Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 30

Cod: P.O. 30

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ

1.1 1.2 1.3

1 ELABORAT VERIFICAT APROBAT

2

3 SECRETAR DIRECTOR ADJ. DIRECTOR

4

5

1

Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 30

Cod: P.O. 30

Exemplar nr.: 1

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 Ediţia I Revizia 1 Revizia Revizia Ediţia II Revizia 1 Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4

Componenta revizuită 2 x

Modalitatea reviziei 3 X

2.1 2.2 2.3 …. …… 2.n

x

x

2

de ex.06.: 1 3.1.: 5 Revizia: Nr. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. 3. 3. 3. 3. difuzării 2 informare informare informare informare informare informare informare Exemplar nr. 30 Exemplar nr.10 . 3. : Pagina 3 din 30 Cod: P.200 7 Administraţie Administrator Personal didactic Director Conducere Personal adjunct Director Laborant şi Semnătura 8 didactic auxiliar bibliotecar Personal Administrator nedidactic Consiliul de administraţie Preşedintele consiliului de administraţie Secretar şef Secretar şef Secretar 3.O.6. după caz. 3. 3. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul 1 3.de ex.7. 3.9.4.8.2.5.3.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. evidenţă arhivare Alte scopuri 5 1 1 Financiar contabil Secretariat Secretar şef 3 . 3 1 2 1 3 1 1 4 Compartiment 4 Secretariat Funcţia 5 Secretar şef Numele şi prenumele 6 Data primirii 7 15.

......... Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii...........de ex. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi.5.3.... Scopul procedurii operaţionale 4...... .2.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control...... în luarea deciziei..n. compartimentele şi persoanele implicate..4.. inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului...: 5 Revizia: Nr. Stabileşte modul de realizare a activităţii.. Asigură continuitatea activităţii.. 4... 30 Exemplar nr..........de ex...... 4.......1. : Pagina 4 din 30 Cod: P..: 1 4... iar pe manager.....O.. 4. 4... Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 4 ...

Administraţie. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. De această activitate depind în cadrul activităţii efectuate următoarele compartimente : 5 .: 1 5. b. bibliotecă).3. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5.O. a. Fac obiectul acestei proceduri toate etapele ce vor fi parcurse pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor publice: 5.4.1. Secretariat. • • • • • • • Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: Secretariat. 30 Exemplar nr. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. 5. Personal didactic auxiliar(laborator.2. Personal nedidactic.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională. Conducere . Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată.de ex.de ex. Personal didactic . Procedura operaţională: organizarea recrutării personalului stabileşte etapele ce se vor desfăşura pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiilor publice . 5. : Pagina 5 din 30 Cod: P.: 5 Revizia: Nr.

: 1 a. Personal didactic . Personal nedidactic. • b.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. De această activitate beneficiază în cadrul activităţilor efectuate compartimente: Administraţie .: 5 Revizia: Nr. Secretariat. • • • • • • Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente: Secretariat .de ex. Personal didactic auxiliar(laborator.O. următoarele 6 .de ex. bibliotecă). : Pagina 6 din 30 Cod: P. 30 Exemplar nr. Conducere .

de ex.4. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice .H.3.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.2. 6. Alte documente.: 5 Revizia: Nr. 7 . . 30 Exemplar nr. : Pagina 7 din 30 Cod: P. Legislaţie secundară: H.O. .G.Decretul 92/1976 privind carnetul de muncă.de ex. . 6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 6.H.Codul Muncii aprobat prin Legea nr.G.G.: 1 6. 281/ 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare. cu modificările şi completările ulterioare.Standardele internaţionale de management /control intern. Legislaţie primară: .1. 749/ 1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite . 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţa salariaţilor.Circuitul documentelor. 53/2003 cu completările şi modificările ulterioare. 6. Reglementări internaţionale: . anexa 12 .

…………… 7. 1 Termenul Procedura operaţională 2 Ediţie proceduri 3 a Definiţia şi/sau. Descrierea procedurii operaţionale 8.crt. după caz. adăugare. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7. 30 Exemplar nr. ……………………………. dacă este cazul. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi.: 1 7. n Abrevierea P. Abrevieri ale termenilor Nr. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii. Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare Corectare ……………………………. cu privire la aspectul procesual unei Forma iniţială sau actualizată.crt.. actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată. Definiţii ale termenilor Nr.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.1.O.1. E V A Ap. ……………………. aprobată şi difuzată sau altele operaţionale Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare. : Pagina 8 din 30 Cod: P. 1 2 3 4 5 6 7 ……. Generalităţi 8 . C ……………………. 8.. Ah.de ex.de ex. a uneia sau a mai multor componente ale procedurii operaţionale.O. după caz. acţiuni care au fost aprobate şi difuzate …………………………… …………………………… …… n ………………. a unei proceduri operaţionale. în scris.: 5 Revizia: Nr. suprimare ediţii unei ediţii a asemenea.2.

f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele. persoană fizică sau juridică. e) riscurile specifice postului. 3. posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri.2. Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă pe durată nedeterminată sau determinată în condiţiile prevăzute de lege. Obligaţia de a încheia contractul de muncă în forma scrisă revine angajatorului (Legea nr. b) locul de muncă sau.2.: 1 8. h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul. după caz. 30 Exemplar nr. c) sediul sau. se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator. registrul general de evidenţa salariaţilor. durata acestora. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă cu modificările ulterioare). i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică .1.de ex. în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.O. Contractul de muncă trebuie să cuprindă următoarele clauze generale: a) identitatea părţilor. 9 . carnetul de muncă. domiciliul angajatorului. 2. 4. Documente utilizate 8. d) atribuţiile postului.: 5 Revizia: Nr. denumită salariat . : Pagina 9 din 30 Cod: P. 8. g) în cazul unui contract de munca pe durata determinată sau al unui contract de muncă temporară. contractele de muncă.de ex.2. actele adiţionale la contractele de muncă. în lipsa unui loc de muncă fix. Conţinutul şi rolul documentelor 1.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. Lista şi provenienţa documentelor .2.documentele utilizate sunt : 1.

2. . .locul muncii. .semnătura angajatorului. .data încheierii acestuia.numele şi prenumele angajatului. .durata contractului.condiţiile de muncă.felul muncii. . k) durata normală a muncii. .: 1 j) salariul de bază. precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul. : Pagina 10 din 30 Cod: P.denumire angajator şi elementele de identificare ale acestuia.salariul . . l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului.adresa acestuia. m) durata perioadei de probă. .O. 10 .: 5 Revizia: Nr. . Actul adiţional se încheie în termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului.data de când urmează să îşi producă efectele . exprimată în ore/zi si ore/săptămână.documente de identificare ale acestuia. . modificarea pentru care se întocmeşte actul adiţional. 30 Exemplar nr. Actul adiţional reflectă modificarea contractului individual de muncă în timpul executării acestuia. . Actul adiţional la contractul individual de muncă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: .reprezentantul angajatorului şi funcţia acestuia în cadrul instituţiei. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. .de ex. Modificarea contractului individual de muncă pentru care trebuie să se încheie act adiţional se referă la oricare dintre următoarele elemente: .de ex.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.elementele din contractul individual de muncă care se modifică şi înscrierea noului conţinut al acestora.timpul de muncă sau timpul de odihnă.

: Pagina 11 din 30 Cod: P. Se întocmeşte doar pentru persoanele care au contract individual de muncă. .elemente de identificare a salariaţilor.de ex. Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă. Carnetul de muncă în prima parte trebuie să cuprindă date despre starea civilă. . funcţia deţinută.tipul contractului individual de muncă. vechimea neîntreruptă în muncă.: 5 Revizia: Nr.conform anexei 8. Carnetul de muncă cuprinde în ultima parte şi corecturile la erorile sau la înscrierile eronate intervenite în cuprinsul acestuia la cererea titularului. vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate.funcţia/ocupaţia.data angajării.: 1 .3. 30 Exemplar nr. drepturile salariale.O. 4.3. 8. Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în formă electronică în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente: . În partea a doua carnetul de muncă cuprinde date referitoare la timpul lucrat.2.data şi temeiul încetării contractului individual de muncă. Circuitul documentelor . Fiecare salariat posedă doar un singur carnet de muncă.semnătura angajatului. meserie sau specialitate.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 3. pregătirea şcolară şi profesională a titularului carnetului de muncă. Resurse necesare 11 . . actul administrativ de încadrare şi modificare a contractului iniţial şi semnătura şi parafa celui care a completat datele din documentul respectiv. . vechimea în funcţie. a unor organe de control sau la simpla observare a persoanei desemnate să gestioneze formularul. salariul de bază şi alte drepturi salariale.de ex. timpul lucrat în locuri de muncă cu condiţii deosebite.

3.1.de ex. Resurse umane .conform listei de inventar anexată 8. • Depunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.de ex. • Stabilirea tematicii de concurs. i • Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor.: 1 8.conform statelor de funcţii anexate 8. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţi pentru ocuparea posturilor.3.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi.1. Publicarea termenului de depunere a dosarului. : Pagina 12 din 30 Cod: P. Etapa Operaţiunea Obs 5 2 3 4 Organizare Organizarea • Întocmirea statelor de funcţii. personalulu • Constatarea vacantării unui post.conform bugetului anual aprobat 8. 12 .3. • Anunţarea locului de desfăşurare a concursului. Resurse materiale . 1 I. Resurse financiare .2.4.: 5 Revizia: Nr. 30 Exemplar nr. Modul de lucru 8. • • Stabilirea termenului de depunere a dosarului. • Publicarea tematicii de concurs.3.4. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Nr. • Anunţarea datei şi orei de desfăşurare. crt . • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante.O. a recrutării concursurilor • Aprobarea statelor de funcţii.

• Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului.: 5 Revizia: Nr. concursurilor • Corectarea tezelor. 13 .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Anunţarea rezultatelor concursului. • • Susţinerea probei interviu. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului. • Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor. • Întocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Notarea interviului. Susţinerea • Susţinerea probei scrise. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. crt . • Înregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. 30 Exemplar nr.O.de ex. 1 Etapa 2 3 Operaţiunea 4 • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor. • Stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise.de ex. : Pagina 13 din 30 Cod: P. • Soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. Obs 5 Depunerea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.: 1 Nr. • • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • Înregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.

Riscuri semnificative 4 . • Comunicarea deciziei de încadrare.neîntocmirea statelor de funcţii. 1 Etapa 2 3 Operaţiunea 4 • Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului.neaprobarea statelor de funcţii.de câte ori este cazul ). . crt . . .neverificarea existenţei postului vacant. • Întocmirea contractului de muncă. • Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură privată. • Înregistrarea actului adiţional.O. . • Emiterea deciziei de încadrare. • Completarea carnetului de muncă. • Constatarea vacantării unui post. : Pagina 14 din 30 Cod: P.nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului de ocupare a postului vacant. • Întocmirea carnetului de muncă ( dacă este cazul pentru debutanţi).Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional . .întocmirea eronată a statelor de funcţii.de ex.de ex. • Vizarea deciziei de încadrare de juristul unităţii sau compartimentul de specialitate.: 1 Nr. • Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor. • Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor. Obs 5 Încadrarea IDENTIFICAREA RISCURILOR Nr crt 1 1 Domeniul 2 Resurse umane • Obiecte auditabile 3 Întocmirea statelor de funcţii. • Înregistrarea contractului de muncă.întocmirea statelor de funcţii fără respectarea termenelor.solicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru desfăşurarea concursului cu 14 • Aprobarea statelor de funcţii.: 5 Revizia: Nr. . . 30 Exemplar nr.

• Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi.primirea după depăşirea termenului a dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.neînregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. • Stabilirea tematicii de concurs.neanunţarea locului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant. : Pagina 15 din 30 Cod: P.nestabilirea termenului de depunere a • Stabilirea termenului de dosarului. 15 • Depunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor. • Publicarea tematicii de concurs. .neprimirea contestaţiilor privind respingerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. . • Publicarea termenului de depunere a dosarului. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor .O. .: 5 Revizia: Nr.de ex.neanunţarea datei şi orei de desfăşurare.constituirea comisiilor fără specialişti din domeniul postului pentru care se organizează concurs. . . . Riscuri semnificative 4 întârziere sau chiar după desfăşurarea acestuia. . • Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor. . • Anunţarea datei şi orei de desfăşurare. .de ex. .stabilirea tematicii de concurs cu introducerea eronată a unor legi abrogate. . • Depunerea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. . • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 • Anunţarea locului de desfăşurare a concursului.neîntocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. . . depunere a dosarului. 30 Exemplar nr. .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. .nepublicarea termenului de depunere a dosarului.nestabilirea tematicii de concurs.neverificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor.neconstituirea comisiilor de concurs prin act administrativ. . • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante.neînregistrarea dosarelor primite de la candidaţi la secretariatul instituţiei care organizează concursul.nepublicarea tematicii de concurs.nedepunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.

stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise care nu sunt cuprinse în tematica de concurs.refuzul de a primi contestaţiile privind rezultatele concursului după termenele stabilite pentru depunerea acestora. . . : Pagina 16 din 30 Cod: P. . Înregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 Riscuri semnificative 4 . .neînregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.neîntocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. .nesusţinerea probei scrise. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. .de ex. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. . . • Stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise.O.omisiunea rezolvării contestaţiilor.întocmirea unor subiecte pentru concurs care nu pot fi rezolvate în termenele stabilite.: 5 Revizia: Nr.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. Susţinerea probei interviu.neanunţarea rezultatelor concursului. Corectarea tezelor. • • • Susţinerea probei scrise. 30 Exemplar nr.neînregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. 16 • Înregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.primirea contestaţiilor privind rezultatele concursului după termenele stabilite pentru depunerea acestora.de ex. • Notarea interviului. • • Întocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. . .neîntocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. . • Soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.neînregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. .necorectarea tezelor.la susţinerea probei interviu sunt primite şi persoanele care nu au nota la proba scrisă cel puţin 7.nesusţinerea interviului. .nu se face notarea interviului. • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului. .primirea de contestaţii după scurgerea termenului legal de depunere a acestora. • Anunţarea rezultatelor concursului.nesoluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. . . . .

• Comunicarea deciziei de încadrare. • Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. • Înregistrarea contractului de muncă.necomunicarea deciziei de încadrare. • Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. privată. : Pagina 17 din 30 Cod: P.de ex. .omisiunea rezolvării contestaţiilor. .emiterea deciziei de încadrare fără a fi trecute temeiul legal. . • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului.neîntocmirea contractului de muncă. . .neemiterea deciziei de încadrare. .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.întocmirea contractului de muncă după • Întocmirea contractului de expirarea termenului. • Emiterea deciziei de încadrare. • Vizarea deciziei de încadrare de . 30 Exemplar nr.neînregistrarea contractului de muncă.necomunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 Riscuri semnificative 4 . . • Constituirea comisiei de contestaţie.neconstituirea comisiei de contestaţie. . . .emiterea unor decizii incomplete.constituirea comisiei de contestaţie fără emiterea unui act administrativ. . . .neînregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului. 17 . .primirea contestaţiilor după termenul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare. • Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. .întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului fără cuprinderea tuturor elementelor prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare. . • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului.neîntocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului.de ex.neavizarea deciziei de încadrare de juristul juristul unităţii sau compartimentul unităţii sau compartimentul de specialitate. de specialitate.: 5 Revizia: Nr.întocmirea contractului de muncă fără să cuprindă toate elementele necesare. muncă.O.nesoluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.nepredarea unui exemplar din contract • Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură angajatului sub semnătură privată. . .Omiterea privind înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.

de câte ori este cazul ). 8. • Completarea carnetului de muncă. . • Întocmirea carnetului de muncă (dacă este cazul pentru debutanţi).neîntocmirea carnetului de muncă (dacă este cazul pentru debutanţi).de ex. . .: 5 Revizia: Nr. • Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor.de câte ori este cazul).de ex. 30 Exemplar nr.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 • Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional .completarea carnetului de muncă cu întârziere.omisiunea de actualizare a contractului de muncă (neîntocmirea unui act adiţional . : Pagina 18 din 30 Cod: P.2. . • Înregistrarea actului adiţional. . Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 18 .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.O.necompletarea datelor cerute în registrul pentru evidenţa salariaţilor.completarea carnetului de muncă fără respectarea indicatorilor formularului respectiv. Riscuri semnificative 4 .necompletarea carnetului de muncă.4.neînregistrarea actului adiţional. .

întocmirea listei actelor normative şi afişarea acesteia la sediul unităţii.semnătura compartimentului de specialitate şi viza CFP. privind Nr.întocmirea anunţului pentru organizarea • Anunţarea datei şi orei de concursului în care să se precizeze data şi desfăşurare.: 1 Cod: P.ieşire a documentelor.comisia verifică actele depuse la fiecare dosar în parte. concursurilor.secretariatul unităţii va primi dosarele candidaţilor până la termenul stabilit. depunere a dosarului. poate determina existenţa unor posturi vacante. . • Verificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor . • Întocmirea corespondenţei . vechime. .în urma încetării sau suspendării unor contracte de muncă pe o perioadă îndelungată pot apărea posturi vacante. .anunţul va cuprinde şi data limită de • Publicarea termenului de primire a dosarelor. . • Publicarea tematicii de concurs. Exemplar nr.dosarele vor fi înregistrate în registrul general de intrare .analizarea sarcinilor din fişa postului şi stabilirea actelor normative care stau la baza activităţii acestui post.întocmirea unei adrese spre aprobare de pentru solicitarea organizării forul ierarhic superior.aprobarea statelor de funcţii de • Aprobarea statelor de funcţii. .întocmirea anunţului pentru organizarea • Anunţarea locului de concursului în care să se precizeze locul desfăşurare a concursului.după întocmirea procesului verbal acesta . . ora la care se desfăşoară. ordonatorul de credite superior. • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi. . prin decizie .O. de desfăşurare .de ex. • Primirea dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor.se completează statul de funcţii ______________________ PERSONALULUI Nr. . . .în funcţie de natura postului conducătorul unităţii constituie. : respectând rubricaţia stabilită şi realitatea datelor referitoare la : funcţia ocupată. . .de ex.dosarele incomplete vor fi respinse. . 30 .aprobarea statului de funcţii de ordonatorul de credite. salariu de bază. . stabilind preşedintele. ORGANIZAREA RECRUTARII Revizia: . . secretarul şi membrii acesteia. • Stabilirea tematicii de concurs. .după verificarea dosarelor se va întocmi un proces verbal în care să se menţioneze dacă dosarele cuprind toate documentele 19 solicitate prin anunţ.Nr Domeniul Obiecte auditabile Operaţiunile sau activităţile desfăşurate crt 1 2 3 4 Unitatea de invatamant PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 . umane Secretariat sporuri salariale. comisia de concurs .: 5 stabileşte numărul de posturi pe categorii . • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor. depunere a dosarului. Resurse Departament Pagina 19 din 30 1 studii efectuate. .pe baza criteriilor de normare se • Întocmirea statelor de funcţii. • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante.conducătorul unităţii stabileşte perioada • Stabilirea termenului de de depunere a dosarelor.în urma analizei făcute între statele de • Constatarea vacantării unui funcţii aprobate şi încadrarea efectivă se post.

de ex. 30 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.O. : Pagina 20 din 30 Cod: P.de ex.: 1 20 .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.

: Pagina 21 din 30 Cod: P. 8 Publicarea tematicii de concurs. 1 Primirea 1 dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor. 1 Publicarea 0 termenului de depunere a dosarului. p 3 Constatarea V Secretariat vacantării unui post. 1 Constituirea 3 comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante.Nr.: 1 E E E E E E P E E E E E E privind respingerea dosarelor. 7 Stabilirea tematicii de concurs. 9 Stabilirea termenului de depunere a dosarului. 1 Verificarea 4 dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor . 6 Anunţarea datei şi orei de desfăşurare. 1 Întocmirea 5 procesului verbal privind analiza dosarelor. 5 Anunţarea locului de desfăşurare a concursului. 1 Depunerea 7 contestaţiilor X X XI XII XI X XV XV XI X VI I I I V V I III X X I 4 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 1 Ediţia:11 1 2 2 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 Nr. 1 Înregistrarea 8 contestaţiilor privind E 21 . 4 Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor.O. 30 E Exemplar nr. (postul)/acţiunea I II (operaţiunea) 0 1 2 Unitatea de invatamant3 1 III IV Întocmirea E statelor de ______________________ funcţii.de ex.: 5 0 1 6 7 8 9 privind V VI VII VII I I X X X XXI X I I 2 2 2 3 ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Revizia: Nr. 1 Înregistrarea 2 dosarelor primite de la candidaţi. 2 Aprobarea statelor A deDepartament funcţii. Compartimentul Crt.de ex. 1 Înregistrarea 6 procesului verbal privind analiza dosarelor.

22 .3. îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei activităţii privind desfăşurarea şi organizarea recrutării personalului. cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind desfăşurarea şi organizarea recrutării personalului.de ex.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. ii.: 5 Revizia: Nr.4.O. : Pagina 22 din 30 Cod: P.: 1 8.de ex. 30 Exemplar nr. Valorificarea rezultatelor activităţii i.

Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. I 3 E II 4 C III 5 IV 6 V 7 VI 8 VII VIII 9 10 IX 11 X 12 XI 13 XI I 14 X I V 1 6 XV 17 X V I 1 8 E C E E E E E E E E E E E A p 23 . Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.: 1 9. Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Anunţarea rezultatelor concursului. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii I.O. Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului. Corectarea tezelor.de ex. Vizarea deciziei de încadrare de juristul unităţii sau compartimentul de specialitate. Compartimentul Crt. Matricea responsabilităţilor: II.de ex. Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. Matricea responsabilităţilor X I I I 1 5 Nr. Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului.: 5 Revizia: Nr. (postul)/acţiunea (operaţiunea) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Susţinerea probei scrise. Susţinerea probei interviu. : Pagina 23 din 30 Cod: P. 30 Exemplar nr. Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. Notarea interviului. Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului. Primirea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Emiterea deciziei de încadrare.

: 1 III. Completarea carnetului de muncă. Înregistrarea actului adiţional.: 5 Revizia: Nr. 30 Exemplar nr. C rt .O. : Pagina 24 din 30 Cod: P. Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional . Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură privată.de ex. Întocmirea carnetului de muncă ( dacă este cazul pentru debutanţi). Întocmirea contractului de muncă.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) 2 Comunicarea deciziei de încadrare. Înregistrarea contractului de muncă. I 3 E II III 4 E E 5 IV 6 V 7 VI 8 VI I 9 VI II 10 IX 11 E E E E E E 24 .de ex. Matricea responsabilităţilor N r.de câte ori este cazul ). Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor.

Anexe. Ane xă 1 2 3 4 Arhivare Denumire anexă Circuitul documentel or Lista inventar Bugetul pe anul 2007 Statul de funcţii Elaborator Financiar contabil Comisia de inventariere Financiar contabil Resurse umane Aprobat Director Director Director şi OPC Director şi ISJ SV Număr Ex.: 5 Revizia: Nr. Secret Perm Secret 3 ani Secret 3 ani Secret 25 . Alte el. Per.O.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 1 1 1 1 Difuzare personal gestionar personal personal Loc.: 1 10. 30 Exemplar nr. : Pagina 25 din 30 Cod: P.de ex. înregistrări. arhivări Nr.de ex.

30 Exemplar nr.: 1 11. Cuprins Nr. arhivări Cuprins Pagina 26 . : Pagina 26 din 30 Cod: P. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. după caz. verificarea şi aprobarea ediţiei sau.componentei în cadrul procedurii operaţionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.: 5 Revizia: Nr. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale) Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.de ex.O. înregistrări. după caz.de ex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful