LAPORAN REFLEKSI LESSON STUDY KITARAN ___ / Tahun ________ (SESI P&P:…………… ) Nama Guru : Sekolah: Kelas

: Aspek 1. Rancangan Pengajaran 2. Teknik Penyoalan Mata Pelajaran : Jumlah pelajar: / Komen Tarikh: Cadangan untuk Penambahbaikan

3. Penyertaan murid

4. Maklum Balas Murid semasa p&p 5. Pengurusan Bahan Bantu Mengajar 6. Kandungan Pelajaran

7. Pengurusan Bilik Darjah

8. Maklum Balas 2 orang pelajar yang terpilih 9. Pembentangan

10.

Lain-lain

*Setiap Ahli LS dan Pakar Rujuk akan mengisi borang ini secara individu. *Rumusan kemudiannya boleh dibuat dalam satu borang sahaja dan disimpan dalam fail dokumen LS Sekolah. Ahli Lesson Study, Pakar Rujuk dll yang hadir (nyatakan nama,jawatan,jabatan,Ahli LS/Pakar Rujuk): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful