BILJANA ALBAHARI • VESNA JOVANOVIĆ BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007.

Biljana Albahari Vesna Jovanović BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007. Izdavač INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA Kraljice Natalije 45, Beograd Za izdavača MIRJANA RAŠEVIĆ Recenzent ZDRAVKA RADULOVIĆ Tehnički urednik ČASLAV BJELICA Štampa GORAGRAF, Beograd ISBN 978-86-7093-120-6

Biljana Albahari Vesna Jovanović

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA 1957 – 2007.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA Beograd, 2007.

SADRŽAJ

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA – TRAG U VREMENU . . . . . . . . . . . . . 7

MONOGRAFIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PUBLIKACIJE SA VIŠESTRUKIM AUTORSTVOM . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ARHIVSKA GRAĐA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - Centar za demografska istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - Centar za ekonomska istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 - Centar (odeljenje) za naučnu dokumentaciju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 - Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje . . . . . . . . . . . . . . 152 - Centar za pravna istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 - Centar za sociološka istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SERIJSKE PUBLIKACIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 AUTORSKI REGISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 REGISTAR NASLOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 PREDMETNI REGISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

RECENZIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

5

.

unapređenje naučne misli i razvoj naučne metodologije u oblasti društvenih nauka.INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA – TRAG U VREMENU Retke su institucije koje su u dinamičnim. Jovan Đorđević. sociološke nauke). Gotovo dve decenije (1981-1997. a od 1976. početkom sedamdesetih 7 . Institut društvenih nauka upravo je takva institucija. Dugo je Institut bio i postdiplomska škola na kojoj su predavali najveći domaći naučni autoriteti toga vremena. usavršavanje naučnog kadra i razvijanje saradnje s odgovarajućim ustanovama. O Institutu Institut društvenih nauka je 10. a polaznici su bili budući profesori univerziteta i istraživači iz svih republika SFRJ. a retrospektivni bibliografski pregled koji dajemo na uvid javnosti jedan je od priloga za taj bilans. Jože Goričar i Vuko Pavićević. Rad i razvoj Instituta se zasniva na zadacima proklamovanim još prilikom njegovog osnivanja. Prvobitno je delatnost Instituta obavljana u okviru nekoliko odeljenja (za pravne. organizacijama i pojedincima koji se bave proučavanjem društva. jula 1957. Obeležavanje 50. To su istraživanje osnovnih društvenih fenomena. a koje nisu promenile osnovnu namenu i cilj zbog kojih su osnovane. kao i Odeljenje za filozofiju. pored ostalih i Milan Bartoš. Rudi Supek. saopštavanje i objavljivanje rezultata naučnoistraživačkog rada. godine osnovalo Savezno izvršno veće (Uredbu o osnivanju potpisao je tadašnji predsednik Josip Broz). ekonomske. istorijske. godina njegovog postojanja povod je da se sumiraju rezultati decenijskog rada niza generacija istraživača. Čuvajući poziciju pionirske ustanove u oblasti društvenih nauka kod nas. Već početkom šezdesetih godina osnovana su dva nova naučnoistraživačka centra: za demografska istraživanja i za istraživanje javnog mnenja kao prva te vrste u Istočnoj Evropi. Institut je potvrdio viziju osnivača i svih onih koji su gradili njegov identitet prestižne istraživačke institucije. Radomir Lukić. čestim i radikalnim promenama u našem društvu obezbedile trajanje od pola veka.) Institut je bio i deo Univerziteta u Beogradu. Suprotno. godine svojstvo osnivača preuzela je Republika Srbija.

pa ipak.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. konferencijama. kako na srpskom jeziku. članaka. U proteklim decenijama u Institutu je realizovano nekoliko stotina projekata iz oblasti društvenih nauka – samostalno i u saradnji sa brojnim drugim domaćim i stranim naučnoistraživačkim institucijama. pošto se i preko takozvanih indikativnih bibliografskih jedinica ove publikacije mogu prepoznati i identifikovati. Bibliografija Instituta društvenih nauka – metodologija izrade Prilikom prikupljanja građe za planiranu bibliografiju korišćeni su svi raspoloživi izvori (bilteni. Najviše bibliografskih podataka nedostaje u delu koji opisuje arhivsku građu Centra za demografska istraživanja i Centra za javno mnenje. brojnim savetovanjima. Radi se o više stotina knjiga i na hiljade članaka i drugih istraživačkih priloga. medijima. Za pedeset godina postojanja i delovanja u oblasti naučnoistraživačkog rada Institut je postao cenjena akademska institucija iz koje je potekao veliki broj stručnjaka koji su svoj angažman nastavili u drugim istraživačkim ustanovama. Retka su imena istraživača u oblasti društvenih nauka čija se profesionalna karijera nije preplitala sa aktivnostima i naučnoistraživačkim radom Instituta kroz učešće na projektima. strukturama vlasti. makar i sa nepotpunim bibliografskim opisom. zbornika. U tom periodu u Institutu je u radnom odnosu u raznim naučnim zvanjima radilo nekoliko stotina istraživača. a početkom devedesetih godina i Centra za filozofiju i društvenu teoriju koji je postao samostalna institucija. Ukupno je popisano 619 bibliografskih jedinica. a pojedina i obavezno fakultetsko gradivo. a na projektima je angažovan veliki broj spoljnih saradnika iz istraživačkih i univerzitetskih centara Jugoslavije. naučnim skupovima. popisi. formatu ili tiražu. tribinama. godina došlo je do izdvajanja iz sastava Instituta Odeljenja za istorijske nauke koje je ušlo u sastav novoosnovanog Instituta za savremenu istoriju. tako i na vodećim stranim jezicima. Pretraživanjem sekundarnih izvora ipak je pronađeno nešto više podataka kako bi opis pružio osnovne informacije o publikaciji. To je uslovilo da u bibliografskom opisu nekih jedinica nedostaju podaci o paginaciji. oni nisu posebno izdvojeni da se ne bi narušio uspostavljeni hronološki red. Jedinice pod brojevima 242a i 246a ubačene su naknadno jer je bibliografija sa svim pratećim registrima već bila završena i nije postojala mogućnost da se izvrši prenumeracija u redosledu bibliografskih jedinica. fakultetima. časopisa. saopštenja. Mnoga od izdanja Instituta postala su nezaobilazna literatura za sve koji se bave društvenim naukama. katalozi i slično) kako bi se obuhvatila kompletna građa. Obe jedinice su monografskog karaktera i navedene 8 . Rezultate istraživačkog rada svojih saradnika Institut je permanentno stavljao na uvid stručnoj naučnoj i široj javnosti – publikovanjem monografija. društvenim pojavama i procesima u našem društvu.

studije o različitim sociološkim. Izradu bibliografije pratile su određene poteškoće. To je uglavnom arhivska građa koja je publikovana u malom tiražu. političkim.studije koje su nastale kao rezultat rada na projektima istraživačkih centara koji su u sastavu Instituta i koje su priređene u malom tiražu i samo delimično spadaju u red štampanih dokumenata. ekonomskim i drugim problemima u našem društvu.International Standard Bibliographic Description (Međunarodni standardni bibliografski opis) 2 Co-operative Online Bibliographic System & Services (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi) 9 .publikacije koje su nastale kao rezultat rada grupe autora (više od tri) u kojima je autorstvo poznato i bibliografski opisano .zbornici radova sa međunarodnih i nacionalnih naučnih savetovanja sa skraćenim bibliografskim opisom priloga svih autora . demografskim. do jednog dela građe se nije moglo doći. Pola veka je dug vremenski period u kome je dosta publikacija oštećeno i izgubljeno tako da. kvantitativnih i komparativnih istraživanja sa odgovarajućim analizama i rezultatima 3. bibliografske jedinice su hronološki raspoređene (od naj1 ISBD . tj. Bibliografija je u svakom segmentu rađena po međunarodno priznatim standardima za bibliografski opis1. 2. ali i radovi koji po svojoj prirodi imaju interni karakter i kao takvi spadaju u kategoriju arhivske građe. Radi lakšeg organizovanja jedinica sva građa je razvrstana na sledece delove: 1. Obrada većine jedinica rađena je de visu. i pored dugotrajnog i sistematičnog istraživanja i prikupljanja publikacija i relevantnih informacija. U bibliografsku građu uvršteni su svi javno publikovani radovi. istraživanja javnog mnenja i sl.publikacije štampane nakon sprovođenja interdisciplinarnih empirijskih. Serijske publikacije (časopisi. umnožavana na geštetneru. 4. bilteni.publikacije koje su nastale kao rezultat rada grupe autora (više od tri) u kojima nije tačno naznačeno autorstvo . pregledi) Radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja za korisnike ovog bibliografskog pregleda. U nekim slučajevima korišćeni su kataloški zapisi biblioteke Instituta društvenih nauka kao i Uzajamni elektronski katalog COBISS2 koji je bio od velike pomoći u formiranju predmetnih odrednica. na osnovu uvida u samu publikaciju. Arhivska građa . Ova kategorija obuhvata istraživanja tržišta za potrebe raznih preduzeća ili institucija. Monografske publikacije.Institut društvenih nauka – trag u vremenu po abecednom redosledu u poslednjoj godini izdavanja monografskih publikacija i ne narušavaju postojeću hronološku strukturu Bibliografije.. građa koja nije imala jasno navedeno autorstvo ili nije dostavljana na bibliotečku obradu. Publikacije sa višestrukim autorstvom .

Brojevi koji se nalaze uz autore. “analiza rezultata”. Autorski registar u kome su abecednim redom (prezime i ime autora) popisani svi autori koji su navedeni u bibliografskom opisu. primenjen je abecedni redosled. “rezultati istraživanja”. U većini slučajeva uz autore su navedene i vrste autorstva i to u slučajevima kada se radi o predgovoru. ali. Kod redanja jedinica arhivske građe radi boljeg pregleda jedinice su raspoređene prvo po istraživačkim centrima Instituta. Registar naslova sadrži sve naslove koji se pojavljuju u bibliografskom opisu: naslovi monografskih publikacija. registar naslova i predmetni registar. sastavljanju. arhivske građe i serijskih publikacija). redakciji ili grafičkim prikazima.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. serijskih publikacija i svi naslovi priloga u zbornicima. Ukoliko se samo jedna osoba pojavljuje kao autor u monografskoj publikaciji ili prilozima u zbornicima i studijama uz prezime i ime tog autora nije navedena vrsta autorstva. zbornika. Ukoliko ima više jedinica jednog autora u istoj godini primenjen je abecedni raspored po naslovima radova tog autora. priloga u zbornicima. Prezimena autora u odrednici i prva reč naslova “anonimne” publikacije pisani su velikim slovima. ali je jedan deo odrednica prilagođen specifičnim potrebama istraživača iz oblasti društvenih nauka. prevodu. Za izradu ovog registra korišćen je uzajamni elektronski katalog i predmetne odrednice koje su već postojale u bibliografskom opisu. U slučaju serijskih publikacija i arhivske građe Centra za pravna istraživanja i Centra za sociološka istraživanja. ukoliko se radi o više autora koji su radili monografije. zbog malog broja jedinica. Ovaj registar je složen po abecednom redu. Ukupan broj referenci kao i vrsta autorstva jednog autora registrovani su u Indeksu autora. “zaključak”. naslove. pogovoru. Predmetni registar u kome su po predmetima abecednim redom složene odrednice i pododrednice svih popisanih bibliografskih jedinica (monografija. priređivanju. “metodologija rada” i slično jer nisu relevantne za pronalaženje određene bibliografske jedinice. hronološkim redosledom. zbornika. U okviru iste godine bibliografske jedinice abecedno su raspoređene po prezimenima autora (ako publikacija ima dva ili tri autora publikacija se vodi na prvog) ili po abecednom redu naslova ako rad ima više od tri autora (radovi se tretiraju kao “anonimne” publikacije). Osim bibliografskog popisa građe urađena su i tri registra – autorski registar. predmetne odrednice i pododrednice povezuju registre i građu. priloge za zbornike i studije uz njihova prezimena i imena stoji naznaka da se radi o koautorstvu. 10 . upućujući korisnika Bibliografije na jedinice unutar bibliografske građe koje u okviru bibliografskog opisa imaju neke od elemenata navedenih u registrima. a uz naslove zbornika i serijskih publikacija u zagradi je navedena vrsta publikacije. istraživanja. a u okviru centara. arhivske građe. starije godine ka novijoj). U Registru naslova nisu navedene uopštene formulacije kao što su npr.

politička kultura.ljudska prava. Od ukupnog broja od 409 jedinica monografija i zbornika u prvih deset godina objavljeno je 111 publikacija (72 monografije i 39 zbornika). Analizom Registra predmetnih odrednica a delimično i Registra naslova. Iz ovog pregleda se može zaključiti da je najviše publikacija štampano u periodu od 1957. etnički odnosi sa posebnim osvrtom na Kosovo. tranzicija. migratorni tokovi. do 1997. pri čemu su neki vodeći u oblastima kojima se bave. . političke stranke. korupcija. U periodu od 1978. . 11 . godine štampano je 68 publikacija (28 monografija i 40 zbornika). . U drugoj dekadi Institut je objavio 109 publikacija (79 monografija i 30 zbornika). Pored toga uključen je i veliki broj istraživača koji su sarađivali na raznim projektima Instituta. Obzirom da se radi o multidisciplinarnim istraživanjima i temama koje se vrlo često prepliću ili su obrađene sa različitih aspekata teško je izdvojiti najznačajnije pojedinačne teme. Na osnovu hronološkog načina redanja građe može se dobiti i jedan širi pregled izdavačke delatnosti Instituta po dekadama. Autorski registar sadrži oko 800 imena. demokratija i parlamentarizam. promene socijalne strukture Istočne Evrope. projekcije.demografija (reprodukcija stanovništva. Pretežni deo su istraživači koji su bili ili su još uvek zaposleni u Institutu društvenih nauka. do 1987. U narednom periodu od 1988. period socijalizma i samoupravljanja.politički sistem.javno mnenje. istraživanje izbora. privatizacija. ali bi se ovom prilikom mogli odrediti tematski okviri ovih publikacija kao što su: . mediji.medicinsko pravo. godina je bila godina u kojoj je štampano najviše publikacija – ukupno 28. od 1998. a 1971. populaciona politika). ekonomska politika.globalizacija.privredni sistem. tako da ova bibliografija predstavlja i vredan izvor za pronalaženje podataka o autorima koji se bave društvenim naukama. ukupno je objavljeno 67 publikacija (44 monografije i 23 zbornika). . Bibliografija predstavlja precizan. ekonomske reforme. dobija se iscrpan pregled sadržine publikacija i istraživanja koja su bila aktuelna kao društveni fenomeni u određenom vremenskom periodu. . godine do danas ukupno su objavljene 54 publikacije (25 monografija i 29 zbornika). iscrpan. politička propaganda. politički aktivizam. obiman i relevantan izvor građe za proučavanje različitih oblasti društvenih nauka kao i najkompletniji pregled naučnih i stručnih radova istraživača i saradnika koji su angažovani u Institutu u proteklih pedeset godina. U poslednjoj dekadi tj. 201 jedinica arhivske građe i 9 jedinica serijskih publikacija.Institut društvenih nauka – trag u vremenu Bibliografijom je obuhvaćeno 619 bibliografskih jedinica: 248 jedinica monografskih publikacija. 161 anonimna publikacija. . tržište. do 1967. Ovom analizom obuhvaćene su samo one publikacija koje su štampane u većem tiražu (monografije i zbornici).

bibliotekar Mr Vesna Jovanović. na čemu joj se najiskrenije zahvaljujemo. iskustvom i ljubavlju prema ovom poslu ona je izuzetno pomogla u koncipiranju i izradi Bibliografije po svim međunarodnim bibliografskim standardima. Biljana Albahari. Svojim sugestijama. dipl. Kao jedan od dragocenih izvora za izradu ove Bibliografije korišćen je Godišnjak Instituta društvenih nauka koji je priređen povodom 25 godina postojanja Instituta i u kome je bibliografiju do tada objavljenih radova priredila saradnica Biblioteke Instituta Ljubica Perić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Ujedno se zahvaljujemo velikom broju saradnika Instituta koji su pomogli u radu na pronalaženju publikacija ili informacija o njima. dipl. na čemu joj iskreno zahvaljujemo. načelnica Bibliografskog odelenja Narodne biblioteke Srbije. Stručni konsultant tokom izrade Bibliografije bila je mr Zdravka Radulović. politikolog 12 .

Dio 1 / Rudi Supek. Mirjana Vladavina hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907 / Mirjana Gross. – (Institut društvenih nauka. [1960] (Sarajevo : Univerzitet). prikazi . 26 cm P o. [1959] ([s. 1961. : s. 235-283 . Serija I. 13 . – Str. 3. HADŽISTEVIĆ. SUPEK.MONOGRAFIJE 1959 1. – 181 str. Vojin Odnosi proizvodnje i raspodele i pravilnici preduzeća : stavovi članova radničkih saveta / Vojin Hadžistević. Julijana Rad i zaključci Prve. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1961 4. 1960. Rudi Ispitivanje stavova i mišljenja : (metoda upitnika i intervjua) : skripta po predavanjima održanim na IDN u toku školske godine 1959/60. 1960 2. 21 cm.: Zbornik radova Istorija XX veka. Monografije). : graf. 1. Tekst kucan mašinom. l. (1959) . rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija) / Julijana Vrčinac. – 248 str. GROS. – Beograd : Institut društvenih nauka. n. VRČINAC. Druge i Treće konferencije KPJ (prema zapisnicima. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke.]). Odeljenje za istoriske nauke. Odeljenje za istorijske nauke . – 218 str.

ILIĆ. 3. l. 1962 (Novi Sad : Budućnost). Section de Sciences Historiques. : ilustr. : s. n. (1962). – 164. PLENČA. Miloš Logičke osnove teorije verovatnoće / Miloš Ilić. . 1962 7. HRABAK. [1962] ([s. Section de Sciences Historiques. – 50 str. – Beograd : ISS. – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka.: Zbornik radova Istorija XX veka. Bogumil Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 425 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 26 cm P o. RAJOVIĆ. godine / Bogumil Hrabak. – (Serija Monografije / Institut za društvene nauke. Odeljenje za istorijske nauke) 10. 1961. Radošin Proces stvaranja opštinskih pravnih propisa / Radošin Rajović. . Dušan Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku drugog svjetskog rata / Dušan Plenča. n. Odeljenje za političke i pravne nauke. – 399 str. . – 46 str. 1962 ([s. – ISS.]). . 24 cm 11. 6. 1962 (Beograd : “Slobodan Jović”). 5. Dimitrije Normativna delatnost ustanova javnih službi / pripremio Dimitrije Prodanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. 27 cm. 8. l. Odeljenje za istorijske nauke. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. PLENČA. 25 cm 14 . – Beograd : Institut društvenih nauka. : s. 9. – 85 str. Dušan Le mouvement de liberation nationale en Yougoslavie et les allies / Dušan Plenča. 1961. PRODANOVIĆ. Dušan National liberation mouvement in Yugoslavia and allies / Dušan Plenča. 1962.]). PLENČA. – Str. 277-343 .

16. 17. 24 cm Summary: Workers’ direct management in economic units practice and trends. Vera Demografska bibliografija radova iz demografije objavljenih 1945. : s. 1. – Beograd : Institut društvenih nauka. 13. 1963 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1963 (Novi Sad : Budućnost). – Str. 24 cm P o. stv. 15 . – Beograd : Institut društvenih nauka. br. do 1961. Milan Matić. 24 cm P o. – Na koricama podnasl. – 316 str. i hrpt. – Na spor. 98110 : tabele . Dušan Demografski pregled / Dušan Breznik. . Husein Kratina. – Bibliografija: str. Avant-propos / Miloš Macura: str. 15. Dušan Prognoze stanovništva Jugoslavije do 1981 godine / Dušan Breznik.: Bibliographie démographique des ouvrages de démographie publiés a partir de 1945 a 1961 / composée par Vera Đorđević et Dragomir Popović. str. . – Str. n. br. Vojin Tendencije i praksa neposrednog upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama : summary in english added / Vojin Hadžistević. Svetislav T. l. 1. 1963. Društveno upravljanje stambenim zgradama / Svetislav T.: Stanovništvo.Monografije 1963 ARANĐELOVIĆ. Centar za demografska istraživanja. Jovan Problemi indukcije u klasičnoj logici / Jovan Aranđelović. Centar za demografska istraživanja. Odeljenje za političke nauke : Visoka škola političkih nauka. – Registri. – Tekst na srp. . jeziku. Dragoljub Vukčević. BREZNIK. – 132 str. 46-72 : tabele . 1963. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka. 1963 (Beograd : “Radiša Timotić”). i franc. 1963 ([s. – Predgovor / Miloš Macura . 20 cm Kor. 1963. nasl. ĐORĐEVIĆ. BREZNIK. .]). / sastavili Vera Đorđević i Dragomir Popović. – 163 str. 1963. – 142 str. ARANĐELOVIĆ. 309-312.: Demografska bibliografija. 14. Aranđelović. Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 23 cm Izvod iz knjige “Nauka i filozofija” I. – Beograd : Institut društvenih nauka. HADŽISTEVIĆ. nasl.: 1945-1961. – Summary 12. .: Stanovništvo. 9 -16.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

18.
KOSTIĆ, Darinka M. Promene u društvenom životu kolonista : integracija agrarnih kolonista sa starosedeocima u Vrbasu : tendencije prostorne pokretljivosti agrarnih kolonista i njihovih zemljaka / Darinka M. Kostić. – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka, 1963. – 126 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliografija: str. 125-126. – Summary: Tendencies territorial mobility of agrarian colonists and their countrymen.

19.
KRATINA, Husein Proces donošenja pravilnika preduzeća / Husein Kratina. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1963. – 135 str. ; 24 cm Bibliografija: str.132-135.

20.
MARJANOVIĆ, Jovan Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941 / Jovan Marjanović. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1963 (Beograd : Kultura). – 571 str., [1] presavijen list, [1] presavijen list s geogr. kartom ; 27 cm. – (Monografije. Ser. 1 ; 3) Summary: The rising and the national liberation movement in Serbia in 1941. – Registri.

21.
VLADISAVLJEVIĆ, Živko Saveti narodnih odbora : organizacija i funkcionisanje / Živko Vladisavljević, Slavko Milosavlevski ; sredio Živko Vladisavljević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1963 (Beograd : Kultura). – 141 str. : tabele ; 24 cm

1964 22.
CVETKOVIĆ, Slavoljub Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije / Slavoljub Cvetković. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str. 213-243 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek” (veka) – Zbornik radova VI. – Rezjume

23.
DEPOLO, Boris Neki problemi u fazi realizacije investicija u Srbiji / Boris Depolo. – Beograd : Odeljenje ekonomskih nauka Instituta društvenih nauka, 1964. – 224 str. Summary ; Rezjume. 16

Monografije

24.
FRIŠČIĆ, Ivan Društveni proizvod i njegove komponente / Ivan Friščić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1964. – 237 str. Summary ; Rezjume.

25.
GINIĆ, Ivanka Merenje nivoa urbanizacije u svetlu skorašnjih popisnih podataka / Ivanka Ginić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1964. – Str. 428-456. P Stanovništvo ; br. 4, 1964. .o.:

26.
HRABAK, Bogumil Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. godine / Bogumil Hrabak. – [s. l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str. 69-212 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova VI

27.
KNJAZEVA, Svetlana Filozofija Lavovsko-varšavske škole / Svetlana Knjazeva. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1964 ([s. l. : s. n.]). – 261 str. ; 24 cm.

28.
KREŠIĆ, Andrija Političko društvo i politička mitologija : (prilog kritici “kulta ličnosti) / Andrija Krešić. – Beograd, Institut društvenih nauka, 1964. – 132 str.

29.
PETRANOVIĆ, Branko Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ / Branko Petranović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, 1964 (Beograd : Vojno štamparsko preduzeće). – 232 str. ; 27 cm. – (Monografije / Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Beograd ; Serija I, 4) Bibliografija: str. 223-227.

30.
STOJKOV, Todor O stvaranju Bloka narodnog sporazuma / Todor Stojkov. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str.245-299 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova VI. – Résumé 17

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

31.
VASIĆ, Filip Formiranje novčanih sredstava za investicije i njihov uticaj na privredna kretanja / Filip Vasić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1964 (Beograd : Kultura). – 145 str. : graf. prikazi ; 20 cm. Rezjume; Resumé.

32.
VINAVER, Vuk Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji : (1903-1910) / Vuk Vinaver. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, 1964. – Str.5-66 ; 26 cm P .o.:”Istorija XX vek”(veka) – Zbornik radova BI. – Rezjume

33.
VUKČEVIĆ, Dragoljub J. Zemljišni odnosi i kooperacija / Dragoljub J. Vukčević. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1964 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). – 192 str. : tabele ; 24 cm Bibliografija: str. 188-192.

1965 34.
BOBAN, Ljubo Sporazum Cvetković-Maček / Ljubo Boban. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1965. – 435 str. – (Serija 1, Monografije 5 / Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke)

35.
ĆULIBRK, Svetozar Želje i strahovanja naroda Jugoslavije / Svetozar Ćulibrk. Želje i strahovanja jugoslovenske žene / Zlata Grebo. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1965 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 354 str., [1] višestruko presav. list s geogr. kartom : graf. prikazi ; 21 cm Predgovor / Hadley Cantril: str. 3-4. – Beleške uz tekst. – Bibliografija: str. 174-175; 314-315. – Summary ; Rezjume.

36.
DAMNJANOVIĆ, Milan Problem eksperimentalne metode u estetici / Milan Damnjanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za filozofiju, 1965. – 160 str.

37.
FOHT, Ivan Moderna umetnost kao ontološki problem / Ivan Foht. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1965. – 116 str. 18

Monografije

38.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima 1965 / Petar Gledić, Zoran Pandurović. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1965. – 218 + (1) str. – (Kol. Serija A: Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja, 5). Summary ; Rezjume.

39.
HRABAK, Bogumil Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1918 godine / Bogumil Hrabak. – [S.l.] : Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, [1965]. – Str. 187-256 ; 27 cm P “ Istorija XX veka “ – Zbornik VII. – Rezjume. .o.:

40.
NOVAKOVIĆ, Staniša Problem razgraničavanja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj filosofiji / Staniša Novaković. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1965. – 221 str. Bibliografija: str. 205-218. – Summary.

41.
PJANIĆ, Zoran Savremene buržoaske teorije vrednosti i cena / Zoran Pjanić. – Beograd : Odeljenje za ekonomske nauke Instituta društvenih nauka, 1965 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 280 str. : ilustr. ; 20 cm Summary ; Rezjume.

42.
RAŠEVIĆ, Miroslav Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62 / Miroslav Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1965 (Beograd : Biro Instituta društvenih nauka). – 125 str. : geogr. karte ; 25 cm Na nasl. str. god. izdavanja: 1964. – Summary.

43.
ZEČEVIĆ, Miodrag Đ. Društvene organizacije i udruženja građana u komuni / Miodrag Đ. Zečević. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1965 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). – 168 str. ; 24 cm

19

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

1966 44.
AĆIMOVIĆ, Miroslav R. Bibliografska građa o radničkom samoupravljanju u Jugoslaviji i oblicima učešća proizvođača u upravljanju preduzećima u drugim zemljama : prikazi i anotacije / Miroslav R. Aćimović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – XIV, 855 str. ; 22 cm Predgovor / Vlajko Begović: str. VII-IX. – Registar.

45.
CVETKOVIĆ, Slavoljub Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 1919-1928 / Slavoljub Cvetković. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka, 1966. – 284 str. – (Kol. Serija I. Monografije, 7) Summary ; Rezjume.

46.
ILIĆ, Miloš Sociologija kulture i umetnosti / Miloš Ilić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – 411 str.

47.
JANIĆIJEVIĆ, Milosav Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata / Milosav Janićijević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – 130 str. ; 25 cm P Jugoslovenski studenti i socijalizam. – Summary ; Résumé. .o.:

48.
KONSTANTINOVIĆ, Radoslav Problem značenja naučnih apstrakcija kod Filipa Franka / Radoslav Konstantinović. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka, 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 43 str. ; 24 cm Summary ; Rezjume.

49.
MATIĆ, Milan Politička misao C. Rajta Milsa / Milan Matić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1966. – 107 str. ; 20 cm. – (Edicija TM : teoriski i metodološki problemi sociologije javnog mnenja i političke sociologije ; sv. 1) Conclusion ; Zaključenie. – Bibliografija: str. 97-107. 20

Milivoje Kamata na investicione kredite u uslovima društvenog samoupravljanja / Milivoje Trklja. – 71 str. Centar za istraživanje javnog mnenja. 9-15: Predgovor / Firdus Džinić. . – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). 24 cm Bibliografija: str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Masovno komuniciranje kao faktor javnog mnenja . informacija i propaganda u savremenoj međunarodnoj zajednici : (sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju) / Mate Oreč. Résumé. Ljubomir Predmet pravnih nauka / Ljubomir Tadić. – Beograd : Grupa za metodologiju Instituta društvenih nauka. 54. 20 str. Mate Sloboda. 261-286. TRKLJA. 1966. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje / Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Summary . Mihajlo Istorija zadružnog pokreta u Jugoslaviji 1918-1941 / Mihajlo Vučković. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 51. 55. Serija I. 23 cm Summary. – 147 str. Strašimir Izbor proizvodne strukture / Strašimir Popović. 1966. 53. – Summary . Mihajlo Predmet sociologija / Mihajlo Popović.Monografije 50. – Bibliografija: str. Rezjume. 6) 21 . POPOVIĆ. – (Kol. – 230 str. VUČKOVIĆ. . Centar za istraživanje javnog mnenja. Predmet društvenih nauka). Predmet Sociologije) Résumé. 24 cm. : tabele . 1966. – 300. 1966. 132-139. Monografije. Serija MK. – 90 str. OREČ. 3) Str. knj. TADIĆ. – (Kol. – (Kol. POPOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 52.

. 29 cm.. Firdus List “Komunist” i njegovi čitaoci : [studijski projekt MK-303/4] / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 39 str. . . 1967. 1966. [10] str. – Summary . – 178 str. 1967 (Beograd. 1967 57. KRATINA. BRIDA. Rezjume. – (Izveštaji i studije . – 83 str. Marija Benedikt Benković / Marija Brida. – 165 str. 164-168. god.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. »R. 39. Résumé . Stambena svojina u Jugoslaviji / Svetislav T. 1967 (Beograd : “Radiša Timotić”). s tablama : ilustr. Gligorije Analiza i sinteza u okviru dijalektike Hegela i Marksa / Gligorije Zaječaranović. 1967. Rezjume. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Bibliografija: str. Aranđelović. 59. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. DŽINIĆ. Svetislav T. 24 cm Bibliografija: str. ARANĐELOVIĆ. 20 cm Résumé. 22 . ZAJEČARANOVIĆ. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka.) 60. 58. Ivanka Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije : demografski aspekti urbanizacije. – 128 str. 3. Rezjume. Summary . Sv. GINIĆ. Summary . Centar za istraživanje javnog mnenja. Husein Položaj direktora preduzeća u sistemu radničkog samoupravljanja : pravno politički aspekt / Husein Kratina.Timotić«). 1967 (Beograd : Pres-servis). 1967. – 239 str. Résumé. – Beograd : Institut društvenih nauka. 61. 56.

24 cm Bibliografija: str. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. 1967 (Beograd : Radiša Timotić). 24 cm Summary . . 1967. – Beograd : Grupa za metodologiju instituta društvenih nauka. MAKSIMOVIĆ. 143-144. – Conclusion 65. NOVAKOVIĆ. – 77 str. Bibliografija: str. MIĆUNOVIĆ. – Beograd : Grupa za metodologiju Instituta društvenih nauka. – 96 str. 21 cm Tiraž 400. 1967. 165-175. – Summary . 76-77.Monografije 62. – 92 str. 1967. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 66. 1967. . – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. . . – Bibliografija: str. 1967 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 176 str. – (Kol. Eleonora Estetički problemi u savremenom francuskom marksizmu / Eleonora Mićunović. 63. LEANDROV. PEŠIĆ-Golubović. – Zaključenie. Staniša Problem metafizike u savremenoj analitičkoj filosofiji / Staniša Novaković. Rezjume. MATIĆ. – Beograd : Odeljenje za filozofiju Instituta društvenih nauka. – 143 str. Zagorka Antropologija kao društvena nauka / Zagorka Pešić-Golubović. Predmet društvenih nauka) Summary. Milan Samoupravljanje u poljoprivrednim preduzećima / Milan Matić. 23 . – 124 str. 67. 64. Igor Masovno komuniciranje kao naučna disciplina / Igor Leandrov. Rezjume. Ivan Predmet ekonomskih nauka / Ivan Maksimović. Rezjume. 24 cm Summary .

Azra Shvatanje o socijalističkom humanizmu u djelima sovjetskih filosofa / Azra Šarac. 224-231. . – 243 str. ŠUŠNJIĆ. Rezjume. 1968. Timotić”). Odeljenje za filozofiju.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Rezjume. 72. RODIN. Bibliografija: str. 1968 73. Odeljenje za filozofiju. VUJOŠEVIĆ. Miladin Zakonitost dohotka u društvenim uslugama / Miladin Vujošević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Vukčević. Olivera Promene u porodičnom životu nastale pod uticajem ženine zaposlenosti : analiza jednog empirijskog istraživanja : sa odabranom međunarodnom bibliografijom o zaposlenoj ženi. 68. – 73 str. 178-[183]. – 231 str. BURIĆ-Ćuković. 1967 (Beograd : Ofset-štampa). 70. 1967 (Beograd : “R. Summary . 21 cm Tiraž 400. 1967 (Beograd : “R. Pravo svojine zemljoradnika : uticaj pozitivnopravnih ograničenja i kooperacije / Dragoljub J. Dragoljub J. VUKČEVIĆ. 20 cm Bibliografija: str. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 24 . – Summary. Rezjume. – 248.. – Beleške uz tekst. 1967. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. u prilogu / Olivera Burić-Ćuković. 20 cm Summary . V str. – Summary . 69. 71. šeme. Summary . . – 182 str. . Rezjume. – 221 str. Đuro Pojam zakona u sociologiji / Đuro Šušnjić. Rezjume. ŠARAC.Timotić”). Davor Aspekti odnosa između Hegelove i Marxove dijalektike / Davor Rodin. 1967.

. 25 cm Str. 1968 (Bor : Štamparsko-izdavačko preduzeće). : (od kraja Prvog svetskog rata do Obznane) / Toma Milenković. : ilustr. – Registri. Rezjume. 20 cm Summary . 20 cm Summary:The system of estabilishment and financing of social consumption . I-IV: Uvodne napomene / D. – XII. – 277 str. 22 cm Bibliografija: str. Rezjume. 76. Dragoslav K. 1968 (Beograd : “R.Monografije 74. KONEVSKI. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. Dinić. – Beograd : Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm Summary . – 159 str. MILENKOVIĆ. [Trajko] Konevski. Bibliografija radova o svojini u jugoslovenskom pravu : prikazi i anotacije / [priredio] Dragoslav K. PETROVIĆ Miroslav Formiranje prihoda društveno-političkih zajednica u SR Srbiji i njihova raspodela između Republike. 77.D. 25 . 1968. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. DINIĆ. . 79. : tabele . – Summary . 316 str. 78. Résumé. Darinka Promena društvene sredine i promene u porodici : jedno empirijsko ispitivanje dveju grupa domaćinstava iz Crne Gore / Darinka Kostić-Marojević. – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. [Dragoslav Dinić]. Timotić”). Centar za istraživanje društvenih odnosa. . KOSTIĆ-Marojević. Trajko Fundamentalnost i razvojne smernice novog sistema finansiranja društveno-političkih zajednica / T. – Beograd : Institut društvenih nauka. PILIĆ. Bogdan Sistem utvrđivanja i finansiranja potreba društvene potrošnje / Bogdan Pilić. – 189 str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). Toma Radnički pokret u Vojvodini : 1918-1920. . 75. – 354 str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 263-268. – 211 str. pokrajina i opština / Miroslav Petrović. Rezjume: Sistema opredelenija potrebnostej obščestvennogo potreblenija i ih finansirovanie.

Rezjume: Uroven’ razvitija finansirovanija obščego i sovmestnogo potreblenija v SR Serbii. – Bibliografija: str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). Vladimir Franciskus Patricijus / Vladimir Premec. 5-9. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm Summary .. . ŽIVKOVIĆ. . 20 cm Prilozi: str. 1968 (Bor : “Bor”). – 96 str. 26 . Centar za istraživanje društvenih odnosa. : tabele . PJANIĆ. Ljubinka Odnosi raspodele na nivou opština / Ljubinka Pjanić. – 238 str. Odeljenje za filozofiju. 80. 98-128. Milivoje Razvojni nivo finansiranja opšte i zajedničke potrošnje u SR Srbiji / Milivoje Trklja. 21 cm Summary: Developmental level of financing common and collective consumption in the SR of Serbia . 83. – 136 str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Centar za istraživanje društvenih odnosa Instituta društvenih nauka. 80-92. Centar za istraživanje društvenih odnosa. – Beograd : Institut društvenih nauka. . 81. – Summary / translated by R. 132-136. 22 cm Predgovor / Najdan Pašić: str. – Summary: Decision models for finansing of socio-political communities in Serbia . – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 82. – 128 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dimitrije Izbori za centralna predstavnička tela : komparativna studija / Dimitrije Prodanović. 95.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Požar. Rezjume: Modeli rešenij v oblasti finansirovanija obšćestvenno-političeskih sodružestv v SR Serbii. [30] str. PREMEC. s tablama . PRODANOVIĆ. – 114 str. TRKLJA. 84. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). Rezjume. 20 cm Bibliografija: str. Milan Modeli odlučivanja u domenu finansiranja društveno-političkih zajednica u SR Srbiji / Milan Živković. : ilustr.

Dušan Anketa o fertilitetu udatih žena i planiranju porodice / Dušan Breznik. 20 cm 86. Centar za demografska istraživanja. Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Šašinci kraj S. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 24 cm P o. Centar za pravna istraživanja. Centar za pravna istraživanja. – Str. 24 cm P o. Milenko Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961 / Milenko Ban. Mitrovice) / Dragoljub Vukčević. BAN. 3-4. VUKČEVIĆ. – 55 str. . BERIĆ. Dragoljub J. – Beograd : Institut društvenih nauka. Berislav Epidemiološko-pravni aspekti problema pobačaja u Jugoslaviji / Berislav Berić. M. br. Dragoljub J. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 1970. Stevanov . BREZNIK. 88. 190-199 . 1971 89. 1970 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Institut društvenih nauka. . 3-4. – 258 str. – Str. VUKČEVIĆ. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1971. 20 cm 1970 87. 1969 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Vođinci kraj Vinkovaca) / Dragoljub Vukčević. br. 169-205 : tabele . 1970. . – Beograd : Institut društvenih nauka. .Monografije 1969 85.: Stanovništvo . 27 . – 64 str.: Stanovništvo. 1969 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije).

ČOK. str. . Smiljan Linearno programiranje i cijene / Smiljan Jurin. – 91 str.. Rezjume. – 315 str. 95. 1971. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vida Pravni položaj omladine u Jugoslaviji i u nekim drugim zemljama / Vida Čok.]). br. Dušan Razmaci između porođaja / Dušan Breznik. Beograd : Institut društvenih nauka.: Stanovništvo. 1971 ([s. – Bibliografija: str. 239-243. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 20 cm. – Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela . rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. Centar za demografska istraživanja.—> nasl. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. : tabele . Beograd). – Beograd : Institut za uporedno pravo : Institut društvenih nauka. 300 str. – (Biblioteka Omladina i društvo) Napomene uz tekst. 20 cm »Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. 92. 1971. – Str. 1971. JURIN. . : graf. n. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. . JAMNIK. DILIĆ. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Summary . – 247 str. Edhem Društveni položaj i orijentacija seoske omladine : rezultati empirijskog istraživanja / Edhem Dilić. prikazi. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Summary . 285-290. – (Biblioteka Omladina i društvo) Str. tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. 93. 1971. BREZNIK. l. str. 94. 91. 24 cm P o. – XXV. 3-4. – Summary . 20 cm. . – 254 str. Rezjume. Snežana Omladinske prijateljske grupe / Snežana Joksimović. Rezjume. IX-[XXVI]: Predgovor / Manojlo Broćić. – Bibliografija: str. 231-239. 90. 20 cm. : s. Mirko Specifičnost sistema i politike cene u oblasti elektroprivrede i saobraćaja / Mirko Jamnik.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Résumé. 28 . JOKSIMOVIĆ.. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 325-339 : tabele .

: tabele . Dragiša Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje / Dragiša Milićević.Monografije 96. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. 97. – 276 str.]). Krsto Š. Mladi . : tabele . 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). Summary. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. n. MARINKOVIĆ. 20 cm. Beograd). – Bibliografija: str. – 294 str. MILIĆEVIĆ. – Bibliografija: str. KILIBARDA. 1971 ([s. 100. MEZEJ. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. Desanka Prevencija maloletničke delikvencije u Jugoslaviji / Desanka Lazarević. Rezjume . 1971 (Bečej : Proleter).) 98. – Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Radivoje Ko odlučuje u komuni / Radivoje Marinković. : s. : tabele . l. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Rezjume 29 . 20 cm Bibliografija: str. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. – 101 str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Napomene uz tekst. LAZAREVIĆ. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 95 str. 281-294. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 131 str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. : tabele . Stevan Savremene teorijske koncepcije i praktične mere u domenu tržišta i cena u Mađarskoj / Stevan Mezej. (Broš. Beograd). 20 cm. – Summary . – Summary . 85-87.samoupravni položaj i odnosi / Krsto Š. str. 249-258. 20 cm Napomene uz tekst. 99. Kilibarda. Rezjume. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). : tabele .

– 279 str. 1971. 1971. 24 cm P Stanovništvo . 265-272. Rezjume. . – Napomene uz tekst. – XI. – 176 str. Jovan Polazne postavke. ciljevi i rezultati privredne reforme u oblasti cena / Jovan Stojanovski.: 105. – Summary . Miloš Sistem i politika cijena u Jugoslaviji : [(1945-1965)] / Miloš Radulović. – Bibliografija: str.. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. : tabele . 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 183188. – Summary . MILOSAVLJEVIĆ. Rezjume: Determinanty plodovitosti naselenija v Jugoslavii. – Beograd : Ekonomsko odeljenje Instituta društvenih nauka : Savremena administracija. : tabele . – Napomene uz tekst. 1971 (Beograd : “R. Rezjume. 20 cm Str. – Summary: Determinants of population fertility in Yugoslavia . Momčilo Politika cena preduzeća / Momčilo Milosavljević. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). STOJANOVSKI. 104. 321-326 102. Milica Uticaj narodnosti i religije na fertilitet stanovništva Jugoslavije / Milica Sentić. SENTIĆ. 30 . Rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. 327 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 101. Timotić”). Miroslav Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji / Miroslav Rašević. str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 3-4: Predgovor / Dušan Breznik. 278-296 : tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka.3-4.o. 103. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). : tabele . RAŠEVIĆ. br. 20 cm Bibliografija: str. – Bibliografija: str. . 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije.: —> nasl. Centar za ekonomska istraživanja.. – 201 str. str. RADULOVIĆ.

– Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. tabele . – Bibliografija: str. Jovan Uticaj društveno-političkih zajednica na nivo i politiku cena i njihovo dejstvo na jedinstvenost jugoslovenskog tržišta / Jovan Stojanovski. STOJANOVSKI. n. 20 cm.]). Aleksandar Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama / Aleksandar Todorović. – Beograd : Institut društvenih nauka. stv. – 372 str. – Summary . . str. TRIČKOVIĆ. – (Biblioteka Omladina i društvo) 110. 331-337. 1971 ([s.. Vidosav Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta / Vidosav Tričković. – Beograd : Institut za kriminološka i kriminalistička ispitivanja : Institut društvenih nauka. Rezjume. rukovodilac projekta Zoran Pjanić” —> nasl. – Bibliografija: str. – 266 str. 20 cm Napomene uz tekst. 108. 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije”.]). : s. l.Monografije 106. str. n. 107. – 179 str. : tabele . 1971 ([s.. – 237 str. : tabele . STOJILJKOVIĆ. 1971. Dragoljub Osnovne karakteristike investicione tražnje / Dragoljub Stojiljković. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 147 str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. nasl. Rezjume. TOMANOVIĆ.” —-> nasl. 251-256.: Uzroci maloletničkog prestupništva. 20 cm . 31 . : graf. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). 109. prikazi. Rezjume. – Summary . 20 cm “Naučnoistraživački projekat: Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije. – (Biblioteka Omladina i društvo) Kor. l. Centar za ekonomska istraživanja. . Velimir Radnička i intelektualna omladina : promene socijalnih razlika / Velimir Tomanović. : s. – Résumé . TODOROVIĆ.

Dušan Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji / Dušan Breznik. 1971. 5-13 . 1-2. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Miroslav Rašević. . – Beograd : Institut društvenih nauka. 1971 (Begrad : “Radiša Timotić”). 51-63 : tabele . – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 24 cm P o. – 78 str. MILIĆEVIĆ. : tabele . BAKIĆ. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 114. BREZNIK. 1972. – Str. Rezjume.: Stanovništvo. Centar za demografska istraživanja. br. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. 1972 113. – 138 str. Beograd) Napomene uz tekst. 116. 1972. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1973). Miladinka Angažovanost mladih zaposlenih u industriji / Miladinka Veličković. VUJOŠEVIĆ.: Stanovništvo. 20 cm. BREZNIK. 115. 20 cm Summary . br. Miladin Zdravstvo u raspodeli društvenog proizvoda / Miladin Vujošević. Radovan Neka migraciona obeležja stanovništva gradskih naselja SAP Kosova / Radovan Bakić. Rezjume. . 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). VELIČKOVIĆ. Summary . 111. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 32 . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Bibliografija: str. : tabele . 133-135. – 523 str. 24 cm P o. 112. Dragiša Ekonomski položaj regiona Jugoslavije : metodološki ogled / Dragiša Milićević. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). Centar za demografska istraživanja. Dušan Demografski metodi i modeli / Dušan Breznik. 1972. – 223 str. 1-2.

33 . – VII. Miroljub Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovništva u Jugoslaviji / Miroljub Rančić. – [Beograd] : Institut društvenih nauka. Omladina i međunarodni odnosi / Zlatibor R. Živojin Dinar i zlatnovalutni standard : kritika kvantitativne teorije novca / Živojin Rakočević. – Beograd : Jugoslavenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. prikazi . 118. 256. Dimitrije Odnosi između predstavničkih tela društveno-političkih zajednica u Jugoslaviji / Dimitrije Prodanović. IX-XI str. 1972. Centar za demografska istraživanja. – 202 str. 1972. – 298 str. 1973. IX-XI. – Bibliogarfija: str. 119. Beograd). Summary. – Beograd : Institut društvenih nauka. RANČIĆ. MILOVANOVIĆ. Miloš Mijalković . 1972 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). predgovor Aleksandar Fira. Résumé. – 154 str. 20 cm. 1973. PRODANOVIĆ. 171-173. Divna Omladinske organizacije kao faktor formiranja društvenog profila mladih / Divna Mirković-Lebl. – Napomene uz tekst.Monografije 117. . . Centar za politikološka istraživanja. Milovanović. Summary. Beograd). Institut za političke studije. MIRKOVIĆ-Lebl. : graf. 24 cm Rezjume . – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. 121. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. 1973 120. – (Biblioteka Omladina i društvo / Institut društvenih nauka. RAKOČEVIĆ. 295-[299]. 20 cm Predgovor: str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Zlatibor R. – 226 str.

– Beograd : Jugoslovenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka.1974. 123. Aleksandar Politički faktori u procesu proširene reprodukcije / Aleksandar Grličkov.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. : graf. 20 cm 127. 1973. – 287 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja. 1974. GRLIČKOV. Nenad Havelka. Miroslav Omladina i literatura / Miroslav Savićević. 122. – 91 str. Centar za ekonomska istraživanja. 1974. 1973. KOVAČ. – 70 str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. . – 101 str. Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije). 126. Summary. TESLIĆ-Nadlački. 1974 125. – Beograd : Institut za psihologiju : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. prikazi . – 202 str. Nikola Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine / Nikola Rot. 34 . LABUS. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Ljubomir Usmeravanje privrednog razvoja i oblici koordinirane privredne aktivnosti / Ljubomir Madžar. 1973. 22 cm. 1974. Oskar Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi / Oskar Kovač. – Beograd : Institut društvenih nauka. ROT. 124. Ljubica Uticaj kretanja novčane mase na nivo cena / Ljubica Teslić-Nadlački. 20 cm 128. – 77 str. – (Kol. . – 87 str. SAVIĆEVIĆ. MADŽAR. Miroljub Samoupravljanje i društvena svojina / Miroljub Labus. Centar za ekonomska istraživanja.

– 56 str. 1974. Centar za ekonomska istraživanja. – 252 str. 130. Ivan Teorijske osnove društvene svojine : (studija o samoupravnim odnosima prisvajanja) / Ivan Maksimović. 1974. – Beograd : Institut društvenih nauka. Milivoje Finansiranje obrazovanja : teorijski elementi i društveno-ekonomske pretpostavke u samoupravnom sistemu / Milivoje Trklja. 1974. – Beograd : Institut društvenih nauka.Monografije 129. – 107 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm 131. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. Centar za ekonomska istraživanja. – 48 str. TESLIĆ-Nadlački. Milivoje Društvena svojina i kamata / Milivoje Trklja. 1974. 135. – 62 str. Ljubica Monetarno-kreditni sistem / Ljubica Teslić-Nadlački. TRKLJA. 35 . Milivoje Mehanizmi sticanja dohotka u društvenim delatnostima / Milivoje Trklja. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja. 133. TANIĆ. MAKSIMOVIĆ. – 64 str. TRKLJA. 134. Dragiša Načelo dohotka i motivacije / Dragiša Milićević. Summary. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). Centar za ekonomska istraživanja. 1974. 1974. TRKLJA. – 318 str. MILIĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Živan Seljaci na evropskim raskrsnicama : analiza ekonomskih migracija / Živan Tanić. 132. .

Centar za ekonomska istraživanja. Summary. Dušan Metodi demografske analize migracija / Dušan Breznik. PJANIĆ. 1975 136. JOVAŠEVIĆ. BREZNIK. 1975. Centar za ekonomska istraživanja. – 215 str. Svetislav Pravo svojine u Jugoslaviji / Svetislav Aranđelović. 1975. – 94 str. . 1975. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1975. 36 . – Beograd : Institut društvenih nauka. Rezjume. – Bibliografija: str. : 20 cm 140. – 203 str. Gordana Todorović. 191-194. 20 cm. 1975. : 20 cm 141. Miroslav Lalović. Milivoje Dohodak kulture u slobodnoj razmeni rada / Milivoje Trklja. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 123 str. izd. MARKOVIĆ. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 20 cm 142. Vladan Kretanje kapitala u međunarodnim razmerama u prvoj polovini dvadesetog veka / Vladan Jovašević. 137. 1975 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Beograd : Institut društvenih nauka. 139. Ljubisav Socijalističko samoupravno preduzeće : teorijsko-metodološki aspekt / Ljubisav Marković. – 2. 1975. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Rezjume .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. ARANĐELOVIĆ. Jovan Tržište i tržišne strukture u privredi Jugoslavije / Jovan Andrijašević. – 61 str. Napomene uz tekst. . Zoran Robna privreda u samoupravnom sistemu / Zoran Pjanić. – 2. 138. izd. ANDRIJAŠEVIĆ. TRKLJA. Summary . – 228 str. – 110 str. Centar za ekonomska istraživanja.

147. Centar za pravna istraživanja. Miloš Mijalković. Instituta društvenih nauka. 145. Dragiša Centralno-planski socijalistički sistem : modifikacije sistema u teoriji i praksi / Dragiša Milićević. – 155 str. Miroljub Rančić. Dušan Đošić. – Beograd : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. 1976. Milica Ocena nekih definicija i klasifikacija u popisu stanovništva 1971. – 175 str. PRICA. – 296 str. – IV. 20 cm Osnovna literatura: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1976. Centar za pravna istraživanja. Rezjume. Vojislav Koštunica. 1976. godine / Milica Sentić. RADIŠIĆ. Radoje Organizacioni oblici direktnih inostranih investicija : uporednopravna studija / Radoje Prica. 122-124. Jakov Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom / Jakov Radišić. SENTIĆ. 146. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1976. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. – 124 str. 144. MILIĆEVIĆ. Dragoljub Samoupravni socijalistički odnosi proizvodnje : (teorijska analiza osnovnih obeležja) / Dragoljub Dragišić. 1976. . DIMITRIJEVIĆ. 37 . – 89 str. 1976. DRAGIŠIĆ. 108 str. 24 cm Summary: The Assessment of some definitions and classifications used in the 1971 census: socio-economic classifications on the population. .Monografije 1976 143. Momčilo Ustanove društvenih službi u sistemu komunalne samouprave : s posebnim osvrtom na praksu komune Niš / Momčilo Dimitrijević. . 20 cm Summary . Centar za ekonomska istraživanja. 148.

Slavoljub Organizacija i funkcionisanje uprave u samoupravnom sistemu : (sa posebnim osvrtom na uporedna proučavanja) / Slavoljub Popović. Vojislav Koštunica. – Beograd : Institut društvenih nauka. . 486-495. Vojislav Politički sistem kapitalizma i opozicija / Vojislav Koštunica. – Beograd : “Književne novine” : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. : ilustr. 1977. metodi i modeli / Dušan Breznik. 5-6 153. – 83 str. – 89 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 38 . – Tiraž 1300. 77-79. Dušan Demografija : analiza. – 185 str. – Predgovor / Ivan Maksimović: str. BREZNIK. – (Institut društvenih nauka. Centar za politikološka istraživanja) Summary. 1978 (Beograd : “Radiša Timotić”). 24 cm Izbor nekih radova jugoslovenskih autora sa područja demografije : str. 24 cm. Ratko Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima : (teorijski i praktični problemi) / Ratko Marković. Žak Anti-ekonomika / Jacques Attali. – 93 str. – Beograd : Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 149. – VIII. 154. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. [prevodilac Branislava Bujišić]. Marc Guillaume . Centar za ekonomska istraživanja. Vojisav Zakonodavna nadležnost u razvitku jugoslovenske federacije / Vojislav Simović. 151. 1977. 1978. 1978. Summary: str. Summary. SIMOVIĆ. . 461 str. ATALI. POPOVIĆ. . KOŠTUNICA. 22 cm Prevod dela: L’Anti-économique. – 523 str. MARKOVIĆ. 1977 150. : 24 cm. 1978 152. 1976. : ilustr.

261-274. . Đurović. – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. Ljiljana Prava i obaveze društvenih pravnih lica na sredstvima u društvenoj svojini / Ljiljana M. 1979. – 210 str. 158. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 25 cm 160. 20 cm. – 101 str. 195-202. 39 . . 159. . Mihailo Utopija izmene sveta : Revolucija. – Bibliografija: str. 1979. 1978. nihilizam. 18 cm. Stanko Banke i planiranje / Stanko Radmilović. Rezjume. ĐUROVIĆ.Monografije 155. – 200 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Predsedništvo Gradske konferencije Saveza socijalističke omladine Beograda : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. 1979. STANOJEVIĆ. Spisak korišćene i navedene literature: str. Bibliografija: str. – 84 str. – Summary . . 1979. – Summary: Rights and Obligations of Social Legal Persons Regarding the Means in Social Property. – 253 str. Jakov Imovinska odgovornost i njen doseg / Jakov Radišić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. RADMILOVIĆ. 1979. anarhizam / Mihailo Đurić. – 279 str. Ranka Idejno-politička opredeljenja i društveno-politička angažovanost mladih u Beogradu / Ranka Stanojević. 3-6: Predgovor / Radomir Đurović. Centar za pravna i politikološka istraživanja. . RADIŠIĆ. 20 cm Str. ĐURIĆ. 22 cm 157. Gordana Projekcija stanovništva : teoretsko-metodološka studija / Gordana Todorović. 1979 156. TODOROVIĆ. 194-200.

– Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. Petrović. Ratomir Složena organizacija udruženog rada : pravni aspekti / Ratomir Kašanin. . – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. 21 cm Bibliografija: str. prikazi . Dragomir Interesovanja mladih. Tomislav Školstvo u Srbiji na putu do reforme : razvoj škola 1945-1975 / Tomislav Bogavac. – 358 str. : graf. PRICA. 195-198. 161. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 334 str.Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Istraživačko izdavački centar SSO Srbije : Institut društvenih nauka. 339-356 163. 1979. 1980. Radoje Ugovor o Know-How-u / Radoje Prica . 40 . 24 cm. – Summary. 21 cm. 166.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Davor Štednja stanovništva / Davor Pojatina. – (Sociološke studije i monografije . 1980. BOGAVAC. – 95 str. – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. PANTIĆ. – 171 str. 24 cm. 1981. Deo 1. Živan Proletarijat izvan domovine / Živan Tanić. KAŠANIN. – 255 str. 1) 1980 162. . – 202 str. : graf. 1981 165. TANIĆ. Priroda interesovanja / Dragomir Pantić. . 22 cm. Milan LJ. – (Biblioteka Sociološke studije i monografije) Bibliografija i izvori: str. POJATINA. 331-334 164. . – (Biblioteka Istraživanja) (Summary): The nature of interests. prikazi . 20 cm Bibliografija: str. 1981. 1980.

Kamata u samoupravnoj socijalističkoj privredi / Pavle Vasić. : graf. 24 cm. prikazi . Milan Metodi analize i predviđanja privrednih kretanja : sa ekonometrijskim simulacionim modelom za jugoslovensku privredu / Milan Šojić. . Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta . 291-318 41 . 24 cm 1982 171. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1981 (Tuzla : Univerzal). 1982. 1982. – 48 str. 24 cm. – 302 str. . 22 cm. 9-10: »O Cvijićevoj sociologiji Balkana« dr-a Svetozara Ćulibrka / Milisav Lutovac 172. 1981. 3) Summary. Cvijića . – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. TESLIĆ-Nadlački. prikazi . – 52 str. 1981 (Tuzla : Univerzal). – Beograd : Filozofsko društvo Srbije . [1] list s fotografijom J. – (Biblioteka Filozofske studije . Centar za filozofiju i društvenu teoriju. Ljubica Procenjivanje potrebe organizacija udruženog rada u privredi za novčanim sredstvima / Ljubica Teslić-Nadlački. Centar za ekonomska istraživanja. – 329 str. – (Biblioteka Sociološke studije i monografije . Stanko Kamata i srodni instrumenti u socijalističkom privrednom sistemu / Stanko Radmilović. 24 cm . 168. Davor Kamata u monetarnom sistemu privrede : teorijsko razmatranje / Davor Savin. 11) Summary. – Bibliografija: str. RADMILOVIĆ. – 84 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. . Institut društvenih nauka. – 204 str. GOLUBOVIĆ. 24 cm. 1981 (Tuzla : Univerzal). 170.Monografije 167. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 169. Zagorka Staljinizam i socijalizam : nastanak staljinizma u ideologiji i praksi sovjetskog društva / Zagorka Golubović. Svetozar Cvijićeva sociologija Balkana / Svetozar Ćulibrk. ĆULIBRK. SAVIN. ŠOJIĆ. – Str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka : Prosveta. : graf.

203-205. JANKOVEC. 1988] (Beograd : Nauka i društvo). Miladin Revolucija i kultura : prilog kritici savremenih ideologija / Miladin Životić. 21 cm. Nadežda Determinante prostorno funkcionalnih veza između komuna i regiona u SR Srbiji van pokrajina / Nadežda Obradović. – 163 str. 12) Tiraž 1000. 177. – 340 str. 24 cm. – (Biblioteka “Filozofske studije” . – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. tehnologija i nemačka sociologija / Lidija Topić. . Summary. . l. 1982 [i. 1982. Požar. A Contribution to the Criticism of Contemporary Ideologies/ translated by R. 175. – 205 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. OBRADOVIĆ. [2] nesav. Dimitrije Centralni izvršni organi u skupštinskom sistemu Švajcarske konfederacije i evropskih socijalističkih zemalja / Dimitrije Prodanović. – Beograd : Centar za pravna i politikološka istraživanja Instituta društvenih nauka. – Summary: Revolution and Culture. 154-163. [1] presav. kartom. – Bibliografija: str. sa tabelom : ilustr. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka. 174. l. – Beograd : Filozofsko društvo : Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta : Centar za filozofiju i društvenu teoriju Instituta društvenih nauka. 176. 1982 (Požarevac : Prosveta). 1982. . 20 cm Tiraž 300. TOPIĆ. Ivica Vidovi i posledice nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze / Ivica Jankovec. Lidija Kapitalizam. .. 1982 (Pančevo : “6 oktobar”). Centar za sociološka istraživanja. ŽIVOTIĆ.e. – Beograd : Institut društvenih nauka. PRODANOVIĆ. 42 . Centar za pravna i politikološka istraživanja. 317-340. sa geogr. 20 cm Tiraž 300. 173. Bibliografija: str. – 277 str. – 195 str.

. KOŠTUNICA. 182. Vladimir Struktura i pokret / Vladimir Arzenšek . . – Beograd : Univerzitet : Institut društvenih nauka. Mladen Ugovor o franšizingu / Mladen Draškić. Kosta Čavoški. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – 174 str. – (Filozofija i društvo .215-223. – Predgovor : str. Vojislav Stranački pluralizam ili monizam : društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji : 1944-1949 / Vojislav Koštunica. 145-149. .oktobar”). 4) Tiraž 1500. – Literatura: str. Vladimir Gledišta i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu / Vladimir Gligorov. 1983 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). GLIGOROV. 21 cm. 180. – 141 str. Tiraž 1000. knj. 5. – 223 str. 21 cm. KLAJN-Tatić. ARZENŠEK. Vesna Docnja prodavca sa predajom stvari / Vesna Klajn-Tatić. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – [1. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. DRAŠKIĆ. 1984. – Bibliografija: str. Centar za pravna i politikološka istraživanja. sa slovenačkog preveo Milan Đorđević. izd. – Beograd : Institut društvenih nauka. Literatura: str.Monografije 1983 178. 183185 1984 181. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 149 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 185 str. 1983. 24 cm. – (»Filozofija i društvo« . Summary. 43 . 179. . – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna i politikološka istraživanja. knj. . 20 cm. Centar za filozofiju i društvenu teoriju.]. 20 cm. 1984 (Beograd : “Filip Višnjić”). 3) Bibliografija: str.173-174. 1983 (Pančevo : “6.

– Beograd : Institut društvenih nauka. MIHAILOVIĆ. 20 cm. 21 cm Literatura: str.) 186. . Milosav Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije / Milosav Janićijević. 1984. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka : Marksistički centar organizacije SK u Beogradu (Beograd : GRO “Kultura). . JANIĆIJEVIĆ. 44 . Srećko Beograđani o sportu i olimpijadi. MIHAILOVIĆ. (Broš.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Centar za pravna i politikološka istraživanja. ANDRIJAŠEVIĆ. 184. 183. 1986 (Požarevac : Prosveta). Srećko Javne tribine u Beogradu : rezultati istraživanja / Srećko Mihailović. Centar za sociološka istraživanja. – 91 str. KRULJ. – 101 str. – Beograd : Institut društvenihh nauka. – 120 str. – 360 str. 1986. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – 293 str. 21 cm. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka Univerziteta. Jovan Ekonomija nauke i obrazovanja / Jovan Andrijašević. . – Beograd : Zavod za organizaciju poslovanja i obrazovanje kadrova : Institut društvenih nauka. 118-120. 24 cm Tiraž 1000 . – (Edicija Istraživanja) Tiraž 1000. 24 cm Autorova slika. . 1986 185. Centar za ekonomska istraživanja. . 187. Ljiljana Pravna zaštita “Know-How”-a / Ljiljana Krulj. 1986. 1984 (Beograd : “Prosveta”).

izd.: 45 . OKLOBDŽIJA. godina XXIX. br.4. – 296 str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Beograd : Institut društvenih nauka. knj. GOLUBOVIĆ. ISBN 86-7145-047-3 191. 21 cm . 1987 (Požarevac : Prosveta). – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna i politikološka istaživanja. – Summary. – Beograd : Institut društvenih nauka. 22 cm P Sociologija. 138-141.]. .Monografije 188. . – Beograd : Eksportpres [etc] : Institut društvenih nauka. Koriščena i navedena literatura: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 491-506 . 1987 190. Zagorka Mogućnost za reforme u socijalističkim državama / Zagorka Golubović. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 378-384. 1987. – [1. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 20 cm. – (Filozofija i društvo . DRAŠKIĆ. Mladen Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu / Mladen Draškić. – Bibliografija: str. 24 cm Tiraž 800. 189. GAMS. . 6) Tiraž 500. 1987. knj. izd. 1986. – Bibliografija: str. 1987. 20 cm. 1986 (Beograd : “Filip Višnjić”). – 445 str.o. – 141 str. – str. – (Filozofija i društvo . – 386 str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. . 287-296. .). – (1. RADIŠIĆ. Jakov Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika / Jakov Radišić. 7) 192. Mirjana Revolucija između slobode i diktature / Mirjana Oklobdžija. Andrija Svojina / Andrija Gams.

[106]. – 179 str. 1987. 1987.o. – Beograd : Institut društvenih nauka. 20 cm P Filozofija i društvo : zbornik radova / Centar za filozofiju i društvenu teoriju In. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije : Centar za politološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 197. – Registar.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.Pantić. . 1988. 45-67 .171179.o. Srećko Pregled najznačajnijih rezultata istraživanja o društveno-ekonomskom položaju. 24 cm 1988 196. – 71 str. 209-225 . . – Beograd : Istraživačkoizdavački centar SSO Srbije : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka.: stituta društvenih nauka. – str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragomir J. Zagorka Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti / Zagorka Golubović. ISBN 86-7093-036-6 46 .: 195. Bora Mladi i nezaposlenost : društvene posledice nezaposlenosti / Bora Kuzmanović. 20 cm Bibliografija: str. – str. 20 cm P Zbornik radova Filozofija i društvo . Klasična i svetovna religioznost : socijalno-psihološko istraživanje stanovništva beogradskog regiona / Dragomir J. KUZMANOVIĆ. GOLUBOVIĆ. – Summary. 193. – Bibliografija: str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. Classical and secular religiousity. 1987 194. Srećko Mihailović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 105 str. KOŠTUNICA. Vojislav Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam / Vojislav Koštunica. 1987. MIHAILOVIĆ. : tabele . svesti i aktivizmu omladine / Srećko Mihailović. PANTIĆ. 24 cm Tiraž 500. 1988 (Novi Sad : Talija). Gradimir Zajić.

Monografije

198.
STOJANOVIĆ, Svetozar Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem / Svetozar Stojanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1988. – 197 str. ; 20 cm

1989 199.
TANIĆ, Živan Beogradska predgrađa i prigradska naselja : sociološka studija / Živan Tanić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za sociološka istraživanja, 1989 (Beograd : Multiprint). – 237 str. ; 21 cm Tiraž 600. – Bibliografija: str. 235-236.

1990 200.
ARANĐELOVIĆ, Svetislav T. Ugovor o uskladištenju / Svetislav T. Aranđelović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politikološka istraživanja : Privredno pravni priručnik, 1990 (Beograd : Kosmos). – 92 str. ; 24 cm. Tiraž 3000. – Bibliografija: str. 91-92

201.
MAKSIMOVIĆ, Ivan Socijalizam između utopije i stvarnosti : (prilozi kritici i reformi društvene svojine) / Ivan Maksimović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1990 (Beograd : SZR S. Todorov). – 321 str.; 23 cm Tiraž 500. – Summary ISBN 86-7093-038-2

202.
PANTIĆ, Dragomir J. Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji / Dragomir J. Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, 1990 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). – 117 str. ; 21 cm Abouth the Author: str. [121]. – Bibliografija: str. 97-104. – [Summary] / translated by R. Požar. – Registar. ISBN 86-7093-038-2

47

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

203.
POPOV, Nebojša Sukobi : društveni sukobi - izazov sociologiji / Nebojša Popov. – [2.izd.]. – Beograd : [Centar za filozofiju i društvenu teoriju, Institut društvenih nauka, Univerzitet u Beogradu], 1990. – 272 str. ; 24 cm

1991 204.
IMŠIROVIĆ, Jelka Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma : prilog kritici socijalizma u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ - od V-XI kongresa / Jelka Imširović. – [1. izd.]. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1991 ([Beograd] : Štamparija Instituta društvenih nauka). – 256 str. ; 21 cm. – (Filozofija i društvo ; knj. 10) Tiraž 500. – Bibliografija na dnu svake strane

205.
KLAJN-Tatić, Vesna Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost / Vesna Klajn-Tatić. – Beograd : Univerzitet, Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politikološka istraživanja, 1991 (Beograd : Institut društvenih nauka). – VII, 320 str. ; 21 cm. Tiraž 300. – Bibliografija: str. 293-305. – Summary: The Guarantee of the Planner and of the Building Constructor for the Solidity of the Building and Their Civil Responsability ISBN 86-7093-043-9

206.
RADIŠIĆ, Jakov Predugovorna odgovornost = (Culpa in contrahendo) : uporedna pravna studija / Jakov Radišić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1991. – 159 str. ; 20 cm Bibliografija: str.150-159

1993 207.
GOATI, Vladimir Izborne borbe u Jugoslaviji : (1990-1992) / Vladimir Goati, Zoran Đ. Slavujević, Ognjen Pribićević. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka, 1993 (Beograd : Junior). – 194, [30] str. : graf. prikazi ; 21 cm. – (Biblioteka Povodi) Tiraž 500. – Bibliografija: str. 194. ISBN 86-83767-14-0 48

Monografije

208.
RAŠEVIĆ, Mirjana Ka razumevanju abortusa u Srbiji / Mirjana Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1993 (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 234 str. ; 24 cm Dokt. disert., Filoz. fak., Beograd, 1992. – Tiraž 200. – Beleške uz tekst. – Summary: Towards an Understanding of the Abortion in Serbia. – Bibliografija: str. 211234. – Summary. ISBN 86-7093-048-X

209.
SLAVUJEVIĆ, Zoran Đ. Biblijska koncepcija propagande / Zoran Đ. Slavujević. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka, 1993 (Beograd : Junior). – 114 str. ; 24 cm Tiraž 500. – Napomene: str. 101-114. – Summary. ISBN 86-7093-047-1

210.
VUKOTIĆ, Veselin Privatizacija i razvoj tržišne privrede / Veselin Vukotić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1993. – 175 str. ; 24 cm Summary. – Bibliografija: str. 169-175 ISBN 86-7093-049-8

1994 211.
DŽUVEROVIĆ, Borisav Izborna upotreba medija : analiza televizijskih dnevnika Radio-televizije Srbije, Televizije Crne Gore i NTV Studija B u izbornom periodu novembar 1992. januar 1993 / Borisav Džuverović, Srećko Mihailović, Slobodan Vuković. – Beograd : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1994 (Beograd : IDN). – 105 str. : tabele ; 21 cm Tiraž 300. – Summary: Political Use of Media.

212.
PETROVIĆ, Mina Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo / Mina Petrović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka : Društvo demografa Jugoslavije, 1994 (Beograd : Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka). – 251, 16 str. ; 24 cm. Tiraž 100. – Bibliografija: str. 240-251. – Summary. ISBN 86-7093-053-6 49

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

213.
RAŠEVIĆ, Mirjana Fertilitet stanovništva SR Jugoslavije / Mirjana Rašević, Mina Petrović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1994. – 67 str. : graf. prikazi ; 29 cm. – (Demografske sveske ; 23) Bibliografija: str. 51-52. – Summary

1995 214.
DŽINIĆ, Firdus Etika / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka Univerziteta : Veterinarski fakultet Univerziteta, 1995 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). – 235 str. ; 21 cm Tiraž 300. ISBN 86-7093-058-7

215.
LUTOVAC, Zoran M. Manjine, KEBS i jugoslovenska kriza / Zoran M. Lutovac. – Beograd : Institut društvenih nauka : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1995 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 215 str. ; 21 cm Tiraž 200. – Bibliografija: str. 199-211. ISBN 86-7093-065-X

216.
PETROVIĆ, Mina Tri pitanja populacione politike / Mina Petrović, Mirjana Rašević, Goran Penev. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta, 1995 (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 41 str. ; 26 cm. – (Demografske sveske ; br. 24) Tiraž 100. – Bibliografija uz svaki rad. – Summary.

217.
RADUŠKI, Nada Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Stanovništvo” : (1963-1993) / Nada Raduški. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1995 ([s. l. : s. n.]). – 61 str. ; 25 cm Tiraž 1000. – Registar. ISBN 86-7093-057-9 50

Monografije

1996 218.
PENEV, Goran Projekcije stanovništva Savezne Republike Jugoslavije : 1991-2021 / Goran Penev, Ljiljana Sekulić, Dragoljupka Cicović = Population projections of the Federal Republic of Yugoslavia : 1991-2021 / Goran Penev, Ljiljana Sekulić, Dragoljupka Cicović ; [prevod Vesna Mihailović ; grafički prikazi Ljiljana Stanojević i Milan Šormaz]. – Beograd = Belgrade : Savezni zavod za statistiku : Univerzitet : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1996 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). – 311 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm. Upor. na srp. i engl. jeziku. – Tiraž 600. – Predgovor ; Preface / Milovan Živković: str. 3-4. – Bibliografija: str. 311. ISBN 86-7479-030-5

219.
RAŠEVIĆ, Mirjana Iskustva populacione politike u svetu / Mirjana Rašević, Mina Petrović. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, [1996] (Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja). – 170 str. ; 23 cm. Tiraž 500. – Bibliografija uz većinu poglavlja. – Case studies in population policy / translated by Gordana Đurđević. ISBN 86-7093-073-0

1997 220.
DŽINIĆ, Firdus Jedan nacrt unutrašnjeg uređenja jugoslovenskog društva / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1997 (Beograd : Institut za društvene nauke). 52 str. ; 18 cm. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) “Ovaj rad je nastao u okviru realizacije projekta “Sociološka i politikološka osnova tranzicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi” —> poleđina nasl. lista. – Tiraž 100.

221.
DŽINIĆ, Firdus Pravila demokratske procedure / priredio Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 55 str. ; 18 cm. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) Tiraž 300. 51

restauracija i neototalitarizam / Zoran Vidojević. : tabele . 1997 (Beograd : Barex). 169-174. Centar za sociološka istraživanja. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). – 182 str. odbranjen na Fil. ISBN 86-7093-088-9 1999 225. – Beograd : Institut društvenih nauka. AVRAMOVIĆ. 24 cm Tiraž 1000. – 375 str. Zoran Đ. Centar za ekonomska istraživanja. 21 cm Tiraž 300. Starovekovna propaganda : od Vavilonske kule do “Panem et circences!” / Zoran Đ. u Beogradu. – Beograd : Radnička štampa : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. – Tiraž 300. 21 cm Prema predgovoru ova knjiga je rukopis dokt. – 153 str. . 207209. ISBN 86-7093-063-3 223. Milena Deca stranih radnika : druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope : sociološka analiza / Milena Davidović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summary: The Ancient Times Propaganda.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. fak. – Summary : Foreign workers’ children. . Zoran Tranzicija. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. / Dragoslav Avramović. SLAVUJEVIĆ. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). DAVIDOVIĆ. 222. 361-372 1998 224. ISBN 86-7093-087-0 52 . – 226 str. Slavujević. – Registar. – Bibliografija: str. Institut društvenih nauka). Dragoslav Pobeda nad inflacijom 1994. 23 cm Tiraž 500. . – Registri. – Summary. VIDOJEVIĆ. Centar za sociološka istraživanja. disert. 1997 (Beograd.

– Bibliografija uz svako poglavlje. Zoran Spokoj i otpor : ogledi / Zoran Vidojević. – Napomene uz tekst. 1999 (Beograd : Srboštampa). – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Nova . Tiraž 300. – Summary: Family planning as a life style. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka. 18 cm. – Beograd : Centar za civilno-vojne odnose : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 2000 229. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. Mašić : Institut društvenih nauka. – Bibliografija: str. Srećko Mihailović. . ISBN 86-7093-090-0 228. – Bibliografija: str. – 211 str. ISBN 86-7093-085-4 2001 230. – 268 str. 157) Slika autora. – 168 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Summary. Zoran Đ. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje : Friedrich Ebert Stiftung. – Tiraž 500. – 187 str. 2001 (Beograd : Institut društvenih nauka). HADŽIĆ. 24 cm Tiraž 800. Centar za demografska istraživanja. Jovan Teorije o političkim sistemima : demokratija i autoritarizam / Jovan Komšić. – Summary. Centar za demografska istraživanja). Miroslav Hroničan manjak bezbednosti : slučaj Jugoslavije / Miroslav Hadžić. 649-658. Slavujević. . 2000 (Ruma : Proleter). ISBN 86-83543-02-1 53 . Mirjana Planiranje porodice kao stil života / Mirjana Rašević. Dva ogleda o legitimitetu : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije / Zoran Đ. tabele . 254-260. . 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). 21 cm Tiraž 300. SLAVUJEVIĆ. RAŠEVIĆ. KOMŠIĆ. VIDOJEVIĆ. 24 cm. – 672 str. . .Monografije 226. – Beograd : S. ISBN 86-7093-094-3 227. 21 cm Tiraž 300.

– Beograd : S. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. . 2002 (Beograd : AB Taš). – Beograd : Institut društvenih nauka.Ethical and Legal Problems. MRŠEVIĆ. – Bibliografija: str. Mašić : Institut društvenih nauka : Viša škola za obrazovanje vaspitača.etički i pravni problemi / Vesna Klajn-Tatić. VIDOJEVIĆ. ISBN 86-7093-104-4 (Broš. – Summary: Physician’s Assistance to a Incurably Ill Patient . Centar za pravna istaživanja. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. . zvezde : ogledi / Zoran Vidojević.) 232. 2002 231. 23 cm Tiraž. 2003 (Beograd : Libra). Dragomir Pantić. – 200 str. ISBN 86-7093-102-8 (broš. Zoran Đ. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 2003. – XI. : tabele . – 189 str. 179189. .) 234. – Belgrade : Institute of Social Sciences. 161-163 ISBN 86-7093-101-X 54 . 18 cm. Slavujević. ISBN 86-7598-014-0 2003 233. 2002 (Beograd : Teos). KLAJN-Tatić. – Beograd : Institut društvenih nauka : Friedrich Ebert Stiftung. Vesna Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu . 265 str. – 163 str. – Bibliografija: str. KOMŠIĆ. 24 cm Tiraž 500. – (Nova . 21 cm Tiraž 300. Zorica Standards and Mechanisms for gender equality in democratic countries / Zorica Mršević. Jovan Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji / Jovan Komšić. 191) Tiraž 500.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 247255. – Bibliografija: str. Zoran Biće. smisao.

2004 (Beograd : Goragraf). 2003 (Beograd : Goragraf). Slobodan Korupcija i vladavina prava / Slobodan Vuković.) 55 . – Bibliografija: str. VIDOJEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljiljana J. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.Monografije 235. 175-193. 23 cm Tiraž 500. 153158 ISBN 86-7363-441-5 (Broš. – 417 str. 24 cm. : tabele . – Summary: Coruption and Rule of Law. Zoran Kuda vodi globalizacija / Zoran Vidojević. In media res : efekti medija / Ljiljana J. – Beograd : “Filip Višnjić” : Institut društvenih nauka. ISBN 86-7363-431-8 238. prikazi . VUKOVIĆ. – Napomene: str. – Summary. 21 cm. 197-213. : graf. . moral i korupcija / Slobodan Vuković. 197202. 21 cm Tiraž 300. – Bibliografija: str. 2005 (Beograd : “Filip Višnjić”).. 2005 (Beograd : “Filip Višnjić”). Slobodan Pravo. – (Biblioteka Posebna izdanja / [“Filip Višnjić”. ISBN 86-7093-107-9 (Broš. Beograd]) Tiraž 500. – (Biblioteka Posebna izdanja / “Filip Višnjić”) Tiraž 500. ISBN 86-441-0516-7 2004 236.) 2005 237. – Bibliografija: str. BAĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka : “Draganić”. – 218 str. – 205 str. – Beograd : “Filip Višnjić”: Institut društvenih nauka. – 158 str. Baćević. tabele . VUKOVIĆ. – Bibliografija: str. 401[418]. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Napomene i bibliografske reference uz tekst .

: ilustr. – 275 str. Danilo Tržište rada i ekonomske nejednakosti / Danilo Šuković. Lilijana Društvene promene i generacijska politika / Lilijana Čičkarić. 24 cm Tiraž 300. ŠUKOVIĆ. politika. 2006 (Beograd : Grid Studio). . Beograd)] Tiraž 500. – Beograd : Institut društvenih nauka : Rad. Politics. – Bibliografija: str. : graf. – (Biblioteka Posebna izdanja / [Institut društvenih nauka.) 242. Aleksandar Mit. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. graf. ISBN 86-7093-111-7 240. 2006 (Beograd : Gorograf). . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Registri. – 207 str. 2006 239. 24 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. ISBN 86-83767-14-0 (Broš. ISBN 86-7093-112-5 56 . – Bibliografija: str. . 24 cm. – Bibliografija: str.195-207 ISBN 86-09-02946-8 (Rad) 241. 265-275. – Summary : Myth. ČIČKARIĆ. 21 cm Tiraž 500. Tiraž 1. – 183 str. – Bibliografija: 237-240. – Beograd : Institut društvenih nauka. 2006 (Beograd : Publikum). 2006 (Zemun : Kuća štampe). GOATI. – 244 str. 156179.000. – Summary. – Summary. tabele . prikazi . prikazi. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. Ideology : essays in comparative anthropology. BOŠKOVIĆ. ideologija : ogledi iz komparativne antropologije / Aleksandar Bošković. Vladimir Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju / Vladimir Goati.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

– 384 str. ISBN 978-86-09-00947-1 (Rad) 245. [et al. : tabele . – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 2007 (Beograd : Alfa tim print).) 244. Novaković. – 180 str.]. 24 cm Tiraž 300. – Summaries. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 24 cm Tiraž 300. : tabele . Zorica Ka demokratskom društvu . 2007 (Beograd : Goragraf). 2007 (Beograd : Čigoja štampa). – 245 str. [prevodi Marija Krsmanović . 173179. MRŠEVIĆ. prikazi . 237244 ISBN 978-86-7093-118-3 (IDN) 243. – Beograd : Institut društvenih nauka : Čigoja štampa. ISBN 978-86-7093-114-5 57 . 24 cm Tiraž 300. RADOVANOVIĆ. – Beograd : Rad : Institut društvenih nauka. 367379. – Bibliografija: str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.. : graf.[i] Institut društvenih nauka. Veljko Politika i metodi regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Summary: The Policy and Methods of Regional Development.. Propadanje radničke klase : materijalni i društveni položaj radničke klase Jugoslavije od 1960. NOVAKOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Biblioteka Posebna izdanja / [Rad. 2007 (Beograd : Čigoja štampa). 24 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. ISBN 978-86-7093-115-2 (Broš.do 1990. Snežana Srbija na putu prema Evropskoj uniji / Snežana Grk. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. Marijana Vidas-Bubanja. – 285 str. Nada G.Monografije 2007 242a GRK. – Bibliografija uz svako poglavlje.izborni sistem kvota / Zorica Mršević . – Bibliografija: str. – Bibliografija: str. godine / Nada G. : tabele . Beograd]) Tiraž 400.

181. 2007 (Beograd : Goragraf). 24 cm Deo teksta uporedo na srp. – Tiraž 300. i engl. Beograd : Institut društvenih nauka. – 181 str. Centar za demografska istraživanja. 2007 (Beograd : Čigoja štampa). prikazi. jeziku. – 232 str. : ilustr . – Beleška o autoru: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Edicija Pansofija / [Stylos. 167-174. Slobodan Kako su nas voleli : antisrpska propaganda i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. 21 cm. : graf. – Novi Sad : Stylos . tabele . 246.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. VUKOVIĆ. – Bibliografija: str. Nada Nacionalne manjine u centralnoj Srbiji : etničke promene i demografski razvoj / Nada Raduški. Novi Sad]) Tiraž 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 978-86-7093-116-9 246a. 187-195. – Registar ISBN 978-86-7473-362-2 58 . – Bibliografija: str. RADUŠKI.

– Beograd : [s. – Beograd : Institut društvenih nauka. STUDIJE Bez godine 247. 251. [s. INSTITUT društvenih nauka . – 20 str. ... a] (Beograd : Service of the Federation of the Jurists’ Association of Yugoslavia).].n. 21 cm. INSTITUT društvenih nauka = Institute of social sciences = Institut obšćestvenn’ih nauk = Institut des sciences sociales. ZBORNICI.. nasl. – Tekst uporedo na srp. Kor. – Beograd : [s. 59 . . s.. a] (Belgrad : Servis Sojuza ob’edinenij juristov Jugoslavii). n. 21 cm. [VIII] str. INSTITUT obščestvennyh nauk. 21 cm. a] (Beograd : “Radiša Timotić”). – 20 str.a] (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). 21 cm. – 20 str. jeziku. INSTITUTE des Sciences Sociales. [s.PUBLIKACIJE SA VIŠESTRUKIM AUTORSTVOM. INSTITUTE of Social Sciences. rus. n. i fran. – 53. . 249. – Beograd : [s. – Beograd : [s. a] (Beograd : Service de l’Union des Associations de Juristes de Yugoslavie). n. 250. .. s. s. – 20 str. . 248. 21 cm. engl.

60 . Od 1983.. U ovoj bibliografiji obrađeno je devet brojeva zbornika čiji je izdavač Institut društvenih nauka. Knj I : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 235-284: Rad i zaključci Prve. Osnivač i prvi odgovorni urednik Zbornika bio je upravnik Odeljenja profesor dr Dragoslav Janković. 7-152: Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba. 1960 ([s. Građa / priredili Bogdan Krizman. Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka integrisalo se početkom 1969. godine / Jovan Marjanović. 360 Summary . 153-233: Prilozi istoriji sukoba narodnooslobodilačkog pokreta i četnika Draže Mihailovića u Srbiji 1941. izdavač Institut za savremenu istoriju. Druge i Treće konferencije KPJ : prema zapisnicima.]).IV 1919. – Str. – Str. l. ZAPISNICI sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919-1920. – Str. * Odeljenje za istorijske nauke Instituta društvenih nauka u Beogradu pokrenulo je 1959. – 427 str. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija / Julijana Vrčinac. 327-357: O srpsko-crnogorskim pregovorima o savezu 1904-1905. U naredne dvadeset tri godine izašlo je petnaest brojeva zbornika. 1959 ISTORIJA XX veka*. – Beograd : Institut društvenih nauka. [Sadržaj]: Str. Serija 3. – Str. god. 285-326: Jugoslovenska ideja in slovensko narodno vprašanje v slovenski publicistiki med slovenskimi vojnami v letih 1912-1913 / Dušan Biber. s tim što su organizacione promene u Institutu društvenih nauka dovele do promene naziva izdavača. n. Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1. Odeljenje za istorijske nauke. : s. 28 cm. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.20. godine izdavanje zbornika radova pod nazivom “Istorija XX veka”. godine ovaj zbornik izlazi polugodišnje kao časopis (ISSN 0352-3160). Bogumil Hrabak. godine sa Prvim naučnim područjem Instituta za izučavanje radničkog pokreta u Beogradu te je tako od desetog broja ili od 1969. 1960 253. Rezjume. / Dragoslav Janković. [2] presavijena lista . XII 1918 . godine / Ljiljana Aleksić 252. 1959.

ISTORIJA XX veka. 384 [Sadržaj]: Str. 277-343: Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917. – Str. 366 [Sadržaj]: Str. UREĐENJE odnosa u preduzeću samoupravnim normama : ispitivanje stavova rukovodilaca / sredio Zoran Vidaković. novembra 1931. 1962 256. – Str. [52] presavijena lista . 141-249: Rad srpske vlade na zajmu 19041906. – Str. – Str. 251-307: Građanska opozicija i skupštinski izbori od 8. 153-275: Hrvati uoči aneksije Bosne i Hercegovine / Mirjana Gross. godine / Todor Stojkov. 386 Summary. – Str. 309-366: Zagrebačke punktacije / Ljubo Boban 61 . 1962. 24 cm. – Str. godine / Đuro Stanisavljević. Knj II : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. Knj IV : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Knj III : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. [Sadržaj]: Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1961 254. 1962. 1961 (Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu). – Str. 5-151: Prilog izučavanju političkih borbi u Crnoj Gori 1929-1937 / Tomica Nikčević. 163-224: Pomoć UNRE Jugoslaviji / Branko Petranović. – Str. Odeljenje za istorijske nauke. – Str. 1961. godine / Bogumil Hrabak. Odeljenje za političke i pravne nauke. 267-309: Bilećki koncentracioni logor / Slavoljub Cvetković. Odeljenje za istorijske nauke. ISTORIJA XX veka. godine / Ljiljana Aleksić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 345-386: Pitanje međunarodnog priznanja jugoslovenske države / Bogdan Krizman 257. 5-140: Pojava i razvitak četničkog pokreta u Hrvatskoj 1941-1942. – Str. – Str. Odeljenje za istorijske nauke. 3-161: Sukob interesa Velike Britanije i Nemačke na Balkanu uoči drugog svetskog rata / Živko Avramovski. – Str. 225-266: O političkim previranjima na selu u Banovini Hrvatskoj / Ljubo Boban. – Str. 311-351: Radnički pokret u Kruševcu 1903-1914 / Todor Stojkov. 353-384: Pokušaj srpsko-ugarske saradnje i zajedničke akcije 1906. ISTORIJA XX veka. godine / Dimitrije Đorđević 255. – Beograd : Institut društvenih nauka. 160.

439-504: Kvalifikaciona struktura kao faktor integracije radničke klase Jugoslavije / Dragomir Drašković 62 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. : graf. Résumé. [Sadržaj]: Str. Rezjume .n. 133-244: Teorija verovatnoće i indukcije Dž. – 313 str. 277-317: Sporovi oko darvinizma u Sovjetskom Savezu / Bratislav Petrović 260. SOCIJALNA struktura i pokretljivost radničke klase Jugoslavije. Knj V : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. – Beograd : Institut društvenih nauka.l. 23-112: Radnička klasa Jugoslavije i globalno jugoslovensko društvo / Miloš Ilić. 137-224: Italijanska ekonomska penetracija u Albaniji 1925. / [redakcija Andrija Krešić. – Str. 11-132: Problemi indukcije u klasnoj logici / Jovan Aranđelović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1963 (Beograd : Kultura). 225-262: Ženevska konferencija o stvaranju jugoslovenske zajednice 1918. 245-276: Poperov pokušaj razgraničenja nauke i metafizike / Staniša Novaković. do 1939. – Str. – Str. 1963. 25 cm Bibliografija uz svako poglavlje. al. – 542 str. [et. 396 Summary . Keinza / Aleksandar Kron. . M. – Str. 24 cm Rezjume. – Str. – Str. godine / Živko Avramovski. godine / Dragoslav Janković. – Str. 5-136: Hrvatska zajednica : prilog proučavanju političkih stranaka u staroj Jugoslaviji / Hrvoje Matković. Tom 1 / [urednik Miloš Ilić]. [Sadržaj]: Str. NAUKA i filozofija. RADNIČKO samoupravljanje : razvoj i problemi 1950-1960 : rezultati analize dokumenata / [radove za štampu redigovao i pripremio Živan Tanić]. – 267 str. 263-313: Aktivnosti rimokatoličkog klera protiv sređivanja prilika u Jugoslaviji (mart 1945-septembar 1946) / Branko Petranović. prikazi .115-434: Profesionalna struktura i profesionalna pokretljivost / Slobodan Bosnić. – Beograd : Institut društvenih nauka.. 24 cm 261. : s. 1963 [s. 1.]. Odeljenje za istorijske nauke. 315-396: Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) : prilog proučavanju nacionalističkih i terorističkih organizacija u staroj Jugoslaviji / Branislav Gligorijević 259. – Str. 1963 (Beograd : “Kultura”).. [Sadržaj]: Str. – Str.]. . ISTORIJA XX veka. 1963 258. – Str. Odeljenje za filozofiju.

Odeljenje za istorijske nauke. l. – Beograd : Institut društvenih nauka.]). : graf. I . 357 [Sadržaj]: Str. 1964 ([s. 264. Građa / priredili Dragoslav Janković. 245-301: O stvaranju Bloka narodnog sporazuma : prilog izučavanju odnosa između građanskih opozicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937. Građa / priredili Dragoslav Janković. Serija 3. XII 1918). [Tom 1]. Bogdan Krizman. 7-12. 213-244: Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije / Slavoljub Cvetković. Serija 3. [Tom 2]. 28 cm. Bogdan Krizman.n. – XL. 1963 (Beograd :Vojno štamparsko preduzeće). Tom 1 obuhvata dokumente u periodu 1.Publikacije sa višestrukim autorstvom 262. godine / Todor Stojkov. [Sadržaj]: Str.20. I . 7-31: Šema stalnih rejona za demografska istraživanja. – Str. 28 cm. 3234: Opis i osnovne karakteristike šeme / Miroljub Rančić. ISTORIJA XX veka. . 368 str. – Registri. Kriteriji za izradu šeme stalnih rejona / Miloš Macura. : s. X 1918. – Str. 265. Odeljenje za istorijske nauke. – Beograd : Institut društvenih nauka. XII 1918). – Str. – Str. 44-67: Testiranje šeme stalnih rejona / Milica Sentić. godine / Slavoljub Cvetković. X . GRAĐA o stvaranju jugoslovenske države : (1. 303-357: Oko Mačekovih pregovora s grofom Ćanom / Ljubo Boban 63 . 1964 ([s. – Str. 5-68: Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (1903-1910) / Vuk Vinaver. 69-212: Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918.20. – Résumé. – 131 str.20. – Str. Knj VI : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. 1964. – Str. Tom 2 obuhvata dokumente u periodu 18. Potrebe za stalnim rejonima. – Str. – Str. : s. ŠEMA stalnih rejona za demografska istraživanja. 68-90: Stalni rejon u odnosu na socijalne demografske rejone / Dušan Breznik 1964 263. Predgovor / Miloš Macura: str. I . GRAĐA o stvaranju jugoslovenske države : (1. l. Odeljenje za istorijske nauke. – Beograd : Institut društvenih nauka. 369817 . – Beograd : Institut društvenih nauka.18.]). XII 1918. n. prikazi . 24 cm.

. – Str. 63-82: Šta se građanima najviše sviđa u jugoslovenskom društvu / Gordana 64 . 11-43: Javno mnenje o ostvarivanju Ustava SFRJ / Firdus Džinić. Sergije Pegan. A. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o Savezu komunista i prestojećem kongresu / Ljiljana Baćević. 225-253: Korisnost vremenskog ograničavanja vršenja javnih funkcija / Dimitrije Prodanović. 239. [Sadržaj]: Str. Milan Matić. 255-309: O pravu svojine na zemlju. 141-165: O društvenoj odgovornosti pojedinaca i kolektivnih tela / Firdus Džinić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 44-62: Spremnost za angažovanje u organima samoupravljanja i mišljenja o glavnim smetnjama potpunijem ostvarivanju samoupravljanja / Sergije Pegan. : tabele . : graf. 1964 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. 111-140: Shvatanje o pravu na rad u uslovima socijalističke demokratije / Radivoje Marinković. 311-350: Stavovi o opštim načelima društvene raspodele / Milivoje Trklja. – Str. Ser. Ser. 1964 (Novi Sad : Budućnost).. – 542 str. tabele . sv. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. 67-83: Opšta obaveštenost građana o Prednacrtu ustava / S. prikazi. sv. 417-459: Vidovi depolitizacije izvesnog broja građana i verifikacija opšte radne hipoteze / Darinka Kostić. Zoran Pandurović. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima / Ljiljana Baćević. 266. – 239 str. – Str.. Petar Gledić. – Str. 167-191: Mišljenja građana o novom načinu izbora narodnih predstavnika / Dimitruje Prodanović. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.]. – Str. 25 cm Summary . Rezjume . 25 cm. prikazi . [et al.. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . 461-487: Metodi prikupljanja statističkih informacija o javnom mnenju / Dušan Breznik 267. – Str. 25 cm. – 89 str. A. 7-33: Javno mnenje u savremenom društvu / Ljubomir Tadić. sredstvima rada i stanovima / Milan Matić. – Str. 375-416: Zašto novi Ustav / Dragomir Drašković. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. – Str. 1) Ostali autori: Firdus Džinić. – Str. – Str. 35-66: Metodološki pristup ispitivanju javnog mnenja građana o Prednacrtu novog ustava / Darinka Kostić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 3) Bibliografija: str. – Str. – Str. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . – Str. [et al. – Beograd : Institut društvenih nauka. 193-223: Principi opredeljivanja izabranih predstavnika u skupštinskim telima / Radivoje Marinković. 1964 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka).[Stane] Stanič. – Str. Nađ Olga. 268. 85-108: Društvena angažovanost građana u rešavanju javnih poslova / Dragomir Drašković. Slavka Todorović. JAVNO mnenje o Prednacrtu novog ustava. : graf. Résumé [Sadržaj]: Str.]. 353-374: O ulozi i odgovornosti društvenopolitičkih organizacija u Prednacrtu ustava / Sergije Pegan. Gordana Kaćanski.

/ Miroslav Bratina 269. 224-239: Model izbora uzorka za ispitivanje jugoslovenskog javnog mnenja 1964. – Str. 121-131: Marks i savremena aksiologija / Arif Tanović. 437-439. 231-239: Marksov prilog nauci o stanovništvu / Miloš Macura. 17-21. 102-107: Marksisitička koncepcija slobode / Svetozar Stojanović. utvare i današnji preobražaj našeg društva. Aranđelovac) Prvi naučni skup Marks i savremenost : povodom 145-godišnjice rođenja i 80-godišnjice smrti Karla Marksa. 16-18: Predlog za održavanje naučnog skupa marksizam i marksologija / Ljubomir Tadić. – Str. – Str. – Str. – Str. 439 str. – Str. – Str.) [Sadržaj]: Str. – Str. 11-13: Predlog za održavanje naučnog skupa o dijalektici prirode / Mihailo Marković. Marksa / Zoran Pjanić. 1964 (Beograd : Kultura). NAUČNI skup Marks i savremenost (1 . 44-51: Marksova dijalektika i humanizam danas / Mihailo Marković. – Str. 200-207: Jugoslovenski studenti o marksizmu / Miroslav Janićijević. 109-145: Neki aspekti aktuelnog stanja religijskog fenomena u našem društvu / Ljiljana Baćević. 1. – Str. 193-198: Marks i savremena kriminologija / Besim Ibrahimović. – Str. 74-79: Marks kao filozof / Gajo Petrović. čoveka i sveta / Dušan Nedeljković. – Str. 241-250: Marksovo shvatanje društvenih klasa / Miroslav Pe65 .Aranđelovac. – Str. decembra 1963. – Str. 174-178: Marksov Kapital i neki filozofsko-metodološki problemi / Gligorije Zaječaranović. (Broš. 24 cm Registar autora saopštenja i učesnika u diskusiji: str. – Str. 5-8: O značaju naučnih skupova povodom Marksovih godišnjica / Najdan Pašić. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Kaćanski . 203-223: Stepen obaveštenosti građana o nekim aktuelnim problemima našeg društvenog života / Sergije Pegan. – XVIII. – Str. 1963 . – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. Beograd . god. – Str. Milica Sentić. – Str. 18-20: Predlog o organizaciji i radu naučnih skupova Marks i savremenost / Pero Damjanović. – Str. 64-73: Marksova dijalektička nauka. 178-182: Masleša u borbi za čistotu filozofije marksizma / Svetozar Ćulibrk. Matić. 90-93: Naučne osnove Marksove etike i njihov značaj danas / Jakim Sinadinovski. 167-191: Javno mnenje i kažnjavanje za krivična dela / Milan A. 92-202: Uticaj pojedinih kanala informisanja na obaveštavanje građana o događajima u zemlji i inostranstvu / Firdus Džinić. . – Str. Beograd. – Str. 14-15: Predlog za održavanje naučnog skupa povodom stogodišnjice objavljivanja I toma Kapitala K. 216-221: Marksovo shvatanje društva kao društvene zajednice / Radomir Lukić. – Str. – Str. 146-166: Projekcije o društvenom položaju pojedinih kategorija stanovništva i njihovim očekivanjima za budućnost / Ljiljana Baćević. 83-108: Mišljenja o odnosima između nacija u našoj zemlji / Sergije Pegan. – Str. deo / naučni skup Marks i savremenost. – Str. 154-160: Humanistička problematika u marksizmu i savremenoj zapadnoevropskoj filozofiji / Miladin Životić. 9-11: Predlog za održavanje drugog dela Prvog naučnog skupa Marks i savremenost / Radoslav Ratković.114-120: Dva modela dijalektičkog mišljenja u Kapitalu Karla Marksa / Bogdan Šešić. 27-35: Dijalektička teorija slobode i savremeno oslobađanje čoveka / Dragutin Leković. – Str. – Str.

295-301: Istorijsko istraživanje savremenog jugoslovenskog društva / Branko Petranović. – Str. 91-102: Prilog problematici teorije partije / Besim Ibrahimović. – Str. Novi Sad. 24 cm (Broš. 16-25: Aktuelni problemi teorije komunističke partije / Ljubomir Tadić. juna 1964. – Str. 68-79: Humanistička funkcija političke nauke / Adolf Bibič. – Str. 322-331: Uticaj komune na proces integracije u privredi / Radivoje Marinković. centralizam i planiranje / Branko Horvat. 80-87: Društveni osnovi stranačkih sistema / Radomir Lukić. 381-385: Savremenost Marksovog shvatanja komunizma / Jovan Đorđević. 647 str. – Str. 341-347: Marksova koncepcija taktike permanentne revolucije / Marjan Britovšek. – Str. 283-294: Nauka i ideologija / Ivan Maksimović. 351-359: Italijanski marksisti o “italijanskom putu u socijalizam” / Anton Žun. 107-116: Jedinstvo stavova i borba mišljenja u okviru jednog revolucionarnog pokreta / Slavko Miloslavlevski. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 252-263: O osnovnim vidovima dijalektike konstituisanja besklasnog komunističkog društva / Dragutin Leković. 390-397: Odnos filozofije i politike kod Marksa / Ljubomir Tadić 270. – Str. NAUČNI skup Marks i savremenost (1 . – Str. 258-264: Karl Marks i neki problemi kapitalizma XX vijeka / Rudi Supek. deo / Naučni skup Marks i savremenost. – Str. – Str. 302-311: Društveno samoupravljanje i planiranje / Jakov Sirotković. – Str. 276-282: Ekonomska uslovljenost slobode i nužnosti u socijalizmu / Radivoj Davidović. 1-5. Novi Sad) Prvi naučni skup Marks i savremenost : povodom 145-godišnjice rođenja i 80-godišnjice smrti Karla Marksa. 56-67: Politika i društvene nauke / Radoslav Ratković. 293-303: Marksov uticaj na savremenu ekonomsku nauku / Ivan Maksimović. – Str. – Str. 7-15: Problemi avangarde u savremenom razvoju socijalizma / Vojan Rus. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvenih nauka. 307-311: Uticaj i kritika Marksovog učenja u posleratnoj anglosaksonskoj ekonomskoj literaturi / Zoran Pjanić. – Str.) [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. – Str. 335-340: Marksovo shvatanje komunizma i savremena društvena praksa / Mirko Perović. 264-275: Neke protivrječnosti našeg razvitka i problematika njihovog rješavanja / Oleg Mandić. 103-106: Prilog diskusiji o demokratskom centralizmu / Mirjana Janković. – Str. – XVII. 370-377: Problem jedinstva međunarodnog komunističkog pokreta i sovjetsko-kineski spor / Sonja Oreščanin. 341-350: Samoupravljanje i prerastanje društvenih protivrečnosti / Tine Hribar. – Str. 359-369: Marks o društvenom samoupravljanju / Pero Damnjanović. 241-251: Društveno usmeravanje i samoupravljanje / Mihailo Marković. . 47166 . – Str. – Str. 26-37: Socijalistička demokratija i SKJ / Svetozar Stojanović. 312-321: Samoupravljanje. – Str. – Str. 360-369: Lenjinsko shvatanje miroljubive koegzistencije / Milan Bulajić. 328-334: Marksova teorija reprodukcije i društveno planiranje / Jakov Sirotković. – Str. 1964 . – Str. 3848: Društveno-političke pretpostavke ustavnosti i zakonitosti / Najdan Pašić. 2. 1964 (Beograd : Kultura). – Str. čujlić. 49-55: Socijalistička demokratija i savremena politička nauka / Stevan Gaber.

24 cm Bibliografija: str. / [redakcija Andrija Krešić. – Str: 501-510: Etika i politika / Miladin Životić. 163-208: Persova koncepcija značenja “Intelektualnih pojmova” / Radoslav Konstantinović. – Str. 491 [Sadržaj]: Str. 1964. – Str. 9-130: Nastanak klasične teorije verovatnoće / Branko Pavlović. 407-451: Socijalšovinistička grupacija u Bosni i Hercegovini : Zvonaši (1919-1921) / Toma Milenković.. – Str. – Str. 535-546: O interpolaciji osnovnih socioloških kategorija od strane klasika marksizma i naše današnje opšte sociologije / Slavko Podmenik. – Str. – Str. – Str. 131-161: Logički problem indukcije u delu Žaka Nikoa / Dragoljub Mićunović. – Beograd : Institut društvenih nauka.. Odeljenje za istorijske nauke.Publikacije sa višestrukim autorstvom 479: Neka zapažanja u tretiranju teorije otuđenja / Veljko Vlahović. godine / Slavoljub Cvetković 67 . 257-343: Jadransko pitanje na pariškoj mirovnoj konferenciji (od 28. – Str. NAUKA i filozofija.]. ISTORIJA XX veka. – Str. – Str. 187-256: Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1919. 209-265: Problem umetničkog simbolizma u delu Suzane K. – Str. – Str. 526-534: “Pretpovijest” i povijest čovječanstva / Ante Pažanin. 93-186: Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1919-1929 : pitanje priznanja SSSR i uspostavljanja jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa / Vuk Vinaver. Knj VII : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. Langer / Milan Damnjanović 1965 272. juna 1919 – 9. 453-492: Pojava individualnog terora kod mladih jugoslovenskih komunista 1921. – Str. – Str. 5-92: Pitanje sovjetsko-rumunskog pakta. i o krizi i padu te vlade / Branislav Gligorijević. [Sadržaj]: Str. 345-406: O pitanju ulaska predstavnika HRSS u Davidovićevu vladu 1924. – Str. al. 511-516: Ciljevi i sredstva / Arif Tanović. godine / Bogumil Hrabak. 480-487: Socijalizam i alijenacija / Predrag Vranicki. – Str. 547-553: Socijalistička politika i dezalijenacija čoveka / Boris Ziherl 271. decembra 1919) / Bogdan Krizman. – 269 str. 2. 1965. 488-500: Dijalektika i politika / Dragutin Leković. spoljnopolitičku orijentaciju / Živko Avramovski. 267-269. Odeljenje za filozofiju. [et. – Beograd : Institut društvenih nauka. pad Tituleskua i posledice za Rumunsku. – Str. 519-525: Šta je marksologija? / Davor Rodin. .

sv. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str.. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. [et al. A. – Str. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . 239. 90-98: Stavovi o opravdanosti uvođenja ekonomskih stanarina / Zoran Pandurović. 77-96: Javno mnenje o aktuelnim društvenim problemima / Gordana Kaćanski. – 68 . [et al. sv. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. a šta najmanje sviđa u privrednoj reformi. 1965 (Beograd : Biro za umnožavanje Instituta društvenih nauka). Opšta ocena privredne reforme od strane javnog mnenja / Toma Đorđević. 50-64: Mišljenja o uticaju nesvrstanih zemalja na očuvanje mira u svetu / Bratislav Valčić. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . Ser. : graf. 65-76: Očekivanja građana u pogledu životnog standarda u sledećoj godini... 33-36: Mišljenja o tome ko treba da snosi najveću odgovornost za dosledno sprovođenje privredne reforme / Bratislav Valčić. 274. A.9-39: Opšte interesovanje za politička pitanja / Toma Đorđević. Javno mnenje o željama za poboljšanje vaspitanja dece u školama / Gordana Kaćanski 275. – 102 str.. – Str. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 1965 / Ljiljana Baćević . 25 cm. Stavovi prema odlasku na rad u inostranstvo / Zoran Pandurović. – Str. – 180 str. Ser. – Str. – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje.]. prikazi. 40-49: Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 1965 / Firdus Džinić. 7) [Sadržaj]: Str. 65-76: Problem razoružanja i javno mnenje / Zoran Pandurović. 4). 49-61: Šta se građanima najviše. – Str. – Str. 6) Bibliografija: str. – Str. JUGOSLOVENSKO javno mnenje i VIII Kongres SKJ / odgovorni urednik Firdus Džinić. A. 110-163: Projektivno pitanje o prestižu pojedinih zanimanja. JUGOSLOVENSKO javno mnenje o privrednoj reformi : 1965 / Mijat Damjanović . – Str. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje. : tabele . 24 cm. – Str. 1965 (Beograd : “Slobodan Jović”). sv. Raširenost verovanja o doslednom ostvarivanju reforme i mišljenja o faktorima koji to mogu sprečiti / Firdus Džinić. tabele . 1965. – 176 str. – Str. 21-32: Kako građani shvataju glavne ciljeve privredne reforme.]. 77-89: Lične procene porasta troškova života. – Beograd : Institut društvenih nauka. Uticaj reforme na veće kupovine koje su građani planirali / Gordana Kaćanski. 43-48: Mišljenje o ulozi zborova birača u sprovođenju reforme / Bratislav Valčić. 273. – Str. Ser. 97-109: Mišljenja o glavnim uzrocima pojava šovinizma i nacionalizma / Ljiljana Baćević. [Sadržaj]: Str. 13-20: Obaveštenost građana o reformi i lična procena stepena obaveštenosti /Sergije Pegan. 37-42: Javno mnenje i kažnjavanje za kršenje propisa o novim privrednim merama / Milan Matić.

1965. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Agrominimum kao oblik intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje. 13-18: Osnovni podaci o istraživanju / Ljiljana Baćević. – Str. – Str: 163-175: Kritičke primedbe korisnika sredstava masovnog komuniciranja / Radmila Mikašinović. Jelena Danojlić. Anton Vratuša. Jelena Danojlić. – Str. Problem zaštite potrošača od neopravdano visokih cena / Mijat Damjanović. 117-141: Nove privredne mere i nerentabilna preduzeća. – 232 str. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”).]. . Centar za istraživanje javnog mnjenja : Jugoslovenski institut za novinarstvo. Efikasnost sredstava masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. – Str. 19-93: Izloženost delovanju pojedinih sredstava masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. Ocene o položaju sopstvene radne organizacije posle donošenja novih privrednih mera. Javno mnenje o kriterijumima revalorizacije / Zoran Pandurović. 103-114: Građani o revalorizaciji ličnih primanja i porastu troškova života posle sprovođenja privredne reforme. – Str. . Dragan Stojiljković. Mišljenja o postojanju i vidovima unutrašnjih rezervi u radnim organizacijama / Milan Matić. 24 cm 69 . 176-219: Indeks korišćenja sredstava masovnog komuniciranja. Rezjume: Massovne komunikacii v Jugoslavii. – Str. 25 cm. 226-243: Model izbora uzorka / Miroslav Bratina 1966 277. gledaoci / Ljiljana Baćević. Preferiranje pojedinih sredstava masovnog komuniciranja / / Jelena Danojlić. – 280 str. GODIŠNJAK 1965 / redakcijski odbor Dušan Breznik. – Str. – Str.[et al. [Sadržaj]: Str. 9-12: Masovno komuniciranje kao faktor formiranja i istraživanja javnog mnenja / Firdus Džinić. 220-225: Opšti zaključci / Ljiljana Baćević.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str. Uticaj novih privrednih mera na kooperaciju / Petar Gledić 276. – (Edicija Jugoslovensko javno mnjenje. 99-102: Ocena zavisnosti ličnog dohotka od ličnog zalaganja i uspeha u radu / Gordana Kaćanski. 159-177: Opšte ocene uticaja reforme na položaj sela. 145-155: Promene u strukturi potrošnje domaćinstava koje su nastupile zbog poskupljenja. Serija MK Masovno komuniciranje kao faktor javnog mnjenja . – Str. MASOVNO komuniciranje u Jugoslaviji : čitaoci. 94-162: Kvalitet dodira korisnika sa pojedinim sredstvima masovnog komuniciranja. 2) Summary: Mass Communacation in Yugoslavia. – Str.. – Beograd : Institut društvenih nauka.. slušaoci. Motivisanost za korišćenje sredstava masovnog komuniciranja.

361-420: Makedonsko pitanje o odnosima Antantinih saveznika u toku 1918. 165269: Politička previranja u Demokratskoj stranci na pitanju taktike prema Hrvatskom bloku u drugoj polovini 1922 / Branislav Gligorijević. 231-246: Odgovornost za štetu koju prouzrokuju maloletnici / Svetislav T. godine u Beogradu / redakcija Svetislav T. godine / Ivan Katardžiev 280.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 131-236: Stavovi i ocene studenata o nekim drušvenim vrednostima / Manojlo Broćić. 311-376: Studenti na radu. 13-29: Osnov odgovornosti u građanskom pravu / Dragoljub Stojanović. JUGOSLOVENSKI studenti i socijalizam / Milosav Janićijević. ISTORIJA XX veka. Résumé.. 1966. GRAĐANSKA odgovornost : referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. 24 cm [Sadržaj]: Str. [et al. 247-306: Religija u ličnom i društvenom životu studenata / Manojlo Gluščević. – Str. 161192: Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada / Asen Grupče. 5-71: O padu Stojadinovićeve vlade / Dušan Biber. – Str. – Str. 93-124: Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 139-159: Odgovornost i osiguranje / Ivica Jankovec. u društvu i slobodnom vremenu / Jugoslav Stanković 70 .. – Beograd : Institut društvenih nauka. Toroman. – Str. Rezjume .]. – Str. 193-211: Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada / Marija M. 344 . – Str. Centar za istraživanje društvenih odnosa. 420 Summary . 278. 7-122: Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata / Milosav Janićijević. 73-164: Englesko i italijansko “zaokruživanje Jugoslavije” 1926-1928 / Vuk Vinaver. – Str. – Str. Aranđelović 279. 31-57: Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu / Dimitar Machiedo. – Str. – Str. godine : sa osvrtom kako su oni pripremljeni / Andrej Mitrović. – Str. – Str. 1966. 1966. – Beograd : Institut društvenih nauka. 213-229: Odgovornost za štetu prouzrokovanu od maloletnika / Stevan Jakšić. 271-359: Aprilski pregovori o jadranskom pitanju na konferenciji mira 1919. februara 1966. 59-92: Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost / Vrleta Krulj. – Str. [Sadržaj]: Str. [Sadržaj]: Str. Odeljenje za istorijske nauke. – Str. – Str. Aranđelović. Knj VIII : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. i 12. – Str.

180-185: O prirodi mikročestice / Jordan Pop-Jordanov. – Str. – Str. – Str. 294-300: O Engelsovom shvatanju kretanja i ravnoteže u živom sistemu / Vojislav M. 24 cm (Broš. – XXVI. 3-27: Fridrih Engels . – Str. 397-405: Odnos prirode i ljudskog društva / Oleg Mandić. 316-331: Organizacija i poredak u živim sistemima / Siniša Stanković. – Str. – Str. Zagreb . – Str. – Str.) [Sadržaj]: Str. Zagreb. Zlatko Pavletić. 332-339: Problem celine i dela u biologiji / Maksim Todorović. 95-102: Uloga matematike u razvoju naučne i praktične misli / Ignacije Smolec. decembra 1965. Petrović. 345-353: Teorija informacija u estetici / Milan Damjanović. 241-260: O nivoima i stepenu integracije u živim sistemima. 186-194:O pojmu materije / Andrija Stojković. Janković. – Str. – Str. 21-24. – Str. 149-155: Savremena termodinamika i teorija “o toplotnoj smrti” vasione. 195-208: Problem aksiomatizacije fizike i dijalektika / Bogdan Šešić. 284-293: O pojmu biloškog progresa / Bratislav Petrović. – Str. – Str. – Str. 55-65: Modeli osnovnih pojmova Euklidove geometrije / Milutin Jorgović. – Str. 354-360: Dijalektika i dinamički modeli / Branko Horvat. O različitim aspektima teleološkog i kauzalnog shvatanja i prirode adaptacija i organizacije u živim sistemima / Milorad M. 237-240: Lisenkizam i dijalektički materijalizam / Jovan Hadži. – Str. – Str. 361-368: Da li se može sumnjati u dijalektiku prirode / Jonče Josifovski. Opatija) Drugi naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. – Str. 384-396: Dijalektika prirode i dijalektika ljudske prakse (prilog istraživanju posebnih dijalektičkih struktura i tipova dijalektike) / Dragutin Leković. 28-35: Engelsovo tumačenje zakona prirodnog odabiranja kao principa dijalektike prirode / Zvonimir Damjanović. 377-383: Dijalektika kao metafizika / Aleksandar Kron. 1966 (Beograd : Kultura). – Str. Bujičić. 215-220: Mimetizam i biološko objašnjenje ove pojave / Slobodan Glumac. – Str. –Str. – Str. 340-344: Tehnika kao komponenta prakse / Marija Brida. 636 str. – Str. – Str. – Str. 75-94: Dijalektika i matematika / Viktor Sedmak. – Str. NAUČNI skup Marks i savremenost (2 . 66-74: Matematički modeli u prirodnim i društvenim naukama / Đuro Kurepa. – Str. – Str.čovjek i djelo / Predrag Vranicki. 1965 . 160-179: Aksiomatska metoda u fizici / Đorđe Mušicki. 261-267: Kauzalnost i finalnost u biocenološkim istraživanjima / Ivo Matoničkin. 301315: Marks i Engels i teorija organske evolucije / Pavle Radoman. . Bratislav Petrović. 130-148: Engels i fizika / Dragiša Ivanović. – Str. – Str. 268-271: Ireverzibilna kretanja u embrionalnom razviću (morfogenetska kretanja) / Frederika Mikulić. uzročnost i 71 . 272-283: Vrsta i njen postanak u svetlosti dijalektičkog materijalizma / Vojislav Mišić. – Str. 369-376: Zakon (i princip) jedinstva i borbe suprotnosti i protivurečnosti i logički princip neprotivurečnosti (teze za simpozijum Dijalektika prirode) / Svetlana Knjazev.Publikacije sa višestrukim autorstvom 281. 209-214: Dijalektika strukture materije / Veljko A. 221-238: Postanak organske materije i života na zemlji / Drago Grdenić. 103117: Engelsov sud o Descartesovoj ulozi i razvitku matematike (sa posebnim osvrtom na razvitak matematike danas) / Ernest Stipanić. Vojislav Jovanović. – Str. 406-417: Uslovljavanje. – Str. – Str. 156-159: O zakonima održanja u fizici / Zvonko Marić.Opatija. – Str. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. – Str. 39-47: Engelsovo shvatanje matematike i matematike danas / Vojin Dajović. – Str. 48-54: Engelsovo i savremeno shvatanje prostora / Milica Ilić-Dajović.

. – 359 str. – Str. – Str. – Str. 471-476: Spor o dijalektici prirode / Gligorije Zaječaranović. – Str. JUGOSLOVENSKO javno mnenje 1966. 116-120: Jugoslovensko javno mnenje o dva aktuelna problema mladih: o materijalnim mogućnostima za školovanje i o moguć72 . – (Edicija Jugoslovensko javno mnenje.(et al. – (Serija IZ. Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja . – Beograd : Institut društvenih nauka : Viša škola političkih nauka : Jugoslovensko udruženje za političke nauke. 1966 (Beograd : “Radiša Timotić”).). 71-112: Shvatanje o značaju i nekim vrednostima izbora u uslovima društvenog samoupravljanja / Milan Matić. oktobra 1966. 8) [Sadržaj]: Str. 74-96: Životni standard : pogled unazad. – Str. SKUPŠTINSKI izbori 1965 / Sergije Pegan. 434-444: Mogućnosti dijalektičke metode / Branko Pavlović. 417-423: Engelsova metoda obrade dijalektičkih zakonitosti u »dijalektici prirode« i njen značaj / Dušan Nedeljković. Ser. 33-70: Izbori kao činilac i uslov dalje demokratizacije društveno-političkih odnosa / Olga Kozomara. – 208 str. – Str. 1) Summary . sv. – Str. 1967 (Beograd). determinizam / Mihailo Marković. – Str. .. – Beograd : Institut društvenih nauka. 7. – Beograd : Institut društvenih nauka. 113-167: Politička participacija građana u izborima 1965 / Stojan Tomić. i 8. – Str. 1967 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). 97-115: Građani i Savez komunista / Bratislav Valčić. [Sadržaj]: Str. 24 cm Summary .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 24 cm. A. – Str. 9-18: Šta je najznačajniji problem pred kojim se danas nalazi Jugoslavija / Bratislav Valčić. Résumé. 284. – Str. 53-73: Mišljenje građana o nekim aspektima unutrašnje raspodele u radnim organizacijama / Zoran Pandurović. : tabele . 469-470: Marksovo shvatanje jedinstva humanizma i naturizma / Dušan Stošić. – Str. – Str. godine). – Str. 19-52: Javno mnenje o privrednoj reformi 1966 / Petar Gledić. 169-197: Sastav izabranih skupština / Mijat Damjanović 1967 283. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . 477-487: Dijalektika prirode i autentičnost dijalektike / Miladin Životić 282. 456-468: Opšta dijalektika kao most između prirodnih nauka i filozofije / Vojan Rus. 445-455: Marksovo i Engelsovo shvatanje prirode / Ante Pažanin. Centar za istraživanje javnog mnenja. 11-32: Izbori i obaviještenost građana / Sergije Pegan. 424433: Mirovanje – univerzalni aspekt kretanja / Mihailo Nikolić. Rezjume. – 220 str. – Str. – Str. – Str. IZBORNI sistem u uslovima samoupravljanja : (materijali Simpozijuma održanog u Beogradu 6. pogled napred / Ljubomir Stojić.. 25 cm.

287-300: O diktaturi proletarijata / Jovan Đorđević. – Str. Guzina. – Str. – Str. 325-337: Zapadnoevropski komunistički pokret pred problemima demokratije i socijalizma / Zorica Priklmajer-Tomanović. – Str. – Str. 127-154: Jugoslovensko javno mnenje i problemi razvoja kulture u SFRJ / Radomir Smiljanić.234-239: Primena marksističke analize formiranja cena na jedan savremeni problem: objašnjenje evolucije uslova razmene između razvijenih i nerazvijenih zemalja / Henri Denis. – Str. . 400-413: O nužnosti robne proizvodnje u so73 . socijalizam i robna privreda / Zoran Pjanić. 301-311: Od državnog totalitarizma do individualnog totaliteta / Rudi Supek. 121-126: Javno mnenje o politici kažnjavanja / Bratislav Valčić. 102-124: Problemi apstraktnog i konkretnog u svetlosti Marksovog “Kapitala” / Evaljd Vasiljevič Ilenkov. 222-233: Problem zaposlenosti u “Marksovom” kapitalu / Hasan Hadžiomerović. 1967 (Beograd : Kultura). – Str. 342-344: Problem konkretnog programiranja u ekonomskoj politici finskih komunista / Timo Koste. TREĆI naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost. do 25. 345-362: O borbi za socijalističku ideologiju / Mohamed Djundi. 187-200: Analitička metodologija “Kapitala” u prošlosti i sadašnjosti / Pierre Navilla. – Str. Beograd. – Str. – Str. 676 str. 28-43: Marksova koncepcija opšte privredne ravnoteže i osnovnih privrednih proporcija / Radmila Stojanović. 254-267: O subjektima borbe za socijalizam danas / Radomir Lukić. – Str. – Str. Damian Hurezenu. – Str. – Str. – XXVIII. – Str. – Str. Str. – Str. – Str. 151-186: “Kapital” i osnovne društveno-ekonomske promene u savremenom svetu / Vojin R. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvanih nauka. – Str. 78-101: Marksova teorija izdržala probu vremena / Jozef Zawadzki. – Str. 125-141: Biblija radničke klase / Aleksandr Mališ. – Str. – Str. maja 1967. 44-77: Marksova teorija radne vrednosti i dezintegracija političke ekonomije / Žarko Bulajić. – Str. 201-221: Marks i savremeni tehnički progres / Nikola Čobeljić. – Str. 22. 365-382: Marks i politička ekonomija socijalizma / Ivan Maksimović. –. – Str. 3-27: Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase / Dragutin Leković. 142-148: Širenje ideja “Kapitala” u Rumuniji i njihov uticaj na radnički pokret krajem XIX veka / Paraschiva Nischita. 155-186: Poznavanje broja stanovnika federacije i republika / Ljubomir Stojić. 24 cm (Broš. 312-324: Društvena kontrola u socijalističkom društvu / Andras Hegedus. 268-286: Putevi i oblici socijalizma / Branko Pribičević.) [Sadržaj]: Str. 240-253: Proletarijat i socijalizam u Marksovom djelu i u današnjem svijetu / Andrija Krešić. 187208: Koliko dece imati? / Ljubomir Stojić. – Str. – Str. 338-341: Uzajmna veza političke i ekonomske demokratije u borbi protiv vlasti monopola za socijalizam / Oiva Bjorbacka. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom nostima za napredovanje u društvu / Gordana Kaćanski. 209-220: U kojoj meri su Jugosloveni zainteresovani za događaje u svetu i kod nas? / Ljubomir Stojić 285. – Str. 383-387: “Kapital” Karla Marksa kao politička ekonomija socijalizma / Radivoje Davidović. 388-399: Marks.

667-677: Problem čoveka u Marksovom “Kapitalu” i njegovo istraživanje u socijalističkom društvu / Marija Petrosjan 1968 286. cijalizmu i njenoj uslovljenosti / Trajko Konevski. – 141 str. – Str. – Beograd : Savezni biro za poslove zapošljavanja : Institut društvenih nauka. 628-644: Otuđenje i samoupravljanje / Mihajlo Marković. Centar za demografska istraživanja. 20 cm Bibliografija: str. – Str. 451-458: Zakon vrednosti i primena privrednog računa u ekonomici NR Bugarske / Nikolaj Popov.zakonitost u ekonomskom sistemu socijalizma (radničkog samoupravljanja) / Ljubisav Marković. – Str. 538-552: Robna proizvodnja. 93-113: Radno sposobno i aktivno stanovništvo (1961-1971) po rejonima II stupnja / Dušan Breznik 74 . – Str. – Str. 553-574: Problem raspodele prema radu u uslovima robne proizvodnje / Zvonimir Tanko. – Str. – Str. – Str. – Str. 414-425: Oblik delovanja zakona vrednosti u socijalističkoj privredi / Cveta Mlakar. 657-666: Etički značaj Marksove kritike utilitarizma u “Kapitalu” i ranim spisima / Vuko Pavičević. 474-485: Marks i mehanizam delovanja socijalističke privrede / Kyn Oldrich. – Str. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). – Str. – Str. – Str. 486-500: Preduzeće . 645-656: Svestrani razvitak ličnosti udruženog proizvođača i osnovna društvena podela rada / Vojin Hadžistević. 575-586: Lični rad i privatna svojina sredstava za proizvodnju u socijalizmu / Ivan Lavrač. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. samoupravljanje i raspodela prema radu / Jovan Stojanovski. – 59 str. 1968 (Beograd : “Radiša Timotić”). 602-608: Fetišizam robe i socijalistička svest / Hahn Erich.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. : tabele . 138-141 [Sadržaj]: Str. 443-450: Marksova teorija o vrednosti rada i planiranje i rukovođenje socijalističkom privredom / Fred Oelssner. sela i mešovitih naselja i migracije u gradove / Milovan Radovanović. 20 cm 287. DEMOGRAFSKI i ekonomski aspekti prostorne pokretljivosti stanovništva u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. DEMOGRAFSKA kretanja i projekcije u Jugoslaviji. . 609-627: Marksov “Kapital” i proces preobražaja savremenog društva u socijalizam / Dragutin Leković. 459-473: Neki aspekti korišćenja marksističke teorije vrednosti u formiranju cene u socijalizmu / Jon Rahmut. – Str. 585-601: Privredni ciklusi u kapitalizmu i socijalizmu / Zvonimir Baletić. 515-537: O procesu razrješavanja suprotnosti između društvene proizvodnje i oblika prisvajanja rezultata rada u socijalizmu / Jakov Sirotković. 82-92: Poreklo stanovništva gradova. – Str. 9-81: Izvori podataka i metodološka pitanja / Dušan Breznik. – Str. – Str. – Str. 426-442: O ulozi zakona vrednosti i proporcionalnosti u efikasnom upravljanju socijalističkom privredom / Szabo Kalman.

Publikacije sa višestrukim autorstvom 288. 47-75: Izbor i društveno-političke organizacije / Slavko Miloslavlevski. – Str. 245291: O pitanju normalizacije političkih odnosa Jugoslavije prema SSSR u godinama 1933-1937 / Ladislav Deak. SKUPŠTINSKI izbori 1967 / Milan Matić. godine / Bogumil Hrabak. do 25. 59-63: Uslovi i oblici svesne borbe za socijalizam u savremenom svetu / Predrag Vranicki. 63-132: Pitanje jugoslovensko-bugarske granice na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. – Str. – Str. 387-445: Formiranje Jugoslovenske muslimanske organizacije i njen razvoj do prevazilaženja krize početkom 1922. – 60. TREĆI naučni skup Marks i savremenost / Naučni skup Marks i savremenost.). 9-45: Skupštinski izbori 1967. 293-336: O spoljno-političkoj aktivnosti vođstva Seljačko-demokratske koalicije uoči šestojanuarske diktature / Todor Stojkov. 24 cm. – 185 str. 77-148: Učešće birača u izbornom procesu / Sergije Pegan. – Str. 5-62: Nastanak i obrazovanje Jugoslovenske komunističke grupe RKP(b) u proleće 1918. – Str. – Str. 289. – Str. – Str. 337-385: Slovenska ljudska stranka pred stvaranje Kraljevine Srba. 22. 149-185: Rezultati izbora u 1967. str. Centar za demografska istraživanja. godine / Živko Avramovski. 11-16: Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase / Radmila Stojanović. Institut društvenih nauka. . 24 cm (Broš. 187-244: O neuspelom jugoslovensko-mađarskom zbliženju 1924-1926 / Vuk Vinaver. ISTORIJA XX veka. 266 str. – Str. – (Serija IZ. . DEMOGRAPHIC movements and projections in Yugoslavia. godine / Atif Purivatra. Beograd. – Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta : Institut društvenih nauka. 1968 (Beograd : Kultura). 512 [Sadržaj]: Str. – Str. 111-120: Problemi robne privrede u socijalizmu / Ivan Maksimović 291. maja 1967. 1968 (Beograd : GP “Radiša Timotić”). – Beograd. – Beograd : Institut društvenih nauka. godine / Desanka Todorović. Hrvata i Slovenaca 1917-1918 / Momčilo Zečević. – Str. Odeljenje za istorijske nauke. 447-512: Urbanistički razvitak Beograda u periodu između dva svetska rata (1919-1941) / Draga Vuksanović-Anić 290.. 1968. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 2) [Sadržaj]: Str. Knj IX : zbornik radova / odgovorni urednik Dragoslav Janković. – Str. 1968.(et al. Translated by Ružica Požar. godini: načelo smenjivosti i promene u sastavu skupština / Mijat Damjanović 75 . 133-186: O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1928. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . – Str. i dalja evolucija društveno-političkog sistema / Milan Matić.. Centar za istraživanje javnog mnenja.) [Sadržaj]: Str. – XX.

– Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Résumé. 65-95: Mortinatalitet i neonatalna smrtnost / Angelina Mojić.(et al. 221-229: Jedan pokušaj kvantitativne analize faktora koji utiču na smrtnost odojčadi / Dušan Breznik. 105-140: Uzroci smrti odojčadi / Petar Dujanović. MIGRACIJE stanovništva Jugoslavije. 206-236: Migracije stanovništva po narodnosti / Ivanka Ginić.). 11-64: Smrtnost odojčadi u Jugoslaviji / Dragoljub Tasić. – Bibliografija: str. tabele . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. . – Str. – Str. . 21 cm Str. Sistematska analiza izbora i izbornog sistema . 20-48: Obim i tempo migracionih kretanja stanovništva Jugoslavije / Milica Sentić. 24 cm. – Str. : graf. 297-340: Faktori migracionih kretanja. 236-250: Neki aspekti analize strukture doseljenog stanovništva po ekonomskim karakteristikama / Dušan Breznik. – Str. – Str. Neke posledice migracionih kretanja i razmišljanja o predlozima za njihovo rešenje / Dušan Breznik 76 . – Str.188-206: Migracije školovanog stanovništva / Miroslav Rašević. – Str. – 390 str. Résumé: Les migrations de la population Yougoslave. Centar za demografska istraživanja. 231-244: Smrtnost odojčadi i razvijenost zdravstvene službe / Đorđe Jakovljević. – 163 str. [Sadržaj]: Str. Pravci migracionih struja i migracioni bilansi pojedinih područja / Ivanka Ginić. – Str. 9-57: Društveno-političke organizacije u skupštinskim izborima / Milan Matić. SKUPŠTINSKI izbori 1969 / Milan Matić. 1970 292.. 95-104: Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi / Dušan Breznik. Migracije stanovništva po starosti / Miroslav Lalović. 3) [Sadržaj]: Str. – (Serija IZ.. – 285 str. Centar za istraživanje javnog mnenja. 250-296: Migracije i naselja / Miroljub Rančić. – Str. 1970 (Beograd :“Sportska knjiga”).Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 24 cm Summary . – Str. [Sadržaj]: Str. 145-164: Socijalni sastav predstavničkih tijela / Sergije Pegan 293. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”).. – Str. – Str. Centar za istraživanje javnog mnenja. prikazi. – Str.(et al. SMRTNOST odojčadi u Jugoslaviji / Dragoljub Tasić. 141-220: Socio-ekonomski i drugi faktori u smrtnosti odojčadi / Dragoljub Tasić. 1970 (Beograd : GP “Radiša Timotić”). 152-188: Migracije stanovništva po polu. – Str. 359362. Miroslav Vučković 1971 294. – Napomene uz tekst. 5-6: Predgovor / Dušan Breznik.. 121-143: Kandidovanje – područje najvećih mogućnosti dalje demokratizacije izbora u samoupravnom društvu / Miro Gošnik. 49-150: Struktura stanovništva po rodnom kraju i migracije po merilu odstojanja. – Summary: The Yugoslav population migration .). 59-120: Birač kao subjekt izbornog procesa / Mijat Damjanović.

309-342: Matematički modeli zakona vrijednosti i cijena u sovjetskoj ekonomskoj teoriji / Smiljan Jurin.]. Trendovi nataliteta u Jugoslaviji. 23 cm Na spor. [et al. VIŠEJEZIČKI demografski rečnik : srpskohrvatska verzija. MLADI : položaj. s tablama. – Str. . [Sadržaj]: Str. [25] str. (Broš. – XV. Centar za ekonomska istraživanja.].. 21 cm. . Kohortna anliza fertiliteta na osnovu podataka vitalne statistike / Dušan Breznik. – Str.: Dictionnaire démographique multilingue. str. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”).]. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”). – XX.Publikacije sa višestrukim autorstvom 295.. – Str.125-174: Kohortna analiza fertiliteta stanovništva Jugoslavije na osnovu podataka popisa stanovništva 1961. 175-259: Fertilitet ženskog stanovništva u seoskom i gradskom 77 . nasl. str.. – Str. 20 cm Bibliografija: str. 1971 (Beograd : “Radiša Timotić”).. [et al. – Str.) [Sadržaj]: Str.. 119 str. aktivnosti : bibliografska građa sa anotacijama objavljena u Jugoslaviji u periodu 1950-1967 / [redakcija] M. 1972 298. Centar za demografska istraživanja.11-124: Metodološke napomene. 247-308: Teorija i sistem cena u SSSR / Ivan Maksimović. – Summary . – Beograd : Institut društvenih nauka. [29] presavijenih listova : tabele . – Str.. – 390 str. – (Biblioteka Omladina i društvo) 296. – 429 str. vaspitanje. 19-97: Koncepcija specifične cene proizvodnje i metodološka osnova transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje / Zoran Pjanić. Rezjume. – Beograd : Institut društvenih nauka. FERTILITET stanovništva u Jugoslaviji / [Dušan Breznik. Transferzalni pristup analizi fertiliteta stanovništva Jugoslavije. Transferzalni pristup analizi fertiliteta u Jugoslaviji. – Beograd : Institut društvenih nauka. 21 cm “Naučnoistraživački projekat Obrazovanje cena u privrednom sistemu Jugoslavije” —> nasl. [et al. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). 365-384. – Str.135-246: Raspodela vrednosti proizvodnje i akumulativnost u društvenoj privredi 1964-1968 / Vojan Konvalinka. 343-385: Cena proizvodnje i savremeni kapitalizam / Vladan Jovašević 297. : tabele . 99-133: Rezultati transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje / Vojislav Rakić. / Miroslav Rašević. SPECIFIČNA cena proizvodnje i stvarne cene u privredi Jugoslavije : 1964-1968 / Zoran Pjanić .. 1106 str. [Manojlo] Broćić . Centar za demografska istraživanja. god. Vojislav Rakić. – Beograd : Institut društvenih nauka.

261-280: Zavisnost fertiliteta stanovništva od socijalnih faktora (kvantitativna anliza). 217-241: Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi / Zoran Pjanić. 24 cm 78 . – Str. 24 cm 301. – Str. 85-113: Mesto i uloga robne privrede / Zoran Pjanić. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta srednjeg fertiliteta.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 145-160: Tržište novca i monetarno-kreditni sistem / Zoran Pjanić. PRIVREDNI sistem SFRJ : osnove. 53-83: Samoupravljanje / Smiljan Jurin. 243-245: Odnos privrednog sistema i društvenog razvoja / Božidar Gluščević 300. – Str. petogodišnjim i pojedinačnim godinama starosti : četiri varijante. PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. godine po polu. 1973 299. području prema školskoj spremi. [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 25-51: Društvena svojina / Ivan Maksimović. Sv. – Str. 24 cm 302. 197-215: Ekonomski sistem i federativno uređenje Jugoslavije / Vojislav Rakić. 115-144: Dohodak / Ljubisav Marković. . PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. Centar za ekonomska istraživanja. 1973 (Beograd : “Radiša Timotić”). Anđelija Plavec. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). – Str. 281-340: Planiranje porodice u Jugoslaviji / Angelina Mojić. 3. . 341-363: Demografsko prelazno razdoblje (demografska tranzicija) u Jugoslaviji. Poželjan pravac usmerenosti novih demografskih istraživanja fertiliteta stanovništva / Dušan Breznik. – 322 str. zanimanju i aktivnosti / Miroljub Rančić. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). – 182 str. 1 / Gordana Todorović. Demografska analiza steriliteta stanovništva Jugoslavije / Dušan Breznik. – Beograd : Institut društvenih nauka. 183-196: Uslovi i karakteristike privređivanja van sektora udruženog rada društvenim sredstvima / Vladan Jovašević. Sv. – 182 str. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta niskog fertiliteta. Sv. 2. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. – 207 str. 24 cm Tiraž 800. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). . – Str. – Str. 161-181: Svesno koordiniranje i usmeravanje privredne aktivnosti / Smiljan Jurin. . PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000. – Str. – Str.

. provedennogo Centrom demografičeskih issledovanij Instituta obšćestvennyh nauk). 306. urban and rural population / Mladen Friganović. – Bibliografija: str. . Institute of Social Sciences. 305. – Str. 20 cm Bibliografija: str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 303. – 78 str. – Str. – 182 str. . Demographic research center. internal migration. 8-28: Population Growth. 29-43: Composition of Yugoslav population / Milica Sentić. – Str. 3-5. . Institut des sciences sociales. DVIŽENIE naselenija Jugoslavii v poslevoennyj period : (vyderžki iz issledovanija. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). PROJEKCIJE stanovništva Jugoslavije 1970-2000.Beograd : Demographic Research Centre. 24 cm 1974 304. – 95 str. agricultural and non-agricultural. 44-55: Population distribution. – Belgrade : Institute of Social Sciences. – Belgrad : Centr demografičeskih issledovanij. 22 cm [Sadržaj]: Str. 74-83 307. (The) POPULATION of Yugoslavia. str. (The) DEVELOPMENT of Yugoslavia’s population in the post-war period : (an excerpt from a more comprehensive study). 78-84. 68-74: Projections of the population / Gordana Todorović.: Centre des recherches demographiques. 1974 (Beograd : PG “Radiša Timotić”). EVOLUTION de la population de la Yugoslavie pendant la periode de l’apres-guerre : (un abrégé tiré de l’étude). godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta visokog fertiliteta. 20 cm Na vrhu nasl. – 84 str. 1974. 56-67: Labor force (economically active population) / Lazar Sokolov. 1973 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). : graf. 20 cm Foreword / Dušan Breznik: str. 75-89: Socio-economic conditions and policy related to development and population / Miloš Macura 79 . prikazi . – Beograd : Institut društvenih nauka. Components of Growth / Dolfe Vogelnik. 1974. Sv. : tabele . – 83 str. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 4. – Str. – Str.

. 308. Centar za istraživanje javnog mnenja : Odbor za pripremu IX kongresa SSOJ : NIP “Mladost”. 3-4: Predgovor / Dušan Breznik. – Str. – Str. – Str. – Str. 98-114: Poljoprivredno stanovništvo i njegov transfer u nepoljoprivredne delatnosti / Miroljub Rančić. 225-229: Demografska istraživanja u Jugoslaviji – bibliografija/ Zorica Ristanović 309. Projekcije stanovništva / Gordana Todorović.(et al. prikazi. tabele . 231-282: Introduction / translated by Ružica Požar. – Str. 1974.). – Beograd : Institut društvenih nauka. 93-96: Nupcijalitet i divorcijalitet / Milica Sentić. – Str. – Bibliografija: str. 75-93: Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle drugog svetskog rata / Dušan Breznik. 158-178: Sastav i razvitak stanovništva u Jugoslaviji prema nacionalnoj pripadnosti / Dušan Breznik. 54-63: Mladi o sebi i društvu / Vladimir Goati. – Str. 70-86: Aktivnost i ocene sopstvene uključenosti u rad omladinske organizacije / Mijat Damjanović. godine / Goran Todorović. [Sadržaj]: Str. – Str. 1974 (Beograd : “Radiša Timotić”). – Str. 11-18: Polazna razmatranja / Snežana Joksimović. Milica Sentić. – 284 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 94-100: Obaveštenost o principima naše spoljnopolitičke orijentacije / Firdus Džinić. 19-53: Metodologija istraživanja. 191-208: Projekcije stanovništva 1970-2000. – Str. 208-220: Razvitak stanovništva – kompleksan proces / Dušan Breznik. 115-134: Strukture stanovništva / Milica Sentić. – Str. – Str. STAVOVI i opredeljenja jugoslovenske omladine / Istraživačka ekipa Snežana Joksimović. 22-31: Spoljne migracije / Milica Sentić. – 136 str. – Str. – Str. 146-158: Aktivno stanovništvo i zaposleno osoblje / Milorad Krneta. 134-146: Obrazovne karakteristike stanovništva / Dušan Đošić. – Str. 20 cm Str.115-122: Mladi u slobodnom vremenu / Vera Marković. – Str. 101-109: Mladi u Savezu komunista / Vladimir Goati.110-114: Mladi o zbivanjima u kulturi / Vera Marković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 7-22: Porast stanovništva u Jugoslaviji / Dušan Breznik. 178-191: Domaćinstva. – Str. – Str. – Str. – Str. : tabele . 64-69: Ko može da bude član Saveza omladine / Sergije Pegan. – Str. 225-229. 122-136: Osnovni zaključci / Snežana Joksimović 80 .. : graf. 32-75: Fertilitet stanovništva i planiranje porodice / Miroslav Rašević. – Str. RAZVITAK stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu. 20 cm [Sadržaj]: Str. – Str. Centar za demografska istraživanja. 87-93: O novom ustavu / Sergije Pegan. Neke vrednosne orijentacije omladine / Dragomir Pantić.

141-153: Oblici i organi kontrole rada samoupravnih organizacija udruženog rada u pravu socijalističke Jugoslavije / Slavoljub Popović. 9-81: Organizacija udruženog rada / Slavoljub Popović. Institut za ekonomiku industrije.. Svetislav Aranđelović. 1975 (Beograd : DP “Radiša Timotić”). Centar za pravna istraživanja. – Str. . – 194 str. Francuskoj i Engleskoj / Milan Petrović. 24 cm 1976 312.]. SISTEM cena : i predlozi za usklađivanje sa ustavnim načelima. Centar za ekonomska istraživanja . et al. – Str. OBLICI i organi kontrole nad organizacijama udruženog rada : sa osvrtom na uporedno pravo / [Slavoljub Popović. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1975. .].. 1976 (Beograd : “Radiša Timotić”). – 262 str. 24 cm Koautori: Radomir Lukić. – Str.[et al. Ljiljana Đurović. Mirko Perović. 153-222: Radnička kontrola u organizacijama udruženog rada / Stevan Mijučić. Dragoljub Vukćević. 242-245: Spoljna kontrola nad normativnim aktima organizacije udruženog rada / Slavoljub Popović. 222-242: Nadzor službe društvenog knjigovodstva nad radom organizacija udruženog rada / Rajko Nenadić. 81129: Državna kontrola nad preduzećima u SR Nemačkoj. – Str. 245-263: Društveni nadzor predstavničkih tela nad radom organizacija udruženog rada / Stevan Mijučić 81 . str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1975 310. – Str. 25 cm Naziv izdavača na vrhu nas. – Beograd : Institut društvenih nauka. [Sadržaj]: Str. Centar za pravna istraživanja. 130-140: Pojavni oblici radničke kontrole u socijalističkim zemljama (sem Jugoslavije) / Stevan Mijučić. Inge Perko Šeparević.. – Str.. Radomir Đurović. SISTEM pravnih normi i proces izgradnje normativnih instrumenata u radnim organizacijama / Slavoljub Popović. – 127 str. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Slavka Miladinović 311.

stilova života. 42-64: Opšti metodološki pristup i socijalne osobenosti društvenih slojeva / Milosav Janićijević. – Str. – Str. 174-228: Uloga organa društveno-političkih zajednica u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija i drugih organizacija udruženog rada (OUR) / Milan Popović. – 365 str. Steva Kalečević. 121-196: Društvena slojevitost i stil života / Vesna Pešić. – Str.. 247-260: Uloga ustavnog sudstva – uporednopravni aspekt / Vojislav Koštunica. 1976. Centar za pravna istraživanja. Popović. 197-268: Klasna svest i društvena struktura / Milosav Janićijević – Str. 260262: Uloga ustavnih sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija – naš pravni sistem / Slobodan Blagojević. – Str. klasne svesti i vrednosno-ideoloških orijentacija društvenih slojeva / Mihailo V. – Str. 143-145: Uslovi za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti (načelna pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u nas) / Momčilo Dimitrijević.. – Str. preduzeća i ustanova u pravu nekih stranih država / Milan Petrović. . 313. Popović . njihov stil života i njihova svest / Mihailo V. 25-48: Ustavnost i zakonitost / Momčilo Dimitrijević. 22 cm [Sadržaj]: Str. 65-120: Interesi društvenih slojeva i determinante njihovog formiranja / Silvano Bolčić. DRUŠTVENI slojevi i društvena svest : sociološko istraživanje interesa. 9-24: Pojam i vrste organizacija udruženog rada / Radomir Đurović. Popović 82 . 228-247: Uloga državnih organa u ostvarivanju opštih pravnih normi udruženja. 7-41: Neke najznačajnije karakteristike društveno-ekonomskog razvoja socijalističke Jugoslavije. 49-126: Opšti akti organizacija udruženog rada / Slavoljub Popović. 24 cm. – Str. – Str.. 269-406:Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva / Dragomir Pantić. [et al. – Str. 126-141: Odnos između samoupravnih opštih akata radne organizacije i samoupravnih opštih akata osnovnih organizacija udruženog rada / Andrija Frimerman.]. – Str. – Beograd : Centar za sociološka istraživanja. 407-427: Društveni slojevi. – Str. 1977.]. et al. [Sadržaj]: Str. 262-342: Ustavni sud Jugoslavije / Slobodan Blagojević. 146-173: Organi i sredstva ostvarenja ustavnosti i zakonitosti / Andrija Frimerman. – Str. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 509 str. . 343-365: Uloga sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata organizacija udruženog rada / Milenko Jovanović 1977 314. – Str.Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi istraživanja / Mihailo V. – Str. USTAVNOST i zakonitost opštih akata organizacija udruženog rada / [Nikola Stjepanović..

– 291 str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. – Str. – 160 str. 98-109: Polna i starosna struktura po nacionalnosti / Milorad Krneta. – Str. . – Str.. Neka metodološka pitanja. – Beograd : Institut društvenih nauka : RK SSO Srbije. – Str. – Str.137-155: Učešće i uticaj / Sergije Pegan. Institut društvenih nauka. – Str. 83 .Publikacije sa višestrukim autorstvom 315. – Str. – Str. 9-22: Društveno-političko angažovanje omladine / Vladimir Goati. 83-104: Problemi mladih u društvu / Vera Marković. – Str. DRUŠTVENO-političko angažovanje omladine / V. – Str. et al. Str. DEMOGRAFSKA kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti / Centar za demografska istraživanja. 20 cm [Sadržaj]: Str. 23-55: Političko i samoupravno angažovanje omladine / Srećko Mihailović. 57-84: Migracione karakteristike pojedinih naicionalnosti u Jugoslaviji / Dušan Breznik. –. – Str. 1977. . 12-19: Metodološki problemi proučavanja stanovništva različitih nacionalnosti / Milica Sentić.165-182: Pokušaj sinteze / Vladimir Goati 1978 316. Tendencije u razvitku stanovništva pojedinih nacionalnosti i problemi koji se ispoljavaju sa osvrtom na buduće moguće promene. – Str. 84-98: Sastav stanovništva Jugoslavije po nacionalnosti / Ivanka Ginić. 143-160: Umesto zaključka. – Str. 19-42: Prirodne komponente kretanja stanovništva pojedinih nacionalnosti / Dušan Breznik. 55-81: Aktivnost mladih u Savezu socijalističke omladine / Ranka Stanojević. 109-139: Obrazovne karakteristike stanovništva po nacionalnosti.].. 1978.[Vladimir] Goati . Višeetnička zajednica – populaciona politika / Dušan Breznik. 105-135: Odnos omladine prema samoupravljanju / Dragomir Pantić. Institut društvenih nauka. 42-57: Nupcijalitet i divorcijalitet stanovništva različitih nacionalnosti / Milica Sentić. 139-142: Nacionalnost i maternji jezik / Milica Sentić. 157-163: Ocene o delegatskom sistemu / Mijat Damjanović. – Str. Stanovništvo po nacionalnosti prema aktivnosti i zanimanju / Dušan Đošić. 20 cm [Sadržaj]: Str.

66-76: Varijable niskog fertiliteta stanovništva u Vojvodini (rezultat ankete o ženama sa najmanje jednim živorođenim detetom) / Miroslav Rašević. – Str. 93-101: Kontracepcija posle legalnog prekida trudnoće / Milan Kuprešanin. 317. godine / [rukovodilac projekta Najdan Pašić].7-53: Izbori u delegatskom sistemu / Milan Matić. – Str. – Str. . – Novi Sad . – Str. – 132 str. 77-92: Žene na lečenju od steriliteta / Dušan Breznik. – Str. – Beograd : Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka : Institut društvenih nauka. Miroslava Đorđević. 1979 (Požarevac : Prosveta). 51-65: Abortus kao metod kontrole rađanja / Dušan Đošić. 38-50: Žene na porođaju / Gordana Todorović. godine : rezime / [pripremio Dušan Breznik]. – Str. 55-89: Radni ljudi i građani u izbornom sistemu / Mijat Damjanović. 25 cm. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 111-132: Uloga društveno-političkih organizacija u delegatskim izborima / Ranka Stanojević 319. – Str. . – Str. [Sadržaj]: Str. [Sadržaj]: Str. 20 cm Tiraž 800. RAZVITAK stanovništva SR Srbije i promene do 2000. – 150 str. Centar za demografska istraživanja. – 39 str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Natalitet i fertilitet. 1979. 1978 (Beograd : Prosveta). 91-110: Izborni sistem i mogućnosti njegova usavršavanja / Sergije Pegan. 108-119: Anketirane žene sa sterilitetom / Radojka Prudan 1979 318. Metodologija istraživanja “varijable niskog fertiliteta stanovništva Vojvodine” / Dušan Breznik. Beograd : Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Beograd. – Str. IZBORNI proces u delegatskom sistemu : analiza izbora za skupštine društveno-političkih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica u SR Srbiji 1978. 9-37: Uvod. VARIJABLE niskog fertiliteta stanovništva i namerni abortusi u SAP Vojvodini. 102-107: Medicinsko opstetrična problematika kod žena na porođaju / Olivera Kuzmančev. 24 cm Tiraž 2000 84 . Centar za istraživanje javnog mnenja. .

godine. – Str. mortalitet i prirodni priraštaj u Srbiji bez pokrajina po opštinama 1961.]. – Str. Projekcija broja starosnih. polna struktura stanovništva po opštinama / Milica Sentić. – Str. teritorije republike bez pokrajina. – Str. Pritisak na zapošljavanje u društvenom sektoru u periodu 1976-1990. 41-58: Projekcije stanovništva SR Srbije sa migracionom komponentom / Milica Sentić. 247-264: Promene u sastavu domaćinstva SR Srbije po opštinama / Gordana Todorović. 15-41: Projekcije stanovništva SR Srbije. Uticaj društveno-ekonomskog razvoja na stanovništvo. Ukupno poljoprivredno stanovništvo po opštinama / Dušan Breznik 85 . godine (upoređenje rezultata po obe varijante i sa rezultatima analitičke projekcije. – Str. – Str. – Str. do 1995. – Str. Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama do 2001. – Str. 352-389: Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama na osnovu ukupnog stanovništva i na osnovu opštih stopa aktivnosti (hipoteza). – Str. 1979 (Požarevac : Prosveta). 218-225: Sastav stanovništva SR Srbije po obrazovanju i po opštinama / Dušan Breznik. 284-298: Projekcije stanovništva SR Srbije po opštinama do 2000. 24 cm Tiraž 2000 [Sadržaj]: Str. 333-352: Projekcije ukupnog gradskog i seoskog stanovništva po pojedinim gradskim naseljima u SR Srbiji do 2000. Natalitet.Publikacije sa višestrukim autorstvom 320. nerazvijene) demografski proces starenja po opštinama. a na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu / Gordana Todorović. RAZVITAK stanovništva SR Srbije i promene do 2000. godine – matematički metodi / Milica Sentić. – Str. godine / Gordana Todorović. godine : studija / [autori Milica Sentić . 133-146: Migracioni saldo po opštinama SR Srbije (1961-1971) / Miroslav Lalović. SAP Kosovo i SAP Vojvodina po opštinama i prema starosti i polu do 2001. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str.. godine / Miroljub Rančić. Razvitak stanovništva Srbije po opštinama. godine. – Str. i dr. 58-133: Projekcije poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva SR Srbije do 2000. SAP Kosova i SAP Vojvodine do 2000. 194-218: Starosna struktura po opštinama SR Srbije po tipovima (razvijene. . godine. 298-318: Stanovništvo SR Srbije. – Str. slabije razvijene. 146-165: Porast stanovništva po opštinama SR Srbije (1948-1971) / Dušan Breznik. 274-282: Rezime drugog dela studije / Dušan Breznik. – Str. : ilustr. i 1965. 225-274: Ekonomska struktura stanovništva / Dragoslav Mladenović. – 389 str. Centar za demografska istraživanja.. 165-194: Razlike u komponentama kretanja i nekim strukturama stanovništva u gradskim. 318-333: Ukupno stanovništvo po opštinama na osnovu linearne ekstrapolacije (varijanta A) i na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu (varijanta B) upoređenje / Dušan Breznik. Srbije bez pokrajina. invalidskih i porodičnih penzionera za SR Srbiju od 1977. mešovitim i seoskim naseljima / Miroljub Rančić. godine/ Dušan Breznik.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 157-173: O planiranju porodice u SFRJ s pravnog aspekta / Mira Alinčić. – 263 str. 197-210: Kontracepcija i njeni demografski aspekti / Milica Sentić. [Sadržaj]: Str. – Str. et al. 133143: Fecundity of married couples / Miroslav Rašević. – Str.155-171: Family planning in Yugoslavia from the legal aspect / Mira Alinčić.. FERTILITY and family planning in Yugoslavia / [the authors of the study Ljubomir Antonovski . Demographic Research Centre. – Str. – Str. – Str. 239-253: Medical aspects of induced abortion in Yugoslavia / Ljubomir Antonovski 86 . 24 cm [Sadržaj: Str.]. 51-59: Osvrt na razvitak stanovništva Jugoslavije / Miroljub Rančić. 5-6. 229-257: Medicinski aspekti kontracepcije u Jugoslaviji. 117-134: Razmaci između porođaja i starost žene pri rađanju dece / Dušan Breznik.135-146: Fekonditet bračnih parova u Jugoslaviji / Miroslav Rašević. – Str. – Str. – Str. – Predgovor / Dušan Breznik: str. – Str. – Str. 211-227: Kontrola rađanja putem abortusa / Miroslav Lalović. et al. – Str. 1980 (Pančevo : “6. – Str. 115-132: Birth intervals and maternal age at birth / Dušan Breznik. – Beograd : Institut of Social sciences. FERTILITET stanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji / [autori studije Ljubomir Antonovski. – Str. – Str. 107-116: Fertilitet stanovništva Bosne i Hercegovine i njegovo brzo opadanje u poslijeratnom periodu / Zlata Grebo. : tabele . – Str. 145-153: Family planning in Yugoslavia and its development / Nevenka Petrić. : tabele .]. 322. 24 cm. 49-57: Review of the development of the Yugoslav population / Miroljub Rančić. 11-48: Methodology of the study / Dušan Breznik. 225-237: Medical aspects of contraception in Yugoslavia / Ljubomir Antonovski. – Str.. – 267 str.. – Str. – Str. oktobar”). 147-155: Društveno-politički aspekti planiranja porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić. 209-224: Birth control by means of abortion / Miroslav Lalović. 61-106: Natalitet i fertilitet stanovništva Jugoslavije / Dušan Breznik. 191-196: Motivacija udatih žena u pogledu budućeg rađanja / Dušan Breznik. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 1980. 105-114: Fertility of the population in Bosna-Herzegovina and its rapid postwar decline / Zlata Grebo. – Str.11-50: Metodološka pitanja studije / Dušan Breznik. 189-194: Motivation of married women to have more children / Dušan Breznik. 173-188: Attitudes towards family size and abortions / Gordana Todorović. – Str. – Str.. – Str. – Str. 195-207: Contraception and its demographic aspects / Milica Sentić. 175-190: Stavovi stanovništva o veličini porodice i abortusima / Gordana Todorović. Centar za demografska istraživanja. 1980 321. Medicinski aspekti artificijelnog abortusa u Jugoslaviji / Ljubomir Antonovski. Autor preuzet iz predlista. – Str. 59-103: Fertility of the Yugoslav population / Breznik Dušan.

9-135: Sadržajni okvir.]. . – Str. 29-30: Troškovni pritisci i pomeranja u globalnoj strukturi cena industrijskih proizvoda / Mirko Jamnik. 18-28: Strukturne promene u privredi / Pavle Vasić. – Str. Rezultati istraživanja / Dragomir Pantić. INTERESOVANJA mladih. 30-35: Tendencije u razvoju pojedinih vidova potrošnje / Pavle Vasić. – Beograd : Istraživačko . 86-101: Sprovođenje novog sistema cena / Mirko Jamnik 1982 325. 171-216: Pravni oblici udruživanja i njegova sadržina / Ljiljana Đurović. – 251 str.]. 63-74: Inflacija / Milan Šojić. – 280 str. SISTEM robne privrede. 217-276: Položaj udruženih zemljoradnika u samoupravljanju / Svetislav Aranđelović 87 . 75-81: Stabilizaciona politika / Pavle Vasić.[et al. – Str. 136-169: Činioci formiranja interesovanja / Snežana Joksimović. 169-190: Interesovanja mladih i masovna kultura / Borisav Džuverović.. [Sadržaj]: Str. 20 cm. . 35-45: Investiciona potrošnja / Milan Šojić. 277-280. – Str. 1981 (Tuzla : Grafičar). – Str. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 24 cm Tiraž 300 [Sadržaj]: Str. 5-18: Karakteristike dosadašnjeg funkcionisanja tržišta / Pavle Vasić. Deo 2. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. – Str. – Str. – Str.. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. [Sadržaj]: Str. – Str. 81-86: Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje / Budimir Bošković.. 47-61: Efekti funkcionisanja postojećeg sistema / Pavle Vasić. – 104 str. [et al..Publikacije sa višestrukim autorstvom 1981 323. 1982 (Požarevac : “Prosveta”). 121-169: Razvoj udruživanja zemljoradnika / Dragoslav Dinić. UDRUŽIVANJE zemljoradnika / Svetislav Aranđelović.. Metod. 1981. – Str. Milan Šojić. 24 cm.izdavački centar SSO Srbije : Institut društvenih nauka. – Str. Literatura: str. – Str. [et al. Rezultati istraživanja / Dragomir Pantić. 9-119: Društveno-ekonomski značaj udrživanja zemljoradnika / Milanko Eremić.]. – Str. – (Biblioteka Istraživanja) Summary: Interest of young. 225-242: Zaključci istraživanja / Dragomir Pantić 324. : ilustr. – Beograd : Institut društvenih nauka. tržište i cene / Pavle Vasić. . – Str. – Str.. 191223: Pozivi i životni ideali i uzori / Velimir Tomanović.

Institut društvenih nauka. 55-76: Stanovništvo po starosti i polu / Dušan Breznik. 95-105: Stanovništvo po narodnosti / Budimir Petrović. 328. DETERMINANTE društveno-političkog angažovanja članova SK / istraživački tim Vladimir Goati. [1984] ([s. prikazi . – [Beograd] : Institut društvenih nauka. izd. – (Edicija Istraživanja) [Sadržaj]: Str. 30 cm Str. . – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka : Marksistički centar organizacije SK. – Beograd . 1983. 92-105: Porodica kao činilac društveno-političkog angažovanja / Anđelka Milić. – 60 str. 41-52: Organizacioni činilac kao faktor aktivizma članova Saveza komunista / Ratko Nešković.].]). – Str. – 250 str. . 1983 326. – Str: 23-40: Društveni položaj kao determinanta političke angažovanosti članova SK / Zoran Vidojević. n. – [1. – 114 str. 7-22: Detereminante društveno-političkog angažovanja članova SK / Vladimir Goati. knj. – Str. – Str. . LIBERALIZAM i socijalizam : (liberalne i socijalističke ideje i pokreti na tlu Jugoslavije) / [urednik Dragoljub Mićunović]. – Str.77-94: Stanovništvo po obrazovnim karakteristikama / Budimir Petrović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 1-36: Metodologija / Zagorka Aničić. 20 cm. : s. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Beograd : Univerzitet u Beogradu.37-53: Porast i prostorni razmeštaj stanovništva / Miroljub Rančić. 25 cm [Sadržaj]: Str. – Str.[et al. 1984 (Beograd : “Filip Višnjić”).. STANOVNIŠTVO i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981 / [pripremio] Republički zavod za statistiku SR Srbije i Centar za demografska istraživanja IDN [Instituta društvenih nauka]. 33-60: Bibliografija objavljenih radova / Ljubica Perić. – Str. 53-77: Osobine ličnosti kao determinante društveno-političkog angažovanja članova Saveza komunista u Beogradu / Dragomir Pantić. 2) Tiraž 1 000. 1984 (Beograd : Štamparija Republičkog zavoda za statistiku). 21 cm. 106-114: Zaključne napomene / Vladimir Goati 1984 327. – Str. – Str. INSTITUT društvenih nauka : 1957-1983 : godišnjak. – 285 str. : graf. – 88 .]. l. 78-91: Motivi i razlozi društveno-političkog angažovanja / Snežana Joksimović.. Republički zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 329. – (Filozofija i društvo / Centar za filozofiju i društvenu teoriju .

29-84: Društveni položaj kao determinanta političke aktivnosti članova Saveza komunista / Zoran Vidojević. 21 cm. – Str. 319-325. – (Filozofija i društvo . BEOGRAĐANI o sportu i olimpijadi. – 458 str. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje Instituta društvenih nauka Univerziteta. 1985 (Beograd : “Filip Višnjić”). – 91 str. Summary. – Beograd : Univerzitet : Institut društvenih nauka : Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Str. – Str. 69-84: Javno mnenje Beograda o održavanju olimpijskih igara u Beogradu / Srećko Mihailović * Kompletan tiraž je povučen zbog velikog broja štamparskih grešaka. – Beograd : Mladost. . 24 cm. – Str. nečlanova i bivših članova*/ [Vladimir Goati. DRUŠTVENI pokreti i politički sistem u Poljskoj : (1956-1981) / priredio i napisao pogovor Vladimir Loy.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str. – Str. 331. 181-196: Modeli demografske analize za opštine i druge teritorijalne jedinice / Dušan Breznik. 169-200: Motivi društveno-političkog angažovanja / Snežana Joksimović.]. – Str.. – Str. 279-295: Zaključne napomene / Vladimir Goati 1986 332. – Str. – 325 str. [Sadržaj]: Str. knj. 89 . [Sadržaj]: Str. 107-147: Ekonomske strukture stanovništva / Goran Penev. 55-68: Rekreacija / Zoran Manojlović. 201277: Uticaj crta ličnosti na diferenciranje društveno-političkog angažovanja / Dragomir Pantić. 5) Tiraž 1500. 1986. et al. 119-168: Porodica i političko ponašanje / Anđelka Milić. 85-118: Organizaciono posredovanje i aktivnost članova Saveza komunista / Ratko Nešković. 437-455. POLITIČKO angažovanje u jugoslovenskom društvu : upoređenje angažovanja članova SKJ. – Str. 15-26: Obaveštenost Beograđana o sportskim događajima / Vera Marković. 20 cm. – Pogovor: str. – Selektivna bibliografija: str. 221-250: Rast i osnovne karakteristike gradskog stanovništva / Jovan Ilić 1985 330. 27-53: Sportska publika / Gradimir Zajić. – Str. – Str. 149-180: Projekcije stanovništva opština / Gordana Todorović. . 197219: Domaćinstva / Živojin Kržalić. – Str. 5-27: Projektni zadatak / Vladimir Goati. . 1985 (Požarevac : Prosveta).. – Str.

– 492 str. – Str. – Str. 255-323: Autonomna pokrajina kao konstitutivni oblik jugoslovenske federacije i njen odnos prema republičkoj državnosti i komunalnom sistemu / Ratko Marković. – Str. – Str. 268-273: Omladina na stadionima / Vera Marković. 174-176: Zaključak / Dragan Pantić. DRUŠTVENO-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. danas / Gradimir Ivanić. – Str. 246252: Kultura kao životni stil i iskustvo / Branimir Stojković. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. Priroda društveno-političkih zajednica. 8. 1986 (Beograd : “Radiša Timotić”). 86-91: Aktivizam mladih u organima samoupravljanja / Bora Kuzmanović. – Str. 227-231: Omladina i društvena kriza / Dubravka Žarkov. – Str. – Str. 50-53: Omladinska organizacija u političkom sistemu / Sergej Pegan. – Str. 9. OMLADINA ‘86 : sondaža javnog mnjenja / [XI kongres SSO Srbije. Beograd. 171-254: Položaj SR Srbije u ustavnom sistemu Jugoslavije / Milivoj Drašković. i 10. 43-49: Obaveštenost i mišljenja omladine o zbivanjima na Kosovu / Ranka Rajaković. 280-282: Zaključci o slobodnom vremenu / Borisav Džuverović 90 . 199-207: Omladina o socijalnim razlikama / Gradimir Zajić. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 208-218: Međugeneracijski odnosi / Snežana Joksimović. [Sadržaj]: Str.1. 160-173:Vrednosni odnos prema radu / Jovan Ničić. Centar za pravna i politikološka istraživanja. T. 20 cm Tiraž 300. – Str. danas / Aleksandar Denda. 136-159: Odnos mladih prema internacionalnom / Dragomir Pantić. 43-170: Jugoslovenski federalizam i ostvarivanje ustavnog koncepta federacije / Nikola Stefanović. – Str. 79-85: Aktivizam mladih u društvenim organizacijama / Gradimir Ivanić. – Str. 67-78: Osam odgovora na pitanja o omladinskoj organizaciji / Dragutin Brčin. – Str. – 288 str. – Str. 7-42: Karakter i bitni elementi društveno-političkih zajednica / Nikola Stefanović. 1986. . 194-198: Da li se pitanje nezapolesnosti može rešiti / Nada Bogdanović. 325-404: Gradovi kao zajednice opština i regionalne zajednice kao oblik saradnje opština / Milan Vujičić. – Str. 39-42: Zašto u i zašto iz SKJ / Vladimir Goati. – Str. 60-66: Omladinske društvene organizacije. 219-226: Kriza poverenja mladih u subjekte i snage društvenog života / Jasmina Vujović. – Bibliografija uz svako poglavlje. – Str. 27-38: Omladina i politički sistem / Sergej Pegan. 92-114: Odnos omladine prema politici / Srećko Mihailović. 405-492: Opština kao samoupravna i osnovna društveno-politička zajednica i osnovne karakteristike njene organizacije i rada / Lazar Đurovski. – Str. 128135: Samoupravna orijentacija mladih / Bora Kuzmanović. [Sadržaj]: Str. 274-279: Emocionalni život u omladinskoj svakodnevici / Mirjana Vasović. – Str. – Str. 333. – Str. – Str. – Str. – Str. 237245: Svakodnevni život i slobodno vrijeme mladih / Borisav Džuverović. 117-127: Osnovne vrednosne orijentacije omladine / Dragomir Pantić. . 334. – Str. – Str. 179-193: Društvena kriza – percepcija društvenih i generacijskih problema – društvenopolitičko angažovanje / Srećko Mihailović. – Str. 20 cm. – Str. Lazar Đurovski. – Str. – Str. – Str. maj 1986]. 54-59: Savez socijalističke omladine. 253-264: Korišćenje medija masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. 265-267: Muzički ukusi i odnos prema muzici / Dubravka Žarkov.

Tom 2. 319-334: Jugoslavija – kako je video Sima Marković / Božidar Jakšić 91 . 229-294: Pravosuđe u sistemu organizacije vlasti i samoupravljanja u društveno-političkim zajednicama / Josif Trajković. . – Str. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. 87-110: Socijalizam i plebiscitarni cezarizam / Ljubomir Tadić. 107-157: Izvršna veća (saveti) u skupštinskom sistemu / Miha Ribarič. 1987 (Valjevo : “Milić Rakić). 259-278: Bakunjin i srpski socijalisti sedamdesetih godina prošlog veka / Milan Subotić. – Str. [Sadržaj]: Str.7-105: Delegatske skupštine društveno-političkih zajednica : (neka pitanja organizacije i rada) / Dimitrije Prodanović. – Str. – 54 str. priroda. 1987. – Str. – Str. 28 cm 1987 336. 279-302: Lenjinovo shvatanje diktature proletarijata / Laslo Sekelj. – Str. – Beograd : Univerzitet u Beogradu : Institut društvenih nauka : Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Str. – Str. 69-85: Filozofija: istorijska disciplina? / Richard Bernstein. 159-227: Položaj organa državne uprave u delegatsko-skupštinskom sistemu / Slavoljub Popović. dužina trajanja mandata. – Str. . 303-318: Problem totaliteta / Slobodan Simović. ograničenje ponovnog izbora i odgovornost nosilaca funkcija u društvenopolitičkim zajednicama / Ciril Ribičić 337. Centar za ekonomska istraživanja. Opatija. – ISSN 0353-5738 [Sadržaj]: Str. – Str. DRUŠTVENO-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. – Str. – Str. – Str. – 371 str. 111-125: Jezik i intersubjektivnost / Albrecht Wellmer. POLOŽAJ privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. Organizacija vlasti društveno-političkih zajednica. – Bibliografija posle svakog poglavlja. građanski rat – Hobbes i Marx / Zoran Đinđić. 295-371: Kolektivni rad. Danila Šukovića. 20 cm Tiraž 300. – Str. – Str. novembra 1986 / u redakciji Ivana Maksimovića. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 20 cm Tiraž 700. 161-184: Zatvorena ili otvorena dijalektika? / Svetozar Stojanović. Centar za pravna i politikološka istraživanja. 209-225: Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam / Vojislav Koštunica.Publikacije sa višestrukim autorstvom 335. 1986. 33-44: Markovićev jezik i duh zajednice / William Leon McBride. 45-67: Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti / Zagorka Golubović. 227-257: Zajednica. 147-159: Čovek kao prirodno biće / Svetlana Knjazeva. – Str. 127-146: Polis – između zajednice i države / Dragoljub Mićunović. 185-207: Unutrašnja i spoljna sloboda / Nebojša Popov. FILOZOFIJA i društvo : posvećeno Mihailu Markoviću : [zbornik radova] / [urednik Dragoljub Mićunović]. – Str.

. 277-287: O prijateljstvu i mržnji / Ljubomir Tadić 1988 339. – Beograd : Institut društvenih nauka. 197-260: Kriza međuratnog jugoslovenskog društva / Nebojša Popov. 93-159: Alternativne ideje o socijalizmu u Jugoslaviji 1945-1947. 261-275: Politika naciokratija u Jugoslaviji / Božidar Jakšić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. SOCIJALNI pokreti i politički sistem u Mađarskoj : 1944-1956 : dokumenti / izbor. knj. izd. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – Beograd : Institut društvenih nauka. prevod. Institut društvenih nauka. komentari i predgovor Laslo Sekelj. Opatija. 363. 20 cm 92 . II / Univerzitet u Beogradu . – 35 str. 1988 (Vršac : Sloboda). – Str. 69-92: Prilog istoriji ideje pravne države u Srbiji / Milan Subotić. Centar za ekonomska istraživanja. decembra 1989. – Str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. 1989. Institut društvenih nauka. – Str. – Str. POLOŽAJ privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. FILOZOFIJA i društvo : zbornik. 9) Tiraž 500.]. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. – [1. – 44 str. . 7-23: Transcendentalno ja i metodički solipsizam / Slobodan Simović. Opatija. decembar 1988. 161-195: Jugoslavija i jugoslovenstvo u delima Dobrice Ćosića / Kosta Čavoški. – Str. 1988 (Beograd : Privredni pregled). 338. JUGOSLOVENSKA privreda na pragu reforme : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. / Vojislav Koštunica. – 20 cm Tiraž 500.) 1989 341. (Broš. – Str. . – Str. 24 cm 340. 49-68: Konfliktne paradigme antropologije / Dejan Tričković. – Str. 25-48: Problematična samorazumljivost normativnog i jugoslovenski marksizam / Zoran Obrenović. – 363 str. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Filozofija i društvo . Centar za ekonomska istraživanja. 20 cm. – ISSN 0353-5738 [Sadržaj]: Str. 1987 (Beograd : “Filip Višnjić”).

91-94: Privredna reforma i problemi bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije / Veljko Radovanović. – Str. – Str. 47-51: Nema čistih modela ni razvoja ni sistema / Nikola Čobeljić. – Summary: The Children of the Crisis (Broš. 75-77: Privredna reforma i koncept deregulacije u jugoslovenskoj privredi – neka pitanja / Dragana Đurić-Bijelić. 53-56: Reforma i promena koncepta preduzeća / Dragiša Milićević. 103-104: Neka nerešena pitanja privredne reforme u sferi tržišnih odnosa i institucija / Marinko Zeljković 1990 343.. 7-13: Konceptualni problemi i reforma društvene svojine u vezi s privrednom sistemskom reformom / Ivan Maksimović. – Str. – Str. – Str. maj”). 61-65: Reforma privrednog sistema u SFRJ i projekt jedinstvenog evropskog tržišta / Milan Šojić. 99-101: Amortizacija kao faktor obnove osnovnih sredstava i kao izvor sredstava za investicije / Blago Blagojević. – Str. 24 cm Tiraž 300. [et al.) 93 .. 57-59: Ekonomske efikasnosti socijalističke privrede / Slobodan Maksimović. – 320 str. a pitanje je da li su i postojale / Dragutin V. 1989 (Beograd : Laser print). stabilizacija domaće valute i njena međunarodna upotrebljivost / Ljubica Teslić-Nadlački. – Bibliografija: str. 1990 (Stara Pazova : “16. – Str. – Str. kao glavna uporišta reforme / Pavle Vasić. – Beograd : Institut društvenih nauka. 67-69: Višedimenzionalni karakter krize i mogućnosti izlaska iz nje / Jovan Andrijašević. – Str. – Str.]. Vasić. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 342.295-304. uključujući i tržište radne snage i tržište kapitala. 15-20: Osipaju se prednosti socijalizma zasnovane na društvenoj svojini. – Str. PRIVREDNA reforma i ekonomska (re)definicija socijalizma : zbornik radova sa naučnog skupa / [uređivački odbor Ivan Maksimović. 71-73: Strateška pitanja privredne reforme i struktura političke vlasti / Veselin Vukotić. DECA krize : omladina Jugoslavije krajem osamdesetih / Srećko Mihailović. – Str.]. 27-31: Između defektnog tržišta i neefikasnog planiranja / Ljubomir Madžar. – 104 str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. . 24 cm Tiraž 500 ISBN 86-7093-037-4 (Broš. : tabele . [et al.. 33-39: Privredna reforma.) [Sadržaj]: Str.. – Str. 83-86: Neka teorijsko-metodološka pitanja privredne reforme / Vukašin B. – Str. 95-97: Politika kamatnih stopa i njene mogućnosti u periodu reforme / Srboljub Antić. – Str. 21-26: Robno biće privrede – totalitet robno-novčanih odnosa. – Str. Marsenić. 87-90: Privredna reforma i neka otvorena pitanja društvene svojine i proširene reprodukcije / Danilo Šuković. 79-81: Samoupravljanje. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 41-45: Uslovi i pretpostavke finansijskog tržišta / Davor Savin. – Str. saupravljanje i tržište / Branislava Bujišić. – Str.

– Str. 38-48: Reforma političkog sistema / Jasmina Vujović.: Univerzitet u Beogradu. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1990 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str.. POGLEDI na migracije stanovništva Jugoslavije / [urednik Miroljub Rančić]. – Beleške uz tekst. – Str. – Str. – Str. 9-11. – Bibliografija uz većinu radova. : ilustr. – Str. [et. . 229-238 : (Ne)zadovoljstvo omladine sopstvenim životom i demokratijom u Jugoslaviji / Mirjana Bobić. 15-31: Migracije i razvitak stanovništva u Jugoslaviji / Miroljub Rančić. 147-171: Samoupravna moć u radnoj organizaciji / Nada Novaković 345.1-9: Žrtvovana omladina : pristup istraživanju / Srećko Mihailović. 76-106: Socijalni i politički aktivizam omladine / Bora Kuzmanović. – Str. – Str. – Str. – Predgovor: str. 133-146: Ekološka svest mladih / Vera Marković. Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih : zaključno razmatranje / Srećko Mihailović 344.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 147-172: Nacionalna svest omladine / Ljiljana Baćević. – Str. Centar za sociološka istraživanja. – Str. – Str. 33-61: Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata / Dušan Breznik. 65-71: Za bolju naučnu utemeljenost proučavanja migracija 94 .107-114: O Kosovu / Sergej Pegan. – Tiraž 400.: Univerzitet u Beogradu. 258-269: Omladina između nade i predviđanja / Miroslav Jilek. 24 cm Na vrhu nasl. str. 252-257: Generacija »sa ili bez odgovora« / Milan Gačanović. – 171 str. – Str. str. – Str.al. – Str. – Str.17-26: Odnos omladine prema sistemu / Ratko Nešković.10-16: Osnovni podaci o istraživanju / Srećko Mihailović. 29-63: Socijalno-strukturalni aspekt razvojnih kontroverzi u Jugoslaviji krajem 80-tih / Silvano Bolčić. 65-110: Mala privreda i poljoprivreda u društvenoj strukturi Srbije / Lidija Topić. 115-132: Ka novoj političnosti : mnenje omladine o novim društvenim pokretima / Srećko Mihailović. – Str. – Str. 111-146: Migracije: prostorna i vertikalna pokretljivost stanovištva Srbije / Milena Davidović. 203228: Prostorne vremenske i socijalne koordinate religioznosti mladih u Jugoslaviji / Dragomir Pantić. ISBN 86-7093-040-4 [Sadržaj]: Str. – Bibliografija uz pojedine radove. 9-28: Osobenosti društvene stratifikacije Jugoslavije danas / Milosav Janićijević. 21 cm Na vrhu nasl. – Str. – Str. 270-294: Zbrka u glavi i strah u srcu. – Str.]. – Str. – Str. Centar za demografska istraživanja. 3-9: Uvodne napomene / Milosav Janićijević. NOVI pravci promena društvene strukture Jugoslavije / Milosav Janićijević. 58-75: Percepcija društvenih sukoba / Mirjana Vasović. – Beograd : Institut društvenih nauka. [Sadržaj]: Str.. .173-202: Vrednosti mladih u vreme krize : anomična generacija / Dragomir Pantić. 27-37: Omladina i društvene promene / Vladimir Goati. 239-251: O političkom organizovanju omladine / Srećko Mihailović. – 231 str. [Sadržaj]: Str. 49-57: Mladi i reforma SKJ / Slobodan Bjelajac. 1990 (Beograd : CDI-IDN).

– Str. 23-40: Politički sistem i privredna reforma u Jugoslaviji / Vladimir Goati. – Str. 189-192: Emigracioni i imigracioni prostori Jugoslavije (19711981) / Radoslav Stevanović. Branislav Stojanović. ISBN 86-7093-039-0 [Sadržaj]: Str. Karmen Brčić. Draga Belopavlović. .et al. – Str. 97-106: Značaj i poteškoće u proučavanju stanovništva po naseljima / Svetozar Livada. 1990.. Dragana Avramov. – Str. Sonja Pogorelec. 56-73: Interesi aktuelne reforme u Jugoslaviji / Silvano Bolčić. – Str. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. : ilustr. : s. Centar za ekonomska istraživanja. – 240 str. – Str. 5-22: Društvena svojina i reforma / Ivan Maksimović. – IV.]. 242 str. Nada Raduški. 175-188: Migraciona politika i promjene u demografskim karakteristikama jugoslovenske populacije u inozemstvu / Melita Švob. 113-117: Informacija o uspostavljanju redovnog statističkog praćenja preseljavanja stanovništva unutar granica SFR Jugoslavije / Dragoljupka Cicović. [et al. – Iz predgovora preuzet podatak da je Naučni skup “Socioekonomske prepreke reformi” održan 26. 151-165: Karakteristike migracionih kretanja u SR Crnoj Gori / Veselin Vukotić. Radoslav Stevanović 347. – Str. Mina Petrović. – Str. Goran Penev. – Str. 1990 ([s. 74-93: (I)relevantnost (Marksove) teorije eksploatacije za reformu privrednog sistema / Dra95 . 209-214: Demografski rast vojvođanskih regionalnih centara / Branislav Đurđev.].n. 24 cm Bibliografija: str. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 137-150: Neka obilježja bosanskohercegovačke međurepubličke migracije / Ante Markotić. 227-231: Urbanizacija i naseljavanje beogradske okoline / Živan Tanić 346. ISBN 86-7093-039-0 Ostali autori: Gordana Todorović. 107-112: Migraciona komponenta projekcija stanovništva s osvrtom na jugoslovenske projekcije / Gordana Todorović. .. 195-207: Uloga i značajke migracije u populacijskom razvoju gradova SR Hrvatske 1961-1981 / Ivica Nejašmić. 121-136: Brojno kretanje i prostorni razmeštaj naroda i narodnosti u Jugoslaviji (1948-1981) / Miroslav Lalović. 41-55: Tržište kapitala kao elemenat internacionalizacije jugoslovenske privrede / Pavle Vasić. 167-173: O prostornoj relevantnosti migracija stanovništva na primeru Slovenije / Vladimir Klemenčić. – Str. 24 cm Tiraž 500. PROBLEMI demografskog razvoja Srbije / [Miroljub Rančić. Centar za demografska istraživanja. – Str. Berislav Berić.Publikacije sa višestrukim autorstvom / Mladen Friganović. 215226: Doseljavanje u Beograd / Branislav Stojanović. – Str.]).l. – Str. aprila 1990 u Beogradu.. 241-242. SOCIOEKONOMSKE prepreke reformi : zbornik radova sa naučnog skupa / [uređivački odbor zbornika Ivan Maksimović. 73-65: Prilog definiciji i tipologiji prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije / Marija Oliveira Roca. – Str. 87-96: Migracije i starenje stanovništva / Goran Penev. – Str..

gutin V. Đurić-Bijelić. – Str. 171184: Svojinsko restruktuiranje i privatizacija / Veselin Vukotić. – Str: 54-66: Nužnost uključivanja razvojnih opredeljenja u koncipiranju tekuće ekonomske politike / Branislava Bujišić. 149-163: Alternative privatizacije s obzirom na uslove transfera društvenih sredstava / Ljubomir Madžar. (Broš.) [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 185-190: Dugoročne prepreke i kratkoročne mogućnosti / Dragana M. 231-234: Cena koštanja kao najvažniji mikroekonomski instrument / Blago Blagojević. 210-214: Nemogućnost reforme / Božidar Jakšić. III / Univerzitet u Beogradu . – Str. – 103 str. – Str. – Str.]). 201-209: Problem (ne)zaposlenosti i socijalne prepreke / Biljana Jovanović Gavrilović. 164-170: Posebnost tržišta rada i privredna reforma / Danilo Šuković. 1991. 74-79: Najvažniji nalazi finansijskog stanja privrede u I polugođu 1990 godine / Marinko Zeljković. – Ovaj zbornik je nastavio da izlazi kao časopis polugodišnje. – Str. – 20 cm Tiraž 500. 100-102: Revolucija i evolucija / Svetozar Stojanović. Opatija . – Str.l. 1990 ([s. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. . – Str. 8797: Položaj poljoprivrede i ribarstva u primarnoj raspodeli tokom 1970-tih i 1980tih godina / Rajko Bukvić 1991 349. – Str. – ISSN 0353-5738 96 . decembar 1990] / redakcija Pavle Vasić. Centar za ekonomska istraživanja. 67-73: Akumulacija i dezakumulacija kapitala u jugoslovenskoj privredi / Veljko Radovanović. – Str. – Str. Centar za filozofiju i društvenu teoriju. : s. – Str. – Str.2-15: O karakteru sadašnjeg ekonomskog zastoja / Dragutin V. 224-230: Reforma fiskalnog sistema kao nužan preduslov za uspešno sprovođenje privredne reforme / Veljko Radovanović. – Str. – Str. 215-223: Neki ekonomsko-psihološki problemi reforme / Gojko Rikalović. 16-25: Svojinsko prestrukturiranje preduzeća / Veselin Vukotić. ZAŠTO je reforma ugrožena : [prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. – Str.n. 42-53: Raspodela i tržište rada / Danilo Šuković. Marsenić. FILOZOFIJA i društvo : zbornik radova : posvećeno profesoru Ljubomiru Tadiću . 30 cm Tiraž 300.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Marsenić. – Str. 95-99: Prilog rasvetljavanju geneze otpora reformi / Risto Vukčević. – Str. Dragutin Marsenić. Danilo Šuković. – Beograd : Institut društvenih nauka. 26-41: Institucionalizacija tržišta / Pavle Vasić. – Str. – Str. Institut društvenih nauka. 191200: Socijalizam i eksploatacija / Branko Medojević.103106: Zašto su ekonomisti tihi? / Miroljub Labus. Institut društvenih nauka. 235-240: Reforma – put u “novi socijalizam” ili put iz socijalizma / Branislava Bujišić 348. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. 80-86: Kretanje cena i dobiti / Blago Blagojević.

195-209: Od kritike do rezignacije – postsocijalistička melanholija / Milan Subotić. ISBN 86-7093-041-2 [Sadržaj]: Str. – Summaries. – Str. – 335 str. – Str.. 168-186: Nacionalna distanca građana Jugoslavije / Dragomir Pantić. – Str. 59-108: Pojam otuđenosti u sociologiji / Andrija Gams. 39-64: Informisanost i informisanje građana o programu reformi Saveznog izvršnog veća / Stojmen Mihajlovski. Dragomir Pantić. – Str. 149-168: Kritički horizont “Frankfurtske škole” / Dragana Obradović. 179-193: Kapitalizam. .[et al. – Str. – Str. – Str. Goran Milas. – Beograd : Institut društvenih nauka. 107-114: Percepcije društvenog položaja / Ljiljana Baćević. – Str. / Dragan Milenković 97 . 37-58: Berk i Pejn / Dušan Kuzmanović. Nikola Poplašen. Štefica Bahtijarević. Goran Milas. 109-132: Pojam istine u kritičkoj društvenoj nauci / Mihailo Marković. 133-168: Dehomogenizacija političke kulture / Milan Miljević. – Bibliografija uz većinu poglavlja. – Str. – Str. – Str. JUGOSLAVIJA na kriznoj prekretnici / Ljiljana Baćević. – Str. 169-178: Savremeni istočnoevropski intelektualac i Makijaveli / Milorad Ekmečić. socijalizam i novi svetski poredak – jedan američki pogled / William Leon Mc Bride. 1991 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). 323349: Ljubomir Tadić : biografija / Milica Inđić 350. –Str. 233-257: Širina grupnih identifikacija građana Jugoslavije: vrednovanje pripadnosti od lokalne do mondijalne . 325-333: Prilog 1. – Str. – Str. – Str. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 21-35: Cezarizam / Milan Podunavac.. – Str. 258-263: Dva pokazatelja vrednosnih opredeljenja građana / Mirjana Vasović. – Str. 115-132: Stavovi građana o promenama političkog sistema : o državnom uređenju i višepartizmu / Vladimir Goati. – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. 257-274: Jugoslovenska kriza i srpsko nacionalno pitanje / Svetozar Stojanović. Uzorak za istraživanje jugoslovenskog javnog mnjenja 1990. 211-231: Kriza Jugoslavije / Božidar Jakšić.187-196: Jugoslovensko javno mnenje o spoljnopolitičkim pitanjima / Dimitar Mirčev. 9-20: Autoritet i autoritarnost u delu Ljubomira Tadića / Trivo Inđić. – Str. 11-37: Jugoslovensko javno mnenje 1990 : istraživanje javnog mnenja u vremenu krize / Ljiljana Baćević. – Str. 281300: Jugoslavija između prošlosti i budućnosti / Ljiljana Baćević. 233-256: Društveni pokreti bez društvenih promena / Stjepan Gredelj. 275-289: Novi evropski poredak i Srbija / Zoran Obrenović. 20 cm Tiraž 300. 197-232: Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti / Mirjana Vasović. – Str. – Str. 291-322: Srpsko-hrvatski odnosi u svetlosti stavova dr Dragoljuba Jovanovića / Nadežda Jovanović. Religioznost građana Jugoslavije / Dragomir Pantić. – Str. 64-107: Reakcija javnosti na mjere i politiku SIV-a / Štefica Bahtijarević. 133-148: “Solus ipse” kao hipotetički ekstrem / Slobodan Simović. 264-280: Ekološka svest Jugoslovena / Niko Toš. – Str.]. – Str. – Str.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 353. 21 cm Tiraž 500. 149-187: Između medijskog rata i rata za medije / Ljiljana Baćević.. – Str. 13-24: Teorijsko-hipotetički okvir istraživanja prvih višestranačkih izbora u Srbiji / Vladimir Goati. Jasminka Hasanbegović. Dušan Janjić. Branislava Jojić. [et al]. – Bibliografija uz pojednie radove. Zoran Slavujević. – Beograd : Univerzitet u Beogradu.11-30: Bosna i Hercegovina – otvorena pitanja državno-političkog identiteta multietničke i multikonfesionalne zajednice / Dušan Janjić. . Vladimir Goati. – Str. 21 cm Tiraž 400. 189200: Iskušenja medijske borbe za vlast / Borislav Đuverović. 62-78: Medijski sistem Bosne i Hercegovine / Slavujević Zoran. prikazi . – Str. 1992 (Beograd : Centar za demografska istraživanja). Paul Shoup . – Str. 231-249: Pluralizacija parlamenta – socijalni sastav Narodne skupštine Srbije / Sergije Pegan. – Str. Branislava Jojić. 7-8: Knjiga u službi mira / Sonja Licht. – Str. 167-178: Model povelje sloboda i prava / Jasminka Hasanbegović. – Summary. Institut društvenih nauka. – 343 str. BOSNA i Hercegovina između rata i mira / Srđan Bogosavljević. 351. – Str. – 228 str. 27-125: Izbori ’90 : mnjenje građana Srbije / Srećko Mihailović. OD izbornih rituala do slobodnih izbora : sondaža javnog mnjenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji / Srećko Mihailović. – Str. – 185 str. 81-99: Uloga domaćih i međunarodnih aktera bosanskohercegovačke drame / Paul Shoup. DEMOGRAFSKI problemi i populaciona politika Kosova i Metohije / Dragana Avramov. – Str. : graf. Zdravko Grebo. redaktor. – Str. 127-146: Reagovanja građana na izbore / Vera Marković. 31-47: Bosna i Hercegovina u ogledalu statistike / Srđan Bogosavljević.. 147166: Teze za model ustava Republike Bosne i Hercegovine / Zdravko Grebo. : ilustr. – Str. [ilustracije Aleksandar Ćirić]. 203-229: Pluralizam u predizbornom razdoblju / Jasmina Vujović-Brdarević. – Str. 253-271: Zaključno razmatranje / Vladimir Goati 1992 352. ISBN 86-7093-043-9 [Sadržaj]: Str. – Beograd : Dom omladine Beograd : Forum za etničke odnose : Institut društvenih nauka : JUBMES – Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju. 48-61: Politički život Bosne i Hercegovine 1989-1992 / Vladimir Goati. . – Str. – Beograd : Univerzitet u Beogradu. – Str. 26 cm 98 . Institut društvenih nauka. – Str. Centar za demografska istraživanja. Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. 1992 (Beograd : Institut društvenih nauka). 100-143: Građanski rat i mogućnosti mira u Bosni i Hercegovini / Dušan Janjić. ISBN 86-7093-042-0 [Sadržaj]: Str. 1991 (Beograd : Institut društvenih nauka).

125-142: Projekcije stanovništva / Gordana Todorović. – Str. 1992 (Beograd : Stručna knjiga). – Str. Vojislav Knežević. 66-85: Smrtnost stanovništva / Biljana Radivojević. 2. 37-49: Elite u savremenom industrijskom društvu / Lidija Topić. Branislava Bujišić 355. Gordana Todorović. – Str. . zadaci i predlozi mera i aktivnosti u oblasti integralnog planiranja porodice u SAP Kosovu / Berislav Berić. ISBN 86-82037-04-1 [Sadržaj]: Str. (Broš.Publikacije sa višestrukim autorstvom Tiraž 100. SOCIOLOŠKE studije : [Zbornik radova]. – Str. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Branislava Bujišić. Miroljub Rančić. Goran Penev. 109-116: Populizam i elitizam / Milan Matić 99 . 53-66: Strukture stanovništva / Nada Raduški. 53-74: Nacionalne oligarhije kao političke pseudoelite / Zoran Vidojević. – Str. Mina Petrović. Br. 215-219. ciljevi. Marinko Bošnjak. 163-173: Planiranje – poruke istorijskog iskustva / Davor Savin. 115-125: Posledice visokog rasta stanovništva / Goran Penev. 13-159: Makroekonomsko planiranje u svetlu savremene ekonomske teorije / Ljubomir Madžar. 182-185. Davor Savin. – Str. Dragana Avramov. 86-114: Prostorno-demografske karakteristike / Branislav Stojanović. 13-35: Elite znanja i postindustrijsko društvo / Milosav Janićijević. MAKROEKONOMSKO planiranje u svetu tržišnih privreda / Ljubomir Madžar. Draga Belopavlović. Nada Raduški. 21 cm Tiraž 500. Miroslav Rašević. 174-182: Planiranje i ekonomska politika u novije vreme / Vojislav Knežević.183-211: Institucije i metodi makroekonomskog planiranja – pregled po zemljama / Marinko Bošnjak. – Str. – Summary findings. – Str. – Bibliografija: str. – Summary. 1992 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). Gordana Matković. – Beograd : Savezni zavod za društveno planiranje : Institut društvenih nauka. 33-52: Rađanje i obnavljanje stanovništva / Dušan Breznik. Zoran Vidojević i Velimir Tomanović]. 87-101: Radništvo i stare i nove elite u privrednom sistemu (do)sadašnje Jugoslavije / Nada Novaković.143-166: Principi. – Str. 24 cm Tiraž 200. – Str. – 116 str. Centar za ekonomska istraživanja : IBN Centar. – Bibliografija uz svaki rad. ISBN 86-7093-044-7 [Sadržaj]: Str. Centar za sociološka istraživanja.) ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . 14-32: Osnovne karakteristike demografskog razvoja Jugoslavije / Miroljub Rančić. – Str. – Str. 105-107: Jedan osvrt na sociološko proučavanje elita / Miodrag Ranković. – Str.167-183: Summary findings / Dragana Avramov 354. . Mina Petrović. Radoslav Stevanović. – Str.Institut društvenih nauka [Sadržaj]: Str. – 219 str. – Str. Stare i nove elite u savremenom društvu / [Redakcija: Milosav Janićijević. Marinko Bošnjak. 75-86: Strukture i elite u preobražajima (post)-socijalističkog društva / Velimir Tomanović. 3-13: Mesto Kosova na demografskoj karti Jugoslavije i Evrope / Dragana Avramov. – Bibliografija: str. – Str.

– Str. 115-124: Modaliteti svojinske transformacije – pristupi Srbije. – Str. 476 str. – Str. – XV. – Str. – Str. 317-320: Liberalizacija. Marsenić. 45-65: Putevi privatizacije u Jugoslaviji – zakonski modalitet i neke prepreke / Ljubomir Madžar. 325-328: Začarani krug prelaska na tržišnu privredu / Slobodan V. 10) Tiraž 700. Meade. – Str. 125-140: Uloga različitih oblika vlasništva i konvergencija privrednih sistema / Oskar Kovač. Crne Gore i Bosne i Hercegovine / Miodrag Zec. knj. 5-29: U traganju za modelima transformacije društvene svojine / Ivan Maksimović. Blago Blagojević 100 . – Str. – Str. nacionalizacija / Srboljub Antić. 141-154: Možemo li da naučimo “treći put” od agatotopijanaca? / J.199-214: Transformacija svojinskih odnosa: osnovni problemi i modeli / Branislav Šošokić. – Str. Jovanović. – Str. – Str. 385-394:Transformacija društvene svojine – empirijski aspekt / Marinko Zeljković. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. ISBN 86-7025-161-2 [Sadržaj]: Str. 363-372: Transformacija vlasništva i valorizacioni sistem / Slobodan Maksimović. – Str. 349-361: Novi poreski sistem Srbije i preobražaj svojine / Dejan Popović. – Str. – Str. – Str. 277-282: Privatizacija nesporan ali dugoročan i obazriv proces / Danilo Šuković. 227-242: Neke dileme u vezi sa privatizacijom / Rajko Bukvić. 155-170: Privatizacija – poruke i iskustva industrijskih zemalja / Davor Savin. 321-324: Teorija property rights i problemi privatizacije u našoj privredi / Branislava Bujišić. 89-113: Privatizacija – put u tržišnu privredu / Veselin Vukotić. – Str. 329-337: Neki aspekti i prijedlozi transformacije društvene svojine / Momir Ćećez. privatizacija. 31-44: Privatizacija tržišta / Pavle Vasić. TRANSFORMACIJA svojinskih odnosa : teorijski i empirijski aspekti / urednik Ivan Maksimović. Odeljenje društvenih nauka . 271-275: Od monističkog ka pluralističkom društvu / Marko Sekulović. 243-258: Nesocijalistička socijalizacija privatne i nekapitalistička privatizacija društvene svojine / Dragutin V. – Str. 215-225: Neka otvorena pitanja svojinske transformacije / Mirko Vasiljević. – Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 67-86: Program privatizacije / Miroljub Labus. – Summaries. 356. 301-306: Neki upravno-pravni aspekti svojinske transformacije u Srbiji / Stevan Lilić. 373-384: Teorijski i praktični problemi iznalaženja pravog rešenja transformacije konkretnog preduzeća / Lazar Pejić. – Str. 289-299: Transformacija versus privatizacija / Miloš Macura. – Str. 307-316: Neka metodološka i socijalna pitanja svojinske transformacije u našim uslovima krize / Vera Pilić-Rakić. – Str. 24 cm. 259-270: Teorijski problemi svojinskog organizovanja i efikasnosti privređivanja / Vladan Jovašević. 183-198: Vremenska komponenta procesa svojinske transformacije / Nikola Čobeljić. . [IX]-XV. – Str. – Str. – (Ekonomski zbornik / SANU. Srboljub Antić. 283-287: Socijalne i političke dimenzije svojinske transformacije / Mihailo Marković. – Predgovor/ Ivan Maksimović: str.E. 171-180: Neka iskustva u privatizaciji istočnoevropskih zemalja / Veljko Radovanović. 1992 (Beograd : Prepisi i umnožavanja). 339-348: Uloga finansijskog sektora u transformaciji društvene svojine / Đorđe Đukić. – Str. – Str. – Str.

1993 (Beograd : ŠKP “Obod” – Cetinje). – Str. 297-308: Uvid u privredna zbivanja (te u dinamiku i paritete cena) tokom 1989. – Str. 231-242: Mesto i uloga Narodne banke Jugoslavije u konceptu privredne reforme na razmeđu 80-ih i 90-ih / Đorđe Đukić. ISBN 86-7093-050-1 [Sadržaj]: Str. – Str. opredeljenja i rezultati / Ljubomir Madžar. – Str. – Str. – Str. 11-23: Zastoj jugoslovenske privrede tokom 80-ih godina / Dragutin Marsenić. – Str. 25-45: Dugoročni program ekonomske stabilizacije kao protivrečan poduhvat spajanja (samoupravnog) socijalizma sa tržišnom privredom / Dragutin V. – Beograd : Institut društvenih nauka. i 1990. 201-222: Privatizacija u programu reforme / Veselin Vukotić. 47-58: Reforma iz 1988: razlozi. 403-413: Osnovna poruka istraživanja: nastavljanje privredne reforme – uslov uspješne tranzicije / Dragutin Marsenić. – put u tržišnu ekonomiju / redaktori Veselin Vukotić. – Str. Veselin Vukotić 101 . 387-400: Republičke elite i raspad Jugoslavije / Vladimir Goati. – Str. – Str. 155-177: Cjelina privredno-reformskog zahvata i institucionalne osnove novog sistema / Veselin Vukotić. – Str. 85-114: Alternative i ograničenja za stvaranje tržišnog ambijenta za savremenu privredu. – Str. – Str. Dragutin Marsenić.) / Silvano Bolčić. – Str. – Str. – Str. – Str. pravci i dometi reformisanja preduzeća / Jovan Todorović. 327341: Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti / Žika Jovanović. – 413 str. 343-370: Finansijsko izveštavanje i revizija / Nenad Urošević. godine / Pavle Vasić. Veljko Radovanović. Božidar Gluščević. Svojinska transformacija privrede – izgledi i ograničenja / Ljubomir Madžar.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1993 357. 309315: Privredna reforma i socijalna politika / Danilo Šuković. 24 cm Tiraž 600. Centar za ekonomska istraživanja. 317-326: Razvojni koncept (i ambicije) privredne reforme / Vojislav Knežević. – Str. – Str. 223-229: Tržište rada i kolektivni ugovori / Danilo Šuković. 59-82: Društvena svojina tokom 80-ih / Ivan Maksimović. – Str. 243-259: Monetarna politika u kontekstu stabilizacionog programa / Đorđe Đukić. 127-139: Privredna reforma i preduzetništvo / Fuada Stanković. 281-295: Ocena otvorenosti jugoslovenske privrede prema svetu u okviru privredne reforme iz 1990. PRIVREDNA reforma 1990. – Str. Marsenić. /Dragana Đurić. . 141-151: Ekonomske funkcije države / David Dašić. 179-199: Normativni sadržaj i politička ograničenja reforme / Mijat Šuković. 373-385: O sociološkim i ekonomskim snagama i sociološkim “osloncima” reforme (sociološki komentar reforme 1990. – Str. 261-271: Konvertibilnost dinara / Srboljub Antić. 273-280: Poreski sistem i poreska politika u privrednoj reformi / Božidar Raičević. – Str. – Str. 115-126: Pretpostavke.

157-179: Društvene nejednakosti. – 266 str. – Bibliografija uz većinu radova. – Summary. 35-45: Socijalizam i postsocijalizam u društvenom razvoju / Velimir Tomanović. 11-33: Teorije modernizacije i raspad realsocijalizma / Milosav Janićijević. 24 cm Podaci o autoru preuzeti sa prelim. Centar za sociološka istraživanja. – Str.) [Sadržaj]: Str. 65-78: Da li je liberalizam sudbina socijalizma / Lidija Topić. INSTITUCIONALNA infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji / [autori Ljubomir Madžar . 52-60: Hipoteza o uniformnosti institucionalne infrastrukture tržišnih ekonomija / Branislava Bujišić. m.131-138: Tradicija i obrazovanje: filozofski i sociološki aspekt / Manojlo Bročić. ISSN 0354-3838 = Sociološke studije . 213-219: Power elite in Yugoslav society – origin. Društvene promene i postsocijalizam / [Gl. – Bibliografija uz svaki rad. – Str. ISBN 86-7093-052-8 [Sadržaj]: Str. – 289 str. – Str. 275289: Kulturno-istorijski i politički faktori etničkih migracija i homogenizacije na Kosovu i Metohiji i u delu stare Srbije / Nadežda Obradović 1994 359. . (Broš.. – Str. Br. 121-130: Društveni razvitak i kulturni obrasci / Miloš Nemanjić. 3. 61-70: Institucionalna infra102 . et al. str. 267-274: Kosovo i albanski pokret (1989-1992) / Dušan Janjić. 24 cm Radovi saradnika Instituta društvenih nauka. – Str. prikazi . – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. – Str. 91-119: Veberova “protestantska teza” i razvojno iskustvo pravoslavne Evrope / Vera Vratuša-Žunjić. 181-195: Raspodela dohotka i socijalne nejednakosti / Danilo Šuković. – Str. 139-153: Radništvo između tradicije i savremenosti / Nada Novaković. 79-88: Korak napred – dva koraka nazad u razvoju političke kulture u postsocijalističkim društvima / Zagorka Golubović. 1993 (Beograd : Štamparija Instituta društvenih nauka). – Str. – Str. 358. ideology and ethics of elite / Vladimir Milanović. – Str. character. 197-211: Politički sistem kao razvojno ograničenje jugoslovenskog postsocijalističkog društva / Ljubomir Madžar.. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 7-51: Strategija vlasničke transformacije u svetlu njenih ciljeva i kriterija / Ljubomir Madžar. i odgov. – Str. 221-236: Postsocijalistička transformacija vojske – problemski okvir / Miroslav Hadžić. kriza države i porast nacionalnih tenzija / Zoran Obrenović. Centra za sociološka istraživanja objavljeni u ovom zborniku predstavljaju rezultate rada na projektu “Postsocijalističko društvo između tradicije i savremenosti” 1991-1995.Institut društvenih nauka. sukobi i modernizacija / Zoran Vidojević. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 1994 ([b. SOCIOLOŠKE studije : [Zbornik radova]. – Str. 47-63: Mondijalizacija i novi svetski poredak / Miodrag Ranković. – Str. 239-256: O mogućim razlozima snaženja nacionalizma u postkomunističkim društvima / Živko Surčulija. – Str. i.]. 257266: Istočna Evropa. urednik Milosav Janićijević]. – Str. – Str. : b. : graf.]).

– Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. – Str. – Bibliografija uz većinu poglavlja.Publikacije sa višestrukim autorstvom struktura. Đurić. – Str. 223-229: Informisanost građana Srbije o značajnim društvenim pitanjima / Vera Marković. – Str. – Str. 231-239: Srbija u ogledalu “međunarodnog javnog mnenja” : (studija slučaja) / Dijana Vukomanović. 167-176: Dometi i funkcije tržišta u uslovima naših nestašica / Dragutin V. 267303: Prilog za istorijat Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje / Ljiljana J. – Str. 21 cm Tiraž 300. – Str. 177-186: Uloga države i banaka u funkcionisanju deviznog tržišta / Dragana M. 155-172: Prilog za determinacionu analizu našeg javnog mnenja / Firdus Džinić.] . 31-37: O pojmu i stvaranju javnog mnenja / Radomir Lukić. – Str. – Str. – Str. 195-221: Opažanje i tumačenje uzroka ekonomskih nejednakosti / Mirjana Vasović. Baćević. 187-200: Poreske reforme i procesi tranzicije u svetu i kod nas / Božidar Raičević. – Summary. 1994 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. Brankica Gagić. 123141: Vladavina javnog mnenja / Zoran Đ. Živković. – Str. 82-100: Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja / Rajko Bukvić. – Str. 237-245: Tržišna ekonomija i problemi regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Str. 39-78: Javno mnenje i vrednosti / Dragomir Pantić. ISBN 86-7093-054-4 [Sadržaj]: Str. 246-252: Bankarski sektor u tranziciji – mogućnosti i ograničenja / Marinko Zeljković.. – Str. – Str. – Str. 111-123: Privatizacija i tržište kapitala / Veselin Vukotić. – Str.. 140-166: Institucionalna infrastruktura tržišta kapitala u tržišnoj ekonomiji / Života Ristić. – Str. Slavujević. 71-81: Program i nova privredna struktura / Pavle Vasić. – Str. JAVNO mnenje / [autori] Ljiljana Baćević . – Str. 253-256: Institucije države i tranzicija elektroprivrede / Srboljub Antić 360. Marsenić. 107-122: Javno mnenje kao kriterijum legitimnosti / Srećko Mihailović. – Str. – Str. Baćević. – Str. 143-151: Demokratija i sloboda informisanja / Vladimir Goati. 173-181: Društvena kriza i problem socijalnog konsenzusa / Mihailo Popović. redaktor Ljiljana J. 222-236: Institucije i mehanizmi industrijske politike u procesu tranzicije / Sofija Adžić. 201-211: Monetarna politika i bankarski sistem u procesu tranzicije jugoslovenske privrede ka modernoj tržišnoj ekonomiji / Aleksandar J. tranzicija ka tržišnoj privredi i privatizacija / Gojko Rikalović. 101-107: Neka otvorena pitanja privatizacije u nas / Branko Medojević. [et al. – Str. Baćević 103 . – Str. – 348 str. 183-193: Lavirinti medijske galaksije / Borisav Džuverović. 241263: Javno mnenje između vlasti i opozicije / Jasmina Vujović-Brdarević. – Str. 124-139: Dosadašnji uticaj sankcija na tranziciju privrede SR Jugoslavije i kako dalje? / Oskar Kovač. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 11-29: Javno mnenje / Ljubomir Tadić. 79-105: Javno mnenje i masovni mediji / Ljiljana J. –Str. 212-221: Politika tržišta rada i nezaposlenost u procesu tranzicije jugoslovenske privrede / Biljana Jovanović-Gavrilović. .

11-18: “Evropa” kao srbijanski ideal i antiiedal / Vojin Dimitrijević. SRBIJA između prošlosti i budućnosti : (uzroci i obeležja društvene i političke situacije u Srbiji između 1987 . 117-129: Odgovornost za štetu izazvanu medicinskim aparatima / Mirsa Mijačić. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka : Forum za etničke odnose. – Str. – Str. 53-70: Pravo umirućeg pacijenta da odbije upotrebu medicinskih mera kojima se on održava u životu ili da zahteva da se te mere obustave / Vesna Klajn-Tatić. – Str. – Str. – Str. i mogućnosti demokratizacije) : [zbornik radova] / [urednik Dušan Janjić].. – Str. 125-148: Ekonomska koncepcija političkih partija u Srbiji – izgledi za evropsku opciju / Jelica Minić. 73-80: Ugovor o implantaciji veštačkih zuba – vrsta ugovora o lekarskim uslugama / Ljiljana Krulj. 233-249: Pravni problem prilikom zasnivanja radnog odnosa lica zaraženih HIV virusom – uporedni pregled / Olga Popović 1995 362. 113-124: Ekonomska kriza i neophodnost promene privrednog sistema / Danilo Šuković.]. (Broš. – 104 . 1995 (Beograd : Barex). str. – Str. 165-187: Odgovornost za štetu uzrokovanu operacijom koju je obavio lekar na specijalizaciji / Jakov Radišić.. MEDICINSKO pravo i medicinska etika / V. 131-146: Odgovornost lekara za štetu nastalu usled nepridržavanja obaveze da pacijenta obavesti / Nenad Đurđević. 97-109: Jedna pouka iz prošlosti: politička elita i modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti / Latinka Perović. – 461 str. 19-38: Neka medicinska. ISBN 86-7093-055-2 [Sadržaj]: Str. – Str. 221-232: Trenutak čovekove smrti kao pravni pojam / Ljiljana Krulj.[et al. 205-219: Reklamiranje lekarskih usluga / Jakov Radišić. – Str. 24 cm Na nasl. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 250 str. – Str. – Str. 361.) [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 39-52: Pretpostavljeni pristanak pacijenta na lečenje prema nemačkom pravu / Nenad Đurđević. 189-202: Odgovornost za štetu zbog “nesrećnog života” i zbog neželjenog rođenja deteta po pravu SAD / Hajrija-Mujović Zornić. Centar za pravna istraživanja. – Str. 81-95: Stare i nove elite u Srbiji / Mladen Lazić. . 71-79: Socijalna stratifikacija i suprotstavljenost interesa u Srbiji / Silvano Bolčić. 1994 (Beograd : Institut društvenih nauka). etička i pravna kretanja koja pokreće doktrina o informisanome pristanku pacijenta na medicinsku intervenciju / Vesna KlajnTatić. 149-166: Partije i partijski sistem Srbije / Vladimir Goati. 55-69: Statistička slika Srbije. 81-93: Ugovor o sterilizaciji / Hajrija Mujović-Zornić. – Str. – Str. – Bibliografija uz sva poglavlja. 97-116: Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze / Jakov Radišić. Crne Gore i delova bivše Jugoslavije sa srpskom većinom / Srđan Bogosavljević. 20 cm Tiraž 200.: NIP “Radnička štampa”. .[Vesna] Klajn-Tatić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 19-52: Srbija između krize identiteta i izazova modernizacije (1978-1994) / Dušan Janjić. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. – Str. – Str. 147164: Imovinska odgovornost lica zaraženih HIV virusom po američkom i nemačkom pravu / Olga Popović.1994.

– Str. 75-78: National problems in Great Britain – is there any lesson for us? / Brana Marković. 98-104: Temptations of democracy in the “third Yugoslavia” / Vladimir Goati. 5155: Nationalism and the position of national minorities in post-communist countries / Živko Surčulija. – Str. 67-74: The Serbian national interest in the vicious circle of ethno-nationalism / Dijana Vukomanović. – Str. Dušan Janjić]. NATIONALISM and minorities : [collection of papers] / [editors Michael Freeman. – Str. 1993. – Str. – Str. – Str. Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. 93-97: Minority language rights in Yugoslavia in a European Framework / Ranko Bugarski. – Str. 417-428: Asocijativni oblici civilnog društva u Srbiji / Žarko Paunović. the Inter-Disciplinary Workshop on Multi-Cultural Existence in the European Context organized by the British Council. – Str. European Movement in Serbia and Forum for Ethnic Relations. – Str. 449-461: Pretpostavke i koncept modernizacije Srbije i srpske nacije / Dušan Janjić 363. 301-308: Perspektive bezbednosti / Stanislav Ocokoljić. institucionalni sistem i umetnički trendovi / Milena Dragićević-Šešić. – Str. – Str. 29 cm “. 62-66: The Rushdie Affair and the Bosnian “troubles” : some readings and misreadings / William Webb. 26-34: Concerning the consociation of ethnic groups / Vojislav Stanovčić. 221-243: Stanje i perspektive ljudskih prava u Srbiji / Vladan A. – Str. – Str. 281-299: Srpski kraj jugoslovenske armije / Miroslav Hadžić.. 1995 ([Beograd] : Kuća štampe). September 24-26. 189-219: Skica za demokratski ustav Srbije / Marijana Pajvančić. 331-349: Zavaravanja i iskušenja / Laslo Vegel. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom Str. 351-364: Kulturna politika.” —> Note. 105-111: National Minorities and elections in the Federal Republic of Yugoslavia / Zoran Lutovac. – Tiraž 500? ISBN 86-7093-067-6 (Broš.263-279: Jedan zahtev za nov status: albanski pokret na Kosovu / Škeljzen Malići. – Str. – Str. Vasilijević. Centre for Human Rights . – Str. – Essex : University. 118123: Power turned into law / Behlull Beqaj. – Str. 112117: The heritage of totalitarianism and minority rights / Laszlo Vegel. 365391: Mediji u Srbiji od 1985-1994 / Zdenka Milivojević. 9-14: Minority rights in liberal-democratic theory / Michael Freeman. – Str. – Str. – Str. 431-446: Srbija između SFRJ i Evropske unije / Branislava Alendar. Dragomir Pantić. – Str. 45-50: Minority rights and self-determination in contemporary Eastern Europe / Martyn Rady. 245-261: Osnovna ljudska prava u ustavnom sistemu Srbije – Jugoslavije / Branislava Jojić.. – Str. 81-86: Minorities under the rule of nationalism : the case of Yugoslavia / Dušan Janjić. – Str. 37-44:The post-communist apotheosis of the nation-state and the old and new minorities / Vojin Dimitrijević. – Str. 311-330: Traganje za novim identitetima i normativnim osnovama delovanja / Ratko Nešković. 87-92: Reflections on nationalism and minorities in Yugoslavia / Branislava Alendar. – Str. 167-188: Hronologija nastanka političkih partija / Dijana Vukomanović. 395-416: O (ne)mogućnosti uspostavljanja civilnog društva u Srbiji / Stjepan Gredelj. . 15-25: The prospects of multi-cultural societies in Western and Eastern Europe / John Rex. – Str. 127-130: The right of self-determination of peoples and human rights / Jasminka Hasanbegović 105 ..) [Sadržaj]: Str. – 135 str.. – Str. 56-61: Women and nationalism in the former Yugoslavia / Wendy Bracewell. – Str. – Str.

– Str.[at al. – Str. – Str. 24 cm Tiraž 1500. 3-4: Predgovor / Miloš Macura ISBN 86-7093-068-4 Ostali autori: Gordana Matković. – Str. Miroslav Rašević. – Str.]. Biljana Radivojević. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority / Srđan Bogosavljević. – Str. Radoslav Stevanović 365. – Str. 51-56: A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state / Latinka Perović. translated by Ljiljana Nikolić). – Str. RAZVITAK stanovništva Srbije : 1950-1991. Mirjana Rašević. SERBIA between the Past and the Future : (collection of papers) / (editor Dušan Janjić . – 186 str. – Str. Vasilijević. 1995 (Beograd : Službeni glasnik). Mina Petrović. 181-190: The (im)possibility of establishing civil society in Serbia / Stjepan Gredelj. 104-113: State and prospects of human rights in Serbia / Vladan A. 11-14: “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal / Vojin Dimitrijević. Đurđev. . – Str. – Str. Goran Penev. – Str. – Str. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 91-103: A democratic constitution for Serbia – an outline / Marijana Pajvančić. 129-137: The serbian ending of the Yugoslav army / Miroslav Hadžić.. – Str. autori Branislav S. : studija podneta Vladi Republike Srbije od strane Saveta za stanovništvo. 59-63: The economic crisis and necessity of changing the economic system / Danilo Šuković. 364. – Beograd : Institut društvenih nauka. 122-128: Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo / Shkelzen Maliqi. – Social stratification and conflict of interests in Serbia / Silvano Bolčić. 138-140: The prospects of security / Stanislav Ocokoljić. – Str. Centar za demografska istraživanja. Svetlana Radovanović. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. : ilustr. Miroljub Rančić. – Str. 74-81: Serbian parties and party system / Vladimir Goati. 164-178: The media in Serbia from 1985 to 1994 / Zdenka Milivojević. 64-73: Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option / Jelica Minić. – Str. 199-205: Serbia between the SFRY and the European Union / Branislava Alendar. 82-90: The creation of political parties – a chronological review / Dijana Vukomanović. . 191-196: The associative forms of civil society in Serbia / Žarko Paunović. porodicu i decu / [rukovodilac studije Mirjana Rašević. 1995 (Beograd : Kuća Štampe). – Str. – 214 str. 33-40: Statistical picture of Serbia. 114-121: Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) / Branislava Jojić. 151-157: Deceptions and challenges / Laszlo Vegel. Tripo Mulina. 158-163: Cultural policy. 143-150: The search for new identities and normative bases for action / Ratko Nešković. the institutional system and art trend / Milena Dragičević-Šešić. – Str. – Str. 15-30: Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) / Dušan Janjić. 209-214: Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation / Dušan Janjić 106 . – Str. 45-50: Old and new elites in Serbia / Mladen Lazić. – Str. 30 cm [Sadržaj]: Str..

– Str. – Str. 20-24: Socijalni genotip i tranzicija / Marko Sekulović. – Str. obrada i kvalitet podataka / Miladin Kovačević. – Str.11-32: Popisi stanovništva u Jugoslaviji: istorijat. – Str. zemljama u tranziciji i u SR Jugoslaviji / Božidar Raičević. – (Stanovništvo / Savezni zavod za statistiku. 32-47: Tranzicija kao proces povratka u kapitalizam. 217-222: Veroispovest stanovništva / Svetlana Radovanović. – 347 str. et al. 117-164: Stanovništvo po starosti i polu / Goran Penev. – Str. . – Str. 68-79: Tržišne strukture u industriji Srbije i problemi tranzicije / Rajko Bukvić. 47) Tiraž 750. Ljiljana Sekulić. redaktor . 54-60: Poreska struktura i politika u razvijenim zemljama. – Str. 87-93: Sektorske politike i obnavljanje razvoja u procesu tranzicije / Sofija Adžić. [i dr. autori Svetlana Radovanović . – Str. 107 . 25-31: “Great big fantasy” sveta finansija / Dragana M.]. – Beograd : Savezni zavod za statistiku : Centar za demografska istraživanja. godine / Goran Penev. – Str. 1995 (Beograd : “S. 253-268: Projekcije stanovništva do 2031. – Str.. – Str.Bibliografija uz većinu radova. : tabele . – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom 366. 223252: Ekonomske strukture stanovništva / Nada Raduški. Miroljub Rančić. – Str. 1-10: Tranzicija i intervencija / Pavle Vasić. 80-86: Akumulacija kao centralno pitanje tranzicije / Dragiša Milićević. 145-164: Bračnost stanovništva / Mina Petrović.]. metodološke osnove. 24 cm Tiraž 500. – Str. ISSN 0353-880X . – Str. 48-53: Karakter proizvodnih odnosa u uslovima tranzicije / Milovan Pavlović. – Str. Beograd. 309-312. – Str. ISBN 86-7093-062-5 [Sadržaj]: Str. ISBN 86-7479-038-0 [Sadržaj]: Str. 114-11: Regionalne specifičnosti kretanja stanovništva i njihov uticaj na proces tranzicije / Veljko Radovanović. 285-308: Stanovništvo SR Jugoslavije: tendencije i problemi / Miroslav Rašević 367. . Univerzitet. ZASTOJI u jugoslovenskoj tranziciji / [uređivački odbor Pavle Vasić. Brankica Gagić. STANOVNIŠTVO i domaćinstva SR Jugoslavije prema popisu 1991 / Svetlana Radovanović. – Str.. – Str. 57-86: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. sadržina. – Str. 33-56: Ukupno stanovništvo Jugoslavije – razmeštaj i urbanizam / Svetlana Radovanović.. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. 165-184: Obrazovna struktura stanovništva / Biljana Radivojević. – Bibliografija: str. – Summary: Population and Households in the FR Yugoslava Based on the 1991 Census. 94-104: Zapostavljenost društvenih djelatnosti u institucionalnoj podršci i tranziciji / Milica Kostić. 105113: U procesu tranzicije nema pravde / Zoran Đerković. 1995 (Beograd : Savezni zavod za statistiku). 61-67: Ekonomska efikasnost i socijalna pravda u fokusu tranzicije / Danilo Šuković. 269-284: Domaćinstva i porodice / Mina Petrović. Todorov”). – Str. revitalizacija socijalizma ili razvoj novog društvenog sistema / Bogdan Ilić. – 230 str. 11-19: Tranzicija – mogućnosti i ograničenja / Slobodan Maksimović. 185-216: Etnička struktura i maternji jezik stanovništva / Svetlana Radovanović. 29 cm. – Str. 87-116: Migracije stanovništva Jugoslavije / Radoslav Stevanović. – Str.. Institut društvenih nauka. Đurić. 120-125: Tranzicija – između reforme i revolucije / Branislava Bujišić.

Centar za pravna istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nau108 . – Str. – Str. – Str. 87-110: Odlučivanje o lečenju novorođene dece sa telesnim nedostacima: etički i pravni problemi / Vesna Klajn-Tatić. – Str. Tiraž 200. – Str. – Str. 73-86: Moždana smrt i trudnoća: kontroverzni slučaj iz nemačke prakse / Ljiljana Krulj. 209-242: Odgovornost zbog samoubistva hospitalizovanog pacijenta / Nenad Đurđević. 49-72: Pravo na prekid trudnoće / Zoran Ponjavić. . – Str. ISBN 86-7093-071-4 [Sadržaj]: Str.[et. AKTUELNI pravni problemi u medicini / Marija Draškić. 163-172: Nerazvijenost finansijskog tržišta kao aktuelni problem razvojne politike Jugoslavije / Života Ristić.157-188: Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja / Jakov Radišić. oktobra 1995 / [redakcioni odbor zbornika. 1996 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. 25-48: Donorstvo organa – primer francuskog prava / Zorica Kandić-Popović. 189-208: Prenatalna dijagnostika i odgovornost zbog štete / Hajrija Mujović-Zornić. 152-162: Zastoj u tranziciji – problemi vlasničke transformacije / Božidar Cerović. 285-324: Reklamiranje lekova – pravni aspekti / Slobodan M.. – Str. – Str.. – Str.. – Str. – Str.182-190: Kako privatizovati društvenu svojinu / Dejan Šoškić. 142-145: Finansijsko tržište u funkciji vlasničke transformacije / Veselin Vukotić. – Str.]. – XII. – Summary . Zinaida T. 205-215:Tranzicija – ka kojem i kakvom novom društvenom poretku? / Mijat Šuković. Rezjume. 135-141: Defekti tržišnog vrednovanja kapitala u sistemu internog deoničarstva / Ljubomir Madžar. 243-262: Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći / Jakov Radišić. 191-196: Otvorenost privrede i privatizacija / Dragana Kojčinović. prevod (ruski) Milan Radovanović .111-122: Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje / Nenad Đurđević. Osipov.. 199-204: Otpori strukturalnim promenama i teškoće tranzicije u Srbiji / Zagorka Golubović. 7-24:Transseksualitet i naše pravo / Marija Draškić. – Str. 1-3. 123-154: Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja / Vesna Klajn-Tatić. 265-284: Ugovor o prodaji privatne lekarske prakse u Saveznoj Republici Nemačkoj / Valentina Kecman. – Str. 369. – Str.] . – Predgovor / Jakov Radišić: str. na srpskom jeziku Dragomir Pantić. 173-181: Neka otvorena pitanja privatizacije u nas / Branko Medojević. – Str. 350 str. 325-350: Lekar i pacijent kao ugovorni partneri / Jakov Radišić. Marković. 216-224: Stavovi građana post-komunističkih zemalja o ekonomskoj tranziciji – sa posebnim osvrtom na stavove građana SR Jugoslavije / Jelica Petrović. [et al. – Str. [priredio Jakov Radišić]. na ruskom jeziku Genadij V. Golenkova. – Str. prevod (engleski) Ivana Spasić]. CILJEVI i putevi društva u tranziciji : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 9-12. – Bibliografija uz pojedine radove. – Beograd : Institut društvenih nauka. 21 cm. – Str. Aleksandar T. 225-230: Postoji li Yugotranzicija? / Slobodan Inić 1996 368. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. al. – Str. Hlopjev .

– Bibliografija uz većinu radova i uz tekst. ISBN 86-7093-072-2 (Broš. 7-11: Ethnicity in the social. Institut društvenih nauka [i] Rossijskaja akademija nauk. – Str. 1996 (Ljig : “Beograd”). 195-222: Neka iskustva transformacije svojine u SR Jugoslaviji / Ivan Maksimović. 1996 ([Beograd] : Institut društvenih nauka). – Str.. – Str. 51-65: Ethnicity. Lokosov. Institut social’no-političeskih issledovanij. Dmitriev. 289-302: Dve koncepcije modernizacije Rusije / Albert I. – Str.13-23: Nation. – Str. Kravčenko. Hlopjev. 21 cm Na vrhu nasl. 253-270: Socijalni sastav partija u “Trećoj Jugoslaviji” / Vladimir Goati.]. 135-155: Transformacija socijalne strukture ruskog društva / Zinaida T. V. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations : International Network Europe and the Balkans. – XVII.157-176: Društvene nejednakosti u postsocijalističkim društvima / Milosav Janićijević.: Univerzitet u Beogradu. 30 cm. – Str. : tabele . Centar za sociološka istraživanja. et al. – Str. – Beleške uz pojedine radove. : ilustr. Golenkova. raspad i demokratska transformacija post-komunističkih društava – slučaj Jugoslavije / Živko Surčulija. – Str. – Str. 370. – (Collection of Papers Ethnicity in Postcommunism) “Ethnicity in Postcommunism offers a selection of contributors presented at the International Multidisciplinary Scientific Meeting ‘Ethnicity in the Social. – Str. political and cultural transition of postcommunist society / Stefano Bianchini. ETHNICITY in Postcommunism / [authors Aleksandra Alund . – Str. 101-113: Prema problemu izbora strategije reformisanja postsocijalističkih društava (na primeru promena u Rusiji) / Aleksandar T. – Str. 25-39: Ethnicity and belonging/not belonging / Aleksandra Alund. 33-46: Savremene reforme: granice socijalne dezorganizacije / Genadij V. 303-328: Nacionalizam. – Str.. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom ka. Osipiv.) [Sadržaj]: Str. 430 str. 245-252: Da li su konflikti pozitivni? / Anatolij V. – Tiraž 500.115-134: Da li postsocijalistička društva mogu-moraju postati kapitalistička? / Velimir Tomanović.. Str.1-31: Teorijski pristup tranziciji socijalističkih društava / Miloš Aleksić. – Str. 271-287: Projekcija koncepta “otvorenog društva” i teškoće na putu njegovog ostvarenja u postkomunističkim društvima / Zagorka Golubović. 47-64: Politički i socijalno-ekonomski preobražaj u Srbiji 1989-1995 / Mihailo Marković.) [Sadržaj]: Str. liberalism and postsocialism / Lidija Topić. Polical and Cultural Transformation of Postcommunist Societies’. – Str.Toščenko. 41-50: Multiculturalism in crisis : The United States and EU-Europe compared / Carl-Ulrik Schierup. 223-243: Mogućnosti i izgledi stabilizacije demokratije u postoscijalističkim zemljama / Branko Pribićević. Identity. – 274 str. – Str. .. – Str. Conflict / Ha109 . 65-99: Povratak socijalizma? – mogućnosti obnove i negacije autoritarnog sistema / Zoran Vidojević. – Literatura uz pojedine radove. str. 177-193: Paradoksi društvene svesti (sociološki aspekt) / Ž. – Beleške uz tekst uz pojedine radove ISBN 86-7093-069-2 (Broš. organized in Belgrade on January 13 and 14.”–> Note. – Summary uz svaki rad. – Tiraž 400. –. 1995 .

145-147: The old and the new in the postcommunist ethnodynamics / Milan Popović. 159-164: The causes of ethnomobilization in the former Yugoslavia / Zagorka Golubović. 137144: Ethnicity and social inequalities in the theoretical perspective / Milosav Janićijević. 251-259: Antisemitism in the nineties / Milica Mihailović. – Str. – Str. 67-78: The contradictions of building a new Europe : european identity and national interests / Nina Dobrković. 179187: Good neighbourliness and crime amnong friends in connection with the war in Bosnia-Herzegovina / Xavier Bougarel. 79-96: Constitutional Nationalism and the logic of the Wars in Yugoslavia / Robert M. – Str. – Str. – Tiraž 300. – Str. : graf prikazi . 111-121: Nationalism and the destruction of the former socialist federations / Živko Surčulija.). – Str. 149-153: The antagonistic identity of “post-realsocialist societies” / Zoran Vidojević. 231-236: The media and ethnic mobilization : the formula of Kosovo / Jovanka Matić. – Str. 195-204:War challenge to European policies on asylum and refugees / Dušan Janjić. kan Wiberg.Yazkova. 155-158: Nationalism. – Str. – Rezimei uz sva poglavlja. SOCIJALNI konflikti u zemljama tranzicije : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa. 239 str. 20 cm Na vrhu nasl. 123-135: Democratization and nation-state building in the postcommunist Central-Eastern Europe / Dijana Vukomanović.. 189-193: The future of Bosnian Muslims / Aleksa Đilas. Baćević. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. na ruskom jeziku Genadij V. – Str. 237239: Dialogue is obligatory / Milenko Karan. Centar za sociološka istraživanja. VII-XVIII : Predgovor / Zoran Vidojević. – Str. – Str. – Str. – Str. 261-272: Ethnic composition of the population of the FR of Yugoslavia. – Bibliografija uz sva poglavlja. Osipov. – Str. – Beleške uz tekst. Hayden. – Str. Zinaida Golenkova. – Str.: Univerzitet u Beogradu.et al. – Str. – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 205-214: Ethnic minorities in Bulgaria / Anna Krasteva. – Str. 241-250: Albanians in Macedonia : between co-existance and separatism / Risto Lazarov. 215-223: Ethnic minorities and state-social transformation of east european countries / Zoran Lutovac. 97-106: Postsocialism between nationalism and democracy : a contribution to efforts towards constitutional patriotism / Nenad Dimitrijević. 1948-1991 / Nada Raduški 371. 165-171:Three misconceptions of nationalism as revealed through empirical experience / Vera Marković. – Str. održanog u Moskvi 14-16 maja 1996 u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka / (redakcioni odbor zbornika na srpskom jeziku Dragomir Pantić.. 1996 (Beograd : Institut društvenih nauka). ISBN 86-7093-073-0 110 . 107-109: Ethnicity as an important factor of political transformation of postcommunist societies / Alla A. transition and democracy / Velimir Tomanović. str. – Str. – Str. 225-229: The Albanians in the postcommunist transformation of Yugoslavia / Behlull Beqaj. – Str. – XX. 173-177: Patterns of relations to one’s own and other nations / Ljiljana J. Srećko MIhailović.

prikazi . SVOJINA i slobode : aspekt tranzicije / [uređivački odbor Pavle Vasić . Golenkova. Milutin Lalić. 71-82: Svojinska transformacija i problemi preraspodele društvene moći u post-socijalističkim društvima / Silvano Bolčić. et al]. [autori Silvano Bolčić . – Str. 193-214: Kriza nacionalnog identiteta i etnički sukobi u poskomunističkom društvu: primeri bivše Jugoslavije i Srbije / Dušan Janjić. – Str. – Str. 230-231. – Str. 65-74: Strukture vlasti i opozicija u zemljama transformacije društveno-političkih sistema / G. 104-110: Srpski ekonomisti XIX veka o državnom vlasništvu i privatizaciji / Boško Mijatović. et al. nasl. 1996 (Beograd : S. 133-140. – Str. – Str. 164-170: Ekonomija i država / Fuada Stanković. – Tiraž 500. – Str. – Str. 83-88: Svojina – sloboda – kretavnost / Marko Sekulović.]. – Str.Osipov. Dmitriev. 25-37: Socijalna nejednakost i socijalni konflikti / Zinaida T. Stepanov 372.. 141-153: Participacija zaposlenih / Danilo Šuković. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 154-163: Uloga svojine u razvojnom kontekstu u tranziciji / Milica Kostić. – Str. – Str. lista. – Državna privreda i demokratija – Str. – 231 str. 89-103: Svojina i sloboda / Miroslav Prokopijević. 229-239: Socijalni konflikti i politički režim / E. 57-70: Način privatizacije i sloboda / Mijat Šuković. 1-8: Privatizacija kao cilj privredne i društvene tranzicije: s onu stranu instrumentalne vrednosti privatnog vlasništva i svojinske transformacije / Ljubomir Madžar. – Str.103-118: Konfliktni potencijal međunacionalnih odnosa u Ruskoj federaciji / V. – Str. 49-56: Treća Jugoslavija. E.Ivanov..M. 24-32: Svojina i ekonomska motivacija / Slobodan Maksimović.. : graf.V. Centar za ekonomska istraživanja. Tranzicija privrede / Dragan Đuričin. Todorov).. – Str. 149-161: Nasilje – ruska varijanta / A. 171-182: 111 . – Str. – Str. 9-23: Država kao nosilac “imperiuma” i “dominiuma” u svojinskim odnosima / Andrija Gams. 33-48: Spontana i (li) svjesna koordinacija / Veselin Vukotić. 127-132: Inkompatibilnost tržišta kapitala i društveno-svojinskog privrednog sistema: kraj jugoslovenskog modela i jedini preostali izlaz / Nikola Zelić. – Str. – Bibliografija uz većinu radova i str. sredinom devedestih / Vladimir Goati. G. 181-192: Tipovi konflikata u prelaznom periodu / V. . – Str. 119-147: Konflikti vrednosti u zemljama tranzicije / Dragomir Pantić.N. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str.I. – Str.Čumikov. 1-24: Teorije društvenih sukoba i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava / Milosav Janićijević.Smoljanski.Andrejev. 75-101: Sukobi između i unutar političkih elita društava u tranziciji / Zoran Vidojević.N. 215-227: Regulisanje konflikata na postsovjetskom prostoru / A. – Str. 39-64: Društveni odnosi i društveni konflikti – socijalističke zemlje u tranziciji / Miloš Aleksić. – Str. 119-124: Sloboda u tranziciji: između naučnog socijalizma i naučnog kapitalizma / Marinko Zeljković. – Str. – Str. 111-118: Svojina – od ideala jednakosti do ideala slobode / Branislava Bujišić. 22 cm Podaci o autorima preuzeti sa spor. 163-180: Osnovne podele u partijskom sistemu Savezne Republike Jugoslavije (SRJ). ISBN 86-7093-070-6 [Sadržaj]: Str.V. – Str. – Str. – Str.

V.T. Hlop’’ev. – Beleške uz tekst. – Bibliografija iza poglavlja ISBN 5-7556-0038-4 [Sadržaj]: Str. 208216: Sloboda intelektualne svojine – značajna pokretačka snaga u procesu tranzicije / Andrija Lompar. 165-183: Vozmožnosti i perspektivy stabilizacii demokratii v postsocialističeskih stranah / Branko Pribićević. 6586: Transformacija social’noj struktury i neravenstvo v rossijskom obščestve / Golenkova Z. – Str. T. EKONOMIJA i demokratija / [autori Srboljub Antić . – Str.. Stevan Živanović. – XIV. – Str. 183189: Uspostavljanje svojinskih prava u privredama u tranziciji / Jelica Petrović. – Str. – Str. Centar za ekonomska istraživanja. 219-241: Nacionalizam. – Str. – Str. Dragor Hiber. Dmitriev. – Str. – Str. 20 cm Tiraž 1000. – Str. ISBN 86-7093-074-9 112 . TRANSFORMIRUJUŠČIESJA obščestva : celi i puti. – Str. – Str. 202-207: Postupak izvršenja na imovini društvenog preduzeća i moralni hazard / Aleksandra Jovanović. Institut društvenih nauka. 17-49: Teoretičeskij podhod k probleme tranzicii socialističeskih obščestv / Miloš Aleksić. Ekonomski potencijal različitih modela privatizacije / Božidar Cerović. 185-200: Koncepcija “otkritogo obščestva” i trudnosti na puti jego osuščestvljenija v postsocialističeskih obščestvah / Zagorka Golubović. 1996. – Str.. 107-142: Vozmožno li vozvraščenie socializma / Zoran Vidojević.V. Toščenko. 289-305: Social’nyj sostav partij v “tret’ej Jugoslavii” / Vladimir Goati. – Str. 147-164: Mogut i dolžny li postsocialističeskie obščestva stat’ kapitalističeskimi? / Velimir Tomanović. – Str. 307321: Dve koncepcii modernizacii Rossii / A. I. g / Mihailo Marković. 87-106: Social’noe neravenstvo v postsocialističeskih obščestvah / Milosav Janićijević. – 243 str.T.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str.V. V. 261-288: Transformacija sobstvennosti v Jugoslavii i jejo opyt / Ivan Maksimović.]. – Bibliografija uz većinu radova. – Beograd : Institut društvenih nauka. 143-146: Pozitivny li konflikty / A.321 str. 243-260: Političeskie i social’no-ekonomičeskie preobrazovanija v Serbii v 1989-1995. raspad i demokratičeskaja transformacija postsocialističeskogo obščestva na primere Jugoslavii / Živko Surčulija. Lokosov. 51-63: K probleme vybora strategii reformirovanija postsocialističeskih obščestv / A. 1997. – Str. – Str. 25 cm Tiraž 500. 1-15: Sovremennyie reformy: granicy social’noj dezorganizacii / G. – Str. 217-226: Implikacije svojinske transformacije i tržišta na teritorijalnu polarizaciju razvoja / Veljko Radovanović. – Str. 227-231: Sloboda kao faktor privatizacije / Dragana Kojčinović 373. 190-201: Ekonomske vrednosti. – Str.. – Moskva : ISPI RAN . Kravčenko 1997 374. . stavovi i uverenja i perspektive ekonomskih reformi / Mirjana Vasović. 201-218: Paradoksy obščestvennogo soznanija / Ž. Osipov. . et al.

Veljko Radovanović. Tiraž 500. 217-233: Svojina i efikasnost prirodnih monopola / Srboljub Antić. 133-142: Demokratizacija i ekonomska liberalizacija u zemljama u tranziciji / Danilo Šuković. 47-57: Neke misli o svojini i demokratiji / Andrija Gams. 143-159: Demokratija. 168-191: Stav prema participativnom upravljanju / Bora Kuzmanović.. 207-216: Nevidljiva ruka u ekonomiji i politici / Petar Ivanović. – 55 str.]. demokratija. – Str. Baćević. – Str. nejednakosti i društvena pravda / Milosav Janićijević. – Str. 31-46: Marginalije o tranziciji / Slobodan Maksimović. 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. sloboda.l. 142-148: Prioriteti vrednosti u jugoslovenskoj populaciji / Mirjana Vasović. 246-276: Karakteristike grupnih identifikacija i odnos prema drugim etničkim grupama / Mirjana Vasović 376. 185-195: Efekti ekonomske demokratije : svojina zaposlenih / Aleksandra Jovanović. – Str. – Str. – Bibliografija uz svaki rad. 197205: Neoliberalna doktrina i politička interpretacija ekonomskih principa / Branislava Bujišić.. efikasnost / Božidar Cerović. 192-212: Odnos građana prema liberalnoj demokratiji / Lidija Topić. 95-118: Javno mnenje o budućem razvoju jugoslovenskog društva / Jasmina Vujović-Brdarević. – Str. – (Mala biblioteka Eseji i priručnici) “Ovaj rad je nastao u okviru realizacije projekta “Sociološka i politikološka osnova tranzicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi” —> poleđina nasl. – Str. – Summary. IZMEĐU osporavanja i podrške : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije / autori Srećko Mihailović . 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. – Str. [s. 103-117: Savremeni kapitalizam : identitet sistema. – Str. prikazi . 83101: Teorijsko i metodološko ishodište austrijske škole i njegove implikacije / Božo Stojanović. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje . – Str. 42-63: Odnos prema prethodnom društvenom sistemu / Vera Marković. 13-30: Demokratizacija ekonomije – elementi za novu paradigmu / Veselin Vukotić. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. ISBN 86-7093-075-7 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 113 . 213-227: (Ne)naklonost prema totalitarizmu : obim i činioci / Jovanka Matić. 235-243: Demokratizacija svetske privrede / Dragana Kojčinović 375. – Str. 119-141: Odnos prema masovnim medijima / Ljiljana J. [et al. – Str. 179-184: Svojina. – Str. – Str. 1-12: Prolegomena na temu odnosa ekonomije i demokratije / Ivan Maksimović. – Str. 149-167: Odnos prema demokratiji / Srećko Mihailović. – Str. lista. – 299 str. 21 cm. 73-81: Kapitalizam i demokratija : poreklo jednog mita / Milan Popović. – Str. 228-245: Stepen i činioci autoritarnosti / Bora Kuzmanović. 59-71: Demokratija i ekonomija : politička i ekonomska sloboda / Miroslav Prokopijević. 119-129: Tržište i demokratija / Jelica Petrović. . 161-178: Ekonomski razvoj. – Tiraž 300. – Str.] : Friedrich Ebert Stiftung. Slavujević. – Beograd : Institut društvenih nauka. 7-41: Legitimnost političkog sistema treće Jugoslavije : kako građani evaluiraju politički režim / Srećko Mihailović. – Str. – Str. – Str. autoritarni sistem i ekonomija u društvima tranzicije / Zoran Vidojević. PRAVILA demokratske procedure / priredio Firdus Džinić. – Str. : graf. – Str. 18 cm. 64-94: Kriza poverenja u institucije sistema / Zoran Đ.Publikacije sa višestrukim autorstvom [Sadržaj]: Str. vrednosni prioriteti i izgledi demokratizacije / Mirjana Vasović.

: Univerzitet u Beogradu. 279-296: Etnička homogenizacija. 323336: Radništvo i modernizacija u postsocijalističkom društvu (Primer Jugoslavije) 114 . – Str. 175-179: Balkan posle hladnog rata: poluperiferni kapitalizam. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 85-95: Teorija sistema kao okvir istraživanja postsocijalističkih društava / Lidija Topić. 309-321: Problemi socijalne politike u postkomunističkom svetu / Marija Kolin-Parun. – Str. 271-278: Nacionalizam nije uvek isti / Mihailo V. – Str. – Str. godine. – Str. – Str.. str. Milosav Janićijević]. – 395 str. 43-59: O prirodi post-socijalističkih društava / Miroslav Pečujlić. 167-174:Teorijsko-metodološke pretpostavke razumevanja postkomunizma / Jovica Trkulja. 153-165: Kontroverze oko poimanja karaktera društvenih promena i identiteta postsocijalističkih društava u tranziciji / Ljubiša R. 33-41: Mogućnosti preobražaja istočnoevropskih društava / Mihailo Marković. – Str. – Str. – “U ovom zborniku sadržani su dopunjeni radovi koji su podneti na međunarodnom naučnom skupu “Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive”. povodom spora o tranziciji-modernizaciji-transformaciji u društvima istočne i centralne Evrope / Vera Vratuša-Žunjić. 259-269: Mediji u procesu tranzicije u Srbiji / Jovanka Matić. 297-308: Karakter religijskih promena u zemljama u tranziciji: primer pravoslavnih crkava u Rusiji i SR Jugoslaviji / Milan Vukomanović. i 13.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. 1997 (Beograd : Institut društvenih nauka). Mitrović. – Str. 115-128: Može li komunizam da povrati istorijsku perspektivu i utopijsku energiju / Miodrag Ranković. – Str. 21-31: Teorije društvene promene i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava / Milosav Janićijević. Popović. – Str.. – Str. – Str. PROMENE postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive / [uređivački odbor Zoran Vidojević. decembra 1996. – Str.) [Sadržaj]: Str. 377. 97-114: Šest godina tranzicije u istočnoj Evropi: jedanaest hipotetičkih ocena / Miloš Nikolić. revolucija i demokratija / Milan Popović. održanom 12. 235-258: Promene u post-socijalističkim društvima i vladavina prava / Vojislav Stanovčić. – Str. 207-215: Političke krize u post-socijalističkim zemljama: Rusija/Ukrajina i SRJ/Hrvatska / Hoze-Miguel Palacios. – Str. – Tiraž 200. ISBN 86-7093-077-3 (Broš. Velimir Tomanović. nacionalizam i društveni konflikti – faktori tranzicije na lokalnom nivou Srbije / Nadežda Obradović. – Summary uz svaki rad Tiraž 200. u Beogradu. 13-18: Teorijski koncepti i promene post-real-socijalističkih društava / Zoran Vidojević. – Str. . – Str. 217-233: Modernizacija i demokratizacija u (post)socijalističkim društvima / Velimir Tomanović. 129-152: Još jednom o prelazu iz feudalizma u kapitalizam i iz kapitalizma u komunizam. 24 cm Na vrhu nasl. 197-205: Paradoksi post-real-socijalističke transformacije / Zoran Vidojević. – Beleške uz tekst. – Literatura uz većinu radova. 61-84: Osnovna metateorijska pomeranja u dispoziciji post-socijalističke misli posle sloma socijalizma / Milan Brdar. Centar za sociološka istraživanja. – Str. – Str.” —> uvodna napomena. 181-194: Istraživanja javnog mnenja u zemljama u tranziciji / Srećko Mihailović.

1997 (Beograd : Štamparija Beograd). – Str. – Str. 367-397: The media in Serbia from 1985 to 1994 / Zdenka Milivojević. – Str. 337-343: Ekonomske nejednakosti u tranziciji / Danilo Šuković. – Str. 315-334:The search for new identities and normative bases for action / Ratko Nešković. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority / Srđan Bogosavljević. – Str. – Str. – Belgrade : Institute of Social Sciences : Forum for Ethnic Relations. – Str. 351-358: Protivrečnosti i perspektive “mešovitog društva” / Branislava Bujišić. 385-395: Politička tranzicija u Makedoniji / Slavko Miloslavlevski 378. translated by Ljiljana Nikolić). 373-384: Vek i po tranzicije u Srbiji: bilans i izgledi / Mira Bogdanović. 171-191:The creation of political parties – a chronological review / Dijana Vukomanović. 24 cm Tiraž 1000. – Str. 223-245: State and prospects of human rights in Serbia / Vladan A. 85-99: Old and new elites in Serbia / Mladen Lazić. 19-54: Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) / Dušan Janjić. – Str. 57-74: Statistical picture of Serbia. .Publikacije sa višestrukim autorstvom / Nada Novaković. – Str. Vasilijević. the institutional system and art trend / Milena Dragičević-Šešić. – Str. – Str. 193-222: A democratic constitution for Serbia – an outline / Marijana Pajvančić. – Str. 267-283: Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo / Shkelzen Maliqi. – Str. – Str. 401-422: The (im)possibility of establishing civil society in Serbia / Stjepan Gredelj. – Str. – Str. 439-453: Serbia between the SFRY and the European Union / Branislava Alendar. – Str. 75-83: Social stratification and conflict of interests in Serbia / Silvano Bolčić. 345-349: Granske nejednakosti i organizacija sindikata / Dubravka Stajić. – Str. – 470 str. 117-128: The economic crisis and necessity of changing the economic system / Danilo Šuković. 101-114: A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state / Latinka Perović. – Str. – Str. SERBIA between the Past and the Future : (collection of papers) / (editor Dušan Janjić . 285-303: The serbian ending of the Yugoslav army / Miroslav Hadžić. 335-351: Deceptions and challenges / Laszlo Vegel. 247-265: Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) / Branislava Jojić. – Beleške uz tekst. – Str. 305-311: The prospects of security / Stanislav Ocokoljić. – Str. – Str. 457-469: Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation / Dušan Janjić 115 . 367-372: Dekolektivizacija poljoprivrede u savremenoj Rusiji (neki značajniji procesi) / Borislav Đurović. 359-366: Rezultati reformi u Rusiji / Sava Živanov. – 2nd ed. 153-170: Serbian parties and party system / Vladimir Goati. 11-18: “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal / Vojin Dimitrijević. – Str. – Str. ISBN 86-7093-084-6 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. 129-152: Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option / Jelica Minić. 353-366: Cultural policy. – Str. 423-435: The associative forms of civil society in Serbia / Žarko Paunović. – Str.

– Str. – Str. – Str. 239-252: Neka otvorena pitanja pravnog položaja zadruge / Miroslav Vitez. 115-130: Slobodno tržište – sklad ili anarhija / Božo J. – Str. – 352 str. – Str. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). Baćević. 51-69: Antimonopoloska politika i regulacija / Slobodan Maksimović. – Str. 263-271: Legitimitet i legalitet jugoslovenske privatizacije / Branislava Bujišić. 38-79: Politička kultura i vrednosti / Dragomir Pantić. – Str. redaktor Mirjana Vasović. 8186: Zaštita imovinskih prava / Danilo Šuković. ISBN 86-7093-061-7 [Sadržaj]: Str. [et al. – Str.]. 145-153: Država i formiranje instituta tržišne privrede u uslovima tranzicije / Marko Sekulović. – Str. autori Srboljub Antić. – Str. – Str.] . 131144: Savezno antimonopolsko zakonodavstvo : ekonomska analiza / Boris Begović. Đurić.. – Str. – Str. – Str. Stojanović. – Str. 87-96: Liberalizam i njegove nelagode / Milan Popović. – Str. 115-130: Politička kultura i javno mnenje : pitanja bliskosti i razlika / Srećko Mihailović. [Mirjana] Vasović: str. – Str. 284 str. 15-35: Svojina. 1998 379. – VIII.] . 1-14: Nekoliko beležaka (marginalija) na temu konceptualnih odnosa ekonomije i prava / Ivan Maksimović. 13-37: Politička kultura i političke ustanove / Milan Podunavac. 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). [Milan] Podunavac . 97-113: Rent seeking / Miroslav Prokopijević. 253-261: Pitanje efikasnosti u pravu i ekonomiji / Petar Ivanović. – Str. 25 cm Tiraž 500. 195-209:Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji : sklonost ili nemoć / Srboljub Antić. – Predgovor / M. 211-226: Institucionalni aspekti politike regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 189-194: Uzajamni uticaj ekonomije i privrednog prava / Slavko Carić. 37-50: Ekonomske slobode i preduzetništvo / Veselin Vukotić. FRAGMENTI političke kulture / autori M.. sloboda i društveni napredak / Ljubomir Madžar. – Str.. prikazi . EKONOMIJA i pravo : povodom 40-godišnjice Instituta društvenih nauka / [uređivački odbor Veselin Vukotić.. 80-114: Politička socijalizacija i promene političke kulture / Mirjana Vasović. 71-80: Vladavina prava i tržište u SFRJ / Vladimir Goati.) [Sadržaj]: Str. – Str. 227238: Berza bez kapitala – sukob pravne norme i ekonomske stvarnosti? / Nikola Aranđelović. 21 cm Tiraž 350. . Rajko Bukvić. – Bibliografija uz svaki rad.. – Str. [et al. 7-12. 155-166: Država. – Bibliografija uz svaki rad ISBN 86-7093-081-1 (Broš. [et al.. 263-271: Ekonomija i pravna država / Dragana Ilić 380.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. svet i ekonomija / Dragana M. 167-188: Svojina i ugovori : osnovne pravne i ekonomske institucije i transakcioni troškovi / Aleksandra Jovanović. – Summaries. : graf. 131-164: Masovni mediji i politička kultura / Ljiljana J. – Str. – Str. – Str. 165-193: Osobenosti 116 . – Beleške uz tekst. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje.

194-224: Imidž partija Srbije / Zoran Đ. 283-300: Kriza promene u heterogenim društvima i (dez)integrativni potencijali pluralističke paradigme / Jovan Komšić 117 . 16-26: Dezintegrativni i integrativni procesi u postsocijalističkim društvima / Velimir Tomanović. – Str. 27-43: Integracija i regionalni problemi Ruske federacije / Viljen N. Baćević. 225-256: Većinsko-manjinski odnosi kao deo političke kulture Srbije / Zoran Lutovac. oktobra 1997. 153-176: Može li se raspasti i treća Jugoslavija? : kriza društveno-državnog identiteta i dezintegracioni procesi / Zoran Vidojević.. Golenkova. – Str. [et al. – Str.] . 21 cm Tiraž 300. Slavujević. 249-257: Mediji kao integrativni – dezintegrativni činilac društava u tranziciji / Ljiljana J. – Str. – Str. Levašov. – Str. 271-282: Uloga spoljnog faktora u promenama postsocijalističkih zemalja : teškoće razgraničenja unutrašnje i spoljne politike / Borislav Đurović. 119-126: Uloga nacionalnog faktora u integrativnim i dezintegrativnim procesima unutar bivših socijalističkih federacija : poseban osvrt na slučaj Jugoslavije / Živko Surčulija. 177-197: Socijalna dezintegracija socijalističkih društava u tranziciji : jugoslovensko iskustvo / Miloš Aleksić. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Str.. – Str. – Str. prevod (ruski) Milan Radovanović]. – Str. 285-302: Mitopoetsko mišljenje u srpskoj političkoj kulturi / Zoran Avramović. Kapto. 198-206: Političke elite i raspad SFRJ / Vladimir Goati. – Str. – Beleške uz tekst. 145-152: Istorijske uslovljenosti dezintegracije Jugoslavije : slučaj Srbije / Latinka Perović. . 227-238: Vrednosti i procesi socijalne integracije i dezintegracije / Dragomir Pantić. – Str. 300 str. 264-270: Kriterij za određivanje kvaliteta zajedništva u ljudskom društvu / Atila Sam. – Str. – Str. – Str. 56-73: (Dez)integrativna funkcija ključnih institucija sistema / Zoran Đ. 258-263: Da li liberalni koncept može biti integrativni faktor u postsocijalističkim društvima? / Lidija Topić. Ivanov. ISBN 86-7093-082-X [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 92118: Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope / Ljubomir Madžar. – Str. 74-91: Socijalni aspekti koncepcije “kultura mira” : geneza i suština kategorije / Aleksandar S. – XIII. – Str. Osipov. 257-284: Retradicionalizacija političke kulture / Bora Kuzmanović. – Str. INTEGRATIVNI i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Novom Sadu 14 . u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka / [redakcioni odbor zbornika na srpskom jeziku Velimir Tomanović . 1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 1-15: Integracija i dezintegracija u savremenom svetu / Genadij V. 207-226: Socijalno-politički aspekti postojanog razvoja savremenog ruskog društva / Viktor K. 239-248:Tradicija i (dez)integracija : I .Napred zajedno u svetlu prošlost! / Mira Bogdanović. 303-341: Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca / Dijana Vukomanović 381. 127-144: Socijalna dezintegracija postsovjetskog prostora / Zinaida T. – Summaries. – Str. Slavujević. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom kulture interesnog delovanja u Srbiji devedesetih / Silvano Bolčić. 44-55: Društvena i sistemska integracija postsocijalističkih društava / Milosav Janićijević. – Bibliografija uz pojedine radove.16.

1998 (Beograd : Institut društvenih nauka). 259-273: Naknada štete zbog uništenja deponovane sperme / Jakov Radišić. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 21 cm Tiraž 250. – X. 121-143: Odgovornost lekara i medicinskih ustanova zbog sekundarnih šteta / Jakov Radišić. ISBN 86-7093-091-9 [Sadržaj]: Str. 177-191: Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost / Jakov Radišić. 9-29: Tendencije i osobine fertiliteta / Goran Penev. prikazi . 47-66: Granice prava na smrt / Vesna Klajn-Tatić. – Summaries ISBN 86-7093-078-1 [Sadržaj]: Str. 5-26: Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti i moderna biomedicina / Zorica Kandić-Popović. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. . – Str. – Predgovor / Jakov Radišić: str. 27-45: Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima operacije /Jakov Radišić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Tiraž 400. 277-297: Sloboda lekara da izabere terapiju i njena ograničenja / Nenad Đurđević. 5. – Str. – Str. 53-69: Utisci sprovođenja istraživanja / Jelena Predojević. 24 cm. ŽENA i rađanje na Kosovu i Metohiji / autori Goran Penev. prevod Đurica Krstić]. – Str. – Str. 31-52: Metodološka pitanja / Svetlana Radovanović. – Str.] .[et al. [86] str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.] . 87-99: Nepristajanje pacijenta na medicinsku intervenciju iz verskih pobuda / Vesna Klajn-Tatić. 299-315: Pravni problemi kliničkog ispitivanja lekova / Hajrija Mujović-Zornić 383. – Str. [et al. : graf. – Str.. urednik Mirjana Rašević. 161-175: Izdavanje lekova i odgovornost apotekara / Hajrija Mujović-Zornić. 382. Centar za pravna istraživanja. 193-212: Nakanada štete prouzrokovane injekcijama (praksa nemačkih sudova) / Simonida Ceković-Vuletić. 71-129: Analiza rezultata / Mirjana Rašević.. – Str. – 129. 229-244: Dužnost lekara da obelodani vlastitu stručnu grešku? / Jakov Radišić. [priredio Jakov Radišić . – Str. 318 str. MEDICINSKO pravo / Simonida Ceković-Vuletić . 145-159: Krivično-pravna reakcija u domenu fertilizacije in vitro i genetskih intervencija / Zorica Kandić-Popović. – Predgovor / Rada Trajković: str. – Str.. – Str. 245-257: Obrtanje tereta dokazivanja uzročne veze između štete i grube lekarske greške pri pomaganju u porođaju : praksa nemačkih sudova / Simonida Ceković-Vuletić. etički i pravni problemi) / Ljiljana Krulj. 213-227: Odgovornost stomatologa zbog povrede pacijentovog nerva / Valentina Kecman. – Str. [1998] (Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka). – Str. 67-86: Anencefalus kao davalac organa za transplantaciju (medicinski. 1-2.. – Bibliografija uz većinu poglavlja. 101118: Transplantacija delova čovečijeg tela u svetlosti najnovijih francuskih zakona o bioetici / Ljiljana Krulj. Mina Petrović 118 .

– Str. 21 cm Podatak o autorima preuzet s poleđine nasl. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. .. – 213 str. 89-107: Izbeglice i druga ratom ugrožena lica / Gordana Matković. – Str. ISBN 86-7093-089-7 [Sadržaj]: Str. – Str. lista. 1999 (Beograd : Centar za demografska istraživanja). 7-28: Osnovne karakteristike demografskog stanja Srbije / Mirjana Rašević. 5-6: Predgovor / Ana Gavrilović. RAZVITAK stanovništva Srbije : 1991-1997. 175-190: Istraživački rezultati u devedesetim godinama / Svetlana Radovanović. 129-155: Odgovorno roditeljstvo i planiranje porodice / Zorica Matejić-Đuričić. autori Mirjana Bobić.– Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. / urednik Mirjana Rašević. [et al.]. – Str. – Str. 5: Predgovor / Mirjana Rašević. 103-127: Porodica u savremenim uslovima / Mirjana Bobić. – Str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja. 191-213: Populaciona politika: stanje i očekivanja / Mirjana Rašević 119 . Centar za demografska istraživanja. 157-186: Predškolske ustanove u ostvarivanju mera i aktivnosti za planiranje porodice / Dobrila Grujić. ISBN 86-7093-086-2 [Sadržaj]: Str. – Str. – Str. i dr. – Str. 187-210: Planiranje porodice u programima i praksi centara za socijalni rad / Dragica Vlaović-Vasiljević 385. – Bibliografija uz svaki rad. – Str.. – Tiraž 1400. – Str. – Str: 81-102: Planiranje porodice kao filozofija i praksa / Mirjana Rašević. – Bibliografija uz svaki rad.Publikacije sa višestrukim autorstvom 1999 384. Centar za demografska istraživanja). Stavovi međunarodne zajednice o populacionim pitanjima / Ana Gavrilović. 153-173: Brak i porodica / Mirjana Bobić..]. Institut društvenih nauka. – Str. 127-152: Zdravstveno stanje stanovništva / Biljana Radivojević.. Zagorka Janković. 109-126: Migracije visokoobrazovanoh kadrova i naučnika / Jelena Predojević. Stojanka Lukić. OBNAVLJANjE stanovništva i planiranje porodice : priručnik za predškolske ustanove i centre za socijalni rad / [autori Mirjana Bobić . 23-71: Rast stanovništva. 73-88: Prirodno kretanje stanovništva opština i naselja / Radoslav Stevanović. 27 cm Tiraž 600. – Str. Mirjana Bobić. . : ilustr. 29-80: Populaciona politika. – 210 str.7-21: Uslovi u kojima se razvijalo stanovništvo / Nada Raduški. prirodno kretanje i demografsko starenje / Goran Penev.

136-146: Bračna struktura stanovništva / Biljana Radivojević. 146-151: Obrazovne karakteristike stanovništva / Dušan Breznik. – Str. 151-159: Sastav stanovništva po nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Goran Penev. – Str. 2000 (Beograd : Institut društvenih nauka). – Str. 107-136: Sastav stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. 31-56: Populaciona dinamika Beograda.].. Rezjume. 185-203: Dinamika i struktura stanovništva Beograda / Mina Petrović 2000 387. – Str. Fertilitet po školskoj spremi / Jelena Predojević. – Str. PROCESI demokratizacije u zemljama tranzicije : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Ulan Udeu i Moskvi 5-8 jula 1999. Ivanov. 1999 (Beograd : Institut društvenih nauka). / [organizator skupa] Institut društvenih nauka u saradnji sa Institutom za socijalnopolitička istraživanja Ruske akademije nauka. 37-52: Pretpostavke i izgledi demokratije u istočno-evropskim zemljama / Zoran Vidojević. 3-22: Metodologija popisa 1991 / Radmila Vićentijević. Golenkova. 53-62: Demokratizacija i federativnye otnošenija / Vil’’en N. 5766: Fertilitet po starosnim kohortama i bračnom stanju. – Str. 19-36: Graždanskoe obščestvo i procesy demokratizacii v Rosii / Zinaida T. 79-83: Migracioni saldo stanovništva Beograda / Branislav Stanojević. – Str. – Beograd : Zavod za informatiku i statistiku : Institut društvenih nauka. 84-103: Migracione karakteristike stanovništva prema Popisu iz 1991. jeziku. Lica na privremenom radu i boravku u inostranstvu / Radoslav Stevanović. – Str. i rus. . Branislav Stojanović. – Str. Komponente populacione dinamika / Svetlana Radovanović. – Str. 163-184: Ekonomske strukture stanovništva / Nada Raduški. 1-18: Strukturne i kulturne uslovljenosti demokratije i procesi u zemljama postsocijalističke transformacije / Velimir Tomanović. – Tiraž 200. – Str. – Str. 103-106: Dnevne migracije radne snage / Radmila Vićentijević.. : tabele . – Str. [i dr. – Napomene uz tekst. 23-30: Promene teritorije naselja Beograd i administrativnog područja grada Beograda / Radoslav Stevanović. – Bibliografija: str. – Beograd : Institut društvenih nauka. autori Dušan Breznik. – XII.77: Fertilitet po aktivnosti. 29 cm Tiraž 500. Centar za demografska istraživanja. ISBN 86-7093-092-7 [Sadržaj]: Str. STANOVNIŠTVO Beograda prema popisu 1991 / urednik Goran Penev . 120 . – Str. – Str. – Rezime . – Bibliografija uz pojedine radove. 20 cm Tekst na srp. – Str. 63-74: O modelu demokratije u Jugoistočnoj Evropi / Vladimir Goati. Struktura žena po broju prvorođene dece. 199 str. 386. 67. – Str.. – 207 str. – Str. 160-163: Sastav stanovništva po veroispovesti / Dušan Breznik.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Fertilitet po nacionalnosti / Mirjana Rašević. ISBN 86-7093-095-1 [Sadržaj]: Str. 205-207. – Str.

49-56: Privatizacija i korupcija / Danilo Šuković. SISTEM i korupcija / [autori Veselin Vukotić. – Str. – Str. 267-276: Korupcija svijesti u postsocijalizmu / Slobodan Vukićević. 85-102: Korupcija: teorijska analiza efekata na alokativnu efikasnost / Boris Begović. 143153: Teorijski pristup demokratskim promenama u zemljama tranzicije / Miloš Aleksić..G. 115-124: Korupcija destimuliše privredni razvoj / Dragana M. – Str. A. 125-136: Korupcija. – Str. sloboda i etika / Marinko Zeljković. – Str. 219-228: Obim i intenzitet sitne korupcije / Srećko Mihailović. 117-142: Obščestvo i gosudarstvo v Rossii : sistemnaja transformacija i strategii vzaimodejstvija / Viktor K. posledice i reforme / Predrag Jovanović. prikazi . 25 cm Tiraž 500. 189-196: Protekci onizam – oblik korupcije u međunarodnoj trgovini / Dragana Ilić..Publikacije sa višestrukim autorstvom 75-91: Kul’tura mira v kontekste kul’tury demokratii mirovogo soobščestva / Aleksandr S. kakistokratija i korupcija / Marko Sekulović. nastavlja višedecenijsku praksu organizovanja naučnog skupa. – Str. – Tiraž 500. – Str. – Str. P Koškin . – Beleške uz tekst. – Str. 388.. 2000 (Beograd : Kuća štampe). – Str.”—> str. 179-188: Proces globalizacije i problemi korupcije savremenog sveta / Dejan S. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka.. 71-83: Korupcija u uslovima prirodnog monopola / Milić Milovanović. : graf. – Str. – Str. 41-48: Tržišne imperfektnosti i korupcija / Slobodan Maksimović. – Str. 283-290: Partijsko angažovanje i ekonomske privilegije / Vladimir Goati 121 . 173-178: Pojavni oblici korupcije kao problema savremenog društva i njihov uticaj na privrede u tranziciji / Predrag B. Rajko Bukvić. 57-70: Korupcija: od regulacije do kleptokratije / Boško Mijatović. – Literatura uz većinu radova ISBN 86-7093-093-5 (Broš. – Str. Danijel Pantić. – 290 str. – Str. 277-281: Sistematski uzroci korupcije / Slobodan Vučetić.15-24: Ekonomski sistem i korupcija / Veselin Vukotić. Sistem i korupcija tema je ovogodišnjeg skupa. 137-144: Neki problemi korupcije u funkcionisanju sistema podsticanja razvoja nerazvijenih / Veljko Radovanović.) [Sadržaj]: Str. Kapto. – Str. 93-116: Promene vrednosti i razvoj demokratije u zemljama tranzicije / Dragomir Pantić. – Str. 25-40: Politički i ekonomski koreni korupcije / Ljubomir Madžar. 243-250: Korupcija. 229-241: Razorenost društva i korupcija u Srbiji devedesetih / Silvano Bolčić. – Str. 197-202: Vidovi i efekti postojanja korupcije / Maja Baćović. – Str.. 251-258: Socijalni i etički aspekti korporativizacije: da li danas “ovce žderu ljude” / Zoran Njegovan. 9. Janovckij. – Str. 259-266: Smutno vrijeme. 167-172: Korupcija i borba protiv korupcije iz perspektive biznisa / Petar Ivanović. 205-217: Moralna klima.. anomija i korupcija / Mirjana Vasović. Levašov. Centar za ekonomska istraživanja. – “Centar za ekonomska istraživanja. 145-166: Korupcija kao ekonomski fenomen: uzroci. – Str. – Str. 155-164: Političeskie otnošenija v Rossii : ugrozy stabilizacii / R. Đurić. – Str. prevare i druge zloupotrebe etike na finasijskom tržištima / Života Ristić. – Str.]. [et al. 103-114: O institucionalnim uzrocima korupcije / Božo Stojanović. Mitrović. – Str. – Str. – Str. – Str. Miletić.

– Str. 2000. – Str. 133-145: Akteri i modeli (dez)integracije srpskog društva / Milovan M. 85-98: Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. – Str. 31-40: Univerzalno i posebno u našoj tranziciji / Slobodan Maksimović. 29-31. 5-27: Humanik? / Svetozar Stojanović. 34) Bibliografija iza pojedinih radova. 55-60: “Srbija i svet” – “Srbija u svetu”.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. maj 2000 / [organizator Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu] . – Str. – Summary. potčinjavanje i šansa / Zoran Vidojević. – Str. 115-124: Svjetski prostor i društveni habitus Srbije i Crne Gore (sociološko tumačenje) / Slobo122 . 21-30: The Challenge of Globalization in the Times of Change – Reflections on an Intriguing Book / Ljubomir Madžar. 5164: Globalizacija i nacionalna ekonomija – ugrožena suverenost ili koegzistencija / Kosta Josifidis. 99-108: Srbija i “međunarodna zajednica” – teret istorije ili demokratije / Zoran Avramović. God. . – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. 79-86: Osnovni elementi globalizacije / Dragana M. Pretpostavke za razgovor / Anđelka Milić. – 280 str. Mitrović. – Str. glavni i odgovorni urednik Slobodan Vuković. 2001. Cvetković. – Str. 171-177: Inteligencija Srbije i svet u istorijskoj perspektivi / Miloš Nemanjić 2001 390.. – Str. – Str. [Sadržaj]: Str. megatrendovi razvoja i zakasnjela tranzicija / Veselin Vukotić. – Str. – Str. br. – Str. 101-114: Globalizacija kao neminovnost. – Str. prikazi . – Str. 65-78: Globalizacija i siromaštvo / Danilo Šuković. ISSN 0085-6320 . – Str. – Str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 87100: Savremene teorije o globalizaciji / Vladimir Vuletić. et al. Centar za ekonomska istraživanja. 147-158: Modernizam i srpski “tradicionalizam” / Vladimir N. 389. – (Sociološki pregled. 41-50: Tumačenja “globalizacije” i interesi društvenih karaktera / Vera Vratuša-Žunjić. 23 cm. 61-74: Globalizacija i Srbija / Milan Tripković. 34. GLOBALIZACIJA i tranzicija / (autori Veselin Vukotić . 25 cm Bibliografija uz većinu radova ISBN 86-7093-097-7 [Sadržaj]: Str.). graf. – Str. – Str. Đurić. – 194 str. – Str. 159-170: Aleksandar Lukašenko – Slobodan Milošević: Jedno poređenje / Slobodan Antonić. 29-40: Nova paradigma moći – balkanska i jugoslovenska iskušenja / Miodrag Ranković. 47-53: Društvo na raskršću – aktuelni trenutak Srbije / Vladimir Milić. “SRBIJA i svet” : [Novosadski sociološki dani]. – Str. 11-20: Globalizacija biznisa. Zora Prekajac. 75-84: Svetski megatrendovi u sferi rada i stanje u Srbiji 2000-te / Silvano Bolčić.. Brankovac. 109-131: Srbi u Vojvodini i njihov državno-pravni osnov / Lazar Vrkatić. : tabele. – Str.

9-44: Partije Srbije od 1990. – Str. godine / Dragomir Pantić. 161-174: Efekti globalizacije finansijskog tržišta na zemlje u tranziciji / Predrag Jovanović. 265-272:Turbo-kapitalizam – globalni proces i njegove implikacije u zemljama tranzicije / Maja Baćović. l. – Str. 2002 (Beograd : Vuletić print). 187194: Globalizacija i redefinisanje odnosa politika – ekonomija / Branislava Bujišić. 139-148: Pojam. 235-244: Globalizacija i njen uticaj na tranziciju SRJ/Srbije / Dejan S. – Str. 125-138: Efekti procesa globalizacije na tržištu rada / Božo Stojanović. – Bibliografija uz svako poglavlje. 273-280: Neki aspekti globalizacije / Dragana Ilić 2002 391. 149-160: O protivrečnim obeležjima procesa globalizacije i demokratske tranzicije – sociološki aspekt / Krstan Malešević. Marinko Zeljković.219-224: Globalizacija finansijskog tržišta / Zoran Đikanović. – Str. 225-234: Globalizacija i konkurentska sposobnost naše privrede / Rajko Bukvić.[Vladimir] Goati .] : Friedrich Ebert Stiftung . – Str. 79130: Vrednost birača pre i posle demokratskog preokreta 2000. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom dan Vukićević. do 2002. oktobra 2000. – Str. godine / Zoran Đ. PARTIJSKA scena Srbije posle 5. – Str. 181-186: Otvoreno društvo i društvo postignuća / Milorad Simunović. – Str. : graf. – 254 str. Baćević. uzroci i posledice globalizacije / Veselin Drašković.. – Str. – [s. prikazi. 195-198: Globalizacija i finansijsko-tržišna obrazovanost / Života Ristić. 159-194: Socijalna utemeljenost političkih stranaka pre i posle izbora 2002 / Slavujević Đ.199-204: Globalizacija i suverenost / Petar Ivanović. 205-218: Globalizacija i polarizacija razvoja savremenog sveta / Veljko Radovanović. 131-157: Pristalice političkih stranaka o državnom pitanju / Ljiljana J. 195-226: Partijska identifikacija građana pre i posle izbora 2000. / V. – Str. Slavujević. – Str. ISBN 86-7093-100-1 [Sadržaj]: Str. Miletić. – Str.. Beograd : Institut društvenih nauka. 45-77: Programska evolucija partija / Jovan Komšić. – Str.] . [et al. – Str. 24 cm Tiraž 500. – Str. 227-244: Mediji i promena političkog režima / Jovanka Matić 123 . u komparativnoj perspektivi / Vladimir Goati. 245-264: Socioekonomski aspekti globalnih procesa i njihov uticaj na poziciju i razvoj regionalnih i nacionalnih zajednica / Marinko Bošnjak. – Str. tabele . – Str. Zoran. – Str. – Str. – Str. urednik Vladimir Goati. – Str. 175-180: Mogućnosti ostvarivanja tranzitornih procesa u SR Jugoslaviji / Milorad Filipović.

– Str. – 251 str. – Str. prikazi . glavni i odgovorni urednik Slobodan Vuković. – Str. str. prikazi. – Str.. – Summary. 31-38: Tranzicija – između političke ekonomije i institucionalne ekonomije / Branislava Bujišić. – Str. – Str.. 57-80: Globalizacija i desuverenizacija : problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu / Milan Brdar. 23 cm. regionalizacije i lokalne samouprave u Srbiji / Milovan M. [et al. 17-42:‘Porozna’ državnost versus tvrde granice : uticaj istočnoevropskog proširenja EU na Rumuniju i Jugoslaviju / Džudi Bat. 392. – Str.. ISSN 0085-6320 . – Tiraž 700.. [Sadržaj]: Str. – 264 str. 2002 (Zemun : Kuća štampe). – (Sociološki pregled. – Str.]. God. 1-2) Bibliografija iza većine radova. 129-145: Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine / Radivoje Stepanov. – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. – Str. 7: Predgovor / Veselin Vukotić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 147161: Urbana kultura : osnova održive multikulturalnosti / Ljubinka Pušić. 219-226: Sociološke osobenosti radne motivacije u regionu ‘90ih : novosadski uzorak / Marica Kačavenda. Mitrović. praksu organizovanja naučnog skupa . 241-245: Novi iskorak u našoj nauci o porodici / Gordana Tripković 393. 39-46: Institucija partija: spona između političke i ekonomske moći / 124 . : graf. 24 cm “Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka nastavlja . 5-16: Regionalizacija i multikulturalnost u sociološkoj perspektivi / Milan Tripković. Danilo Šuković. 91-109: Korupcija. Steve Pejovich. 227-239: Korupcija u Srbiji / Nada Novaković.. 163171: Procesi integracije. 23-30: Institucije – ključna poluga reformi / Danilo Šuković. Brankovac.” —> Predgovor. br. jun 2002] / [organizator Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu] . TRANZICIJA i institucije / [autori Veselin Vukotić . – Podaci o autorima preuzeti sa prelim. – Str. – Str. – Str. regionalizacija i lokalna vlast / Slobodan Vuković. – Str. : graf. 43-55: Regionalizam na primeru Mađarske / Terez Kovač. – Napomene i bibliografske beleške uz tekst. – Str. Žolt Lazar. “SOCIOLOGIJA i problem regionalizacije”: [Novosadski sociološki dani. 2002. 7-9. – Str.) [Sadržaj]: Str. – Bibliografija uz svaki rad. ISBN 86-7093-099-4 (Broš. Epistemiološki aspekt / Pavle Milenković. regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta / Dragan Koković.. – Str. – Str. 201-217: Granice regiona : heterotopija i identitet. tabele . 173-190: Modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti : s onu stranu regionalizma / Božo Milošević. –Str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 191-200: Regionalizam i demokratija (Regionalizam kao ideološko sredstvo desuverenizacije) / Zoran Avramović. 36. 11-22: Tranzicija i institucija: šta dalje? / Veselin Vukotić. 81-90: Kontroverze oko decentralizacije. – Str. 111-127: Porodica u istorijskoj i regionalnoj perspektivi / Gordana Tripković.

77-81: Post-tranzitivni šok: građani Srbije između društvenih vizija i ličnih aspiracija / Mirjana Vasović. 233-244: Trezor u budžetskom sistemu Republike Srbije / Božidar Raičević. 211-223: Institucionalne pretpostavke politike regionalnog razvoja u uslovima tranzicije / Veljko Radovanović. PROMENE vrednosti i tranzicija u Srbiji : pogled u budućnost : okrugli sto / [autori Ljiljana Baćević et al. 253-257: Konvertibilnost novca – preduslov ostvarivanja ekonomskih sloboda pojedinaca i ekonomskog rasta i razvoja / Maja Baćović. 21-25: Retrospektiva neuspelih modernizacija u Srbiji . – Str. – Tijana Mandić. – 218 str. 103-121: Funkcionalna vrednost i ekonomski učinci slobode / Ljubomir Madžar. 87-102: Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji / Ilija Vujačić. godine.) [Sadržaj]: Str. – Str. 47-56: Stara i nova institucionalna ekonomija / Jelica Petrović. – Str. 139-142: “Austrijska škola” i proces tranzicije / Igor Lukšić. 33-44: Srbija pred novim početkom: ekonomska stvarnost i razvojni izgledi / Ljubomir Madžar. – Str. 259-264: Značaj institucija za razvoj tržišta / Dragana Ilić 2003 394. – Str. 13-20: Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti / Dragomir Pantić. – Str. 197-209: Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti / Jovan Komšić. socijalizam i nacionalizam u tranziciji srpskog društva – pogled u naredne godine / Živko Surčulija. . 67-75: Liberalizam. – Str. – Str. 123-138: Tranzicija. 45-52: Strukturne promene i akteri budućnih promena u društvu Srbije / Silvano Bolčić. 77-86: Tretman javnog sektora u tranziciji / Slobodan Maksimović. Snežana Stojanović. – Str. 2003 (Beograd : Libra).blokada ili otvaranje perspektive za budućnost / Zagorka Golubović. – Str. – Str. 169-185: Institucionalne reforme u SRJ / Marinko Bošnjak. 53-66: Srbija u globalizaciji i globalizacija u Srbiji / Zoran Vidojević. 245-252: Izgradnja novih institucija u tranzitornoj privredi / Predrag Jovanović. – 125 .27-31: Izazovi tranzicije u Srbiji . održan je 20. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Str. 143-152: Tranzicija i institucije – psihološki aspekti. – Str. – Str. – Str. 153-167: Institucionalni nered i reforme društva / Zoran Vidojević. 225-232: Institucije kao pretpostavka za razvoj malih i srednjih preuzeća / Rajko Bukvić. – Bibliografija uz većinu radova. – Str. 187195: Tranzicija i institucije – iskustva u Bosni i Hercegovini / Momir Ćećez.]. Zora Prekajac. Tiraž 500.Publikacije sa višestrukim autorstvom Vladimir Goati. Marinko Zeljković.pogled u budućnost”. 57-76: Osvrt na političko-ekonomska i institucionalna obeležja reforme u zakasneloj tranziciji / Kosta Josifidis. – Str. novembra 2003. Naučni skup “Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji . – Str. svojina. 24 cm Prema predgovoru. : ilustr. vlasništvo / Slobodan Vukićević. – Str. – Str. – Str. – Str. – Tiraž 500. – Str. ISBN 86-7093-105-2 (Broš.moguće pouke za budućnost / Latinka Perović. – Str.

br. – Str. 23-26: Institucionalna »tranzicija« i »post-komunističke« promene u Rumuniji. 28-30. – Str. 3744: Teorija tranzicije i društvena kriza / Duško Vejnović. Str. – Str. – Str. – Str. 123-130: Autoritarna svest kao ometajući činilac u razvoju demokratskih institucija / Bora Kuzmanović. 179-187: Konsekvence “odliva mozgova” za razvojne perspektive Srbije / Vladimir Grečić. Mitrović. 89-94: Dileme oko novog izbornog zakona / Vladimir Goati. – Str. Zora Prekajac. – Str. – Str. 173-177: Doprinos škole formiranju vrednosti mladih / Snežana Joksimović. 135-138: Marginalije 126 . Slavujević. alternative. Sociološko društvo Srbije] . – Str. – Str. 101-113: Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima / Vera Minić. ISSN 0085-6320 . – (Sociološki pregled. – Str. 203-210: Ima li budućnost ‘generacija budućnosti’ / U ovakvoj Srbiji ne stanuje budućnost / Srećko Mihailović. 189-193: Daroviti mladi kao bitan nacionalni resurs / Slavica Maksić. 157-164: Porodični bilansi i političke i vrednosne orijentacije / Anđelka Milić. – Str. glavni i odgovorni urednik Gordana Tripković. 95-101: Mogući pravci pregrupisavanja partijske scene Srbije / Zoran Đ. 23 cm. – 370 str. – Str. – Summary. – Str. – Str. Beleške za antropologiju transparentnosti / Vintila Mihailesku. – Str. 131-134: Natraške u budućnost: mogućnosti promena sistema vrednosti u krilu SPC / Mirko Đorđević. 115-134: Problemi korupcije u tranziciji : primer pravosuđa / Slobodan Vukovoć. 38. 2004. 103-110: Budućnost socijalnog dijaloga u Srbiji / Zoran Stojiljković. 151-156: Fenomen rađanja u savremenim socio-ekonomskim tokovima / Mirjana Rašević. “DRUŠTVO u tranziciji : modeli. God. – Str. 5-21: Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije / Zagorka Golubović. 83-87: Srbija: od belicističke ka građanskoj političkoj kulturi / Milan Podunavac. 55-66: Mađarsko društvo u tranziciji / Terez Kovač. 195-202: Uzori mladih u posleratnom periodu / Dragan Popadić. – Str. 135-139: Kulturni diverzitet – izvor sukoba ili osnova za razvoj tolerancije u Srbiji / Branimir Stojković. Morović. 85-99: Uticaj modela privatizacije na društvo u tranziciji / Danijel Cvjetićanin. – Str. maj 2004 / [organizatori Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. – Str. – Str. 211-218: Internet u Srbiji / Ljiljana Baćević 2004 395.12) Bibliografija iza većine radova. – Str. – Beograd : Sociološko društvo Srbije : Institut društvenih nauka : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. – Str. – Str. 45-54: Društvene institucije i kulturni identitet / Milovan M. 67-83: Politički i ekonomski faktori zakasnele tranzicije u Srbiji / Kosta Josifidis. : graf. [Sadržaj]: Str. 141-150: Urbane promene i tranzicija / Sreten Vujović. 165-171: Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u “tranziciji”: komparativna perspektiva / Marina Blagojević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 111-122: Da li je nacionalizam i dalje naša sudbina? / Jovan Komšić. – Str. prikazi . – Str. perspektive” : Novosadski sociološki dani.

– Str. 249-265: Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti : primer Vojvodine / Dragan Koković.. 281-307: Kognitivni aspekti antropologije etniciteta / Marko Škorić. – Str. – Str. – Str. 132-141: Ekonomske reforme pred izazovom “novog etatizma” / Mirjana Vasović. 111-125: Proreformska i antireformska orijentacija građana u Srbiji / Dragomir Pantić. 151-173: Konsolidacija demokratije i (ili) neumorno institucionalno eksperimentisanje / Jovan Komšić.]. Radivoj Stepanov. 343-353: Kako zaposleni razumevaju proces privatizacije u Srbiji : regionalna specifičnost / Marica Kačavenda. 127 . – Str. 192-203: Globalizacija kulture i pravila svetske trgovinske organizacije / Zora Prekajac. et al. Žolt Lazar. 89101: Neki aspekti globalizacije. – Str. 309-320: Bogardusova skala socijalnog odstojanja – prednosti i ograničenja / Gordana Vuksanović.) [Sadržaj]: Str. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.Publikacije sa višestrukim autorstvom uz problem pojedinca u otvorenom društvu / Anđelka Milić. – Str. 67-74: Kultura i socijalni kapital / Danilo Šuković. Kosta Josifidis. – Bibliografija uz svaki rad. – 333 str. 189-203: Multikulturalnost i regionalizacija u uslovima tranzicije / Milan Tripković. 355-365: Društvo u tranziciji i promene u kretanju stanovništva – primer Vojvodine / Snežana Stojšin 396. – Str. jeziku. 175-187: Obrazovanje za građansko društvo – ideološko sredstvo tranzicije / Zoran Avramović. 167178: Kulturne specifičnosti stanovništva kao determinanta lokalnog razvoja / Veljko Radovanović. – Str. 9-18: Kultura i ekonomski razvoj / Veselin Vukotić. 205-218: Porodica u tranziciji / Gordana Tripković. 219-237: Vojvođanske nacionalne manjine : sadašnje stanje i budući izgledi / Vasilis Petsinis. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. – Str. – Str. 75-88: Social capital during transition / Miroslav Prokopijević. 19-55: Kultura kao činilac i ograničenje razvoja / Ljubomir Madžar. – Str.. 267-279: Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama : tranzicija ili transformacija? / Srđan Šljukić. – Str. ISBN 86-7093-106-0 (Broš. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 2004 (Zemun : Kuća štampe). – Str. 179-191: Od ekološke svesti do ekološke kulture i koncepta održivog razvoja / Petar Đukić. 142-148: Kriza kulture – kriza napretka / Vuk Krnjević. – Str. – Str. 126-131: Ima li preduzetništvo u Srbiji kulturalni oslonac? / Silvano Bolčić. 239-248: Tranzicioni procesi – teritorijalna organizacija vlasti i budući ustav Srbije – komparativna analiza pet ustavnih modela / Ljubiša Despotović. – Str. – Str. – Str. 149-166: Kultura. – Str. KULTURA i razvoj / [uređivački odbor Veselin Vukotić . – Tiraž 500. – Str. 321-342: Religijski self u transformaciji : društvene promene i religioznost građana Vojvodine / Zorica Kuburić. 204-210: Kultura i ekonomski razvoj : zašto reforme u Argentini još uvijek ne daju rezultate? / Dragan Ostojić. 211-217: Kultura i reproduktivni model / Mirjana Rašević. kulture i razvoja : sa kratkim osvrtim na BiH / Momir Ćećez. preduzetništvo i razvoj / Božo Stojanović. 102-110: Kulturni preduslovi demokratske tranzicije / Zagorka Golubovć. . – Summaries. Nenad Stojković. 56-66: Razmišljanje o razvoju /Slobodan Maksimović. – Str. 24 cm Radovi na srp. i engl. – Str.

139-152: Welfare state vs neoliberalizam ili homo oeconomicus vs homo communalis / Kosta Josifidis. – Str. 113-117: Etički aspekti odnosa pojedinac – država u tranziciji / Vuk Krnjević. – Str. – Str. – Str. . 218-232: Sloboda i novi početak u Francuskoj i američkoj revoluciji i postsocijalizmu SRJ-SCG / Slobodan Vukićević. 264-275: Sociološke determinante ekonomskog progresa : kultura i društveni kapital / Maja Baćović. – Str. 101-108: Informatika i demokratsko društvo / Momir Ćećez. –. 233-240: Razvojna kriza bivše Jugoslavije i uloga nacionalizma i kraha socijalizma u njenom raspadu / Živko Surčulija. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 258-263: Porazan istorijski bilans srpskog naroda u XX veku da li su Srbi politički nevin narod / Mihailo V. 119-124: Pojedinac i država – princip ravnoteže / Neven Cvetićanin. 61-68: Država blagostanja i društvena izopštenost / Danilo Šuković. – Str. 125-132: Nema srednjeg puta: ili kapitalizam ili socijalizam / Petar Ivanović. 179-188: Susret slabe države i nekompetentnih građana / Srećko Mihailović. ISBN 86-7093-108-0 (Broš. Str. 163-177: Srbija: antagonizovano društvo i (ne)moćna država / Zoran Vidojević. prikazi. – Str. 9-20: Individualizam. – Str..) [Sadržaj]: Str. država / Slobodan Vukićević. 2005 (Zemun : Kuća štampe). 251-257: Ideologija i kultura u eri masovnih komunikacija / Elma Ivoš-Nikšič. Zora Prekajac. 24 cm Tiraž 500. 303-312: Institucije.. ekonomski poredak i država / Veselin Vukotić. pravila i kulturni obrasci : razvojna komponenta. 93-100: Nova geografija moći i erozija suvereniteta nacionalne države u procesima globalizacije / Veljko Radovanović. 287-295: Uticaj neformalnih pravila na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori / Zoran Đikanović. et al. POJEDINAC i država / [autori Veselin Vukotić . 69-78: “Aktivno društvo”. – Str. 53-59: Uloga države i liberalni princip slobode individue : kontroverze i dileme / Zagorka Golubović. – Str. tabele . – Str. 109-112: Tranzicija i ekonomska demokratija / Branko Medojević. – Str. 337-338: Tematski okvir naučnog skupa “Pojedinac i država” / Veselin Vukotić.]. 241-250: Kultura i globalizacija / Zoran Vidojević. 153-162: Država blagostanja – tranziciona iluzija / Igor Lukšić. 21-52: Institucionalne prepreke individualnih sloboda / Ljubomir Madžar. 313-321: Re-kultura evolucija kulture / Srđan Vukčević.Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. vladavina prava i preduzetništvo / Boris Begović. – Str. 79-91: Ekonomske slobode. –Str. – Str. – Str. Popović. – Str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Str. – Str. pojedinac. – Str. Maja Drakić. : graf. 296-302: Kulturna politika i Evropska unija / Dragana Ilić. 322-326: Kultura u ekonomskom razvoju / Slađana Tomašević 2005 397. – Str. – Str. 276-286: Aktivizam naspram kontemplacije: uticaj protestantizma i pravoslavlja na ekonomski duh pojedinca / Irena Ristić. – 336 str. 189-195: Individua ne 128 . – Str. 133-138: Svetska država ili svetsko tržište / Branislava Bujišić-Petrović.

– Str. – Str. – Bibliografija uz većinu radova. – Str. 2005 (Beograd : Libra). – Str. – Str.Publikacije sa višestrukim autorstvom postoji / Irena Ristić. Neda Ivović. – Str. – Str. 287-297: Pojedinac i tranziciona dekolektivizacija / Petar Đukić. 107-124: Za ili protiv predizbornih koalicija / Srećko Mihailović. 163-186: Polupredsednički sistem i partijski sistem Srbije / Slaviša Orlović. 251-257: Pojedinac i država na tržištu zdravstva / Milica Vukotić. 75-91: Žene u političkim strankama / Jelica Rajačić Čapaković. – Str. Božidar Raičević. 211-214: Organizational structure and functioning of political parties in Serbia / Zoran Lutovac 129 . – Str. modeli i praksa unutarpartijskih odnosa / Zoran Stojiljković.. ISBN 86-83767-10-8 [Sadržaj]: Str. 61-73: Činioci obrazovanja frakcija / Vladimir Goati. Marijana Pajvančić. POLITIČKE stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje / Zoran Lutovac (ur. – Str. Miletić. – Str. – Str. – 214 str. 31-59: Legitimacijske matrice relevantnih političkih partija u Srbiji (1990-2005) / Dijana Vukomanović. – Str. 197-208: Globalno upravljanje kao novi uticajni koncept odnosa. – Str. 317-321: Uloga države u restrukturiranju tržišta rada / Marijana Mitrović. – Str. godine. 233-241: Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena individulna potreba? / Mirjana Rašević. 93-105: Finansiranje političkih stranaka u Srbiji iz javnih izvora : norme i praksa / Miodrag Milosavljević. 309315: Slobode i prava pojedinaca – građana Evropske unije / Dragana Ilić. 323328: Oblici ekonomskog ponašanja pojedinca u državi / Slađana Tomašević. – Str. mesta i uloga države i pojedinca / Dejan S. – Str. 125-136: Društveni položaj kao činilac izbornog opredeljenja birača / Miloš Mojsilović. .]. 207-209: Političke partije i podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji / Vukašin Pavlović. 217-223: Reforme kao izazov za državu i pojedince / Marinko Bošnjak. – Str. – Str. 277-286: Zaštita prava poreskih obveznika u Republici Srbiji / Snežana Stojanović.) . – Str. – Str. – Str.. 209-216: Socijalna ekonomija i integracija ugroženih grupa / Marija Kolin. 24 cm Tiraž 500. 15-29: Struktura. – Str. 157-162: Polarizacija stranačkog sistema nakon 2000. 225-231: Neke refleksije o ropstvu i ekonomskoj efikasnosti / Rajko Bukvić. 259-268: Između slobode i sigurnosti: da li je država blagostanja dobro rješenje? / Dragana Radević. 299308: Država i ekonomska regulativa / Zoran Đikanović. 243-250: Investitori u istraživanje i razvoj (novo znanje): pojedinci ili (i) država / Maja Baćović. – Str. 187-206: Izborni prag i stranački sistem / Milan Jovanović. – Str. 269-276: Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji sa stanovišta slobode pojedinca / Nina Labović. – Str. 137-156: Činioci izborne apstinencije u Srbiji / Jasna Milošević-Đorđević. – Str. – Str. 329-333: Investicioni fondovi i ekonomske slobode pojedinca / Milica Daković 398. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. [et al. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

– Beograd : Institut društvenih nauka. – Str. 52-65: Pravni osnovi za integraciju imovine staračkih domaćinstava i izbeglih i raseljenih lica radi ostvarivanja životne i ekonomske simbioze / Milenko Ubavić. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. preduzetništvo i postsocijalistička transformacija Srbije / Silvano Bolčić. – Str. – Summary: Information about the field study. ISBN 86-7093-109-5 (Broš.. 23 cm Podatak o autorima preuzet iz kolofona. 24 cm “Terensko ispitivanje je sprovedeno u periodu od 19. BIZNIS i država / [autori Veselin Vukotić .) [Sadržaj]: Str. STARAČKA domaćinstva i izbegličke porodice / [priredio] Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. 72-80: Elementi socio-kulturnog konteksta u biznisu – šta nedostaje Srbiji u periodu tranzicije / Zagorka Golubović.. – Str. godine u 25 seoskih naselja . 35-40: Stambeni položaj kao indikator materijalnog statusa domaćinstava / Suzana Ignjatović. – Str..]. ISBN 86-7093-110-9 (Broš. 113-124: 130 . tabele . prikazi. 2655: U potrazi za modernom državom : iz perspektive poslovnog sveta / Ljubomir Madžar. – Str. 84-96: Država. marta 2005. – Str. – Str. prikazi. – Str. – 476 str. 56-63: Kakva nam država treba / Danilo Šuković. : graf. 71-72: Najvažniji problemi članova staračkih domaćinstava / Vera Marković. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. 15-34: Staračka domaćinstva i izbeglice / Goran Penev. 11-25: Politička ekonomija biznisa / Veselin Vukotić. – Abstract. 2005 (Beograd : Goragraf). 2006 400.83-84: Izvor informisanja od najvećeg poverenja za članove staračkih domaćinstava / Mirjana Milošević. – Bibliografija uz sve radove. 41-51: Položaj starih u Srbiji i programi promena / Marija Kolin. – Str. – Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. 6. – Str. 2006 (Zemun : Kuća štampe). : graf. – 132 str. et al. 97-104: Novac i političke partije / Vladimir Goati. 105-112: Ekonomske slobode i zakon o privrednim društvima kao temelj poslovnog okruženja / Aleksandra Jovanović. tabele . – Tiraž 300..Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Tiraž 500. do 29. Slavujević. 66-70: Vrednosni profil članova staračkih domaćinstava / Dragomir Pantić. 73-83: Politički okviri akcije na uključivanje porodica izbeglica u staračka domaćinstva i njihove eventualne implikacije / Zoran Đ. – Str. “ —> str. 7-14: Uvod: Otkud potreba za ovim istraživanjem / Dragomir Pantić. – Str. – Str. 399. – Str. 81-83: Moral i poslovanje / Čedomir Ćupić. – Str. 64-71: Determinante odnosa države i privrede / Slobodan Maksimović.) [Sadržaj]: Str.

442-448: Razvoj i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori / Milica Daković. – Str. 417-427: Istraživanje i tehnološki razvoj kao osnova društva zasnovanog na znanju / Dragana Ilić. – Str. 177-196: Država (i) blagostanje / Kosta Josifidis. država i društveni sukobi / Slobodan Vukićević. – Str. 281-287: Nacionalna država i nadnacionalni biznis / Branislava Bujišić-Petrović. 155165: Spontani poredak ili aktivna uloga države u izboru strategije i politike regionalnog razvoja / Veljko Radovanović. 449-455: Kulturne osnove biznisa u Crnoj Gori / Jadranka Glomazić. – Str. – Str. – Str. 263-273: Ineresovanje građana Srbije i Crne Gore za biznis / Dragomir Pantić. – Str. – Str. 274-280: Feministička kritika socijalne politike “države blagostanja” / Dragica Vujadinović. – Str. 258-262: Bumerang odbačene kulture u tranziciji / Vuk Krnjević. 226-235: Preduzetništvo i država – saveznici i suparnici / Neven Cvetićanin. – Str. država ili atlant vs. – Str. a toliko nam treba / Srećko Mihailović. Miletić. – Str. ekonomski razvoj i država / Momir Ćećez. 317-326: Država blagostanja : ograničavanje programa i redefinicija koncepcije / Marija Kolin. – Str. 400-406: Država privatnik : biznis. – Str. tranzicija. – Str. ustavnost / Vladimir Kavarić. 297-316: Kriminalizacija srpskog akcionarstva i (ne)moć države / Života Ristić. – Str. – Str. – Str. – Str. 464-474: Biznis vs. – Str. 139-147: Država.Publikacije sa višestrukim autorstvom Biznis. država : iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije / Maja Drakić. – Str. 456-463: Nacionalni tretman stranaca i suverenost države / Ivana Stešević. – Str. intervencionizam i biznis / Petar Ivanović. 434-441: Deregulacija tržišta rada / Nada Novaković. 236-247: Mnogo toga je protiv preduzetništva. 197-208: Neoliberalizam. – Str. – Str. 166-176: Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori / Milica Vukotić. – Str. 385-399: Inovativna privreda i informatičko društvo kao izazov za državu i biznis u Srbiji / Marinko Bošnjak. 338-350: EU ekonomski i politički ambijent i princip jednakih mogućnosti / Zorica Mršević. Valentine Thomas. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 248-257: Kriza “države blagostanja” i evrointegracija / Zoran Vidojević. 366-376: Tržište vs. 327-337: Institucije. – Str. 351-357: Korporacija i globalizacija / Dragana M. – Str. – Str. 358-365: Država blagostanja i poreska konkurencija / Dragana Radević. – Str. 407-416: Lična odgovornost za penziju – šansa za pojedinca i državu / Tijana Stanković. 148-154: Profitabilni biznis i pametna država – kako izgleda u praksi? / Maja Baćović. – Str. 220-225: Privatizacija penzionog sistema / Zoran Đikanović. 377-384: Uticaj države na konkurentnost biznisa i smanjenje eksterne ekonomske neravnoteže / Nina Labović. ali fer? / Irena Ristić. Milorad Katnić. više biznisa / Igor Lukšić. demokratija. Đurić. 428-433: Strane direktne investicije kao podsticaj razvoja biznisa u Srbiji / Slađana Tomašević. monopol / Ivan Jovetić 131 . Zora Prekajac. 125-138: Ekonomske posledice minimalnih nadnica / Božo Stojanović. 209-219: Penzijske reforme – manje države. 288296: Neki aspekti odnosa biznisa i države u uslovima globalizacije – sa posebnim osvrtom na aktuelno stanje u Srbiji / Dejan S.

– Sadrži i: Statuti političkih stranaka. 24 cm Tiraž 500. 13-19: Političke stranke i demokratija u Srbiji / Desimir Tošić. 237250: Izborna orijentacija kao faktor stavova o srpskom državnom pitanju / Zoran Pavlović. – Str. – Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje : Centar za profesionalizaciju medija..143-168: Vrednosne orijentacije stranačkih pristalica / Srećko MIhailović.) . – Str. 119-130: Etika i obrazovanje novinara / Suzana Ignjatović 132 .Beograd : Institut društvenih nauka. 2007] (Beograd : Interprint). prikazi. – Str. 35-62: Nefakultetski programi novinarskog/medijskog obrazovanja / Jovanka Matić. ISBN 86-7093-113-3 ISBN 978-86-7093-113-8 [Sadržaj]: Str. 189237: Promene socijalne utemeljenosti i socijalne strukture pristalica relevantnih političkih stranaka u Srbiji prvih godina XXI veka / Zoran Đ. ISBN 86-83767-11-6 [Sadržaj]: Str. prikazi. 21-33: Fakultetsko obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca / Mirjana Milošević. – Str.. – Bibliografija uz većinu radova. – Str. – Str. 2006 (Beograd : Libra).. Zoran Slavujević. 21-30: (De)blokiranje tranzicije i unutarstranačka demokratija. tabele . : graf. 2006 [i. – Napomene uz tekst. e. [et al. 95-120: Nedemokratičnost partija i demokratizacija društva / Slaviša Orlović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 471 str. – Str. – Str. 85-94: Demokratizacija političkih partija. 13-19: Pristup problemu i metod istraživanja / Dragomir Pantić. OBRAZOVANJE za medije : iskustva. – Str.. – Bibliografija: str. 121-141: Demokratija (još) ne stanuje ovde / Zoran Stojiljković. / Dragomir Pantić. iskušenja. : graf. – Str. – Str. Nataša Vučković 402. 21 cm Tiraž 500. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Str. Slavujević. 165-166. 401. DEMOKRATIJA u političkim strankama Srbije / Zoran Lutovac (ur. 71-83: Izbori u političkim strankama / Marijana Pajvančić.]. – Str. tabele . – 247 str. Mirjana Milošević.]. 97117: Stavovi i ocene o novinarskom/medijskom obrazovanju / Jovanka Matić. perspektive / [autori Jovanka Matić . – Str. . – Str.169-187: Vrednosna i stavovska homogenost i heterogenost pristalica političkih partija u Srbiji na kraju 2005. postupak kandidovanja i unutarstranački izbori / Miodrag Radojević. et al. 63-84: Socio-demografske karakteristke aktera novinarskog/medijskog obrazovanja i medijskih urednika / Zoran Slavujević. 59-70: Moć partijskog vođe / Vladimir Goati. – Summary. 85-95: Motivacija učesnika u procesu medijskog obrazovanja / Dragomir Pantić. 251-257: Obrazovanje u političkim strankama / Miloš Đajić.45-58: Personalzacija politike u “tranzicionoj” političkoj kulturi Srbije: socijalnopsihološka ishodišta i političke posledice / Mirjana Vasović. 31-43: O demokratskim kapacitetima političkih partija / Vukašin Pavlović. – Str. – Str. – Str.

137-171: Liderstvo u političkim partijama Srbije / Slaviša Orlović. [et al. 283-291: Odnosi između nacionalnih i građanskih političkih stranaka u izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 2006. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.. 293322: Organizacioni razvoj stranaka i interna stranačka demokratija u Hrvatskoj / Goran Čular.]. Đurđev. – Str. – Str. 253-266: Osobenosti političkog organiziranja u BiH / Slavko Kukić.]. – Bibliografija uz većinu radova. : graf. – Str. – Str. – Str. 205-236: Makedonske političke partije kroz prizmu ideologije / Gordana Siljanovska Davkova.. tabele . 31-52: Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima. 363-384: Strankarski sistem u Sloveniji: Od prikrite k transparentni bipolarnosti / Danica Fink Hafner.) . 41-111: Stranačke pristalice i komponente političke kulture u Srbiji / Dragomir Pantić. – Str. – Str. – 284 str. karte. – Str. – Str. 139-153: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. 277-284. 9-39: Socijalni rascepi i linije političkih podela u Srbiji / Zoran Stojiljković. – Str.. 173-203: Političke partije u Crnoj Gori / Zlatko Vujović. POLITIČKE stranke i birači u državama bivše Jugoslavije / Zoran Lutovac (ur. – Str. – Str. prikazi.Publikacije sa višestrukim autorstvom 403. – Str. 113-135: Levica i desnica u Srbiji / Srećko Mihailović.3-4: Predgovor / Dragan Vukmirović. 323-362: Političko ponašanje hrvatskih birača u izborima 19902003 / Ivan Šiber. Đurđev. – Str. – Str. – 424 str. godine / urednik Goran Penev . 267-281: Male partije i društveni interesi / Ivan Šijaković. : geogr. Olivera Komar. – Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. Pavlović. 237-252: Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini / Mirko Pejanović. 2006 (Beograd : Republički zavod za statistiku). 24 cm Tiraž 300. ISBN 86-83767-16-7 [Sadržaj]: Str. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.[i dr. 155-179: Obrazovne karakteristike stanovništva / Biljana Stanković. ISBN 86-84433-58-0 (RZS) [Sadržaj]: Str. Mirjana Rašević. 71-106: Migrantsko stanovništvo Srbije / Radoslav Stevanović. – Str. 53-69: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. 181-205: Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Nada Radu133 . Zoran M. STANOVNIŠTVO i domaćinstva Srbije prema popisu 2002.. godine / Emir Sadiković. 109-138: Struktura stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. Gradsko stanovništvo i mreža gradova / Branislav S. – Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije : Institut društvenih nauka : Društvo demografa Srbije. Đurđev . Branislav S. tabele . – Str. 385-421: Ali so slovenske parlamentarne stranke kartelne stranke? / Alenka Krašovec 404. – Str. 7-29: Opšte i metodološke informacije o popisu / Vladimir Stanković. autori Branislav S. – Bibliografija: str. – Str. 21 cm Tiraž 500. 2006 (Beograd : Libra).

ISBN 86-84433-61-0 (RZS) [Sadržaj]: Str. graf. 251-275: Domaćinstva i porodice / Jelena Predojević 2007 406. EKONOMIJA i sociologija / [uređivački odbor Veselin Vukotić . 207-222: Sastav stanovništva prema veroispovesti / Ankica Kuburović. – Str. prikazi. – Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije : Institut društvenih nauka. – Str. – Str. – 420 str. Đurđev. Đurđev . – Str. – Str. 24 cm Tiraž 500. 155-179: Obrazovne karakteristike stanovništva / Biljana Stanković. – Bibliografija uz svaki rad. godine [Elektronski izvor] / autori Branislav S. 181-205: Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku / Nada Raduški. 109-138: Struktura stanovništva po polu i starosti / Goran Penev. 139-153: Bračnost stanovništva / Mina Petrović. 31-52: Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima. Danilo Šuković.. – Str. 35-46: Povezanost ekonomskog sistema i društvenog sistema vs. sa naslovnog ekrana.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 9: Predgovor / Veselin Vukotić. 2006 (Beograd : Republički zavod za statistiku Srbije). 47-57: Globalizacija i njene socioekonomske konvergencije / Danilo Šuković. – Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Str. 418: Tematski okvir zbornika radova “Ekonomija i sociologija” / Veselin Vukotić.. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. Gradsko stanovništvo i mreža gradova / Branislav S. : graf. 251-275: Domaćinstva i porodice / Jelena Predojević 405. – Str. STANOVNIŠTVO i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. 207-222: Sastav stanovništva prema veroispovesti / Ankica Kuburović. Mirjana Rašević. – Str. Centar za demografska istraživanja : Društvo demografa Srbije. 2007 (Zemun : Kuća štampe). – Str. – Bibliografija: str. et al. dominacije ekonomizma i sociologizma / Zagorka Golubović. – Str. 71-106: Migrantsko stanovništvo Srbije / Radoslav Stevanović. 3-4: Predgovor / Dragan Vukmirović. 53-69: Fertilitet ženskog stanovništva / Mirjana Rašević. 223-249: Ekonomske strukture stanovništva Srbije / Biljana Radivojević. 11-19: Ekonomija i sociologija / Veselin Vukotić.. – Str. ški. [i dr. – Str. prikazi . – Str. 7-29: Opšte i metodološke informacije o popisu / Vladimir Stanković. – Str. 223-249: Ekonomske strukture stanovništva Srbije / Biljana Radivojević. 58-72: Nota o 134 . 20-34: Vanprivredni izvori ekonomskog napretka / Ljubomir Madžar. Branislav S. – Str. – Str.]. – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst. tabele . – Str. – Str.. – Tiraž 300. 277-284. – Str. urednik Goran Penev. Đurđev. ISBN 978-86-7093-117-6 [Sadržaj]: Str. – Abstracts. 12 cm Nasl.] .

– Str. 416-420: E-društvo kroz E-individualizam / Milica Daković 135 . bezbednosti i pravde / Dragana Ilić. “subjektivno” i “objektivno” / Srećko Mihailović. Alpar Lošonc. – Str. 146-152: Ekonomija i sociologija u postmodernom vremenu – postmoderna interdisciplinarnost nasuprot modernističkom specijalističkom pristupu / Neven Cvetićanin. društvo / Milica Vukotić. 73-78: Ekonomske institucije i društvena sredina / Marko Sekulović. 377-386: Upravljanje organizacionim promenama u uslovima globalizacije / Gordana Kokeza. 295-305: Tržište rada i tranzicija / Nada Novaković. sociopolitičko i ekološko-prostorno (“envajronmentalno”) razumevanje održivosti i implikacije za upravljanje razvojem / Miodrag Vujošević. – Str. – Str. 231-244: Ekonomske i političke slobode / Aleksandar Novaković. – Str. – Str. – Str. – Str. – Str. 189-202: Relevantnost vs. – Str. 171-180: Ekonomska globalizacija kroz prizmu sociologa i ekonomista / Dejan Miletić. – Str. preciznost / Goran Knežević. 365-376: Rasprava o socijalnom kapitalu u ekonomiji i sociologiji / Suzana Ignjatović. 283-294: Ekonomska i socijalna dimenzija nezaposlenosti / Snežana Grk. – Str. – Str. – Str. 407-415: Evropska monetarna unija i institucionalne promjene uslovljene proširenjem EU / Irena Radović. 273-282: Fenomen nedovoljnog rađanja u ekonomskoj i sociološkoj misli / Mirjana Rašević. – Str. – Str. 245-256: Stavovi građana Srbije i Crne Gore prema radu: međunarodni komparativni pregled / Dragomir Pantić.Publikacije sa višestrukim autorstvom vrednosti i ideologemi / Kosta Josifidis. – Str. 315-320: Razvoj i uloga finansijskih tržišta – ekonomski i sociološki pristup / Nina Vujošević. Ivana Stešević. Đurić. 181-188: Sociološke odrednice nastanka i razvoja kapitalizma / Maja Baćović. Zoran Aralica. – Str. 134-145: Siromašni radnici. 257-267: Umrežena ekonomija i marginalizacija nekih društvenih grupa i geografskih prostora u procesima globalizacije / Veljko Radovanović. 306-313: Prilog traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada / Darko Marinković. 400-406: Evropska unija – jedinstveno područje slobode. – Str. 387-399: Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja / Marija Kolin. – Str. – Str. 334-352: Ekonomsko. – Str. 125-133: Ekstremizam po pravilu izaziva ekstremizam / Dragan M. – Str. 162-170: Ko donosi odluku o životu: pojedinac v. 100-111: Marš ponosa: društveni i ekonomski aspekti / Zorica Mršević. 321-333: Inovacije kao socio-ekonomski fenomen / Domagoj Račić. – Str. 79-99: Svojina i vlasništvo u interdisciplinarnom razumijevanju sociologije i ekonomije / Slobodan Vukićević. – Str. 268-272: Kultura i ekonomski razvoj / Dragana Radević. – Str. 353-364: Ekonomski i(li)sociološki imperijalizam / Maja Drakić. – Str. 112-124: Ekonomska i socijalna prizma promena u globalnim i nacionalnim okvirima: izazovi koncepta održivog razvoja / Petar Đukić. 222-230: Društvo i globalni tokovi / Marijana Mitrović. – Str. – Str. – Str. 153-161: O tolerantnom rastu / Igor Lukšić. 203-210: Država / Milorad Katnić. – Str. – Str. – Str. 211221: Globalizacija i kultura: kultura kao ekonomska i sociološka kategorija / Marijana Maksimović.

– Str. – 260 str. 173-185: Slobodan govor vs. 407. 205216: Pink ekonomija / Bojana Balon. – Summaries ISBN 978-86-7093-119-0 [Sadržaj]: Str. – Bibliografija uz svaki rad. tabele . 67-80: Nacionalizam kao sudbina: nekoliko stavova srpskih intelektualaca o raspadu Jugoslavije / Aleksandar Bošković. – Str. 81-109: Kako su nas voleli : nemačko-austrijska štampa i razbijanje Jugoslavije / Slobodan Vuković. – Str. 153-171: Kritika ideološkog puritanstva – dekonstrukcija pojmova levice i desnice / Neven Cvetićanin. 11-26: Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu / Vesna KlajnTatić. – Str. POMERAMO granice / [urednice Mirjana Rašević. 217-244: Poreklo i priroda korupcije – pobede Mamona i Levijatana / Srećko Mihailović. 27-42: Bela kuga i abortus / Mirjana Rašević. – Beograd : Institut društvenih nauka. 187-204: Ljudska prava i seksulana orijentacija / Zorica Mršević. – Str. – Str. 2007 (Beograd : Grafički centar). 5-7: Predgovor / Urednice. – Str. Zorica Mršević]. – Str. 245-260: Socioekonomski aspekti privatizacije u Srbiji / Danilo Šuković 136 . : graf. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.119-152: Kosovo : politika i život u paralelnim svetovima / Dušan Janjić. govor mržnje / Jovanka Matić.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 111118: “Pakao – to su drugi” : još jedanput o Jugoslaviji / Irena Ristić. – Str. – Str. prikazi. – Str. 43-66: Izazovi biomedicine: kloniranje i šta to znači za pacijentova prava / Hajrija Mujović-Zornić. 24 cm Str. – Str.

Centar za demografska istraživanja. – 20 str . Gorčin Školovanost stanovništva i tokovi školovanja u Jugoslaviji / Gorčin Pecelj. Dragoljub Tasić. – [? str. . Dragoslav Mladenović 1963 409. – 29 cm Ostali autori studije: Milica Sentić. 1963..] Ostali autori studije: Milica Sentić.[et.[et. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/2). DEMOGRAFSKI razvitak Kosova i Metohije : (kratka studija za potrebe Sedmogodišnjeg plana) : Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje AP Kosova i Metohije) / Dušan Breznik.]. . Miroljub Rančić DEM-VII/1 411. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.ARHIVSKA GRAĐA CENTAR ZA DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA Bez godine 408. ANALIZA migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije.. Bratislava Maksimović.. 410. DEMOGRAFSKA ekspertiza o razvitku stanovništva na području regiona Beograd / D[Dušan] Breznik. 1963. 1963.. PECELJ.]. –131 str. [s..al.. – Beograd : Institut društvenih nauka. Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 65 str. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-V/a-1) 137 . Miroljub Rančić.].al. Jovan Ilić.a. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.

Miladin Vesić 417. – [? str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Miroljub Osnovne demografske strukture i karakteristike porodica i domaćinstava u Jugoslaviji : studijski projekat / Miroljub Rančić. 1963. . SENTIĆ. Centar za demografska istraživanja. Sava Obradović. – Beograd : Institut društvenih nauka.. 1964. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/3) 1964 414. – 49 str. RANČIĆ.] Ostali autori studije: Dušan Breznik. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VIII/C) 1966 416.. – 29 cm DEM-III/a-66 138 . – 218. Miroslav Lalović. 1964. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad. 29 cm Samo za internu upotrebu (DEM-VII/4). SKORAŠNJE i predstojeće promene u reprodukciji i strukturi stanovništva SR Srbije : (urađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije). DEMOGRAFSKA kretanja i projekcije u Jugoslaviji. 19 str .[et. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – [? str. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 412. – 100 str. 1963. – 402 str.al. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Milica Analiza migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije / Milica Sentić. DEMOGRAFSKA problematika penzijskog sistema. Miroslav Rašević. Ivanka Ginić. 1966. . DEMOGRAFSKI razvitak stanovništva nacionalnosti u SR Srbiji / Milica Sentić. Vladimir Simeunović. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za privredno planiranje / pripremili Milica Sentić i Dušan Breznik. 415. 1966.] 413.].

Ivanka Ginić. Dušan Demografski i ekonomski aspekt prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata / Dušan Breznik. Ljubljana . – [? str.. – 29 cm Kao četvrti učesnik u izradi studije pojavljuje se Odjel za demografska istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Sveučilištu u Zagrebu. 420. Gordana Projekcije stanovništva Jugoslavije i socijalističkih republika za period 19651986 / Gordana Todorović. 1970.al. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 419. TODOROVIĆ. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 29 cm Samo za internu upotrebu. 1969. Milovan Radovanović. Dušan Đošić.Arhivska građa 1968 418. ANALIZA demografskih uzroka i posledica društvenog i ekonomskog razvoja u Jugoslaviji : (projekat za pojedine tematske oblasti). 1968. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd . – 139 str. Miroslav Lalović. TENDENCIJE u dosadašnjem demografskom razvitku Beograda i perspektive za budući period / Dušan Breznik. – [? str.[et. Gordana Todorović. Duško Petrović 1970 422. . – [različite paginacije]. Skoplje : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka : Inštitut za demografiju Ekonomskog fakulteta : Ekonomski institut Univerziteta. 1968. Centar za demografska istraživanja. Miroljub Rančić. – [? str. 1968. Jovan Ilić.] 1969 421. BREZNIK. DEMOGRAFSKA problematika penzijskog sistema.] Ostali autori studije: Milica Sentić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 139 . Dušan Breznik. Miroslav Rašević.].. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad.

426. 428. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. PROJEKCIJE dugoročnih potreba u kadrovima SR Srbije u perspektivi do 1986.al. Jovan Ilić 140 . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.[et.[et.[et..] – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.. RAZVOJ stanovništva Pančeva i njegova perspektiva / Miroljub Rančić.. 29 cm Samo za internu upotrebu. – 29 cm Za internu upotrebu.] Ostali autori studije: Milovan Radovanović. .[et. 1973 424. .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Miroslav Lalović.al. – [? str. Dušan Đošić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Miroslav Lalović. – 75 str.al. Centar za demografska istraživanja. – 307 str.. 1973. godine (demografski deo studije). 1973. DEMOGRAFSKA analiza stanovništva Obrenovca / Miroljub Rančić. Gordana Todorović 425..]. 1973. DEMOGRAFSKI razvoj Sremske Mitrovice i njegove perspektive / Dušan Breznik. – Beograd : Institut društvenih nauka. Branislav Stojanović. – [? str.] Ostali autori studije: Miroljub Rančić.. Dušan Đošić. Goran Penev 427. socijalne i ekonomske karakteristike stanovništva nacionalnosti u Jugoslaviji : (Izrađeno na zahtev centra za društvena istraživanja pri Predsedništvu SKJ). Samo za internu upotrebu. – 202 str. RAZVITAK stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađeno na zahtev Zavoda za društveno planiranje SAP Vojvodine) / Miloš Stevanov. 1973.. 423. DEMOGRAFSKE.] Ostali autori studije: Dušan Breznik. – [? str.al. . 29 cm...]. 1973.. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.]. 1970.

1975. – 29 cm Ostali autori studije: Milica Sentić. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. 1975. Goran Penev 431.. RAZVITAK stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu / Dušan Breznik. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za društveno planiranje do 2000. PROJEKCIJA potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Srbiji do 1980. Dušan Breznik. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zaposlenjem u SR Srbiji od 1980. 1976 432.. 29 cm Samo za internu upotrebu. 1976. godine po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) / Dušan Breznik. Miroslav Rašević. Zora Ristanović 1975 430. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. [različite paginacije] . REGION Beograd (demografske projekcije) : (urađeno po zahtevu Zavoda za planiranje razvoja grada Beograda). . Milorad Krneta.Arhivska građa 1974 429. god – Beograd : Institut društvenih nauka. strukturne promene i zapošljavanje aktivnog stanovništva do 2000 godine. Branislav Stojanović.].[et.al. Samo za internu upotrebu. . Gordana Todorović. DEMOGRAFSKE projekcije i priliv. – 119 str. – 103 str. 1977 433. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – 29 cm Ostali autori studije: Milorad Radovanović. 29 cm Samo za internu upotrebu. – 119 str. knj. Dušan Đošić. 1977. 141 . po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje). – 244 str. – 1. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 1974. 29 cm. Miroljub Rančić.

29 cm.[et. Branislav Stojanović. PROJEKCIJE stanovništva i zapošljavanje : (Deo studije – Projekcija zapošljavanja mlade generacije. 1980. Titograd). 1984 438. 29 cm Samo za internu upotrebu.].. . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.al. 142 . Goran Penev 1980 435. – 51 str. 1979. .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Samo za internu upotrebu. 29 cm. .. 1980. – 260 str. Novi Sad).. 1984. u funkciji podizanja društvene produktivnosti rada i naučno-tehnološkog progresa – studija izrađena prema ugovoru sa Saveznim zavodom za društveno planiranje). PROJEKCIJE potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Crnoj Gori za period od 1981. do 1985. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. 437. godine / Dušan Breznik.] Ostali saradnici na studiji: Milovan Radovanović. – [? str. 1980. Samo za internu upotrebu. Samo za internu upotrebu. 29 cm. PROJEKCIJE potreba stanovništva za zapošljavanje u nepoljoprivrednim delatnostima na teritoriji SR Srbije bez pokrajina od 1981. 436. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. . godine : (Izrađeno na zahtev Republičke samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje). 1979 434. – 80 str. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke zajednice za zapošljavanje. – 542 str. ISTRAŽIVANJE stanovništva za potrebe prostornog plana Beograda do 2000. RAZVITAK i projekcije stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađujemo na zahtev Pokrajinskog zavoda za društveno planiranje. do 1985. . – Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka..

21) 440.] . Centar za demografska istraživanja. Centar za demografska istraživanja. 1987 442. 29 cm. . 3) 143 . AVRAMOV. – [? str. .: Second Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. Dragana Changes in the household structure in Yugoslavia / Dragana Avramov. 1986. – Beograd : Institut društvenih nauka. 441. 18) 443. – [? str. PENEV. Centar za demografska istraživanja. 6-8 October.] . – [? str. 1986. Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . 6-8 October. 1987. Goran Penev. str. AVRAMOV. – Beograd : Institut društvenih nauka.: Second Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. Goran Dynamics of the Yugoslav agricultural population and transfer to the non-agricultural sector / Goran Penev. 29 cm. Belgrade (Yugoslavia). 29 cm. AVRAMOV. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragan Tomić. 1986. – (Demografske sveske CDI .Arhivska građa 1986 439. 1987. – (Demografske sveske CDI . str. – (Demografske sveske CDI . PENEV. Centar za demografska istraživanja. Dragana Kvantitativni pokazatelji promena u obrazovnim strukturama = Quantitative indicators of changes in educational structures / Dragana Avramov. – (Demografske sveske CDI . – 40 str. – 29 str. 1986. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. Goran The Evolution of the agricultural population in the regions of Yugoslavia in relation to economic development / Goran Penev. 13) Prema nasl. – Beograd : Institut društvenih nauka. Belgrade (Yugoslavia). 12) Prema nasl. 29 cm. 1986.] . Dragana Demographic characteristics of ethnic Albanians in Yugoslavia and of the Population of Albania / Dragana Avramov.

– 21 str. – (Demografske sveske CDI . – [? str. Centar za demografska istraživanja. Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . AVRAMOV. – [? str. Dragana Demographic development in South European countries : an overview/ Dragana Avramov. Evora (Portugal). 14) Prema nasl. Centar za demografska istraživanja. 9) 447. 1987. Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. 10) 446. 1987. 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka. . 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. AVRAMOV. 1987. – (Demografske sveske CDI .:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. 1987. 1987. Dragana Socio-economic changes and the Yugoslav family / Dragana Avramov. – [? str. 449. 1987. Mila Growth of population and labour force in Belgrade / Mila Bogosavljević. Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . 29 cm.] . Dragana Impact of social change and migration on household patterns in Yugoslavia / Dragana Avramov. Dušan Demographic caracteristics of in-migration and out-migration communes in Yugoslavia / Dušan Breznik. 29 cm. October. 444. 8) Prema nasl. 17) 144 . str. 445. 29 cm. Dragana Population development in Southern Europe / Dragana Avramov and the Secretariat of the Economic Commission for Europe . 1987. – (Demografske sveske CDI . 29 cm.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – 45 str. Radoslav Stevanović. Goran Penev. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Demografske sveske CDI . 7-9 October. AVRAMOV.] .] . – Beograd : Institut društvenih nauka.] . . AVRAMOV. BOGOSAVLJEVIĆ. Evora (Portugal). – [? str. str. BREZNIK. Centar za demografska istraživanja. 19) 448. 29 cm.

29 cm. 29 cm. Centar za demografska istraživanja. Struga. Centar za demografska istraživanja. November. str.S. – 20 str. – (Demografske sveske CDI . 1988. 22) Prema nasl. Branislav Population change in the functional urban region of Belgrade. 145 .: International Seminar desirabilities and possibilities of a fertility recovery at replacement level in Europe C.] . 7) 451. – 27 str. 1988. 454. Dragana Aktuelni demografsko-populacioni problemi u SFRJ = Current population problems in Yugoslavia / Dragana Avramov. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. AVRAMOV. str. 29 cm.] . 1987. 1987.Arhivska građa 450. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm. – [? str. PENEV.: Uvodno predavanje: »Jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima u fertilitetu i sterilitetu«. STOJANOVIĆ. AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. – (Demografske sveske CDI . Dragana Below replacement fertility : from population phenomenon to population problem / Dragana Avramov. – (Demografske sveske CDI .B. – (Demografske sveske CDI . Centar za demografska istraživanja. STOJANOVIĆ. Centar za demografska istraživanja. 15) 1988 453. – (Demografske sveske CDI .G. 1971-1981 / Branislav Stojanović. 16) 452. . 1) Prema nasl. Goran Effects de variations de la mortalite sur la structure par age de la population des regions a base et haute fecondite / Goran Penev. 1988. 19611981 / Branislav Stojanović. juni 1988. 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka. Branislav Population distribution and urban and rural population structure in Yugoslavia. . Brussel. 29 cm.] .

Dragana Two risk for children in Yugoslavia / Dragana Avramov. – [? str. 29 cm Prema nasl. Centar za demografska istraživanja.] . AVRAMOV. – 20 str. Centar za demografska istraživanja. AVRAMOV. Centar za demografska istraživanja. India. . Mina Petrović. – (Demografske sveske CDI . Centar za demografska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. Evora (Portugal). 1989. 1988. 29 cm. 146 . Session I. – 37 str. 20) 457. – (Demografske sveske CDI .] .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.:Third Informal Working Group on Population and Development in Southern Europe. str.: International Union for the Scientific Study of Population General Conference. AVRAMOV. 29 cm. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragana Educational attainment of the Yugoslav population / Dragana Avramov. 1988. Centar za demografska istraživanja. 7-9 October. 29 cm. DEMOGRAFSKE karakteristike i perspektive i populaciona politika u SR Srbiji = Demographic characteristics and perspectives and population policy in the SR of Serbia. 29 cm.] .] . – [? str. 15 Demography of minorities. 1988. 5) 459. Dragana Fertilitet i ideologija = Fertility and Ideology / Dragana Avramov. Dragana Population policy in multi ethnic societies / Dragana Avramov. – (Demografske sveske CDI . 11) Prema nasl. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1987. – (Demografske sveske CDI . 29 cm. 6) 1989 461. str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 30 str. AVRAMOV. 1988. 455. 4) 458. AVRAMOV. PENEV. 456. . 29 cm. 20-27 September 1989. . New Delhy. Goran Social and economic consequences of demographic explosion in Kosovo / Goran Penev. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. Dragana Fertility behaviour of ethnic albanians in Yugoslavia / Dragana Avramov. Centar za demografska istraživanja. 1988. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za demografska istraživanja. – [? str. – (Demografske sveske CDI . – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Demografske sveske CDI . 1988. 2) 460.

– 112 str. ANALIZA ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. – Beograd : Institut društvenih nauka. . – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm 1985 466. godine. I deo. ANALIZA sirovinske baze i projekcija razvoja rudnika i metalurških kapaciteta obojene metalurgije Jugoslavije do 2000. 1983. Centar za ekonomska istraživanja. OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1981. . 1982 i prvom polugođu 1983. Centar za ekonomska istraživanja. OBEZBEĐIVANJE i priprema kadrova u obojenoj metalurgiji u srednjoročnom periodu 1981-85. Centar za ekonomska istraživanja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1984. 1982. 29 cm 467. 1981. – 65 str. . – Beograd : Institut društvenih nauka. POLOŽAJ grana i grupacija na teritoriji SRS bez teritorija SAP u sticanju i raspodeli dohotka : 1979. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm 1984 465. godine). 29 cm 1982 463. 1981. – 84 str. god. 1985. 29 cm 1983 464. Centar za ekonomska istraživanja. Centar za ekonomska istraživanja. – 164 str. celuloze i papira SR Srbije van SAP. . . 1985. – 93 str. – Beograd : Institut društvenih nauka. ANALIZA uticaja načina finasiranja razvoja na finansijske rezultate MK Smederevo. . Centar za ekonomska istraživanja. 1980 i I pol. 29 cm 147 .Arhivska građa CENTAR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA 1981 462. – 110 str.

godini : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije. 1985. Centar za ekonomska istraživanja. – Samo za internu upotrebu 469. Ivan Maksimović.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 29 cm 473. – 145. Centar za ekonomska istraživanja. godine). razmene i potrošnje i ekonomski položaj jugoslovenske industrije olova i cinka u 1984. godine. – 122 str. – 93 str. – 104 str. / redakcija Milan Šojić. ANALIZA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Crne Gore : (1984-1985). STANJE i identifikacija problema u sferi akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede : sa rezimeom važnijih nalaza i predloga. – Beograd : Institut za ekonomiku industrije : Institut društvenih nauka : Zavod za istraživanje tržišta. Centar za ekonomska istraživanja. . godini. 29 cm 471. 1985. . – Beograd : Institut društvenih nauka. 1985. . Opatija. 29 cm 474. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – 386 str. 23 cm 148 . 1985. 29 cm Naručilac istraživanja: Opšte udruženje obojene metalurgije Jugoslavije. novembra 1985. 468. OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1984. 1986. – Beograd : Institut društvenih nauka. VAŽNIJE karakteristike položaja privrede u sticanju i raspodeli dohotka u 1985. – Beograd : Institut društvenih nauka. . ANALIZA ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. Centar za ekonomska istraživanja. 29 cm 1986 472. godini. – 49 str. Centar za ekonomska istraživanja. XIX str. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1986. – 38 str. celuloze i papira Jugoslavije u 1985. 29 cm 470. BILANSI proizvodnje. i 1985. i prvoj polovini 1985. PROJEKAT usklađenog i usaglašenog razvoja industrije prerade metala i crne metalurgije Jugoslavije i o osnovama zajedničkog finansiranja tog razvoja u periodu 1986-2000. Centar za ekonomska istraživanja. 1986. – Beograd : Institut društvenih nauka. . .

Arhivska građa

475.
UTICAJ proizvodnje čeličnih proizvoda RMK Zenica na grupacije i grane koje ih koriste, primenom input-output analize. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1986. – 76 str. ; 29 cm

1987 476.
ANALIZA kretanja i raspodele društvenog proizvoda i opterećenost privrede društvenog sektora (od 1977. do 1987. godine). – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987 (Beograd : Privredni pregled). – 23 str. ; 30 cm

477.
ANALIZA ekonomskog položaja rudnika i metalurgije obojenih metala i mere poboljšanja. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 65 str. ; 101 cm

478.
ANALIZA ekonomskog položaja rudnika olova, cinka i antimona i mere za poboljšanje. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 95 str. ; 29 cm

479.
EFEKTI politike kamatnih stopa. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 243 str. ; 29 cm

480.
EKONOMSKI položaj članica jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987. – 62 str. ; 29 cm

481.
OBJEKTIVACIJA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SFRJ : u prvom polugođu 1987. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1987 (Beograd : Privredni pregled). – 101 str. ; 29 cm

1988 482.
UTICAJ ekonomije obrtnih sredstava na rezultate poslovanja RMK Zenica. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1988. – 85 str. ; 29 cm 149

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

1989 483.
EKONONOMSKI položaj RMK Zenica. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 105 str. ; 29 cm

484.
KOMPARATIVNA analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SR Crne Gore u 1986, 1987 i 1988. godini. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 154 str. ; 29 cm

485.
MOGUĆNOSTI razvoja obojene metalurgije u tržišnim uslovima. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1989. – 238 str. ; 29 cm

1990 486.
KOMPARATIVNA analiza instrumenata ekonomske politike federacije i republika i pokrajina. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1990. – 191 str. ; 29 cm

1991 487.
ANALIZA ekonomskih uslova i efekata ustupanja dela robnih rezervi i skladišnog prostora “Jugopetrolu” Beograd. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1991. – 71 str. ; 29 cm

1992 488.
OBJEKTIVIZACIJA ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Jugoslavije : (1990-1991). – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1992. – 151 str. ; 29 cm

489.
PROMENE intervalutarnih kurseva i njihov uticaj na našu privredu u uslovima sprovođenja privredne reforme. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1992. – 236 str. : graf. prikazi ; 30 cm Str. I-II: Predgovor / Ljubica Teslić-Nadlački. – Bibliografija: str. 225-236. 150

Arhivska građa

CENTAR (ODELJENJE) NAUČNE DOKUMENTACIJE

1964 490.
BIBLIOGRAFSKA anotacija dela empirijskog karaktera iz oblasti društvenih nauka : izrađeno za potrebe Savetovanja o metodološkim problemima empirijskih istraživanja / [pripremili] Miroslav Aćimović, Petar Gledić, Radomir Đorđević, Mirjana Lukić, Stojanka Novaković, Zoran Pandurović, Darinka Pavićević, Ljubica Perović, Miodrag Vojisavljević. – Beograd : Institut društvenih nauka, Odeljenje za naučnu dokumentaciju, 1964. – 35/I, 294/II, 20/III str. ; 28 cm

1966 491.
BILTEN dokumentacione građe. – Beograd : Odeljenje za naučnu dokumentaciju Instituta društvenih nauka, 1964-1968 (Beograd : Biro za umnožavanje IDN-a). – 24cm Glavni i odgovorni urednici: od br.1/1966 Ljubica Pejović; od br.2/1968 Koča Jančić. – Izdavač od br.1/1966 Institut društvenih nauka. Sektor naučne dokumentacije. – Od br.1/1966 izlazi četiri puta godišnje.

492.
INFORMATIVNI bilten Instituta društvenih nauka / odgovorni urednik Stoiljković Dragan. – 1966, br. 1-1969, br. 4. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966-1969. – 30 cm Umnoženo na geštetneru. – Dvomesečno

1967 493.
DISKUSIJA na seminaru Ujedinjenih nacija o mnogonacionalnim društvima. – Institut društvenih nauka, 1967. – 653 str. – 29 cm Seminar je održan u Ljubljani od 8-22. juna 1965. godine

151

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

CENTAR ZA POLITIKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I JAVNO MNENJE

1964 494.
DŽINIĆ, Firdus Samoupravljanje u oblasti zajedničke potrošnje u preduzećima / Firdus Džinić. – Beograd : Odeljenje za političke i pravne nauke Instituta društvenih nauka, 1964. – 196 str. ; 24 cm Summary. Umnoženo. – Na nasl. str. god. izdavanja: 1963. – Bibliografija: str. 177-196.

495.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima / Petar Gledić, Zoran Pandurović. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1964. – 162 str. – (Kol. Serija A: Izveštaji o rezultatima anketnih istraživanja, 2).

1966 496.
GLEDIĆ, Petar Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim pitanjima narodne odbrane. – Petar Gledić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1966. – [? str.]

497.
OPINION Makers in Yugoslavia / Firdus Džinić, Dragomir Pantić, V.[Vesna] Popović and C.[Charles] Kadushin. – Belgrade : Institute of Social Sciences,1966. – [? str.]

1967 498.
BAĆEVIĆ, Ljiljana Javno mnenje o jugoslovenskoj omladini / Baćević Ljiljana. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

499.
BAĆEVIĆ, Ljiljana Jugoslavija u propagandnim emisijama stranih radio-stanica / Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.] 152

Arhivska građa

500.
DŽINIĆ, Firdus Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima / Firdus Džinić, Vladimir Karlić i Svetlana Milanović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

501.
DŽINIĆ, Firdus List “Komunist” i njegovi čitaoci / Firdus Džinić, Ljiljana Baćević. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

502.
PANDUROVIĆ, Zoran Jugoslovensko javno mnenje o ostvarivanju privredne reforme / Zoran Pandurović. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

503.
PANTIĆ, Dragomir Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (prvo istraživanje) / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

504.
PANTIĆ, Dragomir “Barometar” zadovoljstva i nezadovoljstva građana / Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1967. – 85 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 12)

505.
PANTIĆ, Dragomir Etnička distanca u SFRJ / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja, 1967. – 51 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 2)

506.
PANTIĆ, Dragomir Jugoslovensko javno mnenje o nekim aspektima međunacionalnih odnosa / Pantić Dragomir. – Beograd : Institut društvenih nauka, 1967. – [? str.]

507.
PANTIĆ, Dragomir Neki aspekti religijskog fenomena u našoj zemlji / Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, 1967. – 23 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje javnog mnenja ; 10) 153

BAĆEVIĆ. – [? str.] 513. – Beograd : Institut društvenih nauka. Firdus Stvaraoci mnenja : struktura. PANTIĆ. DŽINIĆ. SMILJANIĆ.] 514. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. 1969. – [? str. Ljiljana Baćević.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.] 511. Firdus Stvaraoci mnenja : teorijska i metodološka pitanja / Firdus Džinić. 1969. Dragomir Neki aspekti omladinskog javnog mnenja 1968.[Vesna] Popović. – Beograd : Institut društvenih nauka. DŽINIĆ. DŽINIĆ. Centar za istraživanje javnog mnenja . DŽINIĆ.] 512. Firdus Inostrana propaganda u Jugoslaviji / Firdus Džinić. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. Firdus Raširenost političko-informativnog dejstva radija. – Beograd : Institut društvenih nauka. godine / Dragomir Pantić. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. 1967.] 154 . Radomir Odnos građana prema autentičnim vrednostima u kulturi / Radomir Smiljanić. Dragomir Pantić. V. 14) 1969 510. televizije i štampe u SFRJ / Firdus Džinić. 508. 1969. Ljiljana Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji – Oblici komuniciranja: uticaj na stvaraoce i uticaj stvaralaca / Ljiljana Baćević. – 171 str. Dragomir Pantić. pokretljivost i društveni krugovi stvaralaca mnenja / Firdus Džinić. 1969. 1969. – [? str. – [? str. 1968.] 1968 509. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.

– 187 str. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. 23) 520. – [? str. OPINION makers in Yugoslavia : (selected Chapters of Yugoslav Survey Report) / edited by Firdus Džinić. Ljiljana Kontakt sa sredstvima masovnog komuniciranja / Ljiljana Baćević. – [? str. 29 cm 519. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str.] 517. Sergije Pegan. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja. GLEDIĆ. PANTIĆ.] 155 . Vrednosti. Ušaj. BAĆEVIĆ. Public Opinion Research Center. Mijat Damjanović i N. GLEDIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Dragomir Stvaraoci mnenja : vrednosti. LUKIĆ. – [? str. 1969. – Beograd : Institut društvenih nauka. Deo 3. Petar Jugoslovensko javno mnenje o problemima privrede Petar Gledić. Radomir Stvaraoci mnenja : društvena struktura Jugoslavije i stvaranje javnog mnenja / Radomir Lukić.Arhivska građa 515. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. 1969. Petar Reagovanje građana na nezaposlenost / Petar Gledić. Centar za istraživanje javnog mnenja . / Dragomir Pantić. 1969. PANTIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. REPUBLIČKI i nacionalni sastav kadrova u organima federacije / Milan Matić. 1969. – [? str. 1969. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 1970 522. – [? str. – Belgrade: Institute of Social Sciences.] 518. Deo III. . – 196 str. Dragomir Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji.] 521. 1970.] 516. 1969. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja / Dragomir Pantić. 1969. – Beograd : Institut društvenih nauka.

1970.]* 524. Međutim. Dragomir Dečji stavovi prema sopstvenoj i drugim nacijama / Dragomir Pantić.] 528.] 526. PANTIĆ. PANTIĆ. 1970. 1970. BIBLIOGRAFIJA izborni sistem i izborni proces u periodu od 19631969. Mijat Učešće birača u izboru poslanika za Saveznu skupštinu / Mijat Damjanović. DŽINIĆ. – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka.] 527. Centar za istraživanje javnog mnenja . – Beograd : Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka. – 170 str. 1970. 160-167. – Summary. GLEDIĆ. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 525. 523. 156 . – [? str. Pošto ne postoji mogućnost da se ove publikacije uporede i utvrde tačni podaci ostavljen je opis obe ove publikacije. 1970. 28) Bibliografija: str. Firdus Čitaoci “Politike” : struktura i odnos prema listu / Firdus Džinić. DAMJANOVIĆ. 1970. – [? str. Dragomir Barometar zadovoljstva građana : drugo ispitivanja / Dragomir Pantić. Ljiljana Baćević i Srećko Mihailović. GLEDIĆ. godine / priredila Slavka Todorović . – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Izveštaji i studije / Institut društvenih nauka. Petar Javno mnenje poljoprivrednika o aktuelnim problemima sela / Petar Gledić. – Beograd : Institut društvenih nauka. naknadno je pronađen štampani primerak publikacije koja je opisana pod brojem 533 i u kojoj je navedeno autorstvo. 39) 529. – [? str. – 68 str. 1970. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Petar Stavovi građana o aktuelnim ekonomskim i socijalnim problemima / Petar Gledić. – [? str. Centar za istraživanje javnog mnenja . * Prilikom prikupljanja građe preko sekundarnih izvora pronađeni su podaci o ovoj publikaciji koja je opisana kao anonimna.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. – Beograd : Institut društvenih nauka.

Ljubomir Nezavisnost individualnog suđenja od društvenog pritiska u prirodnim i veštačkim uslovima / Ljubomir Stojić. – 81 str.] 157 . PANTIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 537. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. 1970. 1971. – [? str. 1971. Ljiljana Kulturni život Beograđana. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljiljana Baćević. 1970. – [? str. Dragomir Omladina Beograda o međunacionalnim odnosima / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka. STOJIĆ. BAĆEVIĆ. – [? str. STOJIĆ.] 531. Deo 1. godine / Slavka Todorović . / Ljiljana Baćević.] 535. Radomir Čitanost knjiga u SFRJ kao indikator odnosa građana prema autentičnim vrednostima kulture / Radomir Smiljanić. SMILJANIĆ. PANTIĆ. Slavka Bibliografija izborni sistem i izborni proces u periodu od 1963-1969. TODOROVIĆ. – [? str. – [Izveštaji i studije] Registar 1971 534. PANTIĆ.] 536. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 533. Dragomir Žena u informativno-političkoj štampi / Dragomir Pantić.stavovi Beograđana o socijalnim razlikama / Dragomir Pantić. 1971. Ljubomir “Seksualna revolucija” i moral mladih / Ljubomir Stojić. Mijat Damjanović. . – Beograd : Institut društvenih nauka.Arhivska građa 530. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – [? str. 1971. Dragomir Raširenost i obim egalitarne i neegalitarne orijentacije . 1970. 1970.] 532. 29 cm.

1972. 1972 538. Ljiljana Socijalna rasprostranjenost sredstava masovnog komuniciranja u Beogradu / Ljiljana Baćević. DŽINIĆ.] 543. 1972. 1972. Vladimir Štambuk i Vladimir Goati.] 541. BAĆEVIĆ. BAĆEVIĆ. – Beograd : CDI CK SKJ : Institut društvenih nauka. 1972.] 540. BAĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljiljana Kulturni život Beograđana. četvrto i peto istraživanje) / Dragomir Pantić. Ljiljana “Svijet” i njegovi čitaoci: rasprostranjenost lista.] 158 . PANTIĆ. – [? str. – [? str. 1972. / Ljiljana Baćević.[Ljiljana] Donović i M. Dragomir Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (treće. – Beograda : Institut društvenih nauka. – [? str. Lj. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1972. – Beograd : Institut društvenih nauka. GRAĐANI i Savez komunista / Firdus Džinić.[Milan] Milinković. struktura čitalaca i njihov odnos prema listu / Ljiljana Baćević. Ljiljana Slušaoci Studija B / Ljiljana Baćević. – [? str.] 542.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Vladimir Milić.] 539. Ljiljana Baćević. – [? str. 1972. – [? str. Deo 2. Firdus Jugoslovensko javno mnenje: stavovi omladine i stavovi prema omladini / Firdus Džinić.] 544. BAĆEVIĆ.

OCENE Beograđana o 1972. RAŠIRENOST pušenja u Beogradu i stavovi građana prema predlogu da se zabrani pušenje u prevoznim sredstvima. Snežana Joksimović. Dragomir Ocene i očekivanja građana o kretanju cena i standarda / Dragomir Pantić. – (Javno mnenje Beograda. Izveštaji i studije. 1973.Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1973. Izveštaji i studije. PANTIĆ. – 14 str.] 547. – Beograd : Institut društvenih nauka. . 41) 1973 546. 1974. – [? str. Snežana Joksimović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Javno mnenje Beograda. Ljiljana Raširenost inostrane pisane i radio-propagande u Jugoslaviji / Ljiljana Baćević. 78) 548. i želje za 1973. 96) 1974 549. Mijat Damjanović. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vladimir Goati i Dragomir Pantić / Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. STAVOVI Beograđana prema privatnom sektoru. – [? str.Arhivska građa 545. .Centar za istraživanje javnog mnenja. 29 cm. 29 cm. 29 cm. radnim prostorijama i na sastancima. – [? str. BAĆEVIĆ.] 551. – 11 str. . GRAĐANI Beograda o nacrtu Ustava i ustavnoj debati / Miodrag Višnjić. – [? str.Centar za istraživanje javnog mnenja. 1972. Sergije Pegan. – Beograd : Institut društvenih nauka. PANTIĆ. godinu. 1973. Izveštaji i studije. 1974.] 159 . Dragomir Intenzitet religiozne i nereligiozne orijentacije u Beogradu / Dragomir Pantić.] 550. – (Javno mnenje Beograda. – 27 str. 1974.

– Beograd : Institut društvenih nauka. – 12 str. 1975. Vera Beograđani o funkcionisanju zdravstvene službe grada i o “beloj knjizi” / Vera Marković. MARKOVIĆ. Izveštaji i studije. 1976. 191) 558. MARKOVIĆ. – 15 str. 178) 160 . . Izveštaji i studije. Vladimir Goati. 29 cm. 1976. 1975. Vladimir Goati. 1975.] 1976 556. – [? str.] 554. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka. 29 cm.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Vera Beograđani o godišnjem odmoru / Vera Marković. Petar Gledić i Ranka Stanojević. MITROVIĆ. 193) 557. . Aleksandra Beograđani o ženskom pitanju / Aleksandra Mitrović. FUNKCIONISANJE delegatskog sistema u Beogradu / Sergije Pegan. – (Javno mnenje Beograda. Centar za istraživanje javnog mnenja. . 163) 555. . – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. 1975 552. MITROVIĆ. Izveštaji i studije. 29 cm. Izveštaji i studije. 1976. – (Javno mnenje Beograda.] 553. Aleksandra Beograđani o današnjoj mladoj generaciji / Aleksandra Mitrović. DŽINIĆ.Centar za istraživanje javnog mnenja. OBAVEŠTENOST i stavovi beogradskih komunista / Sergije Pegan. Dragomir Pantić. – 18 str. 1975. Firdus Otvorenost jugoslovenske televizije stranim uticajima / Firdus Džinić. Centar za istraživanje javnog mnenja. – 5 str. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ranka Stanojević i Vera Marković / Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Snežana Joksimović. – (Javno mnenje Beograda. 29 cm. – (Javno mnenje Beograda. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ljiljana Baćević.

Firdus Međunarodno komuniciranje danas i objektivni uslovi za informativnopropagandno delovanje Jugoslavije prema inostranstvu / Firdus Džinić. 1976. – Beograd : Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnenja. M. Dragomir Trendovi ekonomske svesti građana : jedno poređenje objektivnih ekonomskih pokazatelja i stavova Beograđana / Dragomir Pantić. – Beograd : Institut društvenih nauka. . PANTIĆ. 190) 1977 565. 29 cm. – 24 str. PEGAN. Izveštaji i studije. Ranka Beograđani o nacrtu Zakona o udruženom radu / Ranka Stanojević. . DŽINIĆ.] 563. – 22 str. Izveštaji i studije. 168) 560. – (Javno mnenje Beograda. PANTIĆ. 29 cm. 1977. . 192) 564. – Beograd : Institut društvenih nauka. STANOJEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Javno mnenje Beograda. . 1976. Zoran Ostvarivanje ustavne koncepcije udruženog rada / Zoran Slavujević. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 14 str. Dragomir Stav Beograđana prema svom gradu / Dragomir Pantić.Arhivska građa 559. 1976. 1976. Centar za istraživanje javnog mnenja. Izveštaji i studije. Sergije O delegatskom sistemu i mesnoj zajednici / Sergije Pegan. – 8 str. SLAVUJEVIĆ. Centar za istraživanje javnog mnenja. STANOJEVIĆ. 166) 562. Izveštaji i studije. – (Javno mnenje Beograda. 29 cm. 29 cm. Centar za istraživanje javnog mnenja. 1976. 29 cm. Ranka Beograđani o petoj konferenciji nesvrstanih u Kolombu / Ranka Stanojević. – (Javno mnenje Beograda. Izveštaji i studije. Centar za istraživanje javnog mnenja. – Beograd : Institut društvenih nauka.[Mirjana] Pavlović.] 161 . – [? str. . – [? str. 1976. – (Javno mnenje Beograda. – Beograd : Institut društvenih nauka. 185) 561. – 26 str.

Ljiljana Sistem informativno-propagandnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu / Ljiljana Baćević. Sergije Pegan. – [? str. 1978. 1979. BAĆEVIĆ. – [? str.] 1979 569.] 568. – [? str. – [? str. Ljiljana Sistem informisanja u funkciji samoupravnog odlučivanja / Ljiljana Baćević. 1980. DŽINIĆ. Firdus Ostvarivanje ustavnog načela javnosti u radu organa i nosilaca javnih funkcija / Firdus Džinić. BAĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1978.] 1980 572. FUNKCIONISANJE delegatskog sistema u Beogradu / Dimitar Mirčev. – [? str. – [? str. Sergije Pegan. BAĆEVIĆ.] 567.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Ljiljana Pravci. 1979. Mirjana Predstave o Jugoslaviji u stranoj javnosti / Mirjana Vasović. Beograd : Institut društvenih nauka.] 570. Milivoje Trklja. mogućnosti i sredstva aktivnog informativno-propagadnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu / Ljiljana Baćević. Zoran Slavujević. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 162 .] 571. 1979. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. Sergej Beograđani o reformi srednjeg obrazovanja / Sergej Flere. FLERE. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1978. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. VASOVIĆ. 1978 566.

DŽUVEROVIĆ. Stanoje Ostvarivanje reforme obrazovanja i vaspitanja u Beogradu / Stanoje Ivanović. Zdenko Informisanost i stavovi o terorističkim organizacijama / Zdenko Roter. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vera Marković. 1980.] 1981 579. 1980.Arhivska građa 573. VASOVIĆ.] 1982 580. Vojislav Koštunica. 1981.] 577. Ljiljana Prisustvo informacija iz stranih izvora u medijima SR Srbije / Ljiljana Baćević. – [? str. 1980. – [? str. 198.] 574. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. – [? str. Borisav Procesi informisanja u društveno-političkim organizacijama / Borisav Džuverović. Mirjana Slika o Jugoslaviji u stranoj štampi / Mirjana Vasović. 1982. VASIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1980. DŽUVEROVIĆ. Vera Marković.] 576. – [? str. – Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. PEGAN Sergije Ostvarivanje društvenih dogovora u Beogradu / Sergije Pegan. Firdus Džinić. Borisav Kulturni život beogradske omladine / Borisav Džuverović. ROTER. – [? str. 1980. – Beograd : Institut društvenih nauka. BAĆEVIĆ. IVANOVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. Pavle Funkcionisanje delegatskog sistema odlučivanja u Beobanci / Pavle Vasić.] 163 . Vojislav Koštunica.] 578.] 575. – Beograd : Institut društvenih nauka.

1984. – [? str. Vojislav Koštunica. Jasmina Vujović. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. Mirjana Vasović. Sergije Pegan. JAVNO mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. 1983. Ranka Rajaković. – [? str.] 1984 584. – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 585. – [? str. JAVNO mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. OSTVARIVANJE ustavne pozicije opštine u gradu / Milan Vujičić. BAĆEVIĆ. 1983.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. društvenim i političkim pitanjima / Sergije Pegan. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 583. KOŠTUNICA. BAĆEVIĆ. Ljiljana Baćević. Jasmina Vujović. – Beograd : Institut društvenih nauka. Jasmina Vujović. Vladimir Goati i Vera Marković. – [? str. Vera Marković. – Beograd : MC OSK u Beogradu : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. Borisav Džuverović i Dragomir Pantić. 1984. političkim i drugim pitanjima / Sergije Pegan.] 164 . 1984. – [? str.] 1983 582. Mirjana Vasović i Sergije Pegan. Ljiljana Informisanje i razvoj samoupravnih odnosa u organizacijama udruženog rada / Ljiljana Baćević. Ljiljana Baćević. Vera Marković. Ljiljana Predstave o Beogradu u jugoslovenskoj štampi / Ljiljana Baćević.] 587. Vojislav Samodoprinos radnih ljudi i građana za izgradnju objekata društvenog standarda i rešavanje komunalnih problema u Beogradu / Vojislav Koštunica. Ljiljana Informisanje u radnim organizacijama u funkciji ispoljavanja interesa / Ljiljana Baćević. Mirjana Vasović. Vojislav Koštunica. 1984. BAĆEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nuka. 1982. Vladimir Goati. 581. Srećko Mihailović.] 586.

– (Centar za društvena istraživanja . ZAPOSLENI u društvenom sektoru SFRJ (članovi SKJ i nečlanovi) o aktuelnim društvenim pitanjima (anketno istraživanje).[Aleksandar] Minić. Ljiljana Verska štampa / Ljiljana Baćević. VUJOVIĆ. A. 1985. – [? str. Vera Barometar štednje u Beogradu / Vera Marković. VASOVIĆ. – Beograd : Centar za društvena istraživanja predsedništva SKSKJ : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. 1985. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 593. Vera Marković. 65) 165 . komunalne radne organizacije i stručne službe SIZ-a / Jasmina Vujović. Jasmina Građani – uprava. Jasmina Vujović i Ranka Rajaković.] 594. V.] 591. 1985. 28 cm.] 590. – Beograd : Institut društvenih nauka : MC OSK. Jasmina Vujović i Branislava Bujišić. – Beograd : Institut društvenih nauka. Vera Marković. Sergije Pegan. 1985. – 213 str. 1985. – [? str. MARKOVIĆ. PREDSTAVE o socijalnim razlikama u javnom mnenju Beograda / Dragomir Pantić. 1985. BAĆEVIĆ. Jasmina Institucionalizovana religija na teritoriji Beograda sa posebnim osvrtom na Srpsku pravoslavnu crkvu / Jasmina Vujović. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1985.Arhivska građa 1985 588.] 592. – Beograd : Institut društvenih nauka. – [? str. . – [? str. VUJOVIĆ.] 589. – [? str. – [? str. Mirjana Otuđenje kao psihološki korelat religioznosti / Mirjana Vasović.

] 166 . 1986 595. Dragomir Politička kultura mladih u Srbiji / Dragomir Pantić. – (Centar za društvena istraživanja . – [? str. – Beograd : Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka.] 596. 1986. Dušan Davidović. PANTIĆ. – [? str. Đorđević. – [? str.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. bivši članovi/nečlanovi. Beograd : IIC SSOS : Institut društvenih nauka. – Beograd : Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka. 1986. Jasmina Vujović i B.] 598. 1986. Dragomir Nacionalna svest mladih u Srbiji bez SAP / Dragomir Pantić. – [? str.] 597. VASOVIĆ. 1986. ZAPOSLENI Jugosloveni o važnim društvenim pitanjima : članovi SK. 1990. . SEKUNDARNA analiza rezultata empirijskih istraživanja SKJ / Jordan Aleksić. PANTIĆ. 28 cm. – 543 str. 69) 1990 599. – Beograd : CDI CK SKJ : Institut društvenih nauka. Mirjana Politička socijalizacija / Mirjana Vasović.

Odeljenje za političke i pravne nauke. 1951 601.izd).Arhivska građa CENTAR ZA PRAVNA ISTRAŽIVANJA 600. – 29 cm Na vrhu nasl. VUKČEVIĆ. – Beograd : Institut društvenih nauka. Ilija Mihailović. POPOVIĆ. Dragoslav Dinić.n.]. 29 cm 167 . 30 cm Bibliografija: list. VASIĆ. 18 list. – Ovo izdanje je pregledao Leon Julliot de la Morandiere u saradnji sa Institutom za uporedno pravo Univerziteta u Parizu. – Beograd : Istitut društvenih nauka. . – (4. – Paris : Institut de Droit Compare de l’Universite de Paris. Centar za pravna istraživanja. 1962. – Umnoženo za odbranu 603. Slavoljub Stanje i tendencije daljeg razvoja samoupravne normativne delatnosti i razvoj samouporavnih odnosa u radnim organizacijama društvenih službi. – 29 cm 602. str. – 283 str. CAPITANT.: Samo za internu upotrebu. – 128 str. prevod Nada Rajšić. Gordana Popović. Vasić. Dragoljub Stanje i tendencije razvoja samoupravne normativne delatnosti i samouporavnih odnosa u radnim organizacijama u oblasti industrije / Dragoljub Vukčević. Centar za pravna istraživanja. Henry Doktorska disertacija iz pravnih nauka / Henry Capitant . 365-369. 1967. Ljiljana Đurović. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 370. Pavle Sistem državnih regulativa u oblasti tržišta i cena : doktorska disertacija / Pavle S. 1971. – Naslov originala: La These de doctorat en droit / Henry Capitant. – Beograd : [s. organa uprave i banaka / Slavoljub Popović. 1971. – 108 str.

– 1973. – 28cm 605. br. Goode. – 363 str. – Beograd : Odeljenje za sociologiju Instituta društvenih nauka : Inštitut za sociologijo in filozofijo pri univerzi v Ljubljani. Odeljenje za sociologiju. br. SOCIOLOŠKO istraživanje komune u Jugoslaviji : (materijali sa savetovanja održanog u Ljubljani januara 1965. 1973-1977 ([Beograd] : Štamparija Crvenog krsta Jugoslavije). – Beograd : Institut društvenih nauka. Bernard Analiza sadržaja / Bernard Berelson. 1966.J. Odeljenje za sociologiju.J. – New York.J. 18.[1] . 29 cm.K. prevod Gligorije Ernjaković. 168 . sv. – (Serija A / Institut društvenih nauka. 1954 606. 7) Samo za internu upotrebu. . CENTAR ZA SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 604. Odeljenje za sociologiju . Metode socioloških istraživanja : odabrana poglavlja / W. 29 cm. – 78 str. Lindzey. Miloš Jovičić. Radivoje Uticaj komune na proces integracije u privredi / Radivoje Marinković. – Bibliografija: str. MARINKOVIĆ. – (Metode u Sociološkom istraživanju . 1) Prevod dela: Methods in Social Research / W. – 29 cm 608. – Beograd : Institut društvenih nauka. – (Bilten . BERELSON. GOODE W. . – Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za socijalna istraživanja. .).12. 1966. 607. – Beograd : IDN. – 98 str. 1962. P Hatt. 1952.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. . . 1960. – 263 str. P Hatt .K. BILTEN dokumentacione građe međunacionalnih odnosa i federalizma / glavni i odgovorni urednik Koča Jončić. 25 cm.1977. Goode. 1) Prevod dela: Content Analysis / Bernard Berelson (objavljeno u »Handbook of Socialpsychology«.

1973. . 19671973 ([umnoženo na geštetneru]). PREGLED prinovljenih knjiga. 1– . – 30 cm Po potrebi ISSN 0354-4834 . – Beograd : Ministarstvo za brigu o porodici : Institut društvenih nauka – Centar za demografska istraživanja.jan. od br. 3 (1965).Beograd : Institut društvenih nauka . 2000– (Beograd : Službeni glasnik). Centar za dokumentaciju i biblioteku. BILTEN bibliografskih radova iz oblasti društvenih nauka. 1stitut društvenih nauka. . . – Beograd : In- 613. – 30 cm 611.jun/1973 Institut društvenih nauka. – Beograd : Institut društvenih nauka. – 1992.SERIJSKE PUBLIKACIJE 609.God.1967. 1992-. – God. 2. IDN aktuelnosti / urednik Ljubica Perić. Odeljenje opštih poslova i Biblioteka 169 . – 28cm Izdavač: od br. br.mart/april/1970 Institut društvenih nauka. – 1988. Sektor naučne dokumentacije. 1964-1965 Šapirografisano Povremeno 610. br. br. br. – 29 cm ISSN 0354-4923 = Demografske sveske 612. DEMOGRAFSKI pregled / urednik Ana Gavrilović.[1] (2000) – . 1988-. 1. br.avg.Odeljenje za naučnu dokumentaciju. br./sept. DEMOGRAFSKE sveske / Centar za demografska istraživanja IDN. 1 (1964)-god. br. – Beograd : Institut društvenih nauka.1./febr .

Popović. 1/1998. br.1/1997 Milan Brdar . 1961-. Centar za pravna i politikološka istraživanja.) ISSN 0354-3838 = Sociološke studije .God. urednik Đorđe Tasić. 16. Slobodan Vuković . 3/4/2000 Slobodan Vuković .socioloskipregled. 1 (1961). Aljoša Mimica. 614. od br. 1 (1974) . Centar za sociološka istraživanja. br. . po Milovanu Mitroviću (Jugoslovenska predratna sociologija. 2/2006. Milosav Janićijević. Đorđije Uskoković. 3/1993. Borisav Džuverović. – 1992. SOCIOLOŠKE studije / Univerzitet u Beogradu. Trivo Inđić. Od br.23 cm Tromesečno ISSN 0350-1345 = Samoupravno pravo 615. – Beograd : Institut društvenih nauka. 1974-1989. SAMOUPRAVNO pravo / glavni i odgovorni urednik Borivoje Romić. 1-2/1968 podnaslov: Časopis Srpskog sociološkog društva. 1969). od br. Institut društvenih nauka.yu Tromesečno ISSN: 0085-6320 = Sociološki pregled 170 . ovo je. Slobodan Antonić.org. Sreten Vujović. Urednici: Slobodan Bosnić. Imao prekide u izlaženju (1962-1963. Stjepan Gredelj. Zoran Avramović . Kao časopis izlazi od 1964. 1/2/2004. ćirilicom Dostupno i na: http://www. Gordana Tripković . 1.God. 1992-. Od br. – Beograd (Narodnog fronta 45) : Sociološko društvo Srbije. Obnovljen kao zbornik 1961. – 24 cm Glavni i odgovorni urednik: Milosav Janićijević (od br. God. str. . . br. Slobodan Bakić. 115) prvi pravi sociološki časopis kod nas.Institut društvenih nauka 616. br. 1966-1967.23 cm Tromesečno ISSN 0085-6320 = Sociološki pregled Pokrenut kao zbornik 1938. Anđelka Milić. 1/1977 podnaslov: Časopis sociološkog društva Srbije. 4 (1989) . Trivo Inđić. – Beograd : Institut društvenih nauka. SOCIOLOŠKI pregled : časopis Sociološkog društva Srbije / glavni i odgovorni urednik Mihailo V. u izdanju Društva za sociologiju i društvene nauke. 3/4/1999.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Uglješa Zvekić. od br. 1. Živan Tanić. Milena Davidović. od br...

yu/komunikacija/casopisi Tromesečno ISSN 0038-982X 171 .). Prosveta.d. 1963-. Štamparija: Štamparsko izdavačko preduzeća Bor.1/2/1968. Beograd (od br.komunikacija. 1/4/2003. 1. od br. 1/4/1987/88.v.). “Radiša Timotić”. Službeni glasnik. – Beograd : Centar za demogradska istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu : Društvo demografa Jugoslavije. Beograd (od br. Beograd (od br. Glasnik. – 24 cm Glavni i odgovorni urednici: od br. Beograd (od br.Miladin Kovačević. od br.Miloš Macura..1/2/1997 urednik Mirjana Rašević . Svetlost. Čačak (od br. – God. 1/4/1/2/1989/90.).org.) ISSN:0038-982X = Stanovništo Dostupno i na adresi: http://www. Beograd (od br. 1/4/1995.). br.).Serijske publikacije 617. STANOVNIŠTVO / glavni i odgovorni urednik Miloš Macura. 1/4/2005. od br. 1/4/1979/80/81. 1 (1963). 1/4/2001. Bor (od br. Republički zavod za statistiku.Dušan Breznik.).). 3/4/1968.4/1966. 1/4/1978. Institut društvenih nauka. Beograd (od br.

259 ARANĐELOVIĆ. 13. Zoran 406 ARANĐELOVIĆ. 334. Behljulj 173 . 325 ARANĐELOVIĆ. Ljubomir 321. Štefica 350 BAKIĆ. Zvonimir 285 BALON. (koautor) 310 ARANĐELOVIĆ. 540. Radovan 113 BAKIĆ. 498. Nikola 379 ARANĐELOVIĆ. Mira 321. 572. (redaktor) 278 ARZENŠEK. 453-457. 539. Ljiljana 236. M. Miroslav (priređivač) 490 ADŽIĆ. 258. Miloš 369. 363. 322 ALUND. 531. 511. 365. 360. BEĆAJ. 370 BEGOVIĆ. Ljiljana (redaktor) 360 BAĆOVIĆ. 379 ANTIĆ. 357. 566. 444447. Draga 346 BELOPAVLOVIĆ. 582. 388. Žak 152 ATTALI. 342 ANIČIĆ. 322 ARALICA. 267. 395 AVRAMOVIĆ. 272. 350. 378. Vlajko (predgovor) 44 BELOPAVLOVIĆ. 374 ANTONIĆ. 371. 380. 534. 370. Jovan 136. 137. 396. Jovan 12. 185. 353. 391. 392. Zoran (urednik) 616 AVRAMOVSKI. 351. Bojana 407 BAN. Svetislav T. 268. (koautor) 371 ANDRIJAŠEVIĆ. 381. Dragana (koautor) 353. ALINČIĆ. 443 AVRAMOV. 400. 397 BEGOVIĆ. 537. Boris 379. 522. 501. Sofija 359. Maja 388. 278. 588 BAĆEVIĆ. 274. 406 BAHTIJAREVIĆ. 458. 394. Milenko 87 BAT. 461 AVRAMOV. Svetislav T. Jordan 595 ALEKSIĆ. 389. 499. 442. 538. 549. 510. 583. Branislava 362. Dragana 346. 552. Zoran 380. 343. Jacques v. 359. Slobodan 616 BALETIĆ. 569. Svetislav T. 200. 367 ALEKSIĆ. Živko 254. Srboljub 342. 381. 387 ALENDAR. Srboljub (koautor) 356. Dragoslav 224 AVRAMOVIĆ. 543. Slobodan 389 ANTONIĆ. 439. 57. E. Behljulj 363. Ljiljana 252. 393. 397. Behlull v. Aleksandra 370 ANDREJEV. Slobodan (urednik) 616 ANTONOVSKI. 289 B BAĆEVIĆ. Vladimir 181 ATALI. 390. Draga (koautor) 353 BEQAJ. Zagorka 329 ANTIĆ. 375. ATALI. 541. 586 BAĆEVIĆ. 276. Miroslav R. 573. Džudi 392 BEĆAJ.AUTORSKI REGISTAR A AĆIMOVIĆ. Ljiljana (koautor) 276. Dragana (redaktor) 353 AVRAMOVIĆ. 356. 44 AĆIMOVIĆ. 585. 584. 373. Žak AVRAMOV. 257 ALEKSIĆ.

Olivera 73 C CANTRIL. Branislava (prevodilac) 152 BUJIŠIĆ-Petrović. Žarko 285 BURIĆ-Ćuković. Richard v. Xavier v. Milan 270 BULAJIĆ. 272 CVETKOVIĆ. 308. 397. 115. 430. Vendi 363 BREZNIK. Slavko 379 CEKOVIĆ-Vuletić. Veljko A. Hedli CAPITANT. 393. Rajko 348. 287. Tomislav 162 BOGDANOVIĆ. 400.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 380. Aleksandar 239. Stefano v. 257. Mila 448 BOGOSAVLJEVIĆ. 254. Berislav 88. 353 BERNSTEIN. 410. 372. Slobodan 313 BOBAN. 138. 317. 353. Dušan 252. 281 BUJIŠIĆ. 281 BRITOVŠEK. 393. 385 BOBIĆ. Hadley v. BERNŠTAJN. 346. Slobodan (urednik) 616 BOŠKOVIĆ. 407 BOŠKOVIĆ. 429. Simonida 382 CICOVIĆ. 45. Henry v. 320-322. 397. Dušan (koautor) 308. BUGAREL. Vladimir N. 293. Dušan (redaktor) 277 BREZNIK. 266. Stefano 370 BJELAJAC. Manojlo (redaktor) 295 BUGAREL. Oiva 285 BLAGOJEVIĆ. Marinko (koautor) 354 BOUGAREL. KAPITON. Ričard BERNŠTAJN. BERELSON. BUJIŠIĆ. Blago (koautor) 356 BLAGOJEVIĆ. Milan 377. 372. Silvano 314. 347. 434. 344. 356. 406. Ljubo 34. 365. 384. 378. 279 BIBIČ. 276 BRČIĆ . 390. Branislava BUKVIĆ. Adolf 270 BJANČINI. Branislava v. 449 BREZNIK. Marija 58. 294. 429 BREZNIK. 416. Neven 397. Ksavije BRACEWELL. 254. Marina 394 BLAGOJEVIĆ. KENTRI. 308. 379. Karmen (koautor) 345 BRČIN. 359. Slobodan 261 BOSNIĆ. 397 BUKVIĆ. 357. 420. Slavoljub 22. 362. 407 CVETKOVIĆ. Budimir 324 BOŠNJAK. Bernard 605 BERIĆ. Milan (urednik) 616 BREJSVEL. Wendy v. Ksavije 370 BUGARSKI. 388 BULAJIĆ. Manojlo 280. 348. Dušan (predgovor) 103. 390. Marinko 354. 378 BOLČIĆ. 304. 426. 389 CVJETIĆANIN. Rajko (koautor) 379. 329. 316. 15. 365. BREZNIK. 392 BRDAR. 262. 298. Stefano BIBER. Ričard 337 BIANCHINI. 589 BUJIŠIĆ. 348 BLAGOJEVIĆ. Slobodan 343 BJORBACKA. 393. BJANČINI. 265 . 428. 347. 367. Danijel 395 174 . 377. 89. 394. 358 BROĆIĆ. Vendi BRATINA. 294. Anri CARIĆ. 414. 367. Branislava 342. 400 BOŠNJAK. Marjan 269 BROĆIĆ. Dragoljupka (koautor) 218 CVETIĆANIN. 388. Miroslav 268. Mirjana (koautor) 385 BOGAVAC. 359. 389. Branislava (koautor) 354. Dragoljupka 345 CICOVIĆ. Nada 334 BOGOSAVLJEVIĆ. 321 BREZNIK. Ranko 363 BUJIČIĆ. Blago 342. Srđan 352. 408. Dušan 14. 356. BREJSVEL. 114. 362. 390. 374. Dušan (priređivač) 319. Mirjana 343. Dragutin 334 BRDAR. Mira 377. 418. Manojlo (predgovor) 91 BROĆIĆ. 265 BOBIĆ. 396. Dušan (urednik) 617 BRIDA. 345. 400 BUJIŠIĆ. 386. 381 BOGDANOVIĆ. 347. 421. 400 BOSNIĆ. 90. 150.

Firdus (koautor) 17. 579 DŽUVEROVIĆ. Borisav (koautor) 583 DŽUVEROVIĆ. DOBRKOVIĆ. 363. Zoran 337 ĐORĐEVIĆ. 406 DRAKIĆ. 397. 400 ĆULIBRK. 565. 221. 342. Firdus (urednik) 273. 291. 365. 543. 570 DŽINIĆ. Petar 293 DŽ DŽINIĆ. 266 DRAŠKOVIĆ. 542. Dragoljub 144 DRAKIĆ. Ladislav 289 DENDA. 214. 309. 511514. 220. 396 . 378 DRAGIŠIĆ. 274. 318. 378 DINIĆ. Kosta (koautor) 180 ČIČKARIĆ. Nina 370 DONOVIĆ. 396.N. Marija 368 DRAŠKIĆ. Dušan (koautor) 595 DAVIDOVIĆ. Vida 91 ČULAR. 351. Milivoj 333 DRAŠKOVIĆ. Zvonimir 281 DAMNJANOVIĆ. Kosta 338 ČAVOŠKI. 365. 393. David 357 DAVIDOVIĆ. Ljiljana (koautor) 541 DRAGIĆEVIĆ-Šešić. Milan 36. 281 DANOJLIĆ. 373. 397. Boris 23 DESPOTOVIĆ. Milica 397. Vojin 362. 269 D DAJOVIĆ. Lilijana 240 ČOBELJIĆ. Ljubiša 395 DILIĆ.V. Aleksa 370 ĐINĐIĆ. Čedomir 400 Ć ĆEĆEZ. 266-268. 271. Firdus (predgovor) 50 DŽINIĆ. Momir 356. Borisav (urednik) 616 Đ ĐAJIĆ. 276. Dragoslav 325 DINIĆ. Firdus (priređivač) 376 DŽINIĆ. Mijat (koautor) 521. 546 DAMJANOVIĆ. Nikola 285. Mladen 178. Miloš 401 ĐERKOVIĆ. Henri 285 DEPOLO. Dragoslav (koautor) 603 DINIĆ. Mohamed 285 DMITRIEV A. Maja 400. 270 DEAK. 400. (koautor) 595 ĐORĐEVIĆ. 400 ĐILAS. Jovan 269. Firdus 59. 574. 285 ĐORĐEVIĆ. Radivoj 285. Aleksandar 334 DENIS. Veselin 390 DUJANOVIĆ.Autorski registar Č ČAVOŠKI. 573 DŽINIĆ. 371. 525. 315. Dragomir 261. 190 DRAŠKOVIĆ. 275. 360. Milan (prevodilac) 181 175 . 371 ČUPIĆ. Dragoslav K. 518 DŽUVEROVIĆ. 171. 356 ČOK. Svetozar 35. Dimitrije 254 ĐORĐEVIĆ. Nenad 370 DIMITRIJEVIĆ. 309. Milena (urednik) 616 DAVIDOVIĆ. 313 DIMITRIJEVIĆ. Pero 269 DAMJANOVIĆ. Goran 403 ČUMIKOV A. 535. Vojin 281 DAKOVIĆ. 360. 334. 552. Jelena (koautor) 276 DAŠIĆ. 406 DAMJANOVIĆ. 344 DAVIDOVIĆ. 500. 524 DAMJANOVIĆ. 292. Momčilo 143. Edhem 92 DIMITRIJEVIĆ. Maja (koautor) 396 DRAŠKIĆ. Milena 362. (priređivač) 74 DJUNDI. B. Milena 225. 282. 494. 497. Mijat 275. Borisav 211. 369. Zoran 367 ĐIKANOVIĆ. Zoran 390. 501. 323.

313 ĐUROVIĆ. Stevan 270 GAČANOVIĆ. 275. Milorad 349 ELSNER. Manojlo 280 GOATI. 357. 373 381. 394-397. Nenad 361. 369. 368. 496. 583. Branislav S. Mirko 394 ĐORĐEVIĆ. 316 GINIĆ. J. 555. 397. 391. Milan 343 GAGIĆ. Michael v. Ljiljana (koautor) 603 ĐUROVIĆ. 347. 363. 586 GOATI. Ivanka 25. 421. 372. 387. 429 ĐUKIĆ. Majkl 363 FRIMEN. Dragana M. 374 GAVRILOVIĆ. 546. 316 ĐOŠIĆ. 349. 526. 362. Ana (urednik) 610 GIJOM. Branislav S. 241. Dragana M. Ana (predgovor) 384 GAVRILOVIĆ. 527 GLEDIĆ. 405 ĐURĐEVIĆ. Fred 285 EREMIĆ. Milanko 325 ERNJAKOVIĆ. 382 ĐURIČIN. 326. 367. Petar (priređivač) 490 GLIGORIJEVIĆ. Slobodan 281 GLUŠČEVIĆ. Petar 396. Mihailo 156 ĐURIĆ-Bijelić. 357. Sergej 571 176 . 350. 421 GLEDIĆ. Ivan 37 FREEMAN. ĐORĐEVIĆ. Borislav 377. Gligorije (prevodilac) 606 F FILIPOVIĆ. 345 FRIMEN. 371. Miro 292 E EKMEČIĆ. Petar (koautor) 267. 390. Mladen 307. Zinaida T. 331. Ivanka (koautor) 416.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. GOŠNIK. 351. Dragan 372 ĐURIĆ. ĐUROVIĆ. Milorad 390 FINK-Hafner. 394. 294. 381. 284. 157. 337. 387 GOLENKOVA. 357 ĐUKIĆ. Majkl (urednik) 363 FRIMERMAN. 334. 279 GLIGOROV. Mark (koautor) 152 GINIĆ. Zagorka 67. 373. 400. 553. 400. Dragana M. 317. Vladimir 207. Andrija 313 FRIŠČIĆ. Vladimir (koautor) 542. Radomir (predgovor) 157 ĐUROVSKI. Radomir 310. Brankica (koautor) 359. 343. Gordana (prevodilac) 219 ĐURĐEVIĆ. 428. 325 ĐUROVIĆ. 342. 309. Lazar (koautor) 333 FOHT. 379. 369 . Vera 16 ĐOŠIĆ. Branislav 258. 275 ĐORĐEVIĆ. 373. 400. Ljiljana M. Danica 403 FIRA. W. Miroslava (koautor) 317 ĐORĐEVIĆ. 515. 406 ĐURĐEV. 406 ĐURIĆ. Aleksandar (predgovor) 118 FLERE. Dušan (koautor) 148. 388. Vladimir (urednik) 391 GOLENKOVA. (predgovor) 404. 379. 381 ĐUROVIĆ. 388. Božidar 299. 495. Andrija 191. 359. FRIMEN. 378. Majkl FRIGANOVIĆ. 360. Radomir (priređivač) 490 ĐORĐEVIĆ. Đorđe 356.J. 315. 352. v. 404. 424. v. 516. 370. 555 GLEDIĆ. 60. 357 GLUŠČEVIĆ. 405 ĐURĐEV. ĐURIĆ. Dušan 308. 367. GUD. 393. 358. Vladimir 182 GLOMAZIĆ. Lazar 333 ĐUROVSKI. 406 GOODE W. 369. 347. 372. Ivan 24 G GABER. 398. Zinaida (predgovor) 371 GOLUBOVIĆ. 193. 272. 345. 367 GAMS. 192. Toma 274. 310. 365. 172. Ana 384 GAVRILOVIĆ. 401 GOATI. Petar 38. Jadranka 400 GLUMAC.

378 GREDELJ. 397. 365. Vladimir 394 GREDELJ. 400. Dušan (urednik) 362. 344. 388. Miroslav 230. Jovan 281 HADŽIĆ. Hasan 285 HADŽISTEVIĆ. Erich v. P. 314. 264 JANKOVIĆ. 606 GUILLAUME. v. 616. 256 GRUJIĆ. 281 JANKOVIĆ. 257. Trivo (urednik) 616 INIĆ. Dragor (koautor) 372 HLOPJEV. 362. 406 GRLIČKOV. Mark GUZINA. Milosav (redaktor) 355 JANIĆIJEVIĆ. Milosav 47.Autorski registar GRDENIĆ. 278 JANKOVIĆ. 402. 362. Dragoslav (priređivač) 263. Mirjana 2. 373. 378. W. 270 IGNJATOVIĆ. 261 ILIĆ. Vojin R. 378 HADŽIOMEROVIĆ. Dušan 352. 421. 322 GREBO. 289 HRABAK. Dragoslav 252. Dragoslav (urednik) 252. 289 JANKOVIĆ. 393. 373 HORVAT. Bogumil (priređivač) 253 HRIBAR. 390. 362. 381 JANIĆIJEVIĆ. 358. Tine 270 HUREZENU. 183. Suzana 399. 254. 26. 358. 428 ILIĆ. 338. Andras 285 HIBER. 265. Bogumil 7. 396. 369. Božidar 337. 365. Erik HAJDEN. Trivo 349 INĐIĆ. Nenad (koautor) 122 HAYDEN. Dobrila 384 GRUPČE. Jasminka 352. 370. Zlata 321. 285 H HADŽI. Milosav (urednik) 358. Erik 285 HASANBEGOVIĆ. 363. 349 JAKŠIĆ. Miloš 8. 374. Viljen N. GIJOM. 379. Slobodan 367 IVANIĆ. Stjepan (urednik) 616 GRK.J. 281 HRABAK. 355. Aleksandar 125 GROSS. Milica 349. (koautor) 606 HAVELKA. Mirjana 270 I IBRAHIMOVIĆ. 374. Ivica 173. 387 IVANOVIĆ. 407 JANJIĆ. Branko 270.K. 390. Vojin 4. Đorđe 293 JAKŠIĆ. Evaljd Vasiljevič 285 177 . Jovan (koautor) 408. HAN. 279. 377. Jelka 204 INĐIĆ. 365. Dragiša 281 IVANOVIĆ. 372 INĐIĆ. Asen 278 GUD. 378 JANKOVEC. Besim 269. Zdravko 352 GREBO. 369. Stanoje 580 IVOŠ-Nikšič. 272. 39. 269. 372. 367. 406 ILENKOV. Damian (koautor) 285 ILIĆ. 371. 381. 397. 400 IVANOVIĆ. 358. 324 JANIĆIJEVIĆ. Robert 370 HAN. Stjepan 349. 370. Marc v. 371. Gradimir 334 IVANOV. Neda (koautor) 397 J JAKOVLJEVIĆ. HAJDEN. 615 JANJIĆ. Drago 281 GREBO. 272. 256. 371. 256. Zlata (koautor) 35 GREČIĆ. Miloš (urednik) 261 ILIĆ-Dajović. Milica 281 IMŠIROVIĆ. 285 HAHN. 363. Milorad M. Robert HEGEDUS. 363 HATT. 347. Elma 396 IVOVIĆ. Dragana 367. Robert M. Mirko 93. 258 JANKOVIĆ. Aleksandar T. Snežana 242a. Bogdan 367 ILIĆ. 365. 17. 280. Petar 388. Stevan 278 JAMNIK. 46. 406 ILIĆ.

555 JONČIĆ. 266 KOSTIĆ. 393 JOVANOVIĆ. KOSTIĆ. 284 KADUSHIN Charles v. ILIĆ. Biljana 347. 395. JANKOVIĆ. Milorad 406 KATNIĆ. 393-395 KONEVSKI. 76. 370 JILEK. Jonče 281 JOVANOVIĆ. Kosta (koautor) 396 JOSIFOVSKI. 393. 313. Čarls (koautor) 497 KALMAN. Kosta 390. Milica (koautor) 372 KOSTIĆ-Marojević. Milenko 313 JOVANOVIĆ. 323. Oskar 126. Vojislav (koautor) 143. Marija v. Miladin 366 KOVAČEVIĆ. Darinka v. 381. 399. 153. 400.Vojislav 151. 361. Vojan 296 KOSTE. 356 JOVANOVIĆ. 356 JOVETIĆ. 587 KOVAČ. Vladimir 400 KECMAN. Dragana v. 387 JAZKOVA. 400. 274. Branislava 362. Marija 377. Čarls KADUŠIN. 387 KOŠTUNICA. 400 JOVANOVIĆ. Krsto Š. 281. 365. Vojislav (koautor) 281 JOVANOVIĆ. 381. Vojislav 354. 61 178 . Ratomir 163 KATARDŽIEV. 407 KLEMENČIĆ. Marija KOMAR. 575. KOLIN. Anna 370 KRAŠOVEC. 390. Alenka 403 KRATINA. Aleksandra 372. 395 KOVAČEVIĆ. Darinka M. 581 KOŠTUNICA. Olivera (koautor) 403 KOMŠIĆ. 406 JOSIFIDIS. Darinka KOŠKIN.G. KADUŠIN. Gordana 406 KOKOVIĆ. Snežana (koautor) 546. Zorica 368. Zagorka (koautor) 384 JANOVSKIJ. Vladimir 345 KNEŽEVIĆ. 205. Nadežda 349 JOVANOVIĆ. Predrag 388. Miroslav 343 JOJIĆ. 374. 331. Vesna 179. Svetlana 27. 285 KONSTANTINOVIĆ. 231. 391. 338. 275. 382 KAPITON. 394 JOKSIMOVIĆ. 309. 96 KLAJN-Tatić. Dragan 392. 326. Koča (urednik) 604. 368. Timo 285 KOSTIĆ. R. 583. Miloš (prevodilac) 606 JURIN. Smiljan 95.P. 356. Terez 392. Szabo 285 KANDIĆ-Popović. 491 JORGOVIĆ. Milorad (koautor) 400 KAVARIĆ. 382. Marica 392. Hedli (predgovor) 35 KILIBARDA. Radoslav 48. 299 K KAČAVENDA. 397. Jovan 229. Milan 398 JOVANOVIĆ. 577. Valentina 368. 395 KOLIN. 337. 337 KOJČINOVIĆ. Miladin (urednik) 617 KOZOMARA. Anry 600 KAPTO. Ivan 400 JOVIČIĆ. 233. 334 . Snežana 94. 387 KARAN. Vladan 139. Olga 282 KRASTEVA. 395 KAĆANSKI. 271 KONVALINKA. Vladimir (koautor) 500 KAŠANIN. 379. Slobodan V. 296. 194. 397. Gordana 267.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Goran 406 KNEŽEVIĆ. 299. 359 KOVAČ. 296. Husein 17. 268. Aleksandar S. Ala A. 18. Milenko 370 KARLIĆ. A. Dragana KOKEZA. 180. Trajko 75. Milutin 281 JOSIFIDIS. Ivan 279 KATNIĆ. Milica 367 KOSTIĆ. 357 KNJAZEVA. 378 JOJIĆ . 551. 406 KOLIN-Parun. 359 JOVAŠEVIĆ. Branislava (koautor) 352 JOKSIMOVIĆ. 382 KENTRIL. Žika 357 JOVANOVIĆ-Gavrilović.

316 KRNETA. 363. 369. 471 MAKSIMOVIĆ. 365. Miroslav (koautor) 138. 369. Aleksandar 259. 375. Đurica (prevodilac) 382 KRULJ. Husein (koautor) 19 KRAVČENKO. 356 MAKSIMOVIĆ. Desanka 97 LAZAROV. Krstan 390 MALIĆI. 428 LAVRAČ. Ljubomir 128. Ljubomir (koautor) 357 MAKSIĆ. 290. Svetozar 345 LOJ. 281 MANDIĆ. 368. Mladen 362. 379 MAKSIMOVIĆ. Slobodan 342. Bogdan 256. Igor 62 LEKOVIĆ. Slavica 394 MAKSIMOVIĆ. 347. Stojanka (koautor) 384 LUKŠIĆ. Ivan 285 LAZAREVIĆ. Milan 317 KUREPA. 365. 367. 381. Ivan (urednik) 342. 382 KRULJ. 270. Škeljzen MALIŠ. 424. 400 KRON. 285. 380. 388. 262. 270. 361. Ljiljana 186. 373 KREŠIĆ. 400. 364 MACURA. Bogdan (priređivač) 253. 310. Alpar (koautor) 406 LUKIĆ. 345 LALOVIĆ.Autorski registar KRATINA. 372. V. 347. 517 LUKIĆ. 394 KUZMANOVIĆ. 356 MAKSIMOVIĆ. 360. 334. 269 KRIZMAN. Miloš (urednik) 617 MAČIEDO. 307. 393. Ivan (predgovor) 152. Tijana 393 MANOJLOVIĆ. Mirjana (priređivač) 490 LUKIĆ. Sonja (predgovor) 352 LILIĆ. (koautor) 369. 281 KRSMANOVIĆ. 354. Vrleta 278 KRŽALIĆ. Dimitar MACURA. 263. 381. Oleg 270. Albert I. Andrija 372 LOŠONC. Miroljub 127. Ivan (redaktor) 335. Zoran M. 379. 270. Dimitar v. 400 MALEŠEVIĆ. 393. Milisav (predgovor) 171 LUTOVAC. Stevan 356 179 . V. 342. 406 LUTOVAC. Milorad (koautor) 429 KRNJEVIĆ. 296. 264 KRNETA. Viktor K. Aleksandr 285 MANDIĆ. Dimitar 278 MADŽAR. 380. 398 LUTOVAC. Risto 370 LAZIĆ. 374. Miroslav 294. 397. 347. 356. 400 LABUS. 370. Radomir 269. Dragutin 269. 378 LEANDROV. 281. 396. MALIĆI. 403 M MACHIEDO. 416. 405 KUKIĆ. Bratislav (koautor) 410 MAKSIMOVIĆ. 379. Škeljzen 362. 215. Vladimir (priređivač) 330 LOKOSOV. 372. Marijana 406 MAKSIMOVIĆ. 401. 406 MADŽAR. 356. Andrija (redaktor) 259. Olivera 317 KUZMANOVIĆ. Đuro 281 KUZMANČEV. 269. 299. Miloš 262. 394. Zoran (urednik) 398. 356359. Dušan 349 LIVADA. 357. 347. 272 KRIZMAN. Igor 393. Nina 397. 378 MALIQI. MAČIEDO. 390. 129. 342. Shkelzen v. 397. 373. 367. Zorica 395 KUBUROVIĆ. 285. Slavko 403 KUPREŠANIN. 396. 387 LIHT. 400. Zoran 332 L LABOVIĆ. 373 LOMPAR. 388. 320-322 . Milorad 308. 374. 285 LEVAŠOV. 343. 397. 356 LALIĆ. Miloš (predgovor) 16. 356 MACURA. 269. Milutin (koautor) 372 LALOVIĆ. 421. Vuk 396. Živojin 329 KUBURIĆ. 390. Ankica 404. Marija (prevodilac) 243 KRSTIĆ. Bora 196. 201. Ivan 63.

531. 187. 359. Milan 350 MILOSAVLJEVIĆ. 343. 367 MILINKOVIĆ. 401. v. 557. 356. 334. MID. Stojmen 350 MIJAČIĆ. 397 MEK BRAJD. 337 MEZEJ. Momčilo 101 MILOSLAVLEVSKI. 349. Milan 49. Eleonora 65 MID. 145. 227. 272 MILETIĆ. Branko 347. 333 MARKOVIĆ. 299 MARKOVIĆ. 268. 397. 556. Slavka 310 MILANOVIĆ. 351. Vesna (prevodilac) 218 MIHAJLOVSKI. 270. 377 MILOSLAVLEVSKI. 315. Mirsa 361 MIJALKOVIĆ.. Zdenka 362. 281. 348. Stevan 99 MIĆUNOVIĆ. 120 MIMICA. Miodrag 398 MILOSAVLJEVIĆ. Anđelka (urednik) 616 MILIĆ. 397. Dragutin 342. Džejms E. 266. Mirjana 402 MILOŠEVIĆ. 586. 590. 402. 356. William Leon v. 195. Jelica 362. 592 MARSENIĆ. Boško 372. Milica 370 MIHAILOVIĆ. 521 MATKOVIĆ. Vera 395 180 . 375. 406. Slobodan M. 357. 270. 574. Dejan S. Milan (koautor) 541 MILIVOJEVIĆ. 332. Vladimir 358 MILAS. 399. 395 MILIĆ. 398. 583. Vladimir (koautor) 542 MILIĆEVIĆ. Ratko 153. 400. 388 MIJUČIĆ. 377. 332. 406. Dragutin (koautor) 357 MARSENIĆ. 587. Mirjana (koautor) 402 MILOŠEVIĆ-Đorđević. 357 MATEJIĆ-Đuričić. Ante 345 MARKOVIĆ. 589 MARKOVIĆ. 369. Goran 350 MILENKOVIĆ. Džejms E. 355 MATIĆ. 318.Vera 309. 252 MARKOTIĆ. 360. 583 MIHAILOVIĆ. Stevan 312 MIKAŠINOVIĆ. Jasna 398 MILOVANOVIĆ. Vera (koautor) 553. James E. Anđelka 326. 291. Pavle 392 MILENKOVIĆ. Brana 363 MARKOVIĆ. MARIĆ. 388. 337 MIĆUNOVIĆ. 380. Jovanka 370. 403. 365. 337 MIĆUNOVIĆ. Viljem Leon MEADE. 378 MINIĆ. Zlatibor R. Mihailo 269. Miloš (koautor) 118. 285. Milan (koautor) 13. 370. Dragoljub 271. Dragutin (redaktor) 348. Ljubisav 140. 285. 377 MARKOVIĆ. Božo 392 MILOŠEVIĆ. Vladimir 389 MILIĆ. 334. Milić 388 MILOVANOVIĆ. 315. Srećko (koautor) 196. 347. 343. 388. Slavko (koautor) 21 MILOŠEVIĆ. Zvonko 281 MARINKOVIĆ. 394. 373. Toma 77. 407 MIHAILOVIĆ. Radivoje 98. 356 MIHAILESKU. 400. Hrvoje 258 MATONIČKIN. 389. Gordana 364. 266.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 607 MARJANOVIĆ. 367. 359 MARSENIĆ. 368 MARKOVIĆ. 407 MATIĆ. 394. 342. Jovanka (koautor) 402 MATIĆ. 291. Aljoša (urednik) 616 MINIĆ. 331. Viljem Leon 349. MILIĆ. 282. Frederika 281 MILADINOVIĆ. Srećko 184. Radmila 276 MIKULIĆ. 360. 267. Darko 406 MARINKOVIĆ. Dragoljub (urednik) 328. Dragiša 100. Zorica 384 MATIĆ. 211. 385 MATKOVIĆ. Svetlana (koautor) 500 MILANOVIĆ. 143 MIJATOVIĆ. Vintila 395 MIHAILOVIĆ. 365. MEK BRAJD. 375. 275. Ivo 281 MC BRIDE. 130. 390. 292. Gordana (koautor) 353 MATKOVIĆ. 351. 377. 579. 116. 64. 391. Jovan 20. Ilija 601 MIHAILOVIĆ. 378 MILJEVIĆ. Aleksandar (koautor) 590 MINIĆ. 375. 370. Slavko 270. MEDOJEVIĆ.

Stojanka (priređivač) 490 181 . 275. Dragoslav (koautor) 408 MLAKAR. 358. 382. Stanislav 362. 406 MITROVIĆ. Miloš 398 MRŠEVIĆ. Dragan 396 P PAJVANČIĆ. NAVILA. 535. 365. 399. 365. 243. Vojislav 281 MITROVIĆ. ELSNER. 513. 596. Milovan M. 358 OCOKOLJIĆ. 389 NENADIĆ. 378 NIČIĆ. Genadij V. Kin OLDRIH. 281 NEJAŠMIĆ. Pierre v. 551. 406. 371 PANTIĆ. Dragomir (koautor) 233. Ratko 326. 388 MLADENOVIĆ. Ljubiša R. 391. Angelina 293. Mate 50 OREŠČANIN. 519. 369. (koautor) 371. Dragomir (urednik) 363 PAŠIĆ. 314. 377. Tripo 364 MUŠICKI. Nadežda 174. 315. 567 MIRKOVIĆ-Lebl. Darinka (priređivač) 490 PAVLETIĆ. Rajko 312 NEŠKOVIĆ. Dragana 349 OBRADOVIĆ. 270 PAŠIĆ. 389. 599 PANTIĆ. Dragomir 164. Paraschiva 285 NJEGOVAN. Zorica 234. Genadij V. 298 MOJSILOVIĆ. 380. 66. 387. 392. Đorđe 281 O OBRADOVIĆ. Slaviša 398. Pjer NEDELJKOVIĆ. Andrej 279 MITROVIĆ. 378 NIKOLIĆ. 343. Zorica (urednik) 407 MRŠEVIĆ. 395 MITROVIĆ. Kin 285 OREČ. Tomica 256 NIKOLIĆ. 520. Mirjana 188 OLDRICH. 355. 400. 381 OSIPOV. Zoran (koautor) 38. 546. Cveta 285 MOJIĆ. Hoze-Miguel 377 PANDUROVIĆ. 560. 377 OBRADOVIĆ. 202. 401. 512. Marijana 397. 381. 358. Kyn v. Sava 412 OBRENOVIĆ. 378 PAVIČEVIĆ. 197. Dragoslav 320 MLADENOVIĆ. Predrag B. Zoran 388 NOVAKOVIĆ. Danijel (koautor) 388 PANTIĆ. Aleksandra 554. Nada G. 558 MITROVIĆ. 274. 349. Zorica (predgovor) 407 MUJOVIĆ-Zornić. 371. Najdan 269. Dimitar 350. 394. 590 PANTIĆ. 326. 401 PAJVANČIĆ. 377 MITROVIĆ. 407 MULINA. 403 OSIPOV. 400-402. 590. 284. 406 NOVAKOVIĆ. 334. 362. Staniša 40. 350. 378. 343. Ljiljana (prevodilac) 365. 544. 244. Fred OKLOBDŽIJA. Fred v. 368. 331. 400. 373 OSTOJIĆ. 403. 537. Miloš 377 NISCHITA. Marijana 362. 344. Divna 117 MIŠIĆ. 495 PANDUROVIĆ. OLDRIH. 365. 378 OELSSNER. 323. 553. Vuko 285 PAVIĆEVIĆ. Zoran 338 . 583. 407 MRŠEVIĆ. 259 NOVAKOVIĆ. Miloš 358. Hajrija 361. 497. 503-507. Sonja 270 ORLOVIĆ. 365.Autorski registar MIRČEV. Zlatko (koautor) 281 N NAVILA. Zoran (priređivač) 490 PANTIĆ . Marijana (koautor) 398 PALACIOS. Pjer 285 NAVILLA. 392. 406. Najdan (predgovor) 82 PAUNOVIĆ. 360. 502 PANDUROVIĆ. 529. 528. 309. 536. Zoran 267. 559. 509. Mihailo 281 NIKOLIĆ. Dragomir (redaktor) 369. 396. Ivica 345 NEMANJIĆ. 331. Jovan 334 NIKČEVIĆ. Žarko 362. Aleksandar 406 NOVAKOVIĆ. 550. Dušan 269.

Zora 396 PREKAJAC. Mina 212. 346. 258. 546. 377. 337. 582. 360. Zagorka PETRANOVIĆ. Ružica (prevodilac) 82. 400 PREMEC. Vukašin 398. Ante 270. 329. Gordana (prevodilac) 600 POPOVIĆ. 366. 575. 9 PODMENIK. 592 PEJANOVIĆ. 553. 383. 310. Goran (urednik) 386. Miroslav 269. Vesna (koautor) 497. Jordan 281 POPLAŠEN. 275. 370. Zora (koautor) 390. 291. Olga 361 POPOVIĆ. 586. Nebojša 203. Sergije 266. 401 PAVLOVIĆ. 443. 394 POGORELEC. 270 PETRIĆ. Slavoljub 154. 555. Nevenka 321. 405. Goran 218. Dušan 5. Mirko 403 PEJIĆ. Ljubica (priređivač bibliografije) 327 PERIĆ. Zoran 41. 378. 405 PERIĆ. Gajo 269 PETROVIĆ. Budimir 329 PETROVIĆ. Ljubica (priređivač) 490 PEROVIĆ. 397. 394 PEROVIĆ. Strašimir 52 POPOVIĆ. 450. Vasilis 395 PILIĆ. Milan 313. Inge 310 PEROVIĆ. 353. 379 POPOVIĆ. 364. 281 PETROVIĆ. Nikolaj 285 POPOVIĆ. 440. 396. Marija 285 PETROVIĆ. 281 PECELJ. 141. 381. Bogdan 79 PILIĆ-Rakić. Dejan 356 POPOVIĆ. Vojislav M. 292. 386. Dragan 394 POP-JORDANOV. 385. Ljubinka 80 PJANIĆ. PAVLOVIĆ. Vladimir 81 182 . 315. 313 PETROVIĆ. Duško (koautor) 421 PETROVIĆ. 460 PENEV. Pešić. 299 PLAVEC. 296. 385. 393. 308 PREDOJEVIĆ. 322 PETROSJAN. 313. 386. Bratislav (koautor) 281 PETROVIĆ. 372. 314. Milan 349. Dragomir (koautor) 16 POPOVIĆ. 338 POPOV. 318. (koautor) 163 PETROVIĆ. 562 PAVLOVIĆ. 383. Zoran 368 POPADIĆ. 309. 386. 570. Steve v. (koautor) 403 PAŽANIN. 583. 310 PEŠIĆ. Nikola 350 POPOV. Vesna 314 PEŠIĆ. 216.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 377 PEGAN. Jelica 367. Sergije (koautor) 521. 430. Mirko 270. 426. 404. 365. Zoran 401 PAVLOVIĆ. 404. Lazar 356 PEJOVICH. Davor 165 PONJAVIĆ. 343. 334. Zagorka v. 441. 351. 434. 364. 393 PETROVIĆ. Mihailo V. Goran (koautor) 216. 288. Milan Lj. Bratislav 259. 353. Anđelija (koautor) 300 PLENČA. 380. 458 PETROVIĆ Miroslav 78 PETROVIĆ. Gorčin 411 PEČUJLIĆ. 374. 202. Stiv (koautor) 393 PEJOVIĆ. 448 PENEV. Branko 29. 366. Jelena 383. 567. 399. Vesna POŽAR. Branko 271. 254. 346. 587 PEGAN. 345. 405 PETROVIĆ Mina (koautor) 213. GOLUBOVIĆ. 377. Vesna v. 405 PREKAJAC. 177. 281 PETSINIS. 366. 269. Sonja (koautor) 345 POJATINA. 51. Ljubica (urednik) 491 PENEV. 404. Slavko 270 PODUNAVAC. 281 PAVLOVIĆ. Milan 312. 374. Latinka 362. 6. Vera 356 PJANIĆ. 267. PEJOVIČ. 285. Zoran M. Ljubica (urednik) 612 PERKO-Šeparević. 395. 561. 404. 268. 219. 282. 312. Stiv PEJOVIČ. Mirjana 367. 616 POPOVIĆ. 353. 514 PEŠIĆ-Golubović. 601 POPOVIĆ. 336.

405 RADUŠKI. Nada (prevodilac) 600 RAKIĆ. Miha 336 RIBIČIĆ. 308. Marija Oliveira 345 RODIN. 406 RADIŠIĆ. 590 RAJOVIĆ. 294. 434 RADOVANOVIĆ. 426. 353. Nada 217. 322. Domagoj 406 RADEVIĆ. 294. 346. 367. 430. 388. Ognjen (koautor) 207 PRICA. Božidar (koautor) 397 RAJAČIĆ-Čapaković. Martin 363 REX. 407. 406 RADOVANOVIĆ. 166 PRIKLMAJER-Tomanović. Mirjana (urednik) 383. Dimitrije 10. 321. Milan (prevodilac) 369. 353 RADY. 421. 367. John v. REKS. Branko 285. 219. Džon 285 RAIČEVIĆ. 322. 353. 421. 424. 390. 400. PROKOPIJEVIĆ. Džon REKS. Dragana 397. 353. Miloš 102 RADUŠKI. Veljko 245. Atif 289 PUŠIĆ. 388. 386. 374 RADOVIĆ. Svetlana (redaktor) 366 RADOVANOVIĆ. Vojislav 299 RAKIĆ. Jakov 147. 407 RISTIĆ. 359. 386 RADOVANOVIĆ. 348. 370. Borivoje (urednik) 614 ROT. 366 RAŠEVIĆ. 347. Radoslav 269. 82. 408. Živojin 119 RANČIĆ. 270 REDI. 189. Nada (koautor) 346. 397. 393. 361. 400 ROCA. 298. 158. 405. Miroljub (urednik) 345 RANKOVIĆ. 617 RAŠEVIĆ. Biljana 353. 404-407 RAŠEVIĆ. 367. 379. 381 RADOVANOVIĆ. 321. 374. Jakov (predgovor. 359 RISTANOVIĆ. 317. 385. Ranka 334 RAJAKOVIĆ. 270 ROMIĆ. Života 359. 382 RADIVOJEVIĆ. Vojislav (koautor) 296 RAKOČEVIĆ. 400. 372. 246. Ciril 336 RIKALOVIĆ. 417. 404. Zdenko 576 RUS. 366. Miroljub 121. Milovan 287 RADOVANOVIĆ. 379. Radošin 11 RAJŠIĆ. 366. 364. Martin RAHMUT. Miroslav (koautor) 115. 400. 393 RAIČEVIĆ. Veljko (koautor) 357. Vojan 270. Ljubinka 392 R RAČIĆ. Radojka 317 PURIVATRA. 385. 385. 262. 369. 416. 404. 368. 405 RADMILOVIĆ. 410. 226. 366. 377. Džon 363 RIBARIČ. 429 RATKOVIĆ. 389 RAŠEVIĆ. 329. Zora (koautor) 429 RISTANOVIĆ. Davor 68. Nikola 122 ROTER. 383-386. 428 RANČIĆ. Martyn v. 373 PRIBIĆEVIĆ. 396. 390. 366. Miroslav 372. 385. Mirjana (koautor) 216 RAŠEVIĆ. 364. 175. 386. Zorica 285 PRODANOVIĆ.Autorski registar PRIBIĆEVIĆ. Gojko 347. 396. Irena 396. 118. 359. Mirjana 208. Radoje 146. Stanko 159. 397. 298. Božidar 357. 356. Pavle 281 RADOVANOVIĆ. Jelica 398 RAJAKOVIĆ. 364. 353. 383. 407 RAŠEVIĆ. Milovan (koautor) 418. 366. 342. Mirjana (predgovor) 385. 345. Miodrag 401 RADOMAN. REDI. Miodrag 355. Ranka (koautor) 583. 266. 396 PRUDAN. 358. 394. 206. 103. 320. 336. 364. 167 RADOJEVIĆ. 404. 308. Svetlana 364. 397. Irena 406 RADULOVIĆ. Miroslav 42. 429 RANČIĆ. 213. Miroljub (koautor) 148. priređivač) 368. 281 183 . Zorica 308 RISTIĆ. 382 RADIŠIĆ.

Jakim 269 SIROTKOVIĆ. Gordana 403 SIMEUNOVIĆ. 452 STOJANOVIĆ. Snežana (koautor) 393 STOJANOVIĆ. Božo 374. 360. 366 SEKULOVIĆ. 400 STOJANOVIĆ. Laslo (izbor. Stane 266 STANISAVLJEVIĆ. Ivana 400 STEŠEVIĆ. 356 SCHIERUP. Pol SILJANOVSKA-Davkova. 530 SMOLEC. 562 SLAVUJEVIĆ. Radivoj (koautor) 395 STEŠEVIĆ. Radomir 284. Dragan (redaktor) 277 STOJILJKOVIĆ. 364. Zoran 394. 270. Snežana 397 STOJANOVIĆ. Radoslav 345. G. Radivoje 392 STEPANOV. 269. Nikola 333 STEPANOV. Radmila 285. 338. 391. 265. 412. Ivana (koautor) 406 STEVANOV. 448 STIPANIĆ. Slobodan 337. 353. 349. V. ŠERUP. 406 SENTIĆ. Jovan 105. Milica (priređivač ) 414 SHOUP. 421. Marko 356. 106. S SADIKOVIĆ. 402. 262. Dragoljub 107 STOJILJKOVIĆ. Miroslav 123 SAVIN. Biljana 404. Jakov 269. 405 STANOJEVIĆ. 398. Todor 30. Vladimir 404. 405 STEVANOVIĆ. 285 STOJIĆ. Lazar 307 SPASIĆ. 148. Dragan (urednik) 492 STOJANOVIĆ. Atila 381 SAVIĆEVIĆ. Zoran Đ. 320-322. 379. 367. 349 SIMOVIĆ. Vojisav 149 SIMUNOVIĆ. Ivana (prevodilac) 369 STAJIĆ. 307. 289 184 . Davor 168. 403. prikazi) 218 SEKULIĆ. (koautor) 88 STEVANOV. Ljiljana (graf. 564 STANOJEVIĆ. Vladimir (koautor) 416 SIMOVIĆ. 372 STANKOVIĆ. Milorad 390 SINADINOVSKI. 342. 337. 434 STOJANOVIĆ. Paul v. 388. 352. 430. 270. 375. Đuro 257 STANKOVIĆ. 532 STOJILJKOVIĆ. Karl-Ulrik SEDMAK. 405 STANKOVIĆ. Ljubomir 284. ŠOP. Viktor 281 SEKELJ. Carl-Ulrik v. (koautor) 207. 563. 227.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Jugoslav 280 STANKOVIĆ.I. Emir 403 SAM. 347. 401. 346. 451. Ljiljana (graf. Fuada 357. Dubravka 377 STANIČ. 209. Nikola 313 STOILJKOVIĆ. 290 STOJANOVIĆ. 372. 388. Laslo 337 SEKELJ. Milica (koautor) 269. 233. 371 STEPANOV. prikazi) 218 STANOJEVIĆ. 379. 399. 294. 386. 381. 386. 555 STANOVČIĆ. Ranka 160. 285 SLAVUJEVIĆ. 389 STOJANOVSKI. Branislav 345. 316. 404. Tijana 400 STANKOVIĆ. 394. STOJKOV. 508. Radoslav (koautor) 353. Miloš 427 STEVANOVIĆ. 401. Branislav (koautor) 426. 315. Branislav 386 STANOJEVIĆ. 385. Zoran Đ. 318. 346. 408. 396. 429 SENTIĆ. 531. 410. M. Ljiljana (koautor) 218. Svetozar 198. Dragoljub 278 STOJANOVIĆ. 390. 222. Ranka (koautor) 553. E. Ernest 281 STJEPANOVIĆ. 308. Milica 104. Ignacije 281 SMOLJANSKI. Vojislav 363. 354. prevod. 416 SENTIĆ. 257. 567 SMILJANIĆ. 377 STEFANOVIĆ. komentari i predgovor) 340 SEKULIĆ. 254. 402. Siniša 281 STANKOVIĆ. 371 SOKOLOV. 380. 366.

363. 358. 396 Š ŠARAC. Niko 350 TOŠČENKO. Ljubica (predgovor) 489 THOMAS. Dragoljub 293 TASIĆ. 377. 377. 360 TANIĆ. 381. 381 TOMAS. 132. Živan (urednik) 616 TANKO. 300. Ivan 403 ŠIJAKOVIĆ. Živan (redaktor) 260 TANIĆ. 377-379. Jovan 357 TODOROVIĆ. Karl-Ulrik 370 ŠIBER. 616 TRIPKOVIĆ. 358. Đuro 70 ŠVOB. Ž. 266. 355. 344. Gordana 392. Mijat 357. 390. 407 ŠUKOVIĆ. Vladimir (koautor) 542 ŠUKOVIĆ. Goran 308 TODOROVIĆ. Desimir 401 TRAJKOVIĆ. 406. 394 STOJKOVIĆ. 387 TOMANOVIĆ. 394. 338. 400. 269. 373 . 270 TASIĆ. 285 SURČULIJA. 323. 337. Milan 337. Rada (predgovor) 383 TRIČKOVIĆ . 356. 355. 161. 420 TODOROVIĆ. 358. Branimir 334. Milan (graf. 374. 367. 369. 362. 347. 421. Milan 389. 357. 372 ŠUŠNJIĆ. Rudi 3. 429 TODOROVIĆ. 367. 308. Ljubica 124. 397. Velimir (redaktor) 355. 170. 342 ŠOJIĆ. Živko 358. 133-135. Desanka 289 TODOROVIĆ. 346. 307. 345 TANIĆ. 317. Azra 69 ŠEŠIĆ. 281 ŠERUP. Gordana (koautor) 138. 370. Milivoje (koautor) 567 TRKULJA. 269. 395 TRIPKOVIĆ. Maksim 281 TODOROVIĆ. Vidosav 110 TRIPKOVIĆ. Danilo (predgovor) 393. Velimir 109. Slađana 396. 397. Slavka (koautor) 267 TOMANOVIĆ. T. Andrija 281 STOJKOVIĆ. Arif 269. 370. Nenad (koautor) 395 STOJŠIN. 349 SUPEK. Slavka 523. 142. Pol 352 ŠORMAZ. 342. Milan (redaktor) 471 ŠOP. 342 TESLIĆ-Nadlački. Aleksandar 108 TODOROVIĆ. Melita 345 (koautor) T TADIĆ. Gordana 155. prikazi) 218 ŠOŠKIĆ. Branislav 356 ŠOŠKIĆ. 424. 348 ŠUKOVIĆ. 400 TOMIĆ. Milan (koautor) 324 ŠOJIĆ. Milivoje 54. 533 TODOROVIĆ. 199. Ljubomir 53. 365. Bogdan 269. 83. Marija M. Dragoljub (koautor) 410 TASIĆ. Đorđe (urednik) 616 TESLIĆ-Nadlački. Gordana (urednik) 395. Danilo (redaktor) 335. 396. Živan 131. 373. Dušan 281 SUBOTIĆ. 353. TOMAS. Valentajn (koautor) 400 TOMAŠEVIĆ. Snežana 395 STOŠIĆ. Marko 395 ŠLJUKIĆ. 338. Lidija 176. 395 TRKLJA. 388. 270. 372. Goran (koautor) 441 TOPIĆ. 324. 369. 345. 375. Danilo 242. 329. Zvonimir 285 TANOVIĆ. 393. Jovica 377 185 . Dejan 367 ŠTAMBUK. 320-322. 406 ŠUKOVIĆ. 381 TOROMAN. Josif 336 TRAJKOVIĆ. 392. 381. Srđan 395 ŠOJIĆ. 266 TRKLJA. 278 TOŠ. 370. Milan 169. Valentajn TODOROVIĆ. Dejan 338 TRIČKOVIĆ. 353. Ivan 403 ŠKORIĆ. Valentine v. 373 TOŠIĆ.Autorski registar STOJKOVIĆ. 348.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 587 VUJOŠEVIĆ. Dragoljub J. Jasmina v. 586. 577. 377. 371. Ilija 393 VUJADINOVIĆ. 112 VUJOŠEVIĆ. 396. Nataša (koautor) 401 VUJAČIĆ. 342. 373. 394. 397. 363. 602 VASIĆ. 390. Miodrag 546 VITEZ. Radmila 386 VIDAKOVIĆ. 348. 342 VASILIJEVIĆ. Nina 406 VUJOVIĆ. Milan 333. Pavle (redaktor) 348 VASIĆ. N. Risto 347 VUKČEVIĆ. 390 VRČINAC. 374. 397. 358. Pavle (urednik) 372 VASIĆ. Zoran (predgovor) 371 VIDOJEVIĆ. 367. Julijana 1. 284. 378 VASILJEVIĆ. 374. 72. 388. Mirko 356 VASOVIĆ. Miodrag 406 VUJOŠEVIĆ. 405 V VALČIĆ. Živko 21 VLADISALJEVIĆ. 603 VUKČEVIĆ. 347. 86. 578. Slobodan 388 VUČKOVIĆ. 590. 400. Lazar 389 VUČETIĆ. 381. 350. Mirjana (koautor) 582. 365. 393. Milenko 399 UROŠEVIĆ. 586 VASOVIĆ. 326. 343. 252 VRKATIĆ. Živko (priređivač) 21 VLAHOVIĆ. 387. Nenad 357 USKOKOVIĆ. 237. 390. 290 VRATUŠA. 401. Predrag 270. Dragica 384 VOGELNIK. VASIĆ. U UBAVIĆ. Anton (redaktor) 277 VRATUŠA-Žunjić. Bratislav 274. 343. Slobodan 388. Vera 358. Miroslav 379 VLADISAVLJEVIĆ. Miodrag (priređivač) 490 VRANICKI. 380. Zoran 223. 33. 279. Zoran (priređivač) 255 VIDAS-Bubanja. 331. VUJOVIĆ. Dragica 400 VUJIČIĆ. Miroslav (koautor) 293 VUČKOVIĆ. 265. 355. 592. Srđan 396 VUKIĆEVIĆ. 362. 394. 85. 228. 375. Dragan (predgovor) 404. 595 VUJOVIĆ. Vukašin B. 589. 591. 369. 375. Mirjana 334. 378 VEJNOVIĆ. Dolfe 307 VOJISAVLJEVIĆ. 351. 587. Zoran (redaktor) 355 VINAVER. 372. (koautor) 521 VIŠNJIĆ. Mirjana (redaktor) 380 VEB. Miladinka 111 VELMER. 281. Veljko 270 VLAOVIĆ-Vasiljević. 357. 360. Miladin 71. Marija 242a VIDOJEVIĆ. Viljem 363 VEGEL. 310. 593 VUJOVIĆ. 289 186 . Laszlo 362. Đorđije 616 UŠAJ. Miladin (koautor) 416 VIBERG. 360. Jasmina (koautor) 583. Filip 31 VASIĆ. 393. 396. 13. Zlatko 403 VUJOVIĆ-Brdarević. 365. Mirjana (predgovor) 380 VASOVIĆ. Hakan 370 VIĆENTIJEVIĆ. 370. 359. Albreht 337 VESIĆ. Jasmina 334. Jasmina VUKČEVIĆ. Duško 395 VELIČKOVIĆ. 324. 400 VIDOJEVIĆ. Pavle 167. 377. 356. Vuk 32. 597 VASOVIĆ. 232. 275. Sreten 394 VUJOVIĆ. 568. 583. 396. 272. Mihajlo 55 VUČKOVIĆ. 406 VUKMIROVIĆ. Vladan A. Sreten (urednik) 616 VUJOVIĆ.

396. Albreht WIBERG. Jozef 285 ZEC. Milovan (predgovor) 218 ŽIVOTIĆ. 395. 392. 356. 398 VUKOMANOVIĆ. 379. 281 ŽOLT. Slobodan 235. 359. Jozef v. 238. Marinko 342. JAZKOVA. 400. 374. 359 ŽIVKOVIĆ. Jozef ZAVADZKI. Milan 84 ŽIVKOVIĆ. 372. 348. Lazar (koautor) 392. Sava 377 ŽIVANOVIĆ. 347.Autorski registar VUKOMANOVIĆ. Boris 270 ZVEKIĆ. Viljem WELLMER. Draga 289 VULETIĆ. 362. 334 ZAJIĆ. 367. 406 VUKOTIĆ. Miodrag Đ. Veselin (koautor) 357 VUKOTIĆ. 357. 406 VUKOTIĆ. 281 ZAJIĆ. Aleksandar J. 392. 393 ZIHERL. 616 VUKSANOVIĆ. Veselin (predgovor) 393. Stevan (koautor) 372 ŽIVKOVIĆ. William v. Miodrag 356 ZEČEVIĆ. 393. v. Uglješa 616 Ž ŽARKOV. Dubravka 334 ŽIVANOV. Slobodan (koautor) 211 VUKOVIĆ. 372. Nikola 372 ZELJKOVIĆ. 269. 395 ŽUN. VEB. 43 ZEČEVIĆ. Marinko (koautor) 390. 400. 397. 388. Anton 270 Z ZAJEČARANOVIĆ. 187 . VELMER. 359. Ala A. 270. 370. 363. Hakan Y YAZKOVA. Hakan v. Alla A. VIBERG. Milan 377 VUKOTIĆ. 348. Momčilo 289 W WEBB. 378. Miladin 177. Gradimir 332. 269. Milica 397. Albrecht v. 342. Veselin (redaktor) 357 VUKOVIĆ. Veselin 210. 365. 389. Dijana 360. Gordana 395 VUKSANOVIĆ-Anić. Slobodan (urednik) 389. Vladimir 390 ZELIĆ. 380. 390. 345. Gligorije 56. 407 VUKOVIĆ. 246a. Gradimir (koautor) 196 ZAWADZKI. 406 VUKOTIĆ. 388 ZELJKOVIĆ. 356. ZAVADZKI.

378 Abortus kao metod kontrole rađanja 317 Agrominimum kao oblik intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje 275 Aksiomatska metoda u fizici 281 Akteri i modeli (dez)integracije srpskog društva 389 Aktivizam mladih u društvenim organizacijama 334 Aktivizam mladih u organima samoupravljanja 334 Aktivizam naspram kontemplacije: uticaj protestantizma i pravoslavlja na ekonomski duh pojedinca 396 “Aktivno društvo”. godine (upoređenje rezultata po obe varijante i sa rezultatima analitičke projekcije) 320 Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama na osnovu ukupnog stanovništva i na osnovu opštih stopa aktivnosti (hipoteza) 320 Aktivnost i ocene sopstvene uključenosti u rad omladinske organizacije 309 Aktivnost mladih u Savezu socijalističke omladine 315 Aktivnosti rimokatoličkog klera protiv sređivanja prilika u Jugoslaviji (mart 1945-septembar 1946) 258 Aktuelni demografsko-populacioni problemi u SFRJ 453 Aktuelni pravni problemi u medicini (zbornik) 368 Aktuelni problemi teorije komunističke partije 270 Akumulacija i dezakumulacija kapitala u jugoslovenskoj privredi 348 Akumulacija kao centralno pitanje tranzicije 367 Albanians in Macedonia : between co-existance and separatism 370 Ali so slovenske parlamentarne stranke kartelne stranke? 403 Alternative i ograničenja za stvaranje tržišnog ambijenta za savremenu privredu 357 Alternative privatizacije s obzirom na uslove transfera društvenih sredstava 347 Alternativne ideje o socijalizmu u Jugoslaviji 1945-1947. pojedinac. država 397 Aktivno stanovništvo i zaposleno osoblje 308 Aktivno stanovništvo SR Srbije po opštinama do 2001.REGISTAR NASLOVA A A democratic constitution for Serbia – an outline 365. 338 Amortizacija kao faktor obnove osnovnih sredstava i kao izvor sredstava za investicije 342 Analitička metodologija “Kapitala” u prošlosti i sadašnjosti 285 Analiza demografskih uzroka i posledica društvenog i ekonomskog razvoja u Jugoslaviji 422 Analiza ekonomskih uslova i efekata ustupanja dela robnih rezervi i skladišnog prostora “Jugopetrolu” Beograd 487 Analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Crne Gore : (1984-1985) 472 189 . 378 A lesson from the past: the political elite and modernization in the first decade of indepedence of the serbian state 365.

revolucija i demokratija 377 Bankarski sektor u tranziciji – mogućnosti i ograničenja 359 Banke i planiranje 159 Barometar štednje u Beogradu 589 Barometar zadovoljstva građana : drugo ispitivanja 528 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (prvo istraživanje) 503 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana (treće. Analiza ekonomskog položaja rudnika i metalurgije obojenih metala i mere poboljšanja 477 Analiza ekonomskog položaja rudnika olova. 378 Bela kuga i abortus 407 Below replacement fertility : from population phenomenon to population problem 454 Benedikt Benković 58 Beograđani o današnjoj mladoj generaciji 554 Beograđani o funkcionisanju zdravstvene službe grada i o “beloj knjizi” 556 Beograđani o godišnjem odmoru 557 Beograđani o nacrtu Zakona o udruženom radu 563 Beograđani o petoj konferenciji nesvrstanih u Kolombu 564 Beograđani o reformi srednjeg obrazovanja 571 190 . godine) 476 Analiza migracionih kretanja i politika usmeravanja budućeg razmeštaja stanovništva SR Srbije 409. do 1987. godine 466 Analiza uticaja načina finasiranja razvoja na finansijske rezultate MK Smederevo 467 Anencefalus kao davalac organa za transplantaciju (medicinski. etički i pravni problemi) 382 Angažovanost mladih zaposlenih u industriji 111 Anketa o fertilitetu udatih žena i planiranju porodice 89 Anketirane žene sa sterilitetom 317 Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca 380 Anti-ekonomika 152 Antimonopoloska politika i regulacija 379 Anti-semitism in the nineties 370 Antropologija kao društvena nauka 67 Aprilski pregovori o jadranskom pitanju na konferenciji mira 1919. 378 Attitudes towards family size and abortions 322 “Austrijska škola” i proces tranzicije 393 Autonomna pokrajina kao konstitutivni oblik jugoslovenske federacije i njen odnos prema republičkoj državnosti i komunalnom sistemu 333 Autoritarna svest kao ometajući činilac u razvoju demokratskih institucija 394 Autoritet i autoritarnost u delu Ljubomira Tadića 349 B Bakunjin i srpski socijalisti sedamdesetih godina prošlog veka 337 Balkan posle hladnog rata: poluperiferni kapitalizam. cinka i antimona i mere za poboljšanje 478 Analiza ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. celuloze i papira SR Srbije van SAP 465 Analiza ekonomskog položaja šumarstva i industrije za preradu drveta. godini 473 Analiza i sinteza u okviru dijalektike Hegela i Marksa 56 Analiza kretanja i raspodele društvenog proizvoda i opterećenost privrede društvenog sektora (od 1977.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 412 Analiza sirovinske baze i projekcija razvoja rudnika i metalurških kapaciteta obojene metalurgije Jugoslavije do 2000. godine : sa osvrtom kako su oni pripremljeni 279 Asocijativni oblici civilnog društva u Srbiji 362 Aspekti odnosa između Hegelove i Marxove dijalektike 68 Assumtions and the concept of modernization of Serbia and the serbian nation 365. celuloze i papira Jugoslavije u 1985. četvrto i peto istraživanje) 544 Barometar zadovoljstva i nezadovoljstva građana 504 Basic human rights in the constitutional system of Serbia (Yugoslavia) 365.

država i društveni sukobi 400 Bogardusova skala socijalnog odstojanja – prednosti i ograničenja 395 Borba između crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. 332 Beograđani o ženskom pitanju 558 Beogradska predgrađa i prigradska naselja : sociološka studija 199 Berk i Pejn 349 Berza bez kapitala – sukob pravne norme i ekonomske stvarnosti 379 Biblija radničke klase 285 Biblijska koncepcija propagande 209 Bibliografija izborni sistem i izborni proces u periodu od 1963-1969. država ili atlant vs. 265 Bosna i Hercegovina – otvorena pitanja državno-političkog identiteta multietničke i multikonfesionalne zajednice 352 Bosna i Hercegovina između rata i mira (zbornik) 352 Bosna i Hercegovina u ogledalu statistike 352 Bračna struktura stanovništva 386 Bračnost stanovništva 366. godine 26. the institutional system and art trend 365. razmene i potrošnje i ekonomski položaj jugoslovenske industrije olova i cinka u 1984. oktobra 1995 369 Ciljevi i sredstva 270 Cjelina privredno-reformskog zahvata i institucionalne osnove novog sistema 357 Composition of Yugoslav population 307 Concerning the consociation of ethnic groups 363 Constitutional Nationalism and the logic of the Wars in Yugoslavia 370 Contraception and its demographic aspects 322 Cultural policy. monopol 400 Biznis. 405 Brak i porodica 385 Brojno kretanje i prostorni razmeštaj naroda i narodnosti u Jugoslaviji (1948-1981) 345 Budućnost socijalnog dijaloga u Srbiji 394 Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti 394 Bumerang odbačene kulture u tranziciji 400 C Cena koštanja kao najvažniji mikroekonomski instrument 347 Cena proizvodnje i savremeni kapitalizam 296 Centralni izvršni organi u skupštinskom sistemu Švajcarske konfederacije i evropskih socijalističkih zemalja 175 Centralno-planski socijalistički sistem : modifikacije sistema u teoriji i praksi 145 Cezarizam 349 Changes in the household structure in Yugoslavia 442 Ciljevi i putevi društva u tranziciji : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 9-12.Registar naslova Beograđani o sportu i olimpijadi 187. godine 523. 404. 378 Cvijićeva sociologija Balkana 171 191 . 533 Bibliografija radova o svojini u jugoslovenskom pravu : prikazi i anotacije 74 Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Stanovništvo” : (1963-1993) 217 Bibliografska anotacija dela empirijskog karaktera iz oblasti društvenih nauka : izrađeno za potrebe Savetovanja o metodološkim problemima empirijskih istraživanja 490 Bibliografska građa o radničkom samoupravljanju u Jugoslaviji i oblicima učešća proizvođača u upravljanju preduzećima u drugim zemljama : prikazi i anotacije 44 Biće. smisao. i 1985. godini 468 Bilećki koncentracioni logor 254 Bilten bibliografskih radova iz oblasti društvenih nauka 609 Bilten dokumentacione građe 491 Bilten dokumentacione građe međunacionalnih odnosa i federalizma 604 Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi 293 Birač kao subjekt izbornog procesa 292 Birth control by means of abortion 322 Birth intervals and maternal age at birth 322 Biznis i država (zbornik) 400 Biznis vs. zvezde : ogledi 232 Bilansi proizvodnje.

16 Demografska ekspertiza o razvitku stanovništva na području regiona Beograd 408 Demografska istraživanja u Jugoslaviji – bibliografija 308 Demografska kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti 316 Demografska kretanja i projekcije u Jugoslaviji 286 Demografska kretanja i projekcije u Jugoslaviji. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad 419 Demografske karakteristike i perspektive i populaciona politika u SR Srbiji = Demographic characteristics and perspectives and population policy in the SR of Serbia 459 Demografske projekcije i priliv. Izrađeno po zahtevu Saveznog i republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Saveznog saveta za rad 415 Demografska problematika penzijskog sistema . 432 Demografske. socijalne i ekonomske karakteristike stanovništva nacionalnosti u Jugoslaviji : (Izrađeno na zahtev centra za društvena istraživanja pri Predsedništvu SKJ) 425. do 1961.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 272 Delegatske skupštine društveno-političkih zajednica : (neka pitanja organizacije i rada) 336 Demand for a new status: the albanian movement in Kosovo 365. strukturne promene i zapošljavanje aktivnog stanovništva do 2000 godine. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za privredno planiranje 414 Demografska problematika penzijskog sistema. Č Činioci formiranja interesovanja 323 Činioci izborne apstinencije u Srbiji 398 Činioci obrazovanja frakcija 398 Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje 100 Čitanost knjiga u SFRJ kao indikator odnosa građana prema autentičnim vrednostima kulture 530 Čitaoci “Politike” : struktura i odnos prema listu 525 Čovek kao prirodno biće 337 D Da li je liberalizam sudbina socijalizma 358 Da li je nacionalizam i dalje naša sudbina? 394 Da li liberalni koncept može biti integrativni faktor u postsocijalističkim društvima? 381 Da li postsocijalistička društva mogu-moraju postati kapitalistička? 369 Da li se može sumnjati u dijalektiku prirode 281 Da li se pitanje nezapolesnosti može rešiti 334 Da li su konflikti pozitivni? 369 Daroviti mladi kao bitan nacionalni resurs 394 (De)blokiranje tranzicije i unutarstranačka demokratija 401 Deca krize : omladina Jugoslavije krajem osamdesetih (zbornik) 343 Deca stranih radnika : druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope : sociološka analiza 225 Deceptions and challenges 365. Izrađeno po zahtevu Saveznog zavoda za društveno planiranje do 2000. 192 . 378 Democratization and nation-state building in the postcommunist Central-Eastern Europe 370 Demografija : analiza. god. metodi i modeli 150 Demografska analiza stanovništva Obrenovca 424 Demografska analiza steriliteta stanovništva Jugoslavije 298 Demografska bibliografija radova iz demografije objavljenih 1945. 378 Dečji stavovi prema sopstvenoj i drugim nacijama 529 Defekti tržišnog vrednovanja kapitala u sistemu internog deoničarstva 367 Dehomogenizacija političke kulture 350 Dekolektivizacija poljoprivrede u savremenoj Rusiji (neki značajniji procesi) 377 Delatnost članova udruženja “Ujedinjenje ili smrt” u Rusiji 1915-1918 godine 39.

postupak kandidovanja i unutarstranački izbori 401 Demokratizacija svetske privrede 374 Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti 393 Deregulacija tržišta rada 400 Detereminante društveno-političkog angažovanja članova SK 326 Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji 103 Determinante odnosa države i privrede 400 Determinante prostorno funkcionalnih veza između komuna i regiona u SR Srbiji van pokrajina 174 Development of Yugoslavia’s population in the post-war period : (an excerpt from a more comprehensive study) 304 (Dez)integrativna funkcija ključnih institucija sistema 381 Dezintegrativni i integrativni procesi u postsocijalističkim društvima 381 Dialogue is obligatory 370 Dijalektička teorija slobode i savremeno oslobađanje čoveka 269 Dijalektika i dinamički modeli 281 Dijalektika i matematika 281 Dijalektika i politika 270 Dijalektika kao metafizika 281 Dijalektika prirode i autentičnost dijalektike 281 Dijalektika prirode i dijalektika ljudske prakse (prilog istraživanju posebnih dijalektičkih struktura i tipova dijalektike) 281 Dijalektika strukture materije 281 Dileme oko novog izbornog zakona 394 Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije : demografski aspekti urbanizacije 60 Dinamika i struktura stanovništva Beograda 386 Dinar i zlatnovalutni standard : kritika kvantitativne teorije novca 119 Diskusija na seminaru Ujedinjenih nacija o mnogonacionalnim društvima 493 Dnevne migracije radne snage 386 Docnja prodavca sa predajom stvari 179 193 .Registar naslova Demografske sveske (časopis) 611 Demografski i ekonomski aspekt prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata 287. autoritarni sistem i ekonomija u društvima tranzicije 374 Demokratizacija ekonomije – elementi za novu paradigmu 374 Demokratizacija i ekonomska liberalizacija u zemljama u tranziciji 374 Demokratizacija i federativnye otnošenija 387 Demokratizacija političkih partija. 418 Demografski metodi i modeli 114 Demografski pregled 14 Demografski pregled (časopis) 610 Demografski problemi i populaciona politika Kosova i Metohije 353 Demografski rast vojvođanskih regionalnih centara 345 Demografski razvitak Kosova i Metohije : (kratka studija za potrebe Sedmogodišnjeg plana) : Izrađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje AP Kosova i Metohije 410 Demografski razvitak stanovništva nacionalnosti u SR Srbiji 416 Demografski razvoj Sremske Mitrovice i njegove perspektive 426 Demografsko prelazno razdoblje (demografska tranzicija) u Jugoslaviji 298 Demographic caracteristics of in-migration and out-migration communes in Yugoslavia 449 Demographic characteristics of ethnic Albanians in Yugoslavia and of the Population of Albania 443 Demographic development in South European countries : an overview 444 Demographic movements and projections in Yugoslavia 288 Demokratija (još) ne stanuje ovde 401 Demokratija i ekonomija : politička i ekonomska sloboda 374 Demokratija i sloboda informisanja 360 Demokratija u političkim strankama Srbije (zbornik) 401 Demokratija.

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Dohodak 299 Dohodak kulture u slobodnoj razmeni rada 142 Doktorska disertacija iz pravnih nauka 600 Domaćinstva 308, 329 Domaćinstva i porodice 366, 404, 405 Dometi i funkcije tržišta u uslovima naših nestašica 359 Donorstvo organa – primer francuskog prava 368 Doprinos škole formiranju vrednosti mladih 394 Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja 368 Dosadašnji uticaj sankcija na tranziciju privrede SR Jugoslavije i kako dalje? 359 Doseljavanje u Beograd 345 Društvena angažovanost građana u rešavanju javnih poslova 266 Društvena i sistemska integracija postsocijalističkih društava 381 Društvena kontrola u socijalističkom društvu 285 Društvena kriza – percepcija društvenih i generacijskih problema – društvenopolitičko angažovanje 334 Društvena kriza i problem socijalnog konsenzusa 360 Društvena slojevitost i stil života 314 Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama : tranzicija ili transformacija? 395 Društvena svojina 299 Društvena svojina i kamata 133 Društvena svojina i reforma 347 Društvena svojina tokom 80-ih 357 Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti : primer Vojvodine 395 Društvene institucije i kulturni identitet 395 Društvene nejednakosti u postsocijalističkim društvima 369 Društvene nejednakosti, sukobi i modernizacija 358 Društvene organizacije i udruženja građana u komuni 43 Društvene promene i generacijska politika 240

Društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1. XII 1918 - 20.IV 1919. 252 Društveni nadzor predstavničkih tela nad radom organizacija udruženog rada 312 Društveni odnosi i društveni konflikti – socijalističke zemlje u tranziciji 371 Društveni osnovi stranačkih sistema 270 Društveni pokreti bez društvenih promena 349 Društveni pokreti i politički sistem u Poljskoj : (1956-1981) 330 Društveni položaj i orijentacija seoske omladine : rezultati empirijskog istraživanja 92 Društveni položaj kao činilac izbornog opredeljenja birača 398 Društveni položaj kao determinanta političke aktivnosti članova Saveza komunista 331 Društveni položaj kao determinanta političke angažovanosti članova SK 326 Društveni proizvod i njegove komponente 24 Društveni razvitak i kulturni obrasci 358 Društveni slojevi i društvena svest : sociološko istraživanje interesa, stilova života, klasne svesti i vrednosno-ideoloških orijentacija društvenih slojeva 314 Društveni slojevi, njihov stil života i njihova svest 314 Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje 324 Društveno samoupravljanje i planiranje 270 Društveno upravljanje stambenim zgradama 13 Društveno usmeravanje i samoupravljanje 270 Društveno-ekonomski značaj udrživanja zemljoradnika 325 Društveno-političke organizacije u skupštinskim izborima 292 Društveno-političke pretpostavke ustavnosti i zakonitosti 270 Društveno-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. T.1 333 Društveno-političke zajednice i njihova organizacija vlasti. Tom 2, Organizacija vlasti društveno-političkih zajednica 336

194

Registar naslova

Društveno-politički aspekti planiranja porodice u Jugoslaviji 321 Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata 47, 280 Društveno-političko angažovanje omladine 315 Društvo i globalni tokovi 406 Društvo na raskršću – aktuelni trenutak Srbije 389 Društvo u tranziciji : modeli, alternative, perspektive (zbornik) 395 Društvo u tranziciji i promene u kretanju stanovništva – primer Vojvodine 395 Država (i) blagostanje 400 Država 406 Država blagostanja – tranziciona iluzija 397 Država blagostanja : ograničavanje programa i redefinicija koncepcije 400 Država blagostanja i društvena izopštenost 397 Država blagostanja i poreska konkurencija 400 Država i ekonomska regulativa 397 Država i formiranje instituta tržišne privrede u uslovima tranzicije 379 Država kao nosilac “imperiuma” i “dominiuma” u svojinskim odnosima 372 Država privatnik : biznis, ali fer? 400 Država, intervencionizam i biznis 400 Država, preduzetništvo i postsocijalistička transformacija Srbije 400 Država, svet i ekonomija 379 Državna kontrola nad preduzećima u SR Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj 312 Državna privreda i demokratija 372 Dugoročne prepreke i kratkoročne mogućnosti 347 Dugoročni program ekonomske stabilizacije kao protivrečan poduhvat spajanja (samoupravnog) socijalizma sa tržišnom privredom 357 Dužnost lekara da obelodani vlastitu stručnu grešku? 382 Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima operacije 382 Dva modela dijalektičkog mišljenja u Kapitalu Karla Marksa 269

Dva ogleda o legitimitetu : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije 227 Dva pokazatelja vrednosnih opredeljenja građana 350 Dve koncepcii modernizacii Rossii 373 Dve koncepcije modernizacije Rusije 369 Dviženie naselenija Jugoslavii v poslevoennyj period : (vyderžki iz issledovanija, provedennogo Centrom demografičeskih issledovanij Instituta obšćestvennyh nauk) 305 Dynamics of the Yugoslav agricultural population and transfer to the non-agricultural sector 440

E
Economic programmes of political parties in Serbia – possibilities of a european option 365, 378 E-društvo kroz E-individualizam 406 Educational attainment of the Yugoslav 455 Efekti ekonomske demokratije : svojina zaposlenih 374 Efekti funkcionisanja postojećeg sistema 324 Efekti globalizacije finansijskog tržišta na zemlje u tranziciji 390 Efekti politike kamatnih stopa 479 Efekti procesa globalizacije na tržištu rada 390 Effects de variations de la mortalite sur la structure par age de la population des regions a base et haute fecondite 450 Efikasnost sredstava masovnog komuniciranja 276 Ekološka svest Jugoslovena 350 Ekološka svest mladih 343 Ekonomija i demokratija (zbornik) 374 Ekonomija i država 372 Ekonomija i pravna država 379 Ekonomija i pravo : povodom 40-godišnjice Instituta društvenih nauka (zbornik) 379 Ekonomija i sociologija (zbornik) 406 Ekonomija i sociologija 406 Ekonomija i sociologija u postmodernom vremenu – postmoderna interdisciplinarnost

195

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

nasuprot modernističkom specijalističkom pristupu 406 Ekonomija nauke i obrazovanja 185 Ekonomska efikasnost i socijalna pravda u fokusu tranzicije 367 Ekonomska globalizacija kroz prizmu sociologa i ekonomista 406 Ekonomska i socijalna dimenzija nezaposlenosti 406 Ekonomska i socijalna prizma promena u globalnim i nacionalnim okvirima: izazovi koncepta održivog razvoja 406 Ekonomska koncepcija političkih partija u Srbiji – izgledi za evropsku opciju 362 Ekonomska kriza i neophodnost promene privrednog sistema 362 Ekonomska struktura stanovništva 320 Ekonomska uslovljenost slobode i nužnosti u socijalizmu 270 Ekonomske efikasnosti socijalističke privrede 342 Ekonomske funkcije države 357 Ekonomske i političke slobode 406 Ekonomske institucije i društvena sredina 406 Ekonomske nejednakosti u tranziciji 377 Ekonomske posledice minimalnih nadnica 400 Ekonomske reforme pred izazovom “novog etatizma” 396 Ekonomske slobode i preduzetništvo 379 Ekonomske slobode i zakon o privrednim društvima kao temelj poslovnog okruženja 400 Ekonomske slobode, vladavina prava i preduzetništvo 397 Ekonomske strukture stanovništva 329, 366, 386 Ekonomske strukture stanovništva Srbije 404, 405 Ekonomske vrednosti, stavovi i uverenja i perspektive ekonomskih reformi 372 Ekonomski i(li)sociološki imperijalizam 406 Ekonomski položaj članica jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju 480 Ekonomski položaj regiona Jugoslavije : metodološki ogled 116

Ekonomski položaj RMK Zenica 483 Ekonomski potencijal različitih modela privatizacije 372 Ekonomski razvoj, vrednosni prioriteti i izgledi demokratizacije 374 Ekonomski sistem i federativno uređenje Jugoslavije 299 Ekonomski sistem i korupcija 388 Ekonomsko, sociopolitičko i ekološko-prostorno (“envajronmentalno”) razumevanje održivosti i implikacije za upravljanje razvojem 406 Ekstremizam po pravilu izaziva ekstremizam 406 Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije 395 Elementi socio-kulturnog konteksta u biznisu – šta nedostaje Srbiji u periodu tranzicije 400 Elite u savremenom industrijskom društvu 355 Elite znanja i postindustrijsko društvo 355 Emigracioni i imigracioni prostori Jugoslavije (1971-1981) 345 Emocionalni život u omladinskoj svakodnevici 334 Engels i fizika 281 Engelsov sud o Descartesovoj ulozi i razvitku matematike (sa posebnim osvrtom na razvitak matematike danas) 281 Engelsova metoda obrade dijalektičkih zakonitosti u »dijalektici prirode« i njen značaj 281 Engelsovo i savremeno shvatanje prostora 281 Engelsovo shvatanje matematike i matematike danas 281 Engelsovo tumačenje zakona prirodnog odabiranja kao principa dijalektike prirode 281 Englesko i italijansko “zaokruživanje Jugoslavije” 1926-1928 279 Epidemiološko-pravni aspekti problema pobačaja u Jugoslaviji 88 Estetički problemi u savremenom francuskom marksizmu 65 Ethnic composition of the population of the FR of Yugoslavia, 1948-1991 370 Ethnic minorities and state-social transformation of east european countries 370 Ethnic minorities in Bulgaria 370

196

Registar naslova

Ethnicity and belonging/not belonging 370 Ethnicity and social inequalities in the theoretical perspective 370 Ethnicity as an important factor of political transformation of postcommunist societies 370 Ethnicity in Postcommunism (zbornik) 370 Ethnicity in the social, political and cultural transition of postcommunist society 370 Ethnicity, Identity, Conflict 370 Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima 395 Etički aspekti odnosa pojedinac – država u tranziciji 397 Etički značaj Marksove kritike utilitarizma u “Kapitalu” i ranim spisima 285 Etika 214 Etika i obrazovanje novinara 402 Etika i politika 270 Etnička distanca u SFRJ 505 Etnička homogenizacija, nacionalizam i društveni konflikti – faktori tranzicije na lokalnom nivou Srbije 377 Etnička struktura i maternji jezik stanovništva 366 EU ekonomski i politički ambijent i princip jednakih mogućnosti 400 “Europe” as a Serbian ideal and anti-ideal 365, 378 Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu 407 Evolution de la population de la Yugoslavie pendant la periode de l’apres-guerre : (un abrégé tiré de l’étude) 306 “Evropa” kao srbijanski ideal i antiiedal 362 Evropska monetarna unija i institucionalne promjene uslovljene proširenjem EU 406 Evropska unija – jedinstveno područje slobode, bezbednosti i pravde 406

F
Faktori migracionih kretanja 294 Fakultetsko obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca 402 Family planning in Yugoslavia and its development 322

Family planning in Yugoslavia from the legal aspect 322 Fecundity of married couples 322 Fekonditet bračnih parova u Jugoslaviji 321 Feministička kritika socijalne politike “države blagostanja” 400 Fenomen nedovoljnog rađanja u ekonomskoj i sociološkoj misli 406 Fenomen rađanja u savremenim socio-ekonomskim tokovima 394 Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovništva u Jugoslaviji 121 Fertilitet i ideologija 456 Fertilitet po aktivnosti 386 Fertilitet po nacionalnosti 386 Fertilitet po školskoj spremi 386 Fertilitet po starosnim kohortama i bračnom stanju 386 Fertilitet stanovništva Bosne i Hercegovine i njegovo brzo opadanje u poslijeratnom periodu 321 Fertilitet stanovništva i planiranje porodice 308 Fertilitet stanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji 321 Fertilitet stanovništva SR Jugoslavije 213 Fertilitet stanovništva u Jugoslaviji 298 Fertilitet ženskog stanovništva 366, 404, 405 Fertilitet ženskog stanovništva u seoskom i gradskom području prema školskoj spremi, zanimanju i aktivnosti 298 Fertility and family planning in Yugoslavia 322 Fertility behaviour of ethnic albanians in Yugoslavia 461 Fertility of the population in Bosna-Herzegovina and its rapid postwar decline 322 Fertility of the Yugoslav population 322 Fetišizam robe i socijalistička svest 285 Filozofija i društvo : posvećeno Mihailu Markoviću : [zbornik radova] 337 Filozofija i društvo : zbornik radova : posvećeno profesoru Ljubomiru Tadiću . III 349 Filozofija i društvo : zbornik. II 338 Filozofija Lavovsko-varšavske škole 27 Filozofija: istorijska disciplina? 337

197

Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Finansijsko izveštavanje i revizija 357 Finansijsko tržište u funkciji vlasničke transformacije 367 Finansiranje obrazovanja : teorijski elementi i društveno-ekonomske pretpostavke u samoupravnom sistemu 134 Finansiranje političkih stranaka u Srbiji iz javnih izvora : norme i praksa 398 Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje 368 Formiranje Jugoslovenske muslimanske organizacije i njen razvoj do prevazilaženja krize početkom 1922. godine 289 Formiranje novčanih sredstava za investicije i njihov uticaj na privredna kretanja 31 Formiranje prihoda društveno-političkih zajednica u SR Srbiji i njihova raspodela između Republike, pokrajina i opština 78 Fragmenti političke kulture (zbornik) 380 Franciskus Patricijus 81 Fridrih Engels - čovjek i djelo 281 Fundamentalnost i razvojne smernice novog sistema finansiranja društveno-političkih zajednica 75 Funkcionalna vrednost i ekonomski učinci slobode 393 Funkcionisanje delegatskog sistema odlučivanja u Beobanci 577 Funkcionisanje delegatskog sistema u Beogradu 553, 567

G
Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost 205 Generacija »sa ili bez odgovora« 343 Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini 403 Gledišta i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu 182 Globalizacija biznisa, megatrendovi razvoja i zakasnjela tranzicija 390 Globalizacija finansijskog tržišta 390

Globalizacija i desuverenizacija : problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu 392 Globalizacija i finansijsko-tržišna obrazovanost 390 Globalizacija i konkurentska sposobnost naše privrede 390 Globalizacija i kultura: kultura kao ekonomska i sociološka kategorija 406 Globalizacija i nacionalna ekonomija – ugrožena suverenost ili koegzistencija 390 Globalizacija i njen uticaj na tranziciju SRJ/Srbije 390 Globalizacija i njene socioekonomske konvergencije 406 Globalizacija i polarizacija razvoja savremenog sveta 390 Globalizacija i redefinisanje odnosa politika – ekonomija 390 Globalizacija i siromaštvo 390 Globalizacija i Srbija 389 Globalizacija i suverenost 390 Globalizacija i tranzicija (zbornik) 390 Globalizacija kao neminovnost, potčinjavanje i šansa 390 Globalizacija kulture i pravila Svetske trgovinske organizacije 396 Globalno upravljanje kao novi uticajni koncept odnosa, mesta i uloga države i pojedinca 397 Godišnjak 1965 277 Good neighbourliness and crime amnong friends in connection with the war in BosniaHerzegovina 370 Građa o stvaranju jugoslovenske države : (1. I 20. XII 1918). [Tom 1, 2] 263, 264 Građani – uprava, komunalne radne organizacije i stručne službe SIZ-a 592 Građani Beograda o nacrtu Ustava i ustavnoj debati 546 Građani i Savez komunista 542, 284 Građani o revalorizaciji ličnih primanja i porastu troškova života posle sprovođenja privredne reforme 275

198

februara 1966. ekonomski poredak i država 397 Ineresovanje građana Srbije i Crne Gore za biznis 400 Inflacija 324 Informacija o uspostavljanju redovnog statističkog praćenja preseljavanja stanovništva unutar granica SFR Jugoslavije 345 Informatika i demokratsko društvo 397 Informativni bilten Instituta društvenih nauka 492 Informisanje i razvoj samoupravnih odnosa u organizacijama udruženog rada 582 Informisanje u radnim organizacijama u funkciji ispoljavanja interesa 584 Informisanost građana Srbije o značajnim društvenim pitanjima 360 Informisanost i informisanje građana o programu reformi Saveznog izvršnog veća 350 Informisanost i stavovi o terorističkim organizacijama 576 Inkompatibilnost tržišta kapitala i društvenosvojinskog privrednog sistema: kraj jugoslovenskog modela i jedini preostali izlaz 372 Inostrana propaganda u Jugoslaviji 511 Inovacije kao socio-ekonomski fenomen 406 Inovativna privreda i informatičko društvo kao izazov za državu i biznis u Srbiji 400 199 .Registar naslova Građanska odgovornost : referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. 405 Granice prava na smrt 382 Granice regiona : heterotopija i identitet. novembra 1931. godine u Beogradu (zbornik) 278 Građanska opozicija i skupštinski izbori od 8. i 12. godine 257 Građanski rat i mogućnosti mira u Bosni i Hercegovini 352 Gradovi kao zajednice opština i regionalne zajednice kao oblik saradnje opština 333 Gradsko stanovništvo i mreža gradova 404. Epistemiološki aspekt 392 Granske nejednakosti i organizacija sindikata 377 Graždanskoe obščestvo i procesy demokratizacii v Rosii 387 “Great big fantasy” sveta finansija 367 Growth of population and labour force in Belgrade 448 H Hipoteza o uniformnosti institucionalne infrastrukture tržišnih ekonomija 359 Hroničan manjak bezbednosti : slučaj Jugoslavije 230 Hronologija nastanka političkih partija 362 Hrvati uoči aneksije Bosne i Hercegovine 256 Hrvatska zajednica : prilog proučavanju političkih stranaka u staroj Jugoslaviji 258 Humanik? 389 Humanistička funkcija političke nauke 270 Humanistička problematika u marksizmu i savremenoj zapadnoevropskoj filozofiji 269 I Idejno-politička opredeljenja i društveno-politička angažovanost mladih u Beogradu 160 Ideologija i kultura u eri masovnih komunikacija 396 IDN aktuelnosti (bilten) 612 Ima li budućnost ‘generacija budućnosti’ / U ovakvoj Srbiji ne stanuje budućnost 394 Ima li preduzetništvo u Srbiji kulturalni oslonac? 396 Imidž partija Srbije 380 Imovinska odgovornost i njen doseg 158 Imovinska odgovornost lica zaraženih HIV virusom po američkom i nemačkom pravu 361 Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom 147 Impact of social change and migration on household patterns in Yugoslavia 445 Implikacije svojinske transformacije i tržišta na teritorijalnu polarizaciju razvoja 372 In media res : efekti medija 236 Indeks korišćenja sredstava masovnog komuniciranja 276 Individua ne postoji 397 Individualizam.

demokratija. Knj II : zbornik radova 254 Istorija XX veka. Knj VII : zbornik radova 272 Istorija XX veka. Knj IV : zbornik radova 257 Istorija XX veka. Priroda interesovanja 164 Interesovanja mladih. Knj VI : zbornik radova 265 Istorija XX veka. Knj I : zbornik radova 252 Istorija XX veka. Beleške za antropologiju transparentnosti 395 Institucionalna infrastruktura tržišta kapitala u tržišnoj ekonomiji 359 Institucionalna infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji (zbornik) 359 Institucionalna infrastruktura. tranzicija ka tržišnoj privredi i privatizacija 359 Institucionalne prepreke individualnih sloboda 397 Institucionalne pretpostavke politike regionalnog razvoja u uslovima tranzicije 393 Institucionalne reforme u SRJ 393 Institucionalni aspekti politike regionalnog razvoja 379 Institucionalni nered i reforme društva 393 Institut društvenih nauka 248 Institut društvenih nauka : 1957-1983 : godišnjak 327 Institut društvenih nauka 247 Institut obščestvennyh nauk 251 Institute des Sciences Sociales 249 Institute of Social Sciences 250 Integracija i dezintegracija u savremenom svetu 381 Integracija i regionalni problemi Ruske federacije 381 Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama Istočne Evrope (zbornik) 381 Inteligencija Srbije i svet u istorijskoj perspektivi 389 Intenzitet religiozne i nereligiozne orijentacije u Beogradu 550 Interesi aktuelne reforme u Jugoslaviji 347 Interesi društvenih slojeva i determinante njihovog formiranja 314 Interesovanja mladih i masovna kultura 323 Interesovanja mladih.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Rezultati istraživanja 323 Internet u Srbiji 394 Investiciona potrošnja 324 Investicioni fondovi i ekonomske slobode pojedinca 397 Investitori u istraživanje i razvoj (novo znanje): pojedinci ili (i) država 397 (I)relevantnost (Marksove) teorije eksploatacije za reformu privrednog sistema 347 Ireverzibilna kretanja u embrionalnom razviću (morfogenetska kretanja) 281 Iskušenja medijske borbe za vlast 351 Iskustva populacione politike u svetu 219 Ispitivanje stavova i mišljenja : (metoda upitnika i intervjua) : skripta po predavanjima održanim na IDN u toku školske godine 1959/60. Dio 1 3 Istočna Evropa. Deo 1. Knj IX : zbornik radova 289 200 . Institucija partija: spona između političke i ekonomske moći 393 Institucije – ključna poluga reformi 393 Institucije države i tranzicija elektroprivrede 359 Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji 393 Institucije i mehanizmi industrijske politike u procesu tranzicije 359 Institucije i metodi makroekonomskog planiranja – pregled po zemljama 354 Institucije kao pretpostavka za razvoj malih i srednjih preuzeća 393 Institucije. Knj V : zbornik radova 258 Istorija XX veka. kriza države i porast nacionalnih tenzija 358 Istorija XX veka. pravila i kulturni obrasci : razvojna komponenta 396 Institucije. Deo 2. Knj III : zbornik radova 256 Istorija XX veka. ustavnost 400 Institucionalizacija tržišta 348 Institucionalizovana religija na teritoriji Beograda sa posebnim osvrtom na Srpsku pravoslavnu crkvu 593 Institucionalna »tranzicija« i »post-komunističke« promene u Rumuniji. tranzicija. Knj VIII : zbornik radova 279 Istorija XX veka.

Televizije Crne Gore i NTV Studija B u izbornom periodu novembar 1992. godine 283 Izdavanje lekova i odgovornost apotekara 382 Izgradnja novih institucija u tranzitornoj privredi 393 Izloženost delovanju pojedinih sredstava masovnog komuniciranja 276 Između defektnog tržišta i neefikasnog planiranja 342 Između medijskog rata i rata za medije 351 Između osporavanja i podrške : javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije (zbornik) 375 Između slobode i sigurnosti: da li je država blagostanja dobro rješenje? 397 Izvor informisanja od najvećeg poverenja za članove staračkih domaćinstava 399 Izvori podataka i metodološka pitanja 287 Izvršna veća (saveti) u skupštinskom sistemu 336 J Jadransko pitanje na pariškoj mirovnoj konferenciji (od 28. i 8. društvenim i političkim pitanjima 586 Javno mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. do 1939. oktobra 1966. političkim i drugim pitanjima 583 Javno mnenje Beograda o održavanju olimpijskih igara u Beogradu 332 Javno mnenje i kažnjavanje za krivična dela 268 Javno mnenje i kažnjavanje za kršenje propisa o novim privrednim merama 275 Javno mnenje i masovni mediji 360 Javno mnenje i vrednosti 360 Javno mnenje između vlasti i opozicije 360 201 . godine 258 Italijanski marksisti o “italijanskom putu u socijalizam” 270 Izazovi biomedicine: kloniranje i šta to znači za pacijentova prava 407 Izazovi tranzicije u Srbiji . 7. januar 1993. 211 Izborne borbe u Jugoslaviji : (1990-1992) 207 Izborni prag i stranački sistem 398 Izborni proces u delegatskom sistemu : analiza izbora za skupštine društveno-političkih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica u SR Srbiji 1978.blokada ili otvaranje perspektive za budućnost 394 Izbeglice i druga ratom ugrožena lica 385 Izbor i društveno-političke organizacije 291 Izbor proizvodne strukture 52 Izbori ’90 : mnjenje građana Srbije 351 Izbori i obaviještenost građana 282 Izbori kao činilac i uslov dalje demokratizacije društveno-političkih odnosa 282 Izbori u delegatskom sistemu 318 Izbori u političkim strankama 401 Izbori za centralna predstavnička tela : komparativna studija 82 Izborna orijentacija kao faktor stavova o srpskom državnom pitanju 401 Izborna upotreba medija : analiza televizijskih dnevnika Radio-televizije Srbije.Registar naslova Istorija zadružnog pokreta u Jugoslaviji 19181941 55 Istorijske uslovljenosti dezintegracije Jugoslavije : slučaj Srbije 381 Istorijsko istraživanje savremenog jugoslovenskog društva 270 Istraživački rezultati u devedesetim godinama 385 Istraživanja javnog mnenja u zemljama u tranziciji 377 Istraživanje i tehnološki razvoj kao osnova društva zasnovanog na znanju 400 Istraživanje stanovništva za potrebe prostornog plana Beograda do 2000. juna 1919 – 9. godine 434 Italijanska ekonomska penetracija u Albaniji 1925. decembra 1919) 272 Javne tribine u Beogradu : rezultati istraživanja 184 Javno mnenje (zbornik) 360 Javno mnenje 360 Javno mnenje Beograda o aktuelnim ekonomskim. godine 318 Izborni sistem i mogućnosti njegova usavršavanja 318 Izborni sistem u uslovima samoupravljanja : (materijali Simpozijuma održanog u Beogradu 6.

Javno mnenje kao kriterijum legitimnosti 360 Javno mnenje o aktuelnim društvenim problemima 274 Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 1965. 274 Javno mnenje o aktuelnim spoljnopolitičkim pitanjima 500 Javno mnenje o budućem razvoju jugoslovenskog društva 375 Javno mnenje o jugoslovenskoj omladini 498 Javno mnenje o kriterijumima revalorizacije 275 Javno mnenje o ostvarivanju Ustava SFRJ 268 Javno mnenje o politici kažnjavanja 284 Javno mnenje o Prednacrtu novog ustava 266 Javno mnenje o privrednoj reformi 1966. 284 Javno mnenje o željama za poboljšanje vaspitanja dece u školama 274 Javno mnenje poljoprivrednika o aktuelnim problemima sela 526 Javno mnenje u savremenom društvu 266 Jedan nacrt unutrašnjeg uređenja jugoslovenskog društva 220 Jedan osvrt na sociološko proučavanje elita 355 Jedan pokušaj kvantitativne analize faktora koji utiču na smrtnost odojčadi 293 Jedan zahtev za nov status: albanski pokret na Kosovu 362 Jedinstvo stavova i borba mišljenja u okviru jednog revolucionarnog pokreta 270 Jedna pouka iz prošlosti: politička elita i modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti 362 Jedno poređenje 389 Jezik i intersubjektivnost 337 Još jednom o prelazu iz feudalizma u kapitalizam i iz kapitalizma u komunizam. povodom spora o tranziciji-modernizaciji-transformaciji u društvima istočne i centralne Evrope 377 Jugoslavija između prošlosti i budućnosti 350 Jugoslavija – kako je video Sima Marković 337 Jugoslavija i jugoslovenstvo u delima Dobrice Ćosića 338 Jugoslavija na kriznoj prekretnici (zbornik) 350 Jugoslavija u propagandnim emisijama stranih radio-stanica 499 Jugoslovenska ideja in slovensko narodno vprašanje v slovenski publicistiki med slovenskimi vojnami v letih 1912-1913 252 Jugoslovenska kriza i srpsko nacionalno pitanje 349 Jugoslovenska privreda na pragu reforme : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 341 Jugoslovenski federalizam i ostvarivanje ustavnog koncepta federacije 333 Jugoslovenski studenti i socijalizam 280 Jugoslovenski studenti o marksizmu 269 Jugoslovensko javno mnenje 1966 284 Jugoslovensko javno mnenje 1990 : istraživanje javnog mnenja u vremenu krize 350 Jugoslovensko javno mnenje i problemi razvoja kulture u SFRJ 284 Jugoslovensko javno mnenje i VIII Kongres SKJ 273 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim ekonomskim i socijalnim pitanjima 1965 38. 495 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim pitanjima narodne odbrane 496 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 268 Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima 1965 274 Jugoslovensko javno mnenje o dva aktuelna problema mladih: o materijalnim mogućnostima za školovanje i o mogućnostima za napredovanje u društvu 284 Jugoslovensko javno mnenje o nekim aspektima međunacionalnih odnosa 506 Jugoslovensko javno mnenje o ostvarivanju privredne reforme 502 Jugoslovensko javno mnenje o privrednoj reformi : 1965 275 Jugoslovensko javno mnenje o problemima privrede 515 Jugoslovensko javno mnenje o Savezu komunista i prestojećem kongresu 267 Jugoslovensko javno mnenje o spoljnopolitičkim pitanjima 350 202 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

društvo 406 Ko može da bude član Saveza omladine 309 Ko odlučuje u komuni 98 Kognitivni aspekti antropologije etniciteta 395 Kohortna analiza fertiliteta stanovništva Jugoslavije na osnovu podataka popisa stanovništva 1961. godini 484 Komparativna analiza instrumenata ekonomske politike federacije i republika i pokrajina 486 K K probleme vybora strategii reformirovanija postsocialističeskih obščestv 373 Ka demokratskom društvu . 298 Kohortna anliza fertiliteta na osnovu podataka vitalne statistike 298 Kolektivni rad. 256 Komparativna analiza ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SR Crne Gore u 1986. godine 7. dužina trajanja mandata.izborni sistem kvota 243 Ka novoj političnosti : mnenje omladine o novim društvenim pokretima 343 Ka razumevanju abortusa u Srbiji 208 Kako građani shvataju glavne ciljeve privredne reforme 275 Kako privatizovati društvenu svojinu 367 Kako su nas voleli : antisrpska propaganda i razbijanje Jugoslavije 246a Kako su nas voleli : nemačko-austrijska štampa i razbijanje Jugoslavije 407 Kako zaposleni razumevaju proces privatizacije u Srbiji : regionalna specifičnost 395 Kakva nam država treba 400 Kamata i srodni instrumenti u socijalističkom privrednom sistemu 167 Kamata na investicione kredite u uslovima društvenog samopupravljanja 54 Kamata u monetarnom sistemu privrede : teorijsko razmatranje 168 Kandidovanje – područje najvećih mogućnosti dalje demokratizacije izbora u samoupravnom društvu 292 “Kapital” i osnovne društveno-ekonomske promene u savremenom svetu 285 “Kapital” Karla Marksa kao politička ekonomija socijalizma 285 Kapitalizam i demokratija : poreklo jednog mita 374 Kapitalizam. tehnologija i nemačka sociologija 176 203 . socijalizam i novi svetski poredak – jedan američki pogled 349 Kapitalizam. 1987 i 1988. god. ograničenje ponovnog izbora i odgovornost nosilaca funkcija u društveno-političkim zajednicama 336 Koliko dece imati? 284 Komiteti u jugoslovenskoj dobrovoljačkoj vojsci u Rusiji 1917.Registar naslova Jugoslovensko javno mnenje: stavovi omladine i stavovi prema omladini 543 Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1919-1929 : pitanje priznanja SSSR i uspostavljanja jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa 272 Karakter i bitni elementi društveno-političkih zajednica 333 Karakter proizvodnih odnosa u uslovima tranzicije 367 Karakter religijskih promena u zemljama u tranziciji: primer pravoslavnih crkava u Rusiji i SR Jugoslaviji 377 Karakteristike dosadašnjeg funkcionisanja tržišta 324 Karakteristike grupnih identifikacija i odnos prema drugim etničkim grupama 375 Karakteristike migracionih kretanja u SR Crnoj Gori 345 Karl Marks i neki problemi kapitalizma XX vijeka 269 Kauzalnost i finalnost u biocenološkim istraživanjima 281 Klasična i svetovna religioznost : socijalno-psihološko istraživanje stanovništva beogradskog regiona 197 Klasna svest i društvena struktura 314 Ko donosi odluku o životu: pojedinac vs.

405 Kriminalizacija srpskog akcionarstva i (ne)moć države 400 Kriterij za određivanje kvaliteta zajedništva u ljudskom društvu 381 Kriteriji za izradu šeme stalnih rejona 262 Kritičke primedbe korisnika sredstava masovnog komuniciranja 276 Kritički horizont “Frankfurtske škole” 349 Kritika ideološkog puritanstva – dekonstrukcija pojmova levice i desnice 407 Krivično-pravna reakcija u domenu fertilizacije in vitro i genetskih intervencija 382 Kriza “države blagostanja” i evrointegracija 400 Kriza Jugoslavije 349 Kriza kulture – kriza napretka 396 Kriza međuratnog jugoslovenskog društva 338 Kriza nacionalnog identiteta i etnički sukobi u poskomunističkom društvu: primeri bivše Jugoslavije i Srbije 371 Kriza poverenja mladih u subjekte i snage društvenog života 334 Kriza poverenja u institucije sistema 375 Kriza promene u heterogenim društvima i (dez)integrativni potencijali pluralističke paradigme 381 Kuda vodi globalizacija 237 204 . regionalizacija i lokalna vlast 392 Korupcija. regionalizacije i lokalne samouprave u Srbiji 392 Kontroverze oko poimanja karaktera društvenih promena i identiteta postsocijalističkih društava u tranziciji 377 Konvertibilnost dinara 357 Konvertibilnost novca – preduslov ostvarivanja ekonomskih sloboda pojedinaca i ekonomskog rasta i razvoja 393 Korak napred – dva koraka nazad u razvoju političke kulture u postsocijalističkim društvima 358 Korišćenje medija masovnog komuniciranja 334 Korisnost vremenskog ograničavanja vršenja javnih funkcija 266 Korporacija i globalizacija 400 Korupcija destimuliše privredni razvoj 388 Korupcija i borba protiv korupcije iz perspektive biznisa 388 Korupcija i vladavina prava 235 Korupcija kao ekonomski fenomen: uzroci. prevare i druge zloupotrebe etike na finasijskom tržištima 388 Korupcija.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. posledice i reforme 388 Korupcija svijesti u postsocijalizmu 388 Korupcija u Srbiji 392 Korupcija u uslovima prirodnog monopola 388 Korupcija. Koncepcija “otkritogo obščestva” i trudnosti na puti jego osuščestvljenija v postsocialističeskih obščestvah 373 Koncepcija specifične cene proizvodnje i metodološka osnova transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje 296 Konceptualni problemi i reforma društvene svojine u vezi s privrednom sistemskom reformom 342 Konflikti vrednosti u zemljama tranzicije 371 Konfliktne paradigme antropologije 338 Konfliktni potencijal međunacionalnih odnosa u Ruskoj federaciji 371 Konsekvence “odliva mozgova” za razvojne perspektive Srbije 394 Konsolidacija demokratije i (ili) neumorno institucionalno eksperimentisanje 395 Kontakt sa sredstvima masovnog komuniciranja 522 Kontracepcija i njeni demografski aspekti 321 Kontracepcija posle legalnog prekida trudnoće 317 Kontrola rađanja putem abortusa 321 Kontroverze oko decentralizacije. sloboda i etika 388 Korupcija: od regulacije do kleptokratije 388 Korupcija: teorijska analiza efekata na alokativnu efikasnost 388 Kosovo : politika i život u paralelnim svetovima 407 Kosovo i albanski pokret (1989-1992) 358 Kretanje cena i dobiti 348 Kretanje kapitala u međunarodnim razmerama u prvoj polovini dvadesetog veka 139 Kretanje stanovništva Srbije prema dosadašnjim popisima 404.

preduzetništvo i razvoj 396 Kulturna politika i Evropska unija 396 Kulturna politika. nacionalizacija 356 Liberalizam i njegove nelagode 379 Liberalizam i socijalizam : (liberalne i socijalističke ideje i pokreti na tlu Jugoslavije) 328 Liberalizam. 538 Kulturni život beogradske omladine 574 Kulturno-istorijski i politički faktori etničkih migracija i homogenizacije na Kosovu i Metohiji i u delu stare Srbije 358 Kvalifikaciona struktura kao faktor integracije radničke klase Jugoslavije 261 Kvalitet dodira korisnika sa pojedinim sredstvima masovnog komuniciranja 276 Kvantitativni pokazatelji promena u obrazovnim strukturama = Quantitative indicators of changes in educational structures 439 L Labor force (economically active population) 307 Lavirinti medijske galaksije 360 Le mouvement de liberation nationale en Yougoslavie et les allies 5 Legitimacijske matrice relevantnih političkih partija u Srbiji (1990-2005) 398 Legitimitet i legalitet jugoslovenske privatizacije 379 Legitimnost političkog sistema treće Jugoslavije : kako građani evaluiraju politički režim 375 Lekar i pacijent kao ugovorni partneri 368 Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu . privatizacija. Deo 1. institucionalni sistem i umetnički trendovi 362 Kulturne osnove biznisa u Crnoj Gori 400 Kulturne specifičnosti stanovništva kao determinanta lokalnog razvoja 396 Kulturni diverzitet – izvor sukoba ili osnova za razvoj tolerancije u Srbiji 394 Kulturni preduslovi demokratske tranzicije 396 Kulturni život Beograđana. socijalizam i nacionalizam u tranziciji srpskog društva – pogled u naredne godine 394 Lica na privremenom radu i boravku u inostranstvu 386 Lična odgovornost za penziju – šansa za pojedinca i državu 400 Lične procene porasta troškova života 275 Lični rad i privatna svojina sredstava za proizvodnju u socijalizmu 285 Liderstvo u političkim partijama Srbije 403 Linearno programiranje i cijene 95 Lisenkizam i dijalektički materijalizam 281 List “Komunist” i njegovi čitaoci : [studijski projekt MK-303/4] 59 List “Komunist” i njegovi čitaoci 501 Logičke osnove teorije verovatnoće 8 Logički problem indukcije u delu Žaka Nikoa 271 LJ Ljubomir Tadić : biografija 349 Ljudska prava i seksulana orijentacija 407 205 .etički i pravni problemi 231 Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja 368 Lenjinovo shvatanje diktature proletarijata 337 Lenjinsko shvatanje miroljubive koegzistencije 270 Levica i desnica u Srbiji 403 Liberalizacija. Deo 2. 534 Kulturni život Beograđana.Registar naslova Kul’tura mira v kontekste kul’tury demokratii mirovogo soobščestva 387 Kultura i ekonomski razvoj : zašto reforme u Argentini još uvijek ne daju rezultate? 396 Kultura i ekonomski razvoj 396. 406 Kultura i globalizacija 396 Kultura i razvoj (zbornik) 396 Kultura i reproduktivni model 396 Kultura i socijalni kapital 396 Kultura kao činilac i ograničenje razvoja 396 Kultura kao životni stil i iskustvo 334 Kultura u ekonomskom razvoju 396 Kultura.

M Mađarsko društvo u tranziciji 395 Makedonske političke partije kroz prizmu ideologije 403 Makedonsko pitanje o odnosima Antantinih saveznika u toku 1918. slušaoci. gledaoci 276 Matematički modeli u prirodnim i društvenim naukama 281 Matematički modeli zakona vrijednosti i cijena u sovjetskoj ekonomskoj teoriji 296 Medical aspects of contraception in Yugoslavia 322 Medical aspects of induced abortion in Yugoslavia 322 Medicinski aspekti artificijelnog abortusa u Jugoslaviji 321 Medicinski aspekti kontracepcije u Jugoslaviji 321 Medicinsko opstetrična problematika kod žena na porođaju 317 Medicinsko pravo (zbornik) 382 Medicinsko pravo i medicinska etika (zbornik) 361 206 . socijalizam i robna privreda 285 Marksisitička koncepcija slobode 269 Marksov “Kapital” i proces preobražaja savremenog društva u socijalizam 285 Marksov Kapital i neki filozofsko-metodološki problemi 269 Marksov prilog nauci o stanovništvu 269 Marksov uticaj na savremenu ekonomsku nauku 269 Marksova dijalektička nauka. utvare i današnji preobražaj našeg društva. godine 279 Makroekonomsko planiranje u svetlu savremene ekonomske teorije 354 Makroekonomsko planiranje u svetu tržišnih privreda (zbornik) 354 Mala privreda i poljoprivreda u društvenoj strukturi Srbije 344 Male partije i društveni interesi 403 Manjine. čoveka i sveta 269 Marksova dijalektika i humanizam danas 269 Marksova koncepcija opšte privredne ravnoteže i osnovnih privrednih proporcija 285 Marksova koncepcija taktike permanentne revolucije 269 Marksova teorija izdržala probu vremena 285 Marksova teorija o vrednosti rada i planiranje i rukovođenje socijalističkom privredom 285 Marksova teorija radne vrednosti i dezintegracija političke ekonomije 285 Marksova teorija reprodukcije i društveno planiranje 269 Marksovo i Engelsovo shvatanje prirode 281 Marksovo shvatanje društva kao društvene zajednice 269 Marksovo shvatanje društvenih klasa 269 Marksovo shvatanje jedinstva humanizma i naturizma 281 Marksovo shvatanje komunizma i savremena društvena praksa 270 Marš ponosa: društveni i ekonomski aspekti 406 Masleša u borbi za čistotu filozofije marksizma 269 Masovni mediji i politička kultura 380 Masovno komuniciranje kao faktor formiranja i istraživanja javnog mnenja 276 Masovno komuniciranje kao naučna disciplina 62 Masovno komuniciranje u Jugoslaviji : čitaoci. KEBS i jugoslovenska kriza 215 Marginalije o tranziciji 374 Marginalije uz problem pojedinca u otvorenom društvu 395 Markovićev jezik i duh zajednice 337 Marks i Engels i teorija organske evolucije 281 Marks i mehanizam delovanja socijalističke privrede 285 Marks i politička ekonomija socijalizma 285 Marks i savremena aksiologija 269 Marks i savremena kriminologija 269 Marks i savremeni tehnički progres 285 Marks kao filozof 266 Marks o društvenom samoupravljanju 269 Marks.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

Registar naslova Mediji i promena političkog režima 391 Mediji kao integrativni – dezintegrativni činilac društava u tranziciji 381 Mediji u procesu tranzicije u Srbiji 377 Mediji u Srbiji od 1985-1994 362 Medijski sistem Bosne i Hercegovine 352 Međugeneracijski odnosi 334 Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu 190 Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku Drugog svjetskog rata 9 Međunarodno komuniciranje danas i objektivni uslovi za informativno-propagandno delovanje Jugoslavije prema inostranstvu 565 Mehanizmi sticanja dohotka u društvenim delatnostima 135 Merenje nivoa urbanizacije u svetlu skorašnjih popisnih podataka 25 Mesto i uloga Narodne banke Jugoslavije u konceptu privredne reforme na razmeđu 80ih i 90-ih 357 Mesto i uloga robne privrede 299 Mesto Kosova na demografskoj karti Jugoslavije i Evrope 353 Methodology of the study 322 Metode socioloških istraživanja : odabrana poglavlja 606 Metodi analize i predviđanja privrednih kretanja : sa ekonometrijskim simulacionim modelom za jugoslovensku privredu 169 Metodi demografske analize migracija 138 Metodi prikupljanja statističkih informacija o javnom mnenju 266 Metodologija istraživanja “varijable niskog fertiliteta stanovništva Vojvodine” 317 Metodologija popisa 1991 386 Metodološki pristup ispitivanju javnog mnenja građana o Prednacrtu novog ustava 266 Metodološki problemi proučavanja stanovništva različitih nacionalnosti 316 Migracije i naselja 294 Migracije i razvitak stanovništva u Jugoslaviji 345 Migracije i starenje stanovništva 345 Migracije školovanog stanovništva 294 Migracije stanovništva Jugoslavije 294. 366 Migracije stanovništva po narodnosti 294 Migracije stanovništva po polu 294 Migracije stanovništva po starosti 294 Migracije visokoobrazovanoh kadrova i naučnika 385 Migracije: prostorna i vertikalna pokretljivost stanovištva Srbije 344 Migraciona komponenta projekcija stanovništva s osvrtom na jugoslovenske projekcije 345 Migraciona politika i promjene u demografskim karakteristikama jugoslovenske populacije u inozemstvu 345 Migracione karakteristike pojedinih naicionalnosti u Jugoslaviji 316 Migracione karakteristike stanovništva prema Popisu iz 1991. 405 Mimetizam i biološko objašnjenje ove pojave 281 Minorities under the rule of nationalism : the case of Yugoslavia 363 Minority language rights in Yugoslavia in a European Framework 363 Minority rights and self-determination in contemporary Eastern Europe 363 Minority rights in liberal-democratic theory 363 Mirovanje – univerzalni aspekt kretanja 281 Mišljenja građana o novom načinu izbora narodnih predstavnika 266 Mišljenja o glavnim uzrocima pojava šovinizma i nacionalizma 274 Mišljenja o odnosima između nacija u našoj zemlji 268 Mišljenja o postojanju i vidovima unutrašnjih rezervi u radnim organizacijama 275 Mišljenja o tome ko treba da snosi najveću odgovornost za dosledno sprovođenje privredne reforme 275 Mišljenja o uticaju nesvrstanih zemalja na očuvanje mira u svetu 274 207 . 386 Migracioni saldo po opštinama SR Srbije (1961-1971) 320 Migracioni saldo stanovništva Beograda 386 Migrantsko stanovništvo Srbije 404.

politika.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. anomija i korupcija 388 Mortinatalitet i neonatalna smrtnost 293 Motivacija učesnika u procesu medijskog obrazovanja 402 Motivacija udatih žena u pogledu budućeg rađanja 321 Motivation of married women to have more children 322 Motivi društveno-političkog angažovanja 331 Motivi i razlozi društveno-političkog angažovanja 326 Motivisanost za korišćenje sredstava masovnog komuniciranja 276 Moždana smrt i trudnoća: kontroverzni slučaj iz nemačke prakse 368 Može li komunizam da povrati istorijsku perspektivu i utopijsku energiju 377 Može li se raspasti i treća Jugoslavija? : kriza društveno-državnog identiteta i dezintegracioni procesi 381 Možemo li da naučimo “treći put” od agatotopijanaca? 356 Multiculturalism in crisis : The United States and EU-Europe compared 370 Multikulturalnost i regionalizacija u uslovima tranzicije 395 Muzički ukusi i odnos prema muzici 334 208 . Mišljenje građana o nekim aspektima unutrašnje raspodele u radnim organizacijama 284 Mišljenje o ulozi zborova birača u sprovođenju reforme 275 Mit. vaspitanje. a toliko nam treba 400 Moć partijskog vođe 401 Modaliteti svojinske transformacije – pristupi Srbije. ideologija : ogledi iz komparativne antropologije 239 Mitopoetsko mišljenje u srpskoj političkoj kulturi 380 Mladi . god.samoupravni položaj i odnosi 96 Mladi : položaj. Crne Gore i Bosne i Hercegovine 356 Model izbora uzorka 276 Model izbora uzorka za ispitivanje jugoslovenskog javnog mnenja 1964. aktivnosti : bibliografska građa sa anotacijama objavljena u Jugoslaviji u periodu 1950-1967 295 Mladi i nezaposlenost : društvene posledice nezaposlenosti 196 Mladi i reforma SKJ 343 Mladi o sebi i društvu 309 Mladi o zbivanjima u kulturi 309 Mladi u Savezu komunista 309 Mladi u slobodnom vremenu 309 Mnogo toga je protiv preduzetništva. 268 Model povelje sloboda i prava 352 Modeli demografske analize za opštine i druge teritorijalne jedinice 329 Modeli odlučivanja u domenu finansiranja društveno-političkih zajednica u SR Srbiji 84 Modeli osnovnih pojmova Euklidove geometrije 281 Moderna umetnost kao ontološki problem 37 Modernizacija i demokratizacija u (post)socijalističkim društvima 377 Modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti : s onu stranu regionalizma 392 Modernizam i srpski “tradicionalizam” 389 Mogući pravci pregrupisavanja partijske scene Srbije 394 Mogućnost za reforme u socijalističkim državama 192 Mogućnosti dijalektičke metode 281 Mogućnosti i izgledi stabilizacije demokratije u postoscijalističkim zemljama 369 Mogućnosti ostvarivanja tranzitornih procesa u SR Jugoslaviji 390 Mogućnosti preobražaja istočnoevropskih društava 377 Mogućnosti razvoja obojene metalurgije u tržišnim uslovima 485 Mogut i dolžny li postsocialističeskie obščestva stat’ kapitalističeskimi? 373 Mondijalizacija i novi svetski poredak 358 Monetarna politika i bankarski sistem u procesu tranzicije jugoslovenske privrede ka modernoj tržišnoj ekonomiji 359 Monetarna politika u kontekstu stabilizacionog programa 357 Monetarno-kreditni sistem 132 Moral i poslovanje 400 Moralna klima.

271 Nauka i ideologija 270 (Ne)naklonost prema totalitarizmu : obim i činioci 375 (Ne)zadovoljstvo omladine sopstvenim životom i demokratijom u Jugoslaviji 343 Nedemokratičnost partija i demokratizacija društva 401 Nefakultetski programi novinarskog/medijskog obrazovanja 402 Neka iskustva transformacije svojine u SR Jugoslaviji 369 Neka iskustva u privatizaciji istočnoevropskih zemalja 356 209 . 1. transition and democracy 370 Natraške u budućnost: mogućnosti promena sistema vrednosti u krilu SPC 394 Naučne osnove Marksove etike i njihov značaj danas 269 Naučni skup Marks i savremenost (zbornik) 269. raspad i demokratičeskaja transformacija postsocialističeskogo obščestva na primere Jugoslavii 373 Nacionalizam. 337 Način privatizacije i sloboda 372 Nacionalizam kao sudbina: nekoliko stavova srpskih intelektualaca o raspadu Jugoslavije 407 Nacionalizam nije uvek isti 377 Nacionalizam. 270. liberalism and postsocialism 370 National liberation mouvement in Yugoslavia and allies 6 National Minorities and elections in the Federal Republic of Yugoslavia 363 National problems in Great Britain – is there any lesson for us? 363 Nationalism and minorities : [collection of papers] 363 Nationalism and the destruction of the former socialist federations 370 Nationalism and the position of national minorities in post-communist countries 363 Nationalism. raspad i demokratska transformacija post-komunističkih društava – slučaj Jugoslavije 369 Nacionalna distanca građana Jugoslavije 350 Nacionalna država i nadnacionalni biznis 400 Nacionalna svest mladih u Srbiji bez SAP 596 Nacionalna svest omladine 343 Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine 122 Nacionalne manjine u centralnoj Srbiji : etničke promene i demografski razvoj 246 Nacionalne oligarhije kao političke pseudoelite 355 Nacionalni tretman stranaca i suverenost države 400 Nacionalnost i maternji jezik 316 Nadzor službe društvenog knjigovodstva nad radom organizacija udruženog rada 312 Najvažniji nalazi finansijskog stanja privrede u I polugođu 1990 godine 348 Najvažniji problemi članova staračkih domaćinstava 399 Nakanada štete prouzrokovane injekcijama (praksa nemačkih sudova) 382 Naknada štete zbog uništenja deponovane sperme 382 Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 19191928 45 Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961 87 Nasilje – ruska varijanta 371 Nastanak i obrazovanje Jugoslovenske komunističke grupe RKP(b) u proleće 1918. mortalitet i prirodni priraštaj u Srbiji bez pokrajina po opštinama 1961. godine 320 Nation.Registar naslova N Načelo dohotka i motivacije 130 Načelo jednoglasnosti i jugoslovenski federalizam 194. 281 Nauka i filozofija. i 1965. godine 289 Nastanak klasične teorije verovatnoće 271 Natalitet i fertilitet 317 Natalitet i fertilitet stanovništva Jugoslavije 321 Natalitet. 2 (zbornik) 259.

Neka medicinska. 367 Neka otvorena pitanja svojinske transformacije 356 Neka teorijsko-metodološka pitanja privredne reforme 342 Neka zapažanja u tretiranju teorije otuđenja 270 Neke dileme u vezi sa privatizacijom 356 Neke misli o svojini i demokratiji 374 Neke najznačajnije karakteristike društvenoekonomskog razvoja socijalističke Jugoslavije 314 Neke posledice migracionih kretanja i razmišljanja o predlozima za njihovo rešenje 294 Neke protivrječnosti našeg razvitka i problematika njihovog rješavanja 270 Neke refleksije o ropstvu i ekonomskoj efikasnosti 397 Neke vrednosne orijentacije omladine 309 Neki aspekti aktuelnog stanja religijskog fenomena u našem društvu 268 Neki aspekti analize strukture doseljenog stanovništva po ekonomskim karakteristikama 294 Neki aspekti globalizacije 390 Neki aspekti globalizacije. etička i pravna kretanja koja pokreće doktrina o informisanome pristanku pacijenta na medicinsku intervenciju 361 Neka metodološka i socijalna pitanja svojinske transformacije u našim uslovima krize 356 Neka migraciona obeležja stanovništva gradskih naselja SAP Kosova 113 Neka nerešena pitanja privredne reforme u sferi tržišnih odnosa i institucija 342 Neka obilježja bosanskohercegovačke međurepubličke migracije 345 Neka otvorena pitanja pravnog položaja zadruge 379 Neka otvorena pitanja privatizacije u nas 359. godine 509 Neki aspekti religijskog fenomena u našoj zemlji 507 Neki ekonomsko-psihološki problemi reforme 347 Neki problemi korupcije u funkcionisanju sistema podsticanja razvoja nerazvijenih 388 Neki problemi u fazi realizacije investicija u Srbiji 23 Neki upravno-pravni aspekti svojinske transformacije u Srbiji 356 Nekoliko beležaka (marginalija) na temu konceptualnih odnosa ekonomije i prava 379 Nema čistih modela ni razvoja ni sistema 342 Nema srednjeg puta: ili kapitalizam ili socijalizam 397 Nemogućnost reforme 347 Neoliberalizam. ekonomski razvoj i država 400 Neoliberalna doktrina i politička interpretacija ekonomskih principa 374 Nepristajanje pacijenta na medicinsku intervenciju iz verskih pobuda 382 Nerazvijenost finansijskog tržišta kao aktuelni problem razvojne politike Jugoslavije 367 Nesocijalistička socijalizacija privatne i nekapitalistička privatizacija društvene svojine 356 Nevidljiva ruka u ekonomiji i politici 374 Nezavisnost individualnog suđenja od društvenog pritiska u prirodnim i veštačkim uslovima 531 Normativna delatnost ustanova javnih službi 10 Normativni sadržaj i politička ograničenja reforme 357 Nota o vrednosti i ideologemi 406 Nova geografija moći i erozija suvereniteta nacionalne države u procesima globalizacije 397 Nova paradigma moći – balkanska i jugoslovenska iskušenja 389 Novac i političke partije 400 210 . kulture i razvoja : sa kratkim osvrtim na BiH 396 Neki aspekti i prijedlozi transformacije društvene svojine 356 Neki aspekti korišćenja marksističke teorije vrednosti u formiranju cene u socijalizmu 285 Neki aspekti odnosa biznisa i države u uslovima globalizacije – sa posebnim osvrtom na aktuelno stanje u Srbiji 400 Neki aspekti omladinskog javnog mnenja 1968.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.

289 O pitanju ulaska predstavnika HRSS u Davidovićevu vladu 1924. godine 252 O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1928. sredstvima rada i stanovima 266 O prijateljstvu i mržnji 338 O prirodi mikročestice 281 O prirodi post-socijalističkih društava 377 O procesu razrješavanja suprotnosti između društvene proizvodnje i oblika prisvajanja rezultata rada u socijalizmu 285 O prostornoj relevantnosti migracija stanovništva na primeru Slovenije 345 O protivrečnim obeležjima procesa globalizacije i demokratske tranzicije – sociološki aspekt 390 O različitim aspektima teleološkog i kauzalnog shvatanja i prirode adaptacija i organizacije u živim sistemima 281 O sociološkim i ekonomskim snagama i sociološkim “osloncima” reforme (sociološki komentar reforme 1990. godine 289 O stvaranju Bloka narodnog sporazuma : prilog izučavanju odnosa između građanskih opo- 211 .Registar naslova Nove privredne mere i nerentabilna preduzeća 275 Novi evropski poredak i Srbija 349 Novi iskorak u našoj nauci o porodici 392 Novi poreski sistem Srbije i preobražaj svojine 356 Novi pravci promena društvene strukture Jugoslavije (zbornik) 344 Nupcijalitet i divorcijalitet 308 Nupcijalitet i divorcijalitet stanovništva različitih nacionalnosti 316 Nužnost uključivanja razvojnih opredeljenja u koncipiranju tekuće ekonomske politike 348 O O borbi za socijalističku ideologiju 285 O delegatskom sistemu i mesnoj zajednici 561 O demokratskim kapacitetima političkih partija 401 O diktaturi proletarijata 285 O društvenoj odgovornosti pojedinaca i kolektivnih tela 266 O Engelsovom shvatanju kretanja i ravnoteže u živom sistemu 281 O institucionalnim uzrocima korupcije 388 O interpolaciji osnovnih socioloških kategorija od strane klasika marksizma i naše današnje opšte sociologije 270 O karakteru sadašnjeg ekonomskog zastoja 348 O Kosovu 343 O modelu demokratije u Jugoistočnoj Evropi 387 O mogućim razlozima snaženja nacionalizma u postkomunističkim društvima 358 O (ne)mogućnosti uspostavljanja civilnog društva u Srbiji 362 O neuspelom jugoslovensko-mađarskom zbliženju 1924-1926 289 O nivoima i stepenu integracije u živim sistemima 281 O novom ustavu 309 O nužnosti robne proizvodnje u socijalizmu i njenoj uslovljenosti 285 O osnovnim vidovima dijalektike konstituisanja besklasnog komunističkog društva 270 O padu Stojadinovićeve vlade 279 O pitanju normalizacije političkih odnosa Jugoslavije prema SSSR u godinama 19331937. i o krizi i padu te vlade 272 O planiranju porodice u SFRJ s pravnog aspekta 321 O pojmu biloškog progresa 281 O pojmu i stvaranju javnog mnenja 360 O pojmu materije 281 O političkim previranjima na selu u Banovini Hrvatskoj 254 O političkom organizovanju omladine 343 O pravu svojine na zemlju.) 357 O spoljno-političkoj aktivnosti vođstva Seljačkodemokratske koalicije uoči šestojanuarske diktature 289 O srpsko-crnogorskim pregovorima o savezu 1904-1905.

godine 148 Ocena otvorenosti jugoslovenske privrede prema svetu u okviru privredne reforme iz 1990. zicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937. 357 Ocena zavisnosti ličnog dohotka od ličnog zalaganja i uspeha u radu 275 Ocene Beograđana o 1972..Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. godinu 547 Ocene i očekivanja građana o kretanju cena i standarda 551 Ocene o delegatskom sistemu 315 Ocene o položaju sopstvene radne organizacije posle donošenja novih privrednih mera 275 Od državnog totalitarizma do individualnog totaliteta 285 212 . 463 Obim i intenzitet sitne korupcije 388 Obim i tempo migracionih kretanja stanovništva Jugoslavije 294 Objektivacija ekonomskog položaja grana i grupacija privrede SFRJ : u prvom polugođu 1987. 405 Obrazovne karakteristike stanovništva po nacionalnosti 316 Obrtanje tereta dokazivanja uzročne veze između štete i grube lekarske greške pri pomaganju u porođaju : praksa nemačkih sudova 382 Obščestvo i gosudarstvo v Rossii : sistemnaja transformacija i strategii vzaimodejstvija 387 Očekivanja građana u pogledu životnog standarda u sledećoj godini 275 Ocena nekih definicija i klasifikacija u popisu stanovništva 1971. godine 265 O stvaranju Bloka narodnog sporazuma 30 O subjektima borbe za socijalizam danas 285 O tolerantnom rastu 406 O ulozi i odgovornosti društvenopolitičkih organizacija u Prednacrtu ustava 266 O ulozi zakona vrednosti i proporcionalnosti u efikasnom upravljanju socijalističkom privredom 285 O zakonima održanja u fizici 281 O značaju naučnih skupova povodom Marksovih godišnjica 269 Obaveštenost Beograđana o sportskim događajima 332 Obaveštenost građana o reformi i lična procena stepena obaveštenosti 275 Obaveštenost i mišljenja omladine o zbivanjima na Kosovu 334 Obaveštenost i stavovi beogradskih komunista 555 Obaveštenost o principima naše spoljnopolitičke orijentacije 309 Obezbeđivanje i priprema kadrova u obojenoj metalurgiji u srednjoročnom periodu 198185. perspektive (zbornik) 402 Obrazovna struktura stanovništva 366 Obrazovne karakteristike stanovništva 308. godine) 469 Oblici ekonomskog ponašanja pojedinca u državi 397 Oblici i organi kontrole nad organizacijama udruženog rada : sa osvrtom na uporedno pravo 312 Oblici i organi kontrole rada samoupravnih organizacija udruženog rada u pravu socijalističke Jugoslavije 312 Oblik delovanja zakona vrednosti u socijalističkoj privredi 285 Obnavljanje stanovništva i planiranje porodice : priručnik za predškolske ustanove i centre za socijalni rad 384 Obrazovanje u političkim strankama 401 Obrazovanje za građansko društvo – ideološko sredstvo tranzicije 395 Obrazovanje za medije : iskustva. i prvom polugođu 1983. iskušenja. 404. 481 Objektivizacija ekonomskog položaja grana i grupacija privrede Jugoslavije : (1990-1991) 488 Objektivizacija ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1981. 386. i želje za 1973. i prvoj polovini 1985. godine) 464 Objektivizacija ekonomskog položaja RMK Zenica i njegovih osnovnih delatnosti : (u 1984. 1982.

godine 403 Odnosi između predstavničkih tela društvenopolitičkih zajednica u Jugoslaviji 118 Odnosi proizvodnje i raspodele i pravilnici preduzeća : stavovi članova radničkih saveta 4 Odnosi raspodele na nivou opština 80 Oko Mačekovih pregovora s grofom Ćanom 265 Old and new elites in Serbia 365.Registar naslova Od ekološke svesti do ekološke kulture i koncepta održivog razvoja 396 Od izbornih rituala do slobodnih izbora : sondaža javnog mnjenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji (zbornik) 351 Od kritike do rezignacije – postsocijalistička melanholija 349 Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem 198 Od monističkog ka pluralističkom društvu 356 Od staljinizma do samoupravnog nacionalizma : prilog kritici socijalizma u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ – od V-XI kongresa 204 Odgovorno roditeljstvo i planiranje porodice 384 Odgovornost i osiguranje 278 Odgovornost lekara i medicinskih ustanova zbog sekundarnih šteta 382 Odgovornost lekara za štetu nastalu usled nepridržavanja obaveze da pacijenta obavesti 361 Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu u vezi sa vršenjem rada 278 Odgovornost stomatologa zbog povrede pacijentovog nerva 382 Odgovornost za štetu izazvanu medicinskim aparatima 361 Odgovornost za štetu koju prouzrokuju maloletnici 278 Odgovornost za štetu prouzrokovanu od maloletnika 278 Odgovornost za štetu uzrokovanu operacijom koju je obavio lekar na specijalizaciji 361 Odgovornost za štetu zbog “nesrećnog života” i zbog neželjenog rođenja deteta po pravu SAD 361 Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze 361 Odgovornost zbog samoubistva hospitalizovanog pacijenta 368 Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći 368 Odlučivanje o lečenju novorođene dece sa telesnim nedostacima: etički i pravni problemi 368 Odnos filozofije i politike kod Marksa 269 Odnos građana prema autentičnim vrednostima u kulturi 508 Odnos građana prema liberalnoj demokratiji 375 Odnos između samoupravnih opštih akata radne organizacije i samoupravnih opštih akata osnovnih organizacija udruženog rada 313 Odnos mladih prema internacionalnom 334 Odnos omladine prema politici 334 Odnos omladine prema samoupravljanju 315 Odnos omladine prema sistemu 343 Odnos prema demokratiji 375 Odnos prema masovnim medijima 375 Odnos prema prethodnom društvenom sistemu 375 Odnos prirode i ljudskog društva 281 Odnos privrednog sistema i društvenog razvoja 299 Odnosi između nacionalnih i građanskih političkih stranaka u izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 2006. danas 334 213 . 378 Omladina ‘86 : sondaža javnog mnjenja 334 Omladina Beograda o međunacionalnim odnosima 535 Omladina i društvena kriza 334 Omladina i društvene promene 343 Omladina i literatura 123 Omladina i međunarodni odnosi 120 Omladina i politički sistem 334 Omladina između nade i predviđanja 343 Omladina na stadionima 334 Omladina o socijalnim razlikama 334 Omladinska organizacija u političkom sistemu 334 Omladinske društvene organizacije.

a pitanje je da li su i postojale 342 Osnov odgovornosti u građanskom pravu 278 Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu 278 Osnovna ljudska prava u ustavnom sistemu Srbije – Jugoslavije 362 Osnovna metateorijska pomeranja u dispoziciji post-socijalističke misli posle sloma socijalizma 377 Osnovna poruka istraživanja: nastavljanje privredne reforme – uslov uspješne tranzicije 357 Osnovne demografske strukture i karakteristike porodica i domaćinstava u Jugoslaviji : studijski projekat 417 Osnovne karakteristike demografskog razvoja Jugoslavije 353 Osnovne karakteristike demografskog stanja Srbije 384 Osnovne karakteristike investicione tražnje 107 Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji 233 Osnovne podele u partijskom sistemu Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) 371 Osnovne vrednosne orijentacije omladine 334 Osnovni elementi globalizacije 390 Osobenosti društvene stratifikacije Jugoslavije danas 344 Osobenosti kulture interesnog delovanja u Srbiji devedesetih 380 Osobenosti političkog organiziranja u BiH 403 Osobine ličnosti kao determinante društvenopolitičkog angažovanja članova Saveza komunista u Beogradu 326 Ostvarivanje društvenih dogovora u Beogradu 575 Ostvarivanje reforme obrazovanja i vaspitanja u Beogradu 580 214 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 405 Opšte interesovanje za politička pitanja 274 Opšte ocene uticaja reforme na položaj sela 275 Opšti akti organizacija udruženog rada 313 Opšti metodološki pristup i socijalne osobenosti društvenih slojeva 314 Opšti zaključci 276 Opština kao samoupravna i osnovna društveno-politička zajednica i osnovne karakteristike njene organizacije i rada 333 Organi i sredstva ostvarenja ustavnosti i zakonitosti 313 Organizacija i funkcionisanje uprave u samoupravnom sistemu : (sa posebnim osvrtom na uporedna proučavanja 154 Organizacija i poredak u živim sistemima 281 Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) : prilog proučavanju nacionalističkih i terorističkih organizacija u staroj Jugoslaviji 258 Organizacija udruženog rada 312 Organizacioni činilac kao faktor aktivizma članova Saveza komunista 326 Organizacioni oblici direktnih inostranih investicija : uporednopravna studija 146 Organizacioni razvoj stranaka i interna stranačka demokratija u Hrvatskoj 403 Organizaciono posredovanje i aktivnost članova Saveza komunista 331 Organizational structure and functioning of political parties in Serbia 398 Osam odgovora na pitanja o omladinskoj organizaciji 334 Osipaju se prednosti socijalizma zasnovane na društvenoj svojini. Omladinske organizacije kao faktor formiranja društvenog profila mladih 117 Omladinske prijateljske grupe 94 Opažanje i tumačenje uzroka ekonomskih nejednakosti 360 Opinion makers in Yugoslavia : (selected Chapters of Yugoslav Survey Report) 518 Opinion Makers in Yugoslavia 497 Opis i osnovne karakteristike šeme 262 Opšta dijalektika kao most između prirodnih nauka i filozofije 281 Opšta obaveštenost građana o Prednacrtu ustava 266 Opšta ocena privredne reforme od strane javnog mnenja 275 Opšte i metodološke informacije o popisu 404.

godine 289 Pitanje međunarodnog priznanja jugoslovenske države 256 Pitanje sovjetsko-rumunskog pakta. godine 272 215 . više biznisa 400 Percepcija društvenih sukoba 343 Percepcije društvenog položaja 350 Personalzacija politike u “tranzicionoj” političkoj kulturi Srbije: socijalnopsihološka ishodišta i političke posledice 401 Persova koncepcija značenja “Intelektualnih pojmova” 271 Perspektive bezbednosti 362 Pink ekonomija 407 Pitanje efikasnosti u pravu i ekonomiji 379 Pitanje jugoslovensko-bugarske granice na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. 299 Otvorenost jugoslovenske televizije stranim uticajima 552 Otvorenost privrede i privatizacija 367 P “Pakao – to su drugi” : još jedanput o Jugoslaviji 407 Paradoksi društvene svesti (sociološki aspekt) 369 Paradoksi post-real-socijalističke transformacije 377 Paradoksy obščestvennogo soznanija 373 Participacija zaposlenih 372 Partije i partijski sistem Srbije 362 Partije Srbije od 1990. uzroci i posledice globalizacije 390 Pojava i razvitak četničkog pokreta u Hrvatskoj 1941-1942. pad Tituleskua i posledice za Rumunsku. (zbornik) 391 Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju 241 Partijsko angažovanje i ekonomske privilegije 388 Patterns of relations to one’s own and other nations 370 Penzijske reforme – manje države. godine 391 Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000. u komparativnoj perspektivi 391 Partijska identifikacija građana pre i posle izbora 2000. godine 257 Pojava individualnog terora kod mladih jugoslovenskih komunista 1921.Registar naslova Ostvarivanje ustavne koncepcije udruženog rada 562 Ostvarivanje ustavne pozicije opštine u gradu 587 Ostvarivanje ustavnog načela javnosti u radu organa i nosilaca javnih funkcija 570 Osvrt na političko-ekonomska i institucionalna obeležja reforme u zakasneloj tranziciji 393 Osvrt na razvitak stanovništva Jugoslavije 321 Otpori strukturalnim promenama i teškoće tranzicije u Srbiji 367 Otuđenje i samoupravljanje 285 Otuđenje kao psihološki korelat religioznosti 591 Otvoreno društvo i društvo postignuća 390 Otvorenost Jugoslavije prema svetskoj privredi 126. do 2002. spoljnopolitičku orijentaciju 272 Planiranje – poruke istorijskog iskustva 354 Planiranje i ekonomska politika u novije vreme 354 Planiranje porodice kao filozofija i praksa 384 Planiranje porodice kao stil života 226 Planiranje porodice u Jugoslaviji 298 Planiranje porodice u programima i praksi centara za socijalni rad 384 Pluralizacija parlamenta – socijalni sastav Narodne skupštine Srbije 351 Pluralizam u predizbornom razdoblju 351 Pobeda nad inflacijom 1994 224 Pogledi na migracije stanovništva Jugoslavije (zbornik) 345 Pojam i vrste organizacija udruženog rada 313 Pojam istine u kritičkoj društvenoj nauci 349 Pojam otuđenosti u sociologiji 349 Pojam zakona u sociologiji 70 Pojam.

403 Politika cena preduzeća 101 Politika i društvene nauke 270 Politika i metodi regionalnog razvoja 245 Politika kamatnih stopa i njene mogućnosti u periodu reforme 342 Politika naciokratija u Jugoslaviji 338 Politika tržišta rada i nezaposlenost u procesu tranzicije jugoslovenske privrede 359 Poljoprivredno stanovništvo i njegov transfer u nepoljoprivredne delatnosti 308 Polna i starosna struktura po nacionalnosti 316 216 . g 373 Političeskie otnošenija v Rossii : ugrozy stabilizacii 387 Politička ekonomija biznisa 400 Politička kultura i javno mnenje : pitanja bliskosti i razlika 380 Politička kultura i političke ustanove 380 Politička kultura i vrednosti 380 Politička kultura mladih u Srbiji 599 Politička misao C. godine 398 Polazna razmatranja 309 Polazne postavke. 279 Politička socijalizacija 597 Politička socijalizacija i promene političke kulture 380 Politička tranzicija u Makedoniji 377 Političke elite i raspad SFRJ 381 Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ 29 Političke krize u post-socijalističkim zemljama: Rusija/Ukrajina i SRJ/Hrvatska 377 Političke partije i podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji 398 Političke partije u Crnoj Gori 403 Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije (zbornik) 403 Političke stranke i demokratija u Srbiji 401 Političke stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje (zbornik)398 Politički faktori u procesu proširene reprodukcije 125 Politički i ekonomski faktori zakasnele tranzicije u Srbiji 395 Politički i ekonomski koreni korupcije 388 Politički i socijalno-ekonomski preobražaj u Srbiji 1989-1995. 369 Politički okviri akcije na uključivanje porodica izbeglica u staračka domaćinstva i njihove eventualne implikacije 399 Politički sistem i privredna reforma u Jugoslaviji 347 Politički sistem kao razvojno ograničenje jugoslovenskog postsocijalističkog društva 358 Politički sistem kapitalizma i opozicija 151 Politički život Bosne i Hercegovine 1989-1992 352 Političko angažovanje u jugoslovenskom društvu : upoređenje angažovanja članova SKJ.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Pojavni oblici korupcije kao problema savremenog društva i njihov uticaj na privrede u tranziciji 388 Pojavni oblici radničke kontrole u socijalističkim zemljama (sem Jugoslavije) 312 Pojedinac i država – princip ravnoteže 397 Pojedinac i država (zbornik) 397 Pojedinac i država na tržištu zdravstva 397 Pojedinac i tranziciona dekolektivizacija 397 Pokušaj sinteze 315 Pokušaj srpsko-ugarske saradnje i zajedničke akcije 1906. godine 254 Polarizacija stranačkog sistema nakon 2000. ciljevi i rezultati privredne reforme u oblasti cena 105 Polis – između zajednice i države 337 Političeskie i social’no-ekonomičeskie preobrazovanija v Serbii v 1989-1995. nečlanova i bivših članova 331 Političko društvo i politička mitologija : (prilog kritici “kulta ličnosti) 28 Političko i samoupravno angažovanje omladine 315 Političko ponašanje hrvatskih birača u izborima 1990-2003. Rajta Milsa 49 Politička participacija građana u izborima 1965 282 Politička previranja u Demokratskoj stranci na pitanju taktike prema Hrvatskom bloku u drugoj polovini 1922.

I deo 462 Položaj organa državne uprave u delegatskoskupštinskom sistemu 336 Položaj poljoprivrede i ribarstva u primarnoj raspodeli tokom 1970-tih i 1980-tih godina 348 Položaj privrede u sticanju i raspodeli dohotka : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 335. 339 Položaj SR Srbije u ustavnom sistemu Jugoslavije 333 Položaj starih u Srbiji i programi promena 399 Položaj udruženih zemljoradnika u samoupravljanju 325 Polupredsednički sistem i partijski sistem Srbije 398 Pomeramo granice (zbornik) 407 Pomoć UNRE Jugoslaviji 254 Poperov pokušaj razgraničenja nauke i metafizike 259 Popisi stanovništva u Jugoslaviji: istorijat. 1981.komponente populacione dinamika 386 Populaciona politika 384 Populaciona politika: stanje i očekivanja 385 Population change in the functional urban region of Belgrade. 1971-1981 452 Population distribution. zemljama u tranziciji i u SR Jugoslaviji 367 Poreske reforme i procesi tranzicije u svetu i kod nas 359 Poreski sistem i poreska politika u privrednoj reformi 357 Porodica i političko ponašanje 331 Porodica kao činilac društveno-političkog angažovanja 326 Porodica u istorijskoj i regionalnoj perspektivi 392 Porodica u savremenim uslovima 384 Porodica u tranziciji 395 Porodični bilansi i političke i vrednosne orijentacije 394 ‘Porozna’ državnost versus tvrde granice : uticaj istočno-evropskog proširenja EU na Rumuniju i Jugoslaviju 392 Posebnost tržišta rada i privredna reforma 347 Posledice visokog rasta stanovništva 353 Postanak organske materije i života na zemlji 281 Postoji li Yugo-tranzicija? 367 Postsocialism between nationalism and democracy : a contribution to efforts towards constitutional patriotism 370 Postsocijalistička transformacija vojske – problemski okvir 358 Post-tranzitivni šok: građani Srbije između društvenih vizija i ličnih aspiracija 394 Postupak izvršenja na imovini društvenog preduzeća i moralni hazard 372 Potrebe za stalnim rejonima 262 217 . sadržina. god. sela i mešovitih naselja i migracije u gradove 287 Poreska struktura i politika u razvijenim zemljama. Components of Growth 307 Population of Yugoslavia 307 Population policy in multi ethnic societies 457 Populizam i elitizam 355 Porast i prostorni razmeštaj stanovništva 329 Porast stanovništva po opštinama SR Srbije (1948-1971) 320 Porast stanovništva u Jugoslaviji 308 Porazan istorijski bilans srpskog naroda u XX veku : da li su Srbi politički nevin narod 396 Poreklo i priroda korupcije – pobede Mamona i Levijatana 407 Poreklo stanovništva gradova. 1961-1981 451 Population development in Southern Europe 446 Population distribution and urban and rural population structure in Yugoslavia. urban and rural population 307 Population Growth. obrada i kvalitet podataka 366 Populaciona dinamika Beograda . metodološke osnove.Registar naslova Položaj direktora preduzeća u sistemu radničkog samoupravljanja : pravno politički aspekt 61 Položaj grana i grupacija na teritoriji SRS bez teritorija SAP u sticanju i raspodeli dohotka : 1979. 1980 i I pol. internal migration agricultural and non-agricultural.

337 Prema problemu izbora strategije reformisanja postsocijalističkih društava (na primeru promena u Rusiji) 369 218 . mogućnosti i sredstva aktivnog informativno-propagadnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu 572 Pravila demokratske procedure 221. Povezanost ekonomskog sistema i društvenog sistema vs. moral i korupcija 238 Pravosuđe u sistemu organizacije vlasti i samoupravljanja u društveno-političkim zajednicama 336 Predlog o organizaciji i radu naučnih skupova Marks i savremenost 269 Predlog za održavanje drugog dela Prvog naučnog skupa Marks i savremenost 269 Predlog za održavanje naučnog skupa marksizam i marksologija 269 Predlog za održavanje naučnog skupa o dijalektici prirode 269 Predlog za održavanje naučnog skupa povodom stogodišnjice objavljivanja I toma Kapitala K.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. svesti i aktivizmu omladine 195 Pregled prinovljenih knjiga (bilten)613 Preispitivanje Marxove ideje socijalizma u svetlosti modernog shvatanja subjektivnosti 193. 376 Pravna zaštita “Know-How”-a 186 Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti i moderna biomedicina 382 Pravni oblici udruživanja i njegova sadržina 325 Pravni osnovi za integraciju imovine staračkih domaćinstava i izbeglih i raseljenih lica radi ostvarivanja životne i ekonomske simbioze 399 Pravni položaj omladine u Jugoslaviji i u nekim drugim zemljama 91 Pravni problem prilikom zasnivanja radnog odnosa lica zaraženih HIV virusom – uporedni pregled 361 Pravni problemi kliničkog ispitivanja lekova 382 Pravo na prekid trudnoće 368 Pravo svojine u Jugoslaviji 137 Pravo svojine zemljoradnika : uticaj pozitivnopravnih ograničenja i kooperacije 72 Pravo umirućeg pacijenta da odbije upotrebu medicinskih mera kojima se on održava u životu ili da zahteva da se te mere obustave 361 Pravo. character.zakonitost u ekonomskom sistemu socijalizma (radničkog samoupravljanja) 285 Preduzetništvo i država – saveznici i suparnici 400 Preferiranje pojedinih sredstava masovnog komuniciranja 276 Pregled najznačajnijih rezultata istraživanja o društveno-ekonomskom položaju. Marksa 269 Predmet ekonomskih nauka 63 Predmet pravnih nauka 53 Predmet sociologija 51 Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji sa stanovišta slobode pojedinca 397 Predškolske ustanove u ostvarivanju mera i aktivnosti za planiranje porodice 384 Predstave o Beogradu u jugoslovenskoj štampi 585 Predstave o Jugoslaviji u stranoj javnosti 568 Predstave o socijalnim razlikama u javnom mnenju Beograda 590 Predugovorna odgovornost = (Culpa in contrahendo) : uporedna pravna studija 206 Preduzeće . ideology and ethics of elite 358 Power turned into law 363 Poželjan pravac usmerenosti novih demografskih istraživanja fertiliteta stanovništva 298 Pozitivny li konflikty 373 Pozivi i životni ideali i uzori 323 Poznavanje broja stanovnika federacije i republika 284 Prava i obaveze društvenih pravnih lica na sredstvima u društvenoj svojini 157 Pravci migracionih struja i migracioni bilansi pojedinih područja 294 Pravci. dominacije ekonomizma i sociologizma 406 Povratak socijalizma? – mogućnosti obnove i negacije autoritarnog sistema 369 Power elite in Yugoslav society – origin.

godine 252 Primena marksističke analize formiranja cena na jedan savremeni problem: objašnjenje evolucije uslova razmene između razvijenih i nerazvijenih zemalja 285 Principi opredeljivanja izabranih predstavnika u skupštinskim telima 266 Principi. – put u tržišnu ekonomiju (zbornik) 357 Privredna reforma i ekonomska (re)definicija socijalizma : zbornik radova sa naučnog skupa 342 Privredna reforma i koncept deregulacije u jugoslovenskoj privredi – neka pitanja 342 Privredna reforma i neka otvorena pitanja društvene svojine i proširene reprodukcije 342 Privredna reforma i preduzetništvo 357 Privredna reforma i problemi bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije 342 Privredna reforma i socijalna politika 357 Privredna reforma. stabilizacija domaće valute i njena međunarodna upotrebljivost 342 Privredni ciklusi u kapitalizmu i socijalizmu 285 Privredni sistem SFRJ : osnove 299 219 .Registar naslova Prenatalna dijagnostika i odgovornost zbog štete 368 Pretpostavke i izgledi demokratije u istočnoevropskim zemljama 387 Pretpostavke i koncept modernizacije Srbije i srpske nacije 363 Pretpostavke za razgovor 389 Pretpostavke. zadaci i predlozi mera i aktivnosti u oblasti integralnog planiranja porodice u SAP Kosovu 353 Prioriteti vrednosti u jugoslovenskoj populaciji 375 Prirodne komponente kretanja stanovništva pojedinih nacionalnosti 316 Prirodno kretanje stanovništva opština i naselja 385 Pristalice političkih stranaka o državnom pitanju 391 Pristup problemu i metod istraživanja 402 Prisustvo informacija iz stranih izvora u medijima SR Srbije 573 Pritisak na zapošljavanje u društvenom sektoru u periodu 1976-1990. 265 Prilog problematici teorije partije 270 Prilog rasvetljavanju geneze otpora reformi 347 Prilog traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada 406 Prilog za determinacionu analizu našeg javnog mnenja 360 Prilog za istorijat Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje 360 Prilozi istoriji sukoba narodnooslobodilačkog pokreta i četnika Draže Mihailovića u Srbiji 1941. pravci i dometi reformisanja preduzeća 357 Pretpostavljeni pristanak pacijenta na lečenje prema nemačkom pravu 361 “Pretpovijest” i povijest čovječanstva 270 Prevencija maloletničke delikvencije u Jugoslaviji 97 Prilog definiciji i tipologiji prostorne pokretljivosti stanovništva Jugoslavije 345 Prilog diskusiji o demokratskom centralizmu 270 Prilog istoriji ideje pravne države u Srbiji 338 Prilog izučavanju političkih borbi u Crnoj Gori 1929-1937 256 Prilog pitanju osnivanja Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. ciljevi. 320 Privatizacija – poruke i iskustva industrijskih zemalja 356 Privatizacija – put u tržišnu privredu 356 Privatizacija i korupcija 388 Privatizacija i razvoj tržišne privrede 210 Privatizacija i tržište kapitala 359 Privatizacija kao cilj privredne i društvene tranzicije: s onu stranu instrumentalne vrednosti privatnog vlasništva i svojinske transformacije 372 Privatizacija nesporan ali dugoročan i obazriv proces 356 Privatizacija penzionog sistema 400 Privatizacija tržišta 356 Privatizacija u programu reforme 357 Privredna reforma 1990.

Langer 271 Problem zaposlenosti u “Marksovom” kapitalu 285 Problem zaštite potrošača od neopravdano visokih cena 275 Problem značenja naučnih apstrakcija kod Filipa Franka 48 Problematična samorazumljivost normativnog i jugoslovenski marksizam 338 Problemi apstraktnog i konkretnog u svetlosti Marksovog “Kapitala” 285 Problemi avangarde u savremenom razvoju socijalizma 270 Problemi demografskog razvoja Srbije 346 Problemi indukcije u klasičnoj logici 12. godine 474 Projekcija broja starosnih.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Problem (ne)zaposlenosti i socijalne prepreke 347 Problem aksiomatizacije fizike i dijalektika 281 Problem celine i dela u biologiji 281 Problem čoveka u Marksovom “Kapitalu” i njegovo istraživanje u socijalističkom društvu 285 Problem eksperimentalne metode u estetici 36 Problem jedinstva međunarodnog komunističkog pokreta i sovjetsko-kineski spor 270 Problem konkretnog programiranja u ekonomskoj politici finskih komunista 285 Problem metafizike u savremenoj analitičkoj filosofiji 66 Problem raspodele prema radu u uslovima robne proizvodnje 285 Problem razgraničavanja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj filosofiji 40 Problem razoružanja i javno mnenje 274 Problem totaliteta 337 Problem umetničkog simbolizma u delu Suzane K. invalidskih i porodičnih penzionera za SR Srbiju od 1977. godine po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) 430 Projekcija stanovništva : teoretsko-metodološka studija 155 Projekcije dugoročnih potreba u kadrovima SR Srbije u perspektivi do 1986. 259 Problemi korupcije u tranziciji : primer pravosuđa 395 Problemi mladih u društvu 315 Problemi robne privrede u socijalizmu 290 Problemi socijalne politike u postkomunističkom svetu 377 Procenjivanje potrebe organizacija udruženog rada u privredi za novčanim sredstvima 170 Proces donošenja pravilnika preduzeća 19 Proces globalizacije i problemi korupcije savremenog sveta 388 Proces stvaranja opštinskih pravnih propisa 11 Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja 359 Procesi demokratizacije u zemljama tranzicije (zbornik) 387 Procesi informisanja u društveno-političkim organizacijama 579 Procesi integracije. do 1995. godine 320 Projekcija koncepta “otvorenog društva” i teškoće na putu njegovog ostvarenja u postkomunističkim društvima 369 Projekcija potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Srbiji do 1980. godine (demografski deo studije) 423 Projekcije o društvenom položaju pojedinih kategorija stanovništva i njihovim očekivanjima za budućnost 268 220 . regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta 392 Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika 189 Profesionalna struktura i profesionalna pokretljivost 261 Profitabilni biznis i pametna država – kako izgleda u praksi? 400 Prognoze stanovništva Jugoslavije do 1981. godine 15 Program i nova privredna struktura 359 Program privatizacije 356 Programska evolucija partija 391 Projections of the population 307 Projekat usklađenog i usaglašenog razvoja industrije prerade metala i crne metalurgije Jugoslavije i o osnovama zajedničkog finansiranja tog razvoja u periodu 1986-2000.

godine 366 Projekcije stanovništva i zapošljavanje : (Deo studije – Projekcija zapošljavanja mlade generacije. do 1985. 3. Sv.Registar naslova Projekcije poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva SR Srbije do 2000. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje) 435 Projekcije potreba stanovništva za zapošljavanjem u SR Crnoj Gori za period od 1981. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta niskog fertiliteta. SAP Kosova i SAP Vojvodine do 2000. do 1985. 303 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. godine 308 Projekcije stanovništva 308.1. godine po polu. godine 320 Projektivno pitanje o prestižu pojedinih zanimanja 274 Prolegomena na temu odnosa ekonomije i demokratije 374 Proletarijat i socijalizam u Marksovom djelu i u današnjem svijetu 285 Proletarijat izvan domovine 161 Promena društvene sredine i promene u porodici : jedno empirijsko ispitivanje dveju grupa domaćinstava iz Crne Gore 76 Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u “tranziciji”: komparativna perspektiva 394 Promene intervalutarnih kurseva i njihov uticaj na našu privredu u uslovima sprovođenja privredne reforme 489 Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive (zbornik) 377 Promene socijalne utemeljenosti i socijalne strukture pristalica relevantnih političkih stranaka u Srbiji prvih godina XXI veka 401 Promene teritorije naselja Beograd i administrativnog područja grada Beograda 386 Promene u društvenom životu kolonista : integracija agrarnih kolonista sa starosedeocima u Vrbasu : tendencije prostorne pokretljivosti agrarnih kolonista i njihovih zemljaka 18 Promene u porodičnom životu nastale pod uticajem ženine zaposlenosti : analiza jednog empirijskog istraživanja : sa odabranom međunarodnom bibliografijom o zaposlenoj ženi. Sv. 4. godine : (Izrađeno na zahtev Republičke zajednice za zapošljavanje) 436 Projekcije stanovništva 1970-2000. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta visokog fertiliteta. u prilogu 73 Promene u post-socijalističkim društvima i vladavina prava 377 221 . u funkciji podizanja društvene produktivnosti rada i naučno-tehnološkog progresa – studija izrađena prema ugovoru sa Saveznim zavodom za društveno planiranje) 438 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. petogodišnjim i pojedinačnim godinama starosti : četiri varijante. Sv. godine 320 Projekcije potreba stanovništva za zaposlenjem u SR Srbiji od 1980. godine – matematički metodi 320 Projekcije stanovništva SR Srbije sa migracionom komponentom 320 Projekcije stanovništva SR Srbije. 301 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. 2. a na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu 320 Projekcije ukupnog gradskog i seoskog stanovništva po pojedinim gradskim naseljima u SR Srbiji do 2000. Sv. godine. 353 Projekcije stanovništva do 2031. 420 Projekcije stanovništva opština 329 Projekcije stanovništva Savezne Republike Jugoslavije : 1991-2021. 300 Projekcije stanovništva Jugoslavije i socijalističkih republika za period 1965-1986. godine po polu i pojedinačnim godinama starosti : varijanta srednjeg fertiliteta. teritorije republike bez pokrajina. po opštinama : (Izrađeno na zahtev Republičke i pokrajinskih zajednica za zapošljavanje) 431 Projekcije potreba stanovništva za zapošljavanje u nepoljoprivrednim delatnostima na teritoriji SR Srbije bez pokrajina od 1981. 302 Projekcije stanovništva Jugoslavije 1970-2000. 218 Projekcije stanovništva SR Srbije po opštinama do 2000.

: (od kraja Prvog svetskog rata do Obznane) 77 Radničko samoupravljanje : razvoj i problemi 1950-1960 : rezultati analize dokumenata 260 Radništvo i modernizacija u postsocijalističkom društvu (Primer Jugoslavije) 377 Radništvo i stare i nove elite u privrednom sistemu (do)sadašnje Jugoslavije 355 Radništvo između tradicije i savremenosti 358 Radno sposobno i aktivno stanovništvo (19611971. godine 257 Rađanje i obnavljanje stanovništva 353 Radni ljudi i građani u izbornom sistemu 318 Radnička i intelektualna omladina : promene socijalnih razlika 109 Radnička klasa Jugoslavije i globalno jugoslovensko društvo 261 Radnička kontrola u organizacijama udruženog rada 312 Radnički pokret u Kruševcu 1903-1914. Mitrovice) 86 Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji 202 Promene vrednosti i razvoj demokratije u zemljama tranzicije 387 Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji : pogled u budućnost (zbornik) 394 Propadanje radničke klase : materijalni i društveni položaj radničke klase Jugoslavije od 1960. godine 244 Proreformska i antireformska orijentacija građana u Srbiji 396 Prostorne vremenske i socijalne koordinate religioznosti mladih u Jugoslaviji 343 Prostorno-demografske karakteristike 353 Protekcionizam – oblik korupcije u međunarodnoj trgovini 388 Protivrečnosti i perspektive “mešovitog društva” 377 Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta 110 Putevi i oblici socijalizma 285 Putevi privatizacije u Jugoslaviji – zakonski modalitet i neke prepreke 356 R Rad i zaključci Prve.) po rejonima II stupnja 287 Raširenost i obim egalitarne i neegalitarne orijentacije . prirodno kretanje i promena starosne strukture 385 Razlike u komponentama kretanja i nekim strukturama stanovništva u gradskim. 252 Rad srpske vlade na zajmu 1904-1906. televizije i štampe u SFRJ 512 Raširenost pušenja u Beogradu i stavovi građana prema predlogu da se zabrani pušenje u prevoznim sredstvima. rezolucijama i drugim materijalima sa ovih konferencija) 1.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. radnim prostorijama i na sastancima 548 Raširenost verovanja o doslednom ostvarivanju reforme i mišljenja o faktorima koji to mogu sprečiti 275 Raspodela dohotka i socijalne nejednakosti 358 Raspodela i tržište rada 348 Raspodela vrednosti proizvodnje i akumulativnost u društvenoj privredi 1964-1968. mešovitim i seoskim naseljima 320 Razmaci između porođaja 90 222 .stavovi Beograđana o socijalnim razlikama 536 Raširenost inostrane pisane i radio-propagande u Jugoslaviji 549 Raširenost političko-informativnog dejstva radija.do 1990. Druge i Treće konferencije KPJ (prema zapisnicima. 254 Radnički pokret u Vojvodini : 1918-1920. 296 Rasprava o socijalnom kapitalu u ekonomiji i sociologiji 406 Rast i osnovne karakteristike gradskog stanovništva 329 Rast stanovništva. Promene u sastavu domaćinstva SR Srbije po opštinama 320 Promene u strukturi potrošnje domaćinstava koje su nastupile zbog poskupljenja 275 Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Vođinci kraj Vinkovaca) 85 Promene u zemljišnoj svojini : (rezultati empirijskih istraživanja naselja Šašinci kraj S.

preciznost 406 Religija u ličnom i društvenom životu studenata 280 Religijski self u transformaciji : društvene promene i religioznost građana Vojvodine 395 Religioznost građana Jugoslavije 350 Rent seeking 379 Republičke elite i raspad Jugoslavije 357 Republički i nacionalni sastav kadrova u organima federacije 521 Retradicionalizacija političke kulture 380 Retrospektiva neuspelih modernizacija u Srbiji moguće pouke za budućnost 394 223 . godine : rezime 319 Razvitak stanovništva SR Srbije i promene do 2000. : studija podneta Vladi Republike Srbije od strane Saveta za stanovništvo. godine : studija 320 Razvitak stanovništva Srbije : 1950-1991. opredeljenja i rezultati 357 Reforma političkog sistema 343 Reforma privrednog sistema u SFRJ i projekt jedinstvenog evropskog tržišta 342 Reforme kao izazov za državu i pojedince 397 Region Beograd (demografske projekcije) : (urađeno po zahtevu Zavoda za planiranje razvoja grada Beograda) 433 Regionalizacija i multikulturalnost u sociološkoj perspektivi 392 Regionalizam i demokratija (Regionalizam kao ideološko sredstvo desuverenizacije) 392 Regionalizam na primeru Mađarske 392 Regionalne specifičnosti kretanja stanovništva i njihov uticaj na proces tranzicije 367 Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62 42 Regulisanje konflikata na postsovjetskom prostoru 371 Reklamiranje lekarskih usluga 361 Reklamiranje lekova – pravni aspekti 368 Rekreacija 332 Re-kultura evolucija kulture 396 Relevantnost vs. porodicu i decu 364 Razvitak stanovništva Srbije : 1991-1997. (zbornik) 385 Razvitak stanovništva Srbije po opštinama 320 Razvitak stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađeno na zahtev Zavoda za društveno planiranje SAP Vojvodine) 427 Razvoj i uloga finansijskih tržišta – ekonomski i sociološki pristup 406 Razvoj i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori 400 Razvoj stanovništva Pančeva i njegova perspektiva 428 Razvoj udruživanja zemljoradnika 325 Razvojna kriza bivše Jugoslavije i uloga nacionalizma i kraha socijalizma u njenom raspadu 396 Razvojni koncept (i ambicije) privredne reforme 357 Razvojni nivo finansiranja opšte i zajedničke potrošnje u SR Srbiji 83 Reagovanja građana na izbore 351 Reagovanje građana na nezaposlenost 516 Reakcija javnosti na mjere i politiku SIV-a 350 Reflections on nationalism and minorities in Yugoslavia 363 Reforma – put u “novi socijalizam” ili put iz socijalizma 347 Reforma fiskalnog sistema kao nužan preduslov za uspešno sprovođenje privredne reforme 347 Reforma i promena koncepta preduzeća 342 Reforma iz 1988: razlozi. 429 Razvitak stanovništva SR Srbije i promene do 2000.Registar naslova Razmaci između porođaja i starost žene pri rađanju dece 321 Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji 115 Razmišljanje o razvoju 396 Razorenost društva i korupcija u Srbiji devedesetih 388 Razvitak i projekcije stanovništva Vojvodine i njegovi problemi : (Izrađujemo na zahtev Pokrajinskog zavoda za društveno planiranje 437 Razvitak stanovništva – kompleksan proces 308 Razvitak stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu (zbornik) 308.

godine 320 Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost 382 Sastav i razvitak stanovništva u Jugoslaviji prema nacionalnoj pripadnosti 308 Sastav izabranih skupština 282 Sastav stanovništva Jugoslavije po nacionalnosti 316 Sastav stanovništva po nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku 386 Sastav stanovništva po polu i starosti 386 Sastav stanovništva po veroispovesti 386 Sastav stanovništva prema veroispovesti 404. centralizam i planiranje 270 Samoupravljanje. danas 334 Savezno antimonopolsko zakonodavstvo : ekonomska analiza 379 Savremena termodinamika i teorija “o toplotnoj smrti” vasione 281 Savremene buržoaske teorije vrednosti i cena 41 Savremene koncepcije regionalizma i problem statusa Vojvodine 392 Savremene reforme: granice socijalne dezorganizacije 369 Savremene teorije o globalizaciji 390 Savremene teorijske koncepcije i praktične mere u domenu tržišta i cena u Mađarskoj 99 Savremeni istočnoevropski intelektualac i Makijaveli 349 Savremeni kapitalizam : identitet sistema. saupravljanje i tržište 342 Samoupravna moć u radnoj organizaciji 344 Samoupravna orijentacija mladih 334 Samoupravni socijalistički odnosi proizvodnje : (teorijska analiza osnovnih obeležja) 144 Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima : (teorijski i praktični problemi) 153 Samoupravno pravo (časopis) 614 SAP Kosovo i SAP Vojvodina po opštinama i prema starosti i polu do 2001. uključujući i tržište radne snage i tržište kapitala. nejednakosti i društvena pravda 374 Savremenost Marksovog shvatanja komunizma 269 Seksualna revolucija i moral mladih 532 Sektorske politike i obnavljanje razvoja u procesu tranzicije 367 Sekundarna analiza rezultata empirijskih istraživanja SKJ 595 Seljaci na evropskim raskrsnicama : analiza ekonomskih migracija 131 224 . 405 Sastav stanovništva SR Srbije po obrazovanju i po opštinama 320 Saveti narodnih odbora : organizacija i funkcionisanje 21 Savez socijalističke omladine. kao glavna uporišta reforme 342 S Samodoprinos radnih ljudi i građana za izgradnju objekata društvenog standarda i rešavanje komunalnih problema u Beogradu 581 Samoupravljanje 299 Samoupravljanje i društvena svojina 127 Samoupravljanje i prerastanje društvenih protivrečnosti 270 Samoupravljanje u oblasti zajedničke potrošnje u preduzećima 494 Samoupravljanje u poljoprivrednim preduzećima 64 Samoupravljanje. samoupravljanje i raspodela prema radu 285 Robno biće privrede – totalitet robno-novčanih odnosa.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Review of the development of the Yugoslav population 322 Revolucija i evolucija 347 Revolucija i kultura : prilog kritici savremenih ideologija 177 Revolucija između slobode i diktature 188 Rezime drugog dela studije 320 Rezultati izbora u 1967. godini: načelo smenjivosti i promene u sastavu skupština 291 Rezultati reformi u Rusiji 377 Rezultati transformacije stvarnih cena u cene proizvodnje 296 Robna privreda u samoupravnom sistemu 141 Robna proizvodnja.

378 Shvatanje o pravu na rad u uslovima socijalističke demokratije 266 Shvatanje o socijalističkom humanizmu u djelima sovjetskih filosofa 69 Shvatanje o značaju i nekim vrednostima izbora u uslovima društvenog samoupravljanja 282 Sindikalno-štrajkački pokret u Srbiji (19031910) 32. 282 Skupštinski izbori 1967. Hrvata i Slovenaca 1917-1918. 292 Slika o Jugoslaviji u stranoj štampi 578 Sloboda i novi početak u Francuskoj i američkoj revoluciji i postsocijalizmu SRJ-SCG 396 Sloboda intelektualne svojine – značajna pokretačka snaga u procesu tranzicije 372 Sloboda kao faktor privatizacije 372 Sloboda lekara da izabere terapiju i njena ograničenja 382 Sloboda u tranziciji: između naučnog socijalizma i naučnog kapitalizma 372 Sloboda. “subjektivno” i “objektivno” 406 Sistem cena : i predlozi za usklađivanje sa ustavnim načelima 311 Sistem državnih regulativa u oblasti tržišta i cena : doktorska disertacija 602 Sistem i korupcija (zbornik) 388 Sistem i politika cijena u Jugoslaviji : [(19451965)] 102 Sistem informativno-propagandnog delovanja Jugoslavije prema inostranstvu 566 Sistem informisanja u funkciji samoupravnog odlučivanja 569 Sistem pravnih normi i proces izgradnje normativnih instrumenata u radnim organizacijama 310 Sistem robne privrede. tržište i cene 324 Sistem utvrđivanja i finansiranja potreba društvene potrošnje 79 Sistematski uzroci korupcije 388 Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije 389 Skica za demokratski ustav Srbije 362 Skorašnje i predstojeće promene u reprodukciji i strukturi stanovništva SR Srbije : (urađeno po zahtevu Zavoda za privredno planiranje SR Srbije 413 Skupštinski izbori 1965. 289 Složena organizacija udruženog rada : pravni aspekti 163 Slušaoci Studija B 539 Smrtnost odojčadi i razvijenost zdravstvene službe 293 Smrtnost odojčadi u Jugoslaviji 293 Smrtnost stanovništva 353 Smutno vrijeme. kakistokratija i korupcija 388 Social and economic consequences of demographic explosion in Kosovo 460 Social capital during transition 396 Social stratification and conflict of interests in Serbia 365. 378 Serbia between the SFRY and the European Union 365. govor mržnje 407 Slobode i prava pojedinaca – građana Evropske unije 397 Slobodno tržište – sklad ili anarhija 379 Slovenska ljudska stranka pred stvaranje Kraljevine Srba. i dalja evolucija društveno-političkog sistema 291 Skupštinski izbori 1969. 378 Serbia between the Past and the Future : (collection of papers) 365. informacija i propaganda u savremenoj međunarodnoj zajednici : (sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju) 50 Slobodan govor vs.Registar naslova Serbia between an identity crisis and the challenge of modernization (1987-1994) 365. 378 Social’noe neravenstvo v postsocialističeskih obščestvah 373 Social’nyj sostav partij v “tret’ej Jugoslavii” 373 Socijalistička demokratija i SKJ 270 Socijalistička demokratija i savremena politička nauka 270 Socijalistička politika i dezalijenacija čoveka 270 225 . 265 Siromašni radnici. 291 Skupštinski izbori 1967. 378 Serbian parties and party system 365.

Tom 1 261 Socijalna utemeljenost političkih stranaka pre i posle izbora 2002. : dokumenti 340 Socijalni rascepi i linije političkih podela u Srbiji 403 Socijalni sastav partija u “Trećoj Jugoslaviji” 369 Socijalni sastav predstavničkih tijela 292 Socijalno-politički aspekti postojanog razvoja savremenog ruskog društva 381 Socijalno-strukturalni aspekt razvojnih kontroverzi u Jugoslaviji krajem 80-tih 344 Socijalšovinistička grupacija u Bosni i Hercegovini : Zvonaši (1919-1921) 272 Socio-demografske karakteristke aktera novinarskog/medijskog obrazovanja i medijskih urednika 402 Socio-economic changes and the Yugoslav family 447 Socio-economic conditions and policy related to development and population 307 Socioekonomske prepreke reformi : zbornik radova sa naučnog skupa 347 Socioekonomski aspekti globalnih procesa i njihov uticaj na poziciju i razvoj regionalnih i nacionalnih zajednica 390 Socioekonomski aspekti privatizacije u Srbiji 407 Socio-ekonomski i drugi faktori u smrtnosti odojčadi 293 Sociologija i problem regionalizacije (zbornik) 392 Sociologija kulture i umetnosti 46 Sociološke determinante ekonomskog progresa : kultura i društveni kapital 396 Sociološke odrednice nastanka i razvoja kapitalizma 406 Sociološke osobenosti radne motivacije u regionu ‘90-ih : novosadski uzorak 392 Sociološke studije (časopis) 615 Sociološke studije : [Zbornik radova]. 3. Br. Socijalističko samoupravno preduzeće : teorijsko-metodološki aspekt 140 Socijalizam i alijenacija 270 Socijalizam i eksploatacija 347 Socijalizam i plebiscitarni cezarizam 337 Socijalizam i postsocijalizam u društvenom razvoju 358 Socijalizam između utopije i stvarnosti : (prilozi kritici i reformi društvene svojine) 201 Socijalna dezintegracija postsovjetskog prostora 381 Socijalna dezintegracija socijalističkih društava u tranziciji : jugoslovensko iskustvo 381 Socijalna ekonomija i integracija ugroženih grupa 397 Socijalna nejednakost i socijalni konflikti 371 Socijalna rasprostranjenost sredstava masovnog komuniciranja u Beogradu 540 Socijalna stratifikacija i suprotstavljenost interesa u Srbiji 362 Socijalna struktura i pokretljivost radničke klase Jugoslavije. održanog u Moskvi 14-16 maja 1996 u saradnji sa Institutom za socijalno-politička istraživanja Ruske akademije nauka 371 Socijalni pokreti i politički sistem u Mađarskoj : 1944-1956. Stare i nove elite u savremenom društvu 355 Sociološke studije : [Zbornik radova]. Br.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 391 Socijalne i političke dimenzije svojinske transformacije 356 Socijalni aspekti koncepcije “kultura mira” : geneza i suština kategorije 381 Socijalni genotip i tranzicija 367 Socijalni i etički aspekti korporativizacije: da li danas “ovce žderu ljude” 388 Socijalni i politički aktivizam omladine 343 Socijalni konflikti i politički režim 371 Socijalni konflikti u zemljama tranzicije : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa. 2.) 608 “Solus ipse” kao hipotetički ekstrem 349 Sovremennyie reformy: granicy social’noj dezorganizacii 373 Specifična cena proizvodnje i stvarne cene u privredi Jugoslavije : 1964-1968 (zbornik) 296 226 . Društvene promene i postsocijalizam 358 Sociološki pregled (časopis) 616 Sociološko istraživanje komune u Jugoslaviji : (materijali sa savetovanja održanog u Ljubljani januara 1965.

1994. godine [Elektronski izvor] 405 Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine 404 Stanovništvo po nacionalnosti prema aktivnosti i zanimanju 316 Stanovništvo po narodnosti 329 Stanovništvo po obrazovnim karakteristikama 329 Stanovništvo po starosti i polu 329. 366 Stanovništvo SR Jugoslavije: tendencije i problemi 366 227 .Registar naslova Specifičnost sistema i politike cene u oblasti elektroprivrede i saobraćaja 93 Spokoj i otpor : ogledi 228 Spoljna kontrola nad normativnim aktima organizacije udruženog rada 312 Spoljne migracije 308 Spontana i (li) svjesna koordinacija 372 Spontani poredak ili aktivna uloga države u izboru strategije i politike regionalnog razvoja 400 Spor o dijalektici prirode 281 Sporazum Cvetković-Maček 34 Sporovi oko darvinizma u Sovjetskom Savezu 259 Sportska publika 332 Spremnost za angažovanje u organima samoupravljanja i mišljenja o glavnim smetnjama potpunijem ostvarivanju samoupravljanja 268 Sprovođenje novog sistema cena 324 Srbi u Vojvodini i njihov državno-pravni osnov 389 Srbija i “međunarodna zajednica” – teret istorije ili demokratije 389 Srbija i svet – Srbija u svetu 389 Srbija i svet (zbornik) 389 Srbija između krize identiteta i izazova modernizacije (1978-1994. organa uprave i banaka 601 Stanje i tendencije razvoja samoupravne normativne delatnosti i samouporavnih odnosa u radnim organizacijama u oblasti industrije 603 Stanovništvo (časopis) 617 Stanovništvo Beograda prema popisu 1991 386 Stanovništvo i domaćinstva SR Jugoslavije prema popisu 1991.) 362 Srbija između prošlosti i budućnosti : (uzroci i obeležja društvene i političke situacije u Srbiji između 1987 . 366 Stanovništvo i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981. i mogućnosti demokratizacije) : [zbornik radova] 362 Srbija između SFRJ i Evropske unije 362 Srbija na putu prema Evropskoj uniji 242a Srbija pred novim početkom: ekonomska stvarnost i razvojni izgledi 394 Srbija u globalizaciji i globalizacija u Srbiji 394 Srbija u ogledalu “međunarodnog javnog mnenja” : (studija slučaja) 360 Srbija: antagonizovano društvo i (ne)moćna država 397 Srbija: od belicističke ka građanskoj političkoj kulturi 394 Srbije bez pokrajina 320 Srpski ekonomisti XIX veka o državnom vlasništvu i privatizaciji 372 Srpski kraj jugoslovenske armije 362 Srpsko-hrvatski odnosi u svetlosti stavova dr Dragoljuba Jovanovića 349 Stabilizaciona politika 324 Staljinizam i socijalizam : nastanak staljinizma u ideologiji i praksi sovjetskog društva 172 Stalni rejon u odnosu na socijalne demografske rejone 262 Stambena svojina u Jugoslaviji 57 Stambeni položaj kao indikator materijalnog statusa domaćinstava 399 Standards and Mechanisms for gender equality in democratic countries 234 Stanje i identifikacija problema u sferi akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede : sa rezimeom važnijih nalaza i predloga 470 Stanje i perspektive ljudskih prava u Srbiji 362 Stanje i tendencije daljeg razvoja samoupravne normativne delatnosti i razvoj samouporavnih odnosa u radnim organizacijama društvenih službi. 329 Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002.

378 Statistička slika Srbije. 180 Strane direktne investicije kao podsticaj razvoja biznisa u Srbiji 400 Strankarski sistem u Sloveniji: Od prikrite k transparentni bipolarnosti 403 Strategija vlasničke transformacije u svetlu njenih ciljeva i kriterija 359 Strateška pitanja privredne reforme i struktura političke vlasti 342 Struktura i pokret 181 Struktura stanovništva po polu i starosti 404. nerazvijene) demografski proces starenja po opštinama. slabije razvijene. 353 Strukture vlasti i opozicija u zemljama transformacije društveno-političkih sistema 371 Strukturne i kulturne uslovljenosti demokratije i procesi u zemljama postsocijalističke transformacije 387 Strukturne promene i akteri budućnih promena u društvu Srbije 394 Strukturne promene u privredi 324 Studenti na radu. modeli i praksa unutarpartijskih odnosa 398 Strukture i elite u preobražajima (post)-socijalističkog društva 355 Strukture stanovništva 308. Crne Gore i delova bivše Jugoslavije sa srpskom većinom 362 Stav Beograđana prema svom gradu 559 Stav prema participativnom upravljanju 375 Stavovi Beograđana prema privatnom sektoru 545 Stavovi građana o aktuelnim ekonomskim i socijalnim problemima 527 Stavovi građana o promenama političkog sistema : o državnom uređenju i višepartizmu 350 Stavovi građana post-komunističkih zemalja o ekonomskoj tranziciji – sa posebnim osvrtom na stavove građana SR Jugoslavije 367 Stavovi građana Srbije i Crne Gore prema radu: međunarodni komparativni pregled 406 Stavovi i ocene o novinarskom/medijskom obrazovanju 402 Stavovi i ocene studenata o nekim drušvenim vrednostima 280 Stavovi i opredeljenja jugoslovenske omladine 309 Stavovi međunarodne zajednice o populacionim pitanjima 384 Stavovi o opravdanosti uvođenja ekonomskih stanarina 275 Stavovi o opštim načelima društvene raspodele 266 Stavovi prema odlasku na rad u inostranstvo 275 Stavovi stanovništva o veličini porodice i abortusima 321 Stepen i činioci autoritarnosti 375 Stepen obaveštenosti građana o nekim aktuelnim problemima našeg društvenog života 268 Stranačke pristalice i komponente političke kulture u Srbiji 403 Stranački pluralizam ili monizam : društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji : 19441949. 405 Struktura žena po broju prvorođene dece 386 Struktura. Stanovništvo SR Srbije 320 Stara i nova institucionalna ekonomija 393 Staračka domaćinstva i izbegličke porodice 399 Stare i nove elite u Srbiji 362 Starosna struktura po opštinama SR Srbije po tipovima (razvijene. polna struktura stanovništva po opštinama 320 Starovekovna propaganda : od Vavilonske kule do “Panem et circences!” 222 State and prospects of human rights in Serbia 365. 405 Struktura stanovništva po rodnom kraju i migracije po merilu odstojanja 294 Struktura stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku 404. Montenegro and parts of the former Yugoslavia with a serbian majority 365. u društvu i slobodnom vremenu 280 Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije 183 228 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 378 Statistical picture of Serbia.

162 Šta je marksologija? 270 Šta je najznačajniji problem pred kojim se danas nalazi Jugoslavija 284 Šta se građanima najviše sviđa u jugoslovenskom društvu 268 Šta se građanima najviše. pokretljivost i društveni krugovi stvaralaca mnenja 514 Stvaraoci mnenja : teorijska i metodološka pitanja 513 Stvaraoci mnenja : vrednosti. Vrednosti.Registar naslova Stvaraoci mnenja : društvena struktura Jugoslavije i stvaranje javnog mnenja 517 Stvaraoci mnenja : struktura. Deo 3. Deo III. 520 Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji – Oblici komuniciranja: uticaj na stvaraoce i uticaj stvaralaca 510 Stvaraoci mnenja u Jugoslaviji. efikasnost 374 Svojinska transformacija i problemi preraspodele društvene moći u post-socijalističkim društvima 372 Svojinska transformacija privrede – izgledi i ograničenja 357 Svojinsko prestrukturiranje preduzeća 348 Svojinsko restruktuiranje i privatizacija 347 Š Šema stalnih rejona za demografska istraživanja 262 Šest godina tranzicije u istočnoj Evropi: jedanaest hipotetičkih ocena 377 Širenje ideja “Kapitala” u Rumuniji i njihov uticaj na radnički pokret krajem XIX veka 285 Širina grupnih identifikacija građana Jugoslavije: vrednovanje pripadnosti od lokalne do mondijalne 350 Školovanost stanovništva i tokovi školovanja u Jugoslaviji 411 Školstvo u Srbiji na putu do reforme : razvoj škola 1945-1975. demokratija. a šta najmanje sviđa u privrednoj reformi 275 Štednja stanovništva 165 T Tehnika kao komponenta prakse 281 Temptations of democracy in the “third Yugoslavia” 363 Tendencije i osobine fertiliteta 383 Tendencije i praksa neposrednog upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama : summary in english added 17 229 . stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja. sloboda.izazov sociologiji 203 Sukobi između i unutar političkih elita društava u tranziciji 371 Susret slabe države i nekompetentnih građana 397 Svakodnevni život i slobodno vrijeme mladih 334 Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo 212 Svesno koordiniranje i usmeravanje privredne aktivnosti 299 Svestrani razvitak ličnosti udruženog proizvođača i osnovna društvena podela rada 285 Svetska država ili svetsko tržište 397 Svetski megatrendovi u sferi rada i stanje u Srbiji 2000-te 389 “Svijet” i njegovi čitaoci: rasprostranjenost lista. sloboda i društveni napredak 379 Svojina. stavovi i mišljenja stvaralaca mnenja 519 Sukob interesa Velike Britanije i Nemačke na Balkanu uoči drugog svetskog rata 254 Sukobi : društveni sukobi . struktura čitalaca i njihov odnos prema listu 541 Svjetski prostor i društveni habitus Srbije i Crne Gore (sociološko tumačenje) 390 Svojina – od ideala jednakosti do ideala slobode 372 Svojina – sloboda – kretavnost 372 Svojina 191 Svojina i efikasnost prirodnih monopola 374 Svojina i ekonomska motivacija 372 Svojina i sloboda 372 Svojina i slobode : aspekt tranzicije (zbornik) 372 Svojina i ugovori : osnovne pravne i ekonomske institucije i transakcioni troškovi 379 Svojina i vlasništvo u interdisciplinarnom razumijevanju sociologije i ekonomije 406 Svojina.

378 The Evolution of the agricultural population in the regions of Yugoslavia in relation to economic development 441 The future of Bosnian Muslims 370 The heritage of totalitarianism and minority rights 363 The media and ethnic mobilization : the formula of Kosovo 370 The media in Serbia from 1985 to 1994 365. 378 The causes of ethnomobilization in the former Yugoslavia 370 The Challenge of Globalization in the Times of Change – Reflections on an Intriguing Book 390 The contradictions of building a new Europe : european identity and national interests 370 The creation of political parties – a chronological review 365.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. 378 The economic crisis and necessity of changing the economic system 365. 378 The right of self-determination of peoples and human rights 363 230 . Tendencije u dosadašnjem demografskom razvitku Beograda i perspektive za budući period 421 Tendencije u razvitku stanovništva pojedinih nacionalnosti i problemi koji se ispoljavaju sa osvrtom na buduće moguće promene 316 Tendencije u razvoju pojedinih vidova potrošnje 324 Teoretičeskij podhod k probleme tranzicii socialističeskih obščestv 373 Teorija i sistem cena u SSSR 296 Teorija informacija u estetici 281 Teorija property rights i problemi privatizacije u našoj privredi 356 Teorija sistema kao okvir istraživanja postsocijalističkih društava 377 Teorija tranzicije i društvena kriza 395 Teorija verovatnoće i indukcije Dž. 378 The Albanians in the postcommunist transformation of Yugoslavia 370 The antagonistic identity of “post-realsocialist societies” 370 The associative forms of civil society in Serbia 365. Keinza 259 Teorije društvene promene i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava 377 Teorije društvenih sukoba i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava 371 Teorije modernizacije i raspad realsocijalizma 358 Teorije o političkim sistemima : demokratija i autoritarizam 229 Teorijske osnove društvene svojine : (studija o samoupravnim odnosima prisvajanja) 129 Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi istraživanja 314 Teorijski i praktični problemi iznalaženja pravog rešenja transformacije konkretnog preduzeća 356 Teorijski koncepti i promene post-real-socijalističkih društava 377 Teorijski pristup demokratskim promenama u zemljama tranzicije 387 Teorijski pristup tranziciji socijalističkih društava 369 Teorijski problemi svojinskog organizovanja i efikasnosti privređivanja 356 Teorijsko i metodološko ishodište austrijske škole i njegove implikacije 374 Teorijsko-hipotetički okvir istraživanja prvih višestranačkih izbora u Srbiji 351 Teorijsko-metodološke pretpostavke razumevanja postkomunizma 377 Testiranje šeme stalnih rejona 262 Teze za model ustava Republike Bosne i Hercegovine 352 The (im)possibility of establishing civil society in Serbia 365. M. 378 The old and the new in the postcommunist ethnodynamics 370 The post-communist apotheosis of the nationstate and the old and new minorities 363 The prospects of multi-cultural societies in Western and Eastern Europe 363 The prospects of security 365.

sredinom devedestih 372 Treći naučni skup Marks i savremenost (zbornik) 285. 378 The Serbian national interest in the vicious circle of ethno-nationalism 363 Three misconceptions of nationalism as revealed through empirical experience 370 Tipovi konflikata u prelaznom periodu 371 Tradicija i (dez)integracija : I . svojina.Napred zajedno u svetlu prošlost! 381 Tradicija i obrazovanje: filozofski i sociološki aspekt 358 Traganje za novim identitetima i normativnim osnovama delovanja 362 Transcendentalno ja i metodički solipsizam 338 Transferzalni pristup analizi fertiliteta stanovništva Jugoslavije 298 Transformacija društvene svojine – empirijski aspekt 356 Transformacija sobstvennosti v Jugoslavii i jejo opyt 373 Transformacija social’noj struktury i neravenstvo v rossijskom obščestve 373 Transformacija socijalne strukture ruskog društva 369 Transformacija svojinskih odnosa : teorijski i empirijski aspekti (zbornik) 356 Transformacija svojinskih odnosa: osnovni problemi i modeli 356 Transformacija versus privatizacija 356 Transformacija vlasništva i valorizacioni sistem 356 Transformirujuščiesja obščestva : celi i puti (zbornik) 373 Transplantacija delova čovečijeg tela u svetlosti najnovijih francuskih zakona o bioetici 382 Transseksualitet i naše pravo 368 Tranzicija – između političke ekonomije i institucionalne ekonomije 393 Tranzicija – između reforme i revolucije 367 Tranzicija – ka kojem i kakvom novom društvenom poretku? 367 Tranzicija – mogućnosti i ograničenja 367 Tranzicija i ekonomska demokratija 397 Tranzicija i institucija: šta dalje? 393 Tranzicija i institucije – iskustva u Bosni i Hercegovini 393 Tranzicija i institucije – psihološki aspekti 393 Tranzicija i institucije (zbornik) 393 Tranzicija i intervencija 367 Tranzicija kao proces povratka u kapitalizam. vlasništvo 393 Tranzicioni procesi – teritorijalna organizacija vlasti i budući ustav Srbije – komparativna analiza pet ustavnih modela 395 Treća Jugoslavija. revitalizacija socijalizma ili razvoj novog društvenog sistema 367 Tranzicija privrede 372 Tranzicija.Registar naslova The Rushdie Affair and the Bosnian “troubles” : some readings and misreadings 363 The search for new identities and normative bases for action 365. 378 The serbian ending of the Yugoslav army 365. 290 Trendovi ekonomske svesti građana : jedno poređenje objektivnih ekonomskih pokazatelja i stavova Beograđana 560 Trendovi nataliteta u Jugoslaviji 298 Trenutak čovekove smrti kao pravni pojam 361 Tretman javnog sektora u tranziciji 393 Trezor u budžetskom sistemu Republike Srbije 393 Tri pitanja populacione politike 216 Troškovni pritisci i pomeranja u globalnoj strukturi cena industrijskih proizvoda 324 Tržišna ekonomija i problemi regionalnog razvoja 359 Tržišne imperfektnosti i korupcija 388 Tržišne strukture u industriji Srbije i problemi tranzicije 367 Tržište i demokratija 374 Tržište i tržišne strukture u privredi Jugoslavije 136 Tržište kapitala kao elemenat internacionalizacije jugoslovenske privrede 347 Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti 357 Tržište novca i monetarno-kreditni sistem 299 231 . restauracija i neototalitarizam 223 Tranzicija.

država : iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije 400 Tumačenja “globalizacije” i interesi društvenih karaktera 390 Turbo-kapitalizam – globalni proces i njegove implikacije u zemljama tranzicije 390 Two risk for children in Yugoslavia 458 U U kojoj meri su Jugosloveni zainteresovani za događaje u svetu i kod nas? 284 U potrazi za modernom državom : iz perspektive poslovnog sveta 400 U procesu tranzicije nema pravde 367 U traganju za modelima transformacije društvene svojine 356 Učešće birača u izbornom procesu 291 Učešće birača u izboru poslanika za Saveznu skupštinu 524 Učešće i uticaj 315 Udruživanje zemljoradnika 325 Ugovor o franšizingu 178 Ugovor o implantaciji veštačkih zuba – vrsta ugovora o lekarskim uslugama 361 Ugovor o Know-How-u 166 Ugovor o prodaji privatne lekarske prakse u Saveznoj Republici Nemačkoj 368 Ugovor o sterilizaciji 361 Ugovor o uskladištenju 200 Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost 278 Ukupno poljoprivredno stanovništvo po opštinama 320 Ukupno stanovništvo Jugoslavije – razmeštaj i urbanizam 366 Ukupno stanovništvo po opštinama na osnovu linearne ekstrapolacije (varijanta A) i na osnovu hipoteza o fertilitetu i mortalitetu (varijanta B) upoređenje 320 Uloga domaćih i međunarodnih aktera bosanskohercegovačke drame 352 Uloga društveno-političkih organizacija u delegatskim izborima 318 Uloga države i banaka u funkcionisanju deviznog tržišta 359 Uloga države i liberalni princip slobode individue : kontroverze i dileme 397 Uloga države u restrukturiranju tržišta rada 397 Uloga državnih organa u ostvarivanju opštih pravnih normi udruženja. preduzeća i ustanova u pravu nekih stranih država 313 Uloga finansijskog sektora u transformaciji društvene svojine 356 Uloga i značajke migracije u populacijskom razvoju gradova SR Hrvatske 1961-1981 345 Uloga matematike u razvoju naučne i praktične misli 281 Uloga nacionalnog faktora u integrativnim i dezintegrativnim procesima unutar bivših socijalističkih federacija : poseban osvrt na slučaj Jugoslavije 381 Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja 406 Uloga organa društveno-političkih zajednica u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija i drugih organizacija udruženog rada (OUR) 313 Uloga različitih oblika vlasništva i konvergencija privrednih sistema 356 Uloga spoljnog faktora u promenama postsocijalističkih zemalja : teškoće razgraničenja unutrašnje i spoljne politike 381 Uloga sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata organizacija udruženog rada 313 Uloga svojine u razvojnom kontekstu u tranziciji 372 Uloga ustavnih sudova u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti opštih akata radnih organizacija – naš pravni sistem 313 Uloga ustavnog sudstva – uporednopravni aspekt 313 Umrežena ekonomija i marginalizacija nekih društvenih grupa i geografskih prostora u procesima globalizacije 406 Univerzalno i posebno u našoj tranziciji 390 232 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. Tržište rada i ekonomske nejednakosti 242 Tržište rada i kolektivni ugovori 357 Tržište rada i tranzicija 406 Tržište vs.

i 1990. 20 Ustanove društvenih službi u sistemu komunalne samouprave : s posebnim osvrtom na praksu komune Niš 143 Ustavni sud Jugoslavije 313 Ustavnost i zakonitost 313 Ustavnost i zakonitost opštih akata organizacija udruženog rada 313 Uticaj crta ličnosti na diferenciranje društvenopolitičkog angažovanja 331 Uticaj društveno-ekonomskog razvoja na stanovništvo 320 Uticaj društveno-političkih zajednica na nivo i politiku cena i njihovo dejstvo na jedinstvenost jugoslovenskog tržišta 106 Uticaj države na konkurentnost biznisa i smanjenje eksterne ekonomske neravnoteže 400 Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori 400 Uticaj ekonomije obrtnih sredstava na rezultate poslovanja RMK Zenica 482 Uticaj i kritika Marksovog učenja u posleratnoj anglosaksonskoj ekonomskoj literaturi 269 Uticaj komune na proces integracije u privredi 270. primenom input-output analize 475 Uticaj reforme na veće kupovine koje su građani planirali 275 Utisci sprovođenja istraživanja 383 Utopija izmene sveta : Revolucija. godine 357 Uzajamni uticaj ekonomije i privrednog prava 379 Uzajmna veza političke i ekonomske demokratije u borbi protiv vlasti monopola za socijalizam 285 Uzorak za istraživanje jugoslovenskog javnog mnjenja 1990 350 Uzori mladih u posleratnom periodu 394 Uzroci smrti odojčadi 293 233 . uzročnost i determinizam 281 Usmeravanje privrednog razvoja i oblici koordinirane privredne aktivnosti 128 Uspostavljanje svojinskih prava u privredama u tranziciji 372 Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941.) 289 Urbanizacija i naseljavanje beogradske okoline 345 Uređenje odnosa u preduzeću samoupravnim normama 255 Uslovi i karakteristike privređivanja van sektora udruženog rada društvenim sredstvima 299 Uslovi i oblici svesne borbe za socijalizam u savremenom svetu 290 Uslovi i pretpostavke finansijskog tržišta 342 Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama 108 Uslovi u kojima se razvijalo stanovništvo 385 Uslovi za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti (načelna pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u nas) 313 Uslovljavanje. nihilizam.Registar naslova Unutrašnja i spoljna sloboda 337 Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata 308. anarhizam 156 Uvid u privredna zbivanja (te u dinamiku i paritete cena) tokom 1989. 607 Uticaj kretanja novčane mase na nivo cena 124 Uticaj modela privatizacije na društvo u tranziciji 395 Uticaj narodnosti i religije na fertilitet stanovništva Jugoslavije 104 Uticaj neformalnih pravila na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori 396 Uticaj novih privrednih mera na kooperaciju 275 Uticaj pojedinih kanala informisanja na obaveštavanje građana o događajima u zemlji i inostranstvu 268 Uticaj proizvodnje čeličnih proizvoda RMK Zenica na grupacije i grane koje ih koriste. 345 Upravljanje organizacionim promenama u uslovima globalizacije 406 Urbana kultura : osnova održive multikulturalnosti 392 Urbane promene i tranzicija 394 Urbanistički razvitak Beograda u periodu između dva svetska rata (1919-1941.

godine 391 Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva 314 Vrednosti i procesi socijalne integracije i dezintegracije 381 Vrednosti mladih u vreme krize : anomična generacija 343 Vremenska komponenta procesa svojinske transformacije 356 Vrsta i njen postanak u svetlosti dijalektičkog materijalizma 281 Z Za bolju naučnu utemeljenost proučavanja migracija 345 Za ili protiv predizbornih koalicija 398 Začarani krug prelaska na tržišnu privredu 356 Zagrebačke punktacije 257 Zajednica. priroda. 2 Vladavina javnog mnenja 360 Vladavina prava i tržište u SFRJ 379 Vojvođanske nacionalne manjine : sadašnje stanje i budući izgledi 395 Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena individulna potreba? 397 Vozmožno li vozvraščenie socializma 373 Vozmožnosti i perspektivy stabilizacii demokratii v postsocialističeskih stranah 373 Vrednosna i stavovska homogenost i heterogenost pristalica političkih partija u Srbiji na kraju 2005. V Vanprivredni izvori ekonomskog napretka 406 Varijable niskog fertiliteta stanovništva i namerni abortusi u SAP Vojvodini 317 Varijable niskog fertiliteta stanovništva u Vojvodini (rezultat ankete o ženama sa najmanje jednim živorođenim detetom) 317 Važnije karakteristike položaja privrede u sticanju i raspodeli dohotka u 1985.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. godini : prilog za Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 471 Veberova “protestantska teza” i razvojno iskustvo pravoslavne Evrope 358 Većinsko-manjinski odnosi kao deo političke kulture Srbije 380 Vek i po tranzicije u Srbiji: bilans i izgledi 377 Veroispovest stanovništva 366 Verska štampa 588 Vidovi depolitizacije izvesnog broja građana i verifikacija opšte radne hipoteze 266 Vidovi i efekti postojanja korupcije 388 Vidovi i posledice nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze 173 Višedimenzionalni karakter krize i mogućnosti izlaska iz nje 342 Višeetnička zajednica – populaciona politika 316 Višejezički demografski rečnik : srpskohrvatska verzija 297 Vlada i korupcija u zemljama u tranziciji : sklonost ili nemoć 379 Vladavina hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907. građanski rat – Hobbes i Marx 337 Zaključci o slobodnom vremenu 334 Zakon (i princip) jedinstva i borbe suprotnosti i protivurečnosti i logički princip neprotivurečnosti (teze za simpozijum Dijalektika prirode) 281 Zakon vrednosti i primena privrednog računa u ekonomici NR Bugarske 285 Zakonitost dohotka u društvenim uslugama 71 Zakonodavna nadležnost u razvitku jugoslovenske federacije 149 Zapadnoevropski komunistički pokret pred problemima demokratije i socijalizma 285 Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 19191920. 401 Vrednosne orijentacije stranačkih pristalica 401 Vrednosni odnos prema radu 334 Vrednosni profil članova staračkih domaćinstava 399 Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti 350 Vrednost birača pre i posle demokratskog preokreta 2000. 253 234 .

bivši članovi/nečlanovi 598 Zaposleni u društvenom sektoru SFRJ (članovi SKJ i nečlanovi) o aktuelnim društvenim pitanjima (anketno istraživanje) 594 Zapostavljenost društvenih djelatnosti u institucionalnoj podršci i tranziciji 367 Zaštita imovinskih prava 379 Zaštita prava poreskih obveznika u Republici Srbiji 397 Zašto je reforma ugrožena : prilog za savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije 348 Zašto novi Ustav 266 Zašto su ekonomisti tihi? 347 Zašto u i zašto iz SKJ 334 Zastoj jugoslovenske privrede tokom 80-ih godina 357 Zastoj u tranziciji – problemi vlasničke transformacije 367 Zastoji u jugoslovenskoj tranziciji (zbornik) 367 Zatvorena ili otvorena dijalektika? 337 Zavaravanja i iskušenja 362 Zavisnost fertiliteta stanovništva od socijalnih faktora (kvantitativna anliza) 298 Zbrka u glavi i strah u srcu. homo communalis 397 Women and nationalism in the former Yugoslavia 363 235 . pogled napred 284 Žrtvovana omladina : pristup istraživanju 343 W War challenge to European policies on asylum and refugees 370 Welfare state vs. neoliberalizam ili homo oeconomicus vs. Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih : zaključno razmatranje 343 Zdravstveno stanje stanovništva 385 Zdravstvo u raspodeli društvenog proizvoda 112 Zemljišni odnosi i kooperacija 33 Značaj i poteškoće u proučavanju stanovništva po naseljima 345 Značaj institucija za razvoj tržišta 393 Značaj Marksovog “Kapitala” za naučnu misao i revolucionarnu borbu radničke klase 285.Registar naslova Zaposleni Jugosloveni o važnim društvenim pitanjima : članovi SK. godine 258 Životni standard : pogled unazad. 290 Ž Želje i strahovanja jugoslovenske žene 35 Želje i strahovanja naroda Jugoslavije 35 Žena i rađanje na Kosovu i Metohiji 383 Žena u informativno-političkoj štampi 537 Žene na lečenju od steriliteta 317 Žene na porođaju 317 Žene u političkim strankama 398 Ženevska konferencija o stvaranju jugoslovenske zajednice 1918.

zbornici 370 Albanija .prigradska naselja 199 .zbornici 333 Autoritarnost .zbornici 382 Antimonopolski zakon .zbornici 394 B Balkansko poluostrvo .zbornici 258 Albanski pokret 1989/1992 .Jugoslavija . odgovornost .sociološki aspekt 18 Akcionarsko društvo 146 Akumulacija .1941 . XX vek .artificijelni .stanovništvo . Edmund (1729-1797) .Jugoslavija 88 .istraživanje .zbornici 368 .Jugoslavija . Benedikt (1460-1522) 58 Beograd .dezintegracija Jugoslavije .zbornici 382 237 .PREDMETNI REGISTAR A Abortus 407 .arhivska građa 443 .istorija .zbornici 321.integracije . demografske karakteristike .Srbija 208 .u Jugoslaviji.1925-1939 .arhivska građa 534 Berk.fertilitet .pravni aspekt . 322 .društveni aspekt .Jugoslavija .zbornici 254 .zbornici 370 Antropologija 67 .zbornici 254 Benković.pravna odgovornost 205 Autonomna pokrajina .zbornici 375 .arhivska građa 559 .arhivska građa 451 .zbornici 389 .zbornici 321.sociologija 171 Banke .stavovi stanovništva .doseljavanje .zbornici 370 .1971-1991 .Vojvodina 317 .zbornici 367 Albanci .1961/1981 .unapređenje regulative . političke prilike .Jugoslavija .zbornici 358 Anarhizam 156 Anencefalus .populacione promene .Jugoslavija 159 Bankarski sistem .arhivska građa 461 .u Jugoslaviji .zbornici 345 .u Makedoniji .tranzicija .zbornici 379 Bezbednost (politika) 230 Bioetika .statistika 386 Beograđani .sociološko istraživanje .zbornici 349 Berzansko poslovanje .kulturni život . 322 Agrarna politika 33 Agrarni kolonisti .integracija .zbornici 338 Apotekari.1996 zbornici 379 Anti-semitizam.zbornici 382 Arhitekti .zbornici 359 Banovina Hrvatska.

zbornici 257 Čitaoci .zbornici 375 C Cene .nacionalna struktura .zbornici 349 Civilizacija. Birači .metodologija .bibliografija .Beograd .mesna zajednica .političke prilike . Dobrica. 371. Galeaco (1903-1944) .omladina .“Beobanka” .Jugoslavija .državna regulacija .Jugoslavija 14 .grafičke metode .sociološki aspekt 225 Decentralizacija .zbornici 298 Demografska kretanja .zbornici 315 .SR Srbija .Jugoslavija .zbornici 401 .arhivska građa 553.zbornici 318 .Srbija .Jugoslavija .linearno programiranje 95 .granice . 288 .rečnici 297 .zbornici 406 Civilno društvo .Srbija .projekcije .zbornici 401 Biračko pravo .vrednosti .zbornici 353 .zbornici 353 .zbornici 390 .1929-1937 .ekonomski razvoj . obrazovanje . kritika .Centralna Srbija 246 .Vojvodina 59 Ć Ćano.političke stranke .Jugoslavija 262 .1992-1995 .Jugoslavija 286.zbornici 370 .zbornici 316 .ekonomija .statistika .izbori .zbornici 392 Delegatski sistem .teorije 41 . 400 .Hrvatska .karakteristike .zbornici 265 Ćosić.arhivska građa 414 Demografski razvoj .metodologija 114.Vojvodina .Srbija .Jugoslavija .zbornici 402 Bosna i Hercegovina .skupština .arhivska građa 418 .arhivska građa 422 .1945-1961 16 .Kosovo .arhivska građa 459 .arhivska građa 577 .zbornici 256 Crnogorska vojska. 567 .sterilitet . ljudski rad . Jovan (1865-1920) 171 Č Četnički pokret .arhivska građa 524 . 155 .zbornici 403 Biznis .Srbija .zbornici 352 .zbornici 369.globalizacija .1941-1942 .arhivska građa 561 .zbornici 316 .arhivska građa 458 Deca migranata .1989-1992 .zbornici 374.zbornici 338 238 .zbornici 384 Demografska analiza .zbornici 362 Crna Gora .zbornici 259 Deca .postsocijalističke države .Jugoslavija .zbornici 352 .metode 262.zbornici 324 Cezarizam .zbornici 336 Demografija .zbornici 400 Bolonjski proces .Srbija .političke prilike .stanovništvo . 387 .zbornici 345 Demokratija .Jugoistočna Evropa . 150 .jugoslovenstvo .sociološka istraživanja .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.zbornici 352 D Darvinizam .zbornici 400 .anketiranje .1916-1918 26 Cvijić.Jugoslavija .zbornici 318 .

zbornici 357 Divorcijalitet .zbornici 381 .konvertibilnost .raspodela . 201 .Istočna Evropa zbornici 377 239 . 378 .zbornici 347 .zbornici 381 .zbornici 381 .pravo .Jugoslavija (SR) .Bosna i Hercegovina .zbornici 343 .zbornici 381 Dijalektika 56 Dinar .Jugoslavija 215 .tradicija .samoupravljanje .zbornici 367 .1981 329 .zbornici 389 Demokratska stranka .zbornici 358 Dokumentaciona građa 1964-1968 491 Domaćinstva .kriza .zbornici 308 Dohodak .reforma .zbornici 369.porodice .Srbija .postsocijalističke države 223 .zbornici 356.statistika 366 .privatizacija .metodologija arhivska građa 490 .zbornici 365.dohodak .Srbija .motivacija 130 .metodologija 3 Društvene nejednakosti .građani .362 Društvena struktura .finansiranje . 370 .raspodela 71 .Jugoslavija arhivska građa 445 .zbornici 381 .Srbija 83 .1987/1994 . 157.postsocijalizam .socijalne promene .Jugoslavija .empirijska istraživanja .Rusija .radnička klasa . 191. 387 .Srbija . 129.mala privreda .zbornici 395 Društvene nauke .finansiranje 135 .Jugoslavija .zbornici 344 . 371 .zbornici 352 .utvrđivanje potreba 79 Društvena stratifikacija .struktura .samoupravljanje 153 Društvene institucije .Srbija .zbornici 369 Društvena svojina 127.zbornici 344 Društvena svest.2000.zbornici 371.zbornici 369 .zbornici 381 .nacionalni činioci .Jugoslavija .Srbija .Srbija .Jugoslavija . sociološki aspekt .2002 .kamata 133 .Jugoslavija 261 .Jugoslavija .Centralna i Istočna Evropa .1980 .Rusija .statistika 404.Jugoslavija .pluralizam .Francuska zbornici 368 Društvena kriza .zbornici 381 .Jugoslavija .zbornici 365.postsocijalističke države . 378 Društvena moć .Slovenija 181 Društvena potrošnja .233 Dezintegracioni procesi .zbornici 308 .zbornici 299 .zbornici 357 .transformacija .Istočna Evropa .Jugoslavija .zbornici 349 .1987/1994 .projekcije .zbornici 358 Društvene organizacije 43 Društvene promene .1991 .Srbija .Jugoslavija .Jugoslavija .arhivska građa 442 . 367 Društvene delatnosti .Srbija .omladina . 405 Donatorstvo organa .kulturni identitet .Srbija .radne organizacije .Predmetni registar Demokratizacija .zbornici 369.zbornici .1922 zbornici 279 Demokratski pluralizam .arhivska građa 592 .

zbornici 381 Društvene službe .skupština .arhivska građa 575 Društveni proizvod 24 .socijalno-strukturalni aspekt .zbornici 333. 395 .zbornici 377 . međunarodna .zbornici 379 .zbornici 397.zbornici 314 .statistika 366 .zbornici 406 . 405 Ekonomske teorije 152.zbornici 389.1990 348 .zbornici 387 .SAD 49 Država .zbornici 344 .1968 203 .2002 .Jugoslavija 75 .Srbija 242 Ekonomska politika .globalni trendovi .tranzicija .metodologija .država .raspodela .zbornici 397 .zaposleni .zbornici 336 .postsocijalističke države zbornici 372 Državna uprava .svojina .Beograd .ekonomske funkcije .zbornici 406 Ekonomska kriza .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.intervencionizam .kultura .zbornici 314 Društveni sukobi .zbornici 362 Ekonomska nejednakost .građani .Srbija 78. 394 .1991 . 80.zbornici 397 .zbornici 400 Državna privreda .zbornici 357 . 406 240 .arhivska građa 486 Ekonomske reforme .motivacija zbornici 326 Društvo .zbornici 369 .“nova ekonomija” zbornici 400 .sociološki aspekt .Jugoslavija .statistika 404. 336 .zbornici 358 .zbornici 347 .zbornici 357.zbornici 372 .Rusija .finansiranje . 372 Ekonomska saradnja.postsocijalističke zemlje zbornici 377.zbornici 336 Društveno-političko angažovanje .istraživanje .1987-1994 .Jugoslavija .izvršno veće .postsocijalističke zemlje .Srbija .Srbija .Jugoslavija 118 .arhivska građa 594.samoupravljanje 154 .Srbija .Srbija .postsocijalističke države .socijalna struktura .zbornici 336 E Ekonomija .nacionalizam . .postsocijalističke zemlje .kolektivizam .zbornici 369 Društveni slojevi .zbornici 343 Društveno-političke zajednice .Jugoslavija 112 Društveni razvoj .Jugoslavija 126 Ekonomska struktura stanovništva .uticaj medija .zbornici 381 . 84 . 395 .zbornici 400 Država blagostanja .politika . 598 .postsocijalističke države .zbornici 369 Društveni dogovori .individualizam .Jugoslavija .1981 329 .predstavnička tela .zdravstvo .struktura .postsocijalističke države .ekonomska regulativa . 400 Državna intervencija .spoljni faktor .pojedinac .Niš 143 Društveni ciljevi .međuzavisnost 379 .Jugoslavija .SFR Jugoslavija .zbornici 381.arhivska građa 592 .interesi .pravo .zbornici 371 .Srbija .tranzicija .

321.zbornici 397.statistika 386 .1904-1906 .zbornici 370 Eutanazija 407 .varijante 300.obrazovanje novinara .zbornici 298 . 322 .Srbija . jugoslovenske 161 Emigracioni prostori .zbornici 395 Etnička homogenizacija .Jugoslavija .Bosna i Hercegovina .integracija .Kosovo i Metohija zbornici 358 Etnička struktura . 371 Etnomobilizacija .zbornici 370.niski .tranzicija .1991 .Centralna Srbija 246 .statistika 404.postsocijalističke države .zbornici 362.sociološki aspekt .statistika 366 .zbornici 388 Elektroprivreda .Jugoslavija .zbornici 375 Etničke manjine .identitet .zbornici 370 .zbornici 257 Ekonomske slobode .zbornici 370 .statistika 404. 406 Ekonomski sistem .zbornici 406 Evropska unija .Srbija .Jugoslavija .zbornici 333 .medicinska etika 231 .varijante 300 .Jugoslavija 104. 322 .Srbija .Srbija 242a F Federalizam .SFR Jugoslavija . 368 Evropa .konstantni . 400.Istočna Evropa .slobode i prava .zbornici 392 .zbornici 355.statistika 366 .zbornici 397 . 121 . 405 Etničke grupe.arhivska građa 456 .2002 .1991 .transformacija .Srbija .pridruživanje .zbornici 377 Ekonomske prilike .arhivska građa 453 .Bugarska . psihološko istraživanje .eksperimentalne metode 36 Etika 214 .Jugoslavija .zbornici 355 .zbornici 392 Evropska monetarna unija .1971-1981 zbornici 345 Empirizam 40 Eseji 228.Jugoslavija 116 .Jugoslavija . 301 .Srbija .1953-1991 213 .populacioni problemi . 358 Emigracije.postsocijalističke države 223 .Jugoslavija .zbornici 379 .socijalizam .zbornici 402 Etnicitet .pravni aspekt .zbornici 321.politika . 232 Estetika .1945 .zbornici 308.transformacija .zbornici 390 .zbornici 374 Ekonomske nejednakosti . 378.Srbija . 322 Fertilitet .kvantitativna analiza .ideologija .Predmetni registar Ekonomske nauke .Bosna i Hercegovina .Jugoslavija .2002 .zbornici 361.zbornici 298 .zbornici 370 Etnički odnosi .zbornici 396 .arhivska građa 454 .zbornici 359 Elita 357 .kohortna analiza .Istočna Evropa .tranzicija .zbornici 352 . 389 . 405 241 .1971-1991 .regionalna politika 245 .Jugoslavija 194 Fekonditet (fiziološka sposobnost za reprodukciju) .kultura .Beograd .zbornici 321.

pravna zaštita .1907-1908 .zbornici 271 Finanasijsko tržište . 406 Globalne promene . 390.zbornici 375 .Srbija .moć .zbornici 258 Human immunodeficiency virus v.1992 zbornici 352 Građansko društvo .arhivska građa 569.2000.tehnološki progres .Bosna i Hercegovina .1924 .zbornici 272 Hrvatska zajednica .tranzicija .Srbija .javno mnenje .arhivska građa 557 Govor mržnje 407 Građanska odgovornost .Vojvodina .Bosna i Hercegovina . 582 Inovacije . 394.arhivska građa 584 .1981 329 242 .zbornici 347 Franko.samoupravljanje .globalizacija .Srbija .1919-1926 . Filip (1884-1966) 48 Grupa “Zvonaši” .zbornici 271 Industrija olova i cinka .visoki .1993 224 . HIV I Identifikacija grupe. 302 .radne organizacije .tranzicija .pravo . .omladina 111 Industrijska svojina .zbornici 367 Fiskalni sistem .savremene ideologije 177 Filozofija nauke .varijante 300.zbornici 397 Informisanje .odgovornost 205 Gradsko stanovništvo .varijante 300.zbornici 364 .interdisciplinarni pristup 237 .zbornici 390 .Beograd .Srbija .zbornici 406 Globalno upravljanje ..društveno-političke organizacije .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.regionalizacija .zbornici 397 .19191921 .Lavovsko-varšavska škola 27 Filozofija kulture .zbornici 361 Građansko vaspitanje .istraživanje 317 Filozofija jezika .zbornici 379 Indukcija 12 .postsocijalističke države zbornici 387 Građansko pravo .zbornici 406 Informatika .zbornici 389. 303 .reforme .zbornici 367 G Globalizacija .zbornici 361 Hrvatska .metafizika 40 .Srbija .ugovori 166 Inflacija .pretpostavke .arhivska građa 579 . psihološko istraživanje zbornici 375 Identitet .arhivska građa 468 Industrijalizacija .zbornici 342 .zbornici 406 Institucije .zbornici 272 H Hegel.zbornici 397 “Godišnjak” (časopis) .1965 277 Godišnji odmor .zbornici 392 .demokratsko društvo .zbornici 324 Informatičko društvo .zbornici 362 Ideologija 239 Imovinska prava .država .Jugoslavija . Georg Vilhelm Fridrih (1770-1831) marksizam 56.zbornici 256 Hrvatska seljačka stranka .zbornici 278 Građanski rat .zbornici 395 Građevinska preduzeća . 68 HIV virus .srednji .Jugoslavija .SSSR 182 Industrijska demokratija .istorija .

1990 . 265.zbornici 385 .zbornici 349 Istočna Evropa .1925-1939 .zbornici 359 Institut društvenih nauka (Beograd) 248.Jugoslavija .zbornici 342 Investiciona potrošnja .Jugoslavija 1992/1993 211 .zbornici 394 Izborno pravo 82 J Javne funkcije .porodice .XX vek . 289 Italija .Predmetni registar .zbornici 351 .samoupravljanje 54 Inženjeri .zbornici 397 Investicioni krediti .1978 .1918-1941 183 .zbornici 94 .glasanje .zbornici 283 .zbornici 370 .zbornici 351.Jugoslavija 10 Javne tribine .Srbija .Srbija .zbornici 355 Intelektualna svojina .kandidovanje . 533 .Jugoslavija 146 . 492 Integracija . 254.realizacija .zbornici 252.inostrane . 327.1992/1993 211 Izborna kvota 243 Izborni proces .Bosna i Hercegovina .XX vek .zbornici 401 .arhivska građa 570 Javne službe .Srbija .društvena uloga .ekonomske slobode .Jugoslavija 31 .1990-2001 .zbornici 389 Intelektualna elita .stanje osnovnih sredstava .bibliografija 523.zbornici 381 Intelektualci . 251. 279.Srbija . 250.zbornici 318 .politički marketing .zbornici 397 .zbornici 398 .zbornici 381 .zbornici 349 .kamate .samoupravljanje .zbornici 391 Izborna kampanja .društveni razvoj .Jugoslavija .normativi .zbornici 372 Interesne grupe . 107 .postsocijalizam .zbornici 352 .zbornici 324 Investicioni fondovi .zbornici 394 Intervalutarni kursevi .liberalni koncept .Srbija .zbornici 258 Izbeglice . 249.zbornici 381 .1990-1992 207 .Jugoslavija 23 .Srbija .tržišna ekonomija .Istočna Evropa .Srbija .Srbija .kulturni identitet .sociološka istraživanja .Srbija .birači .Jugoslavija .zbornici 398 .ravnopravnost polova 243 .1963-1969 .organizacioni oblici .Srbija 399 Izbori 82 .istraživanje .socijalna struktura . 257.apstinencija .zbornici 406 Interesovanja 164 Internet . 272.1990 .spoljna politika .zbornici 318 Izborni zakon .zbornici 395 .zbornici 392 Integracioni procesi . 398 .zbornici 401 . 256.zbornici 318 Izborni sistem .pravna odgovornost 205 Istina .evropska politika .arhivska građa 489 Intervencionizam .zbornici 388 Investicije 52.zbornici 401 .Beograd 184 243 .zbornici 369 Istorija .postsocijalističke države .privreda .Srbija .

poljoprivrednici .arhivska građa 551.zbornici 360 .arhivska građa 548 .Srbija . 1944-1949 180 .arhivska građa 519.arhivska građa 529 .masovni mediji .zbornici 362 “Jugopetrol” (Beograd) . 544.politička istorija .Jugoslavija .Ustav SFRJ . 532.Beograđani .Jugoslavija .stanovništvo . 517.kriza . 268 . 349 .arhivska građa 527. 289 .dezintegracija . 518.zbornici 289 . 265 .građani .Jugoslavija .društveno-ekonomski razvoj . 230 .arhivska građa 511. 365.1945 29 .arhivska građa 508.zbornici 265.zbornici 266.arhivska građa 495-504.zbornici 38.spoljna politika .zbornici 274 .1919 .1928 .1920 .zbornici 349 Jugoslovenska armija (JNA).srpsko-hrvatski odnosi .zbornici 272.zbornici 314 .Jugoslavija .nezaposlenost .zbornici 389 .zbornici 274 .socioekonomska analiza . 375 . 549 .standard .radne organizacije . 266.arhivska građa 545 .raspad 407 .Jugoslavija . 270.arhivska građa 583.zbornici 289 . raspad .arhivska građa 547 .stvaranje . 510.Jugoslavija .1990 .političke prilike .arhivska građa 507 .arhivska građa 560 . 554 .zbornici 360 .nacije . 265.religioznost .etnicitet .zbornici 279 .zbornici 275 .1926-1928 .selo .pušenje .1987/1994 .zbornici 362.politika .zbornici 275 .izbori . 528. 353 244 .Jugoslavija .1993-1994 224 .1945 29. 407 .privatni sektor .nacionalni odnosi .Srbija .arhivska građa 505 .zbornici 314 .Jugoslavija .spoljna politika . 279.društveno-politički sistem.kultura .omladina .arhivska građa 509.metodologija 3 . 530 . 273-275.Jugoslavija . 271 . Javni sektor . 512515.životni standard . 331.1935-1937 .zbornici 275 Jovanović. 531.arhivska građa 516 .zbornici 349 . 543 .razbijanje 246a .Jugoslavija . 378 . 284 .1939 34 . Dragoljub (1895-1977) .arhivska građa 526 .arhivska građa .Beograd .zbornici 350.zbornici 360 .religija .privremena vlada .društveni slojevi .1964 -1966 .zbornici 266 .arhivska građa 487 Jugoslavija .zbornici 345.vrednosti .arhivska građa 550 .štampa .monetarna politika .propaganda .tranzicija .zbornici 253.1918 .ekonomija .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.legitimitet .zbornici 360 . 568 .arhivska građa 506 .zbornici 351 .zbornici 30.zbornici 314 . 520 .1933-1937 .deca . 536 .zbornici 393 Javno mnenje 236. 586 .privredna reforma .Vojvodina 59 .Jugoslavija .zbornici 360 .vrednosti .stanovništvo 304 .društveno uređenje 118 .1939 .zbornici 265 .

zbornici 388 Korupcija 235 .međuopštinska saradnja 174 Komunikacije .privreda .Srbija 238 . 168 Kamatne stope .Velika Britanija .društveno-političko uređenje 220 .spoljna politika .zbornici 375 Jugosloveni . hrvatsko-srpska .zbornici 377 KEBS 215 Klasna svest .ekonomske slobode .zbornici 342 Kapital .Vojvodina .liberalizam .20 v 176 .zbornici 388 .statistika 366 .alokativna efikasnost .zbornici 377 Koncentracioni logor.zbornici 321.zbornici 389 Korporativizacija.zbornici 374 .Jugoslavija .1991 .zbornici 266 Jugoslavija (SR) .zbornici 289 Jugoslovenska privreda .Slovenija .Jugoslavija .zbornici 406 . KEBS Konstitucionalizam . socio-etički aspekt .zbornici 252 .javno mnjenje .zbornici 389 Jugoslovenska muslimanska organizacija 1919-1922 .Ustav .1948-1978 204 .teorijska analiza zbornici 388 .20 v 139 Kapitalizam .društveno samoupravljanje 98 .Balkan .kretanje .projekcije .zbornici 254 Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji v.zbornici 279 .zbornici 370 Kontracepcija .medicinski aspekti .sociološka istraživanja zbornici 375 .arhivska građa 607 . 322 Kontrola rađanja v.Beograd .propaganda .Jugoslavija .zbornici 357 Jugoslovenska ideja .stanovništvo .zbornici 289 Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) .Srbija .Sjedinjene američke države .kolektivno odlučivanje 98 .ekonomsko-teorijski aspekt .Jugoslavija .zbornici 388 .politički život .zbornici 375 .1922-1923 1 Komunizam .zbornici 321.postsocijalistička društva .Predmetni registar .Jugoslavija .arhivska građa 555 .Jugoslavija 608 .zbornici 377 .1912-1913 zbornici 252 K Kadrovska politika .društveni odnosi .demografski aspekti .arhivska građa 423 Kamata 167. 322 .socijalna psihologija 35 Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju .1918 .Srbija . abortus Konzervativizam .zbornici 314 Kloniranje 407 Knjižarski katalozi .carinska služba .demokratija .privredna reforma .ekonomski uzroci i posledice .arhivska građa 565 Komunikologija 236 “Komunist” (list) 59 Komunisti .kongresi .1980 .biznis .arhivska građa 480 Jugoslovenska kriza .političke prilike .zbornici 276 .“treća Jugoslavija” .arhivska građa 479 .zbornici 388 245 . Bileća .konferencije .19261928 .1906-1907 2 Komanditno društvo 146 Komune .Nemačka .Institut društvenih nauka (Beograd) 247 Koalicija.sociološko istraživanje .Rusija .zbornici 388 .

zbornici 362.dijalog .međunarodna trgovina .uslovi tranzicije .1918 .Srbija 235 .građani .Jugoslavija zbornici 379 .1961-1971 113 . Vladimir (1879-1964) .tranzicija .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.Srbija .gradsko stanovništvo . 407 Liberalizacija .samoupravljanje 142 . Suzana K.ideologija 177 .zbornici 370 .zbornici 392 .odgovornost .zbornici 403.1990/2000 .mediji . političke partije .zbornici 392 LJ Ljudska prava .zbornici 403 Logika .Srbija .arhivska građa 410 .monopolski uslovi .političke nauke 227 Lekari M Maček. 407 L Langer. Hrvata i Slovenaca.društvo .Jugoslavija . 378 .institucionalni uzroci .zbornici 395 Makedonsko pitanje .zbornici 374 .Bosna i Hercegovina .Jugoslavija .reklamiranje .seksualne manjine 407 .zbornici 352 .zbornici 370 .zbornici 388 .zbornici 406 . društvenopolitički odnosi .Srbija .zbornici 365.zbornici 382 .nacionalizam .ugovori 166 Ličnost .finansiranje .zbornici 361. 368 .karakteristike .desnica .zbornici 375 .diversifikacija .kliničko ispitivanje .Srbija .zbornici 388 Kosovo . 271 Legitimitet .zbornici 259 Lokalna samouprava .Evropska unija .zbornici 328 .samoubistvo 231 .zbornici 396 .franšizing 178 .indukcija .privredni razvoj . sociološka istraživanja .zbornici 388 .ugovori .Srbija .Srbija .Srbija .tranzicija .pojavni oblici .Srbija .zbornici 406 Liberalizam . .zbornici 379 .privatna praksa .zbornici 388 .arhivska građa 538 .zbornici 388 .etički aspekt .privatizacija .političko-ekonomski problem.zbornici 252 Kriminalna sociologija 97 Kult ličnosti 28 Kultura .pravo 368 Lekovi .zbornici 397 Liderstvo.zbornici 388 .pravi aspekt 368 Levica .zbornici 395 Licence .pravosuđe .interdisciplinarni pristup .zbornici 388 .pacijenti .zbornici 382 .Srbija 238 .zbornici 394 .socijalizam .1987/1994 .zbornici 358 .zbornici 406 .demografski razvitak .Srbija .diskriminacija .zbornici 343 Kraljevina Srba.arhivska građa 587 .globalizacija .ekonomija .Beograđani . 395 .zbornici 388 .zbornici 265 Mađarska .1989/1992 .zbornici 354 246 .protekcionizam .regionalizacija .suzbijanje .zbornici 279 Makroekonomija .Srbija .zbornici 238.zbornici 352 .

arhivska građa 474 .Bosna i Hercegovina .Bosna i Hercegovina 352 .1992/1993 211 .Srbija .sociološki aspekt 18 . 268.Bosna i Hercegovina . 345. 364 .Centralna Srbija 246 . 316.demografija .Jugoslavija . 540 .Predmetni registar Mala i srednja preduzeća . 68 .tipologija .posleratni period .zbornici 345 .federalizam .selo .zbornici 375 Medicina .1919 . 382.statistika 386 . 265 .prevencija 97 Marks.Jugoslavija .statistika 366 .zbornici 385 247 .zbornici 360 Masovni mediji 236 .socijalizam 193 Marksistička filozofija .arhivska građa 463.Jugoslavija . Masovni mediji Masovne komunikacije 62.arhivska građa 412 .zbornici 289 . 382 Medicinska pomoć.omladinske organizacije 120 .kolonisti .arhivska građa 449 .zbornici 393 Maloletnička delikvencija 108 .Crna Gora .etika . 236 .1941-1945 9 .pravo .arhivska građa 440 .zbornici 389 Menadžment .Hrvatska .zbornici 26. 368. Karl (1818-1883) .Jugoslavija .Srbija .Rumunija .zbornici 131.1961-1971 113 . 368.tranzicija .Jugoslavija .zbornici 351 .SSSR .zbornici 345 .arhivska građa 604 Međunarodni odnosi .SSSR .metodologija 56 Marksizam 198 .zbornici 276 .Jugoslavija .zbornici 308.zbornici 338 . 281.arhivska građa 573 .Srbija .arhivska građa 522.zbornici 272 .Hegel 56. 407 .zbornici 256 .izborna kampanja .Crna Gora .Srbija .izbori .zbornici 320. 294.zbornici 395 Metafizika 66 Metalurgija .etika .1919-1929 .tranzicija .sociološka istraživanja 131 .Jugoslavija zbornici 294 .1961-1981 .Jugoslavija .19711991 .kriza .dnevne migracije radne snage .školovano stanovništvo . 285.zbornici 307 .Jugoslavija 138 .Srbija (SR) .obojena .zbornici 361. 346 .1934-1936 .estetika 65 . 345 .zbornici 294 .zbornici 345 .arhivska građa 409 .zbornici 267.primena u praksi .Kosovo . 307.zbornici 380 .faktori .Jugoslavija .1916-1918 .zbornici 345 .projekcije .1924-1926 .poljoprivredno stanovništvo .zbornici 402 Međunacionalni odnosi .Srbija .SR Srbija .zbornici 345 .Mađarska .SR Srbija . hitna .1991 .Slovenija .zbornici 352 .politička kultura .zbornici 368 Mediji .poljoprivredno stanovništvo .zbornici 308 .visokoobrazovani kadrovi .zbornici 361.zbornici 272 Megatrendovi .Jugoslavija .pravni aspekt . 290 Mas-mediji v.arhivska građa 467 Migracije . 485 Metalurški kombinat Smederevo .zbornici 377 Medijsko obrazovanje .

Jugoslavija .1941-1945 (NOB) .Evropa .organizacija .zbornici 357 Narodni odbori .Jugoslavija .Jugoslavija . biografija i bibliografija .Meksiko 239 Moć .postsocijalističke države .ontologija 37 Modernizacija .zbornici 406 .zbornici 402 Multikulturalnost .zbornici 364 NATO .ekonomska analiza 185 .Srbija i Crna Gora .privredna reforma .zbornici 353 .zbornici 387 Mirovna konferencija u Parizu 1919-1920 .zbornici 363 .zbornici 338 Nacionalizam . 359 Monetarno-kreditni sistem 132 Monopolistički kapitalizam 139 Moral .zbornici 389 Nauka .Srbija . 6 .zbornici 390 Nacionalne manjine . Rajt 1916-1962 .1964-1968 296 .zbornici 400 Mortalitet .politička misao 49 Mir .zbornici 337 Mils.motorno vozilo 147 Narodna banka Jugoslavije .zbornici 395 Multinacionalne kompanije .arhivska građa 450 Motivacija .fekonditet .Vojvodina . 369 .Jugoslavija .ekonomski aspekt .zbornici 308.Centralna Srbija 246 .Kosovo 407 .statistika .zbornici 362 Nacionalno pitanje .Kosovo .zbornici 357.zbornici 259 Nemogućnost ispunjenja ugovorne obaveze 173 Neprofitni sektor .globalizacija .1980-1990 .zbornici 373 .postsocijalizam .država .radništvo .zbornici 389 Moderna umetnost .zbornici 358 Monetarna politika .omladina 196 248 .zbornici 406 Muslimani .Srbija 20 Naselja .Jugoslavija .Jugoslavija .1948-1961 87 Naseljenost .Bosna i Hercegovina zbornici 352 Naknada štete 158 .saveznici 5.zbornici 370 N Naciokratija .Jugoslavija .zbornici 395 Nacionalni odnosi .obrazovanje .zbornici 363 .zapisnici 253 Mit 239 Mitologija .Jugoslavija 21 Narodnooslobodilačka borba v.Jugoslavija (SR) .Jugoslavija .Srbija .regionalizacija .zbornici 370 .zbornici 369 .javno mnenje .Bosna .zbornici 377 .zbornici 363 .demografska proučavanja .arhivska građa 564 .zbornici 358 . 322 .postsocijalističke države .zbornici 363.Vojvodina .zapošljavanje . NOB .zbornici 406 Nesvrstani . 321.Jugoslavija .Jugoslavija 215 .statistika . 371 .Evropa .zbornici 345 .zbornici 358.zbornici 392 .metafizika .zbornici 274 Nacionalna ekonomija . Mihailo Marković.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.19481961 87 Natalitet .zbornici 394 .Evropa .peta konferencija .Amerika .zbornici 274 Nezaposlenost .

123 .zbornici 334 .zbornici 309.vrednosne orijentacije .kvantitativna teorija 119 .položaj u društvu .1941 .Jugoslavija .Srbija 202 .arhivska građa 574 .inostranstvo 91 .zbornici 343 .religioznost .lečenje .Jugoslavija 92 .tržište .zbornici 343 .zbornici 343 .sociološka istraživanja 195 .Predmetni registar Niče. Žak 271 Narodno-oslobodilačka borba (NOB) .četnički pokret .arhivska građa 535 .zbornici 334 .selo . 195 .saradnja .1919-1928 45 Opštine .politički stavovi .arhivska građa 596 .ekološka svest . 334 Omladinske organizacije .socijalne razlike .sociološka istraživanja zbornici 343 .mortalitet .interesovanja .Jugoslavija (SR) .pravni propisi .sociološka istraživanja .bibliografija 295 .zbornici 293 Održivi razvoj 242a .zbornici 334 .pedagoška istraživanja .društvena kriza .javno mnenje . Fridrih (1844-1900) 156 Nihilizam 156 Niko.sociološka istraživanja zbornici 343 .zbornici 368 Nupicijalitet . 158 Odliv mozgova . 580 Obrazovni sistem.politički sistem .društvene aktivnosti .Srbija 174 249 .Srbija .društveno-političko angažovanje 111 .arhivska građa 571.Beograd . 123.novinari 402 .zbornici 402 .sociološka istraživanja zbornici 343 .obrazovanje .istraživanja . institucije .reforma .samoupravljanje 134 .arhivska građa 599 .sociološka istraživanja .zbornici 343 .zbornici 394 Odojčad .Srbija .zbornici 323 .zbornici 402 Odgovornost 147.Srbija 11 .zbornici 334 .1950-1967 .politička kultura .sociološka istraživanja zbornici 343 .zbornici 343 .pravni položaj .Jugoslavija .slobodno vreme .etika .reforma SKJ . 358 Novinari .Srbija . NATO Novac .idejno-politička opredeljenja 160 .kultura .sociološka istraživanja .zbornici 343 .društveni stavovi .sociološka istraživanja 122.zbornici 334 .1950-1967 .zbornici 368 .Srbija .zbornici 349.zbornici 334 .nacionalna svest . 334 .zbornici 309 .bibliografije 295 .zbornici 402 Novorođenčad .pravo .Jugoslavija .zbornici 308 O Obligaciono pravo 179 Obrazovanje .ekonomska analiza 185 .Kosovo .finansiranje .zbornici 359 Novi svetski poredak .bibliografije 295 .vrednosti 122.Jugoslavija .samoupravljanje .zbornici 406 Omladina .Jugoslavija .nefakultetski programi .društveni položaj .Jugoslavija 117 Omladinski pokret .vaspitanje .sociološka istraživanja .zbornici 315.1950-1967 .Beograd .zbornici 343 .zbornici 334 .zbornici 252 North Atlantic Treaty Organization (Organizacija severno-atlantskog sporazma) v.političko organizovanje .Jugoslavija .Srbija .

380 Politička kriza .Slovenija .Crna Gora .religioznost .zbornici 391.Jugoslavija 116 Politička elita .statuti . 152 .Bosna i Hercegovina .pristalice .Srbija .Srbija .arhivska građa 521 Organizacija jugoslovenskih nacionalista zbornici 258 Organizacija udruženog rada .raspad Jugoslavije .“Treća Jugoslavija” .zbornici 401 Politička pripadnost .zbornici 401 .finansiranje 170 .zbornici 349 Penzijski sistem . 398.Srbija .zbornici 377 Političke partije .zbornici 393. 362.zbornici 362 Patentno pravo 186 Patricijus.zbornici 312 .ekonomske privilegije zbornici 388 Politička propaganda .demokratija .zbornici 391 .zbornici 401 .“Kultura mira”.Srbija .Srbija .stereotipi .Srbija .imidž .zbornici 350.zbornici 403 .Makedonija .zbornici 395.zbornici 373 P Pacifizam .arhivska građa 597 Politička sociologija 109.Jugoistočna Evropa .2000-2006 241 .opozicija 151 .tranzicija .zbornici 380 .birači .zbornici 350.Srbija .unutrašnji odnosi .Srbija .Srbija 240 .Srbija . 401 .zbornici 401 . nacionalni sastav .liderstvo .zbornici 391.1990-2002 .Srbija . 229 Političke institucije .Srbija .struktura . 419 Pers.Srbija .zbornici 373 .zbornici 403 .zbornici 351 Politička ekonomija 63.postsocijalističke zemlje . 401. Čarls Sanders 271 Pink industrija 407 Pluralizam .Srbija .vrednosti .zbornici 401 .Jugoslavija 313 Ortačko društvo 146 Otuđenje .zbornici 355 Politička kultura 350 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.arhivska građa 415.zbornici 362 .zbornici 403 .samoupravni opšti akti .programi .zbornici 371 .arhivska građa 591 . 362.postsocijalistička društva .modernizacija .zbornici 398. 403 .Srbija .zbornici 394 .finansiranje .koalicije .frakcije .zbornici 401 250 .zbornici 398 .zbornici 398 .zbornici 389 . 394. 401 .zbornici 381 . Franciskus (1529-1597) 81 Pejn. Tomas (1737-1809) .2000.233 . socijalni aspekti zbornici 381 Pacijent .stari vek 222 Politička socijalizacija .istorijat .zbornici 403 .samoupravljanje 163 .medicinsko pravo .Srbija . 394.zbornici 395.zbornici 398 .Sjedinjene američke države (SAD) 49 .rukovođenje .Hrvatska .zbornici 358 . Organi federacije.zbornici 371 .zbornici 361. 401 .postsocijalističke države .zbornici 400 .postsocijalističke države .zbornici 403 . 400 .zbornici 349 Otvoreno društvo . 398 .zbornici 362 . 380 Politička moć .Jugoslavija .Srbija . 368 Parlamentarna procedura 376 Parlamentarno pravo 221 Partijski sistem .zbornici 403 .Srbija .

zbornici 370 .statistika 366 . 385 Populizam .zbornici 356 Porodica . 216 .tranzicija . 105.Jugoslavija 93 .Bosna i Hercegovina zbornici 403 Politički sistem 229 .Bosna i Hercegovina zbornici 403 Političko ponašanje .zbornici 389 Postsocijalistička društva .postsocijalističke države 223 .društvene nejednakosti .žene . 384 Porodični budžet .Jugoslavija .zbornici 384.političke prilike .zbornici 397 Poreski sistem .društvo .Srbija .Srbija .zbornici 406 .zbornici 308 .Jugoslavija 89.ekonomska politika .priručnici 110 Porođaj .Kosovo .elitizam .zbornici 370 Postmoderna .zbornici 384 .“Treća Jugoslavija” .zbornici 357 .politički identitet .zbornici 369 .teorijsko-metodološke pretpostavke zbornici 377 .centri za socijalni rad .društveno-politički sistem 1965-1981 330 Popis stanovništva .demokratizacija .1945-1965 102 .arhivska građa 417 .sociološki aspekt .arhivska građa 525 Politika cena . 395.socio-ekonomske promene .2000.zbornici 321.Crna Gora 76 .zbornici 321.Srbija .Jugoslavija 101.zbornici 355 .regionalizacija .privatizacija .Jugoslavija .Srbija .Jugoslavija zbornici 321.zbornici 369 251 .1991 . 322 .zbornici 347 .odnos čitalaca .društveno-politički aspekti .Jugoslavija .Srbija .sociološka istraživanja .zbornici 257 Politički pluralizam .Jugoslavija .zbornici 358 .Jugoslavija .1931 .zbornici 389 Poreska politika .zbornici 398 Političke podele .Mađarska 99 .zbornici 367 Poreski obveznici . 322 Poslovna kultura .zbornici 384 .zemlje u tranziciji .2002 246 Populaciona politika 219 .istorijat .zbornici 321.obračun .Jugoslavija 93 Poljska .zbornici 375 Političko angažovanje. 322 .saobraćaj .“otvoreno društvo” .Srbija .1944/1956 340 . motivacija .elektroprivreda .zbornici 370 .arhivska građa 447 .zbornici 369 .Jugoslavija .autoritarni sistemi .demografske strukture .zbornici 395 Postkomunizam .postsocijalistička društva .zbornici 392 .zbornici 357 .zbornici 403 .Jugoslavija (SR) .Mađarska . 396 .Srbija .zbornici 326 Političko organizovanje . 106 .privredna reforma .Srbija .zbornici 373 .pravni aspekt .apokalipsa .zbornici 395 .zbornici 354 .Srbija 240 .tranzicija 223 .Jugoslavija 115 .Predmetni registar .zbornici 393.Jugoistočna Evropa .zbornici 403 Političke prilike . 322.Jugoslavija .planiranje 226 .zbornici 353 .233 “Politika” (novine) .zbornici 369 .

484 .tržišni odnosi .zbornici 356 .Jugoslavija 169 . 359.zbornici 342 . .ekonomija .društvena svojina .mržnja .zbornici 357 .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.reforme . 377.zbornici 357 .tržište .zbornici 356 Privreda .socijalna politika .zbornici 338 . 407 .transformacija društvene svojine .monetarna stabilizacija .socijalistička ekonomija 140 Preduzetništvo .zbornici 356 .kultura .koncept deregulacije .zbornici 338 .Jugoslavija (SR) .istočnoevropske zemlje .industrijske zemlje .zbornici 358 . 488 . 356.zbornici 359 .zbornici 342 .strateška pitanja .zbornici 342 .zbornici 377 Pravna država 235 .zbornici 342 .zbornici 372 .raspodela 4 .arhivska građa 462 Privredna kriza .SFRJ .uticaj .zbornici 374 Privatizacija .zbornici 342 .arhivska agrađa 472.sociološka istraživanja .Srbija .zbornici 388 .1964-1968 296 .1990 348 .zbornici 342 .teorija 53 Pravo svojine . 367.zbornici 347 252 .zbornici 379 Pravna lica 157 Pravna zaštita .zbornici 347.Jugoslavija . 393 Privatna svojina .korupcija 407 .cene .zbornici 356 . 357.metateorijska pomeranja .modeli .zbornici 368 Prijateljstvo .pravni aspekt .zbornici 395.zbornici 342 .biomedicina .program .nerazvijena područja .zbornici 384 Predugovorna odgovornost 206 Preduzeća .društvena svojina .zbornici 406 Prenatalna dijagnostika .SFR Jugoslavija .proces donošenja 19 .teorijsko-metodološka pitanja .reforme .omladina 94 Prirodni monopoli .zbornici 336 Predškolske ustanove .1986-1987 335. 339 . 381 Postsocijalistička misao .pravni propisi .zakoni .zbornici 356 .Jugoslavija .postsocijalističke države .samoupravljanje .arhivska građa 476 .dohodak .zbornici 369.zbornici 382 Pravo .zbornici 395 .zbornici 342 .Jugoslavija (SFRJ) 125 .zbornici 342 .samoupravljanje 64 .zbornici 357 Privredni razvoj .Srbija .prirodni resursi .Jugoslavija 128 Privredni sistem .zbornik 379 .arhivska građa 470.razvoj .poljoprivredna preduzeća .postsocijalizam .Crna Gora .Jugoslavija .zbornici 357 .arhivska građa 481 .ekonomske slobode . 369.SR Srbija .mehanizmi .Jugoslavija .arhivska građa 600 . 471.zbornici 342 Privredna reforma .istorija .Jugoslavija 137 Pravosuđe .zbornici 356 .zbornici 342 .Jugoslavija 341 .zbornici 396 .zbornici 299 .zbornici 342 .

zbornici 274 Reforma .zbornici 332 R Radna organizacija . 373 Regionalizacija .Jugoslavija .Rusija .zbornici 324 Robna proizvodnja .preduzeća .zbornici 367 Propaganda .ekonomija .Jugoslavija .Jugoslavija .motivacija.zbornici 254 .društveno samoupravljanje .zbornici 359 .samoupravljanje 141 Roditeljstvo 216 253 .gradsko okruženje 212 Ravnopravnost polova 234 Razoružanje .Srednja Amerika 239 .Vojvodina .zbornici 379 .zbornici 357 .javno mnenje . 256 .raspodela 145 Prodaja .zbornici 357 .Predmetni registar . sociološki aspekt .Jugoslavija .stambeni uslovi .sociološka istraživanja .normativna delatnost 19 .dobrovoljci .zbornici 392 .arhivska građa 572 .1917 7.zbornici 299 .zbornici 347.zbornici 395 Reproduktivni model .tranzicija .zbornici 393 .sociološka istraživanja . sportska .zbornici 379 Privredno preduzeće .samoupravna moć .Jugoslavija .tranzicija .Kruševac .demokratija .struktura 181 Radnička klasa .motivacije .1918 .Jugosloveni .Jugoslavija .Jugoslavija .zbornici 367 Regionalne zajednice.tranzicija .zbornici 397 .tranzicija . 188 Rimokatolička crkva .zbornici 333 Regionalni razvoj . 406 . 394.kultura .1960-1990 244 .Beograd .zbornici 347 . 357.zbornici 261 .zbornici 392 .međunarodna zajednica .zbornici 344 Radna snaga .Jugoslavija 116 .Beograd 197 .1945-1946 zbornici 258 Robna privreda . 396 Prvi svetski rat (1914-1918) .pravni aspekt 310 Rađanje .1988 .Vojvodina .zbornici 392 Regionalna politika 245 Regionalna privreda .zbornici 392 .sociološka istraživanja .Srbija 245 Regionalne specifičnosti . 322.Vojvodina .proizvodnja 144 .Jugoslavija .zbornici 359 Religija .Srbi 246a Protestantizam .arhivska građa 566 .zbornici 321.tržišna ekonomija .zbornici 258 Publika.zbornici 377 Religioznost .instrumenti .Rusija .1903-1914 .zbornici 358.Slovenija 181 .zbornici 342 Privredno pravo .Jugoslavija .porezi .Mađarska .zbornici 358 Radnički pokret .pravoslavlje .robno-novčani odnosi . saradnja .1918-1920 77 Radničko samoupravljanje .zbornici 396 Revolucija 156.tržište 242 Radnici .Jugoslavija 50 .arhivska građa 593 .spoljna trgovina 190 Proizvodni odnosi .

pojedinac .zbornici 406 .Jugoslavija 17.bibliografija 44 .izbori .zbornici 373 S Samodoprinosi .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.Srbija 242 .arhivska građa 581 Samoubistvo.arhivska građa 601.politička angažovanost.tranzicija .omladina 96 .zbornici 328.filozofski aspekt . 198 .zbornici 326 .pravni aspekt 61 .1917-1918 .članovi .1965 282.zbornici 326 Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) .arhivska građa 464.radne organizacije 310 Sankcije .Jugoslavija .sociološka istraživanja .1919 . Rudarsko-metalurški kombinat Zenica. pravni aspekt .zbornici 358 .maloletni prestupnici 108 Socijalizam 172.osobine ličnosti .direktori .privreda .zbornici 359 Savez komunista Beograda .ekonomski činioci .cene 101 .Nemačka .Evropa . 482. 260 . 595 . 291.zbornici 334 Seljačko-demokratska koalicija .zbornici 22. .zbornici 326 Savez komunista Jugoslavije (SKJ) .planiranje 145 Socijalistički humanizam .socijalističke zemlje 175 .društvo .tranzicija .arhivska građa 466 .zbornici 326 . 292 Skupštinski sistem .zbornici 271 Sindikalni pokret .Švajcarska 175 Sloboda .organizacija preduzeća 255 .politička angažovanost .Jugoslavija 1928 .informisanje .1903-1910 32 Sindikati . 130 .SSSR 182 Socijalna antropologija 239 Socijalna dezintegracija 254 .Srbija .tranzicija .arhivska građa 477 Rumunija . 469. društveni položaj .kongresi .modernizacija . 475.kongresi . 483 Rudarstvo .zbornici 312 .postsocijalizam .aktivnost .zbornici 315 .metalurgija .zbornici 289 Simbolizam . ekonomski položaj .zbornici 342 .zbornici 393 .zbornici 360 Slobodna razmena rada 142 Slovenska ljudska stranka .dohodak 100.istraživanje 255 .distribucija moći .zbornici 289 Složena organizacija udruženog rada. pravni aspekt 163 Smrt.Jugoslavija .zbornici 315 .Jugoslavija .zbornici 342 .zbornici 395 Rusija .arhivska građa 542.društvena svojina .Beograd .arhivska građa 494 .ekonomski aspekt .zbornici 368 Samoupravljanje 127 .zbornici 331 .Jugoslavija zbornici 375 . 273 .sociološka istraživanja .zbornici 337 .zbornici 390 . 603.Jugoslavija .empirijska istraživanja .zbornici 406 Siromaštvo .Jugoslavija .SSSR 69 Socijalizacija .zbornici 267.arhivska građa 478 . 338 .društvene promene 192 .Srbija . pravni aspekt .Jugoslavija .zbornici 406 Skupština .Slovenija 181 Samoupravno pravo .privreda Jugoslavije .kontrola .normativna delatnost .zbornici 368 Socijalistička privreda . 265 Savez socijalističke omladine (SSO) .

postsocijalistička društva zbornici 377 Solipsizam .istorija . 346 .zbornici .zbornici 349 .obrazovna politika . 365.roditeljstvo 212 Sociologija umetnosti 46 Sociološki sistemi .Beograd .međunarodna zajednica .projekcije .arhivska građa 408.zbornici 392.Jugoslavija 60 255 .zbornici 349 Stabilizaciona politika .statistika .stanovništvo 319 .1963-1993 .zbornici 187 Srbija . 378 .politička kultura .zbornici 320 .zbornici 371. 387 .istorijat .dezintegracija .zbornici 362 .zbornici 252 . politički odnosi .arhivska građa 605.zbornici 381 Socijalna distanca .političke prilike .Evropa 242a .zbornici 362.postsovjetski prostor .2000-2006 241 .sociološka istraživanja zbornici 395 Socijalna ekonomija .1991/1997 .Beograd .Predmetni registar .nacionalna struktura .zbornici 385 .tranzicija .arhivska građa 590 .zbornici 389 .zbornici 362.233 .1971-1991 .modernizacija .1987-1994 . 405 .statistika .zbornici 389 .Jugoslavija .tranzicija .1981 329 .1944/1956 340 Sociografija .zbornici 369 Socijalne nejednakosti .statistika 404.Balkan 171 .zbornici 349 Sporazum Cvetković-Maček 1939 34 Sport .upravljanje 13 “Stanovništvo” (časopis) .zbornici 320. 117 Sociologija stanovanja .zbornici 381 .Ugarska.javno mnenje .zbornici 308 Sociologija 51.zbornici 324 Staljinizam 172 Stambene zgrade .zbornici 358 Socijalne razlike .zbornici 406 Socijalni pokreti .prostorni plan .aktivno .postsocijalističke države .zbornici 406 Socijalni kapital .zbornici 378 .metode . 70 .Nemačka 176 .tranzicija .2002 .Jugoslavija 94.zbornici 397 Socijalna pravda .Bosna i Hercegovina . 103 .ekonomija .Jugoslavija 104.demokratija . 378 .statistika 386 .1987-1994 .zbornici 395 .Beograd .zbornici 352 .zbornici 392 .zbornici 254 .stanovništvo 319 .zbornici 367 Socijalna struktura .Jugoslavija .politika razvoja 242a . 421 .1987/1994 .zbornici 365.zbornici 298 .1945/1972 . 606 .društvene prilike .2002 .1987/1994 .Srbija .gradovi . 378 Srpsko pitanje .obrazovanje 109 Socijalni genotip .1991 .zbornici 389 .Beograđani . 394 .unutrašnja politika .fertilitet .sociologija .zbornici 406 Sociologija kulture 46 Sociologija omladine .bibliografije 217 Stanovništvo .zbornici 332 .Crna Gora .međunarodna zajednica .arhivska građa 434 .2000.Mađarska .zbornici 380 .2000.1904-1905 .

Jugoslavija .2002 .arhivska građa 429 .zbornici 364 .kretanje .razvoj .arhivska građa 425 .statistika 404.2002 .Jugoslavija 15.zbornici 307 .arhivska građa 426 .zbornici 385 .arhivska građa 438 .arhivska građa 416 .nacionalna pripadnost .Srbija .arhivska građa 444 .Sremska Mitrovica .Vojvodina 256 .obrazovna struktura . .1971 148 .arhivska građa 435 .Jugoslavija zbornici 316 .zbornici 294.statistika 404.edukacija .arhivska građa 424 . projekcije .arhivska građa 413 .Srbija .statistika 404.plodnost . 286.1974 .arhivska građa 439 .nacionalna struktura .2002 .poljoprivredno i nepoljoprivredno stanovništvo.Srbija .zbornici 353 .zbornici 305 .razvoj .posle II svetskog rata 304 . 345.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.školovanje .Pančevo .SR Srbija .Kosovo .kvantitativni pokazatelji .poljoprivredno stanovništvo. 322 .statistika 366 .Srbija .1991 .Beograd . 303 .zbornici 344 .Kosovo .projekcije 300.Srbija .zbornici 306 .reprodukcija .statistika 366 .zbornici 320.Jugoslavija 103 .arhivska građa 446 .multietnička društva .zbornici 320 .arhivska građa 441 .zbornici 321.zbornici 364 .Južna Evropa .zbornici 345 .arhivska građa 433 . 288 .Srbija .socioekonomski uslovi . 405 .starenje .1991 .statistika .migracije .zbornici 353 .zapošljavanje .Jugoslavija .popis .Srbija .Vojvodina .1981 329 .SR Jugoslavija .1981 329 .metodologija 148 .arhivska građa 460 .arhivska građa 437 .Srbija .Kosovo .Srbija 1950/1991 .porast .Beograd .Srbija .arhivska građa 428 .arhivska građa 420. 385 .arhivska građa 448 .zbornici 307 . razvoj .statistika 366 .Jugoslavija .1981 329 .Južna Evropa . 432 .Crna Gora 436 .1948-1991 216 .zbornici 298 .zbornici 370 .prostorni razmeštaj .1991 .nacionalnost .demografski razvoj .arhivska građa 457 . 385 .smrtnost .zbornici 294.1991-2021 218 .SR Srbija . 308 . .zbornici 346.period posle II svetskog rata .istraživanja 155 .rast .Kosovo .zbornici 353 .Obrenovac . 405 .Jugoslavija .Jugoslavija 287 .(1948-1981) .karakteristike .arhivska građa 411 .Srbija . 364 .struktura .Jugoslavija .arhivska građa 455 .1948-1991 .

Ljubomir (1925 -) .arhivska građa 588 Štednja 165 .koncept slobode .privatizacija 210 .zbornici 401 Studenti .Jugoslavija .propaganda 209 Svetska trgovinska organizacija .arhivska građa 465 T Tadić.privredni razvitak zbornici 379 . 406 .zbornici 280 .SFR Jugoslavija .arhivska građa 589 Šumarska industrija .statistika 404.2002 .zbornici 361 Sveto pismo .popisi zbornici 395 .arhivska građa 431 . 85.zdravstveno stanje . pravni aspekt .arhivska građa 430 .arhivska građa 552 Teorija države i prava 229 Teorija prava 53 Teorija verovatnoće . 356.Srbija .uticaji .Jugoslavija 47 .postsocijalističke države .zbornici 274 Štampa .Jugoslavija (SR) .1961-1962 42 .Jugoslavija – zbornici 369 .ugovorni odnosi .Beograd .arhivska građa 541 Svojina 191 .Jugoslavija .zbornici 401 Sterilitet .arhivska građa 578 .zbornici 349 Tajno udruženje “Ujedinjenje ili smrt” .jugoslovenska .strana . 86 .religija .zbornici 372 .transformacija . 367. 271 Teorije vrednosti 41 257 .Srbija 399 Starosna struktura .poljoprivredno zemljište 72. 272 Televizija.zapošljavanje .privreda .verska .transakcioni troškovi zbornici 379 Svojinska prava .SR Srbija .Jugoslavija .arhivska građa 473 Šumarstvo .logika 8 .1981 329 Statuti .Srbija 399 . 359.izbori .bibliografije .postsocijalističke države zbornici 372 Š Školstvo . 374.poreklo . 357.zbornici 382 Stranački organi .zbornici 359 . odgovornost .čitaoci .stanovi .arhivska građa 539 Studentski pokret 1968 .zbornici 39.1991 .javno mnenje .1945-1967 .19151918 .javno mnenje .društveni položaj .zbornici 259.socijalna zaštita .zbornici 356 .1945-1975 162 Šovinizam .stanovništvo -1991-2002 .zbornici 393 .zbornici 385 Staračka domaćinstva .statistika 366 .Jugoslavija 57 .Srbija .tranzicija .Jugoslavija .zbornici 396 “Svijet” (list) .političke stranke .Predmetni registar .Srbija .socijalizam .arhivska građa 453 .arhivska građa 585 .sociološka istraživanja .zbornici 361 Stomatolozi.Jugoslavija 203 Stvarno pravo .Vojvodina .Jugoslavija .zbornici 280 “Studio B” . jugoslovenska .politika .arhivska građa 427 .zbornici 347.izbegličke porodice Srbija 399 Stari ljudi .istraživanje 317 Sterilizacija.postsocijalističke države zbornici 372 Svojinski odnosi .SR Srbija .bibliografija 74 Sudska medicina . 405 .

Jugoslavija (SR) Trgovačko društvo 146 Tržišna ekonomija .zbornici 375 Tradicija .zbornici 379 .zbornici 373.odnos .sociološko istraživanje .društvena svojina . 372.socijalno-politički aspekti .zbornici 379 Tržište . 377 .zbornici 379 .zbornici 359.korupcija .Mađarska 99 Tržišna privreda .javno mnenje .demokratija .zbornici 382 Tranzicija .postsocijalističke države .zbornici 357 .zbornici 401 .Jugoslavija (SR) .zbornici 358 Tradicionalizam .postsocijalističke države .zbornici 374 .zbornici 374 .zbornici 393 .Srbija .implantacija zuba zbornici 361 Ugovori o građenju 205 Ugovorno pravo .tranzicija .tranzicija .Jugoslavija (SR) .1989-1995 .zbornici 406 .zbornici 359 .zbornici 389 Transcendentalna analitika .397 . 136 .strukturalne promene .medicina . 132 Tržište novca i hartija od vrednosti .pravo .zbornici 377 . 379 Tržište kapitala . 359 Tržište novca 124.arhivska građa 576 Totalitarizam .političke partije .Istočna i Centralna Evropa .zbornici 372.zbornici 347 .postsocijalističke države .zbornici 397 Turbokapitalizam .zbornici 369 .kolektivni ugovori .Srbija .obrazovanje . 393 .dijalektika .zbornici 393 .lekarske usluge .globalizacija . 406 “Treća Jugoslavija” v.postkomunističke zemlje .Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007.svojinski odnosi .postsocijalizam .zbornici 338 Transeksualnost .zbornici 356 .pravna regulativa .zbornici 390 .rent seeking . 395 .zbornici 389 U Udruženja građana 43 Ugovor o uskladištenju 200 Ugovori .zbornici 367.reforme .reforme .privatizacija 210 .regionalni problemi .zbornici 357 Tržište rada .institucije .Srbija .restrukturiranje .zbornici 369.zbornici 342 .zbornici 361 258 .devize .Ruska Federacija zbornici 381 .planiranje .ekonomija .Jugoslavija .estetika .zbornici 371.reforme .nezaposlenost . 367 .preduzetništvo .zbornici 393 .zbornici 347.svet .zbornici 381 .zbornici 368 Transformacija v.samoupravljanje .zbornici 342 .Makedonija .postsocijalističke države 223 .zbornici 389 .tranzicija .Srbija .zbornici 324.zbornici 359 .zbornici 359.zbornici 400 .cene .Jugoslavija .zbornici 357 .zbornici 390 . 390 . 397.Srbija .zbornici 393 . 387 .privatizacija .država .arhivska građa 602 .Bosna i Hercegovina .zbornici 367 .zbornici 347 .Jugoslavija 106. Terorističke organizacije .demoratija . tranzicija Transplantacija .zbornici 367 .Rusija .stavovi građana . 394.

zbornici 350 .Beograd .zbornici 280 .arhivska građa 558 259 . 387 .jugoslovenska populacija .zbornici 401 .arhivska građa 556 .zbornici 395 .Srbija .pravni položaj .planiranje 145 Zakonodavstvo .Predmetni registar “Ujedinjenje ili smrt” (organizacija) .arhivska građa 563 Zakon vrednosti .zbornici 392 Urbanizacija 25 .svojinska transformacija zbornici 379 Zadružni pokret 55 Zakon o udruženom radu .zbornici 394 Vrednosti Ž Žene .arhivska građa 546 .Jugoslavija 60 .Srbija .istočnoevropske zemlje .statistika 366 .SFRJ .“Bela knjiga” .sociološki aspekt .pozitivizam .normativizam .izbori .zbornici 266 .arhivska građa 537 Žensko pitanje .Jugoslavija 313 .arhivska građa 493 Umetnost 156 Unated Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracija za pomoć i obnovu Ujedinjenih nacija) v.društveni položaj .zbornici 406 .radnici .zbornici 358 Voljna sterilizacija .Jugoslavija .štampa .1919-1941 .Bosna i Hercegovina .statistika 404.Srbija . 405 Vladavina prava 235 .zbornici 375 .javno mnenje .mnogonacionalna društva .zbornici 352 .istorijat . 395 .1915-1918 39 Ujedinjene nacije (UN) .zbornici 406 Z Zadruge .Jugoslavija 149 Zdravstvo .zbornici 333 .zbornici 377 Vlast.2002 .organizacija udruženog rada . UNRA UNRA .Kosovo .plodnost .Jugoslavija . transformacija .Beograđani .udruživanje 325 V Veroispovest .istraživanja 85.1970 89. 90 .zbornici 289 Ustav .Beograd .participacija .jugoslovenska javnost .tranzicija .Jugoslavija (SR) . organizacija .svetska studija .udruženi rad .društveni slojevi 314 .zbornici 395 Vojska.Kosovo -1950-1995 zbornici 383 .zbornici 397 Vrednosne orijentacije .zbornici 254 Upravljanje .zaposlenost .zbornici 383 .zbornici 375 Urbana kultura .arhivska građa 562 .1950-1995 . 86 Zemljoradnici .zbornici 362 Ustavnost .prednacrt .postsocijalistička društva .1991 .zbornici 346 Urbanizam .nacrt .studenti .1918-1941 55 .Srbija .porodica 73 .postsocijalističke države .Srbija .profesionalna odgovornost 189 Zemljišna svojina .zbornici 371.zbornici 394.

Sagledavanje problema istraživanja 2. Klasifikacija i numeracija građe 9. Utvrđivanje liste bibliografskih izvora i literature 6.. Pošto je prva publikacija ovog Instituta objavljena 1959. 2. Imajući u vidu bo261 . a u želji da što potpunije odgovore na njihove zahteve. 3. Sagledavanje problema istraživanja – Bibliotekari Biblioteke Instituta društvenih nauka. mogli bi se svrstati u logičan niz radnji: 1. autorima i godinama izdavanja publikacija. Izrada registara i uvodnog teksta priređivača 1. Određivanje cilja istraživanja 4. koja svojim profilom spada u niz specijalnih naučnih biblioteka. Definisanje predmeta istraživanja – Predmet istraživanja ovog projekta je Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka u periodu od njegovog osnivanja 1957. godine. ali i one gde se Institut pojavljuje kao suizdavač. Određivanje stručne metodologije u radu na bibliografiji 5. Određivanje cilja istraživanja – Cilj istraživanja je bio da se pronađu i bibliografski obrade sve publikacije koje je objavio Institut društvenih nauka. sama tema i prezentovana građa uklapala se u program obeležavanja 50-godišnjice rada Instituta. profesora i studenata fakulteta društvenih nauka. Postupak prikupljanja građe 7. do 2007. U celini upoznati sa osnovnom delatnošću Instituta i istraživačkim potrebama svojih korisnika. godine. Postupak obrade građe 8. imaju jasno isprofilisane potrebe svojih korisnika. Definisanje predmeta istraživanja 3.RECENZIJA BIBLIOGRAFIJE IZDANJA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA Osnovni elementi bibliografskih istraživanja u radu na Bibliografiji izdanja Instituta društvenih nauka i izradi same bibliografije. naučnih radnika. uočili su potrebu za izradom bibliografije svih izdanja Instituta društvenih nauka (monografske i serijske publikacije) kako bi na jednom mestu imali bazu podataka koja bi bila pretraživa po temama. naslovima.

njihovi autori i broj strana na kojima se nalaze) što se pokazalo sasvim opravdanim i veoma korisnim. a unutar njih bibliografske jedinice su hronološki raspoređene. Pošto je ustanovljeno da jedan deo publikacija koje imaju interni karakter (nisu zvanično publikovane) i pripadaju više arhivskoj građi. imaju veliku informativnu vrednost. priređivači su pristupili bibliografskoj obradi publikacija koje su se nalazile u fondu Instituta društvenih nauka. Jedan deo bibliografskih jedinica za monografske i serijske publikacije preuzet je iz elektronske uzajamne baze COBISS SR. korišćene su već proverene metode i norme u okviru bibliografskih istraživanja. priređivači su se odlučili da analitički obrade ove publikacije (u sadržaju navedeni naslovi svih radova. u zasebnoj celini. Kombinovanje formalnog (tip publikacije) i hronološkog rasporeda (godine izdavanja) vrlo je pregledan i informativan vid klasifikacije bibliografske građe za prezentovanje rezultata izdavačke delatnosti pojedinih institucija. opravdano su. Određivanje stručne metodologije u radu na bibliografiji – Prilikom rada na određivanju metodologije. što ovoj bibliografiji daje posebnu upotrebnu i informativnu vrednost. Jedan broj publikacija pronađen je i obrađen u Narodnoj biblioteci Srbije i Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković». 7. priručnike i svu neophodnu referensnu literaturu koja im je bila na raspolaganju kako u Institutu tako i u Narodnoj biblioteci Srbije. Prilikom bibliografske obrade primenjeni su Međunarodni standardi za bibliografski opis monografskih publikacija ISBD(M). Utvrđivanje liste bibliografskih izvora i literature – Prilikom bibliografskih istraživanja priređivači su koristili pre svega kataloge i fond svoje biblioteke. štampane i elektronske baze podataka. lisne. 262 . arhivsku građu Instituta. razne adresare. tekuće bibliografije JBI. 5. gatu sadržinu zbornika radova koja bi ostala neotkrivena monografskom obradom. Neophodni registri sređeni su abecedno. 6. Kompletna Bibliografija je sređena u četiri celine. Posebno treba naglasiti da su teme radova i imena njihovih autora registrovani u Autorskom i Predmetnom registru. Postupak obrade građe – Monografske publikacije i zbornici radova analitički su obrađeni sa knjigom u ruci. Postupak prikupljanja građe – Nakon istraživanja bibliografskih izvora. serijskih ISBD(S) i članaka u serijskim publikacijama i zbornicima radova ISBD(CP). 4.Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka 1957 – 2007. uvršćene u celokupnu građu.

Klasifikacija i numeracija građe – Nakon završene bibliografske obrade publikacija. Izrada registara i uvodnog teksta priređivača – Kao posebni instrumenti za pretraživanje ponuđene bibliografske građe. formirane su četiri skupine u koje su hronološki sređeni bibliografski zapisi. Mr Zdravka Radulović bibliograf-savetnik Narodna biblioteka Srbije 263 .Recenzija 8. U Autorskom registru popisana su sva imena koja imaju obeležja autorstva (autori. Njihovo izuzetno bibliotekarsko i bibliografsko predznanje bilo je od najvećeg značaja u našoj saradnji i konačnim rezultatima rada. prevodioci. urađeni su: Autorski registar. septembar 2007. Nakon izrade registara priređivači su uradili i neophodne uvodne napomene u kojima su pojasnili predmet i cilj svojih istraživanja i metodologiju rada kojom su se koristili prilikom rada na ovoj bibliografiji. Beograd.). Registar naslova i Predmetni registar. urađena je numeracija koja je u kontinuitetu obuhvatila sve celine. a Predmetni registar preko svojih odrednica i pododrednica osvetljava sadržinu publikacija i radova objavljenih u zbornicima.. Registar naslova obuhvata sve naslove abecedno raspoređene. pristupilo se izradi registara. kao redaktor i recenzent ove bibliografije mogu naglasiti da mi je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa koleginicama Biljanom Albahari i Vesnom Jovanović koje su od prvog dana imali jasnu viziju svog projekta i konačnog cilja.. urednici. 9. Nakon numeracije. Nakon objedinjavanja kompletne građe. koautori. priređivači. Na kraju.

263 str. 24 cm Tiraž 300. Београд 013 : [ 3 : 005. . .Registri ISBN 978-86-7093-120-6 1.CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. 261-263 : Recenzija Bibliografije izdanja Instituta društvenih nauka / Zdravka Radulović. 71 ( 497 . Институт друштвених наука (Београд) а) Институт друштвених наука (Београд) . 2007 (Beograd : Gorograf). . Биљана Bibliografija izdanja Instituta društvenih nauka : 1957 . / Biljana Albahari. . Vesna Jovanović. Јовановић.SR .Str.Библиографије б) Друштвене науке Библиографије COBISS. 11 ) “1957 / 2007” 016 : 3 АЛБАХАРИ. Весна 2.Издања 1957-2007 . Beograd : Institut društvenih nauka.ID 144160524 .2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful