Dr. A í a n P.

B r a u e r - D o n n a B r a u e r

ESZO™ azaz hogyan örvendeztethetik meg az e g y m á s t szeretök az Elnyújtott Szexuális Orgazmus órákig tartó gyönyörével egymást

Budapest 1991.

könyvünket azoknak az úttörő szexkutatók­ nak ajánljuk, akiknek a munkájára hatottak az itt tárgyalt kutatásaink és ajánljuk pácienseinknek, akik önkéntes részvételükkel szentesítették tanítási módszereinket.

A

MAGYAR

KIADÓ

ELŐSZAVA

A párkapcsolatok nek. lyíti a resztül a emberi

terén

mifelénk hagyománya ami vezet. sférfit és idejét és

van

az álszemérmes meg nem

viselkedés­ ke­

Ez a magatartás sokszor a tudatlanságból is ered, tudatlanságot, kapcsolatok tragédiákhoz rendszerint félreértéseken, megromlásához, számtalanszor

s ugyanakkor el is mé­ értéseken családok széthullásához,

Ez a könyv oldja prüdéhánkaf miként fokozza azt is szexuális örömének igazán megtanulhatjuk, s

nőt egyaránt intenzitását. ha

megtanít arra, Közben s

hogy a

„mellesleg" hogy

hogy felelősek

vagyunk

(házastársunkért,

párkapcsolat akkor válik és kapni, A tán

boldogítóvá,

egyaránt tudunk örömet adni

ha megtanuljuk az őszinte és nyílt párbeszédet. lépésről lépésre haladva, gondosan felépített gyakorlatok a magyar az nyelvben. evés öröméhez, mellett az mint mert hiszen lehetővé a nemi soroza­

könyv

át, játékosan

tanít a boldog szeretkezésre, ami szintén gondot jelent öröm valamennyire Ahogy kerüljünk használata egy a mint öncélú

néven nevezve testrészeket és te­

vékenységeket, A finom teszi, gyönyör igazi, A szexuális vacsora hogy

hasonlítható szépen másik és terített

mindkettő testi

öröm. több,

asztal

elfogyasztott, életünkben elősegítheti

ínyenckedés vagy eszem-iszom, emberhez, kapcsolat ugyanúgy is több,

közelebb kapó,

megfelelő szerepet tartalmas, Brauer

boldogító szexuális

kábítószerszerű mély

öncélú

kergetése,

hiszen

lelki kapcsolat kialakulását. ESZO-ja tehát mindenképpen „ránkfér". Tanuljunk

házaspár

hát belőle, hogy ezáltal is jobbá tehessük életünket.

N é h á n y s z ó dr. A l a n P . B r a i i e r r ó T é s D o n n a B r a u e r r ő l

Dr. Alan B r a u e r pszichiáter, aki a N e w York-i R o c h e s t e r E g y e t e m e n és a m i c h i g e n i orvosi e g y e t e m e n szerzett d i p l o m á t . Szigorló o r v o s k é n t a N e w York C i t y b e n lévő N e w York E g y e t e m Bellevuc k ó r h á z á b a n dol­ g o z o t t , majd pszichiáteri 1976-ban a kaliforniai Stanford E g y e t e m e n szerezte m e g szakképesítését. Alapítója és első igazgatója a stanfordi

S z a k o r v o s i R e n d e l ő i n t é z e t B i o f e e d b a c k é s S t r e s s z c s ö k k e n t ő Klinikájᬠnak, jelenleg pedig a stanfordi Pszichiátriai és M a g a t a r t á s k u t a t ó Inté¬ zetben dolgozik adjunktusként. Tagja az Amerikai Pszichiáterek és N e u r o l ó g u s o k T e s t ü l e t é n e k . A kaliforniai Palo A ! t ó b a n m ű k ö d ő Brauer Stressz- és F á j d a l o m s z a b á l y o z ó Orvosi K ö z p o n t alapítója és vezető¬ je. T e v é k e n y s é g é r ő l hírt a d t a k a t u d o m á n y o s folyóiratok, és szerte az Egyesült Á l l a m o k b a n s z e r e p e l t a t e l e v í z i ó b a n és a r á d i ó b a n . D o n n a Brauer szakképzett pszichoterapeuta, Brauer doktor munka¬ t á r s a é s felesége. Két g y e r m e k ü k van. A B r a u e r h á z a s p á r széles körű, szexuális g y ö n y ö r fokozása, a l a p o s m u n k á t fejt k i a s z e x u á l i s p r o b l é m á k k e z e l é s e t e r é n , é s h a t á s o s o k t a t ó m ó d s z e r e k e t fejlesztett k i kében. mind a m i n d a m a g a t a r t á s l - é l e k t a n i k u t a t á s o k r a é p ü l ő g y ó g y í t ó m u n k a érde¬

I

A GYÖNYÖR ÍGÉRETE

A n e v e m A l a n B r a u e r . P s z i c h i á t e r v a g y o k - o r v o s , aki a b b a n segít a z embereknek, hogy megtanuljanak változtatni a magatartásukon. D o n ­ n a , a feleségem, t a n á c s a d ó k é n t és t e r á p i a v e z e t ő k é n t vesz részt a m u n ­ k á m b a n . Jól m e n ő , sikeres, m i n d i g új e r ő p r ó b á t jelentő' r e n d e l ő n k van a kaliforniai P a l o Altóban. 1 9 7 5 - b e n h a l l o t t u n k e g y h á z a s p á r r ó l , a k i k s z e x u á l i s t á r g y ú kutatᬠsaik s o r á n r á j ö t t e k , h o g y a n l e h e t a k é j é r z e t t e t ő f o k á t - a n e m i orgaz¬ must - m i n d e n eddigi elképzelésnél sokkal hosszabbra nyújtani. N e m másodpercekkel, még csak nem is percekkel hosszabbra. Orákknl hosszabbra, m i n t állították. És azt is állították, h o g y c s o d á l a t o s volt. G y a n a k o d v a fogadtuk a hallottakat. M u n k á n k fontos részét képezi a szexterápia; sok ilyen jellegű problémával küszködő' beteggel volt d o l g u n k , é s i s m e r t ü k a s z a k i r o d a l m a t . A z ú t t ö r ő s z e x k u t a t ó k é n t szᬠm o n t a r t o t t dr. W i l l i a m M a s t e r s é s Virginia J o h n s o n kísérleti alanyai¬ k o n á t l a g o s a n 4-12 m á s o d p e r c e s n ő i o r g a z m u s o k a t m é r t e k . D r . S e y m o u r F i s h e r A tiói orgazmus c í m ű á t f o g ó t a n u l m á n y á b a n ( 1 9 7 3 ) h a s o n ­ l ó , a z a z 6-10 m á s o d p e r c e s á t l a g o t m u t a t ki. M a s t e r s é s J o h n s o n , vala¬ m i n t F i s h e r é s z r e v e t t é k , h o g y v a n n a k k i v é t e l e s n ő k , a k i k n e k szokatla¬ nul erős, akár húsz m á s o d p e r c e s n é l is hosszabb o r g a z m u s u k van. férfi mint a női. M á s r é s z r ő l n a g y r i t k á n a k a d t a k a z é r t o l y a n p á c i e n s e i n k is, a k i k a r e n d e s n é l j ó v a l h o s s z a b b , m e g s z a k í t á s n é l k ü l i , ö t - t i z e n ö t p e r c e s orgaz¬ musokról számoltak be nekünk. A z e g y i k férj é s feleség, a k i k e f r o n t á t t ö r é s r ő l t u d ó s í t o t t a k b e n n ü n ¬ k e t , m e g e n g e d t é k , h o g y v é g i g n é z z ü k a s z e r e t k e z é s ü k e t - a m i t a meg¬ f e l e l ő e n k i a l a k í t o t t o k t a t ó i h e l y z e t b e n m e g i s t e t t ü n k . S z e m t a n ú i vol¬ t u n k a z - e k ü l ö n l e g e s a l k a l o m m a l m a j d n e m egy óráig t a r t ó - orgazA o r g a z m u s r ó l azt tapasztalták, h o g y á t l a g o s a n az is é p p o l y rövid,

13

m u s r e a k c i ó m i n d e n j e l é n e k . U t á n a a h á z a s p á r elmesélte, h o g y a n tan u l t á k - m e g , p r ó b á l k o z á s o k é s k u d a r c o k s o r o z a t á n á t , o r g a z m u s u k elnyújtását. Aztán h a z a m e n t ü n k , és g y a k o r o l t u n k . Az e l k ö v e t k e z ő h ó ­ n a p o k alatt ö n m a g u n k a t tanítgattuk. Es tunk, saját, személyes tapasztalataink alapján meggyőzödtünk róla, hogy a m e g h o s s z a b b í t o t t kéjérzet lehetséges és m e g t a n u l h a t ó . Nekilát­ h o g y k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k e t d o l g o z z u n k ki, melyekkel máso­ kat is m e g t a n í t h a t u n k arra, hogy egy t e r á p i á s p r o g r a m k e r e t é b e n , biz­ tonságosan hassák felépített r e n d s z e r szerint lépésről l é p é s r e m e g h o s s z a b b i t orgazmusukat.

1982-re körülbelül h a t v a n párt és n e g y v e n egyedülálló s z e m é l y t ké­ p e z t ü n k ki arra, amit ma úgy nevezünk, hogy E S Z O t m , azaz: Elnyúj­ tott Szexuális O r g a z m u s terápiás m ó d s z e r e . A z e l m ú l t é v e k b e n n e m c s a k p á r o k a t é s e g y é n e k e t k é p e z t ü n k ki, h a ­ n e m szerte az tünk hét végi Egyesült Á l l a m o k b a n s z á m t a l a n a l k a l o m m a l szemináriumokat a gyógyászatban és az rendez­ egész­

ségügyben dolgozók számára, melyeken beszámoltunk az E S Z O - t e c h nikákról. fokán a E s z e m i n á r i u m o k fénypontja az a v i d e o k a z e t t a , a m e l y e n a feleségét. egy h ó n a p o t figyelemmel kisérő kérdőivün­ férj h a r m i n c p e r c e n k e r e s z t ü l tartja m e g s z a k í t á s n é l k ü l a k é j é r z e t t e t ő ­ A h é t v é g i a l k a l m a i n k o n r é s z t v e v ő férfiak é s n ő k k ö r ü l b e l ü l t i z e n ö t százaléka számolt be az k ö n arról, hogy eljutott az E S Z O v a l a m e l y szintjére. A z E S Z O - t t a n u l ó p á r o k á t l a g o s férfiak é s n ő k . A k a d n a k k ö z t ü k fia­ talabbak és idősebbek, v a n n a k akik eredetileg szexuális zavarokkal ke­ r e s t e k föl b e n n ü n k e t , m á s o k n e m i é r t e l e m b e n e l é g e d e t t n e k m o n d h a ­ tók, de szívesen fokoznák az egymásnak nyújtható gyönyört. Több m i n t h a r m i n c s z á z a l é k u k k é t - h á r o m h ó n a p alatt m e g tudja t a n u l n i a z ESZO-t. A z E S Z O n e m egyszerűen valami m e g h o s s z a b b í t o t t előjáték. N e m is csak „ t ö b b s z ö r ö s o r g a z m u s " . M é g csak n e m is v a l a m e l y kifinomult s z e l l e m t u d o m á n y egy ősi r e n d s z e r e . ESZO tartós, állandó, óráig a egyre vagy fokozódó akár még minc perctói A férfi mint egy A nő számára a jelentő Eközben olyan legmagasabb szintű nyújt, har­ kétféle intenzív, orgazmus, erős me­ izgalmai tovább. orgazmust

m é r h e t ő , á l l a n d ó i z o m - ö s s z e h ú z ó d á s f i g y e l h e t ő m e g : felületi é s m é l y . számára amit a legmagasabb szintő ESZO megelőző, első fokozatú Eközben magömlést közvetlenül intenzív gyönyör pillanatában figyelhető meg.

érez-csak az időben

elnyújtva, fél-egy óráig vagy tovább. áttetsző folyadék kiválasztása

revedés és bőséges,

14

Az

ESZO-nak

különböző hüvelyi

erősségű

fokozatai

vannak. kezdődik,

A

nőknél éppúgy,

rendszerint

szorító

Összehúzódásokkal

m i n t a h é t k ö z n a p i r ö v i d o r g a z m u s a l a t t , d e e z e k s z ü n e t n é l k ü l folyta­ t ó d n a k egy percig vagy tovább. Az ö s s z e h ú z ó d á s o k rövidek, általában egy m á s o d p e r c i g t a r t a n a k . A magasabb szintű női E S Z O - t a mély m e d e n c e i z m o k hosszú, kito­ ló összehúzódásai jellemzik, m e l y e k e g y e n k é n t tiz m á s o d p e r c i g v a g y tovább is t a r t h a t n a k . Vagy szünet nélkül követik egymást, vagy közé­ jük iktatódik egy vagy több, e g y e n k é n t t ö b b m á s o d p e r c e s szorító h ü ­ velyi ö s s z e h ú z ó d á s . E z t a z á l l a p o t o t , m e l y b e n v e g y e s e n f o r d u l n a k e l ő m é l y é s felületi ö s s z e h ú z ó d á s o k , n e v e z z ü k a z I . f á z i s n a k . E l t a r t h a t t i ­ z e n ö t p e r c i g , v a g y t o v á b b is. A n ő k ú g y élik á t , m i n t a f o l y a m a t o s o r gazmusos gyönyör állapotát, rad, de s o h a s e m lanyhul. m e l y vagy fokozódik, vagy szinten m a ­ E s z a k a s z b a n a n ő n e k t u d a t o s a n kell t ö r e ­

k e d n i e a m a g a s a b b szint e l é r é s é r e , és n e m szabad leállnia.A n ő i E S Z O t e t ő f o k á n , a m i t I I . f á z i s n a k n e v e z ü n k , a z I . fázis v e g y e s ö s s z e h ú z ó d á s a i t felváltják a m é l y m e d e n c e i z m o k á l l a n d ó , l a s s ú , k i t o l ó összehúzódásainak hullámai. A z egyes ö s s z e h ú z ó d á s o k h a r m i n c m á ­ sodpercig is e l t a r t h a t n a k , és k ö z ö t t ü k n i n c s e n e k p i h e n ő s z a k a s z o k . A n ő e z t a fázist f o l y a m a t o s o r g a z m u s n ö v e k e d é s n e k é r z i , v a l a h o g y ú g y , m i n t h a e g y l a s s a n e m e l k e d ő o r g a z m u s p á i y á n h a l a d n a , s n e m i s kell t e n n i e s e m m i t azért, hogy m e g m a r a d j o n ezen a pályán. De ha O vagy p a r t n e r e akarja, l e l é p h e t n e k e r r ő l a z i z g a l m i s z i n t r ő l , a k á r m e g i s s z a ­ kithatják E S Z O - é l m é n y ü k e t , hogy v a l a m i k o r a k ö v e t k e z ő h u s z o n n é g y ó r á b a n , ha k e d v ü k tartja, s z i n t e ott folytassák, a h o l a b b a h a g y t á k . E z t a hirtelen visszalépést az zük. A z E S Z O a férfiak s z á m á r a i s é l m é n y e k s o r o z a t á t j e l e n t i . A férfi o r ­ g a z m u s a r e n d s z e r i n t két fázisból áll: egy h á r o m - ö t m á s o d p e r c e s kilö­ vellő szakaszból, m e l y e t az ejakulálás p a r a n c s o l ó é r z é s e követ, majd a nagyjából tiz másodperces, hozzávetőleg tiz összehúzódásból álló m a g ö m l é s e s fázis k ö v e t k e z i k . A z E S Z O I . fázisa a kilövellő szakaszt E S Z O - b a gyors o r g a z m u s o s válasznak nevez­

nyújtja el - e g y t ő l tiz v a g y t ö b b p e r c i g

s e z t k ö v e t i e g y e r ő t e l j e s , de

n e m s z ü k s é g k é p p e n e l n y ú j t o t t e j a k u l á c i ő s s z a k a s z . A férfi h o s s z a n t a r ­ t ó o r g a z m u s o s g y ö n y ö r k é n t éli á t e z t a fázist. E k ö z b e n t u d j a , h o g y a szabályozó technikákra ö m l é s b e való átcsúszást. A férfi E S Z O c s ú c s p o n t j á n , a 11. f á z i s b a n e g y h a r m i n c - p e r c e s v a g y m é g h o s s z a b b f o l y a m a t o s o r g a z m u s á l l a p o t á b a n találja m a g á t , a m i k o r 15 összpontosítva tudatosan elkerülheti a mag­

is hímvesszőjéből szinte m e g s z a k í t á s nélkül, c s e p p e n k é n t szivárog egy á t t e t s z ő folyadék. V é g b e l é n e k z á r ó i z m a e l e r n y e d , halad e g y r e följebb é s följebb, A s már nem kinyilik. Mint az hogy E S Z O á l l a p o t á b a n lévő n ő , ő is úgy érzi, h o g y egy o r g a z m u s o s p á l y á n kell a r r a ügyelnie, visszatartsa spermáját. m e g ö m l é s akkor következik be, amikor ő

vagy p a r t n e r e akarja. A h ú s z vagy a n n á l t ö b b m á s o d p e r c i g is e l t a r t ó ejakulaciós szakasz h ú s z vagy t ö b b erőteljes ö s s z e h ú z ó d á s b ó l állhat. H a m i n d k e t t e n ú g y a k a r j á k , i l y e n k o r a z E S Z O I I . fázisát j ó l i s m e r ő férfi t a r t ó s i n g e r l é s h a t á s á r a m e g ő r i z h e t i teljes v a g y r é s z l e g e s m e r e v e ­ dését, s a m a g ö m l é s u t á n igen rövid idővel visszaléphet az o r g a z m u s kilövellő szakaszába - p e r c e k e n , vagy akár m á s o d p e r c e k e n belül. A h a t v a n a s é v e k elejéig - a m i , összehasonlítva az e m b e r i t ö r t é n e ­ l e m évezredeivel, n e m is volt olyan r é g e n - az o r v o s t u d o m á n y azt ta­ n í t o t t a , s e z v o l t a z á l t a l á n o s h i e d e l e m is, h o g y a z e m b e r ö n h a t a l m ú l a g n e m tudja b e f o l y á s o l n i s z í v v e r é s é t , v é r n y o m á s á t , k e z e h ő m é r s é k l e t é t , a fájdalomra adott válaszát. ket, s még sok egyebet. E Ma m á r tudjuk, h o g y egy egyszerű t a n u l á ­ felfedezés az emberiség legújabb t ö r t é ­ nevez­ meg mi­ si folyamat e r e d m é n y e k é p p e n képesek vagyunk szabályozni m i n d e z e ­ n e t é n e k m e g l e p e t é s e volt. A képzés folyamatát, m e l y ma m á r m i n d e n ­ napos gyakorlat, zük, biofeedbacknek, biológiai visszacsatolásnak é s orvosi g y a k o r l a t u n k b a n rutinszerűen alkalmazzuk. Ha

t u d j u k t a n u l n i t e s t i t ü n e t e i n k s z á m t a l a n fajtájának b e f o l y á s o l á s á t ,

é r t n e t u d n á n k u g y a n e z t m e g t e n n i o r g a z m u s o s r e a k c i ó i n k e s e t é b e n is? A s z e x u á l t e r á p i a s z a k i r o d a l m á b a n az u t ó b b i é v e k b e n felbukkant a n ő i o r g a z m u s e l n y ú j t á s á n a k t é m á j a . D r . I r e n e K a s s o r l a k ö n y v e , a Nice Girh D o ( A r e n d e s l á n y o k c s i n á l j á k ) „ m a x i o r g a z m u s r ó l " b e s z é l , m e l y a leírás szerint „ m é l y e b b , t ö m é n y e b b , erőteljesebb érzés; a k é t - h á r o m t u c a t o r g a z m u s átélése u t á n a hüvely valósággal átveszi az irányítást, s az o r g a z m u s o k pillanatnyi, köztes p i h e n ő k k e l i s m é t l ő d n e k . . . két vagy több órán keresztül..." A mi munkánk már a n y o m d á b a n volt, a m i k o r megjelent Alice K a h n L a d a s , B e v e r l y W h i p p l e é s J o h n D . P e r r y The G Spot ( A G - p o n t ) cimű könyve, melyben a szerzők megemlítik, hogy bizonyos n ő k n e k többszörös kilövellő o r g a z m u s u k van, melyek néha egy óráig vagy még tovább is eltartanak..." I t t - o t t a s z a k l a p o k i s e m l í t é s t t e t t e k férfiakról ( p é l d á u l D o b b i n s é s J e n s e n , 1978), akik m a g ö m l é s nélkül é r n e k el többszörös orgazmust. De ha megjelentek is utalások arra, hogy a szokásos rövid vagy t ö b b s z ö r ö s o r g a z m u s n á l valamivel t ö b b is létezik a világon, n e m taláí16

k ö z t ü n k o l y a n k ö n y v v e l v a g y újsággal, r e n d k í v ü l kéjes állapotot, hogyan kell elérni a z t .

mely részletesen leírta v o l n a e lépésre elmagyarázta volna,

vagy lépésről

M i n d m o s t a n á i g , a z a z az E S Z O megjelenéséig.

A f e l f e d e z é s , h o g y m i n d a férfi, m i n d a n ő i o r g a z m u s t h o s s z ú i d e i g e l l e h e t nyújtani, t ö b b volt, m i n t m e g l e p e t é s . M e g r á z k ó d t a t á s volt. L e ­ h e t , h o g y Ö n , k e d v e s O l v a s ó , h i s z i is, n e m is, a m i t m o n d u n k . E l e i n t e s o k a n v a n n a k igy v e l e . Nem is kell, h o g y b e c s ü l e t s z a v u n k r a elhigygyék. Ö n ö k is m e g t a p a s z t a l h a t j á k - ha m e g t a n u l j á k az E S Z O - t . M e g le­ h e t h o s s z a b b í t a n i a z e m b e r i l é n y á l t a l l e g i n t e n z í v e b b n e k é r z e t t fizikai gyönyört. Gyakorlással ki lehet terjeszteni a tartós o r g a z m u s é l m é n y é t e g y p e r c r e , ö t p e r c r e , fél ó r á r a , v a g y t o v á b b . K é s z s é g e s p a r t n e r , s z ü n ­ t e l e n ü l m é l y ü l ő b i z a l o m é s idő kell h o z z á . Ez a könyv e l m o n d j a , h o g y a n .

A FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE

Pároknak Abból a feltételezésből i n d u l u n k ki, h o g y ezt a k ö n y v e t azért olvas­ s á k el, m e r t m e g a k a r j á k s o k s z o r o z n i n e m i é l e t ü k g y ö n y ö r e i t . Hogy e b b e n a s e g í t s é g ü k r e l e g y ü n k , p r o g r a m o k é s g y a k o r l a t o k b ő választé¬ k á t k í n á l j u k . S z á z é s s z á z , n é h a t ö b b e z e r férfi é s n ő p r ó b á l t a m á r k i Őket, é s b e v á l t a k . Ö n ö k k e t t e n esetleg ú g y d ö n t e n e k , h o g y a z á l t a l u n k leírt p r o g r a m elvégzésével fog. hosszabbítják meg orgazmusaikat. Reméljük, sikerülni F o n t o s , h o g y reális e l v á r á s o k k a l fogjanak h o z z á . A l e g t ö b b p á r

k ö z v e t l e n é s r e á l i s n a k t e k i n t h e t ő célja a z l e h e t , h o g y j e l e n l e g i orgaz¬ m u s u k i d ő t a r t a m á t a k é t s z e r e s é r e vagy a h á r o m s z o r o s á r a nyújtsák. Ha tíz m á s o d p e r c e s v o l t , a k k o r l e g y e n h ú s z m á s o d p e r c e s . E s e t l e g eltart¬ s o n e g y teljes, s ő t , a k á r k é t teljes p e r c i g is. H a a z é l m é n y n e k ezt a szintjét m á r elérték, é s s z e r ű n e k tetszik, h o g y fontolóra v e g y e n e k egy b e c s v á g y ó b b , must megcélzó programot. E ö t - t í z p e r c e s f o l y a m a t o s orgaz¬ továbblépve elhatározhatják, szintről

h o g y m e g s e m á l l n a k a k e r e k fél ó r á i g t a r t ó E S Z O e l é r é s é i g - s o k p á r tekinti ezt igen kellemetes végső célnak. korlatok Az végzésével. hosszabb E S Z O átéléséhez bizonyára több M í g elérik az o r g a z m u s n a k e z t a s z i n t j é t , t ö b b h ó n a p o t t ö l t h e t n e k e l é l v e z e t e s n é l é l v e z e t e s e b b gya¬ egyórás vagy m é g

h ó n a p i g y a k o r l á s s z ü k s é g e s . N e m m i n d e n k i t a r t k i a d d i g , a m í g elér¬ h e t n é ezt a szintet. T a p a s z t a l a t a i n k szerint a kivételesen jó kapcsolatte¬ r e m t ő , a b i z a l o m é s a s z e r e t e t t e r é n r e n d k í v ü l n a g y t a r t a l é k o k k a l ren¬ d e l k e z ő p á r o k j u t n a k e l idáig. H a h a t m á s o d p e r c e s o r g a z m u s u k a t e g y teljes p e r c i g e l t u d j á k nyúj¬ tani, úgy élvezetük csúcspontját a tízszeresére növelték. Ezt m á r érde-

19

m e s ü n n e p e l n i . E z e n a p o n t o n , h a akarják, e l h a t á r o z h a t j á k , h o g y e l i n ­ d u l n a k együtt egy új cél, a m é g h o s s z a b b o r g a z m u s é l m é n y é n e k átélé­ s e felé. Az H a m á r m e g t e t t é k a z e l s ő , f o n t o s l é p é s t , k ö n n y e b b n e k fogják é r e z n i a z u t a t a z E S Z O h o s s z a b b s z a k a s z a i n a k m e g t a p a s z t a l á s a felé. elnyújtott o r g a z m u s r a felkészítő a l a p g y a k o r l a t o k többségét önk i e l é g í t é s s e l i s m e g l e h e t t a n u l n i . T u d u n k férfiakról é s n ő k r ő l , a k i k a z E S Z O v a l a m e l y a l a c s o n y a b b szintjét o l y k o r e g y e d ü l élik át. A m a g a ­ s a b b szintek e l é r é s é h e z a z o n b a n társ kell - olyasvalaki, a k i b e n m e g b í ­ z i k , é s a k i h a j l a n d ó r á , h o g y teljes f i g y e l m é v e l ö n felé f o r d u l j o n , s c s e ­ rében elfogadja, hogy ön is teljes figyelemmel forduljon feléje. Az E S Z O lényege, h o g y két e m b e r egyszerre, egy i d ő b e n egy szexuális

i d e g r e n d s z e r r e fordítsa m i n d e n figyelmét. E k ó n y v t e h á t p á r o k s z á m á ­ r a í r ó d o t t : férfinak é s n ő n e k , férjnek é s f e l e s é g n e k , a z o n o s v a g y k ü l ö n ­ b ö z ő n e m ű szeretőknek," A pár m i n d k é t tagjának figyelmesen, elejétől a v é g é i g e l kell o l v a s n i a , m a j d m e g k e l l b e s z é l n i e a k ö n y v e t , h o g y c é l ­ jaikat illetően egyezségre jussanak. Azután visszamehetnek a könyv elejére, h o g y u t a s í t á s a i n k a t k ö v e t v e m e g c é l o z z á k az eltervezett szintet. Sok p á r n e m is az o r g a z m u s u k elnyújtása é r d e k é b e n , i n k á b b csak az élvezetes gyakorlás kedvéért végzi az E S Z O - g y a k o r l a t o k a t . M á s o k ta­ l á n azért olvassák el a könyvet, h o g y a p r o g r a m n a k csak egyes részeit - p é l d á u l a F e j l e s z t ő g y a k o r l a t o k c í m ű I I I . fejezetet, v a g y a K ö z e l e b b e g y m á s h o z c í m ű IV. f e i e z e t e t - v e g y é k s o r r a , s a z E S Z O - t , ú g y , a h o g y van, f i g y e l m e n kívül hagyják.

N e m g y ő z z ü k eléggé h a n g s ú l y o z n i , m e n n y i r e fontos, hogv a part­ n e r e k e l ő z e t e s e n m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó a n t i s z t á z z á k , e l a k a r j á k - e ha"tározni, h o g y a testi s z e r e l e m t e r é n szerzett j á r t a s s á g u k a t kibővítik. S o k férfi é s n ő g o n d o l j a a z t , h o g y n a g y o b b s z e x u á l i s é l m é n y e k h e z s z e ­ r e t n e j u t n i - de h o g y m e g is tegyük, attól a l e g t ö b b e n félünk, es eltit­ koljuk k é t s é g e i n k e t . A pároknak elvi egyezséget kell kötniük arról, h o g y szexualitásukat e g y ü t t e s e n akarják növelni. A h o g y a n b a n is m e g kell e g y e z n i ü k , sót az is szükséges, h o g y az ilyen i r á n y ú k é t s é g e i k e t és bizonytalanságaikat Előfordulhat, mindketten megosszák egymással. vagy megfélemlítéssel a pró­ Hacsak nem szexualitásuk hogy valaki és kényszerrel

bálja e g y e z s é g r e b í r n i a m á s i k a t . A z i l y e s m i n e m m e g y . egyformán őszintén akarnak részesülni

E g y e d ü l á l l ó férfiak é s n ő k i s g y a k o r o l h a t j á k m a g u k a t a * E S Z O - p r o g r a m o k b a n , h o g v kesobb, ha partnerre találnak, m e g o s z t h a s s á k tudásukat a másikkal.

20

fokozásában, találkozni.

m e n e t k ö z b e n m i n d e n bizonnyal p r o b l é m á k k a l fognak

Ne k ö s s e n e k ilyen é r t e l m ű m e g á l l a p o d á s t a p a r t n e r ü k k e l , ha valójá­ b a n n e m kívánják m e g h o s s z a b b í t a n i az o r g a z m u s u k a t . Ha kettejük k ö ­ z ö t t n i n c s b e c s ü l c i e s m e g e g y e z é s , a v é g é n s z a b o t á l n i fogják t á m i k cél.j á t . Ő b e n n e e z - m i v e l n e m é r t i a s z a b o t á z s ! - b ű n t u d a t o t fog k e l t e n i , s ö n m a g á t fogja h i b á z t a t n i . Inkább tűzzenek ki tetszőleges számú, élvezetes, de kevésbé nagyra t ö r ő célt, o l y a n o k a t , a m i l y e n e k e t m e r i e i k ö z b e n k í n á l u n k ö n ö k n e k . E g é s z e g y s z e r ű e n m e g e g y e z h e t n e k p é l d á u l a b b a n , h o g y egy b i z o n y o s i d ő p o n t b a n az á l t a l u n k jvasolt gyakorlatok közül m e g c s i n á l n a k egyet. E n n e k n e m i s kell k i f e j e z e t t e n s z e x u á l i s j e l l e g ű n e k l e n n i , l e h e t a z a k á r e g y k o m m u n i k á c i ó s g y a k o r l a t is. D e d ö n t h e t n e k ü g y is, h o g y t á r s u k ­ k a l e g y ü t t m e g p r ó b á l n a k e g v o l y a n s z e x u á l i s j e l l e g ű p r o b l é m á n felül­ e m e l k e d n i , m e l y n e k m e g l é t é r ő l m i n d k e t t e n t u d n a k . A z ilyen b e h a t á ­ rolt egyezségek j ö v e n d ő , nagyobb horderejű megállapodásokat ala­ p o z h a t n a k meg. K ö n y v ü n k sok értékes információját felhasználhatják

adott s z e r e t k e z é s i g y a k o r l a t u k b a n , a n é l k ü l , h o g y t ö r e k e d n é n e k a z el­ n y ú j t o t t o r g a z m u s m e g v a l ó s í t á s á r a . S z o l g a i h a t j á k saját n e m i é l e t ü k j a ­ v á t ú g y is, hogy szexuális szokásaikban n e m hajtanak végre alapvető v á l t o z t a t á s o k a t . N e felejtsék el, a z á l t a l u n k j a v a s o l t m i n d e n p r o g r a m é s g y a k o r l a t a z élvezetet szolgálja. N e c s i n á l j a n a k b e l ő l e m u n k á t . A m i k o r hirt a d u n k arról, h o g y a z o r g a z m u s t m e g lehet h o s s z a b b í t a ­ n i , n e m a z a c é l u n k , h o g y a s z e r e l m i t e l j e s í t m é n y e k t e r é n újfajta k é n y ­ s z e r e k e t t e r e m t s ü n k . I n k á b b u t a t s z e r e t n é n k m u t a t n i , m e l y e n a ka­ l a n d k e d v e l ő e m b e r e k újfajta g y ö n y ö r ö k r e t a l á l h a t n a k . A z ú t r a önként Mi jelentkezőket indokolja az várunk. ESZO-t? csakis

M i r e j ó ez, kérdik egyesek, a m i k o r a z E S Z O - r ó l hallanak. Azok s z á m á ­ r a , a k i k n e k i n d o k l á s r a v a n s z ü k s é g ü k , á l l j o n itt n é h á n y n a g y o n m e g ­ szívlelendő indok. E l ő s z ö r : a jó s z e r e l m i élet j ó t tesz az e g é s z s é g n e k . ]ó t e s t g y a k o r l á s . Ingerli a központi idegrendszert, oldja a feszültséget, csökkenti a s t r e s s z t . M i n d a férfiak, m i n d a n ő k h o r m o n h á z t a r t á s á t o l y a n i r á n y b a n befolyásolja, h o g y egészségesek és fiatalok m a r a d j a n a k . M á s o d s z o r : a z E S Z O javítja a z e m b e r h a n g u l a t á t . A z e l n y ú j t o t t o r ­ g a z m u s j o b b n y u g t a t ó , m i n t a Valium, és j o b b kedélyjavitó, m i n t az 21

a m p h e t a m i n - k é s z l t m é n y e k . A z á l t a l u n k j a v a s o l t r e n d s z e r e s s é g g e l vég­ z e t t E S Z O - g y a k o r l a t o k révén testi-lelki k ö z é r z e t ü k f o l y a m a t o s a n ja­ v u l n i fog. Továbbá: a rendszeres és intenzív szerelmi é l m é n y e k b e n részesülő' emberek más területeken is hatékonyabban tudnak szerepelni. e n e r g i á j u k v a n a m u n k á j u k h o z , a c s a l á d j u k h o z és a b a r á t a i k h o z . További indok, hogy a tökéletesebb szex erősíti a kapcsolatot. A z o k a párok, akik m i n d n a g y o b b boldogságot élnek át az ágyban, valószí­ n ű l e g ü r ö m m e l v a n n a k e g y ü t t a z á g y o n k í v ü l is. A j o b b s z e x ö n m a g á ­ ban ugyan nem menti meg az elromló házasságot, dc m i n d e n bi­ z o n n y a l segít rajta. A k a p c s o l a t t a r t á s f o n t o s f o r m á j a a s z e x , s m i n d e n ­ fajta k a p c s o l a t n a k c s a k h a s z n á l a j o b b k o m m u n i k á c i ó . A z E S Z O segít a p á r o k n a k k a p c s o l a t u k m e g s z i l á r d í t á s á b a n . M e g t a ­ nulják, h o g y r á b í z z á k m a g u k a t c s o d á l a t o s s z e r e l m i é l m é n y e i k r e , s arra a kiváló szerelmi k o m m u n i k á c i ó r a , m e l y e t elsajátítottak. A m i k o r az E S Z O k ö z ö s k i n c s ü k k é válik, tudják, h o g y n e m m á s r a s z á n t á k e l m a ­ gukat, mint hogy gyönyörűséget szerezzenek egymásnak, és annál löbbet fognak j e l e n t e n i egymásnak. Kevésbé fordulhat elő, hogy m á ­ sok u t á n n é z e g e s s e n e k . N e m akarják, h o g y elveszítsék azt, a m i t m á r megnyertek. A legkézenfekvőbb indoka az E S Z O m e g t a n u l á s á n a k az, h o g y az o r g a z m u s élvezetes dolog. K é r d e z z e n e k m e g akárkit, m e l y i k az az él­ ményük, amelyik a lényegéből fakadóan jó. Valószínűleg mindenki egyeiért a b b a n , h o g y a n e m i o r g a z m u s ilyen é l m é n y . A szex nyilván t ö b b , m i n t e g y s z e r ű e n o r g a z m u s . D e h a a szex l é n y e g e a z , h o g y gyö­ nyört szerezzek m a g a m n a k , és gyönyörűséget ajándékozzak a társam­ nak, a k k o r ez a g y ö n y ö r a legerőteljesebben az o r g a z m u s b a n Összpon­ tosul. M á r p e d i g az átlagos o r g a z m u s m i n d ö s s z e tíz m á s o d p e r c i g tart. A k ö z ö s ü l é s e k á t l a g o s g y a k o r i s á g a h e t i egy-két a l k a t o m . Ez hetente húsz m á s o d p e r c e t , h a v o n t a k ö r ü l b e l ü l másfél p e r c e t , é v e n t e t i z e n n y o l c per­ c e t j e l e n t . Ö t v e n é v a l a t t n a g y j á b ó l t i z e n ö t ó r á t t e s z ki. T i z e n ö t ó r a e x ­ t á z i s é r t h á n y e z e r OTát t ö l t ü n k e l a z z a l , h o g y a s z e x r e g o n d o l u n k , h o g y nyugtalankodunk miatta, hogy hogy á b r á n d o z u n k róla, hogy vágyunk rá, g o n d o l a t b a n kiszllnezgetjük? Több

A z E S Z O a z t j e l e n t i , h o g y e n n é l h o s s z a b b i d ő n á t müvcDieíjiik a s z e ­ xet. I n t e n z í v e n . M i é n k lehet a g y ö n y ö r , s a g y ö n y ö r o d a a j á n d é k o z á s á nak az öröme. Vesztenivalónk nincs, de annál többet nyerhetünk. Van­ n a k férfiak, a k i k a z E S Z O - r ó l h a l l v a r ö g t ö n f e n y e g e t v e é r z i k m a g u k a t . 22

Arra gondolnak,

mennyit

kell

majd

kínlódniuk,

h o g y vissza tudják

t a r t a n i e j a k u l á c i ó j u k a t , m e g ő r i z z é k m e r e v e d é s ü k e t , m e n n y i t kel) d o l ­ g o z n i u k , h o g y p a r t n e r ü k n e k é l v e z e t e t n y ú j t h a s s a n a k . S z i n t e látják m a ­ g u k e l ő t t a z ó r á k o n á t t a r t ó v e s z ő d é s t , s elfogja ő k e t a r é m ü l e t . É r d e m e s t e h á t k i m o n d a n i r ö g t ö n a z e l e j é n : a p a r t n e r e k felváltva — egyenlő és s ehhez, egyformán élvezetes menetekben a nyújtják egymásnak az kezüket használják. ESZO-t, mint elsődleges ingerkeltó eszközt,

A férfiak é s n ő k g o n d o l k o d á s a , k o m m u n i k á l á s a e l t é r e g y m á s t ó l , é s ez zavarokra, m i n d k é t irányú félreértésekre vezet. Az E S Z O m i n d e n e ­ setre kevésbé teszi zavarossá a szexet, m e r t a p a r t n e r e k h a s o n l ó c é l o ­ k a t v a l l a n a k , a g y ö n y ö r e l é r é s é b e n . A férfi m e g t a n u l j a , h o g y felismerje a n ő s z e x u á l i s i g é n y e i t , s h o g y a z o k a t teljes m é r t é k b e n k i e l é g í t s e . Ez a z t e r e d m é n y e z i , h o g y s z e x u á l i s ö n b i z a l m a a z e g e k i g fog s z á r n y a l n i . É l e t k o r á t ó l , k o r á b b i t a p a s z t a l a t a i t ó l f ü g g e t l e n ü l eljut o d á i g , h o g y b á r ­ m i k o r , a m i k o r a p a r t n e r e akarja, k i m o n d h a t a t l a n élvezetet t u d szerez­ ni neki. - H i h e t e t l e n erőt é r e z t e m m a g a m b a n - m o n d t a egyik p á c i e n ­ s ü n k , a m i k o r a felesége k e z d t e á t é l n i az E S Z O - t . - F o g a l m a m s e m volt róla, h o g y m i r ő l m a r a d t a m le idáig! Hasonlóképpen a férfiak k e z d e n e k o d a f i g y e l n i a saját é l v e z e t ü k r e is, é s n e m c s a k a r r a , h o g y m i t t u d n a k t e n n i a p a r t n e r ü k k e d v é r e . F r e d , a s z e m é r m e s k ö n y v e l ő , a k i n e k C a r o l m á r n y o l c éve volt a felesége, m i ­ u t á n m e g t a n u l t a az E S Z O - t , e l m e s é l t e n e k ü n k : - N é h a m á r az is elég, ha a s z e r e t k e z é s ü n k r e g o n d o l o k , és m á r m e r e v e d é s e m van. A z o k a férfiak, a k i k a m e r e v e d é s i p r o b l é m á k k a l k e r e s n e k föl b e n ­ n ü n k e t , b o l d o g a n f e d e z i k fel, h o g y a z E S Z O - v a l m e r e v e d é s n é l k ü l i s t ö k é l e t e s e n k i tudják elégíteni a p a r t n e r ü k e t . És mivel ez az állapot ke­ vésbé m e g e r ő l t e t ő , s m e r t a p a r t n e r szenvedélye n a g y o n is erotikus ha­ t á s s a l v a n rájuk, r e n d s z e r i n t v i s s z a i s t é r a m e r e v e d é s ü k . V a n n a k n ő k , akik a z E S Z O - r ő l hallva megijednek, g o n d o l v á n , h o g y az túlságosan k i m e r í t ő . Az volna, ha ez az elnyújtott állapot é p p a k k o ­ ra sportteljesítményt k í v á n n a , m i n t á z ismerős, rövid o r g a z m u s . Mi in­ kább úgy tapasztaltuk, hogy m i u t á n belekerült az elnyújtott o r g a z m u s szívverésének és légzésének r i t m u s a a á l l a p o t á b a , a nő v é r n y o m á s a ,

k e z d e t i c s ú c s r ó l v i s s z a e s i k , m é g a k k o r is, h a s o k á i g é s i n t e n z i v e n b e n ­ ne m a r a d e b b e n az á l l a p o t b a n . A test egyensúlyba kerül és ellazul, va­ l a h o g y ú g y , m i n t a m e d i t á c i ó b a n , n o h a a z E S Z O v é g é i g e fizikai é r t é ­ kek egyike sem z u h a n le a nyugalmi állapotban mértre. U t á n a m i n d a férfiak, m i n d a n ő k k i p i h e n t n e k é s b é k é s n e k é r z i k m a g u k a t . A z o k a n ő k , akik sok c s a l ó d á s t és k e s e r ű s é g e t éltek át a p a r t n e r ü k 23

kel v a l ó v i s z o n y u k b a n , a r e n d s z e r e s E S Z O - é l m é n y h a t á s á r a k e v e s e b b h a r a g o t f o g n a k é r e z n i , e z z e l s z e m b e n n ö v e k e d n i fog b e n n ü k a z e l é g e ­ dettség és a szeretet. jogukat kinyilvánítsák. R á é b r e d n e k , h o g y s z ü l e t é s ü k n é l fogva m e g i l l e t i Barbara ellenséges érzéseket táplált a férje őket az intenzív szexuális g y ö n y ö r átélése, és megtanulják, hogy ezt a i r á n t , é s j ó ú t o n v o l t a v á l á s felé, a m i k o r e l k e z d t é k k e t t e n e g y ü t t t a n u l ­ n i a z E S Z O - t . igy i r t a l e n e k ü n k a v á l t o z á s t : - A z e l ő t t m i n d e n é r t b e l e ­ k ö t ö t t e m H a l b e . A k á r m i t csinált, n e k e m m á r s e m m i sem volt jó. M o s t csodálatosnak iátom, csodálatos szeretőnek - pedig ma is sok olyasmit csinál, a m i t ő l azelőtt az agyamra m e n t . V a n n a k férfiak is, n ő k is, akik azért n e m akarják m e g t a n u l n i az E S Z O - t , m e r t félnek, h o g y t á r s u k m a j d k i e l é g í t h e t e t l e n n é v á l i k , m á s p a r t n e r e k e t fog k e r e s n i , ü g y e i l e s z n e k . A d o l o g é p p fordítva áll: a z o k a párok, akik együtt tanulják m e g az E 5 Z O - t , szinte mindig közelebb ke­ rülnek e g y m á s h o z , szeretetük elmélyül, a másik iránti b i z a l m u k meg­ erősödik. Hálásakegymásnak; megtanulták, h o g y függnek egymástól; kevésbé hajlamosak rá, h o g y m á s u t t keressenek szerelmi izgalmakat. O k m á r tudják, milyen n e h é z lenne bárki i d e g e n n e l ilyen nagyszerű k a p c s o l a t t a r t á s t és ilyen intenzív kielégülést megvalósítani. E v e k ó t a e g y ü t t é l ő férfiak é s n ő k , m e g s z o k o t t é l e t ü k e t é l ő p á r o k a z E S Z O elsajátítása után arról s z á m o l n a k be, h o g y újra b e l e s z e r e t t e k e g y m á s b a . B o n n i é , a k i m á r h e t e d i k é v e élt h á z a s s á g b a n , e l m e s é l t e n e ­ k ü n k egy E S Z O - v a l t ö l t ö t t e m l é k e z e t e s éjszaka e r e d m é n y é t : - M á s n a p egy é r t e k e z l e t e n ü l t e m . Vissz a g o n d o k a m az éjszakai s z e r e t k e z é s ü n k r e , és hirtelen azon egynek éreztem kaptam magam, Phillel. hogy teljesen fölizgultam. volt. Előre Annyira magam Csodálatos örültem neki,

h o g y m a j d újra l á t h a t o m , p e d i g m é g c s a k d é l e l ő t t tiz ó r a v o l t . Ó r i á s i h a t á s t g y a k o r o l h a t a z e m b e r é l e t é r e , h a megtapasztalja, h o g y m é g a n n á l i s n a g y o b b g y ö n y ö r b e n l e h e t r é s z e , m i n t a m i t v a l a h a i s el­ k é p z e l t . A z á l t a l u n k i s m e r t férfiak é s n ő k k ö z ü l a z o k , a k i k m e g t a n u l ­ ták az ESZO-t, magabiztosabbak, derűsebbek és boldogabbak, mint korábbi életükben bármikor. Mi indokolja az ESZO elnapolását? melyek indokolják, hogy valaki elha­

V a n n a k olyan farktuson esett

körülmények, át,

lássza a z E S Z O m e g t a n u l á s á t . Aki k o m o l y szívbetegségen, súlyos sérülést szenvedett, vagy valami b e t e g s é g b e n s z e n v e d , b e s z é l j e n e l ő b b az. 24 orvosával.

közeli in­ krónikus aki

Útmutatóul:

mérsékelt testgy a korlatok elvégzésére képes, az m e g tudja csinálni az E S Z O - g y a k o r l a t o k á t is. Előzetes t a n á c s r a van szükségük a válás h a t á r á n álló, súlyos problé­ mákkal küszködő pároknak. gítségre szorulnak. előbb ezeket H a a z E S Z O m e g v a l ó s í t á s a felé h a l a d v a k a p c s o l a t u k i n k á b b r o m l i k , m i n t javul, ez a n n a k a jele, h o g y külső se­ Azok, akik k o m o l y szexuális p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k ,

próbálják orvosolni, s csak a z t á n fogjanak h o z z á az E S Z O m e g t a n u l á ­ s á h o z . ( H a ö n a t t ó l fél, h o g y e m e g s z o r í t á s é r v é n y e s ö n r e , l a p o z z a fel a 159. o l d a l o n a S z e x u á l i s p r o b l é m á k c i m ű r é s z t , h o g y b e t u d j a a z o n o s í ­ tani a p r o b l é m a k ö r t , sa t e e n d ő k e t illetően eligazítást kapjon.) A m ú g y a z E S Z O g y ö n y ö r ű s é g e t j e l e n t fiatalnak, Bizalomépítés Az E S Z O egyetlen nélkülözhetetlen előfeltétele a bizalom. M é g csak öregnek egyaránt.

s z e r e l m e s n e k s e m kell l e n n i e a p a r t n e r é b e (a s z e r e l e m segit), de olyan­ n a k kell l e n n i e , a k i b e n m e g b í z i k . K ü l ö n b e n n e m tudja v á l l a l n i , h o g y a t á r s n y ú j t o t t a g y ö n y ö r t p a s s z í v a n elfogadja. erre való hajlandóság. Nem lesz m e g ö n b e n a z

A bizalmat félelemmentes, jó k o m m u n i k á c i ó v a l lehet m e g t e r e m t e ­ ni. (Részletes javaslatainkat, m e l y e k k e l az ön és társa k o m m u n i k á c i ó j á t s z e r e t n é n k s e g í t e n i , l á s d a ... o l d a l o n , a K o m m u n i k á c i ó c i m ű r é s z n é l . ) Bíznia kell a b b a n , h o g y a m i t a társa tesz, azt az ön k e d v é r e teszi, h o g y s z á n t s z á n d é k k a l s e m fizikailag, s e m é r z e l m e i b e n n e m akarja b á n t a n i önt. A bizalom nagy kincs m i n d e n kapcsolatban. E h h e z m é r t e n kellene megbecsülni és k o m o l y a n v e n n i . N e h é z visszaszerezni, ha egyszer el­ vész. Ha valakit h a z u g s á g o n kapok, n e m k ö n n y e n hiszek neki a legkö­ H a valaki gúnyt ű z b e l ő l e m , e g y h a m a r n e m szívesen k e r ü l ö k zelebb.

ismét a keze közé. H o g y a n t e r e m t s ü k m e g a b i z a l m a t ? T ű z z ü k ki célul, s m o n d j u k azt: - Bizni a k a r o k b e n n e d . Azt a k a r o m , h o g y bízzál b e n n e m . - i n d í t s u n k egyszerű, n e m szexuális t a r t a l m ú e g y e z m é n y e k k e l , s i n n e n haladjunk t o v á b b a k o m o l y a b b p r o b l é m á k a t m a g á b a n r e j t ő t e r ü l e t e k felé. A z e g y i k h á z a s p á r u n k p é l d á u l k é t s é g b e e s v e k e r e s e t t föl b e n n ü n k e t , a m i é r t oly m e s s z e e l t á v o l o d t a k e g y m á s t ó l . M i n d k e t t e n b e l e m e r ü l t e k a m u n k á j u k b a , és n e m sok időt t ö l t ö t t e k el együtt. e l e m z ő személyiség volt. Ellen szélsőségesen Bob egyértelműen 25 érzelmi beállítottságú.

Potenciálisan kiegészíthették egymást, sem szenvedhette a másikat.

de az idő

tájt v a l a h o g y

egyik Ez

E l l e n t é t ü k alapja a b i z a l o m h i á n y volt.

Ellen például sohasem tudta, m i k o r jón haza Bob vacsorázni.

persze d ü h í t e t t e . Elkészítette a v a c s o r á t . Bob késett, s az étel t ö n k r e ­ m e n t . Bob n e m telefonált, hogy tudassa Ellennel*, a m i k o r k é s ő n m e g y haza - m i n t kiderült, azért, mert régebben, a m i k o r rendszeresen hazas z ó l l , a felesége v e s z e k e d e t t v e l e , é s a r r a k é n y s z e r i t e t t e , h o g y m u n k a ­ b e o s z t á s á t az ö v a c s o r a terveihez igazítsa. Megkértük Bobot és Ellent, állapodjanak meg: Bob mindig hazaszól, h a e l ő r e l á t h a t ó l a g k é s n i fog. Ellen pedig ilyenkor n e m próbál n y o m á s t B e t a r t o t t á k az En­ g y a k o r o l n i rá. A p r ó s á g , d e a l k a l m a s a b i z a l o m é p i t é s r e . n e k az lett az e r e d m é n y e ,

egyezséget, és legalább ezen a területen j o b b a n bíztak egymásbari.

hogy szóba kerültek köztük egyéb konilikU j a b b é s újabb m e g á l l a p o d á ­ fontos, be is kell t a r t a n i u k

t u s t e r ü l e t e k is. E l l e n i g y e k s z i k , h o g y féken t a r t s a a z i n d u l a t a i t . B o b fel­ enged, és többet beszél az érzelmeiről. s o k r a lesz s / ü k s é g u k . ezeket. Van-e És a m i ugyanilyen

L a s s a n k é n t igy t a n u l j á k m e g , h o g y b í z z a n a k e g y m á s b a n . ráidO?

L á s s u k csak, m i v e l s z o k t á k a z e m b e r e k ú g y á l t a l á b a n e l t ö l t e n i a z i d e ­ jüket. A m i g v é g i g n é z i k , j e g y e z z é k le, Munka Evés Alvás G y e r e k felügyelet Tévézés Takarítás Sportolás Hobbi S z e x p a r t n e r r e l való beszélgetés hetente h á n y p e r c e t vagy ó r á t töltenek el m i n d e n egyes tevékenységgel.

*

Pácienseink szabad

magánéletének védelme )ii>gy a l e g t ö b b férii

céljából és

nem

használunk valédi különböző

neveket és

megváltoztatjuk a/ egves részleteket is elfelejteni, s z o k o t t bennünket felkeresni. javítására szolgáló

Fi az e g é s z könyvre vonaíko/ik. Azt sem nő e r e d e t i l e g problémákkal

D e m é g a z a v a r o k k a l k ü s z k ö d ő e m b e r e k i s e l tudják azonosítsuk #5 dram.itiz.itJLik t történetekből

é r n i a z H S Z O - t . T ö r t é n e t e i k m ó d o t n y ú j t a n a k a r r a , h o g y a szexuáii.-. t e v é k e n y s é g módszereket h a s z n á l j á k fel m i n d a z t , a m i r e s z ü k s é g ü k v a n .

26

Vásárlás Telefonálás Baráti látogatás M o z i b a / k o n c e r t r e / m e c c s r e járás Olvasás Zenehallgatás Szeretkezés M e g l e p ő , hogy az ember, más tevékenységekkel összehasonlítva, mi­ Kivételesen jó sze­ országos átlag a h o g y esik,

lyen kevés időt tölt m e g h i t t s z e r e l m i e g y ü t t l é t b e n . sokkal de sokkal t ö b b időt szentel a berek nem illesztik be a

r e t ő az, aki h e t e n k é n t két órát is eltölt szeretkezéssel. A legtöbb e m b e r t e l e v í z i ó n a k (az több m i n t heti hat óra s z e m é l y e n k é n t ) , m i n t a szeretkezésnek. Az e m ­ szexet a napirendjükbe, h a n e m ú g y puffan a l a p o n i n t é z i k el. R é s z b e n m e r t úgy gondolják, hogy a s z e r e l e m n e k „ s p o n t á n n a k " kell l e n n i e . Azt h i s z i k , h a a s z e x t u d a t o s , a k k o r e g y s z e r s m i n d e r ő l t e t e t t is. Ha erőltetett, akkor nyilván teher, és sokkal inkább kötelesség, m i n t s e m a szeretet kifejeződése. Senki sem tanul meg „ s p o n t á n u l " táncolni, úszni vagy síelni, s n e m Miért is tudja úgy m e g ő r i z n i az e z e k b e n v a l ó jártasságát, ha e l ő r e n e m terve­ zi el a z o k a t az a l k a l m a k a t , a m i k o r módja nyílik a gyakorlásra. l e n n e m á s a h e l y z e t egy h a s o n l ó a n k é n y e s , b o n y o l u l t teljességet igény­ lőjártasság, a szexuális élvezet e s e t é b e n ? És m i é r t ne kellene t u d a t o s a n b e i k t a t n i n a p i r e n d ü n k b e azt az időt, a m i t b i z a l m a s e g y ü t t l é t b e n sze­ r e t n é n k e l t ö l t e n i a t á r s u n k k a l , a m i k o r is kifejezhetjük az i r á n t a é r z e t t s z e r e l m ü n k e t ? E z igy v o l t s z o k á s a b b a n a z i d ő b e n , a m i k o r m é g c s a k randevúztunk. T é n y , h o g y csak a k k o r nyílik m ó d u n k a j o b b m i n ő s é g ű s z e r e t k e z é s ­ re, ha a szexnek elsődlegességet b i z t o s í t u n k az é l e t ü n k b e n . N é z z ü k át újra a h e t i t e e n d ő i n k e t . D o l g o z n i , e n n i , a l u d n i , m a g u n k r a é s g y e r m e k ­ einkre után gondot melyik viselni m i n d a n n y i u n k n a k kell. élvezzük teszi a a és mi De e kötelezettségek Melyiktől va­ legboldogabbá? tevékenységünket leginkább?

gyunk a

legboldogabbak,

társunkat a

N e m é l v e z n é n k j o b b a n egy j ó s z e r e t k e z é s t , m i n t a t é v é m ű s o r á t ? Az ESZO beillesztése napirendbe^

Az E S Z O s z á m á r a - k ü l ö n ö s e n , amig a t a n u l á s folyamata tart - m i n 27

d e n h é t e n b e kell i k t a t n i b i z o n y o s s z e r é n y m é r t é k ű i d ő t a r t a m o t . A h é t * végeken hosszabb, legalább másfél órás időegységekre, h é t k ö z b e n pe­ dig k é t r ö v i d e b b , l e g a l á b b h a r m i n c p e r c e s i d ő t a r t a m o k r a lesz s z ü k s é g . E z a m i n i m u m . H a v a l a k i t ö b b i d ő t t u d s z a k í t a n i rá, t e g y e . H a n a p o n ­ ta, m é g az s e m túl gyakori. A l e g t ö b b e m b e r s z á m á r a m e g l e h e t ő s e n ú j , s ő t r i a s z t ó i s a z a z el­ képzelés, h o g y a s z e x n e k e l s ő b b s é g e t kell b i z t o s í t a n i , s a z t b e kell il­ leszteni a n a p i r e n d b e , a n n v i r a , hogy n e m is igen hajlandók megfogad­ ni. A k é s ő b b i e k b e n részletesen s z ó l u n k m é g az ellenállásról. M o s t csak m e g e m l í t j ü k , h o g y a z á l t a l u n k i s m e r t l e g á l t a l á n o s a b b e l l e n á l l á s , h a va­ laki n e m t a l á l i d ő t a z E S Z O s z á m á r a . S o k s z o r m e g k e l l e t t k é r n ü n k a p á r o k a t , h o z z á k el m a g u k k a l az asztali naplójukat, n a p t á r u k a t vagy a határidő­ h o g y ott és a k k o r m e g e g y e z h e s s e n e k az ESZO-gyakorla-

tok i d ő p o n t j a i b a n , s a z o k a t n y o m b a n be is Írhassák a n a p t á r u k b a . T a p a s z t a l n i fogják t e r m é s z e t e s e n , hogy bizonyos időpontok jobban megfelelnek, mig m á s o k kevésbé. A hét végére e l ő i r á n y z o t t órák r e n d ­ szerint n e m j e l e n t e n e k g o n d o t . H é t k ö z n a p o k o n m á r n e h e z e b b időt ta­ l á l n i . A z o k a p á r o k , a k i k k e l m i d o l g o z u n k , t ö b b n y i r e esti i d ő p o n t o k a t szoktak megjelölni. déktalanul a P e r s z e n e m az elalvás előtti félórákra g o n d o l u n k , tudná fordítani. Maradjon idő az m e r t i l y e n k o r a l e g t ö b b e m b e r túl fáradt a h h o z , h o g y figyelmét m a r a ­ gyönyörszerzésre együttlét u t á n r a , a m i k o r a szokott, elalvás előtti tevékenységeinket vé­ g e z z ü k . H a p é l d á u l ö n r e n d s z e r e s e n e s t e t í z k o r a l s z i k el, ú g y állítsa b e a n a p i r e n d j é b e a z E S Z O - g y a k o r l a t o t , h o g y a n n a k fél t i z r e l e g y e n v é g e . L e h e t , h o g y k o r l á t o z n i a kell, n e t a l á n föl i s kell h a g y n i a v a l a m e l y m á s tevékenységével azért, hogy megtanulhassa az E S Z O - t . U g y a n e z t t e n n é , ha b á r m i m á s , új d o l g o t a k a r n a m e g t a n u l n i . A reá s z á n t i d ő t le­ számítva az E S Z O ingyenes. Csak n é m i időt és csipetnyi bátorságot kell b e l e f e k t e t n i e . M e g é r i , Í g é r h e t j ü k !

Folyamatos

gyakorlás

* hétről hétre e g y r e n ö v e k v ő g y ö n y ö r ű s é g é t fogja

A t a n u l á s ideje a l a t t

találni a s z e r e l m i e g y ü t t l é t b e n . A n y e r e s é g a z o n n a l i és folyton gyara­ p o d ó . Attól függően, hogy m i l y e n szintről indult, h ó n a p o k o n belül ta­ p a s z t a l n i fogja, h o g y e g y r e g y a k o r l o t t a b b a n é r i el, s m i n d t o v á b b tartja fenn az o r g a z m u s á t . Az E S Z O n e m olyan dolog, a m i t le l e h e t n e zárni. 28

űvelheti azért, hogy finomítsa a tudását. Szüntelen gyakorlással sem pasztaltuk m e g az e l é r h e t ő gyönyorszintek határát. De mint egyszer e g s z e r z e t t t u d á s t i s m e g l e h e t t a r t a n i a z E S Z O - t , h e t i e g y s z e r i , egy­ két ó r á s e g y ü t t l é t e k k e l . A z é r t k e l l e n e k a h e t i a l k a l m a k , h o g y „ k a r b a n r t s u k " i z m a i n k k a l é s r e f l e x e i n k k e l v e z é r e l t k é p e s s é g e i n k e t . A z i s elé p z e l h e t ö , h o g y a h o r m o n t e r m e l é s t i s k e l l ő e n m a g a s s z i n t e n tartják. E h e t i i s m é t l é s e k m e l l e t t a h é t m a s n a p j a i n p o m p á s kis futó e g y ü t t l é t e t is b e i k t a t h a t u n k . E g y E S Z O - b a n t a p a s z t a l t a s s z o n y e l n y ú j t o t t o r ­ gazmusa rendszerint szinte abban a pillanatban elkezdődik, a m i k o r e ;övid e g y ü t t l é t e k s o r á n a h í m v e s s z ő b e h a t o l a h ü v e l y é b e . E t t ő l a férfi i z g a l m i szintje is m a g a s a b b r a hág, s m e r t az a s s z o n y orős, f o l y a m a t o s összehúzódásai serkentőleg h a t n a k a p é n i s z é r e , ő is h a m a r a b b érez - y ö n y ö r t , s t o v á b b t a r t a z o r g a z m u s a is. I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t e g y ö t p e r c e s s z e r e t k e z é s i s k i t u d j a e l é g í t e n i m i n d k é t felet, igy t ö l t i b e a J ú p p - h o p p " és a „fényes n a p p a l i " s z e r e t k e z é s azt a szerepet, a m i r e aló. Kihagyások M i n d e n pár szerelmi életében előfordulnak elkerülhetetlen megszakiá s o k . V a k á c i ó s elfoglaltság, r o k o n l á t o g a t á s , beteg gyerek, ü z l e t i út, betegség, vagy a k á r az egyén szexuális é l e t é n e k finom ciklusai is m e g ­ szakíthatják a tanulás folyamatát. Az e m b e r n e m veszíti el azt, a m i t e g y s z e r m á r m e g t a n u l t , a h o g y s í e l n i , v i t o r l á z n i , b i c i k l i z n i s e m felej­ t ü n k el, m é g h a n e m g y a k o r o l j u k is. A t u d á s n y o m b a n v i s s z a t é r , m i ­ helyt az a d o t t t e v é k e n y s é g e t felelevenítjük, s ha az elején t a l á n t é t o v á ­ z u n k is kicsit, egy-kettőre belejövünk, s m e g y m i n d e n t o v á b b , m i n t a karikacsapás. Beszélje m e g n a p i e l f o g l a l t s á g a i t p a r t n e r é v e l , é s ü t e m e z z e n e k b e a z E S Z O elsajátítására b ő s é g e s e n e l e g e n d ő időt: h é t k ö z b e n kétszer vagy t ö b b s z ö r fél ó r á t , s a h é t v é g e k e n l e g a l á b b m á s f é l ó r á t . LeA»« k romantikusak

H a a s z e x e t j ó e l ő r e b e ü t e m e z z ü k , m i lesz a r o m a n t i k á v a l ? N o s , m e g kell t a n u l n u n k , h o g y a n t e r e m t s ü k m e g a z t t u d a t o s a n . ( Á l l j u n k m e g egy k i c s i t a „ t u d a t o s a n " s z ó n á l . T u d a t o s a n kell a n a p i ­ r e n d b e i l l e s z t e n ü n k a s z e r e t k e z é s t , t u d a t o s a n kell m e g t e r e m t e n ü n k a r o m a n t i k á t , és maga az E S Z O - g y a k o r l a t o k végzése is t u d a t o s . E l e i n t e 29

t a l á n kicsit o s t o b á n é r e z z ü k m a g u n k a t ezekben az új tanulási helyze­ tekben. Feszélvezettek vagyunk. Kényszeredettek. m e r t új M i n t színész az új Azért szerepben, a m i k o r még a szöveget sem tanulta m e g r e n d e s e n . k í n l ó d u n k ezekkel az érzésekkel, A z e m b e r ú g y t a n u l m e g m i n d e n újat,

k é p e s s é g e k e t s a j á t í t u n k el.

h o g y t u d a t o s a n végigcsinálja

újra m e g újra a m ű v e l e t e k e t , m i g a z o k a u t o m a t i k u s s á - a h o g y m o n d a ­ ni szoktuk „természetessé" - n e m válnak. Amig az e m b e r tudatosan c s i n á l v a l a m i t , a d d i g figyeli m a g á t . P o n t o s a n e z j e l e n t i a t u d a t o s s á g o t . A dolog teljesen n o r m á l i s . g a d j u k el, Szükséges velejárója a t a n u l á s folyamatá­ és élvezzük, hogy átmenetileg Támogassuk n a k . E z t a h e l y z e t e t ú g y o l d h a t j u k fel, h o g y n e v e t ü n k m a g u n k o n . F o ­ hogy ügyetlenek vagyunk, magunkat megszabadítottuk méltóságunk terhétől.

ü g y e t l e n k e d ő t á r s u n k a t - n e v e s s ü n k együtt vele. Az á g y b a n h e l y e v a n a n e v e t é s n e k . V é g t é r e is azért v a g y u n k ott, hogv jól é r e z z ü k m a g u n ­ kat.) R o m a n t i k a . V a n n a k férfiak, a k i k a z t s e m t u d j á k , m i a z . A n ő k t ö b b ­ s é g e t u d j a . J ó v o l n a , h a férfiak é s n ő k e g y a r á n t t i s z t á b a n v o l n á n a k v e ­ le, d e n e m igy v a n . Ezt tapasztaltuk terapeufákként. Egyszer majd m e g t a n u l j á k . Ma a n ő k , h o g y pótolják a h i á n y t , Ö n k é n t vállalják a r o ­ m a n t i k a m e g ő r z é s é t . A férfiak á l t a l á b a n n e m s o k r a b e c s ü l i k ; n e k i k a z t tanították, h o g y ne v e g y e n e k róla t u d o m á s t , csak tegvék a d o l g u k a t . Az utóbbi években a z o n b a n , m i n t h o g y a n ő k r á m e n ő s e b b e k lettek, a férfiak k ö r é b e n i s k e z d m e g m u t a t k o z n i a r o m a n t i k a u t á n i v á g y . A r o m a n t i k a díszlet és h a n g u l a t . N e m a n n y i r a a külső dolgokra, m i n t i n k á b b az egymásra való tényleges odafigyelés. N e m annyira ta­ g a d ó , m i n t i n k á b b i g e n l ő é r z é s e k és szavak. A r o m a n t i k a azt j e l e n t i , h o g y a z e m b e r p o z i t í v l e l t á r t k é s z í t a m á s i k r ó l - felfedezi, újra felfede­ z i é s élvezi társa v o n z ó t u l a j d o n s á g a i t , é s a r r a a z i d ő r e n e m vesz t u d o ­ mást kritikus gondolatairól. Bókokat m o n d , elismeréssel tekint a m á ­ sikra, n é z i és hallgatja, m e g é r i n t i , m a g á h o z öleli, megfogja a kezét. S z e r t a r t á s o s út ez, m e l y j e l k é p e k és végszavak rendjén át vezet a ben­ sőséges s éghez. A romantika egyszersmind és sok férfi táján ezért bizalmatlan

i r á n t a - s z ó t l a n k é r é s is: r e n d s z e r i n t a n ő n é m a b i z t o n s á g k é r é s e . „ M i ­ előtt m e g e n g e d e m , h o g y a t e s t e m b e hatolj, t u d n i s z e r e t n é m , h o g y érté­ kesnek tartasz. S z e r e t n é m , ha most erről beszélnél n e k e m . S z e r e t n é m , ha azzal m u t a t n á d ki n e k e m , h o g y dicséreteiddel, s z e r e l m e d szavakba foglalásával felém f o r d í t a n á d a figyelmedet, ha c s a k e r r e az egy p e r c r e is. El fogsz m e r ü l n i a b b a n a g y ö n y ö r b e n , a m i t a t e s t e m t ő l , a s z á m t ó l , a 30

k e z e m t ő l kapsz ajándékba; túl nagy kérés, ha cserében megnyugvásra vágyom?" Ha ön azt hiszi, h o g y a r o m a n t i k a i d ő p a z a r l á s , gondolja végig m é g egyszer. Ha figyelmet szentel a r o m a n t i k á n a k , r o m a n t i k u s p a r t n e r é t ó l c s e r é b e n g y e n g é d o d a f o r d u l á s t k a p . H á t n e m e z t akarja? A t á r s a d a l o m b a n élő e m b e r megtanulja, hogyan t e r e m t s e m e g a ro­ m a n t i k á t . Az e téren sikeres e m b e r e k n e m születtek ezzel a képesség­ gel. M e g t a n u l t á k . Ö n i s m e g t a n u l h a t j a . Az E S Z O m e g t a n u l á s á n a k f o l y a m a t á b a n fontos s z e r e p e van a r o ­ mantikának. A m e g s z e r e z h e t ő újfajta j á r t a s s á g o k nem holmi gépies g y a k o r l a t o k . Általuk b e n s ő s é g e s e b b k a p c s o l a t o t é p í t h e t ki a párjával, d e kell h o z z á j u k b i z a l o m é s t ö r ő d é s . A z e m b e r n e m k ü l d i b e a p u s z t a n e m i s z e r v e i t a h á l ó s z o b á b a - m i m a g u n k i s o t t v a g y u n k , teljes v a l ó n k ­ kal. Számolnunk kell mindazzal, amik vagyunk, ahogyan társunk e g é s z v a l ó j á v a l is. T e h á t a m i k o r a z E S Z O - t t a n u l j u k , é p p o l y a n f o n t o s a k o m m u n i k á c i ó , a díszlet és a h a n g u l a t , m i n t m á s meghitt a l k a l m a k k o r . N é l k ü l ü k e g y i k ő n k vagy m i n d k e t t ő n k figyelme elterelődik, r a d u n k . Egyik állapot sem kedvez az élvezetnek. H o g y a n tudjuk meg, hogy hogy megkérdezzük. h o g y t á r s u n k m i t tart r o m a n t i k u s n a k ? pedig úgy tudatjuk a magunk Úgy, Vele igényeit, v a g y elfá­

m e g m o n d j u k nekik. hivatkoznak. „Már igazán tudhatná." Márpedig

Ezl szoktuk tanácsolni azoknak, akik h o z z á n k fordulnak, ők pedig gondolatolvasásra hogy vaiaki m i l y e n helyzeteket tart i z g a t ó n a k és szexisnek, az é p p o l y egyéni sajátosságokat s z o k o t t m u t a t n i , m i n t m i n d e n egyéb, a m i a z Íz­ lés k ö r é b e u t a l h a t ó . Ha ég a t ű z , az az egyik e m b e r s z á m á r a r o m a n t i ­ kus, a m á s i k n a k u n a l m a s . A z e n e i izlés is r o p p a n t sokféle lehet. A z egyik p á c i e n s ü n k , Alex, n e m t u d t a e l d ö n t e n i , m i t a j á n d é k o z z o n a feleségének h a t o d i k házassági évfordulójukra. Az előző évben elvitte vacsorázni egy drága helyre. Ahelyett, hogy ö r ö m e t szerzett volna ve­ le, az a s s z o n y h i d e g g é és t a r t ó z k o d ó v á vált. Azt j a v a s o l t u k A l e x n e k , h o g y e z ú t t a l e g y e t l e n szál v ö r ö s r ó z s á t v e g y e n H e l e n n e k . K é t k e d v e fo­ gadta a javaslatunkat. De b i z t a t á s u n k r a m e g v e t t e és hazavitte a rózsát. A m i k o r l e g k ö z e l e b b t a l á l k o z t u n k , Alex l e l k e n d e z v e újságolta; - Meg­ d ö b b e n t ő volt. Egy szál rózsát a d t a m H e l e n n e k , és egész esete bűbájos volt. - H e l e n e g y s z e r ű e n csak é r e z n i a k a r t a , h o g y Alex a m e g s z o k o t t napi t e e n d ő i k ö z e p e t t e g o n d o l rá. Alex m u n k á j á h o z tartozott, hogy ügyfeleit e l v i t t e v a c s o r á z n i . A r ó z s a e l l e n b e n c s a k n e k i s z ó l t . H e l e n s z á ­ m á r a tehát ez a dolog r o m a n t i k u s volt. 31

H a egyikőjük s e m tudja, igazából m i t t a l á l n a k r o m a n t i k u s n a k , e m ­ l é k e z z e n e k vissza a r r a a z i d ő r e , a m i k o r m é g c s a k r a n d e v ú z t a k . A z u d ­ varlás k e z d e t i s z a k a s z á b a n az e m b e r á l t a l á b a n t ö b b figyelmet szentel a r o m a n t i k á n a k . Akkoriban hosszú sétákat tettek? Fogták egymás kezét? Beszélgettek? Beszámoltak élményeikről, megnevetették egymást? mit Többet bókoltak egymásnak, mint mostanában? Beszéljék m e g ,

őrizhetnek meg ezek közül a mostani életükben. A r o m a n t i k a - a z a z a b e n s ő s é g e s , s z e r e t ő figyelem - i r á n t i v á g y és a szexuális frusztráció k ö n n y e n összekeveredhet, különösen a nőkben. Ha egy nő s z e x u á l i s a n kielégítetlen, és hiányolja a s z á m á r a s z ü k s é g e s ­ n e k érzett i g e n l ő - r o m a n t i k u s odafigyelést, t a p a s z t a l a t u n k szerint zár­ kózottá, depresszióssá v a g y d ü h ö s s é - e g y s z ó v a l i n g e r l é k e n n y é válik. Ez a s o k s z o r ö n t u d a t l a n r e a k c i ó arra vezeti a n ő t , h o g y látszólag kiszá­ míthatatlanul k e z d e m é n y e z z e n veszekedéseket. A dolog irracionális­ n a k h a n g z i k , h o l o t t i t t é p p e n h o g y a f r u s z t r á c i ó logikája m ű k ö d i k : a nő legalább a v e s z e k e d é s s e l m a g á r a vonja a társ figyelmét, és a h a r a g is j o b b , m i n t a s e m m i . A p a r t n e r , k ü l ö n ö s e n a férfi, l e g y e n k e l l ő e n é b e r , h o g y az efféle vá­ l a s z o k a t h e l y e s e n tudja é r t e l m e z n i . 1 l a ú g y találja, h o g y párja s z á n t szándékkal k e z d e m é n y e z harcot, próbáljon meg valódi, romantikus, o s z t a t l a n f i g y e l e m m e l feléje f o r d u l n i , é s l a s s a n t e r e l n i a d o l g o k a t a b b a a z i r á n y b a , a h o l m ó d n y í l i k a s z e r e t k e z é s r e . A n ő (vagy a férfi, á m b á r ezt a t ü n e t e g y ü t t e s t i n k á b b n ő k n é l tapasztaljuk) a sikeres s z e r e t k e z é s befejezéséig g y a k r a n n e m is d ö b b e n rá, hogy ellenséges beállítódásá­ n a k mi v o l t a f o r r á s a : az elfojtott s z e x u á l i s k i e légi t é t l e n s é g és a g y e n ­ géd figyelemre való kiéhezettség. O m a g a talán n e m is tud ezekről az i n d í t é k o k r ó l , p a r t n e r e a z o n b a n t a p a s z t a l n i fogja, h o g y h a odafigyel rá, a nő megnyugszik, ingerlékenysége elmúlik, és végső fokon több sze­ retetet tud nyújtani. Építsük be a romantikát mindennapi életünkbe! Mindjárt reggel k e z d j ü k , é s n e tiz p e r c c e l a s z e x e l ő t t ! Figyeljünk oda

A legtöbb r o m a n t i k u s h e l y z e t b e n az a közös, hogy n e m fukarkodik az i d ő v e l , é s a d o t t n a k t e k i n t i a p a r t n e r o s z t a t l a n , v a l ó s á g o s figyelmét. A figyelem m i n d e n e k felett v a l ó . Hivja föl n a p k ö z b e n a párját. L e g y e n e k t u d a t á b a n a m á s i k t ö r ő d é s é n e k . Ha m u n k a u t á n h a z a m e g y , és letudja

32

a z t a - n é h á n y g y a k o r l a t i t e e n d ő e l v é g z é s é r e s z á n t - fél ó r á t , ü l j ö n le és beszélgessenek. Beszélgessen és figyeljen. Inkább arra figyeljen, hogy mit m o n d a másik, s kevésbé arra, hogy ön mit akar válaszolni. „ M i t c s i n á l t á l m a ? " H a l l g a s s a végig j ó i n d u l a t t a l , a m i g a m á s i k e l t a k a ­ rítja a n a p t ö r m e l é k e i t . Addig úgysem t u d n a k érzelmileg közel kerülni e g y m á s h o z , a m i g ez a sok dirib-darab n i n c s e l t a k a r í t v a . ( E l i g a z í t ó gya­ k o r l a t o k a t a K o m m u n i k á c i ó c i m ű r é s z b e n , a 180. o l d a l o n t a l á l . ) I l y e n k o r m i n d k e t t e n k i h a n g s ú l y o z h a t j á k a pozitív d o l g o k a t , félresö- ' e h e t n e k m i n d e n t , a m i negatív, s ha n e m sürgősek, későbbre halaszt tják a m e g b e s z é l e n d ő d o l g o k a t . A b í r á l a t o k r a , a g g o d a l m a k r a , p a n a zokra m á s k o r is t a l á l h a t n a k időt. ( V a n n a k , akik n e m hiszik, h o g y ér­ P e d i g k é p e s e k rá. Mindéseiket t u d a t o s a n is k é p e s e k befolyásolni. h a r a g n a k nincs s e m m i helye.

y á j a n igy t e s z ü n k , a m i k o r o l y a n h e l y z e t b e k e r ü l ü n k , a h o l p é l d á u l a A főnökeink társaságában vagy a t e m p ­ Kép­ lomban. Ha idegenek között tudunk uralkodni az érzéseinken, akkor u g y a n e z t m e g t e h e t j ü k a s z e r e t e t t férfi v a g y n ő t á r s a s á g á b a n is.) Bókoljunk egymásnak. Tréfálkozzunk. Ugrassuk egymást. zeljük a z t , h o g y m o s t é r k e z t ü n k m e g egv esti v a g y h é t végi r a n d e v ú r a . Érintsük Törődjünk a meg a másikat. Bolondozzunk. m á s i k k a l . A ma este a m i é n k ! Üljünk le egy r o m a n t i k u s v a c s o r á h o z . E h h e z elég n é m i gyertyafény Több Könnyitsünk a szivünkön.

é s e g y ü v e g b o r . V a g y e g y kis h i d e g h a r a p n i v a l ó k i n t a f a a l a t t . m á s r a m o s o l y o g a z a s z t a l n á l ü l ő g y e r e k e k feje fölött. öröm, ha megoszthatjuk egymással.

n e m i s kell - d e k e v e s e b b s e m l e h e t - , m i n t h o g y férj é s feleség egy­ M á r az evés is é s fi­ E g y ü n k az evés ö r ö m é é r t ,

gyeljünk arra az e m b e r r e , akivel o s z t o z u n k e b b e n az é l v e z e t b e n . L e h e t , h o g y v a c s o r a u t á n m e g kell s z a k í t a n i e z t a k e l l e m e s e n k i a l a ­ kított játékot. Beszéljék m e g , m i m i n d e n t e n n i v a l ó vár m é g Ö n ö k r e : a g y e r e k e k e t á g y b a d u g n i , egy t e l e f o n t l e b o n y o l í t a n i , é s a k e d v e n c t é v é ­ műsort megnézni, a kutyát megsétáltatni. Tűzzék ki az időpontot, ami­ k o r i s m é t t a l á l k o z n a k . A z t á n i n d u l j a n a k el, é s t e g y e ki-ki, a m i t t e n n i e kell, m i g v é g ü l e l é r k e z h e t a z a v a r t a l a n m a g á n é l e t i d e j e . A r o m a n t i k a n e m kedveli a m e g s z a k í t á s o k a t . m á s u l veszik őket, s tudják, h o g y majd S i m á b b a n zajlik n é l ­ k ü l ü k a z e s t e . A m e g h i t t s é g a z o n b a n n e m száll el, h a m i n d k e t t e n t u d o ­ ha m á r m i n d e n n e l végeztek, idejét, a m i k o r majd gyö­ o t t f o l v t a t h a t j á k , a h o l a b b a h a g y t á k , s h o g y m i n d k e t t ő j ü k n e k a z a célja, hogy m e g t e r e m t s é k a bensőséges együttlét nyörűséget szerezhetnek egymásnak.

33

Alakítsuk

ki

a

helyet (vagy a n a p p a l i p a d l ó j á h o z , v a g y

K ö z e l e d ü n k a h á l ó s z o b a ajtajához

a h o l k i v á l a s z t o t t u k azt a b i z o n y o s k é n y e l m e s , félreeső h e l y e t ) . A sze­ retkezés helyszínéül választott szoba megérdemli a figyelmünket. L e g y e n elég m e l e g , h o g y m e z t e l e n ü l l e h e s s ü n k b e n n e . H a a fűtés n e m a d elég m e l e g e t , vegyék fontolóra, n e m kellene-e b e s z e r e z n i egy hősugárzót, a m i t csak a szeretkezés alatt h a s z n á l n a k , s u t á n a félretehetik. H a n e m k e t t e s b e n é l n e k , a s z o b á n a k l e g y e n ajtaja, s a z a j t ó n l e g y e n z á r . H a n i n c s , s z e r e l t e s s e n e k fel. S e m m i n e m h a t o l y a n é r z é k e n y e n a szeretkezésre,, m i n t ha h i r t e l e n felbukkan egy gyerek a s z o b á b a n , reső n a g y m a m a . Egy k e l l e m e s hángkulissza a h a n g u l a t n a k is jót tesz, m e g az elkülö­ n ü l é s n e k is. A legjobb a f o l y a m a t o s z e n e . A s z t e r e ő k é s z ü l é k k i v á l ó , de a r á d i ó is m e g t e s z i . V a n n a k , akik szeretik, ha k ö z b e n m e g y a tévé. Ez kevésbé j ó , mivel a kép és a h a n g m e g a k a d á l y o z h a t j a , hogy figyelmün­ ket osztatlanul a p a r t n e r n e k szentelhessük. A h á t t é r z e n é n e k fontos szerep j u t h a t az E S Z O tanulása k ö z b e n , m e r t v a n egy o l y a n g y a k o r l a t , a m e l y a r r a t a n i t , h o g y a n adjunk h a n g o t ö r ö m ü n k n e k - é s h a v a l a k i a z t h i s z i , h o g y e z t m á s o k i s hallják, a z g á t ­ lásokat ébreszthet b e n n e . Például arra biztatjuk a párokat, hogy nyög­ jenek. H a n e m tudják, h o g y a n kell, megtanítjuk neki. Úgy kezdik, Köz­ hogy t u d a t o s a n gyakorolják olyankor, a m i k o r n e m szeretkeznek. s n e m érti, m i é r t b i r k ó z n a k a szülei, vagy ott t e r e m egy o l v a s n i v a l ó t k e ­

b e n i r u l n a k - p i r u l n a k , v i h o r á s z n a k . E z t a fajta v o k a i i z á l á s t a z é r t t a n í t ­ juk meg nekik, mert a n é m a szeretkezés tanult Önszabályozás e r e d m é ­ nye, s határt szab az élvezetnek. ne van, h o g y ezt m e g t a n u l j u k , Ez akadályozza az Ha arra figyelünk, h o g y ne c s a p j u n k s hogy át tudjuk a d n i m a g u n k a t az orgazmust, s az orgazmuson túli zajt, n e m t u d j u k t e l j e s e n e l e n g e d n i m a g u n k a t . A z E S Z O - b a n a z i s b e n ­ a d o t t é r z é s n e k . A c s e n d g y a k r a n j e l e n t i a z t is, h o g y v i s s z a t a r t j u k a l é ­ legzetünket. E S Z O - t . (A vokalizálással kapcsolatban további részletek találhatók az A d j u n k k i h a n g o k a t c i m ű r é s z b e n , a 192. o l d a l o n . ) A legtöbb e m b e r ágyban szeretkezik. H a s z n á l j u n k az E S Z O - h o z kü­ l ö n l e p e d ő t , h o g y a k r é m m e l , a m i r e s z ü k s é g ü n k lesz, n e p i s z k o l j u k b e az á g y n e m ű t ; ezt a l e p e d ő t a z t á n n y u g o d t a n a m á s i k l e p e d ő r e teríthet­ jük. A b b a n sincs s e m m i kivetnivaló, ha a p a d l ó r a lerakott p á r n á k o n

34

s z e r e t k e z ü n k . K é s z í t s e n e k m e g h i t t , k é n y e l m e s fészket. E t e k i n t e t b e n i s legyenek tudatosak. A k á r c s a k a világítással, a g y e r t y á k k a l , az illatos füstölőkkel, ha sze­ retik e z e k e t , és m i n d e n egyéb k ü l ö n l e g e s s é g g e l , a m i t s z e r e t n e k - le­ g y e n e k a z o k a k á r e r o t i k u s f i l m e k is. H a t o v á b b r a i s o s t o b a s á g n a k t a r t ­ ják a t u d a t o s s á g o t , j u s s o n e s z ü k b e , m i l y e n volt, a m i k o r utoljára v e n ­ d é g s é g e t r e n d e z t e k . E l k ü l d t é k a m e g h í v ó k a t , k i t a k a r í t o t t a k , é t e l t , italt v á s á r o l t a k . E l ő t t e t a l á n l e z u h a n y o z t a k , s o l y a n r u h á b a ö l t ö z t e k , amit n e m v é s z n e k föl m i n d e n n a p . E l g o n d o l t á k , m i l y e n legyen a világítás, előkészítették kedvenc lemezeiket, elővették a szebbik poharakat, por­ celánokat, evőeszközöket. Megérkeztek a vendégek. A különleges elő­ k é s z ü l e t e k s z ó b a s e m k e r ü l t e k , legföljebb a n n y i b a n , hogy jól érezhessék m a g u k a t . hogy a vendégek megdicsérték értük ö n ö k e t - akik szintén megfeledkeztek róluk, azért, U g y a n e z t t e s z i k a k k o r is, a m i k o r a s z e ­ retkezés s z á m á r a készítenek különleges díszleteket.

Világítás Ha a p a r t n e r e k n e m é r t e n e k egyet e b b e n a k é r d é s b e n , a k k o r a világítás mértéke bizony p r o b l é m a lehet. Az E S Z O - h o z jobb a halvány, meleg t ó n u s ú fény, m i n t a sötétség. A szenvedélyes m e z t e l e n s é g é b e n látott É s a n n a k , a k i a g y ö n y ö r t adja, l á t n i a p a r t n e r n e k erotikus hatása van.

kell, h o g y m i t c s i n á l . A n n a k , a k i é r z i , n i n c s m i n d i g n y i t v a a s z e m e , d e a n n a k , aki nyújtja, a n n á l i n k á b b . H a s z e r e t k e z é s k ö z b e n m i n d k e t t e n a teljes s ö t é t s é g e t k e d v e l i k , j ó v o l n a , h a m e g b e s z é l n é k , m i e n n e k a z o k a . L e h e t , h o g y v a l a k i t f e s z é l y e z a saját t e s t e . M e g kell b e s z é l n i . N e m biz­ tos, hogy a társa ugyanúgy érez, mint ön: - Zavar, hogy olyan márványos a b ő r ö m . - Örülök, hogy m e g m o n d t a d . Én észre sem vettem. N e ­ kem tetszik a tested. (Az i s l e h e t egy c é l , h o g y i d ő v e l k e l l e m e s f é n y v i s z o n y o k a t t e r e m t s e ­ n e k s z e r e t k e z é s ü k h ö z . Olvassák el a részt.) Kellékek Ha akarják, b á r m i l y e n tárgyat, felszerelést előre e l h e l y e z h e t n e k a s z o ­ b á b a n - t ö r ü l k ö z ő k e t , fürdő k ö p e n y eket, egy k a n c s ó g y ü m ö l c s l é t , egy üveg bort, vagy egyéb k e d v e n c italukat. E g y jófajta k e n ő c s r e m i n d e n k é p p e n s z ü k s é g ü k l e s z . N e v i z e s , h a 1 9 1 . o l d a l o n a T ö b b fényt c í m ű

35

n e m olajos a l a p ú l e g y e n . A z E S Z O - h o z a z é r t kell k e n ő c s , m e r t a legfi­ nomabb testszöveteket fogják kitartóan simogatni. A természetes nedvkiválasztás n e m elegendő, még a n ő k n é l sem, akik pedig sok ke­ n ő a n y a g o t v á l a s z t a n a k k i szex k ö z b e n . N e m elég a nyál sem. N e m j ó az öblítés, s e m a k r é m e k , s e m a zselék, sem a t ö b b i vizes a l a p ú a n y a g . A kereskedelemben ismert. két olyan zsírozó anyagot találtunk, amely

megfelel az E S Z O - h o z . Az egyik a vazelin, a m e l y p e t r o l á t u m n é v e n is Ez tartós hatású zsirozószer, de rendkívül nehéz lemosni, és Mi n e m neki adjuk a p á l m á t , de a célnak s o k a n t ú l z s í r o s n a k találják. megfelel. Az E S Z O s z á m á r a a legjobb z s í r o z ó a n y a g az i l l a t m e n t e s A l b o l e n e folyékony tisztitókrém, voltaképpen egy a r c f e s t é k - l e m o s ó . Kelleme­ sebb, m i n t a vazelin. S o k s z á z ü g y f e l ü n k állítja, h o g y e z a z e l é r h e t ő

l e g f i n o m a b b , l e g t a r t ó s a b b k e n ő a n y a g . N e m t a r t o z i k a s z é l e s k ö r b e n is­ m e r t s z e r e k k ö z é , d e h a r á b u k k a n n a k a h e l y i d r o g é r i á b a n , n e cseréljék föl s e m m i m á s k e n ő c c s e l . K e l l e m e s é r z é s t k e l t a b ő r ö n , e l o l v a d v a e l k e ­ veredik a természetes úton kiválasztódó nemi váladékkal, de tartósabb a n n á l . Teljesen Íztelen, a m i a z o k b a n az esetekben lehet fontos, a m i k o r a m a n u á l i s ingerlésről á t t é r n e k az orálisra. M é g akik k e z d e t b e n vissza­ utasítják is a kenőanyag alkalmazását, a z A l b o l e n e - t m e g i s m e r v e fel­ hagynak a kétkedéssel, és rendszerint e l i s m e r ő e n nyilatkoznak róla. Ha az A l b o l e n e n e m k a p h a t ó , m e g o l d á s t j e l e n t h e t az, ha elkészítik a saját k e n ő c s ü k e t . H a s z n á l j á k a z a l á b b i a l a p r e c e p t e t . 20 e v ő k a n á l ásványolaj ' széles forró serpenyőben. hogy A ptíA forró s vízbe, felolvadjon,

4 e v ő k a n á l o l v a s z t o t t paraffin 2 evőkanál olvasztott p e t r o l á t u m Ujjnyi majd 2 vízbe mérjük keveréket hozzá kony vizetforralásig dobozostul hevítünk beállítjuk egy a rolátumot

evőkanállal kiszedünk belőle másik kis serpenyőbe már át a

egy kis serpenyőbe.

állított

tegyünk paraffindarabokat, a forró vízbe, és

kimért petrolátuiiihoz. tegyük

A paraffin-petrolátum adjuk mely­ majd még folyé­ tartályba,

tartalmazó serpenyői töltsük e

az ásványolajat. állapotában

Teljesen kei<erjük össze, keveréket gusztusos

nek fedele is legyen. Hútsük le. E k e n ő c s n e k - de a v a z e l i n n e k v a g y az A l b o l e n e - n e k is - oly m ó d o n

36

a d h a t ízt é s i l l a t o t , h a m é g f o l y é k o n y h a l m a z á l l a p o t á b a n í z e s í t ő olajat kever h o z z á . M a n d u l á t , kókuszt, c i t r o m o t , b a n á n t , v a n í l i á t - e z e k a lé­ t e z ő í z e s l t ő a n y a g o k . Olajat h a s z n á l j o n , n e k i v o n a t o t , m e r t a z o k a l k o ­ h o l l a l k é s z ü l n e k , é s n e m k e v e r e d n e k el. K é t vagv h á r o m c s e p p e b b ő l a z olajból elég. A s z e g f ű s z e g k i v o n a t t a l k é s z ü l t o l a j n a k e n y h é n m e l e g í ­ tő h a t á s a van, a m i t egyesek k ü l ö n ö s e n k e d v e l n e k . ( H a feszélyezi a ke­ n ő c s h a s z n á l a t a , o l v a s s a e l a 189. o l d a l o n a B e k e n é s c í m ű r é s z t . ) Körmök Az E S Z O - h o z n a g y o n rövidre vágott, lekerekített sarkú k ö r m ö k kelle­ n e k . A p r ó s á g , d e n a g y o n f o n t o s d o l o g , a b i z a l o m f e j e z e t é n e k al-al-alp o n t j a . Ha a k ö r m ö k n e m elég r ö v i d e k , fájdalmat o k o z u n k vele a tár­ s u n k n a k . A h o s s z ú k ö r m ö t e l ő s z e r e t e t t e l v i s e l ő n ő k s a j n á l n i fogják e z t a z á l d o z a t o t , d e a r ö v i d k ö r ö m e l ő f e l t é t e l . A n ő d o m i n á n s k e z é n leg­ alább az egyik k ö r ö m legyen rövid - de m é g j o b b , ha két vagy h á r o m k ö r ö m az. A z élet tele v a n k o m p r o m i s s z u m o k k a l . E z a l k a l o m m a l gyö­ n y ö r lesz é r t e a j u t a l o m . Fürdés E S Z O előtt hagyjunk időt a k ö z ö s fürdésre vagy z u h a n y o z á s r a . Orvos­ k é n t és s z e x t e r a p e u t a k é n t is azt tapasztaltuk, hogy a jó szeretkezést s e m m i s e m gátolja úgy, m i n t a z e l é g t e l e n h i g i é n i a . e z így i s l e h e t , s z e x e t illeti. feltéve, h o g y a z o k friss illatok. Kézikönyvekben o l v a s h a t ó , m i l y e n c s o d á l a t o s a k a szeretett m á s i k a t j e l e n t ő illatok - és A legtöbb amerikai a z o n b a n megszokta a tökéletes tisztaságot, Tisztaságunkról a leginkább ha együtt fürdünk meg. mossuk le magunkat. Ha együtt fürdünk, a z z a l egyfajta s a j á t o s é r z é k i ö r ö m m é változta­ t u n k á t egy k é n y s z e r ű m e g s z a k í t á s t . Ha lemossuk egymás nemiszer­ É l v e z z ü k a z t is, a m i k o r u t á ­ Egyes n ő k kényelmesebb­ különösen, a m i az orális úgy b i z t o s í t h a t j u k e g y m á s t ,

De legalább s z a p p a n n a l és mosdőkesztyűvel

veit, e g y s z e r m i n d m e g is ismerjük a z o k a t .

na szárazra töröljük e g y m á s testét. H e t e n k é n t egyszer javasoljuk a m e ­ legvizes hüvelyöblltést rutin t e s t á p o l á s k é n t . n e k találják, h a a z a k t u s u t á n m e l e g v í z z e l k i ö b l í t i k h ü v e l y ü k e t , h o g y a s p e r m a ne kerüljün rá a ruhájukra, a m i akár m é g m á s n a p reggel is be­ következhet. H a t a r t ó s a n k e l l e m e t l e n szaguk vagy folyásuk v a n , kér­ jék ki nőgyógyászuk tanácsát.

37

Alkohol N e m említettük az alkoholt. V a n n a k , akik szerint emeli a hangulatot, é s s e g í t i a z e l l a z u l á s t . I g y a n a k , h a m i n d k e t t e n akarják, s z e r é n y m é r t é k ­ b e n . A z a l k o h o l é r z é s t e l e n í t ő szer, a k á r c s a k a z é t e r v a g y a k l o r o f o r m . T o v á b b á depressziót és érzelmi s o k a t ivó kiegyensúlyozatlanságot okoz. A túl férfinak k o m o l y g o n d o t fog o k o z n i a m e r e v e d é s e l é r é s e é s

m e g t a r t á s a . Két p o h á r b o r n á l , sörnél vagy két k o k t é l n á l t ö b b a szeret­ k e z é s e l ő t t i é s a l a t t i h á r o m ó r á s i d ő s z a k b a n v a l ó s z í n ű l e g t ú l sok. N e á l ­ tassuk m a g u n k a t az alkohollal kapcsolatban. t e s z i k ezt. Marihuána A m a r i h u á n a megváltoztatja az időérzékelést. Egyes fogyasztói úgy ér­ zik, m i n t h a l a s s a b b a n t e l n e a z i d ő , m i n t m á s k o r . L á t s z ó l a g m e g h o s z s z a b b l t j a a g y ö n y ö r t e l i é r z é s e k e t . N é m e l y e k n e k a b b a n i s segít a m a r i ­ h u á n a , hogy figyelmüket ne annyira a g o n d o l a t a i k r a , m i n t inkább az érzéseikre Másrészt összpontosítsák. m e g b í z h a t ó t u d o m á n y o s vizsgálatok alapján m o n d h a t ó , a m e l y e k t ő l l e g i n k á b b függ a l i b i d ó - a n e m i m i n d a n ő k b e n . A férfiaknál az Meglepő, milyen sokan

h o g y a gyakori - n a p o n k é n t i - m a r i h u á n a él vezet c s ö k k e n t i az a n d r o g é n h o r m o n o k szintjét, vonzalom foka m i n d a férfiakban,

a n d r o g é n e k alacsony m é r t é k e n e m c s a k hogy csökkenti a szexuális ér­ d e k l ő d é s t , d e k á r o s a n h a t a m e r e v e d é s r e é s a m a g ö m l é s r e is. A m i n ­ d e n n a p o s m a r i h u á n a é l v e z e t a j e l e k szerint l e g a l á b b a n n y i r a károsltja a t ü d ő t is, m i n t a c i g a r e t t a , t o v á b b á e g y e s é l v e z ő i n é l s z o r o n g á s t é s ü l d ö ­ z é s i m á n i á t v á l t h a t ki. Végül, n o h a rengetegen kipróbálták m á r , közik. A csúcs, ahová az ESZO-vai Az orgazmus eljuthatnak, fantasztikusabb minden drogkel­ tette csúcsérzésnél. meghosszabbított állapota serkentően fogyasztása t ö r v é n y b e üt­

h a t a n e m i n o r m o n o k t e r m e l ő d é s é r e , s a j e l e k s z e r i n t n ö v e l i a t e s t saját, t e r m é s z e t e s ú t o n b ó d í t ó , e n d o r f i n n e v ű a n y a g s z i n t j é t is. Haragszom rád

B e l é p ü n k a h á l ó s z o b á b a . Ez az utolsó pillanat arra, h o g y a h a r a g o t o d a k i n t hagyjuk. 38 M é g a k k o r is, ha dühösek vagyunk. Ha az ember

egyszer m á r b e l e m e n t abba, hogy társával visszavonul szeretkezni, ak­ k o r függessze fel a h a r a g o t a r r a a z i d ő r e . A s z e r e t k e z é s ideje n e m a l ­ kalmas a kritizálásra, a panaszra, a veszekedésre, s a legkevésbé sem a h a r a g s z o m r á d r a . H a érzi, h o g y v a l a m i m i a t t d ü h ö s , képzelje azt, h o g y ö s s z e g y ű j t ö t t e s egy m ű a n y a g s z e m e t e s z a c s k ó b a r a k t a a h a r a g j á t . K ö s ­ se ö s s z e s z o r o s a n a z a c s k ó száját, s hagyja o d a k i n t , a h á l ó s z o b a ajtaja e l ő t t . F é l ó r a m ú l v a újra f ö l v e h e t i . D e l e h e t , h o g y a m i g ö n ö k o d a b e n t voltak, s elhalmozták egymást gyönyörrel, a szemetes lábujjhegyen f ö l l o p a k o d o t t az a j t ó h o z , és e l v i t t e a s z e m e t e t . ( H a a h a r a g újra és újra g o n d o t o k o z , n é z z e m e g a K o m m u n i k á c i ó c i m ű r é s z t a 180. o l d a l o n . ) A d í s z l e t e l k é s z ü l t . N e m s o k á r a m e g is fog f e l e d k e z n i a k e l l é k e k r ő l . F e l k é s z ü l t e n várja a k e z d é s t . J o h n D o n n e , a t i z e n h e t e d i k s z á z a d i a n g o l költő t u d t a , m i l y e n c s o d á l a t o s érzést a d h a t az ilyen kezdés: Hát jó reggelt fölébredt leikeinknek, mely másra Jobbé sohasem figyel A csöndesen Szerelem már senkinek sem inthet, és csöpp helyen fér így el....
(john D o r r n e : J ó r e g g e l t . K o s z t o l á n y i D e z s ő ford.)

39

FEJLESZTŐ

GYAKORLATOK

Amit

az

anatómiáról

tudni

kell

A h h o z , h o g y g y ö n y ö r t t u d j o n a d n i , i s m e r n i e kell p a r t n e r e n e m i s z e r ­ v e i n e k a n a t ó m i á j á t . H o g y é r e z n i tudja a g y ö n y ö r t , i s m e r n i e k e l l a sa­ játját is. C é l u n k a z , h o g y b e tudja a z o n o s í t a n i a z o k a t a t e s t r é s z e k e t é s reakciókat, melyekről a későbbiekben fogunk beszélni. ókkal is fogunk szolgálni. í m e , egy rövid áttekintés. Női anatómia L e s z n e k olya¬ n o k , a m e l y e k e t m á r i s m e r , s o l y a n o k is, m e l y e k e t n e m . Ú j i n f o r m á c i ¬

E l ő s z ö r a nő a n a t ó m i á j á t beszéljük m e g . A nagyajkak r e n d e s e n női nemiszerveken. összesimulva, mintegy védőn nyugszanak a ajakhoz A s z e m é r e m s z ő r z e t alatt többé-kevésbé

hasonlító formát k é p e z n e k . Ha a nő nemileg izgalomba jön, a nagyajak s z é t n y í l i k é s k é t fele r á s i m u l a z á g y é k r a , s z a b a d u t a t e n g e d v e a n e m i ¬ szervekhez, s feltárva a z o k f i n o m b e l s ő s t r u k t ú r á j á t . R e n d e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a kisajak i s z á r t á l l a p o t b a n v a n . N e m i i z g a l o m e s e t é n viszont m e g n y ú l i k és m e g d u z z a d , s végül jól l á t h a t ó a n k i t ü r e m k e d i k a k é t n a g y a j a k k ö z ü l . A m i k o r a n ő k ö z e l e d i k a z orgaz¬ m u s h o z , a kisajak s z í n e m e g v á l t o z i k , a z é l é n k p i r o s t ó l e g é s z e n a s ö t é t borvörösig a b ő r s z í n é t ő l és a t t ó l függően, h o g y a nő h á n y g y e r m e k e t szült m á r . A c s i k l ó a k é t kisajak felső t a l á l k o z á s p o n t j á b a n t a l á l h a t ó . Ha a n ő t n e m i l e g ingerlik, a csikló makkja a n n y i r a m e g tud n a g y o b b o d n i , hogy a f e l s z í n é n l é v ő r á n c o k k i s i m u l n a k . A n ő k kis h á n y a d á n á l a m a k k ké¬ pes az e r e d e t i m é r e t é n e k a k é t s z e r e s é r e is d u z z a d n i . A csikló duzzadᬠsa p á r h u z a m o s a n halad a kisajak h o s s z á b a n és vastagságában b e k ö -

41

vetkező változással. A m i k o r a nő a n e m i izgalom tetőfokára ér és kö­ z e l e d i k az o r g a z m u s h o z , a c s i k l ó e g é s z e - a m a k k és a c s i k l ó t e s t - újra behúzódik, s egyszersmind leszáll a hüvely irányába, mig végül a m a k k teljesen elbújik a c s u k l y a s z e r ű b ő r r e d ő , a csiklófityma alatt. Az i z g a l m i á l l a p o t l a n y h u l á s á v a l a z e g é s z c s i k l ó újra m e g j e l e n i k . H a p e ­ dig a z i z g a l o m m e g i n t f o k o z ó d i k , a c s i k l ó i s m é t v i s s z a h ú z ó d i k . A c s i k l ó t ó l lefelé, a n a g y - és kisajak v é d ő f e d e z é k é b e n v a n a h ú g y ­ cső kicsiny nyilasa. A h ú g y c s ő a húgyhólyagból a vizeletet elvezető cső. A h ú g y c s ő n y i l á s t ó l lefelé t a l á l h a t ó a h ü v e l y nyilasa. A h ü v e l y a n e ­ m i k ö z ö s ü l é s é s a s z ü l é s célját s z o l g á l j a . N o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t Ö s s z e c s u k o t t á l l a p o t b a n v a n , s falai teljes h o s s z u k b a n e g y m á s o n fek­ szenek. A nemi ingerre a n ő e l s ő fizikai v á l a s z a , hogy hüvelyében m e g i n d u l a n e d v k i v á l a s z t á s . A h ü v e l y falai a z i z z a d á s h o z h a s o n l ó fo­ l y a m a t s o r á n k e n ő a n y a g o t v á l a s z t a n a k ki. Ha az izgalom folytatódik, a hüvely kinyilik és m e g h o s s z a b b o d i k . E k ö z b e n m é g t ö b b v á l a d é k o t t e r m e l . A m é h följebb e m e l k e d i k a t e s t b e l s e j é b e n , s a h ü v e l y ü r e g é n e k v é g é b e n e g y s á t o r s z e r ű teret h o z l é t r e . U g y a n a k k o r a h ü v e l y k ü l s ő h a r m a d á b a n v é r b ő s é g l é p fel, k o r á b b i n y i ­ lasa v a l a m e l y e s t összeszűkül, a m i A rövid OTgazmus arra szolgál, hüvely hogy a legkisebbtől a ritmikus legnagvobbig m i n d e n f é l e m é r e t ű hímvesszőt m e g t a r t s o n és érzékeljen. kezdetekor a külső h a r m a d a ö s s z e h ú z ó d á s o k k a l l ü k t e t . Ez a l ü k t e t é s egy függesztő i z o m , a m u s c u lus p u b o c o c e y g e u s m u n k á j a : ez az i z o m elöl a s z e m é r e m c s o n t h o z , h á ­ tul pedig a c o c c y x h o z vagy farkcsonthoz k a p c s o l ó d i k . Ez a l ' C - i z o m körülfogja a h ú g y c s ő é s a h ü v e l y n y i l a s á t . F o n t o s i z o m e z , m e g kell v e ­ l e i s m e r k e d n ü n k . V i s s z a t é r ü n k r á , m i u t á n i s m e r t e t t ü k a férfi n e m i s z e r ­ vek A felépítését. G-pont

A n ő i a n a t ó m i a fontos, de kevéssé i s m e r t r é s z e a h ü v e l y n e k az a terü­ l e t e , m e l y s o k n ő n é l s z i n t e az, o r g a z m u s „ e l s ü t ö s z e r k e z e t e k é n t " m ű k ö ­ dik. Á l t a l á b a n nem é r z é k e n y , s ő t , n e m i s n a g y o n k i t a p i n t h a t ó , c s a k a n e m i izggalom m a g a s a b b szintjein. Szexuális t é r e n n a g y t a p a s z t a l a t ú p á r o k u g y a n évek óta e m l e g e t t e k v a l a m i belső inger terű letet, de a s z a k i r o d a l o m b a n először csak az ötvenes években tett róla említést e g y n ő g y ó g y á s z , dr. E r n e s t G r a f e n b e r g . É s a s z e x t e r a p e u t á k c s a k a h e t -

43

venes

é v e k l e g v é g é n f o g a d t á k el, orgazmus lefolyásában.

hogy

ez

n

terület

fontos

szerepet

játszhat az

E z a z ú g y n e v e z e t t „ t i z e n k é t óra p o n t " , vagy „ b e l s ő e l s ü r ö s z e r k e z e t " , v a g y „ G r a f e n b e r g - p o n t " , a z a z „ G - p o n l " . A h ü v e l y felső e l ü l s ő fa­ lának szövetében található, közvetlen a szeméremcsont mögött, mely c s o n t o t a h ü v e l y eleje i r á n y á b a n s a fölött é r z ü n k . A „ G " - p o n t m é r e t e inggombtól rület k a b á t g o m b nagyságúig terjedhet. másfél harántujjnyi Ez a hüvelyfali ingerte­ a ti­ körülbelül mélységben, többé-kevésbé

z e n k é t ó r á n a k megfelelő helyzetben van, bár eltérhet a tizenegy vagy a z e g y ó r á s h e l y z e t felé. R e n d e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t n e m k ö n n y ű k i t a p i n t a n i - e r r e a leg­ j o b b i d ő p o n t o t a n ő o r g a z m u s á t k ö v e t ő p i l l a n a t o k nyújtják, a m i k o r va­ l a m e l y e s t m e g n a g y o b b o d o t t é s é r z é k e n n y é vált. egy vagy két ujjal megnyomja és Ha a partner ilyenkor megsimítja a másodpercenként

G - p o n t o t , a k k o r a z é l m é n y r e lelkileg f e l k é s z ü l t n ő r e n d s z e r i n t m é g n a ­ gyobb nemi jesebb ójához. A G-pont helyének meghatározásához v a l ó s z í n ű l e g az. a legjobb i d ő p o n t , a m i k o r a nő közel jár az orgazmushoz. nő k ö n n y e n eljuthat az orgazmusig. A G - p o n t n y o m á s a először akár még kellemetlen is lehet. Előidéz­ h e t p é l d á u l v i z e l é s i i n g e r t . E t t ő l m é g a p a r t n e r n e k n e m kell a b b a h a g y ­ n i a a t e r ü l e t i n g e r l é s é t , elég, h a e n y h é b b e n s i m o g a t j a . g y ö n y ö r váltja fel. E g y p e r c n y i fo­ l y a m a t o s n y o m á s és s i m o g a t á s u t á n a k e l l e m e t l e n érzést rendszerint a A folyamatos cirógatás hatására a G-pont megnagyobbodik, megke­ m é n y e d i k - a k á r c s a k a csikló és a h í m v e s s z ő -, és i l y e n k o r k ö n n y e b b megtalálni. D e m i i s e z a ' b e l s ő i n g e r t e r ü l e t p o n t o s a n ? V a n r á t ö b b f é l e e l m é l e t is. L e h e t , h o g y a t t ó l é r z é k e n y , m e r t itt h a l a d n a k e l a c s i k l ó b ó ] a g e r i n c v e ­ l ő b e t a r t ó idegek. melyen Vagy lehet ez a női húgycsövet körülvevő terület, Nőgyógyá­ férfi hogy a teriilet a egy e l c s ö k e v é n y e s e d e t t p r o s z t a t a mirigy t a l á l h a t ó . Ha társa kézzel vagy izgalomba jón. Kísérletezzünk a k ö n n y e d e b b és erőtel­ Igazodjunk partnerünk válaszreakci­ n y o m á s o k váltogatásával.

o r á l i s a n t o v á b b i n g e r l i a c s i k l ó t , a z o n o s í t j a és s i m o g a t j a a G - p o n t o t , a

s z o k és k ó r b o n e n o k o k állítják e g y b e h a n g z ó a n ,

prosztatához h a s o n l ó , bizonyos húgycső körüli vezetékeket tartalmaz - é s a h o g y m a j d k é s ő b b m e g l á t j u k , v a n n a k , a k i k n é l a férfi p r o s z t a t a i n ­ g e r l é s e e r ő s e b b férfi o r g a z m u s k i v á l t á s á t t e s z i lehetővé. Ladas, W h i p p l e és Perry kutatócsoportja m é g arról is tud, hogy e 44

pont

ingerlése

a

nők

kis

százalékában

olyan

folyadék

kibocsátását Köny­ kutatók

v á l t h a t j a ki, m e l y v e g y i ö s s z e t é t e l é b e n m e g e g y e z i k a z o n d ó v a l . vünk nyomdába adásáig nem értesültünk arról, hogy más vegyelemzése megerősítette volna a női ejakuiáció létezését.

F ü g g e t l e n ü l a z o n b a n attól, hogy van-e n ő i ejakulálás vagy n i n c s , a belső ingerterület helyének meghatározása többé-kevésbé az ó r a m u t a ­ t ó t i z e n k é t órai h e l y z e t é b e n a h ü v e l y felső f a l á n a z o k n á l a n ő k n é l fon­ tos, akik át akarják élni az E S Z O - t . K é s ő b b majd e l m a g y a r á z z u k , h o ­ g y a n kell e z t c s i n á l n i . * A z a n ő , aki n e m tudja m e g h a t á r o z n i G - p o n t j a h e l y é t , e s e t l e g m i n ­ den nehézség nélkül fölfedezhet a hüvelyében egy különösen érzé­ keny zónát. E t e r ü l e t r e n d s z e r i n t a h ü v e l y e l ü l s ő falán t a l á l h a t ó , d e

m á s h e l y e k e n i s l e h e t n e k é r z é k e n y e b b p o n t o k . H a m i n d k é t fél k o m o ­ l y a n v e s z i a z á l t a l u n k t á r g y a l t s z e x f e l d e r i t ő g y a k o r l a t o k a t , a z o k segít­ s é g e t n y ú j t h a t n a k a z i n g e r l é s r e é l v e z e t t e l r e a g á l ó h ü v e l y i t e r ü l e t e k fel­ tárásához. Később, a m i k o r a G - p o n t ingerléséről beszélünk, azok a n ő k , akik m á s területeket találtak é r z é k e n y n e k a hüvelyben, ott végez­ zék a közvetlen ingerlést. Férfi ana tómia

É s m o s t n é z z ü k a férfi n e m i s z e r v e i n e k a n a t ó m i á j á t . A férfi h í m v e s s z ő j e n y u g a l m i á l l a p o t b a n r ö v i d , fut végig a hims/esszö belső felének hosszában. lágy, s z i v a c s o s s z ö ­ Maga a hímvessző v e t b ő l á l l ó c s ő , m e l y b e n a h ú g y h ó l y a g k i ü r í t é s e céljából e g y c s a t o r n a n e m izom, és n e m is tartalmaz sem izmokat, sem csontokat. A h í m ­ v e s s z ő e l s ő 5-8 c m - e s s z a k a s z a a m u s c u l u s p u b o c o c e y g e u s b a , a z a z s z e ­ mérem-farkcsonti izomzatba ágyazódik. E z a z i z o m z a t b i z o n y o s gya­ k o r l a t o k k a l e r ő s í t h e t ő , s e n n e k r é v é n k e m é n y e b b m e r e v e d é s é r h e t ő el. (Lásd a 62. o l d a l o n a H a l a d ó k n a k c i m ű részt.) A körülmetéletlen férfiaknál a h í m v e s s z ő fejét - a m a k k o t - l a z a A k ö r ü l m e t é l t férfiak f i t y m á b ő r t o k fedi, m e l y e t f i l y m á n a k n e v e z ü n k .

Elvétve

ial.ilkozh.nk nem

olyan

nőkkel kaptak.

is, Ez

akik,

amikor

tanulni

kezdtek mint a

a

G-pont és uíán

ingerlését, rendszerint

hólyaghurutot

antibiotikummal szexuális

könnyen inaktivitás

kecelhető, időszaka

fordul e l ő m é g e g y s z e r .

O l y a s m i l e l i e t n z is,

„nászutas

hólyaghurul",

a m e l y fiatalasszonyoknál és a

újból s z e x u á l i s t e v é k e n y s é g e i k e z d ő m á s n ő k n é l l é p h e t föl e g y s z e r v a g y k é t s z e r . A z ilyesrrii b o s s z a n t ó l e h e t , d e n e m v e s z é l y e s .

45

FÉRFI

ANATÓMIA

sebészeti ú t o n eltávolították, á l l a n d ó a n fedetlenné téve ezzel a m a k ­ kot. A hímvessző a nemi izgalom állapotában megmerevedik. Szelepek z á r u l n a k le a z o k b a n az e r e k b e n , m e l y e k visszaszállítanák a testbe az ü t ő e r e k által a h í m v e s s z ő b e vitt vért. A h o g y a szivacsos szövet m e g t e ­ lik v é r r e l , a s z e r v m e g n y ú l i k és m e g v a s t a g s z i k . Az izgalom fokozódásával a m a k k nyugalmi m é r e t é n e k többszörö­ sére n ő , n é h a m é g a s z í n e is e l s ö t é t ü l . A m e r e v e d é s újszülött fiúcsecse­ mőknél Minden előfordul. éppúgy megfigyelhető, férfival, a mint kilencvenéves fizikai v á l a s z a aggastyánoknál. többször is a nemi ingerre, egészséges alvás közben, éjszakánként

A merevedés

férfi e l s ő

ahogy a n ő n é l a nedvkiválasztás. M a g ö m l é s k o r a sperma olyan erővel lövell k i a h í m v e s s z ő h ú g y c s ö n y í l á s á n , h o g y n é h a h a r m i n c v a g y m é g több c e n t i m é t e r távolságra is kilökődhet. Akár izgalmi, akár nyugalmi állapotban van, a hímvessző hossza és vastagsága nagy változatosságot mutat. A méretbeli különbségeket ö r ö k l e t e s t é n y e z ő k m a g y a r á z z á k . A z i l y e s m i n e m függ a t e s t m é r e t t ő l ; e g y n a g v m é r e t ü e m b e r n e k l e h e t kis h í m v e s s z ő j e , s kis e m b e r n e k i s l e ­ h e t nagy. A nemileg használaton kívül lévő h í m v e s s z ő h a j l a m o s rá, hogy visszahúzódjon a testbe, a h o g y azt szexuális é r t e l e m b e n inaktív, i d ő s e m b e r e k t a p a s z t a l h a t j á k o l y k o r m a g u k o n . E S Z O - b a n j á r t a s férfiak pedig arról s z á m o l t a k be, hogy p é n i s z ü k m é r e t é b e n n ö v e k e d é s t észlel­ t e k - a k á r 2,5 c m - n y i t is. E n ö v e k e d é s a z e m l í t e t t t ö b b c e n t i m é t e r n y i , a t e s t b e n elrejtett t a r t a l é k h í m v e s s z ő r é s z b ő l s z á r m a z h a t o t t . A z E S Z O lé­ nyegi része a gyakori, i s m é t l ő d ő és maximális merevedés, melyek m i n d h ó n a p o k o n á t i n g e r l i k a h í m v e s s z ő t a l e h e t ő l e g h o s s z a b b é s leg­ vastagabb állapot elérésére. A további ingerlés azokból a gyakorlatok­ ból származik, melyeket a . P C - i z o m és a hímvessző a l a p i z m a i n a k erő­ sítésére ajánlunk, továbbá ide t a r t o z n a k m é g az ingerkeltő E S Z O - g y a k o r l a t o k is. Ha valakinek ezek közben m e r e v hímvesszőjét a szemé­ r e m c s o n t t ó l a pénisz végéig r e n d s z e r e s e n m é r i , n y o m o n k ö v e t h e t i az a n n a k h o s s z á b a n b e k ö v e t k e z e t t változást. H a ö n n e k vagy p a r t n e r é n e k g o n d o t okoz a hímvessző m é r e t e , e n ö v e k e d é s - az E S Z O m e g t a n u l á s a m e l l e t t - m i n t e g y m e l l é k e s j u t a l o m k é n t n ö v e l h e t ő el. T a p a s z t a l a t u n k s z e r i n t a l e g t ö b b férfi t ú l h a n g s ú l y o z z a a n a g y h í m ­ vessző értékét. A nők nagy többsége a férfi sok egyéb t u l a j d o n s á g á t f o n t o s a b b n a k tartja, m i n t p é n i s z é n e k n a g y s á g á t . A z o k a p á r o k p e d i g , a m e l y e k r e n d s z e r e s e n átélik az E S Z O - t , a s z e r e l m i kielégülés oly m a ­ g a s s z i n t j e i t élik m e g , s e b b ő l k ö v e t k e z ő e n a s z e x u á l i s ö n b i z a l o m n a k

47

o l y a n m a g a s l a t a i r a j u t n a k el, h o g y m i n d e n a g g o d a l m u k , a m i t v a l a h a is a h í m v e s s z ő m é r e t e miatt é r e z h e t t é k , a m i n i m á l i s r a c s ö k k e n . A h í m v e s s z ő alatt mazza. és mögött van a herezacskó. Ez egy b ő r z s á k , és m e l y a s p e r m i u m t á r o l á s á r a s z o l g á l ó két, A h e r e z a c s k ó és a dió nagyságú herét tartal­ két zsinór e m e l i

h e r é k e t felfüggesztő

s ü l l y e s z t i a h e r é k e t , h o l k ö z e l e b b , h o l t á v o l a b b a t e s t t ő l , igy s z a b á l y o z ­ va azok h ő m é r s é k l e t é t . A s p e r m i u m ugyanis elpusztul, ha sokáig van s z o b a h ő m é r s é k l e t e n ; ez az oka a n n a k , hogy a szűk a l s ó n a d r á g o t viselő férfiak felesége n é h a n e h e z e n esik t e h e r b e . N e m i i z g a l o m h a t á s á r a a férfi h e r é i m e g d u z z a d n a k , v a n , h o g y e r e ­ d e t i n a g y s á g u k k é t s z e r e s é r e , s ő t h á r o m s z o r o s á r a is. A z o r g a z m u s k ö ­ z e l e d t é v e l a m e g d u z z a d t , v é r r e l t e l t h e r e z a c s k ó v a l e g y ü t t föl h ú z ó d n a k a t e s t h e z . A férfiak r e n d s z e r i n t a d d i g n e m t u d n a k e j a k u l á l n i , a m i g a h e r é i k t e l j e s e n fönt v a n n a k a t e s t ü k k ö z e l é b e n . * A h e r e z a c s k ó m ö g ö t t , a v é g b é l n y i l a s i r á n y á b a n , a test belsejében t a ­ l á l h a t ó a p r o s z t a t a vagy d u l m i r i g y n é v e n ismert mirigy. a húgycsövet közvetlenül a h ú g y h ó l y a g előtt, Ez körülveszi a magöm­ s szállítja

léskor a testből k i ü r ü l ő á t t e t s z ő f o l y a d é k n a k egy részét, m e l y b e n a h e ­ r é k által t e r m e l t s o k s p e r m i u m ú s z k á l . A h o g y a n ő k n é l a G - p o n t , a férfiaknál a p r o s z t a t a l e h e t r e n d k í v ü l fogékony az ingerlésre, különösen akkor, ha a merevedéssel már a m ú g y i s f e n n á l l a z i z g a l o m egy foka. A férfi n e m i i z g a l m a e g y s z e r ű e n n ö v e l h e t ő ú g y is, ha a v é g b é l n y i l á s o n k e r e s z t ü l a v é g b é l b e n m a s s z í ­ Sokkal k ö n n y e b b e n és k é n y e l m e s e b ­ r o z z u k ujjunkkal a prosztatáját.

b e n - b á r kevésbé k ö z v e t l e n ü l - úgy is ingerelhetjük, h o g y a h e r e z a c s ­ kó m ö g ö t t n v o m á s t g y a k o r o l u n k arra a területre, a m e l y a h e r e z a c s k ó és a v é g b é l n y i l á s k ö z ö t t v a n : a b ő r n e k e z t a v ö l g y s z e r ű k i k é p z é s é t g á t ­ nak nevezzük. tónak, Ezt a fontos n y o m á s p o n t o t külsőiirosztatapontnak n e v e z ­ annál valószínűbb, z ü k . E z t a fajta i n g e r k e l t é s t e l ő s z ö r n e m m i n d e n férfi t a p a s z t a l j a i z g a ­ de minél közelebb van az orgazmushoz, h o g y kéjes é r z é s t k e l t b e n n e a p r o s z t a t a i n g e r l é s e . V a n n a k o l y a n a d a t o k , a m e l y e k s z e r i n t a z a férfi, aki é l e t é b e n r i t k á n j u t o t t el az orgazmusig, hajlamosabb a prosztata m e g n a g y o b b o d á s r a és a p r o s z t a t a r á k r a , m i n t a n e m i l e g aktívabb életet élők. A férfi a n e m i i z g a l o m e l ő r e h a l a d o t t s z a k a s z á b a n g y a k r a n e g y - k é t c s e p p á t t e t s z ő folyadékot választ ki m é g az o r g a z m u s t és a m e g ö m l é s t
Ez az ötven a l a t t i férfiakra v o n a t k o z i k . A z ö t v e n f ö l ö t t i e k e s e t l e g n e m tapasztalják,

h o g y m i n d k é t h e r é | u k t e l j e s e n f ö l h ú z ó d n a . N é h á n y l ó g ó h e r é | ü férfinál a h e r e z a c s k ó f ö l e m e l k e d h e t u g v a n , a h e r é k e t a z v a l ó j á b a n n e m vonja m a g á v a l a t e s t h e z .

48

megelőzően. noke. Hasonlósások

E z a z o r g a z m u s k i l ö v e l l ő s z a k a s z a k ö z e l e d t é n e k eló'hÍT-

A férfi é s a n ő n e m i s z e r v e i n e k f e l é p í t é s e d r á m a i m ó d o n k ü l ö n b ö z ő ­ n e k l á t s z i k és az is - az e g y i k s z i n t e f o r d í t o t t j a a m á s i k n a k -, de kifejlő­ désük t e k i n t e t é b e n n a g y o n is h a s o n l í t a n a k egymásra. n e k ki. A fejlődő m a g ­ z a t b a n a férfi é s n ő t n e m i s z e r v e k u g y a n a z o k b ó l a s z ö v e t e k b ő l fejlőd­ N é z z ü k m e g az alábbi ábrát, a m e l y egymás m e l l e t t mutatja a férfi é s n ő i n e m i s z e r v e k e t . A férfi h e r e z a c s k ó j a és a nő n a g y a j k a u g y a n a b b ó l a magzati szöveg­ b ő l fejlődik ki. A h í m v e s s z ő t e s t e és a c s i k l ó t e s t e m e g f e l e l n e k e g y m á s ­ n a k ; h a s o n l ó k é p p e n - és ez a l e g f o n t o s a b b - a h í m v e s s z ő m a k k j a és a c s i k l ó m a k k j a is. G o n d o l j a n a k e z e k r e a m e g f e l e l é s e k r e , a m i k o r s z e x u á ­ l i s a n i n g e r l i k a t á r s u k a t , m e r t igy k ö n n y e b b e n m e g t u d j á k é r t e n i , h o l é r z é k e n y a másik, s h o g y b e n n e m i l y e n é r z é s e k e t kelt ez az é r z é k e n y ­ ség. A h í m v e s s z ő makkja és a csikló makkja közti h a s o n l ó s á g r é s z b e n m e g m a g y a r á z z a , miért n i n c s sok n ő n e k o r g a z m u s a a m e g s z o k o t t k ö ­ z ö s ü l é s k o r . A m i k o r a h í m v e s s z ő b e h a t o l a h ü v e l y b e , a férfi k ö z v e t l e ­ n ü l i n g e r l i saját l e g é r z é k e n y e b b s z e r v é t , d e c s a k k ö z v e t e t t e n a n ő é t . H á r o m közül mindössze egy n ő n e k van orgazmusa közösüléskor. Eb­ ből i s m e g é r t h e t j ü k , h o g y a z E S Z O - m e l y b e n k ö z v e t l e n c s i k l ó i n g e r l é s (és k ö z v e t l e n p é n i s z i n g e r l é s ) i s s z e r e p e l - m i é r t é l v e z e t e s e b b a p u s z t a közösülésnél. E g y i k ú g y t e l ü n k fiúja, Jeff, ú g y t u d t a , h o g y a c s i k l ó t k e m é n y e n kell ingerelni. Angié m á r a z o n volt, h o g y otthagyja. H a r m i n c ö t é s h a r m i n ­ c h á r o m é v e s e k v o l t a k . A n g i é e g y i r o d á b a n , Jeff a z é p í t ő i p a r b a n d o l g o ­ z o t t . A n g i é a z é r t k e r e s e t t fel b e n n ü n k e t , m e r t a z t r e m é l t e , h a m a r o s a n á t k ö l t ö z h e t egy m á s i k á l l a m b a , d e m a g a s e m t u d t a , a k a r j a - e , h o g y Jeff i s v e l e m e n j e n . N a g y o n d ü h ö s v o l t a férfira, r é s z b e n m e r t a z m i n d e n pénzét, de még az övéből is valamennyit drogokra költötte, részben m e r t Jeff k e m é n v e n d e f i g y e l m e t l e n ü l s z e r e t k e z e t t v e l e . Mielőtt megis­ Először m e r t e v o l n a Jeffet, A n g i e - n e k v o l t o r g a z m u s a a p a r t n e r e i v e l .

Jeff-fel i s volt, d e a z u t ó b b i i d ő b e n m i n d r i t k á b b a n . L e g i n k á b b t é t l e n ü l f e k ü d t a h á t á n , é—. a k t i v a n n e m v e t t r é s z t a k ö z ö s ü l é s b e n . Ú g y é r e z t e , Jeff m á r n e m t ö r ő d i k a z z a l , h o g y ö é l v e z i - e a d o l g o t , c s a k a saját g y ö ­ nyörére gondol. 49

ES

NŐI

NEMISZERVEK

ÖSSZEHASONLÍTÁSA

HÍMVESSZŐ M A K K J A CÍIKLO M A K K J A A A :A HÍMVESSZŐ TESTE CSfKLÖ T E S T E

MAKK PEREME CSIKLÓFITYMA tSUKLYASZERÚ -

REDŐ

I

HÚGYCSÖNYÍLÁS NAGYAJAK -HEREZACSKÓ KISAJAK

VARRATS2ERÖ
A

KÖZÉPVONAL

\

HEREZACSKÓN KÖZÉPVONAL

WVEIYESE MENET
• VARRATSZERÜ

A GÁTON
KÜLSŐ PROSZTATAPONT

H o z z á l á t t u n k , hogy az egész kapcsolatukat rend be hozzuk. E h h e z h o z z á t a r t o z o t t a m a n u á l i s i n g e r k e l l é s n y i l t g y a k o r l á s a , s h o g y felvált­ va adják és kapják a g y ö n y ö r t . nulja, hogyan Három hét múlva Angié orgazmusa Jeff i s kezdett visszatérni. Tiz t e r á p i á s foglalkozás kellett h o z z á , hogy m e g t a ­ nyújtsa el h á r o m p e r c e s r e egy-egy o r g a z m u s á t . megtanulta, hogy hosszabbítsa meg orgazmusát. Szeretkezésük m i n ő s é g e c s o d á l a t o s v á l t o z á s o n m e n t át. kapcsolatuk megjavult. Amikor Ezért és m á s okok m i a t t is egész végül áthelyezték, lelkesen Angie-t

b i z t a t t a Jeffet, h o g y t a r t s o n v e l e . Jeff m e n t is. A n g i é késó'bb m e g í r t a n e ­ k ü n k , h o g y s z e r e t k e z é s ü k k ö z b e n eló'fordult, hogy o r g a z m u s a e l t a r t o t t ö t - t i z p e r c i g is. Különbségek M é g egy megjegyzés a z a n a t ó m i á h o z ; egyedi ujjlenyomatunktól kezdve nemi mindannyian mások vagyunk, Semmi

szerveink egyedi m é r e t e i n és

reakcióin át egészen egyedi m i n t á k a t követő orgazmusunkig.

sem jellemzőbb a szexuális reakcióra, állapította meg az ú t t ö r ő szexku­ t a t ó , Alfréd K i n s e y , m i u t á n férfiak é s n ő k e z r e i t k é r d e z t e m e g , m i n t a z , hogy n i n c s két e m b e r , a k i n é l ez a r e a k c i ó (válasz) egyforma v o l n a . E n ­ n e k a z a z o k a , h o g y a s z e x u á ü s v i s e l k e d é s k ö z p o n t j a a z agy. Bizonyos nők pusztán a mellük simogatásával az orgazmusig tud­ ják ingerelni magukat; mások erre n e m képesek. V a n n a k férfiak é s nők, a k i k n e k az o r g a z m u s alatt k i ü t é s s z e r ű v ö r ö s pir lepi el a felsőtes­ tét; m á s o k n á l n i n c s ilyen. ják a b e h a t o l ó mozgást. E g y e s férfiak a z o r g a z m u s k e z d e t é n a b b a ­ hagyják a l ö k ő m o z d u l a t o k a t , m á s o k a z o r g a z m u s befejezéséig folytat­ V a n n a k m i n d e n k i r e j e l l e m z ő viselkedésfor­ Ér­ m á k , é s a z é r z é s e k é s g y ö n y ö r ö k s o k f é l e fajtáját m e g l e h e t t a n u l n i .

d e m e s m i n d i g e m l é k e z e t b e n t a r t a n i azt, h o g y a p a r t n e r m i n d e n e k e l ő t t egyéniség, m i n d e n e k e l ő t t e m b e r i lény, és inkább hasonlít r á m , m i n t k ü l ö n b ö z i k t ő l e m - a k á r p r o b l é m á k r ó l legyen szó, akár g y ö n y ö r ö k r ő l . Kegel-gi/aki) rl a tok R e n d s z e r i n t m é g a z o k a j ó l é r t e s ü l t férfiak é s n ő k , a k i k h a l l o t t a k m á r a sajátos n e m i i z m o k k i f e j l e s z t é s é n e k f o n t o s s á g á r ó l , s e m t ö r ő d n e k a z o k edzésben tartásával. Ügyfeleinknek, akik el a k a r n a k jutni a megsok­ h o g y fejleszs z o r o z o t t n e m i kéj é l v e z e t é h e z , k i f e j e z e t t e n t a n á c s o l j u k ,

szék n e m i ( p u b o c o c c y g e u s v a g y P C ) i z m a i k a t . Ö n t a l á n n e m i s t u d r ó -

51

la, h o g y k ö z ö s ü l é s k ö z b e n ,

hogy fokozza szexuális izgalmát, valószí­

n ű l e g használja P C - i z m á t . M i n é l e r ő s e b b a P C - j e , a n n á l j o b b a n tudja szabályozni a működtetését; minél kidolgozottabb ez az izma, a n n á l e r ő s e b b lesz az izgató h a t á s ú v é r á r a m l á s a n e m i szerveiben. e m e l ő k élvezik,, a m i k o r a z e d z é s e n v é g z e t t g y a k o r l a t o k k a l A súly­ „felpum­

pálják", a z a z m e g n ö v e l i k és vérrel töltik m e g az i z m a i k a t . A PC e d z é s e h a s o n l ó élvezetet szerezve járul hozzá a szexuális ingerérzethez. A PC-gyakorlatok rendkívül fontosak a sikeres E S Z O - h o z A z 1 9 4 0 - e s é v e k v é g é n e g y dr. A r n o l d K e g e l n e v ű n ő g y ó g y á s z r e m e k a l a p p r o g r a m o t d o l g o z o t t ki a P C - g y a k o r l a t o k h o z , amivel a z o k o n a n ő k ö n akart segíteni, akik n e h e z e n t u d t a k u r a l k o d n i a hólyagjukon. M a m á r t u d j u k , h o g y a „ K e g e l - g y a k o r l a t o k " a férfiak s z á m á r a i s é p p ­ olyan jók, s a P C - t szexuális izgalomkeltésre megfelelő állapotba h o z ­ zák. A n ő k a k ö v e t k e z ő k é p p e n állapithatják meg, melyik a P C - i z m u k : Ü l j ö n l e a v é c é r e ! T e g y e s z é t a l á b á t ! F i g y e l j e , h o g y a lába m e g m o z d i t á sa n é l k ü l el t u d j a - e á l l í t a n i , majd el tudja-e i n d í t a n i újra a v i z e l e t ü r í t é ­ sét. A z a z i z o m , a m i t e h h e z a m ű v e l e t h e z h a s z n á l , a P C - i z o m . N e adja föl, h a e l ő s z ö r r e n e m s i k e r ü l m e g t a l á l n i a ; a l e g k ö z e l e b b i v i z ű l é s k o r ú j ­ ra próbálkozzon. A férfiak a z a l á b b i m ó d o n t a l á l h a t j á k m e g a P C - j ü k e t : P r ó b á l j a m e g e l á l l í t a n i a v i z e l e t é t ! A z i z o m , a m i t e r r e h a s z n á l , a P C . E k ö z b e n a vég­ b é l n y í l á s a táján is é r e z h e t e g y kis s z o r í t á s t . A k k o r is a P C - j é t h a s z n á l j a , a m i k o r a v i z e l e t e u t o l s ó c s e p p j e i t k i p r é s e l e n d ő lefelé n y o m . A Kegel-gyakorlatok h á r o m egyszerű gyakorlatból állnak: L a s s ú s z o r í t á s o k : P r é s e l j e é s s z o r í t s a a P C - i z m o t úgy, m i n t a m i k o r a v i z e l e t ü r í t é s é t á l l í t o t t a el. T a r t s a így, é s l a s ­ san számoljon háromig. Lazítson. R e z e g t e t é s : S z o r í t s a és lazítsa el a P C - j é t , a m i l y e n gyor­ s a n c s a k tudja t ö b b s z ö r , e g y m á s u t á n . K i t o l á s o k : N ő k : n y o m j o n m é r s é k e l t erővel, m i n t h a szék­ letet a k a r n a üríteni, vagy m i n t szüléskor. Férfiak: n y o m ­ j o n mérsékelt erővel, m i n t h a vizeletet vagy székletet akar52

na üríteni. Férfiak és nők: ez a g y a k o r l a t n e m c s a k a P C - t , h a n e m egy sor h a s i z m o t i s m e g m o z g a t . E k ö z b e n érzi, h o ­ g y a n s z o r u l ö s s z e és l a z u l el a v é g b é l n y i l á s a is. K e z d j e a P C - g y a k o r l a t o k á t tiz l a s s ú s z o r í t á s s a l , tiz r e z e g t e t é s s e l é s t i z kitolással, s e z t a sorozatot v é g e z z e el n a p j á b a n ö t s z ö r . Egy h é t m ú l v a növelje a s o r o z a t o t Öt-öt-öt lassú szorítással, r e z e g t e ­ téssel é s k i t o l á s s a l , s t o v á b b r a i s ó t s o r o z a t o t v é g e z z e n e l n a p o n t a . H e t e n k é n t n ö v e l j e a g y a k o r l a t o k s z á m á t Öttel, m í g n e m a s o r o z a t g y a k o r l a t a i n a k s z á m a eléri a h a r m i n c a t . H o g y m e g ő r i z z e az i z o m t ó ­ nusát, t o v á b b r a is v é g e z z e n el n a p o n t a folyamatosait öt s o r o z a t o t . At­ tól kezdve, h o g y elérte ezt a szintet, h ű s é g e s e n v é g e z z e n el m i n d e n ­ n a p legalább százötven Kegol-gyakorlatot. A g y a k o r l a t o k a t csinálhatja szinte b á r h o l - a u t ó v e z e t é s , séta, tévéé z é s , m o s o g a t á s , Í r ó a s z t a l i m u n k a , á g y b a n fekvés k ö z b e n . A m i k o r elkezdi, l e h e t , h o g y a lassú s z o r í t á s o k n á l n e m a k a r a PC-je e g m a r a d n i ö s s z e s z o r í t o t t á l l a p o t á b a n . V a g y n e m tudja k e l l ő g y o r s a ­ ggal i l l e t v e e g y e n l e t e s e n c s i n á l n i a r e z o g t e t é s t . A z é r t , m e r t a z i z o m e n g e . A g y a k o r l á s s a l m i n d i n k á b b m e g s z e r z i a z u r a l m a t a z i z o m fe­ tt. Ha a s o r o z a t k ö z e p e táján elfárad a P C - j e , p i h e n j e n p á r ' m á s o d p e r t , a z t á n folytassa. Ha a nő érezni akarja P C - i z m a összehiizódásait, és figyelemmel íja k i s é r n i a n n a k n ö v e k v ő e r e j é t , a gyakorlat k ö z b e n egy vagy két

z s í r o z o t t ujját b e d u g h a t j a a h ü v e l y é b e . G y o r s í t h a t j a e l ő r e h a l a d á s á t az erősítés és a szabályozás t e r é n , ha a a k o r l a t o k v é g z é s e k ö z b e n egy tárgyat t a r t a h ü v e l y é b e n . ja, azzal csak m é g é l v e z e t e s e b b é teszi a gyakorlatot. A férfiakat erősebb merevedés kifejlesztéséhez segíthetik hozzá a • Kegel-gyakorlatok. Ha m e g t a n u l j á k , h o g y a n szorítsák össze, lazítsák el á s t o l j á k k i P C - i z m u k a t , a z z a l k ö r ü l b e l ü l ú g y v o n j á k e l l e n ő r z é s ü k alá n e m i s z e r v e i k r e n d s z e r é t , a h o g y a z a u t ó j u k a t . A szorítás j e l e n t i a gáz­ pedált, m e l y f o k o z z a az i z g a l m a t , ha kitol, azzal fékez - m e g á l l í t j a v e l e a magömlést. N e felejtsék el, a K e g e l - g y a k o r l a t o k k ö z b e n n o r m á l i s a n é s e g y e n l e ­ tesen kell lélegezni. K i t a r t ó a n végezzenek száz-kétszáz Összehúzást n a p o n t a , h a m á r f ö l é r t e k e r r e a s z i n t r e . H a s z n á t fogják v e n n i a z E S Z O A z ujjain (vül h a s z n á l h a t p é l d á u l p é n i s z a l a k ú v i b r á t o r t . H a m é g b e i s k a p c s o l ­

Hereeme.KretéKi

E z e k a h a l a d ó g y a k o r l a t o k n y i l v á n f é r f i a k n a k s z ó l n a k . A z E S Z O el­ éréshez n e m létfontosságú a m e g t a n u l á s u k , de segítenek. E b b e n a r é s z b e n t e h á t k ö z v e t l e n ü l a férfiakhoz f o r d u l u n k . E m i i t e t t ü k m á r , h o g y a férfi n e m t u d e j a k u l á l n i , a m i g a h e r é i föl­ emelt állapotban, s z o r o s a n a test m e l l e t t v a n n a k . A helyzet a felhúzott ravaszú p u s k á é h o z h a s o n l í t : a m i g a k a k a s t vissza n e m h ú z z á k , a p u s ­ k a n e m sül el. H a s o n l ó k é p p e n , h a c s a k a h e r é k n i n c s e n e k f ö l e m e l v e , a férfi n e m t u d o n d ó t k i b o c s á t a n i . H a m e g t a n u l j a a k a r a t a t ó i f ü g g ő e n föl­ e m e l n i és leengedni a heréit, automatikus működést. úgy u r a l m a alá v o n e g y n a g y o n f o n t o s , késleltetésének megtanulása a A magömlés

férfi E S Z O e l s a j á t í t á s á n a k l é t f o n t o s s á g ú r é s z e . A h e r é k a k a r a t t ó l függő f ö l e m e l é s e e l s ő h a l l á s r a n e h é z f e l a d a t n a k látszik. I d ő b e telik, m i g a z e m b e r m e g t a n u l j a , hogy p o n t o s a n m e l y iz­ m o k m o z g a t á s á r ó l v a n i t t s z ó . K e z d e t b e n a h h o z , h o g y föl t u d j a e m e l n i a h e r é i t , v a l a m e n n y i a l t e s i i i z m á t ö s s z e kell s z o r í t a n i a . K é s ő b b , h a m á r v a n g y a k o r l a t a , f ö l e m e l h e t i ő k e t ú g y is, h o g y c s a k a m e g f e l e l ő m e d e i v c e i z m a i t veszi i g é n y b e , s a z a l t e s t i i z m o k a t e g y á l t a l á n n e m feszíti m e g . E l e i n t e a h e r é k föl-le m o z g á s á t i s n e h e z e n é r z é k e l i a z e m b e r . H a s z ­ náljon t ü k r ö t , h o g y lássa, m i t ö r t é n i k . v e l y k - és k ö z é p s ő ujjával körbefogja M é g j o b b , h a h e r é i fölött, h ü ­ s az igy k é p z e t t a herezacskóját,

g y ű r ű t f i n o m a n lefelé h ú z z a . I l y e n k o r m e g é r z i h e r é i n e k e n y h e m o z g á ­ s i t , feltéve, h o g y p o n t o s a n v é g z i a h e r é k f ö l e m e l é s é t s z o l g á l ó b e l s ő i z ­ m o k megfeszítését és ellazitását. Ha egyszer megtalálta a megfelelő i z m o k helyét, addig gyakorolja h e r é i felemelését és leengedését, amig egyfolytában és gyors i r a m b a n

s z á z s z o r m e g t u d j a c s i n á l n i . V é g e z z e e l e z t a g y a k o r l a t o t ú g y is, h o g y e g y s z é k s z é l é n ü l , v a g y fél m é t e r r e s z é t t e r p e s z t e t t l á b b a l áll. G y a k o ­ rolja heréi fölemelését merevedéssel és m e r e v e d é s nélkül úgy, hogy " k ö z b e n i n g e r l i m a g á t , i l l e t v e ú g y is, h o g y a p a r t n e r e i n g e r l i ö n t . Testgyakorlás A z E S Z O e n e r g i á t igenyel, d e n e m k i m e r í t ő . N e m kell a t l é t á n a k l e n n i e a h h o z , h o g y m e g t a n u l j a é s j ó l t u d j a c s i n á l n i . A z , aki j ó testi e r ő n l é t n e k ö r v e n d , t e r m é s z e t e s e n a l k a l m a s a b b rá, h o g y g y ö n y ö r t n y ú j t s o n a t á r ­ s á n a k , s m a g a is á t é r e z z e a g y ö n y ö r t . Ennél 54 fogva a K e g e l - g y a k o r l a t o k o n és egyéb, sajátosan szexuális

igya k o r l a t o k o n k i v ü l ajánljuk m m d a f é r f i a k n a k , m i n d a n ő k n e k , h o g y szerényen is, de legalább rendszeresen végezzenek kondicionáló és az általános ha.sizomgyatestgvakorlatot. nak, Kortól, továbbá az adott erőnléttől végezhetnek

egészségi á l l a p o t t ó l függően k o c o g h a t n a k , k e r é k p á r o z h a t n a k , s é t á l h a t ­ ugrókőtelezhetnek, fekvőtáma.szokat, korlatokat, t o r n a g y a k o r l a t o k a t , egvénileg vagy csoportosan, vagy úsz­ hatnak Ha a testgyakorlás b á r m i l y e n s z e m p o n t b ó l értéket j e l e n t ö n n e k , vé­ gezze r e n d s z e r e s e n - legalább h e t e n k é n t h á r o m s z o r . De egy-egy alka­ l o m n a k n e m k e l l s o k á i g t a r t a n i a . A z Öt-tiz p e r c e s , m é r t é k k e l v é g z e t t t o r n a v a g y e r ő s í t é s i s n a g y v á l t o z á s t i d é z h e t e l ő fizikai á l l ó k é p e s s é g é ­ b e n , s e g y - k é t h ó n a p m ú l v a é r e z n i fogja á l d á s o s h a t á s a t a 2 e r ő n l é t é ­ ben. A San Diego-i Kalifornia Egyetemen James White összehasonlító k u t a t á s t v é g z e t t o l y a n k ö z é p k o r ú férfiak k ö r é b e n , a k i k k i l e n c h ó n a p o n keresztül heti h á r o m ó r á b a n c s i n á l t a k k ü l ö n b ö z ő előirt g y a k o r l a t o k a t , é s h a s o n l ó k o r ú , d e i l y e n g y a k o r l a t o k a t n e m v é g z ő férfiak k ö r é b e n . A g y a k o r l a t o k a t végző c s o p o r t b a n megfigyelhető volt a szexuális hajlan­ dóság, a n e m i izgalom és az o r g a z m u s jelentős fokozódása. M e g j e g y e z z ü k , h o g y a felsőtest e r ő s í t é s e , korlatok révén, a férfiak k i t a r t ó b b a n tudják p a r t n e r csLklóját é s h ü v e l y é t . könnyebben, partnerüket. B o d y b u i l d e r e k r e n i n c s s z ü k s é g . V a s a t s e m kell h a j l í t a n i . D e h a leg­ a l á b b t i z e u ö t - h i i s z p e r c e t v é g i g t o r n á s z i k e g y h é t e n , h o g y - s z e r é n y fizi­ kai á l l ó k é p e s s é g r e t e g y e n s z e r t , j o b b a n fogja é r e z n i m a g á t , é s t ö b b s z e ­ r e l m i g y ö n y ö r b e n lesz r é s z e . Önkielégítés A z ö n k i elégi l é s b e n v a l ó j á r t a s s á g m e g s z e r z é s e e l e m i f e l k é s z ü l é s t j e l e n t a z E S Z O - r a . E z t a fajta Ö n i n g e r l é s t e g y h o m á l y o s l a t i n s z ó b ó l e r e d ő , r é ­ gi orvosi szakkifejezéssel maszturbációnak szoktuk nevezni. Van ra e g y m á s i k , e g y c s ú n y á b b kifejezés is, a z ó n f e r t ő z é s . Az ön kielégítéstől n e m k a p senki elmebetegséget, furunkuhist, pat­ t a n á s t , v a k s á g o t , n e m lesz t ő l e s e n k i b ű n ö z ő , h o m o s z e x u á l i s , r e k é l y e s , pilepsziás vagy szőrös tenyerű. Ellenben segit m e g t a n u l n i , hogyan e l ! s z e x u á l i s a n i z g a l o m b a j ö n n i , é s a férfiakat m é g a r r a i s m e g t a n í t j a . 55 különösen a karizomgya­ manuálisan ingerelni a

U g y a n í g y a j o b b testi e r ő b e n lévő n ő k és erőteljesen ingerelni

k é n y e l m e s e b b e n tudják hosszan

h o g y a n uralkodjanak ejakulációjukon. F o n t o s tanulási eszköz, mivel teljes m é r t é k b e n é n v a g y o k a feleló's a b b a n , h o g y h o g y a n i n g e r l e m m a ­ gam. Rájöhetek, m i o k o z n e k e m j ó érzést, m i k ö z b e n n e m kell t ö r ő d ­ n ö m a partnerfel. M é g akkor is visszatérhetek az a l a p o k h o z , ha van s z e r e t ő t á r s a m , s v e l e jó s z e x u á l i s k a p c s o l a t o m - s ez Őrá is u g y a n í g y érvényes. V a n n a k férfiak é s n ő k , a k i k v a l l á s o s n e v e l t e t é s ü k m i a t t e r ő s g á t l á s t é r e z n e k a z ó n k i e l é g í t é s s e l s z e m b e n . E z t a p r o b l é m á t a 139. o l d a l o n a H a g y ő z a z e l l e n á l l á s c i m ű V i l i . fejezet V a l l á s i t i l a l m a k c i m ű r é s z é b e n tárgyaljuk. Sok, gunk. különféle szexuális problémákkal küzdő emberrel van dol­ Kezelésükben az önkielégitő gyakorlatok fontos szerepet játsza­ F e l ü l k e r e k e d i k b e n n ü k a félelem. hogy

nak. De bár segítségért fordulnak h o z z á n k , gyakran tiltakoznak, ha az önkielégitést javasoljuk nekik. Bruce, a h a r m i n c n é g y éves k e r e s k e d ő , arról p a n a s z k o d o t t , N e m volt barátnője.

n e m érdekli a s z e r e l e m . T ú l sokat ivott és t ú l sok időt t ö l t ö t t az ágyban - sajnos egyedül. E g y é b k é n t túl s o k b a r á t j a s e m . T o b b m i n t h á r o m éve m é g Önkielégitést sem végzett. A m i k o r m a s z t u r b á l ó gyakorlatot i r t u n k e l ő neki, tiltakozott. Azt m o n d t a , ez hülyeség. Mi r a g a s z k o d t u n k hozzá. Biztattuk, m o n d v á n , n e m i s kell, h o g y m e r e v e d é s e l e g y e n , c s a k h e t e n k é n t h á r o m s z o r n a p j á ­ b a n fél ó r á n á t i n g e r e l j e m a g á t . Két hétig Bruce p a n a s z k o d o t t , hogy neki az önkielégítés n e m megy. V a l a h á n y s z o r n e m sikerült, abbahagyta - hisz mi é r t e l m e volt? igy jizaboltálta az előrehaladását; mi a z o n b a n továbbra is r a g a s z k o d t u n k h o z z á , h o g y kövesse u t a s í t á s a i n k a t , é s j e l e n t s e , m e d d i g j u t o t t el. H á r o m hét elteltével az öningerlés n v o m á n k e z d e t t m e r e v e d é s e len­ ni. Javasoltuk neki a Kegel-gyakorlatokát, biztattuk, hogy beszéljen fantáziaképeiről, és m e g t a n í t o t t u k az ellazitás módjaira. A kezelés he­ tedik hetében m á r n a p o n t a tudta az orgazmusig ingerelni magát. Ke­ v e s e b b b e t ivott. V i s s z a t é r ő b e n volt az energiája. Bruce h á r o m h ó n a p múlva abbahagyta a terápiát. Addigra sikeres s z e r e l m i ügyei lettek n ő k k e l . K é t h é t m ú l v a visszajött a b a r á t n ő j é v e l , akivel k o m o l y s z á n d é k a i voltak. M e g a k a r t a t a n u l n i a z E S Z O - t . Ö t h ó ­ n a p p a l k o r á b b a n m é g a z v o l t a baja, h o g v m é g c s a k n e m i s g o n d o l t a szexre. Ezt a d r á m a i változást az ö n k i e l é g i t ő g y a k o r l a t o k v á l t o t t á k ki nála. A h u s z o n h é t éves A n n á n a k , aki egy s z á m i t ó g é p e s társaság v e z e t ő á l l á s ú t i s z t v i s e l ő j é n e k v o l t a felesége, 56 u g y a n i l y e n sikere volt az ö n k i -

égltéssel. Öngyilkossági kísérlete u t á n ( t ö b b , bár n e m halálos a d a g ú I t a t ó t a b l e t t á t v e t t b e ) G a r y , a férje v e t t e r á , h o g y j ö j j ö n e l h o z z á n k , "egtudtuk, hogy A n n a hosszú évek óta r e n d s z e r e s e n visszatérő depszióban szenved, amin a pszichoterápiás kezelések csak kevéssé dtak javítani, a gyógyszerek pedig m é g kevésbé. M e g t u d t u k a z t is,

ogy A n n á n a k m é g s o h a s e m volt o r g a z m u s a , é s n e m i s s z o k o t t ö n k i ­ e l é g i t é s t v é g e z n i . O é s G a r y h a v o n t a t ö b b s z ö r s z e r e t k e z t e k , e g y - e g y al­ k a l o m m a l k é t - h á r o m percig. A n n a n a g y o n keveset t ö r ő d ö t t m a g á v a l . C é l u l t ű z t ü k ki, h o g y javít­ s u k a z ö n b e c s ü l é s é t . E l i n d í t o t t u k n á l a a z ö n k i e l é g i t é s t is. E n n e k ő i s el­ lenállt, akárcsak Bruce, bár m á s okból. B r u c e a k u d a r c t ó l félt, A n n a ~ e m szerette magát. Arra kértük, eleinte csak nézegese m a g á t a tükör­ b e n , é s keressen m a g á n e l ő n y ö s v o n á s o k a t . E l ő ú t u n k s z á m á r a egy K e g e l - g y a k o r l a t o k b ó l álló programot. A n n a végül m e g t a n u l t a , h o g y k e z é v e l a z o r g a z m u s i g ingerelje m a ­ gát. - S o h a s e m h i t t e m v o l n a , hogy m e g t u d o m csinálni - vallotta be n e k ü n k . - M á r o t t t a r t o k , h o g y s z i n t e v á r o m , m i k o r k e z d ő d i k a z é n sa­ j á t kis szex p r o g r a m o m . Az ö n k i e l é g í t é s csak a k e z d e t volt A n n a és G a r y s z á m á r a . Munkára fogtuk m i n d k e t t ő j ü k e t , h o g y m e g t a n í t s u k ő k e t a h o s s z a b b és élvezete­ sebb szeretkezésre. A terápia elkezdése u t á n Öt h ó n a p p a l A n n a kike­ rült a d e p r e s s z i ó b ó l . K ö z ö s ü l é s k o r , c s a k ú g y , m i n t o r á l i s v a g y m a n u á ­ lis i n g e r l é s k o r , m e g b í z h a t ó a n o r g a z m i k u s . O l y k o r - o l y k o r ö n k i e l é g i r é s sel i s eljut a z o r g a z m u s i g . H e t e n k é n t e g v s z e r - k é t s z e r s z e r e t k e z n e k , n é ­ ha A n n a kezdeményezésére, k ü l ö n ö s e n s z e m b e t ű n ő volt az a külső A gyógykezelés előtt változás, mely tükrözte A n n a belső átalakulását. r u h á k b a n jár, s e n n e k megfelelően érzi is m a g á t . Élvezze H a m á r egyszer e l h a t á r o z t a , h o g v elkezdi a z E S Z O gyakorlását, vegye t e r v b e , h o g y l e g a l á b b a z e l s ő k é t h é t i d e j é r e ö s s z p o n t o s í t a n i fog a z ö n kielégítésre. K ö z b e n továbbra is s z e r e t k e z h e t a p a r t n e r é v e ) . Előfor­ d u l h a t , h o g y k é t h é t n é l t ö b b e t kell s z á n n i a a z ö n k i e l é g i t ő g y a k o r l a t o k ­ r a , a t t ó l f ü g g ő e n , h o g y m e n n y i r e j ö t t t i s z t á b a a saját r e a k c i ó i v a l . E b b e n a z e s e t b e n a k é t h é t e n t ú l i i d ő s z a k a l a t t i s folytassa a m e g s z o k o t t n e m i életét. Az első két hét alatt h á r o m s z o r h a r m i n c percet szánjon m a g á r a 57

s ö t é t s z i n ű , ö r e g a s s z o n y o s r u h á k a t h o r d o t t . M o s t Ízléses, v i d á m s z i n ű

n e m t i t o k b a n - , ö n k i e l é g í t é s céljából. H o z z a ezt p a r t n e r e t u d o m á s á r a , d e e z t a z i d ő t t ö l t s e m a g á n y o s a n . M o s t a z a célja, h o g y m e g t a n u l j o n él­ v e z e t e t s z e r e z n i ö n m a g á n a k , v a g y h o g y t i s z t á b a j ö j j ö n saját k é s z s é g e i ­ vel. E z u t á n m á r t u d n i fogja, h o g y a n t a n í t s a a p a r t n e r é t . Kényeztesse magát. Z u h a n y o z á s v a g y fürdés k ö z b e n figyelje m e g , m i l y e n é l v e z e t a ? , a m i k o r a m e l e g viz s i m o g a t j a a b ő r é t . U t á n a n é z e ­ gesse a testét, méltányolja a n n a k szép vonásait. Legyen Önmaga iránt é p p annyira igenlő és elfogadó, ahogy a p a r t n e r é h e z szokott közeledni olyankor, amikor r o m a n t i k u s hangulatot akar teremteni. É r i n t s e m e g a testét. E e d e z z e fel úgy, m i n t h a é l v e z e t e t k e r e s n e gvúrja át az i z m a i t , m a s s z í r o z z a a fejbőrét, s i m o g a s s a m a g á t . A férfiak k ü l ö n ö s e n z a v a r b a n é r e z h e t i k m a g u k a t , a m i k o r saját t e s t ü k e t s i m o g a t ­ ják. D e s z ü k s é g e s ez, h o g y m e g t u d j á k , m i a d n e k i k j ó érzést, m é g h a S o k férfi j ó f o r m á n c s a k a n e m i s z e r v s i m o ha ú g y h i s z i k is, h o g y t u d j á k .

gatására összpontosít. Az élvezet fokozatait j ó c s k á n m e g e m e l h e t i ,

az e m b e r az e g é s z t e s t é r e figyel: a f e j b ő r r e , a fejre, az a r c r a , a n y a k r a , a karra, a kézre, a mellbimbóra, a mellre, a hátra, a hasra, a t o m p o r r a , a c o m b r a , a l á b i k r á r a és a l á b s z á r r a . Ez a l a t t az é r i n t é s e s - ö n f e l t á r á s o s g y a k o r l a t a l a t t v o n u l j a n a k el egy k é n y e l m e s h e l y r e , a h o l l e ü l h e t n e k vagy lefekhetnek - lehet az szék, n é h á n y f ö l d r e h e l y e z e t t p á r n a v a g y a z ágy. Ha m á r legalább öt p e r c e n k e r e s z t ü l l a p o g a t t á k élvezetet keresve a t e s t ü k e t , fogjanak h o z z á n e m i szervük feltárásához. M é g ha járatosak is az ön kielégítés ben, közeled­ j e n e k úgy a n e m i s z e r v e i k h e z , m i n t h a e l ő s z ö r c s i n á l n á k . N e k e z d j e n e k r ö g t ó n b e l e egy m á r b e g y a k o r l o t t m ű v e l e t b e . M o s t v a l ó b a n figyeljék, h o g y m i t c s i n á l n a k , m i t f e d e z n e k föl, s h o g y a z m i l y e n é r z é s t o k o z . E g y i d ő u t á n k e n j é k b e m a g u k a t , é s figyeljék m e g . m i a k ü l ö n b s é g a száraz és a kenőccsel k o m b i n á l t ingerlés között. És m o s t k ü l ö n - k ü l ö n m e g t á r g y a l j u k a férfiakat és a n ő k e t . A férfiak­ kal k e z d j ü k . K é r j ü k , o l v a s s á k e l m i n d k é t fejtegetést. Férfiak önkielégítése

KEZDŐKNEK A h a t é k o n y ön kielégítéshez létfontosságú 1. e l é g s é g e s i d ő , 2. a P C - és a m e d e n c e i z m o k e r ő s í t é s e és i r á n y í t á s a , 3. az é r z é s r e fordított figyelem. 58

Kezdjük t e h á t a h í m v e s s z ő , v a l a m i n t a h e r e z a c s k ó és a gát b e k e n é vel. ( H a i d e g e n k e d i k a k e n ő c s h a s z n á l a t á t ó l , n é z z e m e g a B e k e n é s í m ü r é s z t a 189. o l d a l o n . ) F o l y t a s s u k m e r e v e d é s i g a z ö n i n g e r l é s t . ( H a z z e l a m ó d s z e r r e l n e h é z n e k vagy l e h e t e t l e n n e k találja a m e r e v e d é s lőidézését, l a p o z z o n a Szexuális problémák c í m ű részhez, a 159. o l -

Ingerelje m a g á t m e r e v e d é s i g , s győződjön m e g róla, tudja-e t a r t a n i m e r e v e d é s t legalább h a r m i n c percig simogatással, ejakulálás nélkül, k ö z b e n kísérelje m e g , h o g y l e g a l á b b h a t a l k a l o m m a l k ö z e l vigye m a ­ iit az orgazmushoz. Valahányszor közel kerül a h h o z a ponthoz, és a n y o a h o n n a n n i n c s v i s s z a t é r é s " ( a z e l k e r ü l h e t e t l e n m a g ö m l é s h e z ) , hagyja bba a simogatást, vagy legalább csökkentse a sebességet

H a b á r m i k o r elveszíti a z ö n u r a l m á t é s ejakulál, élvezze a z orgaz­ m u s t ; a z t á n n é m i v á r a k o z á s u t á n k e z d j e újra a z ö n i n g e r l é s t . K ö n n y e b ­ b e n visszaszerzi u r a l m á t , ha m á r c s ö k k e n t a szexuális feszültsége. H a m e g s z o k t a a g y o r s ö n k i e l é g l r é s t , e l e i n t e n e h é z n e k fogja t a l á l n i , hogy h a r m i n c p e r c e n át megtartsa merevedését, s ne legyen o r g a z m u ­ sa. E z z e l az e g y e t l e n c é l l a l is h o z z á f o g h a t a g y a k o r l a t h o z , s idővel "mind több m a j d n e m - o r g a z m u s o s tetőponttal gazdagíthatja a h a r m i n c percet. P r ó b á l k o z z o n t ö b b f é l e s i m o g a t á s s a l . A l e g t ö b b férfi e g y k é z z e l fölle, s i m o g a t . V a n n a k , a k i k h í m v e s s z ő j ü k e t a két k e z ü k b e n g ö r g e t v e i n ­ gerlik m a g u k a t . F o r d í t h a t j u k h ü v e l y k u j j u n k a t föl- v a g y lefelé; h a s z n á l ­ h a t o k m i n d k é t k e z ü n k e t egyformán, hogy a pénisz közepétől kiindul­ v a e g y s z e r r e kél i r á n y b a s i m o g a t u n k : a m a k k felé é s a h í m v e s s z ő t ö v e felé: a p é n i s z t o d a n y o m h a t j u k a h a s u n k h o z , s e k ö z b e n o l d a l á t d ö r z s ö l ­ hetjük kifeszített t e n y e r ü n k k e l ; v á l t o g a t h a t j u k a k e z ü n k e t pasztalatokkal gazdagodhatunk, és e z e k csak példák a s z á m t a l a n lehetőségből. M i n d e n ön kielégítésnél új ta­ ha a korábban átélteket h o z z á a d t u k i n d a h h o z , a m i t m á r t u d u n k és é r z ü n k . N e m az a cél, hogy ejakulálj u n k , h a n e m h o g y m i n d i g többet erezzünk ~ h o g y é l v e z z ü k m a g á t a m ű ­ veletet. H a f i g y e l m ü n k e t a z é r z é s r e ö s s z p o n t o s í t j u k , n e m fogjuk u n n i . H a unja a z ö n k i e l é g i t é s t , n é z z e A z u n a l o m a z e l l e n á l l á s egv formája.

e g a V I I I . , H a g v ö z a z e l l e n á l l á s c í m ű fejezetet. Egyszer k e z e l t ü n k egy P a t r i c k nevű, atléta t e r m e t ű fiatalembert, aki gy ingerelte magát, erdeste merev urva érzésekhez, h o g y e g y k o r l á t r ó l lefelé l ó g v a Mivel hozzászoktatta az ajtókerethez az ilyen Ez 59 hímvesszőjét. magát

semmilyen más m ó d o n nem

tudott élvezni.

m i n d a d d i g n e m z a v a r t a Ót, a m i g f ü g g e t l e n v o l t , d e a z t á n m e g i s m e r k e ­ d e t t egy l á n n y a l . J e n n y e g y á l t a l á n n e m h a s o n l í t o t t s e m m i f é l e ajtóke­ rethez. Voltak is egymással problémáik. ni, hogy k i d o l g o z t u n k egy E z e k e t úgy s e g í t e t t ü k felolda­ P a t r i c k n a k vissza leszoktató programot.

kellett térnie a f i n o m a b b érzésekhez. E l ő s z ö r u t a s í t o t t u k , hogy erőtel­ j e s e n használja a k e z é t , és úgy j u s s o n el a m a g ö m l é s i g . A z t á n P a t r i c k k e z é h e z j e n n y i s h o z z á a d t a a m a g á é t . I d ő v e l a fiú m e g t a n u l t a , h o g y egyedül jenny kezétől legyen orgazmusa, s igy ejakuláljon. Végül m e g t a n u l t a a z t is, h o g y a z e j a k u l á l á s t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő e n b e h a ­ toljon j e n n y hüvelyébe. zösülést. Ha elérte a k e m é n y merevség állapotát, és legalább öt percig m e g is tudta tartani, folytassa pénisze simogatását, közben ingerelje külső prosztata pontját, s k ö z b e n azzal a h e r e z a c s k ő h ú z ó technikával, amit mindjárt el fogunk m a g y a r á z n i , tartsa befolyása alatt m a g ö m l é s é t . A p r o s z t a t a i n g e r l é s e a z t j e l e n t i , h o g y a v é g b é l n y i l á s és a h e r e z a c s ­ kó hátulja k ö z ö t t egy v a g y t ö b b u j j u n k k a l e r ő t e l j e s n y o m ó m o z d u l a t o ­ k a t t e s z ü n k fölfelé a g á t o n . L e h e t , h o g y e z t a z é r z é s t m é g n e m i s m e r i . Élje á t n y i t o t t ö n t u d a t t a l . A z o r g a z m u s e l s ő , k i b o c s á t ó s z a k a s z a a l a t t a prosztata a u t o m a t i k u s a n ö s s z e h ú z ó d ó m o z g á s o k a t végez. A rá gyako­ rolt h a t á r o z o t t , ritmikus n y o m á s o k , m é g ha a testen kívülről é r k e z n e k is, s z i n t e m e g d u p l á z z á k e m e e l s ő fázisú o r g a z m u s é r z é s e i t . ilyenkor n e m az ejakulációs reflexet éri inger, ezek az ö s s z e h ú z ó d á s o k m a g ö m l é s n é l k ü l f o l y n a k le. H a n e m e s i k k e z é r e saját k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t j á n a k b a l k é z z e l v a l ó ingerlése jűleg a (feltéve, hogy ön jobbkezes, és ügyesebbik kezével egyide­ hímvesszőjét ingerli), v á l t s o n k e z e t , s a baljával s i m o g a s s a a De mivel orgazmusos N e m s o k á r a m á r élvezni tudta a n o r m á l i s kö­

hímvesszőjét, m i k ö z b e n jobbjával megkeresi és r i t m i k u s a n n y o m k o d n i kezdi külső p r o s z t a t a pontját. Mivel ez a p o n t a test belsejében, a h í m ­ vessző alapja m ö g ö t t van, erőteljes n y o m o g a t á s a új vért p u m p á l a p é niszbe, a m i t ó i az m e g d u z z a d és kéjesen lüktet. A m i k o r é r z i , h o g y k ö z e l e d i k a z o r g a z m u s h o z , a z e j a k u l á l á s feletti u r a l m á t ú g y tudja m e g t a r t a n i , h a e g y s z e r ű e n a b b a h a g y j a a s i m o g a t á s t . Ezt az „állj-indits" m ó d s z e r t használja először azért, g y a n válik b e . A m á s i k l e h e t ő s é g a z , h o g y lássa, ho­ hogy erőteljesen nyomogatja a

k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t o t , a m i s z i n t é n segit a z e j a k u l á c i ó s reflex c s ö k k e n ­ t é s é b e n , s a m i t a férfiak ú g y s z i n t é n é l v e z e t e s n e k t a l á l n a k . A m a g ö m l é s r e f l e x é n ú g y i s felül l e h e t k e r e k e d n i , h a lefelé h ú z z u k a 60

h e r e z a c s k ó t . Ha eltávolítjuk a test k ö z e l é b ő l a h e r é k e t , azzal m e g e l ő z ­ zük az ejakulálást. P r ó b á l j a ki. h e r é k között. Ha közeledik az A h e r e z a c s k ó h ú z á s a úgy t ö r t é n i k , h o g y a bal kéz hüvelyk- és m u t a ­ tóujjával m e g r a g a d j u k a h e r e z a c s k ó t a o r g a z m u s , m e g h ú z z u k e r ő t e l j e s e n lefelé. I l a e l l e n b e n a z i n g e r k e l t é s a cél, a k k o r s i m o g a t á s k ö z b e n k ö n n y e d é n , r i t m i k u s a n h ú z o g a s s u k . T a ­ n u l j á k k i a l a p o s a n a h e r e z a c s k ó h ú z o g a t á s á t . A z E S Z O - h o z m e g kell m a j d t a n í t a n i u k a p a r t n e r ü k n e k is. G y ű r ű t úgy is k é p e z h e t ü n k , hogy a bal kéz hüvelyk- és mutatóujját a h e r é k és a t e s t k ö z é i l l e s z t v e lefelé h ú z z u k {lásd a 6. á b r á n a kis k é ­ pet, m e l y e n a p a r t n e r végzi a h e r e z a c s k ó h ú z o g a t á s á t ) . Néha akad d o l g u n k o l y a n férfival is, aki egy a l k a l m a s anyagból v a g y b ő r b ő l k ö t g y ű r ű t a . h e r e z a c s k ó j á r a a h e r é k fölött, h o g y a n n a k s e ­ g í t s é g é v e l t a n u l j a m e g , m i l y e n h a t á s o k a t vált k i a h e r e h ú z o g a t á s a . A z i l y e n g y ű r ű á l l a n d ó n y o m á s t fejt k i , a m i t sok férfi i z g a t ó n a k é r e z , a m i segít a m a g ö m l é s feletti u r a l o m m e g t a r t á s á b a n . A g y ű r ű p e r s z e s o h a ­ s e m lehet olyan szoros, hogy a k a d á l y o z z a a vérkeringést.' Az önkielégltési gyakorlatok részeként a korábban már említett a k a r a t l a g o s h e r e e m e l é s e k e t é s - s ü l l y e s z t é s e k e t i s v é g e z n i e kell. A z ejak u l á l á s h o z k ö z e l e d v e lazítsa el a z o k a t az izmait, m e l y e k a h e r e g o l y ó ­ k a t k ö z e l v i s z i k a t e s t h e z , é s figyelje m e g a h a t á s t . E l ő s z ö r t a l á n n e h e ­ z e n b o l d o g u l az i z o m irányításával, s a h a t á s is lehet é s z r e v e h e t e t l e n ü l finom. G y a k o r o l j a csak tovább. 1 la m á r v a l a m e l y e s t c s ö k k e n t az ejaku­ lációs késztetés, ingerelje tovább kezével a hímvesszőjét, miközben e m e l j e föl a k a r a t l a g o s a n a h e r e g o l y ó i t . l o m a p r ó jeleit. H a m á r g y a k o r l a t r a t e t t szert a legalább t i z e n ö t p e r c e s , o r g a z m u s nélküli, k e m é n y é s é l v e z e t e s m e r e v e d é s m e g t a r t á s á b a n , folytassa, m í g eléri a fél ó r á t . I l a m á r fél ó r á i g m e g t u d j a t a r t a n i n e m i i z g a l m á t m a g ­ ö m l é s n é l k ü l , a t t ó l k e z d v e a d d i g tartja m e g , a m e d d i g c s a k akarja. A h a r m i n c perc jelenti a szükséges m i n i m u m o t az E S Z O - h o z nélkülözhe­ tetlen izomfeszültség és vérbőség felépítéséhez. ( H a gondjai v a n n a k az ejakulálás késleltetésével, nézze m e g a K o r a i m e g ö m l é s c í m ű részt a 168. o l d a l o n . ) L e h e t , h o g y két h é t n é l is t o v á b b tart, m í g m e g t a n u l j a , h o g y a n tartsa m e g hosszabb ideig m e r e v e d é s é t ejakulálás nélkül. H a így v a n , foly­ tassa a/ önkielégitést m i n d a d d i g , míg m e g t a n u l j a , s csak a z t á n kezdje el az E S Z O - g y a k o r l a t o k a t a p a r t n e r é v e l . Midótt a párjával kezdene hozzá az ESZO-gyakorlatok megtanulásához, önkieiégíiéskor legalább harminc per61 Figyelje m e g a n ö v e k v ő izga­

cig tudnia keli késleltetni az ejaktilációjtü. Ha n e m t a n u l t a m e g a m a g ö m ­ lés a k a r a t l a g o s i r á n y í t á s á t , h o g y a n t a n í t h a t n a m e g m á s t , h o g y u g y a n ­ ezt megtegye ö n n e k ? Ha az önkielégítés alatt r e n d s z e r e s e n használja az erotikus m é d i á ­ kat - k é p e s l a p o k a t , filmeket, v i d e o k a z e t t á k a t -, vegye ő k e t figyelembe t o v á b b r a is. H a s o h a n e m c s i n á l t ilyet, e s e t l e g p r ó b á l j a m e g m o s t , h o g y lássa, f o k o z z á k - e i z g a l m á t . A v i b r á t o r is jó ajzóeszköz lehet. K ü l ö n ö s e n a l k a l m a s a p r o s z t a t a k ü l s ő i n g e r l é s é r e . ( A v i b r á t o r o k t í p u s a i t 1%. o l d a l o n tárgyaljuk. 1 Lehet, hogy első a l k a l o m m a l , a m i k o r valami új eszközt használ, s e m m i f é l e ú j s z e x u á l i s é l m é n y t n e m fog é r e z n i . I d ő kell a z ú j m ó d s z e ­ rek, új é r z é s e k és új s e g é d e s z k ö z ö k m e g s z o k á s á h o z . Ha p é l d á u l az el­ s ő k i p r ó b á l á s n á l c s a l ó d á s t o k o z a v i b r á t o r , n e adja föl. P r ó b á l j a m e g ú j ­ ra - próbálja t ö b b s z ö r -, kísérletezzen vele k é n y e l m e s e n , m i e l ő t t Ítéle­ t e t m o n d a z é r t é k e felett. N é h a , h a m á r k e l l ő k é p p e n i z g a l o m b a h o z t a m a g á i , törölje l e h í m ­ v e s s z ő j e c s ú c s á r ó l a k e n ő c s ö t , s n é z z e m e g , j ö n - e b e l ő l e á t l á t s z ó folya­ dék. A férfi E S Z O - r a j e l l e m z ő e k az ilyen gyakran elég jelentős mennyiségű, egy e v ő k a n á l n y i vagy m é g több - váladékkibocsátások.

H a Önnél megfigyelhető p á r c s ö p p a z önkielégítés alatt, a k k o r m i n d e n b i z o n n y a l h a m a r o s a n m e g k e z d h e t i a z E S Z O - t . Figyelje m e g , m i j u t t a t ­ t a e l idáig. M a g a a z E S Z O c s a k p a r t n e r r e l e g y ü t t l e h e t s é g e s . HALADÓKNAK ] . Frfkriós g y a k o r l a t o k Ü l j ö n s z é t t e r p e s z t e t t l á b b a l e g y s z é k s z é l é r e . M i g t a r t a teljes m e r e v e ­ dése, keresse m e g a z o k n a k az i z m o k n a k a helyét, m e l y e k lüktetésre késztetik a p é n i s z é t - vagyis a m e l y e k t ő l az d u z z a d t a b b á vált. H a t á r o z ­ z a m e g a z o k n a k a z i z m o k n a k i s a h e l y é t , m e l y e k föl-le, o l d a l t é s e l ő r e hátra mozgatják a hímvesszőjét. Gyakorolja a pénisz mozgatását m i n d e n lehetséges irányba. G y a k o ­ rolja ö s s z e s z o r í t o t t t é r d d e l is. G y a k o r o l j a g u g g o l v a é s h a n y a t t fekve. Ezek a PC-izM á r i s m e r i a h í m v e s s z ő m o z g a t á s á é r t felelős i z m o k a t . van vagy hímvesszője különböző mozgására az,

m o k , a z a l t e s t i i z m o k , a f e n é k é s a c o m b . Figyelje m e g , m i l y e n h a t á s s a l hogy ezeket az izmokat egyenként megfeszíti, s figyelje meg azt is, kombinációkban

hogy eközben milyen gyönyörérzéseket tapasztal. E z e k t ő l a g y a k o r l a t o k t ó l f o k o z ó d n i fog m e r e v e d é s é n e k ereje é s k e 62

ménysége. gyobb, ?

További erősítő gyakorlatként akasszon törülközőt merev K e z d j e kis a r c k e n d ő v e l , s folytassa n a ­ fürdőlepedőkkel.

h í m v e s s z ő j é r e , s e m e l j e föl azt. súlyosabb

I c m P t p U piakulálás.

Ingerelje m a g á t ejakulálás nélkül h a r m i n c percig, j u t a l m u l ejakuláljon, d e r ö g t ö n u t á n a k e z d j e i s m é t i n g e r e l n i a p é n i s z é t . N e m fog e l e r n y e d n i , hanem viszonylag kemény marad. Mig a z i n g e r l é s t folytatja, hogy e hím­ vesszője m i n d i n k á b b m e g k e m é n y e d i k . Lehet, m á s o d i k alka­

l o m m a l j e l e n t ő s e n n ö v e l n i e kell a z i n g e r l é s m e n n y i s é g é t . L e g a l á b b m e g t i z p e r c i g folytassa a z ö n i n g e r l é s t . L e h e t , hogy újabb m a g ö m l é s t fog á t é l n i , e z ú t t a l m e n n y i s é g b e n k e v e s e b b e ! . V a l a h á n y s z o r k ö z e l e d i k a z e j a k u l á l á s h o z , n e hagyja, h o g y g o n d o l a t a i e l t e r e l ő d j e n e k , c s a k a h ü n v e s s z ő j é r e , s a n e m i s z e r v e i b e n t a p a s z t a l t é r z é s e k r e figyel­ jen. 3. Az ondófolvadék visszatartása íbenntartása-). fiz a g y a k o r l a t az ismételt ejakulálás egy változata. Ingerelje m a g á t Amikor m a g ö m l é s n é l k ü l h a r m i n c p e r c i g , majd növelje a z i n g e r l é s t .

é r z i , h o g y m e g i n d u l n a a m a g ö m l é s , hagyja a b b a a z i n g e r l é s t . V e g y e e l k e x é t a h í m v e s s z ő j é t ő l , tartsa vissza a lélegzetét, s a m i l y e n e r ő s e n csak t u d j a , s z o r í t s a Össze P C - i z m á t é s e g y é b s z e x u á l i s i z m a i t , A c é l , h o g y a z o n d ó f o l y a d é k kilövellését teljesen leállítsa. H a m á r j ó l m e g e d z e t t e P C j é t é s e g y é b n e m i szervi i z m a i t , t a p a s z t a l n i fogja, h o g y o n d ó f o l y a d é k á ­ n a k n a g y részét vissza tudja t a r t a n i . U g y a n a k k o r m e g l e p ő m ó d o n or­ g a z m u s a t o v á b b tart, sőt, t a l á n m é g e r ő s e b b n e k is érzi aat>; M i u t á n ö s s z e h ú z ó d á s a i a b b a m a r a d t a k , folytassa a z ö n i n g e r l é s t . L e ­ het, hogy m e r e v e d é s e m e g m a r a d , és n e m i izgalma m a g a s fokon tér v i s s z a . M i v e l s p e r m á j a n a g y r é s z é t b e n n t a r t o t t a , a z újabb m a g ö m l é s r e n e m kell olyan sokáig várnia, m i n t e g y é b k é n t . L e h e t , h o g y p e r c e k kér­ dése a z egész. H a ismét elérkezik a z e l k e r ü l h e t e t l e n m a g ö m l é s p i l l a n a ­ tához, újra p r é s e l j e ö s s z e a P C - j é t , Második orgazmusa valószínűleg u g y a n o l y a n e r ő s lesz, h a n e m m é g e r ő s e b b , m i n t a z e l s ő v o l t . Szexuális i z m a i e r ő s ö d é s é v e l és a felettük v a l ó u r a l m a n ö v e k e d é s é ­ vel egyetlen önkielégitő a l k a l o m m a l l e h e t , h o g y tiz vagy m é g t ö b b , e g y m á s t ó l h a t á r o z o t t a n e l k ü l ö n í t h e t ő o r g a z m u s t é l h e t át. M i v e l m i n ­ d e n e g y e s m ó d o s í t o t t e j a k u l á l á s u t á n s z i n t e a z o n n a l újra h e l y r e á l l í t j a az i z m o k és erek feszültségét, a halmozódó hatások összeadódnak: m i n t az előzőt. 63 m i n d e n m a g ö m l é s t valamivel e r ő s e b b n e k érez majd,

A m i azt iüeti, t e r m é s z e t e s e n n e m kell e l m e n n i e tiz ejakulálásig; h a ú g y érzi, elérkezett az i d ő az utolsó, nagy o r g a z m u s r a , engedje cl m a g á t , é l v e z z e , s ne akarja s p e r m á j a egyetlen c^eppjét se v i s s z a t a r t a n i . 4. Az o r g a z m u s elhúzása. Ha m a r h á r o m - n é g y hétig szorgalmasan végezte a Kegel- és az egyéb n e m i szervi i z m o k r a v o n a t k o z ó g y a k o r l a t o k a t , f e l k é s z ü l t r á , h o g y h o z ­ záfogjon orgazmusainak elhúzásához. h o g y egv n o r m á l i s e j a k u l á l á s s o r á n h á n y Ö s s z e h ú z ó ­ Figyelje m e g ,

d á s t é r e z - á l t a l á b a n h á r o m é s n y o l c k ö z ö t t s z o k o t t l e n n i . A m i k o r iz­ m a i e d z e t t á l l a p o t b a n v a n n a k , k é p e s n e k k e l l l e n n i e rá, h o g y e z t a s z á ­ mot legalábbis megduplázza, ezeket a s intenzitásának rendjét megfordítsa. széjjelebb M e g t a n u l h a t j a , h o g y a folyamat ne a l e g e r ő s e b b ö s s z e h ú z ó d á s o k k a l kezdődjön, hogy mozgásokat egymástól időben húzza, s a legjobbakat a végére tartogassa. K e z d j e ú g y , m i n t a z e l ő z ő két g y a k o r l a t n á l , a h a r m i n c p e r c e s i n g e r ­ léseknél. De e z ú t t a l azA ejakulálás p i l l a n a t á n a k k ö z e l e d t é v e l szorítsa. Össze a z i z m a i t , m i n t a k k o r , a m i k o r v i s s z a t a r t o t t a a m e g ö m i é s t ; á m m o s t n e hagyja a b b a t e l j e s e n a z i n g e r l é s t , i n k á b b a z e j a k u l á l á s befeje­ zéséig n a g y o n lassan izgassa t o v á b b a tani. NOk Onkielégítése péniszét, mindjobban fokozva e z z e l az érzést, e g y s z e r s m i n d el is nyújtva, a m e d d i g csak ki tudja t a r ­

N ő k é n t e l s ő s o r b a n a z t kell t i s z t á z n i a , h o g y a z ö n k i e l é g í t é s j ó ö n n e k . N e m pótlék, h a n e m kiegészítés. Egészséges dolog. N ö v e l i a jó érzést. Általa m e g t a n u l h a t j a , h o g y a n kell g y ö n y ö r t s z e r e z n i m a g á n a k , s e z t És a m i a legjobb, n ö v e l i o r g a z m i k u s aztán t á r s á n a k is megtaníthatja. a jövőben. M i n d e n egészséges nő potenciálisan m u l t i o r g a z m n s o s , és lehetősé­ geit tekintve képes az E S Z O átélésének megtanulására. ö n k i e l é g í t é s jelenti a legmegfelelőbb felkészülést. E z a l a t t a z e l ő z e t e s , két- vagy h á r o m h e t i ö n k i e l é g i t é s i i d ő s z a k alatt ö n t , a s s z o n y o m , m á s c é l v e z e t i , m i n t a férfiakat. A férfi fölfedezi, m i okoz n e k i j o érzést. Azt is megtanulja, h o g y a n késleltesse az orgazmu­ s á t , i l l e t v e h o g y a n t a r t s a a z t vissza. Ö n fölfedezi, m i o k o z ö n n e k j ő é r 64 Születésénél fogva m e g i l l e t i e z a j o g - m i é r t n e t a r t a n a i g é n y t r á ? É s a z E S Z O - r a a z

teljesítményét. M i n é l több orgazmust él át, a n n á l több o r g a z m u s a lehet

z é s t - de m e g t a n u l j a a z t is, h o g y legyen o r g a z m u s a - m e g t a n u l j a e l e n ­ gedni ö n m a g á t . H a m á r tudja, hogy önkielégitéssel h o g y a n j u t h a t e l a z orgazmusig, megtanulja növelni a teljesítményét, hogy egymás után több orgazmust is átélhessen. M i n d a n n y i s z o r , a m i k o r ö r ö m s z e r z é s c é l j á b ó l t a p o g a t j a végig a t e s ­ tét, s k e z d i föltárni a n e m i szerveit, kenje be m a g á t teljesen. ( H a kelle­ m e t l e n ü l érinti a k e n ő c s h a s z n á l a t a , n é z z e m e g a B e k e n é s c i m ű részt a 189. o l d a l o n . ) K e n j e be a n a g y - és kisajkát, a c s i k l ó j á t , a h ü v e l y b e m e n e ­ t é t , s e g y k i c s i t b e l j e b b is. K e n j e be a gátját - igy n e v e z z ü k a s z e m é ­ r e m a j a k alsó p e r e m e és a v é g b é l n y i l á s k ö z ö t t i b ő r r e l fedett völgyet. Figyelje m e g , m i f é l e é r i n t é s e k e t é s s i m o g a t á s o k a t s z e r e t . E l ő s z ö r k e ­ resse m e g n e m i s z e r v e i n e k a z o k a t a t e r ü l e t e i t , a m e l y e k é r i n t é s e k e l l e ­ m e s e n hat önre. Fogdossa, cirógassa ezeket a p o n t o k a t izgalomkeltési céllal. H a n i n c s h o z z á s z o k v a a z ö n k i e l é g i t é s h e z , l e h e t , h o g y egy-két alka­ l o m m a l csak élvezni akar, s n e m g o n d o l arra, h o g y eljusson az orgaz­ musig. úton. Ha szokott mas/.turbálni, e l t ö l t h e t b i z o n y o s i d ő t újfajta s i m o g a t á sok, é r i n t é s e k é s n y o m á s o k k i p r ó b á l á s á v a l . A z t á n élje á t a z o r g a z m u s t , é s figyelje m e g , n e m t u d j a - e s o r o z a t b a n t ö b b o r g a z m u s s a l i s m e g a j á n ­ dékozni magát. Az a c é l , h o g y a nő - c s a k a k e z é t h a s z n á l v a - e l v i g y e m a g á t o d á i g , a h o l Ö n m a g a a j á n d é k o z m a g á n a k e g y m á s u t á n t ö b b o r g a z m u s t is. H a e l é r t e e z t a s z i n t e t , a k k o r f e l k é s z ü l t rá, h o g y t á r s á v a l e g y ü t t v á g j o n b e ­ l e a z E S Z O - g y a k o r l a t o k b a . L e h e t , h o g y k é t h é t n é l t o v á b b fog t a r t a n i a d o l o g . E z igy r e n d b e n i s v a n . E l ő b b m e g k e l l t a n u l n i a , h o g y a n s z e r e z ­ z e n é l v e z e t e t m a g á n a k , m e r t c s a k igy t u d j a m e g t a n í t a n i r á a p a r t n e r é t is. Ma sok nő tanulja a v i b r á t o r r a l á t é l h e t ő o r g a z m u s t . A v i b r á t o r ál­ d á s , k ü l ö n ö s e n a n n a k , a k i a kéj á t é l é s é t e l ő s z ö r t a n u l j a , d e n é l k ü l e végs ó s o r o n t ö b b g y ö n y ö r t s z e r e z h e t ü n k m a g u n k n a k , m i n t vele. H a csak a v i b r á t o r o s ö n k i e l é g i t é s t i s m e r i , e z t a z e l ő z e t e s i d ő t h a s z n á l j a fel a r r a , hogy m e g t a n u l csak a keze segítségével eljutni az orgazmusig. H a ú g y találja, h o g y e z igy n e m s i k e r ü l , ott v a l a m i e l l e n á l l á s r ó l l e "het s z ó . Ettől leszokással lehet megszabadulni. Adjon m a g á n a k egy Később közvetlenül v a g y k é t o r g a z m u s t a v i b r á t o r á v a l - a z t á n t e g y e félre, é s d o l g o z z o n t o ­ vább a kezével, újabb o r g a z m u s o k a t m e g c é l o z v a . a z o r g a z m u s b e k ö v e t k e z t e e l ő t t t e g y e félre a v i b r á t o r t , s m a g á h o z a z K é s ő b b , ha m á r felkészültnek érzi m a g á t , v é g i g m e h e t az egész

65

o r g a z m u s h o z m á r csak a nvos alkalmakkor meginl

kezét használja.

Végül el majd,

kell j u t n i a o d á i g , Lehet, hogy bizode m i n t csak a

hogy a v i b r á t o r nélkül is eljusson az o r g a z m u s i g . hozzá folyamodik m a s z t u r b á c i ó egy m á s i k élvezetes v á l t o z a t á h o z .

H a e g y m á s u t á n t ö b b o r g a z m u s i g fel t u d j a i z g a t n i m a g á t a k e z é v e l , a k k o r felkészült rá, h o g y p a r t n e r é v e l együtt elkezdje az E S Z O - g y a k o r latokat. ( H a ön kielégítéssel képtelen az o r g a z m u s átélésére, n é z z e m e g a P r e o r g a z m i a c i m ű r é s z t a 173. o l d a l o n . Szerelmi kommunikáció

H a m á r m i n d k e t t e n m e g t a n u l t á k a h a t é k o n y Önkielégitést, r á t é r h e t ü n k a szerelmi kommunikációra. szeret élvezni a másik. a z t á n tanítják egymást. A z t j a v a s o l j u k , h o g y l e g a l á b b egy-egy a l k a l o m m a l ki-ki l e g y e n t a ­ núja a m á s i k Ö n k i e l é g í t é s é n e k . F i g y e l j e n , d e n e a v a t k o z z o n k ö z b e . E z i d ő alatt b e s z é l g e t h e t n e k , k é r d e z g e t h e t n e k , h a akarják, d e n e segítse­ nek. Majd a legközelebbi a l k a l o m m a l u t á n o z h a t j á k azt, a m i t a m á s i k t ó l láttak. Csinálják ezt addig, a m i g h a t á s o s a n n e m tudják ingerelni a m á ­ s i k a t - e z t p e r s z e ő fogja m e g í t é l n i . Lehet, hogy csak egy a l k a l o m r a Hisz legalább ugyanúgy lesz s z ü k s é g , d e l e h e t , h o g y ö t r e v a g y t i z r e . K i n e k - k i n e k m e g kell t a n u l n i a , h o g y a n hogy e l ő s z ö r megfigyelik, E n n e k az a módja,

m e g akarja t a n u l n i , a h o g y a p a r t n e r e , a m i k o r e g y e d ü l csinálja - leg­ a l á b b u g y a n ú g y , m i n t a legjobb f o r m á b a n l é v ő m a s z t u r b á l ó p a r t n e r . i t t h e l y é n v a l ó k a z u t a s í t á s o k . T u d a t n i kell a m á s i k k a l , h o g y m i t ö r ­ t é n i k , s h o g y j ó l csinálja-e a z t . V e z e s s e t á r s a k e z é t . H a ö n a t a n á r , iga­ zolja v i s s z a , h a a m á s i k j ó l c s i n á l j a , s l e g y e n e l f o g a d ó , h a ö n t t a n í t j á k . A h a r a g o t hagyja kivül. Az ö n z é s é t ő l s z a b a d u l j o n m e g . A p a r t n e r a t a ­ pasztalt t a n á r , ön az újonc, a diák. E g y m á s t h o s s z ú ideje úgy é r e z h e t i k , lést s z e n v e d . Lehet, ismerő, évek óta házasságban élő e m b e r e k a d d i g fogal­ hogy gyakorlás k ö z b e n személyiségük Örökösen sérü­ hogy m e g l e p ő d n e k , ha megtudják,

m u k s e v o l t r ó l a , h o g y v a l ó j á b a n m i t é l v e / a párjuk. V e g y é k a l e c k é t a n n a k , a m i : l e h e t ő s é g n e k , h o g y a k o r á b b i n á l t o b b g y ö n y ö r ű s é g e t adja­ n a k és kapjanak. Ha vállaljákaz érzelmi kényelmetlenséget, csak a n n á l j o b b a n fogják s z e r e t n i é r t e ö n ö k e t . Ezt a z e r e d m é n y t t a p a s z t a l t u k h u s z o n ö t éve h á z a s p á c i e n s e i n k n é l , C h r i s n é l é s M y r n á n á l . C h r i s m o g o r v a , h a l l g a t a g férfi v o l t , a k i e g y é t t e 66

r e m t u l a j d o n o s a k é n t k e m é n y e n d o l g o z o t t . M y r n á n a k úgy kellett ö t el­ vonszolnia hozzánk. N e m é r d e k l i a szex, m o n d t a a z a s s z o n y , s ezt Chxis is b e i s m e r t e . G o n d o t o k o z o t t neki, h o g y m e r e v e d é s e legyen. N e m é r z e m m a g a m férfinak - k ö z ö l t e v e l ü n k . F i a t a l a b b k o r u k b a n h e ­ tente kétszer-háromszor szeretkeztek; bizalmat, barátságot, elfogadta a változást, részük volt. k ö z ö t t titkos h a r a g dúlt. Voltak kommunikációs Chris és Myrna szeretetet éreztek egymás iránt. Ez a közelség azóta m e g k o p o t t . Chris szó nélkül M y r n á n a k azonban hiányzott az,.amiben régen

problémáik, és az üzlet készen kínálta a m u n k á b a m e n e k ü l é s l e h e t ő s é ­ gét. F i g y e l m ü n k e t é p p e z e k r e a p r o b l é m á k r a ö s s z p o n t o s í t o t t u k , de ab­ ban is segítettünk Chrisnek és M y r n á n a k , hogy megtanulják élvezni e g y m á s t . É s itt k ö v e t k e z e t t a m e g l e p e t é s . C h r i s f ö l f e d e z t e , h o g y M y r n a sokkal b o l d o g a b b , aktívabb, a m i k o r ö g y e n g é d e n bánik vele - a m i k o r a k ö z ö s ü l é s e l ő t t s o k á i g m a s s z í r o z z a , s i m o g a t j a , igy s z e r e z v e k e l l e m e s p e r c e k e t a f e l e s é g é n e k . M y r n a rájött, h o g v C h r i s n é h a o r á h s s z e x r e vá­ gyik, d e a g á t l á s a i m i a t t e z t n e m m e r i k é r n i . Tanultak és változtattak. Most sokkal közelebb v a n n a k egymáshoz, M y r n á n a k olykor sikerül m i n t azelőtt. C h r i s n e k erős merevedései vannak, s ezeket szeretkezés k ö z b e n e g é s z e n fél ó r á i g m e g t u d j a t a r t a n i . t e r e m t o v á b b r a is kiköveteli a m a g á é t . A z o k a férfiak, a k i k a z t h i s z i k , m a g u k t ó l k é n e t u d n i u k , h o g y a n k e l l egy n ő t n e m i l e g i n g e r e l n i , letett varázsujjakka! és e m l é k e z z e n e k rá, h o g y a n ő k s e m t u d j á k Mindkettőnek megfigyelés a u t o m a t i k u s a n , h o g y a n kell a férfiakat l e i i z g a t n i . E g y i k n e m s e m szü­ varázsszervekkel. v a g y t a p a s z t a l á s r é v é n kell t a n u l n i a . A l e g j o b b , h a k ö z v e t l e n ü l t a n í t j á k az embert. G y a k o r l á s u t á n m i n d i g beszéljék m e g , mit tapasztaltak, m i t t a n u l ­ t a k . M o n d j á k el, m i t e t s z e t t , a m i k o r figyelték e g y m á s t . M o n d j á k el, m i t éreztek m e g l e p ő n e k , mi n e m tetszett, és legközelebb mit c s i n á l n á n a k másképpen. vágóan fontos. fejezetben Ha már Minden alkalommal legalább öt percet a tapasztalatok megbe­ szélésévé} töltsenekcl. Lehet, hogy ezalatt szenvedni is fognak, de é l e t b e ­ elnyújtani az o r g a z m u s á t . N á l u k az i d ő a fő k o r l á t o z ó t é n y e z ő - a2 ét­

Beszéljenek az érzéseikről. nemi

Folyamodjanak a következő antonómiájával, s rend­

olvasható „Elhallgatások" gyakorlathoz. tisztába jöttek a szervek ha m á r alaposan megtanulták,

szeresen végzik a Kegel-gyakorlatokat,

hogyan szerezzenek örömet maguknak és egymásnak, és m i n d e n to67

vabbi n e l k u l t u d n a k beszélni- szexuális é r z é s e i k r ő l , n o s , a k k o r t a l á n ké­ s z e n á l l n a k a r r a is, h o g y k ö z ö s e n h o z z á f o g j a n a k a z E S Z O - h o z E k ö n y v F ü g g e l é k é b e n , a k o m m u n i k á c i ó s r é s z b e n t ö b b m ó d i á t is­ mertetjük annak, hogy hogyan taníthatják meg egymást a gyönyörre N é z z e k m e g a z I s m e r k e d é s c i m ű r é s z t a 184. o l d a l o n , t o v á b b á a K é j ­ fordulót (184. oldal) és az Egy óra gyönyör-t (185. oldal). S z i n t é n hasz­ n o s e s e l v e z e t é s o l v a s m á n y lesz a 186. o l d a l o n t a l á l h a t ó . E r z é k k ö z p o n tok c i m e t viselő rész.

KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

Beszéljük

meg

érzelmeinket

Azóta, a m i ó t a elkezdte olvasni ezt a könyvet, nyilván j o b b a n megis­ m e r t e ö n m a g á t és partnerét, m i n t korábban. Az egyszerű gyakorlatok é s fizikai f e l f e d e z é s e k a m e i n k v i l á g á b a is. testi d o l g o k o n t ú l m u t a t v a b e l e n y ú l n a k érzel­ M e g l e p n e b e n n ü n k e t , ha a tanultak némelyikével

kapcsolatban n e m tapasztalna magában erős érzelmi hatásokat. Reméljük, tapasztal. Reméljük, beszélt is róluk. És reméljük, hogy ezek a beszélgetések n e m korcsosultak veszekedéssé. K ö n n y ű - külö­ n ö s e n , h a s z e x r ő l v a n s z ó - m e g s é r t e n i a m á s i k é r z é s e i t . K ö n n y ű félre­ é r t e n i a másikat. A z o k n a k a p á r o k n a k , akikkel d o l g o z u n k , azt s z o k t u k t a n á c s o l n i , hogy v é g e z z e n e k n a p i k o m m u n i k á c i ó s gyakorlatot, a m i ar­ ra j ó , h o g y segítsen m e g t i s z t í t a n i k ö r ü l ö t t ü k a levegőt. Ö n ö k n e k is ezt ajánljuk. Eleinte megeshet, hogy ellenérzéseik lesznek, méghozzá a szokásos ok miatt: m e r t olyan m a r h a s á g n a k tűnik. H o l o t t ezek r e m e k k o m m u n i k á c i ó s a l a p g y a k o r l a t o k . S o k p á r t ó l h a l l o t t u k m á r , h o g y vég­ zésük egy-kettőre szinte második természetté, normális, m i n d e n n a p o s társalgásaikalkotóelemévévált. Elhallgatások Az első g y a k o r l a t n a k az a l c í m b e n s z e r e p l ő nevet adtuk. Azokat az ér­ z é s e i n k e t é s a p a r t n e r ü n k k e l k a p c s o l a t o s n e h e z t e l é s e i n k e t s z o k t u k el­ hallgatni, melyeket a veszekedés miatti félelmünkben nem merünk m e g o s z t a n i vele. Elhallgatásaink közé t a r t o z n a k továbbá azok a felismerések, m e l y e k

69

fölött e l s i k l u n k , g o n d o l v á n , e z e k r ő l t á r s u n k ú g y i s t u d . M á r p e d i g a b b a s e n k i s e fárad b e l e , h o g y a z ő t i l l e t ő e l i s m e r é s t m e g h a l l g a s s a . A d i c s é ­ retet és a becsületes b ó k o t m i n d e n k i szereti. L e h e t , hogy hat h ó n a p p a l ezelőtt e m i i t e t t e m á r párjának, m e n y i r e é l v e z i a h u m o r á t , v a g y m e n n y i r e csodálja a z erejét - , d e m i n d a n n y i a n s z e r e t j ü k , h a m i n é l g y a k r a b b a n m o n d a n a k n e k ü n k i l y e n e l i s m e r ő sza­ vakat. V a l a m i k o r , a m i k o r m é g csak r a n d e v ú z t u n k , ugye, m i l y e n sokat b ó k o l t u n k e g y m á s n a k ? A k ö l c s ö n ö s elismerés szorosabbá teszi a k a p ­ csolatot. S o h a senki s e m „ n ö v i k i " azt a vágyát, h o g y lénye pozitív Ha a part­ félő, hogy m e g e r ő s í t é s é t a m á s i k e m b e r m e l e g e n é s n y í l t a n kifejezze. n e r e k n e m találják m e g a m á s i k b a n ö n m a g u k e l i s m e r é s é t , kísértést fognak é r e z n i rá, h o g y azt m á s u t t keressék. A l e g i n k á b b ú g y b á t o r í t h a t j u k fel t á r s u n k a t a n e k ü n k j ó l e s ő d o l o g folytatására, ha közöljük vele, m e n n y i r e élvezzük azt a b i z o n y o s dol­ got. H a s o h a s e m b á t o r í t j u k , a k k o r s z o r o n g ó v á válik. A z E l h a l l g a t á s o k c i m ű g y a k o r l a t o t k e z d j e úgy, h o g y s e m l e g e s h a n ­ g o n közli p a r t n e r é v e l : - ( N é v ) , v a l a m i t elhallgattam előled. - M i r e a p a r t n e r a z t feleli: - E r t e m . E l m o n d a n á d , m i v o l t a z ? - M i r e ö n : - I g e n . - Es ezt k ö v e t ő e n t u d o m á s á r a hozza az Elhallgatott D o l g o t . A m i k o r befejezte, a k o m m u n i k á c i ó s kör végére t á r s a tesz p o n t o t a k ö v e t k e z ő ­ k é p p e n : - K ö s z ö n ö m . - Ennvit m o n d és s e m m i mást. V i g y á z z o n , csak ezt a s z e r k e z e t e t használja, m á s t n e . Ez a szerkezet ugyanis m á r a gyakorlat elején a u t o m a t i k u s a n készenléti állapotba h e ­ lyezi ö n ö k e t , s m i n d k e t t ő j ü k e t e m l é k e z t e t i a s z a b á l y o k b e t a r t á s á r a . J e l ­ z é s t a d r á , h o g y itt m o s t e g y s a j á t o s k o m m u n i k á c i ó v e s z i k e z d e t é t , fi­ g y e l m e z t e t , h o g y t e g y é k félre a z o k a t a régi v á l a s z m i n t á k a t , m e l y e k o l y g y a k r a n g e r j e s z t i k fel a h a r a g o t s v e z e t n e k c i v a k o d á s h o z . h ö s e n , z s ö r t ö l ő d v e vagy g ú n y o s a n . Fontos, hogy Elhallgatásait semleges h a n g o n jelentse be, ne pedig indulatosan, dü­ P a r t n e r é t igy n e m fogja m e g z a v a r ­ n i a h a n g s z í n , k ö v e t k e z é s k é p p e n t i s z t á n kihallja a z ü z e n e t t a r t a l m á t . Ha túl v a n n a k e n y i t ó n y i l a t k o z a t o k o n , m i n d k e t t e n k é t - h á r o m per­ cen keresztül szóban méltányolják a másik jó oldalait, és semmiféle neh e z t e l é s ü k n e k n e a d j a n a k h a n g o t . V a g y e l ő b b a z egyik, a z t á n a m á s i k partner említsen meg két m é l t á n y l ó és két neheztelő megjegyzést. M i n d e n pozitív és negatív t a r t a l m ú közlés u t á n a másik csak annyit m o n d h a t , hogy „ k ö s z ö n ö m " . Sőt, a gyakorlatot k ö v e t ő e n legalább har­ m i n c percig n e m is t e h e t s e m m i megjegyzést, és u t á n a is csak enge­ d é l l y e l . A teljes i d ő : n a p i ö t p e r c . L e g a l á b b két jó o k a v a n a n n a k , h o g y m i é r t kell a n e h e z t e l é s e k e t és a 70

d i c s é r e t e k e t e g y e n s ú l y b a n t a r t a n i . M e r t a p a r t n e r igy j o b b a n m e g h a l l j a társa neheztelését, és mert a dicséret s o h a s e m kap akkora hangsúlyt, m i n t a bírálat. N a g y o n kevesen v a g y u n k olyan figyelmesek a társunk­ kal, m i n t a m i l y e n n e k l e n n ü n k k é n é . E m i i t h e t ü n k c s e k é l y s é g e k e t is: - J u d y , valamit elhallgattam előled. - E r t e m . E l m o n d a n á d / m i volt az? - I g e n . T e t s z e t t , a h o g y m a fésülted a h a j a d . - Köszönöm. - J u d y , valamit elhallgattam előled. - E r t e m . E l m o n d a n á d , mi volt az? - I g e n . I g a z á n r e m e k v o l t , h o g y t e g n a p e s t e a k e d v e n c é t e l e m e t főz­ ted. -Köszönöm. - Judy, valamit elhallgattam előled. - E r t e m . E l m o n d a n á d , mi volt az? - Igen. A m i k o r n e m akartál eljönni a szüleimhez, h a r a g u d t a m rád és csalódott voltam. - Köszönöm. F ö l v e t h e t ü n k f o n t o s a b b t é m á k a t is: - Bob, valamit elhallgattam előled. - E r t e m . E l m o n d a n á d , mi volt az? - Igen. Féltékeny voltam és mellözöttnek éreztem m a g a m , a m i k o r a vendégségben beszélgetésbe, olyan hosszan társalogtál azzal a csinos szőke nővel. A m i k o r o d a m e n t e m , m i n t h a észre sem vettél volna; n e m vontál bele a h a n e m tovább csevegtél vele. - Köszönöm. - R e n d b e n van, v á r n u n k kellett, mig m e g a l a p o z o d a karrieredet, de m o s t m á r úgy érzem, jó l e n n e m e g p r ó b á l n i , hogy kisbabánk legyen. - Köszönöm. Az Elhallgatásoknak az ságos. az é r t e l m e , hogy a kommunikáció bizton­ Az e m b e r b e n v a n n a k olyan érzések, m e l y e k e t s z e r e t n e kifejez­ a m e l y tiltja a v e s z e ­ igy tisztességes 71

n i , d e h a l l g a t , m e r t n e m akarja m e g h a r a g í t a n i a m á s i k a t . H a m e g á l l a ­ p o d u n k egy o l y a n k o m m u n i k á c i ó s s t r u k t ú r á b a n , kedést, akkor biztonságban érezhetjük magunkat,

úton - többet m e g t u d h a t u n k egymásról.

Ez is segit a b i z a l o m é p í t é s ­

b e n . T ú l sok párt l á t t u n k , akik csak a s é r e l m e i k r ő l b e s z é l t e k e g y m á s ­ nak, d e j ó f o r m á n s o h a n e m k ö s z ö n t e k m e g s e m m i t s n e m m o n d t a k di­ cséretet a másiknak. Az Elhallgatásokat kifejezetten szexuális t a r t a l m ú k o m m u n i k á c i ó r a is lehet alkalmazni, ha előzetesen m e g á l l a p o d t a k abban, s z é s - n e m t e t s z é s k a t e g ó r i á k a t s z e x u á l i s t é m á k r a s z ű k í t i k ie. latot ne a szeretkezést közvetlenül u t á n a végezzék. megelőzően, Válasszanak veszélytelenebb időpontot. hogy a tet­ A gyakor­

alatta, vagy r ö g t ö n

P é l d á u l a feleség m o n d h a t j a a férjének: - Jim, valamit elhallgattam előled. - E r t e m . E l m o n d a n á d , mi volt az? - Igen. T u d o m értékelni, h o g y az este te k e z d e m é n y e z t é l szexet. T u ­ d o m , m i l y e n fáradt voltál. - Köszönöm. - J i m , még valamit elhallgattam előled. - E r t e m . E l m o n d a n á d , mi volt az? - Igen. N é h a , a m i k o r a c s i k l ó m a t ingerled, elveszíted vele a közvet­ len kapcsolatot. Ha ilyenkor kiesek a ritmusból, erősebben n y o m o d az ujjaddal, pedig jobb lenne, ha finomabban próbálnád megkeresni a csiklóm p o n t o s helyét. - Köszönöm. Végezze el az általános gyakorlatot m i n d e n n a p , hogy a társával való kommunikációja megtanulása Eleinte tökéletesedjen. A szexuális gyakorlat illeszkedjen a szeretkezéseik közé, mintegy az E S Z O - t a n u l á s részeként. után végezzék el húzódoznak mindannyiszor, az g y ő z ő d n i róla, hogy a kapcsolat m e g v a n ö n ö k között. sokan Elhallgatások-gyakorlat végzésétől. P é l d á u l a z t állítják, h o g y n i n c s m i t m o n d a n i u k . P e d i g m é g a z o k i s t a ­ lálhatnak m é l t á n y o l a n d ó vagy k á r h o z t a t a n d ó tulajdonságokat a m á ­ sikban, akik csak öt p e r c e ismerik egymást. A h ó n a p o k vagy évek óta együtt élő p á r o k n a k k i m e r í t h e t e t l e n dicséret- vagy nehezteléskészletek állnak rendelkezésükre: N é h á n y a n azzal a régi t a p a s z t a l a t o k e z r e i h e z t á r s u l n a k a z e g y ü t t kijelentéssel á l l n a k ellent az Elhallgatásoknak, Csakhogy az kívánnak, és töltött m i n d e n n a p o k új m e g új érzései. hogy ők m á r remekül k o m m u n i k á l n a k a szetes 72 kommunikációktól is partnerükkel. Nyíltságot Az E S Z O akarnak

amikor meg

E l h a l l g a t á s o k - lévén m e g s z e r k e s z t e t t e k - m é g a kivételesen jó t e r m é ­ különböznek.

s z á n d é k o s a n függőben tartják a h a r a g o t és a n e h e z t e l é s t . E z é r t a m á r j ó l k o m m u n i k á l ó p á r o k i s s o k é r t é k e t t a l á l h a t n a k b e n n e . K é r j ü k , leg­ alább két h é t e n keresztül gyakorolják, a m i k o r együtt v a n n a k , n a p o n t a öt percig, s csak a z u t á n n y i l a t k o z z a n a k arról, hogy k a p c s o l a t u k s z e m ­ pontjából milyen értéke van e gyakorlatnak. m e g l e p ő e r e d m é n y e k r e fognak j u t n i . Egyéb, hasznos k o m m u n i k á c i ó s gyakorlatokat a K o m m u n i k á c i ó c i m ű r é s z b e n , a 180. o l d a l o n t a l á l n a k . Még egy szó a bizalomról Szinte bizonyos, hogy

E m i i t e t t ü k már, hogy az E S Z O szempontjából létfontosságú a bizalom. Erről még van valami mondanivalónk. A z E S Z O m i n d k é t p a r t n e r t ő l megkívánja, h o g y egyszerre, egy i d ő ­ ben, teljes figyelmükkel forduljanak egyikük n e m i s z e r v e i felé. Ez a k e t t ő z ö t t figyelem r e n d k í v ü l i m ó d o n fokozza az élvezetet. A passzív,

b e f o g a d ó fél a saját é r z é s e i r e ö s s z p o n t o s í t , s e k ö z b e n az a k t i v p a r t n e r s z i n t é n az ő é r z é s e i r e figyel. A p a s s z í v fél á t a d j a az i r á n y í t á s t az a k t i v félnek. E b b ő l s z á r m a z i k a b i z a l o m - az e m b e r bizik a b b a n , hogy n e m fogják b á n t a n i , h o g y a p a r t n e r m e g fogja t a n u l n i , m i t t e g y e n , h o g y a z ö m i n d e n e l l e n á l l á s á t g y ö n y ö r r é v á l t o z t a t v a ingerelje öt. T á r s a c s a k a k k o r tudja ö n t h a t é k o n y a n i n g e r e l n i , h a ö n - v e r b á l i s a n é s n e m v e r b á l i s a n - m e g t a n í t j a rá, h o g y a n csinálja. A saját s z e x u á l i s r e ­ a k c i ó i é r t v é g s ő s o r o n ö n felei. A z e m b e r e k s o k s z o r a7-t h i s z i k , ö s z t ö n ö ­ sen t u d n i u k kéne, hogyan elégítsék ki a partnerüket. Az emberek igy h á t a z o n b a n k ü l ö n b ö z ő k é p p e n válaszolnak a szexuális ingerlésre, tanítani. Ez a t a n í t á s b i z a l m a t kivan. H a f e l d ü h í t i a t á r s á t , a m i k o r e z t hallja ö n t ő l : - Ez n e k e m k e l l e m e t l e n , p r ó b á l k o z z s z e l í d e b b fogással - s azt feleli: - A z ö r d ö g v i g y e n el, h a é n n e m c s i n á l o m j ó l , c s i n á l d t e m a g a d ­ n a k ! M i c s o d a h ü l y e h e l y z e t ! - , a k k o r o t t s e n k i s e m fog t a n u l n i . P e d i g m i n d k e t t ő j ü k n e k a r r a v a n s z ü k s é g ü k , h o g y ö n é r z e t ü k e t félretéve m o n d j á k : - K ö s z ö n ö m -, és k ö v e s s é k a m á s i k u t a s í t á s á t . A szex g y a k o r l a t k é r d é s e . korlatra b e n n e . A u t o m a t i k u s a n senki sem tesz szert gya­ M i n d n y á j a n c s a k a saját r e a k c i ó i n k m e g é r t é s é é r t va­ azt

s e n k i , s e férfi, s e n ő n e m i s m e r h e t i e l ő r e a z ö n r e a k c i ó j á t . M e g kell ő k e t

g y u n k felelősek. T á r s u n k v á l a s z a i t a z e g y e t l e n é l ő s z a k é r t ő t ő l - a t á r ­ s u n k t ó l t a n u l h a t j u k c s a k m e g . E b b e n segit, h a m e g f o g a d j a e k ö n y v ú t ­ mutatását. 73

Mondjunk

igent

a

szexre annak, hogy egy k a p c s o ­ hogy kevés egy

S z e r i n t ü n k az egyik l e g h a t é k o n y a b b módja latban mindig megteremtsük a bizalmat, igent mondunk a szexre. a ha

mindketten

megfogadjuk, nagyon helyette

A visszautasításnak

m e g a l a p o z o t t o k a l e h e t . H a a b b a n a z i d ő p o n t b a n , a m i k o r a p a r t n e r ké­ ri, k é n y e l m e t l e n számunkra szeretkezés, javasoljunk m á s i k i d ő p o n t o t . - E l ő b b s z e r e t n é m befejezni, a m i t csinálok, de v a c s o ­ ra u t á n egy órával szívesen s z e r e l m e s k e d e k veled. dást k ö t e l e z ő b e t a r t a n i , n e m lehet megbízni. Bizonyos e m b e r e k e t elrémíthet az a kívánalom, hogy partnerétól so­ ha n e m t a g a d h a t j a m e g a szexet- Az ő s z á m u k r a fegyver a szex, s n e m kívánják a leszerelést. C s a k h o g y az ilyesmi órási b i z a l m a t l a n s á g o t és fegyver é r z e l m i i g a z s á g t a l a n s á g ­ d ü h ö t vált ki az á l d o z a t b ó l , s v é g ü l a ni. M á s o k attól félnek, h o g y a s z e x v a l a m i k é p p e n k á b í t ó s z e r r é válik. Azt g o n d o l j á k , h a n i n c s v i s s z a u t a s í t á s , a k k o r e l v e s z í t i k l Ö l o t t e a z e l l e n ­ őrzésüket. Ha az elutasítás eddig része volt a k a p c s o l a t u k n a k , az eluta­ sítás megszűntével társa minden bizonnyal gyakrabban fogja kérni, hogy s z e r e t k e z z e n e k . Ez is lehetőséget ad az ú j o n n a n m e g t a l á l t egyez­ ség k i p r ó b á l á s á r a , t o v á b b á m ó d o t k í n á l h a t egy i r á n y í t á s t ó l m e n t e s , ú j típusú a szeretkezés kialakításához. újdonságára. Harmadrészt p e d i g egyfajta válasz megállapodás - Ezt a megállapo­ hogy Önben különben, a másik megtanulja,

ként fordul használója ellen. Ezt a h á b o r ú t senki sem szokta m e g n y e r ­

A szex a z o n b a n n e m kábítószer. E l l e n k e z ő l e g : az aktiv n e m i életet élő - de m é g az E S Z O - b a n jártas - p á r o k s z á m á r a is g o n d o t jelent, h o g y egyéb t e v é k e n y s é g e i k k ö z e p e t t e időt találjanak a r e n d s z e r e s sze­ retkezésre. Néha jük. a t e r á p i á s k e z e l é s b e n részt vevő p á c i e n s e i n k s z á m á r a előí­ élvezetesnek kell lennie, még élvezetesebbnek, r u n k n a p i egy o r g a z m u s t . E z t egy e l é r h e t ő , egészséges c é l n a k tekint­ A gyógyszernek m i n t elődjének, megváltozik. h e t ő s é g e t is. I t t kell m e g j e g y e z n ü n k ,
*

a napi

egy a l m á n a k * ,

ügyfeleink viszont p a n a s z k o d ­ le­

n a k , h o g y n i n c s r á elég idejük. A z E S Z O - t r é n i n g u t á n e z a m a g a t a r t á s A p á r o k l e l k e s e n ü d v ö z ö l n e k m é g egy „ r i p s z - r o p s z "

hogy súlyos

konfliktust á t é l ő p á r o k eseté-

U t a l á s egy anA9fltö*zmoridásra: „ N a p o n t a egy alma, s nincs s z ü k s é g o r v o s r a . "

74

b e n n é h a e g y e n e s e n h a s z n o s n a k Ítéljük a s z e x n é h á n y h é t r e v a g y h ó ­ n a p r a s z ó l ó teljes m e g v o n á s á t . M e r t t e h e t u g y a n a s z e x c s o d á k a t , d e h a m á r m e g s z o k á s s á vált, a k k o r n y i l v á n n e m t u d m e g g y ó g y í t a n i m i n d e n betegséget. Helyettesítésére figyelmességet s egyéb é r z e l e m n y i l v á n í t á ­ s o k a t - k é z f o g á s t , ö l e l é s t , c s ó k o t , r o m a n t i k u s v i s e l k e d é s t - Í r u n k föl. Végül b i z o n y o s e m b e r e k azért félnek igent m o n d a n i , m e r t n e m a d nekik gyönyört a szerelem. B ő v e n elég n e k i k a h e t i , a havi egyszeri s2ex. É s m i v e l a n e m i é l e t g y a k o r l a t k é r d é s e is, e l ő á l l a z ö r d ö g i k ö r Az e m b e r , ha n e m g y a k o r o l , n e m t ö k é l e t e s e d h e t - sőt, amije van, s e m ő r i z h e t i m e g . O s e m és a t á r s a s e m . A z e t é r e n v a l ó m e g e g y e z é s o l y m ó d o n é p i t i a b i z a l m a t , h o g y a fe­ lek f e l s z a b a d í t j á k e g y m á s t a k i k o s a r a z á s a l ó l . Ön t u d o m á s u l veszi és felelősségének tekinti p a r t n e r e szexuális szükségleteinek kielégítését, s ő u g y a n e z t teszi az Ö n é i v e l . A n ö k k ü l ö n ö s e n rá t u d n a k é r e z n i arra a gyonyűrésgre, a m i t a szeretkezésre való felkérés adhat. akik szexuális kudarcoktól tartanak, Olyan dolog amennyiben ez, a m i r ő l sok n ő n e m feltételezi, h o g y társa b e n n e l e n n e . A 2 o k a férfiak, n e m érzik m e g előre t á r s u k igényeit, azt tapasztalják, hogy e n y o m á s a l ó l felszabadítja ő k e t k ö l c s ö n ö s s z e x u á l i s f e l e l ő s s é g ü k . Ha túljutnak a fenyegetettség érzésén, rájönnek, m i l y e n hízelgő, ha kérlelik őket. Teremtsünk kapcsolatot

Mielőtt simogatni, ingerelni kezdik egymást, fontos, hogy m e g t e r e m t ­ sék e g v m á s s a l a lelki k a p c s o l a t o t . E z t ö r t é n h e t p é l d á u l úgy, h o g y b e ­ szélgetni k e z d e n e k e l m ú l t - vagy esetleg elképzelt jövőbeli - k e l l e m e s időszakokról, élményekről. A csevegés mindvégig k ö n n y e d és pozitív felhangú legyen. Ez n e m az az i d ő p o n t , a m i k o r a csek-könyvi egyenle­ g ü n k e t v a g y a z a n y ó s u n k k a l v a l ó b á n á s m ó d o t kell s z ó b a h o z n u n k . A n é m a s z e m k o n t a k t u s segíti a k a p c s o l a t m e g t e r e m t é s é t . vagy feküdjenek le egymással s z e m b e n , n é z z e n e k a másik Üljenek szemébe,

vagy h o m l o k á n a k a k ö z e p é r e . A m e g s z ó l a l á s vagy k u n c o g á s kísértésé­ n e k á l l j a n a k e l l e n t . E n g e d j é k , h o g y m i n d k e t t e n k é n y e l m e s , e l l a z u l t ál­ lapotba kerüljenek. Gondolataik legyenek békések és magabiztosak. Képzeljék azt, hogy feloldódtak tárjuk s z e m é b e n . A táncoló kezek is jó g y a k o r l a t . felé f o r d í t o t t t e n y é r r e l , Ü l j e n e k le e g y m á s s a l s z e m b e n , s t e ­ a másik hiján é r i n t k e z z e n e k . Egyikük kintetüket összekuksolva tartsák kezüket melimagasságban, m e l y e k hajszál

m o z g a s s a m i n d k é t t e n y e r é t föl, le, o l d a l t é s k ö r b e k ü l ö n b ö z ő s e b e s s é g 75

gel. A m á s i k k ö v e s s e ö s z t ö n ö s e n - é m o z d u l a t o k a t . K ö r ü l b e l ü l k é t p e r c m ú l v a a v e z e t ő vegye át az i r á n y í t o t t s z e r e p é t újabb két p e r c r e . letett. Induljunk A szexuális szerelmi felderítés felderitöútra olyan gyakorlat, melynek során megtanítjuk Szó nélkül csinálják m i n d a d d i g , mig n e m érzik, hogy a k a p c s o l a t m e g s z ü ­

egymást,

hogy hol vagyunk fogékonyak a gyönyörre.

E r r e a legjobb

h e l y a z o t t h o n i ágy, este, a m i k o r m á r m i n d k e t t e n m e g f ü r ö d t e k , s vég­ re v a n idejük e g y m á s s z á m á r a . C s i n á l j á k felváltva. D ö n t s é k el, k i k e z d i . S z e r e z z e n e k b e e g y k é z i ­ t ü k r ö t . T a n u l m á n y o z z á k a férfi é s n ő i n e m i s z e r v e k e t á b r á z o l ó r a j z o ­ kat. V e g y é k s z e m ü g y r e az 1. és 7. á b r a t e s t h e l y z e t e i t . E l ő s z ö r felváltva m u t a s s a n a k r á é s n e v e z z é k m e g a z ö s s z e s , m e d e n ­ c é h e z t a r t o z ó és n e m i szerveket. Keressék m e g a h í m v e s s z ő és a csikló m a k k j á t é s igy t o v á b b . A z t á n kenjék be, majd k ü l ö n b ö z ő h o s s z ú s á g ú és erejű s i m o g a t á s o kat alkalmazva tárják föl partnerük nemi szerveit. O figyeljen meg m i n d e n s i m o g a t á s t , majd h e l y e z z e e l a z o k a t e g y - 1 0 - t ő l + 10-ig t e r j e d ő skálán, a h o l a negatív s z á m o k a k e l l e m e t l e n , a pozitívak pedig a kelle­ m e s és gyönyörteljes érintéseket jelentik. E g y e n k é n t l e g a l á b b tiz p e r c e t t ö l t s e n e k e l e z z e l a f e l d e r í t ő m u n k á ­ val, és felváltva vegyék sorra v a l a m e n n y i n e m i szerv struktúráját. A férfi h a t o l j o n b e egy ujjával a n ö h ü v e l y é b e , h o g y m e g t u d j a , é r i n t é s e m i l y e n é r z é s e k e t kelt a k ü l ö n b ö z ő p o n t o k o n . A helyek m e g h a t á r o z á s á ­ h o z segit, h a a z ó r a m u t a t ó k á l l á s á v a l v e t j ü k ő k e t ö s s z e : a fölső k ö z é p ­ p o n t felé v a n a t i z e n k é t ó r a , t ő l e j o b b r a a z e g y ó r a , f é l ú t o n lefelé a h á ­ r o m ó r a é s igy t o v á b b . A n ő a d d i g n y o m j a m i n d a z e r n y e d t , m i n d a kemény hímvesszőt, megtanulja, amig a férfi kellemetlen érzést n e m jelez; igy m e k k o r a n y o m á s t k é p e s elviselni a pénisz. M i n d k é t fél,

t ö b b a l k a l m o n k e r e s z t ü l , a d d i g folytassa a f e l t á r á s t , m i g m e g t a n u l j a a p a r t n e r a n a t ó m i á j á t , é s m e g i s m e r i a z é r z é k e n y s é g sajátos t e r ü l e t e i t . U t á n a pár percig vitassák meg, m i t g o n d o l t a k , mit éreztek és mit tudtak meg. gyakorlatot, vagy ha Kérjük, legalább egyszer v é g e z z é k el a s z e r e l m i felderítő­ m é g h a a z t g o n d o l j á k is, hogy m á r csináltak hasonlót, gyakorlatnak mindenki, Ennek a

k e z d e t l e g e s n e k t a r t j á k is.

m é g a h o s s z ú ideje e g y ü t t é l ő , s z e r e l m i t é r e n t a p a s z t a l t p á r o k i s h a s z ­ n á t v e s z i k . A fizikai r e a k c i ó k v á l t o z h a t n a k , a k á r c s a k a p s z i c h o l ó g i a i

76

T

1. T é r d e l v e A n e m i szervek m i n d k é t kézzel k ö n n y e n elérhetők. A tekintetek gyen­ géden, szerelmesen egymásba kapcsolódhatnak. t é r d e l ő ráhajolás. 77 K ö n n y e n lehet belőle

szükségletek. sal. Előjáték

E z i s egy m ó d , h o g y k a p c s o l a t b a n m a r a d j u n k e g y m á s ­

Az e l ő j á t é k - a p e t t i n g - az E S Z O - n a k is é p p o l y s z ü k s é g e s b e v e z e t ő j e , mint a szokásos szeretkezésnek. razra törölgetjük egymást, Abból, h o g y együtt f ü r d ő n k és szá­ A közös természetes m ó d o n következik.

m e z t e l e n k e d é s u t á n f e k ü d j e n e k le, é s ö r ö m s z e r z é s céljából t a p o g a s s á k végig e g y m á s t . T á r j á k föl e g y m á s t e s t é t . hogjanak! Bolondozzanak! A n ő k általában rosszul tűrik, ha a z o n n a l a hüvelyüket ingerlik. I l y e n k o r úgy érzik, kihasználják őket. Ne m e n j e n e k rá r ö g t ö n a n e m i szervekre. Csókolgassák, simogassák egymást. zékszerve. Az e m b e r i lény igényli az érintést. Arra a jártasságra, hogy figyelmét kiés befelé tudja irányítani, s z ü k s é g e lesz a z E S Z O - h o z . A z e l ő j á t é k a l a t t e z t t ö k é l e t e s í t h e t i . F i g y e l ­ m é t o l y a n k o r fordítja kifelé, a m i k o r ö r ö m m / n s c é l j á b ó l n y ú l a p a r t n e r é ­ h e z . A z u t á n ezt a figyelmet e l m o z d í t h a t j a és befelé irányithatja - ilyen­ k o r é s z r e v e s z i , m i l y e n é r z é s e k e t k e l t öliben a z , a m i k o r a t á r s á h o z n y ú l . A másik testének - hajlatainak, i z m a i n a k szexuálisan ingerlő hatása é r z é k e l é s e v i s s z a á r a m l i k a z u j j b e g y e i n át. N e m költői kép az, a m i t m o n d u n k . F i g y e l m ü n k irányítása m e n t á l i s , de valóságos. M i n d a n n y i a n műveljük ezt. A m i k o r ö n k e d v e n c m ű s o ­ Másfelé jár a figyelme. A p á r o k ezt a ké­ r á t n é z i , újságjára figyel v a g y á b r á n d o z i k , t a l á n n e m i s hallja, a m i t va­ laki m á s b e s z é l a s z o b á b a n . sítják. H a akarja, felváltva f i g y e l h e t b e f e l é , m a j d kifelé é s v i s z o n t . Ez meg­ Az t e r e m t i a g y ö n y ö r t . A z E S Z O - t r é n i n g b e n h a s z n á l n i fogja e z t a k é p e s s é ­ gét, h o g y figyelme ne terelődjék el, s h o g y ellenállását legyőzze. előjáték jó i d ő p o n t a gyakorlásra. V a n e g y másfajta, s z i n t é n é l v e z e t e t a d ó f i g y e l e m m o z g a t á s is. A m i ­ k o r g y ö n y ö r s z e r z é s céljából n y ú l u n k a t á r s u n k h o z , s ő é r i n t é s ü n k r e fo­ k o z ó d ó i z g a l o m m a l válaszol izgalomba. - m i n k e t viszont t á r s u n k reakciója hoz A m i k o r ö n ö k felváltva s z e r e z n e k e g y m á s n a k é l v e z e t e t a z pességüket alkalmazzák, a m i k o r figyelmüket a gyönyörre ö s s z p o n t o ­ Élvezzék a bőr melegét, az i z o m és a h ú s súlyát, t a p i n t á s á t . A b ó r a test l e g n a g y o b b felületű ér­ I n c s e l k e d j e n e k e g y m á s s a l ! Vi­

E S Z O - h o z , t a p a s z t a l n i fogják, m i n t e r ő s i t i a z ö n ö k é t a p a r t n e r i z g a l m a .

78

ingerel férfit

2. L á b k ö z b e n , fej a c o m b o n A j o b b k é z i n g e r l i a h í m v e s s z ő t ; a b a l k é z i n g e r l i a h í m v e s s z ő t ill. a k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t o t . K ö n n y e n l e h e t b e l ő l e o r á l i s i n g e r l é s is.

79

Masszázs A m a s s z á z s lehet az előjáték része, de s z a b a d o n is v á l a s z t h a t ó . A k á r véletlenül is masszírozhatja p e r c e k e n át p a r t n e r e arcát, kezét; lábát, h á t á t . K í n á l h a t a teljes t e s t r e k i t e r j e d ő m a s s z á z s t is. M i e l ő t t h o z z á f o g ­ n a k egy hosszabb masszírozáshoz, jussanak egyezségre: - M o s t s z e r e t n é l e k tiz p e r c i g m a s s z í r o z n i . - Helyes. Az elfogadó ezzel megszabadul a b ű n t u d a t t ó l ; tudni fogja, mire s z á m í t s o n , t e h á t e l l a z u l h a t , é s é l v e z h e t i a z é l m é n y t . H a ö n a r r a a z él­ v e z e t r e is figyelmet fordít, a m i a m a s s z í r o z á s b ó l v i s s z a s z á r m a z i k ö n r e , m e g l á t j a , ön is é l v e z n i fogja a d o l g o t . Erzékközpont Ez egy kiváló m ó d s z e r arra, h o g y a n a p i g o n d o k r ó l és a g g o d a l m a k r ó l átváltsunk az érzékiségre. Lefékezi cseppet s e m r o m a n t i k u s i r a m u n ­ kat, mellyel b e u g r u n k az ágyba és beindítjuk a n e m i szerveinket. K ü l ö ­ n ö s e n a k k o r kell g y a k r a n e l v é g e z n i e e z t a m a g a s a b b s z i n t ű g y a k o r l a t ­ s o r o z a t o t , h a t ö r ő d i k a saját v a g y p a r t n e r e s z e x u á l i s m ű k ö d é s é v e l . A F ü g g e l é k 186. o l d a l á n r é s z l e t e s e n leírjuk a z E r z é k k ö z p o n t o t . Kölcsönös ingerlés

Ez a g y a k o r l a t javítja a s z e x u á l i s k o m m u n i k á c i ó t , n ö v e l i a b i z a l m a t , m i k ö z b e n k ö l c s ö n ö s e n fölkelti a p a r t n e r e k s z e x u á l i s i z g a l m á t . A r c c a i e g y m á s n e m i s z e r v e felé f o r d u l v a f e k ü d j e n e k m i n d k e t t e n a z o l d a l u k r a , s t á m a s z k o d j a n a k m e g a k ö n y ö k ü k ö n . (A t e s t h e l y z e t e t lásd az 5. á b r á n . ) A nő bal kézzel ingerelje a h í m v e s s z ő t és a m a k k o t , j o b b keze pedig s z a b a d o n m a r a d a h e r e z a c s k ó és a külső p r o s z t a t a p o n t in­ gerlésére. A férfi b a l k e z é v e l a c s i k l ő t , j o b b j á v a l p e d i g a h ü v e l y t i n g e ­ közben relje. M i n d k e t t e n h a s z n á l j a n a k k e n ő c s ö t . Ingereljék e g y m á s t legalább h a r m i n c percig e g y h u z a m b a n , beszéljék m e g e g y m á s s a l az é r z é s e i k e t és a r e a k c i ó i k a t . M o n d j á k el tár­ suknak, mi esett jól, mi n e m , s mi az, a m i r ő l azt szeretnék, ha a m á s i k másképp csinálná. Ha egyikőjük megunja, vagy izgalma alábbhagy, m o n d j a meg. T á r ­ sa tehet javaslatokat, hogy figyelmét visszairányítsa a g y ö n y ö r n ö v e l é ­ sére, s m e g is változtathatja az a l k a l m a z o t t ingerlést. 80

Tudniuk

kell,

hogy

mindkettőjüknek jogában

áll

orális

ingerlést

n y ú j t a n i . E r r e a z i d ő r e fogják r ö v i d r e m o n d a n d ó j u k a t ; a z o r á l i s * i n g e r ­ lés h a t á r t s z a b a b e s z é d n e k . E z t a g y a k o r l a t o t l e g a l á b b egy h é t e n k e r e s z t ü l , l e g a l á b b h á r o m s z o r v é g e z z é k el. M e g l á t j á k , h a s z n o s lesz, h a i d ő r ő l i d ő r e m e g i s m é t l i k , h a c s a k a k a p c s o l a t t a r t á s e g y i k m ó d j a k é n t is. Felváltva »

M i k ö z b e n l é p é s r ő l l é p é s r e h a l a d n a k a z E S Z O felé, m é g egy m á s i k d o ­ l o g b a n is m e g kell e g y e z n i ü k : hogy elsőre ki legyen az ok és ki legyen az o k o z a t - v a g y i s ki adja és ki k a p j a e l ő s z ö r a g y ö n y ö r t . A felváltva a d o t t é s k a p o t t g y ö n y ö r l é t f o n t o s s á g ú a z E S Z O e l é r é s é ­ h e z . L e h e t ő v é t e s z i , h o g y a z é l v e z ő p a r t n e r kifelé i r á n y u l ó f i g y e l m é t a b e l s ő é r z é s e i r e ö s s z p o n t o s í t s a ; h i s z e n n e k i teljes m é r t é k b e n s z a b a d n a k kell l e n n i e a t t ó l a g o n d t ó l , h o g y m o s t m i t kell c s i n á l n i , m o s t m i fog k ö ­ v e t k e z n i , m i t é r e z a m á s i k . A k t i v a n kell á t é l n i e a z é l m é n y t , a felelős­ s é g e t a z o n b a n m e g kell h a g y n i a a m á s i k n a k . gú a s i k e r h e z a b i z a l o m . Az E S Z O - t t a n u l ó p á r o k n a k azt tanácsoljuk, hogy .a g y ö n y ö r adását a férfi k e z d j e , s l e g y e n a nő az e l s ő , a k i é l v e z . Ha a férfinak m a g ö m ­ léssel p á r o s u l ó o r g a z m u s a v a n , u t á n a m á r n e m v a l ó s z í n ű , h o g y teljes f i g y e l m é v e l a p a r t n e r e felé f o r d u l . A nő l e h e t ő s é g e i b e n b e n n e rejlik a sok o r g a z m u s . Ha O kapja e l ő b b a g y ö n y ö r t , s v a n o r g a z m u s a , é l m é ­ n y é t a z c s a k f o k o z z a , v é g e t n e m vet n e k i . A n ő i g é n y l i a t ö r ő d é s t . E s e t ­ leg n e m b i z i k a b b a n , h o g y p a r t n e r e m e g a d j a n e k i a z t a z é l v e z e t e t , a m i t i g é n y e l - á m h a a z o l y a n kéjt t u d n y ú j t a n i , a m i a z o r g a z m u s i g i s e l v e ­ szi, n a g y o b b b i z a l o m m a l lesz i r á n t a , s igy k ö n n y e b b e n l e v e t k ő z i a z el­ l e n á l l á s á t . A z o k o s férfi e l ő s z ö r a p a r t n e r é v e l t ö r ő d i k . A k k o r a n ő , h a r á k e r ü l a s o r , l e l k e s e n fogja i n g e r e l n i ő t , s ez lesz a férfi ö r ö m t e l i j u t a l ­ ma. Később, ha már megtanulták az ESZO-t, változtathatnak a sorren­ d e n . T a n u l á s k ö z b e n a z a s z a b á l y , h o g y e l s ő a n ő . igy j o b b a n m ű k ö d i k a dolog. Ezért a l a p v e t ő fontossá­

szájjal

történő

81

Készen

állnak

az

ESZO-ra? felkészültnek,

Az ESZO-gyakorlatok m e g k e z d é s é r e akkor tekinthetők ha már:

1 . m i n d k e t t e n úgy Ítélik m e g , h o g y j ó l i s m e r i k e g y m á s a n a t ó m i ­ áját. 2 . férfiak: Ö t p e r c e n b e l ü l m e g f e l e l ő m e r e v e d é s i g t u d j á k i n g e r e l ­ ni m a g u k a t , s a t e t ő p o n t o t is e l é r i k - de m e g á l l n a k a m a g ö m l é s előtti m á s o d p e r c e k b e n - egy h a r m i n c p e r c e s i d ő t a r t a m o n belül legalább hatszor 3. n ő k : megfelelő o r g a z m u s t é r n e k el önkielégitéssel - v i b r á t o r nélkül, csak a kezüket h a s z n á l v a 4 . férfiak: h ú s z p e r c e n b e l ü l , a k e z ü k k e l , a s z á j u k k a l , v a g y m i n d ­ kettővel megfelelően, orgazmusig tudják ingerelni partnerüket 5. nők: kezükkel, szájukkal vagy m i n d k e t t ő v e l Öt p e r c e n b e l ü l m e g f e l e l ő e r e k c i ó t t u d n a k e l é r n i p a r t n e r ü k n é l , s a c s ú c s i g , va­ gyis a m a g ö m l é s e l ő t t i m á s o d p e r c e k i g t u d j á k ő t e l v i n n i a h a r ­ m i n c p e r c e s i d ő t a r t a m o n belül legalább hat a l k a l o m m a l 6 . m i n d k e t t e n m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n k i t u d j á k fejezni é s v é g i g t u d ­ ják kat. Ha n e h é z s é g ü k v a n az 1. p o n t t a l , k ö z ö s e n ismételjék át e könyv a n a t ó ­ m i a i l e í r á s a i t , a z t á n v e g y é k s z e m ü g y r e újra p a r t n e r ü k a n a t ó m i á j á t , k ö z b e n a l k a l m a z z á k a szexuális felderitőgyakorlatot (184. oldal) Ha a 2. vagy 3. p o n t t a l v a n gondjuk, ismételjék át és gyakorolják m i n d a z t , a m i t e k ö n w a z ö n k i e l é g i t é s r ő l ir. Ha a 4. v a g y 5. p o n t o k o k o z n a k p r o b l é m á t , l a p o z z á k föl a 111. fejezet (Fejlesztő gyakorlatok) Szerelmi k o m m u n i k á c i ó cinű részét a 66. olda­ lon. Ismételjék át és gyakorolják a F ü g g e l é k b e n t a l á l h a t ó Erzékközis vegvék be ismétlésükbe. p o n t I I I . és IV. lépését (186. o l d a l ) , és az I r á n y í t á s c i m ű rész ( 1 8 5 . o l d a l ) felelősségvállaló gvakorlatát Ha g o n d o t jelent a 6. p o n t , ismételjék át és folyamatosan gyakorol­ ják az e b b e n a fejezetben leirt g y a k o r l a t o k a t . Az E l h a l l g a t á s o k - g y a k o r ­ latot hűségesen végezzék el m i n d e n n a p . Ha m é g e z e n kivül is n e h é z s é g e i k v a n n a k , olvassák el a k ö n y v vé­ gén, a 159. o l d a l o n k e z d ő d ő F ü g g e l é k b e n a z A p r o b l é m á k m e g o l d á s a H a a k a t e g ó r i á k v a l a m e l y i k é b e b e t u d j á k i l l e s z t e n i a sa­ c i m ű fejezetet. 82 s hallgatni a szexuális t a r t a l m ú m e g e r ő s í t é s e k e t és kifogáso­

játjukat, fogadják m e g azt a t a n á c s o t , a m i t ott a d u n k .

ESZO:

GYÖNYÖRT NYÚJTANI A NŐNEK

Előkészületek E z a fejezet a z t m o n d j a e l ö n n e k , u r a m , h o g y h o g y a n i n g e r e l j e n ő i p a r t n e r é t a z E S Z O - h o z . I t t ö n a / a k t i v , a z i n g e r l ő fél. M i e l ő t t t o v á b b ­ haladnának, m i n d k e t t e n o l v a s s á k e l f i g y e l m e s e n e z t a fejezetet; m o n ­ d a n d ó n k n a g y r é s z e e g y f o r m á n szól f é r f i a k h o z é s n ő k h ö z . A kellemes előjáték u t á n a nő helyezkedjen el k é n y e l m e s e n , h a n y a t t fekve. H a s z e r e t i , t e g y e n a feje alá p á r n á t . Szétvetett lábát felhúzott t é r d d e l behajlíthatja vagy kinyújthatja. férhetőség. O n , u r a m , t é r d e l j e n föl, d e ü l h e t t ö r ö k ü l é s b e n , f e k h e t h a s o n , a p a r t ­ n e r e m e l l e t t v a g y a n n a k lábai k ö z ö t t úgy, h o g y l á t h a s s a é s k ö n n y e n E l h e l y e z k e d h e t t ő l e b a l r a is, úgy, m e g é r i n t h e s s e az ő n e m i szerveit. A lényeg a kényelmes hozzá­

hogy j o b b kézzel hozzáférjen a csiklójához, ballal pedig a hüvelyéhez. D e h a ú g y j o b b a n esik, f e k ü d j ö n j o b b felöl, s j o b b k e z é t h a s z n á l j a a h ü ­ velyi i n g e r l é s r e . ügyesebben Fő a k é n y e l e m . H a s z n á l j a a k e z é t úgy, a h o g y a leg­ tudja.

M o s t g o n d o s a n k e n j e b e k e n ő c c s e l - e l ő b b a saját k e z é b e n f ö l m e l e ­ g í t v e - p a r t n e r e e g é s z n e m i s z e r v - t á j é k á t : a n a g y - és k i s a j k a k a t , a csikl ó t é s a h o z z á t a r t o z ó r é s z e k e t , a h ü v e l v b e m e n e t e t , k i c s i t b e l j e b b is, m a g á t a h ü v e l y t , m a j d le, végig a g á t a t . A k ü l s ő v é g b é l t á j é k é l v e z e t t e l r e a g á l az ingerlésre. Ha társa szereti, ha o t t ingerlik, kenje be a végbél­ t á j é k o t is. A túl sok k e n ő c s j o b b , m i n t a túl kevés. Bánjon veié pazarlóan. Vala­ m e n n y i a k k o r i s elfolyik b e l ő l e , v a g y felszívja a b ő r , h a a k e n ő c s n e m felszívódó. J u s s o n eszébe, hogy a n ő i n e m i szerv v á l a d é k á t a hüvely b e l s ő falai v á l a s z t j á k ki; a c s i k l ó n a k n i n c s saját t e r m é s z e t e s v á l a d é k a . Kezdje a külső n e m i szervek - a s z e m é r e m s z ő r z e t , a nagyajkak -

85

k ö n n y e d ingerlésével. Borzolja f i n o m a n , rángassa g y e n g é d e n a s z e m é ­ r e m s z ő r z e t e t ; ezzel is i z g a l m a t kelt, m e r t e testtájék m i n d e n s t r u k t ú r á ­ j a k a p c s o l a t b a n áll e g y m á s s a l . A m i t m o s t c s i n á l , a z v a l ó j á b a n a z előjá­ t é k n a k e g y h e l y i v á l t o z a t a , m e l l y e l f o k r ó l fokra k ö z e l í t i m e g a n a g y - é s kisajkak k ö z é z á r t é r z é k e n y t e r i i l e t e t . A z e l ő j á t é k b a n i s a z á l t a l á n o s i n ­ gerlés elveit követi, csak a z u t á n tér rá a helyi ingerlésre. A nő is ezt t e ­ szi, a m i k o r m a s z t u r b á l : előbb az egész n e m i szervet simogatja, csak a z u t á n összpontosítja figyelmét a csiklóra. Ö n , b i z o n y o s é r t e l e m b e n , i l y e n k o r i n c s e l k e d i k . A z i n c s e i k e d é s szítja a n e m i izgalmat. Lassan köröz a csikló körül, m i n d közelebb-közelebb hozzá. K ö n n y e d é n n y o m j a r á a t e n y e r é t v a g y ö s s z e z á r t ujjait a n a g y ­ E k ö z b e n olykor-olykor simít­ ajakra é s a s z ő r z e t r e . A z t á n , e g y v a g y k é t p e r c e n k e r e s z t ü l k ö r ö z z ö n incselkedve egyre közelebb a csiklóhoz. sa m e g a c s i k l ó t . A csikló simogatása

M a g á h o z a c s i k l ó h o z k ö z e l í t v e e l ő s z ö r c s a k futólag érjen h o z z á . M i n d ­ a z a z i d e g v é g z ő d é s , m e l y m e g t a l á l h a t ó a h í m v e s s z ő m a k k j á b a n , itt, a csikló kicsiny területén összpontosul. Ez a terület rendkívül érzékeny. M i n d e n nő a m a g a m ó d j á n szereti a csiklóingerlést. Egyesek a l e h e ­ letfinom érintésért v a n n a k oda; m á s o k n a k inkább az a jó, ha a m a k k helyett a csiklótestet simogatják. V a n , aki e g y á l t a l á n n e m szereti, ha közvetlenül érintik a csiklóját. V a n , a k i n é l j o b b o l d a l t é r z é k e n y e b b , v a n , a k i n é l b a l o l d a l t . I s m e r j e m e g jól p a r t n e r e csiklóját - ú g y i s m o n d ­ h a t n á m , ö n ö k k e t t e n váljanak m e g h i t t b a r á t o k k á ! . E z t a b a r á t s á g o t a 111. f e j e z e t b e n t á r g y a l t s z e x u á l i s k o m m u n i k á c i ó ­ val k e z d t e k i é p í t e n i . L á t t a , h o g y a n v á l t o z t a t o t t a c s i k l ó a s z e x u á l i s iz­ galom k ö z e p e t t e alakot, szint és helyzetet. T u d á s á t mélyítse el azáltal, h o g y teljes f i g y e l m é t k ö z e l r ő l s z e n t e l i p a r t n e r e c s i k l ó j á n a k . A z a célja, h o g y társát a kezével ingerelje, mig el n e m j u t az o r g a z m u s i g . ( L e h e t , h o g y m á r v a n n a k i s c é l r a v e z e t ő m ó d s z e r e i . A z é r t m é g i s olvassa e l e z t a részt, h o g y m e g tudjon egyet-mást az E S Z O - r a való a l k a l m a z á s u k ­ ról.) N i n c s egy olyan simogatástipus, amelyik m i n d e n n ő n e k megfelel­ n e . P r ó b á l k o z n i a kell, s e k ö z b e n é r h e t i k k u d a r c o k . A m i k o r a szexuális k o m m u n i k á c i ó gyakorlatokat csinálták, társa m á r értésére adta, mi a jó neki; m o s t h a s z n o s í t s a ezt az i n f o r m á c i ó t . S o k n ő p a n a s z o l j a fel, h o g y p a r t n e r e n e m k í s é r l e t e z i k e l e g e t a k ü -

86

l ö n b ö z ő simogatásfajtákkal.

Vagy hogy m a g a

a

kísérletezés túl gyor­

s a n m e g y végbe: a n ő n e k m é g ideje s i n c s rá, h o g y elengedje m a g á t s m e g t a p a s z t a l j a , m i t é r e z , a férfi a z e g y i k s i m o g a t á s r ó l m á r i s á t v á l t a másikra. Ú g y fog r á j ö n n i , p a r t n e r e m i l y e n s i m o g a t á s t k e d v e l , h a k i p r ó b á l j a a csikló k ü l ö n b ö z ő területeit, s a rá g y a k o r o l t különféle erősségű n y o m á ­ sokat. F o k o z a t o s a n v á l t s o n át egyik s i m o g a t á s r ó l a m á s i k r a , s k ö z b e n figyelje, m i n t r e a g á l a m á s i k . közelíteni a csiklót. Ha n e m i szerveiben fokozódik a vérbő­ ség, a k k o r j ó l c s i n á l j a . A l e g j o b b a n h ü v e l y k - é s m u t a t ó u j j a l tudja m e g ­ A h a s felől a c s i k l ó t e t e j é r e h e l y e z e t t h ü v e l y k u j j m i n t e g y l e h o r g o n y o z z a a z t , m i k ö z b e n a lejjebb e s ő m u t a t ó u j j lefelé si­ m o g a t (lásd a 3 . á b r á t ) . S i m o g a s s a e l ő b b a z e g y i k o l d a l á t , a z t á n a t e t e ­ j é t , v é g ü l a m á s i k o l d a l á t . A m o z g á s i r á n y a l e h e t föl-le, v a g y k ö r k ö r ö s , de b i l l e g t e t h e t i is a h ü v e l y k u j j á t , v a g y m o r z s o l g a s s a f i n o m a n a c s i k l ó t a m u t a t ó - és a h ü v e l y k u j j a k ö z ö t t (lásd az 1. á b r á t ) . K í s é r l e t e z z e n e z e k ­ k e l a v á l t o z a t o k k a l - t a l á l j o n k i m e n e t k ö z b e n m á s o k a t is.

Az alapsimogatás

legyen

lassú

és

egyenletes,

másodpercenként

egy ciklus.

N ő i pácienseink gyakran sérelmezik, hogy partnerük n e m követke­ zetes az ingerlésében. Állapodjon m e g t e h á t az egyik s i m o g a t á s r e n d s z e r n é l , a m i t v á l t o z t a t á s n é l k ü l - k i v é v e a z a l á b b e m l í t e n d ő k e t - foly­ tasson p e r c e k e n keresztül. Figyelje párja v i s e l k e d é s é t . H a e g y s i m o g a t á s b e v á l t , a k k o r a z feliz­ A n e m i szerv m e g d u z ­ gatja ő t . A z i z g a l o m n a k l á t h a t ó j e l e i v a n n a k .

z a d , a n a g y - é s kisajak m e g t e l i k . A c s i k l ó m e g n a g y o b b o d i k , e l m o z d u l le- é s b e f e l é . A m a k k v é r r e l t e l í t ő d i k , ú g y , m i n t m e r e v e d é s k o r a h í m ­ v e s s z ő m a k k j a . A h ü v e l y i és c s i k l ó i r é s z a f o k o z o t t v é r á r a m l á s t ó l e l s ö ­ tétül. Társa h a n g o k kiadásával irányíthatja önt. Ha az ön ténykedése jó érzést kelt b e n n e , a k k o r élvezettel nyög, z ü m m ö g , sóhajtozik. A szeret­ kezéskor kiadott h a n g o k ö n m a g u k b a n is fokozzák az izgalmat, továb­ bá tudatják a szexuális izgalom meglétét. I l y e n k o r a b e s z é d c s a k el­ vonja a figyelmet - é r d e m e s t e h á t m e g t a n u l n i a n e m szavakkal t ö r t é n ő megszólalást. P a r t n e r e ú g y i s v e z e t h e t i , h o g y m e d e n c é j é t k ö z e l e b b viszi, i l l e t v e e l ­ távolítja a z ö n k e z é t ő l . H a a s i m o g a t á s i z g a t ó a n h a t rá, h a ú t o n v a n a z o r g a z m u s felé, a k k o r v a l ó s á g g a l b e l e n y o m j a - m é g t ö b b i z g a l m a t k é r ­ ve - n e m i szervét az ön kezébe. Ha az ingerlés h a t á s t a l a n vagy kelle­ m e t l e n , v a g y h a t á r s a e l l e n á l l , o l y a n k o r e l h ú z z a n e m i s z e r v é t . E z e k íi-

87

n o m kis m o z d u l a t o k ; m i n d k é t i r á n y ú e l m o z d u l á s n á l m i l l i m é t e r e k r ő l lehet szó. K e r e s s e a z i z g a l o m l á t v á n y o s a b b j e l e i t is, k ü l ö n ö s e n a z i z m o k m e g foszülését. A m e d e n c e i z m o k és a t e s t e g y é b i z m a i n a k m e g f e s z ü l é s e a n e m i izgalmat jelzik. Éppígy a sóhajtások, a zihálás, a szaggatott i z o m ­ m o z g á s o k , a v e r e j t é k e z é s , a lábfej és a lábujjak b e g ö r b i t é s e . H a t á r s a c s a k egy k i c s i t i s e l h ú z ó d i k a k e z é t ő l , v i s s z a v o n u l ó t kell fújnia. Ez n e m azt j e l e n t i , h o g y vegye el teljesen a kezét, csak alkal­ kisebb nyomást, lassítsa valamelyest a simogatás ritmusát, mazzon

v a g y m o z d í t s a p i c i v e l a r r é b b az ujját a c s í k i o n . A c s i k l ó p i c i ; a t á r s j e l ­ zéseire a d o t t válasz változása is e h h e z m é r e t e z e t t legyen. Segit, h a láthatja p a r t n e r e n e m i szerveit. M i n t h o g y E S Z O - t t a n u l , a z i s segit, h a i d ő r ő l i d ő r e b e c s u k j a a s z e m é t , s ú g y p r ó b á l j a t u d a t o s í t a n i a z é r z é s t , a m i t a t á r s i n g e r l é s e ö n b e n k e l t . igy a k e z e i s t a n u l , n e m c s a k a szeme. A nemi izgalom megteremtése Ha megtalálta

Az incselkedés szakasza megteremti a n e m i izgalmat. szer, majd l a s s í t s o n ,

azt az a l a p s i m o g á t á s t , m e l y e t társa szeret, a l k a l m a z z a körülbelül tíz­ lazítson - azaz a simogatás legyen k ö n n y e d e b b v a g y l a s s ú b b , v a g y n e m a n n y i r a m a g á r a a c s i k l ó r a k o n c e n t r á l t - egy­ k é t ü t e m erejéig. Ez n ö v e l i a n e m i feszültséget. T á r s a ezt oly m ó d o n fogja j e l e z n i , h o g y n e m i s z e r v é t a z ö n k e z e felé tolja, m i n t e g y k é r v e a z i n g e r l ő c i r ó g a t á s folytatását. É r d e m e s egy o l y a n m i n t á t k ö v e t n i , m e l y ­ b e n t i z i n g e r l ő ( e m e l k e d ő ) s i m o g a t á s t egy v a g y k é t e l n y u g v ó s i m o g a ­ tás követ. N e m ez az egyetlen m i n t a ; az ön p a r t n e r é n e k talán megfele­ l ő b b a h a t a z e g y h e z , v a g y a h á r o m a z e g y h e z , v a g y a t i z e n ö t a z egy­ h e z arány. K í s é r l e t e z z e n , és majd meglátja. A n e m i i z g a l o m k i v é t e l e s e n m a g a s s z i n t j e i n e k e l é r é s é h e z elég, h a a hüvelykés a m u t a t ó u j j á t használja. A v á l t o z a t o s s á g k e d v é é r t h o z z á ­ a d h a t j a m é g a k ö z é p s ő ujját is, a m i k o r is h á r o m ujja b ö l c s ő j é b e fogja a csiklót (lásd a 3. ábra k i n a g y í t o t t k é p é t ) . A hüvelykujj e b b e n az e s e t b e n is f ö n t r ő l t á m a s z t j a m e g , a m u t a t ó - és a k ö z é p s ő ujj p e d i g az o l d a l a i t és az alapját simogatja. galomkeltésnek mind na. 88 Ez kiválóan i r á n y i t h a t ó csiklóingerlési forma. A m a g a s a b b é s m a g a s a b b s z i n t j e i r e é r h e t ü n k el, l é n y e g a z , h o g y t a l á l j u k m e g a z t a l e g j o b b m ó d s z e r t , m e l l y e l a n e m i iz­ m i n d i g v i s s z a - v i s s z a t é r v e a z a l a p h o z , h a a fölfelé h a l a d á s m e g t o r p a n ­

Férfi 3.

ingerel női könyökre támaszkodva

Fekve,

K é n y e l m e s , K é z z e l és szájjal k ö n n y e n e l é r h e t ő a h ü v e l y és a c s i k l ó . L á t h a t ó , a m i n t a bal k é z hüvelyk- és m u t a t ó u j j a megfogja a c s i k l ó t , és s i m o g a t á s s a l ingerli. A hüvelykujj m e g t á m a s z t j a a csikló alapját; a m u t a t ó u j j simogatja a m a k k o t . A k é p k i v á g á s a c s i k l ó s i m o g a t á s á n a k h á r o m ujjas v á l t o z a t á t m u t a t j a b e . A hüvelykujj m e g t á m a s z t j a az a l a p o t ; a m u t a t ó - és k ö z é p s ő ujj k ö z r e ­ fogja a csiklót, és s i m o g a t j a az o l d a l a i t .

89

Az

ingerlés e kezdeti

szakaszában

is b á r m i k o r b e h a t o l h a t egy-két

ujjával p a r t n e r e h ü v e l y é b e . H a a z z a l a k e z é v e i m é g n e m lesz i s k ü l ö ­ n ö s e b b e n t e v é k e n y , t á r s a i z g a l m á t m i n d e n b i z o n n y a l f o k o z z a , h a csiklója simogatása közben ujjával olykor-olykor végigpásztázza a hüve­ lyét. M i r e e l k e z d ő d i k n á l a a z o r g a z m u s , l e g a l á b b m u t a t ó - v a g y k ö z é p ­ s ő ujjának k é n y e l m e s e n b e kell f é s z k e l n i e m a g á t a h ü v e l y b e . Ellenállások M i t csinál a másik, m i k ö z b e n ön a csiklóját simogatja? gyelmesen.) A nő p o n t o s a n tudja, mi történik. pontosít az élményre. M i n d e n e g y e b e t k i r e k e s z t v e össz­ Ez az élmény érzések és gondolatok keveréke. ( U r a i m , ez a O l v a s s á k fi­

rész ö n ö k r e i s v o n a t k o z i k , a m e i m y i b e n ö n ö k e t i n g e r l i k .

M i n é l j o b b a n o d a t u d figyelni a z é r z é s r e , a n n á l t ö b b e t fog é r e z n i . D e n é h a g o n d o l a t o k i s t á m a d n a k b e n n e , m e r t a z e m b e r g o n d o l k o d ó lény. N é m e l y g o n d o l a t a - e l s ő s o r b a n a kétségei, a kérdései és az a g g o d a l ­ m a i - a n e m i i z g a l o m ú t j á b a áll. L é t r e j ö n a z e l l e n á l l á s , a m e l y e l r e k e s z t i a z é r z é s e k útját. T á r s á n a k m e g kell t a n u l n i a , h o g y a z effajta g o n d o l a t o ­ k a t a z o n n a l felismerje, ö n n e k i s e z lesz a d o l g a , a m i k o r m a j d ö n k e r ü l sorra. A z a lista, h o g y m i m i n d e n t g o n d o l n a k a z e m b e r e k , c s a k h o g y m e g ­ tagadják ö n m a g u k t ó l a gyönyört, hosszabb l e n n e , Mulatságos, nyújt n e k i , de a g y ö n y ö r n e k m i n d e n k i ellenáll. társa ellenállással küzd. m i n t ez a könyv. M i k ö z b e n ö n kéjt

Ö n i s k ü z d e n i fog v e l e , a m i k o r Az e m b e r t a

p a r t n e r e a z t akarja, h o g y é l v e z z e n . M é g a z E S Z O - b a n t ö k é l e t e s e n j á r ­ t a s férfiak é s n ő k i s t a l á l k o z n a k k ü l ö n f é l e e l l e n á l l á s o k k a l . t a p a s z t a l a t tanítja m e g , m i k é p p e n s z a b a d u l h a t m e g m i n é l g y o r s a b b a n az ellenállásaitól, a m i k o r a z o k a szexuális ingerlés alatt j ö n n e k elő. Társa ellenáll, a m i k o r 1. f i n o m a n 2. kevesebb elhúzódik; vérbőséget vagy nedvkiválasztást mutat;

3. kinyitja a s z e m é t és l á t s z i k rajta, h o g y unja. S o k e l l e n á l l á s t o l a k o d ó g o n d o l a t o k f o r m á j á b a n b u k k a n fel. V a n , h o g y folyamatosan jönnek az efféle gondolatok, máskor csak időnként esetleg egy p e r c e n b e l ü l t ö b b s z ö r , d e csak m á s o d p e r c e k r e , hány általános, tolakodó gondolat: 90 ime, né­

F á r a d n i látszik. E l é g volt. N e m érdemlek többet. Félek. Úgy érzem, mindjárt szétrobbanok. C s a k t u d n á m , mi volt ez a hang. Vajon hallják-e a gyerekek/szülők/szomszédok? Ez rossz. S z e r e t n é k egy c i g a r e t t á t / e g y csésze kávét. Ki szeretnék m e n n i a fürdőszobába. Nem vagyok büdös? N e m v a g y o k elég v o n z ó . H o l n a p e l kell m e n n e m a... T e g n a p m e g k e l l e t t v o l n a ... N e m hiszem, hogy ezt meg t u d o m csinálni. Erre n e k e m nincs időm. Most inkább: meg kellene n é z n e m a gyerekeket takarítanom kéne készülnöm kéne a holnapi munkámra. C s a k a k k o r v a n r á m ideje, h a s z e r e t k e z n i a k a r . Csak használ engem. N e m érdekli, m i t érzek én. U n o m a z egészet. Az ellenállások ö n m a g u n k lezárásának módjai. Az ellenállások ugyan­ akkor normálisak. való n e k a hibájából S z ü k s é g e s s ú r l ó d á s o k a s z e r e l e m b e n . A n e m i kéjjel nem h e l y t e l e n e k vagy rosszak, s n e m valaki­ E g y s z e r ű e n k o r l á t o k , m e l y e k e n á t kell Ha ezt teszik, n e m fognak összefüggésükben

keletkeznek.

k ü z d e n ü n k m a g u n k a t , valahányszor elénk állnak. Ne hibáztassák egymást az ellenállásokért. g u k a t teljesen a g y ö n y ö r n e k . Az ellenállások átfogó megtárgyalását lásd a V I I I . e l l e n á l l á s o k c i m ű r é s z é b e n , a 142. o l d a l o n . fejezet G y a k o r i bizni e g y m á s b a n . H a n e m b í z n a k e g y m á s b a n , n e m tudják á t a d n i m a ­

91

Legyünk

úrrá

gondolatainkon hogy úrrá legyünk az ellenállást m e g t e r e m t ő

Két alapmódszer van, gondolatainkon. Az

egyik m ó d s z e r a g o n d o l a t v á l t á s .

A szándékos gondolatváltást

s z a k n y e l v e n „ k o g n i t í v r e s t r u k t u r á l á s n a k " n e v e z z ü k . H a t á r s á b a n fel­ ö t l i k egy f i g y e l e m e l t e r e l ő g o n d o l a t , n y o m b a n b e kell i l l e s z t e n i e h e l y e t ­ t e egy p o z i t í v g o n d o l a t o t : „ E z m o s t j ó érzés. B i z t o n s á g b a n vagyok. E l ­ e n g e d e m ezt a g o n d o l a t o t . " A kognitív restrukturálás n e m v a l a m i ha­ landzsa; a p s z i c h o l ó g i á b a n jól i s m e r t j e l e n s é g , és be szokott válni. A k o g n i t í v r e s t r u k t u r á l á s egy v á l t o z a t a az, a m i k o r a f i g y e l e m e l t e r e ­ lő g o n d o l a t o t semleges g o n d o l a t t a l helyettesitjük. A m a n t r á k h a s z n á ­ latára t a n í t ó m e d i t á c i ó s r e n d s z e r e k a lap technikája ez - semleges, n é h a é r t e l m e t l e n szavak. L e h e t lazító m o n d a t - „ N y u g o d t v a g y o k " - vagy egy i s m é t e l t e n k i m o n d o t t s z á m , v a g y o l y a s f é l e h a n g , m i n t a k l a s s z i k u s m a n t r a , a z „ O m " . A s e m l e g e s g o n d o l a t n e m k e l t n e m i i z g a l m a t , d e el­ foglalja a f i g y e l e m e l t e r e l ő g o n d o l a t h e l y é t , é s l e h e t ő v é t e s z i , h o g y p a r t ­ n e r e i s m é t a b e n n e k e l t e t t é r z ü l e t r e figyeljen. A g o n d o l a t o k o n való uralkodás másik a l a p m ó d s z e r e az, a m i k o r a figyelmet visszairányítjuk befelé, m a g á r a az é r z ü l e t r e , s m e g e n g e d j ü k , h o g y újra a fizikai é l m é n y k e r e k e d j e n felül. ge v a n . A m i k o r ú g y é r z i , h o g y t á r s á n á l a l á b b h a g y a z i z g a l o m , s o k férfi a si­ mogatás ritmusának gyorsításával vagy erősebb nyomással próbálja á t t ö r n i a m á s i k ellenállását. Á l t a l á b a n sokkal j o b b az, h o g y t á r s u n k m a g a k e r e k e d j é k felül a z e l l e n á l l á s á n . ni a szükségét a n n a k , h o g y megtalálja a m e g o l d á s t . H a m e g é r z i társa ellenállását, f i n o m a n v o n u l j o n vissza. t o s í t s a , m e l y e t ö n nyújt n e k i . Ha megakadunk Ez az apró v á l t o z á s s e g í t e n i fog n e k i , h o g y f i g y e l m é t újra a r r a a z é r z é s r e ö s s z p o n ­ ha engedjük, Ö n n e k az a dolga, hogy m e g b í z h a t ó a n elérhető érzületet kapjon partnere, a m i k o r erre szüksé­

Ha ön továbbra is

á l l h a t a t o s a n , r i t m i k u s a n , m e g b í z h a t ó a n , é l v e z e t t e l i n g e r l i , ő fogja é r e z ­

Ha partnere lelkesedése tovább l o h a d n a , ön is hátráljon tovább. Ha az elzárkózás n e m s z ű n n e - ha társa izgalma m i n d j o b b a n c s ö k k e n -, e s e t l e g m e g p r ó b á l k o z h a t a z e l l e n k e z ő m ó d s z e r r e l is: f o k o z o t t i n g e r l é s ­ sel s e g í t e n i á t e z e n a g á t o n . C s i n á l j a f i n o m a n . B i z o n y á r a n e m a k a r n e k i

92

f á j d a l m a t o k o z n i , n e m a k a r j a , h o g y t á r s a ú g y é r e z z e , e r ő l t e t i ő t a foly­ tatásra. Figyelje, változik-e e n n e k n y o m á n a viselkedése. Ha az inger­ lés f o k o z á s a m é g n a g y o b b e l l e n á l l á s t v á l t k i n á l a , a k k o r újra v o n u l j o n vissza. S o k p á r m e g a k a d e z e n a p o n t o n . B o n y o l u l t , n e h é z p i l l a n a t ez, t e l e a kielégitetlenscg érzésével. A p á r o k itt m e g a k a d n a k é s v é g ü l feladják. A férfi e l f á r a d , a nő e l f á r a d , m i n d k e t t e n h a r a g s z a n a k e g y m á s r a . A férfi n é m á n vádolja a n ő t , a m i é r t az ellenállt neki. A nő n é m á n vádolja a férfit, a m i é r t a z e n g e d e l m e s s é g r e k é n y s z e r i t e t t e . gált a j a v á r a . H a n y i l v á n v a l ó v á vált, h o g y társa i z g a l m a m e n t h e t e t l e n ü l l a n k a d a z e l l e n á l l á s a n n y i r a f e l ü l k e r e k e d e t t b e n n e , h o g y n e m találja a v i s s z a ­ v e z e t ő utat -, hagyják abba m i n d k e t t e n , meg a kialakult helyzetet. Legyenek megesik. egymáshoz gyengédek, forduljanak egymás felé szere­ tettel. N e v á d a s k o d j a n a k . N e m várt a k a d á l y b a ü t k ö z t e k . M i n d e n k i v e l Beszéljék meg. Az ellenállás n o r m á l i s dolog. B e n n e van a p a k l i b a n . H a n e m igy v o l n a , m i n d n y á j a n s z ü n e t n é l k ü l s z e r e t k e z n é n k , m é g a z e v é s r ő l i s m e g f e l e d k e z v e . M é g m u l a t h a t n a k i s rajta, h a j á t é k o ­ s a n p r ó b á l n a k f e l ü l k e r e k e d n i rajta. G o n d o l j á k végig, h o g y m i t c s i n á l t a k , s h o g y m i t é r e z h e t e t t a m á s i k . A z t á n k e z d j é k újra, ha ő m á r v a l a m e l y e s t k e l l e m e s e b b e n érzi m a g á t . Vagy cseréljenek s z e r e p e t , s úgy folytassák. M i v e l h e t e n t e legalább h á ­ r o m s z o r d o l g o z n a k a z E S Z O - n , e g y i k ü k s e m fogja s o k á i g m e l l ő z ö t t n e k é r e z n i m a g á t . M i n d i g m e g t e h e t i k , h o g y a s z o k o t t m ó d o n fejezzék be a szeretkezést. Az E S Z O n e m követel kizárólagosságot. Ahhoz, amit ö n ö k m á r a m ú g y is birtokolnak, m i n d ö s s z e teret és mélységet-ad. Vessük be a Kegel-gyakorlatokat a m i t csinálnak, s beszéljék M i n d k e t t e n megfe­ l e d k e z n e k a lényegről, a g y ö n y ö r r ő l . A m i t ö r t é n t , s e n k i n e k s e m szol­

Társa úgyis legyőzheti ellenállását, h o g y m i k ö z b e n ön ingerli, ő Kegelg y a k o r l a t o k a t v é g e z , s ily m ó d o n s z á n d é k o s a n ö s s z e h ú z z a a P C - i z m a it. A z e l l e n á l l á s g y a k r a n i z o m f e s z ü l t s é g f o r m á j á b a n m u t a t k o z i k m e g az i z m o k s z á n d é k o s vagy ö n t u d a t l a n megfeszítésében -, a m i , h a is­ m é t l ő d i k , a n e m i i z g a l o m e l l e n é b e n hat. De ha ellazítjuk u g y a n e z e k e t a megfeszített i z m o k a t , ezzel r e n d s z e r i n t m a g u n k fokozzuk a szexuá­ lis i z g a l m a t . S o k a n é p p e n e c é l b ó l feszitik m e g s e r n y e s z t i k e l felváltva i z m a i k a t - vagy csak a P C - j ü k e t , de g y a k r a n egész testüket.

93

E n n e k a f o l y a m a t n a k fontos h a r m a d i k (epését j e l e n t i k a Regei-gya­ k o r l a t o k . E h á r o m r é s z e s g y a k o r l a t o k e l s ő l é p é s e u g y a n i s a feszítés, a m á s o d i k a lazítás, a h a r m a d i k p e d i g a lefelé való n y o m á s . simogatja őt. T á r s a le­ g y ű r h e t i ellenállását, h a elvégzi m i n d h á r o m f o k o z a t o t , m i k ö z b e n ö n E z n e m c s a k a z i z g a l o m k ö z v e t l e n f o k o z á s á b a n j e l e n t se­ g í t s é g é t , d e a n n y i b a n is, h o g v t á r s a i n k á b b a z i z m a i b a n k e l e t k e z e t t é r ­ z ü l e t e k r e összpontosítja figyelmét, s e m m i n t negatív g o n d o l a t a i r a . T e g y e n e k m e g m i n d e n t , a m i az ellenállás legyőzéséhez szükséges, de óvatosan, a h o g y 'tanácsoltuk. velybemenetre m é r t paskolás, Az ütés ne legyen olyan erős, N é h a segíthet a csiklóra vagy a h ü ­ hogy elriasszuk a leselkedő ellenállást. hogv n e h e z t e l é s t vagy fájdalmat v á l t s o n

ki. E z i s a k i t a p a s z t a l a n d ó d o l g o k k ö z é t a r t o z i k . Légzésáttörés Az e m b e r e k gyakran azzal akadályozzák az orgazmust, h o g y vissza­ Mi­

tartják a lélegzetüket. Az ilyesmi n e m r i t k á n k ö v e t k e z i k az i z m o k m e g feszüléséböl. A n ő , hogy. i z g a l m a t keltsen, megfeszíti P C - i z m a i t . közben kifelé é s lefelé t o l , v i s s z a t a r t j a a l é l e g z e t é t . Ez egy b i z o n y o s

p o n t i g f o k o z z a a z i z g a l m a t , d e v a n n a k n ő k , a k i k fél p e r c i g v a g y m é g t o v á b b is vissza tudják t a r t a n i a l é l e g z e t ü k e t . H a t á r s á n a k s z o k á s a , h o g y b e n n tartja a l e v e g ő t , a m i k o r m e g f e s z í t i a t e s t é t v a g y i z g a l o m k e l t é s céljából ö s s z e s z o r í t j a P C - j é t ( é s z r e v e s z i , h a s i m o g a t á s k ö z b e n figyeli a l é l e g z e t v é t e l é t i , rülbelül tizenkétszer v e s z ü n k levegőt. alatt. A legjobban úgy figyelhetünk a a k k o r t u d a t o s a b b a n kell fokozódásával • g y a k o r o l n i a a légzést. N o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t p e r c e n k é n t k ö ­ A n e m i izgalom légzésre, ha p a r t n e r é n e k t o v á b b r a i s l e g a l á b b h a t s z o r kell l e v e g ő t v e n n i e e g y p e r c megtapasztaljuk. P a r t n e r e é r e z z e , a h o g y beszívja a l e v e g ő t - a h o g y b e á r a m l i k a z o r r á b a , a szájába, és m e g ö l t i a t ü d e j é t Úgy segíthet neki, hogy h o g y visszatartja. m a j d l e b o c s á t j a a n e m i s z e r v e i felé. a légzésre, . •;a m i k o r észreveszi, emlékezteti

Az is n a g y o n h a s z n o s technika, ha a lélegzetvétel egyenletes r i t m u ­ s ú s z á m o l á s r a t ö r t é n i k . A n ő s z á m o l j o n m a g á b a n h a t i g (vagy n é g y i g , v a g y tizig, a h o g y k é n y e l m e s e b b ) , úgy, h o g y a s z á m o k m á s o d p e r c e n ­ k é n t k ö v e s s é k e g y m á s t , s k ö z b e n szívja b e a l e v e g ő t . A z t á n u g y a n í g y fújja ki: B E k e t t ő , h á r o m , n é g y , ö t , h a t , K I k e t t ő , h á r o m , n é g y , ö t , h a t , BE ... Légzése megváltozásával p á r h u z a m o s a n társának gyakorolnia 94 kell,

h o g y a m i k o r megfeszíti m e d e n c e i z m a i t , u g y a n a k k o r lazán tartsa teste t ö b b i r é s z é t . E z z e l a z t é r i el, h o g y i z o m f e s z ü l t s é g e a n e m i s z e r v e i b e h e l y e z ő d i k , o d a , a h o l é r t e l m e v a n , s e t t ő l l é g z é s e k ö n n y e b b é válik. E z t a t e c h n i k á t úgy tanulhatja meg, hogy a számolásra t ö r t é n ő lélegzés k ö z b e n Kegel-gvakorlatokat végez. N e m tudjuk eléggé h a n g s ú l y o z n i a K egei-gyakori a tok fontosságát. M i n é l t ö b b e t és m i n é l r e n d s z e r e s e b b e n csinálják m i n d k e t t e n , a n n á l többet h a s z n á l a szexnek. M i n é l n a g y o b b és erősebb a P C - i z m a , a n n á l t ö b b érzést t u d m e g t a p a s z t a l n i általa. E két h a t á s o s t o r n a , a légzésáttörés és a K e g e l - g y a k o r l a t o k vegyítése ré­ v é n n e m i é l e t ü k s u g á r h a j t á s r a fog k a p c s o l n i . Váltsunk Megvan át a a hüvelyre izgalom/ legyőzettek az ellenállások, a gyönyörök

nemi

m i n d m a g a s a b b és m a g a s a b b szintjeit é l v e z h e t i k - a m i k o r végre társá­ n á l , a szabályos o r g a z m u s j e l e k é n t , m e g i n d u l n a k az egy m á s o d p e r c e s ö s s z e h ú z ó d á s o k . I t t a z i d ő , h o g y f i g y e l m é t t á r s a h ü v e l y é r e fordítsa. A n ő n e k lehet az a kívánsága, hogy az első ö s s z e h ú z ó d á s o k alatt is s i m o ­ g a s s a t o v á b b a csiklóját. T e g y e a z t , d e l e h e t , h o g y f i n o m í t a n i k e l l a z érintésén. I l y e n k o r a l e g k ö n n y e b b i n g e r l é s e n kivül v a l ó s z í n ű l e g m i n ­ d e n k é n y e l m e t l e n s é g e t fog o k o l n i . D e a z i s l e h e t , h o g y e l k e l l v e n n i e a k e z é t a esik l ó r ó l . A z e l s ő o r g a z m u s o s ö s s z e h ú z ó d á s o k a l a t t , s a z u t á n is, a h o g y a z o k l e c s e n d e s e d t e k , folytassa a h ü v e l y i n g e r l é s é t . A h í m v e s s z ő d ö f ő m o z ­ d u l a t a i t u t á n o z v a h ú z z a ki-be a z ujjait a h ü v e l y b e n , k ö r b e a n n a k b e l s ő falán. val ü t e m e s e n s i m o g a t j a a G - p o n t n a k n e v e z e t t t e r ü l e t e t . A n a t ó m i a i e m l é k e z t e t ő : G - p o n t n a k neveztük azt a területet, amely a hüvely belsejében, n e m egészen négy c e n t i m é t e r r e k ö z v e t l e n ü l a sze­ m é r e m c s o n t m ö g ö t t , a h ü v e l y k ö z é p s ő - e l ü l s ő felén t a l á l h a t ó . E z egy­ k é t ujjnyi s z é l e s , g u m i - v a g y s z i v a c s s z e r ű t a p i n t á s ú , , részénél k e m é n y e b b terület. nyedik, igy k ö n n y e b b m e g t a l á l n i . a hüvelyfal többi bizonyos nők Ingerlés hatására még j o b b a n m e g k e m é ­ E m l é k e z z e n vissza: vagy m o z g a s s a D e a l e g h a t á s o s a b b a z , h a egy v a g y k é t ujjá­

n e m a n n y i r a egy p o n t o t , m i n t i n k á b b egy t e r ü l e t e t a z o n o s í t a n a k b e ezt é r d e m e s ingerelni. Ha az o r g a z m u s m á r kezdetét vette, s úgy ingerli p a r t n e r e hüvelyét, azzal a m á r meglévő n e m i izgalmat ugrásszerűen megnöveli. Ha az o r g a z m u s n a k m é g h i r e - h a m v a sincs, s ön k ö z v e t l e n ü l ingerli a G - p o n ­ tot, társát m é g kellemetlenül is érintheti a dolog; ám mihelyt az orgaz-

95

m u s megkezdődik, 3 G-pont ingerlésének kényelmetlensége megszű­ nik, s i z g a l o m f o k o z ó h a t á s a érvényesül. Ilyenkor a keményebb nyo­ m á s t i s e l v i s e l i , m i g a z e l ő z ő l e g s z a b á l y o s s i m o g a t á s s a l i n g e r e l t esi k l ó ­ n a k m á r - m á r f á j d a l m a t o k o z a p i h e k ö n n y ű n é l e r ő s e b b é r i n t é s is. N e m k i z á r t , h o g y ö n m á r t a p a s z t a l t h a s o n l ó j e l e n s é g e t ; a l e g t ö b b férfi h í m ­ vesszőjének makkja fáj, ha közvetlenül a magömlés után hozzáér. E z e k b e n az i l l a n é k o n y p i l l a n a t o k b a n t e h á t szenteljen t ö b b figyelmet p a r t n e r e hüvelyének, m i n t csiklójának. Elnyújtott Szexuális Orgazmus

Ha a hüvelyre összpontosít, a m i k o r társának orgazmusos összehúzó­ dásai v a n n a k , azzal megtartja Őt az ingerlés m a g a s fokán. A k á r ki-be h ú z o g a t j a ujjait a h ü v e l y é b e n , a k á r a G - p o n t j á t s i m o g a t j a m u t a t ó - v a g y k ö z é p s ő ujjával, t a r t s a m e g a z t a s z a b á l y o s , e g y m á s o d p e r c e s ü t e m e t , a m i t korábban, a csiklömgerlésnél vezetett be. Őrizze m e g ezt a m á r kiépített tiz az e g y h e z - vagy h a t az egyhez, vagy a m i a legjobban m ű ­ k ö d ö t t - a r á n y ú ciklust, s k ö z b e n fokozza és c s ö k k e n t s e a n y o m á s e r e ­ jét. £z szeri a belső ingerlés mélyrehatóbb a hüvelyi A összehúzódást eredményez, összeltlízódások felületiek, mint azaz az a mély egy­ hüvely me­ Az - fizikai orgazmuskor, amikor

külső harmadán játszódnak le. denceizmokat, alapját képezik köztük a a méh

mélyebb szexuális

összehúzódások érintik a orgazmusának, az

nagy izmait.

Hosszabbak és kéjesebbek

nő elnyújtott

ESZO-nak.

E S Z O - n a k e b b e n az első szakaszában változó hosszúságú, e g y e n k é n t egytől tiz m á s o d p e r c i g tartó ö s s z e h ú z ó d á s o k t a p a s z t a l h a t ó k . Az egyszeri orgazmusra a hüvely ún. „sátoreffekrussal" válaszol: h á t s ó része k i ö b l ö s ö d i k és felülemelkedik a t e s t b e n . A h ü v e l y b e beve­ h e t e t t ujj ú g y é r z é k e l i e z t a r e a k c i ó t , m i n t h a a z e l e r n y e d n e é s e l t á v o ­ lodna. (Lásd a N ő i a n a t ó m i a cimű ábrát.) A z E S Z O k e z d e t é n a h ü v e l y kitoló m o z g á s s a l v á l a s z o l a z u j j m g e r l é s r e : m i n t h a a m é h a h ü v e l y n y i l a s a felé n y o m ó d v a e l z á r n á a n n a k b e l s ő t e r é t . ( L á s d a N ó i a n a t ó m i a k i s e b b rajzát, a K i t o l ó ö s s z e h ú z ó d á s o k el­ műt.) A m i k o r ezt a kitoló n y o m á s t érzi, p a r t n e r é n é l a k k o r vette k e z d e t é t a z E S Z O e l ő h í r n ö k é n e k t e k i n t h e t ő m é l y , m e d e n c e i o r g a z m u s o s Össze­ húzódás. A m i k o r megérzi a hüvely visszahúzódó eltávolodását, az azt jelend, h o g y t á r s a e l j u t o t t egy s z i n t r e , 96 ö n n e k t e h á t e n y h í t e n i e kell a h ü v e l y

belsejére gyakorolt n y o m á s t és lassítani a simogatás ü t e m é t . N e m s o k á ­ r a p a r t n e r e újra kívánja m a j d a z ó n ujjainak. ten. vezet, majd a z i n g e r l é s f o l y t a t á s á t ; h a a k k o r f o k o z z a hogy ö n n e k sikerült a megfelelő s folytathatja t o v á b b e z e n a szin­ a n y o m á s t é s gyorsítja a s i m o g a t á s ü t e m é t , t á r s a i s m é t n e k i n y o m ó d i k Ez azt jelenti, m e n n y i s é g ű ingerlést alkalmaznia,

M e g t e h e t i a z t is, h o g y a n y o m á s é s a z ü t e m n ö v e l é s é v e l m é g föl­ a m i k o r is a hüvely v i s s z a h ú z ó d i k , jelezve, h o g y p a r t n e r e a si­

j e b b j u t t a t j a t á r s á t - b á r a m a g a s a b b fokú i z g a l o m v é g ü l e l l e n á l l á s h o z m o g a t á s e n y h í t é s é t és lassítását kéri. Ha k e z d e t é t veszi a p a r t n e r „ s z i n t b e állása", a z a z a m i k o r s z ü n e t k ö ­ v e t k e z i k b e a z i z g a l o m felfelé Í v e l é s é b e n , f o r d í t s a e l f i g y e l m é t a h ü ­ v e l y r ő l , é s újra ö s s z p o n t o s í t s o n a c s i k l ó i n g e r l é s é r e . Ha i l y e n k o r ingerli a csiklót, az r e n d s z e r i n t egy vagy t ö b b p r é s e l ő összehúzódást eredményez. Ezek az ö s s z e h ú z ó d á s o k jelzik, h o g y fi­ g y e l m é t ismét a hüvely belső, „ e l s ü t ő " t e r ü l e t é r e kell fordítania. T ö r e ­ k e d j é k k i t o l ó ö s s z e h ú z ó d á s k i v á l t á s á r a - e z a z t fogja j e l e n t i , h o g y t á r s a a f e l i z g u l á s l e g g y o r s a b b formáját éli á t . Á l l a p o d j o n m e g a n n á l a z i n ­ gerlésfajtánál, a m e l y nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l e r e d m é n y e z i a k i t o l ó össze­ húzódások állandósult hullámait. A kitoló m o z g á s o k erősségét és gyakoriságát két t é n y e z ő h a t á r o z t a m e g : b e l ü l i n g e r l ő ujja v a g y ujjai m o z g á s á n a k s e b e s s é g e , n y o m á s u k é s elhelyezkedésük, v a l a m i n t az, hogy társa milyen s i m á n t u d o t t megsza­ b a d u l n i e l l e n á l l á s a i t ó l , h o g y a t t ó l k e z d v e f o l y a m a t o s a n h a l a d j o n fölfe­ lé, a m é g t ö b b g y ö n y ö r felé. H a t á r s a m e g t o r p a n e z e n a fölfelé v e z e t ő ú t o n - h a k i t o l ó n y o m á s a i m e g s z ű n n e k -, ön a G - p o n t r ó l h a l a d é k t a l a n u l fordítsa vissza a csiklóra a figyelmét. M á s o d p e r c e k e n b e l ü l é s z l e l n i e kell a z újabb ö s s z e h ú z ó d á ­ E z j e l z i m a j d , h o g y újra k e z d h e t i a préselések vagy kitolások Ha helyesen választotta m e g az inger­ 1-5 m á s o d p e r c e s s z ü n e t e k á l l n a k sokat, legyen préselés vagy kitolás. hüvelyi e l s ü t ő terület ingerlését. lés m i n t á j á t , csak be.

a k k o r az ö s s z e h ú z ó d á s o k

k ö z ö t t r e n d k í v ü l rövid, hozzávetőleg

Partnere bármelyik típusú folyamatos összehúzódásai hosz-

szabbak - t i z - h a r m i n c m á s o d p e r c e s e k - lesznek. T o v á b b folytatva ezt a t i z e n ö t p e r c e s vagy m é g h o s s z a b b ingerlés­ m i n t á t t a p a s z t a l n i fogja, h o g y m i n d i n k á b b r i t k u l n a k a r ö v i d p i h e n ő k ­ s z i n t e n l é t e k - időszakai, és s ű r ű s ö d n e k p a r t n e r e Ö s s z e h ú z ó d á s a i . A szinten m a r a d ó vagy p i h e n ő időszakok eltűntével v a l a m e n n y i össze­ h ú z ó d á s m é l y r ő l k i i n d u l ó k i t o l á s s á v á l i k - s e z z e l t á r s n ő j e b e l é p e t t .az E S Z O I I . szakaszába.

97

Az E S Z O - t r é n i n g alatt az ingerlés irányítása inkább ö n r e , m i n t s e m p a r t n e r é r e v a n bízva. N e k i c s a k a n n y i b e f o l y á s a lesz a k i t o l á s r a - a z ö s s z e h ú z ó d á s o k r a - és az e l t á v o l o d á s r a , m i n t a m i k o r ön a csiklóját in­ gerelte, s erre válaszul ő vagy közelebb n y o m u l t a kezéhez, vagy távo­ lodott tőle. A n ő t i l y e n k o r sokkal i n k á b b elborítják az é r z e l m e i , m i n t b á r m i k o r k o r á b b a n , s csak n a g y o n kevéssé tud g o n d o l k o d n i . N e m irányit, csak válaszol. Öné a felelősség, hogy megadja neki a megfelelő ingerlést. M i n t p a r a n c s n o k n a k , úgy kell v i s e l k e d n i e . M i n t h o g y kiismeri magát

a b b a n , a m i t c s i n á l , ú g y i s fog v i s e l k e d n i . A m i g s e m m i o l y a t n e m t e s z , a m i v e l f á j d a l m a t o k o z , t á r s a e n g e d n i fogja - é s e n g e d n i e i s k e l l - , h o g y ön irányítson. Ha az ingerlés jó, társa sem közelíteni, sem t á v o l o d n i n e m fog; o t f m a r a d , a h o l v a n , é s é l v e z i a z t , a m i t é r e z . E g y ifjú h ö l g y p á c i e n s ü n k , R o b e r t a , g y ö n y ö r ű e n fejezte k i a z t a z é l ­ m é n y t , a h o g y szinte b e l e z u h a n t a z E S Z O - b a . U g y a n a k k o r p o n t o s le­ í r á s á t a d t a , m i l y e n a p r ó kis m e g n y i l v á n u l á s a i l e h e t n e k a z e l l e n á l l á s ­ nak. - Meglepett, bosszankodtam, ami történt - mesélte a hogy Albert n e m jól fiújával, A l b e r t t e l á t é l t e l s ő csak egyszerűen E S Z O - é l m é n y é t . - N e m próbáltam o r g a z m u s r a ö s z t ö k é l n i m a g a m , n e m nyúl h o z z á m , k i k a p c s o l t a m egy p e r c r e - és a b b a n a p i l l a n a t b a n e l k e z d ő d ö t t az or­ gazmusom. Aztán, ahelyett, hogy pár m á s o d p e r c múlva a szokott m ó ­ don megfeszítettem volna magam, eszembe jutott, hogy levegőt ve­ g y e k , é s e n g e d j e m , h o g y a z a g y a m újból k i k a p c s o l j o n . E s n e m m ú l t e l az o r g a z m u s o m ! Csak lélegeztem tovább, és hagytam, hogy a testem azt tegye, a m i t akar. - O l y a n jól é r e z t e m m a g a m - folytatta széles mosollyal R o b e r t a -, hogy azt g o n d o l t a m , bárcsak sose legyen vége. A z t á n megijedtem. abban a p i l l a n a t b a n leálltam! És

Ö r ö m m e l k ö z ö l h e t j ü k , h o g y m i h e l y t R o b e r t a t a p a s z t a l t a b b lett a b ­ b a n , hogy h o g y a n engedje az é l m é n y t tovább, újrakezdődött a számá­ ra. A k o m m u n i k á c i ó a z E S Z O a l a t t i s f o l y t a t ó d h a t , úgy, m i n t e l ő t t e : testmozdulatokkal, a másik válaszainak körültekintő megfejtésével, h a n g o k kiadásával. A m á s i k m o z d u l a t a i és hangjai a d d i g r a m á r nyil­ v á n sokkal é r t h e t ő b b e k , m i v e l a n e m i i z g a l o m jóval m a g a s a b b szintjeit éli át. A m i k o r n y ö g , v é g t a g j a i m e g - m e g r á n d u l n a k , fejét i d e - o d a k a p j a , lábujjait, lábfejét b e g ö r b í t i v a g y z i h á l , e z e k m i n d - m i n d o l y a n j e l e k , m e ­ l y e k r e a z E S Z O f o l y a m a t á n a k felfelé t a r t ó s z a k a s z á b a n l e h e t s z á m i t a -

98

NO! ORGAZMUSOS VÁLASZOK
- Három szakasz IU. S Z A K A S Z E L N Y Ú J T O T T O R G A Z M U S (ESZO) ^folyamatos lassú össíeriúzódások!

•I. fázis-

(váltakozó préselések és k i t o l á s o k )

IL fázis

(kitolások)

^ .r-t•Orgazmusos ÚT _ - Szintenmaradás

IZGALMI SZINT IZGALOM VÁGY
i.SZAKASZ

fpölfeté haladás 4tt

JEGYSZER! O R G A Z M U ^ x ; TÖBBSZÖRÖS ORGAZMUS: •• N . v (gjfors kirobbanó <:::'.•: (időszakos kirobbanások;: /...' > « * M ? ^ d a * ) 9yo" Ö S Í z e h ü z ó d á s o k ) ' ÖRCAZMUSHtANYÓS^ • V Á L A S Z \ v: : : :ö>>í: :X: ::;:>:-:>í:¥:íW:^ /(nincsenek osszehtlzádásjom 1S
: : : : :

\^mm'i$iwüi:

IDŐ (perc)

ni. A

legfőbb jel,

melynek az ön azon időszakai

ingerlését kísérnie kell, tol. alatt társa

az,

amikor a hüvely megnyugszik,

Összehúzódásakor kifelé, A szinten maradás

ujjai ellenében

rendszerint

m o z g á s a e l c s e n d e s e d i k , m e d e n c e ö s s z e h ú z ó d á s a i p r é s e l ő j e l l e g ű v é vál­ nak. A „Női orgazmusos válaszok" grafikonja a z idő v o n a t k o z á s á b a n tárja föl a z i z g a l o m é s a r e a k c i ó k ü l ö n b s é g é t a z e g y s z e r i o r g a z m u s b a n , a többszörös orgazmusban és az (I., I I . , és I I I . szakaszból álló) E 5 Z O ban. • Az egyszeri, rövid o r g a z m u s b a n (1. s z a k a s z ) a n e m i i z g a l o m az in­ gerlés h a t á s á r a az i z g a l o m fázisán át növekszik, m í g n e m 4-12 m á s o d ­ p e r c e n keresztül egy m á s o d p e r c e s ö s s z e h ú z ó d á s o k j ö n n e k létre. Ezek az ö s s z e h ú z ó d á s o k felületiek, h ü v e l y - „ Ö s s z e s z o r í t ó " t í p u s ú a k . Az iz­ galom i g y irta ezután le az folyamatosan orgazmust csökken, majd visszaáll az alaphelyzet, Response M a s t e r s és J o h n s o n Humán Sexuat

( E m b e r i szexuális válasz) c i m ű müve. A t ö b b s z ö r ö s rövid o r g a z m u s ( I I . szakasz) a z o n o s az egyszeri rövid o r g a z m u s s a l , kivéve h o g y a n e m i i z g a l o m n e m a z o n n a l esik vissza a z a l a p s z i n t r e . E l ő b b az o r g a z m u s o s szint alá, az i z g a l o m m a g a s fokára süllyed, majd a folyamatos vagy ú j r a k e z d ő d ő ingerlés hatására n y o m ­ b a n Vissza i s tér - a z e g y s z e r i o r g a z m u s b ó l i s m e r ő s felületi ö s s z e h ú z ó ­ d á s o k r o b b a n á s s z e r ű k i t ö r é s é v e l - a k o r á b b i o r g a z m u s o s s z i n t r e . A fo­ lyamat többször is ismétlődhet, mig végül az izgalmi állapot visszatér az alapszintre. A z E S Z O ( I I I . s z a k a s z ) m á s k é p p e n fejlődik k i . Á t m e g y u g y a n a z I . s z a k a s z ú o r g a z m u s első fázisain, az i z g a l m o n és a k i r o b b a n ó , g y o r s / ö s s z e h ú z ó d á s o k o n , v a g y k e z d ő d h e t a z u t á n is, h o g y t ú l j u t o t t a 111. s z a ­ k a s z ú , t ö b b s z ö r ö s o r g a z m u s o n ; d e u t á n a n e m süllyed vissza a foko­ z o t t i z g a l o m s z i n t j é r e , h a n e m a z o r g a z m u s o s s z i n t r ő l m é g följebb h á g ­ v a a z i z g a l m i á l l a p o t m é g m a g a s a b b fokaira j u t el. E g y e s s z i n t r e elérve e l i d ő z o t t , m a j d i n d u l följebb, s o t t m e g i n t e l i d ő z . A z E S Z O e m e e l s ő fázisára j e l l e m z ő a felületi h ü v e l y i i z m o k l a s s ú (préselő) összehúzódásainak és a mély m e d e n c e i z m o k kitoló összehú­ z ó d á s a i n a k a váltakozása. M i n d a préselés, m i n d a kitolás egytől egé­ szen h a r m i n c másodpercig tarthat; éppilyen változó lehet az erőssé­ g ü k is, a t t ó l f ü g g ő e n , h o g y m i l y e n a z ö n i n g e r l é s e , é s m e k k o r a a p a r t ­ ner ellenállása. Az E S Z O alatt lassúbb és hosszabb ö s s z e h ú z ó d á s o k ke­ letkeznek, m i n t az 1. és I I . szakaszú o r g a z m u s o k alatt. A m é l y m e d e n c e i összehúzódások időtartama és erőssége m i n d e n e 100

k e l ő t t a z i n g e r l é s m e n n y i s é g é t ő l függ. S z a b á l y o z h a t j a a z ö s s z e h ú z ó d á ­ s o k i d ő t a r t a m á t , a m i k o r a z á l t a l u n k l e i r t felfelé i v e l ő i d ő s z a k b a n i n ­ gerli p a r t n e r é t . Az ö s s z e h ú z ó d á s o k lelassulnak, ha c s ö k k e n t i a h ü v e l y és a csikló s i m o g a t á s á t , A k i t o l ó ö s s z e h ú z ó d á s o k a n e m i i z g a l o m egy m a g a s a b b szintjére juttatják el a nőt. Ha ilyenkor ellenáll és szinten m a r a d , a k k o r h ü v e l y e v i s s z a h ú z ó d i k a férfi ujjai e l ő l , é s i n k á b b ö s s z e ­ szorul - ö s s z e p r é s e l ő d i k - k ö r ü l ö t t ü k . A m i k o r a hó s z i n t e n m a r d d , o l y a n k o r préselő ö s s z e h ú z ó d á s o k a t tapasztal. Ha ön ekkor fokozza az i n g e r l é s t , t á r s a újra e l i n d u l fölfelé, s m e g j e l e n n e k a k i t o l ó ö s s z e h ú z ó ­ dások. A csikló ingerlése általában felületi-prése lő, a belső, elsütő terület h i g e r l é s e v i s z o n t m é l y - k i t o l ó ö s s z e h ú z ó d á s o k a t v á l t ki. A c s i k l ó é s a b e l s ő t e r ü l e t v á l t a k o z ó é s e g y i d e j ű i n g e r l é s é n e k k o m b i n á c i ó j a adja a z E S Z O első fázisának a l a p m ó d s z e r é t . A z ábra n y o m á n nevezhetjük ezt „ l é p c s ő f á z i s n a k " is. A z E S Z O e l s ő fázisa t i z e n ö t p e r c i g v a g y m é g t o v á b b i s e l t a r t h a t . A m i k o r a nő végül levetkezi m i n d e n ellenállását, belép az E S Z O m á s o ­ d i k , f o l y a m a t o s fölfelé h a l a d ó f á z i s á b a . E z t a fázist a m é l y , k i t o l ó ö s s z e h ú z ó d á s o k egyenletes, lassú h u l l á m a i j e l l e m / i k . L é t r e h o z á s a a csikló és a hüvely egyidejű ingerlésével t ö r t é n i k . P a r t n e r e e z t a fázist i d ő t l e n n e k é r z i - v a l a h o g y ú g y , m i n t h a a folya­ m a t o s a n é s e g y e n l e t e s e n e m e l k e d ő g y ö n y ö r o r g a z m u s o s útján halad­ n a . O l y a n e z , m i n t e g y m e d i t á c i ó s á l l a p o t , a t u d a t o s s á g e g y másfajta á l l a p o t a , m e l y b e n erőfeszítés n é l k ü l lebeg a z e m b e r . A z E 5 Z O első, lépcsős fázisában a p a r t n e r á l l a n d ó a n t ö b b és t o b b g y ö n y ö r t kivan, m e n t á l i s a n e g y r e följebb l e n d í t i ö n m a g á t a f o l y a m a t o s a n felfelé i v e l ő fázisban m á r n e m é l á t erőfeszítést. E z a z é l m é n y p e r c e k t ő l egy ó r á i g vagy m é g tovább is eltarthat. N é m e l y n ő k é p e s r á , h o g y p u s z t á n a csiklója i n g e r l é s e á l t a l á t é l j e a z E S Z O - n a k m i n d a z 1., m i n d a I I . fázisát, é s ily m ó d o n t u d j a p r o d u k á l n i a kitoló összehúzódásokat. A hüvelyi ingerlés a z o n b a n rendszerint m é g n á l u k i s f o k o z z a a z é l m é n y erejét. K é s z i t e t t ü n f k e E E G felvételeket, m e l y e k E S Z O k ö z b e n jellegzetes agy hu 1 lá m-változ ásókat m u t a t n a k . E z e k a m i n t á k k ü l ö n b ö z n i látsza­ nak a n e m i izgalom állapotának más és az o r g a z m u s egyéb helyzetei­ től. Az aktivitás lehetséges e l m o z d u l á s á t tapasztaljuk az agy bal és j o b b féltekéje k ö z ö t t , m e l y e k j o b b a n ö s s z e h a n g o l ó d n a k e g y m á s s a l . E változások megegyeznek a mély meditáció állapotában tapasz­ taltakkal.

101

E g y i k p á c i e n s ü n k , N a t a l i , ú g y j e l l e m z i I I . fázisú E S Z O - é l m é n y é t , h o g y o l y a n k o r „ k i s z ö g e z e t t á l l a p o t b a n " v a n . - A m i k o r e l é r t e m egy bi­ z o n y o s s z i n t r e - m e s é l t e -, feladtam, és teljesen e l e n g e d t e m m a g a m . O l y a n v o l t , m i n t h a A n d r é o d a s z ö g e z e t t v o l n a a h e l y e m r e ; e g y e t l e n iz­ m o m a t sem t u d t a m m e g m o z d í t a n i . örökre ott m a r a d n i . Egy m á s i k p á c i e n s ü n k „az ű r b e n lebegéshez"- h a s o n l í t o t t a az érzést. Egy h a r m a d i k úgy találta, tek". A I I . fázisú E S Z O - t p e r c e k ó t a é l v e z ő t á r s á n a k e s e t l e g k e v e s e b b i n ­ g e r l é s r e lesz s z ü k s é g e a h h o z , h o g y t o v á b b r a i s e g y e n l e t e s e n h a l a d j o n felfelé. A z o r g a z m u s o s f o l y a m a t n é m i l e g ö n f e n n t a r t ó v á válik, s ilyen­ k o r r e n d s z e r i n t elég, ha csak a csiklót, vagy a hüvelyt, vagy v a l a m e l y m á s t e r ü l e t e t ingerli k ö n n y e d é n . A z o r g a z m u s o s ö s s z e h ú z ó d á s o k m i n ­ denféle ingerlés n é l k ü l i s f o l y t a t ó d h a t n a k h a r m i n c percig vagy a k á r t o ­ v á b b is. Az E S Z O - b a n tapasztalt n ő k azt mondják, ilyenkor a n e m i izgalom o l y a n fokát élik át, m e l y k ü l ö n b ö z i k az egyszeri vagy a t ö b b s z ö r ö s r ö ­ vid o r g a z m u s alattitól. Állításuk szerint a t ö b b s z ö r ö s o r g a z m u s soro­ z a t á b a n m i n d e n egyes o r g a z m u s többé-kevésbé ugyanolyan, mint az e l ő z ő volt. A z E S Z O a z o n b a n a z i n g e r l e s folytatódásával m i n d e r ő s e b ­ bé és e r ő s e b b é válik, m i k ö z b e n a n e m i i z g a l o m á l l a n d ó a n fokozódik, s a h ü v e l y v a l ó s á g g a l ö n á l l ó é l e t r e kel. S ne felejtsék el, h o g y e k ö z b j n a szívverés ritmusa és a v é r n y o m á s valójában c s ö k k é n . Vagyis n e r t nak szétrobbanni. / ;Oghogy ilyenkor „ n i n c s e n e k kérdések, csak feleletek. A r é g ó t a m e g l é v ő g o n d o k h i r t e l e n m i n d m e g o l d o t t n a k t ű n ­ N e m i s a k a r t a m . J ó lett volna

A 99. o l d a l o n t a l á l h a t ó grafikon m u t a t j a ezt az á l l a n d ó e r w ^ e d é s t . A végét nyitva hagytuk, m e r t m é g n e m tapasztaltuk, hogy b á r m i is ha­ tárt szabna az o r g a z m u s o s izgalom elérhető szintjének - hacsak n e m a z a d o t t p á r ideje é s e n e r g i á j a . E l ő b b v a g y u t ó b b v a l a m e l y i k ü k - v a g y m i n d k e t t ő j ü k " - elfárad, vagy úgy d ö n t , h o g y m á r a elég e n n y i . A k k o r adva van a visszatérés lehetősége. M i e l ő t t e r r e s o r k e r ü l n e , u t o l j á r a m é g v i g y e föl p a r t n e r é t a z o r g a z ­ m u s o s i z g a l o m m a g a s l a t á r a , az igazi csúcsra. E S Z O - b a n jártas n ő k mesélik, hogy az elnyújtott o r g a z m u s é l m é n y után még huszonnégy óra múlva is éreztek időnként mély összehúzó­ d á s o k a t . Ez azt jelenti, hogy az a l a p izgalmi á l l a p o t n á l m a g a s a b b szin­ ten maradtak meg, és'napi nom t e v é k e n y s é g e i k k ö z e p e t t e o l y k o r m é g fi­ Ezért közösülésorgazmusos összehúzódásokat is tapasztaltak.

102

A

TM

J n « e g y e s e n "V^l kont.)

y

°

1

* "-

J. • o l d a l o n l e v ő grafi-

H o z z á kell t e n n ü n k , h o e v a z ^ S ^ S J / ^ . ^ £ Z e r e legyen is a munkájuk • l T ségesebbek, boldogabbak. k e v é W i í g i e W g *enytk,
e l l e A o l

y^AtélS
^
A f o

^ad

d " K í f ' f oldottabbak és sokkal,

de sokkal

ESZO: GYÖNYÖRT NYÚJTANI A EÉREINAK^

E z a fejezet e l m o n d j a ö n n e k , a s s z o n y o m , h o g y a n i n g e r e l j e f é r f i p a r t n e ­ r é t , h o g y E S Z O - b a n l e g y e n r é s z e . A z „ ö n " m e g s z ó l í t á s itt a z a k t í v , a z i n g e r l é s t v é g z ő ' f é l n e k s z ó l . M i n t k o r á b b a n , e z t a fejezetet i s m i n d k e t ¬ t e n olvassák el figyelmesen. B i z o n y o s i d ő t m á r e l t ö l t ö t t e k E S Z O - b a n . M o s t a férfin a s o r . L e h e t , h o g y hely- és szerepcserével m á r i s f o l y t a t j á k t o v á b b - v a g y szíveseb¬ b e n t a r t a n a k s z ü n e t e t , h o g y felfrissítsék m a g u k a t , h a s z n á l j á k a t o a l e t ¬ tet, vagy p i h e n j e n e k egy c s ö p p e t ? S e m m i f é l e t ö r v é n y n e m írja e l ő , h o g y m i n d e n a l k a l o m m a l m i n d k e t ¬ tőjüknek muszáj, vagy csak egyikőjüknek szabad á t é l n i e az E S Z O - t . I l y e n d o l g o k a t c s a k t a n á c s o l n i l e h e t . H o s s z ú t á v o n a s z e x u á l i s figyel¬ m e s s é g e k t á r h á z á b a n m e g kell l e n n i e a z e g y e n s ú l y n a k , m á s k ü l ö n b e n e g y i k v a g y m á s i k fél b e c s a p v a é r z i m a g á t . A z E S Z O - g y a k o r l a t o k s o r á n ön és társa nyilván többé-kevésbé egyenlő i d ő t a r t a m o k b a n nyújtanak egymásnak Eogadjuk el gyönyört. a gyönyört gyönyör elfogadásának. Megszokták, h o g y elveszik,

S o k férfi e l l e n á l l a

ami jár nekik. Ha gyengéden szeretők, akkor hozzászoktak, hogy ők nyújtsanak érzéki gyönyört. M e g kell t a l n u l n i u k , h o g y h a n y a t t fekve e l e n g e d j é k m a g u k a t , s h a g y j á k , h o g y a m á s i k k e r e s s e az ö k e d v ü k e t . A férfit i t t az a c é l v e z e s s e , h o g y p a s s z í v a n , s z i v a c s k é n t szívja fel a l e h e t ő l e g t ö b b kéjt. M e g kell t a n u l n i a , h o g y a s z e x n e m m i n d i g t e l j e s í t m é n y , s n e m szabad úgy g o n d o l n i a a másikra, m i n t v a l a m i e l ő a d ó m ű v é s z r e . R o d n e y n a k például voltak nehézségei a gyönyör elfogadásában. 47 é v e s v o l t , a m i k o r m e g i s m e r t ü k ; J u n e , a felesége, 3 0 . A k o r k ü l ö n b s é g néha zavarta Rodneyt, de az ö és J u n e testméreteiben m e g m u t a t k o z ó

105

eltérés rejtettebb z a v a r o k a t o k o z o t t nála. J u n e kicsit n a g y o b b volt nála: m a g a s a b b és súlyosabb. A méretkülönbség b á t o r t a l a n n á tette R o d n e y t . A p r o b l é m a e l ó ' s z ö r n e m vált n y i l v á n v a l ó v á : R o d n e y szépen haladt előre a korai m a g ö m l é s t ő l a h ú s z - h a r m i n c percig tartott merevedésig; J u n e p e d i g m á r e l i s k e z d t e a z E S Z O - t . A z t á n R o d n e y s z á m á r a eljött a z idő, hogy m e g e n g e d j e J u n e - n a k a kézi és orális ingerlést. N e m e n g e d t e meg. A l á r e n d e l t n e k érezte magát tőle. O b o l d o g a n ingerelte June-t, és b o l d o g a n k ö z ö s ü l t v e l e . D e 2-3 p e r c n é l t o v á b b n e m t u d t a e l f o g a d n i t ő ­ le a k é z z e l v a g y szájjal a d o t t kéjt - a d o l o g a t t ó l k e z d v e t ú l k é n y e l m e t ­ l e n n é vált a s z á m á r a , és i d e g e s s é g é b e n n e m t u d t a folytatni. A p r o b l é m a m e g o l d á s a n e m kívánt óriási erőfeszítést. R o d n e y elle­ nállása k ö z b e n mindvégig a lazításra összpontosított. Azt javasoltuk, (erről még hogy J u n e az egyik alsó-oldalsó t e s t h e l y z e t e t a l k a l m a z z a tornyosulna.

s z ó l n i f o g u n k ) , h o g y n e t ű n j é k úgy, m i n t h a h a n y a t t fekvő férje fölébe S z a v a k k a l i s b i z t o s í t o t t a R o d n é y t , h o g y v o n z ó n a k találja a t e s t é t . R o d n e y m e g t a n u l t a , h o g y elfogadja J u n e - t ó l a g y ö n y ö r t , s a z ­ óta m i n d e n r e n d b e n v a n náluk. A z o k a férfiak, a k i k e t k é n y e l m e t l e n ü l é r i n t , h o g y h a n y a t t fekve elfo­ gadjanak, e m l é k e z z e n e k vissza, hogy n e m r é g i b e n tőlük k a p o t t a tár­ h o g y v i s z o n z á s u l m o s t ők részesülje­ s u k h o s s z a n t a r t ó , i n t e n z í v kéjt. M e g t e t t é k a k ö t e l e s s é g ü k e t - t i s z t e s s é ­ ges és j o g o s t e h á t az az igényük, nek a gyönyörben. U r a m ! T á r s a m e g é r d e m l i , h o g y a z i n t e n z í v kéj n y ú j t á s á n a k u g y a n ­ a z t a z é l m é n y é t átélje, a m i t m á r ö n i s á t é l t . b e n is. Az E S Z O - t ó I k a p h a t ó g y ö n y ö r m a g a s szintjeire csak a p a r t n e r in­ g e r l é s e á l t a l l e h e t e l j u t n i . Ú g y n e m , h a a férfi a k t i v a n elvesz, v a g y i r á ­ n y i t , c s a k úgy, h a feladja a z i r á n y í t á s t . H a g o n d o t j e l e n t a z u r a l o m fel­ adása, az ellenállásnak m i n ő s ü l , amivel az összes többi ellenálláshoz h a s o n l ó a n kell e l b á n n i . ellenállás című f e j e z e t b e n , a Különbségek A (A t o v á b b i r é s z l e t e k e t l á s d a Vili., 139. oldalon.) reflex irányítása Ha győz az H a e z t a j o g o t n e m adja m e g n e k i , t i s z t e s s é g t e l e n ü l j á r e l v e l e s z e m b e n is, é s ö n m a g á v a l s z e m ­

kétfokozatú

A férfi E S Z O m á s , m i n t a n ő i E S Z O . A n ő i E S Z O - b a n f e l j u t u n k a r ö v i d orgazmusra, szakaszába, majd a z o n túl az o r g a z m u s egy m a g a s a b b szintjére. A férfi E S Z O - b a n p á r u n k feljut é s b e l e k e r ü l a z o r g a z m u s e l s ő , k i l ö v e l l ő melyben a k e m é n y merevedés mutatja a n y i l v á n v a l ó iz-

106

g a l m i á l l a p o t o t , s a h í m v e s s z ő b ő l i d ő n k é n t k i v á l a s z t ó d ó á t t e t s z ő folya­ dék jelzi a r e n d k í v ü l kéjes b e l s ő ö s s z e h ú z ó d á s o k m e g l é t é t . E z e k az ö s s z e h ú z ó d á s o k a prosztatától és egyéb, az o n d ó t e r m e l é s ­ b e n r é s z t v e v ő m i r i g y e k b ő l i n d u l n a k ki. Ö n n e k k e l l s e g í t e n i e t á r s á t a b ­ b a n , h o g y elérje a z t a s z a k a s z t , s i n n e n ú g y j u s s o n e l a n e m i i z g a l o m még magasabb A prosztata szintjeire, A férfi hogy rejtett k ö z b e n át ne billenjen elsütöszerkezete magömlésbe.

Általában n e m szokták tudatosítani, milyen szerepet játszik a prosztat a m i r i g y a férfi s z e x u á l i s v i s e l k e d é s é b e n . S e m a férfiak, s e m a n ő k n e m tudják, h o g y e szerv ingerlése j e l e n t ő s e n fokozhatja a n e m i i z g a l m a t . E b b e n a fejezetben r é s z l e t e s e b b e n tárgyaljuk a p r o s z t a t a i n g e r l é s t . most csak azt szeretnénk e l m o n d a n i , mi e n n e k a jelentősége. A férfi p r o s z t a t á j á n a k i n g e r l é s e b i z o n y o s s z e m p o n t o k b ó l h a s o n l ó a nő G-pontjának ingerléséhez. M i n d k é t területe tele van idegekkel; ana­ t ó m i á i k i g m i n d k e t t ő u g y a n a b b ó l a m a g z a t i s z ö v e t b ő l fejlődik ki. A G p o n t területét ma is t a n u l m á n y o z z á k , de a prosztatamirigy létezését és funkcióját illetően n i n c s s e m m i kétség. Ha a p r o s z t a t á t a h í m v e s s z ő ingerlésével egyidejű i n g e r l é s éri, az a legtöbb férfinál az mélyebb, e r ő s e b b és h o s s z a b b fontos tényező o r g a z m u s t v á l t ki. abban, hogy a A h o s s z a n t a r t ó i n g e r l é s h a t á s á r a b ő s é g e s e b b lesz a z o n d ó k i v á l a s z t á s márpedig ondó mennyisége férfi m e n n y i r e érzi e r ő s n e k az o r g a z m u s á t . A h í m v e s s z ő és a p r o s z t a t a vál­ t a k o z ó v a g y e g y i d e j ű s i m o g a t á s a s z i n t é n a m a g a s fokú i z g a l m i á l l a p o t állandósulását e r e d m é n y e z i . Ez nagyon hasonlít a n ő k s z á m á r a előírt i n g e r l é s m i n t á s r a , m e l y b e n s z i n t é n a csikló és a hüvely v á l t a k o z ó vagy egyidejű Lehet, ingerlése szerepelt. h o g y a k a d n a k majd p á r o k , a m e l y e k ki akarják p r ó b á l n i a E z t úgy l e h e t m e g v a l ó s í t a n i , h o g y a n ő Itt

közvetlen prosztataingerlést.

b e z s í r o z o t t ujját a v a s t a g b é l b e d u g v a fölfelé, a h e r e z a c s k ó felé n y o m j a azt. ( I r á n y m u t a t ó u l lásd a F é r f i a n a t ó m i a c í m ű ábrát.) Testhelyzetek A h o g y k o r á b b a n ö n , a g y ö n y ö r f o g a d á s á r a f e l k é s z ü l v e t e t t e , m o s t fér­ f i p a r t n e r e h e l y e z k e d j é k e l k é n y e l m e s e n , h a n y a t t fekve. H a s z e r e t i , p á r ­ n á v a l is f e l t á m a s z t h a t j a a fejét. Tárja s z é t a l á b á t . Ö n n e k , a s s z o n y o m , ilyenkor több választási lehetősége van.

107

L e ü l h e t vele s z e m b e n ,

t é r d b e n behajlított lábai közé

oly m ó d o n , Ilycikor

h o g y k é t c o m b j a a z ö n c o m b j a i k ö z ö t t h e l y e z k e d i k el. Ü l h e t a s a A t fel­ ső c o m b j á n , vagy t ö r ö k ü l é s b e n , de ki is nyújthatja a lábát. m i n d k é t k e z é v e l e l é r i a férfi n e m i s z e r v e i t . ( L á s d a 7 . s z á m ú á b r á t . / , E l n y ú j t ó z h a t a h a s á n v a g y a z o l d a l á n h a n y a t t fekvő p a r t n e r é r e m e ­ r ő l e g e s e n - i l y e n k o r k e t t e n egy T b e t ű t f o r m á z n a k -, fejjel és k é z z e l a férfi nemi szerveivel egy v o n a l b a n . Vagy a férfi combja fölött felhűz ó d z k o d h a t a k ö n y ö k é r e ; de ő is m e g t á m a s z k o d h a t a c o m b j á n , az ön t e s t e fölé e m e l k e d v e . mú ábrát.) K e z d h e t ülőhelyzetből is oldalt, p a r t n e r e behajlított lábai között. I l y e n k o r a férfi l á b a a z ö n c o m b j a k ö z ö t t v a g y a f ö l ö t t v a n . h e l y z e t i s l e h e t ő s é g e t nyújt a k á r o r á l i s , a k á r k é z i i n g e r l é s r e . s z á m ú ábrát.) Végül, és k ü l ö n ö s e n ha m á r jártasak az E S Z O - g y a k o r l a t o k b a n , al­ k a l m a z h a t j á k a 6 9 - e s h e l y z e t egy sik n e m i szervének magasságában. módosított változatát, Ha fölül azt, amikor m i n d k e t t e n e g y m á s felé f o r d u l v a f e k s z e n e k a z o l d a l u k o n , fejjel a m á ­ Felváltva Ez a test­ (Lásd a 4. E b b e n a helyzetben ö n n e k m i n d k é t keze szabad, r á a d á s u l k ö n n y e n a l k a l m a z h a t m é g o r á l i s i n g e r l é s t is. ( L á s d a 10. s z á ­

l é v ő l á b u k a t behajlítják,

m i n d k e t t e n v é g e z h e t n e k kézi, e g y s z e r s m i n d orális ingerlést. egymást. (Lásd az 5. s z á m ú ábrát.)

a d h a t n a k és k a p h a t n a k gyönyört, vagy akár egyszerre is i n g e r e l h e t i k F o n t o s , h o g y k é n y e l m e s e n f e k ü d j e n e k , k ü l ö n b e n n e m t u d n a k teljes f i g y e l m ü k k e l a m á s i k felé f o r d u l n i . m e t l e n n é válni, maszthatják a zást,-és Kettejük könyöküket, a partner Ha egy a d o t t h e l y z e t k e z d k é n y e l ­ - behajlíthatják a lábukat, feltá­ szabad e l m o z d u l n i

o d a h ú z h a t n a k vagy e l t o l h a t n a k egy pár­ ejakulációs a kontrolljának is. megőrzésében. Próbálja meg

nát. A helyzetváltoztatás m a g á b a n az ingerlésben is előidézhet válto­ segítheti szerelmi t á n c á n a k része körbefordulás

h e l y z e t v á l t o z t a t á s k ö z b e n i s f o l y t a t n i a n e m i szerv i n g e r l é s é t , m e r t e z ­ zel csökkenti a figyelemelterelődés k o c k á z a t á t . Ezek a jó alaphelyzetek. m á s v á l t o z a t o k r a is. Uí a merevedéshez hogy partnere azon n y o m b a n merevedést produ­ Belőlük kiindulva k ö n n y e n rátalálhatnak

N e m szükségszerű,

k á l j o n . H i s z e n ö n r e figyel, s n e m m a g á r a . I z g a l m i á l l a p o t b a fog k e r ü l ­ ni, az a z o n b a n m í t o s z - m é g h o z z á káros m í t o s z -, h o g y szexuális hely-

108

/

.

f

4. L á b k ö z b e n , k ö n y ö k kívül K é z z e l é s szájjal j ó l e l é r h e t ő k a n e m i s z e r v e k . A b a l k é z i n g e r l i a h í m ­ v e s s z ő t , a j o b b k é z p e d i g a k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t o t , a h e r é k e t és a h e r e ­ zacskót. L e h e t ő v é teszi a tekintetek bensőséges összekapcsolódását. K ö n n y ű v á l t o z t a t á s k é n t a n ő lejjebb c s ú s z h a t , t o v á b b r a i s a k ö n y ö k é n támaszkodva. A kis k é p a d u p l a g y ű r ű s e l n y ú j t v a s i m o g a t á s t m u t a t j a b e .

109

z e t e k b e n a férfiaknál a u t o m a t i k u s a n b e á l l a m e r e v e d é s . E z n e m igaz. A l e g t ö b b j ü k n é l k ö z v e t l e n p é n i s z i n g e r l é s t kell a l k a l m a z n i a h h o z , h o g y m e r e v e d é s ü k legyen, különösen, ha már elmúltak huszonévesek, s évek óta ismerik p a r t n e r ü k e t . Ez n e m az a l k a l m a t l a n s á g jele. N o r m á l i s dolog. Az á t l a g e m b e r e k k ö z ö t t viszonylag r i t k á n fordul elő, hogy vala­ ki m i n d e n szerelmi helyzetben a hímvessző ingerlése nélkül m u t a s s o n azonnali merevedést. Mihelyt mindketten kényelmesen elhelyezkedtek, kezdje csinálni a z t , a m i t m á s k o r i s s z o k o t t , h a a z t akarja, h o g y p á r j á n á l m e r e v e d é s j ö j ­ j ö n l é t r e . T e r m é s z e t e s e n h a s z n á l h a t k e n ő c s ö t is. H a ú g y g o n d o l j a , h o g y i d ő v e l o r á l i s a n i s fogja ő t i n g e r e l n i , j a v a s o l ­ juk, hogy m o s t ne használjon vazelint. A vazelinnek olyan ... v a z e l i n i z e v a n . T a r t ó s a n m e g m a r a d ó iz, é s r á a d á s u l a z á l l a g a s e m Í n y e n c e k ­ n e k való. H a s z n á l j o n Albolene-t, vagy a mi r e c e p t ü n k alapján elkészí­ tett k e n ő c s ö t , s ha úgy j o b b a n szereti, tegyen h o z z á v a l a m i l y e n a r o ­ mát. K e n j e be a h í m v e s s z ő t m i n d e n ü t t , t o v á b b á a h e r e z a c s k ó t , a gátat és a k ü l s ő v é g b é l t á j a t . Saját k é t k e z é t i s k e n j e b e . H a s z n á l j a a k e n ő c s ö t b ő ­ s é g e s e n . J o b b a t ú l s o k , m i n t a t ú l k e v é s . A férfi á l t a l t e r m e l t p r e e j a k u l á c i ó s f o l y a d é k n e m elég a z s i r o z á s h o z . M o s t kezdje s i m o g a t n i a h í m v e s s z ő t , ról, d e n e felejtse el, m i t t a n u l t párjától az I n d u l j u n k szerelmi felderitőútra c i m ű gyakorlat s o r á n ar­ hogy ő m i l y e n s i m o g a t á s o k a t szeret. A legegyszerűbb s i m o g a t á s R e n d s z e r i n t az a legjobb, ha erős fajta a z , a m i k o r a d o m i n á n s k é z körülfogja a h í m v e s s z ő m a k k j á t , és a hüvelykujj kiemeli a n n a k nyilasát. n y o m á s s a l és erős simításokkal kezd. A h í m v e s s z ő idegvégződéseinek t ö b b s é g e a m a k k b a n ö s s z p o n t o s u l . N e felejtse el, a m a k k o l y a n , m i n t a c s i k l ó : kis t e r ü l e t , d e m i n d e n s i m o g a t á s r a é s n y o m á s r a r e n d k í v ü l é r z é ­ keny. A dupla gyűrűs nyújtott simogatás

R e m e k m ó d s z e r arra, hogy a l a n k a d t lúmvesszó't m e r e v e d é s r e ö s z t ö ­ kéljük, v a g y a m á r m e r e v p é n i s z t m e g k e m é n y í t s ü k . ábrát.) Két keze m u t a t ó és hüvelykujjával (Lásd a 4. s z á m ú hím­ alkosson gyűrűt a

v e s s z ő k ö r ü l , a n n a k a l a p j á n á l , e g y i k e t a m á s i k fölött. A k i á r a m l ó v é r egy h á n y a d á t k e l l ő n y o m á s s a l szorítsa ki a h í m v e s s z ő b ő l . Ha bal keze a pénisz alapját'veszi körül, a szintén gyűrűt formázó jobb kezét m o z ­ g a s s a föl, a h í m v e s s z ő feje felé. V e g y e el a j o b b k e z é t , k é t ujjából a l k o s 110

5. K ö l c s ö n ö s ingerlés Mind a férfi, mind a n ő o l d a l t fekszik, könyéken megtámaszkodva

a r c c a i a p a r t n e r n e m i s z e r v e i felé f o r d u l v a . A l k a l m a s t e s t h e l y z e t a t e l ­ jes k e z i / o r a l i s i n g e r l é s r e . T a n u l á s r a é s t a n í t á s r a egyszerre, egy i d ő b e n

111

s o n m e g i n t g y ű r ű t a b a l k e z e fölött a z a l a p k ö z e l é b e n , s i s m é t h ú z z a fölfelé. C s i n á l j a úgy, h o g y a n y o m á s v i s s z a t a r t s o n v a l a m e n n y i v é r t a z Csinálja ujjai f ö l ö t t , s m i k ö z b e n ö n s i m o g a t j a , a p é n i s z m e g n y ú l j o n .

ü t e m e s e n . M i g ujjai fölfelé m o z o g n a k , a k á r c s a v a r h a t i s rajta egy k i c s i t . Egy másik változat az, a m i k o r két kezével n e m az a l a p o n , h a n e m a hímvessző' k ö z e p é n képez gyűrűt, d u l n a k el. Ahogy a hímvessző é s ujjai e g y r i t m u s r a a gyűrű kétfelé m o z ­ megtelik, megformálásához

t ö b b ujj kell. V á l t o g a s s a a k e z é t , n e h o g y e l f á r a d j o n . A l é n y e g , h o g y a két gyűrű e l l e n t é t e s irányba, e g y m á s t ó l t á v o l o d v a m o z o g j o n . Fokozzuk az ingerlést

H a p a r t n e r e teljes, k e m é n y m e r e v e d é s e m á r l e g a l á b b t i z e n ö t p e r c e t a r t , e l k e z d h e t i a h e r e z a c s k ó és a m ö g ö t t e lévő, a v é g b é l n y i l á s h o z k ö z e l e b b eső testtájék - a gát - ingerlését, ott, a h o l úgy lehet b e n y o m n i , hogy n e m érint- c s o n t o t . I t t , k ö z v e t l e n ü l e tájék f ö l ö t t h e l y e z k e d i k e l a t e s t belsejében a prosztata mirigy. Az egyszerűség kedvéért úgy emlegetjük m a j d e z t a t e r ü l e t e t , m i n t „ k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t o t " . ( L á s d a Férfi a n a t ó ­ miája c i m ű á b r á t . ) A külső prosztata p o n t r a gyakorolt n y o m á s r e n d s z e r i n t n e m kelle­ m e s , a m i g a férfi n e m k e r ü l t k e l l ő i z g a l m i á l l a p o t b a , é s m e g k e m é n y e ­ d e t t h e r e z a c s k ó j a n e m e m e l k e d e t t föl. U t á n a a z i t t a l k a l m a z o t t i n g e r l é s még tovább fokozza a n e m i izgalmat. E z e k szerint úgy is fokozhatja társa kéjérzetét, ha különféle m ó d o ­ k o n simogatja a h e r e z a c s k ó és a külső p r o s z t a t a p o n t k ö r n y é k é t . Az egyik m ó d s z e r a h e r e z a c s k ó h ú z o g a t á s a ( n e m r á n g a t á s a , h a n e m h ú z o g a t á s a ) . A n ő k á l t a l á b a n k e r ü l i k , h o g y k e z ü k k e l i l l e s s é k a férfi h e ­ regolyóit, mivel úgy tanulták, hogy azok nagyon érzékenyek, és k ö n n y e n m e g s é r ü l h e t n e k . M á s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t e z igy i s v a n , d e a szexuális izgalom idején a h e r e g o l y ó k m e g n a g y o b b o d n a k , vérrel telitődnek, és a fájdalommal szembeni érzékenységük bizonyos h a t á r o ­ k o n belül átváltozik a gyönyör iránti érzékenységgé. P e r s z e , m o s t s e m kell n y o m o g a t n i , d e a h e r e z a c s k ó h o s s z á b a n i g e n ­ is lehet őket h ú z o g a t n i . golyók fölötti részén, Könnyed I l y e n k o r n e k ö z v e t l e n ü l a g o l y ó k a t fogja m e g , De a g o l y ó k közötí is ahogy a hím­ h a n e m k é p e z z e n l a z a fogót a z ujjaiból a t e s t k ö z e l é b e n , a h e r e z a c s k ó s igy a l k a l m a z z a a h ú z á s t . húzgálja tetszőleges m e g f o g h a t j a h ü v e l y k - és m u t a t ó u j j á v a l a h e r e z a c s k ó t , s h ú z h a t j a ú g y . ütemességgel irányba, vesszőt s i m o g a t t a . (Lásd a 6. s z á m ú ábrát.)

112

6. E g y m á s mellett A nő j o b b k e z e a h í m v e s s z ő n ; a bal kezével h ú z o g a t h a t j a a h e r e z a c s ­ kót. A k é p k i v á g a t r é s z l e t e i b e n mutatja be a h e r e z a c s k ó m i n d az ingerlés, m i n d a m a g ö m l é s irányítása céljából. húzogatását

113

A herezacskó h ú z á s á n a k m á s s z e m p o n t b ó l is van jelentősége. férfiak a d d i g nem szoktak ejakulálni, amig h e r e g o l y ó i k teljesen

Ezzel fönt

a kiváló m ó d s z e r r e l segítheti p a r t n e r é t , h o g y elkerülje a m a g ö m l é s t . A vannak a testük közelében. H e r e h ú z o g a t á s k ö z b e n i n c s e l k e d h e t a h í m v e s s z ő v e l is; a z ujjaiból képezett gyűrűvel csiklandozhatja a m a k k o t . Ha a m a g ö m l é s m e g a k a ­ dályozása érdekében húzogatja a herezacskót, akkor a péniszt is k ö n n y e d e b b e n kell s i m o g a t n i a . A m a k k i n g e r l é s e m é g a k k o r i s f o k o z ­ za a n e m i i z g a l m a t , a m i k o r é p p az a cél, h o g y p a r t n e r e ne l e n d ü l h e s ­ s e n át a c s ú c s o n . S i m o g a t h a t j a ü g y is, h o g y egy vagy két (jól l e n y í r t k ö r m ű ) ujjával n y o m á s t g y a k o r o l a külső p r o s z t a t a p o n t r a . Az á l l a n d ó n y o m á s jó ér­ zést kelt b e n n e , a k á r c s a k a h í m v e s s z ő ingerlésével m e g e g y e z ő r i t m u s ú simogató nyomás. H o g y m i l y e n e r ő v e l kell n y o m n i a , a z a t t ó l függ, reakcióit. h o g y p a r t n e r e a z i z g a l m i á l l a p o t n a k m e l y f o k á n áll. M i n é l n a g y o b b a z izgalom, annál kellemesebb az erős nyomás. ö n felé m o z d u l el. Figyelje t á r s a H a t ú l e r ő s n e k találja a n y o m á s t , e l fog h ú z ó d n i . H a t ö b b e t a k a r , a k k o r S o k férfi p a n a s z o l j a , h o g y párja t ú l s z e l í d e n n y ú l a n e m i s z e r v e i h e z . N e féljen a k í s é r l e t e z é s t ő l . V a n a z t á n „ p r o s z t a t a c s i p e s z n e k " n e v e z e t t b e c é z é s i f o r m a is. K é t f é ­ l e k é p p e n lehet csinálni: vagy a d o m i n á n s kéz mutatóujját nyomja be társa külső proszta tápontjába, miközben ugyanazon kéz hüvelykjét b e a k a s z t v a r ö g z í t i a h í m v e s s z ő alapja k ö r ü l ; v a g y f o r d í t v a , m u t a t ó u j j á t r ö g z í t i , és a h ü v e l y k u j j á t n y o m j a be a k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t b a . ( L á s d a 7. s z á m ú á b r á n a k m i n d k é t rajzát.) A z e g y i k m ó d s z e r a z e g y i k e m b e r n é l válik be j o b b a n , a m á s i k a m á s i k n á l . Ha a b e n y o m á s t v é g z ő m u t a t ó u j ­ j á n a k s z ü k s é g e v a n r á , m e g t á m a s z t h a t j a a k ö z é p s ő ujjával. A k á r m e l y i k m ó d s z e r t választja is, k ö z b e n a m á s i k k e z é v e l s i m o g a s s a a h í m v e s s z ő t . M i n é l nagyobb a külső prosztata pontra gyakorolt n y o m á s , és m i n é l szaporább a simogatás, annál h a m a r a b b t á m a d a nemi izgalom. A folyamatos és egyre fokozódó ingerléssel p a r t n e r e m i n d közelebb k e r ü l a h h o z , h o g y m a g ö m l é s e l e g y e n . Ö n e z t n e m akarja, é s a z t s e m , hogy társa o r g a z m u s a véget érjen mindaddig, mig az ellenszegütés Ilyenkor i d ő s z a k á n t ú l j u t v a vissza n e m j u t a n e m i i z g a l o m á l l a p o t á b a .

n e i n g e r e l j e a m a k k j á t , i n k á b b f o r d u l j o n m á s n e m i s z e r v i t á j é k o k felé. A b e f o l y á s o l á s n a k t ö b b m ó d j á t is választhatja. Az egyik a h e r e z a c s ­ kó h ú z o g a t á s a . A másik, a m i k o r n y o m á s t gyakorol a külső prosztatap o n t r a , s e z z e l elvonja társa figyelmét. A h a r m a d i k , a m i k o r a m u t a t ó ­ ujjával elöl és a hüvelykujjával hátul erősen benyomja a hímvessző

114

7. L á b k ö z b e n térdepelve Kézi m u n k á r a alkalmas. Ha a nő odahajol, orális ingerlést is végezhet. A tekintetek egymásba k a p c s o l ó d h a t n a k . M i n d az illusztráció, m i n d a kivágott k é p azt mutatja, a h o g y a bal kéz ingerli a h í m v e s s z ő t , m i k ö z ­ b e n a j o b b kéz h a r a p ó f o g ó b a veszi a p r o s z t a t á t , oly m ó d ó n , h o g y a h ü ­ velykujj m e g t á m a s z k o d i k a h í m v e s s z ő t ö v é n é l k i v ü l , dig a l u l n y o m j a a k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t o t . a mutatóujj pe­

115

alapját.,A negyedik, a m i k o r egyszerűen abbahagyja az ingerlést,

eset­

leg m é g a k e z é t i s e l v e s z i . A m i g p a r t n e r e i z g a l m a kissé a l á b b h a g y ( a m i p á r m á s o d p e r c t ó i a k á r egy teljes p e r c i g is e l t a r t h a t ) , függessze fel a si­ m o g a t á s t , t a r t s o n s z ü n e t e t , a k á r otthagyja, a k á r elveszi a kezét. A z t á n k e z d j e újból i n g e r e l n i . P r ó b á l j a k i a z itt f e l s o r o l t v a l a m e n n y i t e c h n i k á t , és v á l a s s z o n k ö z ü l ü k . Válassza azt a k o m b i n á c i ó t , a m e l y i k a legjobban bevált. Irányítsuk a magömlést E l ő s z ö r ö n n e k is, \ p a r t n e r é n e k i s k o m o l y f i g y e l m e t kell s z e n t e l n i e a Ö ú g y fogja é r e z n i , h o g y mindjárt elélvez.

m a g ö m l é s i r á n y í t á s á n a k . A m i k o r p a r t n e r é t felviszi a m e g ö m l é s h e z k ö ­ zelítő izgalmi csúcsokra, I l y e n k o r l e g y e n n a g y o n ó v a t o s , figyelje i z g a l m á n a k j e l e i t , s h a t ú l k ö ­ zel k e r ü l n e a t e t ő p o n t h o z , álljon le, v a g v l a z í t s o n , s térjen át másfajta ingerlésre. F i g y e l j e a n e m i s z e r v e felé m o z d u l ó , s o n n a n ö n t e l t o l n i Figyelje k i a d o t t h a n g j a i n a k v á l t o z á s á t . E l h ú z ó d i k a n ő si­ a k a r ó kezét.

A férfi i s i g y e k s z i k , h o g y m e g ő r i z z e ö n u r a l m á t . gel-gyakorlatokat végez ö n u r a l m a Ú t k ö z b e n el-el fognak bukni. megtartásáért.

m o g a t ó k e z é t ő l ; m e n t á l i s f i g y e l m é t elfordítja a z é r z é s e i t ő l . E s e t l e g K e O l y a n ez, m i n t a m i k o r síelni vagy U t á n a beszéljék meg, m i tör­

g ó r k o r c s o l y á z n i t a n u l az e m b e r - e l e i n t e s o k a t esik. A férfi é l v e z z e az orgazmust, lazítson, e n g e d j é l magát. nyabb szabályozást. önt terheli. A férfiak is, a k á r c s a k a n ő k , m e d e n c e i z m a i k ö s s z e h ú z á s á v a l h o z n a k létre n e m i i z g a l m a t . H a társa érzi, h o g y k ö z e l e d i k a m a g ö m l é s , vissza­ nyerheti az ö n u r a l m á t , ha egy pillanatra benntartja a levegőt, s k ö z b e n m e d e n c e i z m a i t kifelé é s lefelé n y o m j a . O l y a n e z , m i n t a m i k o r e g y p i l ­ lanatra befeszítünk, hogy mozgásra késztessük a beleinket. A levegő v i s s z a t a r t á s a é s a lefelé i r á n y u l ó n y o m á s p i l l a n a t n y i l a g m e g a k a s z t h a t ­ ja az izgalom m a g ö m l é s b e torkolló fokozódását. Az is hatásos lehet, ha a férfi a levegő visszatartásával p á r h u z a m o s a n még jobban összeszo­ rítja - és m e g is tartja ú g y - a m e d e n c e i z m a i t . A k k o r m á r ö n ö n v a n a s o r , a s s z o n y o m , h o g y á t m e n e t i l e g , a m i g p a r t n e r e vissza n e m n y e r i a m a g ö m l é s feletti u r a l m á t , c s ö k k e n t s e a z i n g e r l é s t . N é m e l y férfi l a s s ú , t u d a t o s , m é l y lélegzéssel - vagy ellenkezőleg; g y o r s , z i h á l ó l é l e g z e t v é t e l e k k e l - s e g i t m a g á n , h o g y u r a m a r a d j o n ejat é n t , h o g y rájöjjenek a z o k á r a , s a z t á n m e g t e r v e z h e s s é k a m é g h a t é k o ­ A z i r á n y í t á s é r t v a l ó e l s ő d l e g e s felelősség i l y e n k o r

116

kulációjának.

A lassú l é g z é s t v e g y í t e n i is l e h e t a lefelé n y o m á s s a l v a g y

a s z o r í t á s s a l . M i n d e n férfi m a g a d ö n t s e el, a l é g z é s v i s s z a t a r t á s n a k , a t u d a t o s l é l e g z é s n e k és a m e d e n c e i z m o k s z o r í t á s á n a k vagy ellazltásán a k az ő s z á m á r a m e l y i k a l e g h a t á s o s a b b k o m b i n á c i ó j a . Ö n s e m m i e s e t r e s e felejtse el, h o g y n e m a férfi m a g ö m l é s e a c é l . A z E S Z O - b a n , mihelyt a p a r t n e r a m a g ö m l é s h e z közeledik, n e m növelnie, hanem csökkentenie kell a z ingerlést. H a t á r s a lefelé n y o m á s s a l v i s s z a n y e r t e a z ö n u r a l m á t , s ö n e k ö z b e n c s ö k k e n t e t t e a z i n g e r l é s m é r t é k é t , a férfi m e d e n c e i z m o k ú j b ó l i ö s s z e ­ h ú z á s á v a l m a r a d h a t u r a m a g á n a k m é g a k k o r is, h a o n újra k e z d i a si­ mogatást. szinten. A z i r á n y í t á s e t t ő l k e z d v e c s a p a t m u n k á v á válik: ö n é r z é k e l i t á r s a iz­ galmi állapotát, t e h á t r i t m u s t vált, s úgy simogatja, hogy segítse ö n ­ u r a l m a m e g t a r t á s á b a n ; ő erre i z o m ö s s z e h ú z á s o k k a l , ellazltással és le­ felé n y o m á s s a l v á l a s z o l . A z E S Z O e l s ő s z a k a s z á b a n a férfiak s o h a s e m k é p e s e k o l y a n fokú t u d a t o s s á g v e s z t é s r e , m i n t a n ő k . E z a z e l s ő E S Z O s z a k a s z m é g így i s r e n d k í v ü l g y ö n y ö r teljes, é s a n n á l g y ö n y ö r t e l j e s e b b , m i n é l m e g b í z h a t ó b b a n tudja a n ö m e g e l ő z n i a m a g ö m l é s t . A z E S Z O m á s o d i k szakaszában m á r a u t o m a t i k u s a b b á válik a tása, férfi úgy érzi, m a g ö m l é s irányí­ miközben a került, m e l y i l y e n k o r m á r e r ő f e s z í t é s é s s z o r o n g á s n é l k ü l zajlik, a t u d a t o s s á g egy m e g v á l t o z o t t á l l a p o t á b a Itt e g y s z e r ű f i g y e l e m á t h e l y e z é s r ő l v a n s z ó . A z , a m i e l t u d j a v o n n i t á r s a f i g y e l m é t , e g y s z e r s m i n d m e g i s tartja ó t a z a d o t t i z g a l m i

a d d i g tart, m í g ő és p a r t n e r e kívánják. A h o g y a férfi e g y r e i z g a t o t t a b b lesz - fölfelé h a l a d -, a l á b a r e n d ­ s z e r i n t o l y a n m é r t é k b e n hajlik b e , a h o g y a t e s t e kívánja a z i n g e r l é s t . A m i k o r szinten akar m a r a d n i , vagy a m a g ö m l é s t e l k e r ü l e n d ő lejjebb a k a r k e r ü l n i , á l t a l á b a n kinyújtja a l á b á t é s e l h ú z ó d i k . M e g kell t a n u l n i asszonyom, hogy ezeket a m o z g á s o k a t helyesen értelmezze. Ha előre m e g e g y e z t e k a b b a n , h o g y m e n n y i ideig ingerli majd a tár­ sát, n e v á l t o z t a s s o n m o s t a m e g á l l a p o d á s u k o n . L e h e t , h o g y i z g a l m á v a l m o s t g y o r s m a g ö m l é s i s z á n d é k á t j e l z i ; n e b á t o r í t s a , n e adja m e g m a g á t a sürgetés vagy a n y o m á s h a t á s á r a . H a a férfi n e m t u d j a , m e n n y i v e l Ha t ö b b kéj v á r r á a z E S Z O - b a n , a k k o r a m a g ö m l é s felé fog t ö r e k e d n i . L e ­ gyen erős, és segítsen n e k i , h o g y ellen tudjon állni e késztetésnek. fosztja m e g őt, s meglehet, túl h a m a r m e g a d j a m a g á t é s m a g ö m l é s r e ingerli, n a g y o b b g y ö n y ö r t ő l h o g y párja ö n m a g á t fogja o k o l n i , a m i é r t nem tudott uralkodni magán.

117

Ellenállások M i k ö z b e n ö n a n e m i i z g a l o m l é t r e h o z á s á n d o l g o z i k , párja k ü l ö n b ö z ő ' e l l e n á l l á s o k a t k ü z d le. U g y a n o l y a n e l l e n á l l á s o k e z e k , m i n t a m i k e t k o ­ r á b b a n m á r felsoroltunk: idegeskedések a m u n k a , az i d ő , az illem és a figyelemeltereló'dés miatt. A f é r f i a k n a k s o k s z o r saját f e l s ő b b r e n d ű s é g t u d a t u k k a l i s m e g kell k ü z d e n i ü k : Engedjem, Tud velem hogy ö irányítson engem?

bánni egyáltalán?

Bízhatok benne, hogy jól csinálja? Vagy kétségeik támadnak: dolgot? már.

Tényleg élvezi a Biztosan fárad jól reagálok?

A z E S Z O - t t a n u l ó férfiaknak v a n m é g egy m á s i k , a z E S Z O - 1 t a n u l ó n ő ­ k é v e l e l l e n k e z ő t e r m é s z e t ű p r o b l é m á j u k . A n ő k n e k e l s ő s o r b a n a z t kell m e g t a n u l n i u k , h o g y e n g e d j é k e l m a g u k a t . A férfinak e l ő s z ö r e l k e l l e n ­ g e d n i e m a g á t , hogy létrejöhessen a n e m i izgalom és a m e r e v e d é s , de a z t á n m e g kell t a n u l n i a , h o g y n e e n g e d j e e l m a g á t , m e r t c s a k igy t u d j a m e g e l ő z n i a korai m a g ö m l é s t . Ez a t a n u l á s m i n d k é t n e m e t a n a g y o b b g y ö n y ö r felé v e z e t i ; a z z a l a z Í g é r e t t e l k e c s e g t e t , h o g y s o k k a l t ö b b a z , a m i a t ú l o l d a l o n várja ő k e t . A z o k a férfiak, a k i k n e m s z í v e s e n a d j á k föt v e z e t ő s z e r e p ü k e t , e m l é k e z z e n e k rá, h o g y m i é r t csinálják: m e r t j ó , é s e n n é l csak m i n d j o b b é s j o b b lesz. Férfipartnerének tehát az önétől némileg különböző ellenállásokkal kell m e g k ü z d e n i e . az érzésre. H a i z g a l m a l a n k a d , m e r t közbejött egy e l l e n á l l á s , figyelmét, újra az akkor összpontosítson kell összpontosítania, s újra magáTa ezzel egyide­ A kogni­ érzésre vagy v a l a m i e l v o n t a a Mindig és a jűleg be kell vetnie

Kegel-gyakorlalokszabályozó meciianizmusát.

tív r e s t r u k t u r á l i s férfiaknál n e m v á l i k b e o l y a n j ó l , m e r t n e k i k , e l s ő s o r ­ b a n azért, h o g y elkerüljék a m a g ö m l é s t , kell i z g a l m i á l l a p o t u k a t . Ha a folyamatosan ellenőrizniük férfi p o z i t í v g o n d o l a t r a k a p c s o l v a g y

egy s e m l e g e s m o n d a t o t i s m é t e l g e t , k ö n n y e n é r h e t i m e g l e p e t é s . A férfi is figyelje a l é l e g z e t v é t e l é t , m e r t n é h a , a m i k o r a n e m i i z g a l ­ m a t l é t r e h o z ó i z m a i r a figyel, ö i s k ö n n y e n v i s s z a t a r t h a t j a a l é l e g z e t é t . H a e z túl s o k á i g t a r t , elveszítheti a z ö n u r a l m á t . Ha észreveszi, hogy

118

h ú s z m á s o d p e r c n é l t o v á b b tartja b e n n a l e v e g ő t , e m l é k e z t e s s e p a r t n e ­ rét a l é l e g z e t v é t e l r e . Ravaszkodjunk Ha m á r m i n d e n t m e g p r ó b á l t , és társa továbbra is ellenáll, igyekezzen megnevettetni öt. Eközben folytassa a hímvessző szapora, kemény mozdulatokkal való simogatását. c e s e t , v a g y u g r a s s a őt. Ravaszkodjon. M o n d j o n valami vic­

B o l o n d o z z o n . Vágjon m u l a t t a t ó fintorokat. A

n e v e t ő e m b e r kevésbé tud ellenállni. Út a férfi ESZO-jához

A férfi o r g a z m u s o s v á l a s z o k c i m ű g r a f i k o n a z i z g a l o m é s a r e a k c i ó k ü ­ l ö n b s é g e i t m u t a t j a m e g a z i d ő b e n , a férfi e g y s z e r i é s t ö b b s z ö r ö s o r g a z ­ m u s a k o r , v a l a m i n t a férfi E S Z O - b a n ( I . s z a k a s z , 11. s z a k a s z é s I I I . s z a •kasz). Az. e g y s z e r i o r g a z m u s b a n ( I . s z a k a s z ) a z i n g e r l é s s e l e g y o l y a n i z g a l ­ mi szakaszon keresztül fokozódik az izgalom, amelyben három-öt má­ sodperces, gvönyörteljes belső ö s s z e h ú z ó d á s o k jelzik az elkerülhetet­ l e n m a g ö m l é s t (az o r g a z m u s k i l ö v e l l ő s z a k a s z a ) , m i n t a z t a p o n t o t , a h o n n a n n i n c s visszafordulás. n e m tud megállni. A férfi tudja, hogy ejakulámi fog, és N é h á n y m á s o d p e r c m ú l v a b e i n d u l a n a g y j á b ó l tiz

m á s o d p e r c i g t a r t ó m a g ö m l é s , m e l y n e k s o r á n hat-tiz erőteljes, kilökő, o r g a z m u s o s Összehúzódással kiürül a sperma. N é h á n y p e r c n y i vagy m é g hosszabb p e r i ó d u s u t á n , m e l y alatt n i n c s h a t é k o n y i n g e r l é s , a férfinak l e h e t egy m á s o d i k , h a s o n l ó o r g a z m u s a . E z t n e v e z z ü k a férfi t ö b b s z ö r ö s o r g a z m u s á n a k (II. s z a k a s z ) . A z E S Z O - b a n (111. s z a k a s z ) a z e j a k u l á c i ó s e l k e r ü l h e t e t l e n s é g é r z é s e k o n t r o l l alá h e l y e z ő d i k . A kéjes b e l s ő ö s s z e h ú z ó d á s o k s z a k a s z a p á r harminc m á s o d p e r c r ő l egy p e r c r e h o s s z a b b o d h a t , a z t á n tiz p e r c r e , két p a r t n e r ú g y kívánja. H a a férfi m e g t a n u l j a , h o g y i r á n y í t s a a z e j a k u l á c i ó s e l k e r ü l h e t e t l e n ­ ség k ö z e l e d é s é t , a k k o r a r r a i s k é p e s lesz, h o g y a z o r g a z m u s k i l ö v e l l ő szakasza alatt n ö v e k v ő m e n n y i s é g ű ingerlést fogadjon el. I z g a l m i álla­ p o t á n a k s z i n t j e e k k o r e m e l k e d n i fog. E g y r e k é j e s e b b é r z é s t fog o k o z n i n e k i a z i n g e r l é s , a m i b ő l t ö b b e t é s t o v á b b fog e l f o g a d n i a n é l k ü l , h o g y m a g ö m l é s e l e n n e . S ő t , ö m a g a i s b e fog v e t n i e j a k u l á c i ó s k o n t r o l l t e c h -

p e r c r e vagy m é g tovább. A m c g ö m l é s r e a k k o r kerül sor, a m i k o r m i n d ­

119

nikákat

-

például

légzést,

Kegel-gyakorlatokat vagy figyelemáthelye­

zést. K ö z b e n ki is v á l a s z t h a t egy-két c s e p p áttetsző', az o n d ó n á l hígabb v á l a d é k o t . M a g ö m l é s k o r o r g a z m u s a i n t e n z i v e b b lesz, é s t o v á b b i s t a r t . N e m h a t - t i z ö s s z e h ú z ó d á s a lesz, h a n e m t i z e n ö t - h ú s z , v a g y m é g t ö b b . K ü l ö n ö s e n a k k o r l e h e t e r r e s z á m í t a n i , h a g y a k o r o l t a a k o r á b b a n is­ m e r t e t e t t Kegel-gyakorlatokat, a heregolyó-feíemelő és az ondóvissza­ tartó gyakorlatokat. A m a g ö m l é s s e l v é g s ő f o k o n a z E S Z O - b a n j á r a t o s férfi i s e g y e l l e n ­ s z e g ü l ő p e r i ó d u s t é l á t ; d e h a k ö l c s ö n ö s e n f i g y e l n e k rá, é s ö n f o l y a m a ­ tosan, helyesen ingerli, akkor percek vagy akár állapotába. m á s o d p e r c e k alatt Hímvesszője rész­ visszakerülhet az elnyújtott o r g a z m u s

b e n vagy e g é s z b e n m i n d v é g i g m e r e v m a r a d h a t . H a m i n d k e t t e n t o v á b b folytatják E S Z O - g y a k o r l a t a i k a t , p a r t n e r e n e ­ m i i z g a l m á n a k á l t a l á n o s szintje (és v a l ó s z í n ű l e g n e m i h o r m o n j a i n a k szintje is) n a p r ó l n a p r a m a g a s a b b l e s z . A t t ó l fogva m é g a r ö v i d s z e r e t ­ k e z é s e k e t i s s o k k a l é l v e z e t e s e b b n e k fogják t a l á l n i . A A gyakorlatok tanulásban az menetrendje a cél vezesse, hogy egy á t l a g o s a n harmincperces

e g y ü t t l é t a l a t t párját l e g a l á b b t i z e n ö t s z ö r v i g y e föl a m a g ö m l é s t m e g ­ közelítő izgalmi csúcsra. Meglátja, ha m á r m i n d k e t t e n megtanulták, hogy urai m a r a d j a n a k a helyzetnek, társa m i n d m a g a s a b b és m a g a ­ s a b b s z i n t e k e n fog m e g m a r a d n i a z e g y e s c s ú c s o k k ö z ö t t . A v é g é n m á r alig é s z r e v e h e t ő lesz c s a k a h a n y a t l á s , s e l é g lesz, h a ö n a p r ó , f i n o m n y o m á s - és ritmusbeli m ó d o s í t á s o k h o z folyamodik a kellő időben. Elnyújtott Szexuális Orgazmus

A m i k o r p a r t n e r e i d ő v e l t ú l j u t o t t a z e l l e n á l l á s a i n , é s m i n d k e t t e n elsajá­ t í t o t t á k a z e j a k u l á c i ó s k o n t r o l l c s a p a t m u n k á j á t , e g y r e k ö n n y e b b lesz ő t a n e m i g e r j e d e l e m m i n d m a g a s a b és m a g a s a b b szintjeire fölvinni. n e k i i s e g y r e k e v e s e b b g o n d o t fog j e l e n t e n i , azon a szinten. E g y i d ő u t á n , a h o g y n ő a t a p a s z t a l a t , m i n d i n k á b b á l l a n d ó s u l n i fog a m a g ö m l é s h e z k ö z e l i , i n t e n z i v e n kéjes á l l a p o t - m i n t a h o g y a z t a fér­ fiak g r a f i k o n j á n l á t h a t j u k . Felfigyelhet rá, hogy p a r t n e r e hímvesszőjé­ b ő l i d ő n k é n t á t t e t s z ő f o l y a d é k v á l a s z t ó d i k ki. A k e m é n y , v é r r e l teli h í m v e s s z ő n e m i s e r n y e d el, h a c s a k ö n fel n e m h a g y v é g k é p p a z i n g e r És hogy m e g is maradjon

120

A
LSZAKASZ EGYSZER) ORGAZMUS

FÉRFI ORGAZMUSOS VÁLASZAI
- Három szakasz 1SZAKASZ TÖBBSZÖRÖS ORGAZMUS 1K.SZAKASZ ELNYÚJTOTT ORGAZMUS Magömlés ESZO I. fázis

IZGALMI SZINT

0 Korai

5

15 Normális

Elnyújtott IDŐ (perc)

l é s é v e l . T á r s a n e m h ú z ó d i k el, é s n e m feszíti m e g m a g á t , ö n i r á n y i t , ö n tartja e l l e n ő r z é s e a l a t t a férfi i z g a l m i szintjét, s tartja m e g őt a m e g ö m l é s e n i n n e n i c s ú c s o n . O a z u t a s , aki e r r e a z ú t r a teljesen ö n r e b i z t a m a ­ gát. Az E S Z O k o r a i s z a k a s z a i b a n a r e n d k í v ü l i á l l a p o t u g y a n a z o n jeleit m u t a t h a t j a , m i n t a m i t ö n m u t a t o t t - n y ö g é s , z i h á l á s , v e r e j t é k e z é s , végt a g r á n g á s . I l y e n k o r v e t i p r ó b a alá a z t , h o g y ö n m e n n y i r e é r z é k e n y a z ő i z g a l m i s z i n t j é r e é s é r z é s e i r e . M e g t a n u l j a , h o g y ö n n e k n e m a z a célja, hogy átlóditsa ő t oda, a h o n n a n n i n c s visszatérés, h a n e m az, hogy t ö b b gyönyört nyújtson. A z E S Z O I I . s z a k a s z á b a n m e g n ő a férfi b i z t o n s á g é r z e t e . A c s e n d e ­ sebb extázis átélése alatt c s ö k k e n a r á n g a t ó z á s és a zihálás. V é r n y o m á ­ sa és szívritmusa az o r g a z m u s k o r á b b i s z a k a s z a i n a k m a g a s szintjeiről lejjebb száll. és kinyiinak. Hímvesszője végül oly mértékben válhat érzékennyé, hogy egy könnyű érintés, csiklandozás, de még a m e l e g lehellet vagy a h ű v ö s Medenceizmai elernyednek, végbélzáróizmai ellazulnak

k e n ő c s e l k e n é s e és elolvadása is intenzív kéjérzettel járhat. P a r t n e r e e k k o r a z E S Z O I I . fázisát éli á t , m e l y b e n Ö n a d d i g t a r t h a t j a meg, a m i g m i n d k e t t ő j ü k n e k úgy tetszik. Váltogassuk a simogatásokat

A m i k o r a n ő n e k nyújtott gyönyörről beszéltünk, azt m o n d t u k , fontos, h o g y a férfi ne v á l t s o n s ű r ű n e g y i k s i m o g a t á s b ó l a m á s i k b a - e l é g egy kis i n c s e l k e d é s , de n e m kell s o k a t v á l t o z t a t g a t n i . A férfiak e s e t é b e n fordított a helyzet. Az á l l a n d ó , v á l t o z a t l a n s i m o g a t á s vagy c s ö k k e n t i

a z i z g a l m a t , v a g y e g y e n e s e n v e z e t a m a g ö m l é s h e z . A férfi, é p p e n m e r t E S Z O - j a k o n t r o l i t igényel, sokféleséget kivan. A simogatásfajták válto­ gatása megelőzi a magömlést. Lehet állandó, izgató simogatást alkal­ fölfelé, á m m i h e l y t k ö z e l mazni, amig a csúcshoz vezető úton halad került hozzá, változtassa meg a simogatást. I l y e n k o r v e g y e é s z r e , h o g y saját k é n y e l m e é r d e k é b e n t e s t h e l y z e t e t é s k e z e t kell v á l t a n i a . E t t ő l a z t á n a u t o m a t i k u s a n á t k a p c s o l e g y m á s f a j ­ ta simogatásra. Befejezés H a n e m a b b a n á l l a p o d t a k m e g , h o g y e g y ü t t l é t ü k e t k ö z ö s ü l é s s e l feje­ zik b e , s ön p o n t o t kivan t e n n i az E S Z O - a l k a l o m u t á n , ingerelje t o v á b b

122

úgy,

hogy

társa

eljusson

a

magömlésig.

Alatta

és u t á n a

simogassa

k ö n n y e d é n , s az érintésre h i p e r é r z é k e n y m a k k helyett szenteljen több f i g y e l m e t a h e r e z a c s k ó n a k , a p r o s z t a t á n a k és a h í m v e s s z ő n e k . H a t o v á b b i n g e r l i a z u t á n is, h o g y a m a g ö m l é s n e k l á t s z ó l a g v é g e , fél t u c a t összehúzódással vagy m é g többel is orgazmust. Szelíden simogassa a elnyújthatja az ejakulációs n y o m j a és dörzsölje a hímvesszőt,

külső prosztata pontot. A m a g ö m l é s gyönyöre részben abból szárma­ zik, a h o g y a h í m v e s s z ő a l a p j á b ó l fölfelé l ö k ő d i k a f o l y a d é k . E z t a jó é r ­ zést lehet u t á n o z n i a külső p r o s z t a t a p o n t n y o m á s á v a l . I l y e n k o r a m é ­ l y e b b e n fekvő m e d e n c e i z m o k l ü k t e t é s e t ö b b kéjes p e r c e n á t i s folyta­ tódhat.

ESZO: TÖBBFÉLEKÉPPEN

ADNI

Közösülés A férfi é s a n ő i E S Z O i m é n t m e g t a n u l t t e c h n i k á i a l a p v e t ő e k é s k ö z p o n ­ t i a k . U t a k a t k í n á l n a k a g y ö n y ö r n e k a m a t á v o l a b b i s z i n t j e i r e , melyek¬ n e k á l l a n d ó s u l n i a kell s z e r e l m i é l e t ü k t é r k é p é n . E z e k n e m a k ö z ö s ü l é s á t m e n e t i helyettesítői vagy kiegészítői. N e m „ v a r i á c i ó k " . A z elnyújtott s z e x u á l i s o r g a z m u s a k k o r t a n u l h a t ó m e g a l e g j o b b a n , h a m i n d k é t fél e g y s z e r r e c s a k a z e g y i k ü k n e m i g e r j e d e l m é r e figyel. A z i z g a l m i szin¬ t e k s z e m p o n t j á b ó l a z E S Z O k é z i - é s o r á l i s , m e l y r ő l m é g s z ó lesz eb¬ b e n a fejezetben - ingerléssel i n t e n z í v e b b , m i n t az a k ö z ö s ü l é s , m e l y e t n e m e l ő z ö t t m e g kézi ingerlés. A vak és t o m p a h í m v e s s z ő , s a h ü v e l y egyujjas k e s z t y ű j e a k á r m i l y e n b e c s ü l e t e s e s z k ö z ö k is, k e z d e t b e n n e m m é r h e t ő k ö s s z e k é t ü g y e s k é z z e l é s e g y ü g y e s szájjal. E t t ő l m é g n y i l v á n n e m kell e l h a n y a g o l n i a k ö z ö s ü l é s t . É p p e l l e n k e ¬ zőleg. A közösülés fontos része az E S Z O - n a k . E t e c h n i k á k , m e l y e k e t l e g a l á b b h e t e n t e e g y s z e r k í v á n a t o s g y a k o r o l n i , a k ö z ö s ü l é s n e k i s szük¬ s é g e s e l ő f e l t é t e l e i . H a a k é z z e l e l é r t E S Z O i n t e n z í v e b b kéjt j e l e n t is, ta¬ g a d h a t a t l a n u l és szükségszerűen kevésbé bensőséges. E g y m á s karjai¬ b a n szeretkezni mélységesen kielégítő dolog m i n d érzelmileg, m i n d s z e l l e m i l e g . A l e h e t ő l e g t ö k é l e t e s e b b a z a s z e r e t k e z é s , a m e l y b e n ele¬ gyedik a kézi/orális E S Z O intenzitása a rákövetkező közösülés b e n s ő s é g é v e l . A z a z E S Z O , a m e l y i k m é g e r ő t e l j e s e b b ö s s z e h ú z ó d á s o k k a l jᬠró közösüléssel folytatódik, a szeretkezést m i n d e n k o r á b b i n á l gyö¬ nyörteljesebbé, kevésbé fárasztóvá, s m é l y s é g e s e n kielégítővé teszi. A z u t á n , h o g y a p a r t n e r e k - k é z i é s / v a g y o r á l i s i n g e r l é s s e l - meg¬ a j á n d é k o z z á k egymást az E S Z O g y ö n y ö r é v e l , esetleg m é g k ö z ö s ü l n i is a k a r n a k . M i n t n a g y s z a b á s ú finálét, a k á r a z E S Z O h o s s z ú p e r i ó d u s a u t á n is választhatja a p á r a h a g y o m á n y o s s z e r e t k e z é s t .

125

H a k ö v e t t é k a z á l t a l u n k j a v a s o l t m i n t á t ( e l ő b b a férfi nyújt g y ö n y ö r t a n ő n e k , m a j d a n ő a f é r f i n a k ) , a k k o r a n ő k ö n n y e n vissza t u d t a l á l n i orgazmusos izgalmi állapotába. A férfi állapota attól függ, hogy a m a g ö m l é s i g ingerelte-e a társa vagy sem. Á m b á r m é g az is lehet, h o g y ejakulálás u t á n is k ö n n y e n és g y o r s a n ér el újabb m e r e v e d é s t , s a k ö z ö ­ s ü l é s b e n m e g i n t eljut a m a g ö m l é s i g , k ü l ö n ö s e n , h a r e n d s z e r e s e n gya­ k o r o l t a a K e g e l - g y a k o r l a t o k a t és az o n d ó v i s s z a t a r t ó gyakorlatokat. A l e g t ö b b férfinak, ik, legalábbis n e g y v e n e s évei végéig n e m T e h á t a férfi, kell szá­ m o l n i a semmiféle nehézséggel. Az idősebbeknek m á r lehetnek gondja­ ez az ö r e g e d é s t e r m é s z e t e s velejárója. képességétől függően/ v á l a s z t h a t j a v a g y n e m v á l a s z t h a t j a , h o g y egy E S Z O - a l k a l o m

v é g é n a m a g ö m l é s i g ingereljék. Ha úgy gondolja, őrizze m e g o n d ó j á t a k ö z ö s ü l é s r e . Beszéljék m e g e l ő r e , d e n e csináljanak b e l ő l e g o n d o t , h a n e m m i n d e n a t e r v s z e r i n t zajlik. Úgy tapasztaltuk, hogy az E S Z O - b a n j á r a t o s férfiak a m a g ö m l é s u t á n rövidebb i d ő alatt képesek a regenerálódásra, m i n t a m i k o r m é g n e m végeztek ESZO-gyakorlatokát. Előnyt élveznek az ondővisszatart ó g y a k o l a t o k a t r e n d s z e r e s e n v é g z ő k is. A z i s e l l e n á l l á s , a m i k o r e g y férfi a z t gondolja, hogy n e m lehet m á s o d i k - vagy h a r m a d i k , vagy n e ­ g y e d i k - m a g ö m l é s e , s e z e n n é h a t u d a t o s a n kell á t l e n d í t e n i e m a g á t . D e a b b a n s i n c s s e m m i r o s s z , h a s p e r m á j á t a k ö z ö s ü l é s r e tartja m e g - . a m i k o r m a j d c s o d á l a t o s é r z é s b e n lesz r é s z e , s párja i s s z a v a t o l t a n él­ vezheti a kemény merevedést. A m a g ö m l é s u t á n a férfi n e hagyja a b b a a l ö k ő m o z d u l a t o k a t , m é g a k k o r se, ha hímvesszője vészit k e m é n y s é g é b ő l , j u s s o n e s z ü k b e , a n ő i n e m i szervek vérbősége miatt a p a r t n e r n a g y o b b n a k érzékeli a h í m ­ v e s s z ő t . M é g a félig m e r e v p é n i s z i s V e n d k i v ü l k e l l e m e s é r z é s t k e l t , s a t é n y l e g e s d i m e n z i ó i n á l j ó v a l n a g y o b b a t m u t a t . C s a k a r r a kell figyelni, hogy e lökő m o z d u l a t o k végzése k ö z b e n az ellazult hímvessző b e n t maradjon a hüvelyben. Irányító testhelyzetek

A n a g y k é p z e l ő e r ő v e l m e g á l d o t t férfiak é s n ő k a s z e r e t k e z é s s z á z é s száz különféle helyzeteit eszelték ki m i n d e n o r s z á g b a n és m i n d e n kor­ ban. M e g s e m k í s é r e l j ü k , h o g y m i n d e t felsoroljuk. De néhányat meg­ e m l í t ü n k azért, hogy az irányítás szempontjából kiemeljük előnyeiket. Átengedjük ö n ö k n e k azt az ö r ö m e t , gyék a többit. h o g y saját k e d v ö k r e s z á m b a v e ­

126

Vannak testhelyzetek, ennélfogva befolyásolhatja

m e l y e k b ő l a férfi i r á n y í t a n i t u d j a a kapott ingerlés mennyiségét.

mozgását, Mások a

n ő k n e k e n g e d i k m e g u g y a n e z t , m e g i n t m á s o k a p á r s z á m á r a t e s z i k le­ h e t ő v é a z i r á n y í t á s o d a - v i s s z a k a p c s o l á s á t , illetve a m o z g á s o k k ö l c s ö n ­ ös irányítását. A „ m i s s z i o n á r i u s " p o z í c i ó - a nő h a n y a t t , s rajta, a k é t l á b a k ö z ö t t a férfi - férfi i r á n y í t á s ú h e l y z e t . z á k oly s o k a n . resszívabb A férfi e l ő r e n y o m u l , u g y a n a k k o r a nő mozgása korlátozva van; m i n d a m e l l e t t ez jó helyzet, ezért alkalmaz­ A férfiak kis h á n y a d a - k ü l ö n ö s e n a n ő i i r á n y í t á s ag­ elbátortalanítottak a magömlés késleltetése helyzetétől

s z e m p o n t j á b ó l találja h a s z n o s f e l á l l á s n a k . N e m m e l l é k e s , h o g y a p á r o k nézhetik és bensőségesen átölelhetik egymást. H a s o n l ó e h h e z az, a m i k o r i n k á b b a nő van v e z e t ő h e l y z e t b e n , lévén a h a n y a t t fekvő férfi s z é t t e r p e s z t e t t lába fölött t é r d e l l o v a g f o h e l y z e t ben. i l y e n k o r ó m o z o g , s a férfi m o z g á s a k o r l á t o z o t t . A nő e b b e n a

h e l y z e t b e n k ö n n y e n tudja i r á n y í t a n i a h í m v e s s z ő t , s v e l e i n g e r e l n i a saját G - p o n t j á t , v a g y m e d e n c é j e k ö r k ö r ö s m o z g a t á s á v a l c s i k l ó j á t k ö z ­ vetlenül a hímvessző alapjához dörzsölheti. érzelmi uralommal. S o k férfi e l l e n á l l e n n e k a t e s t h e l y z e t n e k , m e r t - t é v e s e n - e g y e n l ő n e k t e k i n t i a n ő i irányítást az Pedig ez alkalmas helyzet arra, hogy megtanulják a m a g ö m l é s irányítását. K ö l c s ö n ö s irányítást tesz l e h e t ő v é az a helyzet, a m i k o r m i n d k e t t e n t é r d e l n e k , a férfi a nő m ö g ö t t ; v a g y a nő az á g y o n , a férfi p e d i g a p a d ­ l ó n áll. hátra együtt is ( L á s d a 8. s z á m ú á b r á t . ) M í g a férfi e l ő r e n y o m u l , a nő e l ő r e hajolgathat n é g y k é z l á b vagy az mozoghatnak. alkarján és a elforduló térdén, de akár neki­ A férfi k ö n n y e n hímvesszője

n y o m ó d h a t és ingerelheti a nő belső „elsütő" területét. A m i s s z i o n á r i u s h e l y z e t e g y i k v á l t o z a t a is a G - p o n t i n g e r l é s é r e j ó : a h a n y a t t fekvő n ő k i s m é r e t ű , k e m é n y p á r n á t t e s z a f e n e k e a l á , a m i föl­ felé d ö n t i a m e d e n c é j é t , s e z z e l m e g n ö v e l i a z é r i n t k e z é s i s z ö g e t h ü v e ­ lye és a h í m v e s s z ő k ö z ö t t . A férfi fölül, a nő l á b a i k ö z ö t t h e l y e z k e d i k el. A hosszúra nyúló közösülés fáradságát c s ö k k e n t h e t i az oldalsó-olló helyzet. (Lásd a 9. s z á m ú ábrát.) E b b e n a h e l y z e t b e n is k ö n n y e b b a n ő ­ n e k a k ö z ö s ü l é s a l a t t m a n u á l i s a n i n g e r e l n i a párját. b a n , a nő l á b a i H a n y a t t fekszik, félig a j o b b o l d a l á r a f o r d u l v a ( h a j o b b k e z e s ) , s a m i s s z i o n á r i u s p ó z ­ k ö z ö t t fekvő férfi b e v e z e t i a h ü v e l y b e a h í m v e s s z ő t , m a j d ú g y v e t i á t b a l l á b á t a n ő j o b b l á b á n , h o g y a z t k é t l á b a o l l ó b a fog­ j a , é s saját g á t t á j é k a h o z z á f é r h e t ő v é v á l j o n . A n ő k e z e i l y e n k o r s z a b a -

127

Közösülést

testhelyzet

8. Hátsó b e h a t o l á s K ö l c s ö n ö s i r á n y í t á s . A n ő m e d e n c é j e f o r g a t á s á v a l n ö v e l h e t i a/, i n g e r ü letet, b e l e é r t v e a G - p o n t ingerlését. M é l y b e h a t o l á s t tesz l e h e t ő v é .

128

Közösülést 9. O l l ó

testhelyzet

A nő a h á t á n , vállig o l d a l t f o r d u l v a fekszik, j o b b c o m b j á v a l a férfi lába között. A férfi a z o l d a l á n fekszik, a j o b b vállára t á m a s z k o d v a , jobb combjával a nő lába között. M i n d k e t t e n csípőből s z a b a d o n m o z o g h a t ­ n a k . A l k a l m a s h e l y z e t a r r a , h o g y kis e r ő f e s z í t é s s e l m e g h o s s z a b b í t s á k a közösülést. M i n d k e t t e n irányíthatnak.

129

d o n i n g e r e l h e t i a férfi k ü l s ő p r o s z t a t a p o n t j á t , ni t u d j a a férfi e j a k u l á c i ó s k é s z t e t é s é t .

h í m v e s s z ő j é n e k rejtett

g y ö k e r é t s a h e r e g o l y ó k m ö g ö t t i részt, és h e r e h ú z o g á t a s s a l befolyásol­ A j ó e j a k u l á c i ó s k o n t r o l l a l r e n d e l k e z ő férfiak állítják, h o g y k ö z ö s ü ­ lés k ö z b e n g y a k r a n i g a z í t a n a k p i c i t a m o z g á s u k o n . Ilyen igazitásnak s z á m i t a z , a m i k o r k i c s i t felgyorsítják v a g y lelassítják l ö k ő m o z d u l a t a i ­ kat, v á l t o z t a t n a k a b e h a t o l á s szögén, vagy m e g - m e g b o n t j á k a ritmust. A K e g e l - g y a k o r l a t o k k a l - s z o r í t á s , e l l a z i t á s és k i t o l á s - is n ö v e l h e t i k a kontrollt. M i u t á n t i z p e r c t ő l fél ó r á i g v a g y t o v á b b é l v e z t é k a k ö z ö s ü l é s t , vá­ gyuktól és erőnlétüktől függően esetleg úgy akarják befejezni, hogy m é g eljuttatják e g y m á s t a g y ö n y ö r t e t ő f o k á r a . Ilyenkor növeljék a lökő

m o z d u l a t o k m é l y s é g é t és i r a m á t . A férfi e z e n a p o n t o n v á l a s z t h a t j a a m a g ö m l é s t . K é r j ü k , n e felejtsék el, h o g y a f i n á l é b a n h a n g o k k a l kisérjék kéjérzetüket; ezzel csak fokozzák a gyönyört. Lehet h a s z n o s és gyönyörteljes a p u h a hímvesszővel való közösülés is, a m i k o r a p a r t n e r e k t ú l v a n n a k a z o r á l i s v a g y k é z i E S Z O é l m é n y é n , s a férfi, h a n e m i s m e r e v , m é g i s k ö z v e t l e n ü l a k a r á t m e n n i a k ö z ö s ü ­ l é s b e . E t e c h n i k a l e í r á s a m e g t a l á l h a t ó a 166. o l d a l o n , a B e h a t o l á s p u h a h í m v e s s z ő v e l c i m ű r é s z b e n , s e z t m u t a t j a b e a 12. s z á m ú á b r a is. Az talnak E S Z O - t rendszeresen gyakorló nők közösüléskor sűrűn tapasz­ gyors orgazmusos reakciókat. Amikor egy pár életének az

E S Z O m i n d e n n a p o s részévé válik - h e t e n t e legalább egyszer vagy két­ szer gyakorolják -, a b e h a t o l á s és a l ö k ő m o z d u l a t o k u t á n egy p e r c e n belül m e g j e l e n h e t a t e r m é s z e t e s n e d v k i v á l a s z t á s és a gyors o r g a z m u ­ sos v á l a s z . kor gyorsan A t e r m é s z e t e s nedvkiválasztással h a d i l á b o n álló n ő k ilyen­ kenjék be m a g u k a t , hogy megkönnyítsék az orgazmust. s

Jól beválik a 11. á b r á n l á t h a t ó , hátulról b e h a t o l ó helyzet. A k i t o l ó m o z ­ gással megnyitja a hüvelyt a efféle „hipp-hopp" hímvessző előtt, a m i t ő l az b e f o g a d j a , n y o m b a n é r e z h e t ő v é válik az izgalom. A gyors o r g a z m u s o s válasz az

a l k a l m a k a t s é r t ő b ő l gyönyörteljessé tudja varázsol­

ni. A z i m é n t átélt E S Z O e m l é k é n e k h a t á s á r a a n ő rrúrűmális előjáték u t á n fel t u d j a e l e v e n í t e n i a z E S Z O - é l m é n y t . A p á r o k g y a k r a n k a p j á k rajta m a g u k a t , dig r e n d b e n v a n , amig hogy hétről hétre ugyanab­ Ez ad­ t u d a t o s a n v á l a s z t j á k ki,

b a n a testhelyzetben bonyolítják megszokott szerelmi életüket. más helyzetek közül s esetleg izgató,

m e g b e s z é l i k é s m e g e g y e z n e k felőle. D e h a s z n o s , h a n é h a m á s t e s t h e l y ­ z e t e k e t is v á l a s z t a n a k , új g y ö n y ö r ö k e t t a p a s z t a l n a k m e g á l t a l u k . E h h e z m é g k ö n y v s e m kell f e l t é t l e n ü l . Saját m a g u k i s ki-

130

találhatják, h a m e r n e k fantáziálni arról, h o g y m i t s z e r e t n é n e k . U t á n a beszéljék m e g és próbálják is ki az ötleteiket. Orális szeretkezés

A g y ö n y ö r t k é t f é l e k é p p e n l e h e t f o k o z n i : h a e r ő t e l j e s e b b é r z é s e k e t ka­ p u n k a gyönyör m á r ismert csatornáin keresztül, és ha új csatornákat nyitunk meg. T e s t ü n k egész felszíne érzékszerv. Tud érezni, s meg tudja t a n u l n i , h o g y m i n d t ö b b e t é r e z z e n . S z ó sincs itt s e m m i f é l e túlér­ zékenységről vagy m i s z t i c i z m u s r ó l - ez egyszerűen tény. Az orális s z e r e t k e z é s - a n e m i szervek „ c s ó k o l á s a " adás. A kézi ingerléssel vegyítve fokozza az - nagy élvezet a forrása l e h e t . M i n t m á r e m l í t e t t ü k , a z E S Z O - h o z n e m s z ü k s é g e s . R á ­ i n t e n z i t á s t és javltja kontrollt. Ujabb, ráadásul élvezetes csatorna. N é m e l y férfiak é s n ő k m e r e v e n e l z á r k ó z n a k a z o r á l i s s z e r e t k e z é s t ő l , vagy m é g n e m illesztették azt be szerelmi repertoárjukba. Az orális t e c h n i k á k r ó l a T a n u l j u k meg az orális szeretkezést c í m ű részben, a 193. o l d a l o n o l v a s h a t n a k . A z o k n a k a férfiaknak és n ő k n e k , akik v i s z o n t m á r élvezettel gyako­ rolják, NŐK: H a a z E S Z O a l a t t szájával i n g e r l i p a r t n e r e h í m v e s s z ő j é t , ú g y a z i z g a l ­ m i á l l a p o t m a g a s a b b s z i n t j e i r e v i h e t i őt. közben is e l m o z d u l h a t n a k úgy, K é n y e l m e s e n végezhet orális oldalt fekszenek, i n g e r l é s t , ha a férfi l á b a i k ö z é t é r d e l . ( L á s d a 7. á b r á t . ) A k é z i i n g e r l é s hogy mindketten e g y m á s s a l s z e m b e n , s az ön feje az ő h í m v e s s z ő j é v e l k e r ü l egy v o n a l ­ b a . T e g y e n a feje alá p á r n á t , a k k o r m e g t u d j a c s i n á l n i a z t , h o g y o l d a l t , fejjel a férfi l á b a i k ö z ö t t , a n n a k c o m b j á n n y u g s z i k , ábrát.) D e p r ó b á l h a t ú g y i s o l d a l t f e k ü d n i , h o g y k ö n y ö k e a férfi c o m b j á n k í v ü l r ő l k e r ü l j ö n . ( L á s d a 10. á b r á t . ) Ez a h e l y z e t k i e m e l i a férfi n e m i s z e r v e i n e k egész tájékát. Az á b r á n l á t h a t ó , h o g y az egyik kéz a h e r e ­ z a c s k ó t h ú z z a - e z s o k férfi i z g a l m á t n ö v e l i , é s segít a m a g ö m l é s i r á ­ nyításában. M i n d e n esetben b á r m e l y i k orális t e c h n i k á t alkalmazhatja, a m i t pár­ ja i z g a t ó n a k é r e z - n y a l o g a t h a t j a a h í m v e s s z ő t , a szájába v e h e t i a m a k ­ kot, m i k ö z b e n a k e z é v e l t o v á b b s i m o g a t j a a p é n i s z t , fejét le-föl m o z m i g ő t e s t é v e l ön ( L á s d a 2. felé f o r d u l , s s z a b a d l á b á t az ön t e s t e fölött tartja b e h a j l í t v a . az alábbiakat javasoljuk

131

gatva ingerelheti a m a k k o t s a h í m v e s s z ő n e k azt a h á n y a d á t , melyet k é n y e l m e s e n szájába t u d v e n n i . Kísérletezzen. Ha az orális szeretkezés m e g k e z d é s e előtt m á r kézi Ha mégis, azzal m é g t ö b b in­ ingerléssel sikerült a n e m i izgalom m a g a s szintjeire v i n n i a társát, ak­ k o r m o s t n e m fog l ö k ő m o z g á s t v é g e z n i . gerlést kér, a m i h e z a legjobb a kézi m ó d s z e r . A c s ú c s s z i n t e k e n csak a l e g k ö n n y e d e b b száj- é s n y e l v é r i n t é s e k r e lesz s z ü k s é g - a z E S Z O - b a n i l y e n k o r a l e g c é l r a v e z e t ő b b az orális ingerlés. A férfiak r e n d s z e r i n t - m i n d m a n u á l i s a n , m i n d o r á l i s a n kemé­ n y e b b i n g e r l é s t i g é n y e l n e k , m i n t a n ő k . A n ő k h a j l a m o s a k rá, h o g y t ú l s z e l í d e n i n g e r e l j é k a férfit, s h a n e m é r n e k e l m e r e v e d é s t , ő k e t o k o l j á k érte. Lehet, hogy azért n e m tud orális ú t o n m e r e v e d é s t elérni a p a r t n e ­ r é n é l , m e r t n e m i n g e r l i ő t e l é g e r ő t e l j e s e n e l é g h o s s z ú ideig a h h o z , h o g y le tudja g y ő z n i az ellenállását. H a párja t u d j a , h o g y ö n n e k v a n ­ n a k o l y a n m ó d s z e r e i , m e l y e k k e l á t s e g í t h e t i ő t a z e l l e n á l l á s a i n a teljes m e r e v e d é s e l é r é s é i g , s h o g y ö n e z t m e g i s akarja t e n n i , a k k o r g y o r s a b ­ b a n m e g fog s z a b a d u l n i a z e l l e n á l l á s á t ó l , s s z a b a d u t a t e n g e d a m e r e ­ vedésnek. Kísérletezzen erősebb n y o m á s s a l , gyorsabb orális és m a n u á l i s simo­ g a t á s s a l . K e z e e r ő s e b b e n s z o r u l j o n a h í m v e s s z ő r e , szája a m a k k r a . A z e g é s z m a k k o t v e g y e be a szájába. Ajkával fedje be a fogait, h o g y m e g ­ védje t ő l ü k a p é n i s z t . S e b e s e n m o z g a s s a fejét le-föl, e g y i d e j ű l e g b e k e n t kezével s i m o g a s s a a h í m v e s s z ő t . Ez a t e c h n i k a o l y a n érzést kelt, m i n t ­ ha az egész p é n i s z b e n t l e n n e a szájában. E k ö z b e n a másik kezével ingerelheti a külső p r o s z t a t a p o n t o t . Ez ab­ b ó l áll, h o g y b e f e l é é s fölfelé, a h í m v e s s z ő i r á n y á b a n y o m j u k , v a l a h o g y úgy, m i n t h a a b e l ü l l é v ő m i r i g y b ő l f o l y a d é k o t p r é s e l n é n k ki; r i t m u s á ­ n a k n e m kell f e l t é t l e n ü l ö s s z h a n g b a n l e n n i e a z o r á l i s i n g e r l é s r i t m u s á ­ val. Lehet, hogy a m i k o r elkezdi ingerelni, partnere m é g nincs izgalmi állapotban, s nincs merevedése. Szükség lehet akár t i z - h a r m i n c percre is, a m i g m e g f e l e d k e z i k e l l e n á l l á s a i r ó l , s e l h e s s e g e t i t o l a k o d ó g o n d o l a ­ tait. I l y e n k o r v a n itt a z ideje a n n a k a f o l y a m a t o s , s z e l í d i n g e r l é s n e k , a m e l y r e sok n ő n e k v a n szüksége a h h o z , hogy eljusson a z o r g a z m u s I . s z a k a s z á b a , igy t e h á t fel kell k é s z ü l n i e - a fizikai k é n y e l e m és a s z e m é ­ lyes e l s z á n t s á g s z e m p o n t j á b ó l i s - r á , vesszője sokáig p u h a m a r a d h a t é k o n y orális ingerlést. hogy m é g ha partnere hím­ is, a k á r fél ó r á n k e r e s z t ü l kell v é g e z n i e

Ha n e m akar kifáradni, váltogassa a kezét,

a l k a l m a z z o n t ö b b f é l e s i m o g a t á s t ; h a p e d i g a z álla fárad el, v e g y e l e a

132

ingerel férfit

10. O l d a l t fekve, k ö n y ö k a c o m b o n k í v ü l A bal kéz ingerli a hlmvesszó't; a j o b b kéz a h e r e z a c s k ó t h ú z o g a t j a in­ g e r l e s e s e j a k u l a a ó s k o n t r o l l céljából. Szájjal i s k ö n n y e n h o z z á f é r h e t ő

133

száját a m a k k r ó l , s t e g y e a h e l y é r e j ó l b e k e n t k e z é t . A l k a l m a z z o n p r é ­ selő, h ú z ó , mogatását. fejő s i m o g a t á s t , a m i v e l g y e n g é n szivó jellegű é r z e t e t t u d magát, hogy önnél k e l t e n i . A m á s i k k e z é v e l t o v á b b f o l y t a t h a t j a a h í m v e s s z ő r i t m u s o s si­ M i n d e k ö z b e n n e m árt e m l é k e z t e t n i m e n n y i i d ő b e telik, mig le tudja g y ő z n i az ellenállását. A m i k o r p a r t n e r e e l é r i a teljes m e r e v e d é s é s a m a g ö m l é s h e z k ö z e l i á l l a p o t o t , o l y a n k o r m á r csak e n y h é n ingerelje, h o g y m e g t a r t s a ő t e z e n a s z i n t e n , d e n e ö s z t ö n ö z z e m a g ö m l é s r e . A z E S Z O a l a t t birizgálja s z e ­ l í d e n a szájával é s a n y e l v é v e l . Ha észreveszi, h o g y i z g a l m a egy kicsit is l a n y h u l - a p é n i s z t a p i n t á s r a l a z á b b , a h e r e g o l y ó k l e s z á l l n a k , a p r e e j a k u l á c i ó s folyadék szivárgása m e g s z ű n i k -, a n y o m á s és a s i m o g a t á s sebességének fokozásával a z o n n a l növelje az orális és a m a n u á l i s in­ gerlést. A heregolyók, a k á r c s a k a p é n i s z , é r z é k e n y e n r e a g á l n a k az orális in­ g e r l é s r e . V e g y e ő k e t e g y e n k é n t a szájába, s s z e l í d e n m o z g a s s a k ö r ü l ö t ­ te a n y e l v é t . I n g e r e l j e a h e r e z a c s k ó t is: h ú z o g a s s a a szájával, s k ö z b e n b e k e n t k e z é v e l ingerelje a h í m v e s s z ő t és a m a k k o t . A h í m v e s s z ő h e n y é l é s é t - ezt a t e c h n i k á t L i n d a Lovelace n é p s z e r ű ­ s í t e t t e h í r h e d t filmjében - n e m n e h é z m e g t a n u l n i ; a z o r á l i s t e c h n i k a egyik izgalmas változataként alkalmazhatjuk. A legtöbb nő úgy tapasztalja, hogy ha h á r o m - ö t c e n t i m é t e r n é l m é ­ l y e b b r e e n g e d i a h í m v e s s z ő t a szájába, a k k o r a t o r o k h á t s ó - f e l s ő r é s z é ­ b e n l é v ő i d e g k ö z p o n t b e i n d í t e g y ö k l e n d e z é s i reflexet. A m i k o r e z a fe­ n y e g e t ő é r z é s k ö z e l i t , nyeljen e g y e t . N e féljen, n e m fogja l e n y e l n i p a r t ­ n e r e p é n i s z é t . A n y e l é s k o r ö s s z e s z o r u l a t o r k a , s ez i n g e r l i a m a k k o t . H a a h í m v e s s z ő t e g é s z e n a t o r k á r a e n g e d i , a z z a l elállja a l e v e g ő ú t ­ j á t - v e g y e n t e h á t egy j ó n a g y l e v e g ő t . mélyre csúszni a hímvesszőt. A m i k o r k i kell l é l e g e z n i e , e n ­ gedje v i s s z a a p é n i s z t a szájába, v e g y e n újabb l e v e g ő t , s i s m é t e n g e d j e E két m o z g á s v á l t o g a t á s a e g y újabb sim a j d c s ú s z t a s s a ki - de a m o g a t á s f a j t á t h o z l é t r e . T a r t s a vissza a l é l e g z e t é t ö t - t i z m á s o d p e r c i g , mialatt a pénisz mélyen a t o r k á b a n van, m a k k t o v á b b r a is m a r a d j o n a s z á j á b a n -, e n g e d j e ki a l e v e g ő t , szívja be ismét, engedje a péniszt a l e h e t ő legmélyebbre ( k ö n n y e b b , ha k ö z b e n n y ú j t v a , e g y e n e s e n tartja a n y a k á t ) , é s m e g i n t c s ú s z t a s s a ki. F o l y t a s s a ezt m i n d a d d i g , érzi. FÉRFIAK: A n ő k - k ü l ö n ö s e n az i z g a l m i á l l a p o t m a g a s a b b szintjein - az e r ő s inamig partnere élvezetesnek, ön pedig kényelmesnek

134

Férfi ingerel nőt 11. T é r d e p l ő ráhajolás A n e m i s z e r v e k száüal F

mellet, vagy

a

test

IVrAfKisATA"

*

-

féih eti

a

l á b á t , és r á f e k h e t a h a s á r a ,

u t a z t a t á s s a l a férfi k i n y ú j t h a t j a a

135

gerlésnél jobban maz. válhat.

kedvelik a

szelídet. A

legtöbb férfi túl erős nyomást alkal­

A z e r ő t e l j e s szívás, n y o m á s v a g y m o z g á s h a m a r k é n y e l m e t l e n n é A férfiak b i z o n y á r a a z é r t v i s z i k t ú l z á s b a a z i n g e r l é s t , m e r t ő k

a z ilyet s z e r e t i k , é s p a r t n e r ü k r ő l i s h a s o n l ó t f e l t é t e l e z n e k . T é v e d n e k . T a p a s z t a l a t u n k szerint a n ő k leginkább a kézi és orális ingerlés durva t e c h n i k á j á r a p a n a s z k o d n a k . H a f i g y e l m e z t e t i i s a t á r s á t , újra m e g újra e m l é k e z t e s s e rá, v a l a h á n y s z o r a z i n g e r l é s k e l l e m e t l e n n é v a g y t ú l e r ő s ­ s é válik. A nő legyen t a p i n t a t o s , Ön pedig legyen fogékony. Amikor p a r t n e r e csiklója m e g m e r e v e d i k és m e g k e m é n y e d i k , a k k o r csak na­

gyon e n y h e ingerlést kíván. Jó alaptechnika a szabályos, előre k i s z á m í t h a t ó , ritmusos ingerlés. K u t a s s o n a n y e l v é v e l , h o g y a c s i k l ó n és k ö r n y é k é n m e g t a l á l j a a legér­ zékenyebb területet, gyors pöccintéseivel. nom, amit aztán a nyelvével b ö k ö d h e t , csiklót a is szájába. nyomás férfi A leghatásosabb néha szája majd e z u t á n gyengéden beszippanthatja a hogy jóformán n e m Kísérletezzen nyelve olyan leheletfi­ a nő szemé­

érintkezik a

remtestével. O l y k o r a lélegzet m e l e g e és á r a m l á s a is m á s o d p e r c e k alatt izgalomba hozhatja a nőt. A m i k o r a z E S Z O a l a t t á t k a p c s o l o r á l i s s z e r e t k e z é s r e , szája é s n y e l v e h a t á s o s a n tudja h e l y e t t e s í t e n i e g y i k k e z é t . A m á s i k k a l t o v á b b r a i s i n ­ gerelheti a hüvelyt, különös tekintettel a G - p o n t r a . Ahogy korábban a kezével t e t t e , a csikló és a G - p o n t k ö z ö t t váltogathatja az elsődleges in­ gerlést. M i n t m i n d i g , engedje, hogy társa válaszai irányítsák. fokozódik, folytassa t o v á b b az ezt kiváltó ingerlést. tapasztalja, a k k o r váltson át v a l a m i másra. próbálja erőteljesebben ingerelni a csiklót. vagy kevesebb G - p o n t ingerlést. F o n t o s s z a b á l y , n e felejtse el, h o g y m i h e l y t ú g y é r z i , p a r t n e r e i z g a l ­ m a a l á b b h a g y o t t , v á l t o z t a s s o n a z i n g e r l é s m ó d j á n . N é h a é p p a z ö n fi­ g y e l m é v e l v a n b a j ; h a m á s r a g o n d o l , m i k ö z b e n párját i n g e r l i , ó ö n t u ­ datlanul is gerjedelme csökkenésével válaszolhat az ön szórakozottsá­ gára. Figveljen t e h á t f o l y a m a t o s a n a p a r t n e r é r e . FÉRFIAK ÉS NŐK: Ha izgalma Ha az ellenkezőjét

Próbálja szelídebben, vagy Esetleg a l k a l m a z z o n több

T u d j a n a k róla, hogy létezik az orális szeretkezéssel kapcsolatos ellen­ á l l á s i s ( l á s d a V I I I . , H a g y ő z a z e l l e n á l l á s c í m ű fejezetet a 139. o l d a ­ l o n ) . M i e l ő t t h o z z á k e z d e n é n e k , beszéljék m e g a dolgot. Ha szeretkezés k ö z b e n t a l á l k o z n a k vele, beszéljék m e g u t á n a . H a s z n o s szabály, é r d e -

136

m e s b e t a r t a n i , h o g y m i n d k e t t e n s z a b a d o n j e l e z h e t i k , h a vissza a k a r n a k t e r m a h a g y o m á n y o s szeretkezéshez vagy a kézi E S Z O - h o z m e r t a z o r a h s s z e x fizikailag v a g y é r z e l m i l e g k é n y e l m e t l e n n é v á l t

HA

GYŐZ AZ ELLENÁLLÁS

Az V. és V I .

f e j e z e t b e n m á r s z ó l t u n k a z e l l e n á l l á s o k r ó l . E b b e n a feje­

z e t b e n r é s z l e t e s e b b e n tárgyaljuk ezeket. A z e l l e n á l l á s o k o l y a n - t u d a t o s v a g y ö n t u d a t l a n - m e n t á l i s állapo¬ tok, melyek m e g h a t á r o z z á k , milyen é l m é n y e k átélését engedélyezzük magunknak. Ide soroljuk a z o k a t a viselkedésbeli k o r l á t o k a t , a z o k a t a Mindenki­ szabályokat, félelmeket, téves értesüléseket, amelyek gátat szabnak a m i n d több élvezet átélésére alkalmassá tevő képességünk. b e n m u n k á l n a k n e m i ellenállások, k ü l ö n b e n m i n d n y á j a n m á r a z első a l k a l o m m a l , a m i k o r nemileg izgalmi állapotba kerülünk, automatiku¬ san m e g t a p a s z t a l n á n k az elnyújtott orgazmust. Ö n , az olvasó is tud n é h á n y saját e l l e n á l l á s á r ó l ; h e t e t l e n e l l e n á l l á s o k is. Vallási tilalmak másokról valószínűleg a többségről m e g fogalma sincs. V a n n a k n o r m á l i s , az é l e t b e n m a r a d á s h o z nélkülöz¬

S o k a n t a l á l k o z n a k m ú l t b e l i v a g y j e l e n l e g i vallási t i l a l m a k k a l k a p c s o l a ¬ t o s e l l e n á l l á s o k k a l . E l kell t u d n i d ö n t e n i , h o g y a s z e x u á l i s g y ö n y ö r ö k v a l a m e l y i k formája sérti-e v a l a k i n e k a h i t é t , s h a i g e n , méltányolja-e v a g y s e m a z t a t i l a l m a t , elfogadja-e a v e l e j á r ó ö r ö m k o r l á t o z á s t . T u d o m á s u l kell v e n n i , h o g y m i n d e n v a l l á s é s m i n d e n t á r s a d a l o m g o n d o s k o d o t t a n e m i élet e l l e n ő r z é s é r ő l , megszabott cselekedetekre és partnerekre kontroll. E k o n t r o l l e l e m i célja, r e n d s z e r i n t úgy, korlátozta. hogv azt a A kulcsszó

h o g y az e m b e r t a v a l l á s r a v a g y a társa¬ an¬

d a l o m r a emlékeztesse, s kinyilváníttassa vele ö n k é n t e s tiszteletét szonyulásban,

n a k h a t a l m a i r á n t . A z o l y a n b e n s ő s é g e s , e r ő t e l j e s e n é r z e l m i j e l l e g ű vi¬ m i n t a m i l y e n a szexualitás, egy o l y a n szabály p é l d á u l , m e l y tiltja, h o g y a z e m b e r e g y b i z o n y o s p ó z b a n s z e r e t k e z z é k , e r ö s z a -

139

k o s á n e m i é k e z t e t a h i t r e , s k i h a n g s ú l y o z z a e hit b e h a t o l á s á t az e m b e r életének legintimebb központjába. S a j n o s a z o k a férfiak és n ő k , a k i k e v a l l á s i t i l a l m a k k a l g y e r e k k é n t is­ m e r k e d t e k m e g , n é h a felnőtt k o r u k b a n is úgy érzik, hogy tiltott d o l g o ­ kat m ű v e l n e k . Érzelmileg oly m ó d o n h a t n a k rájuk b i z o n y o s s z a b á ­ l y o k , h o g y v é g ü l a z e g é s z n e m i é l e t ü k e t á t h a t j a egyfajta b ű n t u d a t - d e m é g a z t a r é s z é t is, m e l y n e m ü t k ö z i k a h i t ü k k e l , é s b i z o n y o s e s e t e k ­ b e n m é g a z u t á n is, h o g y e z t a h i t ü k e t f e l a d t á k . I la e z e n a t é r e n ö n n e k is k o m o l y p r o b l é m á i v a n n a k , vegye fontoló­ ra, n i n c s - e s z ü k s é g e r ö v i d t á v ú p s z i c h o t e r á p i á s k e z e l é s r e . H a e n n é l sa­ j á t o s a b b é s c s a k r é s z b e n vallási a l a p ú e l l e n á l l á s o k a t f e d e z fel m a g á b a n , a k k o r h a s z n á t fogja v e n n i a m a t e c h n i k á k n a k , m e l y e k e t a z a l á b b i a k b a n tárgyalunk a felülkerekedő ellenállások legyőzésére. A z ö n k i e l é g i t é s s e l k a p c s o l a t o s e l l e n á l l á s o k alapja s o k e s e t b e n v a l l á ­ s i t e r m é s z e t ű . AÍ. a l á b b i s m e r t e t e n d ő l a z í t ó t e c h n i k á k o n k i v ü l v é l e m é ­ n y ü n k szerint ügy lehet a l e g i n k á b b legyőzni az kielégitést. fokozza az Azért tanulja, ilyesfajta ellenállást, hogy hogy Az itt ha az e m b e r tudatosítja, hogv n e m c s a k a m a g a k e d v é é r t tanulja az ön­ hogy javítsa k a p c s o l a t á t a p a r t n e r r e l , hogy t u d gyönyört adni és kapni, tökéletesítse azt a képességét,

intimitást és mélyítse az elkötelezettséget.

A magatartás

m e g í t é l é s é b e n m i n d e n v a l l á s a l a p v e t ő e n a s z á n d é k o t vizsgálja. t á r g y a l t ö n k i e l é g i t é s i g y a k o r l a t o k - m e l y e k egyfajta rek között. Hogyan kezeljük a gyerekeket?

elnyújtott előjáté­

k u l s z o l g á l n a k - célja a z , h o g y e r ő s í t s é k a s z e r e l m i k ö t e l é k e t a p a r t n e ­

A z i s m e g k e s e r í t h e t i s o k férfi é s n ő é l e t é t , h o g y vajon a g y e r e k e i k m i t t u d n a k és m i t h a l l a n a k az ő s z e r e t k e z é s ü k b ő l . A g y e r e k e k - é l e t k o r u k ­ tól függetlenül komolyan akadályozhatják a szülőket abban, hogy szerelmi életük bonyolítására időt és a l k a l m a t találjanak. A félelem,

hogy a g y e r e k e k m e g h a l l h a t j á k őket, v a l ó s á g g a l m e g b é n í t h a t j a a szü­ lőket; a s z o r o n g á s pedig, hogy a g y ö a y ö r r e fordított időt a gyerekektől v e s z i k el, l o p o t t á é s t ú l o n t ú l k u r t á v á t e h e t i k a s z e x e t . A z e g é s z k o m p l e x u s s z á m o s k ü l ö n b ö z ő , m á s - m á s m e g o l d á s o k a t kí­ v á n ó p r o b l é m á v á b o n t h a t ó le. A m i g a kisgyerekek alszanak (a kicsik s o k a t a l s z a n a k ) , r e n d s z e r i n t lehet időt találni a szexre. N y o l c h ó n a p o s korukig akár u g y a n a b b a n a s z o b á b a n i s a l h a t n a k , h a e z t e g y i k ü k s e m találja g á t l ó n a k , s igy n e m 140

kell a g g ó d n i a m i a t t , h o g y e s e t l e g f ö l é b r e d t e k , c s a k ö n ö k n e m h a l l o t t á k meg. A n a g y o b b g y e r e k e k e t e l ő s z ö r e l kell l á t n i . M e g kell c s i n á l n i m i n d ­ azt, a m i szükséges - v a c s o r á t a d n i , segíteni szervezni a szállításukat - a h h o z , hassanak egymásnak. don r e n d e z z é k át Ha a a házi feladatban, m e g ­ gyerekeik jól vannak, h o g y tudják:

n e m h a n y a g o l t á k e l s z ü l ő i k ö t e l e s s é g e i k e t a z é r t , h o g y g y ö n y ö r t nyújt­ róluk való g o n d o s k o d á s miatt s o h a s e m le a napirendjüket. Akármilyen t u d n a k e l é g i d ő t s z á n n i e g y m á s r a , a k k o r m e g kell b e s z é l n i ü k , m i m ó ­ s egyszerűsítsék m e g e r ő l t e t ő n e k t ű n i k i s sokféle s z ü l ő i k ö t e l e z e t t s é g ü k , b i z o n y o s i d ő r e , amit csakis e g y m á s r a s z á n n a k , m i n d e n s z ü l ő n e k szüksége van, s ezt i g é n y e l n i ü k i s k e l l . H o s s z ú t á v o n a g y e r e k e i k i s c s a k h a s z n á t látják e n ­ nek. Mondják ják egymást. meg - A a gyerekeiknek, a miért hagyják őket magukra: A n y u n a k és a p u n a k időre van szüksége, hogy élvezni és szeretni tud­ kulcsszó szeretet. A gyerekek nagyobb bizton­ ságban érzik m a g u k a t , ha tudják, h o g y szüleik szeretik egymást. H a a g y e r e k e r r e a z t k é r d e z i : - M i é r t kell e h h e z n e k e d é s a p u n a k k ü l ö n idő? É n m i é r t n e m l e h e t e k ott? É n i s s z e r e t l e k b e n n e t e k e t - , ak­ k o r e r r e feleljék a z t , h o g y : - H a k e t t e s b e n t u d j u k s z e r e t n i e g y m á s t , a k ­ kor közelebb kerülünk egymáshoz, szeressünk. vagyok é s e z segít, hogy téged i s j o b b a n - De f e l e l h e t i k a z t is, h o g y : - M i n d e n k i r e r á k e r ü l a sor. apuval. másik gyakori kérdésére a szeretet s z ó segít vála­

N é h a csak veled vagyok. N é h a a p u v a n egyedül veled. N é h a m e g é n kettesben egy A gyerekek

szolni. - Miért kiabáltál, a m i k o r te és a p u egyedül voltatok? Bántott t é ­ ged a p u ? - Felelje azt, hogy: - A z o k a s z e r e l e m hangjai voltak. O l y a n ­ kor adjuk ki őket, a m i k o r n a g y o n e r ő s e n szeretjük egymást. - A gye­ r e k m e g é r t i , h o g y ö n n e k n e m fájt s e m m i , é s m e g t a n u l j a , h o g y a s z e r e t ­ kezés k ö z b e n hallható h a n g o k jót jelentenek. Ha önt személy szerint zavarja, h o g y m á s o k m e g h a l l h a t j á k , z e n é v e l fedje e l saját h a n g j a i t . • A gyerekek előbb vagy u t ó b b kipróbálják, v a l ó b a n r a g a s z k o d n a k - e a s z ü l e i k a h á b o r í t a t l a n s á g u k h o z . J ö n n e k a h a l k kis k o p o g á s o k a z a j ­ t ó n . Próbálják ezeket m e g e l ő z n i : oszlassák el az esetleg m i a t t u k érzett b ű n t u d a t u k a t oly m ó d o n , h o g y m é g a z ajtó b e c s u k ó d á s a e l ő t t s z e r e t ő figyelmükkel veszik körül a gyereket. gást és a hívást, De a m i k o r meghallják a k o p o ­ Mondják meg a gyereknek, A gyerek legyenek határozottak.

h o g y k o m o l y a n g o n d o l t á k a z t , h o g y m o s t e g y m á s s z á m á r a kell a z i d e ­ j ü k . N e m akarják, h o g y e b b e n b á r k i i s m e g z a v a r j a ö n ö k e t .

141

csinálja a z t , a m i b e n e l ő z e t e s e n m e g á l l a p o d t a k : n é z z e a t é v é t , a l u d j o n el, m e n j e n k i j á t s z a n i . „egy perc múlva", egymást tovább. F é l ó r a , e g y ó r a m ú l v a újra v e l e l e s z n e k . N e m F.s s z e r e s s é k hacsak n e m úgy gondolják valóban.

U t á n a forduljanak m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t figyelemmel a

g y e r e k felé, m u t a s s á k k i a s z e r e t e t ü k e t i r á n t a . H a m á r a h a l k kis k o p o g á s o k a t k e z e l n i t u d j á k , t a l á n e l t u d n a k b á n n i a t ú l z o t t a g g o d a l o m b ó l e r e d ő e l l e n á l l á s s a l is. A l k a l m a z z á k a z e b b e n a f e j e z e t b e n kifejlesztett t e c h n i k á k a t . É s e m l é k e z t e s s é k m a g u k a t rá, h o g y ha párjukkal erős és kielégítő a kapcsolatuk, ha ö n m a g u k iránt jő érzé­ sekkel v a n n a k , a k k o r a g y e r e k e i k n e k is sokkai t ö b b szeretet a d h a t n a k . K ü l ö n ö s e n egy-egy E S Z O - é l m é n y u t á n h a j l a m o s r á a z e m b e r , b o l d o g a n é s k i p i h e n t e n f o r d u l j o n a g y e r e k e i felé. hogy

Gyakori

ellenállások

M i n d e n ellenállás részben gondolatokból, részben érzésekből táplálko­ zik. H a a z e m b e r m á s i k g o n d o l a t r a k a p c s o l , n e m t ű n i k e l a z o n n a l ; é r ­ z e l m i l e g i s m e g kell v e l e b i r k ó z n i , é s e z i d ő t i g é n y e l . A z t a r é s z é t a z o n ­ b a n , a m e l y i k téves értesülésből és rossz k o m m u n i k á c i ó b ó l ered, m á r most újragondolhatjuk. Az V. ellenállást, kel e l l á t v a : 1. Úgy látom, kezd fáradni. Ha előre megállapodtak, hogy m i n d ­ ketten abbahagyják, kat. ha úgy é r z i k , egyezséget. hogy elfáradtak, b í z z a n a k b e n n e , Addig viszont érezzék jól m a g u ­ hogy párjuk betartja az fejezetben felsoroltunk n é h á n y gyakori i m e , a lista újra, kissé k i e g é s z í t v e é s b i z o n y o s f e j t e g e t é s e k ­

E g y é b k é n t a b b a n s i n c s s e m m i r o s s z , h a a k á r f á r a d t a n i s folytatják.

N é h a é p p e z l e n d í t á t a z e l l e n á l l á s o n , é s fölkelti a „ t e l j e s í t é s " j ó l e s ő é r ­ zését. 2. N i n c s i d ő m . Az idő dolgát r e n d e z z é k el előre. Jusson eszébe, he m e g akarja t a n u l n i a z E S Z O - t , n a g y o b b e l s ő s é g e t kell b i z t o s í t a n i a a szexnek, m i n t esetleg a m ú l t b a n t e t t e . 3 . H ü l y é n é r z e m m a g a m . E z azért v a n , m e r t új, a m i t csinál. A k k o r i s csinálja t o v á b b . M a j d n e m fogja h ü l y é n é r e z n i m a g á t , h a m á r i s m e ­ r ő s fesz m i n d a z , a m i t t e s z . A h ü l y e s é g m é g m u l a t s á g o s i s l e h e t , c s a k engedje, hogy az legyen. 4. N e m 142 vagyok valami Figveije m e g , h o g y a n j á t s z a n a k a g y e r e k e k . szép. A nők gyakrabban aggodalmaskod-

n a k e m i a t t , m i n t a férfiak, d e e z u t ó b b i a k k ö z ö t t s e m i s m e r e t l e n a z ef­ féle g o n d o l a t . S z e r e d h a l l a n i é s l á t n i a z o k a t a h a n g o k a t , m o z d u l a t o k a t , arckifejezéseket, m e l y e k e t társa szeretkezés k ö z b e n ad. Szereti a testét. M i é r t feltételezi hát, hogy ő n e m szereti az ö n é t ? m e g e r ő s í t é s r e , kérje. Akik egymást szeretik, I la szüksége van Ha úgy g o n d o l j a , h o g y O s z e r e t n e m e g e r ő s í t é s t h a j l a n a k r á , h o g y e g y v a g y t ö b b i l y e n kijelen­

k a p n i , k í n á l j a n e k i : - G y ö n y ö r ű v a g y . S z e x i s vagy. C s o d á l a t o s vagy. tést is i g a z n a k fogadjanak el. 5 . M e n s t r u á l o k . H a e g y i k ü k e t s e m zavarja, a k k o r a z E S Z O - t m e n s t ruálás alatt is lehet gyakorolni. podást. A m e n s t r u á l á s alatti E S Z O c s ö k k e n t h e t i a vérzés napjainak s z á m á t és a vérzés mennyiségét. Az elnyújtott o r g a z m u s alatti erőteljes és meghosszabbított méhösszehúzódások hatására a menstruációs anyag h a t é k o n y a b b a n kiürül a m é h b ő l . A z á g y n e m ű t m e g v é d h e t j ü k egy t ö ­ rülközővel. 6. H a r a g s z o m . M i é r t ? H a r é g i h a r a g r ó l v a n s z ó , hagyja a h á l ó s z o b a ajtaján k í v ü l , s e g y s e m l e g e s i d ő p o n t b a n , a k o m m u n i k á c i ó s g y a k o r l a ­ tok s o r á n vitassa meg. Ha haragja a s z e r e t k e z é s k ö z b e n k e l e t k e z e t t , ke­ zelje úgy, m i n t m i n d e n e g y é b e l l e n á l l á s t , s h a s z n á l j a a z o k a t a t e c h n i k á ­ k a t , m e l y e k e t e b b e n é s a z V., V I . f e j e z e t e k b e n i s m e r t e t ü n k . Ugyanígy m á s felismerésekre is j u t h a t u n k ö n m a g u n k k a l kapcsolat­ b a n , m i n t pl.: Félek. Úgy érzem, mindjárt felrobbanok. Ez most rossz. Hol­ nap meg kell csinálnom hiszem, a ... Tegnap megkeltett volna csinálnom a vagyok. ... Nem hogy erre most képes másképp Viselkedésként Beszéljék meg, kössenek egyezséget, aztán b í z z a n a k m e g a társukban, h o g y becsületesen betartja a megálla­

Viselkedjünk

Viselkedésünk gondolataink és érzéseink eredménye.

f o g h a t ó fel a z e l l e n á l l á s is. H a i d ő t é s f i g y e l m e t s z e n t e l ü n k rá, m e g v á l ­ toztathatjuk a viselkedésünket. Kaliforniai k l i n i k á n k o n olyan e m b e r e ­ ken segítünk, akik d o h á n y o z n a k , bajuk v a n a testsúlyukkal, a v é r n y o ­ másukkal; különböző fejfájással, asztmával, vagy k r ó n i k u s fájdalmakkal ágybavizelés/ izomrángás ős küszköd­ dep­ n e k , a k i k n e k é l e t é t m e g k e s e r í t i a z a l k o h o l - é s g y ó g y s z e r függőség, a alvászavarok, -görcs, r e s s z i ó , s z o r o n g á s , i n d u l a t ki t ö r é s , a fóbiák, a d i é t á z á s , a s z e x u á l i s p r o b l é m á k és egyebek. Amit n e m lehet megváltoztatni, v a l a m e n n y i r e azt is lehet befolyásolni.

143

1

U g y a n a z a m ó d s z e r t ö b b , k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n i s se­ gíthet. A s z o r o n g á s szinte m i n d e n n e m k í v á n a t o s viselkedés velejárója, szo­ rendszerint igy m i a b b a n s e g í t ü n k a z e m b e r e k n e k , h o g y m e g s z a b a d u l j a n a k a rongásuktól. A téves értesülés vagy az értesülések hiánya v e l é s é b e n nyújtunk segítséget. megváltoztatni,

tovább bonyolítja a n e m k i v á n t viselkedést, mi tehát az e m b e r e k ö n n e ­ Á l t a l á b a n a viselkedést n e m egyik n a p ­ ról a m á s i k r a , h a n e m a p r ó , m a j d e g y r e n ö v e k v ő l é p é s e k b e n c é l s z e r ű ezért mi fokozatos átalakulást elősegítő p r o g r a m o k a t És a m i jó a fájdalom és a b o l d o g t a l a n s á g eny­ m e l y e k útját állják a s z e x u á l i s g y ö n y ö r f o k o ­ t e r v e z ü n k és i r á n y í t u n k . lenállásokat csökkentse, zásának.

h í t é s é r e , az arra is j ő , hogy a z o k a t a s z e r e n c s é t l e n és n é h a fájdalmas el­

Desit régebben ismertük meg, és nagy szeretettel e m l é k s z ü n k vissza rá. I n d i á b ó l s z á r m a z o t t , s a m i k o r e l ő s z ö r t a l á l k o z t u n k , m á r ö t é v e a z Egyesült Á l l a m o k b a n élő, sikeres, szerény ember, m é g szűz. 34 éves ü z l e t e m b e r volt. korában Elbűvölő, T i z e n n é g y éves h á r o m s z o r vagy

négyszer végzett önkielégitést - e n n y i volt az egy h á z a s s á g o t , ő p e d i g b i z t o s volt b e n n e ,

összes szexuális tapasz­

talata. N a g y o n ideges volt, m e r t a szülei kilátásba h e l y e z t e k s z á m á r a hogy a nászéjszakáján ku­ d a r c o t fog v a l l a n i . N e m t u d o t t r ó l a , h o g y l e t t e k v o l n a m e r e v e d é s e i , a szex n a g y o n kevéssé é r d e k e l t e , d e m e g a k a r t a t a n u l n i . Neveléssel kezdtük a dolgot. Desi olyan vallásos kultúrában nevel­ k e d e t t , a m e l y azt t a n í t o t t a , hogy a n e m i s é g az ö r d ö g t a l á l m á n y a . G y e ­ r e k k o r á b a n , a m i k o r doktorosat játszott a barátaival, a szüleitől súlyos büntetést kapott. annyira ördögi, függünk tőle? E m l é k e z t e t t ü k rá, h o g y ő is egy n e m i k ö z ö s ü l é s b e n kérdeztük, ha a puszta életünk tekintetében ennyire f o g a m z o t t m e g , s egy n e m i t e s t n y í l á s o n á t j ö t t a világra. L e h e t - e a szex

„Edzőfilmeket" vetítettünk Desinek, önkielégitő technikákat taní­ t o t t u n k neki, hipnózissal és biofeedbackkel csökkentettük szorongását, és r á s z o k t a t t u k a fantáziálásra. nyasszonyát. Idővel erős, tartós merevedéseket tu­ de dott elérni, é s t ö k é l e t e s e n m e g t a n u l t a , h o g y a n ingerelje j ö v e n d ő m e ­ M o s t m á r csak gyakorolnia kellett a m e g t a n u l t a k a t , n e m v o l t p a r t n e r e . M i v e l h á z a s s á g á t a s z ü l ő k r e n d e z t é k el, s i s m e r e t ­ l e n j ö v e n d ő b e l i j e e g y t á v o l i o r s z á g b a n élt, f e l b á t o r í t o t t u k D e s i t , h o g y d o l g o z z o n egy helyettessel - egy s z e x t e r á p i á b a n j á r t a s n ő v e l , aki haj­ l a n d ó v o l t s e g í t e n i n e k i a t a n u l á s b a n . D e s i b e l e e g y e z e t t . O és a h e l y e t ­ tes p a r t n e r öt t a l á l k o z á s s o r á n eljutottak a beszélgetéstől és érintéstől a

144

tökéletes és kielégítő közösülésig.

Utolsó találkozásaikon Desi tízper­

ces elnyújtott o r g a z m u s o k i g t u d t a i n g e r e l n i p a r t n e r é t . A z t á n h a z a t é r t , h o g v m e g k ö s s e a n e k i r e n d e l t h á z a s s á g o t . M é g egy­ s z e r h a l l o t t u n k felőle: m e g í r t a n e k ü n k , h o g y ő é s felesége n a g y o n b o l ­ dogok attól, hogy ő ilyen szakértő a szerelemben. Irányítsuk a gondolatainkat

K o r á b b a n m á r b e s z é l t ü n k a g o n d o l a t o k i r á n y í t á s á r ó l , a „ k o g n i t í v restr u k t u r a l á s r ó l " , a z e l l e n á l l á s o k f e l b u k k a n á s a k a p c s á n . A m i k o r egy g o n ­ dolat felvetődik az agyban, hajtjuk a g o n d o l a t v á l t á s t . meg a folvamatot, akiket nagyjából h á r o m m á s o d p e r c alatt a z o n o ­ R e n d e l ő n k b e n o l y a n p á c i e n s e k e n figyeltük rá k a p c s o l a t u n k a biofeedback-készülékre. sltjuk a t a r t a l m á t , e l h a t á r o z z u k , h o g y á t k a p c s o l u n k r ó l a , m a j d v é g r e i s

G a l v á n o s bőrválaszuk - mely az érzelmi felindulás érzékeny m ű s z e r e - h i r t e l e n m e g v á l t o z i k . A k é s z ü l é k h a n g j e l l e l és a m u t a t ó m e g u g r á s á ­ val j e l z i a v á l t o z á s t . A p á c i e n s hallja a h a n g o t , és azt m o n d j a : - I g e n , épp most g o n d o l t a m valamit. ezt a g y a k o r l a t o t . I l y e n k o r a p á c i e n s a legegyszerűbben úgy változtathatja m e g bőrvá­ laszát, hogy megfordítja a gondolatot. Ahelyett, hogy „most aztán hogy „tulaj­ tényleg be vagyok gyulladva", s z á n d é k o s a n arra gondol, Azt, h o g y vajon m e g t u d o m - e c s i n á l n i

d o n k é p p e n jól é r z e m m a g a m . M e g t u d o m c s i n á l n i . " N e m azt g o n d o l ­ j a , h o g y „ e z r é m e s " , h a n e m a z t , h o g y „ e z i z g a l m a s " . Még akkor is, lui nem hiszi ezt. Az e m b e r e k végül elhiszik azt, a m i t el a k a r n a k h i n n i , Erre szolgálnak a amiről meggyőzik magukat, h o g y e l kell h i n n i ü k .

lelkesítő szónoklatok, és ezért j e l e n n e k meg a politikusok akkor, a m i ­ k o r a z e n e k a r teljes h a n g e r ő v e l z e n g i a g y ő z e l m i i n d u l ó t . A m i m u n ­ k á n k összefüggésében a neti igazságon alapul: érzem magam", kül m ű k ö d i k . páciens szándékos gondolatváltása m é g c s a k reméli a z t , hogy egy á t m e ­ „ t u l a j d o n k é p p e n jól helyzetekben reme­

é s e z fog megvalósulni a

sikeres gyakorlat után. szexuális

A negatív g o n d o l a t o k visszafordítása

A z t kell m o n d a n i a m a g á n a k , h o g y „ s z e r e t e m , h a g y ö ­

n y ö r t n y ú j t a n a k n e k e m " , „jól é r z e m m a g a m " . T á r s a i s b á t o r í t h a t j a . H a szokásává válik a z ilyen m o n d a t o k e l g o n d o l á s a , a z o k m i n t e g y h í d k é n t c l fogják v e z e t n i a j ó é r z é s k i a l a k u l á s á h o z . Korábban már említettük az ellenállás legyőzésének egy másik módját, azt, a m i k o r semleges g o n d o l a t t a l helyettesítjük be az elterelő g o n d o l a t o t . A s e m l e g e s g o n d o l a t a k á r egy é r t e l m e t l e n h a n g is l e h e t : 145

„ Á á á á " . O m m m " . L e h e t m o n d a t is: „ N y u g o d t v a g y o k . " rítják a z a v a r ó g o n d o l a t o k a t . g o n d o l a t s e m foglalhatja

„Az e l m é m ­

b e n n v u g a l o m v a n . " A z efféle újra m e g újra e l i s m é t e l t m a n t r á k k i s z o ­ M i n t a s z i l á r d t á r g y a k e s e t é b e n , ú g y két el egyszerre u g y a n a z t a helyet a t u d a t b a n .

E g y s e m l e g e s mantrávn-1 e l é r h e t i , h o g y újra j e l e n t k e z z e n e k t e s t e t e r m é ­ s z e t e s v á l a s z a i . H a s z e x u á l i s i n g e r l é s a l a t t áll, a k k o r e z a g y ö n y ö r é r z e t fokozódását jelenti. A g o n d o l a t átstrukturálásának h a r m a d i k módját is említettük ko­ rábban: a m i k o r f i g y e l m ü n k e t b e f e l é , a z érzésre i r á n y l t j u k , é s e n g e d j ü k , h o g y t u d a t u n k b a n f e l ü l k e r e k e d j é k a n n a k a t é n y n e k a fizikai é l m é n y e , hogy b e n n ü n k e t ingerelnek. Az é r z é s r e v a l ó odafigyelés azt jelenti, h o g y a z e m b e r a t e s t é r e fi­ gyel, v a l a m i n t arra az é r z e t r e , a m i t a társa h o z létre az 5 s z á m á r a . N é ­ m e l y e k úgy állnak ellen a g y ö n y ö r n e k , h o g y azt m o n d j á k m a g u k n a k , t á r s u k n e m i n g e r l i ő k e t m e g f e l e l ő e n . H a a m á s i k n e m o k o z n e k i k fáj­ d a l m a t és ha m e g t a n í t o t t á k őt arra, h o g y nekik mi a jó, a k k o r ez az el­ várás n e m tűnik m e g a l a p o z o t t n a k . gerlést elfogadhatunk, L e h e t , h o g y a z i n g e r l é s e g y i k fajtá­ létrehozhatjuk belőle a nemi iz­ ja k e l l e m e s e b b é r z e t e k e t kelt, m i n t a m á s i k , de bármilyen mennyiségű in­ és lm odafigyelünk rá, galmat. V a l a h á n y s z o r g o n d o l a t a i - k ü l ö n ö s e n n e g a t í v g o n d o l a t a i - t á ­ m a d n a k , fordítsa vissza figyelmét az é r z e t r e Kezeltünk preorgazmusos nőket akik még nem tanulták meg, hogy o r g a z m u s u k legyen -, akik a t ö k é l e t e s érintés és a t ö k é l e t e s s i m o ­ gatás kívánalmával az őrületbe kergették partnereikéi. K e z e l t ü n k m e ­ r e v e d é s i p r o b l é m á k k a l k ü z d ő férfiakat, a k i k h a s o n l ó k é p p e n t e r h e l t é k m e g b ű n t u d a t t a l a p á r j u k a t . A z i l y e n e m b e r e k n e m i s m e r i k fel, h o g y h a e g y á l t a l á n k a p n a k valamiféle k ö z v e t l e n fizikai i n g e r l é s t , a z z a l m á r i s m e g k a p t á k azt, a m i r e s z ü k s é g ü k v a n . V é g t é r e i s a férfiak i s m e r i k a z a l v á s k ö z b e n i m e r e v e d é s t é s m a g ö m l é s t , a n ő k a n e d v e s e d é s t é s izgal­ m a t , p e d i g o l y a n k o r n i n c s i s s z ő fizikai i n g e r l é s r ő l . Ha kételkedik, próbáljon ki egy g y a k o r l a t o t . Kérje m e g a párját, Hogy ingerelje ó n t k ö n n y e d é n é s f o l y a m a t o s a n . lyen i z g a l o m b a tud j u t n i , ha e n g e d i m a g á t . M e g fog l e p ő d n i , m i ­

Használja a m á r meglévő

é r z e t e t . H a hagyja, e n n é l k e v e s e b b i s elég, h o g y e l j u s s o n a c s ú c s r a . A m i k o r egy e l l e n á l l á s s a l találja m a g á t s z e m b e n , o l y a n k o r i s a z érzés­ r e összpontosítson. nem Ha teljesen átadja m a g á t n e k i , a k k o r s e m m i Az élmény másról fog g o n d o l k o d n i . teljes e g é s z é b e n érzésből fog á l l n i . Ez m a g a egy e r ő s .

I l y e n k o r a gondolata i s a z l e g y e n , h o g y érezni a k a r .

146

p o z i t í v g o n d o l a t , é s h a á l l h a t a t o s a n k é s z n e k m u t a t k o z i k rá, a k k o r e l ­ hárítja a z e l l e n á l l á s t . Egy z o r d , d e eleven p é l d á n tudjuk m e g m u t a t n i , m i t é r t ü n k a z o n , hogy valaki „teljesen átadja m a g á t az é r z é s n e k " . J u s s o n eszébe, a m i k o r utoljára komoly fájdalmat érzett: kalapáccsal rávert a hüvelykujjára, b e ü t ö t t e a lábujját, v a g y s i p c s o n t o n r ú g t á k . A j e l e n t k e z ő f á j d a l o m m i n ­ d e n g o n d o l a t o t e l n y o m o t t . U t á n a l e h e t e t t ezzel k a p c s o l a t b a n egy-két gondolata, de még mielőtt ezek megérkeztek volna, a tudatában n e m v o l t m á s , c s a k a f á j d a l o m , v a g y i s teljes m é r t é k b e n á t é l t e a f á j d a l m a t . A z E S Z O - v a l a z o n d o l g o z i k , h o g y a g y ö n y ö r t élje á t teljes m é r t é k ­ ben, t u d a t o s a n - egészen addig, m i g a g y ö n y ö r s z i n t e elborítja. Az E S Z O - g y a k o r l a t o k n a k a z a céljuk, h o g y m e g t a n u l j u k e l é r n i , m a j d a z i d ő b e n elnyújtani ezt az á l l a p o t o t - hogy eljussunk arra a p o n t r a , a m i ­ k o r m á r n e m g o n d o l u n k s e m m i r e , c s a k e g y s z e r ű e n - t u d a t o s a n - át­ élünk. Á t é l j ü k a g y ö n y ö r t , m e l y b e n a z é l m é n y é r z é s b ő l é s é r z e t b ő l áll. Amivel n e m azt tanácsoljuk, hogy legyen n e m t ö r ő d ö m . róla. Azt g o n d o l j u k , h o g y m i n d e n k i n e k tiszta Szó sincs fejre v a n s z ü k s é g e a h ­

h o z , h o g y t i s z t e s s é g e s e n é s j ó l éljen. A z e r ő t e l j e s g y ö n y ö r r e l teli közjá­ tékok átélése u t á n az e m b e r felfogóképessége u t ó b b csak a n n á l élesebb lesz. Ö n i s ö s s z e s z e d e t t e b b n e k , k i p i h e n t e b b n e k , k i e l é g ü l t n e k é s b é k é s ­ n e k fogja é r e z n i m a g á t . V a l ó s z í n ű l e g é r e z n i fogja a z t is, h o g y s z e r e t i k és hogy szeret. Légzés A lélegzés jó m ó d s z e r arra, h o g y az e m b e r túljusson az ellenállásán. Segit, h a f i g y e l m é t a l é l e g z é s r e fordítja, k ü l ö n ö s e n a r e k e s z i z o m b ó l j ö ­ vő mély, r e n d s z e r e s lélegzetvételre - a m i k o r n e m annyira a mellkas, m i n t i n k á b b a has s ü l l y e d é s e m e l k e d i k - , m e r t a z v i s s z a h o z z a a g o n ­ d o l a t o k t ó l a z é r z é s h e z , a saját t e s t é h e z . S e g i t , m e r t s o k a n a s z e x u á l i s izgalom elérésére t ö r e k e d v e visszafojtják lélegzetüket, összeszorítják az i z m a i k a t , s ezzel c s ö k k e n t i k agyuk vérellátását. A l é g z é s a z é r t i s segit, m e r t a n n a k reflexe k o m p l e x , é s s o k o l y a n szerv v a n b e l e k a p c s o l v a , mely részt vesz a n e m i i z g a l o m b a n . Azáltal, És ne hogy megváltoztatja a test vegetatív i d e g r e n d s z e r é n e k á l l a p o t á t , ella­ zulást e r e d m é n y e z ; az ellazulás pedig c s ö k k e n t i a szorongást. felejtsék e l : m i n d e n e l l e n á l l á s m é l y é n o t t r e j t ő z i k a s z o r o n g á s .

147

Képi

megjelenítés

I

Fantáziálás Csukja be a s z e m é t , m i k ö z b e n

K é p e k felidézésével is el lehet lazulni.

élvezi a m á s i k t ó l k a p o t t g y ö n y ö r t , és képzelje azt, h o g y valahol m á s u t t v a n . T a h i t i b a n , a t e n g e r p a r t o n hallgatja a h u l l á m o k v i s s z a - v i s s z a t é r ő , halk l o c c s a n á s á t , és sütkérezik a c s e n d e s - ó c e á n i napfényben. ci si-menedékház lakosztályában, a pattogó kandallóid/, p r é t n s z ő n y e g e n fekszik. szállodában. A sokat. E g y sváj­ előtt, egy

P á r i z s b a n , s e l y e m p á r n a k k ö z ö t t , egy e l e g á n s a h o l j ó l érzi foglaltatik a magát, ahol meg­ képi megjelenítés

Válasszon olyan helyet, fantáziálásban benne

nyugszik, és menjen oda. szexuális t e c h n i k á i n a k bő választéka. K é p z e l e t ü n k messzire űzheti az ellenállá­ mással, esetleg egy régebbi, Vannak, akiknek a kéjes

A z e m b e r m e g j e l e n í t lelki s z e m e i e l ő t t e g y k í v á n a t o s s z e x u á l i s érzést felidéz a múltból. fantáziálás pró­ ma­ Fi­

é l m é n y t a p a r t n e r é v e l , vagy valaki szerelmi

k ö n n y e b b e n megy, mint m á s o k n a k - de tanulni mindenki tud. Ha úgy gondolja, hogy ö n n e k n e h é z s é g e t okoz a fantáziálás, ahogy épp ebben a pillanatban, bálja m e g a z a l á b b i g y a k o r l a t o t : h u n y j a b e a s z e m é t , s k é p z e l j e e ! gát úgy, a h o g y m o s t van, s z e m m e l t e s z i , a m i t é p p e n t e s A . A z t á n élje á t a z t , a h o g y l é l e g z i k .

behunyt

gyelje m e g , h o g y a n t e l i k m e g s ü r ü l k i a t ü d e j e , é r e z z e a z o r r á n k i - b e á r a m l ó levegőt. A z t á n l e h u n y t s z e m m e l képzelje m a g a elé a s z o b á b a n l é v ő t á r g y a k a t . Látja Őket, m a j d n e m o l y a n t i s z t á n , m i n t h a n y i t v a v o l n a a s z e m e ? Képzelje m a g á t is bele szobába, e tárgyak közé. M i l y e n r u h á t visel? K é p z e l j e el a r u h á i t . É s m o s t v á l t s o n díszletet. P u h a , h o m o k o s t e n g e r p a r t r a képzelje m a ­ gát, a h o g y o t t h e v e r a porfehér h o m o k o n , a meleg napsütésben. És képzeljen oda még valakit a partra. E z u t á n kapcsoljon át szexuális fantáziálásra. lője ö n é s a párja v a g y v a l a k i m á s . I d é z z e fel e g y k í v á n a ­ tos szexuális é l m é n y jeleneteit, i d ő z z ö n el a jelenetnél, melyek szerep­ E l k é p z e l h e t o l y a n é l m é n y t is, m e ­ lyet m a j d c s a k e z u t á n , v a l a m i k o r a j ö v ő b e n s z e r e t n e á t é l n i . A z e m l é ­ k e k é s é l m é n y e k ú g y i s m e g j e l e n h e t n e k , m i n t a f i l m e n , t ö r e d é k e s , pil­ lanatnyi b e n y o m á s o k a t rögzítő képekben, és m a g u k b a n l á t h a t ó k é p e k n é l t ö b b e t j e l e n t ő é r z é s e k e t vagy s z a v a k a t T a r t s a é s z b e n a f a n t á z i a k é p e t , s új m e g új r é s z l e t e k h o z z á a d á s á v a l építse tovább. M e g v á l t o z t a t h a t j a a helyszínt, vagy a k á r új é l m é n y e k k e l is gazdagíthatja a felidézett, v a l ó s á g o s t ö r t é n é s t . H a tudja, m i r ő l s z o k t a k m á s o k fantáziálni, a z segíthet, h o g y ö n i s foglalhatják a

148

m e g t a n u l j a , h o g y a n kell. népszerűségi

M i n d e n k i n e k v a n n a k olyan korszakai, a m i ­ ime, a leggyakoribb képek,

k o r s z a b a d j á r a e n g e d i s z e x u á l i s fantáziáját, sorrendjük szerint:

1. Szex a m e g s z o k o t t partnerrel.

Gyönyörök, melyekben közösen

volt részük a m ú l t b a n . G y ö n y ö r ö k , m e l y e k e t s z e r e t n e , de n e m t u d él­ v e z n i , m e r t ö n v a g y ö e l f o g a d h a t a t l a n n a k találja ő k e t . V a l ó s á g o s é l m é ­ nyek elképzelt fűszerezéssel. Szabadon kigondolhat bármiféle tevé­ kenységet, önéi. 2 . S z e x m á s , e l l e n k e z ő n e m ű p a r t n e r e k k e l . Valakivel, akivel m á r t a l á l k o z o t t , vagy akit ismer. Lehet filmszínész, sportbajnok, főiskolai Képzelje m a g a elé, b á l o k k i r á l y a , k i r á l y n ő j e . M i v e l e z itt a k é p z e l e t s n e m a v a l ó s á g t e r ü l e ­ te, n y u g o d t a n kiválaszthat bárkit, akit csak akar. hogy hol v a n n a k , m i t csinálnak, mit m o n d a n a k egymásnak. Jelenítse meg, milyen a képzeletbeli partner pillantása, milyen érzés m e g é r i n t e ­ n i , m e g s i m o g a t n i . D ö n t s e el, m i t s z e r e t n e c s i n á l n i . G o n d o l a t b a n irja l e a kettejük k ö z ö t t lejátszódó egész j e l e n e t e t . másvalakivel Filmsztárral, szeretkezik. h i r e s férfival v a g y n ö v e l . A férfi e l k é p z e l h e t i , hogy egy Kényelmesebben elboldo­ gul ezzel a f a n t á z i a k é p p e l , ha azt is e l k é p z e l i , h o g y á l l a n d ó p a r t n e r e 3. Szex e g y n é l t ö b b p a r t n e r r e l . Egy baráttal és á l l a n d ó partnerével. telt, é r z é k i n ő i ajak i n g e r l i o r á l i s a n , s k ö z b e n m e g s z o k o t t p a r t n e r e n é z i , v a g y ö i s c s a t l a k o z i k h o z z á . A n ő e l k é p z e l h e t i , h o g y e g y s z e r r e k é t fér­ fi, v a g y e g y férfi é s e g y n ő s z e r e t k e z i k v e l e . másik a megszokott partner. 4. N e m i erőszak. Fantáziaképek arról, hogy akarata ellenére meg­ erőszakolják. A n ő k k ü l ö n ö s e n é l v e z i k a z efféle k é p z e l g é s e k e t . A do­ log t ö k é l e t e s e n e l f o g a d h a t ó , s e m m i k ö z e a csúf, e r ő s z a k o s b ű n c s e l e k e ­ d e t e t j e l e n t ő igazi m e g g y a l á z á s h o z . Képzelje azt, hogv elrabolják, vagy h o g y valaki b e h a t o l t a h á z á b a . Az i d e g e n - vagy i s m e r ő s - e r ő s z a k k a l a magáévá teszi. Esetleg kényszeríti a p a r t n e r é t , h o g y végignézze. Ön k e z d e t b e n ellenáll, de a z t á n megadja magát. Lehet, hogy m e g k ö t ö z t é k , t e h e t e t l e n n é tették, ö n a z o n b a n m i n d v é g i g szexuálisan felizgatott álla­ potban van. 5. Szex a z o n o s n e m ű partnerekkel. A legtöbb e m b e r el-elképzeli n é h a , h o g y a saját n e m é h e z t a r t o z ó p a r t n e r r e l s z e r e t k e z i k , b á r s o k a n k e m é n y e n e l l e n á l l n a k a n n a k , hogy az ilyen g o n d o l a t o k a t beengedjék a Az egyik l e h e t i d e g e n , a a m i r ő l úgy gondolja, hogy élvezné a partnerével, bármi­

l y e n v a l ó s z í n ű t l e n is.

E z e k a z ö n saját f a n t á z i a k é p e i , e g y e d ü l c s a k a z

149

tudatukba.

H a ö n n e m érzi t ú l s á g o s a n veszélyeztetve m a g á t a z ilyen

j e l l e g ű f a n t á z i á l á s f e l t á r á s á t ó l , k é p z e l j e e l a p r ó l é k o s a n , kivel é l v e z n é a szeretkezést, mit t e n n e , és azt hol s z e r e t n é csinálni. Az e g y n e m ű e k r ő l való fantáziálás n e m utal h o m o s z e x u a l i t á s r a , a k á r t u d a t o s a n m ű v e l i , akár öntudatlanul. 6. Ezek egyszerűen az emberi képzelőerőt m e g m o z ­ m e g m a r a d t fantáziálás. Ha engedi, elevenen felbukkan­ g a t ó g y a k o r l a t o k , az élet n o r m á l i s velejárói. A gyerekkorból megmaradt hatnak. fantáziaképek és é l m é n y e k a gyerekkorból is

Első szexuális é l m é n y e i n k és érzéseink gyakran rendkívül erő­ Lehetnek töredé­ másik gyerekkel,

sek l e h e t n e k ; m a r a d v á n y a i k f e l i d é z v e t e t t e n é r h e ' t ó ' k . testről.
v a

k e s e k : e g y l á n y haja súrolja e g y fiú a r c á t ; b e v i l l a n ó k é p e g y m e z t e l e n Elképzelhette, hogy doktorost játszik egy g y e g y f e l n ő t t e l s z e r e l m e s k e d i k . E l e v e n í t s e fel m o s t e z e k e t a f a n t á z i ­ A szexben nagy értéket képviselnek a képi megjelenítések. Az e m ­ b e r sajátjai l é v é n n e m é r i n t e n e k s e n k i m á s t , nem is függenek senki m á s t ó l , é s v a l ó s á g o s a n h a t n a k a t e s t vegyi f o l y a m a t a i r a . N e m i i z g a l ­ m a t g e r j e s z t e n e k , így k i i n d u l ó p o n t u l s z o l g á l h a t n a k a p a r t n e r r e l v a l ó g y ö n y ö r megvalósításához. A kép a valóság előtt érkezve előkészíti a testet a m a valóságra. Ha észreveszi, h o g y a l a k u l ó b a n v a n egy f a n t á z i a k é p , alakítsa to­ vább. H a v a l a m e l y k é p e t k ö z ö m b ö s n e k v a g y n e g a t í v n a k í t é l , k a p c s o l ­ j o n m á s i k r a , m i n d a d d i g , m í g o l y a t n e m t a l á l , a m e l y b e n é l v e z e t é t leli. Kezdje olyan fantáziaképpel, a m e l y e t b i z t o n s á g o s n a k érez. G o n d o ­ l a t b a n írja le a j e l e n e t e t . H á n y ó r a van? M o s t h o l t a r t ó z k o d i k ? H o g y néz ki a partnere (partnerei)? M i t csinálnak egymással (akár ketten a k á r t ö b b e n v a n n a k ) ? Kezdje felöltözve, és élvezze a v e t k ő z é s t - a k é p ­ z e l e t b e l i e l ő j á t é k r a i s kell i d ő t s z á n n i ! N e k a p k o d j a e l a f a n t á z i á l á s t . H a t o v á b b t a r t , t ö b b g y ö n y ö r ű s é g é t leli b e n n e , s n e m i i z g a l o m lesz é r t e a fizetség. H a m á s r ó l f a n t á z i á l , n e m a p á r i á r ó l , o l y a t v á l a s s z o n , a k i t k e l ­ lemesnek gondol. Ha beválik a dolog, e n g e d j e n teret a f o l y t a t á s n a k . Ha nem megy, válasszon mást. Szexuális helyzetekben is használja k é p z e l ő tehetségét. Először e g y e d ü l f a n t á z i á l j o n , s k ö z b e n v é g e z z e n ö n k i e l é g í t é s t . A z t á n csinálja ú g y is, h o g y k ö z b e n a p á r j á v a l s z e r e t k e z i k . V a n n a k , a k i k a t t ó l félnek, hogy az e l k é p z e l t e k e t átviszik a gyakor­ latba. A fantáziálás szinte m i n d i g b i z t o n s á g o s dolog. N a g y o n kevesen valósítják m e g a z e l k é p z e l t e k közül m i n d a z t , a m i t t a b u n a k t e k i n t e n e k . Mások 150 attól félnek, hogy a fantáziálás becstelenség. Azt hiszik,

aképeket.

s z á z s z á z a l é k o s testi-lelki ziálást á r u l á s n a k tartják,

figyelemmel t a r t o z n a k a t á r s u k n a k . A fantás úgy gondolják, partnerük elutasítaná az

ilyesmit, s m i a t t a elfordulnak tőlük. A valóság ezzel s z e m b e n az, hogy a p a r t n e r i z g a l m á t m é g f o k o z h a t j a is, h a t u d e f a n t á z i a k é p e k r ő l . ezeken. Meg kell b í z n i u k e g y m á s b a n a n n y i r a , h o g y a k á r o s z t o z n i i s t u d j a n a k o l y k o r Ki l e h e t p r ó b á l n i a d o l g o t oly m ó d o n , h o g y egy a r á n y l a g biz­ hogy közösen csinálnak valamit, amit a való­ kap­ t o n s á g o s f a n t á z i a k é p e n m e g o s z t o z n a k , s m e g n é z i k , mi t ö r t é n i k - itt olvasmire g o n d o l u n k , ságban n e m szoktak. I n n e n aztán fokozatosan lehet továbbhaladni. A fantáziaképeken való m e g o s z t o z á s segíthet felfrissíteni régi c s o l a t o k a t , m e l y e k b e n a p á r úgy érzi, szexuális t é r e n l e r a g a d t a k , sze­ r e l m i é l e t ü k u n a l m a s s á vált. A f a n t á z i a k é p e k i z g a l m a t h o z n a k , m é g a kommunikációt d u l h a t ö n felé. M i n d e n e s e t r e valószínű, hogy ön és társa i d ő n k é n t ki-kirándulnak a szexuális f a n t á z i a k é p e k b i r o d a l m á b a . Ö n n é h a szerepel p a r t n e r e fantá­ ziaképeiben, néha nem. zös gyönyöreiket. fantáziálásra, Ettől É l v e z z e saját k é p z e l g é s e i t - e z e k e r ő s i t i k k ö ­ is megjavíthatják. Társa megújult érdeklődéssel for­

P á c i e n s e i n k t ö b b s é g e a z t vallja, h o g y a r e n d s z e r e s f a n t á z i á l á s s e g i t az ellenállások legyőzésében. Váltson át az ellenállásról hogy a n e m i izgalom része. N e felejtse el, a f a n t á z i á l á s n o r m á l i s é s e g é s z s é g e s d o l o g . N e m k e l l f e l t é t l e n ü l b e s z á m o l n i a TÓIa a partnerének. Az e m b e r n e k a z é r t kell e z e n a v i l á g o n felelősséget vállalnia, a m i t tesz, s n e m azért, a m i t g o n ­ dol. H a s z e r e t k e z é s k ö z b e n fantáziál, a z z a l ö n m a g á n a k é s t á r s á n a k se­ git, h o g y m e g t u d j á k t e n n i a z t , a m i t m i n d k e r t e n a k a r n a k , s a m i t ő l köl­ c s ö n ö s g y ö n y ö r ű s é g ü k c s a k t ö b b lesz. Szuggesztió, Az e l l a z u l á s egy m á s i k m ó d j a , szuggesztió. H a látja, megerősítéseket. az üt, m e l y az ellenálláson átvezet, a „Igazán csodálatos „La­ m a g a s a b b szintjeire e m e l h e s s e ö n m a g á t .

t ö b b lesz a z é l v e z e t e , e g y s z e r s m i n d t á r s á n a k i s t ö b b g y ö n y ö r b e n l e s z

hogy partnere ellenállással küzd, kínálhat neki

„ F o k r ó l fokra n ő a z i z g a l m a d , "

"agy." „ S z e r e t l e k . " „ E n g e d d el m a g a d . " „ E z m o s t j ó . " „ L é l e g e z z - ki és b e . " „ V a l a h á n y s z o r lélegzetet veszel, egyre m a g a s a b b r a jutsz." zíts." „Bízzál b e n n e m . " „ I g e n , igen." „ E z az." A n y u g o d t a n , b i z a l o m ­ mal s u g a l m a z o t t megfelelő szavak át tudják segíteni a m á s i k a t a bajon.

151

Figyeljük

a

feszültséget

Sokat beszéltünk m á r a Kegel-gyakorlatokról. N e m említettük viszont a m e d e n c e i i z o m f e s z ü l t s é g á l t a l á n o s a b b k é r d é s é t . A n e m i s z e r v b e n lé­ v ő f e s z ü l t s é g e r ő s e n befolyásolja a nemi izgalom fokát. A szex alatt m i n d i g v a n m e d e n e e i z o m - t e v é k e n y s é g , a m i k o r i s a feszültség n ő v a g y c s ö k k e n , h a s z n o s h á t , h a a z e m b e r t u d a t á b a n van a z a d o t t feszültség­ szintnek. Ha ez m é g v a n , akkor n e m terelődik el a figyelmünk - ellen­ kezőleg, épp" oda Összpontosul, ahol az ingerlést kapjuk. Amikor szembetaláljuk m a g u n k a t egy ellenállással, séget, hogy ú g y f o k o z h a t j u k a feszült­

l'C-izmunkat Összehúzzuk, hat-nyolc másodpercig meg­

tartjuk, majd ellazítjuk és kitoljuk. F i g y e l m ü n k m i n d e k ö z b e n á t t e r e l ő ­ dik a z e l l e n á l l á s r ó l a fizikai t e v é k e n y s é g r e , e g y s z e r s m i n d v i s s z a h e l y e z ö d i k a n e m i s z e r v ü n k r e . A z á l t a l , h o g v m a g u k a n e m i szervi t e s t s z ö ­ vetek kapják az ingerlést, strukturálássál szemben a előnye, v a n az a fontos fokozódik a hogy úgy nemi izgalom. A kognitív rem e d e n c e i z m o k megdolgoztatásának meg­ t u d u n k túljutni egy e l l e n á l l á s o n ,

h o g y n e m kell g o n d o l k o d n u n k h o z z á . F ö l ö s l e g e s , h o g y e l ő b b a z o n o ­ sítsuk a z ellenállást, aztán elhatározzuk, hogy mi m ó d o n bánjunk el v e l e . A z e l l e n á l l á s t ó l m i n d ö s s z e e l kell m o z d u l n u n k e g y m e g s z o k o t t i z o m m o z g á s felé, a m i a u t o m a t i k u s a n fog e l t á v o l í t a n i b e n n ü n k e t a/, a d o t t ellenállástól. V a l a h á n y s z o r ilyen h e l y z e t b e k e r ü l ü n k , kezdjünk bele a Kegel-gyakorlatokba, vagy növeljük azok erősségét. tud egy kicsit k e m é n y e b b e n vagy egy Szorítani mindenki kicsit h o s s z a b b a n .

K ö z b e n ne feledkezzünk m e g a lélegzésről.

Változtassunk

testhelyzetet

É s v é g ü l ú g y i s l e l e h e t g y ő z n i e g y e l l e n á l l á s t , h a v á l t o z t a t u n k a test­ helyzetünkön, és apró módosításokat viszünk a mozgásunkba. Forgas­ s u k e l a m e d e n c é n k e t , feszítsük m e g a h á t u n k a t , m o z d í t s u k m e g a lá­ b u n k a t , v a g v v e g y ü n k föl e g y t e l j e s e n m á s h e l y z e t e t . egyik p á r n á t . lunkra. ingerlésünket. Ettől a figyel­ m ü n k i s ú j irányt k a p . V e g y ü n k o d a m é g egy p á r n á t . Lökjük a r r é b b a z F o r d u l j u n k féloldalt. V a g y forduljunk át a Minél több időt s z á n u n k egy-egv másik olda­ pontra, T á r s u n k együtt m o z o g velünk, é s m e n e t k ö z b e n folytathatja ellenállási

g o n d o s a n k ü z d v e á t m a g u n k a t rajta, a n n á l n a g y o b b h a l a d á s t é r ü n k e l . De álljunk m e g , mielőtt az é l m é n y testileg vagy lelkileg fájdalmassá v á l n a - k ü l ö n b e n s o h a t ö b b é n e m lesz k e d v ü n k m e g p r ó b á l k o z n i v e l e .

152

ESZO: EGY LEHETSÉGES EMBERI JOVO

ESZO

és

egészség h o m á l y o s kezdetei óta az e m b e r e k mindig is csodás reménytelen állapotaik­

A történelem

gyógymódokat kerestek gyötrő betegségeikre,

ra. E g y m á s u t á n á t k u t a t t á k a s z á r a z f ö l d e k e t , v á n d o r o l t a k e g y i k t a n t ó l a m á s i k i g , e g y i k h ó b o r t t ó l a m á s i k i g , k e r e s v e az ifjúság f o r r á s á t , a v a ­ rázserejű é t k e k e t , a c s o d á s gyógyulásokat, őket. Lehet, hogy a rendszeres E S Z O - é l m é n y pótol valamit a hiányzó cso­ dákból. Az E S Z O - t hűségesen gyakorló e m b e r e k d r á m a i változásokat, j a v u l á s o k a t t a p a s z t a l n a k m e g l e p ő e n sokféle, b e t e g s é g r e u t a l ó t ü n e t e i k terén. F e l s o r o l u n k n é h á n y t ü n e t e t és p r o b l é m á t , m e l y e t egyes esetek­ b e n m i n t h a a z E S Z O m u l a s z t o t t v o l n a el: Testi tünetek: fejfájás (migrén, feszültség, allergiás) k r ó n i k u s fájdalom (hát, nyak, m e d e n c e ) menstruációsfájdalomtünetcsoport izületi fájdalom gyomor- és bélpanaszok prosz ta tagyuilad ás magas asztma vérnyomás és hörgőgyulladás pedig rendre kudarc érte

bőrkiütések (bőrgyulladás és pikkelysömör)

Érzelmi

problémák depresszió, „gyengeség", á l l a n d ó fáradtság

153

szorongás alkoholizmus és bizonyos álmatlanság házassági konfliktusok dühkitörések

drogfüggőségek

E z c s a k e g y e l ő z e t e s f e l s o r o l á s ; g y a n í t j u k , h o g y n e m teljes, é s c s a k n ő n i fog, a h o g y m i n d t ö b b t a p a s z t a l a t r a t e s z ü n k s z e r t a m a h a t á s o k r ó l , m e ­ l y e k e t a h o s s z ú t á v o n g y a k o r o l t E S Z O t e s z a férfiakra é s a n ő k r e . M i é r t ilyen széleskörűek és k o m o l y a k ezek a h a t á s o k ? A dolog vol­ t a k é p p e n n e m is m e g l e p ő . A szexuális válaszok r e n d s z e r e sok egyéb s z e r v r e n d s z e r r e l áll k a p c s o l a t b a n : m i n d a k ö z p o n t i - a g y i - , m i n d a v e g e t a t í v - ö n s z a b á l y o z ó - i d e g r e n d s z e r r e l ; a k e r i n g é s i r e n d s z e r r e l és a szívvel; az i z o m z a t t a l ; a h o r m o n t e r m e l é s r e n d s z e r é v e l ; a g y o m o r - és bélrendszerrel. A szex érinti továbbá v a l a m e n n y i szervünket. A szexu­ ális fogékonység m i n d e n kintve természetes, e m b e r Születéssel k a p o t t joga, Az lényegét te­ egészséges funkció. E S Z O komoly munkára

fogja a t e s t e t , így á l l í t v a h e l y r e a t e r m é s z e t e s e g y e n s ú l y t . Legalább olyan hatékonv, mint a rendszeres testedzés - például a futás. E l e i n t e a futás i s m e g e r ő l t e t ő n e k l á t s z i k , d e h a f o l y a m a t o s a n v é ­ gezzük, h a m á r s z o k á s u n k k á lett, a k k o r k ö n n y ű v é , s z ó r a k o z t a t ó v á é s a u t o m a t i k u s s á válik. A r e n d s z e r e s e n f u t ó k t a p a s z t a l j á k , h o g y h a a k á r c s a k p á r n a p r a a b b a h a g y j á k a futást, s z e l l e m i l e g i s é s t e s t i l e g i s m e g é r ­ zik a h i á n y á t . Az E S Z O - h o z u g y a n í g y h o z z á lehet s z o k n i . Az állandó „ e d z é s " b i z o n y í t h a t ó a n j ó t é k o n y hatással van az e m b e r szervezetére. A gyakorlatok hatására helyreáll számos szervrendszer kiegyensúlyozott működése. E b b e n a vonatkozásban az E S Z O is rend­ s z e r e s t e s t e d z é s k é n t f o g h a t ó fel. A z e g é s z s é g r e é s a b o l d o g s á g r a a z o n ­ b a n a puszta testgyakorlatoknál sokkal nagyobb hatással van, mivel a z o k t ó l e l t é r ő e n - b e h a t o l a z é r z e l m i é l e t m é l y s é g e i b e is. A r e n d s z e r e s - ideális esetben a n a p o n t a átélt - E S Z O - n á l nem i s m e r ü n k erősebb, egyszersmind biztonságosabb és persze élvezetesebb gyógyszert. kéletesen sunk.' Szex és öregedés biztonságos. Egyetlen káros mellékhatásáról sincs Más, s z á m b a j ö h e t ő k e z e l é s e k k e l é s g y ó g y m ó d o k k a l e l l e n t é t b e n a z E S Z O tö­ tudomá­

A k o r n e m szab h a t á r t a-szexnek. N e m k o r l á t o z z a az E S Z O - t sem. Sze-

154

xuális

p o t e n c i á l u n k n a k m i n d a n n y i a n c s a k kis t ö r e d é k é t h a s z n á l j u k . növelhetik fogékonyságukat, gyakran m é g az ifjabb

Ha megtanulják, hogy többet használjanak belőle, bármilyen életkorú férfiak é s n ő k i s k o r u k b a n elért s z i n t e k e n is túl. Egyik k e d v e n c ügyfelünk egy h e t v e n é v e s , „ m á r c s a k lig-lóg". egykor hivatásos színész, M i k e . E g y n a p o n a z é r t k e r e s e t t föl b e n n ü n k e t , m e r t m i n t m o n d t a : Egyszóval m e r e v e d é s i gondjai voltak. s egyre azt sugalltuk neki, M i k e a v i l á g é r t föl n e m a d t a v o l n a a s z e x e t . N a p o n t a v é g z e n d ő ö n ­ kielégitő gyakorlatokat irtunk elő neki, h o g y lesz e z m é g j o b b is. vúkra járt. Felfedezte, Lassanként bizni kezdett b e n n ü n k . R a n d e ­

hogy lehet egy n a p o n h á r o m - n é g y e l k ü l ö n ü l ő

m a g ö m l é s e is, a m i v e l m é g h a r m i n c évvel e z e l ő t t s e m d i c s e k e d h e t e t t . M i k e n e m állt m e g itt. M e g t a n u l t a a z E S Z O - t , s m e g i s t a n í t o t t a egy sor p a r t n e r é n e k . Ma m á r ő az egyik l e g n é p s z e r ű b b ö z v e g y e m b e r a vá­ rosban. N a g y o n boldog ember. Sok olyan párt és egyént i s m e r ü n k , akik n e m c s a k h o g y k o m p e n z á l ­ ták a korral együtt járó t e r m é s z e t e s hanyatlásukat, de m a g a s szintre e m e l t é k szexuális képességeiket. szeresen, lést. Például Ehhez elengedhetetlen, Az első és hogy r e n d ­ követel­ s egyszerre tizenöt percig vagy tovább v é g e z z e n e k öninger­ Kegel-gyakorlatokat. legfontosabb

m é n y , hogy s z á n j u n k i d ő t a szexre, és é l e t ü n k b e n a d j u n k n e k i m é l t ó helyet. Tanulmányokban olvasható, hogy az ifjúkorukban rendszeres szexuális tevékenységet végzők idősebb k o r u k b a n is g y a k r a b b a n élnek vele, m i n t a z o k az e m b e r e k , akik e t é r e n m i n d v é g i g k o r l á t o z v a voltak. Az a legjobb g a r a n c i a arra, h o g y s z e r e l m i é l e t e i d ő s e b b é v e i b e n is jó lesz, h a g o n d o s k o d i k r ó l a , h o g y ifjan j ó s z e r e l m i é l e t e t éljen. De még h a s z e x u á l i s é l e t e k o r l á t o z o t t is, r e n d s z e r i n t s o k a t j a v í t h a t rajta, h a k ö ­ veti e k ö n y v i r á n y e l v e i t . M i n d a z t a m i r ő l itt b e s z é l t ü n k , e l é r h e t ő , t e k i n ­ tet nélkül az é l e t k o r á r a . J ó t tesz az egészségének. Az életjavát szolgál­ ja. Osszak meg élményeinket

I d ő n k k ö r ü l b e l ü l h ú s z s z á z a l é k á t P a l o Alto-i k ö z p o n t u n k b a n töltjük, ahol szexterápiával foglalkozunk, és E S Z O - g y a k o r l a t o k á t végeztetünk pácienseinkkel. Előrehaladásuk rendkívül érdekel és nagy ö r ö m m e l Rendtölt e l b e n n ü n k e t . A z e t é r e n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k m i n d e n m á s k e ­ zelési p r o g r a m é n á l g y o r s a b b a k é s d r á m a i b b a k , s z o k t a k lenni.

155

szerint m é g a szexuális m ű k ö d é s ü k szintjén súlyos depresszióval érke­ ző betegek is boldogabban távoznak, m i n t valaha is remélték volna. Az é l m é n y s z e r ű felismerés, h o g y m é g a vártnál is sokkal de sokkal t ö b b g y ö n y ö r é r h e t ő el - a k á r a fantázialásban is -, m i n d i g óriási ha­ t á s t v á l t ki. A z e m b e r s z e m é l y i s é g e é s é r t é k r e n d j e v á l t o z i k m e g , h a n e ­ mi fogékonyságának i n t e n z i t á s a , ilyen irányú j á r t a s s á g á n a k gyakorlati kiválósága muzmust. felülmúlja mindazt, amiről eddig hallott, olvasott, vagy a m i t látott. A z ilyen e m b e r ö n b i z a l o m r a tesz szert. F e l f e d e z i a z o p t i B o l d o g lesz. változásoknak, m e g sok egyébnek, amiről ebben a A z o k n á l a p á c i e n s e i n k n é l , akik m e g t a n u l t á k az E S Z O - t , t a n ú i vol­ tunk ezeknek a könyvben beszéltünk. De sokkal többet lehet t a n u l n i az E S Z O - t jellem­ z ő t e s t i - l e l k i á l l a p o t o k r ó l . F i g y e l m ü n k e t e l ő s z ö r a z E S Z O - t e c h n i k á k ki­ fejlesztésére Ö s s z p o n t o s í t o t t u k , s h o g y a m e g t a n í t á s u k h o z m ó d s z e r e ­ ket találjunk - m e r t t u d o m á n y o s kutatást n e m lehet úgy folytatni, ha nincsenek képzett csoportok, melyekkel dolgozni lehet. M i n t korábban e m l í t e t t ü k , b e l e k e z d t ü n k egy ilyen t u d o m á n y o s m u n k á b a : a z e l ő z e t e s e r e d m é n y e k a z t m u t a t j á k , h o g y m i n d a férfiaknál, m i n d a n ő k n é l j e l ­ legzetes változások mintájában. tozások kel. Ösztönözzük és örömmel várjuk a z o k a t a további vizsgálatokat, miképpen figyelhetők m e g az függnek össze a ESZO alatt az agyhullámok összehúzódá­ Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ezek az agyhullámvál­

hüvelyi és végbéli

s o k k a l , a s z í v r i t m u s s a l , a v é r n y o m á s s a l és e g y é b fizikai m é r h e t ő s é g e k ­

m e l y e k p o n t o s a b b a n t ü k r ö z i k a férfi é s n ő i t e s t f i z i o l ó g i á s v á l t o z á s a i t ESZO közben és E S Z O után. Máris érkeznek hozzánk meggyőző tudo­ m á n y o s a d a t o k . K a p r u n k p é l d á u l b e s z á m o l ó t arról, h o g y ízületi gyul­ l a d á s o s o k c s o p o r t j á b a n a z o r g a z m u s t á t é l t e k fájdalma a k á r fél ó r á i g i s tudott számottevően csökkenni. nagy valószínűséggel növeli az természetes ópiumszerű anyagok, E z a z t sugallja, endorfinok hogy az orgazmus felfedezett a (nemrégiben

melyek az agyban t e r m e l ő d n e k ,

m o r f i u m n á l h a t v a n s z o r e r ő s e b b e k , befolyásolják a kedélyt és a m e n t á ­ lis m ű k ö d é s t ) szintjét a z e m b e r i a g y b a n . a l á b b h a g y az izületi fájdalom, egyórányi lehet a fájdalomra? A l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s s a l e g y e n é r t é k ű e k a z o k n a k a férfiaknak és nőknek a t á r g y i l a g o s b e s z á m o l ó i , .akik.saját e l h a t á r o z á s b ó l tárják föl szexuális tevékenységül^ e nagyrészt feltáratlan területét. H a e g y tíz m á s o d p e r c e s o r ­ E S Z O vajon m i l y e n hatással g a z m u s ú g y m e g t u d j a n ö v e l n i a z e n d o r f i n s z i n t e t , h o g y a t t ó l fél ó r á r a

156

Ösztönözzük és bátorítjuk önt, hogy írja meg személyes tapasztalatait, akár tervbe vette, akár megtanulja, akár már rendszeresen gyakorolja az ESZO-t. K é r j ü k , c í m e z z e l e v e l e i t a z a l á b b i c i m r e : T h e I n s t i t u t e for t h e S t u d y o f E S O , B o x 6 0 5 0 , Stanford, C A 9 4 3 0 5 . Befejezésül Ahogy az erőpróbát jelentő utazásoknál történni szokott, az E S Z O

m e g v a l ó s í t á s á h o z s e m érkezik el m i n d e n k i , aki ezzel a céllal i n d u l t út­ nak. Egyesek eleve úgy d ö n t e n e k , hogy el sem indulnak. I lelyesen te­ szik. N e u t a z z o n a z , a k i t n e m h o z l á z b a a z ú j d o n s á g o k , a k a l a n d o k é s a bizonytalanság izgalma. H a e g y e t l e n g y a k o r l a t o t s e m p r ó b á l ki, a m i t e b b e n a k ö n y v b e n l e i r t u n k , d e l e g a l á b b e l o l v a s t a ő k e t , m á r a z z a l i s fi­ n o m változásokat indíthat el szexuális életében, amitől az csak javulni fog. M á s o k föladják é s v i s s z a f o r d u l n a k , m i e l ő t t e l é r n e k a z E S Z O - t . A r r a biztatjuk ö n ö k e t , beszéljék m e g p a r t n e r ü k k e l félelmeiket és ellenállása­ ikat. I d ő n k é n t m i n d e n u t a z ó t f e n y e g e t i a c s ü g g e d é s é s a k i á b r á n d u l á s ; azért c s a k menjen további Ha kétségeit megosztja társával, ő segíthet, M á r pusz­ hogy megtalálja a folytatáshoz szükséges Ösztönző erőket.

tán az is javíthatja a k a p c s o l a t u k a t , h o g y m e g o s z t j á k e g y m á s s a l a g o n ­ dokat. Fia p a r t n e r e csügged cl, az ön b á t o r í t á s a lehet az a kritikus t é ­ n y e z ő , m e l y o k o t a d a f o l y t a t á s r a . A z t s e felejtse el, h o g y m a g a a z o d a ­ v e z e t ő út is s z ó r a k o z t a t ó , s ha m e g é r k e z i k , m é g az sem jelenti a dolog végét. Ö r ö m m e l m o n d h a t j u k , h o g y a s z e r e t k e z é s b e n m i n d i g t ö b b é s több gyönyörűség lálunk, vár felfedezésre. Ha elsőre csak végigolvasta ezt a könyvet, a h a j l a n d ó s á g á h o z gratu­ hogy szexuális potenciálja fejlesztésében ilyen messzire e l m e ­ hasonló lehet, mint az a t o m e n e r g i a - mely r é s z k e d e t t . Arra biztatjuk, kezdje el h á t a t a n u l t a k gyakorlását. A szexuális energia m i n d a d d i g a t ö r t é n e l e m m é l y é n r e j t ő z ö t t , m i g v é l e t l e n ü l föl n e m fe­ dezték és meg n e m csapolták. Ez az energia a z o n b a n m a r a d é k t a l a n u l életpárti. Az e m b e r b e n meglévő természetes ellenállások g o n d o s k o d ­ nak róla, hogy ez a szexuális p o t e n c i á l csak fokozatosan és b i z t o n ­ s á g o s a n t á r u l h a s s o n fel. M i egy, az emberi ö r ö m gyarapítására s z o l g á l ó emberi t e c h n o l ó g i á t t a n u l u n k , t a n u l m á n y o z u n k és tanítunk. A szexuális intimitás fontos e m b e r i é l m é n y é t t ö b b é n e m kell a z ö n f e l f e d e z e s é s a r é g i l e í r á s o k s z e -

157

szélyeire hagyni.

E z e n t ú l n e m kell, h o g y v a k v e z e s s e n v i l á g t a l a n t . A z

új szexuális t e c h n o l ó g i a arra törekszik, hogy megértse a n e m i válaszo­ kat, s hogy a h á t r á n y o s helyzettől az optimálisig számtalanféle körül­ m é n y k ö z ö t t m ó d o k a t találjon ezek megjobbltására. a legmagasabbrendü szexuális válaszok szemmel Lesznek, akiket az egy­ n e m lep m e g , s lesznek, akik m e g k ö n n y e b b ü l n e k , ha meghallják, hogy láthatóan mást szerető s egymásban bízó emberek között szoktak előfordulni. M i n d a n n a k , a m i t itt e l m o n d t u n k s a m i t ö n ö k t e s z n e k , a l é n y e g e , hogy élvezzék, a m i t csinálnak. Ne ragaszkodjanak túlságosan az előí­ r á s o k h o z . N e v á l t o z t a s s á k m u n k á v á a z é l v e z e t e t . A s z e x e n is, a k á r c s a k m á s u t t , s e g í t e n e k a célok, de a m i k o r s z e r e t k e z n e k , a g y ö n y ö r legyen a legfontosabb. E r r ő l szól ez a k ö n y v : p r o g r a m o t k í n á l a g y ö n y ö r h ö z legyen ez a p r o g r a m k ö n n y ű , sima, és mélységesen emberi. Élvezzék az utazást! Valósággal m i n t h a t á n c o l n á n a k !

Út

az

ESZO-hoz;

1 . T é t e l e z z e fel, h o g y a z E S Z O l e h e t s é g e s . 2. Vegye t u d o m á s u l , hogy akar is és meg is é r d e m e l t ö b b szexuális gyönyört. 3. H a t á r o z z a el, h o g y m e g t a n u l j a az E S Z O - t . 4 . L e g y e n t á r s a , aki u g y a n ú g y v á g y i k a z E S Z O - é l m é n y r e . 5. Tanulja m e g az E S Z Ö - e l j á r á s o k a t és -technikákat. 6 . G y a k o r o l j a h e t e n k é n t 2-4 ó r á n k e r e s z t ü l a z E S Z O - t . 7. G y a k r a n beszélgessen társával pozitív és negatív szexuális érzé­ seiről. 8. M e r í t s e n b á t o r s á g o t , h o g y ha ú t k ö z b e n esetleg k u d a r c o k érik, ak­ k o r is t u d j a f o l y t a t n i a g y a k o r l á s t .

158

A

FÜGGELÉK: PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Azért illesztettük be ezt a részt a k ö n y v ü n k b e , m e r t a n e m i m ű k ö d é s b i z o n y o s s í k j a i n a k m e g kell v á l t o z n i a , ő z ő fejezetekben. mielőtt az E S Z O lehetségessé válik. I t t m o s t n e m s o r o l u n k fel o l y a n s o k r é s z l e t e t , m i n t t e t t ü k a z e i M i n d a z o k a l a p j á n , a m i t m a j d e l m o n d u n k , s o k férfi forduljanak szakértő s z e x t e r a p e u t á h o z . é s n ő m e g fogja t u d n i o l d a n i a p r o b l é m á i t . M á s o k n e m l e s z n e k e r r e k é ­ pesek. N e k i k azt tanácsoljuk, Ifi. é s IV. S o k s z e x u á l i s p r o b l é m á v a l k ü z d ő e m b e r h a s z n o s n a k fogja t a l á l n i a fejezetben i s m e r t e t e t t g y a k o r l a t o k a t és eljárásokat. M á s o k meg, hogy az működésükön, a k i k s z i n t é n g o n d o k k a l k ü s z k ö d n e k - ú g y Ítélik majd E S Z O - t a n u l á s p r o g r a m j a segítségével j a v í t h a t n a k n e m i gelék is sok t a n u l n i v a l ó t kinál. N a g y o n ajánljuk, fokára. * M i t e k i n t h e t ő szexuális p r o b l é m á n a k ? Szexuális p r o b l é m á r ó l a k k o r beszélünk, a m i k o r az é l m é n n y e l s z e m b e ­ ni elvárás j e l e n t ő s e n különbözik attól, a m i l y e n az é l m é n y valójában. Ez a m e g h a t á r o z á s sokkal p o n t o s a b b , m i n t azok a csúf c í m k é k , m e ­ lyeket az önjelölt szaktekintélyek n é h a m é g ma is h a s z n á l n a k , ú g y m i n t frigid, i m p o t e n s , a l k a l m a t l a n . A n e m i m ű k ö d é s t n e m l e h e t h o l m i e g y e ­ t e m e s s z a b v á n y b a b e s z o r í t a n i . E z egy ó r i á s i t a r t o m á n y . i e h e t ő s é g e k t a r t o m á n y a i s az. M i n t láttuk, a Ilyen Teljes szexuális l e h e t ő s é g ü k e t senki

anélkül, h o g y m e g a k a r n á k valósítani az elnyújtott orgazmust. A F ü g ­ h o g y legalább egy­ s z e r m i n d e n k i o l v a s s a el, t e k i n t e t n é l k ü l s z e x u á l i s m ű k ö d é s é n e k s z í n ­ vonalára és ilyen jellegű ügyességének Szexuális problémák

m é g a z E S Z O - b a n s z a k é r t ő férfiak é s n ő k - s e m a k n á z h a t j á k ki. értelemben m i n d e n k i n e k v a n n a k szexuális problémái.

159

Ön az egyetlen személy,

a k i saját n e m i m ű k ö d é s é b e n é r v é n y e s e n magáról,

m e g n e v e z h e t e g y p r o b l é m a t e r ü l e t e t . A férfi m e g á l l a p í t h a t j a

h o g y korai m a g ö m l é s b e n szenved, ha h a m a r a b b ejakulál, m i n t azt ő és p a r t n e r e s z e r e t n é , és n e m tudja, h o g y a n késleltesse o r g a z m u s á t . A nó megállapíthatja magáról, hogy alkalomszerűen orgazmushiányban szenved, ha önkielégltéssel e! tud ugyan jutni az orgazmusig, de n e m t u d j a , h o g y a n érje e z t e l a p a r t n e r é v e l v a l ó k ö z ö s ü l é s k o r , p e d i g s z e r e t ­ né. Orvosi p r o b l é m á k N e m m i n d e n s z e x u á l i s p r o b l é m a l e l k i e r e d e t ű . V a n n a k o r v o s i é s fizi­ kai h á t t e r ű e k . A c u k o r b e t e g s é g o k o z h a t szexuális p r o b l é m á k a t , akár­ csak a p r o s z t a t a m ű t é t , az i d ü l t fertőzések, í n s z a l a g s z a k a d á s , t ú l z o t t al­ koholfogyasztás, krónikus betegség, idült fájdalom és sokféle fizikai zavar. Befolyásolhatja a n e m i m ű k ö d é s t egy sor gyógyszer, k ü l ö n ö s e n a n y u g t a t ó k és a m a g a s v é r n y o m á s r a szedett gyógyszerek. Ha gyanít­ j a , h o g y p r o b l é m á j a o r v o s i , k e r e s s e n fel e g y b e l g y ó g y á s z t , é s k é r j e n t ő ­ le teljes k i v i z s g á l á s t . Ha testi k o n d í c i ó j a befolyásolhatja is a n e m i életét, de az a n n a k javí­ tását célzó erőfeszítések - például a k ö n y v ü n k b e n ismertetett progra­ m o k és gyakorlatok elvégzése - pozitív változást i d é z h e t n e k elő szexu­ ális t a p a s z t a l a t a i t e r é n . N a g y o n kevés a z o l y a n e m b e r , aki súlyos b e ­ tegsége - p é l d á u l c u k o r b e t e g s é g vagy kétoldali v é g t a g b é n u l á s - elle­ n é r e ne t u d n a a jelenleg l e h e t s é g e s n e k t a r t o t t n á l j o b b m i n ő s é g ű szexet m e g t a n u l n i . K é t s é g e i k e t sajnos g y a k r a n az orvosaik, a családjuk, a b a ­ r á t a i k is m e g e r ő s í t i k . Azt t a n á c s o l j u k , ne h i g g y e n e k a szexuális végzet prófétáinak. Adjanak esélyt a g y ö n y ö r n e k . Szorongás A l e g t ö b b szexuális p r o b l é m a h á t t e r é b e n i s m e r e t h i á n y , é r z e l m i aggá­ l y o k v a g y t a p a s z t a l a t l a n s á g áll. T á j é k o z t a t á s s a l é s g y a k o r l a t t a l t e h á t a legtöbbjét ki lehet küszöbölni. A szexuális bajok g y ö k e r é n é l m i n d i g o t t v a n a s z o r o n g á s , lelemben, Ezért helyeztünk olyan nagy hangsúlyt e könyvben a m i fé­ a feszültségben, stresszben és ellenállásban m u t a t k o z i k meg. mindenütt

r e l a x á c i ó s t e c h n i k á k r a ! I t t újra c s a k rájuk u t a l u n k , a m i k o r a r r ó l b e s z é ­ lünk, hogy mit lehet kezdeni a p r o b l é m á k k a l .

160

A

legtöbb

megoldható

-

a

szakadék

áthidalható

-

alapvetően

ugyanazokkal a gyakorlatokkal, melyeket az E S Z O - h o z végeznek. Az itt t a n u l t a k a t t e h á t k ö z v e t l e n ü l é t v i h e t i a b b a a g y a k o r l a t b a . Ö n n e k m á ­ sokkal s z e m b e n még az az előnye is meglesz, hogy m á r m e g t a n u l t a , hogyan tegye túl magát m a k a c s ellenállásokon. Lelki m e g r á z k ó d t a t á s t o k o z ó korai é l m é n y e k Bizonyos szexuális p r o b l é m á k o n a legjobban hosszú távú terápiával p s z i c h o t e r á p i á v a l vagy p s z i c h o a n a l í z i s s e l - lehet túljutni. E z e k általá­ ban a gyérekkorba visszanyúló problémák: a szexuális viselkedésért k e m é n y e n b ü n t e t ő k ö r n y e z e t ; a z i l y e n v i s e l k e d é s m i a t t i s ú l y o s konf­ liktusok; t r a u m á t kiváltó vérfertőzés; és egyéb, sérüléseket o k o z ó korai szexuális élmények. A z efféle t a p a s z t a l a t o k o l y a n s z o r o n g á s t v á l t h a t n a k k i a z e m b e r b e n , m e l y t ú l m é l y g y ö k e r ű , s e m h o g y a z itt i s m e r t e t e t t ö n k é p z ő m ó d s z e ­ r e k k e l f e l o l d h a t ó v o l n a . H a ö n ú g y Ítéli m e g , h o g y e m ó d s z e r e k segít­ s é g é v e l n e m t u d h a l a d á s t e l é r n i , fontolja m e g , n e m v o l n a - e é r d e m e s s z a k é r t ő p s z i c h i á t e r t vagy p s z i c h o l ó g u s t felkeresnie. Az e m b e r e k túl­ n y o m ó többsége a z o n b a n hosszadalmas terápia nélkül is sokat tud ja­ vítani szexuális jártasságán.

Férfigondok M i v e l az E S Z O - g y a k o r l a t o k b a n a n ő k é volt az e l s ő b b s é g , itt m o s t az u r a k a t tárgyaljuk e l s ő n e k : a m e r e v e d é s i p r o b l é m á k a t és a m a g ö m l é s időzítésével kapcsolatos gondokat. A merevedési p r o b l é m á k komolysága kétfokozatú lehet: elsődleges p r o b l é m á v a l k ü z d a z a férfi, aki a k ö z ö s ü l é s k o r s o h a n e m t u d j a m e g ­ t a r t a n i a m e r e v e d é s é t ; és k e v é s b é k o m o l y az az eset, a z a z m á s o d l a g o s p r o b l é m á j a v a n a n n a k a férfinak, a k i n é h a n e m k é p e s r á , h o g y k ö z ö s ü ­ lés k ö z b e n m e g t a r t s a a m e r e v e d é s é t . Elsődleges Az merevedési zavarok zavarban.szenvedő.férfi soha, semmilyen

elsődleges

merevedési

p a r t n e r r e l v é g z e t t k ö z ö s ü l é s k o r n e m tudja m e g t a r t a n i a m e r e v e d é s é t . Rendszerint a z o n b a n van merevedése, ha maszturbál, és néha, ha a

161

p a r t n e r e m a n u á l i s a n vagy orálisan ingerli. Az elsődleges merevedési z a v a r o k g y a k r a n a szexszel vagy a n ő k k e l k a p c s o l a t o s , m é l y e n gyöke­ rező érzelmi konfliktusokból s z á r m a z n a k . Bár az alább i s m e r t e t e n d ő , a másodlagos merevedési problémák kiküszöbölését célzó módszerek s o k s z o r s e g í t e n e k , a z e l s ő d l e g e s m e r e v e d é s i z a v a r o k b a n s z e n v e d ő fér­ fiaknak h a s z n o s lehet a hosszú távú pszichoterápiás kezelés. Másodlagos meredési zavarok

M e g l e h e t ő s e n általános jelenség, hogy merevedési zavarokra panasz­ kodó férfiak v i s z o n y l a g j ó l funkcionáltak egy b i z o n y o s múltbeli vart. h o g y éjszaka, á l m á b ó l idő­ s z a k b a n . A z ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó k t i z e n ö t s z á z a l é k á n a k v a l ó s z í ­ nűleg egészségügyi Tapasztalja-e ön problémája legalább h e t e n t e egyszer,

felriadva, vagy reggel, t ö b b e - k e v é s b é vagy teljesen m e r e v e d e t t á l l a p o t ­ b a n v a n ? H a ú g y véli, h o g y n e m . v a g y n e m t u d j a , p r ó b á l j a k i a I c v é l bélyegtesztet. kel. Lefekvéskor ragassza körbe hímvesszőjét levélbélyegek­ Ha a gyűrű reggel nyitva van, m i n d e n b i z o n n y a l alvás k ö z b e n H a a gyűrű é r i n t e t l e n , úgy b i z o n y á r a n e m volt. E l

volt m e r e v e d é s e .

t u d - e é r n i m e r e v e d é s t ö n i n g e r l é s s e l ? H a m i n d k é t k é r d é s r e n e m m e l vá­ l a s z o l , akkoT n y i l v á n o r v o s h o z kell f o r d u l n i a . H a v á l a s z a m i n d k é t k é r ­ d é s r e i g e n , a k k o r j ó e s é l y e i v a n n a k a r r a , h o g y baja lelki e r e d e t ű . N i n c s o l y a n férfi, aki e g é s z é l e t é n k e r e s z t ü l a z e s e t e k s z á z s z á z a l é ­ kában m e g tudja tartani a merevedését közösüléskor. Az erekciós m e c h a n i z m u s ennyire azért n e m megbízható. A szexterapeuták rend­ szerint akkor tekintik p r o b l é m á n a k a dolgot, ha valakinek az esetek huszonöt százalékánál többször okoz gondot, hogy közösülés közben megtartsa a merevedését. eset. Ez négy eset k ö z ü l egyet jelent. ugyanígy működik. Ha az ön p r o b l é m á j a e n n é l r i t k á b b a n fordul elő, a k k o r ö n v a l ó s z í n ű l e g n o r m á l i s A férfiak t ö b b s é g e n a g y j á b ó l Az ön p r o b l é ­ májára az l e h e t a m e g o l d á s , ha m e g t a n u l túljutni a a d o t t e l l e n á l l á s o n , és a g y ö n y ö r iránt nagyobb befogadókészséget m u t a t . Az E S Z O - t r é ning m i n d k e t t ő r e jó módszer. A h u s z o n ö t százalék a z o n b a n csak egy hozzávetőleges arány. Egyik p á c i e n s ü n k , e g y r o c k s z t á r e s e t e m u t a t t a m e g , m i l y e n s z u b j e k t í v e k le­ h e t n e k ezek a szabálvok. Az illető merevedési p r o b l é m á k k a i fordult h o z z á n k . A m i k o r l e ü l t ü n k é s f e l t é r k é p e z t ü k a bajt, k i d e r ü l t , h o g y á t l a ­ g o s a n a z e s e t e k h ú s z s z á z a l é k á b a n v o l t s z ó i l y e s m i r ő l . M i a h ú s z szá­ zalékot n e m t a r t o t t u n k p r o b l é m á n a k , ám az ö világában e k k o r a száza-

162

lék k a t a s z t r o f á l i s v o l t . A h i v a t á s á b ó l e r e d ő e n a r ó l a a l k o t o t t k é p b e n fo­ kozott szerepe volt a szexualitásnak. N ő i p a r t n e r e i elvárták, h o g y éle­ t ü k l e g s z e b b éjszakájával k á p r á z t a s s a e l ő k e t . S z á z h ú s z s z á z a l é k o s t e l ­ j e s í t m é n y t kellett volna nyújtania. A m i k o r ezt n e m t u d t a p r o d u k á l n i , és n e m tudta a merevedését sem megtartani, megalázva érezte magát. K é r t ü k , sorolja fel a z o k a t a z i d ő p o n t o k a t , a m i k o r t u d o t t , é s a z o k a t , a m i k o r n e m t u d o t t . E b b ő l e g y o l y a n m i n t a r a j z o l ó d o t t ki, a m i t ő m é g s o h a s e m vett észre: m e r e v e d é s i gondja volt, a m i k o r kábítószert és al­ koholt fogyasztott. Akkor megegyeztünk, hogy ilyen alkalmakkor n e m m e g y bele szexuális helyzetekbe. Elsődleges s z e m p o n t u n k tehát, A lazító g y a k o r l a t o k segítségé­

vel h a m a r o s a n visszatért m a g a s átlagú n o r m á j á h o z . hogy mindenkit megnyugtassunk: Fáradt­ s e n k i s e m tudja m i n d i g s i k e r e s e n m e g t a r t a n i a m e r e v e d é s é t . mind-mind beleszólhatnak. P a r t n e r n ő j é n e k t u d n i a kell, h o g y g y ö n y ö r e n e m teljesen a z ö n m e r e ­ v e d é s é t ő l függ - i n g e r e l h e t i ő t m á s m ó d o k o n is. A z E S Z O - g v a k o r l a t o k egyik e l ő n y e , hogy az e m b e r t megszabadítja a teljesítménykényszer n y o m á s á t ó l . H a úgy érzi, m á s o d l a g o s m e r e v e d é s i gondjai v a n n a k , raj­ ta, kezdjen h o z z á az E S Z O - g y a k o r l a t o k h o z . R e n d k í v ü l h a s z n o s l e h e t a k o z ö s ü l é s i t i l a l o m is. J ó , h a m e g s z e r z i e h h e z p a r t n e r e e g y ü t t m ű k ö d é s é t , m á s k ü l ö n b e n n e m fogja é r t e n i , m i ­ ért vesztette el ön az é r d e k l ő d é s é t . Javasoljuk, állapodjon m e g vele, h o g y legalább h a t e g y ü t t l é t ü k al­ k a l m á v a l - n a g y j á b ó l egv h ó n a p i g - n e m f o g n a k k ö z ö s ü l n i . K a p h a t is, a d h a t is gyönyört m i n d e n m á s m ó d o n , a h o g y szeretik, de ez i d ő alatt nem közösülhetnek. szöbölésére ismerünk. Ha nincs á l l a n d ó szexpartnere, vagy van, de n e m s z á m i t h a t rá elha­ tározása véghezvitelében, egyoldalúan is fogadhat kozösülési tilalmat, i l y e n k o r másféle m ó d o k o n fordítson t ö b b figyelmet p a r t n e r é r e , h o g y ne hiányolja a n n y i r a a közösülést, s ne gyakoroljon túl n a g y n y o m á s t önre. Az egyoldalú tilalom n e m annyira jó, m i n t ha partnere is bele­ egyezett volna, de a s e m m i n é l ez is j o b b . L e h e t , h o g y a kozösülési t i l a l o m alatt észrevészi m e r e v e d é s e vissza­ t é r é s é t . N e várja, h o g y e z e g y i k p i l l a n a t r ó l a m á s i k r a b e fog k ö v e t k e z n i - v é g ü l a z o n b a n , m á s s z e x u á l i s i n g e r l é s s e l , újra t a p a s z t a l n i fogja. F o n Ez az egyszerű megállapodás az egyetlen, leg­ h a s z n o s a b b m ó d s z e r azok közül, a m i k e t a m e r e v e d é s i zavarok kikü­

ság, f e s z ü l t s é g , s t r e s s z , s z o r o n g á s , s z ó r a k o z o t t s á g é s k é m i a i a n y a g o k

163

tos, hogy ilyenkor ne próbálja a z o n n y o m b a n k ö z ö s ü l é s r e h a s z n á l n i a merevedését. A t i l a l o m i d e j é n a I I I . f e j e z e t b e n leírt ö n i n g e r l ö p r o g r a m „fejlesztő g y a k o r l a t a i t " v é g e z z e . N e akarja m e g c é l o z n i a z e l n y ú j t o t t i z g a l m i á l l a ­ p o t felsőbb szintjeit. F i g y e l m é t a r r a ö s s z p o n t o s í t s a , h o g y ö n i n g e r l é s s e l t i z e n ö t p e r c i g m e g t u d j a t a r t a n i a m e r e v e d é s é t , m a j d folytassa e j a k u l á lással. A 80. o l d a l o n leírt E r z é k k ö z p o n t - g y a k o r l a t n a g y o n h a s z n o s , segítsé­ gével csökkenthető azoknak a férfiaknak a teljesltményszorongása, a k i k n e k g o n d o t j e l e n t a m e r e v e d é s elérése és m e g t a r t á s a . Csinálja vé­ gig l e g a l á b b n é g y k ü l ö n b ö z ő a l k a l o m m a l m i n d a n é g y f o k o z a t o t . A z ­ u t á n összpontosítsa figyelmét a h á r m a s és négyes fokozatra, a m e l y e k ­ ből m e g e n g e d h e t ő az ejakulálás. Amikor h a t j á k úgy, az Erzékköz pont-gyakorlat hármas fokozatán megfelelő m e r e v e d é s t tud elérni, ö n é s p a r t n e r e választás elé k e r ü l n e k . F o l y t a t ­ h o g y p a r t n e r e kézi i n g e r l é s e u t á n k ö z ö s ü l n e k , v a g y foly­ dönteni, felkészült-e az tathatják ESZO-gyakorlattal. H o g y el tudja

E S Z O - g y a k o r i a t r a v a l ó á t t é r é s r e , v i s s z a u t a l u n k a k o r á b b a n feltett k é r ­ désre: K é s z e n állnak az E S Z O - r a ? Lehet, hogy a közösülést csak a k k o r akarja újrakezdeni, ha m á r kétszer olyan hosszan tartó orgazmusai lesznek, m i n t a gyakorlatok előtt. A z o k a férfiak, akik m e g t a n u l t á k ,

h o g y h e t e n t e t ö b b s z ö r p e r c e k e n á t é l v e z z é k a z E S Z O I . s z a k a s z á t , va­ l ó s z í n ű l e g k e v e s e b b e r e k c i ó s p r o b l é m á v a l találják s z e m b e m a g u k a t a k ö z ö s ü l é s e k a l a t t is. G y a k r a n a z é r t á l l n a k b e z a v a r o k a m e r e v e d é s b e n , m e r t a férfi a z t hiszi/.valahányszor szexuális helyzetbe kerül, a u t o m a t i k u s a n m e r e v e ­ d é s t kell p r o d u k á l n i a . A n ő k i s g y a k r a n é l n e k e b b e n a h i t b e n . E z m í t o s z . A l e g t ö b b férfinak k ö z v e t l e n i n g e r l é s r e v a n s z ü k s é g e a h ­ h o z , hogy m e r e v e d é s e legyen. Az életkor e l ő r e h a l a d t á v a l ez az igény csak növekszik. A z i n g e r legjobb forrása az, h a v a n p a r t n e r , e z é r t p a r t ­ n e r e s z e m e láttára végezze a k ü l ö n b ö z ő szakaszokból álló ö n i n g e r l ö g y a k o r l a t o k a t , h o g v ő is m e g t a n u l j a , s i d ő v e l á t v e g y e a f o l y a m a t i r á ­ nyítását. Ö n felel a z é r t , h o g y e l e g e n d ő i n g e r l é s t k a p j o n . Ö n n e k kell g o n d o s ­ k o d n i a arról, hogy akár ön, akár a p a r t n e r e eleget nyújtson. Még ha erekciójáva! n e m is k e z d e m é n y e z szexuális együttlétet, akkor is fontos, hogy elő t u d t a állítani öningerléssel. Ha ezt elérte g y a k o r l á s k é p p e n , a p a r t n e r e előtt, a k k o r n e m fogja z a v a r n i , h o g y o l y a n k o r i s m e g t e g y e , N i n c s a b b a n s e m m i , s o k férfi i n g e r l i m a g á t a m i k o r s z ü k s é g e lesz rá.

164

azért, h o g y eljusson az izgalmi á l l a p o t megfelelő fokára.

Szórakozta­

t ó b b , h a a p a r t n e r c s i n á l j a ö n n e k , d e n e m m i n d e n n ő h a j l a n d ó rá, h o g y ebbe b e l e m e n j e n . Az ön hímvesszőjéről v a n szó, az ön ö r ö m é r ő l , a m i ­ éri v é g s ő s o r o n ön a felelős. A b e h a t o l á s p u h a hímvesszővel is hasznos gyakorlat lehet mereve­ dési p r o b l é m á k e s e t é n . A h í m v e s s z ő t ő l s z á r m a z ó i n g e r l é s kéjes é r z é s t nyújt m i n d k é t p a r t n e r n e k , a m e l y n e m függ a m e r e v e d é s t ő l . T o v á b b á a szeretkezés k e z d e t é n e k ez a gyönyörteli v á l t o z a t a úgy t e r e m t i m e g a szexuális meghittség légkörét, hogy n e m erőlteti a teljesítményt. A hanyatt fekvő nő j o b b l á b á t á t v e t i a férfi c s í p ő j é n . A férfi v e l e s z e m b e n , b a l o l d a l t , a n ő v e l n e g y v e n ö t fokos s z ö g e t b e z á r v a fekszik, s hímvesszőjét a jobb k e z é b e n tartva, le-föl és k ö r b e - k ö r b e . A férfi makkját a nő csiklóján húzogatja M i n d k é t t e r ü l e t e t , a h í m v e s s z ő t és a h ü v e l y t is figyelmét makkja A nő ingerlésére, s legfőképpen hogy élvezhesse

a l a p o s a n b e kell k e n n i . ( L á s d a 12. s z á m ú á b r á t . ) összpontosítsa dörzsöli a r r a a kéjes é r z é s r e , a m i t a k k o r t a p a s z t a l , a m i k o r a z t a p a r t n e r n e m i szerveihez hozzá. engedje el magát, csiklója i n g e r l é s é t , s n e g o n d o l j o n m á r m o s t a r r a , jön. H a ö n n e k , u r a m , e g y a k o r l a t s o r á n t ö r t é n e t e s e n m e r e v e d é s e lesz, n e aggódjon. Folytassa az ingerlést. re - p a r t n e r e hüvelyébe. körbe-körbe. Ö t p e r c n y i vagy a n n á l hosszabb részleges b e h a t o l á s és csiklóingerlés után, ha továbbra is m e g t a r t o t t a erekcióját, a csikló ingerlésének csök­ k e n t é s é v e l p á r h u z a m o s a n f o k o z a t o s a n m i n d beljebb é s beljebb h a t o l ­ hat a hüvelyben. Végezze el ezt a gyakorlatot legalább ötször h e t e n t e , a l k a l m a n k é n t l e g a l á b b t i z e n ö t p e r c i g , m é g a k k o r is, h a ö n v a g y t á r s a e l l e n s z e g ü l n e , s h a ö n t u n t a t j a i s a d o l o g . N e v á r j o n m e r e v e d é s t . F o g j a fel e d z ő g y a k o r ­ latnak a p u h a hímvesszővel való behatolást. Az ökölvívók azért ugró­ k ö t e l e z n e k a z e d z é s e k e n , h o g y fejlesszék a r e f l e x e i k e t é s a z á l l ó k é p e s ­ ségüket, s n e m azért, m e r t a ringben ugrókötelezni a k a r n á n a k . A merevedési zavarokkal küszködő férfiaknak jegyezniük kéne a z o k a t a z i d ő p o n t o k a t , a m i k o r h í m v e s s z ő j ü k a k e l l ő i d ő b e n feláll, s a z o k a t is, a m i k o r n e m . T a l á n igy k i r a j z o l ó d n é k e g y m i n t a . A r o c k s z t á r Ha öt percig vagy t o v á b b m e g m a r a d a m e r e v e d é s e , a k k o r r é s z b e n b e h a t o l h a t - d e legföljebb 2-3 c e n t i m é t e r ­ E részleges b e h a t o l á s alatt húzogassa h í m ­ vesszőjét ki-be a h ü v e l y b e n , s k ö r ö z z ö n t o v á b b a csikló körül - ki-be, hogy mit szeretne

v a g y h o g y s z e r i n t e m i fog t ö r t é n n i , a m i t ő l 6 v a g y p a r t n e r e i z g a l o m b a

165

4

Közösülési

testhelyzet

12. B e h a t o l á s puha hímvesszővel G y a k o r l a t n a k is, e l ő j á t é k n a k i s a l k a l m a s . A férfi zsöli p u h a ből. 166 ritmusosan és odadör­ A

hímvesszőjét a n ő , h ü v e l y b e m e n e t é h e z

csiklójához.

m e r e v e d n i kezdő péniszt ü t e m e s e n bevezeti és visszahúzza a hüvely­

által felismert m i n t á t a d r o g o k és az a l k o h o l rajzolta. Azelőtt n e m tu­ dott erről a m i n t á r ó l . Az alkohol sűrűn idéz elő merevedési p r o b l é m á ­ kat. A k l a s s z i k u s a l k o h o l f ü g g ő k é p t e l e n s é g ú g y áll e l ő , h o g y v a l a k i n e k az alkohol érzéstelenítő hatása miatt nincs merevedése, ettől pánikba esik, é s a z t h i s z i , m o s t a n t ó l m i n d i g i s k é p t e l e n lesz. A z e z t k ö v e t ő t e l ­ j e s í t m é n y s z o r o n g á s ö n m a g á t beteljesítő jóslatként m ű k ö d i k . Egy há­ r o m ó r á s i d ő t a r t a m o n b e l ü l legföljebb két p o h á r ital i n k á b b s e r k e n t ő ­ leg, m i n t b é n í t ó l a g h a t a s z e x u a l i t á s r a , d e e n n é l t ö b b m á r k ö z b e s z ó l ­ hat. A z a l k a l m a k s z á m b a v é t e l e k o r f ö l f e d e z h e t m á s p r o b l é m á k a t is. V a n ­ n a k férfiak, a k i k n e k i s m e r ő s p a r t n e r r e l n i n c s e n e k , újjal v i s z o n t v a n n a k nehézségeik. M á s o k n á l é p p fordított a helyzet. K ü l ö n ö s e n i s m e r ő s p a r t n e r e s e t é b e n oldhatja m e g úgy a p r o b l é m á ­ ját, ha megtalálja a m ó d j á t , h o g y a szex m i n d i g új, m i n d i g m á s , m i n d i g izgalmas legyen. Például változtassa m e g az i d ő p o n t o t , az elrendezést, a t e s t h e l y z e t e t . B i z t o s , h o g y ú j k a l a n d b a n lesz r é s z e , h a ö n é s p a r t n e r e megállapodnak az ESZO-gyakorlatok elkezdésében. M e g kell t a n u l n i a , h o g y a n c s ö k k e n t s e s z o r o n g á s á t , A V U L , H a g y ő z az ellenállás című fejezetben a d t u n k e h h e z módszereket. Tanuljon m e g l a z í t a n i . G y a k o r o l j a a k o g n i t í v r e s t r u k t u r á l á s t . A l é l e g z é s t . A fantáziálást. Vegye rá társát, hogy adjon pozitív sugallatokat. A sok t e c h ­ n i k a e g y ü t t s e g í t e n i fog. Ahogy felelős a z é r t , hogy elegendő serkentést kapjon, ugyanúgy a n n a k a z e l d ö n t é s é é r t i s felelős, h o g y a z i d ő t m i k o r tartja s z e r e t k e z é s r e a l k a l m a s n a k . C s a k azért, m e r t úgy gondolja, h o g y az illem úgy kíván­ j a , n e csinálja. H a h a j s z o l t n a k é r z i m a g á t , h a s z o r í t j a a m á s n a p r e g g e l i h a t á r i d ő , i s m e r j e fel a k o n f l i k t u s h e l y z e t e t , a m e l y b e n v a n , s v e g y e t u ­ domásul: fordítani. n e m v a l ó s z u n ű , h o g y teljes f i g y e l m é t a z ö r ö m s z e r z é s r e t u d j a R e m e k dolog megegyezni abban, hogy sohasem m o n d u n k

n e m e t a szexre, de ha merevedési gondjai v a n n a k , az azt jelenti, hogy erre a m e g á l l a p o d á s r a m é g n i n c s felkészülve. A férfiaknak n a g y o b b g o n d o t j e l e n t n e m e t m o n d a n i , m i n t a n ő k n e k . F o n t o s , h o g y h a n e m e t m o n d u n k is, a z z a l n e s é r t s ü k m e g a m á s i k é r ­ zéseit. L e g y ü n k b e c s ü l e t e s e k . N e m o n d j a a n ő n e k , h o g y fáj a feje; is­ lehetőséget: Mit szólnál inkább a holnap estéhez? merje be, h o g y a m á s n a p i h a t á r i d ő m i a t t m o s t m á s o n jár az esze. K í ­ náljon választási Mert akkor m á r figyelmesebb t u d o k lenni. I l y e n h o z z á á l l á s r a v a n s z ü k s é g o l y a n k o r is, a m i k o r a z i d e g e s s é g a k ö r ü l m é n y e k b ő l fakad. N e m v á r h a t ó el, h o g y v a l a k i o l y a n h e l y e n s z e -

167

r e t k e z z é k , a h o l k é n y e l m e t l e n ü l érzi m a g á t . á l l i t ó d á s ú férfihoz m e n t f e l e s é g ü l . kolva - amitől

N é h á n y éve egy k a l a n d ­

k e d v e l ő a s s z o n n y a l v o l t d o l g u n k , aki t ö r t é n e t e s e n egy k o n z e r v a t í v b e M e l a n i e szívesen szeretkezett volna Mi kompromisszumos megol­ felé. e r d ő b e n , fényes n a p p a l , vagy a v á r o s kellős k ö z e p é n , egy u t c á b a n par­ Arthur visszaborzadt. dást javasoltunk. déki úton. A z ó t a m i n d k e t t e n e l m o z d u l t a k kicsit a k ö z é p

S z e r e t k e z t e k m á r e r d ő b e n , é j s z a k a , m e g a k o c s i b a n , e g y e l h a g y a t o t t vi­ A r t h u r v a l a m e l y e s t k a l a n d k e d v e l ö b b é vált, m e r t Melanie s z e r e t i az i l y e s m i t , és m e r t ó is b e l e k ó s t o l t a d o l o g v a r á z s á b a . A z a l k o h o l o n kívüli s z e r e k i s o k o z h a t n a k p r o b l é m á k a t . N e m c s a k a z illegális d r o g o k r a g o n d o l u n k . G y a k r a n m e g l e p ő d ü n k , l á t v a , h o g y p á ­ cienseink számos, orvos által felirt g y ó g y s z e r t s z e d n e k , és meg sem f o r d u l a fejükben, h o g y e z e k h a t á s s a l l e h e t n e k a n e m i m ű k ö d é s r e is. A n y u g t a t ő k és altatók súlyos b ű n ö k r e képesek, h a s o n l ó k é p p e n a m a g a s vérnyomás sok nem elleni szívesen szerek emiitik is. Ha ön az gyógyszert általuk szed és merevedési esetleges p r o b l é m á i v a n n a k , beszélje m e g a s z e r h a s z n á l a t á t o r v o s á v a l . A z o r v o ­ előre felirt orvosság szexuális m e l l é k h a t á s a i t , m e r t a s z o r o n g ó b e t e g n é l m á r m a g a az infor­ m á c i ó is kiválthat problémákat. A m i a m a r i h u á n á t illeti, m i á l t a l á b a n a t e r m é s z e t e s ö r ö m ö k e t r é s z e ­ sítjük e l ő n y b e n a k é m i a i a k k a l s z e m b e n . A z e m b e r i t e s t a s z e x u á l i s i n ­ g e r ü l e t á l l a p o t á b a n h o r m o n o k a t é s e g y é b a n y a g o k a t v á l a s z t ki, m e l y lyel f o k o z z a kéjt é s n ö v e l i a l i b i d ó t , a z a z a n e m i v á g y a t ; i l y e n a n y a g o k az e n d o r f i n o k és az a n d r o g é n e k . Az egészséges h o r m o n s z i n t e k e t úgy tarthatjuk fenn a l e g t ö k é l e t e s e b b e n , ha g y a k r a n é l v e z z ü k a szexet. Ha merevedési gondjai v a n n a k és még n e m ellenőriztette a ú g y találja, h o g y e z a z é r t é k a l a c s o n y , tesztoszteronszintjét, szóba hozhatja a mérést az orvosának. Ha az orvos felírhat t a b l e t t á t , d e m é g j o b b , ha injekciókat ad. A két h ó n a p o n át k é t h e t e n k é n t k a p o t t t e s z t o s z t e r o n i n j e k c i ő n é h a segit a m e r e v e d é s i z a v a r o k o n . E k é t h ó n a p a l a t t v é g e z ­ z e n s z e x u á l i s g y a k o r l a t o k a t is. bi pótlásra. Korai magömlés M á r ejakulál, pedig m é g Ezzel u g y a n i s t e r m é s z e t e s ú t o n tudja n ö v e l n i a t e s z t o s z t e r o n t e r m e l é s é t , é s e s e t l e g n e m lesz s z ü k s é g e t o v á b ­

A k o r a i m a g ö m l é s n é l a z i d ő z í t é s s e l v a n a baj.

n e m akart, vagy a p a r t n e r e n e m akarta. A s p o r t o l ó k n á l csodáljuk a gyors reflexeket; a z ágyban ezek g o n d o t i s o k o z h a t n a k . Á m a z E S Z O 168

Ö s s z e f ü g g é s é b e n n e m t ú l z á s a z t á l l í t a n i , h o g y m i n d e n férfinél f e n n á l l a korai m a g ö m l é s esete. rom órán át szeretkezni. P e d i g m e g l e h e t t a n u l n i . C s a k a k a r n i a kell. H a k i t u d t a r t a n i , a k k o r több g y ö n y ö r t tud nyújtani szeretkezéskor a párjának. n y o s a n ésszerű m a g y a r á z a t - a m e l y igaz és érvényes. Ez a h a g y o m á ­ De m á r sokkal Csak n a g y o n kevesen t u d u n k egyvégtében há­

r i t k á b b a n h a n g s ú l y o z z á k a z t a m á s i k - é p p a n n y i r a é r t é k e s , h a a férfi saját s z e m p o n t j á b ó l n e m é r t é k e s e b b - o k o t , a m i é r t é r d e m e s m e g t a n u l ­ n i a m a g ö m l é s k é s l e l t e t é s é t : így ö n m a g á n a k i s t ö b b g y ö n y ö r t a d h a t a z e m b e r . L a p o z z o n vissza a sos v á l a s z a i n a k g r a f i k o n j á t . 1 2 1 . o l d a l r a , é s n é z z e m e g a férfi o r g a z m u ­ Ebből láthtő, hogy minél tovább tudja

megtartani a merevedését, annál m a g a s a b b izgalmi állapotba kerül, s a n n á l t ö b b t ö k é l e t e s g y ö n y ö r b e n lesz r é s z e . A IV., K ö z e l e b b e g y m á s h o z c í m ű f e j e z e t b e n b e s z é l t ü n k a z e l ő j á t é k ­ ról. A 8 0 . o l d a l o n t á r g y a l t E r z é k k ö z p o n t - g y a k o r l a t s z e r t a r t á s o s r é s z e a z e l ő j á t é k n a k , s j ó l e h e t ő s é g e t k í n á l , h o g y felfigyeljünk a k o r a i m a g ­ ömlés problémájára. Sok férfi hamarabb ejakulál, mintsem ő vagy p a r t n e r e s z e r e t n é , m e r t m i n d e n figyelmét a n e m i szervére ö s s z p o n t o ­ sítja. N e m j ö n rá, h o g y a s z e x u á l i s i n g e r l é s s z e m p o n t j á b ó l a z e g é s z t e s ­ te s z á m b a jöhet. A m i l y e n m é r t é k b e n e n g e d i , hogy egész teste részt ve­ gyen a s z e r e t k e z é s b e n , o l y a n m é r t é k b e n k a p újabb és újabb g y ö n y ö r t , s k ö z b e n n e m i s kell útját á l l n i a e j a k u l á c i ó s r e f l e x é n e k . A z é r z é k k ö z p o n t s z á m í t a p a r t n e r r e is. F o n t o s , h o g y a n ő t e v é k e n y l e g y e n . V a n n a k , a k i k ezt n e m t e k i n t i k f e l a d a t u k n a k ; ö n m a g u k r a ú g y t e k i n t e n e k , m i n t e g y s z e r ű v e v ő k é s z ü l é k r e , v a g y c s a k a saját o r g a z m u ­ s u k a t t a r t j á k s z e m e l ő t t , s a férfitől a z t várják, h o g y ő is u g y a n e z t t e ­ gye. I l y e n f e l t é t e l e k b e n e m e n j e n b e l e . H a p a r t n e r e a z t a k a r j a , h o g y ö n sokáig kitartson, akarjon segíteni is a b b a n , h o g y m e g t a n u l j a a módját. Az Jlrzékközpont-gyakorlat után áttérhetnek a m a g ö m l é s t irányító gyakorlatra. Feküdjön hanyatt, behajlított vagy kinyújtott térddel, p a r t n e r e p e d i g a z ö n l á b a i k ö z é üljön v a g y t é r d e l j e n le. A h í m v e s s z ő é s a h e r e z a c s k ó b e k e n é s e u t á n kezdje ingerelni az ön hímvesszőjét. S i m o ­ gassa e g é s z e n a d d i g , m í g k ö z e l e d n i n e m látja a z ö n o r g a z m u s á t . Fi­ a gyelmét összpontosítsa a k ö z e l e d ő o r g a z m u s jeleinek felismerésére:

csípő l ö k ő m o z d u l a t a i r a , a test r á n d u l á s a i r a , a h e r e g o l y ó k f ö l e m e l k e ­ d é s é r e a t e s t k ö z e l é b e , s m a g á n a k a h í m v e s s z ő n e k a l ü k t e t é s é r e . Ön is s e g í t h e t úgy, h o g y m i n t e g y j e l z é s k é n t v i s s z a h ú z z a a m e d e n c é j é t , v a g y
e

g y s z e r ű e n szól, h o g y h o l tart: „ M á r k ö z e l j á r o k . " „ M o s t elég." D e a

169

n ő n e k v é g ü l m e g k e l l t a n u l n i a , h o g y s z a v a k n é l k ü l i s felismerje a j e l e ­ ket. Az orgazmus közeledtével is veheti a kezét. p a r t n e r e e g é s z e g y s z e r ű e n hagyja abba a z i n g e r l é s t - n é h á n y m á s o d p e r c r e , v a g y a k á r e g y teljes p e r c r e m é g e l Az ön izgalma ettől l o h a d n i kezd, s amikor már s v i s s z a j u t o t t a r r a a s z i n t r e , h o g y újra t u d u r a l k o d n i m a g á n , t á r s a foly­ tathatja az ingerlést. T i z e n ö t perc alatt legalább hatszor leállhat, m i n d a n n y i s z o r újrakezdheti. H a m é g i s e l j u t n a a z o r g a z m u s i g é s a m a g ö m l é s i g , l e l k i l e g is, t e s t i l e g i s l e g y e n n y i t o t t a z é l m é n y r e . L a z u l j o n el, s adja á t m a g á t a z é r z é s n e k . U t á n a beszéljék m e g , mi t ö r t é n t , s h o g y l e g k ö z e l e b b h o g y a n t u d n á k mindketten jobban kézben t a r t a n i ,az irányítást. Az ondófolyadék visszatartásának m á r tárgyalt gyakorlata segíthet a lyozásának megtanulásában. m i n t az elengedés és ellazitás esetében. P a r t n e r e is m e g t a n u l h a t j a a s z a b á l y o z á s egy m ó d s z e r é t , a h e r e h ú z o g a t á s t , a m i t a V I . , E S Z O : G y ö n y ö r t n y ú j t a n i a férfinak c i m ű f e j e z e t b e n tárgyaltunk. É s z r e v e h e t t e , h o g y a korai m a g ö m l é s s e l foglalkozó gya­ k o r l a t o k h a s o n l í t a n a k a z E S Z O - g y a k o r l a t o k r a . A z egyik n y í l e g y e n e s e n vezet a másikhoz. G y a k o r o l j a a m a g ö m l é s i r á n y í t á s á t a z É r z é k k ö z p o n t I I I . é s IV. l é p é ­ sével, v a l a m i n t leálló-újrakezdő m ó d s z e r e k k e l legalább hetente két­ szer, a m i g vissza n e m nyeri fölötte a z u r a l m á t . H a m á r h a r m i n c percig k i t u d t a r t a n i , m i a l a t t p a r t n e r e i n g e r l i , a k k o r m i n d e n b i z o n n y a l felké­ szült az E S Z O - g y a k o r l a t o k m e g k e z d é s é r e . A kézi ingerlés más, nincs semmi m i n t a hüvelyi. V a n , a k i n e k kézi ingerléskor de mihelyt behatol partnere hüvelyébe, problémája, m a g ö m l é s szabá­

Itt é p p e l l e n k e z ő t e c h n i k á r ó l v a n szó,

n y o m b a n m e g i n d u l n á l a a m a g ö m l é s . A l á b b e g y t i z l é p é s b ő l á l l ó gya­ korlatot ismertetünk, mellyel megszüntethető a kozösülési túlérzé­ a m i k o r a"magk e n y s é g . A g y a k o r l a t 3 . é s 4 . p o n t j a t a r t a l m a z z a a z i m é n t e m l e g e t e t t le­ álló-újrakezdő módszert. M i n d i g a k k o r hagyják abba, ö m l é s k ö z e l e d t é t é r z i , s u t á n a k e z d j é k újra. Tíz lépésből álló edzó'program korai magömléseseknek

1. Ingerelje m a g á t száraz kézzel, mig h a r m i n c percig ki tud tartani. 2. Ingerelje m a g á t b e k e n t kézzel, mig h a r m i n c percig ki t u d tartani. 3. P a r t n e r e ingerelje száraz kézzel, mig ön ki t u d t a r t a n i h a r m i n c percig. 170

4. P a r t n e r e ingerelje b e k e n t kézzel, m í g ön ki t u d t a r t a n i h a r m i n c percig. 5. Feküdjön hanyatt. P a r t n e r e térdeljen le ö n n e l s z e m b e n , szétter­ pesztett lábai k ö z é . T a r t s a a h ü v e l y é b e n az ön hímvesszőjét, és csak annyira m o z o g j o n , h o g y ön m e g tudja t a r t a n i a m e r e v e d é s é t , f o k o z a t o ­ san, e g é s z e n h a r m i n c p e r c i g . 6. Feküdjön hanyatt. P a r t n e r e térdeljen le ö n n e l szemben, szétter­ pesztett lábai k ö z ö t t . Az ön hímvesszőjével a h ü v e l y é b e n k ö n n y e d é n lökje m a g á t e l ő r e - h á t r a , s z ü k s é g e s e t é n e l l e n ő r z é s míg ö n k i n e m t a r t h a r m i n c percig. 7. Feküdjön hanyatt. Partnere térdeljen le önnel s z e m b e n szétter­ p e s z t e t t l á b a i k ö z ö t t . H í m v e s s z ő j é t tolja p a r t n e r e h ü v e l y é b e , s k ö n n y e ­ d é n lökje m a g á t e l ő r e - h á t r a , s z ü k s é g e s e t é n e l l e n ő r z é s c é l j á b ó l m e g á l l ­ va, m í g k i n e m t a r t h a r m i n c p e r c i g . 8. Feküdjön hanyatt. P a r t n e r e térdeljen le ö n n e l szemben, szétter­ p e s z t e t t l á b a i k ö z ö t t . H í m v e s s z ő j é t tolja p a r t n e r e h ü v e l y é b e , s e g y ü t t mozogjanak előre-hátra; szükség e s e t é n e l l e n ő r z é s céljából megállva, míg k i n e m tart h a r m i n c percig. 9 . S z e r e t k e z z e n e k o l d a l t fekve, m í g ö n k i n e m t a r t h a r m i n c p e r c i g . 10. S z e r e t k e z z e n e k m i s s z i o n á r i u s p ó z b a n h a r m i n c p e r c i g . Csinálják v é g i g e z t a p r o g r a m o t h e t e n k é n t l e g a l á b b k é t s z e r , h a t h ó n a ­ p o n k e r e s z t ü l . A teljes e j a k u l á c i ó s k o n t r o l l m e g s z e r z é s é h e z 2-6 h ó n a p i gyakorlás szükséges. V a n , hogy az e m b e r visszaesik; ez n o r m á l i s jelen­ ség, n e m kell a g g ó d n i m i a t t a . M e n j e n e k v i s s z a a z E r z é k k ö z p o n t h o z , é s csinálják a l e á l l á s - ú j r a k e z d é s g y a k o r l a t o t . E l v é t v e m e g e s h e t a z is, h o g y gondot okoz a m e r e v e d é s megtartása. Ez is normális; ilyenkor útbaiga­ zításul o l v a s s á k e l a 162. o l d a l o n t a l á l h a t ó M á s o d l a g o s m e r e v e d é s i z a ­ varok c i m ű részt. L e s z , aki m e g akarja t a n u l n i a z e l l a z l t á s t is. O l v a s s á k e l m é g e g y s z e r a V I I I . , H a g y ő z a z e l l e n á l l á s c í m ű fejezetet, a b b a n t a l á l n a k i l y e n é r t e l ­ mű utasításokat. Végezzék hűségesen a Keget-gyakori a tokát: kiváló módját kínálják
a

céljából m e g á l l v a ,

magömlés irányításának. H a n e m i i z g a l m u k n ö v e k e d é s e k o r Összeszorítják m e d e n c e i z m a i k a t ,

u t á n a g y o r s a n n y o m j á k ki, s egy p e r c r e t a r t s á k v i s s z a a l é l e g z e t ü k e t , hogy i r á n y í t a n i tudják a z e j a k u l á c i ó s k é s z t e t é s t . H a azért n y o m n a k ki­ felé, h o g y így i s f o k o z z á k a z i z g a l m i á l l a p o t o t , a k k o r g y o r s e g y m á s ­ u t á n b a n , a m i l y e n e r ő s e n c s a k t u d j á k , s z o r í t s á k Össze a m e d e n c e i z m a i -

171

kat,

h o g y ezzel befolyást g y a k o r o l h a s s a n a k ejakulációs késztetésükre. irányítási módszerek sokkal könnyebbek akkor, ha rend­

Ezek az

szeresen végzik a Kegel-gyakorlatokat. Késleltetett magömlés Ön­

A késleltetett m a g ö m l é s viszonylag kevésbé általános p r o b l é m a .

nek a k k o r lehet ez gondja, ha sűrűn közösül a hüvelyben h a r m i n c p e r ­ ces vagy h o s s z a b b idejű m e r e v e d é s s e l , de m é g ha akarja, s e m k é p e s a hüvelyben lésük. A z a v a r t s z i n t e m i n d e n e s e t b e n egy o l y a n k o m o l y e l l e n á l l á s váltja k i , m e l y n e m e n g e d i , h o g y a s p e r m a b e j u s s o n a h ü v e l y b e ; e z é r t leg­ j o b b , ha ilyen p r o b l é m á v a l p s z i c h i á t e r h e z fordulnak. S e g í t h e t n e k a re­ l a x á c i ó s t e c h n i k á k , v a l a m i n t a k ö z ö s ü l é s r e e l ő k é s z í t ő ö n i n g e r l ö gya­ korlatok. Ezek az alábbi m ó d o n m ű k ö d n e k : m e g i n d u l á s a előtti pillanatig, majd Ingerelje magát a magömlés hímvesszőjét gyorsan helyezze be ejakulálni. Az ilyen problémával küzdő férfiaknak más helyzetekben például önkielégitéskor rendszerint van magöm­

p a r t n e r e h ü v e l y é b e . Ha spermáját bele t u d t a b o c s á t a n i a hüvelybe, ak­ kor a további szeretkezésekkor a magömlést megelőzően m i n d koráb­ bi és korábbi p i l l a n a t b a n hatoljon be a hüvelybe. Egy h ó n a p vagy t ö b b i d ő e l t e l t é v e l t a p a s z t a l n i fogja, h o g y k ö z ö s ü l é s e l ő t t n e m kell i n g e r e l ­ n i e m a g á t , h a c s a k n e m a z é r t , h o g y m e r e v e d é s t érjen el. A k é s l e l t e t e t t m a g ö m l é s e g y m á s i k m e g k ö z e l í t é s e a 80. o l d a l o n l e i r t E r z é k k ö z p o n t és a társ ingerlése révén lehetséges. Erzékközpont-gyakorlatot önnel. zetben ismertettünk. ön, Partnere végezzen Csinálja végig azt az ö n - és p a r t n e ­

r i n g e r l ő e d z ő p r o g r a m o t , m e l y e t a H L , F e j l e s z t ő g y a k o r l a t o k c i m ű feje­ H a párja m e g t a n u l t a , m i f é l e g y ö n y ö r ö k e t s z e r e t kézi ingerlést egészen az orgazmusig. Aztán, a k k o r gyakorolja a

egy későbbi a l k a l o m m a l , e g é s z e n a d d i g a p o n t i g is elviheti ö n t , a m i k o r k é s z e n áll a z e j a k u l á l á s r a ; a k k o r v e z e s s e b e a h í m v e s s z ő t saját h ü v e ­ l y é b e úgy, h o g y ö n h a n y a t t fekszik, ő p e & g s z e m k ö z t t é r d e l , a z ö n szétterpesztett lábai között. Ezt k ö v e t ő e n , m á s a l k a l m a k k o r , m i n d ha­ m a r a b b i é s h a m a r a b b i i d ő p o n t o k b a n csinálja u g y a n e z t . Párja a b b a n i s segithet'önnek, vessző hogy ütemes, kilökő mozgásokkal fokozza a hím­ ingerlését.

172

NŐI

GONDOK Orgaz­

A n ő k két a l a p v e t ő szexuális nehézséggel szoktak találkozni: az orgaz­ m u s s a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k k a l és a fájdalmas közösüléssel. tekben van, más helyzetekben viszont nincs orgazmusa. Preorgázmia A nő akkor preorgazmusos, ha n e m tanulta meg, egyedül, semmiféle módon, hogy orgazmusa se partnerrel, se Az Összes n ő i m u s z a v a r a v a n egyrészt a n n a k a n ő n e k , a k i n e k csak b i z o n y o s helyze­

legyen.

szexuális zavar közöl a p r e o r g a z m i á t lehet a l e g k ö n n y e b b e n r e n d b e ­ hozni. A preorgazmusos n ő k n e k több mint kilencven százaléka meg tudja t a n u l n i , h o g y egy i r á n y í t o t t p r o g r a m k e r e t é n b e l ü l o r g a z m u s a le­ gyen. A k u l c s a z ö n k i e l é g í t é s . H a m e g akarja t a n u l n i , h o g y o r g a z m u s a l e ­ gyen, a k a r n i a kell a r e n d s z e r e s következik. Önkielégítés gyakorlását. A szexuális g y ö n y ö r ö k m i n d e n előnye - n ő n e k és p a r t n e r é n e k egyaránt - ebből az elhatározásból A n ő n e k a r e l a x á c i ó s t e c h n i k á k a t é s a s z o r o n g á s c s ö k k e n t é s é t kell g y a k o r o l n i a . V e z é r f o n a l g y a n á n t n é z z e á t a Vili., H a g y ő z a z e l l e n á l l á s c í m ű fejezetet. M e g kell t a n u l n i a - é s s z o r g a l m a s a n kell v é g e z n i e a K e g e l - g y a k o r l a ­ t o k a t , ú g y , a h o g y a z a z 5 1 . o l d a l o n áll. H a e l v é g e z e g y tíz l é p é s b ő l á l l ó g y a k o r l a t o t , m e g t a n u l h a t j a , h o g y a n legyen o r g a z m u s a , s a z t á n , hogy közösüléssel is legyen. E g y e n k é n t ve­ g y e s o r r a a l é p é s e k e t , s c s a k a s i k e r e s t e l j e s í t é s u t á n t é r j e n át a k ö v e t k e ­ zőre. Agyakorlatokat naponta Tíz lépésből álló végezze el. preorgazmusos nőknek

edzőprogram

1 . Álljon m e z t e l e n ü l a z e g é s z alakját m u t a t ó t ü k ö r e l é . Ú g y v e g y e s z e m ü g y r e a t e s t é t , m i n t h a egy m á s i k s z e m é l y v o l n a . N e k r i t i k u s l e ­ gyen, h a n e m semleges. Készítsen leltárt. Keresse m e g a z e l ő n y ö s v o n á ­ sait. N a g y o n k e v é s n ő s z á n i d ő t r á , h o g y m e g n é z z e a saját t e s t é t . D ö n t ­ s e el, e l t u d j a - e g y ö n y ö r r e é r d e m e s n e k f o g a d n i a saját t e s t é t úgy, a m i n t van.

173

N é z z e m e g a n e m i szerveit. Vegye ő k e t s z e m ü g y r e . Tanulja m e g , m i hol van. 2 . E g y k é n y e l m e s , f é l r e e s ő h e l y e n , p é l d á u l a m i k o r e g y e d ü l fekszik az ágyban, tapogassa végig a testét - ne azért, h o g y nemileg i z g a l o m b a j ö j j ö n , c s a k a z é l v e z e t k e d v é é r t . T a p o g a s s a v é g i g a n e m i s z e r v e i t is, d e ne várjon ettől n e m i izgalmat. Élvezze, hogy s i m o g a t és h o g y simogat­ ják. Figyelje, mi esik jól. 3. Egy kényelmes, félreeső h e l v e n t a p o g a s s a végig m a g á t n e m i in­ g e r k e l t é s c é l j á b ó l . T e k i n t e t é v e l és k e z é v e l f e d e z z e föl a t e s t é t , a n e m i szerveit, h o g y megismerje a szexuális ingerlésre legfogékonyabb terü­ l e t e k e t . S i m í t s a v é g i g a fejbőrét, a n y a k á t , a v á l l á t ; é r i n t s e m e g a m e l l ­ b i m b ó j á t , s figyelje m e g , m i l y e n é r i n t é s esik j ó l . A z a l e g j o b b , a m i k o r h a t á r o z o t t a n nyűl h o z z á ? Vagy ha a hüvelyk- és a muaróujja k ö z ö t t morzsolgatja a mellbimbóját? Érintse m e g a hasát. A combjai közét, a s z e m é r e m a j k á t , a csiklóját. T a n u l j a m e g , m i o k o z j ó é r z é s t , h o g y k é ­ s ő b b m e g t a n í t h a s s a r á a p a r t n e r é t . Ö n e m fogja t u d n i , h a ö n n e m t a n í t ­ j a m e g rá. S h a ö n s e m t u d j a , a k k o r h o g y a n lógja r á m e g t a n í t a n i ? 4 . E g y k é n y e l m e s , f é l r e e s ő h e l y e n , n e m i i z g a l o m k e l t é s céljából i n g e ­ relje m a g á t ( d e n e a k a r j o n o r g a z m u s t e l é r n i ) a z o k o n a t e r ü l e t e k e n , m e ­ lyeket a 3. l é p é s b e n n e m i l e g é r z é k e n y e k n e k talált. c s ö t (lásd B e k e n é s , 189, o l d a l ) . 5. Ingerelje m a g á t e r ő s e b b e n , h o s s z a b b ideig, n a p o n t a legalább h a r ­ m i n c percig vagy tovább. Engedje, h o g y o l v k o r t e r m é s z e t e s ú t o n eljus­ son az orgazmusig. Ha két h é t e n át n a p o n t a ingerelte m a g á t , m é g s e m volt m é g o r g a z m u s a , térjen át a 6. lépésre. 6. H a s z n á l j o n vibrátort. A n e m i szervet felé h a l a d v a vegye sorra a z o k a t a területeket, m e l y e k e t é r z é k e n y n e k talált. v i b r á t o r e g y i k fajtája n e m (Lásd Vibrátorok, Ha túl De Használjon kenő­

196. o l d a l . ) A c s i k l ó t i n g e r e l v e j u t t a s s a e l m a g á t a z o r g a z m u s i g . H a a használ, próbáljon ki egy másikat. e r ő s n e k érzi, tegyen t ü r ö l k ö z ő t a készülék és a n e m i szerve közé.

v i b r á t o r helyett h a s z n á l h a t vizet is a v í z c s a p b ó l , vagy a hajlítható zuh a n y c s ő b ö l . A z é r z é k i k é j s z e r z é s c s o d á l a t o s e s z k ö z e t u d l e n n i a hajlít­ h a t ó z u h a n y c s ő , ha lecsavarja róla a z u h a n y r ó z s á t . Engedje el m a g á t a k á d b a n , s e g y lágy, m e l e g á r a m l a t o t e r e s s z e n á t a c s ö v ö n . I r á n y í t s a a z á r a m l á s t a n e m i szervében m i n d e n ü v é , majd ö s s z p o n t o s í t s a a csiklőjára. K ü l ö n l e g e s h a t á s t é r h e t el, h a s z e l í d folyatással k e z d i , s k é s ő b b e r ő ­ sebb nyomással kísérletezik. forduljon s z e x t e r a p e u l á h o z , vagy vegyen Ha n a p o n t a végzett gyakorlással k é t - h á r o m hét múlva is k é p t e l e n a vibrátorral orgazmust elérni, 174

részt egy c s o p o r t t r é n i n g e n . S o k n ő i szervezet kinál c s o p o r t o s t a n á c s ­ adást p r e o r g a z m i á r a . Ez a legkevésbé drága kezelési forma, és e r e d m é ­ nyes szokott lenni. Kérdezősködjön ilyesmi után. Ha vibrátorral sikerül orgazmust elérnie (gratulálunk!), próbálja m e g , m e n n e - e n é l k ü l e is. A d d i g h a s z n á l j a a v i b r á t o r t , m i g k ö z e l n e m j u t a z o r g a z m u s h o z , s a k k o r v á l t s o n á t a saját k e z é r e . H a ily m ó d o n e l t u d j u t n i a z o r g a z m u s i g , a k k o r m i n d e n h é t e n egy kicsivel h a m a r a b b t e g y e le a v i b r á t o r t . A v é g é n k é p e s lesz rá, h o g y a p u s z t a k e z é v e l eljut­ tassa magát az orgazmusig. 7. P a r t n e r e s z e m e láttára ingerelje m a g á t o r g a z m u s i g . 8. Engedje m e g p a r t n e r é n e k , hogy a 7. lépésben m u t a t o t t m i n t a sze­ rint ingerelje ö n t o r g a z m u s i g . 9. Közösülés k ö z b e n engedje meg partnerének, hogy orgazmusig i n g e r e l j e ö n t úgy, a h o g y a 8. l é p é s b e n m e g t a n u l t a . E r r e a g y a k o r l a t r a a hátulsó behatolás helyzete a legjobb, a m i k o r m i n d k e t t e n t é r d e l n e k E b b e n a test­ (lásd a 8. s z á m ú r a j z o t ) , v a g y a férfi az á g y m e l l e t t áll. 10. K ö z ö s ü l é s k ö z b e n i n g e r e l j e m a g á t o r g a z m u s i g . Időnkénti, de nem közösüléses orgazmus

h e l y z e t b e n e l ő r e n y ú j t o t t k é z z e l t u d j a i n g e r e l n i a n ő csiklóját.

Azok a n ő k , a k i k n e k önkieiégitéssel vagy p a r t n e r i ingerléssel van, de közösüléssel nincs orgazmusuk, tisztázzák m a g u k b a n , m e n n y i r e ö n t u ­ datosak, m e n n y i r e magabiztosak. Ebbe a csoportba gyakran t a r t o z n a k olyan n ő k , a k i k n e k azt t a n í t o t t á k , h o g y a sőbbséget élvez. férfi g y ö n y ö r e m i n d i g e l ­ Ez a hit azt a gyakorlati p r o b l é m á t h o z z a m a g á v a l ,

h o g y a m i k o r a n ő m a g ö m l é s r e b á t o r í t j a fel a férfit, h o l o t t n e k i m é g n e m v o l t o r g a z m u s a , a t o v á b b i a k b a n n e m áll a r e n d e l k e z é s é r e m e r e v hímvessző. Előbb gondoskodjon van. tehát arról, hogy megkapja, amire szüksége szánt Például hosszabbítsa m e g az előjátékra és a közösülésre

időt. Esetleg gondolja át, megfelelnek-e ö n n e k a s z e r e t k e z é s k ö r ü l m é ­ n y e i ( l á s d a II., A f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e c i m ű fejezetet, a 19. o l d a l o n ) . Vagy ingerlőbb pozíciót szeretne választani a szeretkezéshez? A szol­ gai b e h ő d o l á s a z á g y b a n n e m m ű k ö d i k ; a z ö n i g é n y e i é p p o l y f o n t o ­ sak, m i n t a párjáéi. M e g t e h e t i a z t is, h o g y a z e d d i g m e g s z o k o t t ó l e l t é r ő m ó d o k o n s z e r z i m e g m a g á n a k azt a z élvezetet, h o g y o r g a z m u s a legyen. K e r e s s e n m á s testhelyetet, vagy a m á r m e g s z o k o t t a k o n belül eszközöljön apróbb 175

változtatásokat a

szögekben és a

mozdulatokban.

Ha k ö z ö s ü l é s k o r

n e m h a s z n á l t v i b r á t o r t , p r ó b á l j a ki.

Szándékosan változtasson némely

m e g s z o k o t t s é m á n . I n k á b b a k ö z ö s ü l é s k ö z b e n t é n y l e g e s e n átélt élve­ zetekre összpontosítson, s ne azokra gondoljon, amelyeket elképzelése szerint é r e z n i e kellene. Ez is arra szolgál, hogy j o b b a n érzékelje a való­ ságos érzeteket. fog az a képessége, a hogy a hüvely kézi ingerlésével érzékeny orgaz­ lesz. Ezek a problémák remekül kezelhetők az ESZO-gyakorlatokkal. F o ­ kozódni tó m u s t éljen át. F i a m á r s i k e r ü l ily m ó d o n p e r c e k i g v a g y m é g t o v á b b t a r ­ orgazmust elérnie, hüvelye vérbő és g y ö n y ö r r e I l y e n k o r sokkal k ö n n y e b b m e g t a r t a n i , a z o r g a z m u s t egy l ö k ő m o z d u ­

latokat végző pénisz jelenlétében. Helyzeti orgazmusképtelenség

Ön a k k o r tartozik ebbe a kategóriába, ha a m ú l t b a n volt o r g a z m u s a , d e j e l e n l e g v a l a m i f o l y t á n k é p t e l e n rá. gatartásában jelez valami változást. A fizikai állapota változott volna meg? Fertőzést kapott talán? D r o g - v a g y a l k o h o l p r o b l é m á i k e z d ő d t e k ? V a g y egy b e t e g s é g a l a k u l a h á t t é r b e n , s az befolyásolja a n e m i é l e t é t ? A l e g á l t a l á n o s a b b i l y e n k ó r a cukorbetegség. E g y teljes k i v i z s g á l á s s a l k i d e r í t h e t i a fizikai okokat. H a n e m a z e g é s z s é g é v e l v a n baj, a k k o r b e s z é l j é k m e g a párjával, m i v á l t o z o t t m e g a z é l e t ü k b e n . T a l á n ö n n e m kapja m e g azt, a m i t vár ettől a k a p c s o l a t t ó l . Vagy ön az, aki m e g v á l t o z o t t . T a l á n gyerekei születtek, s ez m e g t e r h e l i . Vagy m a g á n y o s n a k , d ü h ö s n e k érzi m a g á t . F o l y a m o d ­ j o n a K o m m u n i k á c i ó c í m ű (180. oldal) részben ismertetett gyakorla­ t o k h o z , m e l y e k s e g í t e n e k túljutni a gondjain. V é g e z z e a lazító és a s z o ­ rongáscsökkentő Fájdalmas Ha a gyakorlatokat. A helyzeti orgazmusképtelen­ ség r e n d s z e r i n t a z e g é s z s é g i á l l a p o t á b a n , a k a p c s o l a t á b a n v a g y a m a ­

közösülés fáj, első lépésként vizsgáltassa meg magát nőgyó­

közösülés

gyásszal, vagy m á s orvossal. Ha a m e d e n c é j e n o r m á l i s , a k k o r arra v a n szüksége, hogy A közösülés „kézbe vegye" a szeretkezését. nagyon gyakran azért fájdalmas, mert a férfi szabja A hüvely

m e g az i d ő z í t é s t , a t e s t h e l y z e t e t és a b e h a t o l á s m é l y s é g é t .

ugyan a n e m i izgalom hatására kitágul és megnyúlik, hogy be tudjon 176

fogadni

szinte

minden

méretű

hímvesszőt,

de a

dolog

nem

megy

egyik p i l l a n a t r ó l a m á s i k r a . A n ő n e k e l ő b b t i s z t e s s é g e s e n f e l i n g e r e l t á l ­ l a p o t b a kell k e r ü l n i e . 1 . L e g y e n t e l j e s e n é s a l a p o s a n b e k e n v e . ( L á s d a 189. o l d a l o n a B e k e nés c i m ű részt.) 2. P a r t n e r e b e k e n t ujját v e z e s s e föl az ön h ü v e l y é b e , ön p e d i g ' tolja ki az ujját. Ez a m o z d u l a t kinyitja a h ü v e l y t , s k ö n n y e b b lesz a b e h a t o l á s . T á r s a k e z d h e t i egy k i s e b b ujjával, s h a l a d h a t t o v á b b a n a g y o b b a k felé. K e z d j e egy ujjal, s n e m o z g a s s a a z t . A z t á n k e z d j e m o z g a t n i : u t á n o z z a a h í m v e s s z ő lökéseit, s k ö z b e n ' h a t o l j o n m i n d m é l y e b b r e , m i n d gyor­ sabb i r a m b a n . 3 . E n g e d j e , h o g y a teljes b e f o g a d á s á l l a p o t á b a k e r ü l j ö n . T á r s a i n g e ­ relje k é z z e l / o r á l i s a n , m i g e l é r i a l e h e t ő l e g j o b b é s l e g h o s s z a b b o r g a z ­ m u s t . I n g e r e l j e a h ü v e l y b e n i s é s o r á l i s a n is. L e h e t ő s é g s z e r i n t k e r e s s e m e g , s v e g y e r á p a r t n e r é t , h o g y i n g e r e l j e a G - p o n t j á t . N e hagyja, h o g y e l s i e s s é k e z t a f o n t o s l é p é s t . H a t o v á b b i ú t m u t a t á s r a v a n s z ü k s é g e , la­ p o z z o n v i s s z a a z V., E S Z O : G y ö n y ö r t n y ú j t a n i a n ő n e k c i m ű f e j e z e t r e . 4. És m o s t vegye át az irányítást. Ha p a r t n e r e hímvesszője e b b e n a p i l l a n a t b a n n e m m e r e v , i n g e r e l j e ö t k é z z e l v a g y szájjal, m i g m e r e v e ­ dést n e m p r o d u k á l . A megfelelő t e c h n i k á k a t a VI., E S Z O : G y ö n y ö r t n y ú j t a n i a férfinak c i m ű f e j e z e t b e n találja m e g . 5. Válasszon olyan kozösülési testhelyzetet, amelyből jobban „kéz­ b e n tudja t a r t a n i " a d o l g o k a t . R e n d s z e r i n t a h á t s ó b e h a t o l á s , a n ő felül és az e g y m á s melletti p o z í c i ó k a legjobbak. A b e h a t o l á s ü t e m é t és m é r ­ t é k é t ön irányítsa, s ön h a t á r o z z a m e g a t o l ó m o z d u l a t o k m e n n y i s é g é t és típusát, a s e m m i t ő l az élénk lökésekig bezárólag. Tekintse magát t ö ­ k é l e t e s e n s z a b a d n a k a r r a is, h o g y u g y a n a k k o r i n g e r e l j e a saját c s i k l ó ­ j á t . N e felejtse el, h o g y m i n d v é g i g n y o m j a o d a h ü v e l y é t a p a r t n e r h í m ­ vesszőjének. 6 . F o l y t a s s a e z t a g y a k o r l a t o t m i n d a d d i g , a m i g ú g y lesz o r g a z m u s a , hogy közben a p a r t n e r hímvesszője b e n t van a hüvelyében. Szüksége v a n t á r s a e g y ü t t m ű k ö d é s é r e . N e k i i s r á kell j ö n n i e , h o g y k ö n n y e b b e n megoldhatják ezt a p r o b l é m á t , ha az ő m a g a t a r t á s a n e m elitélő, h a n e m segítőkész. M a g a a m ó d s z e r neki é p p o l y élvezetes lehet, m i n t ö n n e k .

177

MINDKÉT NEMET ÉRINTŐ PROBLÉMÁK A partnerek eltérő vágymenetrendje

Ez a leggyakoribb közös p r o b l é m a . Tudniillik, hogy az egyik gyakrab­ ban szeretne szeretkezni, m i n t a másik. N e m r é g i b e n egy t ó ' z s d e ü g y n ö k k e l , S c o t t - t a l é s feleségével, R e b e c c á v a l v o l t d o l g u n k . S c o t t s z e x i r á n t i é r d e k l ó ' d é s e c s ö k k e n t , a m i k o r a tó'zsd é n h a n y a t l á s volt, n é h a m é g a merevedési képességét is elvesztette ilyenkor. A h á z a s p á r lassan m á r csak h a v o n t a egyszer szeretkezett, és R e b e c c á n a k h i á n y é r z e t e t á m a d t . M i arra b i z t a t t u k S c o t t o t , eressze sza­ b a d o n szexuális fantáziáját - k ü l ö n ö s e n o l y a n i r á n y b a , h o g y a m ú l t b e l i kívánatos szexuális élményei felidézó'dhessenek. A fantáziálás oly­ a n n y i r a fölébresztette érdekló'dését, hogy hajlandó volt E S Z O - g y a k o r l a t o k b a k e z d e n i a feleségével. Mi n a p i r e n d e t , t o v á b b á g y a k o r l a t r e n d e t készítettünk, s m e g k é r t ü k S c o t t o t , tartsa be az előírásokat - t e k i n t e t n é l k ü l a D o w - J o n e s - f é l e á t l a g v a g y a saját k e d é l y á l l a p o t á n a k h u l l á m ­ z á s á r a . E l ő s z ö r e l l e n á l l t , d e a h o g y R e b e c c a m i n d t ö b b s z e x u á l i s figyel­ e m é t k a p o t t tőle, s h e t e n t e t ö b b o r g a z m u s a is lett, k e z d t e élvezni azt, a h o g y felesége a z ő figyelmességére reagál. A z a s s z o n y t m e g ú g y el­ b ű v ö l t e a s z e r e l m i é l e t ü k b e n b e k ö v e t k e z e t t j a v u l á s , h o g y újra b ó k o l n i k e z d e t t neki, s egyfolytában b á t o r í t o t t a . Scott ö n b i z a l m a visszatért. Ú j ­ ra rátalált szexuális é r d e k l ő d é s é n e k k o r á b b i szintjére, és t a r t ó s , jó m e ­ revedései voltak. A tőzsde szeszélyei a z o n t ú l kevésbé izgatták, m i n t korábban. A m i k o r a vágyak terén különbségek m u t a t k o z n a k a p a r t n e r e k kö­ zött, életbevágóan fontos a k o m m u n i k á c i ó . A zavart gyakran egyálta­ lán n e m szexuális e r e d e t ű , h a n e m a z élet egy m á s t e r ü l e t é n e k p r o b l e ­ m a t i k u s voltát jelzi. L e h e t , h o g y egyikük haragszik a m á s i k r a . Beszél­ getniük kellene egymással. H o g y megkönnyítsék a kezdést, alkalmaz­ z á k a 1 8 0 . o l d a l o n t a l á l h a t ó K o m m u n i k á c i ó c í m ű fejezet k a p c s o l a t t e ­ r e m t ő struktúráit. L e h e t , h o g y arra van szükségük, h o g y t ö b b figyelmet f o r d í t s a n a k a szexre. S z á n d é k o s a n t e r e m t s e n e k időt az együttlétekre, a h o g y azt a II., A feltételek m e g t e r e m t é s e c í m ű fejezetben tárgyaltuk. A nemileg kevésbé érdeklődő e m b e r n e k segíthet az, ha párjáva! együtt használ erotikus m é d i á t - pornófilmeket, magazinokat, könyve­ k e t v a g y v i d e o k a z e t t á k a t . H a m a g u k a t a z a n y a g o k a t n e m találja i s e r ő ­ teljesen i z g a t ó k n a k - az ilyesmi ízlés d o l g a -, a r r a m i n d e n k é p p e n jók,

178

hogy m i n d k e t t e j ü k figyelmét a

szexre

irányítsák.

A napi

gondokkal

m e g t e r h e l t e m b e r végigkinlódhatja a z életét, h a n e m t u d egyik pilla­ natról a másikra a nemi izgalomhoz szükséges hangulatra átváltani. Az erotikus anyagok e n n e k az á t m e n e t n e k a megvalósításában segíte­ nek, m e r t a n é l k ü l hívják föl a p a r t n e r e k f i g y e l m é t a s z e x r e , h o g y a z k ö z v e t l e n ü l v o n a t k o z n a az ő k a p c s o l a t u k r a - ez a f i g y e l e m t e h á t i n ­ kább megoszlik, s e m m i n t k o n f r o n t á l ó d i k . Ideális esetben a pár együtt használja az erotikus m é d i á t . M í t o s z , hogy a n ő k e t az válaszolnak, ilyesmi n e m érdekli. Vizsgálatok t a n ú s k o d n a k róla, A pornófilmet együtt hogy az erotikus m é d i á r a a n ő k még akkor is fokozott nedvesedéssel a m i k o r n e m jeleztek érdeklődést. n é z ő párok hajlamosabbak az elkövetkező h u s z o n n é g y órában szeret­ kezni, m i n t azok, akik ilyen filmeket n e m szoktak n é z n i . A z E S Z O gyakorlatok kiváló m ó d s z e r t j e l e n t e n e k arra, ségeket egy szintre h o z z u k . Feltéve, hogy a vágybeli k ü l ö n b ­ Ha m á r m i n d k e t ­ hogy elvégzésükben m i n d k e t t e n

m e g e g y e z n e k , s a z t á n m e g is tartják az egyezséget.

ten tökéletesen m e g é r t e t t é k e könyv t a r t a l m á t - hiszen kétszer elolvas­ ták és m e g is b e s z é l t é k -, á l l a p o d j a n a k m e g a b b a n , h o g y m e l y gyakor­ l a t o k a t fogják e l v é g e z n i a h é t m e l y n a p j a i n . E z e k e t a g y a k o r l a t o k a t a z ­ t á n h e t e n t e l e g a l á b b h á r o m s z o r ( a n n á l j o b b , m i n é l t ö b b s z ö r ) e l kell v é ­ g e z n i ü k . N e k i f e j e z e t t e n a z o r g a z m u s l e g y e n a céljuk; l e g y e n a z e n n é l általánosabb: gyönyörteli gondolatok. Mondják m a g u k n a k : - Ez na­ g y o n jó é r z é s ; n a g y o n é l v e z e m . - Nem baj, ha egyikük jobban élvezi az él­ ményt, mint a másikuk.

Partnerhiány A t á r s n é l k ü l i férfiak é s n ő k i s t ö k é l e t e s í t h e t i k n e m i j á r t a s s á g u k a t é s szexuális é l m é n y e i k m i n ő s é g é t . így e l j u t h a t n a k a g y ö n y ö r m a g a s a b b szintjeire, m i d ő n olyan p a r t n e r t v á l a s z t a n a k , a k i b e n s z i n t é n él a v á g y az o r g a z m u s o s é l m é n y kiterjesztésére. Társ nélkül is át lehet élni az E S Z O I . fázisát - d e m á r a I I . fázis m e g k í v á n j a a h a s o n l ó g o n d o l k o d á ­ s ú p a r t n e r r é s z v é t e l é t . E z a z é r t v a n így, m e r t h a k e t t e n e g y i d ő b e n t e l ­ jes f i g y e l e m m e l a z e g y i k felé f o r d u l n a k , a z z a l m e g s o k s z o r o z z á k m i n d ­ kettőjük szexuális erejét. De ha nincs partnere, még akkor is megnövelheti nemi izgalmának t a r t o m á n y á t , s az átélt g y ö n y ö r t a jelenlegi szintjénél jóval m a g a s a b b r a emelheti. O l y m ó d o n é r h e t i ezt el, hogy tökéletesíti maszrurbációs ügyességét. A t e e n d ő k e t illető a l a p i n f o r m á c i ó k a t a I I I . , Fejlesztő gya-

179

k o r l a t o k , a z V., E S Z O : G y ö n y ö r t n y ú j t a n i a n ő n e k é s a VI., E S Z O : G y ö ­ n y ö r t n y ú j t a n i a férfinak c i m ű fejezetek t a r t a l m a z z á k . E g y férfi célja l e h e t p é l d á u l a z , h o g y t o v á b b tartja m a g á t a z i z g a l o m m a g a s szintjén, az e l k e r ü l h e t e t l e n m a g ö m l é s p i l l a n a t á n a k k ö z e l é b e n e l ő b b öt, m a j d tiz, t i z e n ö t , s v é g ü l h a r m i n c p e r c e n át. G y a k o r o l h a t j a azt, hpjgy s o k s z o r , m a j d e g y r e t ö b b s z ö r tartja m e g m a g á t a c s ú c s o n , feladják p e d i g a férfinak k é p e s n e k kell hely­ s a azaz az ejakulálást közvetlenül m e g e l ő z ő á l l a p o t b a n . A l e g t ö b b e n k ö ­ rülbelül gát. hatja, hat csúcspont után l e n n i e rá, h o g y egv a l k a l o m m a l 15-30 e s e t b e n i s a t e t ő f o k r a v i g y e m a ­

Kísérletezhet különféle testhelyzetekkel, simogatásfajtákkal, h o g y a n növelje m a g ö m l é s k o r az összehúzódások számát, Ezekből a

színekkel, kencékkel, m á s - m á s erotikus m é d i u m típusokkal. M e g t a n u l ­ gyönyörszerző alkalmakkor a magömlések számát. tevé­

k e n y s é g e k b ő l áll ö s s z e a z a k i k é p z é s i p r o g r a m , m e l y s z ü k s é g e s a p a r t ­ n e r r e l v a l ó s z e r e t k e z é s h e z , é s a m i é p p i l y e n f o n t o s : a n e m i l e g a k t i v ál­ lapot m e g t a r t á s á h o z . Az egészséghez és a jó életérzéshez t e s t ü n k n e k l e l k ü n k n e k szexuális ingerlésre is szüksége van. gára k ü l ö n ö s e n a z i d ő s e v v f é r f i a k n a k kell amit egyszer elhanyagoltak, E n n e k folyamatossá­ figyelmet f o r d í t a n i u k , m e r t

azt a k o r e l ő r e h a l a d t á v a l m á r sokkal n e ­

h e z e b b e n lehet helyreállítani. Mind a férfiak, mind a nők hajlamosak rá, hogy feszültségüket

g y o r s ö n k i e l é g i léssel oldják fel. A t á r s t a l a n n ő n e k i s t á g í t a n i a kell j e ­ lenlegi szexuális korlátait. gyenek orgazmusai. hogy egyes Ha H a p r e o r g a z m u s o s , a k k o r érje el, h o g y l e ­ még nem próbálkozott hogyan alatti vibrátorral, vegyen

egyet, és használja. Ha o r g a z m u s o s , de a m u l t i o r g a z m u s t n e m ismeri, megtanulhatja, orgazmusa. Az önkielégitéssel orgazmusok lehet egymás u t á n több számát és összehúzódások

e r e j é t i s s i k e r ü l r e n d s z e r i n t f o k o z n i , igy f ö l k é s z ü l h e t a m a j d a n i p a r t ­ nerrel élvezendő E S Z O - r a . Minden életkorú férfi és nó számára cél a akár van társa, akár nincs - egész­ séges, gyönyörteli Kommunikáció A jó k a p c s o l a t t a r t á s létfontosságú a jó szexhez. H a ö n é s párja k ö z ö t t napi egy orgazmus elérése.

n i n c s e n e k n y i l t , b e c s ü l e t e s v i t á k , ú g y e k ö n y v i n f o r m á c i ó i k e v e s e t fog­ n a k használni ö n ö k n e k . A n e m i é l e t ü k b e n beálló változások félelme­ ket, r e m é n y e k e t , h a r a g o t , s z o r o n g á s t , ellenállásokat h o z n a k a felszínre. O l y a n v á l t o z á s o k h o z fognak vezetni, m e l y e k t ú l l é p n e k a n e m i s é g ke180

tetein,

és befolyásolják é l e t ü k s z e m é l y e s , M e g k e l l hallgatnia p a r t n e r é t .

d e a k á r m é g t á r s a d a l m i vi­ B e s z é l j e n és h a l l g a s s o n r é s z ­

s z o n y a i t is. A z E S Z O m e g t a n u l á s á t n e m c s a k g y a k o r o l n i kell - m e g i s kell beszélni. rehajlás n é l k ü l , h a r a g , f é l e l e m , r o s s z a l l á s n é l k ü l . A 1 8 3 . o l d a l o n t á r g y a l t , n a g y o n h a s z n o s E l h a l Iga t á s o k g y a k o r l a t o kon kívül itt i s e m l í t ü n k n é h á n y k o m m u n i k á c i ó s g y a k o r l a t o t . T a l á l ­ koztunk olyanokkal, akik az ilyesmit hülyeségnek tartották; korábban már beszéltünk az ö n t u d a t o s s á g n a k e r r ő l a felfogásáról. Ön is elhe­ lyezheti m a g á t e z e n a skálán, attól kezdve, hat a m é l t ó s á g á t ó l . h o g y h ü l y e s é g n e k tartja,

o d á i g , h o g y elfogadja, s ő t , m é g é l v e z i is, h o g y e g y i d ő r e m e g s z a b a d u l ­ E z e k a gyakorlatok v o l t a k é p p e n nagy j u t a l o m m a l m ó d o t a d n a k a jó kapcsolattartás Ha kecsegtető játékok - egyszersmind

m e g t e r e m t é s é h e z . N a p o n t a legalább egyet csináljanak m e g belőle.

rendszeresen végzik, egyszer csak rá fognak j ö n n i , hogy m á r részévé is vált m i n d e n n a p o s k o m m u n i k á c i ó j u k n a k . A k k o r m e g s z ű n i k g y a k o r l a t ­ nak lenni l e g s a j á t a b b e s z k ö z t á r u k a t fogja g a z d a g í t a n i . Megállapodás Minden k o m m u n i k á c i ó s gyakorlat azzal kezdődik, dunk lohn, a gyakorlat elvégzésében. Vagyis egy szeretnék végigcsinálni veled hogy megállapo­ társunkat: gyakorlatot.

megkérdezzük „Elhallgatások

K e n d b e n ? " - J o h n v á l a s z t h a t , a z t feleli-e: - H e l y e s . 'Az j ó lesz. - , v a g y a/t: - N e m , e z m o s t n e m a m e g f e l e l ő i d ő p o n t . M a j d egy ó r a m ú l v a , h a végeztem ezzel a m u n k á v a l , jó? Ha vábbi valamelyik n e m útját. akar megcsinálni egy g y a k o r l a t o t , javasoljon m á s i k i d ő p o n t o t . A k e r e k - p e r e c e l u t a s í t á s elvágja a k o m m u n i k á c i ó t o ­

Tűzhányó 'tt a g ő z e g y s z e r i , nagy kieresztéséröl v a n szó. Ön pokolian d ü h ö s , Ön java­

a n n y i r a , h o g y t o v á b b m á r n e m t u d j a e l v i s e l n i . N e m párjára h a r a g s z i k - n e k i itt a z a s z e r e p e , h o g y e g y ü t t é r z ő e n m e g h a l l g a s s a ö n t . sol e g y i d ő h a t á r t - egy p e r c e t , k é t p e r c e t , h á r o m p e r c e t . T á r s a e l f o g a d |a, h o g y e n n y i i d e i g m e g h a l l g a t j a ö n t . A k k o r m o s t k i t ö r h e t : a m u n k á j a , a
e

megváltott

menetjegy,

a jövő héten ...

esedékes

ad óvisszatérítés, szabad

az fo­

gész

dolog tisztességtelensége

Ebben a

gyakorlatban

lyást e n g e d h e t é r z e l m e i n e k . H a b e f e j e z t e a k i p a k o l á s t , t á r s a c s a k e n y -

181

nyit m o n d : - k ö s z ö n ö m -, azt is s e m l e g e s h a n g o n , s m e l l ő z v e a t o v á b ­ bi vitát. Mivel meghallgatták, ön j o b b a n érzi m a g á t , és m i n d k e t t e n kö­ zelebb kerültek egymáshoz. Beolvasás K ü l ö n ö n s e n fontos, hogy a z o n n a l és nyíltan leszámoljunk haragunk­ kal, ban. amely mindig részes a n e m i életünkben bekövetkezett változás­ Itt jó szolgálatot tehet a Beolvasás. E z e g y o l y a n T ű z h á n y ó gya­

k o r l a t , a m e l y a p a r t n e r r e i r á n y u l . Ö n egy, k é t v a g y h á r o m p e r c a l a t t t á r s a t u d o m á s á r a h o z z a , m i l y e n é r z é s t v á l t o t t k i ö n b e n v a l a m i a z Ö vi­ selkedésében. - N a g y o n d ü h i t az, a m i t m o s t a n á b a n m e g e n g e d s z m a g a d n a k . N e m figyelsz rám, nem törődsz velem, mindig kritizálsz, a gyerekeknek s e m s z e n t e l s z elég i d ő t , e l h a n y a g o l o d a h á z k ö r ü l i t e e n d ő i d e t , é s e z t én n e m b i r o m elviselni. Mi a csoda ü t ö t t beléd? - M i r e a p a r t n e r k ö ­ z ö m b ö s h a n g o n a z t feleli: - K ö s z ö n ö m . M e g kell á l l a p o d n i u k , h o g y ö v ö n a l u l n e m ü t n e k : n e m h á n y t o r g a t nak fel olyasmiket, melyekről tudják, hogy különösen fájdalmasak, I l y e n e k le­ m e l y e k t i s z t e s s é g t e l e n ü l t ú l m e n n e k egy b i z o n y o s h a t á r o n . súlvprobléma. A partner beleegyezik, h o g y végighallgatja, s a „ k ö s z ö n ö m " - ö n kí­ de v ü l n e m fűz h o z z á m e g j e g y z é s t . A z t i s t u d o m á s u l v e s z i , h o g y n e m vi­ tathatja m e g az ön bírálatát, ben. A h a r m i n c p e r c l e t e l t e u t á n párja m e g k é r d e z h e t i , h a j l a n d ó - e ö n a b í ­ rálata tárgyát k é p e z ő t é m á k b ó l egyet vagy k e t t ő t m e g v i t a t n i . most még nem hajlandó a kifogásolt d o l o g r ó l beszélgetni, Ö n felel­ közölheti, heti azt, h o g y igen, h a j l a n d ó , vagy azt, h o g y n e m , n e m hajlandó. H a h o g y m i k o r óhajtja. T e r m é s z e t e s e n a „ s o h a " i s egyfajta v á l a s z . A k k o r a párja j o g g a l fogja s z ó b a h o z n i a z ö n „ s o h a " v á l a s z á t , a m i k o r m a j d ö n kerül a B e o l v a s á s - g y a k o r l a t b a n sor. h o g y i n d o k o l a t l a n fájdalmat o k o z z u n k . A gyakorlat­ A Beolvasás n e m arra való, n a k k é t célja v a n : hacsak ön n e m m e g y bele e vitába, s e m m i esetre s e m a z ö n m o n d ó k á j a befejezését k ö v e t ő h a r m i n c p e r c ­

h e t n e k e g y e l ő z ő h á z a s t á r s , egy k o r á b b i k a p c s o l a t , e l v e s z í t e t t m u n k a ,

- a k i p u s z t á n s é r t e g e t é s r e h a s z n á l j a , a z c s a l á s t k ö v e t el.

l e h e t ő v é teszi egyrészt, h o g y h a r a g u n k n a k - m e l y e t

a t t ó l v a l ó f é l e l m ü n k b e n , h o g y n a g y v e s z e k e d é s lesz b e l ő l e , m a g u n k b a f o j t a n á n k - kifejezést a d j u n k ; m á s r é s z t , h o g y t á r s u n k , m i e l ő t t v á l a s z o l

182

na, e l g o n d o l k o z h a s s o n a k i f o g á s u n k o n . z é s reflexét, és f o k o z z a a m e g é r t é s t .

E z h á t r é b b szorítja a v é d e k e ­

Elhallgatások E z t a g y a k o r l a t o t r é s z l e t e s e n t á r g y a l j u k a IV., K ö z e l e b b e g y m á s h o z c í ­ m ű f e j e z e t b e n . H a m e g akarja t a n u l n i , v a g y á t akarja i s m é t e l n i , o d a l a ­ p o z z o n vissza. M o s t m e g i n t é s z r e v e h e t i , h o g y a z E S Z O t a n u l á s a k ö z ­ ben fontos, hogy szexuális Elhallgatások gyakorlatokat végezzünk. Ezek arra is jók, hogy az e m b e r m e g tudjon b ú k ó z n i haragos érzései­ vel. Á l t a l á b a n j o b b a n elviseljük h a r a g u n k a t , h a a z t m e g e l ő z i a m á s i k m é l t á n y o l ó hozzáállása. F o n t o s , hogy a T ű z h á n y ó v a l és a Beolvasással s z e m b e n a z E l h a l l g a t á s o k a t m i n d k é t p a r t n e r - a d ó é s f o g a d ó - semleges h a n g o n közölje. Gondolatolvasás Mi, emberek, folyamatosan olvasunk egymás gondolataiban. Miért ne a d j u n k a k k o r f o r m á t n e k i ? Ö n m e g k é r d e z i párját: - J a n e , s z e r e t n é k o l ­ vasni a g o n d o l a t a i d b a n . M e g e n g e d e d ? - M i r e J a n e : - M e g e n g e d e m . Mire ön: - Úgy érzem, haragszol rám. Azt hiszem, olyasmi motoszkál b e n n e d , h o g y m o s t a n á b a n m i n t h a n e m figyelnék r á d e l é g g é . - M i r e J a ­ ne: - K ö s z ö n ö m . - És közli, h á n y százalékosra sikeredett az ön G o n d o ­ latolvasása. - Vagy: - Százszázalékosan igazad van. Ez volt az érzésem. Vagy: - N e m , e z s z á z s z á z a l é k o s t é v e d é s . N e m t u d o m , h o n n a n v e t t e d . - V a n b e n n e h ú s z s z á z a l é k n y i igazság, de n e m k o m o l y . N e m h a r a g s z o m érte. T u d o m , m e n n y i m i n d e n j á r m o s t a fejedben. A G o n d o l a t o l v a s á s l e h e t ő v é teszi, h o g y e l l e n ő r i z z ü k a p a r t n e r é r z é ­ seit. A l k a l m a t nyújt a r r a is, h o g y e m l é k e z t e s s ü k m a g u n k a t : v o l t a k é p ­ p e n l e h e t e t l e n , h o g y egy m á s i k e m b e r o l v a s s o n a g o n d o l a t a i n k b a n , s hogy m i o l v a s s u n k egy m á s i k e m b e r g o n d o l a t a i b a n . M á s szóval, hogy emlékeztessük m a g u n k a t , m e n n y i r e fontos dolog a k o m m u n i k á c i ó . Igen/Nem Ez a gyakorlat n e m a n n y i r a k ö l c s ö n ö s , m i n t i n k á b b egyéni. A z o k n a k segít, a k i k o l y a n g y a k r a n h a j o l n a k m e g t á r s u k a k a r a t a e l ő t t , h o g y ú g y t-'rzik, n e k i k c s a k a s t a t i s z t a s z e r e p j u t o t t . Az ember egyszerűen elhatározza magában, hogy napjában h á r o m 183

szor n e m e t m o n d valamire, a m i t r e n d e s k ö r ü l m é n y e k között titkolt vonakodással szokott elfogadni. N e m e t m o n d egy m á s i k e m b e r k é r é ­ hogy na­ sére; n e m e t m o n d ö n m a g á n a k v a l a m i r e , a m i t m e g „ k e l l " t e n n i e . H a s o n l ó k é p p e n egyezséget k ö t h e t az e m b e r Önmagával, p o n t a h á r o m s z o r kér valamit, a m i t szeretne, d e r e n d s z e r i n t n e m kérne, v a g y n e m f o g a d n a el, v a g y ú g y é r e z n é , h o g y n e m é r d e m l i m e g . B i z o n y o s e m b e r e k n e k n e h e z ü k r e esik n e m e t m o n d a n i . F é l n e k , h o g y ha megteszik, nem fogják s z e r e t n i v a g y e l tanulgassák: fogják u t a s í t a n i őket. A/ ilyen e m b e r e k gyakorolva kezdjék apróbb visszautasítá­ M á s o k kér­

sokkal, s félelmeik elhalványultával é p í t k e z z e n e k tovább.

n i , i g e n t m o n d a n i félnek. E z i s k o c k á z a t c s ö k k e n t ő s t r a t é g i a , m e r t a z t , a k i n e m k é r s e m m i t , n e m l e h e t e l u t a s í t a n i . P e d i g m i n é l t ö b b e t k é r va­ laki, annál valószínűbb, hogy kap. Itt is a p r ó b b k í v á n s á g o k k a l kell k e z d e n i , majd az elutasítástól v a l ó félelem halványulásával lehet tágí­ tani a lehetőségek terét. K ü l ö n ö s e n szexuális t é r e n h a s z n o s , ha valaki m e g t a n u l kérni. Vala­ hányszor szeretkeznek, kérje m e g párját, hogy tegyen meg valamit, a m i t a m ú g y n e m t e n n e m e g , i g a z , m á s k o r ö n s e m k é m é rá. P é l d á u l : Ú g y s z e r e t n é m , ha előbb m e g m a s s z í r o z n á d a l á b a m . - Vagy: - M á r e g y ideje n e m h a s z n á l t u k a v i b r á t o r t - n e m a k a r o d m o s t b e v e t n i ? Ismerkedés K o m m u n i k á l n i n e m c s a k s z a v a k k a l l e h e t . A k a p c s o l a t t a r t á s fizikai i s m i n d e n e s e t r e k í v á n a t o s , h o g y a z i s legye. gyakorlatot i s m e r t e t ü n k , m e l y e k vegyitik a Most tehát n é h á n y olyan v e r b á l i s é s a fizikai t e v é ­

k e n y s é g e k e t . E l v e z n i fogják ő k e t . R o p p a n t s z ó r a k o z t a t ó a k . Szexuális E gyakorlat azokban felderítés révén megismerkedhet társa ön nemi szerveivel, és és hogy

milyen

érzéseket keltenek az

érintései

simogatásai.

R é s z l e t e s e n a Fejlesztő G y a k o r l a t o k c. fejezetben tárgyaljuk ezeket. Kéjfordulók Ez a gyakorlat ad formát annak, hogy hogyan tanuljunk meg gyönyört nyújtani e g y m á s n a k . 184 Felváltva a l k a l m a z z a a kézi ingerlést és a beszél-

g e t é s t . A d o l o g l o g i k u s a n k ö v e t i a z eló'zó' g y a k o r l a t o t , a m e n n y i b e n a z ott t a n u l t a k a t átülteti a g y a k o r l a t b a . Helyezkedjenek el k é n y e l m e s e n . D ö n t s é k el, k i k e z d j e . Á l l a p o d j a ­ n a k m e g , m e n n y i idó't e n g e d é l y e z n e k - s z e m é l y e n k é n t h ú s z p e r c a m i ­ n i m u m . H a s z n á l j a n a k k e n ó ' c s ö t . K e z d j e i n g e r e l n i párját s z e x u á l i s i z g a ­ l o m k e l t é s c é l j á b ó l . O m e n e t k ö z b e n i r á n y í t s a ö n t , v a l a h o g y így: - K i ­ csit följebb. Kicsit gyorsabban. T a l á n valamivel erősebben. Ott. M o s t jó. O, ez csodálatos! T á r j á k föl a l e h e t ő s é g e k e t . is. U t á n a beszéljék meg. K ö l c s ö n ö s e n lesznek m e g v i t a t á s r a é r d e m e s érzéseik és felfedezéseik. Egy "'" gy"y°r É l v e z z é k a d o l g o t . S z a b a d az o r g a z m u s

R é m egyszerű: k ö z ö s ü l n i tilos, a szexuális ö r ö m s z e r z é s m i n d e n egyéb formája b á t o r í t a n d ó , l e g y e n a z o r á l i s , m a n u á l i s , f a n t á z i á l á s é s s z e r e p ­ játék. A cél, h o g y m e g t a n u l j á k t e s t ü k teljes g y ö n y ö r s z e r z ő k é p e s s é g é t kifejezni, s a t á r s u k a t is h o z z á s e g í t s é k e h h e z a g y ö n y ö r h ö z . Ez a l a t t az óra a l a t t p i h e n n i é s é r z é s e i k r ő l b e s z é l g e t n i i s l e h e t . N e m k i f e j e z e t t e n cél a z o r g a z m u s . H a m e g t ö r t é n i k , é l v e z z é k . Kívánságok Ez is n a g y o n egyszerű: m i a l a t t gyönyörszerzési céllal együtt v a n part­ nerével, kérjen t ő l e egy új szexuális g y ö n y ö r t . Irányítás M i n d k e t t e n k e r e k fél ó r á i g t e g y é k a z t a m á s i k k a l , a m i t c s a k a k a r n a k . D ö n t s é k el, ki i r á n y í t s o n . Ha a férfi, a k k o r i n g e r e l j e a n ő t úgy, a h o g y ő akarja. V a g y i r á n y í t s a a n ő t , h o g y az i n g e r e l j e őt a férfi k e d v é r e . A m i ­ k o r a n ő r e k e r ü l a sor, ö i n g e r e l h e t i a férfit, a h o g y c s a k az e s z é b e j u t , v a g y i n g e r e l t e t h e t i m a g á t a férfival a saját k e d v e s z e r i n t . Jegyezzék meg, hogy e gyakorlat alatt ne várjanak s e m m i k ü l ö n ö ­ set. Ez szabadfogású gyakorlat. N ö v e l i a szexuális ö n b i z a l m a t , szabad­ arra, hogy kifejezzük m a g a b i z t o s szexuális érzéseinket, és Ha ellenállást tapasztal ö n m a ságot ad C s i n á l j á k felváltva.

passzívan elfogadjuk a n e m i ingerlést.

185

gában, mondja azt m a g á n a k : - É l v e z e m a dolgot. S z ó r a k o z t a t . - I s m é ­ telje el, v a l a h á n y s z o r a g o n d o l a t a i e l t é r í t i k a g y ö n y ö r t ő l . Az Irányítás vállalása megtévesztőén egyszerű gyakorlat. Rend­ s z e r e s e n végezve sok, a m ú g y é s z r e v é t l e n ü l m a r a d ó l e h e t ő s é g e t nyit k i a párok számára, mely akiket kiemel a szexuális rutinból, és m e g t e r e m t i azokat a b i z t o n s á g o s kereteket, melyek között kifejezhetővé v á l n a k n é ­ fantázia képek.

Érzékközpont Az É r z é k k ö z p o n t elemi szabályokkal ellátott könnyű masszázs. Kiváló gyakorlat arra, potunkból hogy m e g t a n u l j u n k g y ö n y ö r t é r e z n i n a g y o b b testfelü­ a társunkkal való bizalmas együttlét felé, l e t e i n k e n . Egyszerű m ó d arra, hogy ellazuljunk, h o g y s z ó r a k o z o t t álla­ elmozduljunk hogy figyelmünket a gyönyörre összpontosítsuk. désének mindig beváló módszere. A z É r z é k k ö z p o n t g y a k o r l a t o k t ö b b l é p c s ő s s o r o z a t á t a d j u k itt k ö z r e . G y a k r a n t a n á c s o l j u k p á c i e n s e i n k n e k , h o g y e g y h e t e t t ö l t s e n e k e l egyegy f o k o z a t o n , s c s a k a z t á n l é p j e n e k t o v á b b a k ö v e t k e z ő r e . Ö n ö k n e k is ezt tanácsoljuk. együttlétükkor Ha m á r túljutottak a n e g y e d i k lépcsőn, szabadon választhatnak, hogy az adott s addig is minden épp k ö n n y e d é n vették a fokozatokat, attól kezdve hétről hétre, A szeretkezés elkez­

esetben

melyik fokozatot részesitik előnyben.

De több fokozat összevegyítésé­ Kísérletezzenek szabadon -

b ő l a l k o t h a t n a k a k á r egy m e r ő b e n újat is. cél.

m i n t m i n d i g , e b b e n a g y a k o r l a t b a n i s a m i n é l t ö b b kéj f ö l f e d e z é s e a

I. lépés: N é m a érintés (legalább húsz-húsz perc) 1 . A n ő h a s o n fekszik m e z t e l e n ü l a z á g y o n v a g y a p a d l ó n . A z é r z é ­ seire ö s s z p o n t o s í t , vagy b e h u n y t s z e m m e l z e n é t hallgat. 2. A m e z t e l e n férfi t a p o g a t n i , m a s s z í r o z n i k e z d i a nő v é g t a g j a i t - fe­ j é t , k e z é t é s l á b á t - , s l a s s a n h a l a d a n ő t e s t é n e k k ö z e p e felé. 3. A férfi k ö n n y e d é n s i m o g a t j a a n ő t , a n n a k v á l l á t ó l lefelé, a h á t a irányába haladva, s k ö z b e n egyre növeli a n y o m á s t . 4. A férfi e k k o r s z e l í d e n m e g f o r d í t j a . a n ő t , s a t e s t e e l e j é n m e g i s m é t ­ li az é r i n t é s e k és s i m o g a t á s o k f o l y a m a t á t . Nem ö s s z p o n t o s í t a m e l l r e és a n e m i szervekre. A m e l l e t k ö n n y e d é n m e g é r i n t h e t i , de a n e m i szerve­ ket teljesen ki kell h a g y n i a .

186

5 . A férfi é r i n t é s e n y o m á n a n ő a n n y i g y ö n y ö r t é r z é k e l , a m e n n y i t csak tud. Ne tegyen mást, csak érezze olyan jól m a g á t , a m e n n y i r e csak tudja. 6. A férfi élje át a n n a k g y ö n y ö r ű s é g é t , h o g y s i m o g a t j a p a r t n e r é t , és g y ö n y ö r t nyújt n e k i . 7.1 J a v é g z e t t , g y e n g é d e n t e r í t s e n e g y l e p e d ő t a n ő t e s t é r e , é s hagyja ő t b é k é s e n feküdni h á r o m percig. A k k o r csókolja m e g s z e l í d e n , s z e r e ­ t e t t e l , majd s e g í t s e föl. 8. M o s t f o r d u l a k o c k a : a nő m a s s z í r o z , s az e l l a z u l t férfi elfogadja.

II. l é p é s :

Érintés visszacsatolással

( l e g a l á b b húsz-húsz p e r c )

I s m é t e l j é k m e g a z I . l é p é s b e n l e í r t a k a t , d e a m a s s z í r o z o t t fél a d j o n s z ó b e l i é s n e m s z ó b e l i u t a s í t á s o k a t . A m i k o r rájuk k e r ü l a sor, m i n d k e t ­ ten m o n d j á k m e g , m i t v á r n a k , m i t s z e r e t n e k é s mit n e m szeretnek. S o k a n n e m tudják e l d ö n t e n i , végezzenek-e érzéki kísérleteket, m e r t félnek, h o g y v a l a m i t r o s s z u l c s i n á l n a k . E z a g y a k o r l a t segít e n n e k a z e l l e n á l l á s n a k a l e k ü z d é s é b e n . É r i n t s é k m e g t á r s u k n e m i szerveit, de ne olyan r i t m u s o s a n vagy olyan hosszasan, hogy é r i n t é s ü k n y o m á n m a ­ gasra csapjon a szexuális izgalom. Figyeljék m e g , t a p a s z t a l n a k - e olyas­ Megmutathatja neki, mit, amiről eddig n e m tudták, hogy társuk kedvére van. Az elfogadó fél fizikailag is i r á n y í t h a t j a a m a s s z í r o z ó k e z é t . h o g y a n t u d egy b i z o n y o s t e r ü l e t e t a l e g k e l l e m e s e b b e n é r i n t e n i v a g y s i m o g a t n i , m i k ö z b e n i l y e s m i k e t m o n d n e k i : - Itt m a s s z í r o z z , k é r l e k ... így j ó ... e z e g y k i c s i t c s i k l a n d o z ... i n k á b b a t e n y e r e d d e l . . . e z t ö k é l e ­ tes. - Vagy: Ez m o s t j ó , de ha egy kicsit e r ő s e b b e n ( g y e n g é b b e n ) nyögést vagy sóhajt. hogy megbeszélik a tapasz­ n y o m n á d , m é g j o b b l e n n e . - Ha a s i m o g a t á s jólesik, engedjen m e g m a ­ g á n a k egy-egy g y ö n y ö r t e l i

U t á n a töltsenek el pár percet azzal,

taltakat - hogy mit t a n u l t a k és mit éreztek.

H l . l é p é s : A n e m i szerv i z g a t á s a v i s s z a c s a t o l á s nélkül ( l e g a l á b b har­ minc-harminc perci G y e n g é d e n s i m o g a s s a és t a p o g a s s a párja t e s t é t a fejétől a s a r k á i g , a z t á n ö s s z p o n t o s í t s o n a n e m i szervek ingerlésére i z g a i o m k e l t é s i céllal. Feltétlenül használjon kenőcsöt. Élvezze szavak nélkül a dolgot. M i n ­ den új lépésre szánjon a z o n o s időt. O r g a z m u s o k , m a g ö m l é s n i n c s e n ­ g e d é l y e z v e . A z 1., 3 . é s 1 1 . s z á m ú r a j z o k o n b e m u t a t o t t t e s t h e l y z e t e k -

187

b e n a férfi m e g f e l e l ő k é p p e n t u d j a i n g e r e l n i a n ő t ; a 2., 6., 7. és 10. a nő s z á m á r a a l k a l m a s a k , a m i k o r a férfit i n g e r l i . No ingerel férfit: a hímvessző ingerlésére. a heregolyókra. Elvezettel Simogassa, simogassa dédelgesse

1. Ö s s z p o n t o s í t s o n 2. F o r d í t s a át

e l ő b b egy, m a j d k é t k é z z e l a h í m v e s s z ő t . figyelmét e l ő b b a z e g y i k é t , a z t á n m i n d k e t t ő t . Figyelje, m i l y e n h a t á s t v á l t k i a z , a m i k o r g y e n g é n húzogatja és nyújtogatja a h e r e z a c s k ó t . 3. F e d e z z e föl a h e r e g o l y ó k m ö g ö t t i t e r ü l e t e t a v é g b é l n y i l á s e l ő t t : a gátat. Ingerelje és r i t m u s o s a n n y o m o g a s s a a rejtett p é n i s z t ö v e t . 4. K e r e s s e m e g és ingerelje a külső p r o s z t a t a p o n t o t . 5. K í s é r l e t e z z e n a v é g b é l i n g e r l é s e á l t a l k e l t e t t é r z é s s e l . A g y e n g é d , szelíd ingerlésre válaszul a végbélnyilás m e g t e l i k vérrel, és elernyedve kinyilik vagy szorosan bezáródik, remajka és h ü v e l y b e m e n e t e . 6 . J ó v a l a z o r g a z m u s e l ő t t hagyja a b b a a z i n g e r l é s t . Férfi ingerel nőt: 1. S i m o g a s s a , b i r i z g á l j a és m a s s z í r o z z a a k e b l e k e t és a m e l l b i m b ó ­ k a t . Ú g y látja, p a r t n e r e é l v e z i ezt a fajta i n g e r l é s t ? A m e l l b i m b ó k m e g ­ t e l t e k v é r r e l é s m e g m e r e v e d t e k ? P r ó b á l j a a z o n o s í t a n i a l e g i z g a t ó b b fo­ gásokat. 2. Egyik vagy m i n d k é t kezével t a p o g a s s o n , ingereljen, n a g y - és a k i s a j k a k a t . 3 . K ö r ö z z ö n a c s i k l ó s z á r k ö r ü l , d e n e érjen h o z z á . 4 . S z e l í d e n v e g y e h ü v e l y k - é s m u t a t ó u j j a k ö z é a c s i k l ó s z á r a t , majd m o r z s o l g a s s a oly m ó d o n , h o g y k ö r ü l b e l ü l m á s o d p e r c e n k é n t Írjon l e egy kört. 5. K é t ujjal c i r ó g a s s a a c s i k l ó m a k k j á t . 6. M u t a t ó u j j á t vezesse be a h ü v e l y b e , s lassan, az ó r a m u t a t ó járásá­ v a l m e g e g y e z ő e n , majd a z z a l e l l e n t é t e s e n forgassa b e n n e . gyelje a z é r z é k e n y p o n t o k a t é s a v á l a s z o k a t . 7. S i m o g a s s a a végbélnyilást. Amikor a végbélnyilás Figyelje m e g , h o g y a n telik m e g vérrel. akkor izgalmi állapotban van, és elernyed, K ö z b e n fi­ simogasson, tépkedje f i n o m a n a s z e m é r e m s z ő r z e t e t , csipkedje a c o m B belsejét, a p o n t o s a n úgy, a h o g y a n ó s z e m é ­

ú j a b b i n g e r l é s r e vár. H a s z o r o s a n ö s s z e z á r u l , o l y a n k o r e l l e n á l l , é s k e ­ vesebb ingerlésre tart igényt. 8 . I n g e r e l j e n e g y i d e j ű l e g k é t , m á r feltárt t e r ü l e t e t : m i n d k é t kezével

188

egyet-egyet. végbélnyllást. Ne Csak felejtse

P é l d á u l a v é g b é l n y l l á s t és a h ü v e l y t , v a g y a c s i k l ó t és a el, e gyakorlat közben nem szabad engedélyezett az orgazmus. a tapasz­

miután

mindketten

végeztek,

beszélgetni

taltakról. IV. l é p é s : N e m i s z e r v harminc-harminc perc) izgatása verbális visszacsatolással (legalább

A g y a k o r l a t u g y a n ú g y zajlik, m i n t a I I I . l é p é s b e n , d e a p a r t n e r e k l e g a ­ l á b b e g y m e g j e g y z é s t m o n d a n a k a m á s i k n a k m i n d e n n e m i szervi i n ­ gerlés közben, „ S z e r e t e m látni, a h o g y a nagyajak m e g d u z z a d . " „Ez most jó, de n e m t u d o m pontosan, hogy mit csinálsz." „ K e z d e m u n n i , de azért'csak csináld - n e m s o k á r a m e g i n t jól fogom érezni m a g a m . " (Ez a lépés b i z o n y o s é r t e l e m b e n h a s o n l í t a Szexuális felderítés gyakor­ l a t á r a , c s a k n e m f e l t é t l e n ü l kell a z o n o s í t a n i a p a r t n e r a n a t ó m i á j á t , s e m k a t e g o r i z á l n i n e m kell.) M i u t á n m i n d k e t t e n b e f e j e z t é k a fenti E r z é k k ö z p o n t g y a k o r l a t o k v a ­ lamelyikét, továbbá megbeszélték tapasztalataikat, nyugodtan közö­ sülhetnek, vagy részt v e h e t n e k egyéb k ö z ö s n e m i élvezetben. e r r e r á t é r n e , v e r b á l i s b e l e e g y e z é s t kell k é r n i e a p a r t n e r é t ő l . Bekenés A k e n é s a l a p v e t ő e n f o n t o s r é s z e a z E S Z O - n a k . A jófajta k e n c e v é d e l m e és s ú r l ó d á s c s ö k k e n t ő h a t á s a nélkül n e m lehet a finom t e s t s z ö v e t e k e t fél óráig, óráig simogatni. A test természetes nedvkiválasztása erre n e m e l e g e n d ő - sem a laza, vizes a l a p ú k r é m e k , i e m o s ó s z e r e k , zselék, s e m a t i s z t a olajok. zást, nvi akár a E z é r t javasoljuk az e r ő s igénybevételt jól álló zslrokapható vazelinféieségekkel, akár az kereskedelemben Mielőtt

olyaft o l c s ó k e v e r é k e k k e l , m i n t a 3 6 . o l d a l o n k ö z ö l t r e c e p t , m e l y á s v á olajból, p a r a f f i n b ó l é s v a z e l i n b ő l áll. K e l l e m e s v á l t o z a t o t k a p , ha a k e n c é h e z n é h á n y c s e p p illatosító ola­ jat kever. Ilyen olajok k a p h a t ó k az i J l a t s z e r b o l t o k b a n . K e l l e m e s illatot k ö l c s ö n ö z a k ó k u s z , a j á z m i n , a c i t r o m és a r ó z s a . V á s á r o l h a t t e t s z e t ő s külsejű m ű a n y a g , fa- v a g y k e r á m i a t é g e l y t is, m e l y e t l e l e h e t z á r n i . A k e n c é t m é g f o l y é k o n y á l l a p o t á b a n ö n t s e b e l e ; fél ó r a ' a l a t t l e h ű l , é s fel­ veszi n o r m á l i s , félig s z i l á r d h a l m a z á l l a p o t á t . T a r t s a a d o b o z t a z á g y a közelében. Vannak, akik n e m szeretnek kenőcsöt használni. E z baj. A szex

189

a l a p v e t ő e n síkos és n e d v e s dolog - a test rövid t á v o n t e r m é s z e t e s ú t o n tudja m e g o l d a n i a/t, amit a mesterséges kenőanyagok hosszú távra b i z t o s í t a n a k - , é s n e m i s lesz s z á r a z s o h a . H a ö n ó d z k o d i k a k e n ő c s ö k ­ től, ám érdekli a szexuális g y ö n y ö r h a t á r i a n a k kiterjesztése, a k k o r le kell g y ő z n i e e l l e n é r z é s e i t , E z i s egyfajta fóbia, a m i t a p r á n k é n t i v á l t o z ­ tatásokkal el lehet mulasztani. Kezdje könnyűsúlyú kencével, például babaolajjal. Dörzsölje s> e l ő b b c s a k a k e z é n . V a g y p a r t n e r e k e n j e b e a z Ö n k e z é t , e s e t l e g má>s e m l e g e s t e s t r é s z é t - a karját, a t é r d é t . H a e z z e l a z a l k a l m a z á s s a l m á r m e g b a r á t k o z o t t , n é h á n y h é t alatt f o k o z a t o s a n k ö z e l í t h e t a n e m i szer­ veihez, m í g eléri, hogy m a g á n a k a n e m i szervnek a b e k e n é s e kellemes é r z é s e k e t kelt Ö n b e n . A k k o r fokról fokra n ö v e l j e a k e n c e s ű r ű s é g é t é s m e n n y i s é g é t - b a ­ b a o l a j u t á n k r é m , k r é m u t á n E S Z O - k e n ő c s - , a m í g m e g n e m szokja . > kence használatát. H a e k ö z b e n k e l l e m e t l e n é l m é n y éri, lépjen vissza o d a , a h o l utoljára volt kellemes érzete. Lehet, h o g y t ú l é r z é k e n y s é g e csak h e t e k alatl s z ü n t e t h e t ő meg - mindvégig számoljon be p a r t n e r é n e k arról, hog\ érzi m a g á t , é s g y a k o r o l j a a z e l l a z l t á s t . Ellenszenvét úgy is legyőzheti, ha n e m szexuális helyzetekben pro bálja k i a k e n ő c s ö t . hátát, s engedje, r á p i á n a k is jó. M e g t e h e t i a z t is, h o g y a k e n é s f e l e l ő s s é g é t p á r j á r a hárítja. n á l a t a t a l á n k e l l e m e s e b b e n fogja é r i n t e n i s z e r e t k e z é s k o r . A k e n é s n e k van e g y m á s i k h a s z n o s célja is: f é l r e é r t h e t e t l e n ü l m e g ­ m u t a t j a , h o g y s z á n d é k u k b a n áll s z e r e t k e z n i , s z e r e l m e s k e d n i , e g y m á s n a k gyönyört nyújtani. dik, S o k férfi é s n ő a h h o z a m ó d s z e r h e z f o l y a m o ­ h o g y ó v a t o s p u h a t o l ó z á s s a l kifürkészi, é r d e m e s - e szexuális szán­ Ha ő keni b e a z ö n n e m i s z e r v é t , ö n n e k h o z z á s e m kell n y ú l n i a , a z a n y a g h a s z ­ P é l d á u l fürdés u t á n h a s z n á l j o n folyékony t e s t á p o l ó t , é s figyelje m e g , m i l y e n j ó é r z é s t k ö l c s ö n ö z . V a g y k e n j e b e p a r t n e r e h o g y u g y a n e z t ő is m e g t e g y e ö n n e l . A k á r az ujjalwl v a l ó festés g o n d o l a t á v a l i s e l j á t s z h a t . N a g y o n m u l a t s á g o s d o l o g , é s t e ­

d é k k a l k ö z e l e d n i e a m á s i k h o z . Megsimítja a m á s i k vállát, m e g é r i n t i a karját, m i n t e g y p r ó b a k é p p e n . H a a m á s i k n e m r e a g á l , a k k o r l e h e t űgv t e n n i , m i n t h a n e m is kért v o l n a s e m m i t (és szívében titkos s é r e l e m i r u l e l v o n u l h a t ) . De ha előveszik a kenőcsöt, azzal kinyilvánították, hogv m i t f o r g a t n a k a fejükben. U t á n a n e m l e h e t ú g y t e n n i , m i n t h a n e m t ö r ­ t é n t v o l n a s e m m i . É s h a m é g s e m lesz b e l ő l e szex, legalább m i n d k e t t e n kénytelenek lesznek s z e m b e n é z n i a miért kérdésével. Ha a szerelmi

190

együttlét k e z d e t e k o r k e n ő c s ö t a l k a l m a z n a k , sokszor m á r az is elég, hogy a p a r t n e r esetleges ellenállása a szeretkezéssel s z e m b e n elolvad­ jon. Több fényt

H a n e m esik j ó l teljes k i v i l á g í t á s b a n s z e r e t k e z n i , e b b e n i s segít a z a p r ó lépések sorozata. E l ő s z ö r d ö n t s e el, h a j l a n d ó - e m e g t a n u l n i a n a g y o b b f é n y e r ő é l v e z é ­ sét Tudniillik a k k o r m e g s z ű n i k az a k o r l á t o z ó k ö r ü l m é n y , hogy sze­ r e t k e z n i c s a k é j s z a k a l e h e t . A fény l e h e t ő v é t e s z i , h o g y ö n é s párja l á s ­ sák, a m i t c s i n á l n a k , a m i k o r E S Z O - b a n r é s z e s í t i k e g y m á s t . N e m s z ó l v a arról, h o g y m e n n y i r e i n g e r l ő t u d l e n n i , h a l á t o m , h o g y a n j ö n i z g a l o m ­ b a a t á r s a m t e s t e . S o k j ó o k u n k v a n t e h á t r á , h o g y m e g t a n u l j u k elfo­ g a d n i a t ö b b fényt. H a m á r d ö n t ö t t , e l i n d u l h a t l é p é s r ő l lépésre, legalább egy-egy h e t e t szánva m i n d e n a p r ó változtatásra. Kezdje a legtöbb fénnyel, a m i t csak el t u d viselni a s z o b á b a n , a n é l k ü l , h o g y i d e g e s í t e n é . L e h e t ez a k á r egy a p r ó c s k a j e l z ő f é n y is, v a g y egy é j j e l i l á m p a , melyre áttetsző anyagot, Ha t ö r ü l k ö z ő t t e r í t e t t e k . K e z d j e úgy, a h o g y k é p e s rá, é s a d d i g h a s z n á l j a a k e z d ő f é n y e r ő szintjét s z e r e t k e z é s k ö z b e n , a m í g k e l l e m e s n e k é r z i . című fejezetben i s m e r t e t e t t lazító m ó d s z e r e k e t . H a m á r n e m o k o z g o n d o t a f é n y e r ő n e k elsőre a l k a l m a z o t t szintje, növelje a z t . H a e g y éjjeli j e l z ő l á m p á v a l k e z d t e , k a p c s o l j o n b e m é g e g y m e g n e m szokja, ezen a megnövelt fényerősségen Ligvanilyet. H a l e t a k a r t l á m p á v a l k e z d t e , v a g y e l e r ó l a a t a k a r ó t . A t o ­ vábbiakban amíg gyakorolja a szeretkezést. p é l d á u l térjen át egy k i s l á m p á r a , m e l y b e n t i n e t a l á n t á n p i r o s é g ő ég. Még romantiku­ Növelje fokozatosan a fényerőt, míg el n e m ér valami k é n y e l m e t l e n ü l érinti, gyakorolja a V U L , Ha győz az ellenállás

A z u t á n n ö v e l j e újra: sabb, h a g y e r t y á t gyújt.

'enotös " g y huszonötös,

egy o l y a n s z i n t e t , m e l y e t ö n is, a p a r t n e r e i s e l f o g a d h a t ó n a k t a r t . R o ­ m a n t i k u s h a t á s e l é r é s é h e z f é l h o m á l y k í v á n t a t i k , de a z é r t lássa is p a r t ­ nere testét. Az éles fények g y a k r a n z a v a r n a k . H a é r z i , h o g y n y u g a t l a n s á g a v i s s z a t é r , m i n d a d d i g l é p j e n lejjebb-lejj e b b a z e l ő z ő f é n y s z i n t e k r e , m í g újra j ó l n e m é r z i m a g á t . N e m kell s i e t n i e . S z á n j o n r á i d ő t , h o g y m e g s z o k j a a z a d o t t f é n y s z i n ­ t e t , s c s a k a z t á n t é r j e n rá a k ö v e t k e z ő r e . T a r t s a be a f o k o z a t o s s á g e l v é t . A z z a l c s a k segít m a g á n , h a é r z é s e i t m e g b e s z é l i a párjával - k ü l ö n ó -

191

s e n , h a a z é r t r a g a s z k o d o t t a k e v e s e b b f é n y h e z , m e r t f e s z é l y e z t e a saját teste. Alkalmazzák azokat a k o m m u n i k á c i ó s gyakorlatokat, melyeket e b b e n a fejezetben i s m e r t e t t ü n k azzal a céllal, h o g y i r á n y í t s u k a b e ­ szélgetéseiket. Adjunk ki hangokat

H a s z n o s és felszabadító dolog, ha az e m b e r szeretkezés k ö z b e n h a n g o ­ kat ad ki, h o g y kifejezze g y ö n y ö r é t . Természetünkből fakadóan ezt hogy t e n n é n k m i n d a n n y i a n , h a n e m úgy neveltek volna b e n n ü n k e t ,

g y ö n y ö r ü n k e t t i t o k b a n kell t a r t a n u n k . M e g t a n u l t u k a n é m a s á g t i l a l ­ m á t . N e m tudjuk tőle e l e n g e d n i m a g u n k a t , és gátlást szenved a léleg­ z é s ü n k is. Ha E tanult viselkedésről k ö n n y e n leszoktathatjuk magunkat. közben hangokat adunk ki, méghozzá termé­ szeretkezés

s z e t e s e n , e r ő l t e t e t t s é g n é l k ü l , az a r r a is j ó , h o g y f i g y e l e m e l t e r e l ő sza­ vak k ö z b e i k t a t á s a nélkül tudjuk k ö z ö l n i p a r t n e r ü n k k e l , m e l y fokán ál­ lunk a nemi izgalomnak. A hangok kiadását előbb gyakorolják n e m szexuális a l k a l m a k k o r . Ü l h e t n e k akár együtt a nappaliban, vagy fekhetnek az ágyban, m i u t á n m e g n é z t é k a z esti h í r a d ó t . E g y másfajta h a n g g a l - m a g n ó v a l , r á d i ó v a l , r e l h a n g o s i t o t t t é v é v e l - e l i s , f e d h e t i k saját h a n g j u k a t . G y a k o r o I I h a t j á k k ü l ö n - k ü l ö n vagy együtt a z u i i a n y alatt, el, ahol m e g l e p ő e n jó lehet az a k u s z t i k a - r á a d á s u l a m e l e g viz segit a z e l l a z u l á s b a n is. H a t á r o z z á k h o g y m o s t h a n g o k a t fognak k i a d n i , é s a z t á n fogjanak h o z z á . C s i ­ felváltva. m e l y e k r ő l feltételezik, hogy az Próbálkozzanak olyan hangokkal, nálják

extázis tetőfokán hallatnák. N y ö g j e n e k , kiáltsanak, nevessenek, sikolt­ s a n a k - a m i t csak ki t u d n a k e n g e d n i a t o r k u k o n . G y o r s e g y m á s u t á n ­ b a n szívják b e , m a j d e n g e d j é k k i a l e v e g ő t , és kilélegzés k ö z b e n utá­ n o z z a n a k á l l a t h a n g o k a t . H ö r ö g j e n e k . K a c a g j a n a k . Z o k o g j a n a k . H a fél­ n e k , h o g y t ú l n a g y zajt c s a p n a k , t a r t s a n a k p á r n á t a z a r c u k e l é . Zavarban lesznek, Addig végezzék ezt é s h ü l y é n fogják é r e z n i m a g u k a t . a gyakorlatot nem Ez normális dolog. E z t az é l m é n y ü k e t is élvezzék ki. Beszéljenek róla. szexuális v o n a t k o z á s b a n , m i g m i n d k e t t e n m e g n e m szokják a h a n g o k k i a d á s á t . A z t á n , a m i k o r majd szeretkeznek, ne imitálják, ne is erőltessék, h a n e m lazán e n g e d ­ j é k ki a h a n g o t .

192

Tamiljuk

meg

az

orális

szeretkezést

S o k férfi é s n ő e l u t a s í t j a a z o r á l i s s z e r e t k e z é s t . O k a z t t a n u l t á k , h o g y piszkos, csút dolog az ilyesmi. Esetleg félnek, h o g y k i k o s a r a z z á k ő k e t . E l r e t t e n t i ő k e t a p a r t n e r t e s t v á l a d é k á n a k a z íze. A n ő k f é l h e t n e k , h o g y n e m k a p n a k levegőt. O r á l i s s z e r e t k e z é s útján is el l e h e t j u t n i a g y ö n y ö r h ö z . N ö v e l h e t i a n e m i i z g a l m a t é s a m e g l ű t t s é g e t . S z o m o r ú , d e igaz, h o g y a p r o s t i t u á l ­ tak j ó f o r m á n á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s t t a p a s z t a l n a k ügyfeleik k ö r é b e n a z orális szex iránt. E n n e k az az oka, hogy a d o l o g r e n d k í v ü l kéjes, u g y a n a k k o r a n ő k a k í v á n a t o s n á l g y a k r a b b a n utasítják el o t t h o n . Ha ö n n e m t u d j a , h o g y a n kell c s i n á l n i , m e g t a n u l h a t j a . H a m a g a a t e v é ­ kenység feszélyezi, gétöl. E l ő s z ö r c s a k képzelje e l s z e r e t k e z é s v a g y ö n k i e l é g í t é s k ö z b e n a z o r á ­ lis s z e r e t k e z é s t . K é p z e l j e el, gatja és n y a l o g a t j a . hogy p a r t n e r e n e m i szervét csókolgatjanyalogatja. P a r t n e r é t is képzelje el, a m i n t az ön n e m i szervét c s ó k o l ­ Állapodjanak meg a b b a n , hogy m i n d k e t t e n meg akarják t a n u l n i az o r á l i s s z e r e t k e z é s t . Á l l a p o d j a n a k m e g a b b a n is, h o g y h a t a n u l á s k ö z ­ b e n e g y i k ü k vagy m á s i k u k túl k é n y e l m e t l e n ü l kezdi é r e z n i m a g á t , a g y a k o r l a t i d e j é r e vissza f o g n a k t é r n i a z i s m e r ő s s z e r e t k e z é s i m ó d h o z . K ö s s e n e k e g y e z s é g e t , h o g y v á l t a m fogják e g y m á s t , é s k e z d e t b e n a p r ó , majd e g y r e n ö v e k v ő léptekkel —., haladnak tovább. lassanként megszabadulhat ettől a feszélyezettsé-

Cunnilinguus férfi a szájával nyújt g y ö ­

C u n n i l i n g u u s n a k n e v e z z ü k azt, a m i k o r a

n y ö r t a n ő n e k . K e z d h e t i k úgy, h o g y m i n d k e t t e n m e g s z a g o l j á k é s m e g ­ ízlelik a n ő t e r m é s z e t e s t e s t v á l a d é k á t , o l y a n k o r a m i k o r a n ő t i s z t a é s ü d e . S o k n ő t (és férfit) t ö l t e l a g g o d a l o m m a l a n e m i s z e r v s z a g a . A leg­ k ö n n y e b b e n úgy lehet eloszlatni ezt az a g g o d a l m a t , h o g y a pár szeret­ kezés előtt k ö z ö s e n megfürdik vagy l e z u h a n y o z , és ilyenkor különös figyelmet s z e n t e l n e k a n e m i szervek l e m o s á s á r a . Ha a szag t o v á b b r a is g o n d o t j e l e n t , a férft i l l a t o s í t o t t olajjal v a g y e g y é b k e n ő a n y a g g a l k e n j e b e p a r t n e r e n e m i szervét. S z o k t a s s a m a g á t a z olajhoz úgy, h o g y e l ő ­ ször ne a n e m i szervet, h a n e m a p a r t n e r t e s t é n e k egy s e m l e g e s részét k e n j e b e v e l e , s a z t á n nyalja l e o n n a n . javasoljuk, hogy v é g e z z e n e k el egy gyakorlatot az E r z é k k ö z p o n t I I I .

193

l é p é s b e n f e l s o r o l t a k k ö z ü l ( 8 0 . o l d a l ) , s e z t k ö v e t ő e n a férfi szájával si­ m í t s a végig futólag a nő n e m i szerveit. K é s ő b b lassan, egvik a l k a l o m ­ ról a m á s i k r a növelje e n n e k az ingerlésfajtának az idejét és erősségét. K í s é r l e t e z z e n k ü l ö n b ö z ő fajtájú o r á l i s i n g e r l é s e k k e l : szájjal v a l ó sú­ rolással, nyalassál, k ö n n y ű szívogatással. R o p p a n t izgató tud lenni, ha felváltva n y o m és k ö r ö z a n y e l v é v e l a c s i k l ó és a c s u k l y a s z e r ű c s i k l ó f i t y m a k ö r ü l , majd b e s z i p p a n t j a a c s i k l ó t . A férfiak r e n d s z e r i n t t ú l e r ő s ingerlést a l k a l m a z n a k , holott a nők általában a gyengédebb, ü t e m e s , a várt r i t m u s b a n é r k e z ő ingerlést szeretik. Hagvja, u r a m , h o g y p a r t n e r e reakciói irányítsák! E l ő s z ö r n e m lehet cél a z o r g a z m u s ; d e k é s ő b b , h a m á r m i n d k e t t e n h o z z á s z o k t a k az orális szeretkezéshez, az is lehet. V a n n a k n ő k , a k i k p á r j u k c u n n i l i n g u u s a l a t t i t e s t h e l y z e t é t férfiatlann a k találják. E z e n a z e l l e n á l l á s u k o n ú g y s e g í t h e t i k á t m a g u k a t , h a a z t t é v e s n e k n y i l v á n í t v a a Vili., K a g y ő z a z e l l e n á l l á s c í m ű fejezet m ó d ­ s z e r e i h e z fordulnak. S e g í t s é g ü k r e l e h e t a fölétérdelő h e l y z e t ( 1 1 . szá­ m ú á b r a ) é s a k ö l c s ö n ö s i n g e r l é s t e s t h e l y z e t e ( 5 . s z á m ú á b r a ) is. Felláció A n ő k g y a k r a n a z é r t á l l n a k e l l e n a f e l l á c i ó n a k , m e r t taszítja ő k e t a g o n ­ d o l a t , h o g y p a r t n e r ü k a szájukba ürítse a spermáját. U n d o r o d h a t n a k is az ízétől. T a l á n úgy érzik, a vizelesre is használt h í m v e s s z ő piszkos. E s e t l e g - k o r á b b i é l m é n y e k a l a p j á n - félnek a f u l l a d o z á s t ö l . Ha a p a r t n e r e k együtt fürdenek vagy z u h a n y o z n a k , egymás tisztaságáról. A körülmetéletlen és gondosan megbizonyo­ alatta (80. lévő sodhatnak részt. A n ő k e z d j e a z E r z é k k ö z p o n t g y a k o r l a t III. l é p é s é v e l C s ó k o l j a m e g a p é n i s z t , d e n e v e g y e a szájába. oldal). Csak a k k o r kezdje a férfiak U v e n k o r

h ú z z á k vissza e l ö b ö r ü k e t ,

mossák meg az

szájába v e n n i a m e r e v h í m v e s s z ő t ( u g y a n a z o n v a g y e g y k é s ő b b i a l k a ­ l o m m a i ) , h a a z m á r n e m o k o z neki k e l l e m e t l e n érzést. Hajoljon fölébe, m i k ö z b e n p a r t n e r e h a n y a t t fekszik, m e r t így l e h e t ő s é g e lesz rá, h o g y irányíthassa a b e h a t o l á s t . K e z é t é p p e n ezért rá is kulcsolhatja a h í m ­ v e s s z ő r e ; így e l k e r ü l h e t i a f u l l a d o z á s r é m é t . S z í v n i n e m kell. Elég. h a a m a k k o t ki-be h ú z o g a t j a , o l y m ó d o n , M i n t a h o g y az is h o g y a z ajka fedje c l a f o g a i t - e z r e n d k í v ü l i z g a t ó . ha nyalogatja a m a k k o t és a h í m v e s s z ő t . A z o k a n ő k , a k i k n e m m e r i k p a r t n e r ü k o n d ó j á t b e e r e s z t e m a szá

194

jukba, s n e m bíznak a másik ejakulációs kontrolljában, gyakoroljanak úgy, h o g y ó v s z e r t h ú z n a k a h í m v e s s z ő r e . K é s ő b b , ha m á r j o b b a n bíz­ n a k a m á s i k b a n és ö n m a g u k b a n , s m e g t a n u l t á k felismerni a k ö z e l e d ő m a g ö m l é s jeleit, k o n d o m nélkül is n y ú j t h a t n a k g y ö n y ö r t a t á r s u k n a k . P e r s z e , d ö n t h e t v a l a k i ú g y is, h o g y o r á l i s a n s o h a n e m fogadja e l p a r t n e r e o n d ó j á t . A f e l l á c i ó kéjét a z o n b a n m é g ó k i s m e g a d h a t j á k a férfinak, h a a m e g ö m l é s i d e j é r e v i s s z a t é r n e k a m a n u á l i s s z e r e t k e z é s ­ hez, vagy a k ö z ö s ü l é s h e z . K i t ű n ő l e h e t ő s é g a n ő k s z á m á r a , ha csak a magömlés megindulása előtti pillanatban veszik le szájukat a hím­ vesszőről, de meleg, b e k e n t kezüket tovább mozgatják a m a k k o n , A férfi így t a l á n é s z r e s e m v e s z i a k ü l ö n b s é g e t - a nő p e d i g felfoghatja az o n d ó t e g y t ö r ü l k ö z ő b e v a g y k e n d ő b e , l e i s t ö r ö l h e t i a férfi t e s t é r ő l , d e azt i s m e g t e h e t i , h o g y n e m t ö r ő d i k vele. Az a n ő , aki a m a g ö m l é s i g b e z á r ó l a g akarja é l v e z n i a fellációt, t a ­ nulja m e g b e f o g a d n i a szájába a z o n d ó í z é t é s a n y a g á t . A s p e r m a l e n v e l é s é n e k p u s z t a g o n d o l a t a i s elég l e h e t a r r a , h o g y b i z o n y o s n ő k n é l k i v á l t s a a z ö k l e n d e z é s reflexét. Ugyanezt a k e l l e m e t l e n reflexet m á ­ s o k n á l a z o n d ó íze é s a n y a g a váltja ki. A k i m e g akarja t a n u l n i , h o g y a n kerülje el a s p e r m a l e n y e l é s é t , a s z á j p a d l á s á h o z s z o r í t o t t n y e l v v e l zárja el az utat a t o r k á h o z . U t á n a k i k ö p h e t i az o n d ó t egy k e n d ő b e vagy egy törülközőbe. M i a z o n b a n a z t t a p a s z t a l t u k , h o g y a l é g t ö b b férfi j o b b a n s z e r e t i , h a p a r t n e r e n e m k ö p i ki az o n d ó t . A nő m e g tudja t a n u l n i , h o g y m i n d az ondót, m i n d a h í m v e s s z ő t m e g t a r t s a a szájában. P á r m á s o d p e r c eltelté­ vel g y ű l n i k e z d a n v á l , felhígítja a s p e r m á t , a m i t ő l a n n a k m e g v á l t o z i k az íze és az állaga, s r ö g t ö n el fogad h a t ó b b á , é l v e z h e t ő b b é válik. V a n n a k n ő k , a k i k , h a elfogadják i s a z í z é t , d e m á r a l e n y e l é s é v e l b a j ­ b a n v a n n a k . L e h e t úgy is h o z z á s z o k n i a s p e r m a í z é h e z , á l l a g á h o z és k ' n y é l é s é h e z , h o g y a férfi a n ő t e n v e r é b e e j a k u l á l , a k i e g y kis m e n n y i ­ séget b e v e s z b e l ő l e a szájába. A z így p r ó b á r a b o c s á t o t t m e n n y i s é g e t növelve eljuthat odáig, hogy az egészet megszereti. H a egy n ő l e h e t e t l e n n e k érzi, h o g y m e g s z e r e s s e p a r t n e r e o n d ó j á n a k a z í z é t , m e g í z e s í t e t t olajjal e l n y o m h a t j a - v a g y e g y k o r t y b o r r a l , d a r a b ­ k a c s o k o l á d é v a l , k i s g y ü m ö i c s l é \ e l e l b o i o n d í t h a t j a a szája í z é t . M a g á ­ nak a s p e r m á n a k é d e s k é s vagy e n y h é n keserű íze van. V a g y egyálta­ lán n i n c s s e m m i l y e n íze. A z a l k o h o l t ó l , d e m é g a z e n y h e részegségtől is, k e s e r n y é s s é v á l i k . változtatásokkal. H a e z g o n d o t o k o z , a férfi k í s é r l e t e z h e t é t r e n d i

195

A n ő n e k fel kell i s m e r n i e , képes gesztusa, nek érez.

hogy a partner ondójának lenyeléséve!

m e g h i t t e b b é t u d j a t e n n i k a p c s o l a t u k a t . E z l e h e t a s z e r e l e m egyfajta j e l ­ a m i t sok nő jelentőségteljesnek, sőt szellemi é l m é n y ­ Erősiti a p á r k a p c s o l a t o t . Ha v o n z z a ö n ö k e t ez a lehetőség,

v é g e z z e n e k m i n d k e t t e n ilyen célzatú gyakorlatokat. A t e c h n i k á k r ó l b ő v e b b e n a 1 3 1 . o l d a l o n , az O r á l i s s z e r e t k e z é s , és a 193. o l d a l o n , a T a n u l j u k m e g az orális szeretkezést c i m ű r é s z b e n olvas­ hatnak. Vibrátorok Vibrátorok mindenféle formában és méretben kaphatók. Két alaptípu­ sa van: az e l e m m e l m ű k ö d ö k és a h á l ó z a t b a kapcsolhatók. Ez u t ó b b i a k e r ő s e b b e k és n e m m e r ü l n e k ki - de v i l l a n y v e z e t é k kell hozzájuk, és vizközeiben használatuk nem biztonságos. Az elemmel de hordozha­ m ű k ö d ő vibrátorok n e m olyan erősek, kimerülhetnek, t ó k , é s h a s z n á l a t u k viz m e l l e t t i s b i z t o n s á g o s . vésbé hatékonyak. hogy a hüvelybe vezetve a

Kevésbé drágák, de ke­

N a g y o n k e v é s n ő h a s z n á l v i b r á t o r t úgy,

h í m v e s s z ő t h e l y e t t e s í t i v e l e . igy n i n c s k ü l ö n ö s e b b e l ő n y e a p é n i s z a l a ­ kú v i b r á t o r n a k ; s z e r i n t ü n k e z t a f o r m á t férfi t e r v e z t e . A n ő k a v i b r á t o r t á l t a l á b a n a csiklójukon és a k ö r ü l használják. A leginkább megfelelő két hálózati vibrátor a pálca a l a k ú és az elektromos mixert formázó. E z u t ó b b i h o z á l t a l á b a n egy sor c s e r é l h e t ő

g u m i f e j e t is a d n a k . A kis g o m b a l a k ú t k i f e j e z e t t e n a c s i k l ó i n g e r l é s é ­ h e z t e r v e z t é k . N é h a e g y kis b o t o c s k a i s m e g t a l á l h a t ó a t a r t o z é k o k k ö ­ zött, m e l y n e k villás g u m i f e j e e g y s z e r r e t u d j a i n g e r e l n i a csiklót és a hüvely belsejében lévő G - p o n t o t . n e m i szerveket, A j o b b v i b r á t o r o k n a k két sebességfo­ és

kozata van. Ha akar, vegyen vibrátort m i n d e n zavar nélkül; n e m c s a k a h a n e m a test m á s részeit is lehet ingerelni vele, használják is ilyen célokra. Ú g y t a p a s z t a l t u k , h o g y p á c i e n s e i n k fele a p á l c a , a m á s i k fele a m i ­ x e r t í p u s ú t k e d v e l i j o b b a n . P r ó b á l j a k i m i n d k é t fajtát, é s d ö n t s e el, ö n ­ n e k m e l y i k a megfelelőbb. A h á l ó z a t i v i b r á t o r o k h a r m a d i k típusa egy svéd g y á r t m á n y , melyet a kézfejre kell c s a t o l n i , és súlyos a c é l r u g ó k t a r t j á k m e g a t e n y é r fölött. A r u g ó k b e k a p h a t j á k a s z e m é r e m s z ő r z e t e t , igy e z a t i p u s a s z e x h e z n e m t ú l n é p s z e r ű . Férfi i s h a s z n á l h a t v i b r á t o r t , a m i t m a g a v a g y a p a r t n e r e a l k a l m a z a

196

h í m v e s s z ő r e , a h e r e z a c s k ó r a , a külső p r o s z t a t a p o n t r a vagy a végbélnyllás tájékára. Ha m é g az a l a c s o n y sebességfokozatot is túl e r ő s n e k érzi, c s o m a ­ golja a k é s z ü l é k e t e g y s z e r e s e n v a g y t ö b b s z ö r ö s e n ö s s z e h a j t o g a t o t t t ö ­ rülközőbe. A J a c u z z i - f e c s k e n d ő k is jó v i b r á t o r o k , erősségű zuhanyfejek. Vannak nők, akik szájzuhanyozásra akárcsak a kézi, készüléket váltakozó használnak

szolgáló

v i b r á t o r k é n t . A szelíd és p o n t o s a n b e á l l í t h a t ó vízsugarát rá lehet irá­ n y í t a n i a c s i k l ó k ö r n y é k é r e . R e m e k h a t á s t é r h e t ü n k e l ú g y is, h a a z u ­ h a n y c s ö v é r e o l c s ó , g u m i b ó l készült szórófejet é s t ö m l ő t e r ő s í t ü n k . T á ­ v o l í t s a el a z u h a n y f e j e t , m a j d i r á n y í t s a a k o n c e n t r á l t v í z s u g a r á t a csíkl ó r a . Ó v a t o s a n f o k o z z a a n y o m á s t , n ö v e l j e a víz h ő m é r s é k l e t é t . K e z d j e finom n y o m á s s a l , majd növelje a t a p a s z t a l a t á n a k megfelelően.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful