EKONOMSKI FAKULTET U TUZLI VISOKA POSLOVNA ŠKOLA ODJELJENJE TRAVNIK

SEMINARSKI RAD

SPECIFIČNOSTI REVIZIJE POTRAŽIVANJA

Profesor:dr.sc.Selma Novalija,docent

Studenti: Huber Adis PŠ 498/09 Fuško Amina PŠ 508/09

Travnik, april 2012.

Dokazni testovi poslovnih događaja 3. ZAKLJUČAK LITERATURA 2 3 3 4 5 9 10 11 12 15 16 17 2 . Dokazni testovi računa koji se odnose na prihode 3. Vrste revizije 3. Pojam i karakteristike revizije 2. Postupak konfirmacije potraživanja od kupaca 4. REVIZJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA 3. Analitički postupci 3. POJAM REVIZIJE 2.1.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca SADRŽAJ 1.5.4.3.1.2. UVOD 2.2. Testovi salda – potraživanja od kupaca 3.

U ovom radu ćemo se fokusirati na proces revizije prodaje i potraživanja od kupaca kao i sa njima povezanim računima kao što su ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja. Zadatak revizije je da finasijskim izvještajima obezbjedi dodatnu uvjerljivost. Svrha nastajanja revizije je davanje mišljenja o računovodstvenim izvještajima. stručnosti i vještine da upravljaju velikim poslovnim sistemima. povrati prodane robe. rashod za sumnjiva i sporna potraživanja i povrat prodane robe i pospuste. Tržište kapitala uopšte ne bi moglo funkcionisati da ne postoji povjerenje u rad revizora. pa revizori obično posvećuju posebnu pažnju upravo ovim pozicijama u finansijskim izveštajima. definicijama i razvoju revizije kroz istoriju kao i glavnim vrstama revizije. U drugom dijelu će biti govora o reviziji prodaje i potraživanja od kupaca.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca 1. Potraživanja od kupaca su jedna od najvećih stavki bilansa stanja koje se odnose na tekuća sredstva. U okviru trećeg poglavlja ćemo govoriti i o analitičkim postupcima koji se mogu primjeniti za ispitivanje tačnosti iskaza u finansijskim izvještajima. UVOD U savremenim uslovima poslovanja revizija ima značajno mjesto i vrlo važnu ulogu. kao i o testovima salda koje revizor provodi da ostvario ciljeve revizije. U prvom dijelu rada ćemo dati osvrt na pojam i karakteristike revizije. rast preduzeća je doveo do toga da vlasnici nemaju znanja. Pojavom profesije menadžera dolazi do značajnog povećanja potražnje za revizijom. 3 . Iako se u ovom radu naglasak stavlja na račune potraživanja. odnosno kredibilitet. pa onda angažuju profesionalne menadžere da upravljaju njihovim kapitalom. koja se smatra za općeprihvaćeni revizijski postupak i pomoću koje se može doći do pouzdanih podataka o vjerodostojnosti iskazanih iznosa u finansijskim izvještajima. Vidjet ćemo koji su to ciljevi revizije. odnosno šta je sve potrebno učiniti da se prikupi dovoljno dokaza koji se odnose na tačan prikaz računa potraživanja od kupaca u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim princima. Posebno će biti objašnjen postupak konfirmacije potraživanja od kupaca. Naime. rasprava se isto tako odnosi i na ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja. popusti i sl. U nastavku ćemo raspravljati o dokaznim revizijskim postupcima koje provodi revizor kako bi postigao odgovarajući nivo rizika neotkrivanja s obzirom na račune koji se odnose na ciklus prodaje.

2006. Klijent je riječ koja se uobičajeno koristi u revizijskom poslu. Fla: AAA. A Statment of Basic Auditing Concepts. Ovaj termin karakterističan je za početak razvoja revizijske profesije kada je revizor obavljao reviziju slušajući usmeni izvještaj obveznika revizije. podataka o poslovanju. najčešće . god. Sarasota. Revizija. istinitosti i tačnosti istih1. u vezi sa izjavama o poslovnim aktivnostima i događajima. što u doslovnom prijevodu s latinskog jezika znači ponovno vidjeti. Opšte prihvatljiva definicija revizije bila bi ona koju je dao Komitet za onsnovne revizijske kocepte Američkog udruženja računovođa: „Revizija je sistematičan postupak objektivnog prikupljanja i procjene dokaza. a označava onaj poslovni subjekt čiji su financijski izvještaji. Bitno pitanje koje se ovdje može postaviti glasi: Zašto postoji potražnja za revizijom? Odgovor na to pitanje može se naći u ekonomskom odnosu koji postoji unutar određenih orgnizacija kao i između tih organizacija i svih onih koji imaju određen interes u njima. p. 4 . 1973.e. Shodno takvom značenju te riječi revizija se može definirati kao ponovni odnosno naknadni pregled poslovnih procesa i stanja. Committe on Basic Auditing Concepts.iako ne i isključivo. Na primjer. Pojednostavljujući i sažimajući brojne definicije koje je literatura iznjedrila za reviziju se može kazati kako ona nije ništa drugo nego ispitivanje financijskih izvještaja. poslovnih knjiga i drugih dokumenata s ciljem dobivanja pouzdanog mišljenja o ekonomskom i finansijskom položaju klijenta.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca 2. Međutim. kao i prezentiranje rezultata zainteresovanim korisnicima“2. god American Accouniting Assotiation. nastanak 1 2 Stanišić Milan. U zemljama engleskog govornog područja koristi se termin “auditor” (revizor) odnosno “auditing” (revizija). Odnos između računovodstva i revizije potrebno je sagledati u istorijskim granicama. Do kraja osamnaestog i početka devetnaestog stoljeća većina poduzeća bila su malena – organizirana kao trgovci ili partnerstva. Ove riječi vuku korijene od glagola “audire”. Univezitet Singidunum Beograd. postoje dokazi da su neki oblici računovodstva i revizije postojali u staroj Grčkoj još oko 500 g.n. predmet revizije. POJAM REVIZIJE Pojam i karakteristike revizije Riječ “revizija” vuče korijene od glagola “revidere”. stručno i nezavisno mišljenje o ispravnosti. da bi se utvrdio stepen podudarnosti između izjava i utvrđenih kriterija. ipak se među njima ne uočavaju značajne razlike. Iako je u literaturi moguće pronaći više definicija revizije. Revizija može da se definiše kao sistematičan pregled poslovnih knjiga i računovodstvenih izvještaja izvršen od strane revizora i eksperata sa ciljem da se izrazi kompetentno. što na latinskom jeziku znači čuti ili slušati. .

Trgovačka su društva javnosti nudile dionice i obveznice. Prema pojmovniku koji prati Menunarodne revizijske standarde cilj revizije financijskih izvještaja je omogućiti revizoru da izrazi mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji pripremljeni. Svaka od njih biti će ukratko objašnjena. a kao kriterij općenito se u obzir 3 Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH «Službene novine Federacije BiH» . a također su posuđivale sredstva i od financijskih institucija. Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji3 od svih pravnih lica koja imaju javnu odgovornost zahtijeva se da svoje finansijske izvještaje podvrgnu reviziji u skladu sa međunarodnim standardima revizije (ISA). rezultata poslovanja i novčanih tokova. u svim značajnim odrednicama. Ova vrsta revizije obično se primjenjuje na temeljne finansijske izvještaje. Revizija obuhvaća i druge poslove predviđene Zakonom o privrednim društvima te posebnim propisima. izvještaj o novčanim tokovima.). U reviziji finansijskih izvještaja svrha je utvrditi jesu li sveukupni finansijski izvještaji objavljeni u skladu s određenim kriterijima. (bilans stanja. shodno primjenjivom okviru financijskog izvještavanja. općenito se svrstavaju u tri vrste: revizija finansijskih izvještaja. revizija podudarnosti i revizija poslovanja. odnosno od odvajanja finkcije vlasništva od funkcije upravljanja koju počinju obnašati profesionalni menadžeri. uz što su vezane i narasle potrebe za prikupljanjem kapitala potrebnog za finansiranje ekspanzije.2 Vrste revizija Iako se na temelju nevedene definicije revizije mogu izdvojiti mnoge vrste revizije. 2. Fraze koje se uobičajeno koriste za izražavanje revizorova mišljenja o financijskim izvještajima jesu: “prikazuju istinito i fer” ili “prikazuju realno i objektivno u svim značajnim odrednicama”. obavljali posao za račun dioničara. bilans uspjeha. Riječ je o frazama koje imaju isto značenje. upravljajući imovinom društva. izvještaj o promjenama u kapitalu. Sličan cilj postavlja se pred reviziju financijskih i ostalih informacija koje su pripremljene u skladu s određenim kriterijima. Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja. broj 32/05 5 . na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja. U takvom su ustrojstvu menadžeri služili dioničarima kao agenti te su.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca modernog računovodstva i revizije vezan je uz industrijsku revoluciju i nastanak trgovačkih društava. Takav rast modernog trgovačkog društva doveo je do pojave dioničara (kategorije vlasnika koji nisu prisutni u preduzeću).

ugovorima ili državnim propisima. Budući da se ona koristi za procjenu učinkovitosti. Na primjer.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca uzimaju općeprihvaćena računovodstvena načela. Međutim. politikama. Kod ove vrste revizije svrha je procijeniti poslovanje. Restruktuiranje i smanjivanje veličine preduzeća dovodi do potrebe da se u preduzećima procjenjuju mnogi aspekti. U reviziji podudarnosti svrha je utvrditi nivo usklađenosti s određenim pravilima. Ova usklađenost omogućuje nam da se provjeri da li su evidencije sveobuhvatne i da li je identična vrijednost. kao što su novčana ili porezna osnova. kod nekih revizija finansijskih izvještaja može se zahtijevati primjena drugih kriterija. U tom slučaju ta pravila i politike služe kao kriteriji za utvrđivanje nivoa podudarnosti. Primjer iz privatnog sektora je slučaj kad neka organizacija angažira revizore da procjene koliko učinkovito upotrebljava kompjuterske resurse. 3. odluku o zaduženju (manjak na teret zaposlenih) 6 . Pravno lice potraživanja može da evidentira kroz sljedeće dokumente: 1. ponekad nije jednostavno utvrditi objektivne i mjerljive kriterije u odnosu na rezultat procjene. Ova vrsta revizije zadnjih godina je dobila na važnosti i vjerovatno je da će se taj trend nastaviti. Ponekad se ova vrsta revizije naziva revizija izvedbe ili revizija uprave. faktura 2. Na primjer. mnogi trgovci nekretninama kao kriterij za sastavljanje finansijskih izvještaja koriste porezne propise. zakonima. Reviziju poslovanja je općenito teže obaviti nego reviziju finansijskih izvještaja ili reviziju podudarnosti. Još jedan primjer je kada porezna uprava kontrolira ispunjenje porezne prijave pojedinaca i preduzeća u svrhu utvrđivanja njihove podudarnosti s poreznim zakonima. potrebno je provesti test usklađenosti između glavne knjige i dnevnika evidencije kao i između sintetičke i analitičke evidencije. utvrditi područja koja se trebaju poboljšati. REVIZIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA Prilikom revizije potraživanja. U tom slučaju kriteriji za utvrđivanje nivoa podudarnosti jesu porezni propisi. preduzeće može angažirati revizore kako bi utvrdili poštuju li pojedine orgnizacione jedinice unutar preduzeća interna pravila i politike prduzeća. Pod revizijom poslovanja misli se na sistematičan uvid u cjelokupne aktivnosti ili samo u dio aktivnosti preduzeća s aspekta učinkovitosti korištenja resursa. te dati određene preporuke. ugovor (zakupnina) 3.

Revizor treba svaku grupu potraživanja tabelarno predstaviti. Zatezna kamata se ne vidi na fakturi. U daljnjoj proceduri provođenja testova potrebno je provjeriti rokove naplata (dospjeća potraživanja). a ako je druga strana zahtjeva mi je moramo na fakturi naglasiti da je to zatezna kamata jer su fakture (uobičajene) oporezive a zatezne kamate ne. s obzirom da preduzeća ne mogu vršiti finansijsko kreditiranje prema RS 30. Zbog toga sve više u praksi u značajnim transakacijama. 7 . Sva potraživanja ne mora pratiti ugovor. sa pravnikom koji vodi ovakve procese. Sva odgovornost za pouzdanost procjene kvaliteta potraživanja ostaje na revizoru i njegovoj sposobnosti da procjeni nivo pouzdanosti saradnika. kvaliteta potraživanja. Fiktivne fakture su jedan od načina prenosa novca iz jednog preduzeća u drugo preduzeće. Prilikom revizije ugovora potrebno je provjeriti nivo usklađenosti takvih potraživanja sa vremenskim razgraničenjima. Testovima ročnosti i kvaliteta potraživanja uočit ćemo da li za neko potraživanje trebamo pisati opomene ili je trebalo poslati tužbu. revizor će u zapisniku moći navesti ime kontakt osobe ali to ostaje samo kao interna informacija.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca KIF je pomoćna evidencija za revizora. revizor treba posebno provjeriti kako nebi bilo mogućnosti da se iz tako formalnih razloga u nekom budućem periodu mora odustati od potraživanja. Prilikom ovakvih procjena revizor će biti u saradnji sa advokatom preduzeća ili ukoliko advokata nema. Obezbjeđenje naplate prilikom odloženih rokova. S obzirom da je zabranjeno prema standardu da se u revizorskom mišljenju spominju imena vještaka. Potraživanja mogu nastati i po osnovu odluka. za količinu. tj. obično se ne fakturiše. Prilikom revizije potraživnja potrebno je posebno obratiti pažnju na sumnjiva i sporna potraživnja kako bi revizor dao procjenu mogućnosti naplate kao i mogućnosti obračuna zatezne kamate. Prilikom provođenja testova kod prodaje zaliha potrebno je provesti formalnu kontrolu da li je prodata količina na fakturama isknjižena sa zaliha i da li je saldo na zalihama korigovan za izlaz adekvatan početnom saldu i ulazu zaliha. advokata i sl. Podnošenje tužbe nije zakonom obavezno ali je moratorij na potraživanje između pravnih lica 3 godine. Fakturu mora pratiti otpremnica. može to biti i ugovor o zakupu kojeg može pratiti faktura ili otpremnica. preduzeća međusobno traže finansijsku garanciju kao instrument obezbjeđenja. postoji odluka suda.

000 din. Revolving garancija ili kredit omogučava zaduženje kontinuirano do određenog iznosa u određenom roku (npr. 2. za svoje obaveze. Ove opcije se navode u podnaslovu garancije.000 din na godinu. bez pojedinačnog odobravanja kreditnog odbora). ako naplata ne bude izvršena moramo platiti PDV. Blagovremeno – kod sastavljanja fakture ili upisano u ugovoru (nema poreza). Prilikom revizije potraživanja. Popust važi za ugovoreni rok plaćanja. . Revizor će prekontrolisati naplatu faktura sa popustom tj. neprenosiva – kada nemamo veliku potrebu za plaćanje svojih obaveza. prenijeti je. neopozva – moramo čekat istek roka garancije.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca Finansijska garancija može biti različitog karaktera. Revizor ne smije na na koga inicirati krivicu. ne smije ići u neto prodajnu vrijednost kao ni marža. prenosiva (finansijska) – možemo njome mi garanovati. U skladu sa revizorskim procedurama. mi moramo platiti porez za svog kupca. revizor treba takvu činjenicu objaviti kako bi vlasnik kapitala mogao eventualno mogao inzistirati na promjeni advokatske kancelarije. možemo vraćati i podizati tokom cele godine do 100. a mi ne prenesemo na kupca obavezu plaćanja popusta i poreza. 3. u slučaju proteka vremena popust opozivamo i šaljemo pismo i fakturu za odobreni popust. Ukoliko popust probije rok plaćanja. da li je bilo odobrenih popusta koji nisu stornirani u sumnjivim i spornim potraživanjima. S obzirom da se može dogoditi i rodbinska povezanost između menadžmenta i advokata. kao i procjenu i realnost naknada. kao i to da li su blagovremeno odobravani ili naknadno. potrebno je provjeriti vrijednost ugovora koji se pojavljuju između pravnih lica i advokatskih kancelarija.svrhe: 1. Rabat maksimalno može ići do nivoa marže. 100. Izvoz je oslobođen također PDV-a ali je država dala rok naplate 180 dana. dati bilo kojoj banci da je unovči. opoziva – možemo je banci ranije podnijeti (prije roka) na naplatu uz diskont 4. 8 . Standard 2. revizor ne smije propustiti informaciju jesu li tokom fakturisanja ili ugovaranja odobravani popusti.vraćanje neto prodajne vrijednosti na trošak sticanja vrši se storniranjem rashoda. samo napomenuti o eventualnoj greški. popust storniramo.

Prilikom revizje potraživnja potrebno je obratiti pažnju na količinski rabat koji se po isteku roka plaćanja. tako da bi to bilo nedozvoljena radnja. S obzirom da se sporna potraživnja najčešće završavaju sa sudskim troškovima i zateznim kamatama. ukoliko potraživanje nije naplaćeno. revizor treba prekontrolisati takve fakture kako nebi na njima bilo upisanih rabata ili marži. Neto prodajna vrijednost ne može imati rabat ili maržu jer je obračunom narušena supstanca troška sticanja. sredstvom i sl ) ako je plaćen u roku. Revizija potraživanja podrazumijeva i promjenu (reklasifikaciju) potraživanja (promjenu ročnosti ili eventualno razmjenu potraživanja za neki drugi oblik sredstva.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca Prilikom definisanja neto prodajne vrijednosti kao fakturne vrijednosti kupcu. Eksterna revizija. ostaju na nivou ugovorenih (sa popustom). Tuzla 2000. Ukoliko naplata potraživanja se dogodi u ugovornom roku sa sredstvima nenovčanog oblika potraživanja. prava na povrat poreza. Ako bi se neto prodajna vrijednost vratila na prodajnu. nenovčani). dokazati kompletnost (potpunost) potraživanja i transakcija prodaje. popust trebamo prihvatiti. tada je potrebno provesti storniranje rashoda do nivoa troška sticanja. odrediti da klijent ima pravo knjižiti potraživanja. Ekonomski Fakultet u Tuzli. onda tek potom priznati razliku u cijeni i eventualni popust. Revizorski ciljevi u reviziji potraživanja i prodaje su:4 4 razmotriti funkcionisanje interne kontrole za potraživanje i transakcije prodaje. odnosno zahtjeve prema kupcima za prodatu robu ili usluge. Ciljeve i procedure revizije prodaje i potraživanja od kupaca možemo zajedno razmatrati pošto su ove kategorije u uskoj vezi. Međunarodna praksa poručuje. god 9 . Potraživanja ne uključuju samo pravo. treba posebno fakturisati vodeći računa o porezu. potkrijepiti dokazima postojanje potraživanja i događanje transakcija prodaje. da bez obzira na koji se način potraživanje naplati (u novcu. Kapić Reuf. revizor će dati svoj osvrt na sudska rješenja i provjeriti da li su ona izvršena kako nebi dolazilo do formalnih prihoda po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova koji se naknadno moraju otpisati. Potraživanja od kupaca su najveća stavka koja se pojavljuje u bilansu stanja. za avanse dobavljačima i slično. Ako je popust vrijednosno dovoljno je poslati pismo – obavjest da popust više ne važi jer je ukupan iznos napisan na fakturi. već i različita druga prava kao što su dugovi zaposlenih ili društva.

god. Univezitet Singidunum Beograd. poslovni događaji u vezi s prodajom. revizor mora imati uvjeravanje da su povezana lica i zaposleni adekvatno prikazani Planiranje revizije uz upotrebu modela revizijskog rizika sadrži tri koraka: . Pored toga. ocjeni i pravima i obavezama.1 Dokazni testovi računa koji se odnose na prihode Revizor koristi dokazne testove za otkrivanje značajnih grešaka računa koji se odnose na prihode. Račun potraživanja se evidentira kada se obavlja prodaja na odgođeno plaćanje i smanjuje se kada preduzeće primi gotovinsku uplatu od kupaca. Vlasništvo: Utvrditi ima li preduzeće pravo vlasništva nad potraživanjima. obavijsti o odobrenju) evidentirana u odgovarajućem razdoblju. rasprava se isto tako odnosi i na ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja. 5 Stanišić Milan. Cutoff: Utvrditi jesu li sva potraživanja (tj. Glavni naglasak na računima potraživanja stavlja se na testiranje tvrdnji o osnovanosti. rashod za sumnjiva i sporna potraživanja i povrat prodane robe i popuste. Iako se u ovom radu naglasak stavlja na račune potraživanja. Krajnji cilj revizije računa potraživanja jeste da se prikupi dovoljno dokaza koji se odnose na tačan prikaz računa u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima. Potpunost: Utvrditi jesu li obuhvaćena sva potraživanja. 3. Kada su u pitanju svi ostali račini.5 Određivanje planiranog nivoa revizijskog rizika procjena inherentnog i kontrolonog rizika rješavanje revizijskog rizika u pogledu rizika neotkrivanja U nastavku ćemo raspravljati o dokaznim revizijskim postupcima koje provodi revizor kako bi postigao odgovarajući nivo rizika neotkrivnja s obzirom na račune koji se odnose na ciklus prodaje. Metodologija revizije. 2006. Ciljevi revizije s obzirom na dokazne testove potraživanja mogu biti sljedeći: Valjanost: Utvrditi jesu li evidentirana potraživanja valjana. Računi potraživanja predstavljaju zahtijeve prema kupcima koji su nastali usled prodaje robe ili usluga u redovnom toku poslovanja.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca dokazati tačnost i ispravnost knjiženja potraživanja i prodaje i vrednovanje potraživanja i prodaje u odgovarajućoj netoostvarivoj vrijednosti. ovaj cilj može se ostvariti procjenom rizika materijalnih grešaka u pet uobičajenih tvrdnji. 10 . Mehanička tačnost: Utvrditi kumuliraju li se tačno potraživanja od kupaca iz dnevnika i glavne knjige.

Potpunost: Prati se uzorak otpremnice do analitike izlaznih faktura i do dnevnika prodaje i pomoćne knjige potraživanja od kupaca. Mehanička tačnost: Na uzorku poslovnih događaja u vezi s prodajom testira se točnost prijenosa u dnevnik prodaje i pomoćnu knjigu potraživanja. .2 Dokazni testovi poslovnih događaja Dokazni testovi poslovnih događaja koriste se za otkrivanje monetarnih grešaka u pojedinim poslovnim događajima koji se mogu naći u svim računovodstvenim ciklusima. Potrebno je zapamtiti da se samo jednim revizijskim testom ne može ostvariti cilj revizije. Klasifikacija: Utvrditi jesu li u finansijskim izvještajima potraživanja pravilno klasifikovana. Procjena: Upoređuju se cijene i uslovi razmjene iz uzorka izlaznih faktura s odobrenim cijenovnikom i uslovima razmjene. Dokaznim testovima poslovnih događaja ne testiraju se svi ciljevi revizije. 6 William F. klasifikacija i objavljivanje koristeći se testovima za salda. Revizija. U nastavku dajemo primjer dokaznih testova poslovnih događaja za potraživanja6 Valjanost: Uzorak poslovnih događaja u vezi s prodajom proknjižen u dnevniku prodaje prati se unatrag do izlaznih faktura pa do narudžbi kupaca i otpremnica. priručnik za revizore i studente. Jr. Messier.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca Procjena: Utvrditi jesu li potraživanja u skladu s računovodstvenim načelima. nastanak prava zaloga ili drugih ograničenja) 3. Kao što je već rečeno revizor često provodi dokazne testove poslovnih događaja u isto vrijeme kad i testove kontrele. Cutoff: Upoređuju se podaci iz uzorka izlaznih faktura s podacima o otpremi i s podacima koji su proknjiženi u dnevnik prodaje. 2000. često puta je teško razlikovati dokazni test poslovnih događaja od testa kontrole jer se posebnim revizijskim postupkom meže testirati i rad kontrole i monetarna greška. 11 . U slučaju potraživanja obično je bolje i učinkovitije testirati revizijske ciljeve kao što su pravo vlasništva. Pored toga. Zagreb : Faber & Zgombić Plus. Objavljivanje: Utvrditi jesu li u finansijskim izvještajima objavljeni svi podaci o potraživanjima (na primjer.

ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja. koji opet utječe na ispravnost potraživanja i rashoda za sumnjiva i sporna potraživanja. a u tekućoj se broj dana povećao na 40. mogu pokazati jako dobre rezultate kod identificiranja računa sa značajnom greškom. Preko pet pokazatelja mogu se prikupiti dokazi o tome jesu li potraživanja tačno odrazila neto ostvarivu vrijednost. Na primjer. Kada se analitički postupci provode kao dio planiranja revizije. usporedbom omjera povrata prodane robe ili popusta na prodanu robu i prihoda. rashod za sumnjiva i sporna potraživanja i povrat prodane robe i popusti jer se takvim testovima može prikupiti dovoljno dokaza uz mali trošak. Pomoću pokazatelja može se isto tako doći do informacija o promjeni u politici formiranja cijena. uporedbom postotka bruto dobiti s postocima prijašnjih godina ili s informacijama iste djelatnosti može se prikupiti dovoljno dokaza o neevidentiranom prihodu (potcjenjivanje) ili o fiktivnom prihodu (precjenjivanje) te o povezanim potraživanjima kad je pokazatelj značajno veći ili manji od pokazatelja prijašnjih godina ili od informacija iste djelatnosti. 12 . Na primjer. Konačno. potraživanje. Svaki pokazatelj pomaže revizoru kod procjene tačnosti ispravka za sumnjiva i sporna potraživanja.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca 3. Analitički postupci mogu se korisno primjeniti za opći uvid u račune povezane s prodajom. prodajnih popusta i rashoda za proviziju prikazani realno i objektivno ako se rezultat analitičkih informacija slaže s očekivanjima revizora.3 Analitički postupci Analitički postupci su revizijski testovi koji se mogu primjeniti za ispitivanje tačnosti računa kao što su prihod od prodaje. s istim omjerom prijašnjih godina i informacijama iste djelatnosti revizor može utvditi jesu li proknjiženi svi povrati prodane robe ili popusti na prodanu robu. revizor očekuje da su potraživanja precijenjena i da je rashod za sumnjiva i sporna potraživanja podcijenjen zbog mogućih sumnjivih i spornih potraživanja. ako su se u prethodnoj godini potraživanja naplaćivala u prosjeku za 28 dana. Revizor može isto tako procijeniti rashod za proviziju u prodaji množeći prosječnu stopu provizije s neto prihodom od prodaje i uspoređujući dobiveni iznos s proknjiženim rashodom za proviziju. U mnogim situacijama revizor može bez provođenja ikakvog dodatnog nezavisnog testa prihvatiti da su računi povrata prodane robe.

Revizor mora isto tako biti siguran je li analitika koja čini starosnu listu mehanički tačna.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca 3. Ako kupac ne odgovori na poslani zahtjev za konfirmacijom salda. Pod zbrajanjem po stupcima i redovima misli se na zbrajanje svakog stupca starosne liste i nakon toga zbrajanje podzbirova stupaca kako bi se rezultat uskladio s ukupnim saldom računa. Mehanička tačnost: Iznosi finansijskih izvještaja proizilaze iz salda glavne knjige. Jedan način uključuje uglavnom ručne revizijske postupke. ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja i rashod za sumnjiva i sporna potraživanja. revizor usklađuje pomoćnu knjigu potraživanja od kupaca s (kontrolnim) računima potraživanja u glavnoj knjizi. Za svaki izabrani račun kupca revizor prati saldo natrag do analitičkog knjigovodstva i provjerava starost potraživanja pomoću ukupnog iznosa i iznosa u svakom stupcu. Revizor upotrebljava starosnu listu potraživanja iz analitičkog knjigovodstva jer na temelju informacija iz te liste ispituje ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja. revizor može upotrijebiti revizijski softver kako bi u računovodstvenom sistemu komitenta ispitao starosne liste potraživanja. Ako su glavne kontrole elektronske obrade podataka odgovarajuće. Valjanost potraživanja jedan je od najvažnijih ciljeva revizije jer revizor želi biti siguran da saldo nije precijenjen uključivanjem fiktivnih kupaca ili iznosa. Tipično usklađenje provodi se pomoću starosne liste potraživanja tako što se upoređuje njegov zbir sa zbirom potraživanja u glavnoj knjizi. 13 . Kod mnogih računa saldo glavne knjige dobiva se iz analitičkog knjigovodstva ili preko popisa koji čini saldo. Potraživanje se revidira na isti način. Obično revizor prije provođenja ostalih testova salda testira pomoćnu knjigu većim brojem testova kojima se testira mehanička tačnost. mogu se upotrijebiti dodatni revizijski postupci. To se može provjeriti na nekoliko načina. Na primjer. Prvo se raspravlja o mehaničkoj tačnosti jer revizor mora utvrdti je li analitika knjiženja koja podržava račun što se revidira u skladu s glavnom knjigom. Drugim načinom revizor može upotrijebiti revizijske tehnike koje se pomažu kompjuterom. Za provjeru tačnosti finansijskih izvještaja revizor testira račun glavne knjige tako što ispituje iznose ili procjene koje čine salda. Prvo se u starosnoj listi zbrajaju iznosi po stupcima i redovima. Glavni revizijski postupak za ispitivanje valjanosti kao cilja revizije potraživanja je konfirmacija salda od strane kupca. Nakon toga se bira uzorak računa kupaca kako bi se uključio u starosnu listu potraživanja.4 Testovi salda – potraživanja od kupaca Rasprava o svakom cilju revizije odnosi se na račune potraživanja.

Nakon toga. a nastale su zbog kašnjenja priznavanja otpreme robe ili priznavanja prihoda od prodaje. izlazne fakture koje predstavljaju otpremljenu robu prije kraja godine trebaju se knjižiti za tekuće razdoblje. 14 . U većini slučajeva greške koje se odnose na cutoff nisu namjerne. Računovodstevni sistem komitenta treba imati kontrolu kojom se osigurava pravovremenost knjiženja poslovnih događaja u vezi s prodajom. Ako računovodstveni sistem komitenta sadrži pravilne kontrolne ukupne zbirove i usklađenja. revizor mora pratiti uzorak otpremnice do izlaznih faktura. a izlazne fakture za otpremljenu robu nakon kraja godine trebaju se knjižiti kao prihod od prodaje za sljedeće razdoblje. Usklađenje starosne liste potraživanja s glavnom knjigom traba otkriti ispuštena potraživanja bilo iz analitičkog knjigovodstva bilo iz glavne knjige. Ako ne postoji prikladan cutoff poslovnih događaja u vezi s prodajom. Kod većine revizija usklađuje se cutoff prodaje s cutoffom zaliha jer otprema robe obično ukazuje na dovršenje postupka zarađivanja. Nadalje. revizora zanima jesu li sva potraživanja u analitičkom knjigovodstvu potraživanja uključena i u račun potraživanja glavne knjige. Ako računovodstveni sistem komitenta nema ovakve kontrolne postupke ili ako oni nisu učinkoviti. kraja razdoblja uzorak izlaznih faktura i povezanih otpremnica. Revizor prvo utvrđuje broj posljednje otpremnice koja je izdana u tekućem razdoblju. Test cutoffa prodaje je jednostavan. Cutoff: Ovim ciljem pokušava se utvrditi jesu li svi poslovni događaji u svezi s prodajom i povezani računi potraživanja evidentirani u odgovarajućem razdoblju. uzima se za nekoliko dana neposredno prije. komitent treba kontrolisati kraj razdoblja kako bi bio siguran da postoji odgovarajući cutoff prodaje između računovodstvenih razdoblja. doći će do pogrešnog knjiženja prihoda i potraživanja što će se odraziti u tekućem i budućim razdobljima. Pod pretpostavkom da je prihod od prodaje knjižen u trenutku otpreme. dnevnika prodaje i analitičkog knjigovodstva pootraživanja kako bi bio siguran da su poslovni događaji evidentirani. U drugim slučajevima konitent može namjerno izostaviti priznavanje poslovnih događaja u vezi s prodajom u tekućem razdoblju ili može priznati prihod od prodaje za iduće razdoblje u tekućem. takve će se pogreške otkriti i ispraviti mjerodavnim kontrolnim postupcima. Revizor nastoji provjeriti je li za otpremljenu robu u tekućem razdoblju proknjižen odgovariajući prihod od prodaje. a isto tako je li za proknjižen prihod od pridaje smanjeno stanje na zalihama. Iz rezultata testova kontrole. ako se provode. i nakon. trebaju se prikupiti dokazi o pravovremenosti kao cilju interne kontrole.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca Potpunost: Što se tiče potpunosti. revizor nastoji utvrditi postoji li pouzdani cutoff za povrat prodane robe. Nadalje.

2) odvajanje kratkoročnih od dugoročnih potraživanja. Prvo pitanje odnosi se na procjenu poslovnih događaja u vezi s prihodima i novčanim primicima od kojih se sastoji analitika bruto potraživanja. Messier. Greške u vezi s formiranjem cijena. i rashoda za sumnjiva i sporna potraživanja.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca Pravo vlasništva: Revizor mora utvrditi ima li preduzeće pravo vlasništva nad potraživanjima budući da njegovi finansijski izvještaji ne smiju sadržavati prodana potraživanja. Revizija. uključujući i popuste. položaj djelatnosti i finasijska snaga kupca. Revizor nastoji utvrditi realnost ispravka za sumnjiva i sporna potraživanja. ako je značajno. Kada kupac plaća unaprijed ili kad se izdaje obavijest o odobrenju. Na ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja utječu interni faktori kao što su način odobravanja odgode plaćanja. Revizor mora takođe osigurati da se potraživanja koje ne potječu od redovnih aktivnosti pravilno razdvajaju od potraživanja od kupaca. Revizor treba utvrditi za koliko je račun potraživanja odobren i. Međutim. . Testovima kontrole i dokaznim testovima poslovnih događaja obično se dokazuju greške u vezi s formiranjem cijena. ponekad komitent može prodati potraživanja. novčane primitke s obzirom na plaćanja onih preduzeća na koja se potraživanja odnose ili zapisnike sa sastanka uprave u kojima se može otkriti odobravanje prodaje ili prenosa potraživanja. reklasificirati ih bilo kao predujam bilo kao drugu vrstu obaveze. a prema tome. Klasifikacija: Glavna pitanja vezana za ciljeve klasifikacije su:7 1) identificiranje i reklasifikacija svih značajnih odobravanja na računu potraživanja od kupaca. U ovom slučaju revizor prosuđuje količinu i formiranje cijena stavaka u izlaznim fakturama i ispravnosti knjiženja naplate. politika naplate i eksterni faktori kao što su stanje u privredi. Drugo pitanje procjene odnosi se na neto ostvarivu vrijednost potraživanja. Jr. priručnik za revizore i studente. Revizor može otkriti je li preduzeće prodalo potraživanja uvidom u konfirmacije salda s bankom. Potraživanja od redovnih aktivnosti ne trebaju sadržavati dugoročna potraživnja. Što se tiče drugog pitanja. Zagreb : Faber & Zgombić Plus. posebno kad je izlazna faktura precijenjena ili kad nije proknjižen stvarni iznos fakture. U većini slučajeva komitent je vlasnik svih potraživanja. mogu se otkriti i metodom konfirmacije salda. Procjena: U vezi s procjenom potraživanja postoje dva glavna pitanja. 3) stjecanje uvjerenja u vezi s pravilnom klasifikacijom različitih vrsta potraživanja. Knjiženje naplate utječe na bruto potraživanja kao i na prihod od prodaje. 7 William F. 2000 15 . mnoga preduzeća za određeni iznos odobravaju račun potraživanja od kupaca. revizor mora identificirati i odvojiti kratkoročna od dugoročnih potraživanja.

3.5 Postupak konfirmacije potraživanja od kupaca Konfirmacija salda je postupak kojim se uspostavlja neposredna veza s trećom stranom u pogledu zahtjeva revizora da mu se dostave informacije o pojedinoj stavci koja se odnosi na finansijske izvještaje. Konfirmacija salda mogu također poslužiti kao dokazni materijal u slučaju ispitivanja potpunosti. Konfirmaciju salda revizor moće iskoristiti za različite ciljeve revizije. konfirmacije obično pružaju različite nivoe uvjerenja za različite revizijske ciljeve. od kupca se traži odgovor bez obzira na njegovo mišljenje o tačnosti navedenog iznosa. revizor mora provjeriti je li u njima objavljeno sve što je potrebno. Ako kupac potvrdi iznos duga prema komitentu. Konfirmacija salda potraživanja uglavnom je pouzdan izvor dokaza pri ispitivanju cilja valjanosti. Prema pozitivnoj konfirmaciji salda kupac mora izjaviti slaže li se s navedenim iznosom duga prema komitentu. Konfirmacija potraživanja smatra se općeprihvaćenim revizijskim postupkom i vjerovatno će revizor tražiti konfirmaciju salda potraživanja od kupaca. a on treba na određeno mjesto upisati iznos duga prema komitentu. Prema negativnoj konfirmaciji salda od kupca se traži odgovor samo ako se ne slaže s iznosom duga prema komitentu. cutoffa i procjene. Na primjer. Prema tome.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca Na primjer. revizoru je to dovoljan dokaz valjanosti potraživanja. kupca kome je upućen upit za konfirmaciju salda. Većina se revizorskih društava koristi jednom vrstom podsjetnika kako bi za svaki račun osigurali potrebna objavljivanja. Kod testiranja potraživanja konfirmacijama salda revizor treba uzeti u obzir sljedeće faktore: vrstu konfirmacije salda. Veliki broj faktora utječe na pouzdanost rezultata dobivenih konfirmacijom salda. Međutim. 16 . Ponekad revizor šalje kupcu „bjanko“ oblik pozitivne konfirmacije salda. Postoje dvije vrste konfirmacija salda: pozitivna i negativna. potraživanja od zaposlenih ili povezanih stranaka trebaju se razdvojiti od potraživanja prema kupcima jer se korisnici izvještaja mogu zavarati ako se takva potraživanja spajaju. Dok je uprava odgovorna za tačnost finansijskih izvještaja. Objavljivanje je važan cilj revizije računa u vezi s prihodima. prijašnja iskustva revizora stečena kod komitenta ili u sličnim revizijama. odgovor kupca na poslanu konfirmaciju u vezi s dugovnim iznosom jedan je od dokaza pri ispitivanju procjene.

potrebno je provesti dodatne revizijske postupke. Revizor treba takođe analizirati one greške koje su otkrivene korištenjem dokaznih testova poslovnih događaja. To može uticati na revizorsku procjenu revizijskog rizika. ZAKLJUČAK U okviru ovoga rada razmatrali smo postupak revizije ciklusa prodaje i potraživanja od kupaca kao jednog od elemenata finasijskih izvještaja i povezanih računa.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca 4. Suprotno. revizor prihvata da je račun bez greške. revizor može smanjiti procjenu učinkovitosti kontrole odobravanja odgode plaćanja na temelju velikog broja grešaka koje su otkrivene testiranjem ispravka za sumnjiva i sporna potraživnja. Iako je naglasak bio na računima potraživanja. Ako revizor zaključi da je revizijski rizik neprihvatljivo velik. analitičkih postupaka i testova salda. Vjerovatna greška tada se upoređuje s predviđenom dopuštenom greškom računa. revizor može zaključiti da su potraživanja pogrešno iskazana. jer se na ovim računima često može naći veliki broj grešaka koji revizoru mogu biti znak da obrati pažnju i na ostale povezane račune. rasprava se isto tako odnosila i na ispravak za sumnjiva i sporna potraživanja i rashode za sumnjiva i sporna potraživanja i povrat prodane robe i popuste. Na primjer. Identificiranjem uzroka greške revizor može utvrditi da je početna procjena visine kontrolnog rizika bila preniska. ako je vjerovatna greška veća od dopuštene. Ukratko rečeno. Ako je vjerovatna greška manja od dopuštene. U nekim se slučajevima ove greške mogu iskoristiti kao dodatni dokazi za kontroloni rizik. konačna odluka o potraživanjima i povezanim računima temelji se na tome jesu li provedeni dokazni testovi pružili dovoljno dokaza 17 . Nakon provođenja planiranih dokaznih testova revizor utvrđuje vjerovatne greške (planirane greške plus ispravak za rizik statističkog uzorka) kod potraživanja od kupaca koristeći ili metodu testiranja na temelju statističkog uzorka ili neku metodu koja ne sadrži statistički uzorak. Raspravljali smo o dokaznim revizijskim postupcima koje provodi revizor kako bi postigao odgovarajući nivo rizika neotkrivanja s obzirom na račune koji se odnose na ciklus prodaje. komitent treba uskladiti povezane finansijske izvještaje tako da budu prihvatljivi ili će revizor izdati negativno revizijsko mišljenje.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.hr/~mskare/predavanja/poglavlje7/poglavlje7. Ekonomski Fakultet u Tuzli. Revizija. Zavod za računovodstvo i reviziju F BiH. god. Tuzla 2000.Revizija prodaje i potraživanja od kupaca LITERATURA 1. http://www. Zbornik radova.efpu.revizorska-komora. Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH «Službene novine Federacije BiH» . Stanišić Milan. 6.. Revizija. http://oliver.. William F. Metodologija Revizije. broj 32/05 8. Eksterna revizija. Stanišić Milan.html 9. Univezitet Singidunum Beograd. L. Žager. . 2000. Messier. priručnik za revizore i studente. god. B. 2006. Revizija. Kapić Reuf. 3. 2006. Tušek. Zagreb. 5. Sarajevo 2002 god 7.2006. Jr.hr/standardi1. 2. Durmić Selim. Zagreb : Faber & Zgombić Plus. g 4. Univezitet Singidunum Beograd.htm 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful