You are on page 1of 6

СветиСава

архиепископипросветитељ српск
и
27. ј
ануар– 13. ј
ануар

На
ј
млађ
ис
инСт
ефа
наНе
ма
ње, ве
ликогс
рпскогжупа
на

ва
ос
еРас
т
ко.Родиосе
1169. г
одинеиј
ошодде
т
ињс
т
вај
епока
з
ив
аодај
еобда
ре
низ
ва
нре
днимда
ров
има
.
Ка
дмуј
ебило15 г
одина
, от
ацмуоде
лиј
е
да
нкра
јусв
ој
ојдржав
и, г
дебис
еучио
у
пра
вља
њу
; ака
дмуј
ебило17 г
одина,родит
ељис
уве
ћпомишљалиидаг
аже
не,
ма
дај
еонве
ћпочеомис
литика
кодас
еодвој
иодс
ве
т
аиодеума
на
с
тир,дас
е
пос
ве
т
иБог
у.
Ј
едном, ка
дс
уг
ародит
ељипоз
ва
лиудвор,ве
рова
т
нора
диже
нидбе,дођуинеки
к
алуђ
ериизСв
е
теГоре
, аме
ђуњимај
ебиоиј
еда
нРус
. Ра
ст
кос
еу
поз
насњим,
ра
с
пит
ас
ека
кос
ежив
иуСв
ет
ојГори, пакадј
еса
з
на
одај
ета
моупра
воона
ко
к
акој
еонже
лео,дог
ов
ореседаз
ај
е
дноидууСве
туГору
.
Рас
т
коз
а
молиродит
е
љедаг
апус
теуловнај
е
лене
, падокј
ебиоуловуу
пла
нини,искра
десеоддруштв
а,ис
адухов
никомСв
ет
ог
орцемине
коликов
ерних
с
луг
уодеуАт
он.
Из
г
убље
ногРа
ст
каниг
денисумог
лина
ћи, т
ес
екона
чноз
а
бринут
иродит
ељи
дос
е
т
едај
емог
аоодбе
ћис
аонимСве
т
ог
орце
м. Зат
оНе
ма
њаот
премиј
едног
в
ој
в
одусанек
оликов
ој
никауСв
ет
уГорудамув
ра
т
есина
, аудворуј
ез
ат
овре
ме
в
ла
да
лаве
ликат
уг
аижа
лост
.
Вој
в
одапохит
ашт
обржеможеипре
коСолунадођ
еуСв
ет
уГору.Тусес
т
ане
ра
с
пит
ив
ат
из
аРа
ст
каидоз
надај
еонума
на
ст
ирусв
ет
огПа
нте
ле
ј
мона
. Вој
вода
пронађеРа
с
т
каире
чемудаћег
авра
т
ит
иоцумиломилис
илом, мака
риве
з
а
ног
.
Рас
т
кос
еу
чиника
одас
епок
орав
ав
ој
в
одинојна
редбииз
а
држав
ој
в
одудосут
ра
,
падас
еондас
вив
рат
е
.
Уве
чеРа
ст
коз
а
молииг
ума
надаз
авој
водуипра
тњуприпре
мидобруве
че
ру,а
пос
лев
е
че
реодошеуцрквунабде
ње
. Бог
ос
луже
њеј
ебилодуг
о,вој
водаи
пра
тиоциуморниодпут
аималоприпитиодвина

ез
адре
ма
шеуцркв
и. Ра
с
тк
осе
ла
г
а
ноис
кра
дес
ај
е
днимдухов
ником, оденавис
окума
нас
т
ирс
кукулу,г
дег
ата
ј
ду
хов
никпост
рижеио
бу
чеука
луђе
рс
коодело.
Ка
дс
ебде
њез
а
вршииСрбив
идедане
маРа
с
тка
, опас
носенаљу
тенаиг
ума
наи
к
алуђ
ереикоз
нашт
абибиодаРа
с
ткос
акуленевикнунавој
водудасеос
та
в
и
к
ав
г
е,ј
е
рј
еонтуис
утраћесев
иде
ти.Србис
ес
миреипос
т
ав
ес
т
ражуококу
ле
.
Су
тра
да
нз
ов
неРа
с
тков
ој
в
одуипра
тњуипока
жеимс
ес
акулеукалуђ
ерс
ком
оде
лу.Ка
дг
ав
иде
шез
ака
луђе
ре
на
, вој
водаине
ј
г
ов
апра
тњабриз
нуупла
ч.Но
Рас
т
коиху
т
еши,река
вшиимдај
етов
ољаБожј
аис
пу
ст
иимсакулесв
ој
е
с
в
ет
овнооделоиодс
триженевла
сидаодне
суродите
љимаиу
ве
реихдај
еонв
ећ
ду
хов
ник,аузт
оимпре
даис
вој
е
ру
чнопис
моз
ародит
е
ље
. Вој
водасес
апра
тњом
в
ра
тиуСрбиј
у.
Ниј
еду
г
опрошло,апоСв
ет
ојГорис
ерашчуј
едај
ес
инс
рпс
когв
лада
радоша
о
дажив
имеђуис
пос
ницима,ас
ва
кој
еже
леодаг
авиди.

Зат овре меСа вај еве ћбиопос та о а рхима ндрит . дас ебринуодуховнојна с та ви.Симе онј еуХила нда ружив ео с а моос а мме с еци.доз на вшишт ај ењиховсинура дио. Дот а дауСв ет ојГориниј ебилос рпс когма на с тира. Туј еСав ас а ст а виопра вилапокој имас еима ј увла да тика луђе риит ас управ ила поз нат апо диме номТипикс ветогСаве.Ипак .Ј е дномз а молисв огиг у ма надаобиђес вема на с тиреи пус т иња кепоСв е тојГори. Родит е љипа кСа вини. аХила ндарубе шеприрода т очет рнае с тма на с тираит олик оз емље дај едв ес т от инека луђе рамог лоуњемуживе т и.к ој иј еу мона шт вудобиоимеСиме он.Зиг .ца рс куз а ду жбину. Так оСа в ас а с в ој имоцем.а лиг адог ађ ај из а држа ше.иСт е ва нуз на к из мире ња . живе шеиБог умолише . ав рлорет кој екушаопома ловинаиз еј т ина .с ез ака луђе риу Ст уде нициидођ ес в омесинууСв ет уГору. пре подобногСимеона .ауочине де ље .аз е мљај ез бограт аипус тоше њаопу ст е ла. аодта кв огходањакожана т а ба нимамуј ета кооде бљаладај емог аоићипона ј оштриј е мкаме њу. Иша ој ела кооде ве нибосиз имииле т и. почнез ида т ицрквуЖичу.т еус короХила нда рпос т а дека онека ду хов наа ка де миј аз ас веонекој исуже ле лидобит ив ишебог ос ловс кообраз ова ње .Рас т кој ес т упа ње мумона шкиреддобиоимеСа ва . ве руј ућидај е т оБожј ав оља .пре ме ст иг ауна ј в ећима нас т ирВа т опе д. Прот а тс вихс ве тог орс ких мона ха .Сав ај есв ет енов цеделио ма на с тиримаипу ст иња цима . Сав ас ехраниоса мос ув им хле бомиводом.алисусенакра ј упомирилист име .Ст е ва нпослапис моСа виуСве т уГору. Ка дас е в ра тиоума на с т ирСа варе чеиг ума нудажелииондаис па шт аус а моћика ошт о ис па шта ј уис посници.небилина дмрт вимоче вимт елом из мириобраћу . са з на вшикој еичиј иј еСав а. Ниј епрошло мног овре ме на . а лимуиг ума ннедоз воли. идоне с ете лооче во.из амолиг ада похитаидођ еуСрбиј у . ог ра диг ат в рдимг ра домиуг ра дуподижекулук аоца рскидомимног е ће лиј е . проводиој енамолит видокне ог реј есунце .Сте фа нНе ма ња . Са в апожу рит ек ренеуСрбиј уипоне с еоче вот е ло. пропу туј есас вој имс иномсв уСве туГору . Сва куноћ. итомприликомнађ еј е дноз г одноме с т о г деј ебиој еда нпорушенима нс т ирииз молиодг рчкогца раодобрењедаможе ма на с тирос нова т и. молиос еБогуиме т а ниса о.паумро. Са в ај емислиодас еодма хвра тиуСве т уГору. деле ћи милос т ињума нас т иримаиис пос ницима .Сав ипођез арукомдаиз мирибра ћу. Пос лене коликог одинаиСав инот ац.кој еј епот ом с а хра ње ноуСт уде ници.уна сле ђе њихов импот омцима . Ут овре меуСрбиј ис едес ишеоз биљнидог а ђа ј и. подиже Хиландар.идућибос . ТусеСа ваиСиме онна с та нише . иј ошимпридо даиј е да нс војма нас т ир. ау зпомоћта да шње гсрпс когжу па наСт ев анаПрвов енчаног. Не ма њасепочнедопис ива т ис ас иномисв реме нанавре мемуј е с ла омног онов а ца . Царимпоклониз е мљуииз дахрис ову љукој омњихову з адужбинуог ла шав ак аомана ст ирпрвогре да. Но.г де ј еСа вапроиз ве де нуј еромона ха . оте омупре с то.т есе . УХила нда руј еСа ваприкупиомног опобожнихиубог ос ловс којна уциуче них људи.Ст е фа нНема ња .доне ко доба . данебиниуче муос куде ва о. обиђеихс в е.Вука нј еус та онас вог абра та Ст е ва наПрвове нча ног . УСве т ојГорина пис а ој еСа ваижитиј е с в ог аоца .ду г осуг ажалилииу з на кжалос т ицрнооде лонос или.Са вај е пос та оуг ле дс вимка лу ђе римаиис посницимасв ет ог орс ким. т ез а вла да лаве ликаг лад. ика ддобидоз в олу .

Доша вшиуСрбиј у .алинакра ј уприс та де . ј ошј едномобиђ ес в емана ст ире . кре ненаСрбиј уу г арс кикраљАндр иј а. ус ва комс луже ћи. Зав ремес вогбора вкауСрбиј иСав ај ена с тој а одас еподижуцркв е.паћут ипове рова т иипос луша ти". поже леда ис пунисој удав на шњуже љу. онса с обомпове дене коликос вој ихнај бољиху че ника.ионпонов опре дуз ме "ка нонскувиз ит а циј у". ипроиз воде ћидос т ој налицаз а с в ешт еникеиђа коне .а шт е тнеис коре њива о. Та коСт ев анпос т апрвикра љс рпс ки. Уповра ткусв рат иој еуСве туГору.упућив аоиј ере т ике(бог умиле ) обраћа оупра в ос ла вље .с аз овеса боркодЖиче. ка кој ет оууводуопис а но. ис рпскоји буг арс кој . Рас т ај ућисес ат уг омодс вој еомиље неСве т еГоре . Са васепомолиБог у. Ка дј еу веоре д. Сав ај еињег аз а мона шиоида омумона шкоиме Симон. Пос лес ве г аовог а . Сав а. де ле ћис вудс а ве тез абог оуг ода ниче ст итжив от . Ова Са в инапут ова њаипоукеида на ссус ес ачува леупре да њус рпс когнарода . Пре дс мртс вог абра таСт ев ана .а лист имдањег апроиз в е дуз а а рхиепис копа .т ј . Ца ри па триј архприхв а теова јСав инпре длог .Са ва . 1220.Ст ре зниј ехт е они дачуј ет емуСа вана после т куре че:"Имиима мок оњаиј уна ка . ит ак ој еСа ваус пе одас рпскацрк вапос т анеаут оке фа лна . Са в аодекње мудаг аодг овориодра т а .у . аз аа рхие пис копиј уодре ди Жичу. аБогћев иде т ико ј екрив : миилити". те с в еча реу пут иоудомове .Уовимцркве нимре формама.Зат ос еу крцанала ђуиотпловиуПа ле ст ину.приличноз а држауСрбиј и. учини к акв очудо. Првамуј ебриг абиладаопе тпропу ту ј екрознарод.уре ђива ој е с лужбууцрк ва ма . кре неСав ау"канонс кув из ит ациј у" поцелојдржав иисв удај е у чио. напа денас рпскез е мљебуг а рс кив лас т е лин Ст ре зиСав аодена пада чудаг ана г оворидаодус т анеодра т а. Ус вимовиме пархиј а мапос та вие пископе .теус ре д на ј же шћеле т њеврућинепа декрупа нг рад. иуобев ој с ке .Са вауочиСпас ов да на. Пос лет ог аСав ас евра тиуСве т уГору.пас ев рат иуСрбиј у.ј е рј ет обила з г однапр илика . ст в орившита коос новуз апрос ла вља њеКрс ногиме на илиКрс нес ла ве . ра з де лиСрбиј уна дв ана ес те па рхиј аиус т ановиепис копск ес т олице . Приповра т кууСрбиј у. адаубудућес а мисрпс кие пис копибирај уа рхие пис копа .даихпос ве т из ае пис копе .з апрот опо пиј а т епрот опопе .с адака оархиепис коп. дот лев еликогжупанаСт е ва на.ув одиој еле пеобичај е . г одине . акра љмурече : "Ка дс исв ет ите љ. препише с в имаз а конс кекњиг еиупут иихка кодаз а водеред.с аве ликомвој с ком. ве рова лоседаг ај еСав ау клео. поуг ле дунас лужбеуСве т ојГори.Ут овре ме .удог ов орусаСт ев аномивла с те лом. не з а висна.миропома жеи в е нчакра ље вс комкруном. ве ћихз амолидаониз аСрбиј упос та ве а рхиепис копа . Пос лене когвре ме на .г деј е походиос вас ве т амес т а .Билој ето1219.Са ваимобј а с нидај еСрбимат е шкодадола з ечаку Нике ј ура дипост а вља њае пис копа . Сав ас еупоче т куопира о. в рат исенат ра г . ТеноћиСтре знапра сноумре .одкој е гиуг а рс кавој сканас т рада . г одине .и к раљвиде вшиточу до.с вра тиопе туСве т уГору.ј е рсуут ов ремеЛа т ини(крс т аши) билиз а уз е ли Ца риг ра диуњемувла дали.аода т леодеуНике ј уг рчкомцаруТодору Ла с ка руипат риј а рхуМа ној лу. апошт ој еСт е ва новогсинаРа дос лав апос та виоз акра ља . Са в ај ез а бра ниоприношењек рвнихжрта вауцрквиис ве т ковинепре дцрквом.па т а дт роношеЖичуис вогбра та .

идат ра жиле каи помоћис вој имне дуз има .На к рај ус ес а мкра љВла дис ла вдиг неис аве лик омс витомодвла дика . Пос лет ог аСав аре чекраљудана ме рав ас а св имост а витивла с тидаже лиј ош ј е дномдапоходис ве т аме ст а . навинов ој лоз ис па ље но. пај е дненоћи мирноит ихоус вој ој67.Упутунала ђис ераз болииње г овис еуче нициуплашине данеумре.г десеуркцанала ђуиот пу туј еу Ј еру са лим. паиодс улт ана .т елос ве т ог Са в еј едоне ше ноизМиле шев ауБеог ра д.и27.Свудај еле по доче ка н.Вав илон. т а с тт а дашње гс рпс когкра ља Владисла ва . намолбуа рхие пис копаАрсе ниј а . ј е римрт авсв ет иСав ај есв ојна родучио.положег асве ликомсв е ча ношћууг робу ма на с тируМиле ше ву.пот урица . пос а ве тусв ој ихбоља ра. Поз а пов ес т ис а драз амаСина н-па ше.апос лебудеиз ва ђе ноипост а вље ноућив отнасре дини цркве .одне тиуСту деницу. поповаиђа кона.а лиАс енопе т . Ода т леј еиша оуАле кса ндриј у.Са вај енаКрст овда н.наСинај с куГору. дас едоброодмориодпу таидокнепрођ ељу тас ту де низ има . аонодеуДу бров ник.паз а молиСа вудаост а неуње г овом дв орудоВас крс а. а прила1595.теј едв аумолицараи буг арс когпат риј а рхаз аСав инемошти.а ли г анис умог лиодвра т ит и.Са вас еопа снора з боле. Краљив елика шисуг аодг ов ара лиодт ена мере . Пос лене когвре ме на . тет акодођ ере ддаимрт вот е лос ве тог аСа веосе т ит ус илу.кој еј есас обомизс ве тих ме ст анос ио.г деј енароддола з иодаг авиди.а лисеонпридиг неис рет ноприс пеуЦа риг ра д. г одиниис пус тис вој усв ет ите љс кудушу. пожељицараипа т риј а рха Ј оак има.Наса борууЖичи.ка ошт ос моичу ли". дамусемолиипоклони.онодредикој ећес ес т ва ри.кој иј екра љра ниј ебиоприпре мио.с рпс кикраљВладис лав .а ли Ас енодбиј е.т екшт ој ецарот ишао. Са ваодсе днеуцаре вомдвору. Са ваокруни к раљев скомкруномбра тамуВла дисла ва . одеуБуг а рс ку. ака кој ена ст упа ове ликипра з никБог ој а вљење. на денувшимуимеЈ ова нМона х.Кра љВла дис ла впошаљемног оброј нопос ланст в оиопетз а молиз а моштис ве тит ељев е. Са ваиз а бе реипос ве тиз а а рхиепис копаАрс ениј а . Ант иохиј уиусв аз на чај ниј аме ст акој ас епомињууБиблиј и. моштиида рови.кој ес ус рпскомна родуулива ле на дуис а мопоу з дање . Пре не вшит е лос ве тогСа веуСрбиј у. Пос леше стг одинаподижес ебу напрот ивкра љаРа досла ва . акој еост а тиуЖичи.кој ибе шеСрбин.Ј ошодкра ј аде ве тна ес т огве касрпс кина род . узв еликус ве ча нос тдопра тидоТрнова .Ца рс еспрема оуловупла нину.ИзЦа риг ра даЦрним море мдођеуБуг а рску .одбиј еитумолбу. аРа дос ла ваз а ка лу ђе риуСт уденици. у очиБог ој а вље њаодс лу жиос лу жбуиокропио ца раина род. з амолис вогта с таАс е надамудоз в олидамоштис ве тогСав епре не с еуСрбиј у. иг у ма на .мног импричамаиа не г дот ама. Турцис ус етрудилида у ништес вете ков инеизс лав нес рпс кепрошлос ти. Ка днас т адошељут ав реме наосма нлиј с кевла дав ине .Сахра нишег ау Трновууцркви40 муче ника .љубилирукуили ма нт иј уиг оворили: "Ј ошов акв ахришћанинава ланевидес мо.доис т ај еБожј и чов е к. Иму ха ме да нцис умуприлаз или.Осе т ив шидамус еча ссмрт ни прибл ижуј е.па пођена т ра гуот аџбину.наВра ча р. Но. Са вај едуг ов ременабора в иопосв ет иммес т има.г дег абуг а рскицарАсе н.кој еуЖичу .апе пе ора з ве ј ан.ис ас илнимбла г ом.Туј ес ве т ит ељев от ело не ковре мепочива ло.уЕг ипа т.

идај ес поме нње г овпоче одас еоба вљас ва ке г одинеоногданакадај ег ласс т иг а о. Данебиос нива ч с рпск епра вос лав нецрк веост а обезса мос т а лнеслужбе . ј а нуа раидамус ез а тоут а јда нчинис поме н. данебивук овик лалист оку. ј а нуа ра .по цркве номус т ав у. .г ра довепре т ва ра оуј е з е ра . Поле г ендамаонј еоду з еођа в олуСу нце.ков ачедакуј уг вожђе . как осес адилоз а . проклиња ос ва ког акобимупркос ио.Грци. ра з г ов а раос аживот иња ма . ме сехле б. на14. крес а ње мог њилака кодадобиј ева т ру.т ој е с тпрвог да наук ој и.у ст а нов иобиоор де нСве тогСав е. можебит ис амос та лнес лужбе. на ст а т иве лики дог а ђа ј иназ емљи: "Громз а г рменас ве т ог аСаву .27.пра вес ирикис е ломле ко.кој имј еобда рив ао з ас лужнељуде .у сре дз имека дмувре мениј е". анас лици к ој уј еиз ра диослика рЂорђеКрст ић("Све т иСа ваблаг ос иљаСрпча д"). *** Св е тиСав ај еумро12.с ку пљаприлог едауБеог ра дуподиг нев еличанс тв енуцркву. алис ес поме нње г овчини14.ка овидниспоме ник с в омесв ет ите љу:Хра мс ве т огСа ве .акле т вебимус е ис пуњав але ..на рочит онапрос ве тномпољу. ј а нуа р. поз ов ес в еву кове . нас војданСа вас епопненак ру шку . уздоз в олу мит рополит аМихаила .. ј а нуа рапос т аромка лендару. Нек имис ледај ет ос т ог ашт ој епроте клодв ада наодс мрт ињег ов едок ј ег ла сос мрт ист иг аоуСрбиј у . ј а нуа ра поновом. Онј епу туј уће божа нс т во. Тре ћис ма т рај удај еСа вау мроу с убот у12. пре т ва раој ељудеуживот иње .женеу чидакува ј у . Св е тогСа вус ла веидруг ипра вос ла внинароди.Дру г иопе тмис ледај есв ет иСа в ас а храњен 14. ј а нуа раз ат ошт о. Ј ош ј еца рДушан. Ка ошколс кипа тронасв е тогСа вус ус лав илес весрпс кешколедодруг огс ве тс ког ра т а . боле с ницимавра ћа оз дра вље .ка ока дј ес лужио држе ћиуле в ојруциа рхие пис копскижез ал.з а водире дибла г ос т ање.пле т у. пре су шива оводе .. на храниихиодредичиј еторов еимадапос е ћу ј уз аг одинуда на . г одине . Ос ве томСав ипост ој емног еа нег дот еиприче .Рус и. ве ве рицу.понародномве ров ању .учина родка кода оре . пре т вориос корупука мењеас вој ехрт овеувук ов е . покре т аој е з е ра. кој имсуодликова низ а с лужниљуди.аде сномбла г ос иља ј ући.ниј е да нс ве т а цнебимог а оима тис амост а лнес лужбеу попраз ништ вуБог ој а вљењаз ане де људа наодБог ој а вље ња .с ма трас е .повра т иос ле помв ид. от в ара оз а кључа нав рат а . т ка ј у.ожив ља ва омрт ве . Ка оз а шт ит никву кова . копа . ст вориоме две да. УКра ље виниСрбиј иу с та новље нј ебиоорде н Св е тогСа ве . Акоз а г рминада нс ве т огСа веондаће.путу ј епос рпс кимз е мља ма . Додиромњег ов ешт ак епот еклабиводаизк амена . Наиконис есв ет иСав апре дст а вљауа рхиј е реј с коморнат у. Мног ипос т ез асв ет огСа вуне де љуилипе тна ес тданаит ог адананеј е думе с о че т вороножнихживот иња . ј ануа ра1236.Буг ари. асрпс каг ацрквас лав и14. српс косв ешт е нс тв ој е ода внопре мес т илопра з нов ањење г овеу споме неод12. укој еј еунеоиеле мент емног ихраниј ихмитов а .поБог ој а вље њу .. иуцркве нимкњиг а мат ог аданасебе лежии с помиње .з амоде лј еуз е тпрот аМилој еБа рј а кт а рев ићизКра г уј ев ца . к акос едобиј авино.с па са ва ољудеодђа вољевла с ти.а лиј ена родис преоипра в е ле г е нде . акра т ковре меипос лерат а .в ука .

ј е р ихј еСа ваот вориододиромс в ој ешта кеока ме н.Имаприличанбројиз в оракој исеназ ива ј упос ве т омСа виионис уле ковит и. .