You are on page 1of 29

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „ FINANŢE” CATEDRA “BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ”

Oleg STRATULAT

INDICAŢII METODICE PRIVIND ELABORAREA STUDIILOR DE CAZ LA UNITATEA DE CURS “ MONEDĂ ŞI CREDIT”

CHIŞINĂU

2012

CUPRINS
NOTĂ INTRODUCTIVĂ……………………………………………………………………….3 1. GENERALITĂŢI……………………………………………………………………………3 2. SCOPUL ŞI SARCINILE LUCRĂRII……………………………………………………..3 3. CERINŢE GENERALE…………………………………………………………………….4 4. METODELE DE INVESTIGARE………………………………………………………….4 5. BAZA INFORMAŢIONALĂ……………………………………………………………….4 6. COMPOZIŢIA LUCRĂRII…………………………………………………………………4

6.1. Structura studiului de caz...………………………………………………...5 6.2. Conţinutul de bază al studiului de caz…………………………………...…6
7. PERFECTAREA STUDIULUI DE CAZ ......……………………………………………..6

7.1. Expunerea materialului……………………………………………………..6 7.2. Perfectarea cuprinsului……………………………………………………..6 7.3. Volumul studiului de caz…………………………………………………...6 7.4. Perfectarea textului…………………………………………………………6 7.5. Numerotări intertextuale……………………………………………………7 7.6. Perfectarea referinţelor……………………………………………………..7 7.7. Numerotarea şi perfectarea titlurilor capitolelor şi subcapitolelor………....7 7.8. Elementele ilustrative………………………………………………………8 7.9.Anexele la studiul de caz...………………………………………………...11 7.10. Perfectarea informaţiilor bibliografice…...………………………...……11
8. SUSŢINEREA STUDIULUI DE CAZ……………………………………………………12 9. EVALUAREA STUDIULUI DE CAZ....…………………………………………………12

ÎNCHEIERE…………………………………………………………………………………….13 BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………..13 Anexe: 1. Foaie de titlu. 2. Exemplu de cuprins. 3. Exemplu de perfectare a bibliografiei. 4. Tematica studiilor de caz.

2

perfectarea textului. efectuarea investigaţiei. dezbateri. SCOPUL ŞI SARCINILE STUDIULUI DE CAZ Elaborarea studiului de caz este subordonată anumitor sarcini didactice. Calitatea studiului de caz şi rezultatele susţinerii acestuia indică gradul de însuşire a materialului teoretic şi nivelul posedării procedeelor practice de efectuare a calculelor financiare. să facă concluziile şi pronosticurile respective. Indicaţiile metodice date au destinaţie ajutorul şi sprijinul metodic al studenţilor în procesul de elaborare a studiului de caz.formarea aptitudinilor practice de expunere sugestivă a esenţei problemei. . Ele includ compartimentele care exhaustiv îndrumează studentul la toate etapele elaborării lucrării: selectarea sarcinii. 1.educarea predilecţiilor de analiză a informaţiei economico-financiare. Prin conţinutul său aceasta urmăreşte formarea studenţilor atât în aspect teoretic cât şi în plan practic.însuşirea metodelor de cercetare. se învaţă logic să expună propriile sugestii.cultivarea deprinderilor de efectuare a calculelor economico-financiare. Însuşirea cunoştinţelor se asigură printr-un ansamblu de mijloace care include prelegeri teoretice.modelarea capacităţii de elaborare a deciziei financiare. studii de caz. testează metodele de calcule financiare. . lucrări practice. lucrări aplicative. GENERALITĂŢI Studiul de caz la unitatea de curs “Monedă şi credit” este o formă importantă de lucru individual al studenţilor.aplicare practică a cunoştinţelor teoretice.formarea deprinderilor de perfectare a lucrărilor de cercetare scrise etc. expunerea materialului. susţinerea lucrării etc. . În procesul elaborării lucrării studenţii consolidează cunoştinţele teoretice prin valorificarea literaturii de specialitate. inserarea bibliografiei. . Scopul lucrării constă în a) manifestarea multilaterală a cunoştinţelor obţinute în cadrul prelegerilor şi lucrărilor practice prin realizarea unor subiecte teoretice şi 3 . Din aceste considerente ea este inclusă în planurile de învăţământ pentru specialităţile „Finanţe şi Bănci”. . să analizeze în mod individual informaţiile economice. însuşesc procedeele de lucru cu sursele informaţionale. . testări etc. . 2. jocuri economice. şi anume: .NOTĂ INTRODUCTIVĂ Unitatea de curs „Monedă şi credit” stă la temelia instruirii bancare.argumentării soluţiei propuse.

Buletinele trimestriale ale Biroului Naţional de Statistică şi Sociologie. cerinţe şi alte acte normative. Un loc aparte în activitatea de cercetare este rezervat modelelor economicomatematice cu ajutorul cărora pot fi imitate diferite situaţii concrete. .să posede înalt nivel teoretic. În cadrul primului compartiment se va expune esenţa instrumentarului folosit în cercetare şi analiză. instrucţiuni. 6. statistica.să fie perfectată în corespundere cu cerinţele moderne expuse în STAS uri. regulamente. Informaţiile valorice se prelucrează cu ajutorul metodelor statice. argumenta clar concluziile şi recomandările. .. redate în principal prin intermediul informaţiei valorice.să reflecte metodele şi instrumentele de cercetare economică – programarea matematică.să fie îndeplinită la calculatorul personal etc. 4. 5. 3. cu ajutorul căreia se face trecere de la premize particulare la concluzii generale. . interpretarea indicatorilor. cercetând modificările produse în timp. care este o formă a gândirii logice. analiza economico-financiară etc. relevat prin expunerea opiniilor autorului asupra problemelor conceptuale. În vederea explicării anumitor aspecte contemporane ale fenomenelor financiare este necesar de a apela la evoluţiile istorice ale lor. BAZA INFORMAŢIONALĂ Surse de date servesc Anuarele statistice. interpretate şi analizate cu ajutorul abstracţiei ştiinţifice. care se sprijină pe cunoaşterea profundă a teoriilor economice clasice şi moderne. COMPOZIŢIA LUCRĂRII Studiul de caz se constituie din două compartimente – primul teoretic şi al doilea practic. expune logic materialul. Rapoartele Băncii Naţionale a Moldovei etc. . şi deducţia – raţionament care porneşte de la teze generale şi ajunge la concluzii particulare. În procesul de cercetare se utilizează inducţia.să oglindească capacitatea studentului de a formula clar ideile. CERINŢE GENERALE Lucrarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: . criteriile de evaluare a tendinţelor 4 . METODE DE INVESTIGARE La baza metodei de cercetare stă observarea directă şi indirectă a realităţii economice. economice şi comparative.efectuarea unor calcule financiare şi b) aprecierea polivalentă a cunoştinţelor obţinute şi a abilităţilor de aplicare practică a lor.

Scopul cercetării. STRUCTURA STUDIULUI DE CAZ Structura studiului de caz reflectă conţinutul cercetării şi este determinată de sarcinile şi obiectivele investigaţiei. sfera. Prefaţa în orice lucrare are menirea de a introduce cititorul în temă şi de a prezenta preliminar conţinutul acestuia. care exprimă obiectivele intermediare ale studiului. analizelor. care oglindeşte întregul arsenal al metodelor şi instrumentarului de investigaţie ştiinţifică propriu domeniului social-umanist în general. deoarece reiese din logica cercetării şi contribuie nemijlocit la redarea elocventă a conţinutului ei. monografice. cazurile. criteriile de evaluare a tendinţelor. acţiunile. două capitole. structura lucrării este un aspect important. care redă materia. în final. care prezintă la general sursele legislative. care redă domeniul. tema. etc. Structura studiului de caz. aspectele. Subiectul cercetări. metodologice. stările. calculele automatizate. Studiul de caz va cuprinde introducerea. ramura. Metodologia cercetării.. 5 . 6. primului capitol. care după cum a fost menţionat mai sus. ţelul urmărit. analiza economico-financiară. Actualitatea temei. care oglindeşte obiectivele generale şi particulare ale investigaţiei efectuate. care are un caracter analitic pronunţat. În aşa mod. obligaţia formulării concluziilor. Anexele cuprind materialul auxiliar şi secundar. fundamentarea metodelor de analiză etc. la formularea şi expunerea conceptelor de bază. sectorul în care s-au făcut examinările manifestărilor şi urmările evoluţiilor materiei studiate. valoarea prezentă a subiectului de investigaţie. este orientat la expunerea esenţei instrumentarului folosit în cercetare şi analiză. evenimentele. imperativul soluţionării problemelor teoretice şi metodologice. conţine analize aprofundate. dar necesar pentru dezvăluirea şi argumentarea ideilor expuse în conţinutul de bază al studiului. modelele economico-matematice. evidenţiază probleme. bibliografia şi anexele. capitolului al doilea. interpretarea indicatorilor. evocând.1. faptele investigate. calculelor. concluzii. procedeele statistice. Bibliografia cuprinde lista surselor bibliografice. Obiectul investigat. concluziile asupra obiectului cercetat. Baza informaţională. unitatea economică. informaţii financiare etc. sensul studiului. oferă soluţii. În cadrul compartimentului doi în baza cifrelor reale se vor efectua calculele şi analizele necesare. utilizate în elaborarea studiului. formele. şi tărâmului economic în particular: studiu monografic. ştiinţifice. procesele. care îndrumează sugestiv în conţinutul lui: se arată conținutul introducerii.etc. Introducerea la studiul de caz în mod obligatoriu reflectă următoarele aspecte în succesiune. care exprimă importanţa curentă a problemelor studiate. fenomenul. Sarcinile studiului de caz. de date statistice.

imediat după foaia de titlu. potrivit metodelor expuse în primul capitol. În capitolul doi. Este necesar de expus indicatorii de evaluare a tendinţelor în evoluţia nivelului. Se identifică factorii care influenţează evoluţiile indicatorilor în direcţiile respective. Nu se admite includerea materialului fără referinţă la temă. PERFECTAREA TEXTULUI 6 . indicatorii respectivi. EXPUNEREA MATERIALULUI Materialul în lucrare se expune de la persoana întâi plural. VOLUMUL STUDIULUI DE CAZ Studiului de caz în ansamblu trebuie să se încadreze în 10 pagini. 7. PERFECTAREA CUPRINSULUI Cuprinsul studiului de caz se perfectează în corespundere cu anexa 2. 7. utilizării frecvente a unora şi aceloraşi cuvinte etc.2. în baza datelor reale.6. Se explică procedeele de calculare a indicatorilor şi se interpretează semnificaţia acestora. rapoartelor şi informaţiei financiare. într-un limbaj strict profesional. dinamicii şi efectelor obiectului cercetat. se calculează.2. Tuturor propoziţiilor trebuie să le revină un anumit rol în elucidarea temei. 7. De asemenea se fundamentează criteriile de optim a valorilor indicatorilor respectivi. 7. O deosebită atenţie necesită evitarea repetărilor. În final se sugerează scenariile posibililor evoluţii ale obiectului cercetat în perioadă scurtă. culese din anuarele şi buletinele statistice. structurii. El se plasează pe pagina a doua. CONŢINUTUL DE BAZĂ AL STUDIULUI DE CAZ În primul capitol trebuie să fie definit clar obiectul cercetat în aspect conceptual. Ulterior aceştia se analizează şi simulează în vederea stabilirii tendinţelor în evoluţia obiectului cercetat. PERFECTAREA STUDIULUI DE CAZ 7. Se utilizează terminologie de specialitate modernă. Propoziţiile se construiesc corect din punct de vedere gramatic.4. funcţional şi formal. accesibil şi explicit.3. secundar. Textul trebuie să fie redactat fără greşeli gramaticale. Anexele nu se includ în acest volum.1. neimportant sau care redă noţiuni didactice de manual.

PERFECTAREA REFERINŢELOR Există mai multe modalităţi de perfectare a referinţelor. Paginile lucrării au câmp: în stânga – 30mm. Studiului de caz se redactează computerizat cu utilizarea caracterelor Times New Roman. NUMEROTĂRI INTERTEXTUALE Pe parcursul expunerii textului apare necesitatea de expunere a componentelor unui fenomen. acestea se expun fără a se numerota.5 intervale. 7. Toate paginile studiului de caz. Capitolele se numerotează cu numere simple în succesiune de ordine folosindu-se. 3) 22%). litere mari. La sfârşitul textului sunt date referinţele în ordinea numerotării cu indicarea deplină a sursei bibliografice şi numărul paginii în care se conţine informaţia respectivă. începând cu foaia de titlu şi terminând cu ultima pagină fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor (gen 9a. INDICATORII DE STRUCTURĂ AI MASEI MONETARE ŞI SEMNIFICAŢIA ACESTORA …” 7 . 10. şi se alcătuieşte conform anexei 1. când aceasta are importanţă atât potrivit cantităţii (Exemplu: cota are trei valori: 1) 10%. de regulă. figuri. La numerotare se apelează numai în cazurile de necesitate. sau potrivit calităţii (Exemplu: Importanţa evenimentului este subliniată de trei motive: a) participanţii.). de trecere în revistă a unor elemente etc. Prima pagină se consideră foaia de titlu. b) timpul. format A4. Numerotarea poate fi făcută prin cifre arabe.0 x 29. la 1.). De regulă. plasându-se la centru paginii fără a se încheia cu punct. NUMEROTAREA ŞI PERFECTAREA TITLUIRILOR CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR Fiecare compartiment al lucrării se numerotează. studii de caz etc. articole. c) locul desfăşurării. care înseamnă numărul de rând al referinţei. inclusiv cele care conţin fotografii. Titlurile capitolelor se scriu cu litere aldine (bold) majuscule font – 12pt.1 etc. studii.) referinţele. în dreapta – 10mm. 7. litere mici de asemenea separate prin punct sau paranteză. Textul se nivelează după ambele câmpuri laterale. Exemplu: ”… 1. dimensiunea 21. Pentru lucrările ştiinţifice de volum mic (rapoarte.5. separate cu paranteză. 7.Studiului de caz se redă pe hârtie albă. jos – 25mm.7. sus – 25mm.7. 2) 15%. anexe se numerotează în ordinea obişnuită. de regulă. În acest caz în text se indică numai cifra. cifrele arabe.6. nu se înscrie pe ea numărul. se indică la sfârşitul textului. separate prin punct sau paranteză. semnelor diacritice corespunzătoare font – 12pt. pe o singură parte a foii. Numărul se pune pe câmpul din dreapta al paginii jos. După număr se pune punct.

Şi în sfârşit. Perfectarea denumirilor subcapitolelor. Ele se plasează din rând nou la mijlocul paginii. Exemplu de perfectare a figurii: “… Evoluţia datoriei externe şi a rezervei valutare brute în perioada a. font – 12pt. diagrame. Esenţa cursului valutar …” Intervalul dintre rânduri în titlurile capitolelor. construiesc. În textele economice figurile redau scheme. Figura reprezintă imaginea plastică a fenomenului redată prin desen. expunerea materialului în referat se însoţeşte cu figuri. ea se identifică prin cuvântul “Fig. interpretează. 2007 – 2010 în Republica Moldova este reprezentată în fig. formulele în referat se expun. Toate figurile. în afară de prima literă. sub toate acestea. numărul fiind compus din două elemente: numărul capitolului din care face parte şi numărul de ordine a subcapitolului în cadrul capitolului respectiv.0.Subcapitolul reprezintă diviziunea (unitară) a unui capitol. Sub figură se arată legenda cu explicaţiile referitor la semnele convenţionale utilizate în figură. 8 . tabelele. aldine. Mai jos se indică sursa figurii sau a datelor puse la baza construcţiei ei. a. subcapitolelor. normelor şi regulilor general acceptate. Denumirea subcapitolelor se scriu cu caractere mici. tabele.1. etc. Exemplu: “… 1.1. plasându-se la centrul paginii fără a se încheia cu punct. acestea separându-se între ele şi de denumire prin punct. figurilor şi în textul referinţelor şi legendelor este de 1. grafice. 7. formule şi alte elemente ilustrative de redate a materialului ştiinţific. ELEMENTELE ILUSTRATIVE În scopul maximizării efectelor instrumentelor de cercetare. numerotează în corespundere cu cerinţele STAS .urilor respective.8. 2.” cu numărul şi denumirea respectivă. Numerotarea subcapitolelor se face cu cifre arabe.

se aşează separat în text. cifre şi date. Fig. Tabelul reprezintă o foaie cuprinzând nume. figura cu numărul 2. Numerotarea figurilor se face cu un număr compus din câteva cifre care indică: prima – numărul capitolului. Spre exemplu. El se scrie cu litere majuscule. aranjate într-o anumită ordine. Acestea se situează nemijlocit deasupra tabelului în partea dreaptă. analizele. ele de asemenea se regăsesc în numărul figurii. 9 . a doua – numărul de ordine a figurii din cadrul subcapitolului respectiv. [citat 29 martie 2011]. aşezându-se la mijlocul paginii. subpuncte).a. Titlul trebuie să fie concis. la care să nu fie referinţă în text. prin observaţii sau experienţe. Nu poate fi inclusă în lucrare vre-o figură. El se construieşte în limitele din stânga şi dreapta a scrierii. înclinaţia etc. Tabelele complexe care conţin ample informaţii se intitulează. “bold”. în şiruri şi coloane.1. puncte. Liniile exterioare ale lui sunt executate cu “bold”.md/md/annual_report>. În interiorul tabelului literele şi cifrele se expun şi evidenţiază variind cu mărimea. Disponibil: < http://bnm.4 este cea de a patra figură din capitolul doi. imediat după figură urmează comentariile. 2. se admite amplasarea ei imediat pe următoarea pagină. USD). mărimea 10. Dacă lucrarea are şi alte compartimente (secţiuni. introdu-se în rubrici cu semnificaţii amănunţite. Şi numai în cazul în care figura respectivă nu poate fi plasată în ordinea logică a lucrării din lipsa spaţiului. Diagrama evoluţiei datoriei externe de stat şi a rezervei valutare în a. pentru uşurarea unor calcule sau pentru obţinerea unor clasificări. Fiecare tabel se identifică prin cuvântul “Tabelul” cu numărul respectiv. pentru a servi unui scop. ca materialul să fie cât mai ilustrativ şi mai uşor de sesizat.6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 Datoria externă 2009 Rezerva valutară 2010 Sursa: Raport anual 2010 al Băncii Naţionale a Moldovei [online]. Nu se admite expunerea succesivă a două figuri. sugestiv şi să reflecte conţinutul tabelului. “bold”. De regulă. în aşa mod. concluziile respective. 2007-2010 (mil. o serie de valori numerice obţinute prin calcul.

2 Sursa: Raport anual 2010 al Băncii Naţionale a Moldovei http://bnm. Nu se admite transpunerea imaginilor acestora.Ca excepţie.8 20942. …” Ca şi în cazul figurilor. Tabelul 1.2 21774. se admite transferarea lui pe pagina următoare.1. lei) INDICATORII M1 M2 M3 2008 11609. Tabelele se numerotează în aceiaşi ordine ca şi figurile. 2008– 2010 (mil. % 17 10 8 Sursa: Raport anual 2009 al Băncii Naţionale a Moldovei [online].8 ANII 2009 13206. 10 . Disponibil: < Tabelele simple.1 AGREGATELE MONETARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA la 31 decembrie a.2 24770. Nu pot fi incluse în studiul de caz vre-un tabel. [citat 29 martie 2011].7 37051. …” [online]. trecerea unei părţi a tabelului de pe o pagină pe alta (aceasta se admite numai în tabelele din anexe). concluziile respective. imediat după tabel urmează comentariile. Nu se admite plasarea succesivă a două tabele. se întocmesc în aceleaşi condiţii.a. unilaterale şi sunt folosite numai în scopul obţinerii elocvenţei materialului expus. analizele. Disponibil: < http://bnm. care conţin informaţii puţine.md/md/annual_report>.4 2010 15720. Exemplu de perfectare a tabelului: “…Agregatele monetare din Republica Moldova în perioada analizată sunt reflectate în tabelul 1. ele nu au denumire.0 32684. a.1 31680. [citat 29 martie 2011]. Tabelele şi diagramele trebuie să fie construite de autor. şi ca urmare. Exemplu de perfectare a tabelului: “…În perioada a.3 Anii 2008 2009 2010 Norma rezervelor obligatorii.În text referinţa la tabel se face cu indicarea numărului lui. care să nu fie comentat în text.md/md/annual_report>. Însă referinţa la aceste tabele în text poate fi nemijlocită. în cazul în care nu este suficient spaţiu pentru tabel. 2008-2010 norma rezervelor obligatorii în Republica Moldova a constituit: Tabelul 2.

lei . Ele se scriu.9. lei. Construirea formulei se realizează prin opţiunea „ a . lei. Sub formulă se prezintă semnificaţia fiecărui simbol prin nominalizarea completă a indicatorului economic respectiv şi indicarea unităţii de măsură a lui. 360 – numărul de zile în an. se indică numărul ei în paranteze rotunde. cu simboluri latine şi greceşti general recunoscute sau tradiţional folosite pentru identificarea indicatorilor economici respectivi. ANEXELE LA STUDIU DE CAZ ) (1. n – numărul de ani. înmulţit cu rata dobânzii (r) şi numărul de zile până la scadență (Nz) şi se exprimă în lei: ( 1.Formulele se expun din rând nou la mijlocul paginii. Nz – durata împrumutului în zile.2. L – capital împrumutat (principalul).2. de regulă. …” Pot fi utilizate şi alte stiluri de expunere: “ Mărimea dobânzii simple (D) se calculează prin raportarea capitalului inițial (Ci ). care se formează analogic stilului numărului figurilor şi tabelelor. la marginea din dreapta a textului. rd – rata dobânzii. Exemplu de perfectare a formulelor: “… Mărimea dobânzii simple se calculează conform formulei: (1. În rând cu formula. 100% .cifră de transformare a procentelor în coeficient.4) …” În acest caz nu se indică separat semnificaţiile simbolurilor.3) 11 . 7.2. În caz de necesitate se indică şi sursa bibliografică a referinţei.1) în care: D – dobânda în expresie valorică.redactorul formulelor”. …” Mărimea dobânzii compuse se determină potrivit relației: ( în care: Lf – capital fructificat. %.

Regulamente. publicaţii metodico-didactice. publicaţii electronice etc. grafice. instructive. organelor de specialitate internaţionale. au fost incluse în volume colective (materiale ale simpozioanelor. Acte normative: . se conferă de rând începând cu unu. bibliografia se inserează cu divizare pe compartimente în felul următor: I. îşi găseşte reflecţie materialul utilizat în cercetare. material suplimentar care dezvoltă sau lămureşte un text.). . statistice etc. Anexe pot fi: acte sau extrase din acte normative. documente contabile. instrucţiuni etc. Fiecare anexă are propria denumire şi propriul număr. surse electronice etc. III. Aceasta reprezintă o structură care include totalitatea materialelor informative (monografii. broşuri.acte normative naţionale (Constituţia. Bibliografia la teza de licenţă se va structura în funcţie de conţinutul de fond al materialelor informative. articole etc. manuale). care îmbracă forma de cărţi. figuri sau diagrame. contracte etc. dar necesară în lucrare. 7. însă folosit în rolul de argumentare . financiare. ediţii speciale. Decrete ale Preşedintelui. Elementele – cheie ale informării bibliografice sunt: bibliografia.). reviste. ziare.) privitoare la o anumită temă. de regulă. Volumul anexei poate fi diferit – de la o pagină până la câteva.. publicaţii de informare. decizii ale ONU. În anexele.acte internaţionale (declaraţii. Hotărâri ale Parlamentului. II. Figurile. Lucrări ştiinţifice: la care se referă publicaţiile de natură analitică. ilustrare sau în altă funcţie secundară.anuare statistice. PEFECTAREA INFORMAŢIILOR BIBLIOGRAFICE Un aspect special al tezei îl constituie informarea bibliografică şi perfectarea acesteia. fundamentare.10. monografii colective etc. În aşa mod. 12 . cu conţinut ştiinţific. manuale. Bibliografia reprezintă descrierea de specialitate a lucrărilor referitoare la problematica cercetată. tabelele. manuscrise. bancare. Pentru fiecare anexă trebuie să existe referinţa respectivă în textul de bază a referatului. care au îmbrăcat formă de volume (monografii. documente. formulele din anexă. pe lângă ceva mai important. dacă sunt mai multe de asemenea se numerotează prin număr simplu începând cu unu în fiecare anexă. s-au regăsit în reviste. Legi. citatul şi referinţele bibliografice. Bibliografia se alcătuieşte (structurează). Hotărâri ale Guvernului etc.). Numărul este simplu. convenţii et.. scheme. în general.Anexa reprezintă cea ce este alăturat sau alipit ca element secundar sau dependent. . Surse statistice şi de date: . potrivit diferitor criterii.

idei ale savanţilor expuse corect sau pe materiale care reprezintă proprietate a unor persoane fizice şi/sau juridice etc. Însă. Actualmente. în scopul de a întări şi a ilustra o idee sau o argumentare. părţile lor componente. seriale. iar în cadrul fiecărei categorii în ordine cronologică.rapoarte analitice. materiale cartografice. form and structure) şi SM SR ISO 690-2:2005. stampe. Informare şi documentare.în ordine alfabetică a numelor autorilor. Numărul citatelor în text nu se reglementează strict. date precise. actele normative naţionale. pentru asigurarea identităţii şi concordanţei celor expuse cu sursele lor. în iunie 2010 a fost lansat standardul BS ISO 690:2010 Guidelines for bibliographic references and citations to information resources care înlocuieşte ISO 690:1987 şi ISO 690-2:1997. Obiect al referinţelor bibliografice pot fi toate tipurile de documente publicate sau nepublicate pe orice suport (inclusiv electronic). Actele normative internaţionale. Referinţa bibliografică reprezintă o indicaţie precisă despre materialul informativ respectiv şi citatul utilizat. Partea 2: Documente electronice complete sau părţi componente. clauze juridice exacte. Informare şi documentare. documentare. De rând cu acestea. Toate acestea sunt culese din anumite surse. fapte istorice veridice. Bibliographic references: Content. . contribuţii. germană). Referinţe bibliografice. fotografii. se disting referinţe bibliografice ale materialelor informative şi ale citatelor.dări de seamă etc. este cert faptul că într-o cercetare ştiinţifică de profil economic ele sunt strict necesare. formă şi structură (Information and documentation. precum şi un grup de documente. muzică. Citatul reprezintă un fragment dintr-o lucrare scrisă. deoarece aceasta se sprijină pe simularea informaţiei valorice obiective. În Republica Moldova descrierea bibliografică a documentelor şi lucrărilor se face în corespundere cu SM SR ISO 690:2005. informare. inclusiv monografii. de sinteză. Lucrările ştiinţifice se grupează în funcţie de limba publicaţiei (rom. rus. În aşa mod. Cercetarea ştiinţifică se sprijină pe informaţii obiective. Conţinut. lucrări grafice şi audiovizuale.. ISO 13 . Referinţe bibliografice. Referinţele bibliografice ale materialelor informative se înserează în corespundere cu Standardele naţionale referitoare la biblioteconomie. pentru delimitarea efortului autorului la rezultatele cercetării de la aportul altor exploratori. franceză. reprodus întocmai cu indicarea exactă a izvorului. iar în interiorul categoriei lingvistice . actele de reglementare şi sursele statistice şi de date se aşează pe categorii succesiv superiorităţii ierarhice a organului care le-a emis. Noul standard oferă liniile directoare pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citatelor în toate tipurile de resurse informaţionale. brevete. eng. pentru garantarea inviolabilităţii proprietăţii intelectuale în expunerea textului se apelează la citate. Credibilitatea unei cercetări expuse în forma tezelor de licenţă poate fi asigurată prin utilizarea a 4-5 citate. În aşa mod. resurse electronice de informare (programe de calculator şi baze de date). Necesitatea citatelor.

BASNO.springerlink. HARTEL. nr..pdf>. Richard W. Ch. Exemplu de descriere a cărţilor cu doi autori: BORCOMAN. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 56-57.ipgp. Credit. Din aceste considerente aducem exemple de perfectare a referinţelor bibliografice.5-7. Raisa. HARTEL. Ed.fr/~tarantola/Files/Professional/Books. Cezar. Heidelberg. 2003. Disponibil: < http://bnm. în care este generalizată informaţia de rigoare. qualities. p. etc. 347 p. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. RUSU. pentru a-l ajuta pe autorul-cercetător (student. 1995. Djulieta. rev.: Cartier.95. Berlin. 2008 [citat 29 martie 2011]. Albert. Activitatea bancară. Anna Kate. Reproducerea referinţelor bibliografice ale materialelor informative. Disponibil: <http://www. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online]. cât şi în format electronic. New York: Springer. Cu toate acestea. New York: Springer. organele de resort (Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare. Bănci.: ASEM. 2006 [citat 29 martie 2011]. a II-a. masterand. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri.690:2010 încă nu este adoptat în Republica Moldova.07.624 [citat 29 martie 2011]. şi compl.com/content/978-88-470-1174>. Elements for physics: Quantities. A.95. and intrinsic theories [online]. 2009. Exemplu de descriere a actelor normative: Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. În exemplele de mai jos se arată descrierea diferitor genuri de materiale informative plasate atât pe suport de hârtie. 2004. nr. Academia de Ştiinţe a Moldovei.07. R. Exemplu de descriere a cărţilor cu trei autori: 14 . 548-XIII din 21. Există mai multe modalităţi de perfectare a referinţelor bibliografice ale materialelor informative. Sai cosa mangin: La scienza del cibo [online]. 374 p. art. Bucureşti: Editura Pedagogică. 1995. Didactică şi TARANTOLA. colaborator al unei instituţii de cercetare) să alcătuiască în mod corect citările şi referinţele bibliografice. Exemplu de descriere a cărţilor cu un autor: GRIGORIŢĂ. 432 p. Disponibil: <http://www.) propun drept călăuză anume acest ghid practic. Cornelia. care în mod obligatoriu trebuie să le urmeze autorul tezei de licenţă. Monedă..md/md/law_bnm>. 548-XIII din 21. 56-57/624. Ch.

1994.. a 5. Oleg. Emil ş. Chişinău: Editura GOLVO. a.MEREUŢĂ. p.org/contents/index..aspx?rid=5>.. Vladimir ş. DRAGNEV. Ch. 2009. Disponibil: <http://www. Oleg.asm. ASHRAF. Heidelberg: Springer. Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign cutanat.).pdf>. Ch.: Evrica. Conferinţa fizicienilor din Moldova. Disponibil: <http://sfm.springerlink. 192 p. Exemplu de descriere a contribuţiilor din monografii. Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene [online]. I. 15 . şt. n. Disponibil: <http://www. Chişinău. În: Analele ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova. 2009.a. 2009 [citat 20 august 2010]. Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene. 26-28 noiem. Ch.arab-hdr. 2009: abstr... 736 p. Ch. Piaţa hârtiilor de valoare şi felurile lor. DRAGNEV. 2009. 85-96. S. 2007. 2009 [citat 20 august 2010]. IACOVLEV.. ATHAR.R.md/cfm2009/rezumateCFM09. Emil ş. Exemplu de descriere a materialele conferinţelor: Managementul întreprinderii în mediul economic contemporan: materialele conf. Ch. STRATULAT. M..: CEP USM. Partea I. [online].: Enciclopedia Moldovei. CFM-2009. 2009. OZTURK. p. Salinity and Water Stress: Improving Crop Efficiency [online]. H. Exemplu de descriere a cărţilor care se descriu la titlu: Republica Moldova: ediţie enciclopedică. 2009 [citat 20 august 2010].: S. a. ed. Berlin. ŢURCAN.: CEP USM. culegeri de articole: STRATULAT. I. 228-231. Disponibil: <http://www. Chişinău. 120 p.com/content/978-1-4020-90646/#section=120997&page=9&locus=78>. 2009.com/content/978-1-40209064-6/#section=120997&page=9&locus=78>. VALEICO. (eds.springerlink. 2009 [citat 29 martie 2011]. Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries [online]. Ch. M. Riscurile în sistemul împrumuturilor obligatare municipale. 24-25 sept. În: Băncile în relaţiile economiei de piaţă. 396 p. New York: UNDP.

S. Ageing phenomena in thin amorphous AsxSe100-x films. 2. p.ed/Nikolaeva. In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry [online]. nr. În: ECO magazin economic. Grigore. Abordări conceptuale privind pregătirea doctoranzilor în domeniul informaticii. 2009. Giant magnetoresistance and magnetothermopower in single-crystal BiSb wires. 16 . 186-191. 3 [citat 2010-10-04]. Evanston. economie şi informatică. Disponibil: <http://www. p. Christophe. vol. 2009 [online]. p. 2008.com/dynamic/article/view/54-3186-191> Exemplu de descriere a articolelor publicate în ziare: STRATULAT. 2010.com/content/p8u7n5118m153750/fulltext.qfs2009. nr. et al. 3 [citat 29 martie 2011]. 13 decembrie. conferinţelor: SECRIERU. p.pdf>. Mariana.S. nr. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. p. 42-44. Ana.A. p.BARANOV..md/wp-content/uploads/2010/06/rist-2008-1. et al. ŞLAPAC. COUDERC.northwestern. O.springerlink.. 2009 [citat 29 martie 2011]. 18-21 May 2009.pdf> Exemplu de descriere a contribuţiilor din materialele simpozioanelor. Disponibil: <http://iisd. 5-11 Aug. of the Intern. Evanston. Oleg. Conf. 5-6. 2008. M. 2007. Disponibil: <http://www. I.A. nr. 11. p. Oleg.pdf> Exemplu de descriere a articolelor publicate în reviste: STRATULAT. In: International Symposium on Quantum Fluids and Solids. A. Ch. 2011-2018. NIKOLAEVA. 1 [citat 29 martie 2011]. În: Revista de Istorie a Moldovei [online]. BERDILĂ. nr. 12. 68-75. A three-layer model of an amorphous microwiwre. În: Drept. Disponibil: <http://www. Platinum group metals in glass making. The new comparative discipline. 3. VASILIEV. In: ICT+ Information and Communication Technologies2009: proc. 46. 271-275.I. 54. Originea denumirii unităţii şi subunităţii monetare naţionale.. Împrumuturile obligatare municipale: avantajarea financiară prin deblocarea legislativă. vol. QFS-2009. 2010.platinummetalsreview. 2009. vol.. SHPOTYUK. IOVU. In: Platinum Metals Review [online].

CUHAL. notele de subsol Reference/ ссылки se realizează la calculator prin succesiunea: fixarea cursorului în text la locul unde trebuie să apară numărul de ordine a notei. Vancouver (Comitetul Intern. doctor habilitat: CUHAL.pdf>. octombrie 11 [citat 31 martie 2011]. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: autoreferat la teza de dr.. Inventator: Nadejda DOBOŞ. 2008. în ştiinţe economice. ce conţine informaţia citată pentru confruntare şi consultare. În: Economistul [online]. Reproducerea referinţelor bibliografice ale citatelor. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: teza de dr. AMA (Asociaţia Americană de Medicină). care perfectează referinţa în subsolul paginii. Exemplu de descriere a tezelor doctor. APA (Asociaţia Americană de Psihologie). 24p. lămurire. În studiu se va utiliza opţiunea oferită de programul Word. Republica Moldova. explicaţie care îmbracă forma unei trimiteri (note) în josul paginii unui text sau la sfârşitul lui. CSE/CBE (Consiliul Editorilor în Ştiinţe). Brevet de invenţie. 2007. în ştiinţe economice [online]. raportul etc.STRATULAT. Chişinău. 2010-01-31. Împrumuturile obligatare municipale – alternativă pentru finanţarea proiectelor investiţionale. Chicago/Turabian (Universitatea din Chicago. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: autoreferat la teza de dr. Există mai multe stiluri de perfectare a referinţelor bibliografice ale citatelor1.md/files/theses/2007/6114/veronica_cuhal_abs tract. Veronica.md/ >. 162p. 17 . După tastarea OK în subsol apare numărul de ordine a 1 ACS (Asociaţia Americană de Chimie). În aşa mod. MD. MD 4003. 2007 [citat 29 martie 2011]. Referinţa bibliografică a citatelor reprezintă o informaţie.cnaa. Ch. comentarii (uneori polemice) etc. sau b) precizări. Chicago/Turabian.Disponibil:<http://www. revista. Oleg. Veronica. ce indică a) cartea. Exemplu de descriere a documentelor de brevet: IM "VITAPHARM-COM" SRL. Sirop pe bază de suc de struguri (variante). MLA (Asociaţia Limbilor Moderne din America). numerotând-o în ordinea expunerii în text. 2007. Exemplu de descriere a autoreferatelor la tezele de doctor şi doctor habilitat: CUHAL. în ştiinţe economice. Disponibil: < http://eco. al Editorilor de Jurnale Medicale) etc. Veronica. setarea opţiunii Insert footnotes /вставка сноски. Chişinău.

OZTURK.md/md/law_bnm>. Elements for physics: Quantities. ASHRAF. Disponibil: <http://www. Disponibil: < http://bnm.. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online]. p. art.. 1995.pdf>... qualities.: Cartier. BASNO. Anna Kate. a II-a. În exemplele de mai jos se arată descrierea diferitor genuri de citate plasate atât pe suport de hârtie. 2008 [citat 29 martie 2011]. Exemplu de descriere a cărţilor cu doi autori: BORCOMAN. ATHAR. A. art. Albert. 74 Didactică şi TARANTOLA. nr. şi compl. I. Berlin. Ed.. M. Richard W. art. 56-57/624.. and intrinsic theories [online].89. (eds. M. Salinity and Water Stress: Improving Crop Efficiency [online]. Credit. Exemplu de descriere a cărţilor cu trei autori: MEREUŢĂ. ŢURCAN. Berlin.ipgp.95.: S. nr.33. 32.. cap. p. RUSU.07. Bucureşti: Editura Pedagogică. R. New York: Springer. H. p. [citat 29 martie 2011]. cap. Ch. p. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. Ch. New York: Springer.47 HARTEL. HARTEL. Sai cosa mangin: La scienza del cibo [online]. Heidelberg: Springer.fr/~tarantola/Files/Professional/Books.07.: ASEM. p. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri.referinţei după care se inserează cu font 10 referinţa bibliografică a materialului informativ citat.33. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.). 548-XIII din 21. Bănci. Ch. 1995. Heidelberg. Disponibil: <http://www. Exemplu de descriere a actelor normative: Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. Monedă. Activitatea bancară. S.95. Djulieta. Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign cutanat.12. 2006 [citat 29 martie 2011]. rev. 548-XIII din 21. 2004. I. Exemplu de descriere a cărţilor cu un autor: GRIGORIŢĂ. Cezar.624. 2009. Există mai multe modalităţi de perfectare a referinţelor bibliografice ale citatelor. 2003. Cornelia.56. n. 2009.2.R.springerlink. 56-57.com/content/978-88-470-1174>. IACOVLEV. cât şi în format electronic. Raisa.2. p. 2009 [citat 20 18 .

În: Băncile în relaţiile economiei de piaţă. 24-25 sept.56. Disponibil: <http://sfm..: Evrica. 85. p. CFM-2009. Chişinău. New York: UNDP.org/contents/index. 2009: abstr.pdf > Exemplu de descriere a contribuţiilor din materialele simpozioanelor. nr. 231.com/content/p8u7n5118m153750/fulltext.august 2010]. 2009 [citat 29 martie 2011]. Ch. Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries [online]. p.: Enciclopedia Moldovei.springerlink. 2009. Exemplu de descriere a contribuţiilor din monografii. Oleg. 3[citat 201010-04]. Chişinău: Editura GOLVO. Chişinău. 2009.78. Disponibil:<http://www. p. p. În: Analele ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova. a 5.pdf>. Vladimir ş. 2010. 2007. conferinţelor: 19 . 2009 [citat 20 august 2010]. vol. Ch. p.springerlink.: CEP USM. Oleg.92 Exemplu de descriere a cărţilor care se descriu la titlu: Republica Moldova: ediţie enciclopedică. p. p.asm. 2009. 2009. VALEICO. culegeri de articole: STRATULAT. Riscurile în sistemul împrumuturilor obligatare municipale. Ch. a. 275. 39. 46. 1994. Conferinţa fizicienilor din Moldova.com/content/978-14020-9064-6/#section=120997&page=9&locus=78>. p. 73. Emil ş. A three-layer model of an amorphous microwiwre. Disponibil: <http://www.57.md/cfm2009/rezumateCFM09. 26-28 noiem. DRAGNEV. In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry [online]. Disponibil: <http://www. Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene. S. Piaţa hârtiilor de valoare şi felurile lor.a.. p. Exemplu de descriere a materialele conferinţelor: Managementul întreprinderii în mediul economic contemporan: materialele conf.arab-hdr. ed. BARANOV. şt. Ch. [online].A. STRATULAT.aspx?rid=5>. Partea I.

Oleg. Evanston.45.. A. I. 3 [citat 29 martie 2011]. Platinum group metals in glass making. 11. doctor habilitat: CUHAL.md/ >.SECRIERU. Ana. În: ECO magazin economic. Disponibil: <http://iisd. 68. 2010. 20 . 3. nr. VASILIEV. STRATULAT. et al. în ştiinţe economice. Oleg. Ch. octombrie 11 [citat 31 martie 2011].S. 42.com/dynamic/article/view/54-3186-191> Exemplu de descriere a articolelor publicate în ziare: STRATULAT. SHPOTYUK. 2009 [citat 29 martie 2011]. Evanston. În: Revista de Istorie a Moldovei [online]. Christophe. p. nr. p. p.. M. 5-11 Aug. În: Economistul [online]. Împrumuturile obligatare municipale: avantajarea financiară prin deblocarea legislativă.md/wp-content/uploads/2010/06/rist-2008-1. Mariana. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: teza de dr. 2008. 5. O.A. nr. Giant magnetoresistance and magnetothermopower in single-crystal BiSb wires. 13 decembrie. IOVU. p. 2008. Conf. 54.platinummetalsreview.78.62. Veronica. 2007. Grigore. In: ICT+ Information and Communication Technologies2009: proc. of the Intern. p. p.qfs2009. et al. 2011. vol. 2009 [online]. Disponibil: < http://eco. 2. Disponibil: <http://www. vol. In: International Symposium on Quantum Fluids and Solids.northwestern. 12..ed/Nikolaeva.pdf> Exemplu de descriere a articolelor publicate în reviste: STRATULAT. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials.I. 186. Disponibil: <http://www. Chişinău. NIKOLAEVA. QFS-2009. Abordări conceptuale privind pregătirea doctoranzilor în domeniul informaticii. 2009. 2008.pdf>. 2009.. nr. 2007. Originea denumirii unităţii şi subunităţii monetare naţionale. p. 1 [citat 29 martie 2011]. Ageing phenomena in thin amorphous AsxSe100-x films. Împrumuturile obligatare municipale – alternativă pentru finanţarea proiectelor investiţionale. Exemplu de descriere a tezelor doctor. Oleg. The new comparative discipline. În: Drept. p. economie şi informatică. COUDERC. 18-21 May 2009. BERDILĂ. ŞLAPAC. p. In: Platinum Metals Review [online].

md/files/theses/2007/6114/veronica_cuhal_abstract. p. Dacă între prima trimitere şi următoarea s-a intercalat o altă notă. dar din altă lucrare semnată de un altul. 20. în studiu de caz se folosesc o serie de notări cu caracter internaţional. Brevet de invenţie. Artă şi comunicare. Chişinău. 2007.cnaa. lucrările autorilor numiţi în studiu de caz. numele lucrării. Bănci. p. XVI. CUHAL. Apud (din lat. apud BERGER. în acelaşi loc) apare atunci când există trimiteri succesive la acelaşi autor şi aceeaşi lucrare.7. 1976. Ibidem substituie întreaga descriere bibliografică a sursei cu excepţia paginii. menţiunea ibidem nu mai este valabilă. unele dintre ele abreviate (scrise cu caractere italice). ibidem. iar intervalul dintre rânduri în descrierea sursei este de 1. nr. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: autoreferat la teza de dr. Această expunere îmbracă forma: Descrierea bibliografică a sursei originale. p. Exemplu: „STRAUSS. vol. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. în ştiinţe economice [online]. Intervalul dintre sursele bibliografice este de 1. [pagina/paginile].. Disponibil:<http://www. René. Ch. MD 4003.24. Sirop pe bază de suc de struguri (variante). Răspuns la ancheta UNESCO privind ştiinţele sociale.. izvoarele datelor redate în lucrare în mod obligatoriu trebuie să se regăsească în Bibliografie. Inventator: Nadejda DOBOŞ. după. R. dar este citat cu altă lucrare. p. A. Republica Moldova. apud etc. [pagina/paginile].0. p. Monedă. Materialele informative citate. Pentru simplificarea referinţelor citatelor. Ibidem (din lat. 1964.5. Exemplu de descriere a documentelor de brevet: IM "VITAPHARM-COM" SRL. cum ar fi idem. la) se întrebuinţează când se citează un autor nu din sursa originală. In: Revue Internationale des Sciences Sociales. În anexa 3 este prezentat modelul de perfectare a bibliografiei. Credit. 21 . Idem substituie numele autorului. Veronica. în ştiinţe economice. 4. 7. Meridiane. 69”. MD. 2010-01-31. 2007 [citat 29 martie 2011]. Această expunere îmbracă forma: Idem. Bucureşti: Edit. Descrierea bibliografică a sursei citate. Idem (din lat. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: autoreferat la teza de dr.Exemplu de descriere a autoreferatelor la tezele de doctor şi doctor habilitat: CUHAL. Exemplu: Idem. Exemplu: Ibidem. acelaşi) se foloseşte în cazul în care autorul este acelaşi ca în nota precedentă. apud. tot acolo. 2003. Veronica. Această expunere îmbracă forma: ibidem.p df>. Claude Lévi.

Ulterior răspunde la întrebările formulate de asistenţă. Metodologia cercetării ştiinţifice economice. 2004. lista bibliografiei care însoţeşte studiul de caz trebuie să includă în jurul a 15 titluri. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. ÎNCHEIERE Elaborarea şi susţinerea cu succes a studiului de caz este unicul argument pentru admiterea la examen. b) calcularea indicatorilor. e) prezentarea lucrării.Numărul materialelor informative. Fiecare autor prezintă conţinutul lucrării într-un interval de timp de 5 minute. 9. 22 . SUSŢINEREA STUDIULUI DE CAZ Susţinerea studiului de caz are loc în cadrul lucrărilor practice sau în mod individual. d) perfectarea lucrării. placarde etc. 212p. Studiul de caz se apreciază cu calificativul admis/respins. Gheorghe. EVALUAREA STUDIULUI DE CAZ Evaluarea studiului de caz cuprinde următoarele aspecte: a) dezvăluirea temei. Având în vedere complexitatea investigaţiei. c) evidenţierea problemelor. RĂBOACĂ. forme de documente. 8. Pentru eficientizarea prezentării pot fi utilizate mijloace tehnice didactice. BIBLIOGRAFIE 1.

centrat) Autor: student gr. centrat) la disciplina universitară „Monedă și credit” (Times New Roman. 16pt. 2011: TENDINŢE. interval 1. PERSPECTIVE (Times New Roman. dr. STRATULAT Oleg ____________________ (semnătura) (Times New Roman. bold. centrat) Grigore VASILE (Times New Roman. 12pt. bold. univ. învăţământ cu frecvenţă redusă VASILE Grigore ____________________ (semnătura) Conducător ştiinţific: prof. FB 272. bold. centrat) STUDIU DE CAZ (Times New Roman. 14pt. centrat) EVOLUŢIA CURSULUI LEULUI MOLDOVENESC ÎN RAPORT CU DOLARUL AMERICAN ÎN PERIOADA SEMESTRULUI AL III-LEA AL a.0. bold. FACTORI..0.Anexa 1 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANŢE CATEDRA BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ (Times New Roman. bold. 18pt. interval 1. 18pt. 14pt) 23 .

……………..………….1.……………3 1..4 1..6 2.. Esența cursului valutar……………………………………………………………....………….………………….1....………………………………………...8 Încheiere… …………………. centrat) Anexa 2 CUPRINS Introducere…………………………………………...5 2...2. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICA A CURSUL VALUTAR. Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a cursului leului moldovenesc față de dolarul american…………………………... Indicatorii de dinamică a cursului valutar……………………………………….....9 Bibliografie……………………………….Chişinău ..10 Anexe…………………………………………………. ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE CURSULUI LEULUI MOLDOVENESC FAȚĂ DE DOLARUL AMERICAN…………………………...…………………………………………………….4 1....2.2012 (Times New Roman.7 2. Tendințe actuale și perspectivele în perioadă scurtă a evoluției cursului leului moldovenesc față de dolarul american………………………….. bold.... 14pt.…………………………………………11 24 ..

STRATULAT. Acte normative 1. Veronica. a II-a. Bănci. Disponibil: < // http://eco. A. Oleg. În: Drept. p. În: Băncile în relaţiile economiei de piaţă. p.: Cartier. 24p. CUHAL. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: autoreferat la teza de dr. art. 162p. 3. 4. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. în ştiinţe economice. 374 p. Chişinău: Editura GOLVO. 432 p. II. 56-57. Piaţa hârtiilor de valoare şi felurile lor. CUHAL. În: Economistul [online]. GRIGORIŢĂ. Oleg.md/index. 2008. 9. 10. 2007. Ch. octombrie 11 [citat 29 martie 2011]. 1995. 2007. Credit. rev. a 5. STRATULAT.07. şi compl. Chişinău. 11. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online]. Disponibil: < http://lex.md/ >. STRATULAT.95. III. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice: teza de dr. Surse statistice şi de date 25 . 5-6. Oleg. p. 2008. 1994. Cornelia. Monedă.2. 2. În: ECO magazin economic.Anexa 3 MODEL DE PERFECTARE A LISTEI DE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE I. Activitatea bancară. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. R. Ed. 2007.a. nr. nr. în ştiinţe economice.. 2007. 85-96. STRATULAT. Împrumuturile obligatare municipale – alternativă pentru finanţarea proiectelor investiţionale. VALEICO. nr. 7. Cezar. În: Analele ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova. Oleg. 1995.justice. 6. 5. Vladimir ş. economie şi informatică. 56-57. ed. Originea denumirii unităţii şi subunităţii monetare naţionale. p. p. 624 [citat 29 martie 2011]. 548-XIII din 21. Lucrări ştiinţifice 3.95.07. 13 decembrie. 2003. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. Chişinău. Partea I. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.5-7. Riscurile în sistemul împrumuturilor obligatare municipale. 228-231. 2004.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311685>. 548-XIII din 21. 8. BASNO. Veronica. Oleg. Împrumuturile obligatare municipale: avantajarea financiară prin deblocarea legislativă. STRATULAT.

Moldova în perioada trimestrului III al a. factori. 2012: factori. Evoluţia structurii bazei monetare în sens larg în R. perspective. perspective. parametri. 2. Dinamica agregatului monetar M1 în R. factori. Moldova în perioada semestrului I al a. 2012: factori. perspective. 26 . 3. Dinamica agregatului monetar M0 în R. Evoluţia cursului leului moldovenesc în raport cu leul românesc în perioada semestrului I al a. perspective. 2012: tendinţe. tendinţe. factori. Moldova în perioada trimestrului I al a. perspective. perspective. perspective. 15. perspective. 2012: tendinţe.bnm. factori. perspective. Moldova în perioada semestrului I al a. Dinamica depozitelor la vedere în MDL ale persoanelor fizice în perioada semestrului I al a. parametri. 5. Moldova în perioada trimestrului I al a. Dinamica agregatului monetar M2 în R. 21. factori. Dinamica agregatului monetar M0 în R. Moldova în perioada trimestrului I al a. Evoluţia structurii agregatului monetar M3 în R. 7. 6. Moldova în perioada trimestrului I al a. 4. 2012: tendinţe. Dinamica depozitelor la vedere în MDL ale persoanelor fizice în perioada 9 luni ale a. Dinamica agregatului monetar M3 în R. tendinţe. 2012: tendinţe. 2012: factori. 2012: factori. 2012: tendinţe. Dinamica depozitelor la termen în MDL ale persoanelor fizice în perioada 9 luni ale a. 2012: tendinţe. 17. Dinamica creditelor bancare în MDL în perioada 9 luni ale a. factori.12. factori. Evoluţia structurii agregatului monetar M3 în R. Moldova în perioada trimestrului II al a. perspective. tendinţe. Moldova în perioada trimestrului III al a. [citat 29 martie 2011]. Moldova în perioada trimestrului II al a. factori.md>. parametri. Dinamica bazei monetare în sens larg în R. Moldova în perioada semestrului I al a. perspective. Dinamica creditelor bancare noi atrase în MDL în perioada semestrului I al a. Disponibil: < Anexa 4 TEMATICA studiilor de caz aferentă unității de curs „Monedă și credit” 1. 12. Evoluţia structurii agregatului monetar M3 în R. factori. 2012: tendinţe. Moldova în perioada trimestrului II al a. factori. 14. Dinamica bazei monetare în R. 9. 2012: tendinţe. 2012: tendinţe. Raport anual 2010 al Băncii Naţionale a Moldovei www. parametri. 2012: factori. Evoluţia structurii agregatului monetar M3 în R. 2012: tendinţe. 16. factori. perspective. 2012: tendinţe. 2012: tendinţe. 18. 2012: tendinţe. [online]. factori. tendinţe. 13. Moldova în perioada a 9 luni ale a. 10. 11. 2012: tendinţe. Evoluţia structurii bazei monetare în R. 20. 2012: tendinţe. Evoluţia structurii bazei monetare în R. tendinţe. perspective. parametri. 8. perspective. factori. factori. Moldova în perioada trimestrului I al a. factori. perspective. 2012: tendinţe. factori. perspective. Dinamica depozitelor la termen în MDL ale persoanelor fizice în perioada semestrului I al a. 2012: factori. tendinţe. 19. parametri. 22. Moldova în perioada trimestrului II al a. Dinamica agregatului monetar M3 în R.

Evoluţia cursului leului moldovenesc în raport cu moneda unică europeană în perioada semestrului I al a. Dinamica depozitelor noi atrase în valută în perioada 9 luni ale a. Dinamica depozitelor la termen în valută ale persoanelor fizice în perioada semestrului I al a. perspective. 2012: tendinţe. tendinţe. factori. factori. 39. parametri. Dinamica agregatului monetar M3 în R. Evoluţia structurii bazei monetare în sens larg în R. perspective. Dinamica agregatului monetar M2 în R. 2012: tendinţe. Moldova în perioada a 9 luni ale a. 43. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cumpărare a leului moldovenesc comparativ cu leul românesc în perioada 9 luni ale a. 2012: tendinţe. 26. perspective. 2012: tendinţe. factori. 2012: factori. 32. tendinţe. 2012: tendinţe. 40. Moldova în perioada trimestrului I al a. Dinamica agregatului monetar M2 în R. perspective. Moldova în perioada trimestrului II al a. Dinamica agregatului monetar M0 în R.23. factori. 34. perspective. factori. factori. 2012: factori. 2012: tendinţe. perspective. 2012. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. 47. Dinamica bazei monetare în R. tendinţe. Moldova în perioada trimestrului III al a. 2012: tendinţe. parametri. 29. 30. Dinamica bazei monetare în sens larg în R. perspective. 48. parametri. perspective 46. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cumpărare a leului moldovenesc comparativ cu leul românesc în perioada semestrului I al a. factori. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. Evoluţia structurii bazei monetare în sens larg în R. 31. parametri. Moldova în perioada trimestrului I al a. Moldova în perioada trimestrului I al a. 35. 36. 2012: factori. 25. factori. parametri. factori. 27. factori. 44. perspective. 2012: tendinţe. 2012: factori. Dinamica agregatului monetar M1 în R. Moldova în perioada trimestrului III al a. factori. perspective. factori. Dinamica bazei monetare în R. perspective. perspective. 37. 2012: tendinţe. 27 . Dinamica depozitelor la termen în valută ale persoanelor juridice în perioada trimestrului I al a. perspective. 2012: tendinţe. factori. perspective. 24. 2012: factori. Moldova în perioada semestrului I al a. factori. factori. Moldova în perioada semestrului I al a. tendinţe. 41. Evoluţia structurii bazei monetare în R. Moldova în perioada trimestrului III al a. Moldova în perioada 9 luni ale a. factori. 2012: tendinţe. factori. 38. Moldova în perioada semestrului I al a. 42. tendinţe. Evoluţia comparativă a puterii de cumpărare a leului moldovenesc faţă de rubla rusească în perioada 9 luni ale a. 2012. tendinţe. 45. Dinamica depozitelor la termen în valută ale persoanelor juridice în perioada 9 luni ale a. 2012: tendinţe. 33. parametri. perspective. Evoluţia puterii de cumpărare a leului moldovenesc în perioada semestrului I al a. Moldova în perioada trimestrului I al a. perspective. perspective. Moldova în perioada trimestrului II al a. 2012: tendinţe. 2012: factori. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. factori. 2012: tendinţe. 2012: tendinţe. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. Dinamica creditelor bancare în valută în perioada 9 luni ale a. perspective. 2012: tendinţe. 2012: tendinţe. Dinamica creditelor bancare în MDL în perioada semestrului I al a. 28. Moldova în perioada semestrului I al a. 2012: tendinţe.

63. 2012: tendinţe. Moldova în perioada semestrului I al a. parametri. factori. 2012: tendinţe. factori. tendinţe. 2012: tendinţe. 2012: tendinţe. 52. 72. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cumpărare a leului moldovenesc comparativ cu rubla ruseascăîn perioada 9 luni ale a. factori. Evoluţia depozitelor la vedere în MDL în sistemul bancar autohton în perioada 9 luni ale a. factori. Moldova în perioada trimestrului III al a. 69. Dinamica agregatului monetar M2 în R. 71. Evoluţia depozitelor la termen în MDL în sistemul bancar autohton în perioada semestrului I al a. Moldova în perioada semestrului I al a. Evoluţia comparativă a puterii de cumpărare a leului moldovenesc faţă de leul românesc în perioada semestrului I al a. 2012: factori. 2012: factori. tendinţe. factori. perspective. 2012: tendinţe. perspective. factori. factori. factori. Evoluţia depozitelor la vedere în MDL în sistemul bancar autohton în perioada semestrului I al a. Dinamica agregatului monetar M2 în R. 2012: tendinţe. factori. 53. 57. 2012: factori. Moldova în perioada semestrului I al a. tendinţe. 55. 2012: tendinţe. 2012: tendinţe. perspective. factori. 61. perspective. tendinţe. Moldova în perioada trimestrului III al a. tendinţe. 2012. 65. perspective. 54. factori. 2012: factori. 2012: factori. Moldova în perioada trimestrului II al a. parametri. Evoluţia comparativă a puterii de cumpărare a leului moldovenesc faţă de rubla rusească în perioada semestrului I al a. Dinamica bazei monetare în R. perspective. Dinamica depozitelor la termen în valută ale persoanelor fizice în perioada trimestrului I al a.49. perspective. 2012: tendinţe. Dinamica creditelor bancare în valută în perioada 9 luni ale a. 64. 2012: tendinţe. 2012: factori. parametri. 67. 2012. 28 . perspective. 70. 56. Dinamica indicelui preţurilor de consum în perioada 9 luni ale a. Dinamica agregatului monetar M1 în R. Evoluţia cursului leului moldovenesc în raport cu moneda unică europeană în perioada semestrului I al a. Moldova în perioada trimestrului I al a. 2012: tendinţe. 2012: factori. parametri. parametri. 2012: tendinţe. Evoluţia depozitelor la termen în MDL în sistemul bancar autohton în perioada 9 luni ale a. Moldova în perioada trimestrului III al a. perspective. factori. 73. tendinţe. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. 59. factori. perspective. 60. parametri. Dinamica depozitelor noi atrase în MDL în perioada semestrului I al a. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cumpărare a leului moldovenesc comparativ cu rubla ruseascăîn perioada semestrului I al a. 2012: tendinţe. 74. 66. 51. 68. perspective. factori. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. tendinţe. parametri. perspective. tendinţe. 2012: factori. Moldova în perioada trimestrului I al a. 2012: tendinţe. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. 62. perspective. Dinamica creditelor bancare în MDL în perioada semestrului I al a. 58. 2012: factori. parametri. 2012: tendinţe. perspective. Dinamica agregatului monetar M0 în R. Evoluţia structurii bazei monetare în R. Moldova în perioada semestrului I al a. Dinamica agregatului monetar M3 în R. 50. tendinţe. Dinamica depozitelor la termen în valută ale persoanelor fizice în perioada 9 luni ale a. Moldova în perioada trimestrului II al a. parametri. Evoluţia structurii agregatului monetar M2 în R. factori. perspective.

Evoluţia structurii bazei monetare în sens larg în R. perspective. parametri.75. factori. perspective. 81. 86. 2012: factori. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cumpărare a leului moldovenesc comparativ cu rubla ruseascăîn perioada 9 luni ale a. perspective. factori. Dinamica depozitelor noi atrase în MDL în perioada semestrului I al a. 2012: tendinţe. Evoluţia depozitelor la vedere în MDL în sistemul bancar autohton în perioada 9 luni ale a. 2012. 2012: factori. 2012: factori. 84. tendinţe. 2012: factori. tendinţe. perspective 76. Moldova în perioada trimestrului I al a. tendinţe. 2012: tendinţe. Dinamica bazei monetare în R. 2012: tendinţe. 29 . 78. Evoluţia structurii bazei monetare în sens larg în R. 90. parametri. 89. 2012: factori. Dinamica depozitelor la termen în valută ale persoanelor fizice în perioada trimestrului I al a. parametri. 2012. 77. Evoluţia comparativă a puterii de cumpărare a leului moldovenesc faţă de leul românesc în perioada semestrului I al a. Evoluţia depozitelor la termen în MDL în sistemul bancar autohton în perioada semestrului I al a. parametri. perspective. 82. tendinţe. Moldova în perioada 9 luni ale a. 2012: tendinţe. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cumpărare a leului moldovenesc comparativ cu rubla ruseascăîn perioada semestrului I al a. parametri. perspective. Dinamica bazei monetare în sens larg în R. 2012: tendinţe. 2012: tendinţe. Evoluţia depozitelor la vedere în MDL în sistemul bancar autohton în perioada semestrului I al a. 80. parametri. Evoluţia depozitelor la termen în MDL în sistemul bancar autohton în perioada 9 luni ale a. Evoluţia comparativă a puterii de cumpărare a leului moldovenesc faţă de rubla rusească în perioada semestrului I al a. 83. 79. 2012: factori. factori. Dinamica indicelui preţurilor de consum în perioada 9 luni ale a. Dinamica depozitelor la termen în valută ale persoanelor fizice în perioada 9 luni ale a. factori. parametri. 2012: tendinţe. tendinţe. factori. Moldova în perioada trimestrului I al a. Moldova în perioada a 9 luni ale a. perspective. 88. tendinţe. factori. factori. 2012: factori. 85. tendinţe. 87.