EXPERTIZA CONTABILÃ;

TESTE GRILÃ..

1.Raportul de expertizã judiciarã întocmit de un expert contabil, membru al Corpului, trebuie sã cuprindã: a) constatãri, concluzii, opinii ºi recomandãri; b) cazuri de încãlcãri ale normelor legale, concluzii ºi recomandãri; c) introducere, desfãºurare a lucrãrilor ºi concluzii. 2.Din punct de vedere al competenþei profesionale, expertul contabil este persoana care: a) a dobândit legal calitatea ºi este competent sã verifice legalitatea bilanþului ºi a contului de profit ºi pierdere; b) a dobândit legal calitatea ºi poate face expertize contabile; c) a dobândit legal calitatea ºi se poate prezenta la examenul de auditor financiar. 3.Care din urmãtoarele interdicþii nu permit unei persoane sã se prezinte la examenul de acces la profesia de expert contabil: a) interdicþia dreptului de a fi administrator de societate; b) interdicþia dreptului de gestiune ºi de administrare a societãþilor comerciale; c) interdicþia dreptului de a conduce o entitate economicã sau socialã; 4.Expertul contabil ºi auditorul financiar sunt: a) profesii diferite; b) profesii complementare; c) calitãþi ale aceleiaºi profesii contabile care se disting din punct de vedere al sferei de cuprindere. 5.Profesia contabilã ºi auditul financiar se aflã în raport: a) de la parte la întreg; b) de la întreg la parte; c) sunt activitãþi diferite. 6.Principalele activitãþi care compun profesia contabilã sunt: a) þinerea contabilitãþii ºi elaborarea conturilor anuale (situaþii financiare); examinarea contabilitãþii; auditul financiar; misiuni speciale; misiuni legale; b) þinerea contabilitãþii ºi întocmirea situaþiilor financiare; c) þinerea contabilitãþii ºi întocmirea situaþiilor financiare potrivit normelor legale; efectuarea de expertize contabile; activitatea de cenzor. 7.Evaluãrile patrimoniale pot fi efectuate de: a) auditorii financiari; b) evaluatorii autorizaþi potrivit legii; c) auditorii financiari ºi experþii contabili. 9.O persoanã cu studii superioare economice, salariat la o societate comercialã, dupã promovarea examenului de acces, efectuarea perioadei de stagiu ºi promovarea examenului de aptitudini, va obþine calitatea de: a) expert contabil; b) expert contabil activ; c) expert contabil inactiv 10.Experþii contabili pot fi:

1

a) activi sau inactivi; b) experþi contabili pur ºi simplu; c) compatibili ºi incompatibili. 11.Potrivit Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Corpului, deliberarea asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat este atribut al: a) Conferinþei Naþionale; b) Consiliului Superior; c) Biroului Permanent al Consiliului Superior. 12.Stabilirea direcþiilor de bazã ºi luarea mãsurilor necesare pentru asigurarea bunei exercitãri a profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat este un atribut al: a) Conferinþei Naþionale; b) Consiliului Superior; c) Biroului Permanent. 13.Consilierii unei filiale a Corpului sunt aleºi: a) prin vot secret, pe bazã de propuneri de candidaþi fãcute în adunarea generalã; b) prin vot secret, în adunarea generalã, pe bazã de liste de candidaþi stabilite în prealabil; c) prin vot deschis în adunarea generalã. 14.Într-o adunare generalã de dare de seamã ºi alegeri, lista candidaþilor noi se referã la: a) 2/3 din consilieri; b) toþi consilierii, cenzorii ºi membrii comisiei de disciplinã; c) 1/2 din numãrul de consilieri, prevãzut în Regulament. 15.Reînnoirea a jumãtate din numãrul consilierilor prevãzuþi în Regulament se face: a) din 4 în 4 ani; b) din 2 în 2 ani; c) anual. 16.Mandatul unui consilier în Consiliul filialei sau în Consiliul Superior este de: a) 5 ani b) 4 ani; c) 2 ani ºi poate fi reînnoit. 17.În declaraþia de candidaturã, un membru al Corpului poate opta: a) pentru un loc în Consiliul filialei; b) pentru un loc în Consiliul filialei ºi un loc în Consiliul Superior; c) pentru membru al unui Consiliu al Corpului, preºedinte al Consiliului Superior sau al Consiliului filialei. 18.În declaraþia de candidaturã, un membru al Corpului poate opta: a) pentru un loc în Consiliul filialei sau în Consiliul Superior; b) pentru un loc în Consiliul Superior; c) pentru un loc în Consiliul filialei ºi în Consiliul Superior. 19.Consiliul Superior este format din 24 de experþi contabili – membri titulari ºi 8 experþi contabili – membri supleanþi numai dacã ponderea experþilor contabili în raport cu numãrul total al membrilor Corpului, la nivelul þãrii, este de: a) peste 65%; b) 85%; c) 100%.

2

din care 3 experþi contabili membri ai Corpului. c) nu. în orice activitate prestatã liber pe piaþa produselor ºi serviciilor contabile. c) nu.Consiliul Superior al Corpului este format din: a) 24 de membri titulari ºi 8 membri supleanþi.5 profesioniºti contabili.Codul etic elaborat de Corp trebuie respectat de membrii Corpului: a) în orice împrejurare. pentru lucrãrile de audit financiar. c) Conferinþei Naþionale a Corpului 22. 27.5 profesioniºti contabili. membru al Corpului b) sã fie angajat cu contract individual de muncã sau cu convenþie de prestare de servicii. urmãtoarele condiþii: a) sã fie angajat cu contract individual de muncã al întreprinderii sau sã aibã calitatea de expert contabil sau contabil autorizat. c) da. b) Consiliului Superior al Corpului. pentru cã majoritatea experþilor deþin 75% din capitalul social. 26.Pentru ca un profesionist contabil sã poatã þine contabilitatea ºi elabora situaþiile financiare ale unei întreprinderi trebuie sã îndeplineascã. o persoanã angajatã cu contract de muncã poate þine contabilitatea societãþii comerciale respective? a) da. 24. pot înfiinþa o societate de expertizã contabilã în care experþii contabili deþin 75% din capitalul social: a) da. pot înfiinþa o societate de expertizã contabilã în care experþii au 50% din capitalul social: a) da. dacã are documente din care sã rezulte cã are pregãtirea necesarã. 25. b) 24 de membri titulari din care 10 contabili autorizaþi ºi 8 membri supleanþi din care 4 contabili autorizaþi. c) 32 de membri cuprinzând experþi contabili ºi un numãr de contabili autorizaþi determinat proporþional cu ponderea acestora în totalul membrilor Corpului. b) nu.Codul etic elaborat de Corp este obligatoriu pentru toþi membrii Corpului indiferent de activitãþile pe care aceºtia le realizeazã pe piaþa produselor ºi serviciilor contabile: a) da. între altele.Potrivit legii contabilitãþii. b) nu.20. 21. b) nu. c) sã posede cunoºtinþe necesare. b) nu.Faptul cã într-o lucrare doi sau mai mulþi experþi contabili ajung la rezultate diferite constituie o abatere disciplinarã: 3 . cu excepþia activitãþilor de audit financiar. c) da. pentru cã nu rezultã dacã acþiunile sunt nominative. pentru cã nu este persoanã autorizatã. b) nu.Stabilirea anualã a cotizaþiilor de membru al Corpului constituie un atribut al: a) adunãrilor generale ale filialelor. pentru cã nu rezultã dacã obiectul de activitate se încadreazã în prevederile legii. 23. 28. pentru cã experþii sunt majoritari. indiferent de statutul membrului. c) da. din care 2 experþi contabili membri ai Corpului.

Persoanele alese care. c) este aprobat de adunarea generalã ºi confirmat de Conferinþa Naþionalã 36. cu ocazia exercitãrii funcþiilor elective. c) sã se grupeze pentru a constitui sindicate profesionale sau asociaþii profesionale care trebuie sã respecte atribuþiile consiliilor Corpului ºi ale organelor de pe lângã aceste consilii. 32. 31.Membrii Corpului au dreptul: a) sã se asocieze în sindicate afiliate la una din Confederaþiile sindicale naþionale. c) pasibil de sancþiunile disciplinare când actul respectiv nu este urmat de prejudicii sau de sancþiunile dreptului comun când acesta este urmat de prejudicii. b) da. c) nu. c) profesioniºtilor contabili. cât ºi hotãrârile sunt publice.Organizarea profesiei ºi regulile privind conduita eticã ºi profesionalã se aplicã în mod obligatoriu: a) tuturor profesioniºtilor contabili. b) tuturor economiºtilor ºi contabililor care au promovat examenul de acces la profesie ºi se aflã în perioada de stagiu.Orice act contrar dispoziþiilor Codului etic al Corpului. membri ai Corpului.Relaþia contractualã între membrii Corpului ºi clienþii acestora se stabileºte prin: a) contract de muncã sau contract scris de prestãri servicii. 30.a) da. legal înfiinþate. iar hotãrârile sunt fãcute publice. fiind pasibili de sancþionãrile prevãzute de Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Corpului. c) contract de muncã. b) atât deliberãrile. b) sã se asocieze în sindicate care sã apere interesele membrilor Corpului. 35.Declaraþiile de candidaturã pentru funcþia de preºedinte al Corpului: a) se depun personal la Secretariatul general al Corpului. b) contract scris de prestãri servicii sau scrisoare de misiune. este: a) pasibil de sancþiunile dreptului comun. b) are o activitate profesionalã de cel puþin 30 de ani ºi este la zi cu toate obligaþiile faþã de Corp. convenþie civilã de prestãri servicii sau contract scris de prestãri servicii. cât ºi hotãrârile sunt secrete. 29. b) o faptã ce este sancþionatã disciplinar de Regulamentul profesiei cu suspendarea din funcþie. membru al Corpului. 33. se fac vinovate de orice act.Un expert contabil.În ºedinþele organelor de conducere ale Corpului de la nivel central ºi teritorial: a) atât deliberãrile. cât ºi de cea civilã. 4 . cuvânt sau înscrisuri fãcute cu ºtiinþã în scopul împiedicãrii funcþionãrii normale a organismelor alese comit: a) o faptã ce este sancþionatã atât de legea penalã. pentru cã rezultatul trebuia sã fie unic. d) o încãlcare a îndatoririlor faþã de profesie ºi a obligaþiei speciale din sarcina lor. comis cu violarea jurãmântului prestat ca membru al Corpului. b) pasibil de sancþiunile disciplinare prevãzute de Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Corpului. dacã au fost respectate normele profesionale emise de Corp. 34. c) deliberãrile au caracter strict secret. poate primi titlul de „expert contabil de onoare” dacã: a) are o activitate profesionalã ca expert contabil de cel puþin 30 de ani ºi se bucurã de prestigiu profesional ºi moral.

b) nule. b) ordine. c) ordine. b) nu.Un membru de onoare al Corpului poate alege ºi sã fie ales în organele de conducere ale Corpului: a) da. c) se transmit prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire Consiliului Superior al Corpului. 37. fax sau e-mail la Consiliul filialei care are obligaþia sã o transmitã Consiliului Superior în cel mult 3 zile.b) se transmit prin poºtã. dacã a obþinut prealabil o aprobare de la Consiliul Superior sau Consiliul filialei. printre alte condiþii: a) sã fie la zi cu plata obligaþiilor profesionale.Din cine este format Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului? 5 . c) sã fi anunþat în prealabil prezenþa la adunarea generalã.Veniturile Corpului se formeazã din (un rãspuns este eronat): a) cotizaþii anuale asupra veniturilor realizate.Pentru a alege ºi a fi ales. b) persoana respectivã nu este înscrisã în listele cuprinzând candidaþii. decizii. un membru al Corpului trebuie. b) subvenþii de la organisme guvernamentale ºi neguvernamentale ºi donaþii. c) se va solicita candidatului sã-ºi precizeze obiectivele ºi strategia.Absenþa nejustificatã de la cursurile de pregãtire ºi perfecþionare reglementate de Corp: a) constituie abatere disciplinarã.Pentru a fi ales în organele de conducere ale Corpului trebuie sã prezinte succint în „declaraþia de candidaturã” obiectivele ºi strategia pe care ºi le propune. 40. pânã la data limitã stabilitã de acesta. respectiv decizii. c) decizii ºi hotãrâri. contractele ºi convenþiile pentru exercitarea profesiei de cãtre persoanele care nu au exerciþiul dreptului de a practica profesia sunt: a) piese care rãmân în dosarul de lucru. cu ocazia discutãrii candidaturii sale. b) nu constituie o abatere dacã membrul respectiv a achitat contravaloarea cursurilor. 43.Potrivit Regulamentului. b) sã aibã o vechime în Corp de cel puþin 2 ani. c) constituie o abatere de drept comun. c) da. 38. 44. dacã va fi ales. în adunarea generalã. 39. 45. dacã nu conþine aceste prevederi: a) declaraþia pentru candidaturã se returneazã pentru completare. b) hotãrâri.Birourile Permanente ale Consiliului Superior ºi Consiliilor filialelor în exercitarea atribuþiilor prevãzute de regulament emit: a) decizii. 42. c) taxele de înscriere la examene ºi taxele de înscriere în Tabloul Corpului. note de serviciu sau hotãrâri 41.Preºedintele Consiliului Superior ºi preºedinþii filialelor în exercitarea atribuþiilor prevãzute de Regulament emit: a) ordine ºi decizii. actele. c) documente valabile numai dacã persoana respectivã îºi clarificã statutul de profesionist.

c) în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii Comisiilor de disciplinã a filialelor. c) din preºedinte ºi 5 vicepreºedinþi.Jurãmântul scris se depune de cãtre membrii Corpului: a) dupã înscrierea în Tablou ºi se pãstreazã în dosarul membrului respectiv de înscriere în Tablou. ºi 4 membri numiþi de Ministerul Finanþelor. b) reprezentantul Ministerului Finanþelor pe lângã Consiliul Superior al Corpului. 46. 47. membri ai Corpului.Contestaþia la Comisia Superioarã de Disciplinã împotriva hotãrârilor Comisiilor de disciplinã ale filialelor se face: a) în termen de 15 zile. dacã o face cu bunã credinþã.Contestaþiile fãcute împotriva hotãrârilor luate de Comisia Superioarã de Disciplinã se rezolvã de: a) Conferinþa Naþionalã. b) la depunerea dosarului de înscriere ca membru al Corpului pentru obþinerea legitimaþiei de expert contabil sau de contabil autorizat. b) 3 membri titulari ºi 3 membri supleanþi. 50.a) din 6 membri.Consiliul unei filiale a Corpului are. c) orice membru al Corpului. c) minim 6 membri titulari ºi 4 membri supleanþi ºi maxim 14 membri titulari ºi 6 membri supleanþi. 49. 53. b) Consiliul Superior care decide în termen de 30 de zile. în funcþie de numãrul de experþi contabili membri ai filialei: a) minim 4 membri titulari ºi 2 membri supleanþi ºi maxim 14 membri titulari ºi 6 membri supleanþi. b) în termen de 25 de zile. c) numãrul membrilor variazã în funcþie de numãrul acþiunilor de judecatã. b) minim 6 membri titulari ºi 4 membri supleanþi ºi maxim 12 membri titulari ºi 6 membri supleanþi.Comisia Superioarã de Disciplinã este formatã din: a) 7 membri titulari ºi 7 membri supleanþi. b) reprezentantul Ministerului Finanþelor pe lângã Consiliul Superior al Corpului.Consiliul Superior al Corpului este sesizat asupra deciziilor Comisiilor Superioare de Disciplinã pe care le considerã nelegale de cãtre: a) preºedintele Comisiei Superioare de Disciplinã.Ministerul Finanþelor este sesizat ori de câte ori hotãrârile Corpului contravin reglementãrilor legale de cãtre: a) Comisia Superioarã de Disciplinã. c) oricând. c) la insistenþele de drept comun. dupã susþinerea ºi promovarea examenului de aptitudini. c) Consiliul Superior în prima sa reuniune de lucru. 51. b) din preºedinte ºi 5 membri. c) orice membru al Comisiei Superioare de Disciplinã dacã nu a fost de acord cu decizia respectivã.Acþiunile sau pãrþile sociale ale societãþilor comerciale de expertizã contabilã trebuie sã fie: 6 . 48. 52. b) la Secþia contencios administrativ a Curþii de Apel în termen de 30 de zile.Contestarea sancþiunilor hotãrâte de Conferinþa Naþionalã se face: a) la judecãtoria din raza de domiciliu a membrului contestatar în termen de 15 zile. 54.

b) o abatere disciplinarã.a) nominative. c) Regulamentul sau Codul etic nu precizeazã. poate fi înregistratã legal? a) da. 62. 56. potrivit Legii nr.Consiliul de administraþie al unei societãþi de expertizã contabilã este format din 3 membri. din care 2 experþi contabili care deþin câte 30% din capitalul social.gistratã legal? a) da. c) da.Fapta unui membru al Corpului solicitat de un client sã execute o misiune de a cere în scris colegului anterior informaþiile necesare constituie: a) o obligaþie profesionalã.Un membru al Corpului poate fi acþionar la douã sau mai multe societãþi de expertizã membre ale Corpului: a) da. b) sancþiunile prevãzute de Codul penal. b) nu. c) nominative sau la purtãtor. b) unei evaluãri a riscurilor corelate cu nivelul onorariilor. 61. pentru cã expertul are majoritatea capitalului social. c) legea nu distinge în acest caz. c) Codul etic al Corpului nu are prevederi în aceastã problemã. c) unei verificãri asupra posibilitãþilor de executare a lucrãrilor cu costuri cât mai reduse.Orice participare voluntarã a unui membru al Corpului la o fraudã fiscalã atrage: a) sancþiunile fiscale ºi penale prevãzute de lege. 59.Orice nou client ºi orice lucrare nouã cerutã de un client vechi. b) nu. 57. din care unul este expert contabil care deþine 51% din capitalul social. b) o cale de prevenire a unor încãlcãri grave ale Codului etic. poate fi înre. 60.În actul constitutiv al unei societãþi de expertizã contabilã.O descãrcare de responsabilitate semnatã de client în favoarea unui profesionist contabil: 7 . trebuie sã facã obiectul: a) unei evaluãri a riscurilor unei verificãri privind respectarea princi. 58. b) nu. c) legea nu distinge. 31/1990.piului independenþei profesiei ºi unei aprecieri asupra competenþei ºi posibilitãþilor de executare a lucrãrilor. înaintea acceptãrii ºi încheierii contractului. b) la purtãtor. c) pe lângã sancþiunile fiscale ºi penale prevãzute de lege. ºi sancþiunile disciplinare prevãzute de Regulament.Plângerea unui membru al Corpului împotriva unui alt membru al Corpului constituie: a) o culpã dacã este formulatã cu uºurinþã ºi o abatere gravã dacã este calomnioasã. 55. asociaþii au convenit un consiliu de administraþie format din 3 membri.

Criteriul de referinþã în aprecierea calitãþii lucrãrilor unui membru al Corpului îl reprezintã: a) respectarea Normelor profesionale emise de Corp pentru fiecare misiune sau categorie de lucrãri. 67. b) sã rezilieze. ca în orice misiune profesionalã sã fie: a) direct.a) îl scuteºte pe acesta de acþiunile privind stabilirea rãspunderii sale pentru încãlcarea Regulamentului ºi Codului. c) sã influenþeze activitatea de administrare ºi conducere a societãþiiclient. dupã verificarea inventarelor la început ºi sfârºit de perioadã ºi a intrãrilor (aprovizionãrilor) veþi folosi formula: a) Si + I – Sf = E.Care din urmãtoarele fapte atrag dupã sine sancþiuni care pot merge pânã la radierea din Tabloul Corpului a membrilor respectivi: a) solicitarea de onorarii exagerat de mari faþã de costurile cu realizarea misiunii. 64. constatând anomalii în evaluarea activelor fixe. cinstit ºi sincer în executarea lucrãrilor sale. b) nu-l scuteºte pe acesta de acþiunile privind stabilirea rãspunderii sale pentru încãlcarea Regulamentului ºi Codului. 63. au dreptul (un rãspuns este greºit): a) sã solicite recuperarea cheltuielilor în baza contractului cu clientul. 66. în exercitarea atribuþiilor lor profesionale. c) sã sesizeze adunarea generalã a acþionarilor societãþii-client ºi dupã caz instanþa de judecatã. c) obiectiv ºi sã nu cedeze unor prejudecãþi sau concepte apriorice.Principiul integritãþii în profesie cere expertului contabil.Profesionistul contabil. c) depinde de deciziile Comisiilor de disciplinã ale Corpului. c) nu existã o formulã de calcul al ieºirilor.Experþii contabili. b) condamnãrile de drept comun ºi dezordinile din viaþa privatã. c) nerespectarea clauzelor contractuale convenite cu clientul. 68. 8 . membru al Corpului. trebuie sã fie ºi sã se manifeste liber faþã de orice interes care ar putea fi avut în vedere ca fiind incompatibil cu integritatea ºi obiectivitatea sa. susceptibile sã aducã atingere demnitãþii profesiei. dacã acesta sesizeazã fapta. b) nivelul pregãtirii profesionale a membrului ºi interesul acestuia pentru formarea ºi instruirea continuã. c) va subcontracta lucrarea unor alþi experþi evaluatori.Membrii Corpului care se gãsesc în situaþia imposibilitãþii executãrii lucrãrilor datoritã neprimirii datelor ºi informaþiilor necesare trebuie: a) sã se adreseze în scris preºedintelui filialei pentru a arbitra cazul. contractul cu acest client. b) Si + E – I = Sf. b) sã îndeplineascã misiuni de audit statutar. Cum va proceda: a) va efectua evaluarea întrucât are ºi calitatea de expert evaluator. motivat. 65. membru al Corpului. 69. decide o evaluare economicã ºi financiarã a acestora.Într-o lucrare de expertizã vi se solicitã sã determinaþi ieºirile dintr-un stoc în trimestrul I al anului ºtiind cã firma a folosit inventarul intermitent. c) respectarea normelor legale în domeniul contabilitãþii. b) drept.Un expert contabil are de executat o misiune de audit statutar ºi. cinstit ºi sincer în executarea lucrãrilor sale. membri ai Corpului. aþi recunoscut principiul fundamental al: a)integritãþii ºi obiectivitãþii în profesie. 70. b) va aplica ultima reglementare existentã pentru evaluarea activelor fixe (imobilizãrilor).

71. c) legea nu are precizãri în acest sens. b) executã alte lucrãri cu caracter financiar-contabil. b) respectarea caracterului confidenþial al informaþiilor ºi nedivulgarea niciunei informaþii cãtre terþi în afarã de cazul când a fost obþinutã autorizarea clientului sau existã o obligaþie legalã sau profesionalã. b) persoanele care au aceastã calitate ºi sunt membri CECCAR.Principiul fundamental al secretului profesional presupune: a) respectarea caracterului confidenþial al informaþiilor obþinute cu ocazia executãrii lucrãrilor sale. b) orice expert contabil poate fi auditor financiar. c) comportamentului deontologic în profesie. c) membrii activi ai CECCAR.Implicarea profesionistului contabil. fiscal. membru al Corpului. care dintre urmãtoarele exprimãri consideraþi cã este corectã: a) orice auditor financiar poate fi expert contabil. una din afirmaþii fiind inexactã: a) efectueazã analize economico-financiare. b) persoanele care au calitatea de expert contabil. de angajat al clientului constituie: a) ameninþãri la principiile deontologiei profesionale. 76. c) o procedurã la care recurge membrul Corpului dupã ce s-a asigurat cã au fost respectate normele legale în materie. b) ameninþãri la adresa principiului fundamental al independenþei. expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice ºi juridice urmãtoarele lucrãri. c) respectarea caracterului confidenþial al informaþiilor obþinute ºi nedivulgarea niciunei informaþii cãtre terþi în afarã de cazul când a fost obþinutã autorizarea clientului sau existã o obligaþie legalã.Profesia de expert contabil se exercitã în condiþiile stabilite de OG nr. c) mandatul de cenzor la societãþile comerciale. 77. c) acordã asistenþã pentru evaluarea ºi privatizarea societãþilor comerciale. c) persoanele cu pregãtire corespunzãtoare care îºi desfãºoarã activitatea pe bazã de contract de prestãri servicii.Care din urmãtoarele categorii de servicii ale profesiei contabile nu necesitã calitatea de expert contabil: a) verificarea ºi certificarea situaþiei financiare. 65/1994 de cãtre: a) persoanele care au absolvit învãþãmântul superior economic. audit financiar-contabil ºi evaluãri patrimoniale. 74. 73.O societate de expertizã contabilã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 9 . 79.b)independenþei în profesie.Efectuarea lucrãrilor în conformitate cu normele tehnice profesionale emise de Corp constituie: a) un principiu fundamental de eticã ce trebuie respectat de membrii Corpului.Faþã de prevederile legislaþiei actuale privind activitatea de expert contabil ºi de auditor financiar. precum ºi întocmirea sau verificarea ºi certificarea situaþiilor financiare pentru întreprinderi constituie servicii care pot fi executate de: a) persoanele cu pregãtire economicã superioarã. 78. de organizare administrativã ºi informaticã. c) expertul contabil ºi auditorul financiar sunt calitãþi care ar trebui atribuite aceleiaºi persoane. în activitãþile unui client în calitate de administrator sau de membru al executivului acestuia.Potrivit legii. b) auditul financiar contabil.Þinerea sau supravegherea contabilitãþii. b) o obligaþie a fiecãrui membru al Corpului prevãzutã în Regulament. 72. 75.

c) toþi acþionarii sau asociaþii sã fie experþi contabili sau contabili autorizaþi. ºi expertului contabil. se aplicã sancþiunea: a) interdicþia dreptului de a exercita profesia. c) avertisment scris.Rãspunderea civilã a experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi se garanteazã: a) printr-o poliþã de asigurare sau subscrierea unei contribuþii la fondul de garanþii b) printr-o poliþã de asigurare la SC ROMAS – CECCAR. c) da.Acþiunile unei societãþi de expertizã contabilã trebuie sã fie: a) la purtãtor sau nominative. b) da.Pentru ca o societate de expertizã sã funcþioneze legal trebuie ca: a) majoritatea acþionarilor sau asociaþilor sã fie experþi contabili b) cel puþin 2/3 din numãrul acþionarilor sau asociaþilor sã fie experþi contabili.a) sã aibã ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil. pe durata unui an calendaristic. 85.Consiliul de administraþie al unei societãþi de expertizã contabilã trebuie ales: a) în proporþie de 2/3 dintre experþii contabili. 86.Într-o societate de expertizã contabilã. c) sã aibã ca acþionari numai experþi contabili. 81. numai dacã e condusã de experþi contabili. b) în societãþi de expertizã contabilã.Pentru neplata la termenele stabilite a cotizaþiei anuale ºi a celorlalte obligaþii bãneºti. c) în majoritate dintre asociaþii sau acþionarii experþi contabili. 80. 82. când plãtitorul este o persoanã fizicã. b) sã aibã capital social minim prevãzut de lege. b) suspendarea dreptului exercitãrii profesiei pe o duratã de la 3 luni la un an. 84. c) nu este obligatorie asigurarea. c) legea nu distinge. c) plãtitorului. când acesta este o persoanã juridicã.Obligaþia calculãrii ºi vãrsãrii impozitului aferent onorariilor pentru experþi revine: a) expertului contabil care încaseazã onorariile. b) nominative. b) majoritatea acþiunilor sau a pãrþilor sociale. c) individual sau în societãþi de expertizã contabilã. 87. 88. 1 . b) în majoritate dintre experþii contabili. c) conducerea ºi administrarea societãþii .Activitatea de expertizã contabilã se poate exercita: a) individual. b) plãtitorului de onoraþii.O societate de expertizã contabilã poate îndeplini mandatul de cenzor la societãþile comerciale: a) nu. experþii contabili trebuie sã deþinã: a) cel puþin 2/3 din numãrul acþiunilor sau al pãrþilor sociale. 83.

înscrise în Tabloul Corpului. împreunã cu celelalte organisme neguvernamentale care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul profesiei contabile.Activitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat poate fi exercitatã. membre ale Corpului Exper. b) un an calendaristic.Neplata la buget. b) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei. împreunã cu Ministerul Finanþelor. c) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei.89.þilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.Pentru neplata cotizaþiei anuale ºi a celorlalte obligaþii bãneºti. potrivit legii: a) de orice expert contabil. fãrã respectarea prevederilor Codului etic. b) CECCAR.Cine asigurã buna desfãºurare a activitãþii experþilor contabili ºi a contabililor autorizati: a) CECCAR. b) avertisment scris. membri ai Corpului. 94. c) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei. 97. se aplicã sancþiunea: a) interdicþia dreptului exercitãrii profesiei. b) amendã contravenþionalã. b) numai de persoanele fizice ºi juridice. aferente unui an calendaristic. c) CECCAR. în cuantumul ºi termenele prevãzute de lege. 91. c) avertisment scris. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate se sancþioneazã cu: a) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei.Refuzul de a pune documentele privind activitatea profesionalã la dispoziþia organelor de control ale CECCAR se sancþioneazã cu: a) mustrare.Încãlcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei emise de Corp se sancþioneazã cu: a) mustrare.Nerespectarea normelor privind apãrarea ºi pãstrarea secretului profesional se sancþioneazã cu: d) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadã de la 3 luni la un an. 1 . b) suspendarea dreptului exercitãrii profesiei pe o duratã de la 3 luni la un an. b) avertisment scris. f) amendã penalã.CECCAR funcþioneazã ca: a) un organism guvernamental.Suspendarea dreptului de a exercita profesia se face pe o perioadã de: a) 3 luni pânã la un an. c)avertisment scris. c) de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi. c) legea nu limiteazã perioada de timp. e) avertisment scris. înscriºi în Tabloul Corpului. 92. 98. c) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei. 93. 96. 90. se sancþioneazã cu: a) mustrare. contabil autorizat sau societate de expertizã contabilã.Publicitatea fãcutã de un expert contabil. 95.

impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice. 42/1995. împreunã cu CECCAR. Consiliul filialei ºi Biroul Permanent al Consiliului filialei. normele privind activitatea profesionalã ºi conduita eticã a experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi: a) Guvernul. 99. 102. Consiliul Superior ºi Preºedintele.Cine elaboreazã. b) dupã înscrierea în Tabloul Corpului. pentru a asigura publicitatea. b) neînþelegeri repetate cu clienþii sau cu conducerea filialei CECCAR. 107. 105. Când. potrivit Legii nr. 106. 101. în Monitorul Oficial ºi în cel puþin douã ziare centrale de mare tiraj. conform unei legi.Care sunt organele de conducere ale Corpului: a) Congresul. c) Conferinþa Naþionalã. b) Conferinþa Naþionalã. potrivit Legii nr. pentru cunoaºterea de cãtre publicul interesat. 100. c) o asociaþie profesionalã. pentru a asigura publicitatea.Radierea din Tabloul Corpului se face pentru: a) refuzul unei lucrãri de expertizã contabilã. în termenul ºi la nivelul prevãzut de lege.Care sunt organele de conducere ale filialelor Corpului: a) adunarea generalã. Consiliul Superior ºi Biroul Permanent. 104. unde ºi de ce se publicã Tabloul Naþional al Corpului: a) anual. c) neplata cotizaþiilor profesionale pe o perioadã de un an. 1 .Radierea din Tabloul Corpului se face atunci când expertul contabil sau contabilul autorizat: a) nu depune. b) o persoanã juridicã de utilitate publicã ºi autonomã care funcþioneazã în baza unei legi. c) când se întocmeºte dosarul de înscriere ca membru al Corpului. c) anual.Cine elaboreazã ºi publicã. Conferinþa Naþionalã ºi Biroul Permanent. 103. b) CECCAR. ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil: a) Ministerul Finanþelor. c) CECCAR.Pentru a putea sã-ºi desfãºoare activitatea în interes public. b) la fiecare doi ani. b) Ministerul Finanþelor. experþii contabili ºi contabilii autorizaþi trebuie sã fie înscriºi în Tablou. b) nu respectã indicaþiile ºi recomandãrile filialei. în Monitorul Oficial al României.Din punct de vedere juridic.Când depun jurãmântul experþii contabili ºi contabilii autorizaþi: a) dupã ce au fost declaraþi admiºi la concursul pentru accesul la profesie. CECCAR este: a) o asociaþie a profesioniºtilor contabili. preºedintele filialei ºi Comisia de cenzori. în cel puþin douã ziare centrale ºi locale de mare tiraj. c) o instituþie a societãþii civile. b) adunarea generalã. c) Ministerul Finanþelor.b) un organism neguvernamental. dar ºi CECCAR. c) a plecat în strãinãtate pe o perioadã mai mare de un an. 42/1995.

b) expertizã solicitatã de persoane fizice ºi juridice. b) implicarea financiarã directã sau indirectã în activitãþile clientului. 117. moralitate. c) nu 114. competenþã. o societate de expertizã contabilã poate cota la bursã: a) numai pe piaþa secundarã.Care din urmãtoarele exprimãri sunt inexacte: a) controlul financiar constatã. 113. moralitate. c) nerespectarea instrucþiunilor emise de Corp cu privire la relaþiile cu clienþii. despre ce principiu fundamental înscris în Codul etic al Corpului este vorba: a) obiectivitate. 111. expertiza confirmã sau infirmã.Potrivit Codului etic. b) posibilitatea expertului de a afla adevãrul. expertiza contabilã poate fi: a) judiciarã ºi extrajudiciarã. cât ºi la RASDAQ. c) independenþã. 115. c) include opinia expertului în legãturã cu operaþiile expertizate. independenþã. 109. 112. pe emblema Corpului este înscrisã deviza: a) ºtiinþã.Profesionistul contabil trebuie sã nu cedeze unor prejudecãþi ºi sã aibã un comportament imparþial. cinstit ºi sincer în executarea lucrãrilor sale. Biroul Permanent ºi Comisia de cenzori. 110. b) integritate. incompatibile cu exercitarea liberã a profesiei. b) atât la bursa de valori. b) se efectueazã de unul sau mai mulþi experþi. prin natura lor.Care din urmãtoarele activitãþi aduce o încãlcare a principiului independenþei înscris în Codul etic al Corpului: a) acte de comerþ sau slujbe care pot sfârºi printr-un conflict de interese sau care sunt. c) ºtiinþã. b) ºtiinþã.Care din urmãtoarele activitãþi aduce o încãlcare a principiului independenþei înscris în Codul etic al Corpului: a) neîncheierea contractului de prestãri servicii cu clientul.Potrivit legislaþiei actuale.c) adunarea generalã.Expertiza contabilã judiciarã este: a) un mijloc de probã în justiþie.Dupã destinaþia SA.Profesionistul contabil trebuie sã fie drept.Expertiza se deosebeºte de control prin aceea cã: a) se realizeazã prin mijloace diferite. 1 . conºtiinþã. 116. b) neîncheierea contractului de prestãri servicii cu clientul. c) expertizã solicitatã de organele administrative ºi judecãtoreºti. b) controlul financiar ºi expertiza au la bazã acelaºi domeniu de activitate – contabilitatea. c) lucrare efectuatã de un profesionist la cererea justiþiei. 108. c) independenþã. c) nerespectarea instrucþiunilor emise de Corp cu privire la relaþiile cu clienþii. b) integritate. conºtiinþã. ce principiu fundamental înscris în Codul etic al Corpului aþi recunoscut: a) obiectivitate.

b) Si + I = Sf + E. c) sã fie stabilite la timp.În legãturã cu constituirea ºi funcþionarea societãþilor comerciale. 125.Cine alege preºedintele Corpului: a) Consiliul Superior. 121. b) pierderea din capitalul social.Cine aprobã Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi: a) prin hotãrâre de Guvern. b) evaluarea aporturilor în naturã.Verificarea la 31 martie anul N a realitãþii unui stoc existent la 31 decembrie anul N se face cu ajutorul relaþiei: a) Si + I = Sf. 120.c) controlul financiar ºi expertiza contabilã se exercitã ºi respectiv se efectueazã în baza normelor emise de Ministerul Finanþelor.În legãturã cu constituirea ºi funcþionarea societãþilor comerciale. c) legalitatea înfiinþãrii. b) sã fie în strânsã legãturã cu conþinutul cauzei ºi sã decurgã din împrejurãrile cauzei. 124. b) când nu cunoaºte dosarul ºi împrejurãrile cauzei. c) când onorariul este insuficient. expertiza poate avea ca obiective: a) operaþiunile încheiate de fondatori în contul societãþii ce se constituie si avantajele rezervate fondatorilor. pentru ca expertul sã poatã sã se încadreze în termenele stabilite.Obiectivele care se dau spre rezolvare expertului contabil trebuie (un rãspuns este inexact): a) sã se refere la probleme care necesitã cunoºtinþe de contabilitate. expertiza poate avea ca obiective (un rãspuns este inexact): a) mãrirea capitalului social prin aporturi în naturã.Expertul contabil trebuie sã se recuze: a) când ºi-a spus pãrerea cu privire la pricina ce se judecã.Expertul contabil trebuie sã se abþinã: a) în situaþiile în care ar exista posibilitatea sã nu fie obiectiv. c) Si = Sf + E – I. c) îndeplinirea condiþiilor prevãzute de lege. E = Ieºiri pe bazã de documente.În legãturã cu constituirea ºi funcþionarea societãþilor comerciale. 1 . c) îndeplinirea condiþiilor legale pentru înfiinþare. c) Conferinþa Naþionalã a CECCAR 126. Si = Stoc (sold) iniþial. 118. 119. b) Ministerul Finanþelor ºi Ministerul Justiþiei. b) când nu este mulþumit de onorariu. expertiza poate avea ca obiective: a) elaborarea unui raport cu privire la legalitatea înfiinþãrii. Sf = Stoc (sold) final. 123. c) când nu cunoaºte cauza în care este chemat sã efectueze expertiza. c) se propune de Consiliul Superior ºi se aprobã de Ministerul Finanþelor. b) Conferinþa Naþionalã. I = Intrãri pe bazã de documente. 122. b) îndeplinirea condiþiilor prevãzute de lege cu privire la publicitate.

în cadrul unui program elaborat de CECCAR. c) sunt propuºi de Consiliile filialelor ºi aprobaþi de Ministerul Finanþelor. în vederea stabilirii de mãsuri. b) sub forma avantajelor în naturã.Competenþa profesionalã a expertului se menþine: a) prin recunoaºterea de cãtre autoritatea profesionalã.financiarã ºi gestionarã a unei unitãþi patrimoniale. c) cere onorarii peste cele stabilite de instanþã 132.Experþii contabili nu pot: a) efectua lucrãri pentru terþi. c) în valutã. b) îndeplini mai multe funcþii în acelaºi timp. comisioanelor sau participaþiilor aparente sau oculte. 131.127.Experþii contabili nu pot: a) sã-ºi exercite atribuþiile conferite de aceastã calitate atunci când se aflã în situaþii de incompatibilitate sau de conflicte de interese. c) prin promovarea concursului de admitere. c) Conferinþa Naþionalã. 135. în situaþii în care existã elemente care atestã starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.Onorariile de expert nu pot fi plãtite: a) altei persoane. b) adunãrile generale ale filialei. b) fapte. 1 . c) sã solicite din proprie iniþiativã onorarii mai mari. inclusiv pentru sancþionarea organelor de conducere ºi de execuþie dintr-o unitate patrimonialã.Competenþa profesionalã a expertului contabil se obþine: a) prin concurs de admitere. 128. pentru a cãror soluþionare este necesar sã se apeleze la un expert contabil. 134. b) sã efectueze concomitent mai multe lucrãri pentru clienþi. c) prin susþinerea periodicã a unor examene. efectuând un stagiu de 3 ani ºi susþinerea unui examen de aptitudini.Expertiza contabilã poate avea ca obiect: a) stabilirea vinovãþiei unei persoane pentru fapte încriminate de organele de cercetare. împrejurãri sau situaþii ce apar în activitatea economico. 129.Regulamentul de organizare a concursului pentru accesul la profesia de expert contabil ºi contabil autorizat se aprobã de: a) Guvern. b) prin recunoaºterea de cãtre Corp ºi Ministerul Finanþelor. b) prin formarea profesionalã continuã. 130. c) examen ºi o perioadã de 3 ani. 133. b) Ministerul Finanþelor.Calitatea de expert contabil se obþine prin: a) examen organizat de CECCAR. c) analiza economico-financiarã. b) concurs de admitere.Cine alege preºedinþii filialelor CECCAR: a) Consiliile filialelor. efectuarea stagiului ºi promovarea examenului de aptitudini.

c) este compusã din mai multe activitãþi specializate.Adoptarea Codului etic IFAC drept cod naþional poate fi fãcutã: a) de orice organism profesional dintr-o þarã.Care din urmãtoarele formulãri este corectã? a) autoritatea lucrãrilor executate de membrii Corpului este conferitã de faptul cã acestea sunt subordonate unor reguli clare ºi precise de eticã. b) nu are loc o intervenþie judecãtoreascã. c) numai de organismul profesional membru al IFAC. 139.Ce formeazã totalitatea serviciilor profesionale care presupun cunoºtinþe de contabilitate ºi de cine pot fi acestea executate fãrã restricþii? a) profesia contabilã. 1 .Ce raport existã între profesia contabilã ºi activitatea specializatã de consultanþã fiscalã? a) de interdependenþã.Adoptarea Codului etic IFAC drept cod naþional ºi punerea lui în aplicare se face prin urmãtoarele documente: a) un act normativ (emis de Parlament sau de Guvern). b) de orice organism guvernamental dintr-o þarã. ambele presupunând cunoºtinþe contabile. economiºtii ºi contabilii. ambele presupunând cunoºtinþe contabile b) de la întreg la parte. cum ar fi: þinerea contabilitãþii. liber-profesioniºtii contabili. experþii contabili. b) încãlcarea regulilor clare ºi precise de eticã atrage sancþionarea disciplinarã a membrilor Corpului. se caracterizeazã prin: a) se bazeazã pe cunoºtinþe contabile obþinute într-o unitate de învãþãmânt superior. c) profesia contabilã.Profesia contabilã.De ce este necesar un Cod etic naþional al profesioniºtilor contabili? a) asigurarea protecþiei profesioniºtilor contabili ºi a terþilor.Adoptarea de cãtre fiecare profesionist contabil a unui program de control de calitate a serviciilor în raport cu normele Corpului constituie: a) o obligaþie profesionalã. b) asigurarea respectãrii legilor ºi a normelor morale. c) sunt profesii diferite. c) expertul contabil este numit de CECCAR. b) de la întreg la parte. auditul financiar. 140. 138. 144. 137. c) Declaraþia de principiu ºi Prefaþa aprobate prin hotãrâre a forului de conducere al organismului membru al IFAC. 145. c) sunt profesii diferite. 143.136. managementul financiar-contabil etc. b) acceptarea existenþei unei îndatoriri vizavi de public. 142. c) inexistenþa unor reguli clare ºi precise de eticã afecteazã onoarea ºi independenþa profesionistului contabil.În expertiza contabilã extrajudiciarã: a) expertul contabil ia direct legãtura cu pãrþile în litigiu. 141. spre deosebire de alte profesii. b) profesia contabilã.Ce raport existã între profesia contabilã ºi activitatea specializatã de audit financiar? a) de interdependenþã. b) o declaraþie ºi o hotãrâre a Consiliului de Conducere al organismului profesional membru al IFAC. consultanþa fiscalã. c) asigurarea unei calitãþi a lucrãrilor contabile efectuate.

c) independenþei.Laturile componente ale independenþei se referã la: a) spirit (gândire) ºi aparenþã. examenul de acces. c) studiile.Care sunt componentele fundamentale ale competenþei profesionale: a) obþinerea ºi menþinerea. sârguinþã ºi obiectivitate.Un control de calitate pus la punct constituie: a) unul din mecanismele pentru asigurarea cerinþelor privind independenþa. c) spirit (gândire). 146. b) studiile ºi vechimea. b) nedivulgarea informaþiilor. c) divulgarea ºi folosirea în interes personal a informaþiilor. aparenþã ºi sârguinþã. c) o obligaþie prevãzutã în Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Corpului 1 . c) o cale de menþinere a competenþei profesionale. c) independenþei 149.b) o obligaþie legalã.Just.Un ansamblu de mijloace prin care auditorul demonstreazã publicului cã îºi poate efectua auditul într-o manierã obiectivã ºi corectã se referã la principiul: a) integritãþii. 150. 147.Principiul confidenþialitãþii se referã la: a) pãstrarea secretului asupra informaþiilor. sunt componente ale principiului: a) integritãþii. neimplicat în conflicte de interese. b) spirit (gândire). b) obiectivitãþii. b) un mecanism de evitare a abaterilor disciplinare ºi a sancþiunilor. 148. aparenþã. stagiul practic ºi examenul de aptitudini. 151. imparþial ºi fãrã prejudecãþi. b) obiectivitãþii.

RASPUNSURI 1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-A 7-C 8-C 9-C 10-A 11-B 12-A 13-B 14-C 15-B 16-B 17-C 18-A 19-C 20-A 21-C 22-A 23-C 24-B 25-B 26-A 27-A 28-C 29-B 30-C 31-C 32-C 33-C 34-C 35-A 36-C 37-B 38-A 39-B 40-B 41-A 42-B 43-B 44-A 45-C 46-B 47-A 48-B 49-C 1 .

50-A 51-B 52-B 53-B 54-A 55-B 56-A 57-B 58-A 59-A 60-C 61-A 62-B 63-B 64-C 65-B 66-A 67-C 68-A 69-B 70-B 71-A 72-B 73-B 74-B 75-B 76-C 77-B 78-C 79-A 80-A 81-B 82-C 83-B 84-C 85-B 86-A 87-C 88-B 89-A 90-C 91-A 92-C 93-A 94-C 95-A 96-B 97-B 98-B 99-B 100-B 101-C 102-A 1 .

103-C 104-C 105-A 106-B 107-A 108-B 109-A 110-B 111-A 112-C 113-C 114-A 115-A 116-C 117-C 118-C 119-B 120-A 121-C 122-A 123-A 124-C 125-C 126-B 127-B 128-A 129-B 130-A 131-A 132-B 133-A 134-B 135-B 136-B 137-B 138-B 139-A 140-C 141-C 142-A 143-A 144-B 145-C 146-A 147-C 148-B 149-C 150-A 151-A 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful