Status Pencapaian Malaysia DR ZABANIDalam TIMSS dan PISA: BIN DARUS Satu Refleksi

DR ZABANI BIN DARUS KPM 2012

Latar Belakang TIMSS

 

 

Anjuran International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Fokus kepada isi kandungan kurikulum Menguji yang apa yang hendak diajar dan apa yang dipelajari oleh murid Melibatkan murid dalam tahun 4 dan tahun 8 (ting. 2) – Malaysia hanya menyertai kajian untuk murid tahun 8 Berorientasikan kajian dengan tujuan menambah baik p&p matematik dan sains 2 domain – matematik dan sains 4 tahun sekali: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011

Latar Belakang PISA

      

Anjuran The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Fokus kepada aplikasi kurikulum dalam kehidupan harian Menguji kesediaan murid untuk memasuki alam dewasa Soalan-soalan berdasarkan situasi kehidupan sebenar Melibatkan murid berumur 15+ Berorientasikan polisi 3 domain – matematik, sains dan bacaan 3 tahun sekali: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012

Melibatkan murid 35 murid berumur 15+ di 165 buah sekolah yang dipilih secara rawak . 2007 dan 2011 . 2003.Melibatkan murid dalam satu kelasTingkatan 2 (gred 8) di 150 buah sekolah yang dipilih secara rawak PISA: 2009 dan 2012 .Penyertaan Malaysia TIMSS: 1999.

KRONOLOGI PENYERTAAN MALAYSIA DALAM TIMSS .

2003 dan 2007 Purata antarabangsa 519 508 487 467 474 450 Purata Malaysia 1999 2003 2007 .Purata Skor Matematik TIMSS 1999.

Pencapaian murid dalam Matematik .

Purata Skor Sains TIMSS 1999. 2003 dan 2007 Purata antarabangsa 510 492 Purata Malaysia 488 471 474 466 1999 2003 2007 .

Pencapaian murid dalam Sains .

Peratus Murid Berdasarkan Penandaarasan Dalam TIMSS (Matematik) Tertinggi 93 70 66 36 30 10 6 2 1999 2003 2007 18 50 Tinggi Sederhana 93 82 Rendah .

Pelajar mempunyai pengetahuan perpuluhan. Pelajar boleh mengaplikasikan kefahaman dan pengetahuan mereka dalam pelbagai situasi yang kompleks secara relatif. operasi dan graf asas. Pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan matematik yang asas. Tinggi (Skor minimum 550) Sederhana (Skor minimum 475) Rendah (Skor minimum 400) .Tahap Matematik Tahap Pencapaian Penerangan Sangat tinggi (Skor minimum 625) Pelajar boleh mengorganisasi dan membuat kesimpulan daripada maklumat. membuat generalisasi dan menyelesaikan masalah bukan rutin. dalam nombor.

Peratus Murid Berdasarkan Penandaarasan Dalam TIMSS (Sains) Tertinggi Tinggi Sederhana 95 Rendah 87 59 71 80 50 24 5 4 3 28 18 1999 2003 2007 .

Pelajar boleh mengenal pasti dan mengkomunikasikan pengetahuan saintifik yang asas merentas beberapa topik. sistem dan prinsip. kimia.Tahap Sains Tahap Pencapaian Sangat tinggi (Skor minimum 625) Penerangan Pelajar dapat mempamerkan penguasaan terhadap konsep yang abstrak dan kompleks dalam biologi. Tinggi (Skor minimum 550) Sederhana (Skor minimum 475) Rendah (Skor minimum 400) . Pelajar dapat mempamerkan kefahaman konsep dalam kitaran sains. fizik dan sains Bumi. Pelajar boleh mengenal pasti beberapa fakta asas tentang sains hidupan dan sains fizikal.

domain kandungan matematik menunjukkan bahawa murid Malaysia adalah baik dalam domain nombor dan geometri.Profil Pencapaian Matematik Dalam Domain Kandungan Dan Domain Kognitif domain kognitif pula menunjukkan bahawa murid Malaysia adalah baik dalam domain pengetahuan dan aplikasi tetapi lemah dalam domain menaakul. data dan kebarangkalian . tetapi lemah dalam tajuk algebra.

Profil Pencapaian Sains Dalam Domain Kandungan dan Domain Kognitif TIMSS 2007 dalam domain kandungan sains menunjukkan bahawa murid dalam domain kognitif menunjukkan bahawa murid Malaysia adalah baik dalam domain kimia dan fizik. Murid lemah Malaysia adalah baik dalam domain pengetahuan. . Malaysia lemahdomaindomain biologi dan sains Bumi dalam dalam aplikasi tetapi baik dalam domain menaakul.

Kurikulum Matematik dan Sains .

Pengajaran Matematik dan Sains .

Sikap Terhadap Matematik .

73 % daripada murid menunjukkan sikap yang positif terhadap matematik dan sains. . 5. 4. Pencapaian murid Malaysia dalam matematik dan sains adalah baik dan berada di atas purata antarabangsa. 4. 41 % sampel kajian adalah dalam kalangan murid yang baik dan tidak menimbulkan masalah dalam pengajaran guru. 3. 2.Kesimpulan TIMSS 2007 1. Guru-guru Malaysia mempunyai kesediaan yang tinggi dalam pengajaran matematik dan sains. Terdapat beberapa sub-topik yang belum dipelajari oleh murid Tingkatan 2 yang ditaksir dalam TIMSS.

Kedudukan Dalam PISA 2009 SHANGHAI SINGAPURA FINLAND UK THAILAND MALAYSIA MATEMATIK 1 2 6 28 52 57 SAINS 1 4 2 16 51 52 BACAAN 1 5 3 25 53 55 .

Kedudukan Dalam PISA 2009 .

Purata Skor Dalam PISA 2009 600 600 575 554 556 536 542 514 501 526 494 493 SHANGHAI SINGAPURA FINLAND UK 550 562 541 500 492 496 450 419 400 404 425 422 421 414 THAILAND MALAYSIA OECD 350 MATEMATIK SAINS BACAAN .

manakala tahap 3 adalah tahap mod bagi negara yang berprestasi lebih baik seperti Germany dan Shanghai. Chile. Thailand. Antara 45%-60% murid Malaysia mempunyai skor di bawah tahap minimum dalam semua subjek Hampir tiada murid malaysia yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mana-mana subjek (tiada dalam tahap 6 dan hanya 0.1% dalam tahap 5) Tahap 1 dan ke bawah dianggap berada di bawah tahap yang diperlukan untuk menyertai alam kehidupan dewasa secara berkesan dan produktif . Uruguay. UAE. Jordan.Peratus Murid Mengikut Tahap Kecekapan Dalam PISA 2009 1 Bacaan Reading Tahap 6 Tahap 5 Tahap 4 3 21 1 2 Matematik Tahap 6 Tahap 5 Tahap 4 Tahap 3 3 3 3 Sains Tahap 6 Tahap 5 Tahap 4 26 19 3 21 1 Tahap 3 Tahap 2 36 Tahap 3 Tahap 2 36 Tahap 2 24 Tahap 1 ke bawah 44 19 Malaysia OECD Tahap 1 Ke bawah 59 22 Tahap 1 Ke bawah 22 43 24 18 Malaysia OECD Malaysia OECD ▪ ▪ ▪ ▪ Tahap 2 ialah tahap mod untuk negara berprestasi sederhana seperti Tunisia.

dan 5. 4. skor purata Malaysia adalah lebih rendah daripada skor purata negara OECD dan antarabangsa. 3. 2.Kesimpulan PISA 2009 Kedudukan Malaysia dalam PISA 2009 menunjukkan bahawa: 1. murid perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding murid lelaki dalam ketiga-tiga domain. Malaysia berada dalam kelompok 20 negara terkebawah bersama-sama dengan negara seperti Montenegro. Jordan dan Indonesia. sehingga 60 peratus murid Malaysia gagal mencapai tahap minimum untuk mengambil bahagian dalam kehidupan secara efektif dan produktif. Kazakhstan.sikap yang positif terhadap matematik dan sains. . kedudukan Malaysia lebih rendah daripada Thailand dalam ketiga-tiga domain.

Faktor yang menyumbang kepada pencapaian Malaysia yang sangat lemah dalam PISA 2009     format soalan. . soalan–soalan dalam ujian PISA adalah dalam bentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi. murid Malaysia tidak mampu menjawab dengan baik soalan-soalan yang memerlukan mereka berfikir pada aras tinggi. refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual di mana murid tidak perlu mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi untuk memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan.

Tindakan Susulan KSSR/KSSM Program i-Think Kajian Susulan Pelan Pembangunan Pendidikan .

keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) .Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)      • Empat tonggak pendidikan UNESCO learning to know learning to do learning to live together learning to be Elemen baharu: inovasi dan kreativiti.

Transformasi Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Jan 2011 murid tahun 1 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 2017 .

Program i-Think Kolaborasi di antara KPM dan Agensi Inovasi Malaysia Penggunaan thinking maps 2012 – Rintis di 10 sekolah 2013 – 1000 sekolah 2014 – semua sekolah .

Kajian Susulan  KPM sedang menjalankan kajian kes di sekolah cemerlang PISA 2009 untuk mengenal pasti amalan terbaik yang boleh dikongsi dengan sekolah lain  Kerjasama dengan IPT tempatan untuk menjalankan kajian susulan terhadap sekolah yang mengambil bahagian dalam PISA 2009 .

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 .2025  PISA dan TIMSS menjadi penandaaras kepada pembelajaran bahasa.2025  Hasil Kajian PISA dan TIMSS menjadi salah satu input utama dalam merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 . matematik dan sains di peringkat antarabangsa  Peperiksaan kebangsaaan dan peperiksaan berasaskan sekolah akan diubahsuai untuk menambahkan bilangan soalan yang menguji pemikiran tahap tinggi .

Terima Kasih .

have been declining.ppt .Student performances. as benchmarked by international surveys. Asian counterparts TIMMS Math Score (13 years old) Country Chinese Taipei Republic of Korea Singapore Hong Kong SAR Japan Hungary England Russian Federation United States Lithuania Czech Republic Slovenia Armenia Australia Sweden Malta Scotland Serbia Italy Malaysia Norway Cyprus Bulgaria Israel Ukraine Romania Bosnia Lebanon Thailand Turkey TIMMS Science Score (13 year old) 2007 Country Singapore Chinese Taipei Japan Republic of Korea England Hungary Czech Republic Slovenia Hong Kong SAR Russian Federation United States Lithuania Australia Sweden Scotland Italy Armenia Norway Ukraine Jordan Malaysia Thailand Serbia Bulgaria Israel Bahrain Bosnia Romania Iran Malta 1999 3 (585) 2 (587) 1 (604) 4 (582) 5 (579) 9 (532) 20 (496) 12 (526) 19 (502) 22 (482) 15 (520) 11 (530) 13 (525) 23 (479) 16 (519) 24 (476) 17 (511) 28 (466) 25 (572) 27 (467) - 2003 4 (585) 2 (589) 1 (605) 3 (586) 5 (570) 9 (529) 12 (508) 15 (504) 16 (502) 21 (493) 23 (478) 14 (505) 17 (499) 18 (498) 24 (477) 22 (484) 10 (508) 27 (461) 29 (459) 25 (476) 19 (496) 26 (475) 31 (433) - 1999 2 (568) 1 (569) 4 (550) 5 (549) 9 (538) 3 (552) 8 (539) 13 (533) 15 (530) 16 (529) 18 (515) 23 (488) 7 (540) 21 (493) 30 (450) 22 (492) 24 (482) 26 (468) 25 (472) 31 (448) - 2003 1 (578) 2 (571) 6 (552) 3 (558) 7 (543) 12 (520) 4 (556) 17 (514) 9 (527) 14 (519) 10 (527) 11 (524) 19 (512) 22 (491) 29 (461) 21 (494) 25 (475) 20 (510) 28 (468) 24 (479) 23 (488) 33 (438) 27 (470) 30 (453) - 2007 1 (567) 2 (561) 3 (554) 4 (553) 5 (542) 6 (539) 7 (539) 8 (538) 9 (530) 10 (530) 11 (520) 12 (519) 13 (515) 14 (511) 15 (496) 16 (495) 17 (488) 18 (487) 19 (485) 20 (482) 21 (471) 22 (471) 23 (470) 24 (470) 25 (468) 26 (467) 27 (466) 28 (462) 29 (459) 30 (457) 24 1 (598) 2 (597) 3 (593) 4 (572) 5 (570) 6 (517) 7 (513) 8 (512) 9 (508) 10 (506) 11 (504) 12 (501) 13 (499) 14 (496) 15 (491) 16 (488) 17 (487) 18 (486) 19 (480) 20 (474) 21 (469) 22 (465) 23 (464) 24 (463) 25 (462) 26 (461) 27 (456) 28 (449) 29 (441) 30 (432) Note: Differences in curriculum also a contributing factor in the lower score for 2007 Source: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Scores) 1999. 2003 and 2007 240682-20-Human Capital Brief to MoE-22June09. 1 Score and ranking on the decline with significant gap vs.

999 children from 152 schools sat for the PISA exams which were conducted in Malay language as the medium of instruction 34 . Impact: The PISA 2009+ scores are a good reminder that the quality of our education system must still be improved to be on par with international levels.  4.2 Reality check through data triangulation with independent sources • Data triangulation: PISA 2009+ results show that there is room for improvement in teaching innovation in Math and Science skills PISA 2009+ Results Malaysia is currently performing below the International Average for scores in Math.  Malaysia is ranked at 57th place out of 74 countries in 2009 for Mathematics. Science and Reading.

organization structure. and creating appropriate financing. this includes the production of high quality performance data. ensuring teacher and school accountability.McKinsey . How the world’s most improved school system keeps getting better? . and pedagogy models.Dimana kedudukan kita di mata dunia? Malaysia Fair to good: at this stage the interventions focus on consolidating the system foundations.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful