You are on page 1of 8

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Ensenyament
C.E.I.P. “Enric Grau i Fontseré”
Carrer Salvador Espriu, 2
43750 Flix (Ribera d’Ebre)
 977411045 E-MAIL:e3001127@centres.xtec.es

Unitat de Programació:

PR OBLEMES
Àrea de Matemàtiques
Cicle Superior
C.E.I.P Enric Grau Fontseré - Flix 2

Unitat de Programació:

Problemes de matemàtiques a cicle superior.

Introducció

Per a molts alumnes de la nostra escola els problemes representen un gran


problema, ens plantegem, doncs en aquesta programació el problema dels
problemes.
Establir criteris en la metodologia de resolució, de correcció, i el nivell dels
problemes que els alumnes de cicle superior d’aquest Centre hauran de
resoldre, són les fites que vol resoldre aquesta programació.
A més a més dels problemes bàsics que es treballen en els llibres de text, cal
establir més problemes concrets que serveixin per recuperar, reforçar, i fins i
tot ampliar les capacitats resolutives dels alumnes de cicle superior del
Centre.
Aquests nous problemes que s’annexaran a aquesta programació seran
problemes que es resoldran treballant la numeració pròpia del cicle i deixant
els problemes molt especials de decimals, els de fraccions, i els de
geometria en la seva programació corresponent.
Programem problemes de situacions de la vida diària que es resoldran amb
les operacions bàsiques de càlcul.
Aquesta programació pretén utilitzar les matemàtiques que els alumnes
coneixen per resoldre problemes basats en situacions de la seva vida
quotidiana.

Temporalització

Al llarg de tot el cicle es treballaran els problemes bàsics en horari normal


de classe de matemàtiques i adaptats a la temàtica que en aquell moment es
treballa.
En les classes d’agrupaments flexibles es treballaran els problemes més
propis d’aquesta programació agrupats segons les dificultats que presenten
en problemes de recuperació, problemes de reforç, i problemes d’ampliació.
Distribuïts progressivament al llarg del cicle constituiran una formació
continuada i permanent en aquest àmbit escolar.

U.P.: Problemes de matemàtiques a Cicle Superior


C.E.I.P Enric Grau Fontseré - Flix 3

Continguts

Procediments Fets i Conceptes Actituds i Normes


• Aplicació d’un procés • Problemes de suma, resta, • Valoració dels problemes com
sistemàtic per a la resolució de multiplicació i divisió amb a joc matemàtic.
problemes. una, dues o tres operacions. • Valoració del propi esforç per a
• Lectura de l’enunciat del • Problemes com els anteriors resoldre un problema.
problema, aclarint el significat en els que hagin de buscar les
dels termes, i explicació oral, dades en una il·lustració, un
en llenguatge col·loquial, de la text, un mapa de carreteres, un
situació descrita en el gràfic, una taula o una
problema. combinació dels anteriors.
• Distinció entre allò que és • Problemes que representen una
conegut i allò que és història d’esdeveniments
desconegut i identificació de successius.
les constants i variables
qualitatives i quantitatives en
un problema.
• Organització de la informació
del problema mitjançant
representacions gràfiques i
lògiques.
• Recerca de relacions o
condicions entre els valors
coneguts i els desconeguts en
un problema.
• Elaboració d’un pla de
resolució del problema a partir
de les relacions trobades.
• Execució de les operacions
planificades per a la resolució
d’un problema.
• Predicció del resultat del
problema (aproximat) i
tempteig de resultats a partir
de la predicció.
• Comprovació de si els
resultats obtinguts són
solucions del problema.
• Discussió del nombre de
solucions del problema.
• Revisió del problema en el cas
que la comprovació sigui
negativa: dels càlculs fets, dels
mètodes emprats, del
plantejament. Correcció
d’errors.
• Invenció de problemes a partir
d’un conjunt de dades,
relacions o informacions
diverses, o a partir de d’altres
ja resolts.

Objectius Didàctics
• Resoldre problemes aritmètics amb una, dues o tres operacions, en contextos quotidians
i amb nombres significatius.
• Llegir l’enunciat d’un problema, organitzar-ne la resolució (distingint el que es coneix
del que es vol trobar i planificant un procediment per resoldre’l), intuir la solució i
verificar-ne la validesa.
• Resoldre problemes en què les dades siguin nombres naturals, decimals o fraccionaris i
les condicions del problema es tradueixin en una, dues o tres operacions.

U.P.: Problemes de matemàtiques a Cicle Superior


C.E.I.P Enric Grau Fontseré - Flix 4

• Aplicar correctament a la resolució de problemes l’addició, la subtracció, la


multiplicació, la divisió i l’elevació a potències (quadrats i cubs) de nombres naturals,
mentalment, per escrit i amb calculadora o ordinador.

Activitats d'Aprenentatge
1. Problemes del llibre de text sobre els continguts d’aquesta programació.
2. Fitxes de problemes d’ampliació, reforç i recuperació. Aquestes fitxes
formaran part de l’annex d’aquesta programació.
3. Problemes com els anteriors amb nombres més grans on deixarem la
calculadora als alumnes per resoldre’ls.

Avaluació
1. Avaluació inicial en començar els dos cursos de cada cicle.
(Veure annex).
2. Fitxes de problemes especials per avaluació. (Veure annex).
3. Nomenclatura de correcció per l’avaluació:
Ben fet B Operacions ben escollides i ben resoltes.
Sap resoldre’l SR S’equivoca al copiar nombres o al fer les operacions.
Resol a mitges R Comença bé un problema, però l’acaba malament.
No el sap fer M Problema mal resol, operacions mal escollides.
4. Portarem un registre on recollirem els resultats obtinguts pels alumnes
en les diverses fitxes d’avaluació que els alumnes aniran fent i que
agruparem segons els diversos continguts.
5. Informes
6. Algunes de les possibles frases que s’utilitzaran en els informes als pares
seran:
• Té molta facilitat per comprendre l’enunciat i resoldre el problema.
• Resol amb facilitat els problemes que es proposen a classe.
• Habitualment comprèn bé l’enunciat dels problemes.
• Hauria de resoldre més problemes per a guanyar seguretat.
• Ha millorat la seva capacitat de resoldre problemes.
• Sovint planteja bé la resolució d’un problema, però s’equivoca en fer les operacions.
• Té algunes dificultats en la resolució de problemes.
• Té dificultats per descobrir el procés que porta a la solució d’un problema.
• Té dificultats importants per resoldre els problemes que es proposen a classe.

U.P.: Problemes de matemàtiques a Cicle Superior


C.E.I.P Enric Grau Fontseré - Flix 5

Orientacions Didàctiques
• Els problemes que es fan del llibre de text es copiaran sempre a la llibreta
• Abans de començar la resolució d’un problema el llegirem atentament les vegades que
faci falta fins entendre’l bé.
• Pel que fa a la resolució les paraules dades, incògnites, operacions i resposta no les
escriurem enlloc. A més a més seguirem els següents passos:
Dades: S’anotaran de manera que generin respostes parcials al problema, com
si féssim un resum de dades. Exemple:
Hem comprat 4 kg. de taronges ...
Dada: taronges: 68x4
Si s’escau anotarem les dades en forma de dibuix o esquema.
Incògnites: Escriurem un resum de la pregunta, o preguntes, entre interrogants
al final de les dades.
Operacions:
• Es presentaran a sota del problema en horitzontal. El pas de presentació de
les operacions de verticals a horitzontals serà progressiu dins el 1CS. A 2CS
sempre es presentaran en horitzontal.
• Si una operació mostra dificultat i cal fer-la en vertical es farà a la vora del
mateix full.
• Cada un dels resultats anirà acompanyat d’una paraula, o paraules, que
indiquin clarament a que fa referència aquella quantitat.
• A 2CS, en problemes que ho permetin, el mestre valorarà positivament el fet
que els alumnes plantegin un problema de forma global, utilitzant operacions
combinades, si cal amb parèntesi.
Resposta: Sempre s’acabarà el problema escrivint una frase que contesti
clarament el que pregunta el problema.
• Exemple de resolució d’un problema:
La Lluïsa ha comprat un llibre de contes per 1.548 ptes. i 5 bolígrafs de
punta fina per 215 ptes. cada un. Si ha pagat amb un bitllet de 5.000
ptes., quants diners li han sobrat?
215 Llibre: 1.548 ptes. 215x5= 1.075 ptes bolígrafs
x5 Bolígrafs: 215 x 5 1075+1548= 2.623 ptes gasta
Diners portava: 5.000 ptes. 5000-2623= 2.377 ptes sobren
1075 Diners sobren?
A la Lluïsa li han sobrat 2.377 ptes.
OPCIÓ 2CS:
5000 – ( 1548 + 215 x 5 ) = 5000 – ( 1548 + 1075 ) = 5000 – 2623 = 2377 ptes.
sobren

• Correcció:
Un problema es considerarà ben fet si el resultat final és correcte i la seqüència
de resolució és lògica.
Els problemes, generalment, es corregiran a la pissarra, aprofitant el moment
per fixar la metodologia; es valoraran les diferents seqüències d’operacions que
els alumnes hagin utilitzat. A vegades es farà una correcció individual, orientant
a l’alumne que no sap fer un problema, ara bé no li donarem per acabat fins que
el faci bé.
Problemes avaluatius: Els corregirà el mestre i valorarà si un alumne sap
resoldre un problema quan la seqüència d’operacions és la correcta
independentment que s’hagi equivocat en les operacions, en aquest cas és
considerarà una errada de càlcul que caldrà tenir també en compte. Si la situació
anterior es repeteix amb assiduïtat l’informe dirà: sap fer els problemes per ...
(sovint, a vegades, sempre, ...) s’equivoca en les operacions.

U.P.: Problemes de matemàtiques a Cicle Superior


C.E.I.P Enric Grau Fontseré - Flix 6

• Calculadora: Hi haurà problemes que els alumnes hauran de resoldre amb l’ajuda de
la calculadora.

U.P.: Problemes de matemàtiques a Cicle Superior


C.E.I.P Enric Grau Fontseré - Flix 7

Material (estil capçaleres)

Per a l'alumne:
• Còpies de les fitxes de problemes.

Del/la mestre/a:
• Còpies de les fitxes de problemes.

Referència bibliogràfica dels materials emprats

Diferents llibres de text de matemàtiques de cicle superior.

U.P.: Problemes de matemàtiques a Cicle Superior


C.E.I.P Enric Grau Fontseré - Flix 8

ANNEXOS
( per a cada un dels dos anys del cicle )

Fitxes d’avaluació inicial de problemes d’inici de curs.


Fitxes de problemes d’ampliació.
Fitxes de problemes de reforç.
Fitxes de problemes de recuperació.
Fitxes d’avaluació de problemes.

U.P.: Problemes de matemàtiques a Cicle Superior