‫داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ‬

‫داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان‬

‫ﭘﺮوژه اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻤﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺛﻘﻠﻲ‬

‫داﻧﺸﺠﻮ‪:‬‬
‫ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ‬

‫اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ‪:‬‬
‫آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺎﺑﺪي‬
‫‪February 15, 2009‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪2................................................................................................................‬‬
‫روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ‪3..................................................................................................‬‬
‫رواﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ‪5....................................................................................................‬‬
‫ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ ‪6...................................................................................................‬‬
‫روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪7......................................................................................................‬‬
‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ‪8................................................................................... MATLAB‬‬
‫زﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ‪17 ..........................................................................................‬‬
‫ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪27 .................................................................................................‬‬
‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﻓﻊ ﭘﺪﻳﺪه ﻗﻔﻠﺸﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ ‪30 ...............................................‬‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ ‪31 ..............................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫ﭘﺮوژه اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻤﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺛﻘﻠﻲ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻤﺸﻲ ‪ plate bending‬ﺑﻪ روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪودﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در وﺳﻂ آن ﻳﻚ ﺳﻮراخ ﻟﻮزي‬
‫ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ‪ 120‬ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد‪ .‬ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺷﻜﻞ ‪ 1‬ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‬
‫‪ = 2.1 × 10ଵ଴ ݇݃/݉ଶ , ߥ = 0.3‬ܧ‬

‫روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﺰوﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ‬
‫ﺑﺮﺷﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺷﻲ از روش اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي‬
‫ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ANSYS‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪6.0‬‬

‫‪x=- 1/8 y^2+3.5‬‬

‫‪0.6‬‬
‫‪4.0‬‬

‫‪x‬‬

‫‪t=3 cm‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ -1‬ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ از ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ‬

‫‪2‬‬

‫‪x= 1/8 y^2-3.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪y‬‬

‫روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود‬
‫ﺑﻲﺷﻚ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻛﺎرا و ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزهﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺳﺎزهﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‪ ،‬روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻜﻲ از‬
‫ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي آن اﺳﺖ‪ .‬روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻌﻤﻴﻢ‬
‫ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﺰوﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬روش ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﺰوﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻌﻤﻴﻢﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ‬
‫داده ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬اﺳﺎس روش اﻳﺰوﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و ﻛﺮﻧﺸﻬﺎ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻟﻤﺎن )دو ﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدن‪ ،‬ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻮدن(‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻛﺘﺐ‬
‫ﻣﺮﺟﻊ اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود‪ ،‬اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ؛ در زﻳﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﺎن ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ )ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻤﺎﻣﺎً از آن‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ -2‬ﺗﻮاﺑﻊ دروﻧﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن ﭼﻬﺎرﺿﻠ ﻌﻲ از ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﮔﺮه‬

‫در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﺎزه ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻤﺶ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺸﺎري‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اراﺋﻪ‬
‫رواﺑﻄﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎزهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬
‫در ﺗﺌﻮري ﺻﻔﺤﺎت دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻴﺮﺷﻬﻒ و ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻳﺰﻧﺮ‪-‬ﻣﻨﺪﻟﻴﻦ‪ .‬ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻳﺰﻧﺮ‪-‬ﻣﻨﺪﻟﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ‬
‫ﺑﺮش ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ دﻗﻴﻘﺘﺮ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻴﺮﺷﻬﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫رواﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‬ ‫‪ାଵ‬‬ ‫ݏ݀ݎ݀ܬݐ݁݀ ‪ఊ‬ܤ ‪௦‬ܥ ் ‪ఊ‬ܤ ‪න‬‬ ‫‪ିଵ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ାଵ‬‬ ‫‪ାଵ‬‬ ‫‪ + න‬ݏ݀ݎ݀ܬݐ݁݀ ‪఑‬ܤ ‪௕‬ܥ ் ‪఑‬ܤ ‪න‬‬ ‫‪ିଵ‬‬ ‫‪ିଵ‬‬ ‫‪ାଵ‬‬ ‫‪=න‬ܭ‬ ‫‪ିଵ‬‬ .

‬ﻛﻪ‬ ‫اﺳﺎس آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪Shear locking‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ .‬در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وﻗﻮع ﻗﻔﻞ‪-‬‬ ‫ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ‪ ،‬از اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻧﺘﮕﺮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ‪.‫ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ روش ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﺰوﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮش اﻋﻤﺎل ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪهاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺎزه ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در واﻗﻌﻴﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ (3‬ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺎط اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮدار ﺑﺎر ﮔﺮﻫﻲ ﮔﺮهﻫﺎي ﻫﺮ اﻟﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي‪.‬‬ ‫‪ (8‬ﺟﻤﻊ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎي ﺳﺨﺘﻲ ﺧﻤﺸﻲ و ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ (10‬اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي‪.‬‬ ‫‪ (7‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮش‪.‬‬ ‫‪ (11‬ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ژاﻛﻮﺑﻲ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن دﺗﺮﻣﻴﻨﺎن و وارون آن‪.‬‬ ‫‪ (12‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻨﺸﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ .‬‬ ‫‪ (9‬ﺳﻮار ﻛﺮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺳﺎزه‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻤﺶ‪.‫روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ‪ MATLAB‬در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ورودي از ﻛﺎرﺑﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﺮهﻫﺎي ﺳﺎزه‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻟﻤﺎن‪ ،‬ﮔﺮهﻫﺎي ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﺮهﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺪازه ﺑﺎر‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎي ﻫﺮ اﻟﻤﺎن‪.

disp('... 8 .................. sdof=nnode*3... disp(' ')... disp(' MORTEZA MORADIZADE')... for i=1:length(bcn) bcdof((3*i-2):3*i)=(bcn(i)*3-2):(bcn(i)*3). disp('**********INPUT DATA**********').').... disp(' ')....... %% Input Data disp('....MATLAB ‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در‬ %% PROGRAM2:ANALISYS OF PLATE BENDING USING FINITE ELEMENT METHOD % % Solves a linear elastic 2D plate bendig problem % with several element types.... disp('****** plate bending programming with MATLAB project ****')....... disp(' EBRAHIM KOSARI'). bcn=input('Enter number of nodes that are constrained: ').. nnode=input('Enter number of nodes: ').. disp(' KHALED TOFIGHI'). h=input('Enter THICKNESS of plate: ').. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%% %% Start Program clear all clc disp('SAHAND University of Technology')............').... disp('WRITEN BY:').... nel=input('Enter number of elements: ').

1). ss=zeros(3.2).nnode).1)=input('Enter modul of elasticity (E): ').2)=input('Enter poisons ratio (nou): ').end q=input('Enter size of load: '). if answer=='y' elprop(:.2)=input('Enter poissons ratio (nou): '). rs=zeros(sdof. kk=zeros(sdof. %% Displacement Calculation for i=1:nel %fprintf('ELEMENT %1.1)=input('Enter modul of elasticity (E): '). gcoord=input('Enter coordinate of nodes [x y]: '). elprop=zeros(nel. elprop(i. %elnode=input('Enter nodes number: (ex:[1 2 3 4]) '). 9 . answer=input('Is elements similar? (y/n) '. for j=1:nnel xx=elnode(i.'s'). ndof=3.0f\n'. else for i=1:nel elprop(i. elnode=input('Enter nodes number: (ex:[1 2 3 4]) ').length(bcdof)). elprop(:.nnode).i). end end nnel=input('Enter number of nodes of the element: ').j). bcval=zeros(1. %nnel=input('Enter number of nodes of the element: '). tt=zeros(2.sdof).

edof). sigma=zeros(3. s=r1(intx.1).1). csi=e*h*5/(12*(1+nou))*[1 0.dhds]=iso4(r. elseif nnel==5 10 .nou 1 0.0 0 (1-nou)/2].edof).xcoord(j)=gcoord(xx. e=elprop(i. else pointb=3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%% bendig term %%%%%% [r1. kb=zeros(edof. if nnel==4 [shape. tau=zeros(2. for intx=1:(pointb^2) r=r1(intx. edof=nnel*3. ks=zeros(edof. wty=a(intx. nou=elprop(i. wtx=a(intx.2). ycoord(j)=gcoord(xx. end if nnel==4 pointb=2.0 1].1).edof). end points=pointb-1.dhdr.2).1).2).edof).2).s).a]=gaus22(pointb). cbi=e*h^3/(12*(1-nou^2))*[1 nou 0.

invjacob).xcoord. elseif nnel==5 11 .s).s. if nnel==4 [shape.ycoord). detjacob=det(jacob2).aa).dhdr.dhdr.dhds. wty=a2(intx.ycoord). rs(dofz)=rs(dofz)+wtx*wty*shape(x)*q*detjs.dhds. invjacob=inv(jacob2).aa=input('which node is present (as respects BATHE PAGE 453): ').dhdr.1).2).x)*3-2.dhds]=iso4(r.dhdr.dhds]=iso8(r. bkapa=kapa2(nnel. kb=kb+bkapa'*cbi*bkapa*wtx*wty*detjacob.dhdr.dhds.dhds]=iso5(r. wtx=a2(intx. for intx=1:(points^2) r=r2(intx. s=r2(intx.a2]=gaus22(points).s).dhdr.dhds]=iso9(r. end jacob2=fejacob2(nnel. elseif nnel==8 [shape.s). elseif nnel==9 [shape.1).xcoord. [shape. detjs=jacobs(nnel.2). for x=1:nnel dofz=elnode(i. end end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%% shear matrix %%% [r2.dhdr.

elseif nnel==8 [shape.edof).rs.s). elseif nnel==9 [shape. for i=1:nel %fprintf('ELEMENT %1.dhds]=iso8(r.xcoord. num=1:1:nnode. 12 . %%%%%%%%% %%% assemble of stiffness matrix index=feeldof(elnode(i.index).s).bcdof.invjacob).dhds.dhdr. end jacob2=fejacob2(nnel.dhds]=iso5(r. %nnel=input('Enter number of nodes of the element: '). ks=ks+bgama'*csi*bgama*wtx*wty*detjacob.dhdr.:).dhds]=iso9(r.bcval). %% Stress Calculation sigma=zeros(3. tau=zeros(2.edof).nnel. invjacob=inv(jacob2). end [kk.k.shape.aa). kk=feasmbl1(kk. delta=kk\rs.dhdr. detjacob=det(jacob2).ycoord).0f\n'. bgama=gama2(nnel. end k=kb+ks.rs]=feaplyc2(kk.dhdr.ndof).aa=input('which node is present (as respects BATHE PAGE 453): ').s.i).dhds.dhdr. [shape.

end points=pointb-1. for j=1:nnel xx=elnode(i.nnel. wtx=a(intx.a]=gaus22(pointb).0 1].j). for intx=1:(pointb^2) r=r1(intx. end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%% bendig term %%%%%% [r1.1).2). nou=elprop(i. cbi=e*h^3/(12*(1-nou^2))*[1 nou 0.1).%elnode=input('Enter nodes number: (ex:[1 2 3 4]) '). for ii=1:length(index) dis(ii)=delta(index(ii)).2). kb=zeros(edof. ycoord(j)=gcoord(xx. else pointb=3. index=feeldof(elnode(i. e=elprop(i.1).0 0 (1-nou)/2].1).:). xcoord(j)=gcoord(xx. end if nnel==4 pointb=2. edof=nnel*3.nou 1 0.edof).ndof). ks=zeros(edof. 13 . csi=e*h*5/(12*(1+nou))*[1 0.edof).

wty=a(intx.s).dhdr.dhds]=iso4(r.nou 1 0.dhds]=iso4(r.2).invjacob). invjacob=inv(jacob2). detjacob=det(jacob2). 14 .dhdr.dhds.dhds]=iso8(r.a2]=gaus22(points). if nnel==4 [shape. wty=a2(intx. elseif nnel==9 [shape. end jacob2=fejacob2(nnel.s).dhdr.1). s=r2(intx.i)=-h/2*e/(1-nou^2)*[1 nou 0. end sigma(:. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%% shear matrix %%% [r2. elseif nnel==5 aa=input('which node is present (as respects BATHE PAGE 453): ').s). bkapa=kapa2(nnel.s). if nnel==4 [shape.0 0 (1-nou)/2]*bkapa*dis'.dhds]=iso9(r.ycoord).2).2).dhdr.dhds.dhdr.s.s=r1(intx. [shape.aa).dhdr. for intx=1:(points^2) r=r2(intx.2).dhdr.xcoord. elseif nnel==8 [shape. wtx=a2(intx.1).dhds]=iso5(r.

dhdr.s). end tau(:..tau.elnode(i..5*e/(1+nou)*bgama*dis'.dhds.delta} for i=1:length(delta)/3 15 .sigma.shape. %{'Dof'.dhds]=iso5(r. ks=ks+bgama'*csi*bgama*wtx*wty*detjacob.dhds]=iso9(r.invjacob). k=kb+ks.ycoord). disp('-------------------------------'). elseif nnel==9 [shape.elnode(i.:)). disp('. bgama=gama2(nnel..s.dhdr... %%%%%%%%% %%% assemble of stiffness matrix ss=feasmbl2(ss...i)=0. detjacob=det(jacob2).xcoord.. RESULTS .dhds.aa).. elseif nnel==8 [shape. end %% output data disp(' ').'displacement'..'). invjacob=inv(jacob2).dhdr..dhdr.. tt=feasmbl3(tt....elseif nnel==5 aa=input('which node is present (as respects BATHE PAGE 453): ').num'. [shape.:))..dhdr..s). disp('-------------------------------').... end jacob2=fejacob2(nnel.dhds]=iso8(r.

if abs(mindz)>abs(maxdz) maxdz=mindz. end deltaz=dz'.:)'.:)'. syz=tt(2.:)'. maxdz sx=ss(1.dz(i)=delta(3*i-2).:)'. sxy=ss(3.:)'. tetay(i)=delta(3*i). displacement=[dz' tetax' tetay'] stress=[sx sy sxy sxz syz] 16 . sy=ss(2. end maxdz=max(dz). mindz=min(dz). sxz=tt(1. tetax(i)=delta(3*i-1).

‫زﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‬ . end iso4 (2 ‫ ﮔﺮﻫﻲ‬4 ‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %% SHAPE FUNCTIONS AND THEIR DERIVATIONS FOR 4 NODE ELEMENT function[shape.a1 a1.-s1 s2. alpha=[2 2].s1 -s1.dhds]=iso4(r. a2=0. elseif point==3 s1=0.1 1. 17 .a2 a2.25*(1+r)*(1+s).1 1]. r=[s1 s1.a1 a2.dhdr. shape(4)=0. alpha=[a1 a1.25*(1+r)*(1-s).-s1 -s1].25*(1-r)*(1+s). alpha=[1 1.8888889. shape(3)=0. r=[s1 s1. s2=0.a1 a2.a2 a1. shape(2)=0.57735022692.-s1 -s1].5555556.a2 a1.s) shape(1)=0.alpha]=gaus22(point) if point==1 r=[0 0].1 1.s2 s1.a1 a1.7745966692.-s1 s1. a1=0.-s1 s1.s1 s2.s2 s2.s1 -s1.a1 a1].1 1.25*(1-r)*(1-s).s2 -s1.‫زﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف و ﻛﺪ آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‬ gauss22 (1 ‫ ﻟﮋاﻧﺪر‬-‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻘﺎط اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي و وزﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در روش ﮔﻮس‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %%POINT AND WHIET OF GAUS-LEGANDER METHOD function[r. elseif point==2 s1=0.

25*(1-s).25*(1-s).dhdr.25*(1-r).25*(1+r)-0.25*(1+s)-0.25*(1+r)*(1+s)-0.25*(1-r). dhds(2)=0.aa) if aa==5 shape(5)=0.5*dhdr(5). dhds(1)=0.5*dhds(5). %% dhds(5)=0.25*(1+s). dhdr(1)=0. %% dhds(1)=0. shape(3)=0.25*(1-s). dhds(2)=0.25*(1+r).25*(1-r)*(1+s)-0.25*(1-r)*(1-s). 18 . dhdr(4)=0.25*(1-r)-0. dhds(3)=-0. shape(1)=0.5*dhdr(5). dhdr(2)=-0. dhds(4)=-0.25*(1+s).s.5*dhds(5).25*(1+r).25*(1+r)*(1-s). dhdr(2)=-0.25*(1-r). dhdr(4)=0. dhdr(3)=-0. dhdr(3)=-0.5*shape(5).dhds]=iso5(r.5*shape(5).5*(1-r^2)*(1+s). %%%%derivations dhdr(5)=-r*(1+s).25*(1+s)-0. shape(2)=0. dhds(3)=-0.%%%%derivations dhdr(1)=0. iso5 (3 ‫ ﮔﺮﻫﻲ‬5 ‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %% SHAPE FUNCTIONS AND THEIR DERIVATIONS FOR 5 NODE ELEMENT function[shape.5*(1-r^2).25*(1-s). shape(4)=0.

25*(1-s)-0.5*(1-r^2).5*shape(5). shape(2)=0.5*shape(5). dhds(1)=0.25*(1+r)*(1-s)-0.25*(1+r).25*(1+r). %% dhds(5)=-s*(1-r). dhdr(2)=-0. dhdr(1)=0. elseif aa==6 shape(5)=0.5*dhdr(5). dhdr(3)=-0. dhds(4)=-0.5*(1-s^2)*(1-r).25*(1+r)*(1-s).5*dhdr(5). elseif aa==7 shape(5)=0. 19 . %% dhds(5)=-0.25*(1-r)-0.5*dhds(5).5*dhdr(5). %%%%derivations dhdr(5)=-0.25*(1+r).25*(1+r)*(1+s). shape(4)=0. dhds(2)=0. dhdr(4)=0. shape(4)=0.25*(1-r)*(1-s)-0.25*(1-s)-0. %%%%derivations dhdr(5)=-r*(1-s). shape(1)=0. dhdr(4)=0.5*(1-s^2). dhdr(3)=-0. shape(3)=0.5*dhdr(5).5*shape(5).dhds(4)=-0.5*shape(5).25*(1-r)*(1+s)-0. shape(3)=0. dhdr(1)=0.25*(1-r)*(1-s)-0. dhds(3)=-0.25*(1+s).25*(1-s).25*(1+r).25*(1+r)*(1+s). dhdr(2)=-0.5*(1-r^2)*(1-s).25*(1+s)-0. dhds(1)=0.25*(1-s)-0.25*(1+s).25*(1-r)*(1+s).25*(1+s).25*(1-r)-0. shape(1)=0.5*dhds(5). shape(2)=0.

25*(1+r). elseif aa==9 shape(5)=(1-s^2)*(1-r^2). elseif aa==8 shape(5)=0. 20 . dhds(3)=-0.25*(1-s)-0.25*(1-r)*(1-s).dhds(2)=0.25*(1-r)*(1-s)-0. shape(2)=0.5*dhds(5). dhdr(2)=-0.5*dhds(5).5*dhds(5).5*shape(5). dhdr(3)=-0. dhds(2)=0.25*(1+s)-0. dhdr(1)=0.25*(1-r).5*(1-s^2)*(1+r). dhdr(2)=-0.25*(1+r)*(1+s)-0. shape(3)=0.5*dhdr(5).25*(1-s)-0.25*dhdr(5). dhds(4)=-0. shape(4)=0. dhdr(3)=-0. shape(1)=0.25*(1+s).25*(1-r)-0.25*(1-s)-0.25*(1-r)-0.25*dhdr(5).25*(1+r)*(1+s)-0.25*(1+r)*(1-s)-0. shape(3)=0.25*shape(5).25*(1+s)-0. %%%%derivations dhdr(5)=0. dhds(1)=0.25*(1-r)*(1+s). shape(2)=0. dhds(3)=-0. shape(1)=0.5*(1-s^2). %%%%derivations dhdr(5)=-2*r*(1-s^2). dhdr(1)=0.5*dhds(5). dhdr(4)=0.25*(1-r)-0.5*dhdr(5).25*dhdr(5). %% dhds(5)=-s*(1+r).25*(1+r).25*shape(5).25*shape(5). dhdr(4)=0.25*(1-r)*(1+s)-0. dhds(4)=-0.25*(1+s)-0.25*(1+r)-0.25*dhdr(5).5*shape(5).25*shape(5).25*(1-s). shape(4)=0.25*(1+r)*(1-s)-0.

5*(1+r)*(1-s^2). shape(6)=0.5*shape(6). dhdr(6)=-0.25*dhds(5).5*shape(7)-0. dhds(4)=-0.5*shape(7).%% dhds(5)=-2*s*(1-r^2). dhds(3)=-0.25*(1-r)-0.5*dhdr(8).5*shape(6)-0.5*dhdr(5)-0.5*shape(8).dhds]=iso8(r.5*dhdr(6). shape(3)=0.5*shape(8).25*(1+s)-0.5*shape(5)-0. dhdr(2)=-0. %% derivations dhdr dhdr(8)=0.25*dhds(5).25*dhds(5).5*(1-r^2)*(1+s).5*dhdr(7)-0. dhds(2)=0. dhdr(1)=0. end iso8 (4 ‫ ﮔﺮﻫﻲ‬8 ‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %% SHAPE FUNCTIONS AND THEIR DERIVATIONS FOR 9 NODE ELEMENT function[shape. dhdr(5)=-r*(1+s).5*(1-r^2)*(1-s). dhdr(4)=0.5*shape(5)-0.5*dhdr(5)-0.25*(1-s)-0.25*(1-s)-0.25*(1+r)-0. shape(7)=0. shape(2)=0.5*(1-r)*(1-s^2).5*dhdr(8).dhdr. shape(1)=0. shape(4)=0.5*dhdr(7).s) %% shape function shape(8)=0. %% derivations dhds 21 .5*(1-s^2).25*(1+s)-0.5*(1-s^2).5*dhdr(6)-0.25*(1-r)*(1-s)-0. shape(5)=0. dhdr(3)=-0.25*(1+r)*(1+s)-0.25*dhds(5). dhdr(7)=-r*(1-s). dhds(1)=0.25*(1+r)*(1-s)-0.25*(1+r)-0.25*(1-r)*(1+s)-0.25*(1-r)-0.

5*(1+r)*(1-s^2)-0.5*shape(5)-0. dhdr(1)=0.5*dhds(8).5*dhdr(9).25*(1+r)*(1+s)-0.5*dhdr(5)-0.25*dhdr(9). shape(6)=0.25*dhdr(9).s) %% shape function shape(9)=(1-r^2)*(1-s^2).5*(1-r^2)*(1+s)-0.5*shape(9). dhds(3)=-0.5*shape(8)-0.5*dhdr(8)-0.5*(1-s^2)-0. shape(3)=0.25*shape(9).5*dhds(5)-0.5*dhds(7).dhds]=iso9(r. dhds(5)=0. dhds(1)=0.5*dhdr(9). dhdr(6)=-0.25*(1-r)-0.5*dhdr(5)-0. shape(4)=0. shape(8)=0.25*(1+s)-0.25*shape(9).25*(1+r)-0. dhdr(5)=-r*(1+s)-0.25*(1-r)-0. dhdr(3)=-0.5*dhds(8).5*dhdr(7)-0.dhds(8)=-s*(1+r). iso9 (5 ‫ ﮔﺮﻫﻲ‬9 ‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻜﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %% SHAPE FUNCTIONS AND THEIR DERIVATIONS FOR 9 NODE ELEMENT function[shape.5*shape(6)-0.25*shape(9). shape(7)=0. dhds(7)=-0.5*dhdr(6)-0.25*(1-r)*(1+s)-0.5*dhdr(6)-0. shape(1)=0.dhdr.5*(1-r^2).5*shape(9).5*(1-r)*(1-s^2)-0. dhds(2)=0. shape(2)=0. %% derivations dhdr dhdr(9)=-2*r*(1-s^2).5*(1-s^2)-0.25*(1+r)*(1-s)-0.5*shape(6)-0. dhds(6)=-s*(1-r).5*shape(9).5*dhds(6)-0.5*shape(8)-0.5*dhdr(9). dhds(4)=-0. shape(5)=0.25*dhdr(9).5*dhds(7)-0.5*dhds(5)-0.5*(1-r^2). dhdr(8)=0.5*shape(9).25*shape(9).25*(1+r)-0.25*(1+s)-0.5*shape(7)-0.25*(1-r)*(1-s)-0. dhdr(7)=-r*(1-s)-0. 22 .5*dhds(6).5*shape(7)-0.5*shape(5)-0.5*dhdr(9).25*(1-s)-0. dhdr(2)=-0.5*(1-r^2)*(1-s)-0.

25*(1+r)-0. dhds(6)=-s*(1-r)-0. dhds(5)=0.2)=jacob2(2.5*dhds(9). for i=1:nnel jacob2(1. dhds(3)=-0. dhds(8)=-s*(1+r)-0.dhds.5*dhds(5)-0.25*(1-r)-0.1)+dhds(i)*xcoord(i).25*dhdr(9).invjacob) bkapa=zeros(3. end kapa2 (7 ‫ܤ‬఑ ‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %% Bkapa matrix function[bkapa]=kapa2(nnel.dhdr(4)=0. fejacob2 (6 ‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ژاﻛﻮﺑﻲ‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %% jacobian function function[jacob2]=fejacob2(nnel.25*(1-r)-0. dhds(2)=0.ycoord) jacob2=zeros(2). dhds(4)=-0.25*dhds(9).5*dhds(6)-0.1)=jacob2(1.5*dhds(8)-0. jacob2(2.5*dhds(7)-0.1)=jacob2(2.5*(1-r^2)-0.5*dhdr(8)-0.3*nnel).5*(1-r^2)-0.25*dhds(9). dhds(1)=0.5*dhds(8)-0.2)+dhdr(i)*ycoord(i). jacob2(2.dhdr.1)+dhdr(i)*xcoord(i). for i=1:nnel 23 .2)=jacob2(1. %% derivations dhds dhds(9)=-2*s*(1-r^2).2)+dhds(i)*ycoord(i).5*dhds(6)-0. dhds(7)=-0.dhds.25*dhds(9).25*dhds(9).25*(1-s)-0.5*dhds(5)-0. jacob2(1.xcoord.5*dhdr(7)-0.5*dhds(9).5*dhds(7)-0.5*dhds(9).25*(1+r)-0.dhdr.5*dhds(9).

h(1.3*i)=0. bkapa(2.dhds. bkapa(3.i). h(2.(3*i-1))=kapa(1. bkapa(:.i).3*i)=-kapa(1. dxds=0.i). dyds=dyds+dhds(i)*ycoord(i).xcoord.:)=dhdr.ycoord) dxdr=0.3*i-2)=0.(3*i-1))=kapa(2. for i=1:nnel dxdr=dxdr+dhdr(i)*xcoord(i). end jacobs (8 ‫ ܬ‬௦ ‫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺗﺮﻣﻴﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ %% jacobians function function[detjs]=jacobs(nnel. kapa=invjacob*h. bkapa(3. bkapa(1. bkapa(1. bkapa(2. dydr=dydr+dhdr(i)*ycoord(i). dydr=0. feeldof (9 (LM ‫ اﺧﺘﺼﺎص درﺟﺎت آزادي ﻛﻠﻲ ﺳﺎزه ﺑﻪ اﻟﻤﺎن )آراﻳﻪ اﺗﺼﺎل‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ 24 . dxds=dxds+dhds(i)*xcoord(i).:)=dhds.3*i)=-kapa(2. dyds=0. end detjs=sqrt(dxdr^2+dydr^2)*sqrt(dxds^2+dyds^2).(3*i-1))=0.dhdr.i).

k=0. for j=1:ndof k=k+1.jj)+k(i.j). end end feaplyc2 (11 .‫ اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﺑﻪ ﺳﺎزه‬:‫ﻫﺪف‬ 25 .jj)=kk(ii.index) %purpose: %Assembly of element matrices into the system matrix % edof=length(index).nnel. end end feasmbl1 (10 . for i=1:edof ii=index(i).function [index]=feeldof(nd.‫ ﺳﻮار ﻛﺮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺳﺎزه‬:‫ﻫﺪف‬ :‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ function [kk]=feasmbl1(kk. for j=1:edof jj=index(j). kk(ii.k.ndof) %purpose: %dof % edof=nnel*ndof. index(k)=start+j. for i=1:nnel start=(nd(i)-1)*ndof.

end 26 .:‫ﻛﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ function [kk.ff.c)=1. ff(c)=bcval(i). % for i=1:n c=bcdof(i).ff]=feaplyc2(kk.bcdof.j)=0. sdof=size(kk). for j=1:sdof kk(c.bcval) %purpose: %aplly constraints to matrix equation [kk]x=ff n=length(bcdof). end % kk(c.

0219‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-0.‬در زﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻜﺎن در راﺳﺘﺎي ‪Z‬‬ ‫آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .0000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.0798‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-0.0660‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.0229‬‬ ‫‪-0.0641‬‬ ‫‪-0.0225‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-0.0854‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.0734‬‬ ‫‪-0.0814‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-0.0662‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.0147‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0453‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.0446‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0.0798‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.0622‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬در ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻮداري ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻮر آن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﮔﺮه اﺳﺖ و ﻣﺤﻮر دﻳﮕﺮ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﮔﺮه اﺳﺖ در ﻛﻨﺎر ﺟﺪوﻟﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ‪) .0614‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-0.0075‬‬ ‫‪-0.0353‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.0777‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.0509‬‬ ‫‪27‬‬ .0000‬‬ ‫‪0.0800‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.‫ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺳﺎزه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ‪ ANSYS‬ﻣﺪل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻣﺶﺑﻨﺪي ﻛﻪ در ‪ ANSYS‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪(.0000‬‬ ‫‪0.0689‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0136‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪MATLAB‬‬ ‫‪ANSYS‬‬ ‫‪NODE‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0627‬‬ ‫‪-0.0364‬‬ ‫‪-0.0115‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-0.

0719 -0.0157 -0.0422 -0.0574 -0.0503 55 -0.0459 -0.0126 51 -0.0718 37 -0.0000 0.0113 46 -0.0850 -0.0470 -0.0110 52 -0.0632 -0.0561 48 -0.0702 -0.0000 min -0.0746 28 .0504 53 -0.0691 -0.0277 -0.0854 -0.0746 34 -0.0678 43 -0.0636 56 -0.0473 -0.0365 38 -0.0254 32 -0.0365 -0.0719 35 -0.0156 -0.0771 -0.0359 41 -0.0479 max 0.0846 -0.0572 39 -0.0718 36 -0.0548 49 -0.0449 44 -0.0718 -0.0612 -0.0624 -0.0828 -0.0227 50 -0.0733 -0.0336 40 -0.0115 -0.0305 47 -0.0150 -0.0517 29 -0.0195 45 -0.0547 30 -0.0476 -0.0847 -0.0356 57 -0.0390 42 -0.0428 31 -0.0599 -0.0816 -0.0325 -0.0723 -0.0088 33 -0.0535 -0.28 -0.0570 54 -0.

0800‬‬ ‫‪-0.1200‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ‪ 4‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ MATLAB‬و ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ANSYS‬ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن ‪ 8‬ﮔﺮﻫﻲ ) ‪ 52‬اﻟﻤﺎن (‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ANSYS‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .0800‬‬ ‫‪-0.0200‬‬ ‫‪0.‫‪0.0400‬‬ ‫‪dz‬‬ ‫‪ANSYS‬‬ ‫‪-0.0600‬‬ ‫‪-0.0200‬‬ ‫‪-0.0600‬‬ ‫‪MATLAB‬‬ ‫‪-0.‬زﻳﺮا ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي در ﺟﻮاب ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲﮔﺬارد‪.0200‬‬ ‫‪0.0400‬‬ ‫‪MATLAB‬‬ ‫‪-0.‬‬ ‫‪29‬‬ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در روﺷﻬﺎي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .0000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.1000‬‬ ‫‪node number‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ‪ 3‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ MATLAB‬و ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ANSYS‬ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن ‪ 8‬ﮔﺮﻫﻲ ) ‪ 13‬اﻟﻤﺎن (‬ ‫‪0.1000‬‬ ‫‪node number‬‬ ‫‪-0.0200‬‬ ‫‪dz‬‬ ‫‪ANSYS‬‬ ‫‪-0.

0400‬‬ ‫ﺑﺪون اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫‪-0.‬اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﻜﻞ ‪ 5‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻮراخ ﻟﻮزي ﺷﻜﻞ در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫‪ ANSYS‬ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدﻧﺪ‪.1200‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ‪ 6‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﻓﻊ ﭘﺪﻳﺪه ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ ‪ 5‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ‪ .0200‬‬ ‫‪0.‬در‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ‪.0600‬‬ ‫‪dz‬‬ ‫‪ansys‬‬ ‫‪-0.‬‬ ‫‪30‬‬ .‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﻓﻊ ﭘﺪﻳﺪه ﻗﻔﻞﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺷﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن ‪ 4‬ﮔﺮﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر‬ ‫ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ ‪ ANSYS‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .0000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.1000‬‬ ‫‪node number‬‬ ‫‪-0.0200‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫‪-0.0800‬‬ ‫‪-0.

0400‬‬ ‫‪dz‬‬ ‫‪ANSYS‬‬ ‫‪-0.0200‬‬ ‫‪-0.1000‬‬ ‫‪node number‬‬ ‫‪-0. By: young W.‫‪0.1200‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ‪ 7‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ MATLAB‬و ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ANSYS‬ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺳﻮراخ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫‪ (1‬روﺷﻬﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪود )ﺟﻠﺪ اول(‪ ،‬ﺗﺎﻟﻴﻒ‪ :‬ﻳﻮرﮔﻦ ﻛﻼوس ﺑﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺎﺑﺪي‬ ‫‪2) “The Finite Element Method Using MATLAB” .0200‬‬ ‫‪0.0600‬‬ ‫‪MATLAB‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.0800‬‬ ‫‪-0. Kwon & Hyochoong Bang‬‬ ‫‪31‬‬ .

344015‬‬ ‫‪3.0000‬‬ ‫‪-2.0506‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1.0513‬‬ ‫‪0.315482‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-0.31548‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-0.629146‬‬ ‫‪1.0168‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.0806‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.0776‬‬ ‫‪-0.63096‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-0.152359‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ .0806‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪0.0168‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.43561‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0937‬‬ ‫‪-0.0477‬‬ ‫‪-0.44459‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0152‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪1.444594‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0506‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1.048‬‬ ‫‪-0.344015‬‬ ‫‪-3.655087‬‬ ‫‪3.68452‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.0508‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.0875‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.0476‬‬ ‫‪-0.655087‬‬ ‫‪-3.70701‬‬ ‫‪3.0000‬‬ ‫‪-0.‫ﭘﻴﻮﺳﺖ‪1‬‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎزه ﺗﻮﭘﺮ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ‪ 8‬ﮔﺮﻫﻲ )‪ 12‬اﻟﻤﺎن(‬ ‫‪coordinate‬‬ ‫‪UZ‬‬ ‫‪MATLAB‬‬ ‫‪ANSYS‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪NODE‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0508‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪1.36898‬‬ ‫‪3.0930‬‬ ‫‪-0.63E-02‬‬ ‫‪3.499907‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.26393‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪-1.0842‬‬ ‫‪-0.946445‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-0.0155‬‬ ‫‪-0.0154‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.695791‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-0.0772‬‬ ‫‪-0.68452‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.63E-02‬‬ ‫‪-3.0905‬‬ ‫‪-0.66326‬‬ ‫‪0.27233‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0874‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-0.0934‬‬ ‫‪-0.0839‬‬ ‫‪-0.0969‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.0169‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.435613‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0969‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪0.27233‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0154‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪1.63096‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.630964‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-0.263932‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪-0.70701‬‬ ‫‪-3.261927‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-0.36898‬‬ ‫‪-3.0000‬‬ ‫‪-1.0168‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪2.49991‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0498‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪-2.315482‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-0.261927‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.946445‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-0.0475‬‬ ‫‪-0.630964‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-0.31548‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-0.

0929 -0.66127 -1.691561 -0.0166 -0.642112 -0.219323 1.570193 0.33759 -0.51846 -0.92196 -0.646802 -0.330526 -0.69109 -0.31 -1.33486 -0.936269 0.662755 -0.0525 -0.054 32 1.0527 -0.693676 -2.0514 -0.30E-02 -0.0840 -0.61615 -1.563586 -0.0553 -0.661052 -0.0504 46 0.207129 -1.0177 41 -2.0841 -0.332229 -0.0163 37 1.0175 42 -1.0909 44 1.61451 0.98E-04 -0.0510 -0.0787 -0.67517 -0.663385 1.62274 1.0541 51 -0.0905 34 -1.0181 -0.34E-03 -0.66973 -0.0792 -0.0535 35 2.0551 -0.0493 38 0.66922 -0.33163 -0.0819 50 -1.0162 36 2.176746 0.0768 49 -0.72448 -0.658064 -0.0933 -0.0519 -0.0934 -0.60791 -4.0897 48 0.0911 39 -1.164553 5.0513 40 -2.0546 -0.71888 0.6665 -0.0510 -0.664458 -0.0492 45 1.051 43 0.0821 33 .0765 47 0.0166 -0.05 33 0.0926 -0.0179 -0.314573 -0.52955 0.60132 -0.68837 -0.

0113‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪1.0015‬‬ ‫‪-0.152359‬‬ ‫‪30‬‬ .0938‬‬ ‫‪-0.0261‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.642166‬‬ ‫‪1.0000‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0261‬‬ ‫‪-0.0183‬‬ ‫‪-0.32537‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪1.0429‬‬ ‫‪-0.0183‬‬ ‫‪-0.34401‬‬ ‫‪-3.0000‬‬ ‫‪1.0055‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ‪2‬‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎزه ﺗﻮﭘﺮ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ‪ 8‬ﮔﺮﻫﻲ )‪ 192‬اﻟﻤﺎن(‬ ‫‪UZ‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪coordinate‬‬ ‫‪MATLAB‬‬ ‫‪ANSYS‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪NODE‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.174403‬‬ ‫‪3.0015‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.213065‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0015‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪1.0429‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1.076713‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0183‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.31549‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪1.174403‬‬ ‫‪-3.0261‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.0261‬‬ ‫‪-0.756016‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-0.0494‬‬ ‫‪-0.14437‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-0.48663‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.97325‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-0.82888‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-0.0055‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.07671‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0015‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.839702‬‬ ‫‪-3.0494‬‬ ‫‪0.0344‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1.0000‬‬ ‫‪1.0429‬‬ ‫‪-0.0055‬‬ ‫‪-0.80211‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-0.97325‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-0.0344‬‬ ‫‪-0.0344‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1.27233‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.676829‬‬ ‫‪3.147793‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.272331‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪1.0000‬‬ ‫‪1.511543‬‬ ‫‪-3.65776‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-0.0183‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.0113‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.14437‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-0.14779‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.82888‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-0.0429‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1.80211‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.34401‬‬ ‫‪3.0344‬‬ ‫‪-0.839702‬‬ ‫‪3.0938‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪1.48663‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.21306‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0113‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.676829‬‬ ‫‪-3.511543‬‬ ‫‪3.0000‬‬ ‫‪1.66326‬‬ ‫‪0.65776‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0055‬‬ ‫‪-0.31549‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-0.0113‬‬ ‫‪-0.325372‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-0.

30E-02 -0.0184 41 -2.962643 0.0855 -0.03E-03 -0.0165 -0.311947 -0.0890 -0.0891 35 .951196 -0.0163 37 1.0545 43 0.72168 -1.62096 -4.0942 -0.355617 -1.0180 -0.0862 59 -0.0166 63 0.647827 -0.0184 -0.0167 53 -2.33497 -0.0535 -0.0496 -0.469822 -1.72448 -0.0856 52 2.0864 -0.0183 42 -1.0165 62 2.0498 38 0.575112 -0.52498 -1.80E-02 -0.87E-03 -0.079 61 2.43358 -1.0791 47 0.0167 -0.0791 -0.61134 0.0495 -0.164553 5.708327 1.0535 40 -2.0557 51 -0.0941 44 1.43743 1.0497 33 0.98E-04 -0.3212 -0.32263 -0.11E-02 -0.949514 -1.749033 -0.311089 -0.32549 -0.0790 -0.60958 -0.0554 -0.51939 0.59577 1.6665 -0.956623 -7.018 55 -2.67455 -0.0163 -0.207143 -1.580476 0.0937 48 0.0855 50 -1.33486 -0.0555 -0.959473 1.69668 1.0796 -0.0163 -0.0794 58 -0.606697 -1.0856 -0.0184 -0.176746 0.71888 0.0937 -0.66352 -0.64326 -0.7045 -1.664458 -0.0498 -0.31 -1.33234 -0.0795 -0.95134 -0.0162 36 2.657363 -0.0794 -0.0194 56 -0.0864 57 0.0937 -0.0501 46 0.0857 -0.0181 54 -2.332239 -0.0496 45 1.332229 -0.0857 60 0.0500 -0.33325 -0.6692 -0.0796 64 0.66837 -0.477293 1.08E-02 -0.0557 -0.0662 66 0.311104 -0.0795 49 -0.0942 39 -1.219337 1.701624 -1.317852 -0.0941 -0.33163 -0.0793 -0.0661 -0.649802 -0.02E-03 -0.0796 65 1.759751 -1.0937 34 -1.0554 35 2.66131 -0.90E-03 -0.32546 -0.662755 -0.61614 -1.0181 -0.51601 -0.0862 -0.0194 -0.0555 32 1.0166 -0.0544 -0.558019 -4.

0045 -0.594253 0.0856 93 0.0727 -0.0726 100 1.0796 88 0.0857 90 -1.0937 89 -0.72308 -0.0795 -0.323646 -1.67 0.0937 -0.0326 72 2.0857 -0.32168 -0.0045 80 0.66241 -0.0727 91 -0.322493 -0.0857 -0.0167 73 1.36E-04 -0.312251 -0.0503 86 0.28039 -0.0888 -0.007708 0.648874 -0.974734 -0.16032 -1.0726 -0.0173 -0.69452 -1.24868 -1.0165 70 3.401067 1.0656 85 1.0493 -0.0046 -0.670319 1.088466 1.598593 -0.39E-03 -0.33406 -0.954255 1.651112 -0.587771 1.05 69 2.0856 -0.320586 -0.0326 -0.99987 -0.0658 -0.0938 -0.871241 1.765735 0.0929 92 -0.33827 -0.0888 81 1.976194 -0.0721 -0.0857 99 -1.643252 -0.04392 -2.0794 -0.22E-02 -0.645984 -0.0162 79 3.0794 -0.0046 78 2.65713 -0.0655 -0.323758 -0.0871 -0.0790 -0.0888 87 0.0500 -0.0937 -0.180301 -1.0503 -0.0047 71 2.0655 -0.330442 -0.0659 102 0.0325 76 2.0791 84 1.350115 -0.158456 -0.0322 -0.33244 -0.0929 -0.52E-02 -0.0929 97 -1.0659 101 1.0794 36 .0173 75 2.737745 0.66633 -0.0325 -0.17065 0.99173 -0.66662 -0.0165 -0.311242 -0.0939 96 -0.0493 83 0.948432 -0.314049 -0.34747 -0.655226 -0.538689 0.0322 77 2.0929 -0.653599 -0.754392 -0.957064 0.0496 74 2.33133 -0.1629 -0.35933 0.0655 82 1.332528 -0.71449 -0.66811 -0.310921 -0.0795 68 1.33418 -0.0162 -0.0659 -0.0496 -0.982544 -0.0872 95 -0.161816 0.0047 -0.959424 0.0888 -0.33294 1.0938 94 -0.0167 -0.0721 98 -0.569695 0.17132 -3.27856 -6.72028 0.

87E-02 -0.0023 -0.0891 107 0.0551 130 -1.0364 -0.0183 -0.66743 -0.0872 110 -1.650679 -0.0524 131 -2.34067 -0.0726 -0.47589 -0.85256 1.0529 123 -2.0891 104 0.667633 -1.52465 0.0557 117 -2.99546 -0.0353 133 -1.0557 122 -1.0725 112 -0.0182 -0.313649 -0.240632 1.0191 118 -3.0052 -0.34077 -0.0557 -0.0054 119 -2.1667 0.649592 -0.661903 -0.0951 108 0.0370 -0.0950 -0.84629 -1.663607 -0.0050 -0.0183 128 -2.62355 -1.093 115 0.66582 -0.97905 -0.0364 135 -2.662745 -0.0364 129 -1.97145 -0.14874 1.01245 -1.0937 -0.0547 -0.99745 -0.0356 -0.0939 113 -0.0052 138 1.328074 -0.0182 124 -2.60025 0.198042 0.322633 -0.24118 1.0051 136 -2.317511 -0.331803 -0.666115 -0.0184 -0.0938 116 -1.65731 -0.0051 -0.0547 134 -2.37794 -1.61773 0.0798 106 0.0938 -0.0524 -0.66947 -0.0184 137 -2.0797 -0.0858 -0.0726 111 -1.97923 0.0356 127 -2.48087 0.0891 -0.32528 -0.0872 -0.095 109 -0.378 1.61337 1.948584 -1.0190 -0.234535 -1.103 0.60873 -1.0890 -0.0191 -0.576405 -1.6162 -0.33667 -0.02E-03 -0.019 121 -1.551778 -0.0930 -0.52616 -0.0504 37 .0939 105 0.0182 132 -2.01745 1.0529 -0.0551 -0.65789 -0.0353 -0.652832 -0.0557 -0.0725 -0.07297 -8.179751 -0.0858 114 -0.0051 126 -2.328434 -0.998344 -0.0182 -0.65688 -0.06137 0.71029 0.997066 -0.0051 -0.0369 120 -2.990357 -0.3269 -0.0054 -0.0950 -0.0365 -0.0939 -0.005 125 -2.66228 -0.27107 0.68263 -0.02316 -1.0504 -0.665689 -0.69312 1.05866 -0.

66167 -0.0000 0 155 -3.49722 0.66937 -0.943915 -1.0174 140 2.0496 146 3.0000 0 160 -1.48692 0.396613 -1.0047 141 3.486922 0.37194 1.0729 161 -0.0889 -0.0981 166 -0.39436 -2 -0.829725 0.371941 1.0981 172 3.0164 -0.73041 -0.0000 0 173 3.21132 -2 -0.315557 0.0972 -0.0889 -0.0324 145 1.0941 -0.469287 0.0889 167 -0.53E-02 -2 -0.0941 164 -0.144757 0.863124 -1.0818 162 -0.0626 150 -3.44459 0.0626 -0.68775 -0.000822 -0.0981 -0.0000 0 147 3.444594 0.0972 165 2.63096 2 -0.0495 -0.0000 0 156 -1.0941 -0.0626 158 -3.44793 2 -0.0514 149 -1.0817 -0.21132 2 -0.0941 168 3.0046 -0.081555 -1.49722 0.0328 143 2.0514 157 -1.0000 0 151 -1.0972 -0.01866 -0.0514 -0.41178 0.829725 0.0000 0 153 -0.0047 -0.15776 2 -0.0817 -0.0164 144 2.156636 -0.0174 -0.68454 2 -0.0889 163 -0.00338 -0.32562 -0.0324 -0.53E-02 2 -0.68454 -2 -0.0729 -0.0000 0 148 -1.0981 -0.0327 -0.655087 0.655087 0.0817 154 -3.411777 0.0000 0 169 -0.0729 152 -3.0000 0 171 2.485756 0.002908 0.34589 -0.485756 0.92115 -2 -0.002908 0.0000 0 159 -3.0729 -0.0973 170 3.0045 38 .92115 2 -0.315557 0.0514 -0.63096 -2 -0.144757 0.99086 -0.0000 0 174 2.0626 -0.530989 -1.39436 2 -0.44793 -2 -0.0045 -0.46929 0.0046 142 2.139 2.15776 -2 -0.

0368 -0.307324 -1.005 181 -2.767128 -1.0728 196 -1.0725 187 -1.0050 -0.0047 -0.27482 0.65643 -0.0663 -0.34133 -0.33575 -0.0932 193 -0.0053 184 -3.357474 0.0052 182 -1.75821 -1.0047 206 2.16711 -0.0053 -0.655007 -0.0891 210 2.0661 209 0.0932 -0.0046 -0.0655 -0.770969 1.33688 -0.22625 1.066 208 1.650066 -0.655621 -0.0323 -0.352866 -0.00096 -1.329258 -0.0659 191 1.0368 186 -1.0348 179 -2.33315 -0.99647 1.0891 -0.322792 -0.0728 -0.66703 -0.030336 -1.0325 207 1.564091 -0.99512 -0.0334 -0.04244 -0.0350 -0.0929 198 1.0053 -0.07119 0.0929 -0.578733 0.978613 -0.985223 -0.035 183 -3.3507 -0.0332 -0.0323 39 .00224 -0.33662 -0.331485 -0.132086 0.127905 -0.99866 -0.665902 -0.311105 -0.0951 -0.0662 -0.0322 202 2.0725 188 -0.0889 -0.0053 180 -2.0722 195 -1.995168 -0.346135 0.0360 -0.65663 -0.0348 -0.66622 -0.664217 -0.554898 -0.0359 178 -2.0658 -0.0727 -0.0663 192 -0.0052 -0.0724 -0.089 190 1.0951 189 0.99204 -0.0886 -0.005 176 2.65737 -0.0333 203 2.76211 1.0322 -0.650628 -0.0066 0.0334 177 -2.310823 1.175119 -0.26737 -0.66856 -0.0046 205 3.9287 0.0951 -0.0662 199 1.990444 -0.0050 -0.23 -1.317578 -0.15325 1.034826 1.0050 -0.65844 -0.35463 -0.0655 200 0.0325 -0.0661 -0.975933 -0.0725 -0.0951 194 -1.15772 0.0887 201 2.005 204 3.99418 -0.313652 -0.0727 197 -0.0053 185 -2.0659 -0.033632 -0.0374 0.16901 0.15904 -1.175 2.66408 -0.0053 -0.99459 -0.0722 -0.

19E-02 -0.0722 -0.089 235 0.592857 1.657045 -0.0325 -0.323571 -0.76046 0.28044 -0.09 240 -6.0725 246 0.817014 -0.93805 -1.33874 -0.597943 1.0324 230 2.0045 -0.06582 -0.0933 -0.3127 -0.0096 232 3.776099 1.041 229 2.0852 40 .591851 -1.0326 -0.312476 -0.0723 -0.0894 219 2.153824 -0.0928 218 0.0900 -0.0900 -0.0361 -0.0890 -0.985155 -0.8346 -0.00048 -0.745839 0.169106 0.0927 -0.0851 -0.0012 233 2.980349 0.0929 242 -1.0723 217 -0.16161 -1.0045 -0.037 214 -0.0242 -0.560938 0.211 -2.829432 -0.0890 -0.566776 0.0941 241 -0.0797 244 -1.0046 231 2.952989 0.981923 -0.491843 -0.0896 216 -1.148733 -0.477976 -0.0849 -0.5027 -0.0888 -0.0901 238 -0.33276 -0.997705 -0.00169 -0.0324 -0.0797 -0.0847 224 0.0941 -0.0410 -0.085 236 0.089 223 0.385324 0.0928 237 0.16225 -0.28231 -0.161271 -0.329543 -0.25613 0.0639 245 -1.980675 -0.0928 -0.1667 -0.994031 -0.0045 220 2.176396 0.419287 1.01253 -0.0847 -0.491311 -0.66007 -0.178348 0.0242 228 1.0096 -0.0894 -0.036 213 -2.92003 -1.0928 -0.563857 0.0639 -0.601056 1.0895 -0.770217 -1.0919 225 0.313375 -0.0889 226 2.33204 -0.005 212 -2.367253 0.0929 239 -0.28135 -0.0326 227 2.0050 -0.38517 -1.162465 0.0370 -0.0046 -0.326557 -0.49954 -0.33347 -0.912115 1.0325 221 0.0725 -0.0889 222 0.0928 -0.0919 -0.04136 0.16757 -0.658864 -0.0045 234 0.65898 -0.16097 -1.0933 215 0.00108 -0.0889 -0.0012 -0.662489 -0.971065 0.0722 243 -0.

0363 -0.092 277 0.553338 -0.0920 -0.26112 0.33975 -0.817378 -0.0359 -0.354242 -0.0944 -0.1766 -0.0368 -0.361286 -1.0891 276 0.14227 -0.16037 -0.83003 -0.0892 -0.155407 -0.49348 -0.0929 250 -0.0901 249 0.0928 -0.0891 -0.0359 259 -2.757321 -5.14109 -1.0051 -0.49772 -0.99925 -0.17338 -0.753119 -0.0890 -0.598011 -1.0935 -0.0368 258 -2.584128 -1.980487 -0.0409 -0.0938 -0.0795 -0.33224 -0.0370 -0.0849 273 0.16858 -0.0456 261 -2.164754 -0.0109 -0.84758 -0.0848 -0.33579 -0.0733 282 1.90E-02 0.02687 -0.69796 -1.49952 -0.413193 -1.8208 0.929157 -0.0920 -0.99299 -0.998024 -0.0891 272 0.951268 -0.0109 264 -3.0660 -0.356677 -0.33745 -0.88316 -1.3377 -0.152103 -0.0901 -0.0936 251 -0.553629 -0.49814 -0.71E-03 -0.4973 -0.0849 274 0.06224 -0.0464 -0.0268 -0.5041 -0.0938 271 0.024 268 1.05136 0.0276 -0.161504 -0.33406 -0.0325 267 2.84101 -0.004 -0.830656 -0.997386 -0.0464 257 -2.17372 -0.0013 -0.0324 270 0.0904 252 -2.0456 -0.0363 262 -2.0276 256 -1.0583 281 1.66294 -0.0944 253 -0.066 280 1.329447 -0.0051 266 2.16537 -0.556458 -0.0904 -0.0921 275 0.29599 -0.0051 263 -2.10473 -1.0324 -0.98614 -0.0662 41 .0052 -0.0937 278 0.0240 -0.0937 -0.83225 -0.247 0.0796 279 1.147786 -0.0268 260 -1.48321 0.0931 254 -2.52E-03 -0.037 255 -2.0849 -0.06939 -0.0013 265 -2.2636 0.0662 -0.0733 -0.0892 248 0.0931 -0.24866 1.0583 -0.0409 269 2.35149 -0.02941 1.94574 -0.0325 -0.

0165 -0.0496 291 1.393499 -1.153375 -0.19E-02 -0.816112 -0.0046 -0.762743 0.478108 -0.0732 -0.561604 0.0242 -0.557684 -1.0165 305 3.0046 318 2.0098 308 3.0012 -0.0501 -0.52119 -0.0501 304 2.0099 311 2.952835 -0.157269 0.36133 -0.156779 -0.481781 -0.0012 307 2.0661 289 1.0012 -0.0796 -0.171 -0.0098 -0.01E-02 -0.0096 42 .0583 -0.147128 -0.283 0.0096 -0.0499 288 1.356545 0.586852 -0.0047 -0.602645 -0.358402 0.15612 -8.0099 317 3.0099 -0.794092 0.365874 -0.0047 309 2.04066 0.43E-02 -0.144443 -0.485194 -0.313331 -0.959853 0.964755 -0.51101 -0.751712 -0.0012 -0.165877 -0.311678 -0.038776 -0.0325 -0.041 295 1.953982 -0.0731 292 1.226151 0.0167 312 3.35105 -0.41E-02 -0.0166 310 2.0047 314 3.0099 -0.0326 302 1.18273 -0.0413 -0.17771 -0.0326 -0.0657 -0.0012 -0.66644 -0.024 297 2.0012 316 2.058 290 1.17828 -0.0499 -0.0499 -0.0240 -0.50535 -0.0793 -0.0412 -0.66E-02 -0.0241 -0.0410 -0.651981 -0.0412 301 2.0413 303 1.0658 293 0.67196 -0.815827 0.970026 -1.3398 -0.0793 294 1.47999 -0.150512 -0.646067 -0.0733 285 0.0241 299 2.18843 -0.017227 -0.0661 -0.0012 313 3.3444 -0.760876 0.262161 0.0047 306 3.93E-03 -0.022554 0.0047 -0.757071 -0.50089 -0.0796 284 1.319082 -0.825309 -2.17565 -0.0167 -0.600475 0.257946 -0.386856 -0.0731 -0.0242 300 1.0583 287 1.0012 315 3.0047 -0.0325 298 2.315814 -0.0495 -0.956843 0.0795 -0.271913 -2.0166 -0.0795 286 1.0580 -0.0499 296 2.

831401 -0.0323 -0.823787 -0.187394 0.0324 336 1.0048 325 3.583252 1.961034 0.0844 347 0.986494 -0.975334 -0.0013 324 2.0242 333 2.004023 1.0238 339 2.507991 1.327993 -0.650589 -0.0887 350 0.642709 -0.110276 1.0329 331 2.0098 323 2.647893 -0.0887 346 0.0938 -0.0407 -0.481108 -0.371146 0.403554 1.316798 -0.0918 -0.773622 1.165286 -0.041 335 2.644075 -0.358278 1.0791 354 1.0239 341 2.43918 1.217947 1.994394 -0.825556 -0.0238 -0.660794 -0.477755 -0.651832 -0.0937 -0.852573 1.0178 -0.208689 1.320805 -0.0418 329 2.0410 -0.311005 -0.282879 1.0577 43 .766169 0.0242 -0.0163 -0.0166 -0.0323 340 2.480493 -0.586018 1.0164 -0.976064 -0.0844 -0.388387 0.0939 352 1.143427 -0.157101 -0.557673 0.0169 -0.898396 1.0845 345 0.0239 -0.653466 -0.825033 -0.0417 -0.809727 -0.71435 1.0098 -0.0937 344 0.0178 327 2.0163 342 0.559583 0.0169 332 2.0053 -0.809593 -0.816173 -0.0324 -0.311012 -0.0727 -0.958916 0.0338 -0.0105 322 2.0012 -0.0053 321 2.587364 0.674267 1.654241 -0.143649 -0.574214 0.0727 353 0.0918 -0.0844 -0.643256 -0.0791 -0.959381 1.025 330 2.828685 -0.0577 -0.092 351 0.489931 -0.333251 -0.0918 349 0.373221 0.319 2.0164 334 1.667099 -0.0920 -0.160986 0.0012 326 2.0844 348 0.0408 -0.0013 -0.0250 -0.0919 343 0.769079 0.071786 1.821105 1.061646 1.0408 338 2.934916 0.0048 -0.0105 -0.0329 -0.0887 -0.0407 337 1.335388 0.0887 -0.0845 -0.0165 320 2.146951 0.0338 328 1.

32985 -0.482344 -0.956864 1.0856 -0.0584 -0.0667 371 0.0576 358 1.39337 0.173698 0.663181 -0.0798 386 -1.314547 -0.976674 -0.0792 364 1.0792 -0.655424 -0.16803 -0.0900 -0.09 378 -5.0655 361 0.21E-02 0.950347 1.959449 1.72238 -0.0942 -0.65461 -0.0901 377 -0.0901 375 -0.0941 -0.0733 370 1.166563 -0.980578 -0.162936 -0.0856 383 -1.0856 -0.0646 385 -0.165425 -0.0727 363 0.0727 -0.27669 0.0929 376 -0.142912 -0.9465 -2.0667 -0.0790 -0.70E-02 -1.0801 372 -4.0655 -0.496599 -0.0499 -0.0941 379 -0.0929 380 -5.490571 1.650641 1.15278 0.483432 -0.0577 -0.328666 -0.144928 -0.164286 -0.0937 374 -0.723036 1.0857 -0.49497 0.689323 1.71958 0.0508 369 1.0857 388 -0.079 362 1.0578 365 1.355 1.0658 -0.746881 0.89E-05 -0.17016 0.0942 373 0.50012 -1.497546 -0.0646 -0.0655 -0.0494 356 1.0646 44 .49755 0.332007 -0.54194 0.0937 382 -0.321882 1.664032 -0.0937 -0.63E-03 -0.80845 -0.0727 360 1.0494 -0.39614 -4.0727 387 -0.27294 0.827613 -0.0937 -0.299767 1.0494 359 1.0732 -0.0901 -0.0929 -0.0585 368 1.498493 -0.25E-03 -0.0499 366 1.72E-02 0.0929 -0.0798 -0.352732 0.146207 1.150198 -0.812298 -0.0655 357 1.0576 -0.0941 -0.72098 0.520633 1.0727 -0.827811 -0.94464 0.0798 -0.0508 -0.0646 -0.0801 -0.0726 384 -1.0658 367 1.15E-03 -0.0856 390 -1.8268 -0.16785 0.311166 -0.495581 -0.0941 381 0.0494 -0.330964 -0.0726 -0.339538 1.0798 389 -0.132539 1.0900 -0.0727 -0.486539 -0.167601 0.

0632 -0.0795 -0.0795 45 .315485 -1.0961 410 0.33284 -0.23934 -1.0957 -0.27388 -0.83291 -0.61858 -0.0799 -0.93241 -1.220839 -1.0856 -0.46226 -1.0558 392 -1.68953 -1.0866 414 -0.096 409 2.33365 -0.66683 -0.0856 424 1.6673 -0.0909 415 -0.949049 -1.99927 -0.0945 -0.83331 -0.0725 401 -0.0961 -0.50252 -0.50054 -0.0586 -0.33446 -0.0627 -0.0721 405 -1.391 -1.72378 -0.095 417 -0.0725 -0.248231 -1.0721 -0.94509 -0.0628 404 -1.38823 -1.16921 -0.16957 -0.0646 394 -1.09 423 -0.69951 -1.0727 -0.0798 397 -1.0944 -0.38E-02 -0.0879 407 0.0899 -0.0903 421 -0.83318 -0.0586 425 1.0942 420 -0.0556 -0.0798 -0.0804 -0.66479 -0.0661 426 0.0949 -0.49933 -0.94369 -0.0805 402 -0.17079 -0.0799 403 -1.83351 -0.66602 -0.65676 -0.50243 -0.0958 408 -0.0960 -0.0909 -0.49872 -0.0644 -0.33204 -0.16555 -0.22066 -1.0921 -0.50193 -0.66641 -0.48916 -0.0728 -0.0944 -0.47659 -1.40E-02 -0.0646 -0.83311 -0.0902 -0.0930 -0.0558 -0.39165 -0.0644 396 -0.0859 416 -2.66642 -0.0855 400 -1.61289 -0.0728 393 -1.3913 -1.0935 418 -4.27E-03 -1.487478 -1.16656 -0.25803 -1.093 422 -0.49093 -0.49994 -0.71949 -0.165 -0.99805 -0.08E-02 -1.49026 -0.0945 411 -0.0941 -0.7095 -1.33497 -0.66824 -0.92678 -1.38624 -0.0944 413 -0.33621 -0.15968 -1.0727 398 -0.0944 419 -6.0934 -0.0879 -0.0921 412 -0.0855 -0.0866 -0.50034 -0.0859 -0.0556 395 -1.0797 -0.66723 -0.83249 -0.0633 406 -0.1584 -1.0660 -0.0797 399 -0.

0580 -0.0921 447 0.762959 -1.095 459 0.0667 -0.330263 -1.0579 435 1.0726 -0.32216 -0.46893 1.193447 -1.352068 -0.09E-02 1.142656 -0.0496 433 1.0659 436 1.092 450 0.427 1.073 440 0.089 446 0.0730 -0.82832 -0.091 456 7.83035 -0.666008 -0.82723 -0.0938 448 0.99145 -0.21878 1.0944 458 -1.0879 -0.66296 -0.0944 -0.0794 -0.0794 443 0.0940 -0.0581 432 1.948973 -1.99602 -0.947512 -1.332016 -0.0581 -0.665795 -0.332021 -0.0960 -0.150655 -0.716017 -1.391774 -1.82844 -0.0958 453 -0.663481 -0.0849 444 0.949814 -0.739721 -0.0497 431 1.68883 1.15686 -0.0949 -0.371921 -0.38331 1.0889 -0.073 439 1.089 449 0.0793 -0.16074 -0.298017 -1.0734 429 0.82719 -0.833057 -0.0802 430 1.0497 -0.0730 -0.66277 -0.0961 457 -0.0847 442 0.0961 -0.66179 -0.0496 -0.32926 -0.166055 -0.45969 1.832844 -0.66186 -0.0659 438 1.19E-03 1.0890 -0.0631 -0.0945 460 -0.0579 -0.99189 -0.0802 -0.15603 -0.0920 -0.557934 -0.0726 462 -1.832108 -0.0731 437 1.0921 455 -0.096 454 -0.65726 -0.0944 -0.0938 -0.570248 -1.498852 -0.0668 428 1.343497 -0.82895 -0.0847 -0.0910 -0.32144 -0.832951 -0.229984 1.0922 -0.82652 -0.0957 -0.0922 452 0.16454 -0.32476 -0.127954 -1.0793 441 0.0921 -0.512635 -1.0658 -0.549574 -0.0879 461 -1.058 434 1.094 451 0.0658 -0.0734 -0.15718 -0.25128 1.13658 -1.0848 -0.23372 1.0847 -0.751487 -0.0631 46 .0731 -0.533645 -0.0921 -0.1555 1.499172 -0.0847 445 0.756262 -0.99316 -0.

06628 0.314604 -0.65033 -0.94279 0.92271 1.0860 -0.487812 -0.0054 493 -2.330337 -0.0725 -0.0556 -0.29898 -9.0054 498 -3.0014 47 .0558 -0.0052 -0.49E-02 -0.84696 -6.0369 486 -1.0806 -0.659633 -0.482166 -0.0463 485 -2.0278 -0.0276 -0.92318 1.59801 1.0857 -0.52202 0.498964 -0.18472 -0.00734 -0.0464 -0.24676 0.0054 -0.0802 467 -0.829911 -0.153189 -0.0054 -0.0797 -0.492718 -0.664953 -0.463 -0.0193 -0.83635 0.6949 1.0556 480 -2.29038 0.38902 0.0725 -0.027 481 -2.496325 -0.662329 -0.15323 1.0369 -0.00952 0.76562 0.07208 0.0639 -0.0725 471 -1.25618 -2.655097 -0.0192 496 -3.0642 472 -1.37225 1.61454 0.0052 490 -3.35937 -0.15099 1.60579 0.0188 -0.0464 487 -1.0861 468 -1.25E-02 -0.46E-03 -0.0558 488 -2.164653 -0.52557 -0.0278 484 -1.0270 -0.16221 0.0113 492 -3.0553 473 -1.0797 477 -0.0014 -0.0798 -0.0460 -0.828536 -0.0643 474 -0.0548 -0.0798 475 -1.57E-03 -0.61935 0.99291 0.0639 469 -1.161801 -0.0643 -0.0366 482 -2.29792 0.0801 -0.325433 -0.0193 494 -2.52482 0.0724 -0.0548 470 -1.0459 479 -1.315582 -0.934 0.0553 -0.0725 465 -0.37898 0.320152 -0.0867 -0.996117 -0.157387 -0.482669 -0.0867 466 -0.0366 -0.24225 -0.0276 483 -2.157924 -0.0014 497 -3.992763 -0.82386 -0.0115 495 -2.71459 0.147455 -0.0188 489 -2.0463 -0.0806 464 -1.0014 -0.0642 -0.0014 -0.0193 -0.0014 491 -2.70349 1.84446 0.0725 476 -0.161585 -0.326962 -0.0115 -0.17595 -0.76871 -1.0113 -0.0857 478 -1.

0110 -0.0013 523 -3.0052 -0.0107 -0.40771 1.62216 1.66069 -0.0108 531 -2.7642 -0.80225 -1.0347 506 -2.0051 -0.74931 0.18724 1.0051 526 -2.011 503 -2.82865 -0.0013 -0.312798 -0.52108 -0.0108 -0.21191 0.0263 507 -2.0013 534 -2.0183 -0.0263 -0.0521 -0.56807 -1.80492 1.0050 -0.0013 -0.0183 -0.0013 -0.0184 -0.656686 -0.6523 -0.0440 -0.649253 -0.51666 -0.0182 -0.0013 500 -2.0347 -0.0536 -0.60457 1.57006 1.48882 -0.0055 -0.0183 48 .63993 -1.817951 -0.45915 1.982137 -0.0109 -0.0451 -0.0188 -0.70994 1.83204 -0.70798 -1.0265 508 -1.95396 0.0451 511 -1.06245 1.31729 -0.50498 -0.824796 -0.994066 -0.0013 -0.95046 -1.333322 -0.0014 -0.0181 -0.0353 510 -1.0182 520 -3.0110 -0.15032 0.482138 -0.35483 -0.00696 1.34675 1.0521 505 -1.98486 1.145499 -0.0014 532 -2.0053 502 -2.0053 -0.64499 1.0107 519 -2.70478 0.65011 -0.80734 1.67591 -0.494117 -0.69482 -0.34573 -0.50013 0.0013 521 -2.05511 -1.0055 514 -2.0013 -0.0013 524 -2.50238 -0.34672 -1.0052 533 -3.74373 -0.813439 -0.825314 -0.0014 -0.67653 -0.0113 501 -2.0183 513 -2.011 530 -2.0055 -0.0536 512 -2.0109 527 -2.0110 -0.499 -3.98685 -0.480769 -0.80661 1.0113 -0.153928 -0.33306 -0.319569 -0.22744 1.011 516 -2.0353 -0.0055 529 -2.0108 525 -2.0014 515 -2.0108 -0.0187 504 -1.005 522 -3.0051 -0.044 509 -2.0184 528 -2.0181 518 -2.95495 1.827504 -0.0265 -0.665918 -0.20353 -0.652883 -0.89063 1.0051 517 -2.831372 -0.

05055 -0.50115 -0.433217 -1.0268 -0.0551 -0.0362 -0.954926 -1.0346 -0.063527 -1.0105 -0.0541 -0.0362 552 -2.0183 544 -1.0445 -0.83428 -0.49138 -0.61243 -1.649298 -1.027 553 -2.356051 -1.0264 543 -2.0048 567 2.82822 -0.0351 541 -2.0346 537 -1.83412 -0.0251 -0.0170 -0.0436 -0.0262 540 -2.0099 569 2.0551 549 -1.49085 -0.66193 -0.0351 -0.0501 -0.32537 -0.22837 -1.28734 -0.67877 -0.82922 -0.001778 -1.33007 -0.66892 -0.0339 -0.0013 -0.0179 563 2.83372 -0.65766 -0.50722 -0.891589 -1.0181 542 -2.49595 -0.33912 -0.0454 -0.0328 -1.0054 -0.0519 -0.0244 -0.66512 -0.16046 -0.666473 -1.0357 -0.712429 -1.0331 -0.83182 -0.32341 -0.18945 -1.0165 -0.9871 -1.055946 -1.65687 -0.0012 49 .60915 -0.81965 -1.0264 -0.0413 -0.0529 -0.581871 -1.0184 -0.99824 -0.0509 555 2.99482 -0.16858 -0.848984 -1.0251 557 2.0339 556 2.046 550 -2.0436 538 -1.45474 -1.815126 -1.0012 -0.0419 559 2.81225 -1.16786 -0.48904 -0.0445 545 -1.0054 564 2.83084 -0.0105 566 2.0179 -0.83233 -0.25917 -0.0541 546 -2.0270 -0.49701 -0.0268 551 -2.0519 536 -1.0013 565 2.0262 -0.0181 -0.0165 570 3.535 -1.0413 561 1.61985 -1.0419 -0.213475 -1.62726 -1.40576 -1.0331 560 1.82559 -0.0501 562 2.66006 -0.0529 539 -2.49203 -0.0244 558 1.32898 -0.0357 547 -1.0508 -0.275689 -1.0460 -0.684628 -1.66933 -0.0099 -0.500405 -1.0184 554 1.0454 548 -1.35744 -0.0048 -0.82844 -0.01206 -1.017 568 2.0183 -0.15973 -0.83533 -0.

01102 -0.69738 -0.0909 599 0.0000 0 595 -3.261927 2 -0.0412 0.0012 573 3.28871 -2 -0.48226 -0.775305 2 -0.0673 -0.0097 575 2.0864 -0.0012 -0.0809 -0.0000 0 602 -3.68115 -0.433049 2 -0.0097 577 2.18228 -0.0097 -0.0809 -0.2061 -1.0967 -0.494849 -0.0596 -0.0864 600 -3.87481 0.0745 -0.153037 -1.482261 -0.94644 2 -0.0000 0 581 3.0046 576 2.0000 0 596 0.0745 588 -3.0674 590 -3.20597 0.0745 606 1.0000 0 589 1.218218 -0.538 0.0864 586 0.36803 0.36899 0.571 2.0000 0 594 -3.70701 0.46242 -0.0000 0 601 -3.94644 -2 -0.0809 587 1.787967 -0.0909 -0.0909 -0.499907 -2.0000 0 580 3.538 0.36216 -1.0164 578 3.0000 0 591 1.36803 0.0864 -0.0745 -0.83897 -0.0164 -0.0000 0 593 -3.0596 592 -3.0674 50 .459837 -2 -0.117575 2 -0.49991 -2.0944 598 0.0909 585 0.60417 2 -0.19738 0.737452 -1.0000 0 579 3.0809 605 1.55305 -0.26393 -1.0046 -0.43561 -0.0968 597 0.117575 -2 -0.0097 -0.0012 -0.462423 -0.31603 -1.0012 574 2.0000 0 582 0.85321 -0.433049 -2 -0.64E-02 0.60417 -2 -0.0968 583 0.64E-02 0.0000 0 604 0.19738 0.0046 -0.4021 -0.775305 -2 -0.903519 -1.261927 -2 -0.0944 584 0.0046 572 3.49485 -0.53002 0.02993 -0.0000 0 603 -3.28871 2 -0.972369 -0.0944 -0.0967 -0.0944 -0.0673 -0.

0262 618 3.0345 611 2.53002 0.0055 -0.828865 2 -0.14272 -1.0000 0 633 3.20597 0.043 610 1.0113 -0.65773 -2 -0.0015 632 3.0514 609 1.0345 617 2.0113 614 1.828865 -2 -0.0056 629 2.48661 2 -0.68898 0.0183 620 3.70701 0.0000 0 51 .97322 2 -0.607 1.31549 -2 -0.0183 -0.0000 0 623 3.263931 -1.97322 -2 -0.65773 2 -0.0000 0 627 -3.630964 -2 -0.0514 -0.48661 -2 -0.316026 -1.0429 -0.0261 -0.0015 -0.07397 -1.206104 -1.0000 0 624 3.84569 0.0015 630 2.84569 0.802092 2 -0.0000 0 619 2.459837 2 -0.0113 622 3.043 616 1.0000 0 625 3.362159 -1.0429 -0.0183 -0.0514 615 1.802092 -2 -0.144355 -2 -0.0000 0 621 2.0261 612 2.630964 2 -0.144355 2 -0.0344 -0.31549 2 -0.073971 -1.0000 0 626 -3.68898 0.142724 -1.0113 -0.87481 0.402103 -0.0183 613 2.0000 0 628 2.0056 631 2.435613 -0.0015 -0.0055 -0.0596 608 1.0412 0.0261 -0.36899 0.0344 -0.0514 -0.0596 -0.

84E-02‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-0.0900‬‬ ‫‪-0.326339‬‬ ‫‪-3.0000‬‬ ‫‪0.0993‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0969‬‬ ‫‪0.02563‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-0.0082‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.489456‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-0.0095‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.378653‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0.27818‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.0558‬‬ ‫‪-0.0991‬‬ ‫‪-0.0903‬‬ ‫‪-0.‫ﭘﻴﻮﺳﺖ‪3‬‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎزه ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ‪ 8‬ﮔﺮﻫﻲ )‪ 52‬اﻟﻤﺎن(‬ ‫‪UZ‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪coordinate‬‬ ‫‪MATLAB‬‬ ‫‪ANSYS‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪NODE‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.71366‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-0.618337‬‬ ‫‪3.450552‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.0888‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.53845‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-0.975804‬‬ ‫‪-3.48946‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.0095‬‬ ‫‪-0.668231‬‬ ‫‪-3.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪1.45055‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪1.15136‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪1.0000‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.0773‬‬ ‫‪-0.0238‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2.51282‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-0.283074‬‬ ‫‪-3.02563‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-0.0459‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1.0966‬‬ ‫‪-0.0749‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1.0000‬‬ ‫‪0.0932‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0.151357‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0890‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.668231‬‬ ‫‪3.0000‬‬ ‫‪0.0540‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1.975804‬‬ ‫‪3.05126‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-0.283074‬‬ ‫‪3.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.618337‬‬ ‫‪-3.278183‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.0951‬‬ ‫‪-0.0202‬‬ ‫‪-0.0860‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0066‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.0958‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-3.37605‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.0315‬‬ ‫‪-0.0000‬‬ ‫‪0.326339‬‬ ‫‪3.53845‬‬ ‫‪28‬‬ .0000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.0950‬‬ ‫‪-0.0307‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.0000‬‬ ‫‪1.51282‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-0.0407‬‬ ‫‪-0.0892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.37865‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫‪0.

0612 30 -0.29 -1.0955 36 0.3 -0.0754 58 2.416742 -1.50283 -0.317093 -0.806 -0.421972 -1.62587 0.0380 50 -2.0835 -0.12008 -0.0537 -0.0730 55 0.0849 39 -1.0972 -0.59314 0.460388 -0.2446 -0.0167 59 -0.45764 -0.0874 62 -0.0337 45 2.57521 1.0210 46 1.278524 -0.101295 0.388422 -0.004598 -0.529387 -1.0951 -0.0854 -0.0536 -0.15 -0.0734 31 -0.12479 1 -0.0158 52 1.54164 0.56004 -0.0497 -0.0927 -0.0758 -0.0728 -0.0593 41 -1.0528 40 1.587982 -0.0897 -0.45 -0.45 -0.0853 54 -1.0904 -0.0907 56 -1.0963 43 1.68994 -1.56004 -0.0212 -0.93924 0.984914 -0.15 -0.947828 -1.0822 32 -3.0867 33 0.98309 -0.409053 -0.15 0.409196 -1.0936 37 -1.0528 47 0.0173 51 -2.0879 -0.0339 -0.0170 -0.0875 60 -0.191588 -0.0788 -0.15 -0.0780 49 -1.0759 53 -0.0911 -0.84855 -0.43632 1.0930 -0.76359 0.0534 38 0.71366 -2 -0.0937 -0.43315 -0.557049 -1.0608 42 0.0868 -0.6088 -0.84E-02 -2 -0.0598 -0.158547 -0.937115 -0.0875 -0.0946 35 -0.0593 -0.45 0.9223 -0.0760 -0.0787 -0.0182 -0.05126 -2 -0.373015 -0.09657 0.0858 -0.17121 -0.0904 61 0.37605 -2 -0.0992 34 -0.0497 57 0.0521 -0.149579 1.0412 -0.0729 44 2.14149 -1.45 -0.0809 -0.69377 0.0717 -0.0858 48 -0.31796 -0.821006 -0.0159 -0.528752 -0.23935 -0.0668 -0.683471 1.0798 53 .

23873 1.05515 0.0144 -0.0437 -0.04798 3.26254 -0.49155 -0.0168 -0.0481 75 -2.53213 -1.61312 -0.0153 54 .22365 -0.1584 -0.409582 -0.203 -0.052276 -0.0498 81 2.0316 89 2.0145 67 2.161468 5.0583 71 -0.0039 93 -2.272515 -0.0041 -0.42259 -0.0205 -0.0291 -0.0724 -0.0674 -0.0085 -0.0290 -0.55554 -0.0658 79 -2.0252 88 2.99181 -0.0854 -0.0160 94 -2.0854 64 0.63206 -0.48234 -0.52E-02 -0.79446 -0.0234 -0.0729 65 -2.988962 -1.71966 -0.860624 -0.0254 -0.0095 91 -2.0520 -0.25285 -0.109126 -0.0082 77 -1.715427 1.775924 0.738784 -0.0319 -0.59387 -0.0513 -0.0537 -0.0221 80 -1.0291 68 2.152671 1.0208 66 -2.0050 -0.0649 86 1.0294 -0.33519 -0.60584 -0.49155 -0.552276 -0.71424 -0.16755 -0.126983 0.89E-02 -0.0156 -0.0125 76 -2.18774 -0.9741 -1.350647 0.0390 74 -1.0081 90 2.215446 -0.0083 -0.0048 92 -3.55676 1.61069 0.0537 87 2.0151 -0.0353 -0.104553 -0.08542 -0.0227 82 1.98678 -0.0740 -0.0315 85 1.0799 73 -1.74387 -0.403 -1.0620 -0.63 0.0080 84 2.25827 -1.0811 -0.0099 -0.0349 -0.0644 -0.0519 83 2.0512 -0.96756 -0.0326 78 -1.0317 -0.33615 1.64195 -1.77913 -0.61033 -0.63873 1.656127 -0.305032 -0.221641 -0.0272 70 -1.57616 0.0289 69 -2.66E-02 -0.186508 -0.0341 95 -2.0230 -0.546761 -0.495676 -0.41129 -0.0089 -0.0691 72 -0.

0889 -0.0650 -0.0741 107 0.61962 0.558367 -0.0811 112 0.96 -2.0887 114 0.491735 0.595794 -0.0678 109 1.0645 -0.452538 -0.65982 0.0057 99 -2.0330 101 -2.968395 -1.0811 -0.430249 -0.48E-02 0.82892 1.0808 126 0.82098 -0.0514 116 -1.719671 -0.80517 -0.0258 102 -1.343649 -0.981666 -1.0808 -0.90296 -0.0882 -0.0608 -0.752438 -1.0750 -0.34485 0.85141 0.0684 -0.28002 -0.0179 0.94544 -0.801978 -0.0633 118 -1.0510 -0.0814 -0.0949 -0.39077 -0.478064 -0.58519 -0.0181 -0.5 -0.0825 124 1.0828 -0.0766 120 -0.704791 -0.0820 -0.732933 -0.0682 -0.5 -0.2079 -0.862395 0.178512 -1.830363 -0.0904 -0.0742 -0.0635 -0.0805 111 0.36796 -0.0897 123 0.14565 -0.0827 122 -0.0907 -0.0728 104 1.63985 -0.88623 1.786448 -0.0043 -0.0635 105 0.0042 98 -2.0832 127 0.0395 -0.0516 117 -1.387184 1.0057 -0.115294 -0.0813 -0.9961 0.416525 1.0906 115 -1.467326 -0.60956 -0.0974 55 .08375 0.3165 0.206897 -0.0812 -0.0518 -0.0305 97 -2.0806 106 0.745794 -0.0329 -0.414376 -0.0404 103 0.0813 -0.90413 1.245794 -0.0679 110 0.18089 1.095794 -0.84006 -0.802299 -0.0818 121 -0.0311 -0.0834 113 0.0182 100 -2.80717 1.0655 119 -1.0932 129 7.23782 -0.0791 -0.0619 125 0.4389 1.0807 108 1.0810 -0.15223 0.84828 7.50983 -0.0760 -0.0252 -0.434985 -0.95 -0.705467 -1.93E-02 -0.259175 -1.64345 0.0924 128 0.0902 -0.

0169 -0.6694 1.0883 -0.0699 146 0.0930 142 -0.0046 -0.0910 -0.48951 -1.0000 0.0932 -0.0192 -0.354527 -0.34497 -0.589483 -1.0933 -0.0886 -0.3878 -0.08345 -0.417786 -1.434721 -0.78694 -0.370766 -1.0899 144 -0.21282 1.38179 0.8044 -0.85E-02 -1.0567 -0.0963 132 -0.973065 -1.65898 -0.41571 -1.0619 -0.0402 -0.0904 -0.0730 162 1.222651 -0.730194 -0.0779 137 -1.299158 -2 -0.139262 -0.140242 -1.0400 156 1.39119 0.0166 151 2.0862 149 1.0840 -0.0190 155 1.0894 -0.47563 1.961015 -0.0708 139 0.4966 -0.53109 1.0568 138 -1.0881 147 -0.24379 1.636764 -2 -0.43E-02 0.0945 131 0.469292 -1.0841 145 -0.72882 -0.0746 -0.768557 -0.0000 159 0.0759 -0.00577 1.0959 133 -0.0670 -0.18997 -0.25877 -1.0866 -0.0883 -0.0000 158 3.65 -0.0346 -0.78002 -0.0695 -0.19473 0.0858 -0.14085 -0.0866 -0.71658 -0.53322 -0.0557 -0.0689 135 -0.311975 -2 -0.98432 -0.0900 -0.224369 1.173084 -0.0057 153 1.95898 -0.0851 148 0.0493 150 2.0046 152 2.0561 157 3.402582 -1.0607 56 .4267 -0.704527 -0.40547 -0.130 -0.0000 0.0503 -0.898809 -0.0854 141 0.0933 134 -1.910355 -0.0744 -0.0341 154 2.499607 -5.0884 143 6.0934 -0.838838 -1.0058 -0.0819 161 0.97437 -2 -0.0879 140 0.76115 -0.479984 -0.0925 -0.8706 -1.0868 160 0.0895 -0.360565 -1.34006 -0.0879 136 -1.

0000 0.26093 -1.0041 187 -3.0000 183 3.0959 -0.49961 -5.636764 2 -0.0159 185 3.0000 180 -3.0991 171 0.649579 2 -0.0963 173 1.311975 2 -0.299158 2 -0.0977 170 -0.649579 -2 -0.45 -0.3 -0.0971 -0.45 0.15 -0.0000 177 1.0045 -0.0638 -0.0048 -0.3 -0.0000 0.0469 -0.69328 0.662395 2 -0.15 -0.47998 -0.0919 -0.32479 2 -0.0161 190 -0.432287 -0.0489 176 -3.0547 0.0938 -0.0000 186 2.0951 -0.0960 -0.0945 169 -0.0000 182 3.0000 0.69328 0.0000 0.0795 167 1.0000 0.37779 0.987185 -2 -0.45 -0.260935 -1.45 -0.0313 -0.14092 -1.0045 57 .43229 -0.0000 0.97437 2 -0.0000 0.0480 -0.3 -0.0932 192 2.0000 0.3 -0.0901 165 0.0971 164 0.72532 0.0547 0.72532 0.0875 -0.987185 2 -0.0000 0.0931 -0.0958 172 0.0320 178 -3.0000 184 2.0165 -0.0939 -0.0959 -0.140922 -1.0459 174 1.15 0.662395 -2 -0.43E-02 0.0000 0.15 -0.0946 191 -0.0000 189 2.3 -0.39119 0.0774 -0.0000 188 -3.3 -0.0652 168 0.3 0.358625 -1.163 0.0000 181 3.0316 -0.0306 175 1.37779 0.0977 166 0.0000 179 -3.35862 -1.3 0.0161 -0.32479 -2 -0.

58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful