You are on page 1of 2

Bureau Korpsleiding en Communicatie

Postadres

Postbus 107 9400 AC Assen 09008844

Telefoon

Behandeld door Onderwerp

mr. B. Benedick
11\

De heer J. van Woudenberg

Bemiddelingsgesprek

3 21

Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Blad

2 april 2012 Nrd 12-11 1 van 2

>

Geachte heer Van Woudenberg,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen jaren heeft er tussen u en de regiopolitie Drenthe veelvuldige correspondentie plaatsgevonden. Veelal betrof dat klachten van u tegen medewerkers van de regiopolitie

Drenthe. Een groot deel van die klachten zijn afgehandeld conform de daarvoor geigende Klachtenregeling Politie Drenthe. Echter, ik heb het sterke vermoeden dat bij u meer grieven

leven die wellicht nog een actie behoeven. Ik baseer mij daarbij onder andere op uw recent ingediende klacht over ongewenste omgangsvormen (http://denkmetkoosmee.wordpress.com/). alsmede de inhoud van uw website

Ik wil u de gelegenheid geven in een gesprek uw grieven kenbaar te maken. Wellicht kunnen we (een groot deel van) die grieven wegnemen waardoor de "verhouding" tussen u en de regiopolitie Drenthe meer genormaliseerd ik van mening dat er een onafhankelijke kan worden. Om dat te kunnen bewerkstelligen derde partij bij betrokken zou moeten worden. Ik heb de Nationale tussen u en de ben

Daartoe heb ik contact gezocht met de Nationale ombudsman.

ombudsman verzocht mee te werken aan een bemiddelingsgesprek

regiopolitie Drenthe. De Nationale ombudsman is bereid mee te werken aan een dergelijk bemiddelingsgesprek optreden. door een medewerker als onafhankelijke gespreksleider te laten

Aan dat gesprek kunt u deelnemen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een raadsman dan wel een vertrouwenspersoon. Van de zijde van de Nationale ombudsman zal mevrouw Van

Wijk als mediator aan dat gesprek deelnemen. Van de zijde van de regiopolitie Drenthe zullen deelnemen de heer mr. B. Benedick, korpsjurist, mevrouw J. Stoffers, mediatoricentrale

ff!

waaxzaam en dienstbaar

E~

Bureau Korpsleiding en
Communicatie
Onderwerp

f~ :.;
..

bemiddelingsgesprek 2 april 2012 2 van 2

o Drenthe

Datum Blad

vertrouwenspersoon

van Drenthe en Groningen alsmede een administratief een verslag worden gemaakt.

medewerker. Van

dat gesprek zal door laatstgenoemde

Zoals hiervoor al is aangegeven is de bedoeling van dat gesprek dat u daarin uw grieven kenbaar kunt maken. Daar waar mogelijk zal alsdan worden bezien op welke wijze de regiopolitie Drenthe een bijdrage kan leveren teneinde die grieven bij u weg te nemen. De in dat gesprek gemaakte afspraken zullen op schrift worden gesteld en bindend zijn.

Ik hoop dat na dat gesprek en het nakomen van de te maken afspraken de verhouding tussen u en de regiopolitie Drenthe zich normaliseert tot normale contacten.

Wat betreft het gesprek zal deze plaatsvinden in het Van der Valk hotel te Assen.

Ik verzoek u mij binnen een week na dagtekening van deze brief te berichten of u bereid bent een dergelijk gesprek aan te gaan. Voorts verzoek ik u, indien u daartoe bereid bent, aan te geven of u op woensdag 16 mei 2012 om 10.00 uur aanwezig kunt zijn in hotel Van der

Valk, Balkenweg 1 in Assen, teneinde aan dat gesprek te kunnen deelnemen. U kunt uw reactie versturen met de bijgevoegde retourenveloppe. Vervolgens zult u nader bericht ontvangen. Een postzegel is niet nodig.

Ik ga ervan uit dat ik u op dit moment voldoende heb genformeerd.

Hoogachtend, De korpsbeheerder Namens deze, regiopolitie Drenthe,

""

mw. ars. E.I.M. Rooijers plv. korpschef

waakzaam en dienstbaar