You are on page 1of 14

SMERLER

Dr. BENNO LANDSBERGER


Smeroloji Profesr

Smerlerin

Asyadaki husus mevkileri:

Smerler sa'dan bin yl nceki zamandan evvel Irak'n gne yini yurt edinmi ve bu mntakann, yani Irak'n kuzey ksmna bile tam mnasile yerleememi kk bir kavimdir. Glerinin tarihini nisb kronolojiye, yani kazlarla ortaya kan tabakalardan hangisine rast ladna gre bile, tesbit edemiyoruz; kald ki mutlak kronoloji ile, yani mspet yllarla tespit edilebilsin. Smerler Irak topraklarn 1000 yldan fazla bir zaman Sami Akadlarla paylamlardr. Daha sa'dan 2000 yl ncelerinde bile, kendileri ve dilleri artk lm bulunduu halde, Smer dili Babil mekteplerinde sa'nn doumuna kadar okutulmu ve Babil mabetlerinde Smer ilhi leri terennm edilmiti. Babil yazsnn yaylmas ile Smer dili batya kadar yaylm bulunuyor, 1400 ile 1200 yllar arasna rastlayan dev rede Eti devletinin merkezindeki mekteplerde de Smerce okutuluyor du. kinci bin yl ortalarnda bir taraftan Babillilerin yurtlar, dier ta raftan Anadolu ve Msr olmak zere snrlanm blgede de Smerce okutuluyordu. Bu sebepten dolay 4 nc bin yldan beri n Asyadaki yerlemelerini takip edebildiimiz mteaddit kavimler iinde, Smerlerin ayrca bir yeri vardr. Smerlerin, gerek arkalarnda braktklar, ge rekse uzak illere kadar yaydklar tesirlerde, Babil yazsna iyice hakim olabilmede, Smerce bilmenin art oluunun byk bir dokuna oldu unu da anmamz lzmdr. Fakat, bunu sylemekle de Smerlerin asl kltr tesirleri izah edilmi olmaz. Hi phe yoktur ki, Smerler bu mstesna mevkilerini kendilerinin, o devirde dier kavimlerin yksele medikleri bir kltr seviyesine erimi olmalarna borludurlar. Bu kl trn stnln, bir ka ana izgi ile, tafsilta girimeden evvel be lirtelim: 1) yle tekiltlandrlm bir memur devleti ki, hammaln, krla rnda al rp toplayan adamn bile bu tekilt iine alabilmitir. 2) Yalnz isimlerini renebildiimiz saysz tanrlarndan byk bir okluu, bir sistem iinde yer alm bulunuyordu. Bu kavmin dourucu fantazisi, bu tanrlar teolojik mcerret birer mefhum olarak brakma m; gerek kltte, gerek mitde kklemi canl ve belli simalar olarak ortaya koymutur. 3) Edebiyatlarna gelince: bilhassa lirik mahiyette olan edebi-

90

BENNO LANDSBERGER

yatlarnda, eitli mspet edeb neviler, yllar iinde tekml ede ede en yksek ekillerine vardrlm ve en derin inceliklerine ula trlmtr. Smer kltrnn bu yksek ekillerinin incelenmesi ve bu kltrn brakt tesirlerin aratrlmas, ayr ayr bahislerdir. nk, Smerlerin lmnden sonra basitletirilmi ve kabalatrlm olan Smerizm, bu son ekliyle dahi o kadar kuvvetli idi ki, Babil kltrn sonuna kadar aralksz olarak tesiri altnda bulundurabilmi ve Babillilik ile kaynaarak dier dnya kltrlerine messir olabilmitir, te bu sebepten dolaydr ki, Smerler zerinde yaplan aratrma ve incelemeleri, yalnz bunlarn ve dillerinin lmne kadar gtrmekle her hangi bir sonuca varlm olmaz. Bu aratrma ve ince lemeleri kendilerinden sonra gelen kavimlerin hayatlarnda da takip etmek gerektir. Bu makalede, yalnz Smerlerin ve Smerliliin kltr devirlerinden taslak halinde bahs edecek, dnme ve konuma tarzla rnn tahlillerini yapmaa alacam. Gelecek makalemde glerin den, Mezopotamya medeniyetinin douundan, bu medeniyetin meydana gelmesinde Smerlerin ne dereceye kadar messir olduklarndan, nc makalemizde de Smerlerin manev baarlarndan ve tesirlerin den bahs edeceim. * Smer - Babil tarihinin kltr devreleri: Bu gne kadar yaplan aratrmalarda, ne 2250 ile 2000 yllar arasna den en ileri Smer kltr devresi incelenebilmi, ne de S mer kltrne ait unsurlar Babil kltr iinden ayrt edilebilmitir. Daha ziyade, eski ve yeni btn unsurlar adeta bir menurdan geiri lerek bir sath zerine aks ettirilmitir. Bunun sonucu olarak da, Smer - Babil mterek kltr ortaya karlmtr. Bununla beraber, tarih iindeki olu sralan gz nnde tutulmadan yaplan bu sentezde, o kadar esasl bir hataya da dlm deildir. nk, Smerlilik hi bir zaman esas mahiyetini, ne slup, ne de bnye bakmndan fazla deitirmemitir. Hatt yalnz manev bir kuvvet olduu zamanlarda bile, esas karakterini muhafaza etmitir. Zamansz, mcerret, silik Smerlilik mefhumunu, burada anlatmaya kalkmayacam. n k, eer byle bir ey yapmaya kalkacak olursam, son yllarn ilm aratrma sonularn inkr etmi olurum. Meselenin kavranmas iin tarihi olularn gz nnde bulundurulmas gerektir. Bu bakmdan e-

SMERLER

91

itli tarih devrelerinin birbirinden ayrt edilmesi lzmdr. Smerler iin on kltr devri ayrt edilir:
I) 3300 II) 3100 2800 III) 2450 IV) 2250 V) 2050 VI) 1800 VII ) 1600 VIII) 1200 IX) 500 X ) Isa 0 Ahemenid'lerin a ve Helenistik a Yeni Babil a K a ' l a r sllesi Eski Babil a sin sllesi Smerlerin klsik a Akad sllesi El - Obeid a Uruk a IV. Uruk tabakas C e m d e t - Nasr a Er h a n e d a n a

Bu devirlerin ilki, bu lkenin ilk iskn devirlerine kadar iner, so nuncusu da, sann doumuna kadar kar. lk iki devre, ancak Arke olojik buluntular ve tabakalarn birbiri ardndan geliiyle belgelendirilebilir. nc devreye gelince : Bu devrenin ortalarna ait olan, elde mevcut yetecek kadar bol, yazl vesikalarla tarihi devreye girmi oluruz. Beinci kltr devresi, Smerlerin klsik devridir. Bu klsik devre, ok iyi bir ekilde tekiltlandrlm ehir prenslikleriyle temsil edilir. Bu tekiltn en ar ekli, topran devlet emrile iletilmesi ve elde edilen mah suln de anbarlarda biriktirildikten sonra halka datlmasdr. Bu tekilt yzlerce memur ve ktibe ihtiya gsterir. ehir beyi "Ensi,, ehrin bal bulunduu tanr namna hkmet srer. Fakat btn bu Ensi'lerin stnde, tanr mertebesine karlm ve merkezi bir kuvvet olan kral, kh kud retli kh zayf bir surette saltanat srer. Devlet ekillerinde tamamiyle etatizim hakimdir. Her ehir, bal bulunduu tanrya gre, Dnya beyi, Ana tanr, Ay tanrs gibi bir sima tar. Rhban snflarnn, kltlerinin ve bunlarla sk ilgisi olan mitlerin eitlilii, ait olduklar ehirlere renk ve hususiyet verir. Klsik devrenin banda, yani 2200 seneelerinde ya am olan Laga ehrinin Ensi'si Gudea, ehrinin Tanrs iin yaptr-

92

BENNO LANDSBERGER

d mabedin inasn tarif ederken syledii ilhiler, bu devrin belirtici vesikalardr. Hatt yanlz stanbul mzelerindeki, bu tara ehrinden kan 50 senelik bir devreye ait 80 bin idari vesika bile, bu ok sk ehir idarecilii hakknda etrafl bir bilgi vermee yeter. Ge rek toprak, gerekse insan gcnden faydalanmalar da hep ayn esasa dayanr. 2050 yllarnda bir yandan ierde balayan zlme ve kn tler, diger yandan da dtan gelen zorlamalar yznden, bu devlet ekli birdenbire yok olmya yz tutar. ok yksek saylan Ensi unva n, ufak timar sahiplerine verilen bir rtbe mertebesine kadar der. Devlet nizam ve ehir tekilt yerine, fertlerin mukavelelerle, mkel lefiyetler ve kanunlarla balants ortaya kar. Bulunduu ehrin hu susiyetlerini gsteren bir sembol olan mabet, artk canlln kayp eder. Konuma dili olarak lm olan Smerce, mekteplere snr. Ma nevi bir merkez olan Nippur ehri mekteplerinde, bu dil, o zaman ba lamakta olan yeni devrin yeni simasn kazanr. Etatizm yerine ahsi mlkiyet sistemi geer. Bu yeni sisteme ait olan, sat, kiralama, dn verme, satnalma, izdivac v. s. mukaveleleri Nippur mekteplerinde icat edilmitir. Vaka kral, eskiden olduu gibi bu devirde de Tanr mev kiindedir. Fakat ayn zamanda halkna iyi rnek olmakta ve doruvyol gstermektedir. Ayn mekteplerde eski Smer edebiyatnn edebi nevi leri ilk defa olarak yazl bir ekle konulmu, mesel: didaktik destan gibi yeni neviler eski menkul nevilerden karlmtr. Bu nevin ok karakteristik bir misli, kmak zere olan faklte yllnda bulunabilir. Seminerimde hazrlanm ve Kemal Balkan tarafndan kaleme alnm olan bu destanda, talar ve bitkilerin ilhi nizama kar nasl isyan ettiklerini ve kahraman tanr Ninurta tarafndan nasl malb edildikle rini ve bu isyanda aldklar cepheye gre ebediyete kadar mukadde ratlarnn nasl tayin edildii anlatlr. te sonraki nesillere intikal eden Smerce, bu altnc devir Smercesidir. VII inci veya Babil devrinde, ayn zamanda kudretli devlet adam da olan byk mtefekkirler "syncretique Babil tanrs Bel'i, muhtelif Smer tanrlariyle birletirmek suretiyle yaratrlar. Bu Tanrya verilen elli ismin hepsi de Smercedir, ve bu isimler bu tanrnn kudret ve mahiyetini her bakmdan aydnlatmaktadr. Felsefi destan bu devirde ilk olarak ortaya kar. "Dualisme,, ile iyilik ve genlik tanrlar, ktlk ve ihtiyarlk tanrlarna galip gelirler. nsan fenalk tanrlarnn kan ile yorulmutur. Eski Smer kahraman Gilgame, ebedi hayat ara makla, problem iirinin kahraman olarak her insann sembol mahiye tini alr. VIII inci devir veya Kas devri: 250 senelik bir uykudan uyandk tan sonra, bu devir bir rnesans hareketi damgasn tar. VI nc ve VII inci devrin edebiyatlar mekteplerde tekrar canlanr. Fakat ayn zamanda, bu edebiyat bir sistem haline de getirilir. Artk bu devirde, gerek edebiyat, gerek ilim son eklini ve btnln kazanm bu-

SMERLER

93

lunmaktadr. Bu devirde ortaya kan ve derebeylikle karm olan Babildeki idare sistemi, kendi aslnn Smer tesirine bal bulunduunu inkr edemez. IX nc devir: Bu devir, eski dini unsurlarn teolojik tefsirlerini, gizli ilmi, ilmi erhleri ve skeptisizm'i ortaya kor. Teolojik speklasyon, tanrlarn, gerek birbirleriyle aralarnda bulunan, gerekse sembolleri bulunan yldzlarla olan farklar kaldrmakla, politeist dini rtm olur. Her ne kadar eski din ve bilgi her bakmdan kmse de, ge ne sonunda kuvvetli bir hareket gsterir. Bu hareket astral din olarak kendini belirtir. Yani, yldzlarla tanrlar tamamen bir addolunurlar. Ge ne bu devirde, bilhassa ferdin mr de yldzlarn hareketine gre tak dir olunur. Helenizm'e intikal ederek bugne kadar yaam olan bal ca Smer miras ite bu astral dindir. * * * Smerliliin mahiyeti: Klsik Smer devresine kadar olan gelimeyi, gelecek makalemde ksaca anlatacam. imdi Smerliliin deimeyen mahiyetini anlatmak isterim. Bu hususiyetin bir cephesini Pan-Babilonizm, ile hakikaten ifade etmi oluruz. Bugn hakl olarak unutulan bu PanSmerizm, beerin bugnk her eit kltr mktesebatn Smerlere atfeder. Bu Pan-Smerizm forml "Sema manzaras = dnya manzaras,, eklindedir. Buna gre en eski zamanlardanberi dnyada olagelen her hareket, semadaki bir hareketin dnyadaki aksidir. Mesel gmn, yani ay madeninin, altuna, gne madenine gre olan on te bir ky meti, gnein aya nisbeten yapt devre gredir. Btn bu mbalaga lara ramen, Pan-Smerizmin belirttii bu formlde, olduka hakikat izleri de vardr. Bunun en doru ifadesini de u ekilde verebileceimi umuyorum: Dnyevi hayat, kozmik hayat iinde yer alr. Kozmos ile yer yznn bir tutuluunun semboli mabettir. Mesel Nippur'daki "da eviisimli merkezi mabet, hakikaten dnya da olarak kabul edilir. Nippur yalnz memleketin merkezi deil, ayn zamanda yer ve gkn de gbeidir. Bu kozmik telkki, din hayatn her kesine n fuz etmi ve Smer mabedi kudretini kaybettikten sonra dahi, btn yksek hayat telkkileri bu canl seyyalede yaam ve kendilerim gstermilerdir. Smerliliin ikinci bir hususiyeti: dzenlenmi ve dzenlendirici olan dn eklidir. Smerlerin, nc makalede anlatacam bu dnya dzeni mefhumu, yalnz uuri olarak kendilerince kabul edilmi olmakla kalmam, ayn zamanda gayri uuri olarak da bu dzen ve nizam prensibi btn hareket ve dnlerine hakim olmutur. Bu prensibin sembol: muntazam bir kadastroya gre blnm ehir arazisi, listelere gemi ve snflara ayrlm ehir halk, listelerde sralanm tanrlar, eya, muntazam ktalara ayrlm iirler, itina ile sahnelere ve grup lara ayrlm resimlerdir.

94

BENNO LANDSBERGER

Smerlerdeki bu dzen ruhu, esasen dillerinin bir hususiyetidir. Bunu bir misalle izah edelim: Smer dilinde kpek mnasna gelen "ur ke limesi, u ekilde terkipler alr: ur-zir, yani ipli kpek=ev kpei; urbara, kr kpei=kurt, urmah, en byk kpek=aslan mnasna; ur-guk, bataklk kpei=kaplan gibi. Bu blc ve tanzim edici ruh, Smer dilinden domutur. te Smerce effafiyet karakterini bu su retle edinmi olur. Mesel: herhangi bir ismi alacak olsak, terkibinden derhal mahiyetini ve vasflarn karabiliriz. Fiiller de ayn ekildedir. Mesel, konumaya ait olan btn fiiller az kelimesinin terkibi, gr meye ait olan fiiller de gz kelimesinin terkibidir. Hele yazda bu bir letirici hususiyet daha ziyade gqze arpar. yleki, bu yazy sonradan kullananlar, bir kelimenin asl mnasn, ancak o kelimenin yazsn gznne getirdikten sonra daha iyi anlarlar. Mesel: Anadolu'da muh telif isimler altnda hava tanrsna taplrd. Tanr hava iaretleri bu tanrnn mahiyetini belirtir. Smerce'nin bu tanzim edici fonksiyonu, Sami Akadca ile esasl ta mamlanmasn kazanr. Smercenin tamamen aksine olarak, Akadca, fiil kklerinin pek zengin oluu ile ve Sami dillere has olan, kklerin iti kak kabiliyeti ile temayz eder. te bu vasfla birlikte Akadlarn keskin mahede ve dakik tasvir kabiliyetleri tam bir ahenk tekil ederek, Smercenin nizam ruhile de birlemi ve bu suretle, yerde, gkte cere yan eden btn hadiseler tesbit edilmitir. yleki, VIII inci devrede, yalnz btn mevcudat kaleme alnmakla kalmam, ayn zamanda vu kua gelmesi muhtemel dier hadiseler de tesbit edilmitir. Bu son e kil fal edebiyatnda grlr. Her ne kadar burada, tasvir edilen hadi selerin douraca hayr veya erler, esas gibi grnmekte ise de, btn olan ve olabilecek olan hadiselerin ve mevcudatn bu suretle kaleme alnm olmas, Smerlerin nizam ruhunu bir kere daha ispat etmi olur. Meydana getirilmi olan mevcudat ve hadiseler, dorudan doruya dnyann bir demirba defterine geirilmesi gibi bir eydir. Smer dili: Smercenin ana hususiyetlerinden en esaslsn yuka rda anmtk. Bu da lgatinin terkip karakteri idi. Bu dil tpk bir mozayik paras gibi kk talardan teekkl etmitir. Fakat bu hal, yani hcrelere blnme ekli, dilin vuzuhunu, mesel Kafkas dillerinde olduu gibi, azaltamaz, bilkis oaltr. kinci hususiyet: Kompileksiv olarak isimlendirdiim cmle tekili dir. Bu, mtekellimin bir cmleyi sylemeden evvel, cmleyi kafasnda ak bir ekilde, bir kalpta, hazrlayp sylemesi demektir. Bu hal ile Smerce, "kursiv,, dil yapsn tekil eden Sam dilleriyle tamamiyle zt bir hal gsterir, "kursiv,, ekil, konutuka akla gelenleri ve yaanan hdiseleri cmle zerine yeni unsurlar halinde ilve etmek hususiyetidir. Kompleksiv cmle tekili, en iyi ekilde Trk dillerinde grlr. Sam akadca bu cmle yapsna intibak etmitir. nc hususiyet: Kompleksiv cmle yaps ile sk bir ilgisi olan

SMERLER

95

zencirleme ibare eklindedir. Arka arkaya sralanp sonunda bir gramer eki ile balanan ve bir kl tekil eden ibarelerdir. Bu hususiyeti Trke de grrz. Drdnc hususiyet: Smerce pasif bir karaktere sahiptir. Yani Smercede, mesel: "Baba olu dd,, denmez, "baba tarafndan oul zerine bir dayak vaki oldu,, denir. Bu pasif karaktere skca bal bir de transitif=geili ile, intransitif=geisiz fiiller arasnda keskin bir fark gzetilmelidir. Transitif fiile bal -i hali ile geisiz fiilin zne si iaretsiz kalr. Kafkas dilerinde grlen bnye mabeheti son za manlarda, Dou Anadolunun eski dili olan Hurri'cede de mahede edilmitir. Beinci hususiyet: Smerce insanlar ve tanrlarla, eya ve hayvan lar arasnda gramer itibariyle fark gzetir. Ayni fark gzeti Dravida dillerinde grlr. Altnc hususiyet: Cmle ve lgat vuzuhuna mukabil Smercenin prefiksleri aksine olarak fiillerinin ifadesinde bir mphemiyet gste rir. Bu prefiksler mantk bir ekilde tefsiri g olan bir nans zenginlii gsterir. Bir cmleyi tekil eden blkler, akkuzatif objekt olan unsur mstesna, fiilde tekrar ifade edilir. Kral ehirde tanrya bir mabet yapt demeyip, fiilde btn unsurlar tekrar edilir: "ona yani tanrya, "onun iinde,, yani ehirde, fikirlerini de ilve etmek lzmdr. Prefikslerde de, fiilin konuana gre ald istikameti veya bir nc ahs veya ey cihetine mi olduunu gsterirken, byk fark gzetirler. Fakat bu fark gzetii, fiil prefikslerinin muhtevasn yine tam olarak ifade etmi deildir. Smercenin bu hususiyetlerini burada ksaca izah ettikten sonra, artk dier diller ve dil guruplar ile mukayese imkn takdir edilebilir. Smerce dnya dillerinin veya dil guruplarnn hemen herbiri ile mukayese edilmitir. Bu denemelerin en ciddisi Trke ile olan muka yesedir. zahlarmdan anlalaca gibi, kompleksiv hususiyet, zencirleme ibare tekili, Smerce ile Trkeyi, Asya evresinin daha baka dille rini de ilve etmek mecburiyetinde olduumuz byk bir dil gurubuna balar. Saydm dier hususiyetler Trkede yoktur. Yine mesel: .Trke"ev-deyerine Smerce"e-tagibi benzerliklerde gevek bir akrabalk ifade eder. Yine bu gevek akrabaln dier bir delili daha, Smercede olsun, Trkede olsun birinci ahsn M ikin ci ahsn S ile gsterilmesidir. Mukayese edilen dier dillerle Smerce, belki bnye bakmndan daha yakn benzerlikler gsterir. Btn bu benzerlikler o kadar umumi dir ki, tam bir dil akrabalna dellet edemez. Hele lgat bakmndan Trke mstesna olmak zere, hi bir dille kanaat verici etimolojik tek bir kelime msavat bulmaa muvaffak olunamamtr. Trke, S merce karabetinin bata gelen mdafilerinden olan Alman Hommel,

96

BENNO LANDSBERGER

Trke ile etimolojik msavat gsteren 350 kelime sayar. Bu benzer likler gayet tabii olarak yeniden incelenmek zorundadr. nk Hom mel'in devrinden beri Smeroloji ok ilerlemitir. Dier tarafdan mu kayese iin ele alnan Trke kelimelerin de en eski ekilleri gz nn de tutulmas gerektir. Hommel'in yapt mukayeseler iinde en cazibi Smerce dingir ile, eski Trkedeki tnri kelimesidir. Burada bir tesa dfe inanmak pek zordur. Fakat ayn zamanda unu da nazar itibara almak gerektir ki, bu dingir kelimesi gelecek makalemizde izah ede ceimiz Smerlerden evvelki kavimlere ait "substrat,, dillerden birine ait olabilir. ehir medeniyeti ile ilgili hemen hemen btn kelimelerin bu "su bstrat,, dilden kaldn ileride isbat edeceim.
eviren:

Mebrure Osman

TOSUN

Smeroloji Enstitsnde ilm yardmc

DE SUMERER Von BENNO LANDSBERGER Die Sumerer sind ein kleines Volk, das sich vor 3000 v. Chr. im Sden des heutigen Irak angesiedelt, im Norden dieses Landes nie recht Fuss gefasst hat. Das Datum der Emwanderung lsst sich nicht einmal relativ, d.h. durch Be2eichnung eines Punktes in der Schichtenfolge der Ausgrabungen, geschweige denn durch eine absolute Zahl bestimmen. Mehr als tausend Jahre wohnten die Sumerer im Irak neben den Akkadern. Aber schon 2000 v. Chr. starb das sumerische Volk aus, seine Sprache fand in den babylonischen Schulen Zuflucht; bis zum Beginn unserer Zeitrechnung wurde in den Tempeln Babyloniens sumerisch gesungen, in den Schulen Babyloniens das Sumerische gelehrt. Ausser dieser Langebigkeit ist auch die weite Verbreitung des Sumerischen, einer ausgestorbenen Sprache, bemerkenswert: in der Mitte des zweiten Jahrtausends wurde von den Grenzen Babyloniens bis zu denen Aegyptens und Anatoliens in den Schulen das Sumerische gepflegt, von 1400 - 1200 auch in der Hauptstadt des Hethiterreiches. Diese Erscheinungen lassen sich nur zum Teil damit erklren, dass fr die Beherrschung der babylonischen Schrift die Kenntnis des Sumerischen unentbehrlich ist; die tiefgehende Wirkung des sumerischen Geistes bis in spte Zeiten und ferne Gegenden lsst sich nur mit der innerhalb Vorderasiens exzeptionellen kulturellen Hhe der Sumerer erklren. Von dieser knnen wir einen vorlufigen Eindruck geben, wenn wir die folgenden Leistungen der Sumerer hervorheben: Ein Beamtenstaat, der so intensiv organisiert war, dass er aile Volksangehrigen und jegliches Vermgen erfasst hatte; ein Gttersystem mit einer unbersehbaren Anzahl gttlicher Persnlichkeiten, die nicht abstrakt und inhaltslos, sondern in Klt und Mythos fest verwurzelt sind; eine Literatr, bei der besonders die grosse Anzahl der sauber von einander geschiedenen Gattungen der lyrischen Dichtung erstaunlich ist und die durch jahrhundertelange bung sich zu immer feineren Formen sublimiert hat. Eine Analyse des Sumerertums hat zwei Aufgaben: erstens die Untersuchung der Hchstfrmen, die ca. 2200-1800 erreicht wurden; zweitens die Heraushebung der sumerischen Kulturelemente innerhalb der babylonischen Kultur, in der das alte Erbe, meist in vereinfachter, oft auch vergrberter Form, dauernd nachwirkt. Es entspricht also nicht den Erfordernissen einer historischen BetrachtungsA. . D. T. C. Fakltesi Dergisi F. 7

98

VON BENNO LANDSBERGER

weise, wenn, wie es bisher fast ausnahmslos geschehen ist, die sumerisch-babylonische Kultur als eine Einheit gefasst und zeitlos dargestelit wird. Das Sumerische in dieser Kultur hat zwar trotz aller Modifikationen seine Wesensart niemals eingebsst, und insofern ist die zeitlose Betrachtung nicht ganz abwegig; aber es hiess gerade die FOtschritte, die die Erforschung Babyloniens in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, verleugnen, wenn wir den bewegten Verlauf der kulturgeschichte von drei Jahrtausenden nicht in unsere Darstellung einbezgen. Um einen Uberblick ber diese zu ermgiichen, habe ich vom Beginne der Besiedlung des sdiichen Mesopotamien bis zum letzten Verschvvinden des Sumerischen aus den Schulen dieses Landes, d. i. bis zum Beginn unserer Zeitrechnung, zehn Kulturperioden unterschieden, wie die Tabelle auf S. 91 es zeigt. Die ersten zwei Kulturperi oden sind nur durch die Archologie zu erfassen, in der ersten, vielleicht auch in der ersten Halfte der zweiten, gab es wahrscheinlich noch keine Sumerer im Lande. (In einem knftigen Artike will ich die Frage nach der Einwanderung der Sumerer, ihrer Beteiligung an den zivilisatorischen Errungenschaften, der Entstehung ihrer Kultur behandeln, vvhrend ein dritter Artikel die geistigen Leistungen der Sumerer und die von diesen ausgehenden Einflsse zum Gegenstand haben wird.) Unsere fnfte Kulturperiode, d. i. die Zeit von 2250-2050, ist die klassische Zeit des Sumerertums; die Zeit des etatistisch organisierten Stadtstaatentums, fr das der Stadtfrst, sumerisch Ensi, charakteristisch ist. Das ideal des Etatismus ist die Bebauung aller Felder auf Rechnung des Staates, die Sammlung des Ertrages in staatlichen Speichern und die Verteilung von Rationen an die Bevlkerung. V/enn auch dieses ideal nie ganz erreicht war, so erforderte die Verwaltung eines solchen Staates doch unzhlige Beamte und Schreiber. im Istanbuler Museum befinden sich nach Schtzung allein 80.000 Tontafeln, die Dokumente der Verwatung der Provinzstadt Laga, nur einen Zeitraum von 50 jahren umfassend. Aus der gleichen Stadt stammen aber auch die archologischen und vor allem literarischen Zeugnisse, die uns das ideal eines Ensi veranschaulichen. Dieses ideal wird uns durch den Ensi Gudea von Laga verkrpert. Aus den Hymnen, die er aus Anlass der Erneuerung des Tempels seines Lokalgottes dichtet, erfahren wir mit ailen Schwingungen religisen Empfindens, in welchem gerade der Tempel den Mittelpunkt des Lebens eines sol chen sumerischen Stadtstaates bildete. Die grosse Verschiedenheit, die Individualitt der sumerischen Stdte resultiert eben aus der Eigenart dieser Lokalkulte, je nachdem ob es sich um die Stadt des Gttervaters Enlil, der grossen Muttergttin, des Sonnen-, des Mondgottes, handelt, u. s. w. Teils durch innere Zersetzung, teils durch ussere Feinde bricht kurz vor 2000 dieses System der Stadtstaaten, die, durch den in den

DE SUMERER

Rang eines Gottes gehobenen Landesknig, sei es scharf zentralistisch sei es auch schwach und locker zusammengehalten wurden, pltzlich zusammen. Der stolze Titel Ensi wird zu dem eines Kleinlehensinhabers degradiert. Das gttliche Knigtum. besteht zwar noch, aber geht in ein neues Knigsideal ber, das des vorbildlichen Fhrers und gerechten Hirten der Menschen. Das Sumerische stirbt aus, in den Schulen der mittelbabylonischen Stadt Nippur wird aber die sumerische Literatr gesammelt, und-mehr als dies- neue literari sche Gattungen wie die des Lehrepos werden hier begrndet. In der Form, wie sie das Sumerische in dieser unserer sechsten Kulturperiode (Zeit der Dynastie von isin, ca. 2050-1800) gefunden hat, wird das Sumerische in den Schulen der folgenden Zeit weiter berliefert. In den Schulen von Nippur wird aber auch der Grund fr das Schreibertum aller knftigen Perioden gelegt: durch die Erfindung der Vertragsformulare fr die verschiedenen Formen der Privatwirtschaft (Kauf, Darlehen, Pacht, Kaufehe u. s. w.) wird der Umwandlung von Staats- in Privatvvirtschaft, der Bildung kapitalistischer Wirtschaftsfrmen, Rechnung getragen. Das folgende siebente Zeitalter, das altbabylonische ist, charakterisiert durch das Verlschen der Macht der Tempel, durch die Schaffung der synkretistischen Mardukreligion, die Dichtung halbphilosophischer Epen (Weltschpfungsepos mit dem Dualismus der alten und bsen, andererseits der jungen und guten Mchte), der Entwicklung der individuellen Religion (persnlicher Schutzgott, Sndenbegriff), der Entwicklung der Begriffe "Recht und Gerechtigkeit,,, "richtiger Weg als Inhalte des Knigsideals, mit der Ersetzung des alten sumerischen Ordnungsbegriffs durch die Idee der Bindung an Verpflichtungen, Vertrge und Gesetze. Nach dem Zusammenbruch des altbabylonischen Reiches (ca. 1600) schweigen aile Quellen; erst nach 150 Jahren beobachten wir eine Renaissancebewegung, die die Literatr unseres sechsten und siebenten Zeitalters wieder neu belebt und berall die Tendenz zur Systematisierung dieser Literatr in sich trgt. Hohe literarische Bildung, starke dichterische Talente sind das Kenntzeichen dieser Renaissanceperiode (Kassitenzeit), in der dieses Zeitalter allgemein beherrschende Feudalismus in Babylonien eine Bindung eingeht mit den trotz aller kltrel ler Vernderungen noch nicht vergessenen Formen der sumerischen Staatsverwaltung. In unserer neunten Kulturperiode, der neubabylonischen Zeit, wird in der Kassitenzeit entstandene Literaturkanon kommentiert, es entstehen die Geheimvvissenschaften und der religise Skeptizismus. Durch theologische Spekuation werden die Gtter miteinander gleichgesetzt, aber auch mit den sie symbolisierenden Gestirnen, so dass schlisslich der Unterschied zwischen den Gttern aufgehoben und

100

VON BENNO LANDSBERGER

der Polytheismus zersetzt wird. Die Astralreligion ist das letzte Produkt dieser Entwicklung. In dieser Getalt geht das Erbe des Sumerer tums in die hellenistische Zeit ein. Nachdem die so mannigfachen Entvvicklungsstadien der sumerischen Kultur in krzester Form charakterisiert worden sind, sollen die whrend dieser ganzen Entvvicklung nicht vernderten, unvernderlichen Wesenszge des Sumerertums hervorgehoben werden: In einer heute mit Recht der Vergessenheit anheimgefallenen Hypothese, dem sogenannten Panbabylonismus, den man mit mehr Recht als Pansumerismus bezeichen knnte, wurde fr das Sumerertum ausschlaggebende Formel geprgt: "Himmelsbild gleich Weltsbild. Alles irdische Geschehen sollte nach dieser Hypothese nur ein Reflex himmlischer Vorgnge sein. Dies ist eine bertreibung, aber im Kerne ist die Formel richtig: der Sumerer sieht in der Tat das irdische Leben als eine Partizipation des kosmischen Geschehens an. Je lebendiger der sumerische Geist wirkte, um so echter wurde diese Synthese zwischen himmlischer und irdischer Welt empfunden, umso weniger mechanistisch wurde das Wirken der Gtter auf die Menschen angesehen. Das Symbol dieser Einheit war der Tempel: das "Berghaus,;, der Tempel des Gttervaters und Weltenherrn in Nippur, war gleichzeitig der kosmische Weltsberg, Nippur nicht nur der Mittelpunkt des Landes, sondern der Nadel der Welt; die Kultordnungen Symbole der gttlichen Weltordnungen. Dieses kosmische Fluidum bleibt auch nachdem der sumerische Tempel sein Leben verloren hatte, der babylonischen Religion erhalten. Als zweite Wesenseigentmlichkeit des Sumerischen statuieren wir die geordnete Denkform und die ordnende Funktion des Denkens. Diese Ordnungsprinzip ist nicht nur ein impliziter Chararkterzug aller Bettigung des sumerischen Geistes, dessen Symbole die katasterartigen Verzeichnisse des stdtischen Grundbesitzes und ihre Bebauungsplne, die nach Klassen gesonderten Listen der stdtischen Bevlkerung, die Listen der Gtter, der Gegenstande des tglichen Lebens; die sauber in Strophen geteilten Gedichte; endlich die sorgfltig in Gruppen und Szenen aufgeteilten bildlichen Darstellungen sind; son dern Ordnungsbegriffe sind auch explizite erfasst und Grundbegriffe der sumerischen V/eltanschauung (Nheres im dritten Artikel). Zu diesem ordnenden Denken waren die Sumerer durch die Form ihrer Sprache prdestiniert: z. B. ordnet der Sumerer eine Gruppe von Tierspezies in folgender Weise: ur-zir = "Kettenhund, Haushund; urbarra = "Steppenhund, Wolf; ur-mah = "grsster Hund,,, Lwe; ur-gug = "Schilfhund,,, Tiger, usw. Diesen- durchsichtigen Charakter zeigt nicht nur das sumerische Nomen, sondern auch das Verbum, wo z. B. aile Vorgnge des Sprechens yom Grundelement "Mund,, aus, aile Nuancen des Sehens von "Auge,, aus abgewandelt werden. Diese Eigenart der sumerischen Sprache ist von der Schrift nicht nur ausge-

DlE SUMERER

101

ntzt, sonder nach ailen Richtungen hin ervveitert worden. Durch die sogenannten Determinative wird die Welt der Gegenstnde durchgngig klassifiziert. Eine wesentliche Ergnzung erfahren diese klassifizierenden Tendenzen durch den Reichtum des akkadischen Verbums, das mit der Fulle seiner Ausdrucksmglichkeiten das Instrument fr die Beobachtung aller Vorgnge des Himmels und der Erde, aller Erscheinungen, die am Individuum hervcrtreten, liefert. Die umfassende Omenwissenschaft ist eine Verbindung sumerischer Ordnungstendenz mit akkadischer Beobachtungsgabe. Die Listen der Gegenstnde zusammen mit den Handbchern der Vorzeichenwissenschaft reprsentieren schliesslich (in der Kassitenzeit) eine vollstndige Inventarisierung aller vorhandenen Gegenstnde und aller mglichen Vorgnge der Welt. Damit haben wir schon eine Eigentmlichkeit der sumerischen Sprache erfasst, ihren komponierten, mosaikartigen Charakter. Keineswegs aber wird, wie etwa in den Kaukasussprachen, durch die Auflsung in kleinste Elemente die Klarheit des sumerischen Lexikons bis zur Unkenntlichkeit verwischt, sondern sie wird, wie wir es ausgefhrt haben, im Gegenteil erhht. Andere Eigentmichkeiten des Su merischen sind: der komplexive Satzbau. Der Satz muss im Geiste des Sprehenden sorgsam vorbereitet, in ailen Einzelheiten gegliedert sein, bevor er in einem Guss produziert wird. Dies steht im schrften Gegensatz zu dem kursiven, d. h. erst im Laufe der Rede aneinander reihend produzierten Satz des Akkadischen. Aber die akkadische Prosa hat sich dem Satzbau des Sumerischen angepasst. Mit dem komplexiven Satzbau hngt zusammen die Bildung langer Wortketten, die durch ein an den Schluss der Kette gesetztes Flexionselement zusammengehalten werden. Das Sumerische hat passiven Charakter, d. h. wir mssen die Stze ins Passive wenden, wenn wir die Nominal-und Verbalflexiori verstehen wollen. Das Objekt des transitiven wie das Subjekt des intransitiven Verbums bleiben unbezeichnet, wie berhaupt zwischen transitivem und intransitivem Verbum sowohl hinsichtlich der Verbalprfixe wie hinsichtlich der Rektion ein wesentlicher Unterschied besteht, der etwa noch in einigen Kaukasussprachen sich findet, neuerdings auch im Hurrischen beobachtet worden ist. Ein scharfer Unter schied wird ferner gemacht zwischen Sachen und Personen; die Verbalflexion ndert sich,~je nachdem eine Person der eine Sache Subjekt des Satzes ist; ein Unterschied, wie er insbesondere in den Dravidasprachen gemacht wird. Sehr im Gegensatze zu der Durchsichtigkeit des Lexikons und der Klarheit des Satzbaus zeigen die beraus nuan-, cenreichen Verbalprfixe des Sumerischen Verschwommenheit und wenigstens nach den uns gelufigen Kategorien Unklarheit. Die Subjektsund Objektselemente (bis auf das Akkusativobjekt) werden in Form von Verbalinfixen wieder aufgenommen; ausser diesen klaren Elemen-

102

VON BENNO LANDSBERGER

ten der Verbalprfigierung wird aber noch durch die Verbalprfixe unterschieden, ob ein Vorgang in der Richtung auf den Sprechenden der von ihm weg stattfindet, der ob er auf ein Objekt des Umkreises des Sprechenden Richtung nimmt. Aber auch mit dieser Unterscheidung sind die Funktionen der sumerischen Verbalprfixe keineswegs voli erklrt. Das Sumerische ist fast mit ailen Sprachgruppen der Welt schon verglichen worden, ohne dass irgend eine dieser Vergleichungen berzeugend wre. Die Vergleiche sind sowohl hinsichtlich des Sprachbaus wie hinsichtlich materieler Bestandteile (Wrter, Formelemente) gezogen worden. Hinsichtlich des Sprachbaus ist man dabei ber die Feststellung sehr allgemeiner Gemeinsamkeiten der Struktur nicht hinausgekommen. Was die angeblichen Feststelungen von Gieichheiten des Wortmaterials betrifft, so haben diese samt und sonders keine berzeugungskraft, mit alleiniger Ausnahme einiger Wortgleichungen, die schon kurz nach dem Bekanntwerden des Sumerischen zwischen Sumerisch und Trkisch aufgestellt wurden. Die Liste von 350 solcher sumerisch-trkischer Wortgleichungen, die der Vorkmpfer der sumerisch-trkischen Sprachverwandtschaft F. Hommel zusammengestellt hat, bedarf freilich der Berichtigung und der Ergnzung auf Grund der seither erzielten Fortschritte der sumerischen Lexikographie und wohl auch hinsichtlich ihrer Korrektheit vom turkologischen Standpunkt. Aber eine Gleichung wie sumerisch dingir = trkisch tnri wird man nicht fr zufllig erklren drfen. Freilich ist dabei ein Punkt zu bercksichtigen: wie im nchsten Artikel auszufhren ist, hat das Sumerische einen grossen Teil seines Wortmaterials der Substratsprache entnommen, die von den altesten Einwohnern des sdlichen Mesopotamien, den Schpfern der materiellen Kultur dieses Landes, gesprochen wurde. Es ware mglich, dass dingir wie berhaupt der zweisilbige Typus dieses Wortes, nicht im eigentlich Sinne sumerisch, sndern jener Substratsprache angehrig ist.