You are on page 1of 4

Dopen met de Geest

DOPEN MET DE GEEST

De duif: een van de symbolen van de Heilige Geest Bron: www.jesuspaintings.com/

Vroeger verschenen in het Vlaamse evangelisatieblad Kruisbanier Guido Biebaut, januari 2013 Alle rechten voorbehouden De Bijbel spreekt een aantal keren over dopen (in) met de Geest. Over Jezus wordt profetisch gezegd: Deze is het die met de Heilige Geest doopt (Joh.1:33). Er zijn enkele teksten in het NT die de doop met de Geest aankondigen. Er is n tekst die terugziet op de gebeurtenis: Handelingen 11:15,16. En er is n tekst die uitlegt wat de doop met de Geest bewerkt: 1 Cor.12:13. We gaan over al deze teksten wat zeggen en tevens enkele theorien uit Pinksterkringen tegen het licht van de Schrift houden. HET GEBEURT WANNEER? 1) UITLEG VAN EVANGELISCHE KERKEN Bekeert u (...) en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen (Hand.2:38). Volgens deze tekst ontvangt men op het moment dat men zich bekeert de Heilige Geest. Wie zich bekeert, heeft OOK de Geest

Dopen met de Geest

ontvangen. Dit gebeurt op hetzelfde moment dat je tot geloof komt. De vergeving van zonden en het ontvangen van de Heilige Geest zijn onmiddellijk. Dat is wedergeboorte (Joh.3:5). Is het mogelijk christen te zijn en toch de Geest niet te hebben? Neen! Indien iemand de Geest van Christus niet heeft die behoort Hem niet toe Rom.8:9. Al wie de Geest heeft behoord bij Christus. Christen zijn en de Heilige Geest hebben gaan samen. Het ene kan niet zonder het andere en je kunt ze niet apart verwerven. En dan nog een vraag: Geeft de Bijbel zonder meer te kennen dat iedere christen de Geest heeft? Ja! In het Nieuwe Testament is de grondslag beschreven voor het leven van de gemeente. Er wordt zonder meer van uitgegaan dat alle christenen de Heilige Geest hebben. Dat is vooral in de brieven van Paulus duidelijk weergegeven. (Zie bv. 1 Cor.3:16 en 6:19.) 2) REFORMATORISCHE UITLEG In de reformatorische theologie ziet men de doop met de Heilige Geest als een nmalige gebeurtenis op de Pinksterdag, vertrekkend van de uitleg die Petrus geeft in Handelingen 11:15,16. Met bekering tot de honderdman en zijn gezin staat er: op hen, evenals in het begin ook op ons. In tegenstelling tot de Pinksterkerken ziet men de doop met de Geest niet als een ervaring voor elke gelovige. Maar het is het teken voor de kerk als n geheel. De gemeente van Christus heeft de Geest ontvangen zoals beloofd was door Jezus. Als complete vervulling van de belofte van de Vader, dat de Heilige Geest zou worden uitgestort op alle vlees, gingen de apostelen later ook prediken tot de heidenen (Handelingen 2:17). Wie gedoopt is in de naam van Jezus of de drie-eenheid behoort tot de kerk en de kerk heeft de Geest. Zo heeft de gelovige deel aan de Geest. Er waren bij de eerste vervulling van de doop in de Geest apostelen aanwezig, dat was op Pinksterdag. Ook bij de tweede vervulling, met de Romeinse hoofdman, was er een apostel, namelijk Petrus. Beide malen heeft men gebeden, maar niet speciaal om vervuld te worden met Heilige Geest. Ondanks dat kwam er toch de vervulling van wat God gepland had. 3) UITLEG VAN PINKSTERKERKEN Op een site van Pinkstergelovigen staan afbeeldingen van enkele geschenkpakjes. De redenering is dat God er ons al veel gegeven heeft, met de doop in water, maar dat Hij er nog andere in petto heeft. Als we er om vragen dan kan de doop in de Heilige Geest plaats hebben, want je eerste doop in water had zijn beperkingen. Als men zich laat dopen in de Geest, dan zijn de geschenken: het spreken in tongen, mogelijk de gave van genezen en ga maar door. Ik lees dit op een site van Pinkstergelovigen: Niet alleen uit ervaring weten Pinkstermensen dat het spreken in tongen belangrijk is. Ook wanneer we er Gods Woord nauwkeurig op nalezen, moeten we tot de conclusie komen dat het spreken in tongen onlosmakelijk met de doop in de Heilige Geest verbonden is. (http://members.tripod.com/de_felix/index.html) Ergens anders lees ik: Zoals blijkt uit 1 Corinthe 14:2 heeft deze gave van talen in het geloofsleven vooral de funktie gekregen van een gebedstaal, waarin men tot God bidt. Vaak wordt de inhoud van dit gebed niet door de spreker of door de toehoorders begrepen. Het meervoud soorten van talen geeft aan dat het om meerdere talen gaat. (http://www.kracht-en-liefde.nl/index.php?hoofdstuk=2.4) DOPEN MET DE GEEST, DE TEKSTEN Bijbelse gegevens met betrekking tot de doop in de Heilige Geest moeten duidelijk maken wat als uitleg mogelijk is en wat niet. Op vier plaatsen zijn de parallelpassages van de vier evangelin aangegeven: Mattheus 3:11 / Marcus 1:8 / Lucas 3:16 en Johannes 1:33. Ze geven de belofte aan zoals ook nog Lucas 24:49 en Handelingen 1:4,5. Dan de zes teksten waar het beschreven is. 1 De twaalf apostelen: Hand.2:1-4 (eventueel de ongeveer honderdtwintig uit Hand.1:15). Later die dag nog ongeveer drieduizend Hand.2:41. Handelingen 2:1-4: en zij werden allen vervuld met de heilige

Dopen met de Geest

Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Zie ook Handelingen 2:14-18 en 4:31 2 De Samaritanen: Handelingen: 8:14-17 de apostelen baden dat enkele Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, ze legden hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. 3 Saulus (later Paulus) van Tarsus: Handelingen 9:17: Ananias legde Paulus de handen op en zeide Saul, broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden. 4 Cornelius en zijn gezin: Handelingen 10:44-48: Tijdens het spreken van Petrus viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. Waarop Petrus de andere bekeerde Joden die met hem meegekomen waren vaagt: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? Handelingen 11:15,16 geeft er nog enige uitleg bij. EEN GEVAL APART 5 Discipelen van Johannes te Epheze Handelingen 19:1-6: Dit is het verhaal van enkele leerlingen van Johannes de Doper. Ze bleven wachten op wat hij hen leerde: de Messias komt. Ze zijn nog niet tot de leer van Christus geraakt en dus ook geen christenen. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. Deze geschiedenis die in Handelingen 19 staat wordt door Pinkstergelovigen beschreven als de basis waarop de gelovige een second blessing (= tweede zegen) moet ontvangen. Het is als een tweede fase in je geloofsleven. Maar juist hier gaat men een loopje nemen met de tekst. Men gaat in het wilde weg een leerstelling verkondigen die niet Bijbels is. Uit de brochure De volheid van de Geest van de schrijver P. Bronsveld, door een Pinksteruitgeverij op het Internet gezet lezen we: Dan Paulus. Hij ontmoet twaalf discipelen in de wereldstad Efeze, doopt hen in water en legt hun vervolgens de handen op voor het ontvangen van de Heilige Geest (Hand.19:6). Onbegrijpelijk die handoplegging. Waarom was deze nodig, als de gelovigen reeds bij hun wedergeboorte, die toch vr of op z'n minst tijdens die waterdoop had plaatsgevonden, met de Geest waren gedoopt? (http://www.rhemaprint.nl/) [1] Dit is de uiteg van de Pinkstergelovigen: Paulus vond 12 discipelen in Epheze, ze waren bekeerd en gedoopt. Maar dat staat er niet! Dat is volledige inlegkunde en daar kun je achteraf van alles mee uitspoken. De mensen in die stad zijn SLECHTS discipelen van Johannes de Doper. Is het niet duidelijk in Handelingen 19:3: En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Als leerlingen van die Doper verwachten ze de Messias en de oprichting van Gods koninkrijk. Wanneer ze niets afweten van de Heilige Geest dan zijn ze ter plaatse blijven trappelen. Het zijn gn christenen en gn discipelen van Jezus. Het gaat dus NIET om herdopen en OOK NIET om een tweede zegen. Die leer zou grensoverschrijdend zijn en onrecht doen aan de Bijbelse uitspraken. Ze hebben nog geen eerste zegen dan wanneer Paulus hun de handen oplegt en ze in tongen spreken en Gods soevereiniteit uitjubelen. Laat u hierover niets anders wijsmaken! Deze mensen zullen ook later, zoals de honderdman, ook gedoopt zijn in een christelijke doop. Dat staat er niet meer maar zo gaat het in de praktijk van de gemeente van Christus. (De laatste tekst over dopen in de geest die we vinden in 1 Cor.12:13 bespreken we in deel 3.) Voetnoot: [1] Ook Dr. Willem J. Ouweneel heeft in een artikel Jezus, de schenker van de Geest eenzelfde opmerking in Bode december 2006.

Dopen met de Geest