Changeling The Dreaming

Name:
Player:
Chronicle:

Primary Aria:
Secondary Aria:
Tertiary Aria:

Physical

Attributes
Social

Legacies:
Adhene:
Concept:

Mental

Strength________________
OOOOO Charisma_______________
OOOOO Perception______________
OOOOO
Dexterity_______________
OOOOO Manipulation____________
OOOOO Intelligence_____________
OOOOO
Appearance_____________
Stamina________________
Wits___________________
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Talents

Abilities
Skills

Knowledges

Alertness________________
OOOOO
Athletics________________
OOOOO
Brawl_____________________
OOOOO
Dodge__________________
OOOOO
Empathy_________________
OOOOO
Intimidation_____________
OOOOO
Kenning_________________
OOOOO
Persuasion_________________
OOOOO
Streetwise________________
OOOOO
Subterfuge________________
OOOOO

Crafts__________________
OOOOO
Drive___________________
OOOOO
Etiquette________________
OOOOO
Firearms_______________
OOOOO
Leadership______________
OOOOO
Melee___________________
OOOOO
Performance_______________
OOOOO
Security_________________
OOOOO
Stealth_________________
OOOOO
Survival_________________
OOOOO

Computer_______________
OOOOO
Enigmas_________________
OOOOO
Gremayre_______________
OOOOO
Investigation_____________
OOOOO
Law____________________
OOOOO
Linguistics_______________
OOOOO
Lore____________________
OOOOO
Medicine________________
OOOOO
Politics__________________
OOOOO
Science__________________
OOOOO

Backgrounds

Arts

Realms

Advantages

__________________
OOOOO
__________________
OOOOO
__________________
OOOOO
__________________
OOOOO
__________________
OOOOO

___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO

___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO
___________________
OOOOO

Other Traits

Glamour

Health

__________________
OOOOO O O O O O O O O O O
Bruised
__________________
OOOOO
Hurt
__________________
OOOOO
Injured
__________________
OOOOO
Willpower
Wounded
__________________
OOOOO
Mauled
__________________
OOOOO O O O O O O O O O O
Crippled
__________________
OOOOO
Ravaging/Musing Threshold

Banality

OOOOOOOOOO
Experience

Incapacitated

Real Chimerical

-1
-1
-2
-2
-5

Birthrights/Frailties

Changeling The Dreaming

Felloship/Household:_____________________
Master/Leige Lord:_____________________

Merit

Type

Societies/Guilds:_________________________
Sain Day:_______________________________

Merits & Flaws
Cost

Flaw

Type

Bonus

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Experience

Total:________________________________________
Gained From:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
P
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Total Spent:__________________________________
Spent On:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Combat

Weapon

Difficulty

Damage Range Rate

Clip

Conceal

Brawling Chart
Maneuver

Difficulty Damage

Punch
Grapple
Kick
Body Slam

6
6
7
7

Strength
Strength
Strength +1
Special

Beast/Animal Form

Strenght
Dexterity
Stamina

Armor

Attacks/Damage

Class:________________Rating:________________Penalty:________________Description:___________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Changeling The Dreaming

Contacts

Mentor

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Holdings

Oaths Sworn

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Rememberance

Dreamers

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Retinue

Vassals

P
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Possessions

Gear (Carried)
Chimerical Items
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Treasures
Chimerical Companions
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Freeholds

Description
Location
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Changeling The Dreaming

History
Prelude

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Date Ennobled:________________ Secret Societies:____________________________________

Appearance

Chronological Age:_______________________ Mortal:___________________________________________
Apparent Age:__________________________ _________________________________________________
Date of Birth:___________________________P _________________________________________________
True Name:___________________________ __________________________________________________
Hair:________________________________ _________________________________________________
Eyes:________________________________ Fae:______________________________________________
Race:________________________________ _________________________________________________
Nationality:____________________________ _________________________________________________
Height:_______________________________ Animal/Beast:_______________________________________
Weight:______________________________ _________________________________________________

Visuals
Oath Bonds Chart

Character Sketch