You are on page 1of 141

Druk nr 1665

Warszawa, 30 stycznia 2009 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-3-09

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o ratyfikacji Umowy mi!dzy Rz"dem


Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zasadach ma#ego
ruchu granicznego, podpisanej
w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku,
oraz Protoko#u, podpisanego
w Warszawie dnia 22 grudnia 2008
roku, mi!dzy Rz"dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zmianie Umowy mi!dzy
Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o zasadach ma#ego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upowa#nieni Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewn$trznych i Administracji.

(-) Donald Tusk


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomo%ci:

W dniu 28 marca 2008 roku zosta!a podpisana w Kijowie Umowa mi$dzy Rz"dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu
granicznego, a w dniu 22 grudnia 2008 roku zosta! podpisany w Warszawie Protokó!
mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie
Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o zasadach ma!ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku,
w nast$puj"cych brzmieniach:

Po zaznajomieniu si$ z powy#sz" Umow" i Protoko!em, w imieniu Rzeczypospolitej


Polskiej o%wiadczam, #e:
– zosta!y one uznane za s!uszne zarówno w ca!o%ci, jak i ka#de z postanowie& w nich
zawartych,
– s" przyj$te, ratyfikowane i potwierdzone,
– b$d" niezmiennie zachowywane.
Na dowód czego wydany zosta! akt niniejszy, opatrzony piecz$ci" Rzeczypospolitej
Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

01/43rch
Projekt

USTAWA

z dnia

o ratyfikacji Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów


Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku, oraz Protoko!u, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, mi$dzy
Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy
mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach
ma!ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku

Art. 1. Wyra#a si$ zgod$ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


ratyfikacji Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku, oraz Protoko!u, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, mi$dzy
Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy
mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach
ma!ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.

Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

01/42rch
UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel zawarcia Umowy i Protoko!u


Umowa zosta!a podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku. Ze strony polskiej
Umow$ podpisa! Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk. Protokó! zosta! podpisany
w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Pana Andrzeja Kremera.
G!ównym celem zawarcia Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego jest wprowadzenie
u!atwie& w przekraczaniu granicy polsko-ukrai&skiej przez mieszka&ców strefy
przygranicznej, u!atwienie wzajemnych kontaktów mi$dzy nimi oraz rozwój ró#nych dziedzin
wspó!pracy w strefie przygranicznej.
Rozporz"dzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"ce przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu granicznego na
zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich i zmieniaj"ce postanowienia
Konwencji z Schengen upowa#ni!o pa&stwa cz!onkowskie Unii Europejskiej do zawierania
umów o ma!ym ruchu granicznym z s"siaduj"cymi pa&stwami trzecimi, pod warunkiem #e
postanowienia takich umów s" zgodne z przepisami ustanowionymi w rozporz"dzeniu.
Postanowienia Umowy okre%laj" m.in. zasady ma!ego ruchu granicznego mi$dzy
Rzecz"pospolit" Polsk" a Ukrain", w tym warunki przekraczania granicy w ramach ma!ego
ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki wydawania
zezwole& na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego, wysoko%' op!at za
wydanie zezwolenia, sankcje stosowane wobec osób naruszaj"cych zasady ma!ego ruchu
granicznego.
W dniu 10 marca 2008 roku Umowa mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego zosta!a przekazana do
Komisji Europejskiej w celu zaopiniowania. W zwi"zku z opini" Komisji Europejskiej z dnia
30 kwietnia 2008 roku wskazuj"c" na postanowienia Umowy, które wymagaj" zmiany w celu
ich dostosowania do przepisów rozporz"dzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"cego przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu
granicznego na zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich i zmieniaj"cego
postanowienia Konwencji z Schengen, wyst"pi!a konieczno%' zmiany Umowy przez zawarcie
Protoko!u. Protokó! wprowadza nast$puj"ce zmiany w Umowie:
1) terminologii zastosowanej w artyku!ach 3 i 5 Umowy,
2) za!"cznika nr 1 do Umowy, zawieraj"cego wykaz miejscowo%ci i jednostek
podzia!u administracyjnego znajduj"cych si$ w strefie przygranicznej.
2. Ró#nice mi$dzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Ruch osobowy mi$dzy Rzecz"pospolit" Polsk" a Ukrain" jest regulowany Umow"
mi$dzy Wspólnot" Europejsk" a Ukrain" o u!atwieniach w wydawaniu wiz, podpisan"
w Luksemburgu w dniu 18 czerwca 2007 roku, Umow" mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisan" w Kijowie
dnia 30 lipca 2003 roku oraz Protoko!em o zmianie Umowy mi$dzy Rz"dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego,
podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 roku, podpisanym w Warszawie dnia 30 listopada
2007 roku.
(adne umowy mi$dzynarodowe nie wi"#" Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy
w zakresie uregulowa& dotycz"cych ma!ego ruchu granicznego. Zasady tego ruchu stanowi"
odst$pstwo od ogólnych zasad reguluj"cych kontrol$ graniczn" osób przekraczaj"cych
zewn$trzne granice pa&stw cz!onkowskich Unii Europejskiej, okre%lonych w rozporz"dzeniu
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku
ustanawiaj"cym wspólnotowy kodeks zasad reguluj"cych przep!yw osób przez granice
(kodeks graniczny Schengen). Odst$pstwo to zosta!o prawnie usankcjonowane przepisami
rozporz"dzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 roku ustanawiaj"cego przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu granicznego na zewn$trznych
granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich i zmieniaj"cego postanowienia Konwencji
z Schengen.
Zgodnie z przepisami rozporz"dzenia Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia
2006 roku zmieniaj"cego rozporz"dzenie (WE) nr 539/2001 wymieniaj"ce pa&stwa trzecie,
których obywatele musz" posiada' wizy podczas przekraczania granic zewn$trznych, oraz te,
których obywatele s" zwolnieni z tego wymogu, z obowi"zku wizowego zostali zwolnieni
obywatele pa&stw trzecich znajduj"cych si$ na li%cie w za!"czniku I do tego rozporz"dzenia,
którzy s" posiadaczami zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu
granicznego, gdy korzystaj" oni ze swojego prawa w ramach zasad ma!ego ruchu
granicznego. Oznacza to, #e z u!atwie& przewidzianych postanowieniami Umowy mi$dzy

2
Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu
granicznego b$d" mogli skorzysta' nie tylko obywatele Ukrainy b$d"cy mieszka&cami
ukrai&skiej strefy przygranicznej, ale równie# obywatele pa&stw trzecich b$d"cy
mieszka&cami tej strefy. U!atwienia te, na zasadzie wzajemno%ci, b$d" dotyczy!y tak#e
obywateli pa&stw trzecich b$d"cych mieszka&cami polskiej strefy przygranicznej.
W artykule 1 Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego okre%la si$ zakres
przedmiotowy Umowy.
W artykule 2 ustala si$ definicje podstawowych poj$' stosowanych w Umowie, takich
jak: ma!y ruch graniczny, strefa przygraniczna, zezwolenie na przekraczanie granicy
w ramach ma!ego ruchu granicznego, mieszka&cy strefy przygranicznej; s" one zgodne
z przepisami rozporz"dzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"cego przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu granicznego na
zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich i zmieniaj"cego postanowienia
Konwencji z Schengen. W celu unikni$cia ewentualnych nadu#y' przyjmuje si$ zasad$, #e za
mieszka&ców strefy przygranicznej uznaje si$ osoby posiadaj"ce tam miejsce sta!ego
zamieszkania przez okres przynajmniej 3 lat.
W artykule 3 okre%la si$ warunki, po spe!nieniu których mieszka&cy strefy
przygranicznej mog" przekracza' wspóln" granic$ Pa&stw Umawiaj"cych si$ Stron. W cz$%ci
dotycz"cej osób uwa#anych za zagro#enie dla porz"dku publicznego, bezpiecze&stwa
wewn$trznego, zdrowia publicznego lub stosunków mi$dzynarodowych Protoko!em
dokonano zmiany polegaj"cej na tym, #e zapis ten nie odnosi si$ do Pa&stw Stron Konwencji
Wykonawczej Schengen, lecz do pa&stw cz!onkowskich Unii Europejskiej.
W artykule 4 okre%la si$ limity czasu pobytu w strefie przygranicznej posiadaczy
zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego; mieszcz" si$ one
w ramach limitów okre%lonych rozporz"dzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"cym przepisy dotycz"ce
ma!ego ruchu granicznego na zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich
i zmieniaj"cym postanowienia Konwencji z Schengen.
W artykule 5 okre%la si$ warunki wydawania mieszka&com strefy przygranicznej
zezwole& na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego. Wprowadza si$
zasad$, #e pierwsze zezwolenie jest wydawane na okres 2 lat, a nast$pne – po spe!nieniu
okre%lonych warunków – na okres 5 lat. W cz$%ci dotycz"cej osób uwa#anych za zagro#enie

3
dla porz"dku publicznego, bezpiecze&stwa wewn$trznego, zdrowia publicznego lub
stosunków mi$dzynarodowych Protoko!em dokonano zmiany polegaj"cej na tym, #e zapis ten
nie odnosi si$ do Pa&stw Stron Konwencji Wykonawczej Schengen, lecz do pa&stw
cz!onkowskich Unii Europejskiej.
W artykule 6 ustala si$ zakres zabezpiecze& i specyfikacji technicznych zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego oraz zakres informacji w nim
zawartych; jest to zgodne z rozporz"dzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"cym przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu
granicznego na zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich i zmieniaj"cym
postanowienia Konwencji z Schengen.
W artykule 7 przewiduje si$ dokonanie wymiany wzorów zezwole& na przekraczanie
granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego oraz wzajemne informowanie si$ przez Strony
o zmianach w zezwoleniach.
W artykule 8 okre%la si$ terminy wydawania zezwole& na przekraczanie granicy
w ramach ma!ego ruchu granicznego oraz przewiduje si$ prawo Stron do ustalenia
przepisami wewn$trznymi szczegó!owych zasad wydawania zezwole&.
W artykule 9 ustala si$ wysoko%' op!aty za przyj$cie i rozpatrzenie wniosku
o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego na
20 euro. Kwota ta mie%ci si$ w granicach ustalonych postanowieniami rozporz"dzenia (WE)
nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"cego
przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu granicznego na zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw
cz!onkowskich i zmieniaj"cego postanowienia Konwencji z Schengen (od 0 do 60 euro).
Nast$puj"ce kategorie osób zwolnione s" z tej op!aty:
a) osoby niepe!nosprawne,
b) emeryci i renci%ci,
c) dzieci w wieku do lat 18.
Ustalaj"c op!at$ w tej wysoko%ci oraz odst$pstwa od tej op!aty, wzi$to pod uwag$ minimalne
koszty administracyjne zwi"zane z rozpatrywaniem wniosków, a tak#e aspekt polityczny
i spo!eczny polegaj"cy na uwzgl$dnieniu !"cz"cych Rzeczpospolit" Polsk" i Ukrain$
stosunków strategicznego partnerstwa.
W artykule 10 nak!ada si$ na osoby przekraczaj"ce granic$ w ramach ma!ego ruchu
granicznego obowi"zek przestrzegania porz"dku prawnego drugiego Pa&stwa oraz przewiduje

4
si$ stosowanie sankcji za naruszenie zasad ma!ego ruchu granicznego; jest to zgodne
z przepisami rozporz"dzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"cego przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu granicznego na
zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich i zmieniaj"cego postanowienia
Konwencji z Schengen.
W artykule 11 okre%la si$ zasady post$powania w przypadku utraty, odnalezienia,
uszkodzenia b"d) zniszczenia zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu
granicznego.
W artykule 12 okre%la si$ przej%cia graniczne, przez które mo#na przekracza' granic$
w ramach ma!ego ruchu granicznego oraz ustala si$ zasady kontroli osób przekraczaj"cych
granic$ w ramach ma!ego ruchu granicznego.
W artykule 13 ustala si$, #e mieszka&cy strefy przygranicznej, przekraczaj"cy wspóln"
granic$ Pa&stw Umawiaj"cych si$ Stron w ramach ma!ego ruchu granicznego, powinni
posiada' dokument potwierdzaj"cy zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego.
Ubezpieczenie to ma gwarantowa' placówce opieki medycznej zwrot poniesionych kosztów
leczenia w stanach nag!ych i nast$pstw nieszcz$%liwych wypadków oraz kosztów transportu
sanitarnego do pa&stwa sta!ego zamieszkania. Okre%lono równie# warunki, jakie powinien
spe!nia' ten dokument. Komisja Europejska uzna!a wprawdzie wymóg posiadania polisy
ubezpieczeniowej jako wykraczaj"cy poza ramy rozporz"dzenia (WE) nr 1931/2006, ale
nienaruszaj"cy jego istoty.
W artykule 14 przewiduje si$ mo#liwo%' zawieszenia stosowania Umowy w ca!o%ci
lub cz$%ci i okre%la si$ warunki, na jakich mo#na tego dokona'.
W artykule 15 ustanawia si$ mo#liwo%' odmowy wydania zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego, odmowy wjazdu lub pobytu
mieszka&cowi strefy przygranicznej ze wzgl$du na przepisy prawa wewn$trznego.
W artykule 16 ustala si$ tryb wymiany informacji i konsultacji mi$dzy Umawiaj"cymi
si$ Stronami oraz powo!anie Wspólnej Komisji ekspertów z okre%lonymi zadaniami, która ma
zbiera' si$ na posiedzeniach, w razie potrzeby, na wniosek jednej ze Stron, jednak nie
rzadziej ni# raz w roku.
W artykule 17 okre%la si$, #e za!"czniki do Umowy stanowi" jej integraln" cz$%'.
W artykule 18 okre%la si$ warunek wnoszenia zmian do Umowy.
W artykule 19 okre%la si$ tryb wej%cia w #ycie Umowy, a tak#e jej wypowiedzenia.

5
Za!"cznik nr 1 zawiera wykaz jednostek podzia!u administracyjnego znajduj"cych si$
w strefie przygranicznej, który zosta! zmieniony Protoko!em.
Za!"cznik nr 2 zawiera wykaz dokumentów potwierdzaj"cych posiadanie miejsca
sta!ego zamieszkania w strefie przygranicznej.
W za!"czniku nr 3 ustalono, #e konsulowie b$d" upowa#nieni do przyjmowania
wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu
granicznego oraz do wydawania zezwole& na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu
granicznego.
W za!"czniku nr 4 okre%lono sankcje stosowane w przypadku naruszenia zasad ma!ego
ruchu granicznego.
W tre%ci artyku!ów 1 i 2 Protoko!u zawarta jest definicja osób uwa#anych za
zagro#enie dla porz"dku publicznego, bezpiecze&stwa wewn$trznego, zdrowia publicznego
lub stosunków mi$dzynarodowych. Zgodnie z opini" Komisji Europejskiej zapis ten nie
odnosi si$ do Pa&stw Stron Konwencji Wykonawczej Schengen, lecz do pa&stw
cz!onkowskich Unii Europejskiej.
Strona ukrai&ska zaakceptowa!a zmian$ sposobu wyznaczenia strefy przygranicznej,
jednocze%nie podkre%laj"c, #e zmniejszenie jej zasi$gu w stosunku do pierwotnych za!o#e&
nie jest rozwi"zaniem satysfakcjonuj"cym. Jako podstawow" jednostk$ administracyjno-
-terytorialn" w celu wyznaczenia strefy po stronie polskiej przyj$to gmin$. Wyznaczona t"
metod" strefa przygraniczna, opieraj"ca si$ na zasadzie „30+”, zawiera wykaz miejscowo%ci
oraz w my%l opinii Komisji Europejskiej jest zgodna z aquis Schengen.

3. Skutki wej%cia w #ycie Umowy i Protoko!u


Ustanowienie zasad ma!ego ruchu granicznego w stosunkach mi$dzy Rzecz"pospolit"
Polsk" a Ukrain" b$dzie kolejnym wa#nym elementem infrastruktury prawnej tworz"cej
system u!atwie& w ruchu osobowym mi$dzy obydwoma pa&stwami, które !"cz" stosunki
partnerstwa strategicznego. Rozwi"zania przyj$te w Umowie potwierdzaj" specjalny status
stosunków polsko-ukrai&skich, sprzyjaj" rozwojowi wszechstronnej wspó!pracy obu pa&stw.
Postanowienia Umowy ustanawiaj" wymierne korzy%ci dla mieszka&ców strefy
przygranicznej, w tym osób pochodzenia polskiego zamieszka!ych w ukrai&skiej strefie
przygranicznej, polegaj"ce na u!atwieniu bezpo%rednich kontaktów ze wzgl$dów
spo!ecznych, kulturalnych, rodzinnych i ekonomicznych.

6
Zwi"zanie Rzeczypospolitej Polskiej Umow" i Protoko!em nie b$dzie mia!o ujemnego
wp!ywu na gospodark$, rynek pracy i rozwój regionalny; przeciwnie, mo#e by' elementem
sprzyjaj"cym rozwojowi w tych dziedzinach.
Stosowanie Umowy i Protoko!u nie b$dzie generowa' zagro#e& dla porz"dku
publicznego i bezpiecze&stwa pa&stwa. Wnioski o wydanie zezwolenia na przekraczanie
granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego b$d" rozpatrywane przez konsulów
z wykorzystaniem przepisów i procedur przewidzianych dla rozpatrywania wniosków
o wydanie wizy, w tym sprawdze& w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo#"dany, oraz w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS).
Z dniem 1 stycznia 2009 r. wesz!a w #ycie ustawa z dnia 24 pa)dziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367),
która okre%la organy w!a%ciwe do wydawania zezwole& na przekraczanie granicy w ramach
ma!ego ruchu granicznego, tryb ich wydawania, organ w!a%ciwy w sprawie prowadzenia
centralnego rejestru wniosków o wydanie zezwolenia, rejestru wydanych oraz
uniewa#nionych zezwole&, sposób prowadzenia tego rejestru, a tak#e wyznaczaj"cych
krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny za udzielanie informacji, na #"danie innych
pa&stw cz!onkowskich Unii Europejskiej, dotycz"cych zezwole& wprowadzonych do tego
rejestru, przewidziany przepisami rozporz"dzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"cego przepisy dotycz"ce
ma!ego ruchu granicznego na zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich
i zmieniaj"cego postanowienia Konwencji z Schengen.
Wysoko%' wp!ywów do bud#etu pa&stwa z tytu!u pobierania op!at za przyj$cie
i rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma!ego
ruchu granicznego b$dzie zale#na od liczby mieszka&ców ukrai&skiej strefy przygranicznej,
zainteresowanych otrzymaniem takich zezwole&. Obecnie szacuje si$, #e liczba ta mo#e
wynosi' ok. 300.000 osób. Przy uwzgl$dnieniu, #e op!ata za wydanie zezwolenia zosta!a
ustalona w wysoko%ci 20 euro, wp!ywy z tego tytu!u wynios" ok. 6 mln euro (tj. za wydanie
dokumentów wa#nych 2 lata).

4. Tryb zwi"zania Rzeczypospolitej Polskiej Umow" i Protoko!em


Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach
mi$dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2000 r. Nr 216, poz. 1824) zwi"zanie
Rzeczypospolitej Polskiej Umow" nast"pi w drodze ratyfikacji, za uprzedni" zgod" wyra#on"

7
w ustawie, poniewa# spe!nia ona przes!anki okre%lone w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z pó)n. zm.).
W zwi"zku z tym, #e Protokó! zmienia tre%' Umowy, b$dzie podlega! takiemu samemu
trybowi jak Umowa.
a) Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa i Protokó!
Minister w!a%ciwy do spraw zagranicznych i Minister w!a%ciwy do spraw
wewn$trznych b$d" sprawowali nadzór nad realizacj" Umowy i Protoko!u.
Zapisy Umowy i protoko!u b$d" mia!y zastosowanie do osób fizycznych
zamieszka!ych w polskiej strefie przygranicznej z Ukrain".
b) Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewn$trznym
Nast$puj"ce akty prawne i umowy mi$dzynarodowe s" zwi"zane z przedmiotow"
Umow" i Protoko!em:
– ustawa z dnia 24 pa)dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367),
– rozporz"dzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 roku ustanawiaj"ce przepisy dotycz"ce ma!ego ruchu
granicznego na zewn$trznych granicach l"dowych pa&stw cz!onkowskich
i zmieniaj"ce postanowienia Konwencji z Schengen.
c) *rodki prawne, jakie powinny zosta' przyj$te w celu wykonania Umowy
i Protoko!u
Minister w!a%ciwy do spraw wewn$trznych w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym
do spraw zagranicznych okre%li, w drodze rozporz"dze&:
– tryb post$powania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego oraz wzór
za%wiadczenia o zatrzymaniu zezwolenia, uwzgl$dniaj"c konieczno%' unie-
mo#liwienia korzystania z tego zezwolenia,
– wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy
w ramach ma!ego ruchu granicznego, uwzgl$dniaj"c w szczególno%ci dane,
o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 24 pa)dziernika 2008 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367),
w zakresie niezb$dnym do wydania zezwolenia, oraz liczb$ i wymogi dotycz"ce
do!"czanych do wniosku fotografii,

8
– wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma!ego ruchu granicznego,
uwzgl$dniaj"c wymogi okre%lone w art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 24 pa)dziernika
2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 216, poz. 1367) i w przepisach art. 7 ust. 3 i art. 15 ust. 4 rozporz"dzenia
nr 1931/2006.

01/44rch

9
Za#"cznik Nr 1 do Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., zosta# zast"piony
za!"cznikiem Nr 1 z Protoko!u, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia
2008 r., o zmianie Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.
Za#"cznik Nr 1 do Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., zosta# zast"piony
za!"cznikiem Nr 1 z Protoko!u, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia
2008 r., o zmianie Umowy mi$dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma!ego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.
Annex 2

Documentsprovingresidencyin the borderarea:

- in ll'e r.*itną ,^f 'h. r,.'ublic of Poland:


a) identitycard;
b) certificale of permanent residence issued by the conpetent Poiish
authońties;
c) residencecard.
\
_ in the teńtory of Uliraine: ,,
t.
a) identitvcard;
b) cenificate of permanentresidenceissued by the competent Ukrainian
authońties;

150
Annex 3

Authorities competentto receive local border traffic permit applications and to issue
permlts:

- for border residentsin the territoryof the Republic ofPoland:


Consulate General of LJkrainein Lublin.

* for border residentsin the territoryof Ukaine:


a) ConsulGeneralofthe RepublicofPoland in Lviv;
b) Consul Generalofthe Republicof Polandin Lutsk.

151
Annex 4

Penaltiesappliedin the eventof infringement


ofthe local bordertrafficregime:

- in the territoryofthe RepublicofPoland:


a) decisionobligingan aliento lear,ethe tenitoryof the RepublicofPoland;
b) decisionexpellingan alienfromthe tenitoryof the RepublicofPoland;
c) entryofan alien's namein the list ofaliens whosestay in the tenitory of the
Republicof Polandis deemedundesirable;
d) cancelletionoI the permit:
e) fine (Article 148of the Act on Aliens of June l3 2003).

. in the teńtory of Uklaine:


a) expulsion;
b) shorteningthe length of duration of stay in the tenitory of Ukaine if the
infringementis not liable to administrativeor criminal sanction(Article 3l
of the Law ofUkraine on Legal Statusof Aliens and StatelessPersons)l
c) entry ban;
d) caution oI fine (Article 202 of the Code of Administrativeoffencęs of
Ukaine);
e) fine (Article20i of the Code of AdministrativeOl'fencesof Ukaine);
f) Ftneor administrativedetentionof up to 15 days (Article 20.{'of the Code
of AdministrativeOffencesof Ukraine);

d cancellationof thepermit.

152
€/

lJ''-{
'' '
l
I
URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJIEUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikoł ajDowgielewic7

Min.MDi f /0g/DP/ma

dnia6 stycznia2009 r.
Warszawa.

Pan Maciej Berek


Sekretarz Radv Ministrólv

opinia o zgodnoś ciz prawem Unii Europejskiej Umowy niędzy Rzą demRzeczypospolitej
Polskiej o Gobinetem Ministrów Ukroiny o zosadach malego rucItu grnnic6nego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 narca 2008 roku, Protokoltt miętlzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Minbtrów Ukrainy o zmianie Umowy miętlzy Rządem
Rzeczs'pospolitej Polskiej g Gabineten Ministtów {Jkminy o zclsądnch matego ruchu
granicł tego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, projektu uchwaĘ Rady
Mittistrów w sprawie przedł o 'eniaIJmowy między Rzątlem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabineten Lfinistrów Llkroiny o zasadach mał ego ruclttt granicznego, podpisanej w
Kijowie dnia 28 narcą 200E roku oraz Protokoltt między Rządem Rzecz1pospolitejPolskiej
ą Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie [Imowy niędzy Rządem Rzeczypospolitej
PoIskiej a Gabinetent Ministrów Ukrciny o zasadnch mał ego ruchu granicznego,
pod.pisanejw Kijowie dnią 28 narcą 2008 roku do rlĘ Jikacji, za uprzednią zgodą |vyrą .oną
}9usta|ł ieoraz projektu ustawy o raĘ fikacji ww' Umowy oraz Protokoł tt sporządzona na
podstawieart.9 pkt 3 w zw.z art.2 ust. I pkt 2 i ust.2 pkt 2a ustawyz dnia 8 sierpnia
1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U' Nr 106, poz. 194) przez Sekretarza
Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dorvgielewicza

Sztztzo',','tt
1 Pa nie Mt ni strz e,

W zrviązku z wnioskiem o latyfikację Umolvy między Rządem Rzeczypospolilej Polskiej a


cabinetem Ministróv,' Llkrainy o zascldtlchmał egoruchu granicznego,podpisanej w Kijowie
tlnia 28 narca 2003 roku oraz Protokoł u między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabineten Ministrtjw IJlcrainyo zmianie [Jmoł ł ,ymiędzy Rządem RzeczypospolitejPolskiej a
Gabinetem Ministróyv LlL.rainyo zcł sadach mał ego ruchu granicznego,podpisanej w Kijowle
dnta 28 nnrcą 2008 roku, przedł o onym rtraz z uzasadnieniem'projektemuchrł 'ał yRady
rv sprarvie przedł oŹeniaUmortry oraz Protokoł udo ratyfikacji' dokumentem
lV{iIristrórv
or.azprojektemustawy o ratytikacji Umowy oraz Protokoł u(pismo z dnia
ratyfikac-r'jn}.nl
l2'0l .2009,nr RM-10.3-09orazRM.11l-l1-09)'pozwalamsobiezglosićnastę pują ce uwagi'

l' W ty'trrleprojektu uchwał y Rad1. Ministrów brak jest zvlrotu ,,tlo ratyfikacji, za
uprzedniązgodą wyra oną wus!awie''.

,,: .:.'r:t.,r:7;,
-s]n
t l . / 0z'i...c
.nt l t
?|tItQ
I t tlu l
,1 ^ I
\11tf t,ł
i zwracam uwagę na
2. Jednocześ niepodtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko
koniecznoś ć ,id-i.. Urzędu kIE, óokonania zmiany równiei w art. l 3 Umowy
Ukainy o
między Rzą dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
nie uwzględnia,a na
zasadachn.'aiegoruchu granicznegó, czego przedł o onyProtokół
14'||.2008 r' (nr
co Urzą d Kń ,'.acuł uwagę zarówno w piś mie z dnia
V1in.MD/6555i08/ma);ak i w piś miez dnia 24.11'2008r. (nr Min.MDi6862l08/mĄ. .
Urzędu KIE, nie
Pozostawienletego przepisu * jego obecnym brzmieniu' zdaniem
a Vr'
po,*ulu nu uzna,ni" Umorł ry za w peł ni zgodną-.Z.prawem wspólnotowym'
,o,poi,ąd,enia (wE) nr |93lD006 Parlamentu
szczególnoś ci ' p,'.p,,u.i
przepisy-dotyczą ce
Euro|ljskiego i Rady z dnia 20 grudnia2006 r. ustanawiają cego
lądortrych państw
mał ego ,uihu granicznego nu zewnętrznych granicach
czł oŃorvskichi znrienia.1ą cĘpostanowienia
o Konwencji z' Schengenr.

opinie:
pozwalamsobier'"yrazićnastępują ce
Jcdnoczęś nie

uwagi
1) Umowa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, z ztstrze zeniem
wyra onejporvy ej;

2) Protokól jest zgodny Z prawem Unii Europejskiej;

ustawy nie jest


3) Przedmiot projektu uchwaĘ Rady Ministrów oraz projektu
objęĘ prawem Unii Europejskiej.

Z pO\Na aniem,

:t).i:tq:.r$:,h+
.-:l; ,, .7,z,:.'.ł ::,,

Do uprzeimeiwiadomoś ci:

Pan Andrzej Kremer


PodsekretarzStanu
Sprart.Zzrgranicznych
Ministerstrł ,o

' Dz .Ur z .UE L405 z 30. i 2. 2006'


s t r 'l .