 Znaczenie: Na licie obraz popenianych w czasie intonowania witego imienia Pana jest powiedziane, dharmavrata-tyaga-hutadi-sarva-ubha-kriya-samyam api pramadah: uwaanie intonowania witego imienia Pana za rwne spenianiu jakiej pomylnej ceremonii religijnej jest obraz. Zgodnie z materialistycznym punktem widzenia spenianie ceremonii religijnej przywouje pomyln atmosfer dla materialnej korzyci caego wiata. Dlatego materialici tworz religijne zasady, aby y wygodnie i bez zakce w wykonywaniu swych czynnoci materialnych. Poniewa nie wierz w istnienie Boga, stwarzaj ide, e Bg jest bezosobowy i aby mie pewn koncepcj Boga, mona wyobrazi sobie jakkolwiek form. W ten sposb oddaj szacunek wielu formom pbogw jako rnym reprezentacjom czy manifestacjom Pana. Nazywani s oni bahv-ivara-vadi, czyli zwolennikami tysicy bogw. Intonowanie imion pbogw uwaaj za pomyln dziaalno. Wielcy tzw. svami napisali ksiki mwice, e mona intonowa jakiekolwiek imi - Durga, Kali, iva, Krsna, Rama itd. - poniewa kade imi jest dobre do wywoania pomylnej atmosfery w spoeczestwie. Wskutek tego nazywani s pasandi, niewierzcymi czy pozbawionymi wiary demonami. Tacy pasandi nie znaj prawdziwej wartoci intonowania witego imienia Pana Krsny. Niemdrze dumni ze swych materialnych narodzin w rodzinach bramiskich i z wynikajcej z tego wyszej pozycji w porzdku spoecznym, uwaaj pozostae klasy, mianowicie: ksatriyw, vaiyw i udrw - za klasy nisze. Wedug nich nikt poza braminem nie moe intonowa witego imienia Krsny, gdy jeli bd intonowa je inni, zmniejszy si jego moc. Nie s wiadomi mocy imienia Pana Krsny. Brhan-naradiya Purana poleca harer nama harer nama harer namaiva kevalam kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha "Dla duchowego postpu w tym wieku Kali, nie ma innej alternatywy, nie ma innej alternatywy, nie ma innej alternatywy poza intonowaniem witego imienia, witego imienia, witego imienia Pana." Chocia jest to stwierdzone w rimadBhagavatam (12.3.51), pasandi nie daj wiary temu, e moc witego imienia Krsny jest tak wielka, i jedynie dziki intonowaniu go mona osign wyzwolenie. Kirtanad eva krsnasya mukta-sangah param vrajet: kady czowiek z jakiejkolwiek czci wiata, ktry praktykuje intonowanie witego imienia Krsny, moe osign wyzwolenie i po mierci uda si do domu, z powrotem do Boga. Dranie pasandi myl, e jeli wite imi intonuje niebramin, wwczas zniszczona zostaje jego moc. Sdz, e zamiast wyzwoli upade dusze, moc witego imienia zostaje zredukowana. Wierzc w istnienie wielu bogw i uwaajc intonowanie witego imienia Pana Krsny za nie lepsze od innych hymnw, pasandi ci nie wierz w sowa astr (harer nama harer nama harer namaiva kevalam). Lecz w Swej iksastace ri Caitanya Mahaprabhu stwierdza, kirtaniyah sada harih: wite imi Pana naley intonowa bezustannie, dwadziecia cztery godziny na dob. Jednake pasandi s tak upadli i faszywie dumni z narodzin w rodzinach bramiskich, i sdz, e zamiast wyzwoli wszystkie upade dusze, wite imi traci moc, kiedy bezustannie intonuj je nisze klasy ludzi. W wersecie 211 istotne s sowa: nica bada bada, poniewa kady moe przyczy si do ruchu sankirtanu, i jak mwi o tym rimad-Bhagavatam (2.4.18): kirata-hunandhra-pulinda-pulkaa abhira-umbha yavanah khasadayah. Jest to lista nazw candalw. Pasandi mwi, e kiedy pozwala si intonowa ludziom z niszych klas, wwczas zwiksza si ich wpyw. Nie podoba im si idea, e inni rwnie powinni rozwin duchowe cechy, poniewa to umniejszyoby ich faszyw dum z narodzin w rodzinach wzniosej kasty bramiskiej, z monopolem na czynnoci duchowe. Lecz pomimo wszelkich protestw tzw. Hindusw i czonkw kasty bramiskiej, zgodnie z instrukcjami astr i poleceniem ri Caitanyi Mahaprabhu, propagujemy ruch wiadomoci Krsny na caym wiecie. W ten sposb mamy pewno, e wyzwalamy wiele upadych dusz, czynic z nich bona fide kandydatw do powrotu do domu, z powrotem do Boga. Adi 17.213 "'Panie, jeste wadc tego miasta. Wszyscy, tak Hindusi jak i muzumanie, s pod twoj ochron. Prosz wic, przywoaj Nimai Pandit i zmu Go do opuszczenia miasta.' Adi 17.213 Znaczenie: Sowo thakura ma dwa znaczenia. Jednym jest "Bg" czy "pobona osoba", a drugim jest "ksatriya". Tutaj pasandi bramini nazywaj Kaziego thakur, uwaajc go za wadc miasta. Istniej rne imiona, ktrych uywa si zwracajc si do czonkw rnych kast. Bramini tytuowani s maharaja, ksatriyowie - thakura, vaiyowie jako etha czy mahajana, a udrowie - caudhuri. Etykiety tej nadal przestrzega si w pnocnych Indiach, gdzie ksatriyowie tytuowani s Thakura Sahab. Pasandi posunli si do tego, e poprosili sdziego, czyli Kaziego, aby wydali ri Caitany Mahaprabhu z miasta za to, e wprowadzi hari-nama-sankirtan. Na szczcie nasz ruch Hare Krsna zyska wielk popularno na caym wiecie, szczeglnie w cywilizowanym wiecie Europy i Ameryki. Na og nikt nie skary si na nas, by usunito nas z miasta. Chocia taka prba zostaa poczyniona w Melbourne, w Australii, nie powioda si. Tote teraz wprowadzamy ten ruch Hare Krsna w wielkich miastach wiata takich jak: Nowy Jork, Londyn, Pary, Tokyo, Sydney, Melbourne oraz Aukland, i dziki asce Pana Caitanyi Mahaprabhu wszystko przebiega pomylnie. Ludzie z zadowoleniem przyjmuj zasad intonowania mantry Hare Krsna i rezultat jest jak najbardziej zadowalajcy. Adi 17.214 "Po wysuchaniu ich skarg, zwrciem si do nich sodkimi sowami: 'Prosz powrcie do domu. Oczywicie zabroni Nimai Pandicie kontynuowania Jego ruchu Hare Krsna.' Adi 17.215 "Wiem, e Narayana jest Najwyszym Bogiem Hindusw i myl, e Ty jeste tym samym Narayanem. Czuj to w swym umyle." Adi 17.216 Po wysuchaniu tej przyjemnej mowy Kaziego, ri Caitanya Mahaprabhu dotkn go i umiechajc si przemwi w ten sposb. Adi 17.217 "Intonowanie witego imienia Krsny twymi ustami dokonao cudu - uniewanio reakcje wszystkich twych grzechw. Osigne teraz najwysz czysto. Adi 17.217 Znaczenie: Te sowa z samych ust Pana Caitanyi Mahaprabhu wyraaj - potwierdzajc moc ruchu sankirtanu w jaki sposb ludzie mog zosta oczyszczeni po prostu intonujc wite imi Krsny. Kazi by mahometaskim mlecch,

123

czyli misoerc, lecz poniewa kilkakrotnie wypowiedzia wite imi Pana Krsny, automatycznie unicestwione zostay reakcje jego grzesznego ycia i zosta cakowicie uwolniony od wszelkiego materialnego zanieczyszczenia. Nie wiemy, dlaczego wspczeni pasandi protestuj, e poprzez szerzenie wiadomoci Krsny na caym wiecie i przekonywanie wszystkich klas ludzi do najwyszego standardu vaisnavizmu, niszczymy religi hindusk. Lecz ci dranie tak gwatownie si nam sprzeciwiaj, e niektrzy z nich nie wpuszczaj do wityni Visnu europejskich i amerykaskich Vaisnavw. Mylc, e religia ma suy materialnej korzyci, ci tzw. Hindusi w rzeczywistoci zdeprawowali si, wielbic liczne formy pbogw. W wersecie nastpnym ri Caitanya Mahaprabhu potwierdza oczyszczenie Kaziego. Adi 17.218 "Poniewa intonowae trzy wite imiona Pana - Hari, Krsna i Narayana - niewtpliwie jeste najbardziej szczliwy i pobony. Adi 17.218 Znaczenie: Tutaj Najwyszy Pan, ri Caitanya Mahaprabhu potwierdza, e kady, kto intonuje wite imiona Hari, Krsny i Narayana bez popeniania obraz, z pewnoci jest niezwykle szczliwy, bez wzgldu na to, czy jest z Indii czy nie, czy jest Hindusem czy nie-Hindusem, natychmiast wznosi si do poziomu osoby najbardziej pobonej. Dlatego nie dbamy o zdanie pasandi, ktrzy protestuj przeciwko temu, e nasz ruch przemienia czonkw innych miast czy krajw w Vaisnavw. Musimy poda ladami Pana Caitanyi Mahaprabhu, spokojnie wypeniajc nasz misj, czy - jeli to konieczne - kopic w gowy takich protestujcych. Adi 17.219 Kiedy Kazi usysza to, zy popyny mu z oczu. Dotkn lotosowych stp Pana i sodko przemwi do Niego w ten sposb. Adi 17.220 "Jedynie dziki Twemu miosierdziu opuciy mnie ze intencje. Obdarz mnie ask, tak by moje oddanie zawsze byo skupione na Tobie." Adi 17.221 Pan powiedzia: "Pragn prosi ci o jedn przysug. Musisz przyrzec Mi, e ten ruch sankirtanu nie bdzie powstrzymywany przynajmniej w okrgu Nadii." Adi 17.222 Kazi powiedzia: "Wszystkim potomkom, ktrzy narodz si w przyszoci w mej dynastii, daj t przestrog: nikt nie powinien powstrzymywa ruchu sankirtanu." Adi 17.222 Znaczenie: W rezultacie tego powanego nakazu Kaziego, nawet obecnie potomkowie rodziny Kaziego w adnych okolicznociach nie sprzeciwiaj si ruchowi sankirtanu. Nawet podczas wielkiego buntu hindu-muzumaskiego w ssiednich miejscach, potomkowie Kaziego uczciwie dotrzymali przyrzeczenia danego przez ich przodka. Adi 17.223 Syszc to, Pan powsta intonujc "Hari! Hari!". Idc za Jego przykadem, rwnie powstali wszyscy pozostali Vaisnavowie intonujc wibracje witego imienia. Adi 17.224 ri Caitanya Mahaprabhu poszed ponownie spenia kirtan i Kazi uda si razem z Nim, majc umys przepeniony radoci. Adi 17.225 Pan poprosi Kaziego, aby powrci do domu. Wtedy syn matki aci uda si do Swego domu, bezustannie taczc. Adi 17.226 Tak wyglda wydarzenie dotyczce Kaziego, kiedy to Pan obdarzy go ask. Kady, kto o nim sucha, rwnie zostaje uwolniony od wszelkich obraz. Adi 17.227 Pewnego dnia dwaj bracia Pan Nityananda Prabhu i ri Caitanya Mahaprabhu taczyli w witym domu rivasa Thakury. Adi 17.228 W tym czasie wydarzyo si nieszczcie - zmar syn rivasa Thakury. Jednake rivasa Thakura w ogle nie by zasmucony. Adi 17.229 ri Caitanya Mahaprabhu sprawi, e zmary syn wypowiedzia si na temat wiedzy, a nastpnie dwaj bracia osobicie zostali synami rivasa Thakury. Adi 17.229 Znaczenie: rila Bhaktivinoda Thakura w ten sposb opisuje to wydarzenie w swej Amrta-pravaha-bhasyi. Pewnej nocy, kiedy ri Caitanya Mahaprabhu taczy ze Swymi bhaktami w domu rivasa Thakury, zmar jeden z jego synw, ktry cierpia na pewn chorob. Jednake rivasa Thakura by tak cierpliwy, e nie pozwoli nikomu wyrazi smutku paczem, gdy nie chcia zakci kirtanu odbywajcego si w jego domu. W ten sposb kirtan trwa bez adnego odgosu rozpaczy. Lecz po zakoczeniu kirtanu Caitanya Mahaprabhu, ktry domyli si, co zaszo, oznajmi: "W tym domu musiao wydarzy si jakie nieszczcie." Kiedy poinformowano. Go o mierci syna rivasa Thakury, wyrazi Swj al, mwic: "Dlaczego nie powiadomiono Mnie o tym wczeniej?" Uda si do miejsca, gdzie lea martwy syn i zapyta go: "Mj drogi chopcze, dlaczego opucie dom rivasa Thakury?" Zmary syn odpowiedzia: "Mieszkaem w tym domu tak dugo, jak byo mi to przeznaczone. Teraz, kiedy czas si wypeni, udaj si gdzie indziej, zgodnie z Twym poleceniem. Jestem Twym wiecznym sug, zalen yw istot. Musz dziaa zgodnie z Twym pragnieniem. Nie mog uczyni niczego niezalenie od Twego pragnienia. Nie mam takiej mocy." Suchajc tych sw zmarego syna, wszyscy czonkowie rodziny rivasa Thakury otrzymali transcendentaln wiedz. Tak wic nie byo powodu do rozpaczy. Ta transcendentalna wiedza opisana jest w Bhagavad-gicie (2.13). Tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati: gdy kto umiera, przyjmuje inne ciao; dlatego osoby rozsdne nie rozpaczaj. Po rozmowie pomidzy zmarym chopcem a ri Caitany Mahaprabhu,

124

dokonano ceremonii pogrzebowych i Pan Caitanya zapewni rivasa Thakur: "Stracie jednego syna, lecz Nityananda Prabhu i Ja jestemy twymi wiecznymi synami. Nigdy nie bdziemy w stanie porzuci twego towarzystwa." Jest to przykad transcendentalnego zwizku z Krsn. Mamy wieczne transcendentalne zwizki z Krsn jako Jego sudzy, przyjaciele, ojcowie, synowie czy ukochane. Kiedy te same zwizki w sposb wypaczony zostaj odbite w tym materialnym wiecie, wwczas mamy zwizki z innymi jako synowie, ojcowie, przyjaciele, kochankowie, panowie i sudzy, lecz wszystkie te zwizki skocz si w okrelonym czasie. Gdy jednake odnowimy nasz zwizek z Krsn, dziki asce ri Caitanyi Mahaprabhu, wwczas ten wieczny zwizek nigdy nie zostanie przerwany, by wzbudzi nasz rozpacz. Adi 17.230 Wwczas Pan askawie obdarzy bogosawiestwem wszystkich Swoich bhaktw. Pozostaoci Swego poywienia odda Narayani, okazujc jej szczeglny szacunek. Adi 17.230 Znaczenie: Narayani bya siostrzenic rivasa Thakury, a pniej zostaa matk rila Vrndavana dasa Thakury. W zwizku z tym sahajiya przytaczaj zoliw histori, e po spoyciu pozostaoci pokarmu Pana Caitanyi, Narayani zasza w ci i urodzia Vrndavana dasa Thakur. Dranie sahajiya mog produkowa takie faszywe stwierdzenia, lecz nie naley im wierzy, jako e kieruje nimi wrogo w stosunku do Vaisnavw. Adi 17.231 By pewien krawiec, ktry ywi si misem, lecz szy ubrania dla rivasa Thakury. Bdc askawym dla niego, Pan ukaza mu Sw wasn form. Adi 17.232 Mwic: "Widziaem! Widziaem!" i taczc w ekstatycznej mioci niczym szaleniec, zosta on pierwszej klasy Vaisnav. Adi 17.232 Znaczenie: W pobliu domu rivasa Thakury mieszka krawiec muzumanin, ktry zwyk szy ubrania dla rodziny rivasa. Pewnego dnia by bardzo zadowolony z taca ri Caitanyi Mahaprabhu i w istocie by Nim oczarowany. Rozumiejc jego nastawienie, Pan ukaza mu Sw oryginaln form Krsny. Wwczas krawiec zacz taczy, mwic: "Widziaem! Widziaem?" Pogry si w ekstatycznej mioci i zacz taczy z Panem Caitany. W ten sposb sta si jednym z najprzedniejszych Vaisnava wyznawcw ri Caitanyi Mahaprabhu. Adi 17.233 W ekstazie Pan poprosi rivasa Thakur, aby poda Mu Jego flet, lecz rivasa Thakura odpowiedzia: "Twj flet zosta skradziony przez gopi." Adi 17.234 Syszc t odpowied, Pan powiedzia w ekstazie: "Mw dalej! Mw dalej!" Tote rivasa opisa transcendentalny nastrj rozrywek ri Vrndavany. Adi 17.235 Na pocztku rivasa Thakura opisa transcendentaln sodycz rozrywek Vrndavany. Syszc to, Pan czu wielk i rosnc rado w Swym sercu. Adi 17.236 Nastpnie Pan raz po raz prosi go: "Mw dalej! Nie przerywaj!" Tote rivasa raz po raz opisywa rozrywki Vrndavany, ywo je rozwijajc. Adi 17.237 rivasa Thakura obszernie wyjani, jak wibracje fletu Krsny przycigny gopi do lasu Vrndavany i jak spacerowali razem po lesie. Adi 17.238 rivasa Pandita opowiedzia wszystkie rozrywki, ktre odbyy si podczas szeciu rnych pr roku. Opisa picie miodu, wicenie taca rasa, pywanie w Yamunie i inne tego typu wydarzenia. Adi 17.239 Kiedy suchajc z wielk przyjemnoci Pan powiedzia: "Mw dalej! Mw dalej!", rivasa Thakura opisa rasa-lila, sodki transcendentalny taniec. Adi 17.240 Gdy tak rivasa Thakura mwi na prob Pana, nadszed ranek, i Pan obj rivasa Thakur i zadowoli go. Adi 17.241 Nastpnie wystawiono rozrywki Krsny w domu Advaity Acaryi. Pan osobicie gra rol Rukmini, gwnej krlowej Krsny. Adi 17.242 Pan czasami gra rol Durgi, czasami Laksmi [bogini szczcia] czy te gwnej mocy, Yogamayi. Siedzc na ku, obdarzy wszystkich obecnych bhaktw mioci do Boga. Adi 17.243 Pewnego dnia, gdy ri Caitanya Mahaprabhu zakoczy Swj taniec, przysza tam pewna kobieta, ona bramina, i pochwycia Jego lotosowe stopy. Adi 17.244 Kiedy raz po raz braa kurz z Jego lotosowych stp, Pan sta si nadzwyczaj nieszczliwy. Adi 17.244 Znaczenie: Chwytanie za lotosowe stopy wielkiej osobistoci jest z pewnoci bardzo dobre dla osoby, ktra bierze z nich py, lecz ten przykad ukazujcy nieszczcie ri Caitanyi Mahaprabhu wskazuje na to, e Vaisnava nie powinien pozwala, by ktokolwiek bra kurz z jego stp. Kto bierze kurz z lotosowych stp wielkich osobistoci, przekazuje tej wielkiej osobistoci swe grzeszne czyny. Wic jeli kto nie jest bardzo mocny, musi cierpie za grzeszne czyny osoby, ktra wzia kurz z jego stp. Dlatego zwykle nie powinno si na to pozwala. Czasami na wielkich spotkaniach ludzie

125

przychodz do nas, aby odnie korzy poprzez dotknicie naszych stp. Tak dalece, jak to tylko moliwe, nie powinno si pozwala dotyka swych stp adnemu przybyszowi z zewntrz, ktry moe zechcie wzi z nich py. ri Caitanya Mahaprabhu osobicie da nam tego przykad, jak wyjania to nastpny werset. Adi 17.245 Natychmiast pobieg do Gangesu i wskoczy w jej wody, aby przeciwdziaa grzesznym czynom tej kobiety. Pan Nityananda i Haridasa Thakura pochwycili Go i wynieli z rzeki. Adi 17.245 Znaczenie: ri Caitanya Mahaprabhu jest Samym Bogiem, lecz gra rol nauczajcego. Kady nauczajcy powinien wiedzie, e pozwolenie na dotknicie stp Vaisnavy i przyjcie z nich pyu moe by dobre dla osb, ktre to robi, lecz nie jest to dobre dla tego, ktry na to zezwala. Tak dalece, jak to tylko moliwe, naley unika takiej praktyki. Ze sposobnoci takiej mog korzysta jedynie inicjowani uczniowie, lecz nie inni. Na ogl naley unika tych, ktrzy s peni grzechu. Adi 17.246 Tej nocy Pan zatrzyma si w domu Vijaya Acaryi. Rano zabra wszystkich Swych bhaktw i powrci do domu. Adi 17.247 Pewnego dnia Pan siedzia w Swym domu pogrony w ekstazie gopi. Posmutniay z powodu rozki, nawoywa: "Gopi! Gopi!" Adi 17.248 Student, ktry przyszed odwiedzi Pana, by zdumiony, e Pan intonowa "Gopi! Gopi". Tote przemwi do Niego. Adi 17.249 "Dlaczego intonujesz imiona 'Gopi, Gopi' zamiast witego imienia Pana Krsny, ktre jest tak chwalebne? Jaki pobony rezultat osigniesz dziki takiemu intonowaniu? Adi 17.249 Znaczenie: Powiedziane jest, vaisnavera kriya mudra vijne na bujhaya: nikt nie moe zrozumie czynnoci czystego bhakty. Student, czyli bhakta neofita, nie mg zrozumie, dlaczego ri Caitanya Mahaprabhu intonowa imi gopi, ani te student nie powinien pyta Pana o moc intonowania "gopi, gopi". Student neofita by z pewnoci przekonany, e intonowanie witego imienia Krsny jest rzecz pobon, lecz ten rodzaj postawy jest rwnie obraz. Dharma-vrata-tyagahutadi-sarva-ubha-kriya-samyam api pramadah: intonowanie witego imienia Krsny po to, by w zamian osign pobono, jest obraz. Oczywicie student o tym nie wiedzia. Tote niewinnie zapyta: "Jaka jest nabono w intonowaniu imienia gopi?" Nie wiedzia, e nie byo tam kwestii nabonoci czy bezbonoci. Intonowanie witego imienia Krsny czy witego imienia gopi jest na transcendentalnej platformie spraw miosnych. Poniewa nie by dowiadczony w rozumieniu takich transcendentalnych czynw, jego pytanie byo co najmniej zuchwae. Tote ri Caitanya Mahaprabhu, pozornie bardzo na niego rozgniewany, zareagowa w ten sposb. Adi 17.250 Syszc niemdrego studenta, bardzo rozgniewany Pan na wiele sposobw zgani Pana Krsn. Podnoszc kij, powsta, aby uderzy studenta. Adi 17.250 Znaczenie: rimad-Bhagavatam wspomina, e kiedy Uddhava przyby do gopi z wieci od Pana Krsny, wszystkie gopi, szczeglnie rimati Radharani, rozmaicie krytykoway Krsn. Takie krytyki jednake odzwierciedlaj kolejn postaw miosn, ktrej zwyky czowiek nie jest w stanie zrozumie. Kiedy niemdry student pyta Pana ri Caitany Mahaprabhu, Pan Caitanya podobnie zgani Pana Krsn w miosnej wylewnoci. Kiedy ri Caitanya Mahaprabhu by w nastroju gopi, a student przemawia za spraw ri Krsny, Pan Caitanya by wielce rozgniewany. Widzc Jego gniew, niemdry student, ktry by zwykym ateistycznym smarta braminem, niemdrze i le Go osdzi. Tote razem z grup studentw by gotw wzi odwet i uderzy Pana. Po tym wydarzeniu ri Caitanya Mahaprabhu postanowi przyj sannyas, tak by ludzie nie popeniali wobec Niego obraz, uwaajc Go za zwykego grhasth, gdy w Indii nawet dzisiaj sannyasini w naturalny sposb otrzymuj szacunek. Adi 17.251 Student ucieka ze strachu, a Pan bieg za nim. Lecz w jaki sposb bhaktom udao si powstrzyma Pana. Adi 17.252 Bhaktowie uspokoili Pana i przyprowadzili Go do domu, a student uciek do zgromadzenia innych studentw. Adi 17.253 Student bramin pobieg do miejsca, gdzie studiowao razem tysic studentw. Tam opisa im to wydarzenie. Adi 17.253 Znaczenie: W wersecie tym widzimy sowo dvija oznaczajce, e student by braminem. W rzeczywistoci w tamtych dniach studentami literatury wedyjskiej stawali si jedynie czonkowie klasy bramiskiej. Szkolenie przeznaczone jest szczeglnie dla braminw; poprzednio nie byo kwestii szkolenia ksatriyw, vaiyw czy udrw. Ksatriyowie zwykli uczy si techniki walki, vaiyowie uczyli si od swych ojcw czy innych ludzi interesu jak robi interesy; przeznaczeniem ich nie byo studiowanie Ved. Obecnie jednake kady chodzi do szkoy i kady otrzymuje ten sam typ wyksztacenia, chocia nikt nie wie, jaki bdzie tego rezultat. Rezultat jednake jest najbardziej niezadowalajcy, jak widzielimy to szczeglnie w krajach zachodnich. Stany Zjednoczone posiadaj ogromne instytucje szkoleniowe, gdzie kady moe otrzyma wyksztacenie, lecz rezultat jest taki, e wikszo studentw staje si hipisami. Wysze wyksztacenie nie jest przeznaczone dla kadego. Na zdobycie wyszego wyksztacenia powinno si pozwala jedynie wybranym jednostkom wyszkolonym w kulturze bramiskiej. Instytucje szkoleniowe nie powinny mie na celu nauczania technologii, gdy technolog nie moe by waciwie nazwany wyksztaconym. Technolog jest udr; jedynie osoba studiujca Vedy moe waciwie zosta nazwana czowiekiem uczonym (pandit). Obowizkiem bramina jest zostanie uczonym w literaturze wedyjskiej i nauczanie wiedzy wedyjskiej innych braminw. W naszym ruchu wiadomoci Krsny po

126

prostu nauczamy naszych studentw, jak zosta kwalifikowanymi braminami i Vaisnavami. W naszej szkole w Dallas studenci ucz si angielskiego i sanskrytu i dziki znajomoci tych dwch jzykw studiuj wszystkie nasze ksiki, takie jak rimad-Bhagavatam, Bhagavad-gita i Nektar Oddania. Ksztacenie kadego studenta na technologa jest bdem. Musi by grupa studentw, ktrzy zostan braminami. Bez braminw studiujcych literatur wedyjsk, spoeczestwo ludzkie bdzie cakowicie chaotyczne. Adi 17.254 Usyszawszy o tym wydarzeniu, wszyscy studenci, wielce rozgniewani, razem zaczli krytykowa Pana. Adi 17.255 Wysunli oskarenie: "Nimai Pandita Sam zepsu cay kraj. Chce bi kastowego bramina. Nie obawia si religijnych zasad. Adi 17.255 Znaczenie: Kastowi bramini byli bardzo dumni rwnie i w tamtych dniach. Nie byli gotowi przyj nagany nawet od nauczyciela czy mistrza duchowego. Adi 17.256 "Jeli ponownie dopuci si takiego okrutnego czynu, bez wtpienia powinnimy wzi odwet i uderzy Go. Kime jest ten waniak, aby kontrolowa nas w ten sposb?" Adi 17.257 Kiedy wszyscy studenci podjli takie postanowienie, krytykujc ri Caitany Mahaprabhu, ich inteligencja zostaa zniszczona. Wic chocia byli uczonymi, z powodu tej obrazy nie zamanifestowaa si w nich istota wiedzy. Adi 17.257 Znaczenie: Bhagavad-gita mwi, mayayapahrta-jnana asuram bhavam aritah: kiedy kto staje si wrogiem Najwyszej Osoby Boga, przyjmujc postaw ateistyczn (asuram bhavam ), to nawet jeli jest uczonym, nie manifestuje si w nim istota wiedzy; innymi sowy, istota jego wiedzy zostaje skradziona przez zudn energi Pana. W zwizku z tym ri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura cytuje mantr ze vetavatara Upanisadu: yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau tasyaite kathita hy arthah prakaante mahatmanah Znaczenie tego wersetu jest takie, e jeli kto posiada niezachwiane oddanie dla Najwyszej Osoby Boga, Visnu, i jest podobnie oddany mistrzowi duchowemu, bez ukrytych pobudek, wwczas staje si mistrzem wszelkiej wiedzy. W sercu takiego bhakty manifestuje si prawdziwa istota wiedzy wedyjskiej. T istot nie jest nic innego, jak tylko podporzdkowanie si Najwyszej Osobie Boga (vedai ca sarvair aham eva vedyah). Istota wiedzy wedyjskiej manifestuje si jedynie temu, kto w peni podporzdkowuje si mistrzowi duchowemu i Najwyszemu Panu. Nie zostaje ona wyjawiona nikomu innemu. T sam zasad podkrela ri Prahlada Maharaja w rimad-Bhagavatam (7.5.24): iti pumsarpita visnau bhakti cen nava-laksana kriyate bhagavaty addha tan manye 'dhitam uttamam "Osoba, ktra bezporednio stosuje tych dziewi zasad [suchanie, intonowanie, pamitanie itd.] w subie dla Pana, powinna by uwaana za wielce uczon, ktra doskonale przyswoia sobie literatur wedyjsk, gdy celem studiowania literatury wedyjskiej jest zrozumienie supremacji Pana ri Krsny." W swym komentarzu ridhara Svami podkrela, e najpierw naley podporzdkowa si mistrzowi duchowemu; wwczas rozwinie si proces suby oddania. Nie jest faktem, e bhakt moe zosta jedynie ten, kto skrupulatnie dy do kariery akademickiej. Jeli kto posiada pen wiar w mistrza duchowego i Najwysz Osob Boga, to rozwija si w yciu duchowym i rozwija prawdziw wiedz o Vedach nawet nie posiadajc kariery akademickiej. Potwierdza to przykad Maharajy Khatvangi. Naley uwaa, e ten, kto si podporzdkowuje, wspaniale przyswoi sobie istot Ved. Kto przyjmuje ten wedyjski proces podporzdkowania, uczy si suby oddania i z pewnoci odnosi sukces. Jednake ten, kto jest bardzo dumny, nie jest w stanie podporzdkowa si ani mistrzowi duchowemu, ani Najwyszej Osobie Boga. Wskutek tego nie moe zrozumie istoty adnej literatury wedyjskiej. rimad-Bhagavatam oznajmia: abda-brahmani nisnato na nisnayat pare yadi ramas tasya rama-phalo hy adhenum iva raksatah "Jeli kto jest wyksztacony w literaturze wedyjskiej, lecz nie jest bhakt Pana Visnu, jego praca jest bezuyteczn harwk, co podobne jest trzymaniu krowy, ktra nie daje mleka." (Bhag. 11.11.18) Kto nie praktykuje procesu podporzdkowania, lecz jest jedynie zainteresowany karier akademick, nie moe uczyni adnego postpu. Jego zyskiem jest jedynie jego praca na marne. Jeli kto jest ekspertem w studiowaniu Ved, lecz nie podporzdkowuje si mistrzowi duchowemu czy Visnu, caa jego kultywacja wiedzy jest jedynie strat czasu i bezuyteczn harwk. Adi 17.258 Lecz dumni studenci nie stali si ulegli. Wprost przeciwnie, wszdzie opowiadali o tym wydarzeniu. Krytykowali Pana, namiewajc si z Niego. Adi 17.259 Bdc wszechwiedzcym, Pan ri Caitanya Mahaprabhu zrozumia degradacj tych studentw. Tote siedzc w domu rozmyla, jak ich wybawi. Adi 17.260 Pan myla: "Wszyscy tzw. profesorowie i naukowcy oraz ich studenci na og przestrzegaj regulujcych zasad religii, czynnoci karmicznych i wyrzecze, lecz jednoczenie s bluniercami i draniami.

127

Adi 17.260 Znaczenie: Oto opis materialistw, ktrzy nie posiadaj wiedzy o subie oddania. Mog by bardzo religijni i mog pracowa systematycznie czy spenia wyrzeczenia i pokuty, lecz jeli zniewaaj Najwysz Osob Boga, s jedynie otrami i niczym wicej. Potwierdza to Hari-bhakti-sudhodaya (3.11): bhagavad-bhakti-hinasya jatih astram japas tapah apranasyaiva dehasya mandanam loka-ranjanam Bez wiedzy o subie oddania dla Pana, wielki nacjonalizm, praca karmiczna, polityczna czy spoeczna, nauka oraz filozofia s wszystkie jedynie niczym kosztowne szaty dekorujce martwe ciao. Jedyn obraz osb stosujcych si do tych zasad jest to, e nie s bhaktami. Zawsze s bluniercami w stosunku do Najwyszej Osoby Boga i Jego bhaktw. Adi 17.261 "Jeli Ja nie nakoni ich do przyjcia suby oddania, to aden z nich - z powodu swego blunierstwa nie bdzie w stanie jej przyj. Adi 17.262 "Przyszedem, by wyzwoli wszystkie upade dusze, lecz teraz zdarzyo si co wprost przeciwnego. Jak mona wyzwoli tych drani? W jaki sposb mog odnie korzy? Adi 17.263 "Jeli ci dranie bd ofiarowywali Mi pokony, unicestwione zostan reakcje ich grzechu. I wwczas, jeli nakoni ich do tego, podejm sub oddania. Adi 17.264 "Musz bezwzgldnie wyzwoli wszystkie te upade dusze, ktre zniewaaj Mnie i nie ofiarowuj Mi pokonw. Adi 17.265 "Powinienem przyj porzdek sannyasy, gdy wwczas ludzie bd ofiarowywali Mi pokony, uwaajc Mnie za czonka wyrzeczonego porzdku ycia. Adi 17.265 Znaczenie: Spord czonkw porzdkw spoecznych instytucji varnarama (brahmana, ksatriya, vaiya i udra), za najprzedniejszego uwaany jest bramin, gdy jest on nauczycielem i mistrzem duchowym wszystkich pozostaych varn. Podobnie, pomidzy porzdkami duchowymi (brahmacarya, grhastha, vanaprastha i sannyasa) najwzniolejszy jest porzdek sannyasy. Zatem sannyasin jest mistrzem duchowym wszystkich varn, i aramw i bramin rwnie powinien ofiarowywa pokony sannyasinowi. Na nieszczcie jednake kastowi bramini nie ofiarowuj pokonw sannyasinom Vaisnava. S tak dumni, e nie ofiarowuj nawet pokonw sannyasinom z Indii, nie mwic ju o sannyasinach z Europy czy Ameryki. Jednake ri Caitanya Mahaprabhu oczekiwa, e nawet bramini kastowi bd ofiarowywali pene szacunku pokony sannyasinowi, gdy piset lat temu zwyczajem spoecznym byo natychmiastowe ofiarowywanie pokonw kademu sannyasinowi, znanemu czy nieznanemu. Sannyasini ruchu wiadomoci Krsny s bona fide. Wszyscy studenci ruchu wiadomoci Krsny poddani zostali waciwemu procesowi inicjacji. Jak nakazuje Hari-bhakti-vilasa Sanatany Gosvamiego, tatha diksa-vidhanena dvijatvam jayate nrnam: dziki waciwemu procesowi inicjacji kady czowiek moe zosta braminem. Tak wic na pocztku studenci naszego ruchu wiadomoci Krsny zgadzaj si mieszka z bhaktami, i stopniowo - porzuciwszy cztery zakazane czynnoci: niedozwolony seks, hazard, jedzenie misa i intoksykacj - czyni postp w czynnociach ycia duchowego. Kiedy kto regularnie przestrzega tych zasad, otrzymuje pierwsz inicjacj (hari-nama) i regularnie intonuje szesnacie rund dziennie. Nastpnie, po upywie szeciu miesicy czy roku, inicjowany jest po raz drugi - z waciw ofiar i rytuaami - i otrzymuje wit ni. Po pewnym czasie, kiedy czyni dalszy postp i pragnie porzuci ten materialny wiat, przyznawany jest mu porzdek sannyasy. Wwczas otrzymuje tytu svami czy gosvami, ktre oznaczaj "pan zmysw". Na nieszczcie zdeprawowani tzw. bramini Indii ani nie ofiarowuj im szacunku, ani nie uwaaj ich za bona fide sannyasinw. ri Caitanya Mahaprabhu oczekiwa, e tzw. bramini bd ofiarowywali szacunek takim sannyasinom Vaisnava. Niemniej jednak nie ma znaczenia czy ofiarowuj oni szacunek czy te przyjmuj tych sannyasinw za bona fide, gdy astry opisuj charakter takich nieposusznych tzw. braminw. Nakaz astr oznajmia: devata-pratimam drstva yatim caiva tridandinam namaskaram na kuryad yah prayacittiyate narah "Kto nie ofiarowuje szacunku Najwyszej Osobie Boga, Jego Bstwu w wityni czy sannyasinowi tridandi, musi podda si prayacitta [pokucie]." Jeli kto nie ofiarowuje pokonw takiemu sannyasinowi, przepisanym prayacitta jest caodniowy post. Adi 17.266 "Ofiarowywanie pokonw wyzwoli ich od wszystkich reakcji za ich obrazy. Wwczas, dziki Mojej asce, w ich czystych sercach rozbudzi si suba oddania [bhakti]. Adi 17.266 Znaczenie: Zgodnie z zaleceniami Ved sannyas mona przyzna jedynie braminowi. ankara-sampradaya (ekadanda-sannyasa-sampradaya) przyznaje porzdek sannyasy jedynie braminom kastowym, czyli braminom od urodzenia, lecz w systemie Vaisnava braminem moe zosta uczyniona - zgodnie ze wskazwk Hari-bhakti-vilasa (tatha diksavidhanena dvijatvam jayate nrnam) - nawet osoba nie narodzona w rodzinie bramiskiej. Dziki waciwemu procesowi inicjacji jakakolwiek osoba z jakiejkolwiek czci wiata moe zosta uczyniona braminem, a kiedy zachowuje si jak bramin, przestrzegajc zasady abstynencji od intoksykacji, niedozwolonego seksu, jedzenia misa i hazardu, moe jej zosta przyznana sannyasa. Wszyscy sannyasini w ruchu wiadomoci Krsny, ktrzy nauczaj na caym wiecie, s prawdziwymi braminami sannyasinami. Zatem tzw. bramini kastowi nie powinni mie nic przeciwko ofiarowywaniu im penych szacunku pokonw. Ofiarowujc takie pokony, jak poleci to ri Caitanya Mahaprabhu, zmniejsz liczb swych obraz i automatycznie uwiadomi sobie sw naturaln pozycj suby oddania. Jak zostao powiedziane, nitya-siddha krsna-prema sadhya kabhu naya: krsna-prema moe zosta rozbudzona w oczyszczonym sercu. Im wicej wyrazw szacunku

128

ofiarowujemy sannyasinom, szczeglnie sannyasinom Vaisnava, tym bardziej zmniejszamy nasze obrazy i oczyszczamy swe serca. Krsna-prema moe zosta rozbudzona jedynie w oczyszczonym sercu. Taki jest proces kultu ri Caitanyi Mahaprabhu, ruchu wiadomoci Krsny. Adi 17.267 "Dziki temu procesowi mog zosta wyzwoleni wszyscy niewierni dranie tego wiata. Nie ma innej alternatywy. Na tym polega istota tego rozumowania." Adi 17.268 Doszedszy do tego stanowczego wniosku, Pan w dalszym cigu pozostawa w domu. W midzyczasie do miasta Nadia przyby Keava Bharati. Adi 17.269 Pan zoy mu pene szacunku pokony i zaprosi go do Swego domu. Po obfitym nakarmieniu go, przedstawi mu Sw prob. Adi 17.269 Znaczenie: Zgodnie z systemem spoeczestwa wedyjskiego kiedy do wioski czy miasta przybywa jaki nieznany sannyasin, kto musi go zaprosi do swego domu na prasada. Sannyasini na og spoywaj prasada w domu bramina, poniewa bramin wielbi ila Pana Narayana, czyli alagrama-ila, wic w jego domu znajduje si prasada, ktre moe przyj sannyasin. Keava Bharati przyj zaproszenie ri Caitanyi Mahaprabhu. W ten sposb Pan mia sposobno wyjanienia swego pragnienia przyjcia od niego sannyasy. Adi 17.270 "Panie, jeste bezporednio Narayanem. Wic prosz, bud dla Mnie askawy. Wyzwl Mnie z tej materialnej niewoli." Adi 17.271 Keava Bharati odpowiedzia Panu: "Jeste Najwysz Osob Boga, Dusz Najwysz. Musz uczyni to, do czego mnie nakaniasz. Nie jestem niezaleny od Ciebie." Adi 17.272 Powiedziawszy to, Keava Bharati, mistrz duchowy, powrci do swej wioski Katwy. Pan Caitanya Mahaprabhu uda si tam i przyj wyrzeczony porzdek ycia [sannyas]. Adi 17.272 Znaczenie: Pod koniec dwudziestego czwartego roku ycia, pod koniec drugiego tygodnia przybywajcego ksiyca, ri Caitanya Mahaprabhu opuci Navadvip i przekroczy rzek Ganges w miejscu znanym jako Nidayara-ghata. Nastpnie dotar do Kantaka-nagara, czyli Katoyi (Katwy), gdzie przyj ekadanda-sannyas zgodnie z systemem ankary. Poniewa Keava Bharati nalea do sekty ankaritw, nie mg przyzna porzdku Vaisnava sannyasy, ktrego czonkowie nosz tridand. Candraekhara Acarya pomaga w procedurze ceremonialnej zwizanej z przyjciem przez Pana sannyasy. Z polecenia ri Caitanyi Mahaprabhu, przez cay dzie robiono kirtan, a pod koniec dnia Pan ogoli wosy. Nastpnego dnia zosta przepisowym sannyasinem noszcym jedn lask (ekadand). Od tego dnia Jego imi brzmiao ri Krsna Caitanya. Przedtem by znany jako Nimai Pandita. Po przyjciu porzdku sannyasy ri Caitanya Mahaprabhu podrowa po caej Radhadey, terenie, gdzie niewidoczny jest Ganges. Przez pewien czas towarzyszy Mu Keava Bharati. Adi 17.273 Gdy ri Caitanya Mahaprabhu przyjmowa sannyas, towarzyszyy Mu trzy osoby, by speni wszystkie konieczne czynnoci. Byli to: Nityananda Prabhu, Candraekhara Acarya i Mukunda Datta. Adi 17.274 W ten sposb streciem wydarzenia Adi-lili. rila Vrndavana dasa Thakura opisa je szczegowo [w swej Caitanya-bhagavata]. Adi 17.275 Ta Sama Najwysza Osoba Boga, ktry pojawi si jako syn matki Yaody, teraz pojawi si jako syn matki aci, rozkoszujc si czterema rodzajami czynnoci oddania. Adi 17.275 Znaczenie: Suenie, przyja, uczucie rodzicielskie i mio maeska do Najwyszej Osoby Boga s podstaw czterech rodzajw czynnoci oddania. W anta, na marginesowym etapie suby oddania, nie ma dziaalnoci. Lecz ponad nastrojem anta jest suenie, przyja, uczucie rodzicielskie i mio maeska, ktre reprezentuj stopniowy wzrost suby oddania na coraz wysze platformy. Adi 17.276 Aby skosztowa sodyczy miosnych spraw rimati Radharani w Jej zwizku z Krsn i aby zrozumie rezerwuar przyjemnoci w Krsnie, Krsna osobicie, jako ri Caitanya Mahaprabhu, przyj nastrj Radharani. Adi 17.276 Znaczenie: W zwizku z tym rila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura pisze w swej Anubhasyi: "ri Gaurasundara jest Samym Krsn z postaw rimati Radharani. ri Caitanya Mahaprabhu nigdy nie porzuci postawy gopi. Zawsze pozostawa zdominowany przez Krsn i nigdy nie przyjmowa roli dominujcego przez imitowanie mioci maeskiej ze zwykymi kobietami, jak na og robi to sahajiya. Nigdy nie postawi si w pozycji rozpustnika. Podliwi materialici, tacy jak czonkowie sahajiya-sampradayi, uganiaj si za kobietami, nawet cudzymi onami. Lecz kiedy odpowiedzialno za swe podliwe czyny usiuj przypisa ri Caitanyi Mahaprabhu, staj si bluniercami wobec Svarupy Damodary i rila Vrndavana dasa Thakury. W ri Caitanya-bhagavata, Adi-khanda, Rozdziale Pitnastym, jest powiedziane: sabe para-strira prati nahi parihasa stri dekhi' dure prabhu hayena eka-paa 'ri Caitanya Mahaprabhu nigdy nawet nie artowa z cudzymi onami. Skoro tylko widzia nadchodzc kobiet, nic nie mwic, robi wystarczajco duo miejsca, aby moga przej.' By niezwykle cisy, jeli chodzi o obcowanie z kobietami.

129

Sahajiya jednake pozuj na zwolennikw ri Caitanyi Mahaprabhu, chocia maj zwizki seksualne z kobietami, W modoci Pan Caitanya artowa z kadym, lecz nigdy nie artowa z adn kobiet, ani te w inkarnacji tej nie rozmawia o kobietach. Ani ri Caitanya Mahaprabhu, ani Vrndavana dasa Thakura nie pochwalaj grupy gauranga-nagari. Chocia mona ofiarowywa Caitanyi Mahaprabhu rnego rodzaju modlitwy, naley cile unika wielbienia Go jako Gauranga Nagara. Osobiste zachowanie ri Caitanyi Mahaprabhu i wersety napisane przez ri Vrndavana dasa Thakur cakowicie odrzucaj podliwe pragnienia gauranga-nagari." Adi 17.277 Pan Caitanya Mahaprabhu przyj nastrj gopi, ktre przyjmuj Vrajendra-nandan, ri Krsn, za swego kochanka. Adi 17.278 Stanowczo zostao stwierdzone, e ekstatyczny nastrj gopi moliwy jest jedynie przed Krsn i nikim innym. Adi 17.279 Ma On niebieskaw cer, pawie piro na gowie, girland gunja i ozdoby chopca pasterza. Jego ciao jest zgite w trzech miejscach i ma przy ustach flet. Adi 17.280 Jeli Pan Krsna porzuca Sw oryginaln form i przyjmuje inn form Visnu, to nawet przebywanie w pobliu Niego nie moe wzbudzi ekstatycznego nastroju gopi. Adi 17.281 "Pewnego razu Pan ri Krsna dla zabawy zamanifestowa si w bardzo piknej formie Narayana z czterema zwyciskimi rkoma. Jednake widok tej wzniosej formy osabi ekstatyczne uczucia gopi. Dlatego uczeni nie s w stanie zrozumie ekstatycznych uczu gopi, ktre s niezmiennie skupione na oryginalnej formie Pana Krsny jako syna Nandy Maharajy. Cudowne uczucia gopi w ekstatycznej parama-rasie z Krsn s najwikszym misterium w yciu duchowym." Adi 17.281 Znaczenie: Jest to cytat z Lalita-madhava (6.14) rila Rupy Gosvamiego. Adi 17.282 W porze wiosennej, podczas taca rasa, Krsna nagle znikn ze sceny, dajc do zrozumienia, e pragn by Sam ze rimati Radharani. Adi 17.283 Krsna siedzia w zarolach w odosobnionym miejscu, czekajc na nadejcie rimati Radharani. Lecz gdy tak wypatrywa, przybyy tam gopi - niczym falanga onierzy. Adi 17.284 Widzc Krsn z odlegego miejsca, gopi powiedziay: "Spjrzcie tylko! Krsna, syn Nandy Maharajy, siedzi tutaj w zarolach." Adi 17.285 Skoro tylko Krsna ujrza wszystkie gopi, by bardzo wzruszony. Wskutek tego nie mg si schowa i ze strachu znieruchomia. Adi 17.286 Krsna usiad tam przyjmujc Sw czteroramienn form Narayana. Kiedy nadeszy wszystkie gopi i ujrzay Go, przemwiy w ten sposb. Adi 17.287 "To nie Krsna! To Najwysza Osoba Boga, Narayana." Powiedziawszy to, ofiaroway pokony i nastpujce pene szacunku modlitwy. Adi 17.288 "O Panie Narayanie, skadamy Ci pene szacunku pokony. Bd miosierny dla nas. Obdarz nas towarzystwem Krsny i w ten sposb umierz nasz rozpacz." Adi 17.288 Znaczenie: Gopi nie byy szczliwe nawet widzc czteroramienn form Narayana. Jednake ofiaroway szacunek Najwyszej Osobie Boga i bagay Go, by pobogosawi je towarzystwem Krsny. Takie s ekstatyczne uczucia gopi. Adi 17.289 Powiedziawszy to, gopi ofiaroway pokony, a nastpnie rozeszy si. Wwczas przed Panem Krsn pojawia si rimati Radharani. Adi 17.290 Kiedy Pan Krsna ujrza Radharani, chcia zachowa Sw czteroramienn form, aby z Ni poartowa. Adi 17.291 Przed rimati Radharani ri Krsna usiowa ukry dwie dodatkowe rce. Robi wszystko, co mg, aby zachowa przed Ni cztery ramiona, lecz zupenie nie by w stanie tego zrobi. Adi 17.292 Wpyw czystej ekstazy Radharani by tak niepojcie wielki, e zmusia ona Krsn, by powrci do Swej oryginalnej dwuramiennej formy. Adi 17.293 "Przed tacem rasa Pan Krsna dla zabawy ukry si w zarolach. Kiedy przybyy tam gopi, ktrych oczy przypominay oczy saren, Krsna - pragnc si ukry - dziki Swej bystrej inteligencji przejawi Sw pikn

130

czteroramienn form. Lecz kiedy przybya tam rimati Radharani, w Jej obecnoci Krsna nie by w stanie zachowa Swych czterech ramion. Tak wspaniale chwalebna jest Jej mio." Adi 17.293 Znaczenie: Jest to cytat z Ujjvala-nilamani rila Rupy Gosvamiego. Adi 17.294 Ojciec Nanda, krl Vrajy, jest teraz Jagannatha Mir, ojcem Caitanyi Mahaprabhu. A matka Yaoda, krlowa Vrajy, jest teraz acidevi, matk Pana Caitanyi. Adi 17.295 Poprzedni syn Nandy Maharajy jest teraz ri Caitany Mahaprabhu, a poprzedni Baladeva, brat Krsny, jest teraz Nityanand Prabhu, bratem Pana Caitanyi. Adi 17.296 ri Nityananda Prabhu zawsze doznaje ekstatycznych uczu ojcostwa, suenia i przyjani. Zawsze pomaga ri Caitanyi Mahaprabhu w ten sposb. Adi 17.297 Rozdzielajc transcendentaln sub mioci, ri Nityananda Prabhu zatopi cay wiat. Nikt nie jest w stanie zrozumie Jego charakteru i czynnoci. Adi 17.298 rila Advaita Acarya Prabhu pojawi si jako inkarnacja bhakty. Jest On w kategorii Krsny, lecz zstpi na t Ziemi, aby propagowa sub oddania. Adi 17.299 Jego naturalne uczucia byy zawsze na platformie przyjani i suenia, lecz Pan traktowa Go czasami jak Swego mistrza duchowego. Adi 17.300 Wszystkich bhaktw ri Caitanyi Mahaprabhu, na czele ze rivasa Thakur, cechuje odpowiedni emocjonalny nastrj, w ktrym peni sub dla Pana. Adi 17.301 Wszyscy osobici towarzysze, tacy jak: Gadadhara, Svarupa Damodara, Ramananda Raya i szeciu Gosvamich na czele z Rup Gosvamim, s usytuowani w swych odpowiednich transcendentalnych nastrojach. W ten sposb Pan poddaje si rnym transcendentalnie sodkim sytuacjom. Adi 17.301 Znaczenie: W wersetach od 296 do 301 zostaa w peni opisana emocjonalna suba oddania ri Nityanandy i ri Advaity Prabhu. Opisujc tak indywidualn sub, Gaura-ganoddea-dipika, w wersetach od 11 do 16, oznajmia, e chocia Pan Caitanya Mahaprabhu pojawi si jako bhakta, nie jest On nikim innym jak synem Nandy Maharajy. Podobnie, chocia ri Nityananda Prabhu pojawi si jako asystent Pana Caitanyi, nie jest On nikim innym jak noszcym pug Baladev. Advaita Acarya jest inkarnacj Sadaivy ze wiata duchowego. Wszyscy bhaktowie na czele ze rivasa Thakur s Jego marginaln energi, podczas gdy bhaktowie na czele z Gadadhara Pandit s manifestacjami Jego mocy wewntrznej. ri Caitanya Mahaprabhu, Advaita Prabhu i Nityananda Prabhu nale do kategorii visnu-tattva. Poniewa Pan Caitanya jest oceanem miosierdzia, jest On nazywany mahaprabhu, podczas gdy Nityananda i Advaita, bdc dwoma wielkimi osobistociami asystujcymi Panu Caitanyi, tytuowani s prabhu. Tak wic jest dwch prabhu i jeden mahaprabhu. Gadadhara Gosvami jest reprezentantem doskonaego mistrza duchowego bramina. rivasa Thakura reprezentuje doskonaego bhakt bramina. Tych pi osobistoci znanych jest jako Panca-tattva. Adi 17.302 W krsna-lila cera Pana jest czarniawa. Z fletem przy ustach, oddaje si przyjemnociom jako chopiec pasterz. Teraz ta sama osoba pojawia si przyjmujc cer jasn, czasami dziaajc jako bramin, a czasami przyjmujc wyrzeczony porzdek ycia. Adi 17.303 Dlatego Sam Pan, przyjmujc uczuciow ekstaz gopi, teraz zwraca si do syna Nandy Maharajy: "O Panie Mego ycia! O Mj drogi mu!" Adi 17.304 Jest On Krsn, jednake przyj nastrj gopi. Jak to moliwe? Taki jest niepojty charakter Pana, ktry jest bardzo trudno zrozumie. Adi 17.304 Znaczenie: To, e Krsna przyj rol gopi, z pewnoci jest sprzecznoci wedug jakichkolwiek zwykych ocen, lecz Pan - dziki Swemu niepojtemu charakterowi - moe dziaa jak gopi i przeywa rozk z Krsn, chocia jest Samym Krsn. Taka sprzeczno moe by pogodzona jedynie w Najwyszej Osobie Boga, poniewa posiada On energi, ktra jest niepojta (acintya) i ktra moe sprawi, e niemoliwe staje si moliwym (agatan gatan patiyasi). Takie sprzecznoci s bardzo trudne do zrozumienia, jeli bhakta nie przestrzega cile filozofii Vaisnava pod kierunkiem Gosvamich. Dlatego Krsnadasa Kaviraja Gosvami koczy kady rozdzia tym wersetem: ri-rupa-raghunatha-pade yara aa caitanya-caritamrta kahe krsnadasa "Modlc si u lotosowych stp ri Rupy i ri Raghunathy, zawsze pragnc ich miosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt, podajc w ich lady." W pieni Narottama dasa Thakury powiedziane jest: rupa-raghunatha-pade ha-ibe akuti kabe hama bujhaba se yugala-piriti

131

Mioci maeskiej pomidzy Radh i Krsn, ktra jest zwana yugala-piriti, nie mog zrozumie zwykli uczeni, artyci czy poeci. Zrozumie j mog jedynie bhaktowie, ktrzy cile podaj ladami szeciu Gosvamich. Czasami tzw. artyci i poeci usiuj zrozumie sprawy miosne Radhy i Krsny i publikuj na ten temat tani poezj i obrazy. Jednake na nieszczcie nie rozumiej nawet w najmniejszym stopniu transcendentalnych spraw pomidzy Radh i Krsn. Jedynie mieszaj si w spraw, ktrej nie s nawet w stanie przenikn. Adi 17.305 Sprzecznoci w charakterze Pana Caitanyi nie mona zrozumie dziki zwykej logice i argumentom. Nie naley wic utrzymywa wtpliwoci w zwizku z tym. Naley po prostu stara si zrozumie niepojt energi Krsny; w przeciwnym razie nie mona zrozumie, Jak takie sprzecznoci s moliwe. Adi 17.306 Rozrywki ri Krsny Caitanyi Mahaprabhu s niepojte i wspaniae. Wspaniaa jest Jego ekstaza, wspaniae s Jego cechy i wspaniae jest Jego zachowanie. Adi 17.307 Jeli kto jest po prostu przywizany do zwykych argumentw i nie przyjmuje tego, bdzie smay si w piekle Kumbhipaka. Dla takiej osoby nie ma wyzwolenia. Adi 17.307 Znaczenie: Kumbhipaka, rodzaj pieka, opisany jest w rimad-Bhagavatam (5.26.13), gdzie jest powiedziane, e osoba gotujca ywe ptaki i zwierzta w celu zadowolenia swego jzyka, po mierci przywodzona jest przed Yamaraj i karana w piekle Kumbhipaka. Tam wrzucona jest do gotujcego si oleju zwanego kumbhi-paka, z ktrego nie ma wybawienia. Kumbhipaka przeznaczone jest dla osb, ktre s niepotrzebnie zazdrosne. Osoby zazdrosne o czyny ri Caitanyi Mahaprabhu karane s w tym piekle. Adi 17.308 "Wszystko, co jest transcendentalne do materialnej natury, zwane jest niepojtym, podczas gdy wszystkie argumenty s pospolite. Poniewa pospolite argumenty nie s w stanie dotkn spraw transcendentalnych, nie naley podejmowa prb zrozumienia tematw transcendentalnych za pomoc zwykych argumentw." Adi 17.308 Znaczenie: Jest to cytat z Bhakti-rasamrta-sindhu (2.5.93) rila Rupy Gosvamiego. Adi 17.309 Do lotosowych stp Pana Caitanyi Mahaprabhu moe zbliy si Jedynie ta osoba, ktra ma mocn wiar w Jego transcendentalne rozrywki. Adi 17.310 W rozmowie tej wyjaniem istot konkluzji oddania Kady, kto tego sucha, rozwija nieskaon sub oddania dla Pana. Adi 17.311 Jeli powtrz to, co ju zostao napisane, bd mg wwczas rozkoszowa si celem tego pisma. Adi 17.312 W rimad-Bhagavatam widzimy postpowanie jego autora, ri Vyasadevy. Po opowiedzeniu historii, powtarza j cigle i od nowa. Adi 17.312 Znaczenie: Pod koniec rimad-Bhagavatam, w Canto Dwunastym, Rozdzia Dwunasty ma pidziesit dwa wersety, w ktrych ri Krsna-dvaipayana Vedavyasa streszcza cay temat. ri Krsnadasa Kaviraja Gosvami pragnie poda ladami ri Vyasadevy streszczajc siedemnacie rozdziaw Adi-lili ri Caitanya-caritamrty. Adi 17.313 Dlatego wylicz rozdziay Adi-lili. W Pierwszym Rozdziale zoyem pokony mistrzowi duchowemu, gdy to jest pocztek pomylnego pisania. Adi 17.314 Rozdzia Drugi wyjania prawd o ri Caitanyi Mahaprabhu. Jest On Najwysz Osob Boga, Panem Krsn, synem Maharajy Nandy. Adi 17.315 ri Krsna Caitanya Mahaprabhu, ktry jest Samym Krsn, teraz pojawi si jako syn matki aci. Rozdzia Trzeci opisuje gwn przyczyn Jego pojawienia si. Adi 17.316 Rozdzia Trzeci opisuje szczeglnie rozdzielanie mioci do Boga. Opisuje rwnie religi tego wieku, ktr jest po prostu szerzenie witego imienia Pana Krsny i propagowanie procesu kochania Go. Adi 17.317 Rozdzia Czwarty opisuje gwny powd Jego pojawienia si, to znaczy ch rozkoszowania si sodycz Swej wasnej transcendentalnej suby oddania oraz wasn sodycz. Adi 17.318 Rozdzia Pity opisuje prawd o Panu Nityanandzie Prabhu, ktry jest nikim innym jak Balaram, synem Rohini. Adi 17.319 Rozdzia Szsty rozwaa prawd o Advaicie Acaryi. Jest On inkarnacj Maha-Visnu. Adi 17.320 Rozdzia Sidmy opisuje Panca-tattv - ri Caitany, Prabhu Nityanand, ri Advait, Gadadhar i rivas. Wszyscy oni poczyli si razem, aby rozdziela wszdzie mio do Boga.

132

Adi 17.321 Rozdzia smy podje powd opisywania rozrywek Pana Caitanyi. Opisuje rwnie wielko witego imienia Pana Krsny. Adi 17.322 Rozdzia Dziewity opisuje drzewo pragnie suby oddania. ri Caitanya Mahaprabhu Sam jest ogrodnikiem, ktry je zasadzi. Adi 17.323 Rozdzia Dziesity opisuje gazie i podgazie gwnego pnia oraz rozdzielanie ich owocw. Adi 17.324 Rozdzia Jedenasty opisuje ga znan jako ri Nityananda Prabhu, a Rozdzia Dwunasty opisuje ga zwan ri Advaita Prabhu. Adi 17.325 Rozdzia Trzynasty opisuje narodziny ri Caitanyi Mahaprabhu, kiedy to intonowano wite imi Krsny. Adi 17.326 Rozdzia Czternasty daje pewien opis dziecicych rozrywek Pana, a Pitnasty pokrtce opisuje rozrywki Pana z wieku chopicego. Adi 17.327 W Rozdziale Szesnastym wspomniaem o rozrywkach wieku kaiora [wieku poprzedzajcego modo]. A w Rozdziale Siedemnastym szczeglnie opisaem Jego rozrywki z modoci. Adi 17.328 Tak wic Canto Pierwsze, znane jako Adi-lila, obejmuje siedemnacie rnych tematw. Dwanacie z nich stanowi wstp tego pisma. Adi 17.329 W piciu rozdziaach, nastpujcych po rozdziaach stanowicych wstp, opisaem pi transcendentalnych zwizkw. Opisaem je tylko pokrtce. Adi 17.330 Z polecenia ri Nityanandy Prabhu i polegajc na Nim, rila Vrndavana dasa Thakura szczegowo opisa w swej Caitanya-mangala wszystko, czego ja nie opisaem. Adi 17.331 Rozrywki Pana ri Caitanyi Mahaprabhu s wspaniae i nieograniczone. Nawet osobistoci takie jak Pan Brahma, Pan iva i esanaga nie mog odnale ich koca. Adi 17.332 Kady, kto opisuje czy sucha jakiejkolwiek czci tego obszernego tematu, wkrtce otrzyma bezprzyczynow ask ri Krsny Caitanyi Mahaprabhu. Adi 17.333 [Tutaj autor ponownie opisuje Panca-tattv.] ri Krsna Caitanya, Prabhu Nityananda, ri Advaita, Gadadhara, rivasa i wszyscy bhaktowie Pana Caitanyi. Adi 17.334 Ofiarowuj pene szacunku pokony wszystkim mieszkacom Vrndavany. W wielkiej pokorze pragn umieci ich lotosowe stopy na mej gowie. Adi 17.335-336 Pragn umieci na mej gowie lotosowe stopy Gosvamich. Oto ich imiona: ri Svarupa Damodara, ri Rupa Gosvami, ri Sanatana Gosvami, ri Raghunatha dasa Gosvami i ri Jiva Gosvami. Umieszczajc ich lotosowe stopy na mej gowie, zawsze majc nadziej, e bd im suy, ja, Krsnadasa, opowiadam ri Caitanya-caritamrt podajc w ich lady. W ten sposb Bhaktivedanta koczy objanienia do Siedemnastego Rozdziau Adi-lili ri Caitanya-caritamrty, opisujcego rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu w Jego modoci.

133