SI]LIT

NO. KADPENGENALAN ANGKA GILIRAN

v{4ryb% .Y IT
.%l&gstl,

LBMBAGAPEPERTKSAAN MALAYSTA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8
PENGETAHUAN Kertas 2 Nov./Dis. 2; jam
1

457112

SAINS SUKAN

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Untuk KegunaanPemerilesa Kod Pemeriksa:
Markah Bahagian Soalan Markah Diperoleh Penuh

I

3
5
J

2
3 4 A
5

4
)
a J

6 7 8 9

4. 5 4 4

10
11 B

12
l3 l4 Jumlah

10 10
10

10

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan t halaman tidak bercetak [Lihat sebelah
457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia SIJLIT

iltililililili

Untuk Kegunaan Pemerilcsa

SULIT Bahagian A [40 markahl lawabsemuasoalandalam bahagianini.

457u2

RajahI menunjukkan kerangka cartaJawatankuasa Pengelola suatukejohanan.
PENGERUSI

AIILI JAWATANKUASA KECIL

Rajah1
(a) Berdasarkan Rajah 1 :

l.
lI markahl

(i) Namakansatu ahlijawatankuasa induk di P.

(ii)

Namakan satu ahli jawatankuasa kecil di e. ll markahl

(b) Terangkan satu tugasbagi ahli jawatankuas ayangdinyatakan l(aXi). di

lI markahl

Jumlah A1
457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

ST]LIT

ST]LIT 2

3

457112

dua Rajah2.1 danRajah2.2menunjukkan aksidalamsukan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah2.1
(a) (i)

Rajah 2.2

padaRajah2.1. N yatakan dua jenis keagresifan
I

12 markahl

(ii) Nyatakansatu jenis keagresifan padaRajah2.2. II markahT (b) Jelaskan padaRajah2.2 dibenarkan. mengapa keagresifan dua sebab
I

2
12markahl

Jumlah A2
457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah St]LIT

l.z

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3

4

457u2

Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 menunjukkandua jenis respirasi yang berlakupada seorang atlet.

Seltisu Rajah3.1 Rajah3.2

Alveohs

(a) Nyatakan jenis respirasi padaRajah3.1 danRajah3.2. (i) Rajah3.1 (ii) Rajah3.2
[2 markah]

(b) Terangkan proses yangberlakudi respirasi padaRajah3.1.

ll markahl

Jumlah A3

4571t2 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia @

ST]LIT

v
ST]LIT 4 5

457u2

Rajah 4 menunjukkanseorangatlet membuataksi melontar sofbol.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah4
(a) Namakan sendi X.

'

t1 markahT

Rajah 4. jenispergerakan aksipada yangterlibatdalam (b) Nyatakan sendi
ll markahl sendiyang sama (c) Beri dua contohaksi sukanyangmelibatkanjenis pergerakan sepertiX. 1 .............. 2 .............. [2 markahl

Jumlah L4
Malaysia 457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan

[Lihat sebelah ST]LIT

i"*

w,
sul,rT
5

Untuk Kegunaan Pemeriksa

6

457u2

Rajah5 menunjukkan fungsi sistemsaraf.

Reseptorsensori

Otak dan saraf tunjang

Rajah5 (a) Apakahtugasreseptor sensori?

ll mtkahl (b) Apakah tugas X selepas menerimainput sensorisebelummaklumatdihantar ke efektor?

[l nokahl (c) Beri dua contohsituasipermainan yangmelibatkanproses padaRajah5.
1

2
[2 markahl (d) Nyatakansatu perbezaan antarainputsensoridengan ourputmotor. I markahl Jumlah A5

rl

tt II

457112 @ 2008Hak cipra Kerajaan Malaysia

SULIT

.t/
4s7u2
6 Rajah 6 menunjukkansatu aktiviti latihan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah6
(a)

Namakan kaedah latihanitu. 11 markahl

(b) Beri dua contohaktiviti lain yangmenggunakan kaedah latihansepertiditunjukkan padaRajah6. 1 .............. 2 ............. 12 markah!

Malaysia 457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan

[Lihat sebelah ST]LIT

tl

Jumlah A6

v
Untuk Kegunaan Pemertksa

SUTIT
7

'451112

Rajah 7 menunjukkangraf kadardenyutannadi seorang atlet yangdiambil,semasa satufasalatihan. Kadardenyutan nadi/minit

1 80 160 140 t20 100 80 60 40 20 0
Sesi 2 Rajah7 (a) Namakansesi1 dalamfasalatihanitu. Fasaiffim

Il markahl (b) Beri satu kesan fisiologi akibatdaripada aktiviti padasesi1. Il nmkahl (c) Beri dua contohaktiviti bagi sesi I padaRajah7. 1 2 12 markahl

n

Jumlah A7
4571i2 @ 2008Hak cipta Kerajaan Mataysia

SUTIT

J
sulrT
8

9

457u2

Rajah 8 menunjukkancadangan kuantiti minuman yang perlu diambil oleh seorang atlet. Sebelumlatihan Semasalatihan Selepaslatihan

Untuk Kegunaan Perneriksa

16auns 8 auns 4 auns

Minum sekurang-kurangnya 8 auns

Minum 4 hingga8 auns
Rajah 8

Minum 16 auns

(a) Mengapakah pengambilan minuman paling banyak selepaslatihan?

lI markahj (b) Nyatakan dua contohacara sukanyangmenyebabkan terdedah kepada atlet risiko kehilangan yangberlebihan. air 1 .............. 2 .............. [2 narkahl (c) Seorang pucat,peningdanloya serta atletdidapatirebah,peluhtidak berhenti, mempunyai kadardenyutan nadiyangtinggi. yangdihadapioleh atlet tersebut? Apakahmasalah ll markahl yangpatutdiambiluntukmenangani masalah 8(c)? di @ Apakahtindakan lI markahl
Jumlah A8
457112 @ 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah ST]LIT

Untuk Kegunaan Pemerilesa

10
9 balapan. di aksi larianberganti-ganti selekoh Rajah9 menunjukkan

4s7l12

Rajah9 bersentuhan. (a) Namakandayaluaranyang terbentukdi R apabiladuapermukaan U markahj dayaP dan Q. (b) Nyatakanteknik hayunantangankananuntuk mengimbangi ll markahl tindakandayasepertiatlet pada (c) Beri dua contohsukanlain yangmenggunakan Rajah9. 1 .............. 2 .............. 12 markahl

Jumlah A9
Mataysia 457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan

ST]LIT

Y ST]LIT 11

457u2

dua atlet, X dan Y, dalam menunjukkan 10 Rajah 10.1dan Rajah 10.2masing-masing permainan bola tampar. aksi

Untuk Kegunaan Pemeriksa

AtletX Rajah10.1

AtletY Rajah10.2

(a) Dengan menggunakananak panah, tunjukkan pusat graviti pada atlet Y IL markahl oi nijatr 10.2.prinsip di Rajah 10.1,nyatakansatu contohaksi sukanlain yang (b) Berpandukan prinsip yangsama. menggunakan 11 markahT prinsip kestabilanantaraatlet X denganatlet Y. (c) Nyatakandua perbezaan Prinsip Kestabilan 1. Atlet X

Atlet Y

2. 12markahl

Jumlah A10
Malaysia 457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan

[Lihat sebelah SI]LIT

b ST]LIT 13 Bahagian B 120markahl dua soalan daripada bahagian ini. Jawab mana-mana peraturan undang-undang sukan. dan dalamkonteks 11 (a) Nyatakan empatkepentingan 14 markahl (b) Terangkan perkara MSSM. yangterdapat dalamPeraturan pertandingan Am tiga markahl 16 L2 (a) Jelaskan keluaranjantung segi: dari (i) Isipadustrok (ii) Kadardenyutan 13markahl 14markahl

4571t2

(b) Keluaranjantung atlet elit yang mempunyaikadar denyutanrehat sebanyak 62 denyutan seminitialah5 (,lminit. Hitung isipadu stroknya. [Keluaranjantung = Kadar denyutanjantung x Isipadu strok] atlet. aktiviti seorang 13 (a) Maklumatberikutmenerangkan pelari acara lariandengan masa 3'58minit. catatan Seorang 1500mmenamatkan
Berdasarkanmaklumat di atas,jelaskan penggunaansistem tenagayang berlaku kepada atlettersebut. [3 markah] (b) Latihan Fartlek dan latihan Jeda Jarak Jauh adalah dua kaedah latihan fizikal. Rancangkansatu kaedahlatihan frzikaluntuk atlet di 13(a) denganmenggunakan

13 markahl

kaedah mana-mana satu daripada tersebut.

l7 markahl

457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah ST]LIT

\t

SUf-,ff

14

.4571 12

pukulan smesy dala m 14 Rajah 14 menunjukkan seoiang atlet.rmelakukan permainan badminton.

* lrr
l tl

ill

Rajah14 dayadanbebanpadabulatandi Rajah 14. ftrlkr.um, (a) Nyatakan kedudukan

13markahl

sistemtuasyang,TT:;:#;; (b) Beri satu aktiviti sukan lain yangmelibatkan di Rajah14.
pergerakan smesydalammerealisasikan proses (c) Terangkan melakukanpergerakan t6 markahl a najaq t4.

KERTAS SOALANTAMAT

:451{12 @2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

SI]LIT

SULIT

MAKLUMAT UNTUK CALON
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan rnana-mona dua soalan daripada Bahagian B. 3. Tulis jawapan anda bagi Bahagian A pada ruang yang disediakan dslam kertas soalan ini. 4. Tulis jawapan anda bagi Bahagian B dalam helaian tambahan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. Anda boleh menggunakan gambar rajah, jadual dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda. soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali

5. Rajah yang nengiringi diny at akan sebal ikny a. 6. 7.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini. Ikat helaian tambahan bersama-sama kertas soalan ini dan serahkan kepadapengawas peperiksaan pada akhir peperilcsaan.

457112 @ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful