You are on page 1of 14

Rektion der Verben - Óýíôáîç ñçìÜôùí

Akkusativ - ÁéôéáôéêÞ
Ôá ðåñéóóüôåñá ñÞìáôá ôçò ãåñìáíéêÞò ãëþóóáò óõíôÜóóïíôáé ìå áíôéêåßìåíï óôçí áéôéáôéêÞ.
Die Sekretärin schreibt den Brief. - Wir besuchen unseren Onkel. - Ich werfe den Brief ein. - Wir können unsere Freunde telefonisch nicht erreichen.

Dativ - ÄïôéêÞ
Ôá óçìáíôéêüôåñá ñÞìáôá ðïõ óõíôÜóóïíôáé ìå äïôéêÞ åßíáé:
ähneln antworten danken gefallen gehören gehorchen genügen glauben gratulieren helfen nutzen oder nützen passen schaden schmecken vertrauen verzeihen winken

ÌåñéêÜ

áðñüóùðá

ñÞìáôá

óõíôÜóóïíôáé

åðßóçò ìå äïôéêÞ:
es geht: Wie geht es Ihnen? es gelingt: Der Kuchen ist mir nicht gelungen. es scheint: Es scheint ihm unmöglich, Golf zu lernen. es tut ... Leid: Es tut mir Leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. es kommt ... vor: Es kam mir vor, als ob jemand gerufen hätte.

Der Junge ähnelt seiner Mutter. - Wir danken unseren Lehrern für ihre Hilfe. - Ich glaube dir nicht. - Mein Bruder hilft mir immer.

Dativ + Akkusativ - ÄïôéêÞ + ÁéôéáôéêÞ
ÁñêåôÜ ñÞìáôá áðáéôïýí äýï áíôéêåßìåíá, Ýíá óôç äïôéêÞ ðïõ åêöñÜæåé ôï ðñüóùðï, êáé Ýíá óôçí áéôéáôéêÞ, ðïõ åêöñÜæåé ôï ðñÜãìá.
abgewöhnen anvertrauen besorgen bringen beweisen empfehlen erlauben erklären erzählen geben leihen raten reichen schenken schicken schulden spenden stehlen verbieten verkaufen versprechen verweigern verzeihen zeigen

Sie hat ihrer Tochter das Rauchen verboten. - Sie verkaufte mir ihr altes Fahrrad. - Sie schuldet ihm viel Geld.

¼ôáí êáé ôá äýï áíôéêåßìåíá åßíáé ïõóéáóôéêÜ, ç äïôéêÞ ðñïçãåßôáé ôçò áéôéáôéêÞò.

Ich habe meinem Freund einen Kugelschreiber geschenkt.

¼ôáí ôï Ýíá áðü ôá äõï áíôéêåßìåíá åßíáé áíôùíõìßá, ôüôå ðñïçãåßôáé ç áíôùíõìßá ÷ùñßò íá ëáìâÜíåôáé õðüøç ç ðôþóç.

- Wem schenkst du den Kugelschreiber? - Ich schenke ihn meinem Freund.

Familie Grammi

64

÷ñçóéìïðïéïýìå ôçí ðñüèåóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðñïóùðéêÞ áíôùíõìßá. 1. . ich schenke ihn ihm. ÷ñÞóç ôïõ åìðñüèåôïõ áíôéêåéìÝíïõ) ìðáßíïõí ìåôÜ ôï áíôéêåßìåíï åßôå åßíáé ïõóéáóôéêü åßôå åßíáé áíôùíõìßá. âë. Åñþôçóç: Auf wen wartest du? AðÜíôçóç: Ich warte auf meinen Freund. . ich schenke ihn einem.Ja. ich freue mich darauf.Schenkst du den Kugelschreiber einem Freund? . ç áéôéáôéêÞ ðñïçãåßôáé ôçò äïôéêÞò. damit êëð. sie haben mir dabei geholfen.Ja. dafür. Präpositionalobjekt . . Ðñüèåóç + ðñïóùðéêÞ áíôùíõìßá 65 Familie Grammi .Ja. Ich danke meinen Eltern für ihr Geschenk. ich schenke ihm einen. ôüôå ðñïçãåßôáé ç ðñïóùðéêÞ ôçò áðñüóùðçò. ÐÑÏÓÙÐÏ ¼ôáí ôï ïõóéáóôéêü ùò åìðñüèåôï áíôéêåßìåíï åßíáé ðñüóùðï êáé èÝëïõìå íá ôï áíôéêáôáóôÞóïõìå.Ich erinnere mich an den jungen Mann.Ja. Åñþôçóç: Wartest du auf deinen Freund? AðÜíôçóç: Ja.Ja.¼ôáí êáé ôá äõï áíôéêåßìåíá åßíáé ðñïóùðéêÝò áíôùíõìßåò. ich warte auf ihn. Haben dir deine Eltern bei der Arbeit geholfen? .Schenkst du deinem Freund einen Kugelschreiber? . Þ .Freust du dich auf die Ferien? . Ôï åìðñüèåôï áíôéêåßìåíï êáèþò êáé ôá áíôùíõìéáêÜ åðéññÞìáôá (daran.Åìðñüèåôï áíôéêåßìåíï ÐïëëÜ ñÞìáôá óõíôÜóóïíôáé ìå Ýíá åìðñüèåôï áíôéêåßìåíï.Schenkst du deinem Freund deinen Kugelschreiber? . ¼ôáí ôï Ýíá áíôéêåßìåíï åßíáé ðñïóùðéêÞ áíôùíõìßá êáé ôï Üëëï áðñüóùðç áíôùíõìßá. . ðïõ êáèïñßæåé êáé ôçí ðôþóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ. äçëáäÞ ðñéí áðü ôï áíôéêåßìåíï ìðáßíåé ìéá óõãêåêñéìÝíç ðñüèåóç. ×ÑÇÓÇ ÔÏÕ ÅÌÐÑÏÈÅÔÏÕ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏÕ ÐñÝðåé íá ãßíåôáé äéÜêñéóç áíÜìåóá óôá åìðñüèåôá áíôéêåßìåíá ðïõ áöïñïýí ðñüóùðá êáé ôá åìðñüèåôá áíôéêåßìåíá ðïõ áöïñïýí ðñÜãìáôá Þ Ýííïéåò êáèþò êáé üôáí ôá åìðñüèåôá áíôéêåßìåíá åßíáé äåõôåñåýïõóåò åéäéêÝò ðñïôÜóåéò.

. gegen.Er zweifelt an meiner Ehrlichkeit. ( für. dass das Wetter besser wird? AðÜíôçóç: Ja. auf. Óå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò ôï åìðñüèåôï áíôéêåßìåíï åêöñÜæåé ìåôáöïñéêÜ ôïðéêü ðñïóäéïñéóìü ìå ôçí åõñåßá óçìáóßá ôïõ. ÁéôéáôéêÞ Ich denke an dich. von. . ïé ïðïßåò óôïõò åðéññçìáôéêïýò ðñïóäéïñéóìïýò óõíôÜóóïíôáé ðÜíôïôå ìå äïôéêÞ ( mit.2. Ýëëåéøç Þ êáôï÷Þ.Ich arbeite an einem Experiment. Ich schreibe einen Brief an meinen Freund. Áðü ôéò ðñïèÝóåéò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé Üëëïôå ìå äïôéêÞ êáé Üëëïôå ìå áéôéáôéêÞ (in.) Þ áéôéáôéêÞ. óõììåôï÷Þ Þ åíäéáöÝñïí. vor êáé áêïëïõèïýí ôïõò äéêïýò ôïõò êáíüíåò óýíôáîçò. vor.Ich nehme am Ausflug teil. Åñþôçóç: Worauf wartest du? AðÜíôçóç: Ich warte darauf. Familie Grammi 66 . ÅÉÄÉÊÇ ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ ÐÑÏÔÁÓÇ ¼ôáí ôï áíôéêåßìåíï åßíáé äåõôåñåýïõóá åéäéêÞ ðñüôáóç (dass-Satz). dass das Wetter besser wird. hinter. zwischen) óôá åìðñüèåôá áíôéêåßìåíá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êõñßùò ïé ðñïèÝóåéò an. unter. Ich hänge sehr an meiner Familie. um.) óõíôÜóóïíôáé êáé óôá åìðñüèåôá áíôéêåßìåíá ðÜíôïôå ìå äïôéêÞ Þ áéôéáôéêÞ. . Wir erinnern uns an die nette Frau. über.Þ da. Óôéò ëßãåò áõôÝò ðåñéðôþóåéò ç ðñüèåóç an ùò óõóôáôéêü ôïõ åìðñüèåôïõ áíôéêåéìÝíïõ óõíôÜóóåôáé ìå áéôéáôéêÞ. êëð. unter. auf. êëð. Ich glaube an seine Ehrlichkeit.ìðáßíåé Ýíá r. ich warte darauf.ÑÇÌÁÔÁ ÌÅ ÐÑÏÈÅÓÅÉÓ Ïé ðñïèÝóåéò. ÄïôéêÞ Åîáßñåóç áðïôåëïýí ôá ðáñáêÜôù ñÞìáôá ðïõ óõíôÜóóïíôáé ìå äïôéêÞ: Es liegt an dir. VERBEN MIT PRÄPOSITIONEN . Åñþôçóç: Wartest du auf den Bus? AðÜíôçóç: Ja. ðñÜîç Þ ãåãïíüò. an. áõôÞ åðßóçò áíôéêáèßóôáôáé áðü áíôùíõìéáêü åðßññçìá. ôüôå áíÜìåóá óôï ìüñéï wo. neben. ich warte darauf. Er leidet an Kopfschmerzen. Åñþôçóç: Wartest du darauf. ¼ôáí ç ðñüèåóç áñ÷ßæåé áðü öùíÞåí. wo(r) + ðñüèåóç da(r) + ðñüèåóç 3. über. ÐÑÁÃÌÁ ¹ ÁÖÇÑÇÌÅÍÇ ÅÍÍÏÉÁ ¼ôáí ôï ïõóéáóôéêü ùò åìðñüèåôï áíôéêåßìåíï åßíáé ðñÜãìá Þ áöçñçìÝíç Ýííïéá óôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå áíôùíõìéáêü åðßññçìá (Pronominaladverb) Åñþôçóç: Worauf wartest du? AðÜíôçóç: Ich warte auf den Bus. AN Ç ðñüèåóç an ÷ñçóéìïðïéåßôáé êõñßùò ìå äïôéêÞ êáé ôüôå åêöñÜæåé áéôßá. zu. ob wir uns treffen.

denken an A = óêÝöôïìáé Sie denkt mit Sehnsucht an ihre Heimat. solange wir weg sind. 67 Familie Grammi . sich beziehen auf A = áíáöÝñïìáé óå Ich beziehe mich auf Ihre Anzeige in der Zeitung. õðïöÝñù áðü Sie leidet an Kopfschmerzen. Ich freue mich auf deinen Besuch Wir warten auf den Zug. pass auf deine Kusine auf. VOR Ç ðñüèåóç über ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï ìå áéôéáôéêÞ. sich beteiligen an D = óõììåôÝ÷ù óå Ich habe mich nicht an diesem Streich beteiligt. Er leidet unter ständigem Stress. vermieten an A = íïéêéÜæù óå Er hat die Wohnung an eine Familie mit drei Kindern vermietet. Wir diskutierten lange über unsere Interessen. sich wenden an A = áðåõèýíïìáé óå Die Mutter hat sich an den Schulleiter gewandt. schreiben an A = ãñÜöù óå Er schreibt einen Brief an einen berühmten Schauspieler. es liegt an D (unpers. bestehen auf D = åðéìÝíù óå Der Mann besteht auf seiner Meinung. Er warnte mich vor dem Sturm Das Kind fürchtet sich vor dem Hund. glauben an A = ðéóôåýù óå Er glaubt an seine Fähigkeiten. Óå üëåò ôéò Üëëåò ðåñéðôþóåéò óõíôÜóóåôáé ìå áéôéáôéêÞ Ich bestehe auf meinem Recht. teilnehmen an D = óõììåôÝ÷ù óå An diesem Experiment möchte er nicht teilnehmen. Ç ðñüèåóç vor óõíôÜóóåôáé ðÜíôá ìå äïôéêÞ. sich erinnern an A = èõìÜìáé An meinen ersten Geburtstag kann ich mich natürlich nicht erinnern. ÜBER Ç ðñüèåóç unter ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï ìå äïôéêÞ. sterben an D = ðåèáßíù áðü Heutzutage gibt es immer noch Kinder. leiden an D = ðÜó÷ù. AN arbeiten an D = äïõëåýù óå Er arbeitet seit fünf Monaten an diesem Projekt.) = ïöåßëåôáé óå Dass er die Prüfung nicht bestanden hat.AUF UNTER Ç ðñüèåóç auf óõíôÜóóåôáé ìå äïôéêÞ ìüíï ìå ôï ñÞìá bestehen. sich gewöhnen an A = óõíçèßæù óå Er kann sich nicht an den neuen Arbeitsplatz gewöhnen. dass Sie nicht auf die Blumen treten! antworten auf A = áðáíôþ óå Der Einbrecher will nicht auf die Frage des Polizisten antworten. liegt an seiner Faulheit. die an Hunger sterben. AUF achten auf A = ðñïóÝ÷ù Achten Sie bitte darauf. zweifeln an D = áìöéâÜëëù ãéá Er zweifelt an der Pünktlichkeit seiner Freundin. aufpassen auf A = ðñïóÝ÷ù Britta. Der Schirm schützt uns vor den Sonnenstrahlen.

sich vorbereiten auf A = ðñïåôïéìÜæïìáé ãéá Ich muss mich auf die Reise vorbereiten. halten für A = èåùñþ Der Vater hält seinen Sohn für ein Genie. gelten für A = éó÷ýù ãéá Dieses Verbot gilt auch für dich. sorgen für A = öñïíôßæù ãéá Er sorgt für die Erziehung seiner Tochter. BEI helfen bei D = âïçèþ óå Britta hilft ihrer Freundin bei den Hausaufgaben. * Ç ðñüèåóç bei äçëþíåé ôï ðñüóùðï IN sich einmischen in A = áíáìéãíýïìáé óå Misch dich nicht dauernd in unsere Diskussion ein! sich verlieben in A = åñùôåýïìáé Das Mädchen hat sich in einen bekannten Schauspieler verliebt. FÜR arbeiten für A = äïõëåýù ãéá Er arbeitet schon seit fünfzehn Jahren für diese Firma. seid bitte ruhig! Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. ðáñáéôïýìáé áðü Ich verzichte auf ein Geschenk von dir. stammen aus D = êáôÜãïìáé áðü Dieser Tiger stammt aus Asien. AUS bestehen aus D = áðïôåëïýìáé áðü Dieses Spielzeug besteht aus Holz und Kunststoff. verzichten auf A = áðáñíïýìáé. warten auf A = ðåñéìÝíù Sie hat stundenlang auf ihren Freund gewartet. danken für A = åõ÷áñéóôþ ãéá Ich danke dir für deine Gastfreundlichkeit. sich begeistern für A = åíèïõóéÜæïìáé ãéá Hans begeistert sich nicht besonders für moderne Kunst. vertrauen auf A = åìðéóôåýïìáé Frau Grammi vertraut auf die Ehrlichkeit ihrer Tochter. hören auf A = õðáêïýù Das Kind hört nicht auf den Rat seiner Großeltern. sich konzentrieren auf A = óõãêåíôñþíïìáé óå Kinder. åõ÷áñéóôßåò ìïõ (óå êÜðïéïí) ãéá êÜôé Britta bedankt sich bei ihrem Vater für das Taschengeld. sich verlassen auf A = âáóßæïìáé óå Auf meine Freunde kann ich mich immer verlassen. hinweisen auf A = õðïäåéêíýù Der Lehrer hat den Schüler auf seine Fehler hingewiesen. sich interessieren für A = åíäéáöÝñïìáé ãéá Britta interessiert sich sehr für den Umweltschutz. hoffen auf A = åëðßæù óå Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. sich bedanken (bei D)* für A = åêöñÜæù ôéò sich entscheiden für A = áðïöáóßæù ãéá.AUF sich freuen auf A = ÷áßñïìáé ãéá (êÜôé ìåëëïíôéêü) Dieses Jahr freue ich mich besonders auf das Weihnachtsfest. Familie Grammi 68 . åðéëÝãù Ich entscheide mich für das schwarze Kleid.

möchte ich Sie alle herzlich begrüßen. NACH sich erkundigen nach D = æçôþ ðëçñïöïñßåò ãéá Ich möchte mich nach den Öffnungszeiten der Geschäfte erkundigen. schreiben über A = ãñÜöù ãéá Hans schreibt im Aufsatz über Trixie. sich beschäftigen mit D = áó÷ïëïýìáé ìå Hans beschäftigt sich täglich mit Felix. berichten über A = áíáöÝñù Der Zeitungsartikel berichtet über die Luftverschmutzung. íåõñéÜæù Die Eltern regen sich über das Zeugnis ihres Sohnes auf. aufhören mit D = óôáìáôþ ìå Kinder. óõëëïãßæïìáé Ich habe über Ihr Angebot nachgedacht. íåõñéÜæù Die Lehrerin ärgert sich über die Frechheit ihrer Schüler. îáöíéÜ- ðïíéÝìáé (óå êÜðïéïí) ãéá êÜôé Der Kranke beschwert sich beim Arzt über seine Magenschmerzen. * Ç ðñüèåóç bei äçëþíåé ôï ðñüóùðï Þ ðáñåëèïíôéêü) Über das neue Fahrrad hat sich der Junge sehr gefreut. schimpfen über A = âñßæù. sprechen über A = ìéëþ ãéá Über dieses Thema möchte ich nicht mehr sprechen.MIT anfangen mit D = áñ÷ßæù ìå Nach der Schule fängt er sofort mit den Hausaufgaben an. fragen nach D = ñùôþ ãéá Die Frau hat nach dem Preis der Waschmaschine gefragt. Was kochst du denn? suchen nach D = øÜ÷íù ãéá Sie sucht nach einer Wohnung im Zentrum. riechen nach D = ìõñßæù Die Küche riecht nach Zwiebeln. aber ich kann es nicht annehmen. sich verabreden mit D = êáíïíßæù ñáíôåâïý ìå Hans hat sich mit seinen Freunden zum Schwimmen verabredet. äéáìáñôýñïìáé Frau Grammi schimpft über die Unordentlichkeit ihrer Kinder. sich äußern über A = åêöñÜæïìáé ãéá Er hat sich noch nicht über meinen Vorschlag geäußert. 69 Familie Grammi . lachen über A = ãåëþ ìå Der Junge ist ausgerutscht und alle haben über ihn gelacht. ÜBER sich ärgern über A = èõìþíù. sich freuen über A = ÷áßñïìáé ãéá (êÜôé ôùñéíü æïìáé Er hat sich über meinen Besuch gewundert. sich aufregen über A = áíáóôáôþíïìáé. zufrieden sein mit D = åßìáé åõ÷áñéóôçìÝíïò ìå Der Schüler ist mit seinen Noten zufrieden. diskutieren über A = óõæçôþ ãéá Die Politiker diskutieren über die Umweltprobleme. hört endlich mit dem Fußballspielen auf! beginnen mit D = áñ÷ßæù ìå Bevor ich mit meinem Vortrag beginne. sich beschweren (bei D)* über A = ðáñásich informieren über A = ðëçñïöïñïýìáé ãéá Der Reisende hat sich über die Abfahrtszeiten informiert. sich wundern über A = áðïñþ ìå. nachdenken über A = óêÝöôïìáé.

VON sprechen von D = ìéëþ ãéá.Nichts! hören von D = áêïýù ãéá Ich habe von dem Unfall nichts gehört. sich bewerben (bei D)* um A = èÝôù õðïøçbitten um A = æçôþ Ich bitte Sie um Verzeihung. VOR sich fürchten vor D = öïâÜìáé Sie fürchtet sich nicht vor Tieren. Ý÷ù ãíþìç Was hältst du von Tierversuchen? . warnen vor D = ðñïåéäïðïéþ ãéá Der Arzt warnt den Kranken vor den Folgen einer solchen Operation. es handelt sich um A (unpers. überzeugen von D = ðåßèù ãéá Er hat mich von seiner Ehrlichkeit überzeugt. sich erholen von D = óõíÝñ÷ïìáé. das wir schon mehrmals besprochen haben. schützen vor D = ðñïóôáôåýù áðü Der Hund hat sein Herrchen vor den Einbrechern geschützt. träumen von D = ïíåéñåýïìáé Er träumt vom Kauf eines teuren Autos. ZU einladen zu D = ðñïóêáëþ óå Sie hat vierzig Gäste zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen. passen zu D = ôáéñéÜæù ìå Ihr süßes Gesicht passt nicht zu ihrem unhöflichen Benehmen. êÜíù áßôçóç Er hat sich schon bei zehn Firmen um eine Stelle beworben. áíáöÝñïìáé óå Sie spricht von einer anderen Sache. * Ç ðñüèåóç bei äçëþíåé ôï ðñüóùðï ãéá Es handelt sich um ein Thema. sich entschließen zu D = áðïöáóßæù Der Arbeitslose entschloss sich zu einer Weiterbildung im Ausland. UNTER leiden unter D = õðïöÝñù áðü Im Winter leidet er unter der Kälte.UM sich bemühen um A = ðñïóðáèþ ãéá Er bemüht sich um die Anerkennung seiner Arbeit. sich verabschieden von D = áðï÷áéñåôþ Das Kind verabschiedet sich von seinen Eltern. gratulieren zu D = óõã÷áßñù ãéá Ich gratuliere Ihnen zur Beförderung. beitragen zu D = óõíåéóöÝñù óå Seine finanzielle Unterstützung hat zur Verwirklichung unseres Planes beigetragen. abhängen von D = åîáñôþìáé áðü Der Kauf des Autos hängt vom Preis ab. îåêïõñÜæïerzählen von D = äéçãïýìáé Der Großvater erzählt uns von seiner Kindheit. ìáé áðü Im Urlaub hat er sich von der Arbeit gut erholt. sich kümmern um A = íïéÜæïìáé ãéá Der Mann kümmert sich nicht um seine Familie. Familie Grammi 70 .) = ðñüêåéôáé öéüôçôá (óå êÜðïéïí) ãéá êÜôé. zwingen zu D = åîáíáãêÜæù óå Die Eltern zwangen ihn zum Studium. halten von D = èåùñþ. gehören zu D = áíÞêù óå Diese Briefmarke gehört leider nicht zu meiner Sammlung.

8 Mein Freund spricht sehr schnell. 2 Es passt ______ (wir) gar nicht. 10 Diese Jacke passt _____ nicht mehr. 2 Die Insel hat ______ (ich) gut gefallen. weil ______ die Sendung zu blöd war. 6 Der Krankenwagen holte ______ Verletzten ab und brachte ______ ins Krankenhaus.Übung 1 Ergänze die Lücken! Beispiel: Mein Freund hat mir erzählt. 9 Es nützt ______(wir) wenig.= áóèåíïöüñï der Verletzte /-n = ôñáõìáôßáò winken = ÷áéñåôþ aufstehen = óçêþíïìáé ausschalten = êëåßíù die Sendung /-en = åêðïìðÞ anvertrauen = åêìõóôçñåýïìáé die Geschichte /-n = éóôïñßá vorschreiben = åðéâÜëëù Familie Grammi . dass wir am Samstag extra Unterricht haben. aber ich habe ______ gar nicht zugehört. 3 Die Kinder unserer Nachbarn sind sehr frech und gehorchen ihr___ Eltern nicht. Ich verstehe ______ oft nicht. aber das Essen dort hat ______ (ich) gar nicht geschmeckt. Er ist sehr gewachsen. 4 Die Kinder besuchten ihr___ kranken Freund. aber er hört damit nicht auf. 4 Er hat vieles erzählt. 71 der Raucher /. wenn wir heute länger arbeiten. 5 Mein Freund ruft ______ (ich) jeden Tag an. 1 Wir verstehen oft viele Wörter nicht. dass ihm seine Eltern ein Auto kaufen. aber unser Deutschlehrer erklärt ______ ______. 8 Mein Vater ist aufgestanden und hat den Fernseher ausgeschaltet. 3 Das hübsche Häuschen gehört mein_____ Freund aus Berlin. 5 Die Mutter steht am Fenster und beobachtet ihr____ Kinder im Garten. Sie wollten ______ gute Besserung wünschen. 7 Wir helfen unser____ Mutter oft in der Küche. 6 Ich danke ______ sehr für dein schönes Geschenk. glauben = ðéóôåýù passen = ôáéñéÜæù. ÷ùñÜù hübsch = üìïñöïò zuhören = áêïýù ðñïóåêôéêÜ beobachten = ðáñáêïëïõèþ nützen = ùöåëþ das Geschenk /-e = äþñï die Küche /-en = êïõæßíá wachsen = ìåãáëþíù Übung 2 Ergänze die Lücken! 1 Der Raucher weiß schon. dass er mit dem Rauchen sein______ Gesundheit schadet.= êáðíéóôÞò die Gesundheit = õãåßá schaden = âëÜðôù aufhören = óôáìáôþ der Nachbar /-n = ãåßôïíáò frech= èñáóýò gehorchen = õðáêïýù gute Besserung = ðåñáóôéêÜ wünschen = åý÷ïìáé anrufen = ðáßñíù ôçëÝöùíï der Krankenwagen /. 7 Der Mann winkte ______ Hund und er lief sofort zu ihm. aber ich habe ihm nicht geglaubt.

9 Er hat _____ (ich) sein___ Geschichte anvertraut. 3 Die Kinder nehmen _______ ein_____ Theaterstück teil. 8 Es liegt ______ schlechten Wetter. 2 Dieses Getränk besteht ________ Früchten und Limonade. dass ich ______ sein___ Geburtstag gedacht habe. 3 Der Verkäufer konnte mich ______ ______ Qualität des Kühlschranks nicht überzeugen. 4 Ich erinnere mich gern ______ ______ schöne Zeit auf der Insel Rhodos. 9 Wir haben heute lange ______ ______ zweiten Weltkrieg gesprochen. dass wir alle so schlecht gelaunt sind. 7 Unsere Nachbarin ist gehbehindert und die ganze Nachbarschaft kümmert sich ______ sie. die Sommerferien = êáëïêáéñéíÝò äéáêïðÝò das Getränk /-e = ðïôü die Früchte = öñïýôá das Theaterstück /-e = èåáôñéêü êïììÜôé Familie Grammi 72 . aber ich muss mich an das kalte Klima gewöhnen. Übung 3 Ergänze die Präpositionen und die Artikel bzw. die Pronominaladverbien! Beispiel: Das Leben hier in Deutschland gefällt mir gut.Ich finde sie toll! das Klima /-ta = êëßìá sich gewöhnen = óõíçèßæù kennen lernen = ãíùñßæù sich wundern = ìïõ êÜíåé åíôýðùóç der Geburtstag /-e = ãåíÝèëéá denken = óêÝöôïìáé.= ðùëçôÞò die Qualität = ðïéüôçôá der Kühlschrank /¨ e = øõãåßï – überzeugen = ðåßèù sich erinnern = èõìÜìáé träumen= ïíåéñåýïìáé der Wunsch /¨ e = åõ÷Þ – erfüllen= åêðëçñþíù ungeduldig = áíõðüìïíá gehbehindert = áíÜðçñïò schlecht gelaunt = êáêïäéÜèåôïò sich kümmern = öñïíôßæù der Weltkrieg /-e = ðáãêüóìéïò ðüëåìïò Übung 4 Ergänze die Präpositionen und die Artikel! 1 Ich erinnere mich _______ _______ Sommerferien. 6 Die Schüler warten ungeduldig ______ ______ Ferien. was ich tun soll. 10 Es passt ______ gar nicht. 5 Wir träumen ______ ______ Reise nach Südamerika und hoffen ______. 10 Was hältst du ______ mein___ Idee? . 2 Mein Freund hat sich ______ gewundert. wenn man ______ immer vorschreibt. dass unser Wunsch erfüllt wird. 1 Auf meiner Reise habe ich nette Leute kennen gelernt und ich freue mich sehr _______________. èõìÜìáé der Verkäufer /.

a. a. für c. 19 Ich ärgere mich _______ _______ frechen Kunden.4 Die Frau hat sich _______ _______ verrückte Kleidung ihrer Tochter gewöhnt. 14 Ralf bittet seinen Bruder ______ Geld. 7 Klaus schreibt _______ sein___ Schwester und klagt ______ sein___ Probleme. 12 Es handelt sich ______ ein____ schwierigen Fall. 11 Dieses Putzmittel riecht _____ Lavendel.= êáèáñéóôéêü der Lavendel = ëåâÜíôá eigen. a. a. über c. nach c. 9 Die Mutter diskutiert _____ _____ Nachbarin ______ ______ schlechte Wetter. a. a. über 73 6 Wir glauben _____ deinen Erfolg. für c. 20 Der Babysitter passt _______ _______ Kind auf. 18 Die Mutter warnt das Kind ______ ______ Gefahr. auf ab weit = öáñäýò 4 Viele Menschen interessieren sich ______ Politik. 17 Die Schüler antworten ______ ______ Frage. 16 Der Ausflug hängt _______ Wetter ab. 10 Angelika entscheidet sich ______ _______ Auslandsreise. mit b.= èáýìá der Mensch /-en = Üíèñùðïò der Erfolg /-e = åðéôõ÷ßá c 5 Die Eltern kümmern sich _____ ihre Kinder. an der Fahrplan /¨ e = äñïìïëüãéï – der Rock /¨ e = öïýóôá – das Wunder /. über c. an b. 13 Man sollte sich nur _____ sein___ eigenen Arbeit beschäftigen. 15 Die Frau dankt dem Mann _______ ______ Blumen. über b. für den 2 Lange Röcke passen nicht _____ weiten Pullovern. 6 Klara hat sich _______ Tanja verabredet. verrückt = ôñåëüò die Kleidung /-en = ñïý÷á der Angestellte /-n = õðÜëëçëïò die Arbeitszeit /-en = ùñÜñéï åñãáóßáò der Witz /-e = áóôåßï die Nachbarin /-nen = ãåéôüíéóóá das Wetter = êáéñüò die Auslandsreise /-n = ôáîßäé óôï åîùôåñéêü das Putzmittel /. 5 Der Angestellte beschwert sich _______ Direktor _______ ______ langen Arbeitszeiten. zu 3 Ich hoffe _____ ein Wunder.= ï äéêüò ìïõ schwierig = äýóêïëïò der Fall /¨ e = ðåñßðôùóç – das Geld = ÷ñÞìáôá die Blume /-n = ëïõëïýäé der Ausflug /¨ e = åêäñïìÞ – die Gefahr /-en = êßíäõíïò frech = áõèÜäçò der Kunde /-n = ðåëÜôçò Übung 5 Kreuze die richtige Lösung an! 1 Der Tourist erkundigt sich _____ _____ Fahrplan. über den c. auf b. an Familie Grammi . nach dem b. um b. 8 Die Kinder lachen ______ ______ Witz.

a. auf 20 Franz überzeugt Thomas _______ der Wichtigkeit der Reise.= ðïäïóöáéñéóôÞò die Wichtigkeit = óçìáóßá die Reise /-n = ôáîßäé 13 Sie hält nichts ______ langen Diskussionen. über . zu 16 Der Junge hält sie _______ dumm. a. um c. a. Familie Grammi 74 . auf b. weil Tante Tina sehr pingelig ist und sich immer ______ fremde Angelegenheiten einmischt. auf b. -em c. für c. -em 19 Die Fotografen warten ______ die Ankunft des berühmten Fußballspielers. a. a. zu 17 Ich hoffe ______ ein baldiges Treffen mit ihm. auf ba c der Student /-en = öïéôçôÞò das Experiment /-e = ðåßñáìá die Feier /-n = ãéïñôÞ sofort = áìÝóùò der Geburtstag /-e = ãåíÝèëéá die Prinzessin /-nen = ðñéãêßðéóóá der Prinz /-en = ðñßãêéðáò die Qualität /-en = ðïéüôçôá der Stoff /-e = ýöáóìá schlecht = Üó÷çìïò das Benehmen = óõìðåñéöïñÜ die Änderung /-en = áëëáãÞ dumm = ÷áæüò baldig = óýíôïìïò der Treffen = óõíÜíôçóç das Leben = æùÞ die Ankunft /¨ e = Üöéîç – berühmt = äéÜóçìïò der Fußballspieler /. auf c. a. um 15 Wir entschließen uns _____ einer Änderung des Plans. über b. Aber Frau Grammi besteht __________. nach 10 Wir gratulieren dir ______ Geburtstag. mit b. für c. zu c. mit . von Übung 6 Ergänze die Lücken! Seit langer Zeit hat Frau Grammi Tante Tina nicht _______ Kaffee eingeladen. über 14 Der Mann bezieht sich ______ ihr schlechtes Benehmen. zum 11 Die Prinzessin hat sich ______ einen schönen Prinzen verliebt. von . auf b. a. mit c. von b. Sie spricht _______ _______ Kindern _______ ihr___ Idee. Sie warnen ihre Mutter _______ dies____ Besuch. sie endlich wieder einzuladen.. über b.7 Die Studenten konzentrieren sich _______ das Experiment. an b.. b. für c. über 8 Frau Grammi lädt Frau Becker _______ Feier ein. mit b. a. zur 9 Kinder. über b. auf c. in c. an c. für c. für b.. a. an b. a.. fangt sofort _______ den Hausaufgaben an! a.. für c. a. a. in 12 Die Frau zweifelt ______ der Qualität des Stoffes. Jetzt hat sie sich ______ entschlossen. a.. über b. um 18 Das Mädchen ist _______ sein_____ Leben zufrieden. bei c.

Frau Grammi: Diesmal wird alles anders sein. Jetzt aber werde ich _______ beitragen.Frau Grammi: Ihr übertreibt schon wieder. Hans und Britta danken Trixie ______ ihr___ Hilfe und Trixie gratuliert Hoka-Poka ______ ______ perfekten Idee. Ihr müsst ______ denken.)= ìáêáñüíéá der Finger /. Tante Tina will das Besteck anfassen. Irene. Irgendwann sollt ihr lernen. Wir mussten stundenlang ihre Ermahnungen hören. Tante Tina: Also Kinder.= äÜ÷ôõëï peinlich = íôñïðéáóôéêüò weglaufen = öåýãù ôñÝ÷ïíôáò perfekt = ôÝëåéïò 75 Familie Grammi . dass Tante Tina nie wieder kommt. fragen sie Trixie ________ ein____ Idee. So fasst sie die Nudeln mit den Fingern an. du hättest dich früher ______ ihr___ Verhalten beschäftigen sollen. denn Hoka-Poka hat schon den Zauberspruch gesagt. Hans: Ich erinnere mich ______ ______ letzte Mal. Sie will sich verstecken und mit einem Zauberspruch Tante Tinas Bewegungen verändern. Tante Tina kommt. Sagen wir mal. Während sie _______ Tante Tina warten. Diese bittet Hoka-Poka _______ Hilfe. die Einladung /-en = ðñüóêëçóç der Besuch /-e = åðßóêåøç pingelig = ó÷ïëáóôéêüò fremd = îÝíïò die Angelegenheit /-en = õðüèåóç übertreiben = õðåñâÜëëù irgendwann = êÜðïôå sich benehmen = óõìðåñéöÝñïìáé letzt. Das ist ihr sehr peinlich und sie läuft weg. Ihr sollt ______ Fragen höflich antworten und euch ______ allen Themen konkret äußern. Und passt _________ euer Verhalten auf! Die Kinder suchen __________ ein___ Lösung. die Familie setzt sich ins Wohnzimmer und schon bald fängt Tante Tina ________ ihr____ Ratschlägen an. ihr seid _______ Essen eingeladen. ohne sich _______ der Familie zu verabschieden.= ôåëåõôáßïò das Mal /-e = öïñÜ stundenlang = ìå ôéò þñåò die Ermahnung /-en = íïõèåóßá diesmal = áõôÞ ôç öïñÜ das Verhalten = óõìðåñéöïñÜ die Lösung /-en = ëýóç die Hilfe = âïÞèåéá sich verstecken = êñýâïìáé der Zauberspruch /¨ e = ìáãéêü – îüñêé die Bewegung /-en = êßíçóç verändern = áëëÜæù sich setzen = êÜèïìáé bald = óýíôïìá der Ratschlag /¨ e = óõìâïõëÞ – höflich = åõãåíéêüò das Thema / Themen = èÝìá konkret = óõãêåêñéìÝíá sich äußern = åêöñÜæïìáé früher = íùñßôåñá das Ergebnis /-se = áðïôÝëåóìá schwierig = äýóêïëïò die Lage /-n = èÝóç das Besteck = ìá÷áéñïðßñïõíá anfassen = áããßæù fassen = ðéÜíù die Nudeln (Pl. dass sie alles richtig lernen. Jetzt können sie sicher sein. denn ihr könnt nicht einmal richtig essen. Also beginnen wir ______. ihr sollt _____ _____ Spielen aufhören. kann aber nicht. Ihr werdet _____ _____ Ergebnissen begeistert sein. dass unsere Familie ______ ____ vornehmsten gehört. wie man sich benimmt. Dann befindet ihr euch ______ ein____ schwierigen Lage.

Wie du weißt. Er lachte aber nur ________ meine Bemerkung und sagte: “Du brauchst ihn ja nicht selbst geschrieben zu haben. Aber warum hast du nicht versucht. Ich befand mich _________ einer sehr schwierigen Lage.” In diesem Moment dachte ich _________ die Zeit. gern! Erzähl mir jetzt aber __________ der Mathearbeit! Hans: Die Arbeit bestand _________ drei Aufgaben. Heb sofort den Pfuschzettel auf. dass ich mein Heft abgebe. Frau Grammi: Ja. Ich habe mich sehr _________ meinen Lehrer aufgeregt. Herr Stein. Und ich hielt dich ________ einen ehrlichen Jungen. die wir heute geschrieben haben. auch den Lehrer ________ deiner Unschuld zu überzeugen? Hans: Ich habe den Lehrer _________ die Handschrift hingewiesen. der unter die Bank gefallen ist. habe ich mich dieses Jahr ________ gute Noten bemüht. oder? Antworte sofort ________ meine Frage!” Der Lehrer schimpfte fast fünf Minuten lang ________ den Pfuschzettel. Frau Grammi: Ja. Der Lehrer aber bestand ________. und wollte _________ der dritten Aufgabe beginnen. wie kannst du denn ________ meiner Ehrlichkeit zweifeln? Ich danke dir ________ deine Unterstützung! Frau Grammi: Tut mir Leid. Ich habe die Familie Grammi 76 . Ich hatte mich sehr gut _______ die Mathearbeit vorbereitet. Wir sollten ihn mal ______ Kaffee einladen. Ich bin _________ deiner Unschuld überzeugt. Heute ging aber alles schief. Als ich _________ der dritten Aufgabe anfangen wollte. weil ich genügend Zeit für sie haben würde. Mein Freund Klaus hatte mir _______ Lernen geholfen. die meiner Handschrift überhaupt nicht glich. die schnell verging. Hans: Genau. ich möchte mit dir ________ ein Problem sprechen. Ich möchte mich __________ ihm ________ seine Hilfe bedanken. Frau Grammi: War es denn dein Zettel? Hans: Aber Mutti. Die zwei ersten Aufgaben hatte ich mit Klaus durchgearbeitet. wandte sich der Lehrer _________ mich und sagte: “Und ich wunderte mich _________ deine guten Noten dieses Jahr. Da mischte sich mein Hintermann _________ unser Gespräch ein. Hans. Ich freue mich sehr ________ diesen Ausflug. Das ist doch dein Zettel. Es handelt sich ________ eine Klassenarbeit. weil du am Ende des Jahres ________ Ausflug deiner Klasse teilnehmen willst. ______ der dritten fürchtete ich mich nicht.Übung 7 Ergänze die fehlenden Präpositionen und Endungen! Hans: Mutti. Er sagte: “Der Zettel ist von mir.

Wenn er nicht ________ uns hören will. Wir werden ihn auf sein unhöfliches Benehmen aufmerksam machen und ihn ________ einer Entschuldigung zwingen.= ÷áñôß fast = ó÷åäüí schwierig = äýóêïëïò die Lage /-n = èÝóç die Unterstützung = õðïóôÞñéîç tut mir Leid = ëõðÜìáé die Unschuld = áèùüôçôá versuchen = ðñïóðáèþ die Handschrift /-en = ãñáöéêüò ÷áñáêôÞñáò überhaupt nicht = êáèüëïõ gleichen = ìïéÜæù die Bemerkung /-en = ðáñáôÞñçóç brauchen = ÷ñåéÜæïìáé selbst = ï ßäéïò der Moment /-e = óôéãìÞ schnell = ãñÞãïñá vergehen = ðåñíþ das Heft /-e = ôåôñÜäéï abgeben = ðáñáäßäù da = ôüôå der Hintermann /¨ er = ï ðßóù – das Gespräch /-e = óõíïìéëßá ganz = üëïò die Kopfschmerzen (Pl. êëåßíù ñáíôåâïý unhöflich = áãåíÞò das Benehmen = óõìðåñéöïñÜ aufmerksam machen = åöéóôþ ôçí ðñïóï÷Þ zwingen = áíáãêÜæù warnen = ðñïåéäïðïéþ die Folge /-n = óõíÝðåéá die Strafe /-n = ôéìùñßá der Frosch /¨ e = âÜôñá÷ïò – begeistert sein = åßìáé åíèïõóéáóìÝíïò 77 Familie Grammi . Eure Noten hängen ________ dieser Arbeit ab. ob er _______ Gespenster und Hexen glaubt. das ist keine gute Idee. Ich verabrede mich _________ Hoka-Poka und wir besuchen heute gegen Mitternacht den Lehrer. Ich könnte ihn zum Beispiel ________ einen Frosch verwandeln. Frau Grammi: Na dann sei nicht traurig! Ich interessiere mich nicht so sehr _________ deine Noten. Fischer-Verlag. Bummi wird 13. ________ diese Nacht wird sich der Lehrer noch lange erinnern.= óêïíÜêé – die Bank /¨ e = åäþ: èñáíßï fallen = ðÝöôù ehrlich = åéëéêñéíÞò der Junge /-n = áãüñé der Zettel /. Göttingen. Hi. die ____ ihm passt. aber er sagte nur: “Beschäftigt euch jetzt endlich _______ eurer Klassenarbeit. hi! Ich bin von meinem Plan begeistert! (aus: Martha Schlinkert.ganze Woche _________ Kopfschmerzen gelitten und konnte nicht lernen!” Ich wartete _________ eine Entschuldigung des Lehrers. warnen wir ihn ________ den Folgen! Wir werden _________ einer Strafe suchen. dass du dich bemühst.” Frau Grammi: Soll ich mich ________ deinem Lehrer ________ diesen Vorfall beschweren? Hans: Nein. Trixie: Ich werde mich aber _________ diese Angelegenheit kümmern. Mal sehen.) = ðïíïêÝöáëïò die Entschuldigung = óõããíþìç endlich = åðéôÝëïõò abhängen = åîáñôþìáé sich beschweren = äéáìáñôýñïìáé sich bemühen = ðñïóðáèþ die Angelegenheit /-en = õðüèåóç sich kümmern = íïéÜæïìáé sich verabreden = óõíáíôþ. Für mich zählt. 1966) die Klassenarbeit /-en = äéáãþíéóìá – der Ausflug /¨ e = åêäñïìÞ genau = áêñéâþò schiefgehen = ðÜåé óôñáâÜ die Aufgabe /-n = åäþ: Üóêçóç durcharbeiten = åðåîåñãÜæïìáé genügend = áñêåôÜ aufheben = óçêþíù sofort = áìÝóùò der Pfuschzettel /. hi.

Related Interests