Procesul achizitiilor publice în România

aprilie 2011

SCOPUL O.U.G. NR. 34 DIN 2006 ÎL CONSTITUIE:
a) promovarea concurenţei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante

TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

. b) contracte de furnizare.CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ SUNT: a) contracte de lucrări. c) contracte de servicii.

b) fie atât proiectarea. c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante.CONTRACTUL DE LUCRĂRI ESTE ACEL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ CARE ARE CA OBIECT: a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii. cât şi execuţia unei construcţii. 1 sau atât proiectarea. . în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. a) şi b).

închiriere sau leasing.are ca obiect principal furnizarea de produse şi.CONTRACTUL DE FURNIZARE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ. cu sau fără opţiune de cumpărare. inclusiv în rate. ESTE ACEL altul decât contractul de lucrări. care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse. operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de furnizare - . . prin cumpărare. cu titlu accesoriu.

CONTRACTUL DE SERVICII ESTE ACEL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,
altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B

CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ CARE ARE CA OBIECT ATÂT FURNIZAREA DE PRODUSE, CÂT ŞI PRESTAREA DE SERVICII ESTE CONSIDERAT:
a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:
• Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului • Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare

PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ .

d) negocierea. b) licitaţia restrânsă. . c) dialogul competitiv.PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ SUNT: a) licitaţia deschisă.negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. . e) cererea de oferte.negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. .

Orice operator economic Termene : .maxim 52 zile.Licitaţie electronică prevazută în anunţul de participare Participare: . de regulă. minim 15 zile . într-o singură etapă Etapă suplimentară: .• LICITAŢIA DESCHISĂ Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară.

maxim : 37 zile etapa I şi 40 zile etapa II .• LICITAŢIA RESTRÂNSĂ Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară. b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi.minim : 10 zile etapa I şi 10 zile etapa II .Licitaţie electronică prevazută în anunţul de participare Condiţii de atribuire: . de regulă. în două etape: a) etapa de selectare a candidaţilor.Cel puţin o ofertă corespunzătoare Termene : . prin aplicarea criteriilor de selecţie.Cel puţin 5 candidaţi selectaţi . prin aplicarea criteriului de atribuire Etapă suplimentară: .

minim 20 zile . în mod cumulativ. următoarele condiţii: a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită.• DIALOGUL COMPETITIV Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc.maxim 37 zile. b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză Termene : .

maxim 37 zile. minim 10 zile • • • • • • .• NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE Două etape Numai în condiţiile prevăzute de lege Orice operator economic poate candida Se poate realiza o preselecţie a candidaţilor Minimum 3 candidaţi Etapă suplimentară de licitaţie electronică (dacă se specifică în anunţul de participare) Termene : .

• NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE • O singură etapă • Numai în condiţiile prevăzute de lege • Nu există plafon valoric .

fără TVA. minim 6 zile . c) pentru contractul de lucrări: 4.000 euro Termene : .• CEREREA DE OFERTE Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată. a contractului de achiziţie publică este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 125.maxim 10 zile.000 euro.000 euro. b) pentru contractul de servicii: 125.845.

AUTORITATEA ARE DREPTUL DE A ACHIZIŢIONA DIRECT PRODUSE. nu depăşeşte echivalentul în lei a 15. servicii sau lucrări .000 euro pentru fiecare achiziţie de produse. SERVICII SAU LUCRĂRI. în măsura în care valoarea achiziţiei.

• Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică. cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice .

MODALITĂŢI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ • • Acordul-cadru Sistemul de achiziţie dinamic • Licitaţia electronică .

ACORDUL CADRU • Înţelegere scrisă între Autoritatea Contractantă şi operatorii economici • Stabileşte condiţiile contractelor subsecvente • În special: Preţul şi cantităţile .

ACORDUL CADRU PROCEDURI • Atribuire: • Excepţie : • Metodologie: • Durata: .Licitaţia deschisă.Licitaţia restrânsă -Celelalte proceduri conform legii . .Selecţia operatorilor în baza criteriilor .Maximum 4 ani .

ACORDUL CADRU CONTRACTE • Numai operatorului/ operatorilor din acord • Nu se acceptă modificări substanţiale ale condiţiilor din acord când atribuie un contract subsecvent .

atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică. . b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.ACORDUL CADRU CONTRACTE • În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic.

ACORDUL CADRU CONTRACTE • Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acorduluicadru cu un singur operator economic numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv .

numărul acestora nu poate fi mai mic de 3.ACORDUL CADRU CONTRACTE • În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici. în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile .

b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară .ACORDUL CADRU CONTRACTE • În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici. atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică.

ACORDUL CADRU CONTRACTE • Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acordcadru încheiat cu mai mulţi operatori economici: a) fie fără reluarea competiţiei. b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru .

LICITAŢIA ELECTRONICĂ • • • • Proces repetitiv de ofertare. exclusiv electronic Începe după prima verificare/evaluare a ofertelor Ofertanţii pot reduce preţurile sau îmbunătăţii oferta Evaluarea finală automată prin sistemul electronic utilizat .

LICITAŢIA ELECTRONICĂ • Nu se foloseşte: prestaţii intelectuale: consultanţă. restrânge sau distorsionează concurenţa . proiectare • Este interzisă utilizarea abuzivă care: .modifică obiectul contractului de achiziţie anunţat .împiedică.

modalitatea conectării la echipamentul electronic • Nu poate începe mai devreme de două zile lucrătoare de la data invitaţiilor .Preţuri noi şi/sau valori noi ale elementelor ofertei • Invitaţia: . să prezinte: .electronică.LICITAŢIA ELECTRONICĂ • Autoritatea Contractantă trebuie să invite toţi ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare.trebuie precizată data şi momentul de start al licitaţiei electronice . simultan la toţi ofertanţii .

S.P.E.A. .

prin utilizarea mijloacelor electronice. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.OPERATORUL SEAP Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute. Website : www.ro .e-licitatie.

ÎNREGISTRARE ÎN SISTEM • În baza cererii de înregistrare în sistem • Validare • SEAP precizează perioada maximă până la care utilizatorul poate descărca certificatul si linkul • Eliberare certificat digital .

ELABORAREA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE .

Compartimentul intern specializat sau .Consultanţi angajaţi . informaţiile AC în baza cărora operatorul economic îşi va elabora oferta • Poate fi elaborată de: .DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE • Totalitatea documentelor care conţin cerinţele. criteriile.

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE • fişa de date a achiziţiei • caietul de sarcini/ documentaţia descriptivă • Clauzele contractuale obligatorii • Formulare şi modele .

d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă. h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. . f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate.DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ : a) informaţii generale privind autoritatea contractantă. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare. g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac. cerinţele minime de calificare. c) dacă sunt solicitate.

obligatoriu.CAIETUL DE SARCINI : Caietul de sarcini conţine. specificaţii tehnice • • • Cerinţe Prescripţii Caracteristici de natură tehnică Pentru a defini cat mai fidel necesitatea obiectivă a AC în mod .

producţie. o marcă de fabrică sau de comerţ.INTERDICŢII : • Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine. o licenţă de fabricaţie Nu este admisă restricţionarea accesului la competiţie • . un brevet de invenţie. un procedeu special. sursă.

REGULI DE PUBLICITATE .PUBLICAREA ANUNŢURILOR .

ANUNŢUL DE INTENŢIE Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie.000 euro. atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. b) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări. este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 4.845. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni. . este egală sau mai mare decat echivalentul în lei a 750. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse sau achiziţionarea de servicii din aceeaşi grupă CPV. (2) (reducere de la 52 de zile la 36 zile) şi dacă: a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilorcadru. 75 alin.000 euro.

în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. . Partea a VI-a.PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE (1) Anunţul de intenţie se publică: a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Achiziţii publice.

d) organizează un concurs de soluţii. cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. în acest caz publicându-se un anunţ simplificat. pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru. .ANUNŢUL DE PARTICIPARE Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când: a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă. licitaţie restrânsă. c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. dialog competitiv sau negociere. b) lansează un sistem dinamic de achiziţie.

licitaţie restrânsă. c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii . b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător.ANUNŢUL DE ATRIBUIRE Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire . negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. cerere de oferte .licitaţie deschisă.prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru. dialog competitiv.

informare. solicitare. notificare şi altele asemenea. trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii. respectiv în momentul primirii. • • . Comunicarea. prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR • Orice comunicare.

REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE • Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale .

sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. ofertant asociat sau subcontractant. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. de a fi ofertant. dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. ofertant asociat sau subcontractant.REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE • Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul. în calitate de operator economic. ofertant. • .

c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor . părţi de interes. rudă sau afin. cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi.REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE • Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare următoarele persoane: a) persoane care deţin părţi sociale. b) soţ/soţie. acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi. până la gradul al patrulea inclusiv.

REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE • Contractantul nu are dreptul de a angaja. în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală . pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire.

din cadrul compartimentului de achiziţii publice • . Comisia de evaluare se nominalizează. care se constituie într-o comisie de evaluare.COMISIA DE EVALUARE • Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică persoana/persoanele responsabilă/responsabile pentru evaluarea ofertelor. de regulă.

Deciziile trebuie să întruneasca votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi .COMISIA DE EVALUARE • • Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de preşedinte de comun acord cu membrii acesteia.

Evaluează ofertele Stabileşte oferta câştigătoare • • .ROLUL COMISIEI DE EVALUARE • Deschide ofertele.

în cadrul procedurilor de • Negociază condiţiile din cadrul ofertelor depuse Negociază şi stabileşte clauzele contractuale • .ROLUL COMISIEI DE NEGOCIERE • Activează negociere.

Data . .Ora Indicate în anunţul de participare.DESCHIDEREA OFERTELOR Deschiderea ofertelor se realizează la .Adresa .

după caz Şedinţa este condusă de preşedintele Comisiei Obligaţia de a transmite un exemplar al procesului verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedură Ofertele întarziate şi fără garanţie de participare sunt respinse • .DESCHIDEREA OFERTELOR • • • În prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor.

cu acceptul ofertantului Stabilirea ofertei câştigătoare în baza criteriului de atribuire Respingerea ofertelor: oferte inacceptabile sau oferte neconforme .EVALUAREA OFERTELOR • • • • • • • Examinare documente de eligibilitate şi înregistrare ofertanţi Verificare capacitate tehnică şi financiară Verificarea conformităţii propunerii tehnice şi financiare Solicitarea de clarificări.cu indicarea termenului Corectarea erorilor aritmetice.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI • Contractul se atribuie ofertantului declarat câştigător de către Comisia de Evaluare .

CONTRACTARE • • • • • Anunţarea în scris a ofertantului câştigător Pregătirea contractului Semnarea contractului Anunţarea în scris a ofertanţilor necâştigători Transmiterea anunţului de atribuire .

CĂI DE ATAC .

Funcţionează în baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare . • • • Organism administrativ-jurisdicţional independent Soluţionează contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire.C.C. înainte de încheierea contractului.N.S.

DEPUNERE CONTESTAŢIE • Momentul: -În toate fazele procedurii de atribuire -Împotriva oricărui act al Autorităţii Contractante -Copia actului administrativ atacat -Copii ale înscrisurilor doveditoare -Transmite contestaţia Consiliului şi înaintează autorităţii contractante o copie a contestaţiei şi a înscrisurilor doveditoare • Anexe: • Contestatorul: .

N.C.C.S.-SOLUŢIONARE • • • • • Procedura se suspendă pe perioada de soluţionare Contractul încheiat în perioada de soluţionare este nul Suspendarea conduce la extinderea perioadei afectate Se poate decide reluarea procedurii de atribuire Decizia Consiliului poate fi atacată la Curtea de Apel .

DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE • • Are caracter de document public Se întocmeşte şi se păstrează de către Autoritatea Contractantă .

g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor. b) anunţul de intenţie c) anunţul de participare d) documentaţia de atribuire.DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire: a) nota privind determinarea valorii estimate. . e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire.

l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă. n) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire. p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant . k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii.DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire. dacă este cazul. j) raportul procedurii de atribuire. i) solicitările de clarificări. o) avizele consultative. semnate. m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare.

34/2006 Ordonanţa de Urgenţă nr.ro . 30/2006 Hotararea Guvernului nr. 925/2006 www.anrmap.LEGISLATIE NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE Ordonanta de urgenta nr.ro www.cnsc.