You are on page 1of 21

NETBPEM3 / NETBSEM3

ENERGY METER 230V / 16A ENERGIEMETER 230 V/16 A WATTMTRE 230 V/16 A CONTADOR DE ENERGA 230V / 16A ENERGIEKOSTEN-MESSGERT 230V / 16A MISURATORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 230V / 16 MIERNIK ENERGII 230V / 16A

USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTICE DEMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE UTENTE INSTRUKCJA OBSUGI

NETBPEM / NETBSEM ENERGY METER 230V / 16A


1. Introduction & Features
To all residents of the European Union Important environmental information about this product This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules. If in doubt, contact your local waste disposal authorities. Thank you for choosing Velleman! This energy meter allows you to determine the power costs of your electrical appliances. Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer. Features: display of current time, weekday, load power and cost tariff; display of the total power-on time, total used energy and accrued energy cost; display of the total recorded time, total power-on time and percentage; dual programmable power tariffs.

2. Safety Instructions
Keep this device away from rain and moisture. Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems. This energy meter is designed for appliances of 5W ~ 3680W (max. current 16A). Make sure not to connect any appliance exceeding these limits as the meter may overload and cause personal injuries or damage. Connect this meter to a 230V / 50-60Hz mains only. This meter is for indoor use only. Never use it in open air. Only use the meter for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits, burns, electroshocks, crash, etc. Using the meter in an unauthorised way will void the warranty. Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty. This energy meter must be grounded at any time. Operate this meter at an ambient temperature between +10C ~ +40C. High temperatures may cause the meter to overheat and damage both the meter and the connected appliance. Do not use the meter near flammable gases, vapour and dust, or in wet and damp environment. Disconnect the device from the mains to clean it or when it is not in use. Familiarise yourself with the functions of the meter before actually using it. Do not allow operation by unqualified people. Any damage that may occur will most probably be due to unprofessional use of the meter. Keep the device away from children and unauthorised users. Never insert objects into the meter. Do not use a damaged or deformed meter.

3. Programming the Meter


Before connecting any appliance, the condensers inside the energy meter must be fully charged during 12h. To do so, connect the energy meter to the mains. Note that the LCD will light up after 5 minutes. At this time you can start programming your meter.
NETBPEM / NETBSEM -2VELLEMAN

a. Setting of the Current Time and Weekday 1. Push and hold + and simultaneously for 5s to enter the programming mode. 2. Change the value of the blinking item with + or and select the next item by pressing MODE. 3. When finished programming the time and date, press MODE to program cost tariff n 1. b. Setting of Cost Tariff N 1 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Change the value of the blinking item as per above. Begin with programming the start time of the day tariff. Once the start time programmed, continue with entering the day tariff. Press MODE to program cost tariff n 2. Change the value of the blinking item as per above. Begin with programming the start time of the night tariff. Once the start time programmed, continue with entering the night tariff. Press MODE to confirm the programmed data.

c. Setting of Cost Tariff N 2

d. Reset 1. Push and hold MODE, + and simultaneously for 5s to delete all data (except current time and day of the week).

4. Screen Description
a. Current Time, Weekday, Load Power and Current Cost per Hour

Current time Load power Current cost/h Day of the week

b. Total Recorded Time, Total Used Energy and Accrued Energy Cost

Total recorded time Total used energy Accumulated energy cost c. Total Recorded Time, Total Power-On Time and Percentage

Total recorded time Total power-on time Percentage

NETBPEM / NETBSEM

-3-

VELLEMAN

5. Cleaning and Maintenance


Regularly inspect the meter for damages. Wipe the meter regularly with a dry, lint-free cloth. Do not use alcohol or solvents. Never immerse the meter in water. Maintenance and repairs may only be performed by a qualified technician.

6. Technical Specifications
Operating Voltage Rated Voltage Max. Load Min. Load Energy Display Max. Recorded Time max. 230VAC / 50-60Hz 200 ~ 230VAC 3680W / 16A 5W 0 ~ 999.99kWh 999.9h

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

NETBPEM / NETBSEM ENERGIEMETER 230 V/16 A


1. Inleiding en kenmerken
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering. Dank u voor uw aankoop! Deze energiemeter berekent de verbruikskosten van alle toestellen. Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. Eigenschappen: weergave van het uur, de weekdag, het vermogen en het tarief weergave van de totale ingeschakelde tijd van het toestel, totale verbruikte energie en toegenomen kost weergave van de totale opgemeten tijd, totale ingeschakelde tijd van het toestel en percentage; mogelijkheid om twee tarieven te programmeren.

2. Veiligheidsinstructies
Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid. De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden. Deze energiemeter is geschikt voor toestellen van 5 W ~ 3680 W (max. stroom 16 A). Koppel geen toestel dat deze waarden overschrijdt om overbelasting en kwetsuren of beschadiging te vermijden.

NETBPEM / NETBSEM

-4-

VELLEMAN

Koppel deze meter enkel aan een stopcontact van 230 V/50 ~ 60 Hz. Deze meter is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd gebruik buitenshuis. Gebruik de meter enkel waarvoor hij gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie. Deze meter moet te allen tijde geaard zin. Gebruik de meter met een omgevingstemperatuur tussen +10 C ~ +40 C. Hoge temperaturen kunnen de meter doen oververhitten en zowel de meter als het gekoppelde toestel ernstig beschadigen. Gebruik de meter niet in de buurt van ontvlambare gassen, dampen en stof, of in een natte of vochtige omgeving. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt. Leer eerst de functies van de meter kennen voor u hem gaat gebruiken. Ongeschoolde personen mogen de meter niet gebruiken. Meestal is beschadiging het gevolg van onprofessioneel gebruik. Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden. Steek nooit objecten in de meter. Vermijd gebruik van een beschadigde of vervormde meter.

3. Programmeren van de meter


Alvorens u een toestel aan de meter kunt koppelen, moeten alle condensatoren in de meter volledig worden geladen gedurende 12 uur. Koppel dus de meter eerst aan het lichtnet en merk dat het lcd-scherm na een vijftal minuten oplicht. Nu kunt u alle gegevens in de meter programmeren. a. Huidige tijd en weekdag 1. Houd + en gedurende 5 seconden gelijktijdig ingedrukt om de programmeermodus weer te geven. 2. Wijzig de waarde van een knipperend item met + of en selecteer het volgende item met MODE. 3. Programmeer het uur en de weekdag en druk op MODE om het eerste tarief te programmeren. b. Tarief nr. 1 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Wijzig de waarde van een knipperend item zoals hierboven beschreven. Begin met de starttijd van het dagtarief in te geven. Ga vervolgens verder met het dagtarief te programmeren. Druk op MODE om het tweede dagtarief te programmeren. Wijzig de waarde van een knipperend item zoals hierboven beschreven. Begin met de starttijd van het nachttarief in te geven. Ga vervolgens verder met het nachttarief te programmeren. Druk op MODE om de geprogrammeerde data te bevestigen.

c. Tarief nr. 2

d. Reset 1. Houd MODE, + en gedurende 5 seconden gelijktijdig ingedrukt om alle data te wissen (uitgenomen huidige tijd en weekdag).

NETBPEM / NETBSEM

-5-

VELLEMAN

4. Omschrijving van de schermaflezingen


a. Huidige tijd, weekdag, vermogen en kost/uur

Huidige tijd Vermogen Huidige kost/uur Weekdag b. Totale opgemeten tijd, totale verbruikte energie en toegenomen kost

Totale opgemeten tijd Totale verbruikte energie Toegenomen kost c. Totale opgemeten tijd, totale ingeschakelde tijd en percentage

Totale opgemeten tijd Totale ingeschakelde tijd Percentage

5. Reiniging en onderhoud
Controleer regelmatig of de meter niet beschadigd is. Maak de meter geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen alcohol of solvent en dompel de meter nooit onder. Laat de meter onderhouden en repareren door een geschoolde technicus.

6. Technische specificaties
Werkspanning Max. spanning Max. last Min. last Energieweergave Max. opgemeten tijd max. 230 VAC/50 ~ 60 Hz 200 ~ 230 VAC 3680 W/16 A 5W 0 ~ 999,99 kWh 999,9 u

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

NETBPEM / NETBSEM

-6-

VELLEMAN

NETBPEM / NETBSEM WATTMTRE 230V / 16A


1. Introduction et caractristiques
Aux rsidents de l'Union europenne Des informations environnementales importantes concernant ce produit Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que llimination dun appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil lectrique ou lectronique (et des piles ventuelles) parmi les dchets municipaux non sujets au tri slectif ; une dchterie traitera lappareil en question. Renvoyer les quipements usags votre fournisseur ou un service de recyclage local. Il convient de respecter la rglementation locale relative la protection de lenvironnement. En cas de questions, contacter les autorits locales pour limination. Nous vous remercions de votre achat ! Calculez les cots de consommation d'nergie l'aide de ce wattmtre. Lire la prsente notice attentivement avant la mise en service de lappareil. Si lappareil a t endommag pendant le transport, ne pas linstaller et consulter votre revendeur. Caractristiques : affichage de lheure, du jour de la semaine, de la puissance et du cot ; affichage de la dure allume totale, de la totalit de lnergie consomme et de laccroissement du cot ; affichage de la totalit du temps denregistrement, de la dure allume totale et du pourcentage ; possibilit de programmer deux tarifs.

2. Prescriptions de scurit
Protger lappareil contre la pluie et lhumidit. La garantie ne sapplique pas aux dommages survenus en ngligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur dclinera toute responsabilit pour les problmes et les dfauts qui en rsultent. Ce wattmtre a t conu pour un usage avec des appareils de 5 W ~ 3680 W (courant max. 16 A). Veiller ne jamais raccorder un appareil dpassant ces valeurs afin dviter tout risque de surcharge pouvant entraner blessures ou endommagements. Raccorder le wattmtre un rseau lectrique de 230 V/50 ~ 60 Hz. Nutiliser ce wattmtre qu lintrieur. Ne jamais lutiliser ciel ouvert. Nutiliser votre wattmtre qu sa fonction prvue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brlures, des lectrochocs etc. Un usage impropre annule d'office la garantie. Les dommages occasionns par des modifications lappareil par le client, ne tombent pas sous la garantie. Toujours mettre ce wattmtre la terre. Utiliser le mtre une temprature ambiante entre +10 C ~ +40 C. Des tempratures leves peuvent faciliter la surchauffe du mtre et endommager le mtre comme lappareil raccord. viter dutiliser le wattmtre proximit de gaz, de vapeurs ou de poussires inflammables, ou dans un environnement mouill ou humide. Dbrancher lappareil sil nest pas utilis ou pour le nettoyer. Se familiariser avec le fonctionnement de lappareil avant de lutiliser. Ne pas permettre pas aux personnes non qualifies doprer cet appareil. La plupart des dgts sont causs par un usage non professionnel. Garder votre wattmtre hors de la porte de personnes non qualifies et de jeunes enfants. Ne jamais insrer dobjet dans le mtre. viter dutiliser un wattmtre endommag ou dform.

3. Paramtrage du wattmtre
Charger les condensateurs lintrieur du mtre pendant 12 h avant le raccordement avec lappareil mesurer. Raccorder le wattmtre au rseau lectrique. Lafficheur LCD sallume aprs 5 minutes, ce qui vous permettra de paramtrer le mtre.
NETBPEM / NETBSEM -7VELLEMAN

a. Paramtrage de lheure et du jour de la semaine 1. Maintenir + et simultanment enfonc pendant 5 secondes pour accder au mode de paramtrage. 2. Modifier la valeur du chiffre clignotant avec + ou et slectionner le prochain chiffre en enfonant MODE. 3. Une fois le paramtrage de lheure et du jour de la semaine effectu, enfoncer MODE pour paramtrer le tarif n 1. b. Paramtrage du tarif n 1 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Modifier le chiffre clignotant comme dcrit ci-dessus. Commencer par paramtrer lheure de dpart du tarif de jour. Une fois le paramtrage du tarif de jour effectu, entrer le tarif de jour. Enfoncer MODE pour paramtrer le tarif n 2. Modifier le chiffre clignotant comme dcrit ci-dessus. Commencer par paramtrer lheure de dpart du tarif de nuit. Une fois le paramtrage du tarif de jour effectu, entrer le tarif de nuit. Enfoncer MODE pour confirmer les donnes entres.

c. Paramtrage du tarif n 2

d. Rinitialisation 1. Maintenir MODE, + et simultanment enfonc pendant 5 secondes pour effacer toutes les donnes (sauf lheure actuelle et le jour de la semaine).

4. Description des affichages


a. Heure, jour de la semaine, puissance et cot/heure Heure Puissance
Cot/heure

Jour de la semaine b. Dure denregistrement totale, totalit de lnergie consomme et accroissement du cot

Dure denregistrement totale Totalit de lnergie consomme Accroissement du cot c. Totalit du temps denregistrement, dure allume totale et pourcentage

Totalit du temps denregistrement Dure allume totale Pourcentage

NETBPEM / NETBSEM

-8-

VELLEMAN

5. Nettoyage et entretien
Contrler rgulirement si le wattmtre ne prsente aucun dommage. Essuyer lappareil rgulirement avec un chiffon humide non pelucheux. viter lusage dalcool et de solvants et ne jamais immerger dans un liquide. Confier lentretien et toute rparation technicien qualifi.

6. Spcifications techniques
Tension de service Tension assigne Charge max. Charge min. Plage daffichage Temps denregistrement max. max. 230 VCA/50 ~ 60 Hz 200 ~ 230 VCA 3680 W/16 A 5W 0 ~ 999,99 kWh 999,9 h

Nemployer cet appareil quavec des accessoires dorigine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lsions survenus un usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus dinformation concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations prsentes dans cette notice peuvent tre modifies sans notification pralable.

NETBPEM3 / NETBSEM3 CONTADOR DE ENERGA 230V / 16A


1. Introduccin & Caractersticas
A los ciudadanos de la Unin Europea Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto Este smbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podran daar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura domstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relacin con el medio ambiente. Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. Gracias por haber comprado el NETBPEM3 / NETBSEM3! Calcule los gastos de consumo de todos sus aparatos con este contador de energa. Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si el aparato ha sufrido algn dao en el transporte no lo instale y pngase en contacto con su distribuidor. Caractersticas: Visualizacin de la hora, el da de la semana, la potencia y los gastos ; Visualizacin de la duracin total de activacin, la energa total consumida y la acumulacin de los gastos ; Visualizacin del tiempo total de grabacin, la duracin total de activacin y el porcentaje ; Es posible programar dos tarifas.

2. Instrucciones de seguridad
No exponga este equipo a lluvia ni humedad. Los daos causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarn su garanta y su distribuidor no ser responsable de ningn dao u otros problemas resultantes. El contador de energa ha sido diseado para un uso con aparatos de 5W ~ 3680W (corriente mx. 16A). Nunca conecte un aparato que sobrepase estos valores para evitar cualquier riesgo de sobrecarga. Esto podra causar lesiones o daos. Conecte el aparato a una red elctrica de 230V / 50-60Hz. Utilice el contador de energa slo en interiores. Nunca utilice este aparato al aire libre.
NETBPEM / NETBSEM -9VELLEMAN

Utilice el aparato slo para las aplicaciones descritas en este manual para evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, descargas elctricas, etc. Un uso desautorizado puede causar daos y anula la garanta. Los daos causados por modificaciones no autorizadas, no estn cubiertos por la garanta. Conecte el contador de energa siempre a tierra. Utilice el aparato con una temperatura ambiente entre +10C ~ +40C. Temperaturas elevadas podran facilitar el sobrecalentamiente y daar no tanto el contador de energa como el aparato conectado. No utilice el contador de energa cerca de gases, vapores o polvo inflamables ni en un ambiente hmedo. Desconecte el aparato de la red si no lo utiliza o si quiere limpiarlo. Familiarcese con el funcionamiento del aparato. Slo personas cualificadas pueden manejar este aparato. La mayora de los daos son causados por un uso inadecuado. Mantenga el contador de energa lejos del alcance de personas no capacitadas y nios. Nunca introduzca un objeto en el aparato. Nunca utilice el contador de energa si est daado o deformado.

3. Programar el contador de energa


Cargue los condensadores dentro del aparato durante 12 horas antes de conectar el aparato con otro aparato. Conecte el contador de energa a la red elctrica. La pantalla LCD se ilumina despus de 5 minutos, lo que le permite ajustar el contador de energa. a. Programar la hora y el da de la semana 1. Mantenga pulsado + y simultneamente durante 5 segundos para entrar en el modo de ajuste. 2. Modifique el valor de la cifra intermitente con + o y seleccione la siguiente cifra al pulsar MODE. 3. Despus de haber programado la hora y el da de la semana, pulse MODE para programar la tarifa n 1. b. Programar la tarifa n 1 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Modifique la cifra intermitente (vase arriba). Empiece por programar la hora inicial de la tarifa de da. Despus de haber programado la hora inicial, introduzca la tarifa del da. Pulse MODE para programar la tarifa n 2. Modifique la cifra intermitente (vase arriba). Empiece por programar la hora inicial de la tarifa nocturna. Despus de haber programado la hora inicial, introduzca la tarifa nocturna. Pulse MODE para confirmar los datos introducidos.

c. Programar la tarifa n 2

e. Reinicializacin Mantenga pulsado MODE, + y simultneamente durante 5 segundos para borrar todos los datos (salvo la hora actual y el da de la semana).

NETBPEM / NETBSEM

- 10 -

VELLEMAN

4. Descripcin de la pantalla
a. Hora, da de la semana, potencia y gastos/hora

Hora Potencia Gastos/hora Da de la semana b. Duracin total de grabacin, energa total consumida y acumulacin de los gastos

Tiempo total de grabacin Totalidad de la energa consumida Acumulacin de los gastos c. Tiempo total de grabacin, duracin total de activacin y porcentaje

Tiempo total de grabacin Duracin total de activacin Porcentaje

5. Limpieza y mantenimiento
Controle regularmente si el contador de energa no est daado. Limpie el aparato regularmente con un pao hmedo sin pelusas. Evite el uso de alcohol y de disolventes. Nunca sumerja el aparato en un lquido. La instalacin y el mantenimiento deben ser realizados por un tcnico especializado.

6. Especificaciones
Alimentacin Tensin mx. Carga mx. Carga mn. Rango de visualizacin Tiempo mx. de grabacin mx. 230VCA / 50-60Hz 200 ~ 230VCA 3680W / 16 5W 0 ~ 999.99kWh 999,9h

Utilice este aparato slo con los accesorios originales. Velleman NV no ser responsable de daos ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para ms informacin sobre este producto, visite nuestra pgina web www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

NETBPEM / NETBSEM

- 11 -

VELLEMAN

NETBPEM3 / NETBSEM3 ENERGIEKOSTEN-MESSGERT 230V / 16A


1. Einfhrung & Eigenschaften
An alle Einwohner der Europischen Union Wichtige Umweltinformationen ber dieses Produkt Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufgen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmll; die Einheit oder verwendeten Batterien mssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Hndler oder ein rtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die rtlichen Umweltvorschriften. Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fr Entsorgungsrichtlinien an Ihre rtliche Behrde. Wir bedanken uns fr den Kauf des NETBPEM3 / NETBSEM3! Das Energiekosten-Messgert berechnet die Verbrauchskosten aller Gerte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfltig durch. berprfen Sie, ob Transportschden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gert nicht und wenden Sie sich an Ihren Hndler. Eigenschaften: Anzeige der aktuellen Zeit, des Wochentags, der Leistung und des Tarifs Anzeige der eingeschalteten Gesamtzeit des Gertes, der verbrauchten Gesamtenergie und der aufgelaufenen Kosten Anzeige der gemessenen Gesamtzeit, der eingeschalteten Gesamtzeit des Gertes und des Prozentsatzes Doppeltarif-Berechnung mglich.

2. Sicherheitshinweise
Schtzen Sie das Gert vor Regen und Feuchte. Bei Schden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Fr daraus resultierende Folgeschden bernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Energiekosten-Messgert eignet sich fr Gerte von 5W ~ 3680W (max. Strom 16A). Verbinden Sie kein Gert, das diese Werte berschreitet, um berlastung und Verletzungen oder Beschdigungen zu vermeiden. Das Messgert eignet sich nur fr eine Netzspannung von 230V / 50-60Hz. Das Messgert ist nur fr die Anwendung im Innenbereich zugelassen. Verwenden Sie das Gert nicht im Freien. Verwenden Sie das Gert nur fr Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung. sonst kann dies zu Schden am Produkt fhren und erlischt der Garantieanspruch. Jede andere Verwendung ist mit Gefahren wie Kurzschluss, Brandwunden, elektrischem Schlag, usw. verbunden. Bei Schden verursacht durch eigenmchtige nderungen erlischt der Garantieanspruch. Beachten Sie, dass dieses Gert geerdet ist. Verwenden Sie das Messgert in einer Umgebungstemperatur zwischen +10C ~ +40C. Hohe Temperaturen knnten eine berhitzung verursachen und so nicht nur das Messgert sondern auch das verbundene Gert ernsthaft beschdigen. Verwenden Sie das Messgert nicht in der Nhe von entflammbaren Gasen, Dmpfen und Staub, oder in einer nassen oder feuchten Umgebung. Trennen Sie das Gert bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz. Nehmen Sie das Gert erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gert nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gert auskennen. Meist ist die Beschdigung des Gertes das Ergebnis von unfachmnnischer Bedienung. Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gert fern. Stecken Sie niemals Objekte in das Messgert. Verwenden Sie kein beschdigtes oder verformtes Messgert.
NETBPEM / NETBSEM - 12 VELLEMAN

3. Das Messgert programmieren


Laden Sie alle Kondensatoren vollstndig whrend 12 Stunden, ehe Sie das zu messende Gert mit dem Energiekosten-Messgert verbinden. Verbinden Sie das Messgert also mit dem Netz. Beachten Sie, dass das LCD-Display nach etwa fnf Minuten anfngt zu leuchten. Nun knnen Sie alle Daten im Messgert programmieren. a. Aktuelle Zeit und Wochentag 1. Halten Sie + und whrend 5 Sekunden gleichzeitig gedrckt, um den Programmiermodus anzuzeigen. 2. ndern Sie den Wert einer blinkenden Stelle mit + oder und whlen Sie die nchste Stelle mit MODE aus. 3. Programmieren Sie die Zeit und den Wochentag und drcken Sie MODE, um den ersten Tarif zu programmieren. b. Tarif 1 1. ndern Sie den Wert einer blinkenden Stelle (siehe oben). 2. Fngen Sie an, die Startzeit des Tagestarifs einzugeben. 3. Nachdem Sie die Startzeit programmiert haben, geben Sie den Tagestarif ein. 4. Drcken Sie MODE, um Tarif 2 zu programmieren. c. Tarif 2 1. 2. 3. 4. ndern Sie den Wert einer blinkenden Stelle (siehe oben). Fngen Sie an, die Startzeit des Nachttarifs einzugeben. Nachdem Sie die Startzeit programmiert haben, geben Sie den Nachttarif ein. Drcken Sie MODE, um die programmierten Daten zu besttigen.

d. Reset Halten Sie MODE, + und whrend 5 Sekunden gleichzeitig gedrckt, um alle Daten zu lschen (auer der aktuellen Zeit und Wochentag).

4. Umschreibung des Displays


a. Aktuelle Zeit, Wochentag, Leistung und Kosten/Stunde

Aktuelle Zeit Leistung Aktuelle Kosten/Stunde Wochentag b. Gemessene Gesamtzeit, verbrauchte Gesamtenergie und aufgelaufene Kosten

Gemessene Gesamtzeit Verbrauchte Gesamtenergie Aufgelaufene Kosten

NETBPEM / NETBSEM

- 13 -

VELLEMAN

c. Gemessene Gesamtzeit, eingeschaltete Gesamtzeit und Prozentsatz

Gemessene Gesamtzeit Eingeschaltete Gesamtzeit Prozentsatz

5. Reinigung und Wartung


berprfen Sie regelmig, ob das Messgert nicht beschdigt ist. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lsungsmittel. Tauchen Sie das Gert nie ein. Lassen Sie dieses Gert von einem Fachmann installieren und warten.

6. Technische Daten
Betriebsspannung Max. Spannung Max. Last Min. Last Energie-Anzeige Max. Aufzeichnungszeit max. 230VAC / 50-60Hz 200 ~ 230VAC 3680W / 16A 5W 0 ~ 999.99kWh 999,9 Std.

Verwenden Sie dieses Gert nur mit originellen Zubehrteilen. Velleman NV bernimmt keine Haftung fr Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gertes. Fr mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu. Alle nderungen ohne vorherige Ankndigung vorbehalten.

NETBPEM / NETBSEM MISURATORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 230V/16A


1. Introduzione e caratteristiche
A tutti i residenti dellUnione Europea Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto Questo simbolo riportato sul prodotto o sullimballaggio, indica che vietato smaltire il prodotto nellambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto pu essere nocivo per lambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da unimpresa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni pi dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare lufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale stato effettuato lacquisto. La ringraziamo per aver scelto Velleman! Questo misuratore vi consentir di quantificare il costo di esercizio dei vostri apparecchi elettrici. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che lapparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore. Caratteristiche: visualizzazione orologio , giorno della settimana, potenza assorbita dal carico e tariffa oraria; visualizzazione durata consumo energia, totale energia prelevata e relativo costo; visualizzazione del tempo totale registrato, durata totale consumo energia e percentuale; due differenti tariffe orarie impostabili.
NETBPEM / NETBSEM - 14 VELLEMAN

2. Istruzioni relative alla sicurezza


Tenere il dispositivo lontano da pioggia e umidit. I danni derivanti dallinosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sar ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone. Questo dispositivo stato progettato per valori di potenza compresi tra 5W e 3680W (corrente massima 16A). Assicurarsi di non collegare apparecchi elettrici con consumo superiore a quello massimo consentito. Il superamento di questi limiti potrebbe causare danni a cose o a persone. Collegare il dispositivo solamente ad una presa di rete con tensione nominale di 230V / 50-60Hz. Questo misuratore utilizzabile solo in ambienti interni. Non adoperare mai allesterno. Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo potrebbe causare malfunzionamenti, elettroshock, cortocircuiti, arresti di apparecchiature ecc... e determina la decadenza della garanzia. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dellutente, non sono coperti da garanzia. Questo misuratore deve sempre disporre di collegamento di terra. Utilizzare questo apparecchio solo in ambienti con temperatura compresa tra +10C e +40C. Alte temperature possono provocare surriscaldamenti e causare danni sia al misuratore che allapparecchio ad esso collegato. Non utilizzare il dispositivo in presenza di gas infiammabili, vapori o polveri o in ambienti umidi e bagnati. Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di pulirlo o quando non viene utilizzato. Prima di utilizzare il dispositivo, consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili. Evitare che persone non qualificate utilizzino lapparecchio. Eventuali danni possono essere provocati da un uso improprio del dispositivo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e persone non qualificate. Non inserire mai corpi estranei nel dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se questo danneggiato o presenta deformazioni.

3. Impostazione del misuratore


Prima di collegare qualsiasi apparecchio necessario connettere il misuratore alla presa di rete per almeno 12 ore per consentire al condensatore tampone integrato di caricarsi completamente. Il display LCD si attiver dopo 5 minuti. A questo punto il dispositivo pronto per essere impostato. a. Impostazione dellora e del giorno della settimana 1. Premere e tenere premuto contemporaneamente, per circa 5 secondi, i tasti + e per entrare in modalit programmazione. 2. Cambiare il valore della cifra lampeggiante utilizzando i tasti + o quindi premere il tasto MODE per passare allimpostazione successiva. 3. Terminata la programmazione di ora e data, premere il tasto MODE per impostare la tariffa n 1. b. Impostazione tariffa oraria N 1 1. Cambiare il valore della cifra lampeggiante seguendo la procedura sopra descritta (punto 3). 2. Cominciare col programmare lora di inizio della tariffa oraria diurna. 3. Inserire quindi limporto relativo alla tariffa n1. 4. Premere il tasto MODE per passare alla programmazione della tariffa n2.

NETBPEM / NETBSEM

- 15 -

VELLEMAN

c. Impostazione tariffa oraria N 2 1. 2. 3. 4. Cambiare il valore della cifra lampeggiante seguendo la procedura sopra descritta. Cominciare col programmare lora di inizio della tariffa oraria notturna. Inserire quindi limporto relativo alla tariffa notturna. Premere il tasto MODE per confermare i dati inseriti.

d. Reset 1. Per cancellare tutte le impostazioni (eccetto ora corrente e giorno della settimana), premere e tenere premuto contemporaneamente, per almeno 5 secondi, i tasti MODE, + e .

4. Descrizione delle schermate


a. Ora corrente, giorno della settimana, Potenza carico e tariffa oraria corrente

Ora corrente Potenza carico Tariffa oraria corrente Giorno della settimana

b. Tempo totale registrato, Totale energia prelevata e relativo costo

Tempo totale registrato Totale energia prelevata Costo totale energia prelevata c. Tempo totale registrato, Durata totale consumo energia e percentuale

Tempo totale registrato Durata totale consumo energia Percentuale

5. Pulizia e manutenzione
Verificare regolarmente lintegrit del misuratore. Pulire regolarmente lapparecchio con un panno asciutto, privo di lanuggine. Non utilizzare alcol o solventi. Non immergere mai il dispositivo in acqua. La manutenzione o la riparazione del dispositivo deve essere eseguita solamente da un tecnico qualificato.

NETBPEM / NETBSEM

- 16 -

VELLEMAN

6. Specifiche tecniche
Tensione massima di funzionamento Tensione nominale Carico massimo Carico minimo Visualizzazione energia Tempo massimo registrabile max. 230VAC / 50-60Hz 200 ~ 230VAC 3680W / 16A 5W 0 999,99kWh 999,9h

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

NETBPEM / NETBSEM MIERNIK ENERGII 230V / 16A


1. Wstp i cechy urzdzenia
Przeznaczona dla mieszkacw Unii Europejskiej. Wane informacje dotyczce rodowiska. Ten symbol umieszczony na urzdzeniu bd opakowaniu wskazuje, e wyrzucenie produktu moe by szkodliwe dla rodowiska. Nie wyrzucaj urzdzenia lub baterii do zbiorczego mietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikw na urzdzenia elektroniczne lub skontaktuj si z firm zajmujc si recyklingiem. Urzdzenie moesz odda dystrybutorowi lub firmie zajmujcej si recyklingiem. Postpuj zgodnie z zasadami bezpieczestwa dotyczcymi rodowiska. Jeli masz wtpliwoci skontaktuj si z firm zajmujc si utylizacj odpadw. Dzikujemy za wybr produktu firmy Velleman! Niniejszy miernik energii pozwoli Ci obliczy koszt prdu zuywanego przez Twoje urzdzenia elektryczne. Prosimy o dokadne zapoznanie si z instrukcj obsugi przed uyciem. Jeli urzdzenie zostao uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego i skontaktowanie si ze sprzedawc. Cechy: Wywietla aktualn godzin, dzie tygodnia, zuycie prdu i koszt energii elektrycznej; Wywietla czny czas zuywania energii, cznie zuyt energi i skumulowany koszt energii; Wywietla czny czas mierzenia, czny czas zuywania energii oraz procentowy stosunek tych czasw; Programowanie dwch taryf kosztowych.

2. Instrukcje bezpieczestwa
Chro to urzdzenie przed deszczem i wilgoci. Wszelkie szkody spowodowane uytkowaniem niezgodnym z niniejsz instrukcj nie s objte gwarancj a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za te szkody. Urzdzenie jest bezobsugowe. Wewntrz nie ma czci zapasowych, ani czci nadajcych si do wymiany przez uytkownika. Ten miernik jest zaprojektowany do mierzenia zuycia prdu o wartociach 5W ~ 3680W (maksymalny prd 16A). Nie podczaj urzdze, ktre mog przekroczy ten limit, gdy moe to spowodowa przecienie miernika a w efekcie poranienie osb znajdujcych si w pobliu. Podczaj miernik tylko do sieci o parametrach 230V / 50-60Hz. Miernik zosta zaprojektowany wycznie do uytku wewntrznego. Nie uywaj go na zewntrz.
NETBPEM / NETBSEM - 17 VELLEMAN

Uywaj miernika zgodnie z przeznaczeniem. Uytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moe spowodowa zwarcie, poar, poraenie prdem itp. Uywanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje utrat gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodze spowodowanych nieuprawnion ingerencj w urzdzenie. Miernik musi by uziemiony. Uywaj miernika przy temperaturze otoczenia pomidzy +10C a +40C. Wysze temperatury mog spowodowa przegrzanie miernika i uszkodzenie zarwno miernika jak i podczonego urzdzenia. Nie uywaj miernika w pobliu atwopalnych gazw, oparw i pyw a take w dusznych i mokrych lokalizacjach. Odcz miernik od prdu na czas czyszczenia a take w czasie, gdy jest nieuywany. Zapoznaj si z funkcjami miernika przed pierwszym uyciem. Nie zezwalaj na uytkowanie miernika osobom niewykwalifikowanym. Najczstsz przyczyn wypadkw jest uytkowanie urzdze niezgodnie z instrukcj. Gwarancja nie obejmuje uszkodze spowodowanych nieuprawnion ingerencj w urzdzenie. Chro przed dziemi oraz uytkownikami nieautoryzowanymi. Nie wkadaj do miernika adnych obiektw za wyjtkiem wtyczek elektrycznych. Nie uywaj uszkodzonego, bd zdeformowanego miernika.

3. Programowanie miernika
Przed podczeniem jakiegokolwiek urzdzenia do miernika, podcz miernik do prdu i nie wyjmuj go przez 12 godzin w celu penego naadowania kondensatorw znajdujcych si w mierniku. Wywietlacz LCD wczy si ju po 5 minutach. Od tego momentu moesz rozpocz programowanie swojego miernika. a. Ustawianie czasu i dnia tygodnia 1. Nacinij i przytrzymaj rwnoczenie + i przez 5 sekund aby rozpocz programowanie. 2. Warto migajcej pozycji zmieniaj wciskajc + lub . Aby wybra kolejn pozycj wcinij MODE. 3. Po ustawieniu godziny i dnia tygodnia, wcinij MODE aby przej do ustawiania taryfy kosztowej numer 1. b. Ustawianie taryfy kosztowej numer 1 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Warto migajcej pozycji zmieniaj tak jak opisano powyej. Rozpocznij ustalajc pocztek taryfy dziennej. Nastpnie wprowad cen kWh w taryfie dziennej. Wcinij MODE aby ustawi taryf kosztow numer 2. Warto migajcej pozycji zmieniaj tak jak opisano powyej. Rozpocznij ustalajc pocztek taryfy nocnej. Nastpnie wprowad cen kWh w taryfie nocnej. Wcinij MODE aby zatwierdzi wprowadzone dane.

c. Ustawianie taryfy kosztowej numer 2

d. Resetowanie danych 1. Wcinij i przytrzymaj MODE, + i rwnoczenie przez 5 sekund aby wykasowa wprowadzone dane (za wyjtkiem godziny i dnia tygodnia).

NETBPEM / NETBSEM

- 18 -

VELLEMAN

4. Opis ekranu
a. Aktualny czas, Dzie tygodnia, Zuycie prdu i Aktualny koszt na godzin

Aktualna godzina Aktualne zuycie prdu Aktualny koszt zuycia prdu na godzin Dzie tygodnia

b. czny czas mierzenia, czne zuycie prdu i Skumulowany koszt zuytej energii elektrycznej

czny czas mierzenia czne zuycie prdu Skumulowany koszt zuytej energii elektrycznej c. czny czas mierzenia, czny czas zuywania prdu i Stosunek procentowy

czny czas mierzenia Czas, w jakim by zuywany prd Stosunek procentowy w.w.

5. Czyszczenie i utrzymanie
Regularnie sprawdzaj czy miernik nie jest uszkodzony. Przecieraj miernik regularnie such, delikatn szmatk. Nie uywaj detergentw ani alkoholu do czyszczenia miernika. Nigdy nie zanurzaj miernika w wodzie. Jakiekolwiek naprawy mog by wykonywane wycznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Specyfikacja techniczna
Napicie pracy Mierzone napicie Maksymalny adunek Minimalny adunek Zakres wywietlania zuycia prdu Maksymalny czas zapisu max. 230VAC / 50-60Hz 200 ~ 230VAC 3680W / 16A 5W 0 ~ 999,99kWh 999 godzin i 59 minut

Uywaj tylko oryginalnych akcesoriw. Velleman Components N.V. nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenie urzdzenia lub zranienie spowodowane zym korzystaniem z urzdzenia. Wacicielem niniejszej instrukcji jest firma Velleman Components N.V. Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Jeli chcesz uzyska wicej informacji o tym produkcie lub o marce Velleman, wejd na stron: www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsugi mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia. Aktualna wersja instrukcji znajduje si na www.velleman.eu.
NETBPEM / NETBSEM - 19 VELLEMAN

Velleman Service and Quality Warranty Velleman has over 35 years of experience in the electronics world and distributes its products in more than 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions). General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU): All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase. Velleman can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion. You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery. Not covered by warranty: - all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits; - frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list); - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc. ; - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturers instructions; - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally); - damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article; - all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman. Articles to be repaired must be delivered to your Velleman dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description. Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs. Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs. The above conditions are without prejudice to all commercial warranties. The above enumeration is subject to modification according to the article (see articles manual). Velleman service- en kwaliteitsgarantie Velleman heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronicawereld en verdeelt in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden). Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie): Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot n jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na n jaar tot 2 jaar. Valt niet onder waarborg: - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving. - verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst). - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz. - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant. - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand). - schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat. - alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman. Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij. Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden. Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden. Elke commercile garantie laat deze rechten onverminderd. Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product). Garantie de service et de qualit Velleman Velleman jouit dune exprience de plus de 35 ans dans le monde de llectronique avec une distribution dans plus de 85 pays. Tous nos produits rpondent des exigences de qualit rigoureuses et des dispositions lgales en vigueur dans lUE. Afin de garantir la qualit, nous soumettons rgulirement nos produits des contrles de qualit supplmentaires, tant par notre propre service qualit que par un service qualit externe. Dans le cas improbable dun dfaut malgr toutes les prcautions, il est possible dinvoquer notre garantie (voir les conditions de garantie). Conditions gnrales concernant la garantie sur les produits grand public (pour lUE) : tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matriaux dater du jour dacquisition effective ; si la plainte est justifie et que la rparation ou le remplacement dun article est jug impossible, ou lorsque les cots savrent disproportionns, Velleman sautorise remplacer ledit article par un article quivalent ou rembourser la totalit ou une partie du prix dachat. Le cas chant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix dachat lors dun dfaut dans un dlai de 1 an aprs lachat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix dachat ou le remboursement de 50% du prix dachat lors dun dfaut aprs 1 2 ans. sont par consquent exclus : - tout dommage direct ou indirect survenu larticle aprs livraison (p.ex. dommage li loxydation, choc, chute, poussire, sable, impuret) et provoqu par lappareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de donnes) et une indemnisation ventuelle pour perte de revenus ; - tout bien de consommation ou accessoire, ou pice qui ncessite un remplacement rgulier comme p.ex. piles, ampoules, pices en caoutchouc, courroies (liste illimite) ; - tout dommage qui rsulte dun incendie, de la foudre, dun accident, dune catastrophe naturelle, etc. ; - out dommage provoqu par une ngligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de lappareil contraire aux prescriptions du fabricant ; - tout dommage cause dune utilisation commerciale, professionnelle ou collective de lappareil (la priode de garantie sera rduite 6 mois lors dune utilisation professionnelle) ; - tout dommage lappareil qui rsulte dune utilisation incorrecte ou diffrente que celle pour laquelle il a t initialement prvu comme dcrit dans la notice ; - tout dommage engendr par un retour de lappareil emball dans un conditionnement non ou insuffisamment protg. - toute rparation ou modification effectue par une tierce personne sans lautorisation explicite de SA Velleman ; - frais de transport de et vers Velleman si lappareil nest plus couvert sous la garantie. toute rparation sera fournie par lendroit de lachat. Lappareil doit ncessairement tre accompagn du bon dachat dorigine et tre dment conditionn (de prfrence dans lemballage dorigine avec mention du dfaut) ; tuyau : il est conseill de consulter la notice et de contrler cbles, piles, etc. avant de retourner lappareil. Un appareil retourn jug dfectueux qui savre en bon tat de marche pourra faire lobjet dune note de frais charge du consommateur ; une rparation effectue en-dehors de la priode de garantie fera lobjet de frais de transport ; toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnes. La liste susmentionne peut tre sujette une complmentation selon le type de larticle et tre mentionne dans la notice demploi.

NETBPEM / NETBSEM

- 20 -

VELLEMAN

Velleman Service- und Qualittsgarantie Velleman hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in ber 85 Lndern. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualittsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualitt zu gewhrleisten werden unsere Produkte regelmig einer zustzlichen Qualittskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualittsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmanahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen). Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgter (fr die Europische Union): Alle Produkte haben fr Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum. Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gertes unmglicht ist, oder wenn die Kosten dafr unverhltnismig sind, kann Velleman sich darber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurckzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rckzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rckzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr. Von der Garantie ausgeschlossen sind: - alle direkten oder indirekten Schden, die nach Lieferung am Gert und durch das Gert verursacht werden (z.B. Oxidation, Ste, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschdigung fr eventuellen Gewinnausfall. - Verbrauchsgter, Teile oder Zubehrteile, die regelmig ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschrnkte Liste). - Schden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unflle, Naturkatastrophen, usw. - Schden verursacht durch absichtliche, nachlssige oder unsachgeme Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung. - Schden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gertes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurckgefhrt). - Schden verursacht durch eine unsachgeme Verpackung und unsachgemen Transport des Gertes. - alle Schden verursacht durch unautorisierte nderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman vorgenommen werden. Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgem verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fgen Sie eine deutliche Fehlerumschreibung hinzu. Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und berprfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gert zur Reparatur zurckschicken. Stellt sich bei der berprfung des Gerts heraus, dass kein Gerteschaden vorliegt, knnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet. Fr Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet. Jede kommerzielle Garantie lsst diese Rechte unberhrt. Die oben stehende Aufzhlung kann eventuell angepasst werden gem der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gertes). Garanta de servicio y calidad Velleman Velleman disfruta de una experiencia de ms de 35 aos en el mundo de la electrnica con una distribucin en ms de 85 pases. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto por nuestro propio servicio de calidad como por un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garanta (vase las condiciones de garanta). Condiciones generales referentes a la garanta sobre productos de venta al pblico (para la Unin Europea): Todos los productos de venta al pblico tienen un perodo de garanta de 24 meses contra errores de produccin o errores en materiales desde la adquisicin original; Si la queja est fundada y si la reparacin o la sustitucin de un artculo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman autoriza reemplazar el artculo por un artculo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibir un artculo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un ao despus de la compra y la entrega, o un artculo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitucin de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto despus de 1 a 2 aos. Por consiguiente, estn excluidos entre otras cosas: - todos los daos causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido despus de la entrega (p.ej. por oxidacin, choques, cada,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. prdida de datos) y una indemnizacin eventual para falta de ganancias; - partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo bateras, lmparas, partes de goma, ... (lista ilimitada) - defectos causados por un incendio, daos causados por el agua, rayos, accidentes, catstrofes naturales, etc. ; - defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante; - daos causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el perodo de garanta se reducir a 6 meses con uso profesional) ; - daos causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que est est previsto el producto inicialmente como est descrito en el manual del usuario ; - daos causados por una proteccin insuficiente al transportar el aparato. - daos causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorizacin explicita de SA Velleman ; - se calcula gastos de transporte de y a Velleman si el aparato ya no est cubierto por la garanta. Cualquier reparacin se efectuar por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transprtelo en un embalaje slido (preferentemente el embalaje original). Incluya tambin una buena descripcin del defecto ; Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artculo los gastos podran correr a cargo del cliente; Los gastos de transporte corrern a carga del cliente para una reparacin efectuada fuera del periode de garanta. Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos. La lista previamente mencionada puede ser adaptada segn el tipo de artculo (vase el manual del usuario del artculo en cuestin)

NETBPEM / NETBSEM

- 21 -

VELLEMAN