You are on page 1of 68

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11.

A „pedagógiai folklórként” terjedő képességfejlesztő, személyiségfejlesztő gyakorlatok mellett a drámának tanításra kitalált és kidolgozott változataival is foglalkoztak, iskolásan: ezt is tanulták a Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére címmel megrendezett tanfolyamok hallgatói. Tanítási dráma: a gyerekek drámát játszanak, a felnőtt pedig a közös játék során tanít. Közös játékról van szó, mivel a felnőtt (akit nevezhetünk tanárnak, tanítónak, óvodapedagógusnak, foglalkozásvezetőnek – mindegy, ez a lényegen nem változtat) gyakran szerepben vesz részt a gyerekek tevékenységében. Feladja hétköznapi („tanári”) viselkedési mintáit, engedi, hogy személyiségéből mást is lássanak a foglalkozás résztvevői, mint addig. A saját szerepjátékán keresztül szabályozhat, információt vihet a játékba, viselkedésbeli és nyelvi mintát nyújthat, véleményeket hívhat elő, provokálhat, de akár fegyelmezhet is szerepből. A több mint húsz helyszínen – a teljes tantestület részvételével – megvalósított képzés a tanítási drámába történő bevezetést szolgálta azzal, hogy egyes dramatikus módszerek és technikák együttnevelési célú pedagógiai alkalmazására készítette fel a résztvevőket. A kurzusok belső, a kipróbálást, gyakorlást célzó tervezési munkái között olyanok is találhatók, melyeket érdemes megmutatni másoknak, „kifelé”. Ezek közül, vagyis dramatikus módszereket alkalmazó tanórák vázlataiból és teljes drámaórák tervezeteiből adunk közre két válogatást: a Drámapedagógiai műhelygyakorlatok első és második füzetét. A játék segítségével tanítani lehet, mégpedig úgy, hogy a tanulási folyamat során a résztvevők megkapják az elsődleges játékélményt, megélhetik a játék örömét – ezt kívánják lehetővé tenni a kiadványban megjelentetett „dolgozatok”. A vázlatok, tervezetek többsége adaptáció: az órák működőképessége és értéke kiadványaink alapján is megállapítható, de magának az átalakításnak a szakmaisága, szakszerűsége csak úgy ítélhető meg, ha az eredetit is megnézzük. Kaposi László

Drámapedagógiai műhelygyakorlatok
1. rész

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11.

Drámapedagógiai műhelygyakorlatok
1. rész

Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. 2008 . rész Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest.Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11.

Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató . Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest. kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. 2008 © Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság.Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2. Gyökös Viktória készítette. Borítóterv és tipográfia Király és Társai Kkt. szerkesztő. kizárólag zárt körben. intézkedés központi programjának „A” komponense keretében. Szaktanácsadó és a kötet szerkesztője Kaposi László A szakmai műhelyt vezette Wenczel Imre Szakmai vezető Kovács Gábor Munkacsoport-vezető Balogh Gyula A fotókat készítette Kaposi László A borítón szereplő rajzot az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola (Berettyóújfalu) tanulója. 2008 Azonosító: 8/211/A/4/jgy/drama/1 ISSN 1789-2619 (Padtárs) ISSN 1789-6363 (Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek) ISBN 978-963-9795-30-3 Ö ISBN 978-963-9795-19-8 A kiadvány ingyenes.1. • Telefon: (06-1) 477-3100 Fax: (06-1) 477-3136 • E-mail: info@educatio. Váci út 37. © Kaposi László.hu Nyomtatta a Pátria Nyomda Zrt. oktatási céllal használható.

......................... 34 Szaszkó Sándorné: Drámajátékok matematikaórára ................................... 23 Kiss Albert: „Maradjatok távol”........................................................................................................ Török László drámaórájának adaptációja .......... 54 Smolczer Tiborné: Drámajátékok osztályfőnöki órán .......................................................................................................................................................................... 51 Drágulyné Teberán Mária: Ki vagyok én? ..................................................................................... 7 Igazgatók írták… ............................... Zalavári András drámaórájának feldolgozása ....................................................................................... 17 Kollárics Ferenc: Életút-projekt....... 37 Tanainé Szeghy Rita: Dramatikus tevékenység matematikaórán ..................... 49 Bereczki Gyuláné: Iskolás vagyok ................................................................................................ 60 Dézsi Ágnes: Drámajátékok osztályfőnöki órán ..........Tartalom Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz ........ 30 Smolczer Tibor: Drámajátékok a szabadidő eltöltésére .................................................................. 64 Dramatikus elemek a tanórán a gyulaji iskolában 5 ......................... 43 Gyakorlatokból álló foglalkozástervek ......................................... 57 Dézsi Ágnes vázlata: Drámajátékok németórán ............................ 15 Gévai Imre: Ha drámai a helyzet – játsszunk drámát! ...

.

hogy az óvodától a felnőttoktatásig megismertesse és megszerettesse minden fogékony tanítvánnyal és nevelővel a drámajátékot. eredményeinek felhasználásában. Nézzük a tényeket! Még jóval a HEFOP 2. A képzők képzését. (A szerk.A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz Wenczel Imre1 Az a lehetőség. Az elmúlt évtizedek alatt mindannyian hozzájárultak a drámapedagógia magyarországi terjesztéséhez és fejlesztéséhez.) 1 A program a Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére (bevezetés a tanítási drámába: felkészítés egyes dramatikus módszerek és technikák együttnevelési célú pedagógiai alkalmazására) című és alcímű 60 órás akkreditált tanfolyamra és az azt követő 40 órás mentorálásra épült. Lipták Ildikó. Ugyanakkor a projektbe oktatóként-trénerként bekerülő drámatanárokat is kiválogatta a képzők képzésében való részvétel feltételrendszere: a hétköznapokban is drámatanárként dolgozó. amelyeket a pályázati kiírás megfogalmazott. sikeres pedagógusokról van szó. Azok a fejlesztők. A fenti képzés fejlesztői: Kaposi László. amelyek ebbe a kiadványba is bekerülhettek. valamint azoknak a szakanyagoknak a létrehozásában. Ebből a munkából természetesen leginkább a Magyar Drámapedagógiai Társaság vezetői és tagjai vették ki részüket. Ez lehetett a „jó gyakorlat” alaptételének első megerősítése. 2 7 .1. a tanfolyamok és a mentorálás lebonyolításában. annak majdnem minden szintjén és megvalósulási időszakaszában kivételesen jó gyakorlatot eredményezett. vagyis a trénerek/mentorok felkészítését Kaposi László. ami megadatott ebben a drámapedagógiai programban2.1 pályázatának kiírása előtt létrejött néhány olyan hiánypótló program. a trénerek kiválasztásában és képzésében. Mészáros Beáta és Takács Gábor. A szerző a győri Révai Gimnázium tanára – a programban a drámapedagógiai műhely vezetője. akik most személyes felelősséget vállaltak a program minőségéért. Az előkészítésben. Lipták Ildikó és Mészáros Beáta vezette. már régóta magas színvonalon megfelelnek azoknak a követelményeknek. amely több mint húsz év jó gyakorlatát használta arra. az országos és a regionális műhelyfoglalkozások gondozásában.

jól alkalmazható pedagógiai ismeretanyag pedagógusoknak történő. azzal a 60 órás tanfolyammal. majd dramatikus mód- 8 . igyekeztek mindig „csak” jól dolgozni az iskolákban. hogy ők maguk is képesek lesznek 60 órás tanfolyam után előbb a mentorok segítségével. amelyet 40 órás mentorálás. valamint bemutatkozási és publikációs lehetőség is követett. Ha megtűrték – tisztelet a kivételnek! Tehát tulajdonképpen már rég készen állt egy olyan képzési struktúra. gyakorlatorientált átadására. akiknek valószínűleg a legnagyobb szükségük van rá (kis iskolák. a (gyermek-) színházakban. nevelési igazgatóhelyettesek inkább csak megtűrték. szorgalommal…). Azok a kollégák. hátrányos helyzetű tanulók. valamint más formákban a tanítóképző főiskolák nappali és levelező tagozatain. akik részben megtanulták. iskolájának vezetősége és pedagógusközössége élt eddig a lehetőséggel. tanárainak örömteli meglepetéséről szól: a kollégák korábban ugyanis nem gondolták. hogy egy módszer ennyire hatékony lehet. pedagógusok sikerélmény utáni vággyal. bábszínházakban. óvodapedagógusokat. amelyek a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében rendszerint a Marczibányi Téri Művelődési Központban zajlottak. tanítóinak. részben – munkájuk közben – felfedezték. pszichológiai előnyei a tanulócsoportokkal való foglalkozás során. A szakma már kikövetelte és meg is találta a helyét a diplomások posztgraduális képzésében. valamint egy letisztult. „kitalálták”. Magyarországon a drámapedagógia valójában akkor lett szakmává. tanítókat. Ez a „sikertörténet” második eleme. például azokon a találkozókon. újraformálták a drámapedagógia magyarországi változatait. hogy itt az ideje azokkal is megismertetni a drámapedagógiát. Huszonkét település (többnyire község vagy kisváros) óvodájának. forráshiányos intézmények. Az „ün nepnapokon” persze már többször is látványosan megmutatkoztak a drámajáték pedagógiai. A drámapedagógiai műhelytalálkozókon részt vevő „iskolai követek” (multiplikátorok) által közvetített egyik nagy hír az intézmények óvodapedagógusainak. mostanában pedig talán már az egyetemeken is. nem csupán elméleti vitákban formálódott. hanem a mindennapok küzdelmei közepette. Azt sem gondolták. rész Maga a „tananyag” sem elvontan vagy könyvízűen. amikor „fölülről” még nem támogatta senki ezt a nevelési-oktatás módszert. amely alkalmas a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának elősegítésére. aki észrevette. az iskolákban pedig az igazgatók. a jelzett intézményeket. a művelődési házakban. tanulási/frissülési törekvésekkel. tanárokat „megkínálta” a képzés/önképzés lehetőségével.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. És mivel volt. szakmai megbeszéléseken.

a mentorálás és a saját gyakorlat tapasztalatait. aki részt vett ebben a képzésben. hogy lássuk. A szemléletmód változott a legtöbbet. legalább a dramatikus tevékenység egyik típusát. akik nem szívesen kísérleteznek a tanítványaik kontójára –. Idézzük fel itt egy műhelytalálkozóra hívó körlevél részletét. továbbá annak lehetővé 9 . az intézmények megismerhessék egymás munkáját. Ez a program jó gyakorlatának harmadik összetevője. hogy megismerkedjenek a programban részt vevő intézmények képviselői. És bár néhányan továbbra sem mernek komplex drámafoglalkozást vezetni tanítványaiknak – lelkiismeretes. hogy a gyerekek pozitív visszajelzései inspirálóan hatottak a pedagógusokra. mire számíthattak ezen alkalmakon az érkezők! „Rendezvényünkkel (és a későbbi műhelytalálkozókkal) célunk továbbra is az. A képzésben részt vevő intézmények képviselői rendszeresen találkozhattak. a tanulók közösségi magatartása jelentősen változott.Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz szereket alkalmazó pedagógusként. hogy vadonatúj tantestületet kapott. akik maguk is részesei voltak a tanfolyamnak. amit már emlegettünk: a műhelytalálkozókról. akik a szokásos tanítási-nevelési módszerekre igen rosszul reagáltak. Érdemes külön is szólnunk a programnak arról a szintjéről/szakaszáról. a későbbiekben is találkozhatnak egymással. A korábban reménytelennek tűnő tanórai (közösségi) helyzetek pedig a játékok nyomán egyre inkább megoldódni látszanak. A 60 órás drámapedagógiai tanfolyam után több igazgató nyilatkozott úgy. közülük főként a szabályjátékokat valamiképpen beépíti saját munkájába. (Nem könnyű szakma ez: a tanulás szakaszában bizony több pedagógus megijed tőle – többek közt ezt is megtudtuk a műhelytalálkozókon. a kommunikációs képességük látványos fejlődésnek indult… A tananyag elsajátításában. átadhatják egymásnak a drámapedagógiai képzés. jó önismerettel rendelkező emberekről van szó. az iskolák számot adhassanak gyakorlatukról. élményszerű. jó eredménnyel működni a szakórán vagy azon kívül. emlékezetes átadásában sokat segített a drámapedagógia – tudtuk meg a multiplikátoroktól. összefoglalásában. amelyeknek a nevelői most értek el oda.) A beszámolókból az is kiderül. olyan tanulóik körében. Természetesen szeretnénk látni. a gyakorlatokat. hogy milyen eredményekről tudnak majd beszámolni 5–10 év múlva azok az intézmények. önállóan. és reméljük. ma már minden olyan kolléga. Főképpen azok láttak rá erre az összefüggésre. hogy immár képzett drámapedagógusként elkezdhettek dolgozni.

és feltérképeztük az adott idő alatt áttekinthető problémákat. Idézzük tájékozódásul a negyedik személyes műhelytalálkozóra hívó levél idevonatkozó részletét! „Az első ilyen találkozó a Magyar Drámapedagógiai Társaság jóvoltából és segítségével Budapesten. amelyben a dramatikus módszerek alkalmazása kapcsán a mások számára is mintát vagy értéket. komplex drámafoglalkozások vázlatai mellett a tanítási dráma beépítési lehetőségei az iskolai pedagógiai programba. Vagyis a drámafoglalkozás tervezésének/vezetésének gyakorlati 10 . beszélgettünk. Akkor leginkább a kapcsolatteremtéssel. részletes. Egy kérdéssorra is vártunk (kisebb-nagyobb mértékben kaptunk is) választ beszámolók formájában. amelyek miatt érdemes volt elkezdeni a műhelytalálkozók szervezését. akkor is magában a tanulási folyamatban rejlett. 2007. melyek inspirációt adhatnak a dráma együttnevelési célú. valamint a suliNova munkatársainak jóvoltából és segítségével) a suliNova által biztosított helyszínen tarthattuk (Duna Office Center) Budapesten. tudást. írásban is rögzített beszámolót a zalabériek hozták. hogy milyen (internet-) címeken érhetők el a bemutató foglalkozásokról készült képek vagy videofelvételek. Célunk az említettek mellett az év végére egy kiadvány létrehozása. A ’kincs’. hasznos tapasztalatokat meríthessenek egymás bemutató foglalkozásaiból. A legértékesebb. kedvet a további munkához. amit folyamatosan keres(t)ünk. a tapasztalatcserék nyomán multiplikátorként közvetíthessék az így megszerzett információkat. Ekkor már két drámajáték-foglalkozás részesei lehettünk. beszámolókat hallgattunk meg. április 20-án. hol tartanak azok a folyamatok. munkájának megismerésével és a ’műhely’ kiépítésével foglalkoztunk. problémák is). a Marczibányi Téri Művelődési Központban volt 2007. jelzik.” Beszámolók és újabb körlevelek összegzik a korábbi találkozókon történteket. március 17-én. egymás intézményeinek. tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásához. Célja ennek a személyes találkozónak olyan szakmai együttlétek szervezése és megtartása. hasznos tapasztalatot jelentő gyakorlatot tennénk közzé (ebben helyet kaphatnának gyakorlatsorok. rész tétele. A második országos drámapedagógiai műhelytalálkozót (szintén a Magyar Drámapedagógiai Társaság. Játszottunk.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. hogy az intézmények képviselői tanulhassanak egymástól. de hasonlóképpen az alkalmazási gondok.

amelyen kisebb intézményi csoportban. osztályosok számára.Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz megmutat(koz)ásában. illetve azok gyakorlati jelentőségével. a tanári szerepbelépés fogalmaival. hogy az egymástól tanulás – egymás tanítása összefüggésrendszerében itt ’láthatóvá válik’ az a kolléga. Ennek a haszna jelenleg felmérhetetlen. személyes (zalabéri) rendezvény volt az első és egyben az utolsó előtti regionális találkozó. amelyben a hétköznapokban ’mindennapos’ a drámajáték előfordulása tanórákon. utána értékes szakmai megbeszélést folytattunk. Talán jellemző a műhelytalálkozó folyamataira. együttműködést. aki később a kocséri műhelytalálkozó egyik szervezője/kiszolgálója. a fókusz. Mindegyik lehetővé teszi bemutató foglalkozások megtartását is. ha a bemutató foglalkozások előkészítésekor hangsúlyt kapott a külső szemlélő(k)nek való megfelelni akarás is. hanem ’munkanaplót’ is ír… A harmadik személyes műhelytalálkozón végre olyan intézményben vehettünk rész. A foglalkozás elemzésekor érintettük az adaptáció módját. a bevonódás szintjei. Itt már másodszor láttuk. gyors reagálást elváró program „fut” párhuzamosan a negyedik találkozó befogadó intézményében. hanem át- 11 . amely alapul szolgálhat egy későbbi – fókuszált – drámajátékhoz. Lakatosné Rozsnyói Anikó nem csupán ’otthoni’ foglalkozását demonstrálja sikeresen a műhelytalálkozón. Talán éppen ezért volt annyira természetes ez a „demonstrációs” nap számukra (és számunkra).” A negyedik. Ujjné Szalai Júlia óvónő és munkatársai bemutató foglalkozásukkal olyan szívmelengető népi gyermekjátékdal-csokrot mutattak meg a műhely résztvevőinek. 5. Újpetrei kollégánk a Drámapedagógiai Magazinban megjelent Sztárok című négytanáros foglalkozást adaptálta egy tanárra. Két foglalkozás demonstrációját láttuk. Az óvodások hihetetlen kedvességgel. Alsó tagozatos ’számolás’ tananyag feldolgozását láthattuk ’drámásan’ – Szaszkó Sándorné (Marika) dolgozott a tanítványaival. hogy ezt ők játékként élték meg! Ez a megállapítás akkor is igaz. szinte családias körülmények között foglalkozhattunk a drámapedagógia alkalmazásával úgy. illetve tapasztaltuk. illetve egy komplex dráma adaptációs foglalkozásának részesei lehettünk Grünfelder Boglárka vezetésével. a típus. Fontos. foglalkoztunk a téma. hogy azt saját közegében szemlélhettük. Láthatóan sok-sok kreativitást. a Zalabéri Általános Iskolában. gyermeki jósággal nem csupán kiszolgálták. hogy a gyerekek valóban akarnak és tudnak „drámás” tanórán dolgozni. ezt demonstrálta a találkozó résztvevőivel.

mindkettőről videofelvétel készült. feladatok teljesítésével biztosíthatták (egy fiktív világban. Ebben a játékban azokat a kivételes pillanatokat tapasztalhattuk meg (többek közt). a színházi kellékek használata és a helyzetek átélésének érzelmi többlete nyújthat a drámajátékban. amelyeket a szimbólummá váló tárgyak.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. A helyszínt olyan intézmény biztosította. Az ügy(ünk) iránti alázat. a szervezés/kiszolgálás színvonala azt mutatta. komplex drámás adaptációs foglalkozásukkal éppen arra mutattak példát. Az óra címe: Odüsszeusz harca az egyszemű óriással. november 9-én Mikepércsen lezajlott rendezvény volt a tervezett program szerint a második és egyben az utolsó regionális találkozó. A tanárnő a görög mitológiába vezeti be (dráma-) játékosan a tanulókat. Gulácsi Ilona (Derecske) azt tűzte ki célul. rész éléses jelenléttel végigjátszották a bemutató foglalkozást. A 2007.) Gyarmati Attiláné (Pocsaj) a foglalkozását eredetileg ötödik osztályos tanulók számára készítette. akik segítenek. mert magukénak érzik a jó teleológiát rövidebbhosszabb időintervallumban egyaránt. sikeres tanítási-nevelési módszer birtokába juthat a drámapedagógia alkalmazásával. A nyolcadikos tanulók meglepő fegyelmezettséggel és az ügy iránti alázattal „dolgoztak” a bemutató órán. hogy értelmes célokhoz általában megtalálhatók azok az emberek és intézmények. Az „élő”. de valóságos problémákkal szembe- 12 . A tanulók önként vállalt „küzdelemben”. a befogadó intézmény a Hunyadi János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Művelődési Háza. amelyen az intézmények földrajzi elhelyezkedését vettük figyelembe a szervezéskor. (A szervező itt Nánási Sándor. súlyos problémákat érintő. személyes találkozók sorában ez az ötödik volt. Cseh Németh Zsuzsanna tanárnő és a munkáját segítő „beépített szereplő” kollégák nagy ívű. amelyik nincs benne a HEFOP IPR drámapedagógiai programjában. A tanulók (és a demonstrációban részt vevő kollégák is) a játékban közös cselekvéssel (szóval és tettel) tiltakoztak a mókusok lakhelyének elpusztítása ellen… A drámapedagógia szemszögéből: az alsó tagozatosoknak készült foglalkozás a környezetvédelem erősítését célozta. Kiss Albert igazgató úr egy „D” típusú foglalkozás 20 perces sűrítményének demonstrációjával szerzett élményt a jelenlévő kollégáknak. hogy tanórai játékával – a drámajátékban – „fellázítja az alsó tagozatos gyerekeket” a környezetszennyezők ellen. tanítványaival gyakran játszó tanár milyen jól használható. Két foglalkozás demonstrációját láthattuk és beszélhettük meg Mikepércsen. hogy a szakmailag felkészült.

Kuszmann Nóra munkája. a Duna Office Center földszinti előadótermében. kidolgozott módszertani hátterével inspirációt adhatott a további tervezésre. hogy a multiplikátoroknak lesz-e kedvük/türelmük később leírni mindazt. hogy mit jelent egy védett állat „örökbefogadása”. ötleteket „hívott elő” a reáltárgyak „másféle” tanításához. aki érdekesnek/érdemesnek tartotta ezt a programot arra. (Az eredeti óra. amelyet a (dráma-) játék indításakor ajánlunk nekik?”. Csáki Klára. hogy játékostársaink (tanítványaink) elfogadják/akarják megismerni azt a szituációt. A mi erdőnk címmel jelent meg a Drámapedagógiai Magazin 2002/2. hogy az képes legyen bevonni a játszókat az általunk ’teremtett’ fiktív világba?”. ha még nem fejeződött be számára a tanfolyam (és/vagy a mentorálás). illetve „Hogyan építhetünk fel egy képzeletbeli világot úgy. ha már igen.) Érdekes. 13 . Tanainé Szeghy Rita tanárnő (a Zalabéri Általános Iskolából) olyan „drámás” matematikaóra demonstrációját mutatta meg a jelen lévő kollégáknak. és akkor is. Kérdés. számában. A 2007. hogy a tapasztalatcseréken részt vegyen akkor is. ami ott. Megtanulhatták – többek közt – azt is. A foglalkozással kapcsolatos szakmai kérdések két legizgalmasabbja: „Mit tehetünk annak érdekében. Három foglalkozás demonstrációját láthattuk és beszélhettük meg Budapesten az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság biztosította helyszínen. (Akkor bizony záporoztak a „reál” tantárgyat tanító kollégák ötletei. a találkozón és a későbbi tanórákon – ebben a „játékkörben” – eszükbe jutott…) Részesei lehettünk a záró találkozón Baloghné Incze Melinda (Rábahídvég) bemutató foglalkozásának. illetve az erdő természetes életterét. Mindhárom foglalkozásról videofelvétel készült. hogy ő is környezetvédelmi témában tartott foglalkozást. A Török László által megálmodott foglalkozás adaptációja alsó tagozatosok számára készült. a csengeri Petőfi Sándor Általános Iskolából egyszerűen elbűvölte „játszótársait”. A „D” típusú drámaadaptáció demonstrációján „Vendégségben (lehettünk) Bóbitánál”. hogy bárki szétdúlja természetes környezetünket?”. november 30-án lezajlott rendezvény előkészítésekor megpróbáltunk még egyszer (utoljára?) mindenkit elérni.Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz sülve) a mókusok életben maradását. amely ötleteivel. Kérdése – játékával – a „tanulókhoz”: „Meddig tűrjük.

weblapokra feltöltött szöveges. miként folytatható ez a rendkívül ígéretes kezdettel indult. a folytatás igénylése. hogy az írásos dokumentációt összeállítani hajlandó. lebonyolítás. és a kollégák.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Mi. jó eredménnyel (akár közösségépítéssel is) kecsegtető tevékenység… 14 . mégis reméljük. hogy úgy találkozhassanak a kollégák (sokan immár a barátaink) a drámajátékkal. Láthatóan ez a projekt jó gyakorlatának negyedik mozaikdarabja. hogy alkotóként – ünnepnapokon és hétköznapokon egyaránt – fel tudják használni újonnan szerzett ismereteiket a gyerekek tanításakor. A kiadvány. keressük továbbra is a lehetőségeket. A műhelytalálkozók szervezése befejeződött ugyan (előkészítés. drámapedagógusok. sikerélményeiről hírt adni szándékozó kollégáknak legyen hol publikálniuk – emlékeztetőül vagy azért. rész A záráskor/búcsúzáskor feltett kérdések. a műhelytalálkozók és a korábbi drámapedagógiai képzések dicsérete örömmel tölt el mindannyiunkat. amely többek közt ezt az összegzést vagy bevezetőt is tartalmazza. visszajelzés. hogy mindannyian okulhassunk belőle. köszönetnyilvánítás). akik azért dolgozunk. információk összegyűjtése. mindennapos küzdelmeiről. motiválásakor. valamint a pályázat felelős vezetőinek egyéb tájékoztatása (beszámolók. hogy a program befejezése nem jelenti a végét is. arra ad kiváló lehetőséget. képes és videós dokumentumok formájában) már lezárult.

Igazgatók írták… .

.

Nos hát éppen azért játszik és képezi magát az ember. alulmotivált gyerekek száma. szakmai kapcsolatok építése iskolán belül és kívül. menedzselése terén.Ha drámai a helyzet – játsszunk drámát! Miért a HEFOP? Miért vág bele egy iskola abba. amikor bizony drámai a helyzet a magyar közoktatásban. hogy egy uniós projekt keretében nevelőtestületileg ismerkedjen meg a drámapedagógia alapfogásaival és persze más egyebekkel. tanulócsoportjaink összetétele. (A szerk. a kis falvakban pedig még inkább az: csökkenő gyereklétszám. A nevelőtestület elfogadva az érveket és célokat. c) tapasztalatszerzés az uniós pályázatok írása. de azért egyöntetűen támogatásáról biztosított a pályázat beadása ügyében. hogy úrrá legyen a drámai helyzeten.) 17 . e) későbbi uniós pályázatok sikereinek megalapozása. iskolaösszevonások. hogy a pályázatot benyújtsuk: a) szakmai megújulás igénye és kényszere. nem kis kétellyel. b) forrásbevonás – az eszközbeszerzés és a többletmunka díjazásának lehetősége. d) az együttműködési készség. amelyek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatását-nevelését célozzák? Miért akar „drámázni” egy falusi kis iskola éppen akkor. Kicsit pontosabban: az alábbi célok és remények megfogalmazása után bátorkodtam a nevelőtestületet 2005 decemberében rávenni arra. képesség fejlesztése. Gévai Imre3 3 A szerző a kocséri Gábor Áron Általános Iskola igazgatója. a hátrányos helyzetű. pedagóguselbocsátások stb.

egy tantermet bebútoroztunk.. i) Az uniós pályázatok menedzselése terén is sikerült tapasztalatot szerezni. Nagy segítség ez az iskolának és a fenntartónak. mint valóra vált reményekről adhatunk számot. A reményeink itt tehát részben teljesültek. Másfelől a két partneriskolával (Törtel és Jászkarajenő). A reményeink ezen a téren tehát beteljesedtek. önismereti és csoportdinamikai feladatok.. kapcsolatot adtak. személyiségén múlik. a díj pedig (a járulékok levonása után) kevesebb. szituációs gyakorlatok hihetetlen energiákat szabadítottak fel a tantestületben. Céljainkat e téren is elértük. A sok-sok játékos gyakorlat. h) A többletmunkát végző pedagógusok díjazása is folyamatban van. mint terveztük. Természetesen az. módszertani kultúráját. mint amennyinek látszott. a támogatás lehívása még nem zárult le. hogy a tanultakból melyik pedagógus mennyit visz át a mindennapok gyakorlatába. A központi program csúszott (a szerződés aláírása rögtön fél évet).DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. az azokat követő mentorálások és műhelymunkák erős indíttatást. g) A forrásbevonás. Az összesen 120 órás tréning nagyban megváltoztatta a nevelők szemléletét. röviden így értékelhetem a remények valóra válását: f) A szakmai megújuláshoz a három továbbképzés (hatékony integráció. hogy lassan a projekt utolsó szakaszába lépünk. az döntő mértékben az egyes nevelők elszántságán. hogy a tanultakat alkalmazni is fogjuk. A külső körülmények – és itt nem az iskolavezetés elvárására gondolok. j) Valamennyi továbbképzés tréning jellegű volt. Az eszközbeszerzés részben megtörtént. bár e tapasztalatok többségéről szívesen lemondtunk volna. A feladataink összetorlódtak. E téren inkább keserű csalódásról. tevékenységközpontú pedagógiák. ötletet. 18 . rész Most. de a nemzet napszámosaiként ezen már alig lepődik meg a tanárember. az iskolai honlapot elindítottuk stb. és valamennyin részt vett az iskola összes nevelője. a kifizetések viszont elhúzódtak. sokkal inkább a tanulócsoportjaink összetételére – egyértelműen abba az irányba hatnak. sok-sok módszert. együttgondolkodási készség érezhetően fejlődött. drámapedagógia). így a Magyar Drámapedagógiai Társasággal is sikerült élő kapcsolatot kialakítani. kooperatív elem. Az adminisztráció kínosan és feleslegesen sok. illetve a képző szakmai szervezetekkel. Az együttműködési. (Volt sok nagy röhögés is…). bár a többletmunka több lett.

mert egyrészt tudtam. 19 . Másfelől pedig azért bátorkodtam ötvözni a demokratikus döntési mechanizmust a vezetői autoritással. hogy a motiváció felébresztéséhez. a műhelyfoglalkozások során ők különösen aktívan kapcsolódtak be a munkába. pluszpont-e az. fenntartásához. és abban is biztos voltam. hogy a gyerekek érdeklődve és szorgalmasan tanuljanak olyan dolgokat.Gévai Imre: Ha drámai a helyzet — játsszunk drámát! k) 2007 nyarán a fenntartó községi önkormányzat iskolafelújításra nyújtott be uniós pályázatot. hogy a drámapedagógiai mikrocsoportot Szaszkó Sándorné tanítónő és Dr. Hogy az elbírálásnál szempont-e. A továbbképzések. ebben csak reménykedni tudunk… Miért a dráma? A pályázat elkészítése során be lehetett jelölni két továbbképzést. Márpedig a mindennapok módszertanában az egyik legégetőbb hiányt ebben látom. aktívan vesznek majd részt a szakmai munkában. s adaptáltak már néhány óravázlatot. És a motivációhiány az esetek többségében egyenesen arányos a szociokulturális téren mutatkozó hiánnyal. hogy ők biztosan érdeklődve. amelyek számukra egyáltalán nem érdekesek. az összegzés után pedig csak apró vezetői „finomításra” volt szükség ahhoz. Nem volt kétséges. akik már évek óta szeretnének alaposabban megismerkedni ezzel a módszerrel. Lakatosné Rozsnyói Anikó tanárnő fogja alkotni. amelynek az iskola leginkább szükségét látja. mert azt reméltem a drámapedagógiai képzéstől. a mentorálások. a tanítás és a nevelés összehangolásához segítséget fog nyújtani. mégsem foglalkozunk vele. az érzelmi érintettség. írásban voksolt. Tudtam. hogy a tanultakat alkalmazni is fogják a tanítás során. A nevelőtestület természetesen demokratikusan. hogy az eredményes tanulás elengedhetetlen előfeltétele a kellő motiváció. Miért finomítottam az összegzésen? Egyfelől azért. Azt várjuk el. Hiába tudjuk. s az ő szemszögükből még csak nem is különösebben hasznosak. hogy két választható képzés közül az egyik a drámapedagógia legyen. hogy van a tantestületben két-három nevelő. az érzelmi érintettség megteremtéséhez. akik már ismertek több alapművet. Nem kellett csalódnom. a mindennapi gyakorlat során mindketten példás törekvéssel és szép eredményekkel alkalmazzák a drámapedagógia eszközrendszerét. hogy az iskola uniós szakmai projektekben már eredményesen vett részt. és ami a legfontosabb. játékot. sőt alkalmaztak is már egy-két módszert.

Mondta. hogy egy-két alkalom erejéig el kellene hagyni a fővárost (a Marcibányi teret). Zalabér. hogy az eltérő motivációs szintű gyerekek számára érdekessé. utazási lehetőségek. Miért ne mutatnánk meg útkereső próbálkozásainkat. A nyári szünetben még el is látogatott Kocsérra. Miért Kocsér? Amikor a Budapesten zajló drámapedagógiai műhelymunkák során felvetődött.. Így aztán ő talán kevéssé várta. Tíz településről 26 vendég érkezett a szakmai rendezvényre (Pocsaj. Wenczel Imre. egyértelmű volt. A mentorálások során Kaposi László. ugyan hány iskolából vállalkoznak arra. úgy fogytak a kételyeink: igen. a műhelymunka vezetője körültekintő igyekezettel szervezte meg a találkozót (meghívók. hogy a „szélárnyékban” fekvő kis községünkbe ellátogassanak. ha valaki újabb ötletet ad. Dabas. Tamáskodtunk. mindenki eljött. amit ők tudnak és sikerrel alkalmaznak. Nemcsak eleget tettek a kötelezettségeiknek – annál sokkal többet adtak. mert néha kistérségi szakmai rendezvényekre sem tudjuk leküzdeni a 10-20 kilométeres távolságokat. a kocséri drámapedagógiai műhelytalálkozó napja. hogy megbizonyosodjon a körülményekről. A továbbképzés során a trénerek. Ahogy azonban sorban jelentek meg a küldöttségek. Szeged–Kiskundorozsma. péntek. mégis elérkezett szeptember 15. nagy szakmai tudással és ügyszeretettel igyekeztek minél többet átadni nekünk abból. visszajelzések. 20 . annak megoldását. pontos program). átélhetővé tegyen egy-egy problémát. hogy kell persze egy bemutatóóra is. Mivel Rozsnyói Anikó a Marczibányi téren már levezetett egy komplett drámaórát. hogy most Szaszkóné Marikának kell majd a „drámánkban” főszereplővé válnia. egyegy tananyag elsajátítását. már csak azért is. már nem lesz hiábavaló a találkozás. s az akkor látott órákról jó véleménnyel volt. rész Ebben sem kellett csalódnunk. Vatai Éva (Pécs). különösebb gondolkodás nélkül ajánlkoztunk házigazdának. Köszönet érte ezúton is. a kipróbált módszerek és a megismert óravázlatok sora mind kiválóan alkalmas arra. Török Dafti László (Szabadszállás). A 60 órás továbbképzésen elsajátított játékok sokasága.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke már járt nálunk ellenőrzés céljából. hétköznapi igyekezetünket? Ha valakinek ötletet adunk. most pedig az ország minden tájáról hívtunk vendégeket.

hatékonyabban tanítsuk. Felkerültünk a térképre – jó érzés volt ezt megélni. hogy az eltervezett programelemeket maradéktalanul meg tudtuk megvalósítani: hangulatteremtő játékok. A műhelymunkát szakmailag értékelni nem tisztem. valóban mindenestül). igazgatói köszöntő. Az elismerő hozzászólások ellenére abban a 3. Felkerültünk a térképre – ez volt az érzésünk. óramegbeszélés. videofelvétel. osztályos matematika bemutatóóráját egyöntetű elismeréssel nyugtázták a vendégek az óramegbeszélés során. Füzesgyarmat. hogy mindenestül le akarják törölni onnan – falustól. Felbecsülhetetlen szakmai segítséget kaptunk ahhoz. Újpetre. még akkor is. Kocsér). Hihetetlen volt – és kicsit megható –. mikor nap mint nap azt érzi az ember. hogy országos szakmai rendezvénynek adjunk otthont. De mégis… Sok minden történt itt Kocséron néhány hónap alatt. hogy Szaszkó Sándorné dramatikus elemekkel átszőtt 3. A drámapedagógia magyarországi szakmai térképén egy kis pötty lettünk. Gyulaj. iskolástól. S közben még a térképre is felkerülhettünk! 21 . szervezési teendők.Gévai Imre: Ha drámai a helyzet — játsszunk drámát! Budapest MÁV-telep. Bag. de az tény. Szaszkó Sándorné bemutató órája. hogy még Zalabérből is eljöttek! Iskolánk történetében ilyenre még nem volt példa. Meg a 8. Ez pedig kétségtelen jó érzés (különösen akkor. hogy eredményesebben. Külön öröm. osztályban ugyanolyan dolgosak lesznek a matekórák ezután is. köszönőlevelei szerint talán sikerült. hangulatos filmetűd a pocsaji tréningről. Igyekeztünk jó házigazda lenni – a résztvevők visszajelzései. mintha mi sem történt volna. ha tudjuk. hogy a mindennapokban ez alig számít. Grünfelder Boglárka újpetrei pedagógus adaptált drámajátéka. neveljük a ránk bízott gyermekeket.-ban is. Tiszabő.

rész Drámafoglalkozás a kocséri iskolában 22 .DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1.

magánélet és közélet. ezzel munkahelyet is teremtve a községben. a beruházás és ennek következményei. konfliktus. Tanulási területek: értékek és normák. lakás-kártyák.) 4 23 . állandóan azt kérnék. 16 fő. Drámapedagógiai Magazin 9. Az átírt (az eredetitől eltérő) részeket dőlt betűkkel jelezzük. Csoport: Nálunk átlagos 7. kréta. ruhára tűzhető lapocskák. meleg. előítéletek. a kooperatív csoportmunkát: ha lehetne. Jelenleg szükségtanteremben tanulnak. érdekek. fény. Extrovertált csoport. ha egy elvont probléma testközelbe kerül? Keret: a gyerekek egy falu utcájának felnőtt lakói Kellékek: írószerszámok. felelősség Téma: Egy önkormányzati képviselőnek az az ötlete támadt. kb. Adaptációs cél: a probléma áthelyezése városi környezetből falusiba Kollárics Ferenc4 A szerző a gyulaji Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatója. (A szerk. a falu térképe.Életút-projekt Zalavári András drámaórájának feldolgozása Forrás: Zalavári András: Életút-projekt. Cél: az elvont erkölcsi értékek és az egyéni érdekek konfliktusának megélése Fókusz: Milyen változásokat hozhat az emberek véleményében. hogy a község üresen maradt házai közül valamelyikbe – átalakítások és nagy építkezések után (pályázati pénzből megvalósítandó) – külföldről illegális bevándorlókat helyeznek el. kellő motiválás nélkül valószínűleg a tanóra sem sikerül. erőszak. indulatok. ezért a technikai adottságok minimálisak: tábla. mert épül az új iskolánk. A figyelemfelkeltés nehéz. információs kártyák a pletyka-játékhoz. lakóhelyi társas kapcsolatok. zömében hátrányos helyzetű roma tanulókkal. szám. meghívó a falugyűlésre. Az osztály minimális drámapedagógiai jártassággal bír. diszkriminált csoportok. osztály. Nagyon szeretik a játékot.

Ugyanis a szociális bizottság új tervezetet készít a községben munkahelyteremtésre 24 . 8. a közös költség címén fizetendő új összegben hamar megegyeztek. (Állapodjunk meg a szerepbe lépés. Bemutatkozás: lakásonként. A falugyűlés helyszínéül szolgáló művelődési házat „alkotjuk meg” nagy vonalakban. Helyszín: egy mai magyar falu. A község nagyméretű. Minden lakó élt a lehetőséggel. „Lakásfoglalás”. hogy ki hol szeretne lakni! A választást azzal erősítsük meg. A neveket beírjuk a rajz megfelelő lakásaiba. Tulajdonképpen csak az ajtó. életkorát. Szerepbe lépés. és most. A téma már egy hete olvasható a hirdetőtáblákon: az árak emelkedése miatt (közvilágítás. A kapott kitűzőre mindenki írja fel választott nevét. Tervrajz. majd elmondja. az önkormányzat eladta őket. Gyorsan egyezzünk meg. 5. Elmondjuk. Mindenki kitalál egy nevet magának. Meghívó. A képviselő bemutatkozik. 10. vázlatos metszeti rajzának bemutatása csomagolópapíron (1.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Közreadjuk a falugyűlésre szóló meghívókat (2. A házak között tanácsi bérlakások is voltak.. stb. szemétszállítás stb. A tanár szerepben. hogy pár szót szeretne szólni az egybegyűltekhez. illetve a szerepből kilépés egyértelmű jelzéséről!) 10. Névválasztás. az előző pont eredménye szerint. foglalkozását! Ki-ki találjon ki magának két jellemző tulajdonságot! 6. erről kellene megállapodnunk. hogy a lakó(k)nak átadjuk a lakás számát jelző lapocskát (Kossuth u. melléklet). A székeket ennek megfelelően rendezzük el.)! Ha nem akad minden lakásnak gazdája: tisztázzuk. Szituáció: a falugyűlés érdemi része már lezajlott.. hogy az önkormányzat szociális bizottságának is tagja. A polgármester még egy kis türelmet kért. akik egy utcában laknak. melléklet). mert egy önkormányzati képviselő jelezte. hogy azok sem lakatlanok. és így nem kell mindenkit egyenként megkeresnie.) a kommunális adót emelni szükséges. 3. Maradtak még ingatlanok üresen és eladatlanul. 7. kvázi „szomszédok”. hogy együtt vannak. szeretné kihasználni. de a játékunkban nem fognak megjelenni az ott lakók. Térkijelölés. hogy ezeket a postaládáinkban találtuk. 3 perc). 14. Elmondjuk. 9. rész Kontextusépítés 1. Lakásonként 1–4 ilyen lakóval számolhatunk. hogy a tanulók a falu felnőtt lakóit fogják megjeleníteni a játékban. 12. Tanári narráció. Egyéni/kis csoportos munka (max. miután a lakók már megegyeztek a közös költség összegében. 4. illetve a lakók ülőhelyeinek kijelölése fontos. 2.

18. sem komoly veszekedés. a „külföldiek” ellátásával. Feladat: a csoport rövid megbeszélés után álljon láncba. Pletykák. Ha szükséges. Az árak ismét nőttek. 12. hogy mit éreztek közben a játszók. A „befogadóház” állítólag valahol a Pipacs utca környékén létesül majd. Rémhírek a „befogadóház” leendő emberanyagáról. és miként színesedik közben! 14. Híresztelések arról. és elmondja: nem kis mértékben ennek köszönhető. Tanári narráció. 11. A tanár dönti el. Három csoportot alakítunk. segít a kérdések helyes értelmezésében. A „Befogadó falu” projekt majd ezeknek a faluszerte végzett felméréseknek az eredményei alapján ölt végleges formát. és így mutassa be (szimulálja).) 25 . Eltelt egy év. hogy az összesítést még szerepben vagy abból kilépve végezzük. hogy a segítségre szoruló falusi emberek társadalomba történő visszailleszkedését az önkormányzat speciális munka biztosításával. Ezért ismét falugyűlést kellett összehívni. Szituációs játékok. hogy éppen erre az üresen álló házra esett a választás… 17. 15. kérdések. az egész csoportos improvizáció után „megállhatunk”. és a bűntények száma sem emelkedik a környéken. ha kitöltenének egy kérdőívet. A községben – mint mindig – sokféle mendemonda kereng. szerepbe lépés: épp úgy. Térkijelölés. Ezek közül most azokkal foglalkozunk. melléklet). ismét szükségessé vált a közös költségek emelése. Ennek sikerét segíthetnék. A közös képviselővel érkezik. 13. hogy az országban hány helyen próbálkoztak már sikertelenül ezzel a módszerrel. (A lakók végeztek a szükséges ügyekkel. mint az egy hónap múlva megnyíló befogadóház vezetője. Eltelt pár hónap. mint előzőleg. Összesítés. Peremfeltétel: A befogadóház megkezdte működését a Pipacs utcában. 16. 3. Mindegyik kap egy-egy feladatkártyát. 2. A kérdőívek kitöltése után (nem kell összeszedni őket. (Az egyes szituációkat követően érdemes viszszajelzést kérni arról. gondozásával akarja segíteni. A tanár (továbbra is szerepben) kiosztja a kérdőíveket (3. Ha szükséges. a képviselő ezúttal is elmegy és szót kér). Egész csoportos improvizáció (szerepben): hozzászólások. amelyek kapcsolódnak a „Befogadó falu” projekthez. vélemények. Kérdőívek kitöltése. A három kártya tartalma: 1. mert így gyorsabb lesz a munka) a tanár egy kitöltetlen kérdőíven összesíti a véleményeket. A tanár szerepben. Megköszöni a kérdőíveken kinyilvánított pozitív hozzáállást. Mindegyik tényként tartalmazza. Bemutatkozik. hogy szerepen kívül értékeljük a történteket. 10 embernek munkát ad. Az új lakók és az utca régi lakói közt nem történik sem atrocitás.Kollárics Ferenc: életút-projekt és egyben a kisiklott életpályájú emberek támogatására. hogyan terjed szájról szájra a hír.

A verést ábrázoló képnél viszont feltétlenül érdemes mindenkiről tisztázni. hogy mekkora a játékkedv. a kft. kb. Az egész csoport részvételével. Néhány lehetséges alternatíva: ■ Itt befejezzük a játékot. Tanári narráció. a falusiak és a befogadottak számára szervezett közös rendezvényt (például szalonnasütést vagy hasonlót). állóképekben illusztráljuk az előbb elmondott eseményt. hogy egy mondatban fogalmazza meg az általa alakított figura gondolatait. 19. 3.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Ennek ellenére néhány nap múlva. 20. 2. aki töri a nyelvet… ■ Térköz. Tablósor. amint egymás után érkeznek a falusiak. a verés. a megjegyzés. igazgatójáé (egész csoportos improvizáció. Szükség esetén. Személyes megbízást senki sem adott. illetve. illetve a „befogadottak”. hétköznapi kellemetlenségek. Tanári szerep lehet pl. formaruhás gorillái véresre-eszméletlenre vernek egy „niggert”. a kft. a következő pont előtt álljunk meg egy röpke értékelésre. Egy őrző-védő kft. 26 . békés utcakép. a játszók által kitalált. ■ Egész csoportos improvizációval vagy tablókkal ábrázolunk egy bizalmatlanságeloszlatónak szánt. közös döntés sem született. 4. aki humorosnak szánt. hogy a tablón ki ő és mire gondol az ábrázolt pillanatban. Az emberek közt néhány befogadott is megjelenik. hogy mennyi időnk maradt. képviselője egyenként felkereste a lakókat. elhelyezkedés a buszmegállóban. és megbeszéljük a tanulságait. téma a kínaiak letelepítése a községben. félreérthető megjegyzést tett egy mellette elhaladó nőre (nyelvi problémák). a tanár szerepben). akik kirándulni mennek… ■ Egyéb. a következő részletességgel: 1. hogyan jönnek be a falusi boltba a helybeliek a bejárat előtti lépcsőn ücsörgő „foglalkoztatottak” között… ■ Új falugyűlés. ■ A lezárást szerepből végezzük: eljátsszuk az őrző-védő ajánlat és a verés nyomán összehívott utcagyűlést. hogy szolid díjfizetés ellenében megvédi őket a befogadott „niggerek” által okozott kellemetlenségektől. és ajánlkozott. A tablók „kimerevítésekor” egy-egy szereplőt megkérhetünk. (Gondolatkövetés) A történet lezárása: erre sokféle lehetőség kínálkozik – attól függően. közvetlen utána. rész ■ Improvizáció arról. jó néhány lakó szeme láttára.

Mellékletek 1. melléklet Kurjantó község alaprajza a Pipacs utcával 27 . tetszőlegesen választott „műfajban” (tabló.Kollárics Ferenc: életút-projekt ■ A latin-amerikai szappanoperák stílusában bombasztikus hepiendet kanyarítunk (stílusváltás). ■ Kis csoportos munkával. hogyan képzeljük az egy év múlva előálló helyzetet. rendőrségi jelentés stb.) ábrázoljuk. újságcikk. jelenet.

DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. 28 . Polgármesteri Hivatal Szoc. Időpontja: folyó hó 16-a. 18 óra Megjelenésére feltétlenül számítunk! Tisztelettel: polgármester 3. melléklet Meghívó Kedves Kurjantói Polgár! A kommunális adó összegének megállapítása céljából falugyűlést hívok össze. megfontolt. hogy rendelkezésünkre állnak. humánus válaszaikkal községünk szociális rehabilitációs programjának megtervezéséhez és megvalósításához járulnak hozzá. és ezzel segítik az önkormányzat munkáját! Őszinte. melléklet Kérdőív Tisztelt Válaszadók! Köszönjük.k. rész 2. Még egyszer: köszönet az együttműködésért! Jóravaló Béla s. Helye: a művelődési ház nagyterme. Biz. vez.

............. rossz példa a baráti körben ...................... Mit gondol.. % egy alkoholista? ........... hogy új életet kezdjen: egy külföldi menekült?..... ha a külföldiek társadalmunkba és községünkbe való beilleszkedését közcélú munkavégzés biztosításával segítené az önkormányzat? . mekkora az esélye...... rossz példa a lakókörnyezetben ..... aki elhagyja a hazáját? 29 ............. Mi lehet a visszaesések fő oka? a) Alkoholistáknál: b) Drogosoknál: c) Bűnözőknél: 5... % egy drogos? .... szegénység ........ szeretet nélküliség . Biztosan az a hibás..... és így tovább.................................................) ................ hogy milyen mértékben járulnak hozzá az illegális kivándorláshoz kialakulásához! (A legnagyobb veszélyt jelentő.......... % 4..........Kollárics Ferenc: életút-projekt Kérdőív A „befogadó falu-befogadó ház-projekt” előkészítéséhez 1...... vagyis „az első számú ok” kapja az egyes számot... segítség hiánya (nincs kihez fordulni a bajban) ........ Mit gondolnak.. Rangsorolják az alábbi tényezőket abból a szempontból......................................... kilátástalan.. minden külföldi menekült gonosztevő? 7............. egyhangú élet .. öröklött hajlamok ................. igen nem 6......................... helytelen nevelés ........... rossz példa a családban ..................... % egy börtönből szabadult? ..... egyéb okok 3........ Véleményük szerint lehet-e valaki önhibáján kívül menekült? __ __ igen nem 2....... Helyesnek tartaná-e........

csomagolópapírra öntött homok és rajta papír. ■ Az adaptáló tanár nyolcadikos osztályfőnök – a serdülő korosztály egyik típusproblémája a véleményformálás az emberekről.) 5 Kiss Albert5 30 . hogy a tervezet felvegye azt a formát és stílust. hogy a szükséges időkeretet 45 percre csökkentse.„Maradjatok távol” Török László drámaórájának adaptációja Az eredeti óra a Drámapedagógiai Magazin 19. mozgásra is alkalmas. ■ (Az átalakítás célja.vagy szőnyegpadlós) terem A játék időtartama: 45 perc Eszközök: pléd. szakadt kabát A szerző a zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. ■ Az adaptáció egyik célja. Az adaptáció okai. üres csomagolópapírok. Csoport: a drámában már nem teljesen járatlan 13-14 éves tanulók Tér: a létszámnak megfelelő. amelyben a megvalósító drámapedagógus hitelesnek érezheti magát. műanyag. amelyek (az eredeti publikációban) az óraterv létrejöttének körülményeit magyarázták. (A szerk. egy elhasznált. vastag filcek. strandjátékok. Óvoda igazgatója.) jelent meg. csomagolópapír a töpörödött öregasszony körvonalaival. a strandhoz illő zene (CD-lejátszó). számában (2000/1. céljai: ■ Az adaptáló tanár (osztályfőnök) tanítványai közül sok diák előítéletes.) Megjegyzés: A változtatásban mindazon megjegyzéseket töröltük. ■ Az óra az előítélet témakörét tárgyalja. tiszta padlójú (parkettás. műanyag és üveg szemét. amely problémával az osztályfőnök gyakran foglalkozik.

hogy ők a zöldek. lopásokról. tollasoztunk. mert gyakoriak voltak azok a hírek. amelyekben balesetekről. plakát A kislány naplót vezet a nyaraláskor. elrablásokról számoltak be a nyaralók. strandjátékok. Anyu azt mondta. Naplórészlet. a gyermekek bántalmazásáról. labdáztunk. gondtalanul nyaraló családjait! 3. ahol mi vagyunk. Három éve halogatták a nyaralást.” 2. zöld aktivisták. egész csoportos improvizáció Eszköz: pléd. A család harmadik napja nyaralt problémák nélkül. műanyag és üvegdarabok. üres csomagolópapírok. Délután nénik és bácsik jöttek plakátokkal és némán mentek körbe-körbe. Tényleg sok papír.Kiss Albert: „Maradjatok távol” Cél: annak vizsgálata. amit a nyaralók dobálnak el a vízben és a parton. a strandhoz illő zene (CD-lejátszó) Tanári instrukció: Jelenítsük meg a tengerparti strandon önfeledten. a szülők megnyugodtak. ahová jól szituált családok járnak nyaralni Téma: egy tengerparton nyaraló család furcsa viszonyba keveredik egy különös öregasszonnyal Fókusz: Miért alakulnak ki és miként változnak meg előítéleteink? Szerepek: a család tagjai. tüntetéshez illő zene (CD-ről) Tanári instrukció: Három csoportban készítsünk plakátot a környezetszennyezés ellen! Jelenítsük meg a zöldek néma tüntetését a szeméttel teli homokkupac körül! 31 . műanyag pohár és cigarettacsikk van itt is. Térmeghatározás. a gyerekek gondtalanul fürödtek és a parton homokvárat építettek.” Eszköz: csomagolópapírra öntött homok és rajta papír. és a következőket jegyezte fel: „Harmadik nap: nagyon sokat játszottunk anyuval és a testvéreimmel. hogy miként változhat egy idegen emberről formált vélemény – az előítélet Keret: a tengerpart strandja. vízicicáztunk. Egy öttagú család pihen a tengerpart strandján. akik a sok szemét ellen tiltakoznak. az öregasszony 1. vastag filcek. Tanári narráció „Helyszín a Földközi-tenger partja napjainkban.

hogy a töpörödött öregasszony talpát fiatalkorában egy tengerparton eldobott üvegdarab vágta el. a töpörödött öregasszony vélt tulajdonságait. Szürke haját fújta a szél. a szülők a gyerekekkel együtt sétáltak. sokat nevettek. Állókép és gondolatkövetés Tanári narráció: A család nyaralása lejárt és hazatértek. hogy felszedje az üvegdarabokat a homokból. Nem értettem. Közben a szatyrából kivett vagy betett valamit. csoport: külső és belső tulajdonságok a felnőttek nézőpontjából A csoportbontásos munka után a játszók ismertetik a saját nézőpontjuk szerinti gyűjtőmunka eredményeit. Többször megállt és rám nézett. Sokat beszélgettek a szép élményekről. Egy koszos és rongyos kabát volt rajta. Szükséges: két csomagolópapír a töpörödött öregasszony körvonalaival 7. Emiatt sántult meg és vesztette el a manöken állását. Egyik hétvégén vendégük érkezett. sánta öregasszonyról. nehogy a gyerekek megvágják a lábukat. Valamit mormolt magában. Szerep a falon Az öregasszony vélt tulajdonságainak összegyűjtése két csoportban: ■ 1. Tanári instrukció: Jelenítsétek meg azt a pillanatot. hogy maradjunk távol az öregasszonytól. rész 4. Napló A kislány így ír a továbbiakról: „Ötödik nap: A távolban feltűnt egy töpörödött. hogy mit mond. A gyerekek sokat fürödtek. de a legtöbbet a töpörödött. játszottak.” Eszköz: egy elhasznált. kacagtak. szakadt kabát 6. csoport: külső és belső tulajdonságok a gyerekek nézőpontjából ■ 2. Apuék azt mondták. 5. akitől megtudták. Nem tudom.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Tanári narráció Újabb két nap telt el gondtalanul a tengerparton. nagyokat beszélgettek. Öreg napjaiban azt tűzte ki céljául. sánta öregasszony. amikor megtudtátok a töpörödött. hogy mit is. sánta öregasszony titkát! Az elkészült állókép egyes szereplőinek gondolatait (tanári irányítással) kihangosítjuk. Olyan furcsa volt. 32 .

hogy „Segíthetünk szemetet szedni?” Ha igen.Kiss Albert: „Maradjatok távol” 8. hogy vajon eljutnak-e ahhoz a kérdéshez. csoport: gyerekek ■ 2. A jelenetek adjanak választ arra. Találkoznak az öregasszonnyal – beszélgetnek. csoport: szülők 33 . miért és hogyan? Ha nem: miért és hogyan? ■ 1. Rögtönzés kis csoportokban Egy évvel később a családtagok ismét a tengerparton járnak.

akik egyhetes táborozásra érkeztek különböző helységekből Cél: egymás nevének megtanulása.) 34 . Bátor Béla. Zsipp-zsupp Körben ülünk. Bátor Béla – Testes Tibor. s azt mondja. senki nem maradhat addigi szomszédja mellett. akkor mindenki helyet cserél. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. körbe rakott székekkel kialakított üres tér Idő: kb. kapcsolatteremtő játék Tér: a tábor ebédlője. hogy mindenki mondja a keresztnevét és a keresztneve előtt egy olyan tulajdonságot. Gyors Gyula…) (Megjegyzés: ha a játékosnak nem jut eszébe alliteráló és általa felvállalható tulajdonság. hogy a játék résztvevői ne kellemetlen helyzetként éljék meg a közös tevékenységet. hogy „zsipp”.) 2. Mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Ha „zsipp-zsupp”-ot mond. Ha azt mondja. hogy a szomszédok cserélődnek. osztályos tanulók. A szerk. akkor mondjon olyant. ami nem alliterál! Az összecsengő kezdő szótagoknál sokkal fontosabb. 20 perc Eszközök: fonalgombolyag. Ezután folytatódik a játék. majd a tőle balra ülő játékos folytatja. az összetartozás érzésének átélése Játéktípus: névtanuló. hogy „zsupp”. 8 lány. akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani. amit önmagára jellemzőnek tart. (A szerk.Drámajátékok a szabadidő eltöltésére Csoport: 5–8. maga áll be a körbe játékmesternek. Aki téveszt vagy nem tudja a szomszédja nevét. esetleg sokat gondolkozik rajta. A tanár azt kéri a gyerekektől. ismerkedési. A tanár kezdi a bemutatkozást. Mindenkinek valamennyi előtte levő nevet is mondania kell (például: Testes Tibor – Testes Tibor. mégpedig úgy. Név + tulajdonság A székeken körben ülünk. Smolczer Tibor6 6 A szerző a rábahídvégi Általános Iskola igazgatója. akkor annak azonnal meg kell mondania a jobb oldali szomszédja nevét. 12 fiú. fedő 1.

ő lesz a következő „fedőpörgető”. 6. és így tovább.” – „Szervusz. Akit megérintett. A játék tétje igazából a sikeres csoportos teljesítmény. majd megérint valakit. például így: „Szervusz. 4. Tibor vagyok. Ő is megmondja a nevét. amíg ilyen módon valamennyi játszó részese nem lesz a hálónak. Elindul egy irányban. ahonnan indultunk. kezet fog és bemutatkozik. Fontos. és vissza kell futni az üres helyre. és átdobja a gombolyagot az egyik gyereknek a kör túloldalára. visszaül a helyére. Szervusz-játék (tartalék játék) Körben állunk. A tanár indítja a játékot. aki később érkezik a helyére. A tanár kezdi a játékot. Ha ez nem sikerült. 5. A hálót aztán le kell fejteni olyan módon. amíg az pörög. a kör közepére áll.smolczer Tibor: Drámajátékok a szabadidő eltöltésére 3. A visszadobásnál meg kell nevezni a fogadót. A játék ügyességet és figyelmet kíván. hogy fordított sorrendben dobja mindenki a gombolyagot annak a társának. egy a combon. Ritmusjáték Körben ülünk. Az első csettintésre mondja a saját nevét. majd következik a megszólított.” Ezután a „Fussunk?” „Fussunk!” párbeszéd következik. A tanár kezdi a játékot. A folytatásban az marad a körön kívül. Élére állítva megpörgeti a fedőt. Zoli vagyok. abba az irányba. Visszadobásnál tekerjük fel a fonalat. Pókháló-névjáték Körben ülünk. tapsolunk. Amikor találkozik a két játszó. akitől eredetileg kapta. s közben mondja valakinek a nevét. kezében egy fedő. aki szintén mondja a saját nevét. egy taps elöl. és tovább dobja a gombolyagot. ritmusra csettintünk. ellenkező irányba indul. Egy csettintés a jobb kézzel. 35 . mondja a saját szólító nevét. Fedő-név Körben ülünk. Megfogja a gombolyag kezdő szálát. Most szabad csak elengedni a másik kezét. a tanár a körön kívül. a másodikra valakinek a nevét a körből (utána taps. egy csettintés a bal kézzel. A megszólított gyereknek el kell kapnia a fedőt. ha sikerül. taps). hogy a gombolyagot mindig a fonal fölött dobjuk. aztán egy másik gyermekét és így tovább.

rész Játékfoglalkozás a zalabéri óvodában 36 .DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1.

Ez óriási felelősség. Az „A” típusú gyakorlatokat azóta rendszeresen beépítem az óráimba. (A szerk. Könnyebb őket aktivizálni és motiválni. ezenkívül nagyobb türelemmel dolgoznak. hiszen úgy kell fejlesztenem minden területen a rám bízott gyerekeket. Az alapjátékok megtanítása nem volt könnyű. ugyanakkor pihentetőek és feszültségoldásra is alkalmasak.Drámajátékok matematikaórára Előzetes megjegyzések a foglalkozáshoz Harminc éve tanítok az alsó tagozat négy osztályában. mert az nem elég hatékony. nagy felmenő rendszerben. hanem meg is szerették a matematikát. A drámapedagógiai továbbképzés segített abban. Manapság sokkal több hátrányos. mert azt tapasztaltam. Sok tanulást segítő játékkal és azok alkalmazási lehetőségeivel ismerkedhettem meg. Ez az én osztályomban különösen fontos. Körülbelül egy éve alkalmazom óráimon ezeket a gyakorlatokat. hogy tudatosabban játsszak. hiszen a huszonhárom tanulóból kilenc gyerek jár külön fejlesztő foglalkozásra. Személyiségemből fakadóan mindig sokat játszottam a tanulóimmal. A játékos gyakorlatok nemcsak érdeklődőbbé tették őket.) 37 . hogy belevágtam: a tanulók többségé- Szaszkó Sándorné7 7 A szerző a kocséri Gábor Áron Általános Iskola pedagógusa. hiszen a játék önmagában is motiváló tényező. Az utóbbi években folyamatosan azt érzem. Ezt korábban ösztönösen tettem. hogy ezeken az órákon derűsebb lett a légkör. nagy türelmet igényel. Időt. energiát. hogy megtalálják és megállják helyüket a későbbiekben. nem taníthatok tovább úgy. ahogyan évtizedekig tettem. Főleg azért. A számolási rutint fejlesztő monoton feladatok a játék során érdekesebbé és intenzívebbé váltak. ebből kettő a speciális tantervű iskola anyagát végzi. de én nem bántam meg. halmozottan hátrányos helyzetű és tanulásban akadályozott gyerek érkezik az iskolánkba. Talán jobban is kötődnek a gyerekek hozzám és egymáshoz. Nemcsak a jó tanulók jutnak sikerélményhez. hanem a gyengébb képességűek is.

Rakétajáték A tanár szövege: „Üljetek be a rakétába és csatoljátok be az öveket! A gépünk a 2-es sorozat csökkenő sorrendben való mondásával indul.” A gyerekek oldalsó középtartásba emelik a kezüket. Az egyik kártyán a 2-es sorozat számai helyi értékben bontott alakja. hogy játszani tudjunk. Tudatos tervezést igényel az is. az egymásra figyelés fejlesztése Az osztályterem átalakítása: a tanári asztalt oldalra húztuk. amennyire lehetett. 16 stb. Célkitűzés A tanár szövege: „A mai órán a 2-es szorzótábla birodalmába hívlak benneteket!” 4. 20. 15. 1 tízes 8 egyes. 18.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Szervezés 2. 16 14. 12.és bennfoglaló tábla ismétlése Feladatok: a szorzás fogalmának mélyítése. hogy mikor lelkesítsem. osztály Helyszín: Kocsér. Ajánlom minden tanítónak. szeptember 14. Gábor Áron Általános Iskola Idő: 2007. 1. rész nek sokat fejlődött – többek között – az érzelmi/kooperatív kompetenciája (együttműködés. oldal. 4. 6. 18. feladat) 3. 10. Tananyag: a 2-es szorzó. Sok gyakorlással rutint lehet ebben szerezni. és mikor pihentessem őket. a padokat. hogy a kapuban álló őr beengedjen titeket. kapcsolattartás) is. 2. 8. mert különben zűrzavarba fulladhat az egész. hátra toltuk. A játékok során „kézben kell tartani” a gyerekeket. a 2-es szorzótábla memorizálása. melyeken ez áll: 2 tízes. próbálja ki! Tantárgy: matematika Osztály: 3. és váltakozó kézlendítéssel mondják egyre gyorsabban a számokat: 20. Így lett akkora terünk. A házi feladat ellenőrzése (Harmadik matematikakönyvem. Tanár: „Megérkeztünk! Belépőt kaptok. 3. másik kártyán a számok valódi értéke szerepel. 0. Ne nézzétek meg!” (A gyerekek egy-egy számkártyát kapnak – lefordítva –. 1 tízes 6 egyes.) 38 .

) 39 . ki lett a párjuk és miért. hogy jobban rögzüljenek a szorzótábla számai. … 20. növekvő sorrendben! Amelyik gyerekre páratlan szám jut.) „Megtaláltátok a párotokat? Álljatok növekvő (szám)sorrendbe!” (Így az első gyereknél az 1x2. mondjuk: 2. 6. helyette bummot kell mondania. majd a próba után élesben megy a játék.) „Elkészültetek? Először én leszek a sheriff. némán töltsd ki a teret! Tapsra állj meg! Keress magadnak új helyet a körben! Újra ’bummozzunk’!” (Ezt legalább kétszer ismételjük. párjáén: 16. körben 20-ig. a mellette jobbról és balról álló gyerekek összelőnek az eredménnyel. és a lassúbb helyet cserél a sheriffel. az nem mondhatja ki.) Mikor végigértünk. a másikon a szorzat. a szorzattal.szaszkó sándorné: Drámajátékok matematikaórára 5. A gyerekek elmondják. Belépős játék A tanár szövege: „Gyertek ki! Nézzétek meg a belépőtöket! Keressétek meg a párotokat!” Például az egyik gyerek számkártyáján ez áll: 1 tízes 6 egyes. a tanár szövege: „Bolyongjunk! Lábujjhegyen. Kilépős játék „Vége a kirándulásunknak. Húzzatok. Ő lesz az új – ideiglenes – játékvezető. 8. ő gyorsan leguggol. körbelövöldözöm a szorzótáblát. Rajta!” Szabály: a kör közepén álló sheriff szorzással „rálő” – rámutat – egy gyerekre. 4. otthon egy rejtvény vár rátok!” (A gyerekek visszamennek a helyükre. aki hazakísér titeket!” (Az egyik számkártyán a szorzás szerepel. Átalakított Sheriff-játék „Töltsük meg a fegyvereinket a 2-es szorzótábla számaival!” (Lehajolunk és mintha fegyvert húznánk fel. és keressétek meg az új párotokat. a kör közepére leraktam a kilépőtöket. 6. a párjánál a 2 van…) A tanár további instrukciója: „Induljunk haza.) 7. A Bumm! játék átalakított változata „Alkossunk kört! Játsszuk a ’bummos’ játékot!” (A szabály: Mondjuk a számokat egymás után.

postafordultával küldjétek el! Őszanyó. Segítsetek kiszámolni. melyekbe a lehullott faleveleket rakhatjátok. rész 9. szerepen kívül: „Forduljatok meg!” Az egymás mellett-mögött ülő négy-négy gyerek alkosson egy-egy csoportot!” Így nem kell különösebb rendezkedés. Őszanyó írt nekünk. Nagyon sok a munkám. A tanár kiosztja a lapokat.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Meg kell rendelnem a zsákokat is. Rejtvényfejtés A tanár lapokat oszt ki: „Fejtsétek meg a rejtvényt!” A lapon ez áll: 4·2 5·2 1·2 3·2 6·2 8·2 9·2 7·2 T A I T Z S Z Ő A tanár további szövege: „Írjátok a szorzások alá a szorzatot! Ha a szorzatokat növekvő sorrendben írjátok le. hogyan hullnak a fáról a levelek!” A játék után a tanár további szövege: „Üljetek le! Nézzétek csak. fogjatok össze. egy levelet fújt az asztalomra a szél. olvassuk el!” Egy őszire színezett falevél hátuljára ezt írta a tanár: „Kedves Gyerekek! Itt az én időm. mennyi kell! A borítékban megtaláljátok a lapokat. Gyertek.” Szorzatok: Betűk: A megfejtés ellenőrzése… 10.” A tanár. 40 . Őszanyó levele Tanár: „Álljatok fel! Emeljétek magasba a kezeteket! Játsszuk el az ujjainkkal. a betűjével együtt egy mondatot kaptok. a gyerekek csoportmunkában oldják meg a kínált feladatokat.

A levél elküldése Őszanyónak Tanár: „Gyertek. ha én kettőt tapsolok. ha helyesnek tartják a megoldást. A játék szabálya: egyet tapsolok. a többi csoport tagjai kézfeltartással jelzik. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. ha ezt hallják. Számolok közben. Hány zsákkal fújok le 9 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! Mikor látom. hogy a csoportok befejezték a feladatok megoldását. Hány zsákkal fújok le 8 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 5. 11. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. Hány zsákkal fújok le 5 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 3. lassan elkezdek tapsolni. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. Tanár: „Mondjátok el. és már csak a fák színezésével foglalatoskodnak. ők egyet tapsolnak rá. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le.szaszkó sándorné: Drámajátékok matematikaórára Ez áll a lapokon: 1. Szinte külön jelünkké vált. Üzenet játék Tanár: „Gyertek ki! Alkossunk kört! Fogjuk meg egymás kezét! Kézszorítást indítok körbe. Ez a koncentrációs játék jól bevált figyelemfejlesztő és fegyelmező eszköz is. Hány zsákkal fújok le 6 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 2. mi volt a feladatotok!” A csoportokból egy-egy gyerek elmondja a megoldást. ők kettőt tapsolnak rá.” 12. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. csoport: Egy fáról 2 zsák falevelet fújok le. tegyük borítékba a lapokat! Ragasszuk le! Délután úgyis mennem kell a postára. Hány zsákkal fújok le 7 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 6. feladom. Hány zsákkal fújok le 4 fáról? Rajzoljatok! Számoljatok! 4. Vajon mikorra ér vissza hozzám? Próbáljuk a másik irányban is!” 41 . A gyerekek már tudják. figyelniük kell.

Megtettem. Az őszanyós keretjátékot választottam. Aztán elkezdődtek a játékok. hogy próbáljam ki egyetlen keretjátékkal felépíteni az órámat. hogy valóban hatékonyan lehet alkalmazni őket. 42 . s a foglalkozás még eredményesebb lett.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. hogy sokan ülnek hátul. és úgy gondolom. Útravalóul Kaposi tanár úr azt tanácsolta. A drámajátékok alapjátékainak sokféle variációját találtam már ki. Az óramegbeszélésen több elismerő és buzdító szót kaptam. rész Néhány megjegyzés a bemutató foglalkozás és az értékelés után A bemutató előtt természetesen nagyon izgultunk a tanítványaimmal együtt. és szinte elfelejtettük.

Dramatikus tevékenység matematikaórán Életkor: 12 éves. majd tovább segít társainak. gyakorlása. Amint valaki azonosította magát. ■ az artikuláció javítása. kevésbé unalmas megtanulása. amin egy szám áll (természetesen minden cédulán más-más szám található. ■ a koncentráció megteremtése. válaszadóként. Ki vagyok én? A játékosok kimennek a teremből. (A szerk. A játékosok szabadon mozoghatnak a teremben. az egymásra figyelés. ■ a ritmusérzék fejlesztése. 6. 100-nál kisebb prímszám). évfolyamos tanulók. igen. ■ a légzéstechnika fejlesztése. Az ajtóban a vezető mindenkinek feltűz a hátára egy cédulát. heti egy alkalommal Cél: ■ a prímszámoknak a szokott mechanizmusoktól eltérő. Feladatuk: társaikhoz intézett. majd egyenként jönnek vissza. 16 fő Drámabeli előképzettség: harmadik éve tanulnak drámát. Óvoda pedagógusa. osztályának tanterme 1. hogy milyen szám áll a saját cédulájukon. nem. (Példa: Páros vagyok? Osztható vagyok hárommal? Húsznál kisebb Tanainé Szeghy Rita8 A szerző a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Idő: az óra első felében (20-25 perc időtartamban) Hely: a Zalabéri Általános Iskola 6. ■ a prímszámok és az összetett számok megkülönböztetése. leveheti a céduláját.) 8 43 . is feleletekkel megválaszolható kérdésekkel kideríteni.

bumm. kettes. bumm 14. 31. (vagy olyan szám. hármas stb.: 10. pl. bumm. és a prímszámok kimondásakor tapsoljunk! 4. Bumm! Körben ülünk és sorban elkezdünk számolni.) 10 44 .: Kaposi László.10 6. Akire prímszám jut. bíró. 43. 41.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. 2. ugyanazzal a hangerővel. amit mondok: 2. 2002. 16. Artikulációs gyakorlat Tanár: „Ismételjétek egy levegővel. bumm stb. amelynek második számjegye prím. 29. 15. 37. az összetett számok kimondásakor dobbantsunk! Az előző három gyakorlatot együtt. Taps a prímszámok kimondásakor Mondjuk a számokat 1-től. (Wenczel Imre: Gyakorlatok a magyar nyelv tantárgy tanításához című munkája alapján). Például: 10. 5. 61!” 3. A ranglétra tehát így néz ki: király. A prímszámok és az összetett számok megkülönböztetése Mondjuk a számokat 1-től. Király-bíró A játszók körben ülnek. bumm stb. 53.) Aki téved. 7. 11. 23. majd kánonban is lehet végezni. A többi játékos rangját (pozícióját) számokkal jelöljük. 3. bumm. Szerk. rész vagyok? Stb. Két kiemelt hely van a körben: a királyé és a bíróé (a bíró a király balján foglal helyet). annak a szám helyett bumm-ot kell mondania. 17. bumm.) (A Kaposi László szerkesztette Játékkönyv9 című füzetben található játék módosított változata. az kiesik. bumm 14. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ – Marczibányi Téri Művelődési Központ. játék más változatban – más oktatási tartalommal – szerepel már kiadványunkban. és a prímszámok kimondásakor tapsoljunk. a második kettőt mond és így tovább. 9 A Bumm! c. 13. 47. 19. (A szerk. 5. Az első játékos egyet. 16. egyes. A prímszám és az összetett szám fogalmának felelevenítése után közös munkával a táblára kerülnek a prímszámok. 12. ráadásul azokat nem szabad játék Játékkönyv.) Csoportos gyakorlatok következnek a prímszámok tanulásához. 59. A rangok a székeket jelölik.

A játék ritmusát tapssal megadva sokkal nehezebb a játék. Megnevezi saját magát. és mond mellé egy másik rangot.Tanainé szeghy rita: Dramatikus tevékenység matematikaórán közben ismételten közölni. Mivel az a célunk. ha a rangok nem egyesével. királyra. ha valaki kiesik a ritmusból). Pl. hogy a síkidomok és testek nevét megtanulják a gyerekek. az egyik kéz felemelésére kell mondani a saját rangot. jobb kéz könyökből felemel. A játszók célja: minél feljebb kerülni a ranglétrán (vagyis közelebb a királyi székhez). három. A játékot a király kezdi: megnevezi saját magát. Aki téveszt (a játék alapváltozatában hibának számít: olyan rangot-számot hívni. ha valaki nem szólal meg időben). testek nevének tanulásához A következő játékok kiválóan alkalmasak arra. míg a többiek. az alatta lévők eggyel előre ugranak a ranglétrán (mindenkire.) 11 Az idézett műben található játék módosított változata. hogy a síkidom vagy test nevét megtanulják a diákok. Ebben az esetben természetesen a megfelelő szorzótábla számsorával játsszuk azokat. és ezekre a változásokra is figyelniük kell a játékosoknak.) Játékok a síkidomok. (A szerk. kilenc stb. kezdetben a kép alá az idom neve is felkerülhet. Például: király kettes. bíró. a visszahívás és az is. A ritmus a következő: taps térden. A Király-bíró játék is alkalmas erre a célra. A játékokhoz minden játszó ruhájára feltűzzük egy síkidom vagy test rajzát. amilyen nincs a körben. Ekkor a kettes számú (rangú) játékos következik.) 45 . Az idom neve lesz a játékos „neve”. az az utolsó helyre kerül. és így tovább. de ez a rang csak a bíró vagy prímszám lehet. bíróra is érvényes a szabály). hármas szorzótábla esetén király. a másikra a hívást (hibának számít. taps kézzel. hat. majd hozzátesz egy másik rangot (például: kettes ötös). (Az alábbi. hanem a szorzótábla számaival változnak. bal kéz könyökből felemel. A játékot értelemszerűen a kettes játékos által megnevezett folytatja. Vagyis a csoport egy részének változik ilyenkor a rangja. adaptált játékok eredeti változatai a Játékkönyvben találhatók.11 (Megjegyzés: a fenti játékok alkalmasak a szorzótáblák tanulására is.

majd annak a nevét. Megadhatjuk a játék alapját jelentő tempót is. vele fog kezet. Minden egyes kézfogásnál be kell mutatkozni. a következő négyet és így tovább. neki mutatkozik be. akinek jó a memóriája. hogy mindenki láthassa az öszszes résztvevő jelét. akinek dobni fogjuk a labdát. kezet fognak. Név-sor Két párhuzamos vonalban állnak a résztvevők. rész Név-kör Körbe állunk. Például: ■ Aki kapja a labdát. ■ Annak a játékosnak a „nevét” mondjuk. Amikor az első játékos a folyosó közepénél tart. akinek dobjuk a labdát. Név-lánc Kört alkotunk (ülve vagy állva). az kiesik. A továbbiakban hasonló cikcakk vonalon haladva ér a folyosó elejére. Labdát dobunk. Az utolsó játékosnak a legnehezebb.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. így – a kudarcok elkerülése végett – olyan tanulót válasszunk utolsónak. ■ Három „nevet” mondunk: akitől kaptuk. amennyivel csak lehet. Folyamatosan játszszunk. az a saját „nevét” mondja. a sajátunkat. A szomszédja megismétli az előző „nevet”. Fontos. Az egyik sor végén álló játékos kezd: a vele szemközt állóhoz lép. neki kell a legtöbb „nevet” memorizálnia. A játékosok feladata: a kö- 46 . ■ Annak a „nevét” mondjuk. Aki téveszt vagy nem szólal meg időben. ahol beáll saját sorába. Továbbra is a síkidomok nevét használva a vezetőtől jobbra ülő játékos bemutatkozik. akitől kaptuk a labdát. A játék (esetleges) ismétlésénél más legyen a kezdő játékos. amíg az eredeti elhelyezkedést vissza nem kapjuk! Név-tár A csoport szétszóródik a teremben. A mellette ülő így már a sajátjával együtt három „nevet” mond. bemutatkoznak. majd a sajátját mondja. Utána az eredetileg mellette állóhoz jön vissza. akkor indul a második (a másik sor első embere). Adott jelre mindenki elindul és anynyi emberrel fog kezet a rendelkezésre álló idő alatt. s különböző (a csoportvezető által szabadon variálható) szabályok szerint mondjuk a „neveket”. arccal egymás felé.

hogy zsupp. A játszók feladata. maga áll be a körbe. hanem éppen az a játékos. esetleg sokat gondolkozik rajta. ■ Szervezésbeli variáció: nem a vezető indítja az összes számsort. játékmesternek. akkor fontos.Tanainé szeghy rita: Dramatikus tevékenység matematikaórán tött játékidő alatt a lehető legtöbb nevet (továbbra is síkidomokról van szó) kell megjegyezniük. aki kapja. annak szorzatot. Labdát dobunk. hogy a vezető ne mindig az adott szorzótábla első elemét mondja. csak a szomszédok változtak. hogy csak a sorrendben előttük lévő hangjára koncentráljanak. hogy a tőle hallott számnál nagyobbat. (A szerk. Játékok a szorzótáblák tanulására Számfuttatás Kört alakítanak a résztvevők (ülve is játszható). akkor mindenki helyet cserél. például: dobó: 6x7 – kapó: 42. Mindenki megkérdezi két szomszédja „nevét”. Név-kör Körben állunk. A Zsipp-zsupp játék valóban névtanulásra szolgáló változata is szerepel kiadványunkban. annak az eredményt kell mondania. senki nem maradhat addigi szomszédja mellett. Ha azt mondja. akinek a körön kívül sétáló irányító (a csoport egyik tagja) megfogja a vállát. Ha zsippzsupp-ot mond. A játék során több számsort fogunk egyidejűleg futtatni. vagyis minél több „nevet” begyűjteni névtárukba. majd folytatódik a játék. ■ Külső jel nélkül is bárki indíthat újabb számsort. Ha a játszók pontosan tízen vannak. akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani. Zsipp-zsupp12 Körben állunk. mindegyiket a vezető indítja. és aki dobja a labdát. s arra. Aki téveszt vagy nem tudja szomszédja „nevét”. akkor annak meg kell mondania a jobb oldali szomszédja „nevét”. mert akkor a játszóknak mindig ugyanazt a számot kell mondaniuk. s azt mondja. Ha a számsor elért a tizedik elemig. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. akkor a számolást újra kell kezdeni. az adott számsorban következő számot mondják. hogy zsipp.) 12 47 .

A szorzás helyett az összeadás és a kivonás gyakorlására is alkalmas játék. Aki téveszt. ha versenyt is akarunk. aki elkapja. Tanítási dráma a gyulaji iskolában 48 . az kiesik. vagy nem szólal meg időben. az egy számot mond. rész Aki dobja a labdát. (E szabály alkalmazása csak akkor szerencsés. hogy melyik szorzótáblával dolgozunk.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. annak a számszorzat alakját kell mondania.) A játék elején pontosan meg kell adni.

Gyakorlatokból álló foglalkozástervek .

.

Egy tanuló mozgással mutatja az óvodai jelét. Sziámi Ld. 2.Bereczki Gyuláné13 Iskolás vagyok Tanulási terület: kapcsolatteremetés. Kapcsolatteremtő játék A gyerekek zenére körbejárnak. Névrögzítős játék mozgással Körben állunk. szorongás-. A játék addig tart. feszültségoldás az 1. Mindnyájan ugyanabból az óvodai csoportból érkeztek az iskolába. Kaposi L.! 3. amelynek a vázlat készült. a szülők 70%-a munkanélküli.) 51 .: Játékkönyv! 13 A szerző a Mezősasi Általános Iskola pedagógusa. Például: Érintsd meg a barna hajú társadat! Fogd meg a szőke hajú társad bal kezét a jobb kezeddel stb. A többség halmozottan hátrányos helyzetű. amíg mindenki bemutatkozik. feszültségoldás. (A szerk. közben mondja (például): „Labda” voltam. társukra néznek és együtt mondják: Vivien vagy. Ha a zene elhallgat. utasításra minél gyorsabban kell a feladatot elvégezni. osztály Helyszín: tanterem A csoport jellemzői: Az a csoport. A többiek utánozzák a mozgását. Csonka családban él 4 tanuló. így nem ismeretlenek egymás számára. 9 főből áll: 7 fiú és 2 lány. iskolai héten Életkor: 1. 1. A csoport tagjai drámai előképzettséggel nem rendelkeznek. de most már Vivien vagyok. beszédfejlesztés Cél: ismerkedés.

megállniuk. A zsák valamilyen oknál fogva kilyukadt. lehajolhatnak stb. Leírás: A résztvevők párokat formálnak. például mondjunk mesét az egérről. kedvük szerint újra elindulhatnak. oldó szerepe lehet. úgy lazulunk el mi is. leülhetnek. nagyon lassan peregnek ki a magok. 5. akár az egymást még nem ismerők első foglalkozásán is alkalmazhatjuk. játsszuk azt. megbeszélés nélkül kell mozogniuk.: Játékkönyv) zSák búza (lazítás) Életkor: Formanyelvi változtatással még a felső tagozatban is alkalmazható – a kisebbek (7-8. évig) számára találjunk ki kerettörténetet. levezetés. körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadlós terem szükséges. és közben egy társának a nevét mondva maga mellé hívja. koncentráció) Nehézségi fokozat: Könnyű játék. (Ld. A játék végén kérhetjük a résztvevőket.: Kaposi L. felül már alig van benne. azon ütemesen „dobol”. és most folyik belőle a búza. Végül a zsák – csaknem üresen – ott marad a földön.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. A pároknak mindenféle jel. Karnyújtásnyi távolságra. „jégtörő”. A játékvezető által adott instrukció: nyújtsukfeszítsük a testünket. Egy általuk választott ponton (testfelületen) a párok „összenőnek” (például egymás felé eső vállukat vagy karjukat összeszorítva mozognak). Zsák búza Lazítás. 52 . üresen van egy szék. hogy tömött (búzás-) zsák vagyunk.). Leírás: Azonosulásra épülő lazító játék. aki kirágta a zsákot. Ahogy ürül a zsák (lassan. hogy mutassák be párosuk legnagyobb attrakcióját. 4. most már a derekánál is fogy belőle stb. rész Sziámi (együttműködés párban. körben állnak a résztvevők. Az egyetlen szabály: az összeszorított testrészek nem válhatnak el a játék során – mintha ketten egy test lennének. Székfoglaló „Jobbra tőlem van egy szék!” Aki mellett jobbra.

Bereczki Gyuláné : Iskolás vagyok

megjegyzés: Fontos a lassúság, a folyamat koncentrált követése. A vezető (ha ez neki éppen fontos) ellenőrizheti a végtagok lazaságát („mesei keretben”: maradt-e még búza a zsákban).

Tanítói kommentár Az iskolai élet nagy változást hoz a gyermekek életében. A drámajátékok megkönnyítik a tanulók számára a szocializációs folyamatot. Ennek során a gyermekek sikerélményhez jutnak, oldódik a szorongásuk, magabiztosabbá, aktívabbá válnak. Az említettek mellett ezek a játékok fejlesztik a beszéd- és utasításértést.

53

Drágulyné Teberán Mária14

Ki vagyok én?

Csoportos barkochba
Csoport: 10-11 éves korú tanulók (4. osztályosok), 13 fő, 7 fiú, 6 lány; drámás előképzettségük nincs; a tanulók fele jó szociális és kulturális közegből jön, míg a másik fele hátrányos, illetve halmozottan hátrányos körülmények közül. Cél: logikai játék, szituációs játék segítségével a „Kereszténység kialakulásától” a „Fényes esztendőkig” témakör összefoglalása, rendszerezése Tantárgy: a játék magyar nyelv és irodalom órára készült I. Az óra indítása titkosírással A titkosírás szövege a táblán olvasható: „A gésynétzserek lótásálukalaik seynéFgikődnetzse” A rejtvényt legelőször megfejtő tanuló fogja a titok kulcsát ismertetni (megoldási idő: 2 perc). II. Csoportos barkochba A játéknak a), b) és c) nehézségi fokozatai vannak. A különböző szintű feladatokat külön-külön oldatom meg a tanulókkal. a) 5 tanuló kimegy a teremből, majd egyenként jönnek vissza. A hátukra egy-egy történelmi személy nevét tartalmazó cédula kerül. Feladatuk: társaikhoz intézett, igen-nem felelettel megválaszolható kérdésekkel kell kideríteni, hogy milyen név áll a saját cédulájukon.15

A szerző a gyulaji Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatója. (A szerk.)
14

Az adott játék formailag hasonló, tartalmilag eltérő – matematikai tárgyú – alkalmazása szerepel kiadványunkban.
15

54

Drágulyné Teberán Mária: Ki vagyok én?

Névkártyák: István király, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent László, IV. Béla. Ha az adott játékos kiderítette, hogy kinek a nevét viseli a hátán, akkor is maradjon játékban: segítse válaszaival a többi kérdezőt! (5 tanuló – 5 perc) b) Újabb 5 tanuló megy ki a teremből. Szintén egy-egy névkártyát tűzünk a hátukra. Ebben az esetben a gyerekek nem a saját kérdéseikre kapott válaszokból derítik ki, hogy kinek a nevét viselik, hanem a beszélgetésekből, illetve a hozzájuk intézett kérdésekből tudják kihámozni a megfejtendő nevet. Példa: Hány napi járóföldre táborozik a tatár sereg, szerzetes uram? (Ez a változat nehezebb az előzőnél – és ez a játszók kiválasztásánál fontos szempont lehet.) Névkártyák: II. Szilveszter pápa, Szent Gellért, Julianus barát, Nagy Lajos király, Szilágyi Erzsébet (5 név – 5 perc) c) Két játékos kimegy a teremből. Az osztály tanulói döntik el, hogy kiket személyesítsenek meg. A két játékosnak külön-külön kell elmondani, hogy kinek a szerepét osztottuk a másikra. Itt úgy kell beszélgetést kezdeményezniük, mintha a másik neves személyiséggel találkoztak volna. Például a cselekedeteiről, feladatáról, fontos döntéséről kell tudakozódni, érdeklődni. Mindkét játékosnak úgy kell irányítani a beszélgetést, hogy társa is rájöjjön, hogy ki is ő valójában. (A három változat közül ez a legnehezebb! Érdemes olyanokat kiválasztani ehhez a játékhoz, akik képesek összefüggő mondatokat alkotni a témával kapcsolatban.) A kiosztott szerepek (például) lehetnek a következők: Julianus barát – IV. Béla; Szilágyi Erzsébet – Hunyadi Mátyás Az óra második – fő – részét a nyelvtani, helyesírási, fogalmazási feladatok töltik ki. III. Záró játék Az óra legvégén ismét játszunk. Keresem a párom16 A játékban az egész osztály részt vehet. A témával kapcsolatos nevek, események, évszámok szerepelnek a kártyákon. Minden tanuló kap egyegy kártyát. Adott jelre a tanulók megkeresik egymást az egymáshoz tartoSaját ötlet. (A szerző)

16

55

Nehezíteni lehet a játékot azzal. 1241. déli harangszó. tatárdúlás. (Ennél a játéknál biztosítani kell a megfelelő teret a mozgáshoz. rész zó kártyák alapján. 56 .) Nevek: Szent István. 1456 stb.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. Hunyadi János. Corvinák stb. Nagy Lajos király. és így keresi társát. Időpontok: 1000. Szilveszter pápa stb. Ha gyorsan megtalálták egymást. Események: koronázás. hogy a végén a tanulóknak az események időrendi sorrendjébe kell állniuk. úgy minden gyerek más kártyát kap.

ritmusjátékok Tér: tanterem. 20 perc Helyszín: Prinz Gyula ÁMK Általános Iskola. püspökmolnári tanulók!” Játék: „Menjenek a területre azok. 5. 7 tanuló helybeli Cél: az együttműködési képesség fejlesztése (ismerkedés a közösséggé formálódás reményében) Játéktípus: kapcsolatteremtő. ismerkedő. osztály Eszközök: 17 db szék. 10 lány. akik… ■ szőke hajúak. középen üres tér Időintervallum: kb. ■ szemüvegesek. 10 tanuló busszal érkezik az iskolába.) 57 . osztályosok (11-12 évesek). Játsszunk egy próbajátékot! Menjenek a megadott területre a. ■ két házi állatot tartanak otthon…” 17 Smolczer Tiborné17 A szerző a rábahídvégi Általános Iskola pedagógusa. (A szerk. ■ téli hónapokban születtek. 7 fiú. ■ farmert viselők.. interakciós. 18 db kindertojás 1. Püspökmolnári. a csoport szeptembertől került össze két település iskoláiból.Drámajátékok osztályfőnöki órán Csoport: 17 tanuló.. ahol az azonos külső (és benső) tulajdonságaitok alapján kellene elhelyezkednetek a székek által kijelölt területre. ■ szeretik a banánt. ■ csíkos pulóveresek. 5. Miben vagyunk egyformák? Tanár: „Álljatok fel! Olyan játékot játszunk most. míg elszámolok 5-ig. ■ rövid hajúak.

Pálma. hárman bemutatjuk mindegyiket (a tanár két tanulóval demonstrálja az alakzatokat). aki a körben áll. Pálma: középen áll a fa: egy tanuló. az Anya. és a tőle jobbra. Akire rámutattam. hogy mindig a tanár van középen. aki középen állt. ő lesz a szobor közepe. hangadás nélkül játsszuk! Mindenki. „Tekintetváltós” játék Tanár: „Alakítsunk kört! A játékot némán. míg két oldalán egy-egy tanuló ovális kéztartással az elefántnak (fejétől a derekáig) a fülét formálja meg. balra álló gyerekek lesznek a segédalakok. a Pálma és az Elefánt 3-3 gyerek kapcsolatából fog kialakulni. jobbra indítja el a tekintetét. Ha nem sikerül a szobrot pontosan megalkotni. Bemutatáskor célszerű úgy dolgozni.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. ormányt mutat. Hogy tudjátok. Kaposi L. Akivel a tekintetünk találkozik.: Játékkönyv. jobbra és balra tőle két oldalán két tanuló az anya térdét átölelve térdel. helyet cserél velem. 32. oldal karmeSterjátÉk (koncentráció. Három szoboralakzat. s ő fogja a következő szobrot kérni. Elefánt: középen egy tanuló az orrát fogva. közvetlenül a mellette állóra tekint rá először. Anya: középen az Anya mintha főzne. tőle balra és jobbra egy-egy tanuló a karjával derékszöget formáz. rész 2. akkor az. Míg én megfordulok a saját tengelyem körül. Játsszunk néhány próbajátékot!…” 4. azzal némán helyet cserélünk. és újra jobbra tekintünk. Karmesterjáték Ld. a karjai magas tartásban. a másik kezét a hajlított karon kinyújtva. melyek ezek.” 3. hogy először rámutatok valakire a kör közepén állva. Ezután a bent maradók választanak egy mozgásirányítót – az ő mozdulatait fogják a későbbiekben – minél pontosabban – utánozni. Az irányító mindenféle mozdulatot tehet (például 58 . a többiek körbe állnak. utánzóképesség fejlesztése. ki kell alakítaniuk a szoborcsoportot. Tanár: „Mindenki megjegyezte a szoboralakzatot? Úgy fogjuk játszani. és sorra minden arcra rá kell pillantania. a pálma ágaként. Elefánt” Tanár: „Egy új játékot játszunk. és mondom: ’Anya’. egész csoport együttműködése) Leírás: Ki irányítja a mozgást? Egy résztvevőt kiküldünk a teremből. „Anya.

cselekvéses játékok élvezetesek voltak számukra. Megjegyzés: A csoportnak nagyon együtt kell működnie. Éppen ezért nem néznek nyíltan a karmesterre. Pótjáték: Kindertojás-adogató Tanár: „Álljunk körbe! Most mindenkinek a bal kezében egy ’kindertojás’ van. taktikusan ki kell cseleznie a figyelőt. hiszen a játékok együttműködésre késztették a tanulókat. Az óra célja megvalósult.” Összegzés A próbajáték kivételével mindegyik játékot az osztályfőnöki órán játszottuk. (Ellenkező esetben a kitaláló marad még egy játékra – új irányítóval. nagyon könnyű lesz a kitaláló dolga. de akár konkrét jelentés nélküli mozdulatokat is). akkor nagyon nehéz rájönni. keresztbe teszi a lábát. Először lassú. A mozgásos. míg mi is kapunk a bal tenyerünkbe egy másik tojást. Legnehezebben a „Tekintetváltós” játékot értették meg a tanulók. Ha leesik valahol a tojás. Arra kell ügyelnie. akiknek végig figyelniük kellett egymásra a játék folyamán. és kezdjük a játékot elölről. Amennyiben mindenki egyidejűleg az irányítót figyeli. nagy élmény igazán a „Karmester” játék volt – mindenki „játékmester” szeretett volna lenni. 59 . ki irányítja a mozgást. Ha sikerül neki.) megjegyzés: A játék előtt mondjuk el. Nagyobb létszámú csoportnál két tippje is lehet a kitalálónak. Ha a csoport nem pontosan dolgozik. A kitaláló feladata az. hogy a mozdulatokat követhető sebességgel hajtsa végre.. egyenletes tempóban adogatjuk. hogy a tekintetek is elárulhatják azt. hogy a csoport együttes mozgását figyelve megnevezze az irányítót. és a társaság új irányítót választ. akkor az irányítóból kitaláló lesz.smolczer Tiborné: Drámajátékok osztályfőnöki órán megsimítja a haját. akkor megállunk. összekulcsolja a kezét. Első ütemre átvesszük a jobb kezünkbe a tojást. később gyorsítunk.. amit a játékban titkolni igyekszünk. a második ütemre a tőlünk jobbra álló bal tenyerébe tesszük.

memóriafejlesztés) Életkor: Nagyobb létszámú csopor toknál (a sok név miatt) csak 8-9 év fölött.) 18 60 . október 20–21. Név-lánc A csoport minden tagja egy németül ismert nevű testrészt választ magának névként. mélyítése németül. játék ebbe az időtartamba feltehetőleg nem fér bele) A játékok forrásai: Kaposi L. az E/1.Drámajátékok németórán Csoport: 5–6. (Itt és a következő három játékban is használjuk a német főnevekre jellemző névelőket!) NÉv-LáNc (névtanulás.: Játékkönyv. körülmények: Mivel a nevek az arcok nélkül is megjegyezhetők(!).) Nehézségi fokozat: Nagyobb létszámú csoport esetén teljes név vel nehéz feladat – helyette megelégedhetünk az utónévvel. kb. 2006. osztályos. személyű birtokos névmások használatának gyakorlása. 10 fő Cél: a tanult téma (testrészek és ruhadarabok) szókincsének ismétlése. Dézsi Ágnes18 vázlata A szerző a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. németet tanuló diákok. fontos. Drámás továbbképzés – Zalabér. szöveg szintjén Tér: akkora szabad tér a tanteremben. mondat. ezt memorizáljuk a Játékkönyvben leírt Név-lánc játék mintájára. 1. (Kérjük is: figyeljék a játszók a többiek arcát. Óvoda pedagógusa. 20-25 perc (a 7. hogy körben ültessük le a társaságot. és E/2. hogy körben állva vagy ülve elférjen a csoport Idő: az óra első fele. így mindenki láthatja az öszszes részt vevő arcát. a német nyelvű beszéd és beszédértés fejlesztése a témakörben – szó. (A szerk.

■ Három nevet mondunk: akitől kaptuk.Dézsi Ágnes: Drámajátékok németórán Leírás: A vezetőtől jobbra ülő játékos bemutatkozik (teljes név vel). Például: ■ Aki kapja a labdát. akitől kaptuk a labdát. s különböző (a csoportvezető által szabadon variálható) szabályok szerint mondjuk a neveket. Megadhatjuk a játék alapját jelentő tempót is. Dobáskor mondjuk a saját „nevünket” és azon társunkét. a kedvenc időtöltést stb. neki kell a legtöbb nevet memorizálnia. más ismereteket is rögzíthetünk a játékkal: például a foglalkozást. amíg sorra kerülnek. a születési helyet. majd annak a nevét. aki téveszt vagy nem szólal meg időben. az utánuk következők nevét már nem jegyzik meg. megjegyzés: A játékkal kapcsolatos tapasztalat: előfordulhat. a sajátunkat. majd a sajátját mondja. az a saját nevét mondja. A vezető marad utolsónak. akinek dobjuk a labdát! NÉv-kör (névtanulás. az kiesik. ellenőrző „köröknél” már a többieknek is a teljes „név-láncot” kell elmondaniuk. ■ Annak a játékosnak a nevét mondjuk. akinek dobni fogjuk a labdát. A szomszédja megismétli az előző nevet. Név-kör Most egy-egy ruhadarab nevét választjuk magunknak névként. Nemcsak a neveket. koncentráció) Leírás: Körjáték – labdát dobunk. a következő négyet és így tovább. 3. úgy például a legutolsóként említett változat lassú (és unalmas) lesz! A névtanulást szolgáló játékok után ismétlő vagy „ellenőrző” játékként alkalmazhatjuk. A játék ismétlésénél. ■ Annak a nevét mondjuk. Ezért érdemes gyorsan végigfuttatni a játékot még egyszer – ellentétes irányban. A mellette ülő így már a sajátjával együtt három nevet mond. megjegyzés: Ne a teljes névvel játsszuk. hogy a részt vevők csak addig figyelnek a nevekre. Az „ellenpróbát” (akár) előre is bejelenthetjük. az első „körben” az ő feladata a legnehezebb. 61 . 2. újabb. akinek dobjuk a labdát. Név-tükör A velünk szembejövő „nevét” kell mondanunk.

s a rajtakapott játékosnak annyi idő alatt. akkor odamutat (abba az irányba. egyvalaki középen áll csukott szemmel. (Ebben a játékban csak akkor veszek részt játékosként. megjegyzés: Nyelvi játékként játszva a „rajtakapott” feladata különböző szófajokhoz köthető. akkor ő kerül a kör közepére. míg a kulcs egyszer körbeér.). az óra második felében visszatérek a típushibákra. (Ha olyan szót mond valaki. de ha szükséges. hát vagy kar–kabát stb. akkor megadhat egy betűt. 6. illetve nem verbális kommunikációját figyelem. három testrészt vagy ruhadarabot kell megnevezni a középen álló játékos utasítása szerint. öt tárgyat kell mondania a megadott kezdőbetűvel. az jelentkezik és felolvassa azt. esetleg jegyzeteket készítek.) 62 . A játék közben nem javítok nyelvi hibákat. Leírás: A játékosok körben ülnek. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni. ahonnan a zajt hallotta). a párok spontán megszólalását és beszédértését. melyekre öt testrész és öt ruhadarab nevét írtam. és aki úgy gondolja. Társválasztás Cédulákat osztok ki. rész 4. ami már elhangzott. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. ha valaki hiányzik. hogy a nála levő párosítható vele. 5. A játékban használt mondatmodelleket természetesen a gyerekek már ismerik. hallásérzékelés fejlesztése. Az első játékos felolvassa a sajátját. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. nagyobb csoportlétszám esetén 5-10 szó lehet a feladat.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. ő kerül középre. mindezek mellett nyelvi játék is lehet) Életkor: 9–12 év közöttieknek. Ha az irányt eltalálta.) kuLcSoS játÉk (koncentráció. Ez a fülem… Mást mondunk és mást mutatunk. A következő játékhoz így alakulnak ki a párok (például sapka–fej. és páratlanul vannak a gyerekek. Kulcsos játék Amíg a kulcscsomó körbeér.

” Ekkor te a kezedre mutatsz. az orrodra mutatsz. hogy valamelyik testrészedre mutatva egy másik testrészed nevét kiáltod el.. szám.. amire a társad mutatott. A társad erre a saját fülére mutat.Dézsi Ágnes: Drámajátékok németórán ez a füLem (koncentráció) Keress magadnak egy társat! A játék abból áll.” Mindig azt a testrészt kell megnevezned. Azért terveztem páros gyakorlatnak. s azt mondja: „Ez az orrom. Például miközben azt mondod: „Ez a szemem”. hogy milyen sokáig bírjátok anélkül. „Divatbemutató” Egy szoborjáték alapján: a „modellek” felöltöztetése a behozott ruhadarabokból (maximum 5 új dolog kerülhet fel a pár egyik-egyik tagjára). mert öltözködés közben segíthetik egymást a szövegalkotásra való felkészülésben… Irodalomóra a kocséri iskolában 63 . hogy belezavarodnátok ebbe a különös kezem-lábamfejem koordinációba. (Drámapedagógiai Magazin 1999/2. s azt mondod: „Ez a fülem. Szerkesztette: Kaposi László) 7. a „modell” öltözékének bemutatása. Majd elválik.

ismerkedés. együttműködés. de a felnőtt tanfolyamok résztvevőinél még gyakrabban) a mozgás – a gátlások miatt – problémát jelenthet. 19 Ld. Drámás továbbképzés – Zalabér. Instrukciók azokra a pillanatokra. 20 tanuló Cél: a véletlenen alapuló társválasztás elfogadása a barátságon. koncentráció. A játékosok úgy mozognak a zenére. akik hozzád legközelebb állnak. hogy bejárják a rendelkezésükre álló teret. érintés. alkossatok 2 fős csoportokat! Dézsi Ágnes19 kapcSoLódáS (csendreflex. osztály. táncolható muzsika. az előző jegyzetet! 64 . középen üres tér Idő: kb. alkossatok 2-3 fős csoportokat! ■ …. Kapcsolódás Teljesen szabad mozgás. Leírás: Zene szól. 1. 20 perc A játékok forrásai: Kaposi L. amíg a zene szól. alkossatok 3-4 fős csoportokat! ■ …. társ­ választás) Nehézségi fokozat: Idősebbek számára (középiskolásoknál is. osztályos terem.Drámajátékok osztályfőnöki órán Csoport: 4. amikor a zene elhallgat: ■ Kapcsolódj össze azokkal (érintsd meg azokat). 2006. október 20-21. egymás alaposabb megismerése Tér: a 4. a társsal való együttműködés gyakorlása.: Játékkönyv. szimpátián alapulóval szemben. vidám hangulatú. alkossatok 4-5 fős csoportokat! ■ ….

. mindenki azon a helyen és abban a pózban kell. 2. Társválasztás Játék összecsavart ugró. emellett a koncentráció. amelyben a csend érte (mozgásstop).. olyan távolságban. 3. a kíváncsiság kielégítésén túl az osztályfőnöknek azok a pillanatok a legfontosabbak. ”Válassz ki valakit. „Együtt táncoljatok tovább!” megjegyzés: Az egyes instrukciók között az azoknak megfelelő szintű kapcsolatok létrejöttéhez – természetesen – időt kell hagyni. az utánzás. hogy kinyújtott karjuk (pontosabban az ujjhegyük) összeérjen. Szükség esetén beszéljük meg a tör ténteket. aztán a következő játékra való ráhangolódás (vagy éppen a hárítás). A mozgásszükséglet. A szünetek alatt instrukciókat adhatunk. a vidámságigény. például a következő sorrendben: „Mozgás közben ujjaiddal érintsd meg a melletted elhaladók kezét!”. Az első reakciók. együttműködés párokban) Leírás: A pár tagjai egymással szemben állnak. valamint a non-verbális és verbális kommunikációról szól – és nem mellékes a humor valamint a mozgás sem. empátia. az elfogadás és a mozgás.Dézsi Ágnes : Drámajátékok osztályfőnöki órán Amikor a zenét megállítjuk. amikor a gyerekek meglátják az éppen aktuális párjukat. kiadványunkban az előző vázlatot!) Az első játék végén kialakult párok játszanak együtt. s a kisujjatok kapcsolódjék egymásba. A játék hangsúlyosan a koncentrációról. az abban való részvétel adják majd a további osztályfőnöki feladatok alapjait. az egész csoport együttműködése. Ez a fülem… (Játékleírás: ld. Egyikük 65 .és gumikötelekkel. az empátia. Tükörjáték A legfontosabb a másikra való összpontosítás. hogy maradjon. utánzóképesség fejlesztése. „A vállak súrlódjanak egymáshoz!”. illetve adjunk segédutasításokat (ezekkel akár a játékkal kapcsolatos gátlásokat is oldani lehet). a tekintettel való kommunikáció. 4. a testkontrollról. „A hátak érintkezzenek!”. tükörjátÉk (koncentráció. Együtt mozogjatok tovább!”.

később gyorsabbakat. kommunikáció tekintet tel) Életkor: 11-12 év felett. A körből egy vagy két irányban („kapun”) lehet kimenni. akkor a szemben lévő jobbal teszi ugyanezt stb. a Játékkönyv leírását! a SzabaduLáS útja (koncentráció. hogy melyik az az egy vagy két út. körben áll a társaság. egy játékos a kör közepén. egész csoport együttműködése. akkor a játékosok karjukkal elzárják az utat. megjegyzés: Haladóknak helyszínt vagy szituációt is megadhatunk.). megjegyzés: A kitalálónak – a csoportlétszámtól függően – több tippje is lehet. a második pedig igyekszik minél pontosabban tükrözni a látott mozdulatokat.DrámapeDagógiai mŰhelygyakorlatok ■ 1. a tekintettel közölt üzenetek értelmezése-fejtése miatt. A kitalálónak (hogy kitaláljon) a „lelki rést” kell megkeresnie. A fokozatosság elvét betartva előbb lassú kézmozdulatokat tükrözzünk. fél-fél méterre. gesztikulálhat. Kapu – a szabadulás útja Ld. éppen ezt kell kitalálnia. Társának feladata: mintha ő lenne a tükör. a pillanatnyi szerepétől függően tekintetével – és csak azzal – hívni (vonzani) vagy küldeni (taszítani) próbálja a kör közepén álló játékost. 66 . A kör közepén álló nem tudja. utána csinálni – a lehető legpontosabban. A játék lényege: mindenki összpontosít a feladatára. majd akár az egész testre kiterjedő mozdulatsorokat is. Leírás: Egymástól kb. Ha rossz felé indul. szinte vele együtt végezni – az összes mozdulatot (ha az irányító balkézzel mozdult. a játék nehezebb változatai: az irányító szerepét megbeszélés. illetve külön jelzések nélkül veszik át és adják vissza a játszók. empátia. 5. aki elmozdulhat. fintort vághat. Az első páros (megegyezve a szituációban) kezdeményez. rész az irányító. szituációk páros tükrözése – négy játékos vesz részt benne. Nehézségi fokozat: Nehéz játék – az előző játéknál írtaknak megfelelően – a mimika „befagyasztása”.

hanem azoknál valamivel többet.Dézsi Ágnes : Drámajátékok osztályfőnöki órán 6. belsőre utalót is megtudhassunk egymásról – mindemellett fontos a feszültséget oldó. levezető mozgás. egy-egy fontosabb információt. 67 . haj stb.). hogy mindenki megnyilatkozhasson. Fusson az. s ne csupán külsődleges jellemzőket (ruházat. aki…! Az ismert játék alkalmazása kapcsán az az egyik cél.