Fdciianu CintiaMariana

Hlrtuu0fiit
^n _rrr
i ll^., .ln ^^l-^- ^...!Y fige maiematicfi gr$pa preduritou** de pentru mare

F. f c r - =

5-7ani

# ffi

Fdcdianu Cintia Mariana

Rifd Codif Ft
fi$edematematicd pentru grup mare a pregdtitoare
Edilia aII-arevintitd qi adlugitd

5-7 anr

DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei FACAIANU, CINTIAMARIA Riin-Codifi : figede matematici pentru grupa mare pregititoare / Cintia MarianaFicbianu.- Ed. a 2-a, rev. Bucureqti:Aramis Print, 2005. rsBN 973-679-264-1 371.3:51:373.2 372.47

Alice Nichita, MihaelaVasiliu Redactori: CorinaTdbdrag, DTP: Tudor Stinic6, ElenaMarin rsBN 973-679-264-l Copynght@2008Aramis Print s.r.l. toatedrepturilerezewate Aramis Print s.r.l.'Redacfia 9i sediulsocial: ,/ 4, m. B-dulMetalurgiei 46-56,cod 041833'sector O.P. Bucuregti, 82 - C.P.38 fax !el:(021)461.08.10114/15; (021)461.08'09/19. office@megapress.ro E-mail:offrce@edituraanmis.ro; 12/ I tel: Departamentuldesfacere: (02I ) 46l. 08.08.1 13 16; @ 1 faxi (02I ) 461.08.09/ 9; E-mait desfacere edituraaramis.ro
Tipdrit la MEGApress holdings s.a.

pregcolard VArsta prezinti o importanfd deosebitd, at6t pentrudezvoltarea pfurivalentd viitoarei a personalitdli, gi cdt pentru pregdtirea psihic complexului necesar integrdrii copilului in gcoali.

Materialul didactic oferit sprerucru conline gamd o variatd de valenleformative, vizdnddezvoltarea principalelor trisitu6 psihice specifi pregcolarului. ce Realizarea figelor matematice implicd succesiune o de opera$i mentale pe bazate cunogtinlele anterioare. Avdnd continut un matematic, aceste se adres fige eazdin rnod gdndirii, direct implicit procese celorlalte psihice antrenate.

E

la un capitol altul. de treptatd ajutorul desprinderea copilului fdicarea optimizarea Tn de nivelului incredere sine gi. mai ales creatoare).inmoddirect. cdt educatorului. pentru a de gi deprinderilor priceperilor.se urmdregte consolidarea pe cu motrice. fundamental cu legdturd acestprocescognitiv in str6nsd logicd)' sunt vizate: dezvoltareamemoriei (preponderent unor prin vocabularului introducerea gi imbogdlirea activizarea imaginadezvoltarea matematice. spre de putea realizatrecerea la stadiulconcret-operational cel abstract. primulrdnd. atdt pot Figele fi utilizate subindrumarea a de un ceeace constituie mijloceficient formare gi individual. de capacitdlile sintezd. de sarcinilor Formularea la de situalii la celemaisimple posibilitatea a rezolva de copilului maicomPlicate.in se cerinlelor urmdregte. de unortrdsdturi educarea atenliei. Prin diversitatea (flexibilitate' acesteia gi gAndirii a calitdlilor operaliilor dezvoltarea etc')' abstractizare comparare. unor 9i in aceeagimdsurd.analizd. competitiv) a unoratitudini interesului a (prin 9i de fali de activitatea tip intelectual stimularea curiozitdlii). stimulare interesului le activitdli matematice. Iui oferd la gradat. terminologiei specifice noliuni spiritului dezvoltarea dar liei (reproductivd. procesu deautoevaluare. pentru se a gdndirii copilului stimularea Estevizat|. accent celegrafice' deprinderi permite dupd gradulde dificultate cerinlelor Ordonarea educatorului. cele :i fi d T tr . 4 . gi de observalie a calitalilor pozitive spirit 9i voinld(perseverenld. de asemenea.

constituire. care au aceleagi proprietdli. # . corespon_ dentd.ele sunt delimitate printr-un contur. Avdndlabazdnoliunea grupd. triu Pentru evidentia aceste a cd obiecte-elemente constituie o grupd. Fiecare obiect careformeazdgrupa (numit element unei al grupe) fostdesenat ataresau a fostinlocuit a ca printr-un simbol convenlional nct. (pu cerc. figeleprezintdun bogat confinut informativ menit. precum: gdsirea obiectelor acelagi a obiectelor de fel. in acestefige. Materialul este structurat noud capitole care sunt pe in atinsetoateaspectele informative metodologice preddriigi ale invdtdriimatematicii ale evaludrii nivelulinvdtdmdntului gi la pregcolar. comparare. copilulare de rezolvat anumitesarcini. primul in rdnd.liniutd.sd familia rizeze copilul cu notiunileelementare matematicd de necesareasimildrii cunogtintelor clasa din l. formdndo unitate numitd grup5. nghi).In paralelcu aspectul formativ. de figele propun tipurile de activititiadecvate: serectare.

doud de Pentrua formanoliunea cantitate.specificfindu-se: mai pulinesaucu tot atitea obiecte' doua se de a Pentru ajungela conceptul numSr compard obiecte' grupe totatdtea cu saumaimulte prin se de conceptului numdr va realiza atagainlelegerea cdteo liniufdsau un alt rea uneieticheteincarese deseneazd ideeacd accentuandu-se al element grupei. de (dupd criteriidate) 6 . grupamijlocie. proprietatea de grupe a aveaunnumdr elemente' ' de grupecu tot sd s-a in acestSenS.maiintdiprincomparare grupecu mai multe. cerutcopiilor deseneze atateaobiectec6te liniulesunt in eticheta9i cu tot atdteaelenumdrul. fiecare semnpentru unulin un ii din element grupd corespunde semn9inumai fiecdrui etichetS.se compard globald.cu dintreceledoudgrupe. din a etichetd elementelor grupese face9i afeaTn simboliz acelei de prin numere. re in agezate ordinecrescdtoa sau descrescdtoa evaluSrii Primul capitol are drept obiectiv realizarea dobancunogtinlelor prin reactualizarea consolidarea 9i iniliale.ceea ce reprezintd. la anul ditede c6trepregcolariin anterior. in cel de-al doilea capitol sunt vizate: operatiade grupe ce a selectare obiectelor pot devenielementeale unei a gioperalia constituiregrupei. fapt. mentecdterePrezinti pe ridicarea o treaptdsuperioaria Aceastapresupune cifrelor implicd asocierea procesuluigdndirii: recunoagterea ale de cu reprezentat numdrul elemente uneigrupe' numirului uneigrupecu un anume Unelefigeau ca scopformarea astfelincdt ele s5 fie cifrelor. num6rde obiectecorespunzStor re. apoiprincorespondenta grupe.

Al treileacapitoladuce atenlia in copilului modalitdlile de realizare compardrii a gr.upelor punctde vederecantitativ. din El este familiarizat sintagmelespecifice:grupe cu tot atitea cu elemente 9i ...;grupa mai murteelemente ca cu grupa dec6t...; cu maiputineelemente dec6t.... Pregcolarul invaldsd realizeze compararea doui grupe a prin stabilirea corespondenlelor elementele doud grupe intre a date. Jocul cu grupe aduce in capitolul al patrulea, posibilitatea a formala pregcolar de anumite noliuni de a dezvolta 9i capacitdti orientare spaliu reprezentare de in gi dimensionald. capitolul al cincilea are drept scop ridicarea gdndirii copiluluipe o treaptdsuperioard prin introducerea noliunilor de cifri, respectiv numir. Aceastase realizeazd prin operaliicu tot grupe,in specialprin realizarea corespondenfelor (grupd-grupd; grupi -numdr). intr-unmodatractiv suntintroduse, capitolulal gaselea, in jocuri logico-matematice, multiplevarenle cu formativ-i nformative. Al gapteleacapitol are in vedereun aspectimportant al grupei vdrstd de cdruia esteadresat: ii nivelul dezvoltare de diferit de la un individ altul(capacitate asimilare, de lucru la de ritm etc). Figelepropuseaici sunt structurate baza ordondrii pe gradatea dificultdlii sarciniror, permildnd copilului s6-giatingd propriul nivelal posibilitdfilor totodatd, gi-ldepdgeasci gi, sd cu sprijin partea din educatorului. in al optutea capitol se are in atenlieevaluarea. acest in stadiu, educatorului oferdposibilitatea i se realizdrii celortreitipuride activitdti ndamentale: fu reactualizarea, consolidarea, aprofundarea.

7

de figecu un gradmai ridicat difiUltimul capitol conline cultate. Acestea sunt construite pe ideea sistematizdrii clasalrealepentru asimilate a pregStirii 9i cunogtinlelor cu cdt copilulva folosi mai mult acestefige, cu atat l. clasei sale rezultatele vorfimaibunepeparcursul

ca esteconceput modelde lucrupentru material Prezentul dar matematice, nunumai' activitdlile structura, conlinutul 9i valenlele acestor fige ofera prin a de o educatoarelor posibilitate manifestare creativitdlii prezentate de la oferit altedomenii activitate modelului extinderea Iui invdldmdntu pregcolar' de programa de sarcinileau un grad progresiv dificultate, Deoarece Iu pregcolar' ale uri la pot figele fi utilizate nivel diferite invdldmantu i ' ' de o ele mdsurd, deschid gamdvariatd posibiliin aceeagi interdiscimatematic, altor conceperea figecu specific tdli pentru plinarg.a.

I

Formeazi grupa florilor.

ffiffiww ffi
'?

ffi#ww ffi
.p

Formeazd grupe cu elementede acelagifel.

s

.,.:,:=:""trJi;F;+.EA:*4.i VerfficareacanoStinlelor

?

tnsusite la grupu mijtocie

:51-:ir

ffi

Formeazigrupede brazidupi mirime.

# fs.se
t

# #gs#,
p

celordoui grupe. Unegteelementele

ffi/
f #*'pdS*S**$

@

Vefficarea cunoStinlelorinsu;ite la grupa miilocie

Formeazdgrupe cu legume de acelagifel.#*#w# { VerificareacunogtinlelortnsusiteIa grupa mijlocie trtr . ffssm # * ffssm # p Grupeazi buburuzeledupd culoareaaripilor. Cdte grupe ai format? **p€.

&/ [/ e. g.s . Tncercuiegte ffss* F .grupacu mai multeobiecte. g. (. \ .#{ #mp$#*SruS d Verfficurea cunostinlelor tnsusite grupamijtocie la .F ffs-#w # "F Deseneazd diagramaliberi cu un elementmai in putin decdt numirul florilor.

StaOileSte corespondentaintre grupele cu acelagi numir Oenori. Capi**6*aE € veriJicareacunostinlelor tnsusitela grupu mijlocie tr# .2 #ssm tr# _p 3 4 5 Formeazdgrupe de flori dupd culoare.

e*7f I /A\ l-\a AFt* * F&SF t- ^a {# Deseneazialituri o grupi cu un cerc mai mult decit in gruPadati. .pitrate Deseneazialituri o grupi cu tot atitea ---$iunghiurisunt in grupadati' "ai" Fi.pitefixi{ VerilicareacunoStinlelorinsusitela grupa miilocie n\ t4 .Od \ro w 8*.

Unegtefiecare grupi cu cifra corespunzdtoare numdrului de elemente. ffssm tr# A ffiffiffi ooo OO 5 3 2 1 VeriJicarea canoStinlelor tnsusite la grupa mijlocie tr# .

&:#* .Deseneazd alituri o grupd care si aibi cu doui elemente mai mult decdtin grupa dati.p€.w# F VeriJicarea cunoStinlelor tnsuSite la grupa mijlocie . Traseazi in chenarul de sub fiecare grupi tot atitea liniufe cite elementeare.#w{. ffi&ww ffi@ F 4fi# Numird c6te funde 9i cdte flori sunt in cele doui grupe..4% #*.

. . Fiso I r wr . Y ^i'l nYl" rcre M ffi Fiso2 Formeazi grupa frunzelorgi grupa pdsdrilor... Copdtolulll Recunoustereusi constituirea grupelor de obiecte l7 ...Formeazi grupa perelorgi grupa ghindelor..

Formeazi grupe de obiecte de acelagifel' . r 9i .u rogu' g Goloreazi lalelelecu rogu.FisoE Coloreazi cu galben Puigorii. garoafelecu roz gi freziile cu acelagifel. Formeazi grupe de obiecte de act n#3-^- J I @ td# ffi. rzi galben. -\i 1r-r*\\ A$ *Wr a' \\t/ e f f i\ ll Copatulul \1 Recunoasterea constituirea grupelor de obiecte Si . Fiso4 .

Cdte umbrele au rimas? Capdtolulll Recunoagtereagi constituirea grupelor de obiecte l9 .-x .. Fiso 5 Fiso 6 Formeazdgrupa umbrelelordeschise.\J= Formeazi grupa fructelor care nu sunt mere..ll" .

incercuiegte Ge ai obtinut? ll CopiColul RecunoastereaSi constitaireu grupelor de obiecte .Formeazi grupe de fructe de aceeagiculoare. maginilecu rogu 9i mingile cu verde. Fiso I Coloreazijuciriile.

Formeazd grupe de obiectedupi culoare.) r 9 -) r Copitolul ll Recunoastereugi constituirea grupelor de obiecte 2l . ?.. 9i Caregrupi are mai multeelemente? Fiso t0 .ce culori aiintdlnit? Fiso 9 ffi ffi ffi @ M Coloreazigiincercuiegte verde cu gruqa broagtelor cu galbengrupapuilor.

--. Copitolul ll RecunoustereuSi constituirea grupelor de obiecte 22 . legumelor 9i numir de elemente' cu Scrieun X ii dreptulgrupelor acelagi Fisoll Fiso 12 FormeaziGurosu grupaPisirilor' cu galbengrupafrunzelorgicu albastrupe ceaa fluturilor.cu forrneatacu verdegrupaanimalelor. galbengrupa cu albastrugryp?copacilor' r .

^ -.._ e. ffi Capitolul ll RecunoustereaSi constituirea grupelor de obiecte 2E ... Formeazi grupa formelor geometricegalb-ene. Fiso fEo . Taiecu o linie triunghiurile.ail Fisa lEb Formeazdgrupa cercurilor rogii.t/: _\J _ Formeazi grupa formelor geometricerogii.

Fiso t4b .verzi' grupaformelorgeometrice Formeazd mov? are Careformi geometricd culoarea fiso l4o . Formeazdgrupa pitratelor mici 9i verzi' COpitOCUl ll grupelor de obiecte Recunoustereu constituirea Si .

!/" .._ ."'x '.. CapitOlwl lll Observurea ruporturilor cantitutivedintre d. Numird ralelegi formeazi o grupi cu ele. Traseazio linie sub grupa cu mai puline elemente. Fiso I Formeazdgrupe de obiecte de acelagifel.id grupe 26 .\y '1- ---\\ -' Formeazd grupa cu mai multe elementefolosind culoareaalbastrd.

cdteo steluti in dreptulgrupelorcare Deseneazi au acelaginumdr de elemente. /.F fiso 4 cu Formeazicu ro$ugrupacaietelor.?'f -"^. fiso E ?*E (f)/J ? \-r* -] 'i. w d Copitolul lll Obsewarea ruporturilor cantitative dintre doud grupe .grupa pdliriilor mici gi Formeazd grupa piliriilor mari.. albastrugrupa stilourilorgi cu mov grupacreioanelor.i.i'ii.I *'v .&T=. Y t-' _ a-'r= -i:'t.t.o.--t.. i'...o'-.

i*"7' ."i decdtpereledin grupadatd..\J \l . "... Copitolul lll ru Observurea roportoit 27 .._Y ^r Deseneaziin diagramaaldturatdmai multe stegulele decdt stelufe.. Fiso 5 . Fisa 6 Formeazd grupd o ffir. -t4 --\f ' ll 1q):i -\.

Fiso7 Deseneazi in spatiul dat tot atdteafrunze cite flori sunt in grupa din dreapta. CopiColullll Obsewarea raporturilor cantitutive dintre doud grupe 28 . e e fiso 8 . @.ffi\ . . in Traseazd eticheti tot atitea linii verticale cdte alune sunt in imagine.

Deseneaziin chenar tot atdteastelule c6te fetile sunt. Traseazd fiecare eticheti tot atdtea linii c6te elementesunt. in CapitOlUl lll Observures raporturilor cuntitativedintrt d""d gr"W 29 .

CopiColullll Observurea raporturilor cantitutive dintre doud grupe 30 .Fisall Traseazi in fiecare etichetd cu o linie verticali incercuite. mai putin decdt numirul elementelor /h _ \ trR \/ "%m' \/ Kffim \%u Fiso12 Deseneaziin chenar cdte un mir pentru fiecare cipguni.

j M= -_. '4h Juuu tu tt# ry-.' . _- lr Deseneazd spatiulliberc6teun cerculefrogu in pentrufiecarepuigor. Mryr }Wtr FP Mr# EI Copitolut lll Observures raporturilor cuntitutive dintre doud grape . J] g=u ffi{ h"rrry--\ flri H# trl M X ! lt r MY .'{fu rr-Lc . Fiso lE Formeazdperechi cu elementelecelor trei grupe.j.

grupelor. intre elementele Fisa15 . Fiso16 .tot Deseneazi atitea frunzecdteflori sunt. - $? 6 WV ffififfi COpitOlUl lll dintredoudgrupe raporturilorcantitstive Observsrea E2 . Stabilegtecorespondentaintre grupele cu tot atdteaobiecte. Formeazi grupe cu obiecte de acelagifel.apoitot atdtia corespondenta Stabilegte copacicite frunzeai desenat.

^ '*af \-- Deseneazd spaliullibero grupi cu un etement in mai muttdec6tare grupJOaia. /x t*. Stabilegie corespondenta ?ntre elementele grupe[or. 108a^ (o f -t) Fp Fiso l7b Deseneaziin spaliullibero grupdcu un element mai putindec6t:re grupi Aita. Stabitegte corespondenlaintre elementelegrupelor. TT TT CopiColullll observsrea orturilor rap "ootttitnimot ffiop" 3E .i.1r.

grupelor. Fisol7d Getrebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculetecite sunt in grupadati? umbrelute @n*rvarea dintredoudgrupe raport"iitor cantitative E4 . o grupi cu tot atitea Deseneazi.Fisof7c folosind alte figuri. intre elementele corespondenla Stabilegte elemente.

Fisa I oooo Fisa2 SrysfofulfY orie v g .. Coloreazi.' 11 -*j Stabilegte corespondenta intre mingilede aceeasi mirime.felaiel.

spaliusiformureareprezentdrilor dimensionule $*pi.Goloreazdpensula cea mai lungi. Uo /0\ / A"o / " t-J a-'.tO{Wt tlf Orientareatn &6 . mirul cel mai mic.-oo /r:. o Fi's*$ t Goloreazi frunza cea mai lati gi cartea cea mai groasi. ciuperca mijlocie. Fos* E t - o )/aX\ /D.

fssp # A (-'t) \*e/ () \.i ./ \--sZ F=+u ft \-y I r#1 B /-r\ \J i w TT.ufe.-"trin iozitie verticaJ l:f #*s* # incercuieste ooiectere agezat" offi tn Coloreazd obiecte le ffir/r \"W ruru .D a4 & e? w p q t t "Sl.D bir. g creioanele A suOiiri C cdrlitegroase.1l:' t{ /Y l*r^ '*\s: Coloreazi: merelemici.t!'mari.

piiniteli [.#?Ji""3.---=-/ (7\ Copicotuili E8 .\ \ )--v -z\ - v\l $ . aN) N /-N) tr ffiW AV \4\l (o /'->-- \----l O'N) O \_______-- w .wb 6wb 6wD nn n n n n w Vr) J/.t-4 \ & FieoI Xex Coloreazi:rochitefedin st6nq: pisicitor. rilugtete inoreptate ai.:l:iii=::^l. N ' (rfUt4 R \l \eJ 2 - t \."iii.NJ u.:i:5:Hilin 7 jos.:F:' din dreaPti 6-wD 6wS 6Wb d.Fisa cepeunerexi. H /eI 4rr \ "p-r" € /et $fUr4 +\ +\ 0t^iu (/tru$ IsJ etlud fe] o h @ !a .

Goloreazi: oala thare din dreapta. pinguinul maiinalt din stdngagi foarfeca miflocincliniti spre dreapta. ll/ orientareatn spafiusiformareareprezentdrilor . Fiso 9 7 Goloreazi:clegteleagezatorizontaldin stinga. din n* qffi nn Eg ufu hh ffiffi A#A A\A dimeniioini. butoiul mic din stinga gi cana mare din mijloc.

Coloreazidrumulcel mai scurl de Ia fetiti la corn. A*p*tal* dimensionale .iaiea in spaliugiformureareprezentdrilor 40 .y On. fisgl..7E Coforeazidrumulcel mai lung de labarzdla broscuti.

Capitoilwd { cu numere concentru 4l .unegte-le cifra corespunzdtoare cu numdrului elemente.11 \\? LL. de Fdsa I .. RG @ FiEaI re cu clfra care corespun numirului de elemente.fr\wffi @e pf f i ffi s@ffi @.9 Traseazi etichete atdtealiniufec6teelemente in tot suntin fiecaregrupd.

flori sunt apoi cu numirul Gorespunzitor' in vaze.Unegte Fisa4 Ce trebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculete cite ili indici numirul? OO Capitoiul lf umeratia (as0ectcr ' 'I:I0si cu numere 42 .fiso E in Traseaza fiecareeticheti tot atitea liniute cite.

fiso 5 od n n r Fiso 6 lncercuiegte cifra care corespundenumirului de clovni din imagine. 3 5 .

7 ffdsee 2D D): bP fiea.a liniulecite obiectesunt in fiecaregrup6.gD.W '. 4 .lrage o linie de la grupdla cifra care corespundenumdruluide elemente. pe Deseneazd fiecare crenguld tot atitea frunze cite ili indici numirul de ios.g" NlD4z ^# *^rr.8 .WM wffi YffiE . w#.

i I . fisa. CopiColull/ Numeralia (dtO.Deseneazd atdteacercurefe tot cdteriniule in fi"""r" cdsuli.I A Si operulrt cu numere . I l tl tll lltlll Fisa' l0 Deseneazd atdtea tot frori cdte?!iindicdnumirurscris ?ncisufi. Rearizeazi corespondenfa "rnt inire etem"nl"r" celor doud grupe.

Fiso ll Fisa f?a Deseneaziin cisute. tot atitea cercuri cite iti indict numerele maijos. pe verticall. de .in Deseneazi fiecarechenartot atltea cercuricite ili arati numerele.

Fiso fEo . Verificddaci esie corecti corespondenla numirul din cisuli. Deseneazd interioruldiagrameitot atdteaflori sau fructe in cate liniutesunt in cdsufi. tot atitea cercuri c6te ili indici numerele. cu t llllllil l . Fisolzb .Deseneaziin cisulgr pe verticari.

tot atdteabuline cdte iti indici numereledin stdnga. Unegte celordoui grupe.Geobservi? Fieo lEb Fisa 14 de Deseneazd.datetot at6teacerculetecite in Deseneazd diagramele elementele ili indici cifreledin cisute. 1 2 3 4 5 6 7 Capitolul ll 'umerstia (aspectcr ' 1--10si concentrul ordin cu numefe . la stinga la dreapta.

. l trtr g Ca.. . ... q Q98 Fisa t6 ."r " flflfl flflfl flflflfl desenate. Li '1 . qq Unegtefiecare .l r l. Fisa.1 1. .l I I l.. ..i rcalk .pdt. ..coloreazd tot atdteaobiecte cdte ili indici numerere. 1 I. 16 .

""neazi tot atdtea " ' 1 2 3 4 5 6 7 8910 0 . incercuiegteal treilea 9i al gaseleaursule!. ffiffiffiffiffiffi Etan g Yf w u* f$t de biluleverzicdteifi indici numerele jos. . D.Fiso17 Goloreazi a doua 9i a cincea ciuperci.

Scrienumerele "" "or""O ordinecrescitoare.Deseneaziin fiecarediagrami tot atdtea buline cdte?fiindici numerele dreptullor. l . din Fiso 19 . e -gi unegte-le3poiin A -a A_ A - n -/oito\ A ACapdColul . 5 Fiso20 .

unind cifrele in ordine crescitoare.ft .6e as0ect ct 5 a M e/O^-g concentru { 8*pital. K I .e*$ 1: 10si cu numere 62 . 2l Fds* AA A AA 1 4 3 2 5 7 6 Completeazidesenulde maijos.tot Deseneazd atdteatriunghiuri cdte ili indici numerele din cisute.

&"7 ffi 7 'g Copitolul ll um aspect cr 1 . c6ie a Fe drumuripoatesd ajungi la morcovi? Fisa22 gQ t"J\.1 0si fE .mergdnJ ?nordineacrescdtoare numerelor.eiepurags.Ajutd-l p.dajungi la morcovi.

Fisa2&& **! r*! rT LJ YmU OO \ O./ trm oc cC Capitolul ll 'aspect ct 1-10si cu numere concentru 64 ./ ra {} m fl\ cdte au in Deseneazi fiecarespaliu tot atdteaelemente trasdndo-liniede corespondenta grupeledate.StaUilegte numirului de elemente. intfu giupi gi cifra corespunzitoare 2Ea Fisa ** nil .cdte au in Deseneazi spaliile liberetot atdteaelemente trasdndo linie corespondenta grupeledate.fl .stabilegte la grupi la cifra numirului de elemente.

stabiregte iorespondenla traiano o iini" Fiso 2Ec /nn nnn Fieo24 e:8 $& \ Deseneazd spaliurribertot atdtea in frunzec6teomizisunt.ilti?l "i"...clcaiffi r _ ru St operalii cu numere 66 . 6o .li" Copitolnl ( umeraliafEpe..Deseneazi fiecarespaliu tot atitea eremente in cite au grupere date.

Traseaziin spatiuldat tot atdtealiniutecdtebroscuterimdn. &# f.Unadintrebrosculepleaci.dsa #ssffi'## in Adaugi sau taie cerculele. aga felincdt si fie tot atdteacite indicd cifrele din coloana din stinga' 7 oooooo 5 oo o o o 3 ooooo 6 oo o o o 2 ooo 8 oooooooo I oo o o o o o o o o 1 oo 4 ooo 10 Oocooooooooo W &wp&'#*&w& .

Goloreazdfigurile mari. Fiso I fiso 2 Goloreazdfigurile cu contur ingrogat. COpitOlUl W Fisefolosite tn cadruliocurilor logico-matemstice 57 . Denumegte-le.

pitratele cu albastru gi cercurile cu galben.Traseazilinii de culori diferitede la figurilegeometrice din la descoperite semnele caseti. Goloreazitriunghiurile pitratelecu rogu gi cercurile galben. cu cu verde. fiso Eo n n il il il il il il il il ilano FisoEb Traseazi linii de la figurile geometricedescoperite la semnele din caseti. NAL]O Copitolul lll F iSefo lo site in cadr uI j ocuril or Iogic o-m atemati ce . Goloreazi dreptunghiurilecu rogiu.

cu Fiso 4 .iar pitratelecu albastru. Capitolul (l F igefolo site tn cadruI j ocurilor togico-.Goloreazicercurile rogu.iitemetic e 69 .

cu cu Coloreazitriunghiurile rogugi dreptunghiu'rile galben. Fiso6 W CopiCoCul F iSefo lo site tn cadrul j ocurilor logico-matem atice 60 .

Incercuiegtecu albastru figurile geometrice care nu sunt triunghiuri. CapiColullll FiSefolosite tn cadrul jocurilor logico-mutemutice 6l . Fiso 6 re Fiso 7 Formeazigrupafigurilorcarenu sunt verzi.

l' {\ triunghiuri. CopiColullll FiSe folosite tn cadrul jocurilor logico'matematice 62 .de din cercurile casetarogiecu triunghiurile Unegte culoaredin casetaalbastrd. in Deseneazi pitratelealbastre iar in cele rogiicercuri. aceeagi fiso I *l Fiso9 -ffi) **.

"*g i" '\l l 1".**.f "'". I -. Fiso l0 .J g .__. Formeazd pieseror grupa 'Jffi il O Capitolul (l Fisefolosite tn .. i=. if jr .I ".. ^*' Fiso ll .@snr obiectere ' p uneste ceror doudgrupe functie mirimea in de ror.* ar* * * _r I i-f$ I.**"* .

la Fiso12 aVt n\n N A nn# O n fi W CopiColul { Fiqe folosite tn cadrul jocurilor logico-mutematice 64 .5j 3 Goloreazitriunghiurilecare formeazi drumul ce o duce pe Scufita-Rogie casa bunicii.

tl s 4 }id f\ d*1 -"$L% "il$ {*.*l* . {&** 7 3 4 I at'\ 3 A fF\ -a/ . culoareca cea a cifrei.'{ # \-4" #(ts gh#tr d/<s ffi q t . }1F --Lt.4 \--. '{.. fiecare grupi..^-{ 4r'{S \)-' dF*s %tr#v #{S *\-f FI dP(F S "q.'/ fF $*'.(ti"'../ X.Y:^= numirului de elementedin Une$tecifrelecorespunzdtoare . !. Coloreazdgdinugelecu aceeagi N..= c*"-:} Y..\.^" dr'<S d'tl ht '{wh n"l V \-.q/S A #{s ffi ffi&wwrUnegtenumerelecu grupelecorespunzdtoare acestora' 2 1 I I 0 fi li ffdd #wpd#wdwd Figecu ssrcini gradute ca nivel de dificultate ## . S f.

(r\ \v TN --.N ffi %eW.doui. q6\ #dd #mpd#m#a*d FiSe cu sarcini gradate ca nivel de diiicaltate .cu. {ffi .4(-1 .mingi 9i cu verde pe cea GuGlnclmlngl.<'7-\ &6 && \v tfT-) \*Y \ lir\ {. si aibi cu un element Ge poli faceastfelincdtgrupamerelorsi aibi tot atdteaelementecite are grupa perelor? fiso E G ffi % sd #_ . 88d \ -Q 6& Rd6.in Procedeazd agafelinc6t grupaciupercilor mai mult decdtgrupaflorilor.k tuffi % ffi Fiso 4 Taie cu o linie albastri grupa.

Unegte ff. care nu apartine Taiec" o linie elementul cu fiecaredintreacesteelemente grupacireia ii apartine.Formeazigrupapisicilorgi grupaciteilor. &wwffw F tr# &ww s grupei. Ik i ' : ffi ffi ffi w @ ffi &A :Tj F-F !-F e-#fu \f ffi Testede veriJicare u cunogtinlelor l' J J J ffiffiffi ffid #wsdswdw# .

g &ww& F Unegtecu o linie firul de ati liber cu cel care are zece mirgele.o apoiformeazd grupdcu ele' Coloreazicercurile. #WSd #*pd#wdwd Testede veriJicure a cunoStinlelor . &wwF+= .

tr##ffi## g OY XO . O r(l qffi qffi ffiffi #wp$#w$wd ffidS ' ry' ffix ffiffi 6? Tbstede veriticare a cunoStinlelor #w .€es*. Fe Traseazio linie sub grupa cu mai multe mingi.Stabilegtecorespondentaintre elementele celor doud grupe.

wpo-#il ew.\ /:" } w@ W .-*rQ..Traseaziin fiecarecisuld tot atdtealiniute cdte sunt in gruPi. Kw -ffi wffi$ v /sf\ w@ 1l ffiffi W./ttr::\ \ f* -> &m#ry *{-% a€*{:*\A " ..r*. '#.!5 J/F {iiF.sffi _-"{.^tl{ wB@ 1t . elemente / /frd&'la.9:.iL /f/r.\{fiA.\iA Se ffwww ./ hA tt t nn. :t\ ' If.r:^r K \ ftJS \s" / r'6n4.A1 &W @p wr J46* \ w#"-.Z \g..4.ts.V.# ddhr I \W#* \Wr#{* \g.n 70 .r+g V# ltl. i trdsd #wpd#wdwd Testede verilicare s cunoStinlelor VK }J 1.4.Z 1dfurt A Att:.& tffi lfl# t T. n\ l{./ i ## ffpww incercuiegtecifrele corespunzitoare numirului de obiecte din fiecare grupi.

din 6a. in tot respectivtot atitea pitrilele. ffa**'.Deseneazd interioruldiagramelor atitea cerculele.p&*a#ed# Y#{ Teste veriftcare a cunogtinlelor de . cite liniutesunt in cdsule.Sg il1ilililt ilililil1 Deseneazi diagrametot atdteafiguri in geometrice cite iti indicdnumerele cisute.

€ ffmsg de un Deseneazd triunghiin dreptulbalonului culoarerogie din gir este' gi sPuneal c*telea # ffi-ww in Unegtenumerele ordinedescrescitoare. Ce ai descoPerit? trddd #wg$#wdwd de Teste veriftcare a cunostin(elor 72 .

animare t" a"ffi] c6te sunt Al cdteleaanimal este pisica? 't_ {r $*ag$#wsw"d #?Hf Tbste verijicare s canogtintrelo.*.#' .Coloreazi al gaseleagi al nouilea vagon. &sm..i de ffitr . tr incercuiegtedoirea at animar..

Gineesteios? Ce animalestesus?incercuiegte-|. giina sau porcul? in ce partemergei? Undese afli vaca?Darcalul?Dar muntii? animalulcarese afli cel mai departe. incercuiegte ffidd #m.g$Sw$ee'S Teste verilicare a cunostinlelor de 7if . in ce partemergecalul? ffwww W tr### w #&qs ffi de Cineestemai aproape tine.

?nJ6t oUgipe in ia celelaltecoloane acelagi numdr de figuri geometrice existentein diagrameleinifiale. llt* * *** . agafel.& =' #fu..*&. # d F tt ***r* FiSe ca grad ridicat de dificaltate Capitolul lX 76 .1(T **7' Deseneazi in diagramd tot atdtea flori cite inimi sunt in total in cele doud etichete. ??? Fiso2 mm ffi * Desparte dupi cum doregtielementeie gr.&a & .. Fiso I Traseazd eticheti tot atdtealiniule cdtesunt ?ntotal in in celedoui diagrame.rpele ain datein coloanadin stinga tabelului.

FisoE % Fiso4 W 1 @m 2 3 4 5 Marcheazi cu X cdsuta care corespunde grupei din stinga rindului.Deseneaziin diagramdcu o stea mai mult decdt numirul in pisicilor din cele doui etichete.Traseazd etichetd cu doui liniule mai putin decit sunt in total in cele doui diagrame. ffiffiffiffi ? ? FiSe cu grad ridicut de dijicultate Copitolut lX 76 .

Fiso 6 I lf lt I 5 o I 6 I O I 5 7 ooo oo oo o la I at ll tl Fiso 6 oa a oa Completeazi bulinespaliulliberastfelinc6t cu si oblii numirul indicatin etichetd. ll ll la It Copitolul lX Fige cu grad ridicat de dijicultate 77 .lncercuiegte numerelecare aratdcdte bulinesunt in total pe piesa de domino.

careiti indicfi gregitcite buline Corecteazinumerele sunt pe fiecarepiesdde domino. Fisa7 o o oo O oo oo oa oo o oo oo oo J a"tw Fia'. - OO o oo 58106 Sopitol*l lX Fige ca grud ridicat de diJicultate . in incercuiegte girul de dedesubtnumirul careiti aratl c6te bulins sunt in total. vCompleteazi Je_ in cisufele mici numirul de bulinecarelipsegte.

n \\ L\./ ry Rezotviexercifiite. @@ f+ @ f= ff ? ?3 *^# ee %w fE ff Y#q.ti?..b{ w rff i \ .v. rezuttatut Taie gregit.# ^YY r* f= ff \bblu bb Z/DL f rf=ff ^Y # Copitolul tX . FigO I .

. 4l fff #egd#*d*d . ... ... 66 . #epid$*Sc*. .tercagiconstituircogrupelor .. . FiscfohsiteCncodruljocurilorlogioo'moCcmothc . . . lUumcrogio(ospectcordinol gi ordinol) in conccntrul l-10 Si opcrolii cu nunucrc . . . . . . ffdd #egd*sdsd cu Filge sorcini gradote co nivcl dc difCcultotc . . . .. .. 25 ..0Pc-. .. .. . .7 6 . .. .. . . . dff #rydse$e$ 0riontoreoin spoliu gi formorea reprczcntd. . . .. 57 .rihr dinoeneionoh . &?SS #*gd#*S*'d l e stcd e w ri ftc oreoc uno$ti nl e h r . . ... . . ... .#wpr*r*s #*pi$#*de*Sd Veriftcorcocunogtinlelorinsugitelogrupomiihcic. . .67 . . . .. tt ff #wpd#*d**d . dmgidtuSm'$df dcobhsCe Recunoos.... . . .Sdff dc Fi g e cu g r odri dhot di fr'c utC o t e ... . .17 #e'pd**$e*ddf$ 0bscruorcoroporturihrcontitotiucdinCrcdoungr. .. . . . . .. ...

Md la vasiIiu riu ActivitSfi matematice .corr. grlrpamarepregdtitoare. ani 6_7 Mariu[aVasitii . ani 4-5 FlaricaMdgurd Activitdri matematice caiet gtefaniaAntonovici.$U "+ .MihaelaVasifiu L-' q= o 'i ?f l + 'tq@1 \ tril *"\ n* :Lt[ultili{lrrtm' (u "t 7.riiiJi]oZ. c-i caietpentru ii ii i[ Ji ta2.Activitali maternatice grupa micd.A Greieragul albastru Alice Nichita. ani 5_6 i. ani 3-4 gtefaniaAntonavici. i pentrugrupamarepregdtitoare.caietpentru srupamijrocie. iiJ Ji't&. Luminila voIinir u Activitdti matematice caietpentru. gtefaniaAntonovici. c-o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful