You are on page 1of 20

TIMSKI RAD

mr Zvonko Popovi

Beograd 2010

Uputstvo za treniranje
Koristite sledee savete da biste efikasnije koristili materijal i lake usvojili vetinu 1. Pogledajte najpre video prezentaciju i upoznajte se sa osnovnim pojmovima i informacijam u vezi sa izabranom vetinom. 2. Preite potom na tekstualni deo treninga. Radite samo jedan trening dnevno. Lake je usvajati nova znanja i vetinu u malim dozama znanja. Previe informacija ukljuuje automatski funkciju uma pamenje a iskljuuje dubinsko razumevanje. Proitajte nekoliko puta trening lekciju i razmislite o njoj, naroito o vaem dotadanjem iskustvu u vezi sa temom treninga. Napravite mali akcioni plan na temu: Kako biste novo znanje najlake primenili u praksi i proverili mu vrednost. 3. Uradite vebanje iz trening prirunika koje vam je zadato na kraju tekstualnog treninga. 4. Uradite svako vebanje vie puta da biste otkrili nove naine za primenu vetine sve dok nova praksa ne postane deo vae rutine. Natampajte vebanja i konsultujte ih u toku rada tamo gde bi trebalo da primenite novo ponaanje. 5. Uradite odmah zadatke koji se nalaze na kraju pojedinih lekcija. Iako izgledaju jednostavno i ne preterano atraktivno to su jednostavne a efektivne tehnike i navike koje e vam pomoi da najbre ovladate primenom vetine u praksi. 6. Po zavretku tekstualnog dela treninga i preenog Trening prirunika presluajte Audio trening sekciju, jedan trening dnevno radi paljivijeg sluanja. . 7. Snimite audio treninge i presluavajte ih dok putujete na posao ili sa njega. Neka vam poslue kao pesonalni motivacioni trener i podsetnik na tehnike kojima se ova vetina najefektivnije primenjuje u praksi. 8. Pripremite se za polaganje testa ponovnim itanjem tekstualnog dela treninga i paljivim presluavanjem i zapisivanjem najvanijih tehnika iz audio treninga jer se odgovori na sva pitanja iz testa znanja nalaze u te dve trening sekcije. Puno uspeha u treniranju i osvajanju Sertfikata Va personalni trener mr Zvonko Popovi

TRENING PRAVILA

Devet koraka za maksimalan uinak:

1. Popunite i potpiite odluku da izgradite tim visokih performansi. 2. Definiite i zapiite svoju viziju tima visokih performansi. 3. Popunite upitnik da biste odredili u kom modelu ponaanja radi vaa organizacija. 4. Napravite korak 1. Proitajte paljivo tehnologiju izgradnje timova visokih performansi i tehnike timskog rada, sve trening lekcije. 5. Napravite korak 2. Podignite svoju linu energiju motivacionim reenicama i priama i prenesite to znanje i optimizam na tim. (TRENING PRIRUNIK) 6. Napravite korak 3. Proitajte fokus pitanja i dajte svoje odgovore. (TRENING PRIRUNIK) 7. Napravite korak 4. Donesite odluke na osnovu treninga i fokus pitanja o novom ponaanju i praksi koju ete primeniti. (TRENING PRIRUNIK) 8. Procenjujte svoj uinak u odeljku Evaluacija. Deset pitanja za ocenu jedne nedelje fokus na zadatak, druge nedelje fokus na ljude. Obeleite na skali nivo koji ste svojom dosadanjom praksom dostigli (8, 9, 10 zona eljenog uinka). (TRENING PRIRUNIK) 9. Pitanja koja su dobila ocenu niu od osam zahtevaju poboljanje. Zapiite ih kao zadatke u odeljak Akcioni koraci i poboljajte praksu u roku koji odredite. (TRENING PRIRUNIK) 10. Jednom meseno koristite Listu za timsku proveru vebanje broj 25. (TRENING PRIRUNIK)

Uradite vebanje broj 1. u trening priruniku-upitnik

Trening broj 1.
VANOST TIMSKOG RADA Da li ste znali da Timski rad spada u Top 10 menaderskih vetina u 21-om veku, bilo da se radi o tim lideru ili lanu tima?

Istraivanja su nedvosmisleno pokazala da je vetina izgradnje i upravljanja timom uslov svih uslova za napredovanje i uspeh u karijeri. Moderna produktivnost i konkurentnost organizacija u novoj ekonomiji nezamislivi su bez dobro postavljene mree timova visokih performansi (team network). Imperativ svake organizacije je izgradnja efektivne mree timova i kontinuirano poboljavanje kvaliteta timskog rada. Zadatak broj jedan svakog menadera je rad na izgradnji timova i poboljanju timskog rada. Za taj posao neophodno je da ovladate znanjima i vetinama potrebnim za formiranje i odravanje timova visokih performansi.

TIMOVI SU PRODUKTIVNIJI OD GRUPA! Izgradnjom efektivnog tima vi udarate temelj buduim uspesima vae komapnije. Tri su velike dobrobiti za organizaciju od timskog rada: 1. Poveava snagu ljudskih resursa organizacije. Svaki lan tima je treniran, savetovan i voen od drugih lanova. Uspeh ili neuspeh oseaju svi lanovi tima a ne samo pojedinac. Greke se ne svaljuju na lea pojedinca i to lanovima daje hrabrost da preuzimaju rizike. Uspeh dele svi i to im pomae da postavljaju, oekuju i postiu vee rezultate. 2. Poboljava produktivnost. Zahvaljujui sinergijskom efektu tima, rezultati tima uvek viestruko nadmauju rezultate grupe. 3. Kontinuirano podie kvalitet. Niko ne zna bolje posao, zadatak i ciljeve od lanova tima. Da bi se napravila istinska promena u radu lideru je neophodno znanje, vetina i posveenost tima. Personalni strahovi i motivi se stavljaju u stranu radi timske efektivnosti i to pomae u upravljanju promenama i podizanju kvaliteta.

Uradite vebanje broj 2. u trening priruniku

Trening broj 2.
DEFINICIJA TIMA Tim je mala grupa ljudi sa komplementarnim vetinama i jedinstvenim pristupom radu koja je posveena ostvarenju zajednike svrhe i radnih ciljeva za ije ispunjenje su uzajamno odgovorni. Mala grupa predstavlja broj od 2 do 25 lanova, a optimalno izmeu 5 i 9 lanova. Ako broj prevazilazi 9 komunikacija ima tendenciju centralizacije jer lanovi nemaju pravu ansu da razgovaraju sa svakim direktno. U takvim grupama se mora posvetiti posebna panja komunikaciji. Komplementarne vetine obezbeuju sinergijski efekat tima koji se gradi na razliitosti ideja, ponaanja i kombinaciji brojnih vetina. Ako je tim sainjen od slinih linosti postoji limit jednoobraznog grupnog razmiljanja i opasnost od malog broja reenja u procesu kreativnog reavanja problema. Zajednika svrha je pokretaka snaga tima. Tiim mora da razvije svoju sopstvenu svrhu. Ona mora biti znaajna i smislena i mora pripadati svim lanovima tima i kao pojedincima i kao timu. Tim mora konstantno da preispituje svrhu inei je sve relevantnijom kako se tim razvija. esto se naziva i Agedna tima. Skrivene agende mogu spreiti grupu da preraste u tim. Ovo se deava kada su line emocije i motivi skriveni ispod stola za diskusije. Radni ciljevi predstavljaju motivacionu snagu tima koja ih pokree u akcije i daje im energiju. Posebni radni zadaci se uspostavljaju, prate, ispunjavaju i mere u toku radnog procesa. Ovde je veoma vano razumeti da se tim naroito fokusira na praenje ispunjenja ciljeva i na evaluaciju rezultata. Timu nije dovoljno samo da se bavi poslovnim aktivnostima, on je uvek fokusiran na konkretne rezultate koji treba da proisteknu iz tih aktivnosti. Ako tih rezultata nema tim se ne zadovoljava velikim trudom koji je uloen nego ponovo nastoji da dostigne rezultat ovog puta na drugaiji nain. Jedinstven pristup radu je nain zajednikog rada i ponaanja oko kojeg su se lanovi usaglasili. Mnogi timovi imaju izgraen svoj set pravila koji istie oekivano ponaanje lanova. lanovi esto preuzimaju uloge ukljuujui Istraitelja (neko ko prikuplja znaajne informacije iz okruenja, o konkurenciji, korisnicima i sl), Istoriara (neko ko belei sve pokuaje tima, naine na koji se posao obavljao i rezultate i ko podsea tim na to prilikom donoenja novih odluka) , uvara Vremena (neko ko belei i prati rokove izvrenja koje je tim sebi postavio) i Trener-Savetnik ( neko ko obuava i savetuje druge lanove tima u odreenim vetinama i procedurama) da bi odrali timski razvoj na dogovorenom kursu. Uzajamna odgovornost je aspekt tima koji se obino poslednji izgradi. On predstavlja uee u podeli odgovornosti za sve timske rezultate i dobre i loe. Svaki lan tima osea odgovornost za postignute rezultate a ne samo lider tima. Uradite vebanje broj 3. u trening priruniku

Trening broj 3.
TIMOVI PROTIV GRUPA I

Nekoliko faktora razdvaja tim od grupe ljudi koja radi zajedno.

Ovo su prva etiri faktora: Uloge i Odgovornost. Unutar grupe pojedinci uspostavljaju set ponaanja koji zovu uloge. Pred ovim ulogama je esto postavljen nejasan set oekivanja koja upravljaju odnosima u grupi. Uloge esto postaju izvor konfuzije i konflikta u grupi. To su one este situacije u kojima ujete izgovor: To ne spada u moj deo posla, za to je odgovoran kolega. Sa druge strane unutar timova postoji jasno razumevanje o nainu na koji svaki lan treba da izvodi svoju ulogu. Ove uloge ukljuuju: lidera, trenera-savetnika, uvara vremena i zapisniara. Identitet. Timovi imaju identitet a grupe ga nemaju. Skoro da je nemogue uspostaviti oseaj zajednitva i vrstine koji karakterie tim bez ovog fundamentalnog koraka. Tim ima jasno razumevanje o onome ta predstavlja timski rad i zato je vaan. Oni mogu da opiu ta tim treba da postigne kao i pravila i vrednosti koji e ih rukovoditi u procesu postizanja ciljeva. Kohezija. Timovi imaju duh prijateljstva i drugarske povezanosti. Sa ti duhom prijateljstva i samosvesu tima se lanovi identifikuju i oseaju da su deo tima. Pojedinci u timu ee koriste zamenicu Mi nego Ja. Kohezija tima se meri snagom privlanosti koju grupa ima na svoje lanove. to vie ljudi ele da budu deo tima to je kohezija tima jaa. Za tu privlanost radne grupe, za oseanje zajednitva, najdogovorniji je lider tima. Kada stvori kohezivan tim lideru ostaje samo da postavi visoke radne standarde i uspee da podigne produktivnost. Treniranje-savetovanje. Grupa ima tendenciju da da se zakoi sa trivijalnim stvarima. Zapitajte se samo koliko ste vremena izgbili na sastancima. Timovi koriste trenere-savetnike da odre tim fokusiranim u dobrom pravcu. Sve promene, nove procedure i vetine koje su potrebne za uspeh lake se implementiraju u timovima jer jedni duge treniraju.

Uradite vebanje broj 4. u trening priruniku

Trening broj 4.
TIMOVI PROTIV GRUPA II

Nekoliko faktora razdvaja tim od grupe ljudi koja radi zajedno. Ovo su druga etiri faktora: Komunikacija. Dok su lanovi grupe zatvoreni u sebe, timovi su posveeni otvorenoj komunikaciji. lanovi tima oseaju da mogu da iznesu miljenje, ideje i oseanja bez straha. Sluanje drugih se smatra vanim koliko i govorenje. Razlike u miljenjima se cene a metodi reavanja konflikta su svima poznati. Kroz iskren i paljiv povratak informacija lanovi postaju svesni svojih prednosti i mana. Izgraena je atmosfera poverenja i prihvatanja kao i oseaj zajednitva. Fleksibilnost. Najvei broj grupa su ekstremno rigidne, krute. Timovi sa druge strane odravaju visok stepen fleksibilnosti i izvode razliite zadatke kada je potrebno. Timovi se sa lakoom prebacuju sa projekta na projekat i niko se ne poziva na opis radnog mesta kao izgovor i ne protestuje zbog novih odgovornosti. Moral. lanovi tima su puni entuzijazma za posao. Za uinak tima i svakog lana, i svaka osoba se osea ponosnom to je lan tima. Timski duh je visok. Da bi bila uspena kao tim grupa bi morala da razvije veliku sposobnost da pravi rezultate i istovremeno gaji veliko zadovoljstvo u zajednikom radu. Sinergijski efekat. Po svim privrednim pokazateljima tim je uspeniji, produktivniji od grupe a takoe postie i bolje rezultate od zbira rezultata svakog pojedinanog lana kada bi radio izvan tima. To je uveni sinergijski efekat tima u kojem 1+1 nije dva nego mnogo vie. Snaga svih lanova tima u zajednikoj akciji je mnogo vea od pukog zbira njihove izdrljivosti. Sinergija ili kreativna saradnja poiva na spremnosti ljudi da razmenjuju znanja i vetine i pomau jedan drugome u reavanju problema. Treba da imate stalno pred oima sportske timove, tako ete najbolje uoavati sve bitne razlike izmeu grupe i tima. Tim koji igra loe ima lidera koji nije postigao sinergiju vrednosti igraa, kreativna saradnja igraa je na niskom nivou. Oni svi pojedinano vrede isto i kada tim igra loe i kada igra dobro. Sutina je u kombinaciji zajednitva i posveenosti, empatije i solidarnosti, u prijateljskoj i pobednikoj atmosferi koje proizvode sinergijski efekat.

Uradite vebanje broj 5. u trening priruniku

Trening broj 5.
FORMIRANJE TIMA Koristite sledeih est aktivnosti za formiranje tima od grupe ljudi koja radi zajedno.

Budite Entuzijasta Energino potraite problem koji zahteva zajedniko reavanje a moe brzo da se zavri i budite puni entuzijazma. Razgovarajte o problemu sa timom, neka to bude projekat za sve. Zahtevajte svaije miljenje i sugestije. Zahtevajte hitnost postavljanja jasnog cilja. Nema potrebe za troenjem velikih resursa ili vremena, jednostavno istaknite problem i napravite frku. Kada se reenje nae nagradite itav tim. Potom naite novi problem, ovog puta vei i ponovite isto. Razvijajte oseaj za hitnost lanovi tima moraju da veruju da tim ima vanu ulogu a to se dobija stvaranjem oseanja urgentnosti i smera. to je hitnija i smislenija potreba da se dostigne cilj to e se tim pre baciti u akciju. Za tim je presudno da zna koja su oekivanja i koji je smer kretanja. Postavite jasna pravila ponaanja Svi pravi timovi razvijaju pravila ponaanja koja im pomau da postiu ciljeve. Kao to je potpuna prisutnost bez telefonskih poziva na sastancima; diskusijanema svetih krava; poverljivost-sve line stvari ostaju unutar tima; analitiki pristup-injenice su prijatelji, konstruktivna konfrontacija-bez upiranja prstom i esto najvanije- svako daje sve od sebe. Informiite lanove tima neprestano Neprestano izazivajte tim sa novim injenicama i informacijama. Nove informacije omoguavaju timu da redefinie teme i modele za postavljanje to jasnijih ciljeva. Rastite zajedno sa timom Timovi moraju da provode dosta vremena zajedno naroito u poetku. Zajedniko vreme treba da bude i formalno i neformalno. Pohvale ine uda Nikada ne zaboravite da koristite snagu povratne informacije, pohvale, priznanja i nagrade! Uradite vebanje broj 6. - Evaluacija Uradite vebanje broj 7. u trening priruniku

Trening broj 6.
FORMIRANJE TIMA METODI PLUS

Pored osnovnih est koraka koristite i sledee tehnike za formiranje tima:

Fokusirajte se na razvoj i rezultate. Normirajte sve akcije. Koristite liderske alatke, treniranje, savetovanje, mentorstvo i koncentriite se na konstantno poboljavanje rezultata. Koristite neformalne procese u nainu komuniciranja, potovanja, pohvaljivanja. Demonstrirajte posveenost, lojalnost, ponos i poverenje u svoj tim. Podelite zasluge. Formirajte podkomitete za kljune oblasti i dajte im autoritet da donose odluke. Menjajte lanove koji vode sastanke. Govorite zadnji u diskusiji poto ujete sve ostale. Jasno stavite na znanje kada iskazujete svoje lino miljenje, kada stav organizacije a kada itavog tima.

Aktivnosti za izgradnju tima: Budite entuzijasta Postavljajte pravila Normirajte Komunicirajte Pohvaljujte Verujte Delite zasluge Budite urgentni Informiite Trenirajte Potujte Ponosite se Budite lojalni Prenesite autoritet

Najsigurniji nain za formiranje tima Praktikujte po jednu od ovih aktivnosti nedeljno Uradite vebanje broj 8. u trening priruniku

Trening broj 7.
ELEMENTI TIMA

Tim se nee stvoriti sam od sebe, uvek mora da postoji katalizator, neko ko okuplja ljude oko sebe. Taj neko je lider tima. Lider mora da radi na nekoliko elemenata da bi se tim formirao. Elementi koje mora da sadri tim: Zajedniki timski cilj. Iako tim ima vie zadataka jedan mora biti istaknut kao najbitniji. Produktivno uee svih lanova na 4 nivoa: doprinos u sakupljanju injenica i saznanja uee u procesu odluivanja i postizanja konsenzusa donoenje odluka obavljenje posla o kojem je odluka doneena

Komunikacija, otvorena, potena razmena informacija izmeu lanova. Poverenje, otvorenost u iznoenju kritike i verovanje drugima. Oseaj pripadnosti, kohezivnost kroz posveenost ulozi u timu i timskom identitetu. Razliitost, vitalan sastojak koji obezbeuje sinergijski efekat. Kreativnost i preuzimanje rizika, ako niko pojedinano ne pada onda je rizikovanje lake.

Evaluacija, sposobnost za samokorekciju. Prilagodljivost promenama, fleksibilnost i asimilacija promena.

Razmiljajte o ovim elementima i proveravajte esto da li va tim ima sve neophodne elemente da bi se tako zvao i takve rezultate pravio.

Uradite vebanje broj 9. u trening priruniku

Trening broj 8.
TIMSKI RAD - TIMSKO LIDERSTVO

Za efektivan timski rad su vane sledee znanja i aktivnosti: 1. Timsko liderstvo 2. Stilovi rada lanova tima 3. Razumevanje timskih faza razvoja 4. Reavanje problema 5. Rekonstrukcija tima Timsko Liderstvo Odravajte svrhu, ciljeve i metode relevatnim i smislenim. Svi timovi moraju da oblikuju zajedniku svrhu, ciljeve i metode. Tim oekuje da lider koristi perspektivu i distancu kako bi im pomogao da se posvete misiji, ciljevima i nainima rada. Uvek vodite primerom i zapamtite zato ste plaeni, da obavite posao i razvijate ljude. Morate raditi na izgradnji posveenosti i samopouzdanja svakog lana tima. Sutina je izvui lanove tima iz zone konfora i prebaciti ih u zonu treninga i razvoja, ali ne tako daleko da uu u zonu straha. Dok god ljudi ostaju u zoni konfora promene ili uenja su im teki jer nemaju motivaciju. Ako ih gurnete predaleko od zone konfora oni ulaze u zonu straha gde nema uenja zbog ekstremne nelagodnosti. Kada ih stavite u zonu uenja oni se oseaju malo nelagodno jer su neznatno izvan svog uobiajenog mesta i rutine i tada ue da se menjaju kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji. Upravljajte odnosima sa spoljnjim svetom. Svi oekuju od lidera, i lanovi tima i oni spolja, da upravlja odnosima i kontaktima sa ostatkom organizacije. Morate komunicirati viziju, svrhu i ciljeve tima. Hrabro se zaloiti za svoj tim. Stvarajte anse za druge. Jedan od vaih izazova je stvaranje ansi za posaona kojima bi lanovima tima ili tim u celini mogli da steknu afrimaciju i kredite. Ne smete samo vi da ugrabite najbolje mogunosti ve ih morate podeliti sa timom, ovo je veoma vano za razvoj poverenja. Kreirajte viziju tima. Vizija je najvaniji aspekt kreiranja tima. Timovi nestaju kada nemaju jasnu viziju - ta rade, zato i gde idu. Morate motivisati tim za ispunjenje ciljeva. Prvi korak je jasna vizija. Uradite vebanje broj 10. - Evaluacija Uradite vebanje broj 11. u trening priruniku

Trening broj 9.
STILOVI LANOVA TIMA Ako hoete da izgradite pobedniki tim onda morate da ga formirate od ljudi sa razliitim stilovima rada.

Potrudite se da u svojim saradnicima otkrijete kojem od ova etiri stila pripadaju kao linosti i ponite da im delegirate zadatke na osnovu izraenih sposobnosti koje imaju. Doprinosioci su orijentisani na zadatak i uivaju da timu obezbede dobre tehnike uslove, podatke i informacije. Oni zahtevaju visoke standarde rada od svih lanova. Iako su pouzdani ponekad postaju previe opsednuti detaljima i gube iz vida iru sliku. Oni su odgovorni, autoritarni, pouzdani i organizovani.

Saradnici su orijentisani na cilj i vide viziju, misiju i ciljeve tima. Oni su fleksibilni i otvoreni za nove ideje, voljni su da se upuste u posao koji nije definisan u opisu radnog mesta i da dele uzbuenje sa lanovima tima. Oni su osobe od ire slike koje propuste ponekad da ukau panju osnovnim timskim zadacima ili da razumeju pojedinane potrebe lanova tima. Oni su okrenuti ka budunosti, ka cilju, prilagodljivi, fleksibilni i inovativni.

Komunikatori su okrenuti ka unutranjim procesima, dobri su sluaoci i olakavaju uee drugih, reavaju konflikte i grade konsenzus, daju povratne informacije i grade neformalnu relaksiranu atmosferu. Oni su osobe posveene ljudima koje ponekad vide odnose i procese kao najvanije a ne ciljeve, i izbegavaju da se konfrontiraju. Oni su oslonac drugima, puni uvaavanja, oputeni, puni entuzijazma i taktini.

Izazivai su avanturisti koji stalno sumnjie ciljeve, metode i etiku tima. Oni su spremni da se ne sloe sa liderom i viim autoritetima i ohrabre tim da preduzima rizike. Mnogi ljudi cene njihovu otrinu i otvorenost ali ponekad ne znaju da stanu, postanu samodovoljni i uvek u pravu i guraju tim predaleko. Oni su poteni, principijelni i etini.

Mada vam prvi instinkt kae da selektujete ljude sline vama ili da iskljuite neku od ovih grupa to nije pametna ideja. Ako iskljuite izazivae dobiete grupu DA EFE ljudi koji nikada ne sumnjaju i slepo idu gde im kaete. Sa druge strane grupa formirana samo od izazivaa nikada nita ne bi postigla. Potrebni su vam svi stilovi da biste funkcionisali kao tim. Uradite vebanje broj 12. u trening priruniku

Trening broj 10. etiri stila timskog ponaanja bazirani na dve dimezje: Zadatak i Emocije profil Stil fokus
Rezultati i postignua (uradi to)

prednosti
Zavrava stvari. Odluan, zahtevan, temeljan, efikasan, direktan. Ukljuuje se lako u rad sa drugima. Blizak, stimulativan, entuzijastian, inovativan Sjajan u organizovanju. Vredan, uporan, ozbiljan, metodian

slabosti
Nepaljiv u sluanju drugih. Dominantan, neprijatan, preterano zahtevan,kritian, nestrpljiv Teko se uklapa u sisteme i procese. Reaktivan, nepouzdan, tvrd u stavovima

Lider, ispoljava snanu elju da se stvari Pokreta obave, fokusira se na Ili rezulatate. Uzdrane Kontrolor emocije - rezultate postie ekspeditivno

Drutveni specijalista, izraava miljenja i emocije sa lakoom, vie voli bliske odnose sa ljudima. Veoma oseajan - rezultate postie ekspeditivno Voli da je dobro organizovan i zbrinut, preferira projekte i aktivnosti, uiva da idejama dodaje strukturu. Uzdrane emocije - rezultate postie kroz proces. Specijalista za prilagoavanje, brine o dobrim odnosima, trai stabilnost i predviljivost, hoe da bude deo ire slike. Veoma oseajan rezultate postie kroz proces.

Ubeiva Ili Entuzijasta

Ukljuenost, bliskost i entuzijazam

Analitiar Ili Teoretiar

Preciznost i pedantnost, dokumentuje akcije

Ima problem sa urgentnim delovanjem. Neodluan, nekomunikativan, kritian

Organizator ili Partner

Odnosi sa ljudima i stabilnost (lojalnost)

Gradi odnose. Kooperativan podrava ljude nezavistan pouzdan

Ne voli promene. Konformista, ne posveuje se do kraja, skriva prava oseanja

Uradite vebanje broj 13. u trening priruniku

Trening broj 11.


FAZE U TIMSKOM RAZVOJU

U toku svog ivota tim prolazi kroz nekoliko faza razvoja i za lidera je jako vano da moe da ih prepozna i preduzme odgovarajue korake kako bi tim preveo u viu, produktivniju fazu rada. Faze timskog razvoja odraavaju trenutno stanje timskog rada i definiu operativni model u kojem va tim trenutno radi. Nije neobino da tim dostigne svoj vrhunac razvoja i potom padne na nii stepen rada. Tada je potrebno izvriti rekonstrukciju tima. Poznate su etiri faze timskog rada: Formiranje Konfrontiranje Normiranje Izvoenje

Fromiranje U fazi formiranja lanovi tima se predstavljaju jedni drugima. Oni istiu zato su izabrani u tim ili zato su se dobrovoljno prijavili i ta oekuju da e postii radom u timu. lanovi paljivo istrauju ogranienja i ue prihvatljivo ponaanje grupe. Ovo je faza tranzicije od individualnog statusa ka statusu lana kao i formalnog i neformalnog testiranja liderstva. Fromiranje ukljuuje sledea oseanja i ponaanje: Uzbuenje i optimizam Ponos zbog izbora u tim Probno vezivanje za tim Sumnju i uznemirenost u vezi sa poslom Definisanje zadataka i naina izvrenja Odreivanje prihvatljivog ponaanja u grupi Odluivanja koje informacije treba sakupiti Apstraktne diskusije o konceptima i problemima, i nestrpljenje nekih lanova u ovim diskusijama. Bie tekoe u identifikovanju nekih relevantnih problema. Poto postoji tako mnogo stvari koje odvlae panju lanovima u poetku tim malo postie, ako uopte i postigne neto, u vezi sa projektovanim ciljevima. Ovo je sasvim normalno. Uradite vebanje broj 14. u trening priruniku Uradite vebanje broj 23 - Upitnik

Trening broj 12.


FAZE U TIMSKOM RAZVOJU

Konfrontiranje Za vreme ove timske tranzicije svi lanovi imaju svoje ideje kako proces rada treba da izgleda i personalni planovi se osiono nameu. Konforntiranje je verovatno najtea faza za tim.

lanovi tima poinju da shvataju da su zadaci koji su pred njima tei nego to su zamiljali. Nestrpljivi zbog nedostatka progresa lanovi se raspravljaju o akcijama koje je trebalo ili bi trebalo preduzeti. Oslanjaju se samo na svoje profesionalno iskustvo i odbijaju da sarauju sa veinom drugih lanova tima. Konforntiranje ukljuuje sledea oseanja i ponaanje: Otpor prema zadacima. Otpor prema pristupima za poboljanje kvaliteta predloenim od strane drugih lanova tima. Otre promene u ponaanju u odnosu na tim i anse za uspeh projekata. Raspravljanje izmeu lanova ak i kada se slau oko problema. Odbrambeni stav, takmiarstvo i biranje strana. Sumnjanje u sposobnost onih koji su izabrali projekte i postavili lanove tima na pozicije. Postavljanje nerealnih ciljeva. Nejedinstvo, poveana tenzija i ljubomora.

Ovaj gornji pritisak znai da tim ima malo energije koju bi mogao da angauje u pravcu ostvarenja timskih ciljeva. Ali lanovi poinju polako da razumevaju jedni druge. Ovoj fazi je ponekad potrebno 4 do 5 sastanaka pre nego se stigne do faze Normiranja.

Uradite vebanje broj 15. u trening priruniku

Trening broj 13.


FAZE U TIMSKOM RAZVOJU

Normiranje Faza normiranja nastupa kada tim postigne konsenzus o tome ko su oni i gde treba da stignu.

Entuzuijazam je veliki i tim osea izazov da ide i preko prvobitno odreenog obima rada. Za vreme ove faze lanovi pokazuju takmiarsku lojalnost timu i odgovornost. Oni prihvataju tim, timska pravila, svoju ulogu kao i individualnost ostalih lanova. Emocionalni konflikti su smanjeni poto su prethodni takmiarski odnosi u timu prerasli u saradnike. Normiranje ukljuuje sledea oseanja i ponaanje: Sposobnost da se izrazi konstruktivna kritika. Prihvatanje lanstva u timu. Pokuaj da se postigne harmonija izbegavanjem konflikata. Prijateljska atmosfera i saoseanje sa personalnim problemima lanova tima. Oseaj timske kohezije, duha i ciljeva. Uspostavljanje i odravanje timskih pravila i dunosti.

Kako lanovi tima poinju da prihvataju svoje razliitosti tako se pojavljuje vie energije koja se moe utroiti na izvoenje projekata.

Uradite vebanje broj 16. - Evaluacija Uradite vebanje broj 17. u trening priruniku

Trening broj 14.


FAZE U TIMSKOM RAZVOJU

Izvoenje Tim je sada postavio na mesto unutranje odnose i oekivanja.

Mogu da ponu da rade na dijagnostikovanju i reavanju problema. Svi lanovi tima su otkrili i prihvatili prednosti i slabosti drugih i nauili svoju ulogu u timu.

Izvoenje ukljuuje sledea oseanja i ponaanje: lanovi imaju uvid u personalne i grupne radne procese i bolje razumevanje pojedinanih prednosti i slabosti. Nauili su da vre konstruktivne samopromene i adaptaciju na tim. Imaju sposobnost da preduprede ili da reavaju probleme kroz timski rad. Blisko su povezani sa timom.

Tim je sada efektivna, kohezivna radna jedinica. Znaete kada je va tim dostigao ovu fazu po velikoj koliini rada i rezultata koje postiete. Faza izvoenja je u isto vreme i vrhunac timskog rada ali i alarm za novi poetak. Uoeno je da se tim ne moe dugo odravati u fazi izvoenja ukoliko se pred njega ne stavljaju novi izazovni ciljevi i zadaci, Timovi koji ostaju na istom nivou obavljanja posla ulaze u fazu opadanaj a timovi koji postavljaju sebi nove izazove ulaze u fazu obnove i daljnjeg rasta.

Uradite vebanje broj 18. u trening priruniku

Trening broj 15.


TIMSKO REAVANJE PROBLEMA

Nivo posveenosti lanova tima poslu i rezultatima je direktno uzrokovan nivoom njihovog uea u zajednikom definisanju ciljeva i reavanju problema. Tim lideri koji sami reavaju probleme bez konsultacija sa timom ne mogu oekivati njihovu posveenost za implementaciju tog reenja. Izuzetno je znaajno ukljuiti sve lanove tima u proces zajednikog reavanja problema.

Koraci u timskom reavanju problema:

Korak 1. Definiite cilj i temu. Tim mora da zna na ta da se fokusira. Korak 2. Ne samo ta nego i zato mora biti reeno. Tim mora znati zato je to bitno organizaciji i timu? Koja je dobit? Neka postizanje cilja zvui vano, izazovno i primamljivo. Korak 3. Definiite prepreke koje e vas spreavati na putu. Fokusirajte se na unutranje prepreke a ne na spoljanje kao to su konkurencija ili zakoni. Korak 4. Planirajte akciju. Definiite nekoliko konkretnih koraka koje morate napraviti i odmah ih zapiite. Ne pokuaemo akcije- nego akcije koje se mogu pratiti, nadzirati i meriti. Ne moe se meriti pokuaj akcije. Korak 5. Uklonite prepreke iz koraka broj tri. Tim mora da formulie jasne poteze i akcije za uklanjanje prepreka. Korak 6. Preduzmite akciju odmah! Ovo je najvaniji korak, on razlikuje tim od grupe. Grupa dri puno sastanaka pre kretanja u akciju. Tim to radi odmah. Svaki lan tima mora da se posveti akciji za koju je preuzeo odgovornost.

Uradite vebanje broj 19. u trening priruniku

Trening broj 16.


TIMSKI PROBLEMI

Uobiajeni Timski Problemi:

Lideri odabiraju previe lanova po svom imidu. Lideri ne razumeju svoje prednosti, sposobnosti i preferencije. Individue u nebalansiranom timu oseaju da se njihovi talenti i sposobnosti nedovoljno koriste. Lideri ne znaju kako da motiviu ljude jer ne znaju njihove individualne potrebe. lanovi tima oseaju da tim ne funkcionie podmazano. Veruju da individualni radni stilovi stvaraju konflikte umesto sinergije. lanovi tima nisu podjednako posveeni izvrenju zadataka. Lider ne ukljuuje dovoljno lanove tima u proces pronalaenja reenja i donoenja odluka. Aktivnosti tima nisu jasno normirane i lanovi se spore oko vrednosti njihovog uinka, oseaju da se njihov rad ne vrednuje i ne priznaje adekvatno.

Vano je jo jednom istaknuti da je reavanje timskih problema mogue jedino uz uee svih lanova tima u analizi problema i predlaganju alternativa kao i uz postizanje konsenzusa oko predloenih reenja. Uradite vebanje broj 20. u trening priruniku Uradite vebanje broj 24. u trening priruniku

Trening broj 17.


REKONSTRUKCIJA TIMA Ukoliko se sreete sa sledeim problemima vreme je za rekonstrukciju vaeg tim: Gubitak produktivnosti i rezultata, Reklamacije, Konflikti na radnom mestu, Loa komunikacija, Neefektivni sastanci, Nedostatak jasnih ciljeva, Nedostatak inovacije i rizika, Nedostatak inicijative, Nedostatak poverenja, Nedostatak priznanja i nagrada

Svaki od ovih pokazatelja zahteva poseban sastanak i detaljnu analizu. Sam fokus na problem, koji ete sastankom postii, ve je znaajan korak u reavanju problema. Kada je uoeno vie od tri problema sa liste od deset pokazatelja onda treba neizostavno pristupiti rekonstruckciji tima. Obavezno ukljuite lanove vaeg tima u proces rekonstrukcije. Prvo organizujte dijagnostiki sastanak.

Neka bude izvan radnog mesta bez prekidanja telefonima. Pokaite im da ste istinski zainteresovani za izgradnju tima. Ovaj deo procesa nije vreme za popravljanje tete ili reavanje problema nego da se iznese i dobro i loe o timu da bi se formulisao plan.

Morate utvrditi ta funkcionie a ta ne i gde se nalazite u radnim odnosima unutar tima i sa drugima. Prvi deo dijagnostikovanja treba uraditi kroz grupno iznoenje ideja (Brainstorming). Ne odbacujte ideje koje se vama ine nebitnim. Kada ste sakupili sve ideje neka tim odlui konsenzusom ta je bitno i tano. Potom ketegoriite stvari u vidu planiranja, resursa, procedura, zadataka i aktivnosti koje tim mora izneti, ukljuujui i meuljudske odnose, konflikte i sl. Kada sakupite sve informacije izgradite akcioni plan za reavanje problema. Najvanije je da nadgledate izvrenje tog plana sve do potpunog ispunjenja.

Uradite vebanje broj 22. - Evaluacija Uradite vebanje broj 21. u trening prirunik Koristite vebanje broj 25 za nedeljnu proveru Timskog rada