You are on page 1of 22

Fiscalitate

Ecaterina Balaban

Tema 7: Taxa pe valoare adăugată Curs teoretic –4 ore.
1. Taxa pe valoarea adăugată – caracteristică generală. 2. Înregistrarea subiectului impozabil cu TVA. 3. Cîmpul de aplicare a TVA. 4. Baza de impozitare a TVA. 5. Apariţia obligaţiei fiscale privind TVA. 6. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a TVA. 7. Regimul deducerilor privind TVA. 8. Determinarea TVA la operaţiunile de import – export 9. Modul de restituire a TVA 10. Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la TVA şi termenii de stingere a obligaţiei fiscale. 11. Responsabilităţile contribuabilului aferente nerespectării legislaţiei privind TVA. Bibliografie: 1. 2. 3. Codul Fiscal al RM, Titlu III. MO al RM nr. 13-14 din 13.01.2012 Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al CF nr. 1417-XIII din 17.12.1997. MO al RM nr. 13-14 din 13.01.2012 REGULAMENT privind restituirea taxei pe valoarea adaugata aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1024 din 01.11. 2010. 1. Taxa pe valoare adăugată - caracteristică generală Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect, care se aplică asupra cifrei de afaceri. În Republica Moldova reprezintă un impozit general de stat. Prin intermediul TVA se colectează la buget o parte din valoarea mărfurilor produse (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în republică sau importate. TVA a fost instituită în Republica Moldova la 01.01.1992, înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor. Pe tot parcursul de existenţă TVA a suferit multiple modificări care în mod direct şi indirect influenţa negativ activitatea economică a agenţilor economici şi situaţia materială a populaţiei. În scopul de a stabiliza acest impozit a fost adoptat un nou conţinut al legislaţiei şi reflectat în Codul Fiscal al RM (Titlul III). Conform prevederilor titlului III al codului fiscal subiecţi impozabili cu TVA sunt:
1

Fiscalitate

Ecaterina Balaban

1. persoanele fizice şi juridice care efectuiează livrări impozabile pe piaţa internă şi la export şi sunt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile CF (art. 112); 2. persoanele fizice şi juridice care importa mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, valoarea cărora nu depăşeşte limitele stabilite de legislaţia în vigoare, indiferent de faptul înregistrării în calitate de subiect al TVA pe teritoriul Republicii Moldova; 3. persoanele fizice şi juridice, care importă servicii considerate ca livrări impozabile efectuate de persoanele menţionate. Obiectele impozabile constituie: Livrarea de către subiecţii impozabili a mărfurilor şi serviciilor, care reprezintă rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Livrare de mărfuri se consideră transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin: comercializare • • • • • • schimb transmitere gratuită transmitere cu plată parţială achitarea salariului în expresie naturală plăţi în expresie naturală transmiterea mărfurilor puse în gaj în proprietatea deţinătorului gajului

Livrare (prestare) de servicii reprezintă activitatea de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale de: • • • • consum şi de producţie dare a proprietăţii în arendă; transmitere a dreptului (inclusiv pe bază de leasing) privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată parţială sau gratuit; executarea lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări. Exportul mărfurilor şi serviciilor Export de mărfuri contituie scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2

Importul mărfurilor şi serviciilor în Republica Moldova. servicii de publicitate. marketologi) ş. sediul (iar în lipsa lui . contabililor. Locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării în posesia clientului (sau consumatorului). acordare a drepturilor de autor. locul prestării efective a serviciilor – la prestarea serviciilor legate de bunuri mobile. a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită în legea bugetului pe anul respectiv. al căror loc de livrare nu este Republica Moldova.a. numită şi cota standard. 4. calea pe care se efectuează transportul – la prestarea serviciilor de transport 3. cota zero ( 0%).a. artei. cu excepţia mărfurilor de consum personal importate de persoane fizice. strămutare). auditorilor. cotă redusă de 6%. locul aflării bunurilor imobile – pentru serviciile legate de bunuri imobile concrete 2. 3 . servicii în domeniul culturii. ştiinţei. brevetelor. servicii de consultanţă (ingineri. 3. La TVA în Republica Moldova sînt stabilite următoarele cote: 1. pentru care locul de livrare se consideră Republica Moldova. locul utilizării şi posedării serviciului – la darea în arendă a bunurilor mobile 5. cotă redusă de 8% 4.reşedinţa) beneficiarului următoarelor servicii: transmitere. importul de servicii reprezintă prestarea serviciilor de către persoanele fizice şi juridice nerezidenţi ai Republicii Moldova persoanelor fizice şi juridice. importurilor de mărfuri şi servicii (cu exepţia celor impozitate la cote reduse). învăţămîntului ş. Locul livrării serviciilor se consideră: 1. cota de 20%. descărcare. activităţi auxiliare de transport (încărcare. avocaţi. 2. importul de mărfuri constituie introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală în vigoare.Fiscalitate Ecaterina Balaban Export de servicii reprezintă prestarea de către persoanele juridice şi fizice rezidenţi ai Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice nerezidenţi ai Republicii Moldova de servicii. rezidente sau nerezidente ai Republicii Moldova. Cota standard se aplică asupra: • • tuturor livrărilor impozabile efectuate în Republica Moldova (cu exepţia celor impozitate la cote reduse).

Lista organizaţiilor internaţionale se stabileşte în iegaa bugetului pe anul fiscal respectiv. Mărfurile livrate din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se impun cu TVA conform legislaţiei fiscale. lucrările de construcţie a locuinţelor efectuate prin metoda ipotecară. 2. 3. precum şi energia electrică livrată populaţiei de către reţelele de distribuţie. 7.Fiscalitate Ecaterina Balaban Cota zero se aplică conf. mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova. energia electrică destinată populaţiei livrată de către întreprinderile producătoare reţelelor de distribuţie. pe bază de rec i proci late. 5. 4. Înregistrarea subiectului impozabil cu T. energia termică şi apa caldă destinate populaţiei livrate de către întreprinderile producătoare reţelelor de distribuţie. precum şi energia termică şi apa caldă destinate populaţiei livrate de către întreprinderile producătoare şi reţelele de distribuţie. masă vie sau sacrificată. mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă din afara leriionului vamal al Republicii Moldova. livrate din zona economică libera in ai ara teritoriului vamal al Republicii Moldova. atât la cele teritoriul Republicii Moldova. toate tipurile de transport internaţional de mărfuri şi pasageri. întreprinderile de termoficare locale. livrate pe teritoriul ţării. precum şi cele livrate între rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova. mărfurile şi serviciile exportate. cât şi la cele livrate pe . staţii termice şi staţii-grup. Cota redusa de 8% se aplica la: • • • • • pîine şi produse de panificaţie de primă necesitate.104 la: 1.A. 2. în modul stabilit de Guvern. zahăr din sfeclă de zahăr medicamente producţia din fitotehnie şi horticultură în formă natural şi producţia din zootehnie în formă natural.art. cazangerii. livrate în interiorul zonei economice libere. livrate pe teritoriul ţării. mărfurile şi serviciile organizaţiilor internaţionale în limitele acordurilor la care Republica Moldova este parte. produsă şi livrată pe teritoriul ţării Cota redusă de 6% se aplică la: • gazele naturale şi gazele lichefiate. 4 importate. precum şi a uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi a membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei. 6. lapte şi produsele lactate de primă necesitate.V.

Subiectul impozabil la înregistrare primeşte certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA în care se indică: 5 . dacă el a efectuat într-o perioadă de 12 luni consecutive livrări de mărfuri şi servicii în sumă ce depăşeşte 600 mii lei (începînd cu 01 septembrie 2010). are posibilitatea să se înregistreze benevol ca contribuabil al TVA.Fiscalitate Ecaterina Balaban Subiectul care desfăşoară o activitate de întreprinzător. 2.04. şi deţinătorilor patentei de întreprinzător. dacă 1.02. El se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea. subiectul care desfăşoară o activitate de întreprinzător. cu excepţia livrărilor scutite de TVA. cu excepţia livrărilor scutite de TVA.2012 715000 01. livrările au fost achitate de către cumpărători (clienţi) prin virament în contul bancar al contribuabilului (obligatoriu). cu excepţia autorităţilor publice. din bugetele locale şi din bugetul asigurărilor sociale de stat).1 Exemple de înregistrare în calitate de subiect al TVA LUNA aprilie 2011 mai 2011 iunie 2011 iulie 2011 august 2011 Septembrie 2011 octombrie 2011 noiembrie 2011 decembrie 2011 ianuarie 2012 februarie 2012 martie 2012 aprilie 2012 mai 2012 total pe ultimele 12 luni devine plătitor de TVA din I variantă Livrări de marfă şi servicii. lei II variantă 0 0 82000 44000 91000 0 69000 120000 55000 260000 51000 110000 70000 225000 82000 120000 III variantă 25700 28500 37200 44300 33500 49600 39400 47900 37500 43400 36200 46000 34000 47000 496000 664000 01. Tabelul nr.2012 Deasemenea. este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA. el a efectuat într-o perioadă de 12 luni consecutive livrări de mărfuri şi servicii în sumă ce depăşeşte 100 mii lei. instituţiilor publice (finanţate din bugetul de stat. Subiectul trebuie să depună cerere la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia se află pînă la sfîrşitul lunii în care a fost atins plafoanele indicate.

art. 3. Dacă subiectul impozabil doreşte să anuleze actul de înregistrare şi înştiinţează despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. în acest caz Serviciul Fiscal de Stat anulează înregistrarea. Orice livrare efectuată de către plătitorii de TVA care nu este livrare scutită de impozit constituie livrare impozabilă. Toate livrările se impozitează la cota standard în vigoare. cu excepţia livrărilor la cota zero şi cote reduse. (I). valoarea totală a livrărilor timp de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100 mii lei 2. că în viitor volumul livrărilor impozabile nu va depăşi plafonul stabilit pentru înregistrare. în ultimele 12 luni. În cazul în care subiectul impozabil nu va efectua livrări impozabile şi nu va dori să rămână înregistrat. volumul livrărilor nu a depăşit plafonul obligatoriu stabilit pentru înregistrare. 103 CF). Cîmpul de aplicare a TVA. Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să anuleze înregistrarea în caz dacă: 1. şi dovezile prevăzute mai sus. el trebuie să demonstreze. TVA nu se aplică: 1. atît pentru livrările efctuate pe teritoriului RM cît şi la importul mărfurilor.1-30 din alin. el este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat precum că. dreptul de livrare şi arendare a acestora (cu excepţia plăţilor de comision) 6 . subiectul impozabil este obligat să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. serviciilor de către subiecţii impozabili în cazul în care obiectul tranzacţiei îl constituie: • locuinţa. pămîntul. Anularea înregistrării întră în vigoare de la data încetării livrărilor impozabile de către subiectul impozabil sau după expirarea lunii în care a fost primită înştiinţarea.Fiscalitate Ecaterina Balaban a) denumirea şi adresa juridică a subiectului impozabil b) codul fiscal al contribuabilului c) data înregistrării d) prima perioada fiscala În cazul suspendării livrărilor supuse TVA. contribuabilul nu a prezentet declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală. La TVA sînt prevăzute scutiri pentru un şir de livrări (vezi mai detaliat p. arenda acestora. Serviciul Fiscal de Stat este obligat sa anuleze înregistrarea contribuabilului TVA.

fără stăpân. serviciile comunale acordate populaţiei serviciile prestate de transportul în comun urban. suburuban. şcolare şi altor instituţii de învăţămînt. surzilor.Fiscalitate • • • Ecaterina Balaban unele produse alimentare şi nealimentare pentru copii proprietatea de stat răscumpărată în procesul de privatizare proprietatea confiscată. depozit vamal liber. din sfera social-culturală finanţate parţial sau în întregime de la buget producţiei atelierelor curative de producţie (de muncă) de pe lângă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii. serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor serviciile medicale (cu excepţia celor cosmetologice) serviciile financiare serviciile poştale cazarea în cămine. • • • • • • • • • • • • • 2. comorile mărfurile. la. renunţare în folosul statului. altele mărfurilor. trecută în posesiunea statului cu drept de succesiune. depozit vamal. nimicire. interurban auto. transformare sub supraveghere vamală. mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă materiei prime. introducerea pe teritoriul vamal şi plasarea în regimurile vamale de tranzit. în care muncesc persoane handicapate. materialelor. feroviar. medicale. la importul: • • • • • • 7 . invalizilor mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale în cazul cînd valoarea lor nu depăşeşte suma de 50 euro. articolelor de completare de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor. serviciile instituţiilor de învăţământ legate de de procesul instructiv de producţie şi educativ produsele de fabricaţie proprie în cantinele studenţeşti. mărfurilor plasate în regimul vamal de admitere temporară. fluvial producţia de carte şi publicaţiile periodice autoturismele şi autovehiculele activele materiale destinate includerii in capitalul statutar (social) a căror valoare pentru o unitate este mai mare de 3000 lei şi durata utilă de funcţionare depăşeşte un an. mărfurilor autohtone anterior exportate şi reîntroduse în termen de 3 ani în aceiaşi.

pre'cum şi.Fiscalitate • Ecaterina Balaban mărfurilor. suma convenită între parteneri pentru operaţiunile de intermediere. reprezintă valoarea livrărilor impozabile. 97 al CF baza de impozitare a T. suma tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate pentru livrările respective. de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale. Baza de impozitare a TVA Conform art. În valoarea livrărilor se include cheltuielile addiţionale privind transportarea mărfurilor.V. În caz când livrarea se efectuează la un preţ mai mic decât cel de piaţă fie din cauza relaţiilor specifice între furnizor şi consumator. Valoarea livrărilor impozabile nu poate fi mai mică decît cheltuielile pentru producere sau decît preţul de cumpărare (de import) a mărfurilor livrate sau serviciilor prestate. mărfurilor. serviciilor destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală. care urmează a fi primită pentru livrările efectuate cu excepţia TVA. în modul stabilit de Guvern. tarifile negociate pentru servicii. atunci obiectul impozabil constituie valoarea de piaţă a acestor livrări.pentru livrările de mărftm. • 4. la care se adaugă cheltuieli adiţionale şi toate taxele şi impozitele aferente imporului mărfurilor (cu excepţia TVA) preţul stabilit prin licitaţie în cazul transferului de proprietate asupra bunurilor prin executare silită. atunci valoarea impozabilă a acestor bunuri o constituie valoarea lor de piaţă. valoarea în vamă. preţurile de piaţă. valoarea tuturor bunurilor sau serviciilor primite trebuie să asigure acoperirea integrală a contrvalorii bunurilor livrate sau prestate. serviciilor destinate magazinelor ce deservesc în exclusivitate misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate lor în RM şi personalul acestora. fie că consumatorul este un angajat al furnizorului. mărfurile de producţie proprie şi serviciile care sunt transmise (prestate) ulterior 8 .A. servicii definite ca ajutoare umanitare. Dacă plata pentru livrările efectuate este primită parţial sau total în expresie naturală. Baza de impozutare se determină de: preţurile negociate între vînzător şi cumpărător. Baza de impozitare se determină la data livrării bunurilor sau prestării serviciilor. Valoarea livrărilor constituie acea valoare. iar în lipsa lor costurile pentru mărfurile transmise cu titlu gratuit. În cazul plăţii în natură. Mărfurile şi serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.

iar pentru mărfurile de producţie proprie . Valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală (cheltuielile de transport. precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri. cu excepţia a TVA. Apariţia obligaţiei fiscale a TVA Pentru livrările efectuate pe teritoriul RM livrarea devine obiect impozabil în data eliberării mărfii sau prestării serviciului. valoarea impozabilă a mărfurilor este determinată de către autorităţile vamale. în conformitate cu drepturile acordate acestor autorităţi de legislaţie. alte cheltuieli aferente aducerii mărfurilor în vamă). Valoarea impozabilă a livrării de mărfuri servicii este valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de întreprinzător. livrarea. care include valoarea mărfurilor conform documentelor de însoţire. aprobată anticipat. Ajustarea se efectuează numai dacă sunt prezente documente ce confirmă operaţiile menţionate. Mărfurile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.Fiscalitate Ecaterina Balaban fără plată angajaţilor subiectului impozabil. s-a schimbat ca rezultat al schimbării livrarea impozabilă a fost total sau parţial restituită subiectului impozabil care a efectuat valoarea impozabilă a fost redusă în urma acordării discontului pentru plata efectuată înainte preţului.valoarea lor de piaţă. după livrarea şi achitarea lor în cazul când: • • • valoarea livrării impozabile. Valoarea livrărilor impozabile a mărfurilor şi serviciilor poate fi ajustată. 5. cheltuielile de asigurare. se consideră livrare impozabilă cu valoarea impozabilă egală valorii ei de piaţă. determinată în conformitate cu legislaţia vamală. mărfurile de producţie proprie şi serviciile livrate în contul retribuirii muncii angajatului se consideră livrare impozabilă cu valoarea impozabilă egală cu valoarea ei de piaţă. În cazul absenţei documentelor. 9 . care confirmă valoarea mărfurilor importate sau în cazul diminuării de către importator a valorii mărfurilor. care ulterior sunt însuşite de către subiect sau sunt transmise de el membrilor familiei sale se consideră livrare impozabilă a acestui subiect. Mărfurile şi serviciile procurate de către subiectul impozabil pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător. de termen.

utilizate în activitatea de întreprinzător. data livrării se consideră data transmiterii mărfii în posesia consumatorului. 6. data livrării se consideră data. data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii.V. (TVA ce trebuie achitată la buget) se determină în modul următor: 10 . Pentru mărfurile exportate data efectuării livrării se consideră data. confirmată printr-un extras din contul bancar.A. în dependenţă de evenimentul ce are loc mai înainte. TVA pentru valorile materiale şi serviciile importate numită TVA deductibilă. 2. Dacă factura este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării. în cazul când transportarea mărfurilor se efectuează de terţă persoană (organizaţie de transport). TVA aferentă tuturor livrărilor impozabile numită TVA colectată. se aplică faţă de livrările efectuate regulat pe parcursul unei perioade de timp stipulate în contract şi în acest caz data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii fiecărei plăti regulate. termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale de frontieră.data depunerii de către importator a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la conturile respective ale Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor. termenul onorării obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră data efectuării plăţii pentru serviciul importat. data livrării se consideră data prestării serviciului. de asemenea.Fiscalitate Ecaterina Balaban Pentru mărfuri. în dependenţă de evenimentul ce are loc mai înainte. Această procedură. Pentru servicii. în dependenţă de ce are loc mai înainte. TVA aferentă tuturor procurărilor de mărfuri şi servicii pe teritoriul RM. În cazul livrării mărfurilor imobile sau în cazul construcţiei clădirilor pe lotul consumatorului. când mărfurile trec frontiera Republicii Moldova. Pentru mărfurile importate. când imobilul este înscris în registrul bunurilor imobilare (la Oficiul cadastral teritorial). La serviciile importate utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a TVA Pentru determinarea TVA ce trebuie achitată la buget pentru fiecare perioadă fiscală. Obligaţia fiscală privind T. este necesar de calculat: 1. iar data achitării . data eliberării facturii fiscale sau data primirii de către subiectul impozabil a plăţii depline sau parţiale. atunci data livrării se consideră data începutului transportării.

1. b) a primit de la furnizori materie primă şi materiale în sumă de 180000 lei (inclusiv TVA).287 din11 marte 2008. b) a primit de la furnizori materie primă şi materiale în sumă de 120000 lei (inclusiv TVA). livrărilor efectuate la cota zero sau la cote reduse.2 În luna mai Codru SRL a efectuat următoarele operaţiuni: a) a realizat pe teritoriul RM produse în valoare netă de 400000 lei. c) a exportat marfă în sumă de 300000 lei (fără TVA). În cazurile în care agenţii economici au creanţe cu bugetul (TVA ded. Dacă suma TVA deductibilă depăşeşte TVAcolectată într-o perioadă fiscală. Rezolvare: 1) TVA col = 400000 x 20/100 +300000*0% = 80000 lei 2) TVA ded = (120000 x 20/120) = 20000 lei 3) TVA bug = 80000 -20000-26000 = 34000 lei (care urmează a fi achitată la buget). Să se determine TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna mai. Rezolvare: 1) TVA col = 500000 x 20/100 = 100000 lei 2) TVA ded = (180000 x 20/120 +450000*20/100) = 126000 lei 3) TVA bug = 100000 -126000 = .Fiscalitate Ecaterina Balaban TVA buget = TVA colectata - TVA deductibilă TVAcolectată şi TVAdeductibilă se calculează în baza Registrului de evidenţă a livrărilor şi Registrului de evidenţă a procurărilor (care sunt completate în baza facturilor fiscale). adică TVA ded. atunci TVA se restituie în conformitate cu Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adaugata aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. > TVA col. În luna aprilie Codru SRL a efectuat următoarele operaţiuni: a) a realizat pe teritoriul RM produse în valoare netă de 500000 lei. Exemplu nr.luna mai). Exemplu nr. Să se determine TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna aprilie.26000 lei (se trece în cont pentru perioada următoare . atunci diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte componentă a sumei TVA ce urmează a fi dedusă din TVA colectată pentru perioada următoare. > TVA ) din cauza col. c) a importat marfă în sumă de 450000 lei (fără TVA). zile. 11 .

serviciile procurate în limitele cotei-standard a TVA. deoarece achitarea pentru imobil a avut loc în această lună. iar cu data de 2 octombrie va fi eliberată factura fiscală privind tranzacţia menţionată. determinarea sumelor spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală iar restituirea sumelor TVA se permite numai în urma unui control tematic. Cînd va apărea obligaţia fiscală în acest caz? Rezolvare: TVAcolectat = 2400000*20/120=400000 lei. serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare ce se impozitează la cota „zero". TVA deductibil se ajustează în perioada cînd a avut loc restituirea. În cazul în care. atunci TVA momentul primirii mijloacelor băneşti. contribuabilul primeşte bunuri materiale de la clienţi livrate anterior trebuie ajustat TVA colectat în perioada cînd a avut loc restituirea. colectată vîndut marfă de 1800 mii. a băneşti pentru achitare. organizat în baza cererii contribuabilului depuse la serviciul fiscal. Exemplu nr. însă livrarea se va efectua în altă perioadă fiscală. Au fost restituite de către cumpărător marfă în sumă de 360 mii lei. Dacă într-o perioadă fiscală contribuabilul primeşte mijloace băneşti cu titlu de avans.va fi calculat pentru luna septembrie. În cazul în care. contribuabilul restituie bunuri materiale furnizorilor. incl TVA din motiv că nu dispuneau de mijloace urmăază să fie calculată la 12 . Clientul a efectuat înregistrarea imobilului la oficiul cadastral teritorial la data de 2 octombrie. notarial confirmată. a unui imobil cu valoarea de 2400 mii lei (inclusiv TVA). Astfel. înmulţită cu valoarea livrării. Exemplu nr. trebuie ajustat TVA deductibil. La data de 25 septembrie mijloacele băneşti au fost înscrise în contul bancar.Fiscalitate Ecaterina Balaban Dacă depăşirea sumei TVA la valorile materiale.3 Codru SRL în octombrie a procurat materie primă şi servicii în sumă de 1200 mii lei pentru în preţuri ce includ TVA. ce se impozitează la cota zero.4 Codru SRL la data de 18 septembrie a efectuat tranzacţie de vînzare –cumpărare. Rezolvare: TVAcolectat = (1500000-360000)*20/120=240000 lei TVAdeductibil= 1200000 *20/120= 200000 lei TVA la buget= 240000-200000=40000 lei. acesta are dreptul la restituirea sumei (achitată prin intermediul contului de decontare) cu care a fost depăşită TVA la valorile materiale.

serviciile procurate în cazul achitării TVA la buget. serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor atât impozabile cât şi neimpozabile se trece în cont impozabile. Suma TVA achitată pe valorile materiale.Fiscalitate Ecaterina Balaban 7. cît şi scutite de TVA. Prorata lunară = Valoarea livrărilor impozabile efectuate (fără TVA)/ Valoarea livrărilor totale efectuate (fără TVA) Prorata defenitivă = Valoarea livrărilor impozabile efectuate (fără TVA) pe durata unui an fiscal/ Valoarea livrărilor totale efectuate (fără TVA) pe durata unui an fiscal Prorata lunară se determină pentru fiecare perioadă fiscală la prezentarea Declaraţiei privind TVA Prorata defenitivă se determină pentru ultima perioadă fiscală (luna decembrie). Regimul deducerilor privind TVA Trecerea în cont a TVA pe valorile materiale. care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile. Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA aferentă valorilor materiale şi serviciilor procurate. Suma TVA achitată pe valorile materiale. Subiecţii impozabili a căror activitate de întreprinzător constă în organizarea distracţiilor şi timpului liber. serviciile procurate de către subiectul impozabil în scopul organizării de activităţi distractive ce nu ţin de domeniul activităţii de întreprinzător nu se trece în cont ci se raportează la cheltuieli. Diferenţa dintre TVA trecută în cont în perioadele precedente şi TVA determinată conform Proratei defenitive se reflectă în Declaraţia privind TVA pentru luna decembrie. serviciile dacă se referă la livrările 13 . subiecţilor impozabili înregistraţi li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate furnizorilor pe valorile materiale şi serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. iar valorile materiale. Suma TVA aferentă valorilor materiale şi serviciilor procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se reportează la consumuri sau cheltuieli.

103 al Codului Fiscal sau mărfurile.. tricotate încălţăminte maşini de calcul ceasuri Cantitatea 2 litri l litru 50 buc. l unit. cu excepţia mărfurilor scutite de impozit conform prevederilor art. serviciile procurate. serviciile procurate. adică până la momentul introducerii mărfurilor pe teritoriul Republica Moldova. articole de voiaj. documentul eliberat de autorităţile vamale. serviciile procurate pe care a fost achitată TVA. Subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale. Determinarea TVA la operaţiunile de import – export • Importurile mărfurilor. Notă: lista este stabilită pentru o persoană.2 Lista mărfurilor şi obiectelor de uz sau consum personal a căror trecere. lichioruri şi alte băuturi spirtoase ţigări de foi. trabucuri ţigări din tutun obiecte din piele. a medicamentelor de strictă necesitate personală. de către persoane fizice are loc fără achitarea TVA. a parfumeriei şi cosmeticilor. taxei vamale şi taxei pentru efectuarea procedurilor vamale: N/o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea obiectelor bere fabricată din malţ vinuri naturale din struguri. pe teritoriul vamal al RM. şi accesorii de îmbr. accizelor. Persoanele fizice care importă mărfuri 14 . 2 perechi l unit. l unit. fără achitarea taxelor vamale a obiectelor de igienă personală. de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate (ordin de plată) 8. Toate mărfurile importate în RM sunt supuse TVA. a căror valoare nu depăşeşte plafonul stabilit în legea bugetului pe anul respectiv şi sunt importate de persoanele fizice pentru folosinţă proprie: Tabelul nr. de o singură dată. dacă dispune de: • • factura fiscală la valorile materiale. care confirmă achitarea TVA pe mărfurile importate (declaraţie vamală). genţi articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate articole de îmbr. altele decât cele. La trecerea frontierei de stat persoanei fizice i se permite introducerea în ţară.Fiscalitate Ecaterina Balaban procurate sunt folosite nemijlocit pentru desfăşurarea acestei activităţi au dreptul la trecerea în cont a TVA pe valorile materiale. Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător achită TVA până la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale. 200 buc l unit. l unit.

în lipsa declaraţiei vamale. 93 al CF. contactele sau alte documente stabilite de legislaţie. a căror cota este 0%. luând în consideraţie restricţiile privind trecerea în cont a TVA pentru subiecţii impozabili care efectuează. care. Importul serviciilor.Fiscalitate Ecaterina Balaban de uz sau consum personal. Achitarea TVA pentru mărfurile importate de către subiecţii impozabili se efectuează până la sau în momentul prezentării declaraţiilor vamale necesare sau a declaraţiei verbale. inclusiv toate taxele legate de import.CMR. ? Totodată. sunt: • la transportarea de către transportul auto . în cazul în care persoana fizică efectuează importul mărfurilor pentru folosinţă proprie. în dependenţă de tipul transportului. Valoarea va include plăţile efectuate în RM sau plăţile efectuate în afara republicii. fraht (document comercial care însoţeşte încărcătura sau marfa transportată pe calea ferată şi în care se menţionează mărfurile. royalty şi alte plăţi care urmează a fi achitate de către importator. Importatorii sunt obligaţi să prezinte documentele. asigurarea.beneficiarul serviciilor prestate. 15 . care importă mărfuri în scopuri de întreprinzător au dreptul de a trece în cont TVA achitată la import. Pentru importator valoarea mărfurilor. Exporturile. a căror valoare depăşeşte limita stabilită în legea bugetului pe anul respectiv. cu excepţia mărfurilor. expeditorul şi destinatarul. staţia de destinaţie şi taxele respective). impozitele. Importatorii de mărfuri sunt obligaţi să indice codul lor fiscal în declaraţia vamală cu excepţia cazurilor când mărfurile nu sunt destinate pentru revânzarea sau altă activitate de întreprinzător. Cota zero şi documentele care confirmă exportul. TVA va fi impusă la cota 20% de la valoarea mărfurilor calculată. achită TVA în momentul controlului vamal al bagajului şi numai în măsura în care valoarea depăşeşte limita stabilită. Subiecţii impozabili care exportă mărfuri sau servicii din RM se impozitează la cota zero. Serviciile importate în RM sunt obiecte ale impozitării şi sunt definite în conformitate cu art. Pentru a obţine dreptul de restituire a TVA pe mărfurile. serviciile exportate. pe baza căreia se calculează TVA este costul mărfurilor la momentul intrării în Republica Moldova. Valoarea serviciilor importate se consideră preţul achitat sau care urmează a fi achitat furnizorului de către persoana juridică sau fizică . taxele vamale. ce serveşte document de confirmare pot servi şi documentele comerciale de dispoziţie. cheltuielile de transport. livrări scutite de impozit. cum ar fi: factura (invoice). Subiecţii impozabili. ce confirmă perfectarea mărfurilor importate în regimul vamal punerea în circulaţie liberă (în original sau copia. care confirmă valoarea mărfurilor importate. subiectul impozabil trebuie să prezinte următoarele documente: • documentul de confirmare a sosirii mărfurilor în ţara de destinaţie se consideră declaraţia vamală a ţării destinatare. inclusiv şi traducerea lor oficială).

Exemplul 5: “Super Consult” SRL .arhitector. borderourile de control. care vizitează Republica Moldova pentru a 16 . Transportarea pasagerilor pe rute internaţionale tur-retur se consideră ca o singură transportare. Exemplul 4: “Art proiect” SRL . • la transportarea de toate tipurile de transport naval (inclusiv de mare şi râu) . mărfurilor sau serviciilor exportate într-o perioadă fiscală se indică în declaraţia TVA în coloana respectivă. incluse în costul tichetelor sunt considerate ca parte a serviciului impozabil la cota zero. Documentele menţionate sunt necesare în calitate de document de însoţire la transportul internaţional.Conosament.rezident al Republicii Moldova prestează servicii de consulting domnului Staşco . subiectul impozabil nu are dreptul de a pretinde la restituirea TVA în mărime de 0%. In aceste documente se notează despre traversarea hotarelor statelor prin care trece marfa. La prestarea altor servicii de export document ce confirmă efectuarea serviciilor sau documentul de decontare a subiectului impozabil care prestează servicii şi confirmarea în scris a nerezidentului . Confirmarea în scris de prestare a serviciilor este necesar de prezentat în limba de stat (întocmită prin traducere oficială). care însoţesc prestarea serviciilor de transportare internaţională de toate tipurile de transport. iar lucrul de bază el îl efetuează pe teritoriul României domnului Madan.Railway Bill (foaie de trăsură feroviară). rezident al Republicii Moldova proiectează clădiri în România. care se află în România. TVA pe aceste livrări nu se indică. în cazul transportării pasagerilor cu toate tipurile de transport pe rutele internaţionale TVA nu se include în costul tichetului.Fiscalitate Ecaterina Balaban • • la transportarea de către transportul feroviar .foaia de parcurs. cu condiţia prezentării confirmărilor documentare despre efectuarea exportului.Airway Bill (foiae de trăsură avia). O parte din lucrul preliminar el îl efectuează în Republica Moldova. Valoarea tuturor livrărilor.consumatorului de servicii.fişa de evidenţă a biletelor. în asemenea caz TVA se calculează indiferent de faptul dacă subiectul impozabil percepe sau nu TVA de la consumator. Mărfurile şi serviciile. cât şi menţiunea despre sosire a mărfii în punctul de destinaţie. în acest caz. Serviciul în cauză este consumat în afara Republicii Moldova şi se impozitează la cota zero. Totodată. la transportarea de către transportul avia . In cazul lipsei documentelor care confirmă exportul. fişa de evidenţă a biletelor. • • la transportarea cu transportul feroviar .rezident al Ukrainei. la efectuarea transportărilor unice . la transportarea cu transportul avia . La transportarea internaţională a pasagerilor la documentele ce confirmă efectuarea livrărilor de export se referă următoarele: • la transportarea cu transportul auto: la efectuarea transportărilor regulate -foaia de parcurs.însărcinarea de navigaţie. deoarece astfel de servicii sunt impozitate la cota zero.

lapte şi produsele lactate de primă necesitate. impozitării mărfurilor la cota de 8% stabilită la livrările de: livrările efecuate în baza contractelor de leasing financiar sau operaţional. cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în unele mijloace de transport. înregistraţi ca plătitori de TVA. subiectul impozabil desfasoara activitatea cel putin 2 ani. Subiectii impozabili solicita restituirea TVA. contribuabilii. către agenţii economici din Zonele Economice Libere din republica Moldova atît din afara cît şi din teritoriul vamal al ţării. beneficiază de restituirea efectivă a sumelor TVA în următoarele cazuri: • impozitării mărfurilor (serviciilor) cu TVA la cota zero stabilită la livrările • • de mărfuri. de mărfuri către magazinele duty-free pîine şi produse de panificaţie de primă necesitate. energia termică. Chişinău şi Bălţi). Astfel de serviciu ce se consumă în Republica Moldova nu este serviciu de export şi se impozitează la cota standard. 17 . servicii pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri. 9. apa caldă destinate populaţiei. energia electrică. • efectuării investiţiilor capitale pe teritoriul Republicii Moldova (exclusiv mun. adresîndu-se la inspectoratele fiscale teritoriale de la locul de deservire prin depunerea cererii de modelul stabilit. si se realizeaza prin Decizia Comisiei teritoriale privind restituirea TVA de la locul de deservire sau prin Decizia Comisiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS) privind restituirea TVA contribuabililor deserviti de Directia de administrare a contribuabililor mari (în continuare – DACM). Cazul de restituire a TVA poate fi examinat şi pe marginea lui poate fi adoptată decizia fără efectuarea controlului tematic cînd contribuablii corespund următoarelor cerinţe: 1. înregistrati ca platitori de TVA. Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiectilor impozabili. Modul de restituire a TVA Conform Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adaugata aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.287 din11 marte 2008.Fiscalitate Ecaterina Balaban beneficia de acest serviciu. Restituirea TVA se efectuează după efectuarea unui control tematic şi luarea Deciziei de restituire a Comisiei IFPS.

confirmata de catre organul fiscal. Determinarea şi reflectarea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală separat. în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor. plăţi. În conformitate cu art. penalităţi. Dacă subiectul impozabil are datorii la buget la compartimentul TVA. alte impozite. subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA cel putin de doua ori si de la data ultimei restituirii TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic. de necesitate. 4. contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii si primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala calculate de organul fiscal nu depaseau 1% din valoarea totala a livrarilor efectuate în perioadele fiscale controlate. Determinarea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală separat. în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire. etc.Fiscalitate Ecaterina Balaban 2. corespunde sumei declarate de catre platitor. serviciile procurate dacă există confirmarea organului vamal privind livrarea de mărfuri pentru export. inclusiv pentru toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri. modul de completare a lor. Determinarea sumei TVA spre restituire în cazul efectuării exporturilor se face în modul următor: 18 . amenzi. inclusiv a celor de transport. atunci suma TVA admisă spre restituire se trece în contul achitării TVA şi altor plăţi. taxelor. şefii direcţiilor competente şi alţi colaboratori. 3. 102 (8) din CF la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru export. Sumele TVA restituite subiectilor impozabili pe parcursul anului fără a efectua control tematic la fiecare dată de restituire sînt supuse de catre organul fiscal controlului tematic cel putin o data pe an. La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică corectitudinea trecerii în cont a sumelor TVA. se solicită controale de contrapunere la furnizorii mărfii exportate pe principiu până la producătorul sau importatorul ei. confirmarea destinatarului străin privind livrarea serviciilor. se permite restituirea TVA pe valorile materiale. Comisiile teritoriale privind restituirea se formează la fiecare IFS teritorial şi sunt compuse din şeful inspectoratului. respectarea prevederilor Codului Fiscal cu privire la provenienţa facturilor fiscale. In caz.

38800 = -15800 lei. atunci diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a TVA. Eemplu nr. b) se determină cota parte a TVA aferentă facturilor achitate furnizorilor prin intermediul conturilor bancare pentru fiecare perioadă fiscală separat până la momentul controlului fără dreptul la recalculările ulterioare. inclusiv trecută în cont din perioada precedentă şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate.6 În luna iunie fabrica de pîine a livrat produse la cota redusă de 8 % în sumă de 460000 lei. înmulţită cu valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă. : TVA col = 115000*20% + 210000*0% = 23000 lei TVA ded = 194000 *20%/100% = 38800 lei TVA bug = 23000 . TVA aferentă valorilor materiale procurate (TVA ded) în luna iunie a constituit 85000 lei. 19 .5 În luna august SRL „Codru" a efectuat livrări de mărfuri: pe piaţa internă de 115000 lei. TVA aferentă acestor livrări (TVAcol) constituie: TVA col = 460000*8% = 36800 lei. Limita maximă pentru restituire TVA va constitui: 460000 *20% = 92000 lei. la export . Insă.210000 lei. determinate în urma verificării prevăzute mai sus. dar nu mai mare decât suma determinată la punctul c). deoarece ea nu depăşeşte limita calculată.Fiscalitate Ecaterina Balaban a) suma TVA trecută în cont în fiecare perioadă fiscală rezultată cu eventualele diferenţe. înmulţită la cota parte a TVA aferentă facturilor achitate furnizorilor prin intermediul conturilor bancare pentru fiecare perioadă fiscală separat. c) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero. Achiziţiile de materii prime şi materiale au constituit 194000 lei (fără TVA). d) se va accepta spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA atribuită la deduceri. în acest caz bugetul va restitui agentului suma TVA = 15800 lei. Deci. Eemplu nr. prin aplicarea cotei TVA standard la valoarea acestei livrări. datorită faptului că depăşirea sumei TVA deductibile supra TVA colectată este de numai de 48200 lei= (85000-36800) spre restituire se va accepta numai 48200 lei şi nu 92000 lei. Determinarea sumei TVA spre restituire în cazul efectuării livrărilor la cote deruse (8%) se face în modul următor: dacă suma TVAdeductibilă la întreprinderile ce produc pîine şi produse de panificaţie şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produse lactate depăşeşte suma TVAcolectată. formează TVA aferentă facturilor fiscale acceptate la deduceri (trecere în cont) . Calculăm limita maximă pentru restituire: 210000*20% = 42000 lei.

7. la data efectuării controlului trebuie să depună la dispoziţia colaboratorilor. vizată de organele vamale. În luna iunie fabrica de pîine a livrat produse la cota redusă de 8 % în sumă de 460000 lei. asigură îndeplinirea . registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor. în vederea verificării. acceptate spre restituire se efectuează în conformitate cu modul stabilit de IFPS. Departamentul Vamal. primind lor. iar acestea din urmă se obligă să înştiinţeze subiectul impunerii despre operaţia înfăptuită. în măsura disponibilităţii la cont. 10. confirmarea Departamentului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export efectuate de subiectul impozabil. se determină din ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale pentru care se solicită restituirea pe baza cererii şi declaraţiei TVA prezentate.Fiscalitate Ecaterina Balaban Exemplu nr.a. este obligat să pună la dispoziţie informaţia din extrasul Trezoreriei de Stat organelor vamale corespunzătoare. Limita maximă pentru restituire TVA va constitui: 460000 *20% = 92000 lei. dar nu pentru ultima perioadă fiscală. Insă. Termenul de restituire stabilit de Codul Fiscal. TVA aferentă acestor livrări (TVAcol) constituie: TVA col = 460000*8% = 36800 lei. analizării şi aprobării rambursării următoarelor documente: • • • cererea de restituire. datorită faptului că depăşirea sumei TVA deductibile supra TVA colectată este de numai de 103200 lei = (140000-36800) spre restituire se va accepta numai 92000 lei şi nu103200 lei. declaraţiile TVA din care rezultă suma de restituire. nu mai târziu de ziua următoare celei când a fost primită informaţia. care solicită restituirea acesteia. Plătitorii TVA. declaraţia de repatriere a mijloacelor băneşti ş. • documentele care atestă efectuarea exportului: declaraţia vamală de export. Restituirea sumelor TVA sau transferarea sumelor pentru stingerea altor plăţi datorate la buget se efectuează de la contul stabilit de trezorerie. la primirea extrasului Trezoreriei de Stat privind efectuarea restituirii în contul plăţilor la import. pentru care au fost prezentate declaraţiile TVA. în care sunt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare. Trezoreria de Stat. Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la TVA şi termenii de stingere a obligaţiei fiscale 20 documentele cu privire la restituirea sumelor TVA. Reflectarea în fişa contului personal a sumelor TVA. termenul de restituire este de 45 zile din data depunerii cererii. Dacă se solicită restituirea pentru perioade anterioare. TVA aferentă valorilor materiale procurate (TVA ded) în luna iunie a constituit 140000 lei.

. 6.Fiscalitate Ecaterina Balaban Perioada de calcul a obligaţiei fiscale a T.V. 4. Termenul şi modul de plată. Codul fiscal al contribuabilului. dar nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă. Ei sunt obligaţi să achite penalităţile şi alte sancţiuni în cazul când acestea au fost calculate de organele de control sau cu funcţii în domeniul respectiv. spre plată. Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA. 2.V. Denumirea (Numele) subiectului impozabil. 11.A. cu excepţia achitării TVA în buget la serviciile importate. trebuie reflectată în documentele contabile respective ale subiectului impozabil. T. 9. a cărei achitare se face la data prestării serviciului. 3. Calculul T. Suma T.V.A. care este prezentat la serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.A. Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală.V. 10. Perceperea se efectuează prin metoda calculării şi transferării directe. IFS teritorial are dreptul să efectueze calculul sumei T. Suma T. Cerinţa privind achitarea plăţii include următoarea informaţie: 1. ce urmează după perioada de calcul a obligaţiei fiscale. 12.V.V. în termenele stabilite. care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală. Motivarea eliberării cererii de plată.A.A.V.A spre plată.V. 21 . Descrierea procedurii de contestare.V.A. în caz că subiectul impozabil se eschivează de la prezentarea declaraţiei fiscale şi de la plata T. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial.V. se achită în valută naţională.A.A spre plată. Suma sancţiunilor spre plată 7. Subiecţii impozabili achită T. Date privind trecerile în cont nerestituite. pentru fiecare perioadă fiscală la inspectorate fiscale teritoriale. Adresa IFS Teritorial care a eliberat cerinţa. Suma penalităţii spre plată. indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului.A. După eliberarea cerinţei de plată a T. IFS este împuternicit să determine suma obligaţiunilor fiscale şi să ceară achitarea impozitului. 8. Data eliberării cerinţei.V. Perioada de dare de seamă şi de stingere a obligaţiei fiscale constituie luna calendaristică. 5. Fiecare subiect impozabil este obligat să prezinte declaraţia cu privire la T.A. constituie o lună calendaristică. are loc în următoarele circumstanţe: • în cazul efectuării controlului fiscal în rezultatul căruia se ajustează suma T.

cărora a rămas nemodificată în urma contestării lor de către contribuabil. Conform art. subiectului impozabil. eliberată de către IFS.Fiscalitate Ecaterina Balaban • în cazul calculării sumei T.A.V.256 alin 7 al CF neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de T.V. La ele se referă: • • • • • Subiectul impozabil prezintă declaraţia T.V. dar nu efectuează plata în buget a sumei Subiectul impozabil se eschivează de la plata sumei T. indicată în cerinţa de plată Subiectul impozabil se eschivează de la plata sumei taxate şi nemodificate în urma contestării Subiectul impozabil se eschivează de la plata penalităţii calculate sau a altor sancţiuni suma Subiectul impozabil nu achită o parte din suma obligaţiunii fiscale după expirarea termenului T..A.260: alin. Există cazuri în care apare restanţă la achitarea T. de către IFS teritorial din motivul neprezentării declaraţiei de către subiectul impozabil.A. exceptînd cazurile de livrări impozabile destinate numai exportului.A.A. 11. indicat în cerinţa de plată. 22 .A..V. de către contribuabil a sumei T. Alin 41 neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată. dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată. stabilit pentru plata T. dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite.. se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din volumul de livrări impozabile.V.V. spre plată în termenele stabilite.V.A. Responsabilităţile contribuabilului aferente nerespectării legislaţiei privind TVA Conform art.4 al CF neprezentarea facturii fiscale la momentul apariţiei obligaţiei fiscale.V.A.