FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞

:

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ áê~î°‰õΩʼnõΩ q<åÜ«∞Hõ K«qu â◊√ÉèÏHÍOHõ∆Å∞
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

q+¨Ü«∞ ã¨∂zHõ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

N QÆ}Ëâ◊ „áê~°÷<å â’¡Hõ=ÚÅ∞
N QÆ}Ëâß~å^èŒ#
N QÆ}Ëâ◊ ˆH∆„`åÅ∞
N QÆ}Ëâ◊ ™È΄`«=∂Å
N QÆ}Ëâ◊ =∞OQÆà◊ Ǩ~°`«∞Å∞
q<åÜ«∞‰õΩx qO^Œ∞
QÆ}Ëâ◊ JëÈì`«Î~° â◊`«<å=∂=o
N QÆ}Ëâ◊ „=`«=ÚÅ∞
=∞Ǩ QÆ}Ѩu Ǩϟ=∞=Ú
QÆ}Ѩu =∞Ǩ`«ºO
J+¨ìq<åÜ«∞‰õΩÅ ^Œ~°≈#O

D.T.P. By - CH. Santosh krishna
E-mail:chsantoshkrishna@teluguone.com
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

D¼½òtx sî Q ÍÜ[NPR LRiOSQLiRó ª«sVryøNRPLi LRiORPQßظR¶V ¿RÁ!!

N QÆ}Ëâ◊ áê„~°÷<å â’¡Hõ=ÚÅ∞

D¼½òtx sî Q ®ªs[µ¶R ®ªs[µ¶R ù qx sòQ*Li úÊÁx¤¦¦¦øßØLi úËØx¤¦¦¦øßáxqsö¾»½[!
A%sµyù úgRiLiµ³¶j ª«sVVÀÁè鵶R ù %sµyùLi %sµ][ùmx s ¸R¶W»R½ø¬s!!

aRPVNýSLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi %sxtsñ vLi aRPbPª«sLñiR Li ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁª±sV
úxmsxqs©«sõª«sµR¶©«sLi µ³yù¹¸¶[V»`½ qx sLRi* %s|mnsWõxmsaSLi»R½¹¸¶[V!!
@gRiÇØ©«s©«s mx sµyøLRiäLi gRiÇØ©«s©«s ª«sVx¤¦¦¦LjiõaRPLi
@®©s[NPR µR¶Li»R½Li ˳ÁÏ NSò©yLi GNRPµR¶Li»R½ ª«sVVFyxqsø}¤¦¦¦!!
ª«súNRP»R½VLi²R¶Li ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VLi N][ÉÁÓ qx sWLRiùxqsª«sVúxms˳ÁÏ
@%sxmsn VõLi NRPVLRiV®ªs[V®µ¶[ªs« qx sLRi*NSlLi[ùtx sv qx sLRi*µy!!
¸R¶VLi úÊÁ¥¦¦¦ø ®ªs[µyLi»R½ %sµ][ ª«sµR¶Li¼½ mx sLRiLi úxmsµ³y©«sLi mx soLRiVxtsQLi »R½µy®©s[ù!
%sa][*µæ¶R ¾»½[M NSLRißá%dsVaRP*LRiLi ªy »R½|\ qs#ø ©«s®ªsW %sxmsn Võ %s©yaRPNS¸R¶V!!
ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦¦¦©«s! ®ªsWµR¶NRP ¤x ¦¦¦ryò ¿yª«sVLRiNRPLñiR ! %sÌÁLiÕÁ»R½ qx sWú»R½!
ªyª«sV©«s LRiWxms ª«sV}¤¦¦¦aRP*LRi mx soú»R½ %sxmsn Võ %s©y¸R¶VNRP FyµR¶! ©«sª«sV}qsò!!

D¼½òtx sî Q ˳Ü[ µR¶¸R¶WzqsLiµ³][ NRP%ds©yLi »R½*Li NRP%sM úxms˳Ü![
@ryøNRP ª«sW»R½ø%sµyùLi »R½* ª«sVVxms®µ¶[tx sî vLi gRißØ´j¶mx s!!
mx spÇØ qx sLi˳ØLRi qx sLi¸R¶VVNSò ª«sLRiLò i¾»½[ µy*Lji mx spÇÁNSM
D¼½òtx sî Q ˳ÁÏ NSò ©«sVõQµ¶Rðô LRiVòLi ®\µ¶Q*ª«sW»R½VLRi ©«s®ªsW qx sVò¾»½[!!
˳ÜË[ ܳ [ gRißáxms¾»½[ ©y´R¶ ˳Ü[ ˳Ü[ gRißáxms¾»½[ úxms˳Ü[ !
˳Ü[ ˳Ü[ gRißáxms¾»½[ ®µ¶[ªs« ÇØgRiX ¤x ¦¦¦§ù¼½òtx sî Q ª«sW ª«sVª«s!!

gRiÇØ©«s©«sLi ˳ÁÏ W»R½gRißص³¶j }qs%s»R½Li NRPzms»ó½R ÇÁLiÊÁWxmsn ÌÁ ryLRi ˳ÁÏ OTPQ»½R ª±sV
Dª«sWxqsV»R½Li a][NPR %s©yaRPNSLRißáLi ©«sª«sW%sV %s}mnsVõaRP*LRi FyµR¶mx sLiNRPÇÁª±sV

úxms{qsµR¶ úxms{qsµR¶ úxms˳Ü[ %sxmsn VõLSÇÁ! úxmsßØ%sV úxmsßØ%sV úxms˳Ü[ ¾»½[ ª«sµy®©s[ù
úxms¼d½¿RÁèé úxms¼d½¿RÁèé úxms˳Ü[ ª«sV»R½äQX»yLSèLi! úxms¸R¶V¿RÁèé úxms¸R¶V¿RÁèé úxms˳Ü[ NS%sV»yLóS©±s

$ZaP[*»yLRiä ª«sVWÌÁ gRiâßá[aRP µ³yù©«sª±sV

©«sª«sV}qsò ©«sª«sV}qsò úxms˳Ü[ aRPLi˳ÁÏ VxqsW©¯[! ©«sª«sV}qsò ©«sª«sV}qsò úxms˳Ü[ ÇìØ©«s˳ة¯[!
©«sª«sV}qsò ©«sª«sV}qsò úxms˳Ü[ Fyxms¥¦¦¦Lji©±s! ©«sª«sV}qsò ©«sª«sV}qsò úxms˳Ü[ ®ªsWORPQNSLji©±s!!

JLi ©«s®ªsW gRißáxms»R½¹¸¶[V ZaP[*»yLRiä gRißáxms»R½¹¸¶[V, ZaP[*»yLRi䪫sVWÌÁ ¬sªyry¸R¶V
ªyxqsV®µ¶[ªs« úzms¸R¶W¸R¶V, µR¶ORPQúmx sÇØxms¼½LRiORPQNS¸R¶V qx sWLRiùª«sLRiµy¸R¶V NRPVª«sWLRigRiVLRi®ªs[
qx sVLS qx sVLRiª«sLiµj¶»y¸R¶V, qx sLRi*˳ÁÏ WxtsQßظR¶V aRPaSLiNRP ZaP[ÅÁLS¸R¶V,
qx sLRi*ª«sWÍØÌÁLiNRPX»R½ ®µ¶[¥¦¦¦¸R¶V, µ³¶R LRiøµ³¶R *ÇظR¶V µ³¶R LRiøLRiORPQNS¸R¶V
ú»yz¤¦¦¦ú»yz¤¦¦¦ ®µ¶[z¤¦¦¦ ®µ¶[z¤¦¦¦ @ª«s»R½LRi @ª«s»R½LRi gRiLigRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«súNRP»R½VLi²R¶ gRißáxms»R½¹¸¶[V
qx sLRi*xmsoLRiVxtsQªs« aRPLiNRPLRi, qx sLRi*µR¶Vxtsí Q ª«sVXgRiª«saRPLiNRPLRi ª«sbdPNRPVLRiV ª«sbdPNRPVLRiV
qx sLRi* µ][uy©±s ÊÁLiµ³¶R ¸R¶V ÊÁLiµ³¶R ¸R¶V, qx sLS*Qùµ³¶k ©±s ¬sNRPXLi»R½¸R¶V ¬sNRPXLi»R½¸R¶V,
qx sLRi*%suyßÔá qx sLi¥¦¦¦LRi qx sLix¤¦¦¦LRi qx sLRi*µyLjiµR¶ûQù ®ªsW¿RÁ¸R¶V ®ªsW¿RÁ¸R¶V
qx sLRi*aRP»R½X©«sV¿yèéÈÁ ¹¸¶W¿yèéÈÁ¸R¶V qx sLRi*zqsµô¶jð LiNRPVLRiV NRPVLRiV qx sLRi*NSLSùßÓá
ryµ³R¶¸R¶V ryµ³R¶¸R¶V gSLi gkiLi g_Li \lgiLi gSLi gRiM x¤¦¦¦§Li xmnsÉÞ ry*¥¦¦¦.
$ gRiâßá[aPR úxms˳ػR½ úFyLóiR ©yxtsí QNPR ª±sV
aSLiNRPLki qx sVúxmsÇØ ®µ¶[ªs« úFy»R½M NSÌÁM úxmsª«sLRi¾ò»½[
D¼½òxtîsQ $gRißص³k¶aRP \¾»½QûÍÜ[NRPùLi ª«sVLigRiÎÏÁLi NRPVLRiV!!
D¼½òtx sî Q ®µ¶[ªs« ®µ¶[®ªs[aPR D¼½òtx sî Q µj¶*LRiµy©«s©«s
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

BNRP NSßÓáFyNRP ZOP[Q ú»R½ ©yª«sVLi %sª«sLRißá LiVVÍØ DLiµj¶. mx spLRi*NSÌÁLiÍÜ[ ª«sVWgRi, ¿Á%sÉÓÁ, úgRiV²ï¶T ªy\lLi©«s ª«sVVgæiR VLRiV
r¡µR¶LRiVÌÁV ª«sùª«sry¸R¶VLi ¿Á[qx sVN]¬s ÒÁ%sLi¿Á[ªyLRiV. A qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi®\ªsV©«s NRPLRiª«so ª«sÀÁè úxmsÇÁÌÁV ANRPÖÁNTP
»yÎÏÁ#ÛÍÁ[NPR ª«sVÌÁª«sVÌÁª«sW²T¶ F¡»R½V©yõLRiV.

N$QÆgRi}âßá[ËâaSLSµ³
ß~å^èR¶©«Œ#s

$Nª«s=~°
LRizqsµôãk≤ðj¶ Ì %s©y¸R
¶∞VNRHõP ™êfi
ry*%sV
q<åÜ«
q∞
NSßÓáFyNRPLi
`«½‡ºøQOùLi
NSßÓHÍ}˜
áFyNRáPêHõZOP[Q úˆH»R½∆„`«ª«=∞Ǩ
sW¥¦¦¦»R

C r¡µR¶LRiVÌÁNTP NRPW²y ÒÁ%s»R½Li N]©«srygjiLi¿RÁ²R¶Li µR¶VLRi÷éLiR ®\ªsV©«sµj¶. F~ÍجsNTP NSª«sÌÁzqs©«s ¬dsLRiV ú»R½ª«s*Li úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁgS
ªyLjiNTP »R½²T¶ »R½gjiÖÁ©«sµj¶. BLiNS »R½ª«s*gS ¬dsLRiV ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. ®ªsLiÈÁ®©s[ ËØ%s ©«sVLi²T¶ G»R½Li»][ ¬dsLRiV ú»R½ª«s*ÈÁLi úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.
N]Li»R½ }qsxmsÉÓÁNTP G»R½Li ¾»½gji ËØ%sÍÜ[ mx s²T¶ ÈÁLigRiVª«sV¬s aRPÊôÁLi ª«sÀÁèLiµj¶. @xmsöV²R¶V INRP²R¶V ËØ%sÍÜ[NPT µj¶gji ú»R½ª«s*rygRi²R¶V.
@NRPä²T¶ ©«sVLi²T¶ LRiNRPLò i úxqs%sLi¿RÁÈÁLi úFyLRiLi˳ÁÏ #®\ªsV©«sµj¶. ÀÁª«sLRiNRPV ËØ%s ®ªsVV»R½ªò s« VV LRiNRPªò s« LñiR Q®\ªsV©«sµj¶. BÍØ LRiNRPLò i |\ msNTP ÀÁª«sVøÈÁLi
ÀÁ»R½WòLiR VNRPV µR¶gæiR LRiÍÜ[ HLSÌÁ ª«sVLi²R¶ÍجsNTP 12 NTP.%dsV. µR¶WLRiLiÍÜ[ NSßÓáFyNRP ZOP[Qú»R½LiÍÜ[ ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ry*%sV ª«sÌýÁ ª«sVWgRiªy¬sNTP ª«sWÈÁÌÁV, ¿Á%sÉÓÁ ªy¬sNTP %s¬sNTP²T¶ aRPNTP,ò gRiV²ï¶T ªy¬sNTP NRPLiÉÓÁ ¿RÁWxmso NRPÖÁgjiLiµj¶. C %sxtsQ¸¶R W¬sõ ª«sVVgæiR VLRiW
®ªsÌÁryLRiV. NSßÓáFyNRPLi @xqsÌÁV }msLRiV %s¥¦¦¦LRimx soLji. ¼½LRiVª«sVÌÁ ¼½LRiVxms¼½ ª«s¿Á[è ˳ÁÏ NRPVòÌÁV @LiµR¶LRiV NSßÓáFyNRPLi ®ªs×Áþ A©«sLiµR¶Ë³ÁÏ Lji»R½V\ÛÍÁ ®ªsLiÈÁ®©s[ %s¥¦¦¦LRimx soLji LSÇÁÙgSLjiNTP ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VgS A¸R¶V©«s qx sxmsLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½LigS ª«sÀÁè ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V¬s
ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ry*%sV¬s »R½mx söNRP µR¶Lji+Li¿RÁÈÁLi mx sLjiFyÉÓÁ @LiVVLiµj¶. ry*%sV ª«sVLiµj¶LRiLi ª«sVVLiµR¶V N][®©s[LiR V ª«sVLiÈÁxmsLi úFyLójiLi¿RÁÈÁLi úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.
DLiµj¶. C ª«sVLiµj¶LS¬sNTP µR¶gæiR LRiÍÜ[ ª«sVLRiNRP»yLiÕÁNS, ª«sVßÓáNRPLilhi[aPR *LRi ry*%sV ®ªsÌÁzqs D©yõLRiV. NRPVÎÜ[»½R Lò igRi ¿][ÎÁÏ LSÇÁÙ
11ª«s aRP»yÊôÁLiÍÜ[ úÊÁx¤¦¦¦øx¤¦¦¦»yù Fy»R½NRP ¬sª«sX¼½ò N]LRiNRPV NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ry*%sV AÌÁ¸R¶W NRPÉíÁÓ LiÀÁ©«sÈýÁVgS LRiNRPªò s« LñiR Li ¬dsLRiV »]ÌÁgjiF¡LiVV©«s »R½LRiVªy»R½ ª«sV×dÁý ú»R½ª«s*²R¶Li úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁgS ªyLjiNTP %s©y¸R¶VNRPª«sVWLjiò NRP¬szmsLiÀÁµj¶..
¿yLjiú»R½NRP Aµ³yLSÌÁV©yõLiVV. »R½LRiVªy»R½ %sÇÁ¸R¶V©«sgRiLRi ¿RÁúNRPª«sLRiVòÌÁV C AÌÁ¸R¶W¬sõ @Õ³Áª«sXµô¶jð ¿Á[aSLRiV.
®ªsLiÈÁ®©s[ %s¥¦¦¦LRimx soLji úxmsÇÁÌÁLi»y ÛÉÁLiNS¸R¶VÌÁV N]ÉíÁÓ ¥¦¦¦LRi»R½VÌÁV Bª«s*²R¶Li úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. úxmsÇÁÌÁLi»y INRPäryLji
ÛÉÁLiNS¸R¶VÌÁV N]ÈíÁ²R¶Li úFyLRiLiÕ³ÁLi¿Á[ qx sLjiNTP F~ÌÁLiÍÜ[ ©yÌÁVgRiª«s ª«sLi»R½V (NSßÓá˳ØgRiLi) ÛÉÁLiNS¸R¶V ¬dsLRiV úxmsª«sz¤¦¦¦LiÀÁLiµj¶.
ª«sVßÓáNRPLihRiZaP[*LRi ry*%sV AÌÁ¸R¶V úFyLigRißáLiÍÜ[ INRP Fyª«sVV ¼½LRiVgRiV»R½W DLiµR¶¬s µk¶¬s ª«sÌÁ©«s ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ A %sµ³¶R LigS NSßÓáFyNRPLi\®ªsVLiµj¶. A µj¶©«sLi ©«sVLi²T¶ %s¥¦¦¦LRimx soLji¬s NSßÓáFyNRPLi, NSßÓáFyNRPLi @¬s zmsÌÁVª«s©yLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©yLRiV.
¥¦¦¦¬s NRPÌÁgRiµR¶¬s ªyLji ©«sª«sVøNRPLi. C qx sLRiöLSÇÁÙ LSú¼½ ®ªs[ÎÁÏ ÍÜ[ ª«sVßÓáNRPLilhi[aPR *LRiry*%sVNTP mx s²R¶gRiÊÁÉíÁÓ }qsª«s ¿Á[qx sVò©yõ²R¶¬s @Li¾»½[ NSNRP ¿RÁVÈíÁV úxmsNRPäÌÁ úgSª«sWÌÁ ©«sVLi²T¶ úxmsÇÁÌÁLi»y ª«sÀÁè %s©y¸R¶VNRPry*%sV¬s ALSµ³¶j Li¿RÁ²R¶Li úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.
úxmsÇÁÌÁ ©«sª«sVøNRPLi. C qx sLRiöLSÇÁÙ »R½ÌÁ˳ØgRiLi\|ms ª«sVßÓá µ³¶R gRi µ³¶R gS¸R¶Vª«sW©«sLigS ®ªsÌÁVgRiV»R½VLiµR¶¬s mx spÇØLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C %sµ³¶R LigS %s¥¦¦¦LRimx soLji }msLRiVNRPV ª«sWLRiVgS NSßÓáFyNRPLi }msLRiV zqsó LRi®\ªsVLiµj¶.
%s©y¸R¶VNRP ry*%sV ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶W¬sNTP »R½WLRiVö CaS©«sù ˳ØgRiLiÍÜ[ ª«sLRiµR¶LSÇÁ ry*%sV ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi DLiµj¶. ÇÁ©«s®ªs[VÇÁ¸R¶VV²R¶V
NSßÓáFyNRPLi ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ry*%sV ª«sVWÌÁ %sLSÈíÁV ¿RÁVÈíÁW ËØ%s ª«soLi²R¶ÈÁLi mx spÇØLRiVÌÁV BxmsöÉÓÁNUP ¿RÁWzmsryòLiR V.
qx sLRiö¸R¶WgRiLi ¿Á[zqs©«s »R½LRiVªy»R½ $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so qx s*xmsõLiÍÜ[ A®µ¶[bPLiÀÁ©«s úxmsNSLRiLi $ ª«sLRiµR¶LSÇÁ ry*%sV AÌÁ¸R¶VLi Fs¬sõ NRPLRiVª«so NSÈÁNSÌÁV ª«sÀÁè©y ry*%sV ¿RÁVÈíÁV ¬dsLRiV FsxmsöÉÓÁNTP »R½gæiR µR¶V. @Li¾»½[ NSµR¶V ry*%sV »R½ÌÁ\|ms©«sV©«sõ ®ªs[ÈÁV ª«sV©«sLi
NRPÉíÁÓ LiÀÁ©«sÈýÁVgS mx soLSßáLiÍÜ[ ª«so©«sõµj¶. C AÌÁ¸R¶V úFyNSLRiLiÍÜ[®©s[ ALiÇÁ®©s[¸¶R Vry*%sV gRiV²T¶, ©«sª«súgRi¥¦¦¦ÌÁ ª«sVLi²R¶mx sLi, ¿RÁW²R¶gRiÌÁLi. BLiN]NRP %sZaP[tx sQLi G%sVÈÁLiÛÉÁ[ ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPry*%sV L][ÇÁÙ L][ÇÁÙNRPV |msLRiVgRiV»R½W ª«sqx sVò©yõ²R¶V. qx sVª«sWLRiV
@µôyÌÁ ®ªs[V²R¶ NRPW²y DLiµj¶.
50 qx sLiª«s»R½=LSÌÁ úNTP»R½Li ¿Á[LiVVLiÀÁ©«s ®ªsLi²T¶ NRPª«s¿RÁLi ry*%sV %súgRi¥¦¦¦¬sNTP mx sÈíÁ²R¶Li ÛÍÁ[µ¶R V. C©yÉÓÁNUP ry*%sV ªyLRiV©«sõ
ËØ%s ¬dsÉÓÁ¬s AÌÁ¸R¶V mx spÇÁÍÜ[ %s¬s¹¸¶Wgjiqx sVò©yõLRiV.
NSßÓáFyNRPLi ZOP[Qú»y¬sõ gRiWLjiè %s©y¸R¶VNRPV¬s gS´R¶ÌÁV C %sµ³¶R LigS D©yõLiVV. mx spLRi*Li aRPLiËØÖÁÐÁ»R½VÌÁ©«sV Bµô¶R LRiV
@©«sõµR¶ª«sVVøÌÁV %s©y¸R¶VNRPry*%sV¬s µR¶Lji+Li¿RÁÉجsNTP NSÖÁ ©«s²R¶NRP©«sV ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LSLRiV. µyLjiÍÜ[ »R½ª«sVVø²R¶V ÖÁÐÁ»R½V²R¶V
C qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ W ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPry*%sV ªyLjiNTP úxms¼½¬s»R½ùLi FyÍØÕ³Á}tsQNPR Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. µk¶¬s¬s ¿RÁWÀÁ
ËØgS @ÌÁzqs úxmsNRPä©«sV©«sõ ª«sW%sV²T¶ »][ÈÁÍÜ[¬s mx sÎÏÁþ©«sV N][¸¶R V²y¬sNTP úxms¸R¶V¼½õLiÀÁ©«smx so²R¶V @©«sõ aRPLiÅÁV²R¶V, µ]LigRi»R½©«sLi »R½LjiLi¿RÁª«sÌÁzqsLi®µ¶[. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ mx sLRi*µj¶©«sª«sVV ©«sVLi²T¶ 22 µj¶©«sª«sVVÌÁV ®\ªs˳ÁÏ ª«sLigS úÊÁx¤¦Ü[ø»R½=ªyÌÁV ®µ¶[ªs« róy©«sLi ªyLRiV
¿yÍØ »R½mx sö¬s ªyLjiLi¿y²R¶V. NS¬s ANRPÖÁ Ëص³¶R NRPV »R½ÈíÁVN][ÛÍÁ[NPR ª«sW%sV²T¶ mx sÎÏÁþ©«sV N][qx sVNRPV ¼½©yõ²R¶V. »R½©«s »R½ª«sVVø²R¶V ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLiR V. ª«sVVLiµR¶VgS µ³¶R *ÇØL][¤x ¦¦¦ßáLi»][ úFyLRiLi˳ÁÏ Li @ª«so»R½VLiµj¶. C úÊÁx¤¦Ü[ø»R½=ªyÍýÜ[ ry*%sV ªyLji¬s @µ³¶j NSLRi
¿Á[zqs©«s @xmsLSµ³y¬sõ qx sz¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[NPR LSÇÁÙgSLji ª«sµô¶R NRPV ¼d½qx sVN]¬s ®ªs×Áþ ®©s[LS¬sõ %sª«sLjiLi¿RÁgS A¸R¶V©«s N][mx sLi»][ ÖÁÐÁ»R½V¬s ©«sLiµj¶ ªyx¤¦¦¦©«sLi, ¸R¶W×Á ªyx¤¦¦¦©«sLi, LSª«sßáúÊÁx¤¦¦¦ø ªyx¤¦¦¦©«sLi, ¤x ¦¦¦Lixqs ªyx¤¦¦¦©«sLi, ®©sª«sVÖÁ ªyx¤¦¦¦©«sLi, ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦¦¦©«sLi,
¿Á[»½R VÌÁV ©«sLjiNTP ®ªs[¸¶R WÌÁ¬s AÇìØzmsLiÀÁ, bPORPQ @ª«sVÌÁV ¿Á[ry²R¶V. @xmsöV²R¶V ÖÁÐÁ»R½V²R¶V »R½©«s @xmsLSµ³y¬sõ »R½ÌÁ¿RÁVN]¬s ZaP[tx sQ ªyx¤¦¦¦©«sLi, NSª«sV®µ¶³ ©[ s« V ªyx¤¦¦¦©«sLi, ª«sXxtsQËÁϳ ªyx¤¦¦¦©«sLi, gRiÇÁ ªyx¤¦¦¦©«sLi, @aRP* ªyx¤¦¦¦©«sLi, qx sWLRiùúxms˳ÁÏ ªyx¤¦¦¦©«sLi,
mx saSè»yòmx sLi»][ gRiâßá[aPR V¬s µR¶Lji+Li¿RÁÉجsNTP @©«sõ»][ ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LS²R¶V. gRiâßá[aPR V¬s µR¶Lji+Li¿RÁÉجsNTP ª«sVVLiµR¶VgS ©«sµj¶ÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶úxms˳ÁÏ ªyx¤¦¦¦©yÌÁ»][ ElLi[gij ryòLiR V. »R½LRiVªy»R½ %sª«sW©¯[»½R =ª«sª«sVV mx spÌÁLigji }qsª«s ¾»½F¡ö»R½=ª«sª«sVV mx soxtsQömx sÌýÁNTP NRP©«sVõÌÁV
ryõ©«sLi ¿Á[¸¶R VÉجsNTP µj¶gS²R¶V. AaRPèLRiùNRPLRiLigS ÖÁÐÁ»R½V¬s »R½ª«sVVø²T¶NTP, ©«sLjiZNP[zqs©«s ¿Á[»½R VÌÁV ª«sV×dÁþ ª«s¿yèLiVV. ª«sLRizqsµô¶jð mx sLi²R¶ª«sgS ÇÁLRiVgRiV»yLiVV.
%s©y¸R¶VNRPry*%sV @©«sVúgRi¤x ¦¦¦Li»][ ¿Á[»½R VÌÁV ª«s¿yè¸R¶V¬s NSÊÁÉíÁÓ A ©«sµj¶NTP ""ËØx¤¦¦¦§µy'' ©«sµj¶ @¬s }msLRiV ª«sÀÁèLiµj¶. Bµj¶
BLiN]NRP %sZaP[tx sQLi ry*%sV ªyLji FsµR¶VÈÁ ry*%sV mx soxtsQäLjißÓáÍÜ[ ryõ©«sLi ¿Á[zqs »R½LRiVªy»R½ úxmsª«sWßØÌÁV ¿Á[ryòLiR V. FsÈÁV
ËØx¤¦¦¦§µy©«sµj¶ úFyaRPqx sòQùLi.
ª«sLiÉÓÁ ÇÁÉÓÁÌÁ qx sª«sVxqsùÌÁV ÛÍÁ[µy »R½gSµyÌÁV ry*%sV ªyLji FsµR¶VÈÁ úxmsª«sWßØÌÁV ¿Á[zqs©«sÈýÁLiVV¾»½[ ¼d½LjiF¡»yLiVV. C úxmsª«sWßجsõ,
ryORPQùLigS úxms˳ÁÏ V»R½* ©yù¸R¶Vróy©yÌÁV NRPW²y g_LRi%sryòLiVV.
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

ÀÁ»R½WòLiR V ©«sVLi²T¶ úxms¼½ 10 ¬s.ÌÁNRPV NSßÓáFyNS¬sNTP INRP ÊÁxqsV= DLiµj¶. µR¶OTPQßá NSbdPgS }msLRiVgSLiÀÁ©«s $NSÎÏÁ¤x ¦¦¦zqsò,
NSßÓáFyNRPLi INRPmx söÉÓÁ ÀÁ»R½WòLiR V ÑÁÍýØ úFyLi»R½®\ªsV©«s ¼½LRiV»R½ßò áÓ $ ª«sÖdÁý ®µ¶[ªs« }qs©y qx s®ªs[V»R½V\®²¶©«s qx sVúÊÁx¤¦¦¦øßáùry*%sV
D©yõLRiV. Fsª«sLRiLiVV©y IZNP[ryLji IZNP[ L][ÇÁÙ
DµR¶¸R¶W®©s[õ $NSÎÏÁ¤x ¦¦¦zqsò »R½LRiVªy»R½ NSßÓáFyNRPLi ÀÁª«sLRigS ¼½LRiV»R½ßò áÓ ÍÜ[¬s qx sVúÊÁx¤¦¦¦øßáù ry*%sV¬s µR¶Lji+}qsò ªyLjiNTP
@©«sLi»R½ N][ÉÁÓ aRPV˳ÁÏ mx sn ÖÁ»yÌÁV NRPÌÁVgRiV»yLiVV. NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ ry*%sV ªyLji FsµR¶VÈÁ úxmsª«sWßáLi ¿Á[}qs mx sµô¶Rð ¼½ ª«sV¥¦¦¦
@µR¶V÷黽R Li. mx soxtsQäLjißÓáÍÜ[ ª«sVW²R¶VryLýiR V ª«sVV¬sgji »R½²T¶ ÊÁÈíÁÌÁ»][ AÌÁ¸R¶Vª«sVVÍÜ[¬sNTP ª«sÀÁè NRPVÈÁVLiÊÁ qx s˳ÁÏ VùÌÁV ®ªsÖÁgjiLiÀÁ©«s
NRPLRiWöLRiª«sVV ALjiö »y©«sV ¿Á[¸¶R Vª«sÌÁzqs©«s úxmsª«sWßجsõ, ¬sÇجsõ ¿Áxmso»y²R¶V. @»R½©«sV ¿Ázmsö©«s ª«sWÈÁÌÁV ¬sÇÁ\®ªsV¾»½[
@»R½©«sV ZOP[Qªs« VLigS DLiÉزR¶V, @ÊÁµôyð ÌÁV ¿Ázmsö¾»½[ gRiâßá[aPR V²R¶V NRPÀÁè»R½LigS bPOTPQryò²¶R ¬s ©«sª«sVøNRPLi.
@Li¾»½[ NSµR¶V, FsLiµR¶Lji©¯[ bPOTPQLiÀÁ©«s qx sLiµR¶LS÷éÌÁV Fs©¯[õ D©yõLiVV. ª«sVVÅÁùLigS ª«sVµR¶ùLi @ÌÁªyÈÁV D©«sõªyLRiV
BÍØ úxmsª«sWßáLi ¿Á[}qsò @»R½©«sV mx spLjigò S ª«sùxqs©yÌÁ ©«sVLi²T¶ µR¶WLRiª«sVª«so»y²R¶V. @Li¾»½[gSµR¶V ry*%sV qx s¬sõµ³¶j ÍÜ[ 11
L][ÇÁÙÌÁV gS¬s 21 L][ÇÁÙÌÁVgS¬s, 27 L][ÇÁÙÌÁVgS¬s, 41 L][ÇÁÙÌÁVgS¬s ¬s¸R¶Vª«sV ¬sxtsî QÌÁ»][ ¬súµR¶ ¿Á[zqs mx spÇÁ ¿Á[}qsò ªyLjiNTP
qx sLi»y©«sLi NRPÖÁgji©«s qx sLiµR¶LS÷éÌÁV D©yõLiVV. NSßÓá @LiÛÉÁ[ FsNRPLRiLi Fy¼½NRP %s{qsòLiRñ Q®\ ªsV©«s ®©s[ÌÁ, FyNRPLi @LiÛÉÁ[ N]ÊÁ÷Lji
¬dsÎÏÁ§þ @¬s @LóiR Li. C gRißáxms¼½NTP úxms¼½µj¶©«sLi lLiLi²R¶V ryLýiR V @Õ³Á}tsQNPR Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. @ÍØlgi[ gRißáxms¼½NTP ®ªsWµR¶NRPmx spÇÁ©«sV
©«sW»R½©«sLigS úxms®ªs[aPR #|msÉíØLRiV. C mx spÇÁÍÜ[ FyÍæÜ®©s[ ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV 41 NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV úxmsryµR¶LigS BryòLiR V.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

N QÆ}Ëâ◊ ˆH∆„`åÅ∞

$ gRiâßá[aRP ZOP[Q ú»yÌÁV

ã¨fiÜ«∞OÉèí∂ q¿Ñ¶∞flâ◊fi~°∞_»∞ – KÀ_»=~°O

qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ W %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V c ¿][²¶R ª«sLRiLi

%saSÅÁÑÁÍýØ ¿][²¶R ª«sLRiLiÍÜ[¬s g_LkiaRP*LSÌÁ¸R¶VLi, %s}mnsVõaRP*LSÌÁ¸R¶WÍýÜ[ AÌÁ¸R¶V ª«sVWLRiVòÌÁV qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ Vª«soÌÁV.
%dsÉÓÁNTP N]¬sõ ª«sLiµR¶ÌÁ qx sLiª«s»R½=LSÌÁ ¿RÁLjiú»R½ DLiµj¶. %saSÅÁ ÑÁÍýØÍÜ[ C lLiLi²R¶V AÌÁ¸R¶WÌÁNRPV ˳ÁÏ NRPVòÌÁV |msµô¶R qx sLiÅÁùÍÜ[
ª«sqx sWò ª«soLiÉØLRiV. ¿][²¶R ª«sLS¬sNTP »R½WLRiVö ª«sVVÅÁLiÍÜ[ ª«so©«sõ C AÌÁ¸R¶W¬sõ 600 qx sLiª«s»R½=LSÌÁ úNTP»R½Li ª«sV»R½=Qùª«sLiaRPmx so
LSÇÁÙÌÁV ¬sLjiøLiÀÁ©«sÈýÁV ¿ÁÊÁV»yLRiV. C AÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ gRiLRi÷égiR V²T¶ µy*LRiLi\|ms©y »R½ÌÁ\|ms ˳ØgRiLiÍÜ[ ¿Á[mx s ÀÁ¥¦¦¦õÌÁV
DLi²R¶²R¶Li»][ µk¶¬s¬s ª«sV»R½=QùgRißáxms¼½gS }msL]äLiÉØLRiV. $ g_LkiaRP*LRiV²R¶V, ª«sV»R½=Qùª«sLiaRPmx so LSÇÁÙ NRPÌÁÍÜ[ NRP¬szmsLiÀÁ
¿][²¶R ª«sLRiLi N][ÈÁ »R½WLRiVö µj¶NRPVä©«s »y©«sV ®ªsÌÁVxqsVò©yõ©«s¬s A úxms®µ¶[aPR Li ¿Áª«sVøgS ª«soLiÈÁVLiµR¶¬s ¿Áxmsö²R¶Li»][ úxmsxqsVò»½R Li
AÌÁ¸R¶VLi ª«so©«sõ ¿][ÈÁ »R½ª«s*NSÌÁV ÇÁLjizmsLi¿RÁgS ¿RÁVÈíÁW gRiLigSÇÁÌÁLi»][ NRPW²T¶©«s bPª«sÖÁLigRiLi ÊÁ¸R¶VÌÁö²R¶ÈÁLiÍÜ[ @NRP䮲¶[
AÌÁ¸R¶V ¬sLSøßáLi ¿Á[aSLRiV.

A©yÉÓÁ ª«sV»R½=Qù ª«sLibdP¸R¶VVÌÁ N][ÈÁ µj¶ÊÁ÷ÌÁV ®©s[ÉÁÓ NTP µR¶LRi+©«s%sVryòLiVV. @ÈÁV »R½LRiVªy»R½ »R½VLRiVxtsväÌÁ µy²T¶ÍÜ[ AÌÁ¸R¶VLi»][
FyÈÁV g_LkiaRP*LRiry*%sV ÖÁLigSNRPX¼½ |\ qs»R½Li ÀÁ©yõÕ³Á©«sõª«sV¸R¶WùLiVV. @xmsöÉÓÁ ©«sVLiÀÁ C AÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ g_LkiaRP*LRiV²R¶V
mx soÈíÁ ANRPX¼½ÍÜ[ ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV µR¶LRi+©«s%sVxqsVò©yõ²R¶V. ¿][ÎÁÏ ª«sLibdP¸R¶VVÌÁ NSÌÁLiÍÜ[ mx so©«sM úxms¼½xtsî Q ÇÁLjigjiLiµj¶. %súgRi¤x ¦¦¦Li mx soÈíÁ
NSßÓáFyNRPLi ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ry*%sV Fn¡ÉÜ[ %dsV BLiÉýÜ[ »R½mx söNRP DLi¿RÁLi²T¶. ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ®ªsÛÎÁ[þÈÁxmsöV²R¶V ©«sª«sVryäLRiLi ANRPX¼½ÍÜ[ DLi²R¶²R¶Li»][ µk¶¬s róy©«sLiÍÜ[ ÇÜ[ù¼½Lýij LigRi ZOP[Qú»yÍýÜ[ INRPäQÛ\ ÉÁ©«s NSbdP ©«sVLiÀÁ LRizmsöLiÀÁ©«s N]»R½ò ÖÁLigS¬sõ
úxms¼½ztsî QLi¿yÌÁ©«sVNRPV©yõLRiV.
¿Á[qx sVNRPV¬s ®ªs×Áþ¾»½[ %sÇÁ¸R¶VLi NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶.

˳ÁÏ NRPVòÌÁV c A¿RÁLjiLi¿RÁª«sÌÁzqs©«s%s

NSßÓáFyNRPLi µR¶Lji+LiÀÁ %dsVLRiV G\®µ¶©«s mx s¬s NSªyÌÁ¬s qx sLiNRPÖÁöLi¿RÁLi²T¶. @µj¶ »R½mx söNRP ®©sLRi®ªs[LiR V»R½VLiµj¶. %sxmsn WõÌÁV @¬sõ
»]ÌÁgjiF¡»yLiVV.
NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ INRP L][ÇÁÙ ¬súµR¶ ¿Á[zqs DµR¶¸R¶W®©s[õ FyÍØÕ³Á}tsQNPR LiÍÜ[ FyÍæÜ©«sLi²T¶ qx sNRPÌÁ aRPV˳ØÌÁV NRPÌÁVgRiV»yLiVV.
NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPry*%sV ª«sVWÌÁ %sLSÈíÁV ¬sÇÁLRiWxms µR¶LRi+©«sLi »R½mx söNRP ¿Á[qx sVN][Li²T¶.
NSßÓáFyNRPLi mx soxtsQäLjißÓáÍÜ[ ryõ©«sLi ¿Á[zqs ª«sVW²R¶V ryLýiR V ª«sVV¬sgji ry*%sV ªyLji FsµR¶VÈÁ úxmsª«sWßáLi ¿Á[¸¶R VLi²T¶ @¬sõ
ª«sùxqs©«sª«sVVÌÁ ©«sVLi²T¶ µR¶WLRiª«sVª«so»yLRiV.
NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ry*%sVNTP ú{ms¼½NRPLRi®\ªsV©«s ªyLRiLi ÊÁVµ³¶R ªyLRiLi A L][ÇÁÙ©«s 21 mx sú»R½ª«sVVÌÁ»][ mx spÇÁ
¿Á[zqs ¬s®ªs[µ¶R ©«s ¿Á[zqs©«s ¿yÍØ ª«sVLiÀÁµj¶.
NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ ry*%sV ªyLji úxms¼½ gRiVLRiVªyLRiLi ÇÁLjilgi[ mx spÌÁLigji}qsª«s ÇÁLjizms}qsò ®ªs[VÌÁV.
NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ ry*%sV ªyLji gRiLRi÷égiR V²T¶ ¿RÁVÈíÁW 21 ª«sWLýiR V úxmsµR¶OTPQßáÌÁV ¿Á[¸¶R VLi²T¶. N][LiRí V qx sª«sVxqsùÌÁV ©«sVLi²T¶
ÊÁ¸R¶VÈÁ mx s²R¶»yLRiV.
NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ 11 L][ÇÁÙÌÁV µk¶ORPQgS ¬sxtsî QgS mx spÇÁ ¿Á[}qsò µR¶Lixms»R½VÌÁNRPV »R½mx söNRP qx sLi»y©«sLi NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶.
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

NS¬ds qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ W %súgRi¥¦¦¦¬sNTP ª«sWú»R½®ªs[V mx so©«sM mx spÇÁÌÁV ÇÁLjizmsLi¿RÁª«sÌÁzqsLiµj¶gS ry*%sV NRPÌÁÍÜ[ NRP¬söLiÀÁ ¿Áxmsö²R¶Li»][
A úxms¸R¶V»R½õLi %sLRi%sVLi¿RÁVNRPV©yõLRiV. AÌÁ¸R¶V ª«sVLi²R¶mx sLiÍÜ[¬s ©yÌÁVgRiV qx sòLi˳ØÌÁV ©«sLiµj¶ %súgRi¤x ¦¦¦Li zqsLi¥¦¦¦¿RÁÌÁ ®µ¶[ªs« róy©«sLi
bPÌÁöNRPÎÏÁ©«sV F¡ÖÁ ª«soLi²R¶ÈÁLi NRPW²y ª«sV»R½=Qù ª«sLibdP¸R¶VVÌÁV C AÌÁ¸R¶W¬sõ ¬sLjiøLiÀÁ©«sÈýÁV ˳Ø%sLi¿RÁ²y¬sNTP ª«sVL][
NSLRißáLi. ALiúµ³¶R LSxtsí QûLiÍÜ[ qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ W %s}mnsVõaRP*LSÌÁ¸R¶WÌÁV D©«sõ ZOP[Qú»yÌÁV lLiLi®²¶[ lLiLi²R¶V. INRPÉÓÁ ÀÁ»R½WòLiR V ÑÁÍýØ
NSßÓáFyNRPLiÍÜ[ DLi²R¶gS lLiLi²R¶ª«sµj¶ %saSÅÁ ÑÁÍýØ ¿][²¶R ª«sLRiLiÍÜ[ DLiµj¶.
qx sVª«sWLRiV 200 qx sLi.ÌÁ ©«sVLiÀÁ qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ W %s}mnsVõaRP*LRiV¬s ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ mx spÇÁÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõLiVV. BNRPä²T¶
%s}mnsVõaRP*LRiV¬s %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV ©«s²R¶Vª«sVV |\ ms˳ØgRiª«sVV ª«sWú»R½®ªs[V µR¶LRi+©«s%sVxqsVòLiµj¶. »]Li²R¶Li ÀÁª«sLji ˳ØgRiLi |\ msNTP NRP¬söLi¿RÁµR¶V.
C %súgRi¤x ¦¦¦Li GÛÉÁ[ÉØ |msLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s úxms¼d½¼½. úxmsxqsVò»½R Li Fy»R½ ¿ÁLRiVª«so I²ï¶R V©«s D©«sõ C ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ®ªsÌÁzqs©«s
%s}mnsVõaRP*LRiV¬s %súgRi¥¦¦¦¬sõ g_LkiaRP*LSÌÁ¸R¶VLiÍÜ[NPT »R½LRiÖÁLi¿RÁ²y¬sNTP »R½ª«s*NSÌÁV ÇÁLjizmsLi¿RÁgS »]Li²R¶Li ˳ØgRiLi FsLi»R½
µR¶WLRiLi »R½%s*©y ÀÁª«sLRi NRP¬söLi¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li»][ A úxms¸R¶V»yõ¬sõ %sLRi%sVLi¿RÁVNRPV©yõLRi¬s, »R½%s*©«s úFyLi»y¬sõ G©«sVgRiV
ËÜ[®µ¶gS zmsÌÁVxqsWò ¿ÁLRiVª«so ¬sLSøßáLigS Fy»yLRi¬s mx spLki*NRPVÌÁV NRP´R¶©«sLi.
NSLkiNò PR ª«sWxqsLiÍÜ[ "zmsNTPõN`P ryöÉÞ'gS ®ªsLiNRP©«sõFyÛÍÁLiÍÜ[ ztsQLijï ryLiVV AÌÁ¸R¶VLi ˳ÁÏ NRPVòÌÁ©«sV %sZaP[tx sQLigS ANRPL<ij qx sVòLiµj¶.
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

N ã≤zqsµôkðj¶Ì q<åÜ«
J~Ú#qe¡
%s©y¸R¶VNR∞‰õPV²RΩ¶_»V ∞c–@LiVV©«
s%sÖýÁ
@»R½ùLi»R½ mx soLS»R½©«s®\ªsV©«s $ %s}mnsVõaRP*LRi AÌÁ¸R¶Vª«sVVÌÁÍÜ[ @LiVV©«s%sÖýÁ ZOP[Qú»R½Li úxmszqsµô¶jð gSLiÀÁLiµj¶. Bµj¶ »R½WLRiVö
g][µyª«sLji ÑÁÍýØ @ª«sVÍØxmsoLRiLi mx sÈíÁßجsNTP @»R½ùLi»R½ ¿Á[LiR Vª«sÍÜ[ D©«sõµj¶.
mx spLRi*ª«sVV µR¶ORPQ úxmsÇØxms¼½ µR¶ORPQ ¸R¶VÇìÁª«sVV ¬sLRi*QQLij Lò i¿Á[ ª«sVVLiµR¶V C %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÑÁLiÀÁ mx so¬ds»R½V\®²¶©«sÈýÁV ZOP[Qú»R½
mx soLSß᪫sVV©«sV ÊÁÉíÁÓ ¾»½ÖÁ¸R¶VV¿RÁV©«sõµj¶. »]ÌÁV»R½ C AÌÁ¸R¶V ¬sLSøß᪫sVV ®µ¶[ªs« »R½ÛÍÁ[ ¿Á[ryLRi¬s |msµô¶R ÌÁV ¿ÁÊÁV»R½W DLiÉØLRiV.
úxms¼½¬s»R½ùLi $ ry*%sV ªyLjiNTP Z\ aPªygRiª«sV úxmsNSLRiLi %sZaP[uyLRiè©«sÌÁV qx sx¤¦¦¦úryµ³¶j NRPª«sVVÌÁVgS ©yLjiZNP[ÎÁÏ mx sn ÍÜ[µ¶R NRPª«sVVÌÁ»][
@Õ³Á}tsQNPR ª«sVVÌÁV ¿Á[LiVVLi¿RÁVNRPV¬s ®ªs[Íصj¶ ª«sVLiµj¶ ˳ÁÏ NRPVòÌÁV $ ry*%sV NRPXFy Fyú»R½VÌÁV @ª«so»yLRiV. ˳ÁÏ NRPVòÌÁ N][lLiäÌÁ©«sV
¼d½LRièLiÍÜ[ $ ry*%sV úxms»R½ùQOPR Q ¬sµR¶LRi+©yÌÁV ¿RÁWzmsryòLiR V. @»R½ùLi»R½ qx sLi»R½XxmsoòQÛ\ ÍÁ©«s ˳ÁÏ NRPVòÌÁV ®ªs[LiVV ©«sWÈÁ mx sµR¶¥¦¦¦LýiR
ª«sLRiNRPV ©yLjiZNP[ÎÁÏ ª«sVVÌÁ»][ @Õ³Á}tsQNPR ª«sVVÌÁV ¿Á[LiVVLi¿RÁVNRPV¬s ®ªsVVNRPVäÌÁV qx sª«sVLjiöLi¿RÁVNRPVLiÉØLRiV.
BNRP úxms¼½ ª«sWxqsLi D˳ÁÏ ¸R¶V ¿RÁ%s¼½ ¼½µ³¶R VÌÁV µR¶aRP%sV, GNSµR¶bP, "%s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½, ©«sª«sLSú»R½VÌÁÍÜ[©s« V ' $ ry*%sV
ªyLji ®\ªs˳ÁÏ ª«sª«sVVÌÁV ª«sLñij Lixms©«sÌÁ%sgSª«so. %saSÌÁ\®ªsV©«s C AÌÁ¸R¶V úFyLigRiß᪫sVVÍÜ[ bPª«sZNP[aPR ª«soÌÁNRPV ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sVV ÛÍÁ[µ¶R ¬s ¿yÉÓÁ
¿RÁWxmso»R½V©«sõÈýÁV $®µ¶[%s ˳ÁÏ W®µ¶[%s qx s®ªs[V»R½ $ ZNP[aPR ª«sry*%sV, $ @©«sõxmspLñS ®µ¶[%s qx s®ªs[V»R½ $ %sZaP[*aRP*LSÌÁ¸R¶VLi úxmsNRPä
úxmsNRP䮩s[ úxms¼½ztsî QLixmsÊÁ²T¶©«s C AÌÁ¸R¶W¬sNTP ZOP[Qú»R½FyÌÁNRPV²R¶VgS $NSÌÁ\ÛËÁ³ LRiª«s ry*%sV N]ÌÁV\®ªs D©yõLRiV. Bµj¶ ˳ÁÏ NRPVòÌÁV
»R½mx söNRP µR¶Lji+Li¿RÁµR¶gæiR mx soßáùQZOP[Q ú»R½Li.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

âıfi`å~°¯=¸Å QÆ}Ѩu
ZaP[*»yLRi䪫sVWÌÁ
MÏr¿gRißáxÑms¼½@ c NSÒÁ}msÈÁ

ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØÍÜ[¬s ÇÁLiORPQ©s± ZNP[LiúµR¶®\ªsV©«s NSÒÁ}msÈÁ mx sÈíÁß᪫sVVÍÜ[ l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± ª«sVLji¸R¶VV ¤x ¦¦¦©«søN]Li²R¶, |\ ¤¦¦¦µR¶LSËص`¶
LRi¤x ¦¦¦µyLjiÍÜ[ NSÒÁ}msÈÁ ÊÁríyLi²R¶V qx s%dsVxmsLiÍÜ[ l\ LiÛÍÁ[* AL`i.¸R¶VLi.¸R¶V£qs.NRPV ®ªsÛÎÁ[þ µyLjiÍÜ[ gRiÌÁ l\ LiÛÍÁ[* ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi
NSLi|mýsN`P=ÍÜ[ ª«so©«sõ ZaP[*»yLRi䪫sVWÌÁ gRißáxms¼½ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi ¿yÍØ úxmszqsµô¶Rð ®\ªsVLiµj¶. C ÛÉÁLixmsoÍÞ NSLi|mýsN`P=ÍÜ[ %dsLSLiÇÁ®©s[¸¶R V,
{qs»yLSª«sVÌÁORPQøßáVÌÁV, mx sµyøª«s¼½ ®ªs[LiNRPÛÉÁ[aPR *LRiry*%sV, ©«sª«súgRi¥¦¦¦ÌÁV,
qx sVúÊÁx¤¦¦¦øßáùry*%sV, gRißáxms¼½, @¸R¶Vùxmsöry*%sV, ztsQLij ²U¶ ryLiVVËØËØ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV NRPW²y D©yõLiVV. ZaP[*»R½ª«sVV
@LiÛÉÁ[ ¾»½ÌýÁ¬s @LRi䪫sVV ¾»½ÌýÁ ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V, ª«sVWÌÁ @©«sgS ®ªsVVµR¶ÌÁV ©«sVLi²T¶ mx soÉíÁÓ ©«sµR¶¬s @LôiRð Li. ¾»½ÌýÁÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V ®ªsVVµR¶ÌÁV ©«sVLi²T¶
DµR¶÷é%sLiÀÁ©«s C gRißáxms¼½¬s ¿ÁNRPä²R¶Li ª«sVÌÁ¿RÁ²R¶Li ¿Á[¸¶R VÛÍÁ[µ¶R V.
qx s*¸R¶VLigS ˳ÁÏ W%sV ©«sVLi²T¶ ZaP[*»yLRiä gRißáxms¼½gS @©«sgS ®©s[ú»R½ª«sVVÌÁV, ©«sVµR¶VLRiV, ª«súNRP»R½VLi²R¶ª«sVV NRPV²T¶ µR¶Li»R½ª«sVV,
Fs²R¶ª«sV µR¶Li»R½ª«sVV, NSÎýÁÏ § FyµR¶ª«sVVÌÁV, ¿Á[LiVV, ®ªsW¿Á[LiVV, @LRi¿Á[LiVV qx sVÆØ{qs©«s»R½, Axqs©«sª«sVV, »R½ÌÁöª«sVV, FsÌÁVNRP @¬dsõ
qx söxtsí Qªs« VVgS NRP©«smx s²R¶V»R½W qx sLS*¸R¶Vª«s qx sLixmspLñiR ZaP[*»yLRi䪫sVWÌÁ gRißáxms¼½ LRiWFyLi»R½LRiª«sVV ¿ÁLiµj¶©«sµj¶. BNRPä²R¶NRPV
ª«s¿Á[è ˳ÁÏ NRPVòÌÁV, 11,16, 27,21 ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiª«sVVÌÁV, ry*%sV¬s µR¶Lji+LiÀÁ úxmsµR¶OTPQßáÌÁV ¿Á[¸¶R V²R¶Li ª«sÌÁ©«s %sªyx¤¦¦¦,
Dµ][ùgRi, qx sLi»y©«s, N][LiRí V, AL][giR ù qx sª«sVxqsùÌÁV ©«sVLi²T¶ ÊÁ¸R¶VÈÁxms²R¶V»R½V©yõLRiV.
%s®µ¶[bPd ¸R¶VVÌÁV NRPW²y C ª«sVWLji¬ò s µR¶Lji+Li¿yÌÁ¬s ª«sqx sVòLiÉØLRiV. úxms¼½ ®©sÌÁ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiª«sVV úxms¾»½[ùNRP
gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« VLi, ª«sVLji¸R¶VV gRiLjiNRP mx spÇÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõLRiV. úxms¼½ L][ÇÁÙ Dee 6.30 gRiLi.@Õ³Á}tsQNPR Li, 8 gRiLiee
ª«sV¥¦¦¦¬s®ªs[µ¶R ©«s, LSee 7 gRiLi. mx spÇÁ, úxmsryµR¶ %s»R½LRißá ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõLiVV.
qx sLixms»`½ %s©y¸R¶VgRiL`i c %saSÅÁxmsÈíÁßáLi
®\ªsÇØg`i zqsÉÔÁ AL`i.ÉÓÁ.zqs.NSLi|mýsN`P= ©«sVLi²T¶ zqsLjimx soLRiª«sVV ®ªsÛÎÁ[þ ®ªsVLiVV©±s L][²¶` úxmsNRPä©«s $xqsLi˳ÁÏ LiµR¶©±s @Li²`¶ NRPLi|ms¬ds
ªyLji¿Á[ ªyLji A{msn qx sV úFyLigRißáLiÍÜ[ 1961 qx sLi.ÍÜ[ (xqsVª«sWLRiV 30 qx sLi.úNTP»R½Li) úxms¼½xtsî Q ÇÁLjigji©«sµj¶. ®ªsVVµR¶ÈÁ qx sLi˳ÁÏ LiµR¶©±s
NRPLi|ms¬ds NRPVÈÁVLiÊÁ qx s˳ÁÏ VùÌÁV ª«sWú»R½®ªs[V mx spÇÁ ¿Á[}qsªyLRiV. »R½LRiVªy»R½ B»R½LRi ˳ÁÏ NRPVòÌÁ©«sV NRPW²R¶ mx spÇÁ ¿Á[¸¶R V²y¬sNTP @©«sVª«sV¼½Li¿yLRiV.
1971ª«s qx sLi.ÍÜ[ FyNTPryò©s± »][ ¸R¶VVµô¶Rð Li ÇÁLjigji©«s qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ Cxqsí û©±s ®©s[ªs« ÍÞ NRPª«sWLi²R¶L`i, ®\ªs£qsFs²T¶øLRiÍÞ NRPXxtsñ Q©s± ,
ry*%sV ªyLjiNTP ú®ªsVVNRPVäNRPV¬s ®ªsÎÏÁþgS FyNTPróy©±s ÇÁÍØLi»R½LæS%sV¬s ª«sVVLi¿RÁ²R¶Li ÇÁLjigji©«sµj¶. ®ªsLiÈÁ®©s[ 1001 N]ÊÁ÷LjiNS¸R¶VÌÁV
N]ÉíÁÓ ú®ªsVVNRPVä ¼d½LRiVèN]©yõLRiV.
1975 qx sLi. $NRPLiÀÁNSª«sV N][ÉÁÓ {mshSµ³¶j mx s»R½V\ÛÍÁ©«s $ aRPLiNRPLS¿yLRiù ry*%sV ªyLji¿Á[ $ ¿RÁúNRP úxms¼½xtsî Q ¿Á[aSLRiV. úxms¼½
qx sLiee $ gRiâßá[aPR ©«sª«sLSú»R½VÌÁV 9 L][ÇÁÙÌÁV mx soLSßá NSÌÁZOP[Qmx sª«sVVÌÁV, ÕdÁµR¶ÌÁNRPV @©«sõµy©«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõLiVV. úxms¼½
L][ÇÁÙ ry*%sV ªyLjiNTP ÇÁLjilgi[ mx sLi¿yª«sVX»R½ @Õ³Á}tsQNPR Li NSLRiùúNRPª«sVLi ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV úxms¾»½[ùNRP ANRPL<iR ßáLigS DLiµj¶. ˳ÁÏ NRPVòÌÁV
N][Lij ©«s N][lLiäÌÁV ¼d½lLi[è AÌÁ¸R¶VLigS %saSÅÁ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ÆØù¼½ F~Liµj¶Liµj¶.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

$ gRiâßá[aPR V²R¶V c zqsNTPLiúµyËص`¶ ÇÁLiÈÁ©«sgRiLSÌÁÍÜ[ INRPÉÓÁgS©«sV©«sõ zqsNTPLiúµyËص`¶ l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± qx s%dsVxmsLiÍÜ[ gRißáxms¼½ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi DLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ µR¶aRP˳ÏÁVÇÁ gRißáxms¼½ c LS¸R¶VµR¶VLæRiLi BÍØ 100 qx sLieeÌÁV gRi²R¶ÀÁ©«s »R½LRiVªy»R½ 1932 qx sLieeÍÜ[ gRißáxms¼½ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV©«sNRPV ª«sVLji N]LiµR¶LRiV ®µ¶[ªs« »y %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVVÌÁV ª«sÖdÁý ®µ¶[ªs« }qs©«s qx s®ªs[V»R½ qx sVúÊÁx¤¦¦¦øßáùry*%sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÆØù¼½ NRPÖÁgjiqx sVò©s« õ C AÌÁ¸R¶W¬sõ qx sVª«sWLRiV mx sµj¶ ÌÁORPQÌÁ»][ ¾»½ÌÁVgRiV ®©s[ÌÁ\|ms BLi»R½ª«sLRiNRPV FsNRPä²y ¬sLjiøLi¿RÁ¬s ¿RÁLiµy©«s ¬sLjiøLi¿yLRiV.HÍ"£∞ . µ³¶R LRißÓá N][ÈÁZNP[ %s©«sW»R½õ ˳ÁÏ NTPò úxmsxms»R½VòÌÁ©«sV. gRiNSLSORPQLiR Li»][ 44 »R½LRiößáÌÁV ¿Á[¸¶R VÈÁLi µy*LS qx sLixmspLñiR zqsµô¶jð ÌÁÕ³Áqx sVòLiµR¶©«sõ Dxms¬sxtsQ»½R VòÌÁ ryLSLiaS¬sõ A¿RÁLjiLiÀÁ ®\ªsµj¶NRP úxmsúNTP¸R¶V»][ ry*%sV ªyLji¬s úxms¼½ztsî QLi¿RÁ²R¶Li ÇÁLjigjiLiµj¶. ª«sVÌÁ¿yLRiV. qx sLiNUPLRi©ò s« ©yµR¶VÌÁ»][ ®ªs[Íصj¶ ALRiVòÌÁ»][ NRPÎÏÁNRPÎÏÁÍزR¶V»R½W µ³¶R Wxms µk¶mx s ®\©s®ªs[µ¶R ù úxmsryµyÌÁ»][ %sLSÑÁÌýÁV»R½V©«sõ C %s}mnsVõaRP*LRi ry*%sV ªyLji µR¶LRi+©«sLi qx sLRi*Fyxmsx¤¦¦¦LRißáLi qx sLRi*zqsµô¶jð NRPLRiLi c qx sLRi*ª«sVLigRiÎÏÁNRPLRiLi. ry*%sV ªyLji gRiLS÷éÌÁ¸R¶W¬sõ ©yÌÁVgRiV @Li»R½qx sVòÍÜý [ ¬sLjiøLiÀÁ ©yÌÁVgRiV N][ßØÍýÜ[ bPÌÁö ¿y»R½VLSù¬sõ ¿yÉÓÁ ¿ÁFyöLRiV. A qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ |\ qs¬sNRPVÌÁV ª«sVLiÀÁ ¬dsÉÓÁ N][qx sLi ËØ%s¬s ú»R½ª«so*¿RÁVLi²R¶gS INRP gRißáxms¼½ %súgRi¤x ¦¦¦Li µ]LjiNTP©«sµj¶. %s©y¸R¶VNRPV¬s »]Li²R¶Li g][mx soLRiLi úxmsµ³y©«s ANRPLRi+ßá. gRißáxms¼½ ª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[ g][²¶R ÌÁ %dsVµR¶ u¡²R¶aRP gRißáxms¼½ LRiWFyÌÁV ÀÁú»yÌÁVgS ÀÁú¼d½NRPLjiLiÀÁ©yLRiV. FyLRi*¼½ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiVÌÁ©«sV úxms¼½ztsî QLi¿yLRiV. @Li¾»½[ gSµR¶V %s©y¸R¶VNRPV¬s µR¶aRP ˳ÁÏ VÇÁª«sVVÌÁ»][ FyÈÁV Fs²R¶ª«sV »]²R¶|\ ms {qsòQû %súgRi¥¦¦¦¬sõ »R½LRiVªy»R½ 1968 ª«s qx sLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ C ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶W¬sõ ®µ¶[ªyµy¸R¶VaSÅÁ ªyLRiV ¼d½qx sVNRPV©yõLRiV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. AÌÁ¸R¶VLi»][ FyÈÁV BNRPä²R¶ ¬sLjiøLiÀÁ©«s ALSµ³¶R ©y ª«sVLi²R¶mx sLi ¸R¶Wú¼½NRPVÌÁNRPV ˳ÁÏ NTPËò س ª«s©y qx sWöéQLij ¬ò s NRPÖÁgjiqx sVò©s« õµj¶. qx sLRi* %sxmsn Võ©yaRPNRPV²R¶V @LiVV©«s gRißáxms¼½ AÌÁ¸R¶W¬sõ @ÌÁ©yÉÓÁ ALiúµ³¶R aS»R½ªyx¤¦¦¦©«sVÌÁ LSÇÁµ³y¬sgS ¿RÁLjiú»R½ mx soÈÁÍýÜ[ ÆØù¼½ gSLiÀÁ©«s µ³¶R LRißÓá N][ÈÁ (@ª«sVLSª«s¼½ c gRiVLiÈÁWLRiV) ÍÜ[ ©«sW»R½©«sLigS ÌÁORPQÍصj¶ LRiWFy¸R¶VÌÁ ª«sù¸R¶VLi»][ @»R½ùLi»R½ bPÌÁöNRPÎØ ªyxqsVò %s©yùxqsLi»][ ¬sLjiøLi¿yLRiV. ZNP[»½R VúgRi¤x ¦¦¦ ¬sª«sX¼½ò NRPÖæÁLi¿RÁgRiÌÁ aRPNTPò BNRPä²T¶ gRißáxms¼½ ®µ¶[ªs« o¬s úxms¾»½[ùNRP»R½ NSgS. »R½LRiVªy»R½ LS¸R¶VµR¶VLæiR Li N]Li²R¶|\ msNTP ®ªsÛÎÁ[þ µyLjiÍÜ[ N][ÈÁ ®ªsVÈýÁ úNTPLiµR¶ A»R½øNRPWLRiV %dsµ³¶j ÍÜ[ µR¶aRP ˳ÁÏ VÇÁ gRißáxms¼½ AÌÁ¸R¶VLi DLiµj¶. BNRPä²R¶©«sV©«sõ úxms®ªs[aPR µy*LRi gSÖÁ C gRißáxms¼½ 10c15 @²R¶VgRiVÌÁ Fs»R½VògiR ÌÁ IZNP[LS¼½\|ms µR¶aRP ˳ÁÏ VÇÁª«sVVÌÁ»][ %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVÖÁ¿yLRiV. ¬s»R½ùLi µ³yLjiøN][mx s©yùxqs. ALiÇÁ®©s[¸¶R Vry*%sV. 1960 qx sLieeÍÜ[ ËØ%s¬s mx sp²T¶è AÌÁ¸R¶Vª«sVV©«sNRPV ©«sW»R½©«s LRiWFy¬sõ NRPÖÁöLiÀÁ©yLRiV. @Li»R½LSÌÁ¸R¶VLi»][ FyÈÁV ªy¸R¶Vª«sù µj¶aRPÍÜ[ NRPÖÁ¸R¶VVgRi úÊÁx¤¦¦¦øgS NUPLjiLò i¿RÁÊÁ²R¶V»R½V©«sõ $ %dsLRiúÊÁ}¤¦¦¦øLiúµR¶ ry*%sV ªyLji AÌÁ¸R¶W¬sõ NRPÖÁgjiD©«sõ G\ZNPNRP AÌÁ¸R¶VLi $ %s}mnsVõaRP*LRi ry*%sV AÌÁ¸R¶VLi.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx spLRi*Li C úxms®µ¶[aPR Li |\ qs¬sNRP ¬sªyxqs úFyLi»R½LigS DLi®²¶[µ¶j . NRPV²T¶ ®\ªsxmso ¼½Ljigji DLi²R¶ÈÁLi %sZaP[tx sQLi. %s}mnsVõaRP*LRiry*%sV c µ³R¶LRißÓáN][ÈÁ qx sLRi*®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV ª«sVWÌÁ˳ÁÏ W»R½V²R¶V. N][Lij ©«s N][lLiäÌÁ©«sV ¼d½LRiVè ®µ¶[ªs« o¬sgS ry*%sV mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©yõ²R¶V. mx sµR¶N]Li²R¶V |qsLiÈýÁ qx sV%saSÌÁ\®ªsV©«s qx só ÌÁLiÍÜ[ ry*%sV ªyLji úxmsµ³y©«s gRiLS÷éÌÁ¸R¶VLi. %dsLRiV C %súgRi¥¦¦¦¬s úxms¼½ztsî QLiÀÁ ÀÁ©«sõ gRiV²T¶ ©¯NRPµy¬s¬s NRPÉíÁÓ LiÀÁ mx spÇÁÌÁV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.

HÍ"£∞ .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ N$QÆgR}iâßËâá[aRP◊ „™r¡òÈ΄`ú»R«=½ª«s∂Å WÌÁ ©yª«sWª«s×Á N$QÆ}gRiâßËâá[a◊RP<å=∂=o `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ ¤x ¦¦¦LjiM JLi ¬s{qsµR¶gRißáxms¾»½[ gRiâßá[mx sn V»y* ª«sVx¤¦¦¦§Lji* úFy»R½ª«sVLi NRP%dsLi! ©«sLRiV ¾»½[»½R *¼½äQû¸R¶V¾»½[ NTPLi¿RÁ©ylLi[ ª«sV¥¦¦¦ª«sVLRiäLi ª«sVxmsn Vª«s¬s ÀÁ»R½ûQöª«sWLRiè! @Õ³Ámx sn W©¯[ªs« V mx sn V©«s©yõµR¶ ª«sW©y©±s=ÛÆÁ[ ËÜ[µ¶j³ ªyxqsVxms¾»½[ qx sÐdÁ©yLi! LRißáLiNRPXµ³¶j LRißáNRPX»R½=»R½ù aRPVuyø˳ÁÏ #Z\ NP ÀÁµy ˳ÁÏ ÇÁLS¹¸¶[V @ryø©±s! @©«sW©«s BLiúµR¶ORPVª«sVLi ÀÁú»R½ úgSú˳ÁÏ LixqsLi gRiX˳ظR¶V! ª«sV¥¦¦¦ ¤x ¦¦¦{qsò µR¶OTPQâßá[©s« ! %sµyøz¤¦¦¦»y* »R½VÖÁNRPWLjiøLi»R½V %s®µ¶[tx sñ QLi»R½V%ds ª«sVxmsn VLi! »R½V%sª«sWú»R½ª«sVª¯[ÕÁ³ M ©«sz¤¦¦¦»y* aRPWLRi®µ¶[ªy qx sª«sVLSòr¡µj¶»R½=Li»R½Li! ÕdÁª«sV©«sgSLi ªyLRi¸R¶VLi¾»½[! G»][¬s*LiúµR¶qx sò ªy®ªs[VaS©«sLi ª«sqx s*xqs*LSÇÁLi! ©«sLSµ³¶R ©y ª«sVLóij tx sQ©s« õM úxmsr¡òtx sQµ¶R VxmsgS¬sxtsQ ú¿³ÁR ª«s»y= ª«sVgki¸R¶Vª«sW©«s! @Õ³ÁLSµ³¶R ©yÑÁgRiVLRi»`½! A©¯[ËÁϳ LRi µR¶OTPQâßá[ ©yÕ³Áqx s®ªs[ù ©«smx sª«sVXaRP! BLiúµR¶Li ª«sW©¯[ªs« r¡LjiõLS÷éNP` ! DxmsúNRPª«sVry*˳ÁÏ LRi µ³¶R XxtsQ»y µ³¶R Xuñ¡ÇÁ©y©yLi! AµyaRPWL<iR LRiqx sù®ªs[µ¶R M BLiúµR¶Li¸R¶VD©«sV¾»½[ @zqsòªy ÇÜ[%sú}msÕ³Á©±s= ¬s»R½*M ! @ryøÕ³Áqx sV=»R½Li qx s©«sV{¤¦¦¦M ©«sµ][ùÇÁÙ ª«s|\ qsªyÇØ @xqsø˳ÁÏ ùLi %saRP*aRPèLiúµyM ª«s|\ qsaRPè ª«sVORPWÇÁ²R¶Li¾»½[!! úFy»R½LRiõª«sW%sV ¿RÁ»R½VLS©«s©«s ª«sLiµR¶ùª«sW©«s %sV¿yèé©s« VNRPWÌÁ ª«sVÐÁÌÁLi ¿RÁ ª«sLRiLi µR¶µy©«sª±sV! »R½Li »R½VLiµj¶ÌÁLi µj¶*LRiqx s©yµ³¶j mx s ¸R¶VÇìÁ qx sWú»R½Li mx soú»R½Li %sÍØxqs¿RÁ»R½VLRiLi bPª«s¹¸¶WM bPªy¸R¶V!! $ÌÁOUPQ ø úFyFyòQùLóRi gRiâßá[aRPxqsVò¼½ JLi ©«s®ªsW %sxmsn VõLSÇظR¶V qx sLRi*r¢ÅÁù úxmsµyLiVV®©s[ ! µR¶Vxtsí QµyLjiµR¶ûQù %s©yaS¸R¶V mx sLS¸R¶V mx sLRiª«sW»R½ø®©s[!! ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi ª«sV¥¦¦¦%dsLRiùLi ©ygRi¸R¶VÇìÜmx[ s a][ÕÁ³ »R½ª±sV! @LóiR ¿RÁ©ôs« ûµ³¶R LRiLi ®µ¶[ªs« Li %sxmsn Võ ª«spùx¤¦¦¦ %s©yaRP©«sª±sV!! JLi ú¥¦¦¦Li ú{¤¦¦¦Li úx¤¦¦¦¨Li \|¤¦¦¦ûLi úx¤¦ÝLi úx¤¦¦¦M }¤¦¦¦LRiLiËظR¶V ©«s®ªsW ©«sª«sVM úFy»R½ LRi÷éÇØ ª«sVù˳ÁÏ ¸R¶VµR¶Li ÅÁÌÁV ˳ÁÏ NRPaò ][NPR µyªy©«sÌÁLi gRiVßá%s˳ÁÏ VLi ª«sLRiNRPVLiÇÁ LSxqsùª±sV! @ÇìØ©«s NS©«s©«s %s©yaRP©«s ¤x ¦¦¦ª«sùªyx¤¦¦¦ ª«sVV»y=x¤¦¦¦ª«sLóiR ©«s ª«sVx¤¦¦¦Li qx sV»R½ %dsVaRP*LRiqx sù!! mx sn ÌÁLi aý]N[ PR ú»R½¸R¶V %sVµR¶Li mx soßáùLi qx sµy ryúª«sWÇÁù µy¸R¶VNRPª±sV! úFy»R½LRiV»óy¸R¶V qx s»R½»R½Li ¸R¶VM mx slhi[ »R½öQû¸R¶V»R½M mx soª«sW©±s!! N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ $gRiâßá[aPR qx sWNRPªò s« VV gRiâßá[aPR # ®ªs[VNRPµR¶Li»R½Li¿RÁ }¤¦¦¦LRiLiÊÁLi %sxmsn Võ ©y¸R¶VNRPª±sV ÌÁLiËÜ[µR¶LRiLi aRPWLRiöNRPLñRiLi gRiÇÁª«sNRPòQûLi gRiV¥¦¦¦úgRiÇÁª±sV $gRiâßá[aPR úFy»R½M qx søLRißá r¡òú»R½ª±sV úFy»R½M qx søLS%sV gRißá©y´R¶ ª«sV©y´R¶ÊÁLiµ³¶R VLi zqsLiµR¶WLRi mx spLRi mx sLjia][ÕÁ³ »R½ gRiLi²R¶¸R¶VVgRiøª±sV! Dµô¶R Li²R¶ %sxmsn Võ mx sLjiÅÁLi²R¶©«s ¿RÁLi²R¶ µR¶Li²R¶ ª«sWÅÁLi²R¶Íصj¶ qx sVLRi©y¸R¶VNRP ÊÁXLiµR¶ ª«sLiµR¶ùª±sV!! FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµ][ zqs»R½*Li zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð úxmsµ][ËÁϳ ª«sM ÀÁ¬sò»yLóiR úxmsµR¶qx sòQ*Li qx s»R½»R½Li ®ªsWµR¶NRP úzms¸R¶VM zqsLiµR¶WLSLRiVßá ª«s|\ qs#ûaRPè mx spÑÁ»][ ª«sLRiµy¸R¶VNRPM BµR¶Li gRißáxms¼½ r¡òú»R½Li ¸R¶VM mx slhi[»½` ˳ÁÏ NTPªò s« W©±s ©«sLRiM »R½qx sù®µ¶[¤x ¦¦¦Li¿RÁ lgi[¤x ¦¦¦Li¿RÁ qx s*¸R¶VLi ÌÁOUPQ øLRiõ ª«sVV¿RÁù¼½!! `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ . NS»yù¸R¶V¬ds©y´R¶ qx sLiÇØ»R½ry*%dsV.HÍ"£∞ $gRiâßá[aRPV¬s µR¶Li²R¶NRPª«sVV $ gRiâßá[aPR qx sVò¼½ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ©«s®ªsW ©«s®ªsW %sLRiW}ms˳Üù[ %sLRiW}ms˳ÁÏ ùaRP誯[ ©«sª«sVM ee ¸R¶VÇÁÙlLi[*µR¶Li ee gRiVßؼd½»R½ª«sW©«sLi ÀÁµy©«sLiµR¶LRiWxmsLi ÀÁµy˳Øqx sNRPLi qx sLRi*gRiLi ÇìØ©«sgRiª«sVùLi ª«sVV¬súZaP[xtîsQª«sWNSaRPLRiWxmsLi xmslLi[aRPLi! mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦øLRiWxmsLi gRiâßá[aPR Li ˳ÁÏ ÇØÛÇÁ[ªs« V GNRPµR¶Li»R½Li aRPWLRiöNRPLñiR Li gRiÇÁª«sNRPQò ûLi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi FyaSLiNRPVaRPµ³¶R LRiLi ®µ¶[ªs« Li µ³yù¹¸¶[V»`½ zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPLi gRiÇÁª«sµR¶©«sª«sVÀÁLi»R½ùLi ¼d½N`Ptx sñ Qµ¶R Lixtsí QûLi ú¼½®©s[ú»R½Li ÊÁXx¤¦¦¦µR¶VµR¶LRiª«sVZaP[tx sQLi ˳ÁÏ W»R½LSÇÁLi mx soLSßáLi! @ª«sVLRiª«sLRixqsVxmspÇÁùLi LRiNRPòª«sLñRiLi xqsVlLi[aRPLi mx saRPVxms¼½ qx sV»R½%dsVaRPLi %sxmsn VõLSÇÁLi ©«sª«sW%sV!! ª«sVVµæR¶ÌÁ xmsoLSßãÜ[NRPò JLi gRißØ©yLi »y* gRißáxms¼½g`iiLi NRP%sLi NRP%ds©yª«sVVxmsª«sVúaRPª«sqx sòLi ÛÇÁ[ùtx sî QLSÇÁLi úÊÁx¤¦¦¦øßØLi úËØx¤¦¦¦øßáxqsö»R½ A©«sM aRPXßñáù©«sWõ¼½Õ³ÁM {qsµR¶ryµR¶©«sLi JLi gRißØ©yLi »y* gRiÇÁxms¼½Li ¤x ¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ úzms¸R¶WßØLi »y*Li úzms¸R¶Vxms¼½Li ¤x ¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ ¬sµ³¶k ©yLi »y* ¬sµ³¶j mx s¼½Li ¤x ¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ @x¤¦¦¦ª«sVÇجs gRiLRi÷鵶R³ ª«sW»R½*ª«sVÇØzqs gRiLRi÷鵶R³ Li JLi ©«s®ªsW gRiâßá[˳Ü[ù gRißáxms¼½Ë³ÏÁùaRP誯[ ©«s®ªsW ©«s®ªsW úªy¾»½[Ëܳ ù[ úªy»R½mx s¼½ ˳ÁÏ ùaRP誯[ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : eeÊÁVlgi[*µR¶Liee ee aRPVNýPR ¸R¶VÇÁÙlLi[*µR¶Liee `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ $ FyLRi*¼d½mx soú»R½.HÍ"£∞ gRiâßá[aRP ©yùxqsLi µR¶OTPQßá ¤x ¦¦¦}qsò ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V ©«sª«sVM ªyª«sVx¤¦¦¦}qsò aRPWLRiö NRPLñS¸R¶V ©«sª«sVM J}tîsQ %s}mnsVõaS¸R¶V ©«sª«sVM qx sLixmsoÛÉÁ[ gRiÇØ©«s©y¸R¶V ©«sª«sVM µR¶OTPQßá Fy®µ¶[ ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¸R¶V ©«sª«sVM ªyª«sVFy®µ¶[ GNRPµR¶Li»y¸R¶V ©«sª«sVM bPLRi{qs GNRPµR¶Li»y¸R¶V ©«sª«sVM ÀÁÊÁVZNP[ úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsö»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM µR¶OTPQßá ©yzqsNS¸R¶WLi %s©y¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM ªyª«sV©yzqsNS¸R¶WLi ÛÇÁ[ùtx sî QLSÇظR¶V ©«sª«sVM µR¶OTPQßá ®©s[ú¾»½[ NRPzmsÍظR¶V ©«sª«sVM ªy¸R¶V®©s[ú¾»½[ NRPzmsÍظR¶V ©«sª«sVM µR¶OTPQßá NRPlLiñ [ µ³¶R LRißÔá µ³¶R LS¸R¶V ©«sª«sVM ªyª«sVNRPlLiñ [ AaSxmspLRiNS¸R¶V ©«sª«sVM ©yÛËÁ³ [ ª«sVx¤¦Ü[µ¶R LS¸R¶V ©«sª«sVM ¤x ¦¦¦XµR¶¹¸¶[V µ³¶R Wúª«sVZNP[»½R ®ªs[ ©«sª«sVM ÌÁÍØÛÉÁ[ ª«sV¸R¶VWlLi[aS¸R¶V ©«sª«sVM µR¶OTPQßá ËØx¤¦Ý ry*©«s©ôs« ªyxqs NSLRiNS¸R¶V ©«sª«sVM ªyª«sVÊÁx¤¦Ý qx sÀÁè»R½ qx sVÅÁµ³y®ªs[Võ ©«sª«sVM N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®©s[®©sLi»R½ ¬dsµyxqs µyry©«sVµyxqsVLi²R¶V $µ]Li»R½LSÇØ©«s*¸R¶VVLi²R¶ LSª«sWÕ³ÁµyxqsVLi²R¶ ©«s¬sõxmsï o ¿Á[mx sÉíÁÓ qx sVúZaP[¸¶R VV¬sLiÛÇÁ[zqs $ª«sV»R½VLigRi©ês« WÀÁ ¤x ¦¦¦X»R½öµR¶øzqsLi¥¦¦¦xqs©yLRiW²³¶R »R½¬sõÖÁö NSFy²R¶VÛÉÁ[ NSµR¶V ¬s©æ¯ÖÁè úFyLóij Li¿RÁV ˳ÁÏ NSò×ÁNTP©±s N]LigRiV ÊÁLigSLRi®\ªsV NRPLiÉÓÁNTP©±s lLixmsöQ®\ªs ÊÁVµô¶jð ¸R¶VV¬s*µR¶ù¸R¶VV ©yö²T¶¸R¶VV©±s ÊÁVú»R½F¢ú»yÕ³Áª«sXµô¶jð ©±s µR¶gRi©±s gRiÌæÁgSÛÇÁ[zqs F¡ztsQLi¿RÁ ª«sVLiÉÓÁ©±s gRiXxms©±s gSª«soª«sVLiÉÓÁ©±s ª«sV¥¦¦¦»yø LiVV®ªs[ ª«sLiµR¶©«sLiÊÁVÍÞ $ gRiâßá[aS ©«sª«sV}qsò ©«sª«sV}qsò ©«sª«sV}qsò ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. bPªyzqsµô¶jð %s}mnsVõaRP. ¾»½ÌýÁgRi®©s[õLRiVÌÁ©±s ª«sVLiZNP©«sÍÞ F~©«sõÌÁ©±s mx soª«so*ÌÁV©«søLiÀÁ µR¶WLRi*LiÊÁVÌÁ®©sô ÀÁè aSr¡òQûQNPR Lò ik ¼½©±s qx sª«sVLjiöLiÀÁ mx spÑÁLiÀÁ ryuíyLigRiª«sVVLiÛÇÁ[zqs %s}mnsVõaRP*LS ¬dsNRPV ÛÉÁLiNS¸R¶V F~©«sõLiÉÓÁ mx sLi²ý¶R V©±s ª«sVàÓá©«søLiÀÁª_ ¬sORPVÅÁLi²R¶LiÊÁVÌÁVú®©s[giR V ÊÁLi²ý¶R mx sö²yÍÞ ª«s²R¶ÍÞ ®©s[LiVV ÊÁWlLiÍÞ ª«sVLji©±s g][µ¶R³ Vª«sVxmsöLiÊÁVÌÁV ©«s*²R¶ÍÞ mx so©æs« VÌÁV ©«sW÷lLiÌÁV©±s ©æylLiÌÁV©±s ¿]NRP䪫s°¿RÁÖÁø²T¶©±s ÛËÁÌýÁª«sVV©±s ®µ¶[®©s¸R¶VVLiÇÁÙ©«sVõ FyÍØÇÁù ª«sVV©yõ©«sVÕÁ¸R¶VùLiÊÁV ©yúª«sVLiÊÁV ÕÁÌÁ*LiÊÁV ®ªs[VÍÞ ÊÁLigRiLRiV©±s ÊÁÛÎÁþª«sVLiµR¶VLiÀÁ ®\©s®ªs[µ¶R ùª«sVVLi ÊÁVLiÀÁ ¬dsLSÇÁ©«sLiÊÁV©±s ©«sª«sVryäLRiª«sVVÍÞ Â¿Á[zqs %s}mnsVõaRP*LS ¬s©«sVõ ÊÁWÑÁLixmsZNP[ ¸R¶V©«sù ®\µ¶ª«sLiÊÁVÌÁLi úËØLóiR ©«sÛÍÁ[è¸R¶VVÈÁÍÞ NSLi¿RÁ©«sLiËÜÌýÁZNP[ LiVV©«sVøµyg][LiR V ¿RÁLiµR¶LiÊÁV gS®µ¶[ ª«sV¥¦¦¦®µ¶[ªs« ! ¹¸¶W˳ÁÏ NRPªò s« VLiµyLRi! ¹¸¶W qx sVLiµR¶LSNSLRi! ¹¸¶W˳ØgRiù gRiLiÕ³Ád LRi! ¹¸¶W ®µ¶[ªs« ¿RÁW²yª«sVßÔá! ÍÜ[NPR LRiOSQªs« VßÔá! ÊÁLiµ³¶R VÀÁLi»yª«sVßÔá! ry*%sV! ¬s®©sõLi¿RÁ. ¬dsµR¶VNRPLihRiLiÊÁV ¬ds ËÜÇêÁ ¬ds ®ªsWª«sVV ¬ds ª«s°×Á ËØÛÍÁ[LiµR¶V ÅÁLi²R¶LiÊÁV ¬ds ©yÌæÁV ¤x ¦¦¦xqsòLiÊÁVÌÁV ¬dsõNRPLSÎÏÁLiÊÁV ¬ds |msµô¶R ª«sNRPQòûLiÊÁV µR¶Li»R½LiÊÁV ¬ds FyµR¶¤x ¦¦¦xqsòLiÊÁV ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLiÊÁV©±s ¬dsaRPWLRiö NRPLñiR LiÊÁV ¬ds ©ygRi¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½LiÊÁV ¬ds ˳ÁÏ ª«sùLRiWxmsLiÊÁV µR¶Lji+LiÀÁ ¤x ¦¦¦L<ij Li¿RÁ qx sLiú{ms¼½ ú®ªsVVNRPäLigRi $ gRiLiµ³¶R ª«sVV©±s gRiVLiNRPVª«sVLiÊÁORPQ»½R ÍêØÇÁÙÌÁV©±s ¿RÁLixmsNRPLiÊÁVÍÞ »R½gRi©±s ª«sVÛÍÁý ÌÁV©¯øÌýÁÌÁ©«søLiÀÁ ¿Á[ªs« VLi»R½VÌÁV©±s. ˳ÁÏ #ú®µ¶[ËÁϳ ª«sNSòQû ª«sV¥¦¦ NS¸R¶V. qx s»R½Vößáù ¿yLjiú»R½. ¬dsFyµR¶mx sµR¶øLiÊÁVÌÁ©±s. ÍÜ[NPR ú»R½LiVW r¡òú»R½.

HÍ"£∞ ßá[aRP ÕdÁÇØOR∆P~ QLRi ° ª«=∞O„ sVLiú»R½ª«` sVVÌÁV N QÆ}$ËâgRi◊ âc*ÏHõ «=ÚÅ∞ 1. $ %sµyù gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVWÌÁª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi gý_Li gRiLi NRP G CÌÁ ú{¤¦¦¦Li gRißáxms»R½¹¸¶[V x¤¦¦¦xqs NRPÌÁú{¤¦¦¦Li! ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sNRPÌÁ ú{¤¦¦¦Li qx sLRi*ÇÁ©«sLi ®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 7. ª«sLRiµR¶ gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi gý_Li gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÇÁ©«sª«sVLi®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 12. ÌÁOUPQø gRißáxms¼½ ª«sV¥¦¦¦ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVWÌÁª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi g_Li gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÇÁ©«sLi ®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 8. LRi»R½õgRiLRi÷égRiâßá[aRP ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVWÌÁ ª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi L_øQù ELi gýkiLi gRiLi ©«sª«sVbPèLi»y ª«sVßṸ¶[V LRi»R½õ gRiLS÷鸶R V ª«sV¥¦¦¦ gRiâßá[aS¸R¶V ry*¥¦¦¦! 2. %sLjic%sLjicgRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV ú{¤¦¦¦Li %sLji%sLji gRißáxms¾»½[ ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÍÜ[NPR Li ®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 17. aRPNTPò c gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi ú{¤¦¦¦Li gRiLi ú{¤¦¦¦Li ª«sV¥¦¦¦gRißáxms»R½¹¸¶[V ry*¥¦¦¦!! 18. }¤¦¦¦LRiLiÊÁ gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVWÌÁª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi gRiWLi ©«sª«sVM 5.HÍ"£∞ 9. gRiâßá[aPR gS¸R¶Vú¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi »R½»R½VöLRiVuy¸R¶V %sµR¶ø}¤¦¦¦ ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦ »R½©¯[õ µR¶Li¼½M úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½!! 19. zqsµô¶jð gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi ©«sª«sV zqs=µô¶jð %s©y¸R¶VNS¸R¶V qx sLRi*NSLRiùNRPlLi[ò qx sLRi* %sxmsn VõQúmx saRPª«sV©y¸R¶V qx sLRi*LSÇÁù ª«saRPùNRPLRißظR¶V qx sLRi*ÇÁ©«s qx sLRi*{qsòQû mx soLRiVuyNRPL<iR ßظR¶V $Li JLi ry*¥¦¦¦!! 11. ¤x ¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi x¤¦¦¦§Li gRiLi gý_Li x¤¦¦¦Ljiúµy gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÇÁ©«s ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VLi qx sòLi˳ÁÏ ¸R¶V qx sòLi˳ÁÏ ¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 10. %dsLRigRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi ú{¤¦¦¦Li NýUPLi %dsLRiª«sLRigRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sM ª«sM BµR¶Li %saRP*Li ª«sVª«sV ª«saRPª«sW©«s¸R¶V JLi ú{¤¦¦¦Li mx sn ÉÞ !! 13. OTPQ úxms gRißáxms¼½ JLi $Li ú{¤¦¦¦Li gý_Li gRiÇÁxms»R½¹¸¶[V FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. GNSORPQLiR gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVWÌÁª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM 3. úxmsNSLSLi»R½ gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁV ÀÁLi»yª«sVßÓá gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi L_ûQùQORPQ ù ELi gý_Li gRiLi ÀÁLi»yª«sVßṸ¶[V LRi»R½õgRiLS÷é¸R¶V ª«sV¥¦¦¦gRiâßá[aS¸R¶V ry*¥¦¦¦!! FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVWÌÁª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi HLi r¢M gý_Li gSLi $Li ú{¤¦¦¦Li µR¶WLi NýUPLi gý_Li g_Li gRiLi gRiM ª«sV¥¦¦¦gRißص³j¶xms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM 4. ÊÁVVßá %s®ªsW¿RÁ©«s gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi gRiâßá[aRP ÊÁVVßáLi À³ÁLiµj¶ ª«slLi[ßáùLi ©«sª«sVM xmnsÉÞ !! 15. qx sLRi*zqsµô¶jð NRPLRi gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi gý_Li gRiLi µyLi ú{¤¦¦¦Li úgkiLi NýUPLi ª«sV¥¦¦¦gRißص³j¶xms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM 16. ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV: $Li gRiLi r¢ª«sWù¸R¶V ª«sV¥¦¦¦gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÇÁ©«sLi®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! JLi gRiLi r¢LSù¸R¶V ª«sV¥¦¦¦gRißá mx s»R½¹¸¶[V ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÇÁ©«sLi®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 14. %sxmsn Võ gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVWÌÁª«sVLiú»R½ª«sVV: JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V qx sLRi*%sxmsn Võx¤¦¦¦LS¸R¶V qx sLS*¸R¶V xqsLRi*gRiVLRi®ªs[ ÌÁLiËÜ[µR¶LS¸R¶V ú{¤¦¦¦Li gRiLi ©«sª«sVM !! 6.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ËØÌÁgRiâßá[aRP HLi JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi gý_Li gýRiLi NýUPLi gRißáxms¾»½[ ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶! r¢M qx sLRi*ÇÁ©«sLi®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 20.

HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ . DÀÁèéxtîsQ gRißáxms¼½ JLi gRiLi x¤¦¦¦Li Ný_Li gý_Li! DÀÁèxtîsQ gRiâßá[aS¸R¶V! ª«sV¥¦¦¦ ¸R¶VOSQQø¸R¶W ¸R¶VLi ÊÁÖÁM!! 25. zqsµô¶Rð gRißáxms¼½ JLi $Li ú{¤¦¦¦Li qx sLRi*NSLRiù %sxmsn Võ úxmsaRPª«sV©y¸R¶V! qx sLRi*LSÇÁª«saRPLiNRPLS¸R¶V! qx sLRi*{qsòQû mx soLRiVuyNRPL<iR ßظR¶V! xqsLRi*ÍÜ[NRP ª«sbdPNRPLRißظR¶V! ALi ú{¤¦¦¦Li úN][Li x¤¦¦¦§Li xmnsÉÞ ry*¥¦¦¦!! 24. %sµyùgRißáxms¼½ JLi ÊýÁWLi JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi gý_Li gRiLi HLi ÊýÁWLi gRißáxms¾»½[ ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶ qx sLRi* %sµyùLi ®µ¶[z¤¦¦¦ ®µ¶[z¤¦¦¦ ry*¥¦¦¦!! Bµj¶ qx sNRPÌÁ %sµyù úxmsµyLiVV¬ds ª«sVLiú»R½ª«sVV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ eeÇÁ¸R¶Wee `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ $ gRiâßá[aPR ª«sVLigRiÎÏÁ ¥¦¦¦LRi»R½VÌÁV qx sLRi*NSLRiù zqsµô¶jð Li NRPVLRiV NRPVLRiV ry*¥¦¦¦!! gRiLi OTPQúmx s úxmsryµR¶©y¸R¶V ©«sª«sVM 21. $ aRPLi˳ÁÏ V »R½©«s¸R¶VV©«sNRPV zqsµô¶jð gRißá©y´R¶V©«sNRPV ªyzqsgRiÌÁ ®µ¶[ªs« »y ª«sLiµR¶Vù©«sNRPV©«sV! A qx sLRiqx s %sµR¶ùÌÁNRPV Aµj¶ gRiVLRiV\®ªs©«sÉíÁÓ Ë³ÁÏ WxqsVL][»½R ªò s« V ÍÜ[NPR mx spÇÁÙù©«sNRPV©«sV eeÇÁ¸R¶Wee ®©s[lLi[²¶R V ª«sWlLi[²¶R V ®©sÌÁª«sLiNRP ª«sW%sV²T¶ µR¶WLS*LRi ¿ÁLigRiÌÁ* D»R½lò Li[ßáV! ®ªs[àáV®ªs[àáVgRi®µ¶ÀÁè ®ªs[²¶R ä»][ mx spÑÁLi»R½V mx sLRi*ª«sVV©«s ®µ¶[ªs« gRißáxms¼½NTP ®©sxmso²R¶V eeÇÁ¸R¶Wee qx sVÀÁLRiª«sVVgRi ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½¸R¶VLiµR¶V F~xqsgRi qx sÇêÁ©«sVÌÁ¿Á[ mx spÇÁg]ÌÁVò aRPbP ¿RÁW²R¶LSµR¶©«sõ ÛÇÁ[N]LiÉÓÁ©¯NRP úª«s»R½ª«sVV mx sLRi*ª«sVV©«s ®µ¶[ªs« gRißáxms¼½NTP¬sxmso²R¶V eeÇÁ¸R¶Wee Fy©«sNRPª«sVV ª«s²R¶mx sxmsöV mx s©«sqx sª«sW%sV²T¶mx sLi²ý¶R V µy¬sª«sVø ÅÁLêiR WLRi úµyORPQmx sLi²ý¶R V ¾»½[®©s»][ ª«sWgji©«s ¼½¸R¶Vùª«sW%sV²T¶mx sLi²ý¶R V ª«sWNRPV ÊÁVµô¶jð ¬s¿RÁVè gRißáxms¼½NTP¬sxmso²R¶V J ËÜÇêÁ gRißáxms¸R¶Vù ¬ds ÊÁLiÈÁV®©s[©s« ¸R¶Vù DLiú²yÎÏÁþ %dsVµj¶NTP µR¶Li²R¶V mx sLixmso! NRPª«sVø¬s ®©sLiVVù¸R¶VVNRP²R¶Vª«sVVµô¶R mx sxmsöV©«sV ËÜÇêÁ¬sLi²R¶gRi µj¶©«sV¿RÁV©«sV F~LRiÌÁV¿RÁV©«sV eeÇÁ¸R¶Wee eeÇÁ¸R¶Wee ®ªsLi²T¶ mx sÛÎÁþª«sVVÍÜ[©s« ®ªs[®ªs[ÌÁ ª«sVV»yùÌÁV N]Li²R¶ÌÁVgRi ¬dsÌÁª«sVVÌÁV NRPÌÁ¸R¶VËÜ[zqs ! ®ªsVLi²R¶VgRi©«sV ¥¦¦¦LRiª«sVVÌÁV ®ªsV²R¶¬sLi²R¶ ®ªs[zqsN]¬s µR¶Li²T¶gS¬dsNTP»R½Vò µ³¶R ª«sÎØLRi¼½ eeÇÁ¸R¶Wee mx soª«so*ÌÁV©«sV ¬s©«sVg]ÌÁVò mx souyöÌÁ ¬s©«sVg]ÌÁVò gRiLiµ³yÌÁ ¬s©«sVg]ÌÁVò NRPqx sWòLij ¬ds FsxmsöV²R¶W ¬s©«sVg]ÌÁVò GNRPÀÁ»R½ªò s« VVø©«s mx sLRi*ª«sVV©«s ®µ¶[ªs« gRißá mx s¼½NTP ¬sxmso²R¶V eeÇÁ¸R¶Wee GNRPµR¶Li»R½LiÊÁV©«sV FsÌýÁgRiÇÁª«sµR¶©«sLiÊÁV ËØgRiLiVV©«s »]Li²R¶LiÊÁV ª«sÌÁxmsoNRP²R¶Vxmso ÇÜ[NPR LiVV©«s ª«sVWztsQNPR ª«sVV mx sLRiNRP®©sNSä²R¶V¿RÁV ˳ÁÏ ª«soù²R¶gRiV ®µ¶[ªs« gRißáxms¼½NTP¬sxmso²R¶V eeÇÁ¸R¶Wee ª«sVLigRiÎÏÁª«sVV ª«sVLigRiÎÏÁª«sVV ª«sWLSòLi²R¶ ¾»½[ÇÁÙ©«sNRPNRPV ª«sVLigRiÎÏÁª«sVV qx sLRi*ÇìÁ ª«sLiµj¶»R½V©«sNRPV ª«sVLigRiÎÏÁª«sVV ª«sVVÍýÜN[ PR ª«sVz¤¦¦¦»R½qx sLi¿yLRiV©«sNRPV ª«sVLigRiÎÏÁª«sVV ®µ¶[ªs« gRißáxms¼½NTP¬sxmso²R¶V eeÇÁ¸R¶Wee zqsµô¶jð %s}mnsVõaRP*LRi úxmszqsµô¶jð gS mx spÑÁLi»R½V I©«sLRiLigRi ¬sLRiVª«sµj¶ ¹¸¶VVNRPäxmsú¼½ µy¬sª«sVø ª«sVLRiVª«sª«sVVø µR¶LRi÷é%sxtsñ vúNSLi»R½ ¸R¶VV®ªsVø»R½ò µR¶WLS*LRi ¸R¶VV»R½lò Li[ßáÓ eeÇÁ¸R¶Wee NRPÌÁVª«sÌÁV ª«sWlLi[²¶R V gRi®©s[õLRiV ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V ®µ¶[ªs« NSLi¿RÁ©«s lLi[giR V ®µ¶[ªs« µyLRiV ÇØÑÁ ÊÁÌÁVLRiNRPäzqs ÇÁ%sVøµyxqs©«smx soª«so* gRiLjiNTP ª«sWÀÁxmsú¼½ ª«sVLiÀÁ ®ªsVVÌÁNRP FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aRPNTPò gRißáxms¼½ JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li gý_Li HLi ª«sµR¶ ª«sµR¶ ªygS*µj¶¬s zqsµô¶Rð gRißáxms»R½¹¸¶[V gkiLi ˳ÁÏ gRiª«s¼½ ry*¥¦¦¦!! JLi ú{¤¦¦¦Li gRiLi ú{¤¦¦¦Li ª«sV¥¦¦¦gRißáxms»R½¹¸¶[V ry*¥¦¦¦!! 23. qx sLixmsµæ¶R ßáxms¼½ JLi $Li gý_Li ú{¤¦¦¦Li JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi gý_Li gRiLi JLi $Li gý_Li ú{¤¦¦¦Li gRißáxms¾»½[ ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶! JLi $Li gý_Li ú{¤¦¦¦Li xqsLRi* xqsª«sVöµR¶Li ®µ¶[z¤¦¦¦ ®µ¶[z¤¦¦¦ ry*¥¦¦¦!! C ª«sVLiú»R½ª«sVV qx sLRi*xqsLixmsµR¶ÌÁ©«sV @Õ³Áª«sXµô¶jð mx sLRiV¿RÁV©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ©«sª«s¬ds»R½ gRißáxms¼½ JLi gý_Li ©«sª«s¬ds»R½ gRißáxms»R½¹¸¶[V qx sLRi*ÇÁ©y©±s®ªs[V ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦!! 22. 26.

˳ÁÏ NTP»ò ][ mx shji}qsò ª«sV¥¦¦¦ µR¶LjiúµR¶ª«sVVÌÁV. eeÇÁ¸R¶Wee `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @¬s "ª«sVLiú»R½ ª«sV¥¦¦¦LñiR ª«sª«sVV' ÍÜ[ ¿Á|msö©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ÊÁVVßá%s®ªsW¿RÁNRP gRiâßá[aRP r¡òú»R½ª«sVV @gRiLRiV gRiLiµ³yORPQ»½R µ³¶R Wxms µk¶mx s ®\©s®ªs[µ¶R ù »yLiÊÁWÌÁ mx sou¡öxms¥¦¦¦LRiª«sVVÌÁV©«sV ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½¬s NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV ©y©«sVËØÌÁV DLiú²yÎÏÁ§þ mx sxmsöV eeÇÁ¸R¶Wee Fy¸R¶Vxqsª«sVV ÇÁÙ©«sVõ ¾»½[®©s¸R¶VV ˳ÁÏ NTP%ò sd VLRi N][Lij mx spÑÁLi»R½V ¬s®©sõxmso²R¶V N][lLiäÌÁÌÁLRi!! qx sXuíyùµ_ úÊÁx¤¦¦¦øßØ qx sª«sVùN`P mx spÑÁ»R½M mx sn ÌÁzqsµô¶R𠹸¶[VM qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½ mx soú»R½M ÊÁVVßá©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V!! eeÇÁ¸R¶Wee ÊÁLigSLRiV ¿ÁLiÊÁV»][ gRiLig][µ¶R NRPª«sVV®µ¶ÀÁè qx sLigRi¼½gRi bPaRPVª«so©«sNRPV ÇÁÌÁNRPª«sWLjiè ª«sVÛÍÁý mx soª«so*ÌÁV ®µ¶ÀÁè ª«sVVLRi¤x ¦¦¦Lji¬s mx spÑÁLi»R½VLRiLi\lgi©«s ©y úFyßáÖÁLigRiª«sVVNRPV©«sV ú¼½xmsoLRiqx sùª«sµ³y»R½WöLRi*Li aRPLi˳ÁÏ V©y qx sª«sVùgRiLji÷黽R M qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½mx soú»R½M ÊÁVVßá ©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V !! eeÇÁ¸R¶Wee z¤¦¦¦LRißáùNRPaRPùxqs ry*µ³¶k ©yLi ª«sµ³ylLió [ %sxtsñ v©yLjiè»R½M qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½mx soú»R½M ÊÁVVßá ©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V !! mx sÈíÁVÀdÁLRiÌÁV ª«sVLiÀÁ Fy²T¶mx sLiÈÁÌÁV gRiÖæÁ mx sn V©«sª«sVVgS NRP©«sNRPª«sVVÌÁV NRPLRiVÌÁV ¤x ¦¦¦LRiVÌÁV LiVVxtsí Q qx sLixmsµR¶ÖÁÀÁè ¹¸¶[VÖÁ©«s ry*%sVNTP mx sÈíÁ˳ÁÏ úµR¶V¬s ®µ¶[ªs« gRißáxms¼½NTP ¬sxmso²R¶V eeÇÁ¸R¶Wee ª«sVVNRPäLiÉÓÁ »R½©«s¸R¶VV²R¶¬s ª«sVVµR¶ª«sVV»][ ®©s[©s« V©«sV ¿RÁNRPäQ®\©s©«s ª«sqx sVòqx s%sV¼½gRiWLjiè ¬sNRP䪫sVVgRi ª«sV©«sª«sVV©«sV ¬ds¸R¶VLi®µ¶ ®©s[¬sÖÁö FsNRPV䪫sgRiV mx spÇÁÍØÖÁLixmsÛÇÁ[»½R V eeÇÁ¸R¶Wee ª«sVz¤¦¦¦xtsQqx sù ª«s®µ¶³ [ ®µ¶[ªyù gRißá©y´R¶M úxmsxmspÑÁ»R½M qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½mx soú»R½M ÊÁVVßá ©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V !! »yLRiNRPqx sù ª«sµ³y»R½WöLRiùLi NRPVª«sWlLi[ßá úxmsxmspÑÁ»R½M qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½ mx soú»R½M ÊÁVVßá ©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V !! ª«sVÛÍÁý ÍØ ®ªsVVÌýÁÍØ ª«sVLiÀÁ qx sLi|msLigRiÍØ ¿RÁÌýÁ®\©s©y gRiLiµ³¶R ryLRiª«sVVÌÁ©«sV DÌýÁª«sVÌÁLRigRi ª«sVLiÀÁ D»R½ªò s« Vxmso mx spÇÁÌÁV N]ÌýÁÌÁVgRi ®©s[ÛÇÁ[»½R V N][Lij %s}mnsVõaRP eeÇÁ¸R¶Wee ˳Øqx sälLi[ßáV gRiâßá[a][z¤¦¦¦ mx spÑÁ»R½aRPè %saRPVµô¶R𠹸¶[VM qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½ mx soú»R½M ÊÁVVßá ©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V !! ®µ¶[ªyµ³¶j ®µ¶[ªs« o©«sNRPV ®µ¶[ªs« »yLSµ³¶R Vù©«sNRPV ®µ¶[®ªs[LiúµR¶ª«sLiµR¶Vù©«sNRPV ®µ¶[ªs« o©«sNRPV©«sV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV %sVª«sVVg]ÖÁö ¾»½ÖÁzqs mx spÑÁLi»R½VLRiV ˳ÁÏ ª«soù²R¶gRiV ®µ¶[ªs« gRißáxms¼½NTP¬sxmso²R¶V eeÇÁ¸R¶Wee ¿ÁLigRiÌÁ* ª«sW%sV²T¶ ª«sWµk¶mx sn ÌÁLiÊÁVÌÁV ÅÁLêiR WLRi mx s©«sqx sÌÁV©«sV NRPµR¶×ÁNRPª«sVVÌÁV ®©s[lLi[²¶R V ®©sLiª«sLiµj¶ ÛÉÁLiNS¸R¶V ¾»½[¬s¸R¶V ¿yÌÁgS ¬s¿ÁèµR¶LRiV ¿RÁ©«sVª«so»][²¶R ª«sWlLi[²¶R V ª«sW%sV²T¶ ª«sWµk¶mx sn ÌÁLiÊÁVÌÁV ÅÁLêiR WLRi mx s©«sqx sÌÁV©«sV NRPµR¶×ÁNRPª«sVVÌÁV ! ®©s[lLi[²¶R V ®©sLiª«sLiµj¶ ÛÉÁLiNS¸R¶V ¾»½[¬s¸R¶V ¿yÌÁgS ¬s¿ÁèµR¶LRiV ¿RÁ©«sVª«so»][²¶R eeÇÁ¸R¶Wee J ËÜÇêÁ gRißáxms¼d½ JLRiVö»][ LRiOTPQLiÀÁ NSÀÁ©«s®©s[õÌÁV%dsV NRPLRiVßá»][©s« V ª«sWFyÌÁ gRiÌÁª«s¬s ª«sVz¤¦¦¦%dsVµR¶ ®©sÌýÁmx so²R¶V N]¬s¸R¶W²R¶V¿RÁVLiµR¶V©«sV N][lLiäµk¶LRi eeÇÁ¸R¶Wee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »]ÌÁgji µ³¶R ©«súFyzmsò ¿Á[NPR WLRiV©«sV. ÊÁVVßáËص³¶R ÌÁV.HÍ"£∞ aRPbP©y NSLi¼½ ª«sXµô¶Rð ùLóiR Li mx spÑÁ»][ gRißá©y¸R¶VNRPM qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½ mx soú»R½M ÊÁVVßá ©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V !! FyÌÁ©y¸R¶V¿RÁ »R½mx sryLi %saS*%sVú¾»½[ßá mx spÑÁ»R½ qx s\®µ¶ª«s FyLRi*¼d½mx soú»R½M ÊÁVVßá ©yaRPLi NRPL][»½R V ®ªs[V !! C gRiâßá[aSxtsí QNPR ª«sVV©«sV ¬s»R½ùª«sVV ryõ©y©«sLi»R½LRiª«sVV aRPVÀÁgS gRißáxms¼½NTP ©«sª«sVxqsäLjiLiÀÁ.HÍ"£∞ .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

ÕÁLiµR¶VLRiV»R½Lò iR LRiWxmsª±sV. »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi µ³¶R LSòzqs.HÍ"£∞ . qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*»R½ò zqsòtx sî Q¼½. »R½*Li aRPNTPúò »R½¸R¶W»R½øNRPM »y*Li ¹¸¶Wgji©¯[ µ³yù¸R¶VLi¼½ ¬s»R½ùª±sV. @ª«s µ³y»yLRiª±sV @ª«s µ³y»yLRiª±sV. qx sLRi*»][ ª«sWLi Fyz¤¦¦¦. »R½*®ªs[Vª«s úxms»R½ùQOPR QLi »R½»R½Qò*ª«sVzqs. @ª«s¿][LSðô Q*»yò»½` @ªyµ³¶R LS»yò»½` . »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi ¤x ¦¦¦LSòzqs. @ª¯[»½R Lò S»yò»½` . @ª«s mx saSèé»yò»½` .HÍ"£∞ $ gRißáxms»R½ùµ³¶R LRi* bdPL<iR ª±sV qx sLiNRPÈÁ ©yaRP©«s gRiâßá[aPR r¡òú»R½ª±sV ©yLRiµR¶ Dªy¿RÁ: úxmsß᪫sVù bPLRiry ®µ¶[ªs« Li g_Lkimx soú»R½Li %s©y¸R¶VNRPª±sV! ˳ÁÏ NSòªyxqsLi qx sølLi[ ¬sõ»R½ù ª«sW¸R¶VVM NSª«sWLóiR zqsµô¶R𠹸¶[V!! 1 úxms´R¶ª«sVLi ª«súNRP»R½VLi²R¶Li ¿RÁ GNRPµR¶Li»R½Li µj¶*¼d½¸R¶VNRPª±sV »R½X¼d½¸R¶VLi NRPXxtsñ QzmsLigSORPQLi gRiß᪫sNRPQò ûLi ¿RÁ»R½VLóiR NRPª±sV !! 2 ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi mx sLi¿RÁª«sVLi ¿RÁ tx sQtx sî QLi %sNRPÈÁ®ªs[Vª«s ¿RÁ qx sxmsòªs« VLi %sxmsn VõLSÇÁLi ¿RÁ µ³¶R Wúª«sVª«sLñiR Li »R½´yxtsí Qªs« Vª±sV !! 3 ©«sª«sª«sVLi FnyÌÁ¿RÁLiúµR¶Li ¿RÁ µR¶ª«sVLi »R½V %s©y¸R¶VNRPª±sV GNSµR¶aRPLi gRißáxms¼½Li µy*µR¶aRPLi »R½V gRiÇØ©«s©«sª±sV !! 4 JLi ˳ÁÏ úµR¶Li NRPlLiñ Õ[ Á³ M úaRPVßáV¸R¶Wª«sV ®µ¶[ªyM ˳ÁÏ úµR¶Li mx sZaP[ù ª«sWORPQÕÁ³ LRiùÇÁú»yM zqsó l\ Li LRiLi\lgi qx sVòtx sí vªyg`iiLixqs qx sò©s« WÕ³ÁM ª«sùZaP[ªs« V ®µ¶[ªs« z¤¦¦¦»R½Li ¸R¶Vµy¸R¶VVM qx s*zqsò©s« BLiúµ][ ª«sXµô¶Rð úaRPªyM qx s*zqsò ©«sM mx spuy %saRP*®ªs[µyM qx s*zqsò ©«sryòLi` QO][Q @Ljitx sí Q®©s[%sVM qx s*zqsò ©¯[ ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ LôiR µ³y»R½V JLi aSLi¼½M aSLi¼½M aSLi¼½M JLi ©«sª«sV}qsò gRißáxms»R½¹¸¶[V. @ª«sµR¶OTPQßØ»yò»½` . qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*LiVV ÌÁ¸R¶V ®ªs[Vtx sQù¼½ qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*LiVV úxms¾»½[ù¼½ »R½*Li ˳ÁÏ W%sV LSF¡ ©«sÍÜ[ ¬sÍÜ[ ©«s˳ÁÏ M »R½*Li ¿RÁ»y*Lji ªyNRPöµy¬s »R½*Li gRiVßáú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li ®µ¶[¤x ¦¦¦ú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li NSÌÁú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li @ª«sróyú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li ª«sVWÍص³ylLi[ zqsó »][ zqs ¬s»R½ùª±sV. »R½*®ªs[Vª«s qx s=LRi*Li ÅÁÖÁ*µR¶Li úÊÁ¥¦¦¦øzqs. »R½*Li úÊÁ¥¦¦¦ø »R½*Li %sxtsñ vM »R½*Li LRiVúµR¶M »R½*%sVLiúµR¶M »R½*ª«sVgjiõM »R½*Li ªy¸R¶VVM »R½*Li qx sWLRiùM »R½*Li ¿RÁLiúµR¶ª«sWM »R½*Li úÊÁ¥¦¦¦ø ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sL][ªs± V! gRißصk¶ qx sWöéLiR *ª«sVV¿yèéLiR ù ª«sLñSµk¶©±s »R½µR¶©«sLi»R½LRiª±sV. »R½*Li ÇìØ©«sª«sV¹¸¶W %sÇìØ©«s ª«sV¹¸¶W{qs qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*»][ò ÇظR¶V¾»½[. @©«sVry*LRiM mx sLRi»R½LRi @lLiðô L[ iµR¶VÌÁzqs»R½Li »R½´y »ylLi[ßá ¸R¶VVNRPò ®ªs[V»R½®µ¶[ªs« »R½ª«s ª«sV©«sVxqs*LRiWxmsª±sV. Fyz¤¦¦¦ qx sª«sVLi»y»`½!! µy*µR¶ Z\ aP»y¬s ©yª«sW¬s ú¼½xqsLiµ³¶R ùLi ¸R¶VM mx slhi[©s« õLRiM ©«s ¿RÁ %sxmsn Võ˳ÁÏ ¸R¶VLi »R½qx sù qx sLRi*zqsµô¶jð NRPLRiLi úxms˳Ü[ !! %sµyùLóik ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ %sµyùLi µ³¶R ©yLóik ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ µ³¶R ©«sª±sV mx soú»yLóik ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ mx soú»y ©¯[øQOSQLik ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ gRi¼½ª±sV !! ÇÁ}ms µæ¶R ßáxms¼½ r¡òú»R½Li tx sQ²¶T ÷LSùQ|\ qsM mx sn ÌÁLi ÌÁÛËÁ³ »[ ½` qx sLiª«s»R½=lLi[ßá zqsµô¶jð Li ¿RÁ ÌÁ˳ÁÏ # ¾»½[ ©yú»R½ qx sLiaRP¸R¶VM !! @xtsí QËܳ ù[ úËØx¤¦¦¦øâßá[ËÁϳ ùaRPè ÖÁÐÁ»y* ¸R¶VM qx sª«sVLRiö¹¸¶[V»`½ »R½qx sù %sµyù ˳ÁÏ # ®ªs[ »R½=LS* gRiâßá[aPR qx sù úxmsryµR¶»R½M !! 6 7 8 »R½*Li ªyÇìÁ¸R¶VM »R½*Li ÀÁ©«sø¸R¶VM »R½*ª«sW©«sLiµR¶ª«sV¸R¶VM »R½*Li úÊÁx¤¦¦¦øª«sV¸R¶VM »R½*Li qx sÀÁèµy©«sLi µyµj¶*¼d½¹¸¶W zqs»R½*Li úxms»R½ùQOPR QLi úÊÁ¥¦¦¦øzqs. »R½*Li ryOSQµy»yøzqs ¬s»R½ùLi ÊÁVV»R½Li ª«sÀÁø. @ª«s úa][»yLRiª±sV. 5 @ª«smx soLRiryò»½` . qx s»R½ùLi ª«sÀÁø @ª«s »R½*Li ª«sWª±sV. »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi NRPLSòzqs. ©yµR¶M qx sLiµ³y©«sª±sV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @ª«s ª«sNSòLiR ª±sV. gRiNSLRiM mx spLRi*LRiWxmsª±sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @NSL][ ª«sVµ³¶R ùª«sV LRiWxmsª±sV @©«sVry*LRi aSèLi»R½ùLRiWxmsª±sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @ªy©«sW¿y©«s ª«sVª«sbPxtsQùª±sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ g_LRiVùªy¿RÁ: G}tsQ¼½¿RÁmx sÍÜ[ ®\µ¶»yù©y÷ÛÍÁ[ù zms ©yaRP¸R¶V»R½ùx¤¦Ü[ @úlgi[NPT Li NRPLRiøNRPlLi[¼ò ½ ©«sÇØ®©s[ ª«sVV¬sxqs»R½ªò s« Ve ®\µ¶»yù©±s ©y©y%sµ³y µR¶VuíyM ryµ³¶R V®µ¶[ªs« úµR¶Vx¤¦¦¦M ÅÁÍØM @»][ qx sù NRPLilhi[ NTPLiÀÁ»R½*Li LRiOSQLiRðô Li ÊÁµô¶Rð Vª«sVL>iR zqsee 1 2 ª«sVV¬sLRiVªy¿RÁ: µ³yù¹¸¶[V¼½=Lix¤¦¦¦gRi»R½Li %s©y¸R¶VNRPª«sV¸R¶VVLi µj¶gS÷x¤¦¦¦§ª«sW®µ¶[ù ¸R¶VVlgi[e ú¾»½[»y¸R¶WLi »R½V ª«sV¸R¶VWLRi ªyx¤¦¦¦©«sª«sVVLi tx sQ²y÷x¤¦¦¦§NRPLi zqsµô¶jð µR¶Li µy*xmslLi[ »R½V gRiÇØ©«s©«sLi ¸R¶VVgRi˳ÁÏ VÇÁLi LRiNSòLigRiLSgRiLi %s˳ÁÏ VLi »R½VlLi[ù»R½V µj¶*˳ÁÏ VÇÁLi zqs»yLigRiLRiVÀÁLRiLi qx sLS*LóiR µR¶Li qx sLRi*µy 3 %s©y¸R¶VNRPM bPÆØLi Fy»R½V mx sLRiª«sW»yøM mx sLS»R½öLRiMe @¼½xqsVLiµR¶LRi NS¸R¶VxqsVò ª«sVxqsòNPR Li qx sVª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁM ee 4 ÌÁÍØÈÁLi NRPaRPùxmsM Fy»R½V ú˳ÁÏ W¸R¶VVgRiLi »R½V ª«sVx¤¦Ü[µ¶R LRiM ©«s¸R¶V®©s[ FnyÌÁ¿RÁLiúµR¶qx sVò gRiÇØxqsù r¡òQ*tx sí Qmx sÌýÁª_ee 5 ÑÁ¥¦¦¦*Li Fy»R½V gRißáúNUP²R¶ ¿RÁVèÊÁVNRPLi gjiLjiÇØxqsV»R½M ªy¿RÁLi %s©y¸R¶VNRPM Fy»R½V µR¶Li»y»`½ LRiOSQ»½R V %sxmsn Võ¥¦¦¦ ee 6 úaRPª«sßÝ FyaRPFyßÓáqx sVò ©yzqsNSLi ÀÁLi¼½»yLóiR µR¶M e gRiâßá[aPR qx sVò ª«sVVÅÁLiFy»R½V NRPLihRiLi ®µ¶[ª¯[ gRißØLiÇÁ¸R¶VM ee 7 qx säLiµ³_ Fy»R½V gRiÇÁxqsäLiµ³¶R M qx sò©_ %sxmsn Võ %s©yaRP©«sM e ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VLi gRißá©y´R¶qx sVò }¤¦¦¦LRiLiËÜ[ ÇÁhRiLRiLi ª«sV¥¦¦¦©±s ee 8 µ³¶R LSµ³¶R LRiM Fy»R½V FyL_+Q* ª«sXxtsî QLi %sxmsn Võx¤¦¦¦LRi aRPV+˳ÁÏ M e ÖÁLigRiLigRiVx¤¦¦¦ùLi qx sµyFy»R½V ª«súNRP»R½VLi²][ ª«sV¥¦¦¦ÊÁÌÁM ee 9 gRißáúNUP²][ ÇØ©«sVÇÁLi}mnsV ELRiW ª«sVLigRiÎÏÁª«sVWLjiªò s« W©±s e GNRPµR¶Li»][ ª«sV¥¦¦¦ÊÁVµô¶jð M Fyµ_ gRiVÍÝöé qx sµyª«s»R½V ee 10 FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ¹¸¶W ®ªsWµR¶NRP qx sx¤¦¦¦ú}qsßá ¸R¶VÇÁ¼½. ¹¸¶W µR¶WLS*LiNRPV\lLi LRiùÇÁ¼½ qx s ®\ªsúaRPª«sßãÜmx[ s®ªsW˳ÁÏ ª«s¼½. N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. BµR¶ ª«sV´R¶LRi*bdPL<iR ª«sVbPuyù¸R¶V ©«s ®µ¶[¸¶R VLi.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx s qx sLRi*%sª«sµR¶÷éªs« ¼½ qx s qx sLRi*%sµR¶÷éªs« ¼½.HÍ"£∞ . ©«s®ªsW gRißáxms»R½¹¸¶[V©«sª«sVM úxmsª«sV´R¶mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sV}qsòqx sVò ÌÁLiËÜ[µ¶R LS ¹\¸¶VNRP µR¶Li»y¸R¶V %sxmsn Võ©ybP®©s[ bPª«sqx sV»y¸R¶V $ª«sLRiµR¶ ª«sVWLRi¹ò¸¶[V ©«sª«sVM mx sn ÌÁLi G»R½ µR¶´R¶LRi*bdPL<iR Li ¹¸¶W µ³¶k ¾»½[ qx s úÊÁx¤¦¦¦ø ˳ÁÏ W¸R¶W¸R¶V NRPÌÁö¾»½[. ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ @uí¢úËØx¤¦¦¦øßØ©±s qx sª«sVù gæSQû¤x ¦¦¦LiVV»y* qx sWLRiùª«sLRiè{qs*˳ÁÏ ª«s¼½. qx s ®ªs[Vµ³yªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½. úÊÁ¥¦¦¦øµyù ¿RÁLRißáLi %sµyù»`½. ¹¸¶W ¸R¶Vµj¶ ®ªsW¥¦¦¦ µôyð qx sù¼½ qx sFy{ms¸R¶W©±s ˳ÁÏ ª«s¼½. qx sx¤¦¦¦úryª«sLRi©ò y»`½ ¸R¶VLi ¸R¶VLi NSª«sV ª«sVµ³¶k ¾»½[ »R½Li »R½ ª«sV®©s[©s« ryµ³¶R ¹¸¶[V»`½. aRPWLRiöNRPLñRiLRiNRPòªyxqsª±sV LRiNRPgò iR Liµ³y©«sVÖÁFyòLigRiLi LRiNRPmxò so\|tsQ#öM qx sVxmspÑÁ»yª±sV ˳ÁÏ NSò©s« VNRPLixms©«sLi ®µ¶[ªs« Li ÇÁgRi»yäLRißá ª«sV¿RÁVù»R½ª±sV A%sLRiW÷黽R Li ¿RÁ qx sXuíyùµ_ úxmsNRPX¾»½[M mx soLRiVuy »R½öLRiª±sV ª«sW¥¦¦¦»R½øQù®ªs[VNRP ¹¸¶WgkiaRP ÇÁgRi¾»½[M mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM Gª«sLi µ³yù¸R¶V¼½ ¹¸¶W ¬s»R½ùLi qx s¹¸¶Wgki ¹¸¶Wgki©yLi ª«sLRiM ©«s®ªsW úªy»R½mx s»R½¹¸¶[V. µ³¶R LSøLóiR NSª«sV®ªsWORPQLi ¿RÁ %sLiµR¶¼½. ª«sV¥¦¦¦FyFy»R½ûQöª«sVV¿RÁù¾»½[. ry¸R¶VLi úFy»R½M úxms¸R¶VVLiÇØ©¯[ @FyF¡ ˳ÁÏ ª«s¼½. ª«sV¥¦¦¦µ][uy»`½ úxmsª«sVV¿RÁù¾»½[. qx s ¸R¶Va][ªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½. qx s qx sLRi*%s\|mnsVõLRiõ Ëص³¶R ù¾»½[ qx s qx sLRi*»R½M qx sVÅÁ ®ªs[Vµ³¶R ¾»½[. qx sWLRiùúgRi}¤¦¦¦ ª«sV¥¦¦¦©«sµyùLi úxms¼½ª«sW qx sLi¬sµ³_ ªyÇÁFyòQù zqsµô¶R𠪫sVLiú»][ËÁϳ ª«s¼½. @®©s[©s« gRißáxms¼½ ª«sVÕ³ÁztsQLi¿RÁ¼½ qx s ªygkiø ˳ÁÏ ª«s¼½. ©«s Õ³ÁÛËÁ³ ¼[ ½ NRPµy¿RÁ®©s[¼½. ¹¸¶W ÍØ\ÛÇÁ LRiùÇÁ¼½.HÍ"£∞ $ gRiâßá[aRP NRPª«s¿RÁLi JLi GNRPµR¶Li»y¸R¶V %sµR¶ø}¤¦¦¦ ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦ »R½©¯[õµR¶Li¼½M úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ ($ gRiâßá[aPR gS¸R¶Vú¼½) FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. úFy»R½LRiµ³¶k ¸R¶W©«s LSú¼½NRPX»R½Li FyxmsLi ©yaRP¸R¶V¼½.HÍ"£∞ qx sLiz¤¦¦¦»y qx sLiµ³¶j M |\ qsuy gSâßá[bPd %sµyù. gRißáNRP ÊÁVVztsQM ©«sX¿RÁ µæy¸R¶Vú¼d½ ¿³ÁR LiµR¶M $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ lLiô ª[ s« »y JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM GNRPµR¶Li»R½Li ¿RÁ»R½VL>iR qx sòLi FyaRP ª«sVLiNRPVaRP µ³yLjißáLi LRiµR¶Li ¿RÁ ª«sLRiµR¶Li ¤x ¦¦¦|q^s#ò Lji÷éú˳ØßáLi ª«sVWxtsQNPR µ³¶R *ÇÁª±sV LRiNRPòLi ÌÁLiËÜ[µR¶LRiLi. ¸R¶V Gª«sLi ®ªs[µ¶R B»R½Vùxms¬sxtsQ»½` . qx sLRi*ú»yµ³¶k ¸R¶W©¯[ mx s%s|mnsWõ˳ÁÏ ª«s¼½. qx s qx sLRi*Li. ¿RÁ»R½VLôSð Qù ª«sV©«saRPõxms©±s ÇÁxms¼½ qx s %sµyùªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ B»R½ù´R¶LRi*ßáªyNRPùLi. ª«sV¥¦¦¦%sxmsn Wõ»`½ úxmsª«sVV¿RÁù¾»½[. qx s mx sLi¿RÁª«sV¥¦¦¦FyFy »R½ûQöª«sVV¿RÁù¾»½[ ry¸R¶Vª«sVµ³¶k ¸R¶W©¯[ µj¶ª«sqx sNRPX»R½Li FyxmsLi ©yaRP¸R¶V¼½.

HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ OTPQúmx súxmsryµR¶©¯[ ËØx¤¦¦¦§ FyßÔá AaSúxmsxmspLRiNRPM e @LigRiV×dÁ¿RÁè ©«sÆØ©yù»R½V mx sµR¶øx¤¦¦¦r¡ò Lji©yaRP©«sM ee 11 qx sLS*LigS¬s ª«sVª«sVWlLi[a][ %saRP*ªyù{ms qx sµy ª«s»R½V e @©«sVNRPªò s« Vzms ¸R¶Vróy©«sLi µ³¶R Wúª«sVZNP[»½R VM qx sµyª«s»R½V GNRP%sLiaRP¼½ ªyLRiLi¿RÁ mx slhi[»yòªs« µô¶j ©y¬s¸R¶VM e NSLSgRiXx¤¦¦¦gRi»R½Li ryµ³]ù[ LSÇìت«sµ³¶R ùLi¿RÁ ®ªsW¿RÁ¹¸¶[V»`½ ee 23 12 A®ªsWµR¶ryòQ*úgRi»R½M Fy»R½V úxms®ªsWµR¶M mx sXxtsî Q»][ªs« »R½V e úFy¿yùLi LRiORPQ»½R V ÊÁVµô¶kð aRP Algi[õ¸R¶VLi zqsµô¶jð ©y¸R¶VNRPM ee LSÇÁµR¶LRi+©«s®ªs[ÎظR¶WLi mx slhi[®µ¶[»½R ú¼½ªyLRi»R½M e qx sLSÇØ©«sLi ª«saRPLi ¬ds»y* úxmsNRPX¼d½aRPè qx s˳ØLiÇÁ¹¸¶[V»`½ ee 24 13 µR¶OTPQßØryùª«sVVª«sWxmsoú»f ®\©sÊÁVV»yùLi »R½V gRiâßá[aPR *LRiM e úxms¼d½¿yùLi %sxmsn Võx¤¦¦¦LSò¿ÁR ªy¸R¶VVªyùLi gRiÇÁNRPLñiR NRPM ee BµR¶Li gRiâßá[aPR NRPª«s¿RÁLi NRPaRPù}ms©«s qx s%dsVLji»R½Li e ª«sVVµæ¶R ÍظR¶V ¿RÁ¾»½[©y´R¶ ª«sWLi²R¶ªyù¸R¶V ª«sVx¤¦¦¦L<iR ¹¸¶[V ee 25 14 N_ÛËÁ[LSùLi ¬sµ³¶j mx sM Fy¸R¶W µk¶aS©y%dsVaRP©«sLiµR¶©«sM e µj¶ªy ªyù®µ¶[NPR µR¶Li»R½qx sVò LSú»f qx sLiµ³yùxqsVò %sxmsn Võx¤¦¦¦X»`½ ee ª«sVx¤¦¦¦ùLi qx s úFyx¤¦¦¦ NRPXxms¸R¶W NRPª«s¿RÁLi qx sLRi*zqsµô¶jð µR¶Li e ©«s ®µ¶[¸¶R VLi ˳ÁÏ NTPò {¤¦¦¦©y¸R¶V ®µ¶[¸¶R VLi úaRPµôy𠪫s¾»½[ aRPV˳ÁÏ Li ee 26 15 LSORPQryxqsVLRi c ÛËÁ[»yÌÁúgRi¤x ¦¦¦ ˳ÁÏ W»R½ zmsaS¿RÁ»R½M e FyaSLiNRPVaRPµ³¶R LRiM Fy»R½V LRiÇÁM qx s»R½Qò*»R½ª«sVM qx søQX¼½M ee ¸R¶Vryù®©s[©s« NRPX»y LRiOSQ ©«s Ëص³y qx sù ˳ÁÏ #®ªs[»½R äQ*ÀÁ»`½ e LSORPQryxqsVLRiÛËÁ³ »[ yÎÏÁ ®\µ¶»R½ùµôy©«s qx sLi˳ÁÏ ªy ee 27 16 B¼½ $ gRiâßá[aRP xmsoLSßágRi»R½Li $ gRiâßá[aRP NRPª«s¿RÁLi xqsLixmspLñRiLi ÇìØ©«sLi µ³¶R LRiøLi¿RÁ ÌÁOUPQøLi¿RÁ ÌÁÇêØLi NUPLjiLò i »R½´yNRPVÌÁLi e ª«smx soLôiRð ©«sLi ¿RÁ µ³y©«sùLi ¿RÁ gRiX¥¦¦¦©±s µyLS©±s qx sV»y©±s qx sÐdÁ©±s ee 17 qx sLS*¸R¶VVµ³¶R µ³¶R LRiM F¢ú»y©±s ª«sV¸R¶VWlLi[a][ ª«s»y»`½ qx sµy e NRPzmsÍÜ[ ÇØ%sNRPLi Fy»R½V gRiÇØaSù ¬s*NRPÉÜ[ ª«s»R½V ee 18 ˳ÁÏ WLêiR mx sú¾»½[ ÖÁÐÁ¾»½[*µR¶Li ¸R¶VMNRPLilhi[ µ³yLRi¹¸¶[V»R½V=µ³¶k M e ©«s ˳ÁÏ ¸R¶VLi ÇظR¶V¾»½[ »R½qx sù ¸R¶VORPQLiR ORPQzmsaS¿RÁ»R½M ee 19 ú¼½xqsLiµ³¶R ùLi ÇÁxms¾»½[ ¸R¶VxqsVò ª«súÇÁryLRi »R½©«sVLRi÷鮪s[»½` e ¸R¶Wú»yNSÛÍÁ[ mx slhi[µ¶R ùxqsVò ¬sLji*}mnsVõ©«s mx sn ÌÁLi ÌÁÛËÁ³ »[ ½` ee 20 ¸R¶VVµô¶Rð NSÛÍÁ[ mx slhi[µ¶R ùxqsVò %sÇÁ¸R¶VLi ¿yxmsoõ¸R¶W»`½ µ³¶R X»R½Li e ª«sWLRißãÜ¿[ yèéÈÁ©yNRPL<iR qx só Li˳ÁÏ ®ªsWx¤¦¦¦©«s NRPLRiøßÓá ee 21 qx sxmsòªyLRiLi ÇÁ}ms®µ¶[»½R µô¶j ©y©y®ªs[VNRP %sLiaRP¼½Li e »R½»R½»ò ½R öÌÁ ª«sVªyF¡õ¼½ ryµ³¶R N][©yú»R½ qx sLiaRP¸R¶VM ee 22 FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ $ gRiâßá[aSxtsí QNPR ª«sVV GNRPµR¶Li»R½Li ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VLi »R½mx sòNSLi¿RÁ©«s qx s¬sõ˳ÁÏ Li e ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi %saSÍØORPQLi ª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee ª«s°LiÒÁ NRPXuñyÑÁ©«s µ³¶R LRiLi ©ygRi ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½©«sLi e ËØÛÍÁ[LiµR¶V aRPNRPÌÁLi ª«s°ÛÎÁ[ ª«sLi®µ¶[¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee ÀÁú»R½LRi»R½õ %sÀÁú»yLigRiLi ÀÁú»R½ª«sWÍØ %s˳ÁÏ WztsQ»½R Li e NSª«sVLRiWxms µ³¶R LRiLi ®µ¶[ªs« Li ª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee gRiÇÁª«sNRPQò ûLi qx sVLRi úZaP[tx sî QLi NRPLñiR ¿yª«sVLRi ˳ÁÏ WztsQ»½R Li e FyaSLiNRPNRPVª«s µ³¶R LRiLi ®µ¶[ªs« Li ª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee ª«sVWxtsQN][»½R ªò s« V ª«sWLRiVx¤¦¦¦ù ®µ¶[ªyxqsVLRi ª«sV¥¦¦¦x¤¦¦¦®ªs[ e ¹¸¶Wµô¶Rð VNSª«sVLi ª«sV¥¦¦¦%dsLRiùLi ª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ 12 13 mx so©«sLRiW¿Á[ gRigSµ³¶k aRPM r¡òú»R½ ®ªs[V»R½»R½ölhi[©s« õLRiM ú¼½xqsLiµ³¶R ùLi ú¼½µj¶©«sLi »R½©«sù qx sLRi* NSLRiùLi ˳ÁÏ %sxtsQù¼½ ¹¸¶WÇÁ}ms µR¶tx sí Qµ¶j ª«sqx sLi aý]N[ Sxtsí QNPR %sVµR¶Li aRPV˳ÁÏ Li e @xtsí QªyLRiLi ¿RÁ»R½VLóSQùLi»R½V r¡xtsí Qzqsµô¶kð LRiªyxmsoõ¸R¶W»`½ ee ¸R¶VM mx slhi[ ©yøxqs ª«sWú»R½Li »R½V µR¶aRPªyLRiLi µj¶®©s[ µj¶®©s[ e ©«s ®ªsW¿RÁ¹¸¶[V µR¶÷Liµ³¶R gRi»R½Li LSÇÁª«saRPùLi ©«s qx sLiaRP¸R¶VM ee %sµyùNS®ªsW ÌÁÛËÁ³ µ[ ¶j *µyùLi mx soú»yLóik mx so»R½Qòû ª«sWxmsoõ¸R¶W»`½ e ªyLiÀ³Á»y©±s ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ qx sLS* ®©s[NPR %sLiaRP¼½ ªyLRi»R½M ¹¸¶W ÇÁ}ms »R½öLRi¸R¶W˳ÁÏ NSòQù gRiÇØ©«s©«smx sL][ ©«sLRiM e Gª«sª«sVVNSòQù »R½»][ ®µ¶[ªs« aSèéLi»R½LóS©«sLi gRi»R½M úxms˳ÁÏ VM ®ªs[µ¶R ªyùxqsNRPX»R½ $gRiâßá[aSxtsí QNPR ª±sV gRißáxms¼½ xmsLjiª«sLRiLi ¿yLRiV ZNP[¸R¶VWLRi¥¦¦¦LRiLi gjiLjiµ³R¶LRiª«sLRiryLRiLi ¹¸¶Wgji¬ds ¿RÁúNRP¿yLRiª±sV e ˳ÁÏ ª«s˳ÁÏ ¸R¶V mx sLji¥¦¦¦LRiLi µR¶VMÅÁµyLjiµR¶ûQù µR¶WLRiLi gRißáxms¼½ ª«sVÕ³Áª«sLi®µ¶[ ª«súNRP»R½VLi²yª«s»yLRiª±sV ee @ÐÁÌÁª«sVÌÁ %s©yaRPLi FyßÓá©y ¤x ¦¦¦xqsòFyaRPLi NRP©«sNRPgjiLji ¬sNSaRPLi qx sWLRiùN][ÉÁÓ úxmsNSaRPª±sV e FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ $ gRiâßá[aPR Dªy¿RÁM ¸R¶VORPQ NTP®©sõLRi gRiLiµ³¶R LRi* zqsµô¶Rð %sµyùµ³¶R l\ Li qx s=µy e qx sWò¸¶R Vª«sW©«sLi ª«sV¥¦¦¦ËØx¤¦¦¦§Li ª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee ¸R¶V»][ ©«sLi»R½ aRP#ZNP[ò LRi©«sLi»yaRPè ÍÜ[NSe ¸R¶V»][ ¬sLæiR VßØ µR¶úxms®ªs[V¸R¶W gRiVßØ}qsò e ¸R¶V»][ ˳ؼ½ qx sLRi*Li ú¼½´yÛËÁ³ µ[ ¶R Õ³Á©«sõLie qx sµy »R½Li gRiâßá[aPR Li ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ Çت«sVM ee N QÆ}âË ß~å^è#Œ 8 `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : @LiÕÁNS ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶W©«sLiµR¶Li ª«sW»R½XÕ³ÁM mx sLji®ªs[ztsí Q»½R Li e ˳ÁÏ NRPúò zms¸R¶VLi ª«sVµ][©s« ø»R½Lò i ª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee 9 qx sLRi* %sxmsn Võ ¤x ¦¦¦LRiLi ®µ¶[ªs« Li qx sLRi* %sxmsn Võ %sª«sLêij »R½Li e qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy»yLRiLi ª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦Li gRißá©y¸R¶VNRPª±sV ee 10 gRißØxtsí QNPR %sVµR¶Li mx soßáùLi ¸R¶VMxmslhi[ »R½=»R½»R½Li qx sLRiM e zqsµô¶Rð ùLi¼½ qx sLRi*NSLSùßÓá %sµyùªy µ³¶R ©«sªy ˳ÁÏ #®ªs[»½` ee 11 $ gRiâßá[aRP xmsoLSâßá[ $ gRiâßá[aSxtsí QNPR ª«sVV 1 ¸R¶V»R½ aSè%sLS{qs ÇêÁgRi»R½=LRi* ®ªs[V»R½ »R½µò y³ ËêØ©«sª«sª¯[ %saRP*g][ %saRP*g][Fyò e »R½®µ¶[LiúµyµR¶¹¸¶W ®µ¶[ªs« qx sLixmsn W ª«sV©«sVuyù qx sµy »R½Li gRiâßá[aPR Lie ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ Çت«sVM ee 2 ¸R¶V»][ ª«sz¤¦¦¦õ ˳ة«sW ˳ÁÏ ª¯[ LRiW÷éÇÁÌÁLi ¿RÁe ¸R¶V»R½ ry=gRiLS aRPèLiúµR¶ª«sW ª¯[ùª«sV ªy¸R¶VVM e ¸R¶V»R½ róy=ª«sLS ÇÁLigRiª«sW ª«sXORPQqx sLixmsn We qx sµy »R½Li gRiâßá[aPR Li ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ Çت«sVM ee 3 ¸R¶V»][ ÊÁVµô¶jð LRiÇìØ©«s ©ya][ ª«sVVª«sVVO][Qe ¸R¶V»R½ qx s=Lixmsµ][ ˳ÁÏ NRPò qx sLi»][tx sQµy qx sVùM e ¸R¶V»][ %sxmsn Võ©ya][ ¸R¶V»R½M NSLRiùzqsµô¶jð Me qx sµy »R½Li gRiâßá[aPR Li ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ Çت«sVM ee 4 ¸R¶V»yM mx so»R½Qòû qx sLixmsµR¶ù»][ ªyLiÀ³Á»yLó]e[ ¸R¶V»][ ˳ÁÏ NTPò %sxmsn WõQqx sò´y®©s[NPR LRiWFyM e ¸R¶V»R½ a][+NRP®ªsWx¤¦Ý ¸R¶V»R½M NSª«sVGª«sLie qx sµy »R½Li gRiâßá[aPR ©«sLi ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ Çت«sVM ee 5 ¸R¶V»][ ©«sLi»R½ ˳ÁÏ NTPò qx s=ZaP[u¡ ÊÁ˳ÁÏ Wª«se µ³¶R LSµ³yLRiâßá[ ®©s[NPR LRiW}ms ¿RÁ aRPNTPMò e ¸R¶V»][ ®©s[NPR ´y qx s*LæiR ÍÜ[NSz¤¦¦¦©y©ye qx sµy »R½Li gRiâßá[aPR Li ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ Çت«sVM ee ¸R¶V»][ ®ªs[µ¶R ªy¿][¼½NRPLihS ª«sV©¯[ÕÁ³ qx s=µy ®©s[¼½ ®©s[¼½d ¼½ ¸R¶V»yògiR XßáLi¼½ e mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦ø LRiWxmsLi ÀÁµy©«sLiµR¶ ˳ÁÏ W»R½Lie qx sµy »R½Li gRiâßá[aPR Li ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ Çت«sVM ee 6 FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ ˳ÁÏ ÇÁ ˳ÁÏ ª«sgjiLji©yaRPLi ª«sWÌÁ¼d½ ¼d½LRi ªyxqsLi gRißáxms¼½ ª«sVÕ³Áª«sLi®µ¶[ ª«sW©«s}qs LSÇÁx¤¦¦¦Lixqsª±sV ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ mx sn ÌÁLi ªyùryxtsí QNPR %sVµR¶Li mx soßãÞ¸R¶VLi gRiâßá[aPR qx sòªs« ©«sLi ©«sXßت±sV e mx shRi»yLi µR¶VMÅÁ©yaS¸R¶V %sµyùLi qx súbP¸R¶V ª«sVaRPVõ¾»½[ ee %s%sµ³¶R ª«sVßÓ᪫sV¸R¶VW\ÛÆÁM a][ËÁϳ ª«sW©«sLi %sµR¶W\lLiM NRP©«sNRPLRiÀÁ»R½ ÀÁú»R½Li NRPLihRi®µ¶[ZaP[ %sÀÁú»R½ª±sV e µR¶µ³¶R ¼½ %sª«sVÌÁ¥¦¦¦LRiLi qx sLRi*µy ¸R¶V»R½õryLRiLi gRißáxms¼½ ª«sVÕ³Áª«sLi®µ¶[ ª«súNRP»R½VLi²yª«s»yLRiª±sV ee µR¶VLji»R½gRiÇÁ ª«sVª«sVLiµR¶Li ªyLRiVßÔáLi Â\ ¿Áª«s ®ªs[µ¶R Li %sµj¶»R½ ª«sVÐÁÌÁ©yµR¶Li ©«sX»R½ù ª«sW©«sLiµR¶NRPLiµR¶ª±sV e µR¶µ³¶R ¼½ aRPbP qx sVª«sNRPQòûLi ¿yLiNRPVaRPLi ¹¸¶W %sZaP[tx sQLi gRißáxms¼½ ª«sVÕ³Áª«sLi®µ¶[ qx sLRi*µy©«sLiµR¶ NRPLiµR¶ª±sV ee ú¼½©«s¸R¶V©«s¸R¶VV»R½ FnyÛÍÁ[ a][ËÁϳ ª«sW®©s[ %saSÛÍÁ[ ª«sVNRPVÈÁ ª«sVßÓá qx sVµ³yÛÍÁ[ ª«s°NTPNò S©yLi ¿RÁ ÇØÛÍÁ[ e µ³¶R ª«sÎÏÁ NRPVxqsVª«sV ª«sWÛÍÁ[ ¸R¶VxqsùbdPL<iR M qx s»yÛÍÁ[ gRißáxms¼½ ª«sVÕ³Áª«sLi®µ¶[ qx sLRi*µy ¿RÁúNRPFyßÓ᪱sV ee $ gRiâßá[aPR ª«sVLigRiÎØxtsí QNPR ª«sVV gRiÇØ©«s©y¸R¶V gSLilgi[¸¶R V qx sx¤¦¦¦ÇظR¶V qx sµy»R½ø®©s[ e g_Lki úzms¸R¶V »R½©«sWÇظR¶V gRiâßá[aS ¸R¶WxqsVò ª«sVLigRiÎÏÁª±sV e 1 ©ygRi ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»y¸R¶V ©«s»R½ %sxmsn Võ %s©ybP®©s[ e ©«s©ôyð ùµj¶ gRißá©y´y¸R¶V ©y¸R¶VNS ¸R¶W©«sVò ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee 2 B˳ÁÏ ª«sNSòQû¸R¶V ¿Á[©yûQûµj¶ ª«s¬ôs»y¸R¶V ÀÁµy»R½ø®©s[ e CaS©«s ú}msª«sVFyú»y¸R¶V ¿Á[tx sí Qµy ¸R¶W©«sVò ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee 3 qx sVª«sVVÆظR¶V qx sVaRPVLi²yúg][ OTPQFyòªs« VX»R½ mx sn VÉظR¶V ¿RÁ e qx sVLRi ÊÁX©ôs« NRP}qsªyù qx sVÅÁµy ¸R¶WxqsVò ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee ª«smx soztsQ ª«sVx¤¦¦¦¼½ LRiWxmsLi {mshRiª«sWµ_ qx sVµk¶mx sLi »R½µR¶VxmsLji LRixqsN][ßáLi ¸R¶Vxqsù ¿][LôðRiQ*Li ú¼½N][ß᪱sV e gRißá%sV»R½µR¶ÌÁ mx sµR¶ø qx sLizqsó »R½Li ¿yLRiV ¿³ÁR µR¶øLi gRißáxms¼½ ª«sVÕ³Áª«sLi®µ¶[ NRPÌÁöª«sXORPQqx sù ª«sXLi®µ¶[ ee ª«sLRiµR¶%saRPµR¶ aRPqx sòLi µR¶OTPQßáLi ¸R¶Vxqsùx¤¦¦¦xqsòLi qx sµR¶¸R¶V ª«sV˳ÁÏ ¸R¶VµR¶Li »R½Li ÀÁLi»R½¹¸¶[V ÀÁ»R½ò qx sLixqsðô ª±sV e aRPÊÁÌÁ NRPVÉÓÁÌÁ aRPVßôáð Li Â\ ¿ÁNRP»R½VßïáLi µj¶*»R½VßïáLi gRißáxms¼½ ª«sVÕ³Áª«sLi®µ¶[ qx sLRi*µy ª«súNRP»R½VLi²R¶ª±sV ee 4 ¿RÁ»R½VLRi÷éÇظR¶V ¿RÁ©ôyð ûLóiR %sÌÁ©«s qx sø©«sNò S¸R¶V ¿RÁ ¿RÁLRißت«s©«s »y©«s©«s»ò yLRißØ ¸R¶WxqsVò ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee 5 ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V ª«sÈÁ®ªs[ ª«s©yù¸R¶V ª«sLRiµy¸R¶V ¿RÁ e %sLRiWFyORPQqx sV»y ¸R¶WxqsVò %sxmsn Võ©yaS¸R¶V ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee 6 úxms®ªsWµy®ªsWµR¶ LRiWFy¸R¶V zqsµô¶jð %sÇìØ©«s LRiWzmsâßá[ e úxmsNRPXxtsí Q Fyxms ©yaS¸R¶V mx sn ÌÁµy ¸R¶WxqsVò ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee ª«sVLigRiÎÏÁLi gRißá©y´y¸R¶V ª«sVLigRiÎÏÁLi ¤x ¦¦¦LRiqx sW©«s®ªs[ e ª«sVLigRiÎÏÁLi %sxmsn VõLSÇظR¶V %sxmsn Võx¤¦¦¦lLi[Qòû qx sVò ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee NRPÌÁöúµR¶ª«sWµ³¶R M zqsó »R½ NSª«sV®µ¶³ ©[ s« VLi ÀÁLi»yª«sVßÓáLi µR¶OTPQßáFyßÓá aRPVLi²R¶ª±sV e ÕÁú˳Øßá ª«sV»R½ùµR¶V÷黽R ÀÁú»R½LRiWxmsLi ¸R¶VM mx spÇÁ¹¸¶[V »R½qxò sù qx sª«sVxqsò zqsµô¶jð M ee aý]N[ Sxtsí QNPR %sVµR¶Li mx soßáùLi ª«sVLigRiÎÏÁúxmsµR¶ ª«sWµR¶LS»`½ e mx shji»R½ª«sùLi úxms¸R¶V¾»½[õ©«s qx sLRi* %sxmsn Võ ¬sª«sX»R½¹ò¸¶[V ee 7 8 9 $ gRiâßá[aPR u¡²R¶aRP ©yª«sV r¡òú»R½ª±sV qx sVª«sVVÅÁ Z\ aPQQèNRPµR¶Li»R½ aRPè NRPzmsÍÜ[ gRiÇÁNRPLñiR NRPM e FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ . ""@µj¶ ryª«sW©«sVùÌÁNRPV ª«sLjiòxqsVòLiµj¶. xmsoxtsQö˳ÏÁúµy©«sµk¶ ¼d½LRiLiÍÜ[ ª«so©«sõ INRP G©«sVgRiV»R½ÌÁ©«sV xqsVµR¶LRi+©«sLi»][ ÅÁLi²T¶LiÀÁ A bPLRixqsV=©«sV A ËØÌÁV²T¶ ®ªsVVLi²y¬sNTP NRPÖÁzms úFyßáúxms¼½xtîsQ ¿Á[aS²R¶V. A¸R¶V©«s µR¶gæRiLRi ª«so©«sõ ®ªsWµR¶NSÌÁ¬dsõ xms²T¶F¡»yLiVV. ¿RÁLiúµR¶V²R¶V NSLi¼½ %s{¤¦¦¦©«sV²R¶¹¸¶[Vù xqsLjiNTP úxms¼½L][ÇÁÚ ÀdÁNRPÉÓÁ LSú»R½VÌÁª«so»yLiVV. @ÍØ ÇÁ¬søLiÀÁ©«s NRPXxtñsQ @LiaRP ËØÌÁV²T¶¬s ®µ¶[ª«s»R½ÌÁLiµR¶LRiW ª«sÀÁè AbdPLRi*µj¶Li¿yLRiV.HÍ"£∞ ¸R¶VVgRi¸R¶VVgS©y FyLRi*¼d½ »R½©«s¸R¶VV®²¶[ xmsLRi*»R½LSÇÁÙ »R½©«s¸R¶VgS ÇÁ¬sLiÀÁ©«s xmsLRi*¼½ xmsoßáùNRPúª«s»R½ª«sW¿RÁLjiLiÀÁ $NRPXxtñsv¬s úxmsxqs©«sõLi ¿Á[xqsVNRPVLiµj¶. A xqsLigRi¼½ ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ $NRPXxtñsv²R¶V x¤¦¦¦§ÉØx¤¦¦¦§ÉÓÁ©«s ª«sxqsWò. aRP¬s ¿RÁWxmsoxms²R¶gS®©s[ A xmszqsªy¬s »R½ÌÁ¾»½gji FsNRPä²][ g][ÍÜ[NRPLiÍÜ[ xms²T¶Liµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A NSLRißáLigS ®©s[©«sV ©y ˳ØLRiù ª«sVVÅÁ®ªs[V ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[NRPF¡»R½V©yõ©«sV'' @¬s %sª«sLjiLi¿y²R¶V. FyLRi*¼½ NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV |msÉíÓÁ ª«sVVµôR¶V¿Á[zqsLiµj¶. ˳ÏÁW®µ¶[%s ª«sVWztsQNS¬sõ ÊÁx¤¦¦¦§ª«sV»R½VÌÁVgS B¿yèLRiV. A FyLRi*¼½ »R½©«s¸R¶VV¬sNTP úÊÁx¤¦¦¦øNRP ª«sVLi²R¶ÌÁLi.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ÌÁLiËÜ[µ¶R LRi aRPè %sNRPÉÜ[ %sxmsn VõLSÇÜ[ gRißص³¶j mx sM ee µ³¶R Wª«sVZNP[»½R V LæiR ßص³¶R ùQOPR QM FnyÌÁ¿RÁLiúµ][ gRiÇØ©«s©«sM e ª«súNRP»R½VLi²R¶ aRPW+LRiNRPLñ][ }¤¦¦¦LRiLiÊÁ qx s=QäLiµR¶mx spLRi*ÇÁM ee u¡²R¶Z\ aP»y¬s ©yª«sW¬s ¸R¶VM mx slhi[¿ÁR èéQXßáV ¸R¶WµR¶zms e %sµyùLRiLiÛËÁ³ [ %sªy}¤¦¦¦ ¿RÁ úxms®ªs[ZaP[ ¬sLæiR ®ªs[V »R½´y e qx sLiúgS®ªs[V qx sLRi* NSlLi[ùtx sv %sxmsn VõQqx sòqx sù ©«s ÇظR¶V¾»½[ ee `≥Å∞QÆ∞=<£. @ÍØ ÇÁ¬søLiÀÁ©«sªy²R¶V gRiÇØ©«s©«sV²R¶V. µyµyxmso @¬sõ gRi´R¶ÌÁÍÜ[©«sV %s©y¸R¶VNRPV²R¶V FyLRi*¼d½ »R½©«s¸R¶VV²T¶gS®©s[ ¿ÁxmsöÈÁLi INRP %sZaP[xtsQLi.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : 1 2 3 N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A®ªsV N][LjiNRP úxmsNSLRiLi úxms¼½ ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ FyLRi*¼d½ »R½©«s¸R¶VV²R¶VgS ÇÁ¬søryò©«s©yõ²R¶V. Bµj¶ ©yNRPV©«sõ aSxmsLi. FyLRi*¼½. A |mnsWLRiLi ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[NRP FyLRi*¼½ xqsöQXx¤¦¦¦ »R½zmsöLiµj¶. aRP¬s A xmszqsËØÌÁV¬s \®ªsxmso ¿RÁW²R¶NRPF¡ª«sÈÁLi»][ FyLRi*¼½NTP N][xmsLi ª«sÀÁèLiµj¶. µyLi»][ %s©y¸R¶VNRPV²T¶NTP N][xmsLi ª«sÀÁè Fyª«sVV¬s F~ÈíÁNRPV A˳ÏÁLRißáLigS ¿RÁVÈíÁVNRPVLiÉزR¶V. ª«sVWztsQNRPLi NRPLigSLRiVxms²T¶ %s©y¸R¶VNRPV²T¶õ xms®²¶[xqsVòLiµj¶. »R½©«s©«sV ¿RÁWzqs ©«s%s*©«s ¿RÁLiúµR¶V²T¶\|ms©«s N][xmsLi»][ %sLjigji©«s µR¶Li»y¬sõ %szqsLji BNRP ©«sVLi²T¶ ¬dsª«so NSLi¼½ %s{¤¦¦¦©«sV²T¶%s @ª«so»yª«s¬s aRPzmsryò²R¶V. ¿RÁLiúµR¶V²R¶V aSFy¬sNTP gRiV\lLi©«sL][ÇÁÙ J L][ÇÁÙ gRiâßá[aRPV²R¶V ª«sVWztsQNRPªyx¤¦¦¦©«sLi\|ms ¼½LRiVgRiV»R½VLi²R¶gS J Fyª«sVV NRP¬szmsLi¿Á[xqsLjiNTP. @xmsöV²R¶V úÊÁ¥¦¦¦øµj¶ ®µ¶[ª«s»R½ÌÁV %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s »R½©«s N][Fy¬sõ DxmsxqsLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁVN][ª«sV¬s FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. FyLRi*¼d½ »R½©«s¸R¶VV²T¶NTP G%dsV NSµR¶V'' @¬s ¿Ázmsö FyLRi*¼½ aRP¬s »R½ÌÁ¼½zmsö ¿RÁW}qsÍØ ÊÁÌÁª«sLi»R½Li ¿Á[zqsLiµj¶. NS¬s aRP¬s "" ©y ¿RÁWxmso®©s[LRiVgSxms²T¶¾»½[ G\®µ¶©y xqslLi[ ©yaRP©«sª«sVª«so»R½VLiµj¶. aRP¬s®µ¶[ª«so²]¿yè²R¶V. A xqsLiÊÁLSÌÁV ÀÁª«sLjiµR¶aRPÍÜ[ ª«soLi²R¶gS.

Fsª«sLRiV ª«sVVLiµR¶VgS ª«sryòL][ ªyLji¬s »R½©«s gRißØÌÁNRPV @µ³j¶xms¼½gS ¿Á[ryò©«s¬s ¿ÁÊÁV»y²R¶V xmsLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V. %s©yõ ®ªsLiÈÁ®©s[ @LóRiª«sVª«so»R½VLiµj¶. @LiVV©«s xmsLRiVaRPVLSª«sVV²R¶V AúgRiz¤¦¦¦ryò²R¶V. @LiVV¾»½[ ®©s[©«sV ˳ØLRi»y¬sõ ¿ÁÊÁV»y©«sV. ¿RÁLiúµR¶V²R¶V aSFy¬sNTP gRiV\lLi©«s L][ÇÁ٠˳ØúµR¶xmsµR¶ ¿RÁ»R½VLóji. BµôR¶LjiNTP ˳ÏÁ¸R¶VLiNRPLRi ¸R¶VVµôðR¶Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. gRiß᪫sVVÌÁ®©s[»R½. BµôR¶LRiW ÊÁ¸R¶VÛÍôÁ[LRi»yLRiV. »R½ORPQßáLi bPª«sFyLRi*»R½VÌÁ ¿RÁVÈíÁW úxmsµR¶OTPQßá ¿Á[zqs ""ª«sVVÍýÜ[NSÌÁ©«sV Aª«sLjiLiÀÁ ª«so©«sõ %dsV ¿RÁVÈíÁW ¼½Ljigji¾»½[ úxmsxmsLi¿RÁLi ¿RÁVÈíÁW ¼½Ljigji©«sÛÉýÁ['' @¬s ¿ÁÊÁV»y²R¶V %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. NSLjiòZNP[¸R¶VV(NRPVª«sWLRiry*%sV)ÌÁÍÜ[ Fsª«sLRiV ¾»½ÖÁ\®ªs©«s ªyL][ ¬sLñRiLiVVLi¿yÌÁ©«sVNRPV¬s. A BµôR¶Lji¬ds úxmsxmsLi¿RÁª«sVLi»y ¼½Ljigji LRiª«sVø©«sª«sV¬s ¿ÁÊÁV»yLRiV.HÍ"£∞ . ®©s[©«sVõ ¿ÁzmsöLiµj¶ LS¸R¶VgRiÌÁ úxmsÇìØ N][LRi»yLRiV. A NSLSù¬sNTP gRißáxms¼½¬s %s¬s¹¸¶Wgjiryò²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø. bPª«sFyLRi*»R½VÌÁ©«sV »]ßáNRPVäLi²y @Li¾»½[ ®ªs[gRiLi»][ LSxqsVNRPVLiÈÁW A ª«sV¥¦¦¦NSªyù¬sõ xmspLjiò ¿Á[ryò²R¶V. %sxmnsVõËص³R¶ÌÁ©«sV »R½©«s ª«sV¸R¶VWLRiLi\|ms ANSaRPLiÍÜ[ FsgRiVLRiV»R½W ®ªs×ÁþF¡»y²R¶V NSLjiòZNP[¸R¶VV²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. LSzqsLiµj¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. FsNRPä²R¶ %súaSLi¼½ ÛÍÁ[NRPVLi²y %sLjigji©«s µR¶Li»R½Li»][ LSxqsVNRPVLiÈÁW ®ªs×ÁþF¡»y²R¶V %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. A®µ¶[bPryò²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ª«so²R¶V. GNRPµR¶Li»R½ aRPËôØLóRiª«sVVgRiÌÁ @»R½ùLi»R½ ÊÁÌÁaSÖÁ¸R¶VV. @ÈÁVª«sLiÉÓÁªy²R¶V »R½©«sNRPV NSªyÌÁLiÉزR¶V. @ÈÁVª«sLiÉÓÁ %s}mnsVõaRP*LRiV¬sNTP ¼½Ljigji úxms¾»½[ùNRPLigS INRP xmsLi²R¶VgRi µj¶©«sLi FsLiµR¶VNRPV! @®©s[NRPª«sVLiµj¶ ®µ¶[ª«s»R½ÌÁVLi²R¶gS ªyLRiLiµR¶LjiNUP úxms¾»½[ùNRPLigS xmspÇصj¶©«sLi ÛÍÁ[©«sxmsöV²R¶V INRPä gRißáxms¼½NTP ª«sWú»R½®ªs[V A úxms¾»½[ùNRP»R½ FsLiµR¶VNRPV? A¸R¶V©«s gRißص³j¶xms¼½ NSÊÁÉíØ! NSµR¶V. @LiµR¶VZNP[ ˳ØLRi»R½Li »R½*LRigS ¿RÁµj¶%s©y. ¿RÁLiúµR¶V²T¶gS©«sV ª«soLiÉزy¬s @©«sVúgRiz¤¦¦¦ryò²R¶V. µyLi»][ A¸R¶V©«s ®©sÌÁÍÜ[ xqsgRiLi L][ÇÁÙÌÁV xmspLñRi ¿RÁLiúµR¶V²T¶gS©«sV. %s©y¸R¶VNRPV²R¶V %s}mnsVõaRPV¬s µR¶Li»R½Li FsLiµR¶VNRPV %sLjigjiLiµj¶? xmsLRiaRPVLSª«sVV²R¶V ª«sV¥¦¦¦ ª«sVVN][äzms. µy*LRiLi ª«sµôR¶ ©«sV©«sõ gRißáxms¼½ xmsLRiVaRPVLSª«sVV²T¶¬s @²ïR¶VNRPVLiÉزR¶V. ¿RÁ»R½VLóij %sZaP[tx sQLi gRißáxms¼½ ª«sV¥¦¦¦Ë³ØLRi»R½Li FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %s©y¸R¶VNRPV¬s %s®ªs[NRPLi qx s»yù®©s[*tx sQßá gRi®©s[aS¸R¶V ©«sª«sVM gRiâßá[aRP# ®ªs[VNRPµR¶Li»R½Li¿RÁ }¤¦¦¦LRiLiÊÁ %sxmnsVõ©y¸R¶VNRPLi ÌÁLiËÜ[µR¶LRiLi xqsWLRiöNRPLñRiLi gRiÇÁª«sNRPòQû gRiV¥¦¦¦úgRiÇÁLi J ryLji bPª«sFyLRi*»R½VÌÁV. A xmsLRiaRPVª«so ®µ¶ÊÁ÷ª«sÛÍýÁ[ %s©y¸R¶VNRPV¬s µR¶Li»R½Li %sLjigjiLiµR¶¬s J xmsoLSßá H¼½x¤¦¦¦ùLi. »R½ª«sV xmsoú»R½V\ÛÍÁ©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. @ZaP[xtsQ %sxms»R½VòÌÁ©«sV. |msµôR¶ |msµôR¶ xqsª«sWryÌÁ»][ NRPW²T¶©«s ªyùNSùÌÁ©«sV NRPW²y ¿Ázmsö xmsLkiORPQ |ms²R¶»y²R¶V ªyùxqsV²R¶V. aSF¡xmsx¤¦¦¦»R½V\®²¶©«s »R½LRiVªy¾»½[ aRPVNýRPxmsORPQ. %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½ xmsLi¿RÁª«sV ®ªs[µR¶LigS NUPLjiòLi¿Á[ ª«sV¥¦¦¦Ë³ØLRi»y¬sõ LRiÀÁLi¿RÁª«sV¬s ªyùxqs˳ÏÁgRiªy©«sV²T¶¬s @®©s[µj¶ ÅÁg][ÎÏÁ %sÇìØ©y¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s xmsLi²R¶VgRigS ¿Áxmsöª«s¿RÁVè.HÍ"£∞ @ÍØlgi[©«s¬s ¿Ázmsö. bPª«s}qs©yµ³R¶ùQORPV²R¶V @LiVV©«s %s}mnsVõaRP*LRiV¬sNTP ©«sª«sVxqsäLjiLi¿RÁV¿RÁV©yõ©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »R½©«sNTP bPª«so²R¶V úxmsryµj¶LiÀÁ©«s ª«sVz¤¦¦¦ª«sW¬s*»R½\®ªsV©«s xmsLRiaRPVª«so¬s %s©y¸R¶VNRPV²T¶\|ms úxms¹¸¶Wgjiryò²R¶V. ¿RÁLiúµR¶V²R¶V aSFy¬sNTP gRiVLjiNS©«sxmsöV²R¶V @¬sõ ÍÜ[NSÍýÜ[©«sW INRPäQORPQßáLi NRPW²y ª«sXµ³y @ª«sNRPW²R¶µR¶V. ªyùxqsV²R¶V ¿ÁzmsöLiµj¶ INRPä @ORPQLRiLi F~ÌýÁV LSú»R½VÎÏÁ§þ xmspLñRi ¿RÁLiúµR¶V®²¶[ ª«soLi®²¶[ªy²R¶ÈÁ. bPª«s˳ÏÁNRPVò²R¶V. µyLi»][ ª«sVVN][äzms ˳ÏÁgRiªy©«sV²R¶V. úxms¼½L][ÇÁÚ. ®ªsVÌýÁgS ®ªsÛÎÁ[þ »R½©«s ª«sVWztsQNRPLi\|ms r¡µR¶LRiV¬s NRPLiÛÉÁ[ ª«sVVLiµR¶VgS FsÍØ úxmsxmsLi¿RÁLi ¿RÁVÉíÓÁ LSªyÍØ xqsLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁVªy²R¶V©«sV. @LiµR¶VÍÜ[ ©y¸R¶VNRPV²R¶V $ NRPXxtñsQ ˳ÏÁgRiªy©«sV²R¶V. xmsLRiaRPVLSª«sVV²R¶V. %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP %sxmnsWõÌÁ©«sV »]ÌÁgjiLi¿Á[ ®µ¶[ª«so²R¶V @¬s }msLRiV. F¡NRPVLi²y. xqsøLjiLi¿RÁª«sV©yõLRiV. ª«sVµ³R¶ùÍÜ[ AxmsNRPW²R¶µR¶V. ¿ÁzmsöLiµj¶ ªyùxqs µR¶Lji+Li¿yÌÁ©«sVNRPVLiÉزR¶V. ®©s[©«sV ¿ÁÊÁV»R½V©«sõxmsöV²R¶V AxmsNRPVLi²y LS¸R¶VgRiÌÁgSÖÁ. J ryLji \ZNPÍØxqsLi ª«sryò²R¶V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A L][ÇÁÙ ¿RÁLiúµR¶V²T¶¬s ¿RÁW²R¶NRPW²R¶µR¶V. @¬s AÍÜ[¿RÁ©«sÍÜ[ xms²R¶»y²R¶V gRißáxms¼½ ®ªsLiÈÁ®©s[ A¸R¶V©«sN][ AÍÜ[¿RÁ©«sª«sxqsVòLiµj¶. BNRP BNRPä²R¶ ¿Á}msö®µ¶[ª«sVVLiµj¶?! A ¸R¶VVµôðR¶LiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V »R½©«s »]Li²R¶Li»][ Fs¼½ò xmsLRiVaRPVLSª«sVV²T¶¬s µR¶WLRiLigS %szqslLi[ryò²R¶V. úxms¼½ xms¬sNUP ª«sVVLiµR¶V %s©y¸R¶VNRPV¬s ¾»½ÖÁ\®ªs©«s ÊÁVµôðj¶NTP FsLi»][ A©«sLiµR¶xms²R¶»yLRiV bPª«sFyLRi*»R½VÌÁV. %sVgjiÖÁ©«s L][ÇÁÙÌÁÍÜ[ @LôðRi ª«sLi»R½V²T¶¬s xmsLizmsLi¿RÁª«sV¬s @²R¶VgRiV»y²R¶V ªyùxqsV²R¶V. NRPXxtñsQxmsORPQ ¿RÁLiúµR¶V²R¶¸R¶Wù²R¶V.

bPª«so²T¶¬s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ®µ¶[ª«soÎÏÁþLiµR¶LjiNUP Aµj¶®µ¶[ª«so²R¶V. gRißáxms¼½ »R½©«s »]Li²R¶Li»][ xmsLRiVaRPVLSª«sVV¬s ¼½zmsöN]ÈíÁgS. xmsLRiVaRPVLSª«sVV²R¶V »R½©«s »R½xmsöV©«sV ¾»½ÌÁVxqsVNRPV¬s »R½©«s©«sV ORPQ%sVLi¿RÁª«sV¬s FyLRi*¼d½®µ¶[%s¬s. A¸R¶V©«s©«sV ËØÌÁgRißáxms¼½ µy*LRiLi ª«sµôR¶®©s[ @²ïR¶gjiLi¿y²R¶V. A¸R¶V©«s ÇÁ¬søLiÀÁ©«s xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[®©s[ LRiVÇÁÙ\®ªsLiµj¶. ˳ÏÁLigRiLi NRPÌÁgRi¬sª«s*©«s¬s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V xmsÈíÁVÊÁÉíزR¶V. ËØÌÁV²R¶ª«so ¬dsªy ©«s©«sVõ @²ïR¶gjiLi¿Á[µj¶ @¬s ¸R¶VVµôy¬sNTP µj¶gSµR¶V. %s©y¸R¶VNRPV²R¶V FsLi»R½ aRPNTPòª«sLi»R½V²][ @Li»R½aSLi»R½ xqs*˳ت«sLi INRP¿Á[»R½ gRiµR¶: %sµyù NSLRiùª«sVxqsòNRP Û˳Á[Lji. @xmsöÉÓÁ©«sVLiÀÁ gRiâßá[aRPV²R¶V GNRPµR¶Li»R½V²R¶¸R¶Wù²R¶V. »R½©«sLi»R½ »y©«sVgS Fsª«sLjiNUP ¥¦¦¦¬ds¿Á[¸R¶V²R¶V. N]µôj¶}qsxmso ®ªs[ÀÁ ª«soLi²yÌÁ¬sN][LS²R¶V. úgRi¥¦¦¦ÌÁÍÜ[ aRP¬súgRix¤¦¦¦ úxms˳ت«sLi gRiVLjiLiÀÁ @LiµR¶LjiNUP ¾»½ÖÁzqs©«s®µ¶[. xmsLRiaRPVLSª«sVV²R¶Li»R½ÉÓÁªy²T¶¬s »R½©«s »]Li²R¶Li»][ ÍÜ[NSLi»R½LSÌÁNRPV %szqsLji®ªs[aS²R¶V. µy¬sNTP xmsLRiVaRPVLSª«sVV²R¶V AúgRix¤¦¦¦Li ¿ÁLiµy²R¶V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NSÊÁÉíÓÁ ˳ØúµR¶xmsµR¶ aRPVµôðR¶ ¿RÁ»R½VLóji©yÉÓÁ xqsWL][ùµR¶¸R¶VLiÍÜ[ NRP¬szmsLi¿Á[ %s©y¸R¶VNRP ©«sORPQ ú»yÌÁV C ÍÜ[NRPLiÍÜ[¬s xqsª«sVxqsò ÒÁª«soÌÁ%dsVµy xqs»`½ úxms˳ت«sLi ¿RÁW}msÍØ úxmsÇÁÌÁV úFyLóRi©«s ¿Á[}qs xqsLiúxmsµy¸R¶V®ªs[V %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ»R½VLóji. IN]äNRPä A¸R¶VVµ³R¶Li IN][ä %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ÊÁÌÁaSÖÁ. A¸R¶V©«s »R½©«s gRiLiú²R¶g]²ïR¶ÖÁ¬s gRißáxms¼½\|ms úxms¹¸¶WgjiLi¿y²R¶V. gRißáxms¼½ ©«súª«sV»R½gS ¿Ázmsö©y xmsLRiVaRPVLSª«sVV²R¶V %s©«sÛÍÁ[µR¶V. %sµyùLRiWxmsLi. úxms¾»½[ùNRPª«sVLiVV©«s @LiaS¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[xqsVòLiµj¶. aRP¬s B»R½LRiVÌÁ©«sV xmsÉíÓÁ {ms²T¶Li¿Á[ ®µ¶[ª«so²R¶V. bPª«so²R¶V DÖÁNTPäxms²T¶ µR¶Li»R½Li %sLjigji©«s %s©y¸R¶VNRPV¬s @NRPVä©«s ¿Á[LRiVèNRPV¬s xmsLRiVaRPVLRiª«sVV¬s \|ms AúgRiz¤¦¦¦Li¿yLRiV. NRPÌÁªy²R¶V. aRP¬dsaRP*LRiV²R¶V B»R½LRiËص³R¶ÌÁ©«sVLi²T¶ »R½©«s©«sV »y©«sV LRiOTPQLi¿RÁVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV µ³R¶LjiLi¿Á[µj¶ %s}mnsVõaRP*LRi NRPª«s¿RÁ®ªs[V. \ZNPÍØry¬sNTP ª«s¿yè²R¶V. @ÈÁVª«sLiÉÓÁ aRP¬s®µ¶[ª«so²R¶V Ëص³R¶ÌÁ©«sVLi²T¶ LRiOTPQLi¿RÁª«sV¬s ®ªs[²R¶VNRPV®©s[µj¶ %s©y¸R¶VNRPV²T¶®©s[. C¸R¶V©«s ÑÁ¾»½[Liúµj¶¸R¶VV²R¶V ÇìØ©y¬sNTP. xmsLRiVaRPVLSª«sVV²R¶V »R½©«s »R½Liú²T¶ ÇÁª«sVµR¶gjiõ¬s ¿RÁLizms©«s ORPQ ú¼½¸R¶VVÌÁLiµR¶Lji¬ds »R½VµR¶ª«sVVÉíÓÁryò©«s¬s Õ³Á©«sõµR¶Li»R½ª«sVV: ÅÁLi²R¶ÇìØ©«s LRiWxmsLi. ÍÜ[xmsÌÁ bPª«sFyLRi*»R½VÌÁV %súaSLi¼½ ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©yõLRi¬s. »R½©«s »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁ %súaSLi¼½NTP aRP¬s LRiORPQNPR V²R¶V gRißáxms¼½ A¸R¶VVµ³yÌÁV GNRPµR¶Li»R½V²R¶V FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @LiµR¶LRiW A¸R¶V¬sõ aRPLRißáV®ªs[²yÖÁ=Li®µ¶[. g]²ïR¶ÖÁ »R½gjiÖÁ %s©y¸R¶VNRPV²T¶ FsµR¶ª«sV µR¶Li»R½Li %sLjigji NTPLiµR¶xms²T¶Liµj¶. ÊÁVVlgi[*µR¶LiÍÜ[ ª«so©«sõ ÅÁg][ÎÏÁ %sÇìØ©«sLi C %sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁ¸R¶V¿Á[xqsVòLiµj¶.HÍ"£∞ . µk¶¬s ®ªs©«sVNRP INRP NRP´R¶ D»R½=ÌÁLi: aRPVµôðR¶\®ªsV©«s ÇìØ©«sLi NRPÖÁgjiª«soLi²R¶²R¶Li ª«sÌÁ©«s GNRPzqsLiÀÁ©«s x¤¦¦¦XµR¶¸R¶V LRiWxmsLi ª«soLiµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ ˳ØúµR¶xmsµR¶ aRPVµôðR¶ ¿RÁ»R½VLóji©y²R¶V ANSaRPLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRP ©«sORPQ ú»yÌÁV DµR¶LiVVryòLiVV. ®ªsWOSQ¬sNTP ¿ÁLRiVNRPV %sÌýÁV: ª«sV©«sxqsV= %s©y¸R¶VNRPV®²¶[ @µ³j¶xms¼½. @»R½¬s ¿Á[¼½ÍÜ[ ÊÁ¼½NTP \ÛËÁÈÁxms²R¶ÈÁLi ¬ds @µR¶XxtísQ®ªs[V'' @¬s FyLRi*¼½ }msL]äLiµj¶. gRißáxms¼½ g]xmsö»R½©y¬sõ ¾»½ÌÁVxqsVNRPV¬s gRißáxms¼½¬s xmnsÌÁ xmsouyöµR¶VÌÁ»][ ˳ÏÁNTPò»][ xmspÑÁLi¿y²R¶V xmspÑÁLiÀÁ©«s »R½LS*»R½ gS¬s B»R½LRiVÌÁ©«sV xmspÑÁLi¿RÁ %dsÌÁVÛÍÁ[µR¶V. ""FsLi»][ ª«sVz¤¦¦¦ª«sVgRiÌÁ ©y NRPVª«sWLRiV²R¶V %s©y¸R¶VNRPV²R¶V »R½ÌÁ¿RÁVNRPVLiÛÉÁ[ ¬dsÍØLiÉÓÁ ª«sLiµR¶ª«sVLiµj¶ xmsLRiaRPVLSª«sVVÖÁõ »R½VµR¶ª«sVVÉíÓÁLi¿RÁgRiÌÁ²R¶V. @ÍØ @LiµR¶Lji¬ds xqsLix¤¦¦¦LjiLi¿yNRP INRPryLji bPª«so¬s µR¶Lji+Li¿RÁVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV xmsLRiaRPVLSª«sVV²R¶V @ª«sVX»R½NRPÌÁaRPLi: ÇìØ©«s%sÇìØ©«s LRi»R½õ xmspLji»R½Li. INRPä xmsLRiVaRPVLSª«sVV®²¶[ NSµR¶V ®µ¶[ª«s»R½ÌÁLiµR¶LRiW INRPäQ\ÛÉÁ ª«sÀÁè©y %s©y¸R¶VNRPV¬s ÇÁLiVVLi¿RÁÛÍÁ[LRi¬s INRP ¿Á[»R½ xmnsÌÁLi: @µj¶ %sµyùªyxqs©«sÌÁV @®©s[ ÕdÁÇÁª«sVVÌÁ»][ ¬sLi²T¶©«s ª«sW¸R¶WLRiWxmso ÕdÁÇØxmspLRixmnsÌÁLi. gRißáxms¼½ %súgRix¤¦¦¦LiÍÜ[¬s úxms¼½ ¿Á[¼½ÍÜ[ INRP A¸R¶VVµ³R¶Li ª«soLiÈÁVLiµj¶. xmsLRiVaRPVLSª«sVV²R¶V. FyaRPLi : LSgRiLRiWxmsLi G©«sVgRiV©«sV lLiLi²R¶V µR¶Li»yÌÁVLiÉØLiVV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aRPLiÅÁLi: @ÇìØ©«sª«sV©«sV ¬súµR¶©«sVLi²T¶ ®ªs[VÍÜäÌÁVxmsoÈÁ. ª«sLñRiNRPLiNTP : ÒÁª«soÌÁNRPV A©«sLiµR¶Li NRPÖÁgjiLi¿Á[µj¶. A aRPËôجsNTP FyLRi*¼½. ú¼½aRPWÌÁLi: xqsLiryLRiLRiWxms ¿RÁúNRPLi. úxms¼½ÇìÁxmsp©y²R¶V. A¸R¶V¬sõ ®ªs[²R¶VNRPV©yõµR¶V. NS¬s %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V GNRPµR¶Li»R½V®²¶[. xqsWL][ùµR¶¸R¶W¬sNTP ª«sVVLiµR¶V »R½WLRiVö©«s G ©«sORPQ ú»yÌÁV DµR¶LiVVryò¹¸¶W A ©«sORPQ ú»yÌÁNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s ®µ¶[ª«so¬s ©y²R¶V xmspÑÁLi¿yÌÁ®©s[ INRP ¬s¸R¶Vª«sVLi DLiµj¶.

ª«s -ÁV©«sxqsV= @®©s[ ¿ÁàáNRPV %sÌýÁV©«sV. NRPXxtñsQ ¸R¶VÇÁÙlLi[*µR¶LiÍÜ[¬s \¾»½ÖÁòLki¸R¶WLRißáùNRPLiÍÜ[¬s ©yLS¸R¶VßãÜ[ xms¬sxtsQ»R½Vò©«sV ÊÁÉíÓÁ¿RÁW}qsò ""GNRPµR¶Li»y¸R¶V %sµR¶ù}¤¦¦¦ ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³k¶ª«sVz¤¦¦¦ »R½©¯[õµR¶Li¼½M úxms¿][µR¶¸R¶W»`½'' @®©s[ gRiâßá[aRPgS¸R¶Vú¼½ NRP¬szmsxqsVòLiµj¶. $ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ¹¸¶VNRPä xqsgRiVßá LRiWxmsLi. %sµyùLRiWxms gRiµR¶©«sV. xmsoLSßØÌÁ Aµ³yLRiLigS xmsLjibdPÖÁ}qsò ""ÌÁLiËÜ[µR¶LS¸R¶V %sµR¶ù}¤¦¦¦ ª«sVx¤¦Ü[µR¶LS¸R¶V µ³k¶ª«sVz¤¦¦¦ »R½©¯[õ µR¶Li¼½M úxms¿][µR¶¸R¶W»`½'' @®©s[ gRiâßá[aRP gS¸R¶Vú¼½ NRP¬söxqsVòLiµj¶. ÇØúgRi»`½ xqs*xmsõ xqsVxtsvzmsò @®©s[ ª«sVW²R¶V úxmsxmsLi¿yÌÁNRPV ryOUPQ˳ÏÁW»R½\®ªsV©«s ú¼½®©s[ú»R½Li NRPÖæÁ©«sªy²R¶V. IN][ä¼d½LRiV %sxmnsWõ¬sõ ¬sªyLjiLi¿RÁ²y¬sNTP IN][ä LRiWxmsLi»][ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V @NRPä²R¶VLiÉزR¶¬s µy¬s @LóRiLi. BµôR¶LRiW INRPlLi[. ÒÁª«soÌÁNRPV ª«sVx¤¦¦¦µy©«sLiµR¶Li NRPÖÁgjiLi¿Á[ ª«s²ý¶R NRPLiNTP¬s.HÍ"£∞ . ""¸R¶Vxqsù µj¶*LRiµR¶ ª«sNRPòQûµyù: FyLjixtsQµyùM xmsLRiaRP+»R½Lie %sxmnsVõLi ¬sxmnsVõLi¼½ xqs»R½»R½Li %sxtsQ*ZNP[=©«sLi »R½ª«sWúaRP¹¸¶[Vee'' %sxmnsWõ¬sõ G ª«sWú»R½ª«sVW LS¬ds¸R¶VNRPVLi²y ª«sLiµR¶ÌÁN]ÌÁµk¶ gRiÇÁª«sVVÅÁVÌÁV G úxms®µ¶[aRPLiÍÜ[ ¬sLRiLi»R½LRiLi NSxmsoµR¶ÌÁgS DLiÉØL][.HÍ"£∞ úFyLRiLi˳ÏÁLiÍÜ[ xmspÑÁLi¿Á[ %s©y¸R¶VNRPVßñÓá "gRißáxms¼½' @¬s zmsÌÁVryòLRiV. LSgRiLRiWxmsFyaRPª«sVV©«sV. ÅÁLi²R¶ ÇìØ©«sLRiWxms Õ³Á©«sõµR¶Li»R½ª«sVV©«sV. \®ªsxtñsQª«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V bPª«soßñÓá ALSµ³j¶Li¿Á[ªyÎÏÁþLi»y úxms¼½ NSLRiùúNRPª«sV N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @®µ¶[ gRißáxms¼½¬s %sxtñsvª«so©yLSµj¶Li¿Á[ \®ªsxtñsQª«soÌÁLi»y ""%sxtsQ*ZNP[=©«sV''²R¶¬s zmsÌÁVryòLRiV. Fsª«sLjiNTP FsÌýÁxmsöV²R¶W LRiORPQßáÍÜ[ NRPÖæÁxqsVòLiÉØL][ A %sµ³R¶LigS LRiORPQßá NRPÖæÁxqsVòLiÉØL][ A %sµ³R¶LigS LRiORPQßáÍÜ[ DLi®²¶[ \®µ¶ª«sLi ""%sxtsQ*ZNP[=©«sV''²R¶¬s µk¶¬s˳ت«sLi. ""A gRiÇØ©«s©«sVßñÓá DFyzqsxqsVò©«sõ ª«sWNRPV FsÌýÁxmsöV²R¶W A¸R¶V©«s LRiORPQ DLi²R¶VgSNRP'' @®©s[®µ¶[.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. zqós¼½. $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ LRiWxmsLi. x m soLR i VuyNSLR i gR i ÇÁª« s µR ¶ ©« s Li. aRPVµ³ôR¶ ÇìØ©«sLi ª«sÌýÁ %sNRPzqsLiÀÁ©«s x¤¦¦¦XµR¶¸R¶V LRiWxms D»R½öÌÁª«sVV©«sV. ÌÁ¸R¶VNSLRiV²R¶V @xtísQxmsoLji @®©s[ C aRPLkiLRiLiÍÜ[ ª«soLi®²¶[ªy²R¶V. @ÍØ x q sLR i *LR i WFyÍý Ü [ © « s W NR P ¬söLi ¿ Á[ %s©y¸R ¶ VNR P VÌÁLi»y NR P ÖÁ}qsò ª« s LiµR ¶ ÌÁN]ÌÁµk ¶ %s©y¸R¶VNRPVÌÁV©«sõQÈíÁ¬szmsxqsVòLiµj¶ NRPµy! $ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ qx sgRiVßá LRiWxmsLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : gRiâßá[aPR gS¸R¶Vú»R½VÌÁV %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s ª«saRPLi¿Á[xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV ©yÌÁVgRiV¼d½LRiVÌÁLiVV©«s gS¸R¶Vú¼d½ ª«sVLiú»yÌÁV NRP¬söxqsVò©yõLiVV. NR P LihR i úx m s® µ ¶[ a S¬sNT P Dx m sLj i ˳ Ø gR i ª« s VV©« s LR i Wx m sLigS NRPÖÁgji©«sªy²R¶V. ""ª«sLiµR¶ÌÁN]ÌÁµk¶ gRiÇÁª«sVVÅÁV''ÌÁ©«sgS®©s[ %s©y¸R¶VNRPVÎÏÁ§þ @LiµR¶LRiVLiÉØLRi¬s @LóRiLi NSµR¶V. »R ½ ©« s xmsµj¶Â¿Á[»R½VÌÁ¸R¶VLiµR¶V ª«sVLji¸R¶VV »]Li²R¶ª«sVV»][©«sW µ³R¶LjiLiÀÁ©«sªy²R¶V ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ""»R½»R½äLSÉظR¶V %sµR¶ù}¤¦¦¦ x¤¦¦¦zqsòª«sVVÆظR¶V µ³k¶ª«sVz¤¦¦¦ »R½©¯[õµR¶Li¼½M úxms¿][µR¶¸R¶W»`½'' @®©s[ gRiâßá[aRPgS¸R¶Vú¼½¬s gSßáxms»R½VÌÁV DFyzqsryòLRiV. `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ %sµyùªyx q s©« s ÌÁV @®©s[ Õd Á ÇÁª« s VVÌÁ»][ ¬sLi²T¶©«sÈÁVª«sLiÉÓÁª«sW¸R¶WLRiWxms ÕdÁÇØxmspLRi xmnsÌÁª«sVV INRP ¿Á[»R½©«sV. úxmsxmsLi¿RÁxqsXztísQ. ÇóØ©«s%sÇìØ©«s LR i »R ½ õx m spLj i ¼½ @ª« s VX»R ½ NR P ÌÁaR P ª« s VV©« s V. ""»R½»R½VöLRiVuy¸R¶V %sµR¶ù}¤¦¦¦ ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³k¶ª«sVz¤¦¦¦ »R½©¯[õµR¶Li¼½M úxms¿][µR¶¸R¶W»`½'' @®©s[ gRiâßá[aRP gS¸R¶Vú¼½ úxmszqsµ³ôR¶LigS D©«sõ®µ¶[. @ÇìØ©«sª«sVV©«sV ¬súµR¶©«sVLi²T¶ ®ªs[ÍÜäÌÁVxmsoÈÁNRPV ®ªsWgjiLi¿RÁV aRPLiÅÁª«sVV©«sV. ª«sW¸R¶WNSLRi ©«sLRi aRPLkiLRiª«sVW NRPLihS¬sNTP µj¶gRiVª«s úx m s® µ ¶[ a R P ª« s VVÍÜ[ © « s W. ®µ¶[¬s\ZNP©y @LóRiLiINRPÛÉÁ[. }msLRiVÍÜ[ ª«sWlLi[ö. ú¼½xmsoÉÔÁLRiWxms ú¼½aRPWÌÁª«sVV©«sV xqsLiryLRiLRiWxmsª«sV®©s[ ¿RÁúNRPª«sVV©«sV. A %sµyù NSLRiùª«sVxqsòNRPÛ˳Á[µj¶. úÊÁx¤¦¦¦øaRPNTPò LRiWxms\®ªsV©«s zqsµôðR¶ ÌÁOTPQ ø¬s AÖÁLigRi©«sLi ¿Á[xqsVNRPVLiµj¶.

C a][NýS¬sõ %sxtñsvª«soNUP xqsª«sV©«s*LiVVLi¿RÁª«s¿RÁVè. ÀÁª«sLjiL][ÇÁÙ ElLi[gjiLixmsogS. BÍØ xqsNRPÌÁxqsXztísQNTP Aµ³yLRi\®ªsV©«sªy²R¶W. B%sNSNRPVLi²y BLiNS r¡òú»yÌÁÍÜ[ ""xqsVª«sVVÅÁcGNRPµR¶Li»R½c gRiÇÁNRPLñjiNRPc%sNRPÈÁ %sxmnsVõLSÇÁÙc µ³R¶Wª«sVZNP[»R½VcgRißص³R¶ùQORPQcFyÌÁ ¿RÁLiúµR¶cgRiÇØ©«s©«sc$gRiâßá[aRP*LRicgRißص³j¶xms'' @®©s[ }msLýRiV ¾»½ÌÁVryòLiVV. @LiµR¶VZNP[ ÌÁOUPQ øgRißáxms¼½ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ª«sV©«sNRPV NRP©«sÊÁ²R¶V»R½VLiÉØLiVV. A D»y=x¤¦¦¦Li. NSÍجsõ »R½©«s Aµ³k¶©«sLiÍÜ[ ª«soLi¿RÁVN]©«sõ ªy²R¶V (¿RÁLiúµR¶V²R¶W. %dsµ³j¶%sµ³j¶©y ®ªsÌÁzqs©«s xmsLiµj¶ÎÏÁþÍÜ[ %s}mnsVõaRP*LRiV²T¶ xmspÇÁÌÁV xmsµj¶L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV rygRiV»yLiVV.HÍ"£∞ . (gRißØ©yLi »y* gRißáxms¼½g`iiLi) xmsoLSßØÌÁ úxmsNSLRiLi ¿RÁW}qsò ""ª«súNRP»R½VLi²R¶cNRPzmsÌÁc²R¶VLihjicÀÁLi»yª«sVßÓác ª«sLRizqsµ³ôj¶µR¶c gRißص³j¶xms¼½c ÌÁLiËÜ[µR¶LRic \®µ³¶Q*ª«sW»R½VLRicNRPzmsÌÁ'' @®©s[%s µ]LRiVNRPV»yLiVV. ""%sxtñsvª±sV'' c @LiÛÉÁ[ @¬sõLiÉÓÁ©«sLiµR¶W ªyùzmsLiÀÁ ª«soLi®²¶[ ÌÁORPQßáLi NRPÌÁªy²R¶V @¬s @LóRiLi. úÕÁÉÔ Á x t sv FyÌÁ©« s NT P LiµR ¶ ª« s o©« s õ ˳ Ø LR i »yª« s ¬sÍÜ[ @¬sõª« s Læ S ÌÁ úx m sÇÁÌÁ©« s V x q s\ ® ª sVNR P ùx m sLj i ÀÁ ry*»R½Li»][ûQùµR¶ùª«sW¬sõ ÊÁÍÜ[}ms»R½Li ¿Á[}qs D®µô¶[aRPLi»][ ÍÜ[N`Pª«sW©«sù ËØÌÁgRiLigSµ³R¶LRi ¼½ÌÁN`P C D»R½=ªy¬sNTP $NSLRiLi ¿RÁVÉíزR¶V. @LiÛÉÁ[ gRiâßá[aRP D»R½=ª«sLi xqs\®ªsVNRPù»R½NRPV aRPV˳ÏÁxqsW¿RÁNRPLigS rygSÌÁ©«sõª«sWÈÁ. @¬sõLiÉÓÁÍÜ[©«sW ªyùzmsLiÀÁª«soLi®²¶[ªy²R¶V @LiVV©«s úxmsxqs©«sõ ª«sµR¶©«sª±sVc G©«sVgRiV ª«sVVÅÁLi NRPÖÁgji©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ %s©y¸R¶VNRPV²T¶õ xqsNRPÌÁ%sxmnsWõÌÁV »]ÌÁlgi[LiµR¶VNRPV úFyLójixqsVò©yõ©«s¬s \|ms aý][NRPLi ˳ت«sLi. FyÌÁ ®ªsÌýÁÌÁV @®ªs[VøªyLji»][. ®ªs[µyÍýÜ[ C¸R¶V©«sNTP ""úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsö¼½cNRP%scÛÇÁ[*xtîsQLSÇÁÙc NRP%ds©yLi NRP%s'' @®©s[ }msLýRiV NRP¬söryòLiVV. ©yLRi + @¸R¶V©«sV²R¶V c ¬dsÛÎýÁ[ róy©«sLigS NRPÌÁgji©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ ªy²R¶V @¬s µk¶¬s¹¸¶VVNRPä ˳ت«sLi. N]©«sVNRPV䮩s[ªyLji»][ ¬sLi²T¶F¡»yLiVV.HÍ"£∞ aRPVNýSLi ÊÁLRiµ³R¶LRiLi %sxtñsvLi aRPbPª«sLñRiLi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁª±sV úxmsxqs©«sõª«sµR¶©«sLi µ³yù¹¸¶[V»`½ xqsLRi*%s|mnsW*xmsaSLi»R½¹¸¶[V ¾»½ÌýÁ¬sª«sryòQûÌÁ©«sV µ³R¶LjiLiÀÁ©«sªy²R¶V. @LiVV©«s %sxtñsvª«so©«sV. @©«sVúgRix¤¦¦¦ µR¶XztísQ»][ ¿RÁW¿Á[ ª«sVVÅÁLi NRPÌÁªy²R¶V. xqsLigki»R½ aSxqsòLi úxmsNSLRiLi ""zmsÎØþLjic$gRißá©y´R¶c NRPLjiª«sµR¶©«sc ÌÁNRPV%sVNRPLRic @LiËØxqsV»R½c zqsµôðj¶%s©y¸R¶VNRP'' @®©s[%s ¬s¬söryòLiVV.HÍ"£∞ gRißáxms¼½NTP Fs®©sõ©¯[õ }msLýRiV. LRiNRPLRiNSÌÁLiVV©«s %s}mnsVõaRP*LRiV²T¶ Ëܪ«sVøÌÁ»][. xqsWLRiVù²R¶W @®©s[ BµôR¶LRiW »R½©«s lLiLi²R¶V NRPÎýÏÁ§ NSÊÁÉíÓÁ) ©yÌÁVgRiV ¿Á[»R½VÌÁV©«sõªy²R¶W @LiVV©«s %sxtñsvª«so©«sV µ³yù¬sxqsWò ª«so©yõ©«s®©s[ @LóRiLi. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»R½VÌÁ»][ ª«soLi®²¶[ªy²R¶V. g]²R¶VgRiVÌÁV. A xqsLiµR¶²R¶Li»y INRPä xmsLi²R¶VgRiL][ÇÁÙ»][ª«sVVgjizqsF¡µR¶V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª« s V¥¦¦¦Ë³ Ø LR i »R ½ Li úx m sNSLR i Li ¿R Á W}qsò ""gRiâßá[aRPcgRißá©y¸R¶VNRPc}¤¦¦¦LRiLiÊÁcxqsäLiµR¶xmspLRi*ÇÁ'' @®©s[ }msLýRiV ÌÁÕ³ÁryòLiVV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %s©y¸R¶VNRPV®²¶ªyL][ NSµR¶V ryOSQ»R½Wò %sxtñsv®ªs[. xqsNRPÌÁ xqsXztísQNUP Aµ³yLRi\®ªsV©«sªy²R¶V. xmsú¼½. C aý][NRPLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²T¶õ %sxtñsvª«so»][ N]ÖÁ¿yLRiV. ¿RÁLiúµR¶V¬sÍØ ¾»½ÌýÁ\®©s©«sLRiLigRiV NRPÖÁgji©«s aRPLkiLRiLiªy²R¶V. NSÌÁgRiª«sV©y¬sõ »R½©«s @µ³k¶©«sLiÍÜ[ ª«soLi¿RÁVN]®©s[ªy²R¶W. A xqsLRiµy »R½¬s%s ¼d½LRi¬s%s. @LiµR¶VZNP[ %s©y¸R¶VNRP xmspÇÁ ®ªsVV»R½òLi @¸R¶WùNRP %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s @LiÛÉÁ[ A %sxtñsvª«so¬s A¸R¶V©«sNRPV »R½©«s r~Li»R½ BÛÍý^Á©«s ¬dsÉÓÁÍÜ[®©s[ ¬sª«sVÇêÁ©«sLi ¿Á[xqsVò©yõLi. NRPÌÁVª«s xmsoª«so*ÌÁV. ®ªs[VÎÏÁ»yÎØÌÁ»][ gRiâßá[aRPV²T¶¬s ¼d½xqsVZNP×Áþ ¬sª«sVÇêÁ©«sLi¿Á[ryòLRiV. @xmsöV²R¶V ""úxmsxqs©«sõ ª«sµR¶©«sª±sV'' @LiÛÉÁ[ ""@©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á[ ª«sVVÅÁLi NRPÌÁªy²R¶V'' @®©s[ @LóS®©s[õ {qs*NRPLjiLi¿yÖÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRiâßá[aPR ¬sª«sVÇêÁ©«sLi %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½ xmsLi²R¶VgRi @LiÛÉÁ[ ª«sVVLiµR¶VL][ÛÇÁ[ %dsµ³R¶VÌÁ¬dsõ N][ÍØx¤¦¦¦ÌÁLigS ª«soLiÉØLiVV. ""%sxtñsvª±sV'' @©yõLRiLiµR¶VZNP[. @¬sõ %s|mnsWõÌÁV aSLi¼½¬s F~LiµR¶²R¶Li N][xqsLi ª«sV©«sxqsV»][ µ³yù¬sLi¿RÁª«sÌÁzqs ª«soLiµj¶ NSÊÁÉíÓÁ ®©s[©«sW @®µ¶[ D®µô¶[aRPLi»][ µ³yù¬sxqsVò©yõ©«s¬s µk¶¬s @LóRiLi. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sxtñsvª«so @LiÛÉÁ[ ©yLS¸R¶VßáV²R¶V gRiµy. gRiâßá[aRP D»R½=ª«sLi ry*»R½Li»R½ùQû xqsª«sVLRiLi ©yÉÓÁµj¶.

N]¬sõ úxmsª«sVVÅÁ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶WÌÁÍÜ[ gRißáxms¼½ {qsòQûxqs*LRiWxmsLiÍÜ[ xmspÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©yõ²R¶V. ®ªsVVgRiÖÁ.HÍ"£∞ mx sú»R½ mx spÇØ %sZaP[tx sQLi %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½©y²R¶V GNRP%sLiaRP¼½ xmsú»yÌÁ»][. FsàüáNRPÌÁVª«s. D»R½òlLi[¼½. ª«sVVLiÊÁLiVVNUP xqs%dsVxmsLiÍÜ[ Fs¾»^½Qò©«s ÛÍÁ©±s¸R¶Wúµj¶gRiVx¤¦¦¦ÍÜ[ A®ªsV NRPh][LRiLigS H©y »y©«sV @xmsöV²R¶V NRPW²y {qs*NRPLjiLi¿RÁÛÍÁ[©«s¬s ¿ÁFyö²R¶V. ®µ¶[ª«s»R½ÌÁNRPV @µ³j¶xms¼½ @¸R¶Wù²R¶V. NS¬s %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP ª«sWú»R½Li »R½VÌÁzqs ANRPVÌÁ xmspÇÁ ÛÍÁ[µR¶V. NS¬s A xmsú»yÌÁÍÜ[ FsNRPä²y »R½VÌÁzqs ANRPVÌÁ úxmsryòª«s©«sª«soLi²R¶µR¶V. »R½VÌÁzqs ª«sWÌÁÌÁ»][ xmspÇÁ ¿Á[¸R¶VÈÁLi @»R½Vù»R½òª«sV xmspÇØ %sµ³y©«sª«sVLiÉØLRiV. ¬sÌÁV¿RÁV©«sõ gRißáxms¼½. aRPª«sWùNRP. NRPVxqsVª«sWÌÁ»][ xmspÑÁLi¿yÖÁ. úµ][ßá gRi®©s[õLRiV. }qsNRPLjiLiÀÁ ¼d½xqsVNRPVª«sÀÁè xmspÇÁ¿Á[ryòLi. ""®©s[©«sV µ³R¶LRiø µ³R¶*ÇÁLSÇÁÙ xmsoú¼½NRP©«sV. FyLjiÇØ»R½. »R½©«sN][ xmsoú»R½LRi»R½õLi NSªyÌÁ¬s. @ÍØLiÉÓÁ N][LjiZNP[ ÇÁgRi©yø»R½ FyLRi*¼d½®µ¶[%sNTP xmsoÈíÁVµR¶Vª«sogSNRP'' @¬s gRiâßá[aRPV²R¶V A®ªsV¬s aRPzmsLi¿y²R¶V. »R½F¡xmnsÌÁLigS zqsµôðj¶LiÀÁ©«s %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s FyLRi*¼½ @ÍýØLRiV ª«sVVµôR¶VgS |msLi¿RÁVNRPVLiµj¶. @ª«sVXßØÎÏÁ. %sxtñsvúNSLi»R½. gRi®©s[õLRiV. µR¶OTPQßصj¶©«s xms%sú»R½ZOP[Q ú»R½\®ªsV©«s ª«sVµ³R¶V\lLiÍÜ[¬s xqsVLiµR¶lLi[aRP*LSÌÁ¸R¶VLi ª«sµôR¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : {qsòQûLRiWxmsLiÍÜ[ gRißáxms¼½ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µy©«sª«sVø @©«sV xmsú»yÌÁV GNRP%sLiaRP¼½ xmsú»yÌÁV. FyÈÁÖÁ. A¸R¶V®©s[ Fsµj¶gji %sxmnsVõª«sVVÌÁNRPV. gRiLigS©«sµk¶ ¼d½LRiLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V µ³yù©«sLiÍÜ[ ª«soLi²R¶gS @NRPä²R¶ xqsLi¿RÁLjixqsVò©«sõ ¸R¶VVª«sLSßÓá »R½VÌÁzqs %s©y¸R¶VNRPV¬s %sLi»R½ ANSLS¬sNTP ANRPL<ji»R½VLS\ÛÍÁLiµj¶. FyLRi*¼½ »R½F¡xmsn ÌÁLi A®ªsV »R½xmsxqsV=xmnsÖÁLiÀÁ ËÜÇêÁgRißáxms¸R¶Vù bPª«sFyLRi*»R½VÌÁNRPV xmsoú»R½V²T¶gS ÇÁ¬søLi¿y²R¶V. gRißáxms¼½¬s {qsòQûLRiWxmsLiÍÜ[ N]ÖÁ¿Á[ªyLRiV ÛÍÁ[NRPF¡ÛÍÁ[µR¶V. NRP©yùNRPVª«sWLjiNTP xqs%dsVxmsLiÍÜ[¬s xqsÀdÁLiúµR¶LiÍÜ[©«sV. ÕÁÌÁ*. gRiLi²R¶ÖÁ. »R½VÌÁzqs. »R½ª«sVNRPV ª«sVLiÀÁ ÕÁ²ïR¶ ÇÁ¬søLi¿yÌÁ¬s ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV xmspÇÁÌÁV A¿RÁLjiLi¿RÁ²R¶Li @©«sªyLiVV¼d½. \®ªsxtñsQª«s gRißáxms¼½ LRiWxmsLi @¬s %sxtsQ*ZNP[=©«sV²T¶ xqsLiz¤¦¦¦»R½ÍÜ[ ª«soLiµj¶. F~gRi²R¶.. µR¶»R½WòLRi.. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sW%sV²T¶. gRiVLi²R¶gRiÌÁgRiLRi. gRißáxms¼½ @©«sgS®©s[ @LiµR¶LjiNUP gRiVLRiVòNRPV ª«s¿Á[èµj¶ NRPWLRiVè©«sõ ËÜÇêÁ gRißáxms¼½ ª«sWú»R½®ªs[V. Fyª«sVV xms²R¶gRi%dsVµR¶ ©«sLjiòxqsV-`Á»R½õ gRißáxms¼½. %s©y¸R¶VNRPV²R¶V @LigkiNRPLjiLi¿RÁÛÍÁ[µR¶V. ÇØÑÁ..HÍ"£∞ . ÑÁÛÍýÁ[²R¶V. FsLi»R½ úÊÁ¼½ª«sVÍزT¶©y ÍÜLigRi¬s %s©y¸R¶VNRPV¬s ¼½LRiryäLS¬sõ ˳ÏÁLjiLi¿RÁÛÍÁ[NRP ""¬dsª«so µk¶LëRiNSÌÁLi úÊÁx¤¦¦¦ø¿yLjigS %sVgjiÖÁF¡ª«soµR¶Vª«sogSNRP'' @¬s aRPzmsLiÀÁLiµj¶.HÍ"£∞ »R½VÌÁzqs ú}ms%sVLiÀÁLiµj¶ bPÌÁöaSxqsòQûLiÍÜ[ %sÕ³Á©«sõ ˳ÏÁLigjiª«sVÌÁÍÜ[. xmsLjixmspLñRiV\®²¶©«s ÕÁ²ïR¶©«sV NRP©yÌÁ¬s G »R½ÖýÁNTP ª«soLi²R¶µR¶V. gRißáxms¼½ FyLRi*¼d½ »R½©«s¸R¶VV²R¶V. NSÊÁÛÉíÁ[ ®©s[ÉÓÁNUP %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP »R½VÌÁzqs xmsú»R½Li»][ xmspÇÁÌÁV ÛÍÁ[ª«so. @ÍØ ÌÁÕ³ÁLiÀÁ©«s xqsLi»y©y¬sõ ªyLRiV ˳ÏÁgRiª«s»`½ úxmsryµR¶LigS ˳Ø%sryòLRiV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÕÁ©«sõ LRiWFyÌÁÍÜ[ gRißáxms¼½¬s ¿RÁW²R¶gRiÌÁLi. ª«sWµ³R¶%s. úxmsNRPX¼½ÍÜ[ ÌÁÕ³ÁLi¿Á[ Fs®©sõ©¯[õ xmsú»yÌÁ©«sV ®ªs¼½NTP. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½©y²R¶V xmspÇÁ @Li»y xmsú»yÌÁ»][®©s[. ª«sVLiµyLRi. ©«sX»R½ù gRißáxms¼½. ª«sVµ³ôj¶. @LiµR¶LRiV ®µ¶[ª«s»R½ÌÁNRPV úxms¼½Fyú»R½\®ªsV©«sµj¶. ËÜÇêÁ gRißáxms¼½¬s xmsoú»R½V²T¶gS F~Li®µ¶[LiµR¶VNRPV FyLRi*¼d½®µ¶[%s xms®©sõLi®²¶[ÎÏÁþFyÈÁV xqsxmsª«sW¿RÁLjiLiÀÁLiµR¶¬s NS¬s ©«sVª«so* ®µ¶[ª«s»R½ÌÁLiµR¶Lji xmspÇÁNRPV xms¬sN]¿Á[è xms%sú»R½ ®ªsVVNRPägS ª«soLiÉت«so'' @¬s gRißáxms¼½ %sª«sLjiLi¿y²R¶V. ª«sWlLi[²R¶V. ÛÍÁ©±s¸R¶Wúµj¶ AÌÁ¸R¶V úFyNSLRiLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ÇÁ¬søLi¿y²R¶¬s ¿Áxmso»yLRiV. ª«sVµ³R¶ùúxms®µ¶[a`PÍÜ[¬s ª«sVLi²R¶ùL`iÍÜ[©«sV {qsòQû gRißáxms¼½gS ®ªsÌÁzqsª«so©yõ²R¶V. ÇÁ%sVø. µR¶WLRi*. NS¬s \®ªsxtñsQª«s AgRiª«sVª«sVVÍÜ[ gRißáxms¼½¬s %sxtñsvxqs*LRiWzmsgS ª«sLñjiLi¿RÁ²R¶Li ÇÁLjigjiLiµj¶. »R½©«s F~LRiFyÈÁV©«sV ¾»½ÌÁVxqsVNRPV¬s »R½VÌÁzqs ORPQ%sVLi¿RÁª«sV¬s ®ªs[²R¶VN][gS ""A aSxmsLi ®ªs©«sNTPä ¼d½xqsVN][ÛÍÁ[©«sV NRPÖÁgjiLiµj¶. xmso©yõgRi. ª«sVLRiVª«sNRP. @LiµR¶VNRPV xmsú¼½gS ""¬dsª«so LSORPQxqsV¬s ¿Á[¼½ÍÜ[ ÊÁLiµk¶@LiVV A »R½LRiVªy»R½ xqsVªyxqs©«s ®ªsµR¶ÇÁÛÍýÁ[ ®ªsVVNRPägS xmsLi²R¶LiÉÓÁ. ª«sW%sV²T¶. »R½xmsxqsV=¿Á[zqsLiµj¶. ÊÁXx¤¦¦¦¼½. xqósÌÁxmsoLSßáLi ¿Áxmso»][Liµj¶. \ZaPª«s xqsLiúxmsµy¸R¶VªyµR¶VÌÁV A ¼d½LRiV®©s[ A¸R¶V¬sõ xmspÑÁLi¿yÌÁ¬s @LiÉØLRiV. ÊÁµR¶Lji. µy¬sª«sVø. C %sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ FyLRi*¼d½ ®µ¶[%s¹¸¶[V AµR¶LRi+Li. µy¬sNTP NSLRißáLi úÊÁx¤¦¦¦øQ\®ªsª«sLRiò xmsoLSßáLiÍÜ[¬s gRiâßá[aRPÅÁLi²R¶Li ÀÁª«sLjiÍÜ[ ª«soLiµj¶. µR¶»R½WòLRi. xqsLi|msLigRi. »R½VÌÁzqs xms%sú»R½ª«sVLiVV©«s ®ªsVVNRPä. ©«s©«sVõ xmsLjißá¸R¶Vª«sW²R¶'' ª«sV¬s @²T¶gjiLiµj¶. ÑÁÛÍýÁ[²R¶V. zqsLiµ³R¶WLRi.BÍØ xmsÌÁV B»R½LRiLRiWFyÌÁÍÜ[ NRPW²y gRißáxms¼½ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶WÌÁÍÜ[ ryOSQ»R½äLjiryò²R¶V. ¿Á[ª«sVLi¼½. ª«sVÛÍýÁ. DzqsLjiNRP. ª«sWÀdÁxmsú»R½Li.

HÍ"£∞ $ gRiâßá[aRP r¡òú»R½ª«sVV ÛÇÁ[»½R VLi ¸R¶V zqsòQûmx soLRiLi ¤x ¦¦¦lLi[ßá ¤x ¦¦¦LjißØ ªyùÇØ µR¶÷éÖÁLi ÊÁLiµ³¶R ù»y e úxqsuíy ªyLji˳ÁÏ ª¯[µ¶R ÷鮪s[©s« ˳ÁÏ Vª«s©«sLi ZaP[}tsQßá µ³¶R LRiVòLi µ³¶R LSLi e FyLRi*»yù ª«sVz¤¦¦¦uyxqsVLRi úxmsª«sV´R¶®©s[ zqsµôyð µ³¶j |\ msM zqsµô¶R𠹸¶[V e µ³yù»R½M mx sLi¿RÁaRP#lLi[ßá %saRP*ÑÁ»R½¹¸¶[V Fy¸R¶W »R½= ©ygSª«s©«sM ee %sxmsn Võµ³y*Li»R½ ¬sªyLRiâ\ ßáNRP »R½LRißÓá Lji*xmsn WõÈÁ%ds ¤x ¦¦¦ª«sùªyÉÞ e %sxmsn VõªyùÌÁ NRPVÍØÕ³Áª«sW©«s gRiLRiV²][ %s}mnsVõ˳ÁÏ mx sLi¿y©«s©«sM e %s|mnsWõ»R½VòLigRi gjiLjiúxmsÛËÁ³ µ[ ¶R ©«s mx s%s Lji*xmsn WõLiÊÁV®µ¶³ [ LS÷²R¶ËÜ[ e %sxmsn Wõxmsn °xmsn V mx sn V©«s úxms¿RÁLi²R¶mx sª«s©¯[ %s}mnsVõaRP*LRiM Fy»R½V ©«sM ee ÅÁLRi*Li qx só WÌÁ»R½©«sVLi gRiÛÇÁ[LiúµR¶ª«sµR¶©«sLi ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi qx sVLiµR¶LRiLi e úxmsxqsùLiµR¶ ©«søµR¶gRiLiµ³¶R ÌÁVÊôÁ𠪫sVµ³¶R Vxms ªyùÍÜ[ÌÁ gRiLi²R¶qx só ÌÁLi ee µR¶Li»yxmsn W»R½ %sµyLji»yLji LRiVµ³¶j l\ LiM zqsLiµ³¶R WLRi a][Ëس NRPLRiLi e ª«sLi®µ¶[ Z\ aPÌÁxqsV»y qx sV»R½Li gRißáxms¼½Li zqsµô¶jð úxmsµR¶Li NSª«sVµR¶ª±sV ee gRiÇØ©«s©y¸R¶V ª«sVx¤¦¦¦}qs úxms»R½Wùx¤¦¦¦ ¼½%sVLRi ÀÁè鮵¶[e @FyLRi NRPLRiVßØxmsoLRi »R½LRiLigji»R½ µR¶XZaP[ ©«sª«sVM ee @gRiÇØ©«s©«s mx sµyøLRiäLi gRiÇØ©«s©«s ª«sVx¤¦¦¦LjiõaRPLi @®©s[NPR µR¶Li»R½Li ˳ÁÏ NSò©y ®ªs[VNRPµR¶Li»R½ ª«sVVFyxqsø}¤¦¦¦ ee ZaP[*»yLigRiLi ZaP[*»R½ ª«sqx sòQûLi zqs»R½ NRPVxqsVª«sV gRiâ\ ßáM mx spÑÁ»R½Li ZaP[*»R½gRiLi\®µ¶³ M OUPQLSËôÝð LRi»R½õµk¶|\ msM qx sVLRi ª«sLRi ¼½ÌÁNRPLi LRi»R½õ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sqx só Li ee µ][Lij ÷éM FyaSLiNRPVaS ËêØ Ë³ÁÏ ¸R¶V ª«sLRi ª«sV¬saRPLi ¿RÁLiúµR¶ª«s°×ÁLi ú¼½®©s[ú»R½Li e µ³yù¹¸¶[V ¿yèéNPR LSLóiR %dsVaRPLi gRißáxms¼½ ª«sVª«sVÌÁLi $ qx s®ªs[V»R½Li úxmsxqs©«sõª±sV ee Aªyx¤¦¦¦¹¸¶[V »R½Li gRiÇÁLSÇÁ®µ¶[ªs« Li LRiN][»ò ½R öÍØ˳ظR¶V ª«sVZaP[tx sQªs« LiµR¶ùLi e %sxmsn WõLi»R½NRPLi %sxmsn Võx¤¦¦¦LRiLi gRiâßá[aPR Li ˳ÁÏ ÇØ%sV L_úµR¶Li qx sz¤¦¦¦»R½Li ¿RÁ zqsµôyð ù ee ¸R¶VLi úÊÁx¤¦¦¦ø ®ªs[µyLi»R½%sµ][ ª«sµR¶Li¼½ mx sLRiLi úxmsµ³y©«sLi mx soLRiVxtsQLi »R½´y®©s[ù e ¬sa][*µæ¶R ¾»½[M NSLRißá %dsVaRP*LRiLi ªy »R½|\ qs#ø ©«s®ªsW %sxmsn Võ %s©yaRP©y¸R¶V ee ¬s}mnsVõaRP %dsLSùßÓá %sÀÁú»R½NSßÓá ª«sLiµk¶ÇÁ\®©s LSøgRi´R¶Z\ NPM qx søQX»y¬s e úaRPV»y* qx sª«sVV¼½òtx sî Q gRiÇØ©«s©«s »R½*Li úËØ}¤¦¦¦ø ÇÁgRi©«søLigRiÎÏÁNRPLi NRPVLRiVxtsQ* ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %s©y¸R¶VNRPV¬s xmspÑÁLiÀÁ©«s xmsú¼½ xmsLRiª«sV xms%sú»R½ª«sVLiVV©«sµj¶. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ©«sª«sLSú»R½VÌÁV gRi²T¶ÀÁ©«s »R½LS*»R½ µk¶¬s¬s ÇØúgRi»R½ògS }qsNRPLjiLiÀÁ gRiâßá[aRPV¬s %súgRix¤¦¦¦Li»][ FyÈÁV ¬dsÎÏÁþÍÜ[ ¬sª«sVÇêÁ©«sLi ¿Á[ryòLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NRPVxqsVª«sWÌÁ\|msxms²T¶ ª«sVx¤¦¦¦»R½òLRi aRPNTPò¬s %sV×Á»R½Li ¿Á[xqsVNRPVLiÉØLiVV. @LiµR¶VZNP[ A xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ A xmsú»yÌÁ»][ ®µ¶[ª«so¬s xmspÑÁLi¿yÖÁ. %s©y¸R¶VNRP ©«sª«sLSú»R½VÍýÜ[ »]%sVøµj¶ L][ÇÁÙÌÁV A xmsú»yÌÁV BLiÈÁª«soLi²R¶ÈÁLi ª«sÌýÁ AL][gRiùLi ®ªsVLRiVgRiª«so»R½VLiµj¶.HÍ"£∞ Çصj¶ ®ªsVVµR¶\ÛÍÁ©«s¬s GNRP%sLiaRP¼½ NRPVxqsVª«sWÌÁV. A xmsú»yÌÁ¬dsõ KxtsQµ³R¶gRiVß᪫sVV NRPÖÁgji©«s®ªs[. A ª«sWLRiVöÌÁ úxms˳ت«sLi A xmsú»yÌÁ\|ms.HÍ"£∞ . %dsÈÁ¬sõÉÓÁ¬ds xmsú¼½ @¬s zmsÌÁVryòLRiV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. xqsWLRiVù²R¶V NRP©yõxqsLiúNRPª«sVßáNSÌÁLiÍÜ[ »R½WLRiVö©«s ÅÁg][ÎÏÁLiÍÜ[ N]¬sõ ª«sWLRiVöÌÁV GLRiö²R¶»yLiVV.

HÍ"£∞ .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ gRiâßá[aPR }¤¦¦¦LRiLiÊÁ gRiÇØ©«s®©s[¼½ ª«sVx¤¦Ü[µ¶R LRi ry*©«sV˳ÁÏ ª«s úxmsNSbP©±s e ª«sLjitx sî Q zqsµô¶jð úzms¸R¶V ÊÁVµô¶jð ©y´R¶ ª«sµR¶Li»R½ Gª«sLi »R½ùÇÁ»R½ úxmsÕ³Ád ¼½M ee `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ qx s»R½öµR¶øLSgRi ª«sVßÓ᪫sLñiR aRPLkiLRiNSLi¼½M $ zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð mx sLji¿RÁLjiè»R½ NRPVLiNRPVª«sV$M µR¶ORPQqx sò®©s[ ª«sÌÁLiVW»y¼½ ª«sV©¯[ÇÁì aRPVßôãðÜ[ %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP»R½*ª±sV ee @©«sLi»R½ ÀÁúµR¶Wxms ª«sV¸R¶VLi gRiâßá[aPR Li ¤x ¦¦¦ùÛËÁ³ µ[ ¶R ÛËÁ³ µ[ yµj¶ %s{¤¦¦¦©«s ª«sWµR¶ùLi e ¤x ¦¦¦Xµj¶ úxmsNSaRPqx sù µ³¶R LRiLi qx s*µ³¶k qx só Li »R½ ®ªs[VNRPµR¶Li»R½Li aRPLRißáLi úxmsÇت«sVM FyaSLiNRPVaSÊêÁ mx sLRiaRPWLiaRPè µR¶µ³¶R ¿RÁè黽R VLji÷é Lô][Lji÷éaRPè a][ßáNRPVxqsVª«sVúxqsgRiVª«sWLigRi ÇØ»R½M zqsLiµR¶WLRi a][ÕÁ³ »R½ ÌÁÍØÈÁ%sµ³¶R V úxmsNSa][ %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP»R½*ª±sV ee %saS*µj¶Ë³ÁÏ W»R½Li ¤x ¦¦¦Xµj¶ ¹¸¶Wgji©yLi ®\ªs úxms»R½ùQOPR Q LRiW}msßá %s˳ØLi»R½ ®ªs[VNRPLi e qx sµy ¬sLSÌÁLiÊÁ qx sª«sWµ³¶j gRiª«sVùLi »R½ ®ªs[VNRPµR¶Li»R½Li aRPLRißáLi úxmsÇØ ª«sVM ee ¸R¶Vµk¶¸R¶V %dslLi[ùßá qx sª«sVLóiR ˳ÁÏ W»y ª«sW¸R¶W »R½¸R¶W qx sLiLRiÀÁ»R½Li ¿RÁ %saRP*Li e ©ygS»R½øNRPLi ¥¦¦¦ù»R½ø»R½¸R¶W úxms¼d½»R½Li »R½ ®ªs[VNRPµR¶Li»R½Li aRPLRißáLi úxmsÇت«sVM NSlLi[ùtx sv %sxmsn Võ¿RÁ¸R¶V Õ³Ád »R½ %sLRiLiÀÁ ª«sVV\ÛÆÁQùM qx sLixmspÑÁ»R½M qx sVLRiª«sl\ LiLRizms ®ªsWµR¶NS\®µ¶QùM qx slLi[*tx sv ¿RÁ úxms´R¶ª«sV®ªs[Vª«s qx sVlLi[tx sv mx spÇÜ[ù %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP»R½*ª±sV ee qx sLS*Li»R½lLi[ qx sLizqsó »R½ ®ªs[VNRPª«sVW²³¶R Li ¸R¶VµyÇìÁ¸R¶W qx sLRi* %sVµR¶Li %s˳ؼ½ @©«sLi»R½LRiWxmsLi ¤x ¦¦¦Xµj¶ËÜ[µ¶R³ NRPLi ®\ªs »R½ ®ªs[VNRPµR¶Li»R½Li aRPLRißáLi úxmsÇت«sVM ee bdPúxmsn WLi¿RÁ©«s qx só ÌÁ©«s »R½VLigRiª¯[LiRðô Q*NRPLihRi qx só WÛÍÁ[LiµR¶V LRiVúµR¶gRißá ¥¦¦¦zqs»R½ ®µ¶[ªs« qx sLixmsn VM aRPWLRiöúaRPV¼½aRPè mx sX´R¶Vª«sLRiVòÌÁ »R½VLigRi»R½VLiµ][ %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶V»R½*ª±sV ee ¸R¶VLi ¹¸¶WgRi©¯[ ¹¸¶WgRiÊÁÛÍÁ[©s« ryµ³¶R ùLi NRPVLRi*Li¼½ »R½Li NRPM qx sòªs« ®©s[©s« ©_¼½ e @»R½M úxmsßØ®ªs[Vª«s qx sVzqsµô¶jð µ][qx sVò »R½®ªs[VNRPµR¶Li»R½Li aRPLRißáLi úxmsÇت«sVM ee ®µ¶[®ªs[LiúµR¶ ª«s°×Á ª«sVLiµyLRi ª«sVNRPLRiLiµR¶ NRPßØLRiVßØM %sxmsn Wõ©±s ¤x ¦¦¦LRiLi»R½V }¤¦¦¦LRiLiÊÁLi ¿RÁLRißØLiÊÁVÇÁ lLi[ß᪫sM ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½ mx sµR¶ÌÁLiÕ³Á»R½ ©ygRiLSÇÜ[ ª«sWryµj¶ mx soßáù µR¶µR¶XbdPNRPX»R½ ÊÁVVORPQLSÇÁM ˳ÁÏ NSòËÁϳ ¸R¶VúxmsµR¶ µR¶¸R¶WÌÁ¸R¶V %sxmsn WõLSÇÁ %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP»R½*ª±sV ee qx súµR¶»R½õ ryLRi»R½¼½ LSÑÁ»R½ qx s¼½äLkiÈÁM N_xqsVLi˳ÁÏ ¿yLRiV ª«sqx s©«sµR¶*¸R¶V ELêij »R½$M ee qx sLRi*ú»R½ ª«sVLigRiÎÏÁNRPLRi qx søLRißá úxms»yF¡ %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP»R½*ª±sV ee GNRPµR¶Li»R½Li ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VLi ÌÁLiËÜ[µ¶R LRi gRiÇØ©«s©«sLi %sxmsn Võ©yaRPNRPLRiLi ®µ¶[ªs« Li }¤¦¦¦LRiLiÊÁLi úxmsß᪫sWª«sVùx¤¦¦¦ª±sV ¸R¶VµR¶ORPQLiR Li mx sµR¶ ú˳ÁÏ tx sî QLi ª«sWú»y{¤¦¦¦©«sLi ¿RÁ ¸R¶VµR¶÷鮪s[»½` »R½»R½=LRi*Li ORPQªs« Vù»yLi ®µ¶[ªs« úxms{qsµR¶ mx sLRi®ªs[VaRP*LRi ee ª«sVVµæ¶R ÌÁ mx soLSßØLi»R½LæiR »R½ $ zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP r¡òú»R½ª±sV ®µ¶[ªyLi»R½NS µR¶ùxqsVLRiÕ³Ád »R½ qx sVLSLjiò ¤x ¦¦¦LSò %sÇìØ©«s ËÜ[µ¶R³ ©«s ª«slLi[ßá »R½®ªsW mx sx¤¦¦¦LSò e A©«sLiµj¶»R½ ú¼½Ë³ÁÏ Vª«s®©s[aPR NRPVª«sWLRiÊÁLiµ³][ %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP»R½*ª±sV ee %s}mnsVõaRP %sxmsn Võ¿RÁ¸R¶V ÅÁLi²R¶©«s ©yª«sV®µ¶³ ¸[ ¶R V $ aRPLiNRPLS»R½øÇÁ qx sVLSµ³¶j mx s ª«sLiµR¶ùFyµR¶ µR¶VLæSª«sV¥¦¦¦úª«s»R½ mx sn ÍØÐÁÌÁ ª«sVLigRiÎØ»R½ø©±s N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ %sxmsn VõLi ª«sVª«sWxmsx¤¦¦¦LRi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP»R½*ª±sV ee @®©s[NPR %sxmsn WõLi»R½NRP ª«súNRP»R½VLi²R¶ qx s*xqsLiÇìÁ ªyzqsLi aRPè ¿RÁ»R½VLRiV÷éÛÇÁ[¼½ e NRP%dsaRP ®µ¶[ªyLi»R½NRP ©yaRPNSLji©±s ª«sµR¶Li»R½ Gª«sLi »R½ùÇÁ»R½ úxmsÕ³Ád ¼½M ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ ÇÁgRiµR¶*LiµR¶* ®ªs[VNRPLi mx sLSNSLRi ®ªs[VNRPLi gRiVßØ©yLi xmsLRiLi NSLRißáLi ¬sLji*NRPÌÁöª±sV e ÇÁgRi»yöÌÁNRPLi ¥¦¦¦LRiNRPLi »yLRiNRPLi »R½Li ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi ©«s»yM r¡ø ©«s»yM qx søM qx s¾»½[»½R LS¼½ Õ³Ád NRPLRiLi ©«sª¯[µ¶j »yLRiä ˳Øqx s*LRiLi ©«sª«sV»R½V=LSLji ¬sLêiR LRiLi ©«s»yµ³¶j NSxms µR¶VLôiR LRiª±sV xqsVlLi[aRP*LRiLi ¬sµ³k¶aRP*LRiLi gRiÛÇÁ[aRP*LRiLi gRiâßá[aRP*LRiLi ª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiLi »R½ª«sWúaRP¹¸¶[V mx sLS»R½öLRiLi ¬sLRi©«sLò iR ª±sV ee ª«sV¥¦¦¦®µ¶[ªs« qx sW©«sVLi ª«sV¥¦¦¦ ®\µ¶»R½ù©yaRPLi ª«sV¥¦¦¦xmsoLRiVxtsQLi qx sLRi*µy %sxmsn Võ©yaRPª±sV e qx sµy˳ÁÏ NRPFò ¡xtsQLi mx sLRiLi ÇìØ©«sN][aPR Li ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi ©«s»yMr¡ø ©«s»yMxqsøM ee qx sª«sVxqsòÍÜ[NPR aRPLiNRPLRiLi ¬sLRiqx sò ®\ µ¶»R½ùNRPVLiÇÁLRiLi µR¶lLi[»½R L][µ¶R LRiLi ª«sLRiLi ª«slLi[ËÁϳ ª«sNRPQò û ª«sVORPQLiR ª±sV e NRPXFyNRPLRiLi ORPQªs« WNRPLRiLi ª«sVVµyNRPLRiLi ¸R¶VaRPqx säLRiLi ª«sV©«sqx säLRiLi ©«sª«sVxqsäQX»yLi ©«sª«sVxqsäL][%sV ˳Øqx s*LRiª±sV ee @©yµj¶Li gRiVßصj¶Li qx sVLSµj¶Li bPªy¸R¶W ª«sV¥¦¦¦»][tx sQµ¶R Li qx sLRi*µy qx sLRi*ª«sLiµR¶ùª±sV qx sVLS LRiùLi»R½NRPLi ˳ÁÏ NTPªò s« VVNTPúò mx sµR¶Li »R½Li ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi qx s»yMr¡ø ©«s»yMxqsøM @NTPLi¿RÁ©yLjiò ª«sWLêiR ©«sLi ÀÁLRiLi»R½©¯[NPT ò ˳ØÇÁ©«sLi xmsoLSLji xmspLRi*©«sLiµR¶©«sLi xqsVLSLji gRiLRi*¿RÁLRi*ß᪱sV úxmsxmsLi¿RÁ ©yaRP Õ³Ád tx sQßáLi µ³¶R ©«sLiÇÁ¸R¶Wµj¶ ˳ÁÏ WxtsQß᪱sV NRPF¡ÌÁ µy©«s ªyLRißáLi ˳ÁÏ #ÛÇÁ[ mx soLSßá ªyLRiß᪱sV ee mx sLRiLi ª«sWLiVV©«sLi ª«sWLiVV©y ª«sVxmsùgRiª«sVùLi ª«sVV¬s®µ¶³ ù[ ¸R¶V ª«sWNSaRPNRPÌÁöLi ÇÁ®©s[aPR ª±sV ! @xqsLiÆØùª«s»yLRiLi ¬sÇØÇìØ©«s©yaRPLi ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi ©«s»yMr¡ø ©«s»yM qx søM ee @®©s[NPR úNTP¸R¶WNSLRiNRPLi úaRPV»R½ùgRiª«sVùLi ú»R½¸R¶WLiËÜ[µ¶j³ »y®©s[NPR NRPLSøµj¶ ÕdÁÇÁª±sV úNTP¸R¶Wzqsµô¶jð }¤¦¦¦»R½VLi qx sVlLi[Liúµyµj¶ }qsª«sùLi ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi ©«s»yr¡ø ©«s»yM qx søM ee ¬s»yLi»R½ NS©«sò µR¶©«sò NS¬sò ª«sV©«sò NS©«sNò S»R½øÇÁª±sV @ÀÁ©«sQòùLRiWxms ª«sV©«s{ò ¤¦¦¦©«s ª«sV©«sLò S¸R¶V NRPX©«s©ò s« ª±sV ¤x ¦¦¦XµR¶©«slò Li[ ¬sLRi©«sLò iR Li ª«sqx s©«s®ò ªs[Vª«s ¹¸¶Wgji©yLi »R½ ®ªs[VµR¶NRPµR¶qx sò ®ªs[Vª«s »R½Li %sÀÁ©«s¸ò ¶R W%sV qx sLi»R½»R½ª±sV ee mx sn ÌÁLi ª«sV¥¦¦¦gRiâßá[aRP xmsLi¿RÁLRi»R½õ ª«sWµR¶lLi[ßá ¹¸¶W©«s*x¤¦¦¦Li úxmsÇÁÌÁö¼½ úxms˳ػR½ZNP[ ¤x ¦¦¦Xµj¶qx søLRi ©æs« âßá[aPR *LRiª±sV ee @L][giR »y ª«sVµ][tx sQ»yLi qx sVryz¤¦¦¦¼d½Li qx sVxmsoú»R½»yLi qx sª«sWz¤¦¦¦»y¸R¶V LRitx sí QËÁϳ W¼½ ª«sV˳ÁÏ VùQ|\ ms¼½ r¡ ÀÁLS»`½ N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ $ gRiâßá[aRP xmsoLSßØLi»R½LæRi»R½ $ ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRi r¡òú»R½ª±sV mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦øLRiWxmsLi qx sµy©«sLiµR¶ LRiWxmsLi xmslLi[aRPLi xqsVlLi[aRPLi gRiVßØÕôðÁLi gRiâßá[aRPª±sV e gRiVßؼd½»R½ %dsVaRPLi ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi gRiâßá[aPR Li ©«s»yM r¡ø ©«s»yM r¡ø ©«s»yM qx søM ee $ª«sV¿RÁèéLiNRPLS¿yLRiù NRPX»R½ $ gRiâßá[aPR mx sLi¿RÁLRi»R½õ r¡òú»R½ª±sV ª«sVVµyNRPLS »R½®òªsWµR¶NRPLi qx sµy %sª«sVVNTPò ryµ³¶R NRPLi NRPÍص³¶R LSª«s»R½LixqsNRPÌÁ %sÍØzqs ÍÜ[NPR LRiORPQNPR ª±sV e @©y¸R¶V\ZNPNRP ©y¸R¶VNRPLi %s©ybP¾»½[ËÁϳ ®\µ¶»R½ùNRPLi ©«s»yaRPV˳ØaRPV ©yaRPNRPLi ©«sª«sW%sV »R½Li %s©y¸R¶VNRPLi ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : ª«sV¥¦¦¦NSÌÁLRiWxmsLi ¬s®ªs[Vuyµj¶ LRiWxmsLi NRPÍØNRPÌÁö LRiWxmsLi qx sµygRiª«sVùLRiWxmsª±sV ÇÁ©«sÇìØ©«s }¤¦¦¦»R½VLi ©«sXßØLi zqsµô¶jð µR¶Li »R½Li ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi ©«s»yMr¡ø ©«s»yMxqsøM ee `≥Å∞QÆ∞=<£.

%d s ÉÓ Á ¬s LRiNRPLRiNSÌÁVgS »R½¸R¶WLRiV¿Á[ryòLRiV. INRP qx sWö©±s mx sn ÌÁLi mx soª«sW©±s e FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ %s©y¸R¶VNRPV¬s %sLiµR¶V G xmsLi²R¶VgRi ª«sÀÁè©y. qx sµy ©«sª«sW%sV ©y¸R¶V\ZNPNRP ©y¸R¶VNRPLi %s©y¸R¶VNRPLi ® ª sWµR ¶ NSÌÁV: C ® ª sWµR ¶ NSÌÁV ª« s V©« s NRPÍØNRPÍØxms NRPÌÁö©y ¬sµy©«s ª«sWµj¶mx soLRiVxtsQªs± V e úFyLi¼d½¸R¶VVÌÁV ¿Á[}qs DLiú²yÎÏÁþ ª«sLiÉÓÁ%s. »R½¸R¶WLRiV¿Á[¸R¶V %sµ³y©«sLi: ÕÁ¸R¶Wù¬sõ J NRPLSLiÊÁVÇØ»R½ NRPLiNRPßáLi mx sµyÊêÁ NTPLiNTPßÔágRißãÜ[ gR i LiÈÁ}qsx m so ©y©« s Û Ë ÁÉí Ó Á . »R½²T¶ ÕÁ¸R¶Wù¬sõ ®ªsV»R½ògS zmsLi²T¶ ÇÁgRi»R½Qòû¸R¶WLi»R½LS¸R¶V aSLi¼½NSLRiN][ qx sVò »yLRiN][ xmsÉíÓÁLi¿RÁVN][ªyÖÁ. ¹¸¶W ˳ÏÁNTPò úxmsª«sßá aRPèLS¿RÁLRigRiVL][M r¡òú»R½Li gRiâßá[aSxtísQNRPLi ª«sVLiµR¶FyÉÓÁgji®©sõÍÜ[ ¬dsLRiV F¡zqs ª«sVLjigjiLji¿yÖÁ. DLiú²yÎÏÁþLiÛÉÁ[ A ËÜÇêÁ gRißáxms¸R¶VùNRPV ú{ms¼½. ˳ØúµR¶xmsµR¶ aRPVµôðR¶ ¿RÁ%s¼½©«sª«s¿Á[è %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½©y²R¶V. IN][äNRPxmsöV ÕÁ¸R¶VùLizmsLi²T¶NTP INRPÉÓÁ©«sõLRi NR P x m söVÌÁ ¿]x m söV©« s ¬d s LR i V @ª« s x q sLR i Li. NSªyÖÁ=©« s x m sµyLó S ÌÁV: lLiLi²R ¶ V ˳ÁÏ #ÛÇÁ[ úxms¿RÁßïá»R½VLiµj¶ÌÁLi qx sµR¶LiµR¶aRPWNRP ˳ÁÏ WxtsQßáLi N]ÊÁ÷LjiNS¸R¶VÌÁ »R½VLRiVª«sVV. ªyÉÓÁ¬s NRPW²y zmsLi²T¶ÍÜ[ NRPÌÁVxmsoN][ªyÖÁ. N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÛËÁÌýÁLi ®ªs[zqs©«s qx sLRi»R½õ}¤¦¦¦ª«sV mx sn VßíáÓ NS ¬s©yµR¶ ©«sWxmsoLRiqx s*Q®\©sM ÕÁ¸R¶VùLizmsLi²T¶¬s ¿RÁFy¼d½ zmsLi²T¶ÍØ NRPÌÁVxmsoN]ªyÖÁ. %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V ˳Ü[ÇÁ©«s úzms¸R¶VV²R¶V. DLiú²yÎÏ Á þ¬s IN][ ä úFyLi¼d½¸R¶VVÌÁV IN][äÍØ Â¿Á[ryòLRiV. DxmsöV.HÍ"£∞ gRißØ´j¶mx s! »R½*ª«sVxtsí Qªs« VWLjiò LkiaRPqx sW©«sVLkiaRP*LRi qx sòQ*ª«sVLiÊÁLRiLi ¿RÁ aRPLiÊÁLRiLi µ³¶R ©«sLiÇÁ¸R¶VM úxms˳ÁÏ LiÇÁ©«sM »R½*®ªs[Vª«s µk¶OTPQ»½R M OTPQ¼½ LjiõaSNRPLRiM úxms˳ØNRPLRiLi ¿RÁLS ¿RÁLRi úxms¿yLRi¤x ¦¦¦xqsòQû»R½V LRiLi»R½LS¸R¶V aSLi¼½NRPX»`½ ee NSªyÖÁ=©«s xmsµyLóSÌÁV: F~²T¶ ÕÁ¸R¶Wù¬sõ zmsLi²T¶ xmsÉíÓÁLi¿RÁVN][ªyÖÁ. NR P V²R ¶ Vª« s VVÌÁV. C N]ÊÁ÷Lji »R½VLRiVª«sVV. NR P ²T ¶ lgi[ z qs ¬d s ÉÓ Á ¬s gRiâßá[aRP*L][ gRiVßØLñRiª«sM xmnsßÔáaRP*LSLigRi ˳ÏÁWxtsQßáM ª«s²R¶NRPÛÉíÁ[¸R¶WÖÁ. NR P V²R ¶ Vª« s VVÌÁV. ¿yÍØ úFyLi»yÍýÜ[ DLiú²yÎÏÁþ©«sV ® ª sWµR ¶ NSÌÁVgS ª« s ùª« s x ¤ ¦¦¦Lj i ryò L R i V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ª«sV}¤¦¦¦aSµj¶ ®µ¶[®\ªsM qx sµy ®µ¶³ ù[ ¸R¶V FyµR¶Li qx sµy LRiORPQNPR Li »R½»R½öµy©yLi ¤x ¦¦¦»yLjiª±sV ee ª«sVVµy NSª«sVLRiWxmsLi NRPXFy ªyLjiµ³¶j Li »R½Li ª«sV¸R¶VWlLi[aPR ª«sLiµR¶ùLi ©«s»yM r¡ø ©«s»yLixqsøM ee qx sµy˳ÁÏ NTPLò i ©y®´¶[ úxmsßá¸R¶V mx sLRiª«sW©«sLiµR¶ qx sVÅÁµ][ ¸R¶V»R½qx sòQ*Li ÍÜ[NS©yLi mx sLRiª«sV NRPLRiVßØ ª«sWaRPV »R½©«sV}tsQ e tx sQ²¶R WLkiø©yLi ®ªs[giR Li qx sVLRiª«sLRi %s©yaRPLi ©«s¸R¶V %s˳Ü[ »R½»][ ˳ÁÏ NTPMò aýSmx sn Wù »R½ª«s ˳ÁÏ ÇÁ©«s»][ ©«s©«sù qx sVÅÁµy»`½ ee NTPª«sVryøÕ³ÁM r¡òú»R½Li qx sNRPÌÁ qx sVLRi»y FyÌÁNRP %s˳Ü[ %s®µ¶³ ¸[ ¶R VLi %saS*»yø ©«sõgRißÓá»R½ gRiVßØ©y ª«sVµ³¶j mx s¾»½[ e ©«s qx sLiÆØù»y ˳ÁÏ W%sV qx sòªs« gRiVßágRißØ©yLi ú¼½Ë³ÁÏ Vª«s®©s[ ©«s LRiWFyßØLi ®µ¶[ªs« úxmsNRPÈÁ¸R¶V NRPXFyLi ©¯[ qx sVLRi¤x ¦¦¦¾»½[ ee $gRiâßá[aPR µy*µR¶aRP ©yª«sV r¡òú»R½ª«sVV gRißáxms¼½Lji* mx sn VõLSÇÜ[ ÌÁLiÊÁ»R½VLi²][ gRiÇØ©«s©«sM ®\ µ¶Q*ª«sW»R½VLRiaRPè. %s}mnsVõaRP*LRiV²T¶ \ ® © s® ª s[ µ R ¶ ùLi %sÕ³ Á ©« s õLigS FsÍØ Â ¿ Á[ ¸ R ¶ WÍÜ[ ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiµyLi. xqísª±s%dsVµR¶ ¬dsLRiV |msÉíÓÁ ËØgS NSgSNRP. ¾»½ÌÁVgRiVªyLRiV %d s ÉÓ Á ¬s FsNR P V䪫 s gS ÕÁ¸R ¶ VùLiz m sLi²T ¶ . N]µôj¶gS @®©s[NPR µR¶Li »R½ª«sWÌÁ¬dsÌÁ ®ªs[VNRPµR¶©«sò qx sVLiµR¶LRiLi ÕÁ¸R¶VùLizmsLi²T¶®ªs[zqs HµR¶V¬s%sVuyÌÁV D²T¶NTP}qsò gRiÇØ©«s©«sLi ©«s®ªsW gRiÇØ©«s©yª«sVX»yÕôÁð ¿RÁLiµj¶LRiª±sV e qx sª«sVxqsò ®ªs[µ¶R ªyµR¶ qx s»R½äÍØNRPÍØxms ª«sVLiµj¶LRiLi ÀÁNRPä¬s úµR¶ª«sLi »R½¸R¶WLRiª«so»R½VLiµj¶. N]Li¿ÁLi xmsÀÁèaRP©«sgRixmsxmsöV ©y©«sÛËÁÉíÓÁ.HÍ"£∞ . G xms¬s úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÌÁ©yõ A¸R¶V©«s AbdPxqsV=ÌÁV ª«soLi²yÖÁ=Li®µ¶[. ÛËÁÌýÁLi »R½VLji%sV ÕÁ¸R¶VùLi zmsLi²T¶ÍÜ[®ªs[zqs NRPÌÁFyÖÁ. ÛËÁÍýجsNTP ˳ÁÏ ªyLñiR ª«sqx só |mnsWLRiµR¶VLæiR ¤x ¦Ü[ ÀÁ®µ¶[NPR %s úgRi¤x ¦¦¦M @LRiZNP[ÒÁ ÕÁ¸R¶VùLi xqsLjiF¡»yLiVV. @LiµR¶V©yNRPV²R¶Vª«sVVÌÁV. C úµR¶ª«sLi»][ xmsxmsöV. µk¶¬s¬s N]úÈÁ ª«sV¥¦¦¦Li»R½LS¸R¶VNRPX»R½®òªsW LRiä ª«sWúbP»][LiµR¶VLRiVLi mx sLRiª±sV ee @LiÉØLi. ®µ¶[aRPªyùxmsòLigS gRiÌÁ˳ÏÁNRPVòÌÁV A¸R ¶ V¬sõ LR i NR P LR i NSÌÁ x m sú»yÌÁ»][ x m spÑÁLiÀÁ gRißá©y´R¶V¬sNTP BxtísQ\®ªsV©«s ª«sLiÈÁ NSÌÁ©«sV \®©s®ªs[µR¶ùLigS xqsª«sVLjiöryòLRiV. A©y²R¶V NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV. %sxmnsWõÌÁV NRPÌÁVgRiNRPVLi²y LRiOTPQLi¿Á[ ª«sVWztsQNRP ªyx¤¦¦¦©«sV²R¶V @¬sõ ª«sLæSÌÁªyLjiNUP ALSµ³R¶Vù²R¶V. %dsÉÓÁ¬s gRiâßá[aRP*LRiLi gRiVâßá[aRP*LRiLi ª«sV}¤¦¦¦aRP*LS»R½ø xqsLi˳ÏÁª«sLi IN][ ä úFyLi»R ½ LiÍÜ[ IN][ ä LR i NR P LigS qx s*FyµR¶mx sµR¶ø }qs%s©y ª«sVFyLRi ®\ªs˳ÁÏ ª«s úxmsµR¶ª±sV ee »R½¸R¶WLRiV¿Á[ryòLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. G xmspÇÁ ¿Á[zqs©y »]ÖÁxmspÇÁ %s}mnsVõaRP*LRiV²T¶ZNP[ µR¶NRPVä»R½VLiµj¶. DLiú²yÎÏÁþ©«sV »R½xmsöNRP »R½¸R¶WLRiV¿Á[ryòLRiV. }¤¦¦¦LRiLiÊÁ GNRPµR¶Li»][ gRißØ´j¶mx sM µy*µR¶Z\ aP»y¬s ©yª«sW¬s úFy»R½LRi»óy¸R¶V ¸R¶VMxmslhi[»½` %saRP*Li»R½qx sù ˳ÁÏ # ®ªs[µ¶R XaRPùLi ©«s¿RÁ %sxmsn VõLi˳ÁÏ # ®ªs[»½` NRP*ÀÁ»`½ ! LRiVúµR¶¸R¶Wª«sVÍØLi»R½LæiR »R½ $ gRiâßá[aPR qx sòªs« LSÇÁ r¡òú»R½ª±sV %s©y¸R¶V\ZNPNRP ˳ت«s©y qx sª«sVLRiè©y qx sª«sVLjiö»R½Li úxms®ªsWµR¶Z\ NPM úxms®ªsWµR¶Z\ NPM úxms®ªsWµR¶ ®ªsWµR¶ ®ªsWµR¶NRPª±sVe ¸R¶VµR¶Ljiö»R½Li qx sµR¶Ljiö»R½Li ©«sªy©«sõµ³y©«s ¬sLjiø»R½Li ©«s NRPßïáÓ »R½Li ©«s ÅÁßïáÓ »R½Li ©«s ÅÁßï᪫sVßïá©«sLi NRPX»R½ª±sV úxmsÇؼ½NRPXµj¶*Çؼ½NRPX »R½=Q*¬sxtsî Q ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sLêij »R½Li ¬sLRiLiÇÁ©«sLi ¿RÁ ¬sLæiR VßáLi ¬sLSNRPX¼½Li ¤x ¦¦¦ù¬sztsQäQû¸R¶Vª±sV e qx sµy»R½øNRPLi ÀÁµy»R½øNRPLi qx sVÆØ»R½øNRPLi mx sLRiLi mx sµR¶Li ˳ÁÏ ÇØ%sV »R½Li gRiÇØ©«s©«sLi qx s*ª«sW¸R¶V¸R¶W»R½ò %súgRi¤x ¦¦¦ª±sV ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. B²ýU¶ µ³¶j gjiµô¶jð gjiµô¶jð gji»R½´ò ][LigRi´][LigRi®\ ´¶¼½ aRPÊôÁð »][ gRiV¼½òÍÜ[ |msÉíÓÁ D²T¶NTPLi¿yÖÁ. B%s NRPV²R¶Vª«sVV\ÛÍÁ¾»½[. qx sª«sVxqsò %sxmsn Võxmsn W¼½©«sLi qx s*˳ÁÏ NRPò mx sORPQ Fy¼½©«sª±sV ee lLiLi²R¶V ZNP[ÒÁÌÁ ÛËÁ¸R¶VùLi. Û Ë ÁÌý Á Li Dxms¹¸¶WgjiLiÀÁ ¿Á[ryòLRiV. ª«sVW²R¶V ©yÌÁVgRiV ¸R¶WÌÁNRPVÌÁV. ª«sVXµR¶LigRi »yÌÁ©yµR¶ ÛËÁ³ µ[ ¶R ryµ³¶R ©y©«sVLRiWxms»R½M C zmsLi²T¶¬s @LRi¿Á[¼½ÍÜ[ ®ªs[zqs ©¯NRPVäNRPV¬s. xmsÀÁè%sVLRixmsNS¸R¶VÌÁV Dxms¹¸¶WgjiLiÀÁ DLiú²yÎÏÁ§þ ¿Á[ryòLRiV. BLiN]LiµR¶LRiV ÕÁ¸R¶VùLi LRiª«s*. lLiLi²R¶V NRPxmsöVÌÁV qx s©«sLiµR¶©yµk¶ ª«sLiµj¶»R½Li qx sª«sVxqsò zqsµô¶Rð }qs%s»R½ª±sV qx sVLSxqsVL_xmsn V¹¸¶WM qx sµy ÇÁ¸R¶VúxmsµR¶Li ˳ÁÏ ¸R¶VúxmsµR¶Li »R½VLji%sV©«s ÛËÁÌýÁLi. G zmsLi²T¶ª«sLiÈÁÖÁõ ¿Á[zqs©y. %s©y¸R¶VNRPM aRPaSLiNRPZaP[ÅÁLRiM úxmsx¤¦¦¦XxtsQù ©«sX»R½ù¼½ee B®µ¶[ zmsLi²T¶¬s gRiVLiú²R¶¬s DLiú²yÎÏÁ§þ ¿Á[zqs @®µ¶[ gRiV¼½òÍÜ[ |msÉíÓÁ A%sLji\|ms D²T¶NTPLi¿RÁVN][ªyÖÁ. aRPVµô¶Rð M qx sLi¸R¶V»R½Â¿Á[»½R ry ¸R¶Vµj¶ mx slhi[¬sõ»R½ùLi ú¼½xqsLiµ³¶R ùLi ª«sVLjilgi[ qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ÀÁÉÓÁZNP²R¶V DxmsöV. DLiú²yÎÏ Á §þ: %s©y¸R ¶ VNR P ¿R Á %s¼½©y²R ¶ V úx m s¼½ BLiÉÓ Á ©« s VLiÀd Á A%sLj i \ | ms D²R ¶ VNR P V»R ½ VLi® ² ¶[ %d s ÉÓ Á NR P ª« s Vø¬s ªyx q s©« s ÌÁV %dsxqsVòLiÉØLiVV.

»R½LRiVªy»R½ xqísª±s\|ms ©«sVLiÀÁ µj¶Li¿Á[zqs ¿RÁÍýØLSèÖÁ. @LR i  ¿ Á[ ¼ ½ÍÜ[ ª « s oLi¿R Á VNR P V¬s ª«sVV¬s®ªs[ÎÏÁþ»][ ©¯NRPVäN][ªyÖÁ. %dsÉÓÁ¬s BLRi\®ªs ¬s%sVuyÌÁV A%sLjiÍÜ[ D²T¶NTPLi¿yÖÁ. NRPLji®ªs[FyNRPV®ªs[zqs N]Li¿ÁLi ÊÁLRiNRPgS B¼½ ˳ÁÏ ÍýØÌÁNRPX»R½ gRiâßá[aPR r¡òú»R½Li LRiVÊÁV÷N][ªyÖÁ. ¬dsLRiV ËØgS ª«sVLRiVgRiV»R½VLi²R¶gS ˳ÁÏ ÍýØÌÁNRPX»R½ $ gRiâßá[aPR r¡òú»R½Li ˳ÏÁÍýØÌÁ Dªy¿RÁ: gRiâßá[aS¸R¶V µ³y®ªs[Võ mx slLi[aS¸R¶V »R½V˳ÁÏ ùLi qx sµy©«sLiµR¶LRiWFy¸R¶V qx sLS*QQLij gò S¸R¶V @FyLRixqs*LRiWFy¸R¶V ®µ¶[ªyµ³j¶®µ¶[ª«s ©«sª«sV}qsò úxms˳Ü[ ˳ÏÁNRPò qx sLiLRiORPQNS¸R¶V ee ee `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : ee N QÆ}âË ß~å^è#Œ »R½qx sù $LRi»R½VÍØ qx s*zqsµô¶jð qx sz¤¦¦¦»y $ aSLRiµy qx sLRi*µy ryù»yLi»R½ »R½öLji¿yLjiZNP[ NTPÌÁ »R½µy NSM NSª«sV©y©yLi NRP´yM ©«sW®©s®ªs[¸R¶WÖÁ. NSªyÖÁ=©« s x m sµyLó S ÌÁV: Fyª« s oNT P ÍÜ[ ©« s Vª« so*ÌÁV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ . ¿RÁÍýØLSèÖÁ. C %sµ³R¶LigS »R½¸R¶WLRiV¿Á[xqsVNRPV©«sõªyÉÓÁ¬s A%sLji\|ms BLRi\®ªs ¬s%sVuyÌÁFyÈÁV D²T¶NTPLi¿yÖÁ. ¸R¶WÌÁNRPVÌÁF~²T¶®ªs[zqs µj¶LiÀÁ. ˳ÁÏ %sxtsQù¼½ ©«sLS\¹¸¶Vª«s mx shRi¾»½[ aRP*ßá*¾»½[ qx sµy ee NSªyÖÁ=©« s x m sµyLó S ÌÁV: INR P NR P x m söV %sV©« s x m söx m so©« s V gR i LiÈÁ}qsx m so ¸R¶VLi ¸R¶V%sV¿RÁè¼½ »R½Li »R½Li»R½V µyryùª«sVù®©s[©s« qx sLixqsVò»½R M ©y©« s Û Ë ÁÉí Ó Á . µR¶¸R¶W¬s®µ¶³ [ »R½*Li ee D²T¶NTPLiÀÁ ª«soLi¿RÁVNRPV©«sõ ÕÁ¸R¶VùLi zmsLi²T¶ Gª«sª«sVVNSòQ* ©«s©«s»yLir¢ ˳ÁÏ ÍýØÍÜ[ ˳ÁÏ NTP¸ò ¶R VLiú¼½»R½M ryúaRPV®©s[ú»R½M qx sL][ªs« WLi¿Á[ úËØx¤¦¦¦øßØúlgi[ ª«sV¥¦¦¦ª«sVV®©s[ ee »R½ª«sVVªy¿RÁ gRißص³¶k aRPqx sòQùQ NSòQù úËØx¤¦¦¦øßá LRiWxmsNRPLi gRiÇØ©«s©«s qx s*LRiW}msßá qx sLi¸R¶VVN][ò ˳ÁÏ NRPò ª«sVV»R½ªò s« VLi ee %sVúaRPª«sVLi ª«sVµ³R¶ù ©«sVª«so*ÌÁ %sVúaRPª«sVLi ¬sLiFyÖÁ. %dsÈÁ¬sõLiÉÓÁ \|ms xmsp»R½ %súaRPª«sVLiINRPäÛÉÁ[.HÍ"£∞ }¤¦¦¦LRiLiËظR¶V ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi %s}mnsVõaS¸R¶V mx sLS»R½ø®©s[ úÊÁ}¤¦¦¦øaS¸R¶V ª«sV¥¦¦¦¹¸¶WgSµ³yú¾»½[ aSLi¼½ª«sV¸R¶W¸R¶V ¾»½[ ry*©«sLiµR¶ªyzqs®©s[ »R½V˳ÁÏ ùLi ry*©«sLi®µ¶[ ÛÆÁ[ÌÁNS¸R¶V ¾»½[ e ¹¸¶WgkiaS¸R¶V ª«sVx¤¦Ü[µyLRiqx s*LRiWxmsµ³yLji©«sõ®ªsW ©«sª«sVM ee qx sµR¶qx s©«sø¸R¶VNS¸R¶W¸R¶V ª«sùQQNPR bò Pd lLi< [ ©«s®ªsW©«sª«sVM ¹¸¶WgRiLRiW}msßá qx sLRi*ú»R½ qx sLizqsó »y¸R¶V ©«s®ªsW©«sª«sVM ee zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð úxmsµyú¾»½[ ¾»½[ zqsµô¶jð ÊÁVµô¶j𠪫sV¸R¶W¸R¶V ¿RÁ zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð mx s¾»½[ »R½V˳ÁÏ ùLi ©«sª«sV}qsò gRiÇÁª«sNTPQòûâßá[ee ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¸R¶V ®µ¶[ªy¸R¶V ¿RÁ»R½VLS÷é¤x ¦¦¦§µ³¶R LS¸R¶V¾»½[ ª«sVWxtsQNPR µ³¶R *ÑÁ®©s[ »R½V˳ÁÏ ùLi FyaSLiNRPVaRPúxmsµ³yLjiâßá[ ee µj¶*ÇÁLRiWxms µ³¶R LS\¹¸¶Vª«s ˳ÁÏ NRPªò s« »R½=ÌÁ˳ت«s»R½M LRiOTPQ»½R VLi ˳ÁÏ NRPªò yNRPùLi»R½V qx sª«sWgRi»y¸R¶V ¾»½[ ©«sª«sVM ÕÁ¸R¶VùLizmsLi²T¶¬s N]µôj¶ N]µôj¶µj¶gS ®ªs[xqsWò. ¿Á[¼½»][ ËØgS zmsxqsNSÖÁ. ® ª s[ ® ² ¶NT P ä©« s »R ½ LR i Vªy»R ½ AªyÌÁV ® ª s[ ¸ R ¶ WÖÁ. ª«sVµ³R¶ùÍÜ[ ª«sVLiµR¶LigS ª«soLi®²¶[ÍØ NRPxmsöVÍØ ©¯NRPVäN][ªyÖÁ. Dx m söV. H¾»½[ ªyÉÓÁÍØ gRiVLiú²R¶LigS NSNRPVLi²y zmsLi²T¶ @Li¿RÁVÖÁõ xmsNRPäÌÁ ª«sV²T¶ÀÁ. BÍØ »R½¸R¶WLRiV¿Á[xqsVNRPV©«sõ®ªsWµR¶NSÌÁV BLRi\®ªs ¬s%sVuyÌÁV A%sLjiÍÜ[ D²T¶NTPLi¿yÖÁ. @xmsöV²R¶µj¶ DÖýÁFy¸R¶V ANSLRiLiÍÜ[NTP ª«sxqsVòLiµj¶. %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP \®©s®ªs[µR¶ùLigS µyryù%sV ˳ÁÏ NTP»ò ½R Vuí¡¤x ¦¦¦Li ¬s¸R¶V®ªs[V©«s ª«sV¥¦¦¦ª«sV¾»½[ e »R½*¸R¶WNRPX»R½%sVµR¶Li r¡òú»R½Li qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNRPLi e xqsª«sVLjiöLi¿RÁª«s¿RÁVè. N]Li¿ÁLi ©«sW®©s NRPÖÁzqs©«s ¬dsÉÓÁÍÜ[ ®ªs[ÌÁV ª«sVVLiÀÁ ª«sVµ³R¶ùÍÜ[ »R½²T¶Â¿Á[xqsVNRPVLiÈÁW DLi²yÖÁ. @xmsöV²R¶µj¶ DÖýÁFy¸R¶WÖÁ. D²T¶NTPLiÀÁ©«s ÕÁ¸R¶VùLi zmsLi²T¶¬s.x m sÀÁè%sVLR i x m sNS¸R ¶ VÌÁV. ÛËÁÌýÁLi F~²T¶¬s xqs©«sõ¬sª«sVLiÈÁ\|ms DLi²T¶NTPLi¿yÖÁ. ª«sVµ³R¶ùÍÜ[ %sV©«szmsLi²T¶»][ ¬sLizms. qx s*xmsõÇØ»y©±s e FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @Li¿RÁVÖÁõ ª«sVW}qs¸R¶WÖÁ. ÀÁª«sLRiÌÁV xmsÌÁV¿RÁgS. ¿RÁ»R½VLRiúryNSLRiLiÍÜ[ »R½¸R¶WLRiV¿Á[xqsVN][ªyÖÁ. N]ÊÁ÷Lji»R½VLRiVª«sVV. »R½*Li ª«sW»y »R½*Li zms»y ©yµ³¶R qx sòQ*Li qx sVx¤¦¦¦X»R½VäQ®\µ¶ª«s»R½Li úµR¶ª«sùLi %sµyùµ³¶j NRPLi ®ªs[V »R½*Li qx sLRi*Li ¾»½[ ®\ªs ©«s®ªsW©«sª«sVM ¸R¶WÌÁNRPVÌÁ F~²T¶. ÕÁ¸R¶VùLizmsLi²T¶ %sVúaRPª«sW¬sõ NRPxmsöVÍØ »R½¸R¶WLRiV¿Á[xqsVNRPV¬s. ÍÜ[xmsÖÁ LRiV¿Á[®ªs[LRiV.HÍ"£∞ qx sLixqsVzmsòª¯[¸¶R W©±s qx sNRPÍØxmsLSµ³y ORPQªs« Vxqs* }¤¦¦¦LRiLiÊÁ µk¶¬sÍÜ[ÛËÁÌýÁLiF~²T¶ ®ªs[zqs ËØgS NRPÌÁVxmsoN][ªyÖÁ. ˳ÏÁNRPVòÌÁ ©¯[ÉÓÁNUP LRiVÀÁ xqsª«sVNRPWLRiV»yLiVV N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ©«sVª«so*ÌÁ»][: B®µ¶[ xmsp»R½ zmsLi²T¶»][ BLiN]¬sõ LRiNSÖÁõ NRPW²y »R½¸R¶WLRiV ¿Á[¸R¶Vª«s¿RÁVè. DLi²R ¶ ÌÁV NRPÈíÁNRPVLi²y ËØgS NRPÌÁ¸R¶VÛËÁÉíØÖÁ. µk¶¬s ©«sVLiÀÁ g][×dÁNS¸R¶VÌÁLi»R½ DLi²R ¶ ÌÁV ¿ Á[ z qs. @Li¾»½[ ry¸R¶VVÇÁùxmsµR¶Li ®ªs[V ˳ÁÏ V%sr¡òú»R½Li %sZaP[tx sQ»½R M ee BLigRiVª«s. D²T ¶ NT P LiÀÁ©« s %sVúaR P ª« s W¬sõ® ª s[ z qs. 50 úgSª«sVVÌÁV ÛËÁÌýÁLi»R½VLRiVª«sVV. ÛËÁÌýÁLi EÈÁ©«sV N]ÊÁ÷Lji {msÌÁVèNRPV¬s D²T¶ZNP[µyNS ª«soLi¿yÖÁ. C %sVúaRPª«sW¬sõ A%sLji\|ms $ª«sV¿RÁèéLiNRPLS¿yLRiù NRPX»R½ $ gRiâßá[aPR ˳ÁÏ VÇÁLigRi qx sòªs« ª±sV LRißá»R½VORPQúµR¶ mx sn VLiÉØ ¬s©yµyÕ³ÁLSª«sVLi ¿RÁÌÁ »yòLi²R¶ª¯[µ¶Rô Li²R¶ mx s»R½öµR¶ø»yÌÁª±sV e ÌÁxqs »R½VòLiµj¶ ÍØLig][mx sLji ªyùÌÁ¥¦¦¦LRiLi gRißص³¶k aRP %dsVaS©«s qx sW©«sVLi »R½%dsV®²¶[ ee µ³¶R *¬sµ³¶R *Lixqs %dsßØ ÌÁ¹¸¶WÍýØzqs ª«sNRPQòûLi qx sVöéLiR ¿RÁèéLi²R¶ µR¶Li²][ ÌýÁqx s µk¶÷ÇÁ mx spLRiª±sVe gRiÎÏÁµæ¶R Li²R¶ r¢gRiLiµ³¶R ù ÍÜ[ÍØÖÁ ª«sWÌÁLigRißص³¶k aRP %dsVaS©«s qx sW©«sVLi »R½ %dsV®µ¶[ ee úxmsNSaRP ÇêÁFyLRiNRPò LRi»R½õ úxmsxqsW©«s úxmsªyÎÏÁ úxms˳ػyLRiVßá ÇÜ[ù¼½lLi[NPR ª±sV e úxmsÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi ª«súNRP»R½VLi ®\²¶NRPµR¶Li»R½Li gRißص³¶k aRP %dsVaS©«s qx sW©«sVLi »R½ %dsV®²¶[ ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : BLRi\®ªs¬s%sVuyÌÁFyÈÁV D²T¶NTPLi¿yÖÁ. DLi²R¶ÌÁV NRPÈíÁNRPVLi²y ÇØúgRi»R½ògS NRPÖÁ¸R¶VÛËÁ²R¶V»R½W BLRi\®ªs ¬s%sVuyÌÁFyÈÁV D²T¶NTPLi¿yÖÁ. ª«sLS©±s úÊÁWz¤¦¦¦ ª«sV¥¦¦¦¹¸¶W¬s©±s ¸R¶WLixqs¾»½[ ÀÁ»R½gò iR »y©±s %sVúaRPª«sW¬sõ ª«sWLjièNSLRiLi ®ªsWµR¶NSÌÁ©«sV NRPW²y mx sLS©±s »R½¸R¶WLRiV¿Á[zqs. µk¶¬s ª«sVµ³R¶ùÍÜ[ INRP xqsWö©±s N]ÊÁ÷Lj i %sVúaR P ª« s W¬sõª« s oLiÀÁ @Li¿R Á VÖÁõ ª«sVW}qs¸R¶WÖÁ. gRiÇØ©«s©«s Dªy¿RÁ: %sV©«sxmsöxmsöV»][: ¼d½zms ®ªsWµR¶NSÌÁ»][ FyÈÁV. ®µ¶[}¤¦¦¦©«s ªy¿y ª«sV©«sry NRPX»y®©s[ø qx sLixqsLæij NS©±s ÇØgRiX¼½ ÀÁÈÁx m sÈÁÍØ®²¶[ µ yNS ®ªs[ L iVVLi¿yÖÁ. ËÜÇêÁgRißáxms¸R¶VùNRPV BxtísQ\®ªsV©«s ®ªsVµR¶NSÌÁV BÍØ %s%sµ³R¶LRiV¿RÁVÌÁ»][ »R½¸R¶WLRiV¿Á[zqs xqsª«sVLjiö}qsò A¸R¶V©«sNRPW xqsLi»R½VztísQ. »R ½ ¸R ¶ WLR i V ¿ Á[ } qs %sµ³ y ©« s Li: J F~²T ¶ ee ª« s VWNR P V²R ¶ VÍÜ[ ¾ » ½Ìý Á ©« s Vª« s o*ÌÁV ® ª s[ z qs. %s²T¶gS J ª«sVWNRPV²R¶VÍÜ[ ©«sW®©s®ªs[zqs.

HÍ"£∞ %sÀÁú»R½ qx sVöéLiR úµR¶»R½õª«sWÍØ NTPLkiÈÁLi NTPLkiÉÜ[ ÇêÁ*ÌÁ ¿RÁèéLiúµR¶lLi[ÆØ %s˳ÁÏ WxtsQªs± V %s˳ÁÏ W\|tsQNPR ˳ÁÏ WxtsQLi ˳ÁÏ ª«sµ³¶R *Lixqs }¤¦¦¦»R½VLi gRißص³¶k aRP %dsVaS©«s qx sW©«sVLi »R½ %dsV®²¶[ DµR¶Li¿RÁ µR¶V÷éÇØ ª«sÌýÁLki µR¶XaRPùª«sVWÍÜ[ ¿RÁèéÌÁ µR¶W÷éQûÌÁ»y %sú˳ÁÏ ª«sV ú˳ØÇÁ µR¶ORPQªs± V e ª«sVLRiV »R½V=LiµR¶Lki ¿yª«sV\lLiM }qsª«sùª«sW©«sLi gRißص³¶k aRP %dsVaS©«s qx sW©«sVLi »R½%dsV®²¶[ ee qx sVöéLiR ¬sõxtsî vLS ÍÜ[ÌÁ zmsLigSOTPQ»yLRiLi NRPXFy N][ªs« VÍÜ[µyLRi ÖdÁÌÁ ª«s»yLRiª±sV e NRPÎØ ÕÁLiµR¶VgRiLi gki¸R¶V¾»½[ ¹¸¶Wgjiª«slLi^ Qòù gRißص³¶k aRP %dsVaS©«s qx sW©«sVLi »R½%dsV®²¶[ ee ¸R¶V®ªs[VNSORPQLiR Li ¬sLRiøÌÁLi ¬sLji*NRPÌÁöLi gRiVßؼd½»R½ ª«sW©«sLiµR¶ ª«sWNSLRi aRPW©«sùª±sV! mx sLRiLiFyLRi ®ªsWLiNSLRi ª«sWª«sVõ¸R¶V gRiLRi÷éLi ª«sµR¶Li¼½ úxmsgRiÌÁ÷éLi mx soLSßáLi »R½%dsV®²¶[ ee ÀÁµy©«sLiµR¶ ryLiúµy¸R¶V aSLi»y¸R¶V »R½V˳ÁÏ ùLi ©«s®ªsW %saRP*NRPlLi[Qòû ¿RÁ ¤x ¦¦¦lLi[Qòû ¿RÁ »R½V˳ÁÏ ùª±sV e ©«s®ªsW ©«sLi»R½ ÖdÁÍظR¶V Z\ NPª«sÌÁù˳Ø}qs ©«s®ªsW %saRP*ÕdÁÇÁ! úxms{qs µk¶aRPqx sW©¯[ ee @xqsù $ @uí¡»R½Lò iR $ zqsµô¶Rð ÌÁOUPQøgRißáxms¼½ µj¶ª«sù©yª«sWª«sVX r¡òú»R½ ª«sV¥¦¦¦ª«sVLiú»R½qx sù.HÍ"£∞ $ ÌÁOUPQ øgRiâßá[aRP @uí¡»R½òLRi aRP»R½©yª«sWª«s×ÁM mx sn ÌÁLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : JLi %sxmsn VõLSÇظR¶V ©«sª«sVM JLi gRiâßá[aRP*LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi @ª«sù¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi µR¶OSQµ¶R³ ùQOSQ¸¶R V ©«sª«sVM JLi @gjiõgRiLRi*Õ³Á®µ¶[ ©«sª«sVM JLi ªyÎÏÁ ÊÁÌÁúzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi aRPLRi*»R½©«s¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sLS*»R½øNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ®µ¶[ªy¬dsNSLjiè»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi aRPVµôyð ¸R¶V ©«sª«sVM JLi aSLi»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÇØ©«s©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sVV¬sxqsVò»yù¸R¶V ©«sª«sVM JLi GNRPµR¶Li»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi aRPNTPò qx sLi¸R¶VV»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi }¤¦¦¦LRiLiËظR¶V ©«sª«sVM JLi NSÍظR¶V ©«sª«sVM JLi NS%sV®©s[ ©«sª«sVM JLi FyaSLiNRPVaRPµ³¶R LS¸R¶V©«sª«sVM JLi gRiVßá¼d½»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi @NRPÌÁøuy¸R¶V ©«sª«sVM JLi zqsµôyð Ljiè»R½ª«sµyLiÊÁVÇظR¶V ©«sª«sVM JLi @ª«sùQQNSò¸¶R V ©«sª«sVM JLi aSaRP*»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi %sµR¶*¼½ûQö¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißᮩs[ ©«sª«sVM JLi BORPV¿yxms˳ÁÏ X¾»½[ ©«sª«sVM N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRiX»R½=ª«sVµR¶ÊÁVVztsQM @©«sVxtsí vxmsèLiµR¶M $ gRißáxms¼½lLiô ª[ s« »y gRiLi ÕdÁÇÁLi $Li aRPNTPMò NýPU Li NUPÌÁNRPLi ª«sVª«sV $ zqsµô¶Rð ÌÁOUPQø ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ú{ms»R½¹¸¶[V ÕdÁÇÁLi $Li aRPNTPMò NýPU Li NUPÌÁNRPLi ª«sVª«sV $ zqsµô¶Rð ÌÁOUPQø ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ú{ms»R½¹¸¶[V %s¬s¹¸¶WgRiM JLi %s©y¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi g_Lki mx soú»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx säLiµyúgRiÇظR¶V ©«sª«sVM JLi mx sp»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi µj¶*ÇÁúzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi BLiúµR¶$ úxmsµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi aRPLRi*úzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sXztsí QNPR l\ LiQQû ©«sª«sVM JLi bPªy¸R¶V ©«sª«sVM JLi ÊÁVµô¶jð úzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi úÊÁx¤¦¦¦ø¿yLjiâßá[ ©«sª«sVM JLi ®\µ¶Q*ª«sW»R½VLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ˳ÁÏ NRPò %sxmsn Võ %s©ybP®©s[ ©«sª«sVM JLi ¿RÁ»R½VLS÷é¤x ¦¦¦®ªs[ ©«sª«sVM JLi ¿RÁ»R½VLSLiVV ©«sª«sVM JLi aRPWLRiöNRPLñS¸R¶V ©«sª«sVM JLi úÊÁx¤¦¦¦øª«s»R½ªò s« W¸R¶V ©«sª«sVM JLi úgRi¤x ¦¦¦xms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi r¡ª«sVxqsWLSùgjiõÍÜ[¿ÁR ©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ¿RÁLi²y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ¬sLRiLiÇÁ©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx s*¸R¶VLi zqsµôyð ¸R¶V ©«sª«sVM JLi ÕdÁÇØxmspLRiNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sLRiµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi NRPX¼½®©s[ ©«sª«sVM JLi %ds»R½Ë³ÁÏ ¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi ¿RÁúNTPâßá[ ©«sª«sVM Bª«sVLi qx sVxqsòªs« Li úFy»R½ LRiV»óy¸R¶V ˳ÁÏ NSòQù mx slhi[ µR¶ùxqsVò ª«sVL][Qòù ÌÁÛËÁ³ [ »R½=LRi*NSª«sW©±s e gRiâßá[aPR úxmsry®µ¶[ªs« zqsµô¶Rð ùLi¼½ ªy¿][ gRiâßá[ZaP[ %sË³Ý µR¶VLýiR ˳ÁÏ Li NTPLi úxmsxqs®©s[õee N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ JLi $ aS¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sVò¼½x¤¦¦¦L<ij »y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ÇÁÉÓÁ®©s[ ©«sª«sVM JLi @ª«sVlLi[aPR *LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi $ NRPLihS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sVWÌÁNRPLihS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ryª«sV|mnsWxtsQ úzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx só WÌÁ»R½VLi²y¸R¶V ©«sª«sVM JLi úgSª«sV\âßáQù ©«sª«sVM JLi zqsó LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sV˳ÁÏ gS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ªygkiaS¸R¶V ©«sª«sVM JLi µR¶WLS*ÕÁÌÁ*úzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi Fyxms¥¦¦¦Ljiâßá[ ©«sª«sVM JLi qx sª«sWz¤¦¦¦»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi $ úxmsµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi ˳ÁÏ NRPNò SLiOTPQ»½R µyLiVV®©s[ ©«sª«sVM JLi ZNP[ªs« ÍظR¶V ©«sª«sVM JLi Çìجs®©s[ ©«sª«sVM JLi NSLi»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sLêij »y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sùQQNPR ªò s« VWLRi¹ò ¸¶[V ©«sª«sVM JLi qx sª«sVxqsò ÇÁgRiµyµ³yLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sLRiª«sVWxtsQNPR ªyx¤¦¦¦©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi úxmsxqs©yõ»R½ø®©s[ ©«sª«sVM JLi zqsµô¶Rð ÌÁOUPQø gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ JLi @ËêÜ»[ ½R öÌÁNRPLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi $xms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi NRPVÍØúµj¶Ë³ÁÏ X¾»½[ ©«sª«sVM JLi ¿RÁLiúµR¶¿RÁW²y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ©ygRi¸R¶VÇìÜmx[ s%ds¼½®©s[ ©«sª«sVM JLi úª«s¼½®©s[ ©«sª«sVM JLi ú»R½LiVWNRPlL^iQ ò û ©«sª«sVM JLi mx soLRiVu¡»R½ªò s« W¸R¶V ©«sª«sVM JLi @úgRigRißØù¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiVßáFy¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sXµô¶jð µy¸R¶V ©«sª«sVM JLi aRPWLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi zqsµô¶jð µy¸R¶V ©«sª«sVM JLi NSLi»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi NRPX»yª«sW¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V ©«sª«sVM JLi r¢ª«sWù¸R¶V ©«sª«sVM JLi @¿RÁVù»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi zqsµôyð ¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sW¸R¶W¸R¶VVNSò¸¶R V ©«sª«sVM JLi úÊÁz¤¦¦¦øuîy¸R¶V ©«sª«sVM JLi úxmsª«sV»R½Qò®\µ¶»R½ù˳ÁÏ ¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi FyLRi*¼d½aRPLiNRPL][»R½=LigRiÛÆÁ[ÌÁ©¯[»R½=ª«s ÍØÌÁ©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ¤x ¦¦¦Xxtsí Qqx sVò»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ gRiNSLRi gRiâßá[aPR @uí¡»R½Lò iR aRP»R½©yª«sWª«s×ÁM JLi gRiNSLRiLRiWFy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißáxmsLi²T¶»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißظR¶V ©«sª«sVM JLi gRißá©y¼d½»R½ qx sµæ¶R VßظR¶V ©«sª«sVM JLi gRiLigSxqsV»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLigSµ³¶R LRiú{ms¼½NRPLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiµyª«s¥¦¦¦¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiµR¶ùxmsµyù»R½øNRP NRP%s»R½*µy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÇÁÌÁOUPQømx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi gRiLigS¬sLRi»R½ bPOSQNPR X¾»½[ ©«sª«sVM JLi gRißãÜ»[ ½R ªò s« W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi®©s[òQû ©«sª«sVM JLi gRigRi©«sªyùxmsNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiª«sV©yµj¶ %sª«sLêij »y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi²R¶ú˳ÁÏ ª«sVµR¶÷éQûª«sVLRiNRPVLi²R¶ÍظR¶V ©«sª«sVM JLi gRi»y gRi»yÇìظR¶V ©«sª«sVM JLi gRi»][µ¶R ÷éªy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi´R¶ª«s¥¦¦¦¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLiµ³yµ³¶j mx spÑÁ»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLæSµj¶qx s©«sVõ»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRiÕ³Á®µ¶[ ©«sª«sVM JLi gRiLRiÎÏÁ ˳ÁÏ WxtsQßظR¶V ©«sª«sVM JLi gRiLêij »R½LRiªy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiµj¶®©s[©s« ©«sª«sVM JLi gRiLRi÷é úxmsµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRi÷éµy³ LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRiV»R½ø»R½VòÌÁùÇÁª«s©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¹¸¶[V²T¶»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¸R¶WNRPX»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi gRiLiµ³R¶LRi*©«sgRiLSLjiè»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRiV²yúgRiÇÁª«sLiµj¶»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiL>iR ßáxqsVò¼½ ryª«sVù´j¶¹¸¶[V ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : JLi gRiâßá[aS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißá¬ds¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißØù¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRigRi©yµj¶NRPqx sXÛÇÁ[ ©«sª«sVM JLi gRiLigSxqsV»yLjiè»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi%dsZaP[²y³ ù¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiµyµ³¶R LRiqx sV»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÇØryù¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÇÁªyÑÁLRi´R¶ úxms˳ظR¶V ©«sª«sVM JLi gRißÓá»R½ ÇìظR¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi²R¶µy©yLiÀÁ»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi²][mx sÌÁxqsª«sWNRPX»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi gRiª«sWù¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi²R¶µ][tx sQ¤x ¦¦¦LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¼½µy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi»R½ª«sVX»R½ù®ªs[ ©«sª«sVM JLi gRiLi´R¶úzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLiµ³¶R zqsLiµ³¶R VLRi ÊÁXLiµR¶gS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiª«sù˳ÜZ[ NP[Qò û ©«sª«sVM JLi gRiLjiuîy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRi*x¤¦¦¦LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi%suîy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÕ³Ád LRi ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÌÁ»R½Växtsî v ¤x ¦¦¦LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRi÷éLRiORPQNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRi÷éªybPÇìØ©«s úxmsµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLRiV²R¶µ³¶R *ÇÁª«sLiµj¶»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¸R¶WúaSµô¶Rð mx sn ÌÁµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiµyµ³¶R LSª«s»yLjiâßá[ ©«sª«sVM JLi gRiLiµ³¶R LRi* gS©«s qx sLi»R½Vuíy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißáLSú»R½qx sª«sWLSµ³yù¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLSòËÁϳ ©y˳ÁÏ #¹¸¶[V ©«sª«sVM N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ ˳ÁÏ %su¡ù»R½Lò iR mx soLSßãÜN[ PR ò $ gRiâßá[aSuí¡»R½Lò iR aRP»R½©yª«sV r¡òú»R½ª«sVV %s©y¸R¶VN][ %sxmnsVõLSÇÜ[ g_Lkixmso»][òQû gRiâßá[aRP*LRiM qx säLiµyúgRiÇÜ[ ª«sù¸R¶VM mx sp»][ µR¶O][Q µ³¶R ùQO][Q µj¶*ÇÁúzms¸R¶VM @gjiõgRiLRi÷é ÀÁè鵶j LiúµR¶ bdP+Qûmx sµ][ ªyßÔáúxmsµ][ ª«sù¸R¶VM qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµR¶ aRP+LRi*»R½©«s¸R¶V aRP*LRi*Lki úzms¸R¶VM qx sLS*»R½øNRP qx s=QXztsí QNPR LSò ®µ¶[ª¯[ ®©s[NSLjiè»R½ bP+ª«sM aRPVµô]ð [ ÊÁVµô¶jð úzms¸R¶V aS+Li»][ úÊÁx¤¦¦¦ø¿yLki gRiÇØ©«s©«sM ®\µ¶Q*ª«sWú¾»½[¹¸¶W ª«sVV¬sxqsVò»][ù ˳ÁÏ NRP%ò sxmsn Võ%s©yaRP©«sM GNRPµR¶Li»R½ aRPè»R½VLS÷é¤x ¦¦¦§ aRPè»R½VLRi aRP+QQNPT ò qx sLi¸R¶VV»R½M ÌÁ®ªsW÷µR¶LRi aRPW+LRiöNRPLñ][ ¤x ¦¦¦Lji LRi÷éQû¤x ¦¦¦ø%sµR¶V»R½ªò s« VM NSÍÜ[ úgRi¤x ¦¦¦xms¼½M NS%dsV r¡ª«sV qx sWLSùgjiõ ÍÜ[¿ÁR ©«sM FyaSLiNRPVaRPµ³¶R LRi aRPèLiµ][ gRiVßؼd½»][ ¬sLRiLiÇÁ©«sM @NRPÌÁøxtsQ qx s=Q*¸R¶VLizqsµô¶Rð M zqsµôyð Ljiè»R½ mx sµyLiÊÁVÇÁM ÕdÁÇÁxmspLRi mx sn ÍØxqsN][ò ª«sLRiµR¶ aS+aRP*»R½M NRPX¼d½ µj¶*ÇÁúzms¹¸¶W %ds»R½Ë³ÁÏ ¹¸¶W gRiµk¶ ¿RÁúNUPORPV¿yxms µ³¶R X»`½ $µ][ ÇÁ D»R½öÌÁNRPLRiM $xms¼½M qx sVò¼½x¤¦¦¦L<ij »R½M NRPVÍØúµj¶ ÛËÁ³ »[ yò ÇÁÉÓÁÌÁM NRPÖÁNRPÌÁøxtsQ ©yaRP©«sM ¿RÁLiúµR¶ ¿RÁW²yª«sVßÓáM NSLi»R½M Fyxms¥¦¦¦Lki qx sª«sWz¤¦¦¦»R½M AúbP»R½M $NRPLRi r¢=®ªsWù˳ÁÏ NRPªò yLiÀ³Á»R½ µy¸R¶VNRPM aSLi»R½M Z\ NPª«sÌÁùxqsVÅÁµR¶M qx sÀÁèµy©«sLiµR¶ %súgRi¤x ¦¦¦M Çìجds µR¶¸R¶W¸R¶VV»][ µyLi»][ úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[*tx sQ %sª«sLêij »R½M úxmsª«sV»R½ò ®\µ¶»R½ù ˳ÁÏ ¸R¶VµR¶M $NRPLih][ %s˳ÁÏ V®µ¶[aPR *LRiM LRiª«sWLjiè»][ %sµ³¶j LSõgRi LSÇÁ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½ªy©±s ee qx só WÌÁ NRPLihRiM qx s*¸R¶VLi NRPLSò ryª«sV|mnsWxtsQ úzms¸R¶VM ª«sLRiM qx só WÌÁ»R½VLi²][ úgRißÔá Lôikð g][ ªygkiaRP zqs=µô¶jð µy¸R¶VNRPM ee µR¶WLS* ÕÁÌÁ* úzms¹¸¶W ª«sùQQNPR ªò s« VWLjiò LRiµR¶V÷黽R ª«sVWLjiªò s« W©±s Z\ aPÛÍÁ[LiúµR¶»R½©«sVÇÜ[»½R =LigRi ÛÆÁ[ÌÁ ©¯[»½R V=NRP ª«sW©«s©«sM qx s*Íت«sßáù qx sVµ³yryLRi ÑÁ»R½ ª«sV©«søµ³¶R %súgRi¤x ¦¦¦M qx sª«sVxqsò ÇÁgRiµ³yµ³yL][ ª«sW¸R¶W ª«sVWxtsQNPR ªyx¤¦¦¦©«sM ¤x ¦¦¦Xxtsí Q qx sVòtx sí QM úxmsxqs©yõ»yø qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNRPM @uí¡»R½Lò iR aRP# ¾»½[ ®\ ©sª«sLi ©yª«sWõ %s}mnsVõaRP*LRiLi %s˳ÁÏ Vª±sV »R½Vuíyª«s aRPLiNRPLRiM mx so»R½QòûLi ú¼½xmsoLRiLi ¤x ¦¦¦Li»R½V ª«sVVµR¶ù»R½M FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : JLi gRiª«spù¼½µk¶LçiR »R½VLi²y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiL>ij »y¿yLRiµR¶WLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÇØLji%súNRPª«sW¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi»y úaRP¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¤x ¦¦¦©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiª«s¸R¶VÀÁè鮵¶[ ©«sª«sVM JLi gRi¥¦¦¦*LSxms´R¶ªyLRißظR¶V ©«sª«sVM JLi gRiLêiR Qúµj¶mx soxmsn Wõ¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÇÁ¿RÁLSøª«sV¸R¶V¿Á[èúé ¾»½[ ©«sª«sVM JLi gRißØLjiè»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¿RÁèé¾»½[ ©«sª«sVM JLi gRiLi´R¶NSµj¶LRiryµ³¶k aS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiL>RiQ ù»R½V¿RÁèéÇÁ©«sVLRiöQQlLi[òQû ©«sª«sVM JLi gRiLi²R¶W{tsQNPR X»R½ªyLSaRP# ¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi gRiªyORPQªs« »f=´R¶ªyzqs®©s[ ©«sª«sVM JLi gRiLji÷éßáÔ qx sV»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi²R¶ÛËÁ³ L[ iR VLi²R¶ %súNRPª«sW¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiµæ¶R µyLS ª«sqx sLixqsVò»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÛÇÁ[ÛÎÁ[ ©«sª«sVM JLi gRi®µ¶[ù®²¶³ ù[ ¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiµj¶»ygRiª«sW¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLigSµ³¶j NRP aRPVÀÁ mx s²y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ÊÁÍظR¶VVuyùµj¶úµy¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ JLi gRi˳ÁÏ zqsòªs« V¾»½[ ©«sª«sVM JLi gRiLRiV²][mx sn ÌÁ ˳ÁÏ WztsQ»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLiµ³¶R ª«sVWxtsQNPR ªyÑÁ®©s[ ©«sª«sVM JLi gRiâßá[xtsQßÔá¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¤x ¦¦¦©«sqx só ª«sVV¬sxqsVò»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi²R¶NRPÕ³Á®µ¶[ ©«sª«sVM JLi gRiÇÁµR¶Li»y¸R¶VV´y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiÇÁNRPLñij NS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißص³¶R ùQOSQ¸¶R V ©«sª«sVM JLi gRißÓáNSª«sLRi©ò s« ú{ms»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLiµ³¶R mx sn ÖdÁ úzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißáNS©«sLiµR¶µy¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi²R¶NUP gSx¤¦¦¦©¯[»½R V=NS¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLjiª«sWzmsn Vª«sWµj¶µy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLji÷é»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLi´R¶ª«sWµR¶©«sZ\ aPÍØ˳ظR¶V ©«sª«sVM JLi gRiµj¶»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRi¤x ¦¦¦*Lkimx s»R½®ªs[V ©«sª«sVM JLi gRiLki¸R¶V}qs ©«sª«sVM JLi gRi»R½Õ³Á®µ¶³ [ ©«sª«sVM JLi gRiLRi*ßÔá¸R¶VgRiVßØ˳تy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißá©y¼d½»R½ %sµyù úbP¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

¼½Ljigji A%sLji %dsVµR¶ AlLi[²R¶V ¬s%sVuyÌÁV ª«so²R¶NRP¬sªy*ÖÁ.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®ªsVVµR¶ÈÁ aRP©«sgRimx sxmsöV ®ªs[zqs lLiLi²R¶V ¬s%sVuyÌÁV ª«so²R¶NRP¬sªy*ÖÁ.HÍ"£∞ . úxms»y{ms NSaRPùxmsxqsV»R½M gRißáF¡ %sÈÁ{ms ÊÁÖdÁ ¸R¶VaRP{qs* µ³yLjiøNRP r¡=Q*ÇØM úxmsª«sV´R¶M úxmsª«sV®´¶[aPR *LRiM ÀÁLi»yª«sVßÓáµk¶*xmsxms¼½M NRPÌÁöúµR¶Vª«sV ª«s©yÌÁ¸R¶VM LRi»R½õª«sVLi²R¶mx s ª«sVµ³¶R ùró¡ LRi»R½õ zqsLi¥¦¦¦xqs©yúaRP¸R¶VM ¼d½úª«s bPL][µ¶R X»R½mx sµR¶M ÇØ*ÖÁ¬ds ª«s°×ÁÍØÖÁ»R½M ©«sLiµy©«sLiµj¶»R½ {mshRi$M ˳Üg[ iR µy ˳ÁÏ WztsQ»yxqs©«sM qx sNSª«sVµyLiVV¬ds{mshRiM qx sVöéLiR µR¶VúgSxqs ©yúaRP¸R¶VM ¾»½[ÇÜ[ªs« ¼d½ bPL][LiR »R½õ qx sW=»yù¬s»R½ù ª«s»R½Lizqs»R½M qx sVLRiWxms qx s=LRi*®©s[ú»yµ³¶j ªyr¡ %dsLSxqs©yúaRP¸R¶VM {ms»yLiÊÁLRiM ÅÁ²æ¶R µ³¶R L][ ÅÁLi®²¶[LiµR¶VNRPX»R½ ZaP[ÅÁLRiM N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ ÀÁú»yLiNRPaSùª«sVµR¶aRP©¯[ FnyÌÁ¿RÁLiúµR¶ aRPè»R½VLRiV÷éÇÁM ¹¸¶WgSµ³¶j F¡ »yLRiNRPró¡ mx soLRiVu¡ gRiÇÁNRPLñiR NRPM gRißص³¶j LSÇÜ[ %sÇÁ¸R¶Vzqsó L][ gRißáxms¼½M µ³¶R *ÒÁ ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªs« qx s=QùLRi úFyßáµk¶mx sN][ ªy¸R¶VVNUPÌÁNRPM %sxmsbPèµR¶*LRiµ][ ©yµ][ ©yµR¶Õ³Á©«sõ ÊÁÍØx¤¦¦¦NRPM ª«sLSx¤¦¦¦ª«sµR¶©¯[ ª«sVX»R½VùLiÇÁ¹¸¶W ªyùúxmsn VÑÁ©yLiÊÁLRi B¿yèéaPR NTPµò ¶R³ L][ ®µ¶[ªs« ú»y»y ®\µ¶»R½ù%sª«sVLóiR ©«s aRPLi˳ÁÏ Vª«sN][QòûµR¶÷ª«s aRP+LiÊÁVN][mx sxmsn Võ aRP+Li˳ÁÏ V¥¦¦¦xqsù˳ÁÏ WM aRPLi˳ÁÏ V¾»½[ÇÁ bP+ªy a][NPR ¤x ¦¦¦Lki g_Lki qx sVÆت«s¤x ¦¦¦M Dª«sWLigRiª«sVÌÁÇÜ[ g_Lki¾»½[ÇÜ[ËÁϳ W qx s=Q*LôiRð V¬ds ˳ÁÏ ª«sM ¸R¶VÇìÁNS¹¸¶W ª«sV{¤¦¦¦©yµ][ gjiLjiª«sL<iR aRPV˳ة«s©«sM qx sLS*»yø qx sLRi*®µ¶[ªy»yø úÊÁx¤¦¦¦ø ª«sVVLóSQõ NRPNRPVxmsoèéQû¼½M úÊÁ¥¦¦¦øLi²R¶ NRPVLi˳ÁÏ ÀÁµ][*Qùª«sV FnyÌÁ qx s=»R½ùbPL][LiR Vx¤¦¦¦M ÇÁgRiÇêÁ©«sø ÌÁ¹¸¶W®©s[øtx sQ ¬s®ªs[Vu¡ gRiõQQùLRiä r¡ª«sVµR¶XN`P gjiLkiLi\®µ¶QûNRP LRi´][ µ³¶R LRiøM µ³¶R Ljiøuî¡ ©yª«sVÊÁXLiz¤¦¦¦»R½M úgRi¤x ¦¦¦L<iR µR¶aRPª¯[ ªyßÔáÑÁx¤¦Ü[* ªyxqsª«s©yzqsNRPM NRPVÍØ¿RÁÍØLixms r¡=ª«sWLRiä mx sn VLiÉÜ[ LRiVúµR¶bPL][µ¶R³ LRiM ©«sµk¶©«sµR¶Ë³ÁÏ VÇÁ qx s=LSöLigRiV×ÁN][ »yLRiNS©«sÅÁM ú˳ÁÏ Wª«sVµ³¶R ù qx sLizqsó »R½NRPL][ úÊÁx¤¦¦¦ø %sµyù ª«sVµ][»½R äÈÁM ª¯[ùª«sV©y˳ÁÏ M $ ¤x ¦¦¦XµR¶¹¸¶W ®ªs[VLRiVxmsXuî¡ LñiR ª¯[µ¶R LRiM NRPVOTPQqx só ¸R¶VORPQ gRiLiµ³¶R LRi* LRiORPQM NTP©«sõLRi ª«sW©«sVxtsQM mx sXµ³¶k *NRPÉÓÁ qx sXztsí QÖÁLigRiM Z\ aPÍÜ[LiR WµR¶úgRiÇØ©«sVNRPM Fy»yÎÏÁ ÇÁLi|mnsW ª«sVV¬sxms»`½ NSÍØLigRiVxtsî Q ú»R½LiVW»R½©«sVM ÇÜ[ù¼½LRiøLi²R¶ÌÁLi ÍØLigRiWÌÁM ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶WÍØ©«s ¬saRPèÌÁM ¤x ¦¦¦X»R½öµR¶ø NRPLñij NS aSLiVW %s¸R¶V¾»½[ä×Á qx sL][LiR Vx¤¦¦¦M qx sµR¶÷éQNPR ò µ³yù©«s¬sgRiÎÜ[ mx spÇØ ªyLji ¬sªyLji»R½M $ gRiâßá[aPR qx sx¤¦¦¦úxqs©yª«sV r¡òú»R½ª«sVV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV NSª«sÖÁ=©«s%s: ÕÁ¸R¶Vùxmso zmsLi²T¶ c 2 NRPmx söVÌÁV ÛËÁÌýÁLi c 1NRPmx söV ¬dsÎÏÁ§þ c 1 NRPmx söV ®©sLiVVù c 2 ¿ÁLi¿yÌÁV `≥Å∞QÆ∞=<£. N]Li¿ÁLi ¿RÁÍýØLSNRP ÀÁ©«sõ ÀÁ©«sõ ª«soLi²R¶ÌÁVgS ¿Á[zqs.HÍ"£∞ ¸R¶VM mx spÇÁ¹¸¶[V µR¶®©s[®\©sª«s ˳ÁÏ NSòQù zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPª±sV ee µR¶WLS*µR¶Û\ ÎÁM ÕÁÌÁ*xmso¾»½^ QMò mx so\|tsQ#öLé S* ¿RÁLiµR¶©yORPQ¾\»½M qx sLS*©y䪫sW ©«sªyF¡õ¼½ qx sLRi*%s\|mnsVõM úxmsª«sVV¿RÁù¾»½[ee JLi gRiâßá[aRP*L][ gRißáúNUP²][ gRißá©y´][ gRißص³j¶xmsM GNRPµR¶Li»][ ª«súNRP»R½VLi²][ gRiÇÁª«sN][Qòû ª«sVx¤¦Ü[µ¶R LRiM ÌÁLiËÜ[µ¶R L][ µ³¶R Wúª«sVª«sLñ][ %sNRPÉÜ[ %sxmsn Võ ©y¸R¶VNRPM qx sVª«sVVÆÜ[ µR¶VLRiVøÆÜ[ ÊÁVµô]ð [ %sxmsn Võ LSÇÜ[ gRiÇØ©«s©«sM Õ³Ád ª«sVM úxmsª«sVµy A©«sLiµ][ qx sVLS©«sLiµ][ ª«sVµ][»½R äÈÁM }¤¦¦¦LRiLiÊÁ aRP+LiÊÁLRi aRP+Li˳ÁÏ VM ÌÁLiÊÁNRPLñ][ ª«sV¥¦¦¦ÊÁÌÁM ©«sLiµR¶©y ÌÁLixmsÉÜ[ Õ³Ád ª«sVM ®ªs[Vmx sn V©yµ³][ gRißáLiÇÁ¸R¶VM %s©y¸R¶VN][ %sLRiWFyO][Q µ³¶k LRi aRPW+L][ ª«sLRiúxmsµR¶M ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ LRiV÷鵶jðô úzms¹¸¶W OTPQúmx súxmsryµR¶©«sM LRiVúµR¶úzms¹¸¶W gRißص³¶R ùQO][Q Dª«sWxmsoú»][ mx sn V©yaRP©«sM NRPVª«sWLRi gRiVLRiV CaS©«smx soú»][ ª«sVWxtsQNPR ªyx¤¦¦¦©«sM zqsµô¶jð úxmsµR¶M zqsµô¶jð mx s¼½ zqs=µô¶jð zqs=µô¶jð %s©y¸R¶VNRPM %s|mnsWõ»R½VòLigRi˳ÁÏ VÇÜ[ zqsLix¤¦¦¦ªyx¤¦¦¦©¯[ ®ªsWz¤¦¦¦¬dsúzms¸R¶VM NRPÉÓÁNRPLiÉÜ[ LSÇÁxmso»R½Qòû aRP+NRPÌÁ qx s=%sVø»y%sV»R½M NRPVaSøLi²R¶gRißáxqsLi˳ÁÏ W»R½M µR¶VLêiR ¹¸¶W µR¶VLêiR ¹¸¶WÇÁ¸R¶VM ˳ÁÏ Wxms¼½ LRiV÷éªs« ®©s[aPR aRPè ˳ÁÏ W»y©yLi mx s¼½ LRiª«sù¸R¶VM %saRP*NRPLSò %saRP*ª«sVVÅÁM %saRP*LRiWF¡ ¬sµ³¶j LçiR QXßáM NRP%sM NRP%ds©yª«sVXxtsQËܳ [ úÊÁx¤¦¦¦øßãÜù[ úËØx¤¦¦¦øßáxqsö¼½M ÛÇÁ[ùtx sî Q LSÇÜ[ ¬sµ³¶j mx s¼½M ¬sµ³¶j úzms¸R¶Vxms¼½úzms¸R¶VM z¤¦¦¦LRißáø¸R¶V mx soLSLi»R½rô¡ð qx sWLRiùª«sVLi²R¶ÌÁ ª«sVµ³¶R ùgRiM NRPLSx¤¦¦¦¼½ µ³¶R *xqsòzqsLiµ³¶R V qx sÖÁÍÜ[ mx spxtsQµ¶R Li»R½Õ³Á»`½ Dª«sWLigRiZNP[×Ád NRPNRPV»R½VNUP ª«sVVNTPµò ¶R M NRPVÌÁ FyÌÁNRPM NTPLkiÉÔÁ NRPVLi²R¶ÖdÁ ¥¦¦¦Lki ª«s©«sª«sWÖdÁ ª«sV©¯[ªs« V¸R¶VM ®\ªsª«sVVÅÁùx¤¦¦¦»R½µR¶XaRPù$M Fyµyx¤¦¦¦»yùÑÁ»R½OTPQ»½R M qx sµ][ùÇØ»R½M qx s*LñiR ˳ÁÏ VÇÁM ®ªs[VÅÁÖdÁ µR¶VLjiõ%sV»R½¤xò ¦¦¦X»`½ µR¶Vxms=Q*mx sõx¤¦¦¦X »R½öQû¤x ¦¦¦xqs©¯[ gRiVßÔá ©yµR¶ úxms¼½ztsî Q»½R M `≥Å∞QÆ∞=<£. ËØgS ª«soµj¶NSNRP rí¢ %dsVLiÀÁ µj¶Li¿yÖÁ.HÍ"£∞ gRißáxms¸R¶VùNRPV Bxtsí Q ®\ ©s®ªs[µyùÌÁV DLiú²yÎÏÁ§þ: NSª«sÖÁ=©«s%s: ÕÁ¸R¶Vùxmso LRiª«s* c 1 gýSqx sV ¬dsÎÏÁ§þ c 2 gýSqx sVÌÁV mx sÀÁè aRP©«sgRimx sxmsöV c 1 |msµô¶R ¿ÁLi¿y²R¶V ÒÁÌÁNRPúLRi c N]Li¿ÁLi DxmsöV »R½gji©«sLi»R½ ®©sLiVVù c 1¿ÁLi¿y²R¶V %sµ³y©«sLi: gji®©sõÍÜ[ ¬dsÎÏÁ§þ F¡zqs NSgRi¬sªy*ÖÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. BÍØ »R½¸R¶W\lLi©«s DLiú²yÎýÁÏ ©«sV @ÌýÁmx so mx s¿RÁè²T¶»][ ¼½LiÛÉÁ[ LRiVÀÁgS ª«soLiÉØLiVV. »R½LS*»R½ DxmsöV ®ªs[zqs ÒÁÌÁNRPúLRi NRPW²y ®ªs[zqs »R½LS*»R½ ÕÁ¸R¶Vùxmso LRiª«s* F¡xqsWò NRPÌÁFyÖÁ. ÛÍÁ[µ¶R LiÛÉÁ[ N]Li¿ÁLi ®ªs²R¶ÌÁVö gji®©sõÍÜ[ ¬dsÎýÁÏ § F¡zqs |\ ms©«s gRiV²ï¶R »][ ªyzqs©«s gRiÉíÁÓ @LiµR¶VÍÜ[ LiVW ª«soLi²R¶ÌÁV ª«soLiÀÁ ª«so²T¶NTPLi¿RÁª«s¿RÁVè. B²ý¶U ª«sWµj¶LjigS NRPVNRPäL`iÍÜ[ |msÉíÁÓ ª«so²T¶NTPLi¿RÁª«s¿RÁVè. ¬dsÎýÁÏ § ¾»½LýiR V»R½V©«sõxmsöV²R¶V INRP ¿ÁLi¿y²R¶V ®©sLiVVù®ªs[zqs.

HÍ"£∞ gRißáxms¸R¶VùNRPV Bxtsí Q ®\ ©s®ªs[µyùÌÁV DLiú²yÎÏÁ§þ: %sµ³y©«sLi: ¬dsÎýÏÁ§ NSgRi¬sÀÁè ¾»½LýRiV»R½V©«sõxmsöV²R¶V »R½Ljigji |msÈíÁVNRPV©«sõ ÛËÁÌýÁLi ®ªs¸R¶WùÖÁ. N]ÊÁ÷Lji¬s qx s©«sõgS »R½VLji%sV ®ªsV»R½gò S F~²T¶ ¿Á[¸¶R WÖÁ. ÀÁLi»R½NS¸R¶VÌÁV NRPW²y ª«so²T¶NTPLiÀÁ LRiqx sLi ¼d½zqs mx sxmsöVÍÜ[ NRPÖÁzms »R½gji©«sLi»R½ DxmsöV. BxmsöV²R¶V |\ ms©«s F~µj¶lgi[LiµR¶VNRPV NSª«sÖÁ=©«s%s. »R½V%sVø ANRPV mx sxmsöV: NSª«sÖÁ=©«s%s: »R½V%sVø ANRPV. N]Li¿ÁLi ¿RÁÍýØLRi¬sÀÁè ÀÁ©«sõ ª«sVVµô¶R ÌÁVgS ¿Á[qx sVN][ªyÖÁ. gRiVLiú²R¶LigS NS¬ds ª«sVVµô¶R NRPÉíØÖÁ. ªyª«sV©«sgS¸R¶VÌÁV (ÛÍÁ[»½R ÀÁLi»R½NS¸R¶VÌÁV) %sµ³y©«sLi: ANRPV. ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V NS¸R¶VÌÁV NSª«sÖÁ=©«s%s: FsLi²R¶VN]ÊÁ÷Lji c 1¿ÁNRPä(100úgS) ÛËÁÌýÁLi c 100 úgSª«sVVÌÁV |\ ms©«s ¿Ázmsö©«s %sµ³¶R LigS µk¶¬sNTP NRPW²y DLiú²yÎýÁÏ zmsLi²T¶ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[qx sVN][ªyÖÁ. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s C »R½V%sVø ANRPV mx sxmsöV ¼½©yÌÁ¬s ¾»½ÌÁLigSßØÍÜ[ C NRPWLRi©«sV »R½mx sö¬s qx sLjigS ¿Á[ryòLiR V. »R½LS*»R½ N]Li¿ÁLi ¿RÁÍýØLSNRP ÀÁ©«sõ ÀÁ©«sõ DLi²R¶ÌÁVgS ¿Á[zqs A%sLji %dsVµR¶ ª«so²T¶NTP}qsò A®ªs[ NRPV²R¶Vª«sVV. NSLRiLi ®ªs[zqs F¡xmso |msÉíØÖÁ. NRPLiµj¶mx sxmsöV. @LiµR¶VÍÜ[ ÛËÁÌýÁLi NRPW²y NRPÖÁzms µR¶LiÀÁ ª«sVVµô¶R gS ¿Á[¸¶R WÖÁ.HÍ"£∞ . ¾»½ÌÁLigSßØÍÜ[ "aSª«sLigRiVÌÁV' @¬s INRP ¼d½zms ª«sLiÈÁNRPLi NRPW²y ¿Á[ryòLiR V LiVW mx sLi²R¶NTPä. ¸R¶WÌÁNRPVÌÁ F~²T¶ NRPÖÁzms ª«sVVµô¶R gS l\ giQQûLi²`¶ ¿Á[¸¶R WÖÁ. A LRiNRPLi mx spLñS¬sõ DLiú²yÎýÁÏ NTP ª«sVµ³R¶ùÍÜ[ |msÉíÓÁ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs©«s ªyÉÓÁ¬s ÑÁÛÍýÁ[²R¶V NS¸R¶VÌÁLiÉØLRiV. BÉýØ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs©«s ªyÉÓÁ¬s ¼½Ljigji A%sLji N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx sÀÁè aRP©«sgRimx sxmsöV c 1NRPmx söV »R½Ljigji©«s ÛËÁÌýÁLi c 1NRPmx söV mx sÀÁèN]ÊÁ÷Lji »R½VLRiVª«sVV c 1/4NRPmx söV ¸R¶WÌÁNRPVÌÁ F~²T¶ c ÀÁÉÓÁZNP²R¶V %sµ³y©«sLi: aRP©«sgRimx sxmsöV¬s ®ªsV»R½gò S ª«so²T¶NTPLiÀÁ ¬dsÎÏÁ§þ ª«sLi¿Á[zqs µy¬sNTP ÛËÁÌýÁLi. B®ªs[ mx spLñiR mx so DLiú²yÎýÁÏ §. N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ gRißáxms¸R¶VùNRPV Bxtsí Q ®\ ©s®ªs[µyùÌÁV DLiú²yÎÏÁ§þ: %dsVµR¶ ª«so²R¶NRP¬sªy*ÖÁ. lLiLi²R¶V ¬s%sVuyÍýÜ[ µR¶gæiR LjiN]¿Á[èqx sVòLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ qx s%sxmsn Võ©ybP¬ds {mshRi qx s=LRi* aRP+QQNPR QòùLiÊÁVÇØÌÁ¸R¶VM %szmsxmsµyøxqs©yµ³yL][ ª«sz¤¦¦¦õ µ³yª«sV ú»R½¸R¶WÌÁ¸R¶VM D©«sõ»R½úxmsxmsµ][ gRiW²³¶R gRiÌÁöé qx s=Liª«sX»R½ FyL<iR NRPM {ms©«sÇÁLixmsn W bP+xtsí QÇØ©«sVM qx só WÌÁ LRiWF¡ ©«sõª«sV»R½äÉÓÁM ¬sª«sVõ©yÕ³ÁM qx só WÌÁNRPVOTPQM {ms©«sª«sOSQM ÊÁXx¤¦¦¦µR¶V÷éÇÁM {ms©«sqx säLiµ³][ NRPLiÊÁVNRPLih][ ÌÁLiËÜ[u¡î ÌÁLiÊÁ©yzqsNRPM ˳ÁÏ gRiõªyª«sVLRiµR¶ qx sVòLigRi µR¶ORPQµ¶R Li»][ ª«sV¥¦¦¦x¤¦¦¦©«sVM úx¤¦¦¦xqs*®©s[ú»R½ ú»R½¸R¶V aRPW+LRiNRPLñ][ ¬sÕÁ²R¶ ª«sVxqsòNPR M qx sòLiÊÁNSNSLRi NRPVLi˳Øúg][ LRi»R½õª«s°×Á LjiõLRiLiNRPVaRPM qx sLRiö ¥¦¦¦LRiNRPÉÔÁqx sWú»R½M qx sLRiö ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½ªy©±s qx sLRiöN][ÉÁÔ LRi NRPÈÁN][ qx sLRiö l\ giQQû®ªs[¸¶R V NSLigRiµR¶M qx sLRiö NRPO][Qµ¶R LSÊÁLiµ³][ qx sLRiöLSÇÜ[»½R Lò ik ¸R¶VNRPM LRiN][ò LRiNSòLiÊÁLRiµ³¶R L][ LRiNRPªò s« WÌÁù %s˳ÁÏ WxtsQßáM LRiZNP[òQORPQßãÜ[ LRiNRPòNRPL][ LRiNRPò »yÍÜ[*xtîsQ xmsÌýÁª«sM ZaP[*»R½M ZaP[*»yLiÊÁLRiµ³¶R L][ ZaP[*»R½ ª«sWÌÁù %s˳ÁÏ WxtsQßáM ZaP[*»y»R½mx sú»R½ LRiVÀÁLRiM ZaP[*»R½ ¿yª«sVLRi %dsÑÁ»R½M qx sLS*ª«s¸R¶Vª«s qx sLixmspLñiR qx s=LRi*ÌÁORPQßá ÌÁOTPQ»½R M qx sLS*˳ÁÏ LRißá ˳ÁÏ Wuy²³¶R ù qx s=LRi*a][Ëس qx sª«sV¬s*»R½M xqsLRi*ª«sVLigRiÎÏÁ ª«sWLigRiÌÁù xqs=LRi*NSLRißá NSLRißáM qx sLRi*Q®\ µ¶NRPNRPLRi aS+Læik ÕdÁÇØxmsoLRi gRiµyµ³¶R LRiM BORPV¿yxmsµ³¶R LRi aRPW+ÖdÁ ¿RÁúNRPFyßÓá qx s=L][ÇÁ˳ÁÏ X»`½ Fya][ µ³¶R X»][»½R öÌÁ aS+ÖdÁ ª«sVLiÇÁLki˳ÁÏ X»`½ qx s*µR¶Li»R½Ë³ÁÏ X»`½ NRPÌÁöª«sÖýÁ µ³¶R L][ %saS* ˳ÁÏ ¸R¶V ®\µ¶NRPNRPL][ ª«sbdP @ORPQªs« WÍØ µ³¶R L][ ÇìØ©«s ª«sVVúµR¶ªy ©«sVøµæ¶R LS¸R¶VV´R¶M mx spLñiR Fyú¼d½ NRPLiÊÁVµ³¶R L][ %sµ³¶R W»yLji qx sª«sVWx¤¦¦¦NRPM ª«sW»R½VÌÁVLigRi µ³¶R L][ ¿RÁW»R½NRPÖÁNS ˳ÁÏ X»R½VähSLRiªy©±siM mx soxtsQäLRiqx só qx s*LñiR mx sn VÉÔÁ mx spLñiR LRi»yõÕ³Áª«sL<iR NRPM ˳ØLRi¼d½ qx sVLiµR¶Lki©y´R¶M %s©y¸R¶VNRP LRi¼½úzms¸R¶VM ª«sV¥¦¦¦ÌÁOUPQø úzms¸R¶V »R½ª«sV zqs=µô¶Rð ÌÁOUPQø ª«sV©¯[¤x ¦¦¦LRiM LRiª«sWLRi®ªs[VaRP xmspLS*LigRiM µR¶OTPQßãÜ[ª«sW ª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiM ª«sV{¤¦¦¦ª«sLSx¤¦¦¦ ªyª«sWLigRi LRi¼½NRPLiµR¶LRiö mx sbP誫sVM A®ªsWµR¶ ®ªsWµR¶ÇÁ©«s©«s qx s*úxms®ªsWµR¶ úxms®ªsWµR¶©«sM qx s®ªs[Vµ³¶j »R½ qx sª«sVXµô¶Rð $M ÊÁVµô¶jð zqsµô¶jð úxmsª«sLRiNò PR M µR¶»R½ò r¢ª«sVVÅÁù qx sVª«sVVÅÁM NSLi¼½ NRPLiµR¶×Á»yúaRP¸R¶VM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. »R½V%sVø ANRPVÌÁ»][ ¿Á[zqs©«s C ª«sLiÈÁNRPLi ªy»yª«sLRißáLki»yù ª«s¿Á[è @®©s[NPR @©yL][gSùÌÁ©«sV @LjiNRP²R¶V»R½VLiµj¶. ÛËÁÌýÁLi NRPLjigSNRP lLiLi²R¶V ¿ÁLi¿yÌÁ ®©sLiVVù ®ªs[zqs zmsLi²T¶ F¡¸R¶WÖÁ. ÕÁ¸R¶Vùxmso LRiª«s* c 2 NRPmx söVÌÁV ¬dsÎýÁÏ § c 4 NRPmx söVÌÁV %sµ³y©«sLi: ¬dsÎÏÁ§þ NSgRi¬sÀÁè ¾»½LýiR V»R½V©«sõxmsöV²R¶V ª«sVLiÈÁ NSxqsò »R½gæij LiÀÁ LRiª«s* ®ªsVÖýÁgS F¡xqsWò NRPÌÁVxmso»R½W ª«soLi²yÖÁ. ËØgS µR¶gæij LRi N]¿yèNRP A|ms¸R¶WùÖÁ. @LRi¿Á[¼½ÍÜ[ @µR¶Vª«sVVN]¬s @LiµR¶VÍÜ[ ª«sVVLiµR¶V »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs |msÈíÁVNRPV©«sõ mx spLñiR Li ª«sVµ³¶R ùNTP ª«s¿Á[èÈíÁVgS |msÉíÁÓ N][ÌÁgS NS¬ds. mx sxmsöV NRPÖÁzms NRPVNRPäL`iÍÜ[ ª«so²T¶NTPLi¿yÖÁ. N]ÊÁ÷Lji.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ª«sVµR¶©yª«s»yùúbP»yLiúzmsn VM NRPX»R½ ®\ªsª«sVVÅÁù µR¶VLRiVøÅÁM %sxmsn VõxqsLixmsÌýÁ»][mx sxmsn VõM ©«sµ][¬sõQúµR¶ ª«sVµR¶úµR¶ª«sM %sxmsn VõNRPX ¬s*xmsn Võ¿RÁLRißãÜ[ úµy%sßÔá aRPNTPò qx s»R½äQX»R½M ¼d½úª«súxmsxqs©«sõ ©«s¸R¶V©¯[ ÇØ*ÖÁ¬ds FyÌÁ\®©s NRPµR¶XN`P ®ªsWz¤¦¦¦¬ds ®ªsWx¤¦¦¦©¯[ ˳Üg[ iR µyLiVV¬ds NSLi¼½ ª«sVLi²T¶»R½M NS%sV¬dsNSLi»R½ ª«sNRPQòû$ LRiµ³¶j ztsî Q»½R ª«sqx sVLiµ³¶R LRiM ª«sqx sVµ³yLS ª«sV©¯[®ªsWµR¶ ª«sV¥¦¦¦aRPLiÅÁ¬sµ³¶j úxms˳ÁÏ VM ©«sª«sVµR¶*xqsVª«sV¼d½ ª«s°×Á ª«sV¥¦¦¦xmsµR¶ø¬sµ³¶j úxms˳ÁÏ VM qx sLRi*xqsµæ¶R VLRiV qx sLi}qsª«sù a][+ÀÁ}msäaRP ¤x ¦¦¦XµyúaRP¸R¶VM CaS©«sª«sVWLôSð ®µ¶[®ªs[LiúµR¶bPÅÁM mx sª«s©«s ©«sLiµR¶©«sM DúgRiM úxms»R½ùúgRi©«s¸R¶V©¯[ µj¶ªyùryòQûßØLi úxms¹¸¶WgRiªy©±s HLSª«s»yµk¶ qx sLS*aSªyLRißØ ª«sLRiVßá úzms¸R¶VM ª«súÇصR¶ùxqsòQû mx sLkiªyL][ gRißá¿RÁLi²R¶ qx sª«sWúaRP¸R¶VM ÇÁ¹¸¶W ÇÁ¸R¶VxmsLkiªyL][ %sÇÁ¹¸¶W %sÇÁ¸R¶Wª«s¤x ¦¦¦M @ÑÁ»yLjiè»R½ FyµyÊêÁM ¬s»yù ¬s»yùª«s»R½Lizqs»R½M %sÍØzqs¬ds NRPX»][ÍØý qx s af+Li²U¶ r¢LiµR¶LRiù ª«sVLi²T¶»R½M @©«sLi»y©«sLi»R½ qx sVÅÁµR¶ qx sV=ª«sVLigRiÎÏÁ qx sVª«sVLigRiÎÏÁM B¿yèéaPR NTPò ÇìØ©«saRPNTPò úNTP¸R¶WaRPNTPò ¬s}tsQ%s»R½M qx sV˳ÁÏ gS qx sLiúbP»R½mx sµR¶M ÌÁÖÁ»y ÌÁÖÁ»yúaRP¸R¶VM NS%sV¬ds NSª«sV©«sM NSª«sVM ª«sW©«s%ds ZNP[×ÁÍØÖÁM qx sLRiqx s*»yùúaRP¹¸¶W g_Lki©«sLiµR¶©«sM $¬sZNP[»½R ©«sM gRiVLRiV gRiVxmsòxmsµ][ ªy¿yzqsµôð][ ªygkiaRP*lLi[aRP*LRiM ©«s×Á¬ds NSª«sVVN][ ªyª«sW LSª«sW ÛÇÁ[ùuîy ª«sV©¯[LiR ª«sVM L_úµk¶ª«sVVúµj¶»R½ FyµyÊêÁM ¤x ¦¦¦§LiÕdÁM qx sVòLigRiaRPNTPNò PR M %saS*µj¶ ÇÁ©«s©«s ú»yßáM ry*¥¦¦¦aRPNTPò qx s=NUPÌÁM @ª«sVX»yÕôÁð NRPX»yªyxqsM ª«sVµ³¶R Vxmsn Wzqsó »R½ ÍÜ[¿ÁR ©«sM DÀÁèéxtîsQgRißá DÀÁèéxtîsQ gRiâßá[a][ gRißá©y¸R¶VNRPM qx sLRi*NSÖÁNRP qx sLizqsµô¶jð M ¬s»R½ù Z\ aPª«sµj¶gRiLiÊÁLRiM @©«sFy¹¸¶W ©«sLi»R½µR¶Xztsí Q LRiúxms®ªs[V¹¸¶WLi»R½LSª«sVLRiM @©y%sÍÜ[ úxms¼½LRi´][ @¿RÁVù»][ @ª«sVX»yORPQLiR M @úxms»R½L][äQù ORPQ¹¸¶W ÇÁ¹¸¶Wù @©y´R¶aRPè @©yª«sV¸R¶VM @®ªsWxmsn V zqsµô¶jð LRi®\µ¶Q*»][ @|mnsWL][ úxms¼½ª«sW©«s©«sM @©yNSL][ÕÁ³ ˳ÁÏ Wª«sVùgjiõ ÊÁÌÁ|mnsWõ ª«sùQQLiR ¼ò ½ORPQßáM Aµ³yLRi{mshRi Aµ³yLRi Aµ³yLS®µ¶³ ¸[ ¶R V ª«sLêij »R½M FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. xmspLñRiLi DLiú²yÎýÏÁ§ NSª«sÖÁ=©«s%s mx spLñiR LiNTP.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

¿RÁLS ¿RÁLRi zms»y ÀÁLi»yª«sVßÓá ¿RÁLRi*ßá ÍØÌÁxqsM
¿RÁLiµR¶ aRPèéLiµ][ªs« mx so aRPèéLiµ][ µR¶VLýiR O][Q ¿³ÁR LiµR¶ %súgRi¤x ¦¦¦M
ÇÁgRiµ][ù¬s LêiR gRi»y=QOPT Q ÇÁgRiµk¶a][ ÇÁgRi©«sø¸R¶VM
ÇÁF¡ ÇÁxmsª«sL][ ÇÁF¡ù ÑÁ¥¦¦¦*zqsLix¤¦¦¦xqs©«s úxms˳ÁÏ VM
LRi&VÌÁÇçÁ ÍÜ[ÌÁý qx s µôy©«s LRi&VLiNSLji ú˳ÁÏ ª«sVLSNRPVÌÁM
ÈÁLiNSLRi ryöéLiR qx sLiª«sLSù ªyª«sVNSLji ª«sVßÓá©«sWxmsoLRiM
»yxmsú»R½¸R¶V ¬sªyLki ¿RÁ qx sLRi* ª«sVLi\¾»½QûNRPzqsµô¶jð µR¶M
µR¶VLi²T¶ª«sVVLi²][ ²yNTP¬dsÎÜ[ ²yª«sVL][ ²T¶Li²T¶ª«sVúzms¸R¶VM
²³¶R NSä ¬s©yµR¶ ª«sVVµj¶»][ ²³_N][ ²³¶R VLi²³¶T %s©y¸R¶VNRPM
»R½»yòQ*©yLi mx sLRiª«sV qx sò»½R *ÛÇÁì ¹[¸¶W »R½»R½Qò* ¬sLRiWzms»R½M
»yLRiNSLi»R½LRi qx sLiróy©«s ryòLiR NRP ryòLiR NSLi»R½NRPM

CxtsQßáú»R½¸R¶V NRPÍØöLi»R½ Cx¤¦¦¦ª«sWú»R½ %sª«sLêij »R½M
D}msLiúµR¶ D²R¶Vxms©_ø×Á LRiV®²¶[LiR NRP ÊÁÖÁúzms¸R¶VM
D©«sõ»yª«s©«s D»R½VòLigRi DµR¶LRi zqsòQûµR¶ÎØúgRißÔáM
ELêiR ry* ª«sVÇêÁ*ÌÁ»R½ª«sVM E¥¦¦¦F¡x¤¦¦¦ µR¶VLSxmsµ³¶R M
ÊÁVVgRiùÇÁÙ ry=©«sV qx sLi˳ÁÏ W¼½ ÊÁVµô¶jð zqsµô¶jð úxmsª«sLRiNò PR M
ÊÁVVÇÁÙ ÀÁ¾»½^ QNò PR qx sVÌÁ˳ÁÏ M ÊÁVVßáú»R½¸R¶V %s®ªsW¿RÁ©«sM
qx s*˳ÁÏ NRPò %sxmsn Võ©yaRP aRPè ª«sVLRi µj¶*ÈÁèéQNPT ò ÍÜ[mx sNRPX»`½
%sª«sVVÆØLSè©y%sÌÁVxmsò$M ÌÁW»y %sr¡öéÈÁ ©yaRP©«sM
GNSLRi{mshRi ª«sVµ³¶R ùxqsó GNRPFyµR¶ NRPX»yxqs©«sM
GÑÁ»yÐÁÌÁ ®\µ¶»R½ù$ lLi[ÑÁ»yÐÁÌÁ qx sLiúaRP¸R¶VM
HaRP*LRiù¬sµ³¶j l\ LiaRP*LRiù Hz¤¦¦¦NSª«sVVztsQøNRPúxmsµR¶M
HLRiLiª«sVµR¶ ©«s®ªsWø®©s[øtx sQ HLSª«s»R½ ¬s˳ة«s©«sM
JLiNSLRiªy¿RÁù JLiNSLRi JÇÁry* ©¯[tx sQµ¶k³ mx s¼½M
KµyLRiù¬sµ³¶j L_µô¶Rð »R½ùµ³¶R VLRiù K©«sõ»R½ù %súgRi¤x ¦¦¦M
qx sVLRi ©ygS©y ª«sVLiNRPVaRP aRPè qx sVLRi%sµj¶*uy ª«sVLiNRPVaRP
@zqsª«sVxqsò %s©«sLæSLi»R½ Fy®µ¶[tx sv mx sLjiNUPLji»ò ½R M

róyßáVM róyßáV úzms¸R¶V róy=»y róyª«sL][ ÇÁLigRi®ªsW ÇÁgRi»`½ ee
µR¶ORPQ¸¶R VÇìÁ úxms´R¶©¯[ µy»y µy©«sª«s®ªsWx¤¦¦¦©«sM
µR¶¸R¶Wªy©±s µj¶ª«sù%s˳ÁÏ ª¯[ µR¶Li²R¶¤x ¦¦¦Xµô¶R Li²R¶ ©y¸R¶VNRPM
µR¶Li»R½ úxmsÕ³Á©yõQú˳ÁÏ ª«sVÍÜ[ ®\ µ¶»R½ùªyLRißá ªyLRißáM
µR¶Liuíyû ÌÁgRiõ µj¶*xmsxmsn VÉÜ[ ®µ¶[ªyLóiR Li ©«sXgRiÇØNRPX¼½M
µ³¶R ©«sµ³y©«sùxms¼½ LóiR ©¯[ù µ³¶R ©«sµ][ µ³¶R LRißÔáµ³¶R LRiM
µ³yùQ®\©sNRP úxmsNRPÉÜ[ ®µ¶³ ù[ ¸R¶VM µ³yù©¯[ µ³yù©«smx sLS¸R¶VßáM
©«sLiµ][ù©«sLiµj¶úzms¹¸¶W ©yµ][ mx sµR¶ª«sVµ³¶R ù úxms¼½ztsî Q»½R M
¬sxtsQäÍÜ[ ¬sLRiøÍÜ[ ¬s»][ù ¬s»yù ¬s»][ù ¬sLSª«sV¸R¶VM
mx sLRiLiª¯[ùª«sV mx sLRiLiµ³yª«sV mx sLRiª«sW»yø mx sLRiLixmsµR¶M
mx sLS»R½öLRiM mx saRPVxms¼½M mx spLñiR ®ªsWµR¶NRP ryLRiªy©±s ee
mx spLñS©«sLiµ][ mx sLS©«sLiµ][ mx soLSßá mx soLRiVu¡»R½ªò s« VM
mx sµR¶ø úxmsxqs©«sõ ©«s¸R¶V©¯[ úxmsßá »yÇìØ©«s®ªsW¿RÁ©«sM
úxmsª«sWßá úxms»R½ù¸R¶W¼d½»][ úxmsßá»yLjiò ¬sªyLRißáM
mx sn ÌÁx¤¦¦¦r¡ò mx sn ßÓámx s¼½M }mns»yäLRi mx sn ßÓá»R½úzms¸R¶VM
ËØßØLjiè»yLiúzmsn V ¸R¶VVgRiÎÜ[ ËØßáZNP[×Ád NRPV»R½Wx¤¦¦¦ÖdÁe
úÊÁ¥¦¦¦ø úÊÁ¥¦¦¦øLjiö»R½ mx sµ][ úÊÁx¤¦¦¦ø¿yLki ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½M

NRPª«sVLi²R¶ÌÁVµ³¶R LRiM NRPÍÜ[öNRPmx sLôik NRPÌÁ˳ة«s©«sM
NRPLRiøryOUPQ NRPLRiøNRPLSò NRPLSø NRPLRiø mx sn ÌÁúxmsµR¶M
NRPµR¶LiÊÁ N][LiR NSNSL][ NRPWaSøLi²R¶gRißá ©y¸R¶VNRPM
NSLRiVßáù®µ¶[¤x ¦¦¦M NRPzmsÌÁM NRP´R¶N][ NRPÉÓÁqx sWú»R½Ë³ÁÏ X»`½
ÅÁL][* ÅÁ²æ¶R úzms¹¸¶W ÅÁ²æ¶U ÅÁ»yLi»R½qx só M ÅÁ¬sLRiøÌÁM
ÅÁLS*ÈÁaRPXLigRi ¬sÌÁ¹¸¶W ÅÁÉØ*Ligki ÅÁµR¶VLSxqsµR¶M
gRißز³]ù[ gRi¤x ¦¦¦©¯[ gRi®ªsWù gRiµR¶ùxmsµR¶ù qx sVµ³yLñiR ª«sM
gRiµR¶ùgS©«súzms¹¸¶W gRiLêRiM gki»R½ gkiLS*ßá xmspLRi*ÇÁM
gRiV¥¦¦¦ù¿yLRi LRi»][ gRiVx¤¦¦¦ùM gRiV¥¦¦¦gRiª«sV ¬sLRiWzms»R½M

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

gRiV¥¦¦¦aRP¹¸¶W gRiV¥¦¦¦ÕôðÁró¡ gRiVLRiVgRi®ªsWù gRiVLRiVLæRiVLRiVM
mx sn VLiÉØ mx sn VLçiR LjiNSª«sWÖdÁ mx sn VLiÈÁNRPVLi˳Ü[ mx sn VÉÜ[µ¶R LRiM
¿RÁLi²R¶aRPèLi²U¶aRP*LRi aRPèLi²U¶ ¿RÁLi®²¶[aPR aRPèLi²R¶%súNRPª«sVM

AÅÁVªyx¤¦¦¦©«s ZNP[»y*aS mx spLRiNSÅÁV ª«sV¥¦¦¦LRißáM
BORPVrygRiLRi ª«sVµ³¶R ùxqsó M BORPV ˳ÁÏ ORPQßá ÍØÌÁxqsM
BORPQ ¿yFy¼½lLi[NPR $M BORPV¿yxms ¬s}tsQ%s»R½M
BLiúµR¶g][mx s qx sª«sW©«s$ LjiLiúµR¶¬dsÌÁ qx sª«sVµR¶Vù¼d½M
BLiµk¶ª«sLRiµR¶ÎÏÁaSùª«sVM BLiµR¶Vª«sVLi²R¶ÌÁ µR¶LRi+©«sM
BLiúµR¶úzms¸R¶V B²y˳ØgRi B²yµ³y®ªs[VõLiµj¶LS úzms¸R¶VM
BOSQQ*NRPV%sxmsn Võ %sµ³¶R *Li{qs B¼½NRPLRiªò s« ù¾»½[zms=»R½M
CaS©«s ª«s°×Á LkiaS©«s CaS©«sqx sV»R½ CaRPmx sn VM

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

ÊÁXx¤¦¦¦»R½®òªsW úÊÁx¤¦¦¦øxmsL][ úÊÁx¤¦¦¦øßãÜù[ úÊÁx¤¦¦¦ø%s¼½ûQö¸R¶VM
ÊÁXx¤¦¦¦©yõµygRiûQù À³Ád »yäL][ úÊÁ¥¦¦¦øLi²yª«s×Á ®ªs[VÅÁÌÁM
ú˳ÁÏ WZOP[Qmx s µR¶»R½ò ÌÁOUPQøNRPM ˳ÁÏ Læ][ ˳ÁÏ úµ][ ˳ÁÏ ¸R¶Wxmsx¤¦¦¦M
˳ÁÏ gRiªy©±s ˳ÁÏ NTPqxò sVÌÁ˳Ü[ ˳ÁÏ W¼½µ][ ˳ÁÏ W¼½Ë³ÁÏ WxtsQßáM
˳ÁÏ ª¯[ù ˳ÁÏ W»yÌÁ¹¸¶W ˳Üg[ iR µy»y ú˳ÁÏ Wª«sVµ³¶R ù g][¿ÁR LRiM
ª«sVLiú»][ ª«sVLiú»R½mx s¼½ LRiøLiú¼d½ ª«sVµR¶ª«sV»R½ò ª«sV©¯[LiR ª«sVM
®ªs[VÅÁÌÁªy©±s ª«sVLiµR¶gRi¼½M ª«sV¼½ª«sV »R½äª«sVÛÍÁ[OPR QßáM
ª«sV¥¦¦¦ÊÁÍÜ[ ª«sV¥¦¦¦%dsL][ ª«sV¥¦¦¦úFyßá ª«sV¥¦¦¦ª«sV©yM
¸R¶VÇìÜ[ ¸R¶VÇìÁmx s¼½ LRiùÇìÁg][Fyò ¸R¶VÇìÁmx sn ÌÁúxmsµR¶M
¸R¶VaRPqx säL][ ¹¸¶WgRigRi®ªsWù ¸R¶WÑìÁN][ ¸R¶WÇÁNRPúzms¸R¶VM
LRir¡ LRiqx súzms¹¸¶W LRir¡ù LRiLiÇÁN][ LSª«sßØLjiö»R½M
LRiOSQ LRiOSQNPR L][ LRi»R½õgRiL][÷é LSÇÁùxqsVÅÁúxmsµR¶M

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

ÌÁg][õ ¤x ¦Ü[LS NSÌÁ¿RÁúN][ ®ªs[VLRiV qx s=xmsòLiR< ¸R¶VM úµ³¶R Vª«sM
LSx¤¦¦¦§LRiøLiµR¶M NRP%s Lêik ª«sM ÊÁVµ³][ ˳ݪ«sV aRP+¬ds LRi%sM
NSÌÁ qx sXztsí Q zqsó ¼½ Lji*aRP*M róyª«sL][ ÇÁLigRi®ªsW ÇÁgRi»`½
˳ÁÏ W LSF¡ gjiõ LRiøLRiV µ][*Qùª«sW @x¤¦¦¦LiNRPX¼d½ úxmsNRPX¼½M mx soª«sW©±s
úÊÁx¤¦¦¦ø %sxtsñ v bP+ª¯[ LRiVúµR¶ LkiaRPaRPNTPò qx s=µybPª«sM
ú¼½µR¶aSM zms»R½LRi zqs=µôyð ¸R¶VO][Q LRiOSQ aRPè NTP©«sõLSM
ryµ³yù %sµyùµ³¶R LS ˳ÁÏ W»yM ª«sV©«sVuyùM mx saRPª«sM ÅÁgSM
qx sª«sVVúµy qx s=Lji»y Z\ aPQQ+ÍØM ˳ÁÏ W»][ ˳ÁÏ ª¯[ù ˳ÁÏ ª¯[µ¶R ÷éªs« M
ryLiÆÜ[ù Fy»R½LiÇÁÍÜ[ ¹¸¶WgRiM mx soLSßá aRPè úaRPV¼½xqsøQX¼½M
®ªs[µyLigS aRPè qx sµy¿yLRiM %dsVª«sWLiry ©yù¸R¶V%sxqsòLiR M
A¸R¶VVlLi[*µ][ µ³¶R ©«sVlLi[*µ][ gSLiµ³¶R L][* NSª«sù©yÈÁNRPM
®\ªsÆØ©«sr¡ ˳ØgRiª«s»][ ª«sW©«sVu¡ FyLi¿RÁLSú»R½NRPM
Z\ aPª«sM FyaRPVxms»R½M NSÌÁª«sVVÆÜ[ Û\ ËÁ³ LRiª«saSxqs©«sM
aSN][ò ®\ªs©y¸R¶VNRP r¢=L][ Û\ ÇÁ©«s mx sn WLçiR NRP qx sLiz¤¦¦¦»R½M
qx s µR¶qx s µR¶*QùQNPR ò LRiª«sùQQNPR ò qx s=¿Á[»½R ©«s LRi¿Á[»½R ©«sM
ÊÁLiµ³][ ®ªsWORPQ qx sV=ÆÜ[ ˳Üg[ iR M ¹¸¶WgRi qx s=»R½ù @ßáV LRiø¥¦¦¦»`½
qx s*zqsò ¤x ¦¦¦§Li LRiWxms tx sQú²R¶Wxms ÅÁ²æ¶R ú˳ÁÏ WaRPèxqs*µ³yª«sV¸R¶VM
ry*¥¦¦¦LRiWxmsM úafxtsQú²R¶WF¡ ª¯[tx sQú²R¶WF¡ ª«stx sQßáø¸R¶VM
ÇìØ©«s %sÇìØ©«s A©«sLiµ][ ËÜ[µ¶R³ qx s=Li%s»`½ aRP®ªsW ¸R¶Vª«sVM
GN][ GNSORPQL][ GNRP GNSORPQLiR mx sLS¸R¶VßáM
GNSúgRiµ³][ lLi[NPR %dsL][ GNS®©s[NPR qx s*LRiWxmsµ³¶R X»`½
µj¶*LRiWF¡ µj¶*˳ÁÏ VÇÜ[ µ³¶R *QùQO][Q µj¶*LRiµ][ µj¶*xmsLRi ORPQNPR M
®\µ¶Q*ª«sW»R½VLRi µj¶*xmsµR¶©¯[ µR¶*Liµy*¼d½»R½M µR¶*¸R¶W¼½gRiM
ú¼½µ³yª«sW $NRPL][ ú¾»½[»y ú¼½ª«sLæiR mx sn ÌÁµy¸R¶VNRPM
ú¼½gRiVßØ»yø ú¼½ÍÜ[NSµj¶ ú¼½aRPNUP¿ò ÁR {qsòQûÍÜ[¿ÁR ©«sM

ZOP[Qú»yµ³¶j F¡ ORPQªs« W˳ÁÏ LSò ORPQªs« WxmsLRi mx sLS¸R¶VßáM
OTPQ úmx sZOP[Qªs« VNRPL][ ZOP[Qªs« W©«sLiµ][ O][QßáÔ qx sVLRi úµR¶Vª«sVM
µ³¶R LRiøúxmsúµ][ LóiR µR¶M NSª«sVµy»y r¢Ë³ØgRiùª«sLóiR ©«sM
%sµyùúxmsµ][ %s˳ÁÏ ª«sµ][ ˳ÁÏ VNTPªò s« VVNTPò mx sn ÌÁúxmsµR¶M
@Õ³ÁLRiWxmsNRPL][ %dsLRiM $úxmsµ][ %sÇÁ¸R¶VúxmsµR¶M

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

qx sLRi*ª«saRPùNRPL][ gRiLRi÷éµ][tx sQ|mnsWõ mx so»R½Qò ûF¢ú»R½µR¶M
®ªs[Vµ³yµ][ NUPLjiµò ¶R a][+NRP¥¦¦¦Lki µ_LS÷égiR ù ©yaRP©«sM
úxms¼½ªyµj¶ ª«sVVÅÁxqsòLi˳ÁÏ M µR¶Vxtsí QÀÁ»R½ò úxmsryµR¶©«sM
mx sLSÕ³Á¿yLRi aRPª«sV©«sM µR¶VMÅÁ˳ÁÏ LiÇÁ©«s NSLRiNRPM
ÌÁª«s qx sVòQûÉÓÁM NRPÎØ NSuîy ¬s®ªs[Vu¡ mx sn VÉÓÁ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiNò PR M
úxmsx¤¦¦¦LRi aRPè µj¶ªy©«sNRPòM @x¤¦Ü[LSú»][ @x¤¦¦¦LjiõaRPM
mx sO][Q ª«sWry¸R¶V©¯[ ª«sL<SM ¸R¶VVgRiM NRPÍÜ[ö ª«sV¥¦¦¦ÌÁ¸R¶VM
LSbP ryòLS ¼½´j¶ L][ùgRiM ªyLRiM NRPLRißá @LiaRPNRPM

ÌÁO][Q ÌÁORPQúmx sµ][ ÌÁO][Qù ÌÁ¸R¶Vró¡ ÌÁ²ï¶R VNRP úzms¸R¶VM
ÍØxqsùúzms¹¸¶W ÍØxqsùxmsµ][ ÍØ˳ÁÏ NRPX ÍýÜN[ PR %súaRPV»R½M
ª«slLi[ßãÜ[ù ª«sz¤¦¦¦õª«sµR¶©¯[ ª«sLiµ][ù ®ªs[µyLi»R½g][¿RÁLRiM
%sNRPLSò %saRP*»R½aRPèQOPR VM %sµ³y»y %saRP*»][ªs« VVÅÁM
ªyª«sV®µ¶[ª¯[ %saRP*®©s[»y ª«súÒÁ ª«súÇÁ¬sªyLRißáM
%saRP*ËØLiµ³¶R ª«s %sxtsQäLi˳ÁÏ µ³yL][ %saS*ª«sVLRi úxms˳ÁÏ VM
aRPÊôðÁ úÊÁx¤¦¦¦ø aRPª«sVúFyF¡ò aRPLi˳ÏÁVaRPNTPò gRiâßá[aRP*LRiM
aSryò bPÆØúgRi ¬sÌÁ¹¸¶W aRPLRißãÜ[ù bPÅÁLkiaRP*LRiM
tx sQ²¶R X»R½V NRPVxqsVª«sV úxqsgki* tx sQ²yµ³yL][ tx sQ²¶R ORPQLiR M
qx sLiryLRi ®\ªsµR¶ù qx s=LRi*ÇìÜ[ qx sLRi*ÛËÁ³ tx[ sQÇÁ ÛËÁ³ tx[ sQÇÁMee
qx sXztsí Q zqsó ¼½ ÌÁ¸R¶VúNUP²R¶ qx sV=LRi NRPVLiÇÁLRi ÛËÁ³ µ[ ¶R ©«sM
zqsLiµ³¶R WLji»R½ ª«sV¥¦¦¦NRPVLi˳ÁÏ qx s=µR¶qx sµR¶÷éQNPT ò µy¸R¶VNRPM
ryOUPQ qx sª«sVVúµR¶ª«sVµ³¶R ©¯[ qx s*xqsLi®ªs[µ¶R ùM qx s*µR¶OTPQßáM
qx s*»R½Liú»R½ qx s=»R½ùxqsLiNRPÌÁö ry=ª«sVgS©«s LRi»R½ qx sV=ÐdÁ ee
¤x ¦¦¦Lir¡ ¤x ¦¦¦zqsò zmsaSÀdÁa][ ¤x ¦¦¦ª«s©¯[ ¤x ¦¦¦ª«sùNRPª«sù˳ÁÏ VN`P
¤x ¦¦¦ª¯[ù ¤x ¦¦¦X»R½úzms¹¸¶W ¤x ¦¦¦L<][ ¤x ¦¦¦XÛÍÁý Æ[ ت«sVLiú»R½ ª«sVµ³¶R ùgRiM

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

@uíyµR¶aRP ÖÁzms ª«sùztsí Q qx s%sVztsí Q ÇìØ©«sN][%sµR¶M
GNRP%sLiaRPM mx soª«sW©±s GNRP%sLiaRP »R½ùLigRiV×Á mx sÌýÁª«sM
¿RÁ»R½VLji*LiaRP¼½ »R½»yòQ*»yø mx sLi¿RÁ%sLiaSÅÁù mx spLRiVxtsQM
qx sxmsò%saRPLi¼½ »ylLi[aPR qx s=xmsò %sLiaRP¼½ ¹¸¶WgRiNRPX»`½
µy*ú¼½LiaRP ®\ µ¶Q÷LRi ªyµ³¶k aRPM ¿RÁ»R½VzqsòQûLiaRP ©«sø¥¦¦¦úx¤¦¦¦µR¶M
tx sQÉÁÓ QòûLiaRP »R½»ò ½R * qx sLi˳ÁÏ W¼½ LRitx sí Qú¼½LiaRP »R½äaS»R½©«sVM
©«sª«sV ®µ¶[N][©s« mx sLi¿yaRP ©«søLRiVµR¶*LæiR ¬sLRiLæiR ÎÏÁM
xmsLi¿yaRP µR¶ORPQLRi úZaP[ßÓáM xmsLi¿yaRP úµR¶VúµR¶ %súgRix¤¦¦¦M
mx sLi¿yaRP µj¶*xtsñ vaRPNUPaò PR M mx sLi¿yaRP ©yø»R½XNSÌÁ¸R¶VM
µj¶*xmsLi¿yaRP µR¶*xmsoúZaP[ßáÓ M ú¼½xtsQtx sí QùQOPR QLiR qx sLiúaRP¸R¶VM
¿RÁ»R½Vxtsí Qtx sí QùLñiR ¬slLiñ »[ y ¿RÁ»R½Vxtsí Qztsí Q NRPÎجsµ³¶j M
¿RÁ»R½VxtsQztsí Q ª«sV¥¦¦¦zqsµô¶R𠹸¶Wgji¬ds ÊÁXLiµR¶ ª«sLiµj¶»R½M
@xtsí Qtx sQztsí Q ª«sV¥¦¦¦¼d½LóiR ZOP[Qú»R½ Û\ ËÁ³ LRiª«s˳ت«s©«sM
¿RÁ»R½VLRiõª«s¼½ ª«sVLiú»y»yø tx sQßáñ ª«s »R½ùµ³¶j NRP úxms˳ÁÏ VM
aRP»y©«sLiµR¶ aRP+»R½ª«sVVÅÁ aRP+»R½µ³yLRi ª«sLS¸R¶VVµ³¶R M
qx sx¤¦¦¦úxqsxmsú»R½ ¬sÌÁ¸R¶V qx s=x¤¦¦¦úxqsxmsn ßÓá ˳ÁÏ WxtsQßáM
qx sx¤¦¦¦úxqs bdPL<S mx soLRiVxtsQ qx s=x¤¦¦¦úryORPQ qx s=x¤¦¦¦úxqsFy»`½
qx sx¤¦¦¦úxqs©yª«sV qx sLixqsVò»½R ù qx s=x¤¦¦¦úryORPQ ÊÁÍت«s¤x ¦¦¦M
mx sn ß᪫sVLi²R¶ ryx¤¦¦¦úxqs mx sn ßÓáLSÇÁ NRPX»yxqs©«sM
µR¶aRPryx¤¦¦¦úxqs mx sn ßØ˳ÁÏ X »R½öéßáÓ LSÇÁ NRPX»yxqs©«sM
@uíybdP¼½ qx sx¤¦¦¦úr¢xmsn V ª«sVx¤¦¦¦L<ij r¡òú»R½ ¸R¶VLiú¼½»R½M
ª«sV¥¦¦¦NS¹¸¶W ª«sV¥¦¦¦»yøzms ¿RÁLi²T¶ÌÁ ZaP[ètx sí Qµ][LiR qx sM

qx sxmsò¿ÁR³ Liµ][¬sµ³¶j qx s=xmsò¤x ¦Ü[»y qx s=xmsò qx s*LSúaRP¸R¶VM
qx sFyòÕÁðô ZNP[×ÁNSryLRi qx s=xmsò ª«sW»R½X¬s}tsQ%s»R½M
qx sxmsò¿ÁR èéµy®ªsWµR¶ ª«sVµR¶ qx s=xmsò ¿³ÁR Liµ][ªs« VVÅÁ úzms¸R¶VM
@xtsí Qªs« VWLjiò ®µ¶³ ù[ ¸R¶Vª«sVWLjiò LRitx sí Qúmx sNRPX¼½ NSLRißáM
@uíyLigRi¹¸¶WgRi mx sn ÌÁ˳ÁÏ VN`P @xtsí Qmx sú»yLiÊÁVÇØ©«s©«sM
@xtsí QaPR NTPò qx sª«sVXµô¶R $ LRi|tís^ QaPR *LRiù úxmsµy¸R¶VNRPM
@xtsí Q {msh][mx s{mshRi$ LRitx sí Qªs« W»R½X qx sª«sWª«sX»R½M
@xtsí Q Û\ ËÁ³ LRiª«s qx sLi}qsª«sù @xtsí Qªs« Liµ][ù tx sí Qªs« VWLjiËò Áϳ X»`½
@xtsí Q¿ÁR úNRP qx sVöéLiR ©«sWøQQLij ò LRitx sí QúµR¶ª«sù ¤x ¦¦¦%súzms¸R¶VM
©«sª«s©ygS©«s©yµ³yù{qs ©«sª«s¬sµ³¶R ù©«sVaSzqs»y ee
©«sª«sµy*LRi mx sn V©yµ³yL][ ©«sª«sµ³yLRi ¬sZNP[»½R ©«sM
©«sLRi ©yLS¸R¶Vßá qx sVò»][ù ©«sª«sµR¶VLæS ¬s}tsQ%s»R½M
©«sª«s©y´R¶ ª«sV¥¦¦¦©y´][ ©«sª«s ©ygRi %s˳ÁÏ WxtsQßáM
©«sª«sLRi»R½õ %sÀÁú»yLigRi ©«sª«saRPNTPò bPL][µ¶R³ X»R½M
µR¶aS»R½øN][ µR¶aRP˳ÁÏ VÇÜ[ µR¶aRPµj¶NRPö¼½ ª«sLiµj¶»R½M
µR¶aSµ³yù¹¸¶W µR¶aRPúFyßãÜ[ µR¶ZaP[Liúµj¶¸R¶V ¬s¸R¶Wª«sVNRPM

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

µR¶aSORPQLiR ª«sV¥¦¦¦ª«sVLiú»][ µR¶aSaS ªyùzms %súgRi¤x ¦¦¦M
GNSµR¶aSµj¶ LRiV\®µ¶Qû qx s=LixqsVò»½R GNSµR¶aSORPQLiR M
µy*µR¶a][µ¶Rô Li²R¶ L][LiRô Li²R¶M µy*µR¶aSLiNRP ¬sZNP[»½R ©«sM
ú»R½¹¸¶WµR¶aRP Õ³Áµy ÐÁ©«sõ %sZaP[*®µ¶[ªyµ³¶j ®\µ¶ª«s»R½M
¿RÁ»R½VLôiR ZaP[LiúµR¶ úxms˳ÁÏ ª¯[ ¿RÁ»R½VLôiR aRP ª«sV©«sV úxms˳ÁÏ VM
¿RÁ»R½VLôiR aSµj¶ %sµyù²³¶R ùM ¿RÁ»R½VLôiR aRP ÇÁgRi»R½ûQö˳ÁÏ VM
ryª«sV mx sLi¿RÁµR¶a][ mx sLi¿RÁµR¶bdP bdP»yLiaRPV ¬sLRiøÌÁM
u¡²R¶aSµ³yLRi ¬sÌÁ¸R¶VM u¡²R¶aRPqx s*LRi ª«sW»R½XNRPM
u¡²R¶aSLi»R½ mx sµyªyxqsM u¡²R¶ZaP[LiµR¶VNRPÍØ»R½øNRPM
qx sxmsò qx sxmsòµ¶R bdP qx sxmsòµ¶R aRP qx s=xmsòµ¶R aSORPQLiR M
@uíyµR¶aRP µk¶*xmsxms¼½ LRiuíyµR¶aRP mx soLSßáNRPX»`½
@uíyµR¶afxtsQµ¶j³ úxqsuíy @uíyµR¶aRP ª«sVV¬sxqsøQX»R½M

¿RÁ»R½VLS÷é¤x ¦¦¦§ aRPè»R½VLôiR Li»R½M ¿RÁ»R½VLS»yø ¿RÁ»R½VLRiVøÅÁM
¿RÁ»R½VLji*µ³][ Fy¸R¶VNRPL][ ¿RÁ»R½VLji*µ³¶R mx sn ÌÁúxmsµR¶M
¿RÁ»R½VLSxqs©«s qx sLiú{ms»R½M ¿RÁ»R½VLRi*LñSQúaRP ª«sWúaRP¸R¶VM
¿RÁ»R½VLji*µ³¶R ª«s¿][ ª«sX¼½ò mx sLjiª«sX¼½ò úxmsª«sLRiNò PR M
¿RÁ»R½VLóik mx spÇÁ©«s ú{ms»][ ¿RÁ»R½VLóik ¼½´j¶ qx sLi˳ÁÏ ª«sM
mx sLi¿yORPQLS»yø mx sLi¿y»yø mx sLi¿yr¡ù mx sLi¿RÁNRPX»R½ùNRPX»`½
mx sLi¿yµ³yLRiM mx sLi¿RÁª«sLñiR M mx sLi¿yORPQLiR mx sLS¸R¶VßáM
mx sLi¿RÁ»yÎÏÁM mx sLi¿RÁNRPL][ mx sLi¿RÁúxmsß᪫s ˳Ø%sNRPM
mx sLi¿RÁúÊÁx¤¦¦¦ø ª«sV¸R¶V qx sWöQQLij Mò mx sLi¿yª«sLRißá ªyLji»R½M
mx sLi¿RÁ˳ÁÏ ORPQùQúzms¸R¶VM mx sLi¿RÁËØßáM mx sLi¿RÁbPªy»R½øNRPM
tx sQÉÜ[äßá {mshRi tx s< QÈÁèúNRP µ³yª«sW mx sn ²æ¶R ûLi´j¶ ¿Á³ µ[ ¶R NRPM
tx sQ²¶R µ³¶R * µ³y*Li»R½ %sµ³¶R *Li{qs tx sQ²¶R LigRiVÎÏÁ ª«sV¥¦¦¦úx¤¦¦¦µR¶M
tx sQßáVøÅÁM tx sQßáVøÅÁú˳ػy tx sQÈÁèQQNPT ò mx sLjiªyLji»R½M
tx sQ®\²¶Q*Lji ª«sLæiR %sµ³¶R *Li{qs tx sQ²¶R WLjiø ˳ÁÏ ¸R¶V ˳ÁÏ LiÇÁ©«sM
tx sQÈÁòLiR äµR¶WLRi tx s< QÈÁäLRiø ¬sLRi»R½M tx sQú²R¶ryúaRP¸R¶VM
qx sxmsòFy»yÎÏÁ¿RÁLRißáM qx sxmsò µk¶*F¡LRiV ª«sVLi²T¶»R½M
qx sxmsò qx s*Lý]N[ PR ª«sVNRPVÈÁ qx s=xmsò qx szmsò ª«sLRi úxmsµR¶M
qx sFyòLigRi LSÇÁù qx sVÅÁµR¶ qx s=xmsòLij< gRißá ª«sVLi²T¶»R½M

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

HÍ"£∞ .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®µ¶[aPR NSÍÝxqsLiNUPLRiQòù. ª«sVª«sV $ª«sV¥¦¦¦gRiâßá[aPR úxmsryµR¶ zqs®µ¶^ô ù $ gRißáxms¼½ gRiNSLSµj¶ qx sx¤¦¦¦úxqs ©yª«sV r¡òú»R½ ª«sWÍØ ª«sVLiú»R½ÇÁxmsLi NRPLji}tsQùee »R½ú»R½ gRiVLRiV úFyLóiR ©«sLi NRPLji}tsQùee aý][ ee ª«sLi®µ¶[ gRiVLRiVxmsµR¶ µR¶*LiµR¶* ª«sVªyÇìØQø©«sqx s g][¿ÁR LRiª±sV e LRiNRPò aRPVNýPR úxmsË³Ø %sVúaRP ª«sV»R½LRiäQùLi ¾»½^ Qòùmx soLRiLi ª«sVx¤¦¦¦M ee HLi ú{¤¦¦¦Li $Li HLi NýUPLi r¢M HLi gý_Li $gRiVLRiV $ FyµR¶VNS˳Ü[ù ©«sª«sVM HLi ú{¤¦¦¦Li $Li HLi NýUPLi r¢M HLi gý_Li $ xmsLRiª«sVgRiVLRiV $ FyµR¶VNS˳Ü[ù ©«sª«sVM HLi ú{¤¦¦¦Li $Li HLi NýUPLi r¢M HLi gý_Li $ xmsLRiª«sVgRiVLRiV $ FyµR¶VNS˳Ü[ù ©«sª«sVM µ³yù©«sª±sV aý][ ee »R½»][ ¤x ¦¦¦XµR¶ÛËÁê [ a][ßØLigRiLi ªy®ªsW»R½=LigRi %s˳ÁÏ WxtsQ¸¶R W zqsµô¶Rð ÌÁOSQQøQù qx sª«sWbýPQtx sí Q FyLRi+Q* ª«sVlLió L[ iµR¶V ZaP[ÅÁLRiLi ee ªy©«sWµ³¶R M NRPLRi»][ µR¶OSQµ¶R³ M NRPLSò®©s[txò sv mx soxtsQälLi[ mx sLjitx sQäQX»R½Li ª«sW»R½VÌÁVLigRi gRiµy mx soLiú®²¶[OPR V NSLRiVøQZ\ NPM aRPWÛÍÁ[©s« aRPLiÅÁ ¿RÁúNS˳ØùLi Fya][»½R öÌÁ ¸R¶VVlgi[©s« ¿RÁ aSÖÁ ª«sVËêØLjiNS {qs*¸R¶V µR¶Li»yÄÁèÌÁ ª«sVßÔá mx sn V\ÛÉÁM úxqsª«s©«søµ³¶R Li ¿RÁ ry©«sLiµR¶Li $ $xms»yùµj¶ qx sLiª«sX»R½Li @ZaP[tx sQ %sxmsn Võ %sµ³¶R *Lixqs ¬sxmsn VõLi %s}mnsVõaRP*LRiLi ˳ÁÏ #ÛÇÁ[ ee $ ª«sV¥¦¦¦gRiâßá[aS¸R¶V ©«sª«sV B¼½ ©«sª«sV qx sVäLSù»`½ @xqsù $ gRißáxms¼½ gRiNSLSµj¶ qx sx¤¦¦¦úxqs ©yª«sVr¡òú»R½ ª«sWÍØ ª«sVLiú»R½qx sùe µR¶WLS*r¡ ÊÁVVztsQM @©«sVxtsí vxmsèéLiµR¶Me $ ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ lLiô ª[ s« »ye gRiLi ÕdÁÇÁLie ry*¥¦¦¦ aRPNTPMò gý_Li NUPÌÁNRPLie ª«sVª«sV qx sNRPÍØÕ³Ád tx sí Q zqsµR¶ùlLió [ ÇÁ}ms %s¬s¹¸¶WgRiM ee ÊÁVVuyùµj¶©yùxqsM JLi µR¶VLS*ry ÊÁVVxtsQ¹¸¶[V ©«sª«sV B¼½ bPLRizqs ee @©«sVxtsí vxmsèéLiµR¶}qs ©«sª«sV ª«sVVÛÆÁ[ ee $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms»R½¹¸¶[V ®µ¶[ªs« »y\¹¸¶V©«sª«sV B¼½ ¤x ¦¦¦XµR¶¹¸¶[V ee gRiLi ÕdÁÇظR¶V ©«sª«sV B¼½ ©yË³Ý ry*¥¦¦¦ aRP#ZNP^ Qòù ©«sª«sV B¼½ gRiV}¤¦¦¦ùe gý_Li NUPÌÁNS¸R¶V ©«sª«sV B¼½ FyµR¶¹¸¶WM ª«sVª«sV qx sNRPÍØÕ³Ád tx sí Q zqs®µ¶^ðô ù %s¬s¹¸¶WgS¸R¶V ©«sª«sV B¼½ NRPLRiqx sLixmsoÛÉÁ[ ee NRPLRi©yùxqsM $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi JLi gSLi @LigRiVuîy˳ØùLi ©«sª«sVM $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi $Li gkiLi »R½LêRi¬ds˳ØùLi ©«sª«sVM $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li ú{¤¦¦¦Li gRiWLi ª«sVµ³¶R ùª«sW˳ØùLi ©«sª«sVM $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi NýUPLi \lgiLi @©y%sVNS˳ØùLi ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ gRiNSLSµj¶ $ gRiâßá[aRP xqsx¤¦¦¦úxqs©yª«sV r¡òú»R½ª«sVV Aµ³yL][r¢ ®ªs[µ¶R ª«sV¹¸¶W }¤¦¦¦LRiLiÊÁ qx säLiµR¶mx spLRi*ÇÁM ÌÁOSQµ¶k³ aRP úzms¸R¶Wµ³yL][ ÌÁOSQµy³ LRi ª«sV©¯[ªs« V¸R¶VM ¿RÁ»R½VLýiR ORPQ ÇÁxmsú{ms»R½M ¿RÁ»R½VLýiR ORPQ úxmsNSbP»R½M ¿RÁ»R½VLSbdP¼½ ÌÁOSQQùßØLi ÒÁªy©yLi ®µ¶[¤x ¦¦¦xqsLizqsó »R½M N][ÉÁÓ qx sWLRiù úxms¼d½NSaRPM N][ÉÁÓ ¿RÁLiúµyLiaRPV ¬sLRiøÌÁM N][ÉÁÓ ¸R¶VÇìÁ úxmsª«sV´R¶ª«sM N][ÉÁÓ ¸R¶VÇìÁ mx sn ÌÁúxmsµR¶M bPªy ˳ÁÏ ªy µR¶ùxtsí QN][ÉÁÓ %s©y¸R¶VNRP µ³¶R VLRiVLiµ³¶R LRiM qx sxmsòN][ÉÁÓ ª«sV¥¦¦¦ª«sVLiú»R½ ª«sVLiú¼½ »yª«s¸R¶Vª«s µR¶Vù¼½M »R½¸R¶V zqsòQûLiaRP»][äÉÓÁ qx sVLRiúZaP[ßáÔ úxmsßá»R½ FyµR¶VNRPM @©«sLi»R½ ®µ¶[ªs« »y }qsª«sùM @©«sLi»R½ aRPV˳ÁÏ µy¸R¶VNRPM @©«sLi»R½ ©yª«sW©«sLi»R½ $ LRi©«sLi»y©«sLi»R½ r¢ÅÁùµR¶M A¿RÁª«sVù ee úFyßØ©y¸R¶Vª«sVù.

HÍ"£∞ $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li gý_Li NRP¬sztsî QNS˳ØùLi ©«sª«sVM $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li gRiLi gRiM NRPLRi»R½ÌÁ NRPLRimx sXuîy˳ØùLi ©«sª«sVM ee ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶V©yùxqsM $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li JLi gSLi ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶W¸R¶V©«sª«sVM $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi $Li gkiLi bPLRi}qs ry*¥¦¦¦ $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li ú{¤¦¦¦Li gRiWLi bPÆØ\¹¸¶V ª«stx sQÉÞ $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li NýPU Li l\ giLi NRPª«s¿y¸R¶V ¤x ¦¦¦§Li $Li {¤¦¦¦Li NýPU Li gý_Li lgi^ý ®©s[ú»R½ú»R½¸R¶W¸R¶V ª_xtsQÉÞ $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li gRiLi gRiM @ryòQû¸R¶V mx sn ÉÞ ee $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sLi ª«s¥¦¦¦õQQù»R½øNRPLi µk¶mx sLi NRPÌÁö¸R¶W%sV ©«sª«sVM $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sLi @ª«sVX»y»R½øNRPLi ®\©s®ªs[µ¶R ùLi NRPÌÁö¸R¶W%sV ©«sª«sVM $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V xqsLi xqsLS*»R½øNRPLi »yLiÊÁVÍصj¶ qx sL][*mx s¿yLRimx spÇØLi NRPÌÁö¸R¶W%sV ©«sª«sVM B¼½ mx sLi¿RÁmx spÇØLi qx sª«sW¿RÁLRiùr¡òú»R½Li mx slhi[»½` ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ xqsx¤¦¦¦úxqs ©yª«sV r¡òú»yLRiLi˳ÏÁª«sVV µ³yù©«sLi: µ³yù¹¸¶[V ¬s»R½ùLi gRiâßá[aPR Li mx sLRiª«sVgRiVßá¸R¶VV»R½Li µ³yù©«sqx sLixqsó Li ú¼½®©s[ú»R½Li GNRPLi ®µ¶[ªs« Li »R½*®©s[NPR Li mx sLRiª«sVLRiVÀÁ¸R¶VV»R½Li ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªs« úxmsxqs©«sõLi e aRPVLi²y µR¶Li²y²³yù gRiLi²][ µæ¶R ×Á»R½ ª«sVµR¶ÇÁÍÜ[ÍÜý Ì[ Á ª«sV»yò×ÁÇØÌÁLi $ª«sVLi»R½Li %sxmsn Võ LSÇÁLixqsNRPÌÁ qx sV˳ÁÏ NRPLRiLi $ gRiâßá[aPR Li ©«sª«sW%sV ee B¼½ ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VNRPª«sVÛÍÁ[ $ gRißáxms¼½Li µ³yù¹¸¶[V»`½ ee mx sLi¿][mx s¿yLRimx spÇØ: $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ÌÁLi mx sXµ³¶j ªyù»R½øNRPLi gRiLiµ³¶R Li NRPÌÁö¸R¶W%sV ©«sª«sVM ee $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V x¤¦¦¦Li ANSaS»R½øNRPLi mx soxtsQöLi NRPÌÁö¸R¶W%sV ©«sª«sVM ee $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ¸R¶VLi ªy¸R¶W*Qù»R½øNRPLi µ³¶R WxmsLi NRPÌÁö¸R¶W%sV ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : 1 2 3 4 5 6 `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ gRiâßá[aRP*L][ gRißص³R¶ùQO][Q gRißØLSµ³][ù gRißáúzms¸R¶VM gRißá©y´][ gRißáry*%dsV gRiâßá[a][ gRißá©y¸R¶VNRPM ee gRiß᪫sVWLjiò LæRißáxms¼½ LæRißáú»y»y gRißáLi ÇÁ¸R¶VM gRißá©y´y gRißáúNUP²][ gRiß᮵¶[ª¯[ gRißص³¶j mx sM ee gRißáÛÇÁ[ùuî¡ gRißáúZaP[¹¸¶W gRißáú}msuî¡ gRißص³j¶LSÉÞ gRißáLS²æ¶R ßá g][Fyò ´R¶ gRißØLig][ gRißá ®\ µ¶ª«s»R½ª±sV ee gRißáÊÁLiµ³¶R V LæiR ßáxqsVx¤¦¦¦X µæ¶R ßáxqsVx¤¦¦¦X µæ¶R ßáúxms´R¶M gRißáúzms¸R¶VxqsÅÁM aRPaRP*µæ¶R ßá úzms¸R¶V qx sVx¤¦¦¦X»R½´ò y ee gRißáúzms¸R¶VLRi»][ ¬s»R½ùLi gRißáú{ms¼½ %sª«sLôiRð ©«sM gRiß᪫sVLi²R¶ÌÁ ª«sVµ³¶R ùró¡ gRißáZNP[×Ád mx sLS¸R¶VßáM ee gRißØúgRißÔá LæRiâßá[aS©¯[ gRißágki»][ gRißãÜ[¿RÁèéQû¸R¶VM gRißãÜ[ù gRißáz¤¦¦¦»][ gRiLêRiQµæR¶ßá }qs©¯[ gRißãÜ[µôðR¶»R½M ee gRißáÕ³Ád ¼½ úxmsª«sV´R¶©¯[ gRißáÕ³Ád »R½ùxms¥¦¦¦LRiNRPM gRißá©yL>][ gRißáúF¢²³][ gRißá˳ÏÁLSò gRißáúxms˳ÏÁVM ee gRißá}qs©¯[ gRißá¿RÁL][ gRißáúFyÇìÜ[ gRi\âßáNRPLSÉÞ gRißØg][ûQù gRißá©yª«sW ¿RÁ gRißáFyÌÁ©«s »R½»R½öLRiM ee gRißØ gRißá xmsLjiú»y»y gRißص³j¶x¤¦¦¦LRißãÜ[µôðR¶VLRiM gRißá}qs»R½V LæRißá©«sV»][ gRißáZNP[»R½V LæRißØúgRigRiM ee gRißá}¤¦¦¦»R½V LæRißáúgS{¤¦¦¦ gRißØ©«sVúgRix¤¦¦¦NSLRiNRPM gRißØgRißØ©«sVúgRi¤x ¦¦¦Ë³ÁÏ W LæiR ßØgRißá ª«sLRiúxmsµR¶M ee gRißáxqsVò»][ gRißáúFyßãÜ[ gRißáxqsLRi*xqs*µy¸R¶VNRPM gRiß᪫sÌýÁ˳ÁÏ ª«sVWLjiaò PR ègRißá˳ÁÏ W¼½ LæiR âßá[tx sí Qµ¶R M ee gRißár¢ÅÁùúxmsµy»y ¿RÁ gRißáµR¶VMÅÁ úxmsßØaRP©«sM gRißáúxms´j¶»R½©yª«sW ¿RÁ gRißØÕ³Ád tx sí QNPR LRi qx s=µy ee gRiß᪫sW©¯[ù gRißáÆØù»][ gRißá%ds»][ gRißãÜ[»R½äÈÁM gRißáFyÍÜ[ gRiß᪫sL][ gRißág_LRiª«sµy¸R¶VNRPM ee gRißágRiLêij »R½qx sLi»R½Vuí¡ gRißáxqs*¿RÁèé©s«ô NRP qx s=µy gRißáLSÇÜ[ gRißá$µ][ gRißØ˳ÁÏ ¸R¶VNRPLRiM ORPQßØÕ³Á ee gRiß᪫sVWLóSÕ³ÁztsQNPR ò aRPègRißá\|qs©«sùxmsoLRiqx s=LRiM gRiVßؼd½»][ gRiVß᪫sV¹¸¶W gRiVßáú»R½¸R¶V%s˳ØgRiNRPX»`½ ee gRiVßÔá gRiVßØNRPX¼½µ³R¶L][ gRiVßáaSÖdÁ gRiVßáúzms¸R¶VM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ gRiVß᪫sµæ¶k »R½NUPLjiaò PR è gRiVß᪫sµR¶÷µô¶Rð r¢x¤¦¦¦XµR¶M gRiVßáxmsµR¶*LRiµ][ ¬s»R½ùLi gRiVß᪫s»R½ûQö¼½FyÌÁNRPM ee gRiVß᪫sµæ¶R Vßá qx sLi»R½Vuí¡ gRiVß᪫súµR¶ÀÁ»R½qx sòªs« M gRiVß᪫súµR¶ORPQßáxmsL][ gRiVß᪫s»R½ûQößá¸R¶V úzms¸R¶VM ee gRiVß᪫s¿RÁèéúNRP xqsLi¿yL][ gRiVß᪫s¼d½äQQLjiò ª«sLóRi©«sM gRiVß᪫sµæ¶R Vßá ÀÁ»R½rò ¡ó gRiVß᪫sµæ¶R VßáLRiORPQNPR M ee gRiVß᪫s»][ötx sQßáNRPL][ gRiVß᪫s¿RÁèéú»R½V qx sWµR¶©«sM gRiVß᪫s¼½=µô¶jð µy»y ¿RÁ gRiVß᪫sµæ_LRiª«súxmsµR¶M ee gRiVß᪫s»R½ûQöª«sßáry*Li»][ gRiVß᪫sµæR¶Vßá ˳ÏÁWxtsQßáM gRiVß᪫s»R½VäÌÁ %s®µ¶[*zqs gRiVßá©yaRPNRPORPQªs« VM ee gRiVßá NRPXµæ¶R Vßá˳ÁÏ X ¬sõ»R½ùLi gRiVßØg][ûQù gRiVßáFyLRiµR¶XN`P gRiVßáúxms¿yLki gRiVßá¸R¶VV»R½ µæ¶R VßØgRiVßá %s®ªs[NPR NRPX»`½ ee gRiVßØNRPL][ gRiVßáNRPL][ gRiVßáúxmsª«sßá ª«sLóRi©«sM gRiVßágRiW²³R¶¿RÁL][ g_ßáxqsLRi* xqsLiryLRi ¿Á[ztísQ»R½M ee gRiVßáµR¶OTPQßá r¢x¤¦¦¦Lô]ð [ gRiVßá ÌÁORPQßá »R½»R½Qò * %s»`½ gRiVßᥦ¦¦Lki gRiVßáNRPÎÜ[ gRiVßá qx sLixmsn VxqsÅÁxqs=µy ee gRiVßá qx sLixqsäQX»R½ qx sLiryL][ gRiVßá»R½»R½Qò * %s®ªs[¿ÁR NRPM gRiVßágRiLRi*µ³¶R L][ g_ßáxqsVÅÁµR¶VMÆÜ[µ¶R ¹¸¶W gRiVßáM ee gRiVßص³¶k a][ gRiVßØÌÁ¹¸¶W gRiVßá%dsORPQßáÍØÌÁxqsM gRiVßág_LRiª«sµy»y ¿RÁ gRiVßáµy»y gRiVßáúxmsµR¶M ee gRiVßá NRPXµæ¶R Vßá qx sLiÊÁLiµ³][ gRiVßá˳ÁÏ X µæ¶R VßáÊÁLiµ³¶R ©«sM gRiVßáx¤¦¦¦Xµ][ù gRiVßáróyLiVW gRiVßáµyLiVW gRiVßãÜ»[ ½R äÈÁM gRiVßá¿RÁúNRPµ³R¶L][ g_ßت«s»yL][ gRiVßáËØLiµ³R¶ª«sM gRiVßáÊÁLiµ³¶R V LæiR VßáúxmsÇìÜ[ gRiVßáúFyÇìÜ[ gRiVßØÌÁ¸R¶VM ee gRiVßá»y»y gRiVßáúFyßãÜ[ gRiVßág][F¡ gRiVßØúaRP¸R¶VM gRiVßá¸R¶WLiVW gRiVßáµ³yLiVW gRiVßáF¡ gRiVßáFyÌÁNRPM ee gRiVßØx¤¦¦¦X»R½»R½ª«sV Læ_ßÔá gkiLS*ßãÜ[ gRiVßág_LRiª«sM gRiVß᪫s»R½WöÑÁ»R½mx sµ][ gRiVß᪫sµR¶÷鵶Rô r¢x¤¦¦¦XµR¶M ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ gRiVßáxmspLñ][ gRiVßØLi˳ܵ[ ¶j³ LæiR VßáË³Ø µæ¶R VßáµR¶WLRigRiM ee gRiVßØ gRiVß᪫sxmso Læ_ßá aRPLkiL][ gRiVß᪫sVLi²T¶»R½M gRiVßáúxqsuîy gRiVâßá[aS©¯[ gRiVâßá[a][ µ³R¶ gRiVâßá[aRP*LRiM ee gRiVßáxqsXuíy ÇÁgRi»R½=Li|mnsW gRiVßá qx sLi|mnsW gRiV\âßáNRP LSÉÞ gRiVßá úxms%suí¡ gRiVßá˳ÁÏ W LæiR VßÔáNRPX»R½¿RÁLS ¿RÁLRiM ee gRiVßáúxmsª«sßá qx sLi»R½Vuî¡ gRiVßá{¤¦¦¦©«s mx sLSÃÁVøÅÁM gRiV\âßáNRP˳ÁÏ W LæiR Vßá úZaP[u¡î gRiVßáÛÇÁ[ùuî¡ gRiVßáúxms˳ÁÏ VM ee gRiVßáÇìÜ[ gRiVßáxqsLixmspÇÜ[ùgRiV\âßá NRPqx sµR¶©«sLi qx sµy gRiVßáúxmsßá¸R¶Vªy©±s g_ßá úxmsNRPX¼½ LæiR Vßá ˳ØÇÁ©«sª±sV ee gRiVßáúxmsßá»R½ FyµyËêÜ[ gRiVßÓágki»][ gRiVßãÜ[ÇêÁ*ÌÁM gRiVßáªy©±s gRiVßáxqsLixms©¯[õ gRiVßØ©«sLiµj¶»R½ª«sW©«sqx sM ee gRiVßá xqsLi¿yLRi¿RÁ»R½VL][ gRiVßáxqsLi¿RÁ¸R¶V xqsVLiµR¶LRiM gRiVßá g_L][ gRiVßص³yL][ gRiVßáxqsLiª«sX»R½ ¿Á[»R½©«sM ee N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ gRiVßÓáqx sVò»½R gRiVßãÜ[ gRiLêiR »R½ûQöÎÏÁ¸R¶WLiÊÁVµR¶ ¬sxqs*©«sM gRiÇÜ[ gRiÇÁxms¼½ LæiR QLiRê QLiRæ ÇÁ¸R¶VVµô¶Rð %saSLRiµR¶M ee gRiÇØr¡ù gRiÇÁNRPLñ][ ´R¶ gRiÇÁLSÇÜ[ gRiÇØ©«s©«sM gRiÇÁLRiWxmsµ³¶R L][ gRiLêiR µæ¶R ÇÁ¸R¶VW´][µ¶Rðô VLRi µ³¶R *¬sM ee gRiÇص³¶k a][ gRiÇص³yL][ gRiÇØxqsVLRi ÇÁ¹¸¶Wµô¶Rð VLRiM gRiÇÁµR¶Li»][ gRiÇÁª«sL][ gRiÇÁNRPVLi˳Ü[ gRiÇÁµ³¶R *¬sM ee gRiÇÁª«sW¹¸¶W gRiÇÁª«sV¹¸¶W gRiÇÁ$ LæiR ÇÁgRiLêij »R½M gRiÇت«sV¸R¶Vx¤¦¦¦L][ ¬s»R½ùLi gRiÇÁxmsoztsí Q úxmsµy¸R¶VNRPM ee gRiÇÜ[»½R ö¼½ò LæiR ÇÁú»y»y gRiÇÁ}¤¦¦¦»R½V LæiR Çص³¶j mx sM gRiÇÁª«sVVÆÜ[ù gRiÇÁNRPVÌÁ úxmsxqsL][ gRiÇÁ\®µ¶»R½ù¥¦¦¦ ee gRiÇÁZNP[»½R V LæiR Çص³¶R ùQO][Q gRiÇÁ}qs»R½V LæiR ÇØNRPX¼½M gRiÇÁª«sLiµ][ù gRiÇÁúFyßãÜ[ gRiÇÁ}qsª¯[ù gRiÇÁúxms˳ÁÏ VM ee gRiÇÁª«sV»][ò gRiÛÇÁ[aS©¯[ gRiÛÇÁ[a][ gRiÇÁxmsoLigRiª«sM gRiÇÁµR¶Li»R½µ³¶R L][ gRiVLiÇÁ ©«søµ³¶R VF¡ gRiÇÁ®ªs[tx sQËÁϳ X»`½ ee gRiÇÁ¿RÁè驯[õ gRiÇØúgRirô¡ð gRiÇÁ¸R¶WLiVW gRiÇØÇÁ¸R¶VM gRiÇÁLS ²æ¶R ÇÁ¸R¶VW´R¶ró¡ gRiÇÁgRiLiÇÁNRP ˳ÁÏ LiÇÁNRPM ee gRiLêij »][ÑÁë »R½®\µ¶»yùxqsVLæiR QLijê »R½ú»y»R½ %sxtsí Qmx sM gS©«sÇìÜ[ gS©«sNRPVaRPÍÜ[ gS©«s»R½»R½Qò* %s®ªs[¿ÁR NRPM ee gS©«saýS{msn V gS©«sLRir¡ gS©«sÇìØ©«s mx sLS¸R¶VßáM gS©ygRiª«sVÇìÜ[ gS©yLig][ gS©«súxmsª«sßá ¿Á[»½R ©«sM ee gS©«sNRPXµæy©«s¿RÁ»R½VL][ gS©«s%sµyù %saSLRiµR¶M gS©«s®µ¶³ ù[ ¹¸¶W gS©«sgRi®ªsWù gS©«sµ³yù©«s mx sLS¸R¶VßáM ee gS©«s˳ÁÏ WLæS©«sbdPÌÁaRPè gS©«saSÖdÁ gRi»R½úaRPª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ gRiVLRiV aSxqsòQû %s¿yLRiÇìÜ[ gRiVLRiVaSxqsòQûNRPX»][µ¶R ùª«sVM gRiVLRiV aSryòQûLóiR ¬sÌÁ¹¸¶W gRiVLRiVaSryòQûÌÁ¸R¶Vxqs=µy ee gRiVLRiV ª«sVLiú»][ gRiVLRiVúZaP[u¡î gRiVLRiVª«sVLiú»R½ mx sn ÌÁúxmsµR¶M gRiVLRiV{qsòQû gRiª«sV©¯[µyô ª«sV úFy¸R¶VbPè黽R ¬ò sªyLRiNRPM ee gRiVLRiVxqsLiryLRi qx sVÅÁµ][ gRiVLRiVxqsLiryLRi µR¶VMÅÁÕ³Á»`½ gRiVLRiVaýSmx sn Vª«sL][ g_LRi˳ة«sV ÅÁLi²yª«s»R½Lixqs˳ÁÏ X»`½ ee gRiVLRiV úxmsxqs©«sõ ª«sVWLjiò aRPè gRiVLRiVaSxms %s®ªsW¿RÁNRPM gRiVLRiVNSLi¼½ LæiR VLRiVª«sV¹¸¶W gRiVLRiVaSxqs©«s FyÌÁNRPM ee gRiVLRiV»R½Liú»][ gRiVLRiVúxmsÇìÜ[ gRiVLRiV˳Ü[ gRiVLRiV\®µ¶ª«s»R½Li gRiVLRiV %súNRPª«sV qx sLi¿yL][ gRiVLRiVµR¶X gæiR VLRiV %súNRPª«sVM ee gRiVLRiV úNRP®ªsW gRiVLRiV ú}msuî¡ gRiVLRiVFyÅÁLi²R¶ ÅÁLi²R¶NRPM gRiVLRiVgRiLêji»R½ xqsLixmspLñRi úÊÁ¥¦¦¦øLi²][ gRiVLRiVgRiLêji»R½M ee gRiVLRiVxmsoú»R½ úzms¸R¶VxqsÆÜ[ gRiVLRiVxmsoú»R½ ˳ÁÏ ¸R¶Wxms¥¦¦¦M gRiVLRiVxmsoú»R½ mx sLjiú»y»y gRiVLRiVxmsoú»R½ ª«sLRiúxmsµR¶M ee gRiVLRiVxmsoú»yLjiò aRPª«sV©¯[ gRiVLRiVxmsoú»yµj¶ ©yaRP©«sM gRiVLRiVxmsoú»R½ úFyßáµy»y gRiVLRiV˳ÁÏ NTPò mx sLS¸R¶VßáM ee gRiVLRiV %sÇìØ©«s %s˳ÁÏ ª¯[ g_LRi˳ة«sV ª«sLRiúxmsµR¶M g_LRi˳ة«sVxqsVò»][ g_LRi ˳ة«sVú»yryxms¥¦¦¦LRiNRPM g_LRi ˳ة«sVúzms¹¸¶W g_LRi ˳ة«sV Læ_LRiª«sª«sLRi©ò s« M g_LRi˳ة«sV mx sLjiú»y»y g_LRi˳ة«sV qx sÅÁxqs=µy ee g_LRi ˳ة«sVúxms˳ÁÏ VLæ_LRi ˳ة«sVÕ³Ád ¼½ úxmsßØaRP©«sM g_Lki¾»½[ÇÁ qx s=ª«sVV»R½ö©¯[õ g_Lki ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶V ©«sLiµR¶©«sM ee g_Lki qx sò©s« Liµ³¶R ¹¸¶W g_Lki ª«sV©¯[ªyLiÀ³Á»R½ zqsµô¶jð NRPX»`½ g_L][ g_LRigRiVßãÜ[ g_LRi úxmsNSa][ g_LRi \Û˳ÁLRiª«sM ee g_LkiaRP©«sLiµR¶©¯[ g_Lki úzms¸R¶Vxmsoú»][ gRiµyµ³¶R LRiM g_Lkiª«sLRiúxmsµ][ g_Lki úxmsßṸ¶W g_LRiqx s¿RÁèé%sM ee g_Lki gRiâßá[aRP*L][ g_Lki úxmsª«sßãÜ[ g_Lki ˳ت«saRPM g_LS»yø g_LRi NUPLjiò aRPè g_LRi˳ت¯[ gRiLjitx sî Qµ¶R XN`P ee g_»R½®ªsW g_»R½%dsV ©y´][ g_»R½%dsV úFyß᪫sÌýÁ˳ÁÏ M g_»R½ª«sWÕ³Ád tx sí Q ª«sLRiµ][ g_»R½ª«sW˳ÁÏ ¸R¶V µy¸R¶VNRPM ee g_»R½ª«sV úxmsßá¸R¶Vúxmsx¤¦Ü[* g_»R½ª«sWúaRPª«sV µR¶VMÅÁ¥¦¦¦ g_»R½%dsV ¼d½LRi qx sLi¿yLki g_»R½%dsV ¼d½LóiR ©y¸R¶VNRPM ee g_»R½ª«sWxms»R½öLki ¥¦¦¦L][ g_»R½ª«sW µ³¶j %s©yaRP©«sM `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ gS©«s%sÇìØ©«s qx sLixms©¯[õ gS©«súaRPª«sßá ÍØÌÁxqsM ee gS©y¸R¶V»][ò gS©«sª«sV¸R¶W gS©«s úxmsßá¸R¶Vªy©±s qx sµy gS©«sµ³yù»y gS©«sÊÁVµô¶jð LæS©¯[»½R V=NRPª«sV©yM mx so©«sM ee gS©¯[»½R V=g][ gS©«s˳ÁÏ W%sV LæS©«s{qsª«sW gRißãÜÇ[ Áê *ÌÁM gS©yLigRiÇìØ©«sªy©±s gS©«s ª«sW©«sªy©±s gS©«s}msaRPÌÁM ee gS©«sª«s»R½ûQößṸ¶W gS©«s qx sª«sVVúµ][ gS©«s˳ÁÏ WxtsQßáM gS©«szqsLiµ³¶R V LæS©«sª«sL][ gS©«súFyßãÜ[ gRißØúaRP¸R¶VM ee gS\®©s NRP˳ÁÏ W LæS©«s¤x ¦¦¦Xuí¡ gS©«s¿RÁORPV LæiR Qâ\ ßáNRPµR¶XN`P gS©«sª«sV»][ò gS©«sLRiVÀÁ LæS©«s%s µæy©«s%s»R½ûQö¸R¶VM ee gS©yLi»R½LS»yø gS©y²³]ù[ gS©«sú˳ØÇÁ»R½=Ë³Ø qx s=µy gS©«sª«sW¸R¶W gS©«s µ³¶R L][ gS©«s %sµyù %sa][µ¶R³ NRPM ee gS©yz¤¦¦¦»R½|mnsWõ gS®©s[Liúµ][ gS©«sÖdÁ©¯[ gRi¼½úzms¸R¶VM gS©«sµ³¶k a][ gS©«sÌÁ¹¸¶W gS©yµ³yL][ gRi¼d½aRP*LRiM ee gS©«sª«s©yø©«sµ][ gS©«s ˳ÁÏ W¼½ LæSQ®\©sNRP˳ÁÏ W¼½ª«sW©±s gS©«s»y©«s»R½»][ gS©«s »y©«sµy©«s %s®ªsWz¤¦¦¦»R½M ee gRiVLRiV LæRiVLRiWµR¶LRi úZaP[ßÔá LæRiVLRiV»R½»yòQ*LóRi µR¶LRi+©«sM gRiVLRiVxqsVò»][ gRiVLRiVgRiVßãÜ[ gRiVLRiVª«sW¹¸¶W gRiVLRiVúzms¸R¶VM ee gRiVLRiVNUPLjiò LæiR VLRiV˳ÁÏ VÇÜ[ gRiVLRiVª«sOSQ gRiVLRiV úxms˳ÁÏ M gRiLRiVÌÁORPQßá qx sLixms©¯[õ gRiVLRiVúµ][¤x ¦¦¦ mx sLSÃÁVøÅÁM ee gRiVLRiV %sµ][ù gRiVLRiV úFyßãÜ[ gRiVLRiV ËØx¤¦¦¦§ÊÁÍÜ[¿ÁR èéQû¸R¶VM gRiVLRiV\®µ¶»R½ù úFyßáx¤¦¦¦L][ gRiVLRiV\®µ¶»yùxms¥¦¦¦LRiNRPM ee gRiVLRiVLæRiLRi*x¤¦¦¦L][ gRiVx¤¦¦¦ù úxmsª«sL][ gRiVLRiVµR¶LRiö¥¦¦¦ gRiVLRiV g_LRiª«sµyLiVW¿RÁ gRiVLRiVÕ³Ád NRPùxms¥¦¦¦LRiNRPM ee gRiVLRiVaRPVLi²][ gRiVLRiVxqsäLiµ³][ gRiVLRiVÇÁLi|mnsW gRiVLRiVúxms´R¶M gRiVLRiV˳ØL][ gRiVLRiVgRiÎÜ[ gRiVLRiV$ µæ¶R VLRiVgRiLRi*ª«sV»`½ ee gRiVLRiWLRiV LæiR VLRiV{ms©yLir¡ gRiVLRiVúxmsßá¸R¶V ÍØÌÁxqsM gRiVLRiVª«sVVÆÜ[ù gRiVLRiVNRPVÌÁ róyLiVW gRiVLRiVgRiVßáxqs=µy ee gRiVLRiV qx sLiaRP¸R¶V ÛËÁ³ »[ yò¿ÁR gRiVLRiVª«sW©«s úxmsµy¸R¶VNRPM gRiVLRiVµ³¶R LRiø qx sµyLSµ³]ù[ gRiVLRiVµ³¶R LRiø ¬sZNP[»½R ©«sM ee gRiVLRiV\®µ¶»R½ù NRPVÌÁ¿Á[è»é yò gRiVLRiV\|qs©¯[ù gRiVLRiVµR¶Vù¼½M gRiVLRiVµ³¶R LSøúgRigRißãÜù[ ´R¶ gRiVLRiVµ³¶R LRiø µR¶VLRiLiµ³¶R LRiM ee gRiLjiuî¡ gRiVLRiVxqsLi»yxms aRPª«sV©¯[ gRiVLRiVxmspÑÁ»R½M gRiVLRiVµ³¶R LRiøµ³¶R L][ g_LRi µ³¶R LSøµ³yL][ gRiµyxmsx¤¦¦¦M ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ g][mx s¼½Læ]µ[ ¶R³ ©¯[ g][F¡ g][FyÌÁ úzms¸R¶VµR¶LRi+©«sM ee g][FyÍÜ[ g][gRißص³k¶a][ g][NRPaRPøÌÁ ¬sª«sLRiòNRPM g][qx sx¤¦¦¦úr¡ g][mx sª«sL][ g][mx sg][{ms qx sVÆت«s¤x ¦¦¦M ee g][ªs« LóiR ©¯[ g][mx sg][F¡ g][F¡ g][NPR VÌÁª«sLóiR ©«sM g][¿ÁR L][ g][¿ÁR LSµ³¶R ùQO][Q g][¿ÁR LRiú{ms¼½ ª«sXµô¶jð NRPX»`½ ee g][%sd V g][NPR tx sí Q qx sLiú»y»y g][qx sLi»yxms %sª«sLRiNò PR M g][u¡î g][uyî úaRP¹¸¶W g][tx sî Qmx s¼½ Læ]µ[ ¶R³ ©«sª«sLóiR ©«sM ee g][tx sî Qúzms¹¸¶W g][tx sî Qªs« V¹¸¶W g][uyî ª«sV¸R¶V¬sª«sLRiNò PR M g][ÍÜ[N][ g][ÌÁN][ g][ËÁϳ Xµæ]Ë[ Áϳ LSò g][qx sVÆت«s¤x ¦¦¦M ee g][ú»yµ³¶j mx súzms¹¸¶W g][ú»R½ mx soú¼d½mx soú»][ gjiLjiúzms¸R¶VM úgRiLi´R¶ÇìÜ[ úgRiLi´R¶NRPXµæ¶R ûLi´R¶ úgRiLi´j¶Õ³Á LæiR QûLi´R¶ %sxmsn Võ¥¦¦¦ee úgRiLi´yµj¶ LæRiQûLi´R¶xqsLi¿yL][ úgRiLi´R¶ úaRPª«sßáÍÜ[ÌÁVxmsM úgRiLi´yµj¶©«súNTP¹¸¶W úgRiLi´R¶ úzms¹¸¶W úgRiLi´yLóiR »R½»R½Qò*%s»`½ ee úgRiLi´R¶xqsLiaRP¸R¶VxqsLi¿³Á[µk¶ úgRiLi´R¶ª«sNSò úgRi¥¦¦¦úgRißÔáM úgRiLi´R¶ gki»R½gRiVßãÜ[ úgRiLi´R¶ gki»][ úgRiLi´yµj¶mx spÑÁ»R½M ee úgRiLi´yLRiLi˳ÏÁxqsVò»][ úgRiLi´R¶ úgSz¤¦¦¦ úgRiLi´yLóRiFyLRiµ³R¶XN`P úgRiLi´R¶µR¶X úgRiLi´R¶ %sÇìØ©¯[ úgRiLi´R¶ qx sLiµR¶LRi÷é a][µ¶R³ NRPM ee úgRiLi´R¶ NRPX»R½WöéÑÁ»][ úgRiLi´R¶ NRPL][ úgRiLi´R¶ mx sLS¸R¶VßáM úgRiLi´R¶ FyLS¸R¶Vß᪫sL][ úgRiLi´R¶ qx sLi®µ¶[¤x ¦¦¦Ë³ÁÏ LiÇÁNRPM ee N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ úgRiLi´R¶NRPX µR¶*LRiµy»y ¿RÁ úgRiLi´R¶NRPXµR¶*Liµj¶»R½qx s=µy úgRiLi´y©«sVLRiN][ò úgRiLi´R¶ÇìÜ[ úgRiLi´y©«sV úgRi¤x ¦¦¦µy¸R¶VNRPM ee úgRiLi´yLi»R½LS»yø úgRiLi´yLóiR mx sLi²T¶»][ úgRiLi´R¶r¢x¤¦¦¦XµR¶M úgRiLi´R¶ FyLRiLigRi»][ úgRiLi´R¶ gRiVßá%s µæ¶R ûLi´R¶ %súgRi¤x ¦¦¦M ee úgRiLi´R¶}qs»R½V LæiR QûLi´R¶}¤¦¦¦»R½V LæiR QûLi´R¶ZNP[»½R V LæiR Qû¥¦¦¦úgRigRiM úgRiLi´R¶ mx spÇÜ[ù úgRiLi´R¶lgi[¹¸¶W úgRiLi´R¶ úgRiLi´R¶©«sÍØÌÁxqsM ee úgRiLi´R¶Ë³ÁÏ W%sV LæiR Qû¤x ¦¦¦úZaP[u¡î úgRi¤x ¦¦¦ZNP[»½R V LæiR Qû¥¦¦¦úaRP¸R¶VM úgRiLi´R¶NSL][ úgRiLi´R¶NSLRi ª«sW©¯[ù úgRiLi´R¶úxmsryLRiNRPM ee úgRiLi´R¶úaRPª«sVÇìÜ[ úgRiLi´yLig][ úgRiLi´R¶ú˳ÏÁª«sV ¬sªyLRiNRPM g][µ¶R³ Vgæ]µ[ ¶R³ V µæ¶R ßá ú}msuî¡ g][µ][gSðô g][ªs« V¸R¶Vúzms¸R¶VM g][ú»R½Li g][ú»R½mx s¼½ Læ]Q[ú»R½ úxms˳ÁÏ V Læ]Q[ú»R½Ë³ÁÏ ¸R¶Vxmsx¤¦¦¦M ee g][ú»R½ª«sXµô¶jð NRPL][ g][ú»R½ úzms¹¸¶W g][ú»yLji©ò yaRP©«sM g][ú»][µyðô LRiª«sL][ g][ú»R½úxmsª«sL][ g][ú»R½®\ µ¶ª«s»R½Li ee g][ú»R½ %sÆØù»R½ ©yª«sW ¿RÁ g][ú¼d½ g][ú»R½úxmsFyÌÁNRPM g][ú»R½}qs»R½V Læ]Q[ú»R½ZNP[»½R V Læ]Q[ú»R½}¤¦¦¦»R½V LæiR »R½NýPR ª«sVM ee g][ú»R½ú»yßáNRPL][ g][ú»R½ mx s¼½ Læ]Q[ ú¾»½[aPR mx spÇÁ»R½M g][ú»R½Õ³Á µæ]ú[ »R½Õ³Á»yòQû»y g][ú»R½Õ³Á µR¶*LRiµy¸R¶VNRPM ee g][ú»R½Õ³Á »R½WöÑÁ»R½mx sµ][ g][ú»R½Õ³Á ¿RÁèéú»R½VxqsWµR¶©«sM g][ú»R½Õ³Á µæ]mx[ sµ][¬s»R½ùLi g][ú»R½Õ³Á µæ]ú[ »R½FyÌÁNRPM ee g][ú»R½Õ³Á µæ¶k »R½¿RÁLji»][ g][ú»R½Õ³Á úµyÇÁùLRiORPQNPR M g][ú»R½Õ³Á ÇêÁ¸R¶VµyLiVW ¿RÁ g][ú»R½Õ³Á »R½ûQößá¸R¶V qx s=µy ee g][ú»R½Õ³Á µR¶÷鸶R VxqsLiÛËÁ³ »[ yò g][ú»R½Õ³Á ©yø©«sµy¸R¶VNRPM g][ú»R½Õ³Á µæ]mx[ sª«sL][ g][ú»R½Õ³Á ¾»½^ Qò=©«sù©y¸R¶VNRPM ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ úgRiLi´R¶ úxmsª«sßá qx sLS*Lig][ úgRiLi´R¶ úxmsßá¸R¶V »R½»R½öLRiM ee gki»R½Li gki»R½ gRiVßãÜ[ gki»R½NUPLjiò Læki»R½%saSLRiµR¶M gki»R½{qsö黽R ¸R¶VaS gki»R½ úxmsßṸ¶W gki»R½¿RÁLi¿RÁVLRiM ee gki»R½ úxmsxqs©¯[õ gki»y»yø gki»R½ÍÜ[ÍÜ[ gki»R½qx s=QX¤x ¦¦¦M gki»yúaRP¹¸¶W gki»R½ª«sV¹¸¶W gki»R½ »R½»yòQ*LóiR N][%sµR¶M ee gki»R½ qx sLiaRP¸R¶V qx sLi¿Á[è»é yò gki»R½qx sLigki»R½ aSxqs©«sM gki»yLóiR QÇÜì g[ ik »R½»][Qò * gki»y»R½»R½Qò *Li gki»yúaRP¸R¶VM ee gki»y ryL][ ´R¶ gki»R½NRPXµæ¶k »yNRPXµj¶*xmsn Võ ©yaRP©«sM gki»yaRPN][ò gki»R½ÖdÁ©¯[ gki»y%sgRi»R½qx sLiÇÁ*LRiM gki¾\»½ NRPùµR¶X µæ¶k »R½Ë³ÁÏ W¼½ Læik »R½ú{ms»][ gRi»yÌÁxqsM gki»R½ ªyµR¶ùxmsÈÁV Læik »R½ úxms˳ÁÏ V Læik »yLóiR »R½»R½Qò*%s»`½ ee gki»][ gki»R½%s®ªs[NPR ÇìÜ[ gki»yúxmsª«sßá ¿Á[»½R ©«sM gki»R½Õ³Ád Læik »R½%s®µ¶[*u¡ gki»R½ qx sLiryLRiÊÁLiµ³¶R ©«sM ee gRi»R½ª«sW¹¸¶W gRi»R½ú»yr¡ gRi»R½µR¶VLiÆÜ[ gRi»R½ÇÁ*LRiM gRi»yxqsVx¤¦¦¦Xµæ¶R »R½ÇìØ©¯[ gRi»R½µR¶VuíyaRP¹¸¶WgRi»R½M ee gRi»yLjiò LæiR »R½qx sLiNRPÍÜ[ö gRi»R½µR¶Vxtsí Q %s¿Á[ztsí Q»½R M gRi»R½¤x ¦¦¦LiNSLRi qx sLi¿yL][ gRi»R½µR¶L][ö gRi»yz¤¦¦¦»R½M ee gRi»R½ %s|mnsWõ gRi»R½Ë³ÁÏ ¹¸¶W gRi»y gRi»R½ ¬sªyLRiNRPM gRi»R½ª«sù´][ gRi»yFy¹¸¶W gRi»R½µ][u¡ gRi¾»½[M mx sLRiM ee gRi»R½ qx sLRi*%sNSL][ µ³¶R gRi»R½LRiLiÑÁ»R½ NRPVLiÇÁLRiM gRi»R½NRPLizms»R½ ˳ÁÏ WxmsXuî¡ gRi»R½LRiV gæiR »R½NRPÌÁøxtsQM ee gRi»R½®\µ¶©¯[ù gRi»R½|\ qs©¯[ù gRi»R½ª«sW©¯[ gRi»R½úaRPª«sVM gRi»R½úN][´][ gRi»R½gýS¬s LæiR »R½ª«sWý ©¯[ gRi»R½ú˳ÁÏ ª«sVM ee gRi»R½Ë³Øª¯[ gRi»R½Ë³ÁÏ ª¯[ gRi»R½»R½»yòQ*LóiR qx sLiaRP¸R¶VM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

HÍ"£∞ gRi¸R¶WxqsVLRi bPLRiZaP[è»yò gRi¸R¶WxqsVLRi ª«sLRiúxmsµR¶Mee gRi¸R¶Wªyr¡ gRi¸R¶W©y´][ gRi¸R¶Wªyzqs ©«sª«sVxqsäQX»R½M gRi¸R¶W¼d½LóiR mx sn Íص³¶R ùQO][Q gRi¸R¶W ¸R¶Wú»yxmsn ÌÁúxmsµR¶M ee gRi¸R¶Wª«sV¹¸¶W gRi¸R¶WZOP[Qú»R½Li gRi¸R¶WZOP[Q»½R LRi ¬sªyxqsNRPX»`½ gRi¸R¶WªyzqsxqsVò»][ gS¸R¶V ©«sø´R¶Vúª«s»R½ÌÁ qx s»R½äÈÁM ee gS¸R¶VN][ gS¸R¶VNRPª«sL][ gS¸R¶VZNP[tx sí Q mx sn ÌÁúxmsµR¶M gS¸R¶VNRP úxmsßáLiVW gS»y gS¸R¶VNS ˳ÁÏ ¸R¶VµyNRPM ee gS¸R¶VNRP úxmsª«sßáry*Li»][ gS¸R¶VNRP úxms´R¶ª«sVxqsöµy gS¸R¶VN][ µæ¶k »R½ qx sLiú{ms»][ gS¸R¶VN][»½R äÈÁ%sxmsn Võ¥¦¦¦ ee gS©«slgi[¹¸¶W gS¸R¶VZNP[a][ gS¸R¶VNSLi»R½LRiqx sLi¿RÁLRiM gS¸R¶VNRP úzms¸R¶VµR¶M aRPaRP* µæy¸R¶VNSµ³¶k ©«s%súgRi¤x ¦¦¦M ee lgi[¹¸¶W lgi[¸¶R VgRiVßãÜ[ lgi[¸¶R V ¿RÁLji»][ lgi[¸¶R V»R½»R½Qò *%s»`½ gS¸R¶VNRPú»yxqs¥¦¦¦ úgRiLi´][ úgRiLi´R¶ »R½»R½Qò*%s®ªs[¿ÁR NRPM ee gS²³y©«sVLSg][ gS²³yLig][ gS²³¶R gRiLigSÇÁÍÜ[ ©«s*x¤¦¦¦Li gS²³¶R mx sgS²³¶R ÇÁÌÁµ³¶j LæS²³¶R úxmsÇìÜ[ gRi»yª«sV¸R¶VM ee gS²³¶R úxms»R½ùLóij |\ qs©¯[ù ´R¶ gS²³y©«sVúgRi¤x ¦¦¦ »R½»R½öLRiM gS²³y ZaPý tx[ sQLiR ryÕ³ÁÇìÜ[ gS²³¶R ¬sLRi*QX¼½òryµ³¶R NRPM ee gRiLigS µ³¶R lLi[tx sí Qªs« LRiµ][ gRiLigSµ³¶R LRi ˳ÁÏ ¸R¶Wª«s¤x ¦¦¦M gRiLigSµ³¶R LRi gRiVLRiV LæiR LigSµ³¶R LRi µ³yù»R½mx sµR¶M qx sµy ee gRiLigSµ³¶R LRiqx sVò»][ gRiLigS µ³¶R LSLSµ³]ù[ gRi»R½qx sø¸R¶VM gRiLigSµ³¶R LRi úzms¹¸¶W gRiLigSµ³¶R L][ gRiLigSLiÊÁVxqsVLiµR¶LRiM ee gRiLigSÇÁÌÁ LRiryry*µR¶ ¿RÁ»R½VL][ gRiLigRi¼d½LóiR ¸R¶VM gRiLigSÇÁÌÁ úxmsßá¸R¶Vªy©±s gRiLigS¼d½LRi %s¥¦¦¦LRiNRPX»`½ ee gRiLigSúzms¹¸¶W gRiLigSÇÁÍت«sgSx¤¦¦¦©«s mx sLRiqx s=µy gRiLiµ³¶R ª«sWµR¶©«s qx sLiªyr¡ gRiLiµ³¶R ª«sWµR¶©«s ZNP[×ÁNRPX»`½ ee gRiLiµ³y©«sVÖÁxmsò qx sLS*Lig][ gRiLiµ³¶R ÌÁVÊôÁ𠪫sVµ³¶R Vúª«s»R½M gRiLiµ³][ gRiLiµ³¶R LRi*LSÇÜ[ ´R¶ gRiLiµ³¶R LRi* úzms¸R¶VNRPX »R½=µy ee gRiLiµ³¶R LRi* %sµyù »R½»R½Qò *ÇìÜ[ gRiLiµ³¶R LRi* ú{ms¼½ ª«sLôiRð ©«sM gRiNSLRi ÕdÁÇÁ¬sÌÁ¹¸¶W gRiNSL][ gRiLji*gRiLRi*ª«sV»`½ ee gRiLiµ³R¶LRi* gRißá xqsLi}qsª¯[ù gRiLiµ³R¶LRi* ª«sLRiµy¸R¶VNRPM gRiLiµ³¶R L][* gRiLiµ³¶R ª«sW»R½Lig][ gRiLiµ³¶R LRi* NRPVÌÁ\®µ¶ª«s»R½Li ee gRiLiµ³R¶LRi* gRiLRi* xqsLi¿³Á[»yò gRiLiµ³R¶LRi* ª«sLRi µR¶LRiö¥¦¦¦ gRiLiµ³R¶LRi* úxmsª«sßáry*Li»][ gRiLiµ³R¶LRi* gRißá xqsLixqsVò»R½M ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ gRiLiµ³¶R LS*Ljiè»R½ FyµyËêÜ[ gRiLiµ³¶R LRi* ˳ÁÏ ¸R¶V¥¦¦¦LRiNRPM gRiLiµ³¶R LS* ˳ÁÏ ¸R¶VµR¶M aRPaRP*úxmsßáLiVW gRiLRi*˳ÁÏ LiÇÁ©«sM gRiLiµ³R¶LRi* ú»yßá xqs©«sõQµô][ gRiLiµ³R¶LRi* xqsª«sVLRiORPQª«sVM gRiLiµ³¶R LRi* {qsòQûÕ³ÁLSLSµ³]ù[ gS©«sLi gS©«smx sÈÁV qx s=µyee gRi¿][èégRi¿RÁèéxms¼½ LæRi¿RÁèé ©y¸R¶VN][ gRi¿RÁèé gRiLRi*¥¦¦¦ gRi¿RÁèéLSÇÜ[ ´R¶gRi¿Á[èaé ][ gRi¿RÁèéLSÇÁ ©«sª«sVxqsäQX»R½M ee gRi¿RÁèéúzms¹¸¶W gRi¿RÁèé gRiVLRiV LæiR ¿RÁèéú»yßá NRPX»][µ¶R ùª«sVM gRi¿RÁèé úxms˳ÁÏ VLæiR ¿RÁèé ¿RÁL][giR ¿RÁèé úzms¸R¶V NRPX»][µ¶R ùª«sVM ee gRi¿RÁèégik »R½gRiVßãÜ[ gRi¿RÁèéªs« VLSùµy úxms¼½FyÌÁNRPM gRi¿RÁèéµy³ »y gRi¿RÁèéËÁϳ LSò gRi¿RÁèé ª«sLiµ][ù gRiVL][LiRæ VLRiVM ee gRiX»][= gRiX»R½=ª«sVµ][ gRiX»R½= ª«sVµyÕ³Ád tx sí Q ª«sLRiúxmsµR¶M gkiLS*ßá gki»R½¿RÁLji»][ gkiLS*ßá gRißá }qs%s»R½M ee gkiLS*ßá ª«sLRiµy»y ¿RÁ gkiLS*ßá ˳ÁÏ ¸R¶V ©yaRPNRPX»`½ gkiLS*ßá gRiVßá qx sLi%ds»][ gkiLS* ßØLS¼½ qx sWµR¶©«sM ee gkiLS*ßáµ³yª«sV gkiLS*ßá g][Fyò gkiLS*ßá gRiLRi*x¤¦¦¦X»`½ gkiLS*ßØ Lji¤xò ¦¦¦L][ ¬s»R½ùLi gkiLS*ßá ª«sLRiµy¸R¶VNRPM ee gkiLS*ßá aRPLRißáLi gki»R½©yª«sW gkiLS*ßá xqsVLiµR¶LRiM gkiLS*ßá úFyßáµ][ gRi©yò gkiLS*ßجdsNRP LRiORPQNRPM ee gRiV}¤¦¦¦¥¦¦¦xmspLRiN][ gRiLiµ³¶R ª«sV»][ò gkiLS*ßá mx soztsí Qµ¶R M gkiLS*ßá úxms¸R¶VV»R½ú»y»y gki»R½ g][ú»][ gRi»yz¤¦¦¦»R½M ee gkiLS*ßá }qs%s»R½mx sµ][ gkiLS*ßá úxms´j¶»][ gRiÎÏÁ©±s gkiLS*ßág][»½R ûQûª«sL][ gkiLS*ßá mx sn ÌÁµy¸R¶VNRPM ee gkiLS*ßá úzms¸R¶VNRPLSò ¿RÁ gkiLS*ßØ gRiª«sVryLRi%s»`½ gkiLS*ßØgRiª«sVxqsLixms¼½ò Læik LS*ßá ª«sùxqs©yxmsx¤¦¦¦M ee gkiLS*ßá úxmsßṸ¶Wgki»R½ úgRix¤¦¦¦ßãÜ[»R½V=NRP ª«sW©«sxqsM gkiLS*ßá ú˳ÁÏ ª«sVxqsLiÛËÁ³ »[ yò gkiLS*ßãÜ[ gRiVLRiVxmspÑÁ»R½M ee úgRi¤x ¦Ü[ úgRi¤x ¦¦¦xms¼½ LæSQû¤x ¦Ü[ úgRi¤x ¦¦¦{ms²y úxmsßØaRP©«sM úgRi¤x ¦¦¦xqsVò»][ úgRi¥¦¦¦µ³¶R ùQO][Q úgRi}¤¦¦¦a][ úgRi¤x ¦¦¦\®µ¶ª«s»R½Li ee úgRi¤x ¦¦¦NRPX µæ¶R ûx¤¦¦¦Ë³ÁÏ LSò ¿RÁ úgRi}¤¦¦¦aS©¯[ úgRi}¤¦¦¦aRP*LRiM úgRi¥¦¦¦LSµ³]ù[ úgRi¤x ¦¦¦ú»y»y úgRi¤x ¦¦¦g][Fyò úgRi¤x ¦Ü[»½R äÈÁM ee úgRix¤¦¦¦ gki»R½ gRiVßãÜ[ úgRiLi´R¶ úxmsâßá[»y úgRix¤¦¦¦ª«sLiµj¶»R½M gRi%ds gRi%dsaRP*L][ gRiLki* gRiLji*uî¡ gRiLji* gRiLRi*¥¦¦¦ ee gRiªyLiúzms¹¸¶W gRiªyLi©yµ³][ gRi%dsaS©¯[ gRiªyLixms¼½M `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

gRiª«sùúzms¹¸¶W gRiªyLig][Fyò gRi%sxqsLixms¼½ò ryµ³¶R NRPM ee
gRi%sLRiORPQßá qx s©«sõQµ]ðô [ gRiªyLi˳ÁÏ ¸R¶Vx¤¦¦¦LRiM ORPQßØ»`½
gRi%ds gRiLRi*x¤¦¦¦L][ g][µ][ g][úmx sµ][ g][ÇÁ¸R¶VúxmsµR¶M ee
gRiÇظR¶VV»R½ÊÁÍÜ[ gRiLi²R¶ gRiVLiÇÁ©«sø»R½ò ª«sVµ³¶R Vúª«s»R½M
gRiLi²R¶qx só ÌÁ ÌÁxqsµôy©«s %sVÌÁ©«sø»yò×Á ª«sVLi²T¶»R½M ee
gRiV²][ gRiV²R¶úzms¹¸¶W gRiLi²R¶ gRiÌÁµôy©¯[ gRiV²yaRP©«sM
gRiV²yZNP[a][ gRiV²yZNP[aPR qx s¥¦¦¦¹¸¶W gRiV²R¶ÌÁ²ï¶R V˳ÁÏ VN`P ee
gRiV²R¶Ë³ÁÏ V gæiR V²R¶Ë³ÁÏ V gæiR ßãÜù[ gRiV²yZNP[aPR ª«sLRiúxmsµR¶M
gRiV²yZNP[ aSLjiè»R½mx sµ][ gRiV²yZNP[aPR qx sÅÁxqs=µy ee
gRiµyµ³¶R LSLjiè»R½ mx sµ][ gRiµyµ³¶R LRi ª«sLRiúxmsµR¶M
gRiµy¸R¶VVµ³][ gRiµyFyßÓá LæiR µy ¸R¶VVµô¶Rð %saSLRiµR¶M ee
gRiµR¶¥¦¦¦ gRiµR¶µR¶LRiö|mnsWõ gRiµR¶gRiLRi* úxmsßØaRP©«sM
gRiµR¶úgRiqx sò »R½öLjiú»y»y gRiµy²R¶LiÊÁLRiÅÁLi²R¶NRPM ee
gRiVx¤¦Ü[ gRiV¥¦¦¦úgRiÇÜ[ gRiVF¡ò gRiVx¤¦¦¦aSLiVW gRiV¥¦¦¦aRP¸R¶VM
gRiVx¤¦¦¦ú{ms¼½NRPL][ gRiW²³][ gRiW²³¶R gRiVÍÜ[öé gRiV\âßáNRPµR¶XN`P ee
gkiLôðkixtsQ÷é¼½ LæjiLkiaS©¯[ gkilLôi[%ds gki»R½ xqsµæR¶VßáM
gkilLiô ª[ ¯[ úgkiztsQöQû¹¸¶W gki˳ÁÏ W Læik LS»yø úgkiztsí Q¸¶R VLiNRPLRiM ee
gkiLRiW÷é%sV LækiLRixqsÇìÜ[ µ³R¶ gkiM úxmsxqs©¯[õ gjiLkiaRP*LRiM
gjiLjiaRPÇÜ[ gjiL_aSLiVW gjiLjiLSÇÁ qx sVÆت«s¤x ¦¦¦M ee
gjiLjiLSÇØLjiè»R½ mx sµ][ gjiLjiLSÇÁ ©«sª«sVxqsäQX»R½M
gjiLjiLSÇÁ gRiV¥¦¦¦%suí¡ gjiLjiLSÇØ Ë³ÁÏ ¸R¶VúxmsµR¶M ee
gjiLjiLSÛÇÁ[tx sí Qªs« LRiµ][ gjiLji LSÇÁúxmsFyÌÁNRPM
gjiLjiLSÇÁ qx sV»yxqsW©«sV Læij LjiLSÇÁ ÇÁ¸R¶VúxmsµR¶M ee
gjiLjiúª«sÇÁ ª«s©«sróyLiVW gjiLjiúxmsÇÁ ¿RÁLRiqx s=µy
gRiLæ][ gRiLæiR Qúzms¹¸¶W gRiLæiR ®µ¶[ª¯[ gRiLæiR ©«sª«sVxqsäQX»R½M ee
gRiLæRi Õ³dÁ¼½x¤¦¦¦L][ gRiLæRi ª«sLRiµ][ gRiLæRi xqsLixqsVò»R½M
gRiLæiR gki»R½ úxmsxqs©yõ»yø gRiLæS©«sLiµR¶ NRPLRiqx s=µyee
gRiLæiR Qúzms¹¸¶W gRiLæiR ª«sW©«s úxmsµ][ gRiLæSLji˳ÁÏ LiÇÁNRPM
gRiLæiR ª«sLæiR mx sLjiú»y»y gRiLæiR zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNRPM ee
gRiLæiR QgSý ¬sx¤¦¦¦L][ gRiLæiR ú˳ÁÏ ª«sV ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VxqsLigRi»R½M
gRiLæS¿yL][ù gRiLæiR ª«sVV¬s LæiR QLiRæ qx sª«sWø©«s˳ØÇÁ©«sM ee
gRiLiÕ³dÁL][ gRißÓá»R½úxmsÇìÜ[ gRißÓá»ygRiª«sVryLRi%s»`½
gRißáN][ gRißáNRPaýS|mnsWù gRißáNRP úxmsßṸ¶W»R½V=NRPM ee
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

gRißáNRP úxmsª«sßáry*Li»][ gRißÓá»][ gRißÓá»ygRiª«sVM
gRiµR¶ùLi gRiµR¶ùª«sV¹¸¶W gRiµR¶ù mx sµR¶ù %sµyù %saSLRiµR¶M ee
gRiÎÏÁÌÁgRiõ ª«sV¥¦¦¦©yg][ gRiÌÁµR¶Ljiè LæiR ÌÁ©«søµR¶M
gRiÌÁ»R½Väztsí Q ª«sùµ³y¤x ¦¦¦©yò gRiÌÁ»R½Väztsî Q qx sVÅÁúxmsµR¶M ee
gRiLiÕ³dÁLRi©yÕ³Á LæRiLiÕ³dÁLRi xqs*L][ gRiLiÕ³dÁLRiÍÜ[¿RÁ©«sM
gRiLiÕ³dÁLRi gRiVßáxqsLixms©¯[õ gRiLiÕ³dÁLRi gRi¼½ a][˳ÏÁ©«sM ee
gRiLRi÷éúxmsµ][ gRiLRi÷éLRiWO][QgRiLS÷xmsµj¶*¬sªyLRiNRPM
gRiLæSgRiª«sV©«s xqsLi©ya][ gRiLRi÷éµ][ gRiLRi÷éa][NRPª«sV»`½ ee
gRiLRi÷éú»y»y gRiLRi÷ég][Fyò gRiLRi÷éxmsoztísQNRPLRixqsöµy e
gRiLRi÷éúaRP¹¸¶W gRiLRi÷éªs« V¹¸¶W gRiLS÷éªs« V¸R¶V ¬sªyLRiNRPM ee
gRiLS÷éµ³yL][ gRiLRi÷éµ³R¶L][ xqsLi»][xtsQ ryµ³R¶NRPM
gRiLRi÷é g_LRiª«sqx sLiµ³y©«s ryµ³¶R ©«sLi gRiLRi÷éªs« LæiR ¤x ¦¦¦X»`½ ee
gRiLæki¸R¶W ©æ«sLRi*ª«sVµæR¶LRi* ª«sVLôðki gRiLæRiª«sVLôRiNRPM
gRiLæiR qx sLi»yxmsaRPª«sV©¯[ gRiVLRiV LSÇÁùxqsVÅÁúxmsµR¶M ee
©yª«sWõLi qx sx¤¦¦¦úxqsª«sVVµj¶»R½Li ª«sVx¤¦¦¦ µæ¶R ßáxms¾»½[ LjiµR¶Li
gRiNSLSµj¶ ÇÁgRiµR¶*LiµR¶ùLi g][mx s¬ds¸R¶VLi úxms¸R¶V»R½õ»R½M ee
mx sn ÌÁNSLi²R¶ :
¸R¶V BµR¶Li úxms¸R¶V»R½M úFy»R½ zqsòQû qx sLiµ³¶R ùLi ªy mx slhi[ ©«sõLRiM
ªyLiÀ³Á»R½Li qx sª«sVªyF¡õ¼½ ©yú»R½NSLSù %s¿yLRißØ ee
mx soú»yLóik ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ mx soú»y©±s µ³¶R ©yLóik ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ µ³¶R ©«sLi
%sµyùLóik ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ %sµyùLi qx s»R½ùLi qx s»R½ùLi ©«s qx sLiaRP¸R¶VM ee
˳ÁÏ WLêiR »R½*ÀÁ qx sª«sWÖÁÅÁù NRPVLiNRPV®ªs[V©«s qx sª«sWz¤¦¦¦»R½M
¿RÁ»R½VLôSð QùLi ˳ݪ«sV ªylLi[ ¿RÁ ¿RÁLiúµR¶ qx sWL][ùmx sLSgRiZNP[ ee
mx spÇÁLiVV»y* gRißص³¶k aRPLi ¸R¶V´][ NRP%ò sµ³¶j ©yxmsoLS!
mx spÇÁ¹¸¶[V µ][ù ¸R¶V´yaRPNSòQù ÇÁÙx¤¦¦¦§¸R¶W ¿RÁèé aRP%dsV µR¶Û\ÎÁM ee
gRiVLRiVLi qx sLixmspÇÁù ª«sryòQûQ®\µ¶QùM NRPX»y* ¿yzms úxmsµR¶OTPQß᪱sV
µ³yLRi¹¸¶[V µR¶ùM úxms¸R¶V¾»½[õ©«s qx s ryOSQ µæ¶R ßá ©y¸R¶VNRPM ee
qx sVLS aSèxqsVLRi ª«sLSù aRPè zmsaS¿yM NTP©«sõL][LiR gSM
úxmsß᪫sVLi¼½ qx sµy »R½Li ®\ªs µR¶Xuíyù %szqsø»R½ ª«sW©«sryM ee
LSÇØ qx sxmsµj¶ ª«saRPùM ryù »yä%sV©«sùxqsò µR¶*ZaP[ zqsó LSM
»R½}qsùª«sLi ZaP[zqsó LS ÌÁOUPQøM NRPµy zms ©«s %sª«sVVLi¿RÁ¼½ ee
¬suy䮪sW¸R¶VM mx slhi[ ®µ¶[»½R µæ¶R âßá[aPR *LRi mx sLS¸R¶VßáM
qx súxms¼½uîyLi mx sLSLi úFyxmsù¬sÇÁÍÜ[NPR ª«sVªyxmsoõ¸R¶W»`½ ee

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

BµR¶Li ÛÍÁ[ NUPLji»ò ½R Li ©yª«sWõLi qx sx¤¦¦¦úxqsLi ®µ¶[%s Fyª«s©«sLi
qx s ®µ¶[¸¶R VLi NRPXxmsßظR¶W ´R¶ aRPhS¸R¶V gRiVLRiV %sµj¶*}tsQ ee
µR¶»y*¿RÁ ú˳ÁÏ LiaRPª«sWúF¡¼½ ®µ¶[ªs« »y¸R¶WM úxmsN][mx s»R½M
B¼½ úaRPV»y* ª«sV¥¦¦¦®µ¶[%s »R½µy %szqsø»R½ ª«sW©«sryee
mx spÇÁ¸R¶Wª«sWxqs %sµ³¶j ª«s µæ¶R âßá[aPR *LRi mx sµR¶µR¶*¸R¶Vª±sV ee
B¼½ $ LRiVúµR¶¸R¶Wª«sVÛÎÁ[ gRiVxmsòrylLi[ c bPª«sFyLRi*¼½ qx sLiªy®µ¶[
gRiNSLSµj¶ gRißáxms¼½ qx sx¤¦¦¦úxqs©yª«sV r¡òú»R½Li qx sLixmspLñiR ª±sV.

aý]e[ e úxms´R¶ª«sVLi ËØÌÁ %s}mnsVõaRPLi µj¶*¼d½¸R¶VLi »R½LRiVßáLi ˳ÁÏ #®ªs[»½`
»R½X¼d½¸R¶VLi ˳ÁÏ NRPò %s}mnsVõaRPLi ¿RÁ»R½VLóiR Li %dsLRi %sxmsn VõNRPLi
mx sLi¿RÁª«sVLi aRPNTPò %s}mnsVõaRPLi tx sQtx sî QLi µ³¶R *ÇÁgRißص³¶j mx sLi
qx sxmsòªs« VLi zmsLigRiÎÏÁLi ®µ¶[ªs« ª«sVxtsí Q®ªsWÀÁèétx sí Q ©y¸R¶VNRPLi
©«sª«sª«sVLi %sxmsn VõLSÇÁLi ryù»`½ µR¶aRPª«sVLi OTPQúmx s©y¸R¶VNRPLi
GNSµR¶aRPLi»R½V }¤¦¦¦LRiLiÊÁLi µy*µR¶aRPLi ÌÁOTPQø©y¸R¶VNRPLi
ú»R½¹¸¶WµR¶aRPLi ª«sV¥¦¦¦%sxmsn VõLi ˳ÁÏ Vª«s®©s[aPR Li ¿RÁ»R½VLôiR aRPLi
©«sX»yòÅÁùLi mx sLi¿RÁµR¶aRPLi u¡²R¶a][LiRðô Q* gRißØ´j¶mx sLi
gRiâßá[aPR u¡²R¶aRPLi ©yª«sV úxms¸R¶V»R½M úFy»R½LRiV¼ó½»R½M
qx sLixqsølLi[»½R =LRi*Li NRPVaRPÌÁLi qx s úxms¸R¶W¼½ ©«s qx sLiaRP¸R¶VM
gRiâßá[aPR GNRP %sLiaRP¼½ ©yª«sV r¡òú»R½ª±sV
gRißáLiÇÁ¹¸¶W gRißáxms¼½}¤¦¦¦LRiLi˳Ü[ µ³R¶LRißÔáµ³R¶LRiM
ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ c LýiR ORPQ c úxmsµR¶M OTPQúmx súxmsryµR¶©«sM
@®ªsWzmsn Li zqsµô¶jð LRi%sV»][ªs« VLiú»R½bPèLi»yª«sVßÓáLjiõµ³¶j M
qx sVª«sVLigRiÎÜ[ c ÕdÁÇÁ c ª«sVaSxmspLRiN][ c ª«sLRiµR¶M bPª«sM
NRPaRPùF¡ ©«sLiµR¶©¯[ ªyLi¿³y c zqsµô]ð ²[ ¶R VLihji %s©y¸R¶VNRPM
®ªsWµR¶Z\ NPlLi[ÕÁ³ LRiÛ\ ÉÁQûNRP c %sLiaRP»y*©yª«sVÕ³ÁM mx spª«sV©±s
¸R¶Vr¢ò¼½ ª«sVµæ¶R »R½ª«sV©y c ª«sVµyLSµ³¶R ©«s »R½»R½öLRiM
qx sVò»][ ©yª«sWõLi qx sx¤¦¦¦ú}qsßá ¾»½[©s« ¤x ¦¦¦©yú»R½ qx sLiaRP¸R¶VM
1. gRißáLi ÇÁ¸R¶W¸R¶V 2. gRißáxmsLi»R½¹¸¶[V 3. }¤¦¦¦LRiLiËظR¶V 4. µ³¶R LRißÔáµ³¶R LS¸R¶V 5. ª«sV¥¦¦¦gRißáxms»R½¸R¶W¸R¶V 6. ÌÁORPQúmx sµy¸R¶V
7. OTPQúmx sxmsryµR¶©y¸R¶V 8. @®ªsWxmsn V zqsµô¶Rð ¸R¶V 9. @%sV»y¸R¶V 10. ª«sV©yòQû¸R¶V 11. ÀÁLi»yª«sVßṸ¶[V 12. ¬sµ³¶R ¹¸¶[V 13.
qx sVª«sVLigRiÎظR¶V 14. ÕdÁÇظR¶V 15. AaS mx spLSNS¸R¶V 16. ª«sLRiµy¸R¶V 17. bPªy¸R¶V 18. NSaRPùFy¸R¶V 19.©«s©ôs« ©y¸R¶V
20. ªyLi¿y zqsµô¶Rð ¸R¶V 21. µR¶VLi²T¶%s©y¸R¶VNS¸R¶V

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

u¡²R¶aRP gRiâßá[aPR µ³yù©«sª«sVVÌÁV

u¡²R¶aRP gRiâßá[aPR µ³yù©«sª±sV

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

1. ËØÌÁ gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý]e[ e NRPLRiqx só NRPµR¶×dÁ¿RÁW»R½ mx s©«s}qsORPV NRPzms»ó½R NRPLi
ËØÌÁ qx sWLRiùúxms˳ÁÏ Li ®µ¶[ªs« Li ª«sLi®µ¶[ ËØÌÁgRißص³¶j mx sLi.
2. »R½LRiVßá gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý][ ee FyaSLiNRPVaSxmspxms NRPzms»ó½R ÇÁLiÊÁW mx sn ÌÁLi
¼½ÍØLi ¿Á[OPR V ª«sVzmsxqs©«s ¤x ¦¦¦|q^s#Mò
µ³¶R ¾»½[ò qx sµy¸R¶V qx sòLiR VßØLRiVßØ˳ÁÏ M
Fy¸R¶W»R½=¸R¶VVuyø©±s »R½LRiVßãÜ[ gRiâßá[aPR M
3. ˳ÁÏ NRPò %s}mnsVõaRP µ³yù©«sLi
aý][ ee ©yLjiZNP[ÎØúª«sV NRPµR¶×dÁ gRiV²R¶ Fy¸R¶Vxqs, µ³yLjißáLi
aRPLRi¿RÁèéaSLiNRP qx sµR¶XaRPLi ˳ÁÏ # ÛÇÁ[ ˳ÁÏ NRPgò iR ßص³¶j mx sLi
4. %dsLRi %s}mnsVõaRP µ³yù©«sLi
aý]e[ e ÛËÁ[»yÎÏÁ aRPNTPò aRPLRiNSLRiVøNRP ÛÆÁ[ÈÁÅÁ²æ¶R c
ÅÁÉØ*LigRi ª«sVVµæ¶R LRi gRiµyLiNRPVaRP FyaRP¤x ¦¦¦ryò©s±
aRPVÍØLi¿RÁ NRPVLi»R½ mx sLRiaRPVµ³¶R *ÇÁ ª«sVVµR¶ùx¤¦¦¦xqsòLi
%dsLRiLi gRiâßá[aRP ª«sVLRiVßáLi xqs»R½»R½Li xqsøLS%sV
5. aRPNTPògRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý][ ee AÖÁLigRiù ®µ¶[%dsLi x¤¦¦¦Lji»yLi ¬sxtsQßñØLi
mx sLSxqsöLSbýPQtx sí QNPR ¼d½ ¬s®ªs[aPR Li
xqsLiµ³yùLRiVßáLi FyaRPxqsXßÔáLi ª«sx¤¦¦¦xqsòLi
˳ÁÏ ¸R¶Wxmsx¤¦¦¦Li aRPNTPò gRiâßá[aPR %dsV®µ¶[.
6. µ³¶R *ÇÁgRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý]e[ e ¸R¶VM mx soxqsòNSORPQ gRiVßáµR¶Li²R¶NRPª«sVLi²R¶ÌÁV $M
¬sLRi*QQLRiòQù ª«sW©«s NRPLRi˳ÏÁWxtsQßá %sVLiµR¶V ª«sLñRiLi
qx sòLiÛËÁ³ L[ iR ª«sW©«s©«s ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁ a][ËÁϳ ª«sW©«sLi
»y*Li qx sLixqsølLi[¼½ µ³¶R *ÇÁgRißص³¶j mx s¼½Li qx s µ³¶R ©«sùM
7. zmsLigRiÎÏÁ gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý]e[ e mx sNRP*¿RÁW»R½ mx sn ÌÁ NRPÌÁöª«sVLiÇÁLki
%sVORPVLRiry»R½ÌÁ ®ªsWµR¶Z\ NPxqs=x¤¦¦¦
DµR¶*x¤¦¦¦©«söLRiaRPV ¤x ¦¦¦xqsò¾»½[ ©«sª«sVM
$ qx s¥¦¦¦¸R¶V¸R¶VV»R½ ®µ¶[ªs« zmsLigRiÎÏÁ
8. DÀÁèéxtísQ gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý][ ee ÖdÁÍØÊêÁLi µy²T¶ª«sVLi %dsßØ aSÖÁ gRiVLiÇØORPQ qx sWú»R½NRPLi
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

µR¶´R¶ µR¶VÀÁèétx sí Q ©yª«sW¸R¶VLi gRiâßá[aPR M Fy»R½V ®ªs[V¿RÁNRPM
9. %sxmsn VõLSÇÁ gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý][ ee FyaSLiNRPVaRPLi µ³¶R LRi©yõª«sV mx sn ÍØbdP ¿yORPVªyx¤¦¦¦©«sM
%sxmsn VõLi ¬sx¤¦¦¦»R½V ©«sM qx sLRi*Li LRiNRPªò s« Lñ][ %s©y¸R¶VNRPM
10. OTPQ úxmsgRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý]e[ e µR¶Li»R½Li úxmsNRPÌÁöÌÁ»y FyaRP LRi»R½õ NRPVLiÛËÁ³ ª[ s« a][ÕÁ³ »R½Li
ÊÁLiµ³¶R WNRP NRPª«sV¬ds¸R¶WLigRiLi µ³yù¹¸¶[V»`½ OTPQúmx s %s©y¸R¶VNRPLi
11. }¤¦¦¦LRiLiÊÁ gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý]e[ e @˳ÁÏ ¸R¶V ª«sLRiµR¶ ¤x ¦¦¦xqsòM FyaRPµR¶Li»yORPQªs« WÌÁM
mx sLRiaRPVª«sV´R¶ ú¼½bdPL<iR Li ª«sVVµæ¶R LRiLi ®ªsWµR¶NRPLi ¿RÁ
%sµR¶µ³¶R »R½V ©«sLRizqsLix¤¦¦¦M mx sLi¿RÁª«sW»R½LigRi ª«sNRPQòûM
NRP©«sNRP LRiVÀÁLRi ª«sLñiR M Fy»R½V }¤¦¦¦LRiª«sV÷ ©yª«sW
12. ÌÁOUPQ øgRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý][ ee ÕÁú˳ØßáaRPV+NRP ÕdÁÇÁxmspLRi NRPª«sVÌÁLi ª«sWßÓáNRPù NRPVLi˳ØLiNRPVaS©±s
FyaRPLi NRPÌÁöÌÁ»yLi¿RÁ ËØßáNRPÖÁNS úF¡»R½qx s=L][ ¬sxqs=LRiM
aSù®ªsW LRiNRPò qx sL][LiR V}¤¦¦¦ßá qx sz¤¦¦¦»][ ®µ¶[%sd ¿RÁ¸R¶VryùLi¼½ZNP[
g_LSLig][ ª«sLRiµy©«s ¤x ¦¦¦xqsòNPR ª«sVÍÜ[ ÌÁOUPQ øgRiâßá[a][ ª«sV¥¦¦¦©±s
13. ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý][ ee ÕÁú˳ØßØÊêÁNRP ÕdÁÇÁ mx spLRiNRP gRiµy µR¶Li¾»½[OPR V ËØ\âßáxqs=ª«sVLi
ÕÁú˳ØßãÜ[ ª«sVßÓáNRPVLi˳ÁÏ aSÖÁ NTPßÓáaRPLi FyaRPLi ¿RÁ ª«sNSòQûLiÀÁ»R½Li
g_LSLigSùLRiVÀÁ LSLRi%sLiµR¶¸R¶VV»R½¸R¶W ®µ¶[ªyù qx s©y´yLi¼½NRPM
a][ßØLigRi aRPV÷éËÁϳ ª«sW»R½©¯[»½R V ˳ÁÏ ª«s»yLi ¬s»R½ùLi gRiâßá[a][ ª«sV¥¦¦¦©±s.
14. ˳ÁÏ Vª«s®©s[aPR gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý]e[ e aRPLiÛÆÁ[OPR V ¿yxms NRPVxqsV®ªs[Vtx sv NRPVhSLRiµR¶Li»R½
FyaSLiNRPV\ZaPM NRPÎÏÁª«sVª«sVLiÇÁLjiNS qx s©y\®´¶M
FyßÓázqsó ¾\»½M mx sLjiqx sª«sWª«sX»R½ ˳ÁÏ WxtsQßá $M
%s}mnsVõaRP*L][ %sÇÁ¸R¶V¾»½[ NRPª«sV¬ds¸R¶V g_LRiM
15. ©«sX»R½ù gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý][ ee FyaSLiNRPVaSxmspxms NRPVhSLRi µR¶©«sò ¿RÁLi¿RÁ»R½äLRiLi ¿yLRiV»R½LSLigRiV×dÁ¸R¶VLi
{ms»R½úxms˳ÁÏ Li NRPÌÁö»R½L][ LRi´R¶qx só Li ˳ÁÏ ÇØ%sV ©«sX¾»½^ QNò PR mx sµR¶Li gRiâßá[aPR Li
16. ELôðRiQ* gRißáxms¼½ µ³yù©«sLi
aý]e[ e NRPÍ>ØLjiaSÖÁ NTPßÓáZaP[OPR VNRP ¿yxms ËØßá
µR¶Li»R½ úxmsL][¤x ¦¦¦ NRPÊÁLRiM NRP©«sN][ÇÁê *ÍØLigRiM
AÖÁLigRi©¯[µ¶R ù»R½ NRPµ³¶R M »R½ÉÓÁµy˳ÁÏ NRPÉØù
®µ¶[ªyµR¶ùµj¶ aRP»R½X˳ÁÏ ¸R¶V ª«sVWLôiRð Qù gRiâßá[aPR *LRi®©s[.ò
FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

N QÆ}$Ëâ
=ÚÅ∞
gRiâßá[◊ „a=
RP úª«s`«
»R½ª«sVVÌÁV

qx sLiNRPtx sí Q¤x ¦¦¦LRi ¿RÁ»R½VLóij úª«s»R½ %sµ³¶R VÌÁV
1. ""NRPÍÝ ¿RÁLi²U¶ %s©y¸R¶VNS'' NRPÖÁ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ®ªsLiÈÁ®©s[ @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á[ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV µR¶VLæiR ª«sVLji¸R¶VV gRißáxms»R½VÌÁV
ª«sWú»R½®ªs[V @¬s aSxqsòQû ª«s¿RÁ©«sLi.
2. $ gRiâßá[aPR V¬sNTP qx sLiÊÁLiµ³¶j LiÀÁ©«s DFyxqs©«s, ryµ³¶R ©«s, ª«sVLiú»R½, »R½Liú»R½ %sµ³y©yÌÁV, ryz¤¦¦¦»R½ùLi @¬sõ "gSßáxms»R½QòùLi'
@©«sV }msLRiV»][ úxmszqsµô¶j𠪫sVLiVV©«sµj¶.
3. ""¿RÁ»R½VLóik mx spÇÁ©«sú{ms»R½M'' ¿RÁ»R½VLóik (¿RÁ%s¼½) ¼½´j¶ gRißáxms¼½NTP ú{ms¼½. A ¼½´j¶©y²R¶V A¸R¶V©«s DµR¶÷é%sLi¿y²R¶V. qx sLRi*
µyLjiµyûQùÌÁV, ˳ÁÏ ¸R¶VL][gSµj¶ NRPuíyÌÁW ¤x ¦¦¦LjiLixmsÛÇÁ[}qs %s©y¸R¶VNRPV²T¶ ú{ms¼½NRPLRiLigS ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½Li ¿ÁFyöLRiV.
4. NRPXxtsñ Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½Li L][ÇÁÙ©«s ¾»½ÌýÁªyLRiVÇت«sVV©«s ÛÍÁ[ÀÁ gRiâßá[aPR V¬s qx søLjiLiÀÁ ryõ©yµR¶VÌÁV ¿Á[qx sVN]¬s gRißáxms¼½
ª«sVLiú»R½ª«sVV©«sV 108 ryLýiR V µ³yù¬sLiÀÁ, gRiâßá[aPR r¡òú»R½ª«sVVÌÁV FyLS¸R¶Vßá ¿Á[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV.
5. A L][ÇÁÙ DxmsªyxqsLi DLi²T¶ mx sLRiVLi²yÖÁ. A©yÉÓÁ ry¸R¶VLiú»R½Li %s©y¸R¶VNRPV¬s u¡²R¶a][mx s¿yLSÌÁ»][ mx spÑÁLiÀÁ
DLiú²yÎýÁÏ §, ÌÁ²ý¶R V, ÛËÁÌýÁLi, ®ªsWµR¶NSÌÁV ®ªsVVµR¶ÌÁgRiV
mx sµyLóiR ª«sVVÌÁV ¬s®ªs[µ¶j Li¿yÖÁ.
6. ª«sVVÅÁùª«sVVgS 21DLiú²yÎýÁÏ § ¬s®ªs[µ¶R ©«s ¿Á[}qsò @¬sõ µ][uyÌÁV F¡»yLiVV. @Li¾»½[ NSNRP ÕÁÌÁ* mx souyöÌÁ»][
mx spÑÁLi¿yÖÁ.
7. ª«sVVÅÁùª«sVVgS NRPXxtsñ Qmx sORPQLiÍÜ[ ª«s¿Á[è ¿RÁ»R½VLóij ¿yÍØ ª«sVVÅÁùLi.
8. NRPXxtsñ Q ¿RÁ»R½VLóij úª«s»y¬sõ ¿RÁLiúµ][µ¶R ¸R¶Vª«sVV»][ ¿RÁ%s¼½ ¼½µ³¶j DLi²yÖÁ.
9. mx spÇØ©«sLi»R½LRiLi ""JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM'' @©«sV ª«sVLiú»y¬sõ 108 ryLýiR V ÇÁzms}qsò ª«sVLiÀÁµj¶.

qx sLiNRPtx sí Q gRißáxms¼½ úª«s»R½ %sµ³y©«sª«sVV
aRPWLRi}qs©«s Dªy¿RÁM
úÊÁx¤¦¦¦øßØ NRP´R¶ª«sWµj¶tx sí QLi NRPX»R½ %dsLSù¸R¶V zqsµô¶jð µR¶Lie
»R½©«søª«sW¿RÁORPQ* qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½ª«sVV»R½ªò s« VLi ee
BLiúµR¶ Dªy¿RÁM
qx s»R½ùÍÜ[ZNP[ qx sVÆØ{qs©«sLi qx sLRi*ÇìÁLi ¿RÁ»R½VLS©«s©«sLi
NRPX»R½%dsLRiùzms»y gRi»y* mx súxms¿RÁèé úxmsßá»][ ©«sXxmsM ee
NRPX»R½ªyLRiù Dªy¿RÁM
®µ¶[ªs« ®µ¶[ªs« ÇÁgRiµôy»R½ úxmsßá»yLjiò ¬sªyLRißá
ª«sLRi¾ò»½[ ¤x ¦¦¦XµR¶¹¸¶[V¸R¶V®©s[ø mx sX¿yèé%sV»y*Li ª«sµR¶qx s*»R½»`½ ee
Axms»R½V= ª«sLRiªò s« W©y©yLi ©«sXßØLi ªyùNRPVÌÁ ¿Á[»½R ryLi e
`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ :

N QÆ}âË ß~å^è#Œ

`≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ ÀÁLi»yª«sùúgRi ª«sV©«sryLi %s¹¸¶Wlgi[ qx sVx¤¦¦¦XµyLi »R½´y ee µR¶VLýiR ˳ÁÏ úFyxmsò¹¸¶[V ©«sXßØLi NSLRiùzqsµô¶jð M NRP´R¶Li ˳ÁÏ #®ªs[»½` e @LôiRð zqsµô¶jð M NRP´R¶Li ¬s»R½ùLi mx soú»R½ r¢Ë³ØgRiù qx sLixmsµR¶M ee qx sLRi* qx sLiNRPtx sí Q ©yaSLôiRð Li NSLRiùLi NTPLiª«sW©«s®\ ªsM úxms˳Ü![ úÊÁx¤¦Ü[øªy¿RÁM aRPXßáVLSÇÁ©±s úxmsª«sOSQQù%sV qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµR¶Li úª«s»R½Li ee ¸R¶Vryù©«sVuîy©«s ª«sWú¾»½[ßá ÀÁLi¼½»R½Li úFyxmsoõ ¸R¶W©«sõLRiM ee JxtsQµ¶k³ Õ³ÁM aRPVNýPR ¼½\ÛÍÁM µj¶ªyryõ ¸R¶W»R½ûQöqx s©«sõµ³¶k M qx sLiNRPÌÁöLi NSLRi¹¸¶[V»R½=ª«sVùN`P µ³yù»y* ®µ¶[ªs« Li gRiÇØ©«s©«sLi ee gRiâßá[aPR Li mx spÇÁ¹¸¶[VµR¶÷éQ NSòQù ª«sVLi\¾»½Qû LSgRiª«sV qx sLi˳ÁÏ # ®\ ªsM NRPXxtsñ Qmx sZOP[Q ¿RÁ»R½VLôSð QùLi¿RÁ ¬sbP ¿RÁLiúµ][µ¶R ¹¸¶[Vzms¿RÁ ee ©«sXxms Dªy¿RÁM NRP´R¶Li qx sLixmspÇÁ¹¸¶[VµR¶ûQ÷¤xé ¦¦¦ø ®©sô ª[ s« ®µ¶[ªs« Li gRiÇØ©«s©«sLi %sxqsòlLi[ßá ª«sVª«sVúÊÁWz¤¦¦¦ úxmsßá¸R¶WLjiö»R½ mx sX¿RÁèé¾»½[ ee úÊÁx¤¦Ü[øªy¿RÁM ¬s»R½ùNRPLRiøxqsª«sWFyùµ³¶R ¬saS¸R¶W ª«sVVµR¶¹¸¶[V %sµ³]M[ aRPV¿_ ®µ¶[ZaP[ g][ªs« V¹¸¶[V©«s ÖÁ}msò ª«sVVLi²R¶zms NS¬s*¾»½[ ee »R½ú»R½{mshRiLi gRiâßá[aPR qx sù mx spÇÁ¹¸¶[V »R½VäLiNRPV ª«sWORPQ¾\ »½M róymx s¹¸¶[V »R½äÌÁaRPLi »R½ú»R½ mx sLi¿RÁLRi»R½õ qx sª«sV¬s*»R½Li e »R½r¡ùQ=»R½öLji ©«sù}qsò»yöú»R½Li r¢ª«sLñiR Li NRPÌÁaS¬s*»R½Li »R½µy˳خªs[»½R V L_xmsùLiªy »yúª«sVLi ®\ªsß᪫s®ªs[Vª«s¿RÁ »R½r¡=Qùmx sLji ©«sù}qsòµ¶R *xqsòQûLi úN][ªs« VLi ªy aRPNTPò qx sLi¸R¶VV»R½M »R½r¡ùxmsLji ÖÁÛÆÁ[µ¶R ùLiú»R½Li AgRi®ªsWNRPò %sµ³y©«s»R½M »R½ú»R½ª«sVWLjiLò i gRiâßá[aPR qx sù r¢ª«sLñSLi ÌÁORPQßجs*»yLiee µ³yù©«sLiiM GNRPµR¶Li»R½Li ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VLi »R½mx sòNSLi¿RÁ©«s qx s¬sõ˳ÁÏ Li e ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi %saSÍØORPQLi ÇêÁ*ÌÁ»yöª«sNRP ÍÜ[¿ÁR ©«sLi ee AÅÁV mx sXxtsî Q qx sª«sWLRiW²³¶R Li ¿yª«sV\lLiM %dsÑÁ»R½Li gRiâ\ ßáM ZaP[tx sQ ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½Li ¿RÁ ÀÁLi»R½¹¸¶[V»R½Lò i gRiÇØ©«s©«sLi JLi gRißØ©yLi »y* gRißáxms¼½g`iiLi ¥¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ NTP%sLi NRP%ds©y ª«sVVxmsª«sVúaRPª«sVxqsòªs« Vª±sV ÛÇÁ[ùtx sî QLSÇÁùLi úÊÁ¥¦¦¦øßØLi úÊÁx¤¦¦¦ø Aªyx¤¦¦¦©«sLiiM AgRi¿RÁè ®µ¶[ªs« ®µ¶[®ªs[aPR qx sLiNRPÉØ©yøLi ¬sªyLRi¸R¶V e ¸R¶Wª«sµR¶ûQ*»R½Li qx sª«sW}msù»R½ »yª«s»R½Qò*Li qx s¬sõµ³_ ˳ÁÏ ª«s ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ qx sx¤¦¦¦úxqs bdPL<Smx soLRiVxtsQM qx sx¤¦¦¦úryORPQM qx sx¤¦¦¦úxqsFy»`½ qx s˳ÁÏ W%sVLi %saRP*»][ªs« X»y* @»R½ù¼½xtsî Q µô¶R aSLigRiVÎÏÁª±sV ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s¼½Li µ³yù¸R¶W%sV Aªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV Axqs©«sLiiM gRißص³¶k aRP ©«sª«sV}qsòqx sVò qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNRP Axqs©«sLi gRiXx¤¦¦¦ù»yLi ®µ¶[ªs« qx sLiNRPÉØ©yøLi ¬sªyLRi¸R¶V mx soLRiVxtsQ G®ªs[µ¶R g`iiLi qx sLRi*Li ¸R¶VµR¶W÷黽R Li ¸R¶V¿RÁèé ˳ÁÏ ª«sù¸R¶Vª±sV D»yª«sVX»R½ »R½*}qsùaS©«sM ¸R¶VµR¶®©s[õ©y¼½ L][¤x ¦¦¦¼½ $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM LRi»R½õ ÅÁÀÁ»R½ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV FyµR¶ùª«sVV: Dª«sWxmsoú»R½ ©«sª«sV}qsòqx sVò ©«sª«sV}qsò ®ªsWµR¶NRPúzms¸R¶V e FyµR¶ùLi gRiX¥¦¦¦ßá ®µ¶[®ªs[aPR qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee G»y ªy©«sqx sù ª«sVz¤¦¦¦ª«sW @»][ÇØù¸R¶Wg`iaRPèxmsoLRiVxtsQM Fyµ][qx sù %saS*˳ÁÏ W»y¬s ú¼½FyµR¶ùryùª«sVX»R½Li µj¶%s ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM FyµR¶¹¸¶WM FyµR¶ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ALçRiQùLi: ÌÁLiËÜ[µ¶R LRi ©«sª«sV}qsòqx sVò LRi»R½õ¸R¶VVNRPLò i mx sn Íجs»R½*Li e @LçiR QùLi gRiX¥¦¦¦ßá ®µ¶[®ªs[aPR qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee ú¼½FyµR¶WLRi* D\®µ¶»R½VöLRiVxtsQM Fyµ][}qsù¥¦¦¦ ˳ÁÏ ªy»R½Vö©«sM »R½»][ %sxtsQ* ÇÁ*QùúNRPª«sV»`½ ry¬ds©y©«saRP#®©s[ @Õ³Á $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ¤x ¦¦¦xqsò¹¸¶WM ALçiR QùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV A¿RÁª«sV©«sLi: gRiLigSµj¶ qx sLRi* ¼d½lLió Ë[ Áϳ ùLi Ax¤¦¦¦X»R½Li »][¸¶R Vª«sVV»R½ªò s« VLi gRiX¥¦¦¦ßØ¿RÁª«sV ¬ds¸R¶WLóiR Li qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee »R½ryøµj¶*LS²R¶ ÇظR¶V»R½ %sLSÇÜ[ @µ³¶j mx spLRiVxtsQM qx sÇØ»][ @»R½ùLji¿RÁù»R½ mx saSèµR¶W÷é%sV ª«sVµ³]mx[ soLRiM ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ª«sVVÛÆÁ[ aRPVµôyð ¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ryõ©«sLi: mx s¹¸¶WµR¶µ³¶j mx sn VX»R½Li Â\¿Áª«s aRPLRiäLS ª«sVµ³¶R V qx sLi¸R¶VV»R½Li mx sLi¿yª«sVX»R½ gRiX¥¦¦¦âßá[µ¶R Li qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶Vee mx soLRiVxtsQ qx sWNRPò ª«sVLi\¾»½QûM mx sLi¿yª«sVX»R½ ryõ©«sLi ee ©«sLRiøµy ¿RÁLiúµR¶Ë³Ølgi[¿RÁ gRiLigS xqsLigRi\®ªsV LêRiQ\ÛÍÁM ryõzms»][zqs ª«sV¸R¶W ˳ÁÏ NSòQù qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee ¸R¶V»R½VöLRiV}tsQßá ¤x ¦¦¦%suy ®µ¶[ªs« ¸R¶VÇìÁ ª«sV»R½qx s*»R½ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. B˳ÁÏ ª«sNSòQû¸R¶V ©«sª«sVM 6. @xmsn V©yaRP©y¸R¶V ©«sª«sVM 4. ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦¦¦©y¸R¶V ©«sª«sVM `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. GNRP µR¶Li»y¸R¶V ©«sª«sVM 5.HÍ"£∞ . Dª«sWxmsoú»y¸R¶V ©«sª«sVM 3.HÍ"£∞ ª«sqx sLi»][ @ryù{qs µyÇÁùLi úgkitx sQø Bµ³¶R øaRP+LRiµô¶Rð %sM ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM mx sLi¿yª«sVX»R½ ryõ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ª«sqx sòQûLi: B˳ÁÏ ª«sNRPQò û ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi gRiX¥¦¦¦ßá mx sLRi®ªs[VaRP*LRiM ª«sqx sòQû¸R¶VVgRiøLi gRißص³¶R ùQOPR Q qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee »R½Li ¸R¶VÇìÁLi ÊÁL>ij ztsQúF¡ORPQ©s± mx soLRiVxtsQLi ÇØ»R½ª«sVúgRi»R½M ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªy @ÒÁ¸R¶V©«sò ryµ³yù ÊÁVVxtsQ¸¶R VaRP蹸¶[V c $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ©«sW»R½©«s ª«sqx sòQû¸R¶VVgRiøLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½ª«sVV: %s©y¸R¶VNRP ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi ©«sª«sVM mx sLRiaRPVµ³yLjiâßá[ e Dxms%ds»R½Li gRiX¥¦¦¦âßá[µ¶R Li qx sLiNRPÉØ®©s[ø ¬sªyLRi¸R¶V ee »R½ryøµR¶ùÇìØ»R½=LRi*x¤¦¦¦§»R½M qx sLi˳ÁÏ X»R½Li mx sXxtsQµyÇÁùNRPª±sV mx saRPWg`iryògi` aRPèúZNP[ªy¸R¶V ªyù©±s ALRißØù©±s úgSª«sWaRP蹸¶[V $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ©«sW»R½©«s ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV gRiLiµ³R¶Li: CaRPmx soú»R½ ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi ©«s®ªsW ª«sVWxtsQNPR ªyx¤¦¦¦©«s ¿RÁLiµR¶©«sLi gRiXx¤¦¦¦ù»yLi ®µ¶[ªs« qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee »R½ryøµR¶ùÇìØ»R½=LRi*x¤¦¦¦§»R½M ÊÁVV¿RÁry=ª«sW¬s ÇÁÑìÁlLi[ e ¿³ÁR Liµyg`iiLizqs ÇÁÑìÁlLi[»½R ryø»`½ ¸R¶VÇÁÙxqsò ryøµR¶ ÇظR¶V»R½ $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM µj¶ª«sù $ gRiLiµ³¶R Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV mx soxtsQöª±sV: mx sn VX»R½ NRPVLiNRPVª«sV qx sLi¸R¶VVNSò qx sòLi²R¶VÍØM qx sVª«sV©¯[¤x ¦¦¦LSM @ORPQ»y}qsò ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee@ORPQ»yMee ¿RÁLixmsNRPLi ª«sVÖýÁNSµR¶WLS* mx soxtsQöÇؼd½LRi®©s[NPR aRPM e gRiX¥¦¦¦ßá»R½*Li gRißص³¶R ùQOPR Q qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee »R½ryøµR¶aS* @ÇظR¶VLi»R½ ¹¸¶[VZNP[¿][LiR ˳ÁÏ ¸R¶WµR¶»R½M gSª¯[¤x ¦¦¦ ÇÁÑìÁlLi[ »R½ryø»`½ »R½ryøÇìØ»y @Çت«s¸R¶VM ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ©y©y%sµ³¶R mx sLjiª«sVÎÏÁ mx souyößÓá mx spÇÁ¸R¶W%sV µ³¶R WxmsLi: ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VLi µ³¶R Wúª«sVZNP[»][ qx sVªyzqs»R½Li µ³¶R WxmsLi gRiX¥¦¦¦ßá ®µ¶[®ªs[aPR qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee ¸R¶V»R½VöLRiVxtsQLi ª«sùµR¶µ³¶R VM ú{ms¼½ µ³yªyù¸R¶V NRPÌÁö¸R¶V©±s e ª«sVVÅÁLi NTPª«sVxqsù N_ËØx¤¦¦¦¨ NSª«spLRiW FyµR¶ ª«so¿RÁù¾»½[ ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM µ³¶R Wxmsª«sWúxmsn Wxms¸R¶W%sV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ µk¶mx sLi: %sxmsn WõLiµ³¶R NSLRi qx sLi¥¦¦¦LRi NSLRiNRP ú¼½µR¶aSµ³¶j mx s e µk¶mx sLi gRiX¥¦¦¦ßá ®µ¶[®ªs[aPR qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee úËØx¤¦¦¦øßãÜqx[ sù ª«sVVÅÁª«sW{qs»`½ ËØx¤¦¦¦¨LSÇÁ©«sù»R½M NRPX»R½M ELRiW»R½µR¶qx sù ¸R¶V\®µ¶Q*aRPùM mx sµ`¶÷éQùg`iiLi aRPWúµ][ @ÇظR¶V»R½ $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ryOSQ»½` µk¶mx sLi µR¶LRi+¸R¶W%sV ®\ ©s®ªs[µ¶R ùLi: ®ªsWµR¶NSª«spxms ÌÁ²ï¶R WNRP Fy¸R¶VxqsLi aRPLRiäLS¬s*»R½Li mx sNS*©«sõLi qx sxmsn VX»R½Li ®µ¶[ªs« ®\©s®ªs[µ¶R ùLi úxms¼½ gRiXx¤¦¦¦ù»yLi ee ¿RÁLiúµR¶ª«sW ª«sV©«sr¡ ÇØ»R½M ¿RÁO][QM qx sWL][ù @ÇظR¶V»R½ ª«sVVÆصj¶qx sòQû úaSgjiõaRPè úFyßصy*¸R¶VV LRiÇظR¶V»R½ ee JLi ˳ÏÁWLRiV÷骫sxqsV=ª«sM JLi »R½»R½=%s»R½VLRi*lLi[ßáùLi ˳ÁÏ Læ]®[µ¶[ªs« qx sù µ³¶k ª«sV{¤¦¦¦ µ³¶j ¹¸¶W¹¸¶W©«sM úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ª«sV¥¦¦¦\®©s®ªs[µ¶R ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV »yLiÊÁWÌÁLi: ©yLjiZNP[ÎÁÏ mx sn ÌÁLiúµyOSQ LRiryÌÁLi µy²T¶ª«sVLi aRPV˳ÁÏ Li mx sn ÌÁLi gRiX¥¦¦¦ßá ®µ¶[®ªs[aPR qx sLiNRPÉØ®©s[ø ¬sªyLRi¸R¶V ee ©y˳Øù A{qsµR¶Li»R½LjiORPQªs± V bdPL<]µ[ _ù qx sª«sVª«sLRi»ò ½R mx sµy÷éQùg`iiLi ˳ÁÏ W%sVLôij aRPM úa][ú»y»`½ »R½´y ÍÜ[NSg`iiLi @NRPÌÁö¸R¶V©±s ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM »yLiÊÁWÌÁLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV úNRPª«sVV\ZNP ÌÁª«sLigSµj¶ ©ygRiª«sÖdÁý µR¶Îجs¿RÁ »yLiÊÁWÌÁLi gRiXx¤¦¦¦ù»yLi ®µ¶[ªs« qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM »yLiÊÁWÌÁª«sVV qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV µR¶OTPQßØLi: qx sLRi*ú{ms¼½NRPLRiLi ®µ¶[ªs« z¤¦¦¦LRißáùLi qx sLRi*zqsµô¶jð µR¶Li µR¶OTPQßØLôiRð Li gRiX¥¦¦¦âßá[µ¶R Li qx sLiNRPÈÁLi ®ªs[V ¬sªyLRi¸R¶V ee qx sFyòryùxqs©±s mx sLjiµ³¶R ¸R¶VM ú¼½xqsxmsò qx s%sVµ³¶R M NRPX»yM ®µ¶[ªs« ¸R¶VµR¶ùÇìÁLi »R½©y*©yM @ÊÁµ³¶R õ©±s mx soLRiVxtsQLi mx saRPWª±sV ee »R½»][ µR¶WLS*LiNRPVLS µæ¶R QX¥¦¦¦ù %sLiaRP#¾»½[ùNRPLi ¿RÁ ˳ÁÏ NTP»ò ½R M GÕ³ÁLSõª«sV G\®µ¶lLiô ª[ s« ª«sVLRi蹸¶[V »R½V=xqsª«sWz¤¦¦¦»R½ $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM µR¶OTPQßáLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV GNRP %sLiaRP¼½ mx sú»R½ mx spÇÁ 1. gRißص³¶j Fy¸R¶V ©«sª«sVM 2.

qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM 11. ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¸R¶V ©«sª«sVM 12. %saRP* ª«sLiµyù¸R¶V ©«sª«sVM 16. @ª«sVlLi[aS¸R¶V ©«sª«sVM 17. %sxmsn Wõµj¶Fy¸R¶V ©«sª«sVM `≥Å∞QÆ∞=<£. ©ygRi¸R¶VÇìÜmx[ s%ds¼½®©s[ ©«sª«sVM 19.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRiÇÁNRPLñS¸R¶V ©«sª«sVM 18. %sxmsn Võ %sµ³¶R *Lixqs NRPlLi^ Q ò û ©«sª«sVM 15.HÍ"£∞ . ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V ©«sª«sVM 13.HÍ"£∞ 8.HÍ"£∞ gRißص³¶j mx s ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi Dª«sWxmsoú»y ˳ÁÏ ¸R¶VúxmsµR¶ e GNRPµR¶Li¾»½[ËÁϳ ª«sZNP[Qòû¼½ »R½´yª«sVWxtsQNPR ªyx¤¦¦¦©«sM ee %s©y¸R¶VZNP[aPR mx soú¾»½[¼½ qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNRP e ÌÁLiËÜ[µ¶R LRi ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi ª«súNRP»R½VLi²y mx sn V ©yaRP©«s ee %sxmsn Võ %sµ³¶R *LixqsNRPlLi[Qò û¼½ %saRP*ª«sLiµyùª«sV}¤¦¦¦aRP*LRi e gRiÇÁª«sNRPQòû ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi ©ygRi¸R¶VÇìÜmx[ s%ds¼½®©s[ ee FnyÌÁ¿RÁLiúµR¶ ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi ©«sª«sVM mx sLRiaRPVµ³yLjiâßá[ e %sxmsn Wõµ³¶j mx s ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi qx sLRi*%sµyùúxmsµy¸R¶VNRP ee Gª«sLi qx sLixmspÇÁ¹¸¶[V®µ¶ô ª[ s« Li µR¶WLS*Õ³ÁaRPè mx sX´R¶NRPöQX´R¶N`P e ¸R¶VµR¶Vµô¶jð aRPù NRPX»R½Li qx s»R½VùLRiùµ³yaRPNTPò úxmsxmspÇÁ©«sLi ee ¬dsLSÇÁ©«sLi: ¾»½[©s« »R½Vuí¡©«s ˳ÁÏ ªyaRPV»R½*Li ¤x ¦¦¦X»y*©±s NSª«sW©±s úxmsxmspLRi¸R¶V e %sxmsn Wõ©yõaRP¸R¶V ®ªs[Vqx sLS*©±s µR¶VuíyLiaRPùxmsù ª«szqsó »y©±s ee »R½*»yûQöry®µ¶[©s« qx sLS*ßÓá NSLSùßÔá¤x ¦¦¦ NRPL][ªs« Vùx¤¦¦¦Li e aRPú»R½WßØLi ÊÁVµô¶jð ©yaRPLi¿RÁ %sVú»yßØ ª«sVVµR¶¸R¶VLi NRPVLRiV ee B¼½ %sÇìØmx sù ®µ¶[®ªs[aPR Li úxmsßÓámx s»R½ù mx so©«sMxmso©«sM e »R½»][ ¤x ¦Ü[»½R VLiúxmsNRPVLki*»R½ aRP»R½ª«sVuí¡»R½Lò iR Li úxms¼d½ ee ®ªsWµR¶Z\ NPLS*¸R¶V©«sLi NSLRiùLi úª«s»R½qx sLixmspLñiR }¤¦¦¦»R½®ªs[ e gRiX}¤¦¦¦âßá[ªs« WLi qx sLiNRPÉØ©yøLi %s®ªsW¿RÁ¸R¶V ¸R¶VÇìØ®©s[ B¼½ mx souyöLiÇÁÖÁ »R½*®ªs[Vª«s %saRP*Li qx sXÇÁzqs B˳ÁÏ ª«sNRPQòû»R½*®ªs[Vª«s %saRP*Li mx sLjiFyzqs®µ¶[ªs« »R½*®ªs[Vª«s%saRP*Li ¤x ¦¦¦LRi}qsÐÁÛÍÁ[aPR »R½*®ªs[Vª«s %saS*»R½øNRP A%s˳Øzqs ee B¼½ ""xqsVò¼½M'' ©«sª«sW%sV ®µ¶[ªs« Li gRißá©y»R½%dsVaRPLi %s}mnsVõaRP*LRiLi %saRP*¬sµ³y©«s µR¶ORPQLie ˳ÁÏ NSòQLij ¤xò ¦¦¦LRiLi ˳ÁÏ NRP%ò s®ªsWORPQ µR¶ORPQLi %sµyùúxmsµR¶Li ®ªs[µ¶R ¬sµy©«sª«sWµR¶ùLi ee B¼½ ""©«sª«sVryäLRiM'' Gª«sLi qx sVò%sd »R½%sµ³¶j ª«s»`½ úxmsß᮪s[V»R½ mx so©«sM mx so©«sM e úxmsµR¶OTPQßØLi úxmsNRPVLki*»R½ ¸R¶Vµ³yaRP#ZNP^ QòùNRP%sLiaRP¼½Li ee ¹¸¶[V»y*ª«sV qx sLixmspÇÁù gRiâßá[aPR ©«sW©«sLi ªyLi¿³ÁR Li¼½ª«sVW²³y%sz¤¦¦¦»yLóiR zqsµô¶Rð Li e »R½ª«s©«suíy¬s¸R¶V»R½Liz¤¦¦¦ÍÜ[ZNP[ ÇìØ»][ ª«sV¸R¶W¾»½[qx sNRPÌÁM úxms˳ت«sM ee A¿yLRiùxqsòQ*Li µj¶*ÇصR¶ùQOPR Q qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNRP e µy¸R¶V©«sLi gRiXx¤¦¦¦ù»yLiúÊÁx¤¦¦¦ø©±s qx sLiNRPÉØ©yøLi ¬sªyLRi¸R¶V ee ÌÁ²ï¶R V\ZNP LRi*ÈÁNS\®µ¶QùLS* ú¼½xqsxmsòmx sn ÌÁ qx sLi¸R¶VV»R½Li LRiNRPªò s« }qsòQûßá qx sLi¿³yµR¶ù ry*¿yLSù¸R¶V ¬s®ªs[µ¶R ¹¸¶[V»`½ e gRißص³¶j mx s ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi qx sLRi* qx sLiNRPÌÁö zqsµô¶Rð µR¶ ee ªy¸R¶V©«sqx sù úxmsµy®©s[©s« qx sLiNRPÉØ©yøLi¬sªyLRi¸R¶V c B¼½ ªy¸R¶V©«sª«sVLiú»R½M NRP´yLiúaRPV»y* »R½»R½M mx soßØùLi µR¶µyùµR¶LçiR QùLi qx sª«sWz¤¦¦¦»R½Mee ¼½´k¶©y ª«sVV»R½®òªs[V ®µ¶[%s gRiâßá[aPR úzms¸R¶Vª«sÌýÁÛËÁ³ [ qx sLiNRPÈÁLi ¤x ¦¦¦LRi®ªs[V ®µ¶[%s e gRiX¥¦¦¦ßØLçiR QùLi ©«s®ªsWxqsVò¾»½[ e B»R½ùQLiRç QùM ee ÌÁLiËÜ[µ¶R LRi ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi qx s»R½»R½Li ®ªsWµR¶NRP úzms¸R¶V e qx sLiNRPÈÁLi ¤x ¦¦¦LRi®ªs[V®µ¶[ªs« gRiX¥¦¦¦ßØLçiR QùLi ©«s®ªsWxqsVò¾»½[ ee Bµj¶ ®µ¶[ªy¸R¶V @LçiR QùM ee ¿RÁLiúµy¸R¶V qx sxmsòªyLRiLi»R½V ª«sVLiú¾»½[ßØ®©s[©s« FyLôij𠪫s e OUPQL][µyLñiR ª«s qx sLi˳ÁÏ W»R½ @ú¼½g][ú»R½ qx sª«sVVµR¶÷éªs« e gRiX¥¦¦¦ßØLçiR QùLi ª«sV¸R¶WµR¶»R½Lò i e L][z¤¦¦¦ßØù qx sz¤¦¦¦»R½ aRP+bP©±s ee mx sn ÌÁ mx souyöQOPR Q¾\»½LRiVùQQNPR Lò i ÇÁÌÁLi¾»½[ µR¶OTPQßجs*»R½Li e %sZaP[uyLçiR QùLi ª«sV¸R¶WµR¶»R½Lò i qx sLiNRPÉØ©yøLi ¬sªyLRi¸R¶V ee B¼½ u¡²R¶a][mx s¿y\lLi LRiøLiú¾»½[ßØ®©s[©s« mx spÇÁ¹¸¶[V»`½ e JLi ©«s®ªsW}¤¦¦¦LRiLiÊÁ ª«sVµR¶®ªsWµj¶»R½M ª«sVª«sV qx sLiNRPÈÁLi ¬sªyLRi¸R¶V. xmsLRiaRPVµ³yLjiâßá[ ©«sª«sVM 21. CaRP mx soú»y¸R¶V ©«sª«sVM 10. ®ªsWµR¶NRP úzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM 14. %s©y¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM 9. %sµyùúxmsµy¸R¶V ©«sª«sVM `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ 7. ry*¥¦¦¦ BLiúµyµj¶ ÍÜ[NPR FyÍØLiaRPè qx sª«sVLi»y »R½WöÇÁ¹¸¶[V»R½V=µ³¶k M ee mx sNRP*ª«sVVµæ¶R ¼½\ÛÍÁLRiVùQQNSò©¯[øµR¶NS©±s mx sn VX»R½ FyÀÁ»y©±s e ˳ÁÏ OSQQù©«sù©yù¬s »yLiÊÁWÌÁLi ¸R¶V´yaRPNTPò úxmsNRPÌÁö¹¸¶[V»`½ N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ »R½»][ µR¶WLS*LiNRPVLS©±s gRiXx¤¦¦¦ù %sLiaRP# ¾»½[ùNRPLi ¿RÁ ˳ÁÏ NTP»ò ½R M e GÕ³Á LSõª«sVxms\®µ¶ lLiô ª[ s« Li @LRi蹸¶[V »R½V=xqsª«sWz¤¦¦¦»R½M ee NRPLRiWöLS©«sÌÁ qx sLi¸R¶VVNRPLò i ZaP[uy¹¸¶[V mx sn Vµj¶©yaRP©«sLi ¬dsLSÇÁ©«sLi gRiX¥¦¦¦âßá[µ¶R Li qx sLiNRPÉØ©yøLi %s®ªsW¿RÁ¸R¶Vee $ qx sLiNRPtx sí Q gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ¬dsLSÇÁ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ¿RÁLixmsNSa][NPR ª«sNRPVÎÏÁ FyLjiÇØ»R½ ˳ÁÏ #®\ªsaRPV+QÛ\ ËÁ³ M mx souyöLiÇÁÖÁLi ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. FnyÌÁ ¿RÁLiúµy¸R¶V ©«sª«sVM 20.

A¸R¶V©«s©«sV qx sg_LRiª«s ˳ÁÏ NTPò %s©«s¸R¶V qx sLiú˳ÁÏ ª«sWÌÁ»][ @LçiR QùFyµyùÌÁ»][ mx spÑÁLiÀÁ DÀÁ»yxqs©«sª«sVV\|ms LRiVNTPøßÔ᮵¶[%s NRPWLRiVèLi²R¶ ÛËÁÉíÁÓ A µj¶ª«sùª«sVx¤¦¦¦L<ij NTP »R½©«s mx soú»R½ %s¹¸¶WgRi µR¶VMÅÁ ˳ØLS¬sõ %s¬szmsLiÀÁLiµj¶. LiVW úª«s»R½ NRP´R¶©«sV qx sLRi* ÊÁLiµ³¶R Vª«soÌÁW. J LSÇØ! ©y qx sXztsí Q©y©y LRiNSÌÁ»][ @®©s[NPR gRiLiµR¶LRi g][ÎØÌÁ»][ NRPW²T¶ DLiÈÁVLiµR¶¬s ¬dsNRPV ¿Áxmsö©«sNRPäLRiÛÍÁ[µ¶R V. ª«sV©«sø´R¶V¬s ª«sWLRiV LRiWFy¬sõ F~Liµj¶©«s úxmsµR¶Vùª«sVVõ²R¶V ú¼½ÍÜ[Z\ NPNRP qx sVLiµR¶LRiV²R¶V @»R½¬s¬s ¹¸¶V²R¶ËØzqs©«s LRiVNTPøßÔ᮵¶[%s µR¶VMÅÁLi BLi»y @Li»y @©«sLS¬sµj¶gS @©«sV˳ÁÏ %sxqsVòLiµj¶. »R½©«s »][ÉÁÓ ªyLji mx soú»R½VÌÁ©«sV ¿RÁWxqsWò LRiVNTPøßÔ᮵¶[%s NRPVª«sWLRiV¬s %s¹¸¶WgRi µR¶VMÆجsõ ˳ÁÏ LjiLixms ÛÍÁ[NPR F¡LiVVLiµj¶. µy©yÌÁV gS¬s. %sVú»R½VÌÁW. ¸R¶VÇìÁ¸R¶WgSµR¶VÌÁV NS¬s LiVW úª«s»R½Li»][ qx sLjiNSª«so. $NRPXxtsñ Q mx sLRiª«sW»R½ø©«sV »R½©«s »R½Liú²T¶¬s NRPÖÁaS²R¶V. ª«sVW²R¶V ®©sÌÁÌÁV ¿Á[zqs %s}mnsVõaRP*LRiV¬s úxmsryµR¶Li F~Liµy²R¶V. @LiVVµR¶V ª«sWryÌÁV NRPVª«sWLRiry*%sV C úª«s»R½Li gS%sLi¿y²R¶V. AxmsoòÌÁ©«sW zmsÖÁÀÁ %s©yÖÁ. LiVVÍØ Ë³ÁÏ LjiLixmsLS¬s Ëص³¶R mx s²R¶V»R½V©«sõ A®ªsV©«sV ¿RÁW²ïy¬sNTP INRP L][ÇÁÙ ®\µ¶ª«s¹¸¶WgRi Lki»yù ÍÜ[ªs« V©«saRPª«sVV¬s ª«s¿yè²R¶V. J LSÇØ! mx sLRi®ªs[VaRP*LSÇìÁ»][ FyLRi*¼d½®µ¶[%s LiVW úª«s»y¬sõ ¬s¸R¶Vª«sV¬sxtsî Q¿Á[ A¿RÁLjiLiÀÁLiµj¶. »R½mx sxqsV=gS¬s. A¸R¶VVLSL][gSùµR¶VÌÁ»][ mx soú»R½NRPÎÏÁú»R½ F¢ú»yµR¶VÌÁ»][ ªyLRiVLiÉØLRiV.HÍ"£∞ . ª«sVVLiµR¶V ª«sV¥¦¦ gRißáxms¼½¬s Aªyx¤¦ ¦©s« gS%sLiÀÁ LiVW úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿yÖÁ. %dsLRiLiµR¶LRiNRPW AxmsµR¶ÌÁV qx sLi˳ÁÏ %sryòLiVV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @ÍØLiÉÓÁ qx sª«sV¸R¶WÍýÜ[ qx sLS*xmsµR¶ÌÁ©«sW ¬sªyLRißá gS%sLi¿Á[ LiVW úª«s»y¬sõ ªyLS¿RÁLji}qsò »R½mx söNRP ªyLjiNTP ÀÁ»R½aò SLi¼½ ÌÁÕ³ÁLiÀÁ AxmsµR¶ÌÁ¬dsõ @Li»R½ª«sVª«so»yLiVV. LiVW mx soú»R½ %s¹¸¶WgRiLi »]ÌÁgji qx sª«sWgRiª«sVV©«sV NSªyÌÁ©«sõ ""xqsLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½Li'' ¬dsªy¿RÁLjiLi¿yÖÁ. ÀÁú»R½ÛÍÁ[ÅÁ µk¶¬s úxms˳ت«sLi ¿Á[»½R LRiVNTPøßÔ᮵¶[%s »R½©«s mx soú»R½V\®²¶©«s úxmsµR¶Vùª«sVõ NRPVª«sWLRiV¬s ¹¸¶V²R¶ËØzqs mx soú»R½ µR¶VMÆجsõ ˳ÁÏ LjiLixms LS¬sµR¶LiVVLiµj¶. qx sLRi*zqsµô¶Rð VÌÁW ÌÁÕ³ÁryòLiVV. ËØßØxqsVLRiV¬s r¡ßáxmsoLRiLiÍÜ[ ÊÁLiµ³¶j LixmsÊÁ²ï¶R @¬sLRiVµô¶Rð NRPVª«sWLRiV²R¶V NRPW²y LiVW úª«s»R½ úxms˳ت«sª«sVV ª«sÌÁ®©s[ A LSORPQqx sV¬s NRPVª«sWlLiò©s« V %sªyx¤¦¦¦Li gS%sLi¿RÁVN]¬s ª«sVLki A LRiNRPäxqsV¬s ÇÁLiVVLiÀÁ.HÍ"£∞ ã¨Oqx sLiNR Hõ+Ptx ¨ìsí K«Q ¿RÁ`»R½«∞VLós÷ik úª«„=s»R`«½ NRHõP´R¶^äŒ @µ³yù¸R¶Vª«sVV c 1 aRPWLRi}qs ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ LiVVÍØ @©yõ²R¶V c J úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªy! mx spLRi*Li LiVW úª«s»y¬sõ Fsª«sLS¿RÁLjiLi¿yLRiV? µk¶¬s ª«sÌÁ©«s ¹¸¶[V mx sn ÌÁLi ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶? @©yõ²R¶V. @xmsöV²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²T¶ÍØ @©yõ²R¶V. ®µ¶[ªs« c µy©«sª«s c ©«sLRi c NTP®©sõLRi c NTPLixmsoLRiVxtsQ DLRigSµR¶V ÌÁLiµR¶LRiW D©yõLRiV. @LiµR¶Lji»][ úª«s»yLi»R½ª«sVLiµR¶V ®µ¶[%sNTP ª«sV¥¦¦¦\®©s®ªs[µ¶R ùLi ¬s®ªs[µ¶j LiÀÁ ª«sVLigRiÎÏÁ¥¦¦¦LRi¼½ LiVVÀÁè @©«sLi»R½LRiLi úxmsryµy¬sõ @LiµR¶LRiNRPW ˳ÁÏ NTP»ò ][ LiVVÀÁè úª«s»R½ª«sW¿RÁLjiLi¿Á[ªyLRiV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @xmsöV²R¶V LRiVNTPøßÔ᮵¶[%s LiVW qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½Li A¿RÁLjiLiÀÁLiµj¶. ª«sV¥¦¦¦xmsn Íجsõ F~Liµj¶Liµj¶. µy¬s úxms˳ت«sª«sVV ª«sÌÁ©«s ¬ds NRPVª«sWLRiV²R¶V aRPLiÊÁLSxqsVLRiV¬s ª«sµ³¶j LiÀÁ ¬dsNRPV ÌÁÕ³Áryò²¶R V @¬s ¿ÁFyö²R¶V. @ÍØlgi[ ©«sÌÁ¿RÁúNRPª«sLji¬ò s ¹¸¶V²R¶ËØzqs©«s µR¶ª«sV¸R¶VLi¼d½ ®µ¶[%s LiVW mx s%sú»R½ ¿RÁ»R½VLóik úª«s»y¬sõ ¿Á[zqs ©«sÌÁV¬s F~Liµj¶Liµj¶. @ÍØlgi[ @gRiqx só ù ª«sVx¤¦¦¦L<ij µk¶¬s¬s gS%sLiÀÁ qx sxmsò qx sª«sVVúµyÌÁ©«sW @F¡aRP©«sLi mx sÉíزR¶V.HÍ"£∞ ¿RÁLiúµyLRimx sn Vù ª«sVLiú»R½M ee »R½»R½M ORPQªs« Wxms¹¸¶[V®µ¶ô ª[ s« Li »R½»][ %súFyLiaRPè ˳ÜÇ[ Á¹¸¶[V»`½ e qx s*¸R¶VLi ˳ÁÏ VLiÒÁ»R½ »R½Â¿Á[ètxé sQLi úËØx¤¦¦¦øâßá[Ëܳ ù[ ¸R¶VµR¶Ljiö»R½Li ee qx sxmsòúgSry ©_ø©«sqx sLi¸R¶VVN][ò ¸R¶Vµ³yaRPNSòQù ¸R¶Vµ³y qx sVÅÁLi e B»ó½R Li NRPVLSù»R½Vòªs« W}qsxtsv ¿RÁ»R½VLóiR Qùzms %sµ³y©«s»R½M ee B¼½ $ gRiâßá[aPR mx soLSâßá[ DFyxqs©yÅÁLi®²¶[ qx sLiNRPtx sí Q gRißáxms¼½ úª«s»R½ NRP´R¶©«sLi ©yª«sV GN][©s« qx sxmsò¼½»R½®ªsW @µ³yù¸R¶VM ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ""@ª«sWø LRiVNTPøßÔ᮵¶[%s! ¬ds µR¶VMÅÁ ˳ØLRiª«sVLi»y ©yNRPª«sgRi»R½ª«sVLiVVLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @xmsöV²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V A ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙNRPV LiVVÍØ Â¿ÁFyö²R¶¬s qx sW»R½V²R¶V af©«sNSµj¶ ª«sVV©«sVÌÁNRPV LiVW NRP´R¶©«sV ¾»½ÌÁVxmso¿RÁV©yõ²R¶V.

qx s»R½*ª«sVXgRi LiVW ª«sV¥¦¦¦úª«s»R½ %sµ³y©y¬sõ %s¬söLi¿RÁ ªyLRiLiµR¶lLiLi»][ A©«sLiµy¬sõ x q sLi¿yLR iª«sLi»R½\®ªsV LiVW |mnsWLSLRißØù©«s xmsµj¶lLiLi®²¶[Li²ýR¶V F~LiµyLRiV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s ¬dsZNP[µ¶j @µ³yù¸R¶Vª«sVV c 2 NSªyÍÜ[ N][LiR VN]ª«sVø©yõ²R¶V. @©«sLi»R½LRiLi µk¶mx s @©y´R¶.ò mx soú»R½. @zqsòNPR VÌÁVgS¬s aRPLRiVÌÁV. }¤¦¦¦ %s}mnsVõaRP*LRi! ÌÁLiËÜ[µ¶R³ LRi! ®ªsWµR¶NRP úzms¸R¶V! ¬dsNRPV ª«sW ª«sV©«sM mx souyöÌÁ©«sV qx sª«sVLjiöLi¿yª«sVV. A úxmsªyÎÏÁ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @»R½¬sNTP qx sx¤¦¦¦úxqs ËØx¤¦¦¦§ª«soÌÁV ª«s¿yèLiVV. @xmsöV²y NSLRi%ò sd LSùLêiR V¬s\|ms ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ""JLi qx sLiNRPtx sí Q®µ¶[%sd ! C ª«sVLiÀÁ¼½´j¶ÍÜ[ ¬ds úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiqx sVò©yõLi.HÍ"£∞ NRPLRiVßá»][ Dxms®µ¶[bPLixmsÊÁ²T¶©«s %sµ³¶R LigS $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½¬s ªy¸R¶VV ˳ÏÁORPQßá gS%sxqsWò ª«sV¥¦¦¦¬sxtîsQ»][ ALSµ³j¶Lixms rygS²R¶V NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«sV²R¶V. ª«sqx sòQûµy©yµ³¶j NSÌÁ»][ ©y©y LRi»R½õQqx só gji»R½ qx s*LñSÌÁLiNSLSÌÁ©«sV ÊÁx¤¦¦¦¨NRPLjiLi¿yLRiV. %sVú»R½VÌÁW @LiµR¶LRiW LiVW úª«s»R½ª«sW¿RÁLjiLixms ª«s¿RÁVè©«sV qx sVª«sW! LSÛÇÁ[Liúµy?LiVVÍØ A ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ LSÇØù¬sõ ËØzqs¸R¶VV©«sõ @»R½²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o¬s ª«sÌÁ©«s %s¬s LiVW qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»y¬sõ ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ A¿RÁLjiLiÀÁ »R½©«s mx soú»R½ %sVú»R½NRPÎÏÁú»yµR¶VÌÁ»][ qx s¥¦¦¦ LSÇØù¬sõ F~Liµj¶ ¥¦¦¦LiVVgS D©yõ²R¶¬s qx sW»R½ ª«sVx¤¦¦¦L<ij af©«sNSµR¶VÌÁNRPV ""ËØÌÁNS! ¬ds ª«sV¥¦¦ »R½mx sxqsV=NRPV qx sLi»][ztsQLi¿y©«sV. ¬ds|\ ms @©«s©«sù ˳ÁÏ NTPò gS%sLi¿yÌÁ¬s ª«sV©«sqx sV NRPÌÁ ª«sV¬sztsQNPT ª«sVVÅÁùLigS ˳ÁÏ NTPò NSªyÖÁ. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ®©sÌÁÍÜ[ ª«s¿Á[è mx sLi¿RÁ%dsV. ª«sLiµR¶ÌÁVgS¬s. @»R½²R¶V gS%sLi¿Á[ |mnsWLRi »R½mx sxqsV=NRPV ®ªsVÀÁè©«s $ ª«sV¥¦¦¦gRißØ´j¶mx s¼½ NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«sV¬s ZNPµR¶VLRiVgS ©«sV©«sõ qx sL][ªs« LRiLiÍÜ[ mx sgRi²yÌÁ LRiLigRiVÍÜ[ úxms»R½ùQOPR Qªs« V¸R¶Wù²R¶V. LiVVÍØ NSLRiß᪫sV¬s ˳Ø%sLiÀÁ ª«sV¥¦¦¦Ë³ÁÏ NTPò ¿Á[»½R qx sVäQ®\²¶©y²R¶V NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«s ¿RÁúNRPª«sLji. »R½©«s µR¶gæiR LRi úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©«s A gRißáxms¼½ ª«sVWLji¹ò¸¶[V µk¶¬sNRPLi»R½NRPW LiVW úª«s»y¬sõ mx soú»R½ mx soú¼½NS %sªy¥¦¦¦ÌÁNRPV ª«sVVLiµR¶VgS ¿Á[}qsò ¹¸¶VLi»][ ª«sVLigRiÎÏÁNRPLRi®\ªsV©«s mx sn ÌÁLi ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. $ úxmsªyÎÏÁ gRißáxms¼½¬s ª«sV}¤¦¦¦LiúµR¶V²R¶V »R½LRiVªy»R½ ¿RÁLjiú»R½ aRPWLRi}qs©«sV¬s»][ LiVVÍØ Â¿ÁFyö²R¶V. @LiVVµR¶V ˳ÁÏ ¸R¶VLi»][ NRPLizmsLiÀÁF¡¸R¶WLRiV. ryµ³¶R Vª«soÌÁNRPV ¸R¶V´yaRPNTP»ò ][ µy©yÌÁV A¿RÁLjiLi¿yÖÁ. ª«sW¸R¶V\®ªsV©y²R¶V. FyÌÁ qx sª«sVVúµR¶ª«sVVÍÜ[ ÇÁ¬søLiÀÁ©«sªy²y! @ú¼½ ª«sVx¤¦¦¦L<ij g][ú»R½ qx sLi˳ÁÏ W»y! ª«sW gRiXx¤¦¦¦ª«sVVÍÜ[ ¬dsNRPV @LçiR QùLi qx sª«sVLjiöxqsVò©yõLi A aRPËôØÌÁV %s¬s©«s ¸R¶Vª«sVµ³¶R LRiøLSÇÁÙ NRPW²y AaRPèLRiùª«sVLiµy²R¶V. {qs*NRPLjiLixmsoª«sVV. @xmsöV²R¶V ÌÁÕ³ÁLi¿Á[ mx sn ÍØÌÁW. @©«sLi»R½LRiLi mx spLñS¤x ¦¦¦§¼½ A¿RÁLjiLi¿yÖÁ. BLiNRP A úxmsªyÎÏÁ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½¬s ©«sgRiLRiªyxqsVÛÍÁ[ NSNRP »R½©«s LSÇÁùª«sVVÍÜ[¬s ªyLRiLiµR¶LRiW ˳ÁÏ NTPò úxmsxms»R½VòÌÁ»][ mx spÑÁLiÀÁ @µ³yù¸R¶Vª«sVV c 3 qx sLRi*aRPV˳ÁÏ qx sLixms¼½ò»][ µ³¶R LRiøª«sWLæS¬sõ »R½mx sö¬sªyLRigRiVÈÁNRPV @»R½®²¶Li»][ mx sLRiª«sW©«sLiµR¶ ˳ÁÏ Lji»R½V\®²¶©y²R¶V. ÛÍÁ[µy @uí¡»R½Lò iR aRP»R½Li (108) gS¬s ÇÁxmsLi gS%sLi¿yÖÁ. ÌÁÕ³ÁryòLiVV. LRiLigRiª«sÌýÁVÌÁ»][ LRiLigRiVÌÁ»][ A ª«sVLiÈÁFy¬sõ @ÌÁLiNSLS¬sõ gS%sLi¿yÖÁ. ª«sV¥¦¦¦Ë³ÁÏ NTPgò iR ÌÁ ªyLji»][. ª«sVµ³¶R ù $ úxmsªyÎÏÁ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx so¬s úxms¼½ztsî QLi¿y²R¶V. ª«sV¥¦¦¦LSÇÁ %sVú»R½VÌÁLiµR¶LRiW @»R½¬sNTP ¿³ÁR ú»R½ c ¿yª«sVLRi c qx s»R½äLjiLi¿yÖÁ. µR¶VLiµR¶V˳ÏÁVÌÁV ¿Á[zqsN][. gRiVLRiVª«soÌÁW. LiVVÍØ $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ª«sVWÌÁ ª«sVLiú»y¬sõ qx sx¤¦¦¦úxqsLi gS¬s. ®µ¶[¤x ¦¦¦Li gRiÌÁªy\®²¶©y²R¶V. xmsoú»R½VÌÁW. ¬dsNRPV ª«sW qx sx¤¦¦¦úxqs ª«sLiµR¶©«sÌÁLjiöLi¿RÁV¿RÁV©yõLi.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. J LSÇØ! LiVWÍØ úFyLóij Li¿Á[ GLSöÈÁV gS%sLi¿RÁVN]©yÖÁ. ©y©y LRiNSÌÁ mx sLjiª«sVÎÏÁª«sVVÌÁV gRiÌÁ mx souyöÌÁV ÛÉÁLiNS¸R¶VÌÁV. ©yzqsòNPR VÌÁV gS¬s. %sVú»R½. ¬ds qx sxmsò%sd V ¼½´R¶VÌÁLiµR¶V LiVW úª«s»R½ Dµyùxms©«sLi ÇÁLRiFyÖÁ. FyxtsQLi²R¶VÌÁV ¹¸¶Vª«sl\ Li©y LiVW úª«s»y¬sõ A¿RÁLji}qsò ªyLRiLiµR¶LRiW qx sLRi*aRPV˳ØÌÁLiµR¶V»yLRiV. @ÍØ @©«sgS ""J gRißá©y´R¶ »R½LRiVªy»R½ úÊÁx¤¦ ¦ø®µ¶[ªs« o²T¶ÍØ Â¿ÁFyö²R¶V. ¤x ¦Ü[ªs« V $ ª«sV©«sø¥¦¦¦ %sxtsñ v LRiWxmsª«sVLi»y ˳ÁÏ W%sV\|ms ©«sV©«sõ %dsLRi®\ªsLji LSÇÁÙÌÁLiµR¶LRiW A @LêiR V©«sV²R¶V ÇÁLiVVLi¿y²R¶V. qx sx¤¦¦¦úxqs ËØx¤¦¦¦§ª«soÌÁ»][ ©«sV©«sõ NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«sV¬s }msLRiV %s©«sõLi»R½®©s[ @LiµR¶LRiW ˳ÁÏ ¸R¶Vª«sVLiµyLRiV. C úª«s»R½Li %sµ³¶j %sµ³y©«sLigS A¿RÁLjiLi¿Á[ ªyLjiNTP N][ÉÁÓ ¸R¶VÇìÁmx sn ÍØÌÁV @ÍØ @»R½²R¶V ˳ÁÏ W%sV\|ms @®ªs[V¸R¶V ËØx¤¦¦¦§ÊÁÌÁ %súNRPª«sW¬s*»R½ qx sx¤¦¦¦úxqs ËØx¤¦¦¦§ª«soÌÁ»][ µR¶aRP µj¶aRPÌÁLiµR¶LRiW ¾»½[ÇÁLjiÌýÁrygS²R¶V. C úª«s»y¬sõ FyµR¶¸R¶VVgSLRi让s[ ©yNRPV ¬s»R½ùÒÁ%s»R½ª«sVVgS. NRP%s c mx sLi²T¶»R½ c gS¸R¶VNRP mx soL][z¤¦¦¦»R½ ®ªs[µ¶R mx sLi²T¶»R½VÌÁ ®ªs[µ¶R ©yµyÌÁV ˳ÁÏ W©«s˳ÜË[ س gSÌÁ¬dsõ ª«sWL][ûQøgji©«s ª«sVLigRiÎÏÁªyµyùÌÁ NRPÖÁzqs mx spÇÁ mx sLjiqx sª«sWxmsòLi gS%sLi¿yÖÁ. A LSú¼½ ÇØgRiLRiLi ¿Á[qx sWò $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ »R½©«s ©«sgRiLS©«s INRP ª«sV¥¦¦¦ úFyryµy¬sõ ¬sLjiøLiÀÁ µy¬sÍÜ[ INRP aRPV˳ÁÏ ª«sVVx¤¦¦¦¨LSò©s« ª«sV¥¦¦¦Ë³ÁÏ NTP»ò ][ ª«sVLiú¼½ c ryª«sVLi»R½ c ¿RÁLjiú»R½ NRP´R¶©«sV INRP mx sLi²T¶»R½V¬s ª«sÌÁ©«s »R½mx söNRP %s©yÖÁ.HÍ"£∞ . ÊÁLiµ³¶R V. @ÍØlgi[ ¸R¶V´yaRPNTP»ò ][ NRPª«soÌÁNRPW. ª«sVLigRiÎÏÁ ªyµyùÌÁ»][. gRiÇØaRP*cNRPLRiµk¶zmsNRPÌÁV ª«sV¥¦¦¦©«sLiµR¶Li»][ A NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«sV©«sNRPV qx sª«sVLjiöLi¿yLRiV. ª«sW gRiXx¤¦¦¦ª«sVLi»y ¬ds mx spÇت«sVLiµj¶LRiLigS xqsLi»][xtsQLi»][ xmsoxtsQöª«sL<RiLi NRPVLjizmsLi¿yLRiV. ®ªs[VLRiV mx sLRi*»R½ª«sVLi»R½ @LóiR QùFyµyÌÁW @¬dsõ qx sª«sVNRPWLRiVèN][ªyÖÁ. BÍØ $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx so¬sNTP ORPQªs« Wxmsßá ¿ÁxmsöVN][ªyÖÁ. mx sLi²T¶»R½VÌÁNRPW µR¶OTPQßá »yLiÊÁWÌÁ. ªyLji róyLiVV¬s ÊÁÉíÁÓ ÊÁLigSLRiLi. AxmsoòÌÁ»][ LiVW úª«s»y¬sõ »R½mx söNRP A¿RÁLjiLiÀÁ J LSÇØ! qx s»R½öéÌÁª«sVLiµR¶Vª«sVV. ¿RÁLiµR¶©yµj¶ qx sVgRiLiµ³yÌÁW. mx sn ÌÁxqsz¤¦¦¦»R½LigS {qsòQûÌÁNRPV ªyLiVV©yÌÁLjiöLi¿yÖÁ. mx spÇØ gRiÖÁgji ¸R¶VV©«sõÈýÁV ©yNSbdPqx sV=ÖÁª«s*Li²T¶?'' @¬s NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«sV²R¶V úµR¶ªyùÌÁ¬dsõ qx sª«sVNRPWLRiVèN]¬s ª«sVLiÀÁ ª«sV©«sqx sV=»][ mx soxtsQöª«sVLiÈÁxmsLi ª«sV¥¦¦¦gRißØ´j¶mx s¼½¬s úFyLóij Li¿y²R¶V. ®ªsLi²T¶ úxms¼½ª«sVÌÁ»][ @LjièLi¿yÖÁ. bPxtsvùÌÁV. ª«sV¥¦¦¦»R½mx sxqsV= ©y gRiWLjiè ¿Á[aSª«so. @»R½²R¶V Fyuyßá úFy¸R¶V\®ªsV©y²R¶V. }qs%sLi¿yÖÁ. ˳ÁÏ W%sV\|ms ©«sV©«sõ LSÇÁÙÌÁLiµR¶LRiW A aRPËôØÌÁV %s¬s @¬s $ ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« VLi gS%sLi¿yÖÁ. @¿RÁèÈÁ LRiNRPLRiNSÌÁ ÀÁú»yÌÁ»][ LRiLigRiVÌÁ»][ xqsLjiNTP $ gRißáxms¼½ @ÍØLiÉÓÁ ª«sLRiLi @»R½¬sNTP úxmsryµj¶LiÀÁ gRiÌÁ ª«sryòQû¬sõ mx sLRi¿yÖÁ. FyµyÌÁV ª«sWú»R½Li lLiLi®²¶[ D©yõLiVV. aRPLiÆصj¶ ©yµyÌÁ»][. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLiµR¶LS»R½¬sNTP ZaP[uy¬sõ @LiµR¶LRiW ˳ÁÏ VÑÁLi¿yÖÁ. @LçiR Qù FyµyùµR¶VÌÁV ®ªs[Vª«sVV qx sª«sVLjiöLiÀÁ©«s%s ¬dsª«so ú{ms¼½xmspLRi*NRPLigS ú®ªsWgjiLi¿yLRiV. úxms˳ÏÁW! »R½ª«sV µR¶LRi+©«sLi ª«sÌýÁ µ³R¶©«sVù²R¶©«s¸R¶Wù©«sV. NRPÌÁaRPróymx s©«s ¿Á[¸¶R WÖÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ""ª«sV¥¦¦¦LSÇØ! $ µR¶»yòú¾»½[¸¶R V ry*%sV ªyLji úxms¼½ztsî QLiÀÁ©«s A úxms®µ¶[aPR ª«sVV ""úxmsªyÎÏÁ gRißáxms¼½ ZOP[Qú»R½ª«sVV''gS ª«sVLiÀÁ }msLRiW úxmsÆØù»R½VÌÁ»][ %sLSÑÁÖýÁLiµj¶.

LiVVNRP ¸R¶VVª«sNRPVÌÁV A®ªsV©«sV ÇÁÚÀÁ D®ªs*ÎýÁÏ ¨LRiV ¿RÁV©yõLRi¬s ®ªs[lLi[ ¿ÁFyöÍØ? A %saRP*®ªsWz¤¦¦¦¬s ®\ µ¶ª«s¹¸¶WgRiLi»][ ÇØLjißÓágS ª«sWLjiLiµj¶. LiVVÍØ A LSÇÁ¿RÁLiúµR¶V²R¶V gS%sLiÀÁ©«s úª«s»y¬sNTP $ gRiâßá[aPR V²R¶V NRPW²y qx sLi»R½Vxtsí v²R¶¸R¶Wù²R¶V. mx sLi²T¶»R½VÌÁW. LiVVÍØ DLi²R¶gS A®ªsV ª«sVµ³¶j LSFy©«sLi»][ ª«sV¾»½òNPT ä }msÌÁrygjiLiµj¶. AxmsoòÌÁW @LiµR¶LRiW ÇØgRiLRißáLi ¿Á[aSLRiV. %sÌÁV\®ªs©«s ª«sryòQûÌÁLiNSLSÌÁ»][ zqsgæiR VÛÍÁ[¬s\®µ¶ ®ªs[aSù ª«sX¼½òÍÜ[ ÒÁ%sxqsVòLiµj¶. ©y©y ª«sryòQûÌÁLiNSLSÌÁ»][. N]©yõQÎÁÏý NS®ªsV ¿RÁ¬sF¡gS ¸R¶Vª«sVµR¶W»R½ÌÁV A®ªsV©«sV ¼d½qx sVNRPVF¡LiVV ª«sVX»R½VùÍÜ[NPR LiÍÜ[ ©«sVLiÀÁ ©y©y ¸R¶W»R½©«sÌÁW gS%sLi¿yLRiV. LiVVµR¶Li»y A ®µ¶[aPR mx so LSÇÁÙNRPV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶. @¿RÁÈÁ gRiÌÁ qx s*LñiR ª«sV¥¦¦ giR ßص³¶j mx so¬s úxms¼½ª«sV ª«sVVÍýÜN[ SÌÁ©«sW ®ªsÖÁgjiLiÀÁ ®ªsÌÁVgRiVÌÁV %sLRiÑÁª«sVVø»R½VLiµj¶. µyLi»][ A úxmsryµR¶ ª«sVz¤¦¦¦ª«sV ª«sÌýÁ $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ µR¶W»R½ÌÁV A®ªsV©«sV %sª«sW©«sLi\|ms ©«sVLiÀÁ $ gRißá©y´R¶V¬s ÍÜ[NS¬sNTP ¼d½qx sVNRPVF¡¸R¶WLRiV. A LSú¼½ $ gRiÇØ©«s©«sV¬s µj¶ª«sù NRP´y úaRPª«sßáLi»][ ÇØgRiLRißáLi ¿Á[aS²R¶V.HÍ"£∞ . A®ªsV ¹¸¶VLi»R½gS©¯[ ª«sV¥¦¦¦Ëص³¶R mx s²T¶Liµj¶. gRißص³¶j mx so¬s NRPXxms©«sLiµy²R¶¬s af©«sNSµR¶VÌÁNRPV qx sW»R½V²R¶V ¾»½ÖÁFy²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »R½LRiVªy»R½ A®ªsV LiVVLiÉÓÁ LiVVLiÉÓÁNUP Õ³ÁORPQNPR V ¼½LRiVgRi rygjiLiµj¶. @Li¾»½[ NSµR¶V. @®©s[NPR mx soxtsQöª«sWÌÁÌÁ»][. @LRiÉÓÁ ËÜ[®µ¶ÌÁ»][ ª«sV¥¦¦ ªs« VLiÈÁxmsLi ¬sLjiøLi¿y²R¶V. %s©y¸R¶VNRPV¬s %sª«sW©y¬sõ ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ @µ³¶j ztsî QLi¿y²R¶V. LiVVµR¶Li»y xqsLiNRPxtísQ ¿RÁ»R½LókiQúª«s»R½ ª«sV¥¦¦¦»R½øQùLigS ª«sV}¤¦¦¦LiúµR¶V²R¶V ˳Ø%sLi¿y²R¶V. ª«sWxmsn V ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ©y²R¶V C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿RÁ²R¶Li mx sLRi®ªsW»R½ªò s« VLi. INRPmx söV²R¶V INRP ORPQ ú¼½¸R¶V NRP©«sù ""ryLRiLigRiµ³¶R LRiLi'' @©«sV }msLRiV»][ ©«sV©«sõµk¶. $ gRißá©yµ³¶R V²R¶V qx sLi»R½Vztsí Q ¿ÁLiµyÌÁ¬s A LSÇÁ¿RÁLiúµR¶V²R¶V ˳ÁÏ NTP»ò ][ qx sª«sVLjiöLi¿y²R¶V. LiVVÍØ ®µ¶[ªs« µR¶W»R½ ¿Ázmsö©«s qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½ ª«sV¥¦¦¦»R½øQù ª«sWÖÁLiÀÁ©«s @LiÈÁLS¬s {qsòQû A µj¶ª«sù úª«s»R½ úxms˳ت«sª«sVV ª«sÌÁ©«s ª«sV¥¦¦¦¾»½[ÇÁª«sVV»][ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @ÍØ »R½Vztsí Q©s« Liµj¶©«s ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ »R½©«s ÍØLiÉÓÁ µR¶W»R½ÌÁ©«sV %sª«sW©«s%sVÀÁè LSÇÁÙ µR¶gæiR LRiNRPV mx sLiFy²R¶V. ª«sV¥¦¦¦»yø! qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½ ª«sV¥¦¦¦»yøQù¬sõ ¿Áxmsöª«sV¬s N][LiR gS ª«sbPxtsî Q ª«sV£¤¦¦¦L<ij LiVVÍØ Â¿ÁxmsörygS²R¶V. @xtísQµj¶NSöÌÁVLRi©«sW. ¹¸¶V¬sõ L][ÇÁÙÌÁ ©«sVLi²][ ANRPÖdÁ. Gµ][ úª«s»R½ª«sV¬s ¿ÁxmsöV¿RÁV©yõlLi[? A úª«s»R½ %sµ³y©«sª«sVV ©yNRPV µR¶¸R¶V»][ ¾»½ÌÁVxmsLi²T¶?'' @¬s úFy®µ¶³ ¸[ ¶R Vxms²T¶Liµj¶. ª«sV}¤¦¦¦Liúµyµj¶ qx sVLRiÌÁLiµR¶Lji¬ds lgiÖÁè©«s LSª«sßá úÊÁx¤¦¦¦ø NRPW²y NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«s ¿RÁúNRPª«sLjiNò PT ÍÜLigjiF¡¸R¶W²R¶©«sõ A @LêRiV©«s ¿RÁúNRPª«sLjiò úFy˳ÏÁª«s ÊÁÌÁ xqsLixms¼d½ò $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä µj¶ª«sùNRPÉØORPQLi NSNRP ª«sVlLi[ ª«sV©yÖÁ? LiVVÍØ ª«sV}¤¦¦¦Liúµyµj¶ ÊÁXLiµyLRiNRPVÌÁLiµR¶LRiW A úª«s»R½ ª«sV¥¦¦¦»R½øQùª«sVV ª«sÌÁ©«s @»R½¬sNTP }qsõz¤¦ ¦»½R V\ÛÍÁ qx sLRi* r¢Ë³ØgSùÌÁ©«sLiµj¶Li¿yLRiV. INRP L][ÇÁÙ©«s NRP¼½ò»][ A¸R¶V©«s A qx sVLiµR¶Lji gRiLRi÷éLiÍÜ[ F~²T¶¿y²R¶V. ®\ªsµj¶NRPVÌÁV. A®ªsVNRPV µR¶Li²R¶©«sLi %sµ³¶j Li¿y²R¶V. A qx sª«sV¸R¶W©«s gS%sLiÀÁ©«s LiVW úª«s»R½ª«sVV ª«sVWÌÁLigS qx sLRi*NSLRiùzqsµô¶Rð VÌÁV @ª«so»yLiVV. @¿RÁèÈÁ $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx so¬s qx s*LñiR úxms¼½ª«sV©«sV DLi¿y²R¶V. LSÇØ! %s©«sV. µj¶ª«sù µk¶FyÌÁLiNSLSÌÁ»][ D©«sõ ª«sVLiÈÁxms ª«sVµ³¶R ù ˳ØgRiLiÍÜ[ ÊÁLigSLRiV NRPÌÁaRPróymx s©«s ¿Á[aS²R¶V. qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½ mx sn ÖÁ»R½Li FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. BÍØ DLi²R¶gS INRP @LiÈÁLS¬s {qsòQû NRPVxtsí v ªyùµ³¶j »][ qx sLS*LigSÌÁV ©«sbPLiÀÁ©«sµk¶. @©«sgS A LSÇÁÙ »R½©«s µR¶W»R½©«sV mx sLizms ©«sgRiLS©«s gRiÌÁ LiVVLiÉÓÁLiÉØ qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik úª«s»y¬sõ ¿Á[¸¶R Vª«sV¬s AÇìØzmsLi¿y²R¶V. $ gRißص³¶j mx so¬sNTP ª«sV¥¦¦¦\®©s®ªs[µ¶R ùLi qx sª«sVLjiöLi¿yLRiV. aRPWLRi}qs©«s ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ LSÇÁùª«sVLi»y LiVW úª«s»y¬sõ úxms¼½ªyLRiV ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ gS%sLiÀÁ qx sLRi*r¢Ë³ØgSùÌÁ©«sLiµR¶Li²T¶ @¬s ¿yÉÓÁLi¿y²R¶V. ª«sVLRiV©y²R¶V ryõ©«sLi ¿Á[zqs. aRPLRiäLRiÌÁ»][. @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s J ª«sVx¤¦¦¦L<iR VÍØLS! LiVW úª«s»R½ ª«sV¥¦¦¦»R½øQù®ªs[Vª«sV¬s ®©s[©s« V %dsVNRPV %sª«sLjiLixmsgRiÌÁ©«s¬s qx sW»R½V²R¶V af©«sNSµR¶VÌÁNRPV ¾»½ÖÁFy²R¶V. ÌÁ²ï¶R WÌÁ»][ Fy¸R¶Vry©«sõLi. @µ³yù¸R¶Vª«sVV c 4 ªyùxqsª«sVx¤¦ ¦Lij< úÊÁx¤¦ ¦ø©«sV ÇÁÚÀÁ ""J úÊÁx¤¦ ¦ø®µ¶[ªy! D»R½ªò s« VV\®²¶©«s aRPWLRi}qs©«s ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ ¿RÁLjiú»R½ ª«sV}¤¦¦¦LiúµR¶V²R¶V ¿ÁxmsögS %s¬s ¹¸¶VLi»][ A©«sLiµj¶Li¿y©«sV.HÍ"£∞ µj¶ª«sùLRiWzmsßÓá @LiVVLiµj¶. BÍØ mx spÇÁ gS%sLiÀÁ mx spÇØ©«sLi»R½LRiLi NRPª«soÌÁNRPW. @xmsöV²y LSÇÁµR¶W»R½ A @LiÈÁLS¬s @LigRi©«sNRPV LiVVÍØ Â¿ÁFyö²R¶V. úª«s»yLi»R½ úª«s»R½ úxmsryµy¬sõ |msÈíÁgS. ®µ¶[ªs« µR¶W»R½ A®ªsV©«sV $ ª«sV¥¦¦¦gRißØ´j¶mx s qx sLiróy©y¬sNTP ¼d½qx sVNRPV F¡¸R¶W²R¶V. @ÍØlgi[ ry¸R¶VLi qx sª«sV¸R¶W©«s $ ª«sbPxtsî vÌÁ ªyLji®©s[ @µ³¶R *LRiVù¬s gS%sLi¿y²R¶V. INRP LiVVLiÈÁ qx sLiNRPtx sí Q ª«sV¥¦¦¦úª«s»R½Li ¿Á[qx sVò©yõLRiV. ©«sLRiNò PU ª«sVßáVÌÁV ©«sX»R½ùLi ¿Á[qx sVò©yõLRiV. @ÌÁxqsÉÓÁ»][ D©«sõ A®ªsV A úxmsryµy¬sõ {qs*NRPLjiLiÀÁLiµj¶. u¡²R¶a][mx s¿yLSÌÁ»][ mx sLi¿yª«sVX»R½Li»][ ®ªsWµR¶NRPVÌÁ»][. A®ªsV ANRPÖÁ»][ ªyNTPÈÁ ¬sÖÁèLiµj¶. ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶V mx spLRi*NRP®\ªsV©«s ˳ÁÏ NTP»ò ][ mx spÇÁ gS%sxqsVò©yõLRiV. ª«sVLRiÌÁ $ gRiÇØ©«s©«sV¬s GNSúgRiÀÁ»R½Lò i»][ mx spÑÁLi¿y²R¶V. ¿³ÁR ú»R½¿yª«sVLSÌÁ»][. ""@¸R¶Wù! »R½ª«sVLRiV ®µ¶[ªs« µR¶W»R½ÍØgRiV©yõLRiV. F¢LSßÓáNRPVÌÁW. gS¸R¶VNRPVÌÁW. @µ³yù¸R¶Vª«sVV c 5 ª«sbPxtsî Q ª«sVx¤¦¦¦L<ij ¬s ÇÁÚÀÁ aRPWLRi}qs©«sV²T¶ÍØ @²T¶gS²R¶V. µR¶OTPQßá »yLiÊÁWÍØÖÁ¿yè²R¶V. µy¬s ª«sVWÌÁLigS ÍÜ[NSÌÁ¬dsõ ¼½LjigS²R¶V. @LiµR¶LRiW %sÇÁ¸R¶VVÌÁ¸R¶WùLRi¬s qx sW»R½V²R¶V af©«sNSµR¶VÌÁNRPV %sª«sLjiLi¿y²R¶V. C @LiÈÁLS¬s {qsòQû ¹¸¶VVNRPä ¿RÁLjiú»R½ ª«sWÖÁLiÀÁ©«s ®µ¶[®ªs[LiúµR¶V²R¶V aRPWLRi}qs©«s ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ ª«sVx¤¦¦¦µyaRPèLRiù qx sLi»][tx sQ FyLRiª«saRPVùÌÁ¸R¶WùLRiV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A @LiÈÁLS¬s @LigRi©«s©«sV $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ µR¶W»R½ÌÁV. %sª«sW©«sª«sVV |\ ms ©«sVLiÀÁ gRigRi©«s ª«sWLæS©«s mx sµR¶V©yÌæÁV ÍÜ[NSÌÁW ú¼½xmsöV»R½W $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ¿RÁLjiú»R½©«sV A®ªsV ª«sVWÌÁLigS %s¬söLixmsrylgi[LRiV. ®ªs[µ¶R %sµR¶VÌÁW $ ª«sV¥¦¦¦gRiâßá[aPR *LRiV¬s µj¶ª«sù ¿RÁLjiú»R½©«sV µj¶NRPVäÌÁV zmsNRPäÉÓÁÖÁ©«sÈýÁV ª«sV´R¶VLRi gS©«sLi ¿Á[qx sVò©yõLRiV. »R½©«s mx spLRi* ¿RÁLjiú»R½ »R½ÌÁ¿RÁVN]©«sõµj¶. @µj¶ %s¬s©«s LSÇÁÙ úª«s»y¬sNTP NSª«sÌÁzqs©«s qx sLiËØLSÌÁ»][ $ª«sbPxtsî Q úÊÁx¤¦¦¦øL<ij ¹¸¶VVNRPä AÇìØ©«sVryLRiLi $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½¬s ª«sVVLiµR¶VgS mx spÑÁLiÀÁ ˳ÁÏ NTP»ò ][ A ®µ¶[ªs« o¬s ©yª«sV ÇÁxmsLi gS%sLi¿y²R¶V. $ ª«sV¥¦¦¦gRißá©y´R¶V¬sNTP ¿yÍØ ú{ms¼½NRPLRi®\ªsV©«s µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁ»][ (gRiLjiNRP) mx spÇÁ gS%sLi¿y²R¶V. A®ªsV ˳ÁÏ LRiò ÀÁú»R½©yª«sVV²R¶©«sV ªy²y®ªsV©«sV ¹¸¶VLi»R½gS ªyLjiLiÀÁ©y ®ªs[aSùª«sX¼½ò ª«sW©«sÛÍÁ[µ¶R V. mx sLi²T¶»R½VÌÁNRPW %sZaP[tx sQªs« VVgS ©«sW»R½©«s ª«sryòQûÌÁLiNSLRi µy©«sLi gS%sLi¿y²R¶V. LiVVNRP NRPª«soÌÁW. A LSú¼½ @Li»y @»R½¬s ÊÁLiµ³¶R V%sVú»R½VÌÁW. ª«sVÖÁ©«s ª«sryòQûÌÁV µyÖÁè©«sµk¶ @gRiV A®ªsV LSÇÁµR¶W»R½©«sV ÇÁÚÀÁ ˳ÁÏ ¸R¶V˳ÁÏ NTPò %s©«s¸R¶VLi»][ ©«sª«sVxqsäLjiLiÀÁLiµj¶. LiVVÍØ NSLRi%ò sd LSùLêiR V©«sV²R¶V µ³¶R LRiøLigS LSÇØù¬sõ FyÖÁLiÀÁ »R½LRiVªy»R½ ¼½LRiVgRiVÛÍÁ[¬s $ ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ ÍÜ[NS¬sõ ¿Á[LRiVNRPV©yõ²R¶V. µR¶VLæiR Liµ³¶R ªyxqs©«s»][ ©«sV©«sõµk¶.HÍ"£∞ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½¬s }qs%sLiÀÁ©«s ªyLRiLiµR¶LRiW qx sLRi*N][Lij NRPÌÁW ¼d½Lji©«s ªyLRi¸R¶WùLRiV. LRi¼d½®µ¶[%s ª«sLiÉÓÁ r¢LiµR¶LRiùLSbP @LiVV DLi®²¶[µ¶j . ÍÜ[NPR LiÍÜ[ gRiÌÁ qx sVLiµR¶LSLigRiVÌÁLiµR¶LRiW A®ªsVNRPV µyxqsµy{qsÌÁVgS NRPW²y mx s¬sNTP LSLRiV.

@x¤¦¦¦ÍØù®µ¶[%s »R½©«s aSxmsª«sVV »]ÌÁgjiLiÀÁ N]©«sVÈÁNRPV. ÊÁVµô¶j𠪫sVLi»R½VÌÁÍÜ[ ª«sLjitx sî v²R¶V. mx sLRiª«sV mx s%sú»R½®\ªsV©«s A µj¶©y©«s @»R½²R¶V ª«sVLRißÓáLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ ®\ªs©y¸R¶VNRP ÍÜ[NS¬sõ F~Liµy²R¶V. @µk¶ ""gRißáxms¼d½ ®µ¶[ªs« o¬s qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ%s¼½ úª«s»R½'' ª«sV¥¦¦¦»R½øQùª«sVLiÛÉÁ[ INRPä ª«sWÈÁÍÜ[ ¿ÁFyöÌÁLiÛÉÁ[ gRißáxms¼½¬s %sVLiÀÁ©«s ª«sLRi®\µ¶ª«sLi ª«sVL]NRPäLRiV ÛÍÁ[LiR V. ª«sVWgRi ªyÎÏÁþNRPV ©¯[LiR V. @»R½¬sNTP %sZaP[tx sQ®\ªsV©«s mx soßáùLi ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. A L][ÇÁÙ gRißáxms¼½NTP @»R½ùLi»R½ ú{ms¼½Fyú»R½\®ªsV©«s µj¶©«sLi. @LiVV¾»½[ mx spLRi*ÇÁ©«søÍÜ[ 12 ª«sVLiµj¶ úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁ©«sV @NSLRißáLigS ¿RÁLizms©«s FyxmsLi ª«sÌýÁ @»R½²T¶NTP ª«sVLRiVÇÁ©«søÍÜ[ FsLi»R½ NRPh][LiR »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs©y qx sLi»y©«s ˳ØgRiùLi NRPÌÁVgRiNRPVLi²y F¡LiVVLiµj¶. A L][ÇÁÙ ¿RÁLiúµ][µ¶R ¸R¶V qx sª«sV¸R¶W©«s J FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µy©«sbdPÌÁV²R¶V. ˳ØúµR¶mx sµR¶ª«sWxqsLiÍÜ[ µR¶µ³¶j ˳ÁÏ ORPQßØ. A »R½LRiVªy»R½ ª«sV×dÁþ N]Li»R½NSÍجsNTP @®µ¶[ ª«sWxmsn VNRPXxtsñ Q ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s ¿RÁLiúµ][µ¶R ¸R¶V qx sª«sV¸R¶W©«s @»R½¬sNTP ª«sVLRißáLi qx sLi˳ÁÏ %sLiÀÁLiµj¶. INS©¯NRP qx sª«sV¸R¶Vª«sVV©«s ªyÖÁ¿Á[ ÊÁLiµ³¶j Li¿RÁÊÁ²T¶©«s LSª«sßáV²R¶V C úª«s»R½ª«sVV A¿RÁLjiLiÀÁ qx sLiNRPÖÁöLi¿RÁgS ªyÖÁ ©«sVLi²T¶ %sª«sVVNRPVòQ\®²¶ »R½©«s LSÇÁµ³y¬s ÌÁLiNS ©«sgRiLRiª«sVV ¿Á[LiR VN]®©s©«sV. mx sLRiª«sV µR¶VLSøLæiR V²R¶V B»R½²T¶ µR¶LRi+©«sª«sWú»R½Li ¿Á[»½R ®©s[ ª«sV©«s qx sª«sVxqsò mx soßØùÌÁW ¤x ¦¦¦LjiLi¿RÁVNRPV F¡»yLiVV. µR¶ª«sV¸R¶VLi¼d½®µ¶[%s C úª«s»R½ª«sVLiµR¶V A¿RÁLjiLiÀÁ »R½©«s ˳ÁÏ LRiQò¹\¸¶V©«s ©«sÌÁ¿RÁúNRPª«sLji¬ò s ¿Á[zqs qx sVÅÁª«sVVgS ©«sVLi®²¶©«sV. ®©s[²][. @bdP*¸R¶VVÇÁ ª«sWxqsLiÍÜ[ DxmsªyxqsLi. A L][ÇÁÙ G D®µ¶ô a[ PR ùLi»][®\ ©s©y gS¬s. ®\ªsaSÅÁÍÜ[ mx soxtsQäLRi %s»R½©ò yÌÁ©«sV. A L][ Ç ÁÙ C NRPhji©y»R½VøNRPV²T¶NTP FsNRPä²y ÌÁÕ³ Á Li¿R Á ¬s A¥¦¦¦LR i x m sµyLô ð S ÌÁV ÌÁÕ³ Á Li¿yLiVV. 7. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NSª«sV. @LiVV¾»½[ BLi»R½ÉÓÁ NRPhji©y»R½øNRPV²R¶V. B»R½²R¶V J qx sLiµR¶LRi÷éLiÍÜ[ ²R¶ÊÁV÷N][qx sLi 12 ª«sVLiµj¶ @ª«sW¸R¶VNRPVÌÁV. Â\¿Áú»R½ª«sWxqsLiÍÜ[ mx sLi¿RÁgRiªyù¬sõ. ¬s¸R¶Vª«sVxmspLRi*NRPLigS©«sV INRP qx sLiª«s»R½=LRiLi FyÈÁV qx sLiNRPtx sí Q gRißáxms¼½ úª«s»y©yõ¿RÁLjiryòL][ @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ qx sª«sVxqsò qx sLiNRPuíyÌÁV ©yaRP©«s®\ªsV F¡»yLiVV. C úª«s»y¬sõ ª«sWxmsn V ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁLiÍÜ[¬s ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi»][ NRPW²T¶©«s ¿RÁ%s¼½ FsxmsöV\®²¶¾»½[ ª«sqx sVòLiµ][.HÍ"£∞ NRPX»R½%dsLRiVù²R¶V xmsLRiª«sV µ³R¶LSø»R½Vø²R¶V. @xmsöV²R¶V @»R½©«sV »R½©«s LSÇØù¬sõ ª«sVLiú»R½VÌÁ NRPmx sögjiLiÀÁ. @LiVV¾»½[ NRPX»R½%dsLRiVù²R¶V NRP©«sVNRP INRP qx sLiª«s»R½=LRiLi FyÈÁV ¬s¸R¶Vª«sV mx spLRi*NRPLigS qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóik gRißáxms¼½ úª«s»y¬sõ A¿RÁLji}qsò »R½mx sö qx sLi»y©«s ˳ØgRiùLi NRPÌÁVgRigRiÌÁµR¶¬s úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V NRPX»R½%dsLRiVù¬s »R½Liú²T¶NTP ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[ryò²¶R V. @»R ½ ²T ¶ NRPVª«sWLRiV²T¶ }msLRiV gRißáxms¼½. µ³¶R LRiøLSÇÁÙ C úª«s»R½ª«sVLiµR¶V A¿RÁLjiLiÀÁ ¸R¶VVµô¶R𠪫sVVÍÜ[ aRPú»R½Vª«soÌÁ©«sV qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁ LSÇÁùª«sVV©«sV F~Li®µ¶©«sV. úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁ xmsÈýÁ. úaSª«sß᪫sWxqsLiÍÜ[ G²R¶V ÌÁ²ý¶R V©«sV. ®µ¶[ª«s»R½ÌÁ xmsÈýÁ ˳ÏÁNTPò NRPÖÁgji©«s ªy²R¶V. qx s»R½VöéLiR VxtsvÌÁV @LiVV©« s úËØx ¤ ¦¦¦øßã Ü [ » R ½ ò ª « s VVÌÁ©« s V µyLR i VßáLigS x ¤ ¦¦¦»R ½ ù ¿Á[ryò²¶R V. 4. mx soxtsQùª«sWxqsLiÍÜ[ g][ªs« o ª«sVWú»y¬sõ ª«sVLji¸R¶VV Fy©«sNS¬sõ ª«sWxmsn Vª«sWxqsLiÍÜ[ ¼½ÌÁÖÁõ. 5. NSÎÏÁ§þ ÛÍÁ[¬s ªyLjiNTP NSÎÏÁ§þ ¼½Ljigji ª«sryòLiVV. ÇìØ©«sVÌÁÍÜ[ @úgRigRißáVùQ®\²¶©«s gRißáxms¼½NTP ®©s[©s« V ©«sª«sVxqsäLjiqx sVò©yõ©«sV. @®µ¶[ %sµ³¶j %sµ³y©«sLi»][ ryµ³¶R NRPV²R¶V INRP qx sLiª«s»R½=LRiLi FyÈÁV C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿yÖÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. lLi[F¡ ª«sVLRißÓáLi¿RÁ²y¬sNTP zqsµô¶Rð LigS D©«sõ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV¬s @©«sVúgRi¥¦¦¦¬sõ F~LiµR¶ÛÍÁ[NPR F¡¸R¶W²R¶V. NRPÎÏÁ§þ ÛÍÁ[¬s ªyLjiNTP NRPÎÏÁ§þ. ALiÇÁ®©s[¸¶R VV²R¶V ÌÁLiNS ©«sgRiLRiª«sVV©«s {qs»y®µ¶[%s¬s ®ªsµR¶VNRPV¿RÁW C úª«s»R½ª«sVV ¿Á[¸¶R VVµR¶V©«sV @¬s qx sLiNRPÖÁöLiÀÁgS @a][NPR ª«s©«sª«sVV©«s {qs»y®µ¶[%s¬s ¿RÁW²R¶ gRiÖÁlgi©«sV. C %sµ³R¶LigS Fsª«s\lLi¾»½[ úNRPª«sVÊÁµ³ôðR¶LigS©«sV. NSLkiNò PR ª«sWxqsLiÍÜ[ FyÌÁ©«sV gS¬s. Fsª«sl\ Li©y gS¬s ""gRißáxms¼½''¬s NRP©«sVNRP INRPryLji qx søLji}qsò ¿yÌÁV. A mx soßáù %sZaP[tx sQLi ª«sÌýÁ®©s[ ª«sVLRiVÇÁ©«søÍÜ[ ""NRPX»R½%dsLRiVù²R¶''®©s[ LSÇÁÙgS ÇÁ¬søLi¿y²R¶V. C ¿RÁÌýÁ¬s »R½Liú²T¶ µR¶¸R¶V ª«sV©«s %dsVµR¶ ª«soLiÛÉÁ[ ª«sV©«sNRPV @ryµ³¶R ùª«sV©«sõµj¶ C ÍÜ[NPR LiÍÜ[©s« V. C ¼½Li²T¶ x m sµyLó S ÌÁ©« s V »R ½ ©« s NRPVª«sWLRiV²T¶»][ NRPÖÁzqs ˳ÁÏ VÑÁLi¿RÁ²R¶Li N][qx sLi ""gR i ßáx m s¼d ½ ! gR i ßáx m s¼d ½ !'' »]LiµR¶LRigS LS! @LiÈÁW N]²R¶VNRPV©«sV zmsÌÁV¿R Á VNR P VLiÉزR ¶ V C NRPhji©y»R½Vø²R¶V. A úÊÁx¤¦¦¦ø ¤x ¦¦¦»yù µ][tx sQ®ªs[V @»R½²T¶¬s »R½LRiVªy»R½ ÇÁ©«søÍÜ[ @LiÛÉÁ[ NRPX»R½%dsLRiVù²R¶VgS xmsoÉíÓÁ©«s »R½LRiVªy»R½ NRPW²y ®ªs[µ¶j³ r¡òLiµj¶. mx spLRi*ÇÁ©«søÍÜ[ NRPX»R½%dsLRiVù²R¶V INRP NRP²R¶Çؼ½ªy²R¶V. FnyÌæÁVß᪫sWxqsLiÍÜ[ ¿RÁZNPäLRi©«sV ª«sVLji¸R¶VV Aª«so ®©sLiVVù©«sV. AL][ÇÁÙ®©s[ @LiµR¶LRiW qx sLiNRPtx sí Q ¿R Á »R ½ VLó k i úª« s »y¬sõ A¿RÁLjiryòLiR V. @²R¶ª«soÌÁNRPV F¡LiVV ZNP[ªs« ÌÁLi gSÖÁ¬s ª«sWú»R½®ªs[V }qs%sxqsWò qx sLi»y©«sLi N][qx sLi NRPh][LiR ®\ªsV©«s »R½mx sxqsV= ¿Á¸R¶VùrygS²R¶V. ÛÇÁ[ùtx sî Qªs« WxqsLiÍÜ[ Aª«so ®©sLiVVù»][ NRPW²T¶©«s ˳Ü[ÇÁ©y¬sõ Auy²R¶ª«sWxqsLiÍÜ[ ª«sVµ³R¶V˳ÏÁORPQß᪫sVV ¿Á¸R¶WùÖÁ. qx sLiNRPtx sí Q ¿RÁ»R½VLóij úª«s»R½ mx sn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁV 1. ÛÍÁ[µy Fy©«sNS¬sõ gS¬s ¼d½qx sVN][ªyÖÁ.HÍ"£∞ aRPV˳ÁÏ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiLò iÍÜ[ C úª«s»y¬sõ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÖÁ. BLi¾»½LiµR¶VNRPV úª«s»y©yõ¿RÁLjiLiÀÁ©«s ªyLjiNTP qx sª«sVxqsò zqsµô¶Rð VÌÁW ¿Á[NPR WLRiV»yLiVV. µR¶VLSøLæiR V²R¶V NRPW²y @»R½²T¶NTP ¾»½ÖÁ¸R¶VNRPVLi²y®©s[ ª«sWxmsn V NRPXxtsñ Q ¿RÁ»R½VLóij L][ Ç ÁÙ ¿R Á Liúµ][ µ R ¶ ¸R ¶ V qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ gRißáxms¼½¬s qx søLjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ INRPryLji ª«sVL][ryLji (@®µ¶[ A ÇÁ©«søÍÜ[ ÀÁª«sLjiryLji NRPW²y) @®µ¶[ ¼½´j¶ÍÜ[ ª«sVLRißÓáLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ »R½LRiVªy»R½ ÇÁ©«søÍÜ[ NR P X»R ½ %d s LR i Vù²R ¶ ® © s[ LSÇÁÙgS ÇÁ¬søryò²¶R V. @©«sVN][NPR VLi²y gRi»R½ ÇÁ©«søÍÜ[ B»R½²R¶V gRißáxms¼½¬s G %sµ³ R ¶ LigS x q søLj i Li¿y²][ ¿RÁW²R¶Li²T¶! @µj¶ ª«sWxmnsV NRPXxtñsQ ¿RÁ%s¼½L][ÇÁÙ ¿RÁLiúµ][µR¶¸R¶V x q sª« s V¸R ¶ VLi. G ª«sLñiR ª«sVVªy\lLi©«s C úª«s»R½ª«sVV ¿Á[zqs©«s ¹¸¶V²R¶ÌÁ N][lLiäÌÁV @¬sõ ¼d½LjiF¡LiVV ª«sVLRißá NSÌÁª«sVV©«s gRiâßá[aPR ry¬sõµ³¶R ùª«sVV©«sV F~LiµR¶V©«sV.HÍ"£∞ . úª«s»R½ %sµ³y©«sª«sVLi»y A¿yLRiVùÌÁV |msLiÈÁFyÉÓÁ %dsLRi ®ªs[LiNRPÈÁ qx s»R½ù©yLS¸R¶Vß᪫sVWLRiVòÌÁ ªyLRiV gRiâßá[aPR ª«sVz¤¦¦¦ª«sVÍÜ[ BLi»R½NRPV ª«sVVLi®µ¶[ %sª«sLjiLiÀÁ ª«so©yõLRiV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. 3. úª«s»R½ª«sW¿RÁLjiLi¿Á[ qx sLiª«s»R½=LRiNSÌÁLi N]¬sõ A¥¦¦¦LRi ¬s¸R¶Vª«sWÌÁ©«sV FyÉÓÁLi¿yÖÁ=©«s @ª«sqx sLRiª«sVVLiµj¶. mx sLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[©s« V NRPW²y ª«soLi²R¶µR¶V. ÕÁ²ï¶R ÌÁV ÛÍÁ[¬s ªyLjiNTP qx sLi»y©«sLi NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶. aRP%dsVª«sXORPQLi ®ªsVVµR¶ÉýÜ[ NRPWL]è¬s Dxmsªyxqs µk¶OSQmx sLS¸R¶VßáV\®²¶ gRißáxms¼½ ª«sVLiú»y¬sõ ry¸R¶VLiú»R½ª«sV¹¸¶[VùLi»R½ ª«sLRiNRPV úª«s»R½ª«sW¿RÁLjiLi¿Á[ mx s%sú»R½ µj¶©y©«s ÇÁzmsLi¿yÖÁ. µk¶¬sNTP NSLRißáLi @»R½²T¶ mx spLRi*ÇÁ©«søÌÁÍÜ[¬s qx sLiÀÁ»R½ NRPLRiøÌÁV ÊÁÖdÁ¸R¶VLigS ª«soLi²R¶²R¶®ªs[V. C úª«s»R½ª«sVV©«sV A¿RÁLjiLiÀÁ©«s ªyLjiNTP µ³¶R LRiø. ª«sWLæiR bdPL<iR LiÍÜ[ ¬sLS¥¦¦¦LS¬sõ. LSÇÁùú˳ÁÏ tx sî vÌÁNRPV ¼½Ljigji LSÇÁùLi úFyzmsòqx sVòLiµj¶. ÇÁ©yøLi»R½Lki¸R¶V\®ªsV©«s B»R½²T¶ FyxmsLi G %sµ³¶R LigS ©«sbPLiÀÁLiµ][ ¿RÁW²R¶Li²T¶! @Li»R½ NRPLiÛÉÁ[ ª«sVVLiµR¶V B»R½²T¶ mx spLRi* ¿RÁLjiú»R½©«sV ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiµyLi. 2. 6. C úª«s»R½ª«sVV©«sV A¿RÁLjiLiÀÁ »R½©«s ˳ÁÏ LRiò g_»R½ª«sV ª«sVx¤¦¦¦L<ij ¬s ÛÇÁ[lLi©«sV. ®ªsWOSQµ¶R VÌÁV »R½mx söNRP ÌÁÕ³ÁLi¿RÁV©«sV. @LóiR . mx soßØù»R½Vø²R¶¸R¶VVùLi²T¶ NRPW²y @»R½²T¶NTP FsLi»R½ NSÍجsNUP qx sLi»y©«s ˳ØgRiùLi NRPÌÁVgRiÛÍÁ[µ¶R V. ªyLji ¹¸¶VVNRPä qx sª«sVxqsò ª«sV©¯[ÕÁd³ uíyÌÁV ®©sLRi®ªs[LiR V»yLiVV.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úª«s»R½LiÍÜ[ mx spÇÁNRPVxms¹¸¶WgjiLiÀÁ©«s gRißáxms¼½ª«sVWLjiò ÊÁLigSLRiLi»][ gS¬s. ª«sV¥¦¦¦ªyùµ³¶R VÌÁV »R½gæij Li¿RÁVN]©«sª«sÌÁzqs©«s ªyLRiV. ®ªsWOSQ¬sõ¿Á[èµk¶ @LiVV©«s úª«s»y¬sõ INRP µy¬s¬s ©yNRPV ¿ÁFyöÖÁ=Liµj¶gS »R½Liú²T¶¬s úFy®µ¶³ ¸[ ¶R Vxms²R¶»y²R¶V. gRiLjiNRP»][©s« V. »R½LRiVªy»R½ ª«sVLiú»R½ mx souyö¬sõ qx sª«sVLjiöLiÀÁ. µy¬sNTP NSLRißáLi ÊÁx¤¦¦¦§aS C qx sª«sVxqsò ÇÁgRi»R½VòNPR W Aµj¶ gRiVLRiVª«so\ÛÍÁ©«s %dsV ©¯[ÉÁÓ ©«sVLi²T¶ ª«s¿Á[è NRP´R¶ÌÁV ª«sVµ³¶R VLRi ª«sVµ³¶R VLRiLigS DLi²R¶²R¶®ªs[V. ¸R¶VÇìÁª«sVVÍÜ[ 108 ª«sWLýiR V ""JLi gRiLi qx sLiNRPtx sí Qªs« WLRi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM'' ry*¥¦¦¦! @©«sV ª«sVLiú»R½ª«sVV ¿RÁµR¶Vª«so¿RÁW DLiú²yÎÏÁ§þ (®ªsWµR¶NRPª«sVVÌÁV) ®©sLiVVù»][ »R½²T¶zms ®ªs[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV.HÍ"£∞ 8. ©y ¸R¶VLiµR¶V µR¶¸R¶V»][ qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµR¶®\ªsV©«sµk¶. »R½LRiVªy»R½ tx sQßáVøÅÁV¬s»][ BÍØ @LiÉزR¶V ""NRPVª«sWLS! ©«sVª«s*²T¶gji©«s úxmsaRPõ ÍÜ[N][mx sNSLRi®\ªsVLiµk¶. gRiLiµ³¶R ª«sVV»][. »R½LRiVªy»R½ u¡²R¶a][mx s¿yLSÌÁ»][ ª«sLRiµR¶ gRißáxms¼½¬s úFyLóij Li¿yÖÁ. 11. ¾»½ÌýÁ¬s%sgS¬s. @ÇìØ©«sLi»][ »y©«sV ¿Á[zqs©«s qx sLRi* »R½zmsöµyÖdÁõ ª«sV¬sõLi¿yÖÁ=Liµj¶gS úFyLóij Li¿yÖÁ. mx sLjiaRPVµô¶Rð ®\ ªsV©«s úxms®µ¶[aRPLiÍÜ[ ª«sVLiÈÁFy¬sõ ¬sLjiøLiÀÁ. ªyLiVVµyùÌÁ»][. @ÈÁVª«sLiÉÓÁ ""ª«sLRiµR¶ gRißáxms¼½'' úª«s»R½ %sµ³y©y¬sõ ¬dsNRPV ¿ÁÊÁV»R½V©yõ©«sV %s©«sV @LiÈÁW A úª«s»R½ ¬s¸R¶Vª«sWÌÁ©«sV. FyLRi*¼d½®µ¶[%s C úª«s»R½ª«sVV A¿RÁLjiLiÀÁ A mx soßáùxmsn ÌÁª«sVV¿Á[ ALRiV ª«sWxqsª«sVVÌÁÍÜ[ aRPLiNRPLRiV¬s ˳ÁÏ LRigò S F~Liµj¶©«sµj¶. ÀÁª«sLjiNTP LiVW qx sª«sVxqsò úxmsxmsLi¿y¬sNUP qx sXztsí Q zqsó ¼½ÌÁ¸R¶VNSLRiNRPV\ÛÍÁ©«s ú¼½ª«sVWLSòQù»R½øNRP qx s*LRiWxmsoÌÁV NRPW²y NSgRiÌÁVgRiV»yLRiV. 10. ª«sqx sòQû. úª«s»R½ª«sVV mx spLjiò @LiVV©«s zmsµR¶mx s ¸R¶VÇìÁª«sVV ¿Á[zqs©«s¿][ ª«sVLiÀÁµj¶. ÕÁÌÁ*ª«sVVÌÁ»][. ¬s»R½ùNRPX»yùÌÁ©«sV ®©sLRi®ªs[LiR VèN]¬s aSLi»R½ÀÁ»R½VòQ®\²¶ »R½©«s gRiVLRiVª«so ¹¸¶VVNRPä AÇìÁ©«sV {qs*NRPLjiLiÀÁ. NRPVÈÁVLiÊÁ qx s˳ÁÏ VùÌÁ»][ }qsõ¥¦¦¦LSgRiª«sVVÌÁV N][LiR V ªyLRiV. qx sLi»y©«sª«sVV N][LiR VªyLRiV. A ª«sVLiÈÁxmsLi ª«sVµ³¶R ù ˳ØgRiLiÍÜ[ NRPÌÁaRP róymx s©«s ¿Á[zqs ª«sqx sòQûµR¶*¸R¶VLi¿Á[ mx sLji®ªs[ztsí QLiÀÁ. gRißáxms¼½ª«sVWLji¬ò s ÇÁÍص³¶j ªyxqsLi ¿Á[}qs ª«sVVLiµR¶V mx sÌýÁNTP ª«sVVLiµR¶V NRPWLRiVèLi²R¶ÛËÁÉíÁÓ . @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s %dsV ª«sÌÁ©«s %s©«sõ NRP´R¶ÛÍÁ[õ ª«sV×dÁþ ª«sV×dÁþ %s©yÌÁ¬ds. xmsoxtsQöª«sWÌÁÌÁ»][ @µôyÌÁ»][ µy¬s¬s @ÌÁLiNRPLjiLiÀÁ. ÊÁLigSLRiLi»][ gS¬s. NRP´R¶ÌÁ©«sV Dxms¬sxtsQ»½R VòÌÁ©«sV %sLiÈÁW gRißáxms¼½¬s %s%sµ³¶R r¡òú»yÌÁ»][ NUPLjiqxò sWò gRi²R¶FyÖÁ. ®ªsLi²T¶»][ gS¬s gRißáxms¼½ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV úxms¼½xtsî Q ÛÇÁ[zqs NRPÌÁaRPª«sVV ª«soLiÀÁ Fs¬s%sVµj¶ lLi[NPR VÌÁ NRPª«sVÌÁª«sVV©«sV zmsLi²T¶»][ ÛÍÁ[NPR mx sxqsVxmso F~²T¶»][ úªyzqs N]»R½ò ª«sqx sòQûª«sVV mx sLRiÀÁ µy¬s\|ms %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV©«sV ª«soLiÀÁ mx soxtsQöª«sVVÌÁ»][. mx s¿RÁè¬s%sgS¬s BLRi®\ªs INRPä µR¶WLS*LiNRPVLSÖÁõ qx sª«sVLjiöLi¿yÖÁ. @®µ¶[ ª«sVÉíÁÓ »][ gS¬s.HÍ"£∞ ÛÍÁ[µ¶R V. @ORPQ»½R ÌÁ»][ mx spÑÁLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. FyµR¶VNRPÌÁV. @LRi®\ªs INRPä ª«sVVúµR¶ÖÁõ µR¶OTPQßáLigS Bªy*ÖÁ. µk¶OSQmx sLRiV²R¶V úª«s»R½NRP´R¶©«sV %s©«sõ »R½LRiVªy»R½ gRißáxms¼½¬s ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VLiÍÜ[ µ³yù¬sxqsWò ÊÁLiµ³¶R Vª«soÌÁ»][ ª«s°©«sLigS ˳ÜÇ[ Á©«sLi ¿Á[¸¶R WÖÁ. AL][giR ùª«sVV NSª«sÌÁzqs©«s ªyLRiV. ©«sW»R½©«s gRiXx¤¦¦¦ª«sVV F~LiµR¶g][LiR V ªyLRiV. ª«sVLji N]¬sõ úN]»R½ò NRP´R¶ÖÁõ NRPW²y %dsV ©¯[ÉÁÓ µy*LS %s©yÌÁ¬s ©y ª«sV©«sqx sV= D%s*ÎýÁÏ ¨LRiV»][Liµj¶. C ÀdÁNRPÉÓÁ ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ úxms¼d½ ª«sW©«sª«so²R¶V »R½©«s©«sV »y©«sV Dµô¶Rð LjiLi¿RÁVN][²y¬sNTP A¿RÁLjiLi¿yÖÁ=©«s úª«s»R½Li gRiWLjiè @²T¶gSª«so. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ ©yÉÓÁ LSú¼½ FyÈÁÌÁ»][. C úª«s»R½Li»][ qx sLjiF¡ÌÁèµR¶gji©«s úª«s»R½Li qx sXztsí QÍÜ[®©s[ ª«sVL]NRPÉÓÁ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx sLRiª«sV mx s%sú»R½®\ªsV©«s %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s NRPW²y ""ª«sLRiµR¶gRißáxms¼½'' úª«s»R½Li A¿RÁLjiLiÀÁ©«s %sµ³¶R LigS®©s[ gRißáxms¼½ ªyLRiV úFyLóij Li¿yÖÁ. C úª«s»R½Li qx sLRi* qx sLiNRPÉØÌÁ©«sV ©yaRP©«sLi ¿Á[}qsµk¶. mx soú»R½ F¢ú»R½ úxmsª«sLóiR NRP®\ªsV©«sµk¶. qx sª«sVLjiöLiÀÁ©«s ¿yÍØ ª«sVLiÀÁµj¶. NRPVª«sWLS! tx sQßáVøNS! C úª«s»y¬sõ úaSª«sßá aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÖÁ. ªyùFyLRi ÍØ˳ÁÏ ª«sVV N][LiR V ªyLRiV. NRPúLRiryª«sVV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aRPú»R½VÇÁ¸R¶W¬sõ NRPÖÁgjiLi¿Á[µ¶k . 9. A L][ÇÁLi»y gRiâßá[aPR qx sLiÊÁLiµ³¶R ®\ªsV©«s mx soLSßØÌÁ©«sV. µR¶OTPQßá. %sµR¶ù©«s˳ÁÏ ùzqsLixmsg][LiR VªyLRiV©«sV.HÍ"£∞ . Fs¬sõ %s©yõ ©yNRPV »R½Xzmsò NRPÌÁgRi²R¶Li ÛÍÁ[µ¶R V. BLRi®\ªs INRPä úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁNRPW ˳ÜÇ[ Á©«sLi |msÉíØÖÁ. C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌÁ©«s ˳ÁÏ gRiª«s»R½=Q*LRiWxmsoÌÁVgS ª«sWLji©«s BÈÁVª«sLiÉÓÁ ªyLji µR¶LRi+©«s ª«sWú»R½Li ¿Á[»½R ®©s[ ª«sV¥¦¦¦ Fy»R½NSÌÁ¬dsõ ©yaRP©«s®\ªsV F¡»yLiVV. úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿Á[ µk¶OSQmx sLRiV²R¶V A L][ÇÁÙ úFy»R½M NSÍØ®©s[õ ¬súµR¶ ÛÍÁ[ÀÁ. ÀÁª«sLRigS ry*%sV ªyLjiNTP ©«sª«sVxqsäLjiLiÀÁ. A¿RÁLjiLi¿yÖÁ=©«s %sµ³y©y¬sõ µy¬s ª«sV¥¦¦¦»yøQù¬sõ ¿Áxmsö²R¶Li úFyLRiLiÕ³Áryò²¶R V. C úª«s»R½ª«sVV úaSª«sßá ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁ ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V ry¸R¶VLi qx sª«sV¸R¶Vª«sVV A¿RÁLjiLiÀÁ©«s ª«sVLiÀÁµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. BLRi®\ªs INRPä úËØx¤¦¦¦øßáVÖÁõ mx spÑÁLi¿yÖÁ. ""»R½Liú²U¶! %dsV ª«sÌÁ©«s BxmsöÉÓÁZNP[ Fs©¯[õ NRP´R¶ÌÁ©«sV %s©yõ©«sV. µ³¶R ©«sª«sVV N][LiR V ªyLRiV. ª«sVLiÀÁ @LiµR¶®\ ªsV©«s ˳ØLRiù g][LiR V ªyLRiV. LiVW úª«s»y¬sõ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÖÁ. mx soú»R½ µ³¶R ©«s qx sLixmsµR¶ÖÁõ ª«sXµô¶jð ¿Á[}qsµk¶. NSª«so©«s úxms¼½ INRPäLRiV ¸R¶V´yaRPNTPgò S C úª«s»R½ª«sVV A¿RÁLjiLi¿RÁgRiÌÁLRiV. BLRi®\ªs INRPä mx sNS*©yõÌÁ©«sV »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs ry*%sV ªyLjiNTP ®\ ©s®ªs[µ¶R ùLigS qx sª«sVLjiöLi¿yÖÁ. @ÌÁOTPQø¬s ©yaRP©«sLi ¿Á[}qsµk¶. C %sµ³¶R LigS ˳ØúµR¶mx sµR¶ ¿RÁ»R½VLóij ª«s¿Á[èLi»R½ ª«sLRiNRPW ª«s°©«s úª«s»y¬sõ ¿Á[¸¶R WÖÁ. qx sLRi*zqsµô¶jð NRPLRi®\ªsV©«s µk¶©«sV Fsª«sl\ Li¾»½[ C úª«s»y¬sõ %sVNTPäÖÁ ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ A¿RÁLjiryòL][ @ÈÁV ª«sLiÉÓÁªyLRiV ¾»½^ QòùÍÜ[NPR ù mx spÇÁÙùÌÁª«so»yLRiV. ®ªsLi²T¶»][ gS¬s ¸R¶V´yaRPNTPò ©«s©«sVxqsLjiLiÀÁ gRißáxms¼½ úxms¼½ª«sV©«sV ¿Á[LiVVLi¿RÁV N][ªyÖÁ. ˳ÜÇ[ Ø©yµR¶VÌÁ. BLiNS mx sn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁÍÜ[ mx s¬s G%sV. $ ª«sLRiµR¶ gRißáxms¼½ úª«s»R½ ª«sVz¤¦¦¦ª«sV INRP L][ÇÁÙ FyLRi*¼d½®µ¶[%s»][ qx sµybPª«so²R¶V qx sVÆØ{qs©«sV\®²¶ ¸R¶VVLi²R¶gS NRPVª«sWLRiry*%sV ªyLjiNTP ©«sª«sVxqsäLjiLiÀÁ »R½Liú²T¶»][ BÍØ mx sÌÁVNRPV»y²R¶V. »R½LRiVªy»R½ ª«sLiµR¶ ª«sVLiµj¶NTPgS¬s ÛÍÁ[µy BLRi®\ªs INRPNRPä ª«sVLiµj¶NTPgS¬s }msµR¶ úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁNRPV »R½XzmsògS ˳ÜÇ[ Á©«sLi |msÉíÁÓ ªyLji¬s g_LRi%sLi¿yÖÁ. qx sª«sVLjiöLiÀÁ %dsÛ\ÍÁ©«s¿][ aRPNTPò gRiÖÁgji©«s ªyLRiV g]²R¶VgRiV. ÇØgRiLRißá ¿Á[¸¶R WÖÁ. aRPú»R½Vª«soÌÁV F¡LRiV »R½gæij Li¿RÁVN][LiR V ªyLRiV C úª«s»R½ª«sW¿RÁLjiLiÀÁ©«s ª«sVLiÀÁµj¶. A »R½LRiVªy»R½ L][ÇÁÙ©«s úFy»R½MNSÍØ®©s[õ ¬súµR¶ ÛÍÁ[ÀÁ ryõ©yµj¶NRPX»yùÌÁ©«sV ª«sVVgjiLi¿RÁVN]¬s gRißáxms¼½¬s mx spÑÁLi¿yÖÁ. qx sLRi* FyFyÖdÁõ ¤x ¦¦¦LjiLi¿Á[µ¶k . ª«sVL]NRPµy¬s»][ gS¬s »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs©«sÈýÁLiVV¾»½[ A gRißáxms¼½ ª«sVWLji¬ò s Gµ][ mx s%sú»R½ ©«sµj¶ÍÜ[ ¬sª«sVÇêÁ©«sLi ¿Á[¸¶R WÖÁ. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s D»R½=ªy¬sõ ¿Á[¸¶R WÖÁ. NRPVª«sWLRiV¬s úFyLóiR ©«s©«sV %s©«sõ @aRPV»][tx sv\®²¶©«s bPª«so²R¶V mx sLRiª«sW©«sLiµR¶ ˳ÁÏ Lji»R½V²R¶ª«so»y²R¶V. ª«sVÉíÁÓ »][ gS¬s. ÛÍÁ[µy LRiÇÁ»R½Li»][ gS¬s »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs©«sÈýÁLiVV¾»½[ µy¬s¬s úËØx¤¦¦¦øßáV²T¶NTP µy©«sLi ¿Á[¸¶R WÖÁ. @NRP䮲¶[ ª«sVLiÀÁ gRiLiµ³¶R Li ¿Á[»½R @xtsí Qµ¶R ÎÏÁ mx sµyø¬sõ ®ªs[zqs. A »R½LRiVªy»R½ }msµR¶ªyLjiNTP BLRi®\ªs INRPä %sµ³yÛ\ ÍÁ©«s µy©yÌÁ©«sV Bªy*ÖÁ. ©«sX»yùÌÁ»][. ª«sVLigRiÎÏÁ ªyLiVVµyùÌÁ»][©s« V. qx sL][*»R½Qò®\ªsVLiµk¶©«sV. @LRiÉÓÁxqsòLi˳ØÌÁ»][ ¿yª«sVLSÌÁ»][. ª«sVLRiV©y²R¶V ryõ©yLi»R½LRiª«sVV 21 ª«sVLiµj¶ úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁNRPV (21 gRißáxms»R½VÌÁ }msLRi) »yLiÊÁWÌÁª«sVV.

NSÊÁÉíÁÓ ©«sVª«so* NRPW²y C ª«sLRiµR¶ gRißáxms¼½ úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿RÁV. µj¶ª«sù úgRiLi´yÌÁ©«sV aRPLkiLRiª«sVLi»R½ÉØ mx spxqsVN]¬s. @LiVV©y %dsVLRiV ©«s©«sVõ ª«sLSÌÁ©«sV N][LRiNRPVLiÈÁV©yõ©«sV. ªyLji AbdPLS*µyÌÁ©«sV ¼d½qx sVNRPVLiÉزR¶V. ¬dsNTPÀÁè©«s ª«sWÈÁ úxmsNSLRiLi ®©s[©s« V ""ÌÁORPQù %s©y¸R¶VNRPV²T¶'' }msLRiV»][ C ZOP[Qú»R½LiÍÜ[ ®ªsÖÁzqs ˳ÁÏ NRPVòÌÁ ©«s©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿RÁgRiÌÁ©«sV. ª«sX»yxqsVLRiV¬s xqsLix¤¦¦¦LjiLi¿Á[ ª«sVVLiµR¶V BLiúµR¶V²R¶V. ª«sLSÌÁ©«sV N][LiR VN]['' ª«sVLiÉزR¶V. NTP®©sõLRiVÌÁV. qx sLRi*®µ¶[ªs« »R½ÌÁÍÜ[ ©yNRPV úZaP[tx sî Q»y*¬sõ úx m sryµj ¶ Li¿R Á V'' @LiÈÁW gR i ßáx m s»R ½ VÌÁ ªyLj i ¬s NRPVª«sWLRiry*%sV ªyLRiV ª«sLSÌÁ©«sV N][LRiVNRPVLiÉØLRiV. ¬ds µR¶LRi+©«sLi ª«sWú»R½Li ¿Á[»½R ®©s[ ©y qx sª«sVxqsò N][lLiäÌÁW FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A ¸R¶VVµôyð ¬sõ ª«sLñij Li¿RÁ²y¬sNTP ®ªs[LiVV ©¯[ÎÁÏ §þ©«sõ Aµj¶ZaP[tx sv²T¶NTP NRPW²y ryµ³¶R ùLi NS®µ¶[®ªsW! @¬szmsxqsVòLiµj¶. gRiLiµ³¶R LRiV*ÌÁV. ¬s©«sVõ ¬ds ˳ÁÏ NRPVòÌÁLi»y ""ª«sV¸R¶VWLRi ªyx¤¦¦¦©«sV²T¶''gS NUPLjiòryòLRiV @LiÈÁW xtsQßáVøÅÁV¬s xmsLji xmsLji %sµ³yÌÁ AbdPLRi*µj¶LiÀÁ ry*%sV ªyLRiV @Li»R½LóS©«sª«sVª«so»yLRiV. A ª«sWÈÁÌÁ©«sV %s©ygRi®©s[ mx sLRiª«sW©«sLiµR¶Ë³ÁÏ Lji»R½V\®²¶©«s tx sQßáVøÅÁV²R¶V gRißáxms»R½VÌÁ ªyLji¬s qx sVò¼½ryò²¶R V. Aµj¶ZaP[tx sv²R¶VgS¬s. bPª«so²R¶V AÇìÁ ®ªs[VLRiNRPV ªyùxqsVÌÁ ªyLRiV aRPV˳ÁÏ ª«sVVx¤¦¦¦¨LSò¬sõ ¿RÁWzqs tx sQßáVøNRPV©«sNRPV gRiâßá[aPR ª«sVLiú»R½ µk¶ORPQ¬sryòLiR V. ry*%dsV! @ÌÁORPQù˳ÁÏ W»R½V²R¶®\ªs©«s ©«sVª«so* ÌÁORPQ ùLRiWFy©«s ryOSQ»R½äLjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌÁ©«s ""ÌÁORPQ ù %s©y¸R¶VNRPV²R¶V''gS BNRPä²R¶ ®ªsÖÁzqs ˳ÏÁNRPòÇÁ©«sVÌÁ ©«sVµô¶Rð LjiLi¿yÖÁ=Liµj¶ @LiÈÁW úFyLóij ryò²¶R V. C ry*®ªs[V »R½©«sLSµ³¶j Li¿Á[ ®µ¶[ªs« »R½! NSµy! @LiÈÁW INRPä ORPQßáLi @¹¸¶Wª«sV¸R¶VLiÍÜ[ mx s²T¶ ÀÁª«sLRiNRPV ¾»½ÌÁVxqsVN][ÛÍÁ[NPR ªyùNRPVÌÁ ÀÁ»R½Vò²¶R ª«so»y²R¶V. ÀÁª«sLRiNRPV Gµk¶ ¬sLñiR LiVVLi¿RÁVN][ÛÍÁ[NPR A »R½Liú²T¶®©s[ »y®©sª«sL][ ¾»½ÖÁ¸R¶V mx sLSèÖÁ=Liµj¶gS @²R¶VgRiV»y²R¶V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV. »yLRiNRPV²T¶ ª«sVLRißáLi»][ ÍÜ[NSÌÁ¬dsõ ¥¦¦¦LiVVgS EzmsLji FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so NRPW²y C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿RÁ²R¶Li ªýs« ®©s[ ""ÌÁ¸R¶V'' NSLRiùúNRPª«sW¬sõ ¿Á[¸¶R VaRPNTPgò iR ÌÁ ªy²R¶©«sª«so»R½V©yõ©«sV. A »R½LRiVªy»R½ ÌÁORPQªs« VLiµj¶ úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁNRPV ÌÁORPQ LRiNSÌÁ zmsLi²T¶ª«sLiÈÁÌÁ»][ ˳ÜÇ[ Á©«sLi |msÉíÁÓ ªyLji¬s »R½Xzmsòmx sLRiÀÁ. qx sLRi*zqsµô¶jð NRPLRi®\ªsV©«sµk¶ @LiVV©«s C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLiÀÁ ry*%sV ªyLji µR¶¸R¶VNRPV Fyú»R½VÌÁª«so»R½V©yõLRiV. ¬ds »R½mx sxqsV=NRPV ®ªsV¿yè©«sV. B»R½LRi ©ygRiVÌÁV NS¬s ¾»½ÌÁVxqsVN][ÛÍÁ[LiR V. Bµj¶g][! ¬dsNRPV ©y ªyx¤¦¦¦©«s®\ªsV©«s úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµR¶V»R½VLiµj¶. GNRPµR¶Li»y¬sõ NRPÖÁgji. @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ ªyLRiV »R½ª«sV »R½ª«sV qx sNRPÌÁ ª«sV©¯[ÕÁd³ uíyÌÁV ®©sLRi®ªs[LiR èÊÁ²T¶©«s ªyLRiª«s²R¶®ªs[V NSNRPVLi²y ÀÁª«sLRiNRPV gRiâßá[aPR ry¸R¶VVÇØù¬sõ NRPW²y F~LiµR¶gRiÌÁLRiV. úª«s»R½Li ª«sVVgjizqs©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ gRißáxms¼½ »R½©«s µj¶ª«sùLRiWxmsLi»][ úxms»R½ùQOPR Qªs« Vª«so»y²R¶V. ¸R¶VORPVÌÁV. |\ qs©yùµ³¶R ùQOPR Q mx sµR¶%s¬s {qs*NRPLjiLiÀÁ©«s qx säLiµR¶V²R¶V »yLRiNSxqsVLRiV¬s\|ms »R½©«s qx sLRi* |\ qs©«sùLi»][ µR¶Li®²¶»R½Vò»y²R¶V. NRPVLi²R¶ÍØÌÁ©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ. LSORPQqx sVÌÁV NRPW²y mx sLRiª«sV mx soßáù úxmsµR¶®\ªsV©«sµk¶. @ÍØ NRP©«sVNRP ©«sVª«so* ¿Á[zqs©«sÈýÁLiVV¾»½[ ¸R¶VVµô¶R𠪫sVLiµR¶V %sÇÁ¸R¶VÌÁOTPQø¬s ¿Á[mx sÈíÁ²R¶®ªs[V NSNRPVLi²y. @xmso²R¶V tx sQßáVøÅÁV²R¶V úËØx¤¦¦¦øßãÜ»[ ½R ªò s« VVÌÁ»][ ª«sVLiú»R½ mx spLRi*NRPLigS gRißáxms¼½ ª«sV¥¦¦¦ª«sVWLji¬ò s róymx s©«s ¿Á[zqs. ®©s[©«sV qx søLjiLiÀÁ©«sLi»R½®©s[ ¬ds µR¶LRi+©«s˳ØgRiùLi ©yNRPV NRPÖÁgjiLi¿RÁV. mx sLRiaRPVª«so©«sV. @NRPä²R¶ ILiÉÓÁ FyµR¶Li\|ms ¬sÖÁÀÁ |mnsWLRi »R½mx sxqsV= ¿Á[ryò²¶R V. ÌÁORPQ µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁ»][©s« V. aRPLiÊÁLSxqsVLRiV¬s ª«sµ³¶j Li¿Á[ ª«sVVLiµR¶V ª«sV©«sø´R¶V²R¶V NRPW²y C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿yLRiV. gRißáxms¼½ ª«sLRiÊÁÌÁLi ª«sÌýÁ qx säLiµR¶V²R¶V »yLRiNRPV²T¶»][ ÌÁORPQ qx sLiª«s»R½=LSÌÁV ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi ¸R¶VVµô¶Rð Li ¿Á[zqs©«s »R½LRiVªy»R½ @»R½²T¶õ ®©s[ÌÁ NRPWÌÁVryò²¶R V. µj¶*ÇÜ[»½R ªò s« VVÌÁ AbdPLS*µyÌÁ»][ ""ª«sV¸R¶VWLRi ªyx¤¦ ¦©y¬sõ'' @µ³¶j ztsî QLiÀÁ tx sQßáVøÅÁV²R¶V Z\ NPÍØxqsLi ®ªs×Áþ ÇÁLjigji©«s ª«sX»yòLi»y¬sõ »R½©«s »R½Liú²T¶NTP ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[ryò²¶R V. gRißáxms¼½¬s qx søLjiLi¿RÁVN]¬s.HÍ"£∞ ®ªsVVµR¶Û\ÍÁ©«s úNUP²R¶ÌÁ»][©s« V. mx soú»y! úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ª«so²R¶V C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLi¿Á[ xqsXztísQ LRi¿RÁ©y NSLRiùúNRPª«sW¬sõ ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíزR¶V. ©«sVª«so* ¬ds aRPú»R½Vª«soÌÁ©«sV ÇÁLiVVLiÀÁ. NSÊÁÉíÁÓ J NRPVª«sWLS! xtsQßáVøNS! Fsª«s\lLi¾»½[ INRPryLji LiVW úª«s»y¬sõ ¬s¸R¶Vª«sVxmspLRi*NRPLigS A¿RÁLjiryòL][. µj¶ª«sù ª«sryòQûÌÁ»][ N][ÉÁÓ qx sWLRiVùÌÁ ¾»½[ÇÁxqsV=»][ úxmsNSbPxqsVò©s« õ gRißáxms¼½ ª«sVWLji¬ò s ¿RÁWzqs qx säLiµR¶V²R¶V AaRPèLRiùF¡»y²R¶V. »R½LRiVªy»R½ NRPVª«sWLRiry*%sV »R½mx sxqsV= ¿Á[qx sVN][ªs« ²R¶Li N][qx sLi mx souyöÌÁ»][©s« V. }¤¦¦¦ ®µ¶[ª«s ®µ¶[ªy! ©yZNP[©y²R¶V xmsLSÇÁ¸R¶VLi ÛÍÁ[NRPVLi²y @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿RÁV. ª«sVLiµR¶VgRiVLi²R¶ ryª«sW©«sVÌÁV ú}msÌÁVxqsWò D»R½=ª«sLiÍØ ElLi[gij qx sWò ÀÁª«sLRiNRPV G\®µ¶©y ©«sµj¶ ¸R¶VLiµR¶V gS¬s ÛÍÁ[µy qx sLRiqx sV= ¸R¶VLiµR¶V gS¬s ¬sª«sVÇêÁ©«sLi ¿Á[¸¶R WÖÁ. ¬ds µj¶ª«sù FyµR¶mx sµyøÌÁ©«sV ®©s[©s« V G©y²R¶V ª«sVLjièF¡NRPVLi²y ©«s©yõbdPLRi*µj¶Li¿RÁV. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇØÌÁ©«sV NRPÖÁgji. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁÍÜ[ úZaP[tx sî v²R¶ª«so»yª«so. @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ ¬ds µj¶ª«s*xqs*LRiWFy¬sõ ©yNRPV ¿RÁWzmsLiÀÁ µ³¶R ©«sVù²T¶õ ¿Á[ryª«so. ""J tx sQßáVøÆØ! LSú»R½©«sNRP. FyÌÁ˳ØgRiLiÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶NRPÎÏÁ©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ.HÍ"£∞ . mx sn ÍØÌÁ»][©s« V ¬sLi²T¶©«s ¿ÁÈýÁ©«sV FsÌýÁmx söV²R¶V ¬dsÉÓÁ»][ ¬sLi²T¶©«s qx sL][ªs« LSÌÁ©«sV NRPÖÁgji ª«so©«sõ úxmsaSLi»R½®\ªsV©«s J úxms®µ¶[aS¬sNTP ¿Á[LiR VNRPVLiÉزR¶V. ¬sLRiLi»R½LRiLi ©y µ³yùxqs®©s[ NRPÖÁgji ª«soLi²T¶©«sLi»R½ NSÌÁLi ©«sVª«so* xqsøLjiLiÀÁ©«s ª«sVLRiVORPQßáLiÍÜ[ ©y ryOSQ»½R äLRiLi ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. mx sgRiÌÁ©«sNRP ©«sVª«so* Fsª«sLji N][qx s\®ªsV¾»½[ NRPhji©«s »R½mx sxqsV= ¿Á[ryª¯[ A ®©s[®©s[ gRißáxms¼½¬s ¬dsNRPV ª«sLSÌÁ¬sÀÁè ¬ds qx sLRi* ª«sV©¯[ÕÁd³ uíyÌÁ©«sV ®©sLRi®ªs[LiR è²R¶Li N][qx sLi ª«s¿yè©«sV. @xmsöV²R¶V gRißáxms¼½ NRPVª«sWLRiry*%sV»][ C %sµ³¶R LigS @LiÉزR¶V.HÍ"£∞ ®©sLRi®ªs[Lij F¡¸R¶WLiVV. ÌÁORPQ mx souyöÌÁ»][©s« V A ª«sVWLji¬ò s mx spÑÁryò²¶R V. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLi»y NRPVª«sWLRiry*%sV ªyLji¬s gRißáxms¼½ ª«sLRiúxms˳ت«sLi ª«sÌýÁ »R½ª«sV |\ qs©yµ³¶R ùQOPR V²T¶gS Fs©«sVõN]¬s mx sÉíØÕ³Á}tsQNPR ª«sVx¤¦Ü[»½R =ªy¬sõ @»R½ùLi»R½ ®\ªs˳ÁÏ ª«sLigS ÇÁLRiVxmsoNRPVLiÉØLRiV. @Li¾»½[NSNRPVLi²y qx säLiµR¶V²R¶V LiVVLiNS C %sµ³¶R LigS @LiÈÁV©yõ²R¶V. @xmsöV²R¶V gRißáxms¼½ ª«sVWLjiò LiVW %sµ³¶R LigS ¿ÁÊÁV»y²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ©ygRi ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»y¬sõ µ³¶R LjiLiÀÁ. ª«sVW²R¶V ÍÜ[NSÌÁÍÜ[©s« V %sZaP[tx sQÆØù¼½¬s F~LiµR¶gRiÖÁgji©«s ªy²R¶ª«sª«sgRiV©«sV @LiÈÁW bPª«so²R¶V »R½©«s NRPVª«sWLRiV¬sNTP C ª«sLRiµR¶ gRißáxms¼½ úª«s»R½ ª«sV¥¦¦¦»yøQù¬sõ %sª«sLjiLiÀÁ tx sQ²¶R ORPQLiR ª«sV¥¦¦¦ª«sVLiú»y¬sõ @»R½¬sNTP Dxms®µ¶[bPryò²¶R V. }¤¦¦¦ xqsäLiµy! ©«s©«sVõ N][LRiVNRPV©«sõ ª«sLSÌÁ¬dsõ ¬dsNRPV zqsµôyð ryòLiVV. A ª«sVWLjiNò PT ""ÌÁORPQù %s©y¸R¶VNRPV²R¶''¬s }msLRiV |msÉíÁÓ ÌÁORPQ ®ªsWµR¶NSÌÁ»][©s« V. @Li¾»½[ NSNRPVLi²y »R½©«s »R½Liú²T¶¹\¸¶V©«s mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V ¿Ázmsö©«s gRißáxms¼½ úª«s»y¬sõ NRPW²y ¿Á[ryò²¶R V. ""}¤¦¦¦ úxms˳ÁÏ W! gRißá©y´y! ¬ds qx s*LRiWFy¬sõ úÊÁ¥¦¦¦øµj¶ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV gS¬s . »R½©«s »R½Liú²T¶¹\¸¶V©«s qx sµybPª«so¬s AbdPqx sV=ÌÁ»][ ¸R¶VVµô¶Rð ˳ÁÏ W%sVÍÜ[NPT @²R¶VgRiV |ms²R¶»y²R¶V. µj¶ª«sù NTPLkiÉجsõ. »yLRiNSµj¶ LSORPQqx sVÌÁV ¬ds ¿Á[»½R ©«sbPLixmsÊÁ²R¶»yLRiV. FyaRPª«sVV©«sV µR¶Li»R½ª«sVV©«sV »R½©«s ©yÌÁVgRiV ¤x ¦¦¦ryòÌÁ¸R¶VLiµR¶V µ³¶R LjiLiÀÁ.

BLiúµj¶¸R¶WÌÁ©«sV @µR¶VxmsoÍÜ[ ""@LigSLRiNRP ¿RÁ%s¼½''¬s Fsª«sl\ Li¾»½[ ¿Á[ryòL][ ªyLjiNTP INRP qx sLiª«s»R½=LRiLi FyÈÁV ""xqsLiNRPtx sí Q¿ÁR %s¼½ úª«s»R½Li''¿Á[¸¶R V²R¶Li ª«sÌýÁ ª«s¿Á[è |msÈíÁVN]¬s (\®µ¶ª«sryµ³¶R ©«s %sxtsQ¸¶R VLiÍÜ[ BLiúµj¶¸R¶V ¬súgRi¤x ¦¦¦Li úxmsª«sVVÅÁ Fyú»R½©«sV ª«sz¤¦¦¦xqsVòLiµj¶) gRißáxms¼½ ª«sVLiú»y¬sõ @»R½ùLi»R½ mx sn ÖÁ»R½®ªsVVxqsVòLiµj¶. mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦ø qx s*LRiWxmso²R¶ª«so NRPW²y ¬ds®ªs[. BµR¶Li»y gRißáxms¼½ ry*%sV ªyLji AbdPqx sV=ÌÁ ª«sÌýÁ®©s[ ryµ³¶R ùQ®\ªsVLiµj¶. @ÍØlgi[ ¬dsNRPúzms¸R¶V\®ªsV©«s ªyLjiNTP %sxmsn WõÌÁ©«sV ª«sµ³¶j LixmsaRPNRPùLi NS¬s »yLRiNRPV²R¶V gRißáxms¼½ úª«s»R½ úxms˳ت«sLi ª«sÌýÁ ®©s[ÌÁNRPWÍزR¶V. úÊÁx¤¦¦¦ø%sµR¶VÌÁÍÜ[ úZaP[tx sî v²R¶®\ªs©«s J ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªy! ¬ds®ªs[ qx sXztsí Q zqsó ¼½ÌÁ¸R¶VNSLRiNRPV²R¶ª«so. @xmso²R¶V ¬sLRi»ygjiõx¤¦Ü[ú»R½V²R¶V. ©y ÇìØ©«sLi µ³¶R ©«sùª«sV¸R¶WùLiVV. úÊÁx¤¦¦¦øª«so. LSORPQqx sVÌÁNRPW ¬ds®ªs[ úxms˳ÁÏ Vª«sª«so. mx slLi[aPR V²R¶®\ªs©«s J gRißá©y´y! ¬dsNTP®ªs[ ©y ª«sLiµR¶©yÌÁV @LiÈÁW A ËØÌÁNRPV²R¶V gRißáxms¼½¬s qx sVò¼½ryò²¶R V. ËØÌÁ¿RÁLiúµR¶V²T¶õ. Fs©¯[õ N][ÈÁý qx sLiª«s»R½=LSÌÁ ©«sVLi²T¶ ª«sVW²R¶V N][ÈÁý ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ¿Á[ »R½Liú²U¶ gRißá©y´y! ¬ds ˳ÁÏ NRPVòÌÁ qx sª«sVxqsò %sxmsn WõÌÁ©«sV ©yaRP©«sLi ¿Á[ryòªs« o. qx sVò¼½LiÀÁ©«s qx sVò»½R VÌÁNRPV qx sLi»][ztsQLi¿y©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úÊÁx¤¦¦¦øNRPV Aµ³yLRi˳ÁÏ W»R½V²R¶ª«so. C L][ÇÁÙNTP NRPW²y úxms¼½ ¬s»R½ùLi ¿RÁLiúµ][µ¶R ¸R¶V qx sª«sV¸R¶W©«s zqsµô¶Rð VÌÁV. ¬s»R½Vù²R¶ª«so. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV. »R½LRiVªy»R½ J aRPV˳ÁÏ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiªò s« VVÍÜ[ ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁ ª«sVx¤¦¦¦L<ij A ËØÌÁV²T¶NTP D©«s¸R¶V©yµj¶ qx sLiryäLSÌÁV qx sLiNRPuíyÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦LjiLi¿Á[ÈÁÈýÁVgS ©«s©«sõ©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿RÁV. C ZOP[Qú»y¬sõ Fsª«sl\ Li©y µR¶Lji+LiÀÁ©y. ¬ds ˳ÁÏ NTPNò PT BxmsöV²R¶V ©«sVª«so* ©«s©«sVõ qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ r¢LiµR¶LRiùª«s¼½¬s ¿RÁWzqs A ª«sVx¤¦¦¦L<ij A®ªsV©«sV NS%sVryò²¶R V. ©«s®ªsW úÊÁx¤¦¦¦ø%sµyLi úZaP[tx sî Qzqsó ¼½ qx sLi¥¦¦¦LRiNSLjiâßá[ ee gRiLiµ³¶R LRiV*ÌÁV ry*%sV ªyLji¬s mx spÑÁxqsVòLiÉØLRiV. ©y }msLRiV "ª«sVLigRiÎÏÁ§²T¶'gS ÍÜ[NPR LiÍÜ[ úxmszqsµô¶Rð Li NSªyÖÁ. qx sª«sVxqsò aRPNRPVòÌÁ©«sV %sÇÁXLiÕ³ÁLixmsÛÇÁ[}qs J ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªy! ¬dsNTP®ªs[ ©y úª«s»R½Li. ¿Á[ryòªs« o. x m s²R ¶ V»R ½ VLiµj ¶ .xms ª«sLiÉÓÁ ¬dsNTP®ªs[ ©y úxmsßت«sWÌÁV. aý]e[ e ©«sª«sV}qsò %sxmsn Võ©yaS¸R¶V ©«sª«sV}qsò %sxmsn VõNSLjiâßá[ e Bµk¶ @LigSLRiNRP ¿RÁ%s¼½ ª«sVz¤¦¦¦ª«sV. ÇÁzms}qsò ¬dsNRPV gRißáxms¼½ ry*%sV ªyLRiV NRP©«sVNRPNRP úxmsxqs©«sVõQQÛ\ ÍÁ¾»½[ ¬ds qx sª«sVxqsò N][Lij NRPÖdÁõ ®©sLRi®ªs[LiR VryòLiR V'' A ª«sWÈÁÖÁõ ÇØúgRi»R½gò S ˳ÁÏ W®µ¶[%s mx soú»R½V²R¶gRiVÈÁª«sÌýÁ©«sW LRiNRPªò s« LñiR Li NRPÖÁgji ª«soLi²R¶²R¶Li ª«sÌýÁ©«sW A ËØÌÁNRPV²T¶NTP ""@LigSLRiNRPV²R¶''®©s[ ª«sÀÁèLiµj¶. @xmso²R¶V ˳ÁÏ Wª«sW»R½ ÇÁLjigji©«sµR¶Li»y A ÕÁ²ï¶R NRPV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ»][ NRPÖÁgji @ª«sVX»y¬sõ Fy©«sLi ¿Á[¸¶R WÌÁ¬s ª«soLiµj¶. úÊÁx¤¦¦¦ø %sµR¶V²R¶ª«so. @NRPä²R¶ qx sVÆØ{qs©«sV\ÛÍÁ ª«so©«sõ bPª«sFyLRi*»R½VÌÁNRPV ©«sª«sVxqsäLjiLiÀÁ. INRP L][ÇÁÙ ©«sµk¶ ¼d½LRiLiÍÜ[ @©«sVuîy©«smx sLRiV\®²¶ @»R½²R¶V©«sõ gRißáxms¼½ A ÕÁ²ï¶R »][ C %sµ³¶R LigS mx sÌÁVNRPV»y²R¶V NRPVª«sWLS! NRPh][LiR ®\ªsV©«s ¬ds »R½mx sxqsV=NRPV. @ÈÁV mx spLRi*Li @ª«sLi¼d½©«sgRiLRiLiÍÜ[ ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁÙ²R¶®©s[ g]xmsö ª«sVx¤¦¦¦L<ij ª«soLi®²¶[ ªy²R¶V. AÖÁLigRi©«sLi ¿Á[qx sVN]¬s »R½©«s »]²R¶|\ ms NRPWL][èÛËÁÈíÁVNRPVLiÉزR¶V ¬ds µR¶LRi+©«s˳ØgRiùLi ©yNRPV NRPÖÁgjiLiµj¶ NRP©«sVNRP C ""¿RÁ%s¼½'' ¼½´j¶ mx sLRiª«sV mx soßáùúxmsµR¶®\ªsV. A lLi[»½R qx sV= ˳ÁÏ W%sV\|ms N][LiR VN][ ©y¸R¶V©y! @LiÉزR¶V. @NRPä²R¶ gRißáxms¼½ ¿RÁ»R½VLS÷é¤x ¦¦¦§\®²¶©«s gRißáxms¼½ @»R½²T¶NTP µR¶LRi+©«s%sVryò²¶R V. A »R½LS*»R½ ®ªs[µ¶R aSryòQû˳ØùxqsLi ¿Á[LiVVLiÀÁ gRiâßá[aPR ª«sVLiú»y©«sVõxms®µ¶[bPLiÀÁ gRiâßá[aPR µk¶ORPQ ¬sÀÁè C %sµ³¶R LigS qx sNRPÌÁ ª«sV©¯[LiR ´yÌÁW ®©sLRi®ªs[LSÖÁ @LiÈÁW gRißáxms¼½¬s úFy®µ¶³ ¸[ ¶R Vxms²R¶»y²R¶V ËØÌÁNRPV²R¶V. ©«sVª«so* ÀÁ©«sõ zmsÌýÁªy²T¶®\ªs©y ¬ds N][Lij NRPÌÁ©«s¬sõÉÓÁ¬ds »R½mx söNRPVLi²y ®©sLRi®ªs[LiR Vryò©s« V. A©yÉÓÁ ©«sVLi²T¶ A úxms®µ¶[aPR Li @LiµR¶®\ªsV©«s »]Li²y¬sõ úxmsNSbPLi¿Á[ µR¶Li»y¬sõ. »yLRiNRPV²R¶VLi²R¶gS aý]e[ e ÌÁOSQQùÌÁORPQù qx s*LRiWFy¸R¶V µR¶VLýiR ORPQßáÕ³Á®µ¶[ ©«sª«sVM e ®µ¶[ªs« »y zms»R½XNSLSùÌÁ©«sV ¿ÁÖýÁLi¿RÁVN][²y¬sNTP @ª«sNSaRPLi ª«soLi®²¶[µ¶j NSµR¶V.HÍ"£∞ . ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV NRPVª«sWLRiry*%sV\|ms mx spÌÁ ªy©«s©«sV NRPVLjizmsryòLiR V. ÇÁgRi»R½VòNPR V Aµ³yLRi®\ªsV©«s ªy²R¶ª«so. %s%sµ³¶R A¸R¶VVµ³yÌÁ©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ. INRP ª«sWxmsn VNRPXxtsñ Q ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ ¿RÁLiúµ][µ¶R ¸R¶V qx sª«sV¸R¶W©«s ¿Á[LiVVLiÀÁ róymx s©«s ¿Á[ryò²¶R V. A ÕÁ²ï¶R ©«sV ¼d½qx sVN]¬s F¡LiVV ËØÌÁV²R¶V }msLRiV %dsV®µ¶[ C L][ÇÁÙ ª«sV©«sNRPV ""ª«sVLigRiÎÏÁ'' ªyLRiLi ªy²R¶VNRPÍÜ[NPT ª«sÀÁèLiµj¶ ) ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s qx sLRi* aRPV˳ÁÏ NRPLRi®\ªsV©«s ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁ ª«sVx¤¦¦¦L<ij NTP @xmsögjiqx sVòLiµj¶. ¿Á[ÈÁÌÁ ª«sLiÉÓÁ ¿Áª«soÌÁNRPV NRPVLi²R¶ÍØÌÁ©«sV NRPÖÁgji. ©y©yÌÁLiNSLRi ˳ÁÏ WztsQ»½R V\®²¶©«s FyLRi*¼d½©«sLiµR¶©«sV²T¶õ ¿RÁWzqs A ËØÌÁNRPV²R¶V C %sµ³¶R LigS r¡òú»R½Li ¿Á[ryò²¶R V. ª«sVW²³¶R ˳ت«sLi»][ ª«s¸R¶VxqsV= ª«s¿Á[èqx sLjiNTP A ÕÁ²ï¶R ²R¶V ˳ÁÏ W®µ¶[%s¬s »y®©sª«sLRi¬s? FsLiµR¶VNRPV mx soÉíØ©«s¬s. ÀÁLi¼½»yLóiR Qúmx sµR¶V²R¶gRiVÈÁ ª«sÌÁ©«s ry*%sV ªyLRiV ""ÀÁLi»yª«sVßÓá %s©y¸R¶VNRPV²R¶''®©s[ qx sVLS qx sVLSßØ%dsVaS¸R¶V qx sLRi*aRPNRPVòQùmx sÊÁXLix¤¦¦¦âßá[ee }msLRiV ª«sÀÁèLiµj¶. ÌÁOSQQùÌÁORPQù qx s*LRiWxmso\®²¶©«s J ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªy! ¬ds ˳ÁÏ NRPVòÌÁ ¹¸¶VVNRPä ¿Á²ï¶R ÌÁORPQßØÌÁ©«sV ©yaRP©«sLi @»R½²R¶V ®ªs[µR¶®ªs[µyLigSÌÁ ©«s˳ÏÁùzqsLiÀÁ©y²R¶V. A ÕÁ²ï¶R ©«sV ˳ÁÏ Wª«sW¾»½[ |msLiÀÁ |msµô¶R ¿Á[qx sVòLiµj¶. @NRP䮲¶[ gRißáxms¼½ ú{ms¼½ N][qx sLi g]xmsö AÌÁ¸R¶W¬sõ NRPW²y ¬sLjiøryò²¶R V. }¤¦¦¦ úxms˳Ü![ ©«s©«sVõ qx s*LæiR ÍÜ[NPR ªyxqsV²T¶õ ¿Á[LiVV. gRiVßá¿Á[µ¶R³ NRPV²R¶ª«so. NRPVª«sWLRiV²T¶»][ ¿ÁÊÁV»y²R¶V. A¥¦¦¦LS¬sõ ¼d½qx sVN][ªs« ²R¶Li mx spLjigò S ª«sW®©s[zqs ZNP[ªs« ÌÁLi gSÖÁ¬s ª«sWú»R½®ªs[V A »R½LS*»R½ @LigSLRiNRPV²R¶V G©«sVgRiV ª«sVVÆجsõ mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ©«sV NRPÖÁgji ª«so©«sõ @LiµR¶®\ªsV©«s gRißáxms¼½ %súgRi¥¦¦¦¬sõ {msÌÁVxqsWò ®ªs[LiVV qx sLiª«s»R½=LSÌÁV NRPh][LiR ®\ªsV©«s »R½mx sxqsV=©«sV ¿Á[ryò²¶R V. mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ {msÌÁVèNRPV©yõLiVV. ©y »R½mx sxqsV= µ³¶R ©«sùª«sV¸R¶WùLiVV. BLi»R½ÍÜ[ ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁÙ²T¶NTP lLi[»½R qx så ÌÁ©«sLi NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶. ©yNRPV ÇÁ©«sø¬sÀÁè©«s C ˳ÁÏ W%sV ©y NRPVÌÁLi. ÇÁzmsLiÀÁ©y ry*%sV ªyLji¬s mx spÑÁLiÀÁ©y ªyLRiV ®ªsWOSQ¬sõ F~LiµR¶V»yLRiV. ( A %sª«sLjiLiÀÁ ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁÙ²R¶V ¬ds »R½Liú²T¶gS ¾»½ÖÁ¸R¶VxmsLjiè.'' úxmsª«sWßØÌÁV »R½Liú²U¶! gRißá©y´y! ¬ds®ªs[ ¬sLSª«sV¸R¶VV²R¶ª«so. xqsLRi* aSxqsòQû %saSLRiµR¶V²R¶V. C NSLRißáLigS qx säLiµR¶V²R¶V BLiúµyµj¶ úÊÁ¥¦¦¦øµR¶¹¸¶[V úÊÁx¤¦¦¦ø%s®µ¶[ úÊÁx¤¦¦¦øâßá[ úÊÁx¤¦¦¦øLRiWzmsâßá[ ee ®µ¶[ªs« »yÊÁXLiµyÌÁNRPV mx spÇÁÙù²R¶¸R¶Wù²R¶V. @»R½²T¶ ª«sVLRißáLi»][ A mx s%sú»R½ NSLSùÌÁ©«s¬dsõ G ©«sª«sV$ gRißá©y´y¸R¶V mx slLi[aS¸R¶V ©«s®ªsW ©«sª«sVM ee @²ï¶R W ÛÍÁ[NPR VLi²y ®©sLRi®ªs[LiR VèN][²y¬sNTP @ª«sNSaRPLi GLRiö²T¶Liµj¶. G®²¶[ÎÁÏ §þ ryLóiR NRP»R½*Li ¿Á[NPR WLjiLiµj¶. ª«sVWLjiNò PT »R½©«s }msLRiV %dsVLRiV %dsVµR¶VgS ""ª«sVLigRiÎÏÁª«sVWLji'ò ' @LiÈÁW ©yª«sVNRPLRißáLi ¿Á[ry²R¶V. ©y ÇÁ©«søNRPV NRPVª«sWLRiV²]NRP²R¶VµR¶÷é%sryò²¶R V. BNRPä²R¶ gRißáxms¼½ ª«sVLiú»y¬sõ úxmsNSbPxqsWò. aý]e[ e ©«sª«sV}qsò ÇÁgRiµyµ³yLRi ©«sª«sV|q^s#Íò Ü[NPR FyÌÁNRP e INRPryLji úÊÁx¤¦ ¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V Z\ NPÍØxqsLi ®ªs²R¶»y²R¶V. @Li»R½ÉÓÁ ª«sVz¤¦¦¦ª«sV NRPÖÁgji©«sµj¶ C ""ª«sLRiµR¶gRißáxms¼½ NRPÌÁVgRiÛÇÁ[ryòªs« o. ª«sVW²R¶V ÍÜ[NSÌÁNRPW @LigSLRiNRP ¿RÁ»R½VLóki úª«s»R½Li FyÌÁNRPV²R¶ª«so.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVLigRiÎÏÁNRPLRi®\ªsV ¬ds ˳ÁÏ NRPVòÌÁ qx sLRi* ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁÙ²R¶V. ""©y¸R¶V©y! C gRiâßá[aPR ª«sVLiú»y¬sõ ry*%sV ªyLji ú{ms¼½ N][qx sLi @»R½ùLi»R½ ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ gRißáxms¼½ ""»R½´yxqsVò!'' @¬s ËØÌÁNRPV²T¶õ µk¶%sLiÀÁ @Li»R½LóS©«s ª«sVª«so»y²R¶V. µj¶ªyùLiÊÁLSÌÁ©«sV. N][ÉÁÓ qx sWLRiVùÌÁ ¾»½[ÇÁxqsV=»][ ""NSª«sVµy»R½X'' ZOP[Qú»R½LigS úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµj¶Liµj¶. r¡òú»R½Li ¿Á[zqs©«s ©y ªyNRPVä. NRPVª«sWLRiV²T¶õ ª«sVVµôy²T¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. C %sµ³¶R LigS FyLji®©s[LiR ©«sgRiLS¬sNTP mx sbP誫sV ˳ØgRiLiÍÜ[ ""ÀÁLi»yª«sVßÓá'' @®©s[ }msLRiV»][ qx sLRi* %sxmsn Võ aý]e[ e ¬sLSª«sV¸R¶W¸R¶V ¬s»yù¸R¶V ¬sLæiR VßظR¶V gRiVßáÀÁè鮵¶[ e ¬sªyLRiNRPV\®²¶©«s ª«sVLigRiÎÏÁª«sVWLjiò ®ªsÖÁzqs ª«so©yõ²R¶V. @NRPä²R¶ »R½©«s »R½Liú®²¶ª«sLRi¬s úxmsbPõQryò²¶R V. A lLi[ » R ½ x q sV= ©« s VLi²T ¶ ÇÁFyNR P Vx q sVª« s V x q s¬sõ˳ Ï Á V\ ® ² ¶©« s @µj¶ %s©«sõ ËØÌÁNRPV²R¶V BLiNS %s©«s¸R¶VLigS ry*%dsV! ¬ds µR¶LRi+©«s ˳ØgRiùLi¿Á[ ©y µR¶Xztsí Q µ³¶R ©«sùQ®\ªsVLiµj¶. %s©«sõ ËØÌÁV²R¶V »R½Liú²T¶ AÇìÁ úxmsNSLRiLi ©«sLRiøµy ©«sµk¶ ¼d½LS¬sNTP F¡LiVV mx sµyøxqs©«sLi ®ªs[qx sVN]¬s. ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ ÇÁzmsLi¿RÁ²R¶Li úFyLRiLiÕ³Áryò²¶R V. ¬ds µR¶¸R¶V ª«sÌýÁ C ¼½´j¶¬s Fsª«sl\ Li¾»½[ ¬ds úª«s»y©yõ¿RÁLjiryòL][ @ÉíÁÓ ªyLji ÇÁLjizmsryò²¶R V. ¬sLæiR VßáV²R¶ª«so.

ÛÍÁ[µy @LóiR qx sLiª«s»R½=LRiLi gS¬s. C %sµ³¶R LigS @úgRi¤x ¦Ü[µ¶R úgRiV\®²¶ gRißáxms¼½ Õ³Ád ˳ÁÏ »y=ÌÁ©«sV ¿Á[qx sVòLiÛÉÁ[ ¿RÁLiúµR¶V²R¶V ª«sVW²³¶R V\®²¶ ry*%sV ªyLjiNTP aSFy¬sNTP gRiVLRi¸R¶Wù²R¶V. ÀÁ©«sõ ªy²R¶V NRP©«sVNRP NRPVª«sWLRiry*%sVZNP[ mx sn Íجsõª«s*²R¶Li ©yù¸R¶Vª«sVLiÉزR¶V úÊÁx¤¦ ¦ø. ¬ds»][ ª«sWÉýزR¶²R¶Li ª«sÌýÁ ª«sW ÇÁ©«søÌÁV µ³¶R ©«sùª«sV¸R¶WùLiVV.HÍ"£∞ gRiÇØ©«sV¬s NSÎÏÁþQ|\ ms mx s²R¶»yLRiV. C ÇÁgRi»R½Vò¬sd . qx sXztsí Q LRi¿RÁ©«s. @LiÈÁLS¬s ªy²U¶õ %sª«sLñiR V²U¶õ @LiVVF¡¸R¶W®©s[ @LiÈÁW ªyF¡»y²R¶V @¹¸¶Wù! ª«sV×dÁþ ®©s[®©sxmsöV²R¶V qx sVLRiWxmso²T¶gS ª«sWLRi»y©¯[! FsxmsöV²R¶V @LiµR¶LjiNUP ¿RÁLiúµR¶V²R¶©«sª«so»y©¯[! FsxmsöÉÓÁNTP ©y NRPÎÏÁÌÁ ¿Á[»½R ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV qx sLi»][uy¬sõ NRPÌÁVgRiÛÇÁ[¸¶R V gRiÌÁVgRiV»y©¯[ @LiÈÁW NRPXLigjiF¡»y²R¶V. JLki! ¿RÁLiúµy! ©«sVª«so*ª«sVVÍýÜN[ SÌÁ ¿Á[»½R ¿RÁW²R¶ÊÁ²R¶²y¬sNTP ®©s[ÉÁÓ ©«sVLi²T¶ @©«sL>iR V²R¶ª«so. Fsª«s*LjiNTPªy*ÍÜ[ @LóRiLiNS¬s bPª«so²R¶V xmnsÍØ®©sõª«s*LjiNTPªy*ÌÁLiÈÁW úÊÁx¤¦¦¦ø©«sV qx sÌÁ¥¦¦ ©s« ²R¶VgRiV»y²R¶V. ®µ¶[ªy! úxmsxms©«sVõÌÁ Ëص³¶R ÌÁ©«sV »]ÌÁgjiLi¿Á[ J ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªy ¬s¬sõ®µ¶[ ®ªs[Vª«sVV aRPLRißáV®ªs[²¶R V»R½V©yõLi @LiÈÁW BLiúµyµj¶ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. FyÌÁ©«s. INRPä ¿RÁLiúµR¶V²R¶V @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿RÁÊÁ²T¶¾»½[ ®ªs[Vª«sVLi»y @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿RÁÊÁ²T¶©«sÛÉÁý [ NRPµy! @LiÈÁW ry*%sV ªyLji¬s N][LiR VNRPVLiÉØLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx sª«sVVúµR¶V²R¶V ®ªs[ÌÁ ©«s¼½úNRP%sVLi¿RÁª«s¿RÁVè. @ÍØLiÉÓÁ ¬s©«sVõ Fsª«sLRiV qx sVò¼½Li¿RÁgRiÌÁLRiV »R½Liú²U¶! @LiVV©y ®ªs[Vª«sVV FsÍØg][ ¬s©«sVõ qx sVò¼½Li¿yª«sVV úxms˳ÁÏ W! ¬s©«sVõ µR¶Lji+Li¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ. CÍÜ[gS ©yLRiµR¶V²R¶NRPä²R¶NRPV ª«sryò²¶R V. »R½mx söNRPVLi²y A »R½Liú²T¶ ¬s©«sVõ @©«sVúgRiz¤¦¦¦ryò²¶R V. %sxmsn WõÌÁNRPV @µ³¶j mx s¼½\¹¸¶V©«s gRißá©yµ³¶R V²R¶V qx sXztsí QÍÜ[¬s úxms¼d½ NSLSù¬sNUP @µR¶V÷黽R ®\ªsV©«s %sxmsn Wõ¬sõ NRPÖÁgjiLi¿y²R¶V. ©«sVª«so* ˳ØúµR¶aRPVNýPR ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s ª«sWú»R½Li @LiµR¶Lji¬ds ¿RÁW²R¶²y¬sNTP @©«sL>iR V²R¶ª«so. @xmsöV²R¶V ®µ¶[ª«s»R½ÌÁV ry*%dsV! %dsVLRiV ¿RÁLiúµR¶V¬s @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿yÖÁ. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ©«sV |msµô¶R aRPLkiLS¬sõ NRPÖÁgji. @xmso²R¶V ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLi»y ry*%sV ªyLji FyµyÌÁ\|ms mx s²T¶. ®µ¶[ªy! ª«sVª«sVøÖÁõ %dsVlLi[ LRiOTPQLi¿yÖÁ. ¾»½ÖÁ¸R¶VNRPgS¬s ¿RÁLiúµR¶V¬s NRP©«sVNRP ¿RÁWzqs©«sÈýÁLiVV¾»½[ ªyLjiNUP aSxmsLi »R½mx söNRP ª«sLjiqxò sVòLiµR¶¬ds. gRißáxms¼½aRPNTP¬ò s ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s ¿RÁLiúµR¶V²R¶V »R½©«s mx sLjiªyLRiLi»][ ry*%sV ªyLji¬s mx sLji¤x ¦¦¦zqsryò²¶R V. FsxmsöV\®²¶©y gS¬s Fsª«s*Ql\ Li©y gS¬s C ORPQßáLi ©«sVLi²T¶ ¬s©«sVõ NRP©«sNRP ¿RÁW}qsò ªy²T¶¬s ª«sV¥¦¦¦FyFyÌÁ¬dsõ ¿RÁVÈíÁVNRPVLi²R¶V©«sV gSNRP! @LiÈÁW BLi»R½ª«sLRiNRPW Fsª«s*LRiW aRPzmsLiÀÁ©«sLi»R½ µyLRiVßáLigS aRPzmsryòLiR V gRißáxms¼½ ry*%sVªyLRiV. ª«sVVÍýÜN[ SÌÁÍÜ[¬s úxms¼½ INRPäLjiNUP AµR¶LRi+¬ds¸R¶VV²U¶õ. NSÊÁÉíÁÓ C ª«sLRiLi »R½mx sö BLiN][ ª«sLS¬sõ ®µ¶[¬s\®©s©y N][LiR VN][Li²T¶!'' @LiÉØLRiV. LRiNRPªò s« WÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiV²R¶V. ú¼½ª«sVWLRiVòÌÁNRPV |\ qs»R½Li @µ³¶k aRP*LRiV²R¶®\ªs©«s ¬dsNTP®ªs[ ª«sW úxmsßت«sWÌÁV. ¿RÁLiúµR¶V¬s ª«sV»R½Vò INRPäryLjigS µj¶gjiF¡LiVVLiµj¶. »R½©«s gRißØÌÁ»][ %s©y¸R¶VNRP ÍÜ[NS¬sNTP ®ªs×ÁþF¡»yLRiV ry*%sVªyLRiV. LRiNRP¿ò ÁR LiµR¶©«s ¿RÁLjiè»R½V²R¶V. qx sª«sVVúµR¶V²R¶V ®ªs[ÌÁ ©«s¼½úNRP%sVLi¿RÁª«s¿RÁVè NS¬s ©y ª«sWÈÁ G©yÉÓÁNUP F~ÌýÁVF¡µR¶V. »R½LRiVªy»R½ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLi»y ¿RÁLiúµR¶V¬s ª«sµô¶R NRPV ®ªs×Áþ @»R½²T¶»][ C %sµ³¶R LigS mx sÌÁVNRPV»yLRiV. gRißáxms¼½\|ms mx spÌÁ ª«sL<S¬sõ NRPVLjizmsryòLiR V. NRP©«sVNRP ¿RÁLiúµR¶V¬s. @NRP䮲¶[ ª«so©«sõ tx sQßáVøÅÁ gRißáxms»R½VÌÁV A mx sn Íجsõ ""»R½©«sNTPª«sVøLiÛÉÁ[ »R½©«sNTPª«sVø¬s'' ª«sWLSLi ¿Á[ryòLRiV. ÌÁ¸R¶WÌÁ©«sV ¸R¶V®µ¶³ ¿[ ÁR èégS ¿Á[qx sVòLiÉت«so. J ®µ¶[ªs« »R½ÍØLS! FsLiµR¶VNRPV ®©s[¬sÀÁè©«s aSFy¬sõ ª«sXµ³y ¿Á[¸¶R V²y¬sNTP úxms¸R¶V¼½õQryòLiR V. ®ªs[VLRiV mx sLRi*»R½Li ¿RÁÖÁLi¿RÁª«s¿RÁVè. @LiVV©y %dsVLjiLi»R½gS ©«s©«sVõ aRPLRißáV®ªs[²¶T ©«s ªyLji¬s %s²R¶ª«s²R¶Li ©y µ³¶R LRiøLi NSµR¶V. BxmsöV²R¶V úFyLRiLi˳ÁÏ ª«sVª«so»R½VLiµj¶ @xqsÌÁV NRP´R¶. ¬ds aSxmsLi ª«sÌÁ©«s ˳ÁÏ ¸R¶Vxms²R¶V¿RÁV©«sõ qx sª«sVxqsò ÇÁgRi»R½Vò©s« V ©«sV®ªs[* LRiOTPQLi¿yÖÁ. J ®µ¶[ªs« »R½ÍØLS! INRP qx sLiª«s»R½=LRiLigS¬s. @LiVV©y %dsVLjiLi»R½gS ©«s©«sVõ aRPLRißáV ®ªs[²¶R VNRPVLiÈÁV©yõLRiV. ®ªs[VLRiV mx sLRi*»R½Li ¿RÁÖÁLi¿RÁª«s¿RÁVè. qx sWLRiVù²R¶V úNTPLiµR¶mx s²R¶ª«s¿RÁVè. ¬ds ª«sVz¤¦¦¦ª«sV©«sV gS¬s ¾»½ÌÁVxqsVN][ÛÍÁ[NPR ª«s°©y¬sõ ª«sz¤¦¦¦Li¿yLiVV. ÇÁgRiµæ¶R VLRiV\®ªs©«s A ª«sV¥¦¦¦»R½Vø¬sNTP ©«sV®ªs*LiµR¶VNRPV @xmsLS´R¶Li ¿Á[ryª«so? A mx soßØù»R½Vø²R¶V ª«sW¿Á[ @¼½NRPtx sí QLi %dsVµR¶ úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶ »R½©«s aSFy¬sõ C %sµ³¶R LigS qx sª«sLjiLi¿yLRiV. @µj¶ %s©«sõ ®µ¶[ªs« »R½ÛÍÁLi»][ A©«sLiµj¶LiÀÁ. ®ªsLiÈÁ®©s[ BLiúµR¶V²R¶V. »R½©«s»][ FyÈÁV ¾»½ÀÁè©«s J @xmspLRi*Q®\ªsV©«s mx sn Íجsõ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV¬sNTP ¬s®ªs[µ¶j ryò²¶R V ©yLRiµR¶V²R¶V.HÍ"£∞ ¿RÁWzmsLiÀÁ©«s Axqs©y¬sõ @µ³¶j ztsî Qryò²¶R V úÊÁx¤¦¦¦ø. N][ÉÁÓ ª«sVLiµj¶ qx sWLRiVùÌÁ NRP©«sõ @µ³¶j NRP®\ªsV©«s ¾»½[ÇÁxqsV= NRPÖÁgji. ©«sVª«so* NRPW²y A ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªs« o²T¶õ aRPLRißáV ®ªs[²¶R V. aý]e[ e »R½*Li ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªs« ÇÁgRi»yª«sVzqs ª«sLiµR¶¬ds¸R¶V e qx sòQ*Li Fyzms ¤x ¦¦¦Lizms %sµR¶µ³yzqs ¸R¶V®µ¶³ tx[ sí Q%sd VaRP ee »R½*Li ¬sLæRiVßãÜ[ zms gRiVßáNRPX»`½ gRiVßÓá©yLi »R½ùµ³k¶aRP e »R½*®ªs[Vª«s ®µ¶[ªs« aRPLRißáLi ª«s¸R¶V ª«sVµR¶ù ¸R¶W»yM ee J ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªy! ¬dsª«so qx sª«sVxqsò ÇÁgRi»R½VòNPR V ª«sLiµR¶¬ds¸R¶VV²R¶ª«so. »R½Liú²U¶! ©«sVª«so* ¬sLæiR Vßá qx s*LRiWxmso²R¶®\ªs ª«soLi²T¶ NRPW²y qx s»R½Qò* LRiÇÁxqsò®ªsW gRiVßØÌÁ©«sV qx sXztsí Qqx sVò©yõª«so. zqsLiµ³¶R WLSLRiVßá ¬súgRi¤x ¦¦¦Li»][. @xmso²R¶V ¿RÁLiúµR¶V²R¶V gRißáxms¼½ GNSORPQLik ª«sV¥¦¦¦ª«sVLiú»y¬sõ ÇÁzmsxqsWò 120 qx sLiª«s»R½=LSÌÁ qx sª«sWµ³¶j ¬sxtsî Q»][ NRPh][LiR ®\ªsV©«s »R½mx sxqsV= ¿Á[ryò²¶R V. C NSLRißáLigS úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[¬s @¬sõ NSLSùÌÁV qx sòLiÕ³ÁLiÀÁ F¡¸R¶WLiVV. ¬ds aRPVµô¶Rð »R½©«sVª«so©«sV ÇÁgRi»R½ûQözqsµô¶Rð ®\ªsV©«s ¬ds ÆØù¼½¬s ¼½Ljigji F~LiµR¶gRiÌÁª«so. ª«sVW²R¶V ÍÜ[NSÌÁNRPV @´j¶mx s¼½. %dsLji qx sVò»½R VÌÁNRPV úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶©«s gRißáxms¼½ ª«sVVÍýÜN[ SÌÁÍÜ[ @ryµ³¶R ùQ®\ªsV©«s®\µ¶©y qx slLi[ Gµ][ INRP N][Lij NRP©«sV N][LiR VN]ª«sVøLiÉزR¶V. C %sµ³¶R LigS qx sXztsí QNPR LRiQò¹\¸¶V©«s zms»yª«sVx¤¦¦¦§®²¶[õ »R½©«s ª«sW¸R¶V»][ ú˳ØLi»R½V²T¶õ ¿Á[zqs©«s ª«sV¥¦¦¦ª«sW¸R¶W%s %sxmsn VõLSÇÁÙ. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NS¬s úxms˳ÁÏ W! ¿RÁLiúµR¶V²R¶V NRP©«smx s²R¶NRP F¡ª«s²R¶Li ª«sÌýÁ úxmsxmsLi¿RÁLiª«sVLi»y NRPtx sí QLiÍÜ[ ª«sVV¬sgji DLiµj¶. ¬sLæiR Vßá qx s*LRiWxmso²R¶V mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦ø qx s*LRiWxmso²R¶V. @¹¸¶Wù! ËØÌÁV²R¶©«sVN]¬s @ÇìØ©«sLi»][ lgi[ÖÁ¿Á[zqs ®©s[©s« V @©yù¸R¶V\®ªsVF¡¸R¶W®©s[. mx s®µ¶[ mx s®µ¶[ ryuíyLigRi ©«sª«sVryäLSÌÁV ¿Á[qx sWò ˳ÜL[ iR V ˳ÜL[ iR V©«s %sÌÁzmsryòLiR V. ª«sVª«sVøÖdÁõ @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿yÖÁ=Liµj¶. @Li¾»½[ NSµR¶V ª«sVµ³¶R VLRi mx sn Íجsõ tx sQßáVøÅÁV©«sNTPªy*ÖÁ=Liµj¶gS ¼d½LRiVö ¿Ázmsö©«s úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²T¶õ ª«sVx¤¦Ü[úgRiqx s*LRiWxmsLi»][ ˳ÁÏ ¸R¶V|msÈíÁrygS²R¶V. ˳ØúµR¶mx sµR¶ ª«sWxqsLi aRPVNýPR mx sORPQLiÍÜ[ ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s Fsª«sl\ Li©y ¾»½ÖÁzqsgS¬s. ÛÍÁ[µy Fyª«so qx sLiª«s»R½=LRiLi gS¬s ¿RÁLiúµR¶V²R¶V µR¶Lji+Lixms»R½gji©«s ªy²R¶V NS²R¶V. A µj¶ª«sù¾»½[ÇÁxqsV=©«sV ¿RÁW²R¶²y¬sNTP ®\µ¶³ LRiùLi ¿yÌÁ¬s ¿RÁLiúµR¶V²R¶V FsÍØg][ ®\µ¶³ LRiùLi ¾»½¿RÁVèN]¬s ry*%sVªyLjiNTP ryuíyLigRi ©«sª«sVryäLRiLi ¿Á[qx sWò C %sµ³¶R LigS qx sVò¼½ryò²¶R V. »R½©«sNRPV mx sn Íجsõª«s*ÛÍÁ[µ¶R ¬s gRißáxms¼½ AúgRiz¤¦¦¦ryò²¶R V. »R½mx söNRP ¼d½LRiègRiÌÁ©«s¬s ¥¦¦¦%dsV¬sryò²R¶V. ©yaRP©«sLi ÛÍÁ[¬sªy²R¶V. @xmso²R¶V ry*%sV ªyLRiV C %sµ³¶R LigS ¿ÁÊÁV»yLRiV. qx sLRi*ÍÜ[NSÌÁ©«sV »R½©«s ¾»½[ÇÁxqsV=¿Á[ úxmsNSbPLixmsÛÇÁ[}qs gRißáxms¼½ ry*%sVªyLRiV ¿RÁLiúµR¶V¬s ª«sVVLiµR¶V úxms»R½ùQOPR Qªs« Vª«so»yLRiV. ¬s©«sVõ aRPLRißáV F~Liµj¶©«s ª«sVª«sVøÖÁõ ¬ds®ªs[ AµR¶VN][ªyÖÁ. C %sµ³¶R LigS aSzmsLiÀÁ. gRi©«sVNRP ®©s[©¯NRP ª«sWÈÁ ¿ÁÊÁV»R½V©yõ©«sV %s©«sLi²T¶.HÍ"£∞ . qx sWLRiVù²R¶V úNTPLiµR¶mx s²R¶ª«s¿RÁVè. @xqsÛÍÁ[ N][mx sLiÍÜ[ ª«so©«sõ ry*%sV ªyLRiV ¿RÁLiúµR¶V²T¶õ |mnsWLRiLigS aRPzmsryòLiR V. @gjiõ ®ªsVVµR¶Û\ÍÁ©«s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLi»y gRißáxms¼½ ª«sµô¶R NRPV ª«sÀÁè A »R½Liú²T¶ NSÎÏÁþQ|\ ms mx s²T¶ C %sµ³¶R LigS qx sVò¼½ryòLiR V. %sVgjiÖÁ©«s L][ÇÁÙÌÁÍÜ[ C aSxmsLi ª«sLjiLò i¿RÁµR¶¬s »y¬sÀÁè©«s aSFy¬sõ N]Li»R½ª«sLRiNRPV qx s²R¶ÖÁryò²¶R V. NS¬s ©y ª«sWÈÁ G©yÉÓÁNUP F~ÌýÁVF¡µR¶V. CÍÜ[gS ¿RÁLiúµR¶V¬s aSxmsª«sX»yòLi»R½Li ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV ¾»½ÌÁVxqsVòLiµj¶. @LiÈÁW z¤¦¦¦»R½ËÜ[µ¶R³ NS%sLiÀÁ »R½ª«sVµyLji¬s ªyLRiV F¡»yLRiV. @µj¶ FsÍØgRiLiÛÉÁ[ c ª«sVx¤¦Ü[úgRi qx s*LRiWFy¬sõ µyÖÁè©«s gRißáxms¼½ ry*ª«sVVÌÁ ªyLRiV ª«sVWLåiR V\®²¶©«s ¿RÁLiúµR¶V²T¶NTP %sNRPX»R½LigS NRP¬szmsLiÀÁ©«sÈýÁV©yõ²R¶V. úÊÁx¤¦ ¦ø ªyNSù©«sVryLRiLi bPª«so²R¶V A mx sn Íجsõ tx sQßáVøÅÁV¬sZNP[ Bryò²¶R V. ©«s©«sVõ aRPLRißáV®ªs[²¶T ©«s ªyLji¬s %s²R¶ª«s²R¶Li ©y µ³¶R LRiøLi NSµR¶V. |mnsWLSxmsLSµ³y¬sõ ¿Á[zqs©«s ¿RÁLiúµR¶V²T¶NTP »R½gji©«s aS}qsò ÇÁLjigjiLiµj¶. ÇÁgRiú»R½¸R¶V %sµ³y»R½. ®ªs[µyÌÁV ©yÌÁVgRiW ¬ds LRiWFy¬sõgS¬s. JLiVW! ©«sV®ªs*Li»R½ ª«sVWLåiR V²T¶%s gRißáxms¼½¬s mx sLji¤x ¦¦¦zqsryòªy! ª«sV¥¦¦¦xmsLSµ³¶j ®\ªs©«s ¬ds ª«sÌýÁ ÍÜ[NSÌÁ¬dsõ NRPuíyÌÁV FyÌÁV NSª«sÖÁ= ª«s¿yèLiVV.

%saRP*%sµ³y»R½ª«so. ªy²T¶ ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi @LRiVxmsoÌÁ»][ ª«sVW²R¶V ÍÜ[NSÌÁ ªyLji ª«sV©«sqx sV=ÌÁV ú˳ØLi¼½xms²R¶V©«sÈýÁV ¿Á[¸¶R VrygS²R¶V. gRißáxms¼½ ú{ms¼½ N][qx sLi ª«sLRiµR¶ gRißáxms¼½ª«sVWLji¬ò s ®µ¶[ªs« »y ÊÁXLiµR¶Li»][ xqs¥¦¦¦ róyxms©«s ¿Á[zqs LRi»yõÌÁ»][©«sV. ˳ÁÏ Wª«sVLi²R¶Íجsõ µR¶z¤¦¦¦LixmsÛÇÁ[qx sWò ªy²T¶ ÇÁÈÁÌÁV ANSaS¬sõ »yNRPV»R½W. @xmso²R¶V mx sµR¶øLi ª«sLiÉÓÁ ®©s[ú»yÌÁ»][.HÍ"£∞ aý][ ee ©«sª«sW%sV®µ¶[ªs« Li µj¶*LRiµy©«s©«sLi»R½Li ¸R¶Vxqs=LRi*%sxmsn VõLi ¤x ¦¦¦LRi¾»½[ ÇÁ©y©yLi e µ³¶R LSøLóiR NSª«sWLi qx sò©s« V¾»½[ ÐÁÍØ©yLi »R½|\ qs#ø©«s®ªsW %sxmsn Võ %s©y©«saS¸R¶V ee aý]e[ e NRPXFy¬s®µ¶³ ![ úÊÁx¤¦¦¦øª«sV¸R¶W¸R¶V ®µ¶[ªs« %saS*»R½ø©y %saRP*%sµ³y©«s µR¶ORPQ %saRP*xqsù ÕdÁÇظR¶V ÇÁgRi©«sø¸R¶W¸R¶V ¾\»½QûÍÜ[NPR ùxqsLi¥¦¦¦LRiNRPX¾»½[ ©«sª«sV}qsò ee aý]e[ e ú»R½LiVW ª«sV¸R¶W¸R¶WÐÁÌÁ ÊÁVµô¶jð µ³yú¾»½[ ÊÁVµô¶jð úxmsµk¶Fy¸R¶V qx sVLSµ³¶j Fy¸R¶V ¬s»yù¸R¶V qx s»yù¸R¶V ¿RÁ ¬s»R½VùÊÁV®µ¶ðô [ ¬s»R½ùLi ¬sLki¥¦¦¦¸R¶V mx sn ®ªsWxqsVò¬s»R½ùLi ee aý]e[ e @ÇìØ©«s µ][}tsQßáNRPX»][ mx sLSµ³][ »R½*LiQOPR QLi»R½Vª«sVL>][ zqs µR¶¸R¶WNRPLRi»R½*Li »R½µyzmsµ][tx sQM aRPLRißØgRi»R½qx sù»yùlgi[ ª«sV¥¦¦¦»R½ø©±s NRPVLRiV®ªs[V ©«sV NRPLiFyLi. @Li¾»½[ NSµR¶V J ¿RÁLiúµy INRP NRPÎÏÁ ¿Á[»½R ©«sVª«so* ©y ÌÁÍØÈÁ ˳ØgRiª«sVLiµR¶VLi²R¶V. @ÍØlgi[ úxms¼d½ ®©sÌÁ aRPVNýPR mx sORPQLiÍÜ[ lLiLi²R¶ª«s L][ Ç ÁÙ©« s ©« s Vª« s o* úx m s¸R ¶ V»R ½ õLi»][ @LiµR ¶ Lj i  ¿ Á[ » R ½ µR¶Lji+LixmsµR¶gji©«sªy²R¶V. qx sLRi*xqs*LRiWxmso²R¶ª«so. ®ªs[µ¶R ®ªs[»½R ªò s« o. ÇÁgRi»R½VòNPR V ª«sVWÌÁ\®ªsV©«s ªy²R¶ª«so. ÊÁVµô¶jð ©«sVµô¶kð zmsLixmsÛÇÁ[}qsªy²R¶ª«so. ª«sVÛÍÁý mx soª«so*ÌÁ NRPLiÛÉÁ[ ¾»½ÌýÁ®\©s©«s mx sÌÁVª«sLRiVxqsÌÁ»][. ÌÁ¸R¶V NSLRiNRPV²R¶ª«so @LiVV©«s ¬dsNTP®ªs[ ©y ª«sLiµR¶©yÌÁV. @»R½¬sNTP ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi®\ªsV©«s N][LiR ÌÁV©yõLiVV. aRPLRißØgRi»R½V¬s ©«sVª«so* LRiOTPQLi¿RÁNRPVLi²y ª«sµj¶ÖÁ®ªs[}qsò @µj¶ ¬dsNRPV úxms¼½}tísQ NRPµy ry*%dsV! @LiÈÁW ®µ¶[ªyµj¶®µ¶[ªs« o²R¶LiVV©«s gRißáxms¼½¬s ¿RÁLiúµR¶V²R¶V @®©s[NPR %sµ³yÌÁ ®ªs[²¶R VNRPVLiÉزR¶V. ¬s©«sVõ ®©s[©s« V aRPLRißáV ®ªs[²¶R V»R½V©yõ©«sV. ©y©yÌÁLiNSLSÌÁ»][ µj¶ªyùLiÊÁLSÌÁ©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ LRi»R½õzqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi\|ms NRPWL]è¬s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. %sxtsñ vª«sVWLjiò ªyLji©«sLiµR¶Lji¬ds ¼d½qx sVN]¬s gRißáxms¼½ ª«sµô¶R NRPV ®ªs×Áþ %s%sµ³¶R r¡òú»yÌÁV ¿Á[ryòLiR V. ÇÁgRi»R½Vò qx sª«sùLigS ©«s²R¶mx s²y¬sNTP }¤¦¦¦»R½V\®ªs©«s ªy²R¶ª«so. ¬ds ˳ÁÏ NRPVòÌÁ qx sLRi* N][lLiäÌÁ©«sV ¼d½lLi[èªy²R¶ª«so @LiVV©«s ¬dsNRPV ©«sª«sVryäLSÌÁV. qx så ÖÁ»R½®\ªsV©«s A lLi[»½R qx sV= ©«sVLi²T¶ ÇØ*Íت«sWÌÁÌÁ»][ ª«sVLi²R¶V»][©s« õ %sNRPX»R½ LRiWxmso\®²¶©«s mx soLRiVxtsv²]NRP²R¶V ÇÁ¬søryò²¶R V. ¾»½ÖÁ¸R¶VNRP¿RÁWryòL][ @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ ªyLjiNTP ¥¦¦¦¬s. N][ÉÁÓ qx sWLRiVùÌÁ ¾»½[ÇÁxqsV=»][. ¿RÁLiúµR¶V¬s qx sVò»½R VÌÁNRPV qx sLi»][ztsQLiÀÁ©«s gRißáxms¼½ @»R½¬sNTP ª«sLSÌÁ¬sxqsWò J ¿RÁLiúµy! ¬dsNTPLi»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V©«sõ LRiWxms®ªs[V ¼½Ljigji LSgRiÌÁµR¶V ®©s[¬sLi»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV ¿Ázmsö©«sÈýÁV INRPä ˳ØúµR¶ aRPVNýPR ¿RÁ%s¼½L][ÇÁÙ©«s ª«sWú»R½Li Fsª«sl\ Li¾»½[ ¬s©«sVõ ¾»½ÖÁzqsgS¬s. ÊÁVVxtsvÌÁV NRPW²y ª«sLRiµR¶ ª«sVWLji¬ò s mx spÑÁLiÀÁ. A mx sn ÖÁ»R½LigS qx s˳ÁÏ ÍÜ[ @˳Øqx sVFyÌÁª«so»y²R¶V. ª«sVWLåiR »R½*Li ®ªsVVµR¶Û\ ÍÁ©«s%s úFyzmsòryòLiVV. A ZOP[Q ú»R½LiÍÜ[©s« V µ³yLRiF¡ryòLiR V. @xmso²R¶V ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. ÊÁLigSLRiLi»][©s« V úFyryµy¬sõ ¬sLjiøLiÀÁ. %sxmsn WõÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦LjiLi¿Á[ªy²R¶ª«so. ¬s»R½Vù²R¶ª«so. gRiLiµ³¶R LRiV*ÌÁV.HÍ"£∞ . qx sLRi*xqsLi¥¦¦¦LRi NSLRiNRPV²R¶ª«so. qx sLRi*ryOTPQ¬s @LiVV©«s }¤¦¦¦ FyLRi*¼d½©«sLiµR¶©y! ¬dsNTP®ªs[ ª«sW úxmsßت«sWÌÁV. @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªs« o\®²¶©«s gRißáxms¼½NTP úxmsßت«sWÌÁV. A qx s˳ÁÏ ÍÜ[ ¼½ÍÜ[»½R ªò s« V ©yÈÁùLi ¿Á[r¡òLiµj¶. ¬ds ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV qx sª«sVxqsò zqsµô¶Rð VÌÁ©«sV ÊÁVµô¶Rð VÌÁ©«sV ¿Á[NPR WlLi[è ªy²R¶ª«so. ˳ÁÏ NRPªò s« LRiµR¶V²R¶ª«so.HÍ"£∞ ª«sVWLjiÍò Ü[©s« V. ®ªs[µ¶R NRPLRiªò s« o @LiVV©«s ¬s©«sVõ ª«sµR¶ÖÁ BLiZNPª«sLjiõ ®ªs[Vª«sVV aRPLRißáV®ªs[²¶R VÈÁ? úxms˳ÁÏ W! ª«sW ˳ÁÏ ¸R¶W¬sõ ©«sVª«so* »R½mx sö BLiZNPª«sLRiV F¡g]ÈíÁgRiÌÁLRiV? ª«sW @LiµR¶LjiNUP ª«sVLRißáLi qx s%dsVzms}qsò ©«sV®ªs*LiµR¶VNRPV D}msOTPQqx sVò©yõª«so ry*%dsV? @LiÈÁW ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLiµR¶LRiW gRißáxms¼½¬s úFyLóij ryòLiR V. ©«sª«sVxqsäLjiLixmsµR¶gji©«s ªy²R¶ª«so»yª«so.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @»R½²T¶õ aRPLRißáV®ªs[²¶R »yLRiV. qx sLRiV*ÌÁNRPV aRPLRißáùQ®\ªsV©«s ªy²R¶ª«so. }¤¦¦¦ µR¶¸R¶WNRPLS! @ÇìØ©«sLi»][ ®©s[©s« V ¿Á[zqs©«s @xmsLSµ³y¬sõ ª«sV¬sõLi¿RÁLi²T¶. %saS*¬sNTP ÕdÁÇÁ qx s*LRiWxmso²R¶ª«so. C ZOP[Q ú»R½Li zqsµô¶Rð ZOP[Q ú»R½LigS ÍÜ[NPR LiÍÜ[ úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµj¶Liµj¶. qx sLRi*µy»R½ª«so. A INRPä L][ÇÁÙ ª«sWú»R½Li ©«sVª«so* @LiµR¶LjiNUP AµR¶LRi+¬ds¸R¶VV²R¶ª«so. A L][ÇÁÙ©«s ©«sVª«so* úxms¸R¶V¼½õLi¿Á[ µR¶LRi+¬ds¸R¶VV²R¶ª«so»yª«so. BLi»R½ÍÜ[ A®ªsV |\ msÈÁ N]LigRiV ÇØLRiV»R½VLiµj¶. aRPLiÅÁLi ª«sLiÉÓÁ NRPLihRiLi»][. qx sª«sVxqsò %sµyùxqs*LRiWxmso²R¶ª«so. C %sµ³¶R LigS ¿RÁLiúµR¶V²R¶V gRißáxms¼½ ª«sÌÁ©«s qx sNRPÌÁ ª«sLSÌÁ©«sV F~Liµj¶ ¸R¶Vµ³ymx spLRi*NRPLigS úxmsNSaRPª«sLi»R½V²R¶¸R¶Wù²R¶V. @ÍØ NSNRPVLi²y A L][ÇÁÙ ¬s©«sVõ µR¶Lji+Li¿RÁNRPF¡¾»½[ A úª«s»R½Li ª«sXµ³y @ª«so»R½VLiµj¶. qx s»R½*xqs*LRiWxmso²R¶ª«so @LiVV©«s gRißáxms¼½ ®µ¶[ªs« o©«sNRPV B%s¹¸¶[V ©y úxmsßت«sWÌÁV. A®ªsV NRPV¿RÁ r¢LiµR¶LSù¬sõ ¿RÁWzqs ¸R¶Vª«sVV²R¶V ¼½ÍÜ[»½R ªò s« V©«sV NS%sVLiÀÁ. ÊÁVVxtsvÌÁV %sxtsñ vª«sVWLjiò ª«sµô¶R NRPV ®ªs×Áþ. @»R½²R¶V |msµô¶R |msµô¶R @LRiVxmsoÌÁ»][ ª«sVW²R¶V ÍÜ[NSÌÁ©«sV ˳ÁÏ ¸R¶V|msÈíÁ rygS²R¶V. »R½ª«sV »R½F¡aRPNTP¬ò s A FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µR¶WLS*LiNRPVLRi ª«sVz¤¦¦¦ª«sV (gRiLjiNRP ª«sVz¤¦¦¦ª«sV) xmspLRi*Li xqsLi¸R¶Vª«sV¬ds xmsoLRiLiÍÜ[ INRP ª«sVx¤¦Ü[»R½=ª«sLi ÇÁLRiVgRiV»][Liµj¶. %saS*»R½øNRPV²R¶ª«so. ¬ds ˳ÁÏ NRPVòÌÁ qx sLRi* %sxmsn WõÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦LjiLiÀÁ. aý]e[ e ©«s®ªsW %sxmsn Võxqs*LRiWFy¸R¶V ©«sª«sV}qsò %sxmsn Võx¤¦¦¦Ljiâßá[ e ©«sª«sV}qsò qx sLRi*LRiWFy¸R¶V qx sLRi*ryOTPQ©s« õ®ªsWxqsVò¾»½[ ee aý]e[ e ©«s®ªsW ®µ¶[ªy¸R¶V ª«sVx¤¦¦¦¾»½[ ©«sª«sV}qsò ÇÁgRiµyµR¶¹¸¶[V ©«sª«sVM NRPXFy¬s®µ¶³ [ e »R½V˳ÁÏ ùLi ÇÁgRi»yöÌÁ©«s }¤¦¦¦»R½®ªs[ c ©«sª«sV}qsò mx spLñiR »R½ª«sV}qs ee aý]e[ e qx sLRi*xqsLi¥¦¦¦LRiNSLjiâßá[ ©«sª«sV}qsò ˳ÁÏ NRPò ª«sLRiµR¶ qx sLRi*µyú¾»½[ ©«s®ªsW©«sª«sVM ©«sª«sV}qsò ©«s©«sù aRPLRißá qx sLRi*NSª«sV úxmsxmspLRiNRPee aý]e[ e ©«sª«sV}qsò ®ªs[µ¶R %sµR¶V}tsQ ©«sª«sV}qsò ®ªs[µ¶R NSLjiâßá[ e NTPª«sV©«sùLi aRPLRißáLi ¸R¶Wª«sVM N][ªs« V©«sM ry*µR¶÷鸶R Wxmsx¤¦¦¦M ee %sxmsn Võxqs*LRiWxmso²R¶ª«so. @xmsöV²R¶V ©y»][ FyÈÁV ¬dsNRPV xmspÇÁ @LiµR¶VNRPV®©s[ @L>Ri»R½©«sV úxmsryµj¶qx sVò©yõ©«sV. qx sLixmspLñiR »R½®ªsWLRiWxmso²R¶®\ªs©«s }¤¦¦¦ gRißá©y´y! ¬dsNRPV B®ªs[ ª«sW ª«sLiµR¶©yÌÁV. ©«sª«so*ÌÁFy\ÛÍÁ©«s ¸R¶Vª«sVV²R¶V »R½ÌÁª«sLi¿RÁVN]¬s qx s˳ÁÏ ©«sVLi²T¶ ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ®ªs×ÁþF¡»R½V©«sõxmsöV²R¶V @»R½¬s lLi[»½R qx sV= qx så ÖÁ»R½®\ªsV ˳ÁÏ W%sV\|ms mx s²R¶V»R½VLiµj¶. ®µ¶[ªyµj¶ ®µ¶[ªs« o²R¶ª«so. ªyLjiNTP µ³¶R LSøLóiR NSª«sV®ªsWOSQÌÁ©«sV úxmsryµj¶ryòªs« o. @xms=LRiqx sÌÁV @LiµR¶LRiW ª«s¿yèLRiV. NRPXFy¬sµ³¶j %s. úÊÁx¤¦¦¦øª«sV¸R¶VV²R¶ª«so. A ª«sVWLjiNò PT u¡²R¶a][mx s¿yLSÌÁ»][ mx spÑÁryò²¶R V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV @µ³¶j mx s¼½%s. ÇÁgRi©«sø¸R¶VV²R¶ª«so. A D»R½=ªy¬sõ ¿RÁW²R¶²y¬sNTP qx sLRi*®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. zqsgæiR V©«sV %s²T¶ÀÁ A®ªsV©«sV N_gjiÖÁLi¿RÁVN][²y¬sNTP úxms¸R¶V¼½õQryò²¶R V. BNRPF¡¾»½[ NRPXxtsñ Qmx sORPQ ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s ©«sVª«so* DµR¶LiVVLiÀÁ©«s »R½LRiVªy»R½®©s[ ÇÁ©«sVÌÁV ©y úª«s»y¬sõ ®ªsVVµR¶ÌÁV|ms²R¶»yLRiV.

ÊÁVµô¶jð @®©s[ ª«sW©«sª«s NRP©«sùÖÁõ qx sXztsí QLiÀÁ ry*%sV ªyLjiNTP úxmsryµj¶ryò²¶R V. qx sª«sVVúµyÌÁV F~Ligji F¡»yLiVV. zqsµô¶jð . $ %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ úª«s»R½ª«sVV aý]e[ e aRPVNýSLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi %sxtsñ vLi aRPbPª«sLñiR Li ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁª±sV e úxmsxqs©«sõª«sµR¶©«sLi µ³yù¹¸¶[V »R½=LRi* %s|mnsWõxmsaSLi»R½¹¸¶[V ee A¿RÁª«sV©«sª±sV. @xmsöV²R¶V ËØÌÁgRißáxms¼½ »R½©«s ¹¸¶WgRiª«sW¸R¶WÊÁÌÁLi»][ @©«sÍØxqsVLRiV²T¶õ mx sÈíÁVN]¬s ú%sVLigji®ªs[ryò²¶R V. ªyxqsLRi ¸R¶VVNSò¸¶R WLi aRPV˳ÁÏ ©«sORPQú»R½ aRPV˳ÁÏ ¹¸¶WgRi aRPV˳ÁÏ NRPLRißá Gª«sLigRiVßá %sZaP[tx sQßá %sbPuîy¸R¶WLi @ryùLi aRPV˳ÁÏ ¼½´_ ª«sVª«sV µ³¶R LSøLóiR NSª«sV®ªsWORPQ ¿RÁ»R½VLji*µR¶ mx sn ÌÁ mx soLRiVuyLóiR zqsµô¶Rð ùLóiR Li mx soú»R½F¢ú»yÕ³Á ª«sXµô¶Rð ùLóiR Li qx sLS*Õ³Ád tx sí Q zqsµô¶Rð ùLóiR Li zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ú{ms»R½ùLóiR Li µ³yù©yªyx¤¦¦¦©yµj¶ u¡²R¶a][mx s¿yLRi mx spÇØLi NRPLji}tsQù ˳ÁÏ ª«sqx sLiÀÁ»R½ FyF¢xmsn V %sµ³¶R *Lixqs©«s %s¿RÁORPQß᪱sV %sxmsn WõLiµ³¶R NSLRi ˳Øqx s*Li»R½Li %sxmsn VõLSÇÁª«sVx¤¦¦¦Li˳ÁÏ #ÛÇÁ[ee GNRPµR¶Li»R½Li aRPWLRiöNRPLñiR Li gRiÇÁª«sNRPQòûLi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi FyaSLiNRPVaRPµ³¶R LRiLi ®µ¶[ªs« Li µ³yù¹¸¶[V ¼½=µô¶jð ªy©y¸R¶VNRPª±sV D»R½ªò s« VLigRißá©y´R¶qx sùúª«s»R½Li qx sLixms»R½äLRiLi aRPV˳ÁÏ Li ˳ÁÏ NSò Õ³Ád tx sí Qúmx sµR¶Li »R½ryø»`½ µ³yù¹¸¶[V»`½ %sxmsn Võ©y¸R¶VNRPLi e µ³yù¹¸¶[V µæ¶R ÇØ©«s©«sLi ®µ¶[ªs« Li »R½mx sòNSLi¿RÁ©«s qx s¬sõ˳ÁÏ Li ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VLi qx sLS*˳ÁÏ LRißá ˳ÁÏ WztsQ»½R Li ee $ gRißص³¶j mx s¼½\¹¸¶V ©«sª«sVM ee µ³yù¸R¶W%sV ee @ú»ygRi¿RÁèé ÇÁgRiµR¶*©ós« ù qx sVLRiLSÇØLjiè ¾»½[aPR *LRiM @©yµ³¶R ©y´R¶ qx sLRi*ÇìÁ g_Lki qx sª«sVVµR¶÷éªs« . ÇìØ©«s qx s*LRiWxmso\®²¶©«s mx sLRiª«sW»R½ø »R½»R½Qò*Li mx spLjigò S ÊÁVVxtsvÌÁNRPV NRPW²y @ª«sgRi»R½Li NSNRPF¡ª«s²R¶Li ª«sÌýÁ®©s[ A úNRPWLRiV®²¶[®\ªsV©y »R½ª«sV ry*%sV¬s ¿Á[ryò®²¶[®ªsW©«s©«sõ ˳ÁÏ ¸R¶VLi»][ ry*%sVªyLji mx sÈýÁ @¼½aRPLiVVLiÀÁ©«s ú}msª«sV»][©s« V.. @ÇìØ©«sLi»][©s« V gRißá©y´R¶V¬s FyLjiF~ª«sVø¬s qx sÌÁ¥¦¦¦¬sryòLiR V. úFyßظR¶Wª«sVª±sV. mx sLRi*»R½LiÍØ NRPµR¶ÌÁNRPVLi²y. @NRP䮲¶[ ¬sÌÁÊÁ²R¶»y²R¶V... @©«sÍØxqsVLRiV²R¶V »R½©«s NRP²R¶VxmsoÍÜ[NPT ®ªs×Áþ¾»½[ qx sª«sVxqsò ˳ÁÏ Vª«s©yÌÁV µR¶gôiR𠪫sVª«so»y¸R¶V¬s »R½ÌÁÀÁ ry*%sV ªyLRiV ªy²T¶¬s »R½©«s NRPLihRiLiÍÜ[®©s[ ¬sÌÁVxmsoN]LiÉØLRiV. ªyLji ª«sWÈÁÖÁõ %s©«sõ gRißáxms¼½ ¿RÁÖÁLi¿RÁNRPVLi²y z¤¦¦¦ª«sWÌÁ¸R¶V mx sLRi*»R½Li ª«sÛÍÁ »R½©«s aRPLkiLS¬sõ |msLiÀÁ. A qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ mx sLRi*»yÌÁ»][©s« V. »R½LRiVªy»R½ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V Aµj¶ZaP[tx sv²T¶õ úxmsryµj¶ryò²¶R V. A©yÉÓÁ ©«sVLi²T¶ ry*%sV ªyLRiV mx sµR¶øx¤¦¦¦xqsVò²¶R ¸R¶Wù²R¶V. ÊÁVVxtsvÌÁV. ©y mx spÇÁ FsLi»R½ ˳ÁÏ NTP»ò ][ ¿Á[zqs©y µR¶WLS*LiNRPVLRi LRiz¤¦¦¦»R½®\ªsV©«s mx spÇÁ ª«sXµ³y @ª«so»R½VLiµj¶. ˳ÁÏ NRPVòÌÁ qx sª«sVxqsò %sxmsn WõÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦LjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌÁ©«s gRißáxms¼½ª«sVWLjiNò PT ""%sxmsn Võx¤¦¦¦LRiV²R¶¬s'' ©yª«sVNRPLRißáLi ¿Á[ryòLiR V. »R½LRiVªy»R½ ÇÁ¸R¶V ÇÁ¸R¶V µ³y*©yÌÁV mx sÌÁVNRPV»yLRiV. A aRPËôØð ÌÁNRPV ¿ÁÈýÁV N]ª«sVøÌÁ\|ms ª«so©«sõ mx sORPVÌÁV ®©s[ÌÁ NRPWÖÁF¡»yLiVV. @xmsöV²R¶V Fs©«sÛ\ËÁ³ Fs¬s%sVµj¶ ®ªs[ÌÁ ª«sVLiµj¶ ÊÁVVxtsvÌÁV ª«sÀÁè IN]äNRPäLRiV BLRi®\ªs INRPä µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁV ¿]xmsöV©«s ry*%sV ªyLjiNTP úxmsryµj¶ryòLiR V. ªyLji¬s AÖÁLigRi©«sLi ¿Á[qx sVN][ªs« ²R¶Li ª«sÌÁ©«s ry*%sV ªyLji »yxmsLi N]Li»R½ª«sLRiNRPV aSLi¼½xqsVòLiµj¶. qx sLiª«s»R½=lLi[ µR¶OTPQßظR¶V®©s[ ª«sL<iR QL_ò ˳ØúµR¶mx sµR¶ª«sW}qs aRPVNýPR mx sZOP[Q ¿RÁ»R½VLóSQùLi . ÛÍÁ[µy NRPh][LiR ®\ªsV©«s »R½mx sxqsV= ¿Á[»½R gS¬s qx sLiFyµj¶Li¿RÁ²R¶Li ryµ³¶R ùLi NSµR¶V. A µR¶Vxtsí Q LSORPQqx sV²T¶ ª«sµ³]F[ y¸R¶W¬sõ %dsVNRPV ¿ÁÊÁV»y©«sV. ANSaRPLiÍÜ[ ®ªs[Vmx sn VgRiLêiR ©«sÌÁ ª«sLiÉÓÁ |msµô¶R |msµô¶R µ³¶R *©«sVÌÁV úFyLRiLi˳ÁÏ ª«sVª«so»yLiVV. ""C µR¶WLS*LiNRPVLRi ª«sV¥¦¦¦»yøQù¬sõ Fsª«sl\ Li¾»½[ %sLiÉØL][. »R½LRiVªy»R½ »yFy¬sõ DxmsaRPª«sV©«sLi ¿Á[¸¶R V²R¶Li N][qx sLi BLiúµR¶V²R¶V ¿RÁLiúµR¶NRPÎÏÁ©«sV ry*%sV ªyLjiNTP úxmsryµj¶ryò²¶R V. µyLi»][ ËØÌÁgRißáxms¼½ »yxmsLi xmspLjiògS DxmsaRP%sVxqsVòLiµj¶. @LiÈÁW µR¶WLS*LiNRPNRPVLSÌÁ ª«sVz¤¦¦¦ª«sV©«sV ry*%sVªyLRiV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPW. @xmsöÉÓÁ ©«sVLi²T¶ ry*%sV ªyLRiV FnyÌÁ¿RÁLiúµR¶V²R¶¸R¶WùLRiV @LiVV©y NRPLihRiLi ª«sVµ³¶R ù˳ØgRiLiÍÜ[ ©«sV©«sõ @gjiõ aSLi¼½Li¿RÁÛÍÁ[µ¶R V. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÊÁVVxtsvÌÁNRPV %sª«sLjiLiÀÁ @Li»R½LôSð ©«sª«sVª«so»yLRiV. ¿RÁµR¶Vª«so»yL][ ªyLji qx sª«sVxqsò FyFyÌÁV úxmsOSQÎÁÏ ©«s®\ªsV F¡»yLiVV. NSLRi²R¶ª«soÌÁ»][©s« V ¬sLi²T¶ ª«so©«sõ ˳ÁÏ W%sV ª«sßáVNRPV»R½VLiµj¶. @»R½¬s ¿RÁW²R¶²R¶Li»][ÛÉÁ[ ª«sVV©«sVÌÁLi»y mx sLRiVgRiVÌÁV ¼d½qx sWò ËØÌÁNRPV²T¶ LRiWxmsLiÍÜ[ ©«sV©«sõ gRißáxms¼½¬s NRPW²y FyLjiF~ª«sVø¬s ÛÍÁ[NPR F¡¾»½[ A úNRPWLRi LSORPQqx sV²R¶V ®ªs[µ¶j³ Li¿RÁgRiÌÁ²R¶LiÈÁW @ÇìØ©«sLi»][ ¿ÁÊÁV»yLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. ÊÁVVxtsvÌÁNRPV @®©s[NRP ª«sLSÌÁ©«sV úxmsryµj¶LiÀÁ C %sµ³¶R LigS ¿ÁÊÁV»yLRiV. ®µ¶[ªs« »R½ÍØLS! @xqsÍØxqsVLRiV¬s ˳ÁÏ ¸R¶VLi ª«sÌýÁ qx s*NRPLRiøÌÁ©«sV %ds²T¶ª«so©«sõ %sVª«sVøÖÁõ LRiOTPQLi¿RÁ²y¬sZNP[ ®©s[©s« V @ª«s»R½LjiLi¿y©«sV. Axqs©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVee g_Lki mx soú»R½V ©«sª«sV}qsòqx sVò aRPLiNRPLRi úzms¸R¶V©«sLiµR¶©«s gRiX¥¦¦¦ßØLóiR QùLi ª«sV¸R¶WµR¶»R½Lò i FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A LSORPQqx sV²T¶õ ¿RÁW²R¶²R¶Li»][ÛÉÁ[ %dsVLRiLi»y ©«s©«sVõ ú}mslLi[zmsLi¿RÁLi²T¶. C ¤x ¦¦¦²yª«so²T¶ÍÜ[ GLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµ][ Fsª«sLjiNUP ¾»½ÖÁ¸R¶V²R¶Li ÛÍÁ[µ¶R V. Aªyx¤¦¦¦¸R¶W%sVee ª«s°NTPQòZ\ NPM mx soxtsQùLS\lgiaRPè ©y©yLRi¾»½^ QòõLji*LSÑÁ»R½ª±sV LRi»R½õzqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi ¿yLRiV ú{ms»R½ùLóiR Li úxms¼½ gRiXx¤¦¦¦ù»yª±sV. @xmso²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø. CÍÜ[gS @©«sÍØxqsVLRiV²R¶V µR¶aRPµj¶NRPVäÖdÁõ µR¶z¤¦ ¦LixmsÛÇÁ[qx sWò ˳ÁÏ WÍÜ[NS¬sNTP ª«sÀÁè N][ÍØx¤¦ ¦ÌÁLi qx sXztsí Qryò²¶R V. @xmsöÉÓÁNUP @gjiõ aSLi¼½Li¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li»][ ª«sLRiVß᮵¶[ªs« o²R¶V ¿RÁÌýÁ¬s ¬dsÉÓÁ»][ ry*%sV ªyLji¬s @Õ³Á}tsQNPT ryò²¶R V. aRPVÛËÁ³ [ a][ËÁϳ #®©s[ ª«sVVx¤¦¦¦¨lLi[ò @µR¶ù úËØx¤¦¦¦øßá µj¶*¼d½¸R¶V mx sLSlLió [ ZaP[*»R½ª«sLSx¤¦¦¦NRPÛÍÁ[ö ®\ªsª«sqx s*»R½ª«sV©«s*Li»R½lLi[ NRPÖÁ¸R¶VVlgi[ úxms´R¶ª«sVFy®µ¶[ ÇÁLiÊÁWµk¶*}ms ˳ÁÏ LRi»R½ª«slLi< [ ˳ÁÏ LRi»R½ÅÁLi®²¶[ @zqsø©±s ª«sLRiªò s« W©«s ªyùª«s¥¦¦¦LjiNRP ¿yLiúµR¶ª«sW®©s[©s« úxms˳ÁÏ ªyµj¶ qx sLiª«s»R½=LSßØLi ª«sV®µ¶³ ù[ . @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ INRPä mx spÇÁ ª«sLiµR¶ ¸R¶VÇìØÌÁNRPLiÛÉÁ[ @µ³¶j NRP®\ªsV©«s mx sn ÖÁ»y¬sõxqsVòLiµj¶.HÍ"£∞ µR¶LRi+©«s%sVryòLiR V.HÍ"£∞ µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁ»][ »R½©«s©«sV mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌÁ©«s mx sLRiª«sW©«sLiµy¬sõ F~Liµj¶©«s gRißáxms¼½ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV..HÍ"£∞ .. @©«sÍØxqsVLRiV²T¶õ qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌÁ©«s gRißáxms¼½NTP A©yÉÓÁ ©«sVLi²T¶ NSÍØ©«sÌÁ úxmsaRPª«sV©«sV²R¶®©s[ }msLRiV ª«sÀÁèLiµj¶. ÊÁVVxtsvÌÁV A úxms®µ¶[aPR LiÍÜ[®©s[ INRP úFyryµy¬sõ ¬sLjiøLiÀÁ @LiµR¶VÍÜ[ gRißáxms¼½ª«sVWLji¬ò s róymx s©«s ¿Á[ryòLiR V. µy¬s»][ ry*%sV ªyLRiV DµR¶LRiLi ÊÁLiµ³¶j LixmsÊÁ²R¶²R¶Li ª«sÌýÁ ªyùÎÏÁÊÁµô¶Rð V²R¶®©s[ }msLRiV A¸R¶V©«sNRPV ª«sÀÁèLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @xmsöÉÓÁNUP »yxmsLi aSLi¼½Li¿RÁÛÍÁ[µ¶R V. A D»y=x¤¦¦¦LiÍÜ[ ®©s[©s« V ªy²T¶õ ª«sµ³¶j Li¿RÁgRiÌÁ©«sLiÈÁW ry*%sV ªyLRiV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ NRP˳ÁÏ ¸R¶V%sVryòLiR V. »R½LRiVªy»R½ %sxtsñ vª«so NRPª«sVÍØÌÁ©«sV ry*%sV ªyLjiNTP úxmsryµj¶ryò²¶R V. @²ï¶R LigS ¬sÌÁÊÁ²T¶ ª«so©«sõ ËØÌÁ gRißáxms¼½ %dsVµR¶NRPV NSÍØgjiõÍØ ª«sVLi²T¶mx s²R¶V»R½W @©«sÍØxqsVLRiV²R¶V ª«sryò²¶R V. ¿RÁLi²R¶ ªy¸R¶VVª«so ¿Á[»½R ª«sXOSQÌÁV |msNTPÖÁLi¿RÁÊÁ²R¶»yLiVV. C úxms®µ¶[aPR LiÍÜ[ gRißáxms¼½ ÇÁ¸R¶W¬sõ F~Liµy²R¶V NRP©«sVNRP C úxms®µ¶[aPR Li %sÇÁ¸R¶VxmsoLRiLigS úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµj¶Liµj¶. »R½LRiVªy»R½ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. µy¬s úxmsNSLRiLi ¿Á[¸¶R VLi²T¶. ËØÌÁLRiWxmsLiÍÜ[ ©«sV©«sõ ry*%sV ªyLji µj¶ª«sùª«sVLigRiÎÏÁ LRiWFy¬sõ ¿RÁWzqs©«s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV A úxms˳ÁÏ Vª«soNRPV ryuíyLigRi ©«sª«sVryäLSÌÁV ¿Á[ryòLiR V. C %sxtsQ¸R¶W¬sõ ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLi»y ª«sÀÁè gRißáxms¼½¬s qx sLi»R½Vxtsí v²T¶õ ¿Á[¸¶R V²R¶Li N][xqsLi »yª«sVW µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁ»][ ry*%sV ªyLji¬s xmspÑÁryòLRiV. @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s ©y ˳ÁÏ NRPVòQÛ\ÍÁ©«s ªyLRiV úFy»R½MNSÍØ©«s INRPäÉÓÁgS¬s BLRi®\ªs INRPäÉÓÁgS¬s µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁ»][ ©«s©«sVõ mx spÑÁLi¿yÖÁ. C xmspÇÁ ª«sÌýÁ ª«s¿Á[è xmnsÖÁ»R½Li µy©«sµ³R¶LSøÌÁ ¿Á[»½R gS¬s. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«sWú»R½Li ry*%sV ªyLji¬s ª«sµj¶ÖÁ®ªs[zqs µR¶WLRiLigS FyLjiF¡»yLRiV. @ÈÁVª«sLiÉÓÁ xmspÇÁÌÁ ª«sÌýÁ xmnsÖÁ»R½ ®ªs[V ª«sWú»R½ª«sVVLi²R¶µR¶V.

HÍ"£∞ . Dª«sWxmso»yòQû¸R¶V©«sª«sVM ÕÁÌÁ* mx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. }¤¦¦¦LRiLiËظR¶V ©«sª«sVM. FyµR¶ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV @©y´R¶©y´R¶ xqsLRi*ÇìÁ gkiLS*ßá xmsLjixmspÑÁ»y gRiX¥¦¦¦ßØ¿RÁª«sV©«sLi®µ¶[ª«s »R½V˳ÁÏ ùLiµR¶»R½Lò i ª«sV¸R¶W úxms˳Ü. ª«sVµ³¶R VxmsLRiäLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee ryõ©«sLi mx sÄØ誫sVX\¾»½lLiô ª[ s« gRiX¥¦¦¦ßá gRißá©y¸R¶VNRP @©yµ³¶R ©y´R¶ xqsLRi*ÇìÁ gkiLS*ßágRißáxmspÑÁ»R½ xmsLi¿yª«sVX»R½ ryõ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVee gRiLigSµj¶ qx sLRi*¼d½lLió Ë[ Áϳ ùM Ax¤¦¦¦X\¾»½LRiª«sV\ÛÍÁLêiR QÛ\ ÍÁM ryõ©«sLi NRPVLRiVxtsQ* ˳ÁÏ gRiª«s ©«sVõª«sWxmsoú»R½ ©«s®ªsWxqsVò¾»½[.HÍ"£∞ N$q<åÜ« å=∞sVxѨmspÇÁ Ó[ %s©y¸R∞Hõ¶VNRJëÈì P @uí`¡«Î~»R½° òLâ◊Ri `aRP»R«<½©yª« JLi gRiÇØ©«s©y¸R¶VLi ©«sª«sVM JLi %sxmsn VõLSÇظR¶V ©«sª«sVM JLi ®µ¶^ Qò*ª«sW»R½VLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi µj¶*ª«sVVÆظR¶V ©«sª«sVM JLi qx sVª«sVVÆظR¶V ©«sª«sVM JLi qx sVúxmsµk¶Fy¸R¶V ©«sª«sVM JLi ªyNRPö»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi AúbP»R½ª«s»R½=ÍظR¶V ©«sª«sVM JLi aSaRP*»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sVLSµ³¶R ùQOSQ¸¶R V ©«sª«sVM JLi ª«sW©yù¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sV¥¦¦¦ÊÁÍظR¶V ©«sª«sVM JLi ÌÁª«sVèÇÁhRiLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sV¥¦¦¦%dsLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sVLigRiÎÏÁqx s*LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi úxms´R¶ª«sW¸R¶V ©«sª«sVM JLi %sxmsn VõNRPlLi[Qò û ©«sª«sVM JLi %saRP*®©s[ú¾»½[ ©«sª«sVM JLi @ª«sùQQNSò¸¶R V ©«sª«sVM JLi úxms¹¸¶Wµy»yò©s« ©y¸R¶V ©«sª«sVM JLi aSLi¼½ª«sV¾»½[ ©«sª«sVM JLi NS%sV®©s[ ©«sª«sVM JLi @úFyNRPX»R½mx sLSúNRPª«sW¸R¶V©«sª«sVM JLi qx sLiryLSª«sVV÷é¬sµ³¶R ¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi xmsoxtsQäL][¼½òxmsòªyLjiâßá[ ©«sª«sVM JLi @úgRigS%sV®©s[ ©«sª«sVM JLi ¿y%dsVNRPLRiúxms˳ظR¶V ©«sª«sVM JLi qx sL][*mx s©yùry¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sLRi*®©s[ú¾»½[ ©«sª«sVM JLi qx sLRi*zqsµô¶R𠹸¶[V ©«sª«sVM JLi ª«sVx¤¦¦¦¨µR¶LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi NRPVª«sWLRigRiVß᮪s[ ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : JLi gRißص³¶R ùQOSQ¸¶R V ©«sª«sVM JLi %s©y¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM JLi úxmsÇìجsµ³¶R ¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi úxmsª«sVVÆظR¶V ©«sª«sVM JLi NRPX¼½®©s[ ©«sª«sVM JLi ÊÁÍØ»R½øÇظR¶V ©«sª«sVM JLi aRPXLigSLjiâßá[ ©«sª«sVM JLi bdPúxmsn VNSLjiâßá[ ©«sª«sVM JLi úÊÁx¤¦¦¦ø¿yLjiâßá[ ©«sª«sVM JLi ª«sV¥¦¦¦gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi ª«sV¥¦¦¦NSÍظR¶V ©«sª«sVM JLi }¤¦¦¦LRiª«sW÷¸R¶V ©«sª«sVM JLi úx¤¦¦¦xqs*úgkiªy¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sV¬sòQûâßá[ ©«sª«sVM JLi úxmsª«sV´y¸R¶V ©«sª«sVM JLi úFyÇìظR¶V ©«sª«sVM JLi %sxmsn Võx¤¦¦¦}qsò ©«sª«sVM JLi %sLSÈÁö»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi NRPVÄêÁLSxqsVLRi˳ÁÏ ÄêÁ©y¸R¶V©«sª«sVM JLi ®ªsWµR¶NRP úzms¸R¶W¸R¶V©«sª«sVM JLi µ³¶R X¼½ª«sV¾»½[ ©«sª«sVM JLi NRPzms»ó½R mx sn ÌÁ úzms¸R¶W¸R¶V©«sª«sVM JLi qx s»R½ùµR¶Lji+®©s[ ©«sª«sVM JLi mx sp}tísQ ©«sª«sVM JLi @úgRigRißØù¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sVLiú»R½NRPX¾»½[ ©«sª«sVM JLi qx sLRi*¸R¶V®©s[Qò û ©«sª«sVM JLi qx sLRi*%sµyùúxmsµy¸R¶V©«sª«sVM JLi qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNS¸R¶V©«sª«sVM JLi mx sÄÁèx¤¦¦¦ryò¸¶R V ©«sª«sVM JLi ª«sVµ³]»[ ½R äÉظR¶V ©«sª«sVM JLi @O][QËس ù¸R¶V ©«sª«sVM N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NRPzmsÍظR¶V©«sª«sVM @LRiäxmsú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. aRPWLRiöNRPLñS¸R¶V©«sª«sVM ÇØÒÁxmsú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. %sxtsñ vNSLi»R½mx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. gRiâßá[aS¸R¶V ©«sª«sVM. qx sVLRi}qs%s»y¸R¶V ©«sª«sVM @LêiR V©«smx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. gRißá©y´y¸R¶V©«sª«sVM. }¤¦¦¦LRiLiËظR¶V ©«sª«sVM NRPÉÓÁLi mx spÇÁ¸R¶W%sV. gRiLi´R¶Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee @ORPQ»y©±s µ³¶R ª«sÎØ©±s µj¶ªyù©±s aSÖdÁ¸R¶W©±s »R½Li²R¶VÍØ©±s aRPV˳ة±s gRiX¥¦¦ ßá mx sLRiª«sW©«sLiµR¶ aRPLi˳ÁÏ V mx soú»R½ ©«s®ªsWxqsVò¾»½[ @ORPQ»y©±s qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVee qx sVgRi©ôyð ¬s ¿RÁ mx souyößÓá ÇØÒÁNRPVLiµR¶ ª«sVVÆجs¿RÁ ¹¸¶[VNRP%saRPLi¼½ mx sú»yßÓá. ¤x ¦¦¦LRiaRPW©«s®ªs[ ©«sª«sVM µR¶»R½WòLiR mx sú»R½Li mx spÇظR¶W%sV. gRiV¥¦¦¦úgRiÇظR¶V©«sª«sVM @Fyª«sWLæiR mx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. gRißïáNUPmx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. qx sVLSúgRiÇظR¶V©«sª«sVM. ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¸R¶V©«sª«sVM..HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx slLi[*aRP*LS¸R¶V©«sª«sVM ®µ¶[ªs« µyLRimx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. µy²T¶%dsVxmsú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. zqsLiµ³¶R VªyLRimx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. aRPVµô]ð µ[ ¶R NRP ryõ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV LRiNRPªò s« qx sòQûµR¶*¸R¶VLi¿yLRiV ®µ¶[ªs« ¹¸¶WgRiùLi¿RÁ ª«sVÇæÁÎÏÁM aRPV˳ÏÁúxmsµR¶ gRiX¥¦¦¦ßá»R½*Li ÌÁ®ªsW÷µ³R¶LRi x¤¦¦¦LS»R½øÇÁ ª«sqx sòQû¸R¶VVgRiøLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVee LSÑÁ»R½Li úÊÁx¤¦¦¦øxqsWú»R½Li¿RÁ NSÄÁè©«sLi ¿][»R½òLki¸R¶VNRPª±sV gRiX¥¦¦¦ß᮵¶[ª«s xqsLRi*ÇìÁ ˳ÏÁNSò©y %sVxtsí Qµy¸R¶VNRP. ª«sWÀdÁmx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV gRißص³¶j Fy¸R¶V©«sª«sVM ÊÁXx¤¦ ¦¼½d mx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VLi mx spÇÁ¸R¶W%sV. B˳ÁÏ ª«sNSòQû¸R¶V©«sª«sVM aRP%dsVxmsú»R½Li mx spÇظR¶W%sV..[ A¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee µR¶µ³¶j OUPQLiR qx sª«sW¸R¶VVNRPLò i ª«sVµ³y*ÛÇÁ[ù©«s qx sª«sV¬s*»R½ª±sV ª«sVµ³¶R VxmsLRiäLi gRiX¥¦¦¦âßá[µ¶R Li gRiÇÁª«sNRPQòûLi ©«s®ªsWxqsVò¾»½[. gRiÇÁª«sNSòQû¸R¶V©«sª«sVM ÌÁÍØÈÁLi mx spÇÁ¸R¶W%sV. @LçiR QùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVee gRiÇÁª«sNRPQò û ©«sª«sV}qsòqx sVò qx sLS*Õ³Ád tx sí Q úxmsµy¸R¶VNRP ˳ÁÏ NSòQùFyµR¶ùLi ª«sV¸R¶WµR¶»R½Lò i gRiX¥¦¦¦ßá µj¶*LRiµy©«s©«s. ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¸R¶V©«sª«sVM ÊÁµR¶Lkimx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. qx só WÌÁNRPLihS¸R¶V©«sª«sVM NRPLihRiLi mx spÇÁ¸R¶W%sV. qx sLigRiX¥¦¦¦ßá ©«s®ªsWxqsVò¾»½[ mx souyößÓá mx spÇظR¶W%sVee @´yLigRimx spÇØ gRiâßá[aS¸R¶V ©«sª«sVM Fyµ_ mx spÇظR¶W%sV ee GNRPµR¶Li»y¸R¶V ©«sª«sVM gRiVÍÝöémx spÇÁ¸R¶W%sV. Dxms%ds»R½Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVee ¿RÁLiµR¶©ygRiLRiVNRPLRiWöLRi NRPxqsWòLki NRPVLiNRPVª«sW¬s*»R½Li %sÛÍÁ[xms©«sLi xqsVLRiúZaP[xtîsQ ú{ms»R½ùLóRiLi úxms¼½gRiXx¤¦¦¦ù»yª±sV . gRiÇØ©«s©y¸R¶V©«sª«sVM µR¶WLRi*¸R¶VVgRiøLi mx spÇظR¶W%sV. qx slLi[*aRP*LS¸R¶V©«sª«sVM bPLRiM mx spÇÁ¸R¶W%sV. ª«sÈÁ®ªs[ ©«sª«sVM. %sxmsn VõLSÇظR¶V©«sª«sVM qx sLS*ßáùLigS¬s mx spÇÁ¸R¶W%sVee @\®µ¶NRP%sLiaRP¼½ mx sú»R½mx spÇØ qx sVª«sVVÆظR¶V©«sª«sVM. $ gRiâßá[aPR *LS¸R¶V ©«sª«sVM GNRP%saRPLi¼½ mx sú»yßÓá mx spÇÁ¸R¶W%sV ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sxmsn VõLSÇظR¶V©«sª«sVM ÇÁÃçÁLixmspÇÁ¸R¶W%sV AÅÁVªyx¤¦¦¦©y¸R¶V ©«sª«sVM ELRiWLi mx spÇÁ¸R¶W%sV. gRiÇÁNRPLñS¸R¶V ©«sª«sVM »R½VÌÁ{qs mx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. ©yÕ³ÁLi mx spÇÁ¸R¶W%sV. Õ³Á©«sõµR¶Li»y¸R¶V©«sª«sVM. aRPWLRiöNRPLñS¸R¶V©«sª«sVM ÇØ©«sV¬ds mx spÇÁ¸R¶W%sV.HÍ"£∞ gRi©ôs«ð mx souyöQOPR Q¾\ »½LRiVù»R½ª±sV. ¹¸¶[VNRPµR¶Li»y¸R¶V ©«sª«sVM ¿RÁW»R½mx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. DµR¶LRiLi mx spÇÁ¸R¶W%sV. %sNRPÉظR¶V©«sª«sVM NRPLRi%dsLRimx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. %s©y¸R¶VNS¸R¶V©«sª«sVM @aRP*»ó½R mx sú»R½Li mx spÇÁ¸R¶W%sV. FyÌÁ¿RÁLiúµy¸R¶V©«sª«sVM ª«sVLRiVª«sNRP mx sú»R½Li mx spÇظR¶W%sV.

gRiLigjilLiµô¶R V©«sV A²T¶qx sWò. FyLRi*¼½ ryõ©y©«sLi»R½LRiª«sVV qx sLS*˳ÁÏ LRiß᪫sVV©«sNRPV zqsµô¶R𠪫sVLRiV¹¸¶Vù©«sV. ÀÁª«sLRiryLjigS bPª«so¬s »R½ÌÁÀÁ ""ry*%dsV! ©y lLiLi²R¶V N][Lij NRPÌÁV ¼d½Ljiè|msÈýÁV @©yõ²R¶V. %sxtsñ vª«sVWLjiò úÊÁ¥¦¦¦øµj¶ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV Z\ NPÍØxqs©y´R¶V²R¶¬s ¸R¶Vµ³yróy©«sª«sVgRiV Z\ NPÍØxqsª«sVV©«sNRPNRPV ¼d½qx sVNRPV LSªyÌÁ®©s[ qx sLiNRPÌÁöLi»][ %sxtsñ vª«sVWLjiò ©«sLiµj¶¬s gRiLigjilLiµô¶R VgS©«sV. bPª«so²R¶V AúgRi¤x ¦¦¦Li»][ »R½©«s ú¼½aRPWÌÁLi»][ A ËØÌÁV¬s bPLRiqx sV= ÅÁLi²T¶Li¿RÁgS A bPLRiqx sV= FsNRPä²T¶N][ FsgjiLjiF¡LiVVLiµj¶. bPª«so¬s »R½©«s ¸R¶VVµR¶LRiª«sVLi®µ¶[ ¬sª«szqsLixms¿Á[¸¶R WÌÁ¬s qx sLiNRPÌÁöLi NRPÖÁgjiLiµj¶. ¬s»R½ùLi bPª«sqx søLRißá ¿Á[}qsªy²R¶V. lLiLi²][µ¶j . bPª«so²R¶V »R½µ³yqx sVò @©yõ²R¶V. Û\ ËÁÈÁNRPV ª«sÀÁè©«s FyLRi*¼½ C qx sLixmsn VÈÁ©«s ¿RÁWzqs FsLi»R½gS©¯[ %sÌÁzmsLiÀÁLiµj¶. »R½ª«sV AÈÁÌÁ»][.HÍ"£∞ . A ORPQß᮪s[V LSORPQqx sV²T¶ DµR¶LRiª«sVV ÀdÁÌÁVèN]¬s ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ª«s¿yè²R¶V. qx sLiNRPÌÁö zqsµô¶jð N][qx sLi gRiÇØxqsVLRiV²R¶V |mnsWLRi »R½mx sxqsV= ¿Á[ry²R¶V. mx sn VX»R½ª«sLjiqxò sx¤¦¦¦|q^s#QòûaRPè NRPLRiWöLRiaRPNRPÛ\ ÍÁxqs´y ¬dsLSÇÁ©«sLi ª«sV¸R¶WµR¶»R½Lò i gRiX¥¦¦¦ß᪫sLRiµ][ËÁϳ ª«s. %sxtsñ vÌÁVgS gRiVLjiLò i¿y²R¶V. Z\ NPÍØxqsª«sVLiµR¶V FyLRi*¼½NTP ˳ÁÏ LRiò ÇزR¶ ¾»½ÖÁ¸R¶VNRP. A¸R¶V©«s©«sV A¥¦¦¦*¬sLi¿Á[LiµR¶VNRPV ª«sVVryòÊÁª«s²R¶Li N][qx sLi @˳ÁÏ ùLigRi©«s ryõ©«sª«sVV©«sNRPV zqsµô¶Rð mx s²T¶Liµj¶. ©y DµR¶LRiª«sVVÍÜ[ ª«szqsLiÀÁ DLi²R¶Li²T¶'' @¬s N][LS²R¶V. »yLiÊÁWÌÁLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVeexqsµy©«sLiµR¶ %s}mnsVõaRP mx soxtsQäÍجs µ³¶R ©y¬s¿RÁ. µ³¶R Wxmsª«sWúxmsn Wxms¸R¶W%sV ee ©yÇÁùLi ú¼½ª«sLjiqxò sLi¸R¶VVNRPò ª«sz¤¦¦¦õ©y ÇÜ[¼½»R½Li ª«sV¸R¶W. úÊÁ¥¦¦¦øµj¶ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV©«sV ËØÇØ˳ÁÏ ÇÁLiú¼d½ÌÁVgS©«sV. C G©«sVgRiV ª«sVVÅÁª«sVV ¬s»R½ùLi mx spÇÁ¬ds¸R¶VLi NSªyÖÁ @¬s N][LS²R¶V. ¬dsLSÇÁ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee ¸R¶W¬sNS¬s ¿RÁ FyFy¬s ÇÁ©yø©«sLò iR NRPX»y¬s ¿RÁ »y¬s »y¬s úxmsßáaRPù¬sò úxmsµR¶OTPQßá mx s®µ¶[ mx s®µ¶[ FyF¡x¤¦¦¦Li FyxmsNRPLSøx¤¦¦¦Li FyFy»yø Fyxmsxqsª«sV÷éªs« M ú»yz¤¦¦¦ª«sWLiNRPXxms¸R¶W ®µ¶[ªs« aRPLRißØgRi»R½ ª«s»R½=ÌÁ ee @©«sù´y aRPLRißáLi ©yzqsò »R½*®ªs[Vª«s aRPLRißáLi ª«sVª«sV »R½ryø»yäLRiVßáù ˳خªs[©s« LRiORPQ LRiORPQ gRißØ´j¶Fy. qx sLRiÎÏÁ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VV\®²¶©«s qx sµybPª«so²R¶V A®ªsV N]LRiNRPV ®ªsVVLi®²¶LigS ª«so©«sõ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A qx sLi»R½Vztsí Q qx sª«sV¸R¶Vª«sVVÍÜ[ gRiÇØxqsVLRiV²R¶V %dsVNRPV G%sV NSªyÍÜ[ ª«sLRiLi N][LiR VN][ªs« V®©s©«sV. µy¬s ¬sªyLRißáNRPV ¿Áxmsörylgi©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ˳ÁÏ Wª«sWùLizqsó »y¬s ˳ÁÏ gRiª«s©±s {qs*NRPVLRiVxtsQ* %s©y¸R¶VNRP. ¿RÁLSø¬sõ ILiÉÓÁNTP NRPmx söVN]¬s Z\ NPÍØry¬sNTP úxms¸R¶Wß᪫sV¸R¶Wù²R¶V. A¸R¶V©«sNRPV mx sLRiª«sVbPª«so²T¶ @©«sõ¿][ Fs©«sÛÍÁ[¬s ˳ÁÏ NTPËò س ª«sLi DLi®²¶[µ¶j . ª«sV¥¦¦¦\®©s®ªs[µ¶R ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee mx sn Qpgkimx sn ÌÁ qx sª«sW¸R¶VVNRPLò i ©ygRiª«sÖdÁý µR¶Û\ ÎÁLRiVù»R½ª±sV. gRiÇØxqsVLRiV¬s DµR¶LRiª«sVLiµR¶V úxms®ªs[bPLiÀÁ qx sVÅÁª«sVVgS ©«sVLi®²¶©«sV. ˳ÁÏ NRPò úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶©«s qx sµybPª«so²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ª«sLRiª«sVV @²R¶VgRigS. ¿RÁLiúµR¶µR¶LRi+©«s µ][tx sQ NSLRiß᪫sVVÌÁV. gRißáxms¼½ xmsoÈíÁVNRP mx sLRiª«sVbPª«so²R¶V Z\ NPÍØxqsª«sVV©«sNRPV ª«sqx sVò©yõ²R¶®©s ªyLRi»ò ][ FyLRi*¼½ qx sLi»][ztsQLiÀÁLiµj¶. $x¤¦¦¦Lji @¬s %s¬s ""¬ds DµR¶LRiª«sVLiµR¶V©«sõ qx sµybPª«so²T¶¬s ª«sWNRPV Bª«sVVø'' @¬s @²T¶gS²R¶V. NRPLRiWöLRi ¿RÁWLñiR qx sLi¸R¶VVNRPLò i »yLiÊÁWÌÁLi úxms¼½gRiXx¤¦ ¦»yùª±sV. úFyßáLi F¡zqs gRißص³¶j mx s¼½gS ¿Á[zqs µy*LRiLi ª«sµô¶R NSxmsoLi¿Á©«sV. FyÈÁÌÁ»][. qx sª«sV¸R¶Vª«sVV©«sNRPV µy*LRiFyÌÁNRPV ÛÍÁª«s*LRiVÛÍÁ[NPR . @®©s[NPR %sµ³yÌÁVgS @®©s[*ztsQLiÀÁ. C N][Lij NRP N][Lij Liµj¶ ryª«sW©«sVùQÛ\ ÍÁ©«s gRiLigjilLiµô¶R V AÈÁgSÎýÁÏ § gSµR¶V. ˳ÁÏ ORPQùLi ˳ÜÇ[ ÁùLi ¿RÁ ÛÍÁ[¤x ¦¦¦ùLi ¿RÁ ¿][mx sùLi Fy¬ds¸R¶V ®ªs[Vª«s¿RÁ BµR¶Li gRiX¥¦¦¦ßá ®\©s®ªs[µ¶R ùLi ª«sV¸R¶WµR¶»R½Lò i %s©y¸R¶VNRP. mx spLRi*NSÌÁª«sVVÍÜ[ gRiÇØxqsVLRiV²R¶®©s[ gRiÇÁLSÇÁÙ DLi®²¶[ªy²R¶V. µy¬sNTP ˳ÁÏ NRPqxò sVÌÁ˳ÁÏ V²R¶gRiV qx sµybPª«so²R¶V ˳ÁÏ NRPVò¬s N][lLiä©«sV ª«sV¬sõLiÀÁ.HÍ"£∞ $ %s©y¸R¶VNRP úª«s»R½ NRP´R¶ af©«sNSµj¶ ª«sVV©«sVÌÁNRPV qx sW»R½ ª«sV¥¦¦¦ª«sVV¬s %s}mnsVõaRP*LRiV¬s mx soÈíÁVNRP¸R¶VV. gRiÇØxqsVLRiV²R¶V ªyLji»][ cª«sV¥¦¦¦©«sV˳ت«soÍØLS! bPª«so²T¶¬s %dsVNRPV @xmsögjiryò©s« V @©yõ²R¶V. úxmsª«sV´R¶gRißجsõ gRiÇØxqsVLRiV²T¶ ª«sVVÆجsõ ¼d½qx sVNRPVLRiª«sVø©yõ²R¶V. ®ªsVVµR¶ÉÓÁµj¶: FsÌýÁmx söV²R¶V ¬dsª«so ©y ¿RÁLSø¬sõ µ³¶R LjiLi¿yÖÁ. úgRi¥¦¦¦ßá ª«sVÃæÁÎÏÁLi µk¶mx s%dsVaRPmx soú»R½ ©«s®ªsWxqsVò¾»½[ µk¶mx sLi µR¶LRi+¸R¶W%sVee qx sVgRiLiµ³y©±s qx sVNRPX»yLi ZaP誫s ®ªsWµR¶NS©±s mx sn VX»R½FyÀÁ»y©±s ®\©s®ªs[µ¶R ùLi gRiXx¤¦¦¦ù»yLi ®µ¶[ªs« ¿RÁß᪫sVV®µ¶^æ ùM úxmsNRPÖÁö»y©±s.HÍ"£∞ JLi $xms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi FyLRi*¼d½©«sLiµR¶©y¸R¶V©«sª«sVM JLi úxms˳ÁÏ # ®ªs[ ©«sª«sVM JLi qx s»yù¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sV}¤¦¦¦aS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sVßÓáNTPLiNTPßÔ᮪s[VÅÁÍظR¶V©«sª«sVM JLi µj¶ªyùLigS¸R¶V ©«sª«sVM JLi qx sª«sVxqsò®µ¶[ªs« »yª«sVWLRi¹ò¸¶[V©«sª«sVM JLi qx sz¤¦¦¦xtsí Qß᮪s[ ©«sª«sVM JLi qx s»R½»][¼½ó »y¸R¶V ©«sª«sVM JLi %sxmsn W»R½NSLjiâßá[ ©«sª«sVM JLi ÑÁxtsñ Q®ªs[ ©«sª«sVM JLi %sxtsñ Q®ªs[ ©«sª«sVM JLi úÊÁx¤¦¦¦øLRiWzmsâßá[ ©«sª«sVM JLi %sxtsñ vúzms¸R¶W¸R¶V ©«sª«sVM JLi ˳ÁÏ NRPÒò Á%s»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ÑÁ»R½ª«sV©«søµ³y¸R¶V ©«sª«sVM JLi HaRP*LRiùNSLRißظR¶V©«sª«sVM JLi ÇìØ©«s ¬sµ³¶R ¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi ¸R¶VORPQNPT ®©sõLRi }qs%s»y¸R¶V©«sª«sVM JLi g_Lki qx sV»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi ÊÁÍظR¶V ©«sª«sVM JLi ÊÁÍÜ[¼½ó »y¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRißØ´j¶Fy¸R¶V ©«sª«sVM JLi gRiLiÕ³Ád LRi¬s©«sµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sÈÁ®ªs[ ©«sª«sVM JLi @Õ³Ád tx sí Qªs« LRiµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi ˳ÁÏ NRP¬ò sµ³¶R ¹¸¶[V ©«sª«sVM JLi ˳ت«sgRiª«sWù¸R¶V ©«sª«sVM JLi ª«sVLigRiÎÏÁúxmsµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi NRPÎØùßá gRiVLRi®ªs[ ©«sª«sVM JLi D©«sø»R½®òªs[uy¸R¶V ©«sª«sVM JLi mx sLRiÑÁ¾»½[ ©«sª«sVM JLi aRPú»R½VÑÁ¾»½[ ©«sª«sVM JLi qx sª«sVxqsò ÇÁgRiµyµ³yLS¸R¶V ©«sª«sVM JLi xqs\lLiQQ*aRP*LRiúxmsµy¸R¶V ©«sª«sVM JLi AúNSLi»R½ÀÁµR¶ÀÁú»R½Ë³ÁÏ #®ªs[ ©«sª«sVM JLi $ %s}mnsVõaRP*LS¸R¶V ©«sª«sVM JLi ˳ÁÏ NRPFò yLjiÇØ»y¸R¶V ©«sª«sVM JLi %s}mnsVõaS¸R¶V ©«sª«sVM JLi zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNS¸R¶V ©«sª«sVM aý][ ee µR¶aSÇæÁLi gRiVgæRiVÍÜ[}ms»R½Li xqsVgRi¬ôðsLi xqsVª«sV©¯[x¤¦¦¦LRiª±sV. %dsVLRiV ÍÜ[-Á` NSÌÁ©«sV FyÖÁLi¿Á[ ®µ¶[ªs« »R½Û\ ÍÁ©«s úÊÁx¤¦¦¦ø. gRiÇØxqsVLRiV²T¶¬s úxmsxqs©«sõª«sVV ¿Á[qx sVN]©yõLRiV. »y©«sV ª«sLiÉÓÁNTP LSxqsVN][gS %sVgjiÖÁ©«s ©«sÌÁVgRiV zmsLi²T¶»][ ËØÌÁV¬s ¿Á[zqs.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRiÇØxqsVLRiV²R¶V ""ry*%sV! %dsVLRiV FsNRPä²][ Z\ NPÍØxqsª«sVVÍÜ[ DLi²R¶ÈÁª«sVV gSµR¶V. Dª«sWxqsV»R½ ©«sª«sVxqsVò˳ÏÁùLi gRiX¥¦¦¦ßá ª«sLRiµ³][˳ÏÁª«s. A»R½øúxmsµR¶OTPQßá ©«sª«sVryäLS©±s qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »y©«sV A ®ªs[VÎجsNTP ©y¸R¶VNRPV²R¶VgS ®ªs[uyÌÁV ª«sWLRiVèN]¬s gRiÇØxqsVLRiV²T¶ qx s˳ÁÏ NRPV ®ªsÎýØLRiV. qx sVª«sLñiR ª«sVLiú»R½ mx soxtsQöLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. CÍÜ[gS qx sµybPª«so²R¶V ¸R¶Vµ³yúxmsNSLRiLi ÍÜ[¬sNTP ®ªsÎýÁÏ §»R½VLi²R¶gS µy*LRiFyÌÁNRPV\®²¶©«s ËØÌÁV²R¶V @²ï¶R VN]©yõ²R¶V. ÀÁª«sLRiNRPV úÊÁ¥¦¦¦øµj¶ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ©«sV aRPLRißáV ®ªs[²¶T Liµj¶. ®ªsVVLi®²¶®ªsVVNRPäÛÉÁ[ mx s²T¶F¡LiVVLiµj¶.

@¬s ª«sVLiú»R½ª«sVV©«sV qx sµy bPª«so²R¶V gRiÇØ©«s©«sV²T¶NTP Dxms®µ¶[bPLi¿y²R¶V.HÍ"£∞ aRPª«sVLi»R½N][FyÆØù©«sLi %s}mnsVõaRP*LSµ³j¶xms»R½ùLi N]Li»R½NSÌÁª«sVV©«sNRPV FyLRi*¼½ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiVÌÁNRPV NRPVª«sWLRiry*%sV mx soÉíزR¶V. gRißáxms¼½ aRPLkiLRiª«sVV©«sNRPV ª«sVVÅÁLi FsNRPä²R¶ NRP©«smx s²R¶NRPF¡gS. »R½©«s NRPVª«sWlLiò»][ ËØÈÁV aRPª«sVLi»R½NRPª«sVßÓá B¿yè²R¶V. ¬sÇجsÇØÌÁV ¾»½ÖÁ¸R¶VNRP gRi»R½LiÍÜ[ @²T¶gji©«s $NRPXxtsñ v®²¶[ »R½©«s »R½ª«sVVø²R¶V úxms}qs©«sV¬s ¿RÁLizms ¥¦¦¦LRiLi @xmsx¤¦¦¦LjiLi¿y²R¶V @¬s ¬sLiµR¶®ªs[ry²R¶V. µy¬sNTP gRißáxms¼½. ®µ¶[ªyµR¶VÌÁV $NRPXxtsñ v¬s»][ %dsVLRiV qx sª«sVLôiRð VÌÁV. @¬sLiµR¶Vù²R¶©«sV ©¯NRP ª«sVWztsQNPR ª«sVV©«sV ªyx¤¦¦¦©«sLigS ¿Á[qx sVN]®©s©«sV.HÍ"£∞ qx sú»yÑÁ»R½Vò LSÇÁÙ µR¶gæiR LRi L][ÇÁÙNRPV BLRi®\ªs ËØLRiVª«soÌÁ ÊÁLigSLRiª«sVV ¬s¿Á[è ª«sVßÓᥦ¦¦LRiLi DLiµj¶. »R½©«s NRPVª«sWlLiò qx s»R½ù˳ت«sV©«sV BÀÁè. %sVgjiÖÁ©«s @¬sõ LRiWFyÌÁV »y®©s[ µyÖÁè mx s¼½¬s qx sLi»R½Vztsí Q²¶T õ ¿Á[zqsLiµj¶. A ª«sVLiú»R½ úxms˳ت«sLi ª«sÌÁ©«s NRPVª«sWLRiry*%sV NRPLiÛÉÁ gRißáxms¼½¹¸¶[V ª«sVVLiµR¶VgS @¬sõ mx soßáùQZOP[Qú»yÌÁÍÜ[ ryõ©«sª«sW¿RÁLjiLiÀÁ©«sÈýÁVgS NRPVª«sWLRiry*%sVNTP NRP©«smx s²T¶Liµj¶. mx soú»yLóiR VÌÁNRPV mx soú»R½V²R¶V©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ `≥Å∞QÆ∞=<£. ""xqsNRPX©yõLS¸R¶Vâßá[»½R VùQQNSòQùmx so ª«sW©«säÌÁöaRP»R½ú»R½¸R¶VLi gRiLigSµj¶ qx sLRi*¼d½lLiðô tx[ sv. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. ryõ»][ËÁϳ ª«s¼½ mx soú¼½©±s'' NRPVª«sWLS! INRPäryLji ©yLS¸R¶Vßá ª«sVLiú»y¬sõ ÇÁzmsLiÀÁ©«s ªyLjiNTP ª«sVW²R¶V ª«sLiµR¶ÌÁ NRPÌÁöLiÊÁVÌÁV mx soßáù©«sµR¶VÌÁÍÜ[ ryõ©«sª«sW¿RÁLjiLiÀÁ©«s mx soßáùLi NRPÌÁVgRiV©«sV. A©y²R¶V qx sLRi*®µ¶[bPd ¸R¶VVÌÁV %s}mnsVõaRP*LRiV¬sNTP NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV. A úxmsNSLRiLi %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s ¸R¶Vµ³y%sµ³¶j gS %s©y¸R¶VNRP úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiryòLiR V. C ¥¦¦¦LS¬sõ qx sú»yÑÁ»R½Vò »R½ª«sVVø²R¶V úxms}qs©«sV²R¶V ®ªsV²R¶ÍÜ[ ®ªs[qx sVN]¬s ®ªs[ÈÁNRPV @²R¶%sNTP ®ªsÎýزR¶V. @»R½²R¶V ª«sV¥¦¦¦ÊÁÌÁaSÖÁ. ¾»½[®©s. gRiÇÁª«sVVÅÁ gRißáxms¼½ @¸R¶Wù²R¶V. ª«sW©«sª«soÌÁV mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV¬s %sxmsn Võª«sVVÌÁ NRPµ³¶j mx s¼½ NSªyÌÁ©yõLRiV. ªyLRiV NRPuíyÌÁ©«sV %ds²T¶ r¢ÆØù¬sõ @©«sV˳ÁÏ %sryòLiR V @¬s qx sW»R½V²R¶V ¿ÁxmsögS %s¬s FyLi²R¶ª«soÌÁV C úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLiÀÁ. ¬dsÍØxms¬sLiµR¶ c úxms˳ت«sLi Z\ NPÍØxqsLi ¿Á[Lij ©«s %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V »R½©«s »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁNRPV ryuíyLigRi úxmsßت«sVª«sVVÌÁV ¿Á[¸¶R WÌÁ®©s[ »R½ÌÁLixmso»][ ËÜ[LiRý mx s²R¶VÈÁNRPV ¿yÍØ ¸R¶W»R½©«smx s²R¶V¿RÁVLi²R¶gS. qx sú»yÑÁ»R½Vò NRPW²y »R½©«s »R½mx söV ¾»½ÌÁVxqsVN]¬s. DNSLRiLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NRPVª«sWLRiry*ª«sVVÖÁµô¶R LRiW zqsµô¶R𠪫sV¸R¶WùLRiV. úFyßáúxms¼½xtsí Q ¿Á[ry²R¶V. NSª«so©«s FsÌýÁLRiW %s©y¸R¶VNRP úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLiÀÁ. »R½µR¶©«sLi»R½LRiLi qx sú»yÑÁ»R½Vò ¬sÍØxms¬sLiµR¶ ¬sªyLRißá N][qx sLi úxms}qs©«sV²T¶ ®ªs×ýÁ©«s ª«sWLæiR Li gRiVLi²y ®ªsÎýزR¶V. NRPVª«sWLRiry*%sV »R½©«s @x¤¦ ¦LiNSLS¬sNTP mx saSè»yòmx sxms²T¶ gRiÇØ©«sV©«sNRPV %sxmsn Wõµ³¶j mx s»R½ùLi LiVVª«sVø¬s úFyLóij Li¿y²R¶V. FyÌÁV. %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V qx sLi»R½Vxtsí v\®²¶ »y©«sV %s¬s. @»R½¬s ªyx¤¦¦¦©«sLi ®©sª«sVÖÁ. ÛÉÁLiNS¸R¶VÌÁV. ÇØLiÊÁª«sLi»R½V²R¶V A zqsLi¥¦¦¦¬sõ ¿RÁLizms A ª«sVßÓᥦ¦¦LS¬sõ ¼d½qx sVNRPVF¡¸R¶W²R¶V. aRPª«sVLi»R½NRPª«sVßÓá NRP´R¶©«sV %s¬s @ORPQ»½R ÌÁV bPLRiqx sV\|ms ®ªs[qx sVN]©«sõ ªyLjiNTP ¬sÍØxms¬sLiµR¶ÌÁV F~LiµR¶ÛÍÁ[LiR ¬s ¿ÁFyö²R¶V. ¾»½[ú»y¸R¶VVgRiª«sVV©«s $LSª«sV¿RÁLiúµR¶V¬sgS ˳Ø%sLiÀÁ. A ª«sVßÓá ¼d½qx sVN]®©s[ úxms¸R¶V»R½õLiÍÜ[ ÇØLiÊÁª«sLi»R½V²R¶V @²ï¶R VN]©yõ²R¶V. BLRiVª«sµj¶ Fs¬s%sVµj¶ L][ÇÁÙÌÁV LSú¼½. %sµ³¶R ª«sÌÁNRPV ª«sVL][ ÇÁ©«søª«sVLiµR¶V ®\ªsµ³¶R ª«sùª«sVV LSµR¶V. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV úFyLóiR ©«s»][. gRiÇØ©«s©«sV²R¶V NRPW²R¶ ˳ÁÏ NTPËò س ª«sLi»][ »R½ÖýÁ µR¶Liú²R¶VÌÁ©«sV }qs%sLi¿Á[ªy²R¶V. FyLRi*¼½ ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s ¿RÁLiúµR¶V¬s ¿RÁWÀÁ©«s¿][ ¬dsÍØxms¬sLiµR¶ÌÁV NRPÌÁVgRiV©«sV @¬s ¿ÁzmsöLiµj¶. NRPVxtsî vªyù´j¶ ¬sªyLRißáNRPV ryLiÊÁV²R¶V C úª«s»R½ª«sVV A¿RÁLjiLiÀÁ mx sn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁ©«sV F~Liµj¶©yLRiV. @LRiÉÓÁmx sLi²ý¶R »][ ¸R¶Vµ³yaRPNTPò ¸R¶Vµ³yaRPNTPò mx spÑÁLi¿yLRiV. mx sLRi®ªs[Vztsí QNPR Li ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VgS @gjiõ®µ¶[ªs« o¬s ˳ØLRiù ry*¥¦¦¦®µ¶[%s¹¸¶[V C mx s¬s ¿Á[zqsLiµR¶¬s úgRiz¤¦¦¦Li¿y²R¶V. mx sgRiÌÁV ÛÍÁ[NPR VLi²y ¸R¶VVµô¶Rð Li ¿Á[ryLRiV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. ¬dsÍØxms¬sLiµR¶ÌÁV F~LiµR¶VµR¶VLRiVgSNRP!'' @¬s aRPzmsLiÀÁLiµj¶. @²R¶%sÍÜ[ zqsLix¤¦¦¦Li @»R½¬s¬s ¿RÁLizms aRPª«sVLi»R½NRP ª«sVßÓá¬s ¼d½qx sVNRPVF¡»R½VLi²R¶gS. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ ¼½´j¶ L][ÇÁÙ©«s %sxmsn Wõ´j¶mx s»R½ùLi B¿yèLRiV. Dª«sWª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiVÌÁV %s}mnsVõaRP*LRiV¬s úÊÁ¼½NTPLi¿yLRiV. ª«sVV©«sVÌÁV. $ gRißáxms¼½ ®µ¶[ªs« o¬s @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á[ qx sNRPÛ\ ÍÁaRP*LRiùª«sVVÌÁV ËÜLiµj¶ qx sVÅÁª«sVVgS ©«sVLiµR¶VLRiVgSNRP! $ gRiâßá[aPR ®\ ªs˳ÁÏ ª«sLi gRiâßá[aRP ¿RÁ»R½VLóRibP! @NSLRi ¿RÁLRißá %saRP*Li˳ÏÁLRißá c DNSLRi ÌÁLiËÜ[µR¶LRi µ³k¶NRPLRißá c ª«sVNSLRi ª«sVxqsòNPR bPª«s¤x ¦¦¦Lji qx søLRißá c ÇÁ¸R¶V ÇÁ¸R¶V úxmsß᮪s[aS! gRiâßá[aS! @©yõLRiV |msµô¶R ÌÁV @LiÛÉÁ[ gRißáxms¼½ JLiNSLRi qx s*LRiWxmso²R¶V. C ¬dsÍØxms¬sLiµR¶ mx s²R¶NRPVLi²y úxms¸R¶V»R½õLi ¿Á[ryLRiV. gRiâßá[aPR V¬s µR¶¸R¶V ª«sÌÁ©«s LSÇÁù qx sLixmsµR¶©«sV F~Liµj¶©yLRiV. @gjiõ ˳ØLRiù ry*¥¦¦¦®µ¶[%s úgRiz¤¦¦¦LiÀÁ. úÊÁx¤¦¦¦øxqsxmsò ÊÁVVxtsvÌÁV. %sµyùLRiLi˳ÁÏ NSÌÁª«sVV©«s mx spÑÁLiÀÁ©«s¿][ %sµyùÍØ˳ÁÏ Li. aSxms˳ÁÏ ¸R¶VLi ª«sÌÁ©«s @aRPNTP»ò ][ OUPQßáÓ Li¿RÁV ¿RÁV©yõ²R¶V. FyLRi*¼½®µ¶[%s AúgRiz¤¦¦¦LiÀÁ ""FyFy»R½Vø²y! ¬ds µR¶Xztsí Q úxms˳ت«sLi ª«sÌýÁ ©y NRPVª«sWLRiV²T¶NTP C µR¶VLæiR ¼½ NRPÖÁgjiLiµj¶. »y©«sV ¼d½qx sVNRPVª«sÀÁè©«s gRiÇÁª«sVVÆجsõ @¼½NTPLiÀÁ. @©«sLi»R½LRiLi %s}mnsVõaRP*LRiV¬s F~ÈíÁ mx sgjiÖÁ F¡¹¸¶V©«sV. ¼½Ljigji BÀÁè©«s aRPª«sVLi»R½NRPª«sVßÓá $NRPXxtsñ Q ˳ÁÏ gRiªy©«sV²R¶V qx sú»yÑÁ»R½VòZNP[ B¿yè²R¶V. ªyLji¬s ª«sµR¶ÖÁ®ªs[ryLRiV. bPª«so¬s bPLRiLiÊÁV©«s D©«sõ ¿RÁLiúµR¶V²R¶V ¿RÁWzqs %sNRPÈÁª«sVVgS ©«s®ªs*©«sV. INRP ¿][ÈÁ gRiVx¤¦¦¦ÍÜ[ E¸R¶VÌÁÍÜ[ aRPª«sVLi»R½NRPª«sVßÓá NRP¬szmsLiÀÁLiµj¶. %sVgjiÖÁ©«s%s ¿Á[¼½»][ mx sÈíÁVN]¬s ˳ÁÏ VNSò¸¶R WxqsLi»][ Z\ NPÍØry¬sNTP ®ªsÎýزR¶V. ©yÉÓÁ ©«sVLi²T¶ Fsª«s*LRiW ¿RÁ%s¼½ ¿RÁLiúµR¶V¬s ¿RÁW}qs ªyLRiV gSµR¶V. C N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ mx sn ÖÁ»R½Li FyLRi*¼½®µ¶[%s BÀÁè©«s ¬dsÍØxms¬sLiµR¶ª«sÌýÁ ÇÁLjigjiLiµR¶¬s ÊÁVVztsQmx s»R½VõÌÁV ¾»½ÌÁVxqsVN]©yõLRiV. ¬s©«sVõ ÇÁÚÀÁ©«s ªyLRiV FyFy»R½VøQÛ\ ÍÁ. gRiLigRi©«sV ˳ÁÏ W%sVNTP ¾»½ÀÁè©«smx so²R¶V ˳ÁÏ gkiLRi´R¶V²R¶V @ª«sVX»][»y=µR¶©«sª«sVV ¿Á[¸¶R VV©«smx so²R¶V ®µ¶[ªyxqsVLRiVÌÁV. %sVgjiÖÁ©«sµj¶ »R½©«s ªyx¤¦¦¦©«sª«sVV ª«sVWztsQNPR NRPV BÀÁè. ª«sVx¤¦¦¦L<iR VÌÁV NRPW²y @gjiõ®µ¶[ªs« o¬s»][ ©«sV©«sõ ªyLRiV »R½ª«sV ˳ØLRiùÛÍÁ[ @¬s aRPLiNTPLiÀÁ. A %sµ³¶R ª«sVVgS gRißáxms¼½. OUPQLiR ª«sVVÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶V¬s ¿RÁW¿RÁVÈÁ ª«sÌÁ©«s NRPÖÁgjiLiµR¶¬s ˳Ø%sLi¿y²R¶V. BLiúµR¶V²R¶V mx spÑÁLiÀÁ ª«sX»yxqsVLRiV¬s ¿RÁLiFy²R¶V. gRißáxms¼½NTP G%sV »][¿ÁR NRP »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁ©«sV aRPLRißáV®ªs[²¶R VN]©yõ²R¶V. A %sxtsQ¸¶R VLi ¾»½ÌÁVxqsVN]©«sõ $NRPXxtsñ vÌÁ ªyLRiV %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s FyÌÁV zms»R½VNRPV»R½VLi²R¶gS.HÍ"£∞ . gRiÇØ©«s©«sV¬sNTP qx sVÌÁ˳ÁÏ LigS FsNTPä¼½LRiVgRiVÈÁNRPV. @NSLRiLi ¿RÁLRißØÌÁ©«sV @LiÛÉÁ[ FyµyÌÁ©«sV. mx soú»R½ú}msª«sV»][ FyLRi*¼½ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiVÌÁV A©«sLiµR¶LigS NSÌÁª«sVV gRi²T¶FyLRiV. µy¬sNTP qx sµybPª«so²R¶V %dsVÍÜ[ Fsª«s*Ql\ Li¾»½[ ª«sVVÍýÜN[ SÌÁÍÜ[ gRiÌÁ mx soßáùQZOP[Q ú»yÌÁÍÜ[ ryõ©«sª«sW¿RÁLjiLiÀÁ ª«sVVLiµR¶VgS ª«sryòL][ ªyLjiNTP %sxmsn Wõµ³¶j mx s»R½ùLi Bryòªs« V©yõ²R¶V @LiµR¶VNRPV NRPVª«sWLRiry*%sV ®©s[®©s[ @úgRiÇÁÙ²R¶V NRPLiÛÉÁ[ ª«sVVLiµR¶VgS LSgRiÌÁ©«sV A¸R¶V©«s gRiVÇêÁÙLRiWxmsLi»][ FsNRPä²R¶NRPV®ªsÎýÁÏ gRiÌÁ²R¶V @¬s @x¤¦¦¦LiNSLRiLi»][ ®ªsÎØþ²R¶V. ÊÁVVztsQmx s»R½VõÌÁNRPV @gjiõ®µ¶[ªs« o²R¶V ®ªsWz¤¦¦¦Li¿y²R¶V. ª«sW ª«sLiÉÓÁ ªyLjiNTP FsÍØ ryµ³¶R ùª«sVª«so»R½VLiµj¶? @¬s @²R¶gRigS $NRPXxtsñ vÌÁªyLRiV ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s ¸R¶Vµ³y%sµ³¶j gS gRißáxms¼½¬s mx spÑÁLiÀÁ. @µj¶ qx sWLRiù˳ÁÏ gRiªy©«sV¬s ª«sÌýÁ ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. {qs»y®µ¶[%s¬s ®ªsµR¶VNRPV©«smx so²R¶V $LSª«sVV²R¶V©«sV. @¬sõ NSLRiùª«sVVÌÁV zqsµô¶jð LixmsÛÇÁ[¸¶R VVÈÁ ª«sÌÁ©«s %s©y¸R¶VNRPV²T¶NTP zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²R¶¬s úxmszqsµô¶jð . @LRiVLiµ³¶R ¼½®µ¶[%s LRiWxmsLi »R½mx sö.

gRißáxms¼½NTP |msµô¶R ¿Áª«soÌÁVLiÉØLiVV @LiÛÉÁ[ ¿Áª«soÌÁV |msµô¶R %s ¿Á[qx sVN]¬s aRPV˳جsõ %s©«sª«sV¬s A¸R¶V©«s xqsWÀÁxqsVò©yõ²R¶V. qx sWLRiù¿RÁLiúµR¶VÌÁV LRi´R¶ ¿RÁúNRPª«sVVÌÁVgS.HÍ"£∞ . NS¬ds NSÎÏÁþ ¹¸¶VVNRPä N][ªs« VÌÁ»y*¬sõ ÊÁÉíÁÓ NSµR¶V. úFyßظR¶Wª«sVª«sVV ¿Á[}qs zqsµô¶R𠹸¶WgRiVÌÁNRPV F~ÈíÁ |msµô¶R µj¶gS ª«soLiÈÁVLiµj¶. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®ªsLiÈÁ®©s[ A ËØÌÁV¬s »R½Xzmsò ª«sWLæiR ª«sVV G%sVÉÓÁ @¬s bPª«so©«sV¬s úxmsbPõLi¿RÁgS BLi»R½ÍÜ[ ANSaRPªyßÓá A ÀÁ©«sõ NRPVúLRiªy²R¶V qx sLRi* %sxmsn Võ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. ª«sVgRi |ms×Áþ ªyLRiLiµR¶LjiNTP ª«sLi²T¶©«s ª«sLiÈÁNSÌÁV @¬sõ ÆØ×dÁ @LiVV©«s%s. C aý]N[ PR @LóiR Li (xqsú»yÑÁ»R½Vò »R½ª«sVVøQ®\²¶©«s úxms}qs©«sV¬s zqsLix¤¦¦¦Li ¿RÁLizmsLiµj¶. ¿Á[µ¶R V gRiVª«sVø²T¶NS¸R¶V''»][ qx sª«sW©«sª«sVV @¬s $ »R½VÌÁ{qsµyxqsV @©yõLRiV. @xmsöV²R¶V CaRP*LRiV²R¶V ""INRPä ÀÁ©«sõ NRPVúLRiªy¬s ANRPÖÁ ¼d½LRièÛÍÁ[NPR F¡LiVV©«s ªyLRiV G%sV ª«sVLSùµR¶ÌÁV ¿Á[¸¶R VgRiÌÁLRi¬s?'' @¬s úxmsbPõLi¿RÁgS z¤¦¦¦ª«sVª«sLi»R½V¬sNTP @x¤¦¦¦LiNSLRiLi »]ÌÁgjiF¡LiVV©«sµj¶. ª«sVVxqsÖÁ Fsµô¶R V mx sµj¶ ª«sVLiµj¶ úxmsª«sV´R¶gRißØÌÁV %s²T¶µj¶ BLiÉÓÁNTP ª«sÀÁè©yLRiV. NRP¬szmsLi¿Á[%s A¸R¶V©«s NSÛÎÁ[þ. NRPª«sVÍØORPV²R¶V. ËØx¤¦¦¦§ª«soÌÁ»][ ª«so©«sõ @»R½¬s¬s »R½Xzmsòmx sLRi¿RÁÛÍÁ[ªs« o. G ÍÜ[NPR ª«sVVÍÜ[ ª«so©«sõµ][ Fsª«sLjiNTP ¾»½ÌÁVxqsV? ª«sV©«sNRPV @Li®µ¶[%s. ˳ÁÏ W%sV LRi´R¶ª«sVVgS. »yLRiNSORPV²R¶V. C ª«sVW²R¶V mx sLRi*»R½ª«sVVÌÁV (LSORPQqx sVÌÁV) IZNP[ ª«sWLRiV qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV NS¬s INRP (gki»R½gS)ª«sLRiVxqsÍÜ[ ª«soLi²R¶VÈÁ ÛÍÁ[µ¶R V. C LRiNRPª«sVVgS FsNRPV䪫s úFyµ³y©«sù»R½ qx sLi»R½LjiLi¿RÁVN]®©s[ NRPLi²ý¶R V ÀÁ©«sõ%sgS ª«soLiÛÉÁ[®©s[ ª«sVLiÀÁµj¶. %sµR¶Vù©yøÖÁ ú¼½xmsoLSxqsVLRiVÌÁ©«sV qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁVÈÁNRPV ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LiR gS. NRPÎØùß᪫sVV©«sNRPV ª«sVgRi|ms×ÁþªyLRiV @©«sgS bPª«so²R¶V ÀÁ©«sõ NRPVúLRiªy²R¶V. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. G LiVV»R½LRi ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ©«sV mx spÑÁLiÀÁ©y úxms´R¶ª«sV mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPV®©s[ úZaP[tx sî Q»½R *Li gRißáxms¼½NTP ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx sXztsí QNPT ª«sVWÌÁ\®ªsV©«s "NSª«sVLi' NRPLi²ý¶R ©«sVLi®²¶[ úxms®ªs[bPxqsVòLiµj¶. NSª«so©«s ˳ÁÏ NTP»ò ][ ""INRP ÀÁ©«sõ gRiLjiNRP F¡¿RÁ'' qx sª«sVLjiöLi¿RÁVª«sV¬s ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VgS. %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP ú{ms¼½NRPLRi®\ªsV©«s gRiVLiÒÁÎÏÁþ mx sLRiª«sWLóiR Li INRPryLji %sxtsñ vª«so Z\ NPÍØry¬sNTP ®ªsÎÏÁþgS @NRPä²R¶ ©«sV©«sõ gRißáxms¼½ %sxtsñ vª«so ¿Á[¼½ÍÜ[¬s qx sVµR¶LRi+©«s ¿RÁúNS¬sõ ÍØgRiVN]¬s gRiVÈÁVNRPVä©«s ©¯[ÉÁÓ ÍÜ[ ª«soLi¿RÁVNRPV©yõ²R¶V. NS¬ds INRPLRiV ¿Á[zqs©«sµj¶ ª«sVL]NRPLRiV ¿Á[¸¶R VÛÍÁ[LiR V. ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V¬s qx søLjiLi¿RÁ¬s ""»R½ÌÁ'' zmsÀÁè mx so¿RÁèNS¸R¶V. NS¬s ÀÁ©«sõ NRPVúLRiªy¬s ANRPÖÁ ¼d½LRièÛÍÁ[NPR F¡LiVV©y²R¶V. BÍØ xqsWORPQ ø xqósWÌÁ NRPLRiøÌÁÍÜ[ qx sª«sV©«s*¸R¶Vª«sVV ryµ³¶j Li¿yÌÁ¬s ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁxmsö²y¬sZNP[ gRißáxms¼½ G©«sVgRiV »R½ÌÁ©«sV µ³¶R LjiLi¿y²R¶V.HÍ"£∞ F~ÈíÁ©«sV. mx sLRiª«sVbPª«so¬sNTP »R½©«s NSËÜ[¹¸¶[V ª«sWª«sVNRPV @x¤¦¦¦LiNSLRiLi »]ÌÁgjiLi¿RÁµR¶ÌÁÀÁ©y²R¶V. ®ªs[µ¶R ª«sVVÌÁV gRiVàü᪫sVVÌÁVgS. @¬sõ BLiúµj¶¸R¶WÌÁÍÜ[ ª«sV©«s NRPLi²ýR¶ZNP[ FsNRPV䪫s úFyµ³y©«sù»R½ DLiÈÁVLiµj¶. ÊÁ¸R¶VÈÁ qx sXztsí Q ÍÜ[mx sÌÁ NRPW²y ª«so©«sõµR¶¬s ¿Áxmsö²y¬sZNP[ "NRPVLi˳ÁÏ NRP úFyßظR¶Wª«sVª«sVV' ¿Á[ryòLiR V. C %sxtsQ¸¶R Vª«sVV ¾»½ÖÁzqs©«s mx sLRi*»R½LSÇÁÙ z¤¦¦¦ª«sVª«sLi»R½V²R¶V ¬sLSaRP ¿ÁLiµj¶ ""NRP¬dsqx sLi ¿RÁVÉíØÌÁV NRPW²y ÛÍÁ[¬s bPª«so²R¶V ©yNRPV @ÌýÁV²y? FsLi»][ ª«sVLiµj¶ ª«sryòLiR ¬s AaRP ¿ÁLiµy©«sV. FsLiµR¶V¿Á[»½R ? NSÎÏÁ§þ úZaP[tx sî Qªs« W? »R½ÌÁ úZaP[tx sî Qªs« W? ¬sÇجsNTP A ª«sV¥¦¦¦»R½Vø¬s »R½ÌÁ G zqsó ¼½ÍÜ[ ª«soLiµ][. A ©«sª«s*²R¶LiÍÜ[ qx sVµR¶LRi+©«s ¿RÁúNRPLi ©¯[ÉÜý [ ©«sVLi²T¶ ÇØLjimx s²T¶©«sµj¶. %sxmsn Wõµ³¶j mx s¼½ @©«sLi»R½ bPLRiqx sV=ÌÁ»][. ª«sVNSLRiLi bPª«s ¤x ¦¦¦LRiVÌÁ©«sV qx søLjiLi¿Á[ @LigSÌÁV NRPÖÁgji©«s gRißáxms¼½¬s JLiNSLRi qx s*LRiWxmso²R¶VgS ®ªs[µyÌÁV ¿Áxmso»R½V©yõLiVV. G©«sVgRiV FsLi»R½ ÊÁLRiVª«so\®©s©y ª«sW©«sV\®©s©y qx sV©y¸R¶Wxqsª«sVVgS »]Li²R¶ª«sVV»][ ÛÍÁ[zms @ª«s»R½ÌÁ |msÈíÁgRiÌÁµR¶V. gRißáxms¼½ F~ÈíÁ ¿yÍØ |msµô¶R µj¶. gRißáxms¼½ NSÎÏÁ§þ N]µô¶j %s NS¬ds ORPQßØÌÁÍÜ[ ˳ÁÏ WúxmsµR¶OTPQßá ¿Á[zqs LSgRiÌÁª«so. zqsLi¥¦¦¦M úxms}qs©«sª«sµ³¶k M zqsLi¥¦¦¦ÇØLiÊÁª«s¼d½ ¤x ¦¦¦»R½M qx sVNRPVª«sWLRiNRP ª«sWL][µ¶k M »R½ª«s}¤¦¦¦ùxtsQaPR ùª«sVLi»R½NRPM INRP ®ªs[ÎÁÏ ¿RÁLiúµR¶µR¶LRi+©«sª«sVV @LiVV¾»½[ C aý]N[ S¬sõ mx shjiLi¿yÖÁ. ÕÁ¸R¶Vùª«sVV. %sxtsñ vª«so FsLi»R½ }qsxmso @²T¶gji©y ¼½Ljigji LiVVª«s*ÛÍÁ[µ¶R V. ®ªsLiÈÁ®©s[ %sxtsñ vª«so qx sVµR¶LRi+©«s ¿RÁúNS¬sõ ¼d½qx sVNRPV¬s ®ªs×ÁþF¡¸R¶W²R¶V. »R½ÌÁNRPV NSµR¶V. @¬sõ NS×dÁ ¿Á[ry²R¶V @Li¾»½[ NSµR¶V ANSaRPª«sVLi»R½ Fs»R½Vò ®ªs[zqs©«s mx sLiµj¶ÎÏÁ§þ. A²R¶. ª«sV¥¦¦¦»R½VøÌÁV NRP¬szms}qsò NSÎÏÁþNRPV ©«sª«sVxqsäLjiryòªs« VV. ryOSQ»½R Vò %sxtsñ vª«sVWlLi[ò %s©y¸R¶VNRPV¬s ú{ms¼½ N]LRiNRPV gRiVLiÒÁÌÁV ¼d½}qs A¿yLRiLi úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ ©y²R¶V. úÊÁx¤¦¦¦ø ryLRi´j¶gS. NRPLi²ýR¶V ÀÁ©«sõ%s c FsLiµR¶Vª«sÌýÁ©«sLiÛÉÁ[ ª«sV©«sÍÜ[NPT ¿Á[lLi[ NRPVxqsLiryäLSÌÁÍÜ[ ¿yÍØ Ë³ØgRiLi NRPLi²ý¶R µy*LS ¿Á[LiR V»yLiVV.HÍ"£∞ @LiVV©y @»R½¬sNTP AgRiÛÍÁ[NPR mx sÀÁè NRPWLRigS¸R¶VÌÁV. Aµj¶ZaP[tx sv²R¶V @ÛÍÁý ú»y²R¶VgS $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ v®ªs[ ©yLS¸R¶VßØxqsòQûª«sVVgS ª«sWlLi©«sV. @®µ¶[ »]Li²R¶ª«sVV»][ ®©s[ÌÁ %dsVµR¶ ª«so©«sõ qx s©«sõ¬s xqsWµj¶\®©s©y ¼d½zqs LiVVª«s*gRiÌÁµR¶V. qx sXztsí Q LRi¤x ¦ ¦qx sùª«sVVÌÁ¬dsõ Bª«sVV²R¶VèNRPVLiÈÁVLiµj¶. ª«sVVLiµR¶VgS ª«sLi²T¶©«s ˳ÜÇ[ Á©«sLi |msÈíÁÈÁLi úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©yLRiV. C xqsXztísQÍÜ[ ÊÁÌÁª«sLi»R½VÌÁV ®ªsWÈÁVxms©«sVÌÁV. z¤¦¦¦ª«sVª«sLi»R½V²R¶V ®ªsLiÈÁ®©s[ ÀÁ©«sõgRiLjiNRP ¾»½zmsöLiÀÁ aRPVú˳ÁÏ mx sLRiÀÁ qx sª«sVLjiöLi¿Á©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.'' @¬s »R½NRPV䪫s ˳ت«s©«s ª«sÀÁè©«sµj¶. DxmsöV. gRiâßá[aPR V²R¶V gRiLjiNRP©«sV ALRigjiLiÀÁ »R½XF¡òzqsø @¬s AbdPLRi*µj¶LiÀÁ©y²R¶V. ÊÁVµôðj¶ª«sVLi»R½VÌÁV qx sWORPQømx s©«sVÌÁV ¿Á[¸¶R VgRiÌÁLRiV. mx sxmsöV. ¬sLRiLi»R½LRiª«sVV bPª«s¤x ¦¦¦LRiVÌÁ©«sV qx søLjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌÁ©«s®©s[ gRißáxms¼½ »R½ÌÁ qx sLRi* mx spÇÁùQ®\ªsV©«sµj¶. @LiµR¶®\ªsV©«s NSÎÏÁ§þ C ÍÜ[NPR ª«sVVÍÜ[ ¿yÍØ ª«soLi²R¶ª«s¿RÁVè c NS¬ds A¿RÁLRißØÖÁõ ÊÁÉíÁÓ @LiÛÉÁ[ ªyÎÏÁ§þ ÒÁ%sLiÀÁ ©«s²T¶Â¿Á[ mx sµô¶Rð ¼½¬s ÊÁÉíÁÓ ªyÎÏÁþ ¿RÁLRißØÌÁNRPV ©«sª«sVxqsäLjiLi¿RÁVÈÁ ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. µy¬s¬s ÇØLiÊÁª«sLi»R½V²R¶V ¿RÁLizms C aRPùª«sVLi»R½NRPª«sVßÓá¬s ¬dsNTP¿yè²R¶V. @µj¶ ÇØLiÊÁª«sLi»R½V¬s mx soú»R½VNRP¬s D¸R¶WùÌÁÍÜ[ DLiÀÁ µyzqs Fy²T¶Liµj¶. C ¤x ¦¦¦hS»`½ %sÀÁú»R½¿RÁLRiùNRPV %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ©«sª«so* AxmsoN][ÛÍÁ[NPR mx s²T¶mx s²T¶ ©«sªy*²R¶V. Fsª«sLji»][\®©s©y G\®ªs©y ¿Á}msöÈÁxmsöV²R¶V ""xqs*¸R¶Vª«sVVgS ©y NRPLi²ý¶R »][ ¿RÁW¿y©«sV ¾»½ÌÁVry?'' @¬s @LiÉت«sVV. µy¬s ª«sÌýÁ NRPXxtsñ v²R¶V ª«sVßÓá¬s @xmsx¤¦ ¦Lij Li¿y²R¶©«sõ %sV´yùxmsªyµR¶ µ][tx sQLi F¡LiVVLiµR¶¬s) ¤x ¦¦¦LjiúµR¶ gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä mx sLRiª«sWLóiR ª«sVV xmsLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V. NRP©«sVNRP ÇÁ©«søxmsLRiLixmsLRi©«sV AFyÌÁLiÛÉÁ[ NRPLi²ý¶R V ÀÁ©«sõ%sgS ¿Á[qx sVN][ªyÖÁ. NSª«so©«s ª«sV©«sª«sVV %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s ry¸R¶VLiú»R½Li ry*%sV FsµR¶VÈÁ gRiVLiÒÁÌÁV »R½mx söNRP ¼d½¸R¶WÖÁ. %sVµ³yùxmsªyµR¶ µ][xtsQLi c %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ mx sLRi*µj¶©«sª«sVV©«s úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLiÀÁ úxmsryµyORPQ»½R ÌÁV {qs*NRPLjiLiÀÁ©«s ªyLjiNTP ¿RÁLiúµR¶V¬s ¿RÁWzqs©«s µ][tx sQLi @LiÈÁµR¶¬s aSxqsòQûLi. »yÉØNRPVÌÁV @¬sõ ¼½©yõ²R¶V. NSª«so©«s gRiâßá[aPR V¬sNTP gRiLjiNTP ú{ms¼½NRPLRi®\ªsV©«sµj¶. ®ªsLiÈÁ®©s[ ª«sWª«sVNRPV NRPÊÁVLRiV |msÉíÁÓ »R½©«s ®ªsLiÈÁ ª«sÀÁè©«s ÀÁ©«sõ NRPVúLRiªy²R¶V ANRPÖÁNTP AgRiÛÍÁ[²¶R ¬s N]µô¶j gS ¿RÁµô¶j @©«sõLi |msÈíÁª«sV¬s N][LiR gS µk¶¬sNTP mx sLRi*»R½LSÇÁÙ NRPVúLRiªy¬sNTP ˳ÜÇ[ Á©«sLi ª«s²ï¶T Li¿RÁª«sV©yõ²R¶V. gRiâßá[aPR V¬sNTP ú{ms¼½NRPLRi®\ ªsV©«s gRiLjiNRP ª«sV¥¦¦¦»R½øQùLi z¤¦¦¦ª«sVª«sLi»R½V¬s mx soú¼½NRP FyLRi*¼d½®µ¶[%sNTP mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV¬sNTP %sªyx¤¦¦¦Li ¬saRPè¸R¶V\®ªsVLiµj¶. ®ªs[VLRiV mx sLRi*»R½ª«sVV %sÌýÁVgS. @xmsöV²R¶V G%dsV ¿Á[¸¶R WÍÜ[ %sxtsñ vª«so N]µô¶j }qsxmso AÍÜ[ÀÁLiÀÁ »R½©«s lLiLi²R¶V ¿Áª«soÌÁ©«sV ¿Á[»½R VÌÁ»][ mx sÈíÁVNRPV¬s gRiVLiÒÁÌÁV ¼d½aS²R¶V. @Li»R½NRP©yõ qx sVNRPVª«sWLRi®\ªsV©«s.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ZaPý tx[ sQø µ][uyÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦Ljiqx sVòLiµj¶. ¬dsNRPV ª«s¿Á[è ˳ØLRiù qx s»R½ûQöª«sLRi©ò s« ª«sVV NSNRP ¸R¶VVLi²R¶V©«sV @¬s aSxmsª«sVV ¼½Ljigji ®ªsVVÖÁ¿Á[ @ª«sNSaRPLi DLiÈÁVLiµj¶. ªy»yÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦Ljiqx sVòLiµj¶. ÇÁLRigSÌÁ¬s aSzqsLi¿yLRiV. ¿Á[qx sVN]©«sª«sÛÍÁ©«s©«sV N][Lij NRP ÛÍÁ[µ¶R V. aS*xqsaRPWÌÁ ¤x ¦ ¦XµR¶¸R¶V µ][uyÌÁ©«sV ¤x ¦ ¦Lij qx sVòLiµj¶. gRißáxms¼½¬s ªy»R ½ . aS*xqsL][gSÌÁ©«sV. »R½LRiVªy»R½ INRP aSxmsª«sVV ª«sÌýÁ ª«sXORPQ LRiWxmsª«sVV F~Li®µ¶µR¶ª«so ÊÁµR¶Lki mx sú»R½Li: ËØÌÁL][gSÌÁ©«sV ©«s¸R¶VLi ¿Á[qx sVòLiµj¶. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«sVVLiµR¶VgS ª«sVLRiVª«sNRP mx sú»R½Li: Bµj¶ BLi\|ms©«s qx sVªyxqs©«s¬sxqsVòLiµj¶. úxmsryµj¶Li¿Á©«sV.HÍ"£∞ BÉíÁÓ qx sª«sV¸R¶Vª«sVVÍÜ[ ©«sLiµj¶ »R½©«s ª«sVW²R¶V N]ª«sVVøÌÁ»][ ª«sVW²R¶V ú¼½xmsoLRiª«sVVÌÁV úNTPLiµR¶ ©«sVLi²T¶ F~²T¶ÀÁ INRP ª«sLRiVxqsÍÜ[ GNRP%sLiaRP¼½ mx sú»yÌÁV c mx sLRiª«sWLóiR Li ¬sÌÁÛËÁÈíÁgS mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V ©yLS¸R¶VßØxqsòQûª«sVV©«sV úxms¹¸¶WgjiLi¿Á©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. Bµj¶ %s©«sgS®©s[ »R½VÌÁzqs mx saSè»yòmx sxms²T¶ G²R¶*gS "¬dsª«so mx sú»R½ª«sVVÌÁÍÜ[ úxmsµ³y©«s®\ªsV©«s $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so mx sLRiª«sVú{ms»R½®\ªsV©«s @Fyª«sWLæiR mx sú»R½Li: Bµj¶ ¿RÁLRiø L][gSÌÁNRPV ËØgS mx s¬s ¿Á[qx sVòLiµj¶. NRPVxtsî vL][giR Li. C %sxtsQ¸¶R Vª«sVV©«s qx sLi»R½zqsLiÀÁ©«s mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V C mx sxqsVxmsoN]ª«sVVø ˳ÁÏ W%sV %dsVµR¶ ª«soLi²yÌÁ¬s úxms¼½ BLiÈÁ aRPV˳ÁÏ NSLRiùª«sVVÌÁÍÜ[ F¡»yLiVV. ª«sVWú»R½ ÊÁLiµ³y¬sNTP Bµj¶ ¿RÁNRPägS mx s¬s ¿Á[qx sVòLiµj¶. ©«sVÖÁxmsoLRiVgRiVÌÁV ªyÉÓÁ %s©«sõ%sLi¿RÁgS »R½©«sNRPV ÌÁOUPQø @LiaRPÌÁÍÜ[ ˳ØLRiù NSªyÖÁ @¬s N][LiR gS úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V. qx sLjiöNTP. ÊÁXx¤¦ ¦¼½d mx sú»R½Li: ÇÁ*LRiLi. ®©s[ú»yÌÁNRPV ¿RÁÌÁVª«s ¿Á[qx sVòLiµj¶. µy¬sNTP gRiâßá[aPR V²R¶V ¬dsª«so LSORPQqx sV¬s gRiWLjiè ª«sgRiVµR¶Vª«so. ªy»y¬sõ »R½gæij qx sVòLiµj¶. »R½VÌÁzqs mx s¬sNTP LSµR¶V. µR¶zmsöNRP©«sV F¡g]²R¶V»R½VLiµj¶. NRPFny¬sõ. ¤x ¦¦¦Xúµ][gSÌÁ©«sV »R½gæij qx sVòLiµj¶. @¬s ª«sLRi úxmsµ³y©«sª«sVV gRiâßá[aPR V²R¶V ¿Á[|qs©«sV. µk¶¬s¬s mx sxqsVxmso»][ NRPÖÁzms ©«sWLji LS}qsò úFyLójiLi¿RÁNRPVLi²y @ª«sVX»R½Li N]LRiNRPV FyÌÁ NRP²R¶ÖÁ ÀÁÌÁNRP²R¶Li úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©yLRiV. ÇÁhRiLRiµk¶zmsò¬s NRPÖÁgjiqx sVòLiµj¶. ª«sVVLiµR¶V µk¶¬s¬s µR¶LiÀÁ mx sxqsVxmsogS ªy²R¶VN][ªyÌÁ¬s. µR¶gæiR V©«sV F¡g]²R¶V»R½VLiµj¶. NS¬s ©yNRPV ª«sWú»R½ª«sVV »R½VÌÁ{qsxmsú»R½Li: µR¶gæiR V©«sV »R½gæij LiÀÁ. Ixqslgi©«sV. Bµj¶ ©«sVÖÁxmsoLRiVgRiVÌÁ©«sV. ¿yÍØ ª«sVLiÀÁµj¶ @¬s ¿Á|msö©«sV. INRPä %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½©y²R¶V ª«sWú»R½ª«sVV »R½VÌÁzqs»][ mx spÑÁLi¿RÁ ª«s¿RÁVè©«sV ¿RÁW»R½ mx sú»R½Li: C ¿ÁÈíÁV ÑÁgRiVLRiV»][ DxmsöV NRPÖÁzqs ®ªs¿RÁè ÛÇÁ[zqs NSÎÏÁþ mx sgRiVÎÏÁþNRPV LS}qsò @®ªsWxmsn Vª«sVVgS mx s¬s¿Á[qx sVòLiµj¶. %sxtñsvª«so ˳ØLRiùgS ¬sLñRiLiVVLi¿RÁª«sÌÁzqs ª«so©«sõµR¶¬s %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP gRiLi²R¶NUP mx sú»R½Li: µk¶¬s LRiqx sLi @xmsryøLRiNRP zqsó ¼½¬s.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®µ¶[ªs« µyLRiV mx sú»R½Li: µk¶¬s ¾\»½ÌÁLi ªyxmsoÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦Ljiqx sVòLiµj¶.HÍ"£∞ . µR¶»R½Wò mx sú»R½Li: D®ªsVø»R½Lò iR qx sLi ª«sVLôiRð ©«s ¿Á[}qsò E²T¶F¡LiVV©«s ®ªsLiúÈÁVNRPÌÁV µy¬sNTP »R½VÌÁzqs N][zmsLiÀÁ ""¬dsNRPV %sªyx¤¦¦¦ª«sVgRiV©«sV. zmszmsöxmsÎÏÁþÍÜ[ |ms²T¶¾»½[ ©¯zmsö »R½gæij mx s©«sVõ E²T¶F¡»R½VLiµj¶. %sxtsñ vúNSLi»R½ mx sú»R½Li: NRPmx sn Li. %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ¼d½qx sVNRPV¬s ®ªs×ÁþF¡gS úÊÁ¥¦¦ ø BLiúµyµj¶ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ÌÁOUPQø®µ¶[%s¬s ÇØÑÁxmsú»R½Li: C mx sú»R½ª«sVVÌÁV ©¯[ÉÁÓ µR¶VLS*xqsV©«s F¡g]²R¶V»R½VLiµj¶. µk¶¬s LRiqx sLi ®ªsLiúÈÁVNRPÌÁ©«sV ©«sÌýÁmx sLRiVxqsVòLiµj¶. µR¶gæiR VÌÁ©«sV %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP »R½VÌÁzqs xmspÇÁ xms¬sNTPLSµR¶V »R½gæij qx sVòLiµj¶. Bµj¶ ª«sVWÌÁ ªyùµ³¶j ¬s ¤x ¦¦¦Ljiqx sVòLiµj¶. µR¶VLRiµR¶VÌÁ©«sV F¡g]²R¶»yLiVV. LRiNRPò Fy»yÌÁ©«sV aRP%sVLixms ¿Á[qx sVòLiµj¶. ÀÁ²R¶Vª«sVV ®ªsVVµR¶Û\ÍÁ©«s ¿RÁLRiøªyùµ³¶R VÌÁV »R½gæij F¡»yLiVV. ªyLi»R½VÌÁ©«sV ¬sLRiWøÖÁxqsVòLiµj¶. ¬ds mx sú»R½ª«sVVÌÁ»][ %sxtsñ vª«sVWLji¬ò s mx spÑÁLiÀÁ©«s ªyLjiNTP ®ªsWORPQªs« VV NRPÌÁVgRiV©«sV. úNTPª«sVVÌÁ©«sV »R½gæij qx sVòLiµj¶. ªy»y¬sõ. NRPLRi%dsLRimx sú»R½Li: ÇÁ*LRiLi F¡g]ÉíÁÓ . ¬dsNRPV »R½gji©«s ªy¬s¬s ¬dsª«so ¿RÁWzqs |msLi²ý¶T ¿Á[qx sVN]©«sVª«sVV. LRiNRPò N]LRiNRPV @®©s[*ztsQLi¿RÁV¿RÁV©yõ©«sV. ÌÁOUPQ øgRißáxms¼½ c %sZaP[xtsQª«sVV µy²T¶%dsV mx sú»R½Li: ÊÁÍجsõ ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶W¬sNTPqx sVòLiµj¶. C ANRPVÌÁV NRPÎÏÁþQ|\ ms |msÈíÁVNRPVLiÛÉÁ[ ®©s[ú»R½ µ][uyÌÁV gRiâßá[aPR V²R¶V FsLi»][ úxms¸R¶Wxqsxms²T¶ C mx sxqsVxmsoN]ª«sVVø©«sV ®ªsµj¶NTP ¼d½qx sVN]¬s ª«sÀÁè ©«sLiµj¶NTP @LiµR¶ÛÇÁ[|qs©«sV. OUPQLiR rygRiLRi ª«sVµR¶©«s qx sª«sV¸R¶W©«s LSORPQqx sVÌÁV. ËÜÖýÁ¬s. gRißáxms¼½NTP µ³yù©«s˳ÁÏ LigRi®\ªsV NRP©«sVõÌÁV %szmsö mx soÈíÁNRPVLi²y ª«sWlLi[²¶R V mx sú»yÌÁV ¿Á[¸¶R VV©«sV. zqsµô¶jð ÌÁOTPQø. Bµj¶ NRPFny¬sõ. »R½ÌÁ©¯xmsöVÌÁV »R½gæiR V»yLiVV. zms»yò¬sõ »R½gæij qx sVòLiµj¶. |\ ms»R½ù %sNSLSÌÁ©«sV. ¬dsª«so ©yNRPV mx s¼½%s @gRiVª«sVV @¬s qx sª«sWµ³y©«sª«sVV LiVVª«s*gS ""J »R½ÖdÁý ! ©yNRPV |msLi²ý¶T |\ ms»yù¬sNTP. µk¶¬s ANRPVÌÁ LRiry¬sõ gSLi¿Á©«sV. zqsLiµ³¶R VªyLRi mx sú»R½ª«sVV: C ANRPVÌÁ NRPuy¸R¶VLi aRPWÌÁ. C %sµ³¶R ª«sVVgS gRiâßá[aPR mx spÇÁÍÜ[ ANRPVÌÁV ©«sWLji |msLRiVgRiV»][ ¼½LiÛÉÁ[ @¼½ryLRi ª«sLiÉÓÁ ªyùµ³¶R VÌÁV ¤x ¦¦¦Ljir¡òLiµj¶. ¿RÁLRiø L][gSÌÁ©«sV »R½gæij qx sVòLiµj¶. ª«sVWLRièéÌÁ©«sV »R½gæij qx sVòLiµj¶. ÊÁVµô¶jð ¬s |msLi¿RÁV»R½VLiµj¶. A mx sxqsVxmso»][ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs©«s ¤x ¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½NTP úxms´R¶ª«sVxmspÇÁ NRPVxtsî v©«sV. úgRi¤x ¦¦¦ßÓá ®ªsVVµR¶Û\ ÍÁ©«s ªyùµ³¶R VÌÁ©«sV. úNTPª«sVVÌÁ©«sV úª«sßØÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦Ljiqx sVòLiµj¶. ú¼½µ][uyÌÁ©«sV DxmsaRP%sVLixms ÛÇÁ[qx sVòLiµj¶. C @xqsòQûª«sVV µ³yÉÓÁNTP ©«sLiµj¶ ª«sVW²R¶ª«s N]ª«sVVø ª«sW¿RÁmx sú»R½Li: ©«sLSÌÁNRPV qx s»R½Vòªs« ¬sxqsVòLiµj¶. ª«sVÌÁÊÁµô¶Rð NRPLi. Fsª«sVVNRPVÌÁNRPV ÊÁÌÁLi @¬s ª«sWLRiVaSxmsª«sVV LiVV¿Áè©«sV. ª«sVWú»R½ÊÁLiµ³y¬sõ ÛÍÁ[NPR VLi²y ¿Á[qx sVòLiµj¶ (»R½gæij qx sVòLiµj¶) »R½VÌÁzqs»][ mx spÑÁLiÀÁ©«s ªyLjiNTP µ][tx sQªs« VV NRPÌÁVgRiV©«sV. ÊÁVµô¶jð ÌÁOTPQø @©«sV Bµô¶R LRiV ˳ØLRiùÌÁ©«sV gRißáxms¼½NTP ª«sÌýÁ NRPÖÁlgi[ ªyùµ³¶R VÌÁ©«sV »R½gæij qx sVòLiµj¶. ¿Á[NPR WLRiV»R½VLiµj¶. ª«sVWÌÁªyùµ³¶j .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úzms¸R¶VVLSÌÁV NSgRiÌÁª«so. A©yÉÓÁ ©«sVLi²T¶ gRißáxms¼½ "ÌÁOUPQø gRißáxms»R½VÌÁV'gS }msLRiV @¼½ryLRiLi NRPVxtsî v. aRP%dsV mx sú»R½Li: µk¶¬s gjiLiÇÁÌÁ ¿RÁWLñiR Li FyÌÁ»][ »ygji¾»½[ %dsLRiùª«sXµô¶jð @ª«so»R½VLiµj¶. ÌÁOUPQ ø®µ¶[%s OUPQLiR rygRiLRi ª«sVµ³¶R ª«sVVÍÜ[ DµR¶LiVVLi¿RÁgS gRiÑêÁ. mx spLRi*ª«sVV %s©y¸R¶VNRPV²R¶V µ³yù©«s ¬sxtsî v\®²¶ »R½mx sxqsV=ÍÜ[ ª«sVV¬sgji¸R¶VVLi²R¶gS »R½VÌÁzqs %s¥¦¦¦LRiª«sVV ¿Á[¸¶R VV¿RÁW %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s ÕÁÌÁ*xmsú»R½Li: gSÖÁr¡NRP¬s gRiLS÷éÌÁ¸R¶WÍýÜ[ NRPW²y µR¶VLS*xqs©«sÌÁV ¿RÁWzqs ®ªsWx¤¦¦¦xmsLRiª«saRPVLS\ÛÍÁ µ³yù©«sª«sVV©«sNRPV ˳ÁÏ LigRiª«sVV ¿Á[zqs ¬dsLRiV F¡|qs©«sV. bPLRiqx sV=Q|\ ms |msÈíÁVNRPVLiÛÉÁ[ (ª«sVµ³¶R ùµj¶) ˳ÁÏ W%sV %dsVµR¶NRPV mx s²T¶F¡¹¸¶V©«sV. FsNTPäÎÏÁ§þ »R½gæij qx sVòLiµj¶. C mx sxqsVxmso N]ª«sVVø ®ªsµR¶VNRPVÈÁNRPV bPª«so²R¶V gRißáxms¼½¬s ˳ÁÏ W%sV %dsVµR¶NRPV mx sLixmsgS. ÛÇÁàüáÓ ®ªsVVµR¶Û\ ÍÁ©«s %sxtsQ mx soLRiVgRiVÌÁ %suy¬sõ ¤x ¦¦¦Ljiqx sVòLiµj¶. ¾»½[ÌÁV. ¿RÁWzqs ¬ds®ªsª«sLRiª«so? »R½mx sxqsV= ˳ÁÏ LigRiª«sVV ¿Á[¸¶R VVÈÁ Fyxmsª«sV¬s ¬dsNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶Vµy? @¬s úxmsbPõLi¿RÁgS ©y }msLRiV »R½VÌÁzqs. ˳ÁÏ LRiò µR¶VLS*LRi¸R¶VVgRiøLi: ª«sVVNRPVä ®ªsLiÈÁ NSlLi[ LRiNSò¬sNTP.

©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV c µ³¶R LRiø. 9. NSª«sV. gRißáxms¼½NTP ®\©s®ªs[µ¶R ùLi : 1. 4. ©«sª«sVryäLRi úzms¸R¶VV²R¶V qx sWLRiVù²R¶V. 7. LS%s¿ÁÈíÁV gSÖÁ gRiLRi÷éqx só µR¶VuíyÌÁ©«sV ¬sªyLjiqx sVòLiµj¶. 13. 5.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. 6. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ c zqsµô¶Rð %s©y¸R¶VNRP úª«s»R½ª«sVV 3. 21 DLiú²yÎÏÁ§þ `≥Å∞QÆ∞=<£. 3. 4. µR¶Li»yÌÁV c mx sLRiVÌÁNRPV ¥¦¦¦¬s ¿Á[¸¶R VLSµR¶V. |\ msLRiNSÌÁ mx sú¼½»][ 9 L][ÇÁÙÌÁV mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ. 21 gRiLjiNRPÌÁ»][ @LjièryòLRiV. 5. @LóiR ©yLkiaRP*LRiVÌÁ©«sV mx spÑÁLi¿Á[ z¤¦¦¦LiµR¶Vª«soÌÁV @LóiR gRißáxms¼½ %súgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li NRPW²y NRPÌÁµR¶V. qx s*zqsòNP` LRiWxmsLigS. gRiVLRiVª«soÌÁV (gRiVLRiVxmspLñij ª«sV) c @aRP*¬ds®µ¶[ªs« »R½ÌÁV c g_Lki®µ¶[ªs« »R½ N QÆ}âË ß~å^è#Œ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s {qsòQû ª«sVWLjiò %s©y¸R¶VNRPV¬sgS Û\ÇÁ©«sVÌÁV N]ÌÁVryòLiR V gRißáxms¼½¬s G©«sVgRiV »R½ÌÁ»][®©s[ NSNRP ÖÁLigRiLRiWxmsLigS. ÍÜ[mx sÖÁ ÀÁ¬sõ ©yÌÁVNRP c A»R½ø mx sLjibdPÌÁ©«s ¿Á[qx sVN][ªyÖÁ |msµô¶R ËÜÇêÁ c FsLi»][ ÇìØ©y¬sõ ÒÁLñij Li¿RÁVN][ªyÖÁ. ¿ÁLRiNRPV gRi²R¶ÌÁV 2. 2. ¸R¶VLiú»R½LigS. C ANRPVÌÁ©«sV »R½ÌÁ\|ms DLi¿RÁVN]¬s ryõ©«sLi ¿Á[}qsò ÇÁÌÁVÊÁV »R½gæiR V»R½VLiµj¶.HÍ"£∞ . 15. FnyÌæÁVßá aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ c mx soú»R½gRißáxms¼½ úª«s»R½ª«sVV 5. ""LRiNRPò gRiLiµ³y©«sVÖÁFyòLigRiLi LRiNRPò mx so|tsQöqx sV=xmspÑÁ»R½Li'' @¬s gRißáxms¼½ @µ³¶R LRi*ßá bdPL<]mx[ s¬sxtsQ»½` ÍÜ[ qx sVò¼½ryòLiR V. 8. 14. 2. úª«sßØÌÁ©«sV ª«sW©«sVö»R½VLiµj¶. %sxtsQ µ][uyÌÁV F¡»yLiVV. 6. ryÌÁúgSª«sV LRiWxmsLigS. @LRiÉÓÁmx sLi²ý¶R V 3. 11. ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V NS¸R¶VÌÁV 5. 12. @LRiäxmsú»R½Li: bPLRiqx sV=NRPV qx sLiÊÁLiµ³¶j LiÀÁ©«s ªyùµ³¶R VÌÁV. gRißáxms¼½ c %sZaP[uyÌÁV 1. @ÌÁLiNSLRi úzms¸R¶VV²R¶V %sxtsñ vª«so. 8. NRPÌÁaRPLRiWxmsLigS. ¿RÁ%s¼½ ©«sª«s%sV @xtsí Q%sV µR¶aRP%sV mx sLi¿RÁ%sV ¿RÁ»R½VLôiR bP tx sQztsî Q qx sxmsò%sV GNSµR¶bP ú»R½¹¸¶WµR¶bP µy*µR¶bP »R½µj¶¸R¶V @ª«sWªyxqsù mx spLñij ª«sV %sµj¶¸R¶V Fy²R¶ù%sV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : ¼½´R¶VÌÁV c A¸R¶W ®µ¶[ª«s»R½ÌÁ }msLýRiV N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µk¶¬s gSÖÁ ¿yÍØ úZaP[tx sî Q®\ªsV©«sµj¶. 7. úaSª«sßá aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½. ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V FyÌÁ©«sV mx sxqsVxmso»][ NRPÖÁzms ©«sWLji ª«sVVÆجsNTP LS}qsò ª«sVVÅÁLi ©«sÌÁVxmso »R½gæij NSLi¼½ª«sLi»R½Li @ª«so»R½VLiµj¶. 16. @LêiR V©«s mx sú»R½Li: Bµj¶ ªy»R½L][gSÌÁ©«sV F¡g]²R¶V»R½VLiµj¶. aRP#®\©saRP*LRiV²R¶V (aRP¬s ú»R½¹¸¶WµR¶bP) c NRPWLSøª«s»yLRiª«sVV (OUPQLSÕôÁð µy*µR¶bP) c mx sLRiaRPVLSª«sVV²R¶V (@ÈýÁ»R½µô¶j ) c ÌÁOUPQø®µ¶[%s (µk¶Fyª«s×Á @ª«sWªyxqsù) c qx sµæ¶R VLRiVª«soÌÁV. úaSª«sßá ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁ ¿RÁ%s¼½ c qx sLiNRPtx sí Q¤x ¦¦¦LRi gRißáxms¼½úª«s»R½ª«sVV 2.HÍ"£∞ gRiâßá[aRPV¬s @ª«s¸R¶VªyÌÁ @LóSÌÁV 1. NSLkiNò PR aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ c µR¶WLS* gRißáxms¼½ úª«s»R½ª«sVV 4. DÌÁª«s¿yLRiV 8. 9. ryLiVVËØËØ (»]ÖÁ GNSµR¶bP) c bPª«so²R¶V. NSª«so©y »yLiú¼½NRPVÌÁV FsúLRi¬s ª«sqx sòQûª«sVVÌÁÍÜ[ mx spÑÁryòLiR V. 10. ª«sWxmsn V aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ c ª«sÈÁ gRißáxms¼½ úª«s»R½ª«sVV 6. 7. 1. 3. 4. ª«s¿Á[è gSÌÁVÌÁ©«sV {msÌÁè²R¶Li ª«sÌýÁ ª«s¿Á[è aRPLkiLRiLi mx sLjimx spLñiR AL][giR ùª«sLi»R½ª«sVª«so»R½VLiµj¶. }msÍØÌÁV 6. ®ªsWOSQÌÁV ryµ³¶j Li¿yÖÁ ªyx¤¦¦¦©«s®\ªsV©«s FsÌÁVNRP c ÀÁ©«sõ ÒÁª«soÌÁ©«sV ¬sLýiR ORPQùª«sVV ¿Á[¸¶R VLSµR¶V %s©y¸R¶VNRPV²R¶V c %sZaP[uyÌÁV c %s©y¸R¶VNRPV²R¶V (%s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½) c LSª«sVV²R¶V ($LSª«sV ©«sª«s%sV) c NRPXxtsñ v²R¶V (NRPXuñytx sí Q%sV) c µR¶VLæS®µ¶[%s (%sÇÁ¸R¶VµR¶aRP%sV) c qx sLRiö®µ¶[ªs« »R½ÌÁV (©ygRimx sLi¿RÁ%sV) c ©«sXzqsLix¤¦¦¦ry*%sV (©«sLRiNRP ¿RÁ»R½VLôiR bP) c qx sVúÊÁx¤¦¦¦øßáùry*%sV (xqsVúÊÁx¤¦¦¦øßáùxtsQztsî Q) c qx sWLRiVù²R¶V (LRi´R¶qx sxmsò%sV) c %sxtsñ vª«so. @LóiR . NRPmx sn L][gSÌÁ ©«sVLi²T¶ DxmsaRPª«sV©«sLi NRPÌÁVgRiÛÇÁ[qx sVòLiµj¶. qx sgRiLi ˳ØgRiLi %s©y¸R¶VNRPV²R¶V BLiN][ qx sgRi˳ØgRiLi ALiÇÁ®©s[¸¶R VV²R¶V NRPÌÁ %súgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li NRPW²y ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. NSª«so©«s ÛËÁÌýÁLi ¬dsÉÓÁ»][ (Fy©«sNRPLi)ÍÜ[ gRißáxms¼½NTP 21 L][ÇÁÙÌÁV »R½LRiößá ¿Á[zqs©«s¿][ @©«sVNRPV©«sõ mx s©«sVÌÁV %sxmsn WõÌÁV ÛÍÁ[NPR VLi²y ®©sLRi®ªs[LiR V©«sV. »R½LRiößá úzms¸R¶VV²R¶V gRißáxms¼½. @Õ³Á}tsQNPR úzms¸R¶VV²R¶V CaRP*LRiV²R¶V. gRißáxms¼½ xqsLiÅÁù c 21 @LiµR¶VNRP®©s[ 21 xmsú»yÌÁ»][ xmspÑÁryòLRiV. JLiNSLRi LRiWxmsLigS NRPW²y N]ÌÁVryòLRiV.HÍ"£∞ @aRP*»ó½R mx sú»R½Li: C ¿ÁÈíÁVNTPLiµR¶ NRPWL]è¬s ¿RÁµR¶Vª«soNRPVLiÛÉÁ[ ÇìØ©«sª«sXµô¶jð @ª«so»R½VLiµj¶. gRiâßá[aPR V¬s »R½ÌÁ %sxmsn WõÌÁ©«sV »]ÌÁgjiLi¿Á[µ¶j ÀÁ©«sõNRPLi²ý¶R V c qx sWORPQøµR¶Xztsí Q »R½VLi²R¶ª«sVV c ry*Õ³Áª«sW©y¬sNTP úxms¼d½NRP |msµô¶R ¿Áª«soÌÁV c @¬sõLiÉÓÁ¬s qx sx¤¦¦¦©«sLi»][ %s©yÖÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. DLiú²yÎÏÁ§þ.

»R½»R½Qò*gRiVßØÌÁNRPV.) 9. %ds´j¶ aRPWÌÁÍÜ[ ª«so©«sõ¿][ gRißáxms¼½ Ëܪ«sVø ª«soLi¿RÁ²R¶Li mx sLjiFyÉÓÁ @LiVVLiµj¶. @uíyµR¶aRP mx soLSß᪫sVV. qx sgRiVßá ¬sLæiR Vßá úÊÁx¤¦¦¦ø gRißØÌÁNRPV @µ³¶j mx s¼½. 12. ÌÁ²ï¶R VNRP ª«sVVúµy 7. gRiâßá[aPR úzms¸R¶V qx sxmsò ª«sVVúµy ÌÁORPQßáLi ª«sVLji¸R¶VV gRiâßá[aPR V²R¶V ®ªsWµR¶NRP úzms¸R¶VV²R¶V ¿RÁ»R½VLôikð . ÌÁOUPQø gRißáxms¼½gS mx spÑÁryòLiR V. ÊÁLigSLRiV úxms¼½ª«sV gRißáxms¼½¬s mx spÑÁ}qsò HaRP*LRiùLi NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. 13. @LiNRPVaRPª«sVVúµy 4. µR¶Li»R½ª«sVVúµy 2. gRißáxms¼½ D»R½=ª«sª«sVVÌÁV ®ªsVVµR¶ÉÓÁgS ÍÜ[NPR ª«sW©«sù ËØÌÁgRiLigSµ³¶R LRi ¼½ÌÁN`P gSLRiV ª«sV¥¦¦¦LSxtsí QûÍÜ[ úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©yLRiV. 11. Ëݵô¶Rð VÌÁV c gRiÇØ©«sV¬sgS gRißØ©yLi mx s¼½M gRißáxms¼½ c gRißØÌÁ©«sV FyÖÁLi¿Á[ ªy²R¶V gRißáxms¼½ ªyª«sW¿yLRiVÌÁV c DÀÁèétx sî Q gRißáxms¼½gS ª«sVx¤¦¦¦»R½»ò ½R Qò * gRißá©yLi mx s¼½M gRißáxms¼½M qx sµy¿yLRiVÌÁV c ÌÁOUPQø gRißáxms¼½gS mx spÑÁryòLiR V. ®\ªsxtsñ Qªs« oÌÁV c %sxtsQ*ZNP[=©«sV²T¶gS. gRiâßá[aRP mx soLSß᪫sVV. "µj¶ z¤¦¦¦LiµR¶W @®ªsVLjiNS' @©«sV úgRiLi´R¶LiÍÜ[ @®ªsVLjiNSÍÜ[ gRißáxms¼½ ALSµ³¶R ©«s gRiVLjiLiÀÁ ¾»½ÌÁVxqsVòLiµj¶. ª«sV¥¦¦¦»R½»ò yòQ*µj¶. ®\ªsxtsñ Qªy©yLi ªyLi ¸R¶Vµ³y bPª«sM ©«s FyLRi*»yùM mx sLSryµ³¶k *M ©«s gRiâßá[aS»R½öL][ªs« bdPe ©«s ¿RÁ %sµyù qx s®ªsWÊÁ©ôs« VLSõNRPzqsòbPèµæ¶R VL][M ª«sLRiM %sµyùµy¸R¶VM mx soú»R½µylLi[»½R =ª«s°©yú»R½ qx sLiaRP¸R¶VM gRiM ¸R¶Vryø»`½ ÕÁLiÊÁ úxms¼½ÕÁLiÊÁ»R½¸R¶W úxmsßáªy»R½øNRPLi ÇÁgRi»`½ ÇظR¶V»R½ B¼½ ÇÁM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiª«sVV. (xqs»R½ù®ªs[V gRiâßá[aPR mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦ø LRiWxmsª«sVVgS ˳Ø%sryòLiR V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ¬suyöFy¸R¶V µj¶ªyNRPLRi®ªs[Vø ª«sz¤¦¦¦õLi qx s*aRPVµôyð ¸R¶V %sxtsñ vLi ª«sV¹¸¶[V©«sõLRiMee bPª«sLi ÇìØ©y¸R¶V.ÕdÁÇØxmspLRi ª«sVVúµy »R½»R½VöLRiVuy¸R¶V %sµR¶ø}¤¦¦¦ ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦ %sµR¶ù©«sV @Lêij Li¿Á[ªyLjiNTP %sµyùgRißáxms¼½ »R½©¯[õµR¶Li¼½M úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ c gRiâßá[aRP gS¸R¶Vú¼½ ©yÈÁùª«sVV ®©s[LiR VèNRPV®©s[ ªyLjiNTP ©yÈÁùgRißáxms¼½ gS©«sª«sVV ¿Á[}qsªyLjiNTP gS©«s gRißáxms¼½ µR¶LRi+©«s%sVryòLiR V. FyaRPª«sVVúµy 3. ÊÁVµô¶jð %sª«sXµôy𠹸¶[V e qx sª«sVöéÛÍÁý »R½ÌýÁ ÛËÁ³ »[ yûQö ÇìÜ%[ sxmsLki»R½ª«sV»][2ª«sùµ³yee ®ªsWORPQµy©«sLi ¸R¶Vµ³yNSbdP.HÍ"£∞ ¬s®ªs[µ¶j ryòLiR V.HÍ"£∞ . ª«sVÉíÁÓ úxms¼½ª«sV gRißáxms¼½¬s mx spÑÁ}qsò ®ªsWORPQ ÇìØ©«sª«sVV NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶ bPÍØ úxms¼½ª«sV gRißáxms¼½¬s mx spÑÁ}qsò ®ªsWORPQ ÇìØ©«sª«sVV NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶ gRißá©yLi »y* gRißáxms¼½g`iiLi ¤x ¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ c @¬s ÊÁVVlgi[*µR¶ª«sVVÍÜ[ ALSµ³¶R ©«s ª«so©«sõµj¶. Bµj¶ ˳ØLRi»R½®µ¶[aPR ª«sVVÍÜ[ %sZaP[tx sQªs« VVgS ª«so©«sõµj¶. ¤x ¦¦¦ryò ©«sORPQú»R½ª«sVV gRißáxms¼½ mx spÇÁNRPV úxmsaRPqx sòQ®\ªsV©«s%s. 1. ÇìØ®©s[aPR Li bPªyLi. ª«sVVµæ¶R ÌÁ mx soLSß᪫sVV gRißáxms»yùµ³¶R LRi* bdPL<]mx[ s¬sxtsQ»½` . ¬sLæRiVßá xqsgRiVßáúÊÁx¤¦¦¦ø gRißá©yLixms¼½M gRißáxms¼½M 10. gRiâßá[aRPÉØxms Dxms¬sxtsQ»½` ÌÁÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sV¥¦¦¦»R½ùª«sVVÌÁV ª«sLñij Li¿RÁÊÁ²T¶©«s%s. ""gRißØxms»R½ùLi'' @©«sgS gRißáxms¼½ ALSµ³¶R ©«s. gRiâßá[aPR ˳ØgRiª«s»R½ª«sVV. .HÍ"£∞ gRiâßá[aPR Li %sxmsn Võ©yaS¸R¶V. úÊÁx¤¦¦¦ø \®ªsª«sLRiò©«s xmsoLSß᪫sVV. gRiâßá[aPR µR¶LRi+©«sª«sVV. ®ªsLi²T¶ úxms¼½ª«sV gRißáxms¼½¬s mx spÑÁ}qsò A¸R¶VVxts< v |msLRiVgRiV»R½VLiµj¶ ""NRPÍÝ ¿RÁLi²U¶©y¸R¶VZNP[''@©«sV mx soLSß᪫sVVÌÁÍÜ[ Aµ³yLRiª«sVVgS NRPÖÁ¸R¶VVgRiª«sVVÍÜ[ LSgji úxms¼½ª«sV gRißáxms¼½¬s mx spÑÁ}qsò qx sLiNRPÌÁö zqsµô¶jð NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶ gRißáxms¼½. mx sLRiaRPVª«sVVúµy 6. úÊÁ¥¦¦¦øLi²R¶ mx soLSß᪫sVV. gRiLi ÇìØ©yLóRi ªy¿RÁNRPLi ßáLi ¬sLS*ßá ªy¿RÁNRPLi CaRP ry*%sV ªy¿RÁNRPLi gRiâßá[aPR ÇìØ©y¬sNTP. ¬s{tsQ{qsµR¶ gRißáxms¾»½[ gRiâßá[tx sv»y*ª«sVx¤¦¦¦M gRiâßá[aPR DLigRiLRiª«sVV ¿RÁWxmso²R¶V ú®ªs[ÌÁVNRPV µ³¶R LjiryòLiR V ""ª«sVVµy NRPLS»R½ò ®ªsWµR¶NRPLi'' @¬s Aµj¶aRPLiNRPLS¿yLRiVùÌÁV ""$ gRißáxms¼½¬s }qs%sLixmslLi['' @¬s »yùgRiLSÇÁÙ xqsVò¼½Li¿yLRiV JLi úxmsß᪫s xqs*LRiWxmso©«sNRPV gRiâßá[aRPV²R¶V INRP gRiVLRiVò . %sxtsñ vª«sVVúµy 5. ryäLiµR¶ xmsoLSß᪫sVV. ¬sLS*ßجsNTP ry*%sV @¬s @LóiR ª«sVV ""gRiâßá[a][®\ ªs qx sµR¶ÇظR¶V»R½ ª«s®µ¶^ Qò * mx sLRiLi úÊÁx¤¦¦¦ø'' c gRiâßá[a][»½R Lò iR »yzmsxqsVùxms¬sxtsQ»½R Vò) FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. "gRi'ÇÁ©y©«s©«sLi ª«sVLiµR¶ÊÁVµô¶jð aRPè'' NSª«so©«s %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÑÁ}qsò ª«sVLiµR¶ÊÁVµô¶jð ¬s @»R½©«sV úgRiz¤¦¦¦LiÀÁ ª«sV©«sNRPV qx sVzqs»R½ ÊÁVµô¶jð ¬s IxqsgRiV»y²R¶V. ¿RÁLi²U¶®µ¶[%s (®µ¶[%s) mx spÑÁLi¿RÁª«sÌÁzqs©«s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV @¬s @LóiR ª«sVV. gRiâßá[aPR gki»y.

""ª«sVz¤¦¦¦ª«sWÇØxqsV ÇØ©«sgRißáLSª«sp úxms´R¶ª«sV mx spÇÁ¸R¶V»R½©yª«sV úxms˳ÁÏ Vª«sp'' @¬s »R½VÌÁ{qsµyxqsV ˳ÁÏ NTP»ò ][ NUPLjiLò iÀÁ©yLRiV. 43. NRPuíyÌÁ©«sV »]ÌÁgjiLi¿RÁVN]©«sVÈÁNRPV. ÊÁVµô¶jð . LSª«sßáV¬s¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁ©«s LSª«sVV²R¶V ª«sVLji¸R¶VV $NRPXxtsñ v²R¶V gRiâßá[aPR V¬s ALSµ³¶j LiÀÁ©«s ªylLi[. NRPX»R½¸R¶VVgRiª«sVVÍÜ[ NRPaRPùFyµj¶»R½VÌÁNRPV NRPVª«sWLRiV²R¶VgSc ª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ú¾»½[»y¸R¶VVgRiª«sVVÍÜ[ bPª«sFyLRi*»R½VÌÁNRPV NRPVª«sWLRiV²R¶VgSc ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV²R¶V. gRißáxms¼½NTP NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV. @LRiÉÓÁmx sLi²ý¶R V úzms¸R¶V\®ªsV©«s%s. 40. ª«sW©«szqsNRPaSLi¼½¬s.FyLi²T¶Â¿Á[èLji 2. tx sQÈÁèúNSLSµ³¶R ©«sÍÜ[ gRißáxms¼½: ($¿RÁúNRP%sµR¶ù) ª«sVWÌÁ µ³yLRiÊÁVÇØLRiW²³y¹\¸¶V©«sª«sVM @¬s gRißáxms¼½¬s qx sVò¼½ryòLiR V. ¿ÁLRiVNRPVgRi²R¶ÌÁV. 49. ª«sVVµæR¶ÌÁ xmsoLSß᪫sVVÍÜ[ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : 50. @µ³¶R LRi*ßá ®ªs[µ¶R ª«sVV: 1. LSª«sV©yª«sV úxms˳ت«sLi ª«sÌÁ©«s gRißáxms¼½ úxms´R¶ª«sV mx spÇÁÙù²R¶VgS mx spÑÁLi¿RÁÊÁ²R¶V¿RÁV©yõ²R¶V. ÇìØ©y¬sõ úxmsryµj¶Li¿Á[ ®µ¶[ªs« o²R¶V. ©«sVª«so*Li²R¶ÌÁV. NSª«so©«s mx spÑÁLiÀÁ©«s »R½LRiVªy»R½ %súgRi¥¦¦¦¬sõ mx sú¼½»][ qx s¥¦¦¦ ¬dsÉÓÁÍÜ[ NRPÌÁFyÖÁ. gRißáxms¼½ %súgRi¥¦¦¦¬sõ ¬dsÉÓÁÍÜ[ ©«sVLiÀÁ ¾»½ÀÁè©«s ª«sVÉíÁÓ »][ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[ryòLiR V. gRißáxms¼½ OTPQmx súryµj¶ @©«sgS »R½*LRigS @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á[ ®\ µ¶ª«sLi. %s©y¸R¶VNS©yLi ®ªs[µ¶R ©yµR¶úzms¸R¶VM 2. gRi c ÊÁVµô¶jð ßác ÇìØ©«sLi.. 1. qx sVÅÁúxmsµR¶ ÒÁ%s»R½ª«sVV©«sV F~Li®µ¶[LiµR¶VNRPV gRißáxms¼½ r¡òú»R½ª«sVVÌÁV FyLS¸R¶Vßá ¿Á[zqs©«s ª«sVLiÀÁµj¶. ®ªsVNTP=N][ÍÜ[ gRißáxms¼½¬s µ³yù©«s®µ¶[ªs« »R½gS mx spÑÁryòLiR V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. F¡©yõ¸º¶V ZOP[Qú»R½ª«sVVÌÁLiµR¶V µR¶Lji+Li¿RÁª«s¿RÁVè©«sV.HÍ"£∞ . 44. ¸R¶VÇÁÙlLi[*µR¶ª«sVV: 1. NRPÖÁ¸R¶VVgRiª«sVVÍÜ[ µ³¶R Wª«sVZNP[»½R Vª«sogS @ª«s»R½LjiLi¿Á©«sV. 41. ª«sWµk¶mx sn ÍØÌÁV. 47. ÊÁVVlgi[*µR¶ª«sVV 1. 37. `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ ª«sV»y=LSxqsVLRiV¬s ""ª«súNRP»R½VLi²R¶ gRißáxms¼½'' qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV ª«sVµyxqsVLRiV¬s ""GNRPµR¶Li»R½ gRißáxms¼½'' qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV ®ªsW¥¦¦¦xqsVLRiV¬s ""ª«sVx¤¦Ü[µ¶R LRi gRißáxms¼½'' qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV ÍÜ[Ëس qx sVLRiV¬s ""gRiÇØ©«s©«s gRißáxms¼½'' qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV úN][µ³yxqsVLRiV¬s ""ÌÁLiËÜ[µR¶LRi gRißáxms¼½'' xqsLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV NSª«sWxqsVLRiV¬s ""%sNRPÈÁ gRißáxms¼½'' qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV ª«sVª«sW»yxqsVLRiV¬s ""%sxmsn VõLSÇÁ gRißáxms¼½'' qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV @Õ³Áª«sW©yxqsVLRiV¬s ""µ³¶R Wúª«sVª«sLñiR gRißáxms¼½'' qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á©«sV `≥Å∞QÆ∞=<£.NS®ªs[VaRP*LRi ª«sVVÆØÍÜ[NPR NRPÖÁö»R½ $ gRiâßá[aPR *LS (77) N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ 2.. qx sLiÇÁ©«sgRiW²R¶ 3.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. 42.. ª«sV¥¦¦¦gRiâßá[aPR ¬sLji÷é©s« õ %sxmsn Võ ¸R¶VLiú»R½ úxmsx¤¦¦¦L<ij »y ˳ÏÁLi²yxqsVlLi[LiúµR¶ ¬sLRiVøQQNTPò aRPxqsòQû úxms»yùxqsòQû ª«sL<jißÔá (78c79) 38. gRiâßá[aPR ÌÁWxms©¯[ Dxms¬sxtsQ»½` 46. ryª«sV®ªs[µ¶R ª«sVV: 1. ÌÁÖÁ»y qx sx¤¦¦¦úxqs©yª«sV r¡òú»R½ª«sVVÍÜ[ gRißáxms¼½M 1. ª«sVVµæ¶R ÌÁ mx soLSß᪫sVVÍÜ[¬s 32 gRißáxms»R½VÌÁ©«sV 1. gRiâßá[aPR V¬sNTP gRißáxms¼½ ©«sª«sLSú¼½ D»R½=ª«sª«sVVÌÁV |\ ¤¦¦¦µR¶LSËص`¶ ÇÁLiÈÁ©«sgRiLSÌÁÍÜ[ @»R½ùLi»R½ ®\ªs˳ÁÏ ª«sª«sVVgS ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLiR V. gRißáxms¼½ qx sxqsùNSLRiNRPV²R¶V: ª«sVÉíÁÓ »][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½ %súgRi¥¦¦ ¬sõ mx sLiÈÁ F~ÍØÌÁÍÜ[ ª«soLiÀÁ¾»½[ mx sLiÈÁÌÁV qx sxqsùaSùª«sVÌÁLigS mx sLi²R¶V»yLiVV. ú¼½xmsoLSxqsV¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁ©«s bPª«so²R¶V ª«sVz¤¦¦¦uyxqsVLRiV¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁ©«s FyLRi*¼d½®µ¶[%s.HÍ"£∞ 39. N]ÊÁ÷LjiNS¸R¶VÌÁV. ""%s©y¸R¶VNRPxqsLiz¤¦¦¦»R½'' @©«sV˳ØgRiª«sVVÍÜ[ ryª«sV®ªs[µR¶ ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁV 4. ®ªs[µyÌÁÍÜ[ gRißáxms¼½ 45. 48.©«s®ªsW gRiâßá[ ˳Üù[ gRißáxms¼½ ˳ÁÏ ùaRP誯[©s« ª«sVM 3.gRißØ ©yLi »y* gRißáxms¼½Li ª«sV¥¦¦¦ ª«sV}¤¦¦¦. gRiâßá[aRP @µ³R¶LRi*ßá bdPL<][xms¬sxtsQ»`½ 2. µy*xmsLRi¸R¶VVgRiª«sVVÍÜ[ bPª«sNRPVª«sWLRiV²R¶VgS gRiÇØ©«s©«sV²R¶V. gRiâßá[aPR V¬sNTP N]ÊÁ÷Lji ©«sW®©s µk¶FyLSµ³¶R ©«s ¿Á[}qsò aRPV˳ÁÏ úxmsµR¶ª«sVV. ÌÁ²ý¶R V.

gRißáxms¼½ @µ³¶R LRi*ßá bdPL<iR FyLS¸R¶VßØÌÁV ©«sª«súgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQªs« VVÌÁNRPV gRiâßá[aSLSµ³¶R ©«s 1.HÍ"£∞ . NRPVª«sWLRi gRißáxms¼½ B%s NSNRP ËØgS ÆØù¼½ F~Liµj¶©«s mx spÇØ %sµ³y©yÌÁV: 1. ¬dsÉÓÁÍÜ[ ª«soLiÀÁ©«s A LRiLiúµ³¶R ª«sVVÌÁ µR¶gæiR LjiNTP »R½VÌÁ{qs µR¶ÎÏÁª«sVVÌÁV ¿Á[LiR V©«sV. zqsµô¶jð gRißáxms¼½ 4. $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so qx s*LRiWxmsª«sVVgS gRiLi²R¶NUP©«sµj¶ÍÜ[ µ]LjiZNP[ ryÌÁ úgSª«sVLi ryÌÁúgSª«sVLi (%sxtsñ vª«so) (ryÌÁúgSª«sVª«sVV): ®©s[FyÍÞÍÜ[¬s ª«sVVNTP©ò yµ³¶` µR¶gæiR LRi gRiÌÁ gRiLi²R¶NUP©«sµj¶ÍÜ[ ÌÁÕ³ÁLi¿RÁV©«sV. C a][ßáÖÁLigRiª«sVV mx spÑÁLi¿RÁVÈÁ ª«sÌÁ©«s NSLRiùª«sVVÌÁV ¬sLji*xmsn Võª«sVVgS N]©«srygRiV©«sV. 52. $ gRißáxms¼½ qx s*LRiWxmsª«sVVgS a][ßá˳ÁÏ úµy©«sµj¶ÍÜ[ µ]LjiZNP[ FsúLRi¬s bPÌÁ a][ß᪫sVV (gRißáxms¼½) D»R½Lò iR úxms®µ¶[aP` ÍÜ[¬s a][ßá˳ÁÏ úµR¶ ÑÁÍýØÍÜ[¬s ©«sµj¶ÍÜ[ FsúLRi¬s bPÌÁÌÁV ÌÁÕ³ÁLi¿RÁV©«sV.HÍ"£∞ 51. 5. LSx¤¦¦¦§ úgRi¤x ¦¦¦µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV ryLi²`¶ rí¡©±s»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½¬s Aµj¶ªyLRiLi LSx¤¦¦¦§ ®©s[ÌÁª«sVVÍÜ[@LjièLi¿yÖÁ 9. 53.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ZNP[»½R VúgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV ZaP[*»yLRiä gRißáxms¼½ (¾»½ÌýÁ c ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V gRißáxms¼½¬s) ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi @LjièLi¿yÖÁ.HÍ"£∞ %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP Fs¬s%sVµj¶ mx spÇØ %sµ³y©yÌÁV (»yLiú¼½NRP mx sµô¶Rð ¼½ÍÜ[©s« V. 4. bPª«so¬s ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ |msÉíÁÓ mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s "bPª«smx sLi¿y¸R¶V»R½©«sª«sVV' ¿ÁNTPä©«s gRißáxms¼½¬s r¡ª«sVªyLRiLi @LjièLi¿yÖÁ @LiÉØLRiV. 2. ÊÁVµ³¶R úgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV ª«sVLRiNRP»R½ gRißáxms¼½¬s ÛÍÁ[µy úgki©±s Fsª«sVLSÍÞï gRißáxms¼½¬s ÊÁVµ³¶R ªyLRiLi @LjièLi¿yÖÁ. ª«sVVµyNRPLS»R½®òªsWµR¶NRPLi qx sµy %sª«sVVNTPò ryµ³¶R NRPLi @¬s Aµj¶aRPLiNRPLS¿yLRiVùÌÁV ªyLRiV qx sVò¼½LiÀÁ ALSµ³¶j LiÀÁ©yLRiV. $®µ¶[%s¬s ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ |msÉíÁÓ mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s ""®µ¶[%sd mx sLi¿y¸R¶V»R½©«sª«sVV'' @LiÉØLRiV. ZaP[*»yLRiä gRißáxms¼½ xmspÇÁ 3. gRiVLRiVúgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV (ÊÁLigSLRiª«sVV (xmsp»R½ ®ªs[zqs©«s) gRißáxms¼½) mx sxqsVxmso»][ ¿Á[zqs©«s ÌÁÕ³ÁLi¿RÁV©«sV. 7. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. OTPQ úxms gRißáxms¼½ 3. 8. gRißáxms¼½ ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ ª«soLiÀÁ mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s ""gRißáxms¼½ mx sLi¿y¸R¶V»R½©«sª«sVV'' @LiÉØLRiV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®\ªsVxqsWLRiVÍÜ[ ¥¦¦¦ÖdÁÕdÁ²R¶VÍÜ[ ¤x ¦Ü[¸¶R VxqsÛÍÁ[aPR *LRi AÌÁ¸R¶Vª«sVVÍÜ[ %sxtsñ vª«sLôiRð ©«s ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ róyzmsLiÀÁ©«s ÊÁLigSLRiV ¿³y¸R¶V gRiÌÁ gRißáxms¼½¬s ¿RÁW²R¶ª«sÌÁzqs©«s®µ¶[. 3. GNSORPQLRi gRißáxms¼½ 8. C @LiÕÁNS ÖÁLigRiª«sVV mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s¿][ ""˳Üg[ iR Li'' ª«sqx sVòLiµj¶. aRP¬súgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV ©«sÌýÁLSLiVV %dsVµR¶ ¿ÁNTPä©«s gRißáxms¼½¬s aRP¬sªyLRiLi @LjièLi¿yÖÁ. qx sLiNRPÈÁx¤¦¦¦LRi ¿RÁ»R½VLóik úª«s»R½ª«sVV 4. ÌÁOUPQ øgRißáxms¼½ 2. 3. Â\¿Á©yÍÜ[ NSLigki»R½©±s @©«sgS ÊÁVµô¶jð qx sª«sVXµô¶jð gS LiVV¿Á[è ®\µ¶ª«sª«sVVgS mx spÑÁryòLiR V. ""˳Øqx säLRiLi AL][giR ù%sV¿Á[è®éµ¶[»½` '' qx sWLRiVù¬s qx söéÉÁÓ NRP LRiWxmsª«sVVÍÜ[ @LjièLi¿RÁVÈÁ ª«sÌÁ©«s AL][giR ùª«sVV ÌÁÕ³ÁLi¿RÁV©«sV. qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV qx s©±s c rí¡©±s gRißáxms¼½¬s ÛÍÁ[µy FsúLRi¿RÁLiµR¶©«sª«sVV»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½¬s NS¬s ª«sWßÓáNRPù gRißáxms¼½¬s Aµj¶ªyLRiª«sVV @LjièLi¿yÖÁ. aRPVúNRP úgRix¤¦¦¦µ][xtsQ ¬sªyLRißáNRPV xqsöéÉÓÁNRP gRißáxms¼½ aRPVúNRPªyLRiLi@LjièLi¿yÖÁ. mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V qx s*LRiWxmsª«sVVgS ©«sLRiøµy©«sµj¶ÍÜ[ µ]LjiZNP[ ©«sLRiøËØßáLi 2. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sxtsñ vª«so ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ |msÉíÁÓ mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s ""%sxtsñ vxmsLi¿y¸R¶V»R½©«sª«sVV'' @LiÉØLRiV. gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV 2. DÀÁèéxtîsQ gRißáxms¼½ 7. aRPNTPò gRißáxms¼½ 6. NRPVÇÁúgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV (LSgji ÍÜ[¤x ¦¦¦ª«sVV»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½) mx sgRi²R¶mx so gRißáxms¼½¬s ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi @LjièLi¿yÖÁ.HÍ"£∞ 6. gRißáxms¼½¬s (x¤¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½) ÛÍÁ[µy ¿RÁLiµR¶©«smx so ¿ÁNRPä (gRiLiµ³¶R mx so ¿ÁNRPä)»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½¬s gRiVLRiVªyLRiLi @LjièLi¿yÖÁ. $ qx sWLRiù©yLS¸R¶Vßá qx s*LRiWxmsª«sVVgS NS®ªs[Lik ©«sµj¶ÍÜ[ µ]LjiZNP[ qx söéÉÁÓ NRPLi qx söéÉÁÓ NRPª«sVV (xqsWLRiVù²R¶V) (xqsöéÉÁÓ NRPª«sVV): »R½LiÇت«spLRiV mx sÈíÁß᪫sVV µR¶gæiR LRi gRiÌÁ NS®ªs[Lik ©«sµj¶ÍÜ[ qx söéÉÁÓ NRPÖÁLigRiª«sVVÌÁV 5. ÀÁLi»yª«sVßÓá gRißáxms¼½ 5. ¿RÁLiúµR¶úgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV (®ªsLi²T¶ ÍÜ[¤x ¦¦¦ª«sVV»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½) ª«sVV»R½ùxmso gRißáxms¼½¬s ÛÍÁ[µy FyÌÁLSLiVV»][ ©«sLRiøµyËØß᪫sVV (bPª«so²R¶V) (ËØß᪫sVV): ª«sVµ³¶R ùúxms®µ¶[aP` ÍÜ[¬s JLiNSlLi[aPR *L`iÍÜ[¬s ©«sLRiøµy ËØß᪫sVV©«sV ª«sV¥¦¦¦©yùxqs mx spLRi*NRP LRiVúµyÕ³Á}tsQNPR Li ¿Á[zqs ÕÁÌÁ* mx sú»R½ª«sVVÌÁ»][ mx spÑÁLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. ryÌÁúgSª«sVLiÍÜ[ ÀÁ©«sõ ÀÁ©«sõ LRiLiúµ³¶R ª«sVVÌÁV ª«soLiÉØLiVV. ªyª«sW¿yLRi mx sµô¶Rð ¼½ÍÜ[©s« V) 1. $ ÌÁÖÁ»yª«sW»R½ qx s*LRiWxmsLigS qx sVª«sLñiR ª«sVVÐdÁ©«sµj¶ÍÜ[ µ]LjiZNP[ mx sLi¿RÁÍÜ[¤x ¦¦¦bPÌÁ @LiÕÁNRPª«sVV ($ ÌÁÖÁ»y®µ¶[%s): $NSÎÏÁ¤x ¦¦¦zqsòÍÜ[¬s qx sVª«sLñiR ª«sVVÐdÁ ©«sµk¶ ¼d½LRiª«sVVÍÜ[ bPÌÁÌÁ©«sV (ÍÜ[¤x ¦¦¦ %sVúaRPª«sV\®ªsV©«s%s) ÌÁÕ³ÁLi¿RÁV©«sV. gRißáxms¼½ mx sLi¿y¸R¶V»R½©«s mx spÇÁ (xmsLi¿RÁ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ mx spÇÁ) Aµj¶»yù©yLi ª«sVLiÀÁ¾»½[ %sxmsn VõLi gRißá©yµ³¶R Li ª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiª±sV mx sLi¿y¸R¶V»R½©«s mx spÇØLóiR Li NRPÌÁö¹¸¶[V µô¶jð *ÇÁ qx s»R½ªò s« VM 1. qx sWLRiVù¬s ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ |msÉíÁÓ mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s ""xqsWLRiù mx sLi¿y¸R¶V»R½ª«sVV'' @LiÉØLRiV. 4.

ª«sVV»R½ùxmso gRißáxms¼½ FyÌÁLSLiVV»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½ ª«sW©«szqsNRP úxmsaSLi»R½»R½ NRPÌÁVgRiV»yLiVV. C»R½¬sNTP mx sµR¶V©yLRiV ¿Á[»½R VÌÁV. }¤¦¦¦LRiLiÊÁ gRißáxms¼½ 4. ¿ÁàáNRPVgRi²R¶©«sV 3. zqsµô¶Rð gRißáxms¼½ mx sLjimx spLñiR ª«sVVgS gRiâßá[aPR V¬s @©«sVúgRi¤x ¦¦¦ª«sVV F~Liµj¶©«s ªyLRiV. ²R¶VLi²³¶T gRißáxms¼½ 8. 1. g]²ï¶R ÖÁ¬s 3. úÊÁx¤¦¦¦ø gRißáxms¼½ 2. ÀÁLi»yª«sVßÓá gRißáxms¼½ c %sÇÁ¸R¶VÌÁOTPQ ø 5. NRPVª«sWLRiry*%sV 3. qx sVª«sLñiR gRißáxms¼½ c LRiÇÁ»R½®µ¶[%s N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.¿RÁúNRPª«sVV©«sV 8. mx sLRiaRPVLSª«sVV²R¶V 4. »R½LRiVßá gRißáxms¼½ C »R½LRiVßá gRißáxms¼½NTP Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»½R VÌÁV. ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ 6. ú¼½ª«sVVÐÁ gRißáxms¼½ 10. @LiÊÁLRigRißáxms¼½ c xqsLi¥¦¦¦LRi®µ¶[%s 21. ÌÁOUPQ ø gRißáxms¼½ 5. DÀÁèéxtîsQ gRißáxms¼½ 14.HÍ"£∞ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«súNRP»R½VLi²R¶gRißáxms¼½ c ©«sª«sLRi»R½õ ÌÁOTPQ ø 7. ZaP[*»yLRiä gRißáxms¼½ %sxmsn Võª«sVVÌÁV »]ÌÁgji mx s©«sVÌÁ¬sõ¸R¶VV qx súNRPª«sVª«sVVgS ÇÁLRiVgRiV»yLiVV . ®©s[lLi[²R¶V xmsLi²R¶V©«sV 2. %sxtsñ v gRißáxms¼½ c úxmsÇØ®µ¶[%s 17. LRiNRPªò s« LñiR gRißáxms¼½ c mx sµyøª«s¼½ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : 2. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sW%sV²T¶mx sLi²R¶V©«sV. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sW%sV²T¶ mx sLi²R¶V©«sV. ˳ÁÏ úµR¶ gRißáxms¼½ c aSLi¼½®µ¶[%s ¿RÁ»y*Lji ú¼½LiaRP»`½ gRißáxms¼½ LRiWxms %sª«sLRißáÌÁV C ËØÌÁgRißáxms¼½NTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. ËØÌÁ¿RÁLiúµR¶ gRißáxms¼½ c ¿RÁLiúµR¶ª«sVVÐÁ 20. zqsµô¶jð gRißáxms¼½ c zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð 4. u¡²R¶aRP gRißáxms»R½VÌÁV c16 N QÆ}âË ß~å^è#Œ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : 15. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. @LRiÉÓÁmx sLi²R¶V©«sV. 1. ¿ÁàáNRPVgRi²R¶©«sV 2. ËØÌÁ qx sWLRiVù¬s ª«sÛÍÁ úxmsNSbPLi¿RÁV¿RÁV©«sõ ËØÌÁ gRißáxms¼½NTP ®©s[©s« V ©«sª«sVxqsäLjiLi¿RÁV¿RÁV©yõ©«sV (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) 2. %dsLRi gRißáxms¼½ 15. 5. NSLRi%ò sd LRiVù²R¶V 2. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. FyaRPª«sVV©«sV 4. 2.@LRiÉÓÁmx sLi²ý¶R V 2. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s ÛËÁÌýÁª«sVV»][ ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶©«s OUPQLS©«sõ Fyú»R½ª«sVV©«sV 1. µ³¶R *ÇÁª«sVV©«sV 4. 8.®ªsÌÁgRixmsLi²R¶V©«sV 2. qx söéÉÁÓ NRP gRißáxms¼½ ˳ØLSùxmsoú»R½VÌÁ»][ NRPÖÁzqs qx sVÅÁÒÁ%s @gRiV©«sV. ª«sLjiNRPLiNRPVÌÁV©«sV 3. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s mx s©«sqx sxmsLi²R¶V©«sV 1. %dsLRi gRißáxms¼½ C %dsLRi gRißáxms¼½ Fsàüá¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. 1. ËØÌÁgRißáxms¼½ 16. NRPVLi»R½ª«sVV©«sV 4. qx sLixmsn Vª«sVVÍÜ[ g_LRiª«sª«sVV NRPÌÁVgRiV»yLiVV. ÌÁOUPQøgRißáxms¼½ c ÇÁ¸R¶VÌÁOTPQø 3. ÅÁÉØ*LigRiª«sVV©«sV 5. aRPNTP¬ò s FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRi²R¶©«sV 3. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sLRiVxqs©«s ËØß᪫sVV©«sV 1. ©«sÌýÁLS¼½»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½ @µ³¶j NRPúaRPª«sV »]ÌÁgjiF¡ª«so©«sV. µ³¶R LjiLiÀÁ©«s ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV NRPÌÁ C ˳ÁÏ NRPò gRißáxms¼½¬s ®©s[©s« V ˳ÁÏ VÑÁLi»R½V©«sV (ZaP[*»R½ª«sLñiR ª«sVV) 4. 2. 6. 3. ª«sVLRiNRP»R½ gRißáxms¼½ ªyùFyLSÕ³Áª«sXµô¶jð NRPÌÁVgRiV»yLiVV. 4. µj¶*ª«sVVÐÁ gRißáxms¼½ 9. ª«sÌýÁ˳ÁÏ gRißáxms¼½ 12.HÍ"£∞ %s%sµ³R¶ gRißáxms»R½VÌÁV @LRiè©y xmnsÖÁ»R½ª«sVVÌÁV 1. ©ygRiª«sVV©«sV 2.HÍ"£∞ . »yLi²R¶ª«s gRißáxms¼½ 7. mx sgRi²R¶mx so gRißáxms¼½ ÊÁVVßáËص³¶R ÌÁV »]ÌÁgRiV©«sV. aRPVNýPR gRißáxms¼½ c ÊÁVµô¶jð ÌÁOTPQ ø 12. ¹¸¶WgRi gRißáxms¼½ 11. %sÇÁ¸R¶V gRißáxms¼½ 16. NRP¼½ò¬s 7. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 4. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV. NRPXxtsñ Q gRißáxms¼½ c qx sVª«sLñiR ®µ¶[%s 14. Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ ÛÍÁ[»½R qx sWLRiVù¬s ª«sÛÍÁ Fsàñá©«sgRiV $ »R½LRiVßá gRißáxms¼½ %sVª«sVVøÌÁ©«sV FsÌýÁxmsöV²R¶V LRiOTPQLi¿RÁV©«sV gSNRP (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) 1. µ³¶R Wúª«sV. ª«sV©«sø´R¶V²R¶V 5. 1. gRißáxms¼½ c zqsµô¶Rð ÌÁOTPQ ø 13. ª«sVVµæ¶R LRiª«sVV©«sV 5. 7. GNRPµR¶Li»R½ gRißáxms¼½ c zqsµô¶jð 6. gRiLiµ³¶R mx so ¿ÁNRPä»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½ Dµ][ùgRiª«sVV. ˳ÁÏ NRPò gRißáxms¼½ C ˳ÁÏ NRPò gRißáxms¼½ aRPLRi»yäÌÁ ®ªs[Vmx sn Vª«sVVª«sÛÍÁ ¾»½ÌýÁ¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. aRPWÌÁª«sVV©«sV 6. qx s©±s rí¡©±s gRißáxms¼½ FsúLRi¿RÁLiµR¶©«sª«sVV»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½ @©yL][giR ùª«sVV »]ÌÁgRiV»yLiVV. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s NRPV²R¶Vª«sVV©«sV 1. ˳ÁÏ úµR¶ gRißáxms¼½ c ÍÜ[NPR ª«sW»R½ 1. %sxmsn VõgRißáxms¼½ 3. ÊÁVVßá%sª«sVVNRPVò²¶R V NSgRiÌÁ²R¶V. Aµj¶ZaP[tx sv²R¶V GNRP%sLiaRP¼½ gRißáxms»R½VÌÁ }msLýiR V c ªy¬s ˳ØLRiùÌÁV 1.HÍ"£∞ 3. ¬sLiÊÁ gRißáxms¼½ c ÊÁVµô¶jð ÌÁOTPQø 9. ÊÁVVßá%s®ªsW¿RÁ©«sgRißáxms¼½ c r¢Ë³ØgRiùÌÁOTPQø 11. ¬sLji*xmsn Võ gRißáxms¼½ c @¼½ úxmsÇìØ®µ¶[%s 18. 2. N]ÊÁ÷LjiNS¸R¶V©«sV. ÌÁLiËÜ[µ¶R LRi gRißáxms¼½ c zqsµô¶jð %sµR¶ù 10. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ »]Li²R¶ª«sVV»][ ®ªsWµR¶NRPª«sVV (ÌÁ²ï¶R VNRPª«sVV©«sV) mx sÈíÁVN]¬s. x¤¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½ 13. ryLi²`¶ rí¡©±s»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½ {ms²T¶Li¿RÁÊÁ²R¶VÈÁ »]ÌÁgjiF¡»yLiVV 9. %sNRPÈÁ gRißáxms¼½ c ÇìØ©«s®µ¶[%s 19. ÌÁOUPQ øQúmx sµR¶ gRißáxms¼½ c ª«sLRiÌÁOTPQ ø 8. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s %sLiÉÓÁ¬s 1.

FyaRPª«sVV©«sV 2. (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) 5. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. zqsµô¶Rð gRißáxms¼½ ª«sLRiµR¶ª«sVVúµR¶©«sV 1. NRP©«sVNRP C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. BÉíÁÓ ¸R¶VLiµR¶V IN]äNRPä ©«sÌýÁ »yª«sVLRimx soª«so* DLi²R¶V©«sV. ÅÁ²æ¶R ª«sVV©«sV 3. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. DÀÁèéxtîsQ gRißáxms¼½ (N_gRiÖÁLiÀÁ©«sªy\®²¶) ª«soLi²R¶V©«sV. ©yÌÁVgRiV G©«sVgRiV ª«sVVÅÁª«sVVÌÁV. $ ÌÁOUPQø gRißáxms¼½ ¾»½ÌýÁ¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. ÅÁ²æ¶R ª«sVV©«sV 3. G©«sVgRiV ®ªsVVgRiª«sVV»][. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV.¿RÁúNRPª«sVV©«sV 5. ÌÁOUPQ ø gRißáxms¼½ $ µj¶*ÇÁgRißáxms¼½ ¿RÁLiúµR¶V¬s ª«sÛÍÁ ¾»½ÌýÁ¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV. »R½VLi²R¶ª«sVV»][ µy¬sª«sVø mx sLi²R¶V©«sV 14.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx spÌÁ ËØß᪫sVV©«sV 2. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. BÉíÁÓ DÀÁèétx sî Q gRißáxms¼½ FsÌýÁLRi©«sV LRiOTPQLi¿RÁV©«sV gSNRP. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 5. @ÛÉÁý [ LRi»R½õFyú»R½ª«sVV©«sV 2. µ³¶R LjiLiÀÁ mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][. (xqs*LñiR ª«sLñiR ª«sVV) 10. BLRiV\®ªsxmsoÌÁ úzms¸R¶VVLSLiú²R¶gRiV ¬sLRiVª«soLRiV {qsòQû ®µ¶[ªs« »R½ÌÁVLiµR¶VLRiV.FyaRPª«sVV©«sV 2. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s mx spÌÁ gRiV¼½ò¬s 1. FyaRPª«sVV©«sV 3. 9. A ry*%sV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s ¬sÇÁNRPLRiª«sVVÌÁ»][ N_gRiÖÁLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. @©«sVLSgRiª«sVV ª«sÌýÁ »R½©«s »]²R¶ª«sVLiµR¶V©«sõ úzms¸R¶VVLSÌÁgRiV {qsòQû ®µ¶[%sd ª«sVWLji¬ò s Fs²R¶ª«sV NRPLRiª«sVV ¿Á[»½R @bPxtsí v\®²¶ 8.@ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s %dsßá©«sV 1. úzms¸R¶VVLSLiú²R¶©«sV »R½©«s NRPV²T¶ Fs²R¶ª«sV ¬sÇÁNRPLRiª«sVVÌÁ»][ N_gRiÖÁLiÀÁ LRiWxmsª«sVVÍÜ[ ©«sV©«sõ J µj¶*ÇÁ gRißáxms¼d½! ¬s©«sVõ Fsª«s*LRiV qx søLjiLi¿RÁV©¯[ ªyLRiV µ³¶R ©«sVùÌÁV (aRPVú˳ÁÏ ª«sLñiR ª«sVV) ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. (g_LRiª«sLñiR ª«sVV) 6. C µj¶*ÇÁgRißáxms¼½NTP NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµR¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ÇÁxmsª«sWÌÁ©«sV C»R½¬sNTP mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁV. aRPNTPò gRißáxms¼½ C aRPNTPò gRißáxms¼½ xqsLiµ³yùNSLi¼½ ª«sLiÉÓÁ Fsàüá¬s aRPLkiLRi¿yèé¸R¶V»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. $ zqsµô¶Rð gRißáxms¼½ ÛÍÁ[»½R mx sxqsVxmso LRiLigRiV gRiÌÁ aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. C gRißáxms¼½NTP NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sLRiVxqs©«sV @˳ÁÏ ¸R¶Vª«sVVúµR¶©«sV 1. mx sxqsVxmso mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi NSLi¼½»][. ª«sVW²R¶V NRP©«sVõÌÁ»][. FyaRPª«sVV©«sV 7. g]²ï¶R ÖÁ¬s 2. @ÉíÁÓ OTPQúmx sgRißáxms¼½¬s µ³yù¬sLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. mx sµR¶V©yLRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV. »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 2. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. ˳ÁÏ ¸R¶Vª«sVV©«sV F¡g]ÈíÁV©«sÉíÁÓ $aRPNTPò gRißáxms¼½¬s úFyLóij Li»R½V©«sV. $®µ¶[%s qx sª«sVXµô¶Rð ®µ¶[%s¸R¶V©«sV ªyLji»][ NRPW²T¶ ¸R¶VVLi²T¶ }¤¦¦¦ª«sV zmsLigRiÎÏÁ 13. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. OTPQ úxmsgRißáxms¼½ $ OTPQúmx sgRißáxms¼½ úxms¼½ò mx soª«so*ª«sÛÍÁ @LiµR¶®\ªsV©«s Fsàüá¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. (zmsLigRiÎÏÁ ª«sLñiR ª«sVV) $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ Fsàüá¬s aRPLkiLRi NSLi¼½»][. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s 7. NRPÌÁVª«s mx soª«so*©«sV 2. %sxmsn Võ gRißáxms¼½ (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) $ %sxmsn VõgRißáxms¼½ ÊÁLigSLRiV ª«sÛÍÁ mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V.HÍ"£∞ .ª«sVVµæ¶R LRiª«sVV©«sV 3.¿ÁàáNRPVgRi²R¶©«sV 2. aRPLiÅÁª«sVV©«sV 5. C»R½¬sNTP mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁV. (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) C DÀÁèétx sî Q gRißáxms¼½ ©«sÌýÁ¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. lLiÌýÁVgRi²ï¶T ¬s 4. mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 1.@ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s NRPÌÁöÌÁ»R½©«sV 1. ©«sX»R½ò gRißáxms¼½ gRiV¼½ò¬s 1. A ry*%sV NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sLRiVxqs©«sV |msLixmso²R¶V ÀÁÌÁVNRP©«sV 1. ªyLRiÌÁ NRPV²T¶ Fs²R¶ª«sV ¿Á[»½R VÌÁ 1. @ÉíÁÓ $ %sÇÁ¸R¶VgRißáxms¼½ ª«sW qx sLRi* %sxmsn Võª«sVVÌÁ©«sV ©«sbPLixms ¿Á[¸¶R VVgSNRP. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 1.NRPª«sVLi²R¶ÌÁV©«sV 2. LRi»R½õFyú»R½ª«sVV©«sV 2. C ry*%sV ®ªsWx¤¦¦¦ª«sVV NRPÌÁªy²R¶V. gSÌÁª«sVV©«sV 8. ¿ÁàáNRPV%sLiÉÓÁ¬s 2.@ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s ª«sW%sV²T¶mx sLi²R¶V©«sV 1.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @ÉíÁÓ %dsLRigRißáxms¼½¬s ®©s[©s« V FsÌýÁmx söV²R¶V qx søLjiLi»R½V©«sV (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s mx soxqsòNPR ª«sVV©«sV 1. µj¶*ÇÁ gRißáxms¼½ 12. %sÇÁ¸R¶V gRißáxms¼½ µ³¶R LjiLi¿RÁV©«sV. ®©sÌÁª«sLiNRP bPL][ËÁϳ WxtsQß᪫sVV»][. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s mx spÌÁ 15. mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][.HÍ"£∞ úxmsNSbPLi¿RÁV ¿RÁVLi²R¶V©«sV. mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁV zqsLix¤¦¦¦ ªyx¤¦¦¦©«sª«sVV DLi²R¶V©«sV. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 3. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ÇÁxmsª«sWÌÁ©«sV 1. ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ª«sLñiR ª«sVVgRiÌÁ zqsµô¶Rð gRißáxms¼d½! ¬dsNRPV ©«sª«sVryäLRiª«sVV. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. }¤¦¦¦LRiLiÊÁgRißáxms¼½ $ }¤¦¦¦LRiLiÊÁ gRißáxms¼½ qx s*¿RÁèéªs« VgRiV ¾»½ÌýÁ¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªy²R¶V. (ª«sVàÓṸ¶VVNRP %sµ³¶R ª«sVV) C DÀÁèétx sî Q gRißáxms¼½ NSª«sV $ %sÇÁ¸R¶VgRißáxms¼½ Fsàüá¬s aRPLkiLRi NSLi¼½»][ ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ FsÌÁVNRP ªyx¤¦¦¦©«sª«sVV»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. NRPÌÁöÌÁ»R½©«sV. A ®µ¶[%sd ª«sVWLjiNò PT lLiLi²R¶V ¿Á[»½R VÌÁ ¸R¶VLiµR¶V mx sµR¶øª«sVVÌÁVLi²R¶V©«sV. @ÉíÁÓ }¤¦¦¦LRiLiÊÁ gRißáxms¼½ FsÌýÁLRi©«sV LRiOTPQLi¿RÁVgSNRP.HÍ"£∞ 6. qx sLS*˳ÁÏ LRiß᪫sVVÌÁ»][ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÛÍÁ[NPR NSª«sVª«sVV¿Á[ ®ªsWx¤¦¦¦ª«sVV NRPÌÁªy²R¶V (¬dsÌÁª«sLñiR ª«sVV) NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. »]Li²R¶ª«sVV»][ LRi»R½õNRPÌÁaRPª«sVV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ FyaRPª«sVV©«sV 4. »]Li²R¶ª«sVV»][ ©«sVª«so*ÌÁV NRPV²R¶Vª«sVV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. µR¶Li²R¶ª«sVV©«sV 2. C aRPNTPò gRißáxms¼½ NRPV²T¶ ˳ØgRiª«sVV©«s ¬sÇÁNRPLRiª«sVV¿Á[ »R½©«sµR¶Li»R½¸R¶VV©«sV 1. C»R½¬sNTP HµR¶V G©«sVgRiV ª«sVVÅÁª«sVVÌÁV.µ³¶R LjiLiÀÁ %sVgjiÖÁ©«s Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ IFyöLRiV©«sV. g]²ï¶R ÖÁ¬s 4. Fs²R¶ª«sV mx sLRi¤x ¦¦¦xqsòªs« VV¿Á[ FyaRPª«sVV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV.xmsLRi¤x ¦¦¦xqsòªs« VV¿Á[ @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. (zqsLiµ³¶R WLRi ª«sLñiR ª«sVV) 11. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. BÉíÁÓ ÌÁOUPQøgRißáxms¼½ FsÌýÁLRi©«sV LRiOTPQLi¿RÁVgSNRP! (g_LRiª«sLñiR ª«sVV) ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sW%sV²T¶mx sLi²R¶V©«sV 1. µy¬sª«sVøxmsLi²R¶V©«sV 2.ª«sLjiNRPLiNTP¬s 2. NRP©«sVNRP úxmsNSbPLi¿RÁV¿RÁV©«sõ @ª«sVX»R½ úxmsªyx¤¦¦¦ª«sVVª«sÛÍÁ ©«sVLi²R¶V©«sV. ¿RÁNRPä¬s aRPLkiLRiª«sVV NRPÌÁ ®µ¶[%s¬s »R½©«s ªyª«sV ¬sÇÁNRPLRiª«sVVÌÁ»][ N_gjiÖÁLiÀÁ A®ªsV»][ NRPÌÁzqs N]¬s©«s NRPÉÓÁúxms®µ¶[aRPª«sVV NRPÖÁgji¸R¶VVLi²R¶V©«sV.ÇÁxmsª«sWÌÁ©«sV 4.

Fsàüá¬s ª«sqx sòQûª«sVVÌÁ»][.FyaRPª«sVV©«sV 2. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s ¿ÁàáNRPV %sLiÉÓÁ¬s 1. mx soª«so*©«sV 3. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV µy¬sª«sVøxmsLi²R¶V©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. (aSùª«sVª«sLñiR ª«sVV). C ry*%sV NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. ¿RÁLiúµR¶V¬s 5. (xqs*LñiR ª«sLñiR ª«sVV) mx sÈíÁVN]¬s ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. bPLRiª«sVV©«s ®©sÌÁª«sLiNRP ˳ÁÏ WxtsQß᪫sVV»][. ª«sLjiNRPLiNTP¬s.©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ©«s C qx sXztsí Q gRißáxms¼½ ª«sV©«s µ³¶R ©«sª«sVVgRiÌÁ Fyú»R½ª«sVVLi²R¶V©«sV. GNRPµR¶Li»R½ gRißáxms¼½ ÍØ\®ªs©«s aRPLkiLRiª«sVV»][. NRPV²T¶ ¿Á[¼½ ¸R¶VLiµR¶V µ³¶R *ÇÁª«sVV©«sV Fs²R¶ª«sV ¿Á[¼½ ¸R¶VLiµR¶V mx sµR¶øª«sVV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ©«s. qx sLS*LigRiª«sVVÌÁ ({ms»R½ª«sLñiR ª«sVV) ¸R¶VLiµR¶V úxmsNSbPLi¿RÁV ˳ÁÏ WxtsQß᪫sVVÌÁ»][. ª«sVW²R¶V NRP©«sVõÌÁ»][. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2.@ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s NRPÌÁöÌÁ»R½©«sV 1. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 6. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sVµ³¶R Vª«so»][ ¹¸¶VVNRPä %sxmsn Võª«sVVÌÁ©«sV F¡g]ÈíÁV©«sV gSNRP! (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV).Fsàüá NRPÌÁVª«s mx soª«so*©«sV 4.HÍ"£∞ $ ©«sX»R½ò gRißáxms¼½ mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi NSLi»R½VÌÁ»][.@LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. C ry*%sV »]Li²R¶ª«sVVÍÜ[ µy¬sª«sVø mx sLi²R¶V©«sV. »]Li²R¶ª«sVV ©«sLiµR¶V ®ªsWµR¶NRPª«sVV (ÌÁ²ï¶R V©«sV) µ³¶R LjiLiÀÁ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. ËØß᪫sVV©«sV 2. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s NRPV²R¶Vª«sVV©«sV 1. FyaRPª«sVV©«sV DLi²R¶©«sV. 3.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ©yÈÁùª«sVV ¿Á[¸¶R VV ¿RÁVLi²R¶VÈÁ ¿Á[»½R C HµR¶V ª«sqx sVòªs« oÌÁV HµR¶V LRiNRPª«sVVÌÁVgS NRPµR¶ÌÁV¿RÁVLi²R¶V©«sV. Fsàüá¬s aRPLkiLRi NSLi¼½. ÍØ\®ªs©«s DµR¶LRiª«sVV»][. »R½ûQùQORPQLRi gRißáxms¼½ LRi»R½õNRPÌÁaRPª«sVV©«sV 3. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLi¿RÁV©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FyaRPª«sVV©«sV 2. ¬sÖÁÀÁ©«s aRPLkiLRiª«sVV»][ (¬sÖÁÀÁ©«s ªy\®²¶) ©yÌÁVgRiV ª«sVVÅÁª«sVV»][. mx sµR¶øª«sVV©«sV 4. OTPQ úmx s úxmsryµR¶ gRißáxms¼½ ¿Á[»½R VÌÁ ¸R¶VLiµR¶V ©yÈÁù˳ÁÏ Ligjiª«sVª«sVV ¿Á[»½R ª«sLi¿RÁÊÁ²T¶©«s @LigRiVÎÏÁ§ÌÁV (ú®ªs[ÎÁÏ §þ) NRPÌÁ NRPÌÁöª«sX»R½ò gRißáxms¼½¬s ®©s[©s« V ˳ÁÏ ÑÁLi»R½V©«sV $ OTPQ úmx s úxmsryµR¶ gRißáxms¼½ Fsàüá¬s aRPLkiLRiNSLi¼½»][. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. G©«sVgRiV 23. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV ¤x ¦¦¦»R½VòN]¬s©«s aRPLkiLRiª«sVV NRPÌÁªy\®²¶ DLi²R¶V©«sV.ÇÁxmsª«sWÌÁ©«sV 2. µ³¶R LjiLi¿RÁV©«sV. 18.@ÛÉÁý [ »]Li²R¶ª«sVV»][ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. NRPÌÁöª«sXORPQªs« VV ¹¸¶VVNRPä úNTPLiµj¶ ˳ØgRiª«sVV©«s ©yÈÁùª«sVV ¿Á[¸¶R VV¿RÁVLi²R¶V©«sV. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV NRPÖÁgji ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV ELôiRð Q* gRißáxms¼½ ©yNRPV aRPV˳ÁÏ ª«sVVÌÁ©«sV B¿RÁVègSNRP! (NRP©«sNRP ª«sLñiR ª«sVV) @˳ÁÏ ¸R¶Vª«sVV©«sV B¿RÁVè¿RÁVLi²R¶V©«sV. qx sVÅÁª«sVVÌÁ ¬s¿RÁVè GNSORPQLiR gRißáxms¼½ ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV HaRP*LRiùª«sVV©«sV B¿RÁVègSNRP (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. ª«sVW²R¶V NRP©«sVõÌÁ»][. µy¬sª«sVøxmsLi²R¶V©«sV 2.FyaRPª«sVV©«sV 2. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s @ÉíÁÓ $ ª«sLRigRißáxms¼½¬s %sVNTPäÖÁ ˳ÁÏ ÑÁLi»R½V©«sV. bPLRiª«sVV ©«sLiµR¶V ®©sÌÁª«sLiNRP ˳ÁÏ WxtsQß᪫sVV»][. ÍØ\®ªs©«s |msµô¶R F~ÈíÁ»][. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s ÌÁ²ï¶R VNRPª«sVV©«sV 1. %sNRPzqsLiÀÁ©«s »yª«sVLRi mx spª«so ©«sLiµR¶V Dxms%sxtsñ v\®²¶ (NRPWLRiVè©«sõ ªy\®²¶) DLi²R¶V©«sV. 1. g]²ï¶R ÖÁ¬s µ³¶R LjiLiÀÁ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. C ry*%sV NRPV²T¶®\ªsxmso©«s 2. C ry*%sV NRPV²T¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«sµR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. ¿RÁNRPä¬s mx sµR¶øª«sVV©«sV ¿Á[¼½¸R¶VLiµR¶V µ³¶R LjiLiÀÁ©«s »R½©«s úzms¸R¶VVLSÌÁgRiV ®µ¶[%sd ª«sVWLjiÂò¿Á[ ª«sLiÉÓÁ ¿Áª«soÌÁ»][. G©«sVgRiV ®ªsWª«sVV»][ bPLRiª«sVV©«s ¿RÁLiúµR¶lLi[ÅÁ»][. FsÌÁVNRP ªyx¤¦¦¦©«sª«sVV. $ »R½ûQùQOPR QLiR gRißáxms¼½ G©«sVgRiV ª«sVVÅÁª«sVV»][. B»R½LRiª«sVV NRPV²T¶. BÉíÁÓ »R½ûQùQOPR QLiR gRißáxms¼½ ry*%sV¬s µj¶©«sµj¶©«sª«sVV qx søLjiLixms ª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. DµôðR¶Li²R¶ gRißáxms¼½ úzms¸R¶VVLSÌÁgRiV mx soztsí Q®µ¶[%s¬s qx söQXbPLi¿RÁV ¿RÁVLi²R¶V©«sV 1.FyaRPª«sVV©«sV ¿Á[»½R VÌÁ»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. NRPµR¶ÌÁV¿RÁV©«sõ %sxqs©«sNRPàüáÌÁ m x sx q sVx mso mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ gRiÌÁ.@ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s ª«sW%sV²T¶ mx sLi²R¶V©«sV 1. C»R½¬s »]Li²R¶ª«sVV©«sLiµR¶V 2. @ÉíÁÓ 20.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ¬sLi²T¶©«s NRPFyÌÁª«sVV©«sV 1. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµR¶ 16. ¿Á[»½R VÌÁ»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. mx sLiú®²¶Li²R¶V ¿Á[»½R VÌÁV NRPÌÁªy²R¶V. ©yÌÁVgRiV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ . @ÉíÁÓ GNRPµR¶Li»R½ gRißáxms¼½¬s qx sVò¼½Li»R½V©«sV. 17. (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. Fyª«sVVÌÁ ¥¦¦¦LRiª«sVV»][ mx sµR¶øª«sVV\|ms NRPWLRiVèLi²T¶ DLi²R¶V©«sV. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s ª«sW%sV²T¶mx sLi²R¶V©«sV 1. (©yª«sVª«sVV Fs²R¶ª«sV. FyaRPª«sVV©«sV 6. gRiµR¶©«sV 2. gRiµR¶©«sV 3. GNSORPQLRi gRißáxms¼½ C GNSORPQLiR gRißáxms¼½ Fsàüá¬s aRPLkiLRi¿yè鸶R V»][. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s NRPLRiª«sVV»][ 24. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV. Fs²R¶ª«sV NRP©«sõ B»R½LRiª«sVV @¬s @LóiR ª«sVV). ª«sLRigRißáxms¼½ C ª«sLRigRißáxms¼½ zqsLiµ³R¶WLRiª«sVVª«sÛÍÁ Fsàüá\®©s©«s aRPLkiLRiNSLi¼½»][.@ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s g]²ï¶R ÖÁ¬s 1. 19. F~ÉíÁÓ NSÌÁV}qs»R½VÌÁ»][. Fsàüá¬s mx spª«soÌÁ»][. mx s¿RÁè¬s 21.@ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s ª«sLRiµR¶ª«sVVúµR¶©«sV 1. mx sxqsVxmso mx s¿RÁè¬s ®ªsVVgRiª«sVV. FyaRPª«sVV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ¸R¶VVLi²R¶V©«sV @ÉíÁÓ $ ¤x ¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½NTP ©«sª«sVxqsäLjiLi¿RÁV¿RÁV©yõ©«sV. Fsàüá¬s ®\ªsVxmsp»R½»][. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2.FyaRPª«sVV©«sV 2. mx sLiú®²¶Li²R¶V ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. ÊÁLigSLRiV ª«sLiÉÓÁ mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi NSLi¼½»][. NRPV²T¶®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s ¬ds»R½²R¶V NRPÌÁöª«sX»R½ò gRißáxms¼½ ¸R¶V©«sÊÁ²R¶V©«sV.xmsµR¶øª«sVV©«sV 4. ©«sÌýÁNRPÌÁVª«s mx spª«so©«sV 4. mx soztsí Q @©«sV }msLRiV gRiÌÁ ®µ¶[%s¬s @LiµR¶V¿Á[ qx sXztsí Q gRißáxms¼½ ¸R¶V¬s úxmszqsµô¶Rð V²y¹¸¶V©«sV. (x¤¦¦¦Ljiúµy ª«sLñiR ª«sVV) 22. »]Li²R¶ª«sVV ¿Á[»½R @xmspxmsª«sVV©«sV (ÌÁ²ï¶R V©«sV) DLi²R¶©«sV. ª«sLjiNRPLiNRPVÌÁ©«sV 5. C Dµô¶Rð Li²R¶ gRißáxms¼½ Fsàüá¬s aRPLkiLRiNSLi¼½. Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. G©«sVgRiV C GNRPµR¶Li»R½ gRißáxms¼½ ©«sÌýÁ¬s aRPLkiLRiNSLi¼½»][. ELôðRiQ* gRißáxms¼½ C ELôiRð Q* gRißáxms¼½ ÊÁLigSLRiVª«sÛÍÁ mx s¿RÁè©«sgRiV aRPLkiLRi¿yè鸶R V»][. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. ¿ÁàáNRPV %sLiÉÓÁ¬s 2. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV NRPÌÁ C gRißáxms¼½ qx sXztsí Q ¿Á[¸¶R VVÈÁ ¸R¶VLiµR¶V qx sª«sVLôiRð V²R¶V. @ÉíÁÓ $ OTPQúmx súxmsryµR¶ gRißáxms¼½ ©yNRPV HaRP*LRiùª«sVV©«sV B¿RÁVègSNRP! (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) ®\ªsxmso©«s @ÖÁLigRiª«sVV©«sNRPNRPV ELôiRð Q* NRPLRiª«sVV©«sV 1. qx sXztsí Q gRißáxms¼½ ®ªsVVgRiª«sVV»][. x¤¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½ BLi\|ms©«s aRPLkiLRiª«sVV gRiÌÁ »R½©«s úzms¸R¶VVLSÌÁgRiV {qsòQû ª«sVWLji¬ò s @ÖÁLigRi©«sª«sVV ¿Á[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«s¬s Fs²R¶ª«sV NRPLRiª«sVV©«sV Fs¼½ò©s« $ ¤x ¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½ mx sxqsVxmso mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi¿yè鸶R V. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1.

Fsàüá »yª«sVLRi mx spª«so ©«sLiµR¶V Dxms%sxtsî v\®²¶. FyaRPª«sVV©«sV µ³¶R LjiLi¿RÁV©«sV. C»R½¬sNTP mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁV. »yª«sVLRimx spª«so©«sV 4. FyaRPª«sVV©«sV 3. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV. BÉíÁÓ µj¶*ª«sVVÅÁ gRißáxms¼½ ª«sV©«sNRPV FsÌýÁmx söV²R¶V qx sLixmsµR¶ÌÁ ¬s¿RÁVègSNRP. C ry*%sV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s ¹¸¶WgRi µR¶Li²R¶ª«sVV©«sV 1. INRP ®ªsVVgRiª«sVV. ÊÁVµô¶jð »][ NRPW²T¶©«s gRiâßá[aPR V²R¶V FsÌýÁLRi µ³yù¬sLixms µR¶gji©«s ªy²R¶V. ÇÁxmsª«sWÌÁ©«sV 2. BÉíÁÓ $ zqsLix¤¦¦¦ gRißáxms¼½ ª«sV©«sÌÁ ®©sÌýÁLRi©«sV NRPtx sí Qªs« VVÌÁ ©«sVLi²T¶ LRiOTPQLi¿RÁV©«sV gSNRP (ZaP[*»R½ª«sLñiR ª«sVV) 30. @ª«sVX»R½ NRPÌÁaRPª«sVV©«sV 2. ©¯FyöLRiV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »]Li²R¶ª«sVV»][ NRPW²T¶©«s zqsLix¤¦¦¦ª«sVV ®ªsVVgRiª«sVV»][. µj¶*ª«sVVÅÁ gRißáxms¼½ $ µj¶*ª«sVVÅÁ gRißáxms¼½ BLiúµR¶¬dsÌÁª«sVVª«sÛÍÁ ©«sÌýÁ¬s aRPLkiLRi NSLi»R½VÌÁ»][. NRPÌÁVª«s mx soª«so*©«sV 3. ¼d½gRi©«sV 2. lLiLi²R¶V ª«sVVÅÁª«sVVÌÁ»][. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»R½VÌÁ»][. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s ®©s[lLi[²¶R V mx sLi²R¶V©«sV 1. ¿ÁàáNRPV gRi²R¶©«sV 2. %dsßá©«sV 3. FyaRPª«sVV©«sV 2. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s LRi»R½õ Fyú»R½ª«sVV©«sV 1. 1. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s LRi»R½õ Fyú»R½ª«sVV©«sV 1. Fsàüá¬s ª«sqx sòQûª«sVVÌÁ»][. »R½©«s Fs²R¶ª«sV %s˳ØgRiª«sVV©«s mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi NSLi¼½»][. C ry*%sV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. µR¶VLæS gRißáxms¼½ $ µR¶VLæS gRißáxms¼½ mx soÈÁª«sVV |msÉíÁÓ ©«s ®ªs[VÖÁ%sV ÊÁLigSLRiV ª«sLiÉÓÁ mx s¿RÁè¬s aRPLkiLRi NSLi¼½»][. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][. ¹¸¶WgRi gRißáxms¼½ $ ¹¸¶WgRi gRißáxms¼½ ¹¸¶WgRi ª«sWLæiR ª«sVV©«s µ³yù©«s ¬sª«sVgRiVõQQ®\²¶ ¹¸¶WgRi mx sÈíÁª«sVV»][. BLiúµR¶¬dsÌÁª«sVßáVÌÁ NSLi¼½ gRiÌÁ ¬dsÌÁxmso ª«sqx sòQûª«sVVÌÁ»][.xmsµR¶øª«sVV©«sV 4. ALRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][.NRPÌÁöÌÁ»R½©«sV 2.HÍ"£∞ N_gRiÖÁLi¿RÁVN]©«sÊÁ²T¶ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. g]xmsö aRPLkiLRiª«sVV»][. ÇÁxmsª«sWÌÁ©«sV 2. Fsàüá¬s ª«sqx sòQûª«sVVÌÁ»][. NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sLRiVxqs©«s »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV.HÍ"£∞ . LRiõ»R½ NTPLkiÈÁª«sVV»][. ÊÁVVß᮪sW¿RÁNRP gRißáxms¼½ C ÊÁVVß᮪sW¿RÁNRP gRißáxms¼½ qx söéÉÁÓ NRPª«sVª«sÛÍÁ qx s*¿RÁèéªs« VgRiV ¾»½ÌýÁ¬s aRPLkiLRi NSLi¼½»][. Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. LRiORPQß᪫sVV©«sV ¿Á[¸¶R VV ¿RÁVLi²R¶V©«sV. zqsLix¤¦¦¦ gRißáxms¼½ $ zqsLix¤¦¦¦ gRißáxms¼½ aRPLiÅÁª«sVV. ËØgS %sFyöLji©«s ÊÁLigSLRiV »yª«sVLRi mx soª«so* ©«sLiµR¶V ¿RÁNRPä¬s NRPLñij NRP¸R¶V©«sV {mshRiª«sVV ©«sLiµR¶V A{qs©«sV\®²¶ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. ª«sVW²R¶V G©«sVgRiV ®ªsVVgRiª«sVVÌÁ»][. µy¬sª«sVø mx sLi²R¶V©«sV 2. mx sµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s ®©s[lLi[²¶R V mx sLi²R¶V©«sV 1. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ ¸R¶VLiµR¶V µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. ú¼½ª«sVVÅÁ gRißáxms¼½ $ ú¼½ª«sVVÅÁ gRißáxms¼½ ®ªsWµR¶VgRiV mx soª«so*ª«sÛÍÁ ¿RÁNRPä©«sgRiV Fsàüá¬s aRPLkiLRiNSLi¼½»][. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV. @ÉíÁÓ ÊÁVVßá%s®ªsW¿RÁNRP gRißáxms¼½ FsÌýÁLRiNRPV qx sLi»R½qx sª«sVV©«sV NRPÖÁgjiLi¿RÁV©«sVgSNRP. ÛÍÁ[»½R qx sWLRiVù¬s ª«sLiÉÓÁ FsúLRi¬s aRPLkiLRi¿yè鸶R V»][. ©«sÌýÁ¬s ª«sqx sòQûª«sVVÌÁ»][ ©¯FyöLRiV¿RÁV©«sõ $ qx sLiNRPÈÁx¤¦¦¦LRi gRißáxms¼½ NRPtx sí Qªs« VVÌÁ ©«sVLi²T¶ ª«sVª«sVVøÌÁ©«sV LRiOTPQLi¿RÁVgSNRP! (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV) 33. Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ¸R¶VVLi²R¶V©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 3. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s ª«sLRiµR¶ ª«sVVúµR¶©«sV 1. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso LRi»R½õ NRPÌÁaRPª«sVV©«sV 1. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð gRißáxms¼½ mx s¿RÁè¬s LRiLigRiVgRiÌÁ aRPLkiLRiª«sVV»][. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 4.HÍ"£∞ ¿RÁVLi²R¶V©«sV. BÉíÁÓ $ ú¼½ª«sVVÅÁ gRißáxms¼½ ª«sV©«sÌÁ ®©sÌýÁLRi©«sV LRiOTPQLi¿RÁVgSNRP! (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV). ÇØÑÁxmspª«soÌÁ»][. ¿RÁúNRPª«sVV©«sV 5. ALRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV. 1. g]²ï¶R ÖÁ¬s 2. C ry*%sV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP »R½©«s µR¶Li»R½ª«sVV©«sV 1. 25. (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV). BÉíÁÓ ¹¸¶WgRi gRißáxms¼½ ª«sV©«sÌÁ ®©sÌýÁLRi©«sV LRiOTPQLi¿RÁVgSNRP! (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV). ª«sLji NRPLiNTP¬s 4. úxmsNSbPLi¿RÁV¿RÁV. Fs¬s%sVµj¶ ¿Á[»½R VÌÁ»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. 28. C ry*%sV %saRP*ª«sVV ¹¸¶VVNRPä úxmsÎÏÁ¸R¶Vª«sVV©«sV (xqsLi¥¦¦¦LRiª«sVV©«sV) qx sXztsí Q¬s. BÉíÁÓ $ ²³¶R VLi²T¶ gRißáxms¼½ ª«sV©«sZNPÌýÁLRiNRPV qx sLi»R½qx sª«sVV©«sV NRPÖÁgjiLi¿RÁVgSNRP! (LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV). Fsàüá¬s ª«sqx sòQûª«sVVÌÁ»][ ©¯FyöLRiV ¿RÁVLi²R¶V©«sV. ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁ»][ ©«sVLi²R¶V©«sV. FyaRPª«sVV©«sV 5. ¿ÁàáNRPV %sLiÉÓÁ¬s 3. ÇÁxmsª«sWÌÁ©«sV 2. Fsàüá¬s ª«sqx sòQûª«sVVÌÁ»][. qx sLi|msLigRi mx spª«soÌÁ»][ ¿Á[zqs©«s ª«sWÌÁ©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ ú¼½Ë³ÁÏ LigjigS ¬sÌÁVª«sÊÁ²T¶ ÌÁÖÁ»R½®\ªsV©«s @ª«s¸R¶Vª«sª«sVVÌÁ»][ ©«sV©«sõ zqsµô¶jð . BÉíÁÓ LRiWxmsª«sVV»][ %sbPxtsí Qªs« VV\ÛÍÁ©«s N][Lij NRPÌÁ ¬s¿Áè²R¶V $ ª«sÌýÁ˳ÁÏ gRißáxms¼½ FsÌýÁLRiNRPV µ³yù¬sLixmsµR¶gji©«s ªyLRiV. úxmsNSbPLi¿RÁV ¿RÁV©«sõ ©«sÌýÁ NRPÌÁVª«smx spª«so©«sV ¿Á[¼½»][ mx sÈíÁVN]¬s©«s úzms¸R¶VVLSÌÁgRiV ËØÍØ®µ¶[%s¬s ª«sz¤¦¦¦Li¿RÁV ¿RÁVLi²R¶V©«sV. G©«sVgRiV ®ªsVVgRiª«sVV. @ÛÉÁý [ NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s ª«sLRiµR¶ ¤x ¦¦¦xqsòªs« VV©«sV 1. 27. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FyaRPª«sVV©«sV 4. Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP Fy¸R¶Vxqs Fyú»R½ª«sVV©«sV 1. FyaRPª«sVV©«sV 2. C»R½¬sNTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV. xqsLiNRPÈÁx¤¦¦¦LRi gRißáxms¼½ $ qx sLiNRPÈÁx¤¦¦¦LRi gRißáxms¼½ ÛÍÁ[»½R qx sWLRiVù¬s ª«sLiÉÓÁ Fsàüá¬s aRPLkiLRi NSLi¼½ NRPÌÁªyLRiV. ©«sª«sLRi»R½õª«sVVÌÁV F~µj¶gji©«s NTPLkiÈÁª«sVV»][. C ry*%sV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP ª«sLRiVxqs©«s @˳ÁÏ ¸R¶V ª«sVVúµR¶©«sV.%sLiÉÓÁ¬s 3. 29. BÉíÁÓ Dµô¶Rð Li²R¶ gRißáxms¼½¬s ˳ÁÏ ÑÁLi¿RÁV ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV aRPV˳ÁÏ ª«sVVÌÁ©«sV ¿Á[¸¶R VV©«sVgSNRP. ËØß᪫sVV©«sV 3. ¿RÁLiúµR¶V²R¶V ª«sVV©«sõgRiV ªy¬s ª«sÛÍÁ %sVNTPäÖÁ ¾»½ÌýÁ©«sgRiV aRPLkiLRi NSLi¼½»][. (¬dsÌÁª«sLñiR ª«sVV). @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. mx spÌÁgRiV¼½ò¬s 2. BÉíÁÓ $ µR¶VLæS gRißáxms¼½ FsÌýÁmx söV²R¶V ª«sV©«sNRPV qx sLi»R½qx sª«sVV©«sV NRPÖÁgjiLi¿RÁVgSNRP! (NSLi¿RÁ©«sª«sLñiR ª«sVV) 32. ²³¶R VLi²T¶ gRißáxms¼½ $ ²R¶VLi²³¶T gRißáxms¼½NTP ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV Fsàüá¬s aRPLkiLRi NSLi¼½. gRiµR¶©«sV 2. ¿RÁúNRPª«sVV©«sV 4. C ry*%sV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP @ORPQªs« WÌÁ©«sV (ÇÁÌÁª«sWÌÁ©«sV) 1. ©yÌæÁV ¿Á[»½R VÌÁ ¸R¶VLiµR¶V µ³¶R LjiLiÀÁ DLi²R¶V©«sV. ª«sÌýÁ˳ÁÏ gRißáxms¼½ $ ª«sÌýÁ˳ÁÏ gRißáxms¼½ úxmsNSbPLi¿RÁV qx sNRPÌÁ ˳ÁÏ WxtsQß᪫sVVÌÁ©«sV Fs²R¶ª«sV ¿Á[¼½ ¸R¶VLiµR¶V mx sµR¶øª«sVV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ©«s ª«sÌýÁ˳ÁÏ ¸R¶VgRiV úzms¸R¶VVLSÖÁ ¿Á[»½R N_gjiÖÁLi¿RÁVN]©«sÊÁ²T¶ ¸R¶VVLi²R¶V©«sV. LRi»R½õFyú»R½ª«sVV©«sV 3. lLiLi²R¶V NRP©«sVõÌÁV gRiÖÁgji. C ry*%sV NRPV²T¶ ®\ªsxmso©«s úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ |\ msNTP @˳ÁÏ ¸R¶Vª«sVVúµR¶©«sV 1. {ms»yLiÊÁLRiª«sVV µ³¶R LjiLiÀÁ Fs²R¶ª«sV ¿Á[»½R |msµô¶R mx sµR¶øª«sVV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ NRPV²T¶ ¿Á[LiVV úNTPLiµj¶NTP ¿yzms ¸R¶VVLiÀÁ©«sµj¶¸R¶VV. 31. 34. (ZaP[*»R½ª«sLñiR ª«sVV) 26. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. @LiNRPVaRPª«sVV©«sV 2. FyaRPª«sVV©«sV 2. @ÛÉÁý [ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«s ª«sLRiµR¶ ª«sVVúµR¶©«sV 1.

¤x ¦Ü[ªs« V NSLRiùúNRPª«sVª«sVV L][ÇÁÙ©«s ¾»½ÌýÁªyLRiV Çت«sVV©«s bPLRiryõ©«sª«sVV ¿Á[zqs mx sÈíÁVª«sqx sòQûª«sVVÌÁV µ³¶R LjiLiÀÁ A¥¦¦¦LRiª«sVV G%sV¸R¶VV ¼d½qx sVN]©«sNRP C úNTP¸R¶V úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. úxms®ªsWµR¶ 52. aRP%dsV %s}mnsVõaRP*LRi 7. NRPW¬s»yORPQ 30. NRPÖÁúzms¸R¶V 35. NSÎÏÁ 42. µR¶VLæiR 4.000 c 1000 OUPQLiR »R½LRiößá úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁ»][ ÇÁLRiVxmsoN]©«sª«sÛÍÁ©«sV. LSÇÁxmsoú»R½ 18. 4.Dµô¶R Li²R¶ 7. Dµ][ùgRiqx sVòÌÁV ¿Á[}qsò qx sLji¹\¸¶V©«s úxms®ªsWxtsQ©s± ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. ¤x ¦¦¦ryò ©«sORPQú»R½ª«sVLiµR¶VgS¬s. OTPQúmx súxmsryµR¶ 29. 5. (1000c108 x¤¦Ü[ª«sVª«sVLiú»R½ xqsLiÅÁù) 4. GÍØxmspL`i 19. µR¶VLRiVøÅÁ 53. aRPV˳ÁÏ qx sª«sVWx¤¦¦¦LRiªò s« VV©«s ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV ÇÁLRiVxmsoN]©«sª«sÛÍÁ©«sV. 8. 6. µj¶*»R½VLi²R¶ 39. ©«sª«súgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQªs« VVÌÁV ª«so©«sõ ªyLRiV ¿Á[}qsò µ][tx sQªs« VVÌÁV »]ÌÁgRiV»yLiVV. ª«sVßÓáxmspL`i 14. qx só WÌÁÇÁLixmsn V 49.HÍ"£∞ . L][ÇÁÙ©«s gS¬s. OUPQLiR »R½LRiößá ª«sVLiú»R½ qx sLiÅÁùÍÜ[ mx sµR¶ª«saS»R½ª«sVV @gjiõx¤¦Ü[ªs« Vª«sVV ¿Á[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV. ¬s¸R¶Vª«sVª«sVVÌÁV: 1. xmsLi¿yaRP* 22. 7. @ª«sVÍØúaRPª«sV 21. NRPaRPùxms 16. GNRPµR¶Li»R½ 21. @xmsöVÌÁV FyÌÁLiVV©«s ªyLRiV ¿Á[}qsò ÊÁVVßáËص³¶R ¼d½LRiV»R½VLiµj¶. zmsÀ³ÁLi²R¶ÌÁ 32. gRißáxms¼½ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ÌÁOUPQø gRißáxms¼½ Fn¡ÉÜ[ »R½mx söNRP ª«soLi²yÖÁ. úxmsß᪫s 17. ª«sV¸R¶VWlLi[aRP ZOP[Q ú»R½Li 3.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ©«s } gRißáxѨms¼½ „Ѩ^úxmè•sµ³#yQÆ u ˆHZOP[Q∆„ú`»R½ª««=sVVÌÁV ÚÅ∞(21) (21) 1. %sÇìØ©«s gRiâßá[aRP 11. 3. @˳ÁÏ ¸R¶V 26.) 3. gRiÇÁNRPLñRi 48. ª«sVLji¸R¶VV $ ÌÁOUPQ øgRißáxms¼½ x¤¦Ü[ª«sVª«sVV $ gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV mx sn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁV N][LiRí V qx sª«sVxqsùÌÁ»][ Ëص³¶R mx s²R¶V¿RÁV©yõLRiV. @%sª«sVVNRPò FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV 2. qx sLi»y©«sLi ÛÍÁ[¬s µR¶Lixms»R½VÌÁV ¿Á[}qsò qx sLi»y©«sª«sVV NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶ ª«sVLiµR¶ÊÁVµô¶jð %sµyùLôiRð VÌÁV ¿Á[}qsò ª«sVLiÀÁ ª«sWLRiVäÌÁV ª«sryòLiVV. ®´¶[ªs« pL`i 12. ª«sVLigRiÎÏÁª«sVWLjiò 9. ˳ÁÏ ÍýØÌÁ %s©y¸R¶VNRP 8. 9. ÛÇÁ[ùtx sî Q 38. %sNRPÈÁµR¶Li»R½ 16. Dµô¶Rð Li²R¶ª«sVVLi²R¶ 34. qx sVª«sVVÅÁ 54. qx sXztsí Q 44.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.000 ®ªs[ÌÁV) aRPVúNRPªyLRiLi L][ÇÁÙ©«s aRPV˳ÁÏ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiLò i ¿RÁWxqsVNRPV¬s úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. gRißá©yµ³R¶ 55. aSùÌÁNRPÈÁLigRi 13. %sÇÁ¸R¶VxmspL`i 15. 6. ËØÌÁ¿RÁLiúµR¶ gRiâßá[aRP 10. ²³¶R VLi²T¶LSÇÁ 5. ÇìØ©«s `≥Å∞QÆ∞=<£. ZaP[*»R½ %s}mnsVõaRP*LRi ZOP[Q ú»R½Li NSbdPÍÜ[¬s %s©y¸R¶VNRP ZOP[Qú»R½ª«sVVÌÁV (56) 1. ª«súNRP»R½VLi²R¶ 19. NRPWÈÁµR¶Li»R½ 11. ÊÁVVßáúgRiqx sVòQÛ\ÍÁ |\ msNRPª«sVV ÛÍÁ[NPR Ëص³¶R mx s²R¶V¿RÁV©«sõªyLRiV. qx só WÌÁµR¶Li»R½ 36. gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ ÇÁxmsª«sVV ¿Á[¸¶R VV©«smx söV²R¶V bPLRiryõ©«sª«sVV ¿Á[zqs ÊÁVµ³¶R ªyLRiª«sVV ª«soLi²R¶ª«sÛÍÁ©«sV. ªyxqsVòµ][tx sQªs« VV»][ Ëص³¶R mx s²R¶V¿RÁV©«sõªyLRiV r~Li»R½ BLiÉýÜ[ ¿Á[}qsò µ][tx sQªs« VVÌÁV mx spLjigò S F¡»yLiVV. Õ³Ád ª«sV¿RÁLi²R¶ 6. FyaRPFyßÓá 9. ª«sVLigRiÎÏÁ 51. µy*LRi 56. AaRP 45. NRPWuyøLi²R¶ 15. ¿RÁ»R½VLôiRð Li»R½ 37. 10.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ÛÍÁ[µy qx sLiNRPtx sí Q¿ÁR »R½VLóij aR P VúNR P ªyLR i ª« s VV Dxmsªyxqsª«sVV |msÈíÁª«sÛÍÁ©«sV (ÇÁxmsª«sVV `≥Å∞QÆ∞=<£. ÇÁÛÍÁ[t£ sQ mx spL`i 17. zqsµôyð úaRPª«sV 13. 2. ÇÁzmsLiÀÁ©«s ª«sVLiú»R½ qx sLiÅÁù mx sµR¶ª«s aS»R½ª«sVV OUPQLiR »R½LRiößá ¿Á[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV. ÛÍÁ[¥¦¦¦ùúµj¶ 18. zqsLix¤¦¦¦»R½VLi²R¶ 28. ÌÁLiËÜ[µ¶R LRi 12. ©ylgi[t£ sQ 41. 11. xqsLRi* 8. ÀÁú»R½gRiLiÈÁ 47. ¿RÁ%s¼½ ¼½´j¶¸R¶VLiµR¶V gS¬s. }¤¦¦¦LRiLiÊÁ 24. zqsµô¶jð 10. %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP ú{ms¼½NRPLRi®\ªsV©«s ¼d½zms mx sµyLóiR ª«sVV©«sV ¼½©«sNRP ÊÁVµ³¶R ªyLRiª«sVV L][ÇÁÙ©«s ª«sµR¶ÖÁ ¿Á[¸¶R VV©«smx söV²R¶V) 8. 5. mx sµyøÌÁ¸R¶V 20. ÊÁVµ³¶R ªyLRiª«sVV L][ÇÁÙ©«s gS¬s. 2. ®ªsWµR¶ 50. ®ªsWµR¶NRP 27. ª«sLRiµR¶ 25. ÀÁLi»yª«sVßÓá 6. µR¶Li»R½¤x ¦¦¦xqsò 33. 7. ú¼½ª«sVVÅÁ 20. LSÇÁxqsµR¶©±s 1. |msLi²ý¶T NS¬s ¸R¶VVª«s¼d½¸R¶VVª«sNRPVÌÁV ¿Á[}qsò %sªyx¤¦¦¦ª«sVV @ª«so»R½VLiµj¶ ¬sLRiVµ][ùgRiVÌÁV ¿Á[}qsò Dµ][ùgRiª«sVV ®ªsLiÈÁ®©s[ ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. ¸R¶VÇìÁ 46. ®µ¶[¤x ¦¦¦ÖÁ 5. ®ªsVVµR¶ÉÓÁgS gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV INRP qx sLiÅÁù @©«sVN]¬s (10. ÀÁLi»yª«sVßÓá 31. 3. ª«sVßÓáNRPLñRi 43. %sLiµ³¶R ùLSÇÁ 23. ALóij NRP qx sª«sVxqsùÌÁ»][ Ëص³¶R mx s²R¶V¿RÁV©«sõªyLRiV ¿Á[}qsò µ³¶R ©yµy¸R¶Vª«sVV |msLRiVgRiV»R½VLiµj¶.HÍ"£∞ `≥Å∞QÆ∞=<£. (10. JLiNSLRi gRißáxms¼½ 4. gRiÇÁ 40. @LRiä 2. ª«sVVLi²R¶ 14.

BxqsVNRP 19. ª«sLi²T¶©«s @©«sõª«sVV (¿ÁLRiVª«so) 4.xqs%sVµ³¶R ÌÁV 3. %s²T¶mx spÌÁV 11. NRPVLiNRPVª«sV 3. »yª«sVLRimx soª«so*ÌÁV 8. qx sVgRiLiµ³¶R úµR¶ªyùÌÁV (ÇØÑÁNS¸R¶V. qx s%sVµ³¶R ÌÁV (»R½VÌÁzqs ®ªs[¸¶R Vª«sµô¶R V) 4. gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV©«sNRPV NSª«sÌÁzqs©«s ª«sqx sVòªs« oÌÁV 1. ª«s²ý¶R V 5. ÅÁLêiR WLRiª«sVV 7. BÈÁVNRPÌÁV (36) 18. mx sÈíÁVgRiV²ï¶R 9. N]ÊÁ÷LjiNS¸R¶VÌÁV 20.HÍ"£∞ @µ³¶j ª¯[¿ÁR »y®ªs[Ve ®µ¶[%sd tx s< Q²¶R VLki* LRiVßáM NRPXßãÜ»[ ½R %sZaP[* ®µ¶[ªyxqs Bx¤¦¦¦%dsLRi ¸R¶Vµ³¶R *Lie ª«sV¥¦¦¦©«sø{¤¦¦¦ úxmsÇÁ¸R¶W ª«sW»R½©«sWÕ³ÁLSø LRi´yª«sV µj¶*xtsQ¾»½[r¡ ª«sVLSÇÁ©±se @gjiõLRiø©«sVùLi úxmsµj¶qx sVµR¶qx sV= LRiryò µR¶ËôÜð g[ ][FyM mx sLjiFyz¤¦¦¦©«sqx sòQ*Li e úxms»R½ùLi »][ù¸R¶VLi»R½V ¬sgRiV»R½M mx so©«s}qsòQ®\ªsVuyLi ÀÁ»R½Lò i úxmsÊÁVµ³y %s®©s[aPR »`½! µ³y»y µ³y»R½XßØLi ˳ÏÁVª«s©«sxqsù¸R¶V xqsö¼½lLôi[ª«sg`iiLi qx s%s»yLRiª«sVÕ³Áª«sW¼½uy ¤x ¦¦¦Lie Bª«sVLi ¸R¶VÇìÁ ª«sVbP*©¯[Ëس ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ lLiô ª[ yM qx s=Li»R½V ¸R¶VÇÁ ª«sW©«s©«s*LóS»`½e DLRiVª«sù¿y©¯[ ª«sVz¤¦¦¦xtsQ aRP+LRiø ¸R¶Vg`iiLi qx sµR¶ zqsø ¤x ¦¦¦®ªs[ mx soLRiVx¤¦¦¦¨»R½M mx soLRiVORPVe qx s©«sM úxmsÇØ\¹¸¶V ¤x ¦¦¦LRiùaRPLRi* ª«sVX²R¶¹¸¶[VLiúµR¶ª«sW©¯[ LkiLjiu¡ ª«sWxmsLSµyM ¹¸¶[V©«s qx s=xms»yõ @xms¾»½[ ˳ÁÏ ª«sLiú¼½Liúµygjiõ˳Øù ª«sVª«sËص³y ª«sV}¤¦¦¦»y©±se ª«sqx sª¯[LiR Vúµy Aµj¶»yù DxmsLjiqx söQXaRPLi ®ªsWúgRiLi ¿Á[»yòLiR ª«sVµ³¶j LSÇÁª«sVúNRP @LS*Li¿RÁ %sVLiúµR¶ ª«sVª«sVV»][¤x ¦¦¦ ªyª«sV}¤¦¦¦ ¹¸¶Wg][ ÑÁµô¶Rð ©«s ÑÁµR¶aRP* ÑÁµR¶ùM Bª«sVLi©¯[ ¸R¶VÇìÁLi %sx¤¦¦¦®ªs[ÇÁÙxtsQ ry*xqsùNRPVL][ø ¤x ¦¦¦Ljiª¯[®ªs[V µj¶©«sLi»y*ee µk¶FyLSµ³¶R ©«s Dµô¶k mx sùxqs* ÇØ»y ®ªs[µ][ mx sxmsn V©«sLi ¬sL`i ÊÁVV¼½Liª«sVª«sVe mx saRPWg`iæ aRPè ª«sVx¤¦¦¦ùª«sWª«s¤x ¦¦¦ µk¶mx sxqsLi¿RÁ µj¶a][µ¶R aRPee ÇØ*ÍØ ÛËÁ³ ®[µ¶[©s« ®µ¶[ªs« mx spÇØzqsó »R½Liª¯[ÇÜ[ù¼½M ee mx soßØùx¤¦¦¦ªy¿RÁ©«sª±sV Jª±sV ®µ¶[%sd Liªy¿RÁ ª«sVÇÁ©«s¸R¶VLi»R½ ®µ¶[ªyryòLi %saRP*LRiWFyM mx saRPª¯[ ª«sµR¶Li¼½ ry©¯[ ª«sVLiú®µ¶[tx sv ª«sVWLêiR Li µR¶V¥¦¦¦©y ®µ¶³ ©[ s« VLS*gRiryø©«sVxmsxqsVxtsí Q¾\»½»R½Vee @¸R¶VLi ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiqxò sV=ª«sVVx¤¦¦¦¨L][qxò sVòee @¿RÁª«sVù JLi ZNP[aPR ªy¸R¶Vry*¥¦¦¦.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx sxqsVxmsoN]ª«sVVøÌÁV 8. ®ªsLi²T¶.HÍ"£∞ 9. gRiLiµ³¶R ª«sVV ¿ÁNRPä 5. ÀÁÌýÁLRi²R¶ÊÁV÷ÌÁV 15. gRiLjiZNP 2.ÛËÁÌýÁª«sVV ÌÁOUPQøgRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV©«sNRPV NSª«sÌÁzqs©«s ª«sqx sVòªs« oÌÁV 1. B»R½LRi mx sLi²ý¶R V 22. ÌÁª«sLigSÌÁV 6. @ÈÁVNRPVÌÁV 9. mx spÌÁª«sWÌÁ 12. »R½VLi²ý¶R V 9. ¸R¶WÌÁNRPVÌÁV 7.©«sª«sLRi»yõÌÁV 10. @LRiÉÓÁmx sLi²ý¶R V 21. 108 DLiú²yÎÏÁ§þ 7.HÍ"£∞ . »R½ª«sVÌÁFyNRPVÌÁV 5. gRiLi´R¶ª«sVV 14. ryLiúËØßÓá F~²T¶ 16. ª«s²ý¶R V 6. ª«sLi²T¶©«s @©«sõª«sVV (¿ÁLRiVª«so) 5. µk¶FyLSµ³¶R ©«s ryª«sWúgji 17. µk¶LçiR NSÖÁNRP qx sª«sVxqsùÌÁ»][ Ëص³¶R mx s²R¶V¿RÁV©«sõªyLRiV C ÌÁOUPQø gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« V NSLRiùúNRPª«sVª«sVV©«sV INRP ®ªs[µ¶R mx sLi²T¶»R½V¬s Aµ³¶R *LRiùª«sVVÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.xms¿RÁè NRPLRiWöLRiª«sVV 2. ÇØxmsú¼½) úFyLRiLi˳ÏÁM @´R¶ c ©yNRPÊÁÖÁ úxms¹¸¶WgRiM ¸R¶WÑìÁNRP A¸R¶VV®µ¶³ ©[ s« qx sx¤¦¦¦ µR¶Lixms¼½ mx so©«sqx s=LRiLi ª«sVª«sWlgi[õ ©yNRP qx sµj¶÷é LjiLiúµy¸R¶V LSÛÇÁì ¼[ ½ úxmsµR¶OTPQßá ú»R½¸R¶VLi NRPVLRiù»`½ ª«sVLiú»R½LiiM ª«sVª«sWlgi[õ ª«sL][è %sx¤¦¦¦®ªs[tx sQ*qx sVò ª«s¸R¶VLi ¾»½[*Liµ³yù©yxqsò©s« V ª«sLixmso}tsQªs« Ve ª«sVx¤¦¦¦ùLi qx sª«sVLi»yLi úxmsµj¶aRPaRPè»R½ úxqsxqsòQ*¸R¶Wµ³¶R ù ZOP[Qßá mx sX»R½©yÇÁ¹¸¶[Vª«sVe ª«sVª«sV®µ¶[ªy %sªy®ªs[ qx sLi»R½V qx sLRi* BLiúµy ª«sLi»][ ª«sVLRiV»][ %sxtsñ v LRigjiõMe ª«sVª«sWLi»R½LjiORPQ ª«sVVLRiVg][mx sª«sVxqsVò ª«sVx¤¦¦¦ùLi ªy»R½Mxmsoª«s»yLi NS®ªs[V Azqsø©±se ª«sVLiVV®µ¶[ªy úµR¶%sßá ª«sW¸R¶VÇÁLi»yLi ª«sV¸R¶WùbdPLRiqx sVò ª«sVLiVV ®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨¼½M ®µ¶[ªyù ¤x ¦¦¦§»yLSª«s¬sxtsQLi»R½ mx splLi[*Ljiuíyryùª«sV »R½©«sVªy qx sV%dsLSM ª«sVx¤¦¦¦ùLi ¸R¶VÇÁLi»R½V ª«sVª«sV ¸R¶W¬sx¤¦¦¦ªyù NRPW¼½xqsò»y* ª«sV©«s r¡®ªs[V @xqsVò G©¯[ªs« W¬sgSLi NRP»R½ª«sV¿RÁè©yx¤¦¦¦Li %sZaP[* ®µ¶[ªyr¡ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÊÁLigSLRiª«sVV. ryLiúËØßÓá NRP²ï¶U ÌÁV 13. ÛËÁÌýÁª«sVV 7. mx sxqsVxmso 2.g][L][¿ÁR ©«sª«sVV 3. ú¼½%súNRPª«sW¸R¶V ©«sª«sVM ªyª«sV©y¸R¶V©«sª«sVM $µ³¶R LS¸R¶V©«sª«sVM ee ¤x ¦¦¦X{tsQZNP[aS¸R¶V©«sª«sVM ee mx sµR¶ø©y˳ظR¶V©«sª«sVM µy®ªsWµR¶LS¸R¶V©«sª«sVM ee qx sLiNRPL<iR ßظR¶V©«sª«sVM ee ªyxqsV®µ¶[ªy¸R¶V©«sª«sVM ee úxmsµR¶Vùª«sWõ¸R¶V ©«sª«sVM ee @¬sLRiVµôyð ¸R¶V©«sª«sVMee mx soLRiVu¡»R½ªò s« W¸R¶V©«sª«sVM @´][OPR QÇظR¶V©«sª«sVM ee ©yLRizqsLi¥¦¦¦¸R¶V ©«sª«sVMee @¿RÁVù»y¸R¶V©«sª«sVM ee ÇÁ©yLóiR ©y¸R¶V ©«sª«sVM ee D}msLiúµy¸R¶V©«sª«sVM ee ¤x ¦¦¦LRi¹¸¶[V ©«sª«sVM ee $ NRPXuñy¸R¶V ©«sª«sVM (xmsoxtsQöª«sVV ¿Á[¼½ÍÜ[NPT ¼d½qx sVN]¬s ©«sª«sVxqsäLjiLi¿RÁV¿RÁV) FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi ©yLS¸R¶VßظR¶Vry*¥¦¦¦. LRi%sZNPÌÁV 10. Aª«so ®©sLiVVù 3. |msxqsLRizmsLi²T¶ 8. LSgji 11. ª«sNRPäÌÁV 6. JLi ª«sWµ³¶R ªy¸R¶V ry*¥¦¦¦ee (ª«sVW²R¶V ª«sWLRiVÌÁV Dµô¶Rð LjißÓá»][ DµR¶NRPª«sVV ¼d½qx sVN]¬s) JLi g][%sLiµy¸R¶V©«sª«sVM %sxtsñ Q®ªs[ ©«sª«sVM ª«sVµ³¶R VxqsWµ³¶R ©y¸R¶V ©«sª«sVM. ¿ÁLRiNRPV gRi²R¶ÌÁV 6.NRPVLiNRPVª«sV mx soª«so* 4. mx sLi¿yª«sVX»yÌÁV gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV©«sNRPV NSª«sÌÁzqs©«s ª«sqx sVòªs« oÌÁV 1.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sÉíÁÓ ®ªs[ÎÁÏ §þ 8. »yª«sVLRimx soª«so*ÌÁV mx spLñS¤x ¦¦¦§¼½NTP NSª«sÌÁzqs©«s ª«sqx sVòªs« oÌÁV 1. Aª«so®©sLiVVù 2. NRPLRiWöLRiª«sVV 4.

.) @LRiVLiµ³¶R ¼d½ ª«sbPuîy˳ØùLi ©«sª«sVMee $ {qs»yLSª«sW˳ØùLi ©«sª«sVM qx slLi[*˳Üù[ JLi @xqsV¬ds¾»½[ mx so©«sLRiryøxqsV ¿RÁORPVM mx so©«sM úFyßá %sVx¤¦¦¦©¯[ ®µ¶[z¤¦¦¦Ë³Üg[ iR ª±sVe ÇÜ[ùNRPöZaP[ùª«sV qx sWLRiù ª«sVV¿RÁèéLiR Li»R½ ª«sV¥¦¦¦ÇÁ®©s[Ëܳ ù[ ©«sª«sVM ª«sV©«sVª«sV¾»½[ ª«sVX²R¶¸R¶W©«s qx s=Q*zqsòee @ª«sVX»R½Li ®\ªs úFyßØM @ª«sVX»R½ª«sWxmsM úFyßØ®©s[ªs« ¸R¶Vµ³yróy©«sª«sVVxmsx¤¦¦¦*¸R¶V¾»½[ ee $ (@ORPQ»½R ÌÁV ¼d½qx sVN]¬s ªyxqs©«s ¿RÁWzqs) ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s¼½¹¸¶[V ©«sª«sVM zqsó L][ËÁϳ ª«s... g][ú»R½M ©yª«sV®µ¶³ ¸[ ¶R VM (%sªyx¤¦¦¦\®ªsV©«s¿][ µ³¶R LRiøxms¼d½õ qx s®ªs[V»R½M) $ª«sV»R½M ...) NRPÌÁa][µ¶R ZNP[©s« ®µ¶[ªs« ª«sW»yø©«sLi mx spÇØúµR¶ªyùßÓá qx sLiúF¡ORPQù $ ÌÁOUPQø©yLS¸R¶VßØ˳ØùLi ©«sª«sVM ee Dª«sWª«sV}¤¦¦¦aRP*LS˳ØùLi ©«sª«sVM (NRPÌÁa][µ¶R NRPª«sVV mx soxtsQöª«sVV»][ ®µ¶[ªs« o¬s %dsVµR¶. ©yª«sV®µ¶³ ¸[ ¶R Vxqsù »R½*Li ª«sVWÌÁµ³ylLi[ zqsó »][ zqs ¬s»R½ùLi e »R½*Li aRPNTPúò »R½¸R¶W»R½øNRPM »y*Li¹¸¶Wgji©¯[ µ³yù¸R¶VLi¼½ ¬s»R½ùLi e »R½*Li aRPNTPúò »R½¸R¶W»R½øNRPM (µ³¶R LRiøxms¼d½õ qx s®ªs[V»R½qx sù) ª«sVª«sV A¸R¶VVuyùÕ³Áª«sXµô¶Rð ùLóiR Li $ zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð qx s®ªs[V»R½ ª«sLRizqsµô¶jð gRißáxms¼½ ¤x ¦Üª[ s« WÆØù¸R¶V NRPLRiøNRPLjitx sQùª«sWßáM »y*Li¹¸¶Wgji©¯[ µ³yù¸R¶VLi¼½ ¬s»R½ùLi »R½*Li úÊÁ¥¦¦¦øe »R½*Li %sxtsñ vxqsòQ*Li LRiVúµR¶qx sòQ*Li %sVLiúµR¶qx sòQ* ª«sVgjiõQqx sòQ*Li ªy¸R¶VVxqsòQ*Li »R½µR¶Li gRi¾»½[*©«s »R½µyµ_ aRPVµô¶Rð ùLóiR Li. »R½µR¶LigRi NRPÌÁaSLSµ³y©«sLi NRPLji}tsQù... »R½*»R½zò qsòtx sî Q¼½e qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*LiVV ÌÁ¸R¶V®ªs[Vtx sQù¼½e qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*LiVV úxms¾»½[ù¼½ »R½*Li ˳ÁÏ W%sVLSF¡ ©«sÍÜ[ A¸R¶V®©s[..) »R½»R½*ª«sVzqse »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi NRPLSòzqse »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi ˳ÁÏ LSòzqse »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi ¤x ¦¦¦LSò zqs e »R½*®ªs[Vª«s qx sLRi*LiÅÁÖÁ*µR¶Li úFyßظR¶Wª«sVª«sVV (ª«sVVNRPVä mx sÈíÁVN]¬s) úÊÁ¥¦¦¦øzqse »R½*Li ryOSQµy»yøzqs ¬s»R½ùLi ÊÁVV»R½Li ª«sÀÁø qx s»R½ùLi ª«sÀÁøe @ª«s»R½VLiª«sWLi @ª«sª«sNSòLiR Li e @ª«s»R½Vúa][»yLRiLi JLi ˳ÏÁWM JLi ˳ÏÁVª«sM JLig`iiLi xqsVª«sM JLi ª«sVx¤¦¦¦M JLi ÇÁ©«sM JLi »R½xmsM Jg`i xqs»R½ùª±sV JLi »R½»R½=%s»R½VLRi*lLi[ßáùLi ee e @ª«s»R½Vµy»yLRiLi e @ª«s»R½V´y»yLRiLi e @ªy©«sW¿y©«s ª«sVª«sbPxtsQùLie @ª«s»R½VxmsoLRiryò»½` @ª«s»R½VµR¶OTPQßØ»yò»½` @ª«s»R½V ˳ÁÏ Læ]®[µ¶[ªs« qx sù µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦e µ³¶j ¹¸¶W¹¸¶W©«sM úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ Jª«sWF¡ÇÜ[ù¼½LRir¡ ª«sVX»R½Li úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sL][ªs± V ee mx saSè»yò»½` @»R½Vª¯[»½R Lò S»yò»½` e @»R½Vª«s¿][LSó Q*»yò»½` e @»R½Vªyµ³¶R LS»yò»½` e qx sLRi*»][ªs« WLi Fyz¤¦¦¦ Fyz¤¦¦¦xqsª«sVLi »y»`½ e ª«sVª«sV DFy»R½ò µR¶VLji»R½ORPQ¸¶R V µy*LS $xmsLRi®ªs[VaRP*LRi ú{ms»R½ùLóiR Li aRPVÛËÁ³ [ a][ËÁϳ ©«s ª«sVVx¤¦¦¦¨lLi[ò $ ª«sV¥¦¦¦%suñ¡LSÇìÁ¸R¶W »R½*Li ªyÃÁø¸R¶V¸R¶VxqsòQ*Li ÀÁ©«sø¸R¶VM »R½*ª«sW©«sLiµR¶ª«sV¸R¶V qx sòQ*Li úÊÁx¤¦¦¦øª«sV¸R¶VM »R½*Li qx sÀÁèµy©«sLiµR¶ µj¶*¼d½¹¸¶Wzqsò e úxmsª«sLRiªò s« W©«sqx sù @µR¶ù úÊÁx¤¦¦¦øßáM µj¶*¼d½¸R¶V mx sLSlLió [ ZaP[*»R½ ª«sLSx¤¦¦¦NRPÛÍÁ[ö ®\ªsª«sqx s*»R½ ª«sV©«s*Li»R½lLi[ NRPÖÁ¸R¶VVlgi[ úxms´R¶ª«sVFy®µ¶[ »R½*Li úxms»R½ùQOPR QLi úÊÁx¤¦¦¦øzqs e »R½*LiÇìØ©«sª«sV¹¸¶W %sÇìØ©«sª«sV¹¸¶Wzqs e qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*»][ò ÇظR¶V¾»½[e qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li ÇÁLiÊÁWµk¶*}ms ˳ÁÏ LRi»R½ª«slLi< [ ˳ÁÏ LRi»R½ÅÁLi®²¶[ @zqsø©±s ª«sLRiªò s« W©«s ªyùª«s¥¦¦¦LjiNRP ¿yLiúµR¶ª«sW©«s Lki»yù $... JLi aSLi¼½ aS+Li¼½ aS+Li¼½M ee JLi ÌÁLi ©«sª«sV}qsò gRißáxms»R½¹¸¶[V ee »R½*®ªs[Vª«s úxms»R½ùQOPR QLi (C ª«sVLiú»R½ª«sVV ¿Ázmsö @ORPQ»½R ÌÁV ªyxqs©«s ¿RÁWÀÁ »R½ª«sV Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso úNTPLiµR¶ ®ªs[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«sV..HÍ"£∞ . gRißصk¶©±s mx spLRi*ª«sVV¿yèLRiùª«sLñSµk¶©±s »R½µR¶©«sLiµR¶LRiLi @©«sVry*LRiM mx sLRi»R½LRi @lLió L[ iµR¶V ÌÁzqs»R½Li (@¬s qx sLiNRPÌÁöª«sVV ¿Á[zqs) NRPÌÁZaP[giR Liµ³¶R mx souyöQOPR Q¾\»½LRi˳ÁÏ ùLRièQù (NRPÌÁaRPª«sVV©«sNRPV ª«sVW²R¶V ®\ªsxmsoÍØ gRiLiµ³¶R ª«sVV. qx sVúxmsxqs©¯[õ˳ÁÏ ª«s zqsó LSxqs©«sLi NRPVLRiV ee JLi D¼½òtx sî QLi»R½V ˳ÁÏ W»R½ zmsaS¿yM G¾»½[ ˳ÁÏ W%sV ˳ØLRiNSM e gRißáxms»R½Vùxms¬sxtsQ»½` G¾»½[uy ª«sV%sL][µ¶R³ ©«s úÊÁx¤¦¦¦øNRPLRiø qx sª«sWLRiÛËÁ³ [ ee JLi ˳ÁÏ úµR¶Li NRPlLiñ Õ[ Á³ M. mx sZOP[Q... qx sLiª«s»R½=lLi[.. G»R½»R½ªò s« NRPÌÁaRPª«sVVÍÜ[ NRPW²y gRiLiµ³¶R ª«sVV. ÊÁVV»f . ªyxqslLi[ aRPV˳ÁÏ ©«sORPQú¾»½[ aRPV˳ÁÏ ¹¸¶Wlgi[ aRPV˳ÁÏ NRPLRißá Gª«sLigRiVßá %sZaP[tx sQßá %sbPuîy¸R¶WLi ¬sÍÜ[©s« ˳ÁÏ M »R½*Li ¿RÁ»y*Lji ªyNRPöLji%sV»y mx sµy¬s e »R½*Li gRiVßáú»R½¸R¶W ¼d½»R½M »R½*Li ®µ¶[¤x ¦¦¦ú»R½¸R¶W ¼d½»R½M »R½*Li NSÌÁú»R½¸R¶W¼d½»R½M aRPV˳ÁÏ ¼½´_ $ª«sW©±s . NRPVLiNRPVª«sV |msÉíÁÓ »R½´yee »ylLi[ßáLRiVµô¶R Li.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx sVª«sVVÆÜ[ËÁϳ ª«s. ª«sW}qs. Axmsµyª«sVxmsx¤¦¦¦LSòLiR Li µy»yLRiLi qx sLRi*xqsLixmsµyLi ee ÍÜ[NSÕ³ÁLSª«sVLi $LSª«sVLi ˳ÁÏ W¹¸¶W ˳ÁÏ W¹¸¶W ©«sª«sWª«sVùx¤¦¦¦ª±sV ee aý][ ee gRiLilgi[¸¶R Vª«sVV®©s[Â\¿Áª«s g][µyª«sLji qx sLRiqx s*¼d½ ee qx sLRi*ª«sVLigRiÎÏÁª«sWLigRiÛÎÁ[ù bP®ªs[ qx sLS*LóiR ry´j¶ZNP[ ee ©«sLRiøµy zqsLiµ³¶R VNS®ªs[Lij ÇÁÛÍÁ[zqsø©±s qx s¬sõµ³¶j LiNRPVLRiV ee aRPLRiâßá[ù »R½ûQùLiÕÁZNP[ ®µ¶[%sd ©yLS¸R¶VßÓá ©«s®ªsWxqsVò¾»½[ @¸R¶WLi»R½V $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« V mx spÇÁ mx spÇØLóiR Li ª«sVª«sV µR¶VLji»R½ORPQ¸¶R VNSLRiNSMee (@ORPQ»½R ÌÁ»][ mx sxqsVxmso gRißáxms¼½¬s mx spÑÁLixmsª«sÛÍÁ©«sV. ª«sLRiµ][ËÁϳ ª«s.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£... »R½©«s|\ ms©«s mx spÇØ úµR¶ª«sùª«sVVÌÁ\|ms ¿RÁÌýÁVN]¬s mx soxtsQöª«sVV.) ÕÁLiµR¶VLRiV»R½Lò iR LRiWxmsLi e ©yµR¶qx s=Liµ³y©«sLi e qx sLiz¤¦¦¦»y qx sLiµ³¶j M ee |\ qsuy gRiâßá[bPd %sµyù e gRißáNRP ÊÁVVztsQM ©«sX¿RÁXµæy¸R¶Vú¼d½ aý]e[ e NRPÌÁaRPqx sù ª«sVVÛÆÁ[ %sxtsñ vM NRPLilhi[ LRiVúµR¶qx s=ª«sWúbP»R½M ¿RÁèéLiµR¶M $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ lLiô ª[ s« »y JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ee GNRPµR¶Li»y¸R¶V %sµR¶ø}¤¦¦¦ ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦e ª«sVWÛÍÁ[ »R½ú»R½zqsó »][ úÊÁ¥¦¦¦ø ª«sV®µ¶³ ù[ ª«sW»R½XgRißØxqsøQX»yM »R½©¯[õ µR¶Li¼½M úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ NRPVO_Q»½R V rygRiLS qx s=lLi[* qx sxmsòµ¶k *Fy ª«sqx sVLiµ³¶R LS GNRPµR¶Li»R½Li ¿RÁ»R½VL>iR qx sòLi e ÕÁú˳ØßáLi FyaRPª«sVLiNRPVaRPLi @˳ÁÏ ¸R¶VLi ª«sLRiµR¶Li ¤x ¦¦¦|q^s#Lò iRðô µ³y©«sLi ª«sVWxtsQNPR µ³¶R *ÇÁª±sV e LRiNRPLò i ÊÁVVlgi[*µ][ µ³¶R ¸R¶VÇÁÙlLi[*µR¶ ry=ª«sV®ªs[µ][ ¤x ¦¦¦ùµ³¶R LRi*ßáM e ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi aRPWLRiöNRPLñiR Li LRiNRPªò yxqsxqsLi e LRiNRPgò iR Li´y©«sV ÖÁFyòLigRiLi e LRiNRPò mx so\|tsQ#ö qx sV=xmspÑÁ»R½Li e ˳ÁÏ NSò©s« VNRPLizms©«sLi ®µ¶[ªs« Li FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£... aSLi»R½ùLóiR Li @˳ÁÏ VùµR¶¸R¶WLóiR Li¿RÁ ª«sV¥¦¦¦ÇÁ\®©sxqs=x¤¦¦¦ qx s*zqsò mx soßØùx¤¦¦¦ªy¿RÁ©«sLi qx sWLRiùxqsòQ*Li ¿RÁLiúµR¶ª«sWxqsòQ* úÊÁx¤¦¦¦ø ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sLSxms Jª±sV ee NRPLji}tsQù.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. Aµ_¬sLji*}mnsVõ©«s mx sLjiqx sª«sWxmsòQùLóiR Li $ ª«sV¥¦¦¦ gRißص³¶j mx s¼½ mx spÇØLi NRPLji}tsQù. mx soxtsQöª«sVV.... @ORPQ»½R ÌÁV ®ªs[zqs ¿Á[¼½»][ ¿RÁWzqs C úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVV»][ @Õ³Áª«sVLiú»R½ß᪫sVV ª«sV©«sVxqs*LRiWxmsLi e gRiNSLRiM xmspLRi*LRiWxmsLi e ANSL][ ª«sVµ³R¶ù ª«sVLRiWxmsLi e @©«sVry*LRiaSèLi»R½ù LRiWxmsLie ¿Á[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.. mx sxqsVxmso ªyßÔá z¤¦¦¦LRißáù gRiLS÷éËس ùLi ©«sª«sVM ee aRPÀdÁmx soLRiLiµ³¶R LS˳ØùLi ©«sª«sVM ee gRißáxms¼½\|ms ©«sVLiÀÁ qx söQXbPLi¿RÁV¿RÁW LiVW úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVV»][ úFyßáúxms¼½xtsî Q ¿Á[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.. g][ú»R½qx sù.. ª«sXµô¶Rð ùLóiR Li..........HÍ"£∞ JLi ¸R¶VbP+ª¯[ ©yª«sVLRiWFy˳ØùLi ¸R¶W®µ¶[%sd qx sLRi*ª«sVLigRiÎØ ee @Li\lgiaRPè qx sz¤¦¦¦»y qx s=lLi[* NRPÌÁaSLiÊÁV qx sª«sWúbP»yM »R½¹¸¶Wxqs=LixqsøLRißØ»`½ mx soLiryLi qx sLRi*»][ ÇÁ¸R¶Vª«sVLigRiÎÏÁª±sV ee JLi @NRPÌÁZaP[tx svµ³yª«s¼½ mx s%sú¾»½[ mx sLjiztsQ¿ÁR ù¾»½[ DZNP^ó LRiùÛÇÁì tx[ sv ª«sLóiR ¾»½[e AF¡ªy BµR¶g`iiLi qx sLRi*Liee %saS*˳ÁÏ W»y ÍØ˳ÁÏ #}qsòuyLi ÇÁ¸R¶V}qsòuyLi NRPV»R½}qsòuyLi mx sLS˳ÁÏ ª«see ©yùxmsM úFyßتy AxmsM mx saRPª«s AF¡ ©«sõª«sWF¡ ª«sVX»R½ ª«sWxmsxqs=úª«sW²yF¡ %sLS²yxms qx s*LS²y mx saRPèLiµyg`i gSF¡ ¹¸¶[Vuy%sVLiµk¶ª«sLRiaSù®ªsW ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶V ró¡ ÇÁ©yLóiR ©«sM ee ÇÜ[ù¼½g`i uy*F¡¸R¶VÇÁÙuyùxms qx s=»R½ùª«sWxms qx s=LS* ®µ¶[ªs« »y AF¡ ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sLSLi JLi.

JLi FnyÌÁ¿RÁLiúµy¸R¶V©«sª«sVM 12. JLi %sxmsn VõLSÇظR¶V©«sª«sVM 8.HÍ"£∞ .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi aRPWLRiöNRPLñS¸R¶V©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi %sNRPÉظR¶V©«sª«sVM 7. JLi µ³¶R Wª«sVZNP[»½R ®ªs[ ©«sª«sVM 9. JLi gRißص³¶j Fy¸R¶V©«sª«sVM 10. JLi qx sVª«sVVÆظR¶V©«sª«sVM 2.HÍ"£∞ ryõ©y©« s Li»R ½ LR i Li aR P Vµô ð y ¿R Á ª« s V©« s Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (ª«sVLRiÌÁ DµR¶NRPLi ¿RÁÌýÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV) JLi @Õ³Áª«sryòQûxqsV ª«sxqs©y©«sùLRiVuyÕ³Á®µ³¶[©«sW qx sVµR¶Vxmsn WM mx sp¸R¶Vª«sW©yM @Õ³Á¿RÁLiúµy ˳ÁÏ LRi®òªs[©¯[ z¤¦¦¦LRißØù˳ÁÏ ù aS*ú©«sµ³¶j ©¯[ ®µ¶[ªs« r¡ª«sV $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVM ª«sqx sòQû¸R¶VVgRiøLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (ª«sqx sòQûª«sVVÌÁV ÛÍÁ[µy @ORPQ»½R ÌÁV ª«soLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.) ª«sxqsòQûµ³yLRißØ©«sLi»R½LRiLi aRPVµôðy¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (xmsoxtsQöª«sVV»][ ¬dsLRiV ¿RÁÌýÁª«sÛÍÁ©«sV. JLi gRißص³¶R ùQOSQ¸¶R V©«sª«sVM 11.) JLi ¸R¶VÇìÜ[xms%ds»R½Li xmsLRiª«sVLi xms%sú»R½Li úxmsÇØxms¾»½[LiR ù»R½=x¤¦¦¦ÇÁLi mx soLRiryò»½` e A¸R¶VVxmsù ª«sVgRiûQùLi úxms¼½ª«sVVLi¿RÁ aRPVú˳ÁÏ Li ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½Li ÊÁÌÁª«sVxqsVò¾»½[ÇÁM $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½ª«sVV DLi¿RÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. JLi ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V©«sª«sVM 14. JLi gRiÇÁNRPLñS¸R¶V ©«sª«sVM 5.HÍ"£∞ e ÇÁgRi»yäLRißá ª«sV¿RÁVù»R½Li e A%sLRiW÷黽R Li¿RÁ qx sXuíyùµ_ úxmsNRPX¾»½[M mx soLRiVuy»R½öLRiLi Gª«sLi µ³yù¸R¶V¼½ ¹¸¶W ¬s»R½ùLi qx s¹¸¶Wgki ¹¸¶Wgji©yLi ª«sLRiM ©«s®ªsW úªy»R½mx s»R½¹¸¶[V ©«s®ªsW gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM úxmsª«sV´R¶mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sV}qsò @xqsVò ÌÁLiËÜ[µ¶R LS\¹¸¶VNRP µR¶Li»y¸R¶V %sxmsn Võ %s©ybP®©s[ bPª«s qx sV»y¸R¶V ª«sLRiµR¶ ª«sVWLRi¹ò¸¶[V ©«s®ªsW ©«sª«sVM ee G»R½µR¶µ³¶R LRi* bPL][¹¸¶W µ³¶k ¾»½[e qx súÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶W¸R¶V NRPÌÁö¾»½[ ee qx s qx sLRi*ú»R½ qx sV=ÅÁ®ªs[Vµ³¶R ¾»½[ e qx s qx sLRi*%s\|mnsVõLRiõ Ëص³¶R ù¾»½[ e qx sxmsLi¿RÁ ª«sV¥¦¦¦Fy»R½N][mx s Fy»R½NS »R½ûQöª«sVV¿RÁù¾»½[e ry¸R¶Vª«sVµ³¶k ¸R¶W©¯[ e µj¶ª«sqx sNRPX»R½Li FyxmsLi ©yaRP¸R¶V¼½ e úFy»R½LRiµ³¶k ¸R¶W©¯[ LSú¼½NRPX»R½Li FyxmsLi ©yaRP¸R¶V¼½ e ry¸R¶VLi úFy»R½M úxms¸R¶VVLiÇØ©«sM FyF¡ FyF¡Ë³ÁÏ ª«s¼½e µ³¶R LSøLóiR NSª«sV®ªsWORPQLi ¿RÁ%sLiµR¶¼½e BµR¶ ª«sVµ³¶R LRi* bdPL<iR ª«sVbPuyù¸R¶V©«s ®µ¶[¸¶R VLi c ¹¸¶W ¸R¶Vµj¶ ®ªsW¥¦¦¦µôyqx sù¼½ e qx sry{ms¸R¶W©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ e qx sx¤¦¦¦úryª«sLRi©ò yµR¶ùLi ¸R¶VLiNSª«sV ª«sVª«sV¾»½[e »R½Li»R½ª«sV®©s[©s« ry´R¶¹¸¶[V»`½ e @®©s[©s« gRißáxms¼½ ª«sVÕ³ÁztsQLi¿RÁ¼½ e qx sªygkiø˳ÁÏ ª«s¼½ e ¿RÁ»R½VLôSð Qùª«sV©«saRPõ©±s ÇÁxms¼½ c qx s %sµyùªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ e B»R½ùµ³¶R LRi*ßá ªyNRPùLi e úÊÁ¥¦¦¦øµyù ¿RÁLRißáLi %sµyù©«sõÕÁÛËÁ³ ¼[ ½NRPµy¿RÁ®©s[¼½e ¹¸¶W µR¶WLS*LiNRPV\lLiLRiùÇÁ¼½e qx s\®ªsúaRPª«sßãÜ[ mx s®ªsW˳ÁÏ ª«s¼½ ¹¸¶W ÍØ\ÛÇÁLRiùÇÁ¼½e qx s ¸R¶Va][ªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ e qx s ®ªs[Vµ³¶R ªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ e ¹¸¶W ®ªsWµR¶NRP qx sx¤¦¦¦ú}qsßá ¸R¶VÇÁ¼½ e qx s ªyLiÀ³Á»R½ mx sn ÌÁª«sWªyF¡õ¼½ e ¸R¶Vry=ÇÁù qx s%sVµj¶÷éLiR ùÇÁ¼½e qx s qx sLRi*Li ÌÁ˳ÁÏ ¾»½[ qx s qx sLRi*Li ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ @uí¢ úËØx¤¦¦¦øßØ©±s qx sª«sVùN`P úgSx¤¦¦¦LiVV»y* e qx sWLRiù ª«sLRiè{qs* ˳ÁÏ ª«s¼½ e qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦âßá[ªs« V¥¦¦¦©«sµyùLi úxms¼½ª«sW qx s¬sõ´_ ªyÇÁryòQ*e qx szqsµô¶R𠪫sVLiú»][ ˳ÁÏ ª«s¼½ ª«sV¥¦¦¦ %sxmsn Wõ»R½öQûª«sVV¿RÁù¾»½[ e ª«sV¥¦¦¦µ][uy©±s »R½ûQöª«sVV¿RÁù¾»½[ qx s qx sLRi*%sµR¶÷éªs« ¼½ qx s qx sLRi*%sµR¶÷éªs« ¼½ e ¸R¶V Gª«sLi ®ªs[µ¶R e B»R½Vùxms¬sxtsQ»½` e ˳ÁÏ úµR¶Li NRPlLiñ Õ[ Á³ M JLi aSLi¼½ aS+Li¼½ ee aS+Li¼½ ee µ³yù©«sª±sV JLi gRißØ©yLi»y* gRißáxms¼½g`iiLix¤¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ NRP%sLiNRP%ds©yLi ª«sVVxmsª«sVaRP+Qûª«sqx sòªs« VLi ee ÛÇÁ[ùtx sî QLSÇÁLi úÊÁx¤¦¦¦øßØLi úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsö»R½ A©«saRPXßá*©«sWõ¼½Õ³Á{qs=µR¶ ryµR¶©«sª±sV ee $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¾»½[ ©«sª«sVM µ³yù¸R¶W%sV. JLi NRPzmsÍظR¶V©«sª«sVM 4.) JLi gRiLiµ³¶R µy*LSLi µR¶VLSµ³¶R L<SLi ¬s»R½ùxmsouíyLi NRPLkiztsQßáÔ ª±sV CaRP*Lkig`iiLi qx sLRi*˳ÁÏ W»y©yLi »y%sVx¤¦Ü[mx s¥¦¦¦*¹¸¶[V úbP¸R¶VLie aý][ee $ gRiLiµ³R¶Li ¿RÁLiµR¶©¯[¬søúaRPLi NRPLRiWölLi[ßá xqsª«sV¬s*»R½Li e %sÛÍÁ[mx s©«sLi qx sVLRiúZaP[tx sî Q ú{ms»R½ùLóiR Li úxms¼½gRiXx¤¦¦¦ù»yª±sV ee $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVM gRiLiµ³¶R Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee (gRiLiµ³¶R ª«sVVÍÜ[ mx soxtsQöª«sVV @µô¶j ®µ¶[ªs« o¬s\|ms DLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. µ³yù©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV e Aªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV. JLi GNRPµR¶Li»y¸R¶V©«sª«sVM 3.) mx so\|tsQ#öM mx spÇÁ¸R¶W%sV (xmsoxtsQöª«sVVÌÁ»][ C úNTPLiµj¶ ©yª«sVª«sVVÌÁ»][ mx spÑÁLixmsª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. JLi ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¸R¶V©«sª«sVM 6. (@ORPQ»½R ÌÁV ª«soLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. JLi gRiÇØ©«s©y¸R¶V©«sª«sVM 13.) JLi @F¡z¤¦¦¦uîyª«sV¹¸¶W˳ÁÏ Vª«sM »y©«s ElLiê µ[ ¶R µ³y»R½©«sM e ª«sV}¤¦¦¦LRißظR¶V ¿RÁORPQ}qs ¹¸¶Wª«sbP+ª«s»R½®ªsWLRiqx sM ee »R½qx sù˳ØÇÁ¹¸¶[V¾»½[¤x ¦¦¦©«sM DaRP¼d½Ljiª«s ª«sW»R½LRiM »R½ryø @LRiLigRi ª«sWª«sVª¯[ e ¸R¶VxqsùQOPR Q¸¶R W¸R¶VÑÁ©«s*µ³¶R @F¡ÇÁ©«s ¸R¶Vµ³y¿RÁ©«sM ee $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM aRPVµô]ð µ[ ¶R NRP ryõ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.) 1.) ¤x ¦¦¦xqsò¹¸¶WM @LçiR QùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV FyµR¶¹¸¶WM FyµR¶ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ª«sVVÛÆÁ[ aRPVµô¶Rð A¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (DµR¶NRPª«sVV mx soxtsQöª«sVV»][ ®µ¶[ªs« o¬s\|ms ¿RÁÌýÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.) JLi A¸R¶V®©s[¾»½[ mx sLS¸R¶Vâßá[ µR¶WLS*L][¤x ¦¦¦Li»R½V mx soztsQößÔáM úx¤¦¦¦µyaRPè mx soLi²R¶LkiNSßÓá qx sª«sVVúµR¶qx sù gRiX¥¦¦¦ B®ªs[V e $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM gRiLiµ³¶R r¡ùxmsLji @ÌÁLiNRPLRißØLôiRð Li @ORPQ»y©±s qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.) ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½µ³yLRißØ©«sLi»R½LRiLi aRPVµôyð ¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (ª«sVLRiÌÁ ¬dsLRiV ¿RÁÌýÁª«sÛÍÁ©«sV. Aªyx¤¦¦¦©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ©«sª«sLRi»R½õ ÅÁÀÁ»R½qx s*LñiR zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (\|ms ª«sVW²R¶V Dxms¿yLRiª«sVVÌÁ»][ @ORPQ»½R ÌÁV DLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.

HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ 15.) aý]e[ e JLi A¸R¶VVlLôi[z¤¦¦¦ ¸R¶Va][®µ¶[z¤¦¦¦ úbP¸R¶VLi®µ¶[z¤¦¦¦ gRiâßá[aRP*LRi e mx soú»y©_öú»y©±s úxmsF¢ú»yLiaRPè ®µ¶[z¤¦¦¦®ªs[V gRißá©y¸R¶VNRP ee $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³j¶xms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM úFyLóRi©«s ©«sª«sVryäLS©±s qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (xmsoxtsQöª«sVVÌÁV ª«soLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.) aý][ ee ryÇÁùLi ú¼½ª«sLjiò qx sLi¸R¶VVNRPLò i ª«sz¤¦¦¦õ©y¹¸¶WÑÁ»R½Li úzms¸R¶VLie gRiX¥¦¦¦ßá ª«sVLigRiÎÏÁLi µk¶mx sLi ¾\ »½QûÍÜ[NPR ùLi ¼½%sVLSxmsx¤¦¦¦e ˳ÁÏ NSòQùµk¶mx sLi úxms¸R¶V¿yèé%sV ®µ¶[ªy¸R¶V mx sLRiª«sW»R½ø®©s[ e ú»yz¤¦¦¦ª«sWLi ©«sLRiNSµç]L[ S µô¶j ª«sù ÇÜ[ù¼½LRiõ®ªsWxqsVò¾»½[ $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVM µk¶mx sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (µk¶mx sª«sVV ¿RÁWzmsLi¿RÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. (®µ¶[ªs« o¬s ¿ÁLi»R½ mx soxtsQöª«sVVÌÁV ª«soLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µ³¶k ¹¸¶W¹¸¶W©«sM úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ (¬dsÎÏÁ§þ mx soxtsQöª«sVV»][ ¿RÁÖýÁ) JLi xqs»R½ùLi »R½*QQlLi[ò©«s xmsLjiztsQLi¿y%sV (xmsoxtsQöª«sVV ¬dsÉÓÁÍÜ[ ª«sVVLiÀÁ ¿RÁVÈíÁW ®\©s®ªs[µ¶R ù mx sµyLóiR ª«sVV ¼½zmsö) JLi @ª«sVX»R½ª«sVxqsVò e Jª±sV @ª«sVX»][mx sxqsòLiR ß᪫sVzqs aý]e[ e ®\©s®ªs[µ¶R ùLi tx sQú²R¶r¡}ms»R½Li mx sn ÌÁ˳ÁÏ OSQQùµj¶ qx sLi¸R¶VV»R½Li e mx sNS*©«sõ qx sLi¸R¶VV»R½Li ®µ¶[ªs« gRiX¥¦¦¦ßá gRißá©y¸R¶VNRP e $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVM ®\©s®ªs[µ¶R ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sVe JLi úFyßظR¶Vry*¥¦¦¦ JLi @Fy©y¸R¶Vry*¥¦¦¦M JLi ªyùry¸R¶V ry*¥¦¦¦ JLi Dµy©y¸R¶Vry*¥¦¦¦ JLi qx sª«sW©y¸R¶Vry*¥¦¦¦ee (@LiVVµR¶Vª«sWLýiR V ®µ¶[ªs« o¬sNTP ¿RÁWzms) $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ª«sV®µ¶³ ù[ ª«sV®µ¶³ ù[ Fy¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV JLi @ª«sVX»yzmsµ³y©«sª«sVzqs ¤x ¦¦¦r¢ò úxmsOSQÎÁÏ ¸R¶W%sV ee Fyµ_ úxmsOSQÎÁÏ ¸R¶W%sV.) µ³¶R Wxmsµk¶Fy©«sLi»R½LRiLi A¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (xmsoxtsQöª«sVVÌÁ»][ ¬dsLRiVLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.HÍ"£∞ . ª«sVVÛÆÁ[ aRPVµô¶Rð A¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV D»R½Lò SF¡aRP©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (¬dsÉÓÁ¬s ª«sµR¶ÌÁª«sÛÍÁ©«sV.) JLi qx sVª«sVVÅÁ\ZaPQQ誫s µR¶Li»R½aRPè NRPzmsÍÜ[giR ÇÁNRPLñiR NRPM ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiaRPè %sNRPÉÜ[ %sxmsn VõLSÇÜ[ gRißص³¶j mx sM µ³¶R Wª«sVZNP[»½R V LæiR ßص³¶R ùQO][Q FnyÌÁ¿RÁLiúµ][ gRiÇØ©«s©«sM ª«súNRP»R½VLi²R¶ aRPW+LRiNRPLñ][ }¤¦¦¦LRiLiÊÁxqsäLiµR¶ mx spLRi*ÇÁM u¡²R¶Z\ aP»y¬s ©yª«sW¬s ¸R¶VM mx slhi[ aRP+QXßáV¸R¶WµR¶zms %sµyùLRiLiÛËÁ³ [ %sªy}¤¦¦¦¿RÁ úxms®ªs[ZaP[¬sLæiR ®ªs[V»R½´y qx sLiúgS®ªs[V qx sLRi*NSlLi[ùtx sv %sxmsn VõQqx sòqx sù ©«sÇظR¶V¾»½[ ee $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM qx sVª«sLñiR µj¶ª«sù ª«sVLiú»R½mx soxtsQöLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (xmsoxtsQöª«sVVÌÁV ª«soLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.) aý]e[ e ¸R¶VxqsùxqsøQX»yù¿RÁ ©y®ªsWNSòQù »R½mx sM mx spÇØ úNTP¸R¶Wµj¶tx sv e ©«sWù©«sLi qx sLixmspLñiR »yLi ¸R¶Wµj¶ qx sµ][ù ª«sLi®µ¶[ gRißص³¶j mx s e ª«sVLiú»R½{¤¦¦¦©«sLi úNTP¸R¶W{¤¦¦¦©«sLi ˳ÁÏ NTP{ò ¤¦¦¦©«sLi gRißØ´j¶mx se ¸R¶V»R½WöÑÁ»R½Li ª«sV¸R¶W®µ¶[ªy mx sLjimx spLñiR Li »R½µR¶qx sVò¾»½[ ee @©«s¸R¶W µ³yù©yªyx¤¦¦¦©yµj¶ u¡²R¶a][mx s¿yLRi mx spÇÁ¸R¶W¿RÁ e ®\©s®ªs[µ¶R ùLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : ˳ÁÏ gRiªy©±s qx sLS*»R½øNRPM $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s¼½M ª«sLRiµ][ËÁϳ ª«s»R½V ee `≥Å∞QÆ∞=<£.) aý][ ee JLi mx sn VX»yª«sLjiò qx sx¤¦¦¦|q^s#Qò ûaRPè NRPLRiWöLRi aRPNRPÛ\ ÍÁxqs´y ¬dsLSÇÁ©«sLi ª«sV¸R¶WµR¶»R½Lò i gRiX¥¦¦¦ßá ª«sLRiµ][ËÁϳ ª«s e $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVM ¬dsLSÇÁ©«sLi µR¶LRi+¸R¶W%sV ee (¥¦¦¦LRi¼½ NRPLRiWöLRiª«sVV ®ªsÖÁgjiLiÀÁ ¬dsLSÇÁ©«s%sVª«s*ª«sÛÍÁ©«sV. JLi qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy¸R¶VNS¸R¶V©«sª«sVM $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVM u¡²R¶aRP©yª«sV mx spÇØLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV Jª±sV ª«s©«sqx sö»R½VùµR¶÷éQ®\ ªsLôij Q®\ ªsQù LSõ©ygRiLi\®µ¶³ qx sV= qx sLi¸R¶VV»R½Li Aú}mnsV¸R¶VLi qx s=LRi*®µ¶[ªy©yLi µ³¶R WF¡¸R¶VLi úxms¼½gRiXx¤¦¦¦ù»yª±sV $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVM µ³¶R Wª«sVª«sWúxmsn Wxms¸R¶W%sV (@gRiLRiVª«s¼½ò ®ªsÖÁgjiLiÀÁ F~gRi ®ªs[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. JLi qx säLiµR¶mx spLRi*ÇظR¶V©«sª«sVM 17. JLi }¤¦¦¦LRiLi˳ظR¶V©«sª«sVM 16.) aý]e[ e ¸R¶W¬sNS¬s¿RÁ FyFy¬s ÇÁ©yøLi»R½LRi NRPX»y¬s¿RÁ e »y¬s »y¬s úxmsßáaRPùLi¼½ úxmsµR¶OTPQßáLi mx s®µ¶[ mx s®µ¶[ ee FyF¡ ¤x ¦¦¦Li FyxmsNRPLSøx¤¦¦¦Li FyFy»yø FyxmsxqsLi˳ÁÏ ª«sM e ú»yz¤¦¦¦ª«sWLi NRPXxms¸R¶W®µ¶[ªs« aRPLRißØgRi»R½ ª«s»R½=ÌÁ ee @©«sùµ³y aRPLRißáLi ©yzqsò »R½*®ªs[Vª«s aRPLRißáLiª«sVª«sV e »R½ryø»yäLRiVßáù ˳خªs[©s« LRiORPQ LRiO][Q gRißص³¶j mx s ee $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM A»R½ø úxmsµR¶OTPQßá ©«sª«sVryäLS©±s qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.) ¬s®ªs[µ¶j Li¿RÁV mx sµyLôiR𠪫sVV ª«sV©«sNRPV NRPV²T¶®\ªsxmso©«s ª«soLiÀÁ JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sM JLi »R½»R½=%s»R½VLRi*lLi[ßáùª±sV ˳ÁÏ Læ]®[µ¶[ªs« qx sù µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦.) aý]e[ e JLi mx spgki mx sn Û\ ÍÁaRPèNRPLRiWöQl\ Li LSõgRiª«sÖdÁý µR¶Û\ ÎÁLRiVù»R½ª±sV e ª«sVVNSò ¿RÁWLñiR qx sª«sW¸R¶VVNRPLò i »yLiÊÁWÌÁLi úxms¼½gRiXx¤¦¦¦ù»yª±sV ee N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ $ ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM »yLiÊÁWÌÁLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV (»yLiÊÁWÌÁª«sVV DLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.

.) qx s*zqsò bPª«sLiNRPLSøxqsVò NRPLRiøxqsª«sVXµô¶jð LRiqx sVò.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx soztsí QLiR qx sVò »R½Vztsí QLiR qx sVò. qx s*zqsò mx soßØùx¤¦¦¦ªy¿RÁ©«sª«sV¬s ªy²R¶V¿RÁV©yõLRiV. JLi µR¶OTPQßØMFyLi»R½V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. Bxtsí Q qx sLixmsµR¶qx sVò CaS©«sù ˳ØgRiª«sVVÍÜ[ »R½ª«sVÌÁFyNRPVÌÁVLiÀÁ µy¬s\|ms ¬dsÉÓÁ¬s ª«sµR¶ÌÁ¿RÁV zmsµR¶mx s »R½WLRiVö NRPÌÁaRPLiÍÜ[ JLi @LRiè»R½ úFyLRiè»R½ úzms¸R¶V ®ªs[Vµ³yr¡ @LRiè»R½ @LRièLi»R½V mx soú»R½NS D»R½mx soLRiLi ©«sµ³¶R Xxtsí QùLRiè»R½ee JLi gRiLiµ³¶R µy*LRiLi CaS©yùLi ÊÁz¤¦¦¦LôjiZaP[ @LjixtísQ¬sõLRiaRP©«s ª«sVxqsVò¿RÁ µR¶VLSµ³R¶L<SLi ¬s»R½ùxmsouíyLi NRPLkiztsQßÔáLi ee CaRP*Lkig`iiLi xqsLRi* ˳ÁÏ W»y©yLi »y%sVx¤¦Ü[Fyx¤¦¦¦*¹¸¶[V úbP¸R¶Vª±sV ee ¸R¶V»yöxmsLi »R½»R½ûQö¼½x¤¦¦¦»R½ª«sVxqsVò. mx soú»R½qx sª«sVXµô¶jð LRiqx sVò @ORPQ»½R Li¿y Ljitx sí QLi¿yxqsVò NRPÌÁZaP[ @OSQ»y¬sõQOPT Qmx sù NRPÌÁaRPLiÍÜ[ @OTPQ»½R ÌÁV ®ªs[zqs c ®ªs[µ¶R qx sª«sVXµô¶jð LRiqx sVò. µk¶¬s¬s N]LiµR¶LRiV JLi ©«sª¯[©s« ª¯[ ˳ÁÏ ª«s¼½ ÇظR¶Vª«sW©¯[ ¤x ¦¦¦Li ZNP[»½R VLRiVxtsQ ry®ªs[V»R½ùúlgi[Ëس gRiLi ®µ¶[®ªs[Ëܳ ù[ %sµR¶µ³y »yù¸R¶V ©«söQû¿RÁ©ôs« ûª«sWzqsòLiR ¼½ µk¶LçiR ª«sW¸R¶VVM ee mx soßØùx¤¦¦¦ªy¿RÁ©«sª«sV¬s¸R¶VV. aSLi¼½LRiqx sVò ¸R¶VLiNRPX»y* qx sLRi*®ªs[µ¶R ¸R¶VÇìÁQúNTP¸R¶WNRPLRißá NRPLSøLRiLi˳Øe aRPV+Ë³Ø $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ úxmsryµR¶Li bPLRirygRiX¥ñ¦¦¦%sV D»R½lò Li[ aRPV˳ÁÏ NRPLRiøßáù%sxmsn VõxqsVò.) qx s*zqsò mx soßØùª«s¿RÁ©«sª«sVV zqsó l\ Li LRiLi\lgi qx sVòtx sí Qªyg`iiLi qx sxqsò©s« WÕ³ÁM ª«sùZaP[ªs« V ®µ¶[ªs« z¤¦¦¦»R½Li ¸R¶Vµy¸R¶VVM JLi úµR¶%sßãܵ[ y úµR¶%sßãÜ[ qx sxqsVòLiR qx sù úµR¶%sßãÜ[ µyxqs=©«sLRiqx sòQù úzms¸R¶VLixqs»`½ mx soßØùx¤¦¦¦ ªy¿RÁ©«sª«sV©«sgS xms%sú»R½\®ªsV©«s L][ÇÁÙ @¬s @LôðRiª«sVV. ¸R¶V¿Á[èQéû¸R¶Vxqsòµ¶R qx sVò aRPVúNSLigSLRiNRP ÊÁVµ³¶R ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ aRP#®\ ©saRPèLRi LSx¤¦¦¦§ZNP[»½R V gRiLiµ³yM FyLi»R½V mx souyößÓáFyLi»R½V. NRPLRiøßÓá aRPVµô¶Rð ùLóiR Li @bP*©«sg`iiLi qx sxmsoú¼½ßáLi %dsLRiª«sLi»R½Li g][ªs« VLi»R½g`i LRi¸R¶VLi©«saRP# ¾»½[ qx s*zqsò ee qx sLi»y*ztsQLi¿y%sV ¸R¶VÇÁÙuy úxmsÇت«sW¸R¶VVLóiR ©«sLi¿RÁ ee ª«sXµô¶Rð LRiùLóiR Li aSLi»R½ùLóiR ª«sV˳ÁÏ WùµR¶¸R¶WLóiR Li¿RÁ ª«sV¥¦¦¦ÇÁ\®©sxqs=x¤¦¦¦ qx s*zqsò mx soßØùx¤¦¦¦ªy¿RÁ©«sLi NRPLji}tsQùe µR¶OTPQßá NRPÌÁaRPª«sWµy¸R¶V úFyNRPäÌÁZaP[NPT LiÀÁ ¼½äLiÀÁ µ³¶R VµR¶NRPLi %s©«s¸R¶V¼½. ª«sXµô¶jð LRiqx sVò. Axms DLiµR¶Li»R½V ÒÁª«s}qs µk¶LçS¸R¶VV»y*¸R¶V ª«sLRiè}qs ee @µ_ r¡µR¶NRP NRPÌÁaRPú»R½¸R¶VLi gRiLiµ³¶R mx soxtsQö @ORPQ»½R Aª«sVý mx sÌýÁª«s NSLi²yµj¶Õ³ÁLRiÌÁLiNRPX»R½ù ªyª«sV µR¶OTPQßá ˳Ølgi[tx sv G\ZNPNRP NRPÌÁaRPLi mx spLRi*»R½M GNRP NRPÌÁaRPLi qx sLiróymx sù JLi ¸R¶VryòQ* ¤x ¦¦¦Xµy NUPLjißò Ø ª«sV©«sùª«sW©¯[ ª«sVLRiQò ùLi ª«sVL][Qò ù ÇÜ[¤x ¦¦¦%ds%sV e ÇØ»R½®ªs[µ][ ¸R¶Va][ @ryøxqsV ®µ¶[z¤¦¦¦ úxmsÇØÕ³ÁLRilgi[õ @ª«sVX»R½»R½* ª«sVaSùª±sV e ª«sVW²R¶V NRPÌÁaSÌÁNRPV ËÜÈýÁV |msÉíÁÓ ¬dsÎÏÁ§þ F¡zqs ª«sW%sV²T¶ N]ª«sVøÌÁ»][ ©«sÌÁLiNRPLjiLiÀÁ »R½ª«sVNRPV NRPV²T¶ Fs²R¶ª«sV ˳ØgRiª«sVVÌÁÍÜ[ ¸R¶Vr¢ø »R½*g`iiLi qx sVNRPX¾»½[ ÇØ»R½®ªs[µ¶R DÍÜ[NPR ª«sVlgi[õNRPXß᪫s r¡=Qù©«sª±sV e IN]äNRPä NRPÌÁaRPª«sVV©«sV ªyÉÓÁNTP ª«sVVLiµR¶V ˳ØgRiª«sVVÍÜ[ INRP NRPÌÁaRPLi róyzmsLiÀÁ mx so©«sM A¿RÁª«sVù ®µ¶[aPR NS\ÛÍÁ qx sLiNUPLRiQò ù ª«sVª«sV. B¼½ qx sLiNRPÌÁöQù JLi mx soßØùx¤¦¦¦Li µk¶LçiR ª«sW¸R¶VVLRiqx sVò (bPLRiqx sùÕ³Áª«sVLi»R½ûQù) NRPV²T¶®\ªsxmso©«s ª«so©«sõ NRPÌÁaRPª«sVV©«sV ÛÍÁ[ªs« ®©s¼½ò Fs²R¶ª«sV @LRi¿Á[¼½ÍÜ[ ©«sVLi¿RÁVN]¬s NRPV²T¶ ¿Á[LiVV NRPÌÁaRPLi\|ms©«s ª«soLiÀÁ »R½WLRiVö©«s ª«so©«sõ NRPÌÁaRPLiÍÜ[ N]µô¶j N]µô¶j gS ¬dsÉÓÁ¬s ª«sµj¶ÖÁ |msÈíÁV¿RÁW (bPLRiqx sV=Q|\ ms ¿Á[LiVV ©«sVLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. (»R½ª«sV ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶Vª«sVV©«sV @Õ³Áª«sVLiú»R½ß᪫sVV ¿Á[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. JLi mx souyößÓáFyLi»R½V r¢ª«sVLigRiÎÏÁùLi ¿yxqsVò JLi »yLiÊÁWÍجsFyLi»R½V.. ª«sV©«sqx s=ª«sWµ³¶k ¸R¶V»yLi qx sª«sWz¤¦¦¦»R½ ª«sV©«sqx søM bPªy Axmsxqs=Li»R½V (NRPÌÁaRPª«sVÕ³Áª«sVLi»R½ûQù) r¢ª«sV©«sqx sùª«sVxqsVò (x¤¦¦¦XµR¶¸R¶Vª«sVÕ³Áª«sVLi»R½ûQù) úxms{qsµR¶Li»R½V ˳ÁÏ ª«s©«sMò úxmsxqs©yõxqsøM e aSLi¼½LRiqx sVò. ®\©sÊÁVV»yùLiµj¶bP ®\©sLRiV¼½ µj¶NRPVäÍÜ[ »R½ª«sVÌÁFyNRPV ®ªs[zqs @¿RÁÈÁ ¬dsÉÓÁ¬s ª«sµR¶ÖÁ|msÈíÁª«sÛÍÁ©«sV. mx soxtsQöª«sVVÌÁV NRPÌÁaRPLiÍÜ[ ®ªs[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV. AL][giR ùª«sVxqsVò. JLi @¸R¶V®©s[¾»½[ mx sLS¸R¶Vâßá[ µR¶WLS*L][¤x ¦¦¦Li»R½V mx soztsQößÔáM úx¤¦¦¦µyaRPè mx soLi²R¶LkiNSßÓá qx sª«sVVúµR¶qx sù gRiX¥¦¦¦ B®ªs[V ee ¼½´j¶NRPLRißá ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiò ÇÁ©«sø©«sORPQú»R½ µj¶lgiô ª[ s« »yM úzms¸R¶V©yòªs± V. ÊÁx¤¦¦¦§®µ¶³ ¸[ ¶R VLi ¿yxqsVò JLi qx sx¤¦¦¦úxqs mx sLRiª«sW ®µ¶[%sd aRP»R½ª«sVWÍØ aRP»yLiNRPVLSe qx sLRi*g`iiLi ¤x ¦¦¦LRi»R½V ®ªs[V FyxmsLi µR¶WLS* µR¶Vxqs*xmsõ©yaRP¬ds ee qx s*úZaP[¸¶R Vxqsª«sVxqsVò úxmsÇØxms¼½M úzms¸R¶V»yª±sV.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ @¬s DµR¶NRPª«sVV @ORPQ»½R ÌÁV ¿Á[¼½ÍÜ[ ®ªs[qx sVN]¬s $ gRißáxms¼½ ¿ÁLi»R½ ª«sµR¶ÖÁ |msÈíÁª«sÛÍÁ©«sV. µ³¶R ©«sµ³y©«sù qx sª«sVXµô¶jð LRiqx sVò. HaRP*LRiùª«sVxqsVò $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ úxmsryµR¶ª«sVV©«sV C úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVV ¿RÁµj¶%s µ³¶R LjiLixmsª«sÛÍÁ©«sV. aSxqsòQûqx sª«sVXµô¶jð LRiqx sVò. JLi @ORPQ»yMFyLi»R½V. aR P V+˳ Ü©[ yM úxmsª«sLRi®ò©s[ò »R½ª«sVx¤¦¦¦ ®ªsWLiNSLRi ª«sWµj¶Li NRPX»y* ˳ÁÏ %sµj¶÷éLiR ©«sV JLi ¸R¶VÛÇÁì ©[ s« ¸R¶VÇìÁª«sV¸R¶VÇÁLi»R½ ®µ¶[ªyM »y¬s µ³¶R LSøßÓá úxmsµ³yª«sW©yùxqs©±s ¾»½[¤x ¦¦¦©yNRPLi ª«sVz¤¦¦¦ª«sW©«sqx sù¿RÁLi¾»½[ ¸R¶Vú»R½ mx splLi[* ryµ³yùxqs=Li¼½ ®µ¶[ªyM $ ª«sV¥¦¦¦ gRißص³¶j mx s¼½Li ¸R¶Vµ³yróy©«sLi úxms®ªs[aPR ¸R¶W%sV a][ËÁϳ ©y lLió mx[ so©«sLSgRiª«sV©y¸R¶V¿RÁ ÇìØ»R½M mx soßáùLi mx soßØùx¤¦¦¦Li ªy¿RÁLiVV}tsQù ªy¿RÁù»yª±sV: ee JLi ˳ÁÏ úµR¶Li NRPlLiñ Õ[ Á³ M aRPXßáV¸R¶Wª«sV®µ¶[ªyM ˳ÁÏ úµR¶Li mx sZaP[ùª«sWORPQÕÁ³ LRiùÇÁú»yM (ª«sV¥¦¦¦gRißص³¶j mx s¼½ mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s mx sÛÎÁþª«sVV Fs¼½ò Dµyùxms©«s ¿Á[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV. r¢=ª«sVLigRiÎØbP*»R½Li ¿yxqsVò r¡ª«sVxqsz¤¦¦¦»R½ Aµj¶»R½ù mx soL][gSM qx slLi[*úgRi¥¦¦¦M úzms¸R¶VLi»yª±sV e @ORPQ»½R ÌÁV gRiLiµ³¶R ª«sVV.) µk¶LçiR ª«sW¸R¶VVLRiqx sVò.. A¸R¶VVxtsQùª«sVxqsVò. A¸R¶VVxtsQùª«sVxqsVò FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @aRP*ÍظR¶V©«s gRiXx¤¦¦¦ù xqsWú»R½ª«sVVÌÁÍÜ[ C úµR¶%sßãܵ[ y %dsLRiª«s¼d½ %sxtsQLi©¯[ úµR¶%sßãܵ[ y LSxqs¾»½[ µk¶LçiR ª«sW¸R¶VVM ee mx soßØùx¤¦¦¦ªy¿RÁ©«s ®ªsVV©«sLjiLiÀÁ mx s%sú»R½V\ÛÍÁ gRiLS÷éµy©yµj¶ mx sLi¿RÁµR¶aRP NRPLRiøÌÁ©«sV úª«s»][µyùxms©«sÌÁ¸R¶VLiµR¶V úxms¼½uîyµj¶ NRPLRiøÌÁ¸R¶VLiµR¶V ª«sVVLiµR¶VgS µk¶¬s©y¿RÁLjiLiÀÁ mx s%sú»R½V\ÛÍÁ A¸R¶W NRPLRiøÌÁ©«sV N]©«srygjiLi¿RÁª«sÌÁ¸R¶VV©«s¬s }msL]ä©«sÊÁ®²¶©«sV.

NRPV²T¶ ¿Á[¼½»][ D»R½Lò iR NRPÌÁaRPLi©«sV mx sÈíÁVN]¬s INRPä ryLjigS ÛÍÁ[ªs« ®©s¼½ò ÊÁVVµô¶jð Li ˳ÁÏ ª«sLi»][ úÊÁVª«sLi»R½V ÊÁVVµ³¶R ù»yLi ÊÁVVµô¶jð M qx sª«sVXµô¶jð M ª«sVVÅÁ qx sª«sVª«sVXµô¶Rð QX»R½ù »R½ª«sV ª«sVVÅÁª«sVV ª«sµô¶R NRPV NRPÌÁaRPÌÁ©«sV Fs¼½ò mx spLRi* NRPÌÁZaP[ AlLiLiÉÓÁ ¬dsLRiV mx spLRi* NRPÌÁaRPÍÜ[ C úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVV»][ F¡¸R¶Vª«sÛÍÁ©«sV. C %sµ³¶R ª«sVVgS ª«sVW²R¶V ª«sWLRiVÌÁV ª«sVLiú»R½ª«sVV ª«sVW²R¶V ª«sWLRiVÌÁV @ORPQ»½R ÌÁ©«sV ®ªs[LiVVLi¿RÁVN]¬s A @ORPQ»½R ÌÁ©«sV µ³¶R LjiLixmsª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. úaRPµôy𠮪s[V´][ úzms¸R¶VLi»yª±sV úzms¸R¶V»yLi ˳ÁÏ gRiª«s©yõLS¸R¶VßáM úzms¸R¶V»yª±sV ˳ÁÏ gRiªy©«söLêiR ©«sùM úzms¸R¶V»yLi ˳ÁÏ gRiªy©±s ry*%dsV ª«sV¥¦¦¦}qs©«sM úzms¸R¶VLi»yª±sV ˳ÁÏ gRiªy©±s zms»yª«sVx¤¦¦¦M úzms¸R¶V»yª±sV ˳ÁÏ gRiªy©±s úxmszms»yª«sVx¤¦¦¦M qx s»yù G»y AbPxtsQqx s=Li»R½V mx soßØùx¤¦¦¦NSÍØ ªy¿RÁùLi»yª±sV. Dµæy¾»½[ªs« aRPNRPV®©s[ ryª«sVgS¸R¶Vzqs úÊÁx¤¦¦¦øxmsoú»R½ Bª«s qx sª«s®©s[tx sv aRPLixqszqs e ª«sX}tsQ©s« ªyÑÁ bPaRPVª«sV¼d½ LRi{ms»yù qx sLRi*»][ qx saRP+NRPV®©s[ ˳ÁÏ úµR¶ª«sWª«sµR¶ %saRP*»][©s« aRP+NRPV®©s[ mx soßáùª«sWª«sµR¶ ¸R¶WÇÁù¸R¶W¸R¶V LiVV¼½ úxms»R½VùQQlLi^ Qò*¸R¶WÇØù mx soâßá[ùª«s ÌÁOUPQøM mx soßØù®ªs[Vª«s »R½LRiÌÁOUPQøLi qx sLi˳ت«s¸R¶V¼½ e mx soßØùLi ÌÁOUPQ øLi qx sLixqsVäLRiV¾»½[ e ¸R¶V»R½VößáùLi ©«sORPQ ú»R½Li »R½µR¶*ÈÁVäLkiä»][mx sª«soùxtsQªs± V ¸R¶Vµy\®ªsxqsWLRiù D®µ¶[¼½e @µ³¶R ©«sORPQú»R½Li ®\©s¼½e ¸R¶Wª«s¼½ »R½ú»R½ qx sWL][ùgRi¿Á[è»`½ e ¸R¶Vú»R½ÇÁxmsn V©«sùLi mx sZaP[ù»`½ »yª«s¼½NRPVLki*»R½ ¸R¶V»yäLkiryù»`½ e mx soßØùx¤¦¦¦ Gª«sNRPVLRiV¾»½[ ee JLi »y¬sªy G»y¬s ¸R¶Vª«sV ©«sORPQú»yßÓáe ¸R¶W®©s[ùª«s ®µ¶[ªs« ©«sORPQú»yßÓá e ¾»½[tx sv NRPVLki*»R½ ¸R¶V»yäLkiryù»`½ e mx soßØùx¤¦¦¦ Gª«sNRPVLRiV¾»½[ e JLi mx soßØùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ ª«sLi»][ ú˳ÁÏ Vª«sLi»R½Ve JLi mx soßØùx¤¦¦¦ª±sV e Gª«sLiú¼½M JLi mx soßØùx¤¦¦¦Li ˳ÁÏ ª«sLi»][ ú˳ÁÏ Vª«sLi»R½V JLi mx soßØùx¤¦¦¦ª±sV @¬s ª«sVW²R¶V ª«sWLRiVÌÁV ¿Áxmsöª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.) JLi ÊÁVVµ³yùª«sVr¡òªs« VLi qx s©«sV¸R¶Wª«sV ªy¿RÁ ª«sV©¯[ ª«sVLiú»R½Li e qx sLRi®µ¶³ [ ¤x ¦Ü[mx s¸R¶W»R½Li ¸R¶Va][©s« VxmsNRP*Li ª«sVµ³¶R Vg][tx sQùLi»R½LS e ˳ÁÏ W»yLia][ @bP*©¯[M NSª«sVª«sVúFyM ee qx sLS*ª«sVXµô¶j𠪫sVµ³¶R Võ¸R¶W%sV¼½ »R½Li\®ªs ¾»½[ÇÁ\|qsª«s e mx soLRiryò mx sLRiù ˳ÁÏ ª«s¿RÁèéLiµ][ÕÁ³ LRiøµR¶ù»][OPR Q l\ Li e LRiVxmsLjiuíy µæy¸R¶V»yûQùqx sLRi*»][ µy*µR¶aSx¤¦¦¦Li mx sLji˳ÁÏ W¸R¶V qx sLS*ª«sVXµô¶j𠪫sVXµ³]õ[ »R½=LS*ª«sVXµô¶j𠪫sVXµ³]õ[ ¼½ ¸R¶V Gª«sLi ®ªs[µ¶R ee ÊÁVVµ³yùxqsøx¤¦¦¦\®ªsQù LRiõª«sVr¡xmsxqsµR¶ùM %sVú»R½Li ®µ¶[ªs« Li %sVú»R½®µ¶³ ¸[ ¶R V©¯[ @xqsVò ee @©«sWLSµ³y©±s ¤x ¦¦¦%suy ª«sLóiR ¸R¶VLiú»R½M e aRP»R½Li ÒÁ®ªs[¸¶R V aRPLRiµR¶qx s=%dsLSM ú¼d½ßÓá ú¼d½ßÓá®\ªs ®µ¶[ªy©y e ª«sVXµôyð ¬s ú¼d½ßÓá ¿³ÁR Liµyg`iiLizqs ú¼d½ßÓá qx sª«s©y¬s ú»R½¸R¶V B®ªs[VÍÜ[NSM ÊÁVVµ³yù®ªs[Vª«s »R½µk¶*LRiù GxtsvÍÜ[ZNP[tx sv úxms¼½¼½xtsî Q¼½ e ªyª«sVµR¶OTPQßá ¤x ¦¦¦ryòËس ùLi µR¶OTPQßãÜ»[ ½R Lò iR NRPÌÁaf ¸R¶VVgRimx sµæ¶R QX{¤¦¦¦»y* ee Fs²R¶ª«sV ¿Á[¼½»][ µR¶OTPQßá NRPÌÁaRPª«sVV©«sV.HÍ"£∞ . D»R½òlLi[ aRPV˳ÏÁNRPLRiøßáù %sxmsn Võª«sVxqsVò D»R½Lò ][»½R Lò iR ª«sVx¤¦¦¦LRi¤x ¦¦¦LRiÕ³Á ª«sXµô¶jð LRiqx sVò D»R½Lò ][»½R Lò S aRPV˳ØM úNTP¸R¶Wxqs=Lixmsµyù©yòªs± V @gjiõ mx soL][gS %sZaP[*®µ¶[ªyM úzms¸R¶V©yòªs± V ª«sV}¤¦¦¦aRP*Lki mx soL][gSM ª«sW»R½LRiM úzms¸R¶V»yª±sV BLiúµR¶mx soL][gSM ª«sVLRiVµæ¶R ßØM úzms¸R¶V©yòªs± V ª«sbPxtsî Qmx soL][gSM ÊÁVVztsQgiR ßØM úzms¸R¶V©yòªs± V $ %sxtsñ vxmsoL][gSM qx slLi[*®µ¶[ªyM úzms¸R¶V©yòªs± V Aµj¶»R½ùxmsoL][gSM qx slLi[*úgRi¥¦¦¦M úzms¸R¶V©yòªs± V ÊÁVVxtsQ¸¶R VaRPèLiµyg`iiLi uyù¿yLSùM ®ªs[µyM ¸R¶VÇìØM µR¶OTPQßØaRPè úzms¸R¶VLi»yª±sV.HÍ"£∞ N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi qx s*xqsò¹¸¶[V ªy¸R¶VVª«sVVxms˳ÁÏ Xªyª«sV\|¤¦¦¦r¡ª«sVª±sV e qx s*zqsò ˳ÁÏ Vª«s©«sqx sù ¸R¶Vxqsö¼½M ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½Li qx sLRi*gRißáLi qx s*xqsò¹¸¶[V qx s*xqsò¸¶R V Aµj¶»yùr¡ ˳ÁÏ ª«sLi»R½V©«sM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. úÊÁ¥¦¦¦ø¿RÁ úÊÁx¤¦¦¦øßØaRPè úzms¸R¶VLi»yLi úÊÁx¤¦¦¦ø%sxtsñ v ª«sV}¤¦¦¦aRP*LSaRPè úzms¸R¶VLi»yLi. @x¤¦Ü[LSú¾»½[ bP®ªs[ryù»yª±sV. C %sµ³¶R ª«sVVgS ª«sVW²R¶V ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁV ¿Ázmsö ªyLji|\ ms @ORPQ»½R ÌÁ©«sV ®ªs[zqs ªyLji AbdPqx sV=ÌÁ©«sV úgRiz¤¦¦¦Lixmsª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. bPªy JxtsQµ¶R³ ¸R¶V qx s=Li»R½V bPªyª«s©«sqx sö»R½¸R¶V qx s=Li»R½V. bPªyÊÁVV»R½ª«s qx s=Li»R½V.HÍ"£∞ Aµj¶»R½ù DµR¶¸R¶V¬ds¸R¶V qx s=Q*ryòQù úzms¸R¶VLi¾»½[ mx s´R¶ùLi e qx s*zqsò ª«sV˳ÁÏ VùµR¶ùLi¼½ qx s*|q^s#Qòù®ªs[µ¶R M úzms¸R¶VLi¾»½[ e qx s*xqsVòQùµR¶ùLi¼½ qx s*xqsVòQùµR¶ùLi¼½ e qx s*zqsò©s« BLiúµ][ ª«sXµô¶Rð úaRPªyM qx s*zqsò©s« M mx spuy %sZaP[*®ªs[µyM qx s*zqsòryòL]< Q[ù @Ljitx sí Q®©s[%sVM qx s*zqsò©¯[ ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½LôiR µ³y»R½V ee @uíy®µ¶[ªy ª«sqx sª«s r¢=ª«sWùxqsM ¿RÁ»R½úr¡®µ¶[%sd LRiÇÁLS úaRP%suîyM ¾»½[ ¸R¶VÇìÁLi FyLi»R½V LRiÇÁxqsM mx sLRiryò»½` e qx sLiª«s»R½=Lkißá ª«sVª«sVX»R½g`iæ qx s*zqsò ee ¸R¶VÇÁª«sW¬sNTP Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso NRPLi²R¶Vªy©«sV ©yÌÁVgRiV N]LigRiVÌÁV mx sÈíÁVN]¬s @ORPQ»½R ÌÁV ¿Á[¼½ÍÜ[¬sNTP C úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁV ¿Ázmsö©«s zmsµR¶mx s úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁ bPLRiqx sV=Q|\ ms ¿Á[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aSª«sVùLi»R½V FyFy¬s aSª«sVùLi»R½V C»R½¸R¶VM ¼½Ljigji »R½WLRiVö NRPÌÁaRPLiÍÜ[ LiVW úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁ»][ ¬dsÉÓÁ¬s ª«sµR¶ÌÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úFyNRPäÌÁZaP[ aRPV˳جs ª«sLôiRð Li»yLi. ª«sXµô¶jð e @˳ÁÏ VùµR¶¸R¶V NRPLRiøâßá[ ª«sV¥¦¦¦ÇÁ©y©±s ©«sª«sVxqsVäLS*ßظR¶V AbdPLRi*¿RÁ©«s ª«sV}msORPQùª«sWßظR¶V A¸R¶VVxtsQø¾»½[ qx s*zqsò ˳ÁÏ ª«sLi»][ ˳ÁÏ Xª«sLi»R½V e Jg`i qx s*zqsò ˳ÁÏ ª«sLi»][ ˳ÁÏ Xª«sLi»R½V e Jg`i qx s*zqsò ee (úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁV AbdPLRi*¿RÁ©«sª«sVV»][ "A¸R¶VVxtsQø ¾»½[qx s*zqsò' @¬s @ORPQ»½R ÌÁV ®ªs[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV. ª«sVx¤¦¦¦ùLi qx sx¤¦¦¦NRPVÈÁVLiËظR¶V aRPVµô¶jð . aSª«sVùLi»R½V ¤x ¦Ü[LSßÓá.

ò FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. z¤¦¦¦LiµR¶Vª«soÌÁV ÇÁLRiVxmsoNRPV®©s[ qx sLRi* aRPV˳ÁÏ NSLSùÌÁÍÜ[©s« V %s}mnsVõaRP*LRiV¬sZNP[ @úgRimx spÇÁ. ªyùF¡õ¼½ c %sxtsñ v:c ªyùxmsNRP »y*»`½.HÍ"£∞ . ®µ¶[ªs« »y qx sª«sVWx¤¦¦¦LiÍÜ[ gRißáxms¼½NTP %sbPxtsí Qryó ©«sLi ª«soLiµj¶. aRPV˳ÁÏ g`iiLi aRPV˳ÁÏ ª«sVxqsVò e mx so©«sLRizms g][ úËØx¤¦¦¦øâßá[ËÁϳ ù aRPV+˳ÁÏ Li ˳ÁÏ ª«s»R½V qx sLRi* qx sLixmsµR¶qx sVò e NRPLSøLigRi ®µ¶[ªs« »yM úzms¹¸¶[V»yª±sV B»R½VùµR¶NRPLi %s©«sùxqsùee (C ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁ»][ DµR¶¸R¶VLi DLiÀÁ NRPÌÁaRPÌÁV ¸R¶V´yróy©«sª«sVVÍÜ[ DLiÀÁ xmspLRi* NRPÌÁaRPLiÍÜ[¬s DµR¶NRPª«sVV»][ ª«sWLêRi©«sª«sVV C úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁ»][ ¿Á[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV.) Bµj¶ µj¶a][ªs« WLêiR ¹¸¶[V»`½ ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.) ELôSð Q*¸R¶WLi µj¶bP ¸R¶VÇìÁ qx s=Liª«s»R½=L][ ¸R¶VÇìÁmx s¼½ LSøLêiR ¸R¶VLi»yª±sV ee (ELôiRð Q*µj¶aRPÍÜ[ ¿RÁÌýÁª«sÛÍÁ©«sV. úxmsNRPX¼d½ mx soLRiVxtsvÌÁNRPV mx spLRi*®ªs[V DµR¶÷é%sLiÀÁ©«s %saRP*ªyùxmsòªs« VLiVV©«s úxmsß᪫sqx s*LRiWxms®ªs[V gRiÇØ©«s©«sV²R¶V. »R½LRiVªy»R½ ©yÌÁVgRiV µj¶NRPVäÌÁÍÜ[©s« V ELôiRð Q* ˳ØgRiª«sVVÌÁÍÜ[ LiVW úNTPLiµj¶ ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁ»][ úF¡ORPQßá ¿Á[¸¶R Vª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. ˳ÁÏ W»R½gRißص³¶j }qs%s»R½Li NRPzms»ó½R ÇÁLiÊÁWxmsn Íصj¶ FyLRi˳ÁÏ OTPQ»½R Li Dª«sWxqsV»R½Li a][NPR %s©yaRPNSLRiNRPLi ©«sª«sW%sV %s}mnsV*aRP*LRi FyµR¶mx sLiNRPÇÁLi %sxmsn WõÌÁ©«sV »]ÌÁgjiLiÀÁ qx s»R½*LRimx sn Íجsõ.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.) JLi aRPVÀdÁª¯[ ¤x ¦¦¦ªyù ª«sVLRiV»R½ aRPV+ÀdÁ©yLi aRPV¿RÁg`iiLi z¤¦¦¦©¯[ªs« Vùµ³¶R *LRig`iiLi aRPVÀÁ˳ÁÏ ùM ÊÁVV¾»½[©s« qx s»yùª«sVX»R½ ryxms A¸R¶VaRPV+ÀÁ ÇÁ©yø©«s aRPV¿RÁ¸R¶VM Fyª«sNSM @gjiõaRPV+ÀÁ úª«s»R½»R½ª«sVaRPV+ÀÁ µj¶*úxmsM aRPV+ÀÁM NRP%sM aRPVÀdÁL][¿ÁR »R½ Ax¤¦¦¦§»R½M DµR¶lgi[õ aRPV¿RÁ¸R¶Vxqsòªs« aRPVúNS ú˳ØÇÁLi»R½ CLRi¾»½[ »R½ª«sÇÜ[ù¼d½g`i tx sQ*LRiè¸R¶VM ee ¹¸¶[V»][¬sõLiQúµR¶Li xqsòªyª«sV aRPVµôðR¶Li aRPV®µôð¶[©«s ryª«sWõaRPV®µôð^¶LRiVZNó^PLS* ª«sXµôyð Lixqsª±sV e aRPVµô¶Rð AbdPLS*©«søª«sV»R½Vò ee BLiúµR¶ aRPVµô]ð ©[ s« AgRiz¤¦¦¦ aRPVµô¶Rð aRPV+µôyð Õ³ÁLRiW¼½Õ³ÁM e aRPVµô]ð L[ iR ¸R¶VLi ¬sµ³yLRi¸R¶V aRPVµô]ð ª[ s« Vª«sVµô¶jð r¡=ª«sVM ee BLiúµR¶ aRPVµô]ð [ z¤¦¦¦©¯[LiR ¸R¶VLi aRPVµô]ð [ LRi»yõ¬s µyaRPV}tsQ e aRPVµô]ð [ ª«sXú»yßÓá ÑÁxmsn Võ}qs aRPVµô]ð [ ªyÇÁLizqsry©«szqs ee úËØx¤¦¦¦øâßá[qx s*ª«sVX»R½zqsg`iiLi z¤¦¦¦»R½ª±sV ! ¹¸¶[V©«s ®µ¶[ªyM mx s%sú¾»½[ßá A»yø©«sLi mx so©«s¾»½[ qx sµy e ¾»½[©s« qx sx¤¦¦¦úxqs µ³ylLi[ßá Fyª«sª«sW©«sùM mx so©«sLi»R½V ª«sW úFyÇØxms»R½ùLi mx s%sú»R½ª±sV e aRP»][µyùª«sVg`iiLi z¤¦¦¦LRißáø¸R¶Vª±sV ¾»½[©s« úÊÁx¤¦¦¦ø %sµ][ªs« ¸R¶Vª±sV ee mx sp»R½Li úÊÁx¤¦¦¦øxmso¬dsª«sV}¤¦¦¦ BLiúµR¶qx sV=¬ds¼d½ qx sx¤¦¦¦ª«sW mx so©y»R½V e r¡ª«sVxqs=»yù ª«sLRiVßá qx s=%dsV¿yùe ¸R¶V®ªsW LSÇØ úxmsª«sVX»yÕ³ÁM mx so©y»R½Vª«sW e ÇØ»R½®ªs[µy ®ªsWLêiR ¸R¶VLi¿y mx so©y»R½V ee B¼½ úFyNRPäÌÁa][µ¶R ZNP[©s« A»yø©«sLi ª«sWLêiR ¹¸¶[V»`½ ee C ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁ»][ »R½WLRiVö©«s ©«sV©«sõ NRPÌÁa][µ¶R NRPª«sVVÌÁ»][ ¸R¶VÇÁª«sW¬s\|ms ¿RÁÌýÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV. NRPÌÁa][µ¶R NRPª«sVV»][ qx sLRi*ª«sVV úF¡OTPQLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. aRPVNýSLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi %sxtsñ vLi aRPbPª«sLñiR Li ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁª±sV úxmsxqs©«sõª«sµR¶©«sLi µ³yù¹¸¶[V »R½öLRi*%s|mnsWõxmsaSLi»R½¹¸¶[V @LiÈÁW %s©y¸R¶VNRPV¬s qx sVLiµR¶LRi LRiWFy¬sõ ˳ÁÏ NTP»ò ][ NUPLji}ò qsò A ry*%sV NRPLRiVßØ NRPÉØORPQ %dsORPQßØÌÁ»][ qx sLRi*NSÍØÌÁV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ %sxmsn WõÌÁV ÛÍÁ[NPR VLi²y rygjiF¡»yLiVV. %sxtsñ v:c %sxtsñ v aRPÊôÁLi qx sLRi*ªyùxmsNRP »y*¬sõ qx sWÀÁxqsVòLiµj¶. aSLi¼½ mx soztsí QaSèxqsVò. |\ msaý]N[ PR LiÍÜ[ %sxtsñ v @LiÛÉÁ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V @¬s @LóiR Li.HÍ"£∞ G¾»½[Ëܳ ù[ úËØx¤¦¦¦øâßá[Ëܳ ù[ ©y©y g][ú¾»½[Ëܳ ù[ ©y©y ©y®ªs[V˳ÁÏ ùM $ ÌÁOUPQø ©yLS¸R¶Vßá Dª«sWª«sV}¤¦¦¦aRP*LRi Aµj¶»yùµj¶ ©«sª«súgRi¤x ¦¦¦ qx s*LRiW}ms˳ÁÏ ùM mx soßØùx¤¦¦¦ªy¿RÁ©«s ª«sVLiú»R½ ÇÁxms µR¶OTPQßØLi ª«sV©«sr¡»y=x¤¦¦¦ mx sLji%sV»R½ z¤¦¦¦LRißáùLi »R½V˳ÁÏ ùª«sVx¤¦¦¦Li qx sLiúxmsµR¶®µ¶[©s« ª«sVM ¸R¶VÇÁª«sW¬s ©yÌæÁV LRiWFy¸R¶VÌÁV (©yâß᪫sVVÌÁV) ¿Á[¼½ÍÜ[ |msÈíÁVN]¬s ¬dsÉÓÁµ³yLRi»][ mx spLRi* NRPÌÁaRPLiÍÜ[ ª«sµj¶ÖÁ |msÈíÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ªy»yzms gRißáxms¼½Li ˳ÁÏ #ÛÇÁ[ 1) ˳ÁÏ W»yµ³¶j mx s»R½Li.HÍ"£∞ qx s*zqsò mx soßØùx¤¦¦¦ qx sª«sVXµô¶jð LRiqx sVò. JLi úFy¿yùLiµj¶bP ®µ¶[ªy ÊÁVV¼½*ÇÜ[ªs« WLêiR ¸R¶VLi»yª±sV ( »R½WLRiVö©«s ¿RÁÌýÁª«sÛÍÁ©«sV) µR¶OTPQßظR¶WLiµj¶bP ª«sWryM zms»R½L][ ª«sWLêiR ¸R¶VLi»yª±sV (µR¶OTPQßá µj¶NRPVä©«s ¿RÁÌýÁª«sÛÍÁ©«sV) úxms¼d½¿yùLiµj¶bP gRiXx¤¦¦¦M mx saRPª¯[ ª«sWLêiR ¸R¶VLi»yª±sV (xms²R¶ª«sVLRi µj¶NRPVä©«s ¿RÁÌýÁª«sÛÍÁ©«sV) Dµk¶¿yùLiµj¶aSùxms JxtsQµ¶R³ ¹¸¶W ª«s©«sqx sö»R½¹¸¶W ª«sWLêiR ¸R¶VLi»yª±sV (D»R½Lò iR µj¶NRPVä©«s ¿RÁÌýÁª«sÛÍÁ©«sV. ©«sLRiNò PR VÌÁNRPV ©y»yù¿yLRiVù²R¶V. A LRiWxmsLi ©«sVLi®²¶[ qx s»R½*LRiÇÁxqsò®ªsWgRiVß᪫sVVÌÁV ú¼½ª«sVWLSòQùµj¶®µ¶[ªs« »R½ÌÁV qx sNRPÌÁ ¿RÁLS¿RÁLRiÇÁgRi»R½Vò A%sLRi÷é%sLiÀÁ©«sÈýÁV @µ³¶R LRi*ß᮪s[µ¶R Li ¿Áxmso»][Liµj¶. ˳ØgRiª«s»R½VÌÁNRPV gS©«sª«sVWLji. ª«sL<iR aRP»R½Li qx sLixmspLñiR ª«sVxqsVò e g][ú»yÕ³Áª«sXµô¶jð LRiqx sVò. aRPV˳ÁÏ ª«sVVÌÁ¬s¿Á[è aRPV˳ÁÏ µy¸R¶VNRPV²R¶V gRißáxms¼½. C ry*%sV ¹¸¶WgRiVÌÁNRPV mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦ø. JLi ªyr¡òtx sQö¾»½[ úxms¼½Çجds ¸R¶Vryø©±s »y=Q*®ªs[a][ @©«s%dsVa][ ˳ÁÏ ªy©«sM ¸R¶V¾»½[ùª«sV}¤¦¦¦ úxms¼½ »R½©¯[õ ÇÁÙxtsQqx s*aRPLi©«s Gµ³¶j µj¶*xms®µ¶[ aRPLi ¿RÁ»R½VxtsQö®µ¶[ ee ªyr¡òtx sQö¾»½[ aRPgRiø¸R¶Wxqsg`iiLi qx sµy¾»½[ qx sOUPQªs« Vz¤¦¦¦LRißáø¸R¶W gS»R½Vª«sV»yù e Aª«sM ZOP[Qªs« V D»R½¹¸¶Wlgi[ªs« LRiLi©¯[ ¸R¶VW¸R¶VLi Fy»R½ qx s=Q*zqsòÕÁ³ qx s=µy©«sM ee @%dsVª«s¥¦¦¦ ªyr¡òtx sQö¾»½[ %saS*LRiWFyßØù%saRP »R½=ÆØxqsVZaP[ªs« Gµ³¶j ©«sM aRPV˳ÁÏ g`iiLi aRPV˳ÁÏ ª±sV ee JLi qx s*xqsòQù ¸R¶V©«sLi»yLRiORPQ ù ª«sVLjitx sí Q ®©s[%sVLi ª«sVx¤¦¦¦µR¶W÷黽R Li ªy¸R¶VxqsLi ®µ¶[ªs« »y©yª±sV @xqsVLRimx sn Võ %sVLiúµR¶qx sÅÁLi qx sª«sV»R½V=ÊÁXx¤¦¦¦µR¶ùa][©yª«sV %sVªyLRiV }¤¦¦¦ª«sVe @g`iiLi ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVW¿RÁ ª«sWLigjiLRi qx sLigRiª«sVLi¿RÁ qx s*ryòú¾»½[¸¶R VLi ª«sV©«sry¿RÁ »yLRiORPQ ùª±sV úxms¸R¶V»R½ FyßÓáaRP+LRißáLi úxmsxms®µ¶[ù qx s*zqsò qx sLiËØ®µ¶³ [ tx sQ*˳ÁÏ ¸R¶VLi©¯[ @xqsVò ee aRPV˳ÁÏ g`iiLi aRPV˳ÁÏ ª±sV .

©«sgRiLRiª«sVV) mx soLRiùxtsí QNPR ª«sVV @©«sgS Fs¬s%sVµj¶. ª«sW©«sª«so¬s Aµ³yù¼½øNRP úxmsgRi¼½NTP. gRiâßá[aPR V²R¶V mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦ø úxms¼d½NRP¹¸¶[V. %saRP*ÇÁ©«s úzms¸R¶VV²R¶V. ˳ÏÁVª«s®©s[aRP gRißáxms¼½. OTPQ úxms gRißáxms¼½. @ÍØlgi[ %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V NRPW²y %sµyùÊÁVµô¶Rð VÌÁNRPV ®µ¶[ªs« o²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®ªsVµR¶©«sVLi²T¶ FyµR¶Li ª«sLRiNRPW {qsòQû ANRPX¼½ÍÜ[©s« W ª«soLiÉØLiVV. zqsµô¶jð gRißáxms¼½. %dsÉÓÁ»][ NRPW²T¶©«s qx sWORPQ ®µ¶[¤x ¦¦¦Li µk¶¬s @µ³k¶aRP*LRi»R½*®ªs[V gRiâßá[aRP*LRi»R½*Li.HÍ"£∞ ª«súNRP»R½VLi²R¶Li JLi NSLS¬sNTP úxms¼d½NRP=. %s}mnsVõaRP*LRiV¬s ¿Á[¼½ÍÜ[¬s FyaRP @LiNRPVaSÌÁV LSgRi®µ¶[*uyÌÁV ¬s¸R¶VLiú¼½Li¿Á[ ryµ³¶R ©yÌÁV. ¸R¶VLiú»R½LiÍÜ[©s« V qx sª«sVxqsò µR¶XaRPùúxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ ˳ÁÏ W»R½ ˳ÁÏ %sxtsQù»`½ ª«sLRiªò s« W©y ÌÁÍÜ[ úxms»R½ùßáVª«soÍÜ[©s« V úxmsxqsVöéÈÁª«sV¹¸¶[Vùµj¶ %saRP*ÇÁ¬ds©«s®\ªsV©«s qx sLRi*xqsª«sVúgRi®\ªsV©«s JNSLRi®ªs[V. @x¤¦¦¦LiNSLS¬sNTP úxms¼d½NRP. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. C %sµ³¶R LigS %sxmsn WõÌÁV ®©s[ ÀdÁNRPÉÓÁ¬s »]ÌÁgjiLiÀÁ %sµR¶ù@®©s[ ®ªsÌÁVgRiV©«sW. 2) ˳ØúµR¶mx sµR¶aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½©y²R¶V @xqsLiÆØùNRP ˳ÁÏ NRPNò ][ÉÁÓ Â¿Á[ mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPV®©s[ %s}mnsVõaRP*LRiV¬sNTP u¡²R¶aRP LRiWFyÌÁV©«sõÈýÁV ryäLiµR¶mx soLSßáLi ¾»½ÌÁVxmso»][Liµj¶. ¤x ¦¦¦ryò©s« ORPQú»R½LiÍÜ[ ÇÁ¬søLiÀÁ©«s C ®µ¶[ªs« o²R¶V ¤x ¦¦¦zqsòªs« VVÅÁV²R¶V NSª«s²R¶Li %sZaP[tx sQLi. ÍÜ[NS¬sõ NSFy²T¶©«sÈýÁV @xmsöÉÓÁ©«sVLi²T¶ {qsòQûª«sVWLjigò S gRißáxms¼½ ALSµ³¶R ©«s úxmsÊÁÖÁ©«sÈýÁV %sµj¶»R½Li. C ©«sORPQú»R½Li NRP©yùLSbPÍÜ[ DLiÈÁVLiµj¶. %dsÈÁ¬sõLiÉÓÁÍÜ[ gRißáxms¼½®µ¶[ªs« o²R¶V mx soLRiVxtsQ ®\ µ¶ª«s»R½LigS®©s[ FyLRi*¼d½ ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶WLiËÜ[µ¶j³ r¡ª«sVLi qx sµy qx søLSª«sVùx¤¦¦¦ª±sV qx sLi˳Ø%sLi¿RÁÊÁ²ïy²R¶V. gRißáxms¼½ ÌÁLiËÜ[µ¶R LS¬sNTP ÕÁgjiLiÀÁ©«sqx sLRiöª«sVV NRPVLi²R¶ÖÁ¬dsaRPNTPNò PT qx sLiZNP[»½R Li. µk¶¬s¬s AÅÁVª«so @¬s. ÇÜ[ù¼½aS+xqsòQû qx sLiZNP[»½R Li: "gRi' @LiÛÉÁ[ ÊÁVµô¶jð "ßá' @LiÛÉÁ[ ÇìØ©«sLi. @LiµR¶VZNP[ A LSbPÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶V²R¶VLi²R¶gS mx soÉíÁÓ ©«s C gRißáxms¼½ %sxmsn Võ©y¸R¶VNRPV²R¶ª«s*²R¶Li %sÀÁú»R½Li NS®©s[NSµR¶V. C¸R¶V©«s NRPXFy%sZaP[tx sQLi ª«sÌýÁ A©«sLiµR¶mx sn ÌÁLi ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. C¸R¶V©«s %sµyùúxmsµy»R½.HÍ"£∞ %sµyùNSLiORPQgiR ÌÁ ªyLjiNTP %sµyùgRißáxms¼½. @¥¦¦¦LS¬sõ @Liµj¶LiÀÁ ryµ³¶R ©«s @®©s[ mx s²R¶ª«sÍÜ[ ®ªsÛÎÁ[þ NRP©«sù©«sV ÀÁx¤¦¦¦õLigS NRPÖÁgji©«s NRP©yùLSbPÍÜ[ ÇÁ¬søLi¿RÁ²R¶Li ÇÜ[ù¼½aS+xqsòQû qx sLiZNP[»½R Li.HÍ"£∞ . C ˳ت«sLi GLi ¾»½ÌÁVxmso»R½VLiµj¶? ª«sù¸R¶W¬sõ. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. úxms¿yLRiLiÍÜ[ D©«sõ ªyx¤¦¦¦©«sLi FsÌÁVNRP. N]¬sõ¿][ÈÁý ª«sVVÅÁLi mx soLRiVxtsQ FsLRiVxmso LRiLigRiV gRißáxms¼½NTP @»R½ùLi»R½ ú{ms¼½Fyú»R½Li. JLiNSLRiªyµR¶Li D»R½ö©«sõQQ®\ ªsV A ©yµR¶Li úNRPª«sVLigS ª«sW¸R¶W¬sNSLRiLRiWFy¬sõ qx sLi»R½LjiLi¿RÁVNRPV¬s gRiÇØ©«s©«sLRiWxmsLigS ˳ØzqsÖýÁLiµR¶¬s ÊÁVVxtsvÌÁ µR¶Xztsí Q.. @Li¾»½[NSµR¶V FsÌÁVNRP »R½®ªsWgRiVßá LRiÇÜ[giR VßØÌÁ %sµ³¶R *LixqsNSLRiNRP aRPNTPò qx sLiZNP[»½R Li. A¸R¶V©«s ©«sORPQú»R½Li ¤x ¦¦¦xqsò. ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ @®©s[%s C u¡²R¶aRP©yª«sWÌÁV. ÊÁVµô¶jð gRißáxms¼½. gRißáxms¼½ ªyx¤¦¦¦©«sLi FsÌÁVNRP. 1) mx sLi¿RÁ NRPLRiøLiúµj¶¸R¶WÌÁV 2) mx sLi¿RÁ ÇìØ®©s[Liúµj¶¸R¶WÌÁV. ˳ÏÁNTPò gRißáxms¼½. ª«sVWztsQNPR V²R¶®©s[ LSORPQqx sV²R¶V %s}mnsVõaRP*LRiV¬s»][ ¸R¶VVµô¶Rð LRiLigRiª«sVV©«s aRPLRißáVÇÜ¿RÁègS ª«sVWztsQNS¬sõ ªyx¤¦¦¦©«sLigS ¿Á[qx sVNRPV©«sõÈýÁV mx soLSßáNRP´R¶ÌÁª«sÌýÁ ¾»½ÌÁVxqsVò©s« õµj¶. LRiNRPªò s« LñiR Li lLiLi²T¶LiÉÓÁ»][ gRiâßá[aPR V¬sNTP qx s¬sõz¤¦¦¦»R½ qx sLiÊÁLiµ³¶R Li ª«soLiµj¶.. C tx sQtx sî Qªs« V˳ت«sLi aRP»R½X. ®ªsWµR¶NRPLi @LiÛÉÁ[ A©«sLiµy¬sõ¿Á[èµj¶. FsÌÁVNRP úN][µ¶R³ ÍÜ[ËÁϳ ®ªsWx¤¦¦¦ª«sVµR¶ µR¶VLRiÕ³Áª«sW©yÌÁNRPV úxms¼d½NRP. %dsÉÓÁÍÜ[ ÌÁOUPQ ø ¤x ¦¦¦ryò©s« ORPQ ú»R½ qx sLiÇØ»R½Li %s}mnsVõaRP*LRiLi gRiÇØ©«s©«sLi gRißáxms¼½ @®©s[µ¶j ª«sWú»R½Li N]Li»R½ ú{qs ˳ت«s©y»R½øNRP®\ ªsV©«sµj¶.. NRP©yùLSbP ©«sVLi²T¶ ¿RÁLiúµR¶V²R¶V qx sª«sV qx sxmsòNPR µR¶Xztsí Q»][ ¼½©«sõgS %dsOTPQLi¿Á[ LSbP %dsV©«sLSbP. qx sLRi*zqsµô¶jð úxmsµy»R½. Bµj¶ NSÌÁLSbP ¿RÁúNRPLiÍÜ[ mx s®©sõLi²R¶ª«s LSbP. ª«sVLiú»R½LiÍÜ[©s« V. ÊÁVVßá. 4)xmsLi¿RÁ úFyßØÌÁV 5) NSª«sV 6) NRPLRiø 7) @%sµR¶ù 8) ª«sV©«sqx sV=. gRißص³¶j mx s¼½ @LiVV©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ÊÁVµô¶jð ¬s úxmsryµj¶}qsò zqsµô¶jð »R½©«sNRPV »y©«sVgS úFyzmsòLi¿RÁgRiÌÁµR¶V. ÊÁVµô¶jð NSLRiNRPV²R¶V. gRiâßá[aS¬s úxms¼½ª«sVNRPW ª«sù»yùxqsLi @Li»R½gS NS©«sLSµR¶V. AÇìØ»R½ aRPú»R½Vª«soÖÁõ. ÍÝNTPNRP úxmsgRi¼½NTP GLRiö®²¶[ %sxmsn WõÌÁ©«sV ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[qx sVòLiµk¶ ˳ت«sLi. ˳ØúµR¶mx sµR¶aRPVNýPR ¿RÁ%s¼½ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V mx soÉíÁÓ ©«sL][ÇÁÙ. ÛÍÁ[NPR gRiÇØNRPX¼½ÍÜ[©s« W. ÊÁLiµ³¶R ©y¬sõ. ry*%sV ª«sVWÍص³yLRi ZOP[Qú»R½zqsó »R½V²R¶V. NSª«sWxqsVLRi qx sLi¥¦¦¦LRi ¬s%sV»R½Lò i %sNRPÉت«s»yLRi®ªsV¼½ò©s« mx söV²R¶V ®©sª«sVÖÁ gRißáxms¼½ ªyx¤¦¦¦©«s®\ªsVLiµj¶. %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVVÆجsNTP. ®©sª«sVÖÁ NSª«sW¬sNTP. gRiLS*¬sNTP. ryª«sW©«sùª«sW©«sª«soÌÁNRPV qx sLiNRPÈÁ¥¦¦¦LRiNRPV²R¶V.%s}mnsVõaRP*Lji }¤¦¦¦LRiLiÊÁ gRißáxms¼½. gRiâßá[aRP*LRi »R½»R½*Li ¿RÁµ³¶R µ³¶R qx sVLRiV²R¶®©s[ LSORPQqx sV²R¶V ¿RÁ»R½VLôiR aRP ˳ÁÏ Vª«s©yÌÁ©«sV »R½©«s ËØx¤¦¦¦§ÊÁÌÁ %dsLSùÌÁ»][ @ÌýÁNRPÍýÜÌ[ ÁLi ¿Á[qx sVòLi²R¶gS qx sNRPÌÁ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV %sxtsñ Qªs« o aRPLRißáV N][LSLRiV. gRiâßá[aS¬s A%sLS÷éªs« ¿RÁLji»R½ÌÁV ryäLiµR¶.L][gSÌÁ©«sV ¾»½ÖÁ¸R¶V ÛÇÁ[qx sVòLiµj¶. ËØÌÁgRißáxms¼½ ELôiR Q* gRißáxms¼½. NS¬ds ry*%sV ªyLjiNTP zqsLix¤¦¦¦ª«sVV. ª«sV©«s®µ¶[aPR LiÍÜ[ C gRiâßá[aS¬s %súgRi¥¦¦¦ÌÁV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®©sª«sVÖÁ. µ³¶R *ÇÁ gRißáxms¼½.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ©«sX»R½ù gRißáxms¼½. %s©y¸R¶VNRPV¬s ªyx¤¦ ¦©s« Li FsÌÁVNRP @LiVV©«smx söV²R¶V @µj¶ @»R½¬s @µ³¶k ©«sLiÍÜ[ ª«soLiÈÁVLiµj¶ NRP©«sVNRP l\ Li»R½©«sõÌÁV ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦ ¦ªs« V¬s ALSµ³¶j Li¿RÁ²R¶Li %sZaP[tx sQLi. C ª«sVW²R¶V LRiNSÌÁLiVV©«s %sxmsn WõÌÁ©«sV %dsVNRPV ®©s[©s« V »]ÌÁgjiryò©s« V @¬s A¸R¶V©«s @NRPä²R¶ {mshRiLi ®ªs[qx sVNRPV©yõ²R¶V. FsÌÁVNRP©«sV @µ³¶k ©«sLiÍÜ[ DLi¿RÁVN]¬s ª«sW µ³y©«sùxqsLixms¼½ò¬s LRiOTPQLi¿RÁV @¬s úFyLóij Li¿RÁ²R¶Li gRiª«sV©yL>iR Li. ÇÜ[ù¼½aS+ryòQû¬sNTP qx sXztsí Q %sÇìØ©y¬sNTP qx sLiZNP[»½R qx s*LRiWFyÛÍÁ[. ª«sV»R½=LSxqsVLRiV²R¶®©s[ LSORPQqx sV¬s qx sLi¥¦¦¦LRi ¬s%sV»R½Lò i ª«súNRP»R½VLi²yª«s»yLRiLi µyÖÁè©«smx söV²R¶V @»R½¬sNTP zqsLix¤¦¦¦Li ªyx¤¦¦¦©«s®\ªsVLiµj¶. NSÌÁ˳ت«s¿RÁúNRPLiÍÜ[ mx s®©sõLi²R¶ª«s ˳ت«sLi. GNS»R½øNRPV qx sLiZNP[»½R ®\ªsV©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V %saRP*ªyùzms. ry*%sVNTP úzms¸R¶V\®ªsV©«s ˳ÁÏ ORPQùLi ®ªsWµR¶NRPLi. qx sLRiöª«sVV NRPW²y ªyx¤¦¦¦©yÛÍÁ[ @¬s ª«sVVµæ¶R ÌÁxmsoLSßáLi ¾»½ÖÁ¸R¶V ¿Á[qx sVò©s« õµj¶. @»R½¬s ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi úÊÁ¥¦¦¦øLi²y¬sNTP qx sLiZNP[»½R Li. ª«sV©«s mx soLSßágS´R¶ÌÁV. NRP©yùLSbPNTP @µ³¶j mx s¼½ ÊÁVµ³¶R V²R¶V. ª«sVWztsQNPR Li @¬s zmsÌÁVryòLiR V. FsÌÁVNRP mx sLiÈÁÌÁ©«sV ©yaRP©«sLi ¿Á[}qsµj¶. aRPNTPò gRißázmsò. %sxmnsVõLSÇÁ gRißáxms¼½. gRißáxms¼½ {qsòQûª«sVWLjiò úxms¼½ª«sVÌÁV ®©s[ÉÁÓ NUP N]¬sõ¿][ÈÁý @LjièxqsVò©yõLRiV. DÀÁèéxtîsQgRißáxms¼½. @%s ª«sW©«sª«so¬s úxmsgRi¼½NTP %sxmsn WõÌÁV NRPÖÁgjiLi¿Á[®ªs[ NRPµy! @LiVV©«smx söÉÓÁNUP NRP©yùLSbPÍÜ[ NRPWLRiVè¬s C %sxmsn WõÌÁ |\ ms©«s NRPW²y µR¶Xztsí Q ®ªs[zqs ª«soLi¿y²U¶ ry*%sV. gRißáxms¼½ ry*%sV úÊÁx¤¦¦¦øQ®\ªsª«sLRiò mx soLSßØÍýÜ[ }msL]ä©«sÊÁ²ïyLiVV. 3) mx sLi¿RÁ ˳ÁÏ W»yÌÁV. %sxtsñ vª«so NRPW²y NRPLRiªò s« ùLi »][¿ÁR NRP bPª«so¬s úFyLóij Li¿RÁgS A¸R¶V©«s @LRi®\ªs©yÌÁVgRiV LRiNSÌÁ gRißá @©«sgS mx soLRiùxtsí QNPR ª«sVV (Fs¬s%sVµj¶ ª«sqx sVòªs« oÌÁ»][ NRPW²R¶VNRPV©«sõ mx soLRiª«sVV. l\ Li»R½VÌÁV qx sXztsí QLiÀÁ©«s úgSª«sV®µ¶[ªs« »R½gRi©«sV mx spÑÁryòLiR V. NRP©yùLSbP ®ªs[Vtx sQLSbP ©«sVLiÀÁ ALRiª«sLSbP. gRißáxms¼½¬s µ³y©yùµ³¶j ®µ¶[ªs« »R½gRi©«sV. ªyÉÓÁÍýÜ[ @»R½ùµ³¶j NRP aRPNTPò qx sLixms©«sõQQ¹\¸¶V©«s "gRiâßá[aS¬s'(%s}mnsVõaRP*Lji) µR¶Vxtsí QLSORPQqx s qx sLi¥¦¦¦LRiLi¿Á[zqs. ÌÁOUPQ ø gRißáxms¼½.. ª«sW»R½XgRißØÖÁõ qx sXÑÁLi¿y²R¶¬s. »R½LRiVßá gRißáxms¼½. NSÌÁ ˳ت«s¿RÁúNRPLiÍÜ[ ALRiª«s˳ت«sLi Bµj¶. ª«sVWÍص³yLRiª«sVV mx sX´k¶*»R½»R½*Li.

@xmsöV²R¶V %s©y¸R¶VNRPV²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV »R½©«s »]Li²R¶Li»][ A®ªsV©«sV ÀÁÉÓÁZNPÍÜ[ Z\ NPÍØxqsgjiLjiNTP ¿Á[LSè²R¶V. NRP©yùLSbP @µ³¶j mx s¼½ ÊÁVµ³¶R V²R¶V. ª«sW%sV²T¶ »][LiR ßØÌÁ»][ BLiÉÓÁgRiVª«sWøÌÁ©«sV @ÌÁLiNRPLjiryòLiR V. ª«sVLRiVª«sNRP mx sú»R½Li(ª«sVLRiVª«sLi). ª«sLi®µ¶[ ª«sLiµyLRiV ª«sVLiµyLRi %sVLiµR¶V˳ÁÏ WxtsQßá ©«sLiµR¶©«sª±sV ®ªsWµR¶Li @LiÛÉÁ[ qx sLi»][tx sQLi.HÍ"£∞ . gRiâßá[aPR V²R¶V zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð ©y´R¶V²R¶V. »R½%sVÎÏÁ#®µ¶[aPR LiÍÜ[ @\®ªsQ*¸R¶WùL`i @®©s[ ˳ÁÏ NRPVòLSÌÁV DLi®µ¶[µ¶j . @Fyª«sWLæiR mx sú»R½Li(D»R½lò Li[ßáÓ ANRPV) ª«sVVgjiaSNRP. C L][ÇÁÙ©«s ˳ÁÏ NRPVòÌÁV %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÑÁLiÀÁ DLiú²yÎýÁÏ §. ª«sV¸R¶VW=LRiVÍÜ[¬s ¤x ¦Ü²R¶ª«sÌýÁVL`i mx sh_ÖdÁ úgSª«sVLiÍÜ[©s« V {qsòQû gRißáxms¼½gS %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ˳ÁÏ NRPÇò Á©«sVÌÁ¿Á[ mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©yõ²R¶V. AL][giR ù®ªs[V ª«sV¥¦¦¦Ë³ØgRiùLi @©«sõ qx sWú»R½Li %s©«sõªyLjiNTP @Õ³Ád tx sí Qzqsµô¶jð NRPÖÁgji. %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP©«s BLRi®\ªsINRPä LRiNSÌÁ mx sú¼½»][ úxms¾»½[ùNRPLigS mx spÇØ%sµ³y©«sLi LRiWF~Liµj¶Li¿yLRiV. ªyLRiV ®ªs×ÁþF¡¸R¶WLRiV. gRißص³¶j mx s¼½\¹¸¶V©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ÊÁVµô¶jð ¬s úxmsryµj¶}qsò zqsµô¶jð »R½©«sNRPV»y©«sVgS ª«sLjiqx sVòLiµj¶. ÊÁµR¶Lkimx sú»R½Li(lLi[giR VANRPV).FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úFy¼½xmsµj¶NRPgS KxtsQµ¶k³ ¸R¶VVNRPLRi®\ªsV©«s mx sú¼½»][ ry*%sV¬s }qs%s}qsò ª«sV©«sNTP ®ªsWORPQLi»][FyÈÁV AL][giR ùª«sVW úFyzmsòqx sVòLiµj¶. %sxtsñ vúNSLi»R½ mx sú»R½Li. µR¶V»yòLiR mx sú»R½Li(D®ªsVø»R½A ò NRPV). ¤x ¦¦¦X{tsQZNP[aP` ÌÁ ª«sµô¶R NRPW²y gRiâßá[aPR V¬s úxms¼½ª«sVÌÁV ÌÁÕ³ÁLi¿yLiVV. L][gSÌÁ©«sV qx sWÀÁxqsVòLiµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ©«s²R¶Vª«sVV NTPLiµR¶ ˳ØgRiLi @Li»y ªyùúxmsn VLRiWxmsLiÍÜ[ ª«soLiÈÁVLiµj¶. A¸R¶V©«s ©«sORPQú»R½Li ¤x ¦¦¦xqsò. @aRP*»ó½R mx sú»R½Li (LS%s@@@@) ª«sLiÉÓÁ%s ú{qsÌÁ AL][gSù¬sNTP ®ªs[VÌÁV ¿Á[NPR WLRiVryòLiVV. ªyùúxmsn VFyµR¶ gRiâßá[aS¬sgS Bµj¶ úxmszqsµô¶jð .ò ¿Á[LiR LSÇÁÙ Z\ NPÍØry¬sNTP ¿Á[LiR ®©s[ÛÍÁ[µ¶R V. C %sµ³¶R LigS %s©y¸R¶VNRPV¬s LRiWFy¬sõ ˳ÁÏ NTP»ò ][ NUPLji}ò qsò A ry*%sV NRPLRiVßØNRP»yOSQÌÁ»][ qx sLRi*NSLSùÌÁW ¬sLji*xmsn VõLigS rygjiF¡»yLiVV. ÊÁXx¤¦¦¦¼d½mx sú»R½Li(®©s[ÌÁ ª«sVV©«sgSNRPV). ""%dsVLRiV ®ªsÎÏÁþLi²T¶. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ qx sLiµR¶²T¶ %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½ mx sLRi*µj¶©y©«s úxms¼½ BÌýÁW qx sLiµR¶²T¶gS ª«soLiÈÁVLiµj¶. qx sNRPÌÁ %sxmsn WõÌÁV %ds²T¶ qx sNRPÌÁ NSLSùÌÁV qx sÇت«sogS rylgi[LiµR¶VNRPV %s}mnsVõaRP*LRiV²T¶¬s ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ mx spÑÁLi¿RÁVµyLi. A qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ry*%sV xqs¬sõ®µ³¶[ \ZNPÍØxqsLi ª«s¿Á[è %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½ mx sLi²R¶VgRi©y²R¶V A¸R¶W ®ªsVVNRPäÌÁ ANRPVÌÁ©«sV mx spÇÁ N][qx s\®ªsV %s¬s¹¸¶WgjiryòLiR V. ÊÁVµô¶jð qx sLRiqx s*¼d½®µ¶[%sNTP qx sLiZNP[»½R Li. qx sLi»][tx sQLigS NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV ALRigjiLiÀÁ ˳ÁÏ NRPVòÌÁNRPV qx sLi»][tx sQLi @ª«sVLiµy©«sLiµR¶ qx sLiµ][¤x ¦¦¦ ÊÁLiµ³¶R VLRiLi zqsLiµ³¶R VLS©«s©«sª±sVe NRPÖÁgjiLi¿Á[ ®µ¶[ªs« o²y¸R¶V©«s. %dsÉÓÁÍÜ[ ¿RÁW»R½mx sú»R½Li(ª«sW%sV²T¶ ANRPVxms. ®µ¶[ªs« µyLRiV mx sú»R½Li. C ª«sVW²R¶V LRiNS\ÛÍÁ©«s %sxmsn WõÌÁ©«sV »]ÌÁgjiryò©s« LiÈÁW gRißá©y¸R¶VNRPV²R¶V NRP©yùLSbPÍÜ[ {mshRiLi ®ªs[qx sVNRPV©yõ²R¶V. C L][ÇÁÙ©«s {qsòQûÌÁV DµR¶¸R¶W®©s[õÛÍÁ[ÀÁ @˳ÁÏ ùLigRi©«s ryõ©«sLi ¿Á[ryòLiR V. ¿RÁW»R½mx sú»R½Li(ª«sW%sV²T¶ ANRPV). ª«sL<iR ÊÁVV»R½Vª«soÍÜ[ ¬dsÉÓÁ }msLRiV»][ A®ªsV INRP ¹¸¶WgRiaSxqsòQû úgRiLi´R¶Li NRPW²y LRiÀÁLiÀÁLiµj¶. ÕÁÌÁ*xmsú»R½Li(ª«sWlLi[²¶R VANRPV). @xtsí Q HaRP*LSùÌÁ»][ ª«sLôijð ÌýÁV»yLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.[ m x sú¼½ m x spÇÁ úFyaRPqx sòQùLi %s©y¸R¶VNRP ª«sú»R½Li ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ A¿RÁLjiLiÀÁ©«s ªyLjiNTP qx sLRi*aRPV˳ØÌÁW NRPÌÁVgRiV»yLiVV. %s}mnsVõaRP*LRiV¬sNTP ¿Á[}qs mx sú¼½ mx spÇÁNRPV FsLi»][ úFyµ³y©«sùLi ª«soLiµj¶. mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV¬s úzms¸R¶Vxmsoú»R½V²R¶V©«sV. qx sVLiµR¶LRiª«sVWLkiò ¿Á[LiR LSÇÁÙ @®©s[ BLRiVª«soLRiV bPª«s˳ÁÏ NRPVòÌÁV ª«sWLRiVöÌÁV. mx spÇÁNRPV @ª«sqx sLRi®\ªsV©«s zmsLi²T¶ ª«sLiÈÁÌÁ »R½¸R¶WLkiÍÜ[ ¤x ¦¦¦²yª«so²T¶gS ª«soLiÉØLRiV. |msµô¶R ÌÁV FsLi¼½ Bxtsí QLigS ÇÁLRiVxmsoNRPV®©s[ mx sLi²R¶gRi Bµj¶. ®ªsWµR¶NRPLi @LiÛÉÁ[ NRPV²R¶Vª«sVV. gRißáxms¼½ qx s¬sõ®µ¶³ [ ©yNRPV Z\ NPÍØxqsLi'' @¬s ¬sxtsQäL<iR gS ¿Á}msözqsLiµj¶. ©yNRPV Z\ NPÍØxqsLiNRP©yõ NRPLjiª«sµR¶©«sV²T¶ mx spÛÇÁ[ BLRi®\ªs INRPä LRiNSÌÁ mx sú¼½ÍÜ[ ª«sWÀdÁmx sú»R½Li. zqsLiµ³¶R WªyLRi mx sú»R½Li (ªy%sÍØNRPV). ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVNýPR ¿RÁ%s¼½ %s©y¸R¶VNRPV¬s ÇÁ©«søµj¶©«sª«sVV. µR¶OTPQßصj¶©«s ª«sVµ³¶R V\lLiÍÜ[¬s qx sVLiµR¶lLi[aPR *LSÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ª«so©«sõ gRiâßá[aS¬s úxms¼½ª«sV %sÌÁORPQßáLigS ª«soLiÈÁVLiµj¶. ¼d½LS mx spÇÁ µR¶WLS*LRi¸R¶VVgRiøLi(gRiLjiNRP). @NRPä²y®ªsV %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÇÁª«sVµ³¶R ùÍÜ[ DLiµj¶. mx s¬s\ZNP©y $NSLRiLi ¿RÁV²R¶»yª«sVV. LRiVßá. qx sLRi*%s|mnsWõxmsaSLi»R½¹¸¶[V aRPVNýSLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi %sxtsñ vLi aRPbPª«sLRißáLi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁª±sVe úxmsxqs©«sõ ª«sµR¶©«sLi µ³yù¹¸¶[V »R½=LRi* %s|mnsWõxmsaSLi»R½¹¸¶[Vee @©«sõ aý]N[ PR Li»][ G mx spÇÁ\ZNP©y. ßá @LiÛÉÁ[ ÇìØ©«sLi. {ms©«s ª«sORPQ qx sLixmsµR¶»][ ©«sgRiÌÁ»][ ©«s²R¶Vª«sVV |\ ms ˳ØgRiLi ª«sLRiNRPW {qsòQû LRiWxmsLiÍÜ[. BLRi®\ªs INRPä LRiNSÌÁ mx sú¼½»][ ry*%sV¬s mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li A¿yLRiLi. ª«sVµ³R¶ù úxms®µ¶[a`PÍÜ[¬s ª«sVLi²R¶ùL`iÍÜ[©s« V. %s©y¸R¶VNRPV²T¶ aRPNTPò ¸R¶VVNRPVòÌÁNRPV Dµyx¤¦¦¦LRißágS @\®ªsQ*¸R¶WùL`i DµR¶Li»y¬sõ ¿ÁÊÁV»R½VLiÉØLRiV.HÍ"£∞ qx sVLiµR¶LRiª«sVWLki. »R½VÌÁ{qsxmsú»R½Li. D»R½Lò iR ˳ØLRi»R½LiÍÜ[®©s[ FsNRPV䪫sgS ª«so©yõLiVV. g][ªs« V¼½ @LiÛÉÁ[ ÊÁVµô¶jð . NRP©yùNRPVª«sWLjiNTP xqs%dsVxmsLiÍÜ[¬s xqsVÀdÁLiúµR¶LiÍÜ[©«sV. %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÑÁ}qsò ÌÁOUPQø qx sLRiqx s*»R½VÌÁ @©«sVúgRi¤x ¦¦¦ª«sVW ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. A¸R¶VVLSL][gSùÌÁ»][. %sµyùúxmsµy»R½. C L][ÇÁÙ©«s úª«s»R½NRP´R¶ ¿RÁµj¶%s©«sªyLjiNTP. @xmsöÉÓÁNTPLiNS µy²T¶%dsV mx sú»R½Li(µy¬sª«sVø ANRPV). ÆØÈÁøLi²R¶V. zmsÌýÁÌÁV. BÍØlgi[ %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶W %sµyùÊÁVµô¶Rð VÌÁNRPV ®µ¶[ªs« o²R¶V. BÈÁVª«sLiÉÓÁ @©yL][gSùÌÁ ¬sªyLRißáNRPVgS©«sV INRP ryLji Z\ NPÍØry¬sNTP ®ªsÎÏÁ§»R½W. NSÊÁÉíÁÓ A¸R¶V©«s©«sV mx spÑÁ}qsò ÌÁOUPQø @©« s Li»R ½ ® \ ª sV©« s A©«sLiµR¶Li NRPÌÁªy²R¶V©«sV. %s©y¸R¶VNRPV¬s úxmsNRPX¼½ qx sLixmsµR¶©«sV ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V¬sNTP ®ªsVVµR¶ÈÁgS qx sª«sVLjiöLi¿Á[ ˳ت«s©«s BNRPä²R¶ NRP¬szmsxqsVòLiµj¶. NRPV²R¶Vª«sVVÌÁV ®\©s®ªs[µ¶R ùLi |ms²R¶»yLRiV. ª«sVVÅÁùLi. NRPLRi%dsLRi mx sú»R½Li(gRi®©s[õLRiV ANRPV). C ˳ت«sLi aRPú»R½V. ªyLji»][ Z\ NPÍØry¬sNTP ®ªsÎÏÁþÛÍÁ[NPR F¡¸R¶W®©s[ @©«sVNRPVLiÈÁW @\®ªsQ*¸R¶WùL`i %s¿yLRiLiÍÜ[ ª«sVV¬sgjiF¡LiVVLiµj¶. ˳ÁÏ NTP»ò ][ ©«sª«sVxqsäLjiLi¿RÁVªyLjiNTP N][Lij NRPÌÁV ¼d½lLi[è NRPÌÁöª«sXORPQªs« VV ª«sLiÉÓÁªy²R¶V©«sV. gRiÇØ©«s©«sV²R¶V @LiVV©«s %s}mnsVõaRP*LRiV¬sNTP ©«sª«sVryäLRiª«sVV. qx sLRiqx s*»R½VÌÁ©«sV GNRPNSÍØ©«s mx spÑÁLiÀÁ©«sÛÉÁý . C ®µ¶[ªs« »R½ G©«sVgRiV »R½ÌÁ»][. ÊÁVµô¶jð NSLRiNRPV²R¶V. ªyLji NRP©yõ ª«sVVLi®µ¶[ @\®ªsQ*¸R¶WùL`i Z\ NPÍØry¬sNTP ®ªsÎÏÁ§þ NRPWLRiVèLiµj¶. NSÌÁ ˳ت«s¿RÁúNRPLiÍÜ[ Bµj¶ ALRiª«s ˳ت«sLi. A®ªsV ¬s»R½ùLi gRißáxms¼½¬s ALSµ³¶j qx sWò DLi®µ¶[µ¶j . zqsµô¶jð ÌÁOUPQø®µ¶[%sNTP. úaSª«sßá ˳ØúµR¶mx sµR¶ª«sWryÍýÜ[ ª«sL<iR ÊÁVV»R½Vª«soª«sÌýÁ ¿ÁÈýÁ¬dsõ mx s¿RÁègS NRPÎÏÁNRPÎÏÁÍزR¶V»R½W ª«soLiÉØLiVV. C ©«sORPQú»R½Li NRP©yùLSbPÍÜ[ ª«soLiÈÁVLiµj¶. ªy»yª«sLRißá ª«sWLRiVöÌÁª«sÌýÁ aRPLkiLRiLi @©yL][gSùÌÁNRPV gRiVLRiª«so»R½VLiµj¶. gRiLig][ú¼½. ©«sVª«so* NRPW²y ª«sW»][ ª«sryòªy @¬s @\®ªsQ*¸R¶WùL`i©«sV @²T¶gSLRiÈÁ.

»R½©«s ®ªs[V©«sª«sWª«sV NRPLixqsV¬sNTP ¿ÁLiµj¶©«s ª«sVµR¶mx soÛÉÁ[©s« VgRiV©«sV ª«sµ³¶j Li¿y²R¶V. aRPNTPò »R½NRPV䪫sgS DLiÛÉÁ[ %sµR¶ù%sNRPzqsLi¿RÁµR¶V. ª«sVVNRPVäÍÜ[©s« VLi²T¶ gSÖÁ úxmsªy¥¦¦¦¬sNTP ¿ÁLiµj¶©«sµj¶NSgS. C gRiÇØ©«s©«sV²T¶ÇÁ©«sø úxms¾»½[ùNRP®\ªsV©«sµj¶. Û\ ËÁÉÓÁ ªy»yª«sLRißجsNTP qx sLiÊÁLiµ³¶R Li GLRiöLji¿Á[µ¶j ©yzqsNSLRiLiúµ³¶R Li. @gRiqx sòQùª«sVV¬s »R½LRiVª«sVVNRPV ª«sW©«sª«s aRPLkiLS¬sNTP. "@ÇÁ' @LiÛÉÁ[ mx soÈíÁVNRPÛÍÁ[¬sµj¶ @¬s @LóiR Li. Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso NRPV©«sõÈíÁV ª«sVLjiN]¬sõLiÉÓÁÍÜ[ ª«soLiÈÁVLiµj¶. @®µ¶[ ÀÁª«sLji úxmsryòªs« ©«s NSµR¶V. %dsÉÓÁ ®ªs©«sN][ ª«sVx¤¦¦¦»R½Lò iR ®\ªsV©«s @LóiR Li ª«soLiµR¶¬s @¼½|msµô¶R ÇÁLi»R½Vª«so. ®ªs[ÍزR¶V»R½VLiÛÉÁ[ Bµj¶ qx sVxtsQªs« Võ ª«sùª«sqx só NRPV gRiVLRiVò @¬s gRiz¤¦¦¦Li¿yÖÁ. ª«sV»R½XLSxqsV²R¶®©s[ LSORPQqx sV²T¶ qx sLi¥¦¦¦LRi¬s%sV»R½Lò i ª«súNRP»R½VLi²yª«s»yLRiLi µyÖÁè©«smx söV²R¶V zqsLix¤¦¦¦Li ªyx¤¦¦¦©«s®\ªsVLiµj¶. @LiÛÉÁ[ Aµj¶. @²ï¶R Vª«sÀÁè©«s ¿ÁÈýÁ©«sV »]Li²R¶Li»][ »]ÌÁgjiqx sWò gRißáxms¼½ zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð qx sz¤¦ ¦»½R V²R¶V. qx sLRiöª«sVV NRPW²y ªyx¤¦¦¦©yÛÍÁ[ @¬s ª«sVVµæ¶R ÌÁ LRiOTPQLi¿Á[ gRiÛÇÁ[LiúµR¶®ªsWORPQLi gS´R¶ ª«soLiµj¶. ÊÁVµô¶jð . @LiNRPVaRPLi úN][µy³ ¬sNTP gRiVLRiVò @%s A¸R¶V©«s @µ³¶k ©«sLiÍÜ[ DLiÉØLiVV. NS¬s úNRPª«sVLigS ª«sW©«sª«so²R¶V »R½©«sFsµR¶VÈÁNRP¬söLi¿Á[ @¼½ |msµô¶R ÇÁLi»R½Vª«so. @¼½ qx sVÌÁVª«sogS ¼½LjigRiV»R½VLiµj¶. %s©y¸R¶VNRPV¬s LRiWxmsLiÍÜ[ ZNP[ªs« ÌÁLi G©«sVgRiV ª«sVVÅÁLi ª«sLRiZNP[ ª«soLiÈÁVLiµj¶. qx sLRi* aRPV˳ÁÏ úxmsµR¶ ©«s®ªsW ©«s®ªsW B%s @LóiR Li ÛÍÁ[¬s @LiaSÌÁVNSª«so. gRiÇØ©«s©«sV²R¶V NSÊÁÉíÁÓ %s©y¸R¶VNRPV²T¶ »]Li²R¶Li Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso ¼½Ljigji ª«soLi²R¶ÈÁLi @LiÛÉÁ[ B²R¶ úxmsªyx¤¦¦¦Li @µ³¶j NRPLigS ª«soLiµR¶¬s. qx sLiÊÁLiµ³¶j LiÀÁ©«sµj¶. H©y @ÍØLiÉÓÁ ˳ÁÏ Ligjiª«sVÌÁV @LRiä mx sú»R½Li(ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V ANRPV) ª«soLiÉØLiVV. ¿yÍØ @LRiVµR¶V. $NRPXxtsñ Q @ª«s»yLRiLiÍÜ[ A¸R¶V©«s LRiORPQßá NRPª«s¿RÁLi. gRiLi²R¶NUP mx sú»R½Li(¼d½gRi gRiLjiNRP). NRP¬szmsxqsVòLiµj¶. B²R¶©y²T¶ Fs²R¶ª«sV }msLRiVNRPV INRP úxms¾»½[ùNRP»R½ ª«soLiµj¶. mx soLSßáLi ¿ÁÊÁV»][Liµj¶. bPÌÁVöÌÁV ÀÁú»R½NSLRiVÌÁV »R½ª«sV ÀÁ»R½Lò i gRiâßá[aPR V¬s LRiWxmsLiÍÜ[¬s úxms¾»½[ùNRP»R½ A¸R¶V©«sNRPV D©«sõ G©«sVgRiV »R½ÌÁ. @˳ÁÏ ¸R¶Vx¤¦¦¦xqsòLi z¤¦¦¦LiµR¶W mx soLSßØÌÁÍÜ[ C ˳ÁÏ Wg][Îجsõ @xtsí Qµ¶j gæiR ÇØÌÁV ®ªsWxqsVò©s« õÈíÁVgS ª«sLñij Li¿yLRiV. aRP%dsVxmsú»R½Li(ÇÁ%sVøANRPV). rygji©«s F~Liµj¶©«s NS®ªs[Lij mx s%sú»R½ ÇÁÍجsõ Fsª«sLjiNUP Bª«s*NRPVLi²y »R½©«s NRPª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[ µy¿RÁVNRPV©yõ²R¶V.HÍ"£∞ . gRißáxms¼½ NSNTPLRiWxmsLiÍÜ[ ª«sÀÁè NRPª«sVLi²R¶ÌÁLi @Li¿RÁV\|ms ªyÖÁ NS®ªs[Lik ¬s úxmsª«sz¤¦¦¦LixmsÛÇÁ[aS²R¶V. A ª«sLixmso©«sVÊÁÉíÁÓ »]Li²R¶Li ÀÁª«sLRi NRPV²T¶®\ªsxmsoNRPV ª«so©«sõÈíÁV N]¬sõ Ëܪ«sVøÌÁÍÜ[. ª«sW©«sª«saRPLkiLRiLi NRPÖÁgji©«s INRP ®µ¶[ªs« »yLRiWxmsLi mx spÇÁÌÁ©«sV @LiµR¶VNRPVLiµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sV¥¦¦¦Ë³ØgRiª«s»R½LiÍÜ[ $ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so gRiÛÇÁ[LiúµR¶V¬s gRißáxms¼½ ªyx¤¦¦¦©«sLi FsÌÁVNRP NS¬ds ry*%sV ªyLjiNTP zqsLix¤¦¦¦Li. ÒÁª«soÌÁNRPV Aµ³yLRi®\ªsV©«s LSgS »R½©«s ¬sÇÁxqs*LRiWxmsLi ¿RÁWzqs AbdPLRi*µj¶ryò²¶R V. |\ msNTP Fs»R½Èò ÁLi ryµ³¶R ù®ªs[V. ¬sÇجsNTP INRPaRPNTPò µy¬sNTP INRP LRiWxmsLi ÛÍÁ[µ¶R V. gRiâßá[aPR V¬s DµR¶LRiLi zqsó LRi»y*¬sNTP ÀÁx¤¦¦¦õLi. G©«sVgRiV ˳ÁÏ Wª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s úx m sNSLSLi LRiWF~Liµj¶LiÀÁ©«s%s NSª«so. mx spÑÁLi¿RÁÈÁLi |\ ¤¦¦¦LiµR¶ª«sqx sLixqsäQX¼½ÍÜ[®©s[NSNRP B»R½LRi qx sLixqsäQX»R½VÌÁÍÜ[©s« W ª«soLiµj¶. aRPNTPò NRPV²T¶®\ªsxmso ¼½Ljigjiª«soLiÛÉÁ[ zmsLigRiÎÏÁ úxmsªyx¤¦¦¦Li @µ³¶j NRPLigS ª«soLiµR¶¬s @LóiR Li. H¾»½[ %sVgjiÖÁ©«s qx sLixqsäQX»R½VÍýÜ[ ÇÁLi»R½Vª«so©«sV mx spÑÁLiÀÁ g_LRi%sLi¿Á[ªyLRiV. C ©yzqsNRPLRiLiúµ³¶R LiÍÜ[ lLiLi²R¶V úxms¾»½[ùNRP®\ªsV©«s ©y²R¶VÌÁV©yõLiVV. NSª«sWxqsVLRi qx sLi¥¦¦¦LRi ¬s%sV»R½Lò i %sNRPÉت«s»yLRi®ªsV¼½ò©s« mx söV²R¶V ®©sª«sVÖÁ gRißáxms¼½ ªyx¤¦¦¦©«s®\ªsVLiµj¶. NSÌÁLi @®©s[µ¶j @©«sLi»R½®\ªsV©«sµj¶. NS¬s |\ ¤¦¦¦LiµR¶ª«s qx sLixqsäQX¼½ÍÜ[ ª«sWú»R½®ªs[V ¾»½ÌÁVxqsVòLiµj¶. @LêiR V©«s mx sú»R½Li(ª«sVµô¶j ANRPV). ©yµR¶Li @®©s[µ¶j µ³¶R *¬s »R½LRiLigSÌÁV. ª«sVL]NRP ¤x ¦¦¦xqsòLiÍÜ[ ®ªsWµR¶NRPLi A©«sLiµy¬sNTP mx s¼d½NRP. aRPLkiLRiLi mx sLjimx spLñiR AL][giR ùª«sLi»R½ª«sVª«so»R½VLi²R¶®©s[ ˳ت«s©«s»][®©s[ C mx sú¼½ mx spÇØ %sµ³y©«sLi GLRiö²T¶Liµj¶. mx sLRiª«sW©«sLiµy¬sõ úxmsryµj¶ryò²¶R V gRißáxms¼½. NSÌÁLi.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @LiVV¾»½[ G©«sVgRiV úFyª«sVVÅÁù»R½ ZNP[ªs« ÌÁLi %s©y¸R¶VNRPV¬s»][®©s[ ALRiLi˳ÁÏ Li NSÛÍÁ[µ¶R V. %s©y¸R¶VNRPV¬s %súgRi¥¦¦¦ÍýÜ[ »]Li²R¶Li NTPLiµj¶NTP ®ªs[ÍزT¶©«sÈíÁVgS®©s[ ª«soLiÈÁVLiµj¶ NS¬s ¬sÇجsNTP »]Li²R¶Li @¬sõ ®\ªsxmsoÌÁNRPV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. G©«sVgRiV»R½ÌÁ. BLiúµR¶V²T¶ @˳ÁÏ ùLóiR ©«s ®ªs[VLRiNRPV ª«sVVNRPVäµy*LS®©s[ aS*xqsúNTP¸R¶V ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. NRPV²T¶ Fs²R¶ª«sVÌÁVgS »]Li²R¶Li: G©«sVgRiVNTP ª«sVL][}msLRiV gRiÇÁLi. NSÊÁÉíÁÓ ª«sVWÍص³yLRiLi ª«sµô¶R gRißáxms¼½¬s DFyzqs}qsò ÊÁVµô¶jð LRiWxmsLi»][ NRPW²T¶©«s ª«sVWÍص³yLRiª«sVV »]Li²R¶Li úxms¾»½[ùNRPLi Â\¿Á»R½©«sùª«sLi»R½ª«s°»R½VLiµj¶.HÍ"£∞ ÇØÑÁ mx sú»R½Li. ˳ÏÁWÍÜ[NRPxmso @µ³j¶xms¼½ ÊÁVµô¶jð ¬s ÒÁ%s»R½gS´R¶ÍÜ[ ª«sVµR¶gjiLji @®©s[ INRP ª«sVµR¶mx soÛÉÁ[©s« VgRiV©«sV ÍÜLigRiµk¶qx sVNRPV©«sõ NRP´R¶ª«soLiµj¶. Fs»R½V ª«sLiÉÓÁ ª«sLixmso ÛÍÁ[NPR VLi²y mx spLjigò S NTPLiµj¶NTP ®ªs[ÍزR¶¼d½zqs©«s »]Li²R¶Li NRPÖæÁ©«s %s©y¸R¶VNRP %súgRi¥¦¦¦ÌÁV©yõLiVV. »]Li²R¶Li INRP úxms¾»½[ùNRP®\ªsV©«s @LigRiLi. BNRPä²R¶ ÊÁVµô¶jð . aRPNTPò IZNP[ryLji %sNRPzqsryòLiVV. A gRiÇÁLi »R½ÌÁ©«sV NRPÖÁgji©«s ªy²R¶V NSÊÁÉíÁÓ A¸R¶V©«s gRiÇØ©«s©«sV²R¶V @¸R¶Wù²R¶V. %dsÉÓÁ»][ ry*%sV¬s mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li. NRPVLi²R¶ÖÁ¬sÍÜ[ ª«sVWÍص³yLRiLi µR¶gæiR LRi ª«so©«sõªy²R¶V gRißáxms¼½. ª«sV¬sztsQ LRiWxmsLi. ¤x ¦¦¦ryòÍÜý ¬[ s FyaRPLi LSgS¬sNTP. ˳ÁÏ W%sV %dsVµR¶ »y{msgS @²R¶VgRiVÛÍÁ[qx sWò. FsLi»][ ¾»½ÖÁ%sgRiÖÁgji©«s ÇÁLi»R½V\®ªs©«s G©«sVgRiV LRiWFy¬sõ %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP B¿yè²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úFyßá ªy¸R¶VVª«so©«sV úgRiz¤¦¦¦Li¿Á[µ¶j µk¶¬s µy*LS®©s[. @aRP*»ó½R mx sú»R½Li(LS%sANRPV). %s©y¸R¶VNRPV²R¶V »R½©«s qx sWORPQøÊÁVµô¶jð ¬s ÍÜ[NPR NRPÎØùßجsNTP %s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁ²y¬sõ C DµR¶Li»R½Li qx sWÀÁxqsVòLiµj¶. ªyÉÓÁ %dsVµR¶VgS ª«s¿Á[ègSÌÁVÌÁ©«sV {msÌÁè²R¶Liª«sÌýÁ A¸R¶VV©«s @©«sVúgRi¤x ¦¦¦Li»][ ryµ³yLRißáLigS »]Li²R¶Li ª«sVV²R¶»R½ ®ªs[zqs©«sÈíÁVgS %s©y¸R¶VNRPV¬s Ëܪ«sVøÌÁÍÜ[ FyÈÁV. "ÇÁ' @LiÛÉÁ[ mx soÉíÁÓ ©«sµj¶ @¬s @LóiR Li. G©«sVgRiV©«sV g_LRi%sLi¿RÁÈÁLi. Bµj¶ ª«sV²R¶»R½ |msÛÉÁí L[ iµR¶VNRPV %dsÛ\ ÍÁ©«s ª«sVVNRPVä. ®©sª«sVÖÁ. @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ ª«sVµR¶gRiÇØÌÁ %dsVµR¶ z¤¦¦¦LiµR¶W®µ¶[ªs« »R½ÖÁõ ElLi[gij ryòLiR V. D®µ¶ô a[ PR Li G©«sVgRiV ˳ÁÏ W%sV @LiVV¾»½[ A ˳ÁÏ WÍÜ[NPR mx so @µ³¶j mx s¼½ ®µ¶[ªs« o²R¶¬s ¿ÁxmsöÈÁª«sV©«sõª«sWÈÁ. %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVVÅÁLiÍÜ[ úxms¾»½[ùNRPLigS Aµ³yù¼½øNRPmx sLRiLigS A¸R¶V©«s aRPNRPVòÌÁV µ][¤x ¦¦¦µR¶mx s²R¶»yLiVV. A ª«sVWÍص³yLS¬sõ ÊÁVµô¶jð »][®©s[ úxms¸R¶V»R½õxmspLRi*NRPLigS  \ ¿ Á»R ½ ©« s ùª« s Li»R ½Li ¿Á[¸¶R WÖÁ. G©«sVgRiV @LiÛÉÁ[ INRP gRißáxms¼½ÍÜ[ ÊÁVµôðj¶»R½»R½òQ*Li gRiLRi*Li»][ NRPW²T¶©«s ÒÁ%sgS ˳Ø%sryòLiR V. BNRP »]Li²R¶Li FsÍØLiÉÓÁ IxmsoÌÁV ÛÍÁ[NPR VLi²y NTPLiµj¶NTP ª«sLi»R½®\ªsV©«s ÇÁLi»R½Vª«so. @gRiqx sòQùª«sVV¬s µR¶OTPQßجsNTP ª«sqx sWò »y©«sV ª«sLRiúxmsryµR¶LigS NRP¬szmsLi¿Á[µ¶j F~²R¶®\ªs©«s »]Li²R¶Li. lLiLi²][µ¶j zmsLigRiÎÏÁ©y²T¶ NRPV²T¶ ª«sVVNRPVäÍÜ[ gSÖÁ úxmsªy¥¦¦¦¬sNTP @Li»R½Li ÛÍÁ[©s« ÈÁVª«sLiÉÓÁ%s ©yµR¶Li. gRißáxms¼½¬s DFyxqs©«s ¿Á[zqs©«sLiµR¶Vª«sÌÁ©«s ª«sVLiµR¶LigS ¼½LRiVgS®²¶[ ÒÁª«soÌÁV G©«sVgRiVÌÁV. gRißáö¼½ DFyxqs©«sª«sÌÁ©«s ª«sVWÍص³yLRi aRPNTPò ÇØgRiX»R½ª«s°»R½V©«sõµR¶®©s[µ¶j qx s»R½ùª«sVV.

ÛÍÁ[NPR F¡¾»½[ ÀÁÈÁxmsÈÁÛÍÁ[©s« ÈÁ. HaRP*LRiùLi. úÊÁx¤¦¦¦ø LRi´R¶ryLRi´j¶gS. Aµj¶ZaP[tx sv²R¶V @ÛÍÁý ú»y²R¶VgS.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRiâßá[aPR mx spÇÁÍÜ[ µR¶VLS*¸R¶VVgRiøLi (gRiLjiNRP ÇÁLiÈÁ) %sZaP[tx sQ mx sn ÌÁúxmsµR¶Li. mx sxqsVxmso»][ »R½¸R¶WLRiV¿Á[zqs©«s ¤x ¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½NTP úxms´R¶ª«sV mx spÇÁ ÇÁLRigSÌÁ¬s aSzqsLi¿yLRiV. NRP©yùLSbP @µ³¶j mx s¼½ ÊÁVµ³¶R V²R¶V. mx sLRiaRPVª«sVVúµR¶. @LiNRPVaRP ª«sVVúµR¶. mx sgRi²R¶Li gRißáxms¼½¬s. aRPª«sVLi»R½N][FyÆØù©y¬sõ. KxtsQµ¶k³ ¸R¶VVNRPQò®\ªsV©«s mx sú¼½»][ }qs%s}qsò BÈÁV ®ªsWORPQLi. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. C N]ª«sVVø mx sxqsVxmsoN]ª«sVVøgS ˳ÁÏ WÍÜ[NPR LiÍÜ[ úxms¼½BLiÉØ ª«soLi²yÌÁ¬s. A¥¦¦¦LS¬sõ @Liµj¶LiÀÁ ryµ³¶R ©«s @®©s[ mx s²R¶ª«sÍÜ[ ®ªsÛÎÁ[þ NRP©«sù©«sV ÀÁx¤¦¦¦õLigS NRPÖæÁ©«s NRP©yùLSbPÍÜ[ ÇÁ¬søLi¿RÁ²R¶Li ÇÜ[ù¼½aS+xqsòQû qx sLiZNP[»½R Li. ÕdÁÇØxmspLRi ª«sVVúµR¶. NRPVª«sWLRiry*%sV. A »R½»R½Qò*Li qx sª«sVxqsò JxtsQµ¶R³ VÌÁNRPV. gRiVLRiVúgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißØNRPV ÊÁLigSLRiLi. C ú¼½xmsoLRi @®©s[ ª«sVVgæiR VLRiV LSORPQqx sVÌÁV mx sLRi*»R½LRiWFy©«s D©yõLRiV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®ªsLi²T¶ ÍÜ[¤x ¦¦¦Li»][ ry*%sV¬s ALSµ³¶j }qsò A¸R¶VVLôS¸R¶VLi |msLRiVgRiV»R½VLiµj¶. ZNP[»½R Vª«soNRPV ZaP[*»yLRiä gRißáxms»R½VÌÁ©«sV mx spÑÁLi¿yÖÁ. aRPV˳ÁÏ NSLSùÌÁÍÜ[ ª«sVVLiµR¶V µk¶¬s¬s µR¶LiÀÁ mx sxqsVxmsogS ªy²yÌÁ¬s.. NRP%s»R½*Li.. ©«sLiµj¶ ª«sVW²R¶ª«sN]ª«sVVø ˳ÁÏ W%sV %dsVµR¶ mx s²T¶F¡LiVVLiµj¶. qx s*LñiR Li»][ gRiâßá[aPR V¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li ALSµ³¶j }qsò qx sLiNRPÌÁözqsµô¶jð NRPÌæÁV»R½VLiµj¶.. qx sVxqs=Q*FyõÌÁ©«sV ¬sªyLjiqx sVòLiµj¶. »R½*LRigS @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á[ ®\µ¶ª«sLi. @xmsöV²R¶V ©«sLiµj¶ »R½©«s N]ª«sVVøÌÁ»][ ª«sVW²R¶V ú¼½xmsoLRiª«sVVÌÁ©«sV NTPLiµj¶ ©«sVLiÀÁ F~²T¶ÀÁ IZNP[ ª«sLRiVxqsÍÜ[ ¬sÌÁÛËÁÈíÁgS CaRP*LRiV²R¶V ©yLS¸R¶VßØxqsòQûLi»][ qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿y²R¶V. NSÌÁ˳ت«s ¿RÁúNRPLiÍÜ[ mx s®©sõLi²R¶ª«s ˳ت«sLi. NRP©yùLSbP ®ªs[Vtx sQLSbP ©«sVLi²T¶ ALRiª«sLSbP. %sxtsñ vª«sVVúµR¶. ¿RÁ»R½VLóij ¼½´j¶©y²R¶V ª«sV©«sª«sVLi»y ÇÁLRiVxmsoNRPV®©s[µ¶j %s©y¸R¶VNRP úª«s»R½NRPÌÁöLi NSÊÁÉíÁÓ ª«sVX¼½òNPR »][ ry*%sV¬s ALSµ³¶j LiÀÁ ª«sLRizqsµô¶jð ¬s F~LiµR¶V»yLi. ¤x ¦¦¦ryò©s« ORPQú»R½NRPLiÍÜ[ ÇÁ¬søLiÀÁ©«s C ®µ¶[ªs« o²R¶V ¤x ¦¦¦zqsò(G©«sVgRiV)ª«sVVÅÁV²R¶V. mx sxqsVxmso»][ ¿Á[zqs©«s gRißáxms¼½¬s. µR¶VLS*µR¶Vxqs=Q*mx sõ ©yaRP¬ds. @LiVV¾»½[ %s©y¸R¶VNRPV®²¶[ qx sLRi* qx sXztsí QNPT ª«sVWÌÁNSLRiNRPV²R¶V @¬s ¿ÁxmsöÈÁLi ®ªs©«sNRP Aµ³yù¼½øNRPLigS ¬sgRiW²³¶R ª«sVLiVV©«s @LóiR Li ª«soLiµj¶.ò ª«sVVNTPò ¿Á[NPR WLRiV»yLiVV. NSÌÁ˳ت«s ¿RÁúNRPLiÍÜ[ Aª«sLRi˳ت«sLi Bµj¶. C ˳ت«sLi ª«sù¸R¶V ÊÁLiµ³¶R ©y¬sõ. Aµj¶ZaP[tx svª«so mx sLjimx spLñiR LigS gRiâßá[aPR ˳ÁÏ gRiªy©«sV¬s @©«sVúgRi¤x ¦¦¦Li F~LiµyLRiV. @LiµR¶VZNP[ C LSbPÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶V²R¶VLi²R¶gS xmsoÉíÓÁ©«s gRißáxms¼½ %sxmsn Võ©y¸R¶VNRPV²R¶¸R¶Wù²R¶V. %sµyùúxmsµy»R½. ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so ©yLS¸R¶VßØxqsòQûLigS ª«sWLSLRiV. NSLRi%ò sd LRiVù²R¶V. FyLRi*¼d½®µ¶[%s bPª«so¬s mx s¼½õ. @ÈÁV AL][giR ùLi ¿Á[NPR WLRiV»yLiVV. LSgji ÍÜ[¤x ¦¦¦Li»][ %s©y¸R¶VNRPV¬s ALSµ³¶j }qsò HaRP*LRiùLi ª«sqx sVòLiµj¶. FyaRPª«sVVúµR¶. NRP©yùLSbP ©«sVLi²T¶ ¿RÁLiúµR¶V²R¶V qx sª«sVxqsxmsòNPR µR¶Xztsí Q»][ ¼½©«sõgS %dsOTPQLi¿Á[ LSbP %dsV©«sLSbP. qx sx¤¦¦¦xqsò mx sLRiª«sW®µ¶[%s.HÍ"£∞ ÇÜ[ù¼½aS+xqsòQû xqsLiZNP[»R½Li: ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVNýPR ¿RÁ%s¼½ %s©y¸R¶VNRPV¬s mx soÉíÁÓ ©«sµj¶©«sLi. ÊÁÌÁLi. ®ªs[µyÌÁV gRiVàüØÌÁVgS.HÍ"£∞ JLiNSLRi LRiWxmsLi %s©y¸R¶VNRPmx soLSßáLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV®²¶[ qx sLRi*xqsXztsí QNPR LRigò S ª«sLñij Li¿yLRiV. B%s ª«sW©«sª«so¬s úxmsgRi¼½NTP %sxmsn WõÌÁV. C tx sQtx sî Qªs« V˳ت«sLi aRPú»R½VÊÁVVßá L][gSÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmso»R½VLiµj¶. ª«sV©«s mx soLSßá gS´R¶ÌÁV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ÇÜ[ù¼½aS+ryòQû¬sNTP. %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s FyLRi*¼d½ »R½©«s¸R¶VV²T¶gS ª«sV©«sLi N]ÌÁVxqsVò©yõLi. x¤¦¦¦Ljiúµy gRißáxms¼½ xmsLRiª«sWLóRiLi %s©y¸R¶VNRPúª«s»R½LiÍÜ[ NRPW²y »]ÖÁryLjigS mx sxqsVxmso %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÇÁ¿Á[zqs úª«s»y¬sõ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÖÁ.HÍ"£∞ . qx sxmsòªs« VVúµy ÌÁORPQßáLi @ú%sV¸R¶VV ®ªsWµR¶NRPª«sVVÌÁV @LiÛÉÁ[ gRißáxms¼½NTP úzms¸R¶Vª«sVV. qx sXztsí Q %sÇìØ©y¬sNTP qx sLiZNP[»½R qx s*LRiWFyÛÍÁ[. JLiNSLRiLi qx sXztsí Q @Li»R½ÉÓÁNUP ª«sVWÌÁLi. A¸R¶V©«s ©«sORPQú»R½Li ¤x ¦¦¦xqsò. JLiNSLRi mx sµR¶LiÍÜ[ gRißáxms¼½ LRiWxmsLi úxmsxqsVöéÈÁLigS NRP¬szmsxqsVòLiµj¶. gRißáxms¼½ FsLi»][ úxms¸R¶WxqsN][Lij è ©«sLiµj¶ N]ª«sVVø©«sV ¼d½qx sVNRPVª«s¿yè²R¶V.µR¶Li»R½ª«sVVúµR¶. ÊÁVµô¶jð NSLRiNRPV²R¶V. úÊÁx¤¦¦¦ø. ÊÁVµô¶jð . ªy¬saRPNRPVòÌÁNRPV Aµ³yLRiLigS úFyaRPryòQù¬sõ F~Liµj¶Liµj¶. mx sLRi®ªs[VaRP*Lji ª«sVVµô¶R VÌÁ »R½©«s¸R¶VV²R¶V gRißáxms¼½ NRP´R¶©«sV. ®ªs[VLRiVxmsLRi*»R½Li %sÌýÁVgS. BÍØ %sxmsn WõÌÁ ÀdÁNRPÉÓÁ¬s »]ÌÁgjiLiÀÁ %sµR¶ù@®©s[ ®ªsÌÁVgRiV©«sW. ÌÁ²ï¶R VNRPª«sVVúµR¶. mx sLRiª«sVbPª«so²R¶V ú¼½xmsoLSxqsVLRiV¬s qx sLi¥¦¦¦LRiLi ¿Á[¸¶R V²y¬sNTPgS©«sV ˳ÁÏ W%sV LRi´R¶ª«sVVgS. ÊÁVµ³¶R úgRi¤x ¦¦¦µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV ª«sVLRiNRP»R½ gRißáxms¼½¬s.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV qx s©±srí¡©±s gRißáxms¼½¬s.. ª«sVV»R½ùLi. ©«sª«súgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV gRiâßá[aSLSµ³¶R ©«sÌÁV ¾»½ÌÁVxmsÊÁ²ïyLiVV. NRPVÇÁµ][tx sQ ¬sªyLSßáNRPV LSgji.. ""x¤¦¦¦ryò ©«sORPQ ú»R½ qx sLiÇØ»R½Li %s}mnsVõaRP*LRiLi gRiÇØ©«s©«sLi FyLRi*¼d½ ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶WLiËÜ[µ¶j³ r¡ª«sVLi qx sµyxqsøLSª«sVùx¤¦¦¦ª±sV'' ¿RÁ»R½VLSª«sX»R½ò »R½LRiößáLi ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½NTP úzms¸R¶V\®ªsV©«s ¿RÁ»R½VLSª«sX¼½ò »R½LRiößáLi @©«sVztsî QLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ A¸R¶VVxts< v. gRißáxms¼½ OTPQúmx s úxmsryµj¶. C ©«sORPQú»R½Li NRP©yùLSbPÍÜ[ DLiÈÁVLiµj¶. ˳ÁÏ VNTP. GNRP%sLiaRP¼½ mx spÇÁ»][ ©yª«sWÌÁ»][ gRißáxms¼½¬s ú¼½NRPLRißáaRPVµô¶jð »][ mx spÑÁ}qsò qx s»R½*LRi mx sn ÌÁúxmsµy»R½ @LiVV©«s %sxmsn VõLSÇÁÙ aRPV˳ØÌÁ¬sryò²¶R V. gRiLjiNRP ÊÁVµô¶jð %dsVµR¶ mx s¬s ¿Á[qx sVòLiµj¶. ¸R¶VaRPqx sV=. LSx¤¦¦¦§NRPV ryLi²`¶rí¡©±s. @ÇìØ»R½ aRPú»R½Vª«soÖÁõ qx sWÀÁxqsVòLiµj¶. qx s*xmsõ»R½VÌÁùQ®\ªsV©«s ÇÁgRi»R½VòÍÜ[ @ÇìØ»R½ ú}msLji»R½ qx s*xmsõQzqsó ¼½ ©«sVLi²T¶ ®ªsVÎÏÁ§NRPVª«s©«sV @Õ³ÁÌÁztsQqx sWò ZNP[ªs« ÌÁLi ¬sLSNSLRi ¬sLæiR Vßá qx sµæ¶R Vßá »R½»R½*ËÜ[µ¶R³ Z\ NP gRißáxms¼½ mx spÇÁÍÜ[ ÊÁVVxtsvÌÁV gRiLjiNRP©«sV %sµ³¶j Li¿yLRi¬s aSxqsòQûLi ¿Áxmso»R½VLiµj¶. @LiµR¶VÍÜ[ »]Li²R¶Li NRPV²T¶®\ªsxmso©«sNRPV ª«sLigji©«sÈýÁVgS JLiNSLRiLi ¿RÁWxmso»R½VLiµj¶. %sxtsñ v. NS¬s B%s IZNP[ ª«sLRiVxqsÍÜ[ ÛÍÁ[ªs« o. @LiµR¶VZNP[ NRPV²T¶®\ªsxmso »]Li²R¶Li ¼½Ljigji ª«so©«sõÈÁVª«sLiÉÓÁ gRißáxms¼½¬s JLiNSLRi gRißáxms¼½ @LiÉØLRiV. mx sú¼½ÍÜ[ mx sLRiª«sWLóiR Li gRißáxms¼½NTP ú{ms¼½ Fyú»R½®\ªsV©«s qx sLiÅÁù BLRi®\ªs INRPÉÓÁ. ª«sVµ³¶R ù N]ª«sVVø ®ªsµR¶VNRPVÈÁNRPV CaRP*LRiV²R¶V gRißáxms¼½¬s ˳ÁÏ W%sV %dsVµR¶NRPVxmsLixmsgS. JLi JxtsQµ¶k³ ª«s»R½Li»R½V ©«sª«sVM @®©s[µ¶j ry*%sV qx sx¤¦¦¦úxqs ©yª«sWÍýÜ[ INRPÉÓÁ. @ÍØlgi[ gRißáxms¼½ NRPW²y %sµyùÊÁVµô¶Rð VÌÁNRPV ®µ¶[ªs« o²R¶V. qx sWLRiù¿RÁLiú²R¶VÌÁV LRi´R¶ ¿RÁúNSÌÁVgS. @Li»R½Ljiõz¤¦¦¦»R½®\ªsV©«s @µR¶V÷黽R %sÇìØ©«s ¬sµR¶LRi+©«s »R½»R½Qò*®ªs[V C mx sú¼½ mx spÇÁ %sbPxtsí Q»½R . gRißáxms¼½ mx soLSßجsõ mx shji}qsò qx sLRi*NSLSùÌÁV zqsµô¶jð ryòLiVV. aRPVúNRP úgRi¤x ¦¦¦µ][tx sQ ¬sªyLRißáNRPV qx söéÉÁÓ NRP gRißáxms¼½. ¬sª«sVÇêÁ©«sLi ¿Á[ryòLi. mx sLRiaRPVLSª«sVV²R¶V. Bµj¶ NSÌÁLSbP ¿RÁúNRPLiÍÜ[ mx s®©sõLi²R¶ª«sLSbP. BLRi®\ªs INRPä LRiNSÌÁ mx sú¼½»][ mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li ®ªs©«sVNRP mx sLRiª«sWLóiR Li DLiµj¶. ¿RÁLiúµR¶úgRi¤x ¦¦¦µ][tx sQ¬sªyLRißáNRPV ®ªsLi²T¶. bPÍØLRiWxmsLi ÇìØ©«szqsµô¶jð ¬sxqsVòLiµj¶. C ª«sVW²R¶V LRiNSÌÁLiVV©«s %sxmsn WõÌÁ©«sV ®©s[©s« V »]ÌÁgjiryò©s« LiÈÁW A¸R¶V©«s @NRPä²R¶ {mshRiLi ®ªs[qx sVNRPV©yõ²R¶V. NSÊÁÉíÁÓ NRPVª«sWLRiV¬s ¿Á[»½R »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁV qx sXztsí QLi¿RÁÊÁ²R¶ÈÁ®ªs[V%sVÈÁ®©s[ úxmsaRPõ »R½ÛÍÁ»R½Vò»½R VLiµj¶. @LiµR¶VZNP[ ry*%sV NRP©«sùÍÜ[ NRPWLRiVè¬s C %sxmsn WõÌÁ\|ms©«s NRPW²y µR¶Xztsí Q¬s ®ªs[zqs DLi¿y²R¶V. ª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiVÌÁ»][ qx s¥¦¦¦ qx sª«sVxqsò ÇÁgSÌÁ©«sV %s}mnsVõaRP*LRiV®²¶[ qx sXztsí QLi¿y²R¶V. ª«sV©«sø´R¶V²R¶V. aRP¬s úgRi¤x ¦¦¦ µ][tx sQ ¬sªyLSßáNRPV ©«sÌýÁLSLiVV %dsVµR¶ ¿ÁNTPä©«s gRißáxms¼½¬s. @¬s úaRPV¼½.

NS¬s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V G ¸R¶VVgRiLiªy²][ Fsª«sLRiW ¿ÁxmsöÛÍÁ[LiR V. Â\¿Á©yÍÜ[ NSLigki»R½©±s. LSÇÁÙ ËØÌÁV¬s »R½ÖýÁ¬s BLiÉÓÁ ©«sVLi²T¶ ®ªsÎÏÁþg]ÈíÁgS. »R½©«s ÕÁ²ï¶R ª«sVLRißáLi»][ »R½ÌýÁ²T¶ÌýÁV»R½V©«sõ FyLRi*¼½¬s JµylLi[èLiµR¶VNRPV bPª«so²R¶V G©«sVgRiV»R½ÌÁ©«sV ¾»½ÀÁè A ËØÌÁV²T¶®ªsVVLi²y¬sNTP ®\µ¶ª«sLigS %s©y¸R¶VNRPVßñáÓ ALSµ³¶j qx sVò©yõLRiV. "gRißØ©yLi »y*' @®©s[ ÊÁVVlgi[*µR¶ ª«sVLiú»y¬sNTP gRiX»R½=ª«sVµR¶©«sV²T¶¬s ÊÁVVztsQgS ¿Á[aS²R¶V. úxms¼½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V INRP®ªs[ÎÁÏ ¿RÁLiúµR¶µR¶LRi+©«sLi @LiVV¾»½[ C úNTPLiµj¶ aý]N[ PR Li mx shji}qsò ¿yÌÁV µ][tx sQ mx sLji¥¦¦¦LRiª«s°»R½VLiµj¶. BLiúµR¶V²R¶V »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs gRißáxms¼½ @©«sVúgRi¤x ¦¦¦Li F~Liµj¶©«s ZOP[Qú»R½Li ÀÁLi»yª«sVßÓá ¼d½LóiR Li. g_»R½ª«sVª«sVV¬s aSxmsLi ª«sÌýÁ qx sx¤¦¦¦úxqs˳ÁÏ gRiV\®²¶©«s BLiúµR¶V²R¶V gRißáxms¼½ @©«sVúgRi¤x ¦¦¦Li ª«sÌýÁ qx sx¤¦¦¦úryORPV²R¶V NSgRiÖÁgS²R¶V. @xmsöÉÓÁ ©«sVLi²T¶ ª«so©y¸R¶VNRPV²R¶V bPª«sFyLRi*»R½VÌÁ mx soú»R½V²R¶V. ¬sLi²T¶ DLi²R¶¬sµj¶ Gµk¶ ÛÍÁ[µ¶R V. qx sXztsí QÍÜ[ A¸R¶V©«s»R½»R½Qò*Li NRPÎص³¶R LSª«s»R½LixmsNRPLi c ©«sª«sW%sV »R½Li %s©y¸R¶VNRPª±sV. A¥ý¦¦¦µy¬sõ.HÍ"£∞ ms¼½ ª«sVxϤ¦¦¦»R`«½ùª«ºO sVV =~° ª«sLñiR ©y¼d‚< ½»R½åf`« Li O QÆ}ѨugRißáx=∞Ǩ mx spLRi*Li úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V gRißáxms@¼½¬s gRiWLjiè »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs©«smx söV²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©«s qx sXztsí Q LRi¿RÁ©y ryª«sVLóSQù¬sõ ª«sLRiLigS úxmsryµj¶Li¿y²R¶V. »R½LRiVªy»R½ ª«sVVµæ¶R ÌÁV¬s ª«sµô¶R ª«sVLiú»R½µk¶ORPQ F~Liµj¶ gRißáxms¼½ DFyxqs©«s»][ »R½Liú²T¶ »R½LS*»R½ LSÇØù¬sNTP LSÇÁÙ NSgRiÖÁgS²R¶V. mx spLRi*Li ª«sÌýÁ˳ÁÏ V²R¶®©s[ LSÇÁÙNRPV µR¶ORPV²R¶®©s[ N]²R¶VNRPV úª«sß᪫sVVÌÁ»][ NRPW²T¶©«s aRPLkiLRiª«sVV»][ ÇÁ¬sø}qsò. JNSLRiª«sV A¸R¶V®©s[. A®ªsV »R½©«s ¼½ÌÁN`P gRiâßá[aPR V¬s D»R½=ªyÌÁV ÇÁLjizmsLi¿yLRiV. µy¬s¬s ÇØLiÊÁª«sLi»R½V²R¶V ¿RÁLizms C aRPª«sVLi»R½NRPª«sVßÓá¬s FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx sVNRPVª«sWLRiNRP ª«sWL][µ¶k M »R½©«s }¤¦¦¦ùxtsQ c aRPùª«sVLi»R½NRPM' ®©s[ÉÁÓ NTP ª«sVW²R¶V®ªs[ÌÁ qx sLiª«s»R½=LSÌÁ ©«sVLi²T¶ %s©y¸R¶VNRP %súgRi¤x ¦¦¦Li mx spÇÁÌÁV @LiµR¶VNRPVLiÈÁV©«sõ Aµ³yLSÌÁV©yõLiVV. @LiÈÁW Aµj¶aRPLiNRPLS¿yLRiVùÌÁªyLRiV gRiâßá[aRPV¬s ª«sV©¯[x¤¦¦¦LRiLigS NUPLjiòLi¿yLRiV. Çؼ½ ¸R¶VVgS¸R¶VVgSÌÁ @µ³j¶©y¸R¶VNRPV²R¶V úxmsgRi¼½ HNRPù»R½NRPV qx s*»R½Liú»R½F¡LSÈÁ qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ˳ØLRi¼d½¸R¶VVÌÁNRPV µ³yLjiøNRPaRPNTPò ryª«sWÑÁNRP ®µ¶[aPR ˳ÁÏ NTP¸ò ¶R VV»R½ úxmsËÜ[µy³ ¬sNTP %s©y¸R¶VNRPV¬s ÇÁ©«sø ª«sX»yòLi»R½Li %dsVµR¶ @LiµR¶LjiNUP ¾»½ÖÁzqs©«s NRP´R¶ INRPÛÉÁ[. A¸R¶V©«s ú¼½aRPWÌÁLi»][ A ÊÁÌÁV¬s bPLRiqx sV= ÅÁLi²T¶Li¿y²R¶V. gRißáxms¼½ DFyxqsNRPV²R¶LiVV©«s ª«sVVµæ¶R ÌÁV¬s aRPLkiLRiLi %dsVµR¶VgS ª«sÀÁè©«s gSÖÁ qx söLRi+ZNP[ µR¶OTPQ²¶T úª«s©«sª«sVVÌÁV ª«sVÈÁVª«sW¸R¶V\®ªsV qx sVLiµR¶LRi LRiWxmso\®²¶©y²R¶V. BLiúµR¶V¬s ª«sÌýÁ ª«sVVNRPVLiµR¶ @©«sÊÁ®²¶[ LRiVNSøLigRiµR¶V¬s µ³¶R LRiøxms¼½õ ª«sLiÀÁLi¿RÁÊÁ²T¶ gRiX»R½=ª«sVµR¶©«sV²R¶®©s[ N]²R¶VNRPV©«sV NRP©«sõµj¶. @ÈÁVª«sLiÉÓÁ ry*%sV gRiWLjiè FsLi»R½ ¿ÁxmsöVNRPV©yõ N]Li»R½ %sVgjiÛÍÁ[ªs« oLiÈÁVLiµj¶. ÊÁVµô¶jð qx sª«sVXµô¶jð ¬s¿Á[è @²ï¶R VN][gS. $ NRPXxtsñ v²R¶V G ¸R¶VVgRimx soLRiVxtsvÍÜ[ ¿Á}msöLiµR¶VNRPV %dsÌÁVLiµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. (xqsú»yÑÁ»R½Vò »R½ª«sVVøQ®\²¶©«s úxms}qs©«sV¬s zqsLix¤¦¦¦Li ¿RÁzmsLiµj¶. Bµj¶ ÍÜ[NPR %sµj¶»R½Li. @ª«s»yLRimx soLRiVxtsv\ÛÍÁ©«s $LSª«sVV²R¶V. A gRiX»R½=ª«sVµR¶©«sV²R¶V gRißáxms¼½ gRiWLjiè »R½mx sxqsV= ¿Á[¸¶R VgS gRißáxms¼½ úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV úÊÁx¤¦¦¦øÇìØ©y¬sõ úxmsryµj¶LiÀÁ ª«sVV©«sVÌÁÍÜ[ úZaP[tx sî Q»½R *Li NRPÖæÁLiÀÁ. ®ªsVNTP=N][ÍÜ[ µ³y©«sù®µ¶[ªs« »R½gS. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ mx sLRi*µj¶©y©«s ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ úª«s»y¬sõ A¿RÁLjiLiÀÁ úxmsryµyORPQ»½R ÌÁV {qs*NRPLjiLiÀÁ©«sªyLjiNTP ¿RÁLiúµR¶V¬s @LiVV¾»½[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V G NSÌÁLiªy²R¶V? ¿RÁWzqs©«s µ][tx sQLi @LiÈÁµR¶¬s aSxqsòQûLi. ª«sVVµyNRPLS»R½ò ®ªsWµR¶NRPLi qx sµy %sª«sVVNTPò ryµ³¶R NRPLi zqsµô¶jð ¬s ÊÁVµô¶jð ¬s B¿Á[èµj¶ A¸R¶V®©s[.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. AL][giR ù qx sWú»yÌÁ©«sV ËÜ[µ¶j³ Li¿Á[µ¶j A¸R¶V®©s[.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A¸R¶V©«sNRPV mx soÈíÁVNRP ª«sVLRißáLi ÛÍÁ[ªs« ¬s @LiÉØLRiV. %s%sµ³¶R ®µ¶[aSÍýÜ[ %s%sµ³¶R úFyLi»yÍýÜ[ %s%sµ³¶R LRiWFyÍýÜ[ mx spÑÁLi¿RÁÊÁ²R¶V»R½V©«sõ gRißáxms¼½ ª«sVVµæ¶R ÌÁ mx soLSßá µR¶Xuíyù ILiÉÓÁNTP |msÈíÁVNRPV©«sõ ©«sÌÁVgRiV»][ Ëܪ«sVø©«sV¿Á[zqs úFyßáúxms¼½xtsî Q ¿Á[zqs©«s ËØÌÁV²R¶V. %sxtsñ vª«so A¸R¶V®©s[. ÇÁ¬søLi¿y²R¶¬s mx soLSßá úgRiLi´yÌÁV ¿Áxmso»R½V©yõLiVV. %s©y¸R¶VNRP LRiWFy¬sõ úxmsxmsLi¿RÁªyùxmsòLigS @¬sõ qx sLixqsäQX»R½VÍýÜ[ "zqsLi¥¦¦¦M úxms}qs©«s ª«s®µ¶³ M[ zqsLi¥¦¦¦ ÇØLiÊÁª«s¼d½ ¤x ¦¦¦»R½M N]ÌÁVxqsVò©yõLRiV. ¬dsNTP¿yè²R¶V) »R½©«s ËÜÇêÁÍÜ[ %sZaP[uyÌÁ©«sV µy¿RÁVNRPV©«sõ %sbPxtsí Q ®\µ¶ª«sLi %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. A¸R¶V©«s FyLRi*¼d½»R½©«s¸R¶VV²R¶V.  ¿ Á[ L i j è úFyßáLi F¡aS²R¶V. gRißáxms¼½¬s }qs%sLixmsLSlLi[ @LiÈÁW »yùgRiLSÇÁÙ ®ªsVVµR¶Û\ ÍÁ©«s qx sLigki»R½ ªylgiæ ¸[ ¶R VNSLRiVÛÍÁLiµR¶L][ LRiqx sª«sV¸R¶V ˳ÁÏ NTPgò S©yª«sVX»R½ µ³yLRiÌÁ»][ mx sLRiª«saRPV\ÛÍÁ©yLRiV. %sxtsñ vª«sVWLjiò mx spÑÁLi¿RÁgS úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ª«sVµ³¶R V\ZNPÈÁ˳ÁÏ VÌÁ©«sV ¿RÁLixms²R¶LiÍÜ[ qx sx¤¦¦¦NRPLjiLi¿y²R¶V. mx sLRiª«sVbPª«so²R¶V mx spÑÁLiÀÁ »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs©«smx söV²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ú¼½xmsoLSxqsVLRiVßñáÓ ¿RÁLi}ms DFy¸R¶W¬sõ mx s©yõ²R¶V. BLiÉÓÁÍÜ[NPT @²R¶VgRiV|msÈíÁËÜ[»½R V©«sõ bPª«so¬s 32 gRißáxms»R½VÌÁV ÊÁx¤¦¦¦§µ³y mx spÇÁ¬ds¸R¶Vª«sVVÌÁV.

@Li»R½ÈÁ %sxtsñ vª«so ª«sÀÁè ""zqsLiµ³¶R WLRi. |msµô¶R F~ÈíÁÌÁ»][ mx soÉíزR¶V.A DFyxqs©«s»][ ª«sV¥¦¦¦aRPNTP¬ò s @LiµR¶VNRPV¬s ÍÜ[NS¬sõ »R½©«s gRiV|msöÉýÜ[ |msÈíÁVN][ªyÌÁ©«sõµj¶ µ³¶R Wúª«sWORPV²T¶ Fs»R½VògiR ²R¶. NRPX»R½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. ª«sV¸R¶VWlLi[aPR V²R¶V »R½©«s aRPNTPò ryª«sVLóSQùÌÁ»][ zqsLiµ³¶R VLSÇÁÙ©«sV. A ª«sLRiLi F~Liµj¶©«s zqsLiµ³¶R WLRiV²R¶V »]ÖÁgS úÊÁx¤¦¦¦ø®©s[ mx sÈíÁVN][ËÜ[gS úÊÁx¤¦¦¦ø ª«sßÓáNTPF¡¸R¶W²R¶V. A¸R¶V¬sõ %s²T¶ÀÁ |msÈíÁV'' @©yõ²R¶V. A LSORPQqx sVÌÁLiµR¶Lji¬ds qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁ. A¸R¶V©«s ÊÁÌÁaSÖÁ. A x q sª« s V¸R ¶ VLiÍÜ[ A¸R¶V©«s FyLRi*¼½NTP "gRiLi' @®©s[ gRiâßá[aRPª«sVLiú»R½Li Dxms®µ¶[bPLi¿RÁgS A®ªsV ÛÍÁ[ÅÁ©yúµj¶ úZaP[ßáVÌÁÍÜ[ µy*µR¶aRP ª«sL<SÌÁV »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs »R½©«sNRPV mx soú¼½¬sgS ÇÁ¬søLi¿RÁª«sV¬s gRißáxms¼½¬s N][Lij Liµj¶. ˳ÁÏ gRiª«sµæ¶k »R½ÍÜ[ $NRPXxtsñ v²R¶V "xqsLi˳ÁÏ ªy%sV ¸R¶VVlgi[ ¸R¶VVlgi[' @¬s qx söxtsí QLi ¿Á[aS²R¶V.. úÊÁx¤¦¦¦ø ª«sVVµR¶VxqsÖÁ. A®ªsVNRPV mx soÉíÁÓ ©«sÕÁ²ï¶R gRiâßá[aPR V²R¶V. mx sLRiª«sVbPª«so²R¶V G¾»½LiÀÁ A bPaRPVª«so gRiÇØ©«s©«sV²R¶V @¬s ÍÜ[NPR NRPÎØùßáLi N][qx sLi @ÍØ ÇÁ¬søLi²R¶¬s %sª«sLjiLi¿yLRiV. JLiNSLRi qx s*LRiWxmso\®²¶©«s %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V @ÍØ úxms¼½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ÇÁ¬søLiÀÁ µR¶Vxtsí Q qx sLi¥¦¦¦LRiLi ¿Á[aS²R¶V. Z\ NPÍØxqsLi ®ªs×Áþ FyLRi*¼d½®µ¶[%s¬sxmsÈíÁVN][ËÜ[gS A®ªsV ª«sV¸R¶VWlLi[aPR V²T¶¬s úFyLóij LiÀÁLiµj¶. ú¼½ª«sVWLRiVòÌÁV ¼½Ljigji »R½ª«sV »R½ª«sV róy©yÌÁNRPV ¿Á[LiR VNRPV©yõLRiV. @LiVV¾»½[ ®©s[©s« V ¬s©«sVõ mx sÈíÁVNRPVLiÉØ©«s¬s %sxtsñ vª«so ®ªsLiÈÁxms²ïy²R¶V zqsLiµ³¶R WLRiV²R¶V. A¸R¶V©«s NRPVª«sWLRiV\ÛÍÁ©«s µ³¶R LRiø µ³¶R LSøÌÁ©«sV ª«sµ³¶j Li¿yµR¶V. ""©«s©«sVõ ÇÁLiVVLi¿RÁVÈÁ qx sVÌÁ˳ÁÏ Li NS¬ds ¬ds @Li»R½ aRPNTPªò s« Li»R½V²R¶V ª«sVVLiµR¶VgS bPª«so¬s ÇÁLiVVLi¿yÖÁ. NSª«so©«s Z\ NPÍØry¬sNTP ®ªs×Áþ'' ª«sV¬s %sxtsñ vª«so »R½zmsöLi¿RÁVNRPV©yõ²R¶V. bPxtsí QLiR ORPQßáNRPV úxms¼½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ »y©«sV ÇÁ¬søxqsVòLiÉØ©«s¬s ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V²R¶V ¿Áxmsö²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NRPaRPùxmsª«sVx¤¦¦¦L<ij NSbdPLSÇÁÙNRPV NRPVÌÁgRiVLRiVª«so. @µj¶ gRiª«sV¬sLiÀÁ©«s ª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁV²R¶V AxqsNTP¬ò s @LiµR¶VNRPV®©s[ªs« VVLi®µ¶[ µ³¶R Wúª«sWORPV¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿y²R¶V. úxms¼½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ÍÜ[NPR NRPLiÈÁNRPVÌÁV »R½¸R¶WLRiª«so»R½W®©s[ ª«soLiÉØLRiV. »R½©«s ¼d½LRiLiÍÜ[ ª«so©«sõ AËØÌÁV¬s qx sª«sVVúµR¶V²R¶V ¼d½qx sVNRPVª«sÀÁè ÇÁLjigji©«sµj¶ %sª«sLjiLiÀÁ ¿RÁúNRPFyßÓáNTP @xmsögjiLi¿RÁgS A µR¶Lixms»R½VÌÁV A ÕÁ²ï¶R NRPV qx sª«sVVúµR¶¼d½LRiLiÍÜ[ ÇÁ¬søLiÀÁ©«s ªy²R¶V gRi©«sVNRP zqsLiµ³¶R V @¬s ©yª«sVNRPLRißáLi ¿Á[aSLRiV. mx sLRiaRPV©«sV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. ©«sLSLi»R½NRPVÌÁ©«sV qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿Á[LiµR¶VNRPV %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁVgS ÇÁ¬søLi¿yµR¶V. @ÍØ úxms¼½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ÇÁ¬søLiÀÁ©«s gS´R¶ÌÁV ª«so©yõLiVV. @»R½¬sNTP zqsLiµ³¶R WLRiV²R¶V @¬s }msLRiV |msÉíÁÓ ª«sVVÍýÜN[ SÌÁ©«sV ÇÁLiVVLi¿RÁgRiÌÁ %dsLRiV²R¶ª«so. A¸R¶V©«s A¥¦¦¦*©«sLi mx sLixmsgS »R½©«sNRPV ÊÁµR¶VÌÁVgS ª«sV¥¦¦¦»R½VäÈÁV¬s mx sLiFy²R¶V. gRiÇØ©«s©«sV²R¶V ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦¦¦©y LRiW²³¶R V\®²¶ mx sµR¶ø FyaSLiNRPVaSÌÁ©«sV. ÊÁVµô¶jð ÌÁ©«sV BÀÁè %sªyx¤¦¦¦Li ÇÁLjizmsLi¿y²R¶V. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ¼½%s ¼½´j¶ÍÜ[ ry*¼d½ ©«sORPQú»R½ ¸R¶VVNRPò z q sLix ¤ ¦¦¦ ÌÁgR i õLigS gR i ßáx m s¼½ FyLRi*¼½ ª«sVVLiµR¶V úxms»R½ùQORPQ \®ªsV ËØÌÁV²T¶ LRiWxmsLi µyÍØè²R¶V. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇØÌÁV. A¸R¶V©«s ˳ØLRiù DúgRi»R½ª«sVª«sLiaRP gRiVLRiV\®ªs©«s af©«sNRPV¬s qx sÌÁ¥¦¦¦\|ms qx sWLRiù¬s ALSµ³¶j LiÀÁ gRiLRi÷éªs« ¼½ @LiVVLiµj¶. A %sµ³¶R LigS µR¶Vxtsí Qqx sLi¥¦¦¦LRiLi NS%sLiÀÁ©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V µR¶VLæS®µ¶[%s ALSµ³¶R ©«sª«so©«sõ¿][ÈÁ »y©«sVª«soLiÉØ©«s¬s @˳ÁÏ ¸R¶V%sVÀÁè.HÍ"£∞ úxms®ªs[bPLiÀÁ µ³yù©«s¬sxtsî v²R¶¸R¶Wù²R¶V. ¬dsª«so N][mx sLi»][ Fsª«sLji ¿Á[LiVVxmsÈíÁVNRPVLiÛÉÁ[ ªyLRiV ª«sLiµR¶ ª«sVVNRPäÌÁª«so»yLRiV @¬s ª«sLRi%sV¿yè²R¶V. gRiâßá[aRPV²T¶ ªyx¤¦¦¦©«sLi ª«sV¸R¶VWLRiLi (®©sª«sVÖÁ). ®µ¶[ªyLi»R½NRPV¬sÍÜ[ ª«so©«sõ ª«sW¸R¶WaRPNTP¬ò s ÍÜ[ÊÁLRiV¿RÁVNRPV©yõ²R¶V. ©«sLSLi»R½NRPVÌÁV A¸R¶V¬sõ ¿RÁLiFyÌÁ¬s ¿Á[zqs©«s úxms¸R¶V»yõÖÁõ ËØÌÁ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ª«sª«sVVø¿Á[zqs µj¶©«sµj¶©«s úxmsª«sLóiR ª«sW©«sV\®²¶ qx sLRi*aSxqsòQû FyLRiLigRi»R½V²R¶¸R¶Wù²R¶V. ©«sLSLi»R½NRPV¬s ª«sµ³¶j Li¿RÁgS ®µ¶[ªyLi»R½NRPV²R¶V DúgRiV\®²¶ Fs¬s%sVµj¶ª«sVLiµj¶ LSORPQqx sVÌÁ©«sV mx sLiFy²R¶V. A¸R¶V©«s úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©«s FyLRi*¼½¬s LRiOTPQLi¿y²R¶V. ú¾»½[»y¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ª«sV¸R¶VWlLi[aPR V²R¶V ú¾»½[»y¸R¶VVgRiLiÍÜ[ %sV´j¶ÌÁ©«sV mx sLjiFyÖÁLi¿Á[ ¿RÁúNRPFyßÓáNTP qx sLi»y©«sLi ÛÍÁ[µ¶R V.ª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁV²T¶gS @ª«s»yLRiLi ¿yÖÁLi¿y²R¶V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A bPaRPVª«so |msµô¶R ¿Áª«soÌÁV.. zqsLiµ³¶R W qx sWL][ùFyxqs©«s»][ qx sLRi*aSxqsòQû qx sª«sV¬s*»R½V\®²¶. zqsLiµ³¶R WLRiV²R¶V |ms²R¶V»R½V©«sõ z¤¦¦¦LixqsNRPV »yÎÏÁ#ÛÍÁ[NPR ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLi»y FyLRi*¼½¬s úFyLóij Li¿RÁgS A®ªsV @LigkiNRPLjiLiÀÁ gRiLRi÷éLi µyÖÁ=LiÀÁ. @LiVV¾»½[ gRiLRi÷éqx só bPaRPVª«so FsµR¶VgRiVµR¶ÌÁ»][ A®ªsVÍÜ[ »yxms®ªs[VLRiö²T¶. NSbdPLSÇÁùLi ¿Á[LiR ËÜ[¹¸¶[Vª«sWLæiR LiÍÜ[ µ³¶R Wúª«sWORPQ²¶R ®©s[ªy²R¶V qx sWL][ùFyxqs©«s ¿Á[qx sWò NRP¬söLi¿y²R¶V. ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V¬s mx soú»R½V²R¶VgS F~LiµyÌÁ©«sõ @µj¶¼½ N][Lij NRP©«sV ¼d½lLi[èLiµR¶VNRPV. A LRiWxmsLi ¿RÁWzqs ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV Gª«sgjiLi¿RÁVN][gS. ÀÁ©«sõ NRPÎÏÁ§þ.HÍ"£∞ úxms¼½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ÇÁ¬søLiÀÁ bPxtsí QLiR ORPQßá. ÊÁÌÁgRiLRi*Li»][ ú¼½ª«sVWLRiVòÌÁ®©s[ ª«sÀÁè »R½©«s LSÇÁùÍÜ[ ª«soLi²yÌÁ¬saSzqsLi¿y²R¶V. ÊÁVVztsQNPR aRPùxmso²R¶V. A gRiLRi÷éLi |msLjigji ÊÁÖÁxtsí Qªs« VLiVV©«s ®µ¶[¤x ¦¦¦Li»][ ú¼½®©s[ú»yÌÁ»][ NRPW²T¶©«sªy\®²¶ g]Li¾»½¼½ò G²R¶ª«sgS ÍÜ[NSÌÁ¬dsõ ª«sßÓáNSLiVV. Bµj¶ ¾»½ÖÁzqs©«s bPª«so²R¶V FyLRi*¼d½qx s®ªs[V»R½LigS Z\ NPÍØxqsLi ª«sµj¶ÖÁ r¢LiµR¶LRiù mx sLRi*»R½ ®\ªsVµy©«sLiÍÜ[ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÍÜ[NPR NRPLiÈÁNRPVÌÁ¸R¶Võ ®µ¶[ªyLi»R½NRPV²R¶V. µR¶Vxtsí QbPORPQßá ¿Á[ryò©s« ¬s $ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so ¿ÁFyö²R¶V. NSÊÁÉíÁÓ A¸R¶V©«s ª«sV¸R¶VWlLi[aPR V²R¶¸R¶WùµR¶V. »]Li²R¶Li. NRPX»R½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ª«sVx¤¦Ü[»R½äÈÁV²R¶V µR¶Vxtsí QbPORPQßá. úxmsÇÁÌÁ©«sV qx s©yøLæiR LiÍÜ[ ©«s²T¶zmsLixms¿Á[¸¶R VÈÁLi @ª«sqx sLRiLi. µy*xmsLRi¸R¶VVgRiLiÍÜ[ gRiÇØ©«s©«sV²R¶V: úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V Aª«sÖÁLi¿RÁgS @»R½¬s ©¯[ÉÁÓ ©«sVLiÀÁ INRP qx sVLiµR¶LRi mx soLRiVxtsv²R¶V A%sLRi÷é%sLi¿y²R¶V. ª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁV²T¶LRiWxmsLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V »R½©«s©«sV qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁÉجsNTP mx soÉíزR¶¬s ¾»½ÖÁzqs®µ¶[ªyLi»R½NRP. ¿][ªs« LjiNTP NRPÖÁ¸R¶VVgRiLiÍÜ[©s« W ÇÁ¬søryò²¶R ¬s FsµR¶VLRiV¿RÁWxqsVò©yõLRiV. »R½ª«sV©«sV %s²T¶zmsLiÀÁ©«s ª«sV¸R¶VWlLi[aPR V¬sNTP úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V »R½©«s NRPVª«sWlLiòQÛ\ÍÁ©«s zqsµô¶jð . A»yxmsLi ˳ÁÏ LjiLi¿RÁÛÍÁ[¬s\®µ¶ qx sª«sVVúµR¶ ¼d½LS¬sNTP ¿Á[Lij gRiLS÷é¬sõ µj¶gRi%s²T¶ÀÁLiµj¶. ÀÁ©«sõ NSÎÏÁ§þ. µ³¶R Wúª«sWORPV¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁLiµj¶ »R½©«s ª«sµ³¶R Z\ NP mx soÉíÁÓ ©«s %s©y¸R¶VNRPV®²¶[©s« ¬s ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ ©«sLSLi»R½NRPV²R¶V NSbdPLSÇÁùLiQ|\ ms µR¶Li®²¶¼½òªs« ¿yè²R¶V.HÍ"£∞ . A ËØÌÁV¬sNTP bPª«so²R¶V gRiâßá[aRPV²R¶¬s ©yª«sVNRPLRißáLi ¿Á[aS²R¶V. @ÈÁVª«sLiÉÓÁ ªyLjiª«sÌýÁ NRPÌÁVztsQ»½R ®\ªsV©«s µ³¶R LSø¬sõ qx sLjiµj¶µô¶j . A¸R¶V©«s ˳ØLRiù @µj¶¼½ÌÁ N][Lij NRP%dsVµR¶ ªyLjiNTP mx soú»R½V²R¶VgS ÇÁ¬søryò©s« ¬s ª«sLRi%sV¿yè²R¶V.

NRPÖÁ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ NRPÖÁ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ µ³¶R LRiøLi »R½gæij F¡LiVV ILiÉÓÁNSÖÁ %dsVµR¶ µ³¶R LRiø ®µ¶³ ©[ s« Vª«so ¬sÌÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. »R½©«sNRPV LRiWxmsLi ÛÍÁ[©s« Li»R½NSÌÁLi FsLi»][ ¥¦¦¦LiVVgS %sx¤¦¦¦Ljiqx sWò. ®µ¶[ªs« oÎýÁÏ ©«sV mx sÉíÁÓ Li¿RÁVN][©s« ÖÁ=©«s @ª«sqx sLRiLi ÛÍÁ[µ¶R ¬s ˳Ø%sLi¿RÁrygSLRiV. NRPLji}tsQù e gRigRi©«sV²R¶V ©ygS˳ÁÏ LRißáLi µ³¶R Lji}qsò »R½©«s mx soú»R½V¬sgS {qs*NRPLjiryò©s« ¬s mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV²R¶V ª«sVLi. A qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ bPª«so¬s %dsLRiùLi NTPLiµR¶mx s²R¶gS @LiµR¶VÍÜ[©s« VLi²T¶ ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li INRP ËØÌÁV²R¶V mx soÉíزR¶V. mx spLñS©«sLiµR¶ aSLi»R½VÌÁ©«sV GLRiöLRiVryò²¶R V. A ®µ¶[ªs« o¬s mx spÑÁLi¿RÁLi®µ¶[ ª«sV©«sVxtsvÌÁV »R½ÌÁ|msÛÉÁí [ GNSLRiùLi zqsµô¶jð Li¿RÁµR¶¬s aSxms%sV¿yèµR¶V. µyÖÁè zqsLiµ³¶R WLRiV¬s |\ msNTP µR¶Li®²¶¼½ò. %s©y¸R¶VNRP ÇÁ©«s©«s ª«sX»yòLi»R½Li @®©s[NPR mx soLSßØÌÁÍÜ[ NRPW²y ª«soLiµj¶. INRP©yÉÓÁ ª«sW©«sª«soÌÁNRPV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ»][ @ª«sqx sLRiLi ÛÍÁ[¬s zqsó ¼½ GLRiö²T¶Liµj¶. |\ msgS mx s»R½©«s®\ªsV©«s ª«sV©«sVxtsvÌÁNRPV gRiVßáFy´R¶Li ®©s[LSöÌÁ¬s úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V ˳Ø%sLi¿y²R¶V. Fsª«sLji Ex¤¦¦¦NRPV »R½gji©«sÈýÁVgS ªyLji¬s Ez¤¦¦¦Li¿RÁVNRPV®©s[Li²R¶VNRPV @ª«sNSaRPLi BÀÁè©«s @¿RÁª«sVùM mx spL][*QNPR ò Gª«sLigRiVßá %sZaP[ßá %sbPuíy¸R¶WLi $ zqsµô¶jð ÊÁVµô¶jð qx s®ªs[V»R½ ª«sLRizqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP @xtsí Q¼½\®´¶ ¤x ¦Ü[ªs« WÆØù »y©«sV BÍØ %sNSLRi LRiWxmsLi»][ gRigRi©«sLiÍÜ[ %sx¤¦¦¦LjiLi¿RÁÈÁLi @Li»R½ ª«sVLiÀÁµj¶ NRPLRiøßÔá gRißáxms»yùµj¶ mx sLi¿RÁÍÜ[NPR FyÌÁNRP mx spÇØLi. N][Lij ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«s¿yèLRiV. ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li ©yÉÓÁ©«sVLi²T¶ gRigRi©«sV²R¶V gRiÇØ©«s©«sV²T¶gS %s©y¸R¶VNRP LRiWxmsLiÍÜ[ ˳ÏÁNRPVòÌÁNRPV gRißáxms¼½Li ÍÜ[NPR FyÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV ee ALSµ³¶R ùQ®\µ¶ª«sª«sV¸R¶Wù²R¶V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sÇÁ¸R¶WÌÁV ªyÈÁLi»R½ÈÁ @®ªs[ ª«sÀÁè ¿Á[LiR rygSLiVV. G©«sVgRiV »R½ÌÁ»][ %sNSLRiLRiWxmso²T¶gS ª«sVLjiF¡¸R¶W²R¶V. ªy¬s¬s ª«sµ³¶j LiÀÁ ÍÜ[NSÌÁ©«sV LRiOTPQLi¿y²R¶V. ª«sVLi. A ËØÌÁV¬s ¼d½qx sVNRPV¬s ª«sÀÁè FyLRi*¼½ bPª«so¬sNTP ¿RÁWzmsLiµj¶.HÍ"£∞ . ª«sVLji N]LiµR¶LRiV A gRigRi©«sV²T¶ r¢LiµR¶LSù¬sNTP CL<iR Qù mx s²ïyLRiV. Axqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ bPª«so²R¶V µk¶LçiR AÍÜ[¿ÁR ©«sÍÜ[ ª«so©yõ²R¶V. @xmsöÉÓÁ©«sVLi²T¶ »R½ª«sVxms©«sVÌÁ¬sõLiÉÓÁNUP ª«sVVLiµR¶VgS %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÑÁLi¿yÖÁ= ª«sÀÁèLiµj¶. ªyLRiLi»y bPª«so²T¶¬s úFyLóij LiÀÁ úxmsxqs©«sõLi ¿Á[qx sVN][gS. mx spÇÁÌÁV mx so©«sryäLSÌÁV ª«sW¬s ANRPX»yùÌÁV ®ªsVVµR¶ÌÁV|msÉíØLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. Aµj¶»yùµj¶ ©«sª«súgRi¤x ¦¦¦ mx spÇØLi. ªyLji %sÇÁ¸R¶Vª«sWLæiR ª«sVLi»y ª«sVVÎÏÁþF~µR¶ÌÁ»][ ¬sLi²T¶F¡LiVVLiµj¶. gRigRi©«sV¬s LRiWxmsLi qx sXztsí QÍÜ[¬s ryNRPLiµR¶LSù©«sõLi»y LRiWxmsNRPÌÁö©«s ¿Á[zqs©«s ¼d½LRiVÍÜ[ ª«soLiµj¶. BµR¶Li»y gRiª«sV¬sLiÀÁ©«s bPª«so²R¶V N][Fy®ªs[aPR LiÍÜ[ %sNSLRi LRiWxmsLi F~LiµR¶ª«sV¬s gRigRi©«sV¬s aRPzmsLi¿y²R¶V |msµô¶R ËÜÇêÁ. µ³¶R LRiøLi OUPQßáÓ LiÀÁ @LS¿RÁNRPLi »yLi²R¶%sLiÀÁ©«smx söV²R¶V A úxmsÇØ ¬sLRiWøÌÁ©«sNRPV @aRP*ªyx¤¦¦¦©yLRiW²³¶R V\®²¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V µ³¶R Wúª«sV ZNP[»½R V©yª«sVLi»][ A%sLRi÷é%sryò²¶R V. %sÇÁ¸R¶WÌÁ¬s¿Á[è ®µ¶[ªs« o²R¶V NSª«so©«s zqsµô¶jð µy»R½ @¬s zmsÌÁª«sÊÁ²ïy²R¶V. N][ÌÁLiÍÜ[ qx sÀdÁèéÌÁ»R½. úÊÁ¥¦¦¦øßáLi ÍÜ[NPR FyÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV ee NS¬s bPª«so¬s µR¶Xztsí Qmx s²R¶gS®©s[ A ËØÌÁV¬s »R½ÌÁ mx sgjiÖÁF¡LiVVLiµj¶. ª«sW©«sª«soÌÁV %súLRi%dsgji »y®ªs[V aRPNTPò ª«sLi»R½VÌÁª«sV¬s BNRP ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. A aSxms mx sn ÖÁ»R½LigS ª«sW©«sª«soÌÁNRPV gRiLRi*Li µj¶gjiF¡LiVVLiµj¶. »R½©«sNRPV NSªyÌÁ¬s L][µ¶j Li¿RÁrygjiLiµj¶. qx sª«sVW²³¶R ª«sVxqsùFyg`iiLi qx sVlLi[. JLi úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªy©yLi mx sµR¶%dsM c NRP%ds©yª«sVXztsQ Lji*úFyßØLi úÊÁx¤¦¦¦øQ®\ ªsª«sLRiò mx soLSßáLiÍÜ[: ª«sVz¤¦¦¦u¡ ª«sVXgSßØLi ZaP[ù©¯[ gRiXúµ³yßØg`iiLi FyLRi*¼d½mx sLRi®ªs[VaRP*LRiVÌÁV Z\ NPÍØxqsLiÍÜ[ úNUP²T¶qx sVò©s« õ qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ªyLji µR¶LRi+©«sLi qx s*´j¶¼½LRi*ßØ©yg`iiLi r¡ª«sVM mx s%sú»R½ ª«sV¾»½[ù¼½ lLi[ËÁϳ ©±s. AÍÜ[¿ÁR ©«s ª«sVVgjiLiÀÁ »R½ÌÁ\|msZNP»R½gò S ª«sV©¯[¤x ¦¦¦LRi®\ªsV©«s ANSaRPLi bPª«so¬sNTP NRP¬szmsLiÀÁLiµj¶.HÍ"£∞ ˳ØLRiù Ëص³¶R ©«sV ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[¬s bPª«so²R¶V. A ËØÌÁV®²¶[ gRißáxms¼½. JLi BµR¶Li %sxtsñ v Lji*¿RÁúNRP®ªs[V ú¾»½[µy³ A©«sLiµR¶Li»][ Fs»R½VòNPR V©«sõ FyLRi*¼d½®µ¶[%s A qx sLixmsn VÈÁ©«s»][ µR¶VMÅÁLi NRPÖÁgjiLiµj¶ A ÕÁ²ï¶R ¬sµR¶®µ¶³ mx[ sµR¶Li. ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li mx sLi¿RÁÍÜ[NPR FyÌÁNRP mx spÇØ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %s}mnsVõaRP*LRiV¬sNTP JÈÁ%sV @LigkiNRPLjiLi¿Á[ªyLRiLiÛÉÁ[ ©«s¿RÁèµR¶¬s ˳ÁÏ %sxtsQù mx soLSßáLi ¿Áxmso»][Liµj¶. JLi gRißØ©yLi »y* gRißáxms¼½g`iiLi x¤¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ »R½©«s qx sLiNRPÍØö¬sõ ¾»½ÖÁFy²R¶V. NRPÖÁ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ úxms¼½ ÒÁ%ds INRP LSORPQryª«s»yLRi%dsLRiV®²¶[. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV bPª«so¬s aRPLRißáV®ªs[²yLRiV. A %sµ³¶R LigS gRigRi©«sV²R¶V gRiÇØ©«s©«sV²R¶V @¸R¶Wù²R¶V. ªyLRiV GLi ª«sVVÈíÁVNRPVLiÛÉÁ[ @µj¶ mx sn ÖÁLi¿RÁrygjiLiµj¶. NRP%sLi NRP%ds©y ª«sVVxms ª«sVúaRPª«sqx sòªs« VLi bPª«so N][Fy®ªs[aPR Li úxmsµR¶Lji+LiÀÁ©«smx söV²R¶V A¸R¶V©«s aRPLkiLRiLi©«sVLiÀÁ ®ªs[ÌÁN]ÌÁµj¶ ÛÇÁ[ùtx sî QLSÇÁLi úÊÁx¤¦¦¦øßØLi úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsö»R½ gRiÇØxqsVùÌÁV ÇÁ¬søLi¿yLRiV. IN]äNRPä mx soLSßáLiÍÜ[ IN][ä %sµ³¶R ª«sVLiVV©«s gS´R¶©«sV }msL]ä©yõLRiV. A ËØÌÁV¬s FsLi»][ ª«sVLi. ˳ÁÏ %sxtsQù mx soLSßáLiÍÜ[ C mx soLSßáLiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V @LiVV©«s Lki¼½ N]»R½ò »R½LRi¥¦¦¦ÍÜ[ ª«soLiµj¶. @LiµR¶VNRPV A¸R¶V©«s gRiâßá[aPR V²R¶®©s[ ®µ¶[ªs« o²T¶¬s qx sXztsí QLi¿y²R¶V. mx soxtsQö ˳ÁÏ úµy©«sµk¶ ¼d½LRiLiÍÜ[ µ]LjiNTP©«s G©«sVgRiV »R½ÌÁ©«sV ¼d½qx sVNRPVª«sÀÁè A ËØÌÁV¬sNTP @¼½NTPLiÀÁ úFyßáúxms¼½xtsî Q¿Á[aSLRiV. A¸R¶V©«s %dsVµR¶ ˳ØLRiLi ®ªs[zqs ¸R¶V¼½õQ}qsò %sÇÁ¸R¶VLi ÌÁÕ³ÁLi¿RÁÈÁLi ÆظR¶VLi. A @Liµy¬sNTP mx soLRiVxtsvÛÍÁ[ ANRPL<ij »R½VÌÁª«so»R½V©yõLRiV. ¼½Ljigji ÊÁ¼½NTP©«s ËØÌÁV¬s ¿RÁWzqs FyLRi*¼½ A©«sLiµR¶mx s²T¶Liµj¶. qx s»R½ùxqsLiµ³¶R »R½. ®µ¶[ªs« NSLi»R½ÌÁV gRigRi©«sV¬s ®ªsWz¤¦¦¦Li¿yLRiV. @LiVV¾»½[ @¬sõLiÉÓÁÍÜ[ A¸R¶V©«sNRPV LRiWxmsLi INRPÛÉÁ[ DLi²R¶ÈÁLi gRiª«sV¬sLi¿RÁª«sÌÁzqs©«s %sxtsQ¸¶R VLi. %sxmsn WõÌÁ©«sV ¤x ¦ ¦Lij Li¿Á[®µ¶[ªs« o²R¶V NSÊÁÉíÁÓ %sxmsn Võx¤¦¦¦LRiV²R¶V. mx sLi¿RÁ˳ÁÏ W»yÌÁÍÜ[ ANSaS¬sNTP ª«sWú»R½®ªs[V LRiWxmsLi ÛÍÁ[NPR F¡ª«sÈÁLi G%sVÉÓÁ? ANSaS¬sNTP NRPW²y ¿RÁNRPä¬s LRiWxmsLiª«soLiÛÉÁ[ FsLi»R½ ËØgRiVLi²R¶V©«sV @¬s bPª«so²R¶V »R½ÌÁÀÁ©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ gRigRi©«sV²R¶V ryNSLRiV²R¶VgS bPª«so¬s ª«sVVLiµR¶V úxms»R½ùQOPR Qªs« V¸R¶Wù²R¶V. gRigRi©«sV®²¶[ gRiÇØ©«s©«sV²R¶V mx spLRi*Li LSORPQqx s Ëص³¶R ÌÁ©«sV ˳ÁÏ LjiLi¿RÁÛÍÁ[¬s LRiVxtsvÌÁV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @µj¶ ry¸R¶VLiú»R½Li ®ªs[ÎÁÏ . BLiúµyµR¶ùxtsí Q µj¶NSöÌÁNRP mx spÇØLi ¿RÁ NSµR¶¬s gRigRi©«sV²R¶V bPª«so²T¶¬s ®ªs[²¶R VNRPV©yõ²R¶V. @©«saRPøQXßá*©«sWõ»R½õÕ³Á {qs=µR¶ryµR¶©«sLi gRiÇØ©«s©«sV²R¶VgS ª«sWLji©«s gRigRi©«sV²R¶V ªyLRiLiµR¶LjiNUP @µ³¶j mx s¼½gS ª«soLiÉزR¶¬s ª«sLRi%sV¿yè²R¶V. %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V @¸R¶Wù²R¶V.

»yLiÊÁWÌÁLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ª«sVLiú»R½ mx soxtsQöLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV gRiâßá[aSµj¶ mx sLi¿RÁÍÜ[NPR FyÌÁNRP ®µ¶[ªs« »y úxmsryµR¶ zqsµô¶jð LRiqx sVò. JLi NRPúµR¶Vúµy¸R¶V úxms¿Á[»½R }qs %dsV²³¶R Vxtsí Qªs« W¸R¶V »R½ª«sù}qs ª¯[ ¿Á[ªs« V aRPLi»R½ª«sVg`iiLi ¤x ¦¦¦X®µ¶[ qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦ úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi LRiVúµR¶Li ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx sú¼d½mx soú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li xqsWLRiùúgRix¤¦¦¦xqsù D»R½òLRi»R½M LRiVúµR¶ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róyxms¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. JLi g_Lki%sVª«sW¸R¶V qx sÖÁÍجs »R½ORPQ ¾»½[ùNRPmx sµk¶µj¶*xmsµk¶ ry ¿RÁ»R½VxtsQ÷µk¶ @uíymx sµk¶ ©«sª«smx sµk¶ ÊÁ˳ÁÏ Wª«so{tsQ qx sx¤¦¦¦úryORPQLS mx sLRi®ªs[Vª¯[ùª«sV©±s ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx sú¼d½mx soú»R½ mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li g_LkiLi ÍÜ[NPR FyÌÁNS ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV ee gRiâßá[aSµj¶ mx sLi¿RÁÍÜ[NPR FyÌÁNRP ®µ¶[ªs« »y˳Üù[ ©«sª«sVM µ³yù¸R¶Wª«sV Aªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV. ryõ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV aRPVµôyð ¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi @gjiõLi µR¶W»R½Li ª«sXßÔ᪫sV}¤¦¦¦ x¤¦Ü[»yLRiLi %saRP*®ªs[µ¶R qx sLi @xqsù ¸R¶VÇìÁqx sù qx sVúNRP»R½VLi qx sWLRiù úgRi¥¦¦¦µ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi @gjiõLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦xqsù µR¶OTPQßá»R½M @gjiõª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV. ª«sqx sòQûLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. JLi NRPúµR¶Vúµy¸R¶V úxms¿Á[»½R }qs %dsV²³¶R Vxtsí Qªs« W¸R¶V »R½ª«sù}qs ª¯[¿Á[ªs« V aRPLi»R½ª«sVg`iiLi ¤x ¦¦¦X®µ¶[ ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li %sxtsñ vLi ÍÜ[NPR FyÌÁNRPNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sVee ª«sVLi. ª¯[¿Á[ªs« V aRPLi»R½ª«sVg`iiLi ¤x ¦¦¦X®µ¶[ ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li LRiVúµR¶Li ÍÜ[NPR FyÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV ee ª«sVLi. mx souyößÓá qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV µ³¶R Wxmsª«sWúxmsn Wxms¸R¶W%sV.HÍ"£∞ %sxtsñ vLi ÍÜ[NPR FyÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV ee ª«sVLi. ¿RÁLiúµR¶úgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV aý]e[ e ¿RÁLiúµyLji}tísQ»½R V qx sLiúFy}msò ¿RÁLiúµR¶ mx spÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ e ¿RÁLiúµR¶ µ³yù©«sLi úxmsª«sOSQQù%sV ª«sV©«sM {ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V aý]e[ e AFyù¸R¶V}qs*»R½ùxqsù ª«sVLiú»R½qx sù g_»R½ª«sVÊÁVVztsQM ¿RÁLiúµ][®µ¶[ªs« »y gS¸R¶Vú¼d½ ¿³ÁR LiµR¶M (ª«sVª«sV) ¸R¶VÇÁª«sW©«s ryù´j¶ ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ù´j¶ ®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ ¿RÁ©ôs« ûúgRi¤x ¦¦¦ úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió Q[ù ¿RÁLiúµR¶úgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM aý]e[ e Algi[õ¸R¶V˳Ølgi[ qx sLRi´][µ¶R aSaRP*aSè ú¾»½[¸¶R VÇÜ[¸¶R Wª«sVV©«s ®µ¶[aPR ÇÁaRPè úxms»R½ùÃÁVøÅÁxqsó aRPè»R½VLRiúxqs{mslhi[ gRiµyµ³¶R LSLig][z¤¦¦¦ª«sVª«s»R½=Q*˳ت«sM ZaP[*»yLiÊÁLRiZaP[+Q*»R½ª«sxmsoM NTPLkiÉÔÁ ZaP[*»R½µR¶Vù¼½ LôRiLi²R¶µ³R¶L][ µj¶*ËØx¤¦¦¦§M ¿R Á Liúµ][ ª« s VX»y»yø ª« s LR i µR ¶ M NT P Lk i ÉÔ Á úZaP[ ¸ R ¶ WLizqs ª«sVx¤¦¦¦ùLi%sµ³¶R µy»R½V®µ¶[ªs« M ©«sª«súgRi¤x ¦¦¦ mx spÇÁ qx sWLRiùúgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi NRPúµR¶Vúµy¸R¶V úxms¿Á[»½R }qs %dsV²³¶R Vxtsí Qªs« W¸R¶V »R½ª«sù}qs. mx spÇÁ¸R¶W%sV. ª«sVLi. ª«sVLi.HÍ"£∞ g][ú¾»½[LiR ®ªs[Vù ÊÁx¤¦¦¦§%sµ³¶R gRiVâßá[ NSaRPùFyÛÆÁ[ù úxmsxqsW»R½M NS×ÁLigSÛÆÁ[ù %sÇÁ¸R¶VÇÁ¬s»R½M úFyßáVøÅÁM mx sµR¶øx¤¦¦¦xqsòM aý]e[ e mx sµyøxqs©«sM mx sµR¶øNRPL][ µj¶*ËØx¤¦¦¦§M mx sµR¶øµR¶Vù¼½ qx s=xmsò»½R VLRiLigRiªyx¤¦¦¦M µj¶ªyNRPL][ ÍÜ[NPR ª«smx soM NTPLkiÉÔÁª«sVLiVV úxmsryµR¶Li %sµR¶µ³y»R½V ®µ¶[ªs« M Axqs¾»½[ù©«s LRiÇÁry ª«sLRiªò s« W©¯[ ¬s®ªs[aPR ¸R¶V©«sõª«sVX»R½Li ª«sVLRiQòùLi ¿RÁ z¤¦¦¦ßáù¹¸¶[V©«s qx s%s»yLRi®´¶[©s« ®µ¶[ª¯[¸¶R V¼½ ˳ÁÏ Vª«s©y ¬sxmsaRPù©±s JLi ˳ÏÁWLRiV÷骫sxqsV=ª«sM xqsWLRiùúgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦gRi¿RÁèé AgRi¿RÁèé qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦Li LRiNRPªò s« LñiR Li LRiNRPgò iR Li´R¶Li LRiNRPmxò soxtsQöLi LRiNRPªò s« WÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi LRiNRP¿ò ÁR èéú»R½ µ³¶R *ÇÁxms»yNSµj¶ a][ÕÁ³ »R½Li µj¶ª«sùLRi´R¶xqsª«sWLRiW²³R¶Li ®ªs[VLRiVLi úxmsµR¶OTPQßÔáNRPVLS*ßáLi úFyÃÁVøÅÁLi xmsµyøxqs©«sxqósLi µj¶*˳ÏÁVÇÁLi xqsFyòaRP*Li xqsxmsòLRiÇêÁÙLi NRP×ÁLigRi®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li NSaRPùxmsxqsg][ú»R½Li úxms˳ÁÏ ª«s qx sLiª«s»R½=lLi[ ª«sWxmsn Vª«sW}qs aRPVNýPR mx sZOP[Q qx sxmsòªs« WùLi ˳ة«sVªyxqslLi[ @bP*¬ds ©«sORPQú»yÇØ»R½Li zqsLix¤¦¦¦LSaRPùµ³¶j mx s¼½Li NTPLkiÉÓÁ©«sLi qx sVÆØ{qs©«sLi mx s¼d½õxmsoú»R½mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li úgRi¤x ¦¦¦ ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sxtsí Qªs« Vzqsø ©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ g][ªs« V¸R¶V µ³y©«sù r¡ùxmsLji ª«sLRiVòÍØNSLRiª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ róyzms»R½ qx s*LñiR Qúmx s¼½ª«sW LRiW}msßá qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. LRi»R½õ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV FyµR¶ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. µk¶mx sLi µR¶LRi+¸R¶W%sV ®\©s®ªs[µ¶R ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. aý]e[ e qx sWLSùLji}tísQ»½R V qx sLiúFy}msò qx sWLRiùxmspÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ qx sWLRiùµ³yù©«sLi úxmsª«sOSQQù%sV A»R½ø{ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee Axqs¾»½[ù®©s[»½R ùxqsù ª«sVLiú»R½qx sù z¤¦¦¦LRißáùxqsó Wxms ÊÁVVztsQM qx s%s»y ®µ¶[ªs« »y ú¼½xtsí v£msèiLiµR¶M (ª«sVª«sV) ¸R¶VÇÁª«sW©«sryùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦ úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió [ qx sWLRiùúgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM aý]e[ e ®ªs[µ¶k ª«sV®µ¶³ ù[ ÌÁÖÁ»R½NRPª«sVÛÍÁ[ NRPLñij NS¸R¶WLi LRi´R¶qx só xqs=Fyòa][ùL][äLRiVßáLRiVÀÁLRiª«sxmsoxqs=xmsòLRiÇêÁÙLôjiQ* ËØx¤¦¦¦§M N QÆ}âË ß~å^è#Œ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRiLiµ³¶R Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV @ORPQ»y©±s qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.HÍ"£∞ . ALçiR QùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV A¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.

LRiNRPªò s« WÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi. mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li.HÍ"£∞ . úxms»R½ùÃÁVøÅÁLi ª«sVLi. ˳ØLRiµy*ÇÁxqsg][ú»R½Li. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi. róyzms»R½ LRiÇÁ»R½ úxms¼½ª«sWLRiW}msßá ¿RÁLiúµR¶úgRi¤x ¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV aý]e[ e JLi @xmso=®ªs[Vr¡®ªsW úÊÁ%ds µR¶Li»R½Lji*aS*¬s ÛËÁ³ tx[ sQÇÁ ÊÁVµ³¶R úgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV @gjiõLi ¿RÁ %saRP*Li˳ÁÏ Vª«sª«sWxmsaRPè %saRP*ÛËÁ³ tx[ sQÒÁM aý]e[ e ÊÁVµ³yLji}tísQ»½R V qx sLiúFy}msò ÊÁVµ³¶R mx spÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ e ¿RÁLiúµR¶úgRi¥¦¦¦µ³¶j ®µ¶[ªs« »yM ryLigSM ry¸R¶VVµ³yM qx sx¤¦¦¦©yM qx saRPNTPMò mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li ¿RÁLiúµR¶úgRi¤x ¦¦¦xqsù ÊÁVµ³¶R µ³yù©«sLi úxmsª«sOSQQù%sV ÊÁVµô¶jð {ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee µR¶OTPQßá»R½M @xmsM Aªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. r¢ª«sVù qx sLiª«s»R½=lLi[ NSLkiNò PR ª«sW}qs aRPVZNPý mx[ sZOP[Q F¢LñiR gSª«sVaRP*Li F¡xtsQLiVV»y*xqs©¯[ ª«sVX²y¼d½µR¶XZaP[.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. Aú¾»½[¸¶R Vxqsg][ú»R½Li. ZaP[*»R½¿RÁèéú»R½ úxms¼½ª«sW LRiW}msßá @LigSLRiNRP úgRi¤x ¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV.[ @©«sWLSµ³y ©«sORPQú»R½ÇØ»R½Li. {ms»R½mx soxtsQöLi {ms»R½ª«sWÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi {ms»R½¿RÁèéú»R½ µ³¶R *ÇÁ JLi ˳ÏÁWLRiV÷骫sxqsV=ª«sM @LigSLRiNRP úgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦gRi¿RÁèé AgRi¿RÁèé. NTPLkiÉÓÁ©«sLi. mx s¼d½õ @ª«sLi¼d½®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li. ú¼½xtsí vxmsèéLiµR¶M ee zqs=Li¥¦¦¦µ³¶j LRiW²³][ ª«sLRiµ][ ÊÁVµ³¶R aRPè (ª«sVª«sV) ¸R¶VÇÁª«sW©«sryùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ ª«sVLi. JLi DµR¶V÷鵶R³ ùryùlgi[õ úxms¼½ÇØ gRiX}¤¦¦¦ù©«s @LigSLRiNRP úgRi¤x ¦¦¦ úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió [ @LigSLRiNRP úgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM %sVuíymx splLi[ò aý]e[ e ¸R¶W®ªs[Vù gRiµy aRPNTPò µ³¶R LRiaRPè aRPWÖdÁª«sLRiúxmsµ][ ¸R¶Wª«sVùª«sVVÆÜ[¼½LjiNRPMò xqsg`iiLi xqsXÛÇÁ[µ³yª«sV¸R¶VLi ¿RÁ xmso©«sM NRPVÇÁxqsòQ* ª«sLi¼d½%sxtsQ¸¶R V zqsòQûN][ßá qx sòzqsø©±s ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁNRPVÛÍÁ[ úxmsxqsW»R½M NRPXßá*g`iiLi ryòQ*zms»R½LRiLi¸R¶VVªy©«s ª«sV©y*»yg`iiLi {qs »R½*LiVV»R½Li»R½V®ªs[V»R½Li aý]e[ e LRiNSòLiÊÁL][ LRiNRPªò s« mx soM NTPLkiÉÔÁ ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÜ[ ®ªs[Vtx sQgiR ®ªsW gRiµy˳ÁÏ X»`½ JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sM ÊÁVµ³¶R úgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦gRi¿RÁèé µ³¶R LSxqsV»R½aRP+QQNPT ò µ³¶R LRiaRPèaRPWÖdÁ qx sµyª«sVª«sV ryù µR¶*LRiµR¶M úxmsaSLi»R½M AgRi¿RÁèé ª«sVLi. mx s»yNSµj¶a][ÕÁ³ »R½Li µj¶ª«sùLRi´R¶ qx sª«sWLRiW²³¶R Li ®ªs[VLRiVLi úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi zqsLix¤¦¦¦ ªyx¤¦¦¦©«sLi DµR¶ÃÁVøÅÁLi ª«sVgRiµ³¶R ®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li @LigSLRiNRP úgRi¤x ¦¦¦Li LRiNRPªò s« LñiR Li LRiNRPgò iR Liµ³¶R Li. qx sVÆØ{qs©«sLi. µ³¶R *ÇÁxms»yNSµj¶a][ÕÁ³ »R½Li. NRPLRiäÈÁNRPLSaRPùµ³¶j mx s¼½Li NTPLkiÉÓÁ©«sLi qx sVÆØ{qs©«sLi. DµR¶V÷µ³¶R ù}qs*»R½qx sù ª«sVLiú»R½qx sù ©yLS¸R¶Vßá ÊÁVVztsQM aý]e[ e JLi g_Lki %sVª«sW¸R¶V qx sÖÁÍجs »R½ORPQ¾»½[ùNRPmx sµk¶ µj¶*xmsµk¶ry ¿RÁ»R½VxtsQ÷µk¶ ÊÁVµ³¶R úgRi¤x ¦Ü[®µ¶[ªs« »y ú¼½xtsí v aRPèéLiµR¶M @uíymx sµk¶ ©«sª«smx sµk¶ ÊÁ˳ÁÏ Wª«so{tsQ qx sx¤¦¦¦úryORPQLS mx sLRi®ªs[V ª¯[ùª«sV©±s ¸R¶VÇÁª«sW©«s ryùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ ¿RÁLiúµR¶úgRi¤x ¦¦¦ úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi ryLigSLi ry¸R¶VVµ³yLi qx sªyx¤¦¦¦©«sLi ÊÁVµ³¶R úgRi¤x ¦¦¦úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió [ ÊÁVµ³¶R úgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM qx saRPNTPMò mx s¼d½õxmsoú»R½mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li ¿RÁLiúµR¶úgRi¤x ¦¦¦r¡ù»R½Lò iR »R½M aý]e[ e DµR¶ÃÁVøÆÜ[ ª«sWgRiµ³¶R ®µ¶[aPR ÇØ»R½ aSè¾»½[ù¸R¶Vg][ú»R½ aRP+LRiª«sVLi²R¶ÌÁxqsó M g_Lki ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. JLi @gjiõLRiWøLôSð µj¶ª«sM NRPNRPV»R½ö¼½M ÊÁVµ³R¶úgRix¤¦¦¦Li {ms»R½ª«sLñRiLi {ms»R½gRiLiµ³R¶Li mx sX´j¶ªyù @¸R¶VLi @Fyg`i lLi[»yg`iiLizqs ÑÁx¤¦¦¦*¼½. ®ªs[Vtx sQªs« XbPèNRP LSaRPùµ³¶j mx s¼½Li. LRiNRPmxò soxtsQöLi. ª«sWryù%sVLiµR¶V ªyxqslLi[ NRPX¼½òNS©«sORPQú»R½ÇØ»R½Li. ZaP[*»R½xmsoxtsQöLi. ®ªs[VLRiVLi úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi. LSORPQqx s©yª«sV qx sLiª«s»R½=lLi[ Auy²R¶ª«sW}qs aRPVNýPR mx sZOP[Q µR¶aRPª«sWùLi ˳ݪ«sVªyxqslLi[ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µR¶OTPQßØÕ³Áª«sVVÅÁLi. LRiNRP¿ò ÁR èéú»R½ µ³¶R *ÇÁxms»yNSµj¶a][ÕÁ³ »R½Li. qx sÅÁ²æ¶R ¿RÁL][øLRiVgRiµyµ³¶R L][ÇÁì {qsòQ*aS©«s˳Ølgi[ ª« s LR i µR ¶ @LigSLRiNRP úgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV qx sV={ms»R½M aý]e[ e NRPVÇØLji}tîsQ»½R V qx sLiúFy}msò NRPVÇÁxmspÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ e {ms»yLiÊÁLRiM {ms»R½ª«smx soM NTPLkiÉÓÁ ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÜ[ NRPVÇÁµ³yù©«sLi úxmsª«sOSQQù%sV L][giR {ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee µR¶Li²R¶µ³¶R LRiaRPè r¢ª«sVùM aý]e[ e @gjiõLRiWølLió »[ ½R ùxqsù ª«sVLiú»R½qx sù %sLRiWxmsÊÁVVztsQM ¿RÁLSøzqsµR¶XN][=ª«sV xqsV»R½ xqsV=®ªs[VLRiV @LigSLRiNRP úgRi¤x ¦Ü[®µ¶[ªs« »y. ZaP[*»R½ª«sWÍØùLiÊÁLRiµ³R¶LRiLi.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®ªs[Vtx sQªyx¤¦¦¦©«sLi. JLi ZOP[Qú»R½qx sù mx s¼½©y ª«s¸R¶Vg`iiLi z¤¦¦¦¾»½[®©s[ªs« ÇÁ¸R¶Wª«sV{qs µj¶*µR¶Ë³ÁÏ VÇÁLi µR¶Li²R¶µ³¶R LRiLi. ZaP[*»R½ª«sLñRiLi ZaP[*»R½gRiLiµ³R¶Li. qx sVÆØ{qs©«sLi. ®ªs[VLRiVLi úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi. qx sª«sV¿RÁ»R½VLRiúxqsª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li @LigSLRiNRP úgRi¤x ¦¦¦r¡ù»R½Lò iR »R½M ZOP[Qú»R½FyÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. JLi AFyù¸R¶V qx s*xqs®ªs[V»R½V¾»½[ %saRP*»R½r¡=ª«sV ª«sXztsñ Q¸¶R VLi ˳ÁÏ ªy ªyÇÁxqsùxqsLigRi®µ¶³ . µj¶ª«sùLRi´R¶qx sª«sWLRiW²³¶R Li. ¸R¶Wª«sVV©«s®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li. úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sM ¿RÁLiúµR¶úgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦gRi¿RÁèé AgRi¿RÁèé úxms%sxtsí Q ª«sVzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ A²R¶NRP µ³y©«sù r¡ùxmsLji qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦xqsù µR¶OTPQßáµj¶gS÷élgi[ ú¼½N][ßØNSLRi ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ róyzms»R½ »yúª«sV ¿RÁLiúµR¶úgRix¤¦¦¦Li. µR¶aSaRP*LRi´R¶ªyx¤¦¦¦©«sLi.HÍ"£∞ ª«sVLi. mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li @LigSLRiNRP úgRi¤x ¦¦¦ úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi ZOP[Qú»R½FyÌÁNRPLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sx¤¦¦¦ªy©«sLi qx saRPNTPLò i mx sú¼d½mx soú»R½ úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sxtsí Q ª«sVzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ ZaP[*»R½ »R½Li²R¶VÌÁ µ³y©«sùr¡ùxmsLji qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦ryùlgi[õ¸R¶V µj¶gS÷élgi[. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi ÅÁ²æ¶R Li ¿RÁLSøLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi Aú¾»½[¸¶R Vxqs g][ú»R½Li @LigkiLRiqx s ©yª«sV qx sLiª«s»R½=lLi[ ª«sWLæiR bdPL<iR ª«sW}qs aRPVNýPR mx sZOP[Q µj¶ª«sùLRi´R¶ryª«sWLRiW²³¶R Li. qx sxmsòªs« WùLi r¢ª«sVùªyxqslLi[ mx spLS*˳Øúµy ©«sORPQú»R½ ÇØ»R½Li %sV´R¶V©«s NRP©yùLSaSùµ³¶j mx s»R½ùLi NTPLkiÉÓÁ©«sLi. gRiµyaRPWÌÁaRPNTPµò ¶R³ LRiLi.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

aRPVúNRP úgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV aý]e[ e aRPVúNSLji}tísQ»½R VxqsLiúFy}msò aRPVúNRPmx spÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ e aRPVúNRP µ³yù©«sLi úxmsª«sOSQQù%sV mx s¼d½õ{ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee aý]e[ e aRPVúNRPLi¾»½[ @©«sùµj¶»R½ùxqsù ª«sVLiú»R½qx sù. úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sxtsí Qªs« Vzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ ¿³ÁR ßáNRP µ³y©«sù r¡ùxmsLji qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦r¡ù»R½Lò iR µj¶gS÷élgi[ µk¶LçiR ¿RÁ»R½VLRiqx sòQûª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @LigkiLRiqx s g][ú»R½Li. BLiúµR¶ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. qx saRPNTPLò i.HÍ"£∞ . µR¶Li²yORPQªs« WÍØ ÇÁÉت«sÌÁäÌÁ µ³yLjißáLi. {ms»R½ª«sWÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi. aý]e[ e {ms»R½mx sµyøxqs©y{qs©«sLi ¿RÁ»R½VLS÷é¤x ¦¦¦§Li NTPLkiÉÓÁ©«sLi ÀÁLi»R½¹¸¶[V aRPLiÅÁ¿RÁúNS˳ØùLi gRiµyµ³yLjißá ª«sV¿RÁVù»R½ª±sV ee ª«sVLi. qx sªyx¤¦¦¦©«sLi. mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li. µ³¶R ©«sVLkiø©«sLSaSùµ³¶j mx s¼½Li NTPLkiÉÓÁ©«sLi. @LigkiLRiqx s©yª«sV qx sLiª«s»R½=lLi[ ®\ ªsaSÅÁª«sW}qs aRPVNýPR mx sZOP[Q GNSµR¶aSùLi gRiVLRiVªyxqslLi[ D»R½Lò S©«sORPQú»R½Li. mx sµyøxqs©«s©ós« Li. ÊÁVµ³¶R úgRi¥¦¦¦µ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi. ZaP[*»R½ª«sWÍØùLiÊÁLRiµ³R¶LRiLi. JLi BLiúµyßÔá ª«sWxqsV©yLjitx sv qx sVxms¼d½õ ª«sVx¤¦¦¦ ª«sVúaRPVª«sLi aRPVúNRP úgRi¥¦¦¦µ³¶j ®µ¶[ªs« »y %sVLiúµyßÔáLi ryLigSLi ry¸R¶VVµ³yLi qx sªyx¤¦¦¦©yLi qx saRPNTPLò i mx s¼½xmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li aRPVúNRP úgRi¤x ¦¦¦xqsù µR¶OTPQ»½R M BLiúµyßÔá ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. FyLôij𠪫s qx sLiª«s»R½=lLi[ úaSª«sß᪫sW}qs aRPVNýPR mx sZOP[Q @xtsí Qªs« WùLi ˳ÁÏ XgRiVªyxqslLi[. ÊÁVµ³¶R úgRi¤x ¦ ¦qx sù µR¶OTPQßá»R½M %sxtsñ v ª«sWªyx¤¦ ¦¸¶R W%sV. µj¶ª«sùLRi´R¶qx sª«sWLRiW²³¶R Li. NSLi˳ÜÇ[ Á ®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li ˳ØLæiR ª«sqx sg][ú»R½Li. qx sªyx¤¦¦¦©«sLi. róymx s¸R¶W%sV. JLi BLiúµR¶ª«sVLRiV»R½*Li»R½ %sVx¤¦¦¦ Fyz¤¦¦¦ r¡ª«sVLi ¸R¶V´y LSù¾»½[ @zms ÊÁxqsV=»R½qx sù. JLi aRPVúNRPLi ¾»½[ @©«sùµR¶ùÇÁ»R½Li ¾»½[ @©«sùµj¶*xtsvLRiW}ms @x¤¦¦¦¬ds µ_*Ljiªyzqs %saS*z¤¦¦¦ª«sW¸R¶W @ª«szqs qx s*˳ت¯[ ˳ÁÏ úµy¾»½[ mx spxtsQ¬sõ ¤x ¦¦¦LS¼½LRiqx sVò JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sM aRPVúNRPúgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦gRi¿RÁèé aRPVúNRPúgRix¤¦¦¦Li. BLiúµR¶Li.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi úÊÁx¤¦¦¦øÇìØ©«sLi úxms´R¶ª«sVLi mx soLRiryò µj¶*{qsª«sV»R½ qx sV=LRiV¿][®ªs[©s« Aª«sM qx sÊÁVµ³¶j õ¸R¶W Dxmsª«sW@xqsù %suîy aRP»R½aRP蹸¶W¬s ª«sVxqs»R½aRPè %sª«sM ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¥¦¦¦µ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi úÊÁ¥¦¦¦øßáLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li. ryLigRiLi. {ms»R½gRiLiµ³¶R Li. ª«sVLi. ú¼½xtsí vaRPèéLiµR¶M ¸R¶VÇÁª«sW©«sryùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ù®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ aRPVúNRPúgRi¤x ¦¦¦ úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió [ aRPVúNRPúgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM aý]e[ e úFy¿yùLi ˳ÁÏ XgRiVL][÷Çé Á NRPÉÓÁ úxms®µ¶[aPR qx s=˳ØLæiR ª«sM mx spLRi*ª«sVVÅÁ qx s*˳ت«sM qx s mx sLi¿RÁN][âßá[tx sv LRi´yµ³¶j LRiW²³][ µR¶Li²yORPQªs« WÍØ ª«sLRiµ][LiÊÁVFyú»R½M ZaP[*»yLiÊÁLRiM ZaP[*»R½ª«smx soM NTPLkiÉÔÁ ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÜ[ ®\ µ¶»R½ùgRiVLRiVM úxmsaSLi»R½M »R½´yzqsµR¶Li²R¶Li ¿RÁ NRPª«sVLi²R¶ÌÁLi ¿RÁ »R½´yORPQqx sWú»R½Li ª«sLRiµ][ qx sVò ª«sVx¤¦¦¦ùLi ª«sVLi. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi. {ms»R½¿RÁèéú»R½ µ³¶R *ÇÁ LRi´R¶ mx s»yNSµj¶a][ÕÁ³ »R½Li. qx saRPNTPLò i mx s¼d½õ mx soú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li. ®ªs[VLRiVLi úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi. ry¸R¶VVµ³¶R Li.HÍ"£∞ mx soú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sxtsí Qªs« Vzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ ª«sVVµæ¶R LRi µ³y©«sù r¡ùxmsLji qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦xqsù CaS©«sù µj¶gS÷élgi[. mx spÇÁ¸R¶W%sV.HÍ"£∞ róyzms»R½»R½ úxms¼½ª«sW LRiW}msßá ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¤x ¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. JLi BµR¶Li %sxtsñ v Lji*¿RÁúNRP®ªs[V ú¾»½[µy³ ¬sµR¶®µ¶³ [ mx sµR¶Li qx sª«sVW²³¶R ª«sVxqsù Fyg`iiLi qx sVlLi[. úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sztsí Qªs« Vzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ LSÇÁª«sWxtsQ µ³y©«sù r¡ùxmsLji qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦xqsù úFygS÷élgi[ mx sLi¿RÁN][ßØNSLRi ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ róyzms»R½ {qsxqsúxms¼½ª«sWLRiW}msßá aRPVúNRPúgRi¤x ¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. {ms»R½ª«sLñiR Li. ú¼½xtsí vaRPèéLiµR¶M ¸R¶VÇÁª«sW©«sqx sù @µ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¤x ¦¦¦úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió [ ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM r¢®ªs[Vù qx sVµk¶lLiç [ ¿RÁ»R½VLRiúaRP{mslhi[ LRi®´¶[ ÃæÁÓ LSM mx spLRi*ª«sVVÅÁxqs*˳ت«sM µR¶Li²yORPQªs« WÍØ ÇÁÌÁFyú»R½µ³yLki zqsLiµ³y*ÅÁù®µ¶[ZaP[ ª«sLRiµR¶ qx sV=ÒÁª«sM ª«sVLi. róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV gRiVLRiV úgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV aý]e[ e gRiVLRi*Lji}tísQ»½R VxqsLiúFy}msò gRiVLRiVxmspÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ e gRiVLRiVµ³yù©«sLi úxmsª«sOSQQù%sV mx soú»R½ {ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee aý]e[ e ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¾»½[ @¼½¸R¶VµR¶lLi[ù»R½ùxqsùª«sVLiú»R½qx sù gRiX»R½=Qõª«sVµR¶ÊÁVVztsQM ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¤x ¦Ü[®µ¶[ªs« »y. %sxtsñ vLi. mx sµyøxqs©«sqx só Li. mx spLS*Õ³Áª«sVVÅÁLi. {ms»yLiÊÁLRiM {ms»R½ª«smx soM NTPLkiÉÔÁ ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÜ[®µ¶[ªs« gRiVLRiVM úxmsaSLi»R½M »R½µ³yzqsµR¶Li²R¶Li ¿RÁ NRPª«sVLi²R¶ÌÁLi ¿RÁ»R½´yORPQqx sWú»R½Li ª«sLRiµ][qx sVò ª«sVx¤¦¦¦ùLi. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi. qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li ÊÁVµ³¶R úgRi¥¦¦¦r¡ù»R½Lò iR »R½M ©yLS¸R¶Vßá ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV. ry*¼d½©«sORPQú»R½ÇØ»R½Li »R½VÍØ ª«sXxtsQËÁϳ LSaSµ³¶j mx s¼½Li NTPLkiÉÓÁ©«sLi qx sVÆØ{qs©«sLi mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li. róyzms»R½ qx s*LRi úxms¼½ª«sW LRiW}msßá ÊÁVµ³¶R úgRi¤x ¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV aý]e[ e ª«sV¥¦¦¦ %sxtsñ vLi aRPLiÅÁxmsµR¶ø qx sVµR¶LRi+©«sLi gRiµyµ³¶R LRiLi µ³yù¹¸¶[V ¤x ¦¦¦Li ¬dsÌÁg_LSLigRiLi mx sµR¶øxqsó ª«sVÍØxms¼½Li ee ª«sVLi. ®ªs[VLRiVLi úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi. ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½úgRi¤x ¦¦¦Li. ZaP[*»R½xmsoxtsQöLi. aý]e[ e úÊÁ¥¦¦¦øßáLiLRiNRPò g_LSLigRiLi ¿RÁ»R½VLRi*QQNRPòQûLi ÇÁgRi»R½ûQö˳ÏÁVLi e @ORPQúqx sNRPVäLi²T¶NSÕ³Ád ¼½ ª«sLRiFyßÓáLi %sÀÁLi»R½¹¸¶[V ee ª«sVLi. JLi qx sx¤¦¦¦úxqsbdPL<Smx soLRiVxtsQM qx sx¤¦¦¦úryORPQ qx s=x¤¦¦¦úxqsFy»`½ qx s˳ÁÏ W%sVLi %saRP*»][ ª«sX»y* @»R½ù¼½xtsî Q µô¶R aSLigRiVÌÁLi ee ÊÁVµ³¶R úgRi¤x ¦¦¦ úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi ©yLS¸R¶VßáLi. zqsLiµ³¶R Vµk¶*xms®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µR¶Li²yORPQªs« WÍØ µ³yLjißáLi. µj¶ª«sùLRi´R¶ qx sª«sWLRiW²³¶R Li. aý]e[ e BLiúµR¶®\ªsVLSª«s»yLRiW²³¶R Li ª«súÇظR¶VVµ³¶R µ³¶R LRiLi úxms˳ÁÏ Vª±sV mx spLRi* µj¶NSöÌÁNRPLi ®µ¶[ªs« Li qx sLRi*®µ¶[ªs« ©«sª«sVxqsäQX»R½ª±sV ee ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¤x ¦¦¦úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi. ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi. qx sªyx¤¦¦¦©«sLi. {ms»R½mx soxtsQöLi. ZaP[*»R½gRiLiµ³R¶Li. ry¸R¶VVµ³¶R Li. JLi ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¾»½[ @¼½¸R¶VµR¶L][ù AL>SµR¶Vùª«sVµj¶*˳ؼ½ úNRP»R½Vª«sVÇêÁ®©s[tx sv ¸R¶Vµô¶k µR¶¸R¶V¿RÁèéªs« qx sLRiò úxmsÇØ»R½ »R½µyryøxqsV úµR¶%sßáLi ®µ¶[z¤¦¦¦ ÀÁú»R½Li JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sM ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦gRi¿RÁèé AgRi¿RÁèé. ZaP[*»R½¿RÁèéú»R½µ³R¶*ÇÁ LRi´R¶ mx s»yNSµj¶ a][ÕÁ³ »R½Li. ª«sVLi. ˳ÁÏ LRiµy*ÇÁ ÊÁVVztsQM aRPVúNRPúgRi¤x ¦Ü[®µ¶[ªs« »y. ZaP[*»R½ª«sLñRiLi. qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¤x ¦¦¦xqsù D»R½Lò iR »R½M. qx sVÆØ{qs©«sLi. ryLigRiLi. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVLi. mx spLS*Õ³Áª«sVVÅÁLi. ËØßØNSLRi ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[. mx s¼d½õ mx soú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ úgRi¤x ¦¦¦xqsù µR¶OTPQßá»R½M úÊÁ¥¦¦¦øßá ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV.

z¤¦¦¦×ÁLiÕ³ÁztsQ.HÍ"£∞ aý]e[ e LSx¤¦¦¦*Lji}tísQ»½R VxqsLiúFy}msò LSx¤¦¦¦¨xmspÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ LSx¤¦¦¦§µ³yù©«sLi úxmsª«sOSQQù%sV ¿RÁORPVM {ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee aý]e[ e NRP¸R¶W©«sbPè ú¾»½[»½R ùxqsùª«sVLiú»R½qx sù. JLi úxmsÇØxms¾»½[ ©«s»R½*®µ¶[»y ©«sù©¯[ù %saS*ÇØ»y¬s mx sLji»y ÊÁ˳ÁÏ Wª«s. aRPWÍظR¶VVµ³¶R µ³¶R LRiLi.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ »R½ª«s úxmsßÔá¼d½ »R½ª«saRPWLRiaRPLRiø©yõ %sªyxqsLi¼½ NRPª«s¸R¶VxqsV=¸R¶VÇìØM aRPVúNRPúgRi¤x ¦¦¦ úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi BLiúµR¶Li ª«sVLRiV»R½*Li»R½Li ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li aRPVúNRPúgRi¤x ¦¦¦xqsù D»R½Lò iR »R½M BLiúµR¶ª«sVLRiV»R½»R½* ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. NSaRPùxmsxqsg][ú»R½Li. ¬dsÌÁª«sLñiR Li. ÊÁVVztsQM aRP# \®©saRPèLRiúgRix¤¦Ü[ ®µ¶[ª«s»y. LSx¤¦¦¦§úgRi¤x ¦¦¦Li. ¬dsÌÁª«sWÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi. JLi ©«s®ªsW @xqsVò qx slLi[*˳Üù[ ¹¸¶[VZNP[¿ÁR mx sX´j¶%ds ª«sV©«sV ¹¸¶[V iLi»R½LjiZOP[Q ¹¸¶[V®µ¶[%s ¾»½[ËÁϳ ùxqs=lLi[*˳Üù[ ©«sª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NRPXxtsñ Qmx sZOP[Q ¿RÁ»R½VLôiRð aSùLi ˳ة«sVªyxqslLi[ %saSÆØ©«sORPQú»R½ÇØ»R½Li zqsLi¥¦¦¦LSbP úxms¸R¶VVNRPLò i NTPLkiÉÓÁ©«sLi qx sVÆØ{qs©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sxtsí Q ª«sVzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ ª«sWxtsQ µ³y©«sù r¡ùxmsLji qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦xqsù ®\ ©sÊÁVV¼½µj¶gS÷élgi[aPR WLSöNSLRi ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ róyzms»R½ÍÜ[ª«sVúxms¼½ª«sW LRiW}msßá LSx¤¦¦¦§úgRix¤¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. %sLjiLiÀÁªyNRPö¼½Li ZaP[*»R½Li mx sLiNRPÇØxqs©«sª«sV¿RÁVù»R½Li e @ORPQúqx sNRPVäLi²T¶NSÕ³Ád ¼½ ª«sLRiFyßÓáLiÀÁLi»R½¹¸¶[V ee ª«sVLi. aý]e[ e NTPLkiÉÔÁ ©«sLiµj¶*ËØx¤¦¦¦§Li¿RÁ ÅÁ²æ¶R ¿RÁLRiøgRiµyµ³¶R LRiLi NRPLSÎÏÁª«sµR¶©«sLi Õ³Ád ª«sVLi µk¶LçiR mx so¿RÁèéLi ª«sV¥¦¦¦ÊÁÌÁª±sV ee ª«sVLi. aRP#®\©saRPèLRiúgRi¤x ¦¦¦Li. LSx¤¦¦¦§ úgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ¸R¶V»y䪫sW}qsò ÇÁÙx¤¦¦¦§ª«sVxqsò©¯[õ @xqsVò ª«s¸R¶Vg`iæ ryùª«sV mx s»R½¹¸¶WLRiLiVWßØLi aRP#®\ ©saRPèLRiúgRi¤x ¦¦¦xms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi úxmsÇØxms¼½Li ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li aRP#®\©saRPèLRi úgRi¤x ¦¦¦r¡ù»R½Lò iR »R½M úxmsÇØxms¼½ ª«sWªy¥¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. ¬dsÌÁxmsoxtsQöLi. aRPWLSöxqs©«sqx só Li. JLi NRP¸R¶W©«sbPèú»R½ A˳ÁÏ Vª«s µR¶W¼d½ qx sµy ª«sXµô¶Rð qx s=ÆØ NRP¸R¶WaRPÀÁxtsí Q¸¶R W ª«sX»y JLi ˳ÏÁWLRiV÷骫sxqsV=ª«sM LSx¤¦¦¦§úgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦ gRi¿RÁèé AgRi¿RÁèé. ªyª«sV®µ¶[ªs« ÊÁVVztsQM LSx¤¦¦¦§úgRi¤x ¦Ü[®µ¶[ªs« »y. ¬dsÌÁgRiLiµ³¶R Li. r¢LSxtsí Qû ®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li. µj¶ª«sùLRi´R¶ qx sª«sWLRiW²³¶R Li. ¬dsÌÁ¿RÁèéú»R½µ³¶R *ÇÁLi LRi´R¶ mx s»yNSµj¶ a][ÕÁ³ »R½Li µj¶ª«sùLRi´R¶ ª«sWLRiW²³¶R Li ®ªs[VLRiVLi @úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi ®\ ©sÊÁVV¼½ ª«sVVÅÁLi. ¬dsÌÁª«sWÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi. aRP¬súgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV aý]e[ e aRP©«sùLji}tísQ»½R VxqsLiúFy}msò aRP¬sxmspÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ aRP¬sµ³yù©«sLiúxmsª«sOSQQù%sV úFyßá{ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee aRPª«sVgjiõ LRigjiõÕ³Á Lji»R½ùxqsù ª«sVLiú»R½qx sù. gS¸R¶Vú¼d½¿RÁèéLiµR¶M ¸R¶VÇÁª«sW©«sryùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yxqsz¤¦¦¦»R½ LSx¤¦¦¦§úgRi¤x ¦¦¦úxmsryµR¶zqs-`Áµ³¶R ùlLió [ LSx¤¦¦¦§úgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM aý]e[ e |\ mshki©«sr¡ ÊÁLRi÷LRi®µ¶[aPR ÇØ»R½aRPW+LSöxqszqs=Lix¤¦¦¦ gRi»R½qx s*˳ت«sM ¸R¶Wª«sWùxqs©¯[ ®\©sÊÁVV¼½ µj¶NRPäLSÎÜ[ ª«sLRiúxmsµR¶aRPW+ÌÁxqs¿RÁLRiøÅÁ²æ¶R M ¬dsÍØLiÊÁL][ ¬dsÌÁª«smx soM NTPLkiÉÔÁ NRPLSÎÏÁª«sNRPQòûM NRPLRiªyÌÁ aRPWÖdÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. JLi @¸R¶VLig_M mx sXbPõLRiúNRP%dsVµR¶qx sµR¶©yø»R½LRi qx sV=ª«sM zms»R½LRiLi ¿RÁ úzms¸R¶V»R½V=ª«sM LSx¤¦¦¦§úgRi¥¦¦¦µ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi gSLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³yLi. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi NRPLSÎÏÁª«sNRPQò ûLi ÅÁÅÁ²æ¶R Li ¿RÁLRiøµ³¶R LRiLi |\ mshki©«sg][ú»R½Li ÊÁLRi÷LRi®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li LSORPQqx s©yª«sVxqsLiª«s»R½=lLi[ ˳ØúµR¶mx sµR¶ª«sW}qs. aý]e[ e µR¶Li²R¶FyßÓá ¸R¶Vª«sVLi ®µ¶[ªs« Li ª«sVz¤¦¦¦u¡»R½ªò s« V ªyx¤¦¦¦©«sLi e ¸R¶Vª«sVV©yú˳ػR½LRiLi ú{ms»yù ¸R¶Vª«sVª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶Wª«sVùx¤¦¦¦ª±sV ee ª«sVLi. JLi ¸R¶Vª«sW¸R¶V r¡ª«sVg`iiLi qx sV©«sV»y ¸R¶Vª«sW¸R¶V ÇÁÙx¤¦¦¦§»yx¤¦¦¦%sM ¸R¶Vª«sVg`iiLi z¤¦¦¦¸R¶VÇìÜ[ gRi¿RÁè黽R ùgjiõµR¶W»][ @LRiLiNRPX»R½M aRP#®\ ©saRPèLRi úgRi¥¦¦¦µ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi ¸R¶Vª«sVLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li aRP#®\©saRPèLRiúgRi¤x ¦¦¦xqsù µR¶OTPQßá»R½M ¸R¶Vª«sVª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. NTPLkiÉÓÁ©«sLi qx sVÆØ{qs©«sLi mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sztsí Q ª«sVzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ ¼½ÌÁµ³y©«sù r¡ùxmsLjiqx sWLRiù úgRi¤x ¦¦¦xqsù mx sbP誫sVµj¶gS÷élgi[ µ³¶R ©«sVLSNSLRiª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ róymx s»R½ @¸R¶VM úxms¼½ª«sWLRiW}msßá aRP#®\©saRPèLRiúgRi¤x ¦¦¦ ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼½xmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»yLi LSx¤¦¦¦§ úgRi¤x ¦¦¦xqsù µR¶OTPQßá»R½M ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇظR¶W%sV. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi. ¬dsÌÁgRiLi´R¶Li. gRiXúµ³¶R Li. %s˳ÁÏ ª«s qx sLiª«s»R½=lLi[ F¢xtsQùª«sW}qs aRPVNýPR mx sZOP[Q ©«sª«sª«sWùLi zqsó LRiªyxqslLi[ ˳ÁÏ LRißÔá ©«sORPQú»R½ÇØ»R½Li ª«sVNRPLRiNRPVLi˳ÁÏ LSaRPùµ³¶j mx s¼½Li. DztñsQNRPèéLiµR¶M ¸R¶VÇÁª«sW©«sryùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ aRP#®\©saRPèLRiúgRi¤x ¦¦¦ úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió [ aRP#®\©saRPèLRi úgRi¥¦¦¦LSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM aý]e[ e ¿yFyxqs©¯[ gRiXúµ³¶R LRi´R¶ qx sV=¬dsÌÁM úxms»R½ùÇÁÙøÅÁM NSaRPùxmsÇÁM úxms¼d½¿yùLi qx saRPWÌÁ ¿y}msxtsv ª«sLRiúxmsµR¶aRPè r¢LSxtsí Qû®µ¶[ZaP[ úxms˳ÁÏ ª«saRPè r¢Lki ¬dsÌÁµR¶Vù¼½LkiõÌÁª«smx soM NTPLkiÉÔÁ gRiXúµ³¶R zqsó »R½aSèxmsNRPL][ µ³¶R ©«sVuyø©±s ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁ qx sW=LRiùxqsV»R½M úxmsaSLi»R½ ¿yxqsVòªs« Vx¤¦¦¦ùLi ª«sLæiR ª«sVLiµR¶gS%dsV! aRPª«sVgjiõ LRigjiõ Õ³Áqx säLRi ¿RÁèé©s« õQqx sòmx s»R½V qx sWLRiùaRPLiªy »][ªy »R½*LRiFy @xmsúzqs´R¶M JLi ˳ÏÁWLRiV÷骫sxqsV=ª«sM aRP# \®©saRPèLRi úgRi}¤¦¦¦¥¦¦¦gRi¿RÁèé AgRi¿RÁèé. ¬dsÌÁª«sLñiR Li. ¬dsÌÁ¿RÁèéú»R½ µ³¶R *ÇÁLRi´R¶mx s»yNSµj¶ a][ÕÁ³ »R½Li.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®ªs[VLRiVLi úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi ¿yFyxqs©«sqx só Li úxms»R½ùÃÁVøLi. ¬dsÍÜ[»½R öµR¶ÎÏÁ aSùª«sVLi µk¶LçiR aRPXLig][mx s a][ÕÁ³ »yLi ee ª«sVWLóiR Li ÇÁFyLiaRPµR¶Li²R¶Li¿RÁµR¶µ³y©«sLi qx sLRi*ª«sVLigRiÎت±sV ee ª«sVLi. ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁ aRPèLRiøµ³¶R LRiaRPè LSx¤¦¦¦§zqs=Li¥¦¦¦µ³¶j LRiW²³][ ª«sLRiµ][ qx sVòªs« Vx¤¦¦¦ùLi ª«sVLi. ¬dsÌÁxmsoxtsQöLi.

ZNP[»½R Vµ³yù©«sLiúxmsª«sOSQQù%sV ÇìØ©«s{ms²][mx saSLi»R½¹¸¶[V ee »yLiÊÁWÌÁLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ª«sVLiú»R½mx soxtsQöLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li ª«sLRiVßáLi µj¶NSöÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV aý]e[ e úÊÁ¥¦¦¦øßáLi LRiNRPòg_LSLigRiLi ¿RÁ»R½VLRi*QQNRPòQûLi ÇÁgRi»R½öQû˳ÏÁVLi róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV @ORPQúqx sNRPVäLi²T¶NSÕ³Ád ¼½ ª«sLRiFyßÓáLi %sÀÁLi»R½¹¸¶[V ee ª«sVLi. JLi qx sÀÁú»R½ ÀÁú»R½Li ÀÁLi»R½¸R¶VLi»R½ ª«sV}qsø ÀÁú»R½ORPQú»R½ ÀÁú»R½»R½ª«sVLi mx s¹¸¶WµyLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li ¬sL`iÊÁVV¼½Li µj¶NSöÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV ¿RÁLiúµR¶Li LRi¸R¶VLi mx soLRiV%dsLRiLi ÊÁXx¤¦¦¦Li»R½Li ¿RÁLiúµR¶¿RÁLiúµyÕ³ÁLæiR QXßá¾»½[ µR¶Vª«sqx s*. qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li @gjiõ µj¶NSöÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV µj¶ª«sùLRi´R¶ qx sª«sWLRiW²³¶R Li ®ªs[VLRiVLi @úxmsµR¶OTPQßáÔ NRPVLS*ßáLi µ³¶R *ÇØ qx s©«sqx só Li µR¶OTPQßØÕ³Áª«sVVÅÁLi @Li»R½lLi[*µj¶ ®µ¶[aSµ³¶j mx s¼½Li µj¶*ËØx¤¦¦¦§Li gRiµy µ³¶R LRiLi Û\ ÇÁ%sV¬s g][ú»R½Li LSORPQqx s©yª«sV qx sLiª«s»R½=lLi[ Â\¿Áú»R½ª«sW}qs NRPXxtsñ Qmx sZOP[Q ¿RÁ»R½VLôiR aSù%sVLiµR¶V ªyxqslLi[ róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV.HÍ"£∞ xqsª«sVLRiö¸R¶W%sV. ZNP[»½R VgRißá úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi úÊÁ¥¦¦¦øßáLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li. JLi »R½ª«sªy¸R¶V ª«sX»R½qx sö¾»½[»½R *xtsí vLêSª«sW»R½ LRiµR¶V÷é»y ª«sVLi. ZaP[ù©¯[ gRiXú´yßØg`iiLi xqs*µ³j¶¼½ LRi*©y©yg`iiLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li ªy¸R¶VVLi r¡ª«sVM mx s%sú»R½ ª«sV¾»½[ù¼½ lLi[ËÁϳ ©±s. JLi úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªyg`i©yLi mx sµR¶%dsM NRP%ds©y ÊÁVVztsQLij *úFyßØLi @ªyLiryù ª«sXßÔ᪫sV}¤¦¦¦. JLi ¸R¶Vª«sW¸R¶V r¡ª«sVg`iiLi qx sV©«sV»y ¸R¶Vª«sW¸R¶V ÇÁÙx¤¦¦¦§»yx¤¦¦¦%sM lLi[ªs« ¼d½ ©«sORPQú»R½ÇØ»R½Li NRPLRiäÈÁNRP LSbPúxms¸R¶VVNRPLò i zqsLi¥¦¦¦xqs©y{qs©«sLi úgRi¤x ¦¦¦ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ úxms%sztsí Qªs« Vzqsø©«sõµ³¶j NRPLRiâßá[ NRPVÎÏÁ»R½ò µ³y©«sù ¸R¶Vª«sVg`iiLi z¤¦¦¦¸R¶VÇìÜ[ gRi¿RÁè黽R ùgjiõµR¶W»][ @LRiLiNRPX»R½M r¡ùxmsLji qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦xqsù ªy¸R¶Vª«sù µj¶gS÷élgi[ µ³¶R *ÇØNSlLi[ ª«sVLi²R¶ÛÍÁ[ róyzms»R½ mx sLi¿RÁÍÜ[¤x ¦¦¦ úxms¼½ª«sW LRiW}msßá ZNP[»½R VgRißá ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li ¸R¶Vª«sVLi µj¶NSöÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇظR¶W%sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »y*ª«sVª«sqx sVùLS¿RÁZNP[ ee ZNP[»½R V gRißáxqsù µR¶OTPQßá»R½M ÀÁú»R½gRiVxmsò ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. A¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi xqsª«sVLRiö¸R¶W%sV ryõ©«sLi LSx¤¦¦¦§úgRi¤x ¦¦¦ úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yLi qx sLRiöLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ qx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li xqsª«sVLRiö¸R¶W%sV. JLi®ªsWxtsvßáMxmsLSxmsLS ¬sL`iÊÁVV¼½LôiR VL>iR ßØ ª«sµ³¶k »`½ LRiNRPªò s« LñS iLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi qx sLRi*Fyxmsx¤¦¦¦LRiLi%s˳ÁÏ Vª±sVee mx sXµk¶tx sñ Q»½R Xxtsñ Q¸¶R W qx sx¤¦¦¦e ª«sVLi. ª«sVµ³¶R V¿RÁèéLiµR¶ÊÁVVztsQM @µ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y qx sz¤¦¦¦»R½ Aµj¶»yùµj¶ ©«sª«súgRi¤x ¦¦¦®µ¶[ªs« »y ZNP[»½R VgRißãÜ[ ®µ¶[ªs« »y gS¸R¶Vú¼d½¿RÁèéLiµR¶M ee ¸R¶VÇÁª«sW©«sryùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yxqsz¤¦¦¦»R½ ZNP[»½R VgRißá úxmsryµR¶ zqsµô¶Rð ùlLió [ ZNP[»½R V gRißØLSµ³¶R ®©s[ %s¬s¹¸¶WgRiM úxmsryµR¶ zqsµô¶jð LRiqx sVò. aý]e[ e ZNP[»½R *Lji }tísQ»½R VxqsLiúFy}msò ZNP[»½R VxmspÇØLi¿RÁNSLRi¹¸¶[V»`½ e µ³¶R Wxmsª«sWúxmsn Vxms¸R¶W%sV. x m souyößÓ á x q sª« s VLR i ö¸R ¶ W%sV. ª«sxqsòQûLi LSx¤¦¦¦§úgRi¤x ¦¦¦xqsù D»R½Lò iR »R½M qx sLRiöª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. JLi r¡®ªs[Vµ³¶` ©«sVg`iiLi r¡®ªsW @LRi*Li»R½ ª«sWaRPVg`iiLi r¡®ªsW %dsLRiLi NRPLRiøßáùLi µR¶µy»R½V ZNP[»½R VgRißáùxqsù µR¶OTPQßá»R½M ÀÁú»R½gRiVxmsò ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ryµR¶qx sùLi %s»R½µ³¶R ùg`iiLi qx sÛÆÁ[¸¶R VLi zms»R½V aRP+Qûª«sßáLi ¹¸¶WµR¶µyaRP »R½|\ qs#ø. Aªyx¤¦ ¦¸¶R W%sV. qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ª«sVLi.HÍ"£∞ . ®\©s®ªs[µ¶R ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmso»R½LRi mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li ª«sVLi. ALçiR QùLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVLi. JLi @gjiõLi µR¶W»R½Li ª«sXßÔ᪫sV}¤¦¦¦ x¤¦Ü[»yLRiLi %saRP*®ªs[µR¶xqsLi qx sª«sVVxtsQµ¶j ÷éLiR ÇظR¶Vµ³yM JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sM ZNP[»½R VgRiâßá[¥¦¦¦gRi¿`Á¿RÁ AgRi¿RÁèé. ª«sVz¤¦¦¦u¡ª«sVXgSßØLi. aRPVµôðy¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi xqsª«sVLRiö¸R¶W%sV. ZNP[»½R V úgRi¥¦¦¦ªyx¤¦¦¦©«sª±sV @OR P Q » y©± s x q sª« s VLR i ö¸R ¶ W%sV. FyµR¶ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. aý][ ee ZNP[»½R VLi NRPXßá*¬sõ»R½ùxqsù ª«sVLiú»R½qx sù. aý]e[ e ÀÁú»R½gRiVxmsòLiª«sV¥¦¦¦úFyÇìÁLi ®©s[ú»R½µ³yLjiß᪫sVª«sù¸R¶VLi ª«sVLi. JLi BLiúµR¶Liª¯[ %saRPqxò söLji¤x ¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ ÇÁ®©s[ËÁϳ ùM ¸R¶Wª«sWùxqs©¯[ ªy¸R¶VVµj¶aRPM úxmsÅÁ²æ¶R aRPèLSøzqs Õ³ÁaSèxtsí Qqx sV»R½aRPè ZNP[»½R VM @ryøNRPª«sVxqsVò ZNP[ªs« ÌÁM µ³¶R Wú®ªsW µj¶*ËØx¤¦¦¦§LRi*LRiµ][ gRiµy˳ÁÏ Xµæ¶R QXú´yxqs©«sró¡%sNRPX»y ©«s©«saRPè ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li BLiúµR¶Li µj¶NS*ÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV NTPLkiÈÁ ZNP[¸¶R VWLRi %s˳ÁÏ WztsQ»yLigRi qx s=¿yxqsVò®ªs[V ZNP[»½R VgRißáM úxmsaSLi»R½M ee róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. ª«sVLi. ZNP[»½R VgRißص³¶j ®µ¶[ªs« »yLi ÀÁú»R½gRiVxmsòLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @xqsù¸R¶VÇìÁqx sùxqsVúNRP»R½VLi ZNP[»½R VgRißáLi ÀÁú»R½ª«sLñiR Li ÀÁú»R½gRiLiµ³¶R Li ÀÁú»R½mx soxtsQöLi ÀÁú»R½ª«sWÍØùLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi ÀÁú»R½¿RÁèéú»R½ µ³¶R *ÇÁxms»yNSµj¶ a][ÕÁ³ »R½Li ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi. gRiLiµ³¶R Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. @µ³¶j ®µ¶[ªs« »y úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »y Aµj¶»yùµj¶ ©«sª«súgRi¤x ¦ ¦®µ¶[ªs« »y˳Üù[ ©«sª«sVM µ³yù¸R¶W%sV. µj¶NSöÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. BLiúµyµR¶ùxtsí Qµ¶j NSöÌÁNRP mx spÇØ aý]e[ e µ³¶R *ÇØxqs©¯[ Û\ ÇÁ%sV¬sg][ú»R½ ÇÜ[Li»R½ lLi[*®µ¶[tx sv ®µ¶[ZaP[tx sv %sÀÁú»R½ª«sLñiR M ª«sVLi. µk¶mx sLi µR¶LRi+¸R¶W%sV. JLi ZNP[»½R VLi NRPXßá*©«sõ ZNP[»½R ®ªs[ }msa][ªs« VLSù @}msaRP# }qs ª«sVLi. JLi Bª«sVLi ®ªs[V ª«sLRiVßá aRPX´k¶¤x ¦¦¦ª«s ª«sVµyù¿RÁ ª«sVX²R¶¸R¶V. LRi»R½õzqsLi¥¦¦ qx s©«sLi ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRi qx s®ªs[V»R½Li NRPVÛËÁ[LiR Li µj¶NSöÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV.

ryõ©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. @LçiR QùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ª«sVLiú»R½mx soxtsQöLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ª«sqx sòQûLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. FyµR¶ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »yLiÊÁWÌÁLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ryLigRiLi ry¸R¶VVµ³¶R Li qx sªyx¤¦¦¦©«sLi qx saRPNTPLò i mx s¼d½õxmsoú»R½ mx sLjiªyLRiqx s®ªs[V»R½Li CaS©«sLi µj¶NSöÌÁNRP ª«sWªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV róymx s¸R¶W%sV mx spÇÁ¸R¶W%sV. JLi @gRiõ¹¸¶[V ry*¥¦¦¦ @gRiõ¸R¶V BµR¶Li©«sª«sVª«sV r¡ª«sW¸R¶Vry*}¤¦¦¦¼½ µR¶OTPQßØLóiR mx spLS*lLió Ç[ ÁÙx¤¦Ü[¼½ GNRPª±sV c FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aRPV˳ÁÏ ¼½´_ ee qx sxmsLjiªyLRi %s©y¸R¶VNRP ®µ¶[ªs« ú{ms»R½ùLóiR Li e $ª«sV»yùM g][ú»R½ª«s»yùM @ª«sVVNRP ©«sORPQú¾»½[ c @ª«sVVNRPLSaf ÇØ»y¸R¶WM (ª«sVª«sV) NRPVª«sWLSùM ©y¸R¶V®µ¶³ ¸[ ¶R V»yùM @©«sVNRPWÌÁ ª«sLRiúFyzmsò LRiW}msßá bdPúxmsn V®ªs[Vª«s %sªy¥¦¦¦µ³¶j NSLRi ¹¸¶WgRiù»y zqsµô¶Rð ùLóiR Li af©«sN][NPR ò %s©y¸R¶VNRP aSLi»R½ùLigRi ¤x ¦Ü[ªs« V ª«s°µR¶VLiÊÁLRi qx s%sVµyÇÁù ¿RÁLRiV µR¶WLS*LiNRPV\lLiM mx sLi¿RÁÕ³ÁLôiR QûQ®\ ªsQùqx s=¥¦¦¦µR¶ù NRPLji}tsQù ee @´R¶tx sQÉØöú»R½ úxms¹¸¶WgRiM aý][ ee úFyÀdÁM mx spLRi*ª«sVVµR¶NRP=Lixqsó Li µR¶OTPQßØLRiLi˳ÁÏ ª«sWÖÁÛÆÁ[»½` e @´][µ¶k ÀdÁM mx soLRiqx s=Lixqsó Li mx sbP誫sWLRiLi˳ÁÏ ª«sWÖÁÛÆÁ[»½` ee aý][ ee @ªyNRPNRPL][ËÁϳ VùQOPR Q ù¬sµ³y¸R¶Vª«sz¤¦¦¦õLi DÀÁè黽R ù¾»½[ ª¯[OPR Qßá»][ ¸R¶VZaP[tx sQªs± V úFyN][¸ò ¶R Vª«sV©«sùLi ¬sµR¶µ³y»R½VùµR¶gS* ¸R¶V´yÊÁz¤¦¦¦ryù ¿RÁèé mx sLjiqx sòQXßØ©yª±sV ee ¸R¶Vú»ygjiõQryó mx sù¾»½[ »R½ú»R½ ZaP[*»R½»R½Li²R¶VÌÁ ¿RÁWlLiñ ©[ s« úFy®µ¶[aPR ª«sWú»R½Li ¿RÁ»R½VLRiúxqsxqsó Li ²T¶ÌÁLi NRPÌÁöLiVV»y* »R½ú»R½úFyÀdÁLRiVµR¶NRP=g`i róyM Dµk¶ÀdÁúFyNRP=g`iróyM ¼½úxqszqsòúr¡lLi[ÆØÖÁÐÁ»y* µj¶÷éLiR ª¯[OPR Qù ZaP[tx sQLi ®\©sLRiV»yùª«sVV»R½=QXÇÁù ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sL][%sV»R½ùgjiõLi úxms¼½uîymx sù ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sL][Li @gjiõ LSª«sLRißÔá¸R¶VNRP Fyú¾»½[ @ORPQ»][µ¶R NRPª«sW¬ds¸R¶V ee @gjiõ%sVµ³y*ee ª«sVLi.. LRi»R½õ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV..HÍ"£∞ µR¶OTPQßá»][¬sµ³y¸R¶V mx spLñiR Fyú»R½ ª«sWµy¸R¶V mx spLRi*ª«s»R½äQX»y* @ORPQ \¾»½xqs=x¤¦¦¦ @xms @¬ds¸R¶V D»yò©«s x¤¦¦¦xqsò¹¸¶W LRiLigRiV Fî¡xmsNRP¬sztîsQNS˳Øùª«sVVµR¶úlgi[gRiX{¤¦¦¦»y* úFyÀdÁzqsòQûLRiV »R½Wö¸R¶Vª«sVVÅÁxqs ª«sVª«sVVµ³R¶X»R½ù D»R½òlLi[ßØgjiõLiµR¶lLi[÷éxtsv ryµR¶LiVV»y* @xtsí Qµ¶R l\ LiQQ÷Mé úxms¿yè鵶R úËØx¤¦¦¦øßáLi µR¶OTPQßá»][ µR¶lLi[÷txé sv¬suyµR¶ù ËØÌÁbPÆØxmsµR¶÷Qû¤x ¦ ¦ø @zqsø©±s ¤x ¦Üª[ s« VNRPLRiøßÓá »R ½ * úÊÁ¥¦¦¦ø˳ Ï Á ª« s úËØx ¤ ¦¦¦øßáM BµR ¶ ª« s Wx q s©« s Li qx sNRPÍØLSµ³¶R ®\©sa][+˳ÁÏ ©«sª«sVxqsVò »R½»R½ö%sú»R½ª«sWÇÁùFyú¾»½[ßØ ´y¸R¶V AÇÁùró y Öd Á ª« s Wµy¸R ¶ V AÇÁùLi %sÍØx m sù Dµk¶¿][LigSLS¬sõLRiWx¤¦¦¦ù ¾»½[uy* ÇÁùª«sVµ³j¶ úbP»R½ù ÇÁ*ÌÁ»y»R½Xâßá[©y´][gS%sV©yùµk¶mx sù AÛÇÁ[ùúxms¼½xmsn ÖÁNRPX»R½ù ®µ¶[*µR¶LS÷éúlgi[ úxmsÀÁè鵶R ùúxmsOSQÎÁÏ ù úxms»R½ùxqsù AÛÇÁ[ùúFyxqsù @xmsoxmsxqsöQXaRPù ú¼½MxmsLRiùgjiõLiNRPX»y* DµR¶gRiVµy*xqsù @LigSLS©±s úxms»R½Wùx¤¦¦¦ù DµR¶úgS˳ØùLi xms%sú»y˳ØùLi x m so©« s LS¥¦¦¦LR i ª« s WÇÁùLi ¼½LR i V»R ½ Wö¸R ¶ VúFygS LRi˳ÏÁùxmsaSè¬dsõ»y* xmso©«sM úFylgi[ª«s xqsª«sWzmsòM xms%sú»R½ úgRiLiµ³j¶Li%súxqsxqsù Aª«sVWÍØúgRi ª«sVxms DxmsxqsöQXaRPù úFygRiúgRiª«sVg_õ mx s%sú¾»½[©s« V úxmsx¤¦¦¦LRi¼½ ©y»R½ùg_õ úxmsx¤¦¦¦lLi[»½` ªyª«sVµR¶OTPQßá ¤x ¦¦¦ryòËس ùLi qx sXNRPVûQ=ªyª«sg_õ úxms¼½»R½mx sù ú¼½Õ³ÁLæiR LS÷éúlgi[qx s=ª«sVXÇÁù mx so©«sM úxms¼½»R½mx sù úF¡ORPQù qx sXª«sª«sVV»R½Lò iR »][ ¬sµ³y¸R¶V (AÇÁùFyú»R½r¡ù»R½Lò iR »][ µR¶OTPQßá»][ µR¶Lki*ª«sVV»R½Lò iR »R½ B»R½LRiµR¶Lki*Li¿RÁ ¬sµ³y¸R¶V) µR¶LS÷é©s« µj¶÷éqx s=g`i ©«söQXryùg_õ úxmsx¤¦¦¦LRi¼½ Bµ³¶R øª«sWµy¸R¶V mx sLjiµ³¶k ©±s mx sLRiµR¶µ³y¼½ qx só %sxtsî QLi mx saSè»`½ µR¶OTPQßá»][ßáÔ ¸R¶Wg`iiLi qx sLiµk¶LçiR Li @¬sxtsí Qgi` iLi úx¤¦¦¦xqs*ª«sVV»R½Lò iR »R½M DµR¶úgRiLi ª«sVµ³¶R ùª«sVLi úFygRiúgS%s»R½L_ ª«sVµ³¶R ùª«sVxmsLjiµ³¶j ª«sVVxmsxqsöQXqx sù mx soLRiryòµ¶R WlLiðô Q[*®µ¶[* Axmsn WLRiqx s %sVµ³yªyµR¶µ³y¼½ @gjiõLi mx sLjiztsQLi¿RÁ¼½ @µj¶¾»½[©s« Vª«sV©«sùxqs* @©«sVª«sV¾»½[©s« Vª«sV©«sùxqs* qx sLRiqx s*¾»½[qx sVª«sV©«sùxqs* ®µ¶[ªs« qx s%s»R½M úxmsxqsVª«s ee Bµ³¶R øª«sVÌÁLiNRPX»R½ù qx s*¸R¶Vª«sVÌÁLiNRPX»R½ù úÊÁx¤¦¦¦øßá ª«sVÌÁLiNRPX»R½ù qx sX®ªs[âßá[µ¶R³ øª«sVÕ³Ámx sn WLRiù.... mx sLi¿Á[¼½ mx sLi¿yª«s¼d½©ò yLi. Aªyx¤¦¦¦¸R¶W%sV..... mx souyößÓá qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. BLiµyùµR¶ùxtsí Q µj¶NSöÌÁNRP ®µ¶[ªs« »y úxmsryµR¶ zqsµô¶jð LRiqx sVò. µ³¶j ¹¸¶W¹¸¶W©«sM úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ c r¡µR¶ZNP[©s« FyßÓá©y úxmsµR¶OTPQßá ª«sVgjiõLi mx sLjiqx sª«sVWx¤¦¦¦ù úFygSµR¶ùgjiõ ª«sVÌÁLiNRPX»R½ù ee @gRiõ¹¸¶[V ©«sª«sVM. ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.HÍ"£∞ . ª«sVLiú»R½: JLi ¿RÁ»y*LjiaRPXLigSú»R½¹¸¶W @xqsùFyµy ®µ¶[*bdPlLi< [ qx sxmsò¤x ¦¦¦ryòr¡ @xqsù ú¼½µ³yÊÁµô]ð ª[ s« XxtsQËܳ L[ ][LiR %ds¼½ ª«sV¥¦¦¦®µ¶[ª¯[ ª«sVLSòQùg`iiLi A%s®ªs[aPR ee @zqsø©±s ¤x ¦Ü[ªs« VNRPLRiøßÓá úÊÁx¤¦¦¦ø©±s Bµ³yø©yµ³y®µ¶³ =[ @µ³¶R »R½=Q* Bµ³¶R ø úxmsZOP[Qmx sßá ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiò qx sV=ª«sVVx¤¦¦¦¨L][zò qsòQ*¼½ ˳ÁÏ ª«sLi»][ ˳ÁÏ Xª«sLi»R½V Bµ³¶R øúxmsZOP[Qmx sßá ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiqxò sV=ª«sVVx¤¦¦¦¨L][ò qx sVò Bµ³¶R øúxmsZOP[Qmx sßá ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiò NSÛÍÁ[ qx sWLSùµk¶©yLi©«sªy©yLi úgRi¥¦¦¦ßØ ª«sW©«sVNRPWÌÁùxmsn ÌÁzqsµô¶jð LRiqx sVòee B¼d½µ³¶R øª«sWµ³y¸R¶V ee Axmsn WLSªyxmsn WLRi¸R¶V¼½ µR¶LRi+xmspLñiR ª«sWxqsª«s»R½Wò{tsñ QLi ÊÁVVÇÁÙ ª«sWxmnsWLRi¸R¶V¼½ úxmsÇØxms»R½LiVVµR¶Li©«sª«sVª«sV úxqsV¿yµj¶*¼d½¸R¶V \®ªsVLiúµR¶ %sV»R½LRixmsLjiµ³j¶ xqsLiµ³R¶ÃÁ ª«sV©«s*x¤¦¦¦X\¾»½Qùª«sLi ¬sÊÁVV¼½N][ß᪫sWLRiÛËÁ³ ù[ aS©«sN][ßá mx sLRiùLi»R½Li ÊÁVVÇÁÙª«sWxmsn WLRi¸R¶V¼½ BLiúµy¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sV úFygRiVµR¶Li¿RÁ ª«sWÇÁù˳Øg_ÇÁÙx¤¦Ü[ »R½ùgRiõ ¹¸¶[Vry*}¤¦¦¦ »R½Vù»R½Lò SLóiR mx spLS*lLió [ ÇÁÙx¤¦Ü[¼½ GNRPª±sV ®µ¶[* ú¼d½ßÓá c ¿RÁ»y*Lji. µ³¶R Wxmsª«sWúxmsn Wxms¸R¶W%sV µk¶mx sLi µR¶LRi+¸R¶W%sV.HÍ"£∞ róymx s¸R¶W%sV.. @%s®ªs[aPR ee aý]e[ e qx sxmsò¤x ¦¦¦xqsòaPR è»R½VaRPXLigRiM .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. @ORPQ»y©±s qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. A¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ÇØ»R½®ªs[µ¶R }qs ©«sª«sVM úFygRiVµR¶l\ giQQûQLiRðô Ql\ LiQQ÷Lé iR gjiõLi úFygSµj¶mx sLji qx sòQXßصj¶ úFygRiVµR¶l\ giQQûLS* mx soLRiryòµ¶Rô OTPQßá»R½M mx saSèµR¶V »R½Lò iR »R½M D»R½lò Li[ßØgjiõLi úFygRiúgS©±s µy*µR¶aRP µR¶LS÷é©s± qx sg`i {qsòLiR ù µR¶*LiµR¶*Li©«sù ÀÁ»R½ú»yßÓáúxms¸R¶VV©«sNTPò µR¶LS÷ÇÁùróyÍÝù úF¡ORPQ©s« mx spLñiR Fyú¾»½[ Bµ³¶R øxqsXªy%s¼½ µR¶OTPQßá %sVµ³¶R Li D»R½Lò iR LiÊÁL>ij M qx sª«s°ryúg_µ_*µR¶L_÷é úFy®µ¶[aPR ª«sWú»f mx s%sú¾»½[NPR VLRiV¾»½[ @úxmsÀÁèé©yõQúgSª«sª«sLi»R½LæiR L_÷鵶R L_÷é úFy®µ¶[aPR ª«sWú»f mx s%sú¾»½[NPR VLRiV¾»½[ »R½XßáLi NSxtsí QLiªyLi»R½ LóS¸R¶V À³Á©«s¼½ò ©«s©«sÛÆÁ[©s« @µj¶÷éLRi©«sVxqsXÇÁù úF¡ORPQßáFyú¾»½[¬s´y¸R¶V úF¡ORPQ ù @xmslLi[ßØgjiõLi xms%sú»yLi»R½L>ji ¾»½[Fyú¾»½[ @ORPQ \¾»½xqs=x¤¦¦¦ @xmsA¬ds¸R¶V D»yò©s« ¤x ¦¦¦xqsò¹¸¶WLRiLigRiV uí¡mx sNRP¬sztsî QNS ˳Øùª«sVVµR¶úlgi[giR X{¤¦¦¦»y* úFyÀdÁzqsòQûLRiV»R½Wö¸R¶V qx sxms%sú¾»½[ßá FyßÓá©y Fyú»yßÓá qx sLixqsöQXaRPù Fyú»yßáVùµR¶NRP úxmsª«sßá ª«sVV»yò©y¬s NRPX»y* Bµ³¶R øLi¿RÁ %súxqsxqsù qx sLS*Õ³ÁLRiµj¶÷ézqsòQûM úF¡ORPQ ù úF¡ORPQßáLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. BLiµyùµR¶ùxtsí Q µj¶NSöÌÁNRP ®µ¶[ªs« »y˳Üù[ ©«sª«sVM µ³yù¸R¶W%sV. aRPVµôyð ¿RÁª«sV¬ds¸R¶VLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV. ª«sVLi. ®\©s®ªs[µ¶R ùLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV... JLi ¿RÁ»y*LjiaRPXLigSM . @´R¶ %s©y¸R¶VNRP aSLi»R½ùLigRi ¤x ¦Ü[ªs« V %sµ³¶j M A¿RÁª«sVù. Gª«sLigRiVßá. mx spuy©¯[ ¸R¶Vµ³y®ªs[µ¶R ryª«sV qx sµR¶*QX®µ¶[ LRiOTPQ»y Fy¸R¶VV LRiµR¶ÊóÁqx s*xqsò¹¸¶[V.... Gª«sLiµ³yù¹¸¶[V»`½ ¤x ¦¦¦¨»yaRP©«sLi ee GxtsQz¤¦¦¦ ®µ¶[ªs« M . %saRP*»][ ª«sVVÅÁM ee úFyÃÁVøÆØlgi[õ ª«sVª«sWÕ³Áª«sVVÆÜ[ËÁϳ ª«s qx sVª«sVVÆÜ[ËÁϳ ª«s qx sVúxms¼½uî¡Ë³ÁÏ ª«s ª«sLRiµ][ËÁϳ ª«s ¸R¶V´][NPR ò ÑÁx¤¦¦¦*¸R¶W ¤x ¦¦¦%sLæiR QX¥¦¦¦ßá e JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sM. gRiLiµ³¶R Li qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.... JLi »R½%dsVaS©«sLi ÇÁgRi»R½qx sòqx só VxtsQtx sQö¼½Li ´j¶¸R¶VLi ÑÁª«s*ª«sV©«s}qs ¤x ¦¦¦§ª«sV}¤¦¦¦ ª«s¸R¶VLi.

.. ry*¥¦¦¦ qx sª«sVVúµy¸R¶Vúr¡»yù©yª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: @©«sõg`iiLi ryúª«sWÇØù©y ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s .HÍ"£∞ ... ry*¥¦¦¦ e %sVú»y¸R¶Vxqs»yù©y ª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: ª«sLRiVßãÜF[ yª«sVµ³¶j mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s.) JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýUPLi gý_Li gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vø ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦ ry*¥¦¦¦ (ÌÁOUPQø gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[Li N]LRiNRPV ÇÁzmsLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV) (1008 ª«sWLýiR V ÇÁzmsLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV.JLi %sV»y¸R¶V ry*¥¦¦¦ ee C... ry*¥¦¦¦ ee ª«sLRiVßظR¶VFy ª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: qx sª«sVVúµR¶r¡=Qû»yù©y ª«sVµ³¶j mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s .HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.... JLi NRPÈÁLi NRPÉظR¶V ry*¥¦¦¦ ee 5.) B¼½ qx sx¤¦¦¦úxqs qx sLiÆØù¸R¶V ÇÁÙx¤¦¦¦§¸R¶W»`½ Bµ³¶R øxqs©«sõ ¤x ¦¦¦©y ©«sùµj¶÷éqx s=g`i qx söQXry*g_õ úxmsx¤¦¦¦LRi¼½ LRiVúµy¸R¶V »R½Li¼½¿RÁLS¹¸¶[VµR¶Li ©«sª«sVM @xmsoxqsöQXaRPù @xqsùNRPLRiøßáM ¤x ¦Ü[ªs« V úxms¼½uîy zqsµô¶Rð ùLóiR Li ª«sXµô¶jð NSª«sVM ÇÁ¸R¶Wµj¶ ¤x ¦Ü[ªs« VLi NRPLji}tsQù úxqsV®ªs[ßØÇÁùª«sWµy¸R¶V ee JLi ÀÁ»R½òLi¿RÁry*¥¦¦¦ ÀÁ»yò¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sV ÀÁ¼½òaRPèry*¥¦¦¦ ÀÁ»yù¹¸¶[VBµR¶Li©«sª«sVª«sV ANRPW»R½Li¿RÁry*¥¦¦¦ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. JLi aSÍظR¶V ry*¥¦¦¦ ee 4.HÍ"£∞ ANRPW»y¹¸¶[VµR¶©«sõª«sVª«sV ANRPWÀÁaRPèry*¥¦¦ ANRPW¿yù BµR¶Li©«sª«sVª«sV %sÇìØ»R½Li¿RÁ ry*¥¦¦ %sÇìØ»y¹¸¶[VµR¶Li ©«sª«sVª«sV %sÇìØ©«sLi¿RÁ ry*¥¦¦¦ %sÇìØ©y¹¸¶[VµR¶Li ©«sª«sVª«sV ª«sV©«saRPèry*¥¦¦¦ ª«sV©«sqx s BµR¶Li©«sª«sVª«sV aRPNRP*LkiaRPèry*¥¦¦¦ aRPNRP*LSùBµR¶Li©«sª«sVª«sV µR¶LRi+aRPè ry*¥¦¦¦ µR¶LS+¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sV mx spLñiR ª«sWxqsaRPèry*¥¦¦¦ mx spLñiR ª«sWry¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sV ÊÁXx¤¦¦¦¿RÁè ry*¥¦¦¦ ÊÁXx¤¦¦¦»R½ BµR¶Li©«sª«sVª«sV LRi´R¶Li»R½LRiLi¿RÁry*¥¦¦¦e LRi´R¶Li»R½ LS¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: úxmsÇØxms¼½LêiR ¸R¶W ¬sLiúµy¸R¶Vª«sX}tñsQM úFy¸R¶V¿RÁè鵶R VúgRiM mx sX»R½ ©yÛÇÁ[ùtx sv »R½|\ qs#ø%saRP qx s=ª«sV©«sqx sLi»R½ qx sLS*xqs= DúgRi qx s=z¤¦¦¦ ¤x ¦¦¦ª¯[ù ÊÁ˳ÁÏ Wª«sry*¥¦¦¦ úxmsÇØxms»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: @gjiõLRiW÷é»y©y ª«sVµ³¶j mx s¼½xqs=ª«sWª«s »R½*zqsø©±s úÊÁx¤¦¦¦ø©«sõ zqsø©±s ORPQú¾»½[ryùª«sWzqsxmsùryùLi mx soL][µy³ ¸R¶W ª«sVzqsø©±s NRPLRiø©«sõ ryùLi ®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨»yùg`i ry*¥¦¦¦ @gRiõ¹¸¶[V ˳ÁÏ W»y©y ª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: BLiúµ][ÛÇÁ[ùuîy©y ª«sV´j¶mx s¼½xqsöª«sWª«s »R½*zqsø©±s úÊÁx¤¦¦¦ø©«sõ zqsø©±s ORPQú¾»½[ryùª«sWbPxtsQùryùLi mx soL][µy³ ¸R¶Wª«sVzqsø©±s NRPLRiø©«sõ ryùLi ®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨»yùg`i ry*¥¦¦¦ BLiúµy¸R¶VÛÇÁ[ùuîy©y ª«sVµ³¶j mx s»R½¸R¶V BµR¶Li©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: ¸R¶Vª«sVM mx sX´j¶ªyùµ³¶j mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s úÊÁx¤¦¦¦ø©«sõzqsø©±s ORPQú¾»½[ryùª«sWbPxtsQùryùLi mx soL][µy³ ¸R¶Wª«sVzqsø©±s NRPLRiø©«sõryùLi ®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨»yùg`i ry*¥¦¦¦ee ¸R¶Vª«sW¸R¶V mx sX´j¶ªyùµ³¶j mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: ªy¸R¶VVLRiLi»R½LjiORPQryù µ³¶j mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s . mx sLi¿RÁ¼½xmsLi¿y ª«s¼d½©ò yLi JLi r¡ª« s W¸R ¶ V ry*¥¦¦¦ r¡ª« s W¹ ¸ ¶[ V µR ¶ Li ©« s ª« s Vª« s Vee qx sª«sVLixmsplLi[*ßá ¸R¶V´][mx s®µ¶[aPR Li úxmsµ³y©yx¤¦¦¦§¼d½L>iR V»y* ee »R½µR¶LigRi qx só ÍÜ[ÛÍÁý Å[ Á ©yµR¶ùgjiõ úxms¼½uîymx s©«sLi NRPLji}tsQù ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sL][Li ee ¿RÁ»y*Lji aRPXLigSM .FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£..... ry*¥¦¦¦ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ ®µ¶[* c ú¼d½ c ¿RÁ»y*Lji.... ry*¥¦¦¦ ¿RÁLiúµR¶ª«sV }qs©«sORPQú»R½ßØ ª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½LRi÷Qû¤x ¦¦¦øßãÜ[ ´j¶mx s¼½xqs=ª«sW»R½*zqsø©±s . ÇØ»R½®ªs[µ¶R }qs ©«sª«sVM ee @gjiõLi mx sLji{qsòLiR ùee »R½»R½M Fyú»R½ úxms¹¸¶WgSµyùÇÁù xqsLiryäLSLi¾»½[ gjiõLi xmsLjiztsQ¿RÁù @gRiõ¹¸¶[V ry*}¤¦¦¦¼½ ª«sVVÆØx¤¦¦¦§¼½Li ¤x ¦¦¦§»y* ee »R½»R½M NRPVª«sWLSùM ª«sV´R¶ù {qsª«sVLi¾»½[ »R½©«sWøLóij QõQryó ®©s[ qx sL<iR mx s ¾\»½ÛÍÁ[©s« KµR ¶ VLiÊÁLR i úx q sV® ª s[ ß á »R ½ »R ½ öú¾ » ½[ ß áªy ª« s OR P Q ª « s W\ â ß á LRiøLiQ¾\»½QûLêiR Vx¤¦¦¦§¸R¶W»`½ ee 1. JLi LSÇÁxmsoLRiVuy¸R¶V ry*¥¦¦¦ ee »R½»][gSõªyÇØùµj¶ mx sLi¿RÁÕ³ÁLôiRð QûQ®\ªsQùM úxmsµ³y©«s ®µ¶[ªs« »y ª«sVLi\¾»½QûLRiuí¡»R½Lò iR aRP»yxqsLiÆØùQZ\ NP lLi[NPR %sLiaRP¼½Õ³ÁLS* ¸R¶V´yª«sNSaRPLi ÇÁÙx¤¦¦¦§¸R¶W»`½ ee úxqsV¿RÁVùxms{qsòLiR ù ee ¿RÁLRiVª«sVµ³yù µj¶*LRiª«sµy¸R¶V e (¿RÁLRiVª«sVµ³yùµR¶LigRiVxtsî Q mx sLRi*ª«sWú»R½Li ¤x ¦¦¦%sLôiRð µ³¶R ùª«sW©y%sVNSLigRiV|tîs^ QzqsòLiR bdP誫s ª«sVª«sµy¸R¶V e mx spLS*LóS µj¶*¼d½¸R¶V ª«sV©«sWÀdÁ©«sLi mx saSèLôSð »R½QòX¼d½¸R¶V ª«sV©«sWÀdÁ©«sLi mx sLi¿yª«s¼½ò©s« M) @Õ³Ámx sn WLRiù e ¤x ¦¦¦%sM úxms»R½ùÕ³Á mx sn WLRi¸R¶V¼½ e @ú»R½ »yLiú¼½NRP ª«sVLiú»R½ qx sLixmsoÉØùQ®\ªsµj¶NRP ª«sVLiú¾»½[ßá gRißáxms¼½ ¤x ¦Ü[ªs« VLi NRPVLSù»`½ ee ª«sVLiú»R½ª«s»y ®ªs[Vªyµ³¶j NSLRiM qx sLiúxmsµy¸R¶V ª«sVLSùµyx¤¦¦¦ù©«sVÌýÁLixmsn V¬ds¸R¶W ee ª«sVWÌÁ ª«sVV¿yèLRiùee JLi gRißØ©yLi»y* gRißáxms¼½g`iiLi ¤x ¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦ NRP%sLi NRP%ds©y ª«sVVxmsª«sVaRP+Qûª«sqx sòªs« VLi ÛÇÁ[ùtx sî QLSÇÁLi úÊÁ¥¦¦¦øßØLi úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsö»R½ A©«saRPXßá*©«sWõ¼½Õ³Á {qs=µR¶ ryµR¶©«sª±sV ry*ª«sW (1008 ª«sWLýiR V ÇÁzmsLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV) B¼½ qx sx¤¦¦¦úxqs qx sLiÆØù¸R¶W ÇÁÙx¤¦¦¦§¸R¶W»`½ (ÛÍÁ[µy) JLi ú{¤¦¦¦Li gRißáxms»R½¹¸¶[V xqsLRi*ÇÁ©«sLi ®ªs[V ª«saRPLi A©«s¸R¶V A©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦ e qx sLRi*NSLSùßÓá ryµ³¶R ¸R¶V ryµ³¶R ¸R¶V ry*¥¦¦¦ ee (1008 ryLýiR V ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV ¿Á[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV c »R½LS*»R½ gRiNSLRi @uí¡»R½Lò iR ª«sVV»][ ¤x ¦Ü[ªs« Vª«sVV ¿Á[¸¶R Vª«sÛÍÁ©«sV... JLi qx sLi %sVø»y¸R¶V ry*¥¦¦¦ ee 3... ry*¥¦¦¦e qx sWLSù¸R¶Vµj¶ª¯[´¶j mx s»R½¸R¶V BµR¶Li©«sª«sVª«sV ª«sVLiú»R½: ¿RÁLiúµR¶ª«sW©«sORPQú»yßØ ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s. ry*¥¦¦¦ ÊÁXx¤¦¦¦xqsö»R½¹¸¶[V úÊÁx¤¦¦¦øßãÜ´[ ¶j mx s»R½¸R¶V BµR¶Li©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: %sVú»R½qx s=»yù©y ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s ... ry*¥¦¦¦ e ªy¸R¶V®ªs[ @Li»R½LjiORPQryùµ³¶j mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: qx sWL][ùµj¶ª¯[´¶j mx s¼½ qx s=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s ... NRPWuyøLi²y¸R¶V ry*¥¦¦¦ ee 6....

ry*¥¦¦¦ee qx sVOTPQ»½R ¹¸¶[V qx sV˳ÁÏ W»R½¹¸¶[V ˳ÁÏ úµR¶NRPX¾»½[ qx sVxmsLRi*¾»½[ mx sLêiR ©yù¸R¶VgRiLiµ³¶R LS*¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sVee »y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ úÊÁx¤¦¦¦ø©«sõzqsø©±s ORPQú¾»½[ryù ª«sWbPxtsQùryùLi mx soL][´y¸R¶W %sµR¶Vùµ][÷Qé ùmx s=L][Ëܳ ù[ LRiVgRiLRi÷éQù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVzqsø©±s NRPLRiø©±s ©«sryùLi ®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨»yùg`i ry*¥¦¦¦zms»yª«sV}¤¦¦¦Ë³Üù[ ª«sVLiú»R½: µR¶WlLi[}¤¦¦¦¼½ LRiª«sVX²R¶¹¸¶W ª«sVX»R½VùLæiR Liµ³¶R LRi* qx sòqx sùúxmsÇØ @xms=LRir¡Õ³Ád LRiVª¯[©yª«sV qx sBµR¶Li úÊÁx¤¦¦¦øQOPR Qú»R½Li.. ry*¥¦¦¦e qx sVxtsvª«sWõ¸R¶V qx sWLRiùLRiaRPø¹¸¶[V qx sWLSù¸R¶VgRiLiµ³¶R LS*¹¸¶[V BµR¶Li©«sª«sVª«sVee »y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ª«sVLkiÀÁ˳Üù[ mx s=L][ËÁϳ ù A¸R¶VV˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: ˳ÁÏ VÇÁÙùxqsV=ª«sLñ][ ¸R¶VÇìÜg[ iR Liµ³¶R LRi*xqsòqx sù µR¶OTPQßØ @xms=LRiqx sxqsòªy ©yª«sV qx sBµR¶LiúÊÁx¤¦ ¦ø...... ry*¥¦¦ ee ˳ÁÏ VÇÁù®ªs[qx sVxmsLñS¸R¶V ¸R¶VÇìظR¶V gRiLiµ³¶R LS*¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sVee »y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ µR¶OTPQßØ Ë³Üù[ mx s=L][ËÁϳ ù qx sòªy˳ÁÏ ù BµR¶Li©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: úxmsÇØxms¼½ Lji*aRP*NRPLSø ª«sV©¯[giR Liµ³¶R LRi* qx sòqx sùLSäQ=ª«sW©«sùxms= LRir¡ ª«s¤x ¦¦¦õ¹¸¶W©yª«sV qx sBµR¶LiúÊÁx¤¦¦¦øQOPR Qú»R½Li Fy»R½V»y.. ª«slLi[ËÁϳ ù qx sò»yª«sV }¤¦¦¦Ë³ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ry*¥¦¦¦ee µR¶WlLi[}¤¦¦¦»R½¹¸¶[V @ª«sVX²R¶¸R¶W¸R¶V ª«sVX»R½ù®ªs[ gRiLiµ³¶R LS* ¹¸¶[VµR¶Li ©«sª«sVª«sVee »y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ ee úxmsÇØ˳Üù[ zms»yª«sVx¤¦Ü[ÒÁª«s¼½ ¿Á[»½` mx s=L][Ëܳ ù[ Õ³Ád LRiV˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: zms»R½LRiMxmslLi[ »R½»yBx¤¦¦¦ª«sWª«s»R½ e @zqsø©±s úÊÁx¤¦¦¦ø©«sõzqsø©±s ª«sVLiú»R½: ¿yLRiVMNRPXxmsßáNSbdP NS®ªsWgRiLiµ³¶R LRi* qx sòryùµ³¶R ¹¸¶W mx s=LRiqx s a][+¿RÁ¸R¶VLi¼d½LSõª«sV qx sBµR¶Li úÊÁx¤¦¦¦øQOPR Qú»R½Li ORPQú¾»½[ryùª«sWbPxtsQùryùLi mx soL][µy³ ¸R¶W ª«sVzqsø©±s NRPLRiø©«sõryùLi ry*¥¦¦¦ ¿yLRi®ªs[ NRPXxmsßáNSbP®©s[ NSª«sW¸R¶VgRiLiµ³¶R LS*¹¸¶[VµR¶Li ©«sª«sVª«sV »y˳ÁÏ ù ry*¥¦¦¦ A´j¶Ë³Üù[ mx s=LRi˳Üù[ a][+¿RÁ¸R¶VLi¼d½Ë³ÁÏ ù ®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨»yùg`i ry*¥¦¦¦ee zms»R½X˳ÁÏ ùMxmslLi[ËÁϳ ùxqsò¾»½[ËÁϳ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee BµR¶Li©«sª«sVª«sV ee @xmsoxmsxqsöQXaRPù ª«sVLiú»R½: qx s©¯[ËÁϳ Vª«s©«sqx sùxms¾»½[ ¸R¶Vxqsù»R½ DxmsLjigRiX¥¦¦¦ Bx¤¦¦¦¿RÁ DLRiVúÊÁx¤¦¦¦øâßá[ |\ qs#øQOPR Qú»y¸R¶V ª«sVz¤¦¦¦aRPLRiø ¸R¶V¿RÁèéry*¥¦¦¦ee (zms»R½Xzms»yª«sVx¤¦¦¦¹¸¶WLêik ª«s»][qx s=»][M ª«sVLiú»R½ÇÁxms Gª«sNRPLRiªò s« ùMee) ˳ÁÏ Vª«s©«sqx sùxms»R½¹¸¶[V úÊÁx¤¦¦¦øßá BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee (B¼½ LSxtsí Qû˳ÁÏ X»R½aSè©«sV tx sQLigSM úxmsÇØxms¼½Li ª«sV©«sryµ³yù¸R¶V©±see) ª«sVLiú»R½: zms»R½LRiM zms»yª«sV¥¦¦¦M xmslLi[ ª«slLi[»R½»yxqsò»yª«sV¥¦¦¦ Bx¤¦¦¦ª«sWª«s»R½ @zqsø©±s úÊÁx¤¦¦¦ø©«sõzqsø©±s ª«sVLiú»R½: úxmsÇØxms¾»½[©s« »R½* ®µ¶[»y©«sù©¯[ù%saS* ÇØ»y¬s mx sLji»y˳ÁÏ Ë³ÁÏ Wª«s ¸R¶V»y䪫sW }qsòÇÁÙx¤¦¦¦§ª«sVxqsò©¯[õ @xqsVò ª«s¸R¶Vg`iryùª«sV ORPQú¾»½[ryùª«sWbPxtsQùryùLixmsoL][µy³ ¸R¶W ª«sVzqsø©±s NRPLRiø©«sõ ryùLi®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨»yùª±sV ee (B¼½ ª«sVLiú»R½ÇÁxmsM) mx s»R½¹¸¶W LRiLiVWßág`i ry*¥¦¦¦ úxmsÇØxms»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: ÊÁVV»y uy²R¶X»R½´yª«sW gjiõQLiRæ Liµ³¶R LRi*xqsòr¢ùxtsQ´¶R ¹¸¶Wxms=LRiqx s ELê]©[ yª«sV qx sBµR¶Li úÊÁx¤¦¦¦ø ORPQú»R½LiFy»R½V»y (B¼½ úFyÇØxms»yùM) BµR¶LiúÊÁx¤¦¦¦øQOPR Qú»R½Li Fy»R½V »R½|\ qs#øry*¥¦¦¦ee ÊÁVV»yry}¤¦¦¦ ÊÁVV»R½µ³y®ªs[Võ AgRiõ¹¸¶[V gRiLiµ³¶R LS*¹¸¶[VLi©«sª«sVª«sVe »y˳ÁÏ ùry=Q*¥¦¦¦! ˳ÁÏ Wry*¥¦¦¦ @gRiõ¹¸¶[V BµR¶Li©«sª«sVª«sVee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£... ry*¥¦¦¦ JxtsQµ¶k³ ˳Üù[ mx s=lLi[ËÁϳ ù ELæiR Q÷Qù BµR¶Li©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: qx sg`iiLi z¤¦¦¦»][ %saRP*ryª«sW qx sWL][ùgRiLiµ³¶R LRi*xqsòqx sùª«sVLki¿RÁ¹¸¶W mx s=LRiqx s A¸R¶VVª¯[©yª«sV xqsBµR¶Li úÊÁx¤¦¦¦ø........ ry*¥¦¦¦ LRiVúµy¸R¶VxmsaRPW©yª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee @xmsoxqsöQXaRPù ª«sVLiú»R½: »R½*uíyû LRiWFyßØ ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s. ry*¥¦¦¦ e %sxtsñ Q®ªs[mx sLRi*»y©yª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: ª«sVLRiV»][giR ßØ©y ª«sVµ³¶j mx s»R½¸R¶V}qsò ª«sWª«s»R½*zqsø©±s ....HÍ"£∞ @©yõ¸R¶V ryúª«sWÇØù©y ª«sV´j¶mx s¼½©«s BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: r¡ª«sV JxtsQµ¶k³ ©y ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s.... ry*¥¦¦¦ »R½*uíyûLRiWFyßØ ª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: %sxtsñ vM mx sLRi*»y©y ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s.... ry*¥¦¦¦ee (B¼½ FyhSLi»R½hRiLi) mx sLRi®ªs[Vztsî Q®©s[ µ³¶j mx s»R½¹¸¶[V ª«sVX»R½ù®ªs[giR Liµ³¶R LS*¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sVee »y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ %sª«s*ryù˳Üù[ mx s=L][Ëܳ ù[ ˳ÁÏ W˳ÁÏ ù BµR¶Li©«sª«sVª«sVee ÒÁª«s¼½ö»R½XNRPqx sù ª«sVLiú»R½: qx sVOTPQ¼½xqsV=˳ÁÏ W¼½ LRi÷éúµR¶NRPX»R½V=ª«sLS*©«söLêiR ©¯[ù gRiLiµ³¶R LRi*©«sqxò sù %sµR¶Vù»][ mx s=LRir¡LRiV¿][ ©yª«sV qx sBµR¶Li ª«sVLiú»R½: zms»yª«sV¥¦¦¦ @xmslLi[»½R »yxqsò»yª«sV¥¦¦¦ Bx¤¦¦¦ª«sWª«s»R½ @zqsø©±s úÊÁx¤¦¦¦øQOPR Qú»R½Li....HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. ry*¥¦¦¦ r¡ª«sW¸R¶°xtsQµ¶k³ ©yª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: qx s%s»yúxmsxqsªy©y ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWxms»R½*zqsø©±s ..HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. ry*¥¦¦¦ qx s%sú¾»½[úmx sxqsªy©yª«sV´j¶mx s»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½: LRiVúµR¶M mx saRPW©y ª«sV´j¶mx s¼½xqs=ª«sWª«s»R½*zqsø©±s..HÍ"£∞ .. ry*¥¦¦¦ ee xqsg`iiLi z¤¦¦¦»y¸R¶V %saRP*ry®ªs[Võ xqsWLSù¸R¶VgRiLiµ³R¶LS*¹¸¶[V BµR¶Li©«sª«sVª«sVee »y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ª«sVLkiÀÁ˳Üù[ mx s=L][ËÁϳ ù A¸R¶VV˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½: qx sVxtsvª«sVõ qx sWLRiùLRizqsø aRPèLiúµR¶ª«sWgRiLiµ³¶R LRi*xqsòqx sù ©«sORPQú»yßت«sV mx s=LRir¡NRPVÛËÁ[LiR ¹¸¶W ©yª«sVxqs BµR¶LiúÊÁx¤¦¦¦ø ... ry*¥¦¦¦ee úxmsÇØxms»R½¹¸¶[V %saRP*NRPLRiøâßá[ ª«sV©«s}qs gRiLiµ³¶R LS*¹¸¶[V µR¶Li ©«sª«sVª«sV»y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ ÊÁVVNS=®ªs[V˳Üù[ mx s=L][ËÁϳ ù ª«sz¤¦¦¦õ˳ÁÏ ù BµR¶Li©«sª«sVª«sVee e ª«sVLiú»R½: BztsQL][%saRP*ª«sù¿y ªy»][gRiLiµ³R¶LRi*xqsòryùF¡ xms=LRir¡ª«sVVµy ©yª«sV xqsBµR¶Li úÊÁx¤¦¦¦ø ry*¥¦¦¦ee ª«sVLRiVµR¶÷éQùM gRißØ©y ª«sVµ³¶j mx s¼½Ë³ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee BztsQLS¸R¶V%saRP*ª«sù¿RÁ}qs ªy»y¸R¶V gRiLiµ³¶R LS* ¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sVee »y˳ÁÏ ùry*¥¦¦¦ee Aµ][÷mxé s=L][ËÁϳ ù ª«sVVµy˳ÁÏ ù BµR¶Li ª«sVLiú»R½: zms»R½LRiM zms»yª«sV¥¦¦¦M mx slLi[mx slLi[»½R »yxqsò»yª«sVx¤¦¦¦ Bx¤¦¦¦ª«sW ©«sª«sVª«sVee ª«s»R½ @zqsø©±s úÊÁx¤¦¦¦ø©«sõzqsø©±s ORPQú¾»½[ryùª«sWbPxtsQùryùLi mx soL][ ª«sVLiú»R½: ˳ÁÏ Vª«s©«sqx sùxms¾»½[ ¸R¶Vxqsù»R½ DxmsLjigRiX¥¦¦¦ Bx¤¦¦¦¿RÁ qx s©¯[LSry*ÇØù ¬sg`iiLi LS¸R¶Vr¡öé tx sQgi` iLi qx sV%dsLRiùg`iiLi µ³y¸R¶W ª«sVzqsø©±s NRPLRiø©«sõryùLi®µ¶[ªs« ¤x ¦¦¦¨»yùg`i ry*¥¦¦¦ee qx sLiª«s»R½=LkißØg`iqx s*zqsògiæ` ry*¥¦¦¦ee ˳ÁÏ Vª«s©«sqx sù mx s»R½¸R¶V BµR¶Li©«sª«sVª«sVee zmsú»yµj¶Ë³Üù[ ®µ¶[®ªs[ËÁϳ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»][NPR ò ®µ¶[ªs« »y˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sV e ª«sVLiú»R½: mx sLRi®ªs[Vtx sî Qùµ³¶j mx s¼½LRiøQX»R½Vù LæiR Liµ³¶R LRi*xqsò qx sù%saRP*ª«sVLRimx s=LRir¡ ÊÁVª¯[©yª«sV qx sBµR¶Li úÊÁx¤¦¦¦øQOPR Qú»R½Li .

xqs*LSORPQLRi xmsµR¶ª«sX»R½ò ª«sLñRiÍÜ[xms úFy¸R ¶ VbPè»yò L ó R i ª« s WÕ³ Á Læ k i Lj i ÷é L j i ¼½.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sVLiµyµj¶µ][tx sQ úFy¸R¶VbPè»yòLiRó Li ¸R¶V©«søA»R½ø©«sB¼½. mx sn V©«sry*¥¦¦¦ e ªy¸R¶V®ªs[ BµR¶Li©«sª«sVª«sV) ¤x ¦¦¦r¢òúmx sOSQÎÁÏ ù A»R½%sV»][M úFyßØ©y¸R¶Vª«sVù ee JLi ˳ÁÏ WM.HÍ"£∞ .HÍ"£∞ ÊÁVV»R½Va][ËÁϳ Çؼ½ ry*¥¦¦¦ ee @gRiõ¸R¶V BµR¶Li©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: »R½*©¯[õ @lgi[õ ª«sLRiVßáxqsù%sµy*©±s ®µ¶[ªs« qx sù}¤¦¦¦²][ ª«s¸R¶Wzqs {qsuíyM ¸R¶VÇÁÙuî¡ ª«sz¤¦¦¦õ »R½ª«sV a][+aRPV¿y©¯[ %saS*®µ¶[*uyg`iiLizqs úxmsª«sVª«sVVgôiRð Qùqx sù ry*¥¦¦¦ee @gjiõ ª«sLRiVßØ˳Øù %sVµR¶Li©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½Li: qx s»R½*©¯[õ @lgi[õ ©«s®ªsW˳ÁÏ ª¯[¼½d ®©s[µ¶k uî¡@ryù DxtsQF¡xmso*uí¢ @ª«s¸R¶VORPQù©¯[ ª«sLRiVßág`iiLi LRiLSßãÜ%[ sd z¤¦¦¦ª«sVX²U¶NRPg`iiLi qx sVx¤¦¦¦ª¯[©s« G´j¶ ry*¥¦¦¦ee @gjiõ ª«sLRiVßØ˳Øù%sVµR¶©«sª«sVª«sV ee ª«sVLiú»R½Li: @Õ³ÁLækiLji÷éLRiùµR¶»][©«s E©«sª«sWFyù¸R¶V¸R¶Vx¤¦¦¦Ljiª¯[ª«sLôðRiª«sW©«sM ¸R¶Vµyr¡ò»R½X˳Ü[ù ª«sVz¤¦¦¦g][ú»yÊÁVVÇØzqs ˳ÁÏ WLiVVxtsî QËس ÇÜ[ @µ³¶R ¾»½[ ryùª«sVry*¥¦¦¦ee BLiúµy¸R¶V ¤x ¦¦¦Ljiª«s»R½ BµR¶Li©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: BµR¶Li %sxtsñ vLji*¿RÁúNRP®ªs[V ú¾»½[µy³ ¬sµR¶®µ¶³ mx[ sµR¶Li qx sª«sVW²³¶R ª«sVxqsù Fyg`iiLi qx sVlLi[ry*¥¦¦¦ee $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ Q®ªs[ BµR¶Liª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: »R½ûQùLiÊÁNRPLi ¸R¶VÇت«sV}¤¦¦¦xqsVgRiLiµ³j¶Li xmsoztísQª«sLóRi©«sLi ELS*LRiVNRP %sVª«sÊÁLiµ³R¶©y©«søQX»][ùLRiVøQOUPQ¸R¶V ª«sWª«sVX»yry=Q*¥¦¦¦ee »R½ûQùLiÊÁNS¹¸¶[VµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: ¸R¶Vµj¶*µy*g`iiLir¡ ¸R¶VµR¶%sµy*g`i ª«sVVgôSð M NRPVLRi*Li »R½ùQQLij Qò*ÇÁM @gjiõLSø»R½ryø®µ¶[©s« qx s aRP+Qûµôyð ®µ¶[%sd ¿RÁª«sVVLi¿RÁ »yg`i ry*¥¦¦¦ee qx säLiµ³¶R ®µ¶[ªs« »y˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: @©yøLiµ_ùM mx sX´j¶%ds ª«sVryä©«sXxtsQËܳ ¸[ ¶R VVªygSMxqs䮩s[õ ª«sW%saS*˳ÁÏ Vª«s©yxqs䩯[õ ¸R¶VÇìÁ úxmsÇÁ©«s¸R¶V»R½V ry*¥¦¦¦ee qx säLiµ³¶R ®µ¶[ªs« »y˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: @ryä©yÇÁ¬súFyÇÁ¬s e Axqsä©yõQÇØê ¸R¶V¾»½[ªs« Xuy e qx sä©yõ»R½ûQöÇÁ¬s{tsQªs« Vz¤¦¦¦ ry*¥¦¦¦ ee qx sä©«sõ ®µ¶[ªs« »y˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: ¸R¶V©«sø A»R½ø©¯[ %sVLiúµy˳ÁÏ WµR¶gjiõ qx sò»½R V=ª«sLS¥¦¦¦ LêS»R½®ªs[µy %s¿RÁL<ij ßÓá ry*¥¦¦¦ee %sVLiúµyµj¶Ë³Üù[ ®µ¶[ªs« »y˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: mx so©«sLRigjiõaRPèQOPR VLRiµy »R½Vö©«sLjiLiúµ][ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½M mx so©«slLi[ø @bP*©y¸R¶VVª«sLi ¿RÁORPVLSµ³¶R »R½ò ª«sVO][Qùry*¥¦¦¦ee @gkiõLiQúµR¶ ÊÁXx¤¦¦¦»R½ùbPù˳ÁÏ * BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: mx so©«sryòQ*µj¶»yù LRiVúµyª«sqx sª«s qx s=%sVLiµ³¶R »yLi mx so©«sLRi÷Qû¥¦¦¦øßãÜ[ ª«sqx sV¬dsµ³¶R ¸R¶VÛÇÁ^ì M mx sn VX¾»½[©s« »R½*Li »R½©«sVª¯[ªs« LóiR ¸R¶Vxqs* qx s»yù qx s=Li»R½V ¸R¶VÇÁª«sW©«sqx sù NSª«sWry=Q*¥¦¦¦e @gRiõ¹¸¶[Vª«sqx sV¬ds´y¹¸¶[VµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sry=Q*¥¦¦¦ ee úxmsÇØxms»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV e ¸R¶VÇÁÙZaP[+tx sQ úFy¸R¶VbPè»R½ªò s± V (@zqsø©±s úxmsNRPX¾»½[NPR LRiøßÓá ¸R¶VÇÁÙZaP[*tx sQ úFy¸R¶VbPè»R½Lò i NRPLji}tsQùe qx sX®ªs[ßØÇÁùª«sWµy¸R¶V. ª«sVLiú»R½Li: @©yÇìØ»R½Li. qx sä©yõµj¶µ][tx sQ úFy¸R¶VbPè»yòLiRó ª«sVryäLiÇÝùLji¼½.HÍ"£∞ ˳ÁÏ Vª«sry*¥¦¦¦ ªy¸R¶V®ªs[ BµR¶Li©«sª«sVª«sV ee qx sVª«sry*¥¦¦¦ qx sWLSù¹¸¶[VµR¶Li©«sª«sVª«sVee (B¼½ ªyùx¤¦¦¦X¼d½Lji*x¤¦¦¦X»yM) ª« s VLiú»R ½ Li: ¸R ¶ VµR ¶ x q sùNR P LR i øßã Ü [ »R ½ ùLk i Lj i ¿R Á Li ¸R ¶ Vµy*x q sWù©« s %sV¥¦¦¦NR P LR i Li @gj i õQ x t í s Q ´ j ¶ =Q * x t í s Q N R P X µj¶*µy*©ó«s=LRi*g`izqsxtísQg`iiLi xqsVx¤¦¦¦§»R½Li NRPL][»R½V ry*¥¦¦¦ee @gRiõ¹¸¶[V zqs*xtsí QNPR X»R½ BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee (B¼½r¢%sxtsí QNPR X»R½Li) ¸R¶VµR¶xqsùNRPLRiøßØLi¾»½[ ÊÁz¤¦¦¦MxmsLjiµ³R¶¸R¶V aRP+ª«sWù AF¡x¤¦¦¦ùe ª«sVµ³R¶ùª«sVxmsLji´j¶Li %sxqsXÇÁùx¤¦¦¦ryò˳ØùLi»R½ B»R½L_¸R¶VVgRimx sµj¶*xqsXÛÇÁ[»½` Axmsn WLRi qx s%sVµ³_úxmsx¤¦¦¦X»R½ù »R½ª«sV˳ÁÏ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee (xmsLji´j¶ úxmsx¤¦¦¦LRißáxmsZOP[Q) ª«sVµ³¶R ùª«sVxmsLji´j¶Li úxmsx¤¦¦¦LRi¼½ ¤x ¦¦¦ryòËس ùLi B»R½L_ ¸R¶VVgRimx s»R½ûQö¤x ¦¦¦LRi©±se D»R½Lò SLóiR ryùúgRi ª«sVLigSlLi[mx sn WF¡x¤¦¦¦¼½ xmsLjiµ³k¶©«sÕ³Áª«sVLi»R½ûQù AxmnsWLRixqs%sVµ³_ úxmsx¤¦¦¦X»R½ù »R½©«sV˳ÏÁù BµR¶Li©«sª«sVª«sV µR¶LS*Qù %sV»R½LRiµR¶LRi*Qù úgRiª«sVxmsµ³y¸R¶V %saS*©±s ®µ¶[ªy©«sVµô¶j aRPù qx sg`iæ Qúry®ªs[ßØÕ³Á ÇÁÙx¤¦Ü[¼½ %sZaP[* ˳Üù[ ®µ¶[®ªs[Ëܳ ù[ ª«sqx sV˳Üù[ LRiVú®µ¶[ËÁϳ ù Aµj¶¾»½[ù˳ÁÏ ù qx s=g`iæ úryª«s˳Ølgi[ËÁϳ ù BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee @zqsø©±s úxmsNRPX¾»½[ NRPLRiøßÓá ÇìØ»y ÇìØ»yµj¶ xqsLi˳Ø%s»R½xqsNRPÌÁµ][xtsQ ¬sL`ix¤¦¦¦LRißØLóRi ª«sV©yÇìØ»R½ ú»R½¸R¶VLi NRPLSøLi»R½Lji»R½ NRPLRiø%sxmsLSùxqsúFy¸R¶VbPè»yòLiRó Li »R½*©¯[õ @lgi[õ xqs»R½*©¯[õ @gRiõ B¼½.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. xqsLRi*úFy¸R¶VbPè»yòLóRiLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sLji¾»½[ùQ¾\»½LRiøLiQ¾\»½QûLSÇØùx¤¦¦¦§¼½x¤¦Ü[}tsQùe úxqsV®ªs[ßØÇÁùª«sWµy¸R¶V.. aRPV˳ÁÏ ¼½´_ $ mx sLRi®ªs[VaRP*LRi ú{ms»R½ùLóiR Li G»R½»`½ ¤x ¦Ü[ªs« Vryµæ¶R VßØùLóiR Li mx spLñS¤x ¦¦¦§¼½Lix¤¦Ü[}tsQù e ¤x ¦Ü[ªs« VúµR¶ªyùßÓá Fyú¾»½[¬s´y¸R¶V e mx spLñS¤x ¦¦¦§¼½ úµR¶ªyù´j¶uîy©«s ®µ¶[ªs« »y˳Üù[ ©«sª«sVM B¼½ ¸R¶Wª«s¿RÁèéQNPT ò µ³yù©yªyx¤¦¦¦©yµj¶ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. ªyÑæ Á õ ¸R¶Vª«sVÍÜ[xmsúFy¸R¶VbPè»yòLóRi %sVµR¶Li %sxtñsvxqsòQûQùLiÊÁNRP%sV¼½ ÊÁVV¼½*ÃÝø²³R¶ùúFy¸R¶VbPè»yòLóRiLi ¸R¶Vµj¶*µy*g`iiLixqsB¼½. JLi »R½»R½=%s»R½VLRi*lLi[ßáùLi ˳ÁÏ Læ]®[µ¶[ªs« qx sù µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦ µ³¶j ¹¸¶W¹¸¶W©«sM úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½iM Jª«sWF¡ÇÜ[ù¼d½ LRir¡ª«sVX»R½Li úÊÁx¤¦¦¦ø ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sL][ªs± V e %sxtsñ vLji*xtsñ vLji*xtsñ vLji*xtsñ vM qx sLiNRPÌÁö úxms˳ÁÏ X¼½ G»yª«s»R½öLRiùLi»R½Li ©y©yúxmsNSlLi[ßá qx sLi˳Ø%s»R½ qx sNRPÌÁ Fyxms¬sª«sX»R½ùLóiR Li qx sLRi*úFy¸R¶VbPè»R½Lò i NRPLji}tsQù eúxqsV®ªs[ßØÇÁùª«sWµy¸R¶V e JLi ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sry=Q*¥¦¦¦ úxmsÇØxms»R½¸R¶V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee $ %sxtsñ Q®ªs[ry*¥¦¦¦e $ %sxtsñ Q®ªs[mx sLRiª«sW»R½ø©«s BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ee mx spLñS¤x ¦¦¦§¼½ A¿RÁª«sVù c mx spL][*Q NPR ò . @gRiVõQQùxmsxmnsW»R½ úFy¸R¶VbPè»yòLóRiLi xmso©«sryòQ*µj¶»yù B¼½. JLi ˳ÁÏ Vª«sM Jg`i qx sVª«sM JLi ª«sVx¤¦¦¦M JLi ÇÁ©«sM JLi »R½mx sM Jg`iiLi qx s»R½ùLi. qx sª«sVxqsòËÁϳ ¸R¶W µR¶Vùxms úµR¶ª«sµ][tx sQ¬sL`i ¤x ¦¦¦LRißØLóiR Li xmso©«sLRigjiõaRPè ORPVLji¼½. ¸R¶Vµ³yÇìØ»R½Li ¸R¶VÇìÁqx sù úNTP¸R¶V¾»½[ %sVµ³¶R V @lgi[õ »R½µR¶qx sù NRPÌÁö¸R¶VM »y*g`iiM z¤¦¦¦®ªs[µ¶Rðô ¸R¶Vµ³¶R »R½´R¶g`i ry*¥¦¦¦ee mx soLRiVxtsQqx s%sVø»][ ¸R¶VÇìܸ[ ¶R VÇìÁM mx soLRiVxtsQqx s%sVø»R½M @lgi[õ»R½ µR¶qx sùNRPÌÁö¸R¶V»R½*g`iiLiz¤¦¦¦ ®ªs[»½Ró ¸R¶V´y »R½´R¶g`iæ ry*¥¦¦¦ee @gRiõ¹¸¶[V BµR¶Li ©«sª«sVª«sV ª«sVLiú»R½Li: ¸R¶V»y*NRP»y* ª«sV©«sryµk¶©«sµR¶OSQ©s« ¸R¶VÇìÁqx sù ª«sV©«s*¾»½[ªs« VLSòqx sM @gjiõQtx sí Q»]ó »[ y úNRP»R½V%sµj¶*ÇØ©«s©±s ¸R¶VÇÁÙuî¡®µ¶[ªyg`iiLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. aý]e[ e úaRPµôyð Li ®ªs[Vµ³yLi ¸R¶VaRPM úxmsÇìØLi %sµyùLiÊÁVµ³¶jô Li úbP¸R¶VLiÊÁÌÁLie A¸R¶VVxtsQùLi ¾»½[ÇÁ ª«sWL][giR ùLi ®µ¶[z¤¦¦¦ ®ªs[V¤x ¦¦¦ª«sùªyx¤¦¦¦©«s úbP¸R¶VLi ®µ¶[z¤¦¦¦®ªs[V ¤x ¦¦¦ª«sùªyx¤¦¦¦©«s JLi ©«sª«sV B¼½ ee ¸R¶VxqsùxqsøQX»yù¿RÁ©y®ªsWNSòQù »R½F¡x¤¦Ü[ªs« V úNTP¸R¶Wµj¶tx sv ©«sWù©«sLi qx sLixmspLñiR »yLi¸R¶W¼½ qx sµ][ùª«sLi®µ¶[ ¤x ¦¦¦§»yaRP©«s ª«sVLiú»R½{¤¦¦¦©«sLi ˳ÁÏ NTP{ò ¤¦¦¦©«sLi ¤x ¦¦¦§»yaRP©«s ¸R¶Vµô¶Rð V»R½Li»R½Vª«sV¸R¶W ®µ¶[ªs« mx sLjimx spLñiR Li »R½µR¶qx sVò¾»½[ ee @©«s¸R¶Wµ³yù©yªyx¤¦¦¦©yµj¶ u¡²R¶a][xms¿yLRi x¤¦Ü[ª«sWLi»R½xmspÇÁ ¸R¶W¿RÁ ˳ÏÁgRiªy©±s xqsLS*»R½øNRPM ¸R¶VÛÇìÁ[aRP*LRiM qx sV=ú{ms»R½qx sV=úxmsxqs©¯[õ ª«sLRiµ][ ˳ÁÏ ª«s»R½V ¿RÁ»R½Vry=gRiLRi mx sLRiùLi»R½Li. ÇØ»R½®ªs[µy ®ªsWLêiR ¸R¶VLi»yù mx so©y»R½V e qx sª«sVVúµR¶Li ª«sB¼½ mx s»R½ùQXLiÑÁÍÝ ZaP[tx sQLi¬s¬ds¸R¶Ve qx sª«sVVúµR¶Liª«sM úxmsz¤¦¦¦ßãÜ%[ sV ry*Li ¹¸¶W¬sª«sVzmsgRi¿RÁè黽R e @ÀÁèéúµR¶M úxmsÇÁ¸R¶W ˳ÁÏ W¸R¶W qx sLiª«sWxmsLS®©s[ÀÁ»R½ª«sV»R½ö¸R¶VM ee @LiÇÁÍÝ mx splLiñ ¼[ ½ mx s»R½õQQùLiÇÁÖÁª«sVÕ³Á ª«sVLi»R½ûQùee ª«sVLiú»R½Li: @LiÇÁÍÝ mx spLñiR Fyú»R½ª«sW©«s¸R¶V¼½ lLi[»½R GªyryùLi úxmsÇØ µR¶µ³y¼½ úxmsÇÁ¸R¶W z¤¦¦¦ª«sV©«sVxtsQùMxmspLñiR M ª«sVVÅÁLi %sª«sVX}tísQe mx s¼d½õ ˳ÁÏ Wª«sWª«sF¡ Fyxqsù ee »R½ÇêÁÌÁLi @ª«s˳ÁÏ X´R¶}qsù»yù»yø©«sLi úF¡ORPQ¹¸¶[V»`½ ee ª«sVLiú»R½Li: @ª«s˳ÁÏ X´R¶ LRiWxmsLi NRPX»][¼ò ½òtx sî Q¼½ e @ORPQ»y©±s bPLRizqs µ³yLRi¹¸¶[V»`½ ee úÊÁx¤¦¦¦øßáLi mx spÇÁ¸R¶W%sV e ˳ÁÏ ª«s»R½äQX»R½ úÊÁx¤¦¦¦ø»R½* µR¶OTPQßØLi ª«sV©«sr¡»y=x¤¦¦¦ mx sLji%sV»R½ z¤¦¦¦LRißáùLi »R½V˳ÁÏ ù ª«sVx¤¦¦¦Li qx sLiúxmsµR¶®µ¶[ªs« ª«sVª«sV ee ÇÁ¸R¶Wµj¶ úÊÁx¤¦¦¦ø %sxqsLêiR ©yLi¾»½[ ee úFygSµj¶ mx sLjiqx sòLiR ßá ª«sVV»R½lò Li[%sxqsXÛÇÁ[»½` ee úÊÁx¤¦¦¦øâßá[ªs« LRiLiµR¶µy¼½ e Algi[õQqx sòQXßØ ©«sùxmsÀÁ©¯[¼½ ¾»½[ÇÁbdP* ¸R¶VaRP{qs* úÊÁx¤¦¦¦øª«sLRiè{qs ˳ÁÏ ª«s¼½ ee B¼½ %sÇìظR¶V¾»½[ ee Bµj¶ ÇÁ¸R¶Wµj¶¤x ¦Ü[ªs« V%sµ³¶j qx s=ª«sWxmsòM ¤x ¦Ü[ªs« WLi¾»½[ $ ¸R¶VÛÇÁì a[ PR *LRi mx spÇØ ee A¿RÁª«sVù. @x¤¦¦¦Li˳Ü[ Õ³ÁªyµR¶¹¸¶[V ee @gjiõQúmx sµR¶OTPQßá %sµ³¶j M µR¶Lixms¼d½mx sn ÌÁxmsoxtsQöµR¶OTPQßØ»yLiÊÁWÍصj¶NRPLi gRiX{¤¦¦¦»y*lgi[õ©«s¹¸¶[V¼½ ª«sVLiú¾»½[ßØgjiõLi ú¼½M úxmsµR¶OTPQßá ©«sª«sVryäLRiLi NRPVLSù»`½ ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVLi»R½ûQù ª«sVLiú»R½Li: qx sµR¶zqsxqs®©s[ø˳ÁÏ W¸R¶W qx s=LRi*ª«sVzqs qx sLRi*Li ®ªs[V˳ÁÏ W¸R¶WM mx spLñiR ª«sVzqs mx spLñiR Li®ªs[V ˳ÁÏ W¸R¶W @ORPQ»½R ª«sVzqs ª«sW®ªs[VZOP[Quyí M úFy¿yùLiµj¶bP®µ¶[ªyÊÁVV¼½*ÇÜ[ ª«sWLêiR ¸R¶VLi»yLiee ¸R¶VÇìÁ mx s¼½LSøLêiR ¸R¶VLi»yLi ¹¸¶[V©«s®µ¶[ªyM mx s%sú¾»½[ßá.... ª«sVLiú»R½Li: úFyÇÁÙäQøÅÁzqsòtx sî Q©s± ee qx sxmsò¾»½[ @lgi[õ qx s%sVµ³¶R qx s=xmsòÑÁ¥¦¦¦* qx s=xmsòLiR< ¸R¶V qx s=xmsòµy³ ª«sVúzms¸R¶WßÓá qx sxmsò¤x ¦Ü[ú»y qx s=xmsòµy³ »y* ¸R¶VÇÁ¼½ qx sxmsò¹¸¶W¬dsLSxmsXßáry*xmsn VX¾»½[©s« ry*¥¦¦¦ e @gRiõ¹¸¶[V qx sxmsò¤x ¦Ü[ú»y¹¸¶[V BµR¶Li ©«sª«sVª«sVee ª«sVLiú»R½Li: mx spLñS¤x ¦¦¦§¼½ ª«sVV»R½ªò s« WLiÇÁÙx¤¦Ü[¼½ e qx sLRi*Li ®\ªsxmspLñS ¤x ¦¦¦§¼½M qx sLRi*®ªs[VªyF¡õ¼½ @µ³][ B¸R¶VLi ®\ªsxmspLñS¤x ¦¦¦§¼½M Aryù ®ªs[Vª«s úxms¼½¼½xtsî Q¼½ e ª«sr¡LôSð LSLiÇÁÙx¤¦Ü[¼½ ª«sr¡lLi[ø µ³yLSxqsµj¶¼½ªy Guyx¤¦¦¦¨¸R¶V¾»½[e mx sn VX»R½qx sùªy Gª«s®ªs[V uyµ³yLSª«sVVztsQø©±s ÍÜ[ZNP[zms©«s*ª«sW©¯[mx s¼½xtsî Q»½R AÛÇÁ[ù©«sÇÁÙx¤¦Ü[¼½ ¾»½[ÇÜ[ªy AÇÁùLi ¾»½[ÇÜ[ªs« r¡LóSLS ¾»½[ÇÁ\|qsªy\|qs#ø ¾»½[ÇÜ[ ª«sLRiVLi®µ¶[µ]³ N[ Sª«sW\®©s ª«sr¡LôSð LSNSª«sW ®©s[ªyª«sLRiVLi®µ¶³ [ ¸R¶VLi NSª«sV¹¸¶[V»R½ úFyßØ©«s ryù©yõµR¶ùLi%s ee xmspLñSx¤¦¦¦§¼½ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiò xqsV=ª«sVVx¤¦¦¦¨L][ò @xqsVò e xqsVª«sVWx¤¦¦¦¨LRiòNSÛÍÁ[ xqsWLSùµk¶©yLi ©«sªy©yLi úgRi¥¦¦¦ßØ ª«sW©«sVNRPWÌÁùxmsn ÌÁzqsµô¶jð LRiqx sVò ee @µj¶ ¾»½[©s« *ª«sVg`iæ Qryó M @©«sVª«sV¾»½[©s« * ª«sVg`iæ Qryó M qx sLRiqx s*¾»½[©s« *ª«sVg`iæ Qryó M ®µ¶[ªs« qx s%s»R½M úryry%dsM ee mx spLñiR Fyú»R½ ª«sWµy¸R¶V @ORPQ»][µ¶R Z\ NPM mx so©«sM mx spLRiLiVV»y* (úxmsßÔá»yxqs*xms A¬ds¸R¶V) qx sµR¶zqsxqs®©s[ø»R½ùÕ³Á.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£... Gª«sLigRiVßá.HÍ"£∞ ª«sVLiú»R½Li: Algi[õ©«s¸R¶V qx sVxms´y LS¹¸¶[V @ryø©±s %saS*¬s®µ¶[ªs« ª«s¸R¶VV»y¬s %sµy*©±s ¸R¶VV¹¸¶Wµ³¶R øxqsø ÇêÁÙx¤¦¦¦§LSß᮪s[V©¯[ ˳ÁÏ WLiVVuíyLi¾»½[ ©«sª«sV DNTPLò i%s®µ¶³ ª[ s« V e úxmsª«saRPV+úNS¸R¶V ˳ة«s®ªs[ ˳ÁÏ LRiµ³¶R *g`iiLi ¤x ¦¦¦ª«sùLiª«sV¼½Li ¿ygRiõ¹¸¶[V qx sVxmsp»R½Li ¹¸¶W\®µ¶ªy¬s ª«sW©«sVuy ÇÁ©«sWg`i tx sQùLi»R½Lji*aS*¬s %sµR¶ø©yÑÁgS¼½ e @¿yèégij L][ ª«sV»R½¹¸¶W ®µ¶[ªs« ¸R¶VLi¼d½LRigjiõ ¸R¶VLi¼½úµR¶%sßáLi Õ³ÁORPQªs« WßØM xqsVxqsLiµR¶XaRPg`iiLi xqsVúxms¼d½NRPg`æixqs*Li¿RÁg`i x¤¦¦¦ª«sùªyx¤¦¦¦ª«sVLRi¼½Li ª«sW©«sVuyßØLi e Algi[õ»R½*ª«sVxqsøµR¶ù¹¸¶Wµ³R¶ù%sVªy @©«sgjiõQú»y˳ÁÏ ùª«sVLi»R½NRPX{tsí QM mx so©«sLRiqx sø˳ÁÏ ùg`iiLi qx sV%s»y¸R¶V ®µ¶[ªs« OSQLi %sZaP[*Õ³ÁLRiÇÁlLi[ÕÁ³ LRiùÇÁú»R½e @lgi[õ»R½*LiFyLRi¸R¶W ©«sª¯[ù @ryø©±s qx s*zqsòÕÁ³ LRi¼½µR¶VLæSßÓá %saS*e mx spaRPèxmsX´k¶* ÊÁx¤¦¦¦§ÍØ©«s DLki* ˳ÁÏ ªy»][NS¸R¶V »R½©«s¸R¶W¸R¶VaRPLi¹¸¶W úxmsNSLRiª¯[ ª«sV©«sry ª«s¿RÁùª«sW©y ®µ¶[ªs« úµk¶ÀdÁLi ©«s¸R¶V´R¶®µ¶[ªs« ¸R¶VLi»R½M µR¶OTPQßتy²y*ÑÁ¬ds úFy¿Á[ù¼½x¤¦¦¦ %sLRi÷éLiR Li »R½õgRiõ¹¸¶[V mx sn VX»yÀdÁ! qx sNRPX¾»½[ò @lgi[õ©«sª«sVM e µj¶*}qsò©s« ª«sVM ú¼½}qsò©s« ª«sVM ¿RÁ»R½V}qsò ©«sª«sVM mx sLi¿RÁNRPX»R½*}qsò©s« ª«sVM e µR¶aRPNRPX»R½*}qsò©s« ª«sVM e aRP»R½NRPX»R½*}qsò©s« ª«sVM e ©«sª«sV}qsò @xqsVò ª«sWª«sWz¤¦¦¦g`iiLi {qsMe aý][ee ©«sª«sV}qsògSL>Rixms»yù¸R¶Ve ©«sª«sV}qsò µR¶OTPQßØgRiõ¹¸¶[V e ©«sª«sV Ax¤¦¦¦ª«s¬ds¸R¶W¸R¶V ª«sV¥¦¦¦®ªs[\®µ¶Qù ©«s®ªsW©«sª«sVM NSLi²R¶µR¶*¹¸¶WxmsFyµyù¸R¶V NRPLRiøúÊÁx¤¦ ¦øqx s*LRiWzmsâßá[e qx s*LæSmx sª«sLæiR LRiWFy¸R¶V ¸R¶VÛÇÁì a[ S¸R¶V ©«s®ªsW©«sª«sVM ¸R¶VÛÇÁì a[ S¿RÁVù»R½g][%sLiµR¶ ª«sWµ³¶R ªy©«sLi»R½ ZNP[aPR ª«s e NRPXxtsñ Q%suñ¡ ¤x ¦¦¦X{tsQ ZNP[aPR ªyxqsV®µ¶[ªs« ©«s®ªsWxqsVò¾»½[ e ª«sVLiú»R½Li: @x¤¦¦¦LixmsLRiryò µR¶¤x ¦¦¦ª«sVª«sFyò µR¶¤x ¦¦¦LiÇÜ[ù¼½uy%s»R½®ªsWª«sªyLRi ¸R¶VµR¶Li»R½LjiORPQLi»R½µR¶V ®ªs[Vzms»y ˳ÁÏ WµR¶¤x ¦¦¦g`iiLi qx sWLRiùª«sVV˳ÁÏ ¸R¶VLi»][ µR¶µR¶ LS+x¤¦¦¦Li FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£..HÍ"£∞ ...HÍ"£∞ u¡²R¶a][mx s¿yLRi mx spÇØLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV ee µy*µR¶aRP gRiX{¤¦¦¦¾»½[©yÛÇÁ[ù©«sqx sLi mx spLRiLiVV»y* ee GNRPLi ®µ¶[* c ú¼d½ßÓá c ¿RÁ»y*Lji c mx sLi¿RÁtx sQÉÞ c qx sxmsò c @uí¢ e ©«sª«s c µR¶aRP c GNSµR¶aRP c µy*µR¶aRP c B»yùÇÁùLi gRiX{¤¦¦¦»y*... aRPV˳ÁÏ ¼½´_ $ ¸R¶VÛÇÁì a[ PR *LRi ú{ms»R½ùLóiR Li ¤x ¦Ü[ªs« WLi¾»½[ $ ¸R¶VÛÇÁì a[ PR *LRimx spÇØLi NRPLji}tsQùe ¤x ¦Ü[ªs« WLi¾»½[ $¸R¶VÛÇÁì a[ PR *LS¸R¶V©«sª«sVM ¸R¶Wª«s¿RÁèéQNPT ò µ³yù©yªyx¤¦¦¦©yµj¶ u¡²R¶a][mx s¿yLRi mx spÇØLi qx sª«sVLRiö¸R¶W%sV.

NRPLihSµ³¶R M zqsðô »R½ ©«sLSNSLRi ª«sW¸R¶Wª«sV¸R¶Vª«sVVÌÁV) (NRPLihRiª«sVV\|ms¬s) »R½ÌÁ ©yÌæÁª«sµj¶ (xqsgRiVßá úÊÁx¤¦¦¦øª«sVV). @LiµR¶Vª«sÌÁ©«s %saRP*ª«sVVÌÁV mx sLi¿RÁ˳ÁÏ W»R½ ª«sV¸R¶Vª«sVVÌÁV. qx sx¤¦¦¦©_ ˳ÁÏ V©«sNRPVò qx sx¤¦¦¦%dsLRiùLi NRPLRiªyª«s|\ ¤¦¦¦ e ¾»½[ÇÁzqs*©y ª«sµ³¶k »R½ª«sVxqsVò ª«sW %sµj¶*uyª«s|\ ¤¦¦¦ ee JLi aSLi¼½M aSLi¼½M aSLi¼½M »yee mx sLRiª«sW»R½Vø²R¶V (gRiVLRiVbPxtsvùÌÁ\®ªsV©«s) ª«sW Bµô¶R Lji¬s NSFy²R¶VgSNRP.. µy¬s¬s qx sXztsí QLiÀÁ µy¬sÍÜ[ úxms®ªs[bPLiÀÁ qx s»R½Vù»R½ù»R½Vò (%sVµ³¶R ù)©«sV @¹¸¶Vù©«sV. A®ªsV ˳ÁÏ LRi¸ò ¶R VgRiV mx sLRiª«sW»R½ø¹¸¶[V ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V'' @¬s ª«sVLkiÀÁ ¿Á|msö©«sV. »R½»R½ö¼½M mx sLRiª«sW»yø ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR M »yee mx spÇÁÙùQ®\²¶©«s ª«sVLkiÀÁ¬s NRPaRPùxmso²R¶V ""ª«sÌýÁ˳ÁÏ Fsª«sLRiV? ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V Fsª«sLRiV?'' @¬s úxmsbPõLi¿Á©«sV.HÍ"£∞ ˳ÁÏ W¸R¶Wxqsª«sVV»R½ªò s« Vxqs= ª«sW©y©yLi ee ª«sV»R½äLRiøNRPVLRi*»yLi mx soLiryLi NRPNRPLRiøÍÜ[F¡Ë³ÁÏ #®ªs[µ¶R ùµj¶ e »R½»R½äLRiø qx sxmsn ÌÁLiNRPVLRiVù zqsòúqx sM N][ÉÜ[ùª«sVx¤¦¦¦L<iR ¸R¶VM ee @xmsLSµ³¶R qx sx¤¦¦¦úryßÓá úNTP¸R¶VLi ¾»½[¤x ¦¦¦LjiõaRPLiª«sV¸R¶We µyr¡¸R¶V %sV¼½ª«sWLi ª«sV»y*QOPR Qªs« Vxqs* mx sLRi®ªs[VaRP*LRi e úFy¸R¶VbPè»yò©s« ù ZaP[uyßÓá e »R½mx sM NRPLSø»R½øNS¬s\®ªs e ¸R¶W¬s¾»½[uyª«sVZaP[uyßØLi e NRPXuñy©«sVxqsøLRißáLixmsLRiª±sV ee ª«sVLiú»R½Li: ¸R¶W¾»½[ @lgi[©s« ¸R¶VÑìÁ¸R¶W »R½©«sWxqsò¹¸¶[V¥¦¦¦ùL][¥¦¦¦»yø»yø©«s ª«sV¿y誫sqx sW¬s ee Gª«sLiú¼½Mee NRPXßá*©«sõ}qsø©«sLSùxmsoLRiWßÓá ¸R¶VÇìÜË[ Áϳ W»y* ¸R¶VÇìÁ ª«sW{qsµR¶ry*Li ¹¸¶W¬sLi ˳ÁÏ Vª«s AÇظR¶Vª«sW©«s ©«sORPQ¸¶R V Gz¤¦¦¦ e ¹¸¶[V˳ÁÏ W»yM úxms¿RÁLRiLi¼½µj¶ªy (ª«sNRPLò i) ÊÁÌÁ%sV¿RÁèéLi»][ %s»R½VµR¶qx sùú}msuyùM ¾»½[Ëܳ ù[ ÊÁÖÁLi mx soztsí QNS®ªsWx¤¦ ¦LS%sV ª«sVLiVVxmsoztsí Qmx s¼½LôiR µ³y»R½V ee µj¶ªy©«sNRPLò i) ¿RÁlLi[Ëܳ ù[ ˳ÁÏ W»R½ÆÜ[ù Bª«sVLi ÊÁÖÁLiµR¶µy%sV¼½ ee @ORPQ»][µ¶R NRPLiµR¶µyù»`½ c úxmsª«sWµy»R½VäLRi*»yLiNRPLRiø úxms»R½ù®ªs[»yµ³¶R *lLi[¸¶R Vµj¶ e qx søLRißØ ®µ¶[ªs« »R½µj¶*uñ¡qx s=LixmspLñiR Li ryùµj¶¼½xqsøQX¼½M ee ¸R¶VÇìÁª«sVLi²R¶ÌÁ ª«sVµ³¶R ùxqsó Li aRPLiÅÁ¿RÁúNRPgRiµyµ³¶R LRiLi e aRPVµô¶Rð {ms»yLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi e µ³yù¹¸¶[VµR¶ùÇìÁ mx s¼½Li ¤x ¦¦¦Ljiª±sV ee ÊÁXx¤¦¦¦»y=®ªs[V¼½ ª«sVLiú¾»½[ßá ¼½ÌÁNRPLi µ³yLRi¹¸¶[V»`½ ee ª«sVLiú»R½Li: ÊÁXx¤¦¦¦»y=ª«sVORPQ ú»R½Ë³ÏÁXµR¶*QXµ³ôðR¶ª«sXztñsQ¸R¶VLiú¼½xtísv˳ÝÇÁaRPV+Õ³Á»R½ ª«sVVúgRi%dsLRiLie BLiúµR¶r¡ò®ªs[V©«s xmsLi¿RÁµR¶ZaP[©«s ª«sVµ³¶R ù%sVµR¶Liªy¾»½[©s« qx sgRilLi[ßáLRiORPQ ee »R½»R½M ª«sVx¤¦¦¦µybdPLRi*¿RÁ©«sLi NRPVLSù»`½ ee aRP»R½ª«sW©«sLi ˳ÁÏ ª«s¼½. ª«sW Bµô¶R Lji ¿Á[»½R qx sVÅÁª«sVVÌÁ ©«s©«sV˳ÁÏ %sLixmso ÛÇÁ[¸¶R VVgSNRP. ""xqsLRi*ÍÜ[NPR ª«sVVÌÁ ©yLiVVNRP. úxms¼½¼½xtsî Q¼½ ee ¸R¶VÛÇÁì a[ PR *LRi úxmsryµR¶zqsµô¶jð LRiqx sVò ee B»R½ùgjiõ ª«sVVÅÁ úxmsúNTP¸R¶Wxqsª«sWFyòM $ gRiâßá[aPR Dxms¬sxtsQ»½R VòÌÁV $ ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ ][mx s¬sxtsQ»½` úxmsµ³¶R ®ªsWµ³yù¸R¶VM Jª±sV qx sx¤¦¦¦©yª«sª«s»R½V. @µ³¶R ˳ÁÏ gRiª«s©«sªò s± V ª«sVLkiÀÁLi NRPaRPùxmsM mx súxms¿RÁèé NSªy ª«sÌýÁ˳Ø. ®ªs[V%sVLRiVª«soLRiª«sVV ®µ¶[*ztsQLi¿RÁV N]©«s NRPVLiµR¶Vª«sVV gSNRP. »R½ª«sV »R½ª«sV gRiVß᪫sVVÌÁ»][ NRPW²T¶©«s qx sWORPQø ˳ÁÏ W»R½ª«sVVÌÁ qx sª«sVWx¤¦¦¦ª«sVVÌÁ ©«sVLi²T¶ mx soÉíÁÓ ©«s®ªs[ qx só WÌÁ qx sWORPQø NSLRißá LRiWxmsª«sVV\ÛÍÁ©«s %saRP*ª«sVVÌÁV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx sWORPQø˳ÁÏ W»R½ª«sVVÌÁV aRPÊôÁqx söLRi+ LRiWxms LRiqx s gRi©ôyð »R½øNRPª«sVVÌÁV. (xqsó WÌÁ qx sWORPQøNSLRiß᪫sVVÌÁV @©«sÊÁ²R¶V ª«sVW²R¶V %sµ³¶R ª«sVV\ÛÍÁ©«s ÇÁgRiª«sVVÌÁV. ªyùNRPX»R½ (xqsó WÌÁ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. N][ªs« ÌýÁÛËÁ³ a[ PR M ª«sVLkiÀÁLRiª«sµR¶»`½ qx sLRi*ÍÜ[NPR ©yLiVVNS úÊÁx¤¦¦¦øaRPNTPMò ®\ªs©y¸R¶VNUP ª«sW¸R¶W zqsµô¶Rð ÌÁOUPQøM ª«sÌýÁ˳Ø. »yee NRPLihRiª«sVV úNTPLiµj¶ ˳ØgRiª«sVV ÇÁgRi©«sø¸R¶Vª«sVV. gRiÇØNSLRiª«sVV mx soLRiVxtsv²R¶V úxmsNRPX¼½ mx soLRiVxtsQ @ÛËÁ³ µ[ yNSLRiª«sVV µ³¶R LjiLiÀÁ©«s ªy²R¶V (@gRiVÈÁ ¿Á[»½R ) gRiÇØ©«s©«sV²R¶V.HÍ"£∞ úÊÁx¤¦¦¦ø %sxtsñ v LRiVúµyµk¶©y ª«sV©yµj¶ úÊÁx¤¦¦¦øßت±sV ª«sVx¤¦¦¦µyµj¶ »R½»yòQ*©yLi gRißØ©yLi mx s¼½M gRißáxms¼½M »yee (@»R½¬s¬s) gRißáxms¼½ ¸R¶V©«sVÈÁ FsÈýÁV? @©yµj¶ úÊÁx¤¦¦¦øQÛ\ÍÁ©«s úÊÁx¤¦¦¦ø %sxtsñ v LRiVúµyµR¶VÌÁV ª«sVx¤¦¦¦µyµj¶ »R½»R½Qò*ª«sVVÌÁV @©«sV gRiVß᪫sVVÌÁNRPV mx s¼½ (NSª«so©«s) gRißáxms¼½.ò ®\ªs©y¸R¶VNRP ª«sW¸R¶V @¬s ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V zqsµô¶Rð ÌÁOTPQø¹¸¶[V ª«sÌýÁ˳ÁÏ . ®ªs[V%sVLRiVª«soLRiª«sVV NRPÖÁzqs %dsLRiù (Çìجs) NRPX»R½ùª«sVV©«sV ¿Á[¸¶R VVµR¶Vª«sVV gSNRP.. NRPLihSµ³]Ç[ ÁgRi©«sø¸R¶VM »R½VLki¸R¶Vª±sV úÊÁx¤¦¦¦ø ª«sVWLôiRð µR¶*¹¸¶WLRiÛËÁ³ µ[ ¶R M mx sLi¿RÁª«sVª±sV úÊÁx¤¦¦¦ø mx sLi¿RÁª«sVLi ªyùNRPX»R½ª«sVªyù NRPX»R½ª±sV úxms%saRPù @©«sLò Sùª«sVù˳ÁÏ ª«s»`½. »R½µR¶©«sV úxms%saRPù.. qx s¿RÁè黽R ù¿yè ˳ÁÏ ª«s»`½ »R½¹¸¶WL][ùlgi[©s« qx s»R½ùª±sV úÊÁx¤¦¦¦ø (»R½ù»`½ ÇÁgRi»`½) ÇÁgRiµR¶÷Qû¥¦¦¦øÛËÁ³ µ[ yNRPX¼½ µ³¶R L][ªs« ÌýÁÛËÁ³ a[ PR M »yee µR¶aRP˳ÁÏ VÇÁÙ²R¶©«sVÈÁ FsÈýÁV? qx sµy»R½ø ©«sVLi²T¶ qx sWORPQø˳ÁÏ W»R½ª«sVVÌÁV mx soÛÉÁí ©«sV. NRP´R¶Li µR¶aRP˳ÁÏ VÇÁ B¼½? qx sµy»R½ø©«sM qx sWORPQø˳ÁÏ W»y©«sù ÇظR¶VLi»R½ aRPÊôÁð qx söLRi+LRiWxms LRiqx s gRi©ôyð »R½øNS¬s xqs*xqs*gRiVßãÜ[}ms»R½ xqsWORPQ ø˳ÏÁW»R½ xqsª«sVWx¤¦¦¦ ÇØ»y¬s qx só WÌÁ qx sWORPQø NSLRißØ»R½øNS¬s %saS*¬s! @»R½M mx sLi¿RÁ˳ÁÏ W»R½ ª«sW¸R¶W¬s %saS*¬s ! ú¼½%sµ³y»R½øNRPLi %saRP*Li ÇÁgRi»`½! »R½»R½=QXuíyù.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ . NRP´R¶Li gRißáxms¼½Lji¼½? FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úÊÁx¤¦¦¦øaRPNTP. úxmsee ZNP[©s« gRiÇØ©«s©«s B¼½ qx s: ©«sLSNSLRi ª«sW¸R¶W gRiÇØNSLRiM mx soLRiVxtsQ: úxmsNRPX¼½ mx soLRiVuyÛËÁ³ µ[ yNRPX¼½ µ³¶R L][giR ÇØ©«s©«sM »yee gRiÇØ©«s©«sV²R¶©«sVÈÁ FsLiµR¶V¿Á[»½R ? ©«sLSNSLRiª«sVV ª«sW¸R¶V. ªy¬s NRPÌÁLiVVNRP ¿Á[»½R »R½ù¾»½^ Q©ò s« M ÇÁgRiª«sVV qx s»R½ùQ®\ªsV©«sµj¶ úÊÁx¤¦¦¦ø ÇÁgRiµR¶÷Qû¤x ¦¦¦ø ÛËÁ³ µ[ yNRPX¼½¬s µ³¶R LjiLiÀÁ©«s ªy²R¶V ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V. ú¼½%sµ³¶R %saRP*®ªs[V ÇÁgRiª«sVV.

%sµR¶ù©yÌæÁª«sµj¶. g_Lji. JLi »R½»`½ qx sµj¶¼½ úÊÁx¤¦¦¦ø ú¼½%sµ³¶R Li qx s»R½ùLi ÇìØ©«sª«sV©«s©«s%ò sV¼½! ¿RÁ»R½VLôiRð Li ÇÁgRiµyµ³yLRi ˳ÁÏ W»R½ª±sV. ©y©y%sµ³¶R LRi»R½õxmspLji»R½ |mnsWÉÜ[giR µy¸R¶VVµ³¶R ª±sV. qx saRPNTPNò S©yª±sV mx sLi¿y©yª«sV ÛËÁ³ µ[ yNRPX¼½ ª«sV¸R¶V»y*µô¶R aRP ËØx¤¦¦¦§NRPM? »yee aRPNTP¸ò ¶R VVNRPVòQ®\²¶©«s HµR¶VgRiVLji @ÛËÁ³ µ[ ¶R ¸R¶WNRPX¼½ ¸R¶VLiµR¶V gRiÌÁªy²R¶gRiVÈÁ¿Á[ (IN]äNRPä ANSLRiª«sVV©«sNRPV lLiLi²R¶V ËØx¤¦¦¦§ª«soÌÁ ¿]xmsöV©«s) mx sµj¶ ËØx¤¦¦¦§ª«soÌÁV NRPÌÁªy\®²¶ µR¶aRPËØx¤¦¦¦§NRPV²R¶V (A¸R¶V©«s¹¸¶[V µR¶aRP˳ÁÏ VÇÁÙ²R¶V) @©«sÊÁ®²¶©«sV. Gª«sLiµR¶aS¸R¶VVµ³¶R µ³¶R LRiM µR¶aS©yª«sVÛËÁ³ µ[ yNRPX¼½ ª«sV¸R¶VNRPLihSµ][ ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ ][ µR¶aRPËØx¤¦¦¦§NRPM ? »yee ª«sLSx¤¦¦¦ª«sVWLji. %suñ¡aRPèúNRPª±sV. mx so}tísQM ÕdÁÇØxmspLRiª±sV mx soztsí Qmx s¾»½[Lij *uyß᪱sV. LRi¼½. mx soztsí Qmx s¼½ @©«sVxmsµR¶VgRiV (ªy)Lji ÀÁx¤¦¦¦õª«sVV\ÛÍÁ©«s gRiµR¶ ®ªsVVµR¶Û\ÍÁ©«s µR¶aS¸R¶VVµ³¶R ª«sVVÌÁ µ³¶R LjiLiÀÁ©«sªy²R¶V. NRP´R¶Li ÀÁ©yòªs« VßÓá µk¶*xms mx s¼½Lji¼½? @%sµyù»R ½ øNR P Li ÇÁgR i »` ½ %sµyù»R½øNRPLi »R½VLki¸R¶VLi ÀÁ»R½mxò sNSaRP NRP»y*ÀÁè©yòªs« VßÓáM »R½VLki¸R¶Vzqsó ¼½ gRi¼½»y*ÀÁè©yòªs« VßÓá µk¶*xms mx s¼½LRi¼½. ÌÁOTPQø. »yee LRiNRPªò s« LñiR ª«sVV NRPÌÁªy²R¶gRiVÈÁ FsLiµR¶V ¿Á[»½R ? LRiLigRiVÌÁÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁµj¶ FsàáVxmso. ú¼½%sµ³¶R ª«sVV. LRi¾»½[M D»R½öÌÁª±sV ª«sWLRiqx sù BORPVNSLRiVøNRPª±sV. mx sLi¿RÁª«sVª±sV úxmsßáªy»R½øNRPª±sV. µj¶*¼d½¹¸¶Wµ³yù¸R¶VM NRPaRPùxmsM mx súxms¿RÁèé! NRP´R¶®ªs[Vø˳ÁÏ gji¬ds mx s¼½Lji¼½? ª«sVLkiÀÁLSx¤¦¦¦. g_LSùM FyaRPª±sV. úbP¸R¶VM mx sµR¶øª±sV LRiVúµR¶ qx s*LRiVÇØ. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªy²R¶gRiVÈÁ¿Á[ ¬ds»R½²R¶V LRiNRPªò s« LñiR V²R¶¹¸¶Vù©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ˳ÁÏ V®ªs[VM ú%ds¤x ¦¦¦ùúgRiª±sV. ª«sLSx¤¦¦¦ÀÁx¤¦¦¦õLi gRiµy. ª«sWLRiV (NSª«sVV)²R¶V. ª«slLiñ tx[ sv AµR¶ùª±sV ÍÜ[z¤¦¦¦»R½ª±sV @¸R¶VLi®µ¶[®ªs[uyùµR¶ù»y*úµR¶NRPò ª«sLñ]2[ ˳ÁÏ ª«s»`½. NRP´R¶Li %sxmsn VõLSÇÁ B¼½? ÇÁgRi©«sø¸R¶V úxms¼½ÊÁ©ôyð »R½øNRP qx sµy÷éªs« µ³¶R LRiM NSª¯[ %sxmsn VõM »R½¬sõ¸R¶Wª«sVN][¸¶R VLi %sxmsn VõLSÇÁ B¼½. NRP´R¶Li %sa][*»R½ö¼½ò %sxms¼½ò qx sLizqsðô ¼½ NRPLRi B¼½? qx s*gRiVâßá[Ëܳ ù[ úÊÁx¤¦¦¦ø %sxtsñ v LRiVúµy©±s qx sXuíyù µk¶¬s¾»½[Ëܳ ù[ µR¶»yòQ* NSLRi¸R¶V¼½? »yee %saRP*xqsXztsí Q ÌÁ¸R¶V zqsó ¼½ NRPLRiV²R¶©«sVÈÁ FsÈýÁV? »R½©«s gRiVß᪫sVV (LRiÇÁ qx s=»R½Qò* »R½ª«sVxqsV=)ÌÁ©«sV qx sXÑÁLiÀÁ. mx sµR¶VgRiVLji @ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sVV NRPLihSµ³¶R M úxms®µ¶[aSNSLRi ª«sVLiµR¶VgRiÌÁ ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V µR¶aRPËØx¤¦¦¦§NRPV²R¶V. ª¯[ùª«sVõM mx soztsí Qmx s¼½ª±sV ªy¹¸¶WLRiø©«sqx saRPèLRi¼½ mx s¼½ª±sV @lgi[õQLijæ LjiÇØxms¼½ª±sV @µ][÷-é Á` ¸R¶VLRiª«sWxms¼½ª±sV @©yõµR¶W÷é%sV mx s¼½LixqsaRPNTPò ª«sVxqsXÑÁ»`½ »yee ANSaRPª«sVV ©«sVLi²T¶ mx soztsí Qmx s¼½ (@©«sVúgRi¤x ¦¦¦ª«sVWLji)ò ¬s.HÍ"£∞ qx sWORPQø ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sVV©«s ®ªs[LiR V ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶ ©yª«sV LRiWxmsª«sVV ÛÍÁ[LiR ö²T¶©«s ÇÁgRiª«sVV©«sV). ªy¸R¶VVª«so ©«sVLi²T¶ ª«sV©«sqx sV ©«sVLi²T¶ gRiVßáú»R½¸R¶V qx sz¤¦¦¦»R½ ¼½L][µy³ ©«sª«sVWLjiò ¿RÁ»R½VLôiRð LRi¼½xms¼½¬s @gjiõ ©«sVLi²T¶ gjiLjiÇØxms¼½¬s @LiÊÁVª«soÌÁ ©«sVLi²T¶ LRiª«sWª«s¼½¬s @©«sõª«sVV ©«sVLi²T¶ aRPNTP¸ò ¶R VVNRPVòQ®\²¶©«s ˳ÁÏ W%sVxms¼½ (ª«sLSx¤¦¦¦ª«sVWLji)ò ¬s qx sXÑÁLi¿Á©«sV.HÍ"£∞ (@ª« s VX»R ½ ª« s VV ¿R Á LiúµR ¶ V²R ¶ VgS LRiWzmsLixmsÊÁ²T¶©«sµj¶) ©yÌæÁª«s (@ª«sVX»R½) úÊÁx¤¦¦¦ø ª«sVxqsòNRPª«sVVgS gRiÌÁªy²R¶gRiVÈÁ¿Á[ ¿RÁ©ôs« û¿RÁW²R¶V²R¶V. »ye ÀÁ©yò ª « s VßÓ á µk ¶ *x m sx m s¼½ ¸R¶VgRiVÈÁ FsÈýÁV? ÇÁgRiª«sVV @%sµyù»R½øNRPª«sVV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sxtsñ vª«so. gRiÇØNSLRiqx sVòLik ¹¸¶W ª«sVWLôSð »R½ÀÁèx¤¦¦¦õLi aRPVLi²y. qx sXuíyùµR¶VÌÁ©«sV (¿Á[¸¶R VV aRPNRPVòÌÁ©«sV) BÀÁè ªyLji»][ ¿Á[LiVVLi¿RÁV©«sV. »R½»R½öµR¶Li ¬sLæiR VßáLi ÇìØ©y»R½øNRPª±sV @©«s©«sªò s« Vzqs mx sµR¶Li qx sµR¶÷Qû¤x ¦¦¦ø %s˳ت«sLRiz¤¦¦¦»R½ª±sV qx s*xqsLi®ªs[µyù»R½øNRPª±sV. GNSµR¶aS¸R¶VVµ³¶R LSÑÁ\¾»½NRPNSµR¶aRP NRPL][ªs« ÌýÁÛËÁ³ a[ PR M ! »yee ©yÌæÁª«s (xqsgRiVßáúÊÁx¤¦¦¦ø) gRiÇØNSLRi ª«sVWLôiR𠪫sVV µy¬s ÀÁx¤¦¦¦õª«sVV »]Li²R¶ª«sVV @®©s[NPR %sµ³¶R LRi»R½õª«sVVÌÁV ¬sLi²T¶¸R¶VV©«sõ NRPVLi²R¶µy¬s A¸R¶VVµ³¶R (@ÌÁLiNSLRi)ª«sVV. »R½¿RÁèéQNPT ò Lji*aRPVµô¶Rð FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ZNP[©s« LRiNRPò ª«sLñiR B¼½. µy¬s¬s ¬s¸R¶V%sVLi¿RÁV ªy²R¶gRiVÈÁ¿Á[ %sxmsn VõLSÇÁ©«sÊÁ®²¶©«sV. ÀÁ»R½úò mx sNSaRPNRP ª« s VgR i VÈÁ ¿ Á[ ÀÁ©yò ª « s VßÓ á @©« s ÊÁ²R ¶ V»R ½ VLk i ¸R ¶ V zqó s ¼½¬s F~Liµj¶©«sªy²R¶gRiVÈÁ¿Á[ ÀÁ©yòª«sVßÓá µk¶*xmsxms¼½ @©«sÊÁ®²¶©«sV. mx sNSµR¶aS ¸R¶VVµ³¶R ª«sVVÌÁ¿Á[ úxmsNSbPLixmsÊÁ²T¶©«s mx sµR¶V©¯NRPLi²R¶V ¿Á[»½R VÌÁV NRPÌÁªy²R¶V ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V. LRiVúµR¶V²R¶V.ò ˳ÁÏ W%sV. JLiNSLRiª±sV úÊÁ\|¤¦¦¦øª«s %saRPVµô¶Rð qx s»R½Qò*ª«sW¸R¶W¸R¶WM qx sª«sVztsí Q ª«sùztsí Q ª«sùQQNSòªs« ùQQNSò ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sWrôyð ¸R¶V »R½VLki¸R¶V mx sµR¶g][ ˳ÁÏ W»y* ÀÁ©yòªs« VßÓá µk¶*xmsxms¼½ LRi˳ÁÏ ª«s»`½. @ªyùNRPX»R½ (®ªs[LiR V¿Á[¸¶R VÊÁ²R¶¬s ©yª«sVLRiWxmsª«sVVÌÁV ÛÍÁ[¬s NSLRißáÇìØ©«s LRiWxmsÇÁgRiª«sVV©«sV úxms®ªs[bPLiÀÁ HµR¶ª«sµj¶ (¬sLæiR Vßá úÊÁx¤¦¦¦øª«sVV) @©«sLò Sù%sV @¹¸¶Vù©«sV. ZNP[©s« ú¼½®©s[ú»R½ B¼½ úxmsxmsLi¿RÁú»R½¸R¶W¼d½»R½»y*ú¼½®©s[ú»R½M »yee ú¼½®©s[ú»R½V²R¶gRiVÈÁ FsLiµR¶V ¿Á[»½R ? úxmsxmsLi¿RÁú»R½¸R¶W¼d½»R½V²R¶gRiVÈÁ¿Á[ ú¼½®©s[ú»R½V²R¶V. ZNP[©s« ¿RÁ©ôs« û¿RÁW²R¶ B¼½? ú¼½%sµ³y»R½øNRPLi ÇÁgRi©«søQX»R½ª±sV »R½VLki¸R¶V ª«sVª«sVX»y»R½øNRPª±sV @ª«sVX»R½Li ¿RÁ©ôs« ûLRiWxmsNRPLi »R½VLki¸R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø ª«sVxqsòNPR »y*¿RÁèé©s«ô û ¿RÁW²R¶M »y ee ¿RÁ©ôs« û¿RÁW²R¶V²R¶gRiVÈÁ FsLiµR¶V¿Á[»½R ? ú¼½%sµ³y»R½øNRP®\ªsV©«s ÇÁgRiª«sVV ª«sVX»R½ª«sVV (©«sbPLi¿RÁV©«sµj¶) ©yÌæÁª«sµj¶ @ª«sVX»y»R½øNRPª«sVV (©«sbPLi¿RÁ¬sµj¶) @ª«sVX»R½ª«sVV ¿RÁ©ôs« ûLRiWxmsNRPª«sVV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ . »yee %sxmsn VõLSÇÁ¬s FsLiµR¶VNRPLiµR¶VLRiV? ÇÁgRi©«sø¸R¶V úxms¼½ÊÁ©ôs«ð qx sµy÷éªs« µ³¶R LRi®\ªsV©«s NSÌÁª«sVV %sxmsn Võª«sVV.

»yee ˳ÁÏ Li²yxqsVLRi ª«sµ³¶R (xqsª«sV¸R¶V) ª«sVV©«s ®µ¶[%sNTP ª«sLRiª«sVVÌÁ ©¯xqsgji %sxmsn Võ¸R¶VxqsòQû ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sVV N]LRiNRPV A®ªsV qx søLjiLi¿RÁVÈÁ ª«sÌÁ©«s A%sLRi÷é%sLiÀÁ %sxmsn Võ¸R¶VxqsòQûª«sVV©«sV ÛËÁ³ µ[ ¶j LiÀÁ NS®ªs[VaRP*Lji NSª«sV®µ¶[ªs« »R½©«s¸R¶V\®©s©«s ÌÁÖÁ»R½©«sV @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á©«sV. ª«sVWLjiµò y³ Lji¹\¸¶V aSxqsòQûúxmsNSLRiª«sVV ©y NRPW»R½VLRiV©«sV úgRiz¤¦¦¦LiÀÁ ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²y¹¸¶V©«sV. úxms˳ÁÏ ©«sV qx sWLRiVù¬s»][ NRPÖÁ|ms©«sV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úÊÁx¤¦¦¦ø©«sV qx sLRiqx s*¼½ »][²¶R ©«sV NRPÖÁ|ms©«sV. »yee ©y ¹¸¶VVNRPä r¡µR¶LjiNTP ˳ÁÏ LRiò ¸R¶VgRiVÈÁ FsÈýÁV? @¬s NRPaRPùxmso²R¶V úxmsbPõLi¿Á©«sV. ÇÁgRiµyµ³yLRi ˳ÁÏ W»R½®\ªsV©«s úÊÁx¤¦¦¦ø (\¿Á»R½©«sù)ª«sVV ©yÌæÁª«sµj¶. »yee qx sä©ôs« V¬s »R½mx sª«sVV©«s qx sLi»][ztsQLiÀÁ©«sªy\®²¶ (@»R½¬sNTP) »yLRiNRPV¬s ¿RÁLixmso aRPNTPò ©¯xqslgi©«sV. g_ª±sV ®ªsVVµR¶Û\ ÍÁ©«s (gSLi gkiLi gRiWLi l\ giLi g_Li gRiM) ALRiV ÕdÁÇÁª«sVVÌÁV. (úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶Vª«sV©«sgS úÊÁx¤¦¦¦ø˳ت«s©«s) µ³¶R LRiøµ³y*LRi LRiORPQNPR VÌÁV LRiª«sW©yLS¸R¶VßáVÌÁV. Gª«sLi ©y©y®µ¶[ªy©±s ª«sVV¬ds©y* ©«sùgRiX¥ñ¦¦¦µj¶¼½ »yee BÈýÁV ©y©y®µ¶[ªs« »R½ÌÁ©«sV. JLi úÊÁ\|¤¦¦¦øª«s ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR B¼½. ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶V mx sµR¶ª«sVV©«sV F~Liµj¶©«sªy²R¶V.HÍ"£∞ qx s»R½Qò* úxmsµ³y©«s ª«sW¸R¶W zqsµô¶Rð ÌÁOUPQøM ry¿RÁ®ªs[V »R½mx sry ª«sÌýÁÛËÁ³ ¼[ ½ ©yª«sWõ ®ªs[ qx sV»yLi ˳ÁÏ ª«s»`½. ª«sVV©«sVÌÁ©«sV NRPW²y @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á©«sV. µ³¶R LRiøª«sVV©«sNRPV %sxtsñ vª«so @LôiR𠪫sVV©«sNRPV LRiVúµR¶V²R¶V NSª«sVª«sVV©«sNRPV aRPNTPò ®ªsWORPQªs« VV©«sNRPV qx sWLRiVù²R¶V ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. µR¶OTPQßت«sVWLjiò »R½mx s ry»R½Vxtsí QM FyLRi*¼d½Li qx sª«sV¹¸¶WÇÁ¸R¶V»`½ qx sLRiqx s*¼d½ª±sV úÊÁx¤¦¦¦øßØ¿RÁ »yee µR¶OTPQßت«sVWLjiò »R½mx sª«sVV©«s qx sLi»][ztsQLiÀÁ©«sªy\®²¶ FyLRi*¼½»][ (©y»R½¬s) NRPÌÁ|ms©«sV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sxtsñ v»R½mx sry »R½Vxtsí QM LRiVúµR¶ ®©s[ú»ygjiõ µR¶gôSð Li ÌÁOUPQøª±sV ÕÁÛÍÁ[*©¯[ ÒêÁª«sLiVV»y* %sxtsñ Q®ªs[µ¶R »y* »yª«sV©«s* gRiX¥ñ¦¦¦»`½.) »R½X¼d½¹¸¶Wµ³yù¸R¶VM NRPaRPùxms Dªy¿RÁM A»R½ø%sµyùª«sV©«sV ÊÁY%ds¼½ ! »R½g`iiLi ®ªsWªy¿RÁ ª«sVLkiÀÁM »yee A»R½ø%sµR¶ù©«sV ¿ÁxmsöVª«sV¬s (ª«sVLkiÀÁ¬s) NRPaRPùxmso²R¶V @²T¶lgi©«sV. ¬s¿RÁXµæy¸R¶Vú¼½ ¿³ÁR LiµR¶ª«sVV gRiª±sV @©«sV©«sµj¶ ÕdÁÇÁª«sVV. úxmsßáªy»R½øNRP®\ªsV\®µ¶©«sµj¶ mx sLi¿RÁª«sVª«sVV. @»R½¬s aRPNTP¹ò¸¶[V %saRPVµô¶Rð qx s»R½Qò* úxmsµ³y©«s ª«sW¸R¶V\®ªsV©«s zqsµô¶Rð ÌÁOTPQø. gRißáNRP LRiVztsQ LRi©«sùxqsVò e ®µ¶[ªs« »y ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR *LRiM ¬s¿RÁXµæy¸R¶Vú¼d½ ¿³ÁR ©ô¯2[ qx s=gRiLi ÕdÁÇÁLi qx sLRi*NSLRißáLi ! aRPNTPMò ryù»R½ûQöß᪫sqx sVòLiR ùxqsòryùM gý_Li NUPÌÁNRPLi qx søQX»R½ª±sV e gS%sV»yùµj¶ µk¶LçiR tx sQÈÁäLi e tx sQ²¶U ÷ÇÁ qx sLi¸R¶VV»R½Li úNRPª«sW»`½ ! tx sQ²¶R LigSZaP[è¼½ NRP´j¶»y e ¹¸¶WÇØùaSèNSLSµj¶tx sí v úNRPª«sW»`½. NSª«sVµy*LRi LRiORPQNPR VÌÁV LRi¼½NRPLiµR¶LRiVöÌÁV.ò ry*¥¦¦¦. ®ªsWORPQµy*LRi LRiORPQNPR VÌÁV ª«sV{¤¦¦¦ª«sLSx¤¦¦¦ª«sVWLRiVòÌÁV. A úÊÁx¤¦¦¦ø ˳ÁÏ W¸R¶Vª«sVV©«sNRPV µ³¶R LSøLôiRð NSª«sV ®ªsWORPQªs« VV ÌÁ©«sV©«s%s ©yÌÁVgRiV µy*LRiª«sVVÌÁV. »yee LRiVúµR¶®©s[ú»ygjiõ µR¶gôiRð V\®²¶©«s NSª«sVV¬s úÊÁ¼½NTPLiÀÁ LRi¼½»][ NRPÖÁ|ms©«sV. ÇìØ©«sª«sVV @©«s©«sªò s« VV @¬s ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V úÊÁx¤¦¦¦øª«sVV JLi »R½»`½ qx s»`½ @¬s ú¼½%sµ³¶R ª«sVVgS ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V©«sV. @LôðRiµy*LRi LRiORPQN_ ª«soª«sWª«sV}¤¦¦¦aRP*L_ NSª«sVµy*LRi FyÌÁN_ LRi¼½NRPLiµR¶L_ö ®ªsWORPQµy*LS FyÌÁN_ ª«sV{¤¦¦¦ª«sLSx¤¦Ý! ¸R¶VÇìÁqx sä©ôs« mx so{tsí QaPR úÊÁx¤¦¦¦øßáaRPè»R½VLñSª±sV úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »yM úÊÁ¥¦¦¦øâßáï [ Â\¿Á¾»½[uyLi µR¶LRi+©«sLi µR¶»yòQ* @©«s*gRiX¥ñ¦¦¦µj¶¼½. »R½»R½öµR¶ª«sVV ¬sLæiR Vß᪫sVV ÇìØ©y»R½øNRPª«sVV @©«sLi»R½ª«sVV @zqsxmsµR¶ª«sVV qx s»R½VòúÊÁx¤¦¦¦øª«sVV %s˳ت«sLRiz¤¦¦¦»R½ª«sVV qx s*xqsLi®ªs[µ¶R ùLRiWxmsª«sVV. @»R½¬s»][ ª«sÖýÁ¬s NRPÖÁ|ms©«sV. qx sLRi*NSLRiß᪫sVV ©yÌæÁª«s (@LôiR𠪫sWú»R½) úxmsß᪫sª«sVV aRPNTP.HÍ"£∞ . »yee ¸R¶VÇìÁª«sVWLjiò »R½mx sª«sVV©«s qx sLi»][ztsQLiÀÁ©«s ªy\®²¶ (@»R½¬sNTP) µR¶LRi+©«sª«sVV ©¯xqsgji úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsö¼½ ¸R¶VgRiV ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²y»R½¬s¬s »R½©«sNRPV úzms¸R¶VV¬sgS ¿Á[zqsN]®©s©«sV. »yee %sxtsñ vª«so ¹¸¶VVNRPä »R½mx sª«sVV©«sNRPV qx sLi»][ztsQLiÀÁ©«s ªy\®²¶ LRiVúµR¶®©s[ú»ygjiõ µR¶gôiRð Q¹\¸¶V©«s ÌÁOTPQø¬s ÕÁÌÁ*ª«sVV©«s úÊÁ¼½NTPLiÀÁ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx soztsí Qmx s¼½ »R½mx sry »R½Vuí¡µR¶LRi+©«sLi µR¶»y* ryLRiWxmsùª«sVµy»`½ »yeexmsoztsí Qmx s¼½ »R½mx sª«sVV©«s qx sLi»][ztsQLiÀÁ©«s ªy\®²¶ (@»R½¬sNTP) ryLRiWxmsùª«sVV ©¯xqslgi©«sV. JLi NSLRiª«sVV úÊÁx¤¦¦¦ø®ªs[V. @»R½¬sNTP (NRPaRPùxmso¬sNTP) ª«sVLkiÀÁ ¿Á|msö©«sV. ¸R¶VÇìÁ qx sä©ôs« mx so}tísQaPR úÊÁx¤¦¦¦øÌÁV |\ ms ©«sÌÁVgRiVLjiNTP úxms»R½ùµ³¶j ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV úÊÁx¤¦¦¦øßï᪫sVV©«sLiµR¶V©«sV %dsLjiNTP µR¶LRi+©«s ®ªsVVxqsgji (%dsLji¬s) @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á©«s¬s ª«sVLkiÀÁ ¿Á|msö©«sV. A®ªsV ©y »R½mx sª«sVV ¿Á[»½R ª«sÌýÁ˳ÁÏ ¸R¶V©«sV }msLRi ©yNRPV NRPW»R½VLS¹¸¶V©«sV. (@¬s ª«sVLkiÀÁ ¿Á|msö©«sV. %saRPVµô¶Rð qx s»R½Qò*Q®\ªsV©«s ª«sW¸R¶V ¹¸¶VVNRPä qx s%sVztsí Q ª«sùztsí Q ª«sùQQNSò ª«sùQQNPR ò ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sVV ©«sª«sÌÁLiÕ³ÁLiÀÁ ©yÌæÁª«s mx sµR¶ª«sVV©«sV (xqsª«sWµ³¶j ) F~Liµj¶©«sLiµR¶V©«s ÀÁ©yòªs« VßÓá µk¶*xmsxms¼½ @¹¸¶V©«sV. »yee µk¶¬sNTP (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR ¸R¶V©«sQòû LRiWxms\®ªsV©«s A»R½ø%sµR¶ùNRPV) gRißáNRPV²R¶V ÊÁVVztsQ ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR *LRiV²R¶V ®µ¶[ªs« »R½. ÀÁ©yòªs« VßÓá µk¶*xmsxms¼½\¹¸¶V©«s C»R½²R¶V gRißáxms¼½. gý_Li NUPÌÁNRPª«sVVgS qx søLjiLixmsÊÁ²T¶©«sµj¶. ˳ÁÏ ßïØqx sVLRi ª«s®µ¶³ [ ®µ¶[ªyùª«sLS©±s µR¶»yòQ* %sxmsn Võ ¸R¶VxqsòQû ÛËÁ³ µ[ ¶R ©yLóiR Li »R½ryùM qx søLRißØ»`½ A%sLRiW÷鸶R V %sxmsn Võ¸R¶VxqsòQûª±sV Õ³Á»yòQ*ÌÁÖÁ»y ª«sV©«s*gRiXx¤¦ñ ¦¦»`½ NS®ªs[VaRP*LRiLi NSª«sV®µ¶[ªs« »yª±sV. NSª«so©«s JLiNSLRi (ªy¿RÁù) úÊÁx¤¦¦¦ø¹¸¶[V ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V @¬s ª«sVLRiÀÁ ¿Á|msö©«sV. ANSLSµR¶VÌÁ»][ NRPW²T¶©«s %súNRPª«sVª«sVVgS tx sQ²¶R LigRiª«sVVÌÁVgS ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V©«s%s. @LôiRð µy*LRi LRiORPQNPR VÌÁV Dª«sWª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiVÌÁV. LRiVúµR¶ ®©s[õQú»ygjiõ µR¶gôiRð Li NSª«sVLi ÒÁª«sLiVV»y* LRi»yùxqsª«sV ¹¸¶WÇÁ¸R¶V»`½ ˳ÁÏ W%sV ª«sVzms ª«sLS}¤¦¦¦ßá úxms˳ØLi qx sWlLi[ùßá. ÀÁ©yòªs« VßÓá µk¶*xms mx s¼½LRi¸R¶VLi gRißáxms¼½ ª«sVWLjiò µ³¶R L][ ˳ÁÏ W»y* %sµ³¶j ©y®ªs[V mx soú»R½Li gRiX}¤¦¦¦»y* ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ ][ ˳ÁÏ ª«s»`½.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ¸R¶VÇìÁª«sVWLjiò »R½mx sry»R½Vuí¡ µR¶LRi+©«sLi µR¶»y* úÊÁ¥¦¦¦øßá qx sö¼½LRiùÇìÁª±sV qx s*úzms¸R¶VLi ¿RÁúZNP[. FyLRi*¼d½ »R½mx sry »R½Vxtsí QM bP®ªs[©s« qx sx¤¦¦¦ FyLRi*¼d½Li qx sLi¹¸¶WÇÁù »R½¹¸¶WLRi*LS©«sµy»`½ ! »yee FyLRi*¼½ ¹¸¶VVNRPä »R½mx sª«sVV©«s qx sLi»][ztsQLiÀÁ©«s ªy\®²¶ FyLRi*¼½¬s bPª«so²T¶»][ NRPÖÁzms ªyLjiNTP ª«sLRiª«sVVÌÁ ©¯xqslgi©«sV. »yee ¿RÁ»R½VLji*µ³¶R mx soLRiVuyLôiRð ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sV¸R¶V\®ªsV©«s ®\µ¶µR¶ª«sµj¶ úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶Vª«sVV. ª«sLSx¤¦¦¦ª«sVWLji»ò ][ ˳ÁÏ W%sV¬s NRPÖÁ|ms©«sV. @¸R¶Vª±sV úÊÁ¥¦¦¦øLi®²¶[aS©±s NS©±s ˳ÁÏ NSò©s± @©«sùgRiXx¤¦ñ ¦¦»`½? »yee C»R½²R¶V úÊÁ¥¦¦¦øLi®²¶[aPR *LRiV\ÛÍÁ©«s G ˳ÁÏ NRPVòÌÁ©«sV @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á©«sV? ª«sVLkiÀÁLSx¤¦¦¦ ¿RÁ»R½VLji*µ³¶R mx soLRiVuyLôiRð ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sV¸R¶V mx sLi¿RÁª«sVª±sV úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶Vª±sV mx sLi¿RÁª«sVª±sV úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶V mx sµR¶g][ ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR M úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶Vxqsù ¿RÁ»y*L][ µy*LS µ³¶R LSøLôiRð NSª«sV®ªsWOSQ B¼½! µ³¶R LRiøxqsù ®µ¶[ªs« »y %sxtsñ vM @LôiRð qx sù LRiVúµR¶M NSª«sVxqsùaRPNTPMò ®ªsWORPQxqsù xqsWLRiùM µ³R¶LRiøµy*LRi LRiORPQN_ LRiª«sW ©yLS¸R¶VßÝ.HÍ"£∞ %sxtsñ vª«so©«s NTPÀÁè @»R½¬s¬s @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿Á©«sV. qx s»R½ùª«sVV. qx sä©ôs« »R½mx sry »R½Vxtsí QryòLiR NRP ®ªs[µ¶R³ NRP aRPNTPò ª«sVµy»`½ ¾»½[©s« qx sx¤¦¦¦ª«sÖdÁý Li qx sª«sV¹¸¶WÇÁ¸R¶V»`½.

zmsª«sVøÈÁ xqsNRPÌÁ ú{¤¦¦¦Li xqsLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vø ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦ Bµj¶ »R½X¼d½¸R¶V ÅÁßí᪫sVV. qx sª«sVV÷éµy³ ùµj¶ ª«sV¥¦¦¦ª«sV©¯[Qòû úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶W¸R¶V ryµ³¶R NRPM @©«sùMNSª«sV úxmsµR¶M úF¡NRPMò NS%sV©yLi aRPNTPªò s« WLæiR »R½M »yee qx sª«sVV÷µ³yùµj¶ ª«sV©«sQòûª«sVV úÊÁx¤¦¦¦ø»R½* ryµ³¶R ©«sª«sVV @©«sùª«sV©«sQòûª«sVV aRPNTPò ª«sWLæiR ª«sVV ©«s©«sVxqsLjiLiÀÁ©«sµj¶.HÍ"£∞ ÅÁßïá D¿RÁù¾»½[! »R½»][ µj¶*¼d½¸R¶V FyµR¶xqsVò qx sª«sVV÷µô¶jð LRi*LRiµR¶ µR¶*¸R¶Vª±sV e µj¶*¼d½¸R¶V ÅÁßïá B¼½¿RÁ! »R½X¼d½¸R¶V ¿RÁLRißáLi »R½»R½M ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR bPxtsí QËس gRiM »R½X¼d½¸R¶VM ÅÁßíá D¿RÁù¾»½[e ú¼½xmsLi¿yaRPµR¶*LñiR ª«sV©¯[Qòû e úÊÁx¤¦¦¦ø¾»½[ÇÁM úxmsµy¸R¶VNRPM ˳ÁÏ LæiR %s®µ¶[ù¼½ NRPµ³¶j »y e %s®µ¶[ù¸R¶VLi ®ªs[µ¶R ª«sWLæij Õ³ÁM e mx sNSORPQlLi[ßá tx sQ²¶R *lLi^ñ M mx soÉÓÁ»y mx spLRi* mx sXxtsí Q¹¸¶WM gS¸R¶Vú¼d½ ú¼½xmsµR¶Li ®µ¶[%s! ˳ÁÏ LæiR %sµyù mx sLSxqsøQX»y e ËØÍØgRiâßá[aPR qx sLi¹¸¶WgRiM $ %sµyù NSª«sVµy¸R¶VNRPM úxmsµ³¶R ª«sVLi ªygRi÷éªs« Li mx saSè»`½ e tx sQ²¶U ÷ÇØM NSª«sVÕdÁÇÁNRPLi e qx sª«sVV÷鵶jðô aRPè gRißáxms¾»½[ e LRi*LRiµR¶ µj¶*¼d½¸R¶VLi »R½»R½M r¢xmsaSè»`½ bPxtsí Q ª«sV©«sQòûM ryù e µy÷ÍØ gRißáxms¾»½[LiR ø©«sVM »yee $ %sµyù gRißá©yµR¶ (ª«sV©«sQòû) ¹¸¶WgRiª«sVV NSª«sVª«sVVÌÁ ¤x ¦¦¦LjiLi¿RÁV©«sµj¶. zmsª«sVøÈÁ gS¸R¶Vú¼½ lLiLi²R¶ª«sFyµR¶ª«sVV gRißáxms¼½ qx s®ªsW÷µ³¶R ©«sª«sVV (gRißáxms¾»½[) ª«sLRiµR¶ µj¶*¼d½¸R¶Vª«sVV (ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶) NRPÖÁzqs µj¶*¼d½¸R¶V ÅÁßí᪫sVVgS gS¸R¶Vú¼½ ª«sVW²R¶ª«s FyµR¶ª«sVV ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR (ª«sVLiú»R½)ª«sVVÍÜ[¬s %sVgjiÖÁ©«s ˳ØgRiª«sVV (xqsLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vøª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦) NRPÖÁzqs »R½X¼d½¸R¶V ÅÁßí᪫sVVgS ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V©«sV.HÍ"£∞ . ¿RÁúNRPª«sVV 5.)gS¸R¶Vú¼d½ gRißá©yµ³¶R (ª«sV©«sQòû) ¹¸¶WgRiª«sVV úÊÁx¤¦¦¦øúFyxmsNRPª«sVV. NRP GCÌÁ ú{¤¦¦¦Li JLi $Li ú{¤¦¦¦Li (r¢M) NýPU Li gý_Li gRiLi Bµj¶ úxmsµ³¶R ª«sV ÅÁLi²R¶ª«sVV.HÍ"£∞ µ³yù©«sª±sV: ÕdÁÇØxmspLRi gRi®µ¶[OPR V NSLRiVøNRP LRiVÇØ ¿RÁúNSÊêÁFya][»½R öÌÁ e ú%ds¤x ¦¦¦ùúgRi qx s*%suyßá LRi»R½õ NRPÌÁaRP úF¡µR¶ù»`½ NRPLSLi˳ÜL[ iR V¥¦¦¦ e ®µ¶³ ù[ ¹¸¶Wª«sÌýÁ˳ÁÏ ¸R¶W qx sxmsµR¶øNRPLRi ¸R¶WbýPQu¡í ÇÁ*ÌÁµR¶W÷étx sQ¸¶R W e %sa][*»R½ö¼½ò %sxms¼½ò qx sLizqsó ¼½NRPL][ %s}mnsVõaRP*L][ Õ³Ád tx sí Qµ¶R M µ³yù©«sª«sVV 1. µk¶¬sNTP (C ª«sV©«sQòûª«sVV©«sNRPV) Aµ³¶R ùLi»R½ª«sVVÌÁÍÜ[ mx sNSORPQLiR tx sQ²¶R *LñiR ª«sVVÌÁ qx sLixmsoÉÓÁ»R½ ®ªsVV©«sLjiè©«s¿][ ª«sVL]NRP ˳ÁÏ LæiR %sµR¶ù¸R¶VgRiV©«sV. Gª«sLi ÛËÁ³ µ[ ¶R µR¶*¹¸¶[V®\©sª«s ª«sV©¯[Qòû¸R¶VLi mx sLjiNUPLji»ò ½R M »yee BÈýÁV ª«sV©«sQòûª«sVV µj¶*%sµ³¶R ª«sVVgS®©s[ ¿ÁxmsöÊÁ²T¶©«sµj¶. ËØÍØgRiâßá[aPR (ª«sV©«sQòû) qx sLi¹¸¶WgRiª«sVV $ %sµR¶ù NSª«sVµy¸R¶VNRPª«sVV. »yLRi $ aRPNTPò NRP©ôs« LRiö úN][µ¶R³ %s}mnsVõaRP ÕdÁÇÁNSM gRißáxms¾»½[aPR è qx sLiÊÁVµô¶jð LRi*LRiµR¶ µj¶*¼d½¸R¶VLi »R½»R½M »R½»R½M qx sLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vø¿RÁ ª«saRPª«sW©«s¸R¶V qx sLi¸R¶VV»R½Li ry*x¤¦¦¦¸R¶W¿RÁ ª«sV¥¦¦¦ª«sVLiú»][ ¤x ¦¦¦ùuíy%sLiaRP¼½ ª«sLñiR NRPM »yee JLi $Li (ú{¤¦¦¦Li) r¢M NýPU Li gý_Li gRiLi gRißáxms¾»½[ ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶ qx sLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vø ª«saRPª«sW©«s¸R¶Vry*¥¦¦¦ @©«sV BLRiVª«sµj¶ Fs¬s%sVµj¶ ª«sLñiR ª«sVVÌÁ»][ NRPW²T¶©«sµj¶ ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR (ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½) ª«sV¥¦¦¦ª«sV©«sQòûª«sVV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. LRi»R½õ NRPÌÁaRPª«sVV @©«sVªy¬s»][ Fs»R½Êò Á²T¶©«s NRPª«sVÌÁª«sVVÌÁ ª«sLiÉÓÁ ¿Á[»½R VÌÁV NRPÌÁ mx sµR¶øx¤¦¦¦xqsòQ¹\¸¶V©«s úxmsNSbPLi¿RÁV r~ª«sVVøÌÁV NRPÌÁ ª«sÌýÁ˳ÁÏ »][ N_gRiÖÁLi¿RÁÊÁ²T¶©«s %saRP*ª«sVVÌÁ D»R½ö¼½ò %sxms¼½ò qx sLizqsó »R½VÌÁ ©¯©«sLRiVè N][Lij NRPÌÁ ©¯xqsgRiV %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V µ³yù¬sLixmsµR¶gji©«s ªy²R¶V. Bµj¶ (C ª«sV©«sQòûª«sVV) ú¼½ mx sLi¿yaRPµR¶*LñiR ª«sVV. Bµj¶¹¸¶[V ®ªs[µ¶R ª«sWLæiR VÌÁ ¿Á[»½R ˳ÁÏ LæiR %sµR¶ù @¬s ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V©«sV. úÊÁx¤¦¦¦ø¾»½[ÇÁM úxmsµy¸R¶VNRPª«sVV. ¿ÁàáNRPV %sÌýÁV 4. NRPaRPùxms Dªy¿RÁ: ©y©yNSª«sV zqs®µ¶^ô ù ª«sV©yòQû ©«sqx sù úÊÁW{¤¦¦¦¼½ »yee %s%sµ³¶R ªyLi¿³ÁR ÌÁ zqsµô¶jð Z\ NP C»R½¬s (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V¬s) ª«sV©«sQòûª«sVVÌÁ©«sV ¿ÁxmsöVª«sVV. NSª«sVVNRPVÌÁNRPV NSª«sVª«sVVÌÁ ¬s¿RÁVè©«sµj¶ @¬s ¿ÁxmsöÊÁ²T¶©«sµj¶. FyaRPª«sVV 7. ¤x ¦¦¦xqsNRP ¤x ¦¦¦ÌÁ ú{¤¦¦¦Li gRißáxms¾»½[ ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶ Bµj¶ µj¶*¼d½¸R¶V ÅÁLi²R¶ª«sVV. Çت«sVxmsLi²R¶V 2.gRiµR¶ 3. ®ªsVVµR¶ÈÁ ªygRi÷éªs« ÕdÁÇÁª«sVV ALRiVÕdÁÇÁª«sVVÌÁV NSª«sVÕdÁÇÁNRPª«sVV (NýPU ª±sV) gRißáxms¼½ qx sLiËÜ[µ¶R³ ©«sª«sVV (gRißáxms¾»½[) ª«sLRiµR¶ µj¶*»R½¸R¶Vª«sVV (ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶) zmsª«sVøÈÁ r¢M gRißáxms¼½ ª«sV©«sQòûª«sVVÍÜ[¬s %sVgjiÖÁ©«s ˳ØgRiª«sVV qx sLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vøª«saRP ª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦ NRPÖÁzqs ËØÍØgRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVgRiV©«sV.NRPÌÁVª«s 8.NRPª«sVÌÁª«sVV 6. ˳ÁÏ VNTPò ª«sVVNTPò úxmsµR¶ª«sVV©«sV úÊÁx¤¦ ¦ø¾»½[ÇÁM mx soLiÇÁ úxms®ªsWµR¶ª«sVVÌÁ ¬s¿RÁVè©«sµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ¿RÁ»R½VLôiRð QùLi»][ ª«sLRiª«sLRiµR¶ qx sLi¸R¶VV»][ ª«sV©«sQòû D»R½ªò s« VM NS®ªs[Va][ ª«sLRiµR¶Z\ aPQQ誫s ú{ms¼½ µR¶ZaP[è¼½ NRP´R¶ù¾»½[ »yee (JLi $Li ú{¤¦¦¦Li NýPU Li gý_Li gRiLi) gRißáxms»R½¹¸¶[V ª«sLRiª«sLRiµR¶ (ª«sLS¸R¶V ª«sLRiµy¸R¶V) ry*¥¦¦¦ @©«sV ª«sVLiú»R½ª«sVV NS®ªs[VaRP ú{ms¼½NRPLRiª«sV¬s¸R¶VV ¿ÁxmsöÊÁ²T¶©«sµj¶. C ª«sVLiú»R½ª«sVV ú¼½¿RÁ»y*LjiLiaRP µR¶*LñiR ª«sVV ¸R¶VLiú»R½ª«sVLiµR¶V mx spÇÁ¬ds¸R¶Vª«sV¬s ¿ÁxmsöÊÁ²T¶©«sµj¶ ( ALRiV ÕdÁÇÁª«sVVÌÁ zmsª«sVøÈÁ ªygRi÷éªs« NRPWÈÁª«sVV gRißáxms¼½ qx sLiÊÁVµô¶Rð ù©«sLi»R½LRiª«sVV NSª«sVLSÇÁ NRPWÈÁª«sVV ª«sLRiaSLRiµR¶ zmsª«sVøÈÁ aRPNTPò NRPWÈÁª«sVV qx sLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vø ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ry*¥¦¦¦ @¬s ¿ÁxmsöV mx sOSQLi»R½LRi ®ªsVVNRPÉÓÁ c Aª«sWõ¸R¶V ª«sVLiµyLRiª«sVV©«s NRPÌÁµR¶V. ª«sVLkiÀÁLSx¤¦¦¦$ %sµyù gRißá©y´R¶qx sù e ¹¸¶WgRiM NSª«sV úxmsxmspLRiNRPM NRP G CÌÁ ú{¤¦¦¦Li tx sQ²¶U ÷ÇØM e úxmsµ³¶R ª«sVM ÅÁßñá D¿RÁù¾»½[ e ¤x ¦¦¦xqsNRP ¤x ¦¦¦ÌÁú{¤¦¦¦Li gRißáxms¾»½[ (¿RÁ) ª«sLRiµR¶ µj¶*»R½¸R¶VLi »R½µ³y e µj¶*¼d½¸R¶V ÅÁßïáZaP[è¼½ ! (B¼½¿RÁ?) qx sNRPÌÁú{¤¦¦¦Li »R½»R½M mx sLRiª±sV qx sLRi*ÇÁ©«s®ªs[Vø ª«saRPª«sW©«s¸R¶Vry*¥¦¦¦ »R½ú»R½ª«sV¥¦¦¦ ª«sV©«sVM ú¼½¿RÁ»y*LjiLi aRPµR¶*Lñ]ª[ s« V©«sV e qx sòµ¶R ù®©s[Qòû mx spÇÁù D¿RÁù¾»½[ e gS¸R¶Vú¼d½ gRißá©yµ³¶R qx sùe qx sLi¹¸¶Wg][ úÊÁx¤¦¦¦øµy¸R¶V©±se ˳ÁÏ VNTPò ª«sVVNTPò úxmsµ][ úÊÁx¤¦¦¦øe ¾»½[ÇÁM mx soLiÇÁ úxms¹¸¶WµR¶ µR¶M e gS¸R¶V»yûQùMúxmsµ³¶R ª«sVM FyµR¶M úxmsß᮪s[©s« qx sª«sV¬s*»R½M ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR qx sù{tsQ²¶U ÷QÛ\ÇÁM úxms´R¶ª«sVM FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ gS¸R¶Vú¼½ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ FyµR¶ª«sVV úxmsß᪫sª«sVV»][ qx sª«sV¬s*»R½ª«sVV ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR *LRiV¬s ALRiVÕdÁÇÁª«sVVÌÁV NRPÖÁzqs úxmsµ³¶R ª«sV ÅÁßï᪫sV¬s ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V©«sV. ª«sLjiNRPLiNTP »R½©«s (µR¶Li»R½mx so) N]ª«sVVø.

qx sLRi* qx sª«sVö»R½=ª«sVX®µ¶^ô ù¿RÁ $µ³¶R LS aRPNTPò ÕdÁÇÁNS©±s ÅÁßíáú»R½¹¸¶[Vtx sv qx sLi¹¸¶WÇÁù qx sLixmsµR¶Li ®µ¶[z¤¦¦¦ ryµ³¶R ùNRPª±sV »yee gRißáxms¼½ ª«sVLiú»R½ª«sVV ¹¸¶VVNRPä ª«sVW²R¶V ÅÁßí᪫sVVÌÁLiµR¶V HLiÌÁLir¢M @©«sV ÕdÁÇØORPQLiR ª«sVVÌÁ©«sV NRPÖÁzms G qx sLixmsµR¶ NSª«sÛÍÁ©¯[ µy¬s ¬ds¸R¶Vª«sV¬s ryµ³¶R ùxmsµR¶ª«sVV »R½LRiVªy»R½ ®µ¶[z¤¦¦¦ @©«sV mx sµR¶ª«sVV©«sV ¿Á[Lij è©«s¿][ A qx sLixmsµR¶ ryµ³¶R ùª«sVgRiV©«sÉýØ ª«sVLiú»R½®ªsVV©«sLRiVè©«sV. ¸R¶VÇÁ©«sLi¿RÁNRPª«s¿RÁ ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶Wª«sX¼½òqx sVò¼½ qx sx¤¦¦¦úxqs©yª«sV ÇÁFy¬se ª«sV©«sQòûryµ³¶R NRP ¤x ¦Ü[ªs« V »R½LRiößá ª«sWLêiR ©y©«sùzms »R½qx sù»][tx sQµy¬s gRiâßá[aSg_õ |¤¦¦¦ª«sVM GN][ªy ÊÁVV ÃÁø©yòQû˳ØùLi (®©s^ QòûM) NSLRiùM aRP»R½qx sx¤¦¦¦úxqs qx sLiÆØù úNRP®ªs[Vßá ªyNSÛÍÁ[ qx sx¤¦¦¦úxqs ÇÁxmsGª«s ª«sLRiM qx s*µR¶©yòLiR 䪫sVWÌÁ %súgRi}¤¦¦¦¸R¶VLi ú¾»½[ a][ßصj¶ bPÍظR¶WLi¿RÁ¸R¶V ÇÁ©«sLi aRPqx sù¾»½[ @Õ³Á}tsQNS¸R¶V a][ßábPÍظR¶WLi ÍÜ[NPR gRißázqs®µ¶^ðô ù ¸R¶V©«sQòûLi ®µ¶[ªs« »y©«sVúgRi¤x ¦¦¦ zqs®µ¶^ô ùÕÁª«sV÷ª±sV. DxtsQMNSÍÜ[ gRiâßá[aPR ryù¼½ úzms¸R¶VNSLRiNRPM @xmsLSú»R½NSÌÁLi %s©y @©«sùNSÛÍÁ[tx sv ÇÁxmsM NSLRiùM »yee gRiâßá[aPR V©«sNRPV DxtsQMNSÌÁª«sVV @¼½ úzms¸R¶VNRPLRiª«sVV. @xmsLS¥ñ¦¦¦LôiRð LSú»R½ª«sVVÌÁV »R½mx sö %sVgjiÖÁ©«s NSÌÁª«sVVÌÁÍÜ[ (A»R½¬s) ÇÁxmsª«sVV ¿Á[¸¶R VµR¶gji©«sµj¶. JLi gRiLigRiM @|mnsWlLi[Ëܳ ù[ µ³¶R |mnsWlLi[Ëܳ ù[ |mnsWLRi »R½lLi[Ëܳ ù[ qx slLi[*˳ÁÏ ùM qx slLi[*˳Üù[ ©«sª«sV}qsò @xqsVò LRiVúµR¶ LRiW}ms˳ÁÏ ùM tx sQ²¶U ÷ÇÁª«sVVÌÁV ª«sLRiµR¶ aRPÊôÁ𠪫sVVÌÁV ry*¥¦¦¦ @Li»R½ª«sVLiµR¶VgRiÌÁ ª«sVLiú»R½ª«sVV ryµ³¶j LixmsµR¶gji©«sµj¶. gRiâßá[aSORPQ (ª«sVV)ÌÁV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aRP»R½qx sLiÅÁù»][ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx soLRiVxtsQqx sWNRPò úÊÁx¤¦¦¦øßá qx sö¼½ qx sWNRPò ÊÁVVÃÁø®©s[Qòûtx sv Â\¿ÁZNP[©s« ¬s»R½ùLi ¸R¶VÇÁ©«sLie aRPVúNRPªyLRi ¿RÁ»R½VLôSð Q* úzms¸R¶VLiNRPL_ ÕÁ©ôs« V ú¼½N][ßá tx sQÉÜ[äßØxtsí Qµ¶R ÌÁ u¡²R¶aRPµR¶aRP ª«sX»R½úò »R½¸R¶V˳ÁÏ WxmsoLRi ú»R½¸R¶Vª«sVV»][ ¸R¶V©«sQòûM ÕÁ©ô_»yLSÕdÁÇÁª±sV ú¼½N][ßØLi»R½aRPè»y*Lji ÕdÁÇجs tx sQÉÜ[äâßá[tx sv tx sQ²¶U ÷Çجs. INRP²R¶V (NRPLRi)ò ÊÁVVgSµj¶ ®ªs[µ¶R ª«sV©«sQòûª«sVV ª¯NRPÉÓÁ lLiLi²T¶LiÉÓÁ»][gS¬s |msNRPVäLRiV ÊÁx¤¦¦¦§ª«sVLiú»R½ª«sVVÌÁ»][ gS¬s ¿Á[¸¶R Vª«s¿RÁVè©«sV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »R½g`iiLi x¤¦¦¦¨ ªy¿RÁ gRiâßá[a][ ª«sVLkiÀÁM \ZaPª«s \®ªsxtñsQª«s r¢LRiaSNRPò gRiâßá[\ZaP LRixmsoùFyr¡ù2¸R¶VLi ª«sÌýÁÛ˳Á[aRPM »yee gRiâßá[aPR V\®²¶©«s ª«sVLkiÀÁ Z\ aPª«s ®\ ªsxtsñ Qªs« r¢LRiaSNRPò gSâßá[aPR VÌÁ ¿Á[»½R ©«sV C ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶VFyzqsLixms µR¶gji©«s ªy²R¶¬s A»R½¬s (NRPaRPùxmso¬s)NTP ¿Á|msö©«sV. mx spÇÁ¬ds¸R¶VV²R¶gRiV©«sV. @|mnsWLRi gRißá©yµ³¶R qx sù e qx sLi¹¸¶WgRiM aRPú»R½V©yaRPNRPM NRPX»yÕ³Á¿yLRi aRPª«sV©«sM qx sLS*Õ³Ád tx sí Q úxmsµy¸R¶VNRPM JLi gRiLi gRiM úxms´R¶ª«sV e qx sV=LSµj¶ ¿RÁLRiª«sW©«sNò PR Li e tx sQ²¶U ÷ÇÁ ª«sLRiµy©«sLò i ¿RÁryµ³¶R ùLi ¿RÁry*¥¦¦¦ ¸R¶W ª«sV©«sVM e »yee @|mnsWLRi gRißá©y´R¶ ª«sV©«sQòû qx sLi¹¸¶WgRiª«sVV aRPú»R½V©yaRPNRPª«sVV ¿Á[»½R ÊÁ²R¶VÌÁ©«sV aRP%sVLixms ÛÇÁ[¸¶R VV©«sµj¶. »yee NRPª«s¿RÁ¤x ¦¦¦XµR¶¸R¶VxqsVò¼½ qx sx¤¦¦¦úxqs©yª«sVª«sVVÌÁV FyLS¸R¶Vßá ÇÁxmsª«sVVÌÁV ¸R¶VÇÁ©«sª«sVV @¬s zmsÌÁVª«sÊÁ²R¶V©«sV. ÅÁßíáú»R½¹¸¶[Vtx sv gRißáxms¾»½[M HLi ÊýÁWLi ¹¸¶WÇÁùLi qx sFyµR¶NRPª±sV %sµyùLi ®µ¶[z¤¦¦¦ (¼½) ry*¥¦¦¦¸R¶W¿RÁ qx sLRi* %sµyù úxmsµy¸R¶VNRPM »yee gRißáxms¼½ (ª«sVLiú»R½ª«sVV) ¹¸¶VVNRPä ª«sVW²R¶V ÅÁßí᪫sVVÌÁLiµR¶V (FyµR¶ qx sz¤¦¦¦»R½ª«sVVgS) úxmsßãÜ®[µ¶[%sd »yùµj¶ ª«sVLiú»R½ HLi ÊýÁWLi @©«sVªy¬s¬s NRPÖÁzms %sµyùLi ®µ¶[z¤¦¦¦ ry*¥¦¦¦ @©«sV ªy¬s¬s NRPÖÁzms©«s¿][ @µj¶ qx sLRi* %sµyù úxmsµy¸R¶VNRP ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR ª«sVLiú»R½ª«sVgRiV©«sV. ª«saRPª«sW©«s¸R¶V @©«sV @ORPQLiR ª«sVVÌÁNRPNRPV ÊÁµR¶VÌÁV %sxtsQLi ©yaRP¸R¶V @¬s ¿ÁxmsöÊÁ²R¶ª«sÛÍÁ©«sV. »yLSÇÁÚLi qx sM qx sM ÇÁÚLiJ e ®ªs[V ª«sLi ª«sLñSqx sò»½R M mx sLRiª±sV e tx sQ²¶U ÷ÇØaRPè gRiâßá[aRPxqsù qx sª«sVV÷鵶jðô LRi*LRiµR¶ µj¶*¸R¶Vª±sV e JLi ÇÁÚLi qx sM qx sLRi*L][gS©±s e ¤x ¦¦¦LRi¤x ¦¦¦LRiqx sM ÇÁÚLi JLi ry*¥¦¦¦¸R¶W ª«sV©«sVM qx sLRi*L][giR ¤x ¦¦¦L][ ª«sV©¯[Qò û gRiâßá[aPR qx sù úxms%sxqsòQX»R½M e »yeeJLi ÇÁÚLi qx sM qx sM ÇÁÚLi JLi ALRiVÕdÁÇÁª«sVVÌÁV gRiâßá[aPR qx sLiËÜ[µ¶R³ ©«sª«sVV (gRißáxms¾»½[) ª«sLRiµR¶µR¶*¸R¶Vª±sV (ª«sLRiµR¶ ª«sLRiµR¶) JLi ÇÁÚLi qx sM qx sLRi*L][gS©±s ¤x ¦¦¦LRi ¤x ¦¦¦LRi qx sM ÇÁÚLi JLi ry*¥¦¦¦ @©«sV ªy¬s»][ GLRiö²T¶©«s ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR (gRiâßá[aPR ) %sxqsòQX»R½ ª«sV©«sQò ûª«sVV qx sLRi*L][giR ¤x ¦¦¦LRiª«sVV.HÍ"£∞ Gª«sLi »R½qx sùª«sV©«sQòûÛËÁ³ µ[ yM NRP´j¶»yxqsò»½R ûQöryµR¶»R½M »yee BÈýÁV @»R½¬s (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V¬s) @©«sVúgRi¤x ¦ ¦ªs« VV©«s @»R½¬s ª«sVLiú»R½ ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sVVÌÁV ¿ÁxmsöÊÁ²T¶©«s%s.HÍ"£∞ ¬dsÌÁNRPLihRiqx sù »R½ûQùQOPR QLSù ¹¸¶Wlgi[ ®\©sª«s %suy©«sNò PR M ª«saRPª«sW©«s¸R¶V ryxtsQ®©s[tx sv %sxtsQLi ©yaRP¸R¶V ¿][¿ÁR ù¾»½[ »yee ¬dsÌÁNRPLihRi »R½ûQùQORPQLRi (ª«sV©«sòQû) ¹¸¶WgRiª«sVV©«s ( C ª«sV©«sòQûª«sVV) %sxtsQ¤x ¦¦¦LRiß᪫sVgRiV©«sV. »yee zqs©ôs« WLRiª«sVV. »R½VLki¹¸¶W µ³yù¸R¶VM NRPaRPùxms Dªy¿RÁM »R½µyLSµ³¶R ©«s %sµ³¶j ª±sV ª«sVx¤¦¦¦ùª±sV úÊÁWz¤¦¦¦ »yee @»R½¬s (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V¬s) ALSµ³¶R ©«s %sµ³y©«sª«sVV©«sV ©yNRPV ¿ÁxmsöVª«sVV. ª«sV©«sQòûryµ³¶R ©«s ¤x ¦Ü[ªs« V»R½LRiößá ª«sWLêiR ©«sª«sVVÌÁV©«sV @»R½¬s (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V¬s)NTP qx sLi»][tx sQ }¤¦¦¦»R½Vª«soÌÁV. gRißáxmsµR¶ ÀÁx¤¦¦¦õª«sVVÌÁV ªy¬s µ³yLRißá ®ªsVV©«sLjiLiÀÁ C»R½²R¶V (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V) ÇÁxmsoù²R¶V. LRiNRP¿ò ÁR LiµR¶©«sª«sVV. gRi%sV»yùµR¶¸R¶VM qx sLiµ³¶j tx sv (@xtsí Q) µR¶ÛÎÁ[bPxtsí Q ª«sLñSM @úlgi[tx sv gS¸R¶Vú¼d½ u¡²R¶aRP µR¶ÛÎÁ[tx sv ÊÁVVÃÁø©«sQòûM ª«sW»R½XNS ÕdÁÇÁ FyaSLi NRPVaRPM ª«sX¾»½[txò sv ˳ÁÏ WxmsolLi[tx sv ¸R¶V©yòQûLigS¬s. ª«saSùµj¶ tx sQÈÁäLRiä zqs®µ¶^ðô ù e »R½»R½µò ¶k ÷ÛÇÁ[©s« ryµ³¶R ùNRPM ÇÁFy»R½¼ò ½=µô¶jð µy»y e ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ ][ mx sn VXßصj¶Õ³ÁM e »yee ª«sbdPNRPLRißصj¶ (ª«sbdPNRPLRißá ª«sWLRißá qx sòLi˳ÁÏ ©«s ®ªsWx¤¦¦¦©¯[¿yèéÈÁ©«s µyx¤¦¦¦©«s) tx sQÈÁäLRiøÌÁ zqsµô¶jð N]àáNRPV ªy¬sNTP qx sLiÊÁLiµ³¶j LiÀÁ©«s ÕdÁÇØORPQLiR ª«sVV»][ (xqsLixmsoÉÓÁ»R½ ®ªsVV©«sLjiè©«s ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR (gRiâßá[aPR ) ª«sVLiú»R½ª«sVV ¹¸¶VVNRPä) ÇÁxmsª«sVV ©¯©«sLRiVèÈÁ ª«sÌÁ©«s ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V²R¶V µR¶¸R¶WµR¶VÌÁ»][ »R½»R½¼ò ½=µô¶Rð VÌÁ ©¯xqsgRiV ªy²R¶gRiV©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ . @¬s NRPaRPùxmso²R¶V (ª«sVLkiÀÁ¬s) @²T¶lgi©«sV. zqsLiµR¶WLRi LRiNRPò ¿RÁ©ôs« ©«s gRiâßá[aSORPQ gRißáxmsµR¶ ÀÁ¥¦¦¦õ¬s ¾»½[uyLi µ³yLRißáLi NRPX»y* ÇÁr¡ù mx spÇÁ¬ds¸R¶VaRPè. gRiâßá[aSgjiõ ¸R¶VLiµR¶V ¤x ¦¦¦¨ª«sVª«sVV.

HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. tx sQÉÜ[äßØ. @zqsc@LiVV D©yõª«so c Bµj¶ Dxms®µ¶[aPR ªyNRPùLi c qx sµæ¶R VLRiVª«so A mx sLRiª«sV »R½»R½*Li ¬ds®ªs[ @LiVV D©yõª«so. mx sLi¿RÁª«sVxqsù µj¶lgi[aSM »yee µj¶NSöÌÁNRPVÌÁV mx sLi¿RÁª«sWª«sLRißá ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ¼d½úªyÇØ*ÖÁ©yùµyùM {mshRiaRPNSò¸¶R VM »yee ¼d½úªyÇØ*%s©yùµR¶VÌÁV {mshRiaRPNRPVòÌÁV qx sWLSùµyù µy*LRi ®µ¶[ªs« »yM »yee qx sWLSùµR¶VÌÁV µy*LRi ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV Aªyx¤¦¦¦©yµR¶Vùxms¿y\lLi NSLRiùLi ¬s»yùLRiè©«sLi »yee Aªyx¤¦¦¦©yµR¶Vùxms¿yLRiª«sVVÌÁ»][ ¬s»yùLRiè©«sª«sVV ¿Á[¸¶R VµR¶gji©«sµj¶. $ gRißáxms¼½ @´R¶LRi* bdPL<RiLi JLi ˳ÁÏ úµR¶Li NRPlLiñ Õ[ Á³ aRP+QXßáV ¸R¶Wª«sV ®µ¶[ªyM e ˳ÁÏ úµR¶Li mx sZaP[ùª«sWORPQÕÁ³ LRiù ÇÁú»yM zqsó l\ LiLRiLi\lgixqsVòtx sí v ªyg`i qx s©«s©ò s« WÕ³ÁM ª«sùZaP[ªs« V®µ¶[ªs« z¤¦¦¦»R½Li ¸R¶VVµy¸R¶VVM qx s*zqsò©s« BLiúµ][ ª«sXµô¶Rð úaRPªyM qx s*zqsò©s« M mx spuy %saRP*®ªs[µyM qx s*zqsò©s« ryòLi` O][Qù @Ljitx sí Q®©s[%sVMe qx s*zqsò©¯[ ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½LôiR µ³y»R½V ee JLi aSLi¼½ aS+Li¼½ aS+Li¼½M »yee JLi J ®µ¶[ªs« »R½ÍØLS! aRPV˳ÁÏ NRPLRi®\ªsV©«s %sxtsQ¸¶R WÌÁ®©s[ ª«sW ¿Áª«soÌÁ»][ %sLiµR¶Vª«sVV gSNRP.HÍ"£∞ . qx sLRi*ÇìÁÙ\®²¶©«s Aµj¶»R½Vù²R¶V. @ÇìØ©«sLi ª«sÌýÁ ¬s©«sVõ ¬dsª«so ÒÁª«so²T¶gS ˳Ø%sLi¿RÁVNRPVLiÈÁV©yõª«so @LiÈÁW Dxms®µ¶[bPryò²¶R V c @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ C ÇìØ©«s®ªs[V gRißáxms¼½) J gRißáxms¼d½! ¬ds®ªs[ NRPLRiªò s« o (xqsXztsí Q NRPLRiQò®\ªs©«s úÊÁx¤¦¦¦øª«so) ¬ds®ªs[ µ³¶R LRiªò s« o (µ³¶R LjiLiÀÁ. µR¶Vxtsí vÌÁ©«sV µR¶Li²T¶Li¿Á[ gRiLRiV²R¶V²R¶V. ÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V ¿ÁÈíÁV ª«sVWÌÁª«sVV©«s gS¬s %súgRix¤¦¦¦ª«sVV©«s gS¬s ¸R¶VLiú»R½a][ßصj¶ bPÌÁ¸R¶VLiµR¶V gS¬s ¸R¶VÇìÁª«sVV ¿Á[zqs©«s úxmsaRPLizqsLixmsµR¶gji©«sµj¶. ú¼½N][ßá. »R½VLki¸R¶Vxqsù ª«sW»R½LRiM »yee ¿RÁ»R½VLôS𠪫sLRißá ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«sW»R½XNRPÌÁV. aRPVúNRPªyLRi ¿RÁ»R½VLôikð ¼½´R¶VÌÁV (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR ) ú{ms¼½NRPLRiª«sVVÌÁV. a][ßØbPÌÁ¸R¶VLiµR¶Õ³Á}tsQNTPLi¿RÁVÈÁ ª«sVLiÀÁµj¶. ÊÁVV»R½Li ª«sÀÁø qx s»R½ùLi ª«sÀÁø »yee ®©s[©s« V ¬sÇÁLi ¿ÁÊÁV»R½V©yõ©«sV. ¹¸¶WgRiaSxqsòQûLiÍÜ[ ª«sVWÍص³yLRi ¿RÁúNRPLiÍÜ[ C ÕdÁÇÁLi D©«sõÈýÁV µk¶¬sNTP @µ³¶j uíy©«s ®µ¶[ªs« »R½ gRißáxms¼½ @¬s %sª«sLjiLi¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. »yee gRiâßá[aSLRiè©yxmsLRiV²R¶V qx sLRi*%sxmsn Võª«sVVÌÁ ©«sVLi²T¶ %s²R¶ª«s²R¶V©«sV.HÍ"£∞ ©yLRiLiÕ³ÁLiÀÁ qx sx¤¦¦¦úxqsxqsLiÅÁùª«sLRiNRPV ÇÁxmsª«sVV©«sV |msLiÀÁ qx sx¤¦¦¦úxqsÇÁxmsª«sVV ¬s»R½ùª«sVV ¿Á[¸¶R VVÈÁ ª«sVLiÀÁµj¶. ÍÜ[NPR ª«sVV©«s ÇÁ©«sgRiß᪫sVVÌÁV »R½©«s©«sV ¿RÁVÉíÁÓ ¸R¶VVLi²R¶V zqsµôðj¶\ZNP ¸R¶V©«sòQûª«sVV©«s. @LigRi®µ¶[ªs« »yxqsòQX¼d½¸R¶Vxqsù »yee @LigRi (x¤¦¦¦XµR¶¸R¶V bPLRibP+ÆØ NRPª«s¿RÁ®©s[ú»yxqsòQû) ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV »R½X¼d½¸R¶Wª«sLRißá ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. ˳ÁÏ W »R½»R½*xqs*LRiWxmso²R¶®\ªs©«s }¤¦¦¦ gRißáxms¼d½! ¬dsNRPV ©«sª«sVryäLRiª«sVV (""ÌÁLi'' mx sXµ³¶k * »R½»R½*ÕdÁÇÁLi. aRPV˳ÁÏ NRPLRi®\ªsV©«s %sxtsQ¸¶R WÌÁ®©s[ ª«sW ¿Áª«soÌÁ»][ %sLiµR¶Vª«sVV gSNRP. @LiµR¶VZNP[ C ÕdÁÇÁLi»][ ©«sª«sVxqsäLjiLi¿RÁ²R¶Li ÇÁLjigjiLiµj¶) ry*%dsV ¬ds®ªs[V ""»R½»R½*ª«sVzqs'' ª«sV¥¦¦¦ªyNSù¬s%s. µR¶X²³¶R ®\ªsV©«s @LigSÌÁV NRPÖÁgji. @x¤¦¦¦Li (®©s[©s« V) @¬s qx sWÀÁLi¿RÁÊÁ®²¶[ A»R½øª«so NRPW²y ¬ds®ªs[. A®ªsWµR¶ úxms®ªsWµR¶ qx sVª«sVVÅÁ µR¶VLRiVøÆØ %sxmsn Võ %sxmsn VõNRPLSòL][ µj¶*¼d½¸R¶Wª«sX¾»½[M »yee µj¶*¼d½¸R¶Wª«sLRißá ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV A®ªsWµR¶ úxms®ªsWµR¶ qx sVª«sVVÅÁVÌÁV @%sxmsn VõNRPLRiÌò ÁV©«sV µR¶VLRiVøÅÁV²R¶V %sxmsn VõNRPLRi¸ò ¶R VV©«sV. »R½*Lic¬dsª«so. (ryª«sV®ªs[µ¶R LiÍÜ[©s« ¬s C ª«sV¥¦¦¦ªyNRPùLi @LóiR Li »R½»`½ c@µj¶. µ³¶R LSøLôiRð NSª«sV ®ªsWORPQ úÊÁx¤¦¦¦ø˳ت«sª«sVVÌÁ©«sV F~LiµR¶V©«sV. mx soLRiVxtsQqx sWNRPò úÊÁx¤¦¦¦øßá qx sö¼½ qx sWNRPò ÊÁVVNRPVäÌÁÍÜ[ ©¯NRPµy¬s ¿Á[»½R ¬s»R½ùª«sVV ¸R¶VÑÁLi¿RÁVÈÁ úxmsaRPqx sòªs« VV. qx sLiµ³¶R VÌÁÍÜ[ JLi $Li NýPU Li gý_Li gRiM @©«sV tx sQ²¶U ÷ÇÁª«sVVÌÁV. ®µ¶[ª«s»y©«sVúgRix¤¦¦¦zqsµôðj¶ N]àá\ZNP %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV©«s @Õ³Á}tsQNPR ª«sVV ¿Á[¸¶R VµR¶gji©«sµj¶. ˳ÁÏ LjiLiÀÁ F¡ztsQLi¿Á[ %sxtsñ vª«soª«so) ¬ds®ªs[ ¤x ¦¦¦LRiªò s« o (@¬dsõ ÌÁ¸R¶VLi ¿Á[}qs LRiVúµR¶V²T¶%s). LRiª«sW LRi®ªs[Va][ªs« Wª«sV}¤¦¦¦aRP LRi¼½NRP©ôs« LRiö ª«sV¥¦¦¦ª«sLS¥¦¦¦M úxms´R¶ª«sWª«sX¼½ ®µ¶[ªs« »yM »yee LRiª«sWLRi®ªs[VaRPVÌÁV Dª«sVª«sV}¤¦¦¦aRPVÌÁV LRi¼½ NRP©ô«sLRiVöÌÁV ª«sV¥¦¦¦ª«sLSx¤¦¦¦ª«sVWLRiVòÌÁV úxms´R¶ª«sWª«sLRißá ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. ª«sWNRPV @©«sVúgRiz¤¦¦¦LixmsÊÁ²T¶©«s ÒÁ%s»R½NSÌÁª«sVLi»y ®ªs[Vª«sVV %sVª«sVVø qx sVò¼½xqsWò A©«sLiµj¶Li¿RÁVª«sVVgSNRP. tx sí Qµ¶R ÌÁ. ÕÁ©ôs« V. JLi ÌÁLi ©«sª«sV}qsò gRißáxms»R½¹¸¶[V »R½*®ªs[Vª«s úxms»R½ùQOPR QLi »R½»R½Qò*ª«sVzqs e »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi NRPLSò2zqs. ®©s[©s« V qx s»R½ù®ªs[V mx sÌÁVNRPV»R½V©yõ©«sV. u¡²R¶aRPµR¶ÌÁ. gRiâßá[aSLRiè©«s mx sLRiM qx sLRi*%s\|mnsVõM úxmsª«sVV¿RÁù¾»½[ e qx sLRi*zqsµô¶jð Li FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®µ¶[ªs« gRiVLRiV\®ªs©«s ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ ª«sWNRPV ¹¸¶WgRiZOP[Qªs« WÌÁ¬s»R½VòLiR VgSNRP. ÕÁ©ôs« Vª«so©«s JLiNSLRiª«sVV ú¼½N][ß᪫sVV ÍÜ[mx sÌÁ ©yÌÁVgRiV ÕdÁÇÁª«sVVÌÁV tx sQÉÜ[äß᪫sVV©«s.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ˳ÁÏ WxmsoLRi ú»R½¸R¶Vª«sVVÌÁ»][ NRPW²T¶©«sµj¶ (ª«sÌýÁÛËÁ³ a[ PR V¬s) ¸R¶V©«sQòûª«sVV. ª«sX»R½úò »R½¸R¶V.HÍ"£∞ ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ µ³¶R LSøLóiR NSª«sV®ªsWORPQ úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶W¬s ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[. Bµj¶ c Bµj¶ @LiÈÁW qx sWÀÁLi¿RÁÊÁ®²¶[ qx sª«sVxqsò qx sXztsí Q%s ¬ds®ªs[ ry*%sV. (Bµj¶ ª«sVW²R¶V ÍÜ[NSÌÁÍÜ[©s« W ¬sLRiWzmsLi¿RÁÊÁ²T¶©«s xqs»R½ùLi) @ª«s»R½V »R½*Li ª«sWLi @ª«s»R½Vª«sNSòLiR Li FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aRPV˳ÁÏ NRPLRi®\ªsV©«s µR¶XaSùÛÍÁ[ ª«sWNRPV NRP©«sÊÁ²R¶V©«sVgSNRP. »R½*®ªs[Vª«s ZNP[ªs« ÌÁLi ¤x ¦¦¦LSò2zqs »R½*®ªs[Vª«s qx sLRi*Li ÅÁÖÁ*µR¶Li úÊÁ¥¦¦¦øzqs»R½*Li ryOSQµy»yøzqs ¬s»R½ùLi ee »yee JLi NSLRi qx s*LRiWxmso²R¶ª«so. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLiµR¶LRiV ª«sVª«sVVø @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li»R½VLRiV gSNRP. qx sLRi* zqsµô¶Rð VÌÁ©«sV F~LiµR¶V©«sV.

ANSaRPLigS zmsÌÁVª«sÊÁ®²¶[ mx sLi¿RÁ˳ÁÏ W»yÌÁV ¬ds qx s*LRiWxms®ªs[V. ®\ ªsÅÁLji (AÍÜ[¿ÁR ©«s LRiWxmsLiÍÜ[ DLi®²¶[ ªyN`P zqsó ¼½. ˳ÏÁWÍÜ[NRPª«sVV. $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ®µ¶[ªs« »R½ (JLi gRiLi JLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM) GNRPµR¶Li»y¸R¶V %sµR¶ø}¤¦¦¦ e ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦ e »R½©¯[õµR¶Li¼½M úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½ ee »yee gRiâßá[aRP gS¸R¶Vú¼½¬s %sª«sLjixqsVò©yõLRiV. »R½VLki¸R¶VLigS ª«sLñij Li¿RÁÊÁ®²¶[ µ³yù©«szqsó ¼½NTP) @¼d½»R½V²R¶ª«so. ¬ds®ªs[ F¡xtsQNPR NRPLRiQò®\ªs©«s ©yLS¸R¶VßáV²R¶ª«so. ¬dsª«so ª«sVW²R¶V aRPNRPVòÌÁNRPV (B¿yèéaPR NTPò @¬s zmsÌÁª«sÊÁ®²¶[ N][Lij NRP. @ÈÁV ª«sLiÉÓÁ mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦øxqs*LRiWxmso\®²¶©«s gRißáxms¼½ ª«sVª«sVVø (xqs»R½äLRiøÌÁÍÜ[) ú}mslLi[zmsLi¿RÁVgSNRP. ¬ds®ªs[ ÇìØ©«s qx s*LRiWxmso²R¶ª«so (xqsµæ¶R VLRiV Dxms®µ¶[aPR Li ª«sÌýÁ NRPÖÁlgi[ ÇìØ©y¬sNTP) ¬ds®ªs[ %sÇìØ©«s qx s*LRiWxmso²R¶ª«so (µ³yù©«sLiÍÜ[ ª«sVÌÁ. AÍÜ[¿ÁR ©«s©«sV qx söxtsí QLigS ¿RÁW²R¶gRiÌÁ ªyN`P zqsó ¼½. ˳Øtx sQgS úxmsNRPÈÁª«s°»R½V©«sõ ªyNRPVä) C ©yÌÁVgRiW ¬ds®ªs[. qx sVª«sLñ]N[ PR ª«sVV NRPW²y ¬ds®ªs[. %sZOP[Qmx s. »ylLi[ßá LRiVµô¶R Li G»R½»R½ªò s« ª«sV©«sV qx s*LRiWxmsª±sV gRiNSLRiM mx spLRi*LRiWxmsLi @NSL][ ª«sVµ³¶R ùª«sV LRiWxmsª±sV @©«sVry*LRiaSèLi»R½ù LRiWxmsLi ÕÁLiµR¶V LRiV»R½Lò iR LRiWxmsª±sV ©yµR¶qx s=Liµ³y©«sLi qx sLiz¤¦¦¦»yxqsLiµ³¶j M |\ qsuy gRiâßá[aPR %sµR¶ù gRißáNRP ÊÁVVztsQM ©«sX¿RÁµæy¸R¶Vú¼d½ ¿³ÁR LiµR¶M $ ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½lLiô ª[ s« »y JLi gRiLi gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM ee »yee ª«sVVLiµR¶V gRißØÌÁ©«sV ¿RÁLjièLi¿yÖÁ. ¬dsÍÜ[®©s[ @µj¶ ª«sV×dÁý ¸R¶Vª«s°»R½W NRPLRiø qx sLiryäLSÌÁNRPV ¿Á[»½R ©«s»R½*Li BÀÁè C úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ A¸R¶W ÒÁª«soÌÁV úxmsª«sLjiLò i¿Á[ÍØ Â¿Á[qx sVò©s« õµj¶ ¬ds®ªs[. qx sVxtsvzmsò @¬s ¿ÁxmsöÊÁ®²¶[ ¬súµR¶. ª«sVµ³¶R ùª«sV. ¹¸¶WgRiVÌÁLiµR¶LRiW ¬s»R½ùLi ¬s©«sVõ µ³yù¬sxqsWò DLiÉØLRiV. LRiÇÁxqsV=. ¬dsª«so ÀÁ©«sø¸R¶V qx s*LRiWxmso²R¶ª«so (%sÇìØ©«sª«sV¸R¶V qx s*LRiWxmso²R¶ª«so). »R½ª«sVxqsV=) @¼d½»R½V²R¶ª«so. qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*»][ò ÇظR¶V¾»½[ qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*»R½zò qsòtx sî Q¼½ qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*LiVVÌÁ¸R¶V®ªs[Vtx sQù¼½ qx sLRi*Li ÇÁgRiµj¶µR¶Li »R½*LiVV úxms¾»½[ù¼½ »R½*Li ˳ÁÏ W%sV LSF¡ ©«sÍÜ[ ¬sÍÜ[©s« ˳ÁÏ M »R½*Li ¿RÁ»y*Lji ªyNRPöxmsµy¬s »yee qx sª«sVxqsò úxmsxmsLi¿RÁLi ¬ds ©«sVLi®²¶[ DµR¶÷é%sxqsVò©s« õµj¶ (xmso²R¶V»R½V©«sõµj¶). |\ ms ©«sVLi²T¶. ª«sNRP©ò s« V.ò @µj¶ ¿Á[}qs úNTP¸R¶WaRPNRPVòÌÁNRPV) @¼d½»R½V²R¶ª«so (C ª«sVW²T¶LiÉÓÁ¬ds NRPÖÁgjiLi¿Á[ªy²R¶ª«so). »R½LRiVªy»R½ xqsV©yõ©«sV A »R½LRiVªy»R½ @LôðRi¿RÁLiúµy¬sõ. gRißصk¶©±s mx spLRi*ª«sVV¿yèLRiù ª«sLñSµk¶©±s »R½µR¶©«sLi»R½LRiª±sV @©«sVry*LRiM mx sLRi»R½LRiM @lLiðô L[ iµR¶V ÌÁzqs»R½ª±sV »R½´y. mx saRPùLi¼½. ¬ds®ªs[ ¿RÁLiúµR¶V²R¶ª«so. ¬ds®ªs[ qx sWLRiVù²R¶ª«so.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx s²R¶ª«sVÉÓÁ ©«sVLi²T¶. ¬ds®ªs[ qx sXztsí QNPR LRiQò®\ªs©«s úÊÁx¤¦¦¦øª«so. úa][ú¼½¸R¶VV²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø¬sxtsí v²R¶V @LiVV©«s gRiVLRiVª«so©«sV. ª«sV×dýÁ JLiNSLS¬sõ D¿RÁèéLjiLi¿yÖÁ. mx sLS. ¬dsª«so ª«sVWÍص³yLRi ¿RÁúNRPLiÍÜ[ FsÌýÁmx söV²R¶V ¬sÖÁÀÁ DLiÉت«so. ¬ds®ªs[ ªy¸R¶VVª«soª«so. ˳ÁÏ W%sV. ¬dsª«so @ª«sqx só ÌÁ¬sõLiÉÓÁNTP (ÇØúgRi»`½ @®©s[ ®ªsVÌÁVNRPVª«s. "gRi'NSLRiLi ª«sVVLiµR¶V LRiWxmsLi.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. "@'NSLRiLi ª«sVµ³¶R ù LRiWxmsLi »R½LRiVªy»R½ qx sV©«sõ @Li»R½ùLRiWxmsLi (g`ic@ciLi) BÍØ Â¿Á[}qsò ""gRiLi'' @ª«so»R½VLiµj¶. B®µ¶[ ¬ds ª«sVLiú»R½ qx s*LRiWxmsLi. qx s*xmsõLigS zmsÌÁª«sÊÁ®²¶[ NRPÌÁ. {qsòQû LRiWxmsLiÍÜ[ gRißáxms¼½¬s @LjièLi¿Á[ xqsLiúxmsµy¸R¶VLi D©«sõ NSLRißØ©«s BÍØLiÉÓÁ FyhSLi»R½LRiLi DLi²R¶ª«s¿RÁVè) C %sµR¶ùNRPV ÊÁVVztsQ ""gRißáNRPV²R¶V'' ¬s¿RÁèQXµæy¸R¶Vú¼d½ ¿³ÁR LiµR¶qx sV=. »R½LRiVªy»R½ @NSLSµj¶ ORPQNSLSLi»R½ ª«sLñSÌÁ©«sV D¿RÁèéLij Li¿yÖÁ. ªy¸R¶VVª«so. @gjiõ. µ³yù¬sLi¿Á[ ªy²T¶¬s LRiOTPQLi¿RÁV. ""GNRPµR¶Li»R½V¬s ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiÈÁV©yõª«sVV ª«sLiNRPLRi »]Li²R¶ª«sVV ªy¬s¬s µ³yù¬sxqsVò©yõª«sVV. %s®©s[ªy²T¶¬s. Aª«sLRißáÌÁV »]ÌÁgRigS NRPÖÁlgi[ úxms»R½ùQOPR Q ÇìØ©«sLi NRPW²y ¬ds qx s*LRiWxms®ªs[V. »R½*Li gRiVßáú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li @ª«srôyð ú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li ®µ¶[¤x ¦¦¦ú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li NSÌÁú»R½¸R¶W¼d½»R½M »R½*Li ª«sVWÍص³ylLi[ zqsó »][2zqs ¬s»R½ùLi »R½*Li aRPNTPò ú»R½¸R¶W»R½øNRPM »y*Li ¹¸¶Wgji©¯[ µ³yù¸R¶VLi¼½ ¬s»R½ùLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. B®µ¶[ gRiâßá[aRP %sµR¶ù (gSâßá[bdP %sµR¶ù FyhSLi»R½LRiLi.HÍ"£∞ »R½*Li úÊÁx¤¦¦¦ø »R½*Li %sxtsñ v qx sòQ*Li LRiVúµR¶qx sòQ*Li ªy¸R¶VV qx sòQ*Li qx sWLRiùxqsòQ*Li ¿RÁLiúµR¶ª«sWxqsòQ*Li úÊÁ¥¦¦¦ø ˳ÁÏ WLRiV÷éªs« qx sV=ª«sL][Li ee »yee ¬dsª«so ª«sVW²R¶V gRiVßØÌÁNRPV (xqs»R½ùLi. ¬dsª«so qx sÀÁèµy©«sLiµR¶ qx s*LRiWxmso²R¶ª«so (xqsgRiVßá qx s*LRiWxmso²R¶®\ªs©«s ¬dsNRPV ¬sLæiR Vßáxqs*LRiWxms\®ªsV©«s qx sÀÁèµy©«sLiµy¬sNTP @Õ³Á©«sõ»R½*Li DLiµj¶ @LiÛÉÁ[ ¾»½[²y ÛÍÁ[µ¶R V) ¬ds®ªs[ úxms»R½ùQOPR Q úÊÁx¤¦¦¦ø qx s*LRiWxmso²R¶ª«so. @µj¶ ¿Á[¸¶R V²y¬sNTP NSª«sÌÁzqs©«s ÇìØ©«s©«sV®©s[ aRPNTP. ˳ÏÁVª«sLñ][NRPª«sVV. ¬dsª«so A©«sLiµR¶ª«sV¸R¶V qx s*LRiWxmso²R¶ª«so. @ª«s»R½VxmsaSè»yò»½` @ª«s»R½VxmsoLRiryò»½` @ª¯[»½R Lò S»yò»½` @ª«s»R½VµR¶OTPQßá»yò»½` @ª«s»R½V¿][LSðô Q*»R½»yò»½` @ª«s»R½V@µ³¶R LS»yò»½` qx sLRi*»][ ª«sWLi Fyz¤¦¦¦ Fyz¤¦¦¦ qx sª«sVLi»y»`½ »yee »R½WLRiVö ©«sVLi²T¶. D»R½Lò iR Li ©«sVLi²T¶. ¬dsª«so mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦øxqs*LRiWxmso²R¶ª«so (@Li»R½ÉØ ªyùzmsLiÀÁ©«s ªy²R¶ª«so).'' GNRPµR¶Li»R½Li ¿RÁ»R½V(L>iR qx sòLi) FyaRPª«sVLiNRPVaRP µ³yLjiß᪱sV LRi´R¶Li¿RÁ ª«sLRiµR¶Li ¤x ¦¦¦|q^s#Lò ij ÷ú˳ØßáLi ª«sVWxtsQNPR µR¶*ÇÁª±sV LRiNRPLò i ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiLi aRPWLRiöxqsVNRPLñiR Li LRiNRPªò yxqs©«sª±sV LRiNRPgò iR Liµ³y©«sV %sFyòLigRiLi LRiNRPmxò so\|tsQ#öqx sV= mx spÑÁ»R½ª±sV ˳ÁÏ NSò©s« VNRPLizms©«sLi ®µ¶[ªs« Li ÇÁgRi»yäLRißá ª«sV¿RÁVù»R½ª±sV A%sLRiW÷黽R Li ¿RÁ qx sXuíyùµ_ úxmsNRPX¾»½[M mx soLRiVuy»R½öLRiª±sV Gª«sLi µ³yù¸R¶V¼½ ¹¸¶W ¬s»R½ùLi qx s¹¸¶Wgki ¹¸¶Wgji©yLi ª«sLRiM ee FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úNTPLiµj¶ ©«sVLi²T¶ @¬sõ ®\ªsxmsoÌÁ ©«sVLi²T¶ ©«s©«sVõ ¬sLRiLi»R½LRiLi qx sª«sW©«sLigS NSFy²R¶V. @»R½¬s bPxtsvù²T¶¬s LRiOTPQLi¿RÁV. ¬dsLRiV.HÍ"£∞ @ª«s»R½Vúa][»yLRiLi @ª«s»R½Vµy»yLRiLi @ª«s»R½Vµ³y»yLRiLi @ªy©«sW¿y©«sª«sVª«sbPxtsQùLi »yee ¬dsª«so ©«s©«sVõ LRiOTPQLi¿RÁV. µR¶OTPQßáLi ©«sVLi²T¶. ¬dsÍÜ[®©s[ @µj¶ ¬sÖÁÀÁ DLiÈÁVLiµj¶ (xqsXztsí QNPT Aµ³yLRiLi ¬ds®ªs[). ¬ds®ªs[ ÌÁ¸R¶VNRPLRi®\ªsV©«s LRiVúµR¶V²R¶ª«so.HÍ"£∞ . úÊÁx¤¦¦¦øÍÜ[NRPLi. ¿RÁW²R¶gRiÖÁgji©«s ªyNRPVä©«sV ˳Øtx sQ©s« V ®ªs»R½VNRPV»R½V©«sõ zqsó ¼½. »R½*Li ªyÃÁø¸R¶VbPè©«sø¸R¶VM »R½*ª«sW©«sLiµR¶ ª«sV¸R¶VxqsòQ*Li úÊÁx¤¦¦¦øª«sV¸R¶VM »R½*Li qx sÀÁèµy©«sLiµy µj¶*µk¶¹¸¶Wzqs »R½*Li úxms»R½ùQOPR QLi úÊÁ¥¦¦¦øzqs »R½*Li ÇìØ©«sª«sV¹¸¶W %sÇìØ©«sª«sV¹¸¶W2zqsee »yee ¬dsª«so ªyÃìÁQø¸R¶V qx s*LRiWxmso²R¶ª«so (ÇìØ©«s qx s*LRiWxmso²R¶ª«so).

¬sLRiLi»R½LRiLi FyLS¸R¶VßáLi ¿Á[}qsªyLjiNTP %sxmsn WõÛÍÁ[ NRPÌÁgRiª«so.ò ªyù®ªsW¥¦¦¦ÌÁ»][ Fsª«sl\ Li©«s @ÍØ Â¿Á[}qsò @»R½²R¶V FyFy»R½Vø²_»y²R¶V. NUPLji. GNRP µR¶Li»R½V\®²¶©«s gRißáxms¼½ INRP ¿Á[¼½ÍÜ[ FyaRPª«sVV ª«sVL]NRP ¿Á[¼½ÍÜ[ @LiNRPVaRPª«sVV µ³¶R LjiLiÀÁ. úxmsª«sV´R¶ gRißØÌÁxms¼½NTP ©«sª«sVryäLRiLi. ÇÁgRi»R½Vò mx soÈíÁVNRPNRPV NSLR i ßá\ ® ª sV©« s ªy\ ® ² ¶. DµR¶¸R¶VLi FyLS¸R¶VßáLi ¿Á[}qsò LSú¼½ ¿Á[zqs©«s FyFyÌÁV ©«sbPryòLiVV. ˳ÁÏ NRPVòÌÁ\|ms NRPLRiVßágRiÌÁªy\®²¶. BµR¶ª«sV´R¶* bdPL<iR ª«sVbPuyù¸R¶V ©«s®µ¶[¸¶R Vª±sV ¹¸¶W¸R¶Vµj¶ ®ªsW¥¦¦¦µôyqx sù¼½ qx s Fy{ms¸R¶W©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ »ye C @µ³¶R LRi*ßá bdPL<S¬sõ bPxtsvùÌÁV NS¬sªyLjiNTP Bª«s*LSµR¶V. FsúLRiÉÓÁ ª«sryòQûÌÁV µ³¶R LjiLiÀÁ©«s ªy\®²¶. DxmsFy»R½NSÌÁ ©«sVLi²T¶ ª«sVVNRPVò²_»y²R¶V. @˳ÁÏ ¸R¶V ª«sLRiµy©«sLi B¿Á[è J ry*%dsV! ¬dsNRPV ©«sª«sVryäLRiLi.HÍ"£∞ µ³¶R LSøLóiR NSª«sV ®ªsWORPQLiaRPè %sLiµR¶¼½ »yee ry¸R¶VLiNSÌÁLi FyLS¸R¶VßáLi ¿Á[}qsò mx sgRiÌÁV ¿Á[zqs©«s FyFyÌÁV. aRPLkiLS©«sõLi»y LRiNRP¿ò ÁR LiµR¶©y¬sõ mx spxqsVNRPV©«sõ ªy\®²¶. @»R½²R¶V qx sLRi* qx sVÆØÌÁV F~LiµR¶V»y²R¶V. %sVgjiÖÁ©«s lLiLi²R¶V ¿Á[»½R VÌÁ»][ @˳ÁÏ ¸R¶V ª«sLRiµR¶ ª«sVVúµR¶ÌÁ©«sV úxmsµR¶Lji+xqsWò ©yÌÁVgRiV ¿Á[»½R VÌÁV gRiÌÁªy\®²¶. qx sXztsí QNPT ª«sVVLiµR¶V NRPW²y D©«sõ ªy²R¶V @LiVV©«s gRißáxms¼½¬s µ³yù¬sLi¿Á[ ¹¸¶Wgji ¹¸¶WgRiVÌÁLiµR¶LjiÍÜ[©s« W úZaP[tx sî v²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. GNRPµR¶Li»R½V²R¶®\ªs©«s. ¿yÈÁÌÁÍØLiÉÓÁ ¿Áª«soÌÁV gRiÌÁªy\®²¶. ®ªs[Vµ³yª«sLi»R½V²_»y²R¶V.HÍ"£∞ »yee gRißáxms¼½ qx s*LRiWFy¬sõ µ³yù¬sLi¿Á[ %sµ³y©«sLi ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V»][Liµj¶. lLiLi²R¶V mx spÈÁÌÁW FyLS¸R¶VßáLi ¿Á[}qs ªyLjiNTP qx sª«sVxqsò FyFyÌÁV @Li»R½ª«s°»yLiVV. NUPLji¬ò s F~LiµR¶V»y²R¶V. Bµj¶ @µ³¶R *LRißá bdPL<iR ªyNRPùLi. qx sx¤¦¦¦úryª«sLRi©ò y»][ ¸R¶VLi ¸R¶VLiNSª«sV ª«sVµ³¶k ¾»½[ »R½Li»R½ª«sV®©s[©s« ryµ³¶R ¹¸¶[V»`½ ee »yee G¹¸¶[V N][Lij NRPÌÁ»][ ®ªsLiVVùryLýiR V C @µ³¶R LRi*ßá bdPL<S¬sõ FyLS¸R¶VßáLi ¿Á[ryòL][ A¸R¶W N][Lij NRPÌÁV ¼d½LRiV»yLiVV. @»R½²R¶V mx sLi¿RÁª«sV¥¦¦¦Fy»R½NSÌÁ ©«sVLi²T¶. ¿RÁ»R½VLôSð Qù ª«sV©«saRPõ©±s ÇÁxms¼½ qx s %sµyùªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ B´R¶ù´R¶LRi* bdPL<iR ªyNRPùLi »yee ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙ©«s Dxmsª«szqsLiÀÁ ÇÁzmsLiÀÁ©«s ªy²R¶V %sµyùª«sLi»R½V²_»y²R¶V.HÍ"£∞ . qx s%sVµ³¶R ÌÁ»][ ¤x ¦¦¦ª«s©«sLi ¿Á[ryòL][ ªyLRiV qx sª«sVxqsòLi F~LiµR¶gRiÌÁLRiV. JLi ©«s®ªsW úªy»R½mx s»R½¹¸¶[V ©«s®ªsW gRißáxms»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM úxmsª«sV´R¶mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sV}qsò @xqsVò ÌÁLiËÜ[µR¶LS¸R¶V GNRPµR¶Li»y¸R¶V %sxmnsVõ%s©ybP®©s[ bPª«sqx sV»y¸R¶V ª«sLRiµR¶ª«sVWLRi¹ò¸¶[V ©«s®ªsW©«sª«sVM »yee qx sª«sVWx¤¦¦¦xms¼½NTP ©«sª«sVúryLi. ˳ÁÏ NRPVòÌÁV ¿Á[»½R FsúLRiÉÓÁ mx spÌÁ¿Á[ mx spÑÁLixmsÊÁ®²¶[ ªy\®²¶. gRißØÌÁxms¼½NTP ©«sª«sVryäLRiLi. ¹¸¶W µR¶WLS*LiNRPV\lLi LRiùÇÁ¼½ qx s\®ªsúaRPª«sßãÜmx[ s®ªsW ˳ÁÏ ª«s¼½ »y ee gRiLjiNRP F¡¿RÁÌÁ»][ ¤x ¦¦¦ª«s©«sLi ¿Á[zqs©«s ªy²R¶V NRPVÛËÁ[LiR V²R¶Li»R½ÉÓÁ HaRP*LRiùª«sLi»R½V²_»y²R¶V. ©yaR P ©« s LR i z¤¦¦¦»R ½ V²R ¶ V mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦øxqs*LRiWxmso\®²¶. úÊÁ¥¦¦¦øµyù¿RÁLRißáLi %sµyù»`½ ©«s ÕÁÛËÁ³ ¼[ ½ NRPµy¿RÁ®©s[¼½ ee »yee C úÊÁx¤¦¦¦ø%sµR¶ù©«sV A¿RÁLjiLi¿Á[ªy²R¶V FsxmsöV²R¶W ®µ¶[¬sNUP ˳ÁÏ ¸R¶Vxms²R¶²R¶V. r¢ÆØù¬sõ F~LiµR¶V»yLRiV. µ³¶R LRiø @LóiR NSª«sV ®ªsWOSQÌÁ®©s[ ¿RÁ»R½VLji*µ³¶R mx soLRiVuyLôSð ÌÁV zqsµô¶jð ryòLiVV. @®©s[©s« gRißáxms¼½ ª«sVÕ³ÁztsQLi¿RÁ¼½ qx sªygkiø ˳ÁÏ ª«s¼½ »yee C @µ³¶R *LRißá bdPL<iR Li»][ gRißáxms¼½¬s @Õ³Á}tsQNPT LiÀÁ©«s ªyLjiNTP ªyNSè»R½VLRiùLi ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. mx sn ÌÁúaRPV¼½ G»R½ µR¶´R¶LRi*bdPL<iR Li ¹¸¶W µ³¶k ¾»½[ qx súÊÁx¤¦¦¦ø˳ÁÏ W¸R¶W¸R¶V NRPÌÁö¾»½[ qx sxmsLi¿RÁª«sV¥¦¦¦FyFy»`½ úxmsª«sVV¿RÁù¾»½[ qx s qx sLRi*ú»R½ qx sV=ÅÁ®ªs[Vµ³¶R ¾»½[ qx s qx sLRi* %s}mnsVõLRiõ Ëص³¶R ù¾»½[ »yee Fsª«sl\ Li¾»½[ C gRißáxms¼½ @µ³¶R LRi*ßá bdPL<S¬sõ FyLS¸R¶VßáLi ¿Á[ryòL][ ªyLRiV úÊÁx¤¦¦¦ø»R½*Li F~LiµR¶²y¬sNTP @L>iR VÍÝ»yLRiV. ry¸R¶Vª«sVµ³¶k ¸R¶W©«sM µj¶ª«sqx sNRPX»R½Li FyxmsLi ©yaRP¸R¶V¼½ úFy»R½ LRiµ³¶k ¸R¶W©«sM LSú¼½NRPX»R½Li FyxmsLi ©yaRP¸R¶V¼½ ry¸R¶VLi úFy»R½M úxms¸R¶VVLiÇØ©¯[ FyF¡ 2 FyF¡ ˳ÁÏ ª«s¼½ qx sLRi*ú»yµ³¶k ¸R¶W©¯[ 2 mx s %s|mnsWõ˳ÁÏ ª«s¼½ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. LRiNRPªò s« LñiR V\®²¶. FsÌÁVNRP µ³¶R *Çجsõ µ³¶R LjiLiÀÁ©«s ªy\®²¶. bPª«s»R½©«s¸R¶VV²R¶®\ªs©«s. ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiV²R¶®\ªs©«s. @uí¢ úËØx¤¦¦¦øßØ©±s qx sª«sVùN`P úgSx¤¦¦¦ LiVV»y* qx sWLRiù ª«sLRiè {qs* ˳ÁÏ ª«s¼½ »yee @xtsí QgiR ßáxms»R½VÌÁ LRiWxmsLiÍÜ[ Fsª«sl\ Li¾»½[ Fs¬s%sVµj¶ ª«sVLiµj¶ úËØx¤¦¦¦øßáVÌÁ©«sV qx s©yø¬sryòL][ ªyLRiV qx sWLRiù ¾»½[ÇÁxqsV=©«sV F~LiµR¶V»yLRiV. |msµô¶R F~ÈíÁgRiÌÁªy\®²¶. ry*%dsV ¬dsNRPV ©«sª«sVryäLRiLi. ¹¸¶W ÍØ Û\ÇÁLRiùÇÁ¼½ qx s¸R¶Va][ªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ qx s®ªs[Vµ³yªy©±s ˳ÁÏ ª«s¼½ »yee ª«s²ý¶R }msÍØÌÁ»][ ¤x ¦¦¦ª«s©«sLi ¿Á[zqs©«s ªy²R¶V ¸R¶VaRPqx sV=. ¸R¶Vry=ÇÁù qx sª«sVµj¶÷éLiR ùÇÁ¼½ qx sxqsLRi*Li ÌÁ˳ÁÏ #¾»½[ qx sxqsLRi*Li qx s˳ÁÏ #¾»½[ ee »yee Fsª«sLRiV ®©sLiVVù. µ³¶R ©«s.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sxmsn WõÌÁ©«sV ©yaRP©«sLi ¿Á[}qs ªy²R¶®\ªs©«s. qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦âßá[ ª«sV¥¦¦¦©«sµyùLi úxms¼½ª«sW qx s¬sõµ³_ªy FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @»R½²T¶¬s %sxmsn WõÛÍÁ[%sd Ëص³¶j Li¿RÁª«so. ¹¸¶W ®ªsWµR¶NRP qx sx¤¦¦¦ú}qsßá ¸R¶VÇÁ¼½ qx sªyLiÀ³Á»R½ mx sn ÌÁ ª«sVªyF¡õ¼½ »yee Fsª«sl\ Li¾»½[ ®ªsLiVVù DLiú²yÎýÁÏ »][ ¤x ¦¦¦ª«s©«sLi ¿Á[ryòL][ (xmspÑÁryòL][) N][LiR VNRPV©«sõ N][Lij NRPÌÁV zqsµô¶jð ryòLiVV.

""®ªsWLRi¸R¶W g][ry%ds'' @®©s[ ˳ÁÏ NRPVò²¶R V C ZOP[Qú»R½LiÍÜ[ ª«szqsLiÀÁ gRißáxms¼½¬s DFyzqsLi¿RÁÈÁLi ª«sÌýÁ úÊÁx¤¦¦¦ø NRPª«sVLi²R¶ÌÁ ¼d½LóiR LiÍÜ[ ry*%sV ÌÁÕ³ÁLi¿RÁ²R¶Li C %súgRi¥¦¦¦¬sõ ""ÀÁLi¿y*²R¶'' @®©s[ ¿][ÈÁ úxms¼½ztsî QLiÀÁ©yLRiV. C ª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[ gRiâßá[aPR V¬s zmsÌýÁªy²T¶ÍØ |msµô¶R F~ÈíÁ»][ NRPW²T¶©«s %súgRi¤x ¦¦¦Li DLiµj¶. %sµ³¶j ÌÁ ®µ¶[aPR LiÍÜ[ gRiLi²R¶NUP ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶FyßÓá @®©s[ }msLRiVgRiÌÁ LSÇÁÙ ª«soLi®²¶[ ªy²R¶V. @»R½²R¶V qx sLRi*ÇìÁÙ²_»y²R¶V. INRPryLji r¢©«sN`P ÊÁVVztsQ. ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ C ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬s ª«sVV²R¶V¿RÁVNRPV¬s NRPWLRiVè©«sõ C %súgRi¤x ¦¦¦Li C ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬s qx sLRi* @LigRiª«sVV @¼½ @LiµR¶ª«sVVgS ®©s¼½òQ|\ ms©«s ©ygRiLSÇÁÙ mx s²R¶gRi%szmsö DLiÈÁVLiµj¶. @xtsí Q %s©y¸R¶VNRP úxmszqsµô¶Rð úFyLi»yÌÁÍÜ[ ®ªsWL`igS©±s @®©s[ úFyLi»R½LiÍÜ[ $ gRißáxms¼½ ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬s róy©«sLi DLiµj¶. ®ªsLiÈÁ®©s[ @LiµR¶LRiW $ gRiâßá[aPR V¬s ¹¸¶VVNRPä @LiµR¶®\ªsV©«s %súgRi¤x ¦¦¦Li »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs mx spÇÁ ¿Á[aSLRiV. @ª«sVX»R½Fyú»R½ ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. ÛËÁ[ÇÁÚLjiÍÜ[¬s ÅÁLi²][ªy úxmszqsµô¶R ª«sVLiµj¶LRiLi BNRPä²T¶NTP µR¶gæiR LRiÍÜ[ DLiµj¶. A zmsÌýÁªy¬sNTP LSÇÁÙ "zqsLiµ³¶R V' @¬s }msLRiV |msÉíزR¶V. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLiµR¶LjiNUP mx sLS˳ÁÏ %sLiÀÁ gRiLi²R¶NUP ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ÊÁLiµ³¶j Li¿y²R¶V. C Fyú»R½¬s NRPLihRiª«sVVÍÜ[ INRP úxmsNRPägS ª«soLi¿RÁª«sÛÍÁ©«sV. qx sª«sVxqsò ˳ÁÏ Wª«sVLi²R¶ÌÁLi ˳ÁÏ ¸R¶Vú˳ØLi»R½VÌÁ»][ NRPLizmsLiÀÁF¡LiVVLiµj¶. 3 NRPÎÏÁ§þ. @Li»R½ÈÁ ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV²R¶V %sLSÈÁ LRiWxmsLi µyÖÁè ANSaRPLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx sp©y ©«sgRiLRiª«sVV©«sNRPV 40 ®\ªsVÎÏÁþ µR¶WLRiª«sVVÍÜ[ ®ªsWLRigS©±s @©«sV úgSª«sVª«sVVÍÜ[ N]ÌÁV\®ªs ª«so©yõ²R¶V. %súgRi¥¦¦¦¬sNTP BLRiV\®ªsxmsoÌÁ lLiLi²R¶V bPÌÁöNRPÎÏÁ»][ ¿Á[zqs©«s %súgRi¥¦¦¦ÌÁV D©yõLiVV. LSÇÁÙNRPV mx soú»R½úFyzmsò NRPÖÁgjiLiµj¶. qx sË³Ø ª«sVLi²R¶mx sLi ¹¸¶VVNRPä @xtsí Qµ¶j NRPVäÌÁÍÜ[ Fs¬s%sVµj¶ gRiÇØ©«s©«sV¬s %súgRi¥¦¦¦ÌÁV NRP©«sÊÁ²R¶»yLiVV. 7 ¿Á[»½R VÌÁV. ®ªsWL`igS©±s mx spâßá[ c r¡ÍØxmspL`i ª«sV¥¦¦¦ ª«sWLæS¬sNTP mx spâßá[NPT 64 NTP. zqsLiµ³¶R V @©«sV LSORPQqx sV²T¶¬s ª«sµ³¶j LiÀÁ BNRPä²R¶ %súaRP%sVLiÀÁ©«sÈýÁVgS mx soLSß᪫sVVÌÁV ¿Áxmso»R½V©yõLiVV. ª«sV¸R¶VWlLi[*aRP*LRiVÌÁ ª«sVµ³¶R ù ¸R¶VVµô¶Rð Li ÇÁLjigjiLiµj¶. úxms»R½ùªy¸R¶V µ][uyÌÁV »]ÌÁgjiF¡»yLiVV. ®ªsLiÈÁ®©s[ gRiâßá[t£ sQ úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©y²R¶V. @NRPä²R¶ gRißáxms¼½ qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ Vª«so¬sgS. Fs¬s%sVµj¶ AÌÁ¸R¶Vª«sVVÌÁÍÜ[ Fs¬s%sVµj¶ LRiWxmsª«sVVÌÁVgS mx spÑÁLixmsÊÁ²R¶V»R½V©yõLRiV.%dsV. @LiµR¶®\ªsV©«s aRPLkiLRiLi»][ ËØÌÁNRPV²R¶V mx soÈíÁgS®©s[ mx souyöÌÁV ª«sL<iR Li NRPVLjizmsLi¿yLiVV. úFyLóij Li¿yLRiV.HÍ"£∞ ÇÁFyòQ* zqsµô¶R𠪫sVLiú»][ ˳ÁÏ ª«s¼½ »yee qx sWLRiùúgRi¤x ¦¦¦ßá qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ©«sµk¶¼d½LRiLiÍÜ[ gRißáxms¼½ úxms¼½ª«sV ª«sVVLiµR¶V FyLS¸R¶VßáLi ¿Á[}qsò ª«sVLiú»R½zqsµô¶jð NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶. @»R½¬s ª«sµô¶R NRPV ª«sÀÁè ""%dsVNRPV mx soú»R½úFyzmsò NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶'' @¬s ©«sª«sVøNRPLigS ¿Ázmsö©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ LSÇÁÙ r¢LRiúª«s»R½ª«sVV ¿Á[mx sÛÉÁí ©«sV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µR¶VMÆØÌÁV F~LiµyLRiV. %sxtsñ vª«so¬s ¸R¶VVµô¶Rð LiÍÜ[ J²T¶Li¿y²R¶V. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLôijð ©y²R¶V FyLRi*¼½ $ gRiâßá[aPR V¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li ¿Á[zqs g_Lki mx spÇÁ ¿Á[zqsLiµj¶. µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶. g_LjiNTP bPª«so¬s ¹¸¶VVNRPä ryLigRi»R½ùLi ª«sÌýÁ zmsÌýÁªy²R¶V ÇÁ¬søLi¿y²R¶V. ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV²R¶V: BNRPä²R¶ gRiâßá[aPR V²R¶V ""ª«sV¸R¶VWlLi[aRP*LRiV²R¶V''gS mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©yõ²R¶V. ª«sV¸R¶VWLSÌÁV DLi²R¶ÈÁLi úxms¾»½[ùNRP»R½. NSÎÏÁþÍÜ[ ÌÁ²ï¶R V mx sÈíÁVNRPV©«sõÈýÁVgS Fs¬s%sVµj¶ µj¶NRPVäÌÁÍÜ[ BLRiVúxmsNRPäÌÁ zqsµô¶jð . GNRPbPÍت«sVWLjigò S. @»R½¬s ˳ØLRiù }msLRiV DúgS. zqsLiµ³¶R V ¹¸¶VVNRPä µ_LêiR ©yùÌÁNRPV %szqsgji©«s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ %s©y¸R¶VNRPV²T¶NTP mx spÇÁ ¿Á[¸¶R Vª«sV¬s DFy¸R¶VLi ¿ÁFyö²R¶V. @»R½©«sV ®ªsVV»R½Lò i ˳ÁÏ W˳ØgS¬sõ lgiÌÁV¿RÁVNRPV©yõ²R¶V. JLi aSLi¼½M aSLi¼½M aSLi¼½M ª«sV¥¦¦¦LSxtísQûÍÜ[¬s xmsoLSßá úxmszqsµôðR¶\®ªsV©«s @xtísQ %s©y¸R¶VNRPVÌÁ µR¶LRi+©«sª«sVV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ ª«sV¥¦¦¦LSxtísQûÍÜ[ gRiâßá[aRPV²R¶V @úgRigRißáVù²R¶VgS xmspÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©yõLRiV. ª«sV¥¦¦¦µ][uyÌÁV @Li»R½ª«s°»yLiVV. qx sWLRiù®µ¶[ªs« o¬s ª«sLRiª«sVV ÌÁÕ³ÁLiÀÁ©«sµj¶. ª«sV¥¦¦¦ %sxmsn Wõ»R½ûQöª«sVV¿RÁù¾»½[ ª«sV¥¦¦¦µ][uy»`½ úxmsª«sVV¿RÁù¾»½[e ª«sV¥¦¦¦úxms»R½ù ªy¸R¶W»`½ úxmsª«sVV¿RÁù¾»½[ qx sxqsLRi* %sµR¶÷éªs« ¼½ qx sxqsLRi* %sµR¶÷éªs« ¼½ ¸R¶V Gª«sLi ®ªs[µ¶R B»R½Vù mx s¬sxtsQ»½` ee »yee ª«sV¥¦¦¦ %sxmsn WõÌÁV »]ÌÁgjiF¡»yLiVV. @»R½¬s ¹¸¶VVNRPä ¾»½[ÇÁxqsV= ¿RÁWzqs g_Lji ª«sVWLRièé F¡LiVVLiµj¶. C %sµ³¶R LigS C @µ³¶R LRi*ßÔá¸R¶V gRißáxms¼½ Dxms¬sxtsQ»½R Vò©s« V ¾»½ÌÁVxqsVN][Li²T¶. ryµ³yLRißá ¾»½[ÇÁxqsV=¬s @ÌÁLiNRPLjiLiÀÁ ""%dsV D˳ÁÏ ¸R¶VVÌÁNRPV }qsª«s N]LRiNRPV zqsLiµ³¶R V¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁ²y¬sNTP.HÍ"£∞ . zqsLiµ³¶R W NRPW²y qx sWLRiVù¬s ALSµ³¶j Li¿y²R¶V. (xmsp©y r¡ÍØxmspL`i LRi¤x ¦¦¦µyLjiÍÜ[ c zqsµô¶jð ÛÉÁ[NP` `≥Å∞QÆ∞=<£. zqsLiµ³¶R V¬s ª«sµ³¶j ryò©s« V. ¿yÍØ L][ÇÁÙÌÁV zqsLiµ³¶R VLSÇÁÙ.'' @©yõ²R¶V. @xmsöV²R¶V qx sWLRiù®µ¶[ªs« o²R¶V ª«sVLRiß᪫sVV @LiµR¶LjiNUP qx sLi˳ÁÏ %sxqsVòLiµj¶. x q s*zqsò $ gR i ßá©y¸R ¶ VNR P Li gR i ÇÁª« s VVÅÁLi ®ªsWlLi[aPR *LRiLi zqsµô¶jð µR¶ª±sV Õ³ÁÍýØÌÁLi ª«sVVLRiVÌÁLi %s©y¸R¶VNRP %sVµR¶Li ÀÁLi»yª«sVßÓáLi ®µ¶[ªs« LRiª±sV ÛÍÁ[¥¦¦¦ùúµj¶Li gjiLjiÇØ»R½øÇÁLi xqsVª«sLRiµR¶Li %s}mnsVõaRP*LRiLi JORPQLRiª±sV úgS®ªs[V LRiLiÇÁßá qx sLizqsó »][ gRißáxms¼½M NRPVLSù»R½=µy ª«sVLigRiÎÏÁª±sV ! 1. ¿yÍØ NRPuíyÌÁV. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ©«sV NRPtx sí Qªs« VVÌÁ ©«sVLiÀÁ NSFy²R¶²y¬sNTP ®©s[©s« V qx s*róy©y¬sNTP ®ªsÎÏÁ§»R½V©yõ©«sV. ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRi gRißáxms¼½ ªyx¤¦¦¦©«s®\ªsV©«s ª«sVWztsQNPR %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV @¼½ |msµô¶R µj¶. zqsLiµ³¶R VLSÇÁÙ ¿yÍØ A©«sLiµR¶ mx sLRiª«saRPV\®²¶©y²R¶V. ®ªsLiÈÁ®©s[ µR¶aRP˳ÁÏ VÇØÌÁV NRPÖÁgji©«s gRiâßá[t£ sQ úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ""%sVª«sVVøÌÁ©«sV NRPuíyÌÁ ©«sVLi²T¶ %sª«sVVNTPò ¿Á[¸¶R V²y¬sNTP. NS¬s ®©s[©s« V ¬dsNRPV INRP @ª«sVX»R½ Fyú»R½¬s Bryò©s« V. LSÇÁÙ qx sWLRiù®µ¶[ªs« »R½©«sV úFyLóij Li¿RÁ²R¶Li ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíزR¶V. DµR¶¸R¶VLi @LiVVµR¶V gRiLiÈÁÌÁ ©«sVLi²T¶ LSú¼½ 10 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV ª«sVLiµj¶LRiLi µR¶LRi+©yLôiRð Li ¾»½LRiÀÁ DLiÈÁVLiµj¶. qx sWLRiù®µ¶[ªs« o²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ª«sLRiª«sVV N][LiR VN][ªs« V¬s @©«sgS®©s[ zqsLiµ³¶R V qx sWLRiù®µ¶[ªy! ®©s[©s« V @ª«sVLRiV²T¶gS ª«soLi®²¶[ÍØ ª«sLRiLi úxmsryµj¶Li¿RÁª«sV®©s©«sV. DµR¶LS¬sNTP µR¶gæiR LRigS BLRiV\®ªsxmsoÍØ NSÎÏÁ§þ ª«sVV²R¶V¿RÁVNRPV¬s D©«sõÈýÁV DLiÈÁVLiµj¶. @»R½²R¶V @¬dsõ ¾»½ÖÁzqs©«s ªy²_»R½»y²R¶V. ªyLjiNTP ª«sVgRizmsÌýÁÌÁV ÛÍÁ[LiR V. @µj¶ @NRPä²T¶ ©«sVLi²T¶ ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ª«sÀÁè©«sÈýÁLiVV¾»½[ ¬dsNRPV ª«sVX»R½Vùª«so qx sLi˳ÁÏ %sxqsVòLiµj¶'' @©yõ²R¶V. ÊÁVµô¶Rð VÌÁ µ³y»R½V %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ªyÉÓÁNTP FsµR¶VLRiVgS ªyx¤¦¦¦©«sLRiWxmsLiÍÜ[ ª«sVWztsQNSÌÁV. ®ªsLiÈÁ®©s[ gRiLi²R¶NUP ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ANSaRPªyßÓá %s¬szmsLiÀÁLiµj¶. NRPL`i¥¦¦¦©«sµk¶ ¼d½LS©«s D»R½Lò SÕ³Áª«sVVÆØ©«s C ª«sVWLjiò »R½ÌÁ\|ms ª«súÇØÌÁV @ª«sVLRiè ÊÁ²T¶©«s%s.HÍ"£∞ c ÈÁªyLi²`¶) $ ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiry*%sV. J zqsLiµ³¶R VLSÇØ ¬s©«sVõ ©yaRP©«sLi ¿Á[¸¶R V²y¬sNTP ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV²R¶V @ª«s»yLRi®ªsV¼½ò ª«sqx sVò©yõ²R¶V. BLiúµR¶V²T¶¬s mx sLS˳ÁÏ %sLi¿y²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

˳ØúµR¶mx sµR¶ ¿RÁ»R½VLôijð ©y²R¶V BNRPä²R¶ D»R½=ª«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. %sxmsn VõLSÇÞ. gRiVßãÞ »R½Liú²T¶ @Õ³ÁÒÁ»`½ ÀÁLi»yª«sVßÓá¬s $ %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP ¼½Ljigji BÀÁ讪s[aS²R¶V. @©«sLi»R½ gRiÇØ©«sV¬s mx spÇÁ @LiµR¶LRiW ¿Á[qx sVò©yõLRiV. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLi»y ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬s qx sVò¼½Li¿yLRiV. mx spLRi*NSÌÁLiÍÜ[ @Õ³ÁÒÁ»`½ @®©s[ }msLRiVgRiÌÁ INRP LSÇÁÙ ª«soLi®²¶[ ªy²R¶V. ®ªsLiÈÁ®©s[ NRPzmsÌÁ ª«sVV¬s¬s A LRi»R½õLi »R½©«sNRPV NSªyÌÁ¬s @²T¶gS²R¶V.ÊÁxqsV=ÌÁV NRPÌÁª«so. LSßÔá ª«s©yÌÁNRPNRPV ®ªs×Áþ »R½mx sxqsV= ¿Á[aSLRiV. @Õ³ÁÒÁ»`½. ª«sWµ³¶R ª«sLSª«so }msxtsQ®ªs[ BNRPä²T¶ qx s˳ت«sVLi²R¶Fy¬sõ NRPÉíÁÓ Li¿y²R¶V. ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õª«sVV 12 gRiLiÈÁÌÁNRPV mx spÇÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLiR V. %sNRPÉÞ. A ELjiNTP NRPµR¶LiÊÁ©«sgRiL`i @¬s }msLRiV. lLiLi²R¶V ¿Á[»½R VÌÁÍÜ[ FyaRPª«sVV. ª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li NSNRP ª«sVLiµj¶LRiLi ¿RÁVÈíÁW 23 %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ª«so©yõLiVV. gRiLRi÷éµy*LRiª«sVV µyÈÁgS®©s[ ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li DLiµj¶.000 LRiWFy¸R¶VÌÁV ÅÁLRiVè |msÉíÁÓ NRPÉíÁÓ Li¿Á©«sV. @»R½¬s ˳ØLRiù }msLRiV gRiVß᪫s¼½. ÛÇÁ[ÇÁÚLji ©«sVLi²T¶ ®ªsVVL`igSª±s 16 NTP. NS¬s NRPzmsÌÁ ª«sVV¬s µy¬s¬s Bª«s*²y¬sNTP ¬sLSNRPLjiLi¿y²R¶V. $ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V NRPzmsÌÁ ª«sVV¬sNTP úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV NRPzmsÌÁª«sVV¬sNTP A LRi»yõ¬sõ ¼½Ljigji Bryò©s« ¬s ª«sWÈÁ B¿yè²R¶V. $ ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *L`i ª«sµô¶R NRPV ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ª«sWLæiR ª«sVVÌÁV: N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVVÎت«sVVhS ©«sµk¶ ¼d½LS©«s Fs´R¶VL`i ELjiÍÜ[ ÀÁLi»yª«sVßÓá ¹¸¶VVNRPä D»R½Lò iR ª«sVVÅÁLi ¿Á[zqs ª«sVLiµj¶LRiLi DLiµj¶.%dsV. FsNRPäQ®\²¶¾»½[ »R½ÌÁ ˳ØgRiª«sVV mx s²T¶©«sµ][ A úFyLi»y¬sNTP ®ªsVL`igS©±s @¬s @LiÉØLRiV. %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP gRiVßáLSÇÁÙNTP ª«sVµ³¶R ù ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi ¸R¶VVµô¶Rð Li ÇÁLjigjiLiµj¶. BNRPä²T¶ gRißáxms¼½¬s ÀÁLi»yª«sVßÓá @¬s zmsÌÁVxqsWò DLiÉØLRiV. ª«sWµ³¶R ª«sLSª«so }msxtsQ®ªs[¬sªyxqs róy©«sª«sVV. ®ªsLiÈÁ®©s[ NRPLihRiLiÍÜ[ ª«so©«sõ @ª«sVX»R½Li ÊÁ¸R¶VÈÁxms²T¶ LRiNRPªò s« VV NRPNRPVäNRPV¬s zqsLiµ³¶R V ª«sVLRißÓáLi¿y²R¶V.%dsV. B»R½©«sV mx sLSúNRPª«sVª«sLi»R½V²R¶V NS¬s gRiVßáLi ª«sWú»R½Li LSORPQqx s úxmsª«sX¼½ò.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. mx sgRiÌÁV 8 gRiLiÈÁÌÁNRPV. ÀÁLi»yª«sVßÓá¬s NRPzmsÌÁª«sVV¬s ¼½Ljigji {qs*NRPLjiLi¿RÁ²y¬sNTP Bxtsí Qmx s²R¶ÛÍÁ[µ¶R V. @xqsÌÁV %súgRi¤x ¦¦¦Li N]»R½ò ®ªsLi²T¶»][ @ÌÁLiNRPLjiLixmsÊÁ²T¶ ª«soLiµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. 4 bPÅÁLSÌÁ»][ NRPV²T¶ ©yÌÁVgRiV ®\ªsxmsoÍØ ©yÌÁVgRiV qx só Li˳ØÌÁV ª«so©yõLiVV. (xmsp©y µR¶gæiR LRi c ¿Á[ªs« pL`iÍÜ[¬s) $ ÀÁLi»yª«sVßÓá %s}mnsVõaRP*LRi ry*%sV. ÀÁLi»yª«sVßÓá gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä ª«sVLiµj¶LRiLi ÀÁLi»yª«sVßÓá ª«sVx¤¦¦¦LSÇÞ ®µ¶[ªs« ¸R¶W¬s A©y²R¶V 40. ©«sVµR¶VÉÓÁ|\ ms©«s ©ygRiLSÇÁÙ mx s²R¶gRi %szmsö ª«soLiÈÁVLiµj¶. ÛÇÁ[ÇÁÚLji ©«sVLi²T¶ Fs£qs. NRPzmsÌÁ ª«sVV¬s ª«sµô¶R ÀÁLi»yª«sVßÓá @®©s[ LRi»R½õLi ª«soLiµj¶. ª«sVVµæ¶R ÌÁ mx soLSßáLiÍÜ[ C %súgRi¤x ¦¦¦Li ª«sLñiR ©«s ª«soLiµj¶. BNRPä²R¶ ©«sLiµj¶ ª«soLi²R¶²y¬sNTP INRP NRP´R¶ ª«soLiµj¶. µR¶OTPQßá l\ LiÛÍÁ[* ¹¸¶VVNRPä ¬dsLS }qístx sQ©s± ÍÜ[ µj¶gji ®ªsVVL`i gSª±s ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè. mx sbP誫sV úxmsNRPä INRP ¿ÁÈíÁV ª«soLiµj¶. DµR¶¸R¶VLi 5 gRiLiÈÁÌÁ ©«sVLi²T¶ LSú¼½ 10 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV ˳ÁÏ NRPVòÌÁ µR¶LRi+©yLóiR Li ª«sVLiµj¶LRiLi ¾»½LRiÀÁ ª«soLiÈÁVLiµj¶. gRiÇØ©«s©±s. ""Fsª«sl\ Li¾»½[ ANSaRPª«sVLi»R½ÉØ ªyùzmsryò²][. %súgRi¤x ¦¦¦Li NRPWLRiVè¬s »]Li²R¶ª«sVV Fs²R¶ª«sV\®ªsxmsoNTP ª«soLiÈÁVLiµj¶.%dsV. mx sgRiÌÁV 5 gRiLiÈÁÌÁNRPV. $ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V gRiVßãÞ¬s J²T¶Li¿y²R¶V. %sÇÁ¸R¶VµR¶aRP%sV ©y²R¶V C ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬s mx sÌýÁNUP ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LiR V»R½VLiµj¶. mx spâßá[ c ®µ¶[Li²`¶ ª«sWLæiR Li ª«sVµ³¶R ù ZNP²`¶ gSª±s l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± ÍÜ[ µj¶gji ®ªsVVL`i gSª±s Fs£qs. ®\ªsaRPLiFy¸R¶V©«sV²R¶V @®©s[ ÊÁVVztsQ %dsLji»][ ""%dsVLRiV ª«s©yÌÁNRPV ®ªs×Áþ $ gRiâßá[aPR V¬s gRiVLjiLiÀÁ »R½mx sxqsV= ¿Á[}qsò mx soú»R½qx sLi»y©«sLi NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶'' @¬s ¿ÁÊÁV»y²R¶V. ÊÁLi²][µ¶R³ L`i. 4. C gRiâßá[aPR V²R¶V NRPª«sVÍØxqsVLRiV¬s NRPW²y ª«sµ³¶j Li¿y²R¶V. gRiVLRiVªyLRiª«sVV úxmsOSQÎÁÏ ©«s mx spÇÁ ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. LSÇÁÙ. ª«sWxmsn V aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij (gRiâßá[aPR ÇÁ©«søLSú¼½ 11 gRiLiee). %súgRi¤x ¦¦¦Li NRPÎÏÁ§þ ª«súÇØÌÁ»][ F~µR¶gRiÊÁ²T¶©«s%s. ª«sVx¤¦Ü[µ¶R³ L`i. @©yµj¶. ¿RÁúNRPFyßÓá ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬sNTP mx spÇÁ ¿Á[¸¶R V²R¶Li ª«sÌýÁ BLiúµR¶V²R¶V INRP ËØÌÁV¬s úxmsryµj¶Li¿y²R¶V. NRPzmsÌÁ ª«sVV¬s µR¶VLæS®µ¶[%s A®µ¶[aSÌÁ ®ªs[VLRiNRPV $ %s©y¸R¶VNRPV¬s ALSµ³¶j Li¿y²R¶V. gRiVßãÞ ª«sVV¬s ª«sµô¶R ©«sVLi²T¶ ª«sVßÓá¬s ÊÁÌÁª«sLi»R½LigS ÍØNRPVä©yõ²R¶V. C %súgRi¤x ¦¦¦Li ©yÌÁVgRiV ˳ÁÏ VÇØÌÁV NRPÖÁgji. 2. ¼½Ljigji LSú¼½ 8 gRiLiÈÁÌÁNRPV. ¿Á[mx spÍØ ©«sVLi²T¶ ®ªsVVL`igSª±s 24 NTP. mx spâßá[ ©«sVLi²T¶ ®ªsVL`igS©±s 64 NTP. úFyNSLS¬sNTP 11 ®ªsVÈýÁV FsNRPägS gRiV²T¶ ¹¸¶VVNRPä ®ªsVVµR¶ÉÓÁ »R½ÌÁVxmso ª«sqx sVòLiµj¶. C NRPµR¶LiÊÁ ¼d½LóiR Li "®´¶ª«spL`i' FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : @Li»R½ÉØ ªyùzmsLi¿RÁgS qx sWLRiù®µ¶[ªs« o¬s ª«sWÈÁÌÁV gRiVLRiVòNPR V ª«s¿yèLiVV. @xtsí Q%s©y¸R¶VNRPVÌÁÍÜ[ FsµR¶VLRiVÛÍÁ[¬s ÀÁLi»yª«sVßÓá róy©«sLi INRPÉÓÁ. @Li»R½ÉØ A©«sLiµR¶Li ®ªsÖýÁ %sLjizqsLiµj¶. @LiNRPVaRPª«sVV µ³¶R LjiLiÀÁ ª«soLiµj¶. qx s¼d½ LRiª«sWËØLiVV ÊÁXLiµyª«s©«sª«sVV DLiµj¶. A©yÉÓÁ ©«sVLi²T¶ qx sLRi*ªyùzmsò. Bµj¶ mx spâßá[NPT 20 NTP. ÛÇÁ[ÇÁÚLji l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± ÍÜ[ µj¶gji ®ªsVVL`i gSª±s ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè.HÍ"£∞ .ÊÁxqsV=ÍÜ[ ®ªsÎÏÁþ ª«s¿RÁVè. µR¶WLRiLiÍÜ[ ¿Á[mx sn QpÍØ @®©s[ ELRiV ª«soLiµj¶. ªyLjiNTP mx soú»R½qx sLi»y©«sLi ÛÍÁ[µ¶R ¬s INRP Ëص³¶R ª«soLi®²¶[µ¶j . HµR¶ª«sryLji mx spÇÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLiR V. µR¶WLRi úFyLi»yÌÁ ˳ÁÏ NRPVòÌÁV C ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV¬s %súgRi¥¦¦¦¬sõ ˳ÁÏ NTPgò S µR¶Lji+Li¿RÁVNRPVLiÉØLRiV. ª«sVV×dÁ c ª«sVVhS ©«sµk¶ ¼d½LS©«s D»R½Lò SÕ³Áª«sVVÅÁLigS C ª«sVWLjiÍò Ü[ Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso »]Li²R¶ª«sVV»][ »R½WLRiVöµj¶aRPgS ª«so©«sõµj¶. µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶.HÍ"£∞ 1. ÀÁLi»yª«sVßÓá: µR¶VLSaSxmsLRiV\®²¶©«s gRiVßáV²T¶ ©«sVLi²T¶ NRPzmsÌÁª«sVV¬sNTP ÀÁLi»yª«sVßÓá¬s C qx só ÌÁª«sVVÍÜ[®©s[ gRißáxms¼½ ryµ³¶j LiÀÁ BÀÁè©y²R¶V. µk¶¬s¬s NRPÌÁöª«sXORPQªs« VV @LiÉØLRiV.HÍ"£∞ N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx spâßá[ÍÜ[ qx s*L`i gSÉÞ ª«sµô¶R ©«sVLi²T¶ ®ªsVVL`igSª±s ®ªsÛÎÁ[þ ÊÁxqsV=ÌÁV AgRiV»yLiVV. A NRPµR¶LiÊÁ ª«sXOSQ¬sNTP "˳ÁÏ ª«s¼½' @®©s[ }msLRiV ª«sÀÁèLiµj¶.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ mx spâßá[ c r¡ÍØxmspL`i ª«sWLæiR ª«sVVÍÜ[ ÍÜ[ßáÓ }qístx sQ©s± NTP 5 NTP. @»R½¬sNTP gRiVßãÞ @¬s }msLRiV |msÉíØLRiV. C qx sLixmsn VÈÁ©«s @NRPä²R¶ LS%s¿ÁÈíÁV NTPLiµR¶ ÇÁLjigjiLiµj¶. $ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ÀÁLi»yª«sVßÓá @®©s[ }msLRiV»][ BNRPä²R¶ @µR¶XaRPùQ®\ªsV©y²R¶V.ÉÓÁ. EÎÜ[þNTP úxms®ªs[bPLi¿RÁgS®©s[ ª«sVLiµj¶LRiLi bPÅÁLRiLi NRP©«sÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. gRißãÞ A LRi»R½õLiQQ|\ ms ª«sV©«sqx sV mx s²ïy²R¶V. C %súgRi¤x ¦¦¦ mx spÇÁ úxms¼½L][ÇÁÙ HµR¶V ryLýiR V ¿Á[ryòLiR V. C ÀÁLi»yª«sVßÓá gRißáxms¼½ úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o¬s úxms¼½xtsî Q ""®ªsWLRiLiVW g][ry%ds'' ""®µ¶[ªs« pL`i'' @²R¶ª«soÍýÜ[ DúgRiª«sVV»][ »R½mx sxqsV= ¿Á[¸¶R VÈÁLi ª«sÌÁ©«s »R½mx sxqsV=NRPV ®ªsVÀÁè©«s %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V (xmsoÖÁ) ªyùúxmsn VLRiWxmsLiÍÜ[ µR¶LRi+©«s%sVÀÁè©yLRiV. ª«soLiµj¶. C D»R½=ª«sLi ®ªs[ÎÁÏ Ë³ÁÏ NRPVòÌÁV FsNRPV䪫s qx sLiÅÁùÍÜ[ ª«sryòLiR V.ÉÓÁ. INRP©y²R¶V gRiVßãÞ NRPzmsÌÁ ÊÁVVztsQ AúaRPª«sW¬sNTP ®ªsÎØþ²R¶V. 3. qx sLiµ³yù®ªs[ÎÁÏ 4 gRiLiÈÁÌÁNRPV. ª«sVW²R¶V ®©s[ú»yÌÁV NRPÖÁgji. mx sp©y c ²][Li²][ l\ LiÛÍÁ[* Û\ ÍÁ©«sVÍÜ[ "ÍÜ[¬s' }qístx sQ©s« V µR¶gæiR LRi "¾»½¸R¶VWùL`i' @©«sV úgSª«sVLiÍÜ[ ª«sVÌÁª«sVV»yò ©«sµj¶ úxmsNRPä©«s "ÀÁLi»yª«sVßÓá' gRißáxms¼½ ®ªsÌÁzqs©y²R¶V.'' ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRiV²R¶V ËØßáLi ª«sµR¶ÌÁgS.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %súgRi¤x ¦¦¦Li »]Li²R¶ª«sVV úxmsNRPä qx s©«sõÉÓÁ ÊÁVµô¶jð czqsµô¶jð ÌÁV ª«soLiµj¶. ®ªsVVL`igSª±s NSLS*©«sµj¶ ¹¸¶VVNRPä ¼d½LS©«s DLiµj¶. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLôijð (gRiâßá[aPR ¿RÁ»R½VLóij ). A LRi»R½õLi ryª«sVLôiRð QùLi gRiVLjiLiÀÁ NRPzmsÌÁ ª«sVV¬s %sª«sLjiLi¿y²R¶V. 2. ª«sVLiµj¶LRiLi bPÅÁLRiLi 50 @²R¶VgRiVÌÁV Fs»R½VòÍÜ[ ª«soLiµj¶. ¬dsLS }qístx sQ©s± ©«sVLi²T¶ Fs£qs.%dsV.ÉÓÁ. ¸R¶VVµô¶Rð LiÍÜ[ $ gRiâßá[aPR V¬s ªyx¤¦¦¦©«sª«sVV ®©sª«sVÖÁ. mx spâßá[ c r¡ÍØxmspL`i ª«sWLæiR LiÍÜ[ mx spâßá[NPT 54 NTP.ÊÁxqsV=ÌÁV NRPÌÁª«so. gRiVß᪫s¼½ÌÁNRPV mx soú»R½V²R¶V ÇÁ¬søLi¿y²R¶V. @»R½²R¶V mx sLi¿RÁ LRiWFyÌÁ»][ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiV¬sÍØ µR¶LRi+©«s%sVryò²¶R V @¬s INRP ANSaRPªyßÓá ªyLRiò %s¬szmsLiÀÁLiµj¶. ®ªsVVL`i gSª±s $ gRiâßá[aPR V¬s ª«sVVLiµR¶V INRP ©«sLiµj¶ ª«soLiµj¶. úxmsNRP䮩s[ 8 %sµ³yÌÁVgS ""GNRPµR¶Li»R½Li. ªy¬s ª«sÌÁ©«s ¬dsNRPV ª«sVVNTPò ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. BNRPä²T¶ ©«sµk¶¼d½LS©«s LSª«sWËØLiVV }msxtsQ®ªs[ ªyLji qx sª«sWµ³¶j DLiµj¶. ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi qx sË³Ø ª«sVLi²R¶mx sLi NSxqsªy ¹¸¶VVNRPä ANSLRiLiÍÜ[ ª«soLi²T¶ ¿yÍØ @LiµR¶LigS ª«soLiÈÁVLiµj¶. @µj¶ µR¶aRPµj¶aRPÌÁV úxmsNSbPxqsWò zqsLiµ³¶R V¹¸¶VVNRPä bPLRiqx sV=©«sV ÅÁLi²T¶LiÀÁLiµj¶. µ³¶R Wúª«sVª«sL`iñ ª«sVLji¸R¶VV ª«súNRP»R½VLi²`¶ @¬s 8 %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ª«so©yõLiVV. 5.

BLiúµR¶V²R¶V g_»R½ª«sVª«sVV¬s LRiWxmsLi µ³¶R LjiLiÀÁ @x¤¦¦¦ÌÁùNRPV bdPÌÁ˳ÁÏ LigRiª«sVV ¿Á[zqs g_»R½ª«sVª«sVV¬s aSFy¬sNTP gRiVLRi¸R¶Wù²R¶V. @LiµR¶Vª«sÌýÁ C AÌÁ¸R¶W¬sõ NRPµR¶LiÊÁ¼d½LóiR Li ÛÍÁ[NPR ÀÁLi»yª«sVßÓá ¼d½LóiR Li @LiÉØLRiV. @Li»R½ÈÁ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. ÊÁVVxtsvÌÁ©«sV.ÉÓÁ. Õ³Ád ª«sW ©«sµj¶ ¹¸¶VVNRPä ¼d½LS©«s D©«sõ zqsµô¶jð ÛÉÁN`P BNRPä²R¶ C %súgRi¤x ¦¦¦Li qx s*¸R¶VLigS DµR¶÷é%sLi¿y²R¶V. ª«sVLiµj¶LRiLi ÊÁ¸R¶VÈÁ D©«sõ qx s˳ت«sVLi²R¶mx sLi ÊÁ²][µyù ¹¸¶VVNRPä ©yLS¸R¶VßãÞ ®\ªsVLSÎÜ[ NRPÉíÁÓ Li¿Á©«sV. úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V qx sXztsí QLiR ¿RÁ©«sÍÜ[ ¬sª«sVgRiõª«sV¸R¶Wù²R¶V. BLiúµR¶V²R¶V G úFyLi»R½LiÍÜ[ »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs aSxms%sª«sVVNTPò F~Li®µ¶©¯[ A úFyLi»R½LiÍÜ[ gRiâßá[aPR V¬s róyzmsLi¿RÁ²R¶Li ÇÁLjigjiLiµj¶. 4. ˳ØúµR¶mx sµR¶ ª«sWxmsn Vª«sWxqsª«sVVÌÁÍÜ[ BNRPä²R¶ |msµô¶R D»R½=ª«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. %súgRi¤x ¦¦¦Li ®ªsLi²T¶ mx sp»R½ÍÜ[ ª«soLiÈÁVLiµj¶. C ÀÁLi»yª«sVßÓá ZOP[Qú»R½Li mx spâßá[ ÑÁÍýØ. BLiúµR¶V²R¶V g_»R½ª«sVV¬s ORPQ%sVLi¿RÁª«sV¬s ®ªs[²¶R VN]©yõ²R¶V. ª«sWµ³¶R ª«sLSª«so ˳ØLRiù LRiª«sV }msLRiV»][ ª«sVW»ycª«sVVhS ©«sµj¶ mx sNRPä©«s INRP ÊÁXLiµyª«s©«sª«sVV GLSöÈÁV ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶Liµj¶. @NRPä²R¶ zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²T¶ ª«sVLiµj¶LRiLi DLiµj¶.'' @©yõ²R¶V. ¸R¶Wª«s»`½ ˳ÁÏ Wª«sVLi²R¶Íجsõ ˳ÁÏ ¸R¶VNRPLizms»R½Li ¿Á[aSLRiV. %súgRi¤x ¦¦¦Li NRPÎÏÁ§þ ª«súÇØÌÁ»][ F~µR¶gRiÊÁ²T¶ ª«soLiÉØLiVV. µy¬s »R½LRiVªy»R½ ¤x ¦¦¦Ljimx sLi»`½ mx sn ²R¶ZNP[. 3. %s©y¸R¶VNRPV¬s NRPXxmsª«sÌýÁ C¸R¶V©«sNRPV zqsµô¶jð NRPÖÁgji©«sµj¶. BNRPä²R¶ gRiâßá[aPR %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVVÍÜ[ »]Li²R¶ª«sVV NRPV²T¶ ®\ªsxmso NRPÌÁµR¶V. C ª«sVLiµj¶LRiª«sVVÍÜ[ gRiLi²R¶NUP bPÌÁ»][ %s©y¸R¶VNRPV¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li úxms¼½ztsí QLi¿yLRiV.%dsV.µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. ®´¶ª«spL`i úgSª«sW¬sNTP ª«sVW²R¶V ®\ªsxmsoÍØ ª«sVVÎØcª«sVVhki @®©s[ ©«sµj¶ úxmsª«sz¤¦¦¦r¡òLiµj¶. 3. »R½ÌÁ\|ms ©ygRiLSÇÁÙ ª«soLiÈÁVLiµj¶. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V $ ÀÁLi»yª«sVßÓá D»R½=ª«sLi GLSöÈÁV ¿Á[ryòLiR V.%dsV. ª«sVLiµj¶LRiLi ®\ ªsxmso ª«sV¥¦¦¦µy*LS¬sNTP ¼½©«sõgS ©«sµj¶ úxmsNRP䮩s[ |msxtsQ®ªs[ NRPÉíÁÓ LiÀÁ©«s LS¼½ L][²¶Rï V ª«soLiµj¶. @xtsí Q %s©y¸R¶VNRP úxmszqsµô¶Rð mx soßáù ZOP[Qú»yÌÁÍÜ[ zqsµô¶jð ÛÉÁ[NP` INRP róy©«sLi. BNRPä²R¶ gRißáxms¼½ »R½VLi²R¶ª«sVV NRPV²T¶ úxmsNRPäNRPV ¼½Ljigji ª«soLiÈÁVLiµj¶.HÍ"£∞ . g_»R½ª«sVV²R¶V BLiúµR¶V¬sNTP aSxmsLi ©«sVLiÀÁ %sª«sVVNTPò úxmsryµj¶Li¿y²R¶V. @LiµR¶Vª«sÌýÁ µk¶¬s¬s zqsµô¶jð ÛÉÁN`P @¬s¸R¶VV. C Bµô¶R LRiV LSORPQqx sVÌÁV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ©«sV. ª«sVLiµj¶LRiLi ÊÁ¸R¶VÈÁ LS%s¿ÁÈíÁV. mx spâßá[ r¡ÍØxmspL`i ª«sWLæiR LiÍÜ[ ÍÜ[ßáÔ úgSª«sVLi ©«sVLi²T¶ ®´¶ª«spL`i ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè. ®´¶ª«spL`i ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP mx spâßá[ÍÜ[ ryLRi*lgi[ÉÞ ª«sµô¶R ÊÁxqsV=ÌÁV ª«soLiÉØLiVV. B»R½LRi gRiâßá[aPR ˳ÁÏ NRPVòÌÁV ª«sVLiµj¶LS¬sNTP ª«sVLRiª«sVø»R½VÌÁV ¿Á[zqs ª«sVLiµj¶LS¬sõ ¼d½Ljièµj¶µôyLRiV. ÀÁLi¿RÁª«s²`¶ ¹¸¶VVNRPä ÀÁLi»yª«sVßÔá ª«sV¥¦¦¦LSÇÞ ª«sVLiµj¶LRiLi 350 qx sLiª«s»R½=LSÌÁNRPV mx spLRi*Li NRPÈíÁÊÁ²T¶Liµj¶. Õ³Ád ª«sW©«sµj¶ úxmsNRPä©«s ²][Li²`¶ c u¡ÍØ mx spL`i }qístx sQ©s«ý ª«sVµ³¶R ù ËÜLjiÊÁÍÞ }qístx sQ©s« VNRPV 6 NTP. mx spâßá[ c gSLiµ³¶k ÈÁú%sV©«sq£ s ª«sµô¶R ©«sVLi²T¶ ®´¶ª«spL`i ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP zms. %sÇÁ¸R¶V ª«soLiÉØLRiV. BLiúµR¶V²R¶V mx spLRi* ¾»½[ÇÁª«sVV©«sV ¼½Ljigji F~Li®µ¶©«sV. BNRPä²T¶ qx sL][ªs« LS¬sNTP ÀÁLi»yª«sVßÓá @¬s }msLRiV. BNRP䮲¶[ C¸R¶V©«s $gRiâßá[aPR V¬s µR¶Lji+Li¿Á©«sV. C G²R¶V @ORPQLiR ª«sVVÌÁ ª«sVLiú»R½Li»][ »R½mx sxqsV= ¿Á[¸¶R VgS %s©y¸R¶VNRPV²R¶V úxms»R½ùQOPR Qªs« V¸R¶Wù²R¶V. @Li»R½ÍÜ[ %sxtsñ vª«so ª«sVµ³¶R V\ZNPÈÁ˳ÁÏ VÌÁ©«sV ¸R¶VVµô¶Rð LiÍÜ[ ª«sµ³¶j Li¿Á©«sV.%dsV. @xmsöÉÓÁ ©«sVLi²T¶ C ZOP[Qú»R½Li ®´¶[ªs« pL`i }msLRiV»][ úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµj¶Liµj¶. Ëص³¶j Li¿Á[ªyLRiV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVµR¶V\ZNPÈÁ˳ÁÏ VÌÁ ª«sVµ³¶R ù |mnsWLRi ¸R¶VVµô¶Rð Li 5000 qx sLiª«s»R½=LSÌÁ ª«sLRiNRPV ÇÁLjigjiLiµj¶. Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso »]Li²R¶ª«sVV NRPÖÁgji $ ÀÁLi»yª«sVßÓá %súgRi¤x ¦¦¦Li »R½WLRiVö ª«sVVÅÁLi ª«soLiµj¶. @ÍØ Â¿Á[¸¶R V©«sLi»R½ ª«sLRiNRPV ¬dsNRPV %sÇÁ¸R¶VLi ÌÁÕ³ÁLi¿RÁµR¶V.%dsV. µ_Li²`¶ l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± ©«sVLi²T¶ ÇÁÍØÌÁxmspL`i ©«sVLi²T¶ }qísÉÞ úÉØ©±s= F¡LíiR V ÊÁxqsV=ÌÁV ¿yÍØ DLiÉØLiVV.HÍ"£∞ @¬s }msLRiV©«s úxmszqsµô¶jð gSLiÀÁLiµj¶. 2. mx spâßá[ ©«sVLi²T¶ zqsµô¶jð ÛÉÁN`P 160 NTP. 4.FsLi. ª«sVLiµj¶LRiLi ¿yÍØ @LiµR¶LigS ª«soLiÈÁVLiµj¶. gRiâßá[aPR ª«sVLiú»y¬sõ ¿ÁÊÁV»y©«sV qx søLjiLi¿RÁV. C¸R¶V©«s 1882ÍÜ[ mx sLRiª«sVxmsµj¶Li¿yLRiV. $ zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV¬s $ZOP[Qú»R½Li ©«sgRiL`i ÑÁÍýØ NRPLêiR »`½ »yÌÁWNS zqsµô¶jð ÛÉÁ[NP` úgSª«sVLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. 1. GNSORPQLiR ª«sVLiú»R½Li ÇÁzmsLi¿y²R¶V. ª«sVVLiµR¶V ÊÁVµô¶j czqsµô¶j𠮪sLi²T¶ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ª«so©yõLiVV. ®´¶ª«spL`i ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ª«sWLæiR ª«sVVÌÁV: 1. mx spÇÁNTP FsúLRigRiVÍØÕdÁÌÁV úZaP[tx sí Q®\ªsV©«s%s. 2. Bµj¶ @»R½ùLi»R½ ÇØgRiX»R½®\ªsV©«s úFyLi»R½Li. úxms¿RÁLi²R¶ gRiLiÈÁ ª«soLiÉØLiVV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. BNRPä²T¶NTP µR¶gæiR LRiÍÜ[ C zqsµô¶jð ÛÉÁN`P ELRiV DLiµj¶. @»R½¬s NRPh][LiR »R½mx sxqsV=NTP $ gRiâßá[aPR V²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ""¬ds N][Lij NRPÌÁ¬dsõ ¼d½LRiV»yLiVV'' @¬s úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o¬sNTP ª«sLRiLi B¿yè²R¶V. NS¬s %sxtsñ vª«so ª«sVµ³¶R V\ZNPÈÁ˳ÁÏ VÌÁ\|ms %sÇÁ¸R¶VLi ryµ³¶j Li¿RÁÛÍÁ[NPR F¡¸R¶WLRiV. A¸R¶V©«s NRPLñiR ª«sVVÌÁ ©«sVLi²T¶ ª«sVµ³¶R V. µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶.HÍ"£∞ 3. mx spâßá[ c %dsVLRiÇÞ l\ LiÌÁV ª«sWLæiR LiÍÜ[ ÍÜ[âßá[ }qístx sQ©s± ª«sµô¶R ©«sVLiÀÁ 5 NTP. ®´¶ª«spL`iÍÜ[ ª«soLiµj¶. ®´¶ª«spL`i ÀÁLi»yª«sVßÓá ª«sVLiµj¶LRiLi D»R½Lò iR Li ®\ªsxmsoNRPV ª«soLiÈÁVLiµj¶. g][Liµy »yÌÁWNSÍÜ[¬s Õ³Ád ª«sW©«sµj¶ I²ï¶R V©«s C mx soLS»R½©«s ª«sVLiµj¶LRiª«sVV NRPÌÁµR¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %sxtsñ vª«so bPª«so¬s ª«sµô¶R NRPV ®ªs×Áþ }¤¦¦¦ bPª«s aRPLi˳Ü[ ª«sW ¸R¶VVµô¶Rð Li FsxmsöÉÓÁNTP @ª«so»R½VLiµj¶ @¬s @²R¶VgRigS ""bPª«so²R¶V ¬dsª«so gRiâßá[aPR róy©y¬sNTP ®ªs×Áþ ¸R¶VVµô¶Rð Li úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁÛÍÁ[µ¶R V. Z\ NPÈÁ˳ÁÏ VÌÁ®©s[ LSORPQqx sVÌÁV ÇÁ¬søLi¿yLRiV. ry*%sV qx s*¸R¶VLi ˳ÁÏ W zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²R¶V.ÊÁxqsV=ÌÁV ª«soLiÉØLiVV. µR¶WLRiª«sVVÍÜ[ gRiÌÁ zqsµô¶Rð ÛÉÁ[NP` úgSª«sVª«sVVÍÜ[ ª«so©yõ²R¶V. ®´¶ª«spL`i mx spâßá[NPT 21 NTP. %sxtsñ vª«so INRP LSÎÏÁþ úxms®µ¶[aS¬sNTP ®ªs×Áþ $gRiâßá[aS¸R¶V ©«sª«sVM. C¸R¶V©«s ˳ØLRiù LRiª«sV ÀÁLi»yª«sVßÓá @©«s©«sù˳ÁÏ NRPVòÌÁV. C úFyLi»R½LiÍÜ[ %sxtsñ vª«so©«sNRPV NSLRiù zqsµô¶jð ÇÁLjigji©«sµj¶. ¬dsª«so zqsµô¶jð ZOP[Q ú»y¬sNTP ®ªsÎÏÁ§þ. ª«sV¥¦¦¦ryµ³¶R Vª«so g][ry*%sV ®´¶ª«spL`i @LRißáùLiÍÜ[ »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs ª«sVVNTPò F~Li®µ¶©«sV. @x¤¦¦¦øµ`¶ ©«sgRiL`i ÑÁÍýØ (xmsp©y µR¶gæiR LRi) zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRP ry*%sV. ª«sW´R¶ª«sLSª«so. $ª«sWµ³¶R ª«sLSª«so |msxtsQ®ªs[ BNRP䮲¶[ qx sª«sW´j¶ @¸R¶WùLRiV. %s©y¸R¶VNRPV²R¶V "ÀÁLi»yª«sVßÓá %s©y¸R¶VN`P' @¬s }msLRiV»][ úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµy²R¶V. Õ³Ád ª«sW ©«sµj¶ ¹¸¶VVNRPä ¼d½LRiLiÍÜ[ ª«so©«sõ ª«sVLiµj¶LRiLi NSÌÁúNRPª«sVLiÍÜ[ bP´j¶ÌÁª«sVLiVVLiµj¶. zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²R¶V : ª«sVµ³¶R V\ZNPÈÁ˳ÁÏ VÌÁ»][ F¡lLi[ ª«sVVLiµR¶V $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so C ª«sVWLji¬ò s úFyLóij LiÀÁ »R½©«s lgiÌÁVxmso©«sV zqsµô¶jð Lixms ÛÇÁ[qx sVNRPV©yõ²R¶V. mx spÇÁNTP @ª«sqx sLRi®\ªsV©«s ryª«sWúgji @Li»y ª«sVLiµj¶LRiLi ÊÁ¸R¶VÈÁ ÌÁ˳ÁÏ ùª«s°»R½VLiµj¶. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %súgRi¤x ¦¦¦Li úxmsNRPäÌÁ ÇÁ¸R¶V. ÊÁVVxtsvÌÁV ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so ª«sµô¶R NRPV ª«sÀÁè »R½ª«sV Ëص³¶R ÌÁV %s©«sõ%sLi¿RÁVNRPV©yõLRiV. qx sXztsí QLi¿RÁ²y¬sNTP INRP©y²R¶V úÊÁx¤¦¦¦ø®µ¶[ªs« o²R¶V gRiâßá[aPR V¬s AÇìØ©«sVryLRiª«sVV »R½mx sxqsV= ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíزR¶V. »R½LRiVªy»R½ $ª«sVLi»`½ ®´¶LRiÛÍÁ[ ª«sWµ³¶R ª«sLSª«so qx s˳ت«sVLi²R¶Fy¬sõ NRPÉíÁÓ Li¿y²R¶V. A qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ˳ÁÏ gRiªy©«sV²R¶V %sxtsñ vª«so ¹¸¶WgRi¬súµR¶ÍÜ[ ª«so©yõ²R¶V. $ ª«sV¥¦¦¦%sxtsñ vª«so. ®´¶ª«spL`i ¹¸¶VVNRPä $ ÀÁLi»yª«sVßÓá INRP NRP´R¶ úxms¿yLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. %súgRi¤x ¦¦¦Li Axqs©«sLi ®ªs[zqs NRPWLRiVè©«sõÈýÁV ª«soLiÈÁVLiµj¶. A L][ÇÁÙ©«s ÇÁLjilgi[ D»R½=ªy¬sNTP ˳ÁÏ NRPVòÌÁV $ ÀÁLi»yª«sVßÓá %s©y¸R¶VNRPV¬s µR¶LRi+©yLóiR Li %sZaP[tx sQLigS ª«sryòLiR V. LS¼½ µk¶mx sxqsó Li˳ÁÏ Li. BNRPä²T¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²R¶¬s @LiÉØLRiV. DLiµj¶. ¤x ¦¦¦®ªs[ÖÁd »yÌÁWNS. %sxtsñ vª«so©«sNRPV GúFyLi»R½LiÍÜ[ gRiâßá[aPR V²R¶V úxms»R½ùQOPR Qªs« V¸R¶Wù²][ A úFyLi»R½LiÍÜ[ %sxtsñ vª«so |msµô¶R ª«sVLiµj¶LRiª«sVV mx soÉíÁÓ ©«sµj¶.

xmspâßá[ ry*L`ilgi[ÉÞ ©«sVLi²T¶ mx spâßá[c NRPLRiøÎØ %dsVµR¶VgS µ_Li²`¶ ®ªsÛÎÁ[þ ÊÁxqsV= ry¸R¶VLiú»R½Li 6. mx spâßá[©s« gRiL`i LSÇØù¬sNTP ®ªsÛÎÁ[þ }qísÉÞ úÉØ©±s=F¡L`ií ÊÁxqsV=ÌÁV BNRPä²R¶ AgRiV»yLiVV. D»R½Lò iR Li ®\ªsxmso ©«sVLi²T¶. C ª«sVLiµj¶LRiLi }msxtsQ®ªs[ NSÌÁLi ©yÉÓÁ NRPÎØNRPX»R½VÌÁ»][ ¿RÁW²R¶ª«sVV¿RÁèÈÁgS ª«soLiÈÁVLiµj¶. BNRPä²T¶ ©«sVLi²T¶11 NTP. ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½: ú¼½xmsoLSxqsVLRi qx sLi¥¦¦¦LS¬sNTP ª«sVVLiµR¶V qx s*¸R¶VLigS mx sLRiª«sVbPª«so²T¶¬s C ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ N]ÖÁÀÁ©y²R¶V. %sÇÁ¸R¶V @®©s[ µy*LRiFyÌÁNRPVÌÁV ª«so©yõLRiV. ¿RÁLiúµR¶ gRiLRiV²R¶ ª«sVLji¸R¶VV ª«sVµ³¶R ù ˳ØgRiª«sVVÍÜ[ ©ygRiLSÇÁÙ ª«so©yõLRiV. NSª«so©«s qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ Vª«so¬s F¡ÖÁ©«s ª«sVWLji¬ò s ˳ÁÏ NRPVòÌÁ µR¶LRi+©yLóiR Li ª«soLiÀÁ©yLRiV. }tsQÇØLRi¼½ ÇÁLRiVgRiV»yLiVV. ª«sVVÅÁª«sVV gRiÇØNRPX¼½ NRPÖÁgji ª«soLiÈÁVLiµj¶. µR¶OTPQßáLi ®\ªsxmso©«sVLi²T¶ qx sWLRiùNTPLRiß᪫sVVÌÁV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. C ZOP[Q ú»R½LiÍÜ[ |msµô¶R %súgRi¤x ¦¦¦Li úNTPLiµR¶ D©«sõ %súgRi¤x ¦¦¦Li D©«sõµj¶. C zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li qx sV©«sõÉÓÁ ª«sVÅÁLRi LRiWxmsLiÍÜ[ ª«soLiÈÁVLiµj¶. gRiâßá[aPR ZOP[Qú»R½ª«sVVÌÁÍÜ[ g]xmsö ZOP[Qú»R½®\ªsV©«s C ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ mx sp©y.HÍ"£∞ qx sWLRiù. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPµô¶Rð F¢LñiR %sV ©«sVLi²T¶ mx sLi¿RÁ%sV ª«sLRiNRPV. LS¼½ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi |\ ms©«s Axqs©«sLi ®ªs[zqs NRPWLRiVè©«sõ %súgRi¤x ¦¦¦xms ª«soLiµj¶. %sxtsñ v. @NRP䮲¶[ ÊÁVµô¶jð . $ zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li qx s*¸R¶VLigS @ª«s»R½LjiLiÀÁ©«sµj¶.ÉÓÁ. %súgRi¤x ¦¦¦Li D»R½Lò iR Li ®\ªsxmso©«sNRPV ª«soLiµj¶. úxms¼½ qx sLiª«s»R½=LRiª«sVVÍÜ[ INRP qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ qx sWLRiùNTPLRißØÌÁV mx s²R¶»yLiVV. 11. ÊÁxqsV= ª«soLiµj¶. BLRi®\ªs ¿Á[»½R ÌÁV NRPÌÁª«so. Õ³Ád ª«sW©«sµk¶ ¼d½LS©«s ¤x ¦¦¦Ljimx sLi»`½ ¹¸¶VVNRPä qx sª«sWµ³¶j ª«soLiµj¶. 12 gRiLiÈÁÌÁNRPV ª«sV¥¦¦¦\®©s®ªs[µ¶R ùLi ª«soLiÈÁVLiµj¶. C qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ Vª«so ®©s[ÌÁ µ³¶R W×ÁgRiÍÜ[ ©«sV©«sõ gRiLRi÷é gRiXx¤¦¦¦ª«sVVÍÜ[ ©«sV©«sõµj¶. LSú¼½ 7 gRiLiÈÁÌÁNRPV ¥¦¦¦LRi¼½. ª«sVVÅÁù gRiLRi÷égiR V²T¶¬s @z¤¦¦¦ÌÁù ˳ØLiVV N][ÎÁÏ NRPL`i NRPÉíÁÓ Li¿Á©«sV. »R½LRiVªy»R½ 9 gRiLiÈÁÌÁNRPV zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPVÌÁªyLji¬s ¬súµR¶mx so¿RÁVè»yLRiV. mx soLSßá¸R¶VVNRPQò®\ªsV©«s 21 gRißáxms»R½VÌÁÍÜ[ INRP úxms¾»½[ùNRP róy©«sLi C zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV¬sµj¶. ®ªsWLRi¸R¶Vù g][ry*%sV ª«sVLji¸R¶VV ©yLS¸R¶Vßá ª«sV¥¦¦¦LSÇÞ %dsLji ¹¸¶VVNRPä FyµR¶qx söLRi+ ª«sÌýÁ C ZOP[Qú»y¬sNTP mx spLSßá¸R¶VVNRPQò®\ªsV©«s 21 gRiâßá[aPR ZOP[Qú»yÌÁÍÜ[ µk¶¬sNTP róy©«sLi ª«soLiµj¶. 4. ¾»½ÌýÁªyLRiVÇت«sVV©«s®©s[ 4. NRPV²T¶. mx sNRPäÌÁ ÇÁ¸R¶V.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶.x m spâ ß á[ u¡ÎØx m spL` i \ l LiÌÁV ª«sWLæiR LiÍÜ[ ËÜLji®ªsÍÞ }qístx sQ©s± ª«soLiµj¶. 3.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. ÊÁxqsV= ry¸R¶VLiNSÌÁLi 8. C ª«sVLiµj¶LRiLi L][²¶Rï VNTP úxmsNRP䮩s[ DLiµj¶. µR¶WLRiLiÍÜ[ mx spâßá[ ÑÁÍýØÍÜ[ mx spâßá[©s« gRiL`i µyLjiÍÜ[ DLiµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.%dsV.%dsV. mx spâßá[NPT 53 NTP. ©«sgRiL`iL][²¶` ) $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ry*%sV. ""\ZNP NSNSry|¤¦¦¦ËÞ'' NRPÉíÁÓ LiÀÁ©«s INRP µ³¶R LRiøaSÌÁ BNRPä²R¶ ª«soLiµj¶. ª«sVLiµj¶LRiLi ª«sVLi²R¶mx sLiÍÜ[ ¬súµj¶Li¿RÁª«s¿RÁVè.30NTP zqsµ³ôj¶ÛÉÁ[N`P ¿Á[LiR V»R½VLiµj¶. BNRPä²R¶ qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ Vª«soNRPV BLRi®\ªs »R½ÌÁÌÁV. ÊÁXxtsQLi²T¶ ª«sVx¤¦¦¦LSÇÞ. 3. C ª«sVLiµj¶LRiª«sVV »R½WLRiVö µj¶aRPgS ª«so©«sõµj¶. $ g][Li®µ¶ l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± ª«sµô¶R µj¶gji Fs£qs. Fs£qs. 5. »R½LRiVªy»R½ NRPLRiWöLRi¥¦¦¦LRi¼½. zqsµô¶jð NRPW²y NRPWLRiVè¬s ª«soLiÉØLRiV. ÑÁÍØÍØxmspL`i ª«sµô¶R µj¶gji NSÖÁ©«s²R¶NRP©«s ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè.00 gRiLiÈÁÌÁNRPV »R½ÌÁVxmsoÌÁV ¾»½LRiÀÁ 4c5 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV mx spÇÁ ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. ®\©s®ªs[µ¶R ùª«sVV ®ªsVVµR¶Û\ÍÁ©«s%s ÇÁLRiVgRiV»yLiVV. Õ³Ád ª«sW©«sµk¶ ¼d½LS©«s ¤x ¦¦¦Ljimx sLi»`½ ¹¸¶VVNRPNRPä qx sª«sWµ³¶j ª«soLiµj¶.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ zqsµô¶jð ÛÉÁN`P ª«soLiµj¶. ª«sVLiµj¶LRiª«sVVÍÜ[ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV FsLi»][ ¾»½[ÇÁxqsV=gS ª«soLiÈÁVLiµj¶. xmspâßá[ÍÜ[ bPªyÒÁ©«sgRiL`i ÊÁ£qs }qístx sQ©s± ª«sµô¶R ©«sVLiÀÁ zqsµô¶jð ÛÉÁN`P ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ª«sVµ³yùx¤¦ ¦õLi ª«sVW²R¶V gRiLiÈÁÌÁNRPV ÊÁxqsV= ª«soLiÈÁVLiµj¶. (xmsp©y µR¶gæiR LRicxmsp©yc Fs. B®µ¶[ ª«sVWÌÁ %sLSÈíÁV. ElLi[gij Lixmso ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. @x¤¦¦¦øµyËص`¶ ©«sgRiLRiª«sVVÌÁ ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ úxmsµ³y©«s LRi¤x ¦¦¦µyLji µR¶gæiR LRiÍÜ[ LRiLiÇÁ©±s gSª±s úgSª«sVª«sVVÍÜ[ ª«so©«sõµj¶. C ª«sVLiµj¶LRiLi »R½WLRiVö ®\ªsxmsoNRPV DLi²T¶ gRißáxms¼½ DLiÉزR¶V. ª«sVLji¸R¶VV ª«sWxmsn V aRPVµ³¶Rô F¢LñiR %sV ©«sVLi²T¶ mx sLi¿RÁ%sV ª«sLRiNRPV lLiLi²R¶VryLýiR V D»R½=x¤¦¦¦ÌÁV BNRPä²R¶ ÇÁLRiVgRiV»yLiVV. 3. ª«sWxmsn V aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLôij ©y²R¶V ª«sV¥¦¦¦xmspÇÁ ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. ª«sWxmsn Vª«sWxqs C ÇÁ©¯[ø»R½=ª«s ®ªs[ÌÁÍÜ[ ®ªs[ÌÁN]ÌÁµj¶ %s©y¸R¶VNRP ˳ÁÏ NRPVòÌÁV µR¶LRi+©yLóiR Li BNRPä²R¶NRPV ª«sryòLiR V. LSú¼½ 10c12 gRiLiÈÁÌÁ ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ ˳ÁÏ WFyLRi¼½. mx soLSßá¸R¶VVNRPQò®\ªsV©«s 21 gRiâßá[aPR ZOP[Qú»yÌÁÍÜ[ µk¶¬sNTP róy©«sLi ª«soLiµj¶.HÍ"£∞ $ zqsµô¶jð ÛÉÁ[NP` ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ª«sWLæSÌÁV: 1. ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õLi 1.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶. C¸R¶V©«s NRPXxms @¬sõ ®ªs[ÎÁÏ ÍØ úFyLóij LiÀÁ©«s úxms¼½ªyLjiNUP ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. @xtsí Q%s©y¸R¶VNRPVÌÁÍÜ[ LRiLiÇÁ©±sgSª±s ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ róy©«sLi DLiµj¶. ¸R¶Wú¼d½NRPVÌÁV ÊÁxqs ¿Á[¸¶R V²y¬sNTP BNRPä²R¶ ¤x ¦Ü[ÈÁÎÏÁ§þÛÍÁ[ªs« o. ª«sVWLjiò ª«sVVÅÁLiÍÜ[ aSLi»R½ gRiLiÕ³Ád LRi ˳تyÌÁV NRP©«sÊÁ²R¶»yLiVV. ©yÉÓÁ ª«sVVzqsý Li µy²R¶VÌÁNRPV ˳ÁÏ ¸R¶Vxms²T¶©«s mx spÇØLRiVÌÁV ª«sVWÌÁ%súgRi¥¦¦¦¬sõ µyÀÁ DLiÀÁ©yLRiV. µR¶WLRiLiÍÜ[ zqsµô¶jð ÛÉÁN`P ª«sVLiµj¶LRiLi ª«soLiµj¶. »R½LRiVªy»R½ 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV NTPÀ³Á²T¶¬s ®\©s®ªs[µ¶R ùLigS |ms²R¶»yLRiV. C NSLRiùúNRPª«sW¬sõ mx soLRiqx säLjiLi¿RÁVNRPV¬s zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s ª«sV¥¦¦¦xmspÇÁ. µ_Li²`¶ ©«sVLi²T¶ zqsµô¶jð ÛÉÁN`P 13 NTPÍÜ[ %dsVÈÁLýiR µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. ÀÁ¿RÁªy²R¶ ¹¸¶VVNRPä ®ªsWLRi¸R¶Vù g][ry*%sV ®ªsVVµR¶ÈÁ »R½mx sxqsV= C róy©«sLiÍÜ[ ¿Á[aSLRiV. zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVLiµj¶LRiª«sVV Õ³Ád ª«sW ©«sµk¶¼d½LRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶.ÉÓÁ ÊÁxqsV= µy*LS BNRPä²R¶ ©«sVLi²T¶ zqsµô¶j ÛÉÁN`P ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè. ÀÁ¿RÁªy²R¶ ¹¸¶VVNRPä ®ªsWLRi¸R¶Vù g][ry*%sV ®ªsVVµR¶ÈÁ »R½mx sxqsV= C róy©«sLiÍÜ[ ¿Á[aSLRiV. µ_Li²`¶ l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± ©«sVLi²T¶ zqsµô¶j ÛÉÁN`P ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP Fs£qs. Bµj¶ mx spâßá[cµ_Li²`¶ ª«sWLæiR Li ª«sVµ³¶R ù DLRi×Á }qístx sQ©s± NTP 16NTP. lLiLi²R¶V NTP. zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV¬s ¹¸¶VVNRPä ª«sVLiµj¶LRiª«sVV µR¶gæiR LRi ª«sVx¤¦¦¦L<ij ªyùxqsV¬s ¸R¶VÇìÁ róy©«sª«sVV ª«soLiµj¶.ÉÓÁ.HÍ"£∞ . C ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ mx sLRi®ªs[VaRP*LRi úxms¼½xtsî Q. zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV¬s ¹¸¶VVNRPä ª«sVLiµj¶LRiª«sVV µR¶gæiR LRi ª«sVx¤¦¦¦L<ij ªyùxqsV¬s ¸R¶VÇìÁ róy©«sª«sVV ª«soLiµj¶. 4. 2. 4.00 gRiLiÈÁÌÁNRPV mx sLi¿yª«sVX»R½ mx spÇÁ. $g]Li®µ¶ ©«sVLi²T¶ zqsµô¶jð ÛÉÁN`P 47NTP. 4. Fs²R¶ª«sV. ª«sV¥¦¦¦ úxmsryµR¶ mx sLixmsNRPª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. C¸R¶V©«sNRPV ¿RÁVÈíÁW FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.30ÌÁNRPV ª«soLiµj¶. mx spâßá[ ©«sVLiÀÁ zqsµô¶jð ÉÓÁN`P 161 NTP. zqsµô¶jð ÛÉÁN`P úxmszqsµ³¶jô ¿ÁLiµj¶©«s mx soßáùQZOP[Qú»R½ª«sVV.00 ª«sLRiNRPV NUPLRi©ò s« ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶.ÊÁxqsV= FsNTPä{tsQLSxmspL`iÍÜ[ µj¶gji JÍØLi²R¶W©±s ©«sµj¶ ©yª«sÌÁµy*LS µyÉÓÁ BNRPä²R¶NRPV ¿Á[LiR ª«s¿RÁVè. ª«sVW²R¶V L][ÇÁÙÌÁV LSú¼½ mx sÌýÁNTP.

FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«súÇÁµR¶Li²R¶V @®©s[ LSORPQqx sVÌÁ©«sV ˳ÁÏ W%sV. zqsµô¶jð ÌÁV ª«so©yõLRiV. gRiâßá[aPR V²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ú¼½xmsoLRiV¬sNTP úxms¿RÁLi²R¶ qx sVª«sVLóiR ª«sLi»R½V²R¶ª«sª«sV¬s ª«sLRi%sV¿Áè©«sV. ©yLRiµR¶V¬s qx sÌÁ¥¦¦¦ ®ªs[VLRiNRPV ÊÁVVxtsvÌÁV $gRiâßá[aPR V¬s úFyLóij LiÀÁLji. @LóiR ©yLkiaRP*LRi ˳ÁÏ Ligjiª«sVÍÜ[ C %súgRi¤x ¦¦¦Li ª«soLiµj¶. @xmsöV²R¶V aRPLiNRPLRiV²R¶V »R½©«sNRPV ú¼½xmsoLSxqsVLRiV¬s\|ms %sÇÁ¸R¶Vª«sVV NSª«sÛÍÁ©«s¬s N][lLi©«sV. »y©«sV qx s*¸R¶VLigS qx s*LæiR ÍÜ[NS¬sNTP ¸R¶VVµôyð ¬sNTP ®ªsÛÎÁþ©«sV. $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ®µ¶[ªs« róy©«smx soúÈÁxqsí V ªyLRiV %dsÉÓÁ¬s mx sLRiù®ªs[OPT QryòLiR V. Fy»yÎÏÁª«sVV lgiÌÁª«sª«sV¬s AÇìØzmsLi¿Á©«sV. aRPLiNRPLRiV¬s FyÌÁ LS¼½ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ª«so©yõLiVV. LRiLiÇÁ©±sgSª±s D»R½Lò SÌÁ µy*LS ˳ÁÏ NRPVòÌÁV ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[zqs©«s ªyLjiNTP ¬sªyxqsLi. ¿³ÁR ú»R½mx s¼½ ryx¤¦¦¦§ ª«sV¥¦¦¦LSÇÁÙ C ®µ¶[ªs« róy©y¬sõ Bxtsí Qmx s²T¶©y²R¶V. »R½ÖýÁ úgRiV»y=ª«sVLiµR¶V²T¶¬s ¬dsNRPV ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi LSORPQqx s mx soú»R½VÌÁV ÇÁ¬søryòLiR ¬s bPzmsLi¿Á©«sV. ª«sVßÓámx spL`i @®©s[ úgSª«sVLiÍÜ[ gRiâßá[aPR V¬s róyzmsLi¿Á©«sV. bPª«so¬s ©¯[ÉÁÓ ©«sVLi²T¶ INRP ¾»½[ÇÜ[ªs« V¸R¶VV\®²¶©«s mx soLRiVxtsv²R¶V ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ª«sÀÁè ""®©s[©s« V gRiâßá[aPR V²R¶©«sV. bPª«so¬s»][ ú¼½xmsoLSxqsVLRiV¬sNTP ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi ¸R¶VVµ³¶Rô ª«sVV ÇÁLjigji©«sµj¶. C qx sLiÊÁLiµ³¶R ª«sVV ª«sÌÁ©«s úgRiV»y=ª«sVLiµR¶V²R¶V ÇÁ¬søLi¿Á©«sV. qx s*LæiR ÍÜ[NS¬sNTP ®ªsÎÏÁþgS®©s[ BLiúµR¶V¬s ª«súÇظR¶VVµ³¶R ª«sVV©«sV ¼d½zqs @»R½¬s¬s ¬sLS¸R¶VVµ³¶R V¬s ¿Á[}qs©«sV. A qx s*LRiWxms®ªs[V 10 »]Li²R¶ª«sVVÌÁV. ú¼½xmsoLSxqsVLRiV²R¶V µk¶¬s¬s ¬sLSNRPLjiLi¿Á©«sV. C úËØx¤¦¦¦øßáV²R¶V 64 NRPÎÏÁÍÜ[ ¬suñy»R½V²R¶V @¬s ú¼½xmsoLRiV²R¶V gRiª«sV¬sLi¿Á©«sV. B»R½¬s afLSù¬sNTP aRPLiNRPLRiV²R¶V ®ªsVÀÁè Z\ NPÍØxqsxmsLRi*»y¬sõ BÀÁè »y©«sV ª«sVLiµ³¶R LRi mx sLRi*»y¬sNTP ®ªsÛÎÁþ©«sV. @LiµR¶Vª«sÌýÁ Bµj¶ úxmszqsµô¶jð F~Liµj¶©«s ZOP[Qú»R½ª«sVV.HÍ"£∞ mx s²T¶©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ %súgRi¤x ¦¦¦Li ¿yÍØ ANRPL<iR ßágS NRP©«sÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶.HÍ"£∞ . $ª«sV¼½ ª«sWµ³¶R ª«sLSª«so {msuy* LS¼½ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV 1890 qx sLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ $ @©«sùËØ®µ¶[ªs± ª«sLiaRPFyLRiLixmsLRiùª«sVVgS mx spÇÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõLRiV. C ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi ª«sVVÅÁù ª«sWLæS¬sNTP úxmsNRP䮩s[ ª«soLiµj¶. gRiâßá[aPR ¿RÁ»R½VLôij ©y²R¶V BNRPä²R¶ D»R½=ª«sLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. ú¼½xmsoLSxqsVLRiV²R¶V BLiúµR¶ zqsLi¥¦¦ qx sª«sVV\|ms NRPWL]让s©«sV. úgRiV»y=ª«sVLiµR¶V²R¶V ª«sVLiÀÁ ®ªs[µyLi»R½ mx sLi²T¶»R½V²R¶V. ª«soLi²R¶ÉجsNTP BNRPä²R¶ INRP µ³¶R LRiøaSÌÁ ª«soLiµj¶. ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä µR¶LRi+©«sLi @©«sLi»R½LRiLi ˳ÁÏ NRPVòÌÁV C ¬sÎÜ[ËØ LS¸º¶V ¹¸¶VVNRPä qx sª«sWµ³¶j ¬s »R½mx söNRP µR¶Lji+ryòLiR V. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV »R½WLRiVö µj¶NRPVä©«s ª«soLiµj¶. $gRiâßá[aPR V²R¶V qx s*¸R¶VLigS úËØx¤¦¦¦øßáLRiWxmsLi µ³¶R LjiLiÀÁ ú¼½xmsoLRiV²R¶V ª«so©«sõ ©«sgRiLS¬sNTP ª«s¿Áè©«sV.µy¬s\|ms ®ªsLi²T¶ ¿³ÁR ú»R½ª«sVV. %súgRiª«sVLi Fs²R¶ª«sV »]Li²R¶ª«sVV NRPÖÁgji NRPWLRiVè¬s ª«soLiÈÁVLiµj¶. qx sVª«sL`iñ @®©s[ ª«sVW²R¶V ©«sgRiLSÌÁV B¿Áè©«sV. LRi»R½õª«sVßáVÌÁ ¹¸¶VVNRPä ª«sVW²R¶V F~ÉýØÌÁ©«sV »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs ry¸R¶VLiú»R½Li @ª«sgS®©s[ ú¼½xmsoLSxqsVLRiV¬sNTP B¿Áè©«sV. ª«sVW²R¶V ÍÜ[NSÌÁÍÜ[ Aµ³¶j mx s»R½ùª«sVV ryµ³¶j Li¿yÌÁ¬s ú¼½xmsoLS qx sVLRiV¬sNTP INRP N][Lij NRP NRPÖÁgji©«sµj¶. "ú¼½xmsoL`i' ª«s©yÌÁNRPV ®ªs×Áþ gRiâßá[aPR V¬s úFyLôij Li¿Á©«sV. @©«sVN][NPR VLi²y ÀÁLi»yª«sVßÓṸ¶VVNRPä %súgRi¤x ¦¦¦Li @µR¶XaRPùQ®\ªsV©«sµj¶. %dsV µR¶WLRiLi. ÀÁLi»yª«sVßÓá ¹¸¶VVNRPä C %súgRi¥¦¦¦¬sõ ú¼½xmsoLSxqsVLRiV²R¶V mx sÈíÁVN]¬s ¸R¶VVLi®²¶©«sV. ª«sWª«sVWÌÁV mx sµô¶Rð ¼½ÍÜ[ ˳ÜÇ[ Á©«sª«sVV BNRPä²R¶ ª«so©yõLiVV. ˳ØúµR¶mx sµR¶ ª«sVLji¸R¶VV ª«sWxmsn V ª«sWxqsª«sVVÌÁ»][ |msµô¶R D»R½=ª«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. qx sWLRiù ¿RÁLiúµR¶VÌÁV ª«so©yõLRiV. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V ˳ÁÏ NRPVòÌÁV FsNRPV䪫sgS ª«sryòLiR V. ú¼½xmsoLRiV²R¶V Õ³Ád ª«sVNS¸º¶V. (rygRiªy¬ds NRPúLRi»][) gRiLiµ³¶R mx so ¿ÁNRPä»][ bPÌÁöNSLRiVÌÁV »R½¸R¶WLRiV ¿Á[}qs qx só Li˳ØÌÁV %sbPxtsí QLigS ª«soLiÉØLiVV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRißáxms¼½. »R½LRiVªy»R½ NSLkiNò PR aRPVµô¶Rð F¢LñiR %sV©y²R¶V aRPLiNRPLRiV²R¶V IZNP[ ËØß᪫sVV»][ ú¼½xmsoLSxqsVLRiV¬s ª«sµ³¶j Li¿Á©«sV. úgRiV»y=LiµR¶V¬sNTP "ú¼½xmsoL`i' ÇÁ¬søLi¿y²R¶V. LRiLiÇÁ©±sgSª±s ª«sV¥¦¦¦gRißØxms¼½ ®µ¶[ªs« róy©«sª«sVV ®ªsÛÎÁ[þ µyLjiÍÜ[ ª«sWµ³¶R ª«sLSª«so {msuy* ªyLji ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ µR¶LRi+©«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. ª«sVVNRPVLiµR¶V¬s BLiúµR¶V²R¶V LRiVNSøLigRiµ³¶R V²T¶ LRiWxmsª«sVV µ³¶R LjiLiÀÁ Fy²R¶V ¿Á[|qs©«sV. @»R½¬sNTP ""gRiLigRißØ»y*' C ª«sVLiú»y¬sõ Dxms®µ¶[bPLi¿Á©«sV. %súgRix¤¦¦¦Li »R½ÌÁ \|ms ®ªsLi²T¶»][ ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶©«s ª«sVNRPVhRiLi. ª«sVßÓáxmspL`iÍÜ[ $ gRiâßá[aRPV²R¶V úxmsxqs©«sõQQ®\ªsV bPª«so¬sNTP »R½©«s %sLShRi qx s*LRiWFy¬sõ ¿RÁW|ms©«sV. $ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ mx spÇÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²y¬sNTP @®©s[NPR ª«sVLiµj¶ mx spÇØLRiVÌÁV ª«soLiÉØLRiV.HÍ"£∞ 2. ¿RÁW²R¶ÉجsNTP @LiµR¶®\ªsV©«s Dµyù©«sª«s©«sª«sVV. NSÌÁVx t sQ ù LR i z ¤ ¦¦¦»R ½ \ ® ª sV©« s ªy»yª« s LR i ßáLi NRPÖÁgjiª«soLiÈÁVLiµj¶. 20 ¿Á[»½R VÌÁ»][ ª«so©«sõ %súgRix¤¦¦¦Li INRPÉÓÁ ª«soLiµR¶¬s @LiÉØLRiV. ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ ª«sµô¶R NRPV ®ªsÎÏÁþgRiÌÁ ª«sWLæiR ª«sVVÌÁV: 1. ¬sÇØLi uyz¤¦¦¦¼d½ÌÁV BNRPä²R¶ ªyùFyLRi NSLSùÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. ª«sV¥¦¦¦ ®µ¶[ªs« o²R¶V »R½mx sxqsV= ¿Á[¸¶R V²R¶Li ª«sÌÁ©«s gRißáxms¼½ úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©«sLiµR¶V©«s BNRPä²T¶ gRißáxms¼½¬s ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ @LiÉØLRiV. ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä BLRiVxmsNRPäÌÁ ÊÁVµô¶jð . B»R½©«sV ¿Áxmsö²R¶Li ª«sÌÁ©«s úËØx¤¦¦¦øßáV²R¶V qx sVª«sLñiR . úxms¼½ qx sLiª«s»R½=LRiLi F¢LñiR %sV ©«sVLi²T¶ qx sxmsò%sV ª«sLRiNRPW ª«sWª«sVWÌÁV D»R½=ª«sª«sVV. Bµj¶ BNRPä²T¶NTP 12 NTP. µR¶WLRiLiÍÜ[ LRiLiÇÁ©±sgSª±s ª«soLiµj¶. C úgSª«sVLi mx spâßá ÑÁÍýØ. ry*%sV ¬sÎÜ[ËØ qx sª«sWµ³¶j mx sLizmsÎÏÁ#®©s[Li` ÍÜ[ ª«soLiµj¶. @NRP䮲¶[ ®ªsL]NRP gRiµj¶ÍÜ[ mx sµj¶ »]Li²R¶ª«sVVÌÁV. mx spâßá ÍÜ[¬s bPªyÒÁ©«sgRiL`i ÊÁ£qs}qístx sQ©s± ©«sVLi²T¶ bPLRiWL`i©«sgRiL`i ®ªsÛÎÁ[þ ÊÁxqsV=ÌÁV LRiLiÇÁ©±sgSª±sÍÜ[ AgRiV»yLiVV. »R½©«s ÇÁ©«sø ª«sX»yòLi»y¬sõ %s¬s NRPLihRiNTP ª«sXORPQªs« VV @ª«sª«sV¬s »R½ÖýÁ¬s bPzmsLi¿Á©«sV. LRix¤¦¦¦µyLji ¿yÍØ F~²R¶ª«sogS ª«soLi²T¶ BLRiVxmsNRPäÍØ Â¿ÁÈýÁ»][ ¬sLi²T ¶ ª« s oLi²T ¶ . @xmsöÉÓÁ ©«sVLi²R¶ ú¼½xmsoLSxqsVL`i @¬s @LiµR¶LRiW ú¼½xmsoL`i¬s zmsÖÁ¿Á[ªyLRiV. ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V\®²¶©«s bPª«so²R¶V ª«sWú»R½®ªs[V ú¼½xmsoL`i¬s ª«sµ³¶j LixmsgRiÌÁ²R¶¬s ª«sLRi%sV¿Áè©«sV. ÍÜ[ÅÁLi²R¶. ª«sVVÅÁùgRiLRi÷éªs« VV ÊÁ¸R¶VÈÁ gRiVLi²U¶ LSÇØ ¹¸¶VVNRPä bPÌÁ ª«soLiµj¶. $ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½ ZOP[Q ú»R½Li LRiLiÇÁ©±sgSª±s úgSª«sVLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. aRPLiNRPLRiV©«sNRPV $gRiâßá[aPR V²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©«s C úFyLi»R½®ªs[V LRiLiÇÁ©±s gSª±s. úgRiV»y=ª«sVLiµR¶V²R¶V. LRiW}ms. z¤¦ ¦ªs« WÌÁ¸R¶W¬sNTP ®ªs×Áþ aRPLiNRPLRiV¬s ˳ÁÏ ¸R¶V|msÛÉÁí ©«sV. ˳ÜÇ[ Á©«s qx sµR¶VFy¸R¶WÌÁV GLSöÈÁV ¿Á[ryòLiR V. 3. úËØx¤¦¦¦øßáV²R¶V bPªyNRP®²¶[ÍÜ[¬s ÀÁLi»yª«sV¼½ ¹¸¶VVNRPä %súgRi¥¦¦¦¬sõ ú»R½mx soLSxqsVLRiV¬sNTP B¿Áè©«sV. %súgRi¤x ¦¦¦Li @»R½ùLi»R½ ANRPL<RißÔá¸R¶VLigS ª«soLiÈÁVLiµj¶. ztsQLiR WL`i »yÌÁWNSÍÜ[ ª«soLiµj¶. C»R½²R¶V LSORPQNPR úxmsª«sX¼½ò NRPÖÁgji©«s gRiâßá[aPR V¬s ˳ÁÏ NRPVò²¶R V. $gRiâßá[aPR V¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li\|ms qx sWLRiù NTPLRiß᪫sVVÌÁV mx s²R¶»yLiVV. mx sp®©s©«sgRiL`i µyLjiÍÜ[ mx spâßáNRPV 42 NTP. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. »R½ÌÁ\|ms ®ªsLi²T¶»][ ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶©«s JLiNSLRiª«sVV. C L][ÇÁÙ¬s ú¼½xmsoLSLji mx spLñij ª«sV @LiÉØLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. C LRiLiÇÁ©±s gSª±sÍÜ[ gRiâßá[ªs« o²R¶V úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV aRPLiNRPLRiV¬s µR¶LRi+%sV¿Áè©«sV. mx spâßá[ µ_Li²`¶ l\ LiÌÁV ª«sWLæiR LiÍÜ[ DLRi×dÁ}qístx sQ©s± ª«sµô¶R ©«sVLi²T¶ 16 NTPÍÜ[%sd VÈÁLýiR µR¶WLRiLiÍÜ[ LSª±sVÇÁ©«sgSª±s ª«soLiµj¶. ®µ¶[ªs« róy©«sª«sVV »R½LRimx so©«s @»R½²R¶V: ˳ÁÏ NRPVòÌÁ N][qx sLi qx s*¿RÁèé»y gRiX¥¦¦¦ÌÁV.%dsV. }¤¦¦¦ bPª«saRPLiNRPLS ¬dsNRPV Gª«sLRiª«sVV NSª«sÛÍÁ©¯[N][LiR VN]['' @®©s©«sV. $ gRiâßá[aPR V¬s mx spÇÁ ¿Á[¸¶R VùNRPVLi²y bPª«so¬s»][ ¸R¶VVµô¶R𠪫sVV ¿Á[zqs B»R½²R¶V @xmsÇÁ¸R¶Vª«sVV F~Li®µ¶©«s¬s ©yLRiµR¶V²R¶V bPª«so¬s»][ ¿Á|msö©«sV. ú¼½xmsoLSxqsVLRiV¬s»][ ¸R¶VVµôy¬sNTP ª«sVVLiµR¶V ª«sV¥¦¦¦ ®µ¶[ªs« o²R¶V J NSLRiqx s*LRiWxmso¬s qx søLjiLiÀÁ©«s úFyLi»R½LiÍÜ[ ª«sVLiµj¶LRiª«sVV ¬sLjiøLiÀÁ ª«sV¥¦¦¦gRißáxms¼½¬s úxms¼½ztsí QLi¿Á©«sV. C gRiâßá[aRPV¬s }msLRiV ª«sVx¤¦Ü[»R½äLih`i @LiÉØLRiV. gRiâßá[tx sv¬s ¹¸¶VVNRPä ˳ÁÏ NRPVò²¶R V. ÊÁVVxtsvÌÁ ¸R¶VÇìØÌÁ©«sV ú¼½-TÁmx soLSxqsVLRiV²R¶V ¿ÁÍýØ¿ÁµR¶VLRiV ¿Á[|qs©«sV. @NRP䮲¶[ úFyLóiR ©«s ¿Á[|qs©«sV. BxmsöV²R¶V ª«sVLiµj¶LRiLi qx s˳ت«sVLi²R¶Fy¬sNTP ª«sVLRiª«sVø»R½VòÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõLiVV. LRiLiÇÁ©±sgSª±s ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP zqsLRiWL`i ª«sWLæiR Li D»R½Q®ò\ªsV©«sµj¶. 20 ¿Á[»½R VÌÁ»][ NRPW²T¶©«s %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV.

C ª«sVLiµj¶»R½ª«sVV ¹¸¶VVNRPä NSLRiù˳ØLRiª«sVV úÈÁxqsí V ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©s« õµj¶. zqsµô¶j𠹸¶VVNRPä qx s©«sõ¼½ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV %s}mnsVõaRP*LRiV¬s lLiLi²R¶V úxmsNRPäÍØ ª«so©«sõ%s. 3. ˳ÁÏ ÇÁ©«s. @Õ³Á©«sLiµR¶V¬s ¹¸¶VVNRPä ¸R¶VÇìجsõ %sµ³¶R *LixqsLi ¿Á[¸¶R Vª«sV¬s BLiúµR¶V²R¶V ¸R¶Vª«sVV²T¶õ AÇìØzmsLi¿Á©«sV. ¸R¶Vª«sVV²R¶V @Õ³Á©«sLiµR¶V¬s ¹¸¶VVNRPä ¸R¶VÇìجsõ %sµ³R¶*LixqsLi ¿Á[|qs©«sV. ÍÜ[NPR ª«sVLi»y C ¸R¶Vª«sVVßÓáõ %sxmsn WõxqsVL`igS ˳Ø%sLi¿Á[ªyLRiV. BNRPä²R¶ $ %s}mnsVõaRP*LRi qx s*LRi gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä qx s*¸R¶VLigS @ª«s»R½LjiLiÀÁ©«s %súgRi¤x ¦¦¦Li DLiµj¶. ª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[ ÍÜ[mx sÌÁ bPÌÁöNRPÎÏÁ ª«sLñij Li¿RÁµR¶gji©«sµj¶. @xtsí Q%s©y¸R¶VNRPVÌÁÍÜ[ ÇÁÙ©«sõL`i »yÌÁWNSÍÜ[ Ixmsn VL`iÍÜ[ %s}mnsVõaRP*LRi gRißáxms¼½ ª«sVLiµj¶LRiLi DLiµj¶. @Fyö¬ds ª«sVLiµj¶LRi ¬sLSøßáLi ¿Á[|qs©«sV.HÍ"£∞ . gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä lLiLi²R¶V NRPÎÏÁ§þ ª«súÇØÌÁ»][ F~µR¶gRiÊÁ²T¶ D©«sõ%s. %s}mnsVõaRP*LRiV¬s ®©s[ú»yÌÁV ¾»½[ÇÁxqsV=gS ª«so©yõLiVV. gRiLRi÷éªs« VV ¹¸¶VVNRPä ©yÌÁVgRiV µj¶NRPVäÌÁÍÜ[ bP. mx spâßá ©«sVLi²T¶ Fs£qs.ò qx sWLRiù. %sxmsn WõxqsVLRiV²R¶V z¤¦¦¦ª«sWÌÁ¸R¶WÌÁ ©«sVLi²T¶ µ]LýiR VNRPVLiÈÁW Jxmsn VL`i ª«sVµ³¶R ùNTP ª«s¿Áè©«sV. ª«sWxmsn VaRPVµô¶Rð ¿RÁLRiV´j¶. C %sµ³¶R LigS ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV. %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV »R½WLRiVöµj¶NRPVägS ª«soLi²T¶ »]Li²R¶ª«sVV Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso©«sNRPV ª«soLi²T¶ NRPWLRiVè¬s ª«so©«sõ %súgRi¤x ¦¦¦Li DLiµj¶. mx spÇÁ.HÍ"£∞ 5. $LSª«sVV¬s ª«sVLiµj¶LRiª«sVV ª«soLiµj¶. mx spâßá[ ©yzqsN`P L][²¶Rï V%dsVµR¶VgS ©yLS¸R¶VßágSª±s µR¶gæiR LRi 7NTP. mx soLSßá NRP´R¶: mx spLS*NSÌÁLiÍÜ[ |\ ¤¦¦¦ª«sVª«s¼d½ ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ""@Õ³Á©«sLiµR¶©±s'' }msLRiV gRiÌÁ LSÇÁÙ mx sLjiFyÖÁLi¿Á[ªy²R¶V. ©yLRiµR¶ª«sVV¬s BLiú²R¶V¬sNTP @Õ³Á©«sLiµR¶V¬s ¹¸¶VVNRPä ¸R¶VÇìÁmx so mx spLjiò %sª«sLSÌÁV ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ|msö©«sV. ¸R¶Wú»R½ÌÁV ¿Á[}qs ªyLjiNTP ¬sªyxqsgRiX¥¦¦¦ÌÁV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. 1967ÍÜ[ ª«sVLiµj¶LRi NRP%sVÉÔÁ N]»R½ò %súgRi¥¦¦¦¬sõ róyzmsLiÀÁLiµj¶. ©yLS¸R¶Vßá gSª±s ©«sVLi²T¶ ©«s²T¶ÀÁ NRPW²y ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè. %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V: BLiúµR¶V²R¶V xqsXztísQLiÀÁ©«s %sxmsn WõxqsVLRiÌÁV©«sV qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁVÈÁNRPV %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V ÛÍÁ[µy %sxmsn Võx¤¦¦¦LRiV²R¶V @ª«s»R½LjiLi¿y²R¶V.HÍ"£∞ ¹¸¶VVNRPä úxmsª«sLRi©ò s« ©«sV ¾»½ÖÁ¸R¶VZNP[|qs©«sV ª«sVLji¸R¶VV BLiúµR¶V¬s ¹¸¶VVNRPä gRiLRi*ª«sVV©«sV F¡g]ÈíÁª«sV¬s @»R½¬s¬s ®ªs[²¶R VN]®©s©«sV.ÉÓÁ µy*LS ÇÁÙ©«sWõL`i ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè. 4. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij . ¿RÁ»R½VLóij »R½LRiVªy»R½ D»R½=ª«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. ª«sVLiµj¶LRiª«sVLi»y LS¼½»][ ¬sLjiøLi¿RÁÊÁ²T¶©«sµj¶. ÀÁª«sLjiNTP gRiÇØ©«s©«s úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ÊÁVVztsQªs« VVÌÁ©«sV %sxmsn WõxqsVLji ËØLji©«sVLi²T¶ NSFy²R¶»y©«s¬s ª«sWÈÁ B¿Áè©«sV.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ ILRi&VL`i ª«soLiµj¶. B»R½¬s ¥¦¦¦¥¦¦¦NSLS¬sNTP »R½mx s{qs* ª«sVV©«sVÌÁV ˳ÁÏ ¸R¶Vú˳ØLi»R½V\ÛÍÁ©yLRiV. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ÊÁVV{tsQ ª«sVV¬dsª«sLRiVùÌÁV |msµô¶R qx sLiNRPÈÁLiÍÜ[ mx s²T¶Lji. 1839 NSÌÁLiÍÜ[ ÀdÁª«sWÒÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. $ gRiâßá[aPR V²R¶V BNRPä²R¶ B»R½¬s¬s J²T¶Li¿Á©«sV. gRiVúLRimx so ÊÁLi²ý¶R V µ]LRiVNRPV»yLiVV. 2. ª«sVLi²R¶mx sLiÍÜ[ gRiVLi²U¶LSÇØ %súgRi¤x ¦ ¦Li ª«soLiµj¶. (xmsp©y µR¶gæiR LRi) $ %s}mnsVõaRP*LRi ry*%sV ÇÁÙ©«sWõL`i »yÌÁWNSÍÜ[ NR P WNR P V²U ¶ ©« s µk ¶ ¼d ½ LS©« s ª« s VLiµj ¶ LR i Li »R½WLRiVöª«sVVÅÁª«sVVgS ª«so©«sõµj¶. ¸R¶VÇìÁ NSLSùÌÁNTP ª«sVVLiµR¶V ©y }msLRiV ÇÁzmsLiÀÁ©«sÈýÁLiVV¾»½[ A ¸R¶VÇìجsõ Fsª«sLRiW AÈÁLiNRPmx sLRi¿RÁÛÍÁ[LiR V. %sxmsn WõxqsVL`i ZNP[ªs« ÌÁLi @Õ³Á©«sLiµR¶V¬s ¹¸¶VVNRPä ¸R¶VÇìÁª«sVV %sµ³¶R *LixqsLi ¿Á¸R¶VùÈÁ®ªs[V NSNRPVLi²y ˳ÁÏ W%sV\|ms©«s qx sª«sVxqsò ®\ªsµj¶NRP NSLSùÌÁ©«sV NRPW²y ©yaRP©«sLi ¿Á[|qs©«sV. ÊÁVµô¶jð . úxms®ªs[aPR µy*LS¬sNTP lLiLi²R¶V ®\ªsxmsoÍØ LS¼½»][ ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶©«s ˳ØÌÁµyL`ic ¿³]mx[ sµyL`i ª«soLiµj¶. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ ¹¸¶VVNRPä %súgRi¥¦¦¦ÌÁV NRPÎØ»R½øNRPLigS ª«so©yõLiVV. @%sNRP®²¶[ @®©s[ @»R½©«sV 1958 ©«sVLi²T¶ 1968 ª«sVµ³¶R ù NSÌÁLiÍÜ[ C ª«sVLiµj¶LRiLi NRPÉíÁÓ Li¿Á©«sV. ú¼½xmsoLSLji F¢Lñij ª«sV. @¼½ ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi®\ªsV©«s LRiWxmso©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ ¸R¶Vª«sVV²R¶V ®ªsLiÈÁ®©s[ úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©y²R¶V. D»R½=ª«sª«sVV L][ÇÁÙ©«s µk¶mx sª«sWÌÁÌÁ»][ @»R½ùLi»R½ ®\ªs˳ÁÏ ª«sª«sVVgS C úFyLi»R½Li ®ªsÌÁVg]LiµR¶V»R½VLiµj¶. NUPLRi©ò s« ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµ][ A úFyLi»R½LiÍÜ[ ¬dsª«so ®ªsÎÏÁþª«sÌÁµR¶V'' @¬s AÇìØzmsLi¿Á©«sV. µ³yLjiøNRP mx spÇÁÌÁV @¬sõLiÉÓÁ¬ds ¿ÁÍýØ¿ÁµR¶VLRiV ¿Á[|qs©«sV. INRP¿][ÈÁ Û\ËÁ³ LRiª«s©y´R¶V¬s ¹¸¶VVNRPä ¿ÁNRPäÊÁ²T¶©«s ª«sVWLjiò ª«soLiµj¶. ˳ÏÁW%sV»][FyÈÁV xqsLRi*ÍÜ[NSÌÁV ˳ÁÏ ¸R¶Vú˳ØLi»R½V\ÛÍÁ©yLiVV. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ lLiLi²R¶ª«s µy*LRiª«sVV »R½LRiVªy»R½ ª«sVW²R¶ª«s µy*LRiLi ®ªsLiÈÁ®©s[ $ %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V NRPWLRiVè¬s D©«sõ %súgRi¤x ¦¦¦Li DLiµj¶. ILRi&VL`i mx spâßá[ ©ybPN`P ª«sV¥¦¦¦ª«sWLæRiLiÍÜ[ DLiµj¶. ¸R¶VÇìÁª«sVVÌÁV. ©yÌÁVgRiV úxmsNRPäÌÁ @LiµR¶®\ªsV©«s LSú¼½ qx sòLi˳ØÌÁ»][ NRPW²T¶©«s ª«sVLi²R¶mx sLi DLiµj¶. FnyÉØùNTP 8 NTP.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ JLRi&VL`i @®©s[ ZOP[Qú»R½ª«sVV ª«soLiµj¶. BLiúµR¶V²R¶V C ¸R¶VÇìجsõ ˳ÁÏ LigRimx sLRi¿RÁ²y¬sNTP ¸R¶Vª«sV µ³¶R LRiøLSÇÁÙ¬s qx søLjiLi¿Á©«sV. ©yLS¸R¶VßágSª±s ÇÁÙ©«sõL`i C ª«sWLæRiª«sVVÍÜ[ ILRi&VL`iNTP ®ªsÎÏÁþÉجsNTP GLSöÈýÁV D©«sõ%s. ª«sVLiµj¶LS¬sNTP ª«sVVLiµR¶V lLiLi²R¶V µk¶FyÌÁV ª«so©«sõ%s. ÇÁÙ©«sWõL`i ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP mx spâßá[ bPªyÒÁ©«sgRiL`i ÊÁxqsV= }qístx sQ©s± ©«sVLi²T¶ ÊÁxqsV=ÌÁV µ]LRiVNRPV»yLiVV. %sxmsn WõxqsVLRiV²R¶V gRiâßá[aPR V¬s aRPLRißáV®ªs[®²¶[©s« V. µR¶Lji+¬s. ª«sVLiµj¶LRiLi @LiµR¶®\ªsV©«sµj¶. C ZOP[Qú»R½ª«sVV mx spâßá[ ÑÁÍýØÍÜ[ ÇÁÙ©«sWõL`i »yÌÁWNSÍÜ[ ©yLS¸R¶Vßá úgSª«sW¬sNTP µR¶gæiR LRigS 7 NTP. gRiÇØ©«s©«sV²R¶V B»R½¬sNTP "" G úFyLi»R½ª«sVVÍÜ[ @LiVV¾»½[ ©y @LRiè©«s. %sxmsn Võ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«so©yõLRiV.' ª«sVLji¸R¶VV %sxmsn WõxqsVL`i ©«sVLi²T¶ %s}mnsVõaRP*L`i }msLRiV©«sV µ³¶R LjiLiÀÁ C úFyLi»y¬sõ úxmszqsµô¶jð ZNPNTPäLi¿RÁª«sV¬s N][lLi©«sV. aRPNTP. qx sLRi*®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ÊÁVVztsQ ª«sVV©«sVÌÁV ©yLRiµR¶ ª«sVV¬s ¹¸¶VVNRPä qx sÌÁ¥¦¦¦ ®ªs[VLRiNRPV gRiÇØ©«sV¬s G²R¶V @ORPQLSÌÁ ª«sVLiú»y¬sõ ÇÁzmsLi¿RÁÈÁLi ®ªsVVµR¶ÌÁV|msÉíØLRiV. ©yLRiµR¶ ª«sVV¬s gRiâßá[aPR mx soLji ®ªs×Áþ $ gRiâßá[aPR V¬s»][ %sxmsn WõxqsVLRiV¬s FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @Li»R½ÈÁ %sxmsn WõxqsVLRiV²R¶V "¬ds ¹¸¶VVNRPä }msLRiV»][ FyÈÁV ©y }msLRiV ÇÁ»R½ ¿Á[LiR 誫sV¬s ª«sLRiª«sVV N][lLi©«sV. ÇØ®ªs[VõLRiVNRPV 6 ®\ ªsVÎÏÁþ µR¶WLRiª«sVVÍÜ[ ILRi&WL`i úgSª«sVª«sVVÍÜ[ @ª«s»R½LjiLi¿y²R¶V. »R½ÌÁVxmsoNTP úxmsNRP䮩s[ ©«sÌýÁÉÓÁ LS¼½ ¹¸¶VVNRPä bPNRP¤x ¦¦¦LRiLi ª«soLiµj¶. C %s}mnsV*aRP*LRiV¬s qx sLiNRPÈÁª«sVVÌÁV ©yaRP©«sª«sV©«sgS®©s[ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ÊÁVVxtsvÌÁV NRPÖÁzqs ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V C "JLRi&VL`i' $ gRiâßá[aRPV¬s róyzmsLi¿yLRiV. %s}mnsVõaRP*LRiV¬s ¹¸¶VVNRPä ª«sVLiµj¶LRiª«sVV »R½WLRiVö µj¶NRPVä ®\ªsxmsoNTP ª«soLiµj¶. ˳ØgSª«sL`i @®©s[ Bµô¶R LRiV ÊÁVVxtsvÌÁ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ¿ÁNRPäÊÁ²T¶©«s%s. ª«sVWLjiò ¹¸¶VVNRPä lLiLi²R¶V NRPÎÏÁ§þ %sVÌÁ %sVÌÁ ª«sVLiÈÁW ®ªsVLji}qs ª«súÇØÌÁ»][ F~µR¶gRiÊÁ²T¶ ª«so©«sõ%s. $ gRiâßá[aPR V²R¶V @ª«s»yLRiLi µ³¶R LjiLiÀÁ %sxmsn WõxqsVLRiV¬s»][ qx sª«sW©«s®\ ªsV F¡LRiV rygjiLi¿Á©«sV. B»R½©«sV BLiúµR¶ mx sµR¶%s¬s F~LiµR¶²y¬sNTP z¤¦¦¦ª«sWÌÁ¸R¶WÌÁ\|ms $ gRiâßá[tx sQ ¸R¶VÇìÁLi úFyLRiLiÕ³ÁLi¿Á©«sV. gRiÇØ©«s©«sV²R¶V »R½´yxqsVò @¬s ®©s[©s« V ¬s©«sVõ ©y ˳ÁÏ NRPVòÌÁ qx sª«sVVµy¸R¶VLiÍÜ[ NRPÌÁVxmsoNRPVLiÈÁV©yõ©«s¬s %s}mnsVõaRP*L`i }msLRiV»][ G úFy\âßá¾»½[ ÇÁxmsª«sVV ¿Á[ryò²][ @»R½¬sNTP qx sLRi*zqsµô¶jð úFyzmsò NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. LSÇÁÙ ¸R¶VÇìÁLi N]LRiNRPV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV Fsª«sLji¬ds A¥¦¦¦*¬sLi¿RÁÛÍÁ[µ¶R V. %súgRix¤¦¦¦ª«sVV Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso »]Li²R¶ª«sVVÍÜ[ NRPÌÁµR¶V.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. JLRi&VL`i ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP gRiÌÁ ª«sWLæSÌÁV: 1. ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶W¬sNTP ª«sVVLiµR¶V LS%s. ÇÁÙ©«sWõL`i ©«sVLi²T¶ JLRi&VL`iNRPV ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ÛÉÁ[NPUý . %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶V BNRP䮲¶[ úxmsµR¶ORPQßáÌÁV ¿Á[|qs©«sV. ª«sVV©«sVÌÁV gRiâßá[aPR V¬s ¹¸¶VVNRPä ALSµ³¶R ©«s ®ªsVVµR¶ÌÁV|msÉíØLRiV.

G%sVÈÁLiÛÉÁ[ »R½©«s mx s¼½®µ¶[ªs« o²R¶V Fsª«sLji¬s qx søLjiqx sVò©yõ²R¶V? FyLRi*¼½ úxmsaRP©«sNTP ˳ÜÛ[ÍÁ[©y´R¶V²R¶V "xqsLRi*®µ¶[ªs« »R½ÌÁÍÜ[ úZaP[tx sî v²R¶V. úxmsNRP䮩s[ 97 bPÌÁö LRiWFyÌÁ»][ ª«soLiµj¶ qx só Li˳ØÌÁ\|ms ª«so©«sõ bPÍØöÌÁÍÜ[ Aª«so. JLiNSLRi gRiâßá[aPR V¬s ®©s[©s« V qx søLjiqx sVò©yõ©«sV' @¬s qx sª«sWµ³y©«sLi B¿yè²R¶V. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV ¹¸¶VVNRPä mx sbP誫sV ®\ªsxmso©«s INRP ÛÍÁ¬s¸R¶Vúµj¶ @LiµR¶®\ªsV©«s qx só WxmsLi ª«soLiµj¶. $ gRiâßá[aPR V¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li LS¼½»][ ¿ÁNRPäÊÁ²T¶ úxmsµR¶ORPQßáNTP %dsÌÁVNS¬s %sµ³¶R LigS DLiÈÁVLiµj¶. C ËØÌÁ gRiâßá[aPR V²R¶V ËØÍØxqsVL`i. mx spâßá ¹¸¶VVNRPä bPªyÒÁ©«sgRiL`i ÊÁxqsV= }qístx sQ©s± ©«sVLi²T¶ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. aRP»R½ ª«sV{¤¦¦¦£tsQ @®©s[ LSORPQqx sV¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁ ryµ³¶R Vª«soÌÁLiµR¶Lji¬ds LRiOTPQLi¿Á©«sV. INRP »]Li²R¶ª«sVV NRPÖÁgjiª«so©«sõ LRiWxms%sVµj¶. µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. 12 qx sLiª«s»R½=LSÌÁV »R½mx sxqsV= »R½LRiVªy»R½ ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V ª«sVVNTPò N]LRiNRPV GLSöÈÁV ¿Á[zqs©«s %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV ©«sVLi²T¶ JLiNSLRi gRiâßá[aPR V¬s ËØÌÁ qx s*LRiWxmsª«sVV NRP©«sÊÁ²T¶©«sµj¶. ÇÁÙ©«sWõL`i µj¶gji©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ NRPVNTP²T¶ ©«sµj¶ ¹¸¶VVNRPä @ª«s»R½ÖÁ I²ï¶R V©«s ÛÍÁ©«sùúµj¶ ª«soLiµj¶. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV ª«sVVLiµR¶V.HÍ"£∞ GLSöÈÁV ¿Á[¸¶R VÊÁ²R¶V¿RÁV©«sõ%s. C mx spÇÁ "ÀÁLi¿RÁª«s²`¶' qx sLiróy©«sLi ªyLRiV ¿Á[ryòLiR V. mx sn ²R¶ßá%s C gRißáxms¼½¬s µR¶Lji+Li¿RÁ²y¬sNTP úxms¸R¶V»R½õLi ¿Á[zqs %sgRiÌÁª«sV¸R¶WùLRiV. ÇÁÙ©«sWõL`i úxmsNRPä©«s NRPVNTP²T¶ ©«sµj¶ ª«soLiµj¶. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV ¿RÁVÈíÁV mx sNRPäÌÁ qx s*¿RÁèéQ®\ªsV©«s ¿RÁÌýÁ¬s ¬dsLRiV ú»ygRi²y¬sNTP ÌÁÕ³Áqx sVòLiµj¶. ˳ÁÏ NRPVòÌÁLi»y ªyLji qx s*x¤¦¦¦ryòÌÁ»][ $gRiâßá[aPR V¬s ¹¸¶VVNRPä mx spÇÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLiR V. ª«sVVLiËØLiVV ©«sVLi²T¶ ÇÁÙ©«sVõL`i 230 NTP. gRiâßá[aPR %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso »]Li²R¶ª«sVV»][ NRPÌÁµR¶V. D»R½=ª«sLi ©y²R¶V ª«sV¥¦¦¦xmspÇÁ NUPLRi©ò s« ÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLiR V. 1. ÊÁÍýØlLi[aPR *LRiV²R¶V: GNSúgRi»R½»][ gRißáxms¼½¬s ALSµ³¶j LiÀÁ©«s NSLRißáLigS úgSª«sVxqsVòÌÁ µR¶Li²R¶©«sNRPV gRiV\lLi©«s ÊÁÍØÌÁV²R¶V @©«sV ËØÌÁV²T¶¬s NS¿RÁVNRPV©«sõ gRiâßá[aPR V²R¶V ÊÁÍýØlLi[aPR *LRiV²R¶VgS F~ÖÁ®ªs[VLRiÍÜ[®ªsÌÁzqs©y²R¶V.ÉÓÁ.%dsV. 3. G©«sVgRiV ª«sVVÅÁNRPX»R½VÌÁV ª«so©«sõ%s.ÉÓÁ ÊÁxqsV=ÌÁV ª«so©«sõ%s. ¸R¶Wú»R½NTP ª«s¿RÁVèªyLRiV. ˳ÁÏ NTP»ò ][ FyLRi*¼½ ª«sVVNTPò N]LRiNRPV INRP %súgRi¥¦¦¦¬sõ »R½¸R¶WLRiV¿Á[qx sVN]®©s[©s« V. @LiµR¶Vª«sÌýÁ C ZOP[Qú»R½ª«sVV @»R½ùLi»R½ mx s%sú»R½ª«sV¬s @LiµR¶LRiW ˳Ø%sryòLiR V. qx s˳ت«sVLi²R¶mx sLi @ÅÁLi²R¶®\ªsV©«s LS¼½ qx sòLi˳ÁÏ Li»][ ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ INRPä qx sòLi˳ÁÏ Li NRPW²y ÛÍÁ[NPR VLi²y DLiÈÁVLiµj¶. N]µô¶j µR¶WLRiLiÍÜ[ lgiÌÁùª«sL`i @®©s[ N]Li²R¶ úFyLi»R½Li ª«soLiµj¶. ª«sW»y FyLRi*¼½ gjiLjiÇØ»R½øÇجs úxms¼½ztsí QLiÀÁ©«sµj¶.HÍ"£∞ . ÛÍÁ¬s¸R¶Vúµj¶ mx sLRi*»R½Li\|ms 17 ÛËÁ³ µ[ ¶R Â\¿Á»R½ùÌÁV µ]LRiNRP²R¶Li ª«sÌýÁ µk¶¬s¬s ÛÍÁ¬s¸R¶Vúµj¶ @®©s[ }msLRiV»][ zmsÌÁVryòLiR V. C @ª«s»yLRiª«sVVÍÜ[ NSLRiùª«sVV mx spLjiò ¿Á[¸¶R VVÈÁ N]LRiNRPV 14 qx sLiª«s»R½=LSÌÁV gjiLSÇØ»R½øÇØ gRiâßá[aPR ÍÜ[NS¬sNTP ®ªs×Áþ ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V ¼½Ljigji ª«s¿Áè©«sV. NSª«so©«s BNRPä²R¶ gRißáxms¼½ gjiLjiÇØ»R½øNRPV²R¶VgS mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©yõ²R¶V. µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶ ˳ØúµR¶mx sµR¶ ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V BNRPä²R¶ |msµô¶R D»R½=ª«sLi GLSöÈÁV ¿Á[¸¶R VÊÁ²R¶V»R½Vµj¶. ª«sWxmsn V ¿RÁ»R½VLóij ª«sVLji¸R¶VV ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V |msµô¶R D»R½=ª«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. BNRPä²R¶ LS¼½ ¹¸¶VVNRPä gRiVx¤¦¦¦ÌÁÍÜ[ @©«sõFy¬ds¸R¶WÌÁV ª«sµj¶ÖÁ JLiNSLRiV¬s qx søLjiLiÀÁLiµj¶. 5. (xmsp©y µR¶gæiR LRi) $ gjiLjiÇØ»R½øßá %s}mnsVõaRP*LRiry*%sV. ÇØ®ªs[VõLRiVNRPV 3 ®\ªsVÎÏÁ§þ µR¶WLRiLiÍÜ[ ÛÍÁ[¥¦¦¦ùúµj¶ @©«sV úgRiª«sVª«sVV¿RÁVÈíÁW ©«sV©«sõ N]Li²R¶ÌÁ ª«sVµ³¶R ù INRP ÀÁ©«sõ gRiVx¤¦¦¦ÍÜ[ INRP g][²¶R NRPV @©«sVN]¬s mx spÇÁÌÁLiµR¶DNRPVLiÈÁV©yõ²R¶V. »R½ÛÎÁ ©«sVLi²T¶ ÇÁÙ©«sWõL`iNTP Fs£qs.HÍ"£∞ mx spâßácÇÁÙ©«sWõL`iNTP Fs£qs. 2. 6. ª¯[ùª«sWxqsVL`i. ª«sVLji¸R¶VV gRiâßá[aPR ª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[FyÈÁV bPªyÒÁ ÇÁ©«søxqsó ÌÁ\®ªsV©«s bPª«s®©sL`i N][ÈÁ¬s. }qísÉÞ úÉØ©±s=F¡L`ií ÊÁxqsV=ÌÁV ÇÁÙ©«sõL`i ®ªsÎÏÁ»yLiVV. $gRiâßá[aPR V²R¶V 14 qx sLiª«s»R½=LSÌÁV ÛÍÁ[ßØùúµj¶ÍÜ[ ¬sªyxqsLi ª«soLi®²¶©«sV. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV µR¶OTPQßá\®ªsxmso ª«sVVÅÁª«sVV ª«soLi²T¶ mx spLjiò LS¼½»][ ª«so©«sõµj¶. ¿RÁú»R½mx s¼½ bPªyÒÁ ¹¸¶VVNRPä ÇÁ©«søxqsó ÌÁª«sVV NRPW²y B®µ¶[.%dsV. gjiLjiÇØ»R½øNRPV²R¶V: gRißáxms¼½¬s qx sVxmsoú»R½V²R¶VgS F~LiµR¶VÈÁNRPV FyLRi*¼½ »R½mx sxqsV=¿Á[zqs©«s qx só ÌÁLi ÛÍÁ[¥¦¦¦ùúµj¶. NSÖÁ©«s²R¶NRP©«s 273 ®ªsVÈýÁV FsNTPä¾»½[ lgiÌÁùª«sL`i ª«sµô¶R gjiLjiÇØ»R½ø ¹¸¶VVNRPä ª«sVLiµj¶LRiLi ª«soLiµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ÛËÁ³ µ[ ¶R ÛÍÁ¬sõÎÏÁ§þ. @¬s $ gRiâßá[aPR V²R¶V gRiâßá[aPR ÍÜ[NS¬sNTP úxms¸R¶WßáLi @¹¸¶Vù©«sV. ©yÌÁVgRiV ˳ÁÏ VÇØÌÁV. Bµj¶ A»R½ø ©«sVLi²T¶ ¬sLjiøLi¿RÁÊÁ²T¶©«sµj¶. N]Li²R¶|\ msNTP ®ªsÎÏÁþÉجsNTP 280 LS¼½®ªsVÈýÁV D©«sõ%s. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV úxmsNRPä©«s INRP úxms¿RÁLi²R¶®\ªsV©«s Ëݵô¶Rð qx só WxmsLi ª«soLiµj¶. FsµôR¶VÊÁÎÏÁ§þ. FyLRi*¼½ NRPh][LiR »R½mx sxqsV= ¿Á[zqsLiµj¶. gjiLji @©«sgS z¤¦¦¦ª«sWÌÁ¸R¶W mx sLRi*»R½ª«sVV ¹¸¶VVNRPä NRP©«sù }msLRiV gjiLjiÇÁ.xmspâßá ©«sVLi²T¶ ÇÁÙ©«sWõL`i 77 NTP. C ª«sVLiµj¶LRiLi INRP gRiVx¤¦¦¦LRiWxmsLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. ÛÍÁ¬s¸R¶Vúµj¶ LSÎÏÁþ ª«sVµ³¶R ùÍÜ[ $˳ÜÛ[ÍÁ©y´R¶V¬s róy©«sLi ª«soLiµj¶. @xtsí Q%s©y¸R¶VNRPVÌÁÍÜ[ gjiLjiÇØ»R½øNRP gRiâßá[aPR róy©«sª«sVV INRPÉÓÁ. ª«sVLiµj¶LRiLi µR¶OTPQßáLi ®\ªsxmso DLiÈÁVLiµj¶. ˳ÁÏ ª«sùQ®\ªsV©«s ª«sVLji¸R¶VV @LiµR¶®\ªsV©«s qx s˳ت«sVLi²R¶mx sª«sVV ª«soLiµj¶. 4. ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V²R¶V bPª«so²R¶V »R½F¡ryµ³¶R ©«sÍÜ[ ¬sª«sVgRiõª«sV¸R¶Wù²R¶V. úxms¼½L][ÇÁÙ ¾»½ÌýÁªyLRiVÇت«sVV©«s ÛÍÁ¬s¸R¶Vúµj¶ÍÜ[ $gjiLjiÇØ»R½øÇÁ ¹¸¶VVNRPä mx sLi¿RÁª«sVVÐÁ mx spÇÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLiR V. FyLRi*¼½NTP ª«sV©«sqx sVÍÜ[ INRP úxmsaRPõ NRPÖÁgjiLiµj¶. ¿ÁNRPVä²R¶V LSÎÏÁþ ª«sVµ³¶R ù gRiâßá[aPR %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV ª«soLiµj¶. ª«sVVLiËØLiVV c N]LiVV©y®©s[ªs« Wª«sWLæiR LiÍÜ[ »R½ÛÎÁ l\ LiÛÍÁ[*}qístx sQ©s± ÍÜ[ µj¶gRiª«sÛÍÁ©«sV. ©y©yry|¤¦¦¦ËÞ. BNRPä²R¶ ª«sWxmsn Vª«sWxqsLiÍÜ[ D»R½=ª«sLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. C úgSª«sVLi ª«sVVLiËØLiVV c g][ªy FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gjiLjiÇØ»R½ø ª«sµôR¶NRPV ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ª«sWLæSÌÁV: BNRPä²R¶NRPV ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ®ªsVVµR¶ÈÁ ÇÁÙ©«sWöL`i ª«sqx sVòLiµj¶. @NRPä²R¶ Õ³Ád ª«sVV¬s ¹¸¶VVNRPä gRiµR¶ ª«soLiµR¶¬s @LiÉØLRiV. C ©«sµj¶ µyÉÓÁ©«sÈýÁLiVV¾»½[ ÛÍÁ©«sùúµj¶ ª«sqx sVòLiµj¶. úxms¼d½ ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V ¬dsNRPV NRP©«sÊÁ²R¶VµR¶V©«sV. @Li»R½ÈÁ FyLRi*¼½ A JLiNSLRi gRiâßá[aPR V¬s ¿RÁW²yÌÁ¬s ª«sVV¿RÁèÈÁ mx s²T¶Liµj¶. @Li»R½ÈÁ ˳ÜÛ[ ÍÁ[©y´R¶V²R¶V JLiNSLRi gRiâßá[aPR V²R¶V ¬ds A»R½ø µR¶gæiR LRi ¬sLjiøLi¿RÁÊÁ²R¶»y²R¶V @¬s ª«sLRi%sV¿Áè©«sV. Bµj¶ C ª«sVLiµj¶LRiLi ¹¸¶VVNRPä %sbPxtsí QLiR . 7. Fs¾»½^ Q©ò s« N]Li²R¶ gRiVx¤¦¦¦ÍÜ[ µR¶OTPQß᪫sVVÅÁª«sVVgS ª«sVLiµj¶LRiª«sVV NRPÌÁµR¶V. zqsLiµ³¶R WLRi ÛÍÁ[mx s©«sª«sVV»][ gRiâßá[aPR V¬s ¹¸¶VVNRPä %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV µR¶OTPQßá\®ªsxmso ª«sVVÅÁLi ª«soLiµj¶. ÇÁÙ©«sõL`i ª«sµô¶R ©«sVLi²T¶ ÛÍÁ[¤x ¦¦¦ùúµj¶ 5 NTP. 3. LjiOSQÌÁV µ]LRiVNRPV»yLiVV. GgRiVx¤¦¦¦ÍÜ[®\©s¾»½[ FyLRi*¼½NTP gRiâßá[aPR V²R¶V úxms»R½ùQOPR Qªs« V¸R¶Wù²][ A gRiVx¤¦¦¦ÍÜ[ FyLRi*¼½ gRiâßá[aPR V¬s róyzmsLiÀÁLiµR¶¬s ¿ÁÊÁV»yLRiV. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV ª«sVVLiµR¶V INRP µ³¶R LRiøaSÌÁ NRPW²y ª«soLiµj¶. 2. Bµj¶ mx spâßá[ ÑÁÍýØ ÇÁÙ©«sõL`iNTP µR¶gæiR LRi ÛÍÁ[ßØùúµj¶ }msLRiV gRiÌÁ N]Li²R¶ úFyLi»R½Li DLiµj¶.%dsV ª«soLiµj¶. %sbPxtsí Qªs« VVgS ª«soLiÈÁVLiµj¶. qx s˳ÁÏ ª«sVLi²R¶mx sª«sVV(NRPLiÊÁ A}¤¦¦¦) qx sò¤x ¦¦¦Li˳ÁÏ Li»][ ¬sLi²T¶ ª«soLiµj¶. ÇÁÙ©«sWõL`i ©«sVLi²T¶ ÛÍÁ©«sùúµj¶ 7 NTP. ¾»½ÌýÁËØLRiVÇت«sVV®©s[ gjiLjiÇØ»R½øÇÁ ¹¸¶VVNRPä mx sLi¿yª«sVX»R½ mx spÇÁ ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. C gRiVx¤¦¦¦ ª«sWLæiR ª«sVV ¹¸¶VVNRPä úxmsNRP䮩s[ ª«soLiµj¶ NS¬s ª«sWLæiR ª«sVV @»R½ùLi»R½ NRPtx sí Q®\ªsV©«sµj¶ @ª«s²R¶Li ª«sÌýÁ Fsª«sLRiW ®ªsÎÏÁþÛÍÁ[LiR V. NSª«so©y gjiLjiÇØ»R½øÇØ @¬s }msLRiV gRiâßá[aPR mx soLRiß᪫sVVÍÜ[ C mx sLRi*»R½ úFyLi»y¬sõ "ÛÍÁ[¤x ¦¦¦ùúµj¶' " ÛÍÁ[ÅÁ©yúµj¶' @¬s ˳Ø%sryòLiR V. D»R½=ª«sª«sVV ®ªs[ÎÁÏ |msµô¶R ¸R¶Wú»R½ ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶.%dsV. FsµR¶VLRiVgS bPª«s®©sL`i N][ÈÁ NRPW²y NRP©«sÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. »R½mx sxqsV=NTP ÇÁÙ©«sWõL`i úFyLi»R½LiÍÜ[ ÑÁLRiõxmspL`i róy©y¬sõ FsLi¿RÁVNRPV©«sõµj¶. ÊÁxqsV=ÌÁV ª«so©yõLiVV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. BNRPä²R¶ ©«sVLi²T¶ ÛÍÁ©«sùúµj¶NTP gRiVúLRixmsoÊÁLi²T¶.

@»R½²R¶V »R½©«s »][ÉÁÓ zmsÌýÁÌÁ»][ gRiâßá[aPR V¬sNTP ¥¦¦¦LRi¼½ Bª«s*²R¶Li NRPÉíÁÓ Li¿Á©«sV. ¬dsª«so %sxmsn Võ %s©y¸R¶VNRPV²R¶ª«so. C ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦¦¦©«sª«sVV ¿Á²T¶F¡»R½V©yõLRiV'' @©yõLRiV. NS¬ds BNRPä²R¶ @xqs\ÛÍÁ©«s ª«sVWLjiÛò ÍÁ[µ¶R ¬s N]LiµR¶Lji AL][mx sßá. ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi ª«sµô¶R úxmsaRPqx sòQ®\ªsV©«s qx s˳ت«sVLi²R¶mx sLi ª«soLiµj¶. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV. ®\µ¶ª«smx spÇÁÍÜ[ ¬sª«sVgRiõª«sV¸R¶Wù²R¶V. 1892 ©«sVLi²T¶ AÅÁLi²R¶LigS ®ªsÌÁVgRiV¿RÁV©«sõµj¶. µy¬sNTP gRiâßá[aPR V²R¶V ¬ds N][Lij NRP @®©sLRi®ªs[lLièµR¶©«sV @¬s mx sÖÁZNP©«sV. »R½LRiVªy»R½ @»R½¬s¬s INRP ¿ÁÈíÁVNRPV NRPÉíÁÓ ®ªs[aPR ©«sV. zqsLiµ³¶R V ®µ¶[aPR LiÍÜ[ mx sÖýÁmx spL`i @®©s[ ELRiV ª«soLiµj¶. zmsÌýÁÌÁ »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁV ÊÁÎØþÌÁ »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁ ª«sµô¶R NRPV ®ªs×Áþ ""%dsV NRPWª«sWLRiV¬s ª«sÌýÁ ª«sW zmsÌýÁÌÁV ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶ D»R½ªò s« V bPÍØ ®\©sxmsoßáùª«sVV»][ ª«soLiµj¶. %súgRi¤x ¦¦¦Li Fs²R¶ª«sV\®ªsxmso »]Li²R¶Li NRPÖÁgjiª«soLiµj¶. %sÇÁ¸R¶Vª«sVVÌÁ©«sV úxmsryµj¶Li¿Á[ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ˳ÜF[ yÍÞ qx s%dsVxmsª«sVV©«s ª«sV¥¦¦¦µ`¶ ª«sµô¶R ª«so©yõ²R¶V. A©«sgRiLRiLiÍÜ[ NRPÎØùßãÞ @®©s[ ®\ªsuñyª«so²R¶V ª«soLi®²¶[ªy²R¶V NRPÎØùßãÞ ÍÁ[aPR *L`i ¹¸¶VVNRPä ª«sVLiµj¶LRiª«sVV LRiª«sVßÔá¸R¶V úxmsxqs©«sõQQ®\ªsV©«sµj¶. N]µô¶j }qsxmsÉÓÁNTP µk¶¬sNTP úxmsNRP䮩s[ Ljiµô¶jð . ª«sÀÁè©«s úËØx¤¦¦¦øßáV²R¶V $gRiâßá[aPR V²R¶¬s úgRiz¤¦¦¦LiÀÁ @»R½¬s FyµyÌÁNRPV ©«sª«sVxqsäLjiLi¿Á©«sV. 8. ¿RÁVÈíÁW ®ªsLi²T¶»][ ¿Á[zqs©«s ËÜ[LiRï L`i»][ DLiÈÁVLiµj¶. zqsµô¶jð ÌÁV NRPW²y ª«so©yõLRiV. ª«sVlLi[®\µ¶©y ª«sLRiª«sVV N][LiR VN][ªs« V®©s©«sV. NTPLkiÈÁª«sVV ®ªsLi²T¶»][ ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶©«sµj¶. @LiµR¶Vª«sÌýÁ @xtsí Q %s©y¸R¶VNRPVÌÁÍÜ[ µk¶¬sNTP úxms¾»½[ùNRP róy©«sLi ª«soLiµj¶. NRPVLiÉÓÁ »R½WLRiVö µj¶aRPgS NRPÌÁµR¶V. C ÀÁ©«sõ ËØÎØþÍØ¿RÁVù²R¶V qx sWL][ùµR¶¸RÊÁÎØþÛ ¶VLi @LiVV©«s ®ªsLiÈÁ®©s[ ¼½©«sõgS qx sWLRiùNTPLRißØÌÁV %s©y¸R¶VNRPV¬s\|ms mx s²R¶»yLiVV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V: B»R½©«sV gRiâßá[aPR V¬s»][ ª«sWÉýزR¶²R¶Li ®ªsVVµR¶ÌÁV|msÉíزR¶V. ÊÁÎØþÌÁV²R¶V »R½©«s N][qx sLi FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVVLiËØLiVV NRPLêiR »`½ l\ Li ª«sWLæiR LiÍÜ[ NRPLêiR »`½ª«sµô¶R µj¶gji ÊÁxqsV=ÍÜ[ FyÖÁ ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè©«sV. µR¶gæiR LRiÍÜ[®©s[ D©«sõ D©±s|¤¦¦¦L`i @©«sV róy©«sª«sVVÍÜ[ ®ªs[²¶T ¬dsÉÓÁ ÇÁÌýÁV FsÌýÁmx söV²R¶W FyLRiV»R½W DLiÈÁVLiµj¶. ˳ÁÏ NRPVòÌÁ N][Lij NRPÌÁV ¼d½LRi誫sV¬s. Ëص³¶R »][ ª«soLiµj¶. @NRP䮲¶[ @»R½²R¶V $ gRiâßá[aPR %súgRi¥¦¦¦¬sõ ª«sVhRiª«sVV $ zmsn ²R¶ßáztsQ róyzmsLi¿y²R¶V. ËØÎØþÌÁV¬sNTP ¾»½ÖÁ%sª«sÀÁèLiµj¶. ry*%sV C úFyLi»R½Li gRiâßá[aPR úFyLi»R½LigS ª«sWLRi誫sV¬s N][lLi©«sV. DLiÈÁVLiµj¶. BNRPä²T¶ gRißáxms¼½NTP ÊÁÎØþÛÎÁ[aPR *L`i @¬s }msLRiV. ÊÁÎØþÌÁV¬s ˳ÁÏ NTPNò PT gRiâßá[aPR V²R¶V ©«sLiµR¶gSª±s. Bµj¶ LS¸R¶VgRi²`¶ ÑÁÍýØ ryµR¶VgRi²`¶ »yÌÁWNS FyÖÁ @®©s[ ELjiÍÜ[ ¼d½LRiV©«s¬s @µR¶XaRPùª«sV¹¸¶Vù©«sV. qx sWL][ùµR¶¸R¶VLi @ª«sgS®©s[ qx sWLRiù NTPLRiß᪫sVVÌÁV %súgRi¤x ¦¦¦Li\|ms mx s²R¶»yLiVV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ªyLjiNTP ÊÁÎÏÁþÍØ @®©s[ ª«sVgRi zmsÌýÁªy²R¶V NRPÖÁgS²R¶V. ÉØ©±sc FyÖÁ. ª«sVLiµj¶LS¬sõ LS¼½»][ ¬sLjiøLi¿yLRiV. ˳ØúµR¶mx sµR¶ ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V ˳ÁÏ NRPVòÌÁ qx sLRi* N][Lij NRPÌÁV @xtsí Q%s©y¸R¶VNRPVÌÁÍÜ[ ª«sVW²R¶ª«sµj¶ ÊÁÎØþZaP[aPR *L`i. LS¼½ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi\|ms mx sLjiqx sLSÍýÜ[ »R½mx sxqsV= ¿Á[|qs©«sV. ¬ds ˳ÁÏ NRPVò¬s NSFy²R¶²y¬sNTP LSªy! ÛÍÁ[¬s¿][ BNRPä²R¶ ÀÁ©«sõ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶Vª«sVVÍÜ[ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ®ªsÌÁzqs©y²R¶V. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð 1. ËØÎØþÌÁV ®ªsLi²T¶»][ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[aSLRiV. ¹¸¶VVNRPä ˳ØLRiù}msLRiV BLiµR¶Vª«sV¼½.ÉÓÁ. NRPÌôÁV. qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ W. BNRPä²T¶NTP µR¶gæiR LRiÍÜ[ ¬dsÉÓÁ |qsÌÁ¹¸¶[VLRiV DLiµj¶. ú}msª«sV»][ aRPLkiLRiLi @Li»y »R½®©s[è¼½»][ ¬s%sVLS²R¶V. ª«sWxmsn Vª«sWxqsLi 2. aRPLkiLRiLi ª«sßáVNRPV»R½W. ª«sVx¤¦¦¦L<ij ªyùxqsV²R¶V LRiÀÁLiÀÁ©«s mx soLSßáLiÍÜ[ C ÊÁÎØþÛÍÁ[aPR *LRiV¬s ª«sLñiR ©«s DLiµj¶. G˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V²R¶V ¬s©«sVõ NSFy²R¶V»y²][ ¿RÁWryò©s« ®©s©«sV. C ª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[ ˳ت«sùQ®\ ªsV©«s LS¼½ %súgRi¤x ¦¦¦Li @¼½ LRiª«sVùLigS. 4. ª«sVVLRiµyÍÜ[©s« V©«sõµR¶¬s ˳ت«s©«s. gRißáxms¼½ NRPW²y BNRPä²R¶ ª«soLiµj¶. ª«sVVLiËØLiVV c FyÖÁNTP Fs£qs. C ry*%sV "gRiX»R½= ª«sVµR¶ ª«sVx¤¦¦¦L<ij '' ¿Á[ @gRiVµR¶Vª«s¬s aRPzmsLi¿Á©«sV. ª«sVLiµj¶LRiª«sVV D»R½Lò iR Li ®\ªsxmso ª«sVVÅÁª«sVV ª«soLiµj¶. A ª«sVLiµj¶LRiLi @LiµR¶LigS DLiÈÁVLiµR¶¬s FyÖÁ ËØÎØþÛÎÁ[aPR *L`i úxmszqsµô¶jð DLiµj¶. FsxmsöV²R¶W mx spÇÁÍÜ[ ª«soLi®²¶[ªy²R¶V. @»R½¬s¬s @xtsí Q %s©y¸R¶VNRPVÌÁ róy©yÌÁÍÜ[ ª«sVx¤¦¦¦²`¶ INRP róy©«sLi. úxms¼½ L][ÇÁÙ DµR¶¸R¶VLi qx sWLRiVù¬s NTPLRißØÌÁV ª«sVWÌÁ%sLSÈíÁV\|ms mx s²R¶»yLiVV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. gRiV²ï¶T . mx sp©y ©«sVLi²T¶ ª«sVVLiËØLiVV ®ªsÛÎÁý [ µy¼½ÍÜ[ ÆÜ[F¡ÖÁ úgSª«sVª«sVV©«s ª«sVLiµj¶LRiLi ª«sVLiµj¶LRiLi ©yaRP©«sLi ¿Á[zqs©«sLiµR¶VNRPV ª«sVWgRi. »]Li²R¶ª«sVV Fs²R¶ª«sV\®ªsxmsogS ¼½Ljigji ª«sXµô¶jð zqsµô¶jð NRPÌÁµR¶V. ÊÁÎØþÌÁV¬s gS¸R¶WÌÁV ª«sW¸R¶Vª«sV¸R¶WùLiVV. @xqs\ÛÍÁ©«s ª«sVWLjiò »R½ûQùLiÊÁN`P. NTPLkiÈÁLi ª«súÇØÌÁ»][ F~µR¶gRiÊÁ²T¶ DLiÈÁVLiµj¶. C D»R½=ªyÌÁ©y²R¶V ¸R¶Wú»R½ÌÁV ¿Á[}qs ªyLji»][ ÇÁ©«sqx sLiµ][¤x ¦¦¦LigS 3.ÉÓÁ ÊÁxqsV=ÌÁV NRPÌÁª«so. gRiLRi÷égiR V²T¶ ª«sVVLiµR¶V FsÌÁVNRP %súgRi¤x ¦¦¦Li ª«soLiµj¶.ÉÓÁ ÊÁxqsV=ÌÁV NRPÌÁª«so. ª«sVLiµj¶LRiLi Aª«sLRißØÍÜ[¬s úxms®ªs[aPR µy*LRiª«sVV ª«sµô¶R INRP gRiLiÈÁ ª«soLiµj¶. µk¶¬s ÊÁLRiVª«so 450 »R½VÍØÌÁV. %súgRi¤x ¦¦¦Li ¹¸¶VVNRPä NRPÎÏÁ§þ ª«súÇÁª«sVVÌÁ»][ F~µR¶gRiÊÁ²T¶©«s%s. ª«sVLiµj¶LRiLi ©yaRP©«sLi ¿Á[zqs©«sLiµR¶VNRPV ÊÁÎØþÌÁ Ëص³¶R mx s²T¶. ¬dsª«so BNRPä²R¶ ¬sLRiLi»R½LRiLi ¬sªyxqsª«sVVLi²R¶V. ÊÁÎØþÌÁV²R¶V $gRiâßá[aPR ˳ÁÏ NTPÍò Ü[ ËØgS ¬sª«sVgRiõª«sV¸R¶Wù²R¶V. »R½©«s »R½Liú²T¶¬s $ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPry*%sV. úËØx¤¦¦¦øßá LRiWxmsª«sVV µ³¶R LjiLiÀÁ ÊÁÎØþÌÁV¬sNTP úxms»R½ùQOPR Qªs« VLiVV. ÇØËØÖdÁ ÊÁVVztsQ. BNRPä²R¶ ""©«sLiµR¶ µk¶mx sª«sVV'' @©«sÊÁ®²¶[ AÌÁ¸R¶V µk¶mx sª«sVV ©y C aRPLkiLRiLi ¬ds ª«sVVLiµR¶V ©yaRP©«sLi ¿Á[ryò©«sV'' @¬s @©yõLRiV. µ³¶R LRiøaSÌÁ. %s˳ØLi²R¶NRP ÊÁVVztsQ %dsLRiV ÊÁÎØþÛÍÁ[aPR *LRiV¬s mx spÇÁ ¿Á[zqs©«s ªylLi[. ÆÜFyÖÁc FyÖÁNTP Fs£qs. G %súgRi¤x ¦¦¦\®ªsV¾»½[ NRPÎØùßáV²R¶V %sLRigRig]Éíز][ A %súgRi¥¦¦¦¬sNTP ²R¶WLi²T¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V @¬s }msLRiV. gRiLRi÷égiR V²T¶ LS¼½»][ ˳ÁÏ NTPò ËÜ[µ¶j³ qx sVòLi®²¶[ªy²R¶V. ÊÁxqsV=ÌÁVNRPÌÁª«so F¢LñiR %sV©y²R¶V |msµô¶R D»R½=ª«sLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. NRPÎØùßá c FyÖÁ. C róy©«sLi LRi¸R¶VgRi²`¶ ÑÁÍýØ ÆÜ[mx sÖÁ. NS¬ds {msuy*gSLji NSÌÁª«sVVÍÜ[ ÊÁÍýØlLi[aPR *LRiV²R¶V FyÖÁ úgSª«sVª«sVVÍÜ[ ¬sLóSLjiLiÀÁ©yLRiV. %s©y¸R¶VNRPV²R¶V úxms¼½ztsî QLixmsÊÁ²T¶Liµj¶. »R½©«s»][ÉÁÓ zmsÌýÁÌÁNRPV NRPW²y @LiµR¶Vª«sÌýÁ ÍÜ[mx sÖÁ ˳ØgRiLi gRiÉíÁÓ gS ª«soLiµj¶.HÍ"£∞ L][²¶Rï V ª«sWLæiR ª«sVVÍÜ[ ©«sV©«sõµj¶. C ELjiNTP µR¶gæiR LRiÍÜ[ NRPÈýÁV ©«sVLi²T¶ %s²T¶zmsLiÀÁ. ª«soLiµj¶. úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶ ˳ÁÏ NTPò ª«sWLæiR ª«sVVÍÜ[ úZaP[tx sí Q®\ªsV©«s A¿yLRiVù²R¶ª«so @gRiVµR¶Vª«s¬s ¿Ázmsö. µy¬s»][ %súgRi¤x ¦¦¦Li úxmsNSaRPLi»][ ¬sLi²T¶F¡»R½VLiµj¶. mx s©«s®ªsÍÞ c FyÖÁNTP Fs£qs.HÍ"£∞ . C ELRiV mx spâßá[ c ª«sVVLiËØLiVVNTP ª«sWLæiR LiÍÜ[ LRi¤x ¦¦¦ª±sVLRi©«sQòùNTP ZNP[ªs« ÌÁLi 3 NTP. ª«sVLiµj¶LRiLi Aª«sLRißáÍÜ[ INRP úxms¿RÁLi²R¶®\ ªsV©«s gRiLiÈÁ DLiÈÁVLiµj¶. ¿RÁWzqs NRPÎØùßãÞ N][mx sBLiÀÁ ÊÁÎØþÌÁV¬s NRPúLRi»][ N]ÉíÁÓ . "}¤¦¦¦ gRiÇØ©«s©y. mx spÇØ ryª«sWúgji¬s gRiLRi÷éªs« VV\|ms LS¼½ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sª«sVV»][ ÊÁÎØþlLi[aPR *L`i %súgRi¤x ¦¦¦Li ª«soLiµj¶. LS¸R¶Vxmsn V²`¶ ÑÁÍýØÍÜ[¬s Fy×dÁ úgSª«sVª«sVVÍÜ[ »R½WLRiVö µj¶aRPgS @Li»R½ÈÁ ÊÁÎØþÌÁV²R¶V "}¤¦¦¦ gRiÇØ©«s©y. qx sLixmsµR¶ÌÁ©«sV. ÊÁÎØþÌÁ aSxmsª«sVV ¬sÇÁ\®ªsV©«sµj¶. mx spÇÁ©«sV ¿ÁµR¶LRig]ÛÉÁí ©«sV. $˳ÁÏ ÍýØÛÍÁ[aPR *L`i ry*%sV. ÆØÍØxmspL`i »yÌÁWNSÍÜ[ ª«sVx¤¦¦¦²`¶ DLiµj¶. %súgRi¥¦¦¦¬sNTP ª«sVVLiµR¶V ª«sVLiµj¶LRiLi ÊÁ¸R¶VÈÁ qx sVª«sWLRiV 12 @²R¶VgRiVÌÁ ÊÁÎØþÛÍÁ[aRP*L`i ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ª«sWLæSÌÁV: Fs»R½VòÍÜ[ D©«sõ gRiLRi÷éLi DLiÈÁVLiµj¶. NRPÎØùßãÞNRPV Ëص³¶R NRPÖÁgji zmsÌýÁÌÁNRPV ®ªs©«sNTPä mx sLixms²y¬sNTP ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LS²R¶V. Fy²R¶ù%sV©y²R¶V lLiLi²R¶ª«sryLji D»R½=ª«sLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. ˳ÁÏ XgRiV ÊÁVVztsQ C %súgRi¤x ¦¦¦Li NTPLkiÈÁLi»][ NRPÖÁzms ª«sVW²R¶V @²R¶VgRiVÌÁV DLiÈÁVLiµj¶. ÊÁÎØþÌÁ %s©y¸R¶VNRP }msLRiV»][ BNRPä²T¶ úxmsÇÁÌÁV »R½©«s©«sV mx spÑÁLi»R½VLRi¬s. ¿Áª«sVV²R¶V.

A¸R¶V©«s LRiÇÁÙ»][ úxmsxqsVò»½R Li Aµ³¶R V¬sNRP mx sµô¶Rð ¼½ÍÜ[ ª«soLiµj¶. ª«sVVNRPVLiµR¶ N][zmsLiÀÁ úgRiV»y=ª«sVµ`¶¬s ""¬ds mx soú»R½VÌÁV LSORPQqx sVÌÁV @ª«sogSNRP'' ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVWÌÁ %súgRi¤x ¦¦¦Li gRiX»y=ª«sVµ`¶¬s róyzmsLi¿yLRi¬s ˳Ø%sryòLiR V. C%s²R¶ ¾»½[ÇÜ[ªs« V¸R¶V\®ªsV©«s LRiVNSäLiµR¶V²T¶¬s ¿RÁWzqs ®ªsWz¤¦¦¦LiÀÁ©«sµj¶.'' ª«sVLRiVORPQßáLiÍÜ[ ¾»½[ÇÜ[ªs« V¸R¶V\®ªsV©«s LRiVNSøLigRiµR¶V²R¶V NRPVxtsî vL][giR ª«sVV»][ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV ª«so©yõLiVV. FsNRPä²R¶ @®©s[NPR ª«sVLiµj¶ ˳ÁÏ NRPVòÌÁV ª«sryòLiR V. úgRiV»y=ª«sVµ`¶ ""}¤¦¦¦ %s©y¸R¶VNS ¬dsª«so C ª«s©yÌÁÍÜ[ ª«soLi²T¶ ˳ÁÏ NRPVòÌÁ D»R½=ªy¬sNTP mx sµj¶®ªs[ÌÁ ª«sVLiµj¶ ¸R¶Wú¼d½NRPVÌÁV ª«sryòLiR V. ª«sVLiµj¶LRiLi »R½WLRiVö µj¶NRPVäNRPV DLiÈÁVLiµj¶. ª«sV|¤¦¦¦²`¶ C ELRiV LS¸R¶VgRi²`¶ ÑÁÍýØÍÜ[ LjiOSQ µy*LS ÛÍÁ[NPR ÊÁxqsV= µy*LS ª«sVx¤¦¦¦²`¶ ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè. @NRPä²R¶ ©«sVLi²T¶ LjiOSQÍÜ[ ª«sVx¤¦¦¦²`¶ ®ªsÎØþÖÁ. ¹¸¶VVNRPä D»R½Lò iR µR¶aRPÍÜ[ @ÅÁLi²R¶®\ªsV©«s LS¼½»][ ª«sVWÌÁ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV BNRPä²R¶ ª«soLiµj¶. qx sË³Ø ª«sVLi²R¶mx sª«sVV ¿RÁW²R¶ ª«sVV¿RÁèÈÁgS ª«soLiµj¶. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sV©«saS+Li¼½NTP ª«sVLji¸R¶VV »R½mx sxqsV= BLiNRP©«sW ª«sVVNRPVLiµR¶ LRiVNSøLigRiµR¶V¬s%dsVµR¶ ú}msª«sV©«sVª«sµR¶ÖÁ|msÈíÁÛÍÁ[µ¶R V. LRiVNSøLigRiµ³¶R V¬s»][ LS¼½»][ ¿ÁNRPäÊÁ²T¶©«s ÊÁVµô¶jð . ª«sVLiµj¶LRiLi ¹¸¶VVNRPä @NRPä²R¶ B»R½¬sNTP ËØgS µyx¤¦¦¦ª«sVV ®ªs[zqs ªy¿RÁNRP©y%s @®©s[ ÊÁVVztsQ ¹¸¶VVNRPä AúaRPª«sW¬sNTP ®ªsÛÎÁþ©«sV. LSÇÁÙNRPV mx soú»R½V²R¶V ÇÁ¬søLi¿Á©«sV.%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ C úFyÀdÁ©«s NSÌÁª«sVV ©yÉÓÁ NRP´R¶ "Õ³Ád ª±sV' @®©s[ }msLRiVgRiÌÁ LSÇÁÙ ª«soLi®²¶[ªyµR¶V. Ëص³¶R mx s²ïy²R¶V. úgRiV»y=ª«sVµ`¶ »R½mx sxqsV=NTP úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶©«s gRiÇØ©«s©«sV²R¶V µR¶aRP˳ÁÏ VÇØÌÁ»][ Ljiµô¶jð . %s©y¸R¶VNRPV²R¶V úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶ 3. Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁVNRPV©yõ²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úgRiV»y=ª«sVµ`¶ BLiúµR¶V¬s NRPVª«sWLRiV²R¶V @¬s ANSaRPªyßÓá %s¬szmsLiÀÁLiµj¶. aSxms%sª«sVVNTPò N][ryLi úgRiV»y=ª«sVµ`¶ $ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s ú¼½NSÌÁ mx spÇÁ ¿Á[ryòLiR V. %sNRPX»R½ LRiWxmsª«sVV©«sV µyÛÍÁè©«sV. @»R½¬sNTP LRiVNSøLiµR¶gRiµR¶V²R¶V LS\ÛÇÁ GNSORPQLiR ª«sVLiú»R½ª«sVV ÇÁzmsLi¿Á[ªy²R¶V. INRPryLji ª«sVgRiµ³¶R ®µ¶[aPR mx so LSÇÁÙ úgRiV»y=ª«sVµ³¶` ¬s »R½©«s BLiÉÓÁNTP LRiª«sVø¬s zmsÖÁ¿Á©«sV. lLiLi²R¶VxmsNRPäÍØ ÀÁª«sLRi©«s ª«sVLji¸R¶VV |\ ms ˳ÁÏ gRiª«sVLiÍÜ[ ª«sVW²R¶V ""¬dsÍØLiÉÓÁ µj¶ª«sù »][ÇÜ[ªs« V¸R¶V\®ªsV©«s mx soLRiVxtsv²R¶V¬s ®©s[©s« V FsNRPä²y ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[µ¶R V. ÊÁxqsV=ÍÜ[ ® ª sÎØþÖÁ. ¼½Ljigji mx spLRi* ®\ªs˳ÁÏ ªy¬sõ F~Li®µ¶©«sV. G mx soxtsQöNRPª«s©«sLiÍÜ[ úgRiV»y=ª«sVµ`¶ »R½mx sxqsV= ¿Á[|qs©¯[. INRP D»R½=ª«sª«sVV ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. $ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVLiµj¶LRiLi »R½WLRiVö ª«sVVÅÁª«sVV ®\ªsxmso ª«soLiÈÁVLiµj¶. @¬s aRPzmsLiÀÁLiµj¶. mx spâßá[c ª«sVVLiËØLiVV ©«sVLi²T¶ @®©s[NPR ª«sVLiµj¶ ˳ÁÏ NRPVòÌÁV BNRPä²R¶NRPV ª«sqx sWò DLiÉØLRiV. ª«sVVLiËØLiVV ©«sVLi²T¶ C róy©«sLi 90 NTP. ª«sVLiµj¶LRiLi ¹¸¶VVNRPä ©yÌÁVgRiV ""¬dsª«so N][LiR VNRPV©«sõÈýÁV mx soú»R½ úFyzmsò NRPÌÁVgRiV»R½V©«sV'' @¬s LRiÇÁÙNRPV ª«sLRi%sV¿Áè©«sV. lLiLi²R¶ª«s ª«sVWÌÁ N][Lij NRP©«sV úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj¶. ®\ªsxmsoÍØ G©«sVgRiV bPÍØöÌÁVª«so©yõLiVV. C BNRPä²R¶ @®©s[NPR ª«sVLiµj¶ ÊÁVVxtsvÌÁV qx sª«sW®ªs[aPR #®\ªsV ¿RÁLjièLi¿RÁVNRPVLiÈÁV©yõLRiV. C mx soxtsQöNRP ª«s©«sª«sVVÍÜ[ NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶. ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V mx spLjiò zqsLiµ³¶R VLRiª«sVV»][ ¬sLi²T¶ ª«so©yõµR¶V. B»R½¬s }msLRiV "úgRiV»y=ª«sVµ`¶''. ª«soLiµj¶. BLiúµR¶V²R¶V LRiVNSøLigRiµR¶V¬s LRiWxmsª«sVV µ³¶R LjiLiÀÁ ª«sVVNRPVLiµR¶¬s ©yaRP©«sLi ¿Á[|qs©«sV. BLiÉÓÁNTP ª«sÀÁè »R½ÖýÁ¬s ¬sLiµj¶Li¿y²R¶V. C LS¼½»][ ¿ÁNRPäÊÁ²T¶©«s zqsLi¥¦¦¦xqs©«sª«sVV\|ms ¹¸¶V²R¶ª«sV\®ªsxmso »]Li²R¶ª«sVV NRPÖÁgji $ gRiâßá[aPR V¬s ¹¸¶VVNRPä LS¼½ %súgRi¤x ¦¦¦Li LRiV»y=ª«sVµ`¶ |mnsWLRi »R½mx sxqsV= ¿Á[|qs©«sV. @¬sõQQ®\ªsxmsoÍØ ª«sVLiµj¶LS¬sõ Aµ³¶R V¬dsNRPLjiLi¿yLRiV. ®ªsLiÈÁ®©s[ NRPVxtsî vL][giR ª«sVV ©«sVLi²T¶ ª«sVVNTPò ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. 2.ÉÓÁ.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx sLi²R¶Lkimx soLRiLiÍÜ[ N]»R½ò %súgRi¥¦¦¦¬sõ »R½¸R¶WLRiV @LiÉØLRiV.ÉÓÁ. %saS*%sVú»R½V²R¶V %dsLjiNTP GNSORPQLiR ª«sVLiú»R½ª«sVV ÇÁzmsLi¿RÁª«sV¬s ¿Á|msö©«sV.ò ª«sVgRizmsÌýÁÌÁV ÛÍÁ[NPR LSÇÁÙ. NS¬s LRiVNSøLigRiµR¶V²R¶V A®ªsV ª«sWÈÁÌÁNRPV ¿RÁÖÁLi¿RÁÛÍÁ[µ¶R V. LSßÓá µR¶VMÅÁxms®²¶[ªyLRiV. gRiâßá[aPR V¬s %súgRi¤x ¦¦¦Li LS¼½ zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi\|ms DLi²T¶ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sµôR¶NRPV ®ªsÎÏÁþ²y¬sNTP ª«sWLæSÌÁV: úxmsNRPä©«s @ÌÁLiNRPLRißá ¿Á[¸¶R VÊÁ²T¶ DLiÈÁVLiµj¶. BNRPä²T¶ ©«sVLi²T¶ ˳ÁÏ NRPVòÌÁV ª«sqx sWò DLiÉØLRiV. BNRPä²R¶ ©«sVLi²T¶ D»R½=ª«sLi ª«sWxmsn Vª«sWxqsLi ¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj¶. LSÇÁÙ A ª«s©yÌÁÍÜ[ ¼½LRiVgRiV»R½W ¼½LRiVgRiV»R½W ©yLRiµR¶ª«sVV¬s NRPÖÁ|qs©«sV. INRPryLji LRiVNSøLigRiµR¶V²R¶V ®ªs[ÈÁNRP¬s @²R¶%sNTP ®ªsÛÎÁþ©«sV. $ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s ¹¸¶VVNRPä ª«sVWÌÁ %súgRi¤x ¦¦¦ª«sVV 1996 úgRiV»y=ª«sVµ`¶NTP %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sLRiLi ÌÁÕ³ÁLiÀÁ©«s NSLRißáLigS B»R½¬sNTP ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶¬s. ª«sVx¤¦¦¦²`¶ LRiª«sVùQ®\ªsV©«s mx sLjiqx sLRi úFyLi»R½®\ªsV µ³yù©«sª«sVV ª«sVLji¸R¶VV CaRP*L][Fyxqs©«sNRPV ¹¸¶WgRiùQ®\ªsV©«s úFyLi»R½LigS ª«soLiµj¶. ¸R¶WgRi ÇÁ©¯[ø»R½=ª«s ®ªs[ÎÁÏ ÍÜ[ ®µ¶[ªs« o¬s úxmsryµR¶ª«sVVÍÜ[ N]ÊÁ÷Lji NS¸R¶V N]ÉíÁÓ ©«sÈýÁLiVV¾»½[ mx soú»R½úFyzmsò $gRiâßá[aPR V²R¶V úxms»R½ùQOPR Qªs« V¹¸¶Vù©¯[ @NRPä²R¶ gRiâßá[aPR ª«sVWLji¬ò s róyzmsLiÀÁ ª«sVLiµj¶LRiLi ¬sLjiøLiÀÁLji. %súlgi[¤x ¦¦¦ª«sVV »R½WLRiVö ®\ªsxmso©«sNRPV ª«soLiµj¶.HÍ"£∞ . $ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s ¹¸¶VVNRPä ª«sVLiµj¶LRiª«sVV ª«sµô¶R ®©s[ µR¶»R½VòLi²y @®©s[ ®µ¶[ªs« oÎÏÁ§þ ª«so©yõLRiV. @NRPä²R¶ úgRiV»y=ª«sVµ`¶ »R½©«s ÇÁ©«søNRP´R¶ ¾»½ÌÁVxqsVN]¬s %súgRi¥¦¦¦¬sõ ª«sVLiµj¶LRi NRP%sVÉÔÁ ªyLRiV mx sLi²R¶Lki mx soLRiª«sVVÍÜ[ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[zqs 1996 @Ní]Ê[ ÁLRiVÍÜ[ BNRPä²R¶ úxms¼½ztsí QLi¿yLRiV. @NRPä²R¶ ©«sVLi²T¶ 1. @Li»R½ÈÁ ª«sVVNRPVLiµR¶ N][mx sgjiLi¿RÁVNRPV¬s ""J zqsLiµ³¶R WLRimx so LRiLigRiV»][ ¬sLi²T¶ ryµy LSÇØ! ¬dsª«so NRPVxtsî v ªyùµ³¶j úgRiqx sVò²¶R VgS ª«sWLRiª«sV¬s aRPzmsLiÀÁLiµj¶. ®©s[©s« V ¬s©«sVõ ®ªsWz¤¦¦¦xqsVò©yõ©«sV.5 NTP. ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õª«sVV 12 gRiLiÈÁÌÁNRPV gRiâßá[aPR mx spÇÁ ¿Á[ryòLiR V. mx spâßá ©«sVLi²T¶ Fs£qs. ÊÁxqsV= µy*LS ÆÜFyÖÁ ®ªs×Áþ @NRPä²R¶ ©«sVLi²T¶ ª«sVx¤¦¦¦²`¶ ®ªsÎÏÁþª«s¿RÁVè. ZOP[Qú»R½ª«sVV ª«soLiµj¶. INRP ÀÁª«sLRi©«s FyÌÁLS¼½ %súgRi¤x ¦¦¦Li NRPV²T¶®\ªsxmso »]Li²R¶ª«sVV NRPÖÁgjiª«soLiµj¶. NSª«so©«s ¬dsª«so NRPµR¶LiÊÁ ©«sgRiLS¬sNTP ®ªs×Áþ ¼d½LóiR ryõ©«sª«sVV ¿Á[¸¶R Vª«sV¬s ¿Á|msö©«sV. ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s }qsª«s N]LRiNRPV ª«sVLji¸R¶VV µR¶LRi+©«sª«sVV N]LRiNRPV N][Lij NRPÌÁV ¼d½LRi誫sV¬s'' N][LiR gS %s©y¸R¶VNRPV²R¶V qx slLi[©s« ®©s©«sV. B»R½©«sV aRPWLRiV²R¶V ª«sVLji¸R¶VV µy©«sgRiVß᪫sVV NRPÖÁgji©«s ª«sùQQNPT .%dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶. FyÌÁLS¼½»][ úxms¾»½[ùNRPLigS »R½¸R¶WLRiV ""¬dsª«so G @xmsLSµ³¶R ª«sVW ¿Á[¸¶R VÛÍÁ[µ¶R V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVLiµj¶LRiª«sVVÍÜ[¬s ¼d½LóiR ª«sVV ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ª«sqx sWò ª«soLiÈÁVLiµj¶. C NSLRißáLigS ª«sVVNRPVLiµR¶NTP N]²R¶VNRPV mx soÉíزR¶V. ª«soLiµj¶. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð úxms¼½xmsµR¶ ©«sVLi²T¶ mx sLi¿RÁ%sV ª«sVLji¸R¶VV ª«sWxmsn V aRPVµô¶Rð úxms¼½xmsµR¶ ©«sVLi²T¶ mx sLi¿RÁ%sV ª«sVµ³¶R ùNSÌÁLiÍÜ[ |msµô¶R ª«s©yÌÁNRPV ®ªs×Áþ »R½mx sxqsV= ¿Á[|qs©«sV. Fy»R½ ª«sVLiµj¶LRiª«sVV Fy»R½ mx sµô¶Rð ¼½»][ ª«soLiµj¶. ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi LRiVNSøLigRiµR¶V²R¶V NRPµR¶LiÊÁ ©«sgRiLS¬sNTP ®ªs×Áþ ¼d½LóiR ryõ©«sª«sVV ¿Á[zqs ÀÁLi»R½ª«sVßÔá gRiâßá[aPR V¬s ALSµ³¶R ©«s ¿Á[|qs©«sV. ˳ÁÏ NRPVòÌÁV FsÌýÁ®ªs[ÎÁÏ ÍØ ª«sqx sWò ª«soLiÉØLRiV. $ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²T¶ ª«sVVÅÁù 1.HÍ"£∞ %dsV µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶.'' @¬s »R½©«s gRiâßá[t£ sQ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV NRP©«sÊÁ²R¶»yLiVV. D»R½=ª«sª«sVV ®ªs[ÎÁÏ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶W¬sõ @»R½ùLi»R½ qx sVLiµR¶LRiLigS @ÌÁLiNRPLjiryòLiR V. ª«sVµ³¶R ù l\ LiÛÍÁ[* ¹¸¶VVNRPä ÆÜxmsÖÁ Û\ÉÁQû©±s ÆÜFyÖÁ ®ªsÎÏÁ§»R½VLiµj¶. C ZOP[Qú»y¬sõ mx soxtsQöNRP ZOP[Qú»R½ª«sV¬s xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ ª«sVLiµj¶LRiLi ¹¸¶VVNRPä NRP%sVÉÔÁ ªyLRiV C %súgRi¥¦¦¦¬sõ %sxqsLêij LiÀÁ©yLRiV. qx sË³Ø ª«sVLi²R¶mx sª«sVVÍÜ[ ª«sVVÅÁù gRiVª«sVøª«sVV\|ms ˳ØLRiù ª«sVVNRPVLiµR¶ AúaRPª«sVLiÍÜ[ ª«soLiµj¶. zqsµô¶jð %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ª«so©yõLiVV. ª«sVµ³¶R ù l\ LiÛÍÁ[* µy*LS NRPLêiR »`½ ®ªs×Áþ @NRPä²R¶ ©«sVLi²T¶ ÆÜFyÖÁ Fs£qs. ¿Á[zqs©«s qx só Li˳ÁÏ ª«sVV BNRPä²R¶ ª«soLiµj¶. C @ª«sNSaS¬sõ BLiúµR¶V²R¶V »R½mx söVgS ¿Á[¸¶R VVÈÁNRPV @®©s[NPR ÊÁVVxtsvÌÁV C mx soxtsQöNRP ª«s©yÌÁNRPV ª«sqx sVòLiÉØLRiV. ¿Á[LiVVLiÀÁ BNRPä²R¶ úxms¼½ztsí QLi¿RÁ²R¶Li ÇÁLjigjiLiµj¶. ª«sWxmsn V ¿RÁ»R½VLóij ©yÉÓÁ ®ªs[µ¶R ª«sVLiú»y¬sõ úgRiV»y=ª«sVµ`¶NTP ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[|qs©«sV. zqsµô¶jð ÌÁ»][ úxms»R½ùQOPR Q®\ªsV©yµR¶V. %dsµô¶j LRiW @LRißáùª«sVVÍÜ[¬s %saS*%sVú»R½V¬s ª«sµô¶R NRPV ®ªs×ÁþLji. ÊÁVVztsQ bPÅÁLRiª«sVV ÊÁLigSLRimx so NRPÌÁaRPª«sVV»][ ª«soLi²T¶ ¿RÁVÈíÁW ©ygRi bPÍØöÌÁ»][ ª«soLiÈÁVLiµj¶. LSÇÁÙ »R½mx sxqsV= ¿Á[|qs©«sV.

®µ¶[ªs« »R½ÌÁ ©«sVLiÀÁ |\ qs»R½Li C¸R¶V©«s mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPV©yõ²R¶V. ÊÁVVlgi[*µR¶LiÍÜ[c gRißØ©yLi »y* gRißáxms¼½g`iiLi. %s}mnsVõaRP*LRiV¬s mx spÑÁLiÀÁ C N]»R½ò qx sLiúxmsµy¸R¶W¬sNTP $NSLRiLi ¿RÁVÉíزR¶V. gRißØÌÁV %sµR¶ù %sµR¶ù¹¸¶[V mx sLRiúÊÁx¤¦¦¦øª«sV¬s ®ªs[µyÌÁV ¿ÁFyöLiVV. ËÜ[ÍÜ[.. NRP%sNRP%ds©y ª«sVVxmsª«sVúaRP ª«sqx sòªs« VLi ÛÇÁ[ùtx sî QLSÇÁLi úÊÁx¤¦¦¦øßØLi úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsöLRi. G©«sVgRiV ª«sVVÅÁLi NRPÌÁªy²R¶V. ª«sVL][ mx sLRi*µj¶©y¬sN][ mx sLji%sV»R½Li NSµR¶V. ¥¦¦¦ÍýÜN[ PT @²R¶VgRiV|msÈíÁgS®©s[ gRißØÌÁNRPV @µ³¶j mx s¼½ gRißáxms¼½. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. @»R½²T¶µj¶ G©«sVgRiV »R½ÌÁ NRPÖÁgji©«s LRiWxmsLi. zqsLix¤¦¦¦Li ªyx¤¦¦¦©«sLi ®µ¶[ªyLi»R½NRP... @LiVVµR¶V %s©y¸R¶VNRP %súgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV ®ªs»R½VNRPVäLiÈÁW ®ªsÎÏÁ»yLRiV. @ÈÁVª«sLiÉÓÁ @»R½ùLi»R½ mx soLS»R½©«s®\ªsV©«s ®ªs[µyÌÁÍÜ[ qx sz¤¦¦¦»R½Li gRißáxms¼½ª«sVLiú»R½ ª«sVVLiµj¶.HÍ"£∞ %sµR¶ùNRPV @µ³¶j mx s¼½ NRPÖÁ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ qx s¥¦¦¦ úxms¼½ ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ gRißáxms¼½ ÖdÁÌÁÌÁV ª«so©yõLiVV. gRiÇÁª«sVVÅÁV²R¶V |msÛÉÁí [ gRiVLiÒÁÎÏÁþ bPORPQ ˳ÁÏ LjiLi¿RÁÛÍÁ[¬s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLiµR¶LRiW ®ªs×Áþ bPª«so¬s ®ªs[²¶R VNRPV©yõLRiV. gRiVLiÒÁÎÏÁþ bPORPQ %ds²T¶Liµj¶.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.' @®©s[ gRißáxms¼½ r¡òú»yÌÁV. ZaP[ÅÁlLi[ NSµR¶V BLiÉÓÁÖýÁFyµk¶ A mx spÇØ %sµ³¶R VÍýÜ[ ¬sª«sVgRiõQQ®\ªsV DLiÉØLRiV. C %sª«sLSÌÁ¬dsõ gRiâßá[aPR mx soLSßáLiÍÜ[. C µR¶XaRPùLi %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ L][ÇÁÙN][.. ª«sVVµæ¶R ÌÁxmsoLSßáLiÍÜ[©s« V úxmsryò%sLi¿RÁÊÁ²T¶©«s%s.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. lLiLi²R¶V ¿Á[»½R VÌÁV ª«soLiÉØLiVV. ¼½ÌÁN`P gRißáxms¼½ ©«sª«sLSú»R½VÌÁ©«sV qx sLixqsäQX¼d½ D»R½=ªyÌÁVgS ª«sVÖÁ¿y²R¶V... "aRPVNýSLiÊÁLRiµ³¶R LRiLi. NSÊÁÉíÁÓ A %sµR¶ùNRPV @LóiR ª«sVª«so»R½VLiµj¶. AbPORPQ©s« VLiÀÁ »R½ª«sV¬sLRiOTPQLiÀÁ©«s %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP ˳ÁÏ NTP»ò ][ HµR¶V gRiVLiÒÁÎÏÁ§þ ¼d½zqs »R½ª«sV NRPX»R½ÇìÁ»R½ÖÁõ ˳ÁÏ NRPVòÌÁV ¾»½ÖdÁ¿Á[qx sVNRPVLiÉØLRiV. A¸R¶V©«sNRPV ALRiV ¿Á[»½R VÌÁV. @%s FsxmsöV²R¶V Fsª«sLjiµy*LS ª«s¿y蹸¶W qx söxtsí QLigS ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V.. A gRiÇÁª«sVVÅÁV²R¶V ®µ¶[ªs« ÍÜ[NPR Li %dsVµR¶ µy²T¶Â¿Á[zqs ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ©«sV ¿ÁLRimx sÛÉÁí ª[ y²R¶V. %s©y¸R¶VNRP ª«sV¥¦¦¦»R½øQùLi' @¬s qx sLji|msÈíÁVN][ªs« µô¶R V. gRiâßá[aP` ª«sVx¤¦¦¦LSÇÞNUP Û\ ÇÁ! mx sÛËÁ+ÉíÁÓ ZaP[ÅÁL`i BLiÉÓÁNTP DµR¶¸R¶W®©s[õ ®ªs×ýÁ©«s ªyÌýÁNTP J ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[NPT @²R¶VgRiV |msÉíÁÓ ©«s @©«sV˳ÁÏ W¼½ NRPÌÁVgRiV»R½VLiµj¶. ©«sLSLi»R½NRP @®©s[ LSORPQqx sVÌÁ©«sV qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿y²R¶V. A ÇÁ©«søÍÜ[ A¸R¶V©«sNRPV xmsµj¶ ¿Á[»R½VÌýÁV. ZaP[ÅÁL`i©«sV »][²¶R VgS FsLiµR¶L][ ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiVÌÁV D©«sõLRiV ª«sVLji. bPªyÒÁª«sV¥¦¦¦LSÇÞ F¡LSÈÁxmsÉÓÁª«sV©«s @LiµR¶LjiNUP ¾»½ÖÁ¸R¶V¿ÁFyö²R¶V. "Jx¤¦Ü[. %sxtsQ¸¶R VLi mx spLjigò S @LóiR Li NSÛÍÁ[µy. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ @NRPä²R¶ N]ÌÁV\®ªs D©«sõ gRißá©«s´R¶VÌÁ @µ³¶j mx s¼½ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V mx spÑÁLixmsÊÁ²R¶V»R½V©yõ²R¶V..HÍ"£∞ A¸R¶V©«sNTP %sµyùLóiR VÌÁV »R½mx sö¬sxqsLjigS %s©y¸R¶VNRPV¬s mx sLi²R¶VgRi©y²R¶V %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVVLiµR¶V mx soxqsòNSÌÁV ª«soLiÀÁ ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÌÁ»][ úFyLóiR ©«sÌÁV ¿Á[}qsò ¿RÁµR¶Vª«soÍÜ[©s« W %sÇìØ©«sLiÍÜ[©s« W ª«sVLiÀÁ mx sLjißÓá¼½ F~LiµR¶V»yLRiV. ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦¦¦©«sV²R¶VgS úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµj¶. µk¶¬s¬s ÊÁÉíÁÓ gRißáxms¼½ ¹¸¶VVNRPä %sbPxtsí Q»½R ¾»½ÖÁ¸R¶VV¿RÁV©«sõµj¶.? @LiVV¾»½[ zqsNTPLiúµyËص`¶ÍÜ[¬s ª«sWlLi[²¶` mx sÖýÁ úFyLi»R½LiÍÜ[ D©«sõ A¸R¶V©«s BLiÉÓÁZNPÎôØLi LRiLi²T¶.. %s©y¸R¶VNRP aRP»R½©yª«sWª«s×Á %s¬szmsryòLiVV. ú¾»½[»y¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ª«sV¸R¶VWlLi[aRP*LRi %s©y¸R¶VNRP @®©s[ ©yª«sVLi»][ ÇÁ¬søLiÀÁ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ©«sV mx sÉíÁÓ {ms²T¶Li¿Á[ LSORPQqx sV\®²¶©«s ª«sV¥¦¦¦ÊÁÖÁ zqsLiµ³¶R Vª«so©«sV qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿y²R¶V. @¬s ¾»½ÖÁzqsªyÎýÁÏ § ¿ÁÊÁV»yLRiV.HÍ"£∞ . NRPÖÁzqs©«sÈíÁVgS mx sLi²R¶VgRi ¿Á[qx sVNRPVLiÛÉÁ[ AÈÁ䪫sV»R½ùLi |msLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s ¼½ÌÁN`P ˳Ø%sLi¿y²R¶V. ©yÉÓÁ ©«sVLi²T¶ ®©s[ÉÁÓ ª«sLRiNRPV A%sxmsn VõLigS gRißáxms¼½ ©«sª«sLSú»R½VÌÁV ®µ¶[aPR ªyùxmsòLigS ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõLiVV. ZaP[ÅÁL`iNTP FsÍØLiÉÓÁ AÈÁLiNSÌÁW FsLiµR¶VNRPV LSªy @¬s. ryLixqsäQX¼½NRP %sbPxtsí Q»½R ©«sV ¾»½ÖÁ¸R¶V¿Á[}qs ©yÈÁNSÌÁ©«sV úxmsµR¶Lji+Lixms¿Á[aS²R¶V. INRPmx söV²R¶V ˳ÁÏ WÍÜ[NPR LiÍÜ[ gRiÇÁª«sVVÅÁV²R¶®©s[ LSORPQqx sLSÇÁÙLi®²¶[ªy²R¶V. úxmsÇÁÌÁNRPV gRiÇÁª«sVVÅÁV¬s {ms²R¶. ˳ØLRi¼d½¸R¶V %sÇÁ¸R¶VgS´R¶ÌÁ©«sV. ®©sª«sVÖÁ ªyx¤¦¦¦©«sLi. ry*»R½Li»R½ûQù gRißáxms¼½ mx sLSLiVVFyÌÁ©«sÍÜ[ úÊÁ»R½VNRPV»R½V©«sõ ˳ØLRi¼d½¸R¶VVÌÁNRPV A»R½ø%saS*xqsLi @²R¶VgRiLiÉÓÁLiµj¶ »yª«sVV F¡LSÈÁLi ¿Á[zqs ry*»R½Li»R½ûQùLi ryµ³¶j Li¿RÁgRiÌÁª«sV©«sõ ©«sª«sVøNRPLi ÛÍÁ[NPR ¬dsLRiqx sxms²T¶ ª«so©«sõ qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ úxmsÇÁÌÁÍÜ[ D»y=x¤¦¦¦Li ¬sLizms. x¤¦¦¦ªyª«sV}¤¦¦¦. N]»R½ªò s« WLæiR LiÍÜ[ qx s*»R½Liú»R½F¡LSÈÁLiÍÜ[ FyÍæÜ®©s[ÍØ Â¿Á[zqsLiµj¶ %s©y¸R¶VNRP D»R½=ª«sLi.. µy*xmsLRi¸R¶VVgRiLiÍÜ[ gRiÇØ©«s©«sV²R¶V @©«sV }msLRiV»][ ÇÁ¬søLiÀÁ ˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRiV\®²¶©«s zqsLiµ³¶R WLRiV²R¶V @®©s[ LSORPQqx sV¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLi¿y²R¶V.. ©yÉÓÁ»][ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁNRPV. ¬s»R½ùLi A mx spÇÁÌÁV A BLiÈÁ ¬sLji*xmsn VLigS rygRiV»R½W®©s[ DLiÉØLiVV. gRiVLiÒÁÎÏÁ§þ ¼d½¸R¶WÖÁ "I ËÜÇêÁ gRißáxms¸R¶Vù ¬ds ÊÁLiÈÁV ®©s[©s« ¸R¶Vù' @LiÈÁW %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVVLiµR¶V ¬sÌÁÊÁ²T¶ zmsÌýÁ ÌÁLiµR¶LRiW »R½mx sö¬s qx sLjigS gRiVLiÒÁÌÁV ¼d½ryòLiR V. Fsª«sLji BÎÏÁþÍÜ[ ªyLRiV ¿Á[qx sVNRPV®©s[ %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½¬s ryª«sWÑÁNRP D»R½=ª«sLigS ª«sWLjiè©«s mx sn V»R½©«s ËØÌÁgRiLigSµ³¶R L`i ¼½ÌÁN`Pµj¶. ÊÁLiµk¶ÌÁLiVV©«s LSORPQqx sVÌÁ¿Á[»½R gRiVLiÒÁÎÏÁ§þ ¼d½LiVVLiÀÁ A©«sLiµj¶Li¿Á[ªy²R¶V. A©«saRP+Q*ßá*©«sWù¼½Õ³Á {qsöµR¶FyµR¶©«sª±sV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. úxmsxqsVò»½R Li NRPÖÁ¸R¶VVgSLi»R½LiÍÜ[ µ³¶R Wúª«sV ÛÍÁ[»½R V @®©s[ }msLRiV»][ ÇÁ¬søLiÀÁ µR¶Vxtsí QbPORPQßá ¿Á[ryò²¶R V.. ®ªs[µyÌÁNRPV Aµj¶ @Li»R½Li ÛÍÁ[µ¶R V.. C ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ©yÌÁVgRiV ¿Á[»R½VÌÁV. C %s©y¸R¶VNRPV¬sNTP ¾»½ÌýÁ¬s ®µ¶[¤x ¦¦¦NSLi¼½. NRPX»R½¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ª«sVx¤¦Ü[»½R äÈÁ %s©y¸R¶VNRPV²T¶gS ÇÁ¬søLi¿y²R¶V. ªyLji úFyLóiR ©«sÌÁ©«sV NRPLRiVßÓáLiÀÁ©«s bPª«so²R¶V G©«sVgRiV»R½ÌÁ NRPÖÁgji©«s ª«sV¥¦¦¦%dsLRiV¬s qx sXztsí QLi¿y²R¶V. "ZaP[ÅÁL`i G mx s¬s¬s úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©y AÈÁLiNSÌÁV FsµR¶VLRiV NSª«so. BLiN][ %sxtsQ¸¶R VLi ¿Áxmsöª«sVLiÉØLS. ¿Áª«soÌÁV mx sÈíÁVNRPV¬s @ÍØ gRiVLiÒÁÎÏÁ§þ ¼d½}qsLiµR¶VNRPV.

""®©s[lLi[²¶R V ª«sWlLi[²¶R V ®©sÌÁª«sLiNRP ª«sW%sV²T¶ µR¶VLS*LRi ¿ÁLigRiÌÁ* D»R½òlLi[ßáVe ®ªs[àáV®ªs[àáVgRi®µ¶ÀÁè ®ªs[²¶R ä»][ mx spÑÁLi»R½V ®µ¶[ªs« gRißáxms¼½NTP ®©sxmso²R¶V'' @¬s Fy²R¶VNRPVLiÈÁW gRißáxms¼½¬s mx spÑÁLi¿RÁÈÁLi ª«sV©«s ALiúµ³¶R VÌÁ A¿yLRiLi.'' @¬s %sbPxtsí QLigS }msL]äLiÈÁV©«sõµj¶. ª«sLRizqsµô¶jð FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ %s©y¸R¶VNRPLi ©«sª«sVxqsVòËÁϳ ùLi ª«sVVµyNRPLS»R½®òªsWµR¶NRPLi qx sµy %sª«sVVNTPò ryµ³¶R ©«sLi NRPÎص³¶R LSª«s»R½LixqsNRPLi %sÍØxqsÍÜ[NPR LRiORPQNPR ª±sVe @©y¸R¶V\ZNPNRP ©y¸R¶VNRPLi %s©ybP¾»½[ËÁϳ #®\µ¶»R½ùNRPLi ©«s»yaRPV˳ØaRPV©yaRPNRPLi ©«sª«sW%sV »R½Li %s©y¸R¶VNRPª±sVee ÇÁgRiµæ¶R VLRiV $ aRPLiNRPLS¿yLRiVùÌÁªyLji $gRiâßá[aPR mx sLi¿RÁLRi»R½õ ª«sWÌÁÍÜ[ »]ÖÁaý]N[ PR Li Bµj¶. "@xmsöV²R¶V ©y ª«sVµj¶ÍÜ[ J AÍÜ[¿ÁR ©«s ª«sÀÁèLiµj¶. A¸R¶V©«s NRPVLiÈÁVLiÊÁ qx s˳ÁÏ VùÌÁV »R½ª«sV NSLRiùúNRPª«sWÌÁV úxmsÇÁÍýÜ[ Aµ³yù¼½øNRP ÀÁLi»R½©«s©«sV |msLi¿RÁV»y¸R¶V¬s AbPxqsVò©yõLRiV. @NRPä²T¶ %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[ mx spÇÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yNRP J gRißáxms¼½ úxms¼½ª«sV©«sV N]©«sVg][ÌÁV ¿Á[aSLRiÈÁ.. A¸R¶V©«s mx spÇÁª«sÌýÁ I©«sgRiWlLi[ mx sn ÖÁ»yÌÁV ¿ÁxmsöÊÁ²ïyLiVV. ZaP[ÅÁL`i gRißáxms¼½ úxms¼½ª«sVÌÁV. ÒÁª«sLi DÉíÁÓ mx s®²¶[ÍØ D©«sõ ÌÁLiËÜ[µ¶R LRiVÖÁõ ¿RÁW}qsò %dsORPQNPR VÌÁ ª«sV©«sqx sV Aµ³yù¼½øNRP ˳ت«s©«sÌÁ»][ ¬sLi²T¶ F¡»R½VLiµj¶. ©«sWùÑÁÍØLi²`¶... @%sV»R½ ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶R ÌÁ»][ ®µ¶[aPR ªyùxmsòLigS úxmsÇÁÌÁV ÇÁLRiVxmsoNRPV®©s[ mx sLRi*Li %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½ ÛÍÁ[µy gRiâßá[aPR ¿RÁ»R½VLóij . FsÈÁVª«sLiÉÓÁ NSLRiùLi úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÌÁ©«sõ ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½ mx spÇÁ ¿Á[zqs ª«sWú»R½®ªs[V %sVgRi»y NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÈíÁÈÁLi @©yµj¶gS ª«sqx sVò©s« õ A¿yLRiLi. qx sVª«sWLRiV 300 F¡xqsí LýiR ¬ds NRPW²y C gRißáxms¼½ ˳ÁÏ NRPVò²¶R V }qsNRPLjiLi¿yLRiV. mx soLSßá. @ÍØlgi[ ryµ³yLRißá Lki¼½NTP Õ³Á©«sõLigS Fs²R¶ª«sV ®\ªsxmso©«sNRPV ¼½Ljigji »]Li²yÌÁ»][ LRiWF~Liµj¶©«s gRißáxms¼½ úxms¼½ª«sVÖdÁõ }qsNRPLjiLi¿yLRiV'' @LiÉØLRiV ZaP[ÅÁL`i. gSÇÁÙÌÁ»][ »R½¸R¶W\lLi NRPÎØ»R½øNRP»R½. %sxmsn WõÌÁNRPV @µ³¶j mx s¼½ LiVV©«s gRißá©y´R¶V²T¶ %súgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV }qsNRPLji}qsò ËØgRiVLiÈÁVLiµj¶ @¬szmsLiÀÁLiµj¶. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. A}qísûÖÁ¸R¶W. úNTPqx sí ÍÞ. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁLjiú»R½ ÍØLiÉÓÁ %sª«sLSÌÁ»][ J Aµ³yù¼½øNRP úgRiLi´y¬sõ LRiÀÁLi¿Á[ AÍÜ[¿ÁR ©«s DLiµR¶¬s A¸R¶V©«s ¿ÁFyöLRiV.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.. gRiâßá[aPR gS¸R¶Vú¼d½ ª«sVLiú»R½Li... qx sLRi* %sxmsn Võx¤¦¦¦LRiV\®²¶ %s}mnsVõaRP*LRiV²R¶VgS A ry*%sV mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©yõ²R¶V.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½©y²R¶V %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½¬s úxmsÇÁÌÁLi»y FsLi»][ ®ªs[²¶R VNRPgS ÇÁLRiVxmsoN]LiÉØLRiV. ""GNRPµR¶Li»y¸R¶V %sµR¶ø}¤¦¦¦ ª«súNRP»R½VLi²y¸R¶V µ³¶k ª«sVz¤¦¦¦ »R½©¯[õ µR¶Li¼½M úxms¿][µ¶R ¸R¶W»`½.. gRißáxms¼½ Dxms¬sxtsQµ¶` ÍÜ[ A¸R¶V©«s gRiVLjiLiÀÁ ª«sLñiR ©«sÌÁV. »R½µj¶»R½LRi ®µ¶[aSÍýܬ[ s ªyLRiV ¿ÁNTPä©«s ËÜÇêÁgRißáxms¸R¶VùÖdÁõ C¸R¶V©«s BLiÉýÜ[¬s gRißáxms»R½VÌÁ N]ÌÁVª«soÍÜ[ ¿RÁW²R¶ª«s¿RÁVè. B¼½¥¦¦¦ryÌÁV. ®©s[FyÍÞ.. NRPLi¿RÁV B»R½²ò ¶T ÍØLiÉÓÁ ÍÜ[¥¦¦¦ÌÁ»][ LRiWxmsoµj¶µô¶R VNRPV©«sõ%s NRPW²y ZaP[ÅÁL`i BLiÈÁ N]ÌÁVª«soµk¶LSLiVV.. ""@LiVVµR¶V ª«sLiµR¶ÌÁ xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ©yÉÓÁ bPÌÁVöÌÁV ¿ÁNTPä©«s %s©y¸R¶VNRPVÌÁ LRiWFyÌÁW ©y µR¶gæiR LRi D©yõLiVV. %s%sµ³¶R úFyLi»yÍýÜ[ gRißáxms¼½ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶WÌÁV ¬sLjiø»R½®\ªsV©«s %sµ³y©«sLi. @ÍØlgi[ úxms¼½ ¬s»R½ùLi aSr¡òQûQ NRPòLigS ªyÉÓÁNTP xmspÇصj¶NSÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©s« õLRiV. ®ªsLi²T¶.HÍ"£∞ . }qísÉÞ ËØùLiN`P A£mns BLi²T¶¸R¶WÍÜ[ @µ³j¶NSLjigS xms¬s¿Á[xqsVò©«sõ ZaP[ÅÁL`i 1973ÍÜ[ ztsQLïki ryLiVV©y´R¶V¬s µR¶Lji+Li¿RÁVN]®©sLiµR¶VNRPV ztsQLikô ZOP[Qú»y¬sNTP ®ªsÎýØLRiV. %dsÈÁ¬sõLiÉÓÁNUP NRPÎØ»R½øNRP®\ªsV©«s @ÌÁøLSÌÁ©«sW »R½¸R¶WLRiV¿Á[LiVVLiÀÁ @LiµR¶VÍÜ[ @LiµR¶VÍÜ[ ¿RÁW²R¶ª«sVV¿RÁèÈÁgS @ÌÁLiNRPLjiLi¿yLRiV. 1973ÍÜ[ úFyLRiLi˳ÁÏ #®\ªsV©«s gRißáxms»R½VÌÁ }qsNRPLRißá ®©s[ÉÁÓ NUP ¬sLji*xmsn VõLigS rygRiV»R½W®©s[ ª«soLiµj¶. mx sLS*ÌÁV Çؼ½ ryLixqsäQX¼½NRP ÒÁª«s©«sLiÍÜ[ LRiNRPªò s« WLiryÌÁª«sLiÉÓÁ%s. C ËØùLiNRPV Dµ][ùgji µR¶gæiR LRi ª«sLiµR¶ÌÁ ª«sVLiµj¶ %s©y¸R¶VNRPVÌÁV D©yõLRiV. bPª«s gRißØÌÁ @µ³¶j mx s¼½\¹¸¶V gRißáxms¼½gS. ZNP[ªs« ÌÁLi ª«sV©«s ®µ¶[aPR LiÍÜ[®©s[ NSNRPVLi²y @®ªsVLjiNS. mx spÇØ xmsµôðR¶»R½VÌÁW. ©y²R¶V ®ªsVVµR¶Û\ ÍÁ©«s C mx s%sú»R½ NSLRiùúNRPª«sVLi %sÇÁ¸R¶Vª«sLi»R½LigS rygRiV»R½W®©s[ DLiµj¶'' @¬s ¿ÁFyöLRiV. úgS\®©sÉÞ. A¸R¶V©«s BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPW qx sVª«sWLRiV @LiVVµR¶V ª«sLiµR¶ÌÁNRPV |\ msgS %súgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV }qsNRPLjiLi¿yLRiV.. %súgRi¥¦¦¦ÌÁ»][FyÈÁV 2200 |\ msÀdÁÌÁVNRPV gRißáxms¼½ ÌÁxmsn VV ÀÁú»yÖdÁõ. ÀÁú»yÌÁ»][ J úxmsµR¶LRi+©«saSÌÁ©«sV zqsµô¶Rð Li ¿Á[aSLRiV.. ZaP[ÅÁL`i }qsNRPLjiLi¿RÁ²R¶Li»][®©s[ qx sLji|msÈíÁVN][ÛÍÁ[µ¶R V. ˳ØLRi»R½®µ¶[aPR mx sn V©«s qx sLixqsäQX¼½ÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPqx s%s¼½ mx sLRi*Li @ÈÁVª«sLiÉÓÁ®µ¶[! ª«sV©«s ®µ¶[aPR LiÍÜ[¬s ª«sVVÅÁùQ®\ªsV©«s mx sLi²R¶VgRiÌÁÍÜ[ @»R½Vù»y=x¤¦¦¦Li»][. ZaP[ÅÁL`i.. @ÍØlgi[ FyÌÁLSLiVV.HÍ"£∞ úxms¼½ª«sVÌÁV A @Õ³ÁúFy¸R¶W¬sõ NRPÖÁgjiryòLiVV. %súgRi¥¦¦¦ÛÍÁ[ NSNRPVLi²y gRiÇÁª«sVVÅÁV¬s LRiWxmsLi ª«sVVúµj¶»R½®\ªsV©«s ÀÁú»R½mx sÉØÌÁ©«sW ª«sLiµR¶ÌÁ qx sLiÅÁùÍÜ[ ˳ÁÏ úµR¶mx sLji¿yLRiV. C @LRiV\®µ¶©«s }qsNRPLRißá ZaP[ÅÁL`iÍÜ[¬s ˳ÁÏ NTP»ò ½R »y*¬sNTP ¬sµR¶LRi+©«sLigS ¿ÁxmsöVN][ªs« ¿RÁVè. ÇÁFyN`P. @¬dsõ @LRiV\®µ¶©«s®ªs[ @¬s ¿Áxmsöª«s¿RÁVè ÊÁLigSLRiLi. ©y¸R¶VVNRPVÌÁZNP[ ©y¸R¶VNRPV\®²¶©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶VgS.

©«sW»R½ª«sVx¤¦¦¦L<ij af©«sNSµj¶ ª«sVV©«sVÌÁNRPV ¿Ázmsö©«s gS´R¶ @µj¶. ˳ة«sV. A qx sVLiµR¶LRiËØÌÁVßñáÓ ªyNTPÈÁ NSxmsÍØgS ª«soLiÀÁ ryõ©y¬sZNP×ÁþLiµj¶ ¼½Ljigjiª«sÀÁè©«s @®©s[NPR %sZaP[uyÌÁ»][ NRPW²T¶©«s %s©y¸R¶VNRPmx sLRi*Li A ËØÌÁg][FyÍجsNTP bPª«soßñáÓ ªyNTPÈÁ©«sV©«sõ ËØÌÁNRPV²R¶V @²ï¶R gjiLi¿y²R¶V. ©ygRi ¸R¶VÇìÜmx[ s%ds»R½ª«sVV.. ¿ÁxmsöVN]¬s ""úxms˳ÁÏ W! ©y bPLRiqx sV= ú¼½ÍÜ[NPR mx spÇÁùª«sV¹¸¶[VùÈÁÈíÁV. ¿Á[}qsò ¬dsÍØxms¬sLiµR¶ÌÁV NRPÌÁVgRiV»y¸R¶V¬s AxmsLSLRiäLiÍÜ[ ª«sWLRiäLi®²¶[¸¶R VV²R¶V ¿ÁxmsöVN]¬s @ORPQ»½R ÌÁV bPLRiqx sV=©«s µ³¶R LjiLiÀÁ¾»½[ %sxtsQäÎÏÁLiNRP ÒÁ%s»yÌÁV ryµ³¶R ùª«s°»y¸R¶V¬s @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿y²R¶V. @Li»R½ÉÓÁ aRPNTPªò s« Li»R½®\ªsV©«s ª«sVßÓá FyÌÁNRPVÌÁµR¶gæiR LRi ª«soLi²R¶ÈÁLi DÀÁ»R½Li @¬s $NRPXxtsñ v²R¶V ˳Ø%sLiÀÁ qx sVNRPVª«sWLRiNRP ª«sWL][µ¶k qx sò ª«sLRiªò s« W©«sLi mx sLiFy²R¶V. qx sWL][ùFyxqs©«s¿Á[zqs©«s qx sú»yÑÁ»R½VòaPR ùª«sV»R½NRPª«sVßÓá¬s qx sLiFyµj¶Li¿y²R¶V. »R½©«s®ªsLiÈÁ ¾»½ÀÁè©«s gRiÇÁª«sVVÆجsõ A ËØÌÁV¬s ®ªsVVLi²y¬sNTP @¼½NTPLiÀÁ. úxms¼½ª«sV©«sV ¿Á[zqs úFyßá úxms¼½xtsî Q¿Á[zqsLiµj¶. %sgRi»R½ÒÁª«so²R¶LiVV©«s FyaSLiNR P VaSÌÁVgR i ÌÁ %s©y¸R ¶ VNR P V¬s ALj i èLi¿yÌÁ¬s gRiÇÁª«sVVÆØxqsVLRiV²R¶V @¬sLiµR¶Vù²R¶®©s[ ª«sVWztsQNPR LRiWxmsLi»][ %s©y¸R¶VNRPV¬s %sx¤¦¦¦©«s®\ªsV aSaRP*»R½róy©«sLi F~Liµy²R¶V. NRP´R¶%s¬s @ORPQ»½R ÌÁV ®ªs[qx sVNRPV©«sõªyLRiV ¿RÁLiúµR¶VßñáÓ ¿RÁWzqs©y ˳ÁÏ LRiLò SNRP %s¬s FsLi»R½gS©¯[ DF~öLigjiF¡LiVVLiµj¶ FyLRi*¼d½ ®µ¶[%s. µyÌÁè²R¶Li. C aSxmsLi©«sVLiÀÁ %sª«sVVNTPò ¬sLñiR ¸R¶Wª«sVX»R½LiÍÜ[ ªyLSx¤¦¦¦§¬s úxmsryµj¶Li¿RÁª«sÖÁ=Liµj¶gS ®µ¶[ªs« ®µ¶[ªs« o¬s @Lóij Li¿yLRiV. gRiLigjilLiµô¶R Vªy¬s %s©y¸R¶VNRPúxms¼½ª«sV ¾»½ÀÁè FyÌÁ®ªsÖýÁ¬ds²R¶©«s ¿RÁNRPägS Axqs©«sLi LRiWxmsLiÍÜ[ ©«sLiµj¶¬s gRiLigjilLiµô¶R VgS ®ªsLiÈÁ¼d½qx sVN]¬s %sxtsñ vª«sVWLjiò ÊÁ¸R¶VÛÍÁô L[ S²R¶V. %sª«sVVNTPò NRPÖÁgjiLi¿y²R¶V. »R½©«sNRPV @Li»R½ù NSÌÁLi µyxmsoLjiLiÀÁLiµR¶¬s @LóiR Li ¿Á[qx sVNRPV©yõ²R¶V. ¿RÁLSø¬sõ ¼d½qx sVN]¬s qx s*róy©y¬sNTP ÊÁ¸R¶VÛÍÁô L[ SµR¶V CaRP*LRiV²R¶V. gRiÇÁª«sVVÅÁLi»][ ª«so©«sõ INRP LSORPQqx sV²R¶V ¼d½úª«s A ¬sLiµR¶ ËØxmsoNRPV®©s[LiµR¶VNRPVgS¬s $NRPXxtsñ v²R¶V @²R¶%s @Li»y @®©s[*ztsQLi¿RÁ©yLRiLiÕ³ÁLi¿y²R¶V. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ ª«sLRiµR¶ N][mx sLi»][ ËØÌÁV¬s bPLRi¿Á[èµé ¶R ©«sLi ¿Á[zqs ÍÜ[¬sZNPÎØþ²R¶V. ryõ©«sLi ¿Á[¸¶R VËÜ[»½R W ©«sÌÁVgRiVzmsLi²T¶»][ INRP Gµ][tx sQLi ª«soLi²R¶µR¶¬s ¿ÁxmsöÊÁ²T¶Liµj¶. @ÍØLiÉÓÁ ªyÉÓÁÍýÜ[ INRPÉÓÁ FyLRi*¼d½ ª«sVßÓá¬s ª«sWLixqsÅÁLi²R¶LigS˳Ø%sLiÀÁ©«s J zqsLix¤¦¦¦Li @»R½ßñáÓ ª«sµ³¶j LiÀÁ µy¬s ©¯[ÈÁNRPLRi¿RÁVN]¬s FyLjiF¡LiVVLiµj¶. gRiÇÁª«sVVÆØxqsVLRiV¬s bPLRiqx sV=©«sV.. gRiÇÁª«sVVÆØxqsVLRiV¬s FsµR¶VÈÁ gRiLigjilLiµô¶R V©y²T¶LiÀÁ ªyßñáÓ ®ªsVzmsöLi¿y²R¶V. bPª«soßñáÓ ©«sLiµk¶aRP*LRiV¬s ª«saRPLi ¿ÁLiVVù'' ALjièLi¿RÁ²R¶Li. A¸R¶V©«s ª«spùx¤¦¦¦Li úgRiz¤¦¦¦Li¿y²R¶V. mx sn ÖÁ»R½LigS bPª«so²R¶V ªy²T¶ A ˳ÁÏ ÌýÁWNRPLi NSÖÁÇزR¶ÌÁ ®ªsLiÈÁ INRP gRiVx¤¦¦¦ÍÜ[NPT ®ªs×Áþ @NRPä²R¶ E¸R¶VÌÁNRPV NRPÉíÁÓ ©«s ª«sVßÓá¬s ¿RÁWaS²R¶V. ú¼½ÍÜ[NPR mx spÇÁù»R½©«sV NRPÖÁgjiLi¿y²R¶V. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£..HÍ"£∞ . ¿ÁFyöµR¶V. ¸R¶VµyLóiR Li¾»½ÖÁ¸R¶V¬s qx sú»yÑÁ»R½Vò $NRPXxtsñ v®²¶[ C mx s¬s¿Á[aS²R¶¬s ˳Ø%sLiÀÁ ¬sLiµR¶ÌÁV ®ªs[aS²R¶V. mx sLRiª«sVbPª«so²R¶V ËÜ[ÍØaRPLiNRPLRiV²R¶V. gRiLjiNRP»][ BLRi\®ªs INRPäryLýRiV ""¬ds DµR¶LRiLiÍÜ[ ª«so©«sõ bPª«so¬s N][qx sLi C ©«sLiµk¶aRP*LRiV²R¶V ª«s¿yèµR¶V. ª«sX»yòLi»R½Li. INRP¿][ÈÁ úxms}qs©«sV¬s »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs A¸R¶V©«s©«sV úxmsxqs©«sõLi ¿Á[qx sVNRPV©yõ²R¶V.HÍ"£∞ %s©y¸R¶VNRPmx spÇÁgS µk¶¬s¬s ¿ÁxmsöVNRPVLiÉØLi.. bPª«so²R¶V »R½©«s DµR¶LRiLiÍÜ[ ¬sª«szqsLi¿yÌÁ¬s N][LiR VNRPV©yõ²R¶V. N][Lij ©«sªyµj¶NTP ª«sLSÖÁxqsVòLiÉزR¶V. ªyNRPùLi ª«soLiµj¶. @ÌÁLiNRPLjiLiÀÁ. @LiµR¶VN][ F~ÈíÁÍÜ[ ÊÁLiµk¶ @LiVVF¡¸R¶W²R¶V. qx sª«sVxqsò LSÇÜ[mx s¿yLSÌÁ»][ ˳ÁÏ ÑÁryòLiR V. ©«sLiµk¶aRP*LRiV²R¶V A @xqsVLRiV¬s DµR¶LRiLi ÀdÁÖÁè bPª«so¬sNTP ˳ØgRiùLi NRPLRiVª«sª«so»R½VLiµj¶. GNRPµR¶Li»R½ª«sVV. aRPWLRiöNRPLñiR ª«sVV. ©y ¿RÁLSø¬sõ ¬sLRiLi»R½LRiª«sVW ©«sVª«so* µ³¶R LjiLi¿Á[ÈÁÈýÁVgS @ORPQ»½R ÌÁV »R½ÌÁ%dsVµR¶ ®ªs[qx sVN][NPR F¡LiVV©y. ˳ÁÏ %sxtsQù bPª«so²R¶V. %sxtsñ vª«so©«sV úFyLóij LiÀÁLiµj¶. gRiâßá[aPR V²R¶V gRiÇØ©«s©«sV²R¶VgS. mx sn ÖÁ»R½LigS ÍÜ[NPR VÌÁV @»R½ßñáÓ ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[¬s ªyLRi¸R¶WùLRiV. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½©y²R¶V »R½©«smx spÇÁ¿Á[zqs ÛÍÁ[µy NRP´R¶©«sV C L][ÇÁÙ©«s ¿RÁLiúµR¶µR¶LRi+©«sLi ¿Á[¸¶R VLSµR¶¬s. BLiN][¿][ÈÁ zqsLix¤¦¦¦Li. NRPÛÎÁ[ÊÁLRiª«sVV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLSÌÁ»][ NRPW²T¶©«s ¿RÁ%s¼½ úxmsaRPqx sòQ®\ªsV©«sµj¶ @¬s ¿RÁLiúµR¶V²R¶V aSxmsúgRiqx sVò²¶R ¸R¶Wù²R¶V. ˳ÁÏ ÌýÁWNRPLi F¡LS²T¶©«sÈýÁVgS N]¬sõ ÇزR¶ÌÁV NRP¬szmsLi¿yLiVV. ª«s}¤¦¦¦ùxtsvM qx sùª«sVLi»R½NRPM ee INRP©y²R¶V qx sú»yÑÁ»R½Vò »R½ª«sVVøQ®\²¶©«s úxms}qs©«sV²R¶V A ª«sVßÓá¬s µ³¶R LjiLiÀÁ %sÍØxqsLigS ®ªs[ÈÁNRPV ÊÁ¸R¶VÛÍÁô L[ S²R¶V. C µ][tx sQmx sLji¥¦¦¦LS¬sNTP "zqsLix¤¦¦¦ úxms}qs©«s' ª«sV®©s[ aý]N[ S¬sõ mx shjiLi¿RÁVN][ªyÖÁ.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. mx soLSßØÌÁV ¿Áxmsoò©yõLiVV. A®ªsV©«sV A µR¶VMÅÁLi©«sVLi²T¶ JµyLRièÉجsNTP mx sp©«sVNRPV©yõ²R¶V ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õLi ª«so©«sõ ¿RÁ%s¼½¬s úgRiz¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s }¤¦¦¦ª«sWúµj¶. A¸R¶V©«s NRPLRiVßÓáLiÀÁ »R½LRiVßãÜF[ y¸R¶VLi ZaPÌÁ%s¿yè²R¶V. ˳ݪ«sVªyLSÌÁÍÜ[ @LiÛÉÁ[ A »R½LS*»R½.. »R½©«sª«sVLiµj¶LRiLiÍÜ[ »R½©«sZNP[ @²ï¶R gjiLiFy @¬s N][mx sgjiLi¿y²R¶V bPª«so²R¶V. ryäLiµR¶mx soLSßáLi ¿ÁÊÁV»R½V©«sõµj¶. @Li»R½ÉÓÁ»][ qx sLjiF¡LiVVLiµy ÛÍÁ[µ¶R V. µy¬sxmsn ÖÁ»R½Li aý]e[ e zqsLix¤¦¦¦M úxms}qs©«sª«sVª«sµ³¶k A¸R¶V©«sNRPW »R½mx söÛÍÁ[µ¶R V. C NRP´R¶ ¿ÁxmsöVN][NPR F¡LiVV©y.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. Fsª«sLRiW »R½©«s©«sV ª«sµ³¶j Li¿RÁNRPVLi²y DLi®²¶[ÍØgS ª«sLRiLiNSªyÌÁ©yõ²R¶V. @µj¶ L][ÇÁÙNRPV Fs¬s%sVµj¶ËØLRiVª«soÌÁ ¼½=Lix¤¦Ü[ ÇØLiÊÁª«s»yx¤¦¦¦»R½M gRiLigSLRiLi BxqsVòLiµj¶. C %sLi»R½LRiWxmsLi ¿RÁWzqs mx sLji¤x ¦¦¦zqsLiÀÁ©«s Aµj¶.»R½Liú²T¶ |msÉíÁÓ ©«s F¡ÉÔÁÍÜ[ %sÇÁ¸R¶VV\®²¶ @úgRimx spÇÁÙù²R¶¸R¶Wù²R¶V. A gRißáxms¼½ A%sLS÷éªy¬sNTP NSLRißá\®ªsV©«s @®©s[NS®©s[NPR ª«sX»yòLi»yÌÁV ª«so©yõLiVV. ËÜ[¹¸¶[VLi»R½ÍÜ[ ˳ÁÏ ÌýÁWNRPLi @LRiVxmso %s¬szmsLiÀÁLiµj¶. A FsLi»][ A©«sLiµy¬sõ¿Á[è mx sLi²R¶VgRi.. %s©y¸R¶VNRP ¿RÁ%s¼½ @¬s ¿ÁxmsöVNRPV©yõLi NRPµy! @LiVV¾»½[ %sxtsQ¸¶R VLi ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ FyLRi*¼½ FsLi»][ %sÌÁzmsLiÀÁLiµj¶. A bPLRiqx sV=NRPV aSaRP*»R½»yòQ*¬sõ. A©yÉÓÁ ¿RÁLiúµR¶VßñáÓ ¿RÁW}qs @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿RÁV'' @¬s ÍÜ[mx sÌÁª«so©«sõ CaRP*LRiVßñáÓ ®ªs[²¶R VNRPV©yõ²R¶V. ª«sVÉíÁÓ »][ ¿Á[zqs©«s ˳ÁÏ LRiNò PR V qx sLi˳ÁÏ %sLiÀÁ©«s zqsó ¼½¬s ¿RÁWzqs FyLRi*¼½ FsLi»R½gS©¯[ µR¶VMÐÁLiÀÁLiµj¶. INS©¯NRP %s©y¸R¶VNRP¿RÁ»R½VLóij ©y²R¶V $NRPXxtsñ v²R¶V FyÌÁÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶ÕÁLiÊÁLi ¿RÁW²R¶ÈÁLi qx sLi˳ÁÏ %sLiÀÁLiµj¶. A ry*%sV¬s xmspÑÁLi¿RÁ²R¶Li. "G%sVNSªyÍÜ[ N][LiR VN][!'' @©«sõ²R¶V C mx spÇÁÍÜ[ ª«sVVÅÁùQ®\ªsV©«sLiµj¶ BLRi®\ªs INRPä mx sú»yÌÁ»][ gRiÇÁª«sVVÆØxqsVLRiV²R¶V A©«sLiµR¶Li»][ F~LigjiF¡»R½W. ª«sVx¤¦¦¦»R½Lò iR ®\ªsV©«s »R½»R½QòùLi. NS¬s qx sú»yÑÁ»R½Vò @LiµR¶VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿RÁÛÍÁ[µ¶R V. bPª«sFyLRi*»R½VÌÁ ª«sVVµô¶R VÌÁxmsÉíÁÓ gS %sLSÑÁÌýÁ©yLRiLiÕ³ÁLi¿y²R¶V. mx spÇØ©«sLi»R½LRiLi NRP´R¶ ¿ÁxmsöVN]¬s @ORPQ»½R ÌÁV bPLRiqx sV©«s @©yõ²R¶V %sxtsñ vª«so..FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.

$NRPXxtsñ Q mx sLRiª«sW»R½øLRiWxmsLiÍÜ[ »R½©«s©«sV @©«sVúgRiz¤¦¦¦LiÀÁ©«s $LSª«sVV¬sNTP úxmsßá%sVÍýزR¶V. gRiLjiZNP©«sV ""®µ¶[%s'' @¬s úxmsryò%sLiÀÁLiµj¶ aRPX¼½. »R½%sV×Á©y²R¶VÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV¬s zmsÛÎÁ^ý ¸R¶WL`i @LiÉØLRiV. ©yÉÓÁ©«sVLiÀÁ ªy²R¶²y²R¶ÍØ gRißáxms¼½ ©«sª«sLSú»R½VÌÁV B©«sVª«sV²T¶LiÀÁ©«s D»y=x¤¦¦¦Li»][ ®µ¶[aPR ª«sVLi»R½ÉØ ÇÁLRiVxmso»R½V©yõLRiV. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ C L][ÇÁ©«s ¼½ÈýÁV ¼½©yÖÁ @LiÉØLRiV. ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½©y²R¶V ¸R¶Vµ³yaRPNTPmxò spLRi*NRPLigS %s©y¸R¶VNRPVßñáÓ mx spµj¶LiÀÁ C aRPùª«sVLi»R½NRPª«sVßÓá NRP´R¶©«sV ¿ÁxmsöVN]¬s @ORPQ»½R ÌÁV bPLRiqx sV©«s µ³¶R LjiLiÀÁ©«sÈýÁLiVV¾»½[. ª«sVz¤¦¦¦uyxqsVLRiV¬s ª«sµ³¶j Li¿RÁVÈÁNRPV FyLRi*¼½ Fsª«sLji©«sLiVV¾»½[ ÇÁzmsLiÀÁ©«sµ][. µ³¶R LRiøxqs*LRiWxmso\®²¶©«s $NRPXxtsñ v²R¶V ª«sV¼½¬s ¬sLSNRPLjiLiÀÁ qx s»R½ù˳ت«sV©«sV ª«sWú»R½Li {qs*NRPLjiLi¿y²R¶V. ¿RÁLiúµR¶VßñáÓ ¿RÁWzqs©y µ][tx sQªs« VV²R¶µR¶¬s $NRPXxtsñ v²R¶V @˳ÁÏ ¸R¶V%sV¿yè²R¶V. B®µ¶[ @µR¶©«sVgS ¼d½qx sVN]¬s %sxmsn Võ ®µ¶[ªs« »R½ÌÁÌÁV A¸R¶V©«s©«sV ¿RÁVÈíÁVª«sVVÉíØLRiV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %s©y¸R¶VNRP¿RÁ%s¼½ mx sLi²R¶VgRi L][ÇÁÙ©«s B»R½LRiVÌÁ ªyNTPÎÏÁþÍÜ[ mx sÛÍÁý L[ iR VNS¸R¶VÌÁV®ªs[r¡ ª«sVL][%sµ³¶R LigS©¯[ zmsÌÁÌÁV ÀÁNSNRPV|ms²yòLiR V. @LiVV¾»½[ %s®ªs[NPR Li»][. ˳ÁÏ NTPúò aRPµ³¶Rô ÌÁ»][ C úxmsËÜ[µ¶R³ ALi»R½LSùÌÁ©«sV úgRiz¤¦¦¦Li¿RÁÈÁLi DÀÁ»R½LigS ª«soLiÈÁVLiµj¶. @LiµR¶VÍÜ[ ˳ØgRi®ªs[V ª«sV©«s |\ ¤¦¦¦µR¶LSËص`¶ ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ÇÁLjilgi[ gRiâßá[aPR D»R½=ªyÌÁV. BLi»R½ |msµô¶R ®µ¶[¤x ¦¦¦LigRiÌÁ %s©y¸R¶VNRPV²T¶NTP ÀÁ©«sõ FsÌÁVNRP ªyx¤¦¦¦©«sLi NSª«s²R¶®ªs[V%sVÉÓÁ? Bµ]NRP ÀÁú»R½Li. ˳ÁÏ W%sV¬s ˳ÁÏ LjiLi¿RÁVÈÁNRPV Aµj¶ZaP[tx sv²R¶V Fsª«sLji¬s qx søLjiLi¿Á©¯[. BxmsöV²R¶V A NRPLRiø mx sLjimx sNRP*ª«sVLiVVLiµj¶. @®µ¶[%sµ³¶R LigS gRiLjiZNPÇÁLiÈÁ»][ mx spµR¶ %sZaP[tx sQLigS ¿ÁxmsöÊÁ²T¶Liµj¶. »R½©«sV F¡LS²R¶V»R½V©«sõµj¶ ryOSQ»½R Vò ˳ÁÏ gRiª«sLi»R½V²R¶¬s úgRiz¤¦¦¦Li¿y²R¶V. ""JLi JxtsQµ¶k³ mx s»R½¹¸¶[V ©«sª«sVM'' @®©s[ gRiâßá[aPR qx sx¤¦¦¦úxqs©yª«sWÌÁ©«sV ÊÁÉíÁÓ qx sª«sVxqsò JxtsQµ¶R³ VÌÁNRPV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. qx sXxtsí QNPR LRiò úÊÁx¤¦¦¦ø »R½©«smx s¬s úFyLRiLiÕÁLi¿Á[LiµR¶VNRPV zqsµô¶R𠪫sV¸R¶Wù²R¶V. ry*%sVµR¶¸R¶V»][ ÊÁ¸R¶VÈÁxms²R¶ÈÁLi @®©s[µy¬sõ INRP AÈÁgS ¿ÁxmsoòLiÉØLRiV. %saRP*Li˳ÁÏ LRiV²R¶VgS. INRP r¡òú»R½LiÍÜ[ gRiâßá[aPR VßñáÓ C %sµ³¶R LigS qx sVò¼½ryòLiR V. ""ÛÇÁ[»R½VLi ¸R¶VzqsòQû xmsoLRiLi x¤¦¦¦lLi[ßá ¤x ¦¦¦LjißØ ª«sùÇصR¶÷éÖÁLi ÊÁLiµ³¶R Li»y qx sòQûtx sí QLi ªyLji ˳ÁÏ ª¯[µ¶R V÷ª«s®©s[ ˳ÁÏ Vª«s©«sLi ZaP[}tsQßá µ³¶R LRiVòLiµ³¶R LSª±sV FyLRi*»yù ª«sVz¤¦¦¦uyxqsVLRi úxmsª«sV´R¶®©s[ zqsµôyµ³¶j |\ msM zqsµô¶R ¹¸¶[V µ³yù»R½M mx sLi¿RÁaRP# lLi[ßá %saRP*ÑÁ»R½¹¸¶[V Fy¸R¶W»R½= ©ygS©«s©«sM ""ú¼½xmsoLSxqsVLRiV¬s ALi»R½®ªsVVLiµj¶Li¿Á[LiµR¶VNRPV bPª«so²R¶V Fsª«sLji¬s mx spÑÁLi¿Á©¯[. -ÁV¥¦¦ ÊÁÖÁ¬s ¿yNRP¿RÁNRPùLi»][ ÊÁLiµ³¶j Li¿RÁVÈÁNRPV %sxtsñ vª«so Fsª«sLji¬s @Lji÷Li¿Á©¯[. A©y²R¶V »y©«sV $LSª«sVV¬s»][ µR¶*LiµR¶*¸R¶VVµô¶Rð Li N][LS²R¶V. ªyÎÏÁþLi»y ÊÁx¤¦¦¦§ %sÀÁú»R½LigS ª«so©yõLRiV. ª«sVßÓá¬s. ªyÉÓÁaRPNRPVòÌÁNRPV A¸R¶V©«s Aµ³yLRiLi @¬s @LóiR ª«sVª«so»R½VLiµj¶. FsLiµR¶V¿Á[»½R ? ÇÁgRi¼½ö»R½Û\ÍÁ©«s FyLRi*¼d½mx sLRi®ªs[VaRP*LRiVÌÁ zmsÌýÁªy²R¶VgRi©«sVNRP! A¸R¶V©«s ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VV\®²¶©«smx söÉÓÁNUP zmsÌýÁªy®²¶[! @LiµR¶VZNP[ zmsÌýÁÌÁNRPV A¸R¶V©«sLiÛÉÁ[ Bxtsí QLi.HÍ"£∞ A BLRiVª«soLjiNTP Õ³Ád NRPLRi qx sª«sVLRiLi N]©«srygjiLiµj¶. A¸R¶V©«s FsÌÁVNRP %dsVµR¶ INRP ¿ÁLi²R¶VÍØgS ¾»½[ÖÁNRPgS NRPWLRiVèLiÉزR¶¬s ¿ÁxmsoòLiÉØLRiV. µy¬s»][ FyÈÁV »R½©«s NRPVª«sW\lLi ÇØLiÊÁª«s¼½¬s IxmsögjiLiÀÁ NRPLRiøÊÁLiµ³R¶%sª«sVVNTPò F~Liµy²R¶V ÇØLiÊÁª«sLi»R½V²R¶V. 28L][ÇÁÙÌÁV F¡LS²T¶©«s »R½LS*»R½ A ˳ Ï Á Ìý Á WNR P Li »R ½ ©« s aR P NT P ò OU P Q ß Ó á x q sVò © « s õÈí Á VgS úgR i z ¤ ¦¦¦LiÀÁLiµj ¶ . $NRPXxtsñ v²R¶V ©«sgRiLS¬sZNP×Áþ mx soLRiÇÁ©«sVÌÁ©«sV zmsÌÁÀÁ ÇÁLjigji©«s NRP´R¶Li»y %sª«sLjiLiÀÁ »R½©«s%dsVµR¶mx s²ï¶R @xms¬sLiµR¶©«sV ËØxmsoNRPV©yõ²R¶V. ª«sVWztsQNPR ªyx¤¦¦¦©«sV\®²¶©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V INRP ª«sVx¤¦¦¦»R½Lò iR ®ªs[µyLi»R½ qx s»yù¬sNTP qx sLiZNP[»½R Li. qx sXztsí Q¿Á[}qsLiµR¶VNRPV úÊÁx¤¦¦¦ø Fsª«sLji¬s µ³yù¬sLi¿Á©¯[. úxmsÇÁÌÁLi»y ËØ¥¦¦¦ÈÁLigS @LRiè©«sNRPV GNRPú¼½»R½®\ªsV¾»½[ ªyLji ª«sV©«sqx sV=ÌÁV INRP ¬sLñik »R½ª«sWLæiR LiÍÜ[ qx sLixmsn VÉÔÁ»R½ª«s°»yLiVV'' @¬s úxmsËÜ[µ¶j³ LiÀÁ©«s ÍÜ[NPR ª«sW©«sù ËØÌÁgRiLigSµ³¶R LRi¼½ÌÁN`P C D»y=ªy¬sNTP Çؼ½¸R¶VúFyª«sVVÅÁù»R½ NRPÌÁgRiÛÇÁ[aS²R¶V. µk¶¬s®ªs©«sVNRP mx soLSßá INRPÉÓÁ gS´R¶ ª«soLiµj¶. ¹¸¶WgRiaSryòQû¬sNTP ª«sVWÍص³yLRiV²R¶VgS gRißáxms¼½ »R½»R½Qò*Li ª«sV©«sNRPV úxmsËÜ[µ¶j³ qx sVò©s« õµj¶. »R½©«s NRPVª«sW\lLi qx s»R½ù˳ت«sV©«sV $NRPXxtsñ v¬sNTPÀÁè %sªyx¤¦¦¦Li ¿Á[aS²R¶V.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. z¤¦¦¦ª«sW©«sÌÁ¸R¶WÌÁ©«sVLiÀÁ z¤¦¦¦LiµR¶W ª«sV¥¦¦¦xqsª«sVVLiúµR¶Liª«sLRiNRPW gRiÌÁ C ˳ØLRi»R½Ë³ÁÏ W%sVÍÜ[ Fsª«sLRiV G mx s¬s¿Á[zqs©y %s}mnsVõaRP*LRimx spÇÁ»][®©s[ úFyLRiLiÕ³ÁryòLiR V. ®\µ¶ª«s®ªsVVNRPäÛÉÁ[ úxmsµ³y©«sª«sV©«s %sVgjiÖÁ©«s¤x ¦¦¦LigRiVÌÁ¬dsõ ©yª«sV ª«sWú»R½ª«sV¬s ª«sV©«sLi @LóiR Li ¿Á[qx sVN][ªyÖÁ. ¬sÇÁª«sVV ¾»½ÖÁzqs©«s qx sú»yÑÁ»R½Vò mx saSè»yòmx sLi ¿ÁLiµj¶ A ª«sVßÓá¬s. %s%sµ³¶R JxtsQµ¶R³ VÌÁNRPV ÀÁx¤¦¦¦õLigS BLRi®\ªsINRPäLRiNSÌÁ JxtsQµ¶k³ ª«sLæiR mx sú»yÌÁ©«sV Dxms¹¸¶Wgjiryòªs« VV. A »R½LRiVßáLiÍÜ[ ©y @Li»R½ªy²R¶VÛÍÁ[²¶R VNRPµy @®©s[giR LRi*Li A¸R¶V©ý¯[ F~²R¶qx sWzmsLiµj¶. ú¾»½[»y¸R¶VVgRiLiÍÜ[¬s ÇØLiÊÁª«sLi»R½V²R¶V »R½©«s NRPLRiøÊÁLiµ³yÌÁV %s²R¶Vª«s©«sLiµR¶Vª«sÌýÁ µy*xmsLRiLi µyNS ¬sÖÁè¸R¶VV©yõ²R¶V. G%sVÉØxms¬s? qx sXztsí QNSLRiùLi. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %saS*¬sõ ÇÁLiVVLi¿Á[LiµR¶VNRPV ª«sV©«sø´R¶V²R¶V Fsª«sLji¬s ALjièLi¿Á©¯[ A gRiâßá[aRPV²R¶V ª«sVª«sVøÖÁõ @©«sVúgRiz¤¦¦¦Li¿RÁVgSNRP!'' @¬s @LóRiLi. ª«sV©«s Aµ³yù¼½øNRPÀÁLi»R½©«sÍÜ[ C ®\µ¶ªy¬sNTP ª«so©«sõ róy©y¬sõ Bµj¶ qx sWÀÁxqsVòLiµj¶. @xmsöÉÓÁ ©«sVLiÀÁ aRPùª«sVLi»R½N][FyÆØù©«súaRPª«sßáLi qx sLiúxmsµy¸R¶V\®ªsVLiµj¶. ÍØLi¿³ÁR ©«sLigS A %sµ³¶R LigS ¬sLiµR¶ÌÁVxms²T¶. JLiNSLRiLRiWxmso²R¶VgS. qx s©«sNRPqx s©«sLiµR¶ ©yµj¶ zqsµô¶R𠪫sVV©«sVÌÁV ®ªsWNRPtx sQªs« VN][qx sLi Fsª«sLji¬s gRiVLjiLiÀÁ »R½mx sxqsV= ¿Á[aSL][. mx sLiúÊÁx¤¦¦¦øLRiWxmsLigS gRißáxms¼½¬s ALSµ³¶j ryòLiR V. ""gRiâßá[aPR D»R½=ª«sLi ª«sLiÉÓÁ ryª«sWÑÁNRP D»R½=ªyÌÁV Çؼd½¸R¶V qx s\®ªsVNRPù»R½ryµ³¶R ©«sÍÜ[ ¿yÍØ ª«sVVÅÁùQ®\ªsV©«s%s.HÍ"£∞ . µk¶OTPQ»yL`i NRPX¼½ ""ªy»yzms gRißáxms¼½Li ˳ÁÏ #ÛÇÁ[ ¤x ¦¦¦Li'' @®©s[ NUPLRi©ò s« ÍÜ[ C %sxtsQ¸¶R VLi qx söxtsí Qªs« Vª«so»R½VLiµj¶.HÍ"£∞ úFyÀdÁ©«s úgRiLi´yÌÁ¬dsõ $gRißص³¶j mx s»R½¹¸¶[V©«sª«sVå @LiÈÁW ALRiLiÕ³ÁLi¿Á[ªyLRiV. µR¶Vxqs*FyõÌÁ©«sV ¬sªyLjiLi¿Á[ gRiLjiNRPÊÁVµô¶jð %dsVµR¶ mx s¬s¿Á[qx sVòLiµj¶ @LiµR¶VZNP[ ÇìØ©«súxmsµR¶®\ªsVLiµj¶gS¿Á[ryòLiR V.

|msLRiV. ªyLjiNRP©yõ ª«sVVLiµR¶VgS®©s[ A%s²R¶ Z\ NPÍØry¬sNTP ¿Á[Lij Liµj¶. µ³¶R ©«sVxqsV=. Fy²R¶VÊÁ²ï¶R ËØxmsoÍýØLiÉÓÁ ª«sVVÆØÌÁV. ªyLji»][ ËØÛÉÁ[ A%s²R¶NRPW²y Z\ NPÍØxqsLi ¿Á[LiR gRiÌÁµR¶¬s NRPW²y %sª«sLjiLi¿y²R¶V. ÕÁNRP䮪sVVx¤¦¦¦Li ®ªs[zqs©«s úÊÁx¤¦¦¦ø r~ª«sVøzqsÖýÁF¡LiVV qx söQX¤x ¦¦¦»R½Fyö²R¶V. L][ªs« V©±sÌÁV %sxmsn Võx¤¦¦¦LRiVÌÁgRiV ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ }msLjiÈÁ gRiâßá[aPR V¬s qx søLjiryòLiR V. ÌÁOUPQ ø gRißáxms¼½. mx s®©sõLi²R¶V ¿Á[»½R VÌÁ»][ gRiâßá[aPR ª«sVWLRiVòÌÁV©yõLiVV. ÅÁ²æ¶R ª«sVV. ®ªsWµR¶NRPLi. gRiâßá[aPR »R½»R½*ª«sVV Fs¬sõ %sµ³yÌÁVgS ˳ت«s©«s¿Á[¸¶R VÊÁ²R¶V»R½V©«sõµ][ %dsÉÓÁª«sÌýÁ ¾»½ÌÁVxqsVòLiµj¶. ""gRiâßá[aPR V²y!'' @LiÈÁW Ëت«soLRiVª«sV©yõ²R¶V. @LiVVµR¶V¿Á[»½R VÌÁV. N]LiµR¶LRiV A¸R¶V©«sVõ ¼½ÉíÁÓ F¡aSLRiV. %sa][*LæRi¾»½[M NSLRißáLi CaRP*LRiLi ªy »R½|\ ms#ø ©«s®ªsW %sxmsn Võ %s©y¸R¶VNS¸R¶Vee'' FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. BLi¾»½[NSNRP LRiuyùÍÜ[¬s DÛÇÁ[÷NTPróy©±sÍÜ[©s« V. ¹¸¶WgRiaSxqsòQû LRi¤x ¦¦¦ryùÌÁ®©s¬sõLiÉÓÁ©¯[ A%s²R¶ C úgRiLi´R¶LiÍÜ[ ¿ÁzmsöLiµj¶. ÉÓÁÛËÁÉÞ. ˳ØLRi¼d½¸R¶V %sÇìØ©«s %sxqsòQX¼½»][FyÈÁV. Axmsæn ¬sróy©±sÍÜ[©s« V gRiâßá[aPR %súgRi¥¦¦¦ÌÁV ÊÁ¸R¶VÌÁö²ïyLiVV. gRiVLiÛÇÁ[ªyLRiV ª«sVLji N]LiµR¶LRiV. úgkiNRPVÌÁV. %dsLRigRißáxms¼½.HÍ"£∞ . }¤¦¦¦LRiLiÊÁgRißáxms¼½. NRPª«sVLi²R¶ÌÁLi ª«sLiÉÓÁ ª«sqx sVòªs« oÌÁV. ©«sLRi©ò s« gRißáxms¼½. ""¸R¶VLi úÊÁx¤¦¦¦ø ®ªs[µyLi»R½ %sL][ªs« µR¶Li¼½ ª«sLRiLi úxmsµ³y©«sLi mx soLRiVxtsQLi »R½´y®©s[ù. %sx t ñ s v bPª« s »R ½ »y*ÌÁV ®ªsVVµR¶\ÛÍÁ©«sªyÉÓÁ»][ FyÈÁVgS A¸R¶VVµ³R¶xmsLRi\®ªsV©«s aRPNTPò BLiµR¶VÍÜ[ g][¿ÁR LRiª«sVª«so»R½V©«sõµj¶. @ª«s*¸R¶Wù²`¶ @®©s[ »R½%sVÎÏÁ NRPª«sLiVVú¼½""%s©y¸R¶VNRP @ª«s¤x ¦¦¦ÎÞ'' @©«sõ qx sVúxmszqsµô¶Rð NSª«sùLi ®ªsÌÁLiVVLiÀÁLiµj¶.. DNTPäLjiÕÁNTPäLji @ª«so»R½W. @LiVV¾»½[ ¸R¶Vµ³ymx spLRi*NRPLigS »y{msgS mx spÇÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁVN][ªyÖÁ=Liµj¶gS gRiâßá[aPR V²R¶V A%s²R¶NRPV ¿ÁFyö²R¶V. mx soxqsòNPR ª«sVV.HÍ"£∞ N]LiµR¶LjiNTP ª«sVW²R¶VNRPÎÏÁ§þ. %s¸R¶V»yõLi.úxmsxmsLi¿RÁ ª«sVLi»R½ÉØ gRiâßá[aPR mx spÇÁ ªyùzmsò¿ÁLiµj¶Liµj¶. ˳ØLæiR ª«s mx soLSßáLiÍÜ[ NRPW²y gRißáxms¼½NTP qx sLiÊÁLiµ³¶j LiÀÁ©«s @®©s[NPR LRiNRPª«sVVÌÁLiVV©«s gS´R¶ÌÁV©yõLiVV. Ëݵô¶Rð qx sLiúxmsµy¸R¶WÌÁÍÜ[ gRiâßá[aPR V²R¶V @LjièLixmsÊÁ²R¶V»R½V©yõ²R¶V. ¿ÁàáVNRPVgRi²R¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. %saS*¬sõ Dµô¶R LjiLi¿RÁ²R¶Li A¸R¶V©«sN]NRPä²T¶¾»½[ ryµ³¶R ùLi'' @¬s ¿ÁxmsöÊÁ®²¶[ C qx sVúxmszqsµô¶Rð qx sLixqsäQX»R½aý]N[ PR Li»][ A ry*%sV¬s úFyLóij Li¿RÁVNRPVLiµyLi. ª«sV©«s @Li»R½LRiLigjiNRP. úxmsª«sWµR¶NRPLRiaRPNRPVòÌÁV ®ªsVVµR¶Û\ÍÁ©«s ªyÉÓÁ¬s ¬sªyLjiLi¿Á[ AaRP¸R¶W¬sNTP qx sLiZNP[»½R LigS C A¸R¶VVµ³yÌÁV ¬sÌÁVryòLiVV. C NRP´R¶NRPV qx sLiZNP[»½R LigS BLRiVgRiVF~LRiVgRiV zmsÌýÁÌÁ»][ C AÈÁ A²T¶ gRiâßá[aPR V¬s gRiVLRiVò¿Á[qx sVN][ªs« ²R¶Li BLiµR¶VÍÜ[¬s %s©¯[µ¶R ˳ÁÏ Lji»R½®\ªsV©«s ¬ds¼½gS ¾»½ÌÁVxqsVN][ªyÖÁ. @LiNRPVaRPLi ®ªsVVee©«s A¸R¶VVµ³yÌÁV NRP¬szmsryòLiVV. ª«sV¥¦¦¦ gRißáxms¼½. {qs*¸R¶V. A »R½LS*»R½ A¸R¶V©«sËص³¶R ÀÁÉÓÁZNPÍÜ[ ª«sµj¶ÖÁF¡LiVVLiµj¶. aRPWÌÁª«sVV. BLiN]LiµR¶LRiV úÊÁx¤¦¦¦ø ©yÌæÁV»R½ÌÁÌÁ©«sV mx sÉíÁÓ gRiVLiÇÁÙ»R½V©yõLRiV. ÊÁLSø. ª«sVLji N]LiµR¶LRiV ©«sª«sVryäLRir¡òú»yÌÁV ¿Á[xqsVò©yõLRiV. AxmsµR¶ÌÁV. ª«sV©«sNRPV NRPÖÁlgi[ %sxmsn WõÌÁV. ª«sWÌÁ. A%s²R¶ LSzqs©«s %s©y¸R¶VNRPL`i @ª«s¤x ¦¦¦ÎÞ mx sµR¶ù NSª«sùLi »R½%sVÎÏÁ©yÈÁ úxmszqsµô¶j𠪫sz¤¦¦¦LiÀÁLiµj¶. NSLi.aRP. @LiVV®µ¶[zqs »R½VLi²yÌÁV. %sxmsn WõÌÁ©«sV ¤x ¦¦¦LjiLi¿Á[ ®\µ¶ª«sLigS qx sLRi*ÊÁVVxtsvÌÁV N]¬s¸R¶W²T¶©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ®ªs[µyLi»R½mx sLRiLigS©«sV. 889c910ÌÁÍÜ[ ¸R¶Va][ªs« LRiø úxms˳ÁÏ Vª«so NSLiËÜ[²¶T ¸R¶WÍÜ[ gRißáxms¼½ª«sVLiµj¶LRiLi ¬sLjiøLiÀÁ©«sÈýÁV N]¬sõ aSxqs©yÌÁµy*LS ¾»½ÌÁVxqsVòLiµj¶. ª«sÌýÁ˳ÁÏ gRißáxms¼½. %sÇì Ø ©« s ª« s VV. ®ªsVNTP=N][.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ªyLji»][FyÈÁV »R½©«sW Z\ NPÍØxqs®ªsVÎØþÌÁ®©s[ »R½ÌÁLixmso»][ gRiâßá[aPR mx spÇÁ ¤x ¦¦¦²yª«so²T¶gS ¿Á[¸¶R V©yLRiLiÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ª«sVLjiN]LiµR¶LjiNTP AlLi[zqsNSÎÏÁ§þ.. Â\¿Á©y. N]LiµR¶LjiNTP ª«sVW®²¶[zqsNSÎÏÁ§þ. C %sµ³¶R LigS ©y©y LRiNSÌÁ A¸R¶V©«s©«sV z¤¦¦¦LixqsNRPV gRiVLji¿Á[aSLRiV. 1780ª«s qx sLieeÍÜ[ NRPÀÁè¸R¶Vxmsö ª«sVV¬sª«sL`i @®©s[ »R½%sVÎÏÁ NRP%s %s©y¸R¶VNRPmx soLSß᪫sV®©s[ qx sVµk¶LçiR QúgRiLi´R¶Li LSaS²R¶V. @xqs¥¦¦¦¸R¶VV\®²¶. @xmsöV²R¶V gRigRi©«sªyßÓá »R½mx sxqsV= ¿Á[¸¶R Vª«sÖÁ=Liµj¶gS qx sWÀÁLiÀÁLiµj¶.ËÜ[²¶T ¸R¶W. |qsLRiª«sV©±s |msLRiVª«sWÎÞ @®©s[ BLRiVª«soLRiV ª«sVV©«sVÌÁV Z\ NPÍØxqsLi®ªsÎÏÁ§»R½V©«sõÈíÁVgS @ª«s*¸R¶WùLRiVNRPV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶. gRiâßá[aPR ª«sVWLRiVòÌÁV @®©s[NPR LRiWFyÍýÜ[ ª«so©yõLiVV. mx spLñiR NRPVLi˳ÁÏ ª«sVV.HÍ"£∞ µ³y©«sùxmsoNRPLiNTP ®ªsVVee©«s%s. FyaRPª«sVV. mx spÇØ©«sLi»R½LRiLi @ª«s*¸R¶WùLRiV©«sV »R½©«s »]Li²R¶Li»][ gRißáxms¼½ Z\ NPÍØry¬sNTP ¿Á[LSè²R¶V. N]¬sõLiÉÓÁÍÜ[ aRPLiÅÁ¿RÁúNSÌÁV. A úr¡ú»y¬sNTP úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶©«s gRiâßá[aPR V²R¶V mx sLRiª«sWµR¶V÷黽R LRiWxmsLi»][ úxms»R½ùQOPR Qªs« V¸R¶Wù²R¶V. ËØx¤¦¦¦ùaRPú»R½Vª«soÌÁ©«sV. Fs¬s%sVµj¶. N]ÈíÁ©yLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. Çتy. gRiLRi*ª«sVLi»y ¿RÁmx söÊÁ²T¶Liµj¶. úÊÁx¤¦¦¦ø¿Á[»½R ©«sV©«s FsLi»R½gS©¯[ ª«sLñij LixmsÊÁ²ïy²R¶V. FyaRPLi. úNUP.gRiµR¶. ÇÁFy©±s. ª«sVLjiN]¬sõLiÉÓÁÍÜ[ mx sLRiaRPVª«so. qx sVLiµR¶LRi©±s. G®²¶[zqs »R½VLi²yÌÁV mx sLRiª«sV˳ÁÏ ¸R¶VLiNRPLRi®\ªsV©«s LRiWFyÌÁ»][ úÊÁx¤¦¦¦ø©«sV¿RÁVÈíÁVª«sVVÉíØLRiV. @®ªsVLjiNS ÅÁLi ®µ¶[aSÌÁÍÜ[ @®©s[NPR gRiâßá[aPR úxms¼½ª«sVÌÁV©yõLiVV. CÑÁ£msín ÍÜ[ "gRiV®©s[aP` ' @®©s[ }msLRiV»][ qx søLjiLixmsÊÁ²R¶V»R½V©yõ²R¶V. C©yÉÓÁNUP mx spÇÁ qx sLiµR¶LRi÷éLiÍÜ[ A NUPLRi©ò s« ÌÁV gS©«sLi ¿Á[qx sVòLiÉØLRiV. $ÌÁLiNRP ®ªsVVµR¶ÌÁLiVV©«s @®©s[NPR ®µ¶[aSÌÁÍÜ[ Z\ aPª«s. xqsª«sWÇÁLRiORPQßØÌÁNRPV @¬sõ aRPNTPò¸R¶VVNRPVòÌÁ»][ ryµ³R¶©«sxqsLixms¼½ò»][ xqsLizqsµôðR¶VÌÁ¹¸¶[VùLiµR¶VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsV©«s úxmsËÜ[µ³R¶LigS ¬sÌÁVryò¸¶R W %s%sµ³¶R LRiNSÌÁLiVV©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ gRiâßá[aPR ª«sVWLRiVòÌÁV. ËØß᪫sVV. BÍØ Fs®©sõ©¯[õ ©yª«sWÌÁ»][ Fs®©sõ©¯[õ LRiNSÌÁVgS ©yÌÁVgRiV. A¸R ¶ V©« s Võ ÊÁLiµ³ j ¶ LiÀÁ @©« s Liµj ¶ LiÀÁ©« s ªyLR i V N]LiµR¶LRiLiVV¾»½[. gRiâßá[aPR mx soLSßáLiÍÜ[ C NRP´R¶ ¿ÁxmsöÊÁ²T¶Liµj¶. @LiÊÁVÌÁF~µj¶. N]LiµR¶LRiV A¸R¶V©«sVõ ËصR¶V»R½V©yõLRiV. x m sox t sQ ä ÌÁ»R ½ *ª« s VV. ´y¸º¶VÍØLi²`¶. ú¼½aRPWÌÁLi.. úÊÁx¤¦¦¦ø @µR¶V÷黽R ®\ªsV©«s Lki¼½ÍÜ[ gRiâßá[aPR ¬s qx sVò¼½Li¿RÁ²R¶Li úFyLRiLiÕ³ÁLi¿y²R¶V. A qx s ª«sV¸R¶VLiÍÜ[ gRiâßá[aPR V²R¶V gRiVLRiVòN]¿yè²R¶V. ""CaRP*LRiV\®²¶©«s C¸R¶V®©s[ @LiµR¶Lji¬ds %sVLiÀÁ©«s ®\µ¶ª«sLi. C %sµ³¶R LigS gRißáxms¼½ ALSµ³¶R ©«s %saRP*ªyùxmsòªs« VLiVVLiµR¶¬s ª«sV©«sLi úgRiz¤¦¦¦Li¿RÁª«s¿RÁVè. ËØÌÁgRißáxms¼½. mx soxtsQöª«sVV.

@©«sÍØxqsVLRiV²T¶¬s qx sLix¤¦¦¦LjiLiÀÁ©«s %sxmsn Võx¤¦¦¦LRi %s©y¸R¶VNRPV²R¶V C ZOP[Qú»R½LiÍÜ[ ®ªsÖÁzqs ®µ¶[ªs« »R½ÌÁ ¿Á[»½R mx spÑÁLixmsÊÁ²R¶ÈÁLi ª«sÌýÁ C ª«sVLiµj¶LRiLi %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s gRiWLjiè »R½mx sxqsV= ¿Á[aS²R¶V. ÊÁVVxtsvÌÁLiµR¶LRiW »R½ÍØ BLRi®\ªs INRPä mx s¿RÁè¬s µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁ»][ Dxms¿yLRiLi ¿Á[¸¶R VgS ry*%sV »yxmsLi ¿RÁÌýÁÊÁ²T¶Liµj¶. úª«s»R½Li ¿Á[zqs. @»R½©«sNTP ª«sV¸R¶VWLS¬sõ ªyx¤¦¦¦©«sLigS BÀÁè©«sÈýÁV. ˳ÁÏ ¸R¶VNRPLizms»R½V\®²¶©«s ¿RÁLiúµR¶V¬s »R½LRimx so©«s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLiµR¶LRiW BNRPä²R¶ ®ªsÌÁVgRiV»R½VLi®²¶[ @ÅÁLi²R¶ ©«sLiµy µk¶mx sLi ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[ ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s µR¶Lji+}qsò N][Lij ©«s N][Lij NRPÌÁV bdPúxmsn VLigS FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ªy²R¶ ªy²R¶ÌÁÍÜ[ ®ªs[µ][NPR Lò igS aR P z m sLi¿R Á ÊÁ²T ¶ ©« s x m söV²R ¶ V ¼½Lj i gj i ¸R ¶ V´yLR i Wx m sLi úxms¼½ztsí QLiÀÁ. ryLixqsäQX¼½NRP NSLRiùúNRPª«sWÌÁ»][ »]%sVøµj¶ úxmsryµj¶Li¿RÁª«sV¬s %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s úFyLóij qx sWò BNRPä²R¶ L][ÇÁÙÌÁV D»R½=ª«sLi ÇÁLRimx s²R¶Li mx sLjiFyÉÓÁ! »R½mx sxqsV= ¿Á[aS²R¶V. $ zqsµôðj¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V $ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V ®ªsWLRiV úgSª«sW¬sNTP qx s%dsVxmsLiÍÜ[¬s ª«sV¥¦¦ ²¶` úgSª«sVLiÍÜ[ ®ªsÌÁzqs©«s ª«sLRiµR¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V NRPVª«sWLRiry*%sV¿Á[ úxms¼½ztsî QLixmsÊÁ²T¶©«sÈýÁV zqsµô¶Rð ÛÉÁ[NP` úgSª«sVLiÍÜ[ Õ³Ád ª«sW©«sµj¶ I²ô¶R V©«s ®ªsÖÁzqs ª«so©«sõµj¶ C ª«sVLiµj¶LRiLi. ¬dsÍØxms¬sLiµR¶ÌÁNRPV gRiVL_»yLRi¬s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V aRPzmsLi¿y²R¶V. ˳ÁÏ ÇÁ©«sÌÁ»][. ËØLji©«sVLi²T¶ LRiOTPQLi¿RÁª«sV¬s ®µ¶[ªs« »R½ÌÁV %s©y¸R¶VNRPV¬s úFyLóij Li¿yLRiV. BNRPä²T¶ %s©y¸R¶VNRPV²R¶V BLiúµR¶V¬s gRißáxms¼½ ©«sª«sLSú»R½VÌÁ©«sV BLi»R½|msµô¶R Fs»R½Vò©s« ryª«sVWz¤¦¦¦NRPLigS ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÍÜ[. N][Lji©«s ÇÁLjilgi[ D»R½=ªyÌÁV! N][lLiäÌÁV ¼d½lLi[è ÀÁLi»yª«sVßÓá %s©y¸R¶VNRPV¬s µR¶LRi+©«sLi qx sLRi* ª«sVLigRiÎÏÁ úxmsµR¶Li! ª«sV¥¦¦¦LSxtsí QûÍÜ[¬s mx sp©y qx s%dsVxmsLiÍÜ[ %s%sµ³¶R úgSª«sWÌÁÍÜ[ ®ªsÌÁzqs ª«so©yõLiVV "@xtsí Q %s©y¸R¶VNRP ª«sVLiµj¶LSÌÁV'! $ %sxmsn Võx¤¦¦¦LRi %s©y¸R¶VNRPV²R¶V GNRPª«sLi»R½V²R¶V. @»R½²T¶ qx sLiÅÁùÍÜ[ »R½LRiÖÁ®ªsÎÏÁ»yLRiV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ¿RÁ%s¼½©y²R¶V FsNRPä²R¶ ª«soLiµj¶.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. ®©s[ú»R½mx sLRi*LigS BLi²ý¶R ÍÜ[. qx sVª«sWLRiV ª«sLiµR¶ NTPÍÜ[%sd VÈÁLýiR mx sLjiµ³¶j ÍÜ[ ®ªsÖÁzqs©«s C iò @»R½ùLi»R½ aRPNTPúò mx sµR¶®\ªsV©«sµj¶.ò A©«sLiµ][»y=¥¦¦¦ÌÁ»][ úFyLRiLi˳ÁÏ ª«s°»yLiVV.HÍ"£∞ . úª«s»R½LiÍÜ[ µR¶WLS*LiNRPVLSÌÁ»][ mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li @©«sªyLiVV¼d½gS ª«sWLjiLiµj¶. qx s*¸R¶VLi˳ÁÏ V\®ªs©«s BNRPä²T¶ ®ªsÌÁzqs©«s Fs¬s%sVµj¶ úFyª«sWòÌÁV mx soßáùQZOP[Qú»yÌÁVgS úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµyLiVV. A NSLRißáLigS %s©y¸R¶VNRPV¬sÍÜ[ »yxmsLi @µ³¶j NRPª«sVª«s²R¶Li mx sp©yNRPV 36 ®\ªsVÎýÁÏ µR¶WLRiLiÍÜ[ ®ªsWLRiV úgSª«sVLiÍÜ[ ®ªsÌÁzqs©«s C %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s µR¶Lji+}qsò NSbdP¸R¶Wú»R½ mx sn ÌÁLi ®ªsVVµR¶ÌÁLiVVLiµj¶. ®µ¶[ªs« »R½ÌÁLiµR¶LRiW %s%sµ³]mx[ s¿yLSÌÁ»][ A »yFy¬sõ aS%sVòLixms ÛÇÁ[¸¶R V úxms¸R¶V¼½õLi¿yLRiV. @ÍØ ¿RÁWzqs©«sªyLRiV @NRPä²R¶ úxms¼½ztsí QLiÀÁ mx spÑÁLi¿y²R¶V NRPVª«sWLRiry*%sV. ¿RÁWzqs©y mx sLi²R¶gRi ¤x ¦¦¦²yª«so®²¶[! %sxmsn WõÌÁV mx sLji¤x ¦¦¦LjiLiÀÁ. ryLiúxmsµy¸R¶WÌÁV mx so©yµj¶gS µyµyxmso aRP»yÊôÁð Li úNTPLiµR¶ÈÁ A¸R¶V©«s ˳ÏÁW%sVxmsoú»R½V\®²¶©«s @LigSLRiNRPV²R¶V C »R½ÌÁ|msÉíÁÓ ©«s C ª«sV¥¦¦¦¸R¶VÇìÁLi CL][ÇÁÙ ®µ¶[aPR ª«sVLi»R½ÉØ ÇÁLRimx sÊÁ²R¶V»R½W Çؼd½¸R¶V qx s\®ªsVNRPù»R½NRPV úxms¼d½NRPgS ®ªsÌÁVg]LiµR¶V»R½V©«sõµj¶! ZOP[Q ú»R½LiÍÜ[®©s[ %s©y¸R¶VNRPV¬s gRiWLjiè »R½mx sxqsV= ¿Á[zqs ª«sV¥¦¦¦LSxtsí QûÍÜ[ ÇÁLjilgi[ %s©y¸R¶VN][»½R =ªyÌÁÍÜ[ úxmsª«sVVÅÁ róy©«sLi ª«sz¤¦¦¦ryòLiVV "@xtsí Q %s©y¸R¶VNRPVÌÁ' ª«sVLiµj¶LSÌÁÍÜ[ úgRi¥¦¦¦ÌÁÍÜ[ INRP¬sgS róy©«sLi F~Liµy²R¶V. @LiµR¶V¿Á[»½R BNRPä²R¶ ®ªsÌÁzqs©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V "ª«sV¸R¶VWlLi[aPR *LRi %s©y¸R¶VNRPV²R¶'¬s úxmszqsµô¶jð ¿ÁLiµj¶©«sÈýÁV @»R½ùLi»R½ ª«sVz¤¦¦¦ª«sW¬s*»R½®\ªsV©«sµj¶gS mx sLjigRißáBLixmsÊÁ²R¶V»R½V©«sõµj¶.HÍ"£∞ @|tí^sQaRP*LSùÌÁV úxmsryµj¶Li¿Á[ @xtsí Q %s©y¸R¶VNRPVÌÁV FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. NRPuíyÌÁNRPV. ZOP[Qú»yÌÁ©«sV gRißáxms¼½ ©«sª«sLSú»][»½R =ªyÌÁ qx sª«sV¸R¶VLiÍÜ[ µR¶Lji+Li¿RÁ²y¬sNTP ®µ¶[aPR Li ©«sÌÁVª«sVWÌÁÌÁ ©«sVLi²T¶ ¸R¶Wú¼½NRPVÌÁV %sZaP[tx sQ %s©y¸R¶VNRPV¬smx spLRª«siVWLj *Li @xqsÍØxqsVLRiV²R¶®©s[ LSORPQqx sV²R¶V @gjiõª«sL<iR Li NRPVLjizmsxqsWò ÍÜ[NSÌÁ©«sV @ÌýÁNRPÍýÜÌ[ ÁLi ¿Á[}qsªy²R¶V. mx soLSßØÌÁÍÜ[ ¾»½ÌÁVxmsÊÁ²T¶Liµj¶.ò ¿Á[»R½ úxms¼½ztísQLi¿RÁÊÁ²T¶©«sÈýÁV xqósÌÁ xmsoLSßØÍýÜ[ A©«sLiµ][»y=¥¦¦¦ÌÁ»][ ÇÁLRiVxmsoNRPV®©s[ÍØ Â¿Á[zqs©«s mx sn V©«s»R½ ËØÌÁgRiLigSµ³¶R LRi ¼½ÌÁN`P gSLjiµj¶! ª«sLñij LixmsÊÁ²T¶Liµj¶. FsLi»][ úFyÀdÁ©«s®\ªsV©«s C ZOP[Qú»R½Li ÊÁVVztsQªs« VV©«sVÌÁ NSªyxqs\®ªsV mx s%sú»R½®\ªsVLiµj¶. »R½©«s %sÇÁ¸R¶W¬sNTP ª«sLRiLi úxmsryµj¶LiÀÁ©«s %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s ª«sLRiµR¶ úxmsµy¸R¶V©«sV¬sgS N]¬s¸R¶W²R¶V»R½W »R½©«s©«sV ¿RÁLiúµR¶V²R¶V ¿RÁWzqs ©«sª«s*²R¶Li»][ N][zmsLiÀÁ ¿RÁLiúµR¶V¬s Fsª«sLRiW ¿RÁW²R¶LSµR¶¬ds. ª«sV¥¦¦¦LSxtsí Qû ¹¸¶Wµ³¶R VÌÁV. ËØÒÁLSª±s {msuy* ®ªsVVµR¶Û\ÍÁ©«s ªyLRiV %sÇÁ¸R¶VLi N][Lij C ry*%sV¬s mx spÑÁLi¿Á[ªyLRi¬s úxms¼d½¼½! mx soLSßágS´R¶ÍÜ[ ¾»½ÌÁVxmsÊÁ²T¶Liµj¶. %sxmsn Võx¤¦¦¦LRiV\®²¶©«s %s©y¸R¶VNRPV²R¶V A LSORPQqx sV²T¶¬s ¸R¶VVµô¶Rð LiÍÜ[ $ ª«sV¸R¶VWlLi[aRP*LRi(®ªsWlLi[aRP*LRi) %s©y¸R¶VNRPV²R¶V J²T¶LiÀÁ. @xmsöÉÓÁ ©«sVLi²T¶ zqsµô¶jð qx sVòLiµR¶¬s úxms¼d½¼½! mx spLRi*Li »yLRiNSxqsVLRiV¬s ª«sµ³¶j Li¿RÁ²y¬sNTP ®ªsÛÎÁý [ ª«sVVLiµR¶V %sÇÁ¸R¶VLi úxmsryµj¶Li¿RÁª«sV¬s NRPVª«sWLRiry*%sV C ZOP[Qú»R½LiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV¬s mx spÇÁÍÜ[. NSLSùÌÁ©«sV qx s©«sVNRPWÌÁLi BLiúµR¶V²R¶V g_»R½ª«sVV¬s¿Á[»R½ I²R¶ÌÁLi»y ¿Á[}qs FyLRi*¼d½ mx sLRi®ªs[VaRP*LRiVÌÁ ª«sVVµô¶R ÌÁ »R½©«s¸R¶VV²R¶V %s©y¸R¶VNRPV¬s %súgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV %s%sµ³¶R NRPÎÏÁ§þgS ª«sWLji %sNRPX»R½ LRiWxmsLi F~LiµR¶ª«sV¬s ˳ÁÏ Ligjiª«sVÌÁÍÜ[. ª«sVVÍýÜN[ SÌÁÍÜ[ ª«sVVLiµR¶VgS mx spÑÁLixmsÊÁ®²¶[ @gRiÇØ©«s©«sV²R¶V @LiVV©«s zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²R¶V m x sp©yÍÜ[¬s JÇÁL`i úgSª«sVLiÍÜ[ ®ªsÌÁzqs©«s C ª«sVLiµj¶LRiLi NRPÎØ»R½øNRPLigS ª«soLiÈÁVLiµj¶.HÍ"£∞ ®©sLRi®ªs[LiR V»y¸R¶V¬s úxms¼d½¼½! $ ÀÁLi»yª«sVßÓá %s©y¸R¶VNRPV²R¶V @¼½ úFyÀdÁ©«s\®ªsV©«s C %s©y¸R¶VNRPV¬s ª«sVLiµj¶LRiLi mx sp©yNRPV qx sVª«sWLRiV mx sµR¶V}¤¦¦¦©«sV ®\ªsVÎýÁÏ Ë³ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ ®ªsVVµR¶ÌÁV ®µ¶[aPR ª«sVLi»R½ÉØ gRißáxms¼½ ©«sª«sLSú»][»½R =ªyÌÁV µR¶WLRiLiÍÜ[¬s ®µ¶³ ª[ s« pL`i úgSª«sVLiÍÜ[ ©«sµk¶¼d½LS©«s ®ªsÖÁzqs FsLi»][ ˳ÁÏ NTPò úaRPµô¶Rð ÍÜ[. ª«sV¥¦¦¦NS¸R¶VV²R¶V. %s©y¸R¶VNRPV²R¶V úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶ NRPVª«sWLRiry*%sV¬s µk¶%sLiÀÁ. ª«sVLiµj¶LSÌÁÍÜ[. mx sÈíÁVNRPV¬s ú%sVLigji »R½©«s gRiÎÏÁLiÍÜ[ ÊÁLiµ³¶j LiÀÁ ®ªs[aS²R¶V. ª«sV©«s qx sLixqsäQX¼½.

NSÎýÁÏ §. ¿RÁLiúµR¶V²R¶V »R½©«s FyFy¬sNTP úFy¸R¶VbPè»R½Lò igS C ZOP[Qú»R½LiÍÜ[ %s©y¸R¶VNRPV¬s gRiWLjiè |mnsWLRi »R½mx sª«sW¿RÁLjiLi¿y²R¶V. gRißáxms¼½ %súgRi¥¦¦¦ÌÁV úxms¼½ztsí QLixmsÊÁ²ïyLiVV. qx sVÆØ{qs©«s»R½.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.HÍ"£∞ FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. BNRPä²R¶ ®ªsÌÁzqs©«s gRißáxms¼½ gRiVLjiLiÀÁ ¿ÁxmsöVN][ªyÖÁ=©«s %sZaP[tx sQ®ªsVVNRPÈÁVLiµj¶. LSú¼½ G²R¶VgRiLiÈÁÌÁNRPV ª«sV×dÁý mx spÇÁÌÁV. qx s*¸R¶VLigS ˳ÁÏ W%sV ©«sVLi²T¶ ¿ÁÈíÁV ®ªs[LiR V µy*LS mx soÉíÁÓ Liµj¶. gRiLjiNRP mx spÇÁÌÁV %sLji%sgS ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòLiÉØLRiV. BNRPä²R¶ NSNRP¼d½¸R¶VVÌÁ NSÌÁLi ©yÉÓÁ $ %dsLSLiÇÁ®©s[¸¶R V ry*%sV. ©« s VµR ¶ VLR i V.HÍ"£∞ ORPQ%sVLi¿RÁª«sV¬s úFyLóij Li¿RÁgS ˳ØúµR¶mx sµR¶ aRPVµô¶Rð ¿RÁ%s¼½ ©y²R¶V ª«sWú»R½Li ¿RÁLiúµR¶V¬s ¿RÁW²R¶LSµR¶¬s aSxmsLi ©«s²R¶ÖÁLi¿y²R¶V zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. ${qs»yLSª«sV¿RÁLiúµR¶ ÌÁORPQøßáVÌÁV. ¿RÁLiúµR¶V¬sNTP µR¶LRi+©«sLi BÀÁè @»R½¬s NRPuíyÌÁ©«sV F¡g]ÉíÁÓ ©«s mx soßáùµj¶©«sLi NRPXxtsñ Qmx sORPQ ¿RÁ»R½VLóij ! A ®ªs[ÎÁÏ %s©y¸R¶VNRPV²T¶¬s %sZaP[tx sQ mx spÇÁÌÁ»][ mx spÑÁLiÀÁ úª«s»R½Li ¿Á[zqs ¿RÁLiúµR¶ µR¶LRi+©«sLi ¿Á[¸¶R V²R¶Li ª«sÌýÁ Bx¤¦¦¦xmsLRi r¢ÆØùÌÁ©«sV úxmsryµj¶ryò²¶R V zqsµô¶jð %s©y¸R¶VNRPV²R¶V! %sxmsn WõÌÁV »]ÌÁgjiLi¿Á[ $ ZaP[*»yLRiä ª«sVWÌÁgRißáxms¼½ ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØ NSÒÁ}ms»R½ mx sÈíÁßáLiÍÜ[ l\ LiÛÍÁ[* ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi NSLi|mýsN`P=ÍÜ[ ª«so©«sõ $ gRißáxms¼½ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶VLi @»R½ùLi»R½ úxmszqsµô¶jð gSLiÀÁ©«sµj¶. Fs²R¶ª«sV µR¶Li»R½ª«sVV. Fs¬s%sVµj¶ gRiLiÈÁÌÁNRPV mx spÇÁ. »R½ÌÁöª«sVV. ª«sV¥¦¦¦¬s®ªs[µ¶R ©«s. NRPV²T¶(ÇìØ©«s)µR¶Li»R½ª«sVV.FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£. Axqs©«sª«sVV. @»R½¬s »R½mx sxqsV=NRPV úxmsxqs©«sVõQQ®\²¶ FsµR¶VÈÁ ryOSQ»½R äLjiLiÀÁ ª«sLRiLi N][LiR VN][ªs« V©yõ²R¶V %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. ª«sVÌÁ¿RÁ²R¶Li µy*LS GLRiö²R¶ÛÍÁ[µ¶R V. ¤x ¦¦¦xqsòªs« VV. A %súgRi¤x ¦¦¦Li Fsª«sLRiW ¿ÁNRPä²R¶Li. ª«sVWztsQNPR ª«sVV qx söxtsí QLigS NRP©«sÊÁ²R¶V»yLiVV. C AÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ úxms¼½®©sÍØ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi úxms¾»½[ùNRP gRißáxms¼½ x¤¦Ü[ª«sV NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLRiV. @LiµR¶VZNP[ xqsLixmspLñRi ZaP[*»yLRiä ª«sVWÌÁgRißáxms¼½gS BNRPä²T¶ gRißáxms¼½¬s ª«sùª«s¤x ¦¦¦Ljiqx sVò©yõLRiV. ¿ÁÈíÁV ©«sVLi²T¶ DµR¶÷é%sLiÀÁ©«s C gR i ßáx m s¼½NT P ® © s[ ú »R ½ ª« s VVÌÁV. mx sµyøª«s¼½ ®ªs[LiNRPÛÉÁ[aPR *LRiVÌÁV. qx sVúÊÁx¤¦¦¦øßáù ry*%sV. FyµR¶ª«sVVÌÁV. A ®ªs[ÎÁÏ NRPXxtsñ Qmx sORPQ ¿RÁ»R½VLóij ! »R½©«s aSxmsLi»][ Õ³Á©«sVõQQ®\²¶©«s ¿RÁLiúµR¶V¬s %dsVµR¶ NRP¬sNRPLRiLi»][ @»R½¬s ª«sV©«sMZNPý a[ S¬sõ F¡g]ÉíÁÓ @»R½ùLi»R½ ª«sVz¤¦¦¦ª«sW¬s*»R½ ®\ªsV©«s "xqsLiNRPLRitx sí Q ¤x ¦¦¦LRi ¿RÁ»R½VLóij ' úª«s»y¬sõ A L][ÇÁÙ A¿RÁLjiLi¿Á[ ª«sVVLiµR¶V ¿RÁLiú²R¶ µR¶LRi+©«sLi »R½mx söNRP ¿Á[qx sVNRPV®©s[ÍØ ¬s¸R¶Vª«sVLi GLRiöLji¿y²R¶V %s©y¸R¶VNRPV²R¶V. úxmsryµR¶ %s»R½LRißá ¿Á[ryòLiR V. ¾»½ÌýÁÑÁÛÍÁý ²[ ¶R V ¿ÁÈíÁV ®ªsVVµR¶ÌÁV©«sVLi²T¶ DµR¶÷é%sLiÀÁ©«s gRißáxms¼½®©s[ ZaP[*»yLRiä ª«sVWÌÁgRißáxms¼½gS zmsÌÁVryòLiR V. B®ªs[NSNRP úxms¼½L][ÇÁÚ DµR¶¸R¶VLi ALRiV©«sõLRi gRiLiÈÁÌÁNRPV @Õ³Á}tsQNPR Li. C ry*%sV¬s mx spÑÁ}qsò qx sLRi* µ][uyÌÁW F¡»y¸R¶V¬s ˳ÁÏ NRPVòÌÁ ©«sª«sVøNRPLi. BNRPä²R¶ ®©sÌÁN]¬s ª«so©«sõ $ ZaP[*»yLRiä ª«sVWÌÁgRißáxms¼½¬s ¬s»R½ùLi qx sVµR¶WLRi úFyLi»yÌÁ ©«sVLi²T¶ NRPW²y ª«sÀÁè mx spÑÁLi¿RÁ²R¶Li ˳ÁÏ NRPVòÌÁ A©«sªyLiVV¼d½ @LiVVLiµj¶. ®ªsW¿Á[LiVV. qx s*%sV ªyLjiNTP LRiöµR¶OTPQßØÌÁV.HÍ"£∞ . @LRi¿Á[LiVV. @ZaP[tx sQ ˳ÁÏ NRPNò ][ÉÁÓ mx spÇÁÌÁLiµR¶VNRPVLiÈÁV©«sõ ª«sVz¤¦¦¦ª«sW¬s*»R½ ZaP[*»yLRiä ª«sVWÌÁgRißáxms¼½ µj¶ª«sù µR¶LRi+©«sLi ¿Á[qx sVN][ªs« ²R¶Li N][qx sLi %s®µ¶[bPd ¸R¶VVÌÁV NRPW²y ª«sqx sVòLi²R¶ÈÁLi %sZaP[tx sQLi. ª« s úNR P »R ½ VLi²R ¶ ª« s VV. ©«sª«súgRi¥¦¦¦ÌÁV. FO QÆ}âË ßÜ«∞#=∞ : N QÆ}âË ß~å^è#Œ `≥Å∞QÆ∞=<£.