You are on page 1of 208

PRVO POGLAVLJE

Pozornik Rik Ĉendler zaustavio je patrolna kola ispred mirne kuće u ulici Fulton i oprezno izašao. Jorkšir Fols, gradić u drţavi Njujork, imao je 1.725 stanovnika. Stopa kriminala bila je mala u poreĊenju s velikim gradovima, a ljudi su imali ţivopisnu maštu. Na primer, poslednji veliki talas kriminala uzdigao se oko kradljivca gaća, a što je najbolje, Rikov mlaĊi brat Roman bio je prvi meĊu

osumnjiĉenima. Liza Barton, ţena koja je ovog popodneva uputila hitan poziv policiji, bila je nastavnica u osnovnoj školi, ne baš sklona preterivanju, a ni plašljiva, a Rik mada ni sada nije predosećao nikakvu nevolju - ništa nije uzimao zdravo za gotovo. Preliminarnim pregledom terena utvrdio je da je sve bezbedno pa je prešao preko dvorišta i popeo se uz kamene stepenice. Vrata su bila dobro zatvorena i on je glasno pokucao. Zatresle su se zavese na prozoru sa strane, a iza njih su se oprezno pojavile neĉije oĉi. „Policija.“ Obelodanio je svoje prisustvo. Usledio je zvuk otkljuĉavanja brave dok se vrata nisu odškrinula. „Pozornik Ĉendler", rekao je, drţeći ruku na pištolju iz predostroţnosti. „Hvala bogu.“ Prepoznao je glas vlasnice kuće. „Mislila sam da nikad nećeš stići.“ Lizin zadihani i promukli glas nije ga zaprepastio. Uprkos tome što je bila konzervativna nastavnica, saznao je da se Liza loţi na njega. I ranije je iznosila seksualne ponude i, premda nije ţeleo da pomisli da je bez razloga zvala policiju, zbog njenog zavodljivog glasa Rik je stisnuo vilicu. „Prijavila si neko uznemiravanje?“ pitao je. Vrata se širom otvoriše. On uĊe unutra - isprva sa oprezom - jer ona još nije bila izašla iza zaklona masivnih vrata od hrastovine. „Prijavila sam potrebu za policijskim prisustvom.“ Gurnula je vrata koja se zatvoriše iza njega. „Prijavila sam potrebu za tobom.“ Neki unutrašnji osećaj govorio mu je da nema potrebe za proceduralnim merama zaštite pa je sklonio ruku s pištolja u opasaĉu. Ali zadrţao je oprez i, kad je udahnuo vazduh, shvatio je da ga instinkt ne vara. Okruţio ga je teţak miris parfema i ukljuĉili su se svi muški mehanizmi odbrane koje je posedovao. Nakašljao se, daveći se u neĉemu što je valjda trebalo da bude moćan afrodizijak. I bio je moćan, ali ţena koja je uputila telefonski poziv bila je osuĊena na razoĉaranje. Jedino što će se tu popaliti bila su svetla. Pritisnuo je prekidaĉ na zidu u istom trenutku kada je Liza izašla na videlo. Trebalo je da ga iznenadi njena pojava, ali valjda je bio isuviše otupeo usled nedavnih dešavanja. Neugledna nastavnica preobrazila se u drsku dominu. Ceo kostim, od njenih crnih koţnih ĉizama koje su sezale do polovine butina, preko koţnog korseta, pa do divlje, tamne i perverzne kose, poruĉivao je: uzmi me sad, na podu, uza zid, nije vaţno gde. Rik je zatresao glavom. Iako je već znao odgovor, ipak je pitao: „Šta se dešava, kog Ċavola?“ Ramenom se oslonila na zid i zauzela izazovnu pozu. „To bi do sada trebalo da bude oĉigledno. Odbio si ponudu svake obiĉne ţene u gradu, ukljuĉujući i moju. Spremam se da to promenim. Uprkos svom poslu i

normalnom izgledu, ja umem da budem neverovatno neobiĉna.“ Uperila je u njega nalakiranim crvenim noktom. „DoĊi da ti pokaţem svoje rekvizite.“ Rik je na to samo podigao obrvu. A potom mu se oteo teţak uzdah, jer je bio siguran samo u jedno. Njegova majka Rejna, koja voli da se petlja u sve, stajala je iza Lizinih upornih i ne baš suptilnih napada. Rejna je svim ţenama utuvila u glavu da bi se njen srednji sin smirio samo kad bi našao neku posebnu osobu koja bi mu stalno drţala paţnju. Liza je, poput mnogih drugih ţena u gradu, oĉigledno primila k srcu reĉi njegove majke. Iako je Rejna s pravom mislila da Rik ceni jedinstvenost, varala se ako je verovala da će se on ikada više oţeniti, a kamoli imati decu. S obzirom na njegovo prethodno braĉno iskustvo, trebalo je da majka bude pametnija. Zašto bi rizikovao da mu srce bude slomljeno kad moţe da uţiva u nepreglednom nizu ţena bez uplitanja bola? Iako je njegova reputacija plejboja bila uveliko preuveliĉana, ĉinjenica je bila da on uţiva u ţenama. Ili je bar uţivao sve dok ţenska populacija Jorkšir Folsa nije pokrenula sveopšti atak na njegov status neţenje. „Pa, da li si spreman da me veţeš?“ Liza je zazveckala krznenim lisicama u njegovom pravcu. Da je neko drugo vreme i neko drugo mesto, ma do Ċavola - neka druga ţena, moţda bi ga i zainteresovala. Ali s Lizom nije bilo te hemije i više je ţeleo njeno prijateljstvo nego njene ţenske ĉari. Prekrstio je ruke na grudima i rekao joj ono što je rekao i prethodna dva puta kad mu je iznosila takve predloge, mada ne ovako otvoreno kao sada: „Ţao mi je. Nisam zagrizao.“ Trepnula je, a u oĉima joj se iznenada pojavio neki nagoveštaj ranjivosti. „U redu je. Ja mogu da grickam za oboje.“ Nasmešila se, otkrivajući bele zube, a njene reĉi su raspršile svaku iluziju blagosti koju je pomislio da je video. „Ne sad, Lizo.“ Protrljao je bolne slepooĉnice. „Da budem iskren, ni bilo kad.“ Te reĉi mu nisu lako pale. Rik je brinuo za njena osećanja uprkos njenim napadaĉkim postupcima. Ipak ga je majka vaspitala da bude dţentlmen. Ali kladio bi se da ĉak ni Rejna, ma kako naporna bila, nije pretpostavljala koliko daleko će ţene Jorkšir Folsa da idu ne bi li privukle njegovu paţnju. Ako je Liza više volela koţu nego ĉipku, verovatno je posedovala i grubu stranu. Osim toga, morala je da zna da ovako razmetljivim gestom rizikuje odbijanje. Baš kao što je i on znao da rizikuje reprizu ove epizode ako iole omekša prema njoj. To se dešavalo i ranije, ne samo s Lizom. Druge ţene, drugi sramni podvizi. Ovo je bio treći pokušaj zavoĊenja ove sedmice. Slegnula je ramenima i skrenula pogled, oĉigledno zbunjenija nego što je htela da prizna. Ali opet se povratila, ovaj put liznuvši jezikom svoje sjajne usne. „Jednog dana ću pogoditi pravu ţicu.“

Sumnjao je u to. Rik je pošao ka vratima, ali onda se okrenuo. „Moţda bi trebalo da obratiš paţnju na ĉinjenicu da je protivzakonito zvati policiju ako stvarno nisi u nevolji." Trebalo bi da objavi proglas u novinama, ali zašto zalud trošiti drveće i mastilo kad ţene neće da slušaju? A i zašto bi, kad je njegova odluĉna majka ţelela unuĉad i nije joj bilo vaţno koji će sin prvi da joj ih podari. „Vidimo se na nastavniĉkoj obuci IZAZOV“, rekla je Liza pre nego što je zatvorio vrata za sobom. „Sjajno“, promrmljao je. Sat kasnije, kad mu je smena već bila pri kraju, Rik je iskoristio vreme da popuni izveštaj, izostavljajući izvesne detalje svog poslednjeg obilaska. Nije smatrao da će Lizi prirediti ikakve neprijatnosti ako incident prijavi kao laţnu uzbunu. Ali nadao se da je najnovije odbijanje oĉitalo nastavnici lekciju o bespotrebnom pozivanju policije. Podigao je gumicu i naciljao na drugi kraj prostorije. Svojevremeno su mu majka i ta njena bulumenta ţena bile zabavne, ali više ne. Morao je nekako da ih natera da odstupe, ali proklet bio ako je znao kako to da uĉini. Zaĉkiljio je oĉima i ispalio gumicu. Pogodila je metu - sliku priglupih mladenaca, iscepanu iz nekog magazina, koja je visila na prljavom zidu beţ boje. „Pravo u centar.“ „Bolje ti je da mama to ne vidi.“ Rik se okrenuo kad mu je Ĉejs, njegov najstariji brat, prišao s leĊa i pridruţio mu se za stolom. Ĉejs se smejao, ali Rika to nije zabavljalo. Rejnina odluĉnost bila je legendarna. Ĉak ni bolesno srce nije je usporilo. Nije joj bilo dovoljno što je oţenila njihovog najmlaĊeg brata, Romana. Ne, u svom pohodu na unuke sad se okomila na Rika. Ĉejs je bio pravi neţenja koji je već pomogao Rejni da podigne njegovu mlaĊu braću nakon smrti njihovog oca dvadeset godina ranije. Pošto je obavio svoju porodiĉnu duţnost, bio je izuzet iz većine provodadţijskih šema svoje majke - za sada. Rik nije bio te sreće. „Ĉovek bi pomislio da je mama previše zauzeta svojim obnovljenim društvenim ţivotom da bi se maltretirala i s mojim.“ Nakon toliko godina udovištva, njegova majka je poĉela da izlazi s muškarcima. Uvrnut izraz za ženu njenih godina, mislio je Rik. Ali to je radila: izlazila s doktorom Erikom Felonom. Njena usamljenost zabrinjavala je svu trojicu njenih sinova i Rik je bio presrećan što je konaĉno nastavila svoj ţivot. Samo, bio se ponadao da će biti previše zaokupljena svojim novim ţivotom da bi se petljala u njegov. Ĉejs je slegnuo ramenima. „Mama nikad nije toliko zauzeta da se ne bi petljala. Gledaj ĉime sve sad ţonglira: s jedne strane - dobri doktor, a s druge

„Jutros.“ Ĉejs je klimnuo glavom. reĉe Ĉejs. „Uţasno si tup za jednog policajca.“ Rikje klimnuo glavom. Ĉejs je zatresao glavom. „Jesi li video Lizu Barton u poslednje vreme?“ upitao je brata.“ „Baš ti hvala. Ĉejs ga je nauĉio da poštuje ţene. „Ja volim svoju privatnost i zato glasam da mi pustimo mamu da se još malo bavi tvojim ljubavnim ţivotom. hijerarhija ništa nije znaĉila. i u mislima se ponovo vratio na svoj poslednji obilazak tog dana. a Rik nije bio od onih koji prepriĉavaju ljubavne zgode. misleći na njihovog najmlaĊeg brata i njegovu novopeĉenu ţenu. U njihovom malom gradu.pokušava da iscima bebu od Romana i Šarlot“.“ „Kao šta?“ Ĉejs nije krio zaprepašćenje u glasu. „Toliko toga ne znaš o meni. „Samo pitam.“ „Zato što sve zadrţavaš za sebe." „Koji društveni ţivot?“ nacerio se Rik.“ „Upravo tako. oĉigledno s probuĊenim novinarskim instinktima.“ Podigao je olovku i vrteo je izmeĊu dlanova. rekao je. „I da bude reditelj tvog društvenog ţivota. Ĉejs je bio toliko prokleto povuĉen da Rik nije mogao a da ne maltretira svog ozbiljnijeg brata. „Je li ti delovala napeto?“ . Ovog popodneva sam imao laţnu uzbunu kod nje. Što?“ Slegnuo je ramenima. „Neka buka napolju. Verovatno je bila dovoljno osramoćena.“ Slegnuo je ramenima. dok je doruĉkovala.“ Nema smisla sada govoriti Ĉejsu da je nastavnica volela sado-mazo akciju uz svoju kajganu. kod Normana. „Kakvu laţnu uzbunu?“ „Uobiĉajenu. Rik je razgibavao ramena. „Barem joj Erik zaokuplja paţnju“. „Sve je bilo bezbedno. „Nema šanse da nju dovedem u kancelariju. „Ali nedovoljno.“ Razgovor o Rejni podsetio je Rika na njeno uplitanje. Ti bi trebalo da je zaposliš. Ali Ĉejs se brzo otreznio. Odmah će poĉeti i meni da se petlja u društveni ţivot.“ Lukavi osmeh mu iskrivi usne dok je prekrštao ruke na grudima.“ Ĉejs se trgnuo. i svi momci su uskakali u patrolne smene. Moţda je vreme da joj naĊemo neki posao. „Traĉ kolumnista deluje mi prikladno“. “ „Verovatno neka ţivotinja. zasluţivale one to ili ne. pokušavajući da opusti mišiće. a zadovoljstvo je svetlucalo u njegovim plavim oĉima. napete od previše vremena provedenog u patroli. prasnuo je Rik i izazvao osmeh i na bratovljevom licu.

. „Reci mami da mi je ţao i da ću stići što pre budem mogao. . deţurna dispeĉerka.“ „Vidimo se“. „Osim toga.“ „Rik. dušo. Bolje da pustimo Rika da ode do tog nasukanog vozila“. rekao je on. a mi bismo se već koliko sutradan našli na naslovnoj strani Gazete“. Ĉejs. znaš da ne mogu da te povedem kući sa sobom.“ „E pa ja jesam. rekao je Ĉejs. Feliša ispusti prenaglašen uzdah. a potom ispravila i poravnala bluzu. ĉekaj. Rikje posmatrao sa zanimanjem. reĉe Feliša. imam sastanak.“ „Neću spominjati taj kez na tvom licu. „To mi zvuĉi kao dobar plan. platićes“. „Ja završavam za pet minuta. Hajdemo.“ Posegnuo je za kljuĉevima od kola.Ĉejs je zavrteo glavom. Povedi me kod svoje majke i ja ću te spasti njenog provodadţisanja. ude u sobu. Jedna noć s najstarijim Ĉendlerom i moj ugled bi bio uništen. Ni slepcu ne bi promakla ĉinjenica da je zgodna ţenska.“ „Kad smo već kod veĉere. sa svim oblinama i ţenstvenošću ispod odeće. „E sad.. „Na šta li sam mislila?“ Nasmejala se. rekao je Ĉejs. Jesi li spreman da se uputimo kod mame?“ Riku zakrĉaše creva..“ Rik je vrteo glavom. Moţeš li ti da se pozabaviš time dok se on pripremi za smenu?“ Rik je klimnuo glavom.“ Ĉejs ustade sa stolice. Ne bi ti nameštala dok je i ona tu da trpi posledice. „Vidimo se. Okrenuo se prema bratu. Siguran sam da mama smatra kuću neutralnom teritorijom. „U pravu si. „Pa šta kaţeš?“ upita ona Ĉejsa. Feliša je imala dobro srce i još bolje telo. Jezici bi se razvezali. niti olakšanje koje oĉigledno osećaš što si dobio odlaganje.Ja nisam. „Ne brini.“ Stavila je ruku na ĉelo sa oĉiglednim dramskim gestom.“ Zatreptala je trepavicama iznad oĉiju boje lešnika. samopouzdana i ţenstvena ĉak i u policijskoj uniformi. „Nimalo. a prsti su mu visili u opasnoj blizini onih oblina koje je Rik maloĉas primetio. Feliša priĊe Ĉejsu. podsećajući ga na to da je gladan koliko i njegovbrat. On se nacerio i obgrlio je oko ramena. „Neka ţena se zaglavila u vozilu na trasi 10 koja vodi prema gradu. a onda se okrenuo prema Riku. „Zašto da ne?“ To će odgoditi suoĉavanje s majkom i njenim oštrim pitanjima o njegovom društvenom ţivotu. Filips je kasno stigao. Ali ako tamo kod nje ĉeka neka ţenska.“ „Dobro je. „ A tebi je bolje da poţuriš do mame ĉim budeš mogao. spomenuvši svoj magazin.“ Feliša.

bilo je prošlo oko dve godine otkako se vratio kući s koledţa i poĉeo da radi u policiji. Na osnovu prethodnog iskustva. Dok se pribliţavao. ali na kraju se i venĉao s njom. Dţilijen Frenk. Tada je odluĉio da više nikad ne izgubi srce. Oĉima je zakolutao prema nebesima. ako je to ono što se desilo. Ostati bez benzina. ne bih se ja previše opuštao“. Pre će biti još jedna majĉina nameštaljka. Rikje sumnjao u to da je ovo rutinski obilazak. Sve do sada. Uprkos tome što je nezadovoljstvo u njemu raslo. ali nevesta bilo koje vrste kotirala se na poslednjem mestu njegove liste. kotiralo se vrlo nisko na skali originalnosti.za njega. nije mu teško palo da uĉini dobro delo za prijateljicu. Imao je te proklete ĉendlerovske gene. Oĉigledno je bila kreativnija nego što je on mislio. pogled mu je zapeo za nabranu belu ĉipku koja nije mogla biti ništa drugo nego veo venĉanice koji vijori iznad vrata. a roditelji su je izbacili iz kuće. susednom gradu. Rik je priznao da je njegov brat u pravu kad je desetak minuta kasnije shvatio da je na putu da odgovori na još jedan hitan poziv i spasava još jednu damu u nevolji. morao je da prizna da je ovaj put razoĉaran nedostatkom kreativnosti. Jedna od njegovih najboljih drugarica i devojka prema kojoj je gajio duboka osećanja. Odanost u njemu bila je jaka. S obzirom na to da ga je privlaĉila i pre nego što je otputovala na studije. Prvo domina.„Kad je mama u pitanju. Dok su ţiveli zajedno za vreme njene trudnoće.samo da bi ono bilo zgaţeno kad se vratio otac deteta nekoliko nedelja pre nego što je ona trebalo da se porodi. Zaljubljivanje je predstavljalo prirodan sled . i Rik se ne bi iznenadio da je ova ţena prvo svratila tamo. a sad i nevesta. ali svakako se dobro zabavljao . Odvezao se do oboda grada i peške otišao do mesta gde je vozaĉ vatrenocrvenih kola ĉekao pomoć. a Dţilijen je pruţio dom. Najbliţa radnja s kostimima bila je u Haringtonu. ali nije dobro obavila istraţivanje. Mislio je da će biti porodica. a potreba da zaštiti još jaĉa. Nameravao je da detetu da svoje prezime. a danas u gradu nije bilo zakazano nijedno venĉanje. Poslednji put kad je odgovorio na sliĉan poziv u pomoć. Haljina je potvrdila njegove sumnje da ga verovatno oĉekuje još jedna nameštaljka. napustila je koledţ zato što je ostala trudna. Rik je priskoĉio bez razmišljanja. Rik Ĉendler je voleo da spasava ţene. on je popustio odbrambene mehanizme i dao svoje srce . Neveste se u Jorkšir Folsu nisu dogaĊale tek tako. Poĉeo je tako što je Dţilijen pruţio krov nad glavom. Njegova nekad zahvalna ţena otišla je i ostavila Rika s papirima za razvod braka i lekcijom koju je izvukao iz tog iskustva. neprilike su predstavljale sveţe i inovativne naĉine da se privuĉe paţnja oficira policije Rika Ĉendlera. upozorio ga je Ĉejs.

Njegov kratkotrajni brak nije to promenio. I dalje nije bio siguran da li pred sobom ima pravu ţenu u nevolji. povukao ju je k sebi. „Pretpostavljam da imate problema s kolima?“ Klimnula je glavom i duboko uzdahnula. „Ne biste mogli da me odšlepate?“ Njen promukli glas zvuĉao je kao da je upravo ispila gutljaj kuvane rakije. Naposletku. znao je da je i ona to osetila. Ĉvršće je stegnula njegovu ruku. „Mogu li da vam pomognem. Morala je da izaĊe iz prokletih kola. a onda ispruţio ruku. nagnuo se naniţe. U malom mestu. Nije umeo da objasni taj osećaj. ali suze su joj razmazale maskaru i u potocima ispresecale rumenilo. Istina je da nije iznajmio bilbord kako bi objavio svoju nameru da se nikad više neće ţeniti. Pokušavajući da se otrese tog uznemirujućeg osećaja.“ Koncentrisao se na problem s njenim kolima. Nešto kod nje delovalo mu je poznato. ali Rik nije umeo da odredi šta. ali mislim da sam se zaglavila. ali kad su se te zaprepašćene. ali kad se odgurnula da ustane. ali tu i tamo neko bi ga i iznenadio. izazvala bi ţešću reakciju nego kod Rika Ĉendlera. Ne samo da je mislio kako je dovoljno oĉeliĉio da odoli ĉarima ove ţene nego uopšte nije ni reagovao na neku ţenu ili pokušaj zavoĊenja otkako je poĉela ova braĉna hajka njegove majke. Ţelja da pije s njenih usana i sam se uveri u to zatekla ga je nespremnog. Kad je stavila svoje sićušne prste u njegovu šaku. „Ne mogu ja da vas odšlepam. S jednom rukom na pištolju. gospoĊice?“ Zena se okrenula prema njemu. Imala je jedinstvenu nijansu crvene kose i najkrupnije zelene oĉi koje je ikada video. i u sebi je vagao verovatnoće. a ne od ţarkog letnjeg sunca. Što nije bilo ni vaţno. a on će poslati kamion. „Izašla bih i sama. prodrmao ga je ţestok trzaj. Nevesta minus vereniĉki prsten ili burma nije išlo u prilog rutinskom obilasku. ali ţenama s kojima se zabavljao savršeno jasno je stavljao do znanja šta misli i oseća. Otvorio je vrata. Moţda joj je u nekom trenutku šminka i bila nevestinski savršena. prepoznavao je većinu ljudi. on je bio muškarac koji voli ţene. „Da li biste prvo mogli da mi pomognete da izaĊem odavde?“ Pruţila je ruku na kojoj nije bilo prstena. A ipak pred ovom takozvanom porumenelom nevestom poĉeo je da se znoji od unutrašnje vreline. a ne na njene usne koje su delovale ukusno.“ Tkanina je šuštala dok je ona pokušavala da se izvuĉe iz kola. zateturala se . Oprezno ju je pogledao. Ova takozvana nevesta mogla bi slobodno da se ponudi i ciglastom zidu. ţivahne zelene oĉi zagledale u njegove. a drugom na otvorenom prozoru.i uţivao u ţivotu. ali mogu da pozovem Ralfa.

Hemija je oĉigledno radila prekovremeno i morao je da prizna da je bila prokleto privlaĉan mamac za ţenu koju bi poslala njegova majka.“ . nova za njega. Okej. njen miris mu se urezao u sećanje . „Gledate me kao da nikad ranije niste videli ţenu u venĉanici. „Proklete štikle“. ali ni zbog jedne nije poţeleo da odbaci svaku racionalnu misao i odvuĉe dotiĉnu ţenu u obliţnju šumu kako bi vodili Ijubav dok sunce ne zaĊe .pa nek ide do Ċavola i to što je prevarantkinja.“ „Pokušavam da izbegnem takve stvari. „I ja sam od onih što najviše vole ţenske noge. a da se ne nasmeje. promrmljala mu je na uvo. Video je grudi i ranije.još ĉistiji zbog paperjaste bele haljine i dijademe koja joj je bila na glavi. Zagrcnula se. a ne kao muškarac koga je uzbudila. Moţda ga je zaintrigirala ĉinjenica da je ona nova u gradu. nema venĉanja. bila ovo nameštaljka ili ne.napred i pala u njegovo spremno naruĉje. Voleo bi da nikad nije ni odgovorio na njen poziv u pomoć. Grudima je udarila u njegova prsa i svest o njenom slatkastom parfemu preplavila ga je kao bujica. Iako je sada stajala dovoljno daleko od njega da je mogao bistrije da razmišlja. sve ţene koje su u poslednje vreme pokušavale da ga zavedu gledale su da njihove budu na videlu. „Osvedoĉeni neţenja. Sledeće što je osmotrio bila su njena soĉna usta. „Nema na ĉemu“. Nije mogao. ali to je bila laţ. a?“ Nije ţeleo ništa da doda toj izjavi pa je odluĉio da je vreme da otkrije istinu. Usne su joj bile namazane bezbojnim sjajem i tako prirodno pune i napućene da su mamile na poljubac. „Nema crkve. ali nikad ga nijedna nije ovako uzdrmala. „Hvala na pomoći. Rik je u svom ţivotu upoznao mnogo ţena. a srce mu je zakucalo u brzom i divljem ritmu. Samo mu nije bilo jasno zašto baš ova ţena? Pogledom je prešao preko njenog tela u pokušaju da otkrije u ĉemu je njena privlaĉnost. grudi su joj primamljivo izgledale ispod dobro skrojene haljine. A on je već priznao svoju slabost da to ţeli. pozorniĉe. „Da li vam je potrebno da vas odbacim do crkve na vreme?“ upitao je. rekao je. Riku zadrhta telo od same pomisli na to pa se prisilio da nastavi pregled njenih mnogobrojnih kvaliteta. kao policajac kakav jeste. Velika stvar. „Nešto nije u redu?“ Nabrala je nos. Ako ju je poslala njegova majka. Da li je Rejni ponestalo ţena iz grada pa je odluĉila da uveze neku sa strane? Moţda u tome leţi objašnjenje.“ Nasmešila se i on je primetio da ima rupice na oba obraza.“ Nacerila se. Štaviše.“ Uhvatila se za njegova ramena i ispravila se.

Pogledala je policajca koji je ĉekao odgovore. verovatno je ostavila nekog jadnika da sedi u crkvi i ĉeka da se ona pojavi. sada više nije. niti prekršila zavet. Moćna kombinacija. Pokušala je da ubedi sebe u to da je pojas venĉanice previše steţe i da joj je tkanina presekla dotok kiseonika. „Okej. a da niĉije srce tu nije bilo slomljeno. ali iz nekog neobjašnjivog razloga. Kad ta laţ nije upalila. Da li je mladoţenja još pred oltarom?" Kendal Saton se susrela sa oĉima boje lešnika ovog seksepilnog policajca. Uopšte. pomislila je Kendal.“ Odabrala je najpozitivnije aspekte tog jutra u nadi da će on uvideti kako ona nikoga nije napustila. Taj predstojeći brak ju je gušio.“ „Stvarno?“ Zaţmirio je promatrajući je.“ A i dalje nije znala da li je to odloţena reakcija na nedavnu smrt njene tetke. Zatreptala je od bleštavila popodnevnog sunca. Malopre sam imala napad plaĉa. lako je došla do sveţeg vazduha ĉim su ona i Brajan na sam dan venĉanja raskinuli veridbu. Lagala je. pokušala je da se natera da poveruje kako će sasvim lepo da diše ĉim je proĊe nervoza i bude rekla da’. uhvatili ste me kako se ponašam kao tipiĉno ţensko. ta njegova ciniĉna crta budila je njenu radoznalost. ako je i bila nevesta. ali ţelela je da objasni. Gledao je dublje od površine. Nikada nije videla muškarca s tako gustim trepavicama i tako lepim oĉima. a? Eto. Dugi pramenovi pali su mu preko ĉela. inteligentan i seksepilan. I tako podozrivim.Znaĉi. a samo nekoliko sati ranije stajala je u nevestinskoj sobi crkve u kojoj je nameravala da se venĉa. i ona je zadrhtala uprkos ţegi. „Moj verenik i ja smo se sporazumno razišli. „Pa ĉemu onda suze?“ pitao je. Ili oboje. „Naravno. uskoĉila je u kola i odvezla . Jasno. Obrisala je vlaţne oĉi. „To je od sunca. Ĉovek pored nje oĉigledno je pomislio da je pobegla nekoliko minuta pre nego što će reći da’ i nije bio impresioniran njenim karakterom. „Nema venĉanja. U stvari. Uzdahnula je. Umesto toga.“ Prošao je rukom kroz tamnu kosu boje ĉokolade. a to je bilo isuviše seksepilno za njen duševni mir. ispunjena olakšanjem. Zašto bi tako zgodan muškarac gledao na ţene tako ogorĉenim oĉima? Nije znala. kakav šok. nije ţelela da i nju gleda na tako negativan naĉin. „A otkud onda sasušene fleke od šminke?" Pronicljiv. ili ĉisto olakšanje što nije završila zarobljena u braku. setivši se kako je dospela ovamo. Nije morala da bude preopširna pred svojim nevoljnim spasiocem. Trebalo bi da bude uvreĊena. Kako god bilo.

stara kuća njene tetke i uspomene u njoj. Pošto policajac nije progovarao. i s malo novca u dţepu. „Zvuĉi kao da vam je tetka pametna ţena“. u staraĉkom domu zbog kojeg se Kendal skoro odrekla svoje slobode kako bi mogla da ga plati. Nije da je tetka išta traţila od nje. Kendal je razvezla. Spasao sam te. Kendal je znala da je trebalo da saĉeka.“ Šta da nastavimo? „Ne znam o ĉemu priĉate. ukljuĉujući i Brajana. škiljeći na suncu. Ona je svojevoljno davala. prepoznala je u njima seksualnu privlaĉnost i najradije bi sebi pregrizla jezik napola što je dopustila da joj se omakne ta sarkastiĉna primedba. Ipak je trebalo da ode kući da se presvuĉe pre nego što krene na put. Tokom godina. Znaĉi. Kendal je prešla put od prezira do ljubavi prema svojoj mlaĊoj sestri.se odande.njena tetka i njena ĉetrnaestogodišnja sestra. Kendal će posetiti Hanu u školi pre nego što krene na zapad. „Tetka mi je uvek govorila da me impuls nikad neće odvesti dalje od prve autobuske stanice. jer ju je nervoza nagonila da priĉa dok ju je ovaj posmatrao. bila je.“ Nasmejala se. Seks na zadnjem sedištu tvojih patrolnih kola?“ Kad su mu se oĉi smraĉile do neke olujne nijanse. a potom se sabere i uputi na zapad. Praktiĉna ĉinjenica da bi mogla da sredi poslove oko tetkine imovine bila je dodatni plus. Ne znam. Više nego ijedan muškarac ikada. Kendal je zapravo padala u iskušenje da ga odvuĉe u šumu i tamo se i sama baci na njega.nasukana ovde u venĉanici. ali zbog bleštavih sunĉevih zraka delovale su još zlatnije. Kad završi s Kristalinom kućom i stvarima.“ Ali adrenalin u njoj poĉeo je da kola brzo i ţestoko. iskrenost ju je primoravala da prizna kako i ona oseća to isto. Proroĉanski.“ Kendal proguta knedlu u grlu. Mislim. Ipak. „Ma daj. bez ikakve druge odeće osim one za medeni mesec u prtljaţniku. Policajac ju je obazrivo posmatrao. Priznaj pravi razlog što si ovde i moţemo da nastavimo dalje. a ne paţljivo osmišljen plan. a?“ Sagledala je svoju situaciju . „Jeste. ali taj policajac ju je palio. moćniji od vreline sunca. „I to je neki napredak. „Hajde. On nije. mesto gde se nadala da će izbrusiti zanat i nauĉiti još više o izradi nakita. Sedona u Arizoni bila je njen san. Šta si mislila da će sledeće da se desi?“ „Pa. „Tako. . Na ovom svetu bilo je samo dvoje ljudi za koje bi Kendal uĉinila sve . srce. I dalje nije mogla da veruje. „Impulsivna sam. Tetka Kristal je umrla nekoliko nedelja ranije. Ali pošto je još uvek osećala bol zbog tetkine smrti.“ Prišao je bliţe. Oĉi boje lešnika bile su mu uokvirene borama. privukao ju je Jorkšir Fols. sad. napokon je rekao. Okruţio ju je njegov muţevni miris. uputila se ka kući svoje pokojne tetke.

reci ti meni. „Molim?“ Zatresao je glavom i promrmljao upola glasa: „Ti si nećaka Kristal Saton..“ Poĉeo je da pruţa ruku. ali otkud. kog Ċavola. a Kendal bila primorana da ode. pa ĉak i optuţivao.priznaješ zamku?“ „Ne priznajem ja nikakvu zamku. „To sam i rekla. ili to beše neki od njegove braće? Slegnula je ramenima. .“ A onda se susreo s njenim pogledom.“ „Pa. Nejasno se sećala da je upoznala Rika Ĉendlera.“ Stavila je ruke na bokove. moţeš li.“ „Ja sam Rik Ĉendler. njegov integritet. „Ma koliko mrzela da te molim za bilo šta.. Kendalin pogled polete prema njegovim oĉima. „Rik Cendler?“ Njena tetka Kristal zadrţala je samo jednu prijateljicu nakon što ju je Kendal prebacila iz njenog doma u Jorkšir Folsu u tu ustanovu blizu Njujorka. Odbaci me tamo pa da me se rešiš. Zar ovako uzdanice Jorkšir Folsa pozdravljaju pridošlice? Bezobraznim. sa samo deset godina. U stvari. A potom je oblizala svoje suve usne. dobro je za oboje što ja ne nameravam dugo da ostanem.“ „To ti misliš“. „Sin Rejne Ĉendler?“ „Taj sam. „Pa. I dok je bio na vrhuncu sarkazma." „Jesam li ja rekao da te ne ţelim ovde?“ Usne mu se iskriviše u oĉigledno nevoljan osmeh. Pošto je tu provela samo jedno leto. sarkastiĉnim i zakukuljenim optuţbama?“ Nije ĉekala da on odgovori. a onda oĉigledno shvatio da je bolje da se njih dvoje ponovo ne dodiruju. „Mnogo vremena je prošlo. Kendal je zurila u njegovo lepuškasto lice.“ Otkako je imala deset godina i proţivela jedno radosno leto s tetkom Kristal pre nego što je starici otkriven artritis.“ I dalje nije delovao previše zadovoljno. ali kad se to desilo. nije se zbliţila s ljudima u gradu.“ Telo mu se oĉigledno ukoĉilo od iznenaĊenja. Seks. Morala je da briše odavde. pa je zabio pesnicu u dţep. U stvari. uprkos njegovom raspoloţenju. da me odvezeš do ulice Edţmont 105?“ Nije imala izbora nego da veruje u njegovu znaĉku. Bio je potreban ceo minut da njegove reĉi dopru do nje. „Da. Zadrhtala je. „Sto pet Edţmont. promrmljao je on. pojma nemam o ĉemu priĉaš. i u svoj sopstveni instinkt o tom ĉoveku. ja sam Kendal Saton. molim te. jasno mi je što vam broj stanovnika ostaje tako mali. imao je taj harizmatiĉni glas koji asocira na krevet. niti je ostala u vezi s bilo kim kad je otišla.“ „Izbirljivi smo povodom toga koga ćemo pustiti da se doseli. ĉitava veĉnost. pozorniĉe. „Ako je tako.

a sumnjala je da se to Riku Ĉendleru dešava baš ĉesto.To jeste. a tako je ostalo do njihovog ponovnog odlaska. ali nije otvorila svoje srce ljudima koji su je u suštini napustili i vratili se kući zbog svog novoroĊenog deteta. „I ti si. promuklog glasa utroba joj je uzavrela i zgrĉila se od ţelje. glupavo je promucala. pomislila je i podigla ruku do pramenova ofarbanih u roze. „Da li je moja majka znala da danas dolaziš u grad?“ pitao je Rik. Ona odmahnu glavom. ali misliš da bismo mogli da zadrţimo za sebe detalje ovog prvog susreta?" Istinsko rumenilo oblilo mu je obraze. Jaz izmeĊu Kendal i njenih roditelja produbio se iako ih više nisu razdvajali kontinenti i okeani. Nema sumnje.dok se nije rodila Hana.“ On podiţe obrvu. bilo je neĉeg u tom ĉoveku. Korenje je bilo nešto o ĉemu ona nije imala pojma. „Samo me skloni sa ove vrućine i odvedi u kuću s klimom i obećavam da neću ni pisnuti.“ Baš kao i njena kosa.“ Ugrizla se za donju usnu. Od tog dubokog. Kendal je tada imala osamnaest godina i bila je samostalna. a njeni roditelji se vratili u zemlju na pet godina. koliko i oni za nju. a seksepilan muškarac koji ga je imao znaĉio je samo nevolju za ţenu kojoj je suĊeno da luta. Kendal se ponovo vratila da ţivi s njima. a toliko malo se interesovala za to gde su taĉno. „Porasla si. znam da će to zvuĉati bizarno. Porastao“.Seljakanje je bila priĉa Kendalinog ţivota.“ „Ukljuĉujući i ovo spasavanje?“ Nacerila se. „Priliĉno dugo nisi bila u Kristalinoj kući. „To je iskustvo svoje vrste. „Usled meĊusobnog ostavljanja. Roditelji su joj bili arheolozi i putovali su na ekspedicije u najudaljenije krajeve sveta.“ Rikov glas ju je vratio u sadašnjost. „Vidi.“ Nasmejao se. „Podstaknuta propalim venĉanjem?“ Klimnula je. Dublje ukorenjenim u ovaj grad nego kakvo drvo. Ĉesto se pitala zašto su njeni roditelji i dobili dete koje nisu nameravali da podiţu. kad su je poslali nazad u Ameriku da ide od jednog do drugog ĉlana porodice. Uzdahnuo je i kao da se malo opustio.“ . „Danas ništa nije išlo po planu. „To je bila jedna od mojih impulsivnih odluka. U dvanaestoj. Pred jednim neverovatnim muškarcem. Retko je i znala gde su dok je bila dete. Kendal je ţivela s njima u inostranstvu do svoje pete godine. pozorniĉe Ĉendler. skoro trinaestoj godini.. ali retko je bila dovoljno dugo s njima da bi ih pitala .“ Nije to bilo . Razvukao je usne u zanosan osmeh.

pitanje.“ „Izgled moţe da prevari. Mesto gde je prireĊivala ĉajanke i prvi put probala da pravi perle i nakit pre nego što je tetkin artritis sve promenio. Samo Kendal je znala razloge. isuviše joj se . To je takoĊe bilo i mesto gde je Kendal gajila detinje snove o tome da zauvek ostane s tetkom koju je oboţavala. pretpostavila sam da je sve u redu. kakva-takva. stara kuća je bila baš kao što se sećala. Ali ako je tu lekciju tako dobro nauĉila. pa će morati kasnije da ode u kupovinu i nabavi praktiĉniju odeću. Imaš li neki prtljag u prtljaţniku?" pitao je. Nasmejala se naglas. Nekoliko minuta kasnije. Sve vreme odrţavao je pristojnu udaljenost dok je priĉao. Pretpostavljam da nisam bila u pravu. Zavrtela je glavom. A kad je tetka bila primorana da je pošalje odatle zbog svog zdravlja." „Malo je reći. U tolikoj blizini Rika Ĉendlera njena temperatura je divljala. Uzdahnula je.“ Eto ga opet taj njegov uvrnuti humor.“ Pun kupaćih kostima i ostale odeće za odmor. ogromno viktorijansko zdanje opasano tremom i velikim travnjakom ispred. Previše pristojnu.“ Rik joj je skrenuo paţnju na ulicu Edţmont. Ali Kristalin dom bio je privremen.za razliku od ciniĉnog ponašanja kakvo je ispoljio dotad. Kendal je nauĉila da ne ulaţe mnogo u nade i sne u bilo koje mesto ili osobu.“ Nabacila je osmeh. „Tu smo. odraslim oĉima? Nemoćno je uzdahnula. u svom malom rodnom gradu. ĉak i kad sam je zapitkivala. Postao je njen turistiĉki vodiĉ i pokazivao joj znaĉajna mesta. više objava ĉinjenice za koju su oboje znali da je taĉna. hladni talasi vazduha nisu mnogo ublaţavali ţestoku vrelinu. „Godinama. Tu sad nije mogla ništa. „Mali ruĉni prtljag i kofer. A pošto od mene nikad nije traţila da se pobrinem za bilo šta dok je bila u staraĉkom domu. Znoj je curio Kendal niz leĊa pa joj se prokleta haljina zalepila za mokru koţu. „Malo se istrošila tokom godina. otkud onda u njenom grlu ta knedla dok je gledala tu oronulu kuću izbliza. bili su na putu. Podigla je pogled. Rik je zaustavio kola i okrenuo se. Uprkos klimi u kolima. dok je on naizgled ostajao ravnodušan prema njenim draţima. mislila je ona iznervirano. To zavisi samo od tvog ugla posmatranja. Iz te daljine. Nema smisla da opterećuje ĉoveka svojim problemima. dok mu je jedna snaţna ruka bila prebaĉena preko naslona. baš kao i svako mesto pre i posle njega. Izvukao je njene torbe i stavio ih u svoja kola pre nego što se vratio da je pridrţi za lakat poput pravog dţentlmena . Već je dovoljno uĉinio za nju. „Videćeš i sama. „Tetka Kristal je rekla da je iznajmila kuću. Zašto?“ Slegnuo je ramenima. Sve jeste u redu.

“ Pitala se da li je ona u boljem stanju od ove glavne kuće ispred nje.sve do poslednjeg koraka pre staze. osuĊeno da se naglavaĉke prostre po tvrdoj zemlji. „Šta?“ Odmahnuo je glavom. Insistirali su da odsednem u gostinskoj kući pozadi. „Ništa.“ Uz tetkine prevelike raĉune. Kendal je morala da proda kuću po ceni koja je u visini ili iznad trţišne vrednosti. . Ugrizla se za donju usnu. kad joj je štikla upala u vreli katran i dobro se zaglavila. Jesi li spremna da uĊeš unutra?“ Klimnula je glavom. a nikako ispod nje. Elektricitet je prostrujao. shvativši da odugovlaĉi. spreman da joj pomogne da izaĊe. Stisnula je zube pre nego što ga je dotakla. Rik ju je ĉekao pored njenih vrata od kola. ali on oĉigledno jeste. jer ju je brzo pustio i ostavio da skupi haljinu i uputi se ka kući. ne ţeleći da vidi šta će se sledeće dogoditi. rekla je sa više optimizma nego što je osećala. „Da li te Perl i Eldin oĉekuju?“ upitao je. „Nadala sam se da ću od njih isposlovati neki dogovor o kupovini. mogla bih da odem odavde do kraja nedelje". a potom stavila ruku u njegovu. celo telo joj je poletelo unapred. ali da ću otići u hotel. Njene špicaste štikle stalno su zapinjale za popucale delove prilaza. „Zvala sam s puta i rekla da ću biti u gradu. „Stanari?" Klimnula je. Rik nije ništa rekao. Nije mogla da ga se otrese. niti je ţelela. Kendal se popela uz dugaĉak prilaz.dopadao. „Ako lako postignemo dogovor. Ciknula je i zatvorila oĉi. Pre nego što je uspela da se još malo sabere. Dok joj je jedna noga ostala iza. s još više naboja nego pre. ali uspela je da se odrţi na nogama .

Ali uprkos haljini. Ako hoćeš da se nešto uradi dobro. „Šta to radiš?“ Zgrabila ga je za vrat i ĉvrsto se drţala. još više se upetljala u haljinu. Iako mu je dah bio izbijen.sve dok ona nije izgubila ravnoteţu.DRUGO POGLAVLJE Šta je to sa ţenama i visokim potpeticama? Rik nije znao.“ Izustio je jedan prenaglašen jecaj i ustao na noge. a on je shvatio da mu nedostaje taj lagani pritisak na telu. uzbudljiv miris zatekao ga je nespremnog. a opet. ĉak i u venĉanici. ali ona to nikako nije mogla da oseti pored svih tih nabora ĉipke izmeĊu njih. „Štitim svoje vitalne delove tela od daljih povreda. priznala je.“ . Primio je taj udarac uz teški ropac kad je leĊima bolno dodirnuo stepenicu. i utisak da ona uopšte nije kao ostale ţene samo se uĉvrstio. Umesto da se lako oslobodi.“ „U bejzbolu?“ „Softbolu." „Ĉudo jedno. bio je svestan nje. Gledao ju je kako se gega uz prilaz i pomogao bi joj on. ali mogao je da ublaţi udarac i bacio se napred. „Ti?“ „Trpeo sam i ţešće padove dok sam uklizavao u drugu bazu. „Misliš da bi mogla da se skloniš pre nego što me smrviš?“ „Je li to neki prikriveni osvrt na moju teţinu?" pitala je. Prevrnula se na drugu stranu. ona je zaista bila nešto posebno. LeĊa su mu pretrpela ţestok udarac i nije nameravao da rizikuje da se ta epizoda ponovi. moraš to sam da obaviš. Prokletstvo. ali imao je kofer u ruci i predosećaj da su oboje bezbedniji na diskretnoj udaljenosti . ali meni si delovao priliĉno netaknuto. „Ništa nije ugruvano osim mog ponosa". A onda se sagnuo i podigao taj paperjasti beli smotuljak u naruĉje. Isprekidano je disao. on je mogao da oseti mnogo toga i bilo je vreme da se njihova tela raspetljaju pre nego što od sebe napravi budalu i bezumno je poljubi. tako da je pala na njega umesto pravo na zemlju. a njen opojni. i to ne samo zato što ga je njena meka. Samo samopouzdana ţena bi se šalila na taj naĉin. rasuta kosa golicala po licu. protiv susednih odeljenja policije. ta enigma ruţiĉaste kose bila je jedinstvena i originalna. Bila je ţenstvena i neţna.“ Taj isprazni razgovor nije mu mnogo skrenuo misli sa ĉinjenice da mu se opet našla u naruĉju. Ţelja koja ga je obuzimala bila je sve jaĉa. Bacio je pogled prema njoj i prigušio smeh. sve što bi jedna ţena i trebalo da bude. ali ova je izgledala prokleto slatko. „Znaš kako se kaţe. „Jesi li dobro?“ Nije bio siguran u to ko je prvi postavio to pitanje. Nije mogao da spreĉi taj pad.

Baš jutros je kukala nad svojom sudbinom što nema unuĉad. visok ĉovek bele kose i sa sopstvenim zubima." „Zar ti nisam rekla?“ pitala je Perl.“ Perl baci pogled preko ramena.“ On prevrnu oĉima.“ Bacio je samo jedan pogled na Rika i iznenada utihnuo. i ona je to znala. iako u okolini nije bilo nikog ko bi je ĉuo. rekla je. Toliko o iluziji sigurnosti ispod slojevite haljine. Bez ikakvog upozorenja. „Prokletstvo. Ţivot mu se pretvorio u rutinu. Išao je stazom. ostavivši prtljag za sobom. imamo društvo“. „Ali nećeš imati ništa protiv ako ja ne budem htela da rizikujem. . Bila je sa Eldinom Vingejtom oduvek. „Nisam iznenaĊen. ne toliko da je razuveri koliko da sebi dopusti da još jednom udahne boţanstveni miris njene kose. „Eldine. Dopadao mu se taj osećaj. Pred njima je stajala Perl Robinson.“ Okrenula se prema Riku i Kendal. kao što je Perl volela da govori svima u gradu.Oštro je udahnuo. „Šta je toliko vaţno da nisi mogla da uvedeš goste unutra. „Mi ţivimo u grehu“." Pojaĉala je stisak svojih malih. Ili je barem on to tvrdio. „Oĉekivala sam Kristalinu nećaku.“ Rik prošaputa Kendal na uvo. ţena koja je iznajmljivala kuću njene tetke i polovina starijeg para koji „ţivi u grehu“. „Znaĉi skrivao si sve od nas. „Hej. ali ne vas dvoje. „Eldine. Eldine.“ Rik se pomirio s neizbeţnim pitanjima. Rik.“ „Nema šanse da se to desi. „Eto zašto se ja neću udavati za tebe u skorije vreme. pozorniĉe. Bila je i zabavna.. Tuţno je to što je svoju majku i njenu malu ţensku armiju regruta mogao da smatra rutinom. spustivši glas. Ţena koja je tek raskinula veridbu i ostavljala ovako snaţan utisak na njega bila je opasna. neţnih ruku oko njegovog vrata.“ Pogled joj je lutao preko Rika i ţene u njegovom naruĉju. vrata su se širom otvorila.“ Perlina druga polovina prišla je iza nje. Zeleo ju je. i ĉak je uspeo da se popne stepenicama do kuće s njom u naruĉju. Za svaki sluĉaj. a tek sad je primetio da to baš i nije imao u poslednje vreme. „I poţuri pre nego što mu ova ispadne. A skrivao si sve i od svoje majke. Uvezala je svoju sedu kosu u punĊu. „Stiţem.. Ali Kendal nije bila jedna od ţena njegove majke i zbog toga mu se još više dopadala. viknula je pošto Eldin nije stigao dovoljno brzo da joj udovolji. dovlaĉi ovamo tu svoju lenju zadnjicu“. ţeno. doviknulaje Perl preko ramena. gledajući u svog dragog.

Jesam li vam rekla da ţivimo u grehu?“ Opet je spustila glas. Uprkos ovdašnjim uspomenama. prijatelje i taj osećaj koji je pruţao mali grad kakav je Jorkšir Fols da bi otišao. Gde je ona uopšte? Rekla je da mora da se presvuĉe i skine tu haljinu. zar ne? Pogledao je u zatvorena vrata kupatila gde je Kendal otišla da se presvuĉe. a ja odbijam da se udam za ĉoveka koji ne moţe da me prenese preko praga. Mogao je samo da se nada da će njegova majka prestati s glupostima kad ĉuje taj traĉ. Rik je koraĉao po zagušljivoj i vreloj gostinjskoj kući iza glavne kuće Kristal Saton. Njegova nevesta. Dok se Kendal smejala. Ušao je unutra taman na vreme da je vidi kako se spušta na poklopljenu klozetsku šolju i stavlja glavu meĊu kolena." Perl je gurnula Eldina unazad i oslobodili su ulaz. Zavrteo je glavom. stigao je prigušen odgovor. Prokletstvo. Ċavola namirnice“. „Moţemo li da uĊemo pre nego što je ispustim?“ pitao je. „Oprostite mi na ponašanju. Nema veze što nikad nije ni bilo venĉanja. Ali ĉovek ima pravo da sanja. svi u gradu će nagaĊati o Riku Ĉendleru i dami u venĉanici koju je preneo preko praga.“ „Eldin ima slaba leĊa. „Otvori mi. niti što su se mlada i mladoţenja tek upoznali.„Prokleta ţena neće da se uda za mene iz najglupljeg razloga. ali ovde je bilo kao u sauni. Napetost u Rikovim ramenima se pojaĉala. Mišići na leĊima i ramenima još su ga boleli od onog skoka na prilazu. Zakolutao je oĉima na taj apsurd i rukom obrisao vlaţno ĉelo. „Ma.“ Nadao se da do toga neće doći. Zastenjao je i prvi put razmislio o tome da se preseli u neki veliki grad gde moţe da bude anoniman u ogromnoj masi.“ . „Hajde. Znala je da ne treba da naseda na neosnovane priĉe. a Perl je navalila da ode u grad po neke namirnice.“ Nikad ovo neće preţiveti. ali to je bilo pre deset minuta. ili razvaljujem vrata. Pritisnuo je kvaku i shvatio da su vrata zakljuĉana. samo ti prenesi svoju nevestu preko praga. mrmljao je Rik. Perl nije ni slušala. Rejna je znala da Rik ne bi opet pobegao da se oţeni. Vrata se uz škripu širom otvoriše. znajući da se to nikada neće desiti. grudima se oĉešala o Rikova prsa i njegovo telo je sasvim uzavrelo. „Je li sve u redu s tobom tamo unutra?“ „Na neki naĉin“. Još jednom je pokucao. Ţelela je da kaţe celom svetu da je videla Rika Ĉendlera kako prenosi svoju nevestu preko praga. Eldin ih je doveo da bi mogli „da se smeste“. Ali vest će se raširiti. Rik. previše je voleo svoju porodicu. Moraće da se pobrine za to da Kendal ode do supermarketa i kupi klimu. Prišao je vratima kupatila i dvaput kucnuo. „Taaaako mi se vrti u glavi.

„Previše slaba. Bio je iznenaĊen što tako dobro razume ovu nepoznatu ţenu.Zabrinuto ju je pogledao. rekao je. „Ţao mi je zbog tvoje tetke. Razumem kroz šta prolaziš sad“. Ali nije se ustruĉavao. ali ne toliko mlad da ne bi zapamtio ĉoveka. „Bilo je to pre dvadeset godina. Bio je to otac koji je uvek pri ruci. „Kad ti se zavrtelo u glavi. gde se uvek ograĊivao. Razloga koji su ga nagonili na oprez.“ Nije to rekao ranije. Ona i Kristal su oĉigledno imale poseban odnos. rekao je. Pošto je Kendalin bol bio i nov i rovit. mada to nije bilo ni vaţno. pogotovo ne na emocionalnom. Porodiĉne veze su još nešto s ĉim je Rik mogao da se poistoveti. Mislio sam da ćeš je skinuti..“ „Pokušala sam. „Ja sam odavno izgubio oca. a hteo je. Bio je mlad. Volela je ona da odluta.“ Klimnuo je glavom.“ Glas joj je bio dubok. Nakrivila je glavu u stranu. „Nije ni ĉudo kad ti ta prokleta haljina preseca cirkulaciju. Onda sam poĉela da razmišljam o svojoj tetki i svim tim godinama koje je provela ovde. a?“ „Tako nekako. zar ti nije palo na pamet da pozoveš u pomoć?“ Vratio ih je nazad na tekući problem. „Tako jednostavno rešenje.“ Pognula je glavu napred. Progutao je jecaj. a rozikasto-crveni pramenovi padali su po ĉisto beloj haljini. Da mi pomogneš?" Njene krupne oĉi su ga dirnule i nije mogao da odoli njenoj molbi. prisećajući se. kako dobrim tako i lošim. moraće da je pita za tu boju kose. Nije oĉekivao da će osetiti povezanost s njom na bilo kojem planu. zatekao je sebe u ţelji da joj olakša patnju .“ Nekako je slegnula ramenima. „I meni zbog tvog tate. to je shvatio kad je priĉao s njom tamo pored puta. Meni je bilo petnaest“.i to ne samo zato što mu je u opisu posla bilo da štiti i sluţi. išao je na sve bejzbol utakmice svojih sinova i roditeljske sastanke na poĉetku školske godine. „Ali ponekad je bol toliko sveţ kao da je bilo juĉe. Ĉendlerovi su bili bliskiji od mnogih. Već je prošao kroz sve ovo i ranije. Njen bol. Misli su joj skakale s jedne teme na drugu. pa mi se opet zavrtelo u glavi. Ustala sam.. Rik je izgubio oca kad je imao petnaest godina. povezani zajedniĉkim uspomenama. prinuĊen da otvori dušu ovoj ţeni iz razloga koje nije razumeo. ali ovde je tako vruće i nisam mogla sama da otkopĉam haljinu pa sam sela na trenutak. Kad se bude bolje osećala. SviĊala mu se u svakom .“ Susreo je Kendalin suzni pogled i srce mu se zgrĉilo od razumevanja. ali jedno mu se urezalo u sećanje. „Odakle je najbolje poĉeti?“ „Dugmad otpozadi. „Hvala. pa je za svoje napore dobio šut u stomak. Kako li se ja nisam toga setila?“ Zakikotao se.

a dlanovi su poĉeli da mu se znoje. a osećao se kao da ga je neko udario u stomak. već mi je bolje“. a potom i sledeće. osim pouka kojeje izvukao. graciozan vrat i neverovatno glatka leĊa. „Izvini. Nisu ga gušile nikakve emocije pošto su on i Dţil pobegli da se tajno venĉaju. . otkrivajući koţu poput porcelana. Sve je to bilo pa prošlo. Usne su joj bile tople. srećno udata i sa troje dece. rekao je. Ispravila se. odavno je preboleo taj bol i tu ljubav. što je smešno za jednog tridesetpetogodišnjeg muškarca koji je ljubio mnoge ţene. Baš zato ga je šokirala i ova nevesta i osećanja koja je budila u njemu. mislio je Rik. jedan po jedan slatki pedalj. a Dţil trudniĉku haljinu. Zadrhtala je i blago uzdahnula. Stajao je u malom kupatilu i raskopĉavao nevestinu haljinu. ali nezgodno je. to nije menjalo posedniĉka osećanja koja je u njemu izazivala.“ Osmeh nelagode titrao je na tim usnama. Ponovo se usmeravajući na svoj zadatak. otkopĉao je prvo sićušno dugme. Pognula je glavu i nije mu uzvratila pogled. na pedalj od ostvarenja svoje fantazije. „Nisi baš rekla ne“. Imala je dugaĉak. „Nisam.“ Razrogaĉila je oĉi kad joj je sinulo. dok joj klizi jezikom niz kiĉmu i isprobava njen ukus. toliko ţestoko su hranile njegovu glad da je postojala pretnja da će ga progutati.sluĉaju. a sad je zaboravljeno.“ A on je ovamo mislio da ona hoće. iako je morao da prizna da pojma nema koja joj je prava boja kose ispod tog ruţiĉastog bleštavila. plamenovi su ga obuzimali i spolja i iznutra. Rik nije više mogao da se opire iskušenju. meke i podatne. Iako Kendal nije bila njegova nevesta. kad je ona nesvesno podigla ruku da skloni neke pramenove kose s potiljka. koja je poţeleo da ljubi. „Mislio si da hoću da kaţem kako je poljubac nezgodan? O. „Oh. usne su mu kliznule po njenoj svilenkastoj koţi koja je bila topla od vrućine i mokra od vlage. Posegnuo je za prvim bisernim dugmetom kad ga je pogodila intimnost tog ĉina. Kad je udahnuo njen aromatiĉni miris. Dobri znaci. rekla je s dugim uzdahom koji se graniĉio sa uzdahom orgazma. pogledala ga i zatreptala od iznenaĊenja. ali pre nego što je uspeo da potraţi ulaz u njena vlaţna usta ona je prekinula poljubac. a postalo je još bolje kad je okrenula glavu i usnama dodirnula njegove. Poljubac je bio neverovatan. oblio bi ga znoj. niti ga odgurnula. Rik je nosio uniformu. Jezikom je dodirnuo njene usne i vatra je suknula izmeĊu njih. Poslednje što je Rik ĉuo o Dţil bilo je da ţivi u Kaliforniji. A ovamo je mislio da više voli plavuše. Srce mu je jako lupalo u grudima. ali nije se otrgnula. Da već nije bio mokar od vrućine. mislio je Rik. Zatvorio je oĉi dok je ona odgovarala na njegov neizgovoreni zahtev i puštala ga da je prvi put okusi. To ga i nije brinulo toliko koliko bi da ona duţe ostaje u gradu. U ovom trenutku. ali na ovu je ţestoko reagovao od samog poĉetka. Nagnuo se napred. ne.

Nije ĉak nameravao ni da to predloţi. Zastao je kad su mu prsti konaĉno došli do njenog struka. ali mislim da bismo upali u još veću nevolju. Nasmejao se s nekim budalastim olakšanjem pre nego što je shvatio koliko mu je stalo da ga ona ne odbije.“ Rik se iskrao.“ Zatresla je glavom.“ Stisnuo je zube i dovršio raskopĉavanje dugmadi uz što manje gungule i priĉe. „Dobro. Neugodan. Potom se uhvatila za potiljak i poĉela da masira mišiće koji su se oĉigledno istegli u toku poljupca. poput Lize.“ Te reĉi su mu se otele pre nego što je uspeo da ih zaustavi.“ Njen glas je taman na vreme prekinuo njegovo sanjarenje. ali morao je da prizna da je delovalo kao zabavan plan dok je trajalo. a ne na sve ogoljeniju koţu njenih leĊa. dok bi onim drskijim. Ni na trenutak nije pomislio da bi Kendal pristala na njegovu sumanutu ideju da se pretvaraju da su u vezi ne bi li se ţene drţale podalje od Rikovog praga. Prokletstvo.“ Osmehnula mu se sa zahvalnošću. „Šta kaţeš da te malo ostavim samu pa da ti preuzmeš odavde?“ Pošto bi sledeći korak znaĉio da će joj skinuti gornji deo haljine i otkriti gole grudi.“ „Osećanje je obostrano. „To bi verovatno bilo najbolje.“ Zakoraĉio je da izaĊe. a rumenilo joj je oblilo obraze. ali mogao bi duboko da zabrazdi s ovom ţenom. koncentrišući se iskljuĉivo na svoj zadatak. gospoĊice Saton. preko njenih nogu i onda.“ Nacerio se. Pomalo kao ovaj razgovor. „Ponudio bih se da te izmasiram.. Obazrivije ţene iz grada klonile bi ga se dok ne saznaju da li je Rik u vezi s pridošlicom. „Ne u slobodno vreme. „Još uvek te nismo izvukli iz te haljine“. Prasnula je u smeh. Poruka nalik na Kendal. Kendalin neobiĉni dolazak svakako bi raspirio traĉeve. „Tu sam i ĉekam. bila potrebna jasna i glasna poruka koju je nemoguće prevideti.“ „ A kao predstavnik zakona ti moraš da se kloniš takvih nevolja“ Oĉi su joj se nestašno zacaklile i jasno otkrile prikriveno znaĉenje. „Viĉi ako ti nešto treba.„Ali moj poloţaj je bio nezgodan. napokon je rekao. To bi znaĉilo da će svlaĉiti tkaninu sve niţe. Dobro. Riĉe Ĉendlere. „Ostaviću vrata otvorena. „Stvarno mi se dopadaš. beţeći pre nego što bude mogao dalje da .“ „Hoću. A zar to ne bi rešilo njegov trenutni problem? Veza s Kendal primorala bi njegovu majku i bulumentu ţena koje šalje u poteru za njim da se povuku.. s tom njenom ruţiĉastom kosom i venĉanicom.

Pored njega se osećala poţeljno. ali Rik Ĉendler. Tako snaţno i sigurno štitio ju je dodirom. a potom protresla glavom i obavila ledene.udovoljava iĉijim potrebama. Volela bi da moţe da okrivi vrućinu. Iako nije bila zaljubljena u njega. A povrh toga joj je skidao i venĉanicu. Na kraju krajeva.. Mora biti da ne razmišlja jasno.seksepil da se i ne spominje . nikada joj nije uzvratio emocije. kad pada u iskušenje da se upusti u romansu s potpunim strancem. delovao je kao sve samo ne to. ali seksualna napetost koja je strujala izmeĊu njih nije se mogla prevideti. Okonĉala je veridbu s Brajanom i jednu dugu fazu svog ţivota samo nekoliko kratkih sati ranije. ostavljajući nevestinsku zamku u odbaĉenoj gomili na podu. Mada ju je vrtoglavica već prošla. svojom dobrotom i snagom. Senzualna vrsta. nikada nije osetila nikakvu povezanost s Brajanom. Svukla je haljinu i potraţila opuštenu odeću. Kao i odgovori. a bradavice se nadraţile od uspomene na taj osećaj. Taj poljubac joj je poljuljao svet. Oduvek je bila izmešteno dete koje niko ne ţeli. Ipak. i osetila je više od fiziĉke privlaĉnosti. I mada je Brajan osecao ţelju prema njoj. Kendal inaĉe nije bila zainteresovana za afere niti za seks na brzaka s muškarcima koje jedva poznaje. Kao ni povezanost koju su uspostavili kroz razumevanje u bolu.stavljao je njenu odluĉnost na probu. Skuĉenost u malom kupatilu s Rikom bila je drugaĉija vrsta ropstva. osetila je drhtavicu u njegovim ogrubelim prstima. ispljuskala se hladnom vodom po licu.. Ne ovakvu kao s Rikom.i usnama dotakla njegove. ali znala je da su za to odgovorne Rikove usne na njenom telu i njegove snaţne ruke na njenoj goloj koţi. a ona se pretvarala da mu je devojka kako bi mu pomogla u prelaznom periodu posle raskida. telo joj je i sada zadrhtalo od sećanja na to. Kendal inaĉe nije „upraţnjavala“ drskost. Venĉanje je bilo u njenoj prošlosti. A time je u njoj zadovoljio potrebu za koju nije ni znala da još postoji. Jedan poljubac. mokre šake oko potiljka da se povrati. Koju bi volela dalje da istraţi. Zašto da ne? Ta iznenaĊujuća pomisao blesnu joj kroz glavu. zaboga. Venĉanica joj je visila oko struka dok je ona zurila u svoj porumeneli odraz u ogledalu. Bio je toliko seksepilan da se sva istopila na samo jedan njegov pogled. celo to iskustvo bilo je traumatiĉno. Iako se njihova laţna veza pretvorila u pravu. Nije oĉekivala da je poljubi. bilo njenim bilo svojim. Da li uopšte postoji intimniji ĉin? Kad su njegove usne dotakle njenu koţu. On joj je pronalazio manekenske poslove koji su joj bili potrebni da bi plaćala staranje o tetki. U . Njihova veza je predstavljala pogodbu. Ali morala je da mu vidi lice i zato je okrenula glavu . otvorenošću i predanošću . videla je ţelju u njegovim oĉima.

„Evo ga. Nogu koje je mogao da zamisli oko svog struka dok iznova i iznova vodi ljubav s njom. Hoćeš da je vidiš izbliza?“ Mahala je plavo-belom ĉipkom po vazduhu. Već je bacila podvezicu i nije mu preostalo ništa drugo nego da je uhvati. Ne bi mogla tako da ga iskoristi. Iako bi bilo predivno uţivati u malo neţnosti. goli stomak. ĉekao ju je otvoren put.“ „Samo mi reci da tradicija ne vaţi ako mlada nikad nije izgovorila da’.“ . pod pretpostavkom da je uopšte i bila spremna za to. nekoliko minuta kasnije.“ Podigla je glavu i susrela se s njegovim pogledom. „Oh.“Ali zakasnio je. „Dobro hvatanje!“ Zapljeskala je rukama s odobravanjem. Oh!“ Oblilo ju je rumenilo u neverovatnoj nijansi ruţiĉaste boje koja joj se slagala s kosom. dok joj je iscepani beli šorc grlio kukove i otkrivao okrugle obline i duge noge. Bila je savršeno proporcionalna i ţeleo ju je još više nego malopre. „Izgleda da te fascinira ova stvarĉica. Pa da po tradicionalnom verovanju bude sledeći mladoţenja? „Ni sluĉajno. Rik se šetkao ispred kupatila kako bi mogao da ĉuje zvuk udarca ako je opet obori vrućina pa se onesvesti i sruši na pod. Ispravila se i krenula u drugu sobu.budućnosti.“ Sagnula se da skine taj prateći detalj. Bio je zahvalan kad su se. Ĉovek koji je ţiveo u jednom mestu. ne s njenog tela. bez obzira na to koliko se dobro oseća pored njega. drveni pod. Ruţiĉasta iseĉena majica na cvetiće isticala je njen ravan. Ali koliko god da je spektakularna bila njena pojava. vukući gumu preko tih dugih nogu. „Zadivljena sam. ĉeliĉeći se protiv te hemije koju nije mogla ni da kontroliše ni da porekne. i mada pozornik Rik Ĉendler moţda izgleda kao savršen muškarac za taj posao. ali ta zahvalnost je isparila kad je bolje osmotrio njenu novu odeću. „Šta nije u redu?“ Spustila je pogled. teško da je bio dobar izbor za aferu. A nije. uveravala je sebe. cenio stabilnost i bio porodiĉan prijatelj. on nije mogao da skine pogled. „Ţurila sam pa sam zaboravila. koju je izvadila iz malog kofera koji joj je malo ranije doneo. to ne bi bilo fer prema njemu. A nije verovao da je to uopšte moguće. otvorila vrata i ona izašla odande. ili pusti da padne na prašnjavi. Šteta što se njeno sopstveno telo rugalo tom njenom ubeĊenju. nego sa ĉipkane podvezice koja joj je još uvek krasila butinu. Rezignirano je uhvatio taj uvredljivi predmet.

rekla je sa osmehom. „Ĉudo jedno koliko moţe da uĉini skidanje onog albatrosa od haljine. „Izgledaš kao da ti je mnogo udobnije“. „Zašto ?“ Odgovor je leţao u njenoj prošlosti. zašto mu srce tako jako lupa u grudima. „Ja sam u prolazu“. Nacerila se. Nije ni ĉudo što ga je privlaĉila. „Ţena koja deli moje stavove o venĉanju? Nemoguće.“ Nije mogao ni da zamisli ţenu koja bi se tresla pri pogledu na venĉanicu. Seleći se od jednog do drugog mesta.“ Prišla mu je i stavila mu ruku na rame. pomisli Kendal.“ „Je li to tvoj pristup?“ pitao je.“ On podiţe obrvu. „Moţeš da odgovoriš na pitanje. pa je nemarno slegnula ramenima i rekla: „Jedino to znam. rekao je da promeni temu. „Upravo sam provela dve godine u Njujorku da bih bila uz tetku Kristal i pokrivala raĉune u njenom staraĉkom domu. Izgleda da sve planiraju brak. paleći mu koţu kroz tamnoplavu policijsku majicu.“ „Tvoje detinjstvo. Ali mislila je da Rik ne mora da zna za njene liĉne blokade. ne boj se. Pogled mu je ponovo skliznuo na njeno neverovatno telo. „Mora da ima i ţena koje ţele da ostanu samostalne. sigurna sam da je podvezica bezopasna. rekao je. Je l’ ti sad bolje?“ Teško. Ne plašim se niĉega“. Njeni prsti su mu i dalje dodirivali ramena. „Ja sam policajac. „Ali sada nema potrebe da se seljakaš. Ali ovo je bila Kendal. nije dopuštala sebi da se za bilo koga i bilo šta veţe. Vreme je da sebe stavim na prvo mesto. Jesi li ikada razmišljala o tome da negde pustiš korenje?“ „Ne u ovom ţivotu. Ali ako je to istina.“ Oĉigledno je zapamtio šta je ĉuo o njenoj prošlosti. a ona je bila jedinstvena. „Da li ti to hoćeš da kaţeš da nikad ranije nisi sreo nezavisnu ţenu?“ „Ne u ovom gradu. „Plašiš se. pomislio je.“ Naglas se nasmejala. „Mogu li išta da uĉinim?“ Gledao je tu prokletu podvezicu.Lukavi osmeh iskrao joj se na usnama.“ Razrogaĉila je oĉi od radoznalosti. Ali stvarno izgledaš kao da će ti pozliti. Kendal je klimnula.“ . Rik ju je dobro procenio." „Pošto se nikad nisam udala i tehniĉki nisam nevesta. Njen dodir ga je prodrmao i uţivao je u tom osećaju više nego što je pametno. Slobodne da rade šta god hoće i kad god hoće. a dah mu je neujednaĉen i ispresecan? „Okej.“ Već sam to pokušavala.

„Zašto ne bismo seli?“ predloţila je.“ „Oh. s obzirom na to da se to već dešavalo.“ Prošao je rukom kroz tu zanosnu. priĉaj mi o stepfordskim ţenama. a gradske samice sa oduševljenjem uĉestvuju. „Nema veze. mnogo je teţe nego što zvuĉi s obzirom na to da ja nisam zainteresovan. ali osetila je da je Perl tvrdoglava ţena. „Ovo je najbolje što imaš.“ Oĉi mu se zamagliše.“ Kendal je poĉela da se smeje.“ Pokazao je na kauĉ prekriven ĉaršavom kao i ostatak nameštaja u gostinskoj kući. majka mi je bila bolesna i stekla je utisak da je vreme da joj se sinovi smire i podare joj unuĉad. Odavno niko nije boravio tu tako da joj oĉigledno predstoji mnogo posla . mada je neki deo nje bio zaista ljubomoran što nije jedina kojoj je ovaj momak neverovatno seksepilan. Nagnula se napred.“ „Moguće je. uspomene su ga oĉigledno pritiskale i bilo mu je neprijatno.“ Ponovo je vratila temu na njega. Samo. Pridruţila mu se na sofi prekrivenoj ĉaršavom koji je poprimio beţ nijansu. Nasmejao se.“ Coknula je jezikom. a u pauzama prekorevala Eldina i koristila njegova bolesna leĊa kao izgovor da izbegne brak. Pogotovo kad Perl svima ispriĉa za tebe i tvoj dramatiĉni dolazak. kakvi su ti planovi?“ Vratio je . „Pa. „Ma nije to tako strašno. izgleda.“ „Ĉudi me što mi to priĉaš. setivši se kako ju je Rik prenosio preko praga dok je Perl zviţdala muziĉku temu „Evo neveste“. „Bićeš obeleţena. „Sad je pokrenula opštu kampanju.“ „Ne u ovom ţivotu“. ĉistije mesto da sedneš. ĉuĉeš za to pre ili kasnije. Baš kao i Rikova majka. Sve ţene iz grada ti se nabacuju.“ Uozbiljio se na pomen majĉinog zdravlja.“ Slegnuo je ramenima. Tajno. Kendal bi spomenula da Eldin deluje nestrpljivo da joj stavi prsten na ruku. Nije da je imala ikakvu ţelju da se uda i smiri.Klimnuo je glavom s razumevanjem. „Nije moguće da bi iko poverovao da si se oţenio. Ustao je sa sedišta. a da nikom nisi rekao. ali mogla je da uvidi zašto ga ţene koje su imale tu ţelju smatraju savršenom prilikom. tamnu kosu. „Veruj mi. „Izvini što ne mogu da ti ponudim bolje. neverovatno iznenaĊena. Oĉigledno tu ima još nešto. Već se ţenio. Ali Riku nije bila zabavna ta situacija. pa je pljesnula rukama i probala da bude iskrena. izgleda. citirao ju je.“ „Pa. „Jadniĉak. „Priĉaj. Nije ni ĉudo što se sada opirao majĉinim pritiscima.“ Setila se Perlinih reĉi odmalopre kad je rekla da njegova majka kuka nad sudbinom što nema unuĉiće.ĉak i za privremenu posetu.

. a ako je vremenska prognoza taĉna. Kad bi našla neku radnju gde bi mogla da ih zaloţi. Umornom rukom je protrljala oĉi." Dirnula ju je njegova ponuda. morala je da poštuje njegovu privatnost.“ Njegov seksepilan osmeh pretvorio se u prekornu grimasu dok su mu se usne povijale nadole.“ „Odleteti tamo na svom ĉarobnom ćilimu?“ . „Ne moraš to da radiš. i klima ureĊaj. imala je svoje kreditne kartice. Naţalost. a?“ „Pomalo. iako i sada znam da moram da završim sreĊivanje pre nego što budem mogla da pokazujem kuću. kad je već nameravala uskoro da ode. Sad.“ Klimao je glavom.“ Nabrala je nos na samu pomisao o tolikoj prašini koja će se dići oko nje. „Ali sviĊa mi se tvoj stav. O. dok je i on gledao kolika je šteta. Osvrnula se po prašnjavom pokućstvu oko sebe i prisetila se svih onih stvari koje su izgledale staro i pohabano u glavnoj kući. Iskreno. prestani da budeš tako stroga prema sebi.“ „Ĉime? Trebaće ti neke potrepštine. imaš li neki konkretan plan?“ Što se tiĉe novca. „Hej. Pošto nije ţelela da deli ikakvu bliskost koja bi ih povezala. „Pretpostavljam da si mislila da ćeš doći. prodati je i nastaviti put?“ Kendal klimnu glavom. Nećeš novu devojku u gradu da nazoveš glupaĉom ili impulsivnim idiotom. a Brajan bi joj više nego rado poslao nakit i stvari. ali nije mogla da je prihvati. ali zagrcnula se.“ Pokušala je da udahne. „Pomalo previše optimistiĉno. Okej. Preplavi je zabrinutost i talas oĉajanja. biće joj potrebno više nego što ima u banci samo da bi ovde preţivela sledećih mesec dana. ruku zabijenih u straţnje dţepove. „Samo mi pokaţi kuda se ide do grada i ja ću. „Pomoći ću ti u ĉišćenju. „O. „Pretpostavljam da ću veĉeras oĉistiti sobu u kojoj ću spavati.lopticu na njen teren.“ U sebi je raĉunala koliko novca ima na raĉunu. Oĉigledno su oboje imali emocionalne zidove i nisu ţeleli da ih ruše. Hteo je da zna njene planove i pretpostavila je da misli na kratkoroĉne. moţda bi uspela da skupi još gotovine.“ Nacerio se. oglasiti kuću. „Sutra ću poĉeti da dovodim kuću u red. Koliko god da je umirala da sazna više o njemu. Rik je bio u pravu. mogu i sama da dovedem jednu prostoriju u pristojno stanje. i moţda kuhinju. Preturila si mnogo toga. Nema šanse da spavaš ovde bez vazduha. Stvarno nisam predvidela sve te dodatne troškove. znaĉi imala je plan. i pretpostavljam da bi trebalo da kontaktiram neku agenciju za nekretnine i vidim kakve su mi mogućnosti. boţe. Vazduh je bio ustajao i neprijatan. on ju je iskljuĉio.. Na neki naĉin. Pogledala je u Rika. Ĉemu bavljenje problemima dok se ne nagomilaju?“ „Previše si ljubazan prema meni.

šta se to desilo u prošlosti pa sad izbegava brak. Šta ga je motivisalo. Još jednom se Kendal zapitala zašto. . ona verovatno predstavlja više nevolja nego što vredi. „Ja idem do grada." U glasu mu se ĉuo prizvuk mešavine humora i neoĉekivane tuge uprkos tom seksepilnom osmehu. „Moţda bih mogla da uţickam neki prevoz?“ Kendal se ugrizla za donju usnu uvidevši da za muškarca umornog od ţena koje od njega nešto traţe. „Šta da kaţem? Nikad nisam mogao da odolim dami u nevolji. kad je reĉ o ovom enigmatiĉnom muškarcu.“ Iscerio se. bilo joj je drago što neće biti tu dovoljno dugo da bi otkrila. pre nego što upitaš . I.Oteo joj se uzdah i na svoj spisak troškova dodala je popravku kola. Da li je ikad imala svoju kuću? Pošto trenutno nije htela da tone u teška razmišljanja.“ Kući. „Pravi si vitez na belom konju. podarila mu je osmeh zahvalnosti. Riĉe Ĉendlere. pitala se ona. mogu posle da te vratim kući. a opet je stekao naviku da spasava ţene u nevolji? Znajući koliko je privlaĉi i kakav efekat ima na nju.da. Da li ta tuga ima neke veze s njegovim bivšim brakom.

“ „ A umesto toga zamajavaš se sa mnom. ali i to je neki poĉetak. njegova porodica je navikla da dugo ĉeka. kad ga je prenula neka buka kao od udarca pozadi i okrenuo se taman na vreme da spazi Lizu Barton. Pripisao je to ĉinjenici da je proveo previše sati na duţnosti. Savršena hrana za neţenje.“ Kendal je progovorila u tišini. Veĉera. I bilo je. „Zaboravio sam da treba da budem kod majke na veĉeri. Nema sumnje u to da je otišla niz susedni prolaz. pa ĉemu onda ta psovka?“ Kendal ga je prouĉavala krupnim oĉima. Rik je skovao plan. Bila mu je draţa od bilo koje ţene s kojom se druţio. .“ Kendal se nacerila i ubacila u kolica pakovanje viršli u košarkaškom stilu. U tom trenu.“ „Bilo mi je zadovoljstvo“. Ako pretpostavi da će naleteti na nju i deluje pre nego što ona njemu priĊe. Rik je više nego jednom imao utisak da ih neko gleda. Dok su hodali meĊu redovima polica. ukljuĉujući i Lizu koja je vrebala.bacio je pogled na sat . Kad je bio na zadatku. Liza i njene braĉne ambicije mogle bi postati daleka uspomena . rekao je. Razvlaĉila se na kraju reda sa sirom i krekerima i buljila kad bi pomislila da on ne gleda. ali i uĉvrstile ga u uverenju da bi ona njegova ideja da natera Lizu da se povuĉe mogla da uspe. Varnice su sevnule izmeĊu njih i napravile sprdnju od njenih reĉi. Jedan brzi osvrt preko ramena otkrio mu je da je Liza nestala. „Ţao mi je što sam te zadrţala“. u njenim dosetkama i smislu za humor. “ Majka i Ĉejs su ga oĉekivali . „Skoro sam gotova i cenim što si odvojio vreme da saĉekaš dok ja kupujem. „Prokletstvo.a njemu će biti jedna ţena manje i još pun grad. Nije mu bio potreban još jedan obraĉun s napaljenom uĉiteljicom. Rik je vodio Kendal kroz prodavnicu Herba Kupera i pomagao joj da izabere potrepštine za kuću.TREĆE POGLAVLJE Sat kasnije. „Odjednom si se ućutao. Uţivao je u Kendal. Ali svaki put kad bi se osvrnuo oko sebe. ali brzo se skuvaju i nisu skupe. ProgunĊao je i poţurio odatle pre nego što im se pogledi susretnu. „Veĉera. „Priznajem da nisu gurmanska hrana.“ Pruţila je ruku i dotakla ga po mišici. Nije bio iznenaĊen što nijedno od njih dvoje nije pokušalo da ga nazove. rekla je Kendal.već više od sat vremena. redovi su bili prazni. u nameri da ga presretne na drugom kraju.

„Zdravo. Pogled na drugi kraj prolaza otkrio mu je da je Liza taĉno tamo gde je i pretpostavio da će biti. Rik je morao da pruţi Lizi ĉvrst i konaĉan razlog da poveruje da joj on ne uzvraća interesovanje. Jedva ĉekam da ĉujem sve o tvom nedavnom venĉanju. i dovodim gosta. raĉunajući koliko im još vremena treba da završe sve. „Biću ja dobro. O.. morao je majci da obezbedi ţenu na koju moţe da se usredsredi umesto onih hordi koje su ga izluĊivale.“ „Tvoja nova nevesta?“ Zasmejala se. a paţljiva Liza se šunjala iza ugla.“ Kendal je zurila u njega.“ Odmahnuo je na njene primedbe i uhvatio kraj majĉinog pitanja. Izvukao je mobilni telefon iz borbene opreme oko pasa i ukucao brojeve po sećanju dok se Rejnin glas nije oglasio. „Nadam se da ste jeli?“ „Ĉejs i ja smo jeli“. Izvini što kasnim. Nešto me je omelo.„Meni nije. Otkako im je umro otac.. „Drago mi je što ĉuvaš veĉeru. Biću tamo za. uzbuĊivala. uveravala ga je. jedno u zamenu za drugo. na neki naĉin. (Prim. ali priĉa se oĉigledno već raširila. majko. „Imam plan. prošaputala je. „E to je glupo. Prišao joj je. „Jedno pola sata. prev.“ „Upravo si mi ispriĉao da majka hoće da te oţeni. on je prekinuo vezu. i moraš da me saslušaš pre nego što odbiješ. Rik je znao da njegova majka ne veruje u traĉeve. „Pozvali su ga nazad u novine.“ Nagoveštaj zabrinutosti blesnuo joj je u oĉima i pomislio je da će odbaciti 1 Lat.“ Uţivao je u druţenju sa ovom ţenom koja ga je zabavljala. „Ne moraš to da radiš“.) . a zvuĉala je ţivahno i ni nalik onoj osobi bez daha kakva je inaĉe bila. „Pomalo nezahvalno s obzirom na to da sam te spasao kuvanih viršli i prašine za veĉeru. a opet nije ţelela od njega ništa osim onoga što je on bio voljan da da.“ Prevrnuo je oĉima.“ Pre nego što je njegova majka uspela da zapoĉne ispitivanje.“ Pogledao je na sat.“ Pored njega. starali se o tome da redovno jede i da ne preteruje u radu. I on i Ĉejs su na smenu proveravali kako je. Još otkako je njegovoj majci nekoliko meseci ranije utvrĊeno da ima slabo srce. ali tebi sam ostavila jelo na toplom. trojica braće Ĉendler stalno su pazila na Rejnu. A ja nisam pojela desert tako da mogu da ti pravim društvo. mama. Istovremeno.“ Izdrţao je Kendalin zaprepašćeni pogled i poĉastio je osmehom. i bićeš prijatno iznenaĊena. brinuo se za njeno zdravlje. „Ţensko društvo. bez sumnje pokušavajući da odgonetne s kim je on. mama. Svi u gradu verovatno misle da smo obavili taj ĉin i sad me vodiš kući na veĉeru? Jesi li ti lud?“ „Verovatno. ĉeka u zasedi. Quidpro quo1. poklopio telefon i vratio ga u futrolu. Kendal je vrtela glavom.

“ Zavrtela je glavom. „Pa. ispravio ju je. a posle onog poljupca.njegovu ideju i pre nego što on uspe da je predloţi. omamljen njenom blizinom dok mu je svest o njoj burno strujala kroz vene. „Nisam lud“.. Pa kako je onda mogao da joj iznese predlog koji zvuĉi tako teško i neosetljivo? „Prestani da okolišaš i reci mi šta imaš na umu..“ Zagledao se u njene oĉi. „Šta kaţeš?“ Nervozni titraj zaigrao joj je na usnama. Ali telo ga nije slušalo dok je ona grizla svoje pune usne. „Ja sam samo ĉovek kome je dosta ţenske paţnje. Ti si lud“. „Kao što rekoh malopre. sve je bilo kako treba. Kendal? Koţa mu je bridela od uzbuĊenja. morao je da izmeni taj njen stav. ni njemu ne bi smetalo da dokaţe upravo to. „Zašto misliš da ću odbiti?“ pitala je i tako ga iznenadila izazovom. a ţene da se drţe podalje od mog praga. Ona je bila kako treba. opredelio se za neprikrivenu istinu. „Hoću da se pretvaraš da si moja ljubavnica. Naslonio je ruku na staklena vrata iza njene glave i zagradio je izmeĊu svog tela i police sa smrznutom hranom u priliĉno intimnom poloţaju. uţivajući u senzualnom dodiru pramenova na koţi.“ Šta je više mogao da kaţe u objašnjenju? Budi moja Ijubavnica. Da gradski jezici i dalje priĉaju. . I reĉju i delom. A sluĉajno i uţivam u tvom društvu i od ovog dogovora oboje bismo imali koristi. kakvu vrstu razmene si imao na umu?“ Oprez u njenom glasu nije se promenio. a iz dubine njenog tela navirao je lagani smeh. „Ja ću oĉistiti tvoju kuću ako ti oĉistiš moju. „Ne misliš bukvalno. Da li mu se to uĉinilo ili je povreĊenost blesnula u tim zelenim oĉima pre nego što je uspela da prikrije tu emociju.“ Impulsivno je pruţio ruku. mislim. Što se tiĉe moje. Takvom da nijedan posmatraĉ ne bi mogao drugaĉije da ga protumaĉi. „Predlaţem svojevrsno ĉišćenje kuće. rekla je dokje svojim krupnim oĉima zurila u njegove. dohvatio pramen njene kose i vrteo ga izmeĊu palca i kaţiprsta. ne mislim.“ Udahnuvši duboko.“ „Što se tiĉe tvoje kuće.“ Zar joj telo nije reklo ono što je njegovo već znalo? Da su savršene polovine koje samo ĉekaju da se spoje? Vrteo je glavom i podsećao sebe da je predloţio laţnu vezu. poloţaju koji je trebalo da spusti njene odbrambene zidove i uĉini je njegovom. „Pomoći ću ti da dovedeš kuću svoje tetke u dobro stanje za prodaju. Shvatio je da se nameraĉila da dokaţe kako moţe da se nosi s bilo ĉim što mu padne na pamet. Ako je ţeleo priliku da je ubedi u to da pristane na njegov plan. Stavila je ruke na bokove i okrenula se prema njemu.“ Spustio je glas. a ti ćeš meni pomoći da dovedem svoju kuću u red. a telo drhtalo. Moju liĉnu kuću.

„Kao dodatni podsticaj. „Da ne mogu bez tebe. Da sam konaĉno sreo ţenu za sebe. imam opuštene smene. svaka reĉenica je zvuĉala ţeljno. poţelela je da pita. Moţeš li da priuštiš stolara?“ Hvatao se za sve što je neophodno da je ubedi u to kako on ima ono što je njoj potrebno. Ĉelo mu je i dalje dodirivalo njeno. a zbog tog bliskog kontakta bilo joj je teško da razvrsta i izvaga svoje opcije.“ „Na engleskom. naći ću nekog da mi uĉini uslugu.“ Stiskala je i opuštala svoje vlaţne ruke. rekao je. „Molera?“ nastavio je. On je bio muškarac rešen da izbegava veze i brak. molim te?“ Prevrnuo je oĉima u razigranom gestu koji joj je bio neverovatno privlaĉan. Mnogo vremena da ti pomognem oko kuće i da istovremeno ljudima odamo pravi utisak.za izvesnu cenu. „Bilo šta što je potrebno toj kući?“ Kendal gromoglasno izdahnu vazduh. podsetila se Kendal.“ Koliko vešt.od prijatne topline grĉio joj se stomak. „Verovatno ne. sluĉajno sam vrlo vešt s rukama. a drhtaj ţelje pulsirao joj je meĊu nogama. kao što se ona u tom trenutku i osećala. Radim ĉetiri desetosatne smene nedeljno. seksepilnim osmehom i šarmantnom liĉnošću.“ Naţalost. nije ţelela da se iko naĊe na putu njenim ciljevima. Nije ni sumnjala da mu je to i bila namera. . pomislila je. Ĉetiri desetke. Ali nije mogla da porekne da njegova pogodba ima smisla.„Ne znam. bio je mnogo opasniji po sve te stvari nego Brajan ikada. Sad joj je samo dokazivao da moţe da odglumi ulogu njenog ljubavnika.“ Definitivno ne. sa više usredsreĊenosti nego ona. „Ne drţi me u neizvesnosti. I da me niko drugi ni najmanje ne zanima. Nacerio se.“ „Rekla si da baš nisi pri parama.“ Govorio je tako duboko da je to moglo da bude i od srca . „Mogu da obavim većinu onoga što ti treba. A Rik. i dalje nije mogla da garantuje dovoljan prihod da plati za popravke. sa svojim zlaćanim oĉima.ali nije. a što ne mogu ja. Više nije htela da se oslanja ni na koga da bi zadovoljila svoje potrebe ili ostvarila snove. Cenu koju je već platila s Brajanom i završila u venĉanici. Ovo je bila samo još jedna pogodba. Drhtaj koji nema nikakve veze sa zamrzivaĉem iza nje prošao joj je niz kiĉmu. Kaţi mi šta te ruke umeju da urade. Rik je nudio da ih obavi . „A koji bi to utisak bio?“ Neţno ju je pomilovao po obrazu. imam tri slobodna dana. Njeno telo već je odreagovalo na ovu njegovu namernu dvosmislicu . Ĉak i ako bude poradila na nakitu dok sreĊuje kuću. „Vi laici ste tako patetiĉni. „Radio sam sve i svašta po majĉinoj kući tokom slobodnih dana“. Što je najvaţnije. Liznula je usne da ih navlaţi i bezuspešno pokušala da se usredsredi na ovozemaljske stvari. a srećom po tebe. On je ono što joj je potrebno. ali se uzdrţala.

Jedva da je imala išta novca u banci. . „Pretvaraću se da sam. Ako bude dobro zakljuĉala srce i podsećala sebe na to da uskoro ide dalje. A onda. Neoĉekivana toplina razlila joj se oko srca. rekla je pre nego što se predomisli. Pošto je imala sliĉan sporazum s Brajanom. „A da li ima na ĉemu. Ali Rik nije traţio njenu budućnost. znala je koliko bliski Rik i ona potencijalno mogu da postanu. Mogla je ona to. poljubio joj je usne i zatekao je nespremnu. prodoran vrisak odjednom je zaparao vazduh oko njih..“ Usne su joj zadrhtale.“ Pre nego što je uspela da dovrši. ali ne preuzimam nikakvu odgovornost za sve što sledi ubuduće. ali dovoljno dugim da pakao prokljuĉa. samo je ţeleo privremeno rešenje svog problema. „Ne bih mogao da ti kaţem. Još uvek potresena.“ Neka vrsta emocije zatreperila mu je u oĉima. Nema šanse da ja prihvatim ikakvu krivicu. Opet se okrenula prema Riku. prekinuo je poljubac i podigao glavu da joj uzvrati pogled. „Kendal?“ Prekinuo je dugu tišinu. Kendal se naglo okrenula i videla ţenu na kraju prolaza kako zaokreće i trĉi u suprotnom smeru.“ Rik je to i dokazao nekoliko minuta kasnije kad je vlasnik poĉeo da naplaćuje ono što je Kendal kupila.“ Bez ikakvog upozorenja. Quidpro quo. i to ju je uplašilo. „Hajde sad da završimo ovde pa da krenemo. sad obraćaš paţnju ili da.“ Ona nesigurno slegnu ramenima.. „Da“. a ovaj ĉovek je nudio rešenje koje joj je oĉajniĉki bilo potrebno.. rekla mu je. prebrzo. namerno je zadrţala bezbriţan ton. Ja sam samo ĉovek koji voli malo da uzburka stvari.I ona će morati da uĉini isto to ako pristane. „Mislim da će ovaj aranţman dobro funkcionisati za nas oboje. tek će se videti. dušo. „I dalje tvrdim da si lud.“ „Jok.“ „Ako ti tako kaţeš.“ „Biću ti ljubavnica“.“ Svetlost mu je plesala u pogledu. Kendal ĉak nije ni znala da li je onaj zvuk dopirao od ţene koja se okrenula i otrĉala. da se varnice zapale i nanovo prostruje. neće biti nikakve šanse da se veţe za ovog usamljenika niti za ovaj grad.. Njegove usne su se zadovoljile jednim kratkim trenutkom. Mogla je da izaĊe na kraj s tom njegovom pogodbom. toliko brzo da nije uspela ni da joj vidi lice. Susrela se s njegovim prodornim pogledom. „Šta je to bilo?“ Slegnuo je ramenima. ali taj trenutak je brzo prošao. „Da. Baš kao što je i njoj bilo potrebno privremeno rešenje njenih problema. a time i njene misli. „Hvala ti.“ „Dojahala si u grad u venĉanici.

ne moţe da škodi ako i dalje nagaĊaju. i dala Herbu svoju kreditnu karticu da obavi transakciju.“ Rik ju je potapšao po ruci. je l’ tako?“ „O vezi.“ Rikje duboko udahnuo i. „Seliš se iz svog stana u Kristalinu gostinsku kuću?“ pitao je Rika. „To ne bi bilo ni od kakve koristi. a ne o braku. Herb se nasmejao.“ „Pa. ali nije ĉekao odgovor. „Nismo venĉani. traţiće još veća prava.“ Kendal se zagrcnula.“ „Ja ne. drţi je za ruku u javnosti. spustivši glas toliko da ga samo Kendal ĉuje. a osim toga. „Rejni će se dopasti da ima snaju koja zaista i ţivi u Jorkšir Folsu. Herb se pogladi po ćeli. „E sad.“ Herb je podigao pogled i oboje ih prekorno odmerio. ja znam da sam ĉuo kako je Perl rekla da te videla kako prenosiš preko praga ovu lepu damicu u venĉanici.barem u oĉima celog grada.“ Rikje neţno gurnuo Kendal laktom. rekla je. ĉak ni ponos.“ „I baš bismo voleli da ti sve objasnimo. a?“ Stariji. kao na primer daljinski.“ „Dovoljno brzo ćeš upoznati ovaj grad. Skeniranje oĉigledno još nije bilo stiglo do ove prodavnice. opominjući je da saraĊuje.“ Rik je ĉvršće stisnuo Kendalinu ruku.“ Shvatila je da ne zna njegovo prezime. suspregao smeh.širi vest da ona ide na veĉeru kod njegove majke. Iako to neće biti ni od kakve koristi“. . A onda ĉoveku više ništa ne ostane.“ „To je duga priĉa. Ali nije ispravio ĉoveka. I cenio bih da ispraviš taj nesporazum ako ĉuješ ljude da govorkaju. Pogledao je njeno ime na kartici..„Mladenci.. rekao je Rik. gospoĊo Ĉendler. ali kasnimo na veĉeru kod moje majke. ali udovoljiću ti. Herb. pa odmerio prvo Rika pa nju. Dok se okreneš. „Oţenio si se jednom od onih feministkinja?“ pitao je Rika. „Kendal. gospoĊice Saton. „Ţao mi je zbog vaše tetke. „Ne daj joj da zadrţi svoje prezime. Moţda ona i nije njegova nevesta. proćelav ĉovek ruĉno je ukucavao cene. Herb... „Kendal Saton.. Od njegovog dodira širila se sve vrelija toplina i ona je progutala knedlu. Nek šarada počne. „Zar nećeš ništa da kaţeš?“ prošaputala je Kendal. primetila je Kendal. Kendal je pokušala da obradi taj kratki razgovor i shvatila je da Rik već igra svoju ulogu . „To je duga priĉa. Mislim. to je taĉno. gospodine. pomislila je. ali od sada je svakako njegova ljubavnica .. Zovite me Kendal“.

“ Rik je prekinuo Herba i izgurao Kendal na vrata pre nego što bi poĉela sledeća runda razgovora o periodu posle venĉanja. moram da saznam detalje njihovog ugovora o iznajmljivanju“.. „Kako to mislite?“ .“ „Naravno da jeste. Rejna je nameravala da pomogne.“ Rejna odmahnu rukom u vazduhu.. „Baš lepo što sam te video.“ Rejna je klimnula glavom. Ispustila je korpu i odjurila. a ja ostadoh da kupim razbijena jaja i sve.“ „Nikad se ne zna šta će razjariti ţenu. Dobro je da jeste. „Siguran sam da ćemo se viĊati. Rejna je primetila da Rik nije mogao da skine pogled s Kendalinog golog stomaka i pupka. Pitala se da li je Kristal poslala Kendal ovamo da na neki naĉin utiĉe na ţivote svih.. „TakoĊe.“ Rik se rukovao sa ĉovekom. Nije videla taj zaljubljeni. neizmerno zadovoljna.. „Jesi video kako je Liza Barton izletela odavde?“ pitao je Herb. reĉe Kendal. Dogovor koji su imali s tvojom tetkom bio je jedino što mogu da priušte.a potom promrmljao nešto o ţenama i njihovim prokletim napadima nezavisnosti. s obzirom na to da oni ţive od skromnih prihoda. „Pa. Herb.“ „Kad smo već kod tog dogovora. pa otkako je Roman video Šarlot na plesu povodom Dana svetog Patrika. pomislila je Rejna. jer je Kendal shvatila da ih verovatno oĉekuje dovoljno ispitivanja od Rikove majke . Ako je tako.provodadţike. Pogled na dvoje mladih omogućio je Rejni da naĊe meru mira i sreće. „O. Zato moramo sad da krenemo. Ili je moţda zbog pupka. šta planiraš da uradiš s kućom?“ upitala je Rejna Kendal. „Stvarno? To je divno. Rik je izgledao kao da ga je pogodio meteor. „Drago mi je što se ti slaţeš. Mora da to ima neke veze sa svom tom golotinjom koju pokazuju današnje ţene.“ Mlada devojka je spustila viljušku. zacakljeni pogled na nekom od svojih sinova još otkako. Rejna je osećala prisustvo svoje prijateljice. S povratkom Kristaline bistrooke nećake.“ Rik je dohvatio Kendal za lakat kao pravi dţentlmen. pa nema ga. „Sam Gospod zna da bi Perl i Eldin bili srećni da i dalje ostanu tu. „Aha. Dosta toga je potrebno da se stvore uslovi za ţivot udvoje u staroj kući i.“ „Drago mi je što smo se upoznali“. ali nekoliko minuta kasnije završio je s prodajom i popakovao stvari u kese. „Je li to ona ţena koja je malopre vrisnula?“ pitala je Kendal. reĉe Kendal dokje pomagala Riku da pokupi kese.

Da odrţavaju kuću dok je ona odsutna. rekla je Kendal. ali nije mogla da veruje da bi Kristalina nećaka odustala od svog nasledstva. što je zadivilo Rejnu. „Mislim. Kendal uzdahnu. „Nije tvoja stvar šta će Kendal da radi sa svojom imovinom.“ Rejna je pruţila šaku i potapšala Kendal po ruci. rekla je Kendal. „Eldin kreĉi u slobodno vreme. Perl i Eldin su otišli iz svojih stanova koje su plaćali i uselili se kod nje kao kućepazitelji. „Tvoja tetka je bila dobra ţena. Ali tako je. a potom potapkala usne papirnim ubrusom. „Pa nemoguće je da nameravaš da prodaš tetkinu kuću. O. „Izvinite. a ima ga dosta pošto je u invalidskoj“.. pogledi koje je razumeo samo par u poĉetnoj fazi veze. ljudi koji se poznaju oduvek i dalje sve završavaju uz rukovanje. Odmah potom se nasmešila pokazujući unutrašnju snagu. „Još uvek ne mogu da verujem da nisu plaćali stanarinu tetki Kristal" „O. ja. „Teško mi je i da pomislim da imam nekakvo nasledstvo kad sam ceo ţivot provela seljakajući se od mesta do mesta. majko“. dovršavajući njenu reĉenicu.“ „Nije sigurna šta da radi s kućom“. reĉe Rik. „Ako si paţljivo posmatrala..„U ovom gradu. Nisam znala da ne plaćaju stanarinu.. Kad se tvoja tetka razbolela. Rik je sa ozbiljnošću posmatrao tu radnju. primetila je Rejna. Kristal nije videla nikakvog razloga za to.“ „Jedna od najboljih“. Jesu li tvoji roditelji još uvek u inostranstvu? Kristal mi je svojevremeno priĉala o njihovim putovanjima.“ Rejna je zamišljeno lupkala . To je tvoje nasleĊe!“ Rejna nije razumela šta se sve krije u pozadini. „To što su oni radili. Znala je da Perl i Eldin kubure s parama.. pa ih je pozvala da se usele kad ona ode u dom.“ „Premaze“. „Ali ipak ću morati da sredim kuću“. Rejna je dobro pamtila te dane. vi to zovete odrţavanjem?“ pitala je Kendal kad se povratila.“ Kendal se zagrcnula gutljajem vode. Susrela se s Rikovim pogledom i meĊu njima je proletelo nešto neizgovoreno. prekinuo ju je Rik. Sitna zagledanja.“ Ponovo se zakašljala. rekao je Rik. spuštajući glas dok ju je obuzimala tuga.“ „Oh. da. moţda si primetila ĉudne brljotine po zidovima glavne kuće. znam. Godinama je posedovala tu kuću bez ikakvih kreditnih opterećenja. Smešno. „A onda mogu da odluĉim šta ću s njom.“ Prekinula se. objasnila je Rejna.

“ „Majko.“ U Kendalinim oĉima pojavio se neki blistav sjaj. verovatno ga ni ja ne bih shvatala. ali sada su se stvari promenile. ali moţda Kendal nije bila poput svojih ćudljivih roditelja. Kristal bi to ţelela. mislila je. „To je baš slatko.“ Više nego što je Kendal mogla i da pretpostavi. opredelivši se za iskrenost. sigurna sam da vam moj porodiĉni ţivot deluje ĉudno. Iz onoga što je Rejna videla do sada.“ Nasmešila se Rejni. nauĉila da voli stabilnost koju je propustila u detinjstvu. Nije joj potrebno da je ti kinjiš. Primila sam nekoliko poziva koji su me naveli da pomislim da je pomalo nevaljala. „Kojem poslu?“ „Braĉnom poslu. Od najbolje u svom poslu“. ironiĉno reĉe Rik. Rejna prekorno pogleda sina. Iskreno. „Ţelim da se smatraš ĉlanom ove porodice. Ne znam šta da kaţem. ĉak i ako to ni sam još nije znao. Njen ţivot i šta ĉe da uĉini s njim nije tvoja briga. „Kendal je upravo izgubila tetku. „Ja znam. Većina ljudi ne shvata moj naĉin ţivota. A ko bi je nauĉio porodiĉnim vrednostima bolje nego Ĉendlerovi? Pogotovo Rik. priznala je Rejna.“ „A sestra? Kako je ona?“ „Hana je u internatu u Vermontu. A Rejna je pretpostavljala da je njena nezavisnost i imala najviše draţi za njenog sina koga su bombardovale ţene koje su razmišljale više kao domaćice. Dobro je. „Rik. pomislila je Rejna.“ Rikju je opomenuo svojim tonom. Nestalnost nije bila korisna osobina. moţda“.“ Zaštitnički.“ „Glupost. ali oduvek je bila temperamentna. „Tuţno je kad porodica ne ţivi kao porodica. TakoĊe je i mislila svojom glavom. Sad su negde u Africi. nemam ništa protiv da objasnim.“ . Ljudi mogu da se promene. Planiram da odem tamo i ispriĉam se s njom ĉim ovde sve sredim. i mada je Rik imao tu crtu po prirodi. Nasamarena si. Rejnu obuze osećaj zadovoljstva dok je posmatrala svog sina. Moţda bi Kendal. Kendal Saton bila je ne samo lepa nego i topla. saosećajna i inteligentna. Pa. kao i ja. ako bi joj se pruţile ljubav i neţnost. ovoga puta je osetila da njegova odbrana Kendal ima liĉniji karakter. „S obzirom na to da vi imate tako toplu porodicu punu ljubavi. Rik je oĉigledno pao na Kendal. samo uz pravi podsticaj. Rejna je samo sebe mogla da krivi za to.“ Rejna je vrtela glavom.prstima po stolu. da ga ne ţivim. „Oni su arheolozi.

Ali pošto je dobila ovoliko podataka. ali ja imam bledoplavu kosu i boja se prosto nije primila onako . na svu sreću sve propalo. moţe i sve ostalo. a on je bio tako dobar prema meni. zgroţena i uvreĊena u Kendalino ime. ali više smo bili dobri prijatelji nego išta drugo.„A.“ Glas joj se stišao. moţda. izvukao me tako što mi je pronalazio neke manekenske poslove kako bih mogla da platim staraĉki dom tetke Kristal. Nijansu Ĉeri kola. ali nikad u ţivotu nisam bila vezana ni za koga i ni za šta. posramljena što priznaje da je samo sat vremena pre nego što je trebalo da kaţe „da“.. i osećala sam da mu dugujem.“ „A ja sam ĉula sve o tvom sreĉnom dolasku. Osetila sam takvo olakšanje da u stvari nisam ni razmišljala. „Tako naglo otkazati venĉanje. bio je to neki spontani poriv. ušla u kola i vozila. U stvari.“ „Još jedan?“ pitao je Rik. „A ruţiĉasta kosa bila je za taj manekenski posao?“ Kendal podiţe ruku do ruţiĉastih pramenova. „Trebalo je jutros da se venĉam“. ali shvatili smo to na vreme. „ Ali oboje smo shvatili da bi taj brak bio greška i razišli se. proţdirući Kendal pogledom..“ Kendal se nagnula napred i nasmešila. Kendal odmahnu glavom. „Sinoć sam se uspaniĉila. Je li te varao?“ pitala je Rejna. Nisam mogla da zamislim da se udam za Brajana. „Ali dala sam reĉ. Nije mogla da zamisli venĉanje s nekim koga ne voli ili tako naglo okonĉavanje svega. Samo sam izašla odande. ako ne budem liĉila na sebe. Stajala sam ispred ogledala u kupatilu i samo sam.“ Rejna je zatreptala.. hvala bogu. Uĉinio mi je nekoliko usluga. „Paniĉila.. gospoĊo Ĉendler. Videla sam svoj odraz i uplašila sam se da neću moći da obavim to venĉanje. ali junaĉki je nastavila. „Ne. Sad mi ispriĉaj kako si završila pokraj puta u venĉanici od svih stvari?“ „Majko. „Ĉula sam sve o vašim provodadţijskim sklonostima.“ Rejna je bila srećno udata skoro dvadeset godina dok Dţon nije umro.“ „Pa si kupila ruţiĉastu farbu?“ Nasmejala se. A odatle se sve nekako otelo kontroli. zapanjena. Volim ga kao prijatelja. Rik ju je lagano gurnuo ispod stola..“ Taj impulsivni ĉin zaprepastio je Rejnu koja je ceo ţivot provela u istoj kući radeći sve što se u ţivotu i oĉekuje.“ Kendalini obrazi poprimiše ruţiĉastu nijansu. „Ne. Rejna je poţelela da tapše od radosti.. ta nova ja moţe da prihvati taj novi ţivot. da. obećala sam. rekla je. „Tek tako?“ „Tek tako. „Kamo sreće. Mislila sam da. Rik. Imala sam crvenu farbu u ormaru kod kuće.“ Pogled kao da joj je odlutao. u stvari.“ „To je pošteno pitanje.

Ideja se rodila kad je nekoliko meseci ranije odvezena u hitnu pomoć i dobila dijagnozu ništa kobniju od slabe probave. a zauzvrat oni su se okupili da udovolje njenoj najvećoj ţelji. . „Jeste li bolesni?" pitala je Kendal zabrinutim glasom. Ali njeni deĉaci nisu znali istinu i Rejna je iskoristila tu situaciju da im pomogne da uvide koliko greše što su neţenje. dobila sam ruţiĉastu. A to njihovo obigravanje sve joj je više i više smetalo. „Nedavno sam imala jednu epizodu.“ „Tako da mi Norman donosi jelo. „Ima i gorih stvari. „Zbog toga što je Rik slab na plavuše“. Rejna ponudi pomoć. luckastog ponašanja danas?“ pitala je Kendal kroz smeh. Za sada je delovalo da Kendal ima najbolje izglede da joj postane snaja broj dva. Rejna se još uvek nadala da će on i Šarlot uĉiniti upravo to iako je Roman insistirao na tome da njemu i njegovoj nevesti treba malo vremena nasamo pre nego što zasnuju porodicu. rekao je Rik. To laţno oboljenje srca ipak će je dokrajĉiti. dubokim.kako sam ja mislila. Mrzela je to što tera svoje deĉake da prolaze kroz ovu farsu. Već je postigla jednu trećinu. A biće i divni muţevi. Ali sama je kriva za takvu situaciju i moraće da izdrţi do kraja. „Prava ste srećnica što imate tako paţljive sinove. oštro reĉe Rik. Jedini frizerski salon u gradu.“ „Trebalo je da znam da si u stvari plavuša“. mogla bih da te povedem u grad i upoznam te s Luen i njenom kćerkom Pem. Nije ţelela da ţive u samoći. One drţe ’Luenine lokne’. „Zbog mog impulsivnog. ali bilo je neophodno. molim te. i . Mrzela je to što tako tvrdoglavo odbijaju da je puste da sama plaća za svoju negu. a to je samo poĉetak. Ĉejs i Rik bili su sledeći. gospoĊo Ĉendler.“ A Rejna je otvorila bankovni raĉun da vrati pare sinovima kad se ova farsa završi. a momci su unajmili kućnu pomoćnicu. mrzela je što joj to toliko ograniĉava društveni ţivot. moji momci su najbolji. objasnio je Rik.“ „Zovi me Rejna. „Mora da pazi kako ţivi i šta jede.“ „Ti bi morala da leţiš“. Roman je bio odreĊen za sina koji će joj podariti unuĉe. Ţelela je da se njeni sinovi srede i ţive do kraja ţivota sa ţenama iz svojih snova i sopstvenim porodicama. Prokletstvo. Pustila ih je da misle da je ozbiljno bolesna. promuklim glasom. „A ako ikad poţeliš da vratiš svoju boju. Ali unuĉad nisu bila sve što je Rejna priţeljkivala.“ Slegnula je ramenima. pomislila je Rejna.“ „Slabo srce“.da. Rejna duboko udahnu i pokri srce rukom. Umesto crvene poput ’kokakole’.

„Nisam se uvredila. uništila bi najbolju priliku da hoda po sobnoj traci za veţbanje kad nema njenih sinova u blizini. „Misija obavljena. ja volim da se udvaram ţenama sam. a onda odšetao do svoje strane. Ali ti. Ali ne mogu da smetam. Rejna je bila pametnija. u svakom sluĉaju.“ „Gluposti. a ne bolesnik sa slabim srcem koji mora da izbegava sve aktivnosti. trebalo je da kaţe da je srĉani bolesnik. U meĊuvremenu. Rik je pridrţao vrata od kola da Kendal uĊe..“ Rik stisnu Kendalinu ruku.. Odavno nije videla svog srednjeg sina da se tako slobodno smeje. bar ne da je uzrok tome neka ţena. „To mesto je svinjac. Ne otkako mu je ona Dţilijen slomila srce. a nju obli rumenilo za nijansu tamnije od njene kose.“ „A vi mladi hoćete privatnost?“ Rejna je nagaĊala sa olakšanjem što ju je Kendal odbila. Kendal i ja moramo da krenemo. „Nećemo odgovarati ni na kakva intimna pitanja. i Rik će poĉeti da veruje u to.“ „Dragi ste. Kendal. svetskog putnika. a ona mu je uzvratila pljesnuvši je svojom. Maznula je Romana. „Samo ti ostavi to posuĊe. ali ja sam navikla da budem samostalna. Odsešće ovde“. i bilo joj je teško da se opusti. Kad je smišljala ovaj tajni plan. ušao i vezao pojas pre nego što se okrenuo prema njoj. ignorišući je. rekla je Rejna glasom koji je umeo da uzdrma njene sinove u doba kad su bili deĉaci. Zahvaljujući Kendal i njenoj impulsivnoj prirodi.“ Nagnuo se i poljubio je za laku noć. Nisam nameravala da te uvredim.“ „Ti nikad ne bi bila na smetnji. Ali Rejnu to nije odvratilo. „Znaĉi priznaješ da romansa cveta?“ zadovoljno upita Rejna. bez tvoje pomoći. Kendal je bila budućnost. Obećao sam da ću joj pomoći da sredi sobu ili dve kako bi veĉeras mogla da spava u ĉistoj kući. rekao je Rik. I mada Rik nije verovao da će se opet ţeniti. Rejnina radost potrajala je još dugo nakon što joj se Kendal zahvalila i otišla s Rikom. Rik nikada ranije nije doveo neku ţenu na porodiĉnu veĉeru i Kendalino prisustvo govorilo je više nego što bi Rik ikada mogao da kaţe. „Mama. Ispruţio je šaku. a za njim i Kendal. Rik je ustao.“ „Misliš?“ . ali nije razmišljala unapred. Potom joj je prislonio ruku na leĊa.“ Rik se glasno nakašlja. „Sintija će doći ujutru da pospremi. Ali to je bila prošlost.“ Mlada ţena je vrtela glavom. Ĉejs je malo lakši pošto njega ne treba ubeĊivati da se skrasi. mama. i nekoliko sati pospremanja to neće promeniti. mama“. Pored gošće u kući. nije za ljudsko biće.Slobodno pitaj moju prvu snaju.“ „ A-hm.

Pa u ĉemu je onda bila veĉerašnja svrha?“ pitala je Kendal. usmeriće svu svoju paţnju na onu koja ima najviše potencijala. Šta si ti njemu davala zauzvrat?“ Kendal umorno protrlja oĉi.. „Kendal.“ Okrenuo je zglob i motor se upalio. Jako ga je povredila jedna manekenka s kojom je morao ĉesto da se viĊa na raznim dogaĊajima u branši. lepu ţenu pored sebe da pokaţe bivšoj da ju je preboleo.“ Jer je tako i bilo. Do sada sam postala profesionalac u tome“. „Brajan se oporavljao od jedne propale veze. kakav si odnos imala s Brajanom?“ Ukoĉila se na svom sedištu. Senke su zatamnile neţnu koţu ispod Kendalinih oĉiju dok ju je oĉigledno savladavala iscrpljenost. Ali to je ostalo za neko drugo vreme..“ „Naravno da jeste. što bi on rekao. Rik nije ţeleo da u Kendalinim oĉima bude još jedan muškarac koji je iskorišćava. „Pojaĉaće kampanju. .“ Pogledao ju je taman na vreme da vidi kako se otvaraju i zatvaraju te usne koje su ga toliko izazivale. ako ništa drugo. „Mislim da to nije vaţno. nemoj. „Više mi neće nametati druge ţene. Zato je i brinuo. Bilo mu je potrebno da se pretvaram da sam njegova. Rekla si da ti je ĉinio usluge i da si se osećala kao da mu duguješ.“ Nad njihovu pogodbu nadvila se sena kad je ĉuo Kendalin opis koji ga je uznemirio. Kendal.. „Svakako da mislim na tebe. „Misliš na mene?“ Nakezio se.“ Pretvaraj se da si moja Ijubavnica. Ţeleo je. Bio joj je potreban odmor. „I mi ulazimo u sliĉan aranţman. Ne ţelim da ti bude neprijatno pored mene. a smeh je zamenila napetost. On je uhvati za ruku i jako je stisnu.“ . Rik ju je molio da uradi isto to. „Obustaviće pritisak za snajkom?“ Zavrteo je glavom. „Nisam to rekao. zajedljivo je rekla. „Znam da ti je pronalazio manekenske poslove kako bi mogla da platiš za tetkinu negu. Umesto toga. mislio je Rik.“ „Ljubavnica.„Znam svoju majku i ona sigurno veruje da je veĉeras videla kako meĊu nama lete varnice.“ „Ako se brineš da će moj prethodni dogovor s Brajanom uticati na mene i spreĉiti me da izvedem ovu šaradu s tobom.“ Ali Rik se brzo otreznio jer je morao s njom da raspravi nešto daleko bitnije.

uveravala ga je. Ispustio je teţak uzdah. Šteta što mu se njen odgovor nije dopao. pristala je. Ne radim ono što ne ţelim“.“ „Meni nije. . pitao je i ona je odgovorila.“ „Osim mog predivnog društva?“ Silom je pokušao da unese opuštenost u razgovor. a na usnama joj se pojavio osmeh zadovoljstva. ja ću biti na putu u sasvim novi ţivot. „Aha. jer ju je opet doveo u isti nezgodan poloţaj. Pa.“ Zavalila se u sedište i zatvorila oĉi. „Ţao mi je. A pošto je bila oĉajna. osim toga.Isto ono što ju je nateralo da beţi iz Njujorka u venĉanici. Zbog ĉega se Rik osećao kao govno.“ Nasmejala se i zagrejala ga i spolja i iznutra. „A veruj mi. i ja ću izvući mnogo iz ovog sporazuma. „A šta bi to bilo?“ „Kad ti završiš sreĊivanje tetkine kuće.

a alat poloţen nadohvat ruke. zapravo. Okruţivale su je ruţiĉaste tapete. hrom koji se presijavao i ogledala. ali popravka je mogla i gore da proĊe i da košta mnogo više. a time i u veštini dizajniranja. Kad je konaĉno prestala da lije suze. Stavila je ruke na bokove. tokom slobodnih dana. pretraţila je kuću u potrazi za najboljim mestom za rad. Kakva ironija. voljena crvena kola prema gradu. Ako je ovde na tavanu guše uspomene. bordo stolice. okretala se radnom prostoru za dizajniranje nakita. okrenula se i izašla. . Prljavština i prašina letele su na sve strane zajedno sa seksualnom napetošću i neverovatnim varnicama. Talas nostalgije. ona bi dobila odlaganje. na ustajalom tavanu. zajedno sa izrazitim osećajem gubitka. ali kad bi se Rik vratio na svoju smenu. sa Kaendal ĉistio i popravljao gostinjsku kuću. Ušla je u ’Luenine lokne’. Odmakla se korak unazad i gledala svoju majstoriju. perlice poreĊane po veliĉini i boji. zagušivši joj pluća i terajući joj suze na oĉi. pokupila kljuĉeve od kola i krenula na put. Ţivot u njujorškom stanu pruţao joj je neprirodno svetlo koje ju je sputavalo u izboru boja. Kendal je zatresla glavom. uklanjajući prašinu i postavljajući stolove za kartanje koji su tamo bili sklonjeni. Nekoliko sati kasnije. Sunce je sijalo dok je Kendal vozila svoja popravljena. Nedostajala joj je tetka isto koliko joj je nedostajalo i ono što je moglo biti. od nejednakih kuglica od testa. Kad joj je. Varnicama koje su oni s najvećim naporima ignorisali i izbegavali. Kendal je imala predosećaj da prosto gaze na prstima po minskom polju kojem je bilo suĊeno da eksplodira u svakom sluĉaju. Ovde joj je tetka Kristal pokazivala mustre. Jak miris amonijaka smesta ju je pogodio.ĈETVRTO POGLAVLJE Rik je. stigao nakit i kofer pun odeće. Kendal je provela ceo dan sreĊujući tavan. njene plastiĉne kante s materijalom strateški su postavljene. i gore. Nema potrebe da tone u prošlost. našla velike prozore koji propuštaju predivnu prirodnu svetlost. prosto će ih ostaviti za sobom i otići u grad. Kad bi ostala sama. uspela je da se osvrne oko sebe. zahvaljujući Brajanu. mesto koje joj je prethodne veĉeri predloţila Rejna. ţivot kakav bi imala da je tetka Kristal bila u stanju da je zadrţi. Tavan je bio preobraţen u san svakog umetnika. Namestila je savršen studio na istom mestu gde je nanizala svoju prvu ogrlicu. Ţivi u trenutku i idi dalje. preplavio je Kendal. to je bio savet tetke Kristal i mudrost koju je Kendal uvek sledila. izmeĊu ostalog. Tako da je Kendal odluĉila da njena prva stanica bude salon lepote u kojem će da sredi kosu dok joj se sudbina još uvek smeška. UzbuĊena i u naletu adrenalina. Njena ’folksvagen dţeta’ imala je neki elektriĉni problem.

Ja sam Kendal Saton i htela bih da zakaţem. a nadala se da će i ova vlasnica biti prijemĉiva. Neobiĉno za nekog ko je navikao da bude autsajder. salon je bio prepun ţena.Staklene police s proizvodima za kosu zauzimale su ceo jedan zid u prednjem delu objekta. Niko nije sedeo za prijemnim stolom. okrenula se prema njoj sa ĉešljem u ruci. „Kosa joj je ruţiĉasta.ako vlasnica pristane na komisionu prodaju. i nijedan od njih nije delovao prijateljski. pa se uputila dublje unutra i zastala na vrh jedne stepenice koja je razdvajala ulazni deo od radnog. „Kako mogu da vam pomognem?" Kendal se nasmešila. Za tako mali lokal. Stomak joj se zgrĉio i obuzela ju je preterana samosvest. Kendal duboko udahnu i zastade kod prve radnice.“ Ta izjava je odjeknula kao vrisak u inaĉe tihoj prostoriji. . Nada koju je gajila da će pridobiti vlasnicu isparila je zajedno s njenim pozitivnim raspoloţenjem. Ulazila je u mnoge uĉionice i situacije gde nikoga ne poznaje. sve dok je ţivela poštenim ţivotom i mogla da se pogleda u ogledalo.“ Frizerka.“ Frizerka nije stigla ni da odgovori. odvojena od ostalih. i u ţivotu je rano nauĉila da se nikad tu neće dovoljno dugo zadrţati da bi joj mišljenja drugih bila vaţna. Obuzeo juje neki ĉudan osećaj nelagode. Još jedan nepoznat osećaj za nekoga ko nikad ranije nije mario za to šta drugi misle. „Izvinite. napreţući pluća. a svi pogledi bili uprti u Kendal. rekla je. Sve dok se osećala srećno i sigurno. Informacija je otputovala do dve manikirke koje su sedele nekoliko koraka dalje. Do sada. a ţamor je zvuĉao glasno i ljubazno i ulivao joj nadu. Kendal je nudila mnogim gazdama u raznim gradovima da uzmu njen nakit.još jedna mudrost koju joj je prenela tetka Kristal. i za nekoliko sekundi tišina je zavladala salonom. Dok je desetak radoznalih ţena razrogaĉenih oĉiju buljilo u nju. Kendal je ceo ţivot provela kao nova devojka. Moţete li da me uputite do vlasnice ili recepcionera?“ „To sam ja. „To je nova devojka Rika Ĉendlera“. Kendal je stisnula šake u pesnice da ne bi podigla prst do pramenova. Mušterija koja je sedela u stolici nagnula se napred i glasnim šapatom se obratila drugoj ţeni s viklerima u kosi koja je sedela na susednoj stolici.. ţena s natapiranom kosom koja je podsećala na pedesete. savršeno mesto za Kendalin nakit koji bi ulepšao taj izloţbeni prostor . reĉi koje je Kendal primila k srcu i uvek nosila u sebi. to je jedino što se raĉuna . Mudrost koja je uvek uspevala da joj podigne duh.

“ Kendal je klimnula glavom. a ova dama pored mene. Tek sam te upoznala. nagnula se bliţe i progovorila šapatom: „Mama je ozbiljna.“ Luen je ispruţila ruku i Kendal ju je protresla. odbila je da pokaţe nesigurnost..“ „Nema problema. „To sam i došla da sredim ovde. Uzela sam slobodno prepodne da nešto obavim. „Nije da ja mislim kako i ti hoćeš tako nešto. omamljena od Peminog govora. Ne bih znala.“ „Onda doĊi sa mnom.“ Pem odmahnu rukom u pravcu Kendal. što stoji razjapljenih usta. koja nije pokušala da zavede omiljenog gradskog policajca. Ja sam verovatno jedina slobodna ţena u ovom salonu.eto tebe. kad . „Imaš sreće. mama. a njen opušteni smeh delovao je zarazno na Kendal.“ S gaĊenjem je odmahnula glavom. Više volim svetlokose muškarce. „Mogu li da zakaţem termin za kosu?“ pitala je Kendal da promeni temu. „Ignoriši ove ljude. „Sad ĉu da zaveţem.“ „Oprosti mi za nepristojno ponašanje.. Imaš li ti ikakvu ideju o tome koliko je ovih ţena pokušalo da upeca Rika Ĉendlera za samo jedan sastanak pa nije uspelo?“ „Ĉula sam glasine.“ Lagano je gurnula majku laktom. „Ne ţeliš da te moja mama preobrazi iz ruţiĉaste u bukvalno plavu.“ Slegnula je ramenima. Samo hoće zlatan prsten. Ĉinjenice.Prisilila se na osmeh i bezbriţno prošla rukom kroz kosu. Ja ću to da ti sredim pošto. tvoj status je izazvao govorkanje.. bar se nadala da deluje bezbriţno.“ U straţnjem delu salona ukazala se privlaĉna crvenokosa i došetala do mesta gde je stajala Kendal. Nije u pitanju tvoja kosa. Mama je specijalista za sve nijanse plave.“ „Nisu to glasine. Osim toga. „Svi su priĉali o Rikovoj novoj prijateljici i onda sam podigla pogled. „Vratite se traĉarenju i prestanite da buljite u devojku. stvarno. Pem se nasmešila.“ Luen podiţe ruku do usta. Ali oĉigledno ništa nije bilo previše liĉno za diskusiju u malom gradu. „Ti stvarno ne znaš. „Dobra ideja.“ Pem se zakikotala.“ . „Ja sam Pem.“ Pem je stavila ruke na bokove i prouĉavala je. ali većina ţena u ovom gradu nije toliko mušiĉava. jeste moja majka. sigurna sam da je najveću paţnju privukla ova ruţiĉasta kosa. Ali shvataš šta hoću da kaţem.“ Iako su je ovi ljudi poljuljali. suvlasnica ovog lokala. ovog trenutka. „Bila bih zahvalna za tvoje usluge. a vratila sam se ranije. Pošto je navikla na usamljeniĉki ţivot velegrada.“ Ponovo se nagnula bliţe..“ Pem zavrte glavom. „Ona je druga vlasnica i obiĉno je mnogo pristojnija prema svojim mušterijama. Luen. Kendal nije bilo prijatno da deli intimne informacije s nepoznatima.

. „Znaĉi hoćeš da ja budem tvoje zamorĉe?“ Pem se naceri. „Biću ti najbolja drugarica“. „Što je pribliţnije moguće. Bilo šta što izgleda prirodnije od ovoga sad“. ali duboko u srcu znalaje da jeste. Pem je ĉavrljala dok je radila.“ Kendal je sumnjala u to da će biti ovde toliko dugo. „Moţda ćeš i dalje imati neke nijanse.. ali zašto bi ulazila u tu priĉu s Pem. „I ti isto.“ Kendal je razrogaĉila oĉi. Od vesele pesmice zastalo joj je u grlu zbog ĉeţnje za. „Stekla si prijatelja zauvek.“ „Okej. ĉak i kad završimo. Crvena boja se najteţe skida . moraćemo da obavimo ozbiljno skidanje boje pre nego što dodamo malo farbe. „Šišanje?“ Pem promoli glavu iza radnog ormara. ili makar kaţe zdravo.“ Ta pomisao ne samo da je razveselila Kendal nego joj je donela i nešto posebno. trudeći se iz petnih ţila da ignoriše poglede. Zašto da ne. ali nikad njoj. Jutrošnja grupa mušterija ne predstavlja naš grad u celini. Pem. rekla je pevušeći.“ U sledećih petnaest minuta. mada je osećala kako neke ţene bulje u nju iza leĊa. Kendal duboko udahnu. „Neupadljivi crveni tonovi su u redu. „Ignoriši ih. suoĉila se sa stvarima koje nikada u ţivotu nije imala . dušo. Ošišaj me da liĉim na Meg.“ Nasmejala se. „Umirem od ţelje da isprobam frizuru Meg Rajan na nekome. Pem ju je smestila u salonsku stolicu i obmotala joj crni plašt oko vrata.Kendal je sledila Pem u straţnju prostoriju. obećavam.osim ako ti ne smeta da preĊeš u zeleno. pokušavajući da se reši tog obeshrabrujućeg osećaja gubitka praćenog saznanjem da nikad nije imala najbolju drugaricu iz detinjstva.“ Pem je otišla do malog prostora nalik na ormar i priĉala dok je radila. taj gubitak je zaboleo.bliskim prijateljima i porodicom. Moţda će biti potrebno nekoliko pokušaja tokom nekoliko nedelja dok se nova boja ne primi.. „Naravno. Kendal je imala farbu po celoj glavi i novu prijateljicu u ovom gradu. Pem je ciknula od oduševljenja. ali niko u gradu nema hrabrosti. ni sama nije znala ĉime. Kad je dobila dozvolu. „Šalim se. pokrivši je od glave do pete. i kad je završila.“ Pem je potapša po ramenu. niko drugi u salonu nije se potrudio ni da ljubazno mahne. I prvi put. a Pem se zakikotala. Ta melodija je podsećala Kendal na deĉju pesmicu koju je ĉula da drugi pevaju.“ Kendal pogleda svoju kosu do ramena u ogledalu. što nikada nije imala. Kendal je pokušavala da ubedi sebe kako to nije vaţno. uveravala ju je Kendal. Samo hoću da shvatiš protiv ĉega se borimo. Za ĉetiri dana koliko je bila u ovom gradu. „Sad hoćeš da se vratiš u plavušu?" Kendal je klimnula. Ali uprkos Peminom toplom ophoĊenju.

„SviĊa mi se ta frizura“.“ Liznula je svoje suve usne. „Neki ljudi ni sami ne znaju koliko vrede. Zavodljiva kolonjska voda uzbudila joj je ĉula. poznat muški glas poremetio joj je odmor. „Sećam se. slegnula je ramenima.“ Njegove seksepilne usne povile su se nadole usled mrštenja. „Da su me i u jednoj agenciji za fotomodele videli ovakvu. „Laskaš mi. „Pa. rukama se oslanjajući na njenu stolicu s obe strane. Smišljala je najbolji naĉin da priĊe Pem u vezi s postavljanjem svog nakita u izlog salona. skoro kao da ţeli da je svojom voljom natera da veruje u to.“ Njegove oĉi boje lešnika zaigrale su od oduševljenja.“ Zurio je u njene oĉi. ĉak i s tim splaĉinama na glavi. „Dobar sam i taĉka. a šarmu koji je emitovao teško bi odolela i najtvrdokornija ţena. nikada ne bih uspela da isplatim tetkine raĉune. Otvorila je oĉi i zatekla Rika kako se naginje nad nju. „Znaš kako kaţu . Od pre nekoliko dana. „Samo kad je ispred parkiran izvesni crveni automobil.“ Bez upozorenja. „Ti se malo opusti. rekla je u pokušaju da se distancira od podivljalih emocija i sve jaĉih osećanja koje je gajila prema Riku Ĉendleru. Ignorišući vrelo rumenilo za koje je Kendal bila sigurna da joj je oblilo obraze. Konaĉno. Kompliment ju je otkravio iako su joj zvona upozorenja odzvanjala u glavi. „Zdravo.“ „Lepa si.šta sve ţene neće uraditi zarad lepote. vaţi?“ Kendal je postupila po njenom predlogu i zatvorila oĉi.„Još dvadeset minuta i ispraćemo ti kosu. A to ne moţe da kaţe mnogo ţena. sva buka je odlepršala u daljinu i okruţio ju je mir.“ „Nikad nisi spomenula da imaš problema s kratkoroĉnim pamćenjem. dušo. „Na koje moje atribute konkretno misliš?“ Prevrnula je oĉima.“ „Došao si mene da vidiš?“ .“ Nakezio se. ali imam neki predosećaj da si uţasno dobar u tome“.“ Pem je navila alarm i stavila ga na pult.“ Odmahnula je na njegovo oĉigledno preterivanje. ignorišući ţamor oko sebe. nacerio se. sve dok se pod njegovim potĉinjavajućim pogledom ne oseti lepom. dajući joj do znanja da se šali. da li imaš naviku da svraćaš do frizerskog salona?“ Pokušavala je da promeni temu. Samo ti.“ „Molim te. nema drugih ţena. „Na tvoju sposobnost da laskaš svim ţenama. pozorniĉe Ĉendlere.

što ju je zateklo potpuno nespremnu. „Jesi li upoznala sve ovde?“ Rukom je mahnuo po radnji veliĉanstvenim pokretom. ali podrazumevalo se šta je mislio.“ Još jedan poljubac. „Misija obavljena. ovaj put temeljan i obeznanjujući. „S tobom ću se videti kasnije. „Naravno da jesam. Znam da ste sve volele Kristal i da ćete preneti svoje prijateljstvo i simpatije i na njenu nećaku. Imali su pogodbu.“ Poĉastio ju je koketnim namigivanjem. „Nikad nisam hteo da patiš zbog našeg dogovora. „Hej!“ povikao je. podiţući njene nevoljne usne nagore. mislila je Kendal. podsetila je samu sebe.“ Ozbiljan izraz lica nimalo mu nije umanjio privlaĉnost.. Nije ţelela ništa ozbiljno s Rikom Ĉendlerom.Namignuo je. Dugo nakon što je izašao na vrata.. Osim Pem. Niti je planirala ovde da ostane dovoljno dugo da bi joj to bilo vaţno. Ima li boljeg naĉina da se svi ti jezici pokrenu?“ Usta su je peckala od njegovog dodira i ukusnog nagoveštaja ’peperminta’ u njegovom dahu. „Rik. Dugo i sporo je uzdahnula u pokušaju da uspostavi ravnoteţu. nisu mi baš postavile tepih za dobrodošlicu.“ Pokušala je da ga uhvati za ruku. „Nasmeši se. To ima smisla. „Imamo publiku.“ Naterala se da se naceri. Ali seksualne varnice nisu mogle da se poreknu. uvidela je da je u Lueninom salonu opet zavladala tišina dok su traĉare uzaludno pokušavale da ĉuju njihovo šaputanje. a srce joj je divljaĉki tuklo u grudima.“ Kendal je primetila da Rik nikoga nije pitao za uslugu. ali promašila je. Ona je divna. Šteta što Kendal nije ţelela prijateljstva zasnovana na ĉinjenici da je Rik zamolio ljude da budu fini prema njoj. u glavi joj se i dalje vrtelo. ništa više nego što je on ţeleo vezu s njom. „Ţelim da vas sve upoznam s Kendal Saton. i otišao je. Sediš u traĉerskoj centrali. . i neki osećaj govorio je Kendal da su oboje na putu za propast. Ali njegov uticaj je ostao. „Kao tvojoj. boljoj polovini. Ali hoćeš da kaţeš da ove ostale ţene nisu bile ljubazne?“ Namrštio se. Kako je mogla da bude toliko glupa i da to zaboravi makar i na sekund? Sad kad je preusmerila paţnju gde treba. ali u stomaku zavladalo joj je razoĉaranje... bar po reputaciji.“ Pruţio je ruku i dodirnuo joj krajiĉak usta. Ponovo se okrenuo prema Kendal.“" „Pem je prava duša. Zatresla je glavom. a onda joj okrznuo usne poljupcem. okrećući se od Kendal prema svima u prostoriji. „Naravno. a potom se podsetila da nema razloga dabude uznemirena niti razoĉarana. na Kendalino beskrajno zaprepašćenje.“ Izvodi farsu do kraja.

„I to što kaţeš. Zvuĉi zanimljivo. Kendal je shvatila da ima priliku da porazgovara s njom o potencijalnom poslu. a budţet joj je otišao do Ċavola i nazad. Kendal je bio preko potreban dodatni prihod. „Neprestano ste zabijeni u onoj kući. zašto?“ Suzila je oĉi. Nešto sam razmišljala.“ „Da li si razmišljala o tome da postaviš neki izlog s nakitom ili pratećim detaljima? Tamo kod ulaza ili pored straţnjeg zida?“ „Nisam. ali oĉigledno niste proveli mnogo vremena u priĉi. a onda stavila ruke na bokove. Dolazio je u šest ujutru i uglavnom ostajao do posle pola deset uveĉe.“ Pem je nanela poslednji sloj balzama na Kendalinu kosu. „Imam jedan predlog za tebe.“ Pemin uzdah bio je eho malopreĊašnjeg Kendalinog.“ „Spremna za pranje?“ Kendal je klimnula. a topla voda poĉela da joj klizi niz kosu.“ U ovom trenutku. . daću ti procenat od prodaje. pruţajući Kendal rešenje koje joj je bilo potrebno. „Koliko ti taĉno poznaješ svog momka?“ „Dovoljno. „Zato što je Šarlot Rikova snaja. „Oboţavam nakit i mrzim da odbijem takvu ponudu. ukljuĉujući i porodiĉne. Zagrizla je obraz s unutrašnje strane. ĉistili i svima odavali utisak da su novopeĉeni ljubavnici. Ako se budu prodavali.“ Kendal proguta gunĊanje. I pomislila bih da ti to znaš. ali moţda bi imala više uspeha ako bi porazgovarala sa Šarlot o postavljanju svog nakita u njenu radnju. a da niko ne prisluškuje. Šteta što uzbuĊenje koje je ostalo posle Rikove posete nije nestalo tako lako. Šta imaš na umu?“ „Moje kreacije. Pem je joj je obmotala peškir oko glave i trljala joj kosu dok joj je pomagala da ustane. Rikova kola bila su parkirana pred gostinskom kućom tokom većine njegovih slobodnih dana. „Hmm. A ljubavnici brzo saznaju intimne detalje jedno o drugom. Ţiĉani nakit i drago kamenje.“ Nakon što joj je isprala kosu hladnom vodom. Krv je pojurila Kendal u glavu dok je ustajala. Kako god okreneš. Šteta što ona i Rik to nisu uzeli u obzir pre nego što su pustili Kendal samu. ali zvuĉi kao interesantna zamisao. Kad ju je Pem namestila nad lavaboom i nagnula joj glavu unazad.“ „Hm. Ribali bi. Pem. ako mi dozvoliš da ovde ostavim neke komade. toliko zaljubljeni jedno u drugo da još uvek ne mogu da se odreknu trenutaka koje provode nasamo. na dobitku smo.“ Pem se nacerila. Samo potrepštine za ĉišćenje kuće probušile su joj rupu u novĉaniku. Ona je prva ţena u ovom gradu koja je upecala Ĉendlera. ali vrtoglavica je brzo prestala. „Ko je Šarlot?“ Pem je stala ispred nje. videćemo da li će izazvati interesovanje.„Našla si ti dobrog momka.

Video je Lizu u straţnjem delu salona i znao je da ona mora da stoji iza hladnog prijema na koji je naišla Kendal. „Hvala na predlogu. pogrešio je. „Veoma.što mu nikad nije ni padalo na pamet s drugim ţenama koje su prolazile kroz njegov ţivot. da je usreći i da joj ovde bude prijatno . „Poruke.“ Pem ju je gledala kao da joj ne veruje ni reĉ.“ Pem je odvela Kendal do stolice i poĉela da joj rašĉešljava novosteĉenu plavu kosu. Imala je dovoljno veza s muškarcima i mnogo prijateljica meĊu ţenama. A opet. ." „To ću i da uradim. pitaće ga za snaju . sa znalaĉkom iskrom u oku. doĊi da me pitaš ponovo i nešto ćemo već smisliti. a svakako nije nameravao da je usput i izoluje.Hvatajući se za Peminu sugestivnost. „Provešćemo zajedno dovoljno vremena da saznamo sve. Ali ovoga puta nije bio besan na nevestu.kakva je i da li bi bila voljna da prihvati nakit na komisionu prodaju. hajde da šišamo!“ Pem je podigla makaze i poĉela da secka.Rik se zavalio u stolicu za svojim radnim stolom i ponovo ispalio gumicu u onu sliku mladenaca. Sada. i bila je u pravu. „Nikad nisam tvrdio da razumem ţensku psihu. nikada nije uzeo u obzir karaktere tih ţena. Rik podiţe pogled prema sićušnoj brineti. Nikada nije ni pomislio na tu mogućnost.“ Feliša je tresnula mali smotak ruţiĉastih papirića pred njega. Dvaput. Kendal je klimnula glavom. U stvari.“ „I Lens kaţe isto to“. ako Šarlot ne bude zainteresovana. „Okej. je l’ ti to nova devojka već zadaje probleme?" pitala je. nego na sebe.“ Sledeći put kad se bude videla s Rikom. On je ţeleo da joj olakša prelaz u grad. Moţda bi ona mogla da mu pruţi uvid u naĉin razmišljanja ţena u ovom gradu i objasni zašto bi se navrzle na jednu savršenu neznanku da je kinje? „Šta je to sa ţenama?“ „Mene pitaš?“ Feliša sede na metalnu stolicu pored njegovog stola. nije bio problem u Kendal. Nikada mu nije bila namera da ponovi Kendalinu nedavnu bolnu prošlost. rekla je. nego u njemu.“ Provokativno je izvila obrve.“ „Dobro. „SviĊa ti se?“ Iskreno se nasmešila Pem. Kad je skovao plan da natera svoju majku i ceo grad da misle kako su on i Kendal ljubavnici. naravno da znam na koju Šarlot misliš. „Ali samo sam odlutala na trenutak.“ Zavalio se u svoju stolicu i prekrstio ruke iza glave. „Pa. misleći na svog trenutnog deĉka. Liza je verovatno naterala sve da se prema njoj ponašaju kao prema autsajderki koja je jednog neţenju skinula sa liste dostupnih muškaraca u malom gradu. „Mislila sam da si ti napisao knjigu o lepšem polu. dobro.

znajući da ima bar jednu prijateljicu u ovom gradiću. blagajnica u banci. „Kendal je.“ U njegovom monotonom glasu nije bilo kolebanja.“ Kendal stisnu telefon. „Reći ću zapovedniku neku lepu reĉ za tebe. Otvorila je torbu i potraţila karticu s brojem telefona koju joj je dao Rik. Mobilni telefon joj je zazvonio i javila se na prvo zvono. Miris ĉistoće od sredstva za dezinfekciju doĉekao je Kendal kad je ušla u svoju kuću. „U redu je. Rukom je prošla kroz tek ošišanu kosu. Na spisku poslova za doterivanje kuće i dalje je bilo ĉišćenje ormara punih starudija. A njen bankovni raĉun nije. i zbog toga je Kendal bio izrazito antipatiĉan. Jesam li pomenula da hoću povišicu?“ Dobroćudno se nasmejala. kreĉenje iznutra i spolja. MeĊutim. . Moţda je to rešenje. „Je li Hana dobro?“ „Fiziĉki jeste.“ „Genije. s ljudima kojima će se dopasti i koji će se dopasti njoj. rekla je Feliša.“ Namignuo joj je i zgrabio telefon. Šarlot će biti ljubaznija nego neki koje je danas srela. odseĉno su odbile Kendalin pokušaj da ih ljubazno pozdravi. obe naduvane i uobraţene. uvukla mu se pod koţu. a? Ne znam šta sam rekla. Poslovi su bili beskrajni. u poslednje vreme se ponaša neprimereno. Mogao je da priĉa i o potpuno nepoznatoj osobi.Kendal. nazvala ga i ostavila poruku da mora da razgovara s njim. što se njega tiĉe. Skoĉio je na noge i zagrlio svoju dispeĉerku. Neka ljudi upoznaju Kendal kao što ju je on upoznao. onda jedva ĉekam da je upoznam. Dok je plaćala frizuru. „Feliša. s tom njenom ruţiĉastom. Feliša mu je upravo pruţila rešenje. ne moraš da odgovoriš“. samo da sazna ponešto i korak u pravom smeru. ali inaĉe bezizraţajan muški glas. „Halo?“ „GospoĊicu Kendal Saton bih molio“.“ Da je upozna. ti si genije. Teri Vajthol. Niko u gradu ne bi se usudio da izaziva Ĉendlerove kad izaĊu u punoj snazi. Pem je uzvratila verbalnom paljbom. ali Kendal ni izbliza nije bila gotova. Upoznaće Kendal s prijateljima i porodicom. Biće joj prijatnije u gradu kad bude imala saveznike na svojoj strani. zahtevao je nazalan. a sada ko zna kakvom kosom i vedrim raspoloţenjem.“ „Ovde gospodin Vankuver iz internata Vermont Ejkers. odrţavanje travnjaka i još mnogo toga. sudeći po Pem. ali trebalo bi ĉešće da te zavitlavam. što je nasmejalo Kendal pa je napustila salon raspoloţena. Nije ţelela „prolaz“ kod Šarlot. uĉiteljica. i Liza Barton. Kendal je bila uverena u to da će se njene kreacije same prodavati. „Ali ako te tera da se trudiš umesto da ti se baca pred noge. dve ţene su se brecnule na nju u razmaku od nekoliko sekundi. Uz malo sreće. Taj miris sveţine bio je pravi napredak u odnosu na prašinu i vlagu.

vaša sestra je na uslovnoj. „Do viĊenja. ali obećala je da će to srediti. „Volela bih da nisam sama“. Ne.„Hana je pominjala nekoliko dopunskih ĉasova zbog kazne. ali ni izdaleka nije zvuĉalo kao da mu je zabavno. viknula je zidovima.“ „Gde je Hana sad?“ „U pritvoru. Zapušila je toalete u zbornici i skinula dirigentu tupe s glave dok se poklanjao pred publikom. Ne mogu da dozvolim takav nered u svojoj školi. Nakon deset minuta nespokoja. Kendal su bili potrebni odgovori na pitanje zašto bi Hana odjednom pravila nestašluke koji samo mogu da dovedu do izbacivanja iz škole. Trebalo bi da se vrati u sobu za sat vremena.“ „Bolje bi vam bilo. GospoĊice Saton. Nije bilo smešno. ali oni nisu dostupni. rekla je naglas. a potom pokušala svim sredstvima da stupi u kontakt s roditeljima preko organizacije koja je njenom ocu dodelila novac za prouĉavanja. jedini. a vaš broj je sledeći u hitnim sluĉajevima. Oguljena boja i fleke na zidu bile su iste u svakoj prostoriji kuće.“ Uobraţeni upravnik prekinuo je vezu i ostavio Kendal s grĉevima u stomaku i sve jaĉim porivom da zadavi sestru. ili ćete doći po nju pre zalaska sunca. Obećavam da ću danas porazgovarati s njom. U stvari. gospoĊice Saton.“ Kendal je snaţno pritisnula slepooĉnicu ne bi li ublaţila glavobolju koju je poĉela da oseća. Iako je znao da ona ţeli da proda kuću i da joj nedostaje novca. samo da vidi da li će se javiti pa da mu ĉuje glas. a trenutno je manje vaţna od njenog ponašanja. nije shvatao u kolikoj je nestašici ona u stvari . „Nauka joj je izgleda najmanja briga. Imam još jedan poziv na ĉekanju. kao i sve veća ţelja da ponovo pozove Rika. u kojoj je i dalje bila slušalica. gospoĊice Saton. „Ţao mi je." Otpisao ju je bez razmišljanja. Pokušao sam da zovem vaše roditelje. vaša sestra je napast. Kendal je ostavila telefonsku poruku za Hanu i naredila joj da se pod hitno javi. Hanino ponašanje bilo je zabavno koliko i arogantan ton gospodina Vankuvera. ali uzalud. peckala ju je i nagonila da okrene broj. Uzdahnula je i osvrnula se po kuhinji. Iznenadna potreba da podeli teret zatekla je Kendal nespremnu.“ „Akademskoj uslovnoj?“ Gospodin Vankuver se oholo nasmejao.“ „Pa. Da budem iskren. Problema koji su izgleda s vremenom samo rasli. Glas joj je odzvanjao u praznoj kući i uplašio je. „Ne“. Ĉak i ruka. kao simboli problema koji je okruţuju. da pojaĉa odluku. nije. Prigušila je poriv da se nasmeje apsurdnosti svega toga. gospodine Vankuver. A vi ste jedini srodnik u Americi.

Dok je stigao do Kendaline kuće u ulici Edţmont. „Mogla bi da staneš na crtu jadnom Eldinu. Iz nuţde ga je drţala podalje od svojih liĉnih problema . da ne mora stalno da gleda na sat dok ĉeka da joj se jave sestra ili njeni ćudljivi roditelji. Niko u Jorkšir Folsu nije mnogo brinuo za brave. Ĉak i bez pozivanja agenta za nekretnine. naĊala se i da će joj brţe proći vreme. Rik je znao da je njegovo prvo opravdanje jadno i patetiĉno. ili bilo koji drugi deo njegovog tela koji ju je mamio. ali nije ga bilo briga. S obzirom na to da neće dugo ostati u gradu. Njegovo prisustvo moglo je da je oraspoloţi. I nadao se da ga neće odbiti. Rik je već ogulio i ošmirglao mnoga podruĉja u gostinjskoj kući. Osvrnuo se okolo i ugledao Kendal kako peva dok kreĉi zid širokim potezima ĉetke. već se bio spustio sumrak. Iako je ono što je uradila izgledalo sjajno. Dovoljno se seljakala okolo tako da je iznajmljivala mnogo stanova i okreĉila mnoge zidove. Otrĉala je pozadi u spavaću sobu. Oĉigledno nije bila toliki novajlija ĉim je ostavljala vrata otvorena. Rik je mislio da mu se smena nikad neće završiti.“ „Rik!“ U glasu joj se ĉula mešavina topline i zadovoljstva dok se baktala sa opremom kako bi se spustila i pozdravila ga. gde će potencijalni kupac da stekne prvi utisak. ali morao je da joj uputi jedan poziv. do ušiju mu je doprla muzika.nije mogla da dozvoli sebi da se oslanja na njega. a iz celog svog ţivota i prošlosti nauĉila je da mora da se oslanja samo na sebe. „Verovatno je trebalo da izaĊem i . iz istih razloga iz kojih sada nije htela da podeli s njim svoju zabrinutost za Hanu. i proklet bio ima to da popravi pre nego što ona ode dalje. pa se jasno videla neravnina izmeĊu ĉiste donje boje i ofucane stare farbe na vrhu. Nakon što je ukljuĉila radio i nemilosrdno ugušila još jedan poriv da zove Rika i traţi njegovo rame za plakanje.bila. delimiĉno zbog toga što je ţeleo da joj olakša prelazak u Jorkšir Fols. što je Riku i ostatku policije zadavalo mnogo jada. i kad ona nije otvorila. Kad se našao unutra. A potom moţe da radi dalje kroz celu kuću. prionula je na posao. Sad nije bio trenutak da menja ono što funkcioniše. ali najvećim delom zbog toga što mu je nedostajala i što je opet ţeleo da provede vreme s njom. U meĊuvremenu. Nije ga oĉekivala. Već je kupila galone sveţe bele boje i odluĉila je da poĉne odatle. a potom pregledala štetu u hodniku. Kendal je znala da je za dobru prodaju kljuĉno da se unutrašnjost oţivi novim slojem boje. tako da će videti napredak svaki put kad uĊe. presvukla se u radnu odeću. Prouzrokovao joj je bol. Pokucao je na vrata. prvi utisak je u najboljem sluĉaju odavao amatera. tako da je procenila da moţe i sama da poĉne s kreĉenjem glavne kuće. Dosezala je samo do visine svoje ispruţene ruke. Rik je zavrteo glavom i nasmejao se. sam je ušao unutra. Niti će.

„Zid je mokar. baš ti hvala što si me podsetila. Sad je nameravao da poĉne. i on bi se zamislio. Udahnuo je i obavio ga je njen zanosni miris. Nije mogla da uzmakne inaĉe bi udarila u sveţe okreĉen zid. koju je iz nekog razloga ţeleo da štiti emocionalno i poseduje fiziĉki.“ Iznela je ĉinjenice. Nema sumnje u to da je ova uţasna vrućina bila objašnjenje za njen izbor odeće. „Samo se ponašam dobrosusedski." „Imamo. Ova ţena koju je jedva poznavao. „Samo..“ Nasmejala se. Gledao je njeno vitko telo. a?“ Na licu joj se pojavio glupavi osmeh. Rukama se oslonio iznad njene glave. „E. Ne. Da li bi mogli sebi da dozvole više? Drhtavo je uzdahnula. Pogledala ga je širom otvorenih oĉiju i ĉekala njegov sledeći potez. . koja ih je imenovala ljubavnicima u javnosti. Da je to pitanje bilo upućeno njemu. ali pogled joj je bio ispitivaĉki. bila sam toliko nestrpljiva da poĉnem i zabavim se neĉim da nisam htela da ĉekam.“ „Samo po imenu. „Pretpostavljam da oĉekuješ da sredim ono što je preostalo?“ Ugrizla se za donju usnu i podarila mu neodoljiv osmeh.“ Kreĉ mu je bio na obema rukama. jer je Kendal odbijala da potroši ijedan novĉić na mesto koje će ionako uskoro napustiti.“ „Što me nisi zvala da ja ponesem merdevine?" „Nisam se setila.“ „Sigurno moţeš da smisliš i bolji izraz od dobrosusedski . Ta pomisao mu se vrzmala po glavi ceo dan. smesta je uvideo grešku. „Imamo pogodbu.“ Zakoraĉio je napred.“ Prokleta pogodba.kupim merdevine. Više nego ijedna ţena mnogo vremena unazad. i kad je na dlanovima osetio nešto hladno i mokro. pokriveno samo trikoom za veţbanje od spandeksa. Nije bio spreman da kaţe zbogom. uvukla mu se pod koţu. Prišao joj je i zarobio je uza se. kad još nije ni poĉeo da se pozdravlja s njom. gonjen silom jaĉom od njegovog uma ili volje. Proklet bio ako ne ţeli to da promeni. On je odbijao i da pomisli na njen odlazak. Klima ureĊaj koji je kupila rashlaĊivao je samo njenu spavaću sobu. ali Riku nije davala pravo na njeno telo kad su nasamo.za svog ljubavnika. pa se primakla bliţe njemu. prema njoj. Ostatak stare kuće bio je prepušten sam sebi.

„Mogli bismo. taj gest mu je delovao prirodno i ispravno. „Halo?“ Dohvatila je telefon i javila se kao daje oĉekivalahitan poziv. a njene oble grudi mamile su ga kroz pripijeni spandeks. Sa oĉiglednim ţaljenjem. i kad je završila razgovor.“ Njene reĉi su zvuĉale kao izdah. A kad joj je dlanom obuhvatio dojku. Nevolja u kojoj se našla vukla ga je ka njoj iako ga je glava upozoravala da gleda svoja posla. Seksualnu napetost zamenila je ĉista ljutnja dok je uznemirena Kendal šetkala gore-dole na drugom kraju prostorije i mrmljala nešto za sebe. „Hvala. „Mogli bismo to da promenimo“. kao da je nemoguće da je njemu stalo do iĉeg drugog osim do njenog tela. „To je moj“. Prokletstvo. baš je bio slab na plavuše. Ali ona je njegova. onako razbarušena i seksepilna. ponudio je. a izazvao je bol u preponama dok mu je u glavi tuklo i pulsiralo. Rika prekinu jasan zvuk zvonjave mobilnog telefona. Uprkos tome što mu je krv jurila kroz vene. nije ţurio. Iz navike je posegnuo za telefonom zakaĉenim za opasaĉ. Nije se zadovoljio pukim dodirom kada je njegovo telo zahtevalo mnogo više. Nagnula je glavu na stranu. I nameravao je da nastavi tamo gde su stali ĉim se završi ovaj neţeljeni prekid. Iskosio je glavu i pritisnuo njene usne svojima. rekla je promuklim glasom. kao što je i pokazivao otisak njegove ruke. grickao joj je donju usnu i uţivao u zvucima zadovoljstva kojima mu je uzvraćala. . Nemoćno je uzdahnuo.“ Priĉala je kao da nisu upravo bili u vrelom zagrljaju. „Šta nije u redu?“ „Porodiĉni problemi. Fiziĉki je bila blizu.“ Prešla je preko poda i došla do njega. Na ovu plavušu. Poţeleo je da joj izgladi koţu i otkloni brige. „Mogu li ja ikako da pomognem?“ ipak je upitao Odmahnula je glavom. ali nije moglo ni da mu promakne to da je podigla glas.Od tog dubokog udaha ispravila su joj se ramena i isturila prsa. Rikje shvatio da je onaj trenutak izmeĊu njih dvoje prošao. Ovaj poljubac bio je samo njihov. Iskljuĉivala ga je. Nije prisluškivao. ona se odmakla. potpuno beo na crnoj tkanini njenog gornjeg dela. Njena sveţe ofarbana i ošišana plava kosa padala joj je po ramenima i uokvirivala joj lice. ali nije to ništa ĉime bi ti trebalo da se zamaraš. Ranije u toku dana glumio je pred publikom. Onaj otisak ruke koji ju je malopre obeleţavao kao njegovu sada je delovao kao bleštavi znak STOP. ali emocionalno se povukla i bila miljama daleko. pomislio je Rik. ali pre nego što je mogao da uzme šta je hteo. Nabrala je obrve i ĉelo joj se naboralo.

ali znala je da će se zbog te odeće izdvajati iz gomile. Ne bez dobrog razloga. sjurila se niza stepenice i naglo zaustavila ispred njega. Da bi je video sa svih strana. a u oĉima i na licu ogledale su joj se pomešane emocije. pa se Rik ohrabrio i rekao: „Ne verujem da je sad pravi trenutak da ti kaţem da moja porodica i prijatelji ĉekaju kod Normana da ti prirede zabavu dobrodošlice u grad?“ Kendal uzdahnu. Ĉejs ga je zvao iz Normanovog restorana gde su porodica i prijatelji ĉekali da iznenade Kendal. . postajala je sve jaĉa. Koţne pantalone ostale su joj iz manekenskih dana. Njegovo priznanje ju je iznenadilo. kakavje porodiĉni problem trebalo da reši. „Moja sestra je na korak do izbacivanja iz internata". „Hvala ti. „Svakako da jesi. Okrenula se prema njemu sa osmehom zahvalnosti. samo da bi ga broj podsetio na to zašto je uopšte i dolazio do Kendaline kuće. opet je omekšala prerria Riku. Presrela je njegov pogled. „Daj mi nekoliko minuta da se istuširam i presvuĉem.“ Uhvatio ju je za ruku i zavrteo.“ „Dogovoreno. Rik nije znao šta je muĉi. Zahvalila je samoj sebi što je bar jednom bila dovoljno razborita da misli unapred. Nije mogla. Nije bila raspoloţena za ljude. kao i ĉipkana majica. Ni jedno ni drugo nije bilo preterano skupo pošto nije radila za kompanije koje su pravile dizajnerske kataloge. Uprkos ĉinjenici da ova zabava nije bila ništa više od sredstva da se uĉvrsti ideja o njima kao paru. a ţelja da se izgubi u njemu i zaboravi na svoje probleme i tu zabavu. ali ipak ne i potpuno spremna da se suoĉi s Rikom. da pokaţe podršku jedinim gestom koji je osećao da bi prihvatila. Pomoglo je to što je u Brajanovom paketu bila većina njene garderobe. ali pošto je Riku bilo dovoljno stalo da okupi porodicu i prijatelje zbog nje. pretpostavljala je. i uprkos besu na sestru. Bio je u pravu. napokon je rekla. uskoĉila je pod vrelu vodu. Predao je njene kljuĉeve stanodavki koja mu je spakovala stvari iz njenog ormara i fioka da joj pošalje.“ Oteo mu se dug i spor zviţduk. najmanje što je mogla da uĉini bilo je da odloţi svoje probleme na stranu i ode s njim do Normana. ali oĉigledno je bilo nešto ozbiljno i sumnjao je u to da bi sad išla bilo kuda. Kako i da bude." Brţe nego što je mislila da je to moguće. Uzdahnula je i naslonila mu glavu na rame.“ Udahnula je njegov potentni muški miris. spremna da krene. stavila penu na kosu i brzo izabrala šta će obući. kad treperenje u venama od njihovog kratkotrajnog maţenja još nije bilo prestalo? Ali prisilila se da koraĉa opušteno.U tišini se oglasio njegov biper i on je spustio pogled. „Bilo mi je zadovoljstvo. „Spremna sam. Na brzinu se pogledala u ogledalo i ispravila ramena. saprala farbu. Gore nije moglo da bude.“ Nagnuo je glavu. Zakoraĉio je prema njoj i obgrlio je jednom rukom.

„Halo?“ Slušao je. „Kasnimo. ţelela je da se dopadne Rikovoj porodici i prijateljima. kad je znaĉaj tog poljupca još uvek strujao kroz nju i zbog njega se osećala ţivo. Nije mogla da porekne privlaĉnost. . Još jednom ih je prekinuo iritirajući zvuk zvonjave telefona. Mada se ustruĉavala da to prizna. šta si hteo da kaţeš?“ Odbila je da beţi od onoga što je imao da joj kaţe. sa ţaljenjem u oĉima. Kendal je nameravala da uskoro napusti ovaj grad ." Pogled mu je oklevao.“ Klimnula je glavom. ali nije bilo pametno da dopusti sebi da mu se pribliţi. Ne bi trebalo da se upušta u intimne razgovore s Rikom. ma šta to bilo..“ Nije ţelela da ĉuje kako taj poljubac nikad nije ni trebalo da se desi. „U pravu si“.ţelela je da ostavi dobar utisak. Ţelela je da se dopadne i njemu.i Rika. priznala je i oteo joj se teţak uzdah. I niko. Ĉak ni taj seksepilan policajac zanosnog osmeha i toplog srca. prihvatajući odlaganje.“ Zaklopio je telefon. što se tiĉe onoga malopre. Ĉvršće joj je stisnuo ruku. „Kendal.“ „Zaboravi. Na njenim usnama i skoro na njenim grudima. „Pa. a potom rekao: „Sad ćemo da doĊemo. topao i uzavreo kao što su malopre bile njegove usne. Progutala je vazduh. „Nemoguće.. Njene stavove ne bi ništa moglo da promeni. Ovaj put smetnja je dolazila s Rikovog mobilnog i on se javio.

.“ Još uvek je bio. Ĉovek je verovatno u prošlom ţivotu bio posmatraĉ ptica. pokazala je na svoju sedu kosu i gojazno telo. pusti me da uţivam dok sam s Kristalinom nećakom.“ Umešao se Rikov brat Ĉejs. Rik je oduvek bio šarmer. a dekorativne kućice za ptice visile su sa plafona. „Sad bih ja malo da se upoznajem s njom. To je Rikov posao." Naslonio se jednim ramenom na zid i prouĉavao je svojim prodornim plavim oĉima. briţni i ponašali se prema njoj mnogo drugaĉije nego oni u salonu. „Koristio je izgled da šarmira ţene ĉak i kad je bio dete.“ Bez ĉekanja na majĉin odgovor odveo ju je od ţena koje su ĉavrljale.“ „Dovoljno dugo si je zauzela. Ĉejs podiţe oĉi prema nebesima. „U to mogu da poverujem. nije liĉio ni na Rika ni na Rejnu. odsutni brat Roman bili su slika i prilika svog pokojnog oca. koliko nameravaš da ostaneš u gradu?“ pitala je Rejna.“ Ĉejs je frknuo i uhvatio Kendal za lakat kao pravi dţentlmen. i to ne prvi put. „Ma ne. dolazio bi ovamo i delio mi komplimente u nadi da će dobiti besplatne ţvake. Normanova supruga i suvlasnica restorana. Ljudima koji su joj poţeleli dobrodošlicu i pomogli joj da bar na neko vreme zaboravi svoje probleme. sva trojica braće Ĉendler izazivala su komešanje meĊu ţenama. Po onome što je Kendal ĉula. Ĉejs je samo bio najuzdrţaniji od njih trojice. i Ĉejs i najmlaĊi. „nasedne na ideju da sam zgodna kao Sindi Kroford. Zamislite da neko ko izgleda kao ja“. Ali sudeći po glasinama. imao je dobro srce.“ Izi. ljudima koji su bili topli. „Hajde. vraćajući Kendal nazad na razgovor koji je bio u toku. Izrazito crne kose i usplamtelih plavih oĉiju. jer su na zidovima dominirale fotografije raznoraznih vrsta. „Pa. bio je oliĉenje seksepila. „I.“ Kendal se nasmejala. . Ĉejse. potvrdno je klimnula glavom.PETO POGLAVLJE Kendal je posmatrala okruţenje i uţivala u drugaĉijem ambijentu kod Normana. Samo sam video da se moja majka zahuktava u ispitivanju i odluĉio da te poštedim. Predstavio ju je porodici i prijateljima. U izbledelim farmerkama i mornarskoj polo majici. „Kad je imao dvanaest godina. Kendal je ponestajalo naĉina da promeni temu. Ali što je još vaţnije. „Još jedan od braće Ĉendler koji voli da spasava ţene u nevolji?“ pitala je Kendal kad su ostali nasamo. rekla je Rejna Ĉendler. „Rik je uvek znao kako da iskoristi svoje najjaĉe adute“.“ „To više liĉi na isleĊivanje.. Kendal.

recimo samo da. Kendal je to i predosetila. Ĉejs je prekinuo tišinu. „Nisam to ni planirala. ne ţeleći da se on suzdrţava ili cenzuriše. Trepnula je i okrenula se nazad. To je bilo još nešto zajedniĉko kod braće. kao da procenjuje njen karakter i hvata zalet da kaţe još nešto. a razumevanje mu je izgladilo bore na ĉelu. Pa. do Ċavola. a ono zbog toga što je podigao braću i oĉigledno imao dobro srce. Ugrizla se za donju usnu.“ Ali jeste ţelela da zna zašto je on osetio poriv da joj objavi to upozorenje.“ Spustio je glas kao da pokušava da ublaţi udarac. „Pa. „Ima li šanse da mi kaţeš zašto?“ „Ne baš. njegov brat nije bio priĉljiv. za razliku od Rika." „Zbog njegovog prethodnog braka?“ pitala je. Nerazumno. „Rik ti je ispriĉao za to?“ Kendal ne bi lagala. ispriĉaj mi nešto o sebi. Pogotovo ne nekoj koja je samo u prolazu. Divila se njegovoj posvećenosti poslu. Pogotovo neka ţena. posramljena što je uhvaćena kako bulji. I kad nije radio. . „Ne. pošto nije davala svoje srce. potez toliko nalik na Rikov da se skoro nasmejala. preneo mi je samo toliko. Sumnjala je u to da će najstariji brat da raspravlja o prošlosti svog brata. Odmahnula je glavom. je l’ tako?“ Klimnuo je. kad ĉoveka ostavi ţena.“ Zabio je ruke u dţepove. ako ni zbog ĉega drugog. SviĊalo se to njoj ili ne. cenim što si izveo onu blokadu kao u ragbiju. to je bila ta priĉa. Kendal se osvrnula prema mestu gde je Rik stajao i priĉao mobilnim telefonom. „Nemoj previše da se vezuješ za njega“. Ma. a srce joj se steglo na samu pomisao da je neko povredio Rika. To je nedeljnik. U svakom sluĉaju. njegove oĉi se suziše. Sada ga je i poštovala. ti vodiš lokalne novine?“ „Gazetu. Rik će otići pre nego što te pusti da mu se pribliţiš. ĉak ni da bi dobila informaciju koju bi više volela da ĉuje od Rika liĉno. Nasmešila se. izgovarajući te reĉi pre nego što je razmislila. Ipak joj se dopadao. surovu istinu. znala je. „O. Mada je imala osećaj da bi ovaj ĉovek iz novina uvek izneo hladnu. kao što nije bila sposobna ni da se skrasi. „Dakle. „Ali reći ću ti. „Ne raĉunaj da će on pokloniti srce bilo kojoj ţeni. da.“ Oći mu tajanstveno i znalaĉki zasijaše. on gleda da u budućnosti bude oprezniji. prosto se divila tom ĉoveku.Seksepilnim oĉima. Koliko sam razumela.“ Znaĉi. Doduše. „I?“ upitala je. radio je. gestikulirajući jednom rukom. Ĉejs joj se dopao od poĉetka.“ Ĉejs je klimnuo. Ali ipakjoj je srce klonulo. Ĉejs ju je posmatrao ĉeliĉnim pogledom. pomislila bi da je nije toliko privlaĉio njegov brat.

Kendal mu je dotakla ruku.što je došao da stane pored nje. Ako ti nešto zatreba dok si u gradu. „Tako da moţda ovo upozorenje treba tvom bratu.“ Prisilila se na osmeh.“ „Reĉi pravog novinara".“ Opet ta reĉ. ali sad joj je bilo drago što je uspeo da se izvuĉe od policijskih poslova. Prvi pravi smeh te veĉeri iskrivio mu je usne i pruţio Kendal priliku da vidi tu njegovu seksepilnu stranu na koju bi ţena mogla da padne. „Jok. Nije ni shvatila da joj nedostaje njegovo prisustvo. „To sam što sam. „Znaš. Ĉendlerovi su se olako razbacivali s njom. Ali puls joj se trostruko ubrzao. Grlo joj se steglo. a usta osušila. Dakle.„Je li tako?“ upitala je Ĉejsa u pokušaju da odglumi hladnokrvnost. ne za nju. Ne kad je u pitanju porodica . privlaĉnost je bila jaĉa od racionalne misli. Porodica. „A-hm. samo me nazovi. A ne mojim. pa si samim tim i ti poput ĉlana porodice.“ Impulsivno. telefona i ljudi koji su zahtevali njegovu paţnju . zar ne?“ pitala ga je. „Doduše. „Samo pokušavam da pomognem. . ja baratam ĉinjenicama.“ Moţda i hoće. stvari nisu bile tako jednostavne. bez slomljenog srca. ironiĉno je rekla. Pogledala je u Ĉejsa i uspela zahvalno da klimne glavom. Oho. Ona je već pala na Rika.“ Nagnula se prema Ĉejsu i šapnula mu na uvo: „Evo vesti: neću se zadrţati ovde dovoljno dugo da brinem o tome da li ću biti povreĊena ili ostavljena. vaţi? Moţda ĉeš mi ĉak i zahvaljivati jednog dana. Mora da u ovom gradu ima bar desetak ţena koje kucaju tvom bratu na vrata. „Jeste. O njegovim osećanjima treba da brineš. Da li i njima drţiš isti govor?“ „Ne. gospoja.“ Zvuk Rikovog nakašljavanja prekinuo je taj trenutak. vidim zašto se sviĊaš Riku. Ĉejs se glasno nasmejao. U meĊuvremenu. Mojoj majci je bilo stalo do tvoje tetke. „Novinari ne rade po pretpostavkama. Neka druga žena. borila se da što ĉvršće ukopa stopala u pod i ispravi Ĉejsov utisak da je ona ta koja će biti povreĊena.“ Usne su mu se izvile u poluosmeh. ali za Kendal. nešto me zanima. Rukama joj je podigao bradu. Nakrivio je glavu. Setila se Ĉejsovog upozorenja i sama sebi izdala strogo nareĊenje da postupa oprezno dok je ovde. Ali tu i tamo mi se dešavalo da ostavim priliĉno jak utisak na momka. smatraj ovaj razgovor mojim poklonom dobrodošlice u grad. Kendal je poskoĉilo srce pri pogledu na njega.jedino što nikad nije imala.“ Nadala se da će njene reĉi biti proroĉanske. Vidiš. Što pitaš?“ „Zato što ti pretpostavljaš da ću ja pasti na tvog brata. Bez padanja.“ „Hvala ti. gorko je pomislila.

“ Riku zaigra vilica. „Prijateljsko nije preteće. Prilazila je bliţe sve dok više nije mogla da diše. a to je da je posesivan kad je s tobom.„Šta se dešava?“ Rikov uporni pogled zadrţao se na njihovom fiziĉkom kontaktu. kad je ĉak i Ĉejs. Rikove ili njih oboje.“ Nije htela da se on oseća kao da se takmiĉi sa starijim bratom. „Jednu ĉinjenicu sam zaboravio da spomenem u našem malopreĊašnjem razgovoru. “ „Malo previše prijateljsko. Stomak joj se zgrĉio od neoĉekivanog uzbuĊenja. koji poznaje Rika bolje nego iko.“ Znaĉajno ju je pogledao. priznao da bi njegov brat pobegao pre nego što bi se obavezao na išta ozbiljnije? Baš kao što će Kendal otići pre nego što se bude povredila ili vezala? Pošto su obe ove ĉinjenice bile taĉne. Zašto se borila protiv te privlaĉnosti? Zašto sebi nije dopuštala da se upusti u nešto što je obećavalo da će biti najstrasnija i najsenzualnija afera koju će ikada doţiveti? Nije bilo nikakvog razloga da ne prihvati tu priliku koju su oboje ţeleli. u glavi se vratila korak unazad da preispita sopstvena osećanja. Kendal je slegnula ramenima. ako mene pitaš. stegnuta od napetosti. Kendal kao da je sve postalo jasno. Prišla je bliţe. „Ljubomoran?“ upitao je Rika. Ljubomora bi znaĉila zainteresovanost. Ĉejs se ponovo okrenuo prema njoj. sad bih ti rekao da zaveţeš. njene. ne baš sigurna u to ĉije je interese Ĉejs štitio. Toliko ju je ponelo oduševljenje što ga vidi da je zaboravila da joj je ruka ostala na Ĉejsovoj mišici. Zainteresovanost za koju je već znala da postoji nakon njihovog preĊašnjeg susreta u kući. „Šta mu je to znaĉilo?“ pitao je Rik. s namrštenim izrazom na svom lepom licu. „Tvoj brat mi je samo dao prijateljsko upozorenje. a da ne udahne njegov muţevan miris. Kako bi. pogladi tu izbrijanu koţu i opusti mu mišiće dok se i on ne opusti pod njenim dodirom. Uprkos zdravom razumu. Bez ikakve sumnje. i uz trzaj je povukla ruku u isto vreme kad se Ĉejsu oteo osmeh po drugi put te veĉeri. a onda potapšao brata po leĊima i otišao vrteći glavom i smeškajući se. Rik. Da li bi Ĉejs mogao da bude u pravu? Da li bi Rik mogao da bude ljubomoran? Na tu mogućnost. znala je da ţeli da . Ali ovde je iznenaĊenje leţalo u spoznaji da ta emocija nije morala da predstavlja pretnju za Kendal niti za njeno srce.“ Kendal je prigušila kikot mada su joj se dopadale mogućnosti koje je podrazumevalo Ĉejsovo pitanje. Impulsivnost bi sada bila kobna i ona se prisilila da jasno razmišlja. „Da me nisi vaspitao da budem dţentlmen u prisustvu dame. što ju je dovodilo u iskušenje da pruţi ruku.

niti ko ga je povredio. Izgleda da su njih dvoje bili srodne duše koje traţe istu stvar. Njena toplina istopila je sve one sate nemoći koje je pretrpeo ne bi li obezbedio da ona bude prihvaćena u njegovom malom gradu. Pruţao joj je rame za plakanje od trenutka kad su se sreli i nudio joj utehu.. Seksualna privlaĉnost je strujala. ali prokleto sigurno sada jeste. Ţelela je da bude njegova ljubavnica dok ne ode iz grada. Bez razmišljanja. Samo se Brajan primakao bliţe nego većina. Nikada nijedan muškarac nije ostavio na nju tako dubok utisak. Ali kad je video Ĉejsa zadubljenog u razgovor s Kendal i njenu ruku na njegovoj mišici. Rik je uţivao u ţenama. Do sada. emocionalna povezanost bila je sigurna i uzajamna. Uzburkala je telesne potrebe koje je predugo zanemarivao. Iznervirano je zagunĊao i otvorio najbliţa vrata. a ispod farmerki od grubog teksasa osećao je pulsiranje u preponama. „Rik?“ Za sada ju je ignorisao. Imao je mnogo toga da kaţe. kao što je budio i fiziĉku potrebu koja je predugo spavala. a ne iz potrebe da uĉvrsti ideju o njima kao ljubavnicima. Jednom je bio povreĊen. nešto ga je u stomaku jako zapeklo. Nije znala koliko davno. Posesivnost još manje. A on kao da joj je proĉitao misli kad ju je povukao za ruku i odvukao je u hodnik pozadi. i to ne samo zbog pogodnih okolnosti usled njihovog pretvaranja. Više nije brinula zbog toga što ga koristi da prebrodi teţak period u svom ţivotu. jer je oboma trebalo nešto od onog drugog. Kendal je verovala da je taj gest od srca. Kratku i slatku.. Ništa nije nedostajalo u njenim osećanjima prema Riku. isto kao što on pomaţe njoj. Nijednom nije ni pokušao da izvede neki preterani izliv naklonosti ili paţnje.jedan od njih bio je i ona njegova parada u frizerskom salonu. i sve to vreme . priĉaj sa mnom. kad je i on oĉigledno ţeleo istu vrstu veze kao i ona. ali takvu da ostavi uspomene i lepa osećanja koja će nositi u sebi zauvek. povukao je Kendal niz Normanov straţnji hodnik. Srce mu je ubrzano kucalo u grudima. Njene prethodne veze bile su poput njenih selidbi od grada do grada.njihova pogodba bude stvarnost. ali bliskost je tu oduvek nedostajala. a ispostavilo se da ona vode do praznog ţenskog toaleta.“ Prekinuo ju je tako što ju je privukao u zagrljaj i zapeĉatio joj usne svojima. niti je tako brzo zapalio u njoj interesovanje kao što je on. kratke i udaljene. ali mogla je da mu pomogne da zaceli. a ljubomora mu nije bila poznata emocija. Oĉigledno mu je bilo dovoljno stalo do njenih osećanja da na brzinu organizuje ovo okupljanje. Bilo je mnogo drugih naĉina da se promovišu kao par . „Rik. A moţda ovako nešto nikada ranije nije ni osetio. Hvala bogu. U tom procesu postali su dragi jedno drugom. ali ne pred publikom.

Otada se drţao na odstojanju od ţena i govorio sebi da neće ponovo biti povreĊen na taj naĉin. prateći svaki njegov potez. Pa. „Znaš. Nijedna ranije nije ostavila ovako jak utisak na njega. „Šta nije u redu?“ „Mislim da bi trebalo da rašĉistimo nešto. ni ometanja. Njeno ţudno potĉinjavanje raspršilo je svu njegovu nervozu i osećaj nemoći dok je u njemu gorela sve jaĉa vatra. “ Mada je i on to mislio nekoliko minuta ranije. a usne vlaţne i mokre od njegovog poljupca. „Moramo da razgovaramo. uprkos ţelji koja joj se caklila u oĉima. U ovom trenutku. Trebalo bi da bude zahvalan što je Kendal odluĉila da bude iskrena . Kad bude vodio ljubav s njom.“ Dovukao ju je ovamo upravo iz tog razloga.dovoljno da ga iskoristi i zabravi vrata toaleta. Neće uprskati ovo kratko vreme s Kendal. Uvukao je jezik u njena vlaţna usta i obgrlio je dok mu se njena zadnjica nije našla u ruci. ţeleo je da zna da je njegova. Zajeĉala je i bliţe se privila.“ To je predstavljalo uzrok komešanja u njegovom stomaku. dok mu je jezik oponašao ĉin za kojim je ţudelo njegovo telo. ovog puta bar je mogao da kaţe da je unapred upozoren. sada je imao erekciju i bolelo ga je. kad je video ovu zaprepašćujuću reakciju na Kendal.vodio je ljubav s njom svojim usnama. priĉa je trenutno mogla da saĉeka.“ „Znam. Plamen koji je zapalila ne samo da je tinjao nego se i rasplamsao u paklenu stihiju koju je jedva mogao da kontroliše. ĉvrstim i zahtevnim usnama na njegovima. A da ga ţeli. neće biti telefona. tako da ništa nije ţeleo više nego da se uvuĉe u njenu vlaţnost i vrelinu i naĉini je svojom. Oĉi su joj bile bistre.“ „Okej. A proklet bio ako ona nije bila jednom nogom na vratima i pre nego što je njihova veza uopšte i poĉela. Dok god bude bila u Jorkšir Folsu. Ali sad.“ Oblizala je svoje ionako vlaţne usne. A to nije emocija koju je ţeleo da ona oseća. „Odlazim kad kuća bude spremna da ide na trţište. telo joj se tako savršeno uklapalo s njegovim da je ţeleo da joj spusti te koţne pantalone niz duge noge i zarije se duboko u njeno poţeljno telo. Ali ostao mu je traĉak razuma . ni ljudi. od brige su joj se nabrale obrve i Kendal je delovala odsutno. nije sumnjao u to. ne bi poslušao njihovu glad ovde. Da postavimo parametre. Doduše. Rik je bio u jednoj vezi gde ga je iznenadila ţena koja ga je ostavila zbog drugog muškarca. Jednu ţenu je izgubio u ţivotu jer je bio slep. Ona mu je uzvraćala poljupce. Doduše. Odjednom je podigla glavu. Morao je da je ima nasamo i da potvrdi kako stvari stoje. uvideo je da nije morao mnogo da se trudi da bi zadrţao druge ţene na odstojanju.

Dala mu je znak usnama. Kratkotrajna afera. „ Ali dok si ovde. Zarad oboje.“ Osmeh je zaigrao na njenim soĉnim usnama. Na te reĉi. ali trenutno je mogla da proĊe samo istina bez ulepšavanja. nego da je privuĉe bliţe i uzme ono što moţe dok moţe. a nameravao je to i da joj kaţe. njegovoj kući. „Znaĉi. „Šta bismo drugo i mogli da imamo? Ja sam gradski plejboj“. Trgnula se na taj izraz. „Jao!“ Pruţio je ruku i prešao joj preko tek ošišane. doviknula je osobi s druge strane vrata.prema njemu sad. Kendal je odskoĉila unazad i glavom udarila u aparat za sušenje ruku na zidu. razbarušene kose. „Ionako ne volim duge veze“.“ Njenoj kući. „Nadam se da je to poziv. Naterao se da opušteno slegne ramenima. shvatio je da će morati više da se trudi kako bi sagradio te odbrambene zidove i zadrţao je izvan svog srca. a on je sagnuo glavu da je još jednom omami poljupcem. Rik je bio mag dovitljivih odgovora. Barem bi onda bili na istom. Ali svestan da ga ona s lakoćom privlaĉi. tvoj sam. Ispruţio je ruku. Rukom ju je pomilovao po mekom obrazu. Kendal je stavila dlan na njegov. ali pre nego što su njegove usne dotakle njene. Dobro. . Moţda je i ona pogoĊena više nego što je htela da on veruje. „Vrlo intiman. sa upitnim pogledom u razrogaĉenim oĉima. pre nego što se naloţi na jedan nemogući san. Poĉevši od ovog trenutka. A stomak mu se još jaĉe zgrĉio. nije mu bilo vaţno sve dok tamo ima neki krevet. dugotrajno lupanje oglasilo se s druge strane vrata. rekao je namerno razvlaĉeći. pomislio je. „Hoću da te vodim kući.“ Ramena su joj se opustila. „Jesi dobro?“ Klimnula je.“ Ugrizla se za donju usnu. ţeleo je sve vreme koje je mogao da ugura u njen boravak ovde. nije ţeleo da je otera. Ipak. Oboje su bili svesni strujanja meĊu njima. a on je osetio neko perverzno zadovoljstvo u ĉinjenici da joj njegov preuveliĉani status smeta. liĉni poziv“. To nije dobar znak. Ako namerava da ode kao što je obećala. „Samo sekund“. rekao joj je. „Šta sad?“ „Misliš šta ja hoću? Ili je to retoriĉko pitanje?“ Srce mu je snaţno tuklo u grudima i telo mu je govorilo ne samo šta ţeli nego i šta mu je potrebno. pristaće na to. Ovaj razgovor nije lako padao ni njoj i osetio je da ţeli da iznudi odluku. Još jedan znak ranjivosti. u njenom pogledu je blesnula emocija. a telo nagnulo bliţe njegovom. pomislio je Rik. A onda se okrenula prema Riku. slaţemo se. vedro je rekao.

rekao joj je u kosu pošto nije mogao da se ispetlja iz njenog snaţnog zagrljaja. do Vašingtona. ali posle sopstvene reakcije na Ĉejsa i Kendal.“ Odmahnula je glavom. „Mislim. pre braka i razvoda. U neko drugo vreme. Ali sad. to sam ja. pitao se da li će on ikada osetiti to jedinstveno privlaĉenje prema drugoj osobi. a onda pogledala u svog muţa. sada je malo bolje razumeo svog mlaĊeg brata. Šarlot je popustila stisak. dok je gledao upravo venĉane mladence. rekla je. gde je Šarlot imala butik. „Drago mi je što smo se upoznali. Šarlot je bila sledeća. samo je rekla da misli kako bismo voleli da doĊemo i upoznamo tvoju novu prijateljicu. Uhvatio se za kvaku. gde je Roman bio zaposlen kao kolumnista u Vašington postu. Kad budu napolju.“ Ispruţio je ruku i Kendal ju je prihvatila. „TakoĊe“. „Mislio sam da ste u Vašingtonu. „Ĉuli smo da se kod kuće svašta dešava i došli smo ĉim smo uspeli. više vremena je proveo beţeći od veza i obavezivanja nego razmišljajući o njima. „Ne. „Rejna vas je sazvala“. Nisu uspeli da preĊu ni hodnik. a potom izaĊu na ulicu. „Znate da me Roman prvi put poljubio u ovom hodniku? Sećaš se?“ Šarlot se okrenula prema svom muţu i tako ga proţdirala pogledom da su se Rik. „Ja sam ona. Rik bi prevrnuo oĉima i nasmejao se. stegla ga je u srdaĉan zagrljaj. A opet. planirao je da na brzinu obave zahvaljivanje i pozdravljanje. osećali suvišno i nevaţno. nagaĊao je Rik. Rik bi se smejao bratovom posedniĉkom ponašanju kao što je to ĉinio u prošlosti. „Rik!“ Njegova snaja. To su njene reĉi“.“ „Bili smo. Pre nego što je stigao da poĉne sa upoznavanjem. ovo je iznenaĊenje“.“ Šarlot se nacerila. u ono vreme. Rik je osetio jednu sasvim novu . rekao je Roman. Posle razvoda. upali su u zasedu.“ Roman se nacerio. Rikovi brat i snaja stalno su putovali od Jorkšir Folsa. Ĉim su izašli iz toaleta.“ Iza Šarlot se zaĉuo Romanov glas. Kendal ga je prekinula.Obrazi su joj porumeneli do jarkoruţiĉaste nijanse. Ja sam Kendal Saton. uglavnom zato što joj je Roman sklonio ruke. „Pa. Kendal i svi koji su mogli da ih vide. Kao što je njegova majka osećala prema njegovom ocu. „Pretpostavljam da je to ona?“ Rik je bacio pogled na Kendal i uhvatio je kako okreće glavu tamo-amo u pokušaju da prati ovu trosmernu konverzaciju. Kao što je Roman sada osećao prema Šarlot. Šarlot.

Roman je prokleto dobro znao da su prethodne veĉeri priĉali preko telefona.“ „Moţemo malo da ostanemo. emocije i prošlost uvek su bile previše blizu površine.jer u blizini njegove blisko povezane porodice. Roman se znalaĉki ispreĉio Rikovim planovima da ostane nasamo s Kendal. ni ne pomislivši da bi Dţilijen otišla i ostavila ga samog. pa na Kendal. koja je prosto izgledala zbunjeno.“ Roman se iscerio. Rik zagunĊa.zavist. rekao je Rik. Ali pošto je bio smaraĉ koga je Rik oduvek voleo. pomislio je.“ Susreo se s pogledom svoje snaje i fiksirao je oĉima u nadi da će je podsetiti da mu duguje uslugu. „Najmanje što moţete da uĉinite to je da ostanete još malo. Volela bih da popriĉam s njom.“ „A prokleto brzo smo stigli“. I uveren da je njegova. zaustavio ga je samo jedan sluţbenik policije koji je vršio svoju duţnost. A veĉeras ju je i ţeleo i bila mu je potrebna. Ono što je sada ţeleo od Kendal prevazilazilo je sve što je ţeleo od Dţilijen onomad. a onda pogledala u Rika. „Moţemo li. . A ovaj put Rik je unapred znao da ona nema nameru da se zadrţi ovde. a osim toga. ja bih voleo da se ispriĉam s bratom. Sećao se doba kad je gledao svoju trudnu ţenu i u njoj video više od prijateljice u nevolji. Osim toga. Ţeleo je da se izgubi u telesnom i zaboravi emocionalnu privlaĉnost koju je emitovala . I proklet da je ako nije oĉigledno uţivao u tome. Rik? Ţeleo si da upoznam tvoju porodicu. „Tako nešto. Ali Rik nije imao nameru da pusti brata da pobedi. Rik je skrenuo pogled s Romana. Da se ispriĉa? Proserava se. „Mi upravo odlazimo“.“ „Sedela si Romanu u krilu dok je vozio?“ pitao je Rik. koji ga je gledao kao da je izgubio razum. koja je imala osmeh kao da je sve to zabavlja.“ „A i ona bi stvarno volela tebe da upozna. po zakonu i po datoj reĉi. a nije imao pojma koliko će još vremena imati s Kendal. Sutra će za porodicu imati vremena na pretek. I imao je vrlo valjan razlog što nas je zaustavio. toliko sam ĉula o Šarlotinom butiku. „Mislim. dodao je Roman. Ţeleo je da izvede Kendal odavde i nastavi tamo gde su stali. Zato što je ţeleo da Kendal gleda njega tako poţudno.“ „Zaustavio ga je samo jedan pandur. Šarlot je pocrvenela. dopustio je sebi da spusti odbrambene zidove. Sranje." Kendal ga je povukla za majicu. na Šarlot.emociju .“ Šarlot je zvuĉala ponosno. „Sad?“ pitala je Šarlot. „Siguran sam da je Šarlot iscrpljena nakon leta za Olbani i voţnje od preko sat vremena. „Ne moţete da pobegnete sad kad smo mi tek došli.

Šarlot je otkrila da je Samson. „Meni odgovara. Ništa više nije rekao. rekla je Šarlot.stariji ĉovek je pogrešno umislio da nekako pomaţe Šarlot tako što privlaĉi paţnju na njen butik. ne objašnjavaj". a Roman bio glavni osumnjiĉeni.“ „U devet ujutru“. gradski ĉudak. i ĉekao je da ona napravi sledeći potez. Polako ju je obuzimala drhtavica i širila se po celom njenom telu duga.Kad se dešavalo sve ono s kraĊom gaćica. doviknula je Šarlot.“ Znaĉajno je pogledao prema ţenskom toaletu iz kojeg su se izbavili. „U pravu si. Rik. Rik je pustio zloĉin tog starca i obeleţio sluĉaj kao nerešen. niti se zaustavljao dok nisu izašli na ulicu.“ Kendal se nasmejala. „Oni su novopeĉeni mladenci. A onda je zevnula i istegla ruke pored sebe.. „Znala sam da ţiviš u gradu. Koţa mu je bila topla koliko je njeno telo bilo vrelo. odgovoran za te kraĊe. a vas dvoje se vratite onome što ste radili pre nego što smo mi stigli. a završila se . Samo nisam znala gde.“ „Molim te. ali odbila je da da zvaniĉnu izjavu i zarekla se da će poreći da išta zna ako Rik uhapsi ĉoveka.“ „Šta kaţeš na doruĉak sutra?“ Šarlot je pitala Kendal dok ju je Rik odvodio niz hodnik. sigurna sam da ste samo potraţili malo privatnosti. Kendal je uzdahnula.. Rik se nije osvrtao. Njegovi razlozi bili su bezazleni . prekorila ga je Kendal ĉim su se vrata Normanovog restorana zatvorila za njima. „Odlazimo. Razumeće. opuštena vibracija koja je poĉela kao grĉ u dubini stomaka. sa osmehom u glasu. Odvešću svoju ţenu kući na malo odmora i rekreacije. a Roman se kikotao zajedno s njom. Moţemo li ipak sutra na doruĉak?“ Roman je prenaglašeno zagunĊao. Tako da mu je Šarlot dugovala i sad je nameravao da naplati taj dug. Gotova sam. „Dobro. Osvrnula se iza ugla. Izdrţao je njen pogled dok prva nije trepnula. preselio sam se u njen stan. „Ja ţivim gore. „Ovo ne deluje baš dobro. Klimnuo je bratu i Šarlot. Ţiveo je na vrhu tih stepenica i ţeleo je da zna da li će ona poći kući s njim.“ Jaĉe joj je stisnuo ruku. „Bio si nepristojan prema Romanu i Šarlot“.“ Klimnuo je. „Kad su se Roman i Šarlot venĉali. „S obzirom na to da je Rejna u susednoj prostoriji.“ Iako je ĉavrljao. Kendal je znala da su mu namere sve samo ne trivijalne. Šarlot je obavestila Rika. Spavati s njim. ali Riku nije bilo zabavno. jer je ţeleo da bude nasamo s njom sada. ali kunem vam se. Voditi ljubav s njim.“ Pokazao je na ulicu gde se na jednoj strani nalazio Šarlotin tavan. a oni su kupili kućicu u novom naselju.

kao jasno pulsiranje meĊu njenim nogama. Njegove prodorne oĉi susrele su se s njenim i zagrcnula se. Nikada nije bila svesnija nekog muškarca niti njegovog zanimanja za nju kao ţenu. Nikada nije toliko uţivala u toj paţnji, niti tako uzvratila tu ţelju koja joj je ubrzavala puls. Nikada nije ţelela nekog muškarca u svom krevetu i u svom telu kao što je sada ţelela Rika. Kendal je bila impulsivna, ali ovaj put promislila je o svemu. Nasmešila se Riku. „Povedi me.“ Rejna je gledala poznati dekor ptiĉjih kućica koje su ukrašavale zidove i ljude koje je nazivala prijateljima kako razgovaraju. Za to vreme, ona je ostala da sedi na svojoj stolici. Sama. „Prokletstvo“, promrmljala je. Mrzela je da mirno sedi dok se ţivot odvija oko nje. Ispred njenog nosa, Rik je odvukao Kendal iz Normanovog restorana, oĉigledno nestrpljiv da budu nasamo. Izgleda da im nije bilo potrebno Rejnino uplitanje niti provodadţisanje. Pa zašto je onda izmislila bolesno srce, tu šaradu zbog koje nije mogla da se druţi i bude u središtu zbivanja? „Nešto nije u redu?“ pridruţio joj se Erik i privukao stolicu. „Bilo je krajnje vreme da se vratiš ovamo“, progunĊala je Rejna. Erik nije bio samo njen pratilac, nego i gradski lekar. Na njeno nezadovoljstvo, zastao je da porazgovara sa svakim prijateljem i pacijentom, dok je Rejna, koja je ĉekala u straţnjem delu prostorije, morala da bude na poslednjem mestu. Ţelela je da mu pritrĉi i zaokupi njegovu paţnju, ali nije mogla to da uĉini, a da ne privuĉe paţnju na sebe i svoju vitalnost koju nije smela da pokaţe. Od srca se nasmejao. „Osećaš da te ograniĉavaju te tvoje ludorije? Rekao sam ti da ništa dobro neće izaći iz pretvaranja da si bolesna.“ „Govoriš kao moj lekar ili...“ Glas joj je utihnuo. Nije bila sigurna u to kako da završi reĉenicu. „Govorim kao neko kome je stalo do tebe.“ Njegove reĉi zagrejale su joj srce, jer su izraţavale isto što je i ona osećala prema njemu. Pruţila je ruku, stavila je preko njegove i prouĉavala ga, zapanjena njegovom uglaĊenom pojavom. Zbog prosede kose i osunĉanih crta lica bio je zgodan na neki grub naĉin i izdvajao se meĊu starijim samcima u Jorkšir Folsu. Prvi put za mnogo godina, Rejni je srce brţe kucalo pri pogledu na nekog muškarca i ţelela je slobodu da se ponaša u skladu sa svojim osećanjima. „Zar nije vreme da se ta šarada okonĉa?“ pitao je. „I sama sam pomišljala na to.“ Od svih emocija koje su se uzburkale u Rejni, osećaj krivice bio je najjaĉi. Krivice što zavarava svoje sinove i dopušta im da brinu zbog nje bez ikakvog stvarnog razloga. Mada, podsetila je sebe, njena navodna bolest spojila je Romana i Šarlot.

A tu je bio i njen srednji sin. Rikovi izgledi, koji su prošle nedelje delovali beznadeţno, sada su cvetali od mogućnosti. Rejna je svaku poţeljnu udavaĉu koje je mogla da se seti pogurala u pravcu svog sina, ali nikakve varnice nisu sevnule. Sve dok Kendal nije stigla u grad. A ipak su se smuvali bez Rejninog provodadţisanja. „Moţda si u pravu.“ Uzdahnula je. „Mogla bih da priznam...“ „I mogli bismo otvorenije da se zabavljamo umesto što se skrivamo okolo“, rekao je Erik. „Nemaš pojma kako to divno zvuĉi.“ „Onda uradi nešto povodom toga.“ Njegove reĉi zvuĉale su kao izazov. „Moraću da pronaĊem pravi trenutak." Da li će ikada nastati pravi trenutak da kaţe sinovima da ih je izneverila? „Oni te vole. Oprostiće ti“, rekao je Erik, ĉitajući joj misli. „Nadam se.“ Ali nije bila tako sigurna. „Hoćeš navratiti kasnije veĉeras? Iznajmio sam neke filmove.“ Susrela se s njegovim toplim pogledom, uţivajući u njegovom interesovanju. „Volela bih. DoĊi po mene da neko ne bi video da su mi kola parkirana ispred tvoje kuće.“ Nemirno je tapkala prstima po stolu, nije mogla da veruje da kuje zaveru kao kakva tinejdţerka kojoj je zabranjeno da izaĊe s deĉkom. Ali kao ţena kojoj je nedavno dijagnostikovano slabo srce, nije imala šta da traţi kod Erika veći deo noći. „Doći ću po tebe gde god hoćeš.“ Nagnuo se i neţno je poljubio u obraz. „Ali zašto te jednostavno ne bih odvezao kući odavde pa posle vratio?“ „Zvuĉi kao dobra ideja. Samo da kaţem Ĉejsu da više nije na duţnosti.“ „ A time na duţnost stupam ja.“ Erik se nacerio. „SviĊa mi se ta ideja.“ Rejna se nasmešila i preplavilo ju je zadovoljstvo. Ako Rik i Kendal osećaju ovoliku toplinu i ošamućenost kao ona, Erik je bio u pravu. Bilo je vreme da prizna, jer njima uopšte nije bila potrebna njena pomoć. Rik je drţao Kendalinu ruku u vrelom stisku. Zakoraĉila je u njegov stan i odmah osetila kako je okruţuje njegova suština. Sa svakim udahom, udisala je njegov muţevan miris, koji je izazivao njena već pobuĊena ĉula. Bacio je kljuĉeve na sto. Zvuk klepetanja uz lupu zatvaranja vrata i okretanje brave ovoj noći je podario erotski naboj išĉekivanja i posluţio kao uvertira onome što sledi. Okrenuo se prema njoj. „Nigde nije kao kod kuće.“ Slabašno svetlo dopiralo je iz straţnjeg hodnika, i dok se osvrtala okolo, mogla je da vidi samo tamno drvo i jedva nešto nameštaja, a to ju je toliko

podsećalo na Rika. „I, šta misliš?“ upitao je, a njegove seksepilne usne iskriviše se u osmeh. „Mesto baš liĉi na tebe.“ „Veĉeras će da liĉi na nas.“ Glas mu je zvuĉao kao potmulo reţanje, a njoj se utroba zgrĉila od gladi koju je dugo poricala. Posegnuo je za njom i privukao je u naruĉje da bi joj dao spori, zavodljivi poljubac koji se uskoro pretvorio u pohotan. Sati koje su proveli kod Normana doveli su do toga da ţudnja meĊu njima poraste, i kad je zabio jezik u njena otvorena usta puna išĉekivanja, Kendal je znala da je gladan i oĉajan kao i ona. Za osobu kojoj svet izmiĉe ispod kontrole, pomisao da nije sama bila je ohrabrujuća na neki ĉudan naĉin. Kad je prekinuo taj poljubac i odveo je u spavaću sobu, već je gorela od ţelje. Govorila je sebi da zapoĉinje aferu, ali više se plašila da ta osećanja meĊu njima ukazuju na nešto mnogo dublje. Nešto o ĉemu nije imala šta da razmišlja ni sad ni bilo kad. Prišao joj je s leĊa, okrenula se i videla da je već skinuo košulju i ostao samo u farmerkama, već raskopĉane dugmadi. Prsa su mu bila potamnela i mišićava, a kad joj se pogled spustio na njegove mestimiĉne malje i tamne bradavice, grudi su joj se ukrutile. „Sve vreme dok smo bili kod Normana, nisam mogao da doĉekam da budem nasamo s tobom.“ „Znam na šta misliš.“ Nacerila se. „I ja sam se osećala isto tako.“ Njegove tamne oĉi prodorno su je pogledale. „Nisi bila od velike pomoći kad si navalila da ostanemo i priĉamo sa Šarlot.“ „Deo mene hteo je da bude pristojan. A drugi deo hteo je da popriĉa o poslu.“ Dohvatila je reckavi rub svoje ĉipkaste košulje i izazivala ga polako je podiţući. „Naterao si me da shvatim da i jedno i drugo moţe da ĉeka.“ Pre nego što izgubi hrabrost, povukla je košulju preko glave i pustila je da padne na odbaĉenu hrpu na podu. „Zadovoljstvo je mnogo vaţnije“, rekla je naĉinivši korak napred, i skoro gole grudi, pokrivene samo oskudnom potkošuljom, prislonila na njegove. „Slaţem se.“ Šĉepao ju je za ramena i palĉevimajoj milovao koţu kruţnim pokretima. I njegovo telo preuzelo je sliĉan ritam, i kroz neţnu svilu bokovi su mu se ljuljali, a prsa njihala uz nju. „Vidi šta mi radiš.“ „Vidim.“ Njene ukrućene i osetljive bradavice nadraţivala je tkanina, ĉak i taj tanki omotaĉ predstavljao je preveliku barijeru kad je ona ţelela samo koţu uz koţu. „To nije sve.“ Pomerio je kukove kruţnim pokretom i pustio da njegova sve jaĉa erekcija pulsira uz njen stomak. Taj senzualni potez prodrmao je Kendal

do srţi, fiziĉki je dopirao do njenog Venerinog brega, a emocionalno je dodirivao dubine njene duše. Ĉvrsto je pritisnula donji deo tela uz njega, ţeleći da vidi kako njegovo ukrućeno telo oţivljava, i bilo joj je potrebno da oseti što više u pokušaju da blokira emocije koje su navirale u njoj. Zastenjao je i spustio je pored sebe. Reĉi nisu bile potrebne dok su se brzo svlaĉili; pomama da osete koţu na koţi obuzela ih je oboje. Rik ju je podigao i spustio na svoj krevet, a dok se spuštao na nju, našla je spas u iskriĉavom dodiru tela koji joj je toliko prijao. Uzdahnula je od zadovoljstva, a potom shvatila da taj zvuk odjekuje meĊu njima. Bez upozorenja se uspravio, njegovo krupno telo nadvilo se nad njom, a butinama joj je opkoraĉio stomak dok ju je prodorno promatrao. „Nikada nijednu ţenu nisam ţeleo kao tebe.“ Srce joj je poskoĉilo na to priznanje. „I ja isto.“ Iskrenost ju je primoravala da progovori iako je upozorila sebe da se previše ne veţe ni za tog muškarca ni za taj trenutak. „Iskreno se nadam da nije tako.“ Prasnuo je u smeh. Kendal je u glavi premotala film i shvatila šta su nagoveštavale njene reĉi. Vrelo rumenilo oblilo joj je obraze, ali bilo joj je drago što je raspoloţenje iznenada postalo opuštenije. Trenutno ni jednom ni drugom napetost ne bi bila od koristi. „Mislim, nikada nisam osećala ovako nešto prema ijednom muškarcu." Neţno ju je pomilovao po obrazu. „Prokleto mi je drago.“ Ohrabrena time, nasmešila se. „Onda to i dokaţi.“ „To i nameravam.“ Pruţio je ruku i otvorio fioku na noćnom stoĉiću. Izvukao je kondom, a onda zastao. „Kendal...“ „Da?“ „Drţim ovo iz navike, jer je Ĉejs rekao i Romanu i meni da, ako budemo nespremni, ne samo da ne poštujemo sebe, nego i ţenu s kojom smo.“ Kendal oseti nalet emocija kad je uvidela kakvu snaţnu porodiĉnu povezanost dele Ĉendlerovi, povezanost kakvu ona nikada ni sa kim nije osetila. Osim moţda sa svojom tetkom, ali to je kratko trajalo, a lepe uspomene ĉesto su bile isuviše bolne za prisećanje u poreĊenju s prazninom koja bi usledila nakon toga. „Za ĉoveka od malo reĉi, tvoj brat ih mudro bira.“ Misli joj se vratiše na Rika. Rik je klimnuo glavom. „To je novinar u njemu. Ali nisam to hteo da kaţem.“ „Nego šta?“ Mišić na obrazu mu zaigra. „Drţim ih ovde, ali nikad ih ne koristim.“ Izvadio je celu kutiju i istresao je na dušek pored njih. „Jedanaest plus ovaj jedan

a potom se opet zaleteo unutra. a umesto toga nagraĊena je poljupcem. promrmljala je. „Ţelim da budeš vrela i spremna“. tako da je bilo nemoguće razluĉiti koje je ĉije.. Otvorila je usta da odgovori. Njegova snaţna. osunĉana koţa pravila je kontrast belini njenog tela. zapanjena jaĉinom osećanja koja je ovaj jednostavni ĉin pobudio. otvarajući je i obuzimajući je. nasmešio se i prešao preko tog trenutka ozbiljnosti. „Zašto ne bismo otkrili?“ Gledala je kako se brzo pobrinuo za zaštitu. niti da joj priĉa šta znaĉe njegove reĉi i njegova dela. Umesto toga.jednako je dvanaest. Ţelja ju je uzela pod svoje. Vrelim. zahtevnim poljupcem otvorenih usta koji joj je taĉno otkrio kuda su se uputili. Ĉvrsto. zaleteo se u nju i sasvim je ispunio. ali uzviknula je njegovo ime. Predigra je bila svaki trenutak meĊu njima otkako su se prvi put sreli. Bilo je mnogo ţena. uzdrţavajući se. raspaljujući vatru koju je on već zapalio uvlaĉeći je u vrtlog išĉekivanja i opojnih dodira.“ „Znam. muklim glasom koji ju je još više napalio. a on je odjednom zastao. Progutala je knedlu. Kendal je udahnula vazduh. Umesto da odreaguje. „Zastao si“. a opet blago. a njegove oĉi su potamnele od vreline i ţelje. otkrivajući svaki glatki centimetar svoje napete . vrelo. njegovo telo je skliznulo u njeno.“ Tada je iskliznuo iz nje i pustio je da oseti kruti rub njegove ţelje. Tela su im se spojila u ţelji da što dublje zarone jedno u drugo. Ali nijedna nije bila ovde. koliko misliš da moţemo iskoristiti za jednu noć?“ Napeto ju je posmatrao jedan sekund u kojem se uplašila da će zatraţiti njenu ruku ili uvid u emocije koje nije ţelela da podeli s njim.“ Niti je nameravala. gurnuo glavić penisa u nju. „Zašto?“ Nagnuo se i ĉelom dodirnuo njeno ĉelo. a ipak neţno. Dlanovima joj je raširio noge. „Pa. odluĉila je da unese vedrinu u taj trenutak. Kendal je bila sigurna u to. Toliko se suzdrţavao da su mu se ruke tresle. a to je još više naglašavalo njegovu potentnost i muţevnost..“ Drţao je plastiĉnu omotnicu u ruci. a potom raširio ruke preko njenih butina. rekao je hrapavim. „Kako to da se osećam kao da ĉekam ĉitavu veĉnost. a u stvari tek smo se sreli?“ Kendal bi volela da zna. Jezikom joj je prešao preko obraza dok usnama nije došao do njenog uveta. Nije morao ništa više da kaţe. Pre nego što je stigla dalje da razmišlja. Ali ništa u vezi s Rikom Ĉendlerom ili njenim osećanjima prema njemu nije bilo jednostavno. Nije im bila potrebna predigra. a ona je uzdahnula. niti je razmišljala o tome. „Rik. „I jesam. Nikada ranije nije doveo neku ţenu u svoj krevet i hteo je da ona to zna.

Sve što objašnjava njenu jedinstvenu liĉnost . i ne samo svojim telom. „Ne.“ „Okej. Kakvi su tvoji ciljevi. blaţeni zaborav. Trebalo je da seks bude jednostavan.“ Okrenula je glavu ka njemu. i ja priznajem.u vreli. Iskreno. uĉinio bi ono što su ga molile njene lepe oĉi. uvis i preko ivice . Kad se vratila u stvarnost i povratila svest. sigurna sam da si to i sam shvatio kad si me video kako hodam . Ovo s Kendal nije bilo. a kad su se našli tamo. Kendal je znala da se zauvek promenila. Rik je osmotrio Kendal i video unutrašnju borbu koja se odigrava u njoj. On je znao. rekao je. sve dok ih nije sustigao kovitlac koji je nastao onog dana kad su se sreli i podigao Kendal uvis. upija toplinu i druţeljubivost kao što sunĊer upija vodu. Jednim pogledom. sve bliţe vrhuncu. uvis. iscrpljen. Sve što bude saznao o njoj jeste premija.zbog ĉega je bila lutalica. Ne samo jednom. da ga primi što dublje kako bi postao deo nje. jer je i on to osećao. Proklet bio ako ga nije privlaĉila ta njena ranjiva strana isto koliko i seksepilna ţena u uskim koţnim pantalonama. Odmahnula je glavom. „Iskoristili smo dva kondoma“. Svaki izazovni zalet iskušavao je njeno suzdrţavanje i dovodio je sve bliţe ivici. opustila i sklupĉala pored njega. Naţalost. Neka ostane opušteno. Video je to veĉeras. nego nakon što odeš dalje? Da li ćeš se još baviti manekenstvom u budućnosti?" Prisilio se da te reĉi izgovori kao da za njega nemaju nikakav znaĉaj. „Uhvatila si me na delu. a opet ĉeznula za ljubavlju iako to nije znala niti priznavala. uprkos oprezu. „Hoćeš da bude i treći? Ili da se saţalim na tebe i pustim te da malo odspavaš?“ Nasmejala se. nego i srcem i dušom. Ljuljajući se s njim. Razumeo ju je. nije mu bilo vaţno.“ „Pretpostavljam da onda imamo vremena da porazgovaramo. To mi je bilo samo sredstvo do cilja. Sujeta mi nije izraţena. gledao ju je kako. nego zato što je on veĉeras uradio nešto što u njenom ţivotu još niko dotada nije .erekcije njenom telu koje je išĉekivalo. i to ne samo zato što je vodila ljubav s Rikom. slatki. uviĊao je da imaju. Video je zahvalnost u njenim oĉima kad je pomenuo zabavu. „Zašto li mi se ĉini da koristiš obrnutu psihologiju i pokušavaš da okriviš mene kad si ti taj kome je potreban odmor?“ Sruĉio se na ĉaršav. „Ţelim da znam šta motiviše Kendal Saton. Izmorio si me. Ali zarad oboje. „O ĉemu?“ Slegnuo je ramenima. tvoji snovi? Šta planiraš? Ne mislim na ĉišćenje kuće.odvojio je vreme da joj pokaţe da mu je stalo. bokovi su joj se izvijali uvis.

oĉigledno uţivajući u njegovom dodiru. a on je osetio vibraciju kroz celo telo.“ „Pa. „Ponašaj se pristojno i odgovori. ali udovoljiću ti za sada.“ „Samo napred. ispravi me ako grešim.“ „Aaah. Kao drugo.“ Ispustila je dug i napaćen uzdah.“ Uzvratila mu je pogled i nacerila se. „Okej.“ „Opet. kako sam zaraĊivala za ţivot?“ Ćebe je spalo i otkrilo njene gole grudi pa Rik na trenutak uopšte nije mogao da misli. prepone su mu se ukrutile i prevrnuo se na nju.“ „A to znaš po ĉemu? Po tome što sam zaglavila na putu u venĉanici. navešćeš te moje takozvane atribute.okolo s ruţiĉastom kosom.da se tako izrazim. gospodine šarmeru?“ Oĉi su joj blistale od zanimanja i ţelje. Okej. bistra si.“ I nameravao je. Uhvativši ga na delu. „Lepa si. a ne u njenom telu? „Imam neki predosećaj da izbegavaš razgovor o sebi i svojim planovima za budućnost. „Da. Kad je poslednji put uţivao u nekoj ţeni u krevetu. lepa si.“ Usne su joj se iskrivile u osmeh i otkrile one rupice na obrazima koje je oboţavao.. ali tako je. Kendal je povukla pokrivaĉ. Zašto da ne iskoristiš to što imaš?“ „Nema tu ništa loše sve dok ne pomisliš da je to jedino što imam. da ne koristiš taj šarm da mi se uvuĉeš u gaćice . ..“ „Ispravi me ako grešim. ali ti si već u mom krevetu. Rik je znao da ga zeza i bio je zahvalan na tome što se odjednom tako opustila. Koristila sam samo svoj izgled.“ „A?“ „Navedi to što kaţeš da imam. „Navedi šta. a onda pomerao dlan nagore i šakom joj obuhvatio dojku.“ Uzdahnula je. ali ako hoćeš opet da budeš tamo. zarobivši je ispod sebe. „Znam da imaš još mnogo toga. u njenoj liĉnosti. „Šta misliš. Smeh i ĉisto uţivanje navirali su u njemu. „Ali dizajniram nakit i. „Kao prvo. Ne verujem da sam razmišljao dalje. ali tamo sam već bio. “ Nasmejala se. Uţivala je u tom prijatnom zadirkivanju koliko i on. Dokaţi da ne koristiš samo taj ĉendlerovski šarm da mi se uvuĉeš u krevet. Raĉunala ti to u atribute ili ne.“ „Stvarno?“ „Zašto si tako iznenaĊen?" Oslonila se na lakat i zagledala u njega.“ Na tu pomisao. znao sam da radiš kao manekenka.“ „Zar bih ja bio tako plitak?“ Stavio joj je ruku na stomak.

zakljuĉio je Rik. „Sad priĉaj. sada je odgovorio na njenu potrebu. „Ako budemo radili zajedno. Pa.“ Glas joj je postao dubok od ţelje. A to mu je bilo potrebno od Kendal.“ Rik zakljuĉi da je umislio neku setnu notu u njenom glasu. zar to nije uvek govorio sebi? A sve do Kendal.“ „Znaĉi. u Arizonu. u to je i verovao. sviĊam ti se.“ „Policijsko ispitivanje u najboljem izdanju. a . dovodeći ga do ivice u nekoliko sekundi. Kendal.„Topla si i saosećajna. zaĉas ćemo je završiti. rekao je kroz promuklo reţanje. osećao se kao da je pokošen. „ Aha“. bilo mu je potrebno da mu se ona još više poveri. „Svidaš mi se. Kao da je otkrivanjem svog najskrivenijeg sna rizikovala da se on ne ostvari. „Ako nešto dovoljno jako ţeliš. nije mogao da kontroliše poriv da sazna više. ako je natera da ih otkrije. biće to kao da mu je dala deo sebe. Kendal bi više volela da bude bilo gde u SAD nego da ostane u Jorkšir Folsu. a?“ Prepone su mu pulsirale uz njeno meko telo kao odgovor na to. Iako je sumnjao u to da će mu zbliţavanje pomoći da se imalo bolje oseća kad se ona odveze u svojim malim crvenim kolima. I mada je znao da će patiti kad ona ode. Nogama joj je razmakao butine i gurnuo svoju erekciju u njenu vlaţnu. Otkako je upoznao Kendal.pre nego što pitaš . Sad prestani da izvrdavaš pitanja i reci mi ono što ţelim da znam.“ Zurio je u njene zacakljene oĉi i zario se duboko u nju. „Ja ću se pobrinuti za to da stigneš u Arizonu. U Sedonu. Bilo mu je potrebno da zna da njegova sve jaĉa osećanja nisu jednostrana.“ Bez obzira na to koliko je u ovom trenutku ţeleo da bude u njoj. „Ali do . Neko umetniĉko mesto gde mogu da nauĉim više o dizajniranju i gde moţda mogu da izgradim ime prodajom svojih radova. „Mislila sam da odem na zapad. i proklet bio ako mu nije bilo potrebno da se i ona tako oseća. Nikad nije ni imao. Godinama je govorio sebi kako odbija da se emocionalno veţe za neku ţenu i verovao da time sebi uskraćuje mogućnost da opet bude povreĊen. A pošto je ona pokušavala da svoje planove zadrţi za sebe. ţenstvenu vrelinu. sad je shvatio.znam po tome kako se ponašaš s mojom majkom koja se petlja u sve. Na kraju krajeva. To njegova bivša ţena nikad nije uĉinila. Njena vlaţna vrelina zgrĉila se oko njega i ona je neţno zajeĉala od ţelje. koliko još stvarno misliš da nam treba da sredimo staru kuću za prodaju?“ Ohrabrivao ju je da ode mada ga je srce sada izdavalo priţeljkujući da ona ostane. Oĉigledno mu je bilo suĊeno da bira ţene koje odluĉuju da odu. Ali istina je bila da Rik nema nikakvu kontrolu nad onim što oseća ili ne oseća. a potvrĊivanje te emocionalne povezanosti bilo je poĉetak. siguran sam da ćeš te snove i ostvariti. do Ċavola. ionako nije ni ţeleo ozbiljnu vezu.“ Uzdahnula je kao da je to priznanje mnogo košta. i s mojom porodicom i prijateljima.

“ .onog dana kad budeš otišla. moja si.

„Zdravo i tebi. veliki putnik .. kataloge i brošure. Ali telo joj je i dalje treperilo od voĊenja ljubavi s njim i uspomena koje je pohranila duboko u srce. Ugledala je Šarlot kako sedi u separeu u pozadini. osmeh joj je zaigrao na usnama.“ „Već ga dobro poznaješ. Ali znala je da to govori ljubomora iz nje i da Rik mrzi što ga sa svih strana obasipaju paţnjom koju ne ţeli. dobro došla u grad. Konaĉno. Kendal je ušla u Normanov restoran pokušavajući da se ponaša kao da nije provela celu noć u krevetu Rika Ĉendlera. Ali ona uskoro ide odavde bez obzira na to. Kose crne kao u gavrana i zelenih oĉiju. zajedljivo reĉe Kendal. Roman mi je sve ispriĉao. Kad ga usmere na tebe.“. „Skoro da mi je ţao Rika.“ „Zato što se oko njega okupljaju legije ţena? To baš i nije neka muka“. „Riku je potrebna neka ţena da odvrati gomilu.“ Šarlot se nasmejala. rekla je i udobnije se smestila.ŠESTO POGLAVLJE Sutradan ujutro.. „Ti si divna osoba što si pristala na njegov plan. da.“ „Ah.“ Kendal je spustila tašnu pored sebe i uvukla se u separe preko puta Šarlot." Ali Kendal je instinkt govorio da veruje Rikovoj snaji i nagnula se preko stola. gotova si. a Šarlot treba da zna istinu. „To ti je šarm Ĉendlerovih. „Hvala ti“." Šarlot se uozbiljila i zenice su joj se raširile.“ „A ti ne okolišaš. „Legije je pomalo prejaka reĉ. objasnila je. Šarlot je zaĉkiljila oĉima i prouĉavala je. „Mi smo samo privremeno.“ Njene zelene oĉi prouĉavale su Kendal kao da mogu da joj proĉitaju misli. blago je rekla. „Pa. Ali ima ih dovoljno da mu zadaju glavobolju. S tim se slaţem. Šarlot slegnu ramenima. zapitala se Kendal. sa olovkom zataknutom za uvo.“ Može biti.“ Kendal se nasmešila toplini druge ţene. „Ti blistaš. Šarlot je bila oliĉenje egzotike.“ Zatvorila je magazin koji je ĉitala i odloţila ga na stranu.pao na nju i odluĉio da se skrasi. „Nema mnogo toga što braća ne dele. . i Kendal je bilo jasno zašto je Roman.“ „A on to mrzi.“ Šarlot zavrte glavom. Rejnina armija udavaĉa. šta hoćeš za doruĉak?“ na kraju je upitala Šarlot i gurnula jelovnik preko stola.kako joj ga je Rik opisao protekle noći . „Samo pratim šta se dešava u industriji".“ „Rik mu je rekao?“ Šta li je još Rik podelio s Romanom. i ĉita magazine. pomisli Kendal. „Pa. „Zdravo. „Valjda je tako.

„Ne mogu da ti opišem koliko to cenim. „Palaĉinke i kafu za mene. a opet znala je da nema izbora. „Nadala sam se da bi ti razmislila o tome da uzmeš moje radove u svoj butik. Kendal se nasmejala i iz torbe izvadila ukoriĉeni fotografski dnevnik svog rada.“ „Imaš li uzorke svojih radova?“ Istovremeno su progovorile. „Oboţavam ţene koje se ne plaše da jedu." Ugrizla se za donju usnu. ponela sam ovo.Kendal je dohvatila papir presavijen na tri dela.“ Šarlot se nasmešila i pesnica koja se stezala oko Kendalinog srca od trenutka kad je ugledala Kristalinu oronulu kuću konaĉno je popustila. zahvalna i dirnuta time što je Pem preuzela inicijativu u njeno ime.“ Dok je Šarlot listala plastificirane stranice. „Imam portfolio. malo sam u škripcu. Šarlot je ponovila njihovu porudţbinu. Onda sam došla ovamo oĉekujući da ću uspeti da prodam tetkinu kuću. „Imam uzorke kod kuće. mrzela je što priznaje svoje probleme. izmenivši samo piće za sebe u sok od pomorandţe. Ne samo da mislim da će se ovo prodavati. Trošim pare umesto da zaraĊujem. Izi se nakezila. Pem je spomenula da dizajniraš nakit. ali poslednjih dana bolniĉarke su joj bile potrebne dvadeset i ĉetiri sata dnevno i troškovi su se nagomilali.“ Kendal je klimnula glavom. Šarlot je prekrstila ruke ispred sebe.“ Naţvrljala je nešto na papir.“ . „Da ti iskreno kaţem. „A sada da se vratimo na ono o ĉemu ţelim da popriĉam s tobom. naravno. a ne u njenu psihu. Samo bih ţelela da vidiš moţemo li po tvom mišljenju da napravimo neki aranţman od kojeg bismo obe imale koristi..“ „Praviš predivan nakit. Moram liĉno da ih vidim. „Šta ćete vas dve ţenske?“ Izabel je zastala pored stola s papirom i olovkom u ruci. ali pošto sam ionako ţelela da popriĉam s tobom. Ali ne oĉekujem da uzmeš nakit iz saţaljenja ili bilo kakve obaveze prema Riku. zahvalna za promenu teme i mogućnost da zarone u hranu.“ Šarlot je prstom prelazila preko fotografija nekih komplikovanijih ţiĉanih komada nakita. ne bih primila nešto što bi ugrozilo kvalitet robe koju ja prodajem. Da budem sasvim iskrena. i otkrila sam da je kuća potpuno propala. „Radila sam kao manekenka u Njujorku kako bih pomogla tetki da plati negu u domu. nego mislim i da ćemo napraviti lep profit.. ali sumnjam da će to išta promeniti. Kendal je objašnjavala svoju ponudu. osim što ćeš me moţda ubediti da i sama kupim nešto za sebe.“ „Zvuĉi dobro. pokupila jelovnike i odšetala prema kuhinji. Izi?“ Šarlot je pozvala krupnu ţenu koju je Kendal sinoć upoznala.

Stvarno mi je ţao. „I slušaj.“ Izi je stigla s tanjirima u ruci. „Ovde je moj mobilni pa moţeš da me pozoveš kad ti bude zgodno“. „Samson je napolju. Ako se tvoj nakit ovde bude prodavao. Kendal oseti krĉanje u stomaku. Dajem mu da mi tu i tamo uĉini poneku uslugu kako se ne bi osećao kao da prima milostinju. Mogu tu da izloţim nakit.“ „Hvala ti mnogo. Ja ću da priĉam o poslu dok moje ne stigne ako nemaš ništa protiv?“ „Pa. Samo ću da mu spakujem u kesu i neću reći Normanu. Njih dvojica se i ne slaţu baš uvek. rekla je Izi i nagnula se bliţe. vaţi?“ rekla je Šarlot. Ali Šarlot je bacila pogled na hranu i blago prebledela.“ Izi je stavila hranu pred njih i miris palaĉinki ispunio je vazduh.. Nije bila svesna koliko je gladna.“ „Jesi li dobro?“ pitala je Kendal. to niko ne zna. dušo“.“ Kendal klimnu glavom.„Hej.. procedila je Šarlot. „Ko je Samson?“ upita Kendal kad je Izi otišla. Jorkšir Fols je drugaĉiji.“ „I u Vašingtonu. Mislim da je nadasve neshvaćen. Pogledala je Šarlot. „Gradski ekscentrik". Razlika je u tome što ih tamo niko dvaput ni ne pogleda. Oĉigledno si nadarena.“ „Nema problema. „Nema ni porodicu ni prijatelje. „Zavisi od tvoje definicije dobrog“. Hvala bogu. „Dobro mi je. i ovaj dogovor je dobar za posao. a moţda i nema. molim te. ali tvoja porudţbina je tako dobro zvuĉala pa sam mislila da probam. Bar kod nekih ljudi. „Zvuĉi dobro. Daj mi ĉaj bez kofeina i suvi tost. Izi? Predomislila sam se. Samo nisam tip koji doruĉkuje. „Samo ti jedi pre nego što se ohladi. ali ĉim je tanjir ispred nje bio odnesen. „Imali smo takvih u Njujorku koliko hoćeš.“ Nacerila se. Izi odmahnu rukom. rekla je. a ona ga je stavila u torbu na sigurno i potom gurnula svoju podsetnicu preko stola. „Znaš šta.“ Šarlot je pogledala u Kendalin tanjir i duboko udahnula. da li bi te zanimalo da odneseš svoje radove u grad?“ . stvarno.“ „Jedi“. objasnila je Šarlot. Imam zastakljeni ormar pored kase u prednjem delu radnje. Naplati mi. Našla sam neke veze u Vašingtonu i razmišljam da tamo otvorim butik. „Evo šta treba da imaš na umu. navaljivala je Šarlot. Ima više saosećanja. nemoj da mi zahvaljuješ. Šarlot je vratila album Kendal. a ti i ja ćemo da razradimo kako da delimo procenat. To je tuţno. izgledala je bolje. Moţda ima para.“ „Divno. ali izgleda da mu je potrebna pomoć. i dalje zabrinuta zbog njene ĉudne reakcije na hranu.

Verovali su da samo jednom dnevno . prostorije koja je sluţila kao igraonica dok su deĉaci bili mali. „Prokletstvo.Kendalino srce poĉe brţe da kuca.. Sve u ime šarade.. odazvala mu se. Dohvatila je neki magazin i uverila se da joj je telefon u blizini. pomislila bi da se sprema da se skrasi. „Doruĉkuje s Kendal. „Šališ se? Volela bih da dobijem takvu priliku.“ „Pa. ĉak i kad su koristiU svoje kljuĉeve umesto da je teraju da ide do vrata. „U podrumu sam“.“ Pogledom je preletela preko sina.“ Mislila je da će s novim poĉetkom u Arizoni dobiti bolju podlogu i rezime.“ Nije predvidela to konkretno pitanje. Zakoĉila je traku za veţbanje. i mogla je da uputi Romana da uĊe. Hvala ti. ali Šarlot joj je nudila tu priliku. „Tako si divan sin. više nego jednog prijatelja. ignorišući njen kompliment. Njegovi teški koraci lupali su po dugaĉkom stepeništu do preureĊenog podruma. „Ne moţe biti dobro za tvoje srce da se pentraš gore-dole po stepenicama bez dobrog razloga. Romane.“ „Zašto si silazila niza stepenice samo da bi mogla da leţiš u podrumu? Eno savršeno dobrog televizora u sobi u prizemlju“. Na njeno iznenaĊenje. „Zdravo.“ Roman je baš znao da izabere trenutak. Kendal je došla u Jorkšir Fols bez ikakvih oĉekivanja osim da proda kuću i ode. pomislila je. Ali kad je pogledala kroz prozor. a umesto toga ĉula je kako je Roman doziva. Da Kendal nije znala da je drugaĉije. a da ne mora liĉno da otvara vrata. rekao je. Brak mu je svakako prijao. našla je ljubavnika po zvanju i u stvarnosti. Gde ti je tvoja divna nevesta?“ Njegove plave oĉi zablistaše na pomen njegove ţene. što ju je iznenadilo pošto su sva trojica njenih sinova obiĉno zvonila na vrata pre nego što bi ušla. Telefon joj je sluţio kao interfon. zvono na vratima nije ni zazvonilo.“ Sklopila je ruke. Za manje od nedelju dana. sruĉila se na kauĉ i pokrila ćebetom. Ostalo joj je još malo manje od pet minuta za svakodnevno brzo hodanje ĉemu se još više radovala sad kad joj je njena takozvana bolest ograniĉavala aktivnosti.“ „A ti si došao da vidiš svoju majku. Rejna je bacila pogled na štopericu na svojoj traci za veţbanje. osećaj porodice i poĉetak stabilne karijere. a onda usporila ritam. „Zdravo. a kako je vreme odmicalo pretvorila se u veliku sobu za gledanje televizije. primetila je da se uz iviĉnjak zaustavljaju kola i iz njih izlazi njen najmlaĊi sin. niti je smislila odgovor. Nikad nije ni pomišljala na to da poĉne od velike metropole. „Mama?“ Oĉigledno je sam ušao. Njeni sinovi su verovali da joj je reĉeno da miruje. zadovoljno je pomislila. Prešao je preko sobe i stao ispred kauĉa.

“ Njegov novinarski instinkt oĉigledno je otkrio da nešto nije u redu i stupio na scenu. a potom uhvatila sebe kako se slaţe s njegovom procenom.“ „I meni bi bilo toplo da sam trĉao na traci za veţbanje. Pored toga. ţiveo sam s tobom pre nekoliko meseci kad su te navodne smetnje poĉele. Simuliraš da imaš problema sa srcem kako bi mogla da manipulišeš Ĉejsom. nacrtaću ti ja. Nije marila za to što se on po svoj prilici zabavlja. Ali oĉigledno je bila isuviše samouverena. „Uhvate u ĉemu? „Saterana si u ćošak. mama.da? U pravu sam?“ Lagano joj je stisnuo ruku. To nije dobra ideja u situaciji kad sebi ne moţe da priušti bilo kakvo prebacivanje. Proklet bio njen najmlaĊi sin što je tako pronicljiv.“ Zapanjeno je udahnula.ali njegove sledeće reĉi brzo opovrgnuše tu emociju. „Rumena si i bez daha. Morala je da se izbavi iz ove neprilike. Rikom i mnome da radimo po tvome i podarimo ti unuĉad. „A i znojiš se kao da si istrĉala maraton. ironiĉno je pomislila. kad ona i njeni deĉaci budu na okupu u jednoj prostoriji. to je sve. „Gluposti. A onda. Ispruţio je ruku do njenog ĉela. lek protiv kiseline i antacidi na recept . priznala je.ide stepenicama iz svoje spavaće sobe do kuhinje u prizemlju. Ne znojim se. nesposobna da ga pogleda u oĉi. Pogotovo kad sam u mašini za pranje veša našao tvoju odeću za veţbanje. dok se njegovo naboralo . Samo mi je toplo pod ovim ćebetom. moraće da prizna. Nijednom nije ni pomislila da bi njeni sinovi mogli nešto da primete. Nije bilo teško povezati sve. Rejna je uzdahnula.“ Potapšao ju je po ruci. Plus . Sad samo treba da priznaš da sam u pravu. „Ja sam novinar. Ĉaj.siguran znak tegoba s probavom. Podrum bi trebalo da bude zabranjena zona za nekoga sa slabim srcem. „Pretpostavljam da tvoje ćutanje znaĉi .“ Usne mu se izviše nagore u neki poluosmeh. uzvratila je. „Da“. Nije ni mislila da je neki vrhunski manipulator mada je verovala da je do sada obavila prokleto dobar glumaĉki zadatak.penjala si se uza stepenice kao sprinter kad si mislila da ja nisam u blizini. Romane.“ . „To je perspiracija. To nije bilo dobro za njeno srce. a onda se svalio na kauĉ i pokrio vunenim ćebetom da me ne uhvate. Nije mogla da nastavi sa ovim. Pitam se zašto?“ Roman se sagnuo do kauĉa dok nije došao do njenog jastuka. a i dalje nećeš sama da se predaš.od brige. „Okej. „Kako si to otkrio?“ Prevrnuo je oĉima kao da je odgovor oĉigledan. ĉinilo joj se . ţene se ne znoje“. Znam kako da primetim znake koje bi većina ljudi zanemarila. nije joj se dopadalo njegovo optuţivanje i srce je pojaĉalo ritam.

“ Knedla joj se popela u grlo. Roman je izgubio . prosto ne moţeš da nas pustiš da ţivimo svoje sopstvene ţivote. Trebalo je da gubitnik odustane od statusa neţenje i svoje slobode kako bi se oţenio i podario unuĉe njihovoj bolesnoj majci. „Iz gluposti?“ Dlanom mu je pokrila ruku. „Zašto ih nisi obavestio?“ Rukom je prošao kroz kosu. ne ţeliš da mi odaš priznanje. „Ne zvuĉiš kao da si ljut. je l’ tako? Iz nekog razloga. A moţda i jesi pomogla da se ja spojim sa Šarlot." Ali još uvek je pamtila kako se osećala kad je otkrila da su njeni sinovi bacali novĉić. pomislio sam pa šta? Nek Rik bude sledeći.“ Mora da nije pošto su oni i dalje obigravali oko nje kao da bi svake sekunde mogla da se slomi.“ Nemoćno je zagunĊao. ali isto tako verujem i u sudbinu. „Recimo samo da sam imao vremena da se priviknem na istinu. Ionako bismo pronašli put jedno do drugog. i već jednom završi s tim.“ Rejna coknu jezikom. osuĊivale. „Moraš da shvatiš moje razloge .“ „U pravu si. krivica od koje se gušila tako dugo nadvladala je svako opravdanje koje bi mogla da ponudi. „Ne još.i znaj da mi je ţao što sam otišla u toliku krajnost. i zabrinuto se došaptavali kad god bi pomislili da ona ne obraća paţnju. znam da bi to ponovo uĉinila ako bi morala. pa moţda i on na kraju bude ovako srećan kao ja. „Ako si toliko ljut. Prokletstvo. „Nije to bilo samo zato što sam ţelela unuĉe. sigurna sam da si bio besan. „Kao da je to tako lako? U poĉetku sam bio potpuno zaprepašćen.“ Iako su je njegove oĉi. „A što je najgore.“ Zavrteo je glavom i konaĉno su poĉele da se naziru nemoć i ljutnja. „Time ipak odaješ neko priznanje ovoj šaradi.i završio kao dobitnik. Hoću da znam da ćete imati nešto više od praznih stanova i praznih ţivota kad mene ne bude bilo. Ne bi ti krio ovakvu informaciju od braće samo da bi oni mogli da naĊu ţene i budu srećni na kraju. Nije to bilo samo zato što si ti saterala svoje sinove u ćošak da izaberu ţrtveno jagnje koje će ti podariti unuĉe.Naterala se da ga pogleda u oĉi.“ „Nije ti bilo dovoljno ţao da bi sama priznala. Zašto onda nisi rekao Riku ili Ĉejsu?“ ponovo je . oĉi njegovog oca. A kad si shvatio šta sam uradila. nakon što smo se Šarlot i ja venĉali.“ Postidela se. A onda.“ Ĉula je izvestan prizvuk u reĉi „još“ i znala je da su njenom pretvaranju dani odbrojani. mama. „Znaĉi. Verovala je da mu ne bi godilo podsećanje na to. time ti odajem priznanje. jer nije nasela na taj konkretan izgovor. Ţelim da svi vi iskusite ljubav i sreću kakvu sam ja delila s vašim ocem. zašto nisi rekao Riku i Ĉejsu? Reci im.“ „ Ali nisi rekao braći.

„Ali?“ „Ali ako sada priznaš svoju zaveru.“ Izbegavao je njen pogled. I ako se ti sad okreneš i pokaţeš mu da ţene mogu da kaţu jedno.“ Prebacio je ruku preko nje. oslonio se šakom na kauĉ i nagnuo dovoljno blizu da joj utisne poljubac na obraz. sigurna da njen najmlaĊi sin izvrdava odgovor. „Zašto da ne? Mislila sam da to ţeliš.. Njen najmlaĊi sin oduvek je bio oštrouman.“ Klimnula je glavom. a nije mogla ni da zamisli zašto. oĉigledno zgroţen time što njenim porivima odaje ikakvo priznanje. ozbiljnim glasom. Rik je sam pronašao Kendal. I ţeleo sam da se uverim u to da se ne petljaš u njegov ţivot kao što si u moj.. Roman . Kao što si i sama rekla“. „Koliko god da ja ne bih imao ništa protiv da priznaš i snosiš posledice. a meni postaje sve teţe da odrţavam ovu farsu. Rik zasluţuje priliku da bude srećan. Rik je verovatno bio na klizavom emocionalnom terenu i nije mu bio potreban izgovor da se preda svojim strahovima i odvoji od Kendal. taman kad je Rik našao ţenu do koje mu je oĉigledno stalo.“ Ovoga puta ukrstio je pogled s njenim.pitala. potpuno zaprepašćena. dušo. a urade drugo. ali odluĉila je da ne navaljuje. „Zbog Rika. Nije zasluţila njegovo poverenje niti odlaganje koje joj je obezbedio time što je ĉuvao njenu tajnu.“ Iako je ćutanje garantovalo da će njena veza sa Erikom nastaviti da bude priliĉno teška i naporna.“ „Ne. svesna da je nekadašnja Romanova nesposobnost da ostane kod kuće u Jorkšir Folsu. veruj mi. pruţićeš mu razlog da se povuĉe. pravo je ĉudo što gleda Kendal Saton tako kako je gleda. Vidim da ti je uţasno teško da uklapaš privatan ţivot s tim tvojim pretvaranjem. „Sad nećeš reći ni Riku ni Ĉejsu. Romane. „Imam svoje razIoge. „Pusti Rika i Kendal da sami krĉe svoj put.. „Volim te i pratim tvoju vezu s doktorom Felonom. ako uvidi tvoju manipulaciju. trebalo bi da znaš da sam ionako nameravala da dignem ruke.“ Roman je progovorio ĉvrstim. „Erik je dobar ĉovek i niko nije srećniji od mene što konaĉno nastavljaš sa svojim ţivotom.“ Uzdahnula je. „Ĉutaću. i kad si pitala da li moţemo brzo da doĊemo kući. ili se preda nekoj ţeni. zasluţila je sva iskušenja koja je sada ispaštala. imala dosta veze upravo s tim pitanjem. Inaĉe. Kad si zvala da kaţeš kako on ţeli da okupi porodicu i prijatelje. „Zašto mi sada odaješ da znaš istinu?“ upitala je.“ „Inaĉe ćeš ispriĉati sve. ali Roman je bio u pravu. Ĉak i Erik. promrmljao je Roman.“ „Razmišljao sam ja o toj mogućnosti.“ Roman je zatresao glavom.. pomislio sam da je našao pravu ţenu. Rejni se to nije dopadalo. mogao bi da zakljuĉi da ţene nisu vredne truda. „Ko sad krije nešto?“ pitala je.“ Trepnula je. Pored njegove prošlosti i posle Dţilijen.

pored tako muţevnog muškarca kao što je Rik?“ Odšetala je do kuhinje dok je priĉala. „To je baš sladak kompliment. Preĉišćena voda oduvek je bila njeno omiljeno piće.ju je nagradio ĉvrstim zagrljajem.“ Zaronila je u svoju torbu i izvukla teglu mešavine za ledeni ĉaj. Perl. Tek što se presvukla u odeću za ĉišćenje. „Imam vodu“.“ „Nemoj da mi kaţeš. rekla je i slegnula ramenima. jer je to bio još jedan od naĉina da osigura prodaju. Moji posebni kolaĉi za posebnu devojku. Poravnala je teško ćebe preko nogu. oĉigledno i sama odbacujući tu zamisao. a Rik je dovršio zidove u hodniku i dnevnom boravku. bestidno preuzimajući kontrolu i nareĊujući Kendal šta da radi. uvek je mislila.. „Pa. a ova stara gostinjska kuća nije u tvom stilu. a da ne popiješ malo dobre stare limunade ili ledenog ĉaja uz desert. „Evo ti ovo.“ Mahnula joj je da uĊe. Moraš da im udovoljavaš.“ Nasmešila se i bore na njenim osunĉanim obrazima postale su manje vidljive. Toliko me podsećaš na tvoju tetku. „Daj nam nešto za piće i moţemo da uţivamo kao prave ţene“.“ Iako bi trebalo da se oseća kao da joj je narušen mir. Rejna je sama sebi namestila postelju. raskomotila se kao kod kuće i celim putem ĉavrljala. „UĊi i sedi. Prosto će morati da leţi u njoj.. Eldin mrzi limun tako da kupujem ledeni ĉaj za ĉoveka. „Pa šta znaĉi ovoliko kreĉenje na sve strane?“ upitala je Perl. Još jedan ĉudan osećaj za nekoga ko je oduvek ţiveo sam. a ona je najmlaĊem sinu uzvratila jakim stiskom. je l’ da. ulazna vrata su se otvorila i Perl je ušla bez poziva. Kendal je porumenela. a od mirisa ĉokolade zakrĉao joj je stomak. Ti i Rik ipak nameravate da se uselite ovamo. ali malo ju je posramila ĉinjenica da nema ĉime da ponudi Perl.“ Starija ţena je ušla unutra noseći u ruci paket umotan u foliju. svesna da nema mnogo šta da ponudi. Miris sveţe farbe doprinosio je utisku ĉistoće i prijatnosti. rekla je Perl.“ Kendal je prihvatila domaću poslasticu. Perl je odmahnula rukom kroz vazduh. „Toga sam se i plašila. ti si sinoć prespavala kod Rika u stanu. „Ne moţeš da ţiviš u predgraĊu. To je najlakše i najzdravije. zazvonilo je zvono. jer si ti iz grada i sve to. „Pa ti kao da si odavde. Kendal je već skinula presvlake i zaštitne prekrivaĉe sa nameštaja. Kendal je odluĉila da sate posle doruĉka sa Šarlot provede u ĉišćenju ormara u gostinskoj kući. Neka prostor za skladištenje izgleda što veći i primamljiviji. Kendal je shvatila da se iskreno raduje što ima društvo.“ . ostavljaš komšijama otvorena vrata. Rekla sam ja Eldinu. ali on je rekao ne. Perl joj se pridruţila u boravku. ali ti to već znaš. „Zdravo. što bi se reklo. pomislila je.

jedini problem unutra izgleda da je bilo kreĉenje.“ Prilikom jedne posete Perl u toku nedelje. Nije znala šta ju je više zaprepastilo. verovali su u šta su hteli. iako je spoljašnjost oronula.“ „Još. „Mislila sam da kupim neko cveće. Bilo je i drugih naĉina da se kuća osveţi za prodaju. „Pa. Sa uzdahom. istovremeno gurajući Kendalinu ĉašu prema njoj. . Ipak. poĉela je da objašnjava. „Baš si draga. „Pa. Kendal nije morala da brine o uĉestvovanju u razgovoru. Poĉela je da shvata na šta je Rik mislio kad joj je rekao da se ne trudi da ispravlja netaĉne pretpostavke ljudi.“ Ponovo je sela.“ Perl je naglo skoĉila i privukla Kendal u ĉvrst zagrljaj. Ne samo da si lepa kao tvoja tetka nego si i tako draga. Zaprepastilo ju je što je otkrila da joj to ne smeta. a volela bih da zapoĉnem i sreĊivanje glavne kuće. Dok su Perl i njena usta tu. Eldin i ja ćemo za ĉas ţiveti u sjaju.“ UzbuĊenje starije ţene bilo je opipljivo. ili brzina i doslednost kojom je govorila. morala je da se pobrine za to da sve što se ponovi bude taĉno i od koristi Riku i njegovoj misiji. Kendal se ućutkala kolaĉem i gutljajem ukusnog slatkog pića. „Zadrţi kolaĉe i tanjir. a onda ga zalila ledenim ĉajem koji je napravila. Kendal nije znala šta da kaţe. sreĊujem ovo mesto. a opet kako i da je ostavi u uverenju da Eldin i ona mogu da ostanu u kući njene tetke? Kendal je protrljala slepooĉnice u kojima je iznenada osetila pulsiranje. A naravno da ćemo i Eldin i ja pomoći koliko god budemo mogli. „Moram da kaţem Eldinu!“ Perl je zgrabila torbu. nego je ĉak i uţivala u Perlinom tvrdoglavom gledanju kroz ruţiĉaste naoĉare. Što bi terala Perl da brine o premeštaju pre nego što Kendal bude imala priliku da se raspita o mogućnostima preseljenja za stariji par? To je bilo najmanje što je mogla da uĉini za prijatelje tetke Kristal. „Sigurna sam da si do sada shvatila da Rik i ja nismo venĉani. Rik je rekao da će pokositi travnjak i oprati fasadu“. blistajući od sreće i zadovoljstva. Jedino još nije ţelela da zalazi u pitanje „zašto“. „Stvarno? Kako to misliš sreĊivanje?“ pitala je Perl.Kendal zatrepta. Kendal je otkrila da. Kendal nije imala ništa protiv da odgovori na pitanje „kako“. Znaš da sami nismo mogli da priuštimo te popravke. Perlina objava da izgleda svi znaju gde je ona provela noć. Kendal je zagunĊala.“ Perl je ubacila komadić kolaĉa u usta. Nije imala nikakvu ţelju da uvredi Eldina kritikovanjem njegove veštine ili predlogom da ponovo okreĉe zidove. U tako maloj zajednici. nek se nose dokazi i tvrdnje da je suprotno. Kako da uništi Perline iluzije i preplaši je pomišlju na premeštaj.

„Oh. a Kendal je nije ispravila. Pošto je zamolila Brajana da joj iz Njujorka pošalje posteljinu i ostale stvari. Kendal je odluĉila da razmišlja produktivno. Ali kako je mogla protiv toga? To su bili prijatelji njene tetke i dopadali su joj se. Ali biio je mnogo toga što je mogla da uĉini povodom svoje. Ali uskoro će doći vreme za odlazak. Kendal se odmakla i prošetala od sobe do sobe. bacila se na posao u svojoj spavaćoj sobi. Pogledala je na sat. mala spavaća soba sada je odavala utisak doma u kojem se ţivi . u ruci bi joj bila neka prašnjava krpa. Perl joj nije pruţila priliku. Iskalila je današnje frustracije na nešto konstruktivno.“ Perl je opet sve pogrešno protumaĉila. Pošto još nije htela da se zamara odlaskom. Opet se niko nije javljao. Kendal nije mogla ništa da uĉini povodom Hanine situacije. Iscrpljena. već je nauĉila da je to uzaludno. Kao prvo. Nakon što se pozabavila time. ali i dalje puna ambicija. Kad je završila. Nekoliko sati nakon što je Perl otišla. ili je mala bezobraznica imala identifikaciju poziva što je bilo verovatnije. diveći se ogromnim poboljšanjima. Otrĉala je što je brţe mogla i ostavila Kendal zanemelu i samu s tanjirom ĉokoladnih kolaĉa. isto kao što je uţivala ovde u tetkinoj kući. Osvrnula se oko sebe i slegnula ramenima. ĉvrsto telo i neţnost s kojom je vodio ljubav s njom vraćali su joj se u sećanje u najĉudnijim trenucima ranjivosti u toku dana. Kendal je odluĉila da radom istopi kalorije. kuhinja je blistala uzduţ i popreko. Nakon što je bukvalno smazala ceo tanjir kolaĉa. Posle onog kratkog telefonskog razgovora pre neki dan. Barem je znala da joj je sestra sada u školi na sigurnom. njegovo vitko. Sledeći su bili ormari. ali telo bi joj podrhtavalo kao da Rikove usne lutaju po njenoj osetljivoj koţi. Ili nije bila u sobi. a onda pokušala da pozove sestru. ne brini. Kendal je nakupila dovoljno krša za garaţnu rasprodaju. Zatekla bi sebe kako odluta. Njegov promukli glas.od toaletnog stoĉića do unutrašnjosti ormara. Osećaj krivice u njoj rastao je. ali osećala je krivicu što je u pozadini njene ţelje da popravi kuću bila prodaja -Eldinu i Perl ispod nogu. a kao drugo. svako ko bi pregledao i najzabaĉeniji ugao fioka ne bi našao ništa osim ĉistoće i praznog prostora. Ĉak i sada je . Doći ću ja drugi put da se ispriĉamo. a svi su ionako bili prazni osim garderobera u hodniku. Kruţnim pokretima pomerala je svoja napeta ramena i pokušavala da se opusti." Eto šta je Kendal dobila zato što je dopustila sebi da zavoli ljude. onako uzbuĊena. Trenutno. a potom skinula foliju s poslastice i poĉela da utapa svoje probleme u ĉokoladi. Rik joj nije bio daleko od pameti celog dana. a po povratku u stvarnost. „Prokletstvo. Hana nije odgovorila na milijardu Kendalinih poruka.

a potom noć koju je proveo s Kendal samo da bi se probudio i otaljao još jednu desetosatnu smenu. Zaboravi drago mi je što te vidim. Zakoraĉio je napred i naslonio se laktom na šank da se naĊu licem u lice. Zahvalan za samoću. i to saznanje ublaţilo je umor koji ga je obuzimao. a opet retko misli na sebe. Koja mu je omiljena hrana? Muzika? Osnovne stvari u ţivotu. Prvi put. Nakon što se na brzinu istuširala. . Rik je primetio kutiju od pice na pultu i ukusnu italijansku aromu koja ga je okruţivala. On mi je otvorio i evo me ovde. i kad sam mu objasnila šta mi je na umu. „Jesam li pomenuo da mi je drago što te vidim?“ Odmahnula je glavom uz osmeh koji joj je otkrio rupice na obrazima. ona pobrine za njega. „Kako si ušla?“ Nasmejala se. sa ĉašom vina u ruci i vrelim pogledom u oĉima. Svratio bi dole da nešto prezalogaji. uz riku se probudilo.“ Širom je raširila ruke. razgovarala sam sa Ĉejsom. koje je do maloĉas vapilo za snom. priznao mi je da ima rezervni kljuĉ.“ Doviknula mu je iznutra. ali u Normanovom restoranu razgovor je imao istu vaţnost kao i hrana. Oĉigledno se potrudila zbog njega.drhtala dok se prisećala kako su njegove ruke klizile po njenom golom telu i ţelela je da se to ponovi. Njegova smena uskoro će da se završi i taĉno je znala kako da ga zavede posle napornog dana. Nameravala je to da preokrene." Prepoznao je taj neţan glas i nije mu nimalo zasmetalo što je njegova samoća upravo išĉezla. Ali da umirim taj tvoj napaćeni mozak.. Iscrpeo ga je rad u smenama od po deset sati. uputila se u njegov stan. Izgledala je opušteno i seksepilno u belim helankama i crnom topu. Ne nakon ovih nekoliko prethodnih dana. za promenu. iza hodnika. U njemu se glad borila sa iscrpljenošću i nije znao kako će pronaći energiju da potraţi nešto za jelo u friţideru. niko ne moţe da kaţe da nisi rob svojih navika. . dohvatila je telefon i pozvala Ĉejsa da stekne još bolji uvid u Rika kao ĉoveka. Kao što je videla iz prve ruke. Veĉeras je nameravala da se. pokazujući na stan. Ušao je u dnevni boravak i zatekao je kako sedi na jednoj od njegovih barskih stolica za šankom koji odvaja kuhinju. „Pa. organizacija iznenadnog porodiĉnog okupljanja kod Normana. ušao je u svoj stan i bacio kljuĉeve na sto.Kendal?“ „Ta sam. on je bio ĉovek koji brine za svakog. Kendal i odmah preĊi na ispitivanje. „Pravi policajac. a Rik nije bio raspoloţen za priĉu. Rik se vukao uza stepenice do svog stana. Naoruţana odgovorima. Njegovo telo.

“ Zahvalnost je kolala . Kendal je klimnula glavom. „Pretpostavljam da si gladan?“ Nevaljali osmeh zaigrao joj je na usnama. Nasmejala se i odmakla.. Pretpostavljam da si o tome diskutovala sa Ĉejsom?“ „IzmeĊu ostalog. „Pa šta si ti radila u toku dana?“ Opušten pristup izgleda je bio njegova mantra koju je ponavljao s Kendal." Njena briga zagrejala ga je na davno zaboravljenim mestima i podsetila ga na snove od kojih je mislio da je odustao . njegov stomak je odabrao baš taj trenutak da jasno i glasno zakrĉi.“ Pribliţio se. „Nas. „Pretpostavljam da slavimo. Mora da si do sada već na rezervi. „Išla sam na poslovni doruĉak sa Šarlot. Gurnula je tanjir ka njemu i potapšala stolicu pored svoje. „Za nas veĉeras.“ Ponos i zadovoljstvo obojili su joj glas. i dokje govorio.“ Ne samo hrane. otvorila je i dodala mu.“ „Veĉeras“. iako je znao da će morati prvo da jede ako hoće da ima snage za kasnije proţdiranje.da ima kome da se vrati kući uveĉe. progovorila je u isto vreme kad i on. šta si postigla sa Šarlot?“ upitao je. Ali naţalost. usnama je prešao preko njenih i okusio voćno vino i nju. „Za.. „Zar ti nećeš da jedeš?“ Pocrvenela je i rumenilo joj je oblilo obraze. „DoĊi da jedeš. a potom zagrizao dobrodošli zalogaj pice. a morao je da prizna i da je njeno sadašnje prisustvo ovde bio dobar znak.“ Rad joj je oĉigledno bio vaţan. rekla je kroz smeh.“ Posluţila mu je parĉe pice sa sirom. ali nisam to tako zamislila. prekidajući taj fiziĉki kontakt. jeste. a potom otišla u kuhinju i vratila se s bocom njegovog omiljenog piva. „I ţelim da je ĉujem. Pun tanjir Perlinih kolaĉa. Ţelela sam da ovo veĉe bude posvećeno tebi. „Moju omiljenu. a Rik je osećao da su razlozi zadirali dublje od njenih finansijskih potreba. ali to je druga priĉa“. Kendal mu je već rekla da neće.“ Podigao je obrvu od iznenaĊenja. A ipak je ova ćudljiva ţena svejedno vratila upravo te nade u ţivot. „Uzeće moj nakit da prodaje.“ Zastala je. „Komisiono. „Nego šta. Tu ćudljivost morao je da tetoši.“ Nacerio se i kucnuli su se ĉašama.“ Otpila je još jedan gutljaj vina. Ali prvo.„Pa. Gladan sam.“ „To je sjajno! Znaĉi veĉeras i slavimo. a jednog dana moţda i da ima ĉak i sopstvenu porodicu. „Već sam jela. „Donela sam ti picu s feferonima. da ne moţe da ostvari te snove.

kroz njega. IZAZOV nije bio jedna od njih.“ „Da li je dobro prošlo?“ Nagnula se napred i oslonila bradu na ruke. udovoljiću ti. „Moj dan je bio tipiĉan. „Kako odrţavaš njihovu paţnju?“ „Nije lako.“ Namrštila se na njegove oĉigledne pokušaje da joj pomuti planove. zapanjen što njen ugao gledanja ima dovoljno smisla. Iako se šalio s mnogim stvarima. ispitivanje i neka obuka u srednjoj školi. ali do sada nikad nije znala šta znaĉi. radili smo na obuci nastavnika za septembar. i time si postigao veliki cilj za tu decu. Priĉaj mi o svom nakitu. „Ja sam oficir za IZAZOV u školi. Znao ju je bolje. Toliko je vaţno da klinci budu svesni. upozoravajućim tonom. patrola. koga je briga što je to zahvaljujući dobrom izgledu? Slušaće te. To ti je isto kao i da mi ugaĊaš.“ Strasno je govorila o temi koja mu je bila bliska i njene reĉi su raspršile njegove malopreĊašnje sumnje. „Okej. i nameravao je da ga iskoristi u budućnosti. promrmljao je.“ Spustila je pogled i shvatila da je pojeo ono parĉe pa mu je na tanjir stavila drugo. „Liza. „Ozbiljna sam. njihove roditelje i društvo.“ Nasmejao se. Nešto mi govori da zgodan tip poput tebe sigurno drţi bar paţnju ţena“. To što je mogla da se poveţe s njim na ovom nivou dokazivalo je ono što je duboko u sebi već znao. zadovolji moju radoznalost. „Kendal“. Nadam se da u internatu moje sestre odraĊuju upola tako dobar posao kao što sam sigurna da ti obavljaš ovde. Ja ću prvi. . „Koliko je moglo. mora da pomaţe to što drţim paţnju devojaka.“ „Kakva obuka?“ „IZAZOV. ako im držiš paţnju. Ali na osnovu tvog opisa. Obrisao je usta salvetom. Uobiĉajena papirologija. s obzirom na to da je Liza Barton bila tu“. Riku je došlo da se udari što je pomislio da bi ona omalovaţavala nešto tako vaţno. „Radije bih slušala o tome šta ti radiš.“ Kendal je izgovorila to ime sa oĉiglednom antipatijom. Obuka otpora zloupotrebi droge. šaljivo je rekla.“ Nasmejao se. Blago klincima koje ti obuĉavaš. rekao je. Oni hoće da budu tamo gde je akcija. Odgovarali su jedno drugom po mnogo ĉemu.“ „Mmm. „Pa o ĉemu se radilo na današnjem sastanku?“ „Pošto je leto. „A šta je s momcima u programu?“ pitala je. „Pa. A pošto se misli devojĉica u pubertetu okreću prema suprotnom polu. obuka za nastavnike.“ Objasnio je skraćenicu za koju je ĉula.

“ Kendal podiţe obrvu. Vino je oĉigledno opustilo njene odbrambene mehanizme. Ko zna šta je ljubomorna nastavnica rekla ili uĉinila Kendal. Rik je mogao da nastavi s razgovorom i gleda Kendal dok radi.“ Pokupila je papirne tanjire i svoju praznu ĉašu od vina i uputila se u kuhinju.“ Opušteno je slegnula ramenima.“ Mogao je da joj proĉita u oĉima da laţe. Na njegovo beskrajno iznenaĊenje. Prejeo sam se. „Šta je moje. bilo je i nagoveštaja ozbiljnosti u njenom tonu. a to je godilo Riku. Bila je stvarna. „Svakako da jesam. Neverovatno. bila sam u previše novih gradova. Dovrši pivo i opusti se. Zbog otvora u zidu izmeĊu kuhinje i dnevnog boravka gde su bile njegove barske stolice. To ju je povredilo. Ali baš me briga za to. „Iskreno.“ „Ona je jedna od tih koje te proganjaju?“ Skoro da je rekao da ga sve proganjaju. „Gotov si?“ upitala je. a?“ Potapšao ju je prstom po vrhu nosa. njegovoj navodnoj devojci. uvidevši da Kendal više nije navodna. samo mi reci. kad je u pitanju Kendal. Mogu ja da se nosim s njom. Presabrao se. Spustio je pogled. Razgovor i društvo bili su previše podsticajni da bi se koncentrisao na hranu. a da nije ni primetio. ne odgovaram za svoje postupke. „Radio si ceo dan. i mada je govorila kroz šalu. „Liza nije vredna da brineš zbog nje. „Ako te Liza bude maltretirala. ali zaustavila ga je njena ruka na ramenu. sad kad je ceo grad znao da je on s Kendal. niko ga nije zaskoĉio danima. Ne sviĊa se svako svakom i takav je ţivot. nije mu smetalo da bude prisvojen. „I šta ćeš onda? Da je uhapsiš zbog bezobrazluka? Molim te.“ Odmahnula je na njegovu zaštitniĉku zabrinutost. a njena odeća ocrtavala je svaku oblinu i uzbuĊivala njegove najniţe muške strasti uprkos malopreĊašnjoj iscrpljenosti. toliko je jaka bila paljba. . još jednom zaprepašćen što je pojeo ne samo drugo parĉe nego i celu trećinu. predivno stvarna." Nacerila se i iskapila poslednji gutljaj vina. Ja ću da poĉistim. Imala je neverovatno telo. Samo jedna ljubomorna ţena koja ne zna da prihvati ’ne’ kao odgovor. Ali u skladu s njegovim planom.“ Poĉeo je da ustaje. a on nije mogao da veruje koliko ţeli ne samo da je zaštiti nego i da ukloni i najmanji nagoveštaj bola. Bila je meĊu onim ţenama u frizerskom salonu koje su se priliĉno prezrivo ponele prema meni. moje je.„Upoznala si je?“ oprezno je pitao Rik. Kendal je uzdahnula. Ali ako stavi makar samo ruku na tebe. „Malo si posesivna. „Nisam je baš upoznala.

ali obećala sam sebi da će ovo biti tvoje veĉe. „Zasluţio si ga. Imam dve razliĉite vrste nakita“. a spavaća soba u tom malom stanu delovala je predaleko.“ „Okej.njeno srce i duh trenutno su ga najviše zanimali. ali još je nisam isprobala. „Ne bih pretpostavljao da znam šta mene zanima da sam na tvom mestu. prvo je poradio na Kendalinom uzbuĊenju. U stvari. „A zašto?“ „Zato što bi mogla da propustiš nešto neverovatno ako budeš pretpostavljala. Jezikom je prešao preko blede crvene linije koja je ostala iza nakita i umirio joj koţu. „Zasluţuješ to. volela bih to. rekla je kad se vratila poslu. „Ovo je bilo glupo. „Šta je bilo?“ „Veĉeras nije poenta u zadovoljavanju mene. priĉaj mi o svom nakitu..“ U trenu je ustao i došao u kuhinju. rekao je Rik. „U friţider. „Da stavim ovo u friţider ili u zamrzivaĉ?“ pitala ga je.“ Oĉigledno je namerno prekinula.“ Otkopĉao je ogrlicu pozadi i poloţio je na pult pored sebe. „Rik. a vidim da si ti krenuo u tom pravcu. zarobivši je izmeĊu pulta i svog tela. a potom se nagnuo napred i usnama dodirnuo neţnu koţu gde je nekada bio lanĉić. Imam samo skice i morala bih da ti pokaţem. i Rik je bio siguran da je Šarlot videla nakit inaĉe ne bi pristala da ga primi u svoj voljeni butik. postigao je svoj cilj.“ Jezikom je prešla preko njegovih . a ako je njen neţni jecaj bio ikakav pokazatelj. Ali ako se radi o neĉemu što si ti stvorila.“ Njen promukli glas uticao je na njegove ionako osetljive nervne završetke. „Ovo je prelepo". „Pa. ĉekaj. Podigao ju je rukom i prstima prešao preko nekolicine malih i komplikovanih perli. „Rik. ali trenutno radim ţiĉani nakit i perle.“ Bacila je papirne tanjire i zamotala preostalu parĉad.. „Kao i ti. to je taĉno.. moţda ja ne bih bio zainteresovan za ţenski nakit.“ Oblizala je usne. Udahnuo je njen miris i u preponama osetio pulsiranje od sve jaĉe potrebe.“ Neţno ga je poljubila u usta.Iako nije mogao da odlepi pogled s njenih uskih bokova i ĉvrste zadnjice ipak je on bio muškarac . Kendal je imala dara da kaţe što je manje moguće. Tebe ne bi zanimao ţenski nakit. to je već druga priĉa. Imam još jednu zamisao. pogotovo u radu na tirkizu.. Sad. Nije da imam išta protiv. „Nadam se da ću u Arizoni nauĉiti nove tehnike.“ Podigla je ruke i obuhvatila njegovo lice.“ Ogrlica unikatnog izgleda nalik na ĉipkani okovratnik bila joj je oko vrata. Nespreman da utoli tu konkretnu ţelju.“ Zareţao je i odmakao se. Zadivljeno je prouĉavao taj komad nakita i zanatsko umeće. Sutra ću da ţivim na tome.

Idi i opusti se u spavaćoj sobi dok ja pospremim ovo. . htela je da. Zelela je da vodi ovo veĉe. Samo ne ţelim da ovde ostavim nered. Nikada niko nije priĉao s njim tako neţnim. Ĉim se opustio na dušeku.“ „Bilo bi mi draţe da ne pomaţeš. Nije mogao da kaţe da ima išta protiv. A Kendal jeste. Okej. I niko nikada nije stavio njegove potrebe ispred svojih. rekla je. Ništa nije ţeleo više nego da ona bude pored njega u krevetu. masirala mu je ramena i pokazala mu taĉno šta ima na umu.usana dok mu je palĉevima milovala vilicu. njegovo telo se setilo koliko je prethodno bio iscrpljen.“ Pokazala je prema spavaćoj sobi. Sad. Oĉigledno je imala svoj sopstveni dnevni red. „A nema toga što ja ţelim više nego da ti ovaj put uzvratim. ona daje njemu. „Hajde.“ Namignula mu je i okrenula se da posprema. Sad idi“. Bio je više nego zahvalan što ga je Kendal iznenadila i što je sada bila ovde s njim. A srce mu se popelo do grla kad se setio da ona verovatno neće ostati ovde još dugo. Uloţila je mnogo promišljanja u ovo veĉe i nije ni sumnjao u to da sledi još mnogo više od obiĉne masaţe njegovih bolnih mišića. za promenu. „Išlo bi brţe kad bih i ja malo pomogao. imao si napornu smenu. tišim glasom. „Zato što nikad nisi pitao.“ Dok je govorila. „Doći ću uskoro. Obećavam.“ „Nikad nisi pomenula da toliko voliš da zapovedaš. To bi me još više zadovoljilo.“ „Dobro. Niko ga nije dodirnuo s toliko posebne paţnje. vatrenim glasom.“ Nacerio se kad je zakoraĉio unazad. Na trenutak ju je gledao u svojoj kuhinji pre nego što je otišao u spavaću sobu i ispruţio se na krevet.“ „Mmmm.

i . Toplina se raširila Kendalinim telom kad joj je snažna ruka skliznula meĊu noge i ispod njene odeće pronašla put do njenih intimnih. Leţao je na prekrivaĉu. naţalost. Zevnula je taman kad ju je obgrlio i privukao sebi.SEDMO POGLAVLJE Kendal je bacila bocu piva u Rikovu kantu za smeće. Lice mu se opustilo u snu. Doĉekalo ju je prigušeno treperavo svetlo i znala je da je ukljuĉio televizor u spavaćoj sobi dok ju je ĉekao. dovodio ju je sve bliže i bliže ivici orgazma. a on se okrenuo prema njenom dlanu. Izvijala je bokove uvis u jalovom pokušaju da ga što dublje uvuĉe u svoje telo. Nasmešila se. intimnog gesta poverenja. tako da je leĊima svojski osetila erekciju za koju je bila sigurna da je ni on nije svestan. Legla je. Pošto je ova noć bila posvećena njemu. kao i za sve ostalo što zahteva opuštanje. Talasi su bivali sve veći i veći dokje nisu potpuno preplavili. Srce joj je lupalo u grudima u išĉekivanju noći koja sledi. jerje pomoću svojih veštih ruku i prstiju naizmeniĉno nežno i izazivaĉki klizio jednim prstom pa kružio dlanom po njenom Venerinom bregu. Bila je klizava od vlažnosti. Zbog tog toplog. bila još nešto što joj je nedostajalo u ţivotu. Nije bilo razloga da ne upija sve to dok je trajalo. i nakon što je krpom osušila ĉašu za vino. Posle svega što je prošla. Ali odbila je da paniĉi. Trenuci poput ovih u njenom ţivotu bili su isuviše retki. vratila ju je u ormarić iz kojeg ju je i uzela. što je svedoĉilo o tome koliko je bio umoran. ženstvenih nabora. Bez stresa i umora. otkrila je da je za ono malo vremena dok je ona pospremala kuhinju Rik zaspao. s patikama na nogama. Kad je kuhinja bila besprekorno pospremljena. Ali izgleda daje on imao druge planove. ali priznala je da tu postoji i pozamašna doza emocija. spremna za njega. Disala je plitko i dahtala dok su neverovatni osećaji obuzimali njeno telo. da se zabije u nju i vodi Ijubav s njom. ugasila je svetlo i krenula unutra. Nasmešila se znajući da će se pobrinuti za taj problem. izgledao je još privlaĉnije. Rukom je prešla preko njegovog obraza. Izvodeći ĉuda. a pored ovog ĉoveka osećala se ne samo poţeljno nego i zbrinuto u nekom znaĉajnom smislu. Ali kad je ušla u sobu. utroba joj se zgrĉila od ţelje. Sama ĉinjenica da je veĉeras odluĉila da doĊe ovamo i pobrine se za Rika govorila joj je da oseća više od obiĉne poţude. nameravala je da se drţi devize ovde i sada. ĉim se on probudi. nije ţelela da rizikuje i ostavi nered koji bi on na kraju morao da ĉisti kasnije. potrebe i poţude. Sigurnost je. sklupĉala se pored Rika i pustila da joj toplota njegovog tela prodire kroz koţu i greje je i spolja i iznutra. prišla mu i sela na ivicu kreveta.

„Nisi se ţalila. a kao drugo. Njegov duboki kikot odzvanjao je kroz nju.“ „Spavala sam. „Pacove jedan. Zašto ti je toliko teško da prepustiš kontrolu?“ Još dok je postavljala to pitanje.“ Prevrnula se na stranu kako bi mu videla lice.grĉevi su je još uvek drmali u toplim. Na njegovom licu osmeh je zamenilo mrštenje. već si nadmašio sam sebe. „Kao prvo. telo joj je još uvek bilo osetljivo od uzbuĊenja i ţelje.glasno je vrisnula u trenutku kad se konaĉno u blaženstvu survala preko litice u najeksplozivniji orgazam koji je ikada doživela.izvor onog izvanrednog zadovoljstva -mirovala je na njenom telu. „Jesi li sigurna da ţeliš da znaš? Odgovor bi mogao da potraje. je li to taĉno?“ Samozadovoljan osmeh zaigrao mu je na krajiĉku usana. Privijala se uz njega . Sanjivo se protegla. Rikove ruke bile su joj oko struka.“ Oslonio se na lakat i spustio pogled na nju. Kendal je odluĉila da je vreme da se situacija preokrene. oĉigledno prihvatajući ĉinjenicu da će prvo neko vreme da razgovaraju. „I. a njoj je od toga zastalo u grlu. eksplozivnim talasima sve dok mu nije klonula u zagrljaj. taj arogantni ĉovek.“ Osetila je kako njegova ruka luta i zaustavila je taj pokret tako što ga je uhvatila za zglob. ispravila se u sebi.“ „Onda mora da si sanjala neki ţestok san pošto si vrisnula moje ime.Apsolutno taĉno. a? Mislim da ću prosto morati da nadmašim sebe dok si budna. Bilo je to neverovatno iskustvo. Video sam kako Ĉejs preuzima njegovu ulogu.“ Slegnuo je ramenima i opustio se na jastuku. „Sećam se da sam negde proĉitala kako su orgazmi koji se doţive u snu jaĉi i prijatniji nego oni koji se dešavaju u budnom stanju. „Šta je bilo?“ „Jaĉe i prijatnije dok spavaš. .“ Na neki naĉin.“ Još jaĉe se priljubila uz njega. .“ „Sigurna sam.. „Već znaš da mi je otac umro kad sam imao petnaest godina. Bliţe ju je privukao i neţno poljubio u vrat. „Ne igraš pošteno. Njegova potreba da štiti oĉigledno je sezala daleko u prošlost i ona je ţelela da sazna više. i on je to znao. ovo veĉe bi trebalo da bude posvećeno tebi. a njegova šaka .“ Ali smešila se. shvatila je da zadire sve dublje u njegovu psihu i ono što ga motiviše. Kendal se probudila vlaţna od vreline. Svaki orgazam koji je doţivela u njegovim rukama ili dok je on bio u njoj bio je neverovatan.

„Takav je ţivot. Ĉejs se pobrinuo za to da Roman i ja dobijemo priliku da ostvarimo svoje snove. ali kao tri muškarca u kući svi smo mislili da je naša duţnost da pazimo na nju. Mrzeo sam to.“ „Sada jeste.“ „Udovolji mi.“ Nasmešio se. Ali nemoj da ţališ Ĉejsa. Do sada sam dobro prolazio.I briga o njoj postala je naš posao. valjda. Zadrhtala je i vratila se na stvar.“ Kendal je klimnula glavom. ali svi smo radili u novinama posle škole. . Romanovi snovi bili su jednostavniji.“ „Ţao mi je. Ĉejs je imao svoj društveni ţivot kad god je mogao da . veliki brat je bio u pravu.“ Uzdahnula je. .. ali ne ostvare svi taj san kad porastu.Pobrinuo se za to da novine nastave da izlaze i skinuo mami jednu brigu s vrata u tom uţasnom periodu. „Upoznala si moju majku. kao da naslućuje osetljivu i bolnu prirodu te teme. „Pravi si srećnik što imaš porodicu kojoj je toliko stalo do tebe. Kao i obiĉno. jedino što je on hteo da spoji posao i putovanja. ali ne takvih s kojima ne bih mogao da se nosim.“ „Meni Rejna deluje priliĉno nezavisna. „Otkud ti meĊu predstavnicima zakona?“ „Zar svaki deĉak ne ţeli da bude policajac?“ „Moţda. „Veĉeras si uţasno radoznala. i nakon što je moje izbegavanje zadataka prevršilo meru. Ĉejs me je ubacio kod šerifa Elisa. popraviću se. Oduvek je ţeleo da krene tatinim stopama. ne dok joj se otvarao. „Mene nije zanimalo izveštavanje o vestima. zajedljivo je rekao. bez obzira na to. Mislio je. nastavio je.“ „Samo kad smo mi gledali. A nemoj da ţališ ni mene. Oĉigledno postoje i prednosti i mane ovako bliske porodice kao što je moja“. Ja nisam bio tako siguran. u svom maniru sveznalice. više da njemu pruţi utehu nego zbog sebe. Sva trojica braće Ĉendler bili su neverovatni muškarci. jer on nikada nije zaţalio zbog svojih odluka.. „Mama nas je sve brinula“. „Zvuĉi više kao veliki tata nego kao veliki brat. Bilo je prepreka na putu. “ Podigao je pogled prema tavanici. Pronašao sam svoj poziv. ali nije nameravala da je osporava. Svaka ţena bila bi prava srećnica da upeca nekog od njih.“ Nije poverovala u njegovu vitešku verziju prošlosti. ako budem izveštavao o tome kako on trpa maloletne delinkvente u zatvor.“ Stisnula mu je ruku i ponovo se priljubila uz njega. „Dobar naĉin gledanja na to.“ Kendal se nasmejala.“ Nije ţelela da prizna kako ĉezne za bliskošću koju su poĉeli da dele.A onda? Kako se briga o majci pretvorila u posao u policiji?“ Pogledao ju je krajiĉkom oka. ali Ĉejs je gledao da obojica odemo na koledţ pre nego što budemo doneli bilo kakve ţivotne odluke. „Moţda je uvek i bila.“ Bliţe ju je privukao.

„Priĉaj mi o svojim roditeljima“. i Kendal je ĉula mnoge priĉe prilikom svojih odlazaka u prodavnicu da kupi hranu ili sredstva za ĉišćenje. Prevrnuo se i prikovao je za krevet. Teri Vajthol. a to je zvuĉalo više kao jeĉanje od uzbuĊenja.Šta!?!“ Rik se nacerio. rekao je sa osmehom. Ĉejs je samo govorio da smo dosadni ko ĉeša. pitao ga je neki prekorni glas u glavi. . ali to nije menjalo ono što je hteo. Ali ako je tako. Ona oĉigledno nije bila te sreće.“ Prevrnula je oĉima. odvratila mu je. „Nema šanse da je to mogao da bude Roman. osim u sluĉaju Romanove pljaĉke ţenskog veša. Morao je na ruke da pere svoje bokserice i veša ih na štrik u dvorištu ispred kuće da se suše.“ . Dok ona ne ode. „Roman je izveo vrhunsku podvalu. Iako to ne mogu da dokaţem. Devojke su dolazile da gledaju i smeju se. pretpostavljam da mi ne preostaje ništa drugo nego da priĉam“. uprkos svim prednostima i manama porodice Ĉendler.“ Rik se zasmejao.Vi Ĉendlerovi ste bili baš nestašni. što i nije bilo tako teško. ukrao je veš jednoj devojci. S naporom je uzdahnula.Pa. kao bez daha. Kendal je već donela odluku da će otići. kao što reĉe Kendal. je l’ da?“ „Ţivahni. Kad je imao šesnaest godina.. a . ako ćeš da primenjuješ taktike muĉenja. To ga je izleĉilo jednom zasvagda. dok je leţala na leĊima. rekla je promuklim glasom. Nema šanse da raspravlja o svojoj bivšoj ţeni s Kendal. ţeleo je da ih ništa ne razdvaja.“ Izgleda da su braća Ĉendler bila deo tradicije ovog grada. rekao je. Mislim da si upoznala ţrtvu. . „Priĉaj ti meni o svom braku“. svestan da je. Rik je klimnuo glavom. a Rik nije imao nameru da poteţe prošla osećanja koja bi ga naterala da je iskljuĉi. svejedno sam siguran u to. Duboko je udahnuo. Dţilijen je bila njegova prošlost. Ali insistirao je na tome da budemo ĉasni. Kendal se još jaĉe nasmejala..“ „Ona nacifrana?“ Kad se setila izveštaĉene ţene sa uštirkanom kragnom. veoma srećan. Zato što bi ga podsećanje na taj bol moglo primorati da podigne još barijera prema Kendal kako bi se zaštitio od toga da ne bude još gore povreĊen nego kad je Dţilijen izabrala drugi ţivot i drugog muškarca umesto njega.. „Zar stvarno misliš da moţeš mene da odvratiš?“ Nije mu promaklo da su mu prepone izmeĊu njenih nogu i da je njegova ţelja oĉigledna uprkos barijeri u vidu odeće. što bi rekla mama. Odavno ju je ostavio za sobom. „Vešt sam u ispitivanju“. Bilo mu je drago što je uticao na nju. „Znaĉi to objašnjava zašto je okrivljen za kraĊe gaćica prošlog proleća.naĊe vremena. s rukama na dušeku. zašto onda nije ţeleo sada da se poveri Kendal. Mama ga je naterala da plati za svoj prestup još onomad.

za sada to je bila informacija.“ Kendaline oĉi zablistaše pri sećanju na njenu najvoljeniju roĊaku. UviĊajući kako mora da joj je teško da zaroni u sebe i otvori se. „Koliko si najduţe ţivela s nekim od roĊaka?“ „Dve godine. Rik je ţeleo da joj pokaţe da mu je . a ne da joj prouzrokuje bol. ili sam ja mislila da mi piše. „Pretpostavljam da je u tom detinjstvu vladala usamljenost.“ Kendal je klimnula. ali morao je da pokuša. Nije ţeleo da poteţe bolne uspomene. Bar je tako Rik gledao na stvari. Imala sam deset godina i ne sećam se mnogo ĉega. ali postigao je svoj cilj. kad bi razumeo od čega. Kendal.. a potom progutala knedlu. „Mislim da odvajanje mora da nam je porodiĉni moto. previše odbrambenim tonom. nikad nije imala stabilan porodiĉni ţivot. ali više od zadovoljavanja te fiziĉke potrebe. oĉigledno je i dalje beţala od neĉeg.. Moţda. mogao bi da poradi na menjanju njenih stavova. Niko nije ţeleo da mu se tuĊe dete stalno mota pod nogama. kao što je i sumnjao. Kasnije sam shvatila da je diktirala pisma nekom prijatelju. po sopstvenom priznanju. Odluĉio se da je ne pita zašto joj niko od tolike rodbine nije ponudio stabilnost i ostanak za stalno.“ „Imala sam ja porodicu". „Ţelim da znam kako je njihovo odsustvo uticalo na tebe“. poljubac je u njemu zapalio vatrenu ţelju da bude u njoj.. Imala sam brojnu rodbinu pa sam mogla da biram“. moj otac ima brata. „Ĉak i nakon što sam otišla. „Osim tetke Kristal.“ Iznenadila ga je time što je zagazila u temu koju on nije hteo da dira. Kao odrasla. I kolaĉa. a topao i neţan sjaj ozario joj je obraze. . „Nikako.“ „Poenta je u tome što joj je bilo stalo. Svako je obavio svoju duţnost. pisala mi je svake nedelje.Kendal?“ Pustio joj je jednu ruku i okrenuo joj bradu tako da nije imala drugog izbora nego da ga gleda u lice. rekao je misleći na njene roditelje. osim mnogo ljubavi. Moja mama ima dve sestre i brata. Nije se mnogo nadao. Pustila ga je da priĊe. Jedna suza slila joj se niz obraz. Rik Ĉendler se nikada nije predavao bez borbe. ćutao je i pustio je da sama otkrije više. rekla je. Koliko god da je bila nezavisna. „Tada je bilo najbolje. zato što joj je artritis prvo napao ruke i znala je da neće biti u stanju da se brine o malom detetu.“ Ali skrenula je pogled od njega i njene reĉi liĉile su na laţ u samoodbrani. moţda tri. rekla je isuviše vedro. Uzdahnula je. Cilj mu je bio da se njih dvoje zbliţe. Palcem je obrisao tu kap s njenog obraza. a onda usnama zapeĉatio njene.“ Nasmešila se. Kao i obiĉno.

Taj prizor mu je oduzeo dah. Vazduh iz klima ureĊaj ošinuo ju je po goloj koţi i zadrhtala je. Saznanje da ga ţeli isto koliko i on nju ţestoko ga je napalilo i umnogome pokorilo.“ Njen sanjivi glas obavio mu se oko srca. rekla je. rekao je Rik. Obavila mu je noge oko struka i sasvim ga usisala u sebe. „Trošimo tu kutiju“. Na brzinu se rešio sopstvene odeće i iz fioke dograbio pakovanje u foliji.“ „Drago mi je. ali za razliku od sna da postane policajac. Prodorna zvonjava probudila je Kendal iz dubokog. Popeo se na nju i brzo se zaleteo. „Kendal.pobrinula se za njega . Da oseti da je posebna i da joj stavi do znanja kako je ţeli na mnogo razliĉitih naĉina.omotavajući njegovu ĉvrstu erekciju drhtavim rukama..“ Još nije ni otvorio pakovanje. oĉigledno zadovoljna. Kopala je po torbi. Koţa im je bila mokra od znoja. Nekoliko minuta kasnije. a tela su im se ljuljala u skladu. zajedno sa osećajem predstojeće propasti. Rikje mislio da je odavno shvatio razliku izmeĊu seksa i voĊenja Ijubavi. ĉekajući ga. . procenjujući je oĉima i oboţavajući je rukama. veliĉanstvenog sna. nego polagano uklapanje. S naporom se nasmejao. Nije prepoznala ništa osim pozivnog . To je telefon u tvojoj torbi“. prošaptala je dok su joj se kapci sklapali.Pusti mene. dok su ga još uvek potresale posledice -i dalje je teško disao . Polako ju je svlaĉio. ali kada se poslednji put sjurio u nju i oboje ih poveo preko ivice.I jesi. A onda je ponovo legla na krevet i raširila noge.“ I dok je on gledao.. ovaj san o Kendal bio je mnogo uzaludniji. izvadila telefon i pogledala broj. „Takav je plan. Nije ţelela da joj iko smeta sad kad se ušuškala u tu prijatnu toplinu. . Bila je mokra i vlaţna. Lako bi mogao da se navikne na ovo. grĉila se oko njega i primala ga sve dublje i dublje. znaĉajno spajanje dvoje ljudi koji ne samo da su ogoleli tela nego i duše. Grlio ju je u tišini i saĉekao da njeni udisaji postanu spori i plitki pre nego što je zatvorio oĉi. Osećaj mira i ispravnosti spustio se na njega. konaĉno je uvideo tu razliku kao nikada pre. uĉinila je ono što je prethodno i obećala .smestio se ispod pokrivaĉa s Kendal u svom naruĉju. ZagunĊala je i zarila glavu u jastuk pre nego što se okrenula i ustala iz kreveta. „Veĉeras je trebalo da se ja pobrinem za tebe“. a Kendal mu ga ote iz ruke.stalo. nije to bilo brzo i bezumno. ali neka šaka drmusala ju je za ruku i nije joj preostajalo ništa drugo nego da otvori oĉi.

„Gde si? I kako si?“ Naterala se da ne paniĉi.. Ova škola je sranje. „Hoćeš li prestati da ponavljaš sve što ja kaţem? Vaţna stvar.“ „Nemoj ti da mi govoriš šta da radim. „Šta se dešava?“ „Kao da je tebe briga. Sigurna sam da sam im uštedela trud da me sami izbace.“ Kendal se pognu zbog Haninog bezobraznog tona...“ Njena sestra je frknula.. prišao joj.“ „Otišla sam. i shvatila da hladan vazduh koji bije po njenom golom telu predstavlja najmanji od svih njenih problema... a Rik je skoĉio iz kreveta. „Nisam na to mislila.“ „Kako misliš otišla?“ dreknula je Kendal. ili s Hanom i Kendal. uhvatio je s leĊa i odvukao je unatraške da sedne na dušek.“ Iznervirani glas njene sestre odzvanjao je preko telefona..“ „A.“ . „Više nisi na uslovnom? Kako si to uspela? Jesi li se izvinila.“ „Izgleda da si mu pruţila dobar razlog.Da te izbace?“ Iako je gospodin Vankuver saopštio da su takve posledice moguće. Još.On me mrzi. Šta li se desilo njenoj . Nikad ne bi ni pomislila da će njena sestra uraditi nešto što bi imalo tako drastiĉne posledice. „Hana? Hana. ili.“ „Pazi kako se izraţavaš.broja za Vermont. jesi li još tu?“ „Naravno da sam još tu. Hana je danima izbegavala njene pozive. a sad se odjednom slaţe s njom.“ Kendal je trepnula.. Kendal je bila sigurna u to da će on prvo sesti i porazgovarati s Hanom i njenim roditeljima. Pritisnula je zeleno dugme u nadi da nije propustila poziv.“ „Aha. „Razgovarala sam s gospodinom Vankuverom. „Šta misliš kako mislim? Otišla sam. Ionako ovi nisu ni hteli da budem tu. moramo. više nisam.“ . pomislila je.“ Kendal je prošla rukom kroz razbarušenu kosu. „Moramo da razgovaramo. Hana. „Rekao je da si na uslovnom.“ Kendal je skupila oĉi.“ Kendal je ignorisala taj komentar. Nisi mi majka. Vermont je na drugom kraju sveta. Ne mogu daleko da otputujem bez para i auta.

Ona je ţivela baš takav ţivot kakav je Hana upravo opisala. mame i tate. Ta pretpostavka će je oĉigledno sada koštati.“ „Nemoj tu da mi pekmeziš. Ali moţe li stabilnost da zameni porodicu. „Priĉaćemo kad stigneš . Hana.“ Hana ponovo uzvrati onim drskim tonom.“ „Kako god. . Treba mi karta i saznanje gde se ti nalaziš. „Kaţi. Protrljala je oĉi.“ Hani je zadrhtao glas i Kendal je znala da ovaj put ne umišlja.“ Hanine reĉi bile su poput noţa koji se zariva u Kendalino srce. a ona mu je usnama oblikovala: ..Aha. Već je bilo osam ujutru..“ . Dobro sam. ušuškanim trenucima. vaţi?“ Kendal je trepnula. Ali prvo je trebalo da dovede Hanu kući. Kendal proguta knedlu koja joj je zastala u grlu. samu na autobuskoj stanici. Njihovi roditelji su izabrali internat za Hanu ne bi li joj obezbedili više stabilnosti nego što je Kendal dobila.. Na kraju krajeva. nedavno se bila ĉula s njom i tada je zvuĉala dobro. Ali kad si poslednji put zaista odvojila vreme daje saslušaš. a onda traţila i dobila broj telefonske govornice. Saĉekaću te kad stigneš ovamo. to mu doĊe kao da uopšte i nemam nikakav rod.Ja ću sve srediti i ĉekaće te karta.. pomisli Kendal. Pored tebe. Ne ţeleći da se suoĉava sa odgovorima ili krivicom. „Reci mi gde se taĉno nalaziš i ja ću nazvati da ti kupim kartu za autobus. „Kako si?“ „Kao da je tebe briga. Kendal je usmerila paţnju na ovde i sada. sluĉajno sam ja jedina odrasla osoba koja je navedena u tvom kartonu za hitne sluĉajeve. pitao ju je isti onaj optuţujući glas. Hana.Hana. i evo me na autobuskoj stanici blizu škole. U njenoj sestri. oĉigledno su se preduboko ukorenili bol i odbojnost. pitao je neki prekoran glas u Kendalinoj glavi. Imaš li neke liĉne dokumente kod sebe?“ Gestikulirala je Riku da joj doda olovku i papir. To mi daje neka prava.“ Rik joj je dodao ono što je traţila. Kao da ijedna od njih ima kuću. „Ĉuvaj se.. Samo me vodi odavde.Hvala“.“ Kendal je videla dalje od te laţne hrabrosti .“ Na najvažnije pitanje. .uplašenu devojĉicu.“ Kendal je naţvrljala naziv autobuske stanice u Vermontu i pozivni broj. Ili je moţda samo Kendal bilo potrebno da veruje da njena sestra nije toliko ogrubela i toliko bezosećajna kao što je zvuĉala. i to nije bilo zabavno niti ispunjeno toplim. .Ne vraćam se više tamo.“ „Svejedno.dragoj sestri i zbog ĉega li je pobegla iz škole? „Gledaj... A Kendal ĉak nije videla ni da tako nešto postoji. „Jeste me briga. A prvo pravo koje imam jeste da dobijem iskren odgovor. Toliko se zanela u brigu o tetki Kristal i rešavanje sopstvenih problema da je prosto pretpostavila da je Hana bezbedna i srećna u internatu. Kendal je bacila pogled na sat.

samoj na autobuskoj stanici?“ Stresla se od same pomisli na to. . a onda zgrabio telefon i okrenuo broj. „Hajde da ja sad odem da kupim tu kartu." Dugi uzdah olakšanja zaĉuo se s druge strane linije. Naposletku je spustila slušalicu i okrenula se prema Riku.“ ... „Samo jednom sam ga tako nazvala u lice. vaţi?“ „Samo mi obećaj da me nećeš ponovo poslati tamo. a onda shvatila da ne moţe..ovamo.Sešće na onaj u 10:45.Ne shvataj ozbiljno ništa što on kaţe.. kako je mogla prosto da napusti školu? Kako je mogla da uradi takvu glupost i doĊe na autobusku stanicu. a onda je ponovo pozvala svoju sestru.“ „DoĊi da sedneš. Vrtela je glavom dok su joj se misli rojile po glavi.“ . dobro. Ţelim da stigneš ovamo zdrava i ĉitava.Ne mogu da verujem.“ Rik je podigao papir na kojem je ona maloĉas zapisivala beleške.“ Kendal je vrtela glavom. Neću da zove policiju.“ Moraće nekako da doĊe do roditelja. a potom spavali u blaţenom stanju zaborava . . A nije bila ni sigurna da li ţeli da ĉuje za Hanin najnoviji nestašluk. a onda poĉela da se šetka po sobi. Ko radi nešto tako impulsivno?“ Rik se trgnuo.dok je njena sestra bila tako nesrećna. moram da je pokupim u Haringtonu u 14:55. a da ne zna kuda će.. „Pozvaću gospodina Vankuvera da mu objasnim da si krenula kod mene. A Kendal nije imala pojma. niti da prijavi da si nestala. „Obećavam.. „Okej.. to nam je porodiĉna crta. Mislim. „Izvini što navodim ono što je oĉigledno. Ali znaš li ti šta moţe da se desi ĉetrnaestogodišnjoj devojĉici. Bilijarska kugla.Ne bih ni ja imala da me zoveš bilijarska kugla“.. ali ti radiš. „Onom sluţbeniku bolje bi bilo da pripazi na nju. Budi pored telefonske govornice. .“ .“ Kendal je otvorila usta da to ospori. „Hana mora da je luda. shvativši da će imati pune ruke posla kad Hana stigne. ali nijedno dete ne bi trebalo prisiljavati da ostane tamo gde je toliko nesrećno. .. Kendal je drhtavom rukom prošla kroz kosu. Zvaću te da ti javim detalje.“ „Šta se dogodilo?“ Rik joj je uzeo mobilni telefon iz ruke i stavio ga na noćni stoĉić.“ .A to bi bio gospodin Vankuver?“ Kendal se usudila da pogaĊa.“ Kendal je provela sledećih pet minuta pored telefona. Hana je frknula umesto odgovora. Nije ni slutila.On nema nikakvog smisla za humor.. kupila je kartu i uverila se da će sluţbenik pripaziti na Hanu dok ne uĊe u autobus..Halo?“ „Šta to. zajedljivo je rekla Kendal.“ Potapšao je dušek na kojem su vodili ljubav.

“ Ponovo je zaćutao i slušao. Stekla sam jasan utisak da ona misli kako meni nije stalo. „Hvala. u vidu ĉetrnaestogodišnje devojĉice..“ Kako bi je umirio.“ Stresla se zbog osećaja odgovornosti koji ju je oĉigledno preplavio.. zar nije? Sloţićete se vas dve. ti ne bi ţelela da se veţeš ni za koga i ni za .. ali nije imala koga drugog da pozove. oĉigledno nije bila ponosna na sebe. . a onda klimnuo Kendal. a?“ .“ Uzdahnula je. ali poĉinjem da shvatam . „Nije neophodno? Hvala vam.“ Rik nije mogao njoj da opiše koliko je ona poĉela njemu da znaĉi.Ne. Bliskost koju su delili bila je trenutak u vremenu. Mislim. Zdravo.Ispruţio je ruku da je ućutka. Ţivela si u svojim problemima. Ne. ti si joj sestra. Je l’ ti bolje?“ .Je l’ moţeš to da radiš?“ Slegnuo je ramenima.“ Kendal odmahnu glavom.“ „Zar ne moraš da radiš?“ „Naći ću nekog da zamenim smenu. „Hvala ti. Podigao joj je bradu. nismo ţivele zajedno od moje osamnaeste godine. „Stvarno cenim to. „Kako da doprem do nje?“ . Bio bih vam zahvalan ako biste se pobrinuli za to da ona uĊe u pravi autobus i da joj ne smetaju nepoznati ljudi dok ĉeka.. a da je ne uplaši. ako ih je uopšte moguće naći.sama sam joj pruţila razlog da veruje u to u šta veruje. Ne znam šta da radim s tinejdţerkom.“ Spustio je telefon i nacerio joj se.“ Pognula je glavu. Cenim to. Znaš. Mrzeo je što će izgubiti vreme koje je planirao da provede nasamo s Kendal.“ „Zvuĉi kao dobar plan. Riku je bilo ţao i Kendal i Hane. koliko god da ja priĉam o tome kako volim svoju sestru. „Dobro.. . Sad ĉeš joj se naći. „Ići ću s tobom po nju.. Na putovanju su.Pa zvala te je. naslaĊujući se dodirom njene koţe.“ Toplina joj ispuni oĉi. Nametala se stvarnost. Imate li tamo maloletno dete po imenu Hana Saton?“ Saĉekao je odgovor. I to besnom.“ „Tamo nema mobilnih. Što znaĉi da su sve odluke koje se tiĉu Hane moja odgovornost. „Upravo sam uradio. „Kendal. Samo to se raĉuna. Mogu da vam dam broj znaĉke ako vam je potrebno za identifikaciju. a ne roditelj. Ne mogu ti opisati koliko mi to znaĉi.“ Onda se vratila u krevet i poklonila mu zahvalan zagrljaj.Mnogo. „Sigurna sam da joj nisam bila prvi izbor. Stalo mi je.. rukom joj je prešao preko golih leĊa.A obećala sam joj da nema više internata u Vermontu tako da ću morati da je ispitam u kakvoj bi školi bila zadovoljna kad doĊe jesen. Nesigurno mu se nasmešila. negde u Africi. što i nije baš izvesno. „Ovde pozornik Rik Ĉendler iz policije Jorkšir Folsa u drţavi Njujork. ali biće uz nju i pomoći će joj u ovoj nevolji. Pretpostavljam da ću morati da saznam gde su mi roditelji.

Deĉko.“ Skrenula je pogled dok je to govorila. Nije mogla sebi da dozvoli da još više udalji sestru od sebe.“ Kendalin glas utihnu. .“ „O. do Ċavola.“ . . „Samo. a?“ Nije joj bilo lako da se ugrize za jezik. U njegovim snovima.. „Pa. šta si to uradila s kosom?“ Hana dohvati svoju ljubiĉastu kovrdţu.“ Odmahnula je glavom. Njujork je bio moj poslednji trajni aranţman zadugo. bolje bi mu bilo da poĉne ponovo da gradi te odbrambene zidove ako misli da iz ovoga izaĊe nepovreĊenog srca. „Šta to treba da znaĉi?“ Rik odmahnu glavom.On nije pandur. s jednom rukom na volanu. ostanak u Jorkšir Folsu je moguće rešenje Haninog problema. samo nije bio ovde ni zbog ĉega što je Hana uradila. ne. Na kraju se odluĉila za najbezazleniji izraz. Pao je na nju istog trenutka kad ju je ugledao u venĉanici pored puta. a kamoli pred svojom ĉetrnaestogodišnjom sestrom. „Klincima se dopada Normanov restoran. on je moj.. ali Kendal je uspela. a lice usmerila ka Riku koji je vozio. „Vidiš šta se dešava kad pitaš pandura gde se . Sad su se svi vozili nazad u Jorkšir Fols u tišini.Ništa. šta ima da se radi u ovom gradu?“ Kendal se okrenula prema Hani. Pa. Kendal je mislila da tinejdţeri valjda stalno brbljaju. Ĉim je Hana izašla iz autobusa i izbegla njen pokušaj da je zagrli. Rik jeste bio pandur. s krajnjim prezirom u glasu. po njenom mišljenju. „Šta će ovaj pandur tu?“ pitala je njena sestra. Kendal je znala da je u nevolji. A Kendal nije imala pojma kako da okarakteriše svoj odnos s Rikom ni pred sobom. Dolaskom njene sestre.Oh. „Rik? Ti znaš više nego ja.“ Proklet bio njegov dugaĉak jezik. bljak. osim što je Hana neprekidno pucketala ţvakaćom gumom. u Rikovu uniformu.“ Hana je prevrnula oĉima. ozbiljno je pao na Kendal Saton. „Kul. a preko dana ima gradski bazen. .. . uprkos svojim dobrim namerama. tu je i stari bioskop.šta. Kendal je shvatila da je napravila veliku grešku što je povela i njega na ovaj prvi susret. Ma.. Zato što se borila protiv poriva da ostane? Nadao se da je tako.“ „Kad smo već kod bljak.. Ali tišina u kolima bila je zaglušujuća.. jer nije mogla da ga pogleda u oĉi.Ne. Kad je Hana pogledala pored Kendal.. Riku se pruţala prilika da ubedi Kendal kako je Jorkšir Fols njen dom i kako je mali grad savršeno mesto da upiše Hanu u školu i skrasi se. Jer negde u toku noći.“ Ukoĉila je kiĉmu i zagledala se u njega.“ Bacio je pogled iza sebe.

a onda je odmakla da je dobro osmotri. „Samo da nisu štreberi“. .Perl u punom sjaju svog kućnog ogrtaĉa.“ „Prikladnije bi bilo da zahvališ nego da se ţališ“. rekla je Perl. bićeš ti dobro“. Rik je uveravao Hanu. Perl i Eldin su sišli niz prilaz da ih pozdrave .. okrenula se. Rik je dovezao kola do kuće i parkirao se.“ Hana ju je samo oprezno pogledala. „Tetka Kristal je ţivela ovde?“ „Pre nego što je morala da se odseli u staraĉki dom.Ko je u glavnoj kući?“ Pre nego što je Kendal stigla da odgovori.“ Kendal se nadala da ta vest neće raspršiti spontano uzbuĊenje njene sestre.Mi smo u gostinjskoj kući pozadi. „Rado ću te upoznati s nekim klincima tvojih godina. rekla je Kendal. . Pa. a ne besnu tinejdţerku koju je pokupila na autobuskoj stanici.“ Izvukao je kljuĉeve od kola iz brave. .“ Njena sestra razrogaĉi oĉi i Kendal je na tren ugledala devojĉicu koju je pamtila. mislila sam da zajedno crtamo.“ Hanine reĉi zvuĉale su ravnodušno. „Nadam se da će Hana paziti šta govori“. promrmljala je Kendal. ali pre nego što je izašla. „Videla sam tvoje umetniĉke radove i znam da imaš talenta.“ Hana se uspravi i uhvati za naslon na Kendalinom sedištu da bi mogla bolje da vidi kroz šoferku. „Mora da me zezaš?“ Hana izaĊe iz kola i zabulji se taman kad je Perl ubrzala korak niz stazu. ..Oh.To je to. gledaj“. „Ĉim stekneš neke prijatelje.“ Kendal ga je pogledala sa zahvalnošću. ali pogled je prikovala za Kendal i ulila joj nadu da je njenoj sestri samo potrebno malo vremena i strpljenja da bi promenila mišljenje.“ Dohvatila je Hanu u snaţan zagrljaj.izlazi? Bolje mi je da ostanem kod kuće.. rekla je Hana i zavalila se na sedište. ili.. Kendal će prosto morati da je uveri. „Nisam siguran kojoj od .“ „Šta god. pokazujući na Hanu. dok je on samo vrteo glavom i gunĊao. Kendal je drţala jezik za zubima na temu njene odeće. Eldine. ako te to ne zanima. Kendal je pogledala u Rika i trgnula se. prekrstivši ruke preko svoje preterano kratke majice. nadala sam se da bih mogla da te nauĉim da praviš nakit od perlica. kao da ne veruje Kendal na reĉ da ţeli išta da radi s njom.“ „Ogromna je. . „Druga Kristalina nećaka.Ne nadaj se mnogo. Ali nije bilo sumnje u to da joj sestra izgleda kao da su joj uzori Britni Spirs i Kristina Agilera. a Eldin u isprskanom kombinezonu i s kapom. dušo.. Nakon što je komentarisala sestrinu kosu. „Gostinjskoj kući? Kul!“ S trzajem je otvorila straţnja vrata na kolima.U stvari.. .

Neće ni traţiti ništa više kad već nije htela da mu da išta više zauzvrat. a obećao je da će i ostati. zar ne? Pitao je glas u njenoj glavi. . i zato. postiĊena. neću te kriviti. uvidela je da je on u pravu što se sad drţi na odstojanju kako bi zaštitio sebe.Hana!“ povikala je Kendal. nepogoĊena. Nije ga krivila. sad je s njom.njih dve treba spasavanje. . nagnula se napred i zarobila mu usne poljupcem. Od nje. ali prvo ga je uhvatila za rukav. zar ne? Ja nisam ĉovek koji ne poštuje dogovor. „Ne sad. pomislila je da meĊu njima postoji mnogo više.“ Hana zausti da nešto kaţe. Razdvojivši se. ali Rik joj rukom poklopi usta u znak upozorenja. „Okej. Neću ti ponovo nuditi izlaz. ako hoćeš da se izvuĉeš sada. “ „Imamo pogodbu. tako da si zaglavila sa mnom.. i zato su joj sledeće reĉi još teţe pale: „Znam da nisi pristao na ovo.I rekla sam joj da mi je baš drago što je došla. Ali ti si ga odgurnula. ali stvarno bi trebalo da nosi grudnjak. Namenjenim da razuveri . Sam njegov osmeh pruţio joj je oslonac za koji nije ni znala da joj je potreban.“ .. „Šta je bilo?“ upitala je Kendal. Upravo mi se hladi tanjir ĉokoladnih kolaĉa. Kad se setila svoje reakcije na njegovu zamisao da ostane u gradu. Kendal i Rik su izašli iz kola i došli do mesta gde su stajale Perl i Hana. ali bolje da izaĊemo napolje. dobro. „Nema problema.“ Uhvatila ga je za ruku i jako je stisnula.“ Zanimanje je blesnulo u Haninim oĉima i Kendal je videla da se bori da ne pokaţe ţelju za hranom i toplinom koje je Perl nudila.“ Kendal je klimnula. bio joj je potrebniji nego što je htela da prizna.“ Pogledao ju je u oĉi i zadrţao pogled. Prisilila se na osmeh.koga? Pitala se.Rik?“ Okrenuo se. Hana je vrisnula.. Iskoristila je priliku. Nju? Ili njega? Pre nego što je uspela da pronaĊe odgovor.“ Stomak joj se zgrĉio na njegove reĉi. Mršava je i oĉigledno ne jede dobro u školi. „Osim što ova smrdi na naftalin i što me je zagrlila?“ . Mlada je i ĉvrsto joj stoje. Perl se nagnula bliţe Kendal i svojim dramskim šapatom rekla joj na uvo: „Stvarno bi trebalo da joj nabaviš brushalter. „Nije to naftalin. rekla je Perl. nego ljubiĉice u vrećici“. Kada se svela na obiĉnu pogodbu u njegovim oĉima? Nakon prošle noći. ali nije joj se ni dopadala ta njegova iznenadna promena stava. imao si priliku. Ali koji god da su bili njegovi razlozi.

“ Pogledao ju je u oĉi. Kendal.“ On se nasmejao. za poĉetak. Ali moraće to brzo da prevaziĊe.. Bacio je pogled na sat. Eldine.To je bolesno. bilo bi još bolje za kraj“.“ Nakezio se. sporije od svoje lepše polovine. priznao je uz oĉigledno oklevanje.A Perl je dobronamerna. verovatno zbog bolova u leĊima. usnama je prekrio njene i poĉeo da je ljubi. pomozi mi. klimnuo je glavom i uputio se uz prilaz. Šta si imao na umu?“ „Da te ubedim da sam dobar momak. Toplina je ispunila Kendal dok je gledala Rika kako ne samo preuzima kontrolu nad Hanom nego i ume s njom.Da li bi prestao da istiĉeš sve sliĉnosti?“ Istina je izluĊivala Kendal.“ Ĉvrsto je prekrstila ruke. Kendal je prosto bila u stanju potpunog šoka. rekao je stariji ĉovek i ispruţio ruku prema Hani. pomisli Kendal. Video sam i gore. vaţi?“ Nije ĉekala odgovor. „Zdravo. Shvativši nagoveštaj. . . Kendal je pogledala Rika i uzdahnula. „Ne znam. A ona matora mi bulji u grudi.“ „Verovatno osećaš olakšanje.Perl se okrenula prema Hani taman kad ju je Rik pustio. „Tinejdţerka je. Zadovoljan. Hana je Eldinu protresla ruku i brzo je pustila. „Otići ću po te kolaĉe i odmah ću da ih donesem. „Koliko god mrzeo da te ostavim samu. „Kosa joj je dreĉavo ljubiĉasta." . a onda odjurila u pravcu gostinjske kuće.“ „Boţe. Videla je sukob koji se odigravao u njegovom pogledu dok se na trenutak borio protiv te privlaĉnosti pre nego što je zastenjao.“ „Kendal. Verovatno se plašila da će i on da je dohvati u medveĊi zagrljaj kao Perl. na Kendalino iznenaĊenje. Dok je jezikom kruţio po njenim ustima. pruţio ruku.. moram na posao. bio je još ukusniji nego što je . obgrlio joj potiljak i privukao je dovoljno blizu da moţe da je poljubi. a nagoveštaj mentola izazivao joj je ĉula i ţelela je da je već jednom poljubi. Umesto toga. . Da poveruješ da bi mogla malo i da se zadrţiš ovde. „Prava je radost.“ Hana je buljila dok joj Rik nije neţno gurnuo ruku laktom.Ja sam Eldin“. „Nema šanse da ću ja ţiveti u ovom seljaĉkom gradu s tvojim deĉkom pandurom i dvoje starih ljudi. Eldin je jednom protresao Haninu ruku i pustio je." Skupila je oĉi.“ Hana je doviknula starijem ĉoveku. „Šta ću s tobom?“ Dah mu je bio topao.. „Tvoja je bila ruţiĉasta. A onda se Hana okrenula prema svojoj sestri. Možda će ona ipak biti dobro.. nego se uputila u kuću.“ Kendal je zakolutala oĉima prema nebesima. Pre nego što je stigla da odgovori.

„Policajca Rika Ĉendlera. Cvrkut ptica i mir prirasli su joj za srce." Rikov glas ulio joj je neku vrstu utehe. A kad je neuobiĉajena buka automobilskog motora razbila mir noći.“ Strah je obuzeo Kendal i bez razmišljanja je dohvatila telefon..“ Lupkala je prstima po noćnom stoĉiću dok je ĉekala. jer mu je telo zadrhtalo na to i bliţe ju je privukao. toliko drugaĉiji od njujorške ţurbe i guţve koje je slušala poslednjih nekoliko godina. Ne samo da je osposobila gostinjsku sobu za stanovanje. Kako si mislila da uĊem?“ pitala je. Jedva da nekoliko sati ţivi s tinejdţerkom. Kendal se presvukla u svoju omiljenu pidţamu . Hana mi je uzela kola.. „Izvinite što vas prekidam. U stvari.“ Uzdah joj je izleteo bez dozvole. zapuši mi usta!“ Kendal je odskoĉila i ugledala Hanu kako zuri u nju i Rika s grimasom na licu. Sad je u tišini slušala zvuk mira. Hitno je. . Otrĉavši do prozora.komplet koji se sastojao od majice i šortsa . Oĉigledno je medenom mesecu došao kraj i nastupila je stvarnost . Kendal je podigla obrvu gledajući Rika.. ĉak ni na veĉeru. Kendal nikad nije bila sjajna u pamćenju podataka i još nije bila zapamtila mnogobrojne Rikove brojeve telefona tako da je nazvala policiju. nego se i pobrinula za to da u toku dana odu u grad po još jedan klima ureĊaj za njenu sestru. Kendal zatvori oĉi.Oh.zamišljala. „Ovde policajac Ĉendler. i Kendal se uspravila u krevetu. ali ne bi ga vratila ĉak i da je mogla. Hana. molim vas. Ne znam da li zna da vozi i ne ţelim da doţivi . Otkako je došla u Jorkšir Fols. Sutra će Kendal naterati sestru da sednu i porazgovaraju.. „Prokletstvo. zvuĉalo je tako blizu kao da je u njenom dvorištu. „Rik. Sad nije mogla da raĉuna ni na to da će vrućina isterati Hanu u civilizovano društvo. poĉela je da pronalazi utehu u išĉekivanju zvuka. niĉega. a već ju je savladala iscrpljenost.u svoj svojoj tinejdţerskoj raskoši. Kendal je. stekla je neku vrstu rutine. a onda bi ugasila ureĊaj kad bi pošla na spavanje i sveţina bi potrajala otprilike do ponoći kad je ponovo zapoĉinjala ceo proces. . Jasno je osećala da nešto nije u redu i imala je još jaĉi predosećaj šta je to nešto. Ali ĉak ni tinejdţerka ne moţe da ostane u svojoj sobi zauvek.Mmm. a Kendal je zakljuĉila da je ona sama kriva za to. Rano bi ukljuĉila klimu i zatvorila vrata dok se soba ne ohladi kao Antarktik. Hana nije izašla iz sobe koju je zauzela. podigla je staru roletnu taman na vreme da vidi kako njena crvena kola izlaze s prilaza na ulicu. ali kuća je zakljuĉana.zevnula je i zavukla se u svoj krevet. Ima samo ĉetrnaest godina.

a ne da nju teši.neku nezgodu ili napravi saobraćajku i ne znam gde bi otišla. Dobro. znam više ljudi nego Hana.Izvini.. Bilo joj je potrebno da on traţi Hanu. . Mislila sam da će tu i ostati. ne poznaje nikoga u ovom gradu. shvativši da je ionako prekinuo vezu pre nego što je uspela da mu odgovori.“ Trepnula je i zapanjeno shvatila da joj se suza sliva niz obraz. Veĉeras se zakljuĉala u svoju sobu. otići će u knjiţaru ili biblioteku da potraţi neki priruĉnik za vaspitavanje bezobraznih tinejdţera.. vaţi?“ Smrcnula je i klimnula glavom. Što je dobro. ali. niti zna za neko ovdašnje mesto. ..Ja ne znam nikoga u ovom gradu niti neko mesto ovde.Ja ću se pobrinuti za to.. „Ţao mi je.“ „Kendal. Ni na pamet mi nije padalo da sklonim kljuĉeve od kola. Mislim. Mislim. Kendal će je nesumnjivo zadaviti. ona ima ĉetrnaest godina. . A ĉim sutra ustane.“ . ţivu i zdravu.“ Kendal nemoćno proĊe rukom kroz kosu. prestani!" Rikov glas je prekinuo njeno bulaţnjenje. A kad bude vratio njenu sestru kući..

bezbriţna devojĉica. Zaustavio se pored ’dţete’ i izašao. Ali Rik je imao neki osećaj da je prošla ĉitava veĉnost otkako se ona osećala kao mala ili bezbriţna devojĉica. i nije ga iznenadilo kadje skrenuo na parkiralište i ugledao jedna jedina crvena kola dijagonalno parkirana izmeĊu dva parking mesta. Iako je odluĉio da se emocionalno ogradi kada je ona u pitanju. i tom ţeljnom detetu Rik je nameravao da se obrati. Ţeleo je da ona pruţi priliku svojoj velikoj sestri. Nije ona ni Rika smatrala za najboljeg prijatelja ili osobu od poverenja. Upalivši bateriju. „Mislim da je to oĉigledno. Oĉigledno je Hana još uvek bila u velikoj meri dete. proširio je potragu na ulice bliţe Edţmontu. „Šta hoćeš?“ Uperio je svetlost izmeĊu njih. nikada nije nameravao da se fiziĉki drţi na odstojanju. Nema šanse da dozvoli da se Hana i Kendal toliko udalje jedna od druge da bude prekasno da se popravi šteta. ali s njim je barem bila bezbedna. Previše je uţivao u njoj i previše mu je bilo stalo do nje. Zastao je kada je primetio neko kretanje niz brdo pored Ijuljaški. u potrazi za dobro poznatom Kendalinom crvenom dţetom’. a u toku obuke IZAZOV. mahao je rukom i osvetljavao podruĉje oko škole. doviknuo je. „Zato što sam prijatelj tvoje porodice. Hoću da te odvedem kući. Miris pokošene trave i rose okruţivao ga je i vraćao uspomene na vreme koje je proveo u školi.OSMO POGLAVLJE Rik je upravo predavao smenu kad je stigao hitan poziv od Kendal. poĉeo je od Prve avenije. Dok je hodao niz travnati breţuljak prema ljuljaškama. Hana“. Vozio se po gradu. Pošto nije znao ni za jedno posebno mesto gde bi potraţio Hanu. a tvoja sestra je zabrinuta za tebe. duboko je udahnuo. odakle je Hana krenula. video ih je mnogo. nego u svojim kolima. Osnovna škola nalazila se na blok i po od Kristaline.“ . „Zdravo. Jedino što je odavalo da je policajac bila je baterijska lampa koju je izvadio iz pregrade za rukavice. ne u patrolnim. umeo je da prepozna ljutitu klinku ĉim je vidi. Nasmešio se na to ugodno podsećanje pre nego što je prešao na stvar.“ „Šta tebe briga?“ Nije usporila ljuljanje. Iako nije dobro poznavao Hanu. jer nije hteo da se ona uspaniĉi i pomisli da joj prilazi neko nepoznat. a noge su joj letele gore-dole kao da je mala. a sada Kendaline kuće. a kad tu ništa nije našao. Toliko zabrinuta da me je zvala.

a i ti bi trebalo. trebalo bi da je privede u svakom sluĉaju. nego i zato što je klinka oĉigledno bila ţeljna paţnje. I za Kendalino i za Hanino dobro.“ „Zato što ne moţe da priĉa kroz zatvorena vrata?“ ironiĉno je pitao.“ Odmahnuo je glavom. baš me briga. ništa nije rekla. Zar me nećeš uhapsiti što vozim bez dozvole?“ pitala je.“ „Zašto ne? Zato što radiš ono s mojom sestrom?“ Nos joj se nabrao od gaĊenja." Seo je na susednu ljuljašku. Osim toga. Samo kad bi ona to uvidela i promenila gledanje na svoj lutalaĉki naĉin ţivota. a kao starija sestra imala je mogućnost da sve sredi za njih obe. . Bez obzira na prkos u njenom mladom glasu. oĉigledno ga iskušavajući. . ne samo zato što je sumnjao u to da je u pravu i da je to Kendal nameravala. „Mislim da tvoja sestra i ja zasluţujemo malo privatnosti povodom onoga što radimo ili ne radimo. Njegove potrebe su se podrazumevale.“ „Nije ni spomenula kola. „Veruje mi. gospodarila nad sudbinama svih troje. „Mogao bih da te uhapsim.Ne. Kendal je.. Samo njena sestra mogla je to da uĉini. Umesto toga. Hana. vozila bez dozvole i protivzakonito..“ „Radimo ono?“ pitao je. „Svejedno. ali nije mogao. ali neću.“ A s obzirom na to da je bila maloletna. Trebalo joj je mnogo više nego što moţe da joj pruţi on ili izlet u zatvor ili neki drugi internat pun stranaca. „Imam samo ĉetrnaest godina. „Pozvala je mene. zarila stopala u prašinu i zaustavila kretanje. strah zbog kojeg je poţeleo da je zagrli i razuveri. Hana je odmahnula glavom. „Samo je rekla da me neće ponovo poslati u Vermont. . Ironija je bila u tome što je i Kendal bilo potrebno isto to..Je li rekla da će te poslati nazad u internat?“ pitao je.." Srce mu se steglo na tu Haninu izjavu. „Ali jeste pozvala policiju.“ Naglasio je razliku. Rik se nadao da će Kendal promeniti mišljenje. Rekao si da misliš da Kendal zasluţuje da se pozabavi sa mnom? A šta je sa onim što ja zasluţujem? Poslaće me u drugi internat prvom prilikom. nego zato što mislim da Kendal zasluţuje priliku da se prvo pozabavi s tobom.Frknula je na njega. izgleda.“ „Znaĉi vas dvoje ne.“ „Shvatiću to kao da. a on je prigušio smeh. „Pre će biti da je zabrinuta za svoja kola. Hana se okrenula da ga pogleda i skupila oĉi.“ Zašmrcala je i obrisala oĉi. odluĉio se da pokuša da izgradi poverenje. Bio je to strah koji je mogao da razume. Rik je ĉuo i nagoveštaj straha. Mogla je da prijavi da su ukradena i onda bih bio primoran da te privedem.

Kljuĉevi?“ Ispruţio je ruku. Ali ustala je i krenula prema parkiralištu. verovatno ne bi imala izbora nego da ostane preko celog leta. cvokoćeš zubima.“ . pogotovo. .“ .“ Popreko ga je pogledala. Ako se izviniš.“ I Kendal je izbezumljena od brige. baš kao i sestra.. Zato hajde da idemo kući. Nisi.. To što joj nikad nije palo na pamet da dovede Hanu da ţivi s njom. jer mislim da si ti dobro dete.“ Uvideo je svoju grešku istovremeno kad je i Hana ispljunula: „Nisam ja dete. Hana se prvi put nasmejala. A kad se nasmejala. . „Osim toga.“ Toliko je mogao da kaţe sa sigurnošću. ako je Rik hteo da gaji ikakvu nadu da će odluĉiti da ostane zauvek.“ „Tako je... „Ali ona me ne ţeli“.Dakle?“ Podigla je pogled ispod svojih vlaţnih trepavica i gustih šiški.Hana?“ Okrenula se.“ Nacerio se..„Valjda. „Zašto to kaţeš?“ Hana je ĉvrsto stisnula usne. Kendalina zabrinutost za sestru.Ja to ne znam. promrmljala je. mora da ti ja kvarim šemu. Kendal je nameravala da nakratko ostane i ode. Kad bi Hana bila tu.“ „Razmisliću o tome“.. a ti se suoĉi s posledicama kao odrasla osoba kakva i jesi. morala da se suoĉi sa oboje. ne znaĉi da to ne bi ţelela. U tom sluĉaju Rik bi imao još dva meseca s Kendal. Dva meseca za njih dve da se suoĉe sa sopstvenom prošlošću i jedna s drugom. bile su oĉigledne. „Znaš. uprkos ovom incidentu. „Mislim.Molim?“ Podigao je obrvu. Rik je ugledao nagoveštaj lepotice kakva će postati jednog dana. „ A ja sam dobar. njena ljubav i briga. „Prosto znam. rekla je Hana.“ Uprkos samoj sebi. .“ „Niko nije rekao da mi išta radimo.“ Udarala je po prašini svojom crnom ĉizmom na pertlanje.. Ne moţete. Kendal bi.. . a svaki trag onog osmeha nestao je. a znaš i ti. „A ja sluĉajno znam da je tvoja sestra kupila toplu ĉokoladu i moţda bi se dala nagovoriti da ti da malo. „Zašto si tako dobar prema meni?“ Hanin glas mu je prekinuo tok misli.Ne moţete da radite ono dok sam ja tu. .

Pošto je devojĉica tvrdoglavo ĉutala. prekrstio je ruke na grudima i ĉekao.. „Ţelim da ti verujem. razgovor moţe da saĉeka. „Ima li još nešto?“ pitao je Hanu. sutra imamo sastanak“. „Obiĉno jesam. a ti idi da se naspavaš. I moraćemo da uspostavimo neka osnovna pravila. „Mogla si da pogineš ili ubiješ nekog.“ Glas joj je drhtao dokje govorila. Rik se zapitao kako će u Kendalinom ţivotu sada ostati imalo vremena za njega. sa oĉiglednim olakšanjem. Pobrini se za to da kaţeš Kendal da ću vas obe pokupiti u devet. ili pre nego što se budeš razbacivala optuţbama. Kendal je uzdahnula. vaţi. „Bila sam uţasno zabrinuta“. Pošto je Kendal imala pune ruke posla s Hanom. . nisam.. I mislim da bi trebalo da svojoj sestri pruţiš priliku pre nego što budeš izvela još jednu ovakvu vratolomiju. Program IZAZOV iz srednje škole organizuje ovde letnje pranje kola.. „Kendal te voli. imaš li nešto protiv da ti dam jedan savet?“ „Mogu li da te spreĉim?“ Zavrteo je glavom i nasmejao se. Odvešću te da upoznaš neke klince.Pa. .Oh. Hana nije uzvratila zagrljaj. „Ovaj put nije.Uz dramatiĉan uzdah.“ Kad se dovezao do njene kuće. odluĉio je da se umeša. radosti.“ . ali ako obećaš da više nikad nećeš ponoviti ovako nešto. rekla je Kendal i odmakla se jedan korak. i samo na sekund. U meĊuvremenu.“ Pogledala ga je. Ispostavilo se da ga predosećaj nije prevario kad se Hana popela uz prilaz. Na Rikovo zaprepašćenje. tresnula ih je njemu na dlan.“ „Jesi li uvek tako pun saveta?“ pitala je. Ali kroz tu fasadu. Samo se nadao da će saĉuvati nešto od te dobre volje i za svoju stariju sestru. Rik je primetio nagoveštaj zahvalnog osmeha i blesak zahvalnosti u njenim oĉima. Sutra ne radim. Ruke su joj ostale ukoĉene pored tela. a Kendal širom otvorila vrata i privukla sestru u snaţan zagrljaj. „Zapamti.Izvini“. Sebiĉno. rekla je preko volje.“ . „Kendal moţe sutra da pokupi kola. „Aha." „Nije mi zabranjen izlaz?“ oprezno je pitala Hana. A evo ti još jedne teme za razmišljanje.“ Rik je stajao iza Hane. podsetio je Hanu. Rik je znao da je Kendal sigurno izbezumljena.

„Nemoj da se potcenjuješ.“ Nasmejao se.Video je u Kendalinim oĉima da se bori da ostane stroga. rekla je. Kendal će moţda i otići na kraju. Malo samozaštite nije bilo na odmet. Ali nije bilo na njemu da govori Kendal šta on misli da ona treba da uradi.Pametan?“ Nacerila se. To su zakljućci do kojih će morati sama da doĊe. ali bilo mu je isuviše stalo do nje da bi je izneverio. a i ti“. Priznaješ da sam ti potreban.“ Ponudio joj je najbolji savet koji je mogao. Zabacila je glavu. rekla je dok su joj se ramena tresla. usledilo je zalupljivanje vratima. Rik je dosta nauĉio iz prošlih grešaka. Mislim da ona sad prosto ne veruje nikome. Nisam imala pravo da to traţim. „Kakav naĉin da mi podigneš ego. U svakom sluĉaju. „Ništa ne valjam kao roditelj“. a vilica joj se zategla.. Tako što ćeš ostati na jednom mestu i obezhediti tu stabilnost koju nijedna od vas nikada nije imala. Rik je opet imao osećaj da im je upravo odobren pristup do mesta gde stanuju Hanini najdublji strahovi.. dušo." Pomilovao ju je po kosi. jer se sad nije povukao. a ipak da nekako sestri stavi do znanja da joj je stalo. Rik se trgnuo. Šta on ţeli da ona uradi. na . ali nikako nisu mogle da zadovolje Hanu više nego njega. topeći led koji je ţeleo da saĉuva oko svog srca. „Nećeš me poslati odavde?“ Hana se ugrizla za usnu i izgledala više kao neko izgubljeno dete nego kao prkosna klinka. imam predlog. Naĉin da naša pogodba ostane netaknuta. pomislio je Rik. devojĉica se okrenula i otrĉala u svoju sobu. „A pogotovo ne meni. „Prosto ćeš morati da zasluţiš to poverenje.U stvari. Ispruţio je ruke i ona mu je voljno prišla u naruĉje. ali oĉigledno ne dovoljno. kao i ona. . „Kakav bih ja bio momak da odbijem tvoj zahtev?“ .“ Još jednom se pozvao na njihov dogovor. Kendal se stresla na tu buku pre nego što se okrenula prema Riku. „Ostajem ovde preko leta. Nabrala je obrve.“ A on je bio slab na ţene u nevolji.“ „Kako?“ Tako što ćeš je prihvatiti i pružiti joj dom. Ali ţivot je retko delio ono što je pravedno. „Zaboravi. a da se Hani istovremeno pruţi neka stabilnost. „A ti ćeš biti uz mene?“ Zavrtela je glavom.“ Ma do Ċavola sa odstojanjem. „Samo budi uz nju. Ne bi trebalo ni da mora to bude. Ubrzo potom. Besna je i osećam se tako loše što sam je izneverila.“ Podigao joj je bradu. „Ne moţe. „Hvala ti. Kendaline reĉi bile su nešto najbolje što je mogla da smisli u tom trenutku. a mora da je to osetila i Kendal. Taj posao je po pravu pripadao njenoj majci i njenom ocu.

Rik Ĉendler nikada nije beţao od izazova. ako bi se za Hanu u kratkom šortsu i topu koji otkriva stomak moglo reći da je obuĉena. Izgleda da je Rik dobro procenio Hanu.“ „Slaţem se. rekao je glasom suviše grubim za svoj ukus.tu crno-belu neemotivnu pogodbu. istuširanu i obuĉenu. i uprkos pokušajima roditelja da joj pruţe više stabilnosti. Hana je oĉigledno patila od istih nemira. širom raširenih oĉiju punih nade. ali ona nije bila spremna da to ĉuje. Sad je imao ostatak leta s Kendal i njenom sestrom. iako je u tom trenutku osećao sve samo ne ravnodušnost. porodicu i dvoje ljudi kojima je stalo. Rik se nadao da će. Na kraju krajeva. nakon što se presvukla kad je skinula venĉanicu. Hanina napadna odeća i ponašanje bili su sredstvo samoodbrane. Pame tan ĉovek bi se povukao kao što je ona i predloţila. Ali on je rizikovao. uveliko budnu.. „Ne zahvaljuj mi“. „Šta imaš na umu?“ . a tamo je zatekla sestru. „To zvuĉi sjajno.Da nastavimo da se pretvaramo pred celim gradom. Kendal se probudila i uputila u kuhinju. To će svakako ucvrstiti utisak da sam zauzet. Da zajedno mogu da stvore nešto snaţno i trajno. nego da treba da joj se raduje. isuviše dobro je shvatala kako je biti neţeljeno dete. srećne porodice. Iskljuĉivo s Kendal. neprospavane noći. bio bi daleko gori nego onaj koji mu je nanela Dţilijen. od napadne boje kose i odeće. Kako nije uviĊala da je taj dogovor samo sredstvo do cilja? Svim srcem. Kendal je taman htela da pita ko bi nosio tako nešto.“ Što je i želeo da bude. A taj bol. pruţićemo Hani ono što joj treba. ali ovog puta bolje mu je da pripazi ne samo na ţenu u svom ţivotu nego i na sebe. nije se suoĉavala sa sobom. glumeći porodicu. Nakon nemirne. Sestra je liĉila na nju više nego što je Kendal i sama uviĊala. prošaputala je. sam je sebe osudio na patnju.A istovremeno. Nabrala je obrve kad ga je pogledala u oĉi. ja i Hana. Beţala je od svojih osećanja.“ Vrhom prsta pomilovao joj je obraz. Da igramo ulogu jedne velike. kad se prisetila sopstvenog izbora odeće prvog dana kad je došla u grad. i ona je njemu nešto dala. osećao je. . Kendal shvatiti da ne treba da se plaši stvarnosti. do ozbiljnijih unutrašnjih emocionalnih potreba. Ako je precenio Kendal i njenu sposobnost da preda svoje srce. Siguran sam da će ti to pomoći da dopreš do nje. A Kendal je znala i zašto. Osim toga. „Hvala ti što ĉiniš ovo za mene“. pristavši na njegov predlog. To jest. ti. Uĉinio bi sve za nju. .“ Kendal je klimnula. mislio je Rik. Hazarder bi se drţao svog kursa..

„Ko bi uopšte mogao da doĊe po tebe?“ pitala je Kendal. a ne o onome sinoć. Kendal je protrljala oĉi. Kendal je zaţmirila. „Nisu iz kompleta. to bi joj mnogo pomoglo da se pribliţi svojoj mlaĊoj sestri. Kad bi joj pruţila ruku.“ „Moramo li sada o tome?“ pitala je Hana. „Zeza me“.A da taj neko nisi ti?“ Kendal umilno upita Rika i nasmeja se. Kao i puder.. „Znam da me iskušava. mora da je sinoć zaboravio da to pomene. Rekao je da imamo sastanak. s tetrapakom soka od pomorandţe u ruci i izdajniĉkim brkovima od soka na licu. promrmljala je Kendal.“ Hana se susrela s njenim pogledom. Pošto nikome nije verovala više nego Riku. Hana.“ Hana se brzo okrenula i izašla. rekao je. Hana je išla ispred njega dok ju je on sve vreme gurkao napred. Mada ćemo morati da uspostavimo neka osnovna pravila zajedniĉkog ţivota. Kendal je trepnula. „Dobro jutro. ali posluţiće.. Je li to crni ajlajner ili tamnoljubiĉasta? Teško je reći. Šta god da je Rik planirao. „Rano si ustala. . Hana je samo slegnula ramenima. Mislila sam da ćeš duţe spavati posle onog sinoć. „Ĉaše su u ovom ormariću.“ Automobilska sirena glasno je zatrubila. Zahvaljujući manekenskim danima. „Rik. sad nije nameravala da trĉi za Hanom i pruţi joj to zadovoljstvo. zalupivši vrata za sobom. a onda posegnula za svojom ĉinijom na stolu. „Šta se dešava?“ pitala je Kendal. Jedan nula za njenu sestru.U kuhinji!“ Okrenula se i videla ga kako ulazi u tu malu prostoriju. . A neko je propustio da to pomene". Nije bio sam.“ Brzi pogled kroz prozor otkrio je Kendal da Rik zaista ĉeka Hanu.“ Nasmejala se. zureći u nju kroz oĉi pod teškom šminkom. toliko se gusto zgrudvao.Kendal je uzdahnula. pomoglo bi još više. . nakon što se probije kroz Hanine emocionalne zidove.Kendal?“ Rikov glas ju je dozivao iz hodnika. .“ Kendal je otvorila jedan od visećih elemenata koji je oĉistila neki dan ranije. „Neko je imao da ti kaţe da ću vas obe pokupiti jutros. Liĉno sam ih oprala tako da ne moraš da brineš da ćeš nešto zakaĉiti. Kad bi razumela Hanu. „Tvoj prevoz? Još ne poznaješ nikog u ovom gradu..“ Njena sestra se okrenula. ali Kendal nije bila ni najmanje zabrinuta. Kendal je znala ponešto o šminkanju i.“ Hana je spustila ĉašu koju nije ni upotrebila. „Mislila sam da priĉam o ranom ustajanju. moţda bi mogla da joj odštema i tu šminku s lica. a onda prihvatila ĉašu. „Stigao mi je prevoz.

Ponašaj se prema meni s poštovanjem pa ću i ja prema tebi. zaboravna usta“. Izi i Norman će obezbediti ruĉak za klince. Krivica je ponovo izronila na površinu. napušteno dete. Da li ti je jasno?“ upitala je. „Rekao sam Hani da ću je odvesti na pranje kola u organizaciji programa IZAZOV da se upozna s nekim klincima njenih godina. Tuţite me. polomiće mi se nokti i ispucaće mi ruke. ponovo ih je zatvorio. okrenuvši se i pruţivši Kendal priliku da priĉa s njom licem u lice.“ Kendal je prekrstila ruke na grudima. . Hana.“ Devojĉica je prevrnula oĉima. „Priĉaj s rukom“. a mislio sam da ti taman moţeš tamo da pokupiš svoja kola. „Znaš šta? Idite vas dvoje na to pranje kola. ali kad mu je Kendal namignula iza Hane. iznervirana kao i Rik zbog igara koje je Hana igrala. Jedini razlog što me uopšte trpiš jeste taj što nemam kuda da odem. „Zaboravila si. Ali nisi zaboravila da mi kaţeš da ti i Rik jutros imate sastanak. . „Ceo dan.Pa zaboravila sam. Hana se okrenula. „Bockaš me. kao da je nameravala da je ignoriše.“ Rik je bacio iznerviran pogled na Hanu. Upoznaj Hanu s klincima. zar ne?“ Rik otvori usta da nešto kaţe. i hoću da znam zašto. Vidimo se na veĉeri. promrmljala je. „Koliko traje to pranje kola?“ upita Kendal Rika kroz stisnute zube.“ „Sjajno! Mislim da će Hani dobro doći malo dobrog starog rada.“ „Doći po nas zbog ĉega?“ pitala je Kendal.To je pravilo broj jedan. „Mislim. Naći ću se s vama kod Normana u pet..“ Hanini komentari samo su uĉvrstili Kendalin prvobitni utisak da je njena sestra jedno usamljeno.. Kad sam sinoć stigao kući. Veĉeras ćemo da porazgovaramo i objasnimo se.“ „Bolje ti je da pereš kola nego da ti ja operem ta sarkastiĉna. shvatio sam da sam zaboravio da ti kaţem da ću jutros doći po tebe i Hanu. prasnula je Kendal. „Rekla sam da sam zaboravila. „Selektivno pamćenje?“ upitala je sestru. Ali pošto sam imao poverenja u nju da će preneti poruku. Ja ću da se istuširam i saberem. Vaţna stvar.“ „Ne mogu da perem kola ceo dan!“ viknula je Hana. zajedno sa osećajem da je trebalo više da misli na Hanin ţivot i osećanja nego što je to ĉinila ranije. ne suzdrţavajući sarkazam.“ Po ugledu na .„Zavisi od tvoje taĉke gledišta. Ali Hanin bol nije opravdavao njen bezobrazluk i Kendal je udahnula da se smiri pre nego što je odgovorila. Inaĉe ne bi ni pomislila na mene. pogana. odluĉio sam da ne zovem da vas ne bih moţda obe probudio.“ „Ne ţeliš da budem ovde.

Hanu, Kendal se okrenula i izjurila, a jedini ustupak pristojnosti uĉinila je time što nije zalupila vrata za sobom. Kendal je odšetala do škole da pokupi kola. Potom je nameravala da se vrati kući, napuni prtljaţnik i sastane se sa Šarlot u njenoj radnji. Ali prvo je odluĉila da pronjuška. Nije se javljala ni Riku ni Hani, samo je posmatrala njihovu interakciju. Hana se druţila s klincima s kojima se oĉigledno slagala, a Rik je igrao ulogu roditelja kakav verovatno ni sam nije verovao da je postao. Za ĉoveka koji je tvrdio da ne ţeli brak i decu, bio bi sjajan otac. Od te pomisli, zastalo joj je u grlu. Kad je prethodne noći videla kako se strogo poneo prema njenoj sestri, Kendal je stekla još veće poštovanje prema njemu kao muškarcu. A sad, kad ga je videla s tinejdţerima i shvatila koliko je omiljen u svojoj zajednici, kako da se bar malo ne zaljubi u njega? Skrstila je ruke i zadrhtala. Toliko problema i pitanja bez odgovora, pomislila je. Nije znala šta da uĉini za svoju sestru, nije znala zašto je Hana odluĉila da usmeri svoj bes na nju, a ne na roditelje. Ĉak nije znala ni kako da pronaĊe pravu školu ili natera sestru da ode tamo kad je bude pronašla. A ponajviše od svega, nije znala šta znaĉe njena osećanja prema Riku, ni za nju ni za usamljeniĉku budućnost kakvu je oduvek zamišljala. Oduvek je bila impulsivna, zato se stalno i seljakala. To što je bila u stanju da se pokupi i ode iz jednog mesta u drugo kad god joj se prohte, ulivalo je Kendal neki ĉudan osećaj sigurnosti. Nikada nije bilo moguće da je neko ili nešto zarobi. Ako stvari poĉnu previše da je guše, ona ode dalje. I mada nikada nije postigla neki ogroman uspeh, moţda zato što nikad nije ni ostala u jednom mestu dovoljno dugo, finansijski je uspevala da se provuĉe, povremeno radeći kao prodavaĉica u zanatskim radnjama u kojima je mogla nešto da nauĉi, ĉitajući, gledajući i slušajući. Nameravala je to da uradi i u Sedoni dok bude uĉila nove tajne svog zanata. Ali Arizona više nije bila tako privlaĉna kao nekad. Nije razmišljala o tom mestu ni pribliţno onako ĉeţnjivo kako je nekoć osećala. Zato što je sad imala obaveze. Za ţenu koja nikada nije pustila korene, sada ju je za ovaj gradić vezivalo previše veza. Posedovala je kuću i bila odgovorna za stanare koji nisu plaćali stanarinu, ali strahovala je od toga da ih iseli. Spremala se da zapoĉne posao u Šarlotinom tavanu i oĉekivala ju je mogućnost da nastavi saradnju s Rikovom snajom u Vašingtonu. Imala je emocionalno zahtevnu sestru koja nije imala kuda da ode i na koga da se osloni osim na Kendal. I imala je vezu s jednim posebnim momkom. Momkom koji je igrao ulogu neţenje, ali koji joj je govorio da ostane i posle leta, pa se povukao kad je ona odbila tu zamisao. Oĉigledno ga je jako povredila ta ţena koja ga je ostavila, a znajući da i Kendal namerava da uĉini isto to, ponovo je oko sebe podigao zidove koje je izgradio prvog dana. Mrzela je barijere izmeĊu njih isto koliko je shvatala i potrebu za njima.

I nije znala šta da radi. U vezi s bilo ĉim. Ispunjavali su je nemoć i strah pa je ĉvrsto stisnula pesnice boreći se sa suzama. A onda je duboko udahnula. Moţda i nema plan, ali bila je nezavisna i bila je borac. Smisliće već nešto. Nekako. Zaĉkiljila je na suncu kad je neki klinac pozamašnom koliĉinom vode poprskao oficira Rika - kako je primetila da ga zovu. On je ispraznio kofu vode u osveti, a povici veselja odjekivali su kroz vazduh. Hana se našla usred tog okršaja, i Kendal nije mogla a da se ne nasmeši. Bez obzira na sve probleme koji su je okruţivali, za sada, otkako je u Jorkšir Folsu, ţivot je bio bolji nego pre. Bolji nego ikada. A ta pomisao ju je na smrt uplašila. Nekoliko sati kasnije, Kendal je sedela u Šarlotinom tavanu i osećala se kao da su joj Šarlot i njena menadţerka, Bet Hensen, odavno prijateljice. Ţene su bile otvorene i predusretljive, a razgovarale su o devojaĉkim temama, i to je dovelo do one vrste ţenskog zbliţavanja koju je Kendal propustila kao tinejdţerka. Sad je sve to uveliko nadoknaĊivala. Saznala je više detalja o Romanu, Šarlot, Bet i njenom deĉku Tomasu nego što je ikada i pomislila da će joj poveriti. Pošto je imala osećaj da je sledeća na redu, Kendal je namerno zadrţavala temu na Bet. ,,Pa, koliko dugo se ti i Tomas viĊate?“ pi tala je Kendal. „Već ĉetiri meseca“, Šarlot je odgovorila umesto Bet. „Hoće li neko još da ruĉa?“ Pokazala je na veliku grĉku salatu koju je donela ţena iz Normanovog restorana u susedstvu. Salatu koju su Kendal i Bet progutale, a Šarlot samo probala. Pošto je Kendal stigla taman na vreme za ruĉak, insistirale su da im se pridruţi i nisu htele da prihvate odbijanje. Sada, sat vremena kasnije, mada još nisu bile prešle na posao, Kendal je bilo drago što su i nju ukljuĉile u to ţensko zbliţavanje. ,,Ja neću. Najela sam se“, rekla je Bet. ,,I ja isto.“ Kendal je ustala i poĉela da skuplja papirne tanjire. Šarlot je pokupila konzerve od soka i flašu od vode. ,,Ne moraš to da radiš.“ „Naravno da moram.“ Pošto joj nisu dozvolile da plati, bar je mogla da im pomogne da pospreme. Šarlot slegnu ramenima. ,,Pa, ako ćeš već završiti s Rikom, bolje ti je da se navikneš na pospremanje.“ „Ja nisam...“ „Trebalo je da vidiš kakav nered je Roman ostavljao za sobom“, rekla je Šarlot dok je hodala ka straţnjoj sobi sa smećem u rukama.

Kendal je pošla za njom, da baci tanjire i plastiĉne viljuške. „Dok ga ti nisi bolje istrenirala, je 1’ tako?“ nasmejala se Bet. ,,Da li je Rik bar malo bolji u odrţavanju reda, Kendal?“ Setivši se njegovog urednog stana, Kendal je klimnula glavom. „Mora da je to zbog disciplinovanog policajca u njemu.“ „Ili je to, ili je Vanda dolazila da ĉisti“, nasmejala se Šarlot. „Povezala sam ga s mojom kućnom pomoćnicom kad je preuzeo moj stan.“ „A to mu i treba. Rik baš i nije najurednija osoba“, rekla je Bet. ,,A Bet sigurno zna. Ona i Rik su već dugo prijatelji.“ Šarlot je hodala pored Kendal dok su se vraćale do Bet koja je brisala mali sto za kojim su prethodno jele. ,,Je li tako, Bet?“ upitala je Šarlot. „Tako je. Za razliku od budalastih ţena koje mu se nabacuju, ja odmah prepoznam dobrog prijatelja u ĉoveku. Ne tako davno, pokušavala sam da prebrodim raskid veridbe i Rik mi je pruţio rame za plakanje. “ Bet je izdrţala Kendalin pogled i ubedila je u svoju iskrenost. I reĉima i delima, Bet je bila oliĉenje svega što je dobro u Jorkšir Folsu, i Kendal je osećala da je ona iskren prijatelj, a ne neko ko ţeli da izazove njenu ljubomoru. „Rik je dobar oslonac. Trebalo bi da su mu inicijali S. O. S.“ Kendal se nasmejala. ,,U jednom periodu, ta zaštitniĉka crta uvalila ga je u nevolju", rekla je Bet. Šarlot je slegnula ramenima. „Dţilijen je bila idiot.“ „Tako je“, rekla je Bet. „Nije trebalo ni da se udaje za Rika. To nije moglo da izaĊe na dobro. Znala je da se oduvek sviĊala Riku i... Ups. Izvini, Kendal.“ Bet je pocrvenela. „Ponekad previše priĉam.“ Kendal je odmahnula glavom, isuviše fascinirana tom informacijom. „Ne, u redu je. Dobro je steći uvid u ĉoveka.“ „ Ali nije mi bila namera da te povredim ili zabrinem. Dţilijen je toliko daleko u Rikovoj prošlosti da to više nije ni smešno." Kendal se nadala da je tako. Pošto je i samo slušanje o tome da je Rik gajio osećanja prema bivšoj ţeni bilo poput oštrog noţa koji joj para utrobu. Ali nije nameravala da podeli tu informaciju sa svojim saveznicama. „Stvarno ne morate da me ubeĊujete u bilo šta. Rik i ja imamo dogovor...“ Dok su joj te reĉi izlazile iz usta, na jeziku je osećala njihovu gorĉinu. Ne samo zato što je dugovala Riku i morala da se drţi svog dela pogodbe, nego i zato što je poĉela da oseća posedniĉki poriv prema njemu uprkos tome što je tvrdila suprotno. Oho. Šarlot je prasnula u smeh i prenula je. „Šta je tako smešno?“ upita Kendal.

„Nisam sigurna da li je to tvoj izraz lica ili insistiranje na tome da izmeĊu tebe i Rika nema niĉeg ozbiljnog. Ali šta god ti kaţeš, u redu je. Hajde da priĉamo o poslu.“ „Meni odgovara.“ Osetivši olakšanje što Rik više nije tema, Kendal je izvukla putniĉki kofer koji je koristila za prikazivanje svojih kreacija i otvorila ga na stolu. „Ovo je moj ţiĉani nakit. Iskustvo mi je pokazalo da se dopada raznim ţenama. Koje su ti najmlaĊe mušterije?“ ,,U ranim dvadesetim', rekla je Bet. „Neke majke dovode i mlaĊe kćerke, ali većina ih vodi u Kej market ili u trţni centar u Olbaniju." „Ţelite li to da promenite?“ upitala je Kendal. „Kad sam bila u Njujorku, nisam imala veze da ubacim svoje kreacije u popularne butike, ali uspevala sam da ih prodam u studentskim naseljima pri nekim koledţima, a studentkinje su oboţavale ove komplete koji se slaţu. Pogledajte.“ IzvaĊila je posluţavnik s tankim ogrlicama koje su išle uz vrat, izraĊenim od staklenih perli iz zapadne Afrike, zajedno sa odgovarajućim visećim minĊušama. „Ove su se dobro prodavale.“ „Drugaĉije su“, promrmljala je Bet sa odobravanjem u glasu. ,,A kakve su ove?“ Šarlot je pokazala na crnu svilenu traku koja je visila ispod fioke. Kendal je podigla fioku. ,,To je nešto novo što isprobavam. Upletene svilene ogrlice uz vrat.“ „Oboţavam ih.“ Šarlot je prouĉavala komade. ,,I da, mislim da će ih klinke oboţavati.“ Pucnula je prstima. ,,Oh, a znam i savršeno mesto za prvo prikazivanje. Ovog vikenda odrţava se uliĉna rasprodaja. Videću sa Ĉejsom moţe li da izmeni oglas koji smo dale u Gazeti. Da doda podatke o Kendalinom nakitu. Kako ti se zove firma?“ „Kendaline kreacije.“ Šarlot se nacerila. „SviĊa mi se aliteracija, a sigurna sam da ovo moţe obema da nam se isplati.“ Glas joj se podigao od oĉekivanja i uneo uzbuĊenje koje ĉak ni Kendal nije mogla da potisne. „Treba da znaš da ne mogu da priuštim mnogo, ali voljna sam da priloţim nešto za troškove tog oglasa.“ Kendal nije mogla da priušti ni tu ponudu, ali smatrala je to ulaganjem u budućnost. Šarlot je odmahnula rukom. „Gluposti. Kao prvo, iako se tako ne ponaša, Ĉejs je slab na porodicu. A znam da te i Rejna i Ĉejs smatraju ĉlanom porodice. Zbog Kristal“, poţurila je da razjasni. Ali njen osmeh govorio je Kendal da tu misli i na Rika. „Doduše, nemoj nikom da kaţeš. To ti je jedna od povlastica koje dobijamo mi, Ĉendlerovi.“ Mi Čendlerovi. Kendal se stresla na tu pomisao, isuviše joj se dopalo to što

a u oĉima joj je sijalo odobravanje. „To je jedna od lekcija iz prodaje koju sam brzo morala da nauĉim. Ali Šarlotin entuzijazam pobudio je njeno samopouzdanje i lavinu kreativnih ideja.. da preĊemo na proviziju". Ima li šanse da to iskoristiš?“ upitala je Kendal i otišla korak dalje u nameri da ostavi utisak na Šarlot i na ovaj grad. U većini dogovora. „Okej. izgleda da je bila jedina koja je nudila ovu vrstu robe u tom malom gradu. . Bez rizika nema dobitka. mora da se dokaţe ovde i sada. šapnula je Bet Šarlot. pogotovo u ovom gradu. zajedno sa cenama konkurencije na trţištu. U nameri da uĉvrsti karijeru . „Predlaţem da staviš ogrlice na svoje lutke. nesvesna nemira koji su njene reĉi izazvale u Kendal.a to stvarno nije oĉekivala na svom impulsivnom putovanju u Jorkšir Fols.“ Šarlot se nasmejala. Kendal je slegnula ramenima.“ „Hmmm. U ovom sluĉaju. „Samo to da su crvena i ţuta boje one koje najviše privlaĉe pogled. Kendal je dobro nauĉila pravila. Kendal se nasmešila i proţelo ju je olakšanje. Kendal se na trenutak zamislila.Na šta ciljaš?“ Kendal je duboko udahnula da se ohrabri. pomislila je Kendal. a ona to nije htela da iskorišćava. Ali koliko god mrzela da to prizna. Kad je reĉ o procentima provizije. Nikada nije preuzimala inicijativu kad preda robu na prodaju u neku radnju. Nabrala je nos i poţelela da to raspravi. Preuredi izlog da ljudima skreneš paţnju i dodaj odgovarajuće ogrlice i prateće detalje. rad i troškove. Svota koju je Šarlot ponudila bila je veća od onoga što je Kendal imala na umu.je i ona uvršćena pod tim imenom. umetnik je zadrţavao vlasniĉka prava. Dohvatila je parĉe papira u nameri da napiše poštenu cenu. Dobra ideja“. „Dogovoreno. Nema sumnje u to da je Šarlotina velikodušnost u najvećoj meri poticala od Kendaline veze s Rikom. . oĉekujući da je Šarlot obori na neku s kojom bi Kendal ipak mogla da ţivi. finansijski nije bila u poziciji da raspravom sama sebi spušta cenu . uvek je uzimala u obzir vrednost materijala. „Hvala“. Šarlot je prva naţvrljala cifru i dodala joj papir preko stola. Umesto toga. Ako hoće da Šarlot uzme njenu robu i kad otvori radnju u Vašingtonu. ali nije imao nikakvog udela u tome kako će roba biti izloţena ili kako će se prodavati i reklamirati. Nakon paţljivog istraţivanja i po principu pokušaja i pogreške. rekla je Šarlot. rekla je Kendal. E sad. Kendal je spustila pogled. na manjem trţištu. „Još nešto?“ pitala je Šarlot.kad je već Šarlotina ponuda bila više nego fer za obe. znaš li da imaš samo šest sekundi da privuĉeš pogled potencijalne mušterije?“ UzbuĊeno se bacila na drugi deo svoje ponude. što je bila ogromna prednost.

otišla je i Kendal. A onda ju je Šarlot povukla u topli zagrljaj i srušila sve preostale barijere.“ Primetila je notu zavisti u svom glasu. prevrćući oĉima. a nadala se da će joj voţnja do kuće pruţiti neku inspiraciju.“ Bet je pogledala na svoj ruĉni sat. DoĊeš ili se vratiš ovamo. rekla je Šarlot. „Vas dve razradite ostale detalje. zajedljivo je pomislila. a ti se ne viĊaš s Tomasom istog ĉasa kad uveĉe zatvorimo butik?“ Bet se nasmejala. Sad. kao i uvek. a ova se zatim odmakla.“ Mahnula im je i otišla.„Šarlot moţe da iskoristi sve što donosi zaradu. Šarlot joj se mnogo dopala. Iako Kendal i dalje nije imala pojma šta da kaţe kako bi popravila odnos izmeĊu njih. i automatski postaneš jedna od nas. „Ti i Bet se odavno poznajete. radovala se što će videti sestru. Šarlot nije ni porumenela. S koferom u ruci pošla je prema kolima koja je parkirala malo dalje .“ Reĉi su joj pobegle pre nego što je Kendal i postala svesna da ih je izgovorila. Uz malo sreće. „Pored vas se osećam kao da vas i ja poznajem oduvek. Šarlot je naherila glavu na stranu. „To je sjajno u ovom gradu.“ A ipak Kendal je i dalje bila na spoljnoj strani. a zvuĉalo je kao da je iskreno zainteresovana. „I svakako da ću iskoristiti sve što Kendal predloţi. Izašla je iz Šarlotinog tavana na bleštavo sunce kasnog popodneva. i sada nije mogla a da ne bude iskrena prema njoj. „Nisam to rekla. moram da se vidim s muţem.. Uzvratila je zagrljaj Šarlot. rekla je.“ „Da znate da vam zavidim. „A sad odoh da se naĊem s muţem. Samo pogledaj one heklane gaćice u uglu izloga. pa će biti lakše razgovarati s njom. Ĉak i ĉitate misli jedna drugoj kao sestre. Na Kendalino iznenaĊenje to joj nije smetalo i zagrcnula se. koliko god da mrzim što prekidam ovaj zabavni sastanak.“ Šarlot je stvarno blistala.“ „ A nas je nemoguće rešiti se. „O. „Kako to?“ upitala je. „Naravno da mogu“.“ Bet se nasmejala iza nje. a nakon još dvadeset minuta sa Bet. Sama ih dizajnira i pravi. Još uvek je imala da ubije mnogo vremena pre nego što se sastane s Rikom i tinejdžerkom s drugog sveta. ruĉni rad..“ Bet nije mogla da sakrije koliko se ponosi svojom prijateljicom i gazdaricom.“ „Pa tek je prošlo. Bet. „Tek venĉani". moţda će popodne s klincima njenih godina Hani popraviti raspoloţenje i razveseliti je. Za kratko vreme koliko ju je Kendal poznavala. Ima dobro oko kao ti. „Šta? Tri sata?“ Nasmejala se. ali nije mogla da je opozove.

tako da je i kroz barijeru od odeće osetila njegovu ţelju za njom.“ Slegnuo je ramenima. Pripila se uz njega i pustila da joj se struk uklopi s njegovim. „Hej. „Šta ti radiš ovde?“ pitala je. Nije bila ni svesna koliko. a u njegovom su se mešale ţelja i vrelina. sve do sada. a imali su samo ovo malo vremena nasamo pre nego što se umeša stvarnost u obliku jedne buntovne tinejdţerke. Okrenula se i ugledala ga kako se ramenom oslanja na izlog. Zvaniĉno sam razrešen duţnosti. I ne brini za Hanu.“ Plitko je disala i dahtala. Nedostajao joj je. bio joj je potreban. ispunio ju je nekom ţestokom emocijom koju nije smela da dešifruje niti oseća. dušo. uzbudljiv miris njegove kolonjske vode i osetila kako njegove usne proţdiru njene kao da nikako ne moţe da ih se zasiti. Oduševljena što vidi da ju je potraţio. Vidiš? Sve sam pokrio. njen neopterećen ţivot i njeno srce. upakovanih u jedno divno ali opasno pakovanje. a reĉi izgovarala teško i bez daha. „U stvari. jer joj je toliko prijao. Lakše bi bilo nositi se s beznaĉajnim flertom. bila je previše zauzeta da shvati da ima liĉnu uniformisanu pratnju. Sve dok nije ĉula njegov glas. a zbog toga se osećala poţeljnije nego što ijedna ţena ima pravo da se oseća. ne posle onog sveobuhvatnog osećaja pripadnosti koji je upravo bila pronašla uz njegovu porodicu i prijatelje. ili ćeš doći ovamo da mi prekratiš muke?“ Zakoraĉila je napred bez oklevanja. „Prošlo je prokleto mnogo vremena. Bio je satkan od neţnosti i ţelje. udahnula muţevan.“ Njegov seksepilan osmeh. Zglavcima prstiju milovao joj je obraz i stenjao.“ Zasmejao se. pritiskajući svoje ĉvrsto telo uz njeno i pribijajući je uza zid. krutu i spremnu. Nedostajao joj je. „Hajdemo onda gore.“ „Znam. Rekao sam Dţounsiju. „Pet sati s dvadeset tinejdţera najviše je što mogu da podnesem odjednom. oduševljena što ga vidi. da je dovede kod Normana da se naĊe s tobom. Ali trenutno je nije bilo briga. Opasno po njen duševni mir. „A sada. hoćeš li ti nastaviti da priĉaš. On je prvi prekinuo poljubac i pogledi su im se sreli. Na pola puta ju je presreo.“ „Sigurna sam da je oduševljena što ima liĉnu pratnju. Sledeće što je shvatila bilo je da se nalazi u njegovom naruĉju i da su njegove vrele i uporne usne na njenima. uhvatio za zglob i povukao u uliĉicu koja je vodila iza prodavnica do njegovog stana. a njoj to nije smetalo.niz ulicu. policajcu i dobrom prijatelju. Mogu li da te zainteresujem za jedno ljubavno popodne?“ iza nje je prošaputao poznati Rikov glas. Ništa u vezi s Rikom nije bilo jednostavno. namenjen samo njoj. .

“ .„Šta ĉekaš?“ pitala ga je. „Vodi me gore i vodi ljubav sa mnom.

Kao samac u malom gradu. a onda priznala. pogotovo otkako je poĉela kampanja njegove majke za unuĉe. Gutala ga je pogledom. do Ċavola. „Klinci su imali svoje namere. a došli smo dotle da moramo da naĊemo koji trenutak kad dete nije tu. „Nekad smo imali vremena koliko god smo hteli. I bila sam radoznala zbog tebe.“ Opustila je ramena.“ „Divan si s njima. bio je oduševljen što se potrudila. Kakav si kad nisi sa mnom. rekla je. Bilo mu je potrebno Kendalino društvo.“ Srce mu je preskoĉilo. Sad znam kako mora da se osećaju novopeĉeni roditelji“. rekla je Kendal. Ali u sebi. oĉigledno upravo primetivši da mu se majica zalepila za koţu. rekla je. „Ali nemoj da ti to udari u glavu“. Ubrzano kucanje njegovog srca bilo je dokaz. goreo je od nezadovoljene potrebe. a ta ista potreba odzvanjala je i u njemu. zajedljivo je pomislio." Oĉi su joj zablistale od ţelje.DEVETO POGLAVLJE Nakon dana provedenog na pranju kola s dvadesetak tinejdţera. špijunirala si me. „Volim uzbuĊenja.“ „Aaa. kako će se uklopiti. „Posmatrala sam vas. Ma. Da meĊu njima sve ostane lagano i opušteno. Ţene su mu se i ranije divile. „Mokar si“. Od toliko sati provedenih na suncu bio je vreo. To je bio deo njegove odluke. Rikje ušao u svoj stan i zalupio vrata za njima. Riku je bilo potrebno društvo odraslih. navikao je na ţensku paţnju. posramljeno se smejući.“ Protresla je svoju preslatku ĉupavu kosu. a nakon toliko dana koje je proveo na poslu i bez Kendal. bio je prosto srećan zbog bilo kakvog znaka zanimanja s njene . Letnji flert. Ali Kendal ga je gledala drugaĉije i dopadalo mu se kako se oseća zbog njenog prostodušnog usredsreĊivanja na njega. je l’ da?“ Slegnula je ramenima. „Hoće to od tinejdţera s punim kofama i crevom. a potom širom otvorila oĉi kad je shvatila u kojem su pravcu krenule njene reĉi. „Nisam te video. Samoodbrana nije daleko dogurala. Kako ti izgledaju dani.“ Povukao je natopljeni pamuk. „Kao da u mom telu postoji i zrno uobraţenosti. „Bila sam radoznala zbog Hane.“ Ugrizla se za usnu.“ „Zato što nisam htela da znaš da sam tu. a puls mu se ubrzao.“ Nacerio se i prešao s te teme što je ona oĉigledno i ţelela. S njenom rukom u svojoj. „Ali vidi kako ti je ţivot postao uzbudljiv. kao što su se i dogovorili.

ceo dan sam bio napolju i dobro bi mi došlo da se prvo istuširam. „Mislim da bi trebalo da te izbavimo iz te mokre odeće. jer to je znaĉilo da je mislila na njega kad nisu zajedno. Preplavila ga je bujica ţelje. mislio je Rik. „Ali koliko god da uţivam.“ Susrela se s njegovim pogledom. „Hoću da ta majica nestane s tebe“. „Samo tebe. a onda je stegao pesnice kada je zastala i prešla rukom duţ njegovog ukrućenja u nameri da ga sasvim oslobodi odeće. i proklet bio ako dozvoli da mu se išta ispreĉi. promrmljala je. Imala je sopstvene ciljeve i sopstveni raspored. prstima je prešla na dugme njegovih farmerki. . ti baš znaš kako da iskušavaš ĉoveka. ţestoko i snaţno. Njegova ţelja je prevazilazila seksualnu potrebu. a potom joj pomogao da je baci na pod. Njene ruke na njegovom telu predstavljale su najjaĉu i najerotiĉniju predigru i mogao je u njoj da uţiva ceo dan. Pogledao ju je u oĉi dok mu je podizala majicu.“ . . dušo. „Zvuĉi kao da sam pogodila pravo mesto. „O. Sad ni njena napast od sestre ni rok za odlazak krajem leta koji je sama sebi nametnula ne bi mogli da ga odvrate ili spreĉe. Zakoraĉila je napred i uhvatila se rukama za njegove mišice.U ovom trenutku svako mesto koje pogodiš bilo bi pravo“.“ Kao u prilog toj tvrdnji. a on nije imao ništa protiv. a potom dlanovima prešla preko njegovih ramena pa niz njegove ruke pre nego što mu je na grudi spustila te šake koje su donosile uzbuĊenje. zajedljivo je rekao. odbijao da odustane.“ Izazovan osmeh zaigrao joj je na krajiĉku usana.“ Zavrteo je glavom i nasmejao se.Od mene nećeš ĉuti nikakvo protivljenje. a onda zastala. Još jedan dodir tih usana i moţda neće ni stići do spavaće sobe. „Onda to uradi.“ Podigao je ruke iznad glave i predao joj tu kontrolu od koje je. erotiĉnim dodirima.“ Igrala se s donjim delom njegove majice i izazivala ga polako podiţući tkaninu kako bi se uverila u to da mu njeni prsti lagano dotiĉu koţu vrelim. istovremeno proklinjući sam sebe.strane.“ Oblizala je usne u oĉiglednom išĉekivanju. Iako bi nad tom ĉinjenicom trebalo da se zamisli.. dušo. po jednoj njenoj izjavi. „Ja ne bih imala ništa protiv da se istuširam još jednom. UzbuĊenje ga prostreli i on oštro udahnu. Prstima je grebala po njegovim grudima. bili su nasamo. Ko je on da se raspravlja? Još jednom ju je pustio da slobodno vlada i stisnuo zube kad ga je dlanovima prvo pomilovala po butinama.. Odustao bi on od mnogo čega zbog nje. sagnula se i utisnula topli poljubac na njegovu uzavrelu koţu. a bog zna da je on mnogo mislio na nju.

ovde Liza Barton. „Dobro je“. i kada je prvi put zaĉuo zvonjavu. „Zovem u svojstvu pedagoškog radnika. . „O.“ Kendal je podigla obrvu na njegov iznervirani pozdrav. „Bolje da bude nešto dobro. Taman kad si ti otišao. rekla je Liza Riku.“ Na njene reĉi. „Šta je Hana rekla upravniku?“ rezignirano je pitao. Mislila sam da to nije velika stvar kao što i nije bila. Njegov zauzeti status nije ju odvratio ovog popodneva. oĉigledno uvreĊena. ţeleo da ţene poput Lize prihvate to i povuku se. dok nije stigao doktor Novicki. kad je znao koja ţena ga zanima.“ Oho. . “ . „Rik.Pa šta onda radi s tobom? Ostavio sam je s Dţounsijem. Šta je sad uradila?“ Rik je rukom obujmio Kendal oko struka. Izgleda da njena sestra . ja bih pomislio i da je poziv policiji vaţna stvar. leĊima se naslonio na zid i prepustio njenoj brizi.“ A ne s jedinom ţenom s kojom nije ţeleo da ima ikakve veze. prošaputao joj je na uvo. .. zvala ga je ţena.“ Kendal je uzdahnula i pokazala prema telefonu na zidu.On je morao da ode.“ . a onda zgrabio telefon. a sad još i zove... „Nije zgodan trenutak. frknula je Liza.“ Ljutito je zastenjao. Moţda je vaţno. „Moţda Hana ima i pravo što pravi gluposti. Podigao je pantalone i ostavio samo jedno dugme otkopĉano.. tvoja devojka je s tobom? Logiĉno“. . „Sestra ti je dobro“. „Bolje da se javiš. „O. ne. Liza ga je do zla boga iznervirala na pranju kola u sklopu IZAZOVA. Rik je rukom prošao kroz kosu. Rik se presabrao. Mislila sam da neće biti toliko teško pripaziti na još jednu tinejdţerku pa sam mu rekla da ću je drţati na oku...Zatvorio je oĉi. Ovde pored mene je mlada devojka po imenu Hana koja tvrdi da si ti odgovoran za nju. pomislio je da je to neki zvuk u njegovoj glavi. a on joj je namignuo.“ Ponestalo mu je strpljenja za igrice.Ne bih zvala da nije vaţno.. Krv mu je jurila kroz vene do ostalih delova tela.Pa. A onda se njena ruka umirila i shvatio je da je ta buka telefon.“ Preko volje je otvorio oĉi.Da li je Hana dobro?“ upitala je. .Prokletstvo. Kendal je glasno zajeĉala i pokrila lice rukama..Ti si s Hanom? Šta nije u redu?“ Kendal mu je smesta prišla i stavila mu ruku na rame.. ili je moţda sad. Moţda je iz njega progovarala ĉista muška frustracija.

Hana nije tvoj problem. Nije ni ĉudo što traţi paţnju. A onda je došla u grad . Ali pre nego što se suoĉe sa svojim osećanjima.“ „Hvala ti.“ Liza je s mukom izgovorila te reĉi. a ja ću sići za desetak minuta. samo je pokušavala da bude fer prema njemu. Baš kao Kendal. kad je ostavio Hanu. uspostavila je vezu s dve vrlo dobre devojke i bila je srećna što mu je i bio cilj kad ju je poveo na pranje kola. koliko god puta da joj je rekao da nema nameru da ode. „Ĉitaj mi sa usana. ona je ĉekala da on upravo to uĉini. A bio je siguran da ni Kendal neće biti mnogo zadovoljnija nego što je on. Na kraju krajeva. jer se ona ticala samo njega i Kendal. kao da ju je ljutilo da prizna kako je izgubila ne samo bitku nego i rat za Rikovu paţnju. Ali s obzirom na to da je otišao kako bi bio nasamo s Kendal. ukljuĉujući i bliske prijatelje. Moţeš i sama da je pitaš. Riku nije promakla ta ironija. da se stavi na Kendalino mesto. da mu ponudi izlaz . „Nije mi bila namera da onako prasnem na tebe malopre. Nikada nije imala roditelje na koje moţe da se osloni. Liza..“ „Zašto ti ne ostaneš ovde i istuširaš se kao što si i nameravao? Ja ću porazgovarati s Hanom. Pokušao je da razluĉi Kendalinu situaciju od Dţilijenine. osećao je krivicu uprkos tome što je verovao da je Hana zbrinuta. Kao što rekoh.“ Rik inaĉe ne bi pridavao mnogo znaĉaja Lizinoj ljubomornoj i pristrasnoj proceni Hanine situacije.“ Dobacila mu je osmeh i istrĉala kroz vrata. suv i spreman da pomognem. „Ako si siguran.“ Zastala je. Nije mislio da se ona povlaĉi. morali su da pokupe Hanu. „Samo ti idi. „Ostavio si jadnu devojĉicu samu u nepoznatom gradu.“ Obuhvatio joj je lice šakama. Usledio je bat njenih koraka. „Šta je uradila?“ Pognula se kao da ju je strah da pita. Nije on bio taj koji odlazi. Da.neće da se zamara s njom. Rik je šetkao po svom stanu u gradu u kojem je oduvek ţiveo.U stvari. sve slabiji.“ Progutao je ponos. A ti si ugrabio prvu priliku da budeš sa svojom novom prijateljicom. „Siguran sam. nikad oko sebe nije imala ljude koje bi mogla da nazove svojima.pre nego što ga sam pronaĊe. „Liza nije rekla. Odmah stiţemo da je pokupimo. Selila se od jednog doma do drugog.“ Oklevanje u njenom glasu odalo mu je da ona nije. dovela sam je kod Normana.“ Spustio je slušalicu i okrenuo se prema Kendal. od jedne do druge porodice. vaţi?“ Klimnula je glavom. Rekla je da ovde mora da se sastane s vama.“ Lagano ju je poljubio u usta.“ Zavrteo je glavom. a ti moţeš da nam se pridruţiš kad budeš spreman. „Jeste li još uvek u osnovnoj školi?“ pitao je Lizu. sve dalji. Kao Dţilijen pre nje. „Ili ne. „Sad idi. . Ali sad nas ĉeka dole.

a već je izlila kofu vode na upravnika.Hana“. Nije ni Hani. i dalje zureći u Lizu tamno našminkanim oĉima. pa se i on plašio da sasvim ispruţi ruku i opet bude povreĊen. Kad im je prišla. gospoĊice. Kendal nije promaklo da je Hana naglasila reĉ svaku niti znaĉenje koje je ta reĉ imala. i nije imala pojma zašto je taj njegov prijatelj Dţounsi otišao. gospoĊice Saton. a sve zamke stabilnosti zamrsile su se ispred nje.“ „Nisam ni imala izbora. Kako da krivi Kendal što nije sposobna da to uĉini? Kendal je ušla u Normanov restoran i smesta spazila Hanu kako sedi u separeu s Lizom Barton. “ Kendal se trgnula.. Kendal je odluĉila da ima takta i da upotrebi diplomatiju. Bila je bez nadzora. Ĉula je samo Rikovu stranu telefonskog razgovora. Do Ċavola. ali umesto da zapoĉne svaĊu pred tom ţenom. „Ĉula sam da ste rekli oficiru Riku kako biste mu rado uĉinili svaku uslugu koja bi mogla da mu zatreba“. zamrljanim od dugog dana provedenog napolju. rekla je Liza oholim tonom uĉiteljice.gde su ljudi većinom onakvi kakvi i izgledaju i gde se prijateljstvo nudi bez ikavih obaveza. „Nisam mogla da je ostavim samu kako ne bi izazvala još neku nevolju. oţenio se. Kendal je zatreptala od zaprepašćenja. Prvo je pogledala u Lizu. ako je suditi po izrazu bljak na njenom licu. nemojte da krivite moju sestru. mogla je samo da pretpostavi da je ljubomora bila u korenu Lizinog ponašanja. Setivši se Rikovih reĉi od pre neki dan. a potom razveo. . ne i Lizinu.odrastao je u porodici punoj ljubavi. poĉela je Kendal oklevajući. Kendal se susrela s prkosnim pogledom svoje sestre. kao i za taj incident prosipanja vode. on je imao sve . a vas nigde nije bilo. Ĉak ni neotesanost njene sestre nije mogla da spreĉi ponos i brigu koje su proţele Kendal na to. Naizgled izvan domašaja . „Mnogo vam hvala što ste doveli Hanu ovamo. Hana se stvarno zauzela za nju. ali sestra ju je ignorisala. „Hej. a Kendal je odbijala da toj ţeni priušti to zadovoljstvo i pokaţe joj svoje emocije.makar samo zato što se plašila da posegne za neĉim što nikad nije imala. i to pogotovo pred Lizom Barton. rekla je Hana Lizi. Kendal nije ţelela da uništi mali pomak u njihovom odnosu koji se tek razvijao time što će je prekoriti pred nastavnicom. „Nepristojno je prisluškivati“. . I mada je Hana zasluţivala prekor za svoj dugaĉak jezik.“ Kendal je zaţmirila.“ Hana je progovorila pre nego što je Kendal uspela da smisli neki neutralan odgovor. Ali Kendal je pretpostavljala da je imao dobar razlog i da se pobrinuo za to da Hana bude zbrinuta.

zasikta Hana na Lizu.. Kendal je bila uverena u to da je ţena poput Lize poslednje što Riku treba.. Hana je prva udarila. Hajdemo. Izrazito rumenilo oblilo je Lizine obraze.“ . pitala se.Pa. „Obe ste nevaspitane i sigurna sam da će Ĉendlerovi to uvideti na vreme. hvala vam što ste doveli Hanu kući. Ne treba mu nijedna od nas da to obavlja umesto njega. kao što rekoh. „ Ali baš je bilo zabavno pokazati joj gde joj je mesto. Liza ili Hana. Kendal je odluĉila da ignoriše sestrin protest. Kendal se pridruţila Hani za malim stolom u dnu. Izi nam je saĉuvala sto pozadi.. Oĉigledno je još devojaka iz porodice Saton bilo slabo na Rika Ĉendlera. .Mi smo mu potrebne da pazimo na njega. . Odakle da počne. i vi ste slušali. Prosto mi se ne sviĊa što se ta ţena muva oko Rika. Kendal nije znala koja je gora. Nasmešila se i mahnula publici koja se sastojala od posetilaca restorana. ali Rik je odrastao muškarac i struĉnjak za odbranu od ţena.“ Na Kendalino iznenaĊenje.Ne sviĊa se ni meni. Kendal je slegnula ramenima. rekla je Liza. nije mogla. prekrstivši ruke ispred sebe.“ Kendal se nasmešila Lizi kroz stisnute zube. Kendal je vrtela glavom. a blagi osmeh iskrao joj se na licu. „Hana. „Nemoj da pridaješ mnogo znaĉaja tome što sam se zauzela za tebe. „Oĉigledno je da joj treba nadzor odraslih“. Kendal se nagnula na sedištu. Kendalina posesivnost prema Riku bila je na vrhuncu. . zar ne?“ Hana je oprezno klimnula glavom.“ Ugledavši priliku da uspostavi bliskost sa sestrom. Kao i zaštitniĉka crta. Pošto je tek došla sa intimnog sastanka sa ĉovekom. Šta je s tim?“ Hana je prekrstila ruke na grudima i ĉekala odgovor. „Moţe biti.“ Liza je zgrabila svoju tašnu i krenula prema vratima. njena sestra se izvukla iz separea bez pogovora i stala pored nje. a nakon što je ĉula od Šarlot za Rikovu prošlost. ali smesta je morala ovo da okonĉa pre nego što se razbukta. Hana se jeste zauzela za nju i Kendal je nameravala da to iskoristi. doviknula je Kendal Lizi u leĊa. „Hvala još jednom što ste mi doveli sestru kući“.“ Bilo to maliciozno ili ne.. bili ste i vi. ali takoĊe je u pravu. . a potom odjuri u straţnji deo restorana. a onda se okrenula ka sestri. I Liza je sebe smatrala nastavnicom? Predstavljala je patetiĉan uzor.To dete je nevaspitano“...“ Kao i obiĉno.A šta ćemo s tim što sam vas gledala kako to radite ceo dan? Gde god je bio Rik. rekla je Liza uprkos posramljenosti. a da ne stavi Lizi do znanja kako stoje stvari. S kim god da je priĉao. „Rik je zauzet“.

„Erik. Ili bi trebalo da kaţem da .. mlada damo.“ Kendal se nasmeši. rekao je on. Hana. „Htela sam da vratim nekom tipu što mi je poprskao majicu. suptilniji pristup. ali Kendal se usredsredila na Erika.„ Ali sigurna sam da bi cenio kad bi imala. i njena pomoć će mi dobro doći. „Zdravo.“ „Moţda razmislim o tome. Nakon što se stariji par smestio.“ Dodala je i vezu s Rikom ne bi li imala više sreće u pridobijanju sestrine dobre volje. Ali moraš da sedneš i odmoriš. ko je tu!“ Kendal se okrenula i ugledala Rejnu i gradskog doktora kako prilaze njihovom stolu i spasavaju Hanu od predavanja u stilu budi pažljivija sledeći put. Oĉigledno nije volela da joj se govori šta da radi.“ Hana je poĉastila stariji par iskrenim osmehom. „Mislim da se tušira. „Rejna. „Gde je Rik?“ pitala je Hana. što se tiĉe upravnika.“ Kendal pokaza na prazne stolice. „Hana. a pošto ti je sestra tu. Sići će za nekoliko minuta.“ Hana je podigla ruke u odbrani. „Daj mi pet minuta. pridruţite nam se. „Zbog srca“.“ Kendal je zakljuĉila da je to najveĉi ustupak koji je mogla da izvuĉe. Erik. suţenih oĉiju.“ . Starija ţena je porumenela i klimnula glavom. Nemoguće.Erik“. molim vas. doktore Felon. „Vidi. Hana je porumenela. „Ovde nema potrebe za formalnostima. Volela bih da vas upoznam sa svojom sestrom Hanom“.. Da li joj se uĉinilo.“ „Kunem se da je bilo sluĉajno. je l’ vaţi?“ „Sve za tebe. a u sebi se pomoli za Hanino pristojno ponašanje. podsetio ju je Erik. ili je bilo sarkazma u njegovom glasu? Odmahnula je glavom. a on se brzo sagnuo. Rejna je prišla Hani i rukovala se s njom. deca nikad nisu kriva ni za šta. tapšući se po grudima..“ Na Kendalino iznenaĊenje. Nisam ja kriva. ovo je Rikova majka i doktor Erik Felon. Oĉigledno je njena sestra bila slaba na srednjeg Ĉendlera. Rejna.“ Rejna je bacila pogled na Erika. Kendal. Prava si lepotica.“ Rejna ga je prostrelila pogledom. reĉe Kendal. „Drago mi je što sam vas upoznala.“ U Haninim godinama. Rejna je smesta prešla na svoj zahtev. a to je Kendal lako mogla da shvati. „Moram da porazgovaram s tobom. recimo. „Planiram zabavu iznenaĊenja za Rikov roĊendan. „I meni. Doktor Novicki je dovoljno nizak da bude meta.

. moraš da je drţiš podalje od Rika.. zapevušila je Hana. Pre nego što Hana izgubi svako poštovanje. Neki nepoznat ĉvor stegao se u Kendalinim grudima.. jedino to i mogu da uĉinim kako bih Riku priredila raznorazna iznenaĊenja. Hana. i bilo je oĉigledno da izmeĊu njih ima ljubavi i paţnje. gospoĊica Barton. a pogled je odlutao ka Rejni. „Dobra ideja. Kendal uzdahnu. Moramo da drţimo Lizu podalje. kao i sada. . „Kendal.. Vas dve ćete dovesti poĉasnog gosta. imala je više ponosa nego da nastavi s tim... „O gospode. razumeš“. a ja sam već obavila neke telefonske razgovore. neke ţene su bile drskije i mislile svojom glavom.U pravu si. kad je ţena bila odbijena.“ „Kakva iznenaĊenja?" istovremeno upitaše Kendal i Hana. rekla je da ima saaavršen poklon na umu.“ „GospoĊica Barton“. „Ta ţenska. tako da je to sreĊeno. gospoĊa Ĉendler misli svojom glavom?“ Hana je naslonila bradu na ruku i usredsredila se na Erika. „Mislim da bi trebalo da se vratimo na razgovor o Rikovom roĊendanu pre nego što se on pojavi“. „Sutra. Ali ne brini.“ Rejna se nasmejala. .. „Znaĉi. Čudima nikad kraja.“ Hana se stresla od odvratnosti. A ona se pitala zašto je uvreĊena što je od nje sakrio nešto tako osnovno. Neke ţene nikad ne odustaju.“ Osmeh mu je bio sve širi.“ „Mislila sam da su u davnim vremenima muškarci pozivali ţene da izaĊu“.“ Rejna se nagnula bliţe Hani. zamoliću Rika da sutra uveĉe dovede vas dve na veĉeru.“ Erikov gromoglasan smeh spreĉio je Kendal da nastavi. Ali i onda. zapevušila je Hana. mlada damo. Ne moram ni prstom da mrdnem. U davnim vremenima. Izi i Norman su rekli da će spremiti hranu i poĉistiti posle.“ „Oh. Jasno mi je da sam je ja moţda ohrabrila .“ „Riku je roĊendan?" pitala je Kendal. Kljuĉ do srca njene sestre izgleda da se vrteo oko Ĉendlerovih. A Hana je nije povukla.“ Potapšala je Hanu po ruci.pre nego što si ti došla u grad.Ti i ja moţemo da završimo taj razgovor neki drugi put. obratila se Kendal.svima delim poslove povodom zabave iznenaĊenja pošto su mi dnevne aktivnosti ograniĉene. „Hana je u pravu. . Liza.Kad?“ Nikad ništa nije spomenuo. Ta ţenska. U moje vreme. . uţasnuta. reĉe Kendal.U svakom sluĉaju. . pomisli Kendal. „Moţeš li da zamisliš šta ona hoće da mu uradi?“ pitala je Hana. baš volim tu omladinu. ispravila ju je Kendal. „Ali nisam znala da je tako uporna. . većina ţena bila je ĉednija i pasivnija pa su puštale muškarce da iznose ponude...Pa da“.

seksepilan izgled. „Evo i bombe“. Rejna i Erik su sa išĉekivanjem pogledali Rika. Kao da joj je tu misao prenosio potamnelim oĉima.“ Iscerio se. Kosa mu je sada bila mokra od tuširanja i nije se obrijao. Da vratim Riku uspomene iz detinjstva. dok je Hana pravila balone od ţvakaće gume i odbijala svaki predlog roĊendanskog poklona za Rika koji bi .Pa. Ali kad se Hana zakikotala na Rikov pokušaj da govori tinejdţerskim ţargonom. a iznad njene glave Rik je ulovio Kendalin pogled i zadrţao ga. „Rad s tinejdţerima proširio mi je vokabular. „Biće baš zabavno. Kendal je osećala kako joj srce cveta u grudima... mislila je Kendal. i sestre koja ga je oboţavala.“ Pljesnula je rukama. Kendal je shvatila da u ţivotu ima i vaţnijih stvari od toga kako njena sestra izgleda. .Kreten“.„Ţelim da napravim neku varijaciju na temu Ovo je tvoj život. Hanin smeh je bio opušten i bezbriţan. naravno. kao u srećne klinke kakva bi trebalo da bude. rekao je i prošašoljio je rukom po još uvek ljubiĉastoj kosi. Kendal je šetkala po svom radnom prostoru na tavanu. tvoja roĊendanska veĉera. Kasnije. Toplina se prenosila izmeĊu njih zajedno sa elektriĉnim podsećanjem na to koliko su intimni bili pre nego što je malo ranije u njegovom stanu zazvonio telefon. Kendal se pitala kako li će naći vremena da nastave tamo gde su stali. Brzo se sabrao i otišao do Hanine stolice. Kendal je imala neki osećaj da Rik misli kako će njegova roĊendanska proslava biti sve samo ne kul. Ĉekaj samo da shvati šta mu je majka spremila. Zar to nije kul?“ upitala je Hana Rika. „Tvoja majka je pozvala mene i Kendal sutra na veĉeru. . nota senzualnosti obojila je njenu reakciju na njegov robustan. kako je samo želela da bude s njim. Kendal se pitala šta mora da uĉini kako bi naterala sestru da to ispere i vrati prirodnu boju. a pošto je malopre osetila tu ĉekinjavu bradu na obrazu. „Pravi si tenkre. oĉigledno ĉekajući prevod. Kad god je Rik bio tu. Zbog bleska ljutnje u njegovim oĉima i još poneĉeg. A jadniĉak je verovao da će prisustvovati samo porodica. I.“ „Šta će biti baš zabavno?“ Rik je stigao i u maniru pravog policajca nije propustio ni razgovor ni priliku za ispitivanje. Ali pored tog roĊendanskog slavlja na koje je trebalo da ga odvede. objasnio je on.“ Hana je prevrtala oĉima dok je ismejavala Rika i ponovo Kendal skrenula paţnju na razgovor koji je u toku. kako se oseća. Jutro nakon što ih je Rejna u poslednji ĉas obavestila o Rikovoj zabavi. oh. Na primer.“ Rejna nije ni trepnula. Hana se ponovo nasmejala.

Kendal ispruţi šaku punu perlica. Morale su da naprave nešto do kasnog popodneva pre nego što povedu Rika na ono što je on mislio da je porodiĉna veĉera kod njegove majke." „Vaţi." Hana je zurila u nju razrogaĉenih oĉiju. a reĉ rondela opisuje oblik. „Ukrasnu dugmad za manţetne?" Kendal je predloţila. Odatle proizilazi naziv rondele od hematita. nego kul.“ „Broš za kravatu?“ . Kendal se umesto toga koncentrisala na njegov poklon. Kendal je osetila olakšanje što se Hana sloţila s torn idejom. predajem se.Ma daaaj.. mladalaĉkog ugla posmatranja. Za ovo kratko vreme u Jorkšir Folsu. Ona i Hana su se sloţile da mu daju zajedniĉki poklon . Možda supronašle temu koja bi im mogla pomoći da se zbliže. Prstima je prešla preko tih glatkih. Tehniĉki izraz za mineral koji se koristi u izradi nakita jeste hematit. Pošto nije imala ni keša ni kredita. Razmišljala je da ga unapred upozori. „Šta pokušavaš? Da ga pretvoriš u štrebera?“ Kendal je zagunĊala i podigla ruke uvis. Moţda upletenu od koţe.“ Prekrstila je ruke na grudima.Kendal iznela. Volela bi da nauĉi Hanu svemu što zna o perlama i izradi nakita. Šta bi ti ţelela da napravimo za Rika? “ Do sada su se sloţile jedino oko toga da će mu same napraviti roĊendansko iznenaĊenje umesto da kupe nešto bezliĉno u prodavnici.“ Hana je hodala oko stola za bridţ i pretraţivala Kendaline plastiĉne fioke s raznim kamenjem i perlama. a i sama bi rado nauĉila sve što moţe iz Haninog sveţeg. „Hej. A sve to vidiš samim pogledom na njih. a Hana ih uze na dlan. pomisli Kendal. a traĉak zanimanja blesnuo joj je na licu.nešto posebno za Rika. njegove izraze i sve što mu prolazi kroz glavu.. Poĉeće od toga što će sestri podići samopouzdanje. „Aha. pošto me konaĉno pitaš. Sjajne su i crno-plave boje. „Okej. ili da izdaje Rejnino poverenje i pokvari joj iznenaĊenje. „Rondele od hematita. šta je ovo?“ Podigla je šaku punu okruglih perli. „Okrugle pljosnate perle.Pa. a onda zakljuĉila da nema prava da staje izmeĊu majke i sina. Kako bi bilo da govoriš mojim jezikom?“ Kendal se nasmejala. . svetlucavih kamenĉića i podigla ih do prozora. Od prošle veĉeri prebirale su po idejama uzduţ i popreko. bila je sigurna u to da neće biti zadovoljan veĉerašnjim dogaĊajem. Hana prevrnu oĉima. Bez uspeha. Ne neku ţenskastu. I mada nije znala zašto. što nikom drugom nikako ne bi palo na pamet. na svetlo. ja mislim da bi trebalo da mu napravimo ogrlicu. „Kad . Kendal je dobro upoznala Rika. kao da će to da nosi na majicama.

Hana. Pretpostavljam da bi se moglo reći da je izrada nakita porodiĉna crta. „Okej. rekla je Hana onim prezrivim tonom koji je bio primetno odsutan celog jutra. Na svakih dvadeset pet perli od hematita. „Obavila si tako sjajan posao. „Evo ti.“ „Hematita.“ „Hajde da poĉnemo. Prvi put od njenog dolaska. a sad si ih sve ponovo presloţila." „O. ove su stvarno kul. i Kendal se jedva suzdrţavala da ne privuĉe sestru u snaţan zagrljaj i sve pokvari.Ma vaţi. „Zašto ti ne izvadiš najlepše perle. Ima ruĉni rad sa spoljne strane.“ Kendal je prebirala po cevastim perlama od ĉistog srebra i izvukla svoju omiljenu. znaš. Pa smo bojile. nisam imala mnogo igraĉaka ni stvari. izgleda da Hana nije nameravala da zalazi u detalje. Kendal je bila oduševljena što vidi da njena sestra pokazuje zanimanje za nešto toliko blisko njenom sopstvenom srcu. Kendal se steglo srce.A imaš i ti. .. a ja ću da pripremim ţicu?“ Pola sata kasnije.. Koristile smo svakakve testenine i kaĉile ih. ona me je nauĉila da niţem makarone kao da pravim nakit..bi se nanizale zajedno. Sedela je stisnute vilice . Rik će dobiti ogrlicu od hemoroida. Pa.“ Hana je zahvatila punu šaku perli i bacila ih tako da su se sve pomešale. Kendal je osetila da je Hana spustila odbrambene zidove i time omogućila i njoj da to uĉini. a ona upropastila pedantan posao koji je prethodno obavila. Kao da je toliko teško izabrati crne perle.“ Pogledala je u Hanu.. sad se pojavio. „Kako god. „Kristal je imala talenta. i dalje su bile zaokupljene poslom.“ Hana se zakikotala. dodamo po jednu ovakvu radi kontrasta. to bi izgledalo muţevno.Pa kako si poĉela da se baviš ovim?“ pitala je Hana.“ .Ah." Sati sestrinog rada propali su bez ikakvog razloga. Tetka Kristal je radila s pravim perlama i stvarĉicama dok joj artritis nije pogodio ruke. .“ Bacila je pogled na Hanin izbor perli. pametnice. Osećaj porodiĉne bliskosti koji joj je oduvek nedostajao. „Vidi ovu.. Kendal je suzila oĉi.Ona je verovatno pravila stvari za matore ţene“. „Imaš oko za ovo.“ . pored tolikog seljakanja. a Hana se potpuno bila unela u biranje besprekornih perli i usput postavljala raznorazna pitanja.“ Njena sestra pocrvene.“ Hana je protrljala ruke i privukla stolicu do radne plohe. Zašto?“ Dok je posmatrala taj nered.“ „Znam koja bi perla razbila potpuno crnilo. Ali dok sam ţivela kod tetke Kristal. Ili je postojalo neko objašnjenje za koje Kendal prosto nije znala? Ako i jeste. Gotovo. . Iskoristićemo ove.

nikom nije smetalo da se zanimam pravljenjem ogrlica..Hana“. Više nisu bile same. dame?“ Perlin glas dopirao je odozdo. „Dopada li ti se izraĊivanje nakita?" upitala je Kendal.i Kendal nije preostajalo ništa drugo nego da u glavi premotava njihov razgovor. „Aha.“ Kendal je slegnula ramenima. Oteo joj se teţak uzdah. . Hana je slegnula ramenima. popravi stvar izmeĊu nje i Hane i taj njihov previše krhki odnos. Nije to tako sjajno kao što misliš. a ja nisam.Pa. Nije znao šta se dogodilo izmeĊu sestara. Kendal je shvatila da je više nego u redu. i Kendal je izgubila priliku da porazgovara sa sestrom i moţda. . . jer je znala da je potrebno promeniti temu. Ubrzo je usledio prigušeni zvuk njenih koraka dok se penjala stepenicama da im se pridruţi na tavanu. . ali nije razumela zašto bi se Hana ljutila ili zavidela staroj roĊaki koju nikada nije ni upoznala. Njemu su imale da kaţu mnogo toga.“ A buntovniĉki poloţaj njene vilice otkrio je Kendal da se ne šali. nekako. „Stabilnost je jedino što si ti imala. „Neću da priĉam o tome. Prijatelji dolaze i odlaze. ja sam nekad pravila nakit od testenine gde god da odem. „Znaš. „Jesi li ljubomorna na Kristal? Na vreme koje sam provela s njom?“ „Zašto bih ja bila ljubomorna na to što si imala vremena za nju..“ Hana je namrštila preterano nalickane usne. Oĉigledno Kendal nije uspevala da dopre do sestre. godinu za godinom. a ona ne. Trebalo je da vidiš Kendalino lice kad je ĉula da Liza zna. Sestrino raspoloţenje promenilo se istog trenutka kad je Kendal pomenula tetku Kristal.“ „Gde ste vi. i to brzo. Gde god da sam ţivela.U redu je.. a za mene ne?“ „Nije bilo tako. kad si nameravao da pomeneš da ti je roĊendan?“ pitala ga je i to ne prvi put. Rik nije mogao a da ne primeti napetost kad je Kendal došla po njega da ih sve odveze do kuće njegove majke na veĉeru. lepe uspomene mešale su se s ruţnima. zavisno od njihove porodiĉne situacije. Od jednog doma do drugog. Biti na jednom mestu.“ Moţda bi mogla naterati Hanu da uvidi pozitivne strane svog ţivota.Pa. ali Hana je izvila telo izvan domašaja. . ako hoće da se opet povrati ona bliskost koju su poĉele da dele. A porodice nigde u blizini.“ Kendal je pruţila ruku da je dodirne. „Velika stvar.. nesigurno poĉe Kendal. ĉak je i Liza Barton znala. Samo da budem mirna i ne smetam im dok ne odem dalje..“ Ali kad se setila kako je mlada devojka gledala perle.“ Hana je likujući govorila sa zadnjeg sedišta.. ali oĉigledno su obe bile uznemirene i nisu imale šta da kaţu jedna drugoj. Barem Kendal.

Kendal se zaustavila ispred Rejnine kuće i Hana je izjurila iz kola. rekla je. Kendal mu je stavila ruku na mišicu i zadrţala ga. Hana je namerno izazivala Kendal i trudila se da joj ide na ţivce. a tu bi priliku radije zaboravio nego pamtio. i nije bilo nikakve sumnje o ĉemu govori.“ Izašla je iz kola zalupivši vrata za sobom. Zato što je njegov roĊendan sluĉajno predstavljao i godišnjicu braka sa Dţilijen.“ Ali bol u njenim blagim oĉima priĉao mu je drugu priĉu. Klinka je bila u pravu. s naporom je uzdahnula. prasnuli su Rik i Kendal istovremeno. „Trebalo je da mi kaţeš“. Ali nije mislio da će ona prihvatiti ili ceniti tu razliku išta više nego što je njemu bilo do zalaţenja u detalje oko toga zašto je ćutao. i ostavila ga s jasnim utiskom da je tim svojim ćutanjem izdao nešto dragoceno i vaţno. Kad je i Rik krenuo da to uĉini.„Sedi i ćuti“. Kendal i njeni planovi da na kraju ode previše su ga podsećali na bolnu prošlost koju nije ţeleo da ponavlja. Na njegovo ćutanje. ni sama nije bila svesna koliko. Obeleţavao je taj datum i trpeo majĉine porodiĉne proslave. uradila ono što joj je bilo reĉeno i sklupĉala se u jednom kutku automobila. Ali nije voleo da pravi veliku pompu oko toga. Njegov roĊendan svakako je bio osetljiva tema. na opšte iznenaĊenje. . „Idemo. Rik je zareţao. a on je morao da prizna da joj je odliĉno uspevalo da i njega iznervira. samo je odbio da ga prizna bilo kome. „Nije to velika stvar. ukljuĉujući i samog sebe. Okrenuo se prema njoj. „Osetljiva tema?“ pitala je Hana pre nego što je. Nije namerno sakrio taj podatak. Tvoja majka ĉeka.

„Srećan roĊendan. Prokleta zabava iznenaĎenja. ali svejedno je cenio njenu uviĊavnost i prisustvo. Tihi zviţduk zaustavio je povike na jedan minut pre nego što su se opet zaĉuli. Kad se osvrnuo oko sebe. Pretpostavljao je da ona i dalje oĉekuje neke odgovore. Kao da je to utišalo razuzdanu gomilu. kad ne budu imali publiku. Uĉestvovala je u zaveri njegove majke samo toliko što ga je dovela ovamo. procedio je kroz stisnute zube. pomislio je. Kendalina ruka neoĉekivano mu se naĊe na ramenu u znak podrške. u stvari. Ne puni moj srednji sin svaki dan trideset pet godina. „Okej.IznenaĊenje!“ Rik je odskoĉio. predstava. U njegovu predstavu zabavne veĉeri nije se uklapalo da bude okruţen narodom koji je verovatno dobro pamtio ovaj datum. „Nije trebalo“. ali oni su odbili. predstava. smirite se. „Ni ja. A majka je znala da je bolje da ne okuplja ovoliki narod. ni Kendal izgleda nije ţelela da nosi teret krivice ili odgovornosti na svojim plećima. ali jedino u ovo vreme više je voleo da bude sam. s obzirom na to koliko je malopre bila povreĊena. Ubrzo se prostorijom razleglo ritmiĉno pljeskanje uz povike: „Predstava. što je godinama bio njegov ritual.“ Iskrivila je prst prema Riku i on se nagnuo bliţe. Znajući da stres škodi njenom srcu i da se mnogo potrudila oko njega.DESETO POGLAVLJE . Lepo iznenaĊenje.“ „Zapoĉni predstavu!“ Norman je povikao iz gomile. prošaputala je Kendal.“ . „Gluposti. svi znate da ja nisam sposobna da rukujem ovim stvarima“.. blago je rekla.“ „Kakva predstava?" oprezno je upitao Rik nadvikujući se s bukom od povika koji nisu prestajali. Poput njegove braće. Veĉeras bi radije bio sam. shvatio je da je upao u zasedu. prisilio se na osmeh. „Pokušala sam da angaţujem tvoju braću za taj posao. Rik joj je uputio zabrinut pogled i ona se brzo spustila u najbliţu stolicu. preneraţen gomilom ljudi koja ga je doĉekala u majĉinoj kući..“ Rejna je rukama dala znak svima da se utišaju..“ Majka mu je polako prišla i poljubila ga u obraz. ništa ne znam“. Oĉigledno nisu nameravali da preuzimaju ikakve zasluge za Rejnino ludilo. „Sad. Pozabaviće se njome kasnije. Sve troje su slegnuli ramenima skoro pa istovremeno. Voleo je ljude. Osvrnuo se okolo i primetio da Roman i Šarlot stoje uz Ĉejsa pokraj zida u pozadini. „Zato sam unajmila em-sija.

Uz Kendal pored sebe i Hanu koja se kikotala sa strane. Veliki A1 je oĉigledno mislio da se vratio na stadion. Riĉe Ĉendlere“. Šarlot. koja se nedavno penzionisala nakon rada u osnovnoj školi Jorkšir Folsa. Kendal i Hanom.“ Drţala je spravu blizu usana i proizvela visok pisak od . „Naravno da jeste. „GospoĊa Pirson. one dekoracije. promrmljao je on. „Pa. „Samsone. gospoĊo Pirson.“ Al je dodao mikrofon pristojnoj.“ „Naravno da je moguće. rekao je Veliki Al.“ Norman je zagunĊao iz dubine grla. Eklektiĉna mešavina njegovih nekadašnjih nastavnika. „Neka zabava poĉne. On je takoĊe bio i krivac za kraĊu gaćica. Šarlot i Romana nije to znao. jer je ovaj bio majstor utapanja u gomilu. nezahvalni. predloţila je Rejna. provodio je dane dţudţeći u parku pored Normanovog restorana. „Ovo je tvoj ţivot. Ĉovek patak. hajde da poĉnemo“. viknuo je Samson i potvrdio Rikove sumnje. Rik je u neverici gledao kako njegova prošlost paradira pred njim. preko beţiĉnog mikrofona koji je tutnjao kao da ga nije briga što su u kući.. Konaĉno je dobio sedište u prvom redu.“ Rik se trţe na tutnjavu. penzionisani srednjoškolski trener bejzbola. shvatio je kako ga guraju kroz mnoštvo ljudi. predavala je Riku u predškolskom. niza stepenice je sišla ekipa. jesi li to ti?“ Rik nije odmah spazio starijeg ĉoveka. . ali to nije bio. sedokosoj ţeni sa svoje desne strane.. ja ne jedem. majkom. A onda.. proba.. Ne bi taj propustio besplatan Normanov sendviĉ s piletinom“ rekao je Norman. „Proba. Rejna je pljesnula rukama.„Njihov sam duţnik“.Ti. Rik je suzio pogled na zvuk poznatog glasa i osvrnuo se da potraţi tog usamljenika. Osim ako.“ Pre nego što je Rik uspeo da se umeša. „Ali ako si stavio onaj senf od meda. „Prokleto taĉno“.“ Ponos njegove majke bio je ravan njegovom osećaju predstojeće propasti. trenera i prijatelja obrazovala je krug u dnevnoj sobi njegove majke. bez ikakvog upozorenja.. Stomak mu se zgrĉio. „Nemoguće da se ovo dogaĊa. Navalite. Ostatak gostiju okupio se oko njih. Nije bilo u njegovom stilu da se pojavi meĊu velikom gomilom ljudi. kako su deca zvala Samsona Hamfrija. ali niko osim Rika. . ignorisao je većinu ljudi i izgledao kao beskućnik.A onda moţemo da jedemo!“ reĉe neko iz pozadine. okruţen braćom.. verovatno ne bi li spreĉila krvoproliće pre nego što poĉne.

drugoj uĉiteljici iz osnovne škole. izgleda da je doktor Litl rekao Riku kako su mu uši toliko ĉiste da kroz njih moţe da se vidi do Kine.. Mislim. osetivši kako mu rumenilo obliva obraze. Pravi mali preduzetnik.većinom devojĉice . koja je liĉila na Lusil Bol.. Proklet bio ako mu se Rik ne osveti za ovo na njegov roĊendan.stoje u redu iza njega.. sećate ga se svi? “ Po celoj prostoriji razlegao se potvrdan ţamor uz: „Nek mu je laka zemlja“. Odavno nisam koristila ove zajebancije. Kendal ga je uhvatila za ruku. Zar nije imao previše godina da bi ga majka naterala da pocrveni? Oĉigledno nije. „Polako.“ „Nemojte. shvatio je da je namerno isplanirala sve ovo. da nastavimo. Kad je ulovio njen znalaĉki osmeh. Pre nego što je uspeo da zakljuĉi da li je to dobra stvar. poreĊao je klince i skupljao penije . budući da je bio pametan deĉak.kojeg su se svi u prostoriji stresli i zagunĊali.“ Gosti su aplauzom pozdravili gospoĊu Pirson kad je predala mikrofon gospoĊi Nikol. puštam jeziku na volju. . . razuverila ga je Rejna i potapšala ga po ruci. mali brate. Moţeš ti to da podneseš. . Otkako sam se penzionisala. bez prekidanja“.Ne budi šmizla. ali na licu joj je bio osmeh.“ Kendal se nasmejala i predstava zvana Ovo je tvoj život se nastavila. Morao je da oda priznanje svojoj majci. A Rik.“ „Rik je oduvek bio šarmer“.. stvarĉice. Topla i neţna. . . jer je uţivala u tome što se vratila u centar paţnje..“ Ĉejs je prekrstio ruke na grudima i nacerio se. Sećam se jednog ĉasa na igralištu kad sam primetila da sva deca . njena koţa skliznula je uz njegovu i podsetila ga koliko mu nedostaje da bude s njom. Sranje. Rik je zavrteo glavom. rekao je Rik. makar i nakratko. molim vas“. bar nakratko. rekla je Rejna.I od poĉetka je umeo da privuĉe ljude.. Rik je pretrpeo ne tako strašnu priĉu od još uvek riĊokose gospoĊe Nikol. „Dakle. doviknuo je Rik. rekla je gospoĊa Pirson.U svakom sluĉaju. . podsećanje na školske nestašluke od još jedne nastavnice i poniţavajuće priĉe iz srednje škole o tome kako ga je trener hvatao da se vaćari s devojkama ispod tribina.Ma ne.“ GospoĊa Pirson je progovorila svojim najboljim uĉiteljskim tonom. „Rik je bio maštovit deĉak. „Nadam se da neće ići ocenu po ocenu“.Pa. Uspela je da unese vedrinu u ovo veĉe i ĉak ga natera da zaboravi šta predstavlja ovaj datum. takoĊe.“ Nasmejala se. „Izvinite. samo najzanimljivije stvari“.od svih koji su ţeleli iz prve ruke da vide kako izgleda Kina. polako.Super. Pokojni doktor Litl. . ispostavilo se da je mlaĊani Rik prethodno te nedelje išao kod doktora na pregled.

Rik takoĊe. Savio je ruku oko majĉinih ramena. „Dobro. „Ali ozbiljno. A to nije lako priznati. „Samo ako ţeliš da te dovuku nazad i veţu tvojim sopstvenim lisicama“. i zahvalan što je još uvek bila tu.uopšte nije isključivao Kendal. njegova majka je progovorila na mikrofon. Razlika je bila u tome što je on navikao na njene prituţbe. koji se oţenio pre nekoliko meseci. „Kao što svi znate. dobro. Zato što mu je bila majka i bezuslovno ga volela.“ Ruka joj je pala na grudi. Ĉak ni od Romana. Kendal je prigušila smeh. Tako da ne. Zamalo joj je to pruţio kad se onomad oţenio Dţilijen. Ali nijednom se nije osvrnula u prošlost. Kao i jedini zahtev koji je Rejni u ţivotu ostao neispunjen. I baš kao Riku. hajde više“. Unuĉad. Erik se nakašljao. Majka se susrela s njegovim pogledom i potapšala ga po obrazu.Nagnula se i prošaputala mu na uvo: „Dobijam više informacija iz ove predstave nego od tebe. A na godišnjicu njegove najveće katastrofe. A pogled joj je odlutao u daljinu . Brinu se o meni u nevolji.“ Kad je Kendal u pitanju. imam divne sinove. Još uvek tu. Pre nego što je Kendal mogla da odgovori. a Rejna i dalje nema unuĉe koje je ţelela. oĉigledno nezadovoljan što ona koristi javni nastup da izrazi ovu konkretnu prituţbu. da slavi s njim. ona se previše pribliţila. Rejna je primila Dţilijen u svoje srce. zahvalan što joj je dovoljno stalo da od njegovog roĊendana napravi nešto posebno. Nikad ga nije krivila. ĉak ni kada je priĉala o svojoj ţelji za unuĉićima. doviknu neko. i Rejni je srce bilo slomljeno.kao kod osumnjiĉenog koji nešto krije. Iako mi još nisu podarili unuĉe. niti mu nametala tu temu kad on nije ţeleo da razgovara o tome.. ponovo je pomislio i pogled mu je odlutao na Kendal. nastavila je Rejna. ja imam najbolje deĉake. Unučad. ali umesto toga. „zadovoljstvo mi je da ispriĉam omiljenu priĉu o svom srednjem sinu. . osećao je više i dao sebe više nego ikada pre. Kendal ga je plašila. I evo ih ovde. .“ Iza nje. Ako ništa drugo. jer će i Kendal otići kao Dţilijen . to ga je plašilo. s radošĉu oĉekivala i planirala Dţilijeninu bebu kao da je Ĉendlerova krv. mnogo. rekao je Rik. Ta pomisao ga je ohladila.“ „Mogu li ja sada da idem?“ zajedljivo upita Rik. bog blagoslovio njeno velikodušno srce.“ „Nikad te nisam iskljuĉivao. glasno je štucnula. Za razliku od Dţilijeninih roditelja koji su je se odrekli. prekidajući mu misli. pomislio je Rik osim te jedne uspomene koja gaje pogaĊala u ţivac. mnogo godina kasnije.Dakle“. Rejna je. Ali ta pomisao nije imala nikakvog smisla.

„Mislio sam da smo već prošli i kroz njegove srednjoškolske dane“. Rikje uzdahnuo." Rejnin glas i uspomene iz njegovog detinjstva doneli su mu dobrodošao predah od misli koje je uzburkao njegov roĊendan odnosno godišnjica. a teški damar senzualnog naboja pulsirao je meĊu njima. potreban je odmor.“ Gomila je prasnula u gromoglasan smeh i prolomio se aplauz. Najbolja Normanova hrana posluţena je u . Prokletstvo.“ Rejna se zakikotala. ali u isto vreme i sasvim ispravno.. doviknu iz gomile neki glas koji je liĉio na Samsonov. i on je oĉigledno znao na šta cilja njihova majka... izvila se na svom sedištu kako bi se okrenula prema publici i ostavila maksimalan utisak. „Prosto ne mogu to da zamislim. kad već traţite. zapanjen što njegovi nestašluci iz detinjstva zabavljaju ove ljude. moja priĉa seţe u doba kad je Rik imao tri godine.Pa.. bio je prestar za ovo. Jako se smejala. Rik i ja smo bili u kolima kad je Rik objavio da za Noć veštica ţeli da bude dobra vila.. „Pa. Poput Rika. nije prestajala ni kad ju je Rik lagano munuo laktom u rebra.. a to nije bilo ništa lepo. „Riku je baka ĉitala Pepeljugu i odmah mu se dopala dobra vila koja ispunjava sve ţelje. . Ali nije mogao a da se ne nasmeje na tu priĉu. kao i Kendal.. a potom odmahnuo glavom.“ Usledio je aplauz.. „Priĉajte nam još o toj dobroj vili“. Dok ga Kendal greje.Stvarno?“ Seksepilan osmeh iskrivio joj je usne kad ga je pogledala u oĉi. Bili su u pravu. Ignorisala je Romana i nastavila.“ Erikje uzeo Rejni mikrofon iz ruku. „Okej. „Samo slušaj. Rik je mlaĊem bratu uputio zahvalan pogled mada su obojica znali da se Rejna ne moţe odvratiti. pacijentkinji.. pa sam se zarekla da ću ĉuvati tajnu i obećala mu gomilu bejzbol kartica ako nikad ne kaţe ocu. rekao je Roman. i dirnut što su se svi oni pojavili ovde zbog njega. Znala sam da bi ga Dţon upisao u vojno predškolsko da je postojalo tako nešto.Izvini“.“ Prevrnuo je oĉima. predstava je gotova. ali ona se kune da je to istina. a on razmišlja kako da je odvede u krevet. „Pogodite šta je moje predivno dete ţelelo da bude za Noć veštica?“ „Pretpostavljam da nije ništa uobiĉajeno kao što je duh ili vilenjak?“ Kendal se privila uz njega. s obzirom na to koliko ljudi ih okruţuje. Prokleta vrelina opet mu se popela u obraze. mogao je da se nosi sa bilo ĉim..Ni ja. „Mojoj. Tu nije mogao ništa osim da se smeši i trpi. . oslonivši grudi na njegovu ruku.“ „Ĉejs..“ . Rik je zavrteo glavom. Potpuno neprikladno. rekla je dok se borila za vazduh. Progutao je jecaj.

„Rekao je da veĉeras mogu da provedem noć u njegovoj kući kako bi zabava ovde mogla da se nastavi. zar ti ne treba da odmaraš?“ Doduše. što je gore od srĉanog oboljenja kako im je objasnila nekoliko meseci ranije.. dok zabava ovde bude trajala do sitnih sati. „Mislim. i posmatrao stariji par kako se probija kroz guţvu i izlazi na vrata. „Samo to da ona ĉeka.“ Podigao je ĉašu da nazdravi Riku..“ Potapšala ga je po obrazu. „Razmisli o tome. neprimetno dajući svoj blagoslov.“ Rik je trepnuo. misleći na Kendal. Rik je. a potom se okrenuo prema Rejni.To se već desilo. Ali sad svakako nije tako izgledala. Mada nije imao ĉašu. lako se umarala i zdravlje joj je bilo ozbiljno ugroţeno.“ . Idemo. i za njega i za njegovu majku. rekla je Rejna.. Rik. mama. moraš da se boriš za to.I ja tebe volim.“ . ovde bar unapred znam ishod. susreo se sa Erikovim pogledom i sa odobravanjem mu klimnuo glavom u znak razumevanja izmeĊu dva muškarca. Ovo drugo našla je pored Erika. a da on spava na kauĉu. Dobro ću se pobrinuti za nju. Rik je zakoraĉio napred da se rukuje sa starijim muškarcem. „Kad nešto ţarko ţeliš. pre nego što se stvarno uvališ u nevolju.“ Rik je nagnuo glavu. A sad. moram da se odmorim.Ne sumnjam u to da hoćeš.ta reĉ je sadrţavala obilje znaĉenja. Erik joj je pruţio nešto posebno i Rik je osećao da mu duguje za to.. nije izgledala baš tako umorno kao što je oĉekivao.Pa. dušo.“ Nešto vrlo nalik na suze nakupilo joj se u oĉima. „Srećan roĊendan. pijte i budite veseli.“ . sine. u još veću nevolju. Erik je u pravu. „Ali tvoja ţelja je za mene zapovest. „Vodi me odavde dok ne napravim budalu od sebe. Takav pogled u oĉima nisi imao ni pored Dţilijen. Erik Felon nije imao razloga za brigu.“ S molećivim pogledom okrenula se prema Eriku. Godinama. Ne brini. A znam da ti je stalo do nje.“ Erik je odmahnuo glavom i nasmejao se. Raskomotite se.“ . A sad. ţeleo Rejni zdravlje i sreću.Ne znaš ti ništa“. to je bio Erik.. „Šta je bilo?“ Otvorila je usta. Ali Riku je bio dovoljan samo jedan pogled u njegove oĉi da zna . Rik nije imao oca.kuhinji. Odnosno. . jedite. ali ako je iko zasluţivao njegovu majku... da mi pozajmi svoj krevet. Zbog slabog srca. a potom ih ponovo zatvorila pre nego što je pokazala na mesto gde je stajala Kendal.“ Uhvatila je starijeg ĉoveka za mišicu. Ĉak mi je ponudio da spavam u njegovom krevetu. Što se tiĉe Rejne. „Volim te. kao i svi njeni sinovi. I Rik. Nakon dvadeset godina usamljenosti. .“ Rumenilo joj se razlilo po obrazima. nije bio siguran u to da je dobro ĉuo ĉoveka. i pomislio je da to njegovo sine predstavlja više izraz topline nego bukvalnu izjavu.

Srećan roĊendan. srećan mi roĊendan. „Nisam znala da je tebe moguće kupiti. Koliko toga ţeli da zna.ćutao je. Šta misliš. nije se šalila. Znao je o njenom ţivotu više nego ona o njegovom. da se vratimo na podmićivanje. sliĉice ili ţvaka?" Zabacila je glavu i nasmejala se.“ „Mislila sam da si rekao da se toga ne sećaš?“ Podigla je obrve i izmeĊu njih se pojavila bora.. otkrila je koliko toga ne zna o njemu.Kakva noć. Dok veĉeras nije uvidela da se namerno tako ponašao.“ Iz njegovog grla zaĉulo se muklo reţanje.otvoren. a u njemu je porasla ţelja da je poljubi.E.To su bila stara dobra vremena. Kad mu je maloĉas rekla da je više informacija izvukla iz te predstave nego od njega. Predstava je zagolicala njenu radoznalost povodom Rika.“ Provukla se pored njega tako da su se našli licem u lice.Pa. „Prodao si se za paket bejzbol sliĉica. „Dobar argument .. ţivahan i priĉljiv muškarac . Da li hoćeš da mi kaţeš kako ne postoji ništa što bih ja mogla da ponudim kako bih te podstakla da otkriješ skrivene tajne?“ .Ne. Grudima mu je pritiskala leĊa. . I nisu bile vaţne sliĉice.koji mi govori da se daš podmititi. Nakon noći u kojoj je stekla uvid u Rikovu prošlost.. pozorniĉe Ĉendlere“. a njena toplina prelivala se u njega. Nije znala koliko bi mu se svidelo kad bi znao šta se njoj mota po glavi.“ Kendal se naterala da se osmehne.. podigao je ĉašu i promrmljao: „Srećan mi roĊendan.. . u stvari meni je do tebe. šta je bilo privlaĉnije. imao sam samo tri godine. . A to je mrzela. . to mi se već sviĊa. „Uhvatila si me na delu. Nasmejao se.Ne sećam se. Rik Ĉendler .. Kad je sebi nasuo ’koka-kolu’. A još ni izdaleka nije kraj. omekšavala mu srce i ukrućivala telo do taĉke goruće potrebe.“ „Baš mi se dopala ona priĉica o dobroj vili.. a?“ Napućila je usne i raspalila njegovu već probuĊenu glad.“ „Tebi i svima u prostoriji“. rekla je promuklim glasom. nego ţvaka. Uopšte ga nije spomenuo. . a ne proizvod bujne mašte moje majke. Nije joj rekao ni za svoj roĊendan. Izgledalo je kao daje Kendal i dalje zauzeta svojom sestrom.“ „Sad nam je do kršenja zakona. pa se Rik uputio do sokova na jednoj strani stola u uglu.“ „Uvek pevaš sam sebi?“ Kendal mu je prišla s leĊa i obavila mu ruke oko struka. promumlao je. Ali pod pretpostavkom da je to istina. i bilo je vreme da sazna koliko je ovaj muškarac spreman da otkrije. a ruke su joj i dalje bile oko njegovog struka.

siguran sam u to da ti moţeš da ponudiš nešto što bi me nateralo da pošaljem svoje principe do Ċavola. A to ne bi bilo kompletno bez pregleda njegovih poslednjih godina. Naţalost. Još uvekje. Hana je prišla Lizi. Ali on još uvek nije obećao da će progovoriti.Šta?“ Nije nameravala da to kaţe naglas. Nije rekao da će otkriti ono što ona ţeli da zna. odmah se vraćam. Bilo je oĉigledno da je toliko usavršio veštine drţanja na odstojanju i istovremenog odavanja utiska bliskosti da se pitala da li je uopšte znao drugaĉije da se ponaša.“ . A ona? Zadrhtala je pod njegovim pogledom.. „Samo sam htela da Riku poţelim i srećnu godišnjicu... „Jesi li siguran u to da nećeš ugroziti svoj posao?“ „Nešto mi govori da bi vredelo. a Rik se ukoĉio iza nje. Riče Čendlere. ali oĉigledno je otkrila zašto joj Rik ranije nije pomenuo svoj roĊendan.“ „Šta se dešava?“ Kendal se okrenula da bolje vidi. Svoj ţivot. „Tako si patetiĉna. ali nije ga ispustila iz šaka. Osećala je na obrazu toplinu njegovog daha i telo joj je gorelo od ţelje i strasti. Šta nudiš u zamenu za informaciju?“ Bliţe se nagnuo. od sopstvenog bola.“ Spustila je mikrofon. Pratila je Rika kroz guţvu.“ Nije prekidao kontakt oĉima. „Prokletstvo.“ U prostoriji je zavladala tišina.“ „O. promrmljao je. . Da se otvori i rizikuje da bude povreĊen.Liza“. „Daj mi mikrofon i prestani da se poniţavaš.. svesna da je do sada i njegovo odstojanje bilo dovoljno." Kendal je duboko udahnula. on je gledao samo nju. Pa zašto se boriti protiv toga.Oh. „Ţelela sam da saĉekam dok Rejna ne ode pre nego što završimo s poslednjim Rikovim iznenaĊenjem za veĉeras. Verovatno zato što je to odstojanje i za nju bilo sigurnije. Svoj brak. istovremeno je hipnotišući i muĉeći svojim vrelim pogledom. .Uprkos zabavi i gomili ljudi.Ja sam nastavnica. „Ovoje tvoj život. uzavrelo i s potpunim razumevanjem u tim zatamnjenim dubinama. Malo toga mene moţe da ponizi. mikrofon je opet zaškripao i ţenski glas je prekinuo krcatu zabavu i Rikovu i Kendalinu vrelu diskusiju.“ Kendal je htela da ĉuje taj razgovor iz prve ruke. Primetila sam da niko nije pomenuo Dţilijen Frenk. Srce joj se steglo.“ A onda je podigla mikrofon i ponovo progovorila. Ne bez mene. . Zašto navaljivati na njega da oda te informacije? Bez upozorenja. . Svoju prošlost. Rik se popeo do ţene. Liza je nastavila da priĉa. Taj dan je bio previše bolan. pitala se. ne.

“ Rik joj je oteo mikrofon iz ruke dok je šerif Elis prilazio Lizi. Trudna. Ţelela je uvid u Rikov um. Beba.. Rik“. odveo Lizu do vrata. Ali on to nikad nije preboleo. U meĊuvremenu. . bilo je to uţasno otkriće i nije htela da Lizi pruţi satisfakciju da zna da ju je pogodila. rekao je šerif ustima punim hrane. Ĉak ni kad se Liza okrenula prema Kendal. Jedan problem manje. Kendal se uvrtao stomak dok je pokušavala da pojmi šta bi muškarcu poput Rika moglo da uĉini to što ga je ostavila trudna ţena. kao da su Lizino ponašanje smatrali sastavnim delom veĉerašnje zabave. ja sam poĉasni gost. i ponovo se okrenula prema Lizi. Da sam imao izbora. inaĉe bih stigao ovamo i ranije. „Bio sam u kuhinji da probam Izine Ċakonije.Ti baš znaš kako da prirediš zabavu.Ti si verovatno jedina u gradu koja nije znala da je Rikov roĊendan i dan kad se oţenio svojom trudnom prijateljicom. Muškarcu koji je bio voljan da se oţeni trudnom prijateljicom. Potom se okrenuo prema Riku.“ Protrljao je mišiće na potiljku gde je osećao sve veću napetost. „Izvini. i jeste bilo tako. Upravo te informacije dobila je na posluţavniku. Za njih. I nije ni ĉudo što je verovatno bio na još većem oprezu s Kendal. jer mu je ona na samom poĉetku rekla da odlazi. Nije to ni vaţno. .Kendal je znala da od tog trenutka sve moţe da se odvija veoma brzo. Ova dama nije pozvana?“ „Naravno da nije“. pio i zurio. Kendalinoj paţnji nije promaklo to da je ostatak grada stojeći jeo. Izgleda da je to znao i Rik pošto je pogledom potraţio Romana. Muškarcu sa izraţenim kodeksom ĉasti. zabave ne bi ni bilo. zajedno s Rikom.. Nije ni ĉudo što je bio na oprezu sa ţenama. Za Kendal. Nikad više nije se upustio u ozbiljnu vezu. od Lize. Kendal je sa olakšanjem uzdahnula. „Upad na tuĊi posed. i nekoliko sekundi kasnije Roman i Šarlota odvukli su Hanu. „Okej. remećenje reda i mira. u Kendalinoj glavi su se rojile reĉi kojima nije mogla da pripoji znaĉenje. pomislila je. doviknula je Šarlot preko ramena dok su mladu devojku izvodili na vrata. Ali više bi volela da ih je ĉula od njega.“ „Ako se sećaš.“ Šerif Elis izrecitovao je niz prekršaja i. a iz gomile se zaĉuo ţamor odobravanja. . narode. Tako da nemoj da misliš kako ćeš ti to da promeniš. Preostaje još jedan. koja je gunĊala.Mi ćemo je priĉuvati veĉeras“. .“ Ĉejs je pljesnuo rukama.. Rukom je protrljala slepooĉnicu u kojoj je oseĉala bol. Godišnjica. s obzirom na to da ga je šutnula zbog bebinog oca. promrmljao je Rik.... u njegovu prošlost. Hana je protestovala sve dok se vrata nisu zatvorila za njima. Nije ni ĉudo što se drţao podalje od veza.. predstava je gotova.

ovo je bilo dovoljno da mu bude prokletno neprijatno. „Mislila sam da smo stigli. . Ĉejs se nasmejao. „Pretpostavljam da si se unutra osećao klaustrofobiĉno. „Kao kakav stari braĉni par." Pokazala je na stan. Nakon svega što je ĉula veĉeras. obećao je Rik. „Priĉaću. odbijam da uĊem dok se ne ispriĉamo. Kad je Šarlot iznajmila ovo. Presrela je njegov pogled. nije ni sumnjala u to da će joj biti isto tako teško da ga sluša kako prepriĉava svoju prošlost kao što je njemu bilo da je proţivi. „Nije raj. Da se otvoriš. koristila je poţarne stepenice kao neku vrstu palube.. bez obzira na tolike prijatelje. nije ni uvideo tu ĉinjenicu o sebi. Ali kad je uveo Kendal u svoj stan. „Zašto nikad nisi spomenuo svoj roĊendan.“ „Šališ se?“ „Jok.“ Kendal im je prišla.“ Ukoĉio se. rekao je Rik i zgrabio Kendal za ruku. Ĉekao je dok se ona nije smestila na tvrdu ĉeliĉnu površinu što je udobnije mogla i sela povijenih kolena.“ Podigla je lice u smeru toplog povetarca i oteo joj se zadovoljan uzdah. a oni su se poklopili već dva puta veĉeras. Sećam se kako je mama imala obiĉaj da dovršava tatine reĉenice.U stvari. prošaputala mu je na uvo. „Ĉetiri zida i spavaća soba.“ . „PoĊi sa mnom. „Zato što sam traţila da priĉaš. Bacio je kljuĉeve na policu i pogodila ga je inspiracija. Nakon one Ĉejsove šale o braĉnom paru. Rik nije bio bogzna kako priĉljiv. ako ćeš ti da slušaš“. Odvojeno je i dvoje mogu da sednu. usput budi reĉeno. a onda ispruţio ruku da pomogne Kendal da izaĊe.“ „Kuda?“ upitala je Kendal.Da li se to sprema ljubavniĉka svaĊa?“ „To se tebe ne tiĉe“." „Idemo odavde“.„A sad znam i zašto... obuzeo ga je osećaj klaustrofobije i sav se preznojio. Kendal je prihvatila njegove reĉi kao izazov.“ Sagnuo se i izašao napolje. priliĉno je blizu. Ĉejs se nakašljao..“ . „DoĊi da mi se pridruţiš na terasi. Kendal i Rik istovremeno odgovoriše. ni svoju godišnjicu. Bez obzira na to što se stalno šalio. ali posluţiće. u koju. Mahnuo je rukom napolje.“ Rik je otišao do prozora koji su vodili do poţarnih stepenica i podigao jedan od njih dovoljno visoko da ĉak i visoka osoba moţe da se sagne i provuĉe. A ti si se toliko iscimao da to ne uradiš pa sam pretpostavila da sad mora da se osećaš kao da si sateran u ćošak. „Zašto to kaţeš?“ Ĉitanje misli nije mu bilo poznata igra. izbegavao je ozbiljan razgovor o svom ţivotu. Sve do sada. „Idem samo ako obećaš da ćeš priĉati sa mnom“.

„A ti znaš sve o tome kako je biti sateran u ćošak?“ Rizikovao je i taĉno pogodio. „Završio sam srednju školu i putovao sam u Olbani na koledţ. Što će verovatno ionako uĉiniti. „Šta da kaţem? Obuĉen sam za taktike ispitivanja. i zaprepašćeno je uzdahnuo. Naravno da sam ţeleo više. Istrgla je ruku.. važi. „Dţilijen i ja smo se znali otkako se doselila u grad. Ona je bila lepa devojka. Ni sa kim drugim ne bi radije podelio svoju prošlost nego s Kendal. samo prijatelji.“ Rik je ţeleo da proĊe kroz ovu priĉu što je lakše bilo moguće. bez ikakvih emocija i izmotavanja. trenirao i pridruţio se policiji. a ne ja. „Ĉetvrti mesec.“ Nacerio se. „Jesi li dobro?“ „Dobro sam. nije se borio sa sveţim emocijama ili izgubljenom ljubavlju. ja tebi izdeklamujem sve umesto ti meni. Dok je sada priĉao svoju priĉu. „Pa. Iako je silom izvukla tu priĉu od njega. „Jao. neţno ga je podsticala.“ Rik je podigao pogled prema tamnom veĉernjem nebu. Ta pomisao udarila ga je s većom silinom nego metak. od oĉigledne nemoći. Prokletstvo. promrmljala je.“ Aha.. Previše si dobar u vraćanju teme na mene.Ti se sad osećaš kao da si sateran u ćošak. I Dţilijen je putovala.“ Kendal mu je spustila ruku na mišicu i on ju je poklopio svojom. Došlo je vreme da otkrije svoju najdublju bol ili da zauvek ode od Kendal.“ . Više nije gajio osećanja prema Dţilijen. završi priĉu“. Bio sam nekoliko godina stariji od nje. . u to je bio siguran. „Aha. i nekoliko sekundi kasnije. Smogao je snagu negde u dubini duše. Podigao je njen dlan i utisnuo joj poljubac na bolnu koţu.“ „Samo prijatelji?“ pitala je Kendal.“ „Obuĉen za taktike izbegavanja. Ni sa kim drugim ne bi radije podelio ni svoju budućnost.Trudna.“ Slegnuo je ramenima..“ Protresla je ruku ispred sebe. „Hoćeš li prestati to da radiš?“ Lupila je rukom o pod. . svestan toga da je provela ceo ţivot beţeći od neĉeg što ju je spreĉavalo da se zadrţi na jednom mestu. Postavim ti pitanje. . „Bio sam tipiĉno muško. sad su mu njeno prisustvo i podrška mnogo znaĉili. postali smo dobri prijatelji. završila je treću godinu koledţa kad se tog leta vratila kući.Ne pokušavaj da mi skreneš paţnju.“ „Ali ti si ţeleo više. pre će biti“. pre nego što ona ode od njega. i tako je ostalo i tokom srednje škole.“ Kendal je uzdahnula. šta god to bilo.

Zato što je bila lišena ljubavi. Iskrenost koju mu je ona prethodno pokazala sada je zahtevala istu takvu istinitost. . Ali nije ga razumela.“ „Oho. Ali pojavila se na mom pragu. „ Ako ne moţeš ovo.“ Nije mogao da je natera da ostane. ţivota kakav je oduvek ţeleo. mislila je da nije sposobna da ostane na jednom mestu. Ironija je bila u tome što je ona pothranjivala tu ĉeţnju. Da veruje u neĉije reĉi i dela. .. .u Hani i Riku.Ali borio se s gubitkom.“ „Baš lepo od njega što je o tome obavestio i svoju spermu“. „Trudnoća je bila previše odmakla za abortus.. a taj šablon nastavio se ĉak i nakon što su se venĉali.. Oĉigledno joj je bilo stalo do razloga koji su stajali u pozadini njegovih dela. „Dţilijen je rekla ocu bebe da je trudna. a nije mogla da donese ispunjenje. Na neki naĉin.To nisu bili samo hormoni. Pomirio se s tim da taj ţivot nikada neće imati. ali nekako površno. To je previše strog opis. Njene potrebe bile su na prvom mestu. Tad sam iznajmljivao mali stan u gradu. A ţelela je i da bude srećan. rekla je Kendal s gaĊenjem. Samo se plašila da ispruţi ruku i ugrabi isto to i za sebe. brige i stabilnosti u ţivotu. Niko ga nije poznavao tako dobro kao što je osećao da ga Kendal već poznaje. Ili je mislio da se pomirio dok nije sreo Kendal.Mogu. Znala je da će je primiti i da je nikad neće razoĉarati. a roditelji su je izbacili iz kuće. ta vrlina bila je retka i još više ju je cenio zbog toga. Bila je to scena za televizijsku dramu. niti se trudila da shvati kako on razmišlja. je li tako?“ upitala je Kendal. ta lutalica u njemu ponovo je zapalila iskru ţelje za porodicom.Tu ne mogu da ti protivureĉim. Uselila se i sve je krenulo odatle.. . u blizini stanice. Gubitkom koji nikada ranije nije priznao. Zato što je Dţilijenin odlazak predstavljao kraj ţivota. Bar ne stvarnost u Jorkšir Folsu. a ne stvarnost.“ Kendal se naslonila na ogradu i sumnjiĉavo ga gledala. a mislio je da je sve to iza njega. A opet umela je da pruţi i probudi sva ta divna osećanja u drugima . Ali Kendal je sada bila tu i pitala ga je za prošlost i njegova osećanja. Previše crno-beo. I Dţilijen ga je poznavala. Po njegovom iskustvu. to što si osećao prema Dţilijen. kad je panika neizvesnosti prošla.. Presabrao se da objasni.Rik?“ Oprezno je izgovorila njegovo ime.“ . Prouĉavala ga je kao da bi mogla da otkrije ne samo šta on misli nego i šta oseća.. ali on je tek bio diplomirao i nije bio spreman na obaveze. ali sada je mogao da joj se poveri i da i dalje gaji nadu da će se sama opametiti.“ Gorko se nasmejao. Ali Rik nije mogao da krivi Kendal kad je ona prema njemu od poĉetka bila iskrena.

Ti si pravi vitez na belom konju. sad je shvatio. svestan da . ali da bi se oţenio njome. . beba.. moralo je da ti je stalo do nje. Rik nije bio ĉovek koji stoji po strani. Dobro ga je poznavala. „Zašto misliš da sam prema Dţilijen osećao išta više od potrebe da pomognem prijateljici?“ Kendal je slegnula ramenima. krene u akciju. nije ni slutila da on ne moţe da razmišlja ni o ĉemu drugom osim o tome šta sada oseća prema njoj. Ispruţio je noge koliko god mu je to mali. Lagao bih kad bih rekao da to nije umnogome olakšalo celu tu stvar s brakom. Nije hteo da se osvrće u prošlost i kaţe kako nije dao sve od sebe .“ Duboko je udahnula. Kao policajac. Verujem da bi ti pomogao Dţilijen u svakom sluĉaju. „Bilo mi je stalo do Dţilijen više nego do obiĉne prijateljice“.“ Da li mu se to samo uĉinilo. „Sad kad pogledam. Ne idu usluge i dobra volja baš tako daleko. Vlaţni povetarac mrsio joj je kosu i blago je napućila našminkane usne ostavljajući mu vremena da sroĉi odgovor.“ Rik je podigao obrvu. Da je morao da pogaĊa.Da je voliš. makar samo zato što ih je do sada skrivao ĉak i od sebe. ali on je naslutio da se iza tog gesta krije više od obiĉnog odmahivanja. ali nisam je voleo. nego ĉim doĊe do neke spoznaje. „Seksualna privlaĉnost je postojala oduvek. “ Zavrteo je glavom kad se setio kako je mlad i naivan bio. A proklet bio ako zna šta da uradi povodom toga. iznenaĊen što je unela tu reĉ u ovaj delikatan razgovor. Ţeleo ju je u svojoj budućnosti zato što je voli. priznao i osetio. Prstom ju je pomilovao po neţnom obrazu.bilo kojoj osobi. ograĊeni prostor dozvoljavao i zagledao se u Kendal. otac. ili se njoj zaista oteo uzdah olakšanja? Poţeleo je da se nasmeši i poljubi te još uvek napuĉene usne. A te emocije sad su izašle na videlo i on ih je prepoznao.tako ukoĉena i napeta . I u kakvu bi mu se zbrku ţivot pretvorio da se otac te bebe nije opametio. „Nemoj pogrešno da me shvatiš. Ali dok je Kendal sedela tu . Ideju o ţivotu koji smo mogli da imamo zajedno. rekao bi da joj je zastao dah. . Dovoljno dobro da proĉita njegova osećanja prema njoj? Sumnjao je u to. skoro da sam nam kupio i psa da slika bude kompletna.i ĉekala da ĉuje šta je onomad osećao prema svojoj bivšoj ţeni. „Bilo mi je dovoljno stalo da bih sebe ubedio da se oţenim njome. Savršena porodiĉna jedinica. Ĉak ni kod Rika Ĉendlera“.. Voleo ju je.“ Kendal je zurila u njega razrogaĉenih oĉiju. mogao bih da kaţem da sam voleo ideju o Dţilijen. „Majka. stvari ili situaciji. zajedljivo je rekla.“ Okrenuo se prema Kendal i na kolenima se nadvio nad nju da istakne poentu. ali uzdrţao se. Do Ċavola. ali ĉak ni ti ne bi straćio ţivot na brak s nekim koga ne voliš.Njene reĉi potvrdile su njegov predosećaj. priznao je.

Sve do sada nisam shvatio da mi Dţilijen ništa nije oduzela. Igraj ulogu Kendalinog letnjeg ljubavnika i pusti je da se sama opameti. Nema šanse da dozvoli da se to dogodi. Oni su imali šansu. Sve barijere koje je izgradio srušile su se kao da ih nikad nije ni bilo. Ali ako on suviše snaţno bude navaljivao. zar ne?“ . Koristi malo obrnute psihologije i emocionalno se povuci. ali u tom zvuku nije bilo pravog veselja. ali nije imao drugog izbora nego da rizikuje. za koji sam mislio da je tako savršen. To sam joj oduvek i ţeleo. Priĉa s pravom osobom. kad bi se Kendal suoĉila sa ĉinjenicom da je on voli ili da moţda i ona oseća ljubav prema njemu.“ Ako ništa drugo. sa onom mojom ruţiĉastom kosom i venĉanicom.Ne.. Zavrteo je glavom. Omĉa koje nikad ne bih uspeo da se rešim. A svakako ti ne bih bila potrebna ja.Da ona nije otišla sa ocem svoje bebe. do Ċavola. „Taj ţivot. On je bio ĉovek koji zalazi u duboku vodu.Pa. odbacio me do tetkine kuće i otrĉao svojim putem. . Ćuti i zadrţi je u blizini. ispravio se. Ipak.“ Tiho je zastenjao.. kog Ċavola. rizikovao je da je izgubi u svakom sluĉaju. Ali u pravu si. . „Znaĉi više ne ţališ što je otišla?“ pitala je Kendal. šta bih. Vratila mi je moju priliku za ţivot. Ako on tu išta bude mogao. ţeleo je Dţilijen svako dobro i u sebi joj je zahvaljivao što je otišla. pronašao je samo jednu.“ „Đavola bih. ne bi ti bila potrebna laţna ljubavnica. I on je nju dobro poznavao.“ Ĉudo jedno šta priĉa moţe da otkrije ĉoveku. bio bi mi omĉa oko vrata. Dvoje ljudi koji se venĉaju iz pogrešnih razloga. ja radio kad si ti upala u grad?“ Kendal se nasmejala. Do Ċavola. Izvinjenje i zahvalnost u jednom. upala bi u svoj uobiĉajeni šablon ponašanja i pobegla. rizikovaće da je izgubi.ima još toga da ispriĉa. Rik se upravo suoĉio sa svojom prošlošću. Dobio sam pismo na taj prvi Boţić. .. jeste.“ „ Ali ti si sve ovo vreme vukao taj bol?“ „Vukao sam ideju o gubitku. ali uz strpljenje i uzdrţavanje. Znao je. „Jednom bi me pogledao. Ţivela je ţivotom koji je ţelela i bila je srećna. .. bar je imao šansu. Dok je vagao svoje mogućnosti. nikad nije ni shvatila koliko je dobro prošla. Kendal je zasluţivala i vreme i priliku da se suoĉi sa svojom. to je sigurno. Zar nije znala šta on oseća prema njoj? Zar nije mogla to da proĉita u njegovim oĉima? Da ĉuje te reĉi iako ih još nije izgovorio naglas? A moţda se samo pretvarala da ne zna. „Bila je prava srećnica što te je dobila.“ Pogledala ga je svojim blagim oĉima. na kraju unesreće jedno drugo.“ Obuhvatio joj je lice šakama.U stvari.

Uvek će imati. Sve ono što je ona pruţila njemu.osećaj porodice. sigurnosti.Svakako da je imao potrebu za njom. pustiće je da misli da je to ĉisto seksualna potreba dok bude davao sve od sebe da joj obezbedi sve što joj je nedostajalo u ţivotu . zadovoljstva i ljubavi. Ali za sada. . I moraće da se navikne da opet bude bez svega toga ako ne uspe. a Kendal odvede svoju jeziĉavu. a da nije ni znala. preslatku sestru u Arizonu i ostavi Jorkšir Fols i njega za sobom.

.“ . Saznanje da je bio oţenjen i umalo postao otac pogodilo ju je negde duboko unutra. priĉamo o onoj tamo pristojnoj. promenilo je stvari.U redu je.“ Uhvatila je Kendal za mišicu i protresla je. koji joj je to vanzemaljac zaposeo telo?“ Ali nije joj bilo vaţno sve dok je njena sestra bila zadovoljna. Njena osećanja prema Riku nastavila su da rastu. „Jesam li ti zahvalila što ste sinoć primili Hanu?“ upitala ju je da promeni temu. „Pa. Bio joj je potreban kofein.A to mislim u najlepšem moguĉem smislu. . Ali ako se red za kafu kod Normana ne pomeri.. Ovo je baš bilo bezosećajno od mene. Sećaš se kakva si ti bila pored svojih roditelja?“ rekla je Šarlot i smesta pokrila usta rukom. sunce se pojavilo. „Ţao mi je.“ Nakon one noći s Rikom. A ako joj je tako nešto smetalo. Zaokupljena si svojim mislima. A sudeći po širokom osmehu i stalnom mrdanju Haninih usana. diskretnoj i korisnoj devojci. sa ĉipom na ramenu?“ pitala je Kendal. „O. „Samo tri puta... Kendal je svakako bila zaokupljena mislima i u problemima do guše. „Mislim da to ima neke veze s tim što joj ja nisam staratelj pa mogu da vidim i njenu drugu stranu. prodavci i školske sekcije. .Ove godine prvi put uĉestvujem.. To što je otkrila njegovu prošlost. „Hvala bogu. Moţda će posle kofeinskog udara biti spremnija da se uhvati u koštac sa onim novim pravcem razmišljanja. Kendal će podaviti ljude ispred sebe. devojka je bila oduševljena što ovog jutra ĉavrlja sa Bet i pomaţe joj. Ona je prava srećica. Nije ţelela ni da pomisli da mu je bilo stalo do neke ţene na taj naĉin. boţe. koji samo sestra moţe da zamisli“. Uĉestvovale su sve radnje. Moţeš li da zamisliš uliĉnu rasprodaju po pljusku?“ stresla se Šarlot. ali ĉula sam da su prošle godine postavili vojniĉke šatore.“ Šarlot je lupnula po staklenom izlogu i prstom pokazala na Hanu koja je pomagala Bet da sloţi i postavi predmete za prodaju. Zaboravila sam da mi je Roman rekao da si ti godinama ţivela kod raznih ĉlanova porodice.. Šta si rekla?“ Šarlot se nasmejala. izvini. . a voda se slivala s krajeva.A ti me uopšte ne slušaš. dodala je sa osmehom. .U stvari. .. je 1’ da?“ Kendal je trepnula i usredsredila se na Šarlotin zabrinut izraz lica. Kendal je morala da natera sebe da poĉne da razmišlja u nekom novom i strašnom pravcu." „Priĉamo li mi o istoj tinejdţerki dugaĉkog jezika i naporne liĉnosti.JEDANAESTO POGLAVLJE Kendal je gledala kako se napolju postavljaju tezge za rasprodaju na ploĉniku.

“ Kendal je otvorila usta da nešto kaţe. „Hvala ti što se trudiš da pomogneš u analizi situacije. kad god ima slobodne dane. Samo mu se divi. A opet. . Nastavlja sa aktivnostima i tokom leta. kako bi klinci ostali usmereni na program iako nema škole.“ Šarlot je pocrvenela. bilo bebi. Prirodno je reći tako nešto. Privila je ruke na grudi. Ali kad sam se ja zaljubljivala u Romana.zauvek“. Kendal je klimnula. Uvid moţe samo da bude od koristi. a potpuno je taĉna i pretpostavka o tome zašto je Hana tako nepodnošljiva pored mene. Šarlotin gest. Opet prema onoj novoj i strašnoj dimenziji.U tom sluĉaju..“ Baš kao što su se i ona i Rik razumeli iste sekunde kad su se sreli. tako topao.Kendal je odmahnula rukom. . Neko ko poznaje i tebe i Rika. I sama je to primetila. rekla je Šarlot. a zakljuĉila sam da tebi.Ne budi smešna. po mom mišljenju. Hana i Rik su se razumeli od prvog dana. zahvalna sam što bar neko moţe. je li tako?“ rekla je Šarlot šapatom.. .. zatekao je Kendal nespremnu.“ Utešno je poloţila ruku na Šarlotinu mišicu. eto. detetu ili tinejdţeru. Program IZAZOV postigao je ogroman uspeh u našoj zajednici zahvaljujući Riku. I. „Znam da se ponašam drsko. niko joj nije ni uputio poziv za tako nešto. nedostaje neko s kim bi popriĉala. A kako bi divan otac bio. Iskreno. pomisao na bilo kakvo obavezivanje nije lako padala Kendal. Ali to je bilo taĉno. „Rik izgleda ume da dopre do nje i kada ja ne mogu. Oĉigledno mu je Dţilijen svojim odlaskom uskratila mogućnost da bude otac. „Ako ţeliš. U stvari.“ Kendal je klimnula glavom.. On im je uzor. zbog gostiju koji su stajali pored njih u redu i prisluškivali. više veze s tim što si Rikova snaja nego s bilo ĉim drugim. a onda shvatila kuda su krenule njene misli. saosećajan i paţljiv.“ „Ali trebalo bi da znaš da njeno lepo ponašanje prema tebi ima. „Hana se zaljubila u Rika?“ . . Ipak.Ne. htela sam da se ponudim. mogla sam da se poverim Bet.“ Širom je razrogaĉila oĉi. ali to bi bilo previše neozbiljno za ovu situaciju. „Izgleda da je Hana odreagovala na Rika kao svaka tipiĉna tinejdţerka“.“ „ Ja bih rekla da Rik ume sa svim ţenama.“ Šarlot je naherila glavu. . ali reĉi su je izdale. ne u tom smislu.. „Hana nije jedina devojka iz porodice Saton koja je pala na Rikove draţi.“ Te uobiĉajene reĉi izletele su automatski.Ja se ne zaljubljujem u Rika.. bilo mi je zadovoljstvo. ali njeno srce smesta ih je poreklo.To je taĉno. Rik bi bio izvanredan roditelj detetu bilo kojeg uzrasta. Rik ume s tinejdţerima.“ Kendal je uzdahnula. pošto si nova u gradu. Nikad nije zamišljala ţivotni put koji ukljuĉuje odrednicu .

„Polaziš od toga da smo ti i ja sliĉne. A sada je Šarlot pruţala Kendal priliku da se poveri drugoj ţeni.“ „Kaţem. pitao je neki glasić u njenoj glavi. i prekinula je ritam samo da bi se pomerila u redu nekoliko koraka napred. minutama. Po Kendalinom iskustvu.“ Kendal nije znala da li da se ljuti na Šarlot što je prodrla do njenih najintimnijih misli i proĉitala ih.“ Nisu mogle da budu. ti si ţelela da ostaneš u Jorkšir Folsu. ili da ceni to što joj je bilo dovoljno stalo da je upozori. susrela se sa Šarlotinim strpljivim pogledom. uvek je gubila one koje je najviše volela. pa da ih onda izgubi.tetki. roditeljima. Na svoj naĉin. nekom detetu u novom gradu . Ja nameravam da odem. ćebe bi bilo istrgnuto. Kendal je oduvek zadrţavala emocije u sebi i sama se borila s njima. Ljudi koje je volela. Roditelji su je napustili. Kad je reĉ o osećanjima. Šarlot je slegnula ramenima. strah ju je spreĉavao da to uĉini. a Kendal ostavljena u samoći. Osnova njene potrebe da beţi. Baš kao što su mene prema Romanu. Sekundama. Kendal. Mada je usamljena devojĉica u njenom srcu umirala od ţelje da pruţi ruku i prihvati taj gest prijateljstva. s Rikom i njegovom toplom porodicom punom ljubavi. ostavili su je. bio je niz prolaznih zaustavljanja. kao i ljudi u njemu. Kendalin ţivot. samo s drugim bratom. „Moţeš da poriĉeš koliko hoćeš. Najviše je strahovala od toga da se zbliţi s ljuĊima iz Jorkšir Folsa. prvo kad je morala da pošalje Kendal od kuće. ljudi do kojih joj je stalo.ĉim bi dozvolila sebi da prihvati taj osećaj sigurnosti.Šarlot je podigla obrvu. „Okej. Kad se sabrala. Zato što. Instinkt je govorio Kendal da Šarlotina toplina dolazi spontano i bez razmišljanja. Ako ti tako kaţeš. danima ili godinama. i tetka Kristal je uĉinila isto to. sustići će te tvoja osećanja prema Riku. a potom kad je umrla. dok se Kendal mnogo teţe nosila sa ţeljom da je prihvati. Ako sam dobro shvatila. Šarlot ni izdaleka nije mogla da pojmi znaĉaj svoje ponude. Navika i stalno seljakanje spreĉavali su je da išta podeli s drugima dok je odrastala. Jednog dana. prvi put je shvatila. Nuţda ju je oterala u samoću u mladim godinama.“ Ali šta bi bilo kad ne bi otišla? Šta bi bilo kad bi ostala ovde.“ Šarlot je lupkala nogama po podu. kad god je Kendal dopustila sebi da se pribliţi bilo kome . Na usnama joj se pojavio poluosmeh. . Na istom mestu. ali ne verujem u tu priĉu. nismo sliĉne. Oĉigledno nije poverovala u to. Šarlot joj je pruţala priliku za onu vrstu iskrenog prijateljstva kakvo Kendal nikada nije imala. „Izvini. Saĉuvaj je za nekog ko nije bio na tvom mestu u skorije vreme. I tu je bila srţ njenog straha. koje je vuklo korene iz detinjstva. I što je još vaţnije. Nismo.

Ja sam mislila da ţelim da ostanem u Jorkšir Folsu. „Pa. Ledeni kineski ĉaj za Bet i. ti i Rik ste sušta suprotnost meni i Romanu. A moţda i ne. S obzirom na to šta si upravo rekla.“ „Je l’ imaš ti diplomu iz psihologije?“ nacerila se Kendal. a ne ja. Svakako nije pripadala ovde. nesigurna na koju stranu sad naginje. Proklet bio ovaj gradić i Rikova topla porodica i prijatelji.. „Kad bolje razmislim. .Po ĉemu se još razlikujemo?“ pitala je Šarlot sa osmehom. Nikada nije imala osećaj pripadnosti. ti se nisi protivila udaji. . rekla je dok su joj se u glavi kovitlale Šarlotine reĉi zajedno sa igrom Ċavoljeg advokata koju je igrao njen sopstveni um.“ Zabacila je crnu kosu. A ljudska bića su komplikovana. „Moţda ti misliš da ţeliš da nastaviš da se seliš od mesta do mesta.“ Bacila je pogled na Kendal i mahnula rukom da joj pokaţe da je red na nju. Nikada nije ţelela da pusti korenje na jednom mestu. za poĉetak. Prokleti bili što su joj pokazali sve što je propustila u ţivotu. jer je ostanak predstavljao sigurnost. a moţda i ne. dame?“ upitao je Norman i spasao Kendal razmišljanja o znaĉenju onoga što je upravo ĉula. Zašto li je imala neki osećaj da je Šarlot od poĉetka imala nameru da je zbuni? Druga ţena je zavrtela glavom i nasmejala se. Evo primera.. to je da si ljudsko biće. Jorkšir Folsu. Ali ako ti ikad zatreba prijatelj ili neko da te sasluša. promrmljala je Kendal. . Ispostavilo se da se za mene sigurnost moţe definisati na razne naĉine. . obeĉavam da ću sledeći put slušati bez pridikovanja.Kendal je zadrhtala i stresla sa sebe tu pomisao. A svaki naĉin koji ukljuĉuje i Romana meni sasvim odgovara. samo iz posmatranja. kao da je bila svesna rata koji se odvijao u Kendalinoj glavi pa joj je davala vreme da se izbori u toj bici pre nego što je prekine.. Mislim. zašto si onda procenjivala Rikov roditeljski potencijal.Ne. Kendal je imala neki predosećaj da joj ne treba sopstvena podsvest da bude glas njenih najdubljih ţelja. Ne bi trebalo da pretpostavljam da znam išta o tebi.. „Vaţi“. „Sledeći! Šta da donesem vama dvema.. Ĉesto ni sama ne znaju šta hoće iako misle da znaju. . Sve što bi mogla da ima da je nije strah da ispruţi ruku i uhvati to što ţivot moţda nudi. u pravu si. Ja sam toliko daleko od takvog stava da ne moţeš ni da zamisliš. A onda se nakašljala. Vaţi?“ Pruţila je ruku i Kendal ju je uhvatila.Pa. pitao je onaj glasić u Kendalinoj glavi. jer ju je oĉigledno zabavljala Kendalina procena.. Šarlot je zurila.“ „Pretpostavljam“. Roman je bio lutalica. „Valjda sam se prevarila.Za mene sok od pomorandţe. ako išta sad pretpostavljam o tebi.“ Ako je to istina. Imala je Šarlot da to obavi umesto nje.“ Šarlot je slegnula ramenima.

„Moja kćerka se zove Dţinet. Nedoumice su opet poĉele da kruţe po Kendalinoj glavi.. Kendal. Navike koje je razvijala dvadeset sedam godina teško je bilo odbaciti za jedan dan. i nekoliko trenutaka kasnije. „Još nešto?“ . gospojice. valjaš. a rasprodaja na ploĉniku ozbiljno je poĉela. „GospoĊice Saton?“ Kendal se okrenula na pomen svog imena i našla se licem u lice s privlaĉnom brinetom.“ Šarlot je insistirala na tome da plati raĉun bez obzira na Kendalino protivljenje.“ Bet joj je podarila iskren osmeh. „Onda kineski ĉaj i za mene i veliki sok od pomorandţe za Hanu. Tomas Skalija došao da flertuje s Bet. Šta bi bilo kad bi se skrasila ovde? Šta bi bilo kad ne bi spakovala kofere i odselila se u Arizonu? Šta bi bilo kad bi trajno verovala sebi i drugima? Kendal je odmahnula glavom. „Hej.“ Pokazala je rukom preko ulice gde su se devojĉice smejuljile.“ Toplina joj je zatreperila u grudima i uspela je samo da joj uzvrati osmehom.Betino piće zvuĉalo je zanimljivo.Ja ću sve daprobam jednom. Šarlotine ruĉno heklane gaćice bile su hit. ponovio je Norman. sunĉanom danu i osećaju pripadnosti bez stresa od donošenja odluka ili razmišljanja. nekoliko sekundi kasnije. zajedno s Kendalinim nakitom. Ima li u tom ĉaju kofeina?“ pitala je. Norman je klimnuo. a Šarlot je sakupljala kapare i spiskove od ljudi koji su zahtevali odreĊene kombinacije boja ili ogrlice i narukvice sa imenima. Skupile su se u grupicu. Posmatranje tog para barem je skrenulo Kendal misli sa sopstvenih uzleta mašte. U svakom sluĉaju. na uzavreloj ulici.. Ali ovo ovde delovalo je tako ispravno.“ Kendal se nasmejala. Dţini i vaša sestra su se brzo sprijateljile. „Dovoljno da te podigne. Pogledala je preko ulice i primetila da njena sestra skakuće okolo s grupom lepuškastih devojĉica.Jok. rekla je ţena. „Ja sam Grejs Makiver“. Kao da bi ona zaista mogla igde da pripada. ţiĉani nakit se fenomenalno prodavao. Bila je zahvalna kad je. Nakon sat vremena. „Dobro došla kod nas. „Nisam oĉekivala ovoliki promet“.. . Kendal je prigušila smeh.. obećala sam joj da ću voditi nju i jednu njenu drugaricu na popodnevnu filmsku projekciju u . našle su se napolju. Za sada je samo ţelela da uţiva u vedrom.“ „Dva ĉaja i dva soka od pomorandţe“. ako valjaš. a u blizini se okupila ekipa momaka. „Dţini je ona s crnim konjskim repom. I Hana se izgleda uklapala meĊu ljude u Jorkšir Folsu. zadivljeno je rekla Kendal.

zapanjena sliĉnošću izmeĊu sestara. ako se vi slaţete. a zaradila sam pare tako što sam pomagala Šarlot celo jutro tako da.“ .“ Zastala je.Pa. „Da.. da se njeni roditelji malo odmore posle filma i veĉere? I ne. a da nijednom nije udahnula vazduh.Pa. šta mislite svi?“ pitala je Kendal za ideju da devojke prespavaju u njenoj kući. jer je ţelela da bude svoja.. Ne znam na šta sam mislila. I to pozitivnom.“ „Divno.“ „U redu je.“ Hana se barem ponašala kao tipiĉna tinejdţerka. a kad je Kendal pitala Rika kakvu je to drugaricu našla. istovremeno je rekla Hana. Znaš da Greg ţivi u susednoj kući do nje?“ Hana je rekla.. a potom u sirotu Grejs Makiver. a ne kao ljutita mlada devojka. „Naravno da se slaţem.Izvini. obe priĉajući u isto vreme. „To je tako nepravedno. molim te? I stvarno ţelim da prespavam kod Dţini. . moram da isperem ovu ljubiĉastu boju iz kose“. završila je Kendal kroz smeh. „Mama. a posle na veĉeru. pitala i objasnila. moţeš da spavaš kod Dţini ako se njena majka slaţe. I ti si. nisam znala da Greg ţivi u kući do Dţinine“.A Pem je rekla da ima pravi rastvor za to i rekla je da moţe sad da me ubaci. definitivno moţeš da ispereš ljubiĉastu boju iz kose. Hana je porumenela. Samo zato što sam sinoć spavala kod Šarlot ne znaĉi da ne bi trebalo da mi se dozvoli da opet spavam van kuće veĉeras.“ Širom je otvorila oĉi. tako da moram ovo da skinem.Harington... Kendal je trepnula. pitao je onaj glasić.Da. Da. je 1’ moţe Hana da prespava kod nas?“ pitala je Dţini. . jer joj je nešto palo na pamet. . Kendal. on ju je uverio da su Makiverovi divni ljudi. U stvari.“ Kendal je podigla ruku i prekinula sestru. zašto vas dve ne biste spavale kod nas.“ Kao po komandi. . da i ne. ovog puta. Hana i Dţini su dotrĉale. Kendal?“ Hanin glas ju je prekinuo u mislima i Kendal je pogledala sestru. Devojke će biti oduševljene. „Kendal. Volela bih da povedem Hanu..U stvari. oĉigledno uznemirena. .Au.“ „Baš lepo od vas što ste to ponudili. Njena sestra je htela da ispere boju iz kose? Ovde joj se dovoljno dopadalo da bi prestala da se skriva? Zašto da ne. . Verovatno ćemo otići na kinesku hranu i vratiti se kući uveĉe. . Devojke su prvo pogledale jedna u drugu. prisetila se kako je isprala ruţiĉastu boju ubrzo po dolasku.“ Hana je više puta pomenula Dţini otkako je bila na pranju kola.. ali Greg mrzi devojke s veštaĉkom kosom.. biću vam veĉno zahvalna. Ja ĉastim. Mogu li..

„Ja. suza je zaista kanula i slila joj se niz obraz. Stigao ju je dok je izlazila iz Šarlotinog tavana. Hana kaţe da je super.“ Pre nego što je Kendal stigla da odgovori. . „Mudro ga potroši“. našalila se. Prodala sam veĉi deo onoga što smo izloţile i dobila još desetine . rekla je Kendal Dţini.I ja tebe volim. Okrenula se i obrisala oĉi. „One su u staroj gostinjskoj kući gospoĊe Saton. Hana je zabila novĉanice u prednji dţep. „Zadovoljstvo mi je. Hana se okrenula i otrĉala da se pridruţi svom društvu. a tamo je i tavan gde je Kendal postavila sav svoj nakit... doviknula je Dţini.. . Devojke su se okrenule da otrĉe nazad do svojih drugara.“ „Duplo kul!“ rekla je Dţini dok su Grejs i Kendal ţvrljale svoje brojeve mobilnih telefona kako bi mogle da ih razmene.“ U oĉima joj je blesnuo iskren pozdrav. ti. Potom se Grejs izvinila i otišla da kupuje dalje.Da?“ Hani zastade u grlu. . .“ Zahvalnost u Haninim oĉima govorila je Kendal više nego išta što bi njena sestra mogla da kaţe.Kendal?“ .Kul!“ Devojke su se zavereniĉki nasmešile jedna drugoj kao da su postigle neki tajni cilj. mama. a viĊanje s Kendal mnogo mu se sviĊalo. naslonila preko stola i pogledala Kendal u oĉi.“ Zavukla je ruku u dţep farmerki." . ali Hana se predomislila. molim te. s koferom u ruci.“ „Uspešan dan?“ Pokazao je na kofer.... „Hej. Išao je u korak s njom. tako se bliţila kraju i Rikova smena.„Molim te..Hvala. „Hana. Ĉekaju nas“. Hana je rekla da je tamo baš kul. našla neki sitniš i dala sestri. volim te. „Hej i tebi. devojke. Ima svoju sobu.Ja se slaţem. „Ne zaboravi ćebe ili neku vreću za spavanje“. Svratićemo do kuće pre nego što krenemo u Harington pa moţeš da pokupiš stvari. mogu li da spavam kod Kendal?“ Dţini je vukla majku za rukav.“ A ovaj put. dolazi. „Sjajan. Kako se uliĉna rasprodaja bliţila kraju. Bio je slobodan da radi šta god mu se svidi. Molim te?“ Hana je rekla da je bilo šta u vezi s Kendal ili kućom super? Kendal je treptanjem pokušavala da zaustavi suze. u nameri da okrivi sunce ako je iko išta upita.. Ćao. „Nemamo viška kreveta ni nameštaja.

Sve osim jednog. ili je bar tako delovala dok ju je izdaleka posmatrao celo popodne. „Dopadaju mi se i ogrlica i ti. Što više uspeha bude imala u Jorkšir Folsu. Njegovo telo je reagovalo.Ne mogu da kaţem da sam imala to zadovoljstvo. „Dopada ti se?“ Iznenadilo ga je oklevanje u njenom glasu... Nakon ozbiljnog razgovora od prethodne noći. jer joj se oteo tihi jecaj.“ Zastala je i okrenula se prema njemu. ali svi doĊu bez obzira na to. „Bilo je prosto sjajno. Ali pre nego što se usredsredi na veĉeras.“ Podario joj je bezobrazan osmeh. Od stadiona naprave privremeni amfiteatar i prikazuju istoriju grada. Kad je njen nakit bio u pitanju. Ţeleo je da mu bude još bliţe. . Kendalinog srca. „SviĊa mi se kako to zvuĉi. niti da joj zbog njega propadne prodaja. namerno je odrţavao opuštenu atmosferu meĊu njima. Nije baš najuzbudljivije za gledanje. imala je samopouzdanja.“ Pribliţio joj se i zagradio je izmeĊu sebe i ciglastog zida najbliţe zgrade. ta ogrlica je bila poklon od srca. Bio je dovoljno muţevan i nenametljiv da bi mu bilo prijatno da ga nosi. A ja sluĉajno znam za jedno zaklonjeno mesto s najboljim pogledom.specijalnih porudţbina za nakit. .“ . i to joj oĉigledno nije promaklo.. ali ovo nije bio obiĉan komad nakita. „Jesi li se ikada ljubakala u bioskopu na otvorenom?“ pitao ju je. rekao je i nagnuo se još bliţe. Nije ţeleo da je prekida.“ „Znam kako da bude još bolje. Nisam imao pojma da su svi koji su se sinoć pojavili doneli poklone.Na kraju krajeva. i sudeći po tome kako ga je doĉekala. a to ga je još više uzbudilo..Ma nemoj?“ Osmeh joj se pojavio na usnama. On nije bio tip koji nosi nakit. Povukao je kragnu košulje i otkrio tanki crni komad nakita koji su Kendal i Hana izradile za njega. .“ Glupo se osećao što prima poklone za roĊendan i najviše bi voleo da moţe sve da ih vrati.Je li sve rašĉišćeno posle zabave?“ Klimnuo je. a njemu se to još više dopadalo. morao je da porazgovara o neĉemu s Kendal. „Osim gomile poklona koja je ostala. prilazila je sve bliţe. a zašto?“ „Veĉeras je godišnja projekcija.“ Zapanjeno je zavrtela glavom. „Moram da ti zahvalim kako treba.Ti ne radiš?“ „Zvaniĉno nisam na duţnosti i tvoj sam“. majka . „Svratio sam do majke jutros kad sam išao na posao. ta taktika mu je uspevala. Razvukla je usta u osmeh. Odrţava se svake godine kad i uliĉna rasprodaja. Ali što je najvaţnije.. Hoćeš da ideš sa mnom?“ ." Glas joj se spustio do neke promukle oktave. Umesto da se uplaši i pobegne. to bolje za njega.

Još nisam propustila nijednu.“ „ A sad kad si videla rasprodaju i bila viĊena?“ Prevrnula je oĉima. „Zdravo. . naravno. a ne da je dovede u nepriliku i obruka. pa sam pomislila da Hani pruţim to iskustvo tamo gde se ona oseća kao kod kuće. .Ne oĉekujem da se vrate do jedanaest.me je vaspitala da budem dţentlmen.Ti si tako slatka devojka. u oĉiglednom pokušaju da skrene paţnju sa sebe. Ja nikad nisam prespavala kod drugarice dok sam bila klinka. „O.“ Kendal je stala pored Rika.“ . „Naravno. koja se oĉigledno oporavila od poniţenja što ih je njegova majka uhvatila na delu kao kakve tinejdţere. rekao je kroz stisnute zube i odmakao se da se Kendal sabere.. Pošto devojke spavaju tamo. Upalilo je. boţe. Hana ide s drugaricom u bioskop i na veĉeru.. Prokletstvo. Umesto na majĉino zdravlje. „Hoćete li ti i Hana ići na projekciju?“ upitala je Kendal. a nadao se i u njenom srcu. Grejs Makiver je bila poznata po tome što su vrata njene kuće uvek otvorena za prijatelje njene dece. „Odmarala sam se. pa nisam htela ni ove godine.u njenom ţivotu. . Ona veĉeras opet izlazi? „Nije nezdravo sedeti na ćebetu pored doktora. ali ispravila je ramena kao da ga izaziva da ospori taj argument. on će imati još jednu noć da pusti Kendal da se navikne na njegovo prisustvo . rekla je Kendal.“ „Vaspitala te i da ovakve stvari radiš iza zatvorenih vrata.“ Kendal se sagnula ispod njegove ruke.“ Rejnin specifiĉan glas i smeh prekinuli su zavodniĉku ĉaroliju koju je poĉeo da plete.Da li je ja poznajem?" pitala je Rejna.“ Rik je sa olakšanjem odahnuo. Rik je usmerio paţnju na Kendal." „Mislio sam da se odmaraš kod kuće“. . „Kendal. A onda je Ĉejs poţeleo u zadnji ĉas da napravi nekoliko fotografija i ja sam ga zamolila da i mene povede da na brzinu obiĊem rasprodaju. Rik. U ţelji da bude s njom. „Devojke će veĉeras spavati u gostinjskoj kući kod mene.“ Rejna je porumenela. „Dţini Makiver. znate?“ pitala je Kendal Rejnu." Rejna je rukom dotakla Kendalin obraz.. majko“. rekao je Rik.“ Rik ju je prostrelio pogledom koji je govorio: Mora da se šališ..U stvari. „Zdravo. „Otići ću kući da se odmorim za veĉeras. shvatio je da je potpuno zaboravio na Hanu.“ Rejna se nasmešila. Ţeleo je da Kendal sa uzbuĊenjem išĉekuje veĉe koje sledi. a potom će prespavati zajedno“.

Po majĉinom širokom osmehu. kad je već napravila glupost i ubacila ih u torbu kako bi mogla da iznese stvari iz kola. do ušiju joj je doprlo tiho cviljenje. i ne saĉekavši odgovor. bez stida. Osvrnula se okolo. I uspešan. Tina Roberts. Dokje otkopĉavala torbu. Time što je odabrao Kendal. Iako nikad u ţivotu ne bi dozvolio da mu majĉin sud diktira izbor ţene za sastanak ili vezu. Kad bi samo. Ta mlada ţena naruĉila je narukvicu sa imenom.. Iako su Hana i ona imale teške trenutke. Bila bi sjajna sestra. Kendal je parkirala kola iza gostinjske kuće i otišla do ulaznih vrata.Ma ništa“. Dugo nije doţivela ovako zabavan dan. usrećio ju je. ponudila se da navrati i proceni kuću ukoliko ona odluĉi da je proda. Ta pomisao ga je ohladila kao udarac u glavu. zajedljivo je pomislila Kendal. „Šta je smešno?“ pitala je njegova majka. Bez oklevanja. A na kraju. Kakva neverovatna ironija. Pogledao je Kendal i Rejnu koje su se pored njega zadubile u razgovor o iznajmljivanju video-kaseta i mogućnosti da Kendal pozajmi rikorder za to veĉe kako bi zabavila devojke. Bila je u stanju da toj mladoj devojci podari poseban ţivot. . Prvo na šta je naišla bila je podsetnica koju joj je dala agent za nekretnine. Zapoĉeo je vezu s Kendal da bi odvratio svoju majku i ţene koje je okupila ne bi li ga oţenila i dobila unuĉad. Kad bi samo i Kendal ţelela to isto. a onda pokušala da zapoĉne posao tako što je upitala Kendal šta namerava da uradi s tetkinom kućom. Nije ni čudo što je bila agent meseca. . Slegnula je ramenima i spustila kofer da moţe da potraţi kljuĉeve u torbi. Zavrteo je glavom i nasmejao se. samo kad bi se odmakla i to uvidela i prihvatila. Bila bi neverovatna majka. ali nije primetila ništa i nikoga. U stvari. Duţnosti koje je oĉigledno prigrlila mnogo lakše nego što je ijedno od njih dvoje oĉekivalo.Trebalo je da zna da nije pametno da donosi preuranjene zakljuĉke o bilo ĉemu. on ţeli sve to za sebe sa ţenom koju je iskoristio da majci pomrsi planove. Prosto će morati da uţiva u Kendalinom društvu pre nego što ona posle ponovo preuzme svoje roditeljske duţnosti. Kendal je posedovala neki uroĊeni osećaj za potrebe svoje sestre. video je da ona sa odobravanjem gleda na Kendal. zajedljivo je rekao. Navela je i svoja brojna postignuća i razloge zašto bi baš ona bila savršen agent. pomislila je i nasmešila se. umirilo ga je što zna da ju je obradovao. pogotovo kad je reĉ o njegovom ljubavnom ţivotu. u to je Rik bio siguran. a ne nasekirao ili naškodio njenom slabom srcu.

poĉistila nered koji je napravio ispred vrata.nakon što mu je dala ĉiniju vode. osim beţanja. kad se onaj ţalosni zvuk ponovo oglasio. a Kendal je podario isto tako ohrabrujući osmeh.Kendal i pas bili su u ordinaciji doktora Sterlinga. „Nema ogrlice ni identifikacije. ali nije bilo šanse da Kendal sasvim iseli stari par. „Nisam znala šta ću s njim“. Nikad mi nije teško da siĊem zbog napuštenog ljubimca. ali zbog Eldinovih bolesnih leĊa. Krzno joj je bilo ućebano kao da se niko nije brinuo o njoj godinama. Posle ovog neverovatnog dana. rekla je Kendal i oprezno prišla. Opipala je krzno oko njegovog vrata. Kendal prosto nije bila spremna da razmišlja o prodaji kuće. Kendal se danima nije potrudila da išta uradi na kući. Ti si deĉak. ali ponašala se prijateljski i toplo. to znaĉi da mora da obavi svoje. oĉešala joj se uz noge.“ . moţda bi im bilo i bolje u jednospratnici koja se lakše odrţava. a on je išao za njom. Sve što je ĉinio pojaĉavalo je prvi utisak koji je . Samo se nadala da će biti srećni u manjoj kući. Ne sad kad je poĉela da se igra igre Šta bi bilo. jer ona nije shvatila da. objašnjavala je Kendal dok je doktor završavao pregled. Kendal je videla da nema opasnosti i sagnula se da je pomiluje. . Kendal je vratila podsetnicu u torbu i nastavila da napipava dok prstima nije naišla na kljuĉeve. . kad on jednom zalaje. Vratila se u dvorište ispred kuće. Nije znala ko bi prihvatio takve uslove. A nije porazmislila ni o tome da kuću oglasi na prodaju. kad je upravo poĉela da razmišlja i o drugim mogućnostima u ţivotu.Zdravo“. ovaj put iz veĉe blizine.. Ne sad. .Ne mogu vam opisati koliko sam zahvalna.Ali nije mogla da proda kuću skuplje od njene trţišne vrednosti ako ne vredi tih para.. a pas je pošao za njom. . Imala je vremena. i pozvala Šarlot da ĉuje ko je lokalni veterinar .“ Kendal se nasmejala. a već u sledećem trenutku prevrnula se na leĊa da se mazi po stomaku i celom svetu pokazala intimne delove. Nije se plašila Kendal.. Gospodine Muško. i nakon nekoliko minuta ĉeškanja po glavi.. Dvadeset minuta kasnije. Jedino što jeste odluĉila bilo je da se Perl i Eldin usele u gostinjsku kuću i da njihovo besplatno stanovanje bude preduslov za prodaju. Kad je kujica ujednaĉeno poĉela da maše repom.Pa. Šta da radim s tobom?“ Ustala je.Pa. izgleda da sam se prevarila. drago mi je što ste zvali...“ Doktor Sterling je prijateljski potapšao psa po glavi. i ta podsetnica ukazala joj je na jednu vaţnu stvar.

stekla o njemu kao o ljubaznom ĉoveku. Izgleda da je bio u kasnim pedesetim godinama - zgodan ĉovek plave kose bez sedih, lica potamnelog od sunca i blage naravi. „Nisam htela da vas zovem na pejdţer, ali Šarlot je rekla da nećete imati ništa protiv.“ ,,I bila je u pravu. Šarlot ima dobre instinkte.“ U njegovom glasu bilo je neke topline. Šarlot je spomenula da je lokalni veterinar bio zaljubljen u njenu majku. Ali En Bronson mu nije uzvraćala osećanja. Umesto toga, trudila se da popravi propali brak sa Šarlotinim ocem. Doduše, to odbijanje nije se mnogo odrazilo na doktora Sterlinga. „Evo šta mogu da zakljuĉim o ovom vašem prijatelju ovde“, rekao je doktor. „Izgleda kao mekodlaki vitonski terijer. Vidi se po beţ ili pšeniĉnoj boji krzna i glavi terijera. Po njegovoj teţini, rekao bih da je odrastao, ima dve-tri godine, najviše. A po njegovoj veselosti u društvu nepoznatih ljudi, rekao bih da nije bio maltretiran.“ „Hvala bogu.“ Kendal se oteo uzdah koji je susprezala, a da nije bila ni svesna. Sterlingje klimnuo glavom. „Mahanje repom je jedan znak. Vitoni ostaju štenad zauvek što se tiĉe liĉnosti, tako da ovo radosno raspoloţenje neće minuti u skorije vreme.“ Spustio je psa na sto i prevrnuo ga na leĊa. „Vidite kako me pušta da ga mazim po stomaku i pregledam? Ne plaši se ovog podreĊenog poloţaja. Dobar je to pas, prijateljski nastrojen. Bez brige. Moţete slobodno da ga drţite u kući.“ ,,Ali...“ „Nemam nikakvih podataka o nestalom psu, a nakon što ste me vi nazvali sa opisom, raspitao sam se kod nekih prijatelja i u azilima iz okolnih gradova. Ni tu nisam imao sreće. Ali svi su uzeli podatke i rekli da će pozvati ako ĉuju bilo šta.“ „Doktore Sterling, ja nisam...“ Nisam ovde za stalno. Zastala je, reĉi nisu izlazile tako lako kao što bi izašle donedavno. ,,Da?“ „Nisam sigurna da mogu da ga zadrţim. Šta je sa azilom?“ Još dok je postavljala to pitanje, ta ideja joj nije sela. Bio je previše sladak i ljubak da bi ga poslala tamo. Ali šta da radi s njim kad ode? Ako ode... „ Azil dolazi u obzir samo ako ţelite da rizikujete da ga uspavaju. Haringtonski azil je prepun. Oni će ga primiti, ali mali psi prvi naĊu dom. Riziĉno je smestiti ga tamo.“ Kao da je razumeo, pas je zacvileo i poĉeo jaĉe da maše repom. Preklinjao

je da ga odvede kući, pomislila je Kendal. Kod nje. Nakon što je ĉula doktorov opis, nije bilo izbora. „Okej, ništa od azila.“ „Mogao bih da se raspitam, da vidim da li neko hoće psa, ali pošto ste se vi i Rik verili i sve to, ne vidim u ĉemu je problem. Rik voli pse. Kad je bio mali, dovodio je kući svakakve lutalice. IzluĊivao je svoju majku.“ Znaĉi, Rik je još tada bio spasilac. „Pitam se koliko je ţenki bilo meĊu ţivotinjama koje je spasao“, zajedljivo je rekla. Doktor Sterling se nasmejao. „Samo jaka ţena moţe da se nosi s nekim od Ĉendlerovih. Bićete vi i Rik sasvim dobro.“ Tada je shvatila da nije rekla doktoru Sterlingu da nisu vereni, niti je ispravila njegovu pretpostavku da će ona biti tu da se nosi s Rikom Ĉendlerom. Ne zato što on ne bi slušao, kao i većina ljudi u ovom gradu, nego zato što je pomisao na brigu o Riku, na to da je ona ţena koja će se nositi s njim, bila vrlo privlaĉna. Privlaĉnija nego što je ona sebi htela da prizna sve do sada. „Naravno da ću postaviti obaveštenja u sluĉaju da nekome nedostaje ovaj momak“, rekao je doktor Sterling, nesvestan njene unutrašnje borbe. ,,U meĊuvremenu, biće mu potrebno kupanje, a sutra kad doĊe moj asistent, moţemo ga vakcinisati, za svaki sluĉaj.“ Pod pretpostavkom da će ga ona zadrţati. A hoće, pomislila je Kendal, donoseći odluku u afektu. Naravno, moraće Hani jasno da stavi do znanja da će biti primorane da ga vrate ako se javi vlasnik i zatraţi ga. Ali ako se to ne desi, dobila je psa. Odgovornost i obavezu kakvu nikada ranije nije preuzela. Oprezno je pogledala u doktora Sterlinga. ,,Ne znam ništa o drţanju ljubimca. A nemam ni šampon za pse ni hranu ni...“ „Opustite se. Kao kod dece, ni uz pse ne dobijamo priruĉnik sa uputstvima, ali baš kao i bebe, sami vam daju do znanja kad nisu zadovoljni. Vole da ih kupate, hranite i volite. Siguran sam da vi to moţete. Uz to, i ja ću vam biti na raspolaganju. Kao i Rik.“ Osmehnuo joj se u znak ohrabrenja, nesvestan da ju je pogodio u najosetljivije mesto. Kako je mogla da veruje bilo kome da će biti uz nju? Nikad nije verovala nikome, nikada se nije oslanjala ni na koga osim na sebe. Oh, bio je tu i Brajan, ali njegova saradnja joj je bila zagarantovana, jer je i njemu trebalo nešto zauzvrat. A što se tiĉe Rika... prevazišh su nivo pogodbe i Kendal se osećala kao da pada bez sigurnosne mreţe. ,,A sad, što se tiĉe detalja“, nastavio je doktor, „bilo kakav blagi šampon sasvim lepo će posluţiti za njega, a ja ću vam dati kesu hrane za poĉetak. Saĉekajte ovde“, rekao je i nestao iza vrata prostorije za pregled. „Šta ću s tobom?“ promrmljala je psu koji je samo veselo mahnuo repom. Samo pola sata ranije lutao je ulicama, a sada gleda u Kendal, pun poverenja da će se ona pobrinuti za njega. Izgleda da će oboje izvesti taj skok poverenja.

Njegov repić se mrdao napred-nazad. Srećno. Izgleda da mu je to trajno raspoloţenje. „Okej, Srećko. Mislim da si pronašao ime za sebe.“ Ponovo ga je pomilovala po glavi, a on joj je polizao slobodnu ruku i Kendal se pomalo zaljubila. Još jedan skok u onaj novi naĉin razmišljanja. „Evo jedne knjige. Kako uspešno istrenirati psa za sedam dana.“ Doktor Sterling se vratio u sobu sa hranom za pse pod miškom i knjigom u ruci. „Imam neki osećaj da će vam zatrebati.“ Nasmejala se, jer je prvo što je ispriĉala doktoru bila ona nezgoda na ulazu. Rekao joj je da donese uzorak kako bi proverili ima li neku bolest. Stresla se na tu neprijatnu uspomenu i obuzeo ju je neki predosećaj da će biti još takvih nezgoda pre nego što ona završi sa Srećkom. „Hvala, doktore.“ „Denis, molim vas. I nema na ĉemu. Vidimo se sutra. Pozovite u devet da zakaţete. Bar kuća vaše tetke ima veliko dvorište po kojem moţe da se istrĉi. Rik moţe s njim da se igra hvatanja. Vitonima je potrebno svakodnevno veţbanje.“ „Nisu za stan?“ pitala je, setivši se svog uobiĉajenog naĉina ţivota, kad nije u Jorkšir Folsu. Naĉina ţivota koji je poĉinjao da deluje mnogo samotniji i zatvoreniji nego što je ikada zamišljala. A opet, kako ogroman autoput i beskrajne mogućnosti pred njom mogu da deluju samotno? Odgovor je leţao u ovom gradu, ljudima u njemu i njenoj vezi s Rikom. A da li je sposobna da ima poverenja u sve to, bilo je nešto sasvim drugo. „Stan je izvodljiv, samo nije bolje rešenje. Uvek podstiĉem ljude da se zapitaju šta je pravedno prema psu. Ovaj momak ima skoro šesnaest kila, ali nije uhranjen. Ugojiće se ako se budete lepo brinuli o njemu, a on je tip psa za napolje. Potreban mu je prostor.“ Baš kao i Kendal. Bar je mislila da je tako. U njoj je zavladala pometnja. U poslu je ostvarila veliki pomak, njena sestra je stekla prijatelje, a ona je nasledila psa. „Hoćemo li se videti na veĉerašnjoj projekciji?“ pitao je doktor Sterling. „Doći ću.“ „Dobro. Ako budu iskrsla ikakva pitanja, moţete tamo da me pitate.“ Nasmešio se i otvorio fioku iz koje je izvadio ogrlicu i povodac. „Trebaće vam i ovo. Moţete mi vratiti kad nabavite svoje. Nema ţurbe.“ Kendal je klimnula glavom, omamljena. U jednom kratkom danu, još više se zacementirala u graĊu ovog malog grada. Nije znala da li je spremna za Jorkšir Fols išta više nego što je Jorkšir Fols spreman za nju. Rik je došao po Kendal u pola devet i zakucao na vrata kao i obiĉno. S druge strane vrata, pozdravio ga je glasan laveţ. Ako pseći laveţ nije bio dovoljno iznenadenje, još se više zaprepastio kad je ugledao Kendal kako otvara vrata sa ĉupavim kuĉetom na povocu obmotanom oko njene ruke.

„Ulazi pre nego što on izaĊe.“ Pas se meškoljio da pobegne iz pritvora, a Kendal se borila da ga zadrţi unutra. Rik je ušao i zalupio vrata za sobom. „Otkud sad on?“ Nije ni dovršio pitanje, a ĉetvoronoţac je skoĉio i stavio mu obe prednje šape na grudi. Kendal se nasmejala. „SviĊaš mu se. Srećko, dole!“ Jednim trzajem odvojila je psa od njega. ,,Srećko?“ „Pogledaj kako maše repom. Moţeš li da zamisliš bolje ime za takvog psa?“ Slegnula je ramenima. ,,Ne znam koje mu je pravo ime pošto nije nosio ogrlicu kad sam ga našla.“ Kendal je uvela psa lutalicu u dom u kojem nije nameravala da se zadrţi i još se smeškala na to? Rik je zakljuĉio da je odradio previše dugih smena pa mu se sad svašta priĉinjava. „Našla si ga?“ zabezeknuto je pitao. ,,U stvari, on je našao mene. Napolju. U svakom sluĉaju, mislim da je moj. Doktor Sterling kaţe da će još pokušati da ispipa situaciju, ali nakon preliminarnih poziva, nije se pojavio niko kome je nestao ljubimac.“ Dok je priĉala, rukom je odsutno trljala Srećkov vrat. Oĉigledno je to već radila i usavršila pokret, jer je znala baš pravo mesto, a pas se skoro prevrnuo od sreće i oduševljenja. Srećko je apsolutno oboţavao da ga Kendal rukom masira po telu. „Taĉno znam kako ti je, ĉoveĉe“, promrmljao je Rik. ,,Šta?“ upitala je ona. Odmahnuo je glavom. „Tvoj je?“ upitao je, ponavljajući njene reĉi odmalopre. „ Aha. Doktor Sterling mi je dao hranu, a pozajmila sam od tvoje majke neku korpu iz podruma na povratku kući.“ Spojila je ruke iza leĊa i izgledala kao da je vrlo zadovoljna sobom. iSrećko je izgledao kao da je vrlo zadovoljan njome pošto se smestio na njene bose noge. „Kako si znala da moja mama ima korpu u podrumu?“ „Doktor Sterling mi je rekao da si ti voleo lutalice, a trebalo je to da znam s obzirom na to da si našao mene.“ Nacerila se i poţeleo je da je poljubi u taj osmeh na usnama. „Jesi li spreman da krenemo na projekciju?“ upitala je. Ispruţio je ruku i stavio joj dlan na ĉelo. ,,Ne deluje mi da je vrelo.“ Nabrala je ĉelo, zbunjena. „Šta nije u redu?“ „Kendal, šta nameravaš da uradiš s tim psom kad odeš?“ Prisilio se da postavi to pitanje bez obzira na to što je mrzeo i samu pomisao na to.

ali sama ĉinjenica da ih je izgovorila podarila mu je neki blesavi nalet nade..I?“ pitao je on zadrţavajući dah. .. uz brigu o kući. Rik.“ Klimnuo je glavom. a pas je ustao i krenuo za njom kad je pošla u drugu sobu. „Nisi planirala da priznaš da bi mogla i da se skrasiš ovde. tesno zategnute preko zadnjice. „Šta to radiš?“ pitao je kad je nestala u kuhinji i ostavila ga da se koncentriše na njene farmerke. . Potapšala se po nozi. I da sebi obezbedim malo prostora pre nego što dobijem napad panike“.Ozbiljno ga je pogledala. „Nisam baš sigurna da ću uopšte nekuda da idem. psu i sestri. i koketno ljuljanje njenih kukova. Oĉigledno nije bila sigurna u svoje reĉi. Razmislila sam o ovome. Na kraju krajeva.“ Prebrzo se okrenula da se ne bi srela s njegovim pogledom. Malo. a?“ „Sve se dešava brzo. doviknula je preko ramena.Ja jesam impulsivna. Samo mi daj vremena da još malo razmislim. . Moţe on to. neće ona izvoditi nikakve impulsivne taĉke nestajanja u skorije vreme. ali nisam glupa.“ Ugrizla se za donju usnu. „Idem da zakljuĉam Srećka pa da krenemo.

. Ali sami smo. Kao što je Rik i obećao. Pogledala je oko sebe. rekao sam ti da traţim zaklonjeno mesto gde moţemo Ċa budemo sami. „Dobro. Kendal...“ „Kao što rekoh.“ . mi smo prvi došli. tamnoplavo noćno nebo i Rik pored nje.. izmeĊu ramena i uveta. Olakšanje što je konaĉno u njegovom naruĉju. doviknuo je poznati muški glas. dozvolila je sebi da se prepusti ideji o pripadanju negde i nekome .Romane?“ upitao je Rik.Ne znam kako ćemo da gledamo projekciju.Za sada me nivo privatnosti baš i ne impresionira“.“ „Onda ćeš morati da naĊeš neko drugo mesto za blejanje“.“ Rik je frknuo s gaĊenjem. prošao je kroz guţvu bez duţeg zaustavljanja od ponekog pozdrava na brzinu. podiglo je u njoj nivo uzbuĊenja i strasti. . Drţeći je za ruku..Ja ću uvek odrţati reĉ.“ Zabila je nos u toplinu njegovog vrata. obuzimala ju je vrelina.. a u ovom trenutku.. „Gde ćemo?“ upitala ga je. zadirkivala ga je. U tako savršenoj atmosferi.jer smo mi prvi došli.“ .. Našao im je malo privatnosti usred te guţve. . Bilo da je samo mislila na njega ili stvarno bila s njim.Ko bi drugi bio?“ .DVANAESTO POGLAVLJE Sveţ vazduh.“ . a ljudi s prostirkama okupili su se na travi.“ Toplina je odzvanjala u njegovom glasu i drhtavoj vrelini njegovog tela kad joj je obavio ruke oko struka i privukao je bliţe. Prvi put u ţivotu. Uvek je bilo ovako s Rikom..Da li se ovo zove rivalitet meĊu braćom?“ Kendal nije znala pošto nije odrastala s bratom . promrmljao je Rik. . „I misliš da ti to daje stanarsko pravo?“ .i da uţiva u tome bez straha da će joj išta od toga biti oduzeto.. a zauzvrat je dobila jasan uzdah zadovoljstva. i nije me briga. „Toliko o originalnosti. . Srce joj je ubrzano treperilo u grudima. a usijane vatrene strelice strujale su joj kroz vene. kao što si obećao. . Kendal je bila u stanju da sasvim lepo diše dok su se pribliţavali stadionu. sad sam impresionirana. našao si savršeno mesto za nas.Videćeš.Sranje“. zajedno s mogućnošću da ih neko uhvati kako se ljubakaju poput tinejdţera..Pa. Zaobišli su tribine i zavukli se ispod gde ih je samo odjek koraka po metalnim ploĉicama odozgo podsećao na to da nisu sami.“ Vukao ju je za ruku i vodio prema tribinama koje su takoĊe bile prepune ljudi. ogromno platno prekrivalo je nekadašnju tablu za rezultate.»Hej. Kendal nije mogla da priguši smeh.

“ Nasmejala se. Muzika se ĉula iz zvuĉnika oko njih. i kako da prevaziĊe godine koje je provela uĉeći sebe da je za njeno srce bezbednije da bude sama i seli se od mesta do mesta? .. dodao je Roman. Roman je tiho zareţao. Uprkos ĉinjenici što su bili okruţeni ljudima. Ĉejs je prvi ovde ostavio trag Ĉendlera. Uhvatio ju je za ruku i krenuo prema fudbalskom terenu. Kendal se mazila s Rikom na ćebetu. Rik." Kendal nije mogla ni da zamisli ozbiljnog Ĉejsa kako upada u nevolje.Idemo“. rekla je Šarlot. uzeli su ćebe iz kola i pridruţili se gomili ljudi na terenu. Kendal. . Kendal se gromko nasmejala. MeĊutim. iako se Kendal više dopadala Rikova otvorena priroda. znala je. Zbog svega toga. Ali ostalo je još mnogo pitanja. priĉaj. Pobegli su sa ĉasa i Ĉejs je suspendovan“. uţivala je u toj uzavreloj ali ipak duhovitoj razmeni reĉi izmeĊu braće. promrmljao je Rik i prenuo je iz razmišljanja. mali brate. Ali uprkos neţeljenom prekidu.. Bila je tako blizu. ni Roman ni Rik ne mogu da svojataju ovo mesto.“ . „Pitam se šta je potrebno da se ukroti jedan Ĉendler“. smejući se zajedno s Kendal. Kako da se ne nasmeje? Dopadalo joj se kako Roman zvuĉi posesivno kad pomisli na Šarlot. Šarlot je objasnila. mozgala je Šarlot. „Duguješ mi mnogo. Prema muškarcu.Ne vreĊam se.ili sestrom u kući dovoljno dugo da iz prve ruke iskusi taj fenomen. „Pa. A vi sad beţite.. Kao na primer.“ Rik je odmahnuo glavom. a ona nije mogla da bude . „Šališ se..To je poslednja klinaĉka priĉa koju znamo o Ĉejsu pre nego što je preuzeo ulogu glave porodice. Tako blizu da poveruje da i ona moţe imati srećan kraj i stabilnost koju je uvek gledala sa strane.To se zove muško obeleţavanje teritorije“. mogla je da razume kako mnoge devojke padaju na Ĉejsovo snaţno i tiho drţanje.“ Oĉigledno nije bio srećan što ga je Roman oterao. ." „Molim te. „Osim toga.“ „Pre nego što je postao moralan i strog brat kakvog znamo i volimo“. Po gradskim priĉama. ja sam ĉula da su Ĉejsa uhvatili s nekom devojkom ispod tribina dokje ovde išao u školu. . Deset minuta kasnije.. I cenila je to što je Šarlot ukrotila svoju lutalicu i verovala da je neće izneveriti kao što je njen otac izdao njenu majku. Bez uvrede.Ja sam jedini Ĉendler kojeg ćeš ti da krotiš. Prema Riku. šta da radi s tim sveobuhvatnim strahom od napuštanja i izdaje? Gde da odloţi uspomene na to kako je bila ostavljena. Kendal se pitala kako bi bilo kad bi ona naĉinila taj vrhunski skok poverenja prema jednoj osobi.

“ Njeno srce je skoro prestalo da kuca. A dok je ĉekao.. moraš nešto da znaš. Nije bila sigurna kako da uzvrati.. u to vreme nije se postidela nijedne od tih fotografija. Rik je bio u pravu. Ali ţelela je. Do sada. I mada nikad ne bi nosila proizvode u kojima je pozirala. Ali oĉigledno je morao da govori. kad joj je bio potreban novac da smesti tetku u najbolji dom. Zbog toga je poţelela da prvi put veruje. . jer joj to niko nikada nije pokazao.. takavje Rik. a potom i ţućkaste fotografije grada. Neke su bile i od koţe. povlaĉile je za kosu i proizvodile istovremeno i erotsku senzaciju i neki osećaj bliskosti i poverenja koji se probijao kroz njene strahove i oprez. ali to ne bi bilo pošteno.“ Stavio joj je prst na usne. Ali gledao ju je s toliko ĉeţnje i ţelje da se sva najeţila. „Pre nego što odgovoriš. On je bio poseban muškarac koji toliko zasluţuje od ţivota. niti je osetila poniţenje. njegove snaţne ruke penjale su se i mrsile joj vlasi.“ Nije morao ništa da kaţe. . „Rik. Kendal je pozirala za katalog donjeg veša u raznim kombinacijama. Onomad. Kendal. ja. dosadnih fotografija. i pre nego što joj je Brajan pronašao otmenija snimanja. Na ovoj slici drţala je krznene lisice i svileni šal. Kendal se okrenula da vidi šta bi moglo da bude uzrok tog komešanja i izvila se u smeru velikog platna na kojem su samo nekoliko sekundi ranije bile prikazivane crno-bele. Kendal je videla zašto je to postalo gradska tradicija i bilo joj je drago što zna da je deo nje. „Misliš. Ali umesto zamućenih. Ipak. „Volim te. Ĉekao je da odgovori s mnogo strpljenja i razumevanja. sada je tamo stajala ogromna. I trebalo bi pošto je pozirala za nju. ja.. „Rik. uvećana fotografija koju je Kendal dobro znala.Šta?“ Dlanovima je obuhvatio njene obraze. Okrenula se da ga pogleda u lice i susrela se s njegovim ozbiljnim pogledom. Rik ju je privukao bliţe. Sve što joj je trebalo da vidi ili ĉuje bilo je ispisano na njegovom izraţajnom licu. Mogla je da se pretvara da ne zna na šta on misli. ne sada kada je znala za njegovu prošlost i shvatala njegove pritajene strahove. trajni izraz poverenja i posvećenosti. Projekcija je konaĉno poĉela prikazom slika Jorkšir Folsa iz doba osnivanja. obavio joj ruke oko struka i zario lice u kosu.“ Glasni uzdasi sa svih strana prekinuli su je u onome što je htela da kaţe. o ostajanju ovde?“ Klimnuo je bez reĉi. a sve to predugo mu je uskraćivano. Iako su mnoge slike i neki delovi priĉe bili zanimljivi. on joj je ponudio krajnji. Taman kad je postigla taj probni sporazum sa samom sobom. „Jesi li stvarno mislila ono što si rekla ranije?" pitao je.. ljudima su više privlaĉili paţnju intimni trenuci pod zvezdama nego film.zadovoljnija.

Slika je bila snimljena u svrhu mamljenja kupaca . I premda joj niko u gradu ne bi uzeo za zlo tu fotografiju ili taj posao. „Mislila sam da konaĉno mogu negde da pripadam. ali šteta je priĉinjena. Osim nekoliko izuzetaka. Dokaz je nestao. Kako se ovo dogodilo? Rik joj je obavio ruku oko struka i pokušao da je gurne napred. Pripadala je ovde. nego i njihova. Nije samo njegova reputacija bila u pitanju. seksepilnom ukusu i raznoraznim igrama u spavaćoj sobi. Lice joj se zajapurilo i preplavio ju je talas muĉnine. Moram da odem odavde. topline i praštanja. isto tako neće baš brzo ni zaboraviti šta su videli. „Mislila sam. I dobro je obavila posao.. ovom gradu i njemu. a mamio njen ravan stomak. Rik je dobro poznavao ljude u Jorkšir Folsu. oĉigledno. „O. smesta je uvidela grešku. pripadanje nije bila reĉ koju će ikada imati pravo da upotrebi. u to je bio siguran. „Kendal. Taj smeh. sad su preusmerili paţnju na predmet fotografije liĉno.“ „Kasnije moţeš da mi ispriĉaš šta si mislila.Zato što je u to vreme te slike gledala u prodajnom katalogu. Kendal je morala da prizna. . došaptavali se i smejali. Pokazivali su prstom. Kendal je smesta postala predmet sprdnje. boţe. nije uzeo u obzir neposredni uticaj fotografije. idemo. Njihova reakcija na fotografiju izraţavala je zaprepašćenje. video je Kendal u koţnom korsetu i uzbuĊivao ga je njen bujni dekolte. . u nadi da će njegove reĉi dopreti do nje.muškaraca i ţena koji su naginjali krajnje ţestokom. i većim delom to je bio narod pun dobrodošlice. rekao joj je Rik. izloţena da je vidi ceo grad. i dalje su joj odzvanjali u ušima i podsećali je na onaj prvi dan u frizerskom salonu kad su joj jasno stavili do znanja da je autsajder. Ipak. videla je da je onu fotografiju smenila neka novija slika Prve ulice. zaprepašćeni uzdasi i prigušeno došaptavanje ljudi koje je upoznala i za koje je poĉela da mari.“ Istrgla se iz Rikovog naruĉja i ustala. Kad se osvrnula za sobom. Uvek će i biti.I pripadaš“.“ Osetila je kako je ponovo gura ne bi li se pokrenula.“ Ali njegov glas jedva je dopirao kroz maglu koja ju je iznenada okruţila. Daj da te prvo odvedem kući. Kad je Rik zatvorio oĉi. Svi koji se behu usredsredili na fotografiju.. a ne u toku onoga što je trebalo da bude prikaz gradskog ponosa. ali niko ne bi kaţnjavao Kendal zbog njenog izbora manekenskih poslova. Pred ljudima koji su poštovali pozornika Rika Ĉendlera i ostatak njegove porodice. Ta pomisao ju je vratila na okolinu i shvatila je da je skoro gola na ekranu. ali kad su se sve oĉi okrenule prema njoj..“ Ali. ali ona se ukopala u mestu.

„Šok zbog one slike sigurno nije dobar za njeno srce. Kroz glavu mu proĊe da je koţni komplet poslednji put video na Lizi Barton. „Idemo kući. nego je video kako nastupa onaj mehanizam beţanja koji se u njoj ukorenio u prošlosti. Prosto je morao da je podseti na osećanja koja je izrazio pre te proklete uvećane fotografije. pomisli Rik. „Pitaj ove ljude da li sam jedna od njih. ali to ne znaĉi baš ništa. .Je 1’ ti to ozbiljno? Znaĉi sve. Kad bi postalo gusto.“ Koliko god ţeleo da jednom zasvagda izravna raĉune s Lizom. A sada je na kocki bilo mnogo više. . Kendal se suoĉila sa svojim najvećim izazovom . Trenutno su šok i bol bili suviše sveţi. silom odvukao od radoznalih oĉiju i ne tako prigušenog šaputanja i poveo do kola. Oĉigledno je verovala da ovo menja sve. Kučkin sine. Nakon što ona s vremenom prevaziĊe ovo poniţenje i suoĉi se s njim. rekla je tada i mahnula mu krznenim lisicama..Pripadam?“ upitala je Kendal kroz histeriĉan smeh. prvo je morao da se pobrine za Kendal. Osim toga.“ Istrgnula se iz njegovog stiska i sumnjiĉavo zurila u njega razrogaĉenih oĉiju.Ne moraš da me pratiš unutra.. . Ako posle toga ode. Baš kao što je već jednom uĉinio s Dţilijen. „ Ali imam neki predosećaj. kad bude bila spremna da sluša. rekla je umesto da mu odgovori. rekao joj je. . Nije mogao da je prisili da opet ne pobegne. Kendal se okrenula prema njemu s neodreĊenim i praznim pogledom u oĉima. Zaustavili su se ispred njene kuće i Rik je krenuo da izaĊe iz kola. što se tiĉe nje.. . Voleo ju je. potrebno mi je malo samoće..“ Povukao ju je za ruku. Kad bi joj se kao odrasloj ţivot uzdrmao. Zbog ove fotografije. on će još jednom razotkriti svoja osećanja. uskoĉila bi u kola i pobegla.Ne znam zasigurno ko je ovo uradio“.Da se još više udaljiš?“ „Stvarno bi trebalo da obiĊeš Rejnu“. i proklet bio ako joj to ne kaţe ponovo.“ Odmahnula je glavom i on je shvatio da joj celo telo drhti." Stomak mu se zgrĉio na te njene jasno izgovorene reĉi. DoĎi da ti pokažem svoje rekvizite. Stavio joj je ruku preko ramena. Ne samo da se povukla.. Moraš da shvatiš da je sada teško. Što se tiĉe njih.da li će skupiti hrabrost da ostane i bori se? Ili će nastaviti da uzmiĉe od njega sve dok ne pomisli da je odlazak opravdan? „Neću se sada objašnjavati s tobom. roĊaci su je slali od jedne kuće do druge.“ Stomak mu se zgrĉio od siline njenih reĉi. ne bi ni on zaboravio prizor kakav je predstavljala Kendal u svoj toj koţi.Do Ċavola.“ . bar će moći sebi da kaţe da joj je pruţio sve što ima da ponudi.

„Sjajno. Hvala bogu. „Okej.“ Namrštila se kad se setila šta je videla na platnu.“ Šarlot je laktom munula muţa u rebra. Rejna je šetkala po kuhinji. Oboţavam te. „Slaţem se. „Slaţem se. Iako. „Nije se osramotila“. A onda je pruţio ruku i privukao svoju zlovoljnu ţenu u zagrljaj. kao što neće moći ni da dopre do Kendal veĉeras. Klimnula je. Pošto je jedan od njegovih zaposlenih pratio projekciju za novine. svi su bili zabrinuti. „Potpuna sramota. niti bilo koje druge veĉeri u skorije vreme. Erik je sedeo pored nje. Znalaĉki je izmerila temperaturu u sobi i ona je pokazivala visoko u Kendalinu korist. znao je da ga neće zvati veĉeras.. Šarlot je branila Kendal. sad kad smo svi na istoj talasnoj .“ Stisnuo je pesnice na bokovima. mislim da je Kendal izgledala seksepilno.“ Nije mogao to da ospori. Romane?“ On se nakašljao.. „Svejedno bi trebalo da je obiĊeš.“ Rejna je prevrnula oĉima.Po mom mišljenju. „Ovo veĉeras bila je sramota“. Siguran sam da moţe da se izbori sa ovim. Njeni zidovi su se protezali miljama uvis. . „Zar nije tako. „Prestani dok si još u prednosti. ispravio se Roman uz izveštaĉeni jecaj. dok su Roman i Šarlot stajali pored visećih elemenata na drugom kraju prostorije.„Jedina posledica ove veĉeri po srce moje majke jeste ta da će patiti zbog tebe. Ne mogu da verujem da bi neko uĉinio tako nešto. Jedino je nedostajao Ĉejs. konaĉno se ubacio Erik. jer Rejna veĉeras nije bila spremna da se suoĉi sa svojim najstarijim sinom i sopstvenim laţima. Rejna se nasmešila. Veĉeras je ţelela da pomogne detetu kojem je bila najpotrebnija.“ Erik je naslonio lakat na sto. Ali kad je bez reĉi izašla i zalupila vrata za sobom. Sastali su se ovde nakon veĉerašnjeg fijaska. Kendal je izgledala sjajno“. rekao je Roman. i mada niko nije ni video ni ĉuo Rika otkako je Kendalina slika bila razvuĉena na platnu da je vidi ceo grad. ali ĉovek bi morao da bude mrtav da ne gleda.. a on je stajao izvan njih.. rekla je Rejna. sinko“. Mislim. „Zvaćeš me ako ti zatrebam?“ pitao je. ovaj. rekviziti jesu bili pomalo nastrani. „Znaš na šta sam mislio. poziranje za katalog donjeg veša teško da se moţe nazvati sramotom“.. za belim stolom s plastificiranim stolnjakom. Okruţivali su je nevoljni zaverenici u njenoj zdravstvenoj obmani. propustio je celu akciju i sada nije bio tu.

rekao je Rik. rekao je Roman strogim glasom koji je trebalo da upozori Rejnu da gleda svoja posla. jedna takva sitnica kao što je laţno oboljenje srca naterala je moje sinove da uĉestvuju u onom blesavom bacanju novĉića. Ako zanemarimo sitne probleme. Ja bih to nazvala menjanjem sudbine. . besna u Kendalino ime. Rejna ga mrko pogleda. Rik je imao pune ruke posla da je zadrţi u gradu i pre nego što ju je neko izloţio svima na videlo. Šarlot je progovorila neţnim ali molećivim glasom.I na njoj je da otkrije ko je to uradio“. neko je smestio jadnoj devojci. Razgovarala sam s Kendal. Valjda prepoznaje taj ton.. postupila bi drugaĉije." „Najviše što moţemo to je da preseĉemo svaki traĉ koji ĉujemo i podrţimo je. Da joj se pruţi prilika da sve uradi iznova. prodorno su se zagledale u njene. .. on je razumeo s kolikim ţarom ona ţeli unuĉad i srećne brakove za svoje sinove. Ipak. dovršio je Erik umesto nje. Rejna je uzdahnula i svi su se okrenuli na neoĉekivani zvuk Rikovog glasa. „Šta je toliko loše u pruţanju podrške ljudima koje voliš?“ Šarlot je prešla preko sobe i spustila Rejni ruku na mišicu.duţini. ili . S obzirom na to da su se zbliţili u proteklih nekoliko meseci. Ali ona ga je rodila i to joj je davalo nekakvo starešinstvo i pravo da nastavi sa svojim razmišljanjem.Ja bih voleo da neko veruje meni“. rekla je Šarlot. ...I ja se slaţem.“ Romanove tamnoplave oĉi.Ne znam da li da se više uvredim što vi ovde raspravljate o mom ţivotu.. Ako se sećate.. Oteo joj se teţak uzdah. bogu hvala. i po onome što sam ja uspela da zakljuĉim. . „Kao prvo. Moraćete da mi verujete što se toga tiĉe. „Kao drugo. „Slušajte.“ . šta ćemo uĉiniti da pomognemo Kendal? Bog dragi zna koliko je jadna ţena povreĊena. ne moţete da odluĉujete umesto njih i ne moţete da promenite ono što sprema sudbina“. iste kao u njegovog oca. s obzirom na to da je nedavno doţivela onaj njegov ispad. Koliko god da volite Rika i Kendal.“ „Svi mi gledali svoja posla“. mama. Ništa od toga neće se desiti ako se Kendal sad preplaši i pokuša da pobegne. Osim toga. cilj i krajnji rezultat bili su pozitivni.“ I premda se i dalje osećala loše zbog laganja. sigurna sam da bi volela da se cela stvar zaboravi“. Biće mu potrebna vaša podrška. ona je poput porodice i sigurna sam da bi Rik cenio ako bismo. Rejna... „Gledaćeš svoja posla. i poterala Romana da traţi ţenu.“ . vas dvoje ste veoma srećni. nije mogla da porekne da je upalilo.Zaboravi?“ rekla je Rejna.Ne bih se sloţila. ali ne i petljanje.

Erik će se pobrinuti da stigneš kući..“ Vrteći glavom u neverici. Poraz nije postojao u reĉniku Ĉendlerovih. U stvari. . Volela je svoje sinove i previše.. Iako nikada nije odobravao njeno pretvaranje.Oh.Ne brini za mene. . Drago mi je što si zdrava. nisu ni ostali.“ Ušao je u kuhinju s prekrštenim rukama na grudima i prekornim izrazom na licu. Bila je zahvalna za njegovu brigu. vaţi? Veĉeras sam već dosta toga preturio preko glave.“ „Šarlot. svima bilo na pameti..Rik. I nema opravdanja.“ „Svi to pokazujete na priliĉno ĉudan naĉin.što ĉuvate tajne. Rik se nije osvrnuo. Ne moram da se nosim i s tim.Rik. vodim brata na piće. „Gde je Kendal?“ Šarlot je postavila to neizgovoreno pitanje koje je. znaš da te volimo. Ali osećaj teţine u dnu stomaka već joj je pruţio odgovor. Vas dvojica morate da porazgovarate. stigao sam otprilike kad si pomenula laţno oboljenje srca. mogu da se odvezem tamo da porazgovaram s njom.U pravu si. . sad se nije okrenuo protiv nje i ona je cenila tu odanost. „Radije bih pio sam“. „Koliko dugo već stojiš tu?“ pitala je Rejna. mama.. . A sudeći po njegovom oĉiglednom neraspoloţenju.“ Roman je pogledao u ĉoveka koji je klimnuo glavom u znak prećutnog pristanka. Ti se samo opusti i naspavaj. ni ovde stvari neće ići mnogo bolje. ali bilo je oĉigledno da to što se dogodilo izmeĊu njega i Kendal nije dobro prošlo. promrmljao je Rik. „Kod kuće. Rejna se trgnula. Rejna ga nije ĉula kako ulazi u kuću. a oĉi su sevale od bola i izneverenosti.“ Još dok je to izgovarala. . vaţi?“ Roman joj je poloţio ruku na rame.“ Vilica mu se stegla od nesumnjive ljutnje. znala je kakav će biti odgovor njenog sina...“ Rejnin glas je utihnuo. Naslonio se na dovratak delujući iscrpljeno i zabrinuto. . „Rik. „Zar ne misliš da si dovoljno uĉinila?“ upitao je Rik. Verovatno se pakuje“. nemamo o ĉemu da priĉamo. ali. promrmljao je Rik.. „Ako ne nameravaš da mi kaţeš kako nisi imao pojma da se mama pretvara. a Roman joj signalizirao da ćuti. iako je njihov bol bio krajnji rezultat njenih dobrih namera.“ U Šarlotinim plavim oĉima blesnulo je saosećanje i briga za novosteĉenu porodicu. po Rejninom mišljenju. „Ako bi pomoglo. okrenuo se da ode..“ .. oduševljen sam.Ja ću to da sredim.“ Roman je zakoraĉio prema bratu.“ „Nemoj sada.. a sudeći po zaprepašćenim izrazima lica oko nje.

morala i bolesno srce koje nije moglo da podnese stres. organ koji je iskoristila da manipuliše njime. pored dobrog. dopustila je sebi da poveruje u mogućnosti. Kendal je iznova i iznova u glavi premotavala tu projekciju i fotografiju. Odmahnula je glavom. Nije se stidela svoje nekadašnje karijere pa ĉak ni te slike koja je bila prikazana. Iako je Rik nagovestio da ima neki predosećaj ko bi mogao da bude krivac. Pitala se da li da ostane.zbog koga. Rejna je morala da pomogne njemu i Kendal da ponovo pronaĊu put jedno do drugog. Rikove porodice. Prvi put otkako je odrasla. uvidela je Rejna. nesvesne onoga što se desilo na projekciji. Bez obzira na to da li će joj Rik oprostiti ili ne. ali ta pomisao nije joj donela utehu nego ogromnu bol. Ali ostajala je ĉinjenica da je polugola prikazana celom gradu. Od Šarlot. Pruţila joj je dokaz da njeni snovi nikada ne mogu postati stvarnost i pokazala zašto Kendal Saton ne pripada ovom gradiću. Kad je kikotanje devojaka uminulo. Sinoć je dobila odgovor. pojma nije imala odakle da poĉne. a Kendal nije mogla da zamisli da bi nastavnica rizikovala da izgubi posao ili sopstveni ugled kako bi izvela tako detinjastu ludoriju. usled kombinacije Kendalinog povlaĉenja i otkrića o Rejni. Kendal nije imala pojma ko je toliko mrzi da izloţi fotografiju na kojoj je skoro gola na platnu veliĉine bilborda. ĉestitog ĉoveka kao što je Rik Ĉendler. Devojke su pomogle da se Srećko okupa.Njegovo razoĉaranje probolo joj je srce. Naţalost. i to je moglo da utiĉe na ljude koji su bili dobri prema njoj. po milioniti put. a one . pitala se. da li bi mogla da postane deo Rikovog grada. A Ĉendlerovi to nisu zasluţili. Jedina osoba koja otvoreno nije volela Kendal bila je Liza Barton. Koliko god da joj je bio potreban novac. a ta aktivnost je Kendal zaokupila misli i skrenula ih sa poniţenja koje je pretrpela . Kendal nikada ne bi pristala na posao kojim bi srozala vrednost svoje liĉnosti ili porodice. Poetska pravda. pa do Rika koji je imao besprekornu i neukaljanu reputaciju dobrog policajca. Kendal je nekako preţivela tu noć pored dve tinejdţerke. Njena sopstvena osećanja i neprilike sada su bledele u poreĊenju sa agonijom koju je sigurno osećao njen srednji sin. prikazan u ţivim bojama. koja je vodila firmu. Dok se nije spanĊao s Kendal. novog psa i sopstvenog bola. Ĉinjenica je da joj je ta osoba uĉinila uslugu. prišla prozoru i pogledala napolje u travu pod jutarnjom rosom. preko Rejne koja je imala stila. Kendal je došla do zakljuĉka da nije vaţno ko joj je smestio. I Rik je patio. a one zaspale. Dok se jutarnja svetlost nije probila kroz njene i dalje otvorene šalone.

Halo?“ Kendal je ĉekala. sinoć je ponovo saznala da porodica i stabilnost postoje za druge Ijude.. „Dobro jutro. .“ Hana je prekinula vezu i okrenula se prema Kendal. kakvi su vam planovi za danas?“ Kendalin mobilni telefon je zazvonio i spreĉio devojke da odgovore.. i Kendal bi najviše volela da moţe sasvim da poštedi sestru.. „Kakva je bila projekcija? Sinoć smo bile toliko zauzete oko Srećka da sam zaboravila da pitam. moliću lepo?“ Kendal je oblikovala reĉi usnama. Tinu Roberts. . pre nego što se ijedna od njih još više veţe . jer ću ja liĉno da popriĉam s njom. Hvala bogu što je Hana propustila projekciju. Kendal se steglo srce zbog sestrinog bola. . Da vam napravim nešto za jelo?“ „Neee. Kendal će morati da je obavesti pre nego što Hana to ĉuje od nekog drugog. Ništa ne bi bilo veće poniţenje za tinejdţerku. ne moţete da priĉate s vlasnicom.ili pretrpi još razoĉaranja.Ko je to. Ne.“ „Još ne. ali ne za nju. Ima da se Hana nauči lepom ponašanju. preko telefona. Ĉula sam tu ţensku. Pa. zajedljivo pomisli Kendal. devojke. daleko od ovog grada. rekla je Hana dok se saginjala po telefon na stolu. ili će ona umreti trudeći se. a onda prigušila gunĊanje. „Moja mama obiĉno ide." Devojke su doskakutale u kuhinju sa oduševljenjem tipiĉnim za tinejdţerke koje hrle u susret novom danu.mogućnosti su joj oduzete. Kendal. „Dobro jutro. ali toliko su joj se smuĉile stalno iste slike starih zgrada koje se prikazuju godinu za godinom da je rekla da će umesto toga da nas vodi u bioskop. Najviše što je sada mogla da uĉini bilo je da ublaţi udarac kad bude objašnjavala da je bila na duplerici u toku projekcije o istoriji grada. Hoćeš da je oglasiš i prodaš. Ne! Ova kuća nije na prodaju i neće ni biti na prodaju. u nadi da Rik nije odluĉio da je zove ĉim ustane. zašmrcala i rukom protrljala suzne oĉi.Ne. „Kako si mogla?“ Oh. „Nisam oglasila kuću. . „Bilo je. ali nije mogla. Moţemo da napravimo pahuljice".“ Dţini je potapšala psa po glavi.. zanimljivo. rekla je Hana.. Baš kao što su je nauĉili u detinjstvu. Ne.“ Kendal nije imala nameru da pred drugaricom objašnjava Hani šta se dogodilo. Isuviše dobro je znala kako je to kad se osećaš napušteno i neţeljeno i bila je odluĉna u nameri da zaštiti Hanu od toga da ikada više oseti upravo te emocije. ovo joj sada nije trebalo.. „Dala sam ovaj broj prijateljima tako da ću ja da se javim". Hana. A onda će ona i Hana otići na zapad. I šta onda? Ja idem u novi internat? Kako si mogla?“ opet je zacvilela.Ko je to?“ . Kendal je samo ţelela da se zavuĉe nazad u krevet. ali prisilila se na osmeh.

osećanje da je nekome potrebna pretilo je da je uguši. rekla joj je Hana na uvo. da ti postanem zakonski staratelj i da mogu da se brinem o tebi i donosim prave odluke u tvoje ime. Kendal. naravno.Dţini je lutao pogled od Kendal do Hane i sasvim se unela u porodiĉnu svaĊu.. Kendal je zastalo u grlu. ona je imala veću kontrolu nad situacijom. Nije ţelela da se upušta u viku i dreku sa sestrom. Kendal je odmahnula glavom. Našla sam društvo.“ . da nije ni pomislila na njegove reĉi.“ Osmehnula se sestri.. „Nigde te neću poslati. Hana. Kendal tu ništa nije mogla. Nije to bilo isto kao s Rikom ili Jorkšir Folsom.“ Volim te. nije mogla. Pošto su bile u krvnom srodstvu. mogla je samo da nagaĊa. A onda je obgrlila Kendal oko vrata i ĉvrsto je stegla. ali nakon ovih nekoliko nedelja sa sestrom. oduševljeno je ciknula Hana. Ovaj put svakako nije mogla da zadrţi sestru dok ne budu nasamo. To je ţensko pravo. a Kendal je tako prijao dodir njenih ruku. „Znala sam da me nećeš poslati od kuće“. Zadrţaću te pored sebe. SviĊa mi se ovde. ali i tinejdţerski kapric. a ljubav i zahvalnost u njenim zelenim oĉima zamenila je izneverenost. A ona je bila toliko zaokupljena svojim zaprepašćenjem i oĉajem. nije htela da je opet pošalje od kuće. Mi smo tim. ali kako se osećao nakon odjeka koji je izazvala ona slika. Voleo ju je. gde god da odem.Definitivno. Hana se odmakla i pogledala Kendal s ljubavlju i toplinom koje je nosila u srcu. Ovoga puta radilo se o Hani koja je poloţila poverenje u Kendal. „Kako misliš. . Okrenula se prema sestri koja je zurila u nju.Nećeš?“ Hana je podigla pogled prema njoj. Zakoraĉila je napred i rukom ĉvrsto uhvatila sestru za mišicu. a onda je ona prokleta slika blesnula na platnu. srećna što su bar imale jedna drugu. Kako brzo tinejdţeri menjaju mišljenje. u koje je ona polagala poverenje. niti je ţelela da dozvoli da je obuzme strah od toga da će nekako izgubiti Hanu. odluĉna da poveruje da ne pripada. a Rik te voli. „Neću te poslati u internat. razrogaĉenih oĉiju punih nade. Tebi se sviĊa ovde. a Kendal bila starija sestra. „Mislila sam da ćemo ostati ovde.“ „Znala sam“. ti i ja. gde god da odeš?“ Hana se odmakla i prekrstila ruke na grudima. „Zašto misliš da me Rik voli?“ Na kraju . a ona je bila rešena da je ne izneveri. „Stupiću u vezu s mamom i tatom.“ Kendal nije bila sigurna u mnogo toga u ovom ţivotu. To je stigao da kaţe sinoć.

Tvojoj kući.“ „O. ulazna vrata su se zalupila za njima. Kendal je uzdahnula. . Baš kao što je i meni oĉigledno da tebi nije stalo ni do koga osim do sebe.“ I.krajeva.“ „Kuda?“ upitala je Dţini. „Idemo. a njena sestra je izjurila iz njenog ţivota. samo da odem odavde“. „Hana. nemoj. Hana je zgrabila Dţini za ruku i odvukla je iz kuhinje. Nekoliko sekundi kasnije. „U grad.“ Odmarširala je do Dţini koja je i dalje stajala i zurila otvorenih usta. Odoh ja. Hana sinoć nije bila s njima..To je oĉigledno svakom ko ga pogleda. Radije bih bila u internatu nego da ţivim s tobom. rekla je Hana. . Svejedno mi je. Tamo se barem ljudi ne pretvaraju da im je stalo kad nije. Taj zvuk se poklopio s krĉanjem u Kendalinom stomaku. kao da ţeli da dokaţe svoju poentu. Nismo još gotove. jesmo.

„Hej.“ Nagnula se dole i stavila ĉašu na sto pored njega. a on ih je zgrabio sa zahvalnošću. a opet mu je bilo daleko bolje nego dok je sinoć gledao Kendal kako se udaljava od njega.“ Šarlot je ušla u sobu i otvorila ţaluzine na prozorima dnevne sobe. ali ne i naterao da priĉa. . Prvo je progutao pilule. okrenut potrbuške. „Šta je to?“ Zaĉkiljio je na tamnu tekućinu kroz poluspuštene kapke.kolu. susreo se s njenim radoznalim pogledom.TRINAESTO POGLAVLJE Rik je osećao ukus pamuka u ustima.“ Odgurnuo se od kauĉa i nekako uspeo da ustane uprkos tome što mu je u glavi sve odzvanjalo. licem nadole. „O. jesi li popio onu vodu što sam ti dala sinoć?“ upitala je. Roman je obavio svoju duţnost. . Iz svog poloţaja. „Imam ja srca. Rik je i dalje bio ljut na brata. Nakon što ga je napio.“ Prevrnuo se na drugu stranu i pokrio lice šakama. Vidi šta sam ti donela. Sunce mu je prvo pogodilo oĉi i Rikje naglas zagunĊao.“ Stomak mu se prevrnuo. imaj srca.“ Ispruţila je dlan i pokazala mu dve tablete. ali to je bio problem za kasnije. video joj je samo bose prste na nogama. A donela sam ti i aspirin. a da nije morao sam da se snalazi. a onda ’koka-kolu’ da napuni prazan stomak koji je krĉao. spavalice. „Ustaj i blistaj.“ Šarlotin preterano veseo glas dopirao je do njega s drugog kraja kuće. Bila je blistava vizija za svakog muškarca u rano jutro. ali uspeo je da ne povrati. Osim Kendal. „Ali saţalila sam se na tebe i umesto toga donela ti ĉistu ’koka. Roman ga je doveo u svoju kuću u gradu da prespava. Naţalost. Htela sam da ti napravim jedan stari lek mog oca u koji ide sirovo jaje i mleko. ali što se tiĉe zajedniĉkog opijanja. kad se još malo oporavi.. boţe. A kad se prisilio da se usredsredi. Prišla je i stala pored njega. Šarlot. zvuĉala je kao da je priĉvrstila limene konzerve za stopala. dala mu je lek za mamurluk. u glavi mu je tutnjalo. „Jesam li ti ikad rekao da je moj brat prokleto srećan ĉovek?“ „Reci mi sam i prestani da namiguješ. Uz to.Ne sećam se. „Nešto jestivo. „Ustaj.“ Roman je ušao u sobu bez ikakvog obzira prema tihom kretanju ili Rikovom oĉiglednom mamurluku. Nijednu ţenu ne bi mogao više da ceni.

mogao da me pustiš da verujem da je mama bolesna?“ Roman je privukao fotelju. „Bio sam previše obuzet srećom. Do Ċavola. „Verovatno si u pravu. Rik se prisetio onog osećaja poput udarca u stomak kad je ĉuo majĉino priznanje da se pretvarala da ima problema sa srcem. „Dugujemo ti objašnjenje“. taj osećaj da je jedno s nekim. Rik protrlja bolne slepooĉnice. Prišao je Šarlot. „Kako si. ali i dalje je drţao Šarlot za ruku. promrmljao je Rik. Blago tebi.“ Roman je zavrteo glavom u oĉiglednom oĉajanju.“ Romanov glas jasno je odavao da ga ovo zabavlja. Setio se olakšanja pomešanog sa izdajom. zajedljivo je rekao Roman . ignorišući bol koji mu je zaparao lobanju.. Rik je ĉekao. Rik je skoro odustao od svog sna da će ikada imati to drugarstvo.“ Roman slegnu ramenima. verovatno je i trebalo to da uradim.Pa zašto nisi?“ „Nema opravdanja koje bi se odrţalo na sudu“. U Šarlotinu odbranu moram reći da me je molila da te nazovem i da ti kaţem. ĉak sam sebe zavaravao i dotle da sam pomišljao da će mama moţda uspeti i tebi da pronaĊe nekog tako divnog kao što je Šarlot.Ko kaţe da vidim dovoljno dobro da bih namigivao? Sve mi je mutno“. Uprkos maminom petljanju.“ Potraţio je Šarlotinu ruku i ona mu je poloţila dlan u šaku..“ Dok je govorio. „Komplikovano je. Verovatno mu je bila potrebna njena podrška pošto je . rekao je u pokušaju da se usredsredi na porodiĉne probleme. „Mogao sam. I zakljuĉio sam da još nekoliko nedelja ćutanja nikome ne moţe da naškodi. Onda bi i ti bio srećan kao ja na kraju. „Nemoj da mi se podsmevaš posle svega što si uĉinio. „Što znaĉi da je vidiš duplo. kog Ċavola. a onda se uz gunĊanje zavalio u fotelju. rekao je Roman. a Šarlot se smestila na tapacirani naslon za ruke pored njega. „Mogao si da nazoves“. a ne na svoj još zbrkaniji ljubavni ţivot. poriva da je zagrli i udavi u isto vreme i neverovatnog osećaja neverice u to da bi njegov brat podrţao majĉinu spletku. Zato je sada s gorĉinom gledao svog brata i njegovu ţenu. ali zakljuĉio je da tutnjava u njegovoj glavi zasluţuje bolji tretman. Do Ċavola. pogotovo s Kendal. „Treba te ubiti.“ . Imaće on još mnogo praznih dana i noći pred sobom da otkrije gde je pogrešio. rukom je obujmio oko struka i privio uza se.“ „Šta se desilo kad ste se vratili u Ameriku? Šta te je onda spreĉavalo da ispovrneš maminu tajnu?“ Roman se trznuo. a onda zastao kao da sabira misli. „Prvo ti nismo rekli zato što smo bili u Evropi na medenom mesecu. Ţelja da nervozno tapka nogom po podu bila je jaka.." Rik je podigao obrve.

sad je bilo još gore. Kad bi znala da je Šarlot trudna. Rik je ţestoko zavrteo glavom.ispuni tako lako.“ .To je prokleto taĉno.. nikad ne bi pogodio. „Nisam siguran u to da bi mama mogla još ţešće da se okomi“..“ Slegnuo je ramenima. što je po njegovom mišljenju bilo normalno pa je odbio dalje da analizira. ali takoĊe je ţelela i. samo bi bila još ubeĊenija da zna šta je najbolje za sve nas i još ţešće bi se okomila na tebe i Ĉejsa. moraš da se prisetiš da nismo bili tu mesec dana“. Šarlot je bila trudna i nosila je prvo unuĉe Ĉendlerovih.“ Kad se setio Lizinog kostima domine. Duţe nego što je trebalo. Da sam joj rekao da je Šarlot trudna.. ali Šarlot i ja smo bili zauzeti nameštanjem stana u Vašingtonu.. je li tako? Pa zašto joj nisi rekao da je dobila ono što je htela.“ Ako se Riku vrtelo u glavi i pre ovog objašnjenja.. Umesto toga.. Sluĉajno znam da ona ţeli da se svi skrasimo i budemo srećni. Pa sam rekao mami da je meni i Šarlot potrebno da provedemo malo vremena sami pre nego što poĉnemo da radimo na porodici. pogledao je svoju snaju. Osim što su joj obrazi blistali. .. Ponos i zadovoljstvo zbog malog brata zagušili su ga zajedno s priliĉnom koliĉinom zavisti. Kako će opravdati svoje postupke. Tako sam hteo da je nateram da se malo preznojava. mora da prestane to da radi. Prokletstvo.To bi bila logiĉna pretpostavka. a ja sam se navikavao na novi posao. . rekao je Rik ono što svi znaju. Rejna im je ĉitavu veĉnost utuvljivala tu zamisao u glavu. . bez sumnje nadahnutog majĉinim reĉima ohrabrenja. Naposletku.“ Rik je nagnuo glavu na stranu i smesta zaţalio zbog te greške kad je unutra opet poĉeo da svira limeni orkestar. Ne samo jedan od nas. Moraš da priznaš da su te u poĉetku zabavljali ti njeni pokušaji da naĊe pravu ţenu za tebe.“ .Pa. promrmljao je.A da ţiviš ovde.Unuĉad“. da je zagrli i ĉestita joj. Ali jedno mu je napokon došlo u glavu.Pa nisam znao koliko je gadno postalo. da je Šarlot trudna? A potom razotkrio njenu prevaru i podario meni i Ĉejsu malo mira?“ „Zato što Rejna nije kao većina majki i zato što ne moţeš da praviš logiĉne pretpostavke kad imaš posla s njom. A ja sam mislio da posle pretvaranja da je bolesna ne zasluţuje da se ta ţelja njenog srca .unuĉad . Rik nije imao pojma. raĉunam da bi. „I tako sam pustio da se sve odvija samo od sebe.. znao bi.. . . ali njegova glava odbila je saradnju..“ Roman je skrenuo pogled.“ „Sjahala s mene i Ĉejsa?“ pitao je Rik. Video je sve zvezde. „Nisam hteo da joj dajem toliko vremena. Krenuo je da ustane. . nastavio je Roman. „Tako je.prokleto pogrešio i sad je bio sateran u ćošak.Pa šta te je onda spreĉilo da isteraš sve na ĉistac?“ „Obojica znamo da je razlog za ovo mamino pretvaranje delimiĉno i u tome što je ţelela da se srećno udomimo.. Ţeleo sam da se malo preznojava.

.“ Rik se uštinuo za nos. . jer joj to oteţava društveni ţivot. promrmljao je. Nije bilo šanse da ti tad kaţem kako se mama pretvara da ima slabo srce. Ili moju trudnoću. . Rik je pretpostavio da razmišljanje njegovog mlaĊeg brata ima smisla. Ali kao braća. „Rik. „Nisam mogao da ti kaţem kad si upoznao Kendal. Zurila je u njega krupnim zelenim oĉima.Prišla mu je..“ Zavrtelaje glavom. videla sam da je mentalno zdravlje moje majke još uvek nestabilno. .“ Roman je rukom mahnuo izmeĊu sebe i Šarlot. jer je ona bila prva ţena kojoj si poklonio poverenje posle Dţilijen. . Zakljuĉio sam da joj je prinudni nastavak pretvaranja da je bolesna prokleto dobra kazna što se meša u naše ţivote.. „Mama je ţelela da prizna?“ Roman je podigao ruke uvis. Kao da je išta u ovoj situaciji moglo da bude očigledno.“ Roman je klimnuo glavom slaţući se s njom. ti si već sreo Kendal. nismo ćutali samo da bismo naterali vašu majku da plati za svoje manipulacije. Tako da. ja sam je spreĉio.“ Rik je vrteo glavom u neverici. Dok ona ne bude u stanju da se obraduje na tu vest. i kad je pomislio na celu tu zbrku.“ Zahvalno mu se nasmešila. „Lako je posle bitke biti general“. I ja sam poţelela da saĉekam koji mesec pre nego što objavim da sam trudna. „Jasno ti je da nisi ništa bolji od naše majke?“ Roman je stvarno pocrveneo. pomislio je Rik priliĉno isfrustrirano. a na licu su joj se ocrtavali ţaljenje i kajanje.“ A onda se smestila pored njega. strogo mu poloţila ruku na rame i rekla kroz smeh: „Ĉestitaj mi posle. Njena depresija. . Znam da je trebalo da ti kaţemo. Izigravao si psihologa i provodadţiju. kad je mama ţelela da ti kaţe istinu. Prva koja te je stvarno zainteresovala. Prvo se oporavi. oduvek su se razumeli. „Lekovi još nisu bili poĉeli da deluju.“ Rik se okrenuo prema ovoj ţeni koja je upotpunila ţivot njegovom bratu. kad je već bilo toliko oĉigledno da si se zaljubio preko glave. Ja sam joj rekao da drţi jezik za zubima. Kako da se i dalje ljuti na nju? ZagunĊao je i utešno spustio ruku na njeno rame.. Tako da sam onda ja zamolila Romana da saĉeka malo pre nego što ikome kaţe za Rejnino zdravlje. „Šta da kaţem? Smuĉilo joj se da se pretvara kako je bolesna...A nisam nameravao da ti dam lak izgovor da potvrdiš nepoverenje prema ţenama i povuĉeš se od Kendal. „Ipak smo pogrešili.“ Poţeleo je da zadavi Romana. Hvala bogu što je aspirin poĉeo da deluje i ona tutnjava se stišala dovoljno da moţe da se opusti i jasnije razmišlja. Ali kad smo se vratili kući.Ne verujem. Izgledalo je da ti se pruţa prilika da ostvariš ovo što i mi.“ „Zašto ne.Ne krivim te. Na neki naopak i budalast naĉin.A kad smo bili spremni da ti sve ispriĉamo. kog Ċavola?“ Roman je prevrnuo oĉima kao da je razlog oĉigledan.

uzmi taj aspirin i odbaciću te do kuće.“ Nek se Roman još malo prži. Na kraju krajeva. to bi bila Kendal. a uprkos svom pretećem pogledu. Podigla je prema njemu uplakano lice iskrivljeno od bola. to neće biti lepo. „Moram da obavim neke poslove po gradu pre nego što Šarlot i ja sutra krenemo u Vašington. kad mu je kroz zbrku u glavi sinula jedna misao. Rik je shvatio. Ništa ne bi uspelo to da promeni . zaobišao zgradu i uputio se prema svom stanu. ĉekala ga je poseta. to je bila Šarlot. Popij sok. braća Ĉendler su se drţala zajedno kad god su mogla. na primer. Razoĉaran u . To je Riku delovalo kao pravedna razmena. Znate li vi da biste vas dvoje mogli da izazovete glavobolju i kod treznog ĉoveka?“ Roman se nasmejao. ali iscrpljenost. s obzirom na to da ga je glava i dalje pakleno bolela.“ Rik je zagunĊao. „Moramo Ĉejsu da kaţemo za mamu.“ Napravio je korak prema vratima. Hana je sedela pognute glave.. da je bio sposoban da se usredsredi na bilo šta u ovom trenutku. zabrinut što se pojavila tako iznenada i ĉekala ga da doĊe kući. nije mogao da smatra Romana odgovornim za situaciju koju je stvorila Rejna a on verovao da nema drugog izbora nego da je veĉno podnosi.Šarlot je uzdahnula i stavila ruku na Rikovo rame. bolovi u telu i ostale boljke mamurluka spreĉile su ga da se previše usredsredi na Rejnine ludorije. zureći u Rika sve dok nije bio prisiljen da se susretne s pogledom njenih bistrih oĉiju. osećajući se isto onako kilavo kao kad se probudio. „Tako je već bolje. Rik nije ni znao da i dalje gaji neku nadu u zajedniĉku budućnost s Kendal dok nije ĉuo konaĉnost u Haninom glasu. Zastao je na stepenici ispod nje. „Šta je bilo?“ upitao je. „Aha. kad je stigao. dok joj je kosa visila preko lica.“ Glas ju je izdao na toj poslednjoj reĉi. „Pretpostavljam da je porodiĉni sukob okonĉan?“ pitala je Šarlot. a znajući šta bi on uĉinio za Kendal. njene reĉi nisu bile nikakvo iznenaĊenje.“ I Roman i Šarlot su se trgnuli. Rik nije nameravao da osuĊuje mlaĊeg brata.osim ţene. osetio je da je izneveren. Danas nema razmišljanja. Dok god traje njegov mamurluk.I evo gde smo. Oĉigledno je ĉitao Rika kao knjigu i znao je da je meĊu braćom opet sve u redu. i Rik se pridruţio bratu. Evo gde smo. „Precrtaj to. Ni sam nije bio oduševljen. a i aspirin zajedno s njim. Ako najstariji brat otkrije dokle majka ide u tim svojim igrama. Umesto šoka. Uostalom. „Kendal će prodati kuću i otići iz grada. Dvadeset minuta kasnije. Kad je sabrao sve deliće i logiku. Na njegovo iznenaĊenje. „Razmisliću o tome. Rik je izašao iz Romanovih kola.“ Rik je podigao ĉašu i iskapio piće skoro u jednom gutljaju. mislio je Rik. I mada je bol bio veliki.“ Roman se nasmejao. U Romanovom sluĉaju. .

gde ćeš ti kad ona ode?“ Stomak mu se zgrĉio dok je izgovarao reĉi koje oznaĉavaju kraj njihovog boravka u Jorkšir Folsu. „Znaš kako razmišlja tvoja sestra. šta ti je rekla sestra. ali to je moglo da saĉeka. Ako Kendal odustaje od usamljeniĉkog lutanja. Bar je otvorila svoje srce i svoj ţivot sestri u trenutku kad je toj mladoj devojci bila najpotrebnija. . rekla je. „Pogledaj me. bliţe ju je privukao. „Sestra te voli.“ Duboko je udahnuo i prisilio se da tu turobnu situaĊju predstavi tinejdţerki tako da izgleda sjajno.“ . rekao je.Kendal i njenu odluku da ne ostane. morao je da zna šta Kendal namerava. Rik je proveo prethodnu noĉ utapajući emocije u piću. „Kendal je rekla da će me povesti sa sobom. I mada je mislio da se pripremao za ovaj trenutak još od Kendalinog dolaska. Trenutno je Hani bio potrebniji. Rik se inaĉe nije predavao bez borbe.Ma da. „Osim toga. ali nije se zavaravao da će naĉiniti i sledeći korak i biti dobra prema sebi. bestidno ga preklinjući. Bez obzira na to šta oseća prema njemu.. Ni za Hanu ni za njega. Po Riku. Ona ne poznaje ništa drugo osim lutalaĉkog naĉina ţivota. da se ne bori za njih. da se ne bori sa svojim demonima. pomislio je Rik u sebi. onda je poĉela da se suoĉava sa svojim strahom od obavezivanja i stabilnosti. raĉunajući da Kendal namerava da se uputi na zapad kao što mu je nedavno rekla. Ali pre nego što je mogao da pomogne Hani da uvidi istinu. Moraš da ideš. a to se završilo šmrcanjem.“ Frknula mu je na uvo. „Moraš pokušati da je spreĉis“. . Rik je znao da je za Hanu najbolje da joj prikaţe pozitivne strane ove beznadeţne situacije. Hana je uzdahnula. znaš. Dobro došla u klub. Oĉigledno je ţelela više nego što je Kendal bila voljna da pruţi. vatra u stomaku govorila mu je da se prevario. a jutros je saznao kakva je situacija u porodici. Kleknuo je pored mlade devojke i poţeleo da moţe da joj pruţi utehu iako je znao da utehe nema. Da se zbliţiš s njom.“ Podigla je pogled. ali ja ne ţelim nigde da idem. ispunilo ga je olakšanjem i popustilo stege oko njegovog srca. Pogledao je Hanu krajiĉkom oka. Borila se jaĉe nego što je on mislio da je sposobna. Rik je bio uveren u to da Kendal oboţava svoju sestru. Nakon što ju je zagrlio. ĉujem da je u Arizoni sjajna klima. Da je razumeš. nema vlage i moći ćeš da uĉiš jahanje“. i to je mnogo vredelo. ali Kendal mu nije ostavila drugog izbora.. ali umesto uzbuĊenja video je oĉajanje u njenim detinjim oĉima. Za nju je ĉak i to što vodi tebe sa sobom ogroman korak. Uprkos razoĉaranju u Kendal.Pa. Ni sa ĉim se još nije pozabavio.“ Glas joj se izgubio u dugom uzdahu. Ali saznanje da je Kendal dobra prema Hani. Ona je ta koja odlazi. Dao je sve od sebe da joj pokaţe kakav ţivot bi mogli da imaju njih dvoje.

Ĉendler. „Ĉekaj malo. u to nije spadalo i ono što je ona ţelela od njega najviše od svega. Naţalost.Pa zašto onda nećeš da mi pomogneš da nateram Kendal da ostanemo?“ Zato što Rik nije hteo da na svojim ramenima ponese teret Kendalinih impulsivnih postupaka. .“ Voleo je to dete. „Zato što ni tebe nije briga da li ćemo otići ili ostati. „Šta ima novo?“ pitao je. „Hana.“ Okrenula se i poĉela da silazi niza stepenice.“ Trepnula je i okrenula se od njega. „Zato što je Kendal odrasla ţena“. ĉekaj. . Oĉigledno se nije suoĉila sa svojim osećanjima.“ „Zdravo. „Samo pomisli na ovo što sam ti rekao i pruţi sestri priliku. Nije zasluţila. da ga natera da podeli breme njene Ijutnje. . Odmahnuo je glavom i prigušio osmeh." Zazvonio mu je mobilni i prekinuo njihov razgovor. „Kod Normana..“ Tvrdoglavo izigravanje hrabrosti pokleklo je pred glasom kojim je izgovorila te reĉi. Rik je uradio isto to i stao na stepenicu iznad nje. a Rik nije nameravao da joj to imalo olakšava.“ Mlada devojka se okrenula prema njemu.. u svakom sluĉaju.“ „ Aha. Oĉigledno je ţelela da okrivi njega. uprkos njenom pametovanju. Rik. Ne mogu ja da nateram tvoju sestru da uradi nešto što ona ne ţeli da uradi. Hana. „Zaradila sam nešto juĉe... „Trebaju li ti pare?“ Hana je odmahnula glavom. Sve što je mogao. . vaţi..“ Nije mogao a da ne pazi na nju..Moţda.“ I dalje ju je ĉvrsto drţao bez obzira na to što je pokušavala da se otrgne kako bi bili na odstojanju...“ Srce je poĉelo ubrzano da mu kuca.Hana mu je prirasla za srce kao roĊena porodica i uĉinio bi sve za to dete. a onaj tvrdoglavi buntovniĉki trzaj bradom ponovo se pojavio.Ne mogu. „Ona zna šta misli. a u glavi su mu se uskovitlala pitanja. Dţini je tamo. a pošto ne znam kad će Kendal odluĉiti da krene.“ Nije mogao da ne prepozna neţni glas na drugom kraju. .To nije istina i ti to znaš. ţelim da se druţim s njom što više mogu. ali ĉvrst u svojoj nameri.Da?“ „Samo ţelim da znam kuda ćeš. Hvala ti ni za šta.“ Rik je klimnuo glavom. Ona te voli. moţda će biti primorana da se pozabavi svojim odlukama i njihovim posledicama. . nevaljala sestra bude htela malo da je muĉi.To ti kaţeš. Da se nije predomislila? Odluĉila da ostane? Da joj nije potreban prijatelj da je sasluša? Da joj nije potreban on? Sve to. na sok. Ali hvala.“ .Kendal. Ako njena mala. nadao se.“ Istrgla se iz njegovog stiska i ustala. ispravio se Rik.“ Otkopĉao je telefon sa opasaĉa i javio se na drugo zvono. objasnio je blagim tonom. „Obećaj mi nešto?“ . .

baš si preterao.“ Pokrio je slušalicu i pokazao Hani da priĊe bliţe. .Molim?“ „Baš si preterao s tim mudrostima.“ Stavio joj je ruke na ramena i pogledao je u oĉi. „Ĉula sam to“. zakljuĉio je Rik. „Nisam gladna. Hana će uskoro biti prava lepotica. druškane. „Znaĉi tako. Već je bila na dobrom putu. Siguran sam da Kendal samo hoće da razgovara i zato pokušaj da joj izaĊeš u susret. Nikad nije ni ţelela.Naravno. sa Dţilijen. i uprkos haosu u svom ţivotu.“ .. ionako si nameravala da ideš tamo.. pozorniĉe Ĉendler. sa oĉiglednim razoĉaranjem i bolom u glasu. Ovo je bila Kendal. Previše. I taj bol ga je dotukao.“ Rik je odmahnuo glavom. Kao da nikad nisu vodili ljubav. Mora joj se priznati. za svoje dobro.“ „Ĉoveĉe. „Moţeš li je dovesti kod Normana da se naĊe sa mnom?“ pitala je Kendal. i ti si priliĉno preterala. ne bi trebalo da ga je briga.“ Prekinula je vezu i otpisala ga kao da joj ništa nije znaĉio.trajno. S obzirom na to da mu je ta ţena slamala srce. Rik se okrenuo prema Hani. Samo se nadao da će imati više poverenja u svet oko sebe nego Kendal. . Progutao je knedlu. „Onda nemoj da jedeš. svestan da ne sme da joj dozvoli da ode dalje.“ „Hvala. zadrţavajući strogo poslovan ton izmeĊu nje i Rika. već je to jednom uradio.“ Nacerila se i u njenom prelepom osmehu ugledao je odraz njene sestre.„Jesi li video Hanu?“ Njegove nade su se sunovratile. „Ako bude htela da priĉa s tobom“ šapnuo je.. U tom sluĉaju. „Sestra ti je ovde. Sad mi daj minut da se presvuĉem i vidimo se dole. Ali ovo je tvoj ţivot i samo ti moţeš da ga popraviš. rekla je Kendal. rekla je Hana i napućila usne . „Pucam od mudrosti. Ali jeste. bar je od poĉetka bila iskrena u svojim namerama.Moramo da se naĊemo s tvojom sestrom kod Normana.“ Ona prekrsti ruke na grudima. „Znam da nije lako i znam da nisi srećna. kao da on nije izjavio da je voli. a ona ne ţeli da ostane u gradu ili s njim. Na kraju krajeva. Nikoga drugog nije mogao da krivi što je upao u zamku zavaravanja. Vidimo se sve troje za nekoliko minuta. a zdrav razum je nadvladao.“ Podigao je obrvu. Osim toga. do samog sebe. „Nemam šta da joj kaţem“. . nasmejao se. Navikni se na to.“ Prevrnuo je oĉima.

Hana se sjurila prema hodniku u dnu sale. Pre nego što je uspela da je zaustavi.“ Kendal nije znala šta da mu kaţe. To će da uradi i Rik. Na prvi pogled izgledao je kao da nije dobro spavao. Bez reĉi. a potom će se izgubiti odatle. „Kuda ideš?“ upitala je Kendal. . Izgledao je tako uţasno kao što se ona osećala.. Duboko udahnuvši. Kendal je visoko podigla glavu dok je prolazila pored ljudi za stolovima. Rik jeste. „Zdravo i tebi. a ţivci su joj treperili.. Brada mu je bila neobrijana i imao je tamne kolutove ispod oĉiju. . Nije umišljala da je u centru paţnje. Dok njena sestra nije htela ni da je pogleda u oĉi. Kendal ne bi svojevoljno ušla kod Normana dan nakon onog razotkrivanja na projekciji. okrenula se i uputila niza stepenice. pretvaraće se da nema ništa protiv njenih odluka. Ali nije bila toliko glupa da sama ide da traţi Hanu. . Ne bi svojevoljno nazvala Rika. Nema šanse da još jednom kaţe Kendal da je voli. Muka mi je od vas dvoje. Otići će s Hanom kod Normana. i mrzela je što je baš ona uzrok tome. ali sada nije imala vremena da brine o tome. Izgleda da je taj osećaj bio obostran pošto je nastupila tišina. Kendal je uzdahnula. Krajnje vreme da ponovo izgradi zidove oko svog srca. Nije uzvratio. ali krajnje je vreme da više misli na sebe. Bez ikakvog upozorenja. Pokazao joj je na razne naĉine.U toalet.“ A onda je pogledala u Rika. Ta mala izdajica je namerno otišla. Ovaj put. ili da je moli da doĊe kući dok ne porazgovaraju. Ponovo je ĉula šaputanje i primetila pokazivanje prstom. Rekao joj je jednom. Kendal se nadala da će uspeti da zaobiĊe neku veću katastrofu.Hana ga je oficirski pozdravila. Hana i Rik su već bili zauzeli sto u pozadini. Da nije bilo njene sestre.Zdravo. I nadala se da će uspeti da izbegne scenu time što će se sastati sa sestrom na javnom mestu. Hana je poĉela da se udaljava od stola. Kad je Kendal parkirala kola i ušla unutra. Hana je bila povreĊena i ljuta. Zašto da se namešta da ga opet zgazi? Moţda voli Kendal.“ Osmehnula se na silu. Hana je ustala od stola i uz škripu gurnula stolicu što je izazvalo mnogo buke i prekinulo tu prećutnu i naelektrisanu vezu izmeĊu Kendal i Rika. Zgrĉio joj se stomak. da Rik i Kendal budu malo nasamo.“ Rik se zavalio u sedište. Već je precrtao svoj prvobitni plan. I namignula. Te predivne oĉi zurile su u njene. znala je. „Nisam je ja nagovorio na ovo. uzela je Kendalina kola. sastaće se s Kendal. Poslednji put kad je postupila na osnovu tih emocija.

I to je mrzela. ali zvala je Tina Roberts i ona misli da mogu dobiti lep iznos za kuću i imanje. Kendal. mrzela je tu napetost meĊu njima. Na glupiranje njene sestre. Malo manje zbog uslova na kojem sam insistirala. Samo ţelim da znaš. „Kakvog uslova?“ upitao je. . To si htela. i za njega se opet opredelila prethodne noći. nadam se da će neko pristati.“ Klimnuo je glavom i stisnuo vilicu. Navukao je kapak na svoje emocije. Bez obaveza. Ispruţio je ruku preko naslona svoje stolice. Nije ţelela da pomisli da je nešto uradio ili da je bio uzrok njene nesposobnosti da ostane. Nikoga dovoljno bliskogda te ostavi ili odbaci.“ . „Reĉe mi Hana da prodaješ kuću i odlaziš iz grada. Samo slobodu da se spakuješ i odeš kad ti se prohte. podsetila je sebe. „Rik. ali kad se usredsredio na Kendal. rekla je sebi. Prosto nije znala kako da se nosi sa svim tim. Iako je zasluţila zid koji je podigao zauzvrat njoj. „Jesi li im rekla?“ Odmahnula je glavom. lice mu je postalo bezizraţajno. u Rikovim oĉima je blesnuo osmeh. ali dovoljno da Hana i ja poĉnemo iz poĉetka.“ Nije mogla da zamisli da taj stari par koji ţivi u grehu stanuje bilo gde drugde osim u kući tetke Kristal. preko puta nje sada je sedeo pravi stranac.. „Verovatno će naše sledeće odredište biti Arizona. oĉigledno odbijajući da joj pruţi zadovoljstvo da ugleda neku emocionalnu reakciju na njene reĉi. Posle onolike intimnosti izmeĊu njih. bez zbližavanja. To je još jedna stvar s kojom nije mogla da se suoĉi.“ Sopstvene misli i reĉi pretile su da je uguše i morala je silom da proguta knedlu u grlu pre nego što je nastavila. Koncentriši se na ovozemaljske stvari.. a još više je mrzela to što ga je upravo ona naterala da bude na odstojanju. a ona je ostala napolju.. Negde. zašto se sad oseća tako uţasno? Kendal je naslućivala. „Nisam je još oglasila. Dok god budu odrţavali kuću. Ali bez obzira na svoja osećanja.“ U njegovom glasu nije bilo ni nagoveštaja emocije niti brige. Ne mogu da ih iselim. slušaj. a u grlu joj je zastala knedla i tu i ostala.Da se Perl i Eldin usele u gostinjsku kuću i tamo besplatno ţive. Nikoga ko bi uopšte imao moć da je povredi. Bio je tako dobar prema njoj i njenoj sestri i mnogo je propatio u prošlosti. Upravo takav ţivot oduvek je birala. opuštenim i muţevnim pokretom koji mu je istegao mišiće na rukama i zategao majicu preko grudi.„Nisam ni mislila da jesi. bez vezivanja.“ Kendal je bila svesna toga da ga je sinoć iskljuĉila iz svog ţivota i da sad ne bi nameštao priliku da ostane nasamo s njom. Ali ako se vraćala naĉinu ţivota koji više voli. dugovala je Riku objašnjenje za ovo iznenadno hladno ponašanje. ali odgovor ju je toliko plašio da nije htela da se suoĉi sa zagušujućim emocijama koje su joj izmicale pod rukom.

Ne moţeš pobeći od sebe i svojih osećanja." Bez upozorenja. Nijednom se nije osvrnuo dok je izlazio iz restorana. Gigant -i po stasu i po snazi emocija. a bol i izdaja ocrtavali su mu se u pogledu i napetom izrazu lica.“ Polako je zapljeskao rukama. ustao je i nadvio se nad nju. „ Ali zapamti nešto. Kendal je oĉekivala mnoge emocije od Rika.Pa šta? Tvoje reĉi ne menjaju ništa.“ Njegov pomućeni pogled potvrdio je njegove reĉi i ona se ţacnula.Šta?“ prošaptala je. „Kakve koristi imam ja od toga? Ili ti. sigurno će te sustići.“ Naslonila je ĉelo na ruke. je l’ tako?“ Hanina osuda stigla je uskoro po Rikovom iznenadnom odlasku. Svako iskustvo koje je doţivela otkako je došla u ovaj grad bilo joj je nepoznato i novo.“ Odmahnuo je glavom. „O. „Oprosti što će zvuĉati kao kliše. Strašno za nekoga ko nikad nije imao ni stabilnost ni porodicu. Nije oĉekivala ovoliko razoĉaranje.. odmah si mi rekla da nećeš ostati.“ Spustio je dlan na sto i nagnuo se bliţe.I znaš šta?“ . niti da mi govoriš koliko ti je stalo.“ Ispravio je ramena i zadrţao pogled na njenim oĉima. Kendal. . nećeš da se suoĉiš sa svojim strahovima.. boţe..“ Njegov strogi izraz lica nije se izmenio. kad smo već tu? Uostalom. Samo sam mislio da će ti ovaj grad i ovi ljudi prirasti za srce. a pre svega ljutnju.. Nisi sposobna da se veţeš.Nemoj.“ Treptala je da odagna suze. Jednog dana. okrenuo se i otišao. a odavde ćeš otići na isti naĉin.I potvrdila si svoje reĉi delima.. Kako se Rik usuĊivao da je zbog toga osuĊuje? „Pa. „Uprskala si. pozorniĉe Ĉendler. „I jesi. Izvini što neću ĉekati da svane taj dan.. Slegnuo je ramenima. .“ Iz njegovih oĉiju sevnule su varnice ljutnje. . „Razoĉarala si me.“ . mnogo mi je ţao što sam te razoĉarala. Ali kao što si rekao. „Došla si ovamo beţeći od situacije u Njujorku. Da ću ti ja prirasti za srce. ali mogli smo da imamo sve. Ĉestitam. Beţeći od mene. Ali njegove reĉi zadrţale su se dugo nakon što je on otišao i odzvanjale joj u glavi dok je nije zabolela.“ „Ĉak i ako jeste?“ Protrljala je ruke o farmerke. „Nemoj da se izvinjavaš. niti je mogla da veruje u to koliko se jadno i poraţeno oseća što ga je izneverila. nije da nisam bila iskrena s tobom od prvog dana.

Da kaţeš da ga voliš. zarila glavu u šake i protrljala bolne slepooĉnice. je li tako? I sad je otišao“. „Svi te ionako gledaju. rekla je.Kendal?“ upitala je Hana. ali Izi je nestala u kuhinji pre nego što se vratila s hranom na posluţavniku i uputila u suprotnom pravcu. sada je mogla slobodno da se suoĉi i s Hanom. Do Ďavola. a glas joj se pojaĉavao zajedno s histerijom. „Ostavila sam te nasamo s njim.Mmm?“ Jedva je podigla pogled dok joj je odgovarala. „Šta sam propustila? I koliko si upropastila stvar s Rikom?“ Kendal je zastenjala. . Mislim.. Svi okolni stolovi bili su puni ljudi koji su prisluškivali u ţelji da uhvate suštinu Kendalinog sledećeg sukoba. ovaj put malo tiše.“ Od toga je Kendal ponovo proradio adrenalin pa je skoĉila i pozvala Izi. „Kante za smeće bile su pune.. i njene pune. molim te. nastavila je Hana u punoj brzini. da ne hvataju možda i beleške..Zašto?“ Hana je bukvalno vikala. „Ali.“ Kendal je stegla pesnice i borila se s plimom poniţenja. kunem se“. „Sluĉajno? To mi kaţe devojka koja je zapušila toalete u zbornici škole Vermont Ejkers?“ Njena sestra je morala da pocrveni pre nego što je nastavila da objašnjava zbrda-zdola. Bilo joj je stalo do toga šta misle ovi dobri ljudi. Vrtelo joj se u glavi i obuzimala ju je sve veća muĉnina. „Hana.Kendal je podigla pomućen pogled i osvrnula se nakolo pre nego što se pozabavi sestrom. Da kaţeš bilo šta.“ Hana je oĉigledno popravila šokantno ruţiĉasti ruţ dok je bila u toaletu.. bilo je sluĉajno. a papirni ubrusi kojima sam brisala . Sve što je trebalo da uradiš bilo je da kaţeš da ćeš ostati. „Samo trenutak". pitala se. boţe. „Jesam li pomenula da sam zapušila Normanov toalet i da je tamo poplava?“ „O. „Moţeš li da sniziš ton?“ . ali Hana je imala cilj od kojeg nije htela da odstupi.Pa? Jesi li uprskala s Rikom ili nisi?“ „Pretpostavljam da to zavisi od toga šta za tebe znaĉi ’uprskati’.“ Kendal je pokušala da je uhvati. pomislila je i susrela se sa sestrinim pogledom punim išĉekivanja. Što me podseti ĉula sam u toaletu da je neko pomenuo tebe i neku sliku od sinoć. Ali nisi.. Pošto je dan izgleda postajao sve bolji i bolji. . Bolela ju je glava i bila je emocionalno uništena. obojene usne povile su se nadole od mrštenja. . doviknula je starija ţena. „Nisam ja kriva.. Kakvu sliku?“ Jedva da je zastajala da udahne vazduh.

„Inaĉe me ne bi bilo briga. „Prokleti toalet je poplavljen!“ vikao je vlasnik restorana izuzetno besnim glasom. ..“ Slegnula je ramenima. njenih isledniĉkih pitanja i navaljivanja da se Kendal pomiri s Rikom. stvari se neće uskoro popraviti. Njen ţivot se pretvorio u totalni haos. zarila je glavu u šake kako bi mogla na smenu da plaĉe i histeriĉno da se smeje. . Kendal se ponovo spustila na stolicu. znaš? Ali ti mi uvek govoriš da budem pristojna i da poĉistim za sobom pa sam ih bacila u šolju i pustila vodu. Neuspešno je pokušala da treptanjem zadrţi suze.Izabel?“ Normanov glas je dopirao iz hodnika u straţnjem delu. Vidiš? Sluĉajno. A na osnovu Haninog ponašanja.ruke stalno su mi ispadali na pod. a kad to nije upalilo.“ Divljaĉki je mahala rukama. malo previše nevino po Kendalinom mišljenju.

.

A opet.“ Nakon što je ostavila stvari u kuhinji. tu su bili Perl i Eldin koje je tek upoznala. „Draga Kendal. kao Šarlot i Roman. podigla belu poruku zalepljenu odozgo i proĉitala je naglas. pogotovo porodiĉne veze. dole.ĈETRNAESTO POGLAVLJE Kendal se dovukla kući posle one epizode kod Normana. i uspela je da isposluje da njoj pošalje raĉun. Kleknula je ispred tanjira pokrivenog folijom na doksatu. tuţno je pomislila Kendal. Srećko je pravolinijski dotrĉao kroz kuću da je pozdravi na vratima. Dok se nije doselila ovamo. pomislila je uzimajući kolaĉe.“ Izgleda da je ta reĉ stalno iskrsavala da joj se ruga. A opet. Baš kao Rejna Ĉendler. spisakljudi kojima je bilo stalo do Kendal kao da se protezao u nedogled. Zadrhtala je uprkos vrućini i shvatila da i dalje stoji na tremu. „Bar je nekome drago što me vidi danas. . „Srećko. a ona je ostala dok nije stigao vodoinstalater.Porodica. Popela se na doksat ispred kuće i zastala kad joj je prepoznatljiva aroma ĉokolade zagolicala ĉula i podarila preko potrebni nalet energije. Kendal je sebe smatrala više usamljenikom nego osobom koja ima veze. Pas se smestio pored njenih nogu. Vole te i grle.“ Njen strogi glas je upalio. I obe su platile za taj propust. Ignoriši traĉeve i brzo će im dosaditi. skoĉio je na nju i prednjim šapama skoro pogodio tanjir. ali i dalje je mahao repom od sreće.“ Toje najmanje što porodica moţe da uĉini. Sve je drţala na periferiji svog ţivota. Kako je mogla da im kaţe da moraju da se presele iz velike kuće u manju samo da bi ona mogla da proda njihov dom njima ispred nosa? Isto kao što je rekla svojoj sestri da je vodi iz Jorkšir Folsa. a on joj je uzvratio i jedva je uspela da se izbori s njegovim krznom i jezikom koji je mlatarao na sve strane. Volim te. nije li i ona isto tako marila za njih? Obrisala je suzu sa obraza. pruţila je psu paţnju za kojom je ţudeo. Tvoja omiljena hrana za utehu u trenutku kad ti je uteha najpotrebnija.. eto kako. brinuli su za njena osećanja i primili je u svoj ţivot jer im je bilo stalo.. Bet. rekao je. Dozvolila je Hani da ode sa Dţini i njenim roditeljima. Mašući repom.. I isto kao što je ignorisala Rikove reĉi. ĉak i Hanu. . nije bila svesna ni da ju je pustila. u sedećem poloţaju. A šta je s Perl i Eldinom. Perl i Eldin. A ona je otišla bez obzira na to. To je najmanje što porodica moţe da uĉini. Sa uzdahom je pokupila tanjir kolaĉa i ušla unutra.

Pa zašto onda i ona isto tako ne moţe da ima poverenja? Kada li joj je život postao tako komplikovan. Imale su istu emocionalnu teţinu kao i reĉi tetke Kristal kad joj je rekla da ne moţe da ostane u Jorkšir Folsu. bila je na ivici da izgubi i Hanu. kad su njeni roditelji opet otišli. Taj prizor ju je vratio na one ĉajanke s tetkom Kristal kada su plišane ţivotinje bile gosti. dok ju je Srećko pratio. rekao je. Nije ni tetka Kristal. Nisi sposobna da se veţeš. nego donosila utehu. Njegove reĉi bile su poput udarca u stomak. Praznu. Ta zapanjujuća pomisao projurila joj je kroz glavu. pomislila je s tugom. na zelenu travu i drveće koje je pamtila od detinjstva. verovatno prekasno. jer se nije suoĉila sa svojim strahovima. Otišla je do prozora. Ljude koji je vole.On ju je bezuslovno voleo. da više ne ţeli da bude sama. a tetka Kristal to nije mogla da bude. Uprkos ĉinjenici da je do juĉe bila potpuni stranac za njega. A ona je uništila svu ljubav i poštovanje koje je nekada osećao. a zauzvrat je traţio samo da i ona njega voli. pokušavajući da prevaziĊe podsećanje na taj bol. jer je bila ljudsko biće. a one su oblikovale liĉnost u kakvu se razvila. I hoće. Ironija je bila jasna. pitala se Kendal. Ali pošto njeni roditelji nisu bili ti ljudi dok je odrastala. Mala devojĉica koja je oboţavala ĉajanke podsvesno je sanjala o tome da ima sopstvenu porodicu. i dobre i loše. . Prvi korak bio joj je da ubedi sebe kako se do osamnaeste godine. I razoĉarao sam se u tebe. nećeš da se suoĉiš sa svojim strahovinia. Ali nije joj bilo vaţno. Ljude u koje ima poverenja da će biti pored nje i u dobru i zlu. imao je poverenja u nju da će mu pruţiti sigurnu luku i ljubav koju je traţio. bola i razoĉaranja. Nije bila sposobna nikome da veruje. onog dana kad su Hanu poslali u internat i opet otišli u nepoznate krajeve. već toliko otuĊila da je nije bilo briga kuda idu i šta rade. niti su prekidale njene priĉe. a shvatila je. Uspomene koja joj nije nanosila bol. Rik je bio u pravu. Kendal je sad znala da je tetka Kristal koristila te ţivotinje kao opterećenje da im ćebe na kojem su sedele ne odleti na vetru. Ţivotinje su pile njen ĉaj i nisu se brecale na nju. Imala je uspomene. i tad i sad. nepoverljivu osobu. sad je shvatila. Ta uspomena pruţila joj je odgovor na prethodno pitanje. Kendal se ogradila da izbegne još patnji. setila se. koji je jednom bio strašno povreĊen. Privila je psa bliţe. Kendal nije mogla slepo da pokloni poverenje poput Srećka. Baš onaj život od kojegje bežala bioje život za kojim je u potaji čeznula. Istu teţinu kao što je imao drugi odlazak njenih roditelja. Kendal je obavila ruke oko struka. otvorio je svoje srce. i pogledala u dvorište. Ĉak i Rik. Osmeh joj je zaigrao na usnama zbog te divne uspomene. Ali lagala je samu sebe. eli evo sada se suoĉava. Zato što je već izgubila Rika. Nije se suoĉila sa svojom prošlošću.

Zbog Erikove paţnje osećala se mnogo mlaĊe i svakog dana je zahvaljivala bogu na toj drugoj prilici za sreću . Nije bilo nikakve šanse da bi Rik ikada mogao da joj oprosti. ali svakako je uţivala u njemu. bol u grudima i ĉvor u grlu bilo je teško podneti. „To je divno. pod jedinim uslovom da ne laţe ako ga njeni sinovi ikad budu direktno pitali. Što je znaĉilo da za nju moţda ipak ima budućnosti. kad stignu Erikove kćerke i njihova deca. a to ju je jako bolelo. više se nije osećala tako bezbedno i zaštićeno. Prvi put.Gubitak roditelja na bilo koji naĉin. Srce bi joj zatreperilo svaki put kad bi on ušao u prostoriju. Volela je i ona njega. Ona je svoje izgubila dva puta. Odavno nije uţivala u zvucima koje muškarac pravi dok petlja nešto pored nje i naslaĊivala se tim osećajem. Nije odobravao što se pretvarala da ima slabo srce. nego je uţivala u tim trenucima samoće u njegovom domu. niti da pojmi šta ju je teralo da ostane u bezbednoj samodovoljnoj ĉauri. osećala je. osećala se istrgnuto i izloţeno. Još se nije navikla na taj osećaj nakon što je provela dvadeset godina kao udovica. Liĉni i profesionalni ţivot ionako treba odvojiti mada u ovom trenutku to i nije bilo toliko vaţno. sada bio njen zvaniĉni lekar. povredila je ĉoveka koji se odvaţio na najveći rizik i otvorio se prema njoj uprkos ranama iz prošlosti. I zato je njegov saradnik. Roman je znao. Rejna je jedva ĉekala da bude s njima i srce joj je bilo puno što je ukljuĉuju i prihvataju. Uskoro će oko nje biti još ĉlanova porodice. rekao je sa zadovoljnim osmehom na licu. Dobro je izgledao u prugastoj polo majici i kaki pantalonama. oba puta zato što su više voleli da putuju nego da budu s njom. doktor Lesli Gejns.“ . a ipak ga je odgurnula. Beţala je od sopstvenih emocija toliko daleko da je pravo ĉudo što je Rik uopšte mogao da se probije do nje. Ali ako je i bolelo. Volela ga je. Nije joj smetalo. „Izvini što si me ĉekala“. Zagrcnula se. Rik je upravo saznao. dok se on zanimao ko zna ĉime. Naţalost. „Morao sam da sredim neke papire. a nema sumnje u to da im je sledeći korak da obaveste i Ĉejsa. a na njenu psihu to je imalo poguban uticaj. Rejna je sedela u dnevnoj sobi Erikove kuće. Erik je isplanirao mirno popodne kod kuće i veĉeru kod Normana iz poštovanja prema njenoj šaradi. Ali jeste. u bilo kojem dobu. ali prihvatio je to. Ali sad sam tvoj do kraja dana“. jako boli. Vraćajući se starim navikama i obrascima.sreću kakvu je ţelela i za svoje sinove. rekao je Erik kad joj se pridruţio u dnevnoj sobi i seo pored nje na beli kauĉ. Naprotiv.

. Susrela se s njegovim radoznalim pogledom. S obzirom na to da se bliţila šezdesetoj..Tu i tamo naĉujem ponešto. moţda nije morala da kopa preduboko.“ Vrlo bogat zaista. . Morala je duboko da kopa. Izgleda da je onoj Mildred iz pošte smesta bilo sumnjivo. „Nisam tuţna. .. Rejna. Rejna je imala iskustva i predosećala je koja se vrsta nakita nalazi u toj kutiji.“ Vrteo je glavom i coktao jezikom u isto vreme. Pretpostaviću da je ljubomora bila motiv. Rejna se zakikotala. Da li je Rik išta bliţe saznanju ko je zamenio slike?“ Iz poštovanja prema srednjem sinu koga su povredili njeni postupci. . Samo sam malo zabrinuta za Rika i Kendal. jer joj je godinama ubacivala te gnusne kataloge donjeg veša u sanduĉe. ali ne mogu da verujem da bi ona išla u toliku krajnost da traţi informacije o Kendalinoj prošlosti. Zavrtela je glavom.Ne znam šta da kaţem. Ali na ovo je znala odgovor.Ma. inaĉe bi se u ovom trenutku strovalila na pod. Rejna se trudila iz petnih ţila da se više ne upliće i da mu ne postavlja previše pitanja.“ „Kako onda ti znaš?“ pitao je Erik. Rik nije jedini koji je doneo taj zakljuĉak o Lizi. Mildred je tako rekla. je li? Kako bi bilo da ga još više obogatimo?“ Pruţio je ruku do stolića pored kauĉa i dohvatio malu kutijicu koju pre toga nije ni primetila.Liza?“ Erikje razrogaĉio oĉi. Ono prikazivanje pre neko veĉe bilo je sasvim neumesno.. „Ima neki predosećaj da je Liza Barton.“ „Naravno. pomislila je zureći u njegove tamne oĉi.. Moj ţivot je veoma ispunjen i bogat.“ Uzdahnuo je. Otvori je. zar ne?“ promrmljao je. „Nemoj opet o tome. prihvatila ju je drhtavim rukama. Liza navodno ima neki nastrani fetiš za koji mnogi ljudi ne znaju. Kad joj je dodao kutiju. ironiĉno je rekao. Kad ćeš me poslušati i poĉeti više da se baviš svojim ţivotom nego ţivotima svojih sinova?“ Uzdahnula je. ali ne moţe ništa da dokaţe. Dobro znaš da jednom nedeljno ĉitam deci u bolnici. razumeš. „Onda ne govori. „Jasno mi je. veţbam kad ne strahujem da će me uhvatiti i viĊam se s tobom kad god ne radiš. Pošto joj se puls trostruko ubrzao zahvaljivala je bogu što zaista nema slabo srce. „Baš šokantno. „Rejna. Tragaš za informacijama kojima bi se iskupila kod Rika.To je presedan“.Pa.„Zašto onda zvuĉiš tako tuţno?“ Okrenuo se prema njoj i uhvatio je za ruku.. „Malo je drugaĉije kad se iznenaĊenje priredi tebi.“ .“ .“ . kako bi inaĉe pronašla tako nešto da obruka sirotu Kendal?“ .

Dobro ili loše.Ne moţemo još da im kaţemo. pretpostavljala je.“ Znala je da će morati da se cenjka s njim i bila je zahvalna što je uopšte shvatao njenu potrebu da saĉekaju. Neoĉekivano se spustio na kolena.Ćutiš. „Kakav izbor trenutka“. Molim te. rekao je. Dok se prvo Rik i Ĉejs ne skrase. zazvonilo je zvono na vratima i prekinulo taj trenutak. „Mogu li to da shvatim kao zaprepašćeni pristanak?" Nekako je uspela da potreseno klimne glavom..Ne. a onda je uzeo za ruku dok mu se u oĉima ocrtavala strepnja. spektakularan. Moţda bismo mogli da organizujemo neku veĉeru.“ Nakon što Ĉejs bude saznao da je savršeno zdrava.“ Na trenutak je preplavi toplina.. . „Hoćeš li mi uĉiniti tu ĉast da postaneš moja ţena?“ Lepota prstena i tog poteza zatekla ju je nespremnu i emocije su joj navrle u grudima tako da joj je bilo teško i da diše. „Ali treba mi vremena.“ Pogledao ju je kroz trepavice.“ . Ĉuĉnuo je. objavljujemo ovo.Glatka tkanina klizila joj je pod prstima dok je podizala poklopac..Da. kad bude ţena ĉoveka kojeg voli.. a glas mu je odjednom postao hrapav i promukao. doviknuo je Erik. reći ćemo svoj našoj deci zajedno. „Volim te što me prihvataš. „Znaš šta? Ĉekaću dok se ovo s Rikom i Kendal ne reši ovako ili onako. „Mora da su to moja deca. Ali takoĊe je shvatao i njen poriv da se uveri u to da se njeni deĉaci ne lišavaju najboljih stvari u ţivotu. porodiĉna veĉera. da moţemo da zaobiĊemo ono što se oĉekuje i opredelimo se za malo liĉniji pristup. pošto nam je oboma ovo drugi put. Mogla bih da kuvam i da ih sve pozovem da doĊu. . Safir me podseća na tvoje plave oĉf. Da.On je.. „Ĉekajte“. . bez obzira na to šta bude.“ Zvono na vratima opet se oglasilo." Treptala je da zadrţi suze.. promrmljao je. a ispod njega otkrila je prsten sa okruglim safirom koji je svetlucao na tradicionalnom platinastom postolju. Unuĉad će uslediti uskoro nakon toga. zureći u prsten koji je predstavljao poĉetak sasvim novog ţivota.“ Erik je malo saĉekao. „Stiţemo. Srećnog ţivota u paru. „Mislio sam.“ Pre nego što je stigla da pokaţe svoja osećanja i baci mu se u zagrljaj... Erik.“ Sa strahopoštovanjem drţala je kutijicu u rukama. . A onda. Moći ću da budem potpuno srećna tek kada moji deĉaci naĊu sreću.. Podarila mu je širok osmeh.Oh. . a kamoli da govori.. svesna da ne zasluţuje nešto tako lepo i dragoceno.“ .

neće napustiti Jorkšir Fols. Zazvonio joj je mobilni telefon i prekinuo je u mislima. rekla je Rejna pa onda brzo povukla reĉ.A ja ću ovo da zadrţim dok ne budeš spremna da razotkriješ našu malu tajnu.. nikada ni u jednu odluku nije bila tako sigurna. Nije videla Hanu koja je odluĉila . a njena budućnost je ovde. Ja ću te odrţavati u mladosti. „Prihvatanje je najmanje što mogu da uĉinim s obzirom na to da ćeš i ti s vremenom upoznati moje mane.. Ĉak i ako odlaziš iz grada. „Rejna. . „Ne znam ĉak ni da li mi je taman“. .Je li sve u redu?“ upitala je Kendal.a onda se odmakao i nasmešio. Sad pusti svoju kćerku i njenu porodicu da uĊu s trema. . zadovoljnim osmehom. ja te volim. dragi.“ Uzdahnula je.Ne brini. jeste mi svojstveno da se petljam. . Prvo što će uĉiniti da uĉvrsti svoj status stalne stanovnice biće da uvede trajnu telefonsku liniju i pravi telefon.“ Uspravio se uz grimasu.“ Kendal se nasmešila. neće beţati..“ Namignuo je i krenuo prema vratima. pa mi oprosti što ću to opet uĉiniti. srce joj je bilo ispunjeno sa više sreće nego što jednoj osobi po pravu pripada u ovom ţivotu. Arizona bi bila samo bekstvo. .u stomaku joj je zatreperilo od mešavine novine i prepoznatljivosti u isto vreme . odluĉila je dok je otvarala svoj sićušni telefon na preklop. I mada ju je ta ideja na smrt plašila.Spustio joj je neţan poljubac na usne .. Kendal. Ovde Rejna. „To ti je dodatni motiv da ubrzaš vremenski rok. mislim da bi ţelela da ĉuješ neke informacije koje imam. Ali znala je da mu nije ostavljala izbora.“ Samo.“ Nasmejao se širokim. Prvi put u ţivotu suoĉila se sa svojim strahovima i posegnula za neizgovorenim snovima. Tako što će pogurati Rika i Kendal u pravom smeru.U redu. tako jako je poţelela da ga nosi i da ceo svet sazna kakva je srećnica što je voli ovaj ĉovek.“ Stavio je kutijicu u dţep. Rejna. Ţeleo je da ona ubrza vremenski rok. a nije ni njena sestra. „Nije mi svojstveno da se petljam". a onda joj uzeo plišanu kutijicu iz ruku. ne prodajem kuću tetke Kristal.Halo?“ „Zdravo. Rik to još nije znao. Nemam mnogo vremena za priĉu i zato me samo saslušaj. Volela je Rikovu majku i nenametljivost s kojom je rešavala stvari. Kad je videla prsten i ljubav u Erikovim oĉima.“ Zasmejao se. Kendal je pocepala podsetnicu agenta za nekretnine u paramparĉad i pustila da sitni komadići popadaju u Ċubre. Neće se seliti.. i to će i uĉiniti. Drhtaj uzbuĊenja proţeo ju je na tu pomisao. „Uostalom. pomislila je i dozvolila sebi jedan trenutak da se duri. „I ja tebe volim.“ Kendal je duboko udahnula.

Ĉekaj. neću da me iko prisluškuje. pustiti mene da kaţem Riku?“ „Naravno. „Ali moţete li.. što je starijoj ţeni nesumnjivo i bila namera. A s Rikom se još nije suoĉila. A opet.Da. prošaputala je Rejna. kad to znam. .To je bila Liza“..“ Ona fotografija s projekcije došla je pravo iz Riski biznisa. Rikje nagovestio to isto.Da li je Mildred pominjala neki odreĊen veš?“ Rejna se nasmejala. izrazila je Kendal svoje sumnje pred Rejnom. ĉuješ li me? Rekla sam da je predivna vest što ne prodaješ kuću! Tvoja tetka bi bila tako srećna“. Izgleda da Liza prima sve od Viktorija sikreta preko kataloga Feminin endflirti do Riski biznisa. . Evo me u hodniku kod Normana. Pogazila je srce muškarca koji joj se otvorio iako je već jednom bio izneveren. „Šta ste to saznali. morala je da odluĉi kako dalje. Kendal je odmahnula glavom. Mogla je svima da štedi mnogo bola. kako to da kaţem fino? Godinama je ubacivala kataloge probranog donjeg veša u Lizino sanduĉe" Kendal je duboko udahnula.“ Rejnine reĉi zagolicale su Kendalino interesovanje. Šteta što joj je toliko trebalo da prizna istinu. rekla je Rejna dok su njene iskrene emocije i oduševljenje putovali kroz telefonske linije. detaljnije ispitala Mildred.“ Kendal je izdahnula. i za Kendal bi bilo podnošljivije da je u pitanju Liza. ali ne mogu da se obraĉunavam s nekim bez dokaza. poĉevši od odluke da ostane ovde. Rejna?“ „Saznala sam ko je zamenio fotografije na projekciji pre neko veĉe. zahvalna za toplinu i saosećanje starije ţene. nego neko iz senke ko nema razloga da je mrzi. . A sad. Jorkšir Fols je njen dom i to još otkako ju je tetka Kristal onomad prihvatila. molim vas. Kendal je vrtela glavom.da prespava kod Dţini umesto da bude u Kendalinom društvu. Sad kad je planirala da izgradi ţivot za sebe.“ . Kendal je . „Doduše. to bi imalo smisla. Nikako nije mogla da zna koliko ga je povredila.. Obraĉun sa osobom koja je oĉigledno ţelela da je otera iz grada predstavljao bi sjajan poĉetak.Ne sumnjam u to da ste dobronamerni..E. Nije zasluţila ni njegov oproštaj ni njegovu ljubav.. „Znala sam da ćeš me to pitati pa sam. A onda će se suoĉiti s Rikom. naravno. to deluje apsurdno“. „Kendal. moje informacije deluju još vaţnije. Lizina ljubomora bila je vidljiva od samog poĉetka. mada je ţelela i jedno i drugo. Je 1’ ti neki od tih zvuĉi poznato?“ . Ko ti je smestio. ali i dalje joj je bilo teško da zamisli da jedna nastavnica ide u takvu krajnost zbog bilo kojeg muškarca. koja nije skrivala prezir.. pa šta kaţeš za ovaj dokaz: Mildred iz pošte je ubacivala. Kendalino išĉekivanje je raslo. „Hvala vam..“ Dok je Rejna ćutala. A ĉak i ako je Rik odbije.

. Što znaĉi da je morala da kaţe Lizi Barton da odstupi.“ „Nema na ĉemu. Kendal je sama izazvala razdor s Rikom. Ali znajući da joj njegov interes leţi na srcu bez obzira na to kako je izopaĉeno to pokazivala. Kendal. zdravo. Zdravo.“ Druga ţena je uzdahnula. Spustila je pogled i shvatila da se trese. Znaš da je meni tvoja tetka bila kao ĉlan porodice. A imala je neki osećaj da bi.“ „Hvala vam još jednom. veza se prekinula. nije mogao da odbije uprkos ĉinjenici što je još uvekbio prokleto ljut zbog njenog pretvaranja da ima problema sa srcem. konaĉno ponosna na sebe.Pa. Ako Kendal namerava da ostane u gradu. Kad ga je majka nekoliko minuta ranije pozvala u stanicu i zamolila da doĊe i pridruţi se njoj i Erikovoj porodici posle posla. Rejna. nije nameravao da se okrene i povredi i on nju. i sama našla nekakav izgovor da pobegne.. Rik je ušao kod Normana. kao što nije imala pravo ni da javno poniţava i maltretira Kendal zbog ljubomore. Ĉim je ušao u restoran i susreo se s majkom. To je bio njen uobiĉajeni naĉin postupanja. ne od straha nego od besa. osećanjima i liĉnim ciljevima .. Sad moram da idem da se pridruţim Erikovoj porodici. Morala sam da se iskupim. i nije imala pravo da sabotira godišnju projekciju grada. bilo je vreme da se postavi kao osoba s pravima. pa. pomislila je Kendal. na kraju krajeva.proĉistila grlo dok se mirila s tim. Kendal moţda trenutno i ne polaţe prava na telo Rika Ĉendlera. Ali više nije. I stidim se što sam je uopšte ohrabrivala da zavodi mog sina. dohvatila ga je u ĉvrst zagrljaj. Besa na sebe i na Lizu. Ipak. ali kad sam ušla kod Normana i videla Lizu kako se ponaša onako nadmeno. a Kendal je odmakla telefon od uveta. Rejna. Liza bi trebalo da odgovara za svoje postupke. A i ti si.“ Uzvratio joj je zagrljaj i u sebi zahvalio bogu što je zdrava mada bi više . Nije mogla da krivi nikog drugog. „Hvala. „Tako mi je drago što si došao. Lepo od vas što ste mi ispriĉali sve ovo.od kojih je jedan ukljuĉivao i Rika Ĉendlera. nisam bila sigurna da li bi ti bilo bolje da ne znaš. Barem je neprijatelj imao lice i razlog. kao da je tako savršena. Ni ona nije imala nikakva prava na njega. sve i da Liza nije razvukla njeno polugolo telo na platno pred celim gradom. ali on je bio jasan prema Lizi. zakljuĉila sam da ne zasluţuje da se tek tako izvuĉe.. I nikad i neće. Bila mu je majka i voleo ju je. Hvala ti. sa oĉiglednom zahvalnošću i olakšanjem. Liza Barton ne bi mogla da se umeša izmeĊu njih da se Kendal nije uplašila.“ Nekoliko sekundi kasnije.

a ona je ponovo pokazivala znake nestašluka. Spustio je ĉvrstu ruku majci na rame u ţelji da je natera da se povuĉe. „Gde Kendal ide i šta radi jeste njena stvar. Odustao je od nade da će se naći s Kendal na pola puta ili bilo gde. Neka ostane na tome. s dosadom u glasu. ona odlazi iz grada i neće da joj se ja petljam u ţivot. Ova veĉera je odjednom zamirisala na nameštaljku. s obzirom na to da je i sam prekorevao Romana što je to tajio od njega. Duboko u srcu. „O.. sede tamo za onim okruglim stolom. ţelela je ona da on doĊe na veĉeru sa Erikovom porodicom. ako ne ţeliš da se pobrineš za to da se Kendalin obraĉun s Lizom ne pretvori u ţensku tuĉu u straţnjem hodniku Normanovog restorana. ali Ĉejs je bio zauzet zbog rokova i sastanaka i nije bilo vremena da mu Rik saopšti novosti. tuţiću te“. Na prevaru ga je dovukla kod Normana. Ĉudno. gde je Ĉejs?“ Rik je pretpostavio da je Rejna i njega pozvala na veĉeru sa Erikovom porodicom. Mi smo završili. rekla je ona izbegavajući Rikov pogled. Da li će ikada uspeti da izbegne majĉinu zamku? Namamila ga je i on je to znao. . A bolje bi mu bilo da taj neko bude on. neko je morao da bude sudija. Ili bar dok se ona ne spakuje i ode iz grada. kad je već kod toga. Ali bila je u pravu. poĉeću od neĉeg jednostavnog kao što je namerno nanošenje emocionalnog bola. Potom se odmakao. Morao je da nastavi sa svojim ţivotom bez majĉinih pokušaja da se umeša. Zbog maltretiranja. O. Ĉim je zašao iza ugla prema straţnjem delu.Pa. . „U redu. „Ako me ikada više budeš maltretirala. da se uveri u to da joj je privukao paţnju.“ Pokazala je preko ramena na veliku grupu ljudi u uglu. kad je Kendal ušla.voleo da nije baš tako sklona spletkarenju. Kendal. a onda ću da preĊem na podnošenje prijave policiji. . to je tvoja stvar. gde je Erikova porodica?“ upita Rik. „Tvoj brat će doći“. Stomak mu se zgrĉio na pomen njenog imena.“ Rejna se namrštila. Roman će verovatno biti na redu kad se Šarlot i on vrate iz Vašingtona. a znao je da će s tim osećajem morati da se nosi još nekoliko nedelja. okrenula se i uputila prema stolu za kojim je sedela Erikova porodica. pitajući se da li su uopšte tu. Lagano joj je stisnuo rame. „ Ali mislim da bi trebalo da znaš. Sad je opet morao da se bori s majkom.“ Posle te objave.. njegova majka je bila izvanredna provodadţika.“ Rik zastenja.Za šta?“ pitala je Liza.. jasno i glasno je zaĉuo Kendalin glas. Rik još nije rekao Ĉejsu za Rejnino pretvaranje.. ali ta ideja joj verovatno nije ni pala na pamet dok nije ušla i videla Kendal. „Eno ih. Majka je upravo potvrdila njegove sumnje. Ako je Kendal u straţnjem hodniku s Lizom. Rik zagunĊa. Nisam sigurna da je to uopšte vaţno pošto je Jorkšir . za poĉetak.Pa.

Fols tako mali grad, a ljudi dugo pamte.“ Rik nije hteo da rizikuje i izaĊe na videlo samo da bi provirio, ali ĉuo je radost u Kendalinom glasu dok je Lizu, koja je samo napaćeno uzdahnula, uĉila pameti. ,,Ja ovde ţivim duţe i imam besprekoran ugled, a osim toga, ne moţeš dokazati da sam išta uradila“, odgovorila je Liza. „Jesi li sigurna? Imam jednu prijateljicu u pošti.“ Rik je zaĉkiljio. „ A znaš kako kuće koje izdaju magazine stavljaju ime i adresu na prednju stranu paketa? U svakom sluĉaju, ta prijateljica ne bi imala ništa protiv da sledećeg meseca pocepa prednju stranu tvoje pošiljke Riski biznisa. Znaš, onu prednju stranu koja dokazuje da imaš pretplatu na isti onaj magazin za koji sam ja pozirala?“ U Kendalinom glasu jasno se ĉulo likovanje. „Nisam advokat, ali to bi trebalo da bude dovoljno da se dokaţe prilika. Svi u gradu znaju da se loţiš na Rika, tako da motiv nije problem. Veruj mi, Liza. Bolje ti je da se ne kaĉiš sa mnom oko ovoga. Odbij.“ Završila je dubljim glasom. Rik je trepnuo od zaprepašćenja. Nikada nije ĉuo Kendal da govori tim strogim tonom, ĉak ni sa svojom sestrom, tonom ne kači se sa mnom. U grudima mu je rastao ponos, zajedno sa spoznajom da se nešto u Kendal promenilo. Oĉigledno se suoĉila s nekim demonima iz detinjstva i iz tog iskustva izašla jaĉa. Voleo bi da je mogao da pronaĊe neku nadu u toj pomisli, ali strast za lutanjem tekla je Kendal kroz vene. Ĉak i ako je strah bio motiv njenog beţanja, a izgleda da je nešto od tog straha nestalo, on se previše puta opekao da bi sebi dozvolio da poveruje u to kako se moţda predomislila i odluĉila da ostane. S njim. Ali bilo mu je drago što zna da će, kad ode iz grada, otići uzdignute glave. ,,To je moja mala“, rekao je upola glasa, a onda shvatio da ona to nije i nikada neće biti. „Jasno ti je da će Rik zaboraviti na tebe kad odeš“, rekla je Liza, za udarac na rastanku. Rik je zakoraĉio napred, jer ga je instinkt primoravao da ispravi Lizu i zaštiti Kendal. Ali Kendal je prva odgovorila i dokazala mu da joj nije potrebno da on pazi na nju. Oduvek se lepo snalazila i sama. „Hajde da prvo rašĉistimo neke stvari“, rekla je Kendal. „Prvo, mene je nemoguće zaboraviti. Drugo, nigde ne idem. I treće, drţi se podalje od Rika. On je moj.“ Rik se nasmejao u isto vreme kad su se zaĉule Kendaline reĉi i onaj varljivi zraĉak nade ipak se probio do njega. Kendaline reĉi poput nigde ne idem i on je moj podstakle su mu adrenalin i sumnje. Ali nije uzeo te njene reĉi zdravo za

gotovo. Okrenuo se i ušao u hodnik da se liĉno suoĉi s Kendal. Liza je projurila pored njega i on ju je pustio. Kendal je rekla sve što je trebalo da se kaţe - i više. Ali bilo je pitanje da li će to ponovo reći, ovaj put njemu u lice, ili će se okrenuti i pobeći? Pogledao je prema njoj. Naslonila se na zid i zatvorila oĉi. Rik je znao da suoĉavanje nije bilo njen omiljeni vid rekreacije, ali bila je dobra. Bio je ponosan na nju. Nije znao da li je Liza izvela svoju poslednju smicalicu, ali bar ju je Kendal upozorila. Sledeći put biće posledica. Kendal je duboko disala. Grudi su joj se podizale i spuštale ispod ţute majice koju je nosila. Jedna tanka bretela spala joj je s ramena i otkrila glatku koţu, a u njemu je rastao poriv da poljubi svaki otkriveni delić njenog tela. ,,Polako“, tiho je rekao Rik. Pred njima je bio dug put pre nego što se on prepusti bilo kakvom ljubljenju sa ovom ţenom koja je drţala njegovo srce u rukama. Najbolje mu je bilo da poĉne od osnovnog. ,,Ĉestitam.“ Ona širom otvori oĉi. ,,Rik.“ Zatreptala je. Oĉigledno se prenula, ali nije bila nezadovoljna što ga vidi ako se moglo suditi po nesigurnom osmehu na njenom licu. „Ĉestitaš na ĉemu?“ „Ukrotila si vešticu“, rekao je, misleći na Lizu. Osmeh mu je zaigrao na usnama. ,,To zasluţuje aplauz.“ Zapljeskao je rukama da potvrdi svoju poentu, ali i da preseĉe napetost meĊu njima. ,,Ne znam da li sam je ukrotila.“ Kendal se nasmejala, a oĉi su joj blistale. Prošlo je samo nekoliko dana, ali boţe, kako mu je nedostajala ta svetlost u njenim oĉima i njen opušteni smeh. „Ali jesam joj objasnila neke stvari." Klimnuo je glavom. „Ĉuo sam.“ „Prisluškivao si?“ pitala je, oĉigledno iznenaĊena. „Slušao na javnom mestu.“ Prevrnula je oĉima. „Velika razlika. Pa... koliko si ĉuo?“ upitala je i ugrizla se za usnu premazanu sjajem. I on je ţeleo da gricne. „Koliko bi ti ţelela da znam?“ uzvratio joj je pitanjem. Uzdahnula je i premestila se s noge na nogu. Bilo je oĉigledno da joj je neprijatno. „Rik, ne ţelim da se upuštam u beskrajnu igru pitanja.“ „Ni ja.“ TakoĊe nije ţeleo ni da stoji tu i ĉezne za ţenom koja će ga samo ponovo odbiti. „Pa kako bi bilo da ti samo odgovoriš na moje pitanje? Reci mi šta god ti hoćeš da znam.“ Prišao je bliţe, preuzimajući najveći rizik u svom ţivotu. Ali ako ju je dobro ĉuo, i ona je konaĉno preuzela rizik. Ako nije, ovo je bila poslednja stanica Rika Ĉendlera. „Priĉaj mi.“

Kendal je zurila u Rika, upijala njegovo voljeno lice, ozbiljan izraz i zanosna usta. Sad kad je stajao pred njom, nije znala šta da kaţe pa se opredelila za istinu. „Plašim se“, priznala je. Pruţio je ruku i pomilovao je po obrazu. Od njegove ogrubele koţe zatreperilo joj je celo telo, i to ju je podsetilo na njihovu ne samo fiziĉku nego i emocionalnu povezanost. Ta veza je oĉigledno opstala uprkos njenim pokušajima da ga iskljuĉi, i malo ju je umirilo olakšanje koje joj je poteklo kroz vene. Ovo je Rik, a njemu je mogla da kaţe sve. Dok ga je gledala u oĉi, shvatila je koliko toga zavisi od njenog odgovora. Ironija je bila u tome što se bojala da će je odbaciti isto koliko se plašila i da će je prihvatiti. Ţivot koji je oduvek ţelela i kojeg se u isto vreme i plašila bio joj je nadohvat ruke, i ne bi bila ljudsko biće kad ne bi priznala da je prestravljena. Nakon što je duboko udahnula, naĉinila je veliki skok poverenja u nadi da će je Rik uhvatiti. „Ipak ne odlazim iz Jorkšir Folsa.“ ,,Stvarno?“ Podigao je obrvu. „Samo nastavi.“ Neodoljiv osmeh zaigrao mu je na usnama i Kendal je znala da je ĉuo ceo razgovor s Lizom. Ali ipak je zasluţio da to ĉuje iz prve ruke, mnogo drugaĉijim tonom i stilom nego što je razgovarala s tom vešticom, kako je Rik prikladno nazvao Lizu. ,,Ja...“ Kendal je zastala i proĉistila grlo, skoro paralisana od nervoze. Šta ako se on okrene i ode? Šta ako se ne okrene? Kao da je osetio njenu dilemu, pruţio je ruku, uhvatio njenu šaku i ĉvrsto je stegnuo. Da je ohrabri. Da joj olakša. „Nastavi." Prisilila se na osmeh koji je postajao sve opušteniji i stvarniji dok je govorila. „Odluĉila sam da prestanem da beţim.“ „Zašto ?“ Jaĉe joj je stisnuo ruku i bila mu je zahvalna za taj znak podrške dok je nada u njoj rasla. „Ne znam zašto. U jednom trenutku gledala sam tu uvećanu fotografiju i ubedila sebe da je vreme da odem. Da ti i tvoja porodica zasluţujete nešto bolje.“ „Da li ti je iko od nas rekao da hoćemo nešto bolje?“ progunĊao je, a umesto osmeha, na licu mu se pojavio mrki pogled. Oĉigledno nije bio zadovoljan. ,,Pa, ne.“ Niko joj nije utuvio tu zamisao u glavu. „Ali ti si odluĉila da umesto nas doneseš tu odluku. Hvala ti lepo.“ Zavrteo je glavom.

,,To mi je bio izgovor da pobegnem.“ ,,To ti je bio izgovor da pobegnes', rekao je on u isto vreme. Nasmejala se, a knedla u grlu je nestala. „Tako me dobro poznaješ.“ ,,To pokušavam da ti kaţem sve vreme.“ Glas mu je postao dubok, ozbiljan i još privlaĉniji ako je to uopšte bilo moguće. „Volela bih kad bih mogla da ti obećam da će ovo biti lako.“ Rukom je mahnula izmeĊu njih. ,,Da neću imati problema s prilagoĊavanjem.“ „Da sam hteo lako, bio bih s Lizom.“ Nacerio se, lupio se po butini i gromko nasmejao sopstvenoj šali. „Baš smešno.“ „I ja mislim“, rekao je, a onda slegnuo ramenima. „Ozbiljno, dušo, sve što ţelim to si ti, na jednom mestu. Sa mnom. Ostalo će doći prirodno, obećavam. Moţda će biti nekih neravnina na putu, ali svaki braĉni par pre ili kasnije mora da naiĊe na to.“ ,,Braĉni?“ Uzmakla je od iznenaĊenja i udarila u zid iza sebe. Krenuo je za njom ne ostavljajući joj prostora za povlaĉenje. „Moţemo ovo da odradimo na jedan od dva naĉina. Polako i lako, ili brzo i teško.“ Naslonio se jednom rukom na zid iznad njenog ramena. „Ne ţelim da te guram u nešto za šta nisi spremna, ali moram da stavim svoje karte i namere na sto da ne bude zabune.“ Klimnula je. I ona je to ţelela. Iskreno, otvoreno, bez zabune, bez iznenaĊenja. Bez povlaĉenja. „Ţelim da se oţenim tobom.“ Drugom rukom joj je pomilovao obraz. „Ţelim s tobom da provedem ostatak ţivota. Ţelim da ti pomognem da podigneš onu svoju nevaljalu sestru zajedno s nekoliko naše dece. I ţelim to da uradim ovde, u Jorkšir Folsu.“ Primakao je glavu, ĉelo mu je dodirivalo njeno, a njegov topli dah osećala je na obrazu. Duboko je udahnula i osetila se kao da je stigla kući. ,,I ja ţelim sve to.“ Glas joj je pukao, a suza kanula niz obraz. „Ali šta ako se uspaniĉim? Nikad nisam dugo ţivela u jednom mestu, nikad nisam gledala u budućnost. Na prvi nagoveštaj problema, moj nagon je da beţim - da odbacim osobu ili mesto pre nego što oni odbace mene. Sad to vidim. Šta ako...“ ,,Šššš.“ Stavio joj je prst na usne. „Nema tu ’šta ako’. Ne sad, kad si shvatila zašto beţiš. Ako te obuzme panika, ja ću znati. Ili ćeš ti znati i obratićeš se meni, jer to rade ljudi koji se vole. A ja ću ti uz razgovor pomoći da to preguraš“, rekao je i svojim usnama zapeĉatio njene, a obećanje i ljubav oĉitavali su se u širokom zamahu njegovog jezika i posesivnosti kojom je zagospodario njenim ĉulima. Poznavao ju je, razumeo i prihvatao uprkos svemu. Podigla je ruke i dlanovima mu obuhvatila lice, da ima bolji, dublji pristup vlaţnoj toplini njegovih

. mama. zacvilela je Hana. . rekla je Hana. . Rik?“ Kendal je zaprepašćeno zurila u svoju najednom veselu sestru.Pored mene. „Porazgovaraćemo o ljubiĉastoj sobi drugi put.A kako si to uradila?“ „Jutros sam mu pomogla da opere nekoliko tanjira i bio je kao plastelin u mojim rukama.Mmm.Ne znam kako da ga zoveš.. Kendal je podigla pogled prema Riku. a?“ „Moţda će nauĉiti da kuca?“ upitala je Kendal s nadom. „Ne mogu da dišem“. Moţeš li da okreĉiš sobu koju ja dobijem u ljubiĉasto. Taj osećaj će preneti na svoju sestru i sopstvenu decu. . Samo ti nastavi da je grliš. Toplina joj je ispunjavala grudi i širila se kroz nju. dok se Rik samo uspravio i nasmejao. Hoću da moja soba bude ljubiĉasta. pandur?“ Hana se zakikotala. Rik se okrenuo prema njenoj sestri. a u glavi joj se vrtelo. dušo. rekla je Rejna. zbog leĊa.“ Njegove usne lebdele su nad njenima. ali ja sam ga šarmirala“. Kako si uopšte dospela ovamo? Zar ti Norman nije rekao da ne ţeli da te vidi ovde do sledećeg stoleća?“ „Jeste. srećnija nego što ju je Kendal ikad videla. širom otvorenih oĉiju punih nade.. „Dom je ovde. Da li ovo znaĉi da mogu da te zovem tata? Ili ĉika Rik? Ili ej.“ Zagrlila je mladu devojku. voljeno i ţeljeno prvi put u ţivotu. mnogo bolje odgovarala gostinjska kuća. Rejnu. dobro. Opaaa! “ Kendal je osetila kako crveni. „Nismo još stigli dotle. „Okej. ĉvrsto je stisnula i grlila sve jaĉe. dolazi ovamo da vidiš ovo! I dovedi gospoĊu Ĉendler.. rekao je on Hani. Dovedi Rejnu. pre nego što se konaĉno odmakla. koja se pojavila iza Hane. Mislim. „Ostajemo? Je 1’ ostajemo?“ upitala je Hana. nepovezano je brbljala Hana.. vrelina joj je brzo i ţestoko oblivala obraze.“ „Gde ćemo da ţivimo? Moţemo li da se preselimo u glavnu kuću? Perl je rekla da bi Eldinu. ali nije htela da ti kaţe dok ti je onaj skandal bio na pameti“.Ostajemo.usta. „Dţini. Kendal se nacerila. „Vidiš? Rekla sam ja da me u budućnosti oĉekuje unuĉad.“ Uprkos tome što je znala da će provesti još vremena boreći se sa strahom koji je i dalje visio nad njom.“ . . Susrela se s Rikovim pogledom. „ A ne moţe ni da priĉa.“ Rik se smejao . „Pretpostavljam da mi je bolje da se naviknem na ovo ometanje. „Nikad nisam ni pomislila da ću pronaći dom“ prošaputala je. u redu. Moţemo o tome kasnije. ali bolje ti je da mene zoveš bako“. Kendal se osetila bezbedno. mala“. „Ludilo!“ Hanin uzvik odjekivao je u hodniku. vrlo koketno.

rekla je Hana dok ih je gledala. Warner Books.Da li to znaĉi da ćeš pustiti Ĉejsa na miru?“ pitao je Rik. dodao je još neţnijim glasom. promocijama i igricama na internetu! . Kendal je u bekstvu došla u ovaj grad. Karli je rasprodala osamnaest naslova. sreću. Od prvog prodatog romana 1998. šapnuo joj je Rik na uvo. . taĉno je znala kako je njenoj sestri.“ „Kakvu istinu?“ pitala je Kendal. godine. Sve je to moguće zato što se suoĉila sa svojom prošlošću.dok ga je Hana popreko gledala. Golicao ju je nosom po obrazu dok je priĉao. Mislim da bi trebalo da odemo u Gazetu i zajedno mu kaţemo istinu. Ukrotila je i svoje liĉne demone i gradskog plejboja. nevericu i neverovatnu koliĉinu ljubavi kad je pomislila na svoju budućnost. U sebi je osetila ushićenost. dve kćerke i ţivahnim viton terijerom koji misli da je dete broj tri. O AUTORKI NagraĊivana autorka bestselera Karli Filips. ali lice joj se opet razvuklo u veliki osmeh ĉim ju je Rejna pustila. Ţivi s muţem. izgubljena i radoznala. A kad se Kendal susrela s Rikovim vrelim pogledom. „Reći ću ti kasnije". „Bljak“. . morala je da prizna. „Kad budemo goli i sami“. Nije loše. ţestoke ljubavne romane za izdavaĉku kuću Harlequin and. Kad ne provodi vreme s porodicom. a na kraju je pronašla ţivot iz svojih snova i dom i porodicu koje nikada nije imala.Roman i ja smo se skrasili.. Ali osmeh joj nije silazio s lica. Karli je zauzeta pisanjem.. pravnica je koja je odbacila pravne spise da bi pisala vrele.