You are on page 1of 93

POSLOVNI TUJI JEZIK 2

NEMŠČINA

TOMAŢ KOBE
VESNA MARINKO

Višješolski strokovni program: Poslovni sekretar
Učbenik: Poslovni tuji jezik 2 - Nemščina
Gradivo za 2. letnik
Avtorja:
Tomaţ Kobe, prof. nem. j. in franc. j.
LEILA d.o.o.
Višja strokovna šola

Vesna Marinko, prof. nem. j. in ang. j.
LEILA d.o.o.
Višja strokovna šola

Strokovna recenzentka: Irena Marinko, prof. ang. j. in nem. j.
Lektorica: Mira Hinić, prof. ang. j. in nem. j.

Ljubljana, 2009
Izpopolnjeno: 2011
© Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.
Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum ‘Uvajanje novih izobraţevalnih programov na področju
višjega strokovnega izobraţevanja v obdobju 2008–11’.
Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve
‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja’.
Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraţa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino
dokumenta nosi avtor.

INHALTSVERZEICHNIS (Kazalo)
VORWORT............................................................................................................................... 3
1 GRÜßE UND FRAGEN ........................................................................................................ 4
1.1 WELCHER TEIL DES TAGES IST ES (Kateri del dneva je) ........................................ 4
1.2 SCHREIBEN UND SPRECHEN (Pisava in izgovorjava) ............................................... 5
1.3 WIR STELLEN UNS VOR (Predstavimo se) .................................................................. 5
1.4 WIR STELLEN NOCH SIE UND IHN VOR (Predstavimo še njo in njega) .................. 6
1.5 KONJUGATION DER VERBEN (Spreganje glagolov) ................................................. 6
1.6 WIE GEHT’S (Kako gre) ................................................................................................. 7
1.7 FRAGEWÖRTER (Vprašalnice) ..................................................................................... 7
2 ARBEIT UND BERUFE ..................................................................................................... 10
2.1 WAS SIND SIE VON BERUF (Kaj ste po poklicu)...................................................... 10
2.2 BERUFE UND FRAUEN (Poklici in ţenske) ............................................................... 11
2.3 WOHER KOMMEN IHRE KUNDEN (Od kod prihajajo vaše stranke) ....................... 12
2.4 DAS VERB SPRECHEN (Glagol govoriti) ................................................................... 12
2.5 KONJUGATION DER VERBEN (Spreganje glagolov) ............................................... 14
2.6 WORTFOLGE (Besedni red) ......................................................................................... 15
2.7 DAS VERB HABEN (Glagol imeti) ............................................................................... 16
3 DIE ZAHLEN UND NUMMERN ...................................................................................... 18
3.1 ZAHLEN VON 0 BIS 1000 (Števila od 0 do 1000) ...................................................... 18
3.2 AUF DEM FLOHMARKT (Na bolšjem trgu) ............................................................... 19
3.3 DAS GESCHLECHT (Spol) .......................................................................................... 20
3.4 WIE GROß SIND SIE (Kako visoki ste) ....................................................................... 20
3.5 POSSESSIVPRONOMINA (Svojilni zaimki) ............................................................... 21
4 BÜRO UND MÖBEL .......................................................................................................... 24
4.1 IM BÜRO (V pisarni) ..................................................................................................... 24
4.2 TAGESABLAUF (Potek dneva) .................................................................................... 25
4.3 WIE SAGT MAN NEIN (Kako rečemo ne) ................................................................... 26
4.4 EIN BLEISTIFT – VIELE BLEISTIFTE (En svinčnik – veliko svinčnikov) ............... 26
5 BESUCH AUS AUSLAND ................................................................................................. 28
5.1 GESPRÄCH IM BÜRO (Pogovor v pisarni) ................................................................. 28
5.2 MÄNNER UND DER VIERTE FALL (Moški in četrti sklon) ..................................... 29
5.3 WIR BIETEN EIN GETRÄNK AN (Ponudimo pijačo) ................................................ 31
5.4 DIE KRAFT DES WORTES KEIN (Moč besede noben).............................................. 31
5.5 INTERKULTURELLES LERNEN (Medkulturno učenje) ........................................... 33
5.6 ES GIBT (Tam je oziroma tam so) ................................................................................. 34
6 NEUE ARBEIT SUCHEN .................................................................................................. 35
6.1 HELGA SUCHT ARBEIT (Helga išče delo) ................................................................. 35
6.2 UNTRENNBARE UND TRENNBARE VERBEN (Nedeljivi in deljivi glagoli) ......... 35
6.3 MODALVERBEN (Modalni glagoli) ............................................................................ 36
6.4 WIE SPÄT IST ES (Koliko je ura) ................................................................................ 39
6.5 ORDNUNGSZAHLEN (Vrstilni števniki) .................................................................... 40
6.6 DATUM (Datum) ........................................................................................................... 41
7 AM TELEFON .................................................................................................................... 43
7.1 DIE REKLAMATION (Reklamacija) ........................................................................... 43
7.2 PRÄTERITUM VON VERBEN HABEN UND SEIN (Enostavni preteklik glagolov
imeti in biti) .......................................................................................................................... 44
7.3 WIR TELEFONIEREN (Telefoniramo) ........................................................................ 46
7.4 EIN TELEFONGESPRÄCH (Telefonski pogovor) ....................................................... 47
7.5 DAS DEUTSCHE ABC (Nemška abeceda) .................................................................. 50
8 WIR ZEIGEN SLOWENIEN ............................................................................................ 51
i

................................... 74 ii .............................7 STAATEN (Drţave) ......................................................... 64 10.....................................................................................8 KORRESPONDENZ (Korespondenca) .........4 Schriftliche Einladung (Pisno vabilo) .... 58 9............................................................5 ALLE FÄLLE ZUSAMMEN (Vsi skloni skupaj) ..6 LEBENSLAUF (Ţivljenjepis) ......3 FACHWISSEN (Strokovno znanje) ............................ 71 10..............6 PERSONALPRONOMINA IM DRITTEN FALL (Osebni zaimki v tretjem sklonu) ..................................................... 60 9......................2 ORGANIGRAMM (Organigram).... 69 10.8.............. 51 8.............................................7 NEBENSÄTZE (Odvisni stavki) ........................................... 62 10 ARBEITSTAG EINER SEKRETÄRIN UND KORRESPONDENZ ....................................... 52 9 ORGANISATION IN DER FIRMA ....... 58 9............... 70 10.......5 BEWERBUNGSSCHREIBEN (Prošnja za zaposlitev) ...3 Absage der Zimmerreservierung per E-Mail (Spletna odpoved rezervacije sobe)71 10......................................... 57 9.8......................................... 57 9.................................................................................................................................1 DIE ORGANISATION (Organizacija) .........................1 Zimmerreservierung per E-Mail (Spletna rezervacija sobe) .8 PESONALPRONOMINA IM VIERTEN FALL (Osebni zaimki v četrtem sklonu) ....................................8.................................... 70 10........................................ 65 10.............................2 Bestätigung der Reservierung (Potrditev rezervacije) .......................................................1 HERR MÜLLER BESUCHT LJUBLJANA (Gospod Müller obišče Ljubljano) ................................. 72 LITERATUR ........ 64 10........................... 60 9.................8.............................................. 68 10..3 NACH ODER ZU HAUSE (Domov ali doma) ...........................................................................................................2 PERFEKT (Sestavljeni preteklik) .........1 DER ARBEITSTAG EINER SEKRETÄRIN (Delovni dan tajnice) ........................................5 Glückwunsch (Čestitka) .2 SICH ANZIEHEN (Obleči se) .......................4 DRITTER FALL (Tretji sklon)....................................................................................................... 65 10............................. 70 10............... 65 10.. 59 9..................... 57 9.................8...............................4 DIE PRÄPOSITION FÜR (Predlog za)..8.................................. 69 10.

Pri slovničnih in poslovnih temah so na voljo elektronski naslovi strani. števila. pomembnejša razlaga slovnice pa je napisana v slovenskem jeziku. drţave in jeziki evropske unije. ki bi se radi naučili osnov poslovnega nemškega jezika. Učbenik ni samostojna enota za učenje. datum in ura. sestavljeni in enostavni preteklik. Primeren je tudi za vse tiste. Na koncu učbenika je tabela najbolj pogostih nepravilnih nemških glagolov. namenjen vsem študentom smeri Poslovni sekretar. odvisne stavke in predloge. osebne in svojilne zaimke. elektronsko poslovanje. Slovnične teme obsegajo sedanjik. oddelki v podjetju. opis pisarne. različni poklici. tako na področju nemščine kot tudi na ostalih področjih. Tako vsebuje poleg vseh informacij tudi veliko vaj. ampak se po vsaki novi temi zahteva preverjanje in utrjevanje pridobljenega znanja. pogovori v pisarni. če ţelimo na novo naučeno snov ohraniti. organizacija podjetja. Pomembne so predvsem daljše besedne zveze oziroma fraze ter njihova uporaba in ne le posamezne besede. tako da uporabnik učbenika takoj razume. člene in njihovo uporabo. deljive glagole. ob njih pa stoji tudi pretekli deleţnik glagolov. ki so prevedeni v slovenščino. zakaj in kako se nekaj uporablja. trdilno. V učbeniku ni navedena le teorija. iskanje zaposlitve. zadolţitve poslovnega sekretarja.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VORWORT Nemščina za poslovne sekretarje je učbenik. Vsem uporabnikom učbenika ţeliva veliko uspehov. modalne glagole. ampak učni pripomoček. da je v lekciji poudarek na učenju besednega zaklada. reklamacija. Učbenik je napisan v nemškem jeziku. mnoţino samostalnikov. ki so v lekcijah in študentom omogočajo sprotno učenje in ponavljanje. Takoj za besedilom sledi slovnična razlaga. tako da je uporabnikom laţe razumljiva. Vesna in Tomaţ 3 . poslovna korespondenca. utrditi in znati uporabljati v pogovornem ali pisnem jeziku. ki bi radi osnove poslovne nemščine le ponovili ali pa utrdili ţe znano snov. kot na primer: predstavljanje. pri katerem so potrebna navodila in razlaga učitelja. vprašalno in nikalno obliko povedi. ki so bistvenega pomena. telefonski pogovori. sklone. Učbenik je sestavljen tako. predstavitev Slovenije. V učbeniku je poudarek na bogatenju besednega zaklada na poslovnem področju. kjer lahko študenti opravijo podobne ali naprednejše vaje in z njimi utrdijo znanje. Priloţen je tudi slovarček nemških besed. ţivljenjepis in prošnja za zaposlitev.

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 GRÜßE UND FRAGEN Kot poslovni sekretarji se boste na svojem delovnem mestu znašli tudi v situaciji. kakšne so razlike med nemščino in slovenščino v pisavi in izgovorjavi. vikalna oblika. namenjen prijatelju. ko boste sprejeli tuje poslovne partnerje. Svojemu sošolcu boste ţe lahko postavili nekaj enostavnih vprašanj in izvedeli kakšno je njegovo počutje. Naučili se boste. V tej lekciji se boste naučili. Spregali boste nekaj nemških glagolov in spoznali. kako pomembna je v nemščini.1 WELCHER TEIL DES TAGES IST ES (Kateri del dneva je) Wie begrüßt man einen Geschäftspartner? (Kako pozdravimo poslovnega partnerja?) Guten ______! Guten ______! Guten ______! Gute ______! Wie begrüßt man einen Freund? (Kako pozdravimo prijatelja?) Grüß dich! Servus! Grüezi! ALLE SUBSTANTIVE WERDEN IN DEUTSCHER SPRACHE GROßGESCHRIEBEN! (Vse samostalnike v nemščini pišemo z veliko začetnico!) 4 . predvsem na poslovnem področju. Znali se boste predstaviti in opisati svoje sodelavce. 1. kako partnerje pozdraviti in kakšen je pozdrav.

h f ue z i: h oi c.o. Bitte schön. kako se predstavite. ß (scharfes s) ss sch st sp oe e oi h. s s š št šp 1.schubert-verlag. Ø ö (o mit Umlaut) ä (a mit Umlaut) äu h.o. Mein Name ist …….3 WIR STELLEN UNS VOR (Predstavimo se) Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Woher kommen Sie? Woher sind Sie? Wo wohnen Sie? Wo arbeiten Sie? Danke schön. pojdite na naslednjo spletno stran): http://www.htm Also stellen Sie sich vor.2 SCHREIBEN UND SPRECHEN (Pisava in izgovorjava) Nummer/Wort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 deklica gospodična imenovati se jesti šola študent Španija Schreiben null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf Mädchen Fräulein heißen essen Schule Student Spanien Besonderheiten ll ei z.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Ich komme aus Deutschland.. v v ü (u mit Umlaut) s ie ch eu z. Ich heiße ……. gehen Sie auf die folgende Internet Seite (Če ţelite vaditi. Wenn Sie Ihre Vorstellung praktizieren möchten. Ich arbeite bei Mebarka d. w Aussprache l ai c. Ich bin aus Slowenien. Freut mich. (Torej. Ich wohne in Frankfurt.)  Wie heißen Sie? ___________________________________________________  Wie ist Ihr Vorname und wie ist Ihr Familienname? ______________________ ________________________________________________________________________  Woher kommen Sie? ___________________________________________________  Wo wohnen Sie? ___________________________________________________  Wo arbeiten Sie? ___________________________________________________ 5 . predstavite se.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index. Freut mich auch.

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 WIR STELLEN NOCH SIE UND IHN VOR (Predstavimo še njo in njega)

sie
Wie heißt sie?
Woher kommt sie?
Wo wohnt sie?
Wo arbeitet sie?

er
Sie heißt Susanne.
Sie kommt aus Deutschland.
Sie wohnt in München.
Sie arbeitet bei Müller.
Wie heißt er?
Woher kommt er?
Wo wohnt er?
Wo arbeitet er?

Er heißt Peter.
Er kommt aus Österreich.
Er wohnt in Graz.
Er arbeitet bei Billa.

Denken Sie auf eine Person, die Sie gut kennen und beschreiben Sie sie. (Pomislite na
osebo, ki jo dobro poznate in jo opišite.)
Das ist Herr … Er …
Das ist Frau … Sie …

1.5 KONJUGATION DER VERBEN (Spreganje glagolov)

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
Sie/sie

kommen
komme
kommst
kommt
kommen
kommt
kommen

wohnen
wohn_
wohnst
wohn_
wohnen
wohnt
wohn_

heißen
heiße
heißt
heißt
heißen
heißt
heißen

arbeiten
arbeite
arbeitest
arbeitet
arbeiten
arbeitet
arbeiten

gehen
gehe
gehst
geht
gehen
geht
gehen

sein
bin
bist
ist
sind
seid
sind

Konjugieren Sie die Verben. (Spregajte glagole.)
1. Frau Bergant ________ in Medvode (arbeiten).
2. Das ______ Frau Štemberger (sein). Sie ________ aus Ptuj (kommen). Ptuj ______
eine Stadt in Slowenien (sein).
3. _______ Sie aus Maribor (sein)? Ja, ich ____ aus Maribor (sein). Wie _______ Sie
(heißen)? Ich _______ Petra Zdravkov (heißen).
4. Sie _________ in Škofja Loka (wohnen).

6

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6 WIE GEHT’S (Kako gre)
Wie geht es Ihnen?

Sehr gut, danke. Und Ihnen?

Wie geht es Ihnen?

Danke es geht. Und Ihnen?

Wie geht es Ihnen?

Leider schlecht. Und Ihnen?

ÜBUNG
1. Ergänzen Sie den Dialog. (Dopolnite dialog.)
A: Guten ______! Wie geht es ______.
B: ______ Tag! Sehr gut, danke. Und Ihnen?
A: Auch _____. Wie _________ Sie?
B: Mein Name ____ Peter. Und wie ist Ihr ________.
A: Freut mich. ____ heiße Martin. Wo ________ Sie?
B: Ich arbeite ____ Toko. Und wo arbeiten ____?
A: ____ arbeite bei Siemens.
B: ________ schön.
A: Bitte _______.
2. Verbinden Sie. (Poveţite.)
1.
2.
3.
4.
5.

Hallo!
Wie heißen Sie?
null, eins …
Ich komme
Auf

a.
b.
c.
d.
e.

zwei, drei …
aus Slowenien.
Wiedersehen!
Grüezi!
Ich bin Monika.

1.7 FRAGEWÖRTER (Vprašalnice)
Wie?
Woher?
Wo?
Wer?
Was?

Wie geht ___________?
Woher _________ Sie?
Wo wohnen _____?
Wer ist _____?
Was _____ das?

Kako?
Od kod?
Kje?
Kdo?
Kaj?

7

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÜBUNG
1. Finden Sie das richtige Fragewort. (Poiščite pravilno vprašalnico.)
a)
b)
c)
d)

_____ kommen Sie?
_____ macht er?
_____ arbeitet sie?
_____ heißt du?

e)
f)
g)
h)

_____ ist das?
_____ wohnt er?
_____ sind diese Leute?
_____ kommen Herr und Frau Müller?

2. Übersetzen Sie. (Prevedite.)
1)
2)
3)
4)
5)

To je gospod Hase.
Prihaja iz Nemčije.
Stanuje v Sloveniji.
Dela pri Merkatorju.
Po poklicu je poslovni sekretar.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3. Schreiben Sie die Fragen für die gegebenen Antworten. (Napišite vprašanja za dane
odgovore.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

______________________________? Das ist Georg.
______________________________? Sie kommt aus Maribor.
______________________________? Ich arbeite bei Telecom.
______________________________? Er wohnt in Slovenska Straße.
______________________________? Danke, es geht. Und Ihnen?
______________________________? Das ist mein Auto.

Üben Sie Ihr Deutsch und konjugieren Sie die Verben. (Vadite nemščino in
spregajte glagole.):
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=141

Auf Wiedersehen!
Bis später!
Tschüß!

8

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  die Geschäftspartner und Freunde zu begrüßen.  deutsche Wörter zu schreiben und auszusprechen.  deutsche Verben im Präsens zu konjugieren.  einfache Fragen zu stellen und beantworten.  sich und Ihre Kollegen vorzustellen.  siezen. 9 .

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 ARBEIT UND BERUFE Kmalu se boste izobrazili za novo delovno mesto in postali poslovni sekretar. Ich bin Student / Studentin. Pomembno je. Spregali boste nove glagole in pogledali. v kakšnem vrstnem redu stojijo besede v trdilni in vprašalni obliki. Zaigrali boste nekaj dialogov in se preizkusili v prevajanju. Poslovni partnerji prihajajo predvsem iz drţav Evropske unije. Naučili se boste imena evropskih drţav in katere jezike tam govorijo. Ich bin Arzt. Osebe boste nadomestili z osebnimi zaimki. Ich bin Journalist / ________________. 10 Ich bin Mechaniker / Mechanikerin. Ich bin Fotograf / ____________. Ich bin Anwalt / Anwältin. 2. Was machen Sie beruflich? Ich bin Direktor. . Tudi glagol imeti ima posebne oblike pri spreganju. Ich bin Lehrer / Lehrerin. Ich bin Architekt / Architektin.1 WAS SIND SIE VON BERUF (Kaj ste po poklicu) Was sind Sie von Beruf? Ich bin Geschäftssekretärin. Spoznali boste tudi novi nepravilni nemški glagol govoriti (sprechen). da poznate svoj poklic in ga znate opisati. kaj je njihovo delo. Spoznali boste tudi druge poklice in na kratko opisali. / Ärztin.

Ergänzen Sie und spielen Sie die Dialoge. Ergänzen Sie mit passenden Formen.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. nikoli ne uporabljamo člena: Richtig: Ich bin Sekretärin.) A: Was machen Sie beruflich? B: Ich bin ___________.) ER Rechtsanwalt _______________ Architekt _______________ Techniker _______________ Assistent _______________ SIE _______________ Informatikerin _______________ Chefin _______________ Sekretärin _______________ Präsidentin 2. (Dopolnite in zaigrajte dialoge.2 BERUFE UND FRAUEN (Poklici in ţenske) Če poklicu za moški spol dodamo končnico –in. A: Und wo arbeiten Sie? B: Ich arbeite bei _________. ÜBUNG 1. A: Wo arbeiten Sie? B: Ich arbeite in ____________. A: Was sind Sie von Beruf? B: Ich bin ____________. dobimo obliko za ţenski spol: Architekt + in = Architektin Kadar hočemo povedati. Falsch: Ich bin die Sekretärin. 11 . kaj smo po poklicu. (Dopolnite z ustreznimi oblikami.

nicht aus Argentinien oder Mexiko.4 DAS VERB SPRECHEN (Glagol govoriti) Person ich du er/sie/es wir ihr Sie. Max Sperlich kommt aus der Schweiz. pojdite na naslednje spletne strani) : http://www. 2. Anna Müller aus Deutschland und Michael Großmann aus Österreich.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Wenn Sie Ihre Kentnisse über verschiedene Berufe ausprobieren möchten.schubert-verlag. Mit Herrn Dupont sprechen wir Französisch. sie 12 Verb spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen .htm http://webgerman.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1/a1_arbeitsblaetter_index. Frau Williams kommt aus Großbritannien.3 WOHER KOMMEN IHRE KUNDEN (Od kod prihajajo vaše stranke) Haben Sie viele Kunden? Woher kommen sie? Welche Sprachen sprechen sie? (Imate veliko strank? Od kod prihajajo? Katere jezike govorijo?) Herr Kovač ist Slowene und Frau Novak ist Slowenin. Maria Gonzales spricht Spanisch.com/german/wortschatz/berufe/Berufe2. Sie kommen aus Slowenien und sprechen Slowenisch. Aber viele Kunden kommen aus Ausland. Sie kommt aus Spanien. gehen Sie auf die folgenden Internet Seiten (Če ţelite preveriti svoje znanje o različnih poklicih.htm http://webgerman. Alle sprechen Deutsch. Sie spricht Englisch.com/german/wortschatz/berufe/Berufe1.htm 2. Auch in den USA. Kanada und Australien sprechen die Leute Englisch. Herr Dupont wohnt in Frankreich.

ich spreche auch Englisch. Po poklicu sem odvetnik. Das ist Martha Müller. Sie wohnt in Stuttgart.  Rom/Herr Balducci ___________________________________________ ______________________________________________________________________  London/Frau Williams ___________________________________________ ______________________________________________________________________  Paris/Herr Dupont ___________________________________________ ______________________________________________________________________  Berlin/Anna Müller ___________________________________________ ______________________________________________________________________  Madrid/Maria Gonzales ___________________________________________ ______________________________________________________________________  Wien/Michael Großmann ___________________________________________ ______________________________________________________________________  Sydney/Herr Adams ___________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________ 2. Ime mi je Janez Novak. A: Sprechen Sie auch Englisch? B: Ja. Govorim malo angleško. Sie spricht Slowenisch. _______________________________________________________ 4. ich komme nicht aus Frankreich. Prihajam iz Ajdovščine. ________________________________________________ 13 . (Tvorite stavke. Aber nur ein bisschen / ein wenig. A: Welche Sprache sprechen Sie? B: Ich spreche Französisch. Sie ist Journalistin von Beruf. Spielen Sie die folgenden Dialoge.) A: Kommen Sie aus Frankreich? B: Nein. er kommt aus England. Ich komme aus Belgien. Stanujem v Ljubljani.) 1. A: Und woher kommt sie? B: Sie kommt aus Polen.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ÜBUNG 1. A: Kommt er aus Australien? B: Nein. ______________________________________________________ 3. ______________________________________________________ 4. ______________________________________________________ 2.) Beispiel: Ljubljana/Frau Novak Frau Novak kommt aus Slowenien. A: Ich spreche Slowenisch. Bilden Sie Sätze. (Zaigrajte naslednje dialoge. _____________________________________________________ 3. (Prevedite. ____________________________________________________ 1. Und Sie? B: Ich spreche Deutsch. Übersetzen Sie. Sie kommt aus Zürich. 3. ____________________________________________________ 5.

Wir schreib___ Briefe. Delam kot učiteljica. schreib___ und rechn___.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. zdaj pa stanujem v Ljubljani. ____________________________ ___________________________________________________________________________ 1.5 KONJUGATION DER VERBEN (Spreganje glagolov) ich du er/sie/es wir ihr Sie/sie telefonieren telefonier__ telefonierst telefonier__ telefonieren telefoniert telefonier__ schreiben ________ schreibst ________ schreiben schreibt ________ heilen heil__ heilst ________ heilen heilt ________ rechnen ________ rechnest rechnet rechnen rechnet ________ reparieren reparier__ reparierst reparier__ reparieren repariert reparier__ machen mach__ machst mach__ machen macht mach__ ÜBUNG 1. Sie mach___ eine Exkursion. Ime mi je Kristina Andrejevna. ____________________________________ ___________________________________________________________________________ 1. ________________________________________________ 2. Deutsch und Französisch. b. Die Sekretärin telefonier___. (Dopolnite. Kje stanujete? _____________________________________________________________ 4. Od kod prihajate? __________________________________________________________ 3. Kako vam je ime? __________________________________________________________ 2. Mechaniker reparier___ Autos. Kaj ste po poklicu? _________________________________________________________ 5.) a. d. 2. c. e. Er schreib___ viele Briefe jeden Tag. Sie spricht sehr gut Englisch. Arzt heil___ die Kranken. ________________________________________________________ 4. Govorim zelo dobro rusko in malo slovensko. f. g. Katere tuje jezike govorite? __________________________________________________ 2. Ich telefonier___ den ganzen Tag. Was macht er/sie? (Kaj počne on/ona?) ___________ 14 _____________ ________ _________ ___________ ________ . __________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Ergänzen Sie. Prihajam iz Rusije.

Deutsch _______________________________. Üben Sie die Wortfolge nach dem Beispiel. (Vadite vrstni red kot v primeru.6 WORTFOLGE (Besedni red) Aussagesatz (Trdilni stavek) Subjekt (osebek) konjugiertes Verb (glagol) heiße kommt wohnen Ich Sie Wir Rest (ostalo) Peter. Morgen ________________________________. Nur 4 Stunden pro Tag ____________________.) Beispiel: Ich bin morgen nicht da. Deutsch _______________________________. Von Beruf _____________________________. 3) Ich fahre morgen nach Deutschland. Nur ein bisschen ________________________. 2) Er arbeitet nur 4 Stunden pro Tag. 15 . Das Verb steht an 2. Morgen bin ich nicht da. mestu. Stelle. 4) Ich komme nach einer Woche zurück. 4 Stunden ______________________________. Glagol naj bo vedno na 2. Ja / Nein Frage (Ja / Ne vprašanje) konjugiertes Verb (glagol) Subjekt (osebek) Heißen Kommen Wohnen Sie Sie Sie Rest (ostalo) Peter? aus Deutschland? in Ljubljana? W-Frage (Vprašanje z vprašalnico) W-Fragewort (Vprašalnica) konjugiertes Verb (glagol) Wie Woher Wo heißen kommen wohnen Rest (ostalo) Sie? Sie? Sie? ÜBUNG 1.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Nach Deutschland _______________________. aus Deutschland. Heute _________________________________. 1) Herr Schiller ist Sekretär von Beruf. 5) Wir lernen heute 4 Stunden Deutsch. Nach einer Woche ______________________. 6) Ich spreche Deutsch nur ein bisschen. in Ljubljana.

Ergänzen Sie mit Personalpronomina.php?menu_id=152 2. _____ ist Informatiker.) 1. (Opišite kaj on/ona počne. _____ wohnen in Berlin.) Beispiel: Geschäftssekretärin          Direktor Ärztin Architekt Mechaniker Informatikerin Journalistin Lehrer Fotograf Assistentin Sie schreibt Briefe und telefoniert.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Übung macht den Meister. Beschreiben Sie was er/sie macht. 2.7 DAS VERB HABEN (Glagol imeti) Person ich du er/sie/es wir ihr Sie. sie 16 Verb habe hast hat haben habt haben Ich habe viel Geld. ____ ist sehr freundlich.) http://www. 7. (Dopolnite z osebnimi zaimki. Postavljajte vprašanja. _____ ist Architektin und _____ mag ihre Arbeit sehr. Was sind ____ von Beruf? Kommen ____ auch aus Ljubljana? 5. (Vaja dela mojstra. Stellen Sie die Fragen. _____ ist Direktor.de/lernen. 6. 4. Wie heißen ______? Kommen ______ aus Maribor? 3. __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 3. Das ist Herr Kovač.mein-deutschbuch. _____ komme aus München. Aber _____ wohne jetzt seit 12 Jahren in Vrhnika. 2. ______ fahren morgen nach Frankreich. ______ arbeitet 5 Stunden pro Tag.  . _____ hat eine Sekretärin.

Woher ________ Sie? (kommen) 5.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ÜBUNG 1. ich _____ leider keine Zeit. Er ____ Direktor. Ich _______ Matevţ. g) Aber er ____ morgen wieder da. Ergänzen Sie und konjugieren Sie die Verben. i) _____ Sie morgen Zeit? Nein. 2. Wie alt ____ Sie? (sein) 8. Ich bin fleißig. Sie ______ aus Postojna. (sein) 2. du bist Paul. (heißen) 13. (kommen) 3. (sein) 11. Er ____ in der Schule. (arbeiten) 14. (heißen) 10. Ich bin Peter. Wie ______ Ihr Chef? (heißen) 12. (haben) 4. (haben) 7. ich _____ nicht im Büro.  die Staaten und Sprachen der Europäischen Union aufzuzählen. Ich ____ Designerin von Beruf. Er ___________ als Makler.  Personalpronomina richtig zu verwenden. Ich _______ vier Geschwister. Haben oder sein? (Imeti ali biti?) a) b) c) d) Herr Dolenc ____ in Maribor.  die Wortfolge in Aussagesätzen und Fragesätzen. Er ____ eine Sekretärin. Frau Kohl __________ (arbeiten) nicht und ______ (haben) viel Zeit. f) Er _____ eine Konferenz in Maribor. Wie _____ Ihre Adresse? (sein) 6.) 1. Sie ____ fleißig und ____ viel Arbeit. 17 . Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  Ihren Beruf und andere wichtige Arbeitsstellen zu nennen und beschreiben. (Dopolnite in spregajte glagole. Sie _______ Maria. Ich __________ (arbeiten) und ______ (haben) keine Zeit. Wir _______ viele Freunde. du bist faul  h) _____ Sie morgen im Büro? Nein.  die Verben sprechen und haben zu konjugieren. e) Der Chef ____ heute nicht im Büro. 15.  einfache Aussagesätze und Fragesätze ins Deutsch und Slowenisch zu übersetzen. ________ Sie bei Koneks? (arbeiten) 9.

Če boste ţeleli povedati. Znašli se boste na bolšjem trgu in povprašali po cenah izdelkov.) 18 . Naučili se boste poimenovati predmete. (Veznik 'in' se uporablja le pri številih od 21 do 99. 3.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 DIE ZAHLEN UND NUMMERN V tej lekciji boste ponovili števila od nič do sto in se naučili šteti do tisoč. ki se uporabljajo v vsakdanjem ţivljenju. Spoznali boste vse tri spole in ustrezne člene nemških samostalnikov. Glede na situacijo boste uporabljali določni ali nedoločni člen. Ker boste znali uporabljati števila. da vam nekaj pripada.1 ZAHLEN VON 0 BIS 1000 (Števila od 0 do 1000) 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 + zehn dreizehn _____________ _____________ sechzehn siebzehn _____________ neunzehn einundzwanzig _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ neunundzwanzig 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 234 300 600 700 800 900 1000 + zig zwanzig dreißig _____________ _____________ sechzig siebzig _____________ neunzig hundert zweihundertvierunddreßig tausend Das Wort 'und' kommt nur bei den Zahlen von 21 bis 99 vor. boste povedali še. boste uporabili svojilne zaimke. kako visoki ste.

30.) 65. 2009. Kaj vse lahko tam vidite? Ţelite kaj kupiti? Vprašajte koliko kaj stane.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ÜBUNG 1. Was alles sehen Sie dort? Möchten Sie etwas kaufen? Fragen Sie.) A: Was kostet das Buch? B: Das Buch kostet 4. 10. 346.30 €. 1997. bitte. Möchten Sie das Buch kaufen? A: Ja.) die Lampe: 29 € das Radio: 26 € das Bügeleisen: 65 € die Tasche: 12 € die Brille: 5. 89. 123 2.) _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 3. 80. / Es ist billig. 66. (Vadite. 91. 0. danke.30 € das Fernsehgerät: 76 € das Bild: 11. 100. Lesen Sie laut. 27. 879.90 € das Glas:18 € Üben Sie. was die Sachen kosten. 333. (Ste na bolšjem trgu. / Nein. Hören Sie zu und schreiben Sie die Zahlen. (Poslušajte narek in števila izpišite. 16. Es ist zu teuer. 19 . 6. 77.2 AUF DEM FLOHMARKT (Na bolšjem trgu) Sie besuchen einen Flohmarkt. (Preberite na glas. 3. 17. 34. 23. 12. 50.

4 WIE GROß SIND SIE (Kako visoki ste) Wer ist das? Wie alt ist sie (er)? Wie groß ist sie (er)? Wie ist ihre (seine) Telefonnummer? 20 Das ist Anne.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Sie ist 37 Jahre alt. Ihre Telefonnummer ist 021/78 73 89. (Kako temu rečemo po nemško? Vadite.3 DAS GESCHLECHT (Spol) Maskulinum Femininum Neutrum Plural 1. sklon: imenovalnik (kdo ali kaj?) der die das die določni člen nedoločni člen der Mann ein Mann die Frau eine Frau das Kind ein Kind die Männer Ø Wie heißt das auf Deutsch? Üben Sie.) Beispiel 1: Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt auf Deutsch der Bleistift. . Sie ist 1. Beispiel 2: Was ist das? Das ist ein Bleistift. 3. 68 m groß.

_________ Computer. -e ihr. 1. Frau Braun hat einen Mann – das ist ihr Mann. -e ihr. 21 .) Das ist Herr Braun.59 m. 021/98 76 32 Heidi. 38. (Dopolnite s svojilnimi zaimki. 52. 1. -e dein. 021/37 48 44 Thomas. (Zdaj zaigrajte dialoge s sosedom. Das sind ________ Freunde.89 m. -e sein.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Spielen Sie jetzt Dialoge mit Ihren Nachbarn. -e sein. 1. Frau Bauer! 2. -e unser. Das ist ______ Gast. Wir haben Kinder – das sind unsere Kinder. Ergänzen Sie die Possessivpronomina. Frau Müller und Herr Dolenc sind ________ Mitarbeiter. Das ist _______ Buch. 22. Das ist ________ Sekretärin. Frau Müller ist _________ Sekretärin. 021/45 45 36 Christina. ÜBUNG 1. -e Ihr. Morgen kommen _________ Geschäftspartner. Ergänzen Sie die Possessivpronomina.1 m. Anna hat einen Gast. Er sagt: Das ist meine Firma. Dort kommt ______ Chef. -e euer. 021/78 94 21 3. -e Beispiel: Ich habe ein Auto – das ist mein Auto. Robert und Maria haben viele Freunde. (Dopolnite s svojilnimi zaimki. 42. Und hier ist _________ Büro. Der Chef hat eine Sekretärin – das ist seine Sekretärin. 2.)      Herr Kovač hat eine Sekretärin.78 m.)     Peter. der Chef. Ich habe ein Buch. _________ Schreibtisch.5 POSSESSIVPRONOMINA (Svojilni zaimki) osebni zaimek ich du er sie es wir ihr sie Sie svojilni zaimek mein. _________ Telefon.

Dopolnite. die Sekretärin. der Vertreter. ___________________________________________________ Zi ist ţurnalistin fon beruf. _____________________________________________________ Er komt aus Ostterajh. ______ Schreibtisch. Das ist Frau Müller. Herr Braun ist ihr Chef. Herr Braun ist ______ Chef und Frau Müller ist ______ Kollegin.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Und das ist meine Familie. ________ Telefon. Herr Fabian. ____________________________________________________ 4. Schreiben Sie es richtig. Wiederholen wir noch einmal die Possessivpronomina. (Napišite pravilno. Ergänzen Sie. ______ Computer. ________ Computer. und das sind ______ 3 Kinder: ________ Söhne Peter und Paul. Das ist ______ Büro. ________ Stuhl Das ist Herr Dolenc. Im Büro arbeitet auch ______ Kollege. und das ist _______ Tochter Klara. Und hier sind ________ Kollegen. ________ Schreibtisch. Das ist ________ Büro.) Ic kann dojč šprehn. 3. ______ Faxgerät. (Ponovimo še enkrat svojilne zaimke. _______________________________________________________________ Mein biro ist gros und blau.) M F N Pl ich mein Name ______ Familie _____ Büro ______ Kollegen du _____ Name ______ Familie _____ Büro ______ Kollegen Peter _____ Name ______ Familie _____ Büro ______ Kollegen Anna _____ Name ______ Familie _____ Büro ______ Kollegen Sie ______ Familie _____ Büro ______ Kollegen 22 _____ Name . __________________________________________________________ Mein Chef is dreisig jahre alt. Das ist _______ Frau. _________________________________________________________ Wir bliben hir.

 nach dem Preis fragen.  Ihre Größe und Ihr Alter anzugeben.  den bestimmten und unbestimmten Artikel von allen drei Geschlechten zu verwenden.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Üben Sie Pronomina und Ja/Nein Fragen (Vadite zaimke in da/ne vprašanja): http://www. 23 .  die Possessivpronomina richtig zu verwenden.mein-deutschbuch.php?menu_id=142 Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  bis 1000 auf Deutsch zu zählen.de/lernen.

B: Ich bringe alles. Kaffee mit Zucker. C: Guten Tag. Herr Burger. ein Stuhl und ein Schrank. Er ist außer Haus. Er ist Vertreter und kommt aus Wien. Der Direktor ist nicht da. Das Fax ist schon alt. B: Guten Tag. Aber er kommt sofort. A: Guten Tag! Ich heiße Burger. Pogledali si boste. Der Stuhl ist bequem und neu. B: Möchten Sie Kaffee oder Tee? A: Ja. Da kommt Herr Burger. Hier ist auch ein Computer. Der Direktor ist a) in Deutschland 24 b) groß c) nicht so klein b) neu c) groß b) nicht da c) im Büro . Ich warte ein bisschen. kako se v nemščini zanika dejanje. 4. Entschuldigung. er ist nicht mehr neu. Ich bin spät. Spoznali boste. Der Tisch ist a) klein 2. A: Guten Tag. kako po nemško poimenujemo posamezne dele dneva in opisali. B: Hier kommt unser Direktor. ki se odvija v pisarni. kako se tvori mnoţina samostalnikov in kaj se posledično zgodi z ostalimi besedami v stavku. Herr Burger. Hier sind ein Tisch. A: Oh. Es ist groß und hell. der Schrank ist hoch. gut. Der Schreibtisch ist nicht so klein und sehr praktisch.1 IM BÜRO (V pisarni) Das ist ein Büro. aber seine Sekretärin ist da. A: Sehr gut. V tej lekciji se boste naučili tudi. Naučili se boste. Sie heißt Christine Hase und sie ist sehr freundlich. kaj takrat delate. Ich komme aus Wien. C: Kommen Sie! Wir gehen ins Büro. Schon gut. Der Direktor ist noch nicht da. Der Stuhl ist a) bequem 3.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4 BÜRO UND MÖBEL Poslovni sekretar opravlja večino svojih funkcij v pisarni. oziroma kako se zanika glagol. kako lahko opišete svoje poslovne prostore in prebrali dialog. aber das Telefon ist modern. Was stimmt? (Kaj je res?) 1. bitte. A: Danke. za mizo in po telefonu. gerne.

… ___________________. Zu Mittag … … _________________.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Am Nachmittag … … ___________________. … ________________. Am Abend … … sehen wir fern. … ___________________. Herr Burger möchte a) Kaffee 6. Sekretärin heißt a) Burger 5. Am Vormittag … … ________________. … ___________________.2 TAGESABLAUF (Potek dneva) Am Morgen … stehe ich auf. In der Nacht … … ___________________. Der Direktor kommt a) gleich b) Nase c) Hase b) Kekse c) Tee b) nicht c) in einer Stunde 4. 25 . … _________________.

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Die Deutschen haben im Jahr 2005 neue Rechtschreibung eingeführt. Gehen Sie jetzt arbeiten? _________________________________________________ 4. Lesen Sie langweilige Bücher? ____________________________________________ 8. __________________________________________ 2. 2.3 WIE SAGT MAN NEIN (Kako rečemo ne) Kadar v nemščini zanikamo glagol. Benutzen Sie dabei ein Wörterbuch. (Vadite kot v primeru. Arbeitet er bei SiMobil? Nein. Kommen Sie aus Berlin? ________________________________________________ 3. Če ţelite videti nova pravila. 26 1.de/ 4. Schlafen Sie den ganzen Tag? ____________________________________________ 7. folgen Sie dieser Internet Seite (Nemci so leta 2005 uvedli nov pravopis. Antworten Sie mit Nein. Arbeiten Sie in Billa? ___________________________________________________ 4. wir bleiben nicht hier. Ist Ihr Name Franz? _____________________________________________________ 6. uporabimo besedo 'nicht'.neue-rechtschreibung. Wohnen Sie in Österreich? Nein. sie kommt nicht aus Deutschland. … (Odgovorite nikalno. Kommt sie aus Deutschland? Nein. Der Stuhl ist bequem. si poglejte naslednjo internetno stran. Arbeiten Sie 10 Stunden im Tag? __________________________________________ 9. Pri tem uporabite slovar. Bleiben Sie morgen zu Hause? ____________________________________________ 5.4 EIN BLEISTIFT – VIELE BLEISTIFTE (En svinčnik – veliko svinčnikov) 1. Um neue Regeln zu sehen. Bleiben wir hier? Nein.) 1. ich wohne nicht in Ljubljana. Das ist ein Stuhl.): http://www. Wohnen Sie in Ljubljana? Nein. .) 1. Wohnen Sie im Häuserblock? _____________________________________________ 10. er arbeitet nicht bei SiMobil. 2. Üben Sie nach dem Beispiel. Ta beseda stoji takoj za glagolom. Die Stühle sind bequem. Das sind Stühle.

Die Sekretärin ist freundlich. Ist im Büro nur ein Computer? 2. . _______________________________. . 2. _______________________________. hier sind ________________________.Nein. Ist hier nur ein Chef? . Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  Ihr Büro zu beschreiben. Der Vertreter wohnt in Berlin.Nein. 7.  die Verben bzw.  die Namen der Teile des Tages anzugeben. nach München fahren ______________. Ist in der Firma nur ein Telefon? 3. Die Assistentin ist jung. 5. . .Nein. . 6. _______________________________. Der Direktor arbeitet fleißig. Taten zu verneinen.Nein. Ist im Zimmer nur ein Stuhl? 4. 27 . .Nein.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bleistift – lang Handy – neu Auto – blau Schere – scharf Schrank – groß Buch – alt Sekretärin – freundlich Direktor – froh Fenster – klein Tür – neu Gespräch – kurz Kugelschreiber . Das Gespräch ist lang. . im Zimmer sind _________________. Das Büro ist relativ klein. Wie heißen die Sätze im Plural? (Kako se stavki glasijo v mnoţini?) 1. in der Firma sind _________________.Nein. . 4.Nein. . Bitte antworten Sie nach dem Beispiel. Ist im Büro nur ein Schrank? 11.) 1. 8.Nein. Der Tisch ist im Büro. Ist hier nur ein Bild? 5. im Büro sind zwei _________________.Nein. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 3. Der Kunde kommt aus Österreich.Nein .  Ihren Tagesablauf zu beschreiben. _______________________________. Arbeitet in der Firma nur ein Herr? 8. . . (Odgovorite kot v primeru.Nein. Hat die Firma nur ein Büro? 9.  den Plural der Substantive zu bilden. Arbeitet hier nur eine Sekretärin? 10. 3. im Büro sind viele Computer. Ist in Bled nur ein Haus? 6.  ein Gespräch im Büro zu führen. _______________________________. Kommt heute nur ein Kunde? 7. Fährt nach München nur ein Vertreter? 12. _______________________________.rot 2.Nein.

1 GESPRÄCH IM BÜRO (Pogovor v pisarni) Herr Keller: Guten Tag. 28 . hier ist ein Geschenk für Sie. vzeti. tokrat pa se bomo naučili zanikati samostalnike. Herr Keller! Guten Tag. bitte. Prvi sklon ţe poznate. Ich bringe alle Getränke sofort. poklicati. Herr Braun? Herr Braun: Ja. bringen Sie uns bitte zwei Tassen Kaffee ohne Zucker. einen Orangensaft und ein Glas Mineralwasser. Herr Keller: Herr Braun. natürlich. 5. Frau Meier! Wie geht es Ihnen? Herr Keller: Sehr gut. Brauchen Sie noch was. Frau Müller: Ja. Zitrone oder Milch? Frau Meier: Mit Honig und Milch. danke. ich möchte einen Kaffee. grüßt Sie herzlich. prinesti in druge. natürlich. Und Ihnen? Herr Braun: Es geht. bringen Sie bitte den Vertrag und rufen Sie noch unseren Vertreter. narediti. ga je vedno potrebno ustrezno nagovoriti. danke. Naučili se boste torej uporabljati stavke z glagoli kot so: potrebovati. čas je za četrti sklon. ki je zelo podoben prvemu. Herr Braun: Frau Müller. bitte. Tudi sami boste znali zaigrati podoben dialog. eine Tasse Tee mit Honig und Milch. aber ohne Zucker. Frau Meier: Und ich möchte einen Orangensaft. bitte. Herr Braun: Das ist aber nett. Vse to se boste naučili v tej lekciji. Herr Schulze. Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht einen Kaffee? Herr Keller: Ja. bitte. in sicer z besedo kein(e). V prejšnji lekciji smo glagole zanikali z nemško besedo nicht. Tako kot v slovenščini se tudi v nemškem jeziku samostalnike sklanja. sprejeti in mu ponuditi pijačo. Herr Braun: Möchten Sie noch ein Glas Wasser oder einen Saft? Herr Keller: Ja. Mit Honig.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 BESUCH AUS AUSLAND Ko pride poslovni partner na obisk. Vielen Dank! Frau Müller: Hier sind die Getränke. ki zahtevajo ob sebi samostalnike v četrtem sklonu. Nehmen Sie bitte Platz. Herr Braun! Herr Braun: Guten Tag. Unser Direktor. Herrn Kaiser. Ein Glas Mineralwasser. Frau Meier: Haben Sie vielleicht Tee? Herr Braun: Ja.

die Frauen Ø Männer. Kinder 4. Herr Müller ist da. Sie möchte einen Saft und eine Cola. Rufen Sie bitte den Kunden. Welche Wörter fehlen? (Še enkrat preberite dialog. Katere besede manjkajo?) Herr Keller und ________ Meier sind unsere Kunden. In der Gruppe ist ein Slowene. Samostalniki ţenskega in srednjega spola ter mnoţina ostanejo enaki kot za 1. ki se končajo na –e. Maskulinum Femininum Neutrum Plural 1. Slowene. Herrn Müller. Der Kunde. sklon: koga ali kaj? določni člen nedoločni člen den Mann einen Mann die Frau eine Frau das Kind ein Kind die Männer. sklonu dobijo končnico –n. v 4. 29 . sklonu končnico –(e)n.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lesen Sie den Dialog noch einmal. Frau Müller bringt die Getränke ________. Sie nehmen ________ und möchten etwas trinken. Sklon Hier ist ein Kollege. 4. Bringen Sie bitte den Vertrag und die Getränke. Kollege. sklon: kdo ali kaj? določni člen nedoločni člen der Mann ein Mann die Frau eine Frau das Kind ein Kind die Männer. 5. Sie möchte auch _________ Orangensaft. Frau Meier möchte einen ______ mit ________ und Milch. sklon. Beispiel: Ich habe einen Bleistift und ein Heft. sklon Ich sehe einen Kollegen. Herr ________ möchte einen Kaffee. die Frauen Ø Männer.2 MÄNNER UND DER VIERTE FALL (Moški in četrti sklon) V nemščini zahtevajo samostalniki moškega spola v 4. Frauen. To so na primer samostalniki Kunde. Frauen. Er möchte auch ein Glas _____________. Sie muss auch den _________ bringen und __________ Kaiser rufen. aber ohne _________. Sie ___________ aus Deutschland. Kinder Samostalniki moškega spola. Wir haben einen Slowenen in der Gruppe. pa tudi beseda Herr. 1.

________________________________. ________________________________. Nein. (Odgovorite kot v primeru. Nein.mein-deutschbuch. Praktizieren Sie den vierten Fall (Vadite četrti sklon): http://www. ________________________________. Kennen Sie viele Österreicher? 6. Nein. Antworten Sie nach dem Beispiel. Nein. ________________________________. Nein. ________________________________. Nein.php?menu_id=156 30 . Nein. ________________________________. Sind im Büro viele Bilder? Nein. Brauchen Sie viele Stühle? 10. ________________________________. Haben Sie viele Häuser? 7. Ich esse _______ Sandwich (das). Ich bringe _______ Tee.de/lernen. Haben Sie viele Autos? 9. (Uprabite nedoločni člen. Ich möchte _______ Cola und _______ Glas Mineralwasser. Haben Sie viele Handys? 12.) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Sie ruft _______ Telefonnummer. Meine Kollegin ruft _______ Freundin. Nein. Er trinkt _______ Bier. Kennen Sie viele Italiener? 5. ________________________________. Haben Sie viele Computer? 8. ________________________________. Unser Direktor fährt _______ schwarzes Auto. 2.) Beispiel: Kennen Sie viele Kunden? 1. Nein. Nein. Kennen Sie viele Schweizerinnen? 2. Kennen Sie viele Geschäftsleute? 3. ________________________________.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ÜBUNG 1. Er sucht _______ Adresse. ________________________________. Kennen Sie viele Deutsche? 4. Benutzen Sie den unbestimmten Artikel. Nein. Wir nehmen _______ Tasse. ich kenne nur einen Kunden. ________________________________. Schreiben sie heute viele Verträge? 11. Wir möchten _______ Kaffee trinken. Nein.

Nein. 3. Nur mit Zitrone. Hat er Kinder? Nein. g) Nein. 2. 4. Danke. sie trinkt kein Bier. b. bitte. Und Ihnen? Das ist aber nett. er hat noch keine Kinder. Möchten Sie eine Tasse Tee? Mit Zitrone oder Milch? Trinken Sie auch ein Glas Wasser? Möchten Sie noch etwas? e. Was passt zusammen? (Kaj spada skupaj?) 1. 6.4 DIE KRAFT DES WORTES KEIN (Moč besede noben) Kadar v nemščini zanikamo samostalnik. Was machen die Leute? (Kaj ljudje počnejo?) Beispiel: a) b) c) d) e) f) g) h) Was schreibt die Sekretärin? (Brief) Was bringt die Sekretärin? (Vertrag) Was braucht der Direktor? (Bleistift) Was möchte der Kunde? (Tee) Wen rufe ich? (Kollege) Was schreiben Sie? (Übung) Was bringen die Kunden? (Geschenk) Was kauft sie? (Tisch) Was trinkt der Chef? (Tasse Tee) Sie schreibt einen Brief. vielen Dank. Was trinken Sie? Ja. c. bitte. uporabimo besedo kein(e): Trinkt sie Bier? Nein. bitte. Einen Saft. ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 5. Ein Glas Wasser. ÜBUNG 1. Wie geht es Ihnen? Brauchen Sie noch etwas? Möchten Sie einen Kaffee? Nehmen Sie bitte Platz! Was trinken Sie? Hier ist ein Geschenk für Sie. 7. Vielen Dank. Brauchen Sie einen Bleistift? Nein. ich mache keine Übung. gerne. Bringen Sie den Vertrag! a) b) c) d) e) f) Ja. ich brauche keinen Bleistift. 31 .Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. sofort.3 WIR BIETEN EIN GETRÄNK AN (Ponudimo pijačo) a. bitte. 2. 5. Ja. Ja. danke. danke. d. Machst du eine Übung? Nein. gerne. Sehr gut. Das ist alles.

Kinder ÜBUNG 1. Verstehen Sie das? _________________________________________________________ 4. Ist das ein Mann? (Frau) Nein. Ist Ihre Adresse Gartenstraße 20? ______________________________________________ 2. Heißt sie Frau Müller? ______________________________________________________ 5. (Odgovorite nikalno s kein ali nicht. Wartet hier ein Mann? 2. ich sehe ______________________ Nein. Kinder 4. Haben Sie eine Schreibmaschine? (Computer) __________________________________ 9. ich sehe kein/keine/keinen … (Odgovorite z besedami kein/keine/keinen.) 1. Ist das ein Polizist? (Polizistin) ____________________________________________ 7. Frauen. Schreiben Sie einen Vertrag? (Brief) __________________________________________ 10. Antworten Sie nach dem Beispiel. Nein. Ist das ein Büro? (Fabrik) ____________________________________________ 3.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maskulinum Femininum Neutrum Plural 1. Wartet hier ein Kunde? 3. Antworten Sie so: Nein. Ist das Direktor? ___________________________________________________________ 10. Hat sie einen Bleistift? ______________________________________________________ 6. ich sehe keinen Mann. ich sehe ______________________ Nein. Sprechen Sie Italienisch? ____________________________________________________ 9. Beantworten Sie die Fragen negativ mit kein oder nicht. Sind das Schränke? (Regale) ____________________________________________ 8. das ist kein Mann. Brauchst du einen Stuhl? (Tisch) ____________________________________________ 3. Wartet hier eine Frau? 4. ich sehe ______________________ Nein.) 1. (Odgovorite kot v primeru. Haben Sie eine Sekretärin? __________________________________________________ 2. _____________________________ . Möchten Sie einen Kaffee? ___________________________________________________ 8. Ist ihre Zimmernummer 13? __________________________________________________ 7. 2. Ist das eine Fabrik? (Schule) ____________________________________________ 6. Ist das ein Direktor? (Vertreter) ____________________________________________ 5. Haben Sie Zeit? ____________________________________________________________ 3.) 1. Frauen. Warten hier Kunden? 5. Warten hier Geschäftspartner? 32 Nein. Sind das Telefone? (Computer) ____________________________________________ 4. sklon: koga ali kaj? nikalni člen keinen Mann keine Frau kein Kind keine Männer. sklon: kdo ali kaj? nikalni člen kein Mann keine Frau kein Kind keine Männer. das ist eine Frau.

_________________________________. ● Nein.) Beispiel: Möchten Sie Kaffee? Nein. ● Nein. _________________________ Nein danke. Ist das wahr? Grüsse aus Kanada. Möchten Sie Apfelsaft? Nein danke. _________________________ Nein danke. Möchten Sie Bier? 5.72 Meter groß. _________________________________. Elizabeth 33 . mein Name ist Elizabeth und ich komme aus Kanada.5 INTERKULTURELLES LERNEN (Medkulturno učenje) Lesen Sie den Brief einer nordamerikanischen Schülerin Elisabeth und die Antwort auf ihren Brief von Detuscher Ulrich. Möchten Sie Wasser? 8. _________________________ Nein danke. Möchten Sie Whisky? 6. Nicht oder kein? Bitte schreiben Sie die Antworten nach dem Beispiel. ● Nein. ● Nein. sie sind pünktlich. ich arbeite nicht bei Lek. ● Nein. danke. Wartet hier ein Vertreter? Nein. _________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 5. (Nicht ali kein? Odgovorite kot v primeru. _________________________________. ich möchte keinen Kaffee. Ich bin 1.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. _________________________________. _____________________________ Nein. Wartet hier ein Kind? 8. Möchten Sie Cola? 7. die Deutschen sind nicht spontan. sie trinken viel Bier. ich ______________________________. _____________________________ 4. In der Klasse sprechen wir jetzt über die Deutschen und was für sie typisch ist. _________________________________. Ich bin 23 Jahre alt und habe braune Augen und schwarze Haare. die Juden sind nicht gut akzeptiert. Möchten Sie Saft? 2. _________________________________. 5. 1. hier ist ___________________________. ● Nein. Antworten Sie nach dem Beispiel. _________________________________.) Beispiel: Arbeiten Sie bei Lek? a) Ist hier eine Maschine? b) Brauchen Sie eine Mappe? c) Kauft die Firma einen Mercedes? d) Fahren Sie heute nach Linz? e) Telefoniert Frau Logar nach Wien? f) Haben Sie eine Fahrkarte? g) Kennen Sie Frau Schulz? h) Ist der Chef heute im Büro? i) Haben Sie heute Zeit? j) Ist die Firma M&M groß? k) Kommt heute ein Kunde? ● Nein. ● Nein. _________________________________. Möchten Sie Tee? 3. Viele Leute meinen. es gibt da große dicke Frauen und sie rasieren sich nicht. ich ______________________ Nein danke. (Odgovorite kot v primeru. ● Nein. sie essen Sauerkraut und Blutwurst. Hallo. ● Nein. _____________________________ Nein. ● Nein. _________________________________. Wartet hier ein Herr? 7. ● Nein. Möchten Sie Wein? 4.

Tschüs. wie geht’s? Ich hoffe gut. Ich hoffe. da ta fraza zahteva samostalnik v 4. da se nekaj nekje nahaja: Beispiel: Es gibt einen Stuhl im Büro. 95 Meter groß. Mein Name ist Ulrich. und zwar aus Dresden.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hallo Elizabeth. 34 . Das war in der Vergangenheit. ______________________________________ Im Zimmer sind Kunden. Ta fraza je uporabna predvsem takrat. Und die Juden waren in der Vergangenheit nicht gut akzeptiert.  den vierten Fall der Substantive zu verwenden. _______________________________________ Auf dem Tisch ist ein Brief. sklonu. ko hočemo povedati. Heute ist es anders. Das Bier trinken vor allem die Leute aus Bayern. _______________________________________ In Slowenien sind viele Leute. Verwenden Sie die Phrase es gibt.6 ES GIBT (Tam je oziroma tam so) Nemci zelo pogosto uporabljajo frazo tam je/so oziroma es gibt po nemško. Ulrich Was meinen Sie über die Deutschen? Was ist für sie typisch? 5. Ich komme aus Deutschland. Es gibt eigentlich viele Menschen aus verschiedenen Ländern. Deine stereotypen Vorstellungen über die Deutschen sind leider ganz falsch.  die Phrase es gibt zu verwenden. Unsere Frauen sind eigentlich sehr hübsch – kennst du vielleicht Heidi Klum oder Claudia Schiffer? Die meisten Frauen rasieren sich. Pri tem moramo paziti. Heute gibt es die amerikanischen McDonald’s Restaurants überall. _______________________________________ Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  einen Geschäftspartner zu empfangen. Kein Mensch isst Blutwurst und Sauerkraut. _______________________________________ In der Bank ist viel Geld. du änderst deine Meinung jetzt.  die Getränke anzubieten. Ich bin 1. (Uporabite frazo es gibt.) a) b) c) d) e) Im Büro ist ein Tisch.  die Substantive zu verneinen.

Helga macht sich zuerst das Frühstück und liest Stellenangebote. Sie soll morgen noch einmal telefonieren. Sie arbeitet zwar in einer Exportfirma. Dann spült sie das Geschirr und putzt die Küche. Helga steht früh auf. Ker ti glagoli zahtevajo poseben vrstni red besed. Wir bereiten die Produkte für den Transport vor. Aber der Personalleiter ist leider nicht da. 6. ravno pred stečajem.2 UNTRENNBARE UND TRENNBARE VERBEN (Nedeljivi in deljivi glagoli) ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Beispiel: ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Beispiel: lesen lese liest liest lesen lest lesen sehen sehe siehst sieht sehen seht sehen essen esse isst isst essen esst essen Sehen Sie viel fern? Ich sehe am Abend fern. boste naredili veliko vaj. da jih utrdite. Aber sie geht heute nicht arbeiten. Naučili se boste veliko novih besed in spoznali deljive glagole. Spoznali boste tudi naklonske oziroma modalne glagole. da boste lahko povedali. Sie telefoniert sofort in eine Firma.1 HELGA SUCHT ARBEIT (Helga išče delo) Heute ist Montag. ker je podjetje. 6.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 NEUE ARBEIT SUCHEN V tej lekciji boste spoznali Helgo. Znali boste tudi povedati datum. 35 . einkaufen kaufe … ein kaufst … ein kauft … ein kaufen … ein kauft … ein kaufen … ein vorbereiten bereite … vor bereitest … vor bereitet … vor bereiten … vor bereitet … vor bereiten … vor fernsehen sehe … fern siehst … fern sieht … fern sehen … fern seht … fern sehen … fern Ich bereite das Essen vor. Am Nachmittag spielt Helga Tennis und am Abend sieht sie fern. dneve v tednu in mesece. kaj se ne sme in kaj se mora. Sie möchte sich um diesen Job bewerben. aber ihre Arbeitsstelle ist nicht mehr sicher. Am Vormittag kauft Helga noch ein. Sie darf das nicht vergessen. Zu Hause bereitet sie das Essen vor und isst zu Mittag. saj se boste naučili uporabljati vrstilne števnike. ki išče novo sluţbo. Sie will einen Job suchen. ki se v nemščini pogosto pojavljajo v vsakdanjem jeziku. Sie sieht ein paar interessante Arbeitsstellen. v katerem trenutno dela. kaj zmorete. Die Firma steht nämlich vor dem Konkurs.

(Preberite besedilo Helga sucht Arbeit še enkrat in podčrtajte vse deljive glagole.3 MODALVERBEN (Modalni glagoli) Modalni glagoli se spregajo in v stavku vedno stojijo na drugem mestu z nedoločnikom na koncu stavka.htm ÜBUNG 1. Wann kaufen Sie ein? _________________________________________ 9. Er kauft Brot und Delikatessen ein. Lesen Kinder viel? Nein. modalni glagol pa izraţa kakšen odnos ima govorec do izrečenega stavka (v zgornjem primeru sposobnost). Lesen Sie den Text Helga sucht Arbeit noch einmal und unterstreichen Sie alle trennbare Verben. znati. Ich kann gut schwimmen.dlc. . Wer bereitet das Frühstück vor? _________________________________________ 6.) 2. glagol pa se sprega in ostaja na drugem mestu: Ich stehe um 6 Uhr auf.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pri deljivih glagolih pride v trdilnem stavku predpona na zadnje mesto. Und Ihr Partner / Ihre Partnerin? _________________________________________ 6. Am Nachmittag sehe ich sehr gern fern. können = moči. ______________________________________ 4. Sehen Kinder viel fern? Ja. Lesen Sie gern? Ja. (Odgovorite. Kauft Helga in Interspar ein? _________________________________________ 7.fi/~michi1/uebungen/trennvb1. Um Verwendung von trennbaren Verben zu praktizieren. Wo kaufen Sie ein? _________________________________________ 8. folgen Sie dieser Internet Seite (Pojdite na naslednjo internetno stran in vadite deljive glagole): http://www. 36 Ich muss heute noch nach Hause gehen. Bereiten Sie das Mittagessen vor? _________________________________________ 10.) 1. ____________________________________ 3. Wann sehen Sie fern? _________________________________________ 5. müssen = morati. Ich kann sehr schnell lesen. Nedoločnik (pomenski glagol) izraţa dejansko stanje ali dogajanje. ______________________________________ 2. Antworten Sie.

..... mögen = ţeleti... Sie rauchen zu viel............... 4..... wollen = hoteti.... 3.... 2....... Geht Helga arbeiten ? _______________________________________________ 3........................ Wo arbeitet Helga? _______________________________________________ 5................... Was will Helga machen? _______________________________________________ 4........... Sie gehen spät schlafen... mag............. naj bi........................................ da je oblika modalnega glagola v prvi in tretji osebi ednine enaka. Ich möchte eine Tasse Tee. (Odgovorite na vprašanja............. Ich will jetzt Deutsch lernen. ich du er/sie/es wir ihr Sie/sie müssen muss musst muss müssen müsst müssen können kann kannst kann können könnt können dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen sollen soll sollst soll sollen sollt sollen wollen will willst will wollen wollt wollen mögen* möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten ÜBUNG 1....... nicht zu viel Alkohol _____________ und nicht zu viel ___________..... Sie essen zu viel. 5.... Was sagt der Arzt? Was soll ich nicht? (Kaj pravi zdravnik? Česa naj ne bi počel?) 1.... Beantworten Sie die Fragen..... Hier darf man nicht rauchen..... Sie ............. bitte..) 1. Sie . Sie sollen nicht zu viel arbeiten.............. Ich darf nicht spät schlafen _____________.. Was macht Helga am Montag? _______________________________________________ 2.. Sie ........... sollen = vljudna oblika glagola morati.. 3..... 6.... Sie soll doch nicht so spät zur Besprechung kommen............ Sie .. (* Oblika 'möchten' je pogojnik glagola mögen in se uporablja pogosteje kot trdilna oblika glagola -mag......Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ dürfen = smeti... Ich darf nicht zu viel ___________..) Modalni glagoli se od običajnih razlikujejo po tem. Ist die Arbeitsstelle von Helga sicher? _______________________________________________ 37 ... mögt....... Sie trinken zu viel Alkohol... magst.... mögen...... mögen.. Sie . 2... Was sagt der Arzt? Was darf ich nicht? (Kaj pravi zdravnik? Česa ne smem?) Ich darf nicht zu viel _________... Sie joggen nicht. Sie arbeiten zu viel...

…… 7. Eltern. Setzen Sie die Verben ein. …… 11. Ich gehe früh ___________. Was macht Helga zu Mittag? _______________________________________________ 13.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Lehrer. Sie lernen zu wenig. Heute _________ ich auch ___________. Bewerben Sie sich um die Arbeitsstelle! …… 10. Soll Helga morgen noch einmal telefonieren? _______________________________________________ 11.) aufstehen frühstücken gehen haben tun schreiben fahren lesen putzen fernsehen schlafen essen Am Morgen ________________ ich _____. Am Nachmittag _____________ ich einen Vertrag und dann _______________ ich nach Hause. Was liest Helga? _______________________________________________ 8. Steht die Firma vor dem Konkurs? _______________________________________________ 7. Was sagen Chefs. Möchte sich Helga um eine Arbeitsstelle bewerben? _______________________________________________ 12. Ärzte? (Kaj pravijo direktorji. ich _______________ schnell und dann ______________ ich zur Arbeit. Telefoniert Helga in eine Firma? _______________________________________________ 10. …… 5. Sie sollen …… 2. 5. …… 8. (Vstavite glagole. …… 38 . zdravniki?) 1. starši. Sie telefonieren zu viel. Sie lesen kein Buch. učitelji. …… 4. Du siehst am Nachmittag fern. …… 6. Sieht Helga am Abend fern? _______________________________________________ 15. Was sieht Helga in der Zeitung? _______________________________________________ 9. Sie arbeiten schlecht. Sie essen zu viel. Heute __________ ich viel zu ________. Sie spielen nicht Tennis. Und Sie? Wann sehen Sie fern? Wie lange sehen Sie fern? ________________________________________________ 4. Lesen Sie Stellenangebote! …… 9. Zu Mittag ______________ ich im Gasthaus. Du stehst spät auf. Am Abend ___________ ich die Zeitung und dann ____________ ich die Wohnung. Sie sollen …… 3. Was macht Helga am Nachmittag? _______________________________________________ 14. Sie trinken zu viel Alkohol.

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Übersetzen Sie. (Prevedite.)
1. Delam v izvoznem podjetju, toda moje delovno mesto ni sigurno.
_____________________________________________________________
2. Podjetje je pred stečajem. ________________________________________
3. Zjutraj zajtrkujem, potem berem ponudbe za sluţbo.
_____________________________________________________________
4. Opoldne pripravim kosilo. ________________________________________
5. Zvečer berem in gledam TV. ______________________________________
6. Hodim prepozno spat. ___________________________________________

Die Modalverben können Sie hier praktizieren (Modalne glagole lahko vadite
na tej strani): http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen/modalv1.htm

7. Verwenden Sie die Modalverben. (Uporabite modalne glagole.)
1) Ich _________ ohne Brille nichts sehen.
2) Ich __________ diese Hausaufgabe noch heute machen.
3) _______________ Sie bitte Ihr Handy ausschalten. Das ist ein Krankenhaus und hier
_________ man nicht laut sein.
4) _________ Sie mir helfen? Ich ________ es wirklich nicht selbst machen.
5) Was ________ Sie trinken?
6) Das ist ein privater Parkplatz. Sie ________ hier nicht parken.
7) _________ Sie Arabisch?
8) Man ________ am Abend nicht viel essen. So steht es im Buch.
9) Es ist schon 10 Uhr. Kinder __________ ins Bett.
10) Ich _________ nicht wieder durch das Examen fliegen. Was ________ ich denn tun?
Sie _________ natürlich mehr lernen!
6.4 WIE SPÄT IST ES (Koliko je ura)
Es ist … Uhr.

8.00
8.10
8.15
8.30
8.35
8.45
8.55

Es ist
acht Uhr
zehn nach acht oder acht Uhr zehn
Viertel nach acht oder acht Uhr fünfzehn
halb neun
fünf nach halb neun oder acht Uhr fünfunddreißig
Viertel vor neun
fünf vor neun

39

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALSO, WIE SPÄT IST ES?
ÜBUNG
1. Üben Sie. (Vadite.)

Es ist … Uhr.
2. Üben Sie nach dem Beispiel (Vadite kot v primeru.)
○ Wann ist die Sitzung?
● Um sieben Uhr fünfzehn.
○ Wie bitte?
● Um Viertel nach sieben.
7.15, 7.45, 8.15, 9.30, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.30, 15.00, 16.15, 17.20, 18.00
6.5 ORDNUNGSZAHLEN (Vrstilni števniki)
Števniki od 2. do 9. imajo končnico –te.
1. erste
2. zweite
3. dritte
4. vierte
5. fünfte
6. sechste

7. siebte
8. achte
9. neunte
10. zehnte
11. elfte
12. zwölfte (usw. bis 19.)

Števniki od 20. naprej imajo končnico –ste.
20. zwanzigste
21. einundzwanzigste
30. dreißigste
50. fünfzigste
70. siebzigste
40

100. hundertste
101. hunderterste
110. hundertzehnte
456. vierhundertsechsundfünfzigste
usw.

Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.6 DATUM (Datum)
Die 12 Monate (12 mesecev)
DER
Januar
Februar
März

April
Mai
Juni

Juli
August
September

Oktober
November
Dezember

Die 7 Tage (7 dni)
DER
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag Freitag

Samstag

Sonntag

Pri navajanju datuma mora spredaj vedno stati člen, in sicer moškega spola. Obstaja več
načinov navajanja datuma:
1. SKLON: Heute ist der zwölfte September.
4. SKLON: Heute haben wir den zwölften September / den zwölften neunten.
3. SKLON: Ich habe Geburtstag am dreiundzwanzigsten Mai.
3. SKLON: Die Vorlesungen dauern vom ersten Oktober bis zum dreißigsten Mai.
ÜBUNG
1. Übersetzen Sie bitte. (Prevedite.)
1. Danes je 11. marec. Ob 16.30 imamo nemščino. Pouk imamo do 19.45.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Od 18.00 do 18.15 imamo odmor. Takrat pijemo kavo ali sok. Nekateri (einige) tudi
kadijo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. 25. maja praznujem rojstni dan. To je moj 21. rojstni dan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Moj sin ima rojstni dan 17. oktobra. Letos bo star 6 let.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Delam v zavarovalnici. V sluţbo prihajam ob 7.30. Moj delavnik traja do 15.00 ali
15.30.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Letos grem na dopust na morje. Imam 22 dni dopusta. Dopust bom vzela (nehmen)
avgusta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Na dopust odpotujemo v soboto, 1. avgusta in ostanemo do nedelje, 16. avgusta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
41

1. 70.  anspruchvolle Sätze ins Deutsch zu übersetzen.dlc.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prüfen Sie Ihre Datum-Kenntnisse hier (Preverite znanje o navajanju datuma tukaj): http://www.fi/~michi1/uebungen/datum. 18. Wie heißt das richtige Lösungswort? (Poiščite pravilni vrstilni števnik. 2.htm 2.htm http://www. 40. 11. Lösungswort: Vir: http://de. 8. 90. Kako se glasi pravilna rešitev?) 4. V I 20. 42 E R T E .  die Trennbare Verben zu verwenden.yahoo.com/search?=daf-portal Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  eine neue Arbeitsstelle zu suchen.search.fi/~michi1/uebungen/ordinal.  die Modalverben zu konjugieren und verwenden. 30. 3. Finden Sie die richtigen Ordnungszahlen.dlc.  das Datum mit Hilfe der Ordnungszahlen anzugeben.

1 DIE REKLAMATION (Reklamacija) Herr Huber und Frau Klein sind Geschäftspartner. das ist . Herr Huber! Wie geht es Ihnen? Guten Tag.. Frau Klein? Ja. (Vadite svojilne zaimke.. Klein: Huber: Klein: Huber: Klein: Guten Tag... Sie hatten Risse an der Frontseite und eine Maschine war ohne Tasten. Kunden. Wir bereiten sie noch heute für den Transport vor. Ach ja? Was war nicht in Ordnung? Zwei CNC Maschinen waren beschädigt.. saj boste laţe prišli do ţelene rešitve.. Frau Klein! Huber: Klein: Huber: Klein: Huber: ÜBUNG 1.. Ich bitte Sie um Neulieferung... Haben Sie diese Maschinen auf Lager? Das weiß ich leider nicht... Bitte entschuldigen Sie für den Fehler! Gut. es geht.. da ste pri tem čimbolj vljudni. če nekdo prijavi reklamacijo... wir haben ein Problem... Frau Klein.. 7. Ich überprüfe es. Sind das Ihre Kunden. haben Sie ein Problem? Ja. Danke. Es tut mir sehr leid.. Gestern hatten sie ein Problem. Herr Huber und Frau Klein.. Herr Huber? Ja. Haus. das ist . saj sta glagola zelo pomembna in se ju pogosto uporablja v vsakdanjem govoru. Zelo pomembno je. Ich schreibe das Protokoll und schicke es Ihnen per E-Mail. Ponovili boste tudi svojilne zaimke. ker je njihova uporaba zelo pogosta pa tudi precej zahtevna. das ist mein Auto.. Mai. es gibt noch zwei Maschinen.. Herr Huber? Ja. Problem. kako reagirati... Einen Moment bitte … Ja. Herr Huber! Danke und auf Wiederhören! Auf Wiederhören. das sind .. lekciji se boste naučili.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 AM TELEFON V 7. 43 . Üben Sie die Possessivpronomina.) 1) 2) 3) 4) Ist das Ihr Auto. Sehen Sie die Seite 19. es geht mir gut. Ist das Ihr Haus.. Und Ihnen? Danke. Spoznali boste osnove telefoniranja.. Wir haben Probleme mit Ihrer Lieferung vom 15. Naučili se boste uporabljati enostavni preteklik glagolov imeti in biti.. Glejte stran 19. Zaigrali boste nekaj telefonskih pogovorov in si pogledali črkovanje. tako da boste znali odgovoriti na telefonski klic iz tujine. ne glede na to ali vi prijavite reklamacijo ali to naredi vaša stranka.

.. oziroma kaj ste imeli včeraj. (Dopolnite s svojilnimi zaimki. Der Chef hatte eine Besprechung vor zwei Stunden... 1) Besuchen Sie Ihren Geschäftspartner? 2) 3) 4) 5) 6) 7) . Frau Klein hat ihre Wohnung. das ist ______ Frau..Ja.. Wir haben ………… Haus.Ja. ……… Büro. das ist . Herr Dolenc? . …………… Arbeit. ………… Kunden... …………… Computer.Ja.Ja. sie haben ein Problem. sie haben Kinder. …………… Apparate. Kinder. …………… Probleme.Ja..) Herr Huber hat seine Arbeit.. Ist Herr Braun _____ Chef? . ……………Termine.. ich besuche ________ Geschäftspartner.. …………… Probleme. dort kommen . …………… Probleme. …………Tochter. er ist ______ Kunde. …………… Arbeit. Frau. Sind das ________ Kunden. er hat eine Frau. …………… Bücher..) Beispiel: Ist das Ihr Auto? . ……………… Zeitungen. …………… Sohn. …………… Job. sie hat einen Mann.. er ist _____ Chef. …………… Chef. (Postavite gospodu Dolencu vprašanja. …………… Briefe. Person ich du er/sie/es wir ihr Sie.Ja... ……. 3. 7. Ist das _____ Haus? .. Haben Frau und Herr Huber Kinder? Ja. ……… Haus.. Ist Herr Keller _____ Kunde? . ……… Auto... Frau. Mann.Ja.2 PRÄTERITUM VON VERBEN HABEN UND SEIN (Enostavni preteklik glagolov imeti in biti) Če bi radi povedali. das sind _______ Kunden... sie sein war warst war waren wart waren 44 haben hatte hattest hatte hatten hattet hatten . das ist mein Auto. ……… Büro. dort steht . Ergänzen Sie die Possessivpronomina.. ……… Kind.. ………………Verträge.. kje ste bili včeraj ali v preteklosti.. lahko to poveste z glagoloma haben in sein v enostavnem pretekliku: Beispiel: Gestern war ich in Ljubljana.. Hat Herr Huber eine Frau? Ja.. dort kommt . das ist ______ Haus..Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5) 6) 7) 8) Haben die Kunden ein Problem? Ja. …………... Problem. Sind das ________ Kinder? . Ist das _______ Frau? . Die Kunden haben …………… Geschäftspartner. …………. Hat Frau Huber einen Mann? Ja. 2.. …………… Probleme. Auto.. ………… Hobby. …………… Kinder. Chef.Ja. Stellen Sie Herrn Dolenc Fragen. das sind ________ Kinder.

Heute hat Herr Huber ein Problem. 7.mein-deutschbuch. sehen sie die folgende Seite (Če ţelite vedeti še kaj več o enostavnem pretekliku. Bilden Sie Präteritum. 5. Prosimo za novo pošiljko.) 1.. gestern ………………………………………… 4. ______________________________________ 9. Heute haben Sie Gäste. Zapisnik vam pošljem po e-mailu. Napisala bom zapisnik. Heute habe ich ein Problem. _____________________________________________ 45 . si oglejte to stran): http://www. Heute bin ich in der Firma. Heute sind Sie im Gasthaus. ________ er mit Ihrem Werk zufrieden? Gestern ________ ich einen Termin mit meinem Chef. (Tvorite preteklik. gestern ………………………………………………… 3. ________ Sie gestern zu Hause? Ich _________ gestern viele Hausaufgaben. _______________________________________________ 4. ………………………………………………………. (Preberite še enkrat besedilo Die Reklamation. Heute sind Sie krank. En stroj je bil poškodovan. 3. Tega ţal ne vem . …………………………………………………………….Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ÜBUNG 1... Kaj ni bilo v redu? _____________________________________________________ 3. nato prevedite naslednje stavke. __________________________________________________ 5. ………………………………………………………..) 1. Heute sind hier Geschäftspartner. 9. ……………………………………………………… 12. 2. Imate CNC stroje na zalogi? ______________________________________________ 8. 8.) 1. ………………………………………………….. 4.. ……………………………………………………………. Lesen Sie noch einmal den Text Die Reklamation. dann übersetzen Sie die folgenden Sätze. …………………………………………………. ________________________________________________ 7. __________________________________________ 6. gestern hatte ich kein Problem. Heute sind Sie zu Hause. 2. gestern waren Sie nicht zu Hause. (Uporabite preteklik glagolov imeti ali biti. Heute haben Sie Zeit. Heute ist der Chef im Büro. ampak bom preveril. Heute haben wir keine Zeit. 10. ______________________________________________ 2. Včeraj smo imeli probleme. ………………………………………………………… 6. Heute hat Monika Kunden. ………………………………………………………. Wenn Sie mehr über Präteritum wissen möchten. Za napako se ţelim opravičiti. Vor zwei Tagen _______ sie in Opera. 5. ……………………………………………………………. Verwenden Sie Präteritum von haben oder sein. 11. Heute sind wir in der Firma. 13. 14. Heute hat Frau Klein viel Arbeit. 2..de/lernen.php?menu_id=108 3.

)  „Entschuldigung.3 WIR TELEFONIEREN (Telefoniramo) 1.)     „PRISMA.“ „Sommer. (Izbrali ste napačno številko. Sommer hier. Sie haben eine falsche Nummer gewählt.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. nakar rečete:) Anrufer: Sie: „Entschuldigen Sie.“ 5. Der Anrufer hat falsche Nummer gewählt und entschuldigt sich. Bitte bleiben Sie am Apparat. falsch verbunden. Sie rufen an und sagen … (Kličete in rečete …)  „Guten Tag. ich verbinde. Sie sagen … (Klicatelj ţeli govoriti z določeno osebo. guten Tag!“ „Hier ist Peter Sommer von der Firma PRISMA. Kann ich etwas ausrichten?“  „Rufen Sie bitte später / in einer Stunde / morgen noch einmal an.“ 2. Firma PRISMA.“  „Moment bitte. Am Ende des Gesprächs sagt man: (Na koncu pogovora rečemo:)  „Auf Wiederhören!“ 46 . ich habe mich verwählt. guten Tag.“ „Keine Ursache!“ 6. Das Telefon klingelt und Sie melden sich.“ 4. Darauf sagen Sie: (Klicatelj je poklical napačno številko in se opravičuje.“ 3. Ljubljana.“  „Herr Meier/Frau Donner ist leider nicht da.“ „PRISMA. Ich hole Herrn Meier/Frau Donner.“  „Moment bitte.“  „Kann ich Herrn Meier sprechen?“  „Ich möchte Frau Donner sprechen. Peter Sommer am Apparat. Vi rečete …)  „Augenblick bitte. (Telefon zvoni in vi se javite. Der Anrufer möchte mit einer bestimmten Person sprechen.

…………………………………………………………………………………. Herr Sauermann ist im Urlaub. Ich möchte Herrn Pirc sprechen. (Napišite dialoge. Würden Sie mich bitte mit Herrn Kraus verbinden? B: Herr Kraus ist leider auf Dienstreise.) Sie möchten Herrn Krause sprechen. B: Wie war Ihr Name. Ich sage es Herrn Pirc. Firma ……… . B: Gut. bitte sagen Sie ihm. Ihre Meldung: Resultate noch nicht erhalten. Firma PTP Karlsruhe. …………………………………………………………………………………. Kann ich Herrn Krause etwas ausrichten? A: Ja. …………………………………………………………………………………. Seine Mitarbeiterin meldet sich. …………………………………………………………………………………. Nun probieren Sie ein paar Telefongespräche zu üben. dass der Vertrag schon vorbereitet ist. Seine Mitarbeiterin meldet sich. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? A: Ja.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Auf Wiederhören! A: Auf Wiederhören! 2. B: Tut mir leid. Herr Krause ist in einer Dienstreise. …………………………………………………………………………………. Firma PTP Karlsruhe. ………………… ………………… c) Sie möchten Herrn Dr. 47 . bitte? A: Ich heiße Kraus. …………………………………………………………………………………. Napišite ali ustno zaigrajte telefonski pogovor. …………………………………………………………………………………. Krause hier. ÜBUNG 1. Ihre Meldung: der Vertrag schon vorbereitet. B: Ja. …………………………………………………………………………………. (Zdaj pa poskusite sami telefonirati. Herr Kraus. ……. A: Guten Tag. hier. Fürst sprechen. ………………… ………………… b) Sie möchten Herrn Sauermann sprechen. Schreiben oder sprechen Sie.) a) Sie möchten Frau Schinkel sprechen. Frau Schinkel ist in einer Besprechung. Fürst ist in einer Konferenz. Ihre Meldung: warten noch immer auf Angebot. A: Ach so! Und wann kommt er zurück? B: Erst am nächsten Montag. dass er mich noch heute anrufen soll. in Ordnung.4 EIN TELEFONGESPRÄCH (Telefonski pogovor) A: Guten Tag. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Herr Pirc ist in einer Sitzung. Ihre Meldung: Frau Schinkel soll zurückrufen. können Sie ihm bitte ausrichten. Ihre Mitarbeiterin meldet sich. Sein Mitarbeiter meldet sich. Schreiben Sie Dialoge. Dr. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Peter Kraus. ………………………………………………………………………………….

bitte anrufen. Ihre Meldung: alle Hotelzimmer leider ausgebucht. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Ihre Meldung: mit Herrn Jankovič einen Termin vereinbaren. muss einen Termin verschieben. ………………… ………………… d) Sie möchten Frau Malnar sprechen – ihre Mitarbeiterin m. …………………………………………………………………………………. Ihre Meldung: dringend eine Firma besuchen. …………………………………………………………………………………. ………………… ………………… f) Sie möchten Herrn Korb sprechen – sein Mitarbeiter m. ………………………………………………………………………………….– hat Besuch.s. muss einen Termin absagen. …………………………………………………………………………………. bitte anrufen. ………………………………………………………………………………….– ist auf Krankenurlaub.– außer Haus.s. Was bedeuten die folgenden Phrasen? (Kaj pomenijo fraze?) einen Termin kann man:     48 vereinbaren (abmachen) verschieben absagen bestätigen __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ . …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….s.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ …………………………………………………………………………………. Ihre Meldung: Kollege Bolzmann krank. bitte zurückrufen. ………………… ………………… g) Sie möchten Frau Decker sprechen – ihre Mitarbeiterin m. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….– Geschäftsreise. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………… ………………… 3. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. bitte zurückrufen. ………………… ………………… e) Sie möchten Herrn Jankovič sprechen – sein Mitarbeiter m. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….s.

10. 11. 8. 8.00 Freitag.00? Ja. (Telefonirajte in se dogovorite za sestanek. 10. Buchhaltung Mittwoch. 8. Muster b) Können wir für Montag um 9 Uhr einen Termin vereinbaren?  Das geht leider nicht. (Sedaj vadite podobne telefonske razgovore in si pomagajte s tabelo.30 B: Der Chef hat schon diese Termine: A: Sie bekommen: Montag.00-11.00 Johann Friedl. Da habe ich/ hat der Chef schon einen Termin. Fa. vormittags oder nachmittags? Vormittags.00-11.00-9.00-10. Dienstag um 10 Uhr. Können wir einen Termin vereinbaren? Wann möchten Sie kommen? Geht es am Montag? Ja. 5. 9. Stock Donnerstag. Passt es Ihnen/ Geht es dann am Dienstag um 10 Uhr? Ja. Firma B&B 49 .helfen Sie sich mit der Tabelle. Firma Siemens Dienstag. das passt sehr gut.00 Dienstag. Gut. dann ist das abgemacht.00 Gisela Birke. 10.) Sie wollen: Montag. 9.30 Mittwoch. das passt. sagen wir um 9. 8.30-9. Nun üben Sie ähnliche Telefongespräche . Marketing Freitag.00 Donnerstag. Telefonieren Sie und vereinbaren sie einen Termin.00 Gert Funke.00 Herr Wolf.00 Berta Silber.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.) Muster a) Ich möchte Sie besuchen.

 das Präteritum von Verben haben und sein zu bilden.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. (Črkujte naslednje priimke.  einen Termin telefonisch abzumachen.  die Telefonanrufe zu beantworten. scharfes s Č = ce mit Häkchen Š = es mit Häkchen Ţ = cet mit Häkchen ll = doppel l Buchstabieren Sie die folgenden Familiennamen.  die Wörter zu buchstabieren.  die Possessivpronomina besser zu verstehen. 50 .5 DAS DEUTSCHE ABC (Nemška abeceda) A=a B = be C = ce D = de E=e F = ef G = ge H = ha I=i J = jot K = ka L = el M = em N = en O=o P = pe Q = ku R = er S = es T = te U=u V = fau W = ve X = iks Y = ipsilon Z = cet Ä = a Umlaut Ö = o Umlaut Ü = u Umlaut ch = ce-ha sch = es-ce-ha ß = es-cet.) Müller Wolfgang Schwarzeneger Amadeus Mozart Majestorovič Zedinsky Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  auf die Reklamation zu reagieren.

51 . aber am Nachmittag können wir einen Ausflug in die Grotte von Postojna machen. dass Ljubljana so schön ist. morate obvladati tudi pretekli čas. Dort hat er viele schöne. Ich freue mich schon.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8 WIR ZEIGEN SLOWENIEN Naloga poslovnega sekretarja je tudi. iz katerega stoletja je na primer robov vodnjak ali zmajski most. das Rathaus und die bekannten Drei Brücken bewundert. Am Nachmittag hat er die Altstadt besucht. Premislite in poglejte. M: Das ist aber sehr nett von Ihnen. da sprejme tuje partnerje na obisku v Sloveniji. Herr Kodrič. da poslovnemu partnerju razkaţete košček Slovenije. da ga čimbolj utrdite. Auch die engen Gassen und die kleinen Cafes haben Herrn Müller gut gefallen. K: Wie gefällt Ihnen Ljubljana. da vas nadrejeni prosi. hat ihn am Abend in ein Gasthaus eingeladen. Sein Geschäftspartner. Da boste znali povedati. Herr Müller? M: Ihre Stadt gefällt mir sehr gut. Spoznali boste torej zelo uporabni sestavljeni preteklik in naredili veliko vaj. kaj vse mu lahko razkaţete. Lahko se zgodi. 8. Er ist dann auf den Schlossberg gestiegen und hat die Stadt vom Schlossturm beobachtet. alte Häuser gesehen. K: Morgen Vormittag haben wir eine Sitzung. Er hat den schönen Robba-Brunnen.1 HERR MÜLLER BESUCHT LJUBLJANA (Gospod Müller obišče Ljubljano) Herr Müller ist vorige Woche geschäftlich nach Ljubljana gekommen. Wir können dann auch Lipica besuchen. Ich habe nicht gewusst. Er ist ins Hotel Slon gegangen und hat dort ein Einzelzimmer genommen.

bersten …). Beispiel: Ich bin gestern den ganzen Tag gefahren. aufwachen …).-t. Tvori se z glagolom haben in preteklim deležnikom (ge. Večina glagolov v pretekliku zahteva pomoţni glagol haben. Beispiel: Die Sekretärin hat gestern ihren Chef geholfen. Person ich du er/sie/es wir ihr Sie. wachsen.…. ki se jih moramo naučiti na pamet.in končnico –t. fahren. ki nadomesti nedoločniško končnico –en: haben+ ge.… -t). sterben. ki izraţajo spremembo stanja (einschlafen. 52 . glagoli. Pravilni glagoli: Pravilni glagoli dobijo v pretekliku predpono ge. 8. Beispiel: Ich habe gestern den ganzen Tag Deutsch gelernt. Um 22 Uhr ist Herr Müller ins Hotel gekommen. Nekateri glagoli pa zahtevajo glagol sein. pretekli deleţnik pa ohranja vedno enako obliko. sein in werden ter glagoli. ki izraţajo doseţeno stanje (verblühen.2 PERFEKT (Sestavljeni preteklik) Sestavljeni preteklik se uporablja za izraţanje preteklih dejanj. To so glagoli premikanja (gehen. kommen …). Dort hat er noch ein Bier getrunken und hat dann sehr gut geschlafen. glagoli bleiben. sie Verb habe hast hat haben habt haben Perfektpartizip ge-lern-t Nepravilni glagoli: Nepravilni glagoli imajo nepravilne oblike. Pri tem se glagol haben sprega.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Herr Müller und Herr Kodrič haben im Restaurant gut gegessen.

… nach Ljubljana gekommen.…. Um noch einmal Perfekt zu wiederholen...php ÜBUNG 1. imeti ali biti. (Odgovorite. dort viele schöne Häuser gesehen.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Person ich du er/sie/es wir ihr Sie. 4. gehen Sie auf die Internet Seite (Pojdite na naslednjo internetno stran in še enkrat ponovite uporabo preteklika): http://grammatik.. 6. Wohin hat Herr Kodrič seinen Geschäftspartner eingeladen? Er ….…. Finden Sie die richtige Form des Verbs und setzen Sie es fest. 5. 53 .de/perfekt. Wohin ist er dann gegangen? Dann …. Wohin ist Herr Müller gekommen? Er . Wo hat er ein Zimmer genommen? Er .… auf den Schlossturm gestiegen. Beispiel: Ich habe gestern viel eingekauft.woxikon. im Hotel Union ein Zimmer genommen.) Infinitiv fahren bleiben machen kommen einladen waschen telefonieren Perfekt gefahren __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Hilfsverb sein __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 2. Was hat er dort gesehen? Er …. (Poiščite ustrezno preteklo obliko glagola in določite s katerim pomoţnim glagolom se veţe..….. sie Verb bin bist ist sind seid sind Perfektpartizip gefahren Pri deljivih glagolih se -ge. sein oder haben.….… ihn in ein Gasthaus eingeladen. 3. er in die Altstadt gegangen. welches Hilfsverb dabei steht.) 1. 2. Wohin ist er gestiegen? Er …..pojavi med predpono in glagolom.. Antworten Sie.

Beenden Sie die Sätze.) 1. Setzen Sie Perfekt ein. 3. Setzen Sie die folgenden Sätze ins Perfekt. Ich ……. Heute habe ich kein Problem. Er macht die Übungen regelmäßig. Sie _____ Stellenangebote __________ (lesen). Helga _____ ein interessantes Angebot __________ (sehen). _________________________________________________ 2. Sie _____ sofort in die Firma ____________ (telefonieren) und _____ mit dem Personalchef _____________ (sprechen). Heute arbeite ich nicht bis 17. gestern die Messe ……………. gestern den Direktor ……………… 5. Ich frühstücke heute um 7 Uhr. Er ist gestern gekommen. Wir ………. Heute kommt Herr Müller nicht. Heute nehme ich kein Zimmer. Heute haben wir keine Gäste. 4.) 1.. Heute laden wir die Gäste nicht ein. Wir bleiben zu Hause.. Heute gehe ich nicht in die Stadt. (Končajte stavke. _______________________________________________ 5. Gestern ……. Der Chef _____ sie zum Gespräch _____________ (einladen).Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. 2.) Herr Müller ______ den Bus _____________ (nehmen). __________________________________________________ 10. aber gestern ……………………………………………… 54 . (Postavite naslednje glagole v sestavljeni preteklik. Sie lernt für die Prüfung. Verwenden Sie Perfekt. (Vstavite sestavljeni preteklik. (Uporabite sestavljeni preteklik. Heute bleibe ich nicht zu Hause. ______________________________________________________ 9.) 1. ich zu Hause ……………………. 2. Meine Sekretärin arbeitet 8 Stunden am Tag. Unsere Geschäftspartner kommen aus Deutschland. Heute besuchen wir nicht die Messe. Ich habe viel Hausaufgabe. Die Haltestelle _____ in der Nähe ___________ (sein). Ich …… gestern in die Stadt …………………. _________________________________________________________ 8. Wir ………. das Zimmer gestern ……………………. Ich studiere Wirtschaft. _________________________________________ 5. Gestern ……… wir Gäste ………………… . ___________________________ 6. aber gestern habe ich ein Problem gehabt.. ___________________________________________________ 7. ____________________________________________ 3. 6. Ich ……. Ich ………… gestern …………………………… 8. Er _____ in den Bus ____________ (einsteigen) und _____ zum Flughafen __________ (fahren). 6. Ich gehe schlafen. Jetzt ist alles in Ordnung. Was nehmen wir mit? ___________________________________________________ 12. Sie helfen mir. sie gestern ………………………. _______________________________________ 11. Morgen fliege ich nach Deutschland. Heute sehe ich den Direktor nicht. 4. _________________________________ 4. Dort _____ er _____________ (aussteigen). Helga _____ die Zeitung __________ (kaufen). 7.00 Uhr. 9.

Wir sind nicht zu Hause gelieblen. Jetzt gehe ich nicht spazieren. Heute esse ich nicht im Restaurant. Heute schreibe ich den Brief nicht. 6. ………………………………………………………. ……………………………………………. dann habe ich ja nochmals Glück gehabt!“ und legt auf. Sie ist gestern nicht ins Büro geokmmen. ………………………………………………. Wir sind sehr schnell durch den Tunnel geahfenr. Schreiben Sie sie richtig. Ein Angestellter hebt ab und fragt: „Welcher Idiot ruft mich in der Mittagspause an?“ Da sagt der Anrufer: „Wissen Sie. Ich lade heute meine Freunde nicht ein. mit wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldirektor!“ Der Angestellte: „Und wissen Sie. Der Angestellte: „Na. 8. gestern …………………………………………. _____________________________________________________________________ 55 . gestern ……………………………………………….) 1. _____________________________________________________________________ 2. Jetzt entschuldige ich mich nicht. gestern …………………………………………… 4. Diese Woche besuche ich meine Eltern nicht. Wir haben viel Tee geturnekn. Sie hat einen Brief geschreienb. 9. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. 7. Die Wörter sind falsch geschrieben. 10. Dieses Jahr reise ich nicht in die USA.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. (Besede so napačno zapisane. Napišite jih pravilno. 5. 7. Heute gehe ich nicht ins Kino. gestern …………………………………………. TRÄNEN LACHEN Das Telefon im Büro klingelt. mit wem Sie sprechen?“ „Nein!“. ………………………………………. antwortet der Generaldirektor. _____________________________________________________________________ 5.

de/uebungen/perfekta1.html Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  die Geschäftspartner aus Ausland in Slowenien zu empfangen.grammatiktraining. 56 .Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8.  den Geschäftpartnern Slowenien zu zeigen.  das Perfekt zu bilden und verwenden. Was haben Sie gestern gemacht? (Kaj ste počeli včeraj?) Und noch ein paar Perfekt-Übungen (Še nekaj vaj iz preteklika): http://www.

saj boste zdaj lahko uporabljali tudi drţave. Finanzwesen 9. sklonu.1 DIE ORGANISATION (Organizacija) Die Firma Proles ist ein mittelständischer Betrieb. Pri tem boste gotovo potrebovali 3. Das Werk in Österreich produziert Küchenmöbel. s katerim boste lahko odgovarjali na vprašanje komu ali čemu?. drei Hauptbereiche: Fertigung. Außendienst c) Die Verwaltung umfasst: Personalwesen. (Kako je organizirana firma Proles? Dopolnite.2 ORGANIGRAMM (Organigram) 1. Werbung. Die Firma produziert und exportiert Büromöbel. Etwa 600 Menschen arbeiten dort. Ponovili in primerjali boste vse tri sklone. Materialwirtschaft b) Der Vertrieb umfasst: Marketing. Seit acht Jahren hat sie eine moderne Tochterfirma in Graz. Produktion. sklon. Sie ist eine international tätige Firma. Tudi predlogi in osebni zaimki v 3. die Geschäftsleitung 2. katere oddelke lahko pokaţete svojim poslovnim partnerjem.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9 ORGANISATION IN DER FIRMA V tej lekciji boste spoznali. Videli boste kako se obnašajo osebni zaimki v 4. Wie ist die Firma Proles organisiert? Ergänzen Sie.) Geschäftsführung Fertigung Chefsekretariat Verwaltung 57 . na primer Švica in Amerika. 9. kako je sestavljeno podjetje oziroma. ki ste jih do sedaj ţe spoznali. sklonu vam bodo v veliko pomoč. Das Werk in Slowenien hat folgende Organisation: 1. Ihr Name ist Proles-Austria. ki imajo člene. Vertrieb und Verwaltung a) Die Fertigung umfasst: Forschung und Entwicklung.

Ich bringe der Mutter die Blumen.p.o. 3.) a) b) c) d) e) Wie heißt die Firma? ____________________________________________________ Wie viele Leute arbeiten dort? ____________________________________________ Was produziert Firma Proles? _____________________________________________ Was produziert das Werk in Österreich? _____________________________________ Wie ist die Firma organisiert? _____________________________________________ _____________________________________________________________________ 9. sklon: komu ali čemu? Maskulinum Femininum Neutrum Plural dem der dem den +n določni člen nedoločni člen nikalni člen dem Mann einem Mann keinem Mann der Frau einer Frau keiner Frau dem Kind einem Kind keinem Kind den Männern Ø Frauen keinen Kindern Beispiel: Ich gebe dem Lehrer meine Hausaufgabe. das Einzelunternehmen = s.d. 9. (Odgovorite na vprašanja. Beantworten Sie die Fragen. ki dobi končnico –n.3 FACHWISSEN (Strokovno znanje) das Unternehmen (-) = podjetje die Firma (en) = firma der Betrieb (e) = obrat das Werk (e) = proizvodnja die AG (die Aktiengesellschaft (en)) = d.4 DRITTER FALL (Tretji sklon) Pri tretjem sklonu se vprašamo: Komu ali čemu? (Wem oder was?) Posebnost je mnoţina.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.o. kjer se poleg člena spremeni tudi samostalnik. 58 . die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter/begrenzter Haftung) = d.

5 ALLE FÄLLE ZUSAMMEN (Vsi skloni skupaj) 1.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. keine Männer. Die Brille liegt auf der Zeitung. sklon: koga ali kaj? določni člen nedoločni člen nikalni člen Maskulinum Femininum Neutrum Plural der Mann ein Mann kein Mann die Frau eine Frau keine Frau die Männer.ch/content/ssv/GR13fFaelle. (Prevedite. _________________________________________ Pred trgovino je avto. ________________________________________________ Smo v šoli. _________________________________________________________ Üben Sie verschiedene Fälle (Vadite različne sklone): http://www. ____________________________________________________ Direktor je v pisarni. sklon: komu ali čemu? določni člen nedoločni člen nikalni člen 4.mittelschulvorbereitung. die Frauen Ø Männer. Der Chef ist im (in dem) Büro. Die Bilder sind an der Wand. Frauen keine Männer. Übersetzen Sie. _________________________________________________ Tajnica šefu prinese pogodbo. Frauen. die Frauen Ø Männer. Frauen das Kind ein Kind kein Kind dem Mann der Frau dem Kind einem Mann einer Frau einem Kind keinem Mann keiner Frau keinem Kind den Männern Ø Frauen keinen Kindern den Mann einen Mann keinen Mann die Männer. Die Autos stehen vor den Geschäften.pdf 59 .) a) b) c) d) e) f) g) Slika je na steni. Die Blumen sind in der Vase. _________________________________________ Na mizi je luč. ______________________________________________________ Direktorju smo prinesli darilo. Frauen die Frau eine Frau keine Frau das Kind ein Kind kein Kind Tretji sklon se pogosto uporablja tudi pri nekaterih predlogih: Das Buch ist auf dem Tisch. sklon: kdo ali kaj? določni člen nedoločni člen nikalni člen 3.

) 1. Fall mir dir ihm ihr ihm uns euch Ihnen ihnen Verwenden Sie Artikel und Personalpronomina im dritten Fall. Das Glas ist in ______ Schrank. 10. 2. Die Sekretärin ist in ______ Büro.6 PERSONALPRONOMINA IM DRITTEN FALL (Osebni zaimki v tretjem sklonu) Personalpronomina ich du er sie es wir ihr Sie sie Personalpronomina im 3. Er kann es nicht selbst machen. Wie geht es _________ (Sie)? 12. Die Blume ist in ______ Topf. 5. Zum Geburtstag gebe ich _______ (Sie) ein Bild. Frankreich … Vedno pa obstajajo izjeme: die Schweiz (Femininum) die Türkei (Femininum) der Irak (Maskulinum) die Niederlande (Plural) die USA / die Vereinigten Staaten von Amerika (Plural) 60 . Der Bus ist vor ______ Geschäfte__. sklonu. 11. 4. Chef gibt ______ (sie) viel zu tun. 7. Antworten Sie _____ (ich). 9.7 STAATEN (Drţave) Običajno drţave nimajo člena: Slowenien. 9.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Ich gebe ______ (er) das Buch. Der Computer ist auf _____ Stuhl. (Uporabite člene in osebne zaimke v 3. Das Bild ist an _______ Wand. 3. Können Sie _____ helfen? 14. 13. Österreich. 6. 8. Er bringt ______ (wir) immer viel Schokolade. Das Telefon ist auf ______ Tisch.

(4.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Verwenden Sie den richtigen Fall nach dem Beispiel. (4. sklon) Ich bin in der Schweiz. (Uporabite ustrezni sklon kot v primeru. sklon) Ich spreche Französisch und Italienisch. sklon) Ich bin in Deutschland. (3. (3. (3. sklon) Ich gehe in die Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. a) die USA ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ b) der Irak ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ c) die Türkei ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ d) Slowenien ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 61 . sklon) Ich spreche Deutsch. sklon) Ich gehe nach Deutschland. (3.) DRŢAVE BREZ ČLENA: DRŢAVE S ČLENOM: Ich komme aus Deutschland.

8 PESONALPRONOMINA IM VIERTEN FALL (Osebni zaimki v četrtem sklonu) 1. aber Siemens liefert _______ nicht. ____________________________ ● Ja. ÜBUNG 1. ● Ja. Begrüßen _______ _______ nicht? Herr Müller arbeitet dort. aber sie begrüßen _______ nicht.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. _____________________________ 3. Herr Novak ist da. Siemens erwartet ein Fax aus Ljubljana. aber sie benutzt ______ nicht.) Beispiel: Der Chef sucht die Sekretärin. ____________________________ ● Ja. aber er findet sie nicht.) Beispiel: Da kommt Herr Müller. (Dopolnite kot v primeru. Erwarten _______ _______? Dort sind Herr und Frau Kunz. Sehen ______ _______? Wo ist das Telefax? Bitte suchen _______ _______! . Frau Godec bestellt die Kataloge.____________________________ ● Ja. aber wir lesen _____ nicht. Viele Chefs haben einen Computer. ich sehe sie. ____________________________ ● Ja. Frau Kovač hat eine alte Schreibmaschine. er sucht mich. (Odgovorite. Brauchen _______ ________? Ja. Wir haben jetzt den Katalog von Siemens. ____________________________ ● Ja. Ergänzen Sie nach dem Beispiel. aber wir brauchen ______ nicht. sklon ich du er/sie/es wir ihr Sie/sie 4. Antworten Sie. aber die Firma schickt _____ nicht. a) b) c) d) e) f) g) h) Die Mitarbeiter sehen Herrn Berger.) ○ Sucht er Sie? ○ Erwarten Sie ihn? ○ Brauchen Sie uns? ○ Sehen Sie Frau Kos? ○ Suchen Sie sie ? ○ Kennen Sie Herrn Kunz ? ○ Verstehen Sie Deutsch ? ● Ja. 2. sklon mich dich ihn/sie/es uns euch Sie/sie Sehen Sie die Bananenschale? Ja. Frau Klein schickt eine E-Mail. aber sie benutzen ______ nicht. Die Kunden kommen aus Deutschland und wir begrüßen ______. a) b) c) d) e) 62 Kennen Sie ihn? Hier ist der neue Fahrplan. (Dopolnite. Ergänzen Sie.

 die Personalpronomina im vierten Fall zu verwenden.  die wichtigsten Präpositionen zu verwenden.deutschonline.de/Deutsch/Grammatik/Pronomen.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Für mehr Wissen über die Pronomina besuchen Sie (Več znanja o zaimkih na): http://www. 63 .  den dritten Fall der Substantive und Personalpronomina zu verwenden.htm#Personalpronomen Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  die Organisation eines Unternehmens.  die Abteilungen in einem Unternehmen.

Manchmal gehen sie in ein Restaurant essen. Um 16 Uhr ist sie sehr müde. Sie telefoniert viel und muss Termine vereinbaren. Sonntags machen sie Ausflüge in die Natur oder sie besuchen die Großeltern. Tako se boste naučili predstaviti svoje delo. sie organisiert Besprechungen und Sitzungen. Frau Logar kann lange schlafen. znali boste rezervirati sobo. kako se napiše prošnjo za zaposlitev in ţivljenjepis. Zu Hause muss sie aufräumen und putzen. sie trinkt Kaffee und fährt zur Arbeit. Sie macht das Frühstück für die Kinder. Sie duscht und zieht sich an. V tej lekciji boste spoznali. Im Büro arbeitet sie viel: sie muss die Post sortieren und lesen. Pri tem boste spoznali tudi nekaj predlogov in povratnih glagolov. Videli boste tudi.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 ARBEITSTAG EINER SEKRETÄRIN UND KORRESPONDENZ Najprej boste spoznali tipičen delovni dan poslovne sekretarke. Bei schlechtem Wetter gehen sie in einen Supermarkt einkaufen. Nach Büroschluss geht sie noch einkaufen und dann fährt sie nach Hause. Morda se boste kdaj potegovali za delovno mesto v tujini ali pa bo k vam prišel delavec iz tujine. Frau Logar kocht auch Kaffee für den Chef und seine Kunden. razumeli potrditev rezervacije in če bo potrebno. Frau Logar geht selten vor 23 Uhr schlafen. sie liest und schreibt E-Mails und muss den Chef und ihre Mitarbeiter informieren. Der Chef reist viel und Frau Logar muss für ihn Fahrkarten und Flugscheine bestellen und Hotelzimmer reservieren.1 DER ARBEITSTAG EINER SEKRETÄRIN (Delovni dan tajnice) Frau Logar steht morgens um 6 Uhr auf. 10. 64 . Tu boste spoznali odvisne stavke. Ihr Mann und ihr Sohn kaufen alles ein und sie kocht ein gutes Mittagessen. ki ob sebi zahtevajo povratni zaimek. Am Wochenende ist es aber ganz anders. kako napisati čestitko ali vabilo. das Abendessen kochen und dem Sohn bei Hausaufgaben helfen. odpovedali rezervacijo. ki se bo prijavil na ponujeno delovno mesto. da sami pišete elektronska pisma. Zdaj imate ţe dovolj znanja. Am Nachmittag macht die Familie einen Spaziergang.

2 SICH ANZIEHEN (Obleči se) ich du er/sie wir ihr Sie/sie Beispiel: Ich ziehe mich an und trinke einen Kaffee. Sie kocht Kaffee für die Kunden. sklonom. Die Sekretärin reserviert ein Zimmer für den Chef. ziehe mich an ziehst dich an zieht sich an ziehen uns an zieht euch an ziehen sich an 10.4 DIE PRÄPOSITION FÜR (Predlog za) Predlog für se veţe s 4.) einen Spaziergang machen einen Ausflug/Ausflüge machen 10.) duschen frühstücken sich anziehen zur Arbeit fahren/gehen arbeiten lesen telefonieren schreiben sortieren Faxe /E-Mails schicken bestellen reservieren Kaffee kochen einkaufen nach Hause fahren aufräumen putzen helfen schlafen gehen fernsehen Ausflug machen …… …… 2. ÜBUNG 1. Antworten Sie auf die Frage: Was machen Sie? Helfen Sie sich mit Verben im Kasten. Was machen Sie? oder Was macht man? (Kaj delate? ali Kaj se dela?) am Morgen: am Vormittag: zu Mittag: am Nachmittag: am Abend: ____________________ ____________________ ____________________ ___________________ ___________________ am Montag: am Samstag: am Sonntag: jeden Tag: in der Nacht: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 65 . (auch: Wir fahren zur Arbeit.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10.3 NACH ODER ZU HAUSE (Domov ali doma) Wohin gehen Sie? Wo ist es schön ? nach Hause (domov) zu Hause (doma) morgens = jeden Morgen sonntags = jeden Sonntag Beispiel: Am Nachmittag fährt Frau Logar nach Hause. (Odgovorite na vprašanje: Kaj delate? Pomagajte si z glagoli v okviru. Zu Hause hat sie auch viel Arbeit.

Gospa Logar vstaja zjutraj ob 6. Frau Logar geht selten vor 23 Uhr __________. sie _______ Kaffee und _______ zur Arbeit. Sonntags _________ sie einen Ausflug in die Natur oder sie ___________ die Großeltern. __________________________________________________________________ 5. V pisarni pošilja e-maile in fakse. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 66 . Der Chef reist viel und Frau Logar muss für ihn Fahrkarten und Flugscheine b___________ und Hotelzimmer ________________. Organizirati mora sestanke. Otrokom pripravi zajtrk in pije kavo. sie l______ und sch________ E-Mails und muss den Chef und ihre Mitarbeiter ___________. __________________________________________________________________ 6. Um 16 Uhr ist sie sehr müde. Bei schlechtem Wetter gehen Sie in einen Supermarkt ein_________. Übersetzen Sie ins Deutsch.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Ihr Mann und ihr Sohn kaufen alles ____ und sie kocht ein gutes Mittagessen. Im Büro a_________ sie viel: sie muss die Post s_________. Am Nachmittag macht die Familie einen Spaziergang. (Dopolnite. Zu Hause muss sie auf__________. Manchmal g______ sie in ein Restaurant _________. Nach Büroschluss geht sie noch ____________ und dann __________ sie nach Hause. 4. Nato se pelje v sluţbo (= na delo). Am Wochenende _____ es aber ganz anders.) 1. sie or_____________ Besprechungen und Sitzungen. uri. Sie ______ das Frühstück für die Kinder. Ergänzen Sie. (Prevedite v nemščino. __________________________________________________________________ 2. Sie telefoniert viel und muss Termine _____________. Sie d______ und zieht sich ___. Frau Logar ________ lange schlafen. __________________________________________________________________ 7. __________________________________________________________________ 4. Vedno ima veliko dela.) Frau Logar _______ morgens um 6 Uhr auf. Obleče se in se stušira. das Abendessen __________ und dem Sohn bei Hausaufgaben __________.

Direktor Geschäftspartner Kunde Herr Kunz Firma M&M Ingenieur Produktion Kind Mitarbeiter Chef Sekretärin Mitarbeiterin ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 67 . __________________________________________________________________ 9. ___ Fax Chef Für wen ist das Fax? Brief Kaffee Orangensaft Taxi Auftrag Computer Maschine Schokolade Fahrkarte Flugschein Paket E-Mail - → Es ist für den Chef. uri se pelje domov. ___ 4. __________________________________________________________________ 11.) Beispiel: 1. Doma skuha večerjo in pomaga sinu pri domačih nalogah. Ob nedeljah gre druţina na izlet. Včasih mora rezervirati hotelsko sobo za šefa. Ob vikendih lahko gospa Logar dolgo spi. Fragen und antworten Sie nach dem Beispiel. ___ 6. ___ 5. __________________________________________________________________ 10.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. ___ 12. ___ 7. ___ 11. __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ 12. ___ 3. ___ 10. ___ 8. ___ 9. (Vprašajte in odgovorite kot v primeru. Ob 16. ___ 2.

Word und habe an einem Computerkurs Excel und Powerpoint gelernt. Muster & Muster GmbH Dornenstraße 16 A-9020 Villach Ihr Stellenangebot in der Zeitung ……. Kontakt mit Menschen bereitet mir große Freude. ich beziehe mich auf Ihre Anzeige in der Zeitung DELO und möchte mich um die Stelle der Betriebswirtin bewerben. J.Commerce in Ljubljana beschäftigt. Es würde mich freuen. Zurzeit bin ich bei Luna. was mir sehr viel Spaß macht.10. Ich bin der Meinung. Ich habe vor vier Jahren mein Studium an der Hochschule für Geschäftssekretärinnen LEILA abgeschlossen und spreche fließend Englisch. Ich bin sicher. darum suche ich einen neuen Arbeitsbereich. den 25. bald von Ihnen zu hören. Teilnahmebestätigung (2x) 68 . 20…. dass ich die Arbeit bei Ihnen erfolgreich ausüben könnte. So arbeite ich problemlos mit MS . d. Diplomkopie. Seit zwei Jahren lerne ich Deutsch an einer Sprachschule.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. vom 21.5 BEWERBUNGSSCHREIBEN (Prošnja za zaposlitev) Anja Wagner Petkovškovo nabreţje 12 1000 Ljubljana Ljubljana. Meine Arbeitsaufgaben beschränken sich vor allem auf Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen Anja Wagner Anlagen: Lebenslauf. Sehr geehrte Damen und Herren.10. Zeugniskopien. dass ich meine Kenntnisse besser ausnützen könnte. Auch der Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln fällt mir nicht schwer.

Versicherungsangestellter ab Juni 2004 (PKW) Schulbildung: 1991 – 1999 1999 – 2003 2003 – 2005 Grundschule in Celje Gymnasium Poljane in Ljubljana Hochschule für Geschäftssekretäre/Innen LEILA.Word Ms .6 LEBENSLAUF (Ţivljenjepis) Lebenslauf Persönliche Daten: Name: Geburtsdatum. Beispiel: Ich habe nicht gewusst. (Zdaj napišite svojo prošnjo za zaposlitev in ţivljenjepis. dass ich spazieren gehen kann. glagol pa na koncu stavka. Celje Jakob Wagner. -ort: Eltern: Geschwister: Führerschein: Anja Wagner 18. 69 . Ljubljana Schulabschlüsse: 1999 2005 Abitur Diplom der HS LEILA Besondere Kenntnisse: Textverarbeitung mit MS . August 1985.) 10. Industriekaufmann bei Rudis AG und Helena Rot.7 NEBENSÄTZE (Odvisni stavki) Dass–Sätze (Da-odvisniki) V nemških odvisnih stavkih stoji beseda dass takoj za vejico.Excel und PowerPoint Englisch und Deutsch Ljubljana. dass die Grotte von Postojna so groß ist.10.2009 Anja Wagner Jetzt schreiben Sie Ihr eigenes Bewerbungsschreiben und Lebenslauf. Ich freue mich. den 06. Beamtin im Gemeindeamt Celje einen Bruder.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. geboren Weiß.

dass ……………………………….….. Johann ist sicher ……………………………………………. (Die Gäste kommen pünktlich.) 4.) 5.. Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 23.…… (Sie können nach Berlin fahren. Wir freuen uns.) 3.8.) 10.…… (Er hat einen guten Job. Wir freuen uns.) 2. Wir bitten um Ihre Bestätigung der Reservierung. April 20… Abreise: 12..… (Ich bin nach Ljubljana gekommen.) Beispiel: Ich freue mich. Die Freunde freuen sich. bestellen wir ein Einzelzimmer vom 8. dass ………………………………………. (Wir sind gesund. dass …………………….. dass ………………………………………... Ich bin sicher. dass ……………………………………. bis 12. dass …………….) 10.8.1 Zimmerreservierung per E-Mail (Spletna rezervacija sobe) Sehr geehrte Damen und Herren. Laut unserem Telefongespräch vom 15.. (Dokončajte stavke. (Ich sehe Sie. April auf den Namen Janez Novak..8 KORRESPONDENZ (Korespondenca) 10....…. 03. April 20… Zimmerpreis: 85 € mit Frühstück. Und Sie Herr Mülleröll. Mit freundlichen Empfehlungen Hotel Meyerhof 70 .) 8.) 9. Herrn Novak in unserem Haus begrüßen zu dürfen.) 6.. dass ich Sie sehe. d.….) 1.. Die Kunden freuen sich.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Beenden Sie die Sätze.. (Er hat den Job bekommen.… (Er hat eine Arbeit. Mario freut sich.…………. Herr Kovač freut sich. Mit freundlichen Grüßen Maja Logar Chefsekretärin 10.. …………….. (Sie hat ein Auto.. warum freuen Sie sich? Ich freue mich.………. März und bestätigen Ihre Reservierung: Anreise: 8.………. Lena freut sich.. dass ………………………… (Sie haben ein Geschäft gemacht.…………. J.2 Bestätigung der Reservierung (Potrditev rezervacije) Sehr geehrte Frau Logar. dass ………………………………….

aus Krankheitsgründen = zaradi bolezni zu unserem Bedauern = obţalujemo 10. Wir bitten um schriftliche Bestätigung der Reservierung. = Naročamo sobo na ime XY.00 Uhr im Weinkeller Gornja Radgona.3 Absage der Zimmerreservierung per E-Mail (Spletna odpoved rezervacije sobe) Sehr geehrte Damen und Herren.11.4 Schriftliche Einladung (Pisno vabilo) GRATEX d.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr Team von GRATEX Bitte faxen Sie das Antwortformular bis spätestens 1. Feiern Sie mit uns am 5. Max Muster METALIUM GmbH Pixelstrasse 123 36199 Rotenburg 9. Wir bestätigen Ihre Reservierung = Potrjujemo vašo rezervacijo. Gornja Radgona Dr.8. Mit freundlichen Grüßen Sekretariat Merken Sie sich (Zapomnite si): Laut unserem Telefongespräch vom … = V zvezi z našim telefonskim razgovorom … Wir bestellen das Zimmer auf den Namen XY. im Weinkeller Gornja Radgona die Spitzenweine 2009 kennen zu lernen. Anschließend sind Sie zu einem Abendessen eingeladen. unsere Firma feiert 30 Jahre. August 20… Feiern Sie mit uns Lieber Herr Muster. = Prosimo za pisno potrdilo rezervacije. dass Herr Janez Dolenc aus Krankheitsgründen am 20. Wir bitten Sie daher.8. zu stornieren.o. September 20… an uns. Danke. Leider müssen wir Ihnen mitteilen. 71 . September 2009 ab 18. Bei einer Weinverkostung haben Sie die Gelegenheit. unsere Zimmerreservierung vom 18.o. November nicht nach Linz kommen kann.

Herbert Flick METALIUM GmbH Pixelstrasse 123 36199 Rotenburg Glückwunsch zum neuen Job Guten Tag. Dazu gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg für diese neue anspruchsvolle Aufgabe. 15. Flick. zatem der Geschäftsführer = poslovodstveni organ. Grüße nach Rotenburg sendet Ihnen Brigita Koren Merken Sie sich (Zapomnite si): Feiern Sie mit uns = Praznujte z nami die Weinverkostung = vinska pokušina die Gelegenheit = priloţnost der Weinkeller = vinska klet die Spitzenweine = vrhunska vina kennen lernen = spoznati anschließend = takoj nato.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. glavni direktor Sie sind geworden = postali ste anspruchsvolle Aufgabe = zahtevna naloga Sie wollen per E-Mail ein Zimmer für Ihren Chef reservieren. 20… Herrn Dr. Herr Dr.5.5 Glückwunsch (Čestitka) GRASMETAL Kozinova 16 4000 Kranj Kranj. in der Zeitung Markt habe ich gelesen.8. Kaj boste napisali?) 72 . Was schreiben Sie? (Za direktorja ţelite preko inteerneta rezervirati sobo. dass Sie neuer Geschäftsführer bei METALIUM GmbH geworden sind.

ein Zimmer zu buchen.  Ihre Arbeit vorzustellen.  die reflexiven Verben und Reflexivpronomina zu verwenden. eine Zimmerreservierung abzusagen.  die Dass-Nebensätze zu schreiben.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zusammenfassung Sie haben das Folgende gelernt:  wie ein typischer Tagesablauf einer Geschäftssekretärin aussieht.  E-Mails zu schreiben. 73 .  eine Einladung und einen Glückwunsch zu schreiben.  ein Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf zu schreiben.

. 2009. Ljubljana: DZS. 2009).google. 74 . Alles klar-Vse jasno: Učbenik za nemščino. T. Ismaning: Hueber Verlag. et al. 2003.daf-portal. Kobe. Ljubljana: Leila. E. Deutsch am Arbeitsplatz. Ljubljana: Leila.. P. Ismaning: Max Hueber Verlag. Buscha A. 2003. Dostopno na naslovu: http://www. Volčanšek-Babič. (Citirano februar-marec 2009).-M. Geschäftskommunikation: Verhandlungssprache. Deutsch im Beruf: Wirtschaft. T. Das Internet Portal für Deutsch als Fremdsprache (online).de/. 2006. Kobe. Von 0 auf 100: Tečaj poslovne nemščine za začetnike.et al. Muster Čenčur A. K. B. 2007. Ljubljana: Leila. Auf neuen Wegen: Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe. Lehrbuch. Dostopno na naslovu http://images. M. Willkop. Slike (online).si/ Tabele: lasten vir. Ismaning: Hueber Verlag. 1991. Ljubljana: Leila. Rheinbreitbach: Verlag Dürr & Kessler. Deutsch perfekt 1. 2008. Marinko. V. (Citirano 20.Poslovni tuji jezik 2 – Nemščina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LITERATUR Bedenk. Linthoff G. Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe C1. Perlmann-Balme. 2007. Deutsch im Büro. 2007. Kelz. 1. H. 2001.

gefallen h. geholfen h. gesandt ÜBERSETZUNG začeti nuditi prositi ostati prinesti misliti smeti sprejeti jesti voziti. gekommen h. gelesen h. empfangen h. gemessen h. gewesen h. gefangen h. gebracht h. gemusst h.BEILAGE TABELLE DER UNREGELMÄßIGEN VERBEN (Tabela nemških nepravilnih glagolov) INFINITIV beginnen bieten bitten bleiben bringen denken dürfen empfangen essen fahren fallen fangen finden fliegen frieren geben gehen haben hängen heißen helfen kennen kommen können laden laufen lesen liege messen mögen müssen nehmen rennen rufen schaffen schlafen schließen schreiben schwimmen sehen sein senden PERFEKT PARTIZIP h. geflogen h. gedacht h. geheißen h. gehängt h. gesehen s. geschaffen h. geladen s. geschrieben s. gebeten s. genommen s. gekannt s. gemocht h. geboten h. gerufen h. geschlossen h. gedurft h. gelaufen h. gegessen s. gelegen h. peljati pasti ujeti najti leteti zmrzovati dati iti imeti obesiti imenovati se pomagati poznati priti moči. znati vabiti teči brati leţati meriti marati morati vzeti teči klicati ustvariti spati zapreti pisati plavati videti biti pošiljati . gefroren h. gegeben s. geschwommen h. gefahren s. gekonnt h. begonnen h. gefunden s. gerannt h. geblieben h. geschlafen h. gegangen h. gehabt h.

getan h. gewollt h.singen sitzen sollen sprechen stehen steigen sterben tragen treffen trinken tun vergessen verzeihen wachsen waschen werden wissen wollen ziehen h. gestanden s. gesollt h. gezogen peti sedeti morati govoriti stati vzpenjati se umreti nositi srečati piti storiti pozabiti oprostiti rasti prati. getroffen h. gestorben h. vergessen h. gestiegen s. getragen h. gewusst h. getrunken h. gewachsen h. gewaschen s. gesprochen h. verziehen b. geworden h. gesungen h. gesessen h. umiti postati vedeti hoteti vleči .

der Arzt. der Antwort. die / -nen Auf Wiederhören! Auf Wiedersehen! auf auflegen (ich lege auf) aufräumen (ich räume auf) Auftrag. der / -en. die arbeiten Arbeitsbereich. der. -en Architektin. die / -nen Argentinien Artikel. der / -e Arbeitstag. die / -nen anziehen (sich ~) Apfelsaft. der / -en. der / -e Architekt. der / ¨-e Apparat. der alle alles also alt Altstadt. der / ¨-e Ärztin. das / -e abmachen (ich mache ab) absagen (ich sage ab) abschließen (ich schließe ab) Adresse. der /¨-e aufwachen (ich wache auf) Augenblick. der / ¨-e Anwältin. ein Angestellter Anlage. de / -e aber abheben (ich hebe ab) Abitur. die / -nen Assistent. der / -e večer ampak. die / -en antworten Anwalt. (pozdrav po telefonu) Nasvidenje. das / -e Angestellte. na odloţiti (slušalko) pospraviti. toda dvigniti matura dogovoriti se odpovedati skleniti naslov alkohol vsi vse torej star staro mesto ponuditi ponudba usluţbenec priloga poklicati (po telefonu) klicatelj odgovor odgovoriti odvetnik odvetnica obleči (se) jabolčni sok aparat delo delati delovno področje /območje delavnik arhitek arhitektka Argentina člen zdravnik zdravnica asistent asistentka Se slišiva. pospravljati naročilo zbuditi se trenutek .WÖRTERBUCH (Slovar) A Abend. -en Assistentin. die / -n anrufe (ich rufe an) Anrufer. die / -n Alkohol. die /¨-e anbieten (ich biete an) Angebot. der / -e Arbeit.

der außer Haus aussteigen (ich steige aus) Australien ausüben (ich übe aus) Auto. die / -n bringen Brot. das / -e Bild. die / -n brauchen Brief. der / -e Brille. das / -e bekannt Belgien benutzen beobachten bequem bersten Beruf. die / -n odgovoriti (na vprašanje) pomeniti pozdraviti pri primer znan Belgija uporabiti opazovati udoben počiti poklic zaposlen omeje(va)ti (se) razgovor bolje potrditi določen inţenirka industrijske ekonomije postelja potegovati se. oblikovati Se vidimo (kmalu)! Prosim! moder ostati svinčnik roţa. die / -nen Bett.aus Ausflug. der / -e Blume. inozemstvo sporočiti predstavništvo. der / ¨-e ausgebucht Ausland. das /¨-er ausrichten (ich richte aus) Außendienst. das / -e Brücke. das / -er bilden Bis später! Bitte! blau bleiben Bleistift. cvetica potrebovati pismo očala prinesti kruh most . prijaviti se pisna prošnja občudovati nanašati se na kaj pivo slika tvoriti. der / -e beschäftigt beschränken (sich ~) Besprechung. das /-en bewerben (sich ~) Bewerbungsschreiben. terensko delo zunaj izstopiti Avstralija opravljati. das bewundern beziehen (sich ~ auf) Bier. das / -s iz izlet zaseden tujina. izvajati avto B beantworten (eine Frage) bedeuten begrüßen bei Beispiel. die / -en besser bestätigen bestimmt Betriebswirtin.

die / -n dieser. diese. die / -n dir Direktor. ti /te (tale …) diploma kopija diplome tebi direktor četrtek tam nujno ti skozi sméti (smem) tuširati se E ein bisschen nekoliko. Deutsche Deutschland Dialog. die Deutschen Deutsche. malo . der / -se vodnjak knjiga knjigovodstvo črkovati likalnik pisarna. der/die. der Buch. das Deutsche. das Büro. der Bus. der / -e kavarna šef šefinja računalnik računalniški tečaj D da dabei Danke! darum das dass Datum. der / -e dich Dienstag. die buchstabieren Bügeleisen. eine. diese Diplom. das / die Daten Delikatesse. ta. die / -nen deutsch Deutsch(e). das / -s Chef. die / -nen Computer. biro konec delavnika (v pisarnah) avtobus C Café. das / ¨-er Buchhaltung. das / -s Büroschluss. das / -e Diplomkopie. Deutsche Deutscher. ein. der / -en Donnerstag. der Computerkurs. dieses. der dort dringend du durch dürfen (ich darf) duschen tu zraven Hvala! zato to da (podredni veznik) datum delikatesa pa oblikovalka nemško nemščina Nemec / Nemka / Nemci (določna oblika) Nemka / Nemke (nedoločna oblika) Nemec /nemci (nedoločna oblika) Nemčija dialog tebe torek sluţbeno potovanje ta. die / -n denn Designerin. der / -s Chefin. der Dienstreise.Brunnen. to.

podjetje priden. das (am Ende) Endung. die / -en er erfolgreich ergänzen erhalten erst erwarten essen etwas euer. das Eltern. e Examen. die /-en festsetzen (ich setze fest) Finanzwesen. die /-en Exportfirma.ein paar einkaufen (ich kaufe ein) einladen (ich lade ein) einmal einschlafen (ich schlafe ein) einsteigen (ich steige ein) Einzelzimmer. die / -en eng England Engländer. die / -en fleißig fliegen peljati. die / -n Falsch verbunden! Familienname. das / -e Fertigung. -n Fax. der Fenster. das /die Examina Exkursion. izdelava določiti finančne sluţbe najti firma. -a izpit ekskurzija izvozno podjetje F fahren Fahrkarte. das finden Firma. das fernsehen (ich sehe fern) Fernsehgerät. die / -en nekaj nakupovati povabiti enkrat zaspati vstopiti enoposteljna soba starši e-mail konec (na koncu) končnica ozek Anglija Angleţ Angleţinja angleščina. marljiv leteti . das / -e fehlen Fehler. angleško opravičiti (se) Oprostite! razvoj on uspešen dopolniti prejeti šele pričakovati jesti nekaj vaš. das / -e Faxgerät. voziti vozovnica Napačna zveza! priimek faks faks (aparat) manjkati napaka okno gledati TV televizor proizvodnja. die E-Mail. der / -n. der Engländerin / -nen Englisch entschuldigen (sich) Entschuldigung! Entwicklung. die Ende.

der / -e geehrt gefallen gehen Gemeindeamt. die / -en Forschung. die / -n fragen Fragewort. der / die Geschäftsleute Geschäftspartner. poslovodja vodstvo podjetja. der / ¨-e Gasthaus. der / -e für (für Sie) tekoče bolšji trg letališče letalska vozovnica naslednji. die / -nen Geschenk. das / -ämter gern. francosko ţena. die Freude bereiten freuen (sich ~) Freund. die / -n Geschäftssekretärin. die / -en Frage. der / ¨-e Flughafen. der /die Flughäfen Flugschein. das / -e popolnoma. das / -häuser geben geboren Geburtsdatum.fließend Flohmarkt. die Geschäftsmann. der / -e Geburtstag. der / -e Freundin. poslovodstvo poslovneţ poslovni partner sluţbeno potovanje poslovna tajnica darilo . ţenska petek veselje narediti veselje. die / -nen freundlich Freut mich! froh Frühstück. der / -e folgend Form. biti všeč iti občinski urad rad poslovno poslovodstveni organ. das / ¨-er Frankreich Franzose. der Geschäftsführung. der /-n. v celoti ulica gost gostilna dati rojen datum rojstva rojstni kraj rojstni dan spoštovan ugajati. -n Französin. die / -en Freitag. die / -nen Französisch Frau. biti v veselje veseliti se prijatelj prijateljica prijazen Me veseli! vesel zajtrk zajtrkovati vozniško dovoljenje za (za Vas) G ganz Gasse. das / -daten Geburtsort. sledeč oblika raziskovanje vprašanje vprašati vprašaj Francija Francoz Francozinja francoščina. der Geschäftsreise. gerne geschäftlich Geschäftsführer. das / -e frühstücken Führerschein. der Freude. die / -n Gast.

-a. -e immer In Ordnung! Industriekaufmann. -a Vaš. das / ¨-er Glück. die / -n Grüß dich! gut posoda spol bratje in sestre razgovor včeraj zdrav pijača kozarec sreča velik Velika Britanija stari starši Pozdravljen (v Švici) osnovna šola Pozdravljen! Zdravo! dober H haben halb Haltestelle. sklon oseb. iti iskat. das / -e Glas. das Geschlecht. die Gespräch. der jaz njemu njega Vam (vikanje) njej (3. der / -e Informatiker. -en herzlich heute Hilfsverb. das / die Häuser Hausaufgabe. -a. das / -e Geschwister. der /-kaufleute Infinitiv. das / -en hinterlassen (eine Nachricht~) Hobby. Vaši vedno V redu! industrijski ekonomist nedoločnik. das / -s Haus. die / -n heilen heißen helfen hell Herr. die / -n Handy. der / -n. -e Ihr. das / -e gestern gesund Getränk. zaimka sie) njen. infinitiv informatik . njihov. das groß Großbritannien Großeltern. die Grüezi! Grundschule. odpeljati med hotelska soba I ich ihm ihn Ihnen ihr ihr.Geschirr. das imeti pol avtobusna postaja mobi hiša domača naloga zdraviti imenovati se pomagati svetel gospod prisrčen danes pomoţni glagol pustiti (sporočilo) hobi visok iti po. das / -s hoch holen Honig. der Hotelzimmer.

der / -n. der sluţba tekati novinar novinarka julij junij K Kaffeetasse. die / -se Kind. -n kurz skodelica za kavo okvir (omara) katalog kupiti noben. der / -e kennen Kenntnis. die / -nen Ingenieur. kupec kratek L lachen Lager. die / -n Kugelschreiber. der /die Kästen Katalog. der / -n. die / -n Kasten. bamkrot moči. der / -e kaufen kein Keine Ursache! Keks. kemični svinčnik stranka. nikakršen Ni za kaj! keks poznati znanje otrok majhen zvoniti kolega kolegica priti komunikacijsko sredstvo konferenca spregatev spregati stečaj. der / -e Korrespondenz. die kosten (Was kostet …?) Kraft. der / die Italienerin /-nen informatičarka inţenir inţenirka zanimiv Italijan / Italijanka J Job. das (auf Lager haben) smejati se skladišče (na zalogi imeti) . -en Journalistin. der Juni. znati stik.Informatikerin. kontakt korespondenca stati (Koliko stane …?) moč bolan bolnik bolnišnica bolniški dopust kuhinja kuli. der / -e Küche. die /¨-e krank Kranke. die / -en Konjugation. die / en konjugieren Konkurs. das / -er klein klingeln Kollege. der / -n Kollegin. die / -nen Juli. der / -e können (ich kann) Kontakt. das / -häuser Krankenurlaub. der / -en. die / -nen interessant Italiener. die / -nen kommen Kommunikationsmittel. das Konferenz. der / -e Ingenieurin. -n Krankenhaus. der Kunde. der / -s joggen Journalist.

der Mechanikerin. -a. moji/-e mnenje javiti (se). die / -nen Mittag. die / -en lernen lesen Leute. der Modalverb. der /-en. početi posrednik (za nepremičnine) moški. der / -e Monat. moment mesec jutro (zjutraj) jutri . -o dolgo dolgočasno po (v korespondenci) glasno ţivljenjepis učitelj učiteljica ţal. die / -nen leider Lektion.Lampe. (opoldan) opoldanski odmor sreda glagol načina moderen marati. z sodelavec sodelavka poldan. die / -n März. die Mechaniker. sporočiti prijava. das mir mit Mitarbeiter. der /die Männer Mappe. die Mineralwasser. rad imeti ţeleti (rad bi) trenutek. -en Messe. sporočilo človek sejem Mehika mene mleko mineralna voda meni s. -a. der / -e. die /-en luč. die Lieferung. -e. der / -e Morgen. na ţalost lekcija učiti se brati ljudje pošiljka M machen Makler. der Maschine. die /-nen mehr mein. der (am Morgen) morgen delati. die / -n lang lange langweilig laut laut Lebenslauf. die / -en Mensch. meine Meinung. der /-läufe Lehrer. die / -n Mittwoch. der Mann. der Lehrerin. moţ mapa marec stroj gospodarjenje z materialom mehanik mehaničarka več moj. svetilka dolg. der Mitarbeiterin. die / -n Mexiko mich Milch. die / -en melden (sich ~) Meldung. die / -n Materialwirtschaft. (zu Mittag) Mittagspause. das / -en modern mögen (ich mag) mögen (ich möchte) Moment.

der / ¨-e Partner. die / -en nächster. der Partnerin. die / -nen Nachmittag. der / -¨-e nehmen nein nett neu Neulieferung. die / -en Personalchef. čez sosed soseda popoldan novica. der /-s Personalleiter. der / -n. prijazen. die / -n Ordnungszahl.müde müssen (ich muss) Mutti. der Österreicherin / -nen österreichisch ali brez opera vrstilni števnik Avstrija Avstrijec Avstrijka avstrijski P Paket. die / -en Österreich Österreicher. torej samo O oder ohne Oper. prijeten nov nova pošiljka ne nič še še enkrat. -n nämlich natürlich Nebensatz. -e. -es nah Nähe (in der Nähe) Name. die / -s utrujen morati mamica N nach (gehen/fahren ~) nach Nachbar. ponovno normalen sedaj. parkirno mesto partner partnerka ustrezen perfekt (sestavljeni preteklik) oseba šef kadrovske sluţbe vodja kadrovske sluţbe . -e blizu bliţina (v bliţini) ime namreč seveda odvisni stavek vzeti ne čeden. -a. der / -e Nachricht. poročilo naslednji. der paket parkirati parkirišče. das / -e parken Parkplatz. -n Nachbarin. die / -nen passend Perfekt. der /-n. die / -en nicht nichts noch nochmals normal nun nur v po. das Person.

der / -en. pravilen potovati reklamacija popraviti ostanek restavracija rezultat pravilen razpoka. das / -e richtig Riss. povedati sobota sendvič . produkt proizvodnja zapisnik.Personalpronomen. das / -s Resultat. die / -nen Regal. das stvar. der / die Polin Polizist. das / -e putzen osebni zaimek kadrovski oddelek osebno fraza sesti prostor. der Sandwich. das / -häuser rauchen rechnen Rechnungsführung. der / ¨-e Plural. der / ¨-e sagen Samstag. der Polen Pole. die / -nen Possessivpronomen. das / -e problemlos Produkt. reč sok reči. der / -e rot rufen radio mestna hiša. das / -s Rathaus. die / –en reparieren Rest. der /¨-e Rechtsanwältin. das persönlich Phrase. die / -n Saft. protokol čistiti R Radio. die / -n Platz nehmen Platz. -en Präteritum privat pro Tag probieren Problem. rotovţ kaditi računati računovodstvo odvetnik odvetnica regal reden. die / -en Protokoll. der / -e Restaurant. das / -e Regelmäßig reisen Reklamation. das Personalwesen. -en Polizistin. die Rechtsanwalt. das praktisch Präsident. das / -e Produktion. mesto mnoţina Poljska Poljak / Poljakinja policaj policistka svojilni zaimek praktičen predsednik imperfekt (enostavni preteklik) privaten na dan poskusiti problem brez probleomv izdelek. der / -en. praska rdeč poklicati S Sache.

-a. die schwer schwer fallen (es fällt mir schwer) schwimmen sehen sehr sein sein. die –en Slowene. der / ¨-e schreiben Schreibmaschine. Španka španščina zabavati. der sortieren Spanien Spanier. die / -n Schweiz (die) Schweizer. der / ¨-e scharf Schere. der /Schweizerin. slovenski takoj sin morati. sekretarka sam Ţivijo! stol. der /Spanierin. die /-nen Slowenisch sofort Sohn. seine. sein. der /-e Schulbildung. die / -n schicken schlafen schlecht Schlossberg. biti prijetno pozno pozneje .Satz. veseliti koga. der / -e Sekretärin. der /¨-e sollen Sonntag. die / -en Schule. -n Slowenien Slowenin. die / -nen selbst Servus! Sessel. oni Vi ednina sestanek Slovenec Slovenija Slovenka slovenščina. sekretar tajnica. die / -n schön Schrank. der / ¨-e schnell Schokolade. Švicarka teţek biti teţko plavati videti zelo biti njegov. die / -n Schreibtisch. der / -n. der sicher sie Sie Singular. njegovi od tajnik. die Spanisch Spaß machen spät später stavek oster škarje poslati spati slabo grajski hrib grajski stolp hitro čokolada lep omara pisati pisalni stroj pisalna miza šolska izobrazba šola Švica Švicar. der Sitzung. seine seit Sekretär. der / -e Schlossturm. naj nedelja sortirati Španija Španec. -o. naslanjač varen ona.

spazieren gehen Spaziergang. die / -n Tennis. die /¨-er Topf. der / ¨-e spielen Sprache. der / -e Tochter. -en Studentin. deljiv piti Adijo! storiti. das / -s Techniker. die / -nen studieren Stuhl. die / -n Taste. die / -n Transport. die / -n Sprachschule. der / -e trennbar trinken Tschüß! tun Tür. der Tee. die / -en Telefon. der / ¨-e Träne. die / ¨-e stehen steigen Stelle. delati vrata U üben vaditi . die / -n suchen sprehajati se sprehod igrati jezik jezikovna šola govoriti pomiti mesto stati vzpe(nja)ti se (delovno) mesto postaviti ponudba delovnih mest umreti Res je! Drţi! študent študentka študirati stol ura iskati T Tabelle. der / ¨-e Stunde. das / -e telefonieren Telefonnummer. der / -e Tagesablauf. die / -n Tasse. der / -e Tisch. das / -e sterben stimmt (Es ~) Student. das Termin. die / -n stellen Stellenangebot. die / -en tabela dan potek dneva torba skodelica tipka taksi tehnik čaj del potrdilo o udeleţbi telefon telefonirati telefonska številka tenis sestanek miza hčerka lonec solza transport. die / -n Tag. der / -en. proevo ločljiv. der Teil. der / -abläufe Tasche. die / -n Taxi. die / -n sprechen spülen Stadt. der / -e Teilnahmebestätigung.

die / -en um Umgang. die / -en verwenden viel. der Vertrieb. mnogi morda. die / -en Uhr. der /-e USA (die) preveriti prevesti. der / ¨-e Vertreter. prevajati prevod vaja ura ob (časovno) ravnanje. druţenje nedoločen nam. der / -n.überprüfen übersetzen Übersetzung. der /¨-e unbestimmt uns unterstreichen Urlaub. die / -en Übung. die / -en Versicherungsangestellte. mogoče četrt pred pripraviti prejšnji dopoldan rojstno ime predstaviti (se) W wachsen wählen Wand. der /-e verwählen (sich ~) Verwaltung. zavarovalnica usluţbenec zavarovalnice razumeti pogodba predstavnik. zastopnik prodaja. das / -en verbinden verblühen vereinbaren vergessen verschieben Versicherung. welche wenig wer Werbung. kateri malo kdo ekonomska propaganda. das welcher/welche/welches. der / -e Vorname. distribucija klicati napačno številko uprava uporabiti veliko. viele vielleicht Viertel vor vorbereiten (ich bereite vor) vorig Vormittag. -n vorstellen (sich ~) glagol vezati odcveteti dogovoriti se (za) pozabiti prestaviti zavarovanje. der / -n. -n verstehen Vertrag. reklama . die rasti izbrati stena kdaj čakati kaj umivati voda kateri/katera/katero. nas podčrtati dopust ZDA V Verb. die /¨-e wann warten was waschen Wasser.

die /-n Zitrone. die / -en wissen (ich weiß) wo woher wohnen wollen (ich will) Wort. das / die Wörter Wörterbuch. das / die –bücher Wortfolge. die / -en Zeugniskopie. die / -en Zeitung. der zuerst zufrieden zurückkommen (ich komme zurück) zurückrufen (ich rufe zurück) zurzeit zusammen zwar čas časopis kopija spričevala limona sladkor najprej zadovoljen vrniti se poklicati nazaj trenutno skupaj sicer . die / -n Zucker. die / -n postati viski Kako ste? Kako vam gre? Koliko je ura? kako mi resnično. res gospodarstvo vedeti kje odkod stanovati hoteti beseda slovar besedni red Z Zeit. der Wie geht es Ihnen? Wie spät ist es? wie wir wirklich Wirtschaft.werden Whisky.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.Projekt Impletum Uvajanje novih izobraţevalnih programov na področju višjega strokovnega izobraţevanja v obdobju 2008–11 Konzorcijski partnerji: Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. . razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja.