pen

-

10
'ntre-

lunc-

TEHNOLOGTA CONFECTTONATI INISRACAMINTEI PENTRU BARBATI
IO.I. STABILIREA PRINCIPALELOR DIMENSIUNI ALE CORPULUI, NECESARE PROIECTAzuI INABRACAMINTEI PENTRU BARBATI

zen;

I.

Baza de lungime reprezintE indltimea corpului care se mdsoard din

cregtetul capului. pAnb la tocul incdlfdmintei. 2. AdAncimea rdscroiturii mAnecii la spate reprezinti distanla mdsuratd pe mijlocul spatelui intre i.'ertebra a 7-a cen'icald gi marginea superioard a panglicii. trecutd pe sub axile. 3. Lungimea taliei in spate. repre-

zintd distanfa mlsurath pe mijlocul
spatelui, intre veftebra a 7-a cen'icalb gi centrul panglicii. care stabileqte locul taliei (partea cea mai ingustd). 4. Lungimea pantalonului pe partea exterioari reprezintd distanfa intre

linia taliei gi baza incdlfimintei,

misuratd pe panea laterald a corpului qi vetical in partea cea mai plina a coapsei (fig. 10.1). De asemenea, tot

pe aceeagi pafte

se stabilegte gi lungimea pentru fuste.

fi din acelagi punct,
qi
se

t
I

5. Lungimea pantalonului pe partea interioarS, reprezintd distanga dinl

I

I

tre punctul de unire a picioarelor baza incdlllmintei. Aceastd mdsurd
poate efectua cu ajutorul unui echer.

+ I
t
t

6. Indlfimea umerilor reprezintd distanla mdsurati de-a lungul coloanei vertebrale: din a 7-a vertebrd cervicald qi pdnl in direclia orizontalei acromionului (proeminenta omoplatului care se articuleazd cu clavicula).

I
I

Fig. 10.1. Principalele dimensiuni pentru birba$.
263

-. Ji..d

7. Lungirnea pieptului pand la bust repr.. zintd distanfa mdsuratd de la partea cea rr-l proeminentd a bustulpi (punctul mamelon:l dintr-o parte a pieptului. pAnd in acel", punct din paftea cealaltA a pieptului. Cer.,metrul de mbsurat trece peste a 7-a verteb. cen'icald qi pe la baza gdtului, in spate. la:.ral gi in fa!5. Lungimea mdsuratd se impa: ' in doud (fig. 10.2). B. Circumferin{a abdomenului Se \'3 c:" termina in acelaqi fel ca gi la circumferii-..bustului numai cd se va avea in vedere sa :"cuprinsd paftea cea mai proeminentd a abd -

rnenului.

I0.2. CALCULUL MASURILOR

iN ptxcTrE DE iwAr-1ture $I GROSIMEA CORPULUI

Fig. 10.2. Stabilirea misurilor de lungime a bustului.

Lungimea sacoului. Aceasta este diferd in fi.rnctie de indltin.. corpului. fiind in acelaqi'timp corelata :,
rurdsurd care

fluctuatiile rnodei. incepdnd cu indl{imea corpului de la 178 cm in sus.lungimea sacoului va calcula cu relalia:

If-nr^.
tc-ltcm. .. r
rc

De la 168 crn la 177 cm aceastA relatie va avea fotma:

iar de la 167 cm in jos:

7-tucm.
I)eci. cu cAt indllimea corpului este mai micd, cu atAt lungimea sacoultinde a f-r mai mare. Lungimea pardesiurilor gi a paltoanelor. La aceste produse, situalia se ": schimba in sensul cd lungimea va suferi modificdri in raport invers fala de lunr,mea sacoului.

Dacd la indllimea irnui, corp de 180 cm lungim'ea unui pardesiu va fi:

IC t., IC

16

ctil,

la inbltimea de 168 cm, aceaste lungime va

fi;

2'

16 cm.

264

\
t i
3-

ai

r)
$i

Lungimea acestor produse nu reprezinti o valoare fix6; ea suferi modificdri ca unnare a fluctualiilor modei, precum gi dupi cerinfele beneficiarului. Lungimea taliei. Se va calcula in acelaqi mod pentru toate indllimile:

*
i

tire
te-

IC

4'

,.

te
le-

lta

fie lo-

cu exceplia acelor produse care se vor imbrica peste o altd imbrlciminte, cum ar fi pardeiiurile Ei paltoanele. La acestea se adaugd un plus'in lungime, in raport cu grosimea materialelor din care se executA. Lungimea pini la linia Eoldurilor. Aceastb mdsurd se va calcula cu aceeagi relagie pentru toate corpurile, indiferent de inblfimea lor. Relalia de calcul pentru determinarea acestei lungimi este:

€-1... E
Misura de propor{ie. Pentru a menline un echilibru in constmclia tiparelor, in raport cu grosimea corpului, mai ales la mdsurile mari, se va lua in calcul relat'a: o mdsurd din totalul circumferi;"

]U:i:rin mP=f+l-5cm'
o
nea

La construclia tiparelor pentru corpuri cu misuri proportionale se vor
calcula: AdAncimea rdscroiturii mAnecii la

de

tse

spate (lRS) = ff, (LPB)=ff +z
cm;
.I
ii

Lungimea pieptului pind la bust

Lilimea spatelui pe linia de profunzime
Ldlimea spatelui pe linia taliei. Ldlimea spatelui pe linia qoldurilor
rlui

(/s) =ff+Zcm;
(/s0 =ff+7
(/ss)
cm
1

=?*2-3cm;

Ldfmea pieptului pe linie de profunzime
va

(tp)

=!-2".

giI

0.3. DIMENSIONAREA PRODUSELOR

La rcalizarea tiparelor de imbrdcdminte, pe ldng6 mdsurile luate direct pe corp, se vor adiuga plusurile de lejeritate care vor varia in funcfie'de felul imbricdmintei. Dimensionarea se face din cusdtura de mijloc a spatelui p6nd la linia de mijloc a piepflor (linia de borabor), la aspect gata.
265

Plusurile de lejeritate. in functie de produsele ce umeazd a se confectio:vor avea r alori dupa curn urmeaza:
Sacoul:

Pardesiul:

- pe linia de profunzime :cb+Tcmpdnala8cm; :ca*3cmpdnala6cm: - pe linia taliei : cs * ;l cm pAnd la 7 cm. - pe linia goldurilor pe linia de profunzirne pe linia taliei pe linia goldurilor

:cb+9cmpdndlallcm;

: :

ca-r
cs

* 7 cm p6nd la l1 cm.

5 cm pdnd la 9 cm;

Paltonul:

- pe linia de profunzime =cb+llcmpdnala12cm; : ca + 7 cm pdna la 10 cm: - pe linia taliei : cs * 8 cm pAnd la 12 cm. - pe linia goldurilor
Vesronul uniformd nti| i tarii : - pe linia de profunzime

Mantaua uniformd miI itard:

-

pe linia taliei pe linia qoldurilor

:

=cb+Tcmpdnala8cm:
= cs *
ca

t

-5

3 crn pdnd la 4 cm: cm pAnd la 6 cm.

La corpurile cu forme disproporlionate. plusurile de lejeritate pe linia ta. lor fi rninime. iar pe linia Eoldurilor. ele pot fi maxime. Dupd cum se poate obsen'a din tabelul 9. mhsurile propor[ionale sunt ac: mdsuri care prezintd diferenfe de cAte 4 cm la circumferinla abdornenului gi c c urnf-erinla Eol durilor faga de c ircurnferinla bustului.
7-ABLI,!

-

pe linia de profunzime = cb + I I cm pdna la 12 cm: :cu*5cmpAndla8cm: pe linia taliei pe linia qoldulilor cs * 7 cm pAnd la 10 crn.

:

I\ISsuri de circumferinte

Corpuri propor(ionale
Barba!i
cb
cLl
a's

Adolescenli
cb

cnt 12 4+ 46 48
-s0

cnl
38 40 42 14 16 48 50 52 54

cm 46
'18

cln
39
41
;13

cnl
33
3-5

ca

cs

cln
.13 .l-s

50
52
-5,1

J/
39
41

17 49
-5

45 17 19

I

52

56

43

53

54
-s6 -s8

50 60
62

266

lona. Corpuri dispropor{ionate Birbali
cb ca
c.t

TA B E LII L

9 (continuard)

Adolescenli cm cb cm
39

\ca
cm

CJ

cm
42

cm

cm

44 46
48 50 52

40+2 44+4

45-l 46 -2
50

4t
43 45

35+2 39+2

45+2

4q*z
48+ 4
4g +2

{l+4
38-1
39

'47

47

+2

50-2 s2-2
56

{8-

47 49

-2
1

I 50- l

52+4 '56+2

42-

s2-L

'56

54
58

56+6 54 +2

56,-2

58-2
62

Prin calcul. se vor stabili diferenle a ceror valoare se va lua in considera{ie
la construirea tiparelor.

10.4.

^; SACOUL INCTMIAT LA UN RAND . DE NASTURI
IC = 180 cm;' corpului ' bustului cb : 50 cm; ca = 46 cm; goldurilor cs - 54 cm: mdnecilor Lm: 64 cm.

ria taliei
mtacele

Mdltrri proporlionale
in6llimea Circumferinfa Circurirferinla abdomenului Circumferinla Lungimea Mdsuri stabiltte prin calcul:

ui qi cir-

IBEI.I]L 9

Lungimeataliei
Lungimea goldurilor

c1t

cm
43 45

47 49

LungimeasacouluiLor = !9 - ncm .= l'Eo : z z - 12:78 cm;
Misura de proporlie

5l
53

mp

=$+rs.rn=$*
+
15

:49

cm;

Addncirnea

la spate

risqoiturii ARS=ry = =24 +

cm;'

Fig. 10,3. Saco.u inche-

iat la un rind

de nasturi.

267

de la dreapta spre st6nga un unghi drept al cdrui vArfse noteazi cu zero qi care va corespunde cu linia de mijloc a spatelui in partea de sus (fie. l0.4.1. Lllimeasp.a).4. 10. nu se vor lua in consijumbtltile de milimetru. 23 cm. 2 =22 cm: linie de profunzime l8.ateluipe Ist =T*. Construc{ia tiparului de spate Se traseazd.0 =T*rg-= f Lilimeaspatelui pe ls = ? *2 cm = #. derafie in departajarea dimensiunilor prin formulele redate. "^=T+7= linia taliei Lungimeapieptului' LPB pene la bust +2=26cm: 0 -) 2 0 Ldlimeaspateluipe /ss iinia Ldlimea pieprului Eoiauritoi pe Ip = L -2 cm = ! linia de profunzime + =*+3cm=f*g=21 3 -Z= cm.5cm. Fig. 10. Tipar de sacou incheiat la un rind de nasturi. 268 .

: + = 6 cm (pana la acest punct corp de inalfime a umerilor). mAsurat pe perpendiculara 9 (aceastd mdswd reprezintd fetca la spate). 2-3: Ls: 19.3 gi 2-5:2. aceastA. O-l : Lpr :78 cm (de asemenea qi pAnI la acest punct se poate aplica mdsura luatd pe corp).0-l : 0-2 ARS = 24 cm (pAna la acest punct se poate aplica misura luatd pe : corp). Lt = 45 cm (gi pdnd la acest punct se poate aplica mdsura luatd pe ' corp). in cazul c6nd se constatl alte forme de corpuri. Din punctel e I. 2 cm - cotd variabild.-. punct ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punctele 0 . / se vor trasa linii orizontale.cotd poate fi m6ritd sau micqoratd cu ll4 din coeficientul de difelenla a m6surii lrs fafa de misura proporlionald. g-10:Y*0. Din punctele 7 qi 8 se traseazd linii orizontale mai scurte necesare ldlimii de spate.7 cm 66 Din punctul /0 se ridici o verticalS.*.7=8. . 2. punctul plasat la 0. in func1ie de forma de dezvoltare a corpului pe linia goldurilor. 269 .7 cm=9*0.oteazl de sus 8 U. Pentru continuarea desenului se unesc punctele 9 Si 7 printr-o linie dreapt6. Deci. 9 - Punctul 7 se va uni cu punctul 5 printr-o dreaptd.cm.5 cm. De exemplu.cotd variabild. iar tndsura stabilita prin calcul poate fi egald cu 24 cm. Pe aceastd dreapti se duce g perpendiculard din punctul 9. pentru corpuri cu m6sura de IRS mai mic6. .5 cm de punctul zers (mdsurat pe direcfie vertical5 gi orizontal6). in func$e de forma de cwburi a corpului pe linia consl- 3-6 7 : - taliei. misura de Ars poate fi egali cu 26 cm.I 24 =T= tzcm' punctul situat la jumdtatea distanlei se va putea aplica mdsru'a luatd pe . aceastd cotd poate fi suplimentat5. Diferenfa de 2 cm intre cele doud mdsuri se va depatlaja in patru par'li egale ?= O. cAnd un corp are linuta aplecatA in fa1i. cota se va diminua in aceeagi mdsurd ca qi exemplul de mai sus. Punctele 5 qi 6 se vor uni printr-o dreapti care se continud pAna la linia de terminalie. Astfel. Aceastb coti este considerati fixI pentru corpurile'cu fotme gi linutd normald.

cdt gi de prefel8-19 5-20 : rinfa db plasare a cusaturii de imbinare a umdrului cu pieptul. Aceastd linie se continub trecdnd prin punctul de mijloc al distanlei 14-15. 16 . - 66 I * 2. punctele I 9 $ I 6 se traseazd o linie curbd specificd liniei. .5 cm .2. /ss : 21 cm (misuri stabilitd prin calcul). care se va aplica mdsura de.5 = 10.5 cm. 20 gi 21 se unesc printr-o linie curbd care urmeazd forma corpului.cote variabili.26 Si 27 se unesc pnntr-o dreaptd. Punctele l. ega16 cu distan{a dintre punctele /7 gi 18. egale cu distanla dintre purictele // gi /4 minus 2 cm.4. Din punctul /3 se ridicd o vertical[. Din punctul 24 se ffaseazd o verticald (in sus). Din punctul 18 se traseazd spre stdnga o orizontali. 270 .de scobiPrin Punctele I I l0. 22-23 : 4 -44 linii orizontale de +4 cm = * * + = 16. 25 cm . umirului.-5 cni (tndsurd stabilitd prin calcul). 12-13 : .5 cm = 23-25 lp :223 cm(p6nn la acest punct se poate aplica mdsura luatd pe corp).5. 23-29=4cm-cotdfixd. /2 .coti variabild in funclie de inil$mea umerilor.punctul de intersec[ie al dreptei 7-5 ctorizontala /. 13-22 = 2 cm (pentru distanla intre spate gi piept). pe. Pentru a se da forma finalE de croit a spatelui se vor uni punctele 9 gi I 6-2I : I printr-o linie curbd. . ' 13-14: 5 cm . Punctele.+2. 6-28 = Lu = 15 crfi.5 cm .cotd fixA. : LPB = 26 cm.IO-l I :2 cm.cotd fixd. minus distanla 9-1l. 5 cm (mdsurice reprezinta lalimea scobituriit. 23-2J = Y!. misurl stabilitd prin calcul.punctul de intersecfie al verticalei 13 cu orizontala 7. lungime a pieptului pinl la bust gi din punctul 2J o verticali (in jos) ce va reprezenta linia de mijtoc d piep$lor in faf6. 11-15 :2 cm (l cm penlru cusituri gi I cm pentru falduri). I7 -punctul de interseclie al verticalei . de la spate (fetca).coti variabili in funcfie de forma de dezvoltare a omoplalilor./s = 22 cm ( pdnd la acest punct se poate aplica mdsura luatd pe corp). 17-27:2.13 gi orizontala 8. I7-18: 1. P6ni la acest punct se poatc 24-:26 aplica mlsura luati pe corp + 1.5 cm pentnr cushtura de'montare a . il si 19 se unesc printr-o dreapti. /st = 18. .Construcfia tiparului de piept I Pentfu construclia tiparului de piept se folosesc aceleaqi la tiparul spatelui. tur6. Punctele 28 qi 29 se unesc printr-o dreapt6.

11 Si 16 printr-o linie pulin curbd conform desenului din figura 10. in funcgie de ajustarea sacoului pe linia taliei.minus ldfmea sPatelui : 54 + 5 + 2 + 2 . 35-48: cs * 5 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura clinului db subral + 2 cm pentru cusdtura de montare a spatelui cu pieprul. din . pentru lungimea pieptului in fafd.lungimea taliei : .cota variabili. Punctele 33 Si 25 se unesc printr-o linie pulin curbat6.* = * + 3:7.5 cm .. 34 36 36-37: 2 cm . J1 . Punctul -35 marcheazE linia qoldurilor in faf6.cote fixd. 1l-15: I cm .\ 30 -punctul ce rharcheaze jumdtatea distanlei dintre punctele 28 qi 29. 20-39: 2.I cm pentru cusdturi qi 1.cotA variabild. J2 . care com- 66 cm' = I pleteazd linia de mijloc a fe1ei.cotE ce se acordd pentru modelarea scobiturii. 32-33 : "1 *2 se traseazd spre stdnga o orizontald +z = l0 cm. - punctul de interseclie al verlicalei 25 cu orizontala 4.18. 31-47 : ca * 4 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru pensa din fald + 4 cm pentru pensa de subral (distanfa 14-45 la care se mai adaugd 2 cm pentru cusdturi) * 2 cm pentru cusdfura de montare a spatelui cu pieptul. 30-31 : I cm . 271 . Din punctul y'O se traseazi o verticald (in jos). Acest punct reprezintd linia taliei in fa15. 10-43: I cm . Pentru a se stabili pozilia buzunarului de jos.5 cm.5 ft*: ti bm. I I-14: I cm . 2A-32 : ry -2 cm = #+ 66 Din punctul J2 = 6 cm (aceastd mdsurd fixeazd linia de cazwd).. Punctul J9 se mdsoard din puncrul 26 in prelungirea dreptei 26-27. 35-punctul de intersecfie al verticalei 25 cu orizontala 3. se misoarl din linia taliei (orizontala 2). la un punct plasat lajumdtatea distanlei intre punctele 34-J5. 23-10: -l cm .2l : 42 cm.punctul de intersec{ie al verticalei 10 cu orizontala -/. in funcfle de ajustarea sacoului pe linia taliei.5 cm pentru suprapunerea piepfllor in fafa.cote fix6. 12-16: I cm = cotd variabil5. minus lSlimea spatelui : 46 + 4 + 2 + 4 + 2 . mdsura realizatd. puncful de intersecfie al verticalei 2i cu orizontala 2. pentru inchiderea penselor de subral.-5 cm - cota fix6. Pentru a se da fonna clinului de subrat se unesc punctele 43.5 : 39.puncrul de interseclie al verticalei 40 cu orizontala 2. in funcfle de evazarea pieplilor pe linia de terse traseazd minatie. pentru lalimea Eteiului de guler gi punctul din care linia de rdsfrdngere a reverelor.cotd fixa. 3'4-38:2.1.

TABELUI Indica{ii dimensionale orientafive pentru sacouri Nr.-5 I 5.5 1l ll 1 I 1.-5 l-5 1.5 t2 t2 16.5 21 2l -5 22 23 3 Ldlimea mdnecilor linie de terminafie pe 13.5 l-5 8 Lungirnea deschiziturii buzunarr.-i I -5. conforr.rlui de chibrit 8 8 8 8 8 8 8 9 Addncimea pungii buzunarului de sus (teqlu) l1 t4 l4 t9 l.-5 10.-5 l6-r 23_-< Lilimea mdnecilor linie de profunzime pe 19. aceste dimensiuni pot fi mArite in funqie de model Lungimea buzunarelor aplicate se va stabili in funclie de model..5 t6 16 l6_r 4 Lunginea deschizdturii buzunarului (teqlu) de sus t0 l0 14. Grosimii peste bust.1. va fi egali cu deschizdtura buzunare.58 60 Lturgimea umerilor (m6suri propdrlionale) 2 l3 19.l 19 l-l t9 l4 20 t. lor tiiate din partea de jos plus I cm.5 I . tabelului 10. cm Denumirea 42 44 46 48 -s0 52 54 56 .5.-s 15.-5 15 15.5 t4 20 t4.1 -l 1. Ad6ncimea pungii buzunartrlui de chibrit 21 2l 8 21 2l 8 2t 21 21 2l 8 21 21 l3 t4 8 8 8 8 8 8 8 Lungimea minimi a deschiderii buztmarelor aplicate.Din acest punct se fraseazd o linie paraleld cu linia de terminalie a sacoului.l 1. crt.-s l2-: l6-i Lungimea deschizdturii buzunarului dejos 6 1'1 l5 1-5 _s.8 20.-i t6 l6 Lrurgir'nea deschizitulii buzurarului interior (de acte) 1 l3 l1 8 l3 t4 8 l3 14 1-l I .5 r6 11 5 16. l4 t5 l-5 l5 l-s 15 l5 1i 8 Lungimea deschiziturii buzurarului de batistd . Lungirnea buzunarului de jos va fi de 15"5 cm.l 20 14 14 l{ 20 l0 Addncimea pungilor la buzrurarele de jos Ad6ncimea purigii buzu- l9 t9 20 20 ll l2 I T narului din interior (de I acte) \ l7 l7 17 1'l 1"7 t7 t7 17 17 t7 Lungimea pungii buzunarului de batisti mdsurat in diagonald -.s 13.5 l 1. 472 .5 14 14.

rzuna-ru1ui.5 linia orizontald.i piept: stabilirea pozilici bu- zunarului de sus Ei t7 nele de montare. l :.rrba pdnd la I cnt d.i linia buzunaiului de jos.istanll de punctul 1i.1) ayrind lungimea de 11 cm. lStirnea de 2 cm. 10.: .r.5 cm. din punctul J-l se traseazd o linie cr.(iL Ii. Punctele 15.lie a saconform Buzunarul cle sus (teglu) se plaseazd intre cele doua puncte situate la jumatatea distanlei dintre lungilrea taliei 9i pozilia.rurului de jos. Tipar de spate ./t V// 18 -. La punctul de interseclie al r''erlicerlei cu linia taliei (orizontala ?) se face inchiderea de 2 cm. 2g gi /0 printr-o linie curb6 accentuatd specifica scobitu|ii: in continuare.4B gi linia de te-nninatie se rtnesc 15 l5 8 J'I -/l r|l !il -('t' I :11 i4 20 rIl Fig. Capatul br. /iy'7il . sem- \\IJ t{t tt/. Manualul croitorului 213 . 3 1. r'a fi la .5.-s 16.. Pariea din fala a buzunarului va avea o inciinalie in jos de I cm fala de pieptr{lui (punctul :Ol .t .i linia taliei' Al doilea Pq*t )'L fi situat la 60 16. Pe linia buzunarului. rI A i--. in partea din spate. I l. contbrm schitei din figura 10. Pozilia pensei din fata se stabilegte prin a se detennina m punct la jtunirtatea lungirnii buzunarului de sus (te91u) din care se traseazi o vefticiii6 pAna la littia buru. iar in dreptul buzunarului va f-i mai pu{in cu 0.-i 23 16.1 cm de linia scobiturii (punctul ?.f. ti tl ii v v I 21 t/ \ d 1t A uztmare- : model. t'.tul 26) . i 1.-5 12.i /f i'|. jumbtatea distantei diltre I Arful pieptului (punc. in parlea erterioarb se fotmeazd o pensA cu inchiderea rle l'cm. i. Lungimea pensei Va ti egalS cu 213 din distanla intre linia taliei Ei linia buzunaruiui de sus (teglLr). 47.buzunarului de jos' Primul punct se afld prin a si stabili jumdtatea dislan{ei dintre vArful ]tl. Capatul buzunarului de jos va depaqi pensa dir-r 1a!5 cu I cm. Pentru a se da forma finald de croit a pieptuh-ri se Llnesc punctele 38.5.

Pentru a se tbnna 1r: de cazurd.3.cotA fixd. 39--19 spate qi piept. o perpendiculara.4.-5 cm .4.4.5 crn (distanla inchiderii pensei din :: pe linia buzunarului). Acest tipar se realizeazi pe baza dimensiuniior de la tiparul de strdnsd concordanli cu rdscroitura de la piept qi spate (fig.dupa preferinla. iai paftea din fala in concordanld cu ldlimea reverului. . l. Din punctul 50 se traseazd o linie curbh pdna.5 cm. . Din linia buzr rului la partea inferioard cu 1.6).diculare in punctul 51.' 'punctul de interseclie (orizontala 32 qi linia de rdsfr6n-eere a rer.erulse mdsoard pe perpendiculara trasatd lalimea reverelor gi in continu. din punctul de interseclie al orizontalet 32 qi linia de :.la linia de cazurd in pu. Construcfia tiparului de mineci bazA. 10. . Inchiderea gulerului la spate se realizeazd prin trasarea unei peri. Prelucrarea dosului de guler se face prin simpla indoire a gteiulur : linia marcatd de indoire. pe direclia curbei din punctul 51.pdna la linia buzunarului de jos in pafiea superioard. $teiul va suferi o uqoard intindere atat cai lua fonna de perelind a dosului de guler. Din punctul J/ se traseazd o linie curbd. tot prin:-- 274 .din punctul 50. . Ldlimea gulerului in paftea din spate va fi de cel pugin 4 cm. paraleld cu linia curbl tra. se va duce la punctul /2 o dreap:. Punctul 19 de la tiparul de spate se va uni cu punctul 3l . 2. 10. tul de intersec{ie cu linia de rdsfr6ngere a reverului. Linia reverelor. Construc{ia tiparului de guler de Realizarea tiparului de guler se face in concordanld cu dimensiunile sus)./9 se traseazd spre dreapta o perpendiculard pe linia risfrdngere a reverului. frdngere a reverelor se coboara cu o distan![ de 6 cm pe linia de :: frAngere a reverului: in acest punct se traseazd. mdsuratd pe linia curbd : 9. de la spate. de la piept prin::dreaptd gi punctul 28 de la piept se va uni cu punctul I6. 19-50: 50-51 : Din punctul ." printr-o curbd se une$te cu punctul 26.cAt gi linia de rotunjire a pieplilor in fala se eNe. 3 cm . prelungindu-se linia de rdsfrdngere a reverului (din punctul 39. : distanla 9-l I de la spate. I punctul 12 (cu I cm mai jos) se duce o linie dreaptd pdnd la punctui -' Punctele 10 Si 45 se unesc printr-o linie pulin curbatd ce se conti:. avdndu-se in vedere ca deschiderea piepfllor in f-at: aibb cel pu{in 3 cm fa{d de linia de mijloc a fefei (r'erticala 2i). 10. Dosul de guler se va croi avAnd in vedere ca fesdtura sd fie pe verif. Aceasti cu reprezintd linia de rdsti'Angere a gulerului. spre interior.aceastd mdsurd reprezintd ldtimea qteiului Ia guler.printr-o linie curba ce unneazd fonna corpului.

23-29 de la tiparul de piept (acest punct va fi gi semnul de montare a minecii cu pieptul). Pentru construcfia tiparului de mAneci se traseazl de la st6nga spre dreapta un unghi drept al cdrui v6rf se rwteazd cu zero (0). 0-2: distanla diirtre punctele x gi: : 17 cm (aceastd distanfd reprezintd lungimea capului de mAneci in partea din fala): 2-3:4 cm. 0-1 : distanla dintre purctele 5. Din verului) rtinuare execute r fa16 sa \g.1 h. Din ctul 37. l0 ontinui luzuna- din fald eapt6.in linia de 25 l/ n punc- i cru'b6 Fig. Din punctul de intgrseclie al dreptelor se'traseazi o perpendiculari pe orizontala 1 (linia de profunzime). iar in :if. 19 a t.2 cm (aceast6 distanld reprezintd indllimea capului de mdneci in partea din spate).6. trasatd )erpen'. Punctele acestor intersecfii vor fi notate dupd cum urmeaz6: tr-punctul de intersecfie al dreptelot I9-31 gi 28-16. rlui pe cAt va tzd. ' y . t . in rintr-o rintr-o dreaptd.) 8---2-rrI 1l lr t. t7l I I I I I DA I Iurl le de la il 3g.':-' '5).16.na linia de r5sde rls0 I rrE.punctul de intersecfie al perpendicularei x cu dreapta 31. 10. 275 . Purrctele 31 Si 16 se unesc printr-o dreaptd. egal6 cu distanta. . Tipar de mineci la sacou gi determinarea misurilor pentru tiparul de mineei.punbtul de interseclie al perpendicularei x cu orizontala 1.

cotd fixd.3-l:distanta dintre puncrele 29 qi 28: 16cm (distantadintreceledi-" J-i : 6 7 - unesc printr-o dreapta.cota fixd.cotd fixa. : j j l0*12 _-- 0--13 .. punctul ce marcheazi jumatatea distan{ei dintre punctele 3 gi 13.cotd fixd.-rli .1 + I : 65 crn Din punctul 1J se traseazd spre dreapta o orizontald.cota fixa.5 cm .. Punctele 2 qi l2 se unesc printr-o dreapt6. -l-i 'a - . tJiI : ---. Pentru a se da forma de croit a felei de manecd se unesc punctele 3.:f i il . 2*19 : cotului. prin p*nctele J. . 1. 3 cm . Din punctul se coboard o verlicald scuftd._ l l-12 2*2 3 : : 14-21: 276 care sd marcheze forma de arcuire a bralelor.cotd fixd. cr . is qi 16 se rraseaza 3 cm . : micEora sau chiar reduce. Din punctul 2 se traseaz: linie perpendiculara pe dreapta 2-12. tul -l in direclie oblica pdna la intersectarea orizontalei 1. -l -l --*]ru !J linie curbatd gi din punctele 19. fi mdritd in cazul unor forme pronunfate de arcuirr fe bratelor..5 crn - . aceastd mbsurd reprezintd completarea lunsir:- cotd r. fig. Punctele 3 gi 6 se unesc printr-o dreaptd. specificd. largiinea de jos a mdnecii plus 1 "crn = l-l + 1 : 15 cm. in linie dreaptd.i : /: linia cotului.erticalei 4 cu orizontala 2. : 6 qi 5 printr-o linie curba in form6 de semicerc.5 cm .cotd fixd. punctul de intersectie al dreptei 3-6 cu orizontala 1. 1. Mdsura se aplicb din punctul /. il-O . . .t_ Pe l3-l5 : -.6).- .I 6 cu orizontala _1J. mdsura se aplicd din punctul 2 spre st6nga.:da . punctul de interseclie ai I erlicalei j cu orizontala zero. 1 7 17-18 : mAnecii in partea din spate.1 cm . Lnt + 1 cm : 6.. o fonna mai dreaptd Se po.. !n . pe orizontala l.: liC --: Sr D. iar in cazul cdnd brafele prezintl. i0 . 3 cm . JT] :. de asemenea. completeazd formarea capului :. punctul de intersecfie al verlicalei cu orizontala 2. spre dreapta. aceastd misur'd completeazd lbrgimea manecii pe lir. 15-16:3 cm .cotd fixd. 20 qi 21.5 cm poate _ 0. Punctele 0 gi mAnecd) punctul de intersecfie al vefticalei cu orizontala zero.coth fixd (aceastd mdsurd 910: 11 Prin puncrul J se traseaza o r erticala. distanla dintre punctele l9 qi l6 de la spate : 8 cm. 7-B:3 cm . Prin punctul 5 se va trasa o verticald. puncte se mdsoard in linie dreaptd). o rinie curb. Punctele 5 Si I 6 se unesc printr-o dreaptd.ariabila in funcfe de forma de arcuire a bratelor.:--:34. 10. punctul de interseclie al drepte i 5. Te I --L\1 De *:. numai cap'-lui de mdnecd (v. Dpunctul 1J se traseazd. o linie orizontalb care reprezir-.: 0. punctul de interseclie al r. Aceastd mdsurd se aplicd din pu:.1 i D. 14-20: I 3-2 I :3 - cm . Punctele 9 qi'22 se unesc printr-o dreaptd. 12.

cm fald de linia de fetcd: ungirnii pe linia :le -1. B.6.1. se va determina mdsura dintre punctele )9. cotd fixd. linia qoldurilor Ei la cusdturile de rctul 15 la umeri. De asemenea.5 cm pAnd la linia de tennina[ie. p6nd se va intersecta cu orizontala .a f-r plasat cu 0. Diferen{a pdna la punctul de rnontare a spatelui cu pieptul. confbnn schilei din figura 10. Semnele necesare pentru montarea detaiiilor produsului 13. Din prezintd Pentru montarea corectd a detaliilor produsului este necesar a se trasa serure de montare pe linia taliei" linia de profunzirne.5.6. 'gi 7se de ului rr. 24 Ei 25 se vor uni printr-o linie curba.). gduri. tangenta la jumatatea distanlei intre punctele 23-22 gi in continuare pe dreapta 9-22 cu plus de 1 cm. Cota rcuire a se poate Pentru a se stabili ldrgimea scobiturii dosului de mAnecd.5 cm - cotd fixa. r'a fi sustinerea spatelui intre cele doua puncte. 277 . rseazd o 10. Din punctul ce marcheazd ldrgimea scobinrrii.4. se va avea erijb ca materialul sa fie decatat (cdlcat cu cirpa umedd) in vederea prevenirii unor contractii sau modificdrii dimensiunilor deta- liilor la croit. din punctul J.4. paraleld cu linia fetei de mAnecd. in formd de linie curbd. tot la I cm de linia de fetca gi la 4 crn de linia scobiturii pe linia umlrului.turd a umdrului semnele de montare se plaseazd dupd cum urmeazd: . altfel incdt sd se stabileascd de la inceput modul d'e prelucrare a fiecarui detaliu. Agezarea gi incadrarea e curbl tiparelor pe {esituri Jesdtura inainte de a fi a$ezata pentru croit se lerificd in vederea stabilirii unor defecte de lesdturd (fire ingroqate.5 cm mai sus fata de linia goldurilor. semnul de montare a spatelui cu pieptul r. Se va umdri schila din figura 10. punctul 26 qijumatatea distanlei dintre punctele IB-16 se unesc printr-o linie pulin curbatd. Aceastd mdsurd se aplicd la mdnecd. aratla spate cAt qi la piept. in acest caz spatele l'a fi suslinut cu diferenla de 0. pe linia scobiturii.5. Se va al'ea in vedere ca linia de scobiturd de la dosul de manecd sa aibd forma scobiturii de la piept qi spate. Pe linia goldurrilor. care vor fi insemnate cu creta pentru a fi ocolite in timpul a. ri capuseazd o . 14. Spatele in dreptul liniei de talie ra suferi o prelucrare (intindere). pentru aceasta semnul de montare se va plasa mai jos cu I cm fa{a de linia de profunzirne. Diferenla de plus de la spate se ra susline intre aceste puncte la rnontarea cu pieptul. pe linia urndrului la l.ezdrii tiparelor pentru croit. pete etc. Pe linia de cusf. Puncteie 23. 13.I le doud puncI 3-2 5 : I 18-26: I cm - . 10.la piept. in forma de aspect la gata.la spate. I5 de la piept qi in continuare la punctul 16 de la spate: se va line seama de a se scade mdsura de inchidere a cusbturilor la pensa de subra! cdt cusdtura de montare a spatelui cu pieptul.

I pturdi L orizo 'an1e mrA tinii IOAI nen liilt lini At€ par SZlt vat nul [r p" s:rl bu lI} . :ale t ttg.Jr € reg Ti ipare nai e.

pe liniile de rezerve gi nu pe liniile de montale a pieselor componente ale produsului. Croirea Dupd agezarea tiparelor' gi insemnarea acestora cu linii de cleta se tl'aseaz-i Ei pentru rezervele necesare cusdturilor. Volvatirul poate fi chirnizat (presdrat cu granule de poliester). Tiparele se aqazd pe tesAturi avAndu-se in vedere ca liniile verticale de la tipare sd corespundd cu firul de urzeald a lesdtru"ii. Pdnza volvatir este o tesdturh cu fir'ele de ulzeald din bumbac. intdritura de bazit (rolratirul) se croieEte egal cu pieprul in partea de sus. La lesdturile cu carouri se va avea in vedere ca la croirea detaliilor sd corespunda (prin montarea acestora) cuplarea exactd a liniilor de carouri.or fi trecute de pe o pafte pe cealaltd. De asemenea.7 cm.mAneca se aEazd prin a se line seama de semnul de montare a mAnecii cr-r pieptul. de unde descreEte treptat pdna 219 . Croirea intdriturii la piepti. Ata trebuie si fie de culoare contrastantd cu materialul.clinul de subrat se va a$eza in aqa fel incdt sd corespundd cu agezarea tiparului de spate. pardesiuri. la 1/3 din deschizatura buzunarului de jos. In acest fel se r'a face legdtura intre liniile carourilor pe linie orizontald: . care sd corespundd cu acelagi carou (r'.7). astf'el cd \ a putea adela bine la materia plimd prin telx.4. iar la terminatie va depagi ldlimea bizelilor cu 5 . linia de mijloc a felei r. paltoane gi la alte produse similare se va folosi voh'atirul. prin semne largi. Ca intdriturd de bazd la pieplii de sacouri. 10. schila din fig.lo- linii fixare. linia de tenninajie cAt gi cu aceeaqi tenninalie de la tipar-ul de piept.spatele pe linia de mijloc de la talie in jos sd corespundd pe jumdtatea distanlei intre carouri sau centrul carourilor. 10. ca prin cusdtura ef-ectuati sd fonneze un rAnd de carouli: . Tiparele se aqazd astfel: . pAna la pensa de subral.7.i: } Jesdturile se aqazd in dublu (o parle peste alta) in aga fel ca 1a1a lesdturii sd se regdseascd in interior. Se va folosi o incadrare cAt mai economicoasd qi se va tine seama de rezervele necesare la cusdturile principale care pennit eventuale schimbdri de dimensiuni in ldrgime cdt qi lungime (fig. Toate semnele de cusdturi de montare trasate pe material cAt gi linia taliei. 10. Decuparea (tdierea) se exe'cutd cu foarfecele. iar batatura din fire de ldna sau in amestec cu pdr de bor ind.pieptul se aqazd avAnd in redere ca linia de mijloc a fetei sd corespundd cu rnijlocul unui rAnd de carouri sau linia de mijloc intre carouri. l5timea de jos apAnzei va fi cu 7 . Prin supraplmer"ea pieplilor in fala acestea sd formeze un rAnd de carouri: .7). La sacoul cu doul rAnduri de nastuli. se yor transplure pe material gi semnele de rnclntare a detaIrtlor. atAt pe linie orizontali cAt gi pe linie verticaid.9 cm mai mare fala de ldtirnea bizelilor.

F 9. cu 4 .* = Y Se traseazd 9.\ I . Fafa pantalonului .5 cm mai sus de linia taliei gi la 2 .De la linia taliei in sus. PANTALONUL DREPT Mdsttri proporpionale Lunlimea pantalonului pe partea exterioari Zp-r Lungimea pantalonului pe parlea interioard Ppi Circumferinfa taliei ct Circumferinia qoldurilor cs Ldrgimea pantalonului jos (terminafie) lj 10. Pdste intiritura de bazi se vor aplica mai mulrr straturi de lesdturd tot ca int6riturl dupd cum urmeazd: Fig.p :a. I ( linii orizontale din punctele 1 gi 3. foaie e -t:! I0. l0). . : 48 cml = 26 cm.6 cm dupd forma prezentate in ligura 10.8.la partea scobiturii se va mai aplica un strat de volvatir de circa 5 . aqa dupb cum se poate obsqn a in tigura. intbrifura de bazd (r cvatirul) va avea o pense pentru formarea bus$lu" Aceasti pens5 va fi plasatd in dreptul pensei din fau de la materialul din care se executd produsul. : 83 crn: : 42'cm. f 0.. I : 103'cm. 'Tipar de intiri- turi la piep{i (sistem de roshar sau'alt material asemdndtor" chiar gi voivatir.9. pe toata suprafala (in paltea sirperioard).3 cm mai jos de linia umdrului: ra fi egal cu intdritura debazd pe linia de scobiturd: .li*:i/ - F + 5 :47 cm. Din dreptul scobiturii se va mai forma o pen-rt rnai micd cu direcfia spre partea cea mai proeminentd a bustului. De la linia taliei in jos canafasul va cuprinde 213 din supr:F fata intdriturii de bazd. A d 280 . 10. $i fig. 10. : Lpx+ lcm: 103 + I : 104 cm. Aceasta se aplicd la I cm in interior fald de lini: de risfrAngere a reverului. .la partea superioard a pieptului se aplicd o.5.peste aceste straturi de intdriturd. 0-3 = li2 din distanla 0-tplus 5 .5.8. al cdrui vdrf se notead cu zero gi care corespunde cu linia de terminafie a pantalonului (fig. se aplicl o foaie de canaf'as sau alt5 fesaturd sub$re qi mai flexibili. j: t I I '1 l. 0_l 0-2 : Lpi+ I cm=93 + I = g4 cm. 5: 0 ?_ T Se traseazd de la dreapta spre stanga un unghi drept. '10.8.

. De la din supra.8 9Z B 10 - punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala J. 10. 66 I Din punclele I gi 5 se traseazd cdte o \erticala. 6-tt:f-rcm=*-l=7cm. ie de cana- bila.5 : + = += 8 cm (pe orizontala /).t ' Fig. 10. 281 . puncrul de interseclie al verticalei J cu orizontala J.9. Pantalon drept. Velticala punctului 4 se va pielungi pdnd la linia de terminalie. cm 5 I se noteazd fig.9.i i bazS (vol- r bustului. Aceasta distanld se aplicd din punctul 6. 10.Fal6 de orizontald. pe linia 6-7. Fig.1: ? = T = l6 cm (Pe orizontala 1)' 1 . Tipar de panlalon. qi . icd foaie iiar Ei volag de linia nai sus de nbrului. - cotd fixl. va ritur6: un strat de ezentatd in oatd supra. punctul de interseclie al verticalei 4 cu orizontala 0' punctul de interseclie al dreptei 7-6 crt perpendiculara dusb din punctul 2 pe aceastd dreapt6. distanfa 6-l I va a\lea o pozilie ugor inclinatS. iar verticala punctului 5 se va prelungi pdnd la orizontala -J. ei din fala rl. ao pensd ri proemi- observa in I mai multe cum uro.10.6:0.

l. 10. 282 . Determinarea direcgiei lirl. T *r+. 6-14:? = + I3-15: = 16 cm (pe dreapta 6-t0).punct va corespunde qi cu terminalia Eliplui. pentru cusdturi * l cm pentru suslinerea felei cu betelx = 24 cm. I 7 Ei I 5 se unesc printr-o dreapt5. Din punctul /3 se traseazd o orizontali punctatd care indicd lini" qoldului.* t3 cm = Cota de plus 3 cm poate fi miritd'sau micqoratd in funcfe de fc'rni corpului. Pwrctele 11. o-t7:tJ-ze . 12 qi 14 se unesc prinr-.5 cm (mdsurat in linie dreaptd din puncnr I3 care corespunde cu linia t0-16:l+2cm = goldului gi determinarea ldlimii felei).r? nm Y-I/:t= Z =IJCm. f + 1. .i. Spatele pantalonului liniile orizontale de la tanr Pentru construirea acestui tipal se prelungesc pantalonului. /B I : Fun. respectiv 20.5. cota de plus poate fi mdritd f'a1a de cota propusd de -1 :mr (considerati pentru corpurile cu forme proporlionale).1 . 19 n. Punctele 17. pe hmi goldurilor. iar vefticala 7-5 se va prelungi in sus.6-12:4 6-1 3 : + = += 66 cm. 5-22: fi. distanla dintre punctele B gi 19.5 = 25.Acest.2. cu vdrful in punctul 6 gi laturile trecind prin punciel e 10 Ei 1.cota variabild.5 crn =! * 1.r I6 Si I5 printr-o linie curbd care sd rrmeze forma goldului. distanla dintre punctele 9 Ei I 7. Punctele qi /9 se vor uni printr-o linie curbi care la jum6tatea distanlei dirmn' cele doui puncte se va deplasa in interior cu I cm. .1 Aceastd mdstu'd stabileEte ldlirnea felei de pantalon pe linia taliei. #*t = 7 cm. linie curbd accentuatd corespunzdtoare inchiderii pantalonului in fap 2 cm B-19: B-20: 9-2 I : .ei 6-12 se face aplicdnd cota fixi de 4 cm pe bisectoarea unghiului drept. vor uni printr-o linie ugoari curbatd care va fi asemdndtoare cu cea & la partea exterioari (15-19). Punctele 20 Si 1i w. punctul de intersecfie al dreptei I 7-l 5 cu orizontala 3. 8 cm (pe dreapta 6-1 0). Dacd corpul prezintd o formE proeminentd in spate. 21 se vor uni printr-o linie dreaptd. Pentru a da forma finalb de croit la fala de pantalon se vor uni puncte.

5 cm rnai jos de punctul J2.btr--- 4cmpe trecAnd 23 2y' : * in cazul corpurilor cu minus in partea din spate. Pentru plasarea corectd a penselor se impafte spatele in 3 parli egale gi se va urmdri ca fiecare pensd sa aibd o inchidere de 1.9N+ I ctn = {* t2 ll 26 r = 5 ctn. la terminatie. Aceastd mdsurd se aplicd din punctul 23 pe orizontala punctului 15.5 cm .c printr-c ri vor uni printr'-o linie curbd care la jumdtatea distan{ei se deplaseazd Pentru a se da founa de croit a spatelui de pantalon se vor uni punctele Ei 27 printr-o linie curbatd dupd fonna goldului. Punctele 2B Si 29 Ei respectir' 30 qi 3l se vor uni prin linii drepte.a de Mdsuri proporyionale Indl{irnea 3 cn" Circumferinla Circumferinta corpului bustului cb: . 24 Si 23 printr-o linie dreaptd. 23-27: cs * 3 cm pentru cusdturi * I cm pentru lejeritate din care se scade 161irnea fe{ei: 48 + 3 + I . punctul de intersectie al orizbntalei 1/ cu perpendiculara coborAtd in punctul 22.a$a cum se vede in figura de la fat.. In continuare se traseazd o curbd cal'e va trece printr-un punct situat la I cm spre interior de punctul 12 Ei in final se va uni cu un punct plasat cu 0. Punctele 3l qi 32 se unesc printr-o linie curbd asetndndtoare cu fala pantalonului sau cu linia exterioard a spatelui de pantalon. 19 .5 cm. Punctele 27 Si 2B se spre interior cu 1 cm.5 cm . fala pantalonului se face mai scurtb cu tele mai lung cu 1 cm . pe dreapta 22. aceastd cotd se poate micgora. 12 12 t 1-3:.5 : 26. r Lei. iar spa' Le de form: 10. Prin acest sistem de mdsurat pe linia taliei cAt qi pe linia qoldurilor se poate face qi un autocontrol al mdsurilor.'0 cm: abdomenului cq: 16 cm.25. . 10. Punctele 22 Si I se unesc printr-o dreaptd. pe lini.cotd fixA.:' 0 qi 11 se cu cea de .5 crn .10.5 crn . Jos. VESTA INCHEIATA LA tIN RAND DE NASTURI te. ct + 3 cm pentru cusdturi * 1 cm pentru susfinerea felelor de pantalon cu betelia + 3 cm pentru pensele din spate ale pantalonului din care se scade ldlirnea felei : 12 + 3 + 1 + 3 -21: 25 cm' Aceastd mdsurd se aplicd din punctul 25 pe prelungirea dreptei 10*2. 19*28: I . In punctul22 se coboard o perpendiculard pe dreapta 22-1 . icd linia r 25-26: punctul betelia 3i). l7-29: 1. in fa{d. 20-31 : 2.I. Forma de inchidere in parlea din spate a pantalonului se realizeazd unind punctele ?5.cot6 fixA. 2 1-30 : 2.6. i punctele rnctele 1-' rlei dintle : 17.1 cm (indlfirnea pantalonului la spate). 283 1C: 180 cm. punctul de intersectie al dreptei 2-10 cu perpendiculara coborfitd in punctul 22:pe dreaPta 22-1.cotd fixb. I cln.cotd fixd. 21-25: + = g =.5 crn^ iar lungimea acestora sd nu depd.eascd 7 crn. .

Misura de proporfie . 14 $+ JJ l5 cm = ++ l5 = 48 cm. l0. 10.Masn'i stabilite prin calcul: Lungimea taliei h =lS= lqo=45cm. 2 cm. J ain distanra o_ t Din punctele I. 10.1. 12 cm : - cotd variabild. in func1ie de prefbrinla de lungirne a vestei. 2. 10.l 1. 44 :4 = 6. Fig.. -15 crn. Construc{ia tiparului pentru spate vdrf se noter-.11. ei fig..12. 284 . O-t:ry+ 1cm =!*l =25cm (mdsurd luatdpecorpde ARS+ f 0-2 o-+ Se traseazd de la dreapta Slre stanga un unghi drept al cdrui 0-3: : Lt: "-. 3 gi 4 se traseazd linii orizontale. de s-. Vesti incheiati la un rhnd de nasturi. Tipar de vesti.p = 10.12).6. Fig. cu zero gi care va corespunde cu linia de mijloc a spatelui in parlea (fig.

\ + 2- 5 : 2 cm taliei. 14.9:3 Din puncrul 8 se traseazd o linie verticald.6cm.coti fixi. I 0.3 cm (mdsura se aplictrdin punctul zero pe aceeagi orizontald reprezentdnd fetca). cotd Din punctul 18 2. .8: **0. Din punctul 11 se coboard o linie vertical5. care se continud pdna la linia de terminalie ugor curbati spre dreapta Punctele 7 gi 9 se unesc printr-o dreapt5. 10 -punctul de interseclie al verticalei 8 cu orizontala 1. Din acest punct se duce o linie orizontali. cm . 3 =9. Aceasti misud reprezintd lSlimea oteazd de sus 1 . 28s . .5 = 27. cm . /3 .3cm = 3 * t.5 cm. l7-18: I8-19: 4.cotl variabili. 10 Si I 2 printr-o linie curbd conform schilei din figura 10. I-12 B. :2 cm. in func$e de forma de modelare a corpului pe linia 0- 6: T * t. Construc(ia tiparului de piept linii orizontale cdt Pentru construcfia tiparului de piept se folosesc aceleagi gi desenul spatelui in totalitatea lui.5 cm 1.. Din punctul ce marcheazi jumdtatea distangei 1-l se duce o dreaptd pdna la punctul 5.5 cm fix[. I-l I : * *r.cotd fixd pentru modelarea amangurii. +4=20. pe linia taliei care se obline unind punctele 12 qi /6 printr-o linie dreaptd gi mai departe pAnd la linia de terminafie cu o linie ugor crirbatd. 15-161 I cm-cotd pentru modelarea spatelui pe linia taliei. I-17 : Din punctul 17 ? * r". pefitru modelarea amanEurii. traseazi spre stenga o linie orizontali. 10. = 9+ se se I = 34. in func1ie de inilfimea umerilor. - variabild. ridicd o verticalA.cotd fixa.Linia scobiturii de amanquri se ob$ne prin unirea punctelor 9.punct ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punctele B-/0. - coti fix6. :2 cm.*=T spatelui.5 cm= T *r.2.:2. Pentruaseda ' forma finald de croit a spatelui se vor uni punctele 7 gi 0 printr-o curbd.3 cm. 7 0.6. t 3-14 15 punclul de interseclie al verticalei /1 cu orizontala 2. in continuare se traseazd linia de m<idelare.

1 cm .distan{a. 30-31:6cm-cotiLfir5. 21-punctul de interseclie al verlicalei 20 cuorizontala 0. Punctele 23. 1l cm . Din punctul -J4 se duce spre dreapta o iinie orizontald.I 7-20 : ttY- Din punctul +2 66 crn = { + : = l0 crrr. 26-33:2 cm . Vdrful aipense se va afla ca qi pensa din spate.cotd variabilS. Punctele 2. Pand la ac. 37'= punctul situat laiumatatea distan[ei 36-35. 1 cm .5 crn . /-9 minus 1 crn. o pensd cu inchiderea de I cm. 19. - cotd variabilS.cotd r. punctul ce marcheazi jumdtatea distan{ei intre punctele / 9i 10.i5 cm. punct ce marcheazd jumdtatea distanfei 23-11. Virful acestei pense se une$te cu punctul 17. ca -t 5 cm : 46 + 5 : 51 cm. printr-o linie curbd. formeazl.5 cm minus distanta 0-7 mas'. Pentru oblinerea formei finale de croit se vor uni punctele ?/ . punctul de intersectie al verticalei -10 Cu orizontala B.?-J minus I cm. 28-36: Punctele 36 Si 35 se uhesc printr-o dreaptd. Din punctul -JJ se va trasa o linie verlicalS care se I'a opri la I0. 27 I : : 5-28: 5-29 30: J2 Din punctul 26 se coboard o linie verticalh care reprezintd linr. punctul de interseclie al verlicalei 26 cu orizontala 2. 17 qi /2 se unesc printr-o linie curbd spe: liniei de amangurd.. 286 *t . Din acest punct se riii \ erticala. I cm .'aloarea distanlei dintre punctele 29-27.cotd pentru modelarea pieptului pe lir-ria de tenninafie. linia taliei (orizontala 2).1 qi 8 se Lrnesc printr'-o dreapt6. adicd la 6 crn fala de orizc: 1. - 37-38: 2.ariabilS. I cm pentru cusdturd qi 1 cm pentru SUprsplln:' : pieplilor in 16 crn tb1a. in hrnctie de indllimea utnerilor. ridica o verticala.cotd fix5.5 cm .cota pentru modelarea pieptului pe iinia taliei.Pe aceast6 direc. care la jurndtatea distanlei se va deplasa spre -' - rior cu I cm. -?0 se 21-22: distanla 22-23: 2J: 2J-25: l-26 : Punctele 22 Si l9 se unesc printr-o linie dreapt5. Din acest pllnct se coboard o linie \-erticah pdnd la linia de termina. jos.mijloc a pieptului. punct se aplica Ei mdsura de LPB -r 2. Din acest punct se coboard o linie ugor cu' Linia buzunarului va trece prin puncftil de interseclie al verticaler .pe linie curba. cb + 5 cm : 50 + 5 :. pensei illn fata se fonneazd pe I'erlicala punctului -lB. 31*35: 2. Din punctul 2. pentru formarea deschiderii vestei in partc. 27-31: Se va avea in vedere ca lungimea vestei in fagi sd fle mai tttai' 5*7 cm dec6t spatele. In punctul -:fotmeazd pensa cu r.f se duce spre stdnga o linie orizontald. 25.deasupra punctului -li.cotd pentru modelarea amanqurii. .

10.12 cm 'erlicalei ugor curbat6. IC:176 i 10.13).IO.. la 10.T. C irc umferinfa bustul ui cb: 50 cm. Mdsuri stabilite prin calcul rct se ridicd o Lungimea taliei Mdsura de proporfie Ad6ncimea riscroiturii Lt :f-=#=44cm.I = 23 cm.:7 . tp = + -2 cm= ! -z =23 cm. intd linia de Mdsuri proporlionale indllimea corpului . Se incheie cu fermoar sau cu nasfuri. -J2 se Circumferinla abdomenului suprapunerea ca: 46 cm: Circumferinla qoldurilor cs = 54 cm. runctul 7.= f . La terminalie are cordon ajustat pe corp (frg. mai mare cu Lungimea mdnecilor i in parlea de Lm:62 cm.tI direclie se rtele 2/ . mp =ff*l5cm=#+15=48cm. terminalie. Fig.13.asa spre inte- 9i 3J la spate Lungimea pieptului pAnE la bust =ff . Llrua /drful acestei de orizontala . =25cm. 10.t. spatele se croieqte cu platci gi cusdturi de ajustare pe corp. 3 LPB=T*tr^=T+l 7 9i Ldlimea spatelui pe linia de profunzime rbd specificd Lilimea pieptului pe linia de profunzime Is =ff*2cm:# +2=2Zcm. 28. ARS nlnatle. Bluzi de vint (geaci).BLUZA DE VANT (GEACA) nA la acest -7 misurat filuza de vdnt are o lungime pAni mai jos de linia taliei sau chiar pdnd la linia qoldurilor. cm.

10.7=8.9=T*0.punctul de interseclie al verticalei 11 cu orizontala 5. 0.7 cm=af *0. in fi.cot6 variabild. . in partea de sx (fie. Punctele 0 Ei 6 se unesc printr-o dreaptd. 8 . Punctele 15 Si I I se unesc printr-o dreapt6.I : ARS:23 cm (mdsurd luatd pe corp). 12 se : Din punctul I4 se traseazd o orizontala. . 0.punctul de interseclie al verticalei // cu orizontala 4.1. Din punctul 11 ridicd o verticala. 2.2 = Lt:44 cm (mdsurd luatd pe corp).cotb variabilb. t-ti 13 2. 3. _JJ :3-21 :J-2 5 :1-26 !127 :0-28 :129 288 i9-Ma .7.puncrul de interseclie al dreptei 0-6 cu orizontala 2.punct situat la jumdtatea distanlei 0-1. l0. 9-10:2cm-cot6fixd. Tipar de geeci . .la). 5 .5 cm . I4-15 = 2.7cm. 13 . 3.3 :5 cm .cote variabild. Din punctele 1. 7-l I : li :22 cm.urcfie de preferinla de lungime. 7 Din punctul 9 se ridicd o perpendicular'5. l0 Per "e tipar Fig.punct situat la jumdtatea distanfei G-4.lf.6= 3 cm-cotd fix5- I9 ! 8-20 2I 22 0. Construcfia tiparului de spate i I-16 I Se haseazd de la dreapta spre stanga un unghi drept al cdrui vArf se notenzd cu zero qi care corespunde Cu hnia de mijloc a spatelui. 4 . 10.4 qi 5 se traseazd linii orizontale. 1 3-14 :2 cm .punctul de intersecfie al dreptei 0-6 cl orizontala 1.

Spatele.cotd variabild.rnctele 15. Pe liniile de decupare.Manualul 289 .2. Pentru a se da forma finalE de croit a spatelui se unesc punctele 0 Si I0 printr-o linie curb6.. 2 3-25 23-2J = 24'26: LPB: 25 cm (mdsurd luatd pe corp + 2 cm minus distanga I0-0). l8-20: I cm . iar in dreptul liniei de inchidere a pen.\ 1l-16: 5 cm Din punitul 17 se coboard o r."cfie al verticalei 2l cu orizontala 2. 22 . 8 ----.8 Prin punctele 24 gi 25 se taseazd linii verticale.5 cm. Pentru introducerea unui model in tiparul de bazd se va lua ca bazd de orientare schila din figura 10. pe linia de mijloc. Punctele I0 Ei I5 se vor uni printr-o linie dreaptd. de pe linia umdrului. 12. 19 ."t"1-l-J'ir. se va trasa o linie de egalare intre cele doqd laturi ale pensei.punctul de interseclie al verticalei I 7 cu orizontala 2. indreptul punctului 22 se face inchiderea pensei de -i cm cu aceiaqi mdsurd qi pe linia de terminafie.14.cotd frxd. 66 : lp :23 cm. care nu au prevdzute rezerve de cusdturi se va acorda rezelna necesard conform desenului din figura 10. Punctele l7 Si 20 se unesc printr-o dreapt6. 68 . Construcfia la tiparul spatelui. 2A-28: 23-29: Punctele 26 qi 27 se unesc printr-o dreaptd. 10.se masoard din punctul 11 pe dreapta I5-l I. 4 cm . se va croi la fir dublu. Pensa de pe linia umdrului se face tot pe verticala ce trece prin punctul 2l Si va avea o inchidere de 2 cm.2 cm. croitorului 19 .punct situat la jumdtatea distanlei dintre punctele 7 qi I LDin punctul 2 I se traseazd o verticald. iar din punctul 20 pdnd la linia de terminplie se traseazfl o linie paraleld cu verticala t 8-l9.5 = 10. Dupi decuparea tiparului se trece la inchiderea pensei de pe linia umdrului.r"r.14. 16 Si 17 se ulesc printr-o linie curba in fonnd de semicerc specifi cd scobiturii spatelui. Punctele 28 qi 29 se unesc printr-o dreapt6.7. I3-27: 3 cm .. II-17:4=4=6. Pr.cotd variabild. Vdrful pensei va fi in prurcful2l.5 crn = I *2. 2/ .punctul de interseclie al verticalei 17 cu orizonlala 3. Y! +2. distanla dintre punctele I0 Si I 5 minus 2 cm. /8 . tiparului de piept linii orizontale de Pentru cqnstrucfia tiparului de piept se folosesc aceleagi 17-23 : 4 *2 cm =A + Z = 8.'erticald. sei.2cm.

10-ll: 10 cm . Tot prin punctul 12 se mai traseazh o curbd pdnd la linia de cazura.ltl : ttY- +2 66 cm = l! +2 = l0 cm.pe linia cru'bd. in punctul J1 se construiegte o perpendiculard pe dreapta l0-11 . 10. Ldlimea gulerului la spate va fi de pirca y' cm. iului va fi in directia celei de a doua curbe conform schilei (fig. 30-31 30 : punct situat la jumatatea distanlei dintre punctele 28 modelarea scobiturii.punctul de interseclie al verticalei 25 cu orizontala 2. 35-36:2 cm . L ' punctul -36 se traseazd o dreaptd pdnd la punctul de intelseclie al dr. pentru 26-J2:!tP. o dreaptd paraleld cu lB-19. . un punct situat la jumdtate a distantei dintre punctele 32-33. . . 35-37: 2.punctul de intersec{ie al verticalei 25 cu orizontala J. $t: gulerului se formeazd din punctul 32 cu ldlimea de 3 cm printr-o cu:' paraleld cu curba ce trece prin punctul J2: punctul de termina[ie a.*.-5 cm .5 crn . iar in fata de 6 cm. Construcfia tiparului de guler Dupd mijlocul distanlei delimitate de punctul 3B gi intersec{ia verticale: trece prin acest punct cu orizontala 32.:se termind in punctul 33. 10. . cusdtura de montare a pieptului cu spatele minus ldtimea spatelui {c tanla dintre punctele 20-B):46+ 3 + 3 + 2 -26:29 cm. 25-38: l. pAnd la linia de terminafie.3.se traseazd o dreaptd ce trece prinprtul 10. 31-39: ca + 3 cm pentru lejeritate + 3 cm pensa din spate : 2 cm pen:.cotd fixd (aceiaqi cotd prevdzutd mai sus). Din punctul J2 se traseazd o linie curbb p6nd la punctul de intersei al liniei de cazurd (orizontala 32) cu dreapta trasata prin punctele - qi4l.-. Pentru a se da forma de croit (a pieptului) se Llnesc punctele 28. Si 29.7.mdsurd ce se detennind pe distanla I0-0. .={ = 8. Punctele l 7 Si 3B se unesc printr-o dreapt6. specificd liniei de si biturd. Punctele 33 qi 25 se unesc printr-o linie ugor curbatd. 26-10: 2. iar din punctui 3> traseazd.cotd fixd. 31 gi 1Z printr-o linie curbdL in fonna de semicerc. prer'Ezutd pentru ldlimea gteiului la guler. 290 . 1l-12:4cm-cotdfixd.I cm * cotA fixd. traseazd o orizontald.5 cm . s-au prevdzut I cm pentru cusdturi gi 1"5 cm pen:suprapunerea piepfilor in fafa. 66 Din punctul 32-33 34 35 -12 se .:" pe curba 12.cotb f-rxd. . inchiderea gulerului la spate se face prin trasarea unei perpeidicu.cota fixd.: tei J9 cu orizontala J.

la $teiul 1ie a gte- Tiparul de mAnecd se realizeazd pe baza dimensiuriilor de la tiparul de btazd. 45-46 = 5. cordonul va avea masura spatelui gi a pieprului. 2-3: distanfa dintre punctele 23 Si 29 = 4 cm. : verticald.r cu orizontala l2-31.5 crn . Punctele 15 gi 31 .5 cm .5 cm (egal6 cu distanla 13-11).punctul de interseclie alperpendicularei .mdsurd de ldlimea pieptului la terminalie' Din punctul 50 se .5 cm sunt . 43-44:5..tul de interseclie al dreptelor I5-31 Ei 28-t2. 43.5 cm . in raport cu circumferinla goldurilgr. rdiculare cm.I : 15 cm. . Aceasta _din cauzd cd cordonul nu va cupiinde partea cea mai pioeminenld a qoldurilor. Se iraseazdun unghi diept ai c6rui vdrfse noteazd cu zero. '-o curbd l. Din punctul 45 se traqeazd o r pentru :lui (dis- 8. in strinsi concordanfi cu scobitura de la pi.cotd fixd. 10. J&-Sl : 5. Din : al drep- iicalei ce :in punca.5 cm .29 i de sco:tul. 0-2: distanla dintre punctele x qi: minus 1 cm: 16 .o curbi paraleld cu cwba 13-45. Din punctul 36 se coboari o verticala. 291 .5 9m pentru suprapunerea ' pieplilor in faga gi la partea stAngd se mai aplicd 3 cm pentnr inchiderea cordonuiui asimetric. 10. :n . 46-47 = 2 9m.coti pentru ldfimea cordonului. Punctele 43 gi 45 se unesc printr-o curb6. 28 qi 12 gi respectiv I2 Si 3l se unesc prin linii drepte. pentm lilimea cordonului din care 1. Dreapta 13-44 reprezinti fir dublu la eroit. care azuri.va fi croit . 1. in acest caz dreapta 7-6 se coboard.10.ept la spate (fig. cordonului la terminalie va fi nai micl cir I cm dec6t circumferinla qoldurilor. Din pUnctul de interseclie al dreptelor se traseazd citte o perpendiculari pe orizontala /. y . 10. 0-l = distanla dintre punctele x gi y : 5 cm.coti variabild. *'".31. de la terminalie. Circumferinla..:. 5I'52 : 2 im .Punctele 48 Ei 50 se unesc printr-o curb6. Punctele 44 gi 17 se unesc tot printr. 'Din verticala 48 se acordd mdsura de 2.cotd variabild.7:4.cotd.15). Construcfia tiparului de mffneci I rtersecfie nctele J0 13.variabilS. Punctel'e 19 qi 52 se unesc printr-o curb'd paraleld cu iurba /8-i0.J9 se -19. 18-49: 5. In partea de sus. Punctele 45 Si /7 se unesc printr-o dreapti.mdsura de lSlimea spatelui pe linie de terminalie scdzAndu-se misura de inchidere a pensei la spate. .cotd pentru ldlimea cordonului.5.-45 : i2. :.7..punctul ile interseclie al perpendiculare. coboari o verticalS.anformi'.coi6 variabili" in raport cu circumferiita ioldurilor.14). iar in partea de jos va fi corespunzdtor cu gros^imea corpului pe aceastf di itan g.i x cu orizontala 1. 6-4 3 = 2 cm . Punctele 50 Si 52 s6 unesc printr-o dreaptd. prevdzuli pentru cele doud cusdturi. 18-50 = 29 cm . Construc{ia tiparului de cordon r ' q pentru Cordonul. 36-18: I cm .

l. pentru - 12: punctul situat la jumdtatea d:. s-a inclus qi cota de 4.1. I5-16: 18. 1i . I 5-22: 3 cm . Tipar de mineci geaci..6 Ei 5 printr-o linie curbd in formd de semicerc. la ca:. calei J cu orizontala . Punctele l0 Si 23 se unesc printr-o dreapt5. /0 Fig. I 6-17: 3 cm .bzutd pentru lalgirnea rnAnecii la tennina{ie.62+ 1 : 63 cm. punctul de intersec{ie al ver: calei J cu orizontala 0. /8-punctul de intersecfie al dreptei 5-]7 cuorizontala 12. Punctele 5 qi I 7 se unesc printr-o dreaptd. Puncte-.5 cm." punctul / pe orizontala 1.seer::aparitia cusdturii pe fatd cdnd se fixeazd pensele.punctul de intersectie al rer: calei 5 cu orizontala 0. 292 . 2-20:3 cm .. lB-19:3 cm . Punctele 5.5 cm pentru cele 3 pense.cotd fixa.punctul de intersec{ie al dreptei 10-2 3 cu orizontala 1. .tanqei dintre punctele 3 qi I L I prer. cotd consideratd fixd. D. 11-15:2cm-cotd l-11: 4 cm - cotd fix5. Punctele 3 Si 20 se unesc printr-o curbd dupd forma scob " turii de la piept.cotd fixd. 2I qi 22 se unesc printr-o linie curb5. prevdzutd pentru latirnea man$etci.8.I : 29: distanla dintre punctele ?8 15. 15.cotd fixd. 1. 7 * punctul de intersectie dreaptd. Pentru a se da fonna finald de croit la fala de mdnecd se unesc punct..5 : tersecteazd cu orizontala . Mdsura de 8 cm se aplica c. Punctele . Punctele 20. 12: distan{a dintre punctele 8 cm. 6 - punctele / qi 5 se traseazd cAte verticala.15. .5 crn pdnd se i:. 0-1 I : Lm + I cn'. 7.3.: " 3 qi 6 se unesc printr-o lir-.B :3 cm .cota fixd. 2.5 cm .cotd fix5.punctul de intersecfie al rer'. al drep:. 9-. de mAnecS. linie oblica./ . J-6 cu orizontala 1. I 9 qi 1 Z se unesc printr-o linie ugor curbatd.dzutd pentru pensele de la fala dem6necd. l2-13: I cm - I3-21:3cm-cotafixh.cotA fixA. 3.cotd prer.i 7 se unesc printr-o dreaptS. 9-23 :3 cm . specificd capul. . Din punctul -l se mdsoar5. 10.

La dosul de m6nec6. 2=20.16. manqetei. taliei goldurilor Lt = Ls *1. in partea de jos. 50 cm.5 cm .8.5 cm.La . Odati determinati aceasti mdsurd ea se aplicd incepAnd din punctul 3. 3O-33: 4 cm .5 cm. pe direclia unei curbe care va fi tangentd la orizontala 2 gi care se va continua pe direclia I O-2 3 p6ni la orizontala /. t6 Si 12 minus rezewa de cusitr*ri (2'cm) la punctul 17. 26 Si 27 printr-o linie ugor curbati. 46 cm:' 54 cm: 64 cm. Pentru realizarea scobiturii dosului de mdnecl se determind misura dati de la scobitura piepiului gi spatelui. Tiparul manqetei de mdneci se realizeazd din punctul 11 diin care se traseazd Fig.coti fix5. 10. =#-2cm=#- de la linia taliei 293 . 29 qi 2B se unesc printr-o curb6 ceva mai accentuati.cotd fix6 prevdzutb pentru ldlimea manEetei din care 1.coti fixd. Pardesiu o orizontald.5 cm .5 =46.cotd fixi. Din punctul J se coboar6 o vefticalh. aceastd misurd se adaugd I cm pentru suslinere = 23 + I : 24 cm. 17.t\ t 2-25:1. PARDESIU INCUENT LA UN RAND DE NASTURI Mdsuri proporlionale Inilfimea corpului Circumferinla bustului C ircumferinla abdomenului Circumferinfa qoldurilor Lungimea minecilor Mdsuri stabilite prin calcul Lungimea Lungimea IC : cb ca cs : : = Lm: 180 cm. I0.cotd fixi previzute pentru suprapunerea mangetei. 3O-32: 5.cota fixd prevdzutd penuu lungimea nasturi. l-5 cm .5 cm coti fix5. incheiat la un rAnd de 1 1-30:24 cm . Pentnr a se da forma de croit a dosului de mineci se unesc punctele 25.5 cm este pentru cusituri. ptrnctele 24. l4-27:3. din punctele 29. II-31= 5.5 cm .coti fixd. in lungime de 6 cm gi in l61ime de 2 cm se lasd o rezen'6 de suprapunere a fe1ei. 17-28 :2 t9-29: .5 I44 cm = ry+ 1. cm . l3-26=2cm-cotdfixi.

I ARS:25. in cazul altor forme de c6rpuri. punct plasat la 0.5 (rndsurd luatd pe corp + 1. Din punctele 7 gi B se traseazd linii orizontale necesare lAlimii spateluDin punctul 7 se traseazl. iar dacd corpul prezinti o linutd :n spate. cdnd un corp are linuta api+.rticald qi orizontald).5 cm distanlb de punctul zero (mdsurat pe directie r..punctul ce marcheazd jumdtatea : '1't = 12.pendiculard din punctul 9.5 cm = f * r. aceasta se va mdri. 3 qi 4 se traseazd linii orizontale.6: 8 . /s =?*jcmllQQ+3=23cm.r. cu forma qi linuta normald. Raportul d6 mdrire sau micqorare va fi egal cu ll4 din diferenfa mdsn ARS fa\d de mdsura proportionald. 294 . aceastd cr. I - . z : distanlei 0-7 ":' =6.ril se poate miri sau micgora. Pe dreapta 9-7 se duce o pe.cota Din punctele I.r 7 = punctul . De exemplu.o = # cm = + l8 = lo8 cm. 2. cota se va diminua. Construc{ia =f *8.Lungimea pardesiului Mdsura de proporfie Lpr. in funclie de forma de curburd a corpului pe taliei.16li 10.5cm tiparului de spate cirui v6rf se notenTa Se traseazi de la dreapta spre stdnga un unghi drept al cu zero qi care corespunde cu linia de mijloc al spatelui (fig. Aceastd cotd este consideratd fixi pentru corprrr-f. =+-15 t . l2 cm . lst =ff+8.tr".-5 cm).5 : 3.7 cm.17).. 3 cm. 0.5 cm). 2. 5 = 27.cotd variabila.5 cm = T * r. ce marcheazd jumdtatea distanlei lip. linia taliei Ldlimea pieptului pe linia de profunzime 10.5 = 25. 'z 0-t . variabili.1. 0. o dreaptd la punctul 5. ARS =T * r.5cm. = tltp Adincimea rdscroiturii la spate Lungimea pieptului pAnd la bust Ldlimea spatelui pe linia de profunzime Ldlimea spatelui pe #-r15 = 48 cm.1 = Lpr : 108 cm (mdsurd stabilita pe cory). 0*22: Lt = 46. ? cm .5=2bcm.5 cm.5 cm (mdsurd luatd pe corp + l.: l0. Pentru continuarea desenului unesc punctele 9-qi 7 printr-o dreapt6. 2. Punctul 5 se rmeqte ::i punctul 6 printr-o dreaptb care se'continud pind la terminafie.-5 cm.3:Zs=20. Ip =+-lcm=f -r =24cm.8. LPB = T *t. cati in fa{d.

l pului pe linia 1- I cm.i . 5 se unegte cu alie.\ /. Llimii spatelui. 5 cm. . aceastd cotd re linuta aPlerti o linutd Pe fleren{a mAsurrl l desenului se .17).i'10.:m. TII..rl:.3 cm.rf se noteazi . *'- . direclie ver:ntru corPurile re i.1?.Tipar de pardesiu incheiat rind de nasturi' 295 . 10.e duce o per- la un Fig. 5 cm.

30-31 : 1 cm . 16 gi jurndtatea distanlei 11-15 se traseazd in linie curbd specifi:.umerilor [a sacou. l7-27 : 2. )6-3: :'n!.r = S * I = 9 crn.punctul de interseclie al verticalei 1J cu orizontala B.i crn = $ * s = 17.3-29: 4. I 3'22 : 2 cm (necesar pentru distanla intre spate gi piept).punctul ce marcheaza jumltatea distanfei 28-29.+2.5 crn (mdsurd luata pe corp + 3 cm minus distanla 9-l I). 19.-l cm = 4-[ . 5 = I0. l3-11= I 1-l 5 : a 66 1. in funcfie de indl{imea umerilor.coti fix5. Construcfia tiparului de piept. I 8.5 cm . ++ !tP. linii orizontgle -.cotd pentru modelarea scobiturii. 30 .cota f-ixa.5 cm . Punctele 28 Si 29 se unesc printr-o linie dreaptd. 5 crn = { *2. 16 .1 se unesc printr-o linie curbd ce urmeazh fom. I7-18:3. Prin puncte-. 6 cm .8. corpului.5 cm. 2 cm -prer'dzut pentru cusdturi I cm qi pentru falduri I crn. : : Pentru a se da fonna de croit a spatelui se vor uni punctele 9 li . 20.lungimea umerilor. 1.5 cm .' printr-o linie curbd iar punctele I I $ I9 printr-o dreapt6. ll-:3 : tL +.9-lo : !JP- I0*l I : 2. care va fi mai mare cu I cm decit lungin.LPB:27.-i crn.-. Punctele 26 qi 27 se unesc printr-o linie dreapt6. 66 J6-Jj-m! =l!=g. Pentru constructia tiparului de piept se folosesc aceleaqi la tiparul spatelui. 1. egali cu distanfa l7-l I minus I cm. 5-20: lst :20 cm./?: punctul de interseclie al dleptei 7-5 cu orizontala 12-13: 1s : 23 cm. 6-:1 = /ss 23 cm.1 = 7 crn. Din punctul 1-l se traseaza o verticald (in sus).cotd variabild. 2.l9 3 cm . / Z . 10..2. :3:1 = 66 :3 -:5 : lp:2-l cm.cotd variabild. Din punctele 21 gi 2i se tlaseazdcAte o verticalS (in sus qi respectir jos).5 cm .cotd fix5. in functie de forma de dezvoltare a omoplatiior.punctul de intersectie al vefticalei 1-l cu orizontala 7. 26-28: 16 cm . : 21-26 -.cotd variabild. 66 296 . Iiniei de scobitur5. . Punctele 15.

punctul de interseclie al r erticalei 2i cu otizonlala JJ . se unesc punctele 1i. aceasta se va modifica in aEa fel incat pensa din fafa cdt qi cea de subra! si nu depiqeascd linia buzunarului. 31. 11. Punctul .51 printr-o linie curbd specificd formei corpului. Pensa din dreptul liniei buzunarului se va face la fel in toate cazurile qi la toate mAsurile.mdsurd egald cu distanla dintre punctele 25-38 plus I _cm (acest plus de 1 cm ie acordS pentru ca pieplii s6 nu se deschida in fa{a in timpul migcdrii acestuia).iar forma reverului va fi in funclie de moda curenti qi modelul stabilit. Lungirnea pensei din fala r'a fi : 213 din distan{a 21*J8. cm * cotd variabild. mdsura de inchidere a pensei pe linia buzunarului se va aplica gi la parlea pieptului din punctele 14 Ei 15 se va scula 9i cobori linia taliei iu aceeaqi mdsurd in punctele 15 qi 50 qi tot cu aceeaqi mdsurd se'n'a lungi pieptul in partea din spate la termina{ie.+3. cm . : : 26-10 2 3-1 I: : tl 1e 42 y'3 1l*11 1a 12-15: 12-16: 13-17: JB 1B-Jg: 3. pentru l5limea qteiului gi punctul din care se traseazd linia de rdsfrdngeie a reverului.cotd variabild. Pentru a se da fonna finala de croit. in caz cd pensa de subra! nu se va tdia pdna jos. 36-37 36-39 : 25-38: punctul de interseclie al r erticalei 25 cu orizontala 2 crn . I cnr. 3 cm I cotd fixd.5 = 8. 35_51: cs '| 10 cin pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura pensei de subra! * 2 ctn penstru cusdtura de montare a spatelui cu pieptul. pentru iungimea pieplilor in fa(a' /. 4. : ca * 8 crn pentru lejeritate + 2 cm pensa din fata + .Baza liniei de fotmare acazurli va fi punctul 32. Linia scobiturii se formeazd unind punctete Zt.23 : 4-5 crn. -J.s-au prevdzut pentru cusdturi I cm 9i pentru suprapunere 2. In cazul cd pensa de subra! nu va fi tdiath pAn[ jos. cm . . minus ldfimea spatelui : 54 + 10 + 2 + 2 . la aceastd distanla se plaseazd qi butonierele. 29.cotd variabild.punctul de intersec{ie al verticaiei 2i cu orizontala 36 2.5 crn = + 3. Je ln l0 l0 Din punctul /9 se traseazd o linie orizontald paraleld cu linia de terminalie care reprezintd linia buzunarului de jos.5cm.Pensa r"a avea o inchidere in dreptul liniei de talie de 2 cm. 50. 44 printr-o linie curbl in formd de semicerc care se continud pdnd la punctul l5.cotd variabild.5 cm .5 cm .20 -. 297 punctul ce marcheazd jurnitatea distanlei dintre punctele 3'l-16' Din punctul 4B se traseazd o dreapta in sus 9i in jos care reprezintd linia pensei din fa16.cotd fixd. cm . 4 cm . Din punctul /1 se traseazd o verticala (in jos)' punctul de intersec{ie al verticalei 4/ cu orizontala 2 punctul de intersecfie al I'erticalei /1 cu orizontala 1.l cm pensa de 31-50 subra! + 2 cm pentru cusdtura de rnontarea spatelui cu pieptul tninus ldfirnea spatelui : 46 + 8 + 2 + 4 + 2 .3/ .42 cm. o9=-Ll.cotd fix6./0 se masoari din punctul 26 pe prelungirea dreptei 26-27.

distanla x - 1t : . - I \0 10.8 cm.5 cm. 9-l/ reverului. din punctun /0 (in sus).c perpendiculard pe dreapta 4U52. la piept se. adicd pe linia de profunzime. I I I I I 28-t 6. . distanla 23-29:4.18. I il . Din punctul Jy' se traseazd o linie curbd paraleld cu linia curhi. Construcfia tiparului de guler Realizarea tiparului de guler se face in str'dnsd concordanfd cu dimensiunii: spatelui gi pieptului.ril l6 cu orizontala /:- punctul de intersecfie al perpendiculare : 16-31. taseazd o 4 crn . tru pardesiu. distanla x-2:18.8. 10-52: distanfa 52-53 : mdsurata pe linia curbd : 12 cm.4.9 u ' I I I I .punctul de intersec(ie al dreptelor /9-j":rir # I I t" 'Ur. iar punctul ?. Din punctul 5-l se traseazd o linie curbd p6ni la lin r de cazurd. in punctul de interseclie cu linia de rdsfr6ngere .298 . prelungindu-se linia de rdsfrAngere a reverului.cotd fixd. cordanfd cu rdscroitura de la piept gi spate. Dosul c guler va fi croit pe verif.'dimensiunilor de la tiparul de bazd in strdnsd ccqr.va uni cu punctul 16 de la spate u' printr-o dreapt6. \ I 21 punctul de interseclie al perpendicularsr cu orizontala 1. 10. Punctul 19 de la spate se va uni cu puncn-rl i de la piept printr-o dreaptS. 2-3 0-2: : 5.3. Inchiderea gulerului la spate se realizeazd prin a se trasa o perpendicr lard in punctul 51 pe direclia curbei ce trece prin punctul S4. Tipar de mineci pen. din punctul i-i adica cu linia de rdsfrAngere a Eteiului pAnd la linia i* cazurd. Punctele de interseclie al acestor drepte r r"'rr f notate cu litere dupd cum urmeazd: x . Se traseazi de la stAnga spre dreapta un rm&tiri drept al c6rui vdrfse noteazdcu zero.10.8. 53-54: 3 cm cotd pentru ldlimea gteiului la guler. ": 0-l : Fig. Construcfia tiparului de mineci \ / il ('t l3 5 \i I I 19 .2 2i Construclia acestui tipar sp realizeazd pe b.. Din punctul 52 .5 cm. Din punctul de interseclie r dreptelor se traseazi o pelpendiculard pe orizrm* tala l. Punctele 31 qi /6 se afli rr aceeaEi orizontald.

c distanla 29-28 = 17 cm. I3-21:3 cm . care se mdregte sau se mic|oreazi in frncfie de formi bralelor.punctul de interseclie al verticalei. ' Pentru formarea scobiturii la dosul de mAneci sd unesc punctele /0 qi 22 printr-o linie dreaptd 2-23 = 1..cote fix6. 6 qi 5 printr-o linie de semicerc specifici formei capului de m6nec6. Pentru a se da forma finald de croit a felei de mAnecd se unesc punctele 3. 8. pentru completarep lirgimii mdnecii pe linia cotului. I 0_13 Lin + 2 cm= 64 + 2= 66 cm.5 cm . I5. 9 . 10 .punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala 0. Aceast[ mdsurd se aplici din punctul 4 in linie dreaptd pe orizontala 1. m6sura se aplicd din punctul 7 pe dreapla 7-0.5 cm .cptd fixd.. Din punctul 14 se trdseazd o linie orizontald.punctul de interseclie al dreptei 5-l 6 cu orizontala I 1. Din punctul 2 se construieqte o perpendiculari pe dreapta 2-t 2. I4-20: 1. I 8. I3-15: 16crn-cote ce reprezintd ldigimea mdnecii in parleadejos+ I cm se unesc intersecteazd cu orizontala 1.punctul de interseclie al verticalei J cu orizontala 2. pentru formarea capului de m4neci. 2-19 :3 cm . Punctele zeto qi 7 cotd 7. I 6 se traseaze o linie pulin curb6.1 2.8 = 3 cm - 28 pate tot afl6 pe ec$e al orizonie vor fi l9-31 si :ularei x pentru cusdturi: 16 * 1 : 17 cm. 13-25 = 1.punctul de intersecfie al dreptei 3-6 cu orizontala 1.cotd fixd.5: 52 se l linia ere a curbd nia de . pentru lungimea m6necii in partea din spate. distanfa 16-19 = 10cm.\ -i n ti 3. aceaStd cot6 be va mdri.cotd fixd. Din punctul 19 la 2 I se traseazd o linie curbi care in dreptul punctului 14 va flr deplasatA spre interior cu 1. t 1-22: 3 cm . t7-18:4 cm = cotd fixd. Din purictele 4 gi 5 se traseazd cAte o venicali' 6-punctu! de interseclie al verticalei 4 cu orizontala zero.coti variabild.coti fixd. 9-l2 : 0.5 cm . Punctele 5 qi 16 se unesc printr-o dreapt6. 20-24 = 1. 299 .1 : iunile rnctul . 1 7 . Dacd brafele prezintd o arcuire pronunfat6. Punctele 3 qi 6 se unesc printr-o linie dreaptS.5 cm . Din punctele 5. Aceastd mdsurd se aplicd din punctul 3 mdsurat pe linie oblicd pdnd se 1. 7 . :ularei x rn unghi 18-26: I cm-cotifixd.cotd fixd. fixi./ cu orizontala 2.t 6: 3 cm . /1 -.ndicu- rsul de lneca rcbaza sd con- rctul J/ de printr-o linie dreapti.5 cm .punctul ce marcheaze jumatatea distanlei 3-l3 gi care'reprezintd linia cotului.5 cm.coti fixd. = /4 .cot6 fixd.

*o Lungimeapieptului pAnd la bust LPB =T " = ++4 = 28 cm. din care se scade rezerva de cusituri. in form. Se vr avea in vedere ca forma scobiturii de la m6necd sE aibd aceeagi forml cu scobitura tiparului de baz. Punctele 23. 10. se misoard distanfa din punctul 29 (de lz piept) pAnd la punctele 41. Mdsuri stabilite prin calcul Lungimea taliei Lr =f*2sm=#.tt =48 cm. a$a cum'se vede din figura 10.19. 73r( 10. cs = 54 cm: Lm. Lungimea qoldurilor de la linia taliei Lungimea paltonului -f + rc"-:ry + 18 = 108 cm.9. "^ = T + 2 = 26 cm. 300 . Ls -+-l. Palton incheiat la un rAnd de nasturi.i curbd pe dreapta lO-22 cu un plus de I cm.18. I 5 qi 16.: 64 cm. 44.Pentru a se stabili lirgimea scobiturii dosului d* mdneci. )t gi 25 se unesc printr-o linie curbd.5cm:#-1. Aceasta se aplici la mdnec6.5 Lpr mp = 2tcm. PALTON INCHEIAT LA UN RAND af1- DE NASTURI Mdsuri proportionale indllimea corpului C ircumferin. l- Fig. Addncimea rdscroitwii ARS = la spate T *. din punctul -1. Din linia de largime a scobiturii punctul de interseclie al drepte: 10-22 cu orizontala 1 gi punctul 26 se traseaze i linie curbd care se va continua pand la jumitater distanlei dintre punctele 16 gi 18.2=47cm. =ff *15 cm= Misura de proporlie ry *.ta bustului Circumferinla abdomenului Circumferinla goldurilor Lungimea mdnecilor 1C : 180 cm: cD = 50 cm: ca = 46 cm:.

tdo atea . Aceastd cotd este consideratd fixi pentru colpurile cu formd gi linuti normal6. Conqtruc{ia tiparului de spate iD Se traseazd de la dreapta spre stenga un unghi al cdrui v6rf se noteaz6 cu zero gi care corespunde cu linia de mijloc a spatelui (fig.5 cm.5 cm .24 10-9. m.2 =9..= n .: 2 cm . Pe dreapta 9-7 se construiegte o perpendiculard in punctul 9.5 cm.5 cm distanli de punctul zero m6surat pe direcfie verticald gi orizontalS.^. /s : 23. 47 cm (mdsuri luatd pe corp + 2 cm). Punctele 7 qi se unesc printr-o dreapti.19 qi 10.2 22- . 7: punct situat la jumdtatea distanlei 0-l -. Raportul de mirire sau micqorare va fi de ll4 din valoarea diferenlei misurii IRS fafd de cea proporfionala.5 = 23. 4 = Lpr 108 cm (misurl stabilitd). 10.3 gi / se traseazd linii orizontale.cotd fix6. punctul plasat la 0. 0-. 0.5 = 24.20). 2.5: 6 cm cota fixi.5 cm. 2.J cm. se traseazd o : venicali. aceasti cotd se poate mdri sau micqora.5 cm.punctul ce inarcheazi jumdtatea distanlei dintre punctele 0 Si Z: T =t=6'5cm' Din punctele 7 qi 8 se traseazd linii orizontale. 5 Ldlimea spatelui nd va s6 taliei pe lst = 4+ . =23 cm' Lalimeaspateluipe /ss= ?+-5 cm: 3 zd- qoldurilor $*5 J + L ldrptei Lalimea pieptului linia de pe b = profunzirne *- 0.I = ARS:26 cm (mdsurd luati pe corp + 2 cm). : Lt: : : 8 . in cazul altor forme de corpuri.\ le la SE Linia spatelui riiii. ) tiri. m. = e!+ 3.2 crn :4 66 : Din pwrctul /J de spate. l2-13 13-14 2. Din punctele l. 301 .5 cm = ry + 3.5 cm = -0. 5.5 cm.necesare lilimii 9 - g-10 12 1O-l I : : 9 + t. Punctele 5 gi 6 se unesc printr-o linie dreaptd care se continud pani la linia de terminalie.m. s-a previzut I cm pentru cusituri gi 1. Pentru continuarea desenului se unesc punctele 9 cu V printr-o dreaptS. i - + 1. 2- ' 3- 3 = Zs:21cm.t 9 cm :4 4 +9 = 20.1.5 cm pentru falduri. ai pr"n linia linia pe t. puncrul de intersecgie al dreptei 7-5 cu orizontala /. m: m. in func1ie cu forma de curburd a corpului pe linia taliei. 14-i. 6 2 cm -cotd variabild.cotd variabilS.

t_) 7 . l7 :7-18 :8-19 5-20 a-21 .t a: :1-2( '--2" . 10'20' Tipar de 302 de nastu'rt' . :6ittsl JI rind palton incheiat la un Fig.. 10 Pe "r tipa '?-)) .16. 1 :'t-t-3 :&-3 W.

5 cm.lp = 2'1. /ss: 23 cm.lB.Construcfia tiparului de piept Pentru constructia tiparului de piept se folosesc aceleaqi linii orizontale de |i:53Yr*#'lll./6 -punctul de intersecqie al venicalei /J cu orizontalaT. :2 cm .cota egald cu distanla dintre punct ele t 7 Ei .punctul de interseclie al verticalei 2i cu orizontala J. Din punctele 24 gi 25 se traseazd cdte o verticald.".punctul de intersecfie al verticalei 2i cu orizontala 2.2.coti fix6.punctul de interseclie al verticalei 25 cu orizontala 4. 25-38 : 4 cm . 66 26-32 3'l 35 36 3G37 I cm pentru cusdturi qi 3 cm pentru suprapunerea piepfllor in fa1d. l0. I7 .5 cm.cotd fix6.5 cm.cotd pentru modelarea scobiturii. 303 .5 cm -cotd variabili.cote variabili. in funcfle de indllimea umerilor. " Pentru a se da forma de croit a spatelui se unesc punctele 9 qi I I printr-o linie curb6. Aceastd cotd se plaseazi din punctul 26. lungimea umerilor.5 cm . 18-19:3. Prin punctele 19. Punctele 28 $ 29 se unesc printr-o linie dreaptS.-5 cm . -44 23-2J :'!4 *2.g.5 = 4 + 2. . iar punctele I I Si 19 printr-o linie dreaptd. /s/ : 20.uri pentru distanfa intre spate ei pt"pty. .punctul ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punctele 28 Si 29.5 cm - 27 se unesc printr-o linie dreaptd. :'n! -0. 21-26 : LPB: 28 cm (mdsurd luatb pe corp + 4 cm minus distanga 9-l l)..5 cm. ' 26-28: 16. Punctele 26 gi .punctul de interseclie al verticalei 1J cu orizontala 8. in funclie de forma de dezv'oltare a omo5-20 6-21 : : plalilor. 66 23-25 . 30 . 23-29: 4. 20 qi 21 se unesc printr-o linie curbd ce urmeazd forma corpului. pentru ldlimea qteiului la guler qi punctul din care traseazd linia de rdsfrAngere a reverului. '. care va fi cu 1"5 crn mai rrare decdt lungimea umerilor de la sacou. 66 26_33 :t!! =9 = 8 . I7*18 = 3.-5 cm. pe prelungirea dreptei 26-27. Punctele 15. 22-23 :& *5 cm: tQ + s = 17.coti fix6.coti previzuti pentru paltonul la un rdnd de nasturi din care se . 17-27 : 3.5 = 7. 26-40 : 3 cm .5 cm = 19 -0. 30-39 : 5 cm (distanla dintre punctele 25-38 cu plus I cm). 3O-31 : I cm ..5 = 10. 16 gi mijlocul distanlei 11-15 se traseazd o linie curbd specifici scobiturii.-.5 cm . pentru lungimea pieptului in fa16.

Pentru a se da forma finald de croit se unesc punctele /5. 46-17 .2 crn.5 cm .cotd fixd. 42-14: 1. Lungimea pensei din fald va fi I din distan{a 21-26. 42 . Din punctul 5l-52 5/ se traseazd o linie curbi pini la linia de cazuri : punctul de intersecgie al liniei de rdsfrAngere a reverului.cm .23 :44 cm.5 cm. tiparului de spate gi piept. minus lalimea spatelui : 54 + ll + 2 . Aceeaqi mdsurd se aplJ pe linia de tenninagie gi se va scurta pe linia de scobitur'd din punc:::.9. Linia scobiturii se forneazd unind punctele 2B. 23-41:4 cor (fi€ rul _'8 Din punctul 17 se traseazd o linie paraleld cu linia de terminalie. 42-45 : 1. * . . = 3 cm .: .cotd prevdzutd pentru ldlimea qteiului la guler..r I cm distanfd de puctul 1i.cota variabild. : 46 .r subral *.punctul ce marcheazd jumdtatea distan{ei dintre punctele 34 Si 15 Din punctul 46 se traseazd o verlicald care reprezintd linia pensei cn fald. 35-J9 = cs * I I cm pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura de montare a spe::lui cu pieptul.3. Din puncn-iJ :se traseazd o linie curbi paraleld cu linia trasatd din punctul 51 piru . J8 .5 cm .cotd variabild.5 : 42. laflmea spatelui : 46 + l0 + 2 + 3 + 2 .i . Din punctul 50 se traseazd o perpendiculard pe dreapta 10-54. cff: reprezintd linia buzunarului de jos. Construc{ia # rpa t6 intt op iite inte ung 00- J- tiparului de guler Realizarea tiparului de guler se face in strdnsd concordanlh cu dimensiu::.'.5 = 8. 40-50: distanfa dintre punctele 9 gi /1. Linia pensei de subral prezintd aspect gata.5 cm.s cm =ffr + 3. mir*. 31.punctul de intersectie al vertical ei I I cu orizontala 2. 31-18 : ca + l0 cm pentru lejeritate * 2 cm pensa din fald + 3 cm pensa .cotd fixd. Din punctul 4/ se traseazd o verticala (in jos). 29. Linia de cazuri se formeazd din punctul -:Forma reverului va fi in funclie de moda curentd Ei modelul stabilit Pe linia buzunarului se face o pensi de I cm.printr-o linie curbd care unneazi forma corpului. Pensa va avea o inchidere de 2 cm pe linia tal::. J1 9i -: printr-o linie curbi in formd de semicerc care se va continua pdn-l .r linia de cazurd (in acelaqi punct) Ei care va forma qteiul gulenun inchiderea gulerului la spate se realizeazi'prin construirea unei s pendiculare in punctul 52. prelungindu-se linia de risfrdngere a revemlui d. linia taliei se va coborA cu I cm. iill- 304 Jt- . punctul 40. 10. rndsurati pe linie curbd: 10. 4I-13: 2 cm .2 cm pentru cusitura de montarea spatelui cu pieptul.20.r 43 gi /5 (cu 1 cm). pe direclia curbei ce trece prin acest pr"r:Dosul de guler va fi croit pe verif. 50-51:4cm-cot6fixd.

hc !.punctul de intersectie al perpendicu. pe direclie oblica pdna se intersecteazd cu orizontala /.'J unghi drept al cdrui vdrfse noteaz| cu zero. de la spate. Aceastd mdsurd se aplica din punctul y' pe orizontala I. 6 . 0:-13 : Lm + 2cm : 64 + 2 : 66 cm. Punctele J1 gi I /6 se uneic printr-o orizontald. 1: 5 : distanla dintre pr.5 cm . 2.puncful de intersecfie al verticalei 4 cu orizontala 2. I9*3t Si 28-t6. : distanla dintre punctele -r gi l': 5. iica . i l" . 10 .21). larei x cu dreapta 16-31. Ptrnctele 6 gi -3 se unesc printr-o dreaptd.21.10.punctul de interseclie al perpendiiularei x cu orizontala I. Se deseneazd de la stAnga spre dreapta un zb l3 |. Din punctele J gi 5 se traseazd cdte o r erticald. /'t:- I )are :] iei. de la spate tot printr-o linie dreapt6.ct.punctul de interseclie al r erticalei J cu orizontala zero. Aceastd mdsurd se apiica din punctul 3.2 :distanla dintre punctele:r gi:: 18. er. jor.uni cu punc. 10. punctele 0 qi 7 se unesc printr-o dreaptd.orizontala 1.22 tul -11 de la pieptprintr=o linie dreaptd. rde nus rte- t9 13. 9-l2 : 0.4: distanfa dintre puncrele l8 Si 29 : l8 cm. Din pu4stul 2 se construiegte o perpendicularl pe dreapta 2-12 cargse iontinud pAnd la linia de terminali".punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala 2.3 = distanla dintre pUnctele 23 $i 29 = 4.cotd fixd: mdsura se aplicd din punctul 7 pe dreapta 7-0. tru palton.punctul de intersecgie al dreptelor . 9 . aceasta se poate mdri sau micaora in funcfe de forma de arcuire a bratelor. 305 . Tipar de minecl pen0.5 cm. se va.9.4.I 28 de la piept se va uni cu pturctirl 16 . 10. : .i/ 20 - Manualul croitorului . Punctul 19.8 :3 cm . punctul .8 cm. 7 .punctul de interseclie al dreptei 6-J cu Orizontala 1. '.1 interseclie ale acestor drepte vor fi notate cu t litere dupd cum unneazd: x . y .punctul de interseclie al verticalei j cu orizontala 0. Fig.urctele I6 Si l9 :10.I 0. Construcfia tiparului ../l'){ (fig. ila 32. 7.| de mineci 'sa. Tiparul de m6need se realizeaza in strdnsd concordanld cu rdscroifura de la piept Ei spate. Punctele de.5 cm.-5 cm. Din punctul de I intersecfie a dreptelor I9-3I qi 28-l6 se duce l o perpendiculard pe . 11 .ele rile din 52 rla ui.cotd variabili. 3.

incheiat la un r6nd de nasfur" refinut de un cordon pe linia taliei. 306 . I5-25 = 2 cm.la jumitatea distantei dintre punctele 3 qi 13. Dir aceastd misuri se scad cus6turile. tg-27 = I cm-cotdfixd. llI*l t-2 : :Et zl MANTA DE PLOAIE (PARDESIU IMPERMEABIL) Pardesiul impermeabil este o imbrdcdminte intermediard intre anotimpul cald qi rece. 10. pdnd la orizontala I la care se adaugd 1 cm" Dosul de inAnecd se formeazd unind punctele 24.22. se mdsoard distanla din punctul 29. 10. Misura rezultatd se aplicd din punctul 3 pe formt curbd gi pe linia oblicd ce trece prin punctele 10 F 23. Pentru a se da forma finald de croit a mdnecii se unesc punctele 3. l1-1 5 : 1. 21. pentru completaiea ldrgimii mdnecii pe linia cotului. rilor (fig. 13-26 : 2 cm. I 3-20 = 4 cm . IO. Pentru a se stabili ldrgimea scobiturii dosului de m6neci.cotd fixd. Punctele 5. 10.cota fixA.cotd fix6. 8.cota fixd. de la piept p6nd la punctele /5 gi /6 de la spate. l3-16 = 17.t -1 J H Fig. .IO. 22 se unesi printr-o linie curbd.cotd pentru ldrgimea m6necii jos. de I cm. ): gi 26 printr-o curbd qi tot printr-o curbd. Punctele 5 p /4 -'punct situat printr-o dreapti. Pardesiu iripermeabil (manta de ploaie). 19 Ei /7 se unesc printr< linie uqor curbatd.21). /8 . I-23 r 3 cm . Punctele 20. la care este previzutd y rezewa de cusdturd. . 16-17 = 3 cin . 18-/9 = 4 cm . Forma acE-<tuia este drqapt6. 12.5 cm .22). 2-22 t :4 cm-cot5 fixd. 2-24=2cm-cot5fixd.punctul d-e interseclie al dreptei 5-17 cu orizontala /4. M6necile sunt montate rotund avdnd cusiturd pr felele de mdneci in concordanti cu cusitura ume- :-3 . t gi 5 printr-o linie curbd in formf de semicerc specifici formei capului de mAnecd.cotd fix6. se unesi punctul de la ldrgimea scobiturii cu punctul gi jumdtatea distantei dintre punctele /9 gi (fig.cotd pentru lungimea mdnecii in partea din spate.5 cm ./ 7 se unesc I5-21=4cm-cotdfix6. Din aces punct se traseazi o orizontald care reprezintd linia cotului.cotd fixd.

1.6 ului de f +n. 3 qi l se traseazd linii orizontale.n acest Mdsuri proporlionale indllimea corpului Circumferinfa bustului Circumferinta abdomenului Circumferinla qoldurilor Lungimea IC :." . 7-punctul de intersecfie al dreptei 5*6 cuorizontala L 307 .5 cm. de la rte. Lm: 65 cm. Lifiniea spatelui pe linie de profunzime Lalimea pieptului pe linie de profunzime 10 gi /s =EP +4cm:+.in calcul Lungimea taliei Li = tt *t. al cdrui vArf se noteazd cu zero qi care corespunde cu linia de mijioc a spatelui (fig.1. tp = + -0.180 cm.23).5 cm: f Lpr = .-: ry+ 18 = 108 cm.S .15 ='l8. Construcfia 27 Se traseazd de la dreapta spre stenga un unghi drept. 10.ului de 9.. fiparului de spate 16 1 crn.5 =45.0. 0-4 rinte inna aces- : nasfuri anrra pe 5 - Lpr = 108 cm. nry =ff *15 cm = +.=4 laspate Lungimea pieptului pdnd la bust *2. 0-l = ARS = 27 cm.10.5cm. cb : 50 cm: ca : 16 cm: cs = 54 cm. 25 e unesc ) qi 17 bfiil 10. izutit ele 5 Si Ei mAnecilor rtului. T 3-5 = 2 cm. 0-2 = Lt: 46.5 cm. 2-3 : Zs : 20.-:T+5=29cm.5 = 24. t3'8.5 cm. Din punctel e I. punct situat la jumdtatea distanfei O ] : = B.l Mdsuri stabilite pr. e 24. ra ume- Punctele 5 gi 6 se ungsc printr-o dreapti care se va continua pAnd la linia de terminagie.4=24cm.cotd fix6.$ 2 r2- ''- 17^- .5 cm =+ .5 cm. Lungimea goldurilor de la linia taliei Lungimea pardesiului Mdsura de proporlie Ls =f-2cm:#-2:20. 2. Din e forma le LPB=T*t.^.crn' 2TJe'tt I printr-o unesc t ARS Ad6ncimeardscroiturii nrw.

ls :24 cm. 1: S * 2. 7-10: t0-t Punctele 0 Si9 se unpsc printr-o linie curb6. 2. -5-.B se ridicl o verticali. g:!4+lcm:49+l=9cm.7 cm. cm: t*t. 66 Din purictul.5.I6 l7- t0- lan : t- -t-t- -J-. 9 = 2.5 cm . Fig.cot6 fixe. f0.23. Tipar de pardesiu impermebil.5 = 8. Din punctul 10 se traseazd o verticale. 6-12 :t+ 3 cm : *3 = 30 cm. ! .

2Z .le.cotb fixd.2. Din punctul 26 se traseazd o orizonlald. 21 9i 25 se ttaseazb verticale' 24-26 = LPB = 29 cm(masuri luata pe corp plus 5 cm minus distanla 9. 26-33 : : Y! -l 6-6 cm : I .2.pentru distanla dintre spate 9i piept' .cotd variabild.10.4 cm. se mSsoard din punctul tel 9-17. 19 qi I t se unesc printr-o linie curbi. Din punctul -l-3 se traseazd o orizontald. Se \ra avea inVedere ca laturile pensei sa fie egale. t 3-l 4 = 1.cotd fixd. .punctul de intersecfie al dreptei 14-12 cu orizontala 4' /6 .cou variabild.2' 13 .t= 7 cm. ' Din punctele 23. Construcfia tiparului de piept linii orizontale de Pentru construc{ia tiparului de piept se folosesc aceleaqi la tiparul spatelui (fig. 3 I-32 : I cm .punciul de interseclie al r'erticalei 2-3 cu otizontala 26' 27-28: 5 cm .5 .5 crn.2. qi 12 se unesc printr-o linie dreaptd care se va prelungi pan6 la linia de /5 . + distanlei IB-19' Punctele 18.5 cm : tt9 . Pensa din spate se face la . 33-31 :'+ -l cm: t *r= l0 cm. 31-punct situat la jumdtatea distanlei 29-30. 309 .5 = l0' 5 cm' 23-25 = lp 24. . 2. iar puncte. : 4 cm .23). I 1-22 = 5 crn .punctul situat la jumltatea 20-21 :1 cm .cotS variabila. 10.punctul de interseclie al verticalei 10 cu orizontala 0' 16-17 = 3 cm .punctul de interseclie al dreptei I 1-12 cu orizontala variabild.coti fixd.2 cm se mdsoard din punctul 10 pe dreapta 10-lB. Punctele 29 Si 30 se unesc printr-o dreapt5.* . cu inchiderea de 2 cm 9i lungirnea de 8-9 cm. stdnga' 1 7 in continuarea drep- tA4g = 20 Punctele 1B Si 10 se unesc printr-o dreapt6' =? = U. 10. 26-29: distanla 9-lB de la spate minus I cur:20 -3: 17 cm' 23-30: 4.cotd Punctele I I qi I2 se unesc printr-o dreaptd' 1J. Punctele I t si t4 se unesc printr-o linie uqor curbat6.5 cm 22-23 : + :'+ 23-21 : + .7 cm.5 cm . 21.-0). fa[a de punctul 9. -i = 8.2. Punctele 9 si 17 se unesc printr-o dreapta care se va prelungi spre t 7-t B terminalie.

35 36 - : punctul de ipterseclie al r.cotd pentru lungimea buzunarului = Pentrir a se da forma finald de croit se unesc punctele 29. la circa 4 cm de linia de rdsfrdngere a rer-entlui s. de rdsfrAngere a rer. se va uni cu punctul 21 de la spate tot printr-o lin" 10. . 25*12 :4 cm * cotd variabilS. distanla 9-0 mdsurata pe linie curbd. Ei 37 se unesc printr-o dreaptd. 10.5 cm : punctul de interseclie al dreptei 22-37 cu orizontala 26-43:3crn-cotafi\d.cotd variabild. Construc{ia tiparului de mineci Construclia acestui tipar din doua bucdti se realizeazd pebaza dimensiunil de la tiparul de piept qi spate (fig. Punctele 22 Ei 39 se unesc printr-o linie uqor curbatd. Punctele 33 qi 16 se unesc printr-o linie dreaptd care va continuajos 46-17:3cm-cotdfixd.cotA fixd. Linia de cazurd se fotmeau= din punctul 26 printr-o linie curba pdnd la intersecfia cu orizontala -"-' Fonna rer. 49-50: 5 cm . 13-49: l : spate. 2..10. Punctul 1B de la spate. i 36-41 :5 cm . +8 cm : Punctele 22 t *t = 35 cm.cot[ fix5. $teiul gulerului va avea lalime de 3 cm.punctul de interseclie al verticalei 21 cu orizontala 2. Din punctul 50 se traseazd o perpendiculard pe curba ce trece prpunctul i0. Aceasta perpendiculari reprezintd inchiderea gulerului -.cotd variabili.4. Din linia de cazur6. 46 *punct situat la jurndtatea buzunarului.10. I5-10 :2 cm .'erului gi linia de cazur6. 17-48 l7 cm . 44 .2a).erului va fi dupd preferinld qi moda curentd. 3B-39 1. 0- 310 . duce o linie curbd care se va racorda la curba din punctul 50. iar punctele -: qi 3Z se unesc printr-o linie dreaptd care se traseazd in continuare pa:: la tenninatie.punctul de intersecfie al l'erticalei 2J cu orizontala-2. 31.e la piept.30. /5 .'erlicalei 2i cu orizontala -J. punctul de interseclie al verlicalei 2i cu orizontala 1. 35-37: 3B f. 10. Din punctul j0 se traseazd o linie curbh pAnd la intersectarea cu lin:. Construc{ia -'- d 0 0 tiparului de guler Linia de rdsfidngere a reverului care trece prin punctul /-l se va prelungi..i printr-o linie curbd specifich scobiturii. s'e va uni cu punctul 32 dela piept printr-o dreap:i iar punctul 29 d.3. Aceasta este curba necesard qteiului la guler. Din punctul 49 se traseazd o perpendiculard pe dreapta 13*19.

punctul de intersecfie al verticalei 4 cu orizontala 2. 0-12 : Lm + 2cm: 65 + 2: 67 cm. 0.18 qi 3/ : 9 cm. 1 linie 3 - Din punctul 12 se trasea zd o orizonlald.8= 3cm-cotdfixd. rilor rptA.17 I : 16 cm.ir1adintrepuncte|e23itJ0:4.perpendicular{ pe orizontala l. la dse eao pnn 1. . Din punctul de interseclie al dreptelor 18-32 qi 29-21 se traseazd o . '3. adicdr pe linia de profunzime.l Fig.I tor drepte vor fi notate cu litere dupd cum urmeazd: 21 $i.punctul de intersecfie al dreptei 7-6 cu orizontala Punctele 0 qi 7 se unesc printr-o dreapt5. 6 -punctul de interseclie al verticalei J cu orizontala ri la printr-o dreaptd. punctul ce marcheazd jumdtatea distanlei dintre punct ele J ' qi I 2 . de I intersec.5 : interseclia cu orizontala /.punctul de interseclie al verticalei 5 cu orizontala 0. x cu 2 ll I 17. punqtul de interseclie al t I i perpendicularei orizontala 2I-32.punctul de interseciie al verricalei i cu orizontala 2.10. 11 .2 : distanla dintre punctele x qi: minus I cm: 19 - x 9i1':5 crn' n permeabil. /0 .24. Tipar de mAneci pentru pardesiu im- ' lnla 2_3:dista. Din punctele I qi 2 se traseazd linii orizontale. " Punctele de interseclie ale aces.Z se 6 \* \ L/t' lt IIJ X r8 t "\ I I I I n - al dreptelor punctul . Se traseazi d_e la stdnga la dreapta un unghi drept al cdrui vdrfse noteazd cu zero. 3ll .4': distanla dintre punctele 29-30 minus I cm . i Aceasti mhsurd se aplicd din punctul -3 m6surat in linie oblici pind -l:18cm. 7. Punctele t39 ana unesc printr:o orizortali.I : distanta dintre punctele :- punctul de intersecfie al ril rl l I I I I I I icl 0. u . Functele gi se unesc J 6 1. I i22 )azd 33.fie I I I I I 18-32 qi I " J. 7. 29-2 l. 9 . 0. Din punctel e 4 Si 5 se traseazd linii verticale. distanfa dintre punctele . perpendicularei ir cu orizontala /.5cm.dreapt6.

l0-25: distanla mdsuratd din punctul l0 de la spate pe bisectoarea racoidati la linia scobiturii plus I . in functie de ldrgimea mdnecii' 16 se cai cdt rndr per 17-18: 2-lg: distanta dintre punctele 22. 1. rr + 1. 26 qi 27 pintr-o linie uqor curbat6.5 cm : 4. 26-punct situat la jumdtatea distanlei I1-1827 .neci se face separat la piepfi qi spate' bisectoare.5 = l2 cm' I3-]3: l/2 dindistanla I1-lB plus l-5 16-21: + 1.5 = 10. de la manecd. Fa!6 de aceastE iini" r" vor trasa.pvncl situat la jumdtatea distanlei I2*I6. specificl capului de mdnec6' Pentru a se forma cusdtura pe mijlocul felei de mAneci se vor ucr punctele 6. 1 t. Pentru a se da fonna finald de croit a mdnecii se unesc punctele 19.5 . 2_28 : lungirnea bisectoarei trasate in unghigl drept cu virfuI. ih ambele pd4i.9i in jos fata & punctul 5). = l c*. l 17-punctulde intersectie al dreptei 5-t6 ciorizontala l3' cm . 10-22:distanla dintre punctet"iO qi 1/ de la spate+ 1. Pentru a se da fonna capului de mAneca.5 t2-2 1 : ll2 dindistanla t 2-16= f.5 * 1.cotd fix6. linii la distanle de I cm. din punctul 2J se va face o pensd cu inchiderea e 2 cm gi lungimea pAna la 3 cm fafd de punctul 18' Montarea acestor m6.7 + I =9'7 cm' cm. -': 3. B gi 6 printr-o linie curb6. .cota variabili. in partea din spate se vol ULL punctele 6 (la 1 cm distanfa masurata spre. "t": * 3 cm - cotd fix6'. ?5 gi 22 printr-o linie curba.$i23 Plus I cm:8. 312 . I1-20 : I t2 din distanla I1-lB : T = 10. ' Aceasie mdsurd se aplicd din punctul 2' pe bisectoarea unghiului cr ' i drful in acelaEi punct. Punctele 12 si 16 se unesc printr-o dreaptd 9i din punctul . in punctul lj '(de la piept) pAna la linia scobiturii. 23 qi 24 se unesc printr-o linie uqor curbat'i.I 1 3*11 I 2.5 crn intr-o parte qi alta. Pirnctele 5 qi 16 -se unesc printr-o dre'apta.itunctele 22. "^:.5 cm' Din unghiul drept lorrnat cu rarful in punctul /0 se traseaza : 1/2 din di stanla l2-16 plus 1. pe bisectoaran unghiului din acelagi Punct. traseazdo orizontald spre dreapta i. in dreptul punctului 6 aceastd distanla se va dirninua ci 0. 8 cm .t 5 : I 1 5*16 = 3 cm .5 : 6 cm' Aceastd mdsura se aplica din punctul 10.2 cm.7+1-5= 10. Punctele /i 20 Si 2 I se unesc printr-o linie curbd' Pe orizontala 13. stanga .cotd fixd.5cm=8. pentr* cusdfuri.

r-D ttlp = !# + 15 crn :ry+t:-=. .l . -9:81cm.11. Se traseazd de la dreapta spre stanga un unghi drept al cdrui vArf se noteazd sus. 1 1. 18. Construcfia lst = f+5crn:?*t= l6 cm.26). pentru a perrnite migcarea mdiniior cu ugurinfd (fig.25. 10. tiparului de spate cu zero gi care corespunde cu linia de mijloc a spatelui in partea de (fig.1.l = "15 cm. Lungirnea vestonului rea Mdsura de proporlie 23 Adancinrea rAscroituri la spate Lungimea pieptului i rRS= +-r*r: ) -18 ) -l=j-rCln. tnl .1 O. 2 . VESTON - L]NIFORMA MILITARA Realizarea tiparului pentru veston uniformd rla fi la fel ca qi la tiparul de sacou. cm:180 g l 80_ Lv =+-9crn-: _2 Fig. to latd Lungimea goldurilor pe linia taliei . 3 cm. -) nl :u ni 1e Lilirnea spatelui pe linia taliei Ldlimea spatelui pe linia Eoldurilor Ldlirnea pieptului pe linia de profunzime 10.t8cm. pind la bust 18. cu exceptia plusurilor de lejeritate cAt qi a formei specifice acestuia. \'eston. _) -3:l9. Miisuri proporlionale inallimea corpului Circumferinfa bustului C ircurnferinla abdomenului C ircurnferinla qoldurilor Lungirnea mduecilor Mdsuri stabilite prin calcul Lungimqa 1C : 180 cm. Lm: 61cm. I8O taliei Lt IC . De asemenea. c& = 50 crn.CB 1S =---_ *iCln: 4Q* 2=22cm. 10. scobitura mdnecilor va fi mai micd decAt la confecliile civile. 9. : cs : ca = 44 cm:.td Ldtimea spatelui pe linia de profunzime LPB=ttt!a1r : T*t=25cm.25). 52 cm. uniformi militari. iss = $+lcm:**t= lp cb ^ 50 T-tctrt:7-t= 2-3 crn. IC LS =T--1.5crn. 10.

5 cm distanli de punctul 0 (masurat pe direclie r =' cali Ei orizontald)..2. 5 0.5 .'ariabil6.= - punct plasat la 0. :2 cm . in cazul altor fonne de corpuri. 6:2 cm cotd variabila.5 crn (rndsurd stabilitl prin calcul). 3 Ei + se traseazA linii orizontale. Tipar de ves .:-.26.punct situat la jurndtatea distanlei dintre punctele 0 qi 1 8-punct aflat lajurndtatea distanfei dintre punctele 9 : ! :tI. Din punctele I.cotb r. 10.5 taliei. 314 .nniforml militari. Aceastd cotd este consideratd fix6 pentru colp*l cu fotma qi linuta nonnald.I : ARS: 23 crn (mdsura luati pe corp). fat: . 3837 - in functie de fonna de dezvoltare a cotpulur. 2.5 5. linia golduriloL. 0.3 : Ls: 19. mdsurile proportionale de lRS.2 : Lt: 45 crn (mdsurh luata pe corp). rf. 2. aceas:: poate m6ri sau micqora cu 1/.1 din coeficientul de diferenld.7 :-0 qi 7 :.I :0 :: . in funclie de forma de curburd a spatelui pe .'J- Fig. 0* 1: Lt':81 cm (masurd luata pe corp). : Z.

cot6 fixE ( I cm pentru cusituri gi I crn pentru fald). 2 cm .3 cm. 24-26 = LPB:25 cm (mdsurd luatd pe corp plus 1.5 = .. in functie de forma de dezvoltare a omo- i l0. 5-20 = isr = 16 cm.5 10. :. 66 2-33 = !4 +2. 26-32 ide : -! -2 cm : I -z= 6 cm.' 6-21 = /ss = 18. '- )f. ..l Pentru a se da fonna finald de croit a spatelui-se unesc punctele 9 qi 11 printr-o linie curba. erti- rile ase Din punctele 24 Si 25 se-duc linii verticale.i ='t? 44 Iinia . : a . Punctele 15. distanla g-I I).ie de indlfimea unierilor.o coti pentru distan{a dintre spate qi piept. 1.Pentru continuarea desenului se unesc punctele 9 Si. : Iq . Punctele I I Si 19 se unesc printr-o linie dreaptS' Punctele 19 qi 16 se unesc printr-o linie curbd.punclul de intersec{ie al Verticalei /3 cu orizontala 8. pe 23-21 = "1 *2.* : 19 +2 = lo cm. 16 : 18-19:2:.cotd de modelarea scobiturii. .. Pe dreapta 9-7 se c6nstruiegte o perpendiculari in punctul 9. 66 315 . ' Punctele 28 gi 29 se unesc printr-o dreap6. 20.punct situat la jumdtatea distanlei dintre punctele 28 Si 29. Din punctul I4=15 - punctul de intersecfie al dreptei 7-5 ctorizontala /. 30 . IUII:2cm-cotdfixd.r. f"t"a. 9-lo = Y *0. se traseazd o verticald.5 cm . .: qm. I3-22 : 2 cm . t. 22-. in func.5 cm minus rnisura de la ' . plalilor. 49 * 2..5 cm . punctul de intersec{ie al verticalei 13 cu orizontala 7.7 cm: 66 Din puncrul 10 .12 # *0. cm. . 23-29: 4 crn .cotd variabild.2. l2-13 = /s = 22 cm.cotd variabil6. /3 se traseazd o verticald.5 cm : 66 23-25 : lp:23 cm.7 = g. Construcfia tiparului de piept Constructia tiparului de piept se realizeazd in continuarea tiparului de spate folosindu-se aceleaqi linii orizontale.7 printr-o linie dreaptS. care trece prin mijlo- cul distanlei 14-15. " 26-28 = Lu = l5 cm (distanla dinJre punctele I l-19 cu mai pulin 2 cm). 30-31 = I cm . I3-14=5cm-cotdfixd.cotd fixd. in func1ie de indllimea umerilor. I 7-27 : 2.2/ Ei pdni la linia-de terminafie se vor uni printr-o linie curbd care si ulmeze forma corpului. 17.7 cm. "-.5 i_--cot6 variabild.18 = 2. /7 .

5 cm. pentru linia pensei de subrat' Din punctul 4-J se traseazd o verticala (in jos).l I . punctul de intersecfie al vefiicalei 25 cu orizontala J. Ldlirnea de 13 .puncnrl de intersecfie al verticalei 4-3 cu orizontala J.7 cm. cu ac:.. buiunrului de sus.:r" tul. pe linia talier " p E d li L R P l1 L Si d 10. disanla de 22. $i J: gi la I cm fafd de punctul _curba setnlcerc. Din punctul 14 se aplicd intr-o'pafie gi incealaltd mSsut'a de 1.8 ctn l: :- 4i .d prevazutd pentru inchiderea pensei de subra!.cotd fixd. definitiva Linia taliei la piept in partea din spate se obline trasdnd o linie dr::.5 in partea de jos.16 : 38 cm' 35_-12:65 -F 5 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru cusdtura de montare a sp3:. 2.cot6 fix6.-'UleSC p . -.prezentate in normele inteme Care stabilesc toate condiflile tehnl:. buzunar la partea superioard va fi de 14.cotd fixd. . pentru a se di forma de croit a pieptului.5-cm . Lungimea buzunarului de sus va fi de 14.irana la capdtui buzunardlui Buzunarele de sus vor avea un fald pe jumatatea distanlei de 3 cm.t-16: d -5-17 Pentru d : I 3 f a ---18 :2 P L II d I-II.5 :* mdsur.mdsurl de 1 cm se r-a face o pensd la capdtul pensei de subrai . se unesc punctele 28.-. 31-39 :2 - punctul de intersectie al verticalei 25 cu orizontala 2.. 31*15:2cttt-cotdhxd. 316 *ri*f"tffirunarului de jos in partea supe_r.6 crn. Buzunarul de jos'se plaseazl la 4 crn fala de linia dehnitiva a ta.:r'erului". punctul de intersectie al Ierlicalei 2i cu otizontala J' P -'t p L c 26-10: cm . .5 cm . i-16 se I x-pur 'a paftea de jos de 23 cm.cm' buzunarelor sunt valabile n** botele redate pentru stabilirea poziliei la aceasti mesurd: pentru celelalte mdsuri cotele respectir e . se t.1 I . y'5 printr-o liniein fon:. rninus ldlimea spatelui : 41 + 4 + 2 + 3 + 2 . Pentt'u pla.Distanfa de. : cu pieptul minus ldfrnea spatelui : 52 +5 + 2 .' .'" fi de 3.lr. 3 cm de la linia de terminalie a vestonului. de rdsfi'dngere al re\er. Distanla de la cant pi:.cotd pentru l6$rnea qteiului. Constr 'a :-rrul de bi --:a acestu " :3te CU J. care \. Clapa buzunarului va :.a fi coboratd cu 1 cm fala de punctele J1 9i Jl. -r.: partJa de sus qi 13. 37-38: 3 cm . Lalimea clapei va fi de 7. :-pur Se tras _ pul -: zero (fi1 -1 : distr -l : dist .a mdsura" de la punctul de unire al pieptui* spatele qi guleml pand la capdtul din fafa. 31-lt : ca * 4 cm pentru lejeritate + 2 cm pentru pensa din fala + 3 cm p.18'3 cm 40'7 crr' 23-13: 3.6 cm 9i la partea d' 5 cm. distanfa de 2. dirnensiunile necesare. pe prelungirea '-' ' urndrului.la cusdtura mar. r'4 .34 35 36 __ 36-37=2cm-cotdfixd. care va trece la 1 cm distanld de punctul 15' Punctele 15. buzunarul dejos.. Punctul 40 se determina aplicAnd din punctul 26.: ' pensa de subral + 2 cm pentru cusdtura de montare a sp-atelui cu lr. r-: ).41qi /2 se unesc printr-o linie curbd care va urma i--corpului gi care ie continua pAnd la linia de terminalie. Punctele qi 44 se unesc printr-o dreaptd care Va reprezenta a taliei. l0.ioard fi de 17 cm.

de la terminarea reverului pAnd jos. Construcfia tiparului de minec e fide :i cu rI r jos la ar la tmal sun( ce gi Construclia tiparului de mdnecd se realizeazd pebaza dirnensiunilor de la tiparul de baz6. al liniei de cazurd cu linia de rdsfrAngere a reverului. Reverul va avea. 9 qi I 1.y = -5 cm. cele= lalte sunt plasate la distanfe egale. mln necii l0. Butonierele vestoanelor sunt dispuse pe pieptul stdng astfel:.punctul de intersecgie al perpendicularei x cu orizontala l.punctul de intersecfie al perpendicularei x cu orizontala I 6-3 tr . Partea dreaptd a vestonului.1 1.27). lor. 10. in sus. cu inchiderea de 2 cm .punctul de interseclie al dreptelor l9-31 gi 28-16. 47-4B: 2. Se traseazd de la stAnga spri dreapta un unghi drept hl c6rui v6rfse noteazi cu zero (fie. Lungimea vestoanelor se rnai stabilegte diferenliat. pe linia taliei. va fi mai latd cu 4 cm decAt cea stdng6.l L4. iar ultima pe linia taliei.'Pensa din fald se plaseazd Ia jumdtatea . spate gi piept. 0-2 = distanla dintre punctele x gi:: 16 cm. I inia reverului se traseaz6 din puncrul 40 pdnd la butoniera de sus. Pentru stabilirea dimensiunilor necesare se unesc triunctele I9 de la spate cu 3I dela piept.buzunarului de sus gi la 3 cm distanli de interiorul buzunarului de jos.mdna intinsd pe l6ngd corp). y . printr-o dreapt5.5 cm . . lilimii. x . 317 . misurati p9 linia curbd dintre cele sub Din punctul J6'se traseazi o perpendiculara pe dreapta 40-16.o ldlime de l0 cm pe linia cazurii.10. pentru fiecare persoani in parte in aqa fel incAt linia de terminalie sd nu depdqeascd degetul mare de la m6nd (. Construcfia tiparului de guler linia Pentru construclia tiparului de guler se prelungegte linia de rdsfringere a reverului. inchiderea gulerului la spate se realizeazd prin trasarea unei perpendiculare pe curba 48-26.3. Din punctul 48 se traseazd o linie curbi paraleld cu curba trasati din punctul 47 pdnd se intersecteazdcu linia de cazur6. Dinpunctul de interseclie al dreptelor 19-31 qi 28-16 se traseazd o perpendiculardpe orizontala l.area ri cu talia Din punctul 47 se traseazd o linie curbd pAnd la punctul de interseclie .cotd prevdzuth pentru ldlimea qteiului la guler. niei Atm i'* elui ' Lungimea pensei de la linia taliei. - cote fixA. Punctele 28 gi 16 gi respectiv 3l qi 16 se unesc printr-o linie dreapt6. 0-l : distanla dintre punctele x Si. 46-47: 3 cm t)o dde )nna .26. : . In partea de jos se va prelungi pdnd sub buzunar cu circa 5-6 cm. prima pe direclia nasturilor de la buzunarele mici. din punctul 40. in strdns6 concordanlS cu dimensiupile de la scobitura acestuia. va fi egalS cu2l3 din distan{a cuprinsl intrg linia taliei qi_orizontala /. conform desenului prezentat in figura 10. aptl )eaql 40-46: distanfa dintre punctele doui puncte.

cm . suc( tare.-cot6fixd.27). Tipar de mAnecii pen- orizontala 2. 6 . ii 1: 7. punctul de intersecfie al verticalei orizontala 0. l4-15 = 1. l3-22=3cm-cot6fixe. I5-21-3cm-cotdfixd.5.cotd prev5zutd pentru lungimea mdnecii in patlea din spate. completeazd ldrgimea mAnecii pe linia cotului. i fr I bazd specj I menl mat€ 14 -ptnctsituat jumltatea distanlei dintre punciele 3 gi /3. pe orizontala distan{a dintre punctele 19 gi 16 = = 8. t3-16 : Ljm+ I cm : 14+ I : 15 cm. Pentru alte forme de brale cota poate fi miritd sau micqoraG in raport de forma lor de arcuire. punctul de interseclie al vertitalei cm - 5 # cu CL il T /0 orizontala 0.I :3 9 17 - cotd fix6.2. 10.4 : J. 8.5 cm. Punctele 2 gi 12 se unesc printr-o dreapt6. 10. care 2-20= 3 cm. 19-. 3. mdsural in direclie oblicd.5 cm . 6 qi 5 prinff-o linie curbi in formd de semicerc specifici formei capului de minecd (frg. // .27. 0-l 3 = Lm + I crn: 64+ I : 65 cm. Punctele 0 li 7 se unesc printr< dreaptS. Din punctele orizontale. la pole se al mai gi or Punctele 18 5-17 se unesc printr-o-dreapt6.cote fixd. dee corl . Din punctul 2 se traseazi o perpendiculari pe dreapta 2-1 2. punctul de interseclie al verticalei 5 '. - punctul de interseclie al dreptei 5-17 cuorizontala 14. 13-. l0-12 : 0.etu 18-19:4 cm .5 : :4 : distanla dintre punctele 23 Si 29 = cm.l.3 : 3. Din punctele 4 gi 5 se traseaze linii verticale.cola fix6. tru veston.7 - 4 cu . { * ll I foart imbrr care Fig. inci e. Mdsura se aplicd din punctul 4. / gi 2 se traseazi linii I t- distanfa dintre punctele 29 Si 28 = 16 cm. 1. cur€ u - Pentru a se da forma definitivd de croit a felei de m6nec[ se unesc punctele 20.punctul de interseclie al dreptei -l-6 cu orizontala.punctul de intersecfie al verticalei 4 c1orizontala 2. I6-17:3 cm .cote consideratd fixi pentru corpurile cu conformalie gi linut! normald. ) I5-. Mdsura se aplicd din punctul 3. mdsurat in linie dreaptd pe orizontala 1.

se unesc emicerc. 2. za linii l9-27:1 cm-cotdfix6. linia suplS clasicd. care se referd la corpuri cu conformalie suplS sau corpolent5. in func1ie de aceastd conforma{ie se stabileqte genul de imbrdcdminte gi se alege cel mai avantajos model. Aici se va aplica mdsura de la piept qi spate dinpunctele 29. in toate cazurile. Pentru a se realiza tiparul dupa modelul ales sunt necesare mai multe elemente care concurdla realizarea acestuia. Punctele 26. pe cunoqtinfe dob6ndite in specialitate gi mai pulin pe reguli prestabilite. I 1.I2. Jindnd seama de faptul ca linia rnodei curente aduce intotdeauna noutdli in materie de imbrdc6minti. 13. iar punctele 22.5 cm . pe cdnd la o siluetd supl6 va avea mare succes adoptarea genului sportiv cu accentuarea elementelor modeme.23: 3 cm . Aceastd curbd se ridica Ei trece in continuare pe l6ngd :iJ 3-6 cu cu printr-o ei5 lei lei IO. I 5-25 = 1. 2-21 = 1. 2l gi 20 se unesc de asemenea tot printr-o linie curbd.5 cm .coti fixd. cupe indrdznefe subliniate cu tighele de efect. pe l6nga elementele principale privind imbrdcdmintea unui se va avea in vedere intotdeauna v6rsta cu pretenliile specifice acesteia. Punctele 9 qi 23 se unesc printr-o dreapta. Pentru conformalii suple se pot adopta modele mai ample cu o lejeritate mai mare.cotd fixd. I 3-26 : 1. t6: mdsut. 25 gi 24 se unesc printr-o curbd paralelS cu cea de la fa{a de mdnecd. prelucrarea tiparelor de bazd pe4tru modelul ales se axeazd pe experien{a. cordoane. Prelucrarea tiparelor dupd rnodelul ales presupune aplicarea unei game foafie largi de solulii corespunzdtoare multiplelor qi variatelor forme pe care le irnbraca fl uctualiile modei. tului. 319 . buzunare.silueta. 16 cuplus I cm. cory. La conformaliile cu fonne pline. utiliz6nd unele tdieturi pe linie verticalS cdt qi orizontal5. In cazul gAtului scurt se vor evita gulere mari.cotd fixd. Punctul de rndsurd a dosului de mdnecd (orizontala 1) se uneqte cu punctul 27 printr-o linie uqor curbatd care va trece gi prin jumitatea distanlei dintre punctele l7-27. care la rnijlocul diitanlei 2-23 va fi tangentd la oridreapta 9-23 pind la orizontala 1. ADAPTAREA TIPARELOR DE BAZA LA MODELUL ALES cu cu cu J 4 qi linuta ricEoratd traseazd ate. modelele se vor alege in aqa fel inc6t sd avantajeze. Se va prefera linia ugor ajustatd pe corp. gulere. 15. 10. 12. De asemenea.5 cm . ugor lejerd sau cu cupe asimetrice imbracd cu succes o formd mai plin6. in funclie de moda curentd cum ar fr: revere. In general.cotd fix6. zontala Pentru a se da forma de croit a dosului de mdnecd se traseazd din punctul -l o linie curb6. 19 Si I Z se unesc printr-o linie ugor curbatd. dacd pentru construc{ia tiparelor debazd exista reguli precise care se stabilesc in funcfie de corp qi dimensiunile sale.29 -- i linii 28: dsurat Punctele 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful