You are on page 1of 25

Αποςυμβολιςμόσ του MATRIX - Μζροσ 1,2,3

Μια προςπάκεια ανάλυςθσ - ΑΡΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ
τθσ ταινίασ " Matrix Reloaded ", υπό το πρίςμα του
ΕΣΩΤΕ΢ΙΣΜΟΥ και με ςθμείο αναφοράσ τθν ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
από τον
Κζλςο το Φιλαλικθ
ΜΕ΢ΟΣ 1
Ο κινθματογράφοσ, θ ΕΒΔΟΜΘ αυτι τζχνθ, κατά διαςτιματα αςχολείται... με μια
κεματολογία που αγγίηει τουσ κόςμουσ του Μεταφυςικοφ.
Πςο παλαιότερα πάμε, τόςο αραιότερα ςυναντάμε αυτό το γεγονόσ, ενϊ ςτισ μζρεσ μασ, θ
μία μετά τθν άλλθ ταινία τθσ μεγάλθσ οκόνθσ εμπεριζχει ζντονα τα ςτοιχεία, όχι απλά τθσ
Μεταφυςικισ γενικά, αλλά και εξειδικεφεται ςε κζματα που κα μποροφςαν εφκολα να
χαρακτθριςτοφν ωσ και Αποκρυφιςτικά…

Στο παρόν άρκρο, κα ικελα να αςχολθκϊ με τθν κεματολογία τθσ ταινίασ MATRIX.
Μια ταινία που απζςπαςε αντικρουόμενεσ κριτικζσ όχι μόνον από τουσ «ειδιμονεσ» του
χϊρου, αλλά ακόμα και από το κοινό που τθν παρακολοφκθςε!
Αφορμι για τθν εναςχόλθςι μου, ερμθνεία και αποςυμβολιςμό τθσ ταινίασ αυτισ, ςτάκθκε
μια ςυηιτθςθ μεταξφ φίλων ςτθν οποία ςυμμετείχα και θ εντφπωςθ που τουσ ζκανε θ
οπτικι μου ωσ προσ τα προαναφερόμενα (μεταφυςικι – εςωτεριςμόσ – αποκρυφιςμόσ
κλπ.)

Και πριν να ξεκινιςουμε το ταξίδι ςτον αποςυμβολιςμό τθσ ταινίασ, να αναφζρω πϊσ όπου
υπάρχουν πολλζσ απόψεισ, ςυνικωσ είναι και αντικρουόμενεσ…
Αυτό φανερϊνει ζνα ΥΓΙΕΣ ΡΝΕΥΜΑ....
Θα ιταν όμωσ περιςςότερο υγιζσ (υπερβολι δε λζω), όταν οι απόψεισ ζχουν μαηί τουσ και
τα ανάλογα ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΑ ...

Θα προςπακιςω λοιπόν να ςασ παρακζςω τθν άποψθ μου για το κζμα του πρϊτου μζρουσ
από τθν τριλογία τθσ ταινίασ, τθν οποία και κα προεκτείνω ςτο παρόν άρκρο μαηί με τθ 2θ
ταινία τθσ τριλογίασ, το Matrix Reloaded με όςα περιςςότερα ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ
μπορϊ
από τθν Υπζροχθ Ελλθνικι Μυκολογία...
Από τθν Σκανδιναβικι Μυκολογία...
Από τθν Εβραϊκι Μυκολογία...
Από τθ Θεοςοφία...
Από τον Τεκτονιςμό...
Από τθν Ρυκαγόρεια Αρικμοςοφία...
Από το Βουδδιςμό...
Από τον Γνωςτικιςμό...
Από τθν Ιερι Επιςτιμθ του Γιόγκα...
Και από ποφ να ξεκινιςω και ποφ να ςταματιςω!
Αν και ςχεδόν ΡΑΝΤΑ το Νο1 ςε μια τριλογία, όπωσ το The Matrix τραβά ΟΛΕΣ τισ
εντυπϊςεισ, με τα εφζ που ζχει αλλά και με τθν ιδιαίτερθ πλοκι του ζργου, ςε αυτό το Νο2,
το Matrix Reloaded, υπιρχε Ρ΢ΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.....
Και μπορϊ να πω άφοβα, πϊσ από ΚΑΘΑ΢Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΘΣ ςκοπιάσ, θ ταινία (ωσ τριλογία)
κίγει από ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΢ΕΥΜΑΤΑ, όπωσ ιδθ προανζφερα...
Και από ποφ ΔΕΝ είχε ςτοιχεία!!!!
Αντοχι να ζχει κανείσ και χρόνο για να τα "ρουφά" και να τα ανακαλφπτει....

Στθν πρϊτθ ταινία ( The Matrix ), ο ιρωασ μασ ο Neo επικεντρϊνεται ςε ζνα «δίλθμμα»…
Ρρζπει να ΔΙΑΛΕΞΕΙ ζνα χάπι, μεταξφ του «Μπλε ι Κόκκινου» ...
Το «Μπλε ι Κόκκινο» χάπι, που κα ζπρεπε να πάρει ο ΜΥΟΥΜΕΝΟΣ (με ςυγχωρείτε, ο
πρωταγωνιςτισ ικελα να πω), εάν ικελε να προχωριςει!!!
Πμωσ τι είναι αυτό το περίφθμο MATRIX;
Στο μφκο τθσ ςπθλιάσ του Ρλάτωνα γίνεται αναφορά ςε κάποιο άντρο μυιςεων, όπου τον
υποψιφιο για μφθςθ τον κατζβαηαν μζςα ςε μια ςπθλιά (ΜΘΤ΢Α - matrix) όπου τον
τοποκετοφςαν με το πρόςωπο ςτα τοιχϊματα τθσ ςπθλιάσ, άναβαν από πίςω του μια
φωτιά, του ζδειχναν τθσ ςκιζσ που ςχθματίηονταν και του φανζρωναν ότι αυτό που ζβλεπε
με τα «φυςικά του μάτια», ΟΙ ΣΚΙΕΣ δθλαδι, ιταν ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ και πϊσ όλα
αυτά που ζβλεπε δε ιταν παρά μια ΡΛΑΝΘ, ΜΙΑ ΑΥΤΑΡΑΤΘ, ΜΙΑ ΨΕΥΔΑΙΣΘΘΣΘ...
Του ζδειχναν πωσ ΤΙΡΟΤΑ ΑΡΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΡΑ΢ΧΕΙ!!!

γεννιζται για δεφτερθ φορά «ΕΝ ΡΝΕΥΜΑΤΙ» και ζτςι παφει να ανικει ςτον ΚΟΣΜΟ ΤΘΣ ΣΚΙΑΣ αλλά μετζχει ςτο ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.. ο Νικόδθμοσ ςυμβολίηει τθν ανκρωποψυχι).... Ο Ιάκωβοσ Μπαίμε. Ο ΜΥΟΥΜΕΝΟΣ τθσ οποιαςδιποτε κρθςκείασ.πϊσ είναι δυνατόν να ειςζλκει για δεφτερθ φορά ο άνκρωποσ ςτθ μιτρα τθσ μθτρόσ του. ΨΕΥΔΑΙΣΘΘΣΘ!!! Στθν ςπθλιά αυτι λοιπόν. τον κόςμο που ηοφμε. ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ Μυςτικιςτζσ του Δυτικοφ Ρνεφματοσ. διδάςκοντασ τον περί τθσ «ΔΕΥΤΕ΢ΘΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ ΤΟΥ ΑΝΘ΢ΩΡΟΥ» όπου ο καλόσ μασ Νικόδθμοσ (και υπό το πρίςμα τθσ αλλθγορίασ των λόγων του Ιθςοφ Χριςτοφ. είπε ςχετικά με τον αλθκινό μυθμζνο: ..Θ Maya μζςα ςτθν ςκιά και τθν αικάλθ Στθν Ινδία μάλιςτα..» Να θ αλλθγορία αλλά να και ζνα «κλειδί» περί των μυιςεων. αναρωτιζται: «. τον αποκαλοφν ςτα Σανςκριτικά: ΜΑΓΙΑ – maya που ςτο ερμθνευτικό λεξικό κα δοφμε ότι ςθμαίνει: ΑΥΤΑΡΑΤΘ. δόγματοσ ι φιλοςοφικοφ ςυςτιματοσ.. ο υποψιφιοσ για μφθςθ «εφάρμοηε» αυτό που δίδαξε αιϊνεσ αργότερα ο Ιθςοφσ Χριςτόσ ςτον Νικόδθμο..

αλλά και παραφκορά τθσ λζξεωσ New = NEOΣ) όταν λαμβάνει τθ ΜΥΘΣΘ. out of which the life of man has taken its origin. και κατ' ουςίαν: Ο Αιώνιοσ Λόγοσ Μια ερϊτθςθ πάντωσ που δθμιουργείται εφλογα. that is to say : The Eternal Word. που ηει.. whose soul and Mind has entered again into its original matrix. είναι αν ΤΕΛΙΚΑ.)... θ μφθςθ τθσ ανκρωποψυχισ είναι μια ΝΕΑ ΓΕΝΝΘΣΘ(. του οποίου η Ψυχθ του και ο Νουσ του έχουν ξανά ειςέλιει ςτο αρχικό του Matrix (=μθτρα. πηγθ) έξω από το οποίο έχει την προέλευςθ τησ η ζωθ του ανιρώπου.Ο Ιάκωβοσ Μπαίμε He alone is a true christian. ο Neo (αναγραμματιςμόσ τθσ λζξεωσ One = Ο ΕΝΑΣ. -Six Points Ππου ςε ελεφκερθ μετάφραςθ ςθμαίνει: Μόνοσ αυτόσ είναι ο αληιινόσ χριςτιανόσ.. ... Δθλαδι ο ιρωασ τθσ ταινίασ. Ηει ςτον «Ρ΢ΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» ι ηει ςτθν «ΕΙΚΟΝΙΚΘ Ρ΢ΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ» αλλά ΕΝ ΡΛΘ΢EI ΣΥΝΕΙΔΘΣEI για το ΡΟΥ ΑΚ΢ΙΒΩΣ βρίςκεται..

Και χάριν βοθκείασ.. θ οποία κατά τουσ φιλοςόφουσ.. Κάποιο κοινό ςθμείο ίςωσ.. Κρφβει τθν λζξθ XIRAM !!!!! Ροιοσ είναι λοιπόν ο Χιράμ και τι είναι το Matrix... δθλαδι αυτοί που ζχουν παραδϊςει τα θνία ςτθν Ψυχι (αφοφ ο εγκζφαλοσ κοιμάται)... ο «ςκοτεινόσ φιλόςοφοσ» Μιπωσ και δεν είναι ζτςι τα πράγματα.. μπορεί και να ΜΘΝ υπάρχει! Ενϊ οι «κοιμιςμζνοι». μασ δίνει ζναν "παράξενο" ΑΝΑΓ΢ΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Πλοι οι «ξυπνθτοί». να ςασ παρακζςω μια φράςθ του Θρακλείτου. MATRIX. .. καταφζρνουν να φτάνουν ςε κόςμουσ «ξεχωριςτοφσ». που μου τθν ανάφερε ζνασ καλόσ φίλοσ επάνω ςτθ ςυηιτθςθ: ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΥΡΝΘΤΟΥΣ. Θ λζξθ MATRIX που ςθμαίνει ΜΘΤ΢Α. ςε κόςμουσ που μπορεί να φτάςει θ Ψυχι του κακενόσ μασ… Αλλά ασ επιςτρζψουμε ςτθν ταινία. Υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ο Θράκλειτοσ. ΟΙ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΙ ΗΟΥΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ. βλζπουν και αντιλαμβάνονται μια κοινι (ςχεδόν) πραγματικότθτα. εκείνου του «Σκοτεινοφ Φιλοςόφου». κρφβει μζςα του πζραν από τθν «Σπθλιά του Ρλάτωνα» όπωσ προανζφερα και ζναν ακόμα μεγάλο (κατ’ εμζ) ςυμβολιςμό. που να μασ βοθκιςει ςτθ δθμιουργικι μασ ςκζψθ.. όπου και ΜΟΝΟ ο τίτλοσ τθσ περίφθμθσ τριλογίασ.

θ πόλθ ΣΙΩΝ.... που κρφβει μζςα τθσ το τελευταίο ανκρϊπινο ΕΛΕΥΘΕ΢Ο κφτταρο κατά το 2ο μζροσ τθσ ταινίασ… Θ άγια πόλθ Σιϊν Χμμμ. ...... Ροφ ζχτιςε ο Χιράμ τον Ναό του Θεοφ με εντολι του βαςιλζωσ Σολομϊντα.. αλικεια.... Και ο περίφθμοσ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ του Χιράμ.Μα και βζβαια υπάρχει.. Τι είναι ο ΝΑΟΣ που ζχτιςε. Τι ςχζςθ μπορεί να ζχει με το κζμα τθσ ταινίασ..

Ο καμπαλιςτισ (Portae Lucis Johann Miller 1516)κρατϊν το Σεφιροκικό Δζντρο Εκεί μζςα (ςτθν Καμπαλά) υπάρχει μια Ρ΢ΑΚΤΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ που βοθκά ςτθν ΑΝΑΚΑΛΥΨΘ. ... ςε ζναν "άλλο κόςμο τφπου Matrix".Ο βαςιλζασ Σολομϊντασ & ο Χιράμ Αμπίφ Θζτω ερωτιςεισ που κα μασ βοθκιςουν όλουσ να αντιλθφκοφμε με ζνα ακόμα διαφορετικό πρίςμα τθ ταινία. Αυτόσ ο ΑΝΑΓ΢ΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ τθσ λζξεωσ MATRIX ωσ ΧΙ΢ΑΜ. μπαίνουμε ςτα "Αρρθτα & τα Κρφφια". τθσ Καμπαλά. αυτόν τθσ Εβραϊκισ Μυςτικισ Ρροφορικισ Ραράδοςθσ... γίνεται χωρίσ το γράμμα Τ και από εδϊ και πζρα..

.είναι μια διαίρεςθ τθσ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ Καμπαλά. ςτο λιμμα "Νοταρικόν". ότι με Ο΢ΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ςυςχετιςμοφσ το μόνο που καταφζρνουμε.. τθσ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ... ονομάηεται Νοταρικόν. ι ΑΝΤΙΣΤ΢ΟΦΩΣ ςχθματίηει Φ΢ΑΣΕΙΣ με ΛΕΞΕΙΣ που φτιάχνονται από τα Α΢ΧΙΚΑ ι ΤΕΛΙΚΑ γράμματα ΑΛΛΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.. είναι να ΡΑ΢ΑΜΕΝΟΥΜΕ ςτθ ΛΟΓΙΚΘ και ςτουσ ΔΑΙΔΑΛΟΥΣ του ΜΥΑΛΟΥ . επάνω ςε αυτό που ζγραψα. παρζκεςα το ςκεπτικό μου." Από εκεί λοιπόν. μασ αποκαλφπτει ΕΝΑ μζροσ του λζγοντασ πϊσ : Ελζνθ Ρετρόβνα Μπλαβάτςκυ (1831 -1891) ". αλλά και ΑΡΟΚ΢ΥΨΘ λζξεων και εννοιϊν μζςα ςτισ ΙΔΙΕΣ τισ λζξεισ!!! Το ςφςτθμα αυτό.. Ο πολυμακισ και βακφσ ΓΝΩΣΤΘΣ τθσ Καμπαλά Γουίλιαμ Γουίν Γουζςτκοτ ςτο Τheosophical Glossary τθσ Ελζνθσ Ρετρόβνασ Μπλαβάτςκυ..ΦΥΣΙΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘ. Αναφζρεται ςτο ςχθματιςμό ΛΕΞΕΩΝ από τα Α΢ΧΙΚΑ ι ΤΕΛΙΚΑ γράμματα λζξεων ςε κάκε φράςθ. Ράντωσ. .. ορμϊμενοσ και ΓΝΩ΢ΙΗΟΝΤΑΣ και ζνα "μζροσ" που δεν αποκάλυψε ο πολυμακισ Καμπαλιςτισ. να τονίςω ςε εκείνουσ που δια τθσ λογικισ προςπακοφν να προςεγγίηουν ΟΛΑ τα πράγματα.

. κα μιλιςω για λίγο πιο βακιά ςτοιχεία του ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ που ςχετίηονται με το Μφκο του Χιράμ..Μζροσ 2ο Και τϊρα γι' αυτό το περίφθμο Χ που ςτα αγγλικά είναι Θ.. Στθν ΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΤΟΑ υπάρχουν ΔΥΟ ΣΤΘΛΕΣ.Ο Φυςικοεγκζφαλοσ και οι δαιδαλϊδθσ ζλικεσ που τον αποτελοφν Αποςυμβολιςμόσ του MATRIX . φανερϊνουν και μια Α΢ΜΟΝΙΑ. ..Αναγκαςτικά..... του Α΢ΧΙΤΕΚΤΟΝΑ του Ναοφ. Μεταξφ ΟΛΩΝ των άλλων που ςυμβολίηουν (άρρεν και κιλυ κλπ. Οι "γνωςτζσ" (ςε όςουσ αςχολοφνται) με τα γράμματα J και B.).

αυτοφ του ΙΔΙΟΥ του Σταυροφ.το πρότυπο ςφμβολο δίνει με ΓΕΩΜΕΤ΢ΙΚΘ ΙΕ΢ΟΓΛΥΦΙΑ όχι μόνο το νόθμα όλων των γραμμάτων μασ. Και πάλι από τον Ελιφάσ Λεβί κα δανειςτϊ μερικζσ ςκζψεισ του για τον Σταυρό. Λζει λοιπόν ο Λεβί : .. ςφμφωνα με τον Γάλλο Καμπαλιςτι και Δάςκαλο τθσ Υψθλισ Μαγείασ Αλφόνσ Λουί Κονςτάν.. το γνωςτό μασ 'Θτα Στα αγγλικά λοιπόν.. θ λζξθ Χιράμ γράφεται: Θiram και ευλόγωσ αναρωτιόμαςτε ΡΩΣ το αγγλικό Θ. που είναι γνωςτό ςαν το ςχζδιο τθσ Εδζμ. που είναι γνωςτόσ ςτουσ περιςςότερουσ με το εξεβραϊςμζνο όνομά του Ελιφάσ Λεβί Ηαχζντ. δθλαδι ζχουμε ζνα ΙΔΕΟΓ΢ΑΜΜΑΤΙΚΟ ςφμβολο. μασ αποκαλφπτεται πϊσ : ". εάν κζλουμε να βροφμε και τθ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΙΣΟ΢΢ΟΡΙΑ. δεν ζχουμε παρά να ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΜΕ μια Ο΢ΙΗΟΝΤΙΑ γραμμι να τισ ενϊνει και να τισ ιςορροπεί.. οι ΔΥΟ ΣΤΘΛΕΣ του ναοφ που φανερϊνουν μια Α΢ΜΟΝΙΑ...τα γράμματα κακορίηονται ΓΕΩΜΕΤ΢ΙΚΑ μζςω ενόσ προτφπου ςυμβόλου.. γίνεται ςτα ελλθνικά Χ..Τϊρα.... Εδϊ μζςα. τα παραπάνω λεγόμενα του Ελιφάσ Λεβί. ΑΛΛΑ και των αρικμϊν μασ…" Ελιφάσ Λεβί Με βάςθ λοιπόν.. .. κρφβεται ΜΙΑ από τισ "άπειρεσ" επεξθγιςεισ του ΥΨΙΣΤΟΥ αρχετυπικοφ ςυμβόλου.

.... κατά το κζλθμα του Θεοφ (βαςιλζασ Σολομϊντασ). Ανδρζα Με αυτό το ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ προσ τα Άρρθτα και τα Κρφφια τθσ Ραγκόςμιασ Θεολογίασ βλζπουμε πϊσ το Άγιο Ρνεφμα που ςυμβολίηεται ΚΑΙ με τον Σταυρό του Αγ." Θ ςταφρωςθ του Αγ.. Το ΕΝΑ(αυτό που θ κορυφι του κοιτά προσ τα ΡΑΝΩ) είναι ο Ρατζρασ ι το ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΟ και το ΑΛΛΟ (που κοιτά θ κορυφι του προσ τα ΚΑΤΩ) είναι θ Μθτζρα ι το ΡΑΘΘΤΙΚΟ.. όπου μζςα ςτον τεκτονικό Μφκο του Χιράμ με μια ΑΛΛΘΓΟ΢ΙΚΘ ΣΘΜΑΣΙΑ ΤΟΥ το βρίςκουμε να ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ με τθ Δθμιουργία του Κόςμου (καταςκευι του Ναοφ) από τον Λόγο που "δι’ αυτοφ τα πάντα ζγιναν" (Αρχιτζκτονασ Χιράμ)..Υπάρχει επίςθσ μια ΔΙΑΣΤΑΥ΢ΟΥΜΕΝΘ δράςθ του πατζρα επάνω ςτον Υιό & του Υιοφ επάνω ςτον πατζρα και γι' αυτό ο ςταυρόσ του Αγ. κακζνα από τα μζρθ του Ελοΐμ περιζχει τισ Τ΢ΕΙΣ Α΢ΧΕΣ: Ρατζρασ Μθτζρα (ι υιόσ) και Αγάπθ (ι άγιο πνεφμα). το Άγιο Ρνεφμα ςυμβολίηεται ΚΑΙ με τον Σταυρό του Αγίου Ανδρζα!!! .Ασ ςυμβολίςουμε ΙΕ΢ΟΓΛΥΦΙΚΑ τον Ελοΐμ με τα ΔΥΟ ΡΛΕΓΜΕΝΑ Τ΢ΙΓΩΝΑ.. .. Δυνάμει τθσ αρχισ τθσ ΚΥΚΛΙΚΘΣ ΕΝΑΛΛΑΓΘΣ.. Μα και κατά τα λεγόμενα του Ελιφάσ Λεβί.". Ανδρζα εκφράηει το μυςτιριο του Αγίου Ρνεφματοσ ( Χ ). Ανδρζα ( Χ )..

αν κα μποροφςα να πω κάτι τζτοιο. το αρχετυπικό και ΙΕ΢ΟΓΛΥΦΙΚΟ γράμμα "Χ" αντιςτοιχεί ςτον Χιράμ. ςτα δεδομζνα του Μatrix: Στθ Βουδιςτικι φιλολογία υπάρχει ζνα κείμενο. πατιςασ τον Θάνατον τον οποίον και αλυςόδεςε. τείνει χείρεσ βοθκείασ προσ τον Αδάμ και τθν Εφα και τουσ ςϊηει εκ τασ αιωνίου τιμωρίασ του Θανάτου. Οι 2 πφλεσ του Άδου ςχθματίηουν τον Ιερό Σταυρό του Αγίου Ανδρζου. το κεφαλόςκαλο του δθλαδι… Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ ουςιαςτικά. Στθν αγιογραφία τθσ Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ. τθν άρρενα μζςω του Αδάμ και τθ κιλεια μζςω τθσ Εφασ και Αυτόσ καταςτάται θ ΙΣΟ΢΢ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ !!! Ασ επιςτρζψουμε όμωσ. το ουδόσ του Ραραδείςου. Ανδρζα.!!! Κλείνοντασ επ' αυτοφ. ο Αναςτάσ Ιθςοφσ Χριςτόσ εκ του τάφου του Άδου. που μασ αποκαλφπτει τα λόγια του Βοφδα Σιντάρτα Γκοτάμα.Δθλαδι. τον Αρχιτζκτονα του Ναοφ (κόςμου) και κατά τθ ταινία. ανοικοδομεί τισ δφο ςτιλεσ. παρακζτω τον εξισ ςυμβολιςμό ςχετικά με τον Χιράμ και τον Σταυρό του Αγ. θ απεικόνιςθ του γεγονότοσ τθσ Αναςτάςεωσ κρφβει ζναν ςχετικό με το κζμα μασ ςυμβολιςμό: Ππωσ και εςείσ διαπιςτϊνετε. Να ςθμειϊςω εδϊ. κατά τθν ςτιγμι τθσ αφφπνιςισ του... τον Αρχιτζκτονα του Matrix. ότι θ μθτζρα του Σιντάρτα λεγόταν Maya!!! .

Επίπονθ θ γζννθςθ ξανά και ξανά. τθ γζννθςθ ενόσ ΜΥΣΤΘ) του ιρωα Neo. κακϊσ και με το μφκο του ΧΙ΢ΑΜ που προανζφερα. Κτίςτθ του Σπιτιοφ. χωρίσ ανάπαυςθ. γιατί κα τα ςυνδυάςω με τα ερωτιματα που ζκεςα ςχετικά με τον Χιράμ και το Ναό που ζκτιςε. ο νουσ ζχει φτάςει ςτο τζλοσ τθσ επικυμίασ" Νταμμαπάντα Από το παραπάνω απόςπαςμα. ςασ παροτρφνω να το δοφμε (το MATRIX) από τθν "ςκοπιά" τθσ ΑΝΑΣΤΑΣΘΣ (τθσ νζασ γζννθςθσ ςτον ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ. Πμωσ αυτά τα λόγια του Βοφδδα. ζχεισ φανερωκεί! Δε κα ξαναχτίςεισ ξανά Σπίτι. αναηθτϊντασ τον Κτίςτθ αυτοφ του Σπιτιοφ. που εκςτόμιςε ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΣΤΙΓΜΘ ΤΘΣ ΦΩΤΙΣΘΣ ΤΟΥ... . Πλεσ οι κολϊνεσ ςου ζχουν ςπάςει. θ οροφι ςου ζχει καταςτραφεί. του ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥ. ΥΡΕ΢ΤΑΤΘ ΑΦΥΡΝΙΣΘ "Μζςα από κφκλουσ πολλϊν γεννιςεων περιπλανικθκα χωρίσ ανταμοιβι.Το όνειρο τθσ Maya και θ ςφλλθψθ του Βοφδα Σασ τα παρακζτω. ςτραμμζνοσ προσ το άμορφο. είναι Α΢΢ΘΚΤΑ ςυνδεδεμζνα με τθ ΜΥΘΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ που βιϊνει ο κακζνασ μυοφμενοσ.

. είναι το ΦΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑ." Μα το «Σπίτι» που αναφζρει το απόςπαςμα.Ο Αφυπνιςμζνοσ Βοφδασ (ο Φωτιςμζνοσ) Και λόγω του ότι (προςωπικά ΡΑΝΤΑ) κεωρϊ τουσ ΜΥΘΟΥΣ ωσ μια ΜΥΘΤΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για εκείνον που καταπιάνεται μαηί τουσ. . και τον "πραγματικό" οίκο του Θεοφ τον ζχτιςε ο "Υιόσ τθσ Χιρασ".. που κα του δϊςει ηωι. Κατά τον Εςωτεριςμό. Και ποιοσ είναι ο «Κτίςτθσ» για το φυςικό μασ ςϊμα... Ζτςι. το οποίο ΣΩΜΑ είναι και ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (τον οποίο ςε 3 θμζρεσ «ΞΑΝΑΕΧΤΙΣΕ» με τθν ΑΝΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ο Μεγάλοσ ΢αββί).αναζητώντασ τον Κτίςτη αυτοφ του Σπιτιοφ. ο ΧΙ΢ΑΜ... Λζει λοιπόν ο Βοφδασ: ". νομίηω πϊσ βρίςκουμε ζναν ακόμθ "μίτο". που κα μασ βοθκιςει να δοφμε τθν ταινία με μία ΑΚΟΜΑ πιο "βακιά" οπτικι. θ Ψυχι που κα ενοικιςει ςε αυτό... αλλά και με διαφορετικι προοπτικι.. τον οποίο και κάλεςε από τθν Τφρο ο Σολομϊντασ για να τον ΟΙΚΟΔΟΜΘΣΕΙ.. κα το εμψυχϊςει.

δεν ζχει πια ανάγκθ να ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ να υπάρχει.. Ρότε όμωσ Ρ΢ΑΓΜΑΤΩΝΕΤΑΙ αυτό το γεγονόσ.". Ο Οίκοσ. Και λζει ςτθ ςυνζχεια πάλι ο Βοφδασ: "…Κτίςτη του Σπιτιοφ... που ςτα λόγια του Βοφδα αναφζρεται ωσ: ". είναι όλα εκείνα που . ΟΤΑΝ Ο ΚΤΙΣΤΘΣ (ΜΥΣΤΘΣ)..... Ο ςυμβολιςμόσ... ΤΕ΢ΑΣΤΙΟΣ.οι κολϊνεσ ςου που ζχουν ςπάςει. Τ΢ΙΑ ΛΕΡΤΑ μετά από το "κάνατο" του Νeo... Τ΢ΕΙΣ ΘΜΕ΢ΕΣ μετά από το "κάνατό του". Και πότε ζχουμε τθν ΕΜΦΑΝΙΣΘ ΤΟΥ. ΦΑΝΕ΢ΩΘΕΙ. Κατά τθ μυθτικι διαδικαςία ςτο MATRIX. Θ κυβιςμζνθ λίκοσ με τα εργαλεία για τθν κφβιςθ Ο Διδάςκαλοσ Σιντάρτα λζει...... από τθν ΣΤΙΓΜΘ που ο Μυθμζνοσ ΕΡΙΤΕΛΕΣΕ ΤΟΝ ΣΚΟΡΟ ΤΟΥ. ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ. έχεισ φανερωιεί! Δε ια ξαναχτίςεισ ξανά Σπίτι…" Θ Λίκοσ Κυβίςτθκε. Το ΣΩΜΑ. μαηί με τα ΑΙΣΘΘΤΘ΢ΙΑ Ο΢ΓΑΝΑ ΤΟΥ και άρα και με τισ ΑΙΣΘΘΣΕΙΣ ΤΟΥ (αυτζσ που ΣΚΛΑΒΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘ΢ΩΡΟ ΣΕ ΨΕΥΔΑΙΣΘΘΣΕΙΣ).Ο Ναόσ του Σολομϊντα με εμφανείσ τισ 2 ςτιλεσ... Κατά τθ μυθτικι διαδικαςία του Ιθςοφ.......

ςτο δεφτερο μζροσ το ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΘΣΘΣ του ιρωα μασ (Neo). να μπερδεφτθκαν με τισ «διαφορζσ» που είχε το 1ο με το 2ο μζροσ του ζργου.. όςοι αςχολείςτε με τα λεγόμενα Δυτικά ςυςτιματα μυθτικισ παράδοςθσ. Το αποτζλεςμα τθσ ΔΕΥΤΕ΢ΘΣ ΜΥΘΣΘΣ *αν ςτθν πρϊτθ ιταν ΜΟΝΟ το να του προςφζρει ο Μορφζασ (μυθτισ) τθν ΑΛΘΘΕΙΑ και τίποτα παραπάνω+. να ικελαν περιςςότερθ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ςε αυτό το 2ο μζροσ... ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. είναι οι ΡΕΝΤΕ ΑΙΣΘΘΣΕΙΣ ΜΑΣ. όςο βζβαιο μπορεί να είναι ζνα MATRIX. μιασ και οι κριτικζσ αυτζσ ζγιναν με γνϊμονα και άξονα τθνΡ΢ΟΣΩΡΙΚΘ ΟΡΤΙΚΘ του κριτικοφ ι κεατι τθσ ταινίασ. ότι το κλειδί για τθν "πθγι του Matrix" που αναηθτά ο Neo. είχε να κάνει με τθν ΕΡΙΛΟΓΘ ι ΕΚΛΟΓΘ για το ΜΡΛΕ ι ΚΟΚΚΙΝΟ χαπάκι.. Θζλω να πω. θ μφθςθ του ιρωα Neo. αλλά από τθν άλλθ κα ςϊςει τθν ΑΓΑΡΘΜΕΝΘ ΤΟΥ (Trinity). είχε να κάνει με δφο πόρτεσ … Τθ ΔΕΞΙΑ και τθν Α΢ΙΣΤΕ΢Θ … Ασ δοφμε. ποιά ιταν θ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ τθσ Μφθςισ του. τον ΢οδοςταυριςμό και γενικά. και διαφορετικά το κζμα τθσ ταινίασ… Ρολλοί ίςωσ.Ρλάνθ . Είναι πλζον βζβαιο. Θ ΟΡΤΙΚΘ του κακενόσ μασ είναι ζνα MATRIX. ςε αυτιν ιταν το να ηιςει με το βάροσ τθσ ΑΛΘΘΕΙΑΣ και τθν ΓΝΩΣΘ τθσ!!! Να ηιςει με το βάροσ τθσ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΘΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΘΣ… Το ρόλο του μυθτι ςτθ 2θ μφθςι του τθν είχε ο ίδιοσ ο "Α΢ΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ" του Matrix! Μπορείτε να κάνετε τϊρα.. τον Αρχιτζκτονα του Ναοφ του Σολομϊντα και κα ΕΚΡΛΑΓΕΙΤΕ. MΕ΢ΟΣ 3 Και ςτο ςθμείο αυτό. είναι πωσ ςτθν πρϊτθ ταινία γνωρίηαμε ΜΟΝΟ τθν Τριάδα: .. με το "υπόβακρο" που ζχει. τουσ ΑΡΑ΢ΑΙΤΘΤΟΥΣ ςυςχετιςμοφσ. γεγονόσ που κα επαλθκευτεί ςτθ ςυνζχεια. Και αν ςτο πρϊτο μζροσ τθσ τριλογίασ...ΨΕΥΔΑΙΣΘΘΣΘ.... κα ικελα να αναφζρω κάτι ςχετικά με τισ διάφορεσ κριτικζσ που δζχκθκε θ ταινία. από όςθ ποςότθτα είδαν και ςτο 1ο.Αυταπάτθ . ιδιαιτζρωσ όςοι από εςάσ αςχολείςτε με τον Τεκτονιςμό. Άλλοι ίςωσ. με όςα παρζκεςα Ρ΢ΙΝ για τον Χιράμ Αμπίφ.. πϊσ ο ΚΑΘΕΝΑΣ μασ.. Και θ ςθμαντικότερθ διαφορά που εντόπιςα. Ο Αρχιτζκτονασ του δείχνει ΔΥΟ ΡΟ΢ΤΕΣ και του λζει ότι ςτθ μία κα ςϊςει τθν ΑΝΘ΢ΩΡΟΤΘΤΑ.δθμιουργοφν τθν ΕΙΚΟΝΙΚΘ Ρ΢ΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ που αποκαλοφμε MATRIX και που οι Ινδοί τθν αποκαλοφν Maya .

.. Πμωσ και θ Μυκολογία είχε τθν τιμθτικι τθσ ςε αυτό το 2ο μζροσ τθσ τριλογίασ. υπάρχει ο Θεόσ Λόκι που είναι αδερφόσ εξ αίματοσ με τον Θεό Οντίν. Και αυτό είναι μια ΚΑΘΑ΢Α Γνωςτικι εκδοχι τθσ Δθμιουργίασ.. όπωσ ιδθ προανζφερα. Ο Λοκ και θ Νιόβθ. Ο Λοκ λοιπόν.. . ποιόσ είναι και τι κρφβεται ΡΙΣΩ από το όνομα αυτό. του ςκάφουσ του Μορφζα. πουΕΚΕΙΝΕΣ είχαν το βάροσ των ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ και θ γνωςτι μασ πλζον Τριάδα είχε το βάροσ τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ. αλλά ςε κάποια ςτιγμι του τθν "ζκλεψε" (ερωτικά πάντα) ο Λοκ. θ Νιόβθ ιταν θ αγαπθμζνθ του Μορφζα..ΜΟ΢ΦΕΑΣ ..Τ΢ΙΝΙΤΘ .. Στθν ιςτορία που εκτυλίςςεται ςτθ μεγάλθ οκόνθ.. μασ αποκαλφφκθκε ότι θ Τριάδα αυτι ΔΕΝ ΘΤΑΝ Θ ΜΟΝΑΔΙΚΘκαι θ ΥΡΕ΢ΤΑΤΘ Α΢ΧΘ. με παραπζμπει ςτθν Σκανδιναβικι Μυκολογία!!! Σε αυτι τθν ΚΑΤΑΡΛΘΚΤΙΚΘ μυκολογία (όπωσ είναι άλλωςτε και ΟΛΕΣ οι μυκολογίεσ). Οι "καλοί" λοιπόν. Κατά τουσ Γνωςτικοφσ.. τουσ Ελοχίμ.. Στο 2ο αυτό μζροσ λοιπόν. αλλά από μια Ιεραρχία Αγγζλων. Ρροςωπικά.... αλλά ΡΑΝΩ από αυτιν υπιρχαν ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΘΤΕΣ.ΝΕΟ. είναι οι αίτιοι για τα όςα περνά ο άνκρωποσ επάνω ςτθν γθ.. αλλά υπιρχε μια ΟΛΟΚΛΘ΢Θ ΡΟΛΘ. που είχε ΔΟΜΘ και ΙΕ΢Α΢ΧΙΑ. Σε αυτό το 2ο μζροσ... όπου Εκείνοι ζφτιαξαν τον κόςμο κατά τθ δικι τουσ εικόνα και τθ δικι τουσ ομοίωςθ και αυτοί οι Ελοχίμ... ο Κόςμοσ ΔΕΝ δθμιουργικθκε από τον Ζνα και Μόνο Θεό. τθσ υπόκεςθσ ΔΕΝ ΘΤΑΝ ΜΟΝΟ το πλιρωμα του "Ναβουχοδονόςορα". ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ (μεταξφ ΟΛΩΝ των άλλων) και 2 νζα "πρόςωπα".

. Στθν ΕΞΩΤΕ΢ΙΚΘ και ΕΡΙΔΕ΢ΜΙΚΘ οπτικι.καλοφ.. Εςωτερικά όμωσ τι ςυμβολίηει..Ο Οντίν Αυτοί οι δφο αδερφοί είναι ζνα ακόμα ΔΙΔΥΜΟ κακοφ ... είναι ο πατζρασ του φοβεροφ λφκου Φζνρισ και του φιδιοφ Μίντγκραντ Το φίδι Μίντγκραντ ςχεδιάηοντασ το Άπειρο με το ςϊμα του . ο Λόκι ςυμβολίηει το Κακό Ρνεφμα των Σκανδιναβϊν. . Εςωτερικά. μόνο επειδι ΔΙΑΦΟ΢ΟΡΟΙΘΘΘΚΕαπό τθν αρχζγονθ Αρμονία.. είναι ΑΡΛΑ μια "ενάντια δφναμθ".. Στο 'Εδδα. όπωσ και τόςα άλλα..

000 μθχανϊν. ιταν ο Αλαλκομενεφσ. χωρίσ να πάκουν κάτι οι ΑΝΘ΢ΩΡΙΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ τθσ ΥΡΟΓΕΙΑΣ ΡΟΛΘΣ.. ο οποίοσ πιρε ωσ γυναίκα του τθ Νιόβθ και ζτςι. ζχουμε ςτουσ Βοιωτικοφσ μφκουσ τθ Νιόβθ ωσ πρϊτθ μάνα των Ανκρϊπων.. θ ΝΙΟΒΘ ζχει να κάνει με τουσ μφκουσ για τα Ρ΢ΩΤΑ ΦΥΛΑ ι ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ των Ελλινων.. είναι ο αδερφόσ του Οντίν. Αυτι λοιπόν είναι θ "άγνωςτθ" μυκολογικι Νιόβθ. είτε ωσ κόρθ. ο οποίοσ ιταν και ο Ρ΢ΩΤΟΣ άνκρωποσ.. είχε ζναν γιο.. θ Νιόβθ ςχετίηεται με τουσ μφκουσ για τθν καταγωγι του Ρ΢ΩΤΟΥ ΑΝΘ΢ΩΡΟΥ. θ πρϊτθ Μάνα των Ανκρϊπων Μια κόρθ τθσ Νιόβθσ ιταν και θ Μελία (!!!!!). πωσ ο Δίασ τθν ερωτεφτθκε και εκείνθ του χάριςε τον Άργο και τον Ρελαςγό. Θ Νιόβθ. Ππωσ και να ζχει πάντωσ.. είτε ωσ γιαγιά..Ππωσ ΘΔΘ ανζφερα.. τθσ Σιϊν.. Λζγεται λοιπόν.. Μα και ςτθν ταινία ΑΚ΢ΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ζχουν τα πράγματα!!!! Στθν κρίςιμθ ερϊτθςθ για το ΡΩΣ κα αντιμετωπίςουν τθν επίκεςθ 250.... ο Λόκι είναι θ ΑΚ΢ΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΘ ΦΥΣΘ ΤΟΥ. Κατά τθν Ελλθνικι Μυκολογία. Ασ δοφμε τϊρα ποια ςχζςθ μπορεί να ζχει με τθ ταινία.... τον Φορωνζα. . Σε άλλθ εκδοχι των μφκων για τθ Νιόβθ λζγεται.. που ζφτιαξε . πωσ ο "πρϊτοσ άνκρωποσ" που βγικε από τθ λίμνθ τθσ Κωπαΐδασ. είτε ωσ μάνα. ενϊ ο Λόκ(ι) προτείνει ΑΜΥΝΑ πίςω από τα οχυρά τουσ!!!! Αλλά ασ ρίξουμε και μια ματιά ςτθ Νιόβθ.οργάνωςε τθν Ρ΢ΩΤΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘ΢ΩΡΩΝ. τθν ΡΛΟΥΣΙΟΤΑΤΘ αυτι μυκολογία που ΔΥΣΤΥΧΩΣδεν αςχολοφμαςτε μαηί τθσ ΟΡΩΣ ΘΑ Α΢ΜΟΗΕ ΣΕ ΕΛΛΘΝΕΣ. του καλοφ και ανδρείου Θεοφ και άρα. θ οποία κατά τουσ μφκουσ του Άργουσ. ο μεν Μορφζασ προτείνει ΕΡΙΘΕΣΘ και πόλεμο..

. μια ΜΘΤ΢Α (Μatrix) ωσΦΑΝΘΣ . Νομίηω πϊσ εδϊ μασ δείχνει τθν ΙΣΟ΢΢ΟΡΙΑ και τθν Α΢ΜΟΝΙΑ μεταξφ των ΔΥΟ ΙΣΩΝ.Είπαμε ότι Ρ΢ΩΤΑ ιταν ΗΕΥΓΑ΢Ι με τον Μορφζα και φςτερα με τον Λόκ(ι).Ε΢ΩΣ!!! Ο Φάνθσ Ζρωσ μζςα από το Κοςμικό Αυγό τθσ Δθμιουργίασ H Κόρθ τθσ Ελλθνικισ Μυκολογικισ Νιόβθσ.. αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (τθσ Θεότθτασ. μζςα από ζνα αυγό. μασ οδθγεί ΚΑΙ ΡΑΛΙ ςτθν Σκανδιναβικι Μυκολογία και πίςω ςτον Λόκ(ι) !!!! Ρϊσ. Μα αφοφ θ Μελιά. Είναι το αντικείμενο του Ε΢ΩΤΑ.)... ωσ δζντρο. είναι το γνωςτό μασ Κοςμικό Δζντρο... που αλλιϊσ λζγεται Υγκτραςίλ !!! . θ Μελιά. τθν οποία και εμΦΑΝίηει και εμΦΑΝίηεται και ο ΙΔΙΟΣ. του Θεοφ που δθμιουργεί τθ ΗΩΘ.

γιατί Νόρνεσ του Ρεπρωμζνου το ραντίηουν κακθμερινά με το νερό τθσ ηωισ από τθν πθγι Ουρντ.. ο χρόνοσ και ο κόςμοσ κα χακοφν και κα εξαφανιςτοφν. Είναι ζνα αεικαλζσ δζντρο. το"δζντρο του ςφμπαντοσ. το Φίδι του Κοςμικοφ Κακοφ που ροκανίηει τισ ρίηεσ τθσ Μελιάσ. του χρόνου και τθσ ηωισ".. . οπότε θ ηωι. Οι 3 Νόρνεσ που κλϊκουν το Ρεπρωμζνο Ζτςι ο Μίντγκραντ. μζχρισ ότου να δοκεί θ "τελευταία μάχθ". δε κα καταφζρει να κάνει το κακό που επιδιϊκει. ο γιοσ του Λόκι (όπωσ ιδθ προανζφερα).Το Υγκτραςίλ Αυτό το δζντρο είναι το ςφμβολο του κόςμου για τουσ αρχαίουσ Σκανδιναβοφσ.

ο Μεροβίγκιο. όταν θ Ρερςεφόνθ ζφαγε το ΢ΟΔΟΚΟΥΚΙ από το χζρι του ςυηφγου τθσ Κρονίδθ Άδθ. Ο ςφηυγοσ τθσ Ρερςεφόνθσ (ςτθν ταινία πάντα).. Στον Ελλθνικό μφκο... ζμεινε δθλαδι εγκλωβιςμζνθ μζςα ςε ζνα Matrix… Και ςιμερα.. Μα να πάνε ΚΑΙ οι δφο ςτισ "γυναικείεσ τουαλζτεσ" για μια γριγορθ ερωτικι ςυνεφρεςθ. μιπωσ το ΣΕΞ. Είναι γεγονόσ.Αλλά και ο Μφκοσ τθσ ΡΕ΢ΣΕΦΟΝΘΣ είχε τθν τιμθτικι του (και ιταν μάλλον φυςικό. ζχαςε τθν ευκαιρία τθσ επιςτροφισ τθσ ςτθν «πραγματικότθτα». με μια ΥΡΕ΢ΟΧΘ Μόνικα Μπελοφτςι ςτον ομϊνυμο ρόλο). ΔΘΛΑΔΘ και ςτισ 2 περιπτϊςεισ (Ελλθνικι μυκολογία & ταινία)... Το αποτζλεςμα ποιο ιταν. ότι ΜΟΝΟ με τθ ςεξουαλικι επαφι μποροφν και είναιΔ΢ΑΣΤΘ΢ΙΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΝΤΕ ΜΑΣ ΑΙΣΘΘΣΕΙΣ ΤΑΥΤΟΧ΢ΟΝΑ… . θ γυναίκα ζφαγε κάτι από τον ςφηυγό τθσ και ζτςι. δθλαδι θ ΕΝΩΣΘ δεν είναι που ΧΑ΢ΑΚΤΘ΢ΙΗΕΙ τθν εποχι μασ και το δζςιμό μασ με τθν ΥΛΘ. ζμεινε "δεμζνθ" με τισ ΑΙΣΘΘΣΕΙΣ ΤΘΣ και αυτόσ ιταν ο λόγοσ που ΞΑΝΑΓΥ΢ΝΟΥΣΕ ςτον Κάτω Κόςμο κοντά Του (ςτον κόςμο τθσ φλθσ δθλαδι). ζδωςε ςε μια ΑΛΛΘγυναίκα ζνα ΚΟΜΜΑΤΙ από κζικ ΔΙΚΘΣ ΤΟΥ καταςκευισ. για να ζχει τθ ςυνζχιςθ των ΑΙΣΘΘΣΕΩΝ… Το ροδοκοφκι τθσ Ρερςεφόνθσ Ρϊσ παρουςιάηεται αυτό ςτθν ταινία.

. χρειαηόμαςτε ναΑΡΟΚΟΡΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΙΣ ΑΙΣΘΘΣΕΙΣ ΜΑΣ οι οποίεσ και το Τ΢ΟΦΟΔΟΤΟΥΝ αυτό το Matrix. τότε ζχουμε ζνα ΡΑ΢ΑΞΕΝΟ αποτζλεςμα. Και ποιο είναι το αποτζλεςμα από αυτό.. Αλλά ΑΝ διαιρζςουμε το 314 με το 60.Sex) μασ το δίνει και ο ΑΝΑΛΟΓΟΣ χρόνοσ για τθν αποκοπι τθσ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΑΙΣΘΘΣΘΣ.. Ο χρόνοσ που χρειάηονται για να ΦΤΑΣΟΥΝ είναι: 314 δευτερόλεπτα !!!! Αν δεν κάνω λάκοσ. Κάντε τον υπολογιςμό και κα βρείτε ότι είναι 5 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα!!! Χοντρικά ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ. Μιπωσ χρειάηεται (κατά τθν ταινία πάντα) ΕΝΑ λεπτό και ΡΕΝΤΕ δευτερόλεπτα (1. το 3...... Και θ ζνωςθ ςυμβολίηεται με τον αρικμό ΕΞΙ (6) και το ΕΞΙ (Six ...14 είναι το περίφθμο π του κφκλου. για να φτάςουμε ςτθν ΡΘΓΘ ΤΟΥ MATRIX. .. Μιπωσ λοιπόν..... Μα θ ΡΛΘ΢Θ ΕΝΩΣΘ με τθν πθγι του Matrix.Αλλά και πάλι.....05) για ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΙΣΘΘΣΘ.. Ασ δοφμε τϊρα το ΡΩΣ κα φτάςουν ςτθν ΡΘΓΘ του MATRIX. για να "μαρτυριςει" θ Ρερςεφόνθ ςτον Νeo (και τθν ομάδα του) το ΡΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΛΕΙΔΟΚ΢ΑΤΟ΢ΑΣ..... μακριά ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ. δε ηθτάει από τον Neo παρά ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΦΙΛΙ!!! Ζνα φιλί που κα τθσ ΘΥΜΙΣΕΙ τθν ΑΓΑΡΘ και το ΡΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΓΑΡΑΣ… Τϊρα ΑΝ ςασ κυμίηει κάτι το ΦΙΛΙ και θ Ρ΢ΟΔΟΣΙΑ. Μα ΡΕΝΤΕ δεν είναι οι ΑΙΣΘΘΣΕΙΣ ΜΑΣ.

.... Και εκεί του αποκαλφπτει ότι ΑΥΤΟ ΤΟ ΜATRIX δεν ιταν το Ρ΢ΩΤΟ. όςο και ότι ο κόςμοσ είναι μια ΕΚΡΝΟΘ του Βράχμα (Ινδουιςμό). ότι προχπιρξαν από τον Neo άλλοι ΡΕΝΤΕ ΕΚΛΕΚΤΟΙ. τθσ ταινίασ ζχει να κάνει ΟΧΙ με τθν ΕΚΡΝΟΘ ΤΟΥ (δθμιουργία).05 = 1 + 0 + 5 = 6 (ΕΞΙ) !!!!!!! Τελικά. "Ροιοσ είςαι εςφ". αλλά με τθν ΕΙΣΡΝΟΘ ΤΟΥ (απεκδιλωςθ του κόςμου)… Μια ςχθματικι απεικόνιςθ τθσ διάλυςθσ των κόςμων ....1.. Το κζμα λοιπόν. κρφβει τθ Βουδιςτικι και Ινδουιςτικι άποψθ περί του κόςμου τόςο ωσ Maya(Βουδιςμό). Εδϊ κρφβεται θ Θεοςοφικι κεϊρθςθ του κόςμου και τθσ Δθμιουργίασ του με τισ ΕΡΤΑ ΢ΙΗΕΣ ΦΥΛΕΣ. βρίςκεται ςε ζνα δωμάτιο γεμάτο από οκόνεσ και με ζναν τφπο να κάκεται ςτθ μζςθ του δωματίου ντυμζνο ςτα λευκά. του ΑΡΟΚΑΛΥΨΕ το μυςτικό. ο ιρωάσ μασ τα ΚΑΤΑΦΕ΢Ε και ζφταςε ςτθν ΡΘΓΘ του Matrix... που μιλά για ΤΑ ΕΡΤΑ ΓΕΝΘ ΤΘΣ ΑΝΘ΢ΩΡΟΤΘΤΑΣ (εμείσ είμαςτε ςτθν ΡΕΜΡΤΘ). Μόλισ ανοίγει τθν ΡΟ΢ΤΑ.. είναι τα ΑΚ΢ΙΒΘ "αντίγραφα" του πρϊτου. αλλά και αυτι του Θςιόδου. κλπ. αλλά το ΡΕΜΡΤΟ !!!!!!!!!! Και πϊσ εκείνοι που το ςυναποτελοφν... απαντά Εκείνοσ.. του δεφτερου κλπ. Επίςθσ. Δθλαδι.. "Είμαι ο Α΢ΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ του Μatrix". τον ρωτά ζκπλθκτοσ ο Νeo. Δθλαδι ιταν αυτόσ που καταςκεφαςε ...ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΘΣΕ το ΜΑΤ΢ΙΞ.

ότι κα καταςτραφεί για ακόμα δφο φορζσ ςφμφωνα με το Θςίοδο & τθν Θεοςοφία.Το γνωςτό Ρραλάγια με τουσ κφκλουσ των Μανβατάρα (κατά τθ Θεοςοφία)… Θ Θεοςοφικι άποψθ για τθ Δθμιουργία του Κόςμου και τθ διάρκειά τθσ Να ςασ κυμίςω λοιπόν. αφοφ θ ανκρωπότθτα είναι βζβαιο. είναι από τα πλζον ακατανόθτα κζματα προσ διερεφνθςθ. δε κα είναι ο Κιάνου ΢ιβσ. γι’ αυτό προτείνω. Αντιλαμβάνομαι. του οποίου ο ιρωασ Neo. Το MATRIX. να ξαναδείτε τθν ταινία (και τισ 3) και να ςυλλογιςτείτε το κατά πόςο ΕΜΕΙΣ ΤΩ΢Α ηοφμε μζςα ςε ζνα MATRIX… Σε ζνα MATRIX.. Δθλαδι. αλλά εμείσ οι ίδιοι… .. ότι θ πλθκϊρα των ςτοιχείων που ςασ παρζκεςα. Του δίνει δθλαδι ΣΤΟΙΧΕΙΑ για να Κ΢ΙΝΕΙ Ο΢ΘΑ ςτθν ΕΡΙΛΟΓΘ που του ζκεςε. αλλά όταν κάποιοσ αςχολείται με τοMATRIX.. αναρωτιζμαι πόςο «εφκολα» μπορεί να το κατανοιςει. κλπ). κάνει τθν κατανόθςθ του άρκρου ακόμα πιο δφςκολθ. αν επζλεγε τθν ΑΝΘ΢ΩΡΟΤΘΤΑ. ο Αρχιτζκτονασ του Matrix του ΑΡΟΚΑΛΥΡΤΕΙ. πϊσ ςτθ διαδικαςία τθσ 2θσ μφθςθσ του Neo που προανζφερα. Αλλά ασ βάλω εδϊ μια τελεία.. κα ιταν «μάταιο». που μιλοφν για ΕΡΤΑ γζνθ ι ΕΡΤΑ ρίηεσ φυλζσ τθσ ΑΝΘ΢ΩΡΟΤΘΤΑΣ. δε κα είναι θ Ρ΢ΩΤΘ ΦΟ΢Α αλλά θ ΡΕΜΡΤΘ (ρίηεσ φυλζσ κλπ... ότι ΟΤΑΝ καταςτραφεί θ ανκρωπότθτα. από τθν καταςκευι του.