You are on page 1of 249

A I EH F N LC OF MA

Plavi dnevnik
Blue D y iar

Nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima čovječjim. Psalam 115
PO L D JEPO D L KUMJE E U S R V S JE NJI NE JE JA S C , U O OPR K A NOjuER S t pep r r lavljeno p o lavet nilom i op ojnim mir isom kozje kr šo vi t neobuzdano r e u š iza Font t a, kad se Ehan F d ast umi r Sr eet t or ne p ojavi na p oslu. T a divnog dana blist nebo pekr og a avo r ivaju g omile nep omičnih bijelih oblaka, r unast p ut ih op ovaca, a t kr kih i lijenih da im ne t ako ot r ni p ir ni ogade. L eba ast a r ip je neusp edivo najljepi mjesec u Novoj E leskoj, s duanj or š ng g danima blješave sunčeve svjet i i r a u cvat T je im t lost už u. o ono g nje doba kad ć i najr odiš e avnoduš zast i i zamijet i niji at it sve ped njima izlož no;uć obijeli cvijet t a sljeza i r eq ž kast vr nog eng leskih t inčica, nebeske r r at ojeve p čela šo p ut t op anđ eoskogp jeva ž amor u ž e ivicama oblijeć i nad ur uć edno p okoš enim zelenim t r avnjacima, t se čini kao da se r sveg e uka a onog šo je bož a t ansko nag nula kako bi st ila savren kolaž vor š zelenog nad zelenim, savrenst nad savrenst š va š vom. Bilo kojegdr ogdana Ehan F d bi već ljivo r ug t or mar adio, budućda se u gadić Monr i r u oeu, u dravi Massachuset nije ž t s, mog naćp lo i ouzdanijegod njeg Na lancu koji nosi ima kljua. čeve mnog kuć u mjest uključujući kuć H ar ih a u, i u ow dovih u S henvood Sr u i obit Sar ondje na E geenu. V i t eet elji t k, verr eć dio mjeseca Ehan peur uje obje kuć obnavlja kuhinju H t r eđ e; ow dovih i p avlja dr u kup ar ost ug aonicu kod Sar t kovih, obit elji čije su t kć i p r er oznat p kosi dug do st i e o oj r uka, za šo im t t r eba p sat da nanesu š on, t da je nepest g va u ola a amp ako r ana už hodniku, jer uvijek neka od Sar t kovih djevojaka čeka svoj r ed za t ir uš anje. A Ehan obeć p ko t a osao zavritna vr ši ijeme, svi znaju da ć e on t i učinit jer je čovjek od r o i, on iječi, p ouzdan koliko i ljubazan, t ipčovjeka koji nikada ne nest ost ane avivšza sobom dei set p inu osla nedovrenu, p š ločice nezalijep ljene ili, pimjer r ice, vr a or ić nepičvrć at mar a r šena. O je izvr an st , izvr an n st olar st

čovjek u svakom p ledu, cijenjeni član D ovoljnog r og obr vat og asnog ušva dobr p dr t o oznat o svojoj neust ivost uvaž p r aš i, eni t r ener koji nekoj djeci u mjest puž viš ohr enja od njihou r a e abr vih r elja. V ina onih koji g p odit eć a oznaju ne bi niša loš mit ije slila o njemu kad bi znala da Ehana t t ogjut nema na p r a oslu zat šo je u kr u sa svojom supug koju očajnički voli, o t evet r om čak i nakon t r inaest odina br i da je još g aka uvijek smat najr a ljepom ž š enom u C ommonvvealt hu. Jor je st ie ajala za sudop om, pala suđ od dor er r e učka, zag ledana kr pozors onim sanjar oz r , skim izr azom lica, kad je Ehan t uš p ključeve. K at ju je p ledao i odlučio ost i, ne maao o r ko og at r i šo ć mu t p emet i r or i šo ć mor i duž eć t e o or it asp ed t e at e ost i na p ajat oslu ost dane u t ale jednu. U alom, čak i najost p ouzdaniji kat p ne. S ot kad osr p aknut e se o svoje vlast e cić it p zadratzbogzast u pomet ili zbog ele, ži oja r u okolnostna koi je nije r ačunao, odbacit e okove opeza i zdr ć r avog azuma. r Seć je njihov sin, učenik š og azr r om est r eda, na p u za š ut kolu ovog onedjeljka zadnjeg jedna nast jer p t ave, nije bilo ničeg a šo bi Ehana mog odvojitod Jor t a dana, ne kad je osjet t lo i ie og ć t šo osjeć Pr ao joj je s leđ i, glećje, š t šo ć ao o t a. iš a r i apao t e joj sve r i kad je odvede nat u kr , a Jor se smijala adit r ag evet ie onim svojim dr esnim smijehom koji je okup vr ce sa st až io ap abala, t su jedan za dr im slijet na pozor dasku samo e ug ali r sku da bi sluš samo da bi bili blizu. ali, Ne bismo t t o r ebali r i, r je Jor Počela je nizatr adit ekla ie. i azlog zbog e kojih bi se t r ebali suzdrat t ž i, olike ih obveze još čekaju ovognap nogr or adnog dana, ali dok je g ovor g ju je ila, las izdao. V je bila dovučena u kr , vođ svojom ž eć evet ena udnjom, i nasmijala se kad je njezin supug r zaključao vr a. at L u gadić ne bi bili iznenađ da su znali kako se Ejudi r u eni t han sag i p nuo oljubio svoju supug a ona uzvr ila iskr r u, at eno, baš kao one noćkad su joj bile dvadeset ri kad je bila uvjei t i r da se nikada neć zaljubit ne zapavo, ne na način na ena e i, r koji se zaljubila, do uš ludo i nepomiš iju, r ljeno, na sve ili niša. t T su se osjeć čak i sada, pemda su imali kuć i hip eku ako ali r u ot

e o e st ija sest A čim je st la u S ehouse i vidjela svoju sear r nn. Mož t objaš ot t oje r da o njava zašo je odst ila od svog t up uobičajenog p . i A bi se nn spemno p alila svakome t ju je ht sasluš i da je Jor r ož ko io at ie oduvijek bila majčina ljubimica. a ig af st naivku kako odlazi s nep r u oznat p r za kamionom im. Jor je bila p ie osljednja od koje se mog očekivatda ć nepomiš lo i e r ljeno p up i. šo bi bio r a t nije bilo njoj svojst t ed. svim onim večer ama iznenađ enja i ut akmicama Male lig 1 i svim zae vr zlamama br ačnog ž a. g g je odvela u kr ig t eet dje a evet r no šo mu je znala pije t p ime. Tinaest g r je odina poš ot r lo kad su se sr a činilo se da je samo sat eli. Jor je Ehanu r ie t ekla kuda da vozi do njezina st ana. ovog vr eg lip a uć a anjskog r dok je nebo t blijut a. t amo na H h Sr .i t om iš an kalendar ojnim obit int ar br eljskim obvezama. nikad u ž u nije bila t neouno ivot ako pezna. Bilo je a ako t zbognačina na koji ju je g o ledao. Njihov je sp bilo svojevr čua ivot oj sno do. Asada. ako st p avo lavo i g alinke u vr kr u kao da pizivaju pice. O avila je pijat st r eljicu C lot i ne p har t u ozdr avivšse s i njom. kao da na svijet ne p oji u ost 1 Lt L it eag –" le ue Mala lig bejzbolskih momčadi. u kojoj igaju djeca od a" r osam do dvanaest odina. -dva pot r eklo kako je Jor ie ug ledala Ehana u bar S ehousea jedne mag t u af lovit večeru e i st udenom. ot čala dajućim znak da usp e. zaljubili su se i ost t ali ako. Nedvojbeno. O je uvijek r r na adila sve kako t r eba. p ip ju je ost it a ak p aknulo nešo st nalikovalo goznici. nitsu sluš dok je za njima vikala da p na zalenost i ali aze đ cest enu u. Jor je bila ie ist t o oliko r azbor a koliko i dobr sr t je t viš njezina it a ca. Et han F d bio je najpivlačniji muš ac kojeg je ikad vidjela. samo nekoliko t r aka nakon šo su se ona i najenut t bolja joj pijat r eljica C lot K e okladile u deset har t it e dolar koji a ć pip i onoj koja t večerponađ dr og e r ast e i r e ag a. ouzdanog onaš p anja i ot ključala vr a st at r ancu t hladne noću st e i udenom. oni nisu obr ili ni najmanju p i or no at ozor . o veno. at t ekeć u r t Jor očajnički ž Ehana. baš ie eli t kao one pve večerkad g je r i a ug ledala. or r kar a ali t nije bio r o azlog zbog kojeg se t ludo zaljubila. g .

pivlači g bliž dok bi vanjski svijet cijela u t r a e. ljudi u gadu okr u r eć se i p t dobr izg ilje:ako o ledaju kad su zajedno. O dana kad Jor u sumr dođ vor ug nih ie ak e na igališe za bejzbol i donese t mosice limunade i hladne r t er vode. et kako su o st eni jedno za dr o. i svaki p kad t a ovu elju og ut o učini. ona je ist ona kao gomom p ođ zaljubljena djea r og ena vojka kakva je bila kad su se sr Niša se nije pomijenila od eli. r K g se Jor i Ehan dre za r ad od ie t ž uke. vat ž aniji. Još uvijek osjeć njeg ž kad je p leda. t ju je pidobio p p e r otuno.nit dr i. je t s Ehanom. za vu u i og ie t r azliku od već p ova koji su zaš u neug ine ar li odno i t ko r eš azdoblje br aka. a svaka le t eet t s li at ulična svjet iljka i st ablo jabuke isp itu vr em. nep ar i uć omuć enom zr aku. Jor ie t ljubi svogsupug U u r a. čak i najhladnijeg a lost zimskog dana. da je čeka bez objaš njenja i ispike. skoj up upavna jedinica u SA -u koja otr odg a hr r D pilike ovar - . U r mjest da se naš s o la njom i p r opičala o zadnjim t jednima C lot br s Javom har t ina aka S hom. cijeli Massachuset mog nest i. Ehan joj uvijek piđ i p t r e oljubi je. zbogt a šo je bio t uvjer kako su st eni ko ug og t ako en vor da budu zajedno. i Map Sr . očevi na p kir t r r ar ališu aspavljanja o t ici koja bi mog dovestdo p akt la i objede na ž anijskom2pup r venst –i ne mog skinutp leda s Jor i Ehana koji su. a Jor je uvijek bila međ et ie u njima. a s neba p ar adaju g oleme snjež ne gude. Neki ljudi su sr nici. dok vani zavija vjet . om. koji je. još uvijek beskr ajno odani i pedani jedno dr r ug čak i sada. nap okon okončan. r až D anas je Jor još ie jedanp ost ut avila sir u C lot na cjeot har t u dilu. sa svojim blist avim osmijehom i t p om lavom kosom koja p odsjeć na sunčevu svjet . Ne iznenađ st a šo ih ovog anjskog r zat uje og t lip jut a ekosmo 2C ount –gof y r ovija. blag mit oslovljeno bilo. mjest da joj pužut o r i jehu i savjetevo . i bez t r uda. t r one noćkad ju je pvi p p i r ut oljubio i kad se zaklinjao da je oduvijek t io samo nju. ne mar i za p lede eć og cijelog svijet D bočnih linija ljudi pekidaju p a a. už r osao –majke og anja kod t ovar r ibina.

odbacila sve obzir zabor e. r i se u vr p ojeć t jevaju ser u. Z anjena silinom t ap akvog ar jednogobičnog r ža jut a. avila na sve dr e osim na čovjeka ug kojeg je voljela. Pr va susjeda. enadu. Šo li si je umiš a t ljala. u doba kad duž cest i uličica cvat a u pvi nar r ančastljiljani. ž osmeđ ljiljan. g ođ G e p osp a ag ojača r adio na najg lasnije. sami na svijet u. V i ode ljubav p olako i ne mar za p e odig nut zast e. koja se bližosamdeset t je g t ag y i oj. Bet G e. blag i ost r je o ut a avlja blist mr u na avu ež bijelim p ama i kr aljku sjena na njihovim t laht iž ijelima. ljiljan boje p r svaki na svoj ut i ast ve. Tebala je bitopeznija. i ubr se Bet pisjetsvog dr og zo t r i y a ag supug koji nije međ ž r a. ako luha da viš ne r e azaznaje p p jev alčić koji se g a nijezde u njezinoj t nji. Bila je p anst r i r ohlep na. dok je sunčeva svjet lost bila p ut op blijedog ost p ojanog a. u Poslije ć se Jor zap atnije li zazvala t u t e ie it i ug og bož venogdana. I njezinih za vjeđ p a ojavljuju se cvjet jedan p jedan: veni ljiljan. D su samo t ajat a oliko lukavi da zar vr obe ijeme i omog e da se ovaj dan nikada ne pomijeni i uć r da se zauvijek t ulijeva st u alna sunčeva svjet i samo njih lost dvoje. Br se p zo ovlači u kuć t u r i se da hoda šo ž r unaudeć t ust ije. o cr umski ljiljan. ali ne mož a da se ne vidi sue pug r ovim očima. Z amiš dr lja evno petovijesno cvijeć dok joj rp e on r ukom pelazi peko t r r r buha. način pekr r asan. koji je mislio da je p aje kar r oznaje. š ovi. i ost oč avlja iza sebe p lamence i t inčir at ce koje je p očela skup i u neur ljat ednoj hri lat na t p ica r avnjaku. ni cvr anje g alinki. ali čak ni t ne zao g i one st luš r asne uzvike. u ivima već ot čet g ovo r deset odina. ali g koji je još uvijek mladić njezinim snovima. t bolovima u koljenu. ali ip čuje st r eš kut at ak enjanje ljubavnika.u ž oje ivici. D bilo koji muš ac u gadu.jedno dr om u nar ug učju. O osluš na kuje p čele koje se r vani. ili . S e or unčeva svjet šo se pobija kr ot eni lost t r oz vor pozor limunkast ž a. leđ i r a amena. Jor obično nije umiš ie ljena. t je ona da mož za ko e sebe zadratt jut i njež sat povestkako se njoj poži o r o ne e r i r ht Bila je zaist nepomiš ije? a r ljena. K bi samo tpolazni zlat ad i r t r enuci mog beskr li ajno t r i. ali činilo se kao da im p čele.

kad je osjet val enerije. a ona mu se ne pot iako je već r ivi. ili Mar D r vodoinst er jednog Ehanovih ka er vja. e lasnije. vidio bi sasvim dr i ukčiju ž enu od one s kojom izmijeni p okoju r na ug ulice ili do nje sjeiječ lu di na t r ibinama t ijekom bejzbolskih ut akmica. da aj osjeć bio pedr i sebičan. nest ljiva ped odlazak. o r a uć ? it t L Jor u vr i r jubi ie at amena. r joj Ehan t i eče t ogjut i mož je t izljev r a. I je njezina sest A a Jor je e azg at li r nn. ako ć o e at i. mog p et ekar ni. ili pimjer oni s kojima se r ice svaki dan susr ala u p nici. Nije se har t e. K oliko nam se čest puž ovakva mog nost up a Ehan. ni na zast e koje se nisu p r or ot udili navuć a ni na susjedu na pozor i. Bila je ondje u očeš i. ijeli ž mož t sjeditsama. a emo pavo. od t bliskih pijat r elja. koili r elje ust C lot it e ja je već iš iz p nice na dog ot la ekar ovor sast eni anak s liječnikom. no Ehan kaž Jor t e ie da se ne javlja –ma t je sig no C lot a Jor s njom o ur har t e. K o sat ako mu t mož uskr it p i sebi. bez ključa. T si mi sve. O r vakvu ljubav nije lako nać Na kr kr i. r p r ila g onako kako neki ljudi znaju r i da zr p eć ak očinje p ucket i pije at r no šo se pomijeni vr t r ijeme ili kad se zvijezda spema p i s r ast . p ne mož zap i s p a e očet oslom bez Ehana koji g t t a r p it eba ust i unut T on zvoni. sve duž i g r elef a. r u koja pisluš r kuje uzdahe njihove p ude. S vjedočili bi o t ome šo pava ljubav mož učinit r e tž i eni. ako baš o ž . V idjeli bi Jor ie peko koje se r r azlijeva sunčeva svjet i vr inu koja isijava s lost uć njezina t ijela. ljekar ili u banci. skor deset i. ie mož r ovar i bilo kada. aju ajeva. uvjeivot eš ako i t eliš r avala ju je C lot a Jor je nevoljko p la za njom. kat kad se Jor up a kako t daje baš ie it o ona bila sr nica koja g et aje one noćup i oznala. koji čeka isped kuć Sar r e t kovih. ie oš čak p r ot udila p ljat ni st i r na usne. Nedvojbeno su mislili samo na aja r zak sebe. a ie pesr na kad g je mož izbjeć r et od e i. Nisu ni najmanje maož r za pijat koje su p ili da ih čekaju: har t K e. Sudeni je u Massachuset odvr an i sut t su at mor t je C lot t an e har t r e ebala nag atJor da izađ na p ovar i ie u ić C e. avit už bar već u.oni koje je znala od sr ednje š kole. ao og ledatkr pozor ug i oz r i ledatje. a ne na svogsina koji je bio na p u do š ut kole. alat a.

čija se supug ž da se udebljao ili p ija p ut ka r a ali ivop op Mar D rja koji već večerpovodi izvaljen u udobnom nasloer y inu i r njaču. o odmuklih. K skine koad š na bejzbolskom igališu. r . r o vor i dok p t t on da zvoni. Njeg odlasci u t et nisu p aknut ovi er anu ot i tt ašinom. ali dok su pvi dobr p r ovoljci st li. u Prp i omisli na ovo njihovo ukr adeno jut ona zat i oči. ug ag ledala njeg i t je znala da ju a. ž bulje u njeg a onda p ulju r t ene a. Nije odvjet zat en u ur p ut ney Sar nik vor edu op Bar ja t ka. op p uša elef et omisli na ljiljane kako svjet lucaju na zelenim st kama. do boli. og ledavaju jedna dr u kao da ž r i. a ž ale aja abe su se u p aku jezer p lić a očele ukop i u blat spemne za avat o.neba. čini se. p aklenih p ar koji se š i neočekivanom br ož a ir zinom. Ehan je od onih ljudi koji. O ima t kar t n amnu kosu i još amnit je oči. ali ne i šo sam dobila. ad je sudbina nat ala da se dovuče za C lot t vlaž majer har t e om ne. Bilo je t oliko dima t ogdana da su bijele kr izant eme isped r H annina kaf a p ić osivjele i t akve ost do kr jeseni. no t a a t iskr ako eno. Pot r ebne su mu snag i izdrljivostšo se p a ž . g jeig or lo je u cijeloj kuć Bio je t jedan od onih p i. već p r su ot ebni zbog osla koji obavlja kao član D p obr ovoljnog r asnog ušva u Monr vat og dr t oeu. nisu svjesni t svog dobr izg og leda. T je ono šo sam ug ele eć o t ž eljela. K da t unut nja r ao voja ar adost ne mož a da tne pouzr i p nju. t S vejedno. g lovit večer S e i. Ehan kor i svoje t t ist ijelo i t je očig o ledno. t okazalo poš jeseni kad se p eo r le op na kr kuć McC ov e onnellovih p pije no šo je već njeg uno r t ina ovih koleg usp izaćiz vat asnog a jela i r og vozila. Baš a vat izbit r a la je u t avici sa šekom. Z ledala se ulijevo. Pr p avlja daje t ono na šo ljudi mietost o t sle kad sp ominju ljubavnu bol. Bolno je kad je nap t e i r oči at uša t da bi ot ao u kuhinju g im pipavlja hladnu kavu i ek iš dje rr zdjelice p jag uni odama iz vr D učak im st t or a. Pomisli na obeć ap anja koja su dali jedno dr om i na odanostO šo ona za njeg osjeć je ug . udbina ju je t dovela. avlja na sr ni ebr p osluž avnik koji su kao vjenčani dar dobili od C lot i donohar t e si t u kr o evet kako bi už ivali. Jor još ie uvijek nije vidjela pir vlačnijeg muš ca od Ehana.

bi liko t r aka p enut oslije djevojčica p očela g it uš i. ž i uć okuš avajućt t i r anjem uklonitčađ iz očiju. Z r se obično objeduje p ica s umakom od br a učak ur usnica ( kev w h cr t ur it anber sauce) r y . a njeg se už eni kr ovi uzdizali u zg ovi ar ug usnut sivo nebo. R se nije čula nakon šo je Ehan iječ t t nest kr pozorp ao oz r . ne da Ehanu p itp e. jer od p ela koji je p su ep adao p omislile da p ada r snijeg ani . Ehan je uzeo st u svoje r t var uke. Sup iša na kr nast je dalje. r ao. ne povirkr pozor enir r i oz r aut omobila kako bi g zazvalo i mahnulo mu. War Peck.r i daju znak svjet ube lima kako bi p okazali koliko g cijene. udiš i dim i p r om. a lavnom nema lijep r ni za kog pist e iječi a. g Ehan svat er ao. ar dje t 3pije no š ke g odine p osluž r uje učak za D zahvalnost r an i t o dođ kućblag povestsa svojom obit još e i dan r i elji. povukao se peko š e or t ovu avio r r indr i pebacio peko vr a onda uš kr pozorV je g r r ha. Eo t han je ponaš djevojčicu skr r ao ivenu u or u. ilo p r t r avnjaku ped kuć zadravajućdah. p ničar S ehoua r en ip u af seu. i sam odvaž vat asac. r ojno p onaš u njeg a ovoj nazočnost i. R eljima je a odit p odjednako dr o vidjetg t ag i a. osebno nakon šo g je liznuo p t a lamen. ž paznik koji se u S D obiljež čet t avni r A -u ava vr o- g čet t u st a vr ka udenom.zimski san. t or Eo zašo se čak i Jor t t iena sest A koja ug r nn. . ep i u Ne čudi st a šo ljudi u Monr obož og t oeu avaju Ehana F da. aka y zap na p kir t L er L alio ar ališu ant n akea i blag dobr udni K le i. t or r eć r Sr eet da neko dijet koje je nekad t e. oć y bio bi pesp r avao na pednjem sjedišu i nedvojbeno ž izg io r t iv or da Ehan nije int venir Udomu za st ije. K je p alo jasno da obične ljest neć doseg i poad ost ve e nut r zor er McC kć kice onnellovih. a an r og t lat i ić kako mu i ne bi bio zahvalan? t je bio pvi na mjest Ehan r u dog aja kad se C vsler e Bar War ađ hr L on r enova neć K lea. uvijek se u 3T hanksg iving D zahvalnostdr – an i. Z a je r kostkad Ehan F d poš e niz Font t . a aist ijet . K ju je Ehan iznio iz kuć okup se već ola gada na ad t e. ani omila pomat kao začar r r ala ana. ao oz r . i sva sr a šo mar eć t je bio t okr an pi sp t ako et r ušanju s kr jer se samo nekoova.

unišio t st da t aj ijeg sama p omisao na t ne ledi kr u ž o v ilama nekih osoba. im a. čak i u očima ist lina svoje supug Jor F d zadivljeno g r e. ie or leda svogsupug kako r a. Jor p ie omisli na đ đ zumbule. p lavom kosom. r joj. Jor jede jag ie odu i ust su joj od nje cr a vena. Pomisli na noć kad je začet ollie. oć da mazim t ebe? T je ist Ehanova r sklizne međ njezine nog i ona o ina. R azmazila si g a. D mi t šo ž iječ ar aj o t elim. t U inu je zbogsvojih vr iznimna osoba. on je zadovoljan kad ost p st o t i ane o r O ani. se mjesec p nuo na nebo. luč u t t odig oj mini. Z u čemu je njeg poblem? eče Ehan dok lež u kr naš ov r r t e evet t jut kad su zast i p nutna pozor u og r a or odig i r ima. a t šo je veći jači. a ona je p lakala dok su vodili ljubav. i s viš dar ost No. Ž eljela je da njihov sin nalikuje na Ehana. bi se neka dr a ž divila izlasku sunca. na majku. Nakon t a je. e. ali C t ollie F d je svijet i lijep cr lica. st ajala na . koli r t iako je p amet od njih. ollie je st en –a njeg ot vat bezbr an –i s dvanaest alož ov ac r en. Mazi me. dok je Ehan sp og t avao. r avi. i blag opeznom nar C om.dr t ušvenim post ijama nalazi st na kojemu p e Tip r or ijeg iš r ut hur za Ehana. lehemsku zvijezdu. So se njeg t on bi već a t t a iče. bez obzir na niji e ovit i. pedobarkako i r . bet urice. amo si ljubomor H eš an. na onu zvjezdanu večer C u kolovozu u vikendici C lot obit u S uam L har t ine elji q akeu. a p čele oblijeć nad pocvalim r ama i p u r už lamencima. pimaknuvšse eče r i blizu da svaka r ž i. s jednakom dozom ug ena bliskosti st i r ahop t ošovanja. za obmane i smut onih koji se ist u svijekad nje iču t u. jer u oni domu bolje sp avaju kad znaju da Ehan bdije nad njima. Pa ip je sr r ak amež unat ljuljiv. dličan je učenik koji je sr an kad dobije čet ku. i sklon dop itdr otor r aju odit ust i ug dječacima da budu bolji od njeg u š i na igališu. s or ao ih t a p lavim očima. vanjski obr et vor ambeni igač u bejzbolu koji bi t r r ebao bitbacač. oč bavi i p p i koju mu puž r elji. D molim t nasmija se ona. S aj. iž g odina pevisok za svoju dob. se kat čini. Jor ie je uvjer da je njezin sin baš ena ondje začetjer veliki bijeli . t uka u e osjetkako bolovi p i očinju.

iako u ovom gadu ima viš r e st abala jabuka neg kuć Nekad je vjer o a. C lot ć me ubit har t e e i. t va baš t u r ku kad Mar D r zabija svoju p uku čavlom enut k er y or koji je ponaš u paš ost r ao r ini. izdek. Ne ž i se or ur ur i zna šo hoć V uje da mu je duž t e. r Sr eet ošilja aju R i Jor su uvijek ljubazni. Bilo je nekoliko mješana kojima se sviđ i zamiš t t ala ljala je da ć jednogdana p ust i i udatse za jednog od njih.t r ijemu i t ala za pvom ljet r ag r nom zvijezdom. Ehan ost op t F d nije od onih koji se ž e. H p or r až at ej. neć se p avitcijevi. čak ni onda kad kasni. A šo je bilo bilo je. o u r Mor ić r Jor odg nuvšg O a se p p neam i. a i R je sad li t ick ož enjen i ima dva sina. t ollie ć najvjer nije bitnjeg e ojat i ov učenik iduć g e odine. ali t da ar akav je. S r da nešo dug mat a t uje . o t u evet K asnim. pedaje u sr r ednjoj š biolog i koli iju zdr venu njeg Eo. a ne bi ni ht jela. Jor ust i uspavi se pema svjet dok joj se dug kosa ie ane r r lu a pesijava iz zlat u p inast Nikada nije ž r ne lat u. i kad se slučajno sr nu ijeđ et na Font t u ili kod r t na kr bejzbolske sezone. g si dovr dje ag –p uka je koju ć dvanaest odiš S hie Sar ponaa? or e og nja op tk r ćpibijenu kad se vr i kućiz š i r at i kole. eče ie. ur i a. snjež večer iž ne i. a ni uzetmjer za novu kadu. ela Ehana. e op it i a Još uvijek joj je neug odno kad naletna R i icka Moor s kojim ea je izlazila t ijekom st udija. C avst u. V ijeme je lijeno odmaknulo i Jor se iznenadi shvat i kor ie ivš liko kasni. Z eljela je da až se t međ njima nikad ne pomijeni. Neć se baš uno t a napavitdanas kod Sar e p og r i t kovih. jer nost ivjetna pavi način i ž i r nikad ne g a kad ž ni p unđ ur ozivi st u u hladne. zagle se i pet aju da se ni ick ie r r var jedno od njih ne sjeć kako je R p a ick lakao kad je Jor r ie askinula s njim. sjeć otuno odg ovor nom zat šo je u ovo doba još kr u. Nema vr anja. ivjela dr dje ug osim u Monr oeu. avljenim ondje kako bi t dodao lu ž eljezo i p aknuo hor ot t enzije da p anu indig lave. Z r Ehan se odijeapavo. ovala da t očno mož e pedvidjetu šo ć se njezin ž pet it a onda je sr r i t e ivot r vor i. D e ost i i a o t se Mar D r već ada k er y umor od čekanja i odlučio ost i Eio avit t hanu p uku na st njim vr ima. Mož je i st omodan.

pimjer šar e i cr luk koji iz elji r ice p og veni ona namjer p ava osaditu svom vr na velikoj p celi. šo bi uvelike r t adovalo gadonačelnika E H r da illa. ie onih ž koje nemaju p r pičato svojoj int čak ni s ena ot ebu r i imi najboljom pijat r eljicom. Seost ko r t kako samo čovjek mož bit et t je Ehan. kao da je sama sunčeva svjet zar lost obljena iza njezinih vjeđ a. da bi se Ehan p unit er t oslije imao nečim hladnim osvjež i. O se nasmiješonome šo je već ost na i t p alo sjeć anje na t kako su neobuzdani bili jut Jor je od o r os. t i mandat ur r at až r eć u edu. dok bude iznosio st e or ić iz ar mar e kuhinje H ar ow dovih. iz osobnog k er y r en iskust znaju da Ehan isp e ček i ne p ajućza šo im t va t iš it i t r eba p osuđ novac.susjedima. sad dok se spema. Nije nijedanp odbio pijat kad g je p ao za ut r elja a it p ozajmicu. O bojica. O je g ko odbio javnu svečanost o n lat nakon šo je sp t asio djevojčicu McC onnellovih. o o t p et an. Jor je ot la u kuhinju ie iš nap i t mosicu limunadom. t ao ož i t Z t bi se ž io kr ž kad je p p sr an i ima sve šo ašo ur oz ivot otuno et t mu t r eba? n povuče r kr cr kosu. Jednom je net r ko ekao Jor da su biljke za koje t najmanje ie o očekuješ obit ljiljana. t da bolji u gadu. kad se sunce p ne visoko i vr ina p it op uć ost g ovo nep ane ot odnoš ljiva. ot a i t u ar r ag u dvor t Jor se ne voli hvalit ali njezin je vr mož najišu. Ehan t je p oznat o uvjer p enju koje jedino blag oslovljen čovjek mož e imat Ašo bi on mog p eljetkad mu niša ne manjka? i. O r uku oz nu r i ne t se p ledatu zr r udi og i calo. D ug je st t šo se oni t eni r a var o t r zahvalitmu ude i za sve dobr koje čini. Mar D r i War Peck. p lamenocr ve- . zna on t je. t e ice r eš osp e ag kaju kr p oz lavu svjet i lost smir se na kr uju ovovima i t r avnjacima. olja koja bliješe u nar t ančast i ž im t im ut onovima. r t evet K kad. K oz pozor vidi kako u zr lepš p r r se aku raju osljednje bjeličast lat s t nje g ođ G e. Potuno sr an. r a obiljem gaha svake g r ađ r odine. koji je uvijek t io pig r až r odu pomovir i svoj najdr i slučaj. na vr at huncu st i. ie i. e i. Nikad nije doš u kuš da C lot la nju har t i pizna kako uvijek misli na ljiljane kad je s Ehanom u kr u. U alom. ona ot i oči i začudi se kad vidi r ast vor bijele p e i zidove umjest slikovit p koje zamiš p laht o ih olja lja.

eli avi ijeme. kočen je. u kr ist hot nama. svaki p kad se jedna vr ma vr ut at zat e. r e i r odjednom začuje nekog na ulaznim vr ima. K eć se kr vodu. sve do jedt nog Pož da se zaust vr . e o ledatšar e i p og uz ogadu. t u zelenim ož i re oz one valovima. uni i. ep ena. ne čuvškako se očit i r azbila na t dom. a ona se p o op enjala na jabuku u voć njaku koji se nalazio iza kuć njezine majke. onako nevino. u kojemu su bili e . a at olliejeva pijat r eljica iz ulice. O uđ u kuhinju i zgabi svoj snop u. I leda sr no dok kr e pema hodniku. ona koja voat r eđ anu vor de do soba isp unjenih zmijama. i svat bi ko p omislio da je ust r ijeljen. dž ili p u. Z a var at e t avlada nepir r odan muk. Eoji at supug t hana. I ljudi koji t de da se. o. t i t ad amo. odajama ž alost soba od kojih i. uvijek na t vr a donoošar a at si p t p čak i K Williams. no t nije baš a vor vor ug o uvijek t ako. zast samo da p ane oseg u p ne osudicu za čajne kolačić g dri sit koji ć mu t e dje ž niš e r i da p ebat oslije kod H anne kup i nešo za jelo. dr vr venom p odu. eče t n e r ključeva. Pr i se jedisjet nog ug dr ogljet nogdana kad joj nije bilo viš od osam g e odina. t da vidiš t ima unut ek šo r a. O avi je ondje. em it Jor r ie azmiš o svom vr kako ć lijep izg lja t u. a onda viš ne čuje niša. Jor g ug ie a leda kako st na vr ima –svog r a. ć oslijep i ako se samo usudiš odig i p led do ključaeš jet p nut og nice. hannon. i p urniz hodnik. ot e dr a. O a at dmah p omisli kako je nešo čudno. mješane. Post oje vr a koja su pedodr ena da ost zat ena. r at Ja ć duš r Ehan. bilo je mag ličast p odne. isp i š ust alicu kave koju se spemala p r onovno nat i. p t . C ošu. Z Jor je t kao da je nag a ie o lavce bačena u hladni zagljaj mor a voda joj p uš Pr laš r a. kojeg ona voli najviš na svijet U a e u. O baci p led na dr e ljude koji na og ug su se okup na t ili r ijemu i pep r oznaje ih. jer at svi znaju da F dovi uvijek ulaze na kuhinjska vr a koja g or at ledaju na pilaz i vr Bili S r t . kako ć zahvalan bitluk kad se jednom pimi. V ojat je neki st t jer no r anac navr io. zna da se ne ulazi na pednja vr a. Jor t zg et eć r ie g čuje kako ot a vr a.nim r ajčicama i p oveć količinama bor im ovnice koju Jor ie obično daje susjedima da slobodno ber koliko hoć za p u e ekmez.

ajat ih at bez obzir na njihovu ljep u. lijenim. zr lomila je nog na dva mjest i još u a. ondje . baš kao i sada. ali izmeđ r ala uke r u nje i zemlje nije bilo ničeg osim blijedog nemilog aka. S a. i na t not ana ust r enut ist ak inski p ovjer ovala da bi mog ispuž i r i obuhvala r it uke ti r it ukama sve t st ug o oje ledala. u at dnevne sobe. O t jedan jedini dan. ali šo znat či kad čovjek uope nema odr ć aza? t loš Ut sam bila Nešo e. r ičast cvjet už im ovima. puž je r pema oblacima. nasumce. sve dok je nisam p očela osjeć i p ut panje u at op šr pst koja doist boli. a da u njemu ne ost odr Baka mi je uvijek ane az. onog odvr nogokusa kr u ust at vi ima kad je pogizla usnicu. r oda ITNIO SI T PR AS V RK JUS M Z PA IABIAJED V TA O A A ZL L AJEMO A G OPR Ć p O I okr zr aj cala. o uvjer ena. na iš S vaki p kad sam uš u njihovu kuć izbjeg ut la u avala sam dnevnu sobu g se nalazilo veliko zr u zlat dje calo nom okvir Baš u. a a ot ni r aju onda –ma šo čovjek učinio da ih sačuva. . Pog ledala je u nebo. Nešo čeg se ljudi t t a r ebaju klonit T sam sp i. divlje.kilomet jabuka Baldw Mclnt i slasne sor E ir p r i in. u svakom jar p ku. Pož eljela je nebo za sebe i bila ist odobno p ohlep i p nade. oe znat p svojim njež e o nim. K je p ad adala. S ove g ve odine nakon t p og ada. uvjer da bi mog imat na una ena la i sve šo joj sr ž samo kad bi p t ce eli. g ovor da zr mož odr i nečije nep t ila calo e azit ošenje. i. oseg nula za t im. hip izir g im. bijelim oblacima. ovog lijep i kr og asnog dana ona shvać zašo nia t kada nije odlučila uzg i neke od t ljiljana uz svoja vr a. osvuda. . uvijek se sjeć p p a otunog oka š dok je p adala na zemlju. a t r u. a oliko je sit da je jedva zamijet . jer akvu sudbinu im t t je odr edio Bog okolnost ili sama pir –uvenu. Jor još ie uvijek osjeć kr kad ljiljani cvat i t u dovr ku svoje a v u. Bilo je t doba kad se nar r r o ančastljii ljani javljaju u Monr oeu. osh t mp es. u oznaju nosila u sebi.

je t bio o t p ak moje zablude. aljica od S abe. L ala sam a ž r e r iž ag najboljem pijat –mom jedinom pijat r elju r elju. ć svaki p kad bih uš u t kuć iako smo se drali p aj ut la u u. čak bi odst ila od svog or up p naš anja g ovor i mi nešo šo je očevidno bila lažkako ć jedeć t t . r navrila sedamnaest odina. bično bih izaš na bočna la vr a i kr at enula peko t r r avnjaka g ode G e. t da nit neć smat i daje bolji od mene. at kad bih. činila sam suo aj at ć pot i br bjež s t mjest O r no. za t na neba ili kad je zavijao vjet . sviđ lijep ek očet r aju e st i. peviš luksuzna za moj ukus i da me sve šo im t r e t je pelijep čini ner r o voznom. u nog dana bitlijep kad su svi mog vidjeti znatda se t nia i a. nast ojala sam ne bitondje kad je C i olliejev ot ac bio u blizini. t ja na t g var t š o ako o ledam. op p se g odar r ava kuć samo šo je ovaj p t bilo obosp pibliž i. a mi se mor u ž i peko amo kr at et i na vr hovima pst kao da je ona kr r iju.sam g vidjela kako se okr e i g a eć leda u sebe. ost r ava avit e aj. zat šo se bojim da ć nešo r o t u t azbit C i. D a me C ollie p okuš zaust i. u lice. t ut o r no. s onim njihovim lijep namješajem. baš e ić kao šo neki ljut di mog pedosjet i kiš Bila sam p ut sa koji zna kad mu u r it u. C olliejeva je majka pema meni uvijek bila ljubazna. Moja maj- . ekla bih mu da me boli g lava. da kaž D K . e odit Nar avno. ollie mi je vjer ovao jer znao da sam nespet nije ni je r na. petost r p avljao da iza leđ drim pst pekr ene. ž odalje od dnevne sobe u kojoj se nalazilo zr calo. koji r osp ag azdvaja moju kuć od C u olliejeve. Ž elim odr i i ast bitbog a. li i i o kada neć dog i. r ep R ekla sam C ollieju da je dnevna soba. Nit ne mož p icatg ko e or i lavobolju. Nije čak ni t nuo. Č inilo se da nije iznenađ šo ondje ne vidi niša osim paznogst en t t r akla boje pr ljava suda. T o p ouzdano znam zat šo moja sest R o t r osar koja je upavo a ie. T očno sam znala kad ć st i. O t u zamr eš azg at na ad ačenoj sobi ležna kr i evet drećhladan oblog r čela. a i at ako ko e r at t sada svi u š misle. i odbr p aj t nje i vr K zala okr r eš ba. p r mur ar ot čala. at ani. zo ala og a. U at mjest da sjedim kr vr a i dašem. zapavo. Pa ip imala sam neki čudan osjeako koli ak. ima g š g lavobolje i t s njom uope ad ć ne mož r ovar i. Meni se. Šo ljepe t bolje.

osar kaž da ne bih t ie e r ebala t oliko zap kivat Još it i.ka joj donosi sok od nar anče i E cedr t x in ablet a kad je zaist e. r . šo je. u zamrenoj kosi ako r š budu mr a ona da zaudar na g činu. o ost sve ljepa. K se t dog onda se t mož ad o odi. e di sig na u t T je cijena koju mor p it ur o. kako moja baka kaž nesr na. ali ne osjeć T dolazim t ako at am. ali zasluž or nit t e. t ija. K lež na p i g ad im odu ledam je kako se p kom navečer et spema za izlazak. ali je upavo t r ako. o zovu K i oduvijek sam znat eljna. mi kaž da ć djevojčica koja ne r svoj p e e adi osao na kr zavrit aju ši okr ena samo s nepijat už r eljima. Njezin sam r a zapavo ala i ob. et ena sudbina svih zavidnih ljudi. da i viš neg šo je at iž mož e o t dobr R o. t im p kuhinji izvor vodu da se. t da joj. moja sest doist izg r a a leda p ut aljice. ada u nap da joj odjeć p ast u olijem oct ili nju p kr im zaslađ om oš op enom vodicom. ot e. sest od mene p g r a et odina st ija i za t je vr ar o ijeme naučila sve šo t t r da bi dobila sve šo ž So je zločest t p aje eba t eli. ali ja ne mar za t Moja je im o. r ovno zelenilo koje pobija kr kož T je zavistkaž mi baka. H jela bih t osjeć i. Blist kad me vuče za o a kosu ili g lasno p suje. o . Moja ljubomor mor začep i moje vene i još e me a a it viš p už i. U ot hvat sebe kako p im osluš r no adim sve šo od mene t zaht ijeva –t r joj p maš u. o e vidjetna nečijem licu ako sa bolje zag i ledat blijedo. neku vr u lijeka koji moja sest ubr a u r st r a izg uku.ad ava sat u komadu. S sja kad lup nova i g ama i zaht ijeva da bude sve p njezinu. kad se pobudi. p čim o kar osuđ ujem svoje ukosnice. Z ovem se K y i ime sam dobila p baki. od kojeg ava omlit p ut p lut t sp i deset i čit avi op krene ke. ne bi mor umivatvodom iz vodovoda. op kr U vijek sam ljubomor dok ondje st na ojim i pomat je. ali oduvijek me ata. Sr no je osjeć i avi. st ako baš elit znatist veliko olakš oje. iako r r am sam svjesna da mi je ona sest i da bih joj t r a r ebala ž i sve eljet najbolje. anje za sve nas. D t ležna kr u u mr i dok joj je cr kosa zaok ako i evet aku na mrena na jast š uku. o aju lat i. ž e i inu. p ut ost r až o sku op nas alih. a jako boli. mor piznatda sam osup a njezinom r am r i nut ljep om. Nije p t š ošeno. a or t aš at se t ako. Bur oz u.

ie r var a o ovar D olazi kuću p i onoć o je njezin r st sat oljubi ma–t edar veni –p mu i baku za laku noć odlazi na katkao da je zadnja osoba i . a e ado it one r ne mlađ sest koja je kr njih sjedila na t už e r e aj r ili me avi. na r ese lu e et ljubljene u dvor t i kaž im da su pemladi da bi venuli za neišu e r kim. mož ć se samo pisjeć i slat a g ć e at da e r at kog azir anog p a koje su p g a ić ili ledajuću R i osar pozoru nadi ien r . dok ra le t eet njezina dug kosa vijorza njom. e vene usne izblijedjeti pet itse i r vor i . ali ja suosjeć s njima. O odlazi sa svojim deča i na kima. konačno se oslobodi svih nas. e s.je ne volim. i odlepš niz Map Sr . e en or njet e ne ot jet ili da ć njezine cr up i. uz čajne kolačić i čip Jednog ć me se dana r sjet i. na svijet koja bi uope p u ć omislila na t da pekri pavila. ona i ne zap a šo joj sve isp iz kose: ok až t ada kr ijesnice. dino miš ljenje koje njoj nešo znači je njezino vlast o. t iče moje bake. adaje muku ost alim djevojkama u gadu jer r uope ne marza ono šo one misle o njoj. se uope neć sjeć i. K neki ice. A baš et jeć i t ko hoć e. D zijeva. S znaju da se ona bez odjeć kup u L er L vi e a ant n akeu. češ svoie evet lja ju kosu. A o r š r li čim svi zasp ona se iskr kr pozor sp i p ut e. Mog i r o li bist p e omislitda ć se ono šo se dog a na neki način odr i e t ađ azitna mojoj sest da ć joj t p už i ili da ć joj cr oči i r i. i da kr r e iz dug odiš lijeha g ode G e i r ade už og njih osp ag už iz ljekar Z eve ne. a a ust da pekor kuć pag O ot met na t nesr no zar ači ni r . osar konačno izvuče iz kr a. D ež am onosim im C ocaC s ledom i sluš njihove t ne piče. š je jasno kako t br savreno aj zo p p otadne p njezin ut od jecaj i kako g lako mož zavar i ono a e at šo je p ko i polazno. da ć bar na t e em r ak ug enut ledatnjezino pelijep lice. ni ti ad novi dečko dopatR r i osar kuć naš g baka nikada ne p i ie i. a p osebno ako je t net naš sebična R aj ko a osar So se t ie. jednako už ivajuću slamanju njihovih sr koliko i u i ca osvajanju. Pr am im ut olu am už r už jehu. t lit r R osar se samo pet a daje dobr kad t njoj odg a. lat bijeli noć lepiri ljubavna bol. t it U r kad se R jut o. Mog samo petost i šo p u r p avit t omisli net t je ko ko ne zna kad je pvi p ug r ut leda. za nju su svi tdečki obični moljci uhvać u i eni p aukovu mr u. ade oz r i ust op kosa.

azg at ć Ne bojimo se t ine. sve bi bilo p lakš Z ila ar na at uno e. Ne mor amo r ovar i o azg at t ome kako je umr moj ot ne mor o ac. S t t og ađ ve o mož e vidjetna mome licu. i da samo t im nekog kog ć p ijedit– ust r až a a u ovr i ali t nije ist Moj ot je t učinio zat st bio bolest o ina. kao da jat kosova ž iznad nas. ivim. eakcija moje majke bila je još or Š t g a. osar sp ie alila njeg ovu odjeć na st njem ulazu kuć R u r až e. Č i t eba avat ak akav net mož vidjetnesr ko e i eć isp u isanu na mojemu licu. C o ivi ollie i ja svaku večer sjedimo na ulazu i pomat r r amo mimoze. I znesemo van deke i g ledamo kr cr mioz ne moze. C bi i najveć budala mog bacitp ak a la i og na moj jadni t i na t om shr led en ug vane cr lica i zaključit t e i da me t r izbjeg i. i zat se ljudi dre p et i o ž odalje od mene. O se g ve odine liše mimoza op p ć et ojavilo cr i cr je p no. osar je p svemu p ie o olila zap aljivu t inu i nalož t veliku vat daje zahvat ekuć ila ako r u ila liše na st ć ablima mimoza. šo mu p t omaž da br dojurdo mjest p ar – e zo i a ož a peskočio ogadu g ođ G e i dot r r osp e ag r kako bi sp čao asio kuć u da ne izg i do t or emelja. no er je visjelo s gana p r adajućna cr i ijepi na naš bose nog baš e e. O koji su pep eni onim šo vide. ac o o oje an. amo r ovar i uope. š i dok se sumr sp t u naš st nja dvor t pobijajućse ak uša a r až iša r i kr t oz r i ž avu ivicu.u r ni bijeli nabor už –ali niša od t a se ne dog a. a baka i ja bile na t avanu i peg r ledavale neke njezine st i koje var je donijela kad se doselila k nama. Neki bi mog p li omislitda mi je C i olliejev ot p ao odboac ost jan samo zat kako bih se mog osvet i svom ocu koji nas je o la it onako nap io. t je C e olliejev ot –koji je vat aac r og sac dobr ovoljac jednu od onih p lavih kug pičvr io je na kr li r st ov aut omobila. est jedana nakon očeve smr tnije ni s kim r ovar čak ni kad je R i azg ala. D sam ja bila t koja je ot a a vor g až vr a. nala bih da nas je on volio i t i zauvijek. sve dok se ne đ . Bilo je gozno t šo g baš r o t aje moja sest ponaš dok smo r r la. r aju mi se iza ni r laš t ug leđ i ja ih ne kr a. ali moja sest t nije shvat a r ad r o a ila. izvikujemo nazive zviježa koja znamo. Mož iš emo samo g ledatjedno u dr og i ug i shvat i da p oji bol na svijet čak i onih najljepih večer it ost u.

Moja je sest imala novog dečka. r ao osar pip ie r ada samo njemu i ž je s njom povoditsvaki svoj slobodni t elio r i r enut S ot Br ak. uvijek je bila lijep i nije bila st a. čak ni i eš i r ojit da ih br t u g ojiš isuć odina. guba sest ali je bila sest koja je imala sve. nekome slamala sr i znala sam da se neć vr itsat ce.umor i dok nam se ne zavr u g od g imo t lavi i ledanja uvis. K t nešo učinit kad st e t ad ako t e. ojit amo i isključit svie jest dok ne začujet samo zujanje p sve e čela. da og t ogebu lakali svi osim mene. I eno. Bacila sam se na njezin nep r ospemljeni kr . Jedva daje i r ovar e azg ala. smat da R er vja. a ar ali nije viš bila onakva kao nekad. čini se. pemda sam znala da bi me R r osar ubila ie da nade samo jednu ljuskicu u kr u. ljudi misle da nemat nimalo osjeć Misle daje ono šo oni vide ono šo vi e aja. osar se voljela dobr povodit čak i kad je ie o r i. r a t koja je T ledala sama. ir om endanu nije bilo ni nakr p aj ametda ć vr i e lo br nest i: jedna mr u r zo at još lja omant ičnoj p ovijestmoje sei st Pa ip R r e. e at i ima. A on je bio kod kuć u kr uć li e evet i nije baš u bilo zabavno bitondje sam u mr i aku. S lobodno sam mog ot i u njezinu sobu i uključitt la ić i elevizor koji je za Bož dobila od jednog od svojih dečki. uope nisam evet skr ć mar hoć li se ljuskice nakup i na p ama. t t osjeć e duboko u sebi. ne mar i evet eć šo nisam izula cip R t ele. ak. a ja sam bila r r a. s onoliko zvijezda nim ć da se nisi mog ni p ao onadatda ć ih moćpebr i. ili su bar ljudi oko mene t g em ako ovor Mož st a šo su na očevu p r p ili. Ja bih t večervjer no bila na ulazu zag e i ojat ledana u zvijezde da C ollie nije obolio od vr ice. r a a Br endana D r koji je. bilo je jezivo –s onim kiselim cr lišem. p eljetmi laku noćJoš ož i . ali t elevizor r je adio sjajno. Nit od nas mu se viš i ne sjeć r o t a ir ko e a imena. at K sam se t izvalila u kr . Z r apavo. la i mislena kad sam ht jela. nemajućniša dr o r ad ako evet i t ug aditneg jestkokice i zavidjetsvojoj sest uš je mama i o i i r la i. samo dan ić a pije neg šo g je nog ala. i ja sam mog bitzločest Mog sam bitsebična i lakola i a. osar je bila lijena sest ona je bila ie r a. . S sobom sam u njezinu sobu donia Vg a jela zdjelicu kokica. Na kr kr ila e it laht aju ajeva.

S amo ono najnuž nije. S amo D odaj mi gaš ili I dog r ak, maš ovor kod zubar ili Nemoj zabor i zat itulazna vr a kad iza, avit vor i at laziš . K kad bih je znala zat i da bulji peko dvor t pomat at eć r iša r r ajućC i olliejeve r elje kako se smiju i zabavljaju dok r u odit ade svom vr Z t nala sam o čemu r u. azmiš Bila je pevar lja. r ena, zbog mogoca i sveg t a. I a og mala je čet r deset est odina i š g ž ivjela je sa svojom majkom i s dvije nezahvalne kć i, i kako er se t mog dog i? o lo odit Jednom, kad shvat vjer no ć moćo i, ojat e i t ome r ovar i, ali za sada je t t azg at o ako. O sjedne na r R na ub osar iena kr a i r evet ukom mi pođ kr kosu, iako joj se pstu r e oz ri mojoj kosi zap oš uz sami vr . T zap aji bole, ali poš let e at i let r lo je jako dug ot me je net dot o kad ko aknuo, i nisam se ž alila. Ja imam goznu kosu, koja st i baš dje ne t r r š g r i t me čini još eba o r nijom. K vidim pekr už ad r asnu R osar ienu kosu, p elim je ož iš at i svaki p kad osjet t ljubomor sp čup i, ut im u u, oznam svoje pavo ja. U oč svemu šo R r nat t osar čini i koliko je sebična, niie kad neć bitg a od one kakva sam ja. e i or Nakon šo je majka ot la sp i, ost sam u R t iš avat ala osar ienoj sobi jedućkokice i pavećner Mog sam osjet i kako se i r i ed. la it zguš r njavam. Bila sam kiseli p uding pema r t od zavisti , r ecepu i pezir p r a, ozelenio na r ubovima. K osjet t vr u zločest ad im u st oć u sebi, spemna sam na sve. D a jesam. O vor sam poe r oist t ila r zorpemda je kiš Namjer sam t učinila, samo da vidim , r ilo. no o kako je nešo od onog šo pip mojoj sest unišeno. Put a t r ada r i t st sam da kiš kap p ila ne i adaju na R osar jast i bijeli p iien uk okr vač, na njezin noć or ić dje je drala kut s nakit ni mar g ž iju om, onu koju joj je moj ot dar ac ovao za š esnaestr endan, dar i ođ za koji ona sad kaž da je obično smeć e e. T elevizor bio uključen, a ja sam bila zauzet peg je a r ledavanjem sest nakit zap ljanih zlat oglica koje su joj zar ina a: et nih r ljubljeni dječaci p oklonili, nauš nica na kojima su nedost ajala st akalca i kug lice, sr nog r enja koje je nosila na svim pebr pst r st ima. K se njeg slika p ad ova ojavila, zapavo nisam ni sluš r ala. S amo sam p nula p led, i on je bio ondje, kao da se onaj odig og

odr koji se t az r ebao p ojavitu zr i calu na neki način p ojavio na ekr t anu elevizor koji je pip a r adao mojoj sest Pr la sam i p r iš i. ojačala t Bila je t jedna od emisija o zločinima iz st nog on. o var a ž a, i pemda sam pop ila već onog šo su o njemu ivot r r ust inu a t g ovor čula sam njeg ime, ali šo je bilo najčudnije, t niili, ovo t o je bilo Ehan F d, bilo je t p t or o osve dr ukčije ime, ali lice je nedvojbeno bilo njeg –ono bez odr t sam zap ovo aza, e isala br i oj odlučila nazvat i. Neko vr ijeme sam t sjedila na R ako osar ienu kr u, a zaevet t sam se kr pozor ust van. A t je kiš pest im oz r sp ila li ada a r ala p adati ulice su bile sjajne i mokr kao da su se zvijezde p i e, omiješ s asf om. Moj ot je učinio t šo je učinio, zat šo ale alt ac o t o t nas nije ž uvuću još u p nju, ali čini mi se da sam ja elio i već at jedina koja shvać da je on t učinio iz ljubavi, za r a o azliku od naš a obit eg eljskogliječnika dokt a A or bbot koji je r a ekao da se hr ost až na r abr izr ava azličit načine, kakvi se uope ne mog e ć u ni zamislit Sajali smo na kolnom pilazu nakon očeva p r i. t r ogeba kad je dokt A or bbot o r t ekao, ali mislim da g nit dr i a ko ug nije čuo. Bili su p išeni i zapep t svi u svojoj nevjer ot t r ašeni ici, svi osim mene. Ja sam uvijek očekivala najg e. T or akva sam r ođ ena, i kad se t dog o odilo s C olliejevim ocem, mor piznat am r i da nisam bila iznenađ onako kako bi mož bio net dr ena da ko ug kad bi saznao da Ehan F d nije onaj za kojeg se pedst i t or a r avlja. O iš sam do H t la annina kaf a na ug Font t a i L ić lu r Sr eet incoln A venue. U r sam ug nut a ledala R osar kako se, kao i ie obično, sjajno zabavlja s pijat r eljima. Br endan D r je navalio er y na nju i izg ledao je t p ako onosan i zadovoljan samim sobom, ali t neć p r i. D sljedeć ć t o e ot ajat o eg e jedna već i blijed p bit op kr i p atse šo li je t zabog učinio loš R ut ede it i t o a e. azmiš ljala sam o t ome da o svemu p azg am s R or ovar osar i p ie ovjer joj im ono šo sam vidjela na T -u, ali ona me uvijek nat a da se t V jer osjeć g o, t sam nakon kr eg r am lup e ać a azmiš ljanja odlučila t o učinitsama. O iš sam do javne g i t la ovor na p kir t i nice ar ališu nazvala. K sam se vr ila kuć čekala me je baka. S ad at i, jedila je

u kuhinji s cr svijeć nim ama koje je ponaš u mojoj sobi i ost r la alim st čicama koje sam nar var učila, i nije joj bilo dr o. ag "t bi ovo t Šo r ebalo značit " it me, pemda je znala. i? up ala r Pr oizvođ se u og ač lasu zaklinjao da bi tar i t ako se ikli, ispavno kor e, mog r op i onu zavjesu koja ovaj svijet r ist li ast it r azdvaja od onog ali ja baš a, nisam bila u t sig na. Pokuš o ur avala sam s ocem st itu kont g ovo g up i akt ot odinu dana, i do sada u t ome nisam usp jela. " t , odg Niša" ovor sam, šo je zapavo bilo pilično t ila t r r očno. " mož pomijenitono šo mor bit , r Ne eš r i t a i" ekla mi je baka. Baka je obično bila u pavu kad se r r adilo o t akvim st ima. var S sam i p ila s njom čaj, r jela op azmiš ljajućo njezinu savjet i u. R uke su mi se t r ot sam se vr ila iz t onske g esle kad at elef ovor nice isped kaf a, ali čini mi se da baka t nije pimijet Sr r ić o r ila. t ahovala sam da sam onim t onskim p elef ozivom pomijenila ner šo šo je t mor bit ili je mož t šo sam vidjela C t t ako alo i, da o t olliejeva oca na T -u i nazvala bilo dio onog šo je mor bit V a t alo i pije sveg t t ja nikada neć saznatšo je od t a ono r a, e ako u i t og pavo. Nikada neć bitsig na. Jednost r u i ur avno ć mor i ž i u at ivjet s t sumnjom koja se nadvila nada mnom. om "t pimjer tsi"nast Eo, r ice, i , avila je baka, "r t ebala bitlijei p Nasmijala sam se. " t ne mislim." a." Ja ako S hvat sam da ako p ne očekuješneć se ni jako r ila uno , eš azočar i. V ojat mi se zat i sviđ C at jer no o ao ollie; je bio moja čion st supot . Usvima je g a r nost ledao onu ljepu st š r anu. K sam ad gp a okuš navestna t da u š nekog zamr on bi samo ala i o koli a zi, odmahnuo r ukom i nasmijao se, t nije bilo t a šo bih mog e og t la učinitda g nat am da se r i a jer azljuti bude zloban onako kakva i sam kat bila ja. kad " ko o nekome saznaš t loš jesi li g duž pijavit " A nešo e, a an r i? up ala sam baku dok je pilazila da sjedne kr mene za st it r aj ol. " at K kad." je t odg Bio o ovor kakav je moja baka uvijek davala, koji tost i avlja dost post a da se u njemu kr ešali tne a r or eć , i nudi sp okoj;aj todg t i ovor zada viš r e azmiš ljanja, neg šo t o t i je u p ku zadavalo samo p anje. Z očet it nala je da p oje st i ost var

koje se nikako ne mog objasniti da svi ljudi na ovome svijet u i u imaju svoje obveze. K se moj ot r ad ac azbolio, baka se k nama doselila iz H t da, iz drave C ar or f ž onnect , g je mor icut dje ala ost i svoju mačku koju je jako voljela, zat šo je R avit o t osar biie la alerična na mačju dlaku. O avila je g ovo sve da bi se br g st ot inula o nama, i p ala sam se koliko bi još it ljudi bilo voljno t akvo šo učinit t i. A i imam ijednu dobr osobinu, petost ko u r p avljam da je t o odanostUt . ome sam slična baki. Nikada nisam pijavila ser st bez obzir na t koliko je bilo loš nešo šo bi ona učinir u, a o e t t la. Nalazila sam mnog dokaza u njezinoj sobi dok sam njuš o kala naokolo i ispobavala njezinu odjeć O kr bih mar r u. t ila ihuanu i pezer ive. Pr ledala bih njezine kont r vat eg r cijske p acep ilule i svež njeve ljubavnih p isama koja bi bila p p una odat koje niaka sam r azumjela, ali t nisam r o ekla nikome ž ivom. T noćsam e i ost u R ala osar ienoj sobi samo da bih r azmislila o svemu. O iš t la sam t amo jer se moja soba činila odveć injast za ono mi djet om o čemu sam t r ebala r azmislit Pr p avljam da sam bila bii. etost jesna na sest i ht sam joj se nekako osvet i šo sjedi t r u jela it t amo u H anninu kaf u i dijeli t ić anjur omf a s dečkom koji je u p r it nju zaljubljen, i šo se zabavlja dok ja mor donositodluku t am i koja mož unišitnečije ž e. V ojat sam bila jako ljut e ti ivot jer no a jer sam, pije neg šo sam ot la sp i, zaključala pozor r o t iš avat r kad sam izlazila iz njezine sobe, t se ona kr njeg nije moe oz a g uš i u kuć la uljat u. K asnije, kad se vr ila, R at osar se mor p eti ućkr ie ala op i i oz pozor kup r na aonici, i p enjućse okliznula se u t kadi i r i uš azbila bočicu svoje omiljene kup U š ala je br kor ke. marir zim akom u moju sobu, mir ućna vaniliju i kipećod bijesa. Povukla me iš i ti za kosu i nazvala izdajicom, ali menije bilo svejedno. Šo se t mene t mog mi je svu kosu p iče, la očup i s g at lave, a da ja ne bih niša loš izg t ije ledala. V ojat bih bolje izg jer no ledala ć elava neg ovakva. o " it eš za ovo"r Plat ć mi , ekla je R osar a ja sam se up ila ie, laš da je u pavu. r

S ljedeć sam t eg jedna imala gozan osjeć i nisam iš do r aj la C olliejeve kuć U or sam g e. p no ovor kako me boli g ila lava, onako kako je g ovor moja sest i drala sam hladan oblog ila r a ž na čelu kad g bi on doš g od ao ledatT . U i V mjest da se usr o edot očim na neki od pogama koji bismo izabr ja sam ug r r ali, lavnom pomat C r r ala ollieja, r azmiš ljajućo njeg i ovoj dobr i i o ot t ome kako on nikada nikog ne bi p ijedio, i kako nikada ne a ovr misli niša loš o dr ima. Nakon nekog vr t e ug a emena osjeć ala sam da je slika njeg oca koju sam vidjela na T -u samo san, ova V kao i ono sp t ušanje kr pozor r sobe pije no šo sam oz r sest ine r t nazvala i pijavila g kao da se t dog r a, o odilo nekome dr ome. ug S sam t p ve o očela zabor avljat Č i. udno je kako sve mož izbr eš isat samo kad t uist p i, o inu okuš . I neke st i ost bez aš ako var aju, obzir na sve, i ut na ono šo činišPr a ječu t . imjer moja mama ice, viš nije p kir aut u g až Ne bi čak ni vr a ot ila. e ar ala o ar u. at vor Mog su se vjever t le ice amo g nijezditi kr ur avat a da ona i ov uš i, ni t ne bi piš blizu. Neke st i nosiš sebi kao da su dio ada r la var u t kr i mesa, i kad se t dog ne mož učinitniša da voje vi o odi, eš i t zabor . aviš Jednog smo dana siš sa š a li kolskog aut a obusa na kr anju iž Map i S vvood Sr a i znala sam da se nešo st no dole her t eet t r aš g odilo, ovaj p C ut ollieju. Bilo je vr e, t smo C uć e ollie i ja p isali zadać u aut u obusu da bismo p oslije bili slobodni. Bio je zadnji t jedan nast i bila je p ave aklena vr ina, p ut uć op one u kolovozu kad je nebo blist p avo lavo, a liše p r paš ć opima r njavosivu boju, onako kako je t na velikoj vr ini, mnog r jevanih pica, o uć o asp t t si od njihove p e jesme jedva mog čutsebe kako r ao i azmiš . ljaš Z nala sam da se dog odilo nešo loš jer ulazna vr a F t e, su at or dovih bila ot ena, a oni nikada ne ulaze na t vr a. Net vor a at ko je u t akvoj ž bi ot ao da se čak nije ni p r ur iš ot udio zat itp vor i omična vr a. at K smo uš unut njost e je izg ad li, r aš kuć ledala kao jedna od onih koje vidiš f u ilmovima st r i už g je sve ost ave asa, dje avljeno baš onako kao kad ih je nesr a zadesila. Z eć djelica s jag odama nalazila se na p u, a kr ine š ult hot alice za kavu ost avljene

na p odu. I znad sudop a je ot er kucavao satčinilo se pesp o , r or da bi p okazivao t očno vr ijeme. K oz pozor r r sam vidjela t nju r eš g ode G e, poš anu p osp ag r ar osljednjim snjež nobijelim cvjet ić ima. C ollie je polazio iz sobe u sobu zazivajućmajku, ali dar i lo se zaključitda kod kuć nema nikog i e a. " udno"r Č , ekao je C ollie kad se vr io u kuhinju. I ledao je at zg t dobr udno da me je izr njeg lica t ao na p ako oć az ova jer lač. " na uvijek ost p uku kad nekamo ide." ko dr i bi O avi or Net ug mož C da ollie ja nazvao maminom mazom, ali ja nisam donosila t akve sudove. K ako bih i mog kad sam ja bila pava t ina la r at djevojčica. Ja ne bih bila ničija ljubimica da nije bilo mojeg oca koji je mar za pavo ja u ljudima, a ne kako su oni izg io r ledali nitkoliko su se zlima doimali. i " m! ig no se jako ž ila." r mi je udar kao ludo, i H S ur ur Sce alo p omislila sam da sig no t mor t i sr zločinca svaki ur ako a uć ce p kad izg ut ovorlaž kad se p i ili onaš da nije odg a ovor za šo an t sam dobr zna da je učinio. o Pr edlož sam da odemo do moje kuć g baka vjer no ila e dje ojat g leda svoju omiljenu sap unicu. K g smo s njom g ad od ledali, baka bi nam uvijek ispičala šo se zbiva u ser koju g r t iji leda već viš od dvadeset et odina, i njezino bi pip e p g r ovijedanje uvijek bilo p zanimljivije od onog šo se u ser dog alo. Z uno a t iji ađ abavljali smo se p okuš avajućp oditšo ć se dog i pije neg i og i t e odit r o šo t ot ijemo:ko ć s kim p t o kr t e objeć t ć izg i p ei, ko e ubit amć nje, t ć ponaćiskr i vječnu ljubav –ali t sam se ko e r i enu og dana osjeć bolesnom već rsamom p ledu na t ala pi og elevizor . Pož eljela sam da g nisam g a ledala ni one noćkad se na njemu i p ojavila slika Ehana F da. Z eljela sam da ž t or až ivim u nekom dr om gadu, na nekom mjest g me nit ne p ug r u dje ko oznaje i g ne osjeć nikakvu duž dje am nost ost itispavno. p up i r C olliejeva majka je doš p njeg kad je već ot bio p la o a g ovo ao mr S no je p ak. naž okucala na vr a, onako kako kucaju ljudi at kad su u ž bi, ili kad su pest eni, ili kad im se svijet r ur r r aš upavo sr io. K je baka ust da je p uš ad ala ozove unut p ledala je r og a, C olliejevu majku i r ekla:Jor šo se dog " ie, t odilo? "

Jor F d je st ie or ajala na naš dovr ku, i pema izr njeem at r azu zina lica mog se vidjetda se dog lo i odilo nešo vr r no. K t lo už osa joj je bila zamrena, a odjeć zg vana, i kad ju je baka blag š a už o piglila, g ođ F d je zap rr osp a or lakala, baš ondje, jednom nog om u kuć a dr om vani. T se zbilo u t i, ug o r enu, a onda se ona jednako t br pibr Još ako zo r ala. uvijek je bila uzr ujana, ali nije dala suzama da t eku. Ne ped C r olliejem. "t je bilo? up ala je baka. Šo " it C ollie i ja smo sjedili na p u g inskoj sobi i iz ist vr odu ost e eć jeli čip za koji nas je baka up ice s ozor da ć nam samo p ila e okvar i r it učak. C ollie se okr enuo pema meni ž i mi nešo r r eleć t eć lice mu je bilo ozar i činilo se kao da mi je namjer i, eno avao r i nešo smiješ uvijek je imao na deset viceva –ali nieć t no, ke kad nije izg ovor t šo se spemao r i. io o t r eć K je vidio da mu je majka st la, C ad ig ollie je ust i piš ao r ao joj. Č g je zaglila, Jor F d se op r lakala. Mog se im a r ie or et asp lo vidjetda t nije ž i o eljela, p okuš avala se svim silama suzdrat ž i, ali t je p o onekad nemog e, ja t dobr znam iz osobnog uć o o iskust Mož se pet itu hladan led da bi se zaust va. eš r vor i avio, a onda, ako tnešo i isp i t adne iz očiju, bit e t samo p smr ć o lavi znutkr ali, t di i neslomljivi p ut i ist vr op kamena. Z nala sam p načinu na koji je baka pomat C o r r ala ollieja i njeg majku da je r ovu azmiš ljala o t ome kako se st i br movar zo g peokr i iz dobr a u loš K u r enut og e. ladila bih se daje samu sebe p odsjeć na t kako je dr ocjen svaki sp ala o ag okojni t r ak, enut a t mi je i r o ekla nakon očeve smr R t ekla je da mor i. amo už i u ono malo vr ivat emena šo imamo na ovome svijet i vjet u r i da čit ovat avim svijet u osnovi vlada svekoliko dobr ali om o, ja nikada nisam bila neki vjer A sam u nešo i vjer nik. ko t ovala, onda sam vjer ovala u t da st i najpije p anu loš a t o var r ost ije, ek onda bolje. V ovala sam da sam izg jer ubila oca i uist nisam inu mnog mar za dobr u na svijet u kojemu nema njeg Nio ila ot u a. kada niša od t a nisam r t og ekla baki. Nikada t ne bih učinila. o L koji vjer su sr ni, t da im ne ž t sr u p judi uju et ako eliš u eć omut i. Ne ž sijatsumnju t it eliš i amo g je nema. Mor si se dje ao

pema t r akvim p ojedincima odnositnjež i nadatse da ć se i no, i e nešo od onog šo oni osjeć ot i i od t t a t aju r ljat ebe. Baka je up ala mož li ona šo p it e t omoć U i. zevšu obzir o da i t nam je Jor donosila r ie učak p dva t una jedna poš ljet sad r log a, je bilo vr ijeme da i mi njoj vr imo uslug jer at u, ovaj je p ona ut bila t kojoj je t a r ebalo p omoć A Jor je samo odmahnula i. li ie g lavom; t ne r eba niša. D t je nebo p alo mut a modr se posip t o ada ost no, ina r ala uz r ubove. Mog se, još t ao i ada, osjet i mir vr ine i p it is uć okoš t ene r S r je ot anje gadskog ave. ut a var r bazena t smo C e ollie i ja p lanir t ali amo ot i r ić ano, ali znala sam da neć emo ić Bit e i. ć ondje ut i nat r ka jecanja u r onjenju, onako kako uvijek bude na ot anju, ali neć bitvaž Ne nama. var e i no. " sluš šo tdr i g Ne aj t i ug ovor , r e" ekla je Jor C ie ollieju. Z vučala je ošr dok mu se obr ala. " li me čuo? t o ać Jesi " " Jesam, majko!odg " ovor je C io ollie. Neki bije dr i dječak ug p očeo zap kivat ali C it i, ollie nije bio t akav. Bio je ozbiljan, i p o izr njeg lica mog se vidjetda ć p up i upavo azu ova lo i e ost it r onako kako je majka od njeg zaht a ijevala. "ve ć bitu r , uvjer S e i edu" avala g je Jor A p onome a ie. li, o kako je st ajala ondje, u dovr ku, dok se sp t mr bilo je at ušao ak, jasno da ni ona sama u t nije bila sig na; o ur samo je p okuš avala zvučatkao da u t vjer i o uje. " đ e bar na večer , p U it em u" okuš avala je baka uvućC i olliejevu majku u kuć ali Jor je ust u, ie uknula. Nije ž eljela da je it ko dot akne i nije ž eljela ničiju ljubaznostPunila je sebe hladno. ć a kad net p om, ko očne t činit onda svaki ljudski kont ako i, akt mož bitop e i asan. " t bismo bitsami." ien je g zvučao gubo, a usne H jeli i Jor las r su joj izg ledale kiselo. O je obično pema svakome bila ljuna r bazna. D onosila je baki p ć iz svog vr nar ovre a t a, amke zelene salat i mahuna bez konaca, t svjež da smo se R e ako ih osar i ie ja uvijek pep ale koja ć dobitveć p ciju. Č je izg r ir e i u or im ovor ila t gube r e r iječi, vidjelo se na njoj daje p alila. K aknula je ož or napijed i zaglila baku. " r r Nisam t mislila. Nisam ona paako r

čak mi nije r r ekla da se ne t r ebam bojat i mr aka. vijek mi je g ovor da p ila uhanjem mož odag i nesr u. Pož eljela sam da i ja mog otuhatnaš nevolje. at vor kao da nikada i nisu st ajali t s nama. Mog la bih t ditda smo obje ž vr i eljele zap lakat ali svaka iz svog azloi. S i var klop oči i izbr do deset oji kad g t t a svlada. Mog smo čuti g li i usjenice koje ć se ubr e zo pet itu bijele lepir e. r i vor Baka i ja smo iziš na t le r ijem i ondje st ajale u mr aku. Pa ip bila je t lijep noć baka je iziš u ak. at t a onda smo g ile. o alila su se svjet u C la olliejevoj kuć ali i. r g Jedno p jedno. r t o odilo. eš e ko a uvijek neg u svojoj g čutnjeg g dje lavi i ov las. ledale za njima sve dok su ona i C ollie pelar zili peko t r r avnjaka g ođ G e do svoje kuć u kojoj su sva osp e ag e.va"obr ila se objema. a mi smo kimnule kao da smo je shva. D li su p njeg njeg oš o a dok smo mi bili u š koli. šo obično kaž Mog smo čutkako t erliše na t e. i kao da smo cijelo t u o vr ijeme bile same. savjet moja baod e ug uje ka. svjet bila p aš la og ena. iš nismo mog vidjet Njihova su vr a bila zat ena i činilo se le i. ja sam već znala: ova oca ondje nema. bez obzir na sve. br uhala u nju sve dok sjemenke nisu p jele u zr U olet ak. i dok sam g eš nat eć ledala mlječiku noš enu pema nebu. li i r i ć ep st ablima mimoza. i svi pozorot eni. ojit t a A večer baka nije dala ni jedan savjetS li as . p eljela sam da još r ož uvijek vjer ujem u t akve pir če. st ajao je p ist ovim nebom i r od im ekao mi kako ć me uvijek voljet e i. amo me je objema r ukama zaglila. u p i e . R a ekao je da ć . pemda je p mom miš r o ljenju br i i do deset isuć malo. Pit se jeako o ust aš su li t ikada i bili. "ir a ž S ot ena"r . i mož je t bilo i najbolje. o a i la na t r avnjak koji je od poš a ljet bio zap t i zar ao u r log a ušen ast kor U ala je mahunu mlječike i p ov. ako t net zaist voli. U r vor i t ić skor ć bitg o e i odinu dana ot kako je umr moj ot O noć pije no šo se t dog o ac. ekla je baka. Mož da ako da je bolje ne bitkod kuć kad se dog aju t i e ađ akve st i. mislećpit na Jor V e ih i r om ie. T je t kad vas ljudi nap e. ne i. up a.

samo t kanje. or illt u. iako je izg i ubila r elje odmah nakon zavret odit š ka sr ednje š kole. Pr asna je večerr ko kad ovako lijep a har t it ekr e . V ečer as se C lot kup u hladnoj vodi da isp e mir čokolade i har t e a er is r uma koji je od p ečenja kolača patcijeli dan. eleg no ant pičvrć sjedne. već usp i pilag i svoja nadanja šo se je jela r odit t t buduć i. har t e eli ost i O je pakt ž koja ne samo daje naučila obuzdatsvona r ična ena i ja r azočar anja. u r ug azmaku od samo nekoliko mjeseci. ona koja je p p svjesna da u ž u p otuno ivot ost neki g ci koje čovjek jednost oje ubit avno mor pihvat i. jednogza dr im. da njezina osamljenost azlog r zbog kojeg t odano r u p nici. mr u t r ež amnop lavih sjena i blješavih svjet t ala. i. p amet je ž na ena. t ice ijekom peg r leda. mož je baš r i i. r ivi p p sama u svojoj kućna H op Svr otuno i illt u. Niša se ne odvija pema njezinim očekivanjima. O koji su bili sanjarčest su zavr ilo ž i vor ni i o š avali kao mjesečar a C lot ne ž p atjedan od njih.MA I Č R Đ ONI A jom najboljom pijat r eljicom i –uskor –bivš –supug o im r om. nije bila iznenađ kad je liječnik pedlož biop za kvricu koju je ena r io siju ž nap ala. A t se sad mož pep itž li ko e r ust i alosnim mislima? ig no ne S ur C lot K e. kao da su dijamantbačeni niz br uljke iza st i ež abala. K p leda i ad og kr pozor oz r svoje kuć visoko g e na H op ped sobom vie. Navikla je sama ri povoditvečer ali. emenom je shvat ila da ne smije ni p omislitkako je sve zlo šo ju je t i t r ebalo zadesitiza nje. Z C lot p nja nije ganica na a har t at u r vanjskim r ubovima nečijeg ivot već ž a. ijet a da bi ona g ubila vr ijeme saž alijevajućsamu sebe. r di cijeli gad. pemda je sada jedna a ako adi ekar r C A L T EKT MIHK JAS O A H R O T IES T O ET GD NANI JENA L AS O Š AS V - . t gubo i loš zaš r šeno e r e iveno s dr e st ug r ane. p ip t r a zašo bi onda i s njezinim t t ijelom bilo dr ukčije? Mislila je da ć e u ovim g odinama imatveć est o djece. a et zapavo ž i š er o. a u p osljednje vr ijeme polazi kr dug r i komr oz ot ajni p ani r licir askid s Javom. Pr iče nost imjer danas. V a r it jer da je nesr a p uje eć oziv na ot njenje i da bi već ljudi kor r ež ini ist dratoči ot ene.

r ena pijelazu st a kao vjenčani dar lli Monr čiji je ot ut r oljeć E oe ac emeljio gad i ost veliki kr st r avio ug abala jabuka. kad nije bilo nimalo neobično da r se medvjedi dosit najedu u voć a njacima i da r isovi p andž ama g kor s mladica. ini se da je on jedan od onih koji p svom kar er ne mog o akt u u ost i vjer a C lot je. samo nekoliko t i vr ut i jedana pije neg šo je ot ao u st ački dom. u cilju mir a r at ni. oko st e nap t kuć g je nekad ž r ir a ar ušene e dje ivio. vjer nost bila ist t ojat je o olika kolika i da ć medo zakucatna e i njezina ulazna vr a i p atje kako mož doćdo H at it i e i amilt ona. S ale labo osvijet ljeno. har t e nog askida. har t e kako bi nap okon mog večer i zajedno i poslavitkr njiholi at r i aj va nep lodnogzajednišva. g ovo cijeli t i kat la ot r eć koji je bio savren za š dječju sobu bio je zat en. t očevidan ekt ako na pimjer Javova oca koji u sedamdeset r u osmoj g odini još uvijek pog r anja dame. kao na nasljedni def . Mnog djevoo jaka s kojima je C lot odr bilo je ljubomor na nju har t e asla no kad se s devet naest odina udala za Java S ha.od mnog u br ih ojnom lancu i vjer no bi p nicu mog voojat ekar le ditr i ačunovođ i p i koji znaju r t i p e ekar ecepe osao p bolje uno od same C lot Pa ip ona ne ž svoje dane i noćpohar t e. e asle ž koje sebe smat sr nicama koje je Jay ene r aju et zaobiš Č ao. C lot se okup a zat t har t e a. otr pilike dva kilomet š ok. Puno p or aukova. ak. g g mit odinu dana nakon šo su joj r elji umr ali t su djevojke sada odr t odit li. V i elika je t kuć u kojoj ona ž izgađ na o a ivi. Budućda se Jay i nije p ojavio. mjest koje je u t a o vr ijeme ganičilo s divljinom. im elef onski nar p uči izzu iz Pizza Bar S viš ne t na. ad e r ni r i eba eć . odlučila da u njeg slučaju na peljub ne t ovu r r g eba ledatkao na nedoi st ak kar er već at akt a. ule u C lot kuć je t velika da ima soba u koje ona nije har t ina a ako zaš mjesecima. I ina je da se kat zap a ne bi li t st kad it se njeg st pema njoj mog p ova r ast r la onovno r lamsat ali asp i. i čak se ni čist vor ačice ne usuđ ić uju i g e. r avno onuda do kr K G g s R aja ing eore' oada. r o t iš ar Na Jay se čak ne mož r a e ačunatda ć doći p i e i okup i peoit r st st i p koje je t ale var o r ebao doćvečer C lot se nadala i as. eli i r voditsama. ž se. ož enivšse čet tp .

činila je t ne iz pkosa Jay koji je besr o r u amno š tveć bi vidjekr . t it eć Šo g da je r t od azlog C lot ode u kup . Pr odavač je već r oznaje. ž a. jedinst adoš e vene noć bude svoje i. da la osmijeh na Br endanovu licu. pet i or ić bi li porr až mar ne r naš zg vanu kut cig et koju čuva za t la už iju ar a akve pig r ode. vače hr skavu kor i icu sr uje neke p ir –kad p ne p led na vijestu jedanaeđ ap e odig og i est i i sazna da su supug njezine najbolje pijat sat r a r eljice t og ist ogjut uhit nz pag njeg kuć C lot t r a ili r u ove e. bila je sama p omisao da se. jedne sasvim obične večerdok se hr t zalijeć u i uševi u pozor okna i dok cijeli svijet iš na kozju kr ne mož r ska mir e v. ono od čeg je C lot doist p a har t i a ozlilo. ne izdaje li ih u. U r o r avu ep lost ključen je i u svim ost alim kuć ama p cijelome gadu. e zašit i od nesr e. K je st ao r avit e a ad ig aznosač. vodom. ug lavnom zat šo ne o t vjer sami sebi ni onome šo vide. Br zo zap a p om zgabi t on i nazove Jor čiji br zna ali. i et C lot jede p har t e izzu iz kut na p svoje sp ije odu avać sobe. e Z bog oleme kuć ine voli se začahur i u jednoj sobi u kojoj g er it se najudobnije osjeć i eno je ondje. K ako je divno kad se net ko mož obr e adovatt i akvoj sit nici. o sat doist pekasno za nekog t se budi u p ujut A i. C lot mu dade nap er har t y e ojnicu od dvadeset dolar U a. a šo je zamag uju t t ljeno p lavicast slikama na njihovu t im elevizor p ajućse.g st dje anuje. it i t mož vid. har t e aonicu. ot r elef ie. oj t dobr da bi g nap ako o a amet mog izr ir i u dubokom la ecit at snu. br ačne p t e g ar ner ovor i Pog eć ledaj ovo. K ako je lijep znatda na ovoo i me svijet još u ima ljudi koji usp ijevaju bitsr ni. čak je p a hoć li joj pep it e st i viš sir kao i obično. ak anovnici koji obično idu r sp i ano avat ost e budni t neobične. har t r ina enut ačna r eakcija na vijestp p i otomog a je svim onim kr kama nut iš p izze koje je pog ala. Br endan D r. V at i se iz kup r ivš aonice. pidri r ž ot a svoju cr r ag venu kosu i p at a onda se umije hladnom ovr i. a r a ko et r li o. a kojih je bilo doist peviš ist kao i r ut a r e. o da . T Vjoš adi i p sobi baca t er svjet . osvjet o r ljavajuć i dnevne bor avke i sp avać sobe u st ome dijelu gada i t g e e ar r u or na H est Č i oni st illcr u.

Nit u gadu ne vjer onome šo vidi na vijeko r uje t st ima. apom ovor š koje nisu bile za t e uš ene ale uđ i. da e an aspsnutna komadić ost r i e. nekoliko p oljubaca. koji p emeno ovr isp omaž sinu u S ehouseu. C lot p t da t on zvoni. neki ak. Bost onu. p oznatčovjek i dječjeg leda. amilt onu. čak i kad joj je p alo har t uša e elef ost jasno da Jor neć odg ie e ovor i. supuž nisu jedan dr og p r nici ug a oljubili za laku noć . zap o ađ ljeskao je kad je War bacio vr na r en č t elevizorp avljen visoko iznad š . O ac War t r Pecka. i zbog ri njeg zabor a avljaju obavitnaji jednost avnije p oslove.ako t o e i. Č inilo se da se Ehan i Jor nisu mog odvojitjedan t ie li i od dr og t večer Njihovo p ug a e i. r uš ar u ug azmiš ljajućo onome kad su i zadnji p oba p a izaš zajedno u r or D or u H ut ar la est an iG ina.A ono šo vide na ekr je st no i ne mož se p eć T li t anu var e or i. st i R ar avmond ni War nisu uzeli u obzir ć se ekr r r en. laš kup aonice opatzube. ost anka t ijekom emit anja viir jest t su bili bijesni na ono šo su očit bile čist laž Ni i. no ip mnog ć večer zaključatsvoja vr a. C lot nije bilo har t i . T zg aj odni. K ist ć zasun koji su r r ut ivot or it e anije smat ner ali p r ot ebnim i povjer ć jesu li zat ili sve pozor unat lijer it e vor r e oč p vr om emenu. ena oz r op sit kiš koja sip p kr ne e i o ovovima. ost ijeme hap y p hour a. už okr st aj abala jabuka i t onskih ž noš kr gad p ut elef ica. ali ip pep izg ak r oznat p i ljude dok odlaze u ljiv. R ena avmond. r na koljenu onouka g dr og š t izg a ug a. a zbog činjenice da je ondje sjedila s Javom. Sanovnici Monr osup i su činjenicom da je nešo mot oea nut t g kr i p zlu. koja klizi kr zr kr i p oz ak. o je p t Ehana F da na jednoj st oj f ogaf kad je bio or et t r or ar ot r iji p naest g et ak odina mlađ sličnost i. O sjedi na p t uz kr it na odu ik evet i p i jednu cig et za dr om. za čiju je supug Marar e af r u g et sr udar čani mog bitkoban da Ehan nije t ž no st ao ao i t ako ur ig na mjest dog aja. avljajućg ima da sljedeć t i ost ih jedana kr ine ponalaze u svakoj zdjelici kikir hot r ikija i indijskih or čiaš ć p avljenima za vr a. Nisu večer iznijeli mačke nitsu doš as i li povjer i sp r it avaju li djeca. onaš anje nije bilo nimalo neobično za zaljubljene. T je sig no mjest daleko od zločina u lo enut o o ur o. i e as i at i pvi p u ž u.

S a se da je r i jeć azmiš ljala kako je nepar vedno da Jor na kr dobije sve. p ip im sudbine nisu jednako odbje ile eć a ak mjer ene. ako r okovan' snaž bol. har t e ali jednu cig ear t i duboko uvuče dim. r . oboje se nasmijaš e. C lot se jasno sjeć kako je moć bila zavist har t e a na koju je t noćosjet t silni svi oni ubodi koji su joj pouzr e i ila." U ili ogeš Jedanp se u nečemu slož e." " t je sig no p r ka. p aku" odsjetg C i a har lot t e. K ie? " e sluš alicu. "o i je bio poblem"pizna Jay " ako je Jor " Ne diž T r . O su se nadale. zove Jay I r . u ie at je ne čujem da se ž r ali. enje. eče . u " iš tt " it Jay Puš li i o?up a . Nikad ne p Šo. K joj je t on zazvonio. O se nema na šo p alit C lot zap još na t ož i. nikada ne piop r ć avaj loš vijestonome t t je već ust S omenula je e i ko e nap io." "ir a mala"Jay je Jor oduvijek bila simp ična. ineš da? V ogeš ost avljaj p anje na koje ne ž čutodg it eliš i ovorI . p odlazak liječniku zadnji p kad je Jay ao uzetkovčeg ut doš i e p odjeć ali on se sig no ne sjeć a i zašo bi ona t od une e. " sr Baš anje. t o . ur a. ona g zgabi nu ad elef a r nadajućse da je s dr e st i ug r Jor Na njezino iznenađ ane ie. "t a šo nismo mog r ovar i dok smo bili u br . Mož sklop i oči i zahar t e už af e it mislitJay kako st p aj t ona iza š i a oji okr elef anka. Nikad S ot . Z njih je t piličan š i ut iš a o r ok. kad je r o ispikama.niša lakš g t e ledatih. "t da se ne br mož " elika p r ka. zar ie aju bje ne? O su zasluž sr u. C lot čuje g vu u S ehouseu." Ma o ur ogeš " hit su p r nogčovjeka. spičava se šo nije doš ali on je uvijek dobar t ao. Šet t li azg at aku" r Jay eče . " Nikad nisi bio blizu kad smo bili u br . ekao bi on C lot viš p a i ona se har t e ut i uvijek suzdravala da mu bijesno ne uzvr i: ž at Jasno da ne čuješ . iječ r " Načuo sam vijestu S ehouseu"r joj Jay i af . p nut g og e lave kako bi mog bolje čut ao i.

S jajno je obavio p osao. t inu neki način je osjet olakš ila anje kad je on zavrio p š osao i nije se p r ot udila p onovno g p a ozvatkad se isp avilo daje sudop i ost er p r no p avljen. I ina je zapavo da su t st r o bili dani kad se C lot ž no odijevala. Na r e. it a e at i opavit . vodoinst er i p ala g mož li navr itp r i kvarNialat u. p i ubama kr mr oz ačan hodnik u kuhinju koju je Ehan obnovio pije dvije g t r odine. je 1'i jasno? r C lot Moj ivot r t " eče har t e." " edu. jućp i ouzdanja u svoje sir st i koje su bile p ut a divove r ast op jat . C lot se nasmija samoj až kar op Jay har t e sebi. p avio ganit r ost r ne adne p lohe i or imar ć od t njeva dr a koji se beš e r eš vet umno ot aju. duš .njeg očekivala? eć e vr a V duž ijeme oni su samo nešo viš od t e onih koji dijele sobu. " ž je moj poblem. p it u koliko hoć A uš uš ć u. So se Ehana t izg t t iče. C lot navuče t er i majicu kr kih r har t e r ice ap at ukava p uzme a cig et iz noć or ić S ustse st ar e nog mar a. r Jay i za t Ur o" eče . ledalo je kao da on nikada nije ni pir mijet koliko je pivlači. ijekom dana misli su joj se vr ale njemu i nije se mog osloboać la ditonog osjeć koji je imala kad bi p i a aja omislila na njeg – a osjeć koji je bio mješ aja avina neop isivog zadovoljst i kr va ivnje. Mož se bojala da ć r i ili učinitnešo neopost nemada e eć i t r ivo. " ko mi se p i. već odmah t onir Mar D r ogeš ost je elef ala ku er vju." " ja"veselo r Jay r neg šo sp i sluš I . mož nei o ug af da koj ljubavnici koja čezne za ljubavlju i ne r niša dr o već adi t ug t it r akve muš ce p ut a. Ponaš se pema njoj kao pema io r ao r r najboljoj pijat r eljici svoje supug šo je ona uist i bila. ov ar "alim svaku koja se zaljubi u t Ž ebe. i od t g je izbjeg ada a avala. D je ok sluš pičice koje su se budile u st ala t ablima i st ajala t blizu ako njeg bojala se da bi on mog čutkako joj sr lup T a. eče pije o t ust alicu. ao i ce a. je ž eljela u svojoj kuhinji p onovno vidjetEhana ni osjet i i t it ubr p u njeg zani uls ovoj blizini. r ak C lot nije jasno enut har t i g ovorli on t nekoj dr oj djevojci u S ehouseu. a i svakome t je t ko oliko g lupda nasjedne na Jay š m. t har t ur e r niza st u čala ube r jut i p s Ehanom kavu pije odlaska na p ano r ila t o r osao. i p movar od der ukr en t akot p no aš er a ločicama.

Mož učinitsamo jedan jedini kor i er e i ak shvat i da se zvijezde kovit p njezinim nog it laju od ama. na mr ačnom beskr ajnom nebu. do nijih dijelova C ommonvvealt ha. C lot r ođ t p aje har t e odlazi iz kuć peko t e r r avnjaka p okr od iljem zvjezdanog svoda i ope p ć omut A vjer u ono šo je na vijest čula. a Jor je u svakoj sit ične ie uaciji usp ijevala vidjet i onu ljepu st š r anu. hvać su u nešo za šo oduvieni t t jek smat da se ne mož dog i u njihovoj blizini. g u p dje oliciji r samo osmer ljudi i nit ne piadi o ko r jetdjeci kad se nakon sumr igaju vani. jer je t i ž ip joj r ebao zagljaj opir t mist osobe. as su ljudi u Monr ost dokasno. baš kao i iznad nje. čijim se jeio o a. Bila je u dravnom ur u K G g s R ž edu ing eore' oadu. S je C lot jasno zašo se Jor nije p ad har t i t ie ojavila. Iu. T je bio samo ident et t or ovo r o it koji je on kup za dvjest dolar Pr Ehan F d. onako kako nit u Monr nije mog ni zamislitda ć njen dan p i i ko ou ao i e očet kako ć zavrit e š i. avi t or dinst venim mat ičnim br ojem t čovjek kor io od kada je st aj ist ig u Novu E lesku. u. anije ć se ust i. K oment or vijest je r at na ima ekao da su Ehana zadrali t ž zbog jednogubojst koje se dog va odilo pije p naest odina i r et g da Ehan F d nije njeg pavo ime. O koji Ehana i aka r ni t najbolje p oznaju –pimjer njeg pijat Mar D r. up let u g ulu nečeg šo je kr ena ung a t enulo naop ako. ko uje t ima onda je doist sve mog e. p kavu eš at iju nast i r iješ i enig U ojeć azr it mu. har t azmiš o blag t e lja om r ačku g čine koji je osjet or ila kad se Jor nije p ie ojavila u p nici. ili r ice ov r elj k er y . O mož skr i u Font t i a uć na e enut r Sr eet p i nag ast lavce u et . O bično u već kuć u t doba ne g e svjet ali večer ini a o or la. čak i oni koji vjer u onu oeu ali uju izr eku:t r šo anije odeš avat r sp i. V ečer dok zaključava kuć pije no šo ć kr i do Joas. umr je u kr cu pije dvadeset ao ng o evet r devet g odina. nje. dok večer ost sve hladnija. onih koje nikada viš ne mož e eš uhvat i kad ih jednom p iščak i da ih slijediš najudaljeit ust . r t e enut r C lot r ie.ljih pica p t t ušenih na slobodu. i nije ni dočekao svoj ne i y pvi r endan. Namjer ekar avala joj je ispir čatsve o kvrici koju je nap ala. jedne ljet noću Marlandu. ne u r aju e odit Monr oeu.

da v. r ao uš i evet Pop svih koji su bili dobrs F dovima. S er lučaj je okončan kad je sam dječak. ni Bar nije ut i or ney imao sr e st itu kont s Jor L eć up i akt ie. O alo je samo nekoliko dana r aw t st do r t kad je osig avajuć t t ponaš da je p ar laočiša ur a vr ka r la ož p nuo u sobi njihova sina. nespet samož š r an. inija je bila zauzet ot a kad su objavljene vijest jer Jor i. ili odvaž članovi dobr ni ovoljnog r vat og asnog ušva koji su mu bezbr p a p dr t oj ut ovjer avali svoje ž e –osjeć se kao da ih je net snaž udar u t ivot aju ko no io r buh t ne mog udahnuta da ne osjet bol. asp adi. T šo je on p ost o t omog Jef iesovima ug i ao f r asit p ar st svoj ž na kocku. p blag ljet noćPr a na . e u i e Bar Sar misli da ć se i on umiješ i i pijavitkao Eney t k e at r i t hanov odvjet šo je učinio i pije dvije g nik. ak. ost t er i vo y landu –on je bio u t gadu kad se t dog om r o odilo i ost onavio dje svoj kamion. i emeljit kar koji ć r muš ac. očno je t da je Ehan obnavljao njihov p um i st a o t odr og su Jef iesovi br okr Ehana za p ar inst f r zo ivili t ož na alacijama koje je p avio. ney ako r n bor dobar t ac. t r odine kad su Jef f r iesovi iz S w her ood Sr a t ili Ehana kad im je izg jela t eet už t or kuć T a. S la u kućsu up vjet i aljena. t inejdž a. i t su vozilo. . omislila kako je najbolje pičekar tdo jut No ip Bar se nije t lako pedavao. ali zast i su navučeni. ali je nakon nekog vr emena čak i nep okolebljiva i samož A shvat da je Joiva nn ila r odlučila ne odg at i p ie ovar i. iv esnaest odiš og njak. e adije sjestu svoj aui t i odvestse do F dovih kako bi se uvjer da g doist ne o i or io a a t r ebaju.odvjet Bar Sar koji je s njim t nik ney t k r ao u Maloj lig p enir i osljednjih š g est odina. is. O a neki miko ovar ney at sjeć r ali ne r oznaje o čemu se r Mož kozja kr O ojna. O je i r a. ema onome šo je on usp shvat i iz vijet io it st p oji neki dokaz koji Ehana t etza ubojst u Mari. konačno piznao da je zasp p eću kr u. ali t je dokaz na t o o emelju indicija. je iena sest A t on nar nn elef a mjest na p ila onovno aut omat bir sko anje. neka vr a p st oluist zbog ine koje neduž ljude osude za zlone čin koji oni nisu u st anju ni zamislita kamoli p i očinit i. R er Jef iesu i njeg ož i avio ivot og u f r ovoj supuzi D n nije značilo niša. i or nit ne odg a dok Bar kuca na vr a.

ney r om ušene olet " li kog doma? e. K hvat kr osp e ag at a ijesnice i p aj njezinih nookr g nalazi se st u aklenka za dž koja bliješi od svjet i. eče azumno K Williams. " naš ima li kog kod kuć " ney mahne kako bi Z li a e? Bar joj bio sig an da g vidi. jedna od sest a Williams sjedi iše ar na t r ijemu. pijat ime t ar i elly r eljica s K inom sest at r koja je p om. O ur a se at na je jedno od one djece koja Bar ja čine ner ney voznim. u ovom slučaju je p p u pavu. odvr a K peko t T o t ele i" ać at r r avnjaka g ođ G e. o ot ao t ako a eć ali on pedosjeć samo nevolje kad je r o R r a iječ osar Williams. "o je zat šo vas ne ž vidjet ." K ima f er na obje nog i pst pčka p njima. ney koja g pomat a r r a. ali ne giaz r ješp i uno." ej"zavikne Bar ped kuć na kojoj su sp t r H . iako on baš nije oduš evljen t šo mu je najst ija kćK . vala bog Bar jeve su kć i mir pekr u. V em t lost ečer ima t as oliko kr ijesnica koje lepš nad t raju r avnjacima i međ u lišem u ž ć ivici da ih K ne t at r nitlovitonako kako su eba i i obično ona i C ollie znali. a ko " a su vas ž D eljeli vidjet ot ili bi vam vr a"r r i. K " V ac r log p at V illiams st isnut očiju poih r mat Bar ja Sar r r a ney t ka. Pr a otuno r ema Bar ney . ie " ko ne odg a na moje kucanje"viče Bar djevojčici Nit ovar . r asne djevojčice. ni p met a udaljenom od mjest g se njezin et ar a dje ot ubio poš a srnja. ney er ne. at last e e r ima r o ona nije lijep ni sp t t . S r čeć amo je r ir dlaaš ila nove i one su joj ulijet r ale avno u r uke. Ž mu je šo t mor r i. i ima mr a. " Bolje idit e.ukama je obglila svoja kvrava kor g ljena. vor at . t i za njima. " ar at Z nije t ako? bi vas ig ir Ne nor ali." " ašo misliš me ne ž vidjet " ney osjeć Z t da ele i? Bar se ao onako kako se osjeć nekad davno u š kad bi zadnji doao koli znao da g net ismijava. or ski ip zovoljan izr lica. I ma a " S amo jedno dvor t dalje. a kat p mlađ H a uno ar kad uno a. oznat p svom osor a o nom p onaš anju koliko i p svojoj ljep i. kao divljakuš za koju nikad ne znaš e li p up i kao dijet kat a hoć ost it e: kad se p onaš kao da je p st ija. jer s K Williams nikad ne zna.

slat djevojčice koje ni dana u ž u nisu poer ke ivot r p ile. t je očevidno. ni one najbezazlenije. A it mož posuditt je iskr onda je t i ko ko e r i ko en. ney r i aji ina. K V illiams i t kako zna šo je t a. oviče Bar K Williams. L ljivac ć se zag až e ledatu t i r i daje p ni medi ebe eć olar vjed ili f r ancuski kr i zaklet e se najdr om majkom da je alj. Bar zna pocijenitkad se zat ist jer an. Bar je p o ney onosan na sebe šo zna pot r cijenitljude. no t ovor da t laž e e ljivac ne g leda u oči. ney at " Nema t mož . ko laž O šo ljudi g e. vi ljivci spemni su ot nutse i p r r i g objeć i. o Bar kojeg njeg kć i zovu det or laž Sar ney a ove er ekt om i. s kug lama kr ijesnica p aj svojih st ala. Na sudu Bar odmah r ney azlikuje t g ko ovorist a t i inu. Nema t at at V e t ug ome t dug kad je Bar t g ako o ney u ledao A ona Williamsa s njeg ar ovom kosilicom. lo ješ D Bar pocjenjuje zap t dvor t baka –koja je ok ney r ušeno iše. okr op " da si i u pavu"p Mož r . t kove djevojke znaju da ne mog zat i ni najmanju laž kuć čak u ajit u i. kao da za vr r r ag ijeme dok tg i ovorveć r i p koi t až ut jim ć p e objeć S laž i. r ko osljednje vr ijeme ne kosi ni t r avnjak Williamsovih –t je kolaž kor i cr kup o od ova nih ina. amena p ogbljena. Njezina samouvjer r enost og Bar ja. koji je čest znao p o okositi t i r avnjak Bet G t ay g kad je kosio svoj.jevoj pocjeni K bi bila izvr odvjet r at sna nica. K ine usne su st u da" at isnut a r e. O ne sjede na t ni r ijemovima buljeću t i ebe. nije t očno. Pamet njaković ka je ona. V inova loza p očela je r i nad ukr ast asnim gmljem. baš e. pvi p doš ž i s njima kad se A on Williams r r ut la ivjet ar azbolio – . iako se kaž daje ove g e odine sezona bila vr usp na. najvjer nije jednog onih dječaka koji se nast pibliž i ojat od oje r it R osar pemda se čini da nit u p ie. Bar pet ney r p avlja da g ođ G e sada mor nekog unajmitza t ost osp a ag a a i o. ć až neduž Ne. O p p odi ney n omisli na svoje kć i. kao i svaki dobar susjed. R ine t su cr i g už r ske ne ole. – ako p ozor g no ledaš –op ć da se oči laž azit eš ljivca p eć naokr u pijed-nat . neduž laž pimjer t je ost ne i. up uć r lić i njež list dunje i r ne ove ododendr ona. r ice ko avio pljavo p r osuđ u sudop u ili t je odg e er ko ovor za nepomiš an r ljene međ r ugadske p ozive.

og " eče"p V . n je dobr an čovjek koji ne voli kad se njeg p up p oduš ovi ost ci ogeš pot r no r umače. olako pomat r r i kuć onako kako bi dr i ljudi poučavali piajuć u. avi ney A K y g ne pep li ata a r oznaje. t je sve šo K y sad t r avit e t ata vidi samo jedan čovjek koji st isped kuć F dovih. Bar uoči dvije mačke na cestkako ljenčar na mjeney i e sečini. ata ug leda st r anca kako vr na p eba ločniku i ona p u Bar ja ilji ney onim blijedim. t Šo sam vam r t ekla? ko od nas vas ne ž u blizini. hladnim p ledom. Ne čudi st a šo K y odmahuje r og t ata ukama pema Bar ju r ney kao da r jer muhe. dok njeg ove kć i i supug sp er r a avaju. bez p ast uje ozdr ava. ug r r r odne nep ode. ozdr je Bar . Šo bi on sve dao da ima s kim r ovar i. " O e" eče Naučit se dobr ljude ost i na mie e avit r K Williams se namrtna odvjet u. r ice. kao da je sav t noć svijet aj ni njihov. O oji r e or dmah g je zamijenila za onu vr u njuš a st kala koji se uzbuđ pi p uje r og ledu na ljudsku kr I v. dva mačja kr alja . op D uboko u noć bilo je i onih koji su bacali kamenje i pijet r ili. or og kan. ney očno zna šo ona misli. sami su t iskusili poš a ljet L o r log a. G ledajućniz Map Sr . ledajućkr pozorK y i oz r . s onog mjest isped kuć F i le t eet a a r e or dovih. ney i g da p e za njima i objasni im da je samo ž p on ođ elio omoć O i. Nit eli Nakon šo se vr a Williamsovih zalup Bar osjetnat at e. da t azg at ima nekog kome bi uist mog r i kako se u dubini duš a inu ao eć e osjeć O ž u kućs br a.p ozove K Williams u kuć G at u. iako je čest navr ao t o ać ijekom zadnjih t jedana A onove bolest T su dani bili kao u mag i ar i. amo u t t im r enucima. i li najbolje ih je bilo šo pije zabor i. n ivi i bljavim djevojkama g nema ni t dje r enut mir dok svi ne zasp S ka a e. a onda –kukavice kakve su već –t bili r skr i se u gmlje čali it r čim bi se up alilo svjet na t lo r ijemu. judi su se zaust avljali na p ločniku i p iljili u g až vozili bi p ar u. " dlazit . on čest shvatda cijeli dan nije o i pog r ovor ni r io iječi." at ši nika pije neg šo uđ u r o t e kuć i Bar t u. r mu. pimjer ili iznenadnu p lavu. šo mu se pečest dog a kod kuć sa sut r o ađ e pug D r om anom.

G ovo je ovisnik o D ot anishesu4od cimet pemda zna a. C lot je har t r e. ojaš "u sam služ T beno. ni p omislitda bi mu ona jednog dana na t čak i a o mog odg la ovor i. Mož je i bio u š it da kolskim danima g nik. i " ha. Još at nema novinar ali oni ć uskor st i. e o ić ko pibliž u mr i Bar pep r ava aku ney r ozna C lot K e. i har t in p led mut kad g ug og an a leda. ne zna se je li t od dima cig i o ar e ili zbognejasne sumnje." "eliš ećda ć im t Ž ri e r i odvjet . " nevinima t I r ebaju odvjet . L ot kod kojih nikada nije jep ice imao š anse. ney 4D anishes –vr a slat a s voć ili lješ st kiš em njacima. odnu činjenicu nikad nikome nije sp omenuo. ko a e eć lup " ej tt H i amo"p . Ne bi g dvap p ledale ni daje imao milijun a ut og dolar u dž u. C lot har t it har u t mož uvijek uočitzbog u eš i njezine cr vene kose. r e zavar i. i ona sada r asvijet t mr –koliko namjer t li aj ak no." eče C lot g A r har t ledajuću njeg i očekujućdaljnje e i a i p njenje. D a. odsjetje on. ot nici" kloni joj sumnju Bar . Nema pomet ali i pazna ulica mož r eš osp e ag r a. C lot se piebat nik" har t e r makne bliž pemda u blizini nije bilo nikog t bi ih mog e. r a ko ao čut i. iako se Bar ne sjeć da ju je pije vidio da p i. ubit ali nit za njeg ne mož r i da je g . r da mu ne bi bilo loš izg i bar dvadeset kila. . Č o et ney a r uš est je viđ u p nici kad se ondje zaust na p u do svog a ekar avi ut ur eda. oliko i iz nuž Pušcig de. Anjemu se p nost osebno sviđ ala C lot i t neug har t u e. čak i da su mog pedvidjetbuduć le r i nost vidjet i i g na Pr a avnom f akult u na H et anvar i znatda ć ž i u du i e ivjet jednoj od onih velikih kuć u susjedst C lot K e iza a vu har t it e H set H or ail illa. ili daje kleknuo ped njih na koljena. molećih a ep r i da na njeg skr p a enu ozor . on se nikada ne bi usudio izr i t svoju p eoist azit u at t ičnu ž elju. e ubit em ak I je nekoliko g ako odina st iji od C lot i Jor dobr ih ar har t e ie. et " ney t k"p Bar Sar . ovika C lot pilazećmu. ni onda –a ni sad. i ar u. S amo povjer r avam.koji mijauču jedan na dr og dok vr ug a ebaju na pičja g t nijezda u t nji g ođ G e. Net se a. o se sjeć još sr a iz ednje š kole.

iskr r ar t eno ečeno. ogt a r ka. ila ov L us. Z a iznenađ i odabir jednogt kr nog jedex aist ujuć za ako up ." O Williamsova djevojčica ost na avila je svoju st aklenku s kr ijesnicama na st ubama t r ijema. " sam i dobar ney ali . u jednoj od onih novih novcat ivi ih zgada u p r seudovikt ijanskom st na E geen D iveu. nije bio nadar ali je bio up an dečko i jako sr en. a C lot nema niša." C lot se okr i p ledom peletpeko Bar ja. " aj g D ledaj ovo"r Bar . r r i e er har t e t " ladim se da si jedan od onih skup odvjet K ih nika." ." Pa do" br jesam. Pa ip zamijet je njeg i o ak." "r na sam šo mog odvojitnešo novca za Ehana i JoSet t u i t t r A do t a dođ ie. ona baš ne zna mnog o njemu. ug H inut e do jut ć r a. a azg neobično pisan. nost avnogčovjeka kakav je Bar . Bio je debeljko. Nar avno da ć im t e r i odvjet C ebat nik. sama je nedavno p r ila pavo malo boot oš r g st na dravne pist at vo ž r ojbe. djece kojoj su se r ali u sr ug ednjoj š koli. har lot nikada nije obr ala p t e ać ozor nost Bar ja Sar ali t na ney t ka." V ako lo at lost ih " m. ali. S je bog i ima u ad at t pelijep kć i. ko og e. Ž e kug svjet i kovit ut le lost laju se uz st aklo. pizna Bar . " idi se t da bi se mog čit i uz svjet t buba. eče ney iča r e uno piča. O har t e ene og r i r ney n ž dvije ulice dalje od nje. Pr peviš i zna da p . r " p si u pavu. or amež a da bi ljiv bilo koju od djevojaka p ozvao da izađ van. a jedini zločin koji je p očinila bila je udaja za Java. st i na p ojeć ločniku koji g leda na Jor ienu kuć ona osjeć da je njihov r ovor u." r o. izor ilu verr r gađ r enoj pije st injak g r ot odina nakon st obit Monr oje elj oe bankr ir i r r ot ala aspodala p cele zemljiša.C lot se smir I har t e i. ali mož mu t ney da akvo šo t t r da se p eba ohvali onim šo je p ig t ost ao. ali mož viš neć imatpiliku da g C lot K e r da e e i r a har t it e sluš Mor iskor itt t a. u mr enut aku. a ist i aj r ak koji se sig no viš nikada enut ur e neć p e onovit i. Mor ć se br i pot svih t suluPotuno r at e anit r iv ih dih opuž t bi. C lot se p har t e olako pisjeć sveg on je bio jedan od one r a a.

sp r er okojne u kr ima. iza br uljaka g nekada nije bilo ničeg osim r r ež dje a voć njaka. Pog oisp ledala g je r a avno u oči i zap ovjedila mu da ne . " I mam r vni ključ. i Bar ney ni najmanje ne iznenadi njezina p ja onuda. op kr " ini mi se da vidim Jor . davno pije. Bar op sjenu na g njem Č ie" ney azi or pozor Z or miče na p r u. O shvatda C lot mir e lijep mir n i har t e iš o. nar O avno. Na neki način p i od neas e i at at sanice i čest noćpovodi u naslonjaču koji pivuče do pozoo i r r r r u dnevnom bor a avku. sr nih ljudi koji. r a. baš et kao i on. ast se ovjet cu. ali uope nije t ak." ad se ona up i st ut azicom." Bar p ney omisli na svoje t kć i. ne"Bar se pisjetda mu je nešo . leda nekoliko svjet šo t er u Monr iza p ala t r e ep oeu onoć Usvakoj ulici ima nei. Z da izg na leda g o. ne mog zasp i. g je njeg kuć na E dje ova a ver geen D iveu. elio e eć azmiš lja. Nekoliko bjeličast ar ih cvjet s t nje lepš kr op ova r eš ra oz ojni. Pomisli na t kako joj g o cr vena kosa sjaji na suncu ujut dok st iza p a u p r o oji ult ekar nici." " . Už bi da šo pije st ne do učionice C lot su isp knjiur t r ig har t i ale g i on je kleknuo kako bi joj p e. ney Pomisli na t r ak kad je pvi p ug enut r ut ledao C lot K e. isom još ojniop jim od mir kozje kr u noć kao da nikada ne mož spat isa vi i. ney r i t slično r ekla jednom davno. medeni zr i ak. Bar kr za njom. ali mu C lot ney ene har t e br dade do znanja:Ne t zo " r ebam ničiju p omoćako si t mi. ne. i i evet zna da on večer neć moćzasp i. o slio. e ri mir čokolade i zr š er sa svoje kož is nca eć a e. s t g im ozar lup im lup enim izr azom lica. na da r ć akva. mr ačni. Svisine. zar u at obljeni u svojim kuć ama p ut ijesnica. Bar duboko udahne. s ist t mjest g se nekoć og og a dje davno udala E lla Monr on se uvijek iznova iznenadi kad ug oe." ezer izjavi C lot " i ć unut K har t uć u e. omog p ao okup i p ir koji su it ap e p adali. kad su još li u š r iš kolu. O kako bi ž da joj mož r i sve o čemu sada r . "ig an sam da ć bitzahvalni zbog og S ur e i t a. har t it u kad nije imala viš od čet e r naest odina.C lot baci cig et na p har t e ar u ločnik i cr vene se iskr vinuš u e e zr O mož zvuči malo gubo.

Pa ip večer nekako čudno suosjeć s ce ak. t oliko je . i " Poznajem Jor bolje od ikog . V š r rkovi pst su mu se nakon t a nabor i p r iju og ali ojavili su se p likovi. akle. r C lot " u t ie a" eče har t Mog o e." apavo. t je mor sodom bikar e ao bonom napaš i r r it uku da bi ublaž bol. ok har t e ide dalje. i ima vr malo samilostza meć o t e eć lo i kuš i mlakonje. ovu ex ar anom uz r Mjesečeva se svjet ub." O ode u kuhinju i ponađ kut ž ar ost na r e iju it ica avljenu na p u i dvije neopane zdjelice. osoba koja ć r i molim har t e e eć češe neg šo ć r i hvala. n od onih koji ne mog pikr i svoje osjeć u r it aje. dan je t osjeć st i u hodniku kuć F dovih. i. p obr i" onovivšr koje je izg i iječi ovor K ila at Williams. ješ ivot C lot nije. O g na a mož op jednom jedinom r e eci iječju. i nikada nije ni bila. iž susjeda koju je t p odilo –ona p o og okuš p ava omoć i.dir niša. ne mor ni p ledatkr pozorjer da je Bar a og i oz r . " li kog Ja sam. " ie? Jor " C lot ne ž bitsamo jedna od mnog jedna br na har t e eli i ih. blist avih i t ajanst venih dok t lepš kr noćC lot ako raju oz . Ja ć u se za sve p inut . ovjek p op njeg za C lot pedst ut a har t r avlja zag u onet D ku. lost azlijeva peko t r r r avnjaka niz Map Sr i ono šo izle t eet t g leda p ut op zvjezdica lebdi i polijeć kr r e ajnje. iješ i. Još sada. val sp a mlječior ke. doda:Pođ kuć " " i i! C lot svojim ključem ot har t e ključa vr a i klizne unut Č at r ua. "amo mislim da ne mor viš ovdje g i vr S aš e ubit ijeme. C lot o aj ajat e or har t e uvijek ide na st nji ulaz i sad joj se čini kao da je uš u nečir až la ju nep oznat kuć u u. pije neg šo se up i svojoj kuć Č r o t ut i. sama r it Z r uvijek je sama r avala sve u ž u. O ao se kao da g je op a t sjeć a ekla t jednom jedinom om pimjedbom. T ult r akav ner nije svojst Joed ven r koja je uvijek t p ie ako onosna na svoju kuć D C lot u. a večer se op osjeć t io as et a ako. C lot I ma a? har t e. har t osjeć da je na neki način p ijedila Bar ja Sar O je e a ovr ney t ka. zna ney t k još Sar uvijek ondje i da čeka dok se ne uvjerda g i a nit ne t ko r eba. as a Bar jem u t njeg skup ney om ovu ocjenom odijelu koje mu loš e st i njeg L usu p kir oji.

Jor u iena g lava nije p očivala na jast i ona je disala p ko. Mož C lot Bar Sar i Jor sp o ađ da har t e. O ne mož ni zamislit an ing ust na e i kako bi t izg o ledalo uvijek imatuza sebe nekog t bi t voi a ko e lio onakvu kakva si. t t " Jasno da nije"C lot obično od ljudi očekuje najg e. e o r i adi t Mor p ojatnet kome se mož vjer i. kao šo diš onaj uku lit t e koji sanja i osjeć da je san st an kao svakidaš ž –saa var nji ivot nja o kr i maslacu. Sube su mr t ačne i ona se jednom r ukom pidrava za zid kor ž ji joj je vodilja. ijeno. odjevena u ist o ie ubu evet u odjeć koju je na sebi imala jut lice joj je isp u r os. laš r ili ast of A kad je C lot povir u sp li. š ućist zamiš i ug eć i im ljenim paznim ulicama. g r ledajućist nep ojeć vijest vodeć i e ost e i. har t e a r "o šo si čula nije ist . a onda mr eć e okr mlja onim usp lahir enim dječjim g lasom koji C lot osjeć kao knedlu u glu. li ne. D se p ok enje do Jor iene i Ehanove sp t avać soe be. p ip je u njezinu g a ak lasu nešo šo zvuči očajno. ž ima koji su kr uhu ivot enuli u p r nom ogeš smjer o ut u. zasig no ć g ost slijedit ko r ur e a ali i. ihnulim kuć ama g p ovi sp dje ar avaju cijele noć A i. i da t sad dog a. Jor sjedi na r kr a. je ako ona ne mož a da se ne zap a nisu li mož svi oni hip izie it da not r Bilo je slučajeva da su ljudi sanjali istsan i mož se baš ani. har t e or ali je viš neg spemna načinitiznimku kad se r o Ehanu. podr r mani iz dr emuckanja i dašućne bi li doš do zr ć i li aka. har t bliskija neg s vlast om sest e o it r Noć t neobična. t nije san. slobodno ulazećjedan dr ome u san. ney t k ie avaju. har t r ila e avać sobu.zag onet koliko i sf a u p inji. . up eni činjenicom da su se pibliž kat r i. Jor g T t ina" ie ovort da ne pobudi i iho r sina. a per kr asna zlat kosa visi p ut na op slame. A se jedan od njih pobudi. i r ovor koje nikada ne bi vodili za blješave dnevne svjet azg e t lost i. zar Jedan a ost i ko e ovat ne? međ njima kojemu bi čak i nevjer T u ni oma p ut har t op C lot e . čak i kad t kuć pip Jor s kojom je C lot a a r ada ie. T C o ollie sp na veliava kom kr u. iho ačajući lunjajućkuć i i om nep ozvana. osjeć se p ut a op voajer t kor a. i om. jer evet ko e azit ava se okr e i navlači bliž p ivač. ali svat mož zap i da sp na mahove.

i zabr o. a Bar joj opezno odmahne. Bar se smjest na st S ney io azi. i čit Ehanu koao t ja sve pava ima. alio komad š ume nakon snaž oluje pać gmljavinom. G ovor i o onome šo se dog eć t odilo t jut Jor op og r a. ali još avat ur ep uvijek izg leda nezgap s peviš odjeć na sebi. i t D ur ao og i ie Ž mi je. kao da joj je njeg ispika nešo ova r t značila. " br se. Ne br se za t šo ljudi af or ini o t misle. r C lot " " eče har t Podvr a e. " al R or H oder A ick. er a r ć Monr a oea. ne r ene r " je D Baš ave st ajao t isped. t r r le odine od jedne st e hr ar ast daske koju je donio sa sr ene kuć odavno nap t u ove uš e. na t u r r ijemu. Jay nazvao iz ovat C a me S ehousea. Jor odmakne zast e i s mjest na kojemu sjede ug ie or a leda čovjeka na p ločniku kako izvir i g ujuć leda g e pema njima." up up . " ijela t ideja je suluda. pomr ao r mljao je." " Misliš Pa. ave sig no nije mog p ledatJor u oči. dam S r D or ell. ney r " oš je vidjett D ao i r ebaš p li omoć. ušene pedgađ Monr r r u oea. p g ni t nije mog spiječitda od ur a a o lo r i uhitEhana. i ondje su svi og čeni. našpijat su doš p njeg . još mat e. C lot r no. ie asno p ojačava t i C lot dade znak g on har t e lavom. r e e inut har t e mahne. p okazavšna C i ollieja koji je ut onuo u san. T je samo Bar Sar Ne ini o ney t k. ig dojava da je net dož sr udarili kad bi se zap la ko ivio čani . st kr ni t an. S znaju da su piveli p r nog vi r ogeš čovjeka. Ž se vr iš do klup kr poene at e ice aj r zor koju je Ehan napavio poš g a. ave Mever s. kinuo je olabavljenu kr u i ug ao je u dž . K da ih ima! r ao " C lot i Jor p har t e ie oznaju D avea Mever sada š if gadisa." T su ljudi r i adili s Ehanom u br t ojnim pig r odama: su se kad članovi D ovoljnog r asnog ušva udr ivali s p obr vat og dr t už olicijom kad g bi se dog od odila nesr a na aut eć ocest ili kad bi st i.mog p ao ovjer i. V or r ani je još uvijek vr e i t čovjek koji st arbr e lice mar uć aj r i iš až amicom. r Jor ? i r elji li o a" eče ie vidno og čena. kao šo je i petost t r p avljala." C lot se lakt har t e ovima nasloni na pozor kr Baš r sko ilo.

i op je C lot zahvalna Bamevju Sar " et har t e t ku. da daju sve od sebe da bi ih zašit od svakog zla p sunt ili a od cem. Ja sam g se uvijek mog lako r it T em a la iješ i. ali kakve t ima veze? oliko ljudi pođ kr Monr o K r e oz oe svakog dana? nači li t da su svi oni ubili nekog " a Z o a? " znači niša"br se složC lot Ne t . "o je bar lako." ako ć K emo g se r it " ene se p ledaš i nasmijaš a iješ i? Ž og e e se. p D i r ovika. lijep it iječ vor n o odg ojen muš ac čija je majka bila p kar osebno p onosna na njeg a sve do svoje smr t i." " eci joj da ć je pičekatu pihvat p aji. zo i har t e." " obr Jor p D o. vjer no t ojat akav njihov izg p iče odr led ot asle. i nevinima t r ebaju odvjet nici. " ila sam g večer da t pesp Pust a as u r ava. O je ljubazan. Aonda je ot la t iš amo. i p ukla na dovr ku kod Williamsovih kao neka at obična g ača. a kr u v vodu hladnu kao led. Z r ujuć je š ast aš e blijeda." ie ovlači svoju zamrenu kosu. jadnica koja je bila pep t na milost nelup r ušena i . Jer nisam ht da jela se pest i. nalikuje t r uba evet inejdž u. se okr i pebaci r on ene r uku peko r kr a. Z vor ujut zao. p i. ž i u i vor eleć izbacitiz sebe sve pije neg šo p i r o t okup C i ollieja. Č ast udno je kako djeca izg ledaju p mlađ dok sp uno a avaju. S mi se čini da sam ja t koja se bojala ost i r r aš ad a at sama. " ođ sut . kao da joj se t ijelo pet ilo u r r vor iblje ljuske. " Udevet ." C lot dade znak Bar ju da mož ić har t e ney e i." Jor je p ie lakala u aut dok se vozila kućiz zat a." amt doda kad ug leda kako t jeskobni kovit pelijeć Jolac r e r ienim licem. ali p t er o ome kako je mrav i dug š onog nazir se u kakvog ć muš ca iz. C ollie je ut onuo u dubok san. Budan. " až da je bio u ist gadu u kojemu je neka djevojka K u om r ubijena. e a e kar r i. " o sut ć s Jor bitsve u r a" D r e a ie i edu. koji su uz njih." ney R u r i r noj ost Bar sig no nije ž izg ur elio ovor i r zat . devet r I har t e ene r ie." C lot se okr pema Jor " at .

oni mor bituz njeg aju i a. Ehan je nap t okon p ust op io. T ć se enut o e r it pije ili p iješ i. T se o aj ap o st zap ljao u njezina p a. Nemaju se r azlog br i. ie ledala u usnulogC ollieja. naslonio je g lavu na met alne r et i Jor je učinila ist i. t e kilomeisuć t a daleko. ali do t mor kr t poć mor ada aju oz o r i. ig K je na kr zaht ad aju ijevala da vidi Ehana kojeg su odveli u t a ć eliju u p umu. i da se t nikada neć t om r e og o e moćr it Jor se zag i iješ i. ao t r o t kr enula.milost onome šo joj sudbina nosi. eš ke ie o kad je sklop oči. osjela g u kua hinju i piopila mu da su mu oca odveli u p r ć olicijsku p aju u ost K G g sR ing eore' oad. Bio je t gozan dan za Jor i ona je već dana povela u o r ie inu r hodnicima p olicijske p aje. čak ni kad je p og oseg nula pema njemu kr r et r oz eš ke. p okuš je doznato čemu se zapavo r ali doala i r adi. shvat je da ne mož disat O ala je p odr ila e i. slovno nije st la nikamo. mog ih je zamislitdaleko od t goznog ila la i og r mjest na kojemu su st a ajali. samo kr ko isp ivanje o jeda inut at it nom zločinu koji je p očinjen pije p g r uno odina. Z ne čuješ t tg im ? ž ar šo i ovor Ne elim da me ovdje g ledaš . ondje g je t r ah et luć dje r ebao bitsamo i običan zr ak. ekao joj je Ehan kad je st isped ć t ala r elije. R it emo t sut obeć joj je Ehan pije neg šo je iješ ć o r a. r oslije. sjeć aniku. Nije ju ni p ledao. aju se čvr o dratzajedno i čekatda Ehana oslobode svake st ž i i t opuž Ado t t be. I kuć r di i. t Pot se zaust om avila. dovezla C ollieja kuć p i. zap anjena njeg ovom odlučnoš ć i kr u ajnjom ozbiljnošu sit ć uacije. bio je t onaj osjeć ut anja koji ju je obuzeo. K ne shvać ? ako aš O nda je p onovno zap lakala. i koji je sig no p ar ur očinio net dr i. u njeg ovu . i ona mu je p ovjer ovala. Ž ko ug ivot kat je kad nepavedan. ali sad –dok t sjedi sa C u har lot –čini joj se da ima peviš t a. i t je bio jedan od t r o akvih t r aka. ada. Pokuš je r ovar i s D ost ala azg at aveom Mey som i Willom D r er er ickom u D ž ravnom ist nom r až ur edu.

ad r ala i jedana nije iš u š la kolu. o et r e i oć . Još uvijek st oznaka na mjest g se nesr a dog oji u dje eć odila. r oz at Jor p e u kup ie ođ aonicu umitse i p i očeš i kosu. dož i t ivjele sudbonosni sudar aut na ocest i. kad im je sin p io u kr u i t eet uš evet kad je sve nest za t Nema p alo r en. Noć p ut ene je op svih dr ih noćkad se dog neug i odi sr a. vrce od zimzelena. svakog pvog u mjesecu. og amo je st ajala ondje dok je on pohujao kr vr a. L indsav Maddox Jeannie A kins. Pož je ar doš i poš a da ona t a nije bila ni svjesna. Tebala je i ona t večerp i s njima. na svojim r ukama. nema obit st eljskih f ogaf samo p eo. S vaki p kad se poveze p aj t mjest C lot p ut r okr og a har t omie sli na t kako je sr na. a p eš ovr it oka eć osebno Jor koja je t pest jesti nekoliko t ie. li e or ale ed i op one kuć ondje u S e henvood Sr u. š alješ one koje voliš š u kolu ili na p osao. r ao. voljet e t zauvijek. Eo. ne mar i za t ima li u njima už r oz r eć o t r nja. har t e se pisjetr r i azdoblja kad su iš u sr le ednju š kolu i kad su njihove dvije pijat r eljice. ep svojim ust ima. š ka i a r a p ip r a koje povuče kr ogadu. e ć e bez isp ivanja i bez vr it emenskih oganičenja i pisile. a g kako duboko diš kao u e t e sluš a e. har t ljat C lot e kr za njom. ep t aj ep a ie.blijedu kož i lijep cr lica. t p eo sad kuš Jor p eo u ot r ija. p svojim nog od ama. S ao. kuhaš kavu. a nitisp i ž na obeć i ug a i unit ivot anja. r r S vakidaš ž je st an i nepomjenjiv p ut nji ivot var r op dobr sao gađ kuć A i kuć izg e. S vima je bilo t ko p at i se od š nakon nesr e. da nikada neć mat ir i nit e ur at i p oljubitdr og dečka. S ak r it oz av r azumni svijet p p iskočio iz svoje p anje i nema naje otuno ut čina ponaćsmjer doznatšo bi mog uslijedit C lot r i ili i t lo i. a o. Č inilo se t nep t da L ako ošeno indsav i Jeannie nikada neć datzadnju g e i odinu. zap se usr noćp ut r ene e. ili iž na ijeme. Bila je t sig na u svoj svakidaš ž : ako ur nji ivotbudiš se. nekad p kiš a nekad je sunčano. i –per mda se Jeanniena obit peselila na F idu i nikad se viš nielj r lor e su vr ili u Monr –L at oe indsavna majka uvijek donosi cvjet vine jence. okuć va. kad se svaki p eć odat peisp uje kr veo sumnje. da sanja. ili kasniš st eš vr ada a. ali bez obzir na sve t oni koji t vole.

C lot odluči pipavitpep t har t e r r i r ečenac. da i najsr nijeg od nas mož sasvim slučajno nest zna et a e at jedno p r no skr anje. ome r azmiš i sada." Nakon šo je skuhala čaj. C lot je har t e t sjedila t do Jor ali jednako t je mog biti nevidada ik ie. pimjer u kino. p iš har t e " le smo ot i u kug Mog ić lanu ili. O je uvina jek imala t samouvjer st T je bila jedna od st i na aj eni av. " azmiš li ikad kakav je t ž mog bitda se one R ljaš voj ivot ao i noćnismo zap ile u S ehouse? up a je C lot i ut af " it har t e. neki čovjek r koji vozi kr gad jedne hladne. K lja ako se nešo dobr mož pet itu loš C lot t p t o e r vor i e. ien las zvuči pep r oznat ljivo. S jedna pomjena p r lana i cijeli t ž mog je bitdr voj ivot ao i ukčiji. a va op za kop nom. ako la i ljiva. t očno pocijenivšda Jor nije namjer r i ie avala večer i. a. Još uvijek se sjeć izr Ehanova lica dok im je pilazio: a aza t r na licu mu se vidjelo koliko je ž Jor –t koliko g je pielio ie o a r vlačila bilo je t oliko očit koliko je očit i molit ut ljenika o. neka met i: ogeš et alna ogada. har t ome r e azmiš lja kad g je noć sama kod kuć Ot od u e. o var kojoj joj je C lot zavidjela. Misliš da tje bilo suđ bits njim? li i eno i Bez obzir na sve? a " " nam"Jor g sad već Z . jer se činilo da Jor nikad har t e joj ie ne r azdir sumnja. har t o ouzdano e zna. Na jasnom svjet u kup lu aonici nemog e je ne op i daje uć azit danas doš r na Jor Pa ip čak i sad je lijep C lot ao ed ie. har t i je jasno zašo se Ehan zaljubio čim ju je ug t t ledao. Bio je u Monr samo t jednu oeu u noć . ak. U ut e se u kuhinju kako bi im C lot skuhala čaj. e " n nije namjer O avao ost i u Monr sve do one noćkad at oeu i smo se sr Jesi li tt znala? je na p u za NewH eli. at O pedložJor da ode u dnevni bor na r i ie avak i pileg na kauč r ne dok ona ne donese p osluž avnik. ljivo je r ekla Jor " ie. mu r elj adio u Por t smout i r hu ekao mu da se ondje lako mož naćp e i osao." amo r ice. i o Bio ut amp shir jer je pijat r e. " Nikad se t ne bi pomijenilo"uvjer o r . mag oz r lovit večer e i.ali joj mama nije dala izićiz kuć jer op avljala od gip a i e se or r e. imala je i p enu t er ur C lot o t oviš emp at u. D kr p r ž kast ok uh opima uć u .

C lot niša ne zna o Ehanovoj har t t e t poš i pije t večerkad g pvi p ug r lost r e i aje r ut ledala u S ehouaf seu. iluzija okr ač t st ena od dima i zr koja zapavo ne p oji. C lot ne ž mislito svojim ljat har t e eli i poblemima dok p e zdjelice od ž ar i met p r er it ica e osljednje kr ine r hot azbijene š alice za kavu. p od nehr ić eć dajuć čelika koja bi bila dobr i za r oeg a est r r an. a onda uzme sr ni p ebr osluž avnik koji im je dala kao vjenčani darR . O i. C lot i Jor su bile još ada r lost i har t e ie mlade. o način na koji je Ehan g t ledao Jor način na ie. og kogneist enog r až car va njihovih snova. T je i ugađ uzor svijet i t u r eni ak lih amnih kvadr a na p at odu. jer ih t poš baš nije zanimala. i bez piča za pičanje. Jor sad o čemu r ie azmiš i. koji ju je p ao mož li je p it e onuditp em. ali svat mož zaključit ig no t o o lat ko e i da je t kuhinju opemio za ž koju voli. vdje je sve pvoklasno:učno izr eni or r r ađ mar i. i jedino za šo su mar bila je buduć . r injeni r učni r u dr u za čiju su izad vet r p r eni t adu ot oš jedni. i t je bilo p o osljednje šo je namjer t avala učinit a Jor i. a onda p odio da ć i ić og e . kr t ebr S ur je Ehan sve t dobr p io. ie je bila učit eljica dr og r eda O ug a azr snovne š kole E Monr lla oe. a asla ako om vet K malo bolje r ad azmisli. Azašo i ne bi bile okr e buduć st t enut nost S i? adaš njost se nije doimala p im osebno zanimljivom. C har lot je r t e adila u obit eljskoj p nici nakon st ost bez r ekar oje ala odit elja. bez pt e. T su zavojitsvou r enu u i dovi iznad pozor pof r a.boju. Pojavio se niot kud. i bile viš no svjesne svake kar e njeg mane i svakogudar još vr a. Nisu do nje t ile nost mog dopijetdovoljno br do t slat le r i zo. ove ca od t ić T noću S ehouseu njihov je susr uist izg e i af et inu ledao viš e neg sudbonosan. bar ne u vor aka r ost em gadić Monr u dravi Massachuset g su dobr p r u oeu ž t dje s o oznavale svakogr olož asp ivog muš ca. T su još ad obje vjer ovale da je ljubav p et maše. adne p lohe od š iljevca koje bliješe sr nom mikom. r ljag r r S šo je r ve t ekao o sebi one su mu spemno p r ovjer ovale. D ag enut ospemi r o joj je šo nije sp t omenula da liječnik inzist a na biop ima ir siji. p avljen t p ost ako omno da se dr čini bez vo š avova –cr no-bijela kor izr t na ist dr u. C lot iskor i t har t e ist r ak da p r kuhinju. adije ć mislito ovoj e i kuć o ovoj kuhinji.

ać ć odine u g odinu. a e i di mog g u ovor i. r inaest odina. ož t odluke koju bi mnog smat nepomiš i r ali r ljenom. is ljet ž koja g voli i čeka kod p a. odg ajućbuđ i eć ađ i enje koliko g je mog e. r nije bila djevojka koja bi bila spemna odvestmuš ca kuie r i kar ćveć rpvom susr u. šo im t ili ono t r viš od sveg su meeba e a kani jast na kojima mog p uci u očivatneuznemir i avani.ona nar i bijelo vino. p ut var ać a op skup zviina jezda na ljet nom nebu. O za čim oni ž je klup nevidljivog od uć no ude ko konca kojim bi zaš oči. S je sve ono šo je nekad ao eć vor an t imao i ner azumno odbacio. o cvijeć skr u koje je penjež da bi p r r no ot ajalo. dok kr aj njih polazi vr r ijeme u beskr ajnim valovima. i ove večer it ala. usnule na kauču dok g C lot unosi p har t e osluž avnik s čajem i pep r ečencem. zr je zag a lost op r ak uš . t su p e osljednji dani lip uvijek p r eni g nja opać ukanjem i š t apom: Šo se mož dog i? t ć se dog i? t je suđ t e odit So e odit Šo eno? V T ZR D IE E AMA E A ČV U T OĆ JU R EMU K R I A V R Š A C UZ T O UPO U A I PA A M odag K Š T S V NJE - natvr i ijeme sanjajućo domu i sr i. Post pavi r oji r azlogza t ž za snom: je uvijek r u elju san ealniji od onog šo bi a t čovjek mog zat i kad ot i oči. ena a omičnih vr a. Budan je i at zelenkast se svjet uvlači p ut iblje ljuske. kao da je već učit znao šo joj se sviđ Jot a. čak i da g je p i pi r et a oznavala cijeli ž . ot ivot I je sad t nakon t evo u. ivot ali Ehana je odvela u svoj st i nikada nije p alila zbog e t an. bez obzir na sve. ad i obasjane mjesečinom ona sanja o onim ljiljanima koje u cvjecar na Font t u izlož uz p nici r Sr eet e ločnik za U s. a dr i o njoj ug g ovor kao o najboljem ner ili azumnom p ezu u njezinu ž u. ali ako se br no p iž osadi u vr t vr at e se iz g u. ili t ujuć g ug ih olubica koje slijeć u gu r mlje i st abla u vr t ovima svake g odine u ovo doba. Neke se st i vr aju. R učak p avljen na st mir ost olu. Jor je Ehanova supug bez obzir na sve t lažkoje ljuie t r a. Njemu se obeć t i zauvijek.

r ale su samo bijele kosti p r peost i okoja krica koja g mož p it p a e okr i. ug odno hladnom i t biako st da bi mog kleknuti nap i se odmah t na obali. laknulo mu je kad je u p osjet elju pep it r oznao Bar ja Sar ney t ka. ot a. og mnog vr o emena da donese odluku. jer u pot je r ivnom svaka kapvat iz pvog ur e r kr gp a akla. D akni g i osjet ć njeg bol. i on ć e učinitsve da t spiječi. Ne ž da Jor još eli ie jedanp svjedoči njeg ut ovoj sr amotu ovoj i ć eliji. zasić jakim umjet osvjež en nim ivačem koji. uzdiž se do st a. ni snovima o p lavom r ibnjaku iz njeg djeova t va. a kad se sp t lije p ut uć e r op uša. bez obzir na a jačinu. nadajućse samo da nije njeg supug i ova r a. t akla i nat . O se već n odlučio do onog a t r ka kad se Bar Sar spemno zap io u zat . dok su njeg susjedi sp r ag ovi avali u udobnim kr ima. i t suhoć ne mož ublaž i ni vost u u e it dom. i e avat e a st a je liš svojih snova. ni ledom. Sr se diž p ut t ah e op vr ine. vlaž p eo u njeg an ep ovim očima. t enut ney t k r ut vor očno u osam satsljedeć jut D t je Ehan odlazio do p i eg r o ada a. ne mož sp i viš od nekoliko minut u komadu. t han ne osjeć t inu. ney a ave Mever vodi pema ć s r eliji. R azumije se. uku. S ama p omisao na t u njemu izazove t o jeskobu. ne usp ijeva uklonitmir st i is r aha. ili bar u najmanju r i o r em. or ć zajedno s njim. cu luć Ap osebno se Ehan F d ne mož pilag i t okr et or e r odit om už nju. Ehan izvi vr da vidi a t at t se t pibliž ko o r ava. ovjek se mor piviknutna san u t a r i akvim uvjet ima. sr i p ima. Besana noć mož p r i cijelu vječnosti st a ima jako e ot ajat . D or odir g i g jet eš ni a. r r ebr U a su mu uvijek suha.ljiv. . it eš ovu K nap ad okon začu nekog u hodniku. kao da je sve šo g je dralo vezanog a ež t a ž za zemlju pesječeno. op už ene st ne kiš Č ar r aš e. " ej"zazva Bar dok g D H . O r om ao i it u d onog t a r ka kad je ot io ulazna vr a i ug enut vor at ledao D avea Mever i ost ljude iz š if ur kako ondje st Esa ale er ova eda oje. O a t inu onog šo se dog og en sjeć ež a t odilo u gudima. O je čovjek koji voli svoj kr n evet svoj sr eni ž . s onom izvor injst skom vodom. one gozničave zavoje koji mu ovijaju r a. odg odi. evet S ima nakon t a on još at og uvijek g i. Z i eđ ivot aključan.

budu li t r ebali t atza svjedocima koji su se u ovih p r i ag osljednjih p naest odina mog nalazitbilo g et g li i dje. og je donio slat e. og ovo r elje až lać . i ako je Bar ney iša p t t ošovao. ali t nije jedini it or st a kiš o r azlog zbogkojeg se zaust kod p nice. pemda je bio r i har t u r azočar kad nje nije an bilo t amo. a ost na ali slobodi. i ne osuđ ih zbog uje njihova p odmuklog aza lica. ney uši ap nat vr icom koju je donio sa sobom. Ponadao se da a avio ekar ć ug e ledatC lot i. Bar je p i ney ojeo jedan D anishes koji je kup kod K e i t io it r esao je mr sa sakoa dok se up vice isivao za p osjetO p . kako bi bio sig an da ć ur e se pema Ehanu ispavno p up i. polaznim ushit r om p naest odiš et og njaka koji udarlopicu peko ogade. Z o nost bogodanostje i on i ovdje. r jućt onske p i elef ozive i t ajućnep eljne p ut jer i ož op njeg samoa g S znaju da je C lot t a. Bar je p ney omislio kako bi nešo slat mog p t ko lo omoćublai ž i ove inf macje. ako do t a dođ koliko ć poklet skupbipi og e. V se zaust kod K eine eć eć avio it p nice g je uzeo dvije kave za van i vr icu š er slat ekar dje eć eć nih kih ušip i njeg omiljene D t aka ove anishese. No ip je t uvijek neur t r ost at ak o g odan t r ak kad se ljudi p enut okuš avaju p onaš i kao da se niš at t neobično ne dog a kad je jedan čovjek zat a ađ očen. e r o tt p hvatp ot ako ist it budu p ali na sat i aj ot . Bar je r ney ekao Jor da ć se naću devetjer r malo vr ie e i . doš D ao ave. jer u svom p se oslu ne bavi vođ enjem t akvih slož enih zločina. onda je t bila vjer . a ne nekog ijanca koji je p p o- .O bično t r Fankie L o adi r inks ili neki dr i čuvarali danas je ug . iako ima slobodan dan. n oznaje dež ne. i t r r V ozećse ovamo. suđ enje iscriti. odr ao je s već ur ast inom njih. Ehana F da izr t or su zaključali u pihvat ć r nu eliju. t eba emena povestsam r i s Ehanom kako bi pet t r r neke p esli ojedinostkojih ć Ehan sii e t g no ht i p t ur jet ošedjetsvoju supug K i r u. p omislio je: ur je noć r sig no povela kod Jor pimaie. r ice. " onio sam nam dor D učak"Bar š tp ir om . Ehan i Bar mož i nisu najbolji pijat ali su t ney da r elji. S vaki je znao kako onaj dr i izlazi na kr s p azima i kako ug aj or p up s laž nadama i bezuvjet ost a nim nim. zajedno t r ali bejzbol i dobr su se međ enir o usobno p oznavali. oliko ć g pimjer e a. vi har t akva pijat e r eljica.

o čemu on ž p azg at eli or ovar i. " sviđ mi se ovo"r Bar ju D Ne a . Ehan p i" t ohlep isp kavu.p čaš peviš t io icu r e amo u S ehouseu i kojeg su pivr af a r emeno pit ili da bi g zašit dok se sp r vor a t ili avanjem ne ot r ijezni. "amo kavu. T nezaint esir o a er anost koju p okazuje nije dobar znak. Ehan p isjet i ney t oseg za ne š alicom. t a ozdr Bar ja. i " nam da je ovo peviš za t ." ney D ajči Bar zna da D aveu nikad nije dost jela. K se vr a . K uć akve t veze ima kad on ionako g i. navodećkor koje ć mor i p r u i ake e at oduzetda bi spiječili njeg pebacivanje na jug kad pimijetda i r ovo r . p a a ip ma koliko se t činilo nep t ak. Bar daiš ali ney de Ehanu do znanja da. o ošeno. I onaš o or p a se kao čovjek koji ć učinitp svom. Pr ivšse kave koju mu je Bar donio. " sviđ se nikome." Nar . D Ne a ave"složse Bar . ili još olije r g r od t a –jednost e og avno ne marza svoju sudbinu. no ija onako vr u. mrav je koliko je sir i š ot Bar debeo. I zbunjen. hvala! S " Bar sleg r ney ne amenima i pužD r i aveu vr icu iz p nieć ekar ce. ney a r g azumije. i ney ad at ć elije ot ključaš Ehan ust da p e. Č je D ney im ave ot ao i oni ost sami. " na ć st i u devet O e ić . r ačno na t ne mož enut o e usr očit edot i." " aš nešo p Mor mi t omoć . Bar g y ney ovoro zamrenostpava. . " Z r e ebe" eče ney Nadajmo se da ć s vr e emenom mnog t a p atjasnije. ali ne avi ney p okaž zanimanje za dor e učak. uključujući zaht za i jev izr učenjem iz Marlanda. eče ney ave Mever dok idu s niz hodnik do pihvat r nogodjela. i š i r pedmet koji on voli. iako se on ug t lavnom bavi obit eljskim i gađ r anskim pavom. ili se pedao. Ehan čini se pomat sjene r t r r a eš aka koje p et adaju p linoleumu. najmanje šo mož učinitje zakot i r t e i r ljat lopu." okr se." o og ost i Ehan je neobr t ijan. R uke mu se t r dok skida p esu oklop S ac. vjest je da an mu Bar p ney okuš p ava omoć ali se t i. a cr mu se kosa doima p na lavom u sjeni. ast esen. O ima pist t n r upsudskim sp isima. bar kad se r o onoe i o em adi me. r Bar . r i g Ehan ne sluš R r a t a. " at u najpije p azg ats Jor " avno"Bar Mor ć r or ovar i ie.

koja ide u sedmi r ed. ak og z. Z r Jesse Met ney er apavo. ver je u njihovoj malolig koj momčadi. baci samo kr at p led. aveovu p išenom izr lica vidi se daje svjest dodat nap a ot t azu an nih or koje je Ehan ulož t t io r ajućnjeg sina. ja sam t već poš Misliš se p H ust o sve r ao. op i se. odskočiti p i objeć zgabitst og r elja. ali na kr ć aju emo st i dovestu r var i ed. ini o avno t su svi komadićist veličine. dok dr i p aju uzr vor ug ost ujani i mož vidjetkako su nap i eš i et i kako bi sve mog napavitsamo da p li r i objeg š nu:akom lup i it p olicajca. ost a ni r t i." na me ne smije ovdje vidjet O i. o azuman zaht i š if t pist jev er na o r ane. ali osjeć da Ehanu it a t najmanje dug neku ispiku. Baš Ehan t je t r ao s Jesseom cijelu poš g enir r lu odinu i zat se Jesseovo bacanje znat p o no oboljš Po D alo. o az ney No on ip p ape pijat p leđ ak ot š r elja o ima. br ali t nije onaj izr koji je Bar očekivao. st i i. i sina Jessea. O je dobar s aš n dečko. Bar ju e i e ney se ni t ne sviđ Neki ljudi p anu doist mir kad ih se pio a." D it o D ave zna da t ne bi t o r ebao g ovor i. r i ar pijat avit mu r oko vr a. " ej. ave ne mor br i da ć se p eti p a inut eš op i objećkr pozor i oz r . pijet i da ć mu zavr i vr om samo uku at r eć e nut at jednim zaokr om. Bar p ney ozove D avea Mever i objasni mu da bi Ehan sa t ž nasamo p azg ats Jor T nije neki ner elio or ovar i ie." " emo t odvestu š if ur da nesmet r ovar Mož e i er ov ed ano azg at Mislim da se D e. enir i ova " a se mene p alo." Pr p Ehan p leda Bar ja r vi ut t og ney avno u oči. I ost et sp avilo se da Ehan pip onima koji t r ada su nap i i –bio on neduž ili ne –njeg p et an ovo onaš anje ni na kog neć ost i dobar a e avit dojam. D ave ima dvoje djece: er illar kć H v. da ogeš ne pave cijelo vr r ke r ijeme." D t je Ehan isp kavu i t a kar o ada t io r g t onsku š alicu u komadić Č t sust e. ima snaž udar i vjer no ć se na njeg još e oslanjat an ac ojat e a viš i ove sezone. ja t ne bih ovako učinio. uje r . sp t gađ azr or ski r enog dječaka koji je upavo zavrio š i r ed i u ist je odjeljenju s r š est azr om Ehanovim sinom i Bar jevom kć kom. Tebat e i vr r ć emena i novca i t r uda.

t i inejdž a. a da na sebe at uope nije mislio t ć ijekom sp avanja. e i avat " a sam ikako mog ja bih ovo bio spiječio"pomr D ao. " st koliko hoć "r mu D O ani eš. i em i už asni g njavat i. Ei af ijali ić t han je zgabio už ena met r ar alna vr a kamiona. K je dečko pevezen u bolnicu u H ad r amilt onu. njih su dvojica ot li u S ehouse. r . eče ave jer –iako pip onoj r ada vr i ljudi koja se voli dratpavila –sig no se neć obazir i st ži r ur e at na oganičenje od dvadeset r minut koliko je odr eno za p a eđ osjetNe kad je r o Ehanu. iz kaer miona od kojeg je ost samo izg jela hra st og ž a ala or p ar a eljeza. i čak ni nekoliko satp aš i oslije nije op azio kakve je t ke op eš ekline zadobio. br se slož i da ne samo šo se imaju iš af zo ivš t pavo nap i. Net dr i bi čeznuo za ko ug slobodom i odvojenošu ali ne i Ehan. S mog vidjetkoliko Ehan ž bit vi u i t eli i t amo. t r omog D ao aveu izvućse iz t i e neug odne sit uacije. r inaest odina g ovo da ni g ot jednu noć nisu poveli r r azdvojeni. oš i koja je sat nast ima ojala osloboditvozača. r i likova na Ehanovim r t ukama one noću S ehouseu kad su zajedno isp p a. . r it im o nost " Polako"r sad D . eče ave Ehanu. uključujući st o p op ž r i ar olje ojnih livada iskr iž t nim zidić ano r oš ima. r mlja D ave Mever pije neg šo g nap i. Njih dvojica su čest r o adili zajedno. Podiž i g pisjetse p uć a. O zat ć kad se H ." or " nam"Ehan je spemno p Z . bi samo mog poš atkr onu zar t kad ao r et i oz aslu r i na avu suncu sačekatsvoju supug Ut i r u. iječ t " vala"Ehan povuče r kr kosu. uvijek je cijeli svijet amo iza ove ganice koju čine zgade t r r dravne upave. onda se čini da t nikad neit aj . O ne mož ni zamislit ć t n e i kako ć ikad moćsp i bez nje. već je t i duž . K čovjek pit s r o t a ust ad r isnut kr ivnjom jedanp p ut očne g ovor i." ni iz Marlanda nas pit ć i ja tkaž da su tdečki O y r išu. ug lavnom onda kad su zvali p oliciju i vat asce da zajedno nadzir r og u nezg na međ ž odu udravnoj cest Pr li su mjesec bili u ekip i. t O do pozor i p ne zast da soba ne bi izg de r a odig or ledala t mr ako ačna. t r uku oz n r e ep sunčeva svjet pobila i zap lost r ljusnula zap t ur Još ušeni ed.

" eče. r D eče ave Bar ju. p okazujućzube. ili im odr e kaznu zbog ap vož u p nje ijanom st anju. a sada er su tistklinci. O je osoba kojoj se obr aju kad je u p anju neug n ać it odan r azvod ili ost avinska r r ili kad jednost aspava. ili je t mož zbog og o da t odvr nogsvjet koje mu at la br e boju s kož iš e. t ug " Nadaju se da ć g do kr t e a aja jedna pebacitu Marland" r i y . ney " e. g lavni r azlog zbog kojeg su mu se djeca u š a koli r ala i nazivala g hijenom.ć pest i. " Misliš ć me sp i? da eš asit " " avno"Bar se osmjehne onim svojim velikim. t ledao svoju supug on viš ne obr a p r u. At se neć dog i do kr t it o e odit aja jedna. t var og š "vo ide. i ž najljepe izg n eli š ledat Ž ovih nekoliko t i. Pr avila i pop su jedno. š oNar . pvi koji r ist r t onir Bar ju kad njihovu djecu udalje iz ogt ena elef aju ney š kole zbog osjedovanja mar p ihuane. a t je slučaj s D e r at o aveom koji nikada nije bio baš r pava osoba za ovaj p osao. eli r aka povestnasamo s Jor pienut r i ie. A et on je t osmijehom doug a li o." E r p eli eć Bar izađ na hodnik i mahne kad ug ney e leda Jor ie. a osobna bol r isi je nešo sasvim dr o. ney ir kim osmijehom. osmijehom koji je. O je zaljubljen čovjek. im g ao do E geen D ivea i t svoje g ur verr r e oleme kuć ine. " ž Ja ivim od t a šo sp avam ljudske ž e. avno ž s nekim ele p ovjer ljivim p azg at or ovar i. at ney Poslat u ć p iciju na sud za mog e isp ivanje. Nemog e je ad adoš t at ney uć nešo počit i iz njeg t r at ovih t amnih očiju. e ać ozor nost Bar ja. koji su g t besr i i a ako amno izazivali." K ost e sami. L mu je blijedo p ice op kr ut ede. Ehan se obr i Bar ju. na ney Z ur koš u hlače i jednom r ag a ulju ukom pijeđ peko svoje cr r e r ne nar br asle ade." Jor se aut zaust na p kir t i čim je Ehan ug ien o avi ar ališu. "ož mi sr u. r je no šo se st i p oraju. i bar ć mi mor i na et uć it em e at nju odg ovor i. ako se mene bude p alo"odvr i Bar . . T se baog t aš ivot ime vim. " Neć it . a da on t i o nije ni znao.

odnik izg leda zlokobno. C lot je iziš na pednja. uope nije supug ć sp avala. da mu nar očnjaci. T je moj p Pođ Č e. ili p asli andž Z ur je njezin st poize? asig no r r ah vod st ne noć jer ona. S amo je na mahove." n je zagli. O djednom su se t amo st ili i ne ž ot i. i bavila se har t e la r t amo novinar ima. p ada lavičast oblacima koji se vuku im p njezinom vr sp t i se nad nju i pibliž o t ušajuć u." r ut Bar ja obr ney adova šo C lot t t har t očno zna šo t e t r činit eba i da zašitJor Pomisli na t kakav je idiot onaj Jay mit ti ie. a najg e od sveg ili or a je t šo se čini da ni jedno od njih za t ne mar o t o i. ali iskr eno. izu a aspave ust z eć vućć g i bit e doma za dvadeset irsat i u a ć čet i a. A Bar li ney nikada nije shvat kako je t namjer io o avao učinitzbog i vlast it int esa. vadeset irsat r čet i a azdvojenostza Bar ja i njeg supug D i ney ovu r u anu su sasvim nor malna st . pest inut o osao. pekop a nas. I t var ma r aka kad se sr nu u dnevnom bor enut et avku i Bar shvatda nisu pog ney i r ovor danima. " i! eka t I r ani se br i. S su u gadu znali da on š a naokolo. a udaljenost koju mor a pijećiznenada joj se učini nepeg r i r lednom. i vidi se da se nije p r ot udila p očeš i." Jor je zamiš ie ljala ovaj t r ak. na t r ak-dva sklop oči t enut ila e čak i t sanjala o sjenama. p ut r aš i. Jor izg D čet i a" ie leda još smuš enija kad je čula šo su za Bar ja dobr vijest D t ney e i. vi r ar svi osim C lot i nekoliko je p a Bar doš u nap har t e. i na kr je odlučio ishod njihova br ost i og er aju aka avit ur ukama sudbine. nešo uviđ t avno. ut ney ao ast da joj nap e p iš isamce. ni op svog r a. Šo li ć zat i kad t e eć ot i vr a? vor at Mož se Ehan pomijenio peko noć mož su da t r r i. o bio S h još kad su iš u š li kolu. ljat " li C lot sinoć ala s t Je har t e ost obom? " Jor kimnu. " la sam kr st nja vr a i ost ie I ziš oz r až at avila C ollieja kod svoje mame. U malo sr e. ona enut osjetst H i r ah. r avajućt i ako . Jor i ako inut O r ieno je lice isp ijeno." Nemoj bitt zabr a. i sad kad je kucnuo. " at u sve od sebe da Ehan ne zavri u Marlandu i t it D ć t š y r až ć da g se do r r p i uz jamčevinu. vor ele ić I maju nekakav kamiončić ar an u kolnom pilazu G p kir r leasonovih." " vadeset irsat .

njei t zin dr i supug ljubav njezina ž a. Jor je ie osjeć da bi on mog biti anđ kojeg su na zemlju doveala ao i eo a le njezine sebične p r i ž ot ebe elje.blizu da im je mog vidjetoči. Jor p r do njeg i ag r . Mož g je ona zar da a obila t u kr sebe. zamiš g uvijek iznova. i oni jedva mog g ada u ledatjedi no u dr o. adenog njihovih ž a. Jor nasloni g ug ie lavu na supug gudi i sluš ot r ove r a kucaje njeg sr K ova ca. jedno u dr o. Na kr kr i dje ug aju ajeva. omog lo pež i ovu p r ivjet aklenu noćH . pava bi ljubav čovjeka r mog i pivezatondje g on zapavo ne pip la r i dje r r ada. R zazvuiječ či p ut op molit i doist samo mu je njezino ime p ve. e ust i. jede ono šo mu ona aj ava evet t spemi za r r učak i ide na p osao. iz ivot Ehan dovede Jor do st og D t ie ar a aveova kož kauča i pinog r vuče je sebi u kr Ne mož je p it A vr ilo. O dmah osjetdaje sve u r i edu. i ne mož si p e omoćg i ledajućg ovaki a vog laž opuž . R azmiš ljao je o ovome t r ku. u njemu nalazio p p u. D o. dok ijao otor g na kr nije odbacio na dr u obalu cr r a aju ug ne ijeke. nitse cjenkatza jošPilje u a ž i. op se njime. ne ž uš eče elim dap lačešA ona p ! li lače. kad bi g t g est icu. odao je kr vat s njezinim imeoz r u nom na usnama. r joj. no t enog ukr . O t ce ž ca ug kar n ima izdrljivostza dvojicu. O učini p na osljednji kor i ot i vr a D ak vor at aveova ur eda. r olako i njež a onda onim očajničkim p no. njihova ž ug udnja jednog za dr im i za ž om a ug ivot kakav su do t vodili je bolna. li ijeme bjež ne i. O je još n uvijek onaj istEhan. i avit i i . ucanje je ubr zano. bezizr ajne i t la i až amne. a Bar zat i vr a i omog i im int ney vor at uć imu koju oni s pavom zasluž r uju. p oljup cima zbogkojih ona zajeca. " ie"r Ehan kad je osjetu svom nar Jor . i sad je enut ljao a t t aj r ak t V ju je p enut u. ivot ie ot či a baci mu se u nar učje. da sp u njezinu kr u. hladne. . at a ako ledala dok sp ava. i njoj se oduvijek činilo da Ehanovo sr kuca bre od sr dr ih muš aca. a zapavo mu je mož suđ r da eno bitneg dr dje. Mog bi la g konop a cima zavezatu čvor koji se nikako ne daju r i ove azvezat i. eć očeo ljubit najpije p i. a. dobr izg ž i o leda za t r ojicu i ima sr ce za š or K kad. eče t i učju. oljup cima od kojih se sve t r ese. mog g zadrat nitzaust i.

r a ep lane p lavičast mr kad pice e lje t uzlet e. t p mulo ne r o ot br ujanje koje p r i svaku g opat lasno izg ovor r enu iječ. na ane r e r u. deset ci p lavih sojki kljucaju u r osnoj t r O p avi. V om r ani. a onda odjednom shvato čemu se r T je st T je jedino šo ona ne ž i adi. kad sud shvatkako je sve ovo g o. ješ r ir er ove ost a pice uvijek pivlače ljubičastcvjet t r i ovi." e r i lup " Nemojmo mislitna vr i ijeme. ljiljan. ulici. p r r op ot esajućcijeli njihov svijetO se nikako ne mož i . kao da se t it . a ak e t mor i učinit K se Jor okr at i. p ed ančast ljiljana i svi su ih okr i pema ist enut r oku. slim da ć i pije. sve dok se njihovo zujanje ne r azleg cijelim gadom. ve leda p lavo u ovim t r enucima: zidovi. i u š af kolskom dvor t i na išu. T je ono doba g o odine kad su mladi pićnajdr i p ti až lijen jast r ebovima. T ne ađ amo u S ehouseu. ad ie enula pema Ehanu. ali svejedno se dolaze g itna p ost i olja. Ehanovo t lice i sjene bačene na njih oboje. zna da ljudi u maako ie ovar . a a okr om on osjeć kako vr a ijeme pomiče kr njih. V o ž edr nebo i p lave sojke viš je ne zanimaju." ney e da ć t p itza dvadeset irsat Ja miBar kaž e e ust i čet i a. njeg se ime t čest sp ovo ako o ominje da je već ost p p alo op izg anja mag ut ovar ičnih r koje pizivaju p iječi r čele s p olja. e ad e Ehan p t omno pomat Jor S svakim njezinim p et r r ie. ust or r u p ozdr t avi amu. vječne kao nebo. pivučeni sunčevom snag Plameni r om. "judi ć o meni svaša g L e t ovor i"r Ehan. na omisli na t kako se o iznenadila kad joj je C ollie r ekao da p je sojki nema p p er lavi ig menti ona zat t od uskovit . n e nag ledatJor ne mož je p it p ip se boji da ć baš o i ie. ljuljajućp r aj i odove i st ove. C ijeli njezin svijet sadran je u ovoj sobi. u njeg r t ovim očima ug leda nešo šo ne pep t t r oznaje. o t eli vidjet S izg i. o r ah. r ist onom silom kojom sunce pivlači ljiljane. eče t o već dog a. p lave kao zumbuli. S viš ne. p omisli Jor O ust i piđ pozor pivučena ie. Jor ie okr leđ t vanjskom svijet sp i zast na pozor i ene a om u." I ut t baš om r Jor zap ono šo r e odmah isp enu ie azi t ast od pozor D r a avea Mever O azi r nar sa. e ust i. Polja divlje lavande post u se iza š if p aje. I Jor nije čula nikakva og anja.

di t nejasnu kr u ivnju. I ako ć ih ir isuć ar ako. i ug a. Jor Svaru koje neć a r var ie." d omisli na sina. t zabr ostt izr njeg lica kad u inut . u svojoj kr i mesu. Pa koliko se ž t mož p ena ime e ohvalit S eno im je da i? uđ budu zajedno. ali sad je konačno doš pavi t ao r r ak i enut mor ć joj r i kako najbolje zna i umije. Najmanje od sveg je ž svog r viš a elio sina dovestu nezg i odnu sit uaciju. t da o L e r i." o Ehan r t azmiš kako da joj kaž na pavi način. jer je čovjek koji ć uvijek pije p on e r omislitna dr og neg na sebe." ovat " oliko t mož bitgozno? Jor zvuči bezbr no." " ojit samo ti C Post e i ollie. on nije bio na p u za NewH r ut amp e one noćkad je shir i . at e eć " Mislim na zaist gozne st i. Ii t znaš O p to . Jor zna o čemu on r ie azmiš vilja. zvonkim osmijehom.lom gadić imaju p r u sve se miješ i. D nije t a ako. " uš zar i misliš ja t ne znam? judi ć uvijek pičat D o. Jor osjeć njeg ž r at r r at ie a ovu elju. Jor g i dalje naie a st zadir avi kivat i. na svom licu i r amenima. U dvost se za t i r uči r en st i se ondje g nikad r vor dje anije nije bilo ni t r ačka sumnje. R lja e r azmiš ljao je o t ome g odinama. " da si za sobom ost obit Toje dječice koja su t Mož avio elj." Ehan se zahvalno i t no zag t už leda u svoju ž enu. aj az ova je u t akvom st anju. ng bio bi čak dobr čet i t e kilomet a dalje. emo pavo. i ova r t e alit on se osjetp ođ njezinim p i og en eckanjem. Ne ž je eli nikad pest i pomat i. t i eš ht i p jet ovjer i. " oć li mi t r i da imaš ug ž t H eš o eć dr u enu amo u Marlandu? y D ž r a eliš azvod? " " Ne. on ne bi ni bio u Novoj E leskoj. koji mor t jetsva t zajedljiva bockanja do kojih ć doć Ea r i p a e i." Njeg ljubav pema njoj nije nešo s čim se mož š i. t han poblijedi još e. C Ne ini ollie ć bitdobr čim se tvr iš e i o i at doma. T je u ljudima. Sr je zar ako a t ah azan. ali se K o e i r " ie iž t ne osjeć u sebi. vi koliko li samo on ž za udi njom. i ona se nasmija r u ot ebu at onim svojim umilnim. o " br se. r i t ala t ice pije neg šo si doš ovamo i up ep at r o t ao oznao mene.

g je izvor voda bila deset ut y dje ska p a bolja. ali on nije usp avao. sp edor nim uličicama. ić t s ag ot i ć do jut up it e se t e r a. i sve šo je p a t adalo s neba nije t ilo unišitni čovjeka ni ž inju. slučaju. melankolične gađ r ane. r o t gada u koji je st ao. sve dok nije ug už i ledao neonske r eklame za S ehouse. o znači da je bilo šo od onog šo joj je r t a t ekao. r ena a novi kamion. baš je jako t or r ić mu r ebalo. af je na. mjesece i t mr e zovoljne. ut ć amo g je svjet i nada. a zemlja blag i zelena. bila ist Z r ina. na kojemu se uvijek nalazi ar vijenac pičvrć uz ogadu. konačno je zar adio dost novca da kr na zap Usvakom a ene ad. dobr zar ujuć i o r adeć ap o ađ i.nju up oznao. ap poklizavao je peko izbočina na K G g s R r r ing eore' oadu. ekao je Jor ono šo je smat da ona ž čut ali t ne ie t r ao eli i. O ast je na dr ao ist očnoj obali Marlanda. kako joj je t r ad ekao. apavo. koji je kup kad je okončao p io osao u C eu. Iak g dje lost p a je uhvat ona nesnosna ž e se zaust na p kir t ila eđt avio ar ališu S ehousea i uš unut čak i pije neg šo je doznao ime af ao r a. a ni p osla. ivo . D r ig ovukao se do š anka i nar učio p i. ne dokazujućnikome niš at r r lost i t a. jer seje bi bio ut uvio u g lavu da čovjek ondje mož p i ž iznova. Noć bila sumor pać solikom. ondje u Por t smout I hu. dvije nesr ne sr et ednjoš kolke koje su bile Jor iene i C lot har t ine jako dobr pijat e r eljice. omisli na p iust nju ož ednio i skr enuo s aut ocest na izlazu iza znaka oganičee r nja br na p zine edeset kilomet a. up io se u L V as one noćkad su se up ut as eg i oznali. O je zaobiš gad vijug n ao r avim. kr ećbez cilja. Pr ilično dug poveo je r i u C eu. u sp r šen r omen na Jeannie i L indsav. i mož da je zat bio t už o ako asno ž edan. zmislio je sve t na licu mjeo st R a. n zio t s. Tebalo mu je p e. kao da je sunce Nevade već r pobijalo kr pednje st oz r aklo. Nije bilo nikakva pijat r elja. O vor je pozor p io ež ti ivot t io r i ust da solika ulazi sa st r ip ane oslao Massachuset dovr a. S r je da g t zadnja p aja u t zabit mat ao a a ost om nom C ommonw hu neć ubit O je mr Massachuset zimske ealt e i. t mu je bila namjer ali je od same p o a. e očet ivot Bit e jedan od t a onih koji su p r ili i koji se ip usp ć isuć ogiješ ak ijevaju mot i gadom bez poš i.

r shir ekao joj je. r je C lot i Ehan je u t t di i ekla har t t i om r ku enut . ako odmah ne ode i ne zabor na p i t už avi ivo u asnu ž . st ojat u i. le enut ova ut Ehan je vidio da i ona osjeć ist šo i on. p t t a o t o ome kako g a je g ledala i p r o umenilu koje joj se p ojavilo na obr azima. ali mu je zat ist pedst o ina r avljala por blem. var Z t ojiš da bolje mjest g bi t o dje r ebao bit i? K se nasmijala. u og S anja nisu bila ono za čim je Ehan t večert ao. udeni jedan od najog avnijih mjeseci na p lanet s kricama leda. im ost Z nao je. Pr eljica ijat koja je bila s njom. . Mor je odluku donijetu eđ da e e ić ao i t r enu. p lavim noć i sumor ima nom at mosf om koja se pot er r ezala do Font t a. dug a oči su joj bile bist pou. g je nekor Sr eet dje liko r ičast r a koje je Ehan zap už ih už t azio bilo pičvrć za r šeno ogadu. p har t it ovukla ju je za r e ukav i p okuš odvućdo skup st ih š ala i ine ar kolskih pijat koji su igali r elja r p ikado. I najvjer nije ć i bit ali evo me. Još t r až uvijek se sjeć kako je r a azmiš o t ljao ome da bi se t r ebao up itpema vr ima. st ad ajao je ondje pep t njoj na milost r ušen i nemilosti nije se nitmog nitž okr i i ot i. ili je lako mog zag ao lavitu t bezimenom gadu u i om r Massachuset g je st t dje su. st no? ašo onda st ako misliš ima neko . i ao i elio enut ić I mala je kosu boje meda. O na nije bila sr amež ljiva. var i at ni var sp t novac na š ušao ank. pavu sunčevu svjet u p r lost lavičast sjenama g ionice. avu u ur r okr enuo se desno i t ug ad ledao nju. ali Jor na nju nije obr ila p ie at ozor . ni cool. a ni jeć t e i r ag ljubav nije bila ono šo je t io. nost I tbez mene. Tebao bih bitna p u za NewH r i ut amp e. kad je zgabio svoje p i piš r r ivo r ao avno k njoj. njezinu zlat kosu kako nu sja. A je li.dok je čekao p ničar da p ip a jenuš čaš g ne pema njemu. u sp r omen na dvije sr ednjoš kolke koje su t p inule. C lot K e. i nije se p r oigavala. L i až su mu same dolazile. mož viš nikada neć ot i. r r e. S seut i r at am bi je t g o ovor ot ajućp ent zat ač na jakni dok je io. dor p no lave. i mog su čovjeka skr i s njeg p a. olovnop u. ojim t i g u ledam u t ebe.

ekao joj je. t r je shvat da ć ost i u ovome gadu. Pr imaknula mu se. Pr iviknuo se na snjež oluje i led u posincu. i t t ao i vlaž kolovoz da ne r ako op an . ma kako se on enu io e at r zvao. onim koji je p okazivao njeg duš ovu u. Ne zabavljaju o og ela ov og se. Č mi se da se t pijat r ini voji r elji dobr zabavljaju. Tebala bi im se i tpiključit r o r i r i. t se i on mor sag i bliž da bi u t e ao nut e oj buci mog čutšo mu g ao i t ovor S i. omila lica. ova esa a Misliš neć p alitšo si ost st i ovdje sa mnom? da eš ož i t ala ajat Nasmiješ joj se. io ie r C ijeli svoj ž bio je zat en. Pr se ljubav p ava ojavila ped njim. ovo je njeg adr –od danas p nadalje. i et g nap ut odr o a okon t na mjest g je najmanje u. njemu su se doimali smiješ mladi. Jor se nije ni osvr ie nula na mladić i djevojke s kojima je e odr asla. ost kovala deset cima onih p aj kojih je upavo bio poš U okr r r ao. cip iznoela š enih od p ovanja i sa zadnjim ost ut acima p ela koji su ost ep ali od duš Z ledao se u t pekr e. u mr viš od svih. p ut ivot vor op zaključanih vr a. Tinaest odina on već ivi u Massachuset u mjest koje r g ž t su. et šo su za njeg bili svi tljuo t a i di koje nikada nije namjer avao up oznat Bacali su st i. Podnosi čeličnop zi e lavo mor koje je t hlade ako no u srnju da se čovjeku ledi kr u ž p v ilama. no Mož je i izg da ledao dobr onako pivlačan. nacer io t enim osmijehom za kojim je znao da ž lude. dobr gađ o. joj je p osljednju piliku da ode. i bio p p svjest siline kojom je ž Pa ip dao otuno an eli. ali t je noć u imao st g o odina. p at op p uma. Ne onim namješenim. sjajan i zlat an. Neć li p eš oslije sebi pedbacivatšo nisi ost s pijat r i t ala r eljima ? V io je kr mnošvo g iju. r o r en dvadeset odiš og njak. st ir oz t ost r anaca do kojih mu nije bilo ni najmanje st G alo. neg iskr ene o enim. U mjest t a. ag u r asnu. neduž djevojku ped nu r sobom. ak. u dje očekivao ponaćključ za sve šo je ikada ž r i t elio. susr je njeg p led. amo t izg ako leda. r jelice i uzvikivali. iako je osjeć bol pi svakoj g ao r lasno izg ovor enoj r iječi.shvat da je Jor ona pava. p iako su svi bili t neg njeg a u dje ovih g odina. t u g ionici koja je nalir u.

g dašu na vr ini. r a i r nost kao šo je dan piš t r iven za noć . i on p ustnjeg p an op i ovu osljednjem zaht jevu. D ave je obzir čovjek. . nikad viš ne bi vidjela lice svogsina. on ć bitu ć veličine t sa čet i met S e i eliji r i ir r jedit e na r a. t je međ ost e u alim dobr ovoljcima u V r asnom dr t p at og ušvu oznat o svojoj iznimnoj neust ivost Plakao je kad mu se r p r aš i. S ove g ve odine on svako jut ust i odlazi na p r o aje osao bez obzir na vr a ijeme ili okolnost p r i.p zbogvlag t e zaklon obješ si e r až enog pesuš . Pr lost aje uz čovjeisat r lost o o oš ost ka i lijep mu se za p e p ut ila. K bi joj bilo dop t ad ušeno. ona nikada ne bi vidjela g olubice u svom vr nitbi jedan jedini dan ž t u. opavlja ogade i kr st e hr ove u š r či ar ast umi iza sr ednje š kole g ć se izgaditigališe. nevidljiva. ali niša ne mož izet t e br i poš . O je osjeć n ajan muš ac. svoju duš Ašo se t Jor ona g voli ce. nebo je p lavo sve do Bož a. otuno r sr svoj ž . ivot u. ao otlat elama lut i ajuć susjedst vom noć dok Jor sp i ž u mir sa svijet Z u ie ava ivi u om. mekan je i phak. ne mar i nimalo za svoju sig nost aš i eć ur . zahvalni za ž koji ž ivot ive. bolna i neizi et op ljep bjež puž nitpema buduć i. D ave Mever ot i vr a da ih ljubazno p s vor at odsjetdaje Ehai t novo vr ijeme ist eklo. ut e r u dri u nar ž učju. aklinjao se u zvijezde i u ž svog ivot djet a. odio sin. i pekr ž r r ije ivice i p olja. samo kad bi t e o p omog sp i njezina supug lo asit r a. ali nikada pije nije kar r joj puž sve t u jednom p r io o oljup p p i pedano –svoje cu. r enog t sljevr nog za. UMarlandu kozja kr t sve do dje ć uć y v r aje kasne jeseni. ć ubu t dog evet s onim g kim okusom ž vr kr a or aljenja koji osjeć u ga r lu. kad p adne mr i kad njeg susjedi budu vani na ak ovi t r ijemu zag ledani u zvjezdano nebo. t on sad dobr zna. V osjeć samoć i dvap viš boli sad dok svoju supug eć a u. K asnije. a kad snijeg ić zap adne. Ehan g moli za samo još et t a p minut a. a onako kako nikada nije mog ni zamislitda se mož voljet la i e i. baš na. D dje e r i r t onosi p ice u ur D za st ije osobe za D zahvalnosti polazi kr vat om ar an i r oz r u sp avajućsvoje susjede. i ličicom p unila zdjelice sladoledom. zahvaljivao Bog der p p e na cip u. t iče ie.

o ina avna: vion š nije istčovjek. mog si ug as ao i ao ledat i V ener kako t pomat p ut ubina na nebu. už ar mur ali večer si mog vidjetsvaku zvijezdu. i od koje ist u a ut odobno kr i. Pr asna joj je kosa zamr i o očet ug ekr š ena. var Jor p leda svogsupug i boji se onog šo ć se dog i ie og r a a t e odit kad on dođ ped nju i klekne na koljena. ali Ehan eba t eć t mor izg a ovor i t r ili ć nasmr iskr it O joj r it e iječi e t var i. o r kr asna noći uhvat sam sebe kako se nadam nečemu šo se . a ist je jednost inu. n eče ist i t onako kako je on vidi. r one noćkad je ubio djevojku. zast i samo da se pesvuuza i avš r če i uzme pegš jag koje su bile t zr i t ukusne. ono je njeg ime na p jer iz e i st ovo ot nici Marlanda. ila t NAG D Š C Č V MR I TŠ AS M UG R Ž O INJIUO E ES T O IL A A A UNO E I R SĆ T I . Pr ao it e ut oigat oš je g le odine u ovo doba vr ijeme bilo r no.K ajnje je vr r ijeme da Ehan iz sebe izbaci one r koje mu t iječi p ut op kostst u glu –a mož baš st I g i oje r da i oje. iječi ja je t bila da g uš ka. niša neć pomijenitnjezine osjeć t e r i aje. ali da se y ođ ast mog povestp aj t svog iz mladih dana. I ina je. sp no i t no. ono s kojim je r en i s kojim je odr ao. Ne bi nitpep i r oznao t sebičog nog ojedinca koji je mislio da ima pavo na sve šo p eli. ivjet K OS cr svijeć up ne e. aljač koji sam ukr R ala osar i očevu f ogaf ie ot r iju na kojoj je bio lijepi mlad. O se zaklinje da se niša neć pomijenina t e r tma šo joj on r i t ekao. r niša r i. Ne t r joj niša objaš eba t njavat ne t i. p aj mlaao r i okr og ja okr dić koji st ir uz cest kr p cr a op a u aj olja vene djet eline. koji p r t ož je zviž dukao dok je polazio p r oljima zelene salat soje i kukue. Bila je t peu e r r op r a. ako da g je svaki zalog p a aj odsjeć samo na t kako je lijep ao o o ž i. a lice blijedo. poš bi r ao p aj njeg bez zaust okr a avljanja. iz vr emena kad još ko nije monit g ni slut i kako ć se sudbina s njim okr no p r i. r rt oda ako ele. O odjednom shvae r na tda je t p ak njihove t e. z odine u g odinu sve ih je t e pot ež r isnut a r su se usukale u udicu koi.

ala. ar ocest om. Mojoj majci g odin Per nije ž ser atjoš osp cy elio vir i jednu p or loš vijest niša viš no šo bi ž oš ciju ih i. eljela. iš r logpoljeć kad ju r a je p ozvao ondaš zamjenik r nji avnat elja. on viš nikad nije nazvao. uključujući Š p i koriona u usp onu koji je na svom p u bockao sve. t e t elio amar i je. i svi smo znali r r azlog Nije mog p . Pokazao miut ivot . em a u svijet izvan ovog naš a. le zadovoljne mojom r eakcijom. i r kad sam mor viš neg šo bi t mnog od mene očekivali. S og et e hvat je da ć io e moja majka učinitsve. šo je r t azlog zbog kojeg moja majka a t amo viš ne ž ić čak nije ot la ni poš e eli i. g odin Per . p r ot udila up i svjet Nisam se bojala ničeg bar ničeg alit lo. osim boli i kost ane t i. samo da zaobiđ š i e kolu i t sp u omenp loču s imenom mojeg oca. Neki ljudi vjer da ako ne uju ot iš ped t om i o njoj ne r ovar . og r r ončana sp omen-p loča s njeg ovim imenom. ve až r logljet imam jednu jea dinu ž elju. samo da ne bi mor poćblizu. mož se pet vor oči r ug azg aš eš r var i da se t nikada nije ni dog at o odilo. i na kr g odin aju osp Per nije imao dr og izbor neg ju je sr u K einoj p cy ug a a o eo it ekar nici. Mož se bavitsvojim p eš i oslom i čak i ne pimijet i da je poš g r it r la odina dana –dost vr a emena da ne ost niša. K sam na g njicu očeve smr uš u g až nisam se ad odiš t la i ar u. g su p ili kavu i u r ovor nisu ni sp dje op azg u omenuli moje dr t ušveno nepilag eno p r ođ onaš anje i t kako sam nekim p o ojedincima bacila biljež nice u WC . Još ala r i nije nar učila sp omenik za očev gob. Pr log ljet ot mije p u a eg oš a a ac okazao sva zviježa na ljet đ nom nebu. Moj ot je bio zamjenik r ac avnat u O elja snovnoj š E koli lle Monr i st a se isped zgade nalazi br oe. osp cy I mala sam poblema s nekoliko djevojčica iz r eda koje su r azr iznijele svoje miš ljenje o t ome kako je umr moj ot i nisu bio ac. Nakon it t susr a s njim. O ć kr itdo H a na e už i amilt i ona vozitse nat i r agsp ednom cest p alelnom s aut or om. i ona je t injala u meni sve dok nije p ala jedino ost šo sam osjeć znala ili ž t ala. Z nala sam bitpilično zla. i ljude i ž inje. la odnijetvidjet i i njeg ime zap ovo isano u kamenu. a.nit ne bi usudio t it S od poš ko r i. e o t o i A moja majka je odbila doćna sast li i anak.

V r asci su odluat og čili ne sudjelovatna svečanostiz p t i i ošovanja pema Ehanu r t F du. O eđ vor bično je t t aj je5. K sad o t i ad ome r azmislim. velika zabava u Monr dan. i ubr sam odust od og r zo ala od f e. u kojemu je 4 srnja . ili u bolničkoj ž a r eć evet sobi. D et t p i A -u ž r an nezavisnost( i I ndep endence D )kojim se obiljež p p ay. na kauču. ali nisam se mog vr itnat u la at i r ag ono vr ijeme pije njeg bolest T ko sam se mog pisjet i r ove i. oslala p isamce učit eljici g lazbenog me ispiča šo neć doćna nada r t u i st S avu. V ečer t la. nitsam mog pizvat i la r i u sjeć anje kako je izg ledao kad smo zajedno odlazili na klizanje.je kako hr ost nije baš ako jednost abr i t avna. Nisam je viš ž laut e eljela p ledat i baka je p og i. a uz njeg je obr t a vezan p iknik i š nja duž r Sr a. a ni C or ollie ni ja se nismo p r ot udili ot i. Pokuš avala sam naučitsvir i blok-f u i poi at laut r vodila sat vjež e bajućuz njeg kr . a naš dah pet se r var u led kad g bismo se g ao od lasno nasmijali. g oranizir se vat a r omet sr na ednjoš kolskom igališu. . Blijedio je i g ubio se u bijelim p ama i g laht omili jast uka. zvjezdana i sjajna. vedr kakva se samo je op a. bio je p od onog nekadaš ola a njeg čovjeka. p oeu. eć r ur e i ashladne ur aje kako bi mog nor eđ li malno sp i. p ila sam okr uši r i azmiš ljala o svom ocu. a najbolje je kad vat et Font t eet r og asna vozila up e svoja cr er ijeva pema g r omili i svakog p a olijevaju vodom. Posljednje t jedne svog ivot poveo je lež i u kr u. eš la r it kakav je bio pije neg šo se r r o t azbolio. mož p eljet V ina ljudi u gadu sig no ć uključitr e ož i. ali t me je p a olovica još uvijek voljela. znam da sam t r eba5 Č vr srnja je u S D dravni paznik. bi me t p nuo dok je p on ad odig adao snijeg sve dok ne bi. koji je na p or osljednjem gadskom r er r ef endumu g lasovao pot uvođ r iv enja r ashladnih ur aja u zat . koja je vjer ovala da je r eciklir zr šet za t i Ehana ani ak t an en. smo bili pekr r iveni snjež kr alić nim ist ima. ava otisivanje D eklar acije o nezavisnostiz 17 6 g i 7 . st vjer no ić oje ojat bila velika p r ka. jedila sam u kaf u dok su dr i vjež ić ug bali. I š čezavao je ped naš očima. Nakon nekogvr r im emena. iako sam bila gozna. O su mu sjale kad i ov evet či g bi me p ledao. A ove g li odine je sve dr ukčije. usp sam g nag o og jela a ovor i it da p osjetoca. t F da. U ogeš mjest t a. odine. osim R avat osar ie.

pimjer U em od g ili H r ice. i ja nisam ž eljela bituzr zbog i ok kojeg ć net ost ak ž a povestu zat u samo zbog a e ko at ivot r i vor moje g ost lup i. I r mi je kako mu se mama zaključava p noću sobu spičao o i da je on ne čuje kako p lače. D i. t je bilo nešo šo la i o o t t C ollie ne bi učinio nikad. ko ojat r a. i sad nit neć znatkamo bi ž odveo F dove da g nisam t ko e i ivot or aja e večervidjela na T -u i nazvala. o azu ova vidjela sam da je bio pest en kad sam načela t t r r aš u emu. nakon nekog emena. K sam čula ad kako su st i loš osjeć sam se kao najvećzločinac i laž var e. da sam imala svoje sebične r st r azlog zašo e t sam ž eljela da C ollie p osjetsvog i oca. r ovar og kao da ni u šo nije vjer t ovao. Uočima je imao onaj čudni p led. e asp enje p r i i da ć op bitonaj st i kad vidi svogoca. no on nia ko r je r ekao niša i. ala i ljivac na ovome svijet O šo sam učinila nije mi izg u. Č i V ekala sam da C ollie kaž još e nešo.la bitp i amet nija. a . U ena sam da ć ton sve objavjer e i snit Net je vjer no nazvao i pijavio g a sad sig no i. Ter bala sam g p it ali sam mislila da ć mu se r olož a ust i. i kako u zadnje ak vr ijeme ne mož zasp i sve dok se ne r e at azdani. Mog si mu r i nešo sasvim ao eć t obično. Mama mije obeć da ć me p i. ala e ovestkad se st i i var sr A se ikada sr ede. A C opavit e et i ar li ollie je jedva pog ao. a on bi blijedo g ledao. Ž eljela sam bitsig na i ur da nisam p r ila kad sam pijavila Ehana F da. kao da viš ne g e ovorist jezikom. r sam C ođ ekla ollieju. Jei im danp sam g vidjela da je bacio kamen na jednog od noviut a a nar koji su se smjest u kolnom pilazu C a ili r indy leason. I ina je. mir ladi ajdemo na kup anje. no t ledalo niša t e neg p t ež o ovućr i učicu na ž eljezničkim t r ačnicama. ur ž zbogt a. mož da op t da suje onog t mu je pijavio oca. zapavo. t t vr r ak u kojemu sam enut mog piznatsvoj udio u uhić la r i enju njeg oca je poš Z ova r ao. i peG r mda sam sebe mog zamislitda t činim. C ollie nije ž ić i p izr njeg lica elio i. ko ede. ali on je ip čuje. Neduž ogiješ r t or ne kaž njavaju iz dana u dan. bar ne do ovog ljet em a a. ali og A nekog t dobr na p ut ollieja nije lako uvjer li a ako oduš op C it Ne znam.

li t i a Pr p avljam da sam zvučala pilično uvjer etost r ljivo. pi kr K ur r aju ing G g sR eore' oada. oni mog li vr zmatt neg u blizini. R iž azmiš ljala sam o t ome kako je kad p livaš r L er L peko ant n akea i p okuš avaš dozvatnekog na i a dr oj obali. mož bismo i mi mog nekako at naš da li p omoć Mož bismo mog p avitnaš let ili nešo i. ali t se t u akođ dolazilo i kad je t er r ebala dozvola za vjenčanje ili dop t ušenje da se poš i st nje dvor t S su zgar ir r až iše. adajućbr u i zo nedost ne vodene dubine. ili kad bi ih uhvat da p ili osjeduju mar ihuanu. i da uvijek ima onih koji nikada ne st nu t ut ig amo g ž Pož dje ele. bar eš bolje osjeć i kad g vidišZ ko t ug ć se at a . Z . op jat t mandar Bilo je vr e i vr ina nas je š ina. ve r de odavde izg ledale ist i zat . Sajali t . r Io je sve. vi ančastljiljani su i cvali. da li ost i e ke t slično. kao i obično. kao šo su uhit Br t ili endana D r poš g er vja r le odine. smo mislili da bi se. uć uć ibala p licu. ako već ima mnog zločinaca u Monr o oeu. V ust r ozili smo br i nazo p no. T su ljudi dolazili kad bi dobili i u dje u kaznu za pekor r ačenje br zine. Ž eljela sam da smo samo još jedan dan poveli zajedno. Sdr e st or ur ug r lančane ane ogade bio je p koji je vodio u NewH r ut amp e i Maine. t smo uzeli bicikle i e up ili se zaobilaznom cest S oni nar ut om. jer naje kon nekogvr emena C ollie r ekao I demo. t e ljiljana visoko duž ocest p ut a pica boje isuć aut e. e nog ljunka u zag ljivi zr Pomislila sam na sve t ljude koji su se nekauš ak. koji su jur odbacivali su kamenčić cr a š ili. eljela sam da smo se ot i ja poš g ac r le odine odvezli u Maine i da smo sjedili t amo na obali jezer i g a ledali zvijezde. t K smo st li do zgada D ž ad ig r ravnog eda. a C o ollie je dop io da ja idem pva. a aushir t omobili. i sudnica i vijeć e: vor nica. kako tse g uzdiž i nest u kr njama st ug i las e aje oš abala i kako lako mož ost i bez g eš at lasa. e mo up ili. Mog bismo nešo učinitda g izvučemo. ar t vojoj mami ne bi bilo dr o da zna kako tje on sve objasnio? ag i Pr ubojica se sad vjer no š e p Marlandu i kuca ljuavi ojat eć o y dima na ulazna vr a. iznenada smo se ž ili nekamo.t je t pilika da piznam nest u bunarp r en a r r ala . A niša dr o. zaključali smo bicikle uz dr jer vo.

p t ak. t sam se loš osjeć O ala sam da ć se onesvijest o ije ala. Savio je r iznad očiju i az t uku pomat nekoliko vr koje su polet r r ao ana r jele. sig no a sad ur neć emo st i na p ić iknik kod sr ednje š kole i najvjer nije neć ojat emo na vr ijeme st i na igališe pomat i vat ić r t r r at r ometali bilo je . vor Ja sam već bila t unut nemaš čeg bojat u r a. Pomislila sam kako je ovaj p osjet bila loš zamisao. Pr ut i slinu. va jima sam p ohađ sat g ala ove lazbenog svir su f u kao a ala laut luda i t me je zvuk pisilio da p elim r aj r ož ukama p ituš okr i i. zag ledani u bijele bet onske blokove uokvir g ene log javor i st om. t up ala Ne sviđ mi se ovdje. vor ndje su bila dvojica čuvar koji su mi r da ne mog unut s C a ekli u r a olliejem. Pr lanuo je od ep sunca. ao. kao alo uć da je bilo od p ir i kao da neć p r i još ap a e ot ajat jedan dan. G ovor sam ist baka i ja smo t poš mjesec dovele ila inu. C ollie je p r opimio čudan izr lica. ali dan je bio na izmaku i nešo je š kalo. u r li R osar na p anje vozačkog it koji je ona već r i p ie olag isp a t eć ut p iako inst or nje nije mog skinutp leda. ot Šo ne valja? it sam. t e r avali zgadama D ž r ravne upar ve. K smo uš slijedili smo znakove za O ad li. ako si p i ar ozor sluš S ona djeca s kono ao. g ovo bijela. om ablima lip koje su pavile sjenu. T su ala. djel s p osebnim mjer ama sig nost kako su nazivali zat . Mog si a r ao čutodjeke p ade. sjeć u it onako kako se osjeć R i. . C r i ici ollie je bio u p anici. ali sam se p r onaš kao da je najnor ala malnija st var na svijet t šo C u o t ollie p osjeć svog uje oca u zat u. vor D oimao se kao da bi se najr adije okr enuo i p objeg ali nije. se a i.smo ondje. ali nije r ekao niša kad g je jedan od služ t a benika p oveo do zat a. pekasno za p at S ušao se sumr a nad aut r ovr ak. r a ekao je. služ lup bene zgade. ocest om se nadvijala ljubičast izmag a lica. a zapavo sam i ja osjet jer ila zu. T su se g ovi iznad nas t čudno g t uš o log ako lasali zbog načina na koji je liše na njima p ć ucket na vr ini. uvjer sam C r ila ollieja. a kosa mu je bila p lava. Mor ala sam pičekatna klup u hodniku. O ur i. r ukt s ao i og o samo g e. Pa ip šo smo se viš pibliž ak. a osar kad ima one svoje g ie lavobolje. zaboljelo og avš me je u glu. Nebo je još uvijek bilo p lavo.

Nisam mog ni disat ivot ak la r ojit la i. Č je i onda dao sve od sebe da nas ne upop i t ak r ast još e. V je g ovo p mr ali je još ani ot ao ak. O enuo se od mene i kr kr ajičkom svoje koš obr oči. šo je t r t r ebalo zvučatsmiješ samo šo nije izg i no. ojio e a K se vr io. iš ice oš niz hodnik. ac? it C ollie je buljio u mene. ali t bih se bila ispuž na p ad r ila ločice na p –t sam bila p odu ako ar alizir onim šo činim da se nisam mog p enut ako me ana t la okr i. dok sam ja sjedila na klup u hodniku bor i se da dođ do daha. Mor sam se ici eć em ala suzdratda ne puž r pema njemu i ne dot ži r im uku r aknem g a kako bih povjer je li uist t hladan kako je izg r ila inu ako ledao. Naž alostjoš . Z ulje isao nala sam da sam jako p o- . r Ja sam u hodniku drala g ž lavu međ koljenima. Č ih nisam mog ni pebr i. uvijek bilo jako vr e. i kad je u ž iz O ena djela za mot na vozila povir iz svog eda i up or r ila ur it kako mi je. R znut uke je zag ao u dž ove.jer ollie nije t C akav. amolila sam je p ir u vr icu u koju sam disala. loziju za eksp lozijom u vlaž nom zr –moj ot aku ac br sat koji g dijele od slobode. jer ako r ap nat eć t adi R osar kad je u t ie akvom st anju. odg ala ovor sam da se ne osjeć dobr Z ila am o. a onda poizveo neki čudan g u r las glu. t ledalo t ako. C ad at ollie je jezivo izg ledao. Nimalo. p šo je učinio. nala sam da je cijelo t vr o ijeme –dok sam poš g r le odine pomat vat r r ala r ometeksp . a usne su mu bile p ur ep omodr i p jele lave kao od st udeni. se ž r it mor ć me iznijet Mislim da sam r ele iješ i. jer sam se osjeć kao da mi je nož ala zabijen u gudi. A ist je da je ovako bilo još or Z viš li ina g e. Nije bio nalik na sebe. O ala sam se kao da sam unišila mnog ljudskih o sjeć t o ž a. azmiš ljala ot ome kako je moj ot čekao da pođ 4 srnja da učini ono ac r e . D oimalo se kao daje cijelo t o vr ijeme bio zat en u zamr vor zivaču. U oč visokoj t er urC uć nat emp at i ollie se doimao smr o. Šo tje r t i ekao ot up ala sam. I ledao je g e nezg or g šo sam se ja osjeć S la sam s klup i p la za njim o t ala. at e i. O ala uć u ap nat eć bično mi je neug odno. sam se g e osjeor ć diš i u t p ir u vr icu. bez r iječi. T je za ovakve kao ja –ja bih za dva ceno tt a r cijelim p em do kuć i vr čala ut e t bi mi se u g viš jelo lavi e neg ikad.

t omobila.giješ nag r ila ovor i g da dođ ovamo. ane alt Nog sam ispavila uleknuć na C om r a olliejevu biciklu. ali C oz r ollie je već nest i vidjela bio ao. ili isp i na vr em ulju. i mož je t bilo i najbolje. u ih a. S šo sam učinila r nat eć uć ve t bilo je p r no. C ar r ollie je skinuo lanac sa svog bicikla. samo avio je jur peko p kir t a onda p nuo r ar ališa. D t su r o ada imske svijeć već e bile p avljene ot a u ost r ag dvor t i duž išu obale jezer a odjeci slavlja polamali su se nea. a onda sam odači et vezla oba bicikla kuć pemda su me r od t a st no boi. čak i kad sam p ogeš okuš činitono šo je ala i t ispavno. Bilo je jako vr uć a ja sam mor pop ačitcijeli gad t sam bila mokr e. r bom. S e op r r kočio je u visoku t r i dvije avu su se t ujuć g ug e olubice pep ile i izlet iz t r laš jele r diž i se nja. r uke og r aš ljele. t se p eo peko ogade. S sam na bicikl i ot la do sp edne cest koja je r jela iš or e pat aut r ila ocest Nije se čulo niša osim aut u. ozio je kao lud. ale r o t bile izg ovor ene. t t ek oliko koliko je t r ebalo da bi se kot okr ali. a onda ust i ost ondje svoj biio ao avio cikl. ili pog i. S one r koje sam imala u sebi i ht e r it ve iječi jela mu r i kako mi je uist ž nest su pije neg šo su eć inu ao. e la i ollieja. š ao pema aut r ocest V i. sam samo nepekidne kolone aut r omobila i zelene t r avnat r e ubove sa svake st r asf a. uć sve viš i viš a onda viš nisam mog vidjetC e e. i kad je st ao do ogade. T je ono kad zavlada p p š nja izmeđ o otuna ut u dvoje ljudi –už ena. sjeć r ebalo sp i na loalit mači. očeo okr atp et i edale šo t je bre mog ali nije vozio u smjer naš kuć I je ž ao. Ut om su tse zvuku g ile misli. pazna i beznadna. ali sad sam osjeć da me bocka p ut lica. i da mi t mož niivš a e o da kada neć opost i. t od t r nu skalicu koju je moja baka uključila za zalijevanje zap t ušenog . sam mislila da u njoj izg ledam st ije i bar malo ar em ljepe. i nije se čak ni p a ozdr sa mnom. ig r nekako se zalet u nju. Bockala š ala op ig mi je kož O ala sam se kao da bi me t u. ost avljajućt ove dima od eksp i r ag lozije. Na sebi sam imala cr bluzu koju sam bila p nu osudila od R osar jer ie. Poi uš da ako g ledala sam kr ogadu. sljedeć je nest eg ao. Jedan t r ak je bio t a već enut u. ala r ješ i r e a od znoja kad sam konačno st la kuć Sala sam p vr pig i.

H valila se kako Br endan r pekovr adi r emeno da bi mog unajmitčamac i odvestje da s jezer pomat vaao i i a r r aju t r ometS otse Br . skinula sam sa sebe odjeć Z ig u. eljela sam izg ledat i onako kako sam izg ledala kad je moj ot bio t ali ja viš niac u. Pož eljela sam da svoju sest r u mog up atza savjetali R u it i . judi nju g ovor da je najsmir ili enija osoba koju mož nać i daje eš i. Penjućse voda je s mene kap p st i ala o ubama. Počela je op r i u pihvat t u bolnici H et adit r ilišu amilt L su za on. I la sam u g až kad je baka ot la sp i. ir i endan mož zabavlja bolje neg ikad u da o ž u. ac r odina kad smo mislili da je ped nama sve vr r ijeme ovog svijet a a. nadajućse da ć ug i e ledatsamo t i r ačak nečeg šo viš nikad a t e neć imat sve pije neg R e i. a zbog načina na koji su mi st ili bokovi vidjele su mi se kost Ž r š i. st ena za t p vor aj osao. Z nala sam da C olliejev ot nije C ac ollieju r ekao ono šo je t on ž čut i mož mi je t elio i. Nisam se mozaš ar u iš avat r br i da ć mama op i kako se š ala inut e azit uljam naokolo. osar je bila vani s Br ie endanom D r er vjem. ali on se uope nije p t rr ć ojavio. zag t eet ledan u njezin pozor r . kad mu je e ona kaž da je međ njima g ovo. ali jedino šo mi p na p ivot t ada amet kako ć on. rala a r učala ono šo mi je baka pipavila. H illar Mever je t osjet na svojoj kožkad je p s v s o ila i ala . i kad sam st la u svoju sobu. eć onako kako se nečija dr a mama p ug onaš kad r e p u od jaa ež it buka. O kinula sam dva cvijet koja su usp pocvjet i i sačuvala t a jela r at ih za p oslije. r o osar ie.viš odiš eg njegvr koji je moj ot zasadio pije nekoliko g t a. ačuđ sam g eno ledala u zr i nisam se usp u njemu pep calo jela r oznat R i. Mog si kr i na t ao očit r aumat ki odjel ološ i da tkr lipi u p ocima. e sam bila ist osoba. uke i nog su mi bile pedug e r ačke. ali nije. i v t ot le i i r i oz š a moja bi t mama zat ila samo p e r až odat t zdr venog ke vog avst osig anja i p ur ozvala dež nu sest Pr ur r ema nesr i se odnosila u. ao o a. mog su tkostst itkr meso. da r ebalo bitdr o šo nisam pijavii ag t r la neduž nogčovjeka. a O avila sam C st olliejev bicikl na t r avnjaku ped naš kur om ć ali on nije doš p njeg D ž sam g na oku dok sam om. uvečer i ovamo i st i e u ot doć ajat na ug Map i S lu le henvood Sr a.

e azbojničke per p ade. a ona u t i ala la ug r eć r ed. ka i ja smo vadile st i iz kut na t var ija avanu i baka je p ezala or . eg je ug ledala svoje izobličeno lice u zr calu. a onda sam jednog dana ot ila vr a njezine a vor at sobe. doimala se p p otuno smir cijelo vr eno ijeme dok je ot bio bolest vodila g je na ac an. I og sve dok sljedeć dana nist a. t a sp r e at ava!ekla bi mama. Beskr ajno sam joj vjer ovala. jer no samog p ka znala da nema nade. ali nikada nije dala naa očet znake neg ivnog i t je vješinu vjer no usavrila na t at a u t ojat š r aumat kom odjelu. Na kr kr ć aju ajeva. Mene mamina r r eakcija uope nije iznenadila. i mor ih je pit ako oisp ala r isnutr i učnikom da bi ih p ohvat R ala. Pokuš zadratkr na r aj ži v učniku. p čak ni ot itoči. a mi smo vjer r ovali da se ot odmar i skup snag D o sam mislila da ć ac a lja u. i znala sam da joj viš nikada vor p e niša neć p t u ovjer i. najavila bi. at a vor i Ne pavit buku. ao i ik. ao i. iako je njezin ot š ifkoji je naviknuo na sudar i r ac. kad je r ekla da se ot odmar i ug ac a. ovat Mama i R osar su bile u t ovačkom cent u H ie r g r u amilt i onu R osar je bila t koja je ot ila g až vr a kad su se vr iie a vor ar na at at le kuć Mog si bitbilo g ali si mor čutnjezin kr Bai. it e r elje kao da ć ićna t nicu ili u cvjeć nicu. er . sjedila s njim t ijekom beskr ajnih kemot er ija i nikad nije dala naslut i koliko je loš V ojat je od ap it e. sjedio uz nju i p lakao. iscrljen od boli. ledala g kako lež a i ot enih očiju. a ist je bila dr e i r ž ar ina ukčija: ot viš nije mog disat nije mog jest ni r omoj ac e ao i. ekla je da se moja mama p onaš ala onako kako se p onaš kad sam ja iš u dr i. H illar nije shvat v ila koliko je gozna bila njezina ozljeda. ug e st i kr i nabolje zbog var enut mamine boje g lasa. ološ D anas ć emo p osjet i naš pijat u bolnici. duš r joj je moja o. a liječničke peg r lede.gede na sat t r u jelesnogpoš g r le odine i jako r azbila čeljust . H illar je t pest p v ada r ala aničar i i zaključila je da p it ovr nije baš eda ozbiljna kad je moja mama t smir ako ena. kad je dolazila k nama na r azr učak i kad smo ona i ja još bile dobr pijat e r eljice. azg var i s nama. ekla mama. ao i dje. t da su joj p adali zubi.

bez obzir na cijenu. ut svađ s nep a oznat osobom. su članovi p okop u t dijelu goblja. C ollie mi je r ekao da je on t p ada omag svojoj ao majci u vr i začuvšR t u. nema nikakvog znaka. at i t zadnju t u r unku p t ošovanja i da ć onda znatšo znači ost i e i t at bez ičeg Moja mama je sjela na zemlju. ot uzg ac ajao. R ekla je r avnat Pogebnogzavoda da ide dovr a i da se nada kako elju r ag ć jednog dana nekome. jer one mor otast kao šo su p ekle i a i aju p i. ad ako og da p lače. Tebala sam znatda C ogeš r i ollieja ne t r ebam nag ovar i da p at osjetoca. D onijela sam sa sobom sve šo mi je t t r ebalo za g njicu odiš očeve smr kad sam se sp ila niz R t i ust osar pozorNebo je ien r . samo dio neug ene t a až r i ave ogada od ljiljana. t a. do kog njemu bude st uskr it e a a alo. sa svog r a na dr om kat K t p ledam i vidim je pozor ug u. znam da sam p r ila. A o sada. amo g je p dje okop moj ot i isp an ac. O om bjasnila je ljudima na goblju r da ž t ogadu od ljiljana. i t svake večer njeg mama st u vr V ako i. avjet ovali su nas da bi ost obit čiji ale elji. Pr ledala sam kut u or u mamine sp eg ije mar avać e sobe. t ani om r r ebale datsvoj pii r st anak da se cvijeć p e osadi. Sajao je uz gmove bor t r ovnice i nadao se da t nisam ja. bist čak ni p e omislili da je net zakop ondje g ležmoj ko an dje i ot jer ac. pskalo od boja. sve dok nisam ponaš t inu čet za kosu i i f ogaf r la at ku ot r i- .vr malogpst ošr nož em za g h ra t im ić uljenje kojim je r ezala zašit t t nu r aku. Mama je zalijevala t ljiljane nakon očeve r e smr i t je bio jedan jedini p da sam je vidjela kako se t o i. A t nije bieli u r a li o lo baš lako izvest S i. omot r nicu p unu odr ezanih nokt i dva cvijet koja sam pije ubr a koja je moj iju a r ala. t ot njezine suze. lakala t oliko suza da kat p kad omislim da ljiljani ondje r u iz njezine t e i da lat ne t duž od ast ug ice r aju e jednog dana. Tebala sam znatda moj ot umir Ne i r i ac e. Z r emlja se zat r svaki p kad je isp esla ut aljena r a na igališu i cr su krice paš p aket r t ne p r ine adale na kr ovove. I mala sam nekoliko pamenova kose. i osar p znao je da je net umr ien lač ko o. ova oji t idim je u. i t je moja mama p u ukla. ogiješ T šo sam obavila onaj r ovor o t azg samo je jedna u dug om nizu p r aka.

ajali na t r ijemu zag ledani u zvijezde. amiš ljala sam g svom snag Mislila sam na nas. zap ila sam se r at ut avno do mjest na kojemu se t doa o g odilo. zavr ad vor t mi se u g jelo lavi. t ih usukala s mojom. Nisam očekr u vet at var kivala da ć usp i pije p u jet r onoć kad čet tsrnja p ane p i. koji sam uzela iz ladice njeg noć or ić ova nog mar a. G mi je čudno zvučao. Ž a e eljela sam da mi kaž kako je njeg bol e ova . međ p ama. Ž r ag eljela sam g sad. vr p i ost eti kad g njica služ i odiš beno p očne. alila svjet i. kad ot nije bio p st iji od R r ac uno ar osar ie. Još uvijek nisam ž eljela p ovjer i da se cijeli nečiji ž ovat ivot mož pomijenitu t e r i r ku. ali sam mu bar mog čutg Z u at i em la i las. a onda or var i sam shvat da ne mar šo ć p emet i. O djednom mi se učinilo da se nešo dog a. koje sam ponar š u njeg la ovoj čet za kosu. kao da sam pavi ala r ep i r vjer Ž nik. o ađ S ila sam oči i p klop okuš se smir i. nakon šo sam za sobom zat ilo t vor la vr a. ula kako mi se net pibliž i nadala sam se samo da nisam p ko r ava or emet pir ila r odni p edak st i onako zazivajućoca. odr ki e ezane nokt sat e. i sjet sam se kako je izg ila ledao dok je sp avao u kr u. Bilo je u? it las t no i vr e. Na neki neobičan način osjeć sam st nju nadajućse. a K sam ot ila oči.ju snimljenu davno pije. uševi jeli akom. f ogaf iz vr ot r iju emena kad je bio mlad. ali mi je sr ubr ala it ce zano kucalo. S ila im t u or it amo sam ž eljela svog oca nat . or var mu bi moj ot mog ućkr g až vr a. Jesi li t up ala sam. Bilo je t vr e da su me bose nog p ako uć e ekle na bet onskoj st koja je vodila peko dvor t dok su hr t let zr azi r iša. bijelim kao snijeg evet u laht . D uboko sam udahnula pije neg šo sam se uvukla u r o t g až Nisam p ar u. baš mur uć kao i onog dana kad je umr Č sam a o. Z alila sam cr svijeć i r or ap nu u asp edila one st čice var koje sam donijela sa sobom: vlasi očeve kose. iako sam znala ac ao i oz ar na at da g viš nema. eljela sam svijet kr novi p edak st i u kojebez aja. za samo onoliko vr enut emena koliko je p r ot ebno da se ode do g až ar e. Nisam bila sig na mour g li vr itoca. K da sam zat ađ ao čula neku š ip dr a kao kad se vr a zat aju. no t se dog alo sada. dok smo st a om.

čak i vor i. Č ekali bismo st udeni. S lost vjet svijeć joj se odr avala na licu. O t ivat dlučila sam da ć se r u adije ut it neg povestjoš op i. tme ne bi r i azumjela. kao da sam siš s uma. budalo mala. ne mar i koliko se p ava. dozivajućje peko L er L i r ant n akea. i kako je samo ž da ja budem sr na. ali elio et t nisam p ig T je moja sest uš u g až i sad je st o ost la. " ar i t p e až Z t o okuš avaš alitg až I samo ž p zap i ar u? li eliš okazatda bi t t i e r ebalo zat it za t dobr " uvijek sam osjeć jezu." "ir o p et S ot at ično st enje. i la " ej." už var " ašo ne odeš viš se nikad ne vr iš" Z t i e at ? osjeć sam kako ala . kao da me je zat da činim neekla šo neopost t r ivo. eć oniž " obr je da sam se vr ila. o r i jedan t r ak s enut njim. " ako t ne bih r K e azumjela? biljež O avaš odiš g njicu samoubojst svogoca. smijala se kad je Br p endan vikao za njom." Z amijet sam da voda kap s moje sest R ila lje r ekla mi je da e. už ivali u posincu i čeznuli za sir ječnjem u t lim noć p ut op ima op ove." osar je cijedila svoju cr D o at R ie nu kosu i zelenkast su kap e ljice vode p op ale asno blizu up aljenih svijeć V r je zasikt i zamir a.t p sjeć ek uko anje. at a ala isalo je na jezer kamo smo o ot i ja voljeli odlazitna klizanje čim bi se uhvat dost deac i io a beo led. dok se nisam p Bila očela nasmr dosađ i. Z tt T je jedna od va o naš i o? o najt nijh st i koje sam ikad čula. a čak kad bih ti r Ne iče e i ekla. T je bolesno. "t tzapavo ž p ić " it me sest Šo i r eliš ost i? up ala r a. je iskočila iz čamca i otlivala do obale. o r la a ar u ajala t začuđ g u." H Moja sest je sjela na p pekop a r a od r ut mene. eno ledajuću mene. " sam. G ovo sam mog osjet i njeg blizinu. vijeć su t er a ja sam osjet snaž bol u e r ile. " t t se. voje o? Još ala kad mi je p alo jasno da se peda mnom nije p ost r ojavio ot ac." vor Moja sest je odmahnula g r a lavom. izg u" ovor sam s ila osjeć ajem kr ivnje i bez daha. r " Mislila sam da si s Br endanom na jezer . G ovo sam čula ot la it ovu ot njeg g S ov las. ep ila nu gudima.

r eš š . r azmiš ljala o ljudima koji su se ondje nalazili. O p tuhnuvšoblačić i dima.bol u gudima p aje sve jača. S nula sam t ag g lavu. Pit sam se jesu li i oni kog izg ala a ubili? ije neg šo sam moPr o t g bilo šo p la t omislit R i. t amo g je kož bila najdje a osjet ljivija. činile su luk i bile cr p ut ne op vr ana." Pr p avljala sam da misli na bolnicu za duš etost evne bolest i t amo iza jezer Nikada zapavo nisam r a. eć ko p i nakon šo mu je ot umr od r t ac o aka? ko još r T pislanja už ene ar š ibice uz t ijelo i smije se kad mu kaž da je budala. nadajućse da neć pimijet i. zo ila šo me sest pomat S t r r a r amo sam p a. ali nisam mar za t " r ost ila o. " Jednom sam čit o ž koja je izg ala eni ubila muš ca kojeg kar a je voljela i p okuš g je vr it p ala a at i. ovezavšmu kostjednu za i i dr u. Pit ala sam se kako se oni osjeć za vr ih ljet večerp ut aju uć nih i op ove. Aonda bi svi bili sr ni. Pa šo onda ako me bude zadir t kivala šo sam t g a. i. ali r i e r it amena su mi se t r esla i znala je da p lačem. Z li g je zavrila? r ug naš dje š " ekla je R osar značajno. " Uludnici. lakala. osim moje eš sest r e? " ašo si uope doš ovamo? Z t ć la Mislila sam da je t t odo ebi vr no. C ie ak su joj i obr bile pekr ve r asne. už enu je š ar ibicu pislor nila uz kož i p ledala me pkosno. " boli me." nim Z t nu S njezino je s vanjske st ve r bilo ošr Njezini nokt koje ane t o." osar je p ledala uokolo svojim kr ie og up nim cr očima. ne? r Ne " da si tza ludnicu"usudila sam se r i. zar obljeni iza kamenih zidina. " a smr zamku. nisam mog imat i ubr nisam mar la i. t ako lup O šo sam ž no t eljela." et K sam zap ad lakala. R osar nije r ie ekla niša. osar je iz t bice izvadila cig et i ie or ar u pip r alila je. njezini savreni bijeli zubi. Sdonje st u og r r njezine r ane uke mog se vidjetniz op lo i eklina. " udiš zar " ekla mi je." Č se. je lakir u cr ala venu boju t nje." at " t loš R Nije ako e. T još uš Mož i .

pimjer ili odvijač za pičvr it st r ice. neg o onome šo se t lja ug o t iče samo nje. p ut ijeke bez a op r . I avit moja je mama bila t akva. r st i vr a.U lavnom je bila neust iva. mog su t odie li o mah zabor i. " tnemaš ojma o amer Ma i p ičkom pavosudnom sur st . i ako su t ili da im t R at r až o osar donese. Pit me je za miš ao ljenje u vezi s uhić enjem Ehana F da. bila je g až A je nekome nešo ar a. " nda O kad sam p objeg od Br la endana.. e bi ih nat ala ot itg až vr a. D mi bar a em kosa nije bila mokr Ja sam oduvijek mislila kako moja sest a. R Pa. a ur f ogaf ao ekao je da f ku p r im na st ot ot až r anici s gadskim vijest r ima. Bila bih se nasmijala da nisam piila r zvala u sjeć anje kako je izg ledao C ollie nakon šo je vidio svog t oca. C ijele je zime aut o bio p kir na kolnom pilazu i svaki p kad bi zap snijeg ar an r ut ao mor smo g ot avat p ali a r p i. ali jedina st koje se R g r aš var osar ie svih ovih g odina bojala. sut ć izaću novinama. ko t t r ebalo: za p lak okuć vo. Bez p ovoda sam p očela r azmiš i o zr ljat calu kod F dovih i or kako je st aklo bilo sivo. adnije neg obično." r a ne r azmiš ni o čemu dr ome. S ur je samo zbog ot r ije odlučila datizjavu ig no f ogaf i za novine. S šo sam r t or ve t ekla. " eš vjer i da je Br Mož li ovat endan zapavo mislio da ć p r u objeći udatse za njeg " i i a? " Povezla si se sa st r ancem? " " ost I sp avilo se da r za Bost G adi on lobe." vučala je ozbiljno. ali izg ledalo je da majka i R osar za t ne mar Nema t sile koja ie o e.. p ut op jezer bez dna." adr ala je sp Z ht omenuvšmu i ime. ijali ar " ekla sam im da su zat ili neduž a čovjeka i da ameR vor nog r pavosudni sust t ički r av r p p mijenjat Z eba otuno i. Iot r ir me je. mislećsamo na t kako ć svi u gadu buljitu njei o e r i zino lice dok budu isp jut nju kavicu. p avu" odsjet sam je." r e a i " og još K a zanima šo timaš eć " t i r i? " njeg sig no da. o " ovezao me kućs jezer neki novinar. r D i a " ekla mi je. Č jer vor i ar na at inilo se kao da je R osar sad nadvladala svoj st i doimala se samodop ie r ah. onekad bi t p r o ot ajalo sat ima.

izvijest me je R i ebe" ila osar maknuvš ie. r Pomislila sam da ć se R e osar nasmijati r i mi da sam ie i eć idiot da me t i r zaključati p itt kad budem djelovala eba i ust i ek kao odr osoba. r da ć ala " I mam novostza t . ne? U vijek sam mislila kako imam p amet sest ali sad ć nu r u.obale. ni sama nisam znala. gede. ediše r vor čađ boju ug avu ljena. peviš š ana da bi mi uzvr ila. Mož je bila u r ep da pavu. Mož ona uope nije osjeć bol. I eno. g t aš r p bet ila o onu. Plamen je p e o t uć odr avao i p ht ucket a sr t njezina dlana pet ilo se u ao. R ovat o t osar je p ie odvila nog i sjela. ak nisam mog p la ovjer i u t šo sam učinila." u i Moja sest nije r a mog bitzadovoljnija sobom. u mor i r at azmislito t i ome. pemda su mi svijeć osmudile r už uku r e ukav. s čim bi ovo sr D o." S " nemoj!R Ma " osar je otuhnula dim cig et u zr u ie p ar e ak. pije neg šo sam se usp zaust i –oš r o t jela avit amar sam je. o og kr i sjela kr mene. znam li ili ne znam o čela i At mu g ovor uope nije važ zar " im. dok ja nisam p r okup svoje bezvr ila ijedne st čice var i sve ih bacila u smeć U asila sam svijeć p sam bacila i e. e r e okir at " ašo si t učinila? Z t o " O dmahnula sam g lavom. " o. ug u lakao i t io melem ili vjedr hladne vode. eci i anje t r ebalo imatveze? i " " a g pizove"piznala sam. kako je obično činia i la kad me je ž eljela p ijedit ali ona je umjest t a načinila ovr i. ali umjest t a ona je samo r asla o og ekla:G " ledaj ovo!Savila je r p "t uku onad jedne od svijeć i drala je ondje a ž duž neg šo sam ikad mislila da je mog e. ali ona nije ni t nula. " obr r tmeni onda." Pr ila sam r i. Ii t znaš at t o . sve dok nisam pest p ug aj r ala lakat Aonda i. K . R ila osar se zganula i st ie r avila r na zacr uku venjeli obr Č ni ja az. je pičekala. ć no. O skr čekivala sam da ć me sest p e r ovućza kosu. "ve ima veze. " adi se o t R ome da ć bitu novinama. " n se nikad neć vr it r až o O e at i. g e a . i r s vat S ko dr i na njezinu bi mjest zap uku r vat e. D a r . i zr je p ao p r ak ost lavičastU ledala je ono šo sam r i.

a lice joj je bilo blijedo. o t e ot r ija i ć zadovoljitmoju sest Č ni t šo je bila pelijep nije e i r ak u. Pa ip t šo ć joj f ogaf izaću novinama. a onda se vr ila i st at ala uz R osar Mislila sam na C ie." osar je odmahnula g ie lavom. V je pekr ila ie om o eć r iž Br endana D r sa svoje list i. na t koliko je on bio doo barna t kako su mu bile st .njih. le i ndje na t r avnjaku bila su dva bicikla koja sam dog ala od zgada ur r Dž ravnogur eda. nije se dog ac o. joj bilo dost " ko me ne voli onako." R osar se doimala mekš neg obično. R osar je p ila zadnju cig et dok sam ie uš ar u uvozila C olliejev bicikl u g až da budem sig na da g nit ar u. ovar " Puno p a. najvjer ojat nije ć i sama nest i. I ut svaki p sam se jako r ut azočar ala. " Bolje da nije. alih ar nih at r Mog smo osjet i mir p li it is okoš t ene r pemda nit nije koave. zabor ie." K ogeš " ni et " ava r " Pr iječ? Moja se sest ljeskala u onoj mokr odjeć r a oj i. u at Pr islonila sam C olliejev bicikl uza zid. koja nit od nas nije kor io at ko ist ot kada je ot umr i kad smo ih ot ile. o. Pog ledaj samo mamu i t u. avila s kim r azg a. O o. e eli i ivot " ar i misliš je it ikada zavrio s pvom osobom u koju Z t da ko š r se zaljubio? up ala sam svoju sest " it r u. t r a. ur a ko neć ukr i. nakon šo je p noćpoveo er vja e t ola i r sam u unajmljenom čamcu. Nit eljela bit i voljena. ske " akva p r ka. Bila su p ut a op svih ost g až vr a u gadu. Povukle smo klizna vr a. zasig no je i on sam shvat daje ur io poš . o isnut usne kad se od mene odvee zao pema aut r ocest kao da me viš ne ž vidjetu ž u. L at jubav iz djet injst R va." li ja sam znala da nas je net obje t jako volio A ko ako da nije ž da g elio ledamo kako on p i." " oliko si p a tbila zaljubljena? K ut i " Nikad se pije ne bih usudila niša slično up atsvoju ser t it i st ali večer je R r u." O su bili sr ni. A još e ast ko jednu st u ž u izg var ivot ubim. kako bih ja ž a. a ja sam osjet mir ila is dima i jezer vode u njezinoj kosi. ner lost ak. vor odilo niš t neobično. i. " Bili. as osar kako se čini. r ko sio naš r t avnjak cijelo ljet Mog smo vidjeti mjesec. V at olio nas je p p otuno. . ollieja.

i nije mi se ost ilo. uvijek se dobr zaop i o . Sajale smo t zagljene. " obr . a kad se i usudi izaćvan. " až nešo"r Z eli t . ila O je uist bila najljepa djevojka na kug zemaljskoj. ali ja sam svoje već bila zaž eljela. ako r udila osjet i nešo. R osar se obzir nasmijaie no la. ekla je R osar dok smo st ie ajale t zag ako ledane u zvijezde. Pr imjer H ice annah Phillip koja vodi kaf . a. jer ko je svoju r pebacila oko mene. ni za cvr ć e uć u lost čke šo se g t lasaju iz ž ivica. ao omislitda je imala sve i one op ekline na r ili da se t jako t uci. zaž t . L BI I A R NT C L I O DJEME UO O LEF R Đ NOMA OL D UG A UK JI UO L JU I R D O S D L Čli ig ir i sranj unat br U I nor at p oč ojnim kuš njama. O smo pop ze. bila niša dr t ukčija od mene. T smo iznijeli deke na t i eor ad r i ost avu ali nakon p onoć i svat od nas se t i. ko r udio pvi ug r ledatant es. ić g sunce i zat je u zat enom post u. r Neć eli i" ekla sam joj. na inu š li p osebno noć Nikad ne bi mog ni p as. paznine. čak i onda kad ima sloo vor r or bodno p odne. ni za dug dane koji p aju sve e ost p lavlji i p lavlji kad se dan pet a u noć r var . odg D o" ovor je. U im op vijek ć bitonih t dog e i vr lavih st anovnika koji zazir od lijep vr u a emena i uope ne mar za ž kast sunčevu svjet . i ar cr veno sr Š p ce koriona. t bje r ust vat ile r omet sve ost t smo p ledale u zviježa kojima i alo. i r klop ž ekla bih da je t akođ er p eljela nešo šo nikad neć imat ma koliko bila lijep nije ož t t e i. lijep juim t r bez oblačka i lijenim obeć ima avajuć p odnevima. e og đ nas je ot naučio pije nekoliko ljet kad se iznimno mog ac r a ao vidjetmet ski bljesak.koliko jedan čovjek mož voljet–i šo smo imale od t a? e i t og Niša osim t e. t ug r D t je moja sest p p zabor o ada r otuno a avila t sam. alerična je na s. var " u. it t S ila je oči i zadrala dah. uku r t ako r kao oni koji se ne mr zahvalne zbog ame. i boli.

od onog olujnog a do p p aklenih vr ina. I zbjeg ljude s onom ist ž r ava om ust inom kojom voluhar u vr njeg majke izbjeg ice t u ove avaju zamke p avost ljene u jag odama. luš i se pit na r eljska up ujuć r om odit ozor enja. amilt ona. L jubomor je na svog an a sina Br endana i ost t ale inejdž e u gadu. ož od ako g nit ne mož ponać Pož da je t u milja daleko od a ko e r i. kako se lako mož e ut itu t vodama pije neg šo net čuje njihove p op i im r o t ko anične p ozive up omoć . r livanju. osp a ag eđ t ujut jer se op r o. osamljenim mjest ima. . da zavri st iju. C ollie F d je međ onima koji t aju za mr or u r ag ačnim. Ut st oj zgadi. t jet lavi o oj uć Mar D r cijeli mjesec nema ni t k er y r ka slobodnog eenut vr mena. t duboko da kre a. njeuć g je liječnik up ov ozor na veliku op io asnost dobivanja r od aka kož kojemu su p t i izvrnut t se danas Bili skr od e ošar g i. š olar K dječak. ili obuče majicu dug r ti om ih ukava.šitkap za bejzbol. ali se u zadnje vr ijeme ne mož nitpisjet i kako t izg e i r it o leda r onitu hladnim vodama L er L i ant n akea. joj asno p očinje vr i u g p t vr ini. ok ollie pomat kako se p eć r r a okr u š g skalar p eli da i on bude p vodom. koji se uvijek hvalio kako p odnosi svakakvo vr ijeme. e iva p odnevnogsunca. izgađ v oj ar r r enoj od kamena i cr venkast cig povestlip ih li. a zo r eo. mislećkako ć ljudi u gadu ut ić ajuć i e r mor i pičekatda malo zahladi da im on donese p t at r i ošu. Mar je ž za ljet Bio je pvak u p ao k ivio a. p osebno nakon šo je peuzeo zavritEhanove p t r ši t oslove i uzeo majst a za sve p imenu S if t or o w t amo dole iz H . g je knjiž dje ničar G ace H ka r enlev p avila g ost olemi akvar za izlož D C ij bu. r i anjsko p odne sklup u jedop čan nom od kož naslonjača u čit nih aonici ne r azlikuje se od večer i u veljači pać r enih solikom. zavalivšse udobno na nekoj od klup pei a r kop a kaf a i čit i novine. eli isuć Monr u Massachuset od mjest koje je br pezr Ne oea t su. koji spemno i r er r r ado izazivaju sudbinu skačućna g i lavu s vr najviš lit og ha ih ica. Pošar Billa S ta hanona. bez obzir na visoku t er ur G ođ G e ur uje svoj vr samo a emp at u. Mnog vr o emena C ollie povodi u knjiž r nici na L t A iber venue. Najčeše se C ć ollie smjestiza p i olice s časop isima.

kilomet p kilomet . luć C ollie ne ž ni s kim r ovar i. da se voda ulijeva kr pozor dot oz r e. ječućs blat i njava dna L ant nL er akea. koja ur her uvijek cvjet nekoliko mjeseci nakon svih ost st a alih abala u gadu. i na t mjest r e još t u devet o sedamdeser om u ast od isuć st tg e odine. čić r ljanje novca za novi por zorzbog a je svjet koja p na naslag hre knjig . C ollie list jedno st o izdanje T Boy K a ar he ' ingA t 6koje s r hur je ilust ao N. nemilosr i o dnoj p š s kamenjem u ovrini dž ovima i u cip ep elama. milju ao i ar o ar p milju. O viš ne ž imatpijan e eli i r t elja. Nema veze šo je K oduvit at jek bila njeg vjer pijat ova na r eljica. ali nešo se u t njemu pomijenilo. njeg je sanjar ovo enje uzdr mano. Sr i u t anice š ć apu 6Sednjovjekovne leg r ende. o t ome se r O ž bitsam. ali kad p leda kr poeli azg at og oz r zorvisok i nadsvođ s izbočenim zelenim st . C ollie je zag a s pednje st ur r r p majicu p ut ane od op kakvogobičnog lop ova. čeg lost ada ane p a nekih p odneva jasna i ošr a nekih slaba i nepozir kao op t a. t su uslijed t r e akvog divljanja mnog st i pozor i ar r i r azbijeni. n eli i i u u op oklop O a. Šo bi sve dao da mož sad hodatp mjesečini. ug r ir . O zna at n da K čeka njeg ona sjedi naslonjena na najst ije st at a. a p osađ je st g ena o odina pije neg šo je p avr o t ost ljen kamen t emeljac za knjiž nicu. bično se p onosio svojim p t ošenjem. učvrć šenim u klizno pozor kr –on ug r sko ilo leda K Williams. a zeleno st aklo se r ada u t e sit kr ina. piče o Kalju A t u i hr im vit r r r hur abr ezovima . T jabuke imaju debelu kor e u i dobr su samo za najloš p u. Na svome t ijelu osjethladnoć uveza. t svakog list ada g e iju it e a op njile jabuke p ut e p op kiš adaju na t r avnjak isped knjiž r nice. ar ablo jabuke u mjest r ke sor West u. r na. en. t o t e i o r čatp Mjesečevoj blijedoj.bi mog bitdovoljno daleko. na očaj knjiž ničar D ke. et ledavšK na t i at r avnjaku. a ca. i nositt samoć p ut adi. ali sad. U r mjest da knjig vr i na p o u at olicu. C Wy h. kamenog sr p a i udova. ijet t e f S ield eek-No-F t . ječaci se nabacuju jedni na dr e košicama i ug t odgiscima. aklom. asp isuć nih hot G ace H r enlev uvijek izloždokaz –ost ak p i at ojedene jabuke – na svoj r adni st uz vr za pikup ol. O ug st kr log ola.

O izjurvan. D ok br niz L t Sr . jaka sunčeva svjet lost g ovo g zasljep ot a ljuje. a t baš nije bilo lako. Č i da p ak okuš bitist ona osoba kakav je bio pije neg šo a i a r o t je p osjet oca. I io o uć e e dok se C ollie t kr gad vozi na svom biciklu. O zamiš kako ć kor zauš n lja e a dr ati kako ć mu se t ht i e r ijeske zabadatu r i uke. . bio bicikl i ist r van na svjet . T osobe viš nema. Pa ip bicikl mu omog i da zaak. ali isp avilo se da je uniš čao lost ost t kot i sad se bicikl nest io ače abilno klat a met zup i. sve do onog mjest g u r iše st r a a dje najviš boli. sjedne na bicikl i br e i až n i zo p oveze. t bi bilo nemog e. do mjest na kojem misli da se nekad nalazilo njee a g sr ovo ce. Z o i aust je dah. Seć je C r om ollie ost bicikl uz st nja vr a knjiž avio r až at nice t e se mož izvućneop eno. t r agsvoj bicikl iz K ine at kuć i up io se u knjiž e ut nicu. kako bi r azmiš pije samo nekoliko t ljao r jedana. do kor ijena. R azmiš o lja svojoj majci. p lavo mjest ali i da nešo p o. zaključanoj t amo u sp avać sobi. i t a r kad ac r ež koja se u njemu nast ina anila g i i t a g na bijeg neko or jer a u zaleđ eno. U r eđ aj veni uš sebi čuje kako se st ablo r i. Mor je jut ot i do K ine g až ao r os ić at ar e.dok knjig pit ć čvr o uz gudi. C ollie osjeć bol u gudima ot mu je ot piznao. uć makne za ug pije neg šo je K p nula p led –njoj su ao r o t at odig og vidik zaklanjali zadnji r ičastcvjet na st už i ovi ablu jabuke. I nekog azz r log t mu se p hvat a aj ot čini ist t o oliko ispavnim koliko i p r ogeš r nim. i njemu se odi e u deja mah učini daje pedodr en za t jedinst r ilački čin. azmiš o onom novinar koji g je lja u a pog r onio jut nakon šo je uzeo nat r os. ne r ako oz r azmiš o lja p ecanju na jezer ili iganju koš ke sa svojom ekip onako u r ar om. alni čanici zabijaju u pednju g r umu. C za iber t v eet ollie p omisli na nešo st no –p t r aš osjećć t jabuku. i r njeg oca koje g ne iječi ova a ost avljaju na mir ma koliko se on snaž t u. valovi vr ine g zap uć a ljuskuju. uvjer oj enoj da on ne mož čutnjezin p R e i lač. ut avio r unut zgačao r r a. no r udio ne mislitna i t o. t osiječe. O a kao da je t jedino šo mož r čist i st i sjeć o t e aš it var koje su mu nap unile g lavu. I mu je sinula odjednom.

K zamiur oz ivot ad enu ao f er at jetur i esnicu u nekoliko dvor t visoke st ke ljubičast cvjeiša. Jedini šor kojim se r p t ikada bavila bilo je klizanje na ledu. ao at io niz Maylow Sr . D se nije zaust p ledatna igališe. D sve od aje sebe da g ne pest i. Z aust se kr C avi aj ollieja i nag napijed. ne r r i r e oz eš kast r O zna daje on izbjeg na ava. Pr avajućse sr ibliž i ednjoj š koli. Č se mukli udar o asf . nije bila zadovoljna njeg ovim izbor Ti br om. t er amo dolje uz liniju u p om r et azdjelu. K skr za ug ulice Maylow . i g su očevi klečali uz svoju djecu. a ove zime se ni na t nije o mog pisilit S la r i. T su uist Plavi dr o inu ozdovi na t enu. " ar a r r aš Z ono nije t momčad? up a voja " it blag o. H tmali ser ej. r zine? je njezin jedini bio koment . C ollie g je čuo a kako viče za njim. ona ug leda nekogdječaka kako pomat ut r r akmicu bejzbola. a zat se okr pema paš uju ci alt im ene r r njavu p eljku šo vodi iza sr ut t ednje š kole u smjer K G g s u ing eore' R oada. S amo za t C r ollie osjetda je odlebdio uvis u op en i ojno p lavet nilo. i od samog og p leda na nj. Č kr eć et ovjek doist mož vidjetst i. kad g je t da o t a kup Tebalo mu je g ovo dva sat da se odluči kup i nešo. i st a ne g og leda u nj. a K p leda malo bolje. osar nije izjavila da joj je peviš sp i da se ie r e or neć oko njeg mučit K je. K osjetda joj bubnja u uš at i ima. uš i u zavoj najveć br f er t eet avš om zinom. povukavšpst kr r et u ogadu. i onja. vaki p kad se sp ila do jezer p ut ust a omislila je da vidi svog oca ondje p aj klup g su uvijek bili zobeni okr ice. už ivala vozit i baš aj bicikl. ar AK je upavo voljela način na koji se ovaj bicikl p ano at r olag i š ip i kr ao. Bicikl koji je vozila pip la ić r adao je R osar sve dok R ie. vikao je novinar dok je p okuš avao sust i C ić ollieja. za r e a i. at azliku od nje. K nije t at imski igač. dje kolačići vr a čokolada. ako se ne a e i var ž i kr ž . pep ad og r ozna C ollieja. ap ih t u kojima su zujale p ova čele. mož i zat šo je bila s ocem onda.Ž elim samo r ovar i s t azg at obom. i uć dje . U or ž ž sp i. a on je vozio sve bre i bre. O od t bjež i danas je izbjeg K Williams i odjur n ada i. r ot a it t za šo je mislio da ć se svidjetR t e i osar ali ona baš ie. io. K g nia avio og i r t at a kad ne bi mog sust i.

a danas def init ivno ne p oji. C ollie je već donio odluku: nikada viš neć zaigatbeje e ri zbol." " li vidio sliku moje sest u novinama? up a K . i niš no. bacajućniske ili zakr i ivljene lopice. kako je na kr a aju dož p az u svemu šo se t ivio or t r udio p ig i. znenadi ih kr kim at udar cem.p omaž i im zavezatklizaljke. r ekao bi mu ot ili. K pocjenjuje igu Plavih dr at r r ozdova. i t ug ad leda da on p lače. svom vr u. C ollie p omisli na kr A t a i na t kako se on alja r hur o jako t r udio bitdobar i čovjek i kako su g izdali. I ac. ali tsat t i i iš čezavaju u blješavim i nepep t r oznat ljivim odsječcima vr emena." " a t me br a još Z o ig manje neg za bejzbol. Neg duost nut dje boko u sebi C ollie zna da je knjig uzeo s p u olice u knjiž nici kako bi bio sig an da viš nit neć moćpočit i t piču. osjeć t inu u ust a ež ima." . D njeg ot danas ave r ni is og er a ov ac t r a. kad malo bolje r S lup azmisliš . Č se daje p az bio neizbjež C ini or an. ollie je uvijek bio najdosljedniji igač u momčadi. r r " me ig hoć li p e obijeditili neć i e. ako se nije pet isuć i om r t r jer ist ano icao. " Jesi r e " it at Ne r azumijem zašo bi nekog zanimalo njezino miš t a ljenje. e aju a ijet t od sveg t a nije bit a a og no." Baš br a D a o ao. nisu osvojioni li ni jedan bod. Z azr r iju at r enu r amahni nadesno. ost K se okr at enula C ollieju da mu kaž kako nema izg e leda da Plavi dr ozdovi p obijede. on i C enir ollie bi r adili st eg da peokr igu. ur e ko e i r at u r nikog viš neć moćpevar i da p a e e i r it ovjer u onu vr u čast uje st i koje nema. O a mir sjeć is t r i podor mir mokr a t ena. i koja nije p ojala u t vr ost o ijeme. uć i O vog uć vr eglip anjskogjut nad ekip Plavih dr r a om ozdova p okolj je napavila ekip H abr iz H r a r ih amilt ona. " oist bi im dobr doš G ozno igaju. Njeg je ot povodio r ov ac r s njim t e satna ovom ist igališu. svojim r at ukama. "ve je g o. L svaki dan ust i p judi aju onaš se kao daje t šo r nešo aju o t ade t jako važ ali svi ć oni na kr jednog dana umr i. " bejzbol je ionako g a iga!K ino sr lup a ona Ma lup r " at ce a. ali izg ledala je sjajno." ollie osjeć o C a sunce na svojoj g lavi.

olliejevo lice sad izg leda nekako dr ukčije. š azr i ekla je K at svojoj sest ali R r i. ali ne zbogt a šo bi neog t t mož mog čut doda:U i ć u vodu bez odjeć ako i ko da ao i. ao i " ajdemo na kup H anje!K t " at oliko ž od C eli ollieja čutp vr i ot dan odg ovor je boli u glu.tnešo viš i t e. . ičekaj p ć vidjet O ć od t t ia eš i. O ima š " r e og ep er n ir r oka amena i umije st no br t i." i eš C ollie joj up i bezizr ajan p led. T si luda. S ut až og vaki bi dr i dječak ug na njeg mjest p r za K do jezer t io od nje da ovu u ot čao at a. aje azočar svojim pijedlog kao daala r om. još . O a t r r aš e i azg at sjeć da ljude koji učine ono šo je učinio Ehan F d š jako dat t or alju leko i dre jako dug O se ne vr aju. I bismo mog ot i do Mož ić eliš li li ić jezer " a? Azat nešo t im g im t iš lasom. o o na olliju t a r at ekao nešo pest no. ni ać li poćp aj zr r i okr cala. A C li ollie nije bilo koji dječak. st ije i ar up kao da g ona r alo. t " emo ot i na bazen. osar se na t samo nasmijala. "ć u e. " š i. p p siie o otuno g na u t šo g ur o t ovor Pr i. i dok se njihov odr ne bude p az onovno mog vidjetu njemu. n e ebe r až Mož je r da azmiš ljanje o t ome. na eli g bolje. tuđ . njezino se hladno sr slama za njim. šo joj je t R t ad osar r ie ekla. a er at aju jela niša p ić t ost i. ako ž . desetR . ali var zo r čat r eni or aš sada se doima kao da se usukao u sebe. Z ut nala je. u onaj sat r neg šo je obavila onaj t onski r olost pije o t elef azg vorO ž da oni i sada imaju jedanaest odina ili.ođ je sp t . " u"C Neć . K !C U ut at ollie zat ć i p leda na t en. Na kr nije usp i. Z da je C r eni. r až odri obeć ž anje i g ledao iskolačenih očiju dok ona g ut ola r čava u vodu. dalo K ideju kako bi mog pidobitC at la r i ollieja. r r elj. o čemu on ne mož nitr ovar i. e e i ovr ka ono šo su nekad bili. O t ko pona eš r g a. i K vidi da g nije at a usp zap jela anjit p čak ni zaint esir i. sve dok ne budu mog ž o. D K Williams t ok at ako poučava svogpijat r r elja. kad jednom t izust viš neć bitp at na o i. osar joj je r ie ekla da joj C ollie viš neć bitnajbolji e e i pijat sad kad zavre sedmi r ed. ce D i ljudi su obr ugož et t je zaključila. O bi se ht vr itu poda r na jela at i r š .

T u on povodi sat i sat zna t K . a zemlja kilomet ž r uokolo pip ima r adala obit Monr elji oe. e i it at V je. mjest t a. Nijedno od t st enja nije pest ilo i ot alo C ih vor r r aš jer ollieja." K shvatda on pit misli sam. na t enu. t e i na sebe peuzetkr r i ivnju za t sit kr u. i čut eš uš ar obr aj. uz š uš umske miš i voluhar eve ice. pinu odiž s t čao r eć r vi međ svojim pijat u r eljima kojemu je t usp o jelo. ako kaž luš ć sve šo ž saznat t eliš i. a o ali r su se sad naselili u r evinama. Z ona kamo on odlazi at i r om na kad se vr a iz knjiž ać nice. g slijedi do kr K G g s ona a aja ing eore' R oada. li ko a ovijest ovog mjest a a zna da je t r evna kuć nekad bila najveličanst a uš a venija kuć u a dravi. iako zna da se niu nu ađ kada neć moćiskup i za p nju koju mu je nanijela. sr alima jabuka sor C ist t hr mas. D o sluš t bar u. p aj bolnice do one nap t kuć koju mu je ona okr ušene e sama p okazala jednog a pije nekoliko g ljet r odina. ona ubaci knjig o r at i u u koš u pičvrć za svoj bicikl. ona bulji r o og avno ped sebe.akuni oe. " I dem se povozat r i.je r azočar anje jedini p koji on p ut oznaje. Povjet ac ar zalepš i zaš tliše na st ra uši ć ablima lip a K zadr i i šuć i a. slat Nonsuches i e kih smež anih Blue Per ur mains. dijelom i zbog og jer u blizini bolnica za i t a je duš evne bolest A svat kog zanima p i. G at ne o leda cr e. a onda okr t ež ene zadnju st r anicu. on ene pema cest U r i. at ht ć ur se uz ogadu. ono vr r e e. A t je bilo t davno i viš nema nikog iz obit li o ako e a elji Monr bez obzir na t koliko su r zemlje imali. U ledavšC ene g i ollieja kako se pover . Neki kaž da mož r ovar i s mr r u eš azg at t vima kad p e vjet . Nije p osuđ ivana viš od t mjeseca. o at ijeme koje viš ne ž e eli povodits njom. koš u za koju joj se R ar r šenu ar osar uvijek r ala da je djet ie ug injast Najmanje šo mož učinitje a. Ne usp r i ijeva g viš vidjet jer skr a e i. L t judi amo baš ne dolaze. Bar Sar ug ani er ney t k ledao djecu kr izmag oz licu zr akom noš mlječike. C ollie je odjur i ne pimijet i da mu je knjig koju je io r ivš a ukr iz knjiž ao nice iskliznula isp koš i uz mukli udar p od ulje ac ala u t r avu. u par r š koja se p e kad je Jesse Mever opr t u bazu. r a za koje kaž da im je kor anet u a boje š ljive. S aj. K se sag p nju. t bi pije K učinila. K ađ nie r i r a je svojst vena C olliju.

Uzr se osjeć sumor r olož aku a no asp enje i neki igači i ne r p okuš avaju uhvat i lopu. r ajao je kr ivac. lica p ivenogr okr ukama. p lime. ade i ut r eć kao šo t čini svake subot p t o e osljednjih š g est odina. " ri jezik za zubima. baš e i. T ped njim. avio at t " Nemoj niša r i. Z Bar t enir nao je da se nešo neop t ozivo dog odilo onog t a r ka kad je D enut ave Mever ot s vor vr a njeg ur io at ova eda. S pep ut ust t ad. obr io se Ehanu. t or og r io o r or bilo sivo p ut ep i Bar je odmah shvat o čemu se r op p ela ney io adi. nemoj." " a. Bar je zamolio D D e" ney avea. A t nije ono obeć li o anje koje Bar ney mož dat i on ost ondje. jer ney r a sam. zast i navučeni. r aš i jedanaest odiš og njake svaki p kad isp e lopu. p eli p r i za njim i r i mu da ć na kr ož ot čat eć e aju sve isp i kako t ast r eba. a s njim je bila i Jor sva up ie. lice mu je an. o it ni it t O bi st p a p n o ut onovio ono najvaž i nikad nije g nije ubio ž p ut ivce op nekih t r a. čak i s onim igačima koji su r p r se p svojoj konst uciji činili nemoć uhvat i lopu. I mao je ono vedr bezbr no o." ney p ledao Jor koja je još Bar je og ie uvijek drala r ž uke peko očiju. a kad ih je D ave ost same. koje vidit da se mrt zast ujuć ener e še. čak i kad je udar up en r it t ac uć avno . u eć ebi. i njezin ih je p pat unut p ut lač r io r op a. r U u" ekao je Bar svom susjedu. A ovo li p odne je dr op ukčije. st u. O je bio n t koji je bio beskr aj ajno st ljiv. Nemoj r i ni r dok nemaš r savjeti Ep eć iječi pavi . lakana. iž dranje čovjeka koji nije shvać r ž ao azmjer svojih djela. dajućup e na t oj bazi. r " čini sam sebi uslug .zao na biciklu. ozdovi g ube. ne ž elim bitna mjest onog koji ć mor i svjedočitpot i u a e at i r iv t ebe. a zr t or ak mur Ehan F d je p ledom pelet p post iji. " aj mi dvije minut . r uš t sami sebi i p Bar jevim nadzor Plavi dr eni od ney om." Dž Ehan je obavljao najvećdio t t i r ening i mož su st a a da og Plavi dr ozdovi p olako g ubili ot je on ut kad amničen. Bilo je mr ačno u ur edu. Jesi li me čuo? t eć " Ehan je odmahnuo g t lavom. e " pavo sam r Ur ekao Jor Asad ć r i i t ie. čoney vjeku za kojeg je p elio da g nikada nije ni up a ož a oznao.

Joe. ali Bar r uast of ney asp 7Ubejzbolu ima devet izmjena. devetazdjela ige ( r r nine inning ." R " oć li nas nast i t H e avit r atkad izađ iz zat a? enir i e vor " Bar ide onom t ney ankom cr izmeđ pipemanja djece t om u rr za ist i šić inu t enja od nje. Bar na ome inzist a bez obzir ir a na g činu p aza. ali ovaj p g oni nest ljivo g i iš ut a r p ledaju. inut nije onako vedr kao inače. koje baš ne mog r i u azumjet ali Bar boi. e asp ena. uvr emo igat ri najbolje šo mož t emo. V ina ih je već eć čula neke nep ovezane g lasine. O bično kad Bar okup momčad mor ih bar nekoliko p a smir i. I ledaju t mladi i zbunjeni. eče ney i ijeme večer a nebo je još e. ost i p or "r ačno g odin F d ima nekih poblema sa zakonom Tenut osp or r zbog kojih vas viš ne mož t e e r at enir i." T odg aj ovor zadovolji nikog p lavit šo je t najbolja ne a. videćonaj čeznut p led na odig uku i ljivi og njeg licu. " eć vas je pimijet da danas s nama nema g odina V ina r ila osp F da"r Bar . ako ne bude mir t ina. t ih okup na t or or e i r ibini. og o t a iga Plavih dr r ozdova g ovo r ot avna kat r i. Bližse vr or . a da ne g ovor o p at i o t imo ovr ku r anju u Maloj enir lig i. i . uvijek modr i t er ur visoka kao da je p o emp at a odne. U it mjest t a. o og " eci. kad su izg ubili. Bar se p eli okr i i p ovu ney ož enut objećdo S ehoui af sea. on kimne dječaku. " at emo pičekati vidjet Umeđ emenu ć Mor ć r i i. p makar a samo još jedan dan." Joe S hawp ne r i. s) . i Bar se jedva mož pisilit zg ako ney e r i da nast s onim šo je zap avi t očeo. Bar jeva najmlađ kćS hie t i se r ney a i op r čeć pibliž ped š u izmjenu7 S hie je opimist r ava r est . ney i a em ut ivat nekad čak i pijetda ć ot r i e kazatut i akmicu sljedeć t eg jedna. op t ično dijet i e Bar jeva najveć r ney a adostali se danas doima zabr om. i na kr ut olož aju akmice. g bi se p svoj pilici pvi p u ž u mog dobr nadje o r r ut ivot ao o p i. ney lje od ikog zna da ć t g a e e lasine p atjoš uno g e.pema njima. V e iš nema nikakve mog nostda Ehana F da uz jamčevinu p e uć i t or ust na slobodu. Z r sva su djeca bila loš r a apavo. p ozdr e se s aviš pot r ivničkom ekip jer ney t om.

a svi su t znali. t a"uzdahne S hie. Njeg su se st ije kć i udaljile i viš ih ine elly ove ar er e zanimaju pijat neg on. r ney S hie je jedna od onih djevojčica koja se doima st ijom za op ar svoje g odine. Ž vidjetkakva je njeg obr i šo je t ele i ova ana t njeg alibi. "t ija sam neg šo misliš." Bar mozg o t ney a ome dok isp svoje bezalkoholno p Piija ivo. i na kr t enop aju int lavo." ov " ako t svi znaju? Bar pomat svoju kć .stdjecu. p osebno kad se r azljut ali ima onu t linu i suosjeć i. a lice joj je ljup i ozbiljno." vi " mala djeca p ut ebe? I op t " "at " T a! " post" ney vorhladnjak koji uvijek nosi sa sobom O r i!Bar ot i na ut akmice i up dva zadnja bezalkoholna p da ih p iju eca iva op dok g ledaju kako nebo p aje až no. op anje koju njezina majka nema. ko "o je kao i onda kad se ubio t a K Williams. a onda boje š ost ur ljive. " eć ljudi misli da hie r u r r ljaž V ina je neduž ali neki ljudi čekaju da čuju sve det pije neg an. a on st r elji o r ahuje da ć se t dog i i e o odit sa S hie. najviš šo im e t je mog r i. S su znali. " edu. r i ekavšim da su igali muš i p t i r ki ošeno. op na ku. a ona ć p i izlazits dečkima i on ć se e očet i e mor i br i o t at inut ome s kim je subot uvečeronako kako se om . eče op dok spemaj' opemu u pt nik. O je nalik na majS at . t et "vi sve znaju. ao eć "vi znaju da je on u zat u zbog S vor ubojst t a"r S va. Č i o ak oni najmanji koje su najvjer nije šit od goznih vijest ojat t ili r i. Njezina smeđ kosa sp ena je u p enicu koja a let let joj p peko st ada r r uka." Ur at u e ži . r S hie. at . T i mama T at at i st mislili kako je t neka velika t e o ajna. t se hoć li se ona osjeć i iznevjer još e kad dozna da a e at ena viš joj nije r ekao cijelu ist inu. alje r o šo donesu odluku. Pokuš ć t ne dratu neznanju. br o K i Josie. "r Sar o t " eče op Tebaš r i mi eć kad se t akve st i dog aju onima koje p var ađ oznajem. ili je ne p okazuje pema Bar ju. čim zađ u p op e uber . Neć poć K o " ney r r a er e r i još uno vr p emena.

kako je bila sić na i kako je bio zap uš anjen šo je on sudjelovao u st anju t var nekogt savrenog ako š . t " ao šo sam i r K t ekla. šo S hie smat r š ex t op r azmet a anjem. tmisliš sam ja mala beba. em avno. uš r odina kad su izgađ r ene zgade D ž r ravnog ur a eda. op o e. a S hie uzt k la op me neke vr e iz or ić i zat zalup vr ima hladnjaka. smat njeg kć i koje inzisit r aju ove er st aju na t ir ome da im t r još eba jedan t i jedna kada. skučenu sei ney u ast ljačku kuć sr enu pije nekoliko g icu. ig e do kuć ona p oš e. S češe se osjeć kao uljez ney ojeć lo ut ve ć a u vlast oj kući kat ima osjeć da je up u p r nu kuit i kad aj ao ogeš ć i da nikad nije ni t u r ebao ž i u t ot ivjet ako mjenom susjedst vu na H est t da je njeg ž zapavo samo nekakav p illcr u e ov ivot r okus. O aci p st izze i malo salat ost su na kuhinjskom p u. D ana Sar uš je u kuhinju kad je čula buku. dobacujućlopu t šo r at i t ako t je svaki p okuš bacitšo viš u zr ciljajuću gane st ava i t e ak. i r abla divlje jabuke." op i da S hie je ljut i ne ž s njim r ovar i dok se voze kuć ali kad st a eli azg at i. omog Bar ju ist itopemu. p osebno kad naletna nekog iz sr i a ednje š kole na p kir ar ališu ili iza sudnice. Mar D r još k er y uvijek r u kup adi aonici i p osvuda je t anki sloj paš od ž r ine buke. na mjest za kojim čezne viš neg o e o šo je ikad mog i p t ao omislit i. t pauš i a r š u kući na slavinama ost ina i avljenima ped kuć na t r om r avnjaku p odsjetBar ja na kuć u kojoj je odr ao." nači li t da ć mi r i ako je kr " Z o eš eć iv? T je ono p anje koje ona i sva dr a djeca u momčadi ž o it ug ele p avit ali S hie je jedina koja za t ima snag Bar r ost i. ney azmiš o t lja ome kako je izg ledala kad se r odila. isp kojeg polaze dok se pibliž od a r r avaju kuć i. " r im r D ug iječima: t t se. čić mar a im i at uzevšiz njeg jednu bocu bezalkoholnog iva i p kile slai a p ola . i oni ne ney ovar i r se nag anjaju dok idu pema vr ima. u t aut aj omobil kojemu Bar pidaje viš p ney r e ozor i neg šo bi t nost o t r ebao." t način joj nije laNa aj g bar ne izr ao. "o znaju samo odvjet i st T nik r anka." ne iče e U li su u L us. nica. e ali ult Bar jede st i i nag g a.

" " ula sam t . bar nakr ko. na kr anju ulica Map i iž le West ly C lot povirkr pozor dade Bar ju znak er . as o onovi. A zapavo. I mala je p akleni dan. eče ney r ad op i dop . šo bi o r odi t joj dalo onu p osebnu ošr da se nast t inu avila bavitodvjet i niš t vom. ć o r už ost iv. dijet V e eć ug ut e. mog zabor i na sve ono šo da ao avit t zna da je ist o Ehanu. "ve sam čula. "ve vidi. " ar ž znatjesmo op Z ne eliš i li dobili ovu ut akmicu? " D ana p leda u lice svoje kć i. O i Bar su na ney se up oznali u upavnoj š i ona je bila p bolji st r koli uno udent od njeg Bar se iznenadio kad je ona pest r i odmah p a. har t r i oz r e i ney da p kir sa st ar a r ane. kako bi napavila jedan od onih smeć ih r kast cowf s koje njezin ot obož loat ac ava. kad bi nju vidio. S sve zna.doleda od vanilije. ut oz Font t . Bar g ney lavom dade znak S hie. K ih S hie. najpije ono s liječr nikom. up Z " ozorje D i ana." "r H t Fed ar dolazi sut ujut iz Bost r a r o ona. ney r ala adit o r enju K . a onda sati satčekanja da joj daju injekciju u r p i i uku o t zna koji p u pedop acijskom odjelu bolnice H ko ut r er amilt on. odnijevšsude u su. Na znak zaust r Sr eet avljanja. Baš ina t em at čudno kako čest viđ C lot u susjedst i večer se t p o a har t e vu. D ođ elly ana je p pir bila jako sumnjičava. e et jet har t it u Mož bi." Č e" eče op S Nakon r učka Bar se vr i u aut i odluči nazvatJor ney at o i ie. . O peuzima slun r čaj"r Bar supuzi. okr ut kaza koji označavaju ulazak u susjedst cijelim p em kr vo." " na je vidovnjakinja"r S hie p O . " iš sr e dr i p . C har lot na r t e ikver izlazi iz svog c dvor t i Bar usp i isp doiša ney or od p t br ušene zine. " ć pedvidjetda jer u r i ć se ug it eš uš i." " vači dok jedeš. eče op unim ust ima. r S hie. a onda p za njom niz H op p aj p oode illt . viš nije mog čut D er e la i. og er samo t jedan p led joj je aj og dovoljan da zna da su Plavi dr ozdovi izg ubili. "t t s Ehanom F dom? up a D Šoje o t or " it ana. p li r onada se da ć op nalet i na C lot K e. ako se isp avi da je kr eš i i. ana r " r o mi je da t neeče:D ag o ć bitt Bit e t pava g va.

a oduvijek su i bili. onaj za kojeg kaž da je r en ip iz af a u bio ist t o oliko ljutkoliko i izvan sebe zbogEhanova uhić . o War Peck. r r u o ako en r " m!C lot zaniječe g H " har t e lavom. eče har t oz r e svog aut omobila. " Namjer avao sam ot i do Jor Bar je svjest knedle ić ie. " Nimalo mi nismo slični"r C lot kr pozor ." "eliš ećda Ehanu t Ž ri t r izvr an odvjet " eba st nik? Bar pocjenjuje C lot i p p zap a njenu oš ney r har t otuno u až - . p ip kad g C lot vidi Bar ja." ney an u glu koju osjeć uvijek kad je C lot u blizini. Bar Sar se nasmije kad svoj aut zaney t k o ust p aj njezina. O su dva r az ovu ni azličit svijet t je t a a. o očno. o sim onog šo se t njezina zdr a t iče avlja. I domaš st mjest . O . doa ak. mu pijat r elj. O p na omisli na ono kako je Bar Sar znao jur ney t k catp hodnicima u sr i o ednjoj š koli. A Fed H t Bost li r ar iz ona je izvr an odvjet st nik. Bar mahne i dade znak War ney r da g zaobiđ " enu a e. a kest enjast je kosu nemar sklonila u no s lica." "o samo dokazuje da smo nas dvoje jako slični. r ubi r it ubeć ako. t r en. sve dok ne nest niz ulicu West ly ade er . p a a" ovika Bar . Poznat u r a har t e je cijelom C ommonw hu kao dobar ovor i mož se up iealt g nik e ust tu nadmet i anje s najboljima. Pomisli na t sanjar izaj ski r na njeg licu.I p ma lave p odočnjake. ali kad g ug od leda C lot p har t ou nest mu r i nijem je p ut ane iječi op mede koji š e jabučnjakom eć u pedgađ i ist t usmjer pema samo jednom cilju." ney T Bar Sar se zag tk leda u nju i čini se da ni najmanje ne maršo je i t zaust pometčak ni kad se iza njeg p avio r . t enja. p ničar S ehousea." " vodim slučajeve na t r Ne oj azini. Ot ome uope ne r ovar ć azg a. avi okr " at li tt mene? up a g C lot Pr iš i o " it a har t e. " ujem da si odbio bitEhanov odvjet Mislila sam da si Č i t nik. U oč t nat ome. od har t e ney g se nešo neobično: shvatda uvijek kaž ono šo joj u odi t ona i e t t t om r ku p enut adne na p ametma koliko t osobno bilo. " I dem p osjet i Jor it ie. ney " t tmisliš je ovo? oklet p kir t " ovika Ašo i da Pr o ar ališe? p War a onda zat i odveze se. a ojavio aut T je o.

p ledavšu r r ubi a og i et r ovizorBar ug . r Bar ju ne peost dr o neg ubi. ašo o " .t r oumnost zdr r i av azum." Jedan V olksvvag luđ en ački t iza njeg i. svojom najboljom pijat r eljicom. O se okr od sudop a i na ene er usp se osmjehnut " ney t k. o Neć t u odina p odit og i t ko. " eš isuć g at ie." ut ed u r it oje var " edu. ug leda kr ove oko uličnih svjet i t ug iljki anku kor mjeicu seca boje leda. O ast vaj p je r na mene i ja ć povjer i kako st st i. r azg at ini. omisli kako ć emo je nap i zajedno. at ost " la da je zakon t da kaž u njava ljude." Jor t a pljave t ie r r p anjur i š e alice od t ogdana u p ilicu za er suđ i lakne joj kad shvatda net s njom ž r ovar i o e i ko eli azg at nečem dr om. r ubi "vejedno"r mu C lot " mož S . ney leda p oznat lice G ace H o r enlev. koji je već ao na nebo. ao neseno. Mr bi joj bilo u oči laug t sko g i C lot ali nije spemna r ovar i o ist čak ni sa at har t i. ali G ace r je t dog vr lava i ne ž pijećpeko ž e cr U eli r i r ut t mjest da e. o t " odi t me je pat . dok G ace H enut r enlev t za njim kao luda. O je p n oseban. i ona se baci na kut peničnih kr a ost iju š eker avljenu na st " ekao je olu." Ur Bar se osjeć baš ney a kako se osjeć u sr ao ednjoj š koli: kad g bi ug od ledao C lot na neki se čudan način osjeć zahar t u. Unjezinoj blizini bio je svjesniji sveg oko sebe i još a uvijek je t ost ist O op onu modr boju p amnjelog o alo o. C lot pođ kr st nja Pog ko r io" har t r e oz r e až vr a k Jor kako t uvijek čini." ije i:Bar Sar " im čovjekom nešo nije u r St t edu. eče onim čudnim izr azom lica. o pođ ona i dalje t r e. R da ide vidjetkako si. "t i ć se r Svar e azjasnit Z o zakon i p oji. emo oboje p osjet i it Jor a da ona ne p ie. ney r ane ug o kr i dalje. eče har t Ne e. koji ost C lot zbunjenu još avi har t u dug nakon šo se odvezao." har C lot t danas ima ner e vozu ž eluca zat šo umir od g o t e ladi. n azi u ot neba." Ja sam mislii. Bar ney knjiž ničar dade znak da zaobiđ njeg aut ki e ov omobil. ali mi se nekako učinilo da sam ja t koju i a on pat Z t bi on t činio? r i. " r si"r s iziš Upavu . a ne samo o Ehanu.

eče har t e. ojat osluš ala. Njezina sr a je na p u da se st no peoeć ut r aš r kr ene. aju ala eć kuć Najvjer nije me nije ni p i. har t ina biop ć p vr i ono na šo njezin liječnik sumnja. C lot t već har t o e zna. ila " ko je t t A o očno." Jor se p ie onovno okr pema sudu. t ž p ut enu op nje. Z leda se u r a odig or ag edove gaš u vr i cvijeć r ka t u e koje se p ovilo od vr ine. ur je u t onako kako neki sig na o ljudi u ovom dijelu zemlje sa sig nošu znaju kad ć p i sniur ć e ast jeg samo p onoj mir i koju osjet u zr ili p skup . p r ajit var ug a iako u dubini duš imaju najbolje namjer izbjeg e e. žt t pljave i duboke p it r ako r va odvodne st r uje zbog koje ne mož ni p e ozvatup i omoćZ st . O i C lot su piene r na har t e r jat eljice još vr a. " aključao se u sobu t čak ni K Williams ne p t unut Z e at uša r a. " uć Mislim da je još abor t u naut ena u . ona je na r st nog aljevst bolest C lot ubu r aš kr va i. D sjedi t u Jor ok u ienoj kuhinji. t bolnu ž avicu zau er g anu duboko p kož ur od u. ili p onoj hladno p o lavoj korjorovana. C " it ollie je bio jedino dijet na ovome e svijet čije p ojanje nije pezir dok je bezusp no p u ost r ala ješ okuš avala ost i t at r udna. ad ie la r ovor i p it ojadala bi se da se ut a na t e r ap isuć azličit načina: suhom. i o r ć ivala. i g Pa ip C lot ne ot iva svoju t ak. nešo šo se dri dobr zat eno t t ž o vor od st r da se zemlja ne bi p njom r aha od ascijep na dva dijela. avajućist i inu p očele su pavitduboku. " ako je C K ollie? up a. daje sija e ot dit t kvrica na njezinim gudima zloć ž r udna. Počele su t i neke st i jedna od dr e. ž koja bolje od nje same zna sve njezine snove. ena ali noć mor je nešo sasvim dr o –t je kut cr sjena na a t ug o ija nih ip akosnih cr venih zvjezdica." ie ode do pozoJor r r i p ne zast . i uvijek su bile dobr ali st i su se sad od t ić e." ney t k t odavno pat samo tt nikad nisi pimjeBar Sar e r i. var pomijenile. o noć e aku o inama vr abaca na t r avnjaku. a olom joj je najbolja pijat r eljica. har t e kr ajnu. O se t vr i čeka g Na kr sam joj mor r i da ide na u zma a. p r i lavu udubinu t amo g je nekad bidje la samo iskr enostK bi Jor mog pog . u svojoj ih na vlast oj kuhinji. onda t samo p o okazuje kolika je Bar ney Sar budala"r C lot jer ko bi osim budale volio tk .

sr ni šo se nemaju et t ni zbog a ozbiljnijeg br i.š dvor t em išu. vr a se već vor e za njom. kako bi p ili pist lat r ojbe. i samo oni najusamljeniji sjede u bar S ehousea i nar u af . ule V se na nebu javlja zvijezda har u L i i diž se sve viš ani f a ir e e i viš –zvijezda vodilja u noć Zak odiš svjež e i. ako? Jor lakne. ja? A Mor bit je li t " am i. za koje se isp avilo t i ost da nisu niša dr o neg oglica od bezvr t ug o r ijednih kamenčić a. jer har t ne p avlja viš p anja o Ehanoie C lot e ost e it t voj neduž i. e ane " li tdobr " Jesi i o? " . dok se blijedo nebo sut pet a u noć t ona r var nu amu. Nije se mog pisilitr i ist laž la r i eć inu obit ist kao šo nije mog r i da je zemlja sad nebo i da elji. Jor je zahvalila majci. le. ako im mož r i da je neispavno p alo ispavno i e eć r ost r da se sve. r e inom. asp ć kao t r ijeska. kad zagli pijat r r eljicu na vr ima –Jor nije čvrć od zavež at ie ša ljaja suhar aka. o ijeme kad su ost u gadu sp ali r okojni u svojim kuć ama. zaglila je r Jor dajućjoj do znanja daje u p p ie i otunostna njezinoj st i r ani. baš u na dovr ku. p ie oljubila sest i kad su izaš pomar u. t at " oć li me nazvatako me zat H eš i r ? up a C lot ali ebaš" it har t e. u šo su do sada vjer t ovali. onako kako su je njezina majka i sest isp inost r it a vale r anije t ogjut kad su joj doš puž i p p u. le r it otor iena majka R hje obeć založ i svoju r ut ala it odnu kuć u S hf u mit ield L aneu i sve u njoj. V je odavno poš vr eć r lo ijeme večer i t je vr e. evima u p umu ili p odr ločicama koje se g u hodniku. r t ih je dok su odlazile niz st i r r ala azu azmiš ljala kako ih dijeli samo udaljenost ljivice." " Akako si t " har t piđ pijat i? C lot r e r eljici i st uz nju. ako bude t r ebalo. op ž azi oz iako je vr ijeme lijep o. S lomit e se ako je zagli čvrć r ast e se ć r še. " obr sam" večer p D o i as onovi ispać i C lot iako – r ajuć har t e. ulice su pazne. er ana. zlać ano. o t la eć ć t p svod nad njima zauvijek bitono p čemu ć sad e aj lavi i o e hodat K i. Jor r a. A koja je uvijek bila hladna i nezaint esir nn. osim o sviscima u vr miš čeg a inut t u. mor nanizatna dr i a i ug konac –svi oni blješavi bisersudbine. C lot p at zat iš har t olako ide do svog e a aut p ut ene koja g kr snijeg a.

uključujućMar D r i i ka er vja War r Pecka. onaj p sat o za ie lavi kad bi Ehan i ona st t ajali u kuhinji ug enih svjet i kr p aš ala ali oljubac. jer da on t neć p ijep zna o e ojest i.r učuju t onik. mož u zaključanoj sobi sjeditsve dok ne ost i. T je onaj sat kojim je Jor nekad čeznula. e minut dosadne seug dug e. peko kr p e r ovova i voć njaka. T amo u vat asnom domu u Ior r og V t t and V dvanahingon ine est už ljudi sjedi za st t nih olom. r kać alni lamen. a kad joj C e ollie ne odg ovor i. Jor je p alo o ebi ie očela zabor avljatnajobičnije i st i –r var učak pimjer –i zat sad g e nosi p r ice o or osluž avnik. olieja: čuvaj op aku t ajnu i uskor neć bitizbor U o e i a. kao da mu je og olca t or t mjest bilo ur eno. t p u avi niša osebno. za koju već boljku misle da od nje boluju. Jedno mjest je pazno. a nedir e čaš miner nut e alne st ped njima. Mož C da ollie ž sjeditu svojoj sobi sve dok se sadaš eli i njost ne otuš nad njim. or ovar i. ona mu večer ost u hodniku. r ječe r sviđ se t t ili ne. T se smjest i t ć i ost i. ali bačeno uzalud. dovoljno da se malo okr i. nadzir e . nako kako je p t zna koji p izlazio iz o ko ut p lamena. ali na vr ima nema nikog a vjet at a. niša. S o o ođ vaki. a ost odvr aju oje r o r ali ać p led od st na kojemu je sjedio Ehan F d. samo jednolično vr t ijeme koje pot napijed. ć li azg at ali ono šo vr t ijedi za C lot vr har t ijedi i za C u. kad je učinio nešo šo se oni sami nisu usudiivot t t li. li ie ot e i. r okaz t amo na vr hu kr divlji t i konj koji baca met p ova. Pokuca na vr a sp at avać sobe. r ena azmiš o onim t lja r cima kad je Ehan sp enut t asio ljudski ž . pije neg šo bi obavili p r o t oslove koje su t večerimali. u e at li bi o ovome p azg at ako bi uope i mog r ovar i. Mog lo e at u ilo. sve dok ne nest t ane amo daleko. samo pž reni sendvič sa sir i zdjelicu juhe od r om ajčice. Nap očekuju da ć se p ola e ojavitiz mr i zauzetsvoje uoi aka i bičajeno mjest O o. t da oni op mog ot itvr a i poako et u vor i at r zor A Jor zna da njezin sir i dječak mož dovijeka čekat e. kunde. e i I je vr sad ijeme kao i svako dr o. uzalud se nadajućda ć ot itlijek za ono kako se osjeć duboko u i e kr i aju sebi. skor ć oni izg i i sp o e ubit osobnost ovor g a. a da ono šo e i ar t ih je snaš neć nest i.

iako se već ust noćS sp ila . O ne zna odr i ost at ađ na edit zemljop p aj ovog mjest na koje se sp ila. čim bi zemlja a t a poljeć p ala dost no mekana za obr ivanje. r až nalazi najbolje u ljudima. ovor i. a. š t je Jor C lot oz u up apala ie har t i. i Jor je bila t naivna daje ie ako t g ost u lup smat pavom i nepomjenjivom ist r ala r r inom. vakog su ljet do a a sada t bili ur u edni r edovi i svaka vijug loza gahor piava r ice r čvrć uz dr kolac. a vor at og odr dje r r . odanje je p ut ačanja p op kor o st aklu. Jor je uvijek bila opimistosoba koja uvijek t i i r ie t . Nisam viš istčovjek. kao da se sp ila u t zemlju. uh. a onda ot š u vr bosonog osjeć i t linu sunčanog klipe t . nije se dala p e o uć okolebat i. anske su se muš piice r lijep za st ile abljike i p eljke. it o r odi. S enut r amo udisanje zr aka mož tozbiljnije naš e i kodit H i. umor od večerpovedene s pie enut le t eet an i r r jat eljima nakon nap nog r or a adnog dana. mog pevar i. K su ona i A bile djeca. ajuć op a dana na zemlji. T se Jor i sad ako ie osjeć baš a.ulicu. t e at i i. Z samo nekoliko dana ne mož et a e g se pep a r oznat D su Jor up ali g se nalazi sjevera i. D net pop a ko r adne kr t r u. vjer u r it ad nn ovala je svemu šo bi joj sest r t r ekla. naš i se zar avš obljen u t oj zemlji u uđ kojoj ne bi p oznavao ni ljude ni običaje. et t joj je r e i o o ekao Ehan. a sad je vr samo nekoliko dana zašena veni t nemar i već zar ao u kor a jap en je ast ov. p ovao bi r ut avno kr r aljeno sr t zemaljske kug i oz ast ediše le izaš na dr u st ao ug r anu. ć skr i u Map Sr . iako je ona sama iskolit čavala svaki p edalj ovog vr svakog r a. S ona sebi pedbacuje šo je bila ad r t t lakovjer i p a se nije li t u njezinoj pir da je lako ako na. O siđ niz st ust u na e ube. Č i ak kad joj je C lot r har t ekla da je t nemog e. t t t u ajnu ona čuva. speman za njezin a r zagljaj. Ašo se Jor t ona zna da se Ehan neć vr itkuć Net ie iče. od C lot i od svih dr ih koje voli. a ie it dje . samo zna isni olož a a ust da svaki t r ak poveden ovdje boli. t r koje har t e ug e iječi su ot ile vr a t a p učja g je ispavno neispavno. A je t dila da u zemlji p oji r a a nn vr ost up koja ide do dr e st ug r Z ane emlje. g jug ne bi im se usudila odg dje .

da hoda kr hladne dane u siječnju. čini u njezinu vr Pog t u. ust oz zr i čak joj se čini da se i mjesečina g ak. joj je r ekao. r ice. ledaj u t svjet i ne mož ne vidjet o lo. eš i ono šo je ped t t r obom. da oz r re lop om snijeg da p e dijet da pvi st ne na azgć at . Aonda g je sudbina odvela u Massachuset t a t ako s. ezlo piš r iveno za njeg st ala ova op i vr hove pst cr pijet na mr a koja se samo pi odr r iju. i ljudi odjednom p olude? Mož li net dobar ubitosjeć za e ko izg i aj st nost za ono šo je dobr ist onako kako se net dr i var i t o. Zikavci zr a hr evi zuje kr r iču. odvijene nog Č joj e. očne iznova. O su mu bile cr ist one t iji ist či ne. namjer da p ealt no. r ig mjest dog aja svaki p kad izbije p ar mjest da mu zao ađ ut ož u u. zahvalan zbog og šo je daleko od u t a t Marlanda. y Jor čučne u vr a onda sjede na p ie t u. p a se Jor ove obične ljet večer da dobr uć it ie ne i. Eo t joj je r ove ogeš t o ekao. lu se ulijevalo kr pozor avea Mever pimjer Na mjeseoz r D sa. D o. hvaljuju za ž e koje je p ivot omog sp i. osluš aj me. sve dok se ne pet i u f br nastpah koji ć r vor ini aš i r e r aznijetvjet . i svakom miljom dug kao ž ? upavo t učinio je Ehan F d. lasa p ut og aop čist st . odiž e. K da je sjena bila pičvrć za duš čovjeka kojemu je ao r šena u sve t vr o ijeme bila supug ž r a. O koji je učinio t st ne st i zasluž da g naj e r aš var uje a se kazni za njeg p r ke. D ovela g je u C a ommonw h. ini se kao da večer cijeli svijet as zaziva nekim g lasom koji ona nit i r azumije nitpep i r oznaje. na r vor ež r eđ enom svjet ' e vidjet Na jasnom dnevnom svjet koje lu mož i. e oči kojima ju je svake večerdug g i o ledao dok se spemala na r sp avanje. uš i. A p li. samo me shvat Ja sam sada sasvim dr a osoba. O om ivot Jer r o t or dbacio je svoju poš kao da mu je t bila dr a kož i ost je r lost o ug a avio odbačenu na cestza Marland. ost i y avljenu da se sasušondje i na suncu. da on zahvaljuje ao asit Bog za svaki novi dan. ja nisam t aj. a p om g nanijetu močvar i p duž lai ar ot a i e olja p ve obale. o ko ug mož izg i u š e ubit umi? Mož li oduzetž djevojci i nast i e i ivot avit hodatsa svakim kor i akom dug p ut im op milje.svaki p ločnik ošr od kr ala. ug Je li mog e.

r ušen ode Ehan i C t ollie jednom donijeli u p ovodu Majčina dana. I noću noć ar r t a z i ona sp ava sa sjenom. uć ačne noć U i. e itsit koje bi bile nevidljive neke dr e noć kako je mekan i nice ug i: i r ičast avit už p koji se p enje uz ogadu.kla koje se t p pit r ese od r iskom noć vr e. t er na r svogvr Č se t r avo ep ubu t ini a. Jor pavi p ie r ekmez svako ljet i o. zeleni ust p lodovi koji isp t mir sump a kad g ih nešo dodir ušaju is or od t ne. zr je sp an i mir li ak ar isan. skor ć svi doznatist –p ć p ut uče i zdr i im ž . kako voda u kamenu. r g se kup pičice. Nikad g nije p ala ije a it za poš . Mjesečina se p ut op zavjesa sp t na gedice zelene salauša r t i r a i na njež biljke r e adić ne ajčice na kojima su g i. gedica r za gedicom sr r colikih biljaka. neg ni ujar lost t odit o ka ni ujni. i jag koje su r ak. Jor ispužr da skine bube s p ie r i uku ovijuš t e ikvica. Mož Jor nije var da ie bila ni manje ni viš opezna od dr ih. ost daje t najt liji dan t g o op e odine. ili op ima ao azila kako bi se čest zag o ledao iza sebe kao da je vr ebala op asnost . mr i. u ovo doba p aje sr nkast kako su dje aju t ost ebr a. I je mr e r ug ako ačno. u kojoj ne samo šo nije bilo r elja. kako samo Jor ž isp itu t mjesečinu. L jiljani boje p r i zumast ve buli cvjet duž aze i njihov se op mir g ovo mož aju st ojni is ot e op atu zr ip i aku. kad g izaber dan za pokuhavanje voć uvijek se isp avi od e r a. o onim zimskim večer kada bi on odlut sam. blješavih ilca e nop t baleg a koji se t ar r najestdosit pije no šo se r ude i a r t azdani. t da koć ako svaka ž ličica t p og ekmeza namazana na p ecivo ili pep r ečenac mož pizvatsavrenst ljet uz samo jedan zalog sjeć e r i š vo a aj anja. T je i r u azbacani gaš pep t sam sebi. A mož nit ne bi zap li da ko azio t akve st i. . laht od im ablima jabuka isp kojih je polazila dok je bila dijet Nikad nije mislila od r e. čak i kad je skr ao u najp et oznat ulice. ni r aka ni pijat ođ r elja. o e i inu ast e op t obit ivot A zasada. baš ie eli ar i u kao šo r t osa isp i ped blješavilom najjačeg sunca. U t z oliko mjesečine koja obasjava vr čovjek mož zamijet t . O . kr buba koje se lijep za lozu sjajne i cr lave. ona ip ug ak leda nešo bijelo. Na neki se način t vr ina a uć uvuče u t t e p e ur ekmeza šo im daje p t osebnu slat u. jednim var alicom od p ela koji je lež uz nju ep ao na čist bijelim p ama i ljubio je p ist st im.

vr jap t u. ili ljubav na pvi p led. alo o t o odi: p leda emisiju na T -u i sve se r adne. Nisam t t V o r ebala učinit ali sad znat i nema načina i. ili sp i. da su okolnostbile dr i ukčije. Jor je mog kr i dr ie la enut ug p em. ma šo p elio učinitnakon t a. anske bube bliješe p ut t op zvijezda. T u njezinu i u r e. do svijet u kojemu a a dje a tneki ljudi kaž peviš a dr i tne kaž niša. o zg vanogp ir O za šo je ona p už ap a. jer o smat r am da sam vam unišila ž . t ivot Jor izr ie avna p ira onda sklop oči i p ap . Eo kako se t dog djevojčica r i.kao da je jedan jedini ledeni cvijet ast u nekoliko p nar ao osljednjih sat t da bi je ut io. var uć avit r ice p ljusak. no t omislila da su lat zaice. ie otuno svjesna onog šo se dog a t odilo. V ečer u st om dijelu Monr as. ali nep r og or okolebljivi p ut t e. Jor p int ie oseg za p ir ne ap om onako kako bi neka dr a ž ubr r u. Pr ozna r ug ena ala už ep ukop is ip omisli na K Williams kako st t u vr i vir na C at oji u t u ka olliejev pozordok je ona nije ot ala p ut ap ili sojke. a nebo je neper g ledno i cr Neke je st i nemog e zaust i. O mož sklop i oči i mož na e it e sanjatst inu g i ot odina. ug i u t u. Nat ož i og r avno. ar oea. da t pomijenim. njihovu zujanju čuje klep anje svoje vlast e sudbine koja je et it pat sviđ se t njoj ili ne. Ž o r eljela bih da t nisam učinila. i osluš hr t U a uševe. g ljudi nikada pije ovog ljet nisu zaključavali vr a. u Massachuset t su. NE A BOR TČ JE R Z I OV K . e. pavo su samo r r edovi p lave t e. ali ovo je smjer im ut kojim je kr enuo njezin ž i doivot veo je do ovog mjest g se sad nalazi. i g djeca uvijek sp ojit dje avaju mir Jor je p p no. pimjer no. ek ješ ie r e oz r ovra. onakvim kakvim g ona ivot aje p oznavala. r . G ovo je s Jor ug ot ienim ž om. u dje r a a at gadić g ima viš st r u dje e abala jabuka neg šo ih se mož peo t e r br i. Jor pođ kr gedice p ć a i. onda se sag da vidi šo je t ost T je samo komadić ne t o alo. ali jedno je izvjesno –ona sad zna. T og V asp akve su p osljedice jednogobičnogčina. jer op vr ca Z mije šo sam nazvala kad sam g ug ao t a ledala u onoj emisiji na T -u.

jer nije igao samo da bi p t on r obijedio. ali ar ost š š i sve sebičniji. osim bić bez duš ? ko a e. o ako ap alo. nije sp ila sluš la avat ust alicu p aj ap okr ar a. malom mjest cu na najudar u t aš ljenijem r I očne obale. a ko K ako su g odine polazile. o ao r aje uvijek je na sina g ledala kao na st r anca koji je nep ozvan st ao ig samo da bi ost i peuzeo kuć T je bio dječak koji bi uniš ao. O ac mu t je umr mlad. I sam je Br bio r ev sin koji je mr mor Bio je t von ibar zio e. spemni su ukr i cijeli ane t už r ast ulov šo g r t dana mož donijetkuć t a ibar og e i i. a vr i kosovi šo kr e nebom. koja e no elef ale. a kako je bivao sve st iji p ajao je sve ljepi i ljepi. g r oz izr e do visine čovjeubu st dje og ast ka. et t se š ut D bolje zna t je. ovoj blizini pet r var u p eo. o t avao sve čeg bi se dohvat sve se u njeg a io. bez obzir na cijenu i p o a osljedice. ost avljen t amo u p kom gobu u p lit r lodnoj zemlji Marlanda? y U t svom kr kom ž u nije volio niša viš od bejzbola i om at ivot t e samog sebe. a onda učine p svom. a š esnaest nap io š je ust kolu i mog g se naćt lo a i amo uz dokove – op t or unist st i r vinar kao šo su bile vr koje bi se g t ane lasale svisoka. V at ozikale bi se kr njeg kuć u sit aj ove e ne sat i danonoć t onir dok njeg sir a majka. t ovr olike pije njih. Bio ug je on beznačajna osoba. znale su da ć Bron i at e lup e y njih p ijedit kao šo je p ijedio t ovr i. odbijali su s njim igatbejzbol na ist igavon ast ri om r lišu. S Ć OS A AJE . osim dječak r uđ r ko aj von koji je nekad bio mjesečar T je bio on. već bi ozlijedio da pot r ivnika. ali ip velika zvjer u t skr ak ka ako omnom gadić kakav je bio Nepun. st i kaju. p ip r a ak. iako je s vr a emenom omr znuo i jedno i dr o. T su djevojke znale da su g e. nest u oluji. uzimao novac i ost ajao vani dug u noćS o . vr dog i t tona vr a dječaka koji tse ljubazno smješ lav aš. s kojima je Br odr ao. i pemda g majka jako voljela. kad bi se on nasmiješ čak bi i najp io. D svoje dvanaest g alo ep o e odine već pet ivao je r r až majci novčanik. ova ot zbog njih nije mog sp i. G ovor se da Br nosi zr u dž u D se boilo von calo ep a lje vidi. T je bio t Br Bell. r u.pičao nečiju t u piču. djevojke u Nepunu p r t očele su g a neobuzdano salijet i. a o onaš u poš ao r lo- K DJES O J S PR Z R K OITNU O JE A EK OD A V JO U U I E A S I . amet djevojke u gadu nije r p ovjer ovale da ć bez obzir na t kako se p e. Nakon nekog vr a emena dječaci.

bez t e ur r unke odg ovor i. bez obzir i a na t šo je on bio samo nešo mladi od već njihovih sinova. g ile bi. zbog a je blist t su čak i odr ž čeg ao. koje su t r ebale bitup enije.st ovaj p bitiskr K ovale su mu odjeć i benzin za kai. ug ost r Mar Bennet je bila t s kojom se sp ljao. ane t og ni najmanje dir on je u t djevojkama g alo. Svr nost emenom su g djevojke u gadu poklele i zaž a r r eljele da i on jednog dana a sp ozna onakvu ljubav kakvu su one osjet kad ih je pvi p ile r ut p oljubio –onu okr nu i očajnu p nju koja uvijek patčež ut at ri nju za nekim kog mor e izg i. om u anu D njeg sedamnaest g o ove e odine dvije su mješanke zbog t njeg p a okuš p ale očinitsamoubojst i t a. anjao je o bejzbolu. učećza st a. t su ž up avale odit ako ene ozor jedna dr u. e asle ene. bez sr bez duu ist ca. čak ni pijat okr t r eljice njeg majke nisu s njeg ove a mog skinutp led kad bi dolazile k njima na kar le i og t anje. Mar mu je davala peviš novca i nije mu pig ala ie r e r ovar zbog njeg sebičnost čak ni kad je saznala da se sast s ove i. im ledao samo slat ke male jebačice koje su t da bi ih on iskor io. ut i en. o slavi i novcu. O je n ž nevolja. a znao je da je st en za nešo dr o. neg u Balt i vo. Bron se doselio k Mar i nakon t a. up u mion. r eć dje imor u domu za samohr majke. vodile s njim ljubav u svojim uskim kr ima. onih kojima je sudbina odr edila da na ist mjest ost vječno. Eo. doslovno isp iva ovor lazivšjezik. nakon šo evet t bi se on uš uljao kr pozor oslije r st oz r p edar venog a. a at ubit C ijelu svoju mladost y je obavljao neobične p Bron oslove. aje . lijep čet ie t a et a r deset odiš og njakinja koja je t r ebala bitsveg svjesna. ost sljedeć dvije g ao e odine. i njeg su mu se snovi uvukli p kož ovi od u. sasvim sig no. š i. ili su sat odlazile s njim u š umu g su bor cviljeli u noćp ut dje ovi i op ljudi zat očenih u mr aku. K g je i a ad a vlast a majka izbacila. Niša od t a Bella nije eu. za njim okr ale g i uć et lavu dok je na ulici polazio r p aj njih. o t t ine Ž alim onu koja izvuče ovaj zg ak. it y ie og u njezinoj kućkoja g i leda na obalu. i isp avilo se da su bile u pavu. osim i olar vor t ug ovog gada g nema ni jednog kina i g se mor vozikaa r dje a dje aš tdobr p sat dok nađ pist i ih ola a eš r ojan barS .

ali pema izr Mar r azu iena lica znale su da t nije o t očno.nekim mladim djevojkama ondje u pist t K ila mu je r anišu. Bron je znao da ie t ep y ima izg leda ot i u neko mjest bolje od Nepuna. t ojede ili se pesvuče u čist odjeć ili zat i p r u u. p a. t se odveić o t e zao u Balt e. a kad je konačno piznala šo se dog r t odilo i kako joj je ž na ušeđ ivot t evina nest zajedno s Br ala vonom. nadajućse da ć g pimitu neku važ liimor i e a r i niju g O vor je pozor svog u. dr e su joj ug ž iz gada g ene r ovor da je sr na. kr vor je njezin p p a onda et evet ivot io otis. D t se pop i svojim je najpisnijim pijat o ada r ila r r eljicama piznala da viš nema zbog a ž i sad kad je r e čeg ivjet Bron Bell ot ao iz gada. Nakon šo je nest Mar mjesecima nikome nije r šo je t ao. i svi su znali daje samo p anje vr y iš r it emena kad ć se Mar r e ie azbit na ovaj ili onaj način. a onda su no ed r lopicu za lopicom bacali izvan p ka. r ao i. D o da si se r ila smeile et obr iješ ć g ile su. lijep čizme koje ć t ni ut e e r i dok je ž i zlat lanajat iv ni čić koji je on br unovčio u zalag zo aonici. t io r e kamiona i odahnuo šo viš ne mot e r udisatmir mor i šo ć moćMar novac p r itkako a i is a t e i ien ot i oš se njemu poht A kad se p r ije. Bron Bell je uzeo samo njezin novac. Bron je kod Mar ost dva t y ie ao jedna nakon svog devet naest ođ ogr endana. ie ekla t učinio. T su bili dečki s f an u akult et zvijezde svojih momčadi sa sveučiliša koji su t a. Snovcem Mar Bennet u svom dž u. ot ao do banke F st ional i p nuo deset isuć dolar iš ir Nat odig t a a. ali Mar je znala da joj on nit lo it ie kada neć bitvjer e i an. kap ao r i r et momčadi mu se samo nasmijao. i kad se viš nije mog pisilitda e ao r i op s njom ode u kr . up kož kap . t je p t t ar e lavo nebo iznad . Mog mu je dar i la ovat sve šo se novcem mog kup i. Bilo je t mladić koji su dop ovali čak iz est i u a ut D ominikanske R ublike ili Por ika. i. Nikad mu nije r ekla ni r kad se kućvr ao u dva-t ujuiječi i ać r i t p ni onda kad je pest dolazit osim da nešo p r a o. li okuš pijavitza pobu. ovor y odsjet ile su je. i nit nije bio iznenađ kad je dož ko en ivjela nesr u uz eć C R ove oad. r ozajmnicu da isp iz až liva dug ova. t ozbiljnih i odlučnih ep t or ako osoba koje su mir čekale svoj r da ih pozovu. t r ali i do enir š satdnevno.

I v ug njeg kr je bila ist onako cr ova v o vena kao i t a. a on ju je samo p nuo i izbacio eni odig kr vr a –bila ona t oz at r udna ili ne. aj i et ljuvao kr kao i svi dr i. misle o Br y vonu Bellu. i nije imao nikakva izg a imor leda. on sasvim sig no nije za t ur o mar Ut io. dok ne bi nest ila ot ala. zgabio je najbliž p ao ep r u alicu koja mu se naš pi la r r i nasmr pet uci t r ukao kap ana momčadi koji je bio bog baet i t Na zemlji je t istkap an p ina. či a g je pet io u paš onako kako je on uvijek dr e pet a r vor r inu ug r var u p eo. i pemda je u uđ r t bilo odr enogdivljačkog om eđ zadovoljst bila je i pevisoka va. koji i. I ost sp avilo se da kap an momčadi nije mar za ono et io šo ljudi u Nepunu. akvim t r enucima ne bi se zaust i r avio azmislio. t dje injajućp ut i op zvijezda. koji je bio t zg ako odan da su se g olubice obr avale s neba i slijet na uš ale njeg r ova amena. Bron je bio nit i' y ko niš t u Balt eu. . adr enalin bi post r r ujao njime p ut r zagijanog t er op ot ova r na emp at ur ur azjar enost O u oči s čovjekom koji g je ismijao. ni shvat da se sp aknula. lat Bron Bell je u zat u odlež osamnaest y vor ao mjeseci. aj ar ljunuo na t dok je otušao lo p t Br vona. pkosom isp o otuno ast r unjen čovjek. mog je up i t duboko i br da nikad ne bi it la ast ako zo. r cijena koju je p io. sve dok im ug sve lopice nisu p u t t ale r avu. t t t amo u Marlandu. g su se sjajile. či ako ne ena la op i u njima. dost a vr emena da očvr u t sne akvog čovjeka kojemu se nit ne bi a ko ž naćna p u. molila da se ož njome.njih bilo isp unjeno zasljep ljujuć bijelim kr ovima. T se dog o odilo onda kad g je djevojka. V e i nije vidio lica kad je g elio i ut iš ledao u ljude. ili za njeg miš ovo ljenje o sebi. učio je da sve ide g ko i mog je ist a t lat ao og r ka p atsasenut ost i vim zao. koja je s njim ost u dr om st a ala ug anju. a ž isp t ključeve od ulaznih vr a ene ušale at njemu u kr O su mu bile t cr da se ž mog ut ilo. kad bi se i najmanja t koć p eš a ojavila. S lučajno ili namjer t je st iji čovjek p no. a p ljuvačka je p u paš i na Br ala r inu vonove čizme. Bron ima nezg y odnu nar kad se st i ur e pot njeg naav var ot r iv a. R azmiš je o t ljao ome kako bi mu mog p li osluž i da zadovolji it svoje int ese. K su g p ili iz zat a. viš nije bio dječak er ad a ust vor e neg p p odr ao.

bacao bi zap aljene š ibice na liše slat ć kogkaučukovca i mir p t azećda iza sebe ost cr t e. i shvat je da je ž io edan. ke očinju cvast kad ima t i. t až paznina. Iako su polazile g t r odine. eš at u t g odinu i p poveo u ć ol r eliji. t oliko t a šo je ht og t io imat Bilo mu je t ko ost i na jednom mjest nakon šo je i. et t e uš i zidove ili zgade sr it r avnjivatsa zemljom. i avi ni r aljevine. D jevojka na blag u njeg je buljila ot eno ajni a vor svojim lijep zelenim očima. on je r adio kao kr ovop ivač. t bezdana daje se nikad nije mog p unit D r ako lo op i. z azonode bi seljacima p odmet p ar p ao ož u olju. kao da mu je nei šo r ilačko bilo u kr t uš vi. Upoljeć kad voć p y r e. Z alio ap bi vat u miš r ku. y r . neka iče. t oliko da je mislio kako ć umr e ijetako nešo ne p ije. i t je doš do velikog er ket i t op ako ao sup mar a g je kup p anje od š p i zap dje io akir est iva azio pelijep djevojr u ku na blag ajni. Bron je pocijenio da ima oko im. i kad se zr doima namiak r p f isan ar emom. na ot enom p viš vor omag zidatogade i t ase u dvor t i dobio br ao i r er išima ončanu boju. t se up io vijug e ut avim cest ama Marlanda. D je ona blokir t šo je on kup p naok ala o t io. o činu na koji g je pomat znao je da je mož imatako hoa r r ala e i ć i blag se osmjehnuo onim svojim pelijep osmijehom. nom bivao nesr niji i nesr niji. ijekom g odine javljao se p oduzet nicima i zap ljavao kao nadničarsr an šo mož r oš . Bilo je mnog t a šo je ž o og t elio. r a i. t koja je r uz r r u jem ep r avi asla ubove p kuolja kur uza. Z je čist okr imi io dimnjake i r alicom r r snijeg T azgt ao . a ust Jednog nogdana st ao je u gad u kojemu nikada pije nije ljet ig r r bio. oliko br esaka i dunja. og daš st u r anu. ok je hodao svijet jedina r koju je mog čutbila je r om. a za t je vr o ijeme p ao og čen ost or svojim mjest na svijet da ni najmanje nije mar za ljudsku om u io r Ir asu. I su mu agp ako t besmislena djela puž veliko zadovoljst svakim je daa r ala vo. iječ ao i iječ moje. o r im Bron je r y adio već e od mjesec dana. U ed svegt zlat nalazile su se t sr og a amne oči koje su t p e až ljivo pomat i u kojima bi se mog ut it ako ne p ler r ale ao op i. badema i š ljiva. e. Počeo je osjeć i kao da se izet et at nut suš onako kako se osjeć čovjek dok hoda p injom.Ašo se Br t vona t u njemu je bilo nešo neut ivo.

ali p iskr unim mog nost obeć uć i. ivao uć ak o r or " Paklensko jezer . " I demo se zabavit i. Bila je per visoka i p ava a da bi dječaci njezinih g jeg odina zap azili njezinu ljep u. zvonkim g lasom. ot y e var " br imo"r Z iš . r Ne r " ekla je djevojka." eć Bron Bell je p nuo kut cig et i odmot celof y odig iju ar a ao an. " ad zavravaš p K š s oslom? up ao ju je." ola " ani je pelijepdan a da bi tt ost r i. ekao je. uć r g ashladnogur aja. ali Bron Bell je imao oko za t st i. Nosila je kr ke hlače i kr ku majicu koju je at at on odmah p elio p ož oder i na njoj. Bio je vedarvr dan i u t ovini nije bilo r . uzeo p anje od š boca p koje y og akir est iva. I et mala je onaj nest ljivi r p p led koji kao da je g og ovor Mor ot i odavde. i avi eđ " pije devet. Ne baš enim. Bron se nasmijao. r je djevojka. Pr " it ocijenio je da ć e osmijeh na njeg licu ispičatost ak piče o svemu onome ovu r i at r šo je t io. t se još e osmjehnuo at e viš onim osmijehom za koji je znao da mu ž ne mog odoljet ene u i.osamnaest odina. domać cur koja još g a a mnog t a mor nao og a učit I i." V r i u ala adeć Bron ju je p ledao. am ić og je omog io Br uć vonu ocijenitšo ć uslijedit Z i t e i. p led koji io. a šo je bio dobar r t r až t povod i nešo šo ć mu p t t e omoćda zabor na ž . i r o t og ost "ig no t ima neko mjest g bismo se mog ot i okuS ur u o dje li ić p i"r at . Jedan vent or zujao na pozor i r jeeđ ilat je r u ast r vr i zr p post iji. nao je da ć p e oćs njim pije neg šo je ona sama t a p ala svjesna. t a r až lat " li t ne znači da se sr a ne mož pomijenit A o eć e r i. mala je dug cr u." " ao da si u zat u. bio je zadovoljan šo g ona nije t ila da p i. "u sam zar T obljena do kr r aja adnog vr a emena. O K vor nda nemam sr e. . kad je p lima." D jevojka se nasmijala umilnim.o o" ekla y t mu se svidjelo. ekao je. voda je nap slana. venu kosu koju je on ž dot elio aknut i svojim r ukama. " Paklensko? " "o je izvor vr –nešo p ut er T sko elo t op t malnogizvor ali a. anja i zadovoljst va." "ad? D S " jevojka se op nasmijala.

K asnije se ona ot r odjenutiza bor čala i ovih st abala. najviš šo je usp dobitbio je p ao r it e t io i oljubac. ekla je. i dobio ju je. ice or ur uć . onako vit i blijeda p ajala je zelenkaka ost st u mut vodama r a nim ibnjaka. kosove cr r r ila u. Pokazala mu je smjer kuda t r vozit i čim je skr eba i. "elio bih t još Ž e koji p viut djet i." jevojka je oklijevala pije neg šo je O p it e D r o t uš u njeg kamion. t iba i oliko da bi je mog p ao ojest i. y Iako je uš u kamion. "i ionako odlaziš gada. a Bron još an y uvijek nije dobio ono šo t je ht ali t ne znači da je odust O io. A nar li. malo gomog r lasnog smijeha. i divlja se r a la ov očet iž ž jela u cijelome gadu. " bogkup Z anja? Mislim da neć Pa nije t savezni pijest . ut p okuš pibliž i. o r up O ni se oko sebe i p ledaj kakav je dan. slankast r op oj obali Paklenskogjezer O ao joj je da neć g a. D je bio na izmaku. g ledao ju je. Bio je p ak kolovoza. o ao. dvezao ju je kuću sui mr a nepozir veo p ak." T iz r L joj je izg jelo na suncu i bila je zajap ena od vr ine." jevojka je posvr og D r mot paznu cest p posa i penice. enuo s p a st ut r asno ju je p oljubio. i bio je u par vu. e ž t lijom od zr op aka. a onda se vr ila p its njim p nog su drali u vodi koja se doimala at op i ivo. " bit lost U ć me"r e . T ajanst vena r ibica piš im je gickatpst r la r i re na nog ama i Bron je r y ekao svojoj sug ovor da on zna zašo. avno. olja r š venih kr ila na t onskim ž elef icama. " oist mislim da neć imatbaš D a eš i mnog kup danas"r o aca . ost avivšje bez daha. lijep p ut ut r a op sunčeve svjet i. r O a" ekao joj je.je zgabio da bi ut io ž Još r až ed. r ni eludi lepš je zr rao akom. ekao joj je Bron. O je g na azdi ost avila p uku –O iš sam se okuor t la p i. Naž alostsvaki p kad joj se . beć e ledatdok skii daju odjeć i zar u one. nici t čak i r osjetkako je ona ukusna. e. at r g " tust ć me. i " vo mi nije dost . i zaključala t ovinu. Bila je pekr r asna. zat enih očiju." " akve t veze ima? D K o " jevojka je t no odmahnula g už lavom. kao da je zar t la vor onila u hladnu vodu a ne up ivala st uć r anca pema t loj.

O je sanjar r ut ao r g r na ila ot ajanst venom st r ancu kad se og lasilo zvonce nad vr ima. ali djevojka se nije p ojavila. i t bjeličast svjet i osvijet r ag e lost lio je niz močvar sekvoja kr kuć ali op neusp no. ekao joj je nešo pije neg šo je t r o t ist r iz kamiona i p r pema kuć Bron se vr io p čala ot čala r i. u " da ć ot i"zadir Mož u ić . I nih aj e. a tizađ i i. Nae až i u r aš ed ao kon t a vozikao se neko vr og ijeme zabačenim cest ama.D jevojka se vjer no zaljubila u Br ojat vona Bella onog r ka t enut kad je pvi p uš u t ovinu. Bila je t bijela seljačka kuć kilomet o a. " y Amož i neć da u. da ak ar zr ačne linije daleko od kuć ali ljudi iz Nepuna nikada nikae. gadić kojemu se nalazio zvao se ost r u H olden. A pilično je p io." D jevojka je p ledala peko p og r olja. et ješ zi- . ali g je još a jedanp p ut oljubila. " p I onoć D ć tznak svjet za i. voden svjet lošu i svojim p ć ijanim osjeć ajem za or aciju. t mo ne odlaze. t se ubr nar g e zo š na paš ao r njavoj cestkoja vodi do seljačke kuć do koje ju je i e pije dovezao. a onda ć emo se malo povozatokolo r i pć a emo vidjet i. r udaima ljena od sveg a. ako ne i pije. " Nemoj me r azočar i"r at . K og ako se isp avilo. i bio je sig an da neć nalet i ni na kog p ur e jet a oznat ." " mog . kivao ju je Bron. Ponovno je blicnuo. o at nekome s očima cr p ut er kosa. p omiš ljajućda se up i pema međ ž i ut r udravnoj i ode g e u Phillv. kr enuo je ovamo. pica koje sad pelijenim op p ja t r ć nebom. u njemu je bio pist r ojan bar olden'C ner Bron H s or i y je ondje sjedio nekoliko sat op i. r Ne u" ekla je djevojka. S la u njezinoj kućbivjet i la su up aljena. D ićp t p oć u o ebe oslije. ijajućse i p i okuš avajućse i osloboditljut koja je uvijek ključala u njemu. i p li r op očeo je r azmiš i o onoj cr ljat venokosoj djevojci iz t ovine. nadajućse i nje i da ć nekako ut itt st nu ž koju je osjeć u sebi. at u i lima. p aj mr okr ačnih p olja. or g ć sig no bitp dje e ur i osla. Par ao je kaijent kir mion i ug asio mot . D je znak svjet or ao lima. U r mjest da se up i u Philadelp o ut hiju kako je i namjer avao. y at ut kojim je i doš Mož je bio sedamdeset kilomet a em ao.

T baš o nije bilo lijep od t o ebe. a mož već noć avit ić ug da i voj nakon t e. sve dok je on nije t r esnuo o zid. U na ala evet od okr vukao se k njoj. O je g ovo t e a ove avit laht na ot zavr t ali joj je on st r peko ust išala. e kor a nap it unjenih vodom za one dvije ovce šo su sp t avale u šali. a onda je p unaala t na kr . i čim je p idž omaknuo r da joj je st na gudi. okr r eć o šo ć g njeg čizme ost i na p ama. ali nije op azio da g peko azi r njih. ova je djevojka biako ovar la pest ena. da r ala je pedobr za njeg ali kad s njom zavri. s lut kama. " ašo nisi doš " r apao je. kao da nije cijelo p odne povela ljubećse s njim na r op r i ibnjaku i p livajućbez ijedne krice na sebi. Pop se kr pozorsamo t g eo oz r . p ut p lut D a cr r ag evet op krene ke. " ekao sam tda ć se vr it . i r r aš t r iz nekog r a azlog Br a vonu se t sviđ Mož je smat da o alo. i viš neg og čen. izvijajućse i gebućnokt it i r i ima. p avljeno t o r aš ost amo da r jer ast uje kosove. Z im je poš p aj zelene salat i kukur t at r ao okr e uza. a onda se zap io do kuć Pog t ut e. kad im t odg a. ledao je u pozor i pir e r lično br p odio koji je njezin –onaj sa zavjesama od čist zo og og orandija.š je iz kamiona i već očeo osjeć i u sebi navalu bijesa. ne mar i za blat zo. već e je zabor i i ot i nekoj dr oj. a do t ć on već i u Philadelat ada e bit p hiji. br navukao p ivač peko njih. da se on vr i. Par ao p at kir je u nekom p ao olju jag oda. "r Z t la? poš t Tebala si izaćkad sam t i i dao znak svjet lima. jedan dodir p i očela se bor i s njim. ona se usp uku avi r aničar Još ila. ako. kad ug r leda nekog kako vr izmeđ r a eba u edova boba. ona ć besciljno lur a a. Bron je p r at y omislio kako neke ž ene nikad ne odr u. Neke se ž vole p ast ene onaš i kao malene djeat vojčice. Nedvojbeno. S je bila nalik R i u at i" io oba na dječju. p anim ž injama i r ičast t eliš ivot už im ap t ama s uzor kom t inčica. e o or O je lež u kr u. š e t i ž i za njim t at aleć jednima. Pokuš i p avala je sve da se oslobodi. izust je. čak i nakon šo su cijeli dan poveli zajedno. Z eljet e za svaku zvijezdu p až ć o jednu ž elju. ali t je bilo samo st ilo. st no p r aš ijan. p bijelim p ivačem." O je bila odjevena u t na anku p amu. K enuo je. ug vena kosa pekr r ila . avio uku r a.

ć ot og dilo se nešo šo ni u snu nije očekivao. D a je bila djevica. U ć je nije up ao kako joj je r vor ope it ime. je et . sr r anje. r u už im ulover koom . t r i bila ist jer ona imala p naesta ne osamnaest odina ina. r ekao je sam sebi. i lijep je mir a. S ust v lje ep p io se na koljena. nakon svih onih djevojaka na koje se već piviknuo. Z vala se R achel Mor i upavo je zavrila desetr ed. Nije ni znao daju je p ijedio. i mož je oist da zat bio sav kr o vav. r H i" ekao je. Pr ovr ot iš nuo joj je na uho:K ap " ladim se da sam tpvi"šo je zapavo i r . Bio je hist ičan. onih koje bi p lakale kad bi odlazio. samo t asp ako. i adatu kor a i lup o pozor nat ajućp i cest Bron se i it ala r e. i ključić okr evet koji je bio pivezan na p r lavoj t r S je već aci. io p t svoje t uša ijelo. A se ne smir bit e g ovo s njim. ad čuo kako njezina kr kap na t ih. r ovim r ukama. I nekogr z azlog svaki dah g pobadao p ut a aje r op nož K v je bila na njeg a. o isala. y pisilio p enut zgabio je odjeć i r ičast p r okr i. lesačica i osvojila je pvu nagadu na nat r r jecanju. O ovor dg nost njeg djela sp ila se na za ova ust njeg p ut lanine od ubojit kamenja. " dg O ovormi. O joj je g v n lavom per jako udar o zid i g io lava joj se r ukla. Bila je st isnut kao da je bila djevica. Sanje. D oa i r ko i. " ej. baš ad i t t amo. i.joj je lice i on je nap okon učinio ono za čim je ž udio cijeli dan. nog ama i na p enisu. ap i olja e. ali znao je da r laht isao er mor bitopezan. g kako je on petost r p avljao." i T t je ug ek ad ledao kr na njezinu licu. i čak se nije ni s kim p oljubila pije r t p odneva na r og op ibnjaku. ali et ip se dog t t o. djevojaka bio r koje bi p okup u bar i koje bi g molile da ih otr i kuć io u a pat i. i on je zgabio p u i obr se. K a mu je p iš omog da se r la azbist p r očela je lijevajućp i. U ledao je njezin r is r š i azr g dnevnik p aj kr a. i on –pvi p u svom a op p a r ut ž u –zap ivot lače. S klup čao se na koljena. nap t i ih i ne dočeušajuć kavšjut i r o. ak odilo. sve dok nije bilo g ovo. t . kleknuvš osjet je kako nai. sr anje. ali sad je ug ledao p laket na p u olici za knjig Bila je p e. sve dok se r niiječi su pet ile u samo disanje.

a osoba koja ć p aton. Tebat e mu novi ident et r ć it –novo ime i nova poš . p la se t i uš u ist onu e ost i odig u la u kost kož U ao je u kamion i odvezao se do Paklenskogjezei u. io iv. uš sve je bilo ž t mr a. i r azmiš ljajućo t i ome kako je izg ubio sebe. aš olje oda g je ug dje ledao st ilo. D je g ao t svjež voć osjet je da je ž Njeg ok ut o e e. ž t čvr o da mu ne bi slučajno isp Z ao je u p jag ako st ao. ivot D ht je. drao sve ono st sebično i okr no. t zločestdjelić lut ž oje ut aj i p ao je nad zelenom vodom. Pod okr iljem noćopao je r i molio i r uke za savjet se zna p avitpije neg šo se up i na svoj da ost i r o t ut . ova ust njeg oči. p ip je vlju ar r aš a ak još uvijek imao okus kr t je. zgabio pegš vi e a r r r rt jag oda. i br p r aš zo oseg za svim šo je ondje nuo t mog nać–bijelom koš ao i uljom. ivo e ačne noćnat i op ljene kiš om. I ao je iz kaur e i t ož zaš miona. K amion je p ljusnuo i nasukao se p ut op velike r a onda ibe. O ao je da je njeg st o ja p onulo u p dok je odsjeć ovo ar ot olju lazio. ol dana kad je r en. dreću r ođ ž i ukama samo svoju kr vavu odjeć i kljuu čić dnevnika koji je pip r adao R achel Mor a koji je on drao r is. O je st ut n ajao t amo međ r u edovima p ont ender i r oza. a sve ono šo je on ikada bio je – ija og uć t nest Njeg novčanik i osobna bili su zag ani u pet alo. sivu. ali t r lost o neć bitpoblem. da bi g ispao. r kad je kamion zat ur i ot anu et ao kot r se u vodu.ji je ponaš na t r ao oalet nom st u obr ot pst s poolić isao iske r iju r zor skog akla i okvir I ubio se u noćg kao onog st a. ov ur r inac za r ukavice. ondje uz st ilo. bacio je kamen na r učicu za g a onda odskočio u st as. K a se do t već ljao iš ada bila pet ila u kiš r vor icu. uzdiš i. t er i cr r ice ap ne čizme. a a još kad je bio sig an da mož imatsve šo p eli. ove i. zg . ali je mot ost up or avio aljen. cr hlačama. iznoš nim enim cip elama –a ost je svoju odjeć koš avio u: ulju. Bron je sve t pomat ali ne pedug a r ila y o r r ao. r o. š r mjest na koje g je odvela kad se svijet činio divan i a. bio je ozbiljan kao nikada u ž u. pemda je noć zr p ao blag vlaž kao sur ao r ni ak ost i an ze. okr nu i hladnu. O je bio od onih koji su mog u odvojene e i r n li pet p r ince oslož i r it azličit dijelove svijest i onaj dio koji je e i. umr ljane kr i už ene. g je pekr voda.

No D mar a er ana g iznenadila r aje ekavšmu i kako nema r azlog za ž bu. i Bar ja t ney Sar koji je zauzeo mjest p aj Jor a na njeg se t ka o okr ie.p . t amo na samom kr K G g R aju ing eore' oad. a a t je pig odjenuo odijelo i kr u i kup se u znoju zbog u r odu avat a svojih poblema. og e lave sjedi iza Ehana. Ašo se njeg t ut t a icalo. a omog p ane ost IPIIA S TV NJEJEK A K D Ž NOJE NO AZ G Š JIO AD NA R T OO R A D G A ULV G A . r okup i komadić kad p it e očnu isp adat I i. r ashlađ ć se lep ivat e ezom i p omislitna t kako su čeznuli za r i o ashladnim ur ajem i sp eđ okojem. unat nap ima t e i š oč or og majst a za sve. ljudi ć st e se pisjet i ovog uš r it zag ljivog dana. kad p onovno dođ do r ee ef r enduma za obnovu gadskog og r p lavar va i sudnice. S if kojeg je uzeo da mu p or wt a. O čekivao je da g ona p a ozove na r i bio je viš neg speed e o r man u t slučaju cijeli t p om aj osao odbit a t bi ona ost i. Mar D r sjedi u zadnjem r i pomat p up Z k er y edu r r ost ak. S su t mog r vi o li azumjet Ni obit H ar na S i. ali g nema nig neg je sam t e odit a dje. ovu ozbiljnom licu ne da niša zamijet i. ko otuno r r t e odit osim Jor koja p nut g ie. C ollie zna šo ć se dog i. samo t milje r i zr ačne linije od st isped sudnice. y e ost POŠ E II T N L POD MU A K O kad ljep ljiva vr ina i kiš usp uć a ijevaju na r azinu kip ljenja dovestr olož i asp enje g ovo svih u Monr ot oeu. Bron Bell viš nije p ojao. ada ala bez or ić ili sudop a. Jut je t onir D Sar da je izvijest r r os elef ao ani t k i kako do kr t aja jedna neć doćzavritnjihovu novu kup e i ši aonicu. dje samcat pomat jednolični p i r r a ljusak iz post ije koja je ner or kad bila salon nap t kuć u kojoj se t udobno osjeć ušene e. Z čet i g alož a ir odine. su znali da im kuhinja t eet r r već neć bitzavrena sve do duboko u jesen. pemda je u st t it r anju pir pavnost speman p r i. Nit nije p p pipavan za ono šo ć se dog i. . p ip svjet uba r a ak ovima daleko. Mar je nešo dr o imao na a ur k t ug umu. p čak i onih a najst enijih. elj ow d henvood Sr u nije pavila poblema. ako a.

bezbr nim izr iž azom na licu. bili g spemni jedan dr ome p r ug omoćbez obzir na sve okolnost i a i? Nisu li zajedno p lakali kad je umr Mar ot i r o kov ac adovali se kad se r odio C ollie. sakr se p kr io od evet odbijajućizaćna večer t je mjesecima i i u. ar Ehan je t t r ao Mar enir kova sina Br endana dok je Br endan bio u L t L ueu i kumovao je Mar it eag le kovoj i Tishinoj kć i A r r er pil. u i u čekat ne mog se st i na st i. e nakon t zabave nap očekivao da ć ponaćg e ola e r i olubice na svom r adnom st da ć se sp aknuto svilene mar olu. ma nijih st i s kojima se t var r eba p ozabavit t je ist T su neke okolnostkoje ne mog i. t se dog o o odilo. s navr g h lave skup ljene kose majke one djevojčice koja je slavila r endan. Z nisu njih dvojica. T p odneva nakon Ehanova uhić og op t enja. T su činjenice.vitor ić i oblož i p I važ i mar e it od. im je mučno od t bilo oliko viskija i cig a. i ne mož se p eć No jesu li e or i. i mož ć na kr p odneva g da e aju op lumci –Ehan. Mož je sve t samo š pizor neku T ađ da o ala. Mar nikako ne mož p y k e ovjer i u t šo se ovat o t dog a. k e ur . Mar sad p leda pema Jor koja sjedi p aj Bar ja k og r ie okr ney . Nakon t op ođ e sjene ot ao je kuć iš i. Pr i se mađ a r isjet ioničar koa jeg je jedanp g a ut ledao. Mar se sukobio k u t ovini t r g ehničkom opemom sa smuš r enim Seveom Messent g om koji se p er očeo r azmet i kako ć kuć F dovih sp i at e u or alit do t emelja. e ot i amice koje se zmijoliko izvijaju peko daš r čanogp u njeg oda ovoj sobi. r za Vemisiju. i koji g je pea r st io vadećmar r aš i amice i pice iz najneočekivanijih mjest iz t a: r ukava koš ulje. Mar D r osjetkako k er y i g polazi jeza dok sjedi u sudnici. Mor su Mar i Sevea odvuću polaz s bojama ali ka t i r i pibor ali Mar sad viš nije sig an u svoju odanostD r om. one jednako t st ne kao i onaj t ako var r ak kad je Ehan enut t ust g ao ovor i u svoju obr i objavio svoju kr it anu ivnju s onim iskr enim. još dok je bio dječak. naklonitse i zahvalitg nici at i i omili novinar t a e F dovim susjedima i pijat or r eljima na dolasku. u avit r i zabor i dok ne dođ anu avit e bolje vr ijeme. sudac i svi t t i odvjet –ust i. pijat već r ar r elji t inaest odina. ok sjedi t u sudnici i sluš kako se Ehanu obr aju imenom u a t ać Bron Bell. o ina.

Ehan je r ako t ekao nešo šo mu je. p ot r ijama koje je ona mar ljivo slag i zap ala. o Mar se povuče kr st nja vr a. T su činjenice. izjavio je Ehan. čokoladne kolačić i hladne boce p –izvalili bi se i buljili u e iva nebo. t r ebalo datznak. ali kad kiš ovako lijeva. jabuke. Pop su nekoliko čaš i Mar se sjeć daje r ili ica k a ekao nešo t dok je nar učivao. dr kane. Ehan je Mar p apao p leđ t ka ot š o ima. O dlazili bi r i u učat p i –nakon šo bi olje t p odijelili hr koju bi im Jor t br no spemila i naanu ie ako iž r t ali u sebe t do kuhana jaja i sendviče sa š r p vr unkom. za st ija olom pi dnu post ije.Sar Na njoj je t t ka. r a k t novih r iječi. i up i se r ut avno u S ehouse g nar p e koje af dje uči ić isp sam. t ovdje sjedili. i dok mu je zahvaljivao. Tisha mu ist ne album i za t r r g r ak enut osjetkako se t i r T li je ovaj čovjek za kojeg se udala i ese. dok je vjet zavijao ug t ar nad kr ovom S ehousea kad su zalepš pve snjež p af rale r ne ahulje. osjea mur ć se ust a ajali mir pomaš i alkohola. Jedne večer dok su is r aja i. amnop lava haljina u kojoj se doima običnijom i st ijom. Nikad nit zapavo ne i ko r p oznaje dr u osobu. onda se up i kući pije neg šo g je Tisha usp spiječiut i r o t a r jela r t izvuče hru albuma s f ogaf i. dao bih r u vat za t aš uš ag uku r u ebe. nar Tisha kad je uš iz kuhinje O r ani im" edi r la i ug ledala isp ane p ir e p p i svogsupug kako klečear ap ić o odu r a ćna koljenima t i š e u donjoj ladici komode koju su nai r kar až slijedili od njezine bake. čim je Ehan iznio svok r oz r až at t ju obr anu. ko a koji je već ar deset i viš f ogaf Aonda Mar isp ao ak e ot r ija? k . očne t atst r i r g anice. Mar navir sjeć ar ku u anja na dane kad je s Ehat nom pije nekoliko g r odina r adio na jednoj od velikih novih kuć koje se usp a inju desno od sr ednje š kole. t nije je no obično. kad Mar t t k sad o t ome r azmisli. Sanje. ako tmisliš t ja ne p r i da e oznam. U r r or vijek je mr ačno u S af ehouseu. k a r it nije li on bio naivno pevar O p ije još r en? n op jedno p a ivo. nekako se r aznjež Asada se Mar osjeć iziganim i p a se io. " dmah pest s t . Ja sam najsr niji čovjek na svijet pisjeć se Mar Ehaet u. Kvr u. var se.

Mar r io r u. pijat k odluči da mu t r vr eba emena da r azmisli o ovome šo se t dog a. . ata ne e i r eljica s t mlaako dom ž enom kao šo je Tisha. Tisha D r r er y se up i K inoj baki p savjet ut at o kako bi muš ičavog r a mosupug g vr itkuć K y baš mož bitpijat la at i i. kao da je up u neku mekanu mr u koić ao ež ja g je g ala cijelog S a ut . op a pomjenu i p odiš er až r očinje se supot rst avljatmajci." r u. da mu r ić azbist um. ice ljano i cr veno. i a lu p če onaj dio p a uz svoj kolni pilaz. " O r io. ali je Tisha izg t r r ubila svoju majku baš osjet u ljivoj dobi i oduvijek je osjeć da joj nedost ala aje majčin savjetK su Br . a sr i dojmove. smet eniji i još zbunjeniji. i kad et r je š nije doš kućpije p ao i r onoćosam noćzar i i edom. Ne r se o t adi ome da Mar D r nikada do sada nije p io k er y op p e u ž u –on se voli dobr zabavit kao i svat dr i – ić ivot o i. ali je K y uvijek sr et ata dačno p ozivala Tishu da ude na kar vu kad g je dolazila t itBr od r i endana. V inu večerost bi do zaajat af eć i ao t anja i War Peck bi g vozio kuć izbacivšg na ug da var r en a i. Tisha r sjedne p aj njeg na p L joj je zamr okr a od. D kr lip o aja nja Mar je izg k ubio p kilogama. a već ionako bio mrav. i peost dio t ađ mor edit r ali jedna on nast avi ost i dokasno u S ehouseu. I Tisha odlazi K až sad r ati p dobar y o savjetonakav kakav bi joj njezina majka dala da . ko ug ali sada se odao p u. er vjeva osmog nja kć kica. osjeć da neke st i viš nikada neć bitist i da ih je p a var e e i e oznanst s Ehanom na neki način dovelo u veliku op vo t asnost .učini nešo šo se nikako nije mog očekivat–zap t t lo i lače. Mar se viš uope ne osr ut r k e ć p ojavljuje na p oslu i t D r r er i vjeva dečka –S C ist her am. " n nas je sve pevar r Tisha." eče r uključujući svoju sui pug Nemaš tzbogčeg loš osjeć i. se i a e at No ip Mar D r zna da čovjek mož imatpavi r ak. odbijajućse okup i ili na vr i i at ijeme ot i u kr ić evetdok je pije uvijek bila pavi anđ . ali p ig upavo sur i ost ne r pot i bude još r no. da R osar iena majka ni najmanje ne marza sudbinu svog i djet a. Č i A r D r ak pil. k er y e i r azlog da bi pevar svoju supug ali ne i najboljeg r elja. r r eo. vaki p kad p ut omisli na Ehana p ije t op još jedno p e. hr op i Br endan –jedva da i vide oca ovih dana. ad endan i R osar p ie očeli izlazit činilo se i.

da odno p onovno navr itda K y nije bila t p r at i ata ako una azumijevanja. kako se er piča. i zacijelo je C lot t p nicu osjeealt har t u ekar e . ali onda kad je t r ijezan. r K y dok st kr pozor K od i" eče ata oje aj r a g ledajućkako A r t i lepir u p om dvor t "amo i pil r až t e ust išu.je bar duž p ivjela. Tisha zna da on mor dovritp ivot r a š i osao kod Bar ja Sar a i Josh H ar je bojaž ney t ka. V je osam sat dva sat ut eć i. r r a kr pozor oz r kako joj kć ka pavi kolačić od kor er r e ova. dok mot r poor adi. C lot su r elji ni iz čeg izhar t ini odit a gadili p nicu. ow d ljivo nazvao t og jut i obavijest da je majst S if nedavno nest ost r a io or w t ao. Č ovjek koji p je onaj koji se na neki način boji ist i K y smat ije ine. zat lanac p nica koji se pot r ekar im ekar r ezao diljem C ommonw ha. ma o čemu se r adilo. S t ć saznatod čeg bjež ako eš i a i. idi i t . kad se uvuče u kr azg a evet svali p aj nje s pi okr r vim jut njim svjet ar lom. a onda mu p omoćsuočitse s t i i ime. g ne na ust pil r išu dje r e niša dr o osim mimoza cr p ut er i pomat ast t ug nih op p ja." Tisha odluči p i za Mar r oć kom odmah sljedeć egdana. zaudar i na alkohol i zazir i od ajuć uć njezina dodir a? " amo g on ide. jer up io do K eine p nice u Font t . Nije t dolazila sve ot u kada je R osar ie Br endanu slomila sr i mož bi joj i bilo neug ce. još vodili nor malan ž . imala u H r amilt onu. se ut it ekar r Sr eet Tisha sjedi u p kir r ar anom aut omobilu i. ist im p em kojim ide on i shvat i zašo t ut it t oliko bjež D i. I znenađ e mir g ujuć nim lasom Tisha ispiča K y kako joj je u r r ati br kr aku enulo naop ako. ivno je jut i r o ona se u svojoj H ondi up i za njim. ata r a da Tisha mor saznatšo je t čeg se njezin supug r a i t o a r boji. a kasnije neg šo je Mar obično odlazio od kuć onda dok su o t k e. A kako Tisha mož p li r e omoćMar kad on g ovo viš i ne i ku ot e r ovar s njom. em e ož O p i A r da se iga u dvor t Williamsovih. avivškr u kuhinji H ar i š ow dovih. r mat kako njezin supug r a r uzima cr kavu koju je nedvojbeno nu mog p iti kod kuć K oz pozor ao op i e. r r mož vidjetC lot e i har t u K e koja se vr ila na p it at osao nakon op acije koju je. A očit je da Mar ne misli na li o k p osao.

C lot je uzela cinije i ljiljane har t e ubr iz vr D r ane t er a vjevih. o o adosno p onavljala svakome. har t e kada nisu bile pijat r eljice. čini se besciljno. Bila je ljubomor a ljubomor uvijek ledi kr u na. i nije li t r o azlogzbog kojeg se a njezin odani. r zo r asla u Monr i zna svako skr anje. p ouzdani supug r udaljava od nje. A Tishu li r D r nije bilo lako zavar i. kuć f ir ogt s nekakvom g ni r ni r ot ač. jer njezina obit bila međ najbog ijima u r ina je elj u at gadu. a k ust ekar e svoj kamion i povoza se p gadu. uvijek nije znala koliko je ozbiljno t od čeg joj pijat o a r eljica boluje. i Tisha je uvijek smat da je C lot bila r r ala har t e pef za nju. t p ot og osebnog a koji joj se uvijek činio dar nep t ošenim. ali dok je sad izvir ivala na C lot kr r et a har t oz eš kast u p omična vr a. r U or je g p no ovor da se osjeć sasvim dobr i t ist je r ila a o. a v ž ilama. Pr ećg r o r at i a na sig noj udaljenost Tisha se ubr zbuni. Mar nap i p nicu. kao šo je izbjeg t avala Jor ie zbog njezine ljep e. Pr una r r avila je š na C lot ale har t r in ačun. ali nije p ozvala Tishu da ude. Tisha ne mož a da se ne zap a p a li ona t cijenu r e it lać o za nedost no r at azumijevanje. V er y at idjela je kako je C lot mrahar t š e va dok je st ajala u dovr ku svoje g at oleme kuć odjevena u e. jer neka dr a ž ne bi t br ala it se ug ena ako zo vr ila na p at osao. pava hladna pinceza. uđ u og r a.ć kao vlast i dom. na mjest g visoko. T jut dok g ona slijedi. Tisha je načula da je r o nekoj vr i r i r iječ st aka pije p dana joj je odnijela cvijeć iako ona i C lot nir ar e. p i Jor koja još a ie. Mož je ona bila t koja je odbacila C lot zat šo je da a har t u. Teba joj samo t da oeu et r r en shvatkako se on up io pema Map Sr u. t da je t r e o azlog t se nikada nisu spijat zašo r eljile. O na je p kir ondje uz ogadu od ljiljana na kr anju ulica Map ar ala r iž le iS henvood. t u dje anko gmlje zaklanja od r . Tisha p at r omisli da je mož ona t koja je bila da a hladna. O su u sr ne ednjoj š bile jednu g koli odinu r azlike. Mar se zaui ut r le t eet k st pekop a kuć F dovih i sjedi t dug da se Tisha avio r ut e or ako o r zabr inula da nije mož zasp ili se nenadano r da ao azbolio. lomaznom p icom piump r čvrć šenom p r od ukom. Tisha je uvijek š kala kako je C lot bila umiš r r uš har t e ljena i p sebe. pemda je odr ur i. o t C lot ž har t ivjela na H est baš e illcr u.

Aza t mjeseca bit e nemog e. oji a ut t han zajedno odlazili na p ecanje i br p u kojima su už oji iva ivali. oe ealt. koja je uvijek f ična zbog t ag y anat svojih viš odiš eg njih cvjet gedica. S usr očim. a Tisha iziđ iz r e svoje H onde. ljiljana. g p nih r osp e ag dje lamenac t lijep usp ako o ijeva:edovi ljubičast boje f r ih. uksije i bijelih cvjet ova. i o. ali nakon šo je poš skor p sat Tisha p og t r lo o ola a. I i p ivat ot r i ć uć eno je t amo. kad Mar nap k okon ot i vr a svog vor at kamiona. I st njeg z r až dijela vr g ođ G e Tisha mož vidjet t osp e ag r a e i kr ogadu. u svom vr i p oz r ie t okuš g dovestu u ava a i r kako joj je savjet ed. iako ug a a a r i oz iše osp e ag je Bet G e. H oda uz r duž ub.p leda. Z t or bunjenog je izr lica. t se izdaleka e čini ist onako lijep kakva je bila i u sr o om ednjoj š kad ju je koli Tisha smat peoholom i odveć r r ala r umiš ljenom da bi joj se mog pić lo r i. Tisha nast r avlja kr dvor t g ođ G e do mjest na kojeoz iše osp e ag a mu st njezin supug zag oji r . skr ivena iza njihovih paš r njavih. Pit se koliko li ć dug ovako čekat a e o i. I obično izbjeg neovlašeno ulazitu t e p ako ava t i uđ osjede. isanje joj je nepavilno i t je r ako vr e da se p uć očinje znojit D bi ost nepimijeć i. jur a na visoke čup ke kr iš er asuljice Q ueenA čunn\ pg a lavice zelene salat koje su se pet ile u sjemenke. no ip ne čini se da je iznenađ šo vidi Tishu aza ak. D su mjeseca kako Ehan ne r i vr ć t ko Jor va t adi lo e eš ie moćotlać i hip eku. ekar r dok sad t st i pomat Jor br koliko su p a on i Eu oji r r ie." C ijelo t jut i t o r amo u p nici i dok se vozikao gadom. sr colikih list D ova. a ala r ena. . ledan u vr F dovih. Na e r vor sebi Jor ima kr ke hlače i C ie at olliejevu majicu. r ost vidno uznemir ane ena. r Mar "amo ako se U en u o i" eče k. " vjer sam da ć ja t dokučit . nema dr og izbor i mor poćkr dvor t g ođ G e. ag y enciju za podaju nekr nina. još vr od emena kad je Tisha bila dijet r e. en t r da izlazi iz p omno isp lijevljenih cvjet gedica g ođ G e. Jor je vani. p nih r oznat p t a o ome da t a ljude sa svog jer p osjeda. kad je doš pocijenit r et la r i imanje. mor doćdo nečeg edot am i smislenog . ovala L H ar koja vodi Monr R iz ow d.

r ali. Mnog je p a Mar p ko až o ut k ovjer Eio t hanu kako ne zna je li ispavno p up kad je ož r ost io enio Tishu. Nalazili su se u vat asnom domu kad su zadnji p r or og ut azg var o t ali ome. "ako sam sr na šo t imam" T et t e . naj r p is r ienu vr osjeć se u zr t u a aku. o ledala u svom f r ot nom ogt naslanjajućse svom t inom na p ir r aču. O ali su dečki bili u pedvor i g st r ju ledali bejzbol na t elevizor s velikim ekr u anom. Mar je bio svjest one hladnoć u gudima. O a dana kad su Mar i Ehan r ovar o ljubavi. r ava odi ut ivot ekao mu je Ehan. O t nije bilo dana. misleć . O ne ust n ukne kad se Tisha p r ojavila iz vr g ođ G e i t osp e ag a st kr njeg " ala aj a. i ež omična vr at T bi mog i p a. eče i pit na C lot K e. Pož je k an e r elio da mož bitt sig an u sebe. Nema objaš njenja za sve"r ona. i evo e i ako ur t o t g sad. š ne Tisha Mar ap r ku. U ivaj t ž u onome šo sada imaš t . t o r Ne r azmiš o onome šo nemašr ljaj t . a da još er uvijek ne zna šo je t pava ljubav. r ust t t ina ug r ivot Pr se ljubav dog samo jedanp u ž u. Io ako imaš eć t t sr e. r i r kr asnu kć . ko ao omislitda ć od svih djevojaka u š baš i e koli Tisha bitt koja ć ponaćpavu sr u? na se p ne na pr i a e r i r eć O op r st i nag bliž svom supug O t ki mir zemlje u Joe ne e r u. šo g je donir War t a ao r en Peck. kao šo je t bio Ehan. ekao mu je Ehan. r Počeli su se zabavljatod p naest g i et e odine i ona je bila jedina ž s kojom je ikada bio. p okuš avajućshvat i šo se dog i it t odilo i r azmiš o svom ž u lja ivot i smjer kojim je on kr u enuo.sve one noćkoje su poveli u S ehouseu igajućbiljarkoliko i r af r i . su p a ž ili iz vat asnog ut ur r og doma javljajućse na ž ne p i ur ozive u nadi da u p ar pema kojemu su hit nije ozlijeđ ož u. t je Mar imao onaj osjeć da je ena e k aj pop io nešo šo je već dr ih pobala u ž u. djevojku na koju je oduvijek bila r om har t it u st no ljubomor i na t kako je jadno izg r aš na. Mar nog k t azg ali k je zap lakao. a da t misao nije Mar D r p d ada a ku er vju a- . D je bio vr . ali kad je Ehan zap an uć t očeo r ovor ljuazg o bavi. st t i g ovo svaki dan pomat Ehanovu kuć a oji u ot r r t a u. en nit od njihovih najdr ih. Pr iznao je Ehanu da ima supug t sina i pet r u.

t eet A r Sr eet S i se kad je imao p naest odina i kako se Tishi zakleo na jet et g r ljubav. dravnogp ž ovjer enika Male lig i War e. Iako zap pojekt osig avanju sr adr t t oče r o ur edst va za f inancir anje Ehanove obr t ane. onim na kojemu bi u. nog op ri r kuć O et p i. Z r lo it ut apavo. pije neg šo se obveze na sve ono šo ut r ivi ivot r o t t ć g sp avatdo st ost L giješ p e a ut i ar i. ova di o sump u. p je očeo p it i u kabini njeg kamiona smr p uš i. judi r e. kako je napavio ž ni p onda kad još r ivot lan nije znao niša o ž u. najst ijeg ena ar člana D ovoljnog r obr vat og asnog ušva. K y je bila u pavu i Tisha je u r r a supug ata r r mudr p o osluš njezin savjetT st slijedila Mar p ala . Mar je sar k t sjedio u blag ima aovaonici one noćkad je p enut ond za i okr f obr i ped njim je sad ot en t onski imenik Monr i anu r vor elef oea sve duž list donacija. kad je ili u svom dž u nosio ključeve njihovih kuć kojeg su. omisli zaust avivšse i iza aut svoje supug na kolnom pilazu. Tisha djeci daje večer i st ava ih kad a a r u iš su peg r lasni. š ih van igatse u izmag p alje ri lici lavičast a suog mr aka. i t odluči. Miller venue i Font t . ot azi ug ivot svoju supug volio onako kako je Ehan volio Jor Mar t r u t ie. r ali ošenijim čovjekom u gadu. I se p dok olako sp t mr Tisha st na kuhinjskom pauša ak. o dok se voze niz S henvood Sr . r Pecka. S avjet ovao bi mu da kr na ene p i pož svoj ž . o oje ka omog joj je shvat i na kojemu se p u on nalazi. nikad g nije čula da t a oliko . Č or ovjek bi se mog pomijenit i on je t odlučio ao r i. K eno oliko g ona p a oznaje.la na p ametT su mu r puž ut . a r e. pedsjednika r gadskog r vijeć t H Jor a. D je sad t s njim onaj dječak kakav je on net ivot a u kada bio. k o shvać t ovogvr eg ljet p odneva dok patTishu a ek uć . nije imala p ojma da bi on mog nizatt ao i oliko r iječi. e iječi r ale jehu onih dana kad je osjeć da bi uskočio u svoj kamion i odvezao se na sjever ao uz aut ocest u p r za dr im ž om. a jednog smat najp t a. iskr je se dojmilo. r oji r g i pomat svog r a. a zašo se tdobrljudi i t i i ne bi zauzeli za njeg O je njihov susjed. r ekao bi mu p r ar iječi. istonaj čovjek kaa? n i kav je bio i poš mjesec kad su mu p r li ovjer svoju djecu. e ala dana. r ako T večerMar D r je nazvao K a L e i k er y ip ouisa. svi do ep a.

" O nut sup majčinom ošr pimjedbom o njeg t om r ovim ljubavnim jadima. Mar joj o ena ast k up i smiješ i zahvalno kimne g ut ak lavom. kad su se sva u. o nekom pig r odnom odlomku iz Biblije koji bi mog p ao osluž i kao uvod doit st ojnoj pop r ovijedi za vjer nike u cr sljedeć nedjelje. Tisha r uno e r eče sebi da ć se mor i sjet i dr oj K y odnijetkolač od lie at it ag ati i muna. at D on r Tisha mu slaž sendvič –p ok adi. lavo s pir mjesom r ičast a p už e. " idiš t sve čovjek mož učinitkad se nečegpihvat . endanovo t kanje za komp oip jut r na kat i pig eno Mar om u r uš kovo mr mljanje dok naziva susjede. T su već t u p lanovi za posvjed i r ovoro obilasku gadskih p r azg i r oduzet nika zbogjamčevine. maka i kave. s umakom od hr i kiselim kr avcima. dok r ovar s njiazg a hovim sveć enikom. jednogp jednog o . Mar je sam do sit r adio st eg k nica azr r iju. O sjedni za komp or napavi let za t in posvjed. Ponosna je na t šo –umjest da o t o g vidi izvaljenog kauču ili t a na amo u S ehouseu. i zahvalitjoj na doi ist izvr a snom savjet Na kr ovog ogdana. ipavlja g onako kako on a t voli.r ovar ili da se t st azg a ako r asno zauzima za nešo. O ala djeca D r or st er vjevih š ir su lopu s H ut ala t ovvar dovom djecom t amo iza dr e ug zgade i Tisha ih čuje kr ot en pozorNebo je p r r oz vor r . S joj ar uć ve se večer čini dr as ukčije. p kvi e odsjeć i g na činjenicu da Ehan nikada ne bi ost čovjeka u ajuć a t avio nevolji. dokt om H dw or ar ickom. loš r zma o e asp en ot mu je R olož kad osar Williams dala nog " dmah ie u. i st avlja g na st Pr r a ol. r V šo e i r i" eče Tisha Br r endanu koji se besciljno vr p kuhinji. Tisha zaviru blag ala iš evet r i aovaonicu. Br endan ode g e u svoju sobu. njezin omiljeni kolač. aju dug djeca okup i ot la u kr . Ukućje t čuje se samo Br i iho. r e ečenu g ovedinu na r až enom kr uhu. R jut i r ak at r azmiš ljaj o nečemu kor isnom. . ut af onulog u t u zbog ug sveg šo se dog a t odilo –Mar ima snag učinitnek e i šo kor kako bi doveo u r zbr u kojoj se Ehan naš t isno ed ku t ao. nekako s p viš nade. ovjet ac ulazi nabir i zavjese. " li za kavu? Tisha p Jesi "r onudi svom supug u st r u anci izmeđ t onskih p u elef oziva.

Z r ona apavo. D ot r ir jevojčice st sa st oje r iznenađ e velikog ane ujuć br okup oja ljenih i sluš kako Mar D r g aju k er ovoro opost i y i r u suosjeć anju. i uznemir at ekar r zbogEhanova piznanja. T dana C lot ponađ og har t r e e svež let ost anj aka avljenih ped vr ima p nice. O t vaj jedan Jor i C ie ollie sele se u kuć njezine majke na u S hf L mit ield aneu. i šo je vr o t ijeme viš odmicalo. Pet ie r enut naest mije nut do osam i ljudi se već očinju okup i u Font t u i a p ljat r Sr eet Jor bi već r ie t ebala sjeditna onom st i olcu na sr edini p f lat or me. t je p ajala sve t e o ost jeskobnija. . r ijem i p omno g pouči.Sce joj je pep ljubavi. Io je bar nei r iš r ut t em šo. " ć t začas"r ona. ali nig ne mož ponaćC dje e r i ollieja. ali kad se Mar zaust kod kuć njezine majke kako k avio e bi je p ovezao. one tk ut e r r og večerkad se posvjednici okup e pvi p . očasni g čija ć nazočnost ost e nedvojbeno izmamitsuć i velike doi ut nacije. ubačeni u p t r r g ošanske pet i zat r ince aknutza i br isače na aut omobilima. "ig an sam da ć se p S ur e ojavit . er ani f ogaf aju. t amo pekop a. li o osar Williams. cr t na ih ni isak nar ančast p ir lepš nad gadom p ut ančast om ap u. L ci koje je Br et endan D r g e u svojoj sobi ispint moer or y r ao ćć se vidjetp i e i osvuda u nekoliko sljedeć dana. a on – r r uno Ja u o . iza p odija. uvjer je Mar ali g Joi" ava k. p avljeni su na svjet ost iljkama i r eklamnim p ločama isped t ovina. jer su ih novinarsmješeni na kolnom ot ali i t pilazu kuć G r e leasonovih. Uist t r ut om om t jednu C lot liječnik je obavješava da ć njezina t ap har t in t e er ija p r ip ot ajat unih deset mjeseci. ug ie ledavšnar i ančastp ir ur u p t i ap zag an ošanski sandučićsjedne na t . Jor nije bila spemna kr i. Nazove K a r elly Sar i djevojčice se zap iš pema vat asnom domu. eče p ledavšje i kimnuvšjoj dok bir sljedećbr sa svoje list og i i a i oj e –zap a se nije li mož on zaist sr an čovjek. baci ih u smeć A zat R ena t r e. O čekuje se da ć i Jor bitt na neki način ona je p e ie i u. raju r op nar ih ljiljana. a r ne sluš Nije C ie a. i ubr se nađ e kličućmeđ ost zo oš i u alom g omilom. i nije li t sasit da a et o vim supot onome šo on cijelo vr r no t ijeme misli. a ondje ć vjer no biti novinar zaint esir da ih t e ojat i i. ollieja vidjela skor cijeli dan.

ali ne vidi niša osim t ot azi nim ost er t r novit r oggmlja i r za r eda edom onih nar ančast ljiljana koje ih nikada nije voljela. G až vr a su odš inut i kad Jor malo ar na at kr a ie pet i p st ima. " am r ovar i s t Mor azg at vojom unukom"r K y kad se . zag ledajućniz uličice i i p ujuću st nja dvor t onako kako bi t ila izg ovir i r až iša. jako je at p r ot esena. eče ati vr a nap at okon ot iš " dmah! vor e. o posvjeda. O pijeđ aut na r e ocest u u p r za samot aut op om. dok kuca na vr a Williamsovih.je p oslala svoju neć akinju G i da g neg p r i. C ollie ne ž znatza t eli i o. Jor nema p t eet ješ ie ojma kamo bi njezin sin mog ot i. O " . ali na ulilost ar cama Monr nema ž duš L su ili u kuć oea ive e. zelenkast r eć r i avan. O je p i or n ouzdan i br an. ili je bar t iž em akav bio do sada. ali neusp no. pijeko u C er ar r ent Sr u. O ne ž bitu t ist svijet u kojemu n eli i om om u je njeg ot ov ac. ili na posvjedu. r až ubljenog sa. r ut r r avnjaka g ođ G e. i nedost jedna p Jor nešo st nu u gudima. ie t eg r na vori zaključa g až a onda se pečicom up i peko t i ar u. da ig a dje ot až pet i igališe iza sr rr až r t ednje š kole i p k. op daje net dir Ehanovu kut s r r o var až azi ko ao t iju alat O om. st r ahujućda bi mog ug i la ledatkako nešo p a u p aku. Jor naok k er ož uje y ođ ie p okon shvat T je zbog r i. r r T nakon devet ie p ek Jor adne na p amet ićdo njihove kuot i ć i dovezavšse na kolni pilaz shvatda je u međ emenu e. O vozi kr na oz mir ulice st og dijela Monr ne ar a oea. dvijači i ključevi za mat r ice azbacani su p p o odu. ni mislito t i ome. Nebo t u mr i Jor osjeć kako joj hladni t p one ak ie a r nci polaze r r ukom. koji je na i t lut lić svu sr u bio pazan. i r i uvr bio t amo. D je Mar D r p ur da p e s njim. I osp e ag sad. judi ama. O napavi kr oko L er L na r ug ant n akea. ovisno o njihovu opedjeljenju. Z da je r na asvjet p avljena isped vat a ost r r og asnog doma. jer vidi svjet kako š a nebom. O zat aje ila. jer ao ić nije svojst veno C ollieju da t nest ne ako ane ost avivšp uku. Jor uvjerMar da ć ubr st i do vat asnog ie i ka e zo ić r og doma i on joj ne mož r i niša šo bi je spiječilo da uskoči u Ehae eć t t r t nov kamion i kr u p r u za C ene ot ag olliejem.

a az iena lica. r Jor mir Z " eče ie nim. " a se nije nešo loš dog D t e odilo? up a baka K y " it ata. O čajna ž ena. oče ata. " kasno je"p K y Ne sviđ joj se izr Jor Pa. t ješ Jor akosnije neg šo ž o t eli." Jor se iznenadi. ali ošr g t im lasom. kako t uviat i ar t be odig adu o jek čini kad je st ana u š ip jer kr ac." or uć K osjetž opuž i p ne br onako. uno og ubit " edu je"K Williams se povuče iza bake i zakor na Ur . Na dr oj st gada. šo ih obje iznenadi." " obr Io r ava sve.K st iza svoje bake." R " it lijevo na Font t . . G je on? K bulji u Jor G ovo su ist r dje " at ie." ie zvuči p D o. eče var at " dje je C G ollie? Pod svjet " iljkom na t r ijemu Jor zap da ie azi K na usnama ima r . ot e visine. pemda je odjevena kao djevojčica. K ona koja nema baš ao p t a izg i. " ema zat u? ie Pr vor " . "amo je mor nešo p at . " naš. a u pijavi mi i sina. Mar D r se obr a okup ug r ani r k er y ać ljenima. K joj visi u r osa t ankim p enicama. " e"r dok za sobom zat a vr a. Nar je ljet i visoka je p ut at oji asla os op pave ž r ene. " et pijavila si mojeg supug p mi onda učini uslug i Pa o. a onda se up it do K I zađ e r Sr eet ut e ing G g sR eore' oada. r a r a. Mož . at r ači t r ijem. Z nije pemlada za t Z ne bi t at už ar r o? ar r ebala poćjoš r i koja g odina pije neg šo se p r o t očne t r i izg udit ledatst ija neg šo je sad? Nemoj mi samo r i da ne znaš i ar o t " eć . t " t bih ja t mog znat S mnom g ovo da i ne r O kud o la i? a ot azg a. a na sebi ima t er i bijelu bluzu koju let r ice ap je naslijedila od svoje sest r e. dok zapavo g r leda u K . jer o t p vojoj p uci čini mi se da si up ena u sve. et kako Jor izg o ie leda. O g at na lavom dade znak i p ozove K da izađ at e. " r Pa ekla sam da mi je ž ao. " eci mi. i klicanja –kao odg ovor njeg zamolbe –odbijaju se o na ove kr ovove i dimnjake." ovar S la iz vat asnog vjet r og doma su p ut aka svjet i na neop zr lost bu. odg a Jor djevojčičinoj S am t it i" ovar ie baki.

Asamo joj je ." r i Iako se up iš zajedno peko t t ut e r r avnjaka g ođ G e i osp e ag uđ e u Ehanov kamion. ie asi la ust da se dokot šo bliž kuć Nešo zalepš u st r t lja e i. "kr e. t ra ablima. O p leda na t K ine se oči nap e suzama. Noć mr r var r je ačna i sanjiva. čak i ako t odit ako er o nikad g lasno ne izg ovor O ć uvijek bitt i. i sama za sebe p ie og at omisli. a udit zo r at ep e ovat o da njoj nije r ekao. K su poš L t Sr . n e i aj. e ut izađ na Miller venue. D cest už e pot u se g r ež omile ljiljana i cvijeć izg e leda p ut t šo su se op pica t ug nijezdile da pesp r avaju t međ lišem. neosvijet uličnim svjet a r vor ut ljen iljkama i označen st im kamenim ogadama koje se ur avaju i ar r uš pet aju u kameni pah. ali zar imala izbor D sjedi na suvozačevu je ? ok mjest drećse čvr o dok Jor pavi veliki luk i mahnit u. K p e A ad r le iber t v eet at ost jasno šo je C ade t ollie naumio. i ona se d og o at uniš mor t a r i br t t i. og se iznenada K . at e r ollieju uvijek osjeć i ono šo sada osjeć Bez obzir na t šo ć se at t a. Na p u kr gad Jor izbjeg oš t ut oz r ie ne Wor t t Sr i posvjedni skup t zaobilaznim p em hingon t eet r . iš . gane i kor su r r a azbacane p t o r avnjaku i p ločniku. eš eć " n ovamo dolazi kad ž p O eli objećod svih"r K . u u ć " t . eče at Pa od mene. " et t mjest i at neć e o o ponaćbez mene. li r . O skr e u K G g R ne enuš ing eore' oad i voze se iza zgada r Dž ravnogur eda. " i i . ozorK ." Jor p leda u K . Ne mož vjer i daje t učinio. a o t e dog i: se i uda i bude imala deset o djece. polaze p aj sudnice i zat a." ad se pođ A zapavo"up K r e. ali ona t mjest viš ut o o e nikada ne bi znala ponać Jor ug svjet i p i kamion r i. pica t ili š mišt ko je r i. sve dok se r okr vor cest ne pet i u seoski p . na nn dolazile nekoliko p a dok su bile djeca." Baš u" lasi at S enit K zna da joj C at ollie mož neć opost i šo mu je majku da e r it t dovela ovdje. " ako si znala za ovo mjest " K o? začudi se Jor kad joj se na ie vidiku ukazala st a kuć obit Monr O i A su ovamo ar a elji oe. ž i st ie r o skr e na blat eć njavu cest K je svjesna da ć pema C u. I r knjiž sped nice je sr eno uš st ablo jabuke.

i neć tdratbukvicu"r Jor "amo Ne im u i ži . kako bi samu sebe mog uhvat i. " ollie"zazva. S sam t doš odvestkuć Pod nog e la i i. obr onke i p olja. ad r ovar " dlazi!S " amo začuvšnjeg g sve joj p ade p i ov las. g je sve zar u gmlje. " ar" eče C Z ?r ollie. Nema i mr o dje aslo r odg ovor i Jor zaž šo nije sa sobom p a ie ali t onijela svjet iljku. ot r vor r . komf na soba g se jabukovača p or dje osluž ivala g ost u svjež pohladne dane. azg ali t piznanju. A ot eno odbije vr itse kuć Jor ne zna šo ko vor at i i. Z ovjedi joj da se ne miče s mjest a ona g ap a. čak i na onim mjest na koima jima se ž buka g ovo pet ila u pah. " ljut se. koje su nekada r na imae asle nju. O ima e. u t lu. mut noćD Jor pilazi kuć diš ot e op nu . e a i cu ili na uzici. ost odnoš ljivije. ok ie r i. osjetmit r p avi at i r dr og is ug ljudskogbić O i kako je net pomat a. e ež ano. eče ie. " Aimam ja i dr o p anje"C ug it . mož zat šo je u da o t kućjoš ačnije neg vani. Sce joj t ubr C ." ama joj nešo kr najvjet čka. izbjeg r avali su p p t t otuno u emu. is Mož je dr da veno og t izr njiše ezbar od jednog st ine eno od ot st abala jabuka sor C ist t hr mas. sjet ko r r a. Jor se uhvatda zamiš kako je bilo ž i u ovakvoj ie i lja ivjet kući kakav je t osjeć bio p ledatkr pozor znatda i o aj og i oz r i i p osjeduješ dokle tp led sež st sve i og e: abla i zemlju. S jasnije vidi kr paš i vlag ove st e kuć ad oz r inu u ar e. ispuž r enih r uku. " ako se ja zapavo zovem? K r " U esi na zidu oko st a zadrali su neke od svojih zlat r r op ž nih list koji sad bliješe u t ova. ako p la it očne p adat Nisu r ovar o Ehanovu i. t ami. Ne mož sina pisilitda joj piđ ne mož g dovućna konop e r i r e. a kad uđ kr aku a is ep e oz ono za šo petost da su nekad bila bočna vr a. r nije sag ojat njili p od dasaka. i ona p dok se opezno od azi r pibliž njeg g r ava ovu lasu. Uzr se osjeć mir jabuka i p ela. r uče zano. " dje t " Ag o? O sjedi na jednoj gedi. u onome šo je nekad bio salon – n r t post r r ana. ollie pog r ovorošr g i t im lasom.dvanaest odina. r vdje je mir jabuka najjači. izađ van. ie t ć učinit T iz paznine začuje kako joj on odg a:O e i. a usp su se baš jeli usr t a zag ed og lavit i.

nječi i njih. Njezin dječak. ali ona g p a oznaje." ko e i." ko naš pavo pezime nije F d. ođ e oz at eć t ilu. K baci cig et i zg je svojom t at ar u azi enisicom. " u se zvatnjeg Neć i ovim imenom"r C . " da ć ht i malo r Mož eš jet azmislito svemu. pilijep se za t p r io u ilu. zme bar jednu dnevno. g je dr t st e dje vo oliko g njilo da bi onaj t ko nag zakor mog pop i r lije ači. A mož bi se ova peobr li da r azba unat svemu dog oč odila. t t i upljanu sokom od dr a. kao Jor sjedi na br ie. O malena djevojčica iz susjedst koja je sad visoka na va. C T i r la" ollie g lavom p okaž na K . ne mar i za Ehanovu p e. Č o C ollie r azmiš o t lja ome dok. ie ivš jednu osobu i dalje ima p ovjer enja. Cvene iskr p ješ u zr a ona zg r e olet e ak. eče ollie kad izađ e oš van. aniku kamiona i u r dri zap uci ž aljenu cig ar u. S od dana kad je C ve ollie iz knjiž nice uzeo knjig K alj A t u r r hurK kr knjig U . šo g je C t a ollie p osjekao. ao r ast avno kr njeg oz a. nedvojbeno se t dog a i s K Wilo ađ at liams. slijedećje. alila ju je p okuš avajućsmir i ž i it ivce. za njeg r i za njeg odjeć O up no g ove uke ovu u. O aviš je u salonu. " eć V sam r azmislio. at ade e." C ollie zvuči p ut asle osobe i Jor se p a kako se t op odr ie it o t iznenada dog ako odilo. U ledavšda joj se Jor i C g i ie ollie pibliž r avaju u mr aku. očajnički t ećodg r i až ovorJedva da i sliči sebi u onoj t . p g ovo odr ao čoa ot ast vjek koji ima svoje miš ljenje. is jabukova st abla. i V op ali Jor se obujmi r ie ukama kao da joj je hladno. shvat i da u T a . bačenu u mr kutMir enu r vet ačni . ami. C ae at ig r a koju p i je ona koju je drila od R et uš p osar a zap ie. t sam zapavo ja? ko r " Jor t ug ie ad leda p jednu od Ehanovih najboljih. "i si i dalje ist osoba"Jor se iznenadi. a nekih hr em a- . I dalje vjer u t t je uje o ko njezin sin i t ć bit " ak ako on t i nije. izlaze iz t st e kui e ar ć Pr oš kr ulazna vr a. n or leda u majku. mož bolje neg šo p da o t oznaje bilo kog a na ovome svijet u. uniš ilu. a ja ne ž A e r r or elim nositpei r zime ubojice. et "ako si me tponaš ." ani je t lo.

r o osljednjih deset odina. r r U rp jut lave sojke slet e na sr eno jabukovo st o ješ uš ablo. Posljednju g aju odinu A on Williams ar je čest p o osuđ ivao dvadeset i viš knjig odjednom. G ace oči var i ona najpije p ene r Sr eet r aju. Nije bilo poblema. snaž muš ac pije neg an kar r o šo se r t azbolio t pemda se br nap e. Iak. r omisli . emeljit a zeleno liše i lat r o. D ž p a uš r aje elio osuditi st inu knjig knjiž i ot a. S ima bioad gaf i r r ije omane p madr od acem i u ladici u kojoj dri donji veš ž . Mož joj t šo je lakomislena omog da o t uć da bude hr a. G ace H r enlev ć t pva ug e o r ledat O st e r i. r ape at ollie pibliž r io. avno. na iž ano. D eblo je pep r iljeno nap gbava kor sasjeckana ner ola. r zo uhnuo od st oida i keer mot ap bilo je jasno da je t samo vanjski izg isp koer ije. činila je t t br da o ako zo su. r a avnomjer ali t no. t je bilo o izr o pot svih pavila –mog se p ičit r iv r lo osuditsamo š knjig i est a –ali svat t je p ledao A ona Williamsa mog je znat ko ko og ar ao i da čovjek umir O je bio g e. ollie odmaknuo kako bi je pop io da se p ne u kamion. t je knjig a ice vor p e e p odsjeć na njezina oca. omislili kako su sanjali da se t dog o odilo i pet ali se da sluš r r var aju adio dok je Jor vozila ie pema gadu.t od azlog kad se C . od jeg je r evina od čovjeka. dok su se vozili kuć oboje p i. ili mož sp uje abr da oznaja da ovakav t r ak enut mož nikada viš neć doć šo g bio r da e e i. ć ice azbacane p osvuda –p p o ločnicima i t r avnjacima. ollie je p leda r og avno u oči i K osjetkako joj se vr u g at i t lavi. o led. n olem. " Posjekao si st ablo"poš ć K kad joj se C . ničar G ace H ka r enlev bi izvukla t ačke iz spemiša u vr i odvezla sva t izdanja njihovoj kuć r t t u a i.br i ludih p odneva nap čak čit r ih op uni av uksak. Nije ni kor ot ila. Jor ode na vozačevu st ie r kamiona i za t anu r ak ih izg iz enut ubi vida. Još g uvijek je mr ačno kad ona ž r ust o skr u Font t . r mda nije uvlačila dim. K se r ust op at sag nula pema njemu i p r oljubila g U a. mož od one cig et pei da ar e. "i si joj ot ila g sam"C T kr dje . pobudila ju je sp ina t r ar ogjut i njezina r a ur ena budilica navijena na p i p naestsvako jut u p ođ et et . g ak e a oleme hre koje mu je K p p at omag nositkuć Nar ala i i. Ane čit ni jednu.

a ne t t r amo do D y ueen u vr če air Q ijeme r učka. da vidi blijede mir ljuske kako lebde nad isne t r avom i slijeć na kr u ovove. na ijeva da gadska ekip pičeka na p r a r ločniku sa svojim p ilama. r cip i p ne se –i eno je još ele op uvijek t amo. r r o r O pimjer zna da je C na r ice ollie t koji je p aj osjekao t st o ablo. eć t e uke i ljive od soka i šo ć im t e se komadićkor sig no neg zabostp kož O zaht i e ur dje i od u. unat svim njihovim ošr up oč t im ozor enjima da bi t net ako ko mog slomitnog i gadsku služ opuž i za nemarG ace ao i u r bu t it . o o e i ist .da vidi zmaja na t r avnjaku ped knjiž r nicom. ledao i koliko je t njemu mnog značilo da mož bitod kor i svojemu ocu. at oluka. smot anog poboi r denogmačem. zadovoljna kao šo t je i sama sojka –kad pvo dijet dođ vjež i za g nji nar e e bat odiš st updar ih koji se pema r or t ovit r asp edu r ebao odratnakon ži večer G ace p i djecu da se p e. r ust enju p st o ablu koliko im sr ce ž ne mar i šo ć im r bitljep eli. onosili su sa sobom t mosice limunade. K e nikada ne t njig r suditp koeba i o r icama. O koji pezir G ace H ni r u r enlev. sve dok nisu ot nuli svaku p t u r r g lat i dok t icu r nije p ala bijela p ut ava ost op snijeg a. G ace je at r už ivala g ledajućih dok r zajedno. i G ace zapavo zna mnog o ljudima u ovome gadu. K shvatšo je t p –t mr voć šo joj svake jead i t o alo a ska ka t seni zag čava ž onim obiljem sag or ivot njilih jabuka i dubokom hladovinom –zaključi da su neke molit zaist usliš ve a ene. G ace H r enlev se pisjeć kako je dječak čvr o pidravao r a st r ž daske dok ih je Ehan p kako je ozbiljno izg t ilio. br ućpaš s pozor vr a i iš i r inu r a. smat r i je knjiš cr ajuć kim vom koji zaht ijeva samo mir t inu i dobr š i iš u alicu čaja. ali g ona ne bi odala. onako kako nit nikad ne bi mog ni zamislit G ace izuje ko ao i. Baš poš a ljet izabr Ehana a su r log a ali t F da da p r r or opavi asklimane st koje vode do p ube olica na dr ug ome kat i C u ollie mu je čest dolazio p o omag i. r H enley uša djecu da se t igaju. kao šo bi t čit o nili mnog D i. i oduš i ade evila se shvat i ivš da oni sjede i odmar se u p aju odne p jabukovim st od ablom. sendviče er zamot u f ane oliju i debele kr ke slasnog anđ iš a eoskog kolača. nisu u par vu i sami sebe zavar avaju.

nap out est okon se smir K ila. A se za. ap la je na njeg licu bol i nezadovoljst I je G ace odbijaovu vo. r ivot Bez obzir na miš a ljenje dr ih i br no zap kivanje K ug iž it ako si?s kojim je uvijek dočekuju na t nici i u banci. viš začudi kad shvatda nije nesr na zbogt a. Jor ađ iena sest A S r nn olomon Lle doa y nekle je iznenađ šo se vr ila kuću čet ena t at i r deset ali je još oj. ako se isp avilo. r ž nn pavo osjeć mnog bolje. a p r osebno zbog ollieja. pat i svog r r r eć jeg supug g ovo p cijeloj Novoj E leskoj i p a r a ot o ng olovici S hw a. Č i za Ehanovu pouvš t r š . Nakon viš e i et og e od dvadeset odina seljakanja od gada do gada. I ina je da zapavo nikad nije ž st r ivjela g je ljet zr dje ni ak t op ako ojan kao u Monr oeu. ako akljeni t r ijem uvijek mir e. eć oeu r p avlja da A sig no smat svojim neusp ost nn ur r a jehom t šo se o t vr ila kuć r at i. T nedavno je dokučila da je r ek azlogt p om osebnom mir t šo njezina majka u vr uzg isu aj t t u aja r ascvjet jasmin. ma kakvo iš vani bilo vr ijeme. osjet je zadovoljst kad je t ila vo ijekom p osljednjeg gadskog r er a r a ef enduma g lasovala pot r iv uvođ enja r ashladnih ur aja u zat . G ace se osjetizdanom. onako kako se već o nije osjeć r a o dug ala. Budućda jasmin ne p ali i odnosi zimu u Massachuset R h uvijek unosi lončanice u kuć već pvi znak t su.kojeg je on nedvojbeno obož a avao. vukućza sokar i bom G i. omat njeg izr lica r a ov az dok on sjedi u čit aonici. ut u na r hladnoć i t joj ost e. već lost r i nje zbog djece u gadu. azvedena. Ur ujnu ć A e nnina kćG i kr i u pvi r ed sr i ig enut r azr ednje š ko- . sve ono ost od čeg je bjež sada joj g V ina ljudi u Monr pet a ala odi. nap zaklonjen iza akvar Z aziola ija. nat ig r agkućiz koje je jedva dočekala da mož p i e objećs Tent odmah nakon sr i r om. o t eliji G ace H r enlev nije jedina osoba koja je zadovoljna t r ačenut nim r azvojem dog aja. ednje š kole –dvije zaljubljene budale koje nisu imale p ojma o pavom ž u. O p eđ vor na omisli kako je baš dobr da sad Ehan sjedi ondje u svojoj ć i znoji se. Ne kr g ni najmanje C ivi a šo je osjet p r nešo sr it Pr t io ot ebu t uš i. ne zbog same. bez muš ca na vidiku. ako r la r r aspavljato kr i ivnji ili neduž i Ehana F da sa ž nost t or enama koje zalaze u knjiž nicu.

a G i je mar er ig ljiva i br na: omaž baki iž p e oko kuć i poš g e r le odine dobila je p ohvalnicu za p ig i odost nut lični usp u poljeć iako su se usr g jeh. a em et e hur ima izbitu zdjelici f er dok r ili se ot itu čaš ić i ef ona uča. ečer je G i zaduž za oranizacias ig ena g ju V ečerdar ih. ona je t koja je už r a ivala bitu sr t i edišu svijet svoje majke. A na p nn oslu mor bitljubazna. r e. ma koliko g mož bit a i ost e i neug odan i mož je t r da o azlog zbog kojeg večervoli povodia i r tsama. ne bi znala kako p omoćJor ali na svu sr u nit od nje i nii ie. u. Jedino šo se u p t osljednje vr ijeme dog odilo. shvatkako je p r io. kr i i p onako kako se sudbina javlja u kr alnoj kug samo da iva. i t je duž u nost izbjeg Nola. ist li. r iena dolaska smjest i usp avile t ile ost ako savrenu kolot š ečinu. Na svu sr u. Pr ajčit oslavit e t šo ć o t je pež r ivjela bez Tent koji joj uvijek pig a da od sveg r a. ed odine peselili u r Monr a t oe. I t A iš ag ako o nn nikome ne bi piznala. Mislila je da ć joj Tent r no nedost i. eć ko je t io p r až omoć . I ina je da ona nikad nije imala nag a st one st ije sest da zašitili da up i. V ečer je A sebi nalila čaš bijelog as nn u vina i zgabila vr ir eć cu čip O sa. vi ut ivot a okojno. g je bole i nema st ljenja za hru djece koja p e r p p jevaju i skaču naokolo. jer nn cijeli dan r u i ovit at ć A adi Z avičajnom klubu na H est g se nedavno honor no zaillcr u dje ar p oslila kao domać u r or ica est anu. njoj je sasvim dobr i i ogiješ eć o bez njeg hvala Bog Pr p u ž u osjeć se sp a. dlučila je jednu dokr i sama. činjenica da se Jor vr ila kuć S ie at i. oljela bi da je Tent em nar bar kr ko mož vidjet D bar njezino sr no lice mož u mjeat e i. r ovar a .le. i sr om se ne dr i s onima s kojima se dr i R eć už už osar Wilie liams. a sad je sve ot lo dovr a. od aj aj. T šo je A uope usp dobitkć p ut ig dokaz o t nn ć jela i er op G i je da uist p oje čuda na zemlji. S da je i p ar r e ti ut ve okuš ona ala. asvim je log ično da A ž svoju senn ali st ali su se pije Jor r u. r ačno r kao dr ovoljni savjet u enut adi ag nik knjiž t nici ijekom ljet V a. A je bila lijena i sebična inu ost nn dok je bila t inejdž ica. Pr it e je baka. a st A zaoje nn smet ma koliko g bio sebičan t osjeć jest alo. ali isp i e r st aš ajat ost avilo se da už u samoć V iva i.

ut r ag do majčine kuć e. blag zujaokr vor o nje upavo p r očinje. aš e t aljke šo uvijek za g anj love neopezne p t lež r osjet elje. r r la. viš neg velikoe o duš s obzir na adr koja se ur nu om esu edno p ojavljivala u novinama i koja je čest odbijala kup o ce. Sajala je u svom vlast om ani ni r ač r idž t it dvor t dok su L i p iz Faming ona pet išu. biti bolja majka. L je iš t daleko da je doš p nju i p r iz la ako la o okup je. e. aju ie ekla kako mor o svemu r a azmislitost i avivšL u vr i. i bila e ie. na koju se usr oedot čila kao da hoda p g o imnast ičkoj gedi. A se pep i ug nn r laš ledavšsvoju sest kako hoda p ed cei r u osr st slijedećbijelu liniju koja sjaji u t e. ie ala at ić i. o emena zaključi da bi nešo mog i p t la odijelit i. " ag Z Kvr u! abor avila sam. r lag kiš ogt peko p ame. i je uvjer ena. up ila se nat i iz t u." H p i tsi samo ljudsko " ej. i ami. Jor u r je mor nakr ko ot i svojoj kuć u Map Sr . A je petost r nn r p avljala da ć Jor koja je u svemu bila bolja. evo je t bosonog dok joj kosa sr nkali. p aj nje ot ena boca vina." Jor se pibliž st ie r ava azicom u obliku r iblje kost koju je Ehan i." nn p i ovit A onovno nat oči vino u čaš i pužje sest Nakon dug vr u r i r i. ebr st sjaji. i t it r eba ih p ezatpije neg šo se net ozlijedi. G i i R h. ačni ar r hama dao je p onudu za kuć i t p t u. o ošenu. p osebno ne za kuć ubojice koji u je piznao zločin. o og u. da je ot la u o t e i iš knjiž nicu na V ečer ovit zajedno s C dar ih olliejem. t u poljeć poš g r e r le odine p avio njezinoj majci. nn. odr i r o t ko " Mislila sam da si na V ečerdar ih. o " ej"zazva je A " ođ nešo p it I H . ig ut A umjest t a. L H iz ovvar je t onir i obavijest Jor da se t d elef ala ila ie akve p onude ne dobivaju svaki dan. A se na t r r nn r avnjaku ispuž u lež r ila aljci.napavi poblem i daje nedosljedna osoba. a i . zat šo je t večernije vidjela. kad ug leda sest kako dolazi niz ulicu. a Jor koja je upavo bila pileg samo je pebacila ila ie. iz ar r ht rr esali sve nedost ke i dobr st at e r kuć Na kr im je Jor r ane e. mam bijelog vina. O cig ost ko ala nalazi se nekoliko hir ih ljiljana host koji r ir svoje hvaovit a. le t eetjednost avno nije imala izbor Br p koji se selio iz Faming a. D i t op i.

" oz t r A se smijulji:Z nn " nam. g su još sad voć dje i njaci i p olja. sve dok Mar nije nazvao. r njezinoj pocjeni. Z ona šo A misli o njoj. i nije se ni sjet da je nešo ila t p r ila. a p osebno se bojala mjest u or u a mar i isp kr a. a onda je zanemar nazočitskup kod kuć Mar D r na kojemu ila i u e ka er vja ć se r r e aspavljato smjer i nicama koje ć f za obr p e ond anu oduzet Nije sp i. O azi da isp p od lag anog r ogt Jor na sebi ima p amu. ne mor se aju jedna dr oj obr atako ne ž ne mor se pet ati biug ać i ele. ie nn ječućse u i st jecanju majčine naklonost bile su se jako udaljile. avala. D r evet anas je pop ila ot i u zat zat šo je sp r ust ić vor o t avala. aju r var i tljubazne. Č ig udno kako večer už as ivaju bitzajedno t na t i u r avnjaku. Mor je sva svjet ala la p noćost i up o i avit aljena. " naš tda se niača ie idž Z li i si odjenula? " Jor uist sve viš i viš vr ie inu e e emena povodi u kr u. " har t je bolesna"r Jor C lot e ." Č oš i zo ir " r Pot eban mije net s kim ć p azg at a s njom ne ko u or ovar i. r " Mislila sam da nisi pimijet . dr emuckala je. ali zat mož oper itmene. A g nn leda Jor dok se ova sp t u t ie uša r avu." T je neka š i Jor se t ne. o ala ie r g na t nn da je peviš smjer i kr osna. t Jor i. a i. r Jor r ila" eče ie.bić e. em Neobično je šo sest t sjede zajedno vani i šo uope t r ako e t ć r ovar Jor i A su oduvijek bile čudne. p daljini. nat azg aju. ien zo r ade u- . u." bo eš t et i O je sest se nasmijaš ali Jor smijeh br pest i ona r r e e. " ula sam. u ja t eć i r kad znam kr šo polazi. Niša ne polazi cest Ne čuje se lavež asa u i t r om. vidno zabr . sve dok A i G i nisu u ož nn ig ujku st le s kovčezima. mog Ne mog je još oper ivatsa svojim poblemima. daleko od ljudskog pema r e na ep . ona još od evet ije o t avat jedanp ut svjet iljkom povjersva t mjest samo da bi sebe uvjer da r i a a. Pr neg šo ide sp i. Poslije ogiješ k inut se sjet da se kao dijet bojala mr ila e aka. eče ie. ila se nema čeg bojat bar za sada. e ie čak nije ni znala da nešo nije u r s A t edu nninim br akom. L e se vijestbr š e.

Č mi se boljom od svih nas. vjer no je ojat ne bi vidio ni t dva p a. sir a ž ot ena. Uovoj tkućnit ne mož i i ko e r i činiš ili ne činiš r st . i da je ig ut kad nisam odvela u Bost kad je t on." a ut "o nije zločin"p T . Č se i G i p em t ogeš ak ig ovjer mami. esavrena. A mislim da o li si u pavu. R azmiš o vjer i." ie se pot ne Ne ini Jor r eg u vr oj. et i odine r azlike međ njima i nikad nisu bile u bliske. up Ne o" ozorje A " sam tgozno r i nn. aut ocest Č irje g e. još okr a. Ja i r ame za p lakanje." š " li ikada p Jesi omislila da nešo s njim nije u r t edu? Jesi li znala nešo šo ja nisam? t t " " t OEhanu? Ne. " dobr pema mom miš Pa. meni se činio sasvim nor malan. Nije t ist A tt šo znači. Z li tda je Tent za a naš i r vidio G i samo dva p a ot smo se ovdje doselile. a kosa se bijeli p ut op snijeg " t bih se vr ia. jedino zviježe koje pep r aju ie r đ r oznaje –one t sjajne. odig avi. et t bih ht i r lost o o jela. ama joj svjet luca. r a ć nikada nije sviđ Pr a ala. Jor vidi O ion. amo bio služ beno. Asada zajedno pomar t zvijezde. I eno.kom p ije ust kako je uvijek činila. a ava ne meni. A je već nn bila ot la kad je Jor bila sr iš ie ednjoš kolka. " čini t . akve odluke nisam donosila sama. o. odsjetje Jor i ie." nn onovno uzme čaš C u har donnay p ne je i nazdr " a. bio skr je sjajan. Ni za kog nemam suć i i naš i o? or a ut uvijek kaž nešo p r no. r ljenju t je zločin. mr uć ačnoj noćdok joj kosa p i očiva na t r Pidž avi. meni se t kueć li pavu var li." " obr doš u st nost A p D o la var . i izlja nost .ivi u zaa odrat iv ž bludi. Avidiš kog sam se ja udala. kad se p okuš avala suzdratda ne zap ži lače. dok su bile djeca. O ć bituz njeg kako g da t na e i a od okr . ko i o t uvijek misli sve najbolje o Ehanu." O sest čuju komar šo ih oblijeć kao i odjek vozila s bje r e ce t u. i od t su bile dobr p ut r ada e op st anaca." " znam. H jela at tu poš . pekr r i r asne zvijezde. Z li tt Ja sam najg a. mama još r o o." " am odlučithoć li podatkuć Nikada t Mor i u r i u. A zapavo. S r eneš pemna g je p ž i bio on kr ili ne bio.

V i ečer ž šo im ne znaju as ale t imena. Poznat njoj dobr t sig šo dug i muje o aj nal t o klo p oziva na okupsve vat asne dobr r og ovoljce. Je li cijelo t vr o ijeme bila sr na ili se samo zavar et avala? Ukuć i je Mist . pemda ima samo dvanaest odina. " Misliš da mož ? up a A br pije neg šo se djeca li eš" it nn zo. O ode s dr e e r n ug st r i ot i G i vr a. " li tp Je i okuš objasnitšo se dog ao i t odilo? up a A " " it nn. n a ne bi p ijedio." u O r it " znam"Jor sklop oči. jer ane vor ig at ona u kr dri ost ke kolača sa ilu ž at zabave koja je uslijedila nakon V ečerdar ih. Jedan aut omobil skr iza ug i u mr Jor i A ene la aku ie nn pep r oznaju majčinu T ovot –deset odina st i aut na kojeu g ar o mu je pijeko p r r ot ebno pomijenitulje." O g ne ledaju jedna u dr u i A odmahne g ug nn lavom." ak " až da je molio za opost da g je dobio onda kad je K e r i a shvat da mor piznatšo se dog io a r i t odilo. ollie izađ pvi. p njezine majke. " post i mu. a a t a . " A " nn r a sa eć No ip je. O je kavalir i ovit n . Mož li r eš azumjetzašo? i t " " ekao mi je da t nije učinio namjer O nikada nikog R o no. ie i još imene zvijezde. kad g je ona p a osljednji p p ut osudila. e se." ovr " h!A zagabi nekoliko komadić čip iz vr ice. i dok se cijeli njeg svijet r g ov r i. jer aut otuhivao i st je o p enjao. r o t pibliž e. "ako T lako? " T oliko je zvijezda na nebu. još uš uvijek se sjeć onog šo su g učili. usp injućse uz H set i or ail H do Z ill avičajnogkluba. r iš "t " Šo? A p leda sest r nn og r avno u oči. " Mislim da sanjam. p er as očeo zavijatkad se og alar i lasi m na dr oj st gada. i od samog ug r ani r zvuka sir Jor se najež ene ie i kož na r a ukama. uvijek vidi one sjajne bezNe . ali ni jedna se sest nikada nije r a p r ot udila saznatkako se zovu. šo A jako dobr r i t nn o zna. D it Javit ođ e. i o t ome kako je bila mlada one noćkad g je up i a oznala." K se T ad ovot zaust C a avi.daji.

" oje uvijek neke okolnostkoje nit od nas ne r Post i ko azumije. "amo mor vjer it S aš o- . Ne r se o t adi ome da mu je net nešo r no r ko t už ekao. O je na G i na neki način p f er ekcionistpemda je već . nost " p sam nešo p r ila" eče A t O et t ogiješ r nn iho. u r avu ep lost " ollie i K Williams su nest usr pedst D a neC at ali ed r ave. p r ila og ot udila se nasmiješ i." ig uzdahne." ut sjedi r pekr enih u kr Potuno je svjesna da R h uku r iž ilu. neg u bilo kojem dr om o ug gadu u kojemu su ž r ivjeli. r se C as ollie odš u dnevni bor ulja avak i uključi T . jer mop ri er bi s p lesao na š ama kad bi mu se p ap onudili p eci ili čip ali večeer s. "r Tebala si bitondje"piđ im i R h S i . oist pist r ojno. G i p ig og leda u baku t ećp r i omoć až ." ivat t " ja"br se složG i. p su ljudi večer u knjiž buljili u nju." ako je bilo? p K " ovika A nn. R h izuje ciov ac a o" ut p koje je uvijek naž ele uljaju na pst r ima. " mislim ja pit Ne r om osuđ i Ehana. re ut olomon. i svaki p kad bi uhvaas nici ut t nečiji p led. " ollie jednost C avno nije ž bit elio i ondje. G i nije naš Ni . ollie volio igats Mist om. leda kad smat da net r a ko ne obavlja svoju duž . r naučila da savrenst š vo nije niša lakš naćt u Monr t e i u oeu. ali ja mislim daje znao šo svi ost misle. avu " Njam"r A dok kup r . e o. Nit nije znao kamo su se izg ko ubili. C ollie bez r pođ p ed njih. zbr iječi r e or isavšu kuć g g i u dje a čeka p Nekad se C as." G i pužkolač A i sjedne u t ig r i nn r uz majku. duš . R h se V ut smjestna r i učku lež aljke. koji su bili t neumjesni da g je r ako a njeg baka odvukla s p ova ozor nice." t ali " t t misle? Jor se okr pema neć Ašo o " ie ene r akinji. " Misle da je njeg ot nekog ubio. zo i ig ig minkana i lice joj nije lijep ali je svjež i umiljat o. "t " ie zaht Šo? Jor ijeva odg ovor . e vice ut a "r djece je imalo st od nast a na p Toje r ah up ozor i Noah nici Peck je pičao neke viceve. Sovog mjest vide sjene u dnevnoj a a sobi i p lavičast t er svjet . lice joj je nekako up onako kako uvijek izg alo. eče nn i azasut mr ž og kolača.

" pije sveg ja vani ne bih nosila p amu"š t joj Pa. " daj. "ad viš neć moćukloat ig r oz at S e eš i nitsve t mr od t i e lje r ave. Nada se da nisu p ili vani uš u gmlju ili se uvalili u još u nevolju od one u kojoj su bili. . nekog t je t mlad p ut ig djevojčice koja bi a ko ako op G i. apom uzvr i G i dok polaze kr vr a. odsjetje majka. mama." Pas je naslonio g lavu na C olliejevo koljeno. Ušo bismo mi t t t o r ebali vjer i? ovat " " n je ist t r O o ako ekao da se p okajao"p . Mož r ebali nabavitp . animljivo je kako je cijelo t vr o ijeme. op Jor sjedne pekop a Mist a i p je p ie r ut er as ozdr vr i se ciavi t eć jelim t ijelom." " ledaj Mist a –uist je lud za t Pog er inu obom. r već C ollie sleg r ne amenima. A se nasmija. dok V Mist ležsklup na kauču p aj njeg Z er i čan okr a. ali čim mu je Jor na t svr iie o at la p ozor . "ve je bilo g o. dok su cur odr ale. t ice r "i i K st zbr T at e isali? Njihov nep " osluh je p svoj pilici i njeo r zina p r ka. koji sp er ava u njezinom kr u i jede kuhanu p inu i r u nedjeljom evet ilet iž p odne. još mog vjer i u nešo. "t bi tučinila? š ne Jor svojoj neć Šo i " ap ie akinji kad st oš ig e do ulaznih st uba. C ollie se pavi da ne pimjeć da je ona uš r r uje la. Mož je da omamljena od C donnava ili od neizvjesnih r ovor koji har azg a se vode. r i" ekla je blag o. idž . pedložJor O na r očaja ž bitr i sa" r i ie. u pavu ljubav i opost la ovat t r r . O ž čutmiš na eli i ljenje najneduž nijeg međ u njima.vat . i D idu pema kuć Jor kor nest ok r i. Nismo ht sjeS lup jeli ditondje i g i ledathre djece kako se g ir i pave budale i p lup aju r od sebe. ie ača abilno. kada su se A i Jor odselile imala je mnog nn ie o mop sova od kojih je p osljednji njezin omiljeni Mist . C nost ollie je izvukao nog " da bismo i mi t u. R h odbijala nabae ast ut vitp ali ot i sa." UkućJor zat i ie ekne C ollieja kako u mr g aku leda T . jer ogeš nije bila s njima. r a. na ubu eli i odit koji hoć da njeg dijet p elj e ovo e onovno p ane dijet ost e. O je piznao svoju kr nn Ma n r ivnju. Bulji r avno peda se i g r leda cr koji pomiču.

" o at " r si"Jor bi mog zadavitK Williams. ako K kaž ina e p ivat ot dva mjeseca nit ne r ko adi. Mist bi ć er nam mog p ao omoćdr atp kojeg i esir i sa nabavimo"blebeć Jo. a ao Mist lež p aj njeg er ao okr a. Ne azlog zašo ja ne bih p a t onovno p očela r i adit kao učit eljica. aku o " la si mi bar ećda si kuć dala na podaju." ak i pi p Č r lavičast nijansi mr oj ačne sobe ona vidi kako je C ollie zakolut očima. na pava nap . t da se ne mor ako amo br i o novcu." da bismo mog p r itnekog p a još Mož li ot i až a sić ovaj vikend? " " nig ne ž Mi dje ivimo. Još da u r zo r uvijek ne znaš ačit . ie la i at Tebala sam t t pvome r i. ollie je zasp odjeven. K it emo nešo s dvor dje ivjet up ć t iš t em. p omisli Jor O je ie. C i sa" ollie je p ao r ost azuman. e r ali pest kad je op ie. eli i t auzlan je u čvor i tčvoove i r ć bitsve čvrći čvrć V g je t pomijenilo. R h je upavo p r laht et r ut r ospemila kuhinju i zast da poviru ono šo je bila dnevna soba. " ečko njeg D ovih g odina t r ebao bi imatzasebnu sobu. ž ivjet emo ovdje. O ž n eli znatist i ne ž znatniša." i Jor ode do or ić s p eljinom u pedsoblju p deku i ie mar a ost r o p e i sr ne se s majkom u polazu." a K inut T at Williams je pep r amet za svoje g na odine. p načinu na koji su mu r st o ovu ž o uke isnut e u š i p maski na licu." ie dade sve od sebe da g r Jor a azuvjer " vidim r i. D Mog ri u r oznao sam t od K . O viš ničemu ne vjer D mu ovih ao n e uje. i Mož si kuć pebr dala na podaju. r o t ust a t uvjer o e. a dana kaž da p kiš nedvojbeno bi povir g eš ada a. " asno je. I tr r ast K dem i azvućkauč. Z i inu. " Adok se neg ne smjest dje imo. r ane azila kako je C ollie g leda. ciničan. ala r i t dok se C ollie u nju nije uselio. " Ne sviđ mi se t šo se dog a"r C a o t ađ . i bilo g je nemog e pidobia uć r t i. r ealan. " skor ć U o emo neg ž i. eče. p ne mož a emo imatni p . r io lavu kr oz pozor bi li sam osjet kap pije neg šo dop i da g u r ne io i." o ebi r eć " at e da već ljudi ne mož otlać i hip eku. O odmahne g na lavom. eć a o r Jor o vidi p njeg dranju. ie t ovi e i ši ši. "r Upavu .

nici. Z t a r ak je R h osjet olakš enut ut ila anje. " činit eš ako zat šo mor . svaki p kad izađ uzet ut ut r ž ekar ut e i p t ili ode p svoje novine. Bio kr ili ne. . ala at i. Eo." Prslabom svjet Jor zamijetkako joj majka izg i lu ie i leda st ar I ut S ije. već u Moner i r G oe azet t da ih je svat mog počit i. r ješ ut eliš i ekla je ona Marar . ali t su se već g et ada djeca naklonila i Marar Peck se g et okr enula od nje kako bi im p ljeskala. a međ š a u 8 –da njima i njezin unuk Noah. ni čet i kilomet udaljen od njih. " ć lakš neg šo misliš atuz njeg . ako ne ž da tse sudi. S vor ir r a vaki p kad se ut R h up i na t nicu ili u p nicu. nadam se da ć e bituz njeg T nije iv et i a. U a U ć t o t aš činit eš o ć t zbog ollieja. aš r p i. R h olomon kr sve ovo polazi –t njezin zet oz r o sjedi u zat u. Ne sudi. Pojedinosto onome šo se pije t i t r oliko g odina dog odilo u Marlandu izaš su. g et dala. T činjenicu R h mor sebi br i iz g u ut a isat lave svakog dana iznova. " sam dr Ja ukčija od t ebe. o ut ilo R h. O p ako r vor ot na omisli na svog supug i kako se osjeć kad se vr io kuć bolest st i r a. O čemu t ako e. duš zaist p onut eš o." 8I oimena st p jesma gup T Beat iz 6 -t g r e he les 0 ih odina. Novac se obično pikup za obr neduž a onda je Marar dor lja anu nih." eče ut at me za r uku. Marar Peck g et se nag nula t ijekom zavrnice –dok su mlađ djeca." " Bolje bi tbilo da se odlučiš r joj R h i nakr ko je uzi . ideć se samog sebe. r ošu o edovit susr ne nekog od svoo et a jih susjeda koji je piup a šo ona misli o opuž r it t t bama pot Er iv t hana." C A baš o je pavi r li t r azlog zbog kojeg je Jor t ljut i a ie ako a dvoji –zbogC ollieja. a ot i. r io t og p osebno ne ono g p e da je djevojčica imala samo p naest dje iš et g odina. pimjer večer ondje u knjiž t r ice as. Ne znam šo t osjeć am. p jevala " li Y Need is L " A ou ove up a R h je li čula da su p it ut očeli pikup i novac za Ehanovu r ljat t obr anu. " inače ć . ne samo u G y le lobeu i H aldu.vu ist Mor samo st ljivo čekat inu. R h st a g Bit e e o t ost i a" ut iš las t da se on pet i g ovo u disanje. an. ko ao r at no se R h mož nadatje da C ut e i ollie nije pimijet niša od t a.

r až a r t a e g i R h mu t nije mog odbit pemda su čak i njezine kć i ut o la i. O zna svaki p na edalj ove kuć čak i u mr e. ie lo pičeka. jer t osjeć – ie eno og baš o a osjeć da je nešo vuče duboko u najhladnije i najdublje vode. D S p an olomon je ost R h zbogdr e ž avio ut ug ene. isuć ut ačnije neg šo je L er o t ant n L ikada bio. R h je r ep ut azvukla p oljski kr . Sajala je u ist ovom polazu kad je majci piopila da je t om r r ć sr čovjeka za kojeg se namjer udat Baš u ju je njezina ela a ava i. or dana u g odini. t nikad nije ovr ož og o g lasno izg ovor No ip Jor je bila mnog opeznija kad ila. Mjesečina a p u sobu i posip se peko daš ada r a r čanog oda. ak. omislila je da bi g mog udar i. aku. O je odlučio okr n uzetpezime S i r olomon. ie o r joj se ot vr io. na uš ka C uš ollieja i p ije g lag okr a anim p ivačem. ekla ut og r p ke. ali večer g p ila ot ala er as aje ust da ost s C ane olliejem. a onda se r im asi la e or nasloni na zid. t majka zaglila i p eljela joj samo sr u u buduć ž u. O kr dalje. A on se bio p a t li ot p pomijenio. da g je umjest t a o o- . r ale O je bio moj supug r je R h i oko t a nije bilo pen r . a na kr se vr io nat i aju at r ag t io da g pimi. nakon šo g nije bilo viš od deset odina. pije neg šo je bila Jor F d. r o t ie or O bično bi p jer Mist a s kauča. njezino djevojačko i. a ako je ikada p alila zbogt a. r er smat da je luda.Jor iznenađ p leda svoju majku. ali evet nije imala vr emena objesitzavjese koje je saš onda kad je i ila t r ijem p osljednji p p ut osluž kao sp io avać soba. r Jor je r ie azmiš ljala da bi učinila t ist uzela ime one osobe o o. a t bezdane i nep oznat t u p a mr e. ako ć emo pavo. čak i za onog ake najkr eg najg eg ać . zbogbolesti p uno r i okajanja. do ost na ene akljenog r t ijema. smet joj mr O ie ano ne a ak. K g je pvi p vidjela nakon t ac at ad a r ut oliko g odina r azdvojenost p i. koja je bila nekad. Njeg ir ovala g je kad je obolio od r kao da je nikada a aka nije p ijedio. u kojemu je sp avao njezin ot kad se r ac azbolio nakon šo se t vr io kućp at i odvijena r a. zat ug svjet kad svi odoš g e. R h uš ka G i i A koje polaze na g nji katJor maut ut ig nn r or . t a la it oliko je bila bijesna zbogonog šo im je učinio. Jor ož eć em ivot r neomet ode u dnevnu sobu.

O s na p olice izvuče jedan at u kož las nom uvezu i uspavi knjig na r u st i očev st t ar ol. t t oz amo g bi t dje r ebala t i kr eć v. Z ML E JAS NOV A . Eo. i mož je t bljesak sr nada aj ebr st svjet i nat ao Jor da piđ onome šo je nekad davno e lost jer ie re t bila p olica s knjig ama koja je pip r adala njezinome ocu. zag evet ledan u st r opsvoje ć elije i ner avnu ž buku oličenu u svijet lozelenu. i u nekoliko onih pig kad su bili r r oda azdvojeni –njeg ov odlazak na p ecanje i njezin t r odnevni vikend u Por iku kad t or je C lot br već u zadnjoj f na izdisaju –Ehan joj har t ak in bio azi. r Jor sjedi pekr enih nog na p ie r iž u oljskom kr u na kojemu evet je njezin ot sp ac avao t ijekom bolest Č joj se kao da je cijeli i. t je r ekao da je sp avao na st olcu. O ž svojim očima vidjet a enut na eli i kako mjest zvano H o olden mož čovjeka pisilitda skr e r i ene. amo g je on vjer p ao r dje no lać ačune svaki mjesec kad su ona i A bile djeca. t e t br i okr no p ako zo ut objeg i izg sebe na p u. ini ž poš od t ivot r ao r ka kad je p enut osljednji p ž ut ivjela u ovoj kuć Pomisli na Ehana koji sad ležna p i. ali još apat ima dost post a da ot i zemljop a r or vor isnu kar Marlanda i t u y p r i p kojim p ot až ut lanir kr i. Budna je zbogmjesečine. U vijek joj je g ovor kako ne bi mog dobr sp i bez io ao o avat nje. Bez nje mu se nije iš u kr lo evetbaš ako je r . pije neg šo ih je nap io. iako još a r uvijek ne mož odr i ono šo osjeć e edit t a pema njemu. t ekao. ni ona ne mož zasp i. t i oljskom kr u.g zaglila. dok mu sr na svjet ebr lost eče kr vene. nn r o t ust S su t lončanice s beg ad u onijama i usukanom p r i. dok komane ubi ut dićnjeg poš i otadaju p ut ć sve dok nije t i ove r lost p op liša. i san je bio nešo st t r kad nju nije ano mog dratza r ao ž i uku. op čovjeka bačenog zena mlju s najudaljenije t očke na Mjesecu. oliko og da je p ao nov novcatp ut olio ost . ali ne zbog og šo su r t e at t a t azdvojeni.

Pr e no edvečerkad zahladi. oj Mog bih se ovamo doselit i nit ne bi znao t sam. Bez supug i bez djet a sa r ie ut r a. o p nade i slobodne. Šo bi se dot g odilo da se viš nikad ne vr i? e at Jedino A zna g se ona nn dje nalazi. ovjet ac joj zahvatp ar i lavu kosu koja se r azletp i osvuda i br zamr u čvor O s zo si ove. st a od Balt ea i p sat iza Bay idg st e su cest t de imor ola a Br ea. za slučaj da se nešo dog A A je neoranizir t odi. kao da bi mog odlebla djetkr ot ene pozor na aut p i oz vor r e u. li nn g ana i mož je već ubila onaj komadić ap a na koji joj je nap da izg p ir isala sve bit p ne odat –dat odlaska. ili u Maineu. noj. ko ko šo sam ost t avila iza sebe. dat p at nake um um ovr ka. Jor se začudi pi p r ie r omisli na t kako su bile mlade. dva sat r u. čovjek mož . ali sad su. Na ovakav kr ijent at ajolik nije naviknut s t pekr a. ale er povodile. T na I očnoj obali. isloni mr limenku na čelo i zlu zat ć na jar r e ep kome svjet Mog bih ljudima r i šo hoć i lu. šo g bih im r t od ekla. ziv gada u koji se Jor up ila. mir i zelena. bila bi ist šo se njih t It g ina t iče. ad ie avila r benzina. iž ovno cvjet a u vlaž slankast zemlji. pvog t uć r a jedna u kolovozu. . om r asnom veg acijom koja povir čak i u onom uskom p et r uje ojasu izmeđ asf a i r u alt eklamnih p anoa. isna pep kukur r una uza. ar e vr i uleknut u ljet doba. Jor se osjeć neobično lag ie a ano. ni la i. et sobom. e namir i p isat limu dok se pibliž močvar r ava ama iza Blackvvat er K se Jor zaust a. piza ost r mjer puž se p zlat divlje r e koja bunt ice. soje i posa. r a olje ne. ko od bih r da sam. i p okuš se a or ir i. Č une udno je kamo t sve ž mož odvee ivot e . p omisli Jor u sebi dok p a čovjeie lać ku i uzima Pep iz aut si omat Pr a.PRJEPE NA S O I I T E TG D NAPO JAUO O D JE UMA Y A ABI L V M IL R L ND jahu ž a. na nost ijom p alg omisli na paznike koje su ona i C lot obično r har t e povodile na obali R r hode I slanda. V dug nig nije bila sama i eć o dje niz leđ joj pođ e t a r oš r činećje r až nci. sp ut aljena i izblijedjela zbog azdoblja st no velike r r aš vr ine. i azdr ljivom. ekla o a Jor dobije up e i kr ie ut ene. la eć t u. t bih onda doist i bila. st p aj unajmljeadi ane okr nog aut dok dnevna svjet p a a. lost olako iš čezava. na t jedne kad su jele f f i ost ast ood ajale budne cijele noć ludir se i sup i. I benzinske p aje.

njački unjkavi g ovor i akor t aljive count p di ug r jesmice samo još e p y viš obudiš osjee ć osamljenost Na skr anju za H aj i. Nema komp r ao eš i oj azi a ivot asa kad se t akve st i dog var ode. i t je niz st od sivog ena up u uba a kamena koje met svakog jut U r u pedvor hladno u a r nut a. Jor se malo osjeć kr ie a ivom šo kor i A t ist nninu kr nu kar edit t ali sad –kad Ehan viš ne r i s t icu. i Jor čuje ave. i mnog je mir od E r o niji cono L ea p aj kojeg se odg okr a povezla pije neg šo se zaust r r o t avila nat i benzin. nema pavila ni zemljovida da t r e usmjer avaju. umjest šo je bjež koliko su g nog nosile. ot ol r a ie cvr pica iz t kut t r K se pibliž gadu.stpije neg šo t a p aneš i r o t og ost svjest Jedan. bor ut ovi t omeđ cest i bacaju sjenu kr nepobojni zr O eda uju u oz r ak. T je i r or koji pist eđ u est an r ojno izg leda i bar koji se zove Pot kova. Z r je očit gada omeđ visokim bijelim st ovima. t e adi oliko r ačuna koje t r eba p it–novčano uist loš st lat i inu e oji. r i. et olden nalazi se p ojas močvar t ne r koja je g ovo dva i p met visoka. i nikog t marudar li tsunce u oči. T je jedini hot u ie r la or ot o el gadu. si na p p dr otuno ukčijem p u od onog na kojemu si oduvijek ut a smat da ć bitu t f svojeg ž a. Neočekivano velikoduš A joj je ug ala svoju Mast no nn ur er kar t I i už icu. Tent e bitt koji ć p itr r ć i aj e lat i ačun. i zat dr a moo. r joj je A dok je odlazila pema zr ekla nn r ačnoj luci. a. ako r ava r e p atse je li Ehan vozio ist ovom cest pije p naest oit i t om om r et g dina. Ž na r ciji je lijep i ena ecep a ž ivahna. ne mož ne zaske. di ivaj. i je li i on. na uključi r adio da joj pavi dr t ali juž r ušvo. ag ja. r ju. r veselo " eče služ benica na r ciji kad se Jor pijavljivala u hot ecep ie r el. i t i li a ko i a i op se asf p t alt od vojim g umama. o t ao a e " ini se da vam noć t Č as r dobar eba odmor. onaj t ene s kojom bi se Ehan mog sast i da ipž t ao ajat je ost u ovom gadu. umjest šo je kr ao r o t enuo do Nove E leng ske. daj si oduš ka. polazećp aj močvar zamijet divlju t r i okr e. dva. je i bez r ashladnogur aja. Pr p ut Jor je lako ponaš Black H se H el. D Jor nast ok ie avlja p . t i već an. io r eš nju i st abla slat kogkaučukovca? emda iscrljena od p a. S mijale su se zamiš ljajućuzr i ujanog r a kad dobije r Tent a- .

uša. o e p itr lat i ačun.eli osjet i kako je t ljetbitu H ž it o i i oldenu. Jor e sat ie sanja da je Ehan s njom. r iž ili er or S mjest i se. Mir vlag u noćkoja se p is e i olako sp t t ki zr u kolovozu. O je t pivlačan da je ona zaslijep u. O i t e supug n se nag bliž i. r š Mog bi se ovaj jednost ao avni čin smat i kr vor r at ivot enjem. p a se ne čini li ona neki kaž ecep it njivi pekraj. ao dje u imor Bay idg i p ala onaj t ene koja se kor i kr vor Br ea. zgadu od cig isped koje se nalaze sjajne mag r le r nolije. t p aj nje. pekr r ir p kr u. uvijek sjaji u najudaljenijim kut ovima i nema viš od devet i. p ip t je jedini način na koji ona mož ađ a ak.čun koji t r p it ali dok se Jor p p eba lat i. Pr ne zavjeozir se uokvir p led na gadsku vijeć uju og r nicu na dr oj st uliug r ani ce. t ko š ć ie O ust iz kr a i ode do pozor O n ane evet r a. r iva najvećdio š okog oda od bor i ir p ovih dasaka. e a nn y Z r ist je da se udobnije osjeć p p t sest apavo. ž čiji supugsjedi u zat u st inama milja daleko i nema ena r vor ot p ojma g se ona nalazi ni kad ć se vr itkuć dje e at i i. eš ak p jesma t a kosova cr isuć venih kr koji slijeć na p oko ila u olja gada da bi se najeli divlje r e i izbor za svoj t it ij. s cip na. ona shvatda umir od g ana ig i e ladi. a r ivač aš en o evet r učno iskukičani t ih. ina a od lašem r ina ident et K daje sebe neg odbacila izmeđ Balt ea i it a. n ako r ljena i za t r ak ne mož pep enut e r oznatcr svog r a. T u g e r klima. ie otisuje sest r inim imenom na r ciji. pemda g zapavo ne mož dobr vidjet ne e r a r e o i. Jor nar dost u sobu i izaber salat ivš ie uči avu e u kuć s peljevom od oct sendvič s odr e r a. ast Šo si mislila t sam? ape on Jor u snu. na vor r i duboko udahne. odjevena. zo i evet elama na nog ama. ost ipž ist ivot enom osobnom iskaznicom i sama povodi noću hot ona r i elu. ž udećza odmor iako se nebo još i om. na kojemu su kr ovi s cvijeć pekr ep ug em. ali Jor se s t ne zamar O ot i pozor or adi ie im a. ona osjeć njeg t li dah i gč u t a ov op r r buhu dok ž za njim r elja ast onako kako uvijek r e kad joj je on u blizini. ili velikom kr om. u ovom hot t u okr elskom kr evet licem uz njezino. K je omf it ad hr st la. dmakne g e zaust . eskom i p r . S joj je lijep i ur oba a edna. Akako je ist t o oliko umor ubr nakon jela zasp u kr u. t je od sada p nadalje njezino ime A Lle. e.

a odjeć koju je imao na sebi r a azmr se u hru bijelog asi p p mučnogkonca. est inut ollieju. nap već ava. i nema niša r i. Bole je nog zbog avanja u cip e sp elama. i kad se zo avš Jor konačno usp osloboditiz zap ljanih p i i p ie jela i et laht ot itg ne ug r i a. Bez oban ola sp t eć zir na sva A a nnina nast ojanja. C ollie je dobr ili bar t A kaž i Jor ć mor i p o. bezbojnom zr t uć aku. " ao i svaki dvanaest odiš K og njak"odg . O se ist ir odjene. uz one sor e. kisele kr avce i r ičast limunadu. jer ollie se ne ž javitna t C eli i elef Pr on. st e ili ot pst nest lo at op isci r iju. ade. em ako nn e. cr venkast osmeđ p r e jabuke K sake." o r Jor se zaist pisjetda su ona i A znale pir i baš aie a r i nn r edit t kav izletskor svakog . a zat se okr i nasmiješjoj se.vjese u st r anu. na e ledatkako on zakor iza zavjese i ači i baci se kr pozorp ut t koja čezne za slobodom. "ako je ljut "r Jor T it. nitmož ust i iz kr a i pić i e at evet r i mu bliž O mož samo g e. Bilo t ac ust je t jedino ljet kad su viš vr o o e emena povodile zajedno. shvait tda ne mož r i ni r i e eć iječi. ut ast eep t e . ie e at ovjer i sest ovat r inim r iječima. ust su joj suha i ust a aje iz kr a dok je onaj san još evet obavija mag ličast aur om eolom koja je muči. eče ie. ali kad p eli pog ako eli r ož r ovor i. a zat t onir majčina uš a. ne mož g uvjer i ni laskae a it njem pivoljetda r ovar s majkom. t ala nn. ovorjoj A "voj se i nn. sad r i se pisjeć kako su znale š atdo L er L r a et i ant n akea zaobilaznim p eljcima p aj st ih voć ut okr ar njaka u kojima su r kiselkast asle e. S šo ve t bi iza nekog čovjeka mog ost i. eumor je. T bar ljuts r em i azlog Pr ani se br i o C om. G i ć ig e njeg i onu njeg čudnu malu pijat a ovu r eljicu odvestdo jezer i a. až leda niša u vr em. o dana nakon šo ih je ot nap io. a t nije svojst r i azg a o veno C ollieju. op pice ako br nest i iz vida. O g im ene i na a t jako ž da je sva u gču. R ashladit e se i jestono šo ć im spemitda p ć i t u r i onesu –maslac od kikir ikija. r i ollie. im elef a noj kuć kao šo je i obeć A da povjerkako je C i. t oz r . S aš ast už u jeć je se? Mislile smo da je t pavi lijek za sve. S ljedeć jut Jor se pobudi sa st nom g eg r ie a r r aš lavoboljom.

O koja je ljudima vjer u na. luž mješanka Nancy er koja nikada nije ž t K r . ovala na r i uvijek se p iječ ovodila za svojim inst ima. cr na bijelom. sad je ž koinkt ena ja t i samo činjenice. I ina je. li o la ouzdano znat G su dokument f ogaf čvr i i op ljivi i? dje i. a sada sumnja u sve. ie je nap ila hot i zap ila se peko ulice. ž ućt odvr ne jabuke koje nit dr i ne bi ni p der i e at ko ug omislio kuš i. ot r ije. i izvješe svjedoka. r it st ona g leda kr pozor gadsku vijeć oz r u r nicu dok isp kavu koju ija joj je p oslug donijela u sobu. t Jor viš niša nije ost I ine pema kojima je ona ar ie e t alo. st ip dokazi? a samo nekoliko t Z jedana Jor je pest vjer i ie r ala ovat baš sve. ali zar aj pizor a ner a t r –t avna siva kamena zgada. ž i samo ono šo je bilo slano i slat da im at eleć t ko ublažbol. p ip se mož a ak da već isuć i p p a nije li p r ila šo je ost t it ut it ogiješ t avila svoje dijet Ne zna hoć li on r e. r až no ć Č je sat noć im na nom or ić p mar u okazao t očno devetJor . ig ir i nor a Jor sve dok je ova ne zat i da vidi smr listS benica. O et vr e. T je bio jedini p da su se osjeć nt o ut ale bliske. su joj samo t uvijek g ako ovor A kako bi t ona mog p ili. ivjela nig dr dje dje ug . ost avljajuću njoj pazninu. i Jor zna da se A dobr br o C ie nn o ine ollieju. st r ž ivjela svoj ž iš ivot čezle su. ako je inače mog bitsig na da ovo mjest p oji da la i ur o ost nije odlet u Balt e i unajmila ovaj osr jela imor ednji aut i slijedio la svoju zemljop isnu kar I očne obale? t st u Mor je ovo učiniala t baš i. Ž za r ena adnim st olom ima p osla oko neke p t i. i već ust el ut r p je uć se ugijala kad je ponaš p do ar r r la ut hive. u Marlandu. t blist st r a ava abla i klup od kovanog ice ž eljeza –ne bi ist t mog bitMjesečev kr o ako le i ajolik? Mag nolije ne r u na Mjesecu i t ast amo ne let kosovi cr e venih kr ili ila. i ost i r ala je samo blijedo-p lava kr ika njezina skepicizma. e azumjetda ovaj izlet i nije bio njezin izborK . mr oše mljajućza sebe. kao šo je mor i sp i u ovom hot t ala avat elskom kr u i evet usnitonaj st ni san i pobuditse ovog sunčanog jut u i r aš r i a a r a H oldenu. čak i u sebe samu.McI oshes i Macouns. O nikad it t na nije bila osoba koja peisp uje. y V ina ljudi zaviru sebe da bi saznali šo osjeć ali unueć i t aju. ie r až t ni .

" čijoj se smr zapavo r " ad je Nancy Ao t r i adi? K čula ime R achel Mor odmahnula je g r is. njom odr ala. jer je kćbolesna joj i i ležu kr u zbogneke cr i evet ijevne zar No ip ona shvat aze.osim u H oldenu i nikad nije ni p eljela iz njeg ot i. zar " ne? "amo me zanima t slučaj. u r enut r ledavanjem dosjea koje t imat u e. zim og i Jor od g ie lave do p e i lice joj se smr et kne. O je osoba kojoj ljudi ena na uH olden dolaze kad se ž na nešo p alit i nekoliko g ele t ož i. lavom. " i nist novinar V e ka. ak. odjedož a ić nom se zaint esir Nancy nekoliko g er a. "t sad znam da sam luda. odina povedenih na ovom r r adnom mjest ot ilo je one osjeć u up aje koje je nekad imala. ali imala je nap an t t or jedan. Pokuš S aj avam doznatšo se doi t g odilo. "ir ica"i za t S ot ." aš Nancy p je amet i ne boji se r i na." " mislim da ć najpije kr i s peg Pa. Nancy er ode do or ić s dosjeima i vr i se s f K r mar a at asciklom. ima t amnu kovr čavu kosu i iskr je. ona koju je lako p ijedit onakva kakva je bila pije neg ovr i. r r anjiva. et ome počit i u dnevnom t r at isku." t o ust " T var " oist " D a? I se t pomat dok ako r r Jor zaključi da je Nancy er siaju. hr er A t mašanje ne p r dug Br p ledom ona odmjer li o t ot aja o. amo se nadam da neć i zbog u . S Eo. i da p uša kad vidi da su Jor op t iene oči st aklast šo je sig an e. ast " g Po ovor bih r u ekla da st iz Massachuset i petost e t sa. ie K r g no iš u š ur la kolu zajedno s R achel Mor V ojat je s r jer no is. Net je pije p ko r et naest odina ubio R g achel i sad su uhit nekog t ili a amo g e u or Massachuset Mož e o t t su. eć ono šo misli. r o šo se r ala i pihvat ovaj p t ast r ila osao da bi ot anila svoju kć . je odina mlađ od Jor a ie." " Azašo bih vam ja t dop ila? "o je osobna st . t ur znak da je ž st ena r ankinja koja je loš sp e avala." " vam mog t Ja u očno r i šo se dog eć t odilo. baš kao i ona. r ak enut Nancy doima p ut se op djevojke kakva je bila davno pije. r p avljam da je vr ki osobno.

Pr njom su p ir r šen olić ed ap i. K Jor ot i dosje i ug ad ie vor leda smr listosjetoš t ni . i neki gozni ljudi sa svor jim pior et r it ima. Mož e na t zabor i. ona zap i ako azi da Jor zap ie isuje adr imanja Mor esu r isovih. liječnici koji nisu imali p ojma i slični. ako st t naumili" O e jet azg at e o . i sad u r t i. a djelićkost zabijeni u mozak. njezino odr t je seoska cest koja polazi ist ediše a r očno od gada. zar Mor je saznatsluž o r až ne? ala i beni r azlog smr mor je t vidjetcr na bijelom. okr ojnih uvalica i r ibnjaka. u ot r ija t sama je t t ila. " n s vama neć ht i r ovar i. omen imena R achel Mor ot ila je sr S r vor is ce. ala o i no ukama dri ž mr t vozor nikovo izvješe.ovog zaž i kao i zbogsveg dr og u ž u"r dok joj a alit a ug a ivot . ug oliko duboku da bi čovjek mor ao lop om i šihačom kop i cijelu noć at t at samo da bi doseg do nuo njezinih izvanjskih r ubova. i amuć enostkao da je na neki način oslijep . a za svaki t akav st zg olac odno je pičvrć st . kako je lubanja bila nap ukla. Pr se počit i kako je unut nje ć isili r at r aš kr enje bilo pouzr var r očeno t r aumom. ona piđ i pivuče re r st olac. t te e. jedećt blizu. O šo joj je najt e i iju no t ež počit i najobičniji su p r at odaci: boja očiju umr –zelena. Neć vas R at et o avit e ht i pimit ako odet t jet r i. up ozorje Nancy i . " achelin br James. Nancy nije imala namjer p u omoć ali na sp i. i boja le kose cr vena p ut už t bolan p op r a. " n? O " Jor na svu sr u ima svoj vjer zemljovid u aut jer ie eć ni u. Eo. T je i f ogaf osobe koja čak ne nalikuje ljudskoj. Pr lo je t nekooš ek . O p na omisli na lepir i madež i na t u. S su vi nast ojali da im se ime p ojavi u novinama. izr van mjest p aj br a. jeila. e odat koji vidi iz gube skiak r ce madež pi dnu djevojčinih leđ –p a r a lavičast mr boje š a lja ljive u obliku lepir t a. o u a mot naokolo kad se t dog alo o odilo. eče puž p r a odat ke. Mor sjesti br se a i zo sklup u jedan od onih čvr ih p ičnih st ča st last olaca. K Nency er ug ad K r leda kako je Jor blijeda i kako joj se ie kož pet a u led ovog a r var sunčanog dana. e amo do kuć Mnog se t novinar e.

Asad su se p onovno vr ili. Pa čak i ako nist jedna od njih. u gadu za koji nikad pije ako ed ur r r nije ni znala da p oji." ie lavu kao daje nap ola očekivala š amar"ako da sam i ja up ena." it " Poznajem opuž t enog Jor zabaci g . nije joj lako odbit r ijet oz r . ijet podr i kr njezin gubi oklop D a. p osebno s novinar i odvjet ima nicima. p ur ju Nancy " alo" H ist azg " ož uje . H . Z t bi i vjer ašo ovao ovom p ozivu? ko t u ovom gadu." at e t e eć Jor uzme t onsku sluš ie elef alicu. amt g ovo sve šo ondje p e. ost " ajde." Neki ljudi za Nancy er kaž da je pemeka sr usp e li K r u r ca. nesig no pog ur r ovorJor i ie. r aka g enut ovort a i iho. Nakon t a James je pest r ovar i s a ivot og r ao azg at ljudima. jedan za dr im. siat e g no vas neć p it O ur e ust i. im ut do t ona i okr br nekoliko t elef ene oj." " ne sviđ vam se. " nam da ne znat t sam"pisili se Jor nast i r oZ e ko . sim ako mi ne dat jedan dobar aze r logda g ja na t p a o okuš nag am ovor i. R achelini r elji. mož njeg uvjer i da su ljudi zaist ug e a it a zasluž da na njih p r i i t ili ot oš r ak svogvr enut emena? o je ono T doba kad u gadskim ur r edima nast g va. Neki p ozdr avljaju Nancy dok polaze p aj ar r okr hive. Sdr e st ug r ž muk. "o je James. r ie avit azg vor" ja p . onda dade znak Jor ie. sviđ mi se t ili . onako kako umir ljudi kad viš nemaju ug u e r azlog za ž . Na kr hodnika aje už aju nalazi se O djel za mot na vozila i kup su već vor r or ci st ili ed. kao muhe. Jor kao da osjeć koliko je zbuane ice ie a njen James Mor i kako mu malo t r is r da joj sp i sluš eba ust alicu. umr odit li. Nancy t p leda Jor a zat se up i a ošr og o ie. S T asluš ć šo mu imat r i. Pr ao je na r ovor. t let alo o ne." ." I a " . " ot t iš Nikako mi se ne sviđ a. Jor zat i dosje o djevojci Mor V je zap ila Ne" ie vor r eć is. ali oznajem nekog t je up en u slučaj vaš sea ko let e st r e. O a hladnoć st i sjeć u ojeć t usr ovogneobičnog eda.liko g odina ot su oboje. Joe i I kad r ene. ili u biT o r lo kojem dr om. oist i nekog u nevolji.

Jamesom va r azg ajuć im Mor r isom. U it mjest t a. " aš r ? r James Mor " vi ž e doćovamo V supug" eče r I elit is. " Mislit li pit na ubojicu? James Mor odg e r om " r is ovorosor i nim g lasom. zna jedno –zna da nikada neć r ur eli p e bitsig na u ono šo osjeć ako sad pop i pig i ne ode i ur t a. t a." Eo.Ponovno muk. t i se p ut op op zelenkast ogleda u p aku r lić ibnjaka. ali Jor zna da ona pisluš ie r kuje šo Jor g t ie ovor K i." S se peznojila r ovar i s t čovjekom. muš ac pog kar r ovor i. p ut ist a koji iš op kr alić čezavaju u p lamenu –uskor ć joj se na jeziku p o e ojavitp i likovi. nakon šo je izg t ovor t r ila e iječi. i nakon vr emena koje se učini kao vječnost . najvjer ojat cijena koju p a za izg nije lać ovor ist –i mor ć se enu inu at e zaust i kod vodoskoka u hodniku i dobr se nap i hladne avit o it vode. ali t t da Jor mor pit ako iho ie a r isnutuho na sluš i alicu da bi g čula. " a Mislit da bih t e r ebao r ovar i s vama azg at samo zat šo p o t oznajet ubojicu moje sest Pust e me da e r e? it p ađ –ž e li mi r i kako je t dobar og am elit eć o čovjek? elit li mi Ž e r i da bih t eć r ebao opost i ono šo ne r r it t azumijem? li ja ovako A na t g o ledam: sad pist ako r anem sasluš i vas. eče ie. Nancy ne p ađ K ug elef se ot odg r udi ovor i." it am. ako " e svi. O je moj supug r . samo ja. "ako bih ž T eljela r ovar i s vama"r mu Jor " azg at . svi koji su g at a ikad p oznavali u Massachuset p t okucat e mi na vr a i t su ć at r až i da ih sasluš Sog ja t ne mislim. spemna molitza nešo za šo zar i t t pavo nije sig na ž li. Na samom je r eđ ubu. Iak. Molim vas. ali ne zat šo u gadskoj vijeć nema r o t r nici ashladnog ur aja. ona p i da se uključi aut o og ust omat sekr ar ska et ica. ako bi i mog la ž koja je odr u ovom gadu ne bitzaint esir za ena asla r i er ana r azvoj dog aja? ad zazvoni dr i t on." ie čuje kako James Mor diš " n Neć Jor r is e. r ust r odu . izg t ovor je t goznu r ila u r ečenicu koje se t bojala i ako koja se. i r ovar i sa mnom? azg at " Nancy er se pet a da ima p K r r var osla s nekim dosjeima.

ost aut avljenog suncu i na ž i op pst dodir i volan. neg da r i t it t o ponađ način ž i s onim šo se dog r e ivjet t odilo. ut r r okr r g a ambenih naselja i sela. jer r James Mor baš nije ljubazan. Nikad me ne bi pist pimitda g vi K rH . ozorje Nancy " i . ne zat da bi naš način ot ar o la opavdatEhana ili ublaž i ono šo je on učinio. O ot na ezi eče r e nuvš na vorpozora zat se. V r is i iš nije. zbor neba. im r ut mesa Mor r up i pema zap na Main Sr sve do skr isa. blag s nebesa. D o." e i Jor p urdo svogp kir ie ož i ar anog unajmljenog a. e i it t odilo t noć e i? Pr evalila je st ine kilomet a. " u vam oduzetp vr Neć i uno emena." Jor zap e p ie iš odat i sva se t dok t on pedaje Nake r ese elef r ncy er " vala vam. ne udahne istonaj zr kako ć ikada moćshvat i šo se dog i ak. ut r adu t eet et anja za G eenw R r ay oad." et i Mož je ž samo dobr p ledat da eli o og i. ž koja je sve ove g enu odine povela s čovjekom koji je ubio njer g sest V ojat st blizu pozor ili vani na t ovu r jer no oji u. Z ast acijelo je kup ovala š on u ljeamp kar u Main Sr u i nar ni t eet učivala C oca-C od vanilije i p olu o- . a p om skr lijevo na cest br ot ene u oj dvanaestNa p u iz gada polazi p aj t ovina.do imanja Mor r isovih. jer ie kr sluš ako azg a Jor oz alicu čuje cvr kut pica. i vozila svoj bicikl kr om om e isuć ut oz sjenu od liša koju bacaju st ć abla slat kaučukovca. r ao r i a nist nazvali. r a r ijemu dok t r ovar s njom. Jor r ok ako ie azmiš o R lja achel Mor i madež na dnu leđ S ur je R r is u a. ig no achel polazila r ist ovom cest viš od t u p a." beć James Mor je iznenadi svojim odg r is ovor " obr om. pema nap cima koje je dobila od Jai r . O avam. i ona zakog st samo da bi zagabila pegš izlož ane r r rt enih divljih t anja r eš koje ovdje r u u izobilju. t o not ajuć s ost " li samo da znat neć vam se svidjetono šo ć e ponać A e. Mož e doćovamo. A ne poš e ist onim cest ko r eć im ama. T je hip izir i znak. Ap e osebno neć bits vama. D se t vozi. uličica p unih pekr r asnih cig lenih kuć okr a už enih ž ivicama azaleja. I nemojt mislitda ć zbog og šo vas je pist pimitbiti e i e t a t r ao r i i ljubazan pema vama. p st ." e " Nemojt se ž itsa zahvaljivanjem"up e ur i . e i t et r i.

ad t raš kuć i. g se nekad mog kup i i g je bila izuzet visoka dje lo at dje no t er ur Asad su tp aci obr p r emp at a. i lić asli ast nkom i sljezom. O t ur soba kakvom se ona smat r ne bi sama vozila ovom cest u Maala. g u. emp at a r ideset up st njeva. O buzela ju je vr ina i oš uć amuć je od nje. ali sad nije baš ako sig na. Udanaš se vr nje ijeme ljudi boje bakt ija i p er ijavica. zvuk njezina mot a pep i malo jat š or r laš o ljuka u g t i sviba i u gmlju slat ušar r ke p r K pice odlepš e u nebo cvr uć Jor osjet apike. samo na p š u nekom dr om vr ovrinu. s cr r ama koje vise p neobičnim kut nim olet od ovima. sve dok ne dođ do zeie ene avi i e mljane cest koja vodi do imanja. dok se deset vr diž visoko u nebo. g je bilo t a dje oliko vr e da uć se p a dizala s p š vode i st ali se oblaci samo nekoar ovrine var liko cent ar nad zemljom. t r r aš pebr za njezinu kr U leda bijelu kuć neoličenu viš g r zo v. a neke r e sljeza cvat r ičast i mir už u už e isne. Sce joj je p ut r op neke od onih pica. t nice i male p t ug r ž oše. ie i kako je pođ e t r oš r iako je t er ur iznad t nci. t amo g su š er ušip svakog jut svježi g se p dje eć ni t ci a r a i dje onuda nije mijenjala p osljednjih p naest odina. om rlandu. Pr avšp ed aut p ci ana u oš i or o-otada. ug emenu. imet a Jor skr i nast vozitdalje. Pr e olazećt i ako. et g Jor op ima osjeć da je p s lica zemlje. e odina. polazećp ut olemih g y r i op g nijezda or šo se njiš lova t u na t onskim st ovima. leda skr anje o kojemu joj je g et ovor io James Mor močvar p učjep ender i slankast vor is. očet ena t . lako se pest i. U ena vijek je za sebe smat da suosjeć i da zna šo je dobr a šo zlo. kao da je ova nap t cest t ušena a unel koji vodi nat kr vr r ag oz ijeme. uzimaju u obzir sve ono šo na p t amet nije p onima koji su r alo onili u t mast im dubinama t a pir og r odnog bazena. usp no se pobijaješ r jućkr r oz. odlazećdublje u pir elef up i r odu. onakve kakvu ie et aj ala je p oznavala. O na ž ponaći najmanju sit eli r i nicu koja bi joj p omog da i dalje la vjer u svog supug Up ku je bila uvjer daje Ehan uje a r a.mf s oct kod D r it om uke'D a na G eenw R s iner r ay oadu. no odr ont ije e de. kao r ala a t o t šo p t oznaje samu sebe. i oz og V g eć odinama ovamo viš nit ne dolazi na kup e ko anje.

je ust čak ni kad njeg p šr ao ov as. e it a uć a lost p koji r i. koje t r nit osim okr ko ivljenog nije mog znat ona još ao i. da og r aš r azdoblje obiljež suš visoke t er ur bilo šo od eno om. Nije ust kad je ona p kir i izaš niao ar ala la. avila t na ovoj cr u. Mor t r is da as eg r ad is ust i p ladi p g ade og sa. zazva. ili mož najboljeg r elja kojemu se zakleo r nim ut da pijat da ć g zašit i od t davne kolovoske noć e a t it e i. ili alkohol.piznao samo da bi pikr nečiji t i zločin. . t ovog je mog ut a lo jecat Mož je djevojka bila sama p sebi i. I sad. venoj zemljanoj cest t ama kilomet a daleko od kuć James Mor ju i. uvijek vjer uje u t da p oji neki odg o ost ovorMor bitneko objaš . a i njenje za ono šo se dog t odilo. ledajućkako mu Jor pilazi. bar t mor p em o a ost i. emp at e. isuć ar e. koji nije imao p viš od deset odina at uno e g kad se sve t dog o odilo. t kljastmješ i anac buldog i a ovčar dot lajući kesećzube. r is je čekao na t r ijemu. T vr ina. Mož je imao r r io uđ da br a u nekoj zločinačkoj bandi ili r aka koji je kr at ođ enuo p ogeš p em. Z t a r ča i i a r ak Jor ist enut ie inski p omisli da ć se onesvijest i. Mlađ je i ie r i neg šo je Jor očekivala i ona se iznenadi shvat i da je on o t ie ivš R achelin mladi br . zbog og je i unajmila ojat og ie la t a aut da bi se dovezla i zaust o. dočekio valo ih se u zasjedi i zaskakalo s kr ajnjim p osljedicama koje ni u snu nisu očekivali. Mož mu je p da ljunula u lice. ie r ukom osloni na už enu haubu da ne p ar adne. Post neki r oji azlogzašo se t dog t o odilo. da o nasilna. Zak je ovdje r g i slankast ust zbog močvar koja okr uje imanje. zar D i var ađ ne? obr ljudi su up adali u zamke kad su t najmanje očekivali. i st a je Jor i doš ovamo. Mož dr a. p okuš mu iskop i oči ala at p on nije imao izbor T a a. e už " osp G odine Mor . I je t C bio ad olliejevih g odina. r is" James Mor zazviž i p se odg a k njemu. ili st na mjesečeva mijena. p sunčeva svjet . nakon šo je on svjedočio i ispičao sve činjenice. t izr lica Jamesa Mor i nekoliko zadnjih as ež aj az r isa t jedana njenog ž a polet e joj kr g a ivot r ješ oz lavu p ut ilma op f koji je bila pisiljena nekoliko p a g r ut ledat i Jor se jednom i. akve se st i dog aju. neki neobičan sp okolnostkoje su g let i a zavele.

i još ila r ih st ine nadlijeć p kukur iza kuć James Mor je ot e olja uza e. otuno r lim. ie enula i ne p objež O mu e. og iče. eče James Mor " šo se t a t p p je u pavu. pice su uznemit r ip ene ohlep jedu jelo p ut no op ovog koje je t ped njima iza u r lož na ovom bjeličast usijanom. r is pije t a kosio. . kako bi se mog osjeć i ako ne nađ ž la at e eljene odg ovor e." e supug . či a le. p ut ollieja. a ug a. Ne vor Pa. I su obično vezani uz odr eno ako eđ p učje. ne op C mož g se lako počit i. Pr uku ž emda ne mož dobr r oznat e o asp i cr njeg lica." H " vala vam šo st odvojili vr t e emena za mene"Jor . st ine kosova cr odr ot venih kr čuči u čempesima. " Mislim da me neć e up i"r smir et ucat . Mož bi da g se i t a r ebala bojat ali ona se boji nečeg dr og Boji se i. t is. olliejeve i. ar aku. eče eno. ljenog lica. on vjer no ne bi bio doseg ni do Jor ojat nuo ienih r amena. I blizine čak je i at at og n up z višneg šo se Jor učinilo kad je izaš iz unajmljenog a. R adio je vani kad je t on zazvonio. "t ako p elim da t čovjek koji e a r at Šo ož aj je ubio R achel osjetšo znači izg i nekog So ako vas i t ubit a? t ust r ijelim na licu mjest " a? Mor siđ sa st na t r is e uba r ijemu. cr kr nim ilima. " ? James Mor se g ovo nasmiješ " li već O" r is ot i. i kad su se oblaci komar dig r og aca nuli iz t p ek okoš t ene r br ave. ie jednu r dri nad očima. i o t ie la aut mož met osamdesetali one noćkad se t dog da ar . i sad je nebo zast o lepš r t ravim. ped sobom vidi zg t e ova r odnog muš ca koji ima a kar dvadeset g ak odina. James Mor p no" r onovno pomais r t Jor O su mu svijet kao C r ie. i o odilo. Jor odjednom ie shvatzašo je čula pičji p kr t onske ž kad je nai t t jev oz elef ice. A znamo da loš pocjenjujet ljude. na kr ko uzvr i p led. Mog je u t t ao om r ku enut imatp t ali Jor se nije okr i išolj. jut njem zr eno om. zvala iz gadske vijeć r nice. p lavog visokog uskog zamiš i . "o vam baš nije p T i amet . kosio mielef š r ak koji uvijek izr e na njeg p ji ep ast ovu olju. Pr p avljam da nist znali šo se e r e etost e t dog odilo ovdje kad st se udali za svog r a. ojna jat pica sr a t učila su se objedovat Još i."ig no vam je Nancy ekla da ne volim p S ur r osjet elje"r it . O je kr an čovjek. Na sebi ima st e t er i sivu majicu kr kih r ar r ice ap at ukava s mr ljama od znoja.

e uje ali Jor t ne zna. ost ast uje ke." uvijek ne znam ono šo t Još t r ebam znat Z o sam i doš i. mi nikada ne bismo Z e. odbačen lebdeć at var i t om mr icom usijanih valova i mor zelenila." opičat Pilje jedno u dr o kr zap vr ine šo ih r ug oz uhe uć t azdvajaju. James se zaust a sjena od mot avi. James Mor od svoje deset g r is e odine viš ne vjer nikome. vr ce u močvari vr ap i ane. r o st ilo. O ie čekivala je kako ć joj James Mor r i da se e r eć is g s njeg imanja. ubljena za one koji su je ikad p oznavali. r i p ić oz zelene st ut kr abljike kukur Mog je bitbilo g na uza. Šo t ož eć t o znači da vjer jednom p p uješ otunom st r ancu viš neg čovjeku e o za kojeg si se udala? a No umjest t a on up a:Ž e li vidjetg su ponaš o og it "elit i dje r li kamion? nat da nije bilo t kamiona. djevojko. o lo i. da p ubi ova odvije r p epi objeg nat u Masne r ag sachuset šo bre mož S t t ž s e. ke peletnjeg r i ovim licem i ost na njemu mr avi ačnu pečku. V ovali su daje ož r aš jer ivjelo usr noć doš alo kr ed i. st r incu za r ukavice i odlijep su f ogaf s njeg dozvole. r p ljivo očekujućda nast p . et oz . i Jor je već var ie odlučila da ć pist i p ledatsve šo joj e r at og i t on ž p eli okazat ma kamo bije t mog odvest O slijedi Jai. e la r i ut at i r ag T je vr e vani iza sjena slat kaučukovca da čovjek lako ako uć kog mož p e omiješ i st nost mašu. Ž ili ot r iju ove elit li vidjett mjest " e i o o? Jor kimne. Njer g p mu se pisloni uz nog i p leda u g odar nest ov as r u og osp a. i izg ie o leda t neduž daje Mor p eli ako no r ož is podr i i pobudit H r mat r i. p eli joj r i. la i dje ovom svijet izg u. asvim supot od t a. at la p r i s vama. og ponaš vaš a supug O avio je osobnu iskaznicu u pet r li eg r a. r r a p pobijajuć čkar as. i ave ut " Nakon t večer djeca u okolici su pičala daje t učinilo e i. on joj se r no og ot a. t ako daleko od kuć da ne bi mog ponaćp i vr itse nat . Z t ež em a r ak Jor enut ie nije svjesna šo se nalazi ped njezinim očima –cr anđ ili t r ni eo čovjek vezan za dr –ali pibliž vo r avajućse ona shvatda je t i i o samo st i kolac koji se nekada kor io kao st ilo. ajde. na mesa kr kukur t a ped njima t oz uziša. Z kolac ar ist r aš a je pičvrć met zvr p avljen da r jer čvor r šen alni k.

osim p at u poš . im očinilo sve t gozot Aznat zašo su t mislili? e r e. navr ale bi nedjeljom uvečerdonosećdomać p e r ać . a od svojih p kukur ako olja uza mož p itp ez i komunalije. onaj koji nema svog ivot o kojemu bi pičao. jer ko nije mog p o r aš nit ao ovjer i da bi ljudsko bić mog p ovat e lo očinitsve one gozne st i r varkoje su učinjene R i achel. kljucali su zr ž a zap ena u š nca it let avovima njeg odjeć a on. t t oč ome. nijedan odit li. okon zar u Paklensko jeoni zer s najviš gane visokogst o e r abla kaučukovca koje je r na aslo . r ečenu š unku i gah. nost James Mor je poveo g r is r odine t r i se ne mislitna t i udeć i o. ivao čak ni kosove koji su nadlijet nad ali njima i jeli mu mr iz r vice uku. nale su mu donositvečer pep i u. nije bilo r p t a šo mu je t uno og t r ebalo. na neko r ivot isa ao i mjest g izvor voda nema okus soli. i unaove e. E kad ovr ka r lost . Pr nekoliko g ije odina. bi se samo mog pobuditi p ao r i onovno bitdeset odiš i og njak jednogdivnogjut u ljet da nap r a o. nije na njih obr ao p ać ozor . i e it i p anja od š p ali –pemda je James Mor uvijek akir est iva. u ljet podao je p celu zemlje jednom o. t je usp ako ijevao ust i iz kr a svaki dan. Njihov se ž nast ivot avljao. u sivim sjenama. Ž ž a r ivio je ovdje s r eljima dok nisu umr a nakon t a. o sad uočila. nosio ih je na r amenima. r r is bio ljubazan –bilo je očit da g nije zanimala ni jedna od o a njih. kao da je ž u blicu. r ar susjedu i t ima neku zalihu novca. t a iče. e t ako " Jor odmahne g ie lavom. O je iznimno naočit kar ona je t og i a n muš ac. osim kad ide u nabavu: r jedanp mjesečno odlaut zi u banku i na p t i t je viš neg dost šo se njeg t ošu. Ne ž g vidjet ali ip se pisili eli a i.ova p i p elo se kr R olja op oz achelin pozorAzat p r . o ao ić " Mislili su da je t učinilo st ilo. zamr r ivio znut na mjest Nije zamjeć u. o e o a. ak r p ledatg u oči. O se dri p ajat evet n ž odalje od gada. A ć e lat i or ko emo pavo. Ž u H t ene oldenu su dig r od njeg i samo zavr g le uke a t lavom kad p e omisle na ono šo je mog bit Z t lo i. u neki gad g o dje ska r dje nit čak i ne zna kako izg ko leda pica kos. og jedini t r ak nije p enut omislio na t da bi mog nekamo ot i. ali njeg se zaust davno ov avio pije." Jamesa Mor ž je mog odnijetbilo kamo.

p o io. ljet večer i da se r aš u r i uć nih i. r izr ovih g odina. sve dok g pije nekoliko g a r odina nije p odio gom i r og r ascijep g io olemo deblo na dva dijela. r James Mor "nešo mi g nišva" eče r i is. mog uvuću kuć dok ljudi sp u i e avaju. kao šo je t činio James Mor zadrao je neku vr t o r is. p asli u osebice oni koji su ž ivjeli na imanjima. oldena nije bilo imanja na kojemu su p ost avljali st ila u p r aš olja. Jor pomat kako oblaci kosova čine mr ie r r a ačni obzorkomeš i se amo-t .obali." n O se okr pema Jor opeznog aza lica kakvo je bilo i svih ene r ie. oz u ar " uvijek t kr Još u vavu odjeć čuvaju u ur dravnog u edu ž odvjet t . James Mor se zag r is ledao u daljinu. Nisam mog zasp i sve dok moj ot nije sp t ao at ac alio o poklet st ilo. " li t ono šo st doš čut Ž e li iz pve r Je o t e li i? elit r uke saznatkako su unišeni našž i? elit li čutkako ju je i t i ivot Ž e i ubio i silovao. t t amo. avno. Polio g s dost benzina t daje skor zaalio r aš aje a ako o p sva naš p alio a olja. a onda ost odjeć na zemlji da je nađ deseavio u e t odiš dječak? og nji " . D a dug V ina onih koji su ovdje o lo it ost o. pičekatuz cest da bi u r i u zamku uhvat djecu i pet ili ih u kosove. Mož je t r ili r vor da o azlogzbog kojeg se ovo p učje doima pep a odr r lavljeno picama." og ovjer i on Jor u blizini H ie. t ovorda D i NKneć e pip r adatni jednom st ilu kad zavre s p i r aš š okusima koje obavljaju. O o r aš djeć s njeg je nest Nar a a ala. i p izr njeg lica o azu ova Jor zamiš dječaka kakav je on nekad bio. a neki se ljudi još r lo og ađ uvijek zaklinju da st ila mog pohodatza vr ih. a čak i nakon t a kat sam sanjao o njer o r aš og kad mu. S vake noćse kr alo kr p i dolazilo p R i et oz olja o achel. oč t e i odilo. u daljini. eć odr nisu noć izlazili van. ali nikog u okolici se a u t nije mog uvjer i. A u ono vr li ijeme dok sam još dijet i sam sam u t bio e o vjer ovao. D ž i se p ie lja reć odalje od ljudi. " oji još Post jedan r azlogzbog kojeg ljudi u okolici g a ovor e da je t učinilo st ilo. net ju je ukr i ost svoju kr ko ao avio vavu. ž st čist e duš unat svemu šo se t noćdog u oć e. i t je ost i do danas. ali nije za t mar Nakon t a. Pet ako alo naest je g odina poš od t dog aja. moj ot je ac sp st ilo. O pilike t tr jedan dana nakon p r ogeba. ajuć amo kr bjeličast sp inu.

Tebao je vr t i sve dok g susjedi s i r išat a dr e st ug r cest br dvanaest bi čuli. No ip odo o t o t eli uć ak. K aljevske vodene kokoš se t g r ke u nijezde. p ut ap a ili p g ie a r op p ir erament a. ma šo činio. No umjest t a. a t onda odlučio kamion ek ot r i u r kot ljat ibnjak kako nit ne bi mog ponaćni najmako ao r i nji t o njemu. savrenog nogdana. James Mor g O e" r lavom is . neg zat šo zna da je t šo ona ž nemog e. a t je već ad bilo pekasno. O je bio pvi na n r mjest dog aja sljedeć jut ot ao je u p sa svojim u ađ eg r iš a. pemda je u njoj ost ost otuno r r alo ž i još r ljudi. o ada achel. umu i p lakao sve dok g C a obalt nije ponaš D t su odnijeli R r ao. "ig no je p kir t S ur ar ao amo dolje. Tebao je p r ozvatoca. Z a samo nekoliko sat jednog i. T ie u su ponaš kamion kad su isuš vodu da spiječe najezde kor li ili r mar aca. Plić je zar ao u kopivu i ig ie ak ast r ličastsit i ak. ivjet t oje "elim čutsve šo mi imat r i"r Jor Jamesu Mor Ž i t e eć . R r uke su mu bile kr vave i ž ilo g je kr vr ar a oz hove pst kr t r iju. olje st im p ar som C obalt koji je ug om inuo pije dvanaest odina. i da ž i od t e i kr ar ug ivnje. r iš r u r ibice p livaju u nekoliko peost bar i svaka se t dana isp ar alih ica og ar va na vr ini i iš uć čezava za t r en. Zak ima zelenkast pimjesu. ž je p r is ut eli ovr ijedit ali šo onda? ma pavo bitt i. i znao je da ih. oz ijelo. " Pokuš avam r azumjet i. nikada neć moćispat t e i r i.Jor osjeć da joj je glo suho." O se nasmije njezinoj pimjedbi. kao i divlje p ke i at oni vr ci u močvarčiji cvr uvijek nalikuje ž ap i kut enskom p laču kad se međ usobno pizivaju. Ne zat šo joj ne vjer n r o t uje. " vo je bilo njezino omiljeno cvijeć . r g Nije znao šo je pekr t r iveno hrom odjeć sve dok nije zast p e ao uzetkoš i ulju. t I r i akav. vede je do mjest g se nekad nalazilo Paklensko jezer a dje o." r ag Jor čučne. H r ladno je u sjeni uz r vode i ub sve mir e na zemlju i sol. James Mor je okr an. eče ie r isu. kuć u koš ljet a joj su ž ivjeli p ala je p p pazna. ane e oj ne o og on je p r u supot ot čao r nom smjer sjeo u š u. blat njava uvalica koju je Jor uočila dok se vozila ovamo.

dok polaze kr kukur t Jor osjeć enut r oz uziše. Mog je vidjetono šo dr i r an la i t ug nisu mog li. I g mali smo običan ž . g i oj Z i acat kr blat i donijetp oz o i unu koš u. čak i kad se kor ila očevim p t ist išoljem. So viš zamiš t viš je boli g t e lja. " nala je obutvisoke očeve čizme. st sig an znak da ć p a uć oje ur e oslije p adatkiš A t i a. t ješ oz olje. blist e r u už avogi r ičast u už og slankast vodi." zazva. očeve čizme. lja ar zelene. I mala je bespijekor vid. i ut t om r ku Jor ug enut ie leda čovjeka u svoj njeg ovoj osamljenost O t shvatda hoda p aj skr i.p okaž pema kolut r ina sljeza." ug Uzr p aku ucket vr ina. o r g šo st saznali t je. na ada i okr hane osobe koja nikad nije usp zabor i t gozni dan. sp ust se na Jor ila ienu kož t ona izg u e leda kao daje dobila malo . r dok se sa" eče pibliž r avaju kuć James Mor je ošr p leda. " i. i p se t i vr i as r čeć at isp ena jezika. " ej. o e lava. r is t og o I e s njim mat i sina? " " Snjim sam u br već r aku t inaest odina. Pr obijajućse kr i oz visoku t r avu. Jor r ie azmiš lja o koš ama sljeza. p ist a š as jer ljuku iz t i ot lajuć James r ske r ča i. o ot jelo. " ar Z nije t " ako? Cvena paš šo se dizala dok su p ačili kr p r r ina. " I mali st ž p ut ug ali t je bilo pije nee ivot op dr ih. S izg o t e ko ad leda kao da nist imali niša. zazviž kr zube. u p enjanju na st abla. dok joj u njoj ne p bubnjat Na skr anju nap iš st oče i. James Mor bi i sad jela avit aj r r is mog imatdeset odina pema onom šo je p ig u ao i g r t ost ao ž u. R ar azmiš o djevojci koja navlači st e. ie a da bi g mog uzetza r a la i uku. Z t ivot a r ak. o nije spječavalo. O je uvijek bila u svemu bolja od dr ih: r na ug u p lesu. et ust e azicu koja vodi kr š oz umu i nast e kr p aviš oz olje." e t T milom dječaku t ako r ebalo je vr emena da se pet i u zlor vor ć udnog ali t mu je g ovo i usp . James Mor se sag i p ladi p p g laž r is ne og sa o lavi. li r ačno je nebo još enut uvijek blist i modr avo o nad njima. ovor sam joj da ondje ima r inih šakor ali je t io iž t a. Baš ivot kao i svi dr i. F g di oza H erus." Na p at š ećhodaju ug enom st ovr ku ut i až azom. " azmiš R ljam o t ome da svom sinu nabavim p . p bi nam kuć bila p t ar a a una og cvijeć G a.

lasom čovjeka koji sve dri u sebi dok sve t ne pekip u ž o r i t u i bijes. ja ć vam p ug Jer o elit u okazat i. V samo ot anje p eć var omičnih vr a je p at oziv za ulazak u njeg ovu bol.boje. r njave i hladne. br udni dober oć man kojeg su geš a r kom zamijenili za jelena i pije nekoliko g r odina ust r ijelili. p ut op kamenja u r ili t iz oblaka. a ust r a azvučena u š oki osmijeh. jedan p doas." et o e r ag O je uvede unut g su sve sobe paš n r dje a. " Nemojt r i da vas nisam up e eć ozor . ona uzme f ogaf na kojoj je R ot r iju achel kad je imala p et g odina. Jor se pibližda bolje vidi. na licu divan osmijeh. neg na onim sp nim p i a već t og o ar oljima. na kojoj nema pve zube. a zat f im ot r ija za koju James r da je snimljena dva t ogaf eče jedna pije r njezine smr Na njoj je R t i. ujaci i ujne iz A et nnap olisa i V g irinije. Na kaminu se nalaze f ogaf na kojima su Jamesovi r elji iz ot r ije odit sr nijih dana. ali već o šo joj doo r nja las t t p t da uđ u kuć je dar njeg st uša e u s ove r ane. Sebr je okvir r ni sablasno hladan u Jor ienim r ukama. " . st i p C e g ar as obalti još . i Jor kimne. Usr edini se nalaze f ogaf ot r ije na kojima je R achel. O vr i f ijeci uče na at ot r iju na mjest i okr se pema dr oj. r is ne amenima. zagljene r su. Ne čini čest čovjek koji je zat en p ut o vor op Jamesa Mor r t isa akav ust ak. ir . a cr r vena joj je kosa r avno odr ezana na čelu. zag up ie zvr i og ledavšse izr i avno u pelijep lice na kojemu su se ur r o ezale bor t e e ug i nap na r or ada. "mijem li? up a Jor a kad James Mor sleg r S " it ie. r James Mor io" eče r is kad zakor e u kuć " ačiš u. Nemojt r i da vam nisam savjet e eć ovao da uđ e u svoj aut i odvezet se nat . kosa joj p omno nakovr čana. Na njoj je R ogaf o ene r ug achel na konju. achel s majkom na obali. U atmu p led. ako vi t ž e. koje nije vidio viš od deset odina. " olim g cijelo ovo vr V a ijeme. i šo bih sad t t r ebala učinit i? Tebam li g nap it S r a ust i? amo t ako? zbr i svaki dan koji I isat smo poveli zajedno kao jednu veliku laž" r ? "elit li vidjetza kog st se udali? James Mor g Ž e i a e " r ovor is i t g iho. Jor t shvać ie o a. onda još jedna f ogaf R ot r ija achel u svečanoj haljini. pemda u kuie r i r ćosjeć još u vr lavicu." T je pijet i Jamesov g se slomi.

a onda odg ir kućkr š g alop ala i oz umu – sve t za samo jedan dolar koji se okladila sa svojim br om. o la mo. r "amo napijed. o u at " Nalikuje nekome t bi mi se svidio"r Jor ko . eče ie. pođ p ie ođ r e okr kuhinje i njeg sp aj ove avać sobe. O je bila pava ž na r ivahna djevojčica sa svim svojim nadama i snovima. R achel je imala viš najboljih e pijat neg šo mnog imaju p r elja o t i oznanika. t e amo do zat enih vr a. čak i Nency er koja je u t vr O vi K r o ijeme bila vr sr lo amež ljiva djevojka. nedvojbeno bi p da r vor ot r nat čala r agu onu blješavu svjet u p t lost olju. da. " . vor at Jor p ie onovno osjetkako joj bubnja u g i lavi. a duž zida su lent s koe njičkih nat jecanja na kojima je sudjelovala i sve one nagade iz r p lesne š kole. Sol joj je pet an knjig t rr p ama. joj se nisu pet ile u olovo. I S r demo"r mu Jor Po t je doš ova. bočice kolonjske vode koja je isp ila p st ar od aklenim zat avar čima. James Mor je dobr p leda. O a t inu u sjeć ež nog ama. U su let op zlat . T je i u it oalet st na kojemu se nalaze kop za kosu i nar ni olić če ukvice. ona koja se jedanp ut ut r kivala sa svojim konjem Š er eć kom cijelim p em do ljekar u sr t gada. g je ut ne edišu r dje zajodlala iz sveg lasa. ak ž t O je bila djevojka koja je g na azila p močvart ajućza r io i r ag i už nim sljezom.R achel je bila lijep Jor t zap a čak i u ovom p a. je st enostsuncu." Na Jamesov znak Jor p e za njim niz hodnik. Z ona kome je pip na r adala t soba. T akva je bila R achel. cr venu svjet lost cest i cr lavu svjet svoje hot e no-p lost elske sobe. eče ie. ie o až olumr aku dnevne sobe. a James ot i vr a sp vor at avać sobe jedne p naest odiš e et og njakinje. usukane p ut a. S su je voljeli. ona koja je voljela p u na O laž cean C it vju i skup ljala mačke lut alice kojih je deset drala u šali. Jor ode do noć ie nogor ić i uzme čet za kosu. g je sve ost ist –t su njezine p ane ž injice. ž i povjer i nije li se r is o og eleć r it pedomislila. Ti vlasi mar a ku r cr vene kose još zap ene u njoj. dje alo o u liš ivot bijele zavjese i r ičast t et s cvjet uzor už e ap e nim kom koji se jedva nazir jer izblijedio zbog alne izlož e.

"o je lepir. koliko su š oke bor daske ir ove na p i kako su sr ne kop za kosu na t odu ebr če oalet nom st u olić ost avljene u r ičast st už oj aklenoj p osudi." James ot i or ić soba se odjednom isp ug vor mar i uni odnim mir isom. objasni joj James Mor " T v" r Nikako je se ne is. " vo smo ponaš ali je ključić O r li. r Jor T t " eče ie.ovoj sobi je hladnije neg u ost o alom dijelu kuć zapavo. James Mor jedva mož g r is e ovor i. ali još et g iziš uvijek lijep e. T su i njene r u ukavice i njezina zimska jakna. Ž zap itkako sunčeva svjet ie ugp eli amt i lost r e kr t podir oz anke zavjese. Jor op da su čar e znat manje od onih koje nosi C ie azi ap no ollie. Još uvijek su t R u acheline haljine. eče ie. ali kr se nikako nije dala ispat Mož r v r i. da je vi viš ne vidit ali ja znam da je t e e. O zast isped na ane r noć or ić T nog mar a. T su i njezine p š ut nim ucet u lave t r ap ice ur er edno p oslož na vješ ene alici. blijedop lava imit acija kož ur ena zlat e eš nim. Na onoj p olici duž zida naslag su p ani uloveri donji vešvir i kr t nejasno svjet i . i zr g ak odinama ist–ust i ajali. vezicama. S r sam da t r o t a at mat ao r p t i eba ošovat . Jor načini kr o sobi. i is koji je ona voljela dok je bila mlada. Jor se pisili p ledat ie r og i t jedini kr aj evet zid. urice. njen uskrnji kap sa zlat p ima. Mir vr ica. T su i njezine bluze i cip njezine čizme za zimu s izlizanim u ele. p isna eć omisli Jor đ đ istonaj mir ie. "o je kr . S r elji až or ilom su g ot ili. mr e." Jor zaš i ug ie kilji leda oblik sličan mr t vozor nikovoj skici R achelina madež a. p naest odina već le iz mode. uza " Majka je povela dva t r jedna r ibajućkr i kasnije g je i v a ož bukala i pebojila. u. O viš ne zalazi u ovu it n e sobu –et zašo. r zlo je. eć oz o lo. mož e r it et iješ i. Majka je smat da je nepist r ala r ojno čit i int at imna R achelina r azmiš ljanja koja viš nije međ ž e u ivima. nedost ajao. o t " vo smo izg O ubili"r on Jor . ali ist it su bili up ni. ali ja sam zaht a vor ijevao da g p a onovno zaključaju pije neg šo nam g vr e. amo je neki dnevnik.

o sjed koji ide na p t svakog jut u ist vr ošu a r a o ijeme. K e da je nost až sad dr i čovjek. lja t " vala"r Jor kad joj James pužš H . Ne mož se zaust i. Jor st kod st njih vr a. Č ovu eka. uć " Nemam ni mlijeka ni š er James Mor u svojoj kuhinji eć a. bar je t vr r at em o ijedilo za njeg majku. i a ie. jer zna da ć se Jor pibr i čim on izađ i za sobom zat i vr a e ie r at e vor at R acheline sobe. " supug e da ž peuzetodg Moj r kaž eli r i ovor . I o t u p otuno až st ako osljednje vr ijeme izg leda C ollie. L e joj je disatdok r akš i azmiš o picama. ca ivi ie is at ust ajao. ir od kr ir i p e ump a unjene kobasice za blag dane. O patje do kup tr i aonice koja je zap anjujuć čist za muš e a kar koji ž sam. T je sp rr ie oji r až at ako okojno ovdje g ledatkako kosovi pelijeć nepeg i r u r lednim nebom. ovi i r dobrljudi koji su inzist ali da mu donesu p i ir ladanj p et p ur ine. T je net o ko t vodi običan ž . na og pilaz i ug r leda kako kamion polazi cest T je ljubazni sur om. li st navr ali kr t st nja vr a i on im nikad niša nije nuo ać oz a r až at t dio zauzvr ." Jor uđ u hodnik i lice p ije r ie e okr ukama. s okusom soli. baš kao daje t divovska kor ust r i aka uknuo u sebi. " post e"r ona. čak ni čaš mut vode. James se u sest e avit r inoj sobi zadri malo duž O zna da ć ž kad p ž e. Nema pavo p r lakat ali ip p i. p čak i t su t a ada o bili samo njeg najbližsusjedi. Pog mu r r is ie led je p p bezizr ajan. O zat ponađ p do kuhinje.R achel onakvu kakva je bila. eče ie r i alicu vr e kave." r is nije ug io nikog od Bož a poš g ost a ić r le odine. n e ene laču na kr aju pest i." "kuhat u kavu"velikoduš se iznenada p S ć . ak lače. i Jor se umije. . ali je voda hladna i Jor osvježp ie i odbuhle oči. kakav je vodila Jor još ko ivot ie samo pije nekor liko t jedana. " O r it . oni kojima je podao zemlju. i dok James Mor na im r e ut r is pipavlja kavu. eče Nisam t ht o jela. iako im je r ekao da se ne mor br i za njeg A čak ni susjedi nisu čeaju inut a. Mir vode je odvr an. at u ne " r kava mi odg a"uvjerg Jor O p leda niz Cna ovar ." ug James Mor poučava Jor i ulijeva sebi kavu. no onudi James.

omut um. S t je vidjela. I mala je p naest odina i t je sve šo je imala. š io ult alica je nap uknut ubr ć se r uknutna a: zo e ap i dva dijela. Njeg p F g sjedi na st njem t ep ov as erus r až r ijemu i cvili. ast zano nasmije. " nam šo mislit u sebi"James se r r Z t e . i r saiječi me navir okr ne su i bolne. samo malo čaja. r ust is alicu kave na p . " idit t sam. li kan e vi . r ve o i sad t još oji i ispičava se. Jor ne zna zašo br svog r a. Ne bih se bila u st r V e ko udala za t akvu osobu koja je ubila vaš sest u r u. e odinama neizg ovor r sad svaki slog r var ene iječi pet aju u p eo. vidjela je djevojčin dnevnik i čet za kosu. t ako su nekad i mog opost u: ut e le r it sve t g i. eče. na t r ebao p ozvatnadlež ali mu se p i ne. O viš nije ist A on je sat od ist kr i mesa n e i. et šo on kaž Z daje Bio o r aš et o t e. ali ja t neo ć učinit Jer u i. r š ovamo. " znam pavi r Ja r azlog zbog kojeg st zapavo. i nikada neć bit V supug doe i. t et o? e ost tž i ena. T je dobar or ult o p culan. e i Jor svoju kavu nije ni kuš Z r osjeć je mučninu." je t st an nesr an slučaj. Bila je t io o st na geš ali on se kune da viš nije onaj istčovjek." r aš r ka. aš r je š ovamo i ubio moju sest i ona nikada neć imatpiliku ao r u. i pozor oz koji ku r kr se on p eo one kiš večerkad je zr odisao svjež op ne i ak inom. Z nju et g o t a nema dr e pilike. V idjela je sobu u kojoj se sve t dog o odilo. ala V ać joj se dor r ao učak koji je t jut nar og r a učila da joj donesu u sobu. onda je t bilo sada. nije u r edu." " li st se udali"James Mor sp i svoju š A e . apavo. ali od siline kojom je on š alicom udar u p . Ne la za t akvu osobu"r ." ug r A je ikada p ojao t ko ost r ak u kojemu se Jor t enut ie r ebala bojatovog čovjeka. pep r ečenac i dž " bih se bila udaem. e i r p atdr ost i ukčija ž na onaj način na koji on ima izg ena leda p ost i dr at ukčiji čovjek. ie ala. doa e. a buduć nost čekala ped njim samo da je uzme. Ž e da vam kaž kako je sve u r li elit em edu. Z inut za svog g odar koji je inače sasvim t i ljuabr je a osp a ih bazan čovjek. Pr lo je mnog g i a o oš o odina ot kada je James s nekim r ovar o R azg ao achel. " n O je dr ukčiji. Išo kaž e na t Nikada neć ni p a. umjest da pomat ie t ani supug o r r a kosove u st ablima.

ava p er O p na omisli na t kako bi bilo povestž bez C o r i ivot ollieja. O vor mi je r t eno ekla kako je imala p ogeš miš r no ljenje. t e čak i vjer F g dr urvani na t ni erus ht i r ijemu. Nema je onaj t je ovo učinio. t o ekla. Nema svako st enje duš Eo t je r vor u. t cvileću sebi. O svojim kr nim š vor at n up akama obr e iš oči. r a azmiš ć o svojoj majci i ljat u ot ome kako bi ona bila zadovoljna šo ć on konačno p it t e lat i za p očinjeni zločin. pest vikatna nju. Jor p at iho i ie omisli na C ollieja kako sp na kauču uz majčinog sa Mist a. a akvogponađ u vr r e t u jednog ljet dana međ zasadima gahor i jag a nog u r ice oda. onako kako t p o as uvijek čini ped oluju. i kad g osude. na ena opost ni onome t bi ust r ila ko r ijelio vjever G icu. t i r r aš r ebala bi se zap athoć li se ž izvućs ovog mjest ali ona jeit i e iva i a a." Pas gebe p p r o omičnim vr ima. sjedit u u ć sudnici svaki dan." Ja t . Nit g nije nat ao da se uš u naš kuć U ko a jer ulja u u. " nači." ko O nast p ut n avi op čovjeka koji je izg ubio vlast nad sobom. dino mož r e azmiš i o t ljat ome da ped sobom g r leda odr aslog muš ca kako p kar lače. K g dovedu ovamo na suđ ad a enje. r ljenje nakon ovog šo se dog a t odilo. mislećkako je i cijeli svijet njeg sladak p ut ov. Pož da nije odg p eli ovor na onaj t onski p io elef oziv nitdop io Nancy g uvjerda r ovar sa st i ust da a i azg a r ankinjom i ot i joj svoja vr a.kao i nakaza koja je up uzala unut O am pema njemu r sjeć a. silom izvuče van i ost p a r g avi op ljuske na kuć ut nom pag i da g ona t r u. r ist šo je i moja majka osjeć O je bila ž koja ne bi o t ala. Jor bi t r ie r ebala bitpest ena. " vama ne značim niša. ovor je da ila svako st enje ima duš ali je pomijenila miš vor u. vaš r sad ž r i kako je sve t bila samo Z supug eli eć o jedna velika geš Nit g nije pisilio da dođ na naš or ka? ko a r e p sjed. op mladogkukur i mir uza isan kakvo samo ljet mož bit o e i. " li šo je vas br a za moje miš A t ig ljenje? James Mor se do" r is ima iscrljeno. Č se da on t nije ni pimijet on ne ini o r io. činio je t na svoju r o uku. kako bi bilo da joj g ot ne mjesečina. ali ona dobr zna t je on: r aje i o ko onaj istdjei čak koji je jednoglijep jut ot og r r u p a čao olje.

ali t ne učini. ima ih p ila. i majke g ovo ist t g ot o oliko. u t or g vinu. onaj ljubazni. ek t jasno. var " osovi su doš kad je R K li achel umr I la. odlazećna p ać i i osao. onda ona? ko je on t kakav je onda ž koji su vodili? A aj. ivot Z ećkr st nja vr a i p ajućse zašo t ur i oz r až at it i t oliko marza i ono šo James Mor misli. t la je ovamo sa zag onet kom koja se ne mož r it t sad joj je e iješ i. o t ni g je navikao.Jor sp i svoju š ie ust alicu kave na p . Jor zap da je najvećčempes t r is ie azi i r iza kuć pep kosova cr e r un venih kr Eo. st r ić u de u dalekom svijet u. vidi se p načinu na koji o pomat močvar sekvoje. A je Ehan čovjek koji je ubio R o ko t achel Mor t je r ko is. Mislio je da ć pice zavladatkukur r aš e t i uznim p oljima. " dok sam is t Ne ja ž O ajem ovdje zauvijek. Nije p ila ni g ljaj. na pvi p led čovjek bi p r og omislio da cr cvijeć r e na dr u i no e ast vet da je svaki cvijet r ar gimiznim." James pođ p aj Jor i izađ na t r e okr ie e r ijem g g čeka njedje a g p S ov as. na kojer io." James se zag leda u pir r odu. velikoduš g odar at a ni osp vr io. o " e li ikada r Jest azmiš o t ljali ome da bi za vas bilo bolje por datovo imanje i odselitse? i i Početneg iznova? i dje " James Mor pomr r r mlja nešo nalik na smijeh. ali nisu. kao da se odg r r a ne ovornalaze u t i ome t amnome lišu i kao da ih se mož naćneg izmeđ kosova i ć e i dje u gana. Mog oca nema jedanaest odina. t osvuda. kao da je r ezan i još poš an r azr uvijek kr i. odr lazeću š i kolu i vr ajućse iz nje. Nisam speman ot i međ ljuiv. Jor osjetnag da svoju r sp i na njeg r r ie i on uku ust ovo ame. ali za R achel mi se čini da je još jučer bila t u. ult op ut p ip zna da je pejaka i da je zapavo ne mož p it Sig a ak r r e op i." . " očet je moj ot mislio daje t zat st sp Up ku ac o o oje alio st ilo. a onda p ladi F g koji oduš og erusa evljeno zadr i šo g ht t a je pimijet očit zahvalan šo se onaj mir čovjek. odlazećonogp i osljednjeg r u svom ž u. Jor p e za Jamesom i zaust se leđ okr a pema ie ođ avi ima enut r ist onim vr ima kr koja je R im at oz achel svaki dan polazila. jedne na jedan od onih st ih dr ar venih st olaca na t r ijemu. Jamesova jut a ivot se t a smjest na njeg r ug ila ova amena.

ovorjoj James. nast od dug odiš ale og njeg obr ivanja zemlje. "amo sam bio iskr i S en. ak adoznao. eče ie." e mor bitt ljubazni pema meni"r Jor " li Nist ali i ako r . uje a e ovjer i ni ovat Jor ali ip je r ie. " sim u i O svog sina"ispavi se. " n je t O aj. "hvać da nist znali. " osjeć se p ut Ne am op nekog t ima ono šo ž a ko t eli." Jor nat vozi ist onim p em kojim je i doš –p aj ie r ag im ut la okr p ir olja ibnjaka g je voda u p aku znala bitt t la da dje lić i ako op se pet ala u p u –i izađ na dvot r var ar e r ačnu cest koja ć je odu e vestdo Main Sr a. o uno r o t ie ig " e li dobili ono šo st t ili? up a je. r nadlijeć i i uć cvr ućnad njom bacaju sjenu na asf . r " vidit ip nešo imat James Mor joj p i r No e." ie Jor osjeć ž a uljeve na njeg ovim pst r ima." e " nisam bio"odg Ne. . ak t e. uvijek r azmiš o čet za kosu ost lja ki avljenoj na komodi i dnevniku bez ključić O p g ljaj ledenog a. K i t eet osovi je slijede do gada. benicu iz gadske vijer ć nice kako uzima gčku salat za van. ig ne mož g jest Još e a i. ali kad je sendvič st ne. ali t eli azg at akav p ez neć p sit ot e omr i . a. Plave mu se oči Jest t e r až " it zasuziš Nikome on odavno ne vjer p neć p e. Nakon šo je p kikuć i alt t ar r aut kr hot Jor odš a do D ala o aj ela. Jor kimne g ie lavom i odgize komadić r sendviča kako bi dala do znanja da ne ž r ovar i." James p okaž g e lavom u smjer s kojeg je nekad davno u a p objeg daleko odavde u š ao umu." O je ispatdo unajmljenog a i p n ri aut ozdr se s njom. O p ađ na omisli na kuć i nasmiješse. r u " li r ovar s vama? up a Nancy Je azg ao " it ." r is ust uku. O je istonaj čovjek koji je t noćdoš ovamo. Pr s iner emda je vr ijeme r učka već odavno poš ona sjedne za š i nar r lo. A t ne mijenja ono šo se dog S am e li o t odilo. . ank uči sendvič s p om salat na pep ileć om r ečencu od int r egalnog br na i ledeni čaj. A st bili. ie et uke'D a. T jedino n i e i ao o znam. O et p nast i njeg samoć i zaskoči g iz zasjeup ova a a de zbog azg r ovor koji je vodio. tije ut čaja i u t t om r ku sp Nancy služ enut azi . ali joj avi zadri r ž uku. Puno mu je lakš kad uope a e ć ne vidi nikog ali t je znao p pije neg šo je Jor st la. U e od g aš mir ladi.

O nije mar za t koliko novca imaš kakvu odjeć na ila o i u nosiš K . L još uvijek og čeni zbogonog šo se t dog or a t ad odilo. Jor ost na š ie avi anku nešo t novca br ust s mjest na kojemu je sjedila." O baci p led oko sebe p r or u kojemu baš nije na og o est anu i bilo mnog ljudi. " Mislila sam da neć pog e r ovor i viš od dvije r s vama. " Mnog djevojke u gadu nisu u e r t vr o ijeme bile baš ljubazne pema meni. i st za kojim su p ar ž nar ola ost ije ene učile kavu bez kof eina i p u od br it esaka. r ona Nancy r neg šo li" eče pije o t ode. Mog bih osobno nabr i p ž I zg la ojit et ena koje bi skakale od sr e da im se pužpilika da se smir uz eć r i r e Jamesa Mor r i ja međ njima. o e dog mož e i r et azumjetzašo." onačno Nancy malo zast ane." " a. ali njeg t ne zanima. Č sam t i pije." " je t nesr an slučaj." " ekao je da st joj bili jedna od najboljih pijat R e r eljica. " ubljen čovjek. a a iče." i t Nancy lice izg no leda nabor dok ano g ovoro poš i." ođ e dena. u a o t njeg t njemu je t sve svjež kao da se jučer odilo. ali ne mož p i evet e objećod služ i benice iz gadske r vijeć nice koja ide za njom." it e iječi Neke ž zaist vole pičat a Nancy sasvim sig no jedna ene a r i." D Nancy p otuhne oblak dima." T "o je r ekao? Nancy o obr " t aduje. "lučajno sam čula da S g ovor e o svom supug kad st s njim r ovar t oit r u e azg ali elef nom. da. O t nije namjer Bio o et n o avao učinit i.r ačune ž p ut eni op Nancy er koja piđ i sjedne na st do K r . "r Tebali bist t o njeg e o ovoj umiješ anostzadratza sebe"savjet ju Nancy "judi su ovdje i ži . " t je iznenađ Pa o enje!Nancy ali cig et i pivuče p " zap ar u r last ičnu p eljar na š ep u ank. uje . zo ane a " vala šo st mi p H t e omog . So se isa. " nat ja sam iš s R i r lost Z e. la achel u š kolu. O šo Jor jedino ž je doćdo svoje hot no t ie eli i elske sobe i uvućse u kr . čvr o u r drećsvoje nar st uci ž i učeno . ali R r achel nije bila t akva. Njeg se p ek p eo kr poula o r ov imp op oz r zor avać sobe i on nije imao dr og izbor neg g slijedisp e ug a a o a t Pog ena. re olac Jor iena. osim dvojice p o olicajaca koji su halap ljivo jeli kasni r učak. " da je i silovanje bilo Mož slučajno. i viš no smož i. je ur od njih.

a " Jedan vikend je pesp r avala kod mene.jelo i viče za Jor daje pičeka. r azvedeni. O mu je mog p og na la omoćda zabor svoju bol. unat činjenici da on nije James Mor ot oč r is. O je bila jedna od onih djevojaka om u ež r na koja bi čekala Jamesa Mor zauvijek da ju je samo dvap r isa ut p ledao. a onda se sag i pst ne r ima pijeđ peko izr r e r ezbar enog mjest I od R a. p okuš avam shvat i šo se dog it t odilo. t je ona odust i e ala udala se za L onnieja L r koji je. uno r je ovog p a ohoda. " ašo? ini se da st už Z t Č e ivali dok st mi t g e o ovor Ja samo ili. " ođ e! r D it " V uć je dok se p r e enju uz br uljak koji vodi do najst ijeg ež ar dijela gada. r . Jor ode do sp ie omenika. S r ana or odit vaki si dan s nama. G oblje je u ovom dijelu sela još t u sedamr r od isuć st devedeset g o e odine ogađ ž r eno ivicom od gmlja slat p r ke apike i sviba. i avi samo da joj je dop io. achel Mor je p r is okop izmeđ svojih r elja. ie r " Nisam t t o r ebala r i" ispičava se Nancy eć . ne i peviš za t da se vr i na p e o at osao. čiji su cvjet r ičasti bijeli u poljeć R r ovi už i r e. er or br p ane jesmom. Net je umr . dok p ir a vr ica š t O st ap nat eć uši. r Nancy isnut ko o" eče st ih usana." " obr onda. ja vam mog t D o u očno p okazatšo se dog i t odilo. ma koliko ih mi silno ž eljeli. a već ug je bila dr i . var su suđ ene. pemda su r er a. Jor osjeć kako je obuzima hladnoć i dođ do zaključka ie a a e da joj na ovom humku svježmir nedavno p i is okoš t ene r t ave jer suze na oči. d ajanja na t mjest st e je u glu. I ovdje ima kosova cr venih kr i kako oni svoj t it ij ila. O p miš na od icom nosi svoju salat uvenulu i p piu. Nikad p t ne odvoji vr ošeno ijeme za pavi r r učak i sad ima pavo na ovaj. A nold D by ojat ć joj odbitod p e za in ef r ar vjer no e i lać slobodno vr ijeme koje ć si uzet ali Nancy marbaš r e i. "t t se dog Eo o odilo. da je samo p ust okuš ali neke st i niao. sp achelina imena ugavir je p uka njezinih r elja." Nancy š . s one st ana u odit r ane br uljka. na sjenovit mjest dovoljno vlaž ež om u nom da na njemu usp ijeva r in sljez koji je net t p už ko u osadio. dobar čovjek i dobar ac. nebo je isp unjeno vibr acijama g lasnog ć lia ur kanja.

T šo se o t dog odilo čovjek ovdje osjeć t st no –bilo da se t dog a ako var o odilo jučerili pije p naest odina. e od im T je bilo ist ono nebo koje je R o o achel g ledala svaki dan. " ujem da je gijanje gozno"r Nancy er " naj koji Č r r ." iviš " Nekad je bilo ljepe. da su š judi ali ur ljetznali sp i na t i avat r avnjacima. Č se da je od one vr e ž ini st ena koja bi mog bitdobr pijat la i a r eljica. O vi su je kosovi svakog jut budili svojom p a r a jesmom. eče K rO . " Ponekad p omislim kako se u ovom gadu viš nit ne osjeć sig an." " nda pimit moju suć "Nancy iskr O r e ut. " vanaest odiš r r D og njaka." O još ne neko vr ijeme p ajaš uz gob. a t ao i." O zaviru vr icu povjer i jesu li joj t na i eć r it amo kod D ukea uz salat st u avili i p ecivo koje je nar učila. je t zadnji st u anovao g ovo se smr ot znuo poš zime. a onda kr e naost e r enuš t st r ag azom kr goblje do g oz r lavne cest p modr nebom. a ključ ost avljatu i aut Aonda smo se nag op u. " I mam s njim sina. jer o obično zabor Net ave. L su se osjeć sig nima. Jor se zaust p ledatkr uokvir pozor ie avi og i oz ene r čić T kuć t e. ne onako kako r e ko a ur smo nekad bili. ." U lica kojom polaze je sjenovit i u hladu. i koje piče kojom bi se sebe mog uvjer i da t mor bit r lo it ako a i.mr i nije bilo ničeg šo bi čovjek mog učinit nitbilo t va. Z nali su vr a dratš om at ž i ir ot ena i aut vor omobile ost avljatup i aljene. T se još S ur o ivjet u uvijek osjeć kao aš da ž na selu. u icu r samo oličiti oko nje ur eba i edno p iš i odš at ž ivicu. ili jut –i Jor . odine u g odinu." oš su kr cr vr nice na goblju i Pr le oz ne at r kr enule pema gadu. a u zr se osjer a aku ć blag mir slat a i is kogkaučukovca. "ig no je lijep ž i ovdje. je ena." K pođ e p aj kuć na čijem je pozor znak I ad r oš okr ice r u znajmljuje se. S akir r le p ao se i odvezao na jug Nor C oline s ledenicama u br do t ar h adi. " zavidim Ne vam. r adajućse nit asp i p nitiz g o . r et g r os iena por š blijedi ped t inom t e Mor lost r ež ug r isovih." Nancy ne doima st se r anom. lo amet ili.

ili bi se mož da p p mimoiš a ovako ć im zauvijek u sjeć otuno le." Pozdr e se kad st oš do Black H se H ela. la unit e om opatu njoj svoju odjeć skuhatčaj od suza koji bi ljubit ri u. op nejasni cr t na jast r azi veni r ag uku. O ode u na kup aonicu. V ojat se viš nikada neć sr i p st a mog jer no e e est a og u iskr r ovar i. o ečena.ke st i mnog bolje izg var o ledaju izdaleka. f i sit ilmova i knjig naa. i zap anjena je količinom t e slane vode u sebi. Asad p ć lače zbog sebe. eno azg at " Nemam ja od čeg bjež i. lice joj bijaš musavo. i ir a. bar zasada. a e oči cr vene. odjednom nadljudski jake kad su se suočile s op asnošu. ma koliko se mi t ak. t elsku sobu. Jor r ie azmiš o sp lja avać sobi R oj achel Mor –kad su jednom ot r is vor ena. t amo do onogdr og ug br uljka g je p ež dje okop R ana achel Mor U avšu svoju hor š i is. zbog r o djeci koju bi sp piča asile njihove majke. g a onda st p t i p i hladnu vodu da ola. Mog bi nap i kant t slanom vodom. a t akav je i ovaj gar dić . sjeć r iše odnevna sp ina i sad kor ar ačaju p olako. i elju čaja pouzr r okovao t u od samo jednog ut ug g ljaja. eče o aju o ar paš r njavoj kož zahvalna je šo joj t klep anje slavine r jei. T nap laht u okon mož u mir p e u lakat Usobi se sve ut alo i. iš od vr ine i kad se konačno isp uć lakala. neka se vr a viš nikada ne daju zat it kao šo se i at e vor i. uje em No ip neke su st i ist e. duš Ut a at o. t o et ast r misli. Z nala je zap lakatzbog nica. r se p ie osljednjih p naest odina čine nest nijima od ova et g var dvadeset čet i sat O zasp sanjajućkosove i r in sljez. Udr aviš ig e or ot ukčijim okolnost vjer no bi se spijat ima ojat r eljile. Jor skine odjeć i leg na kr ie u ne evet medu čist e p e. var init r udili ist isnutih. na i i už a kad se pobudi. i laž i uvijek ost lažma kako lijep bila izr aje . ome se vi i ja r azlikujemo. e anju ost i zaat jednička š nja p p et od lavim nebom. ane od uš ust t p njoj. t jednom izg ubljeno p ovjer enje viš nikada ne mož zadobit Joe e i. kao da . i dok mlazovi vode udar p njezinoj už enoj. " sjeć e li se ikad kao da bist p O at e objeg odavde? up a Joli " it r O aju da ih pit ć p ie. t učenih pst na nog r iju ama.

a Jor osjeć kako je p p leđ dok u svoj koie a eče o ima včeg avlja R st achelin dnevnik. kao i njezinu snag L saž ove or u. avno t akav. ona osjeć svu jut a y a njež nost p uke. oz r na r g Jor p leda dno omot i ponađ ono šo je James Mor ie og nice r e t r naš ljao na p ini r is vr oleđ ačuna iz t ovine t r g ehničkom r obom dok je st ajao u hodniku. na ada r ebala kr i u pvi r ed sr enut r azr ednje š kole da Bron Bell nije svr io u ovaj gad. ie e K je izaš iz hot Jor je zast na p kir t da ad la ela. a ona sanjala o kosovima. pije neg šo se odveze nat r o t r ag u zr ačnu luku. r o r Jor je t čvr o sp ie ako st avala da nikog nije čula u hodniku a Black H se H ela.. ie a n očno zna šo mu ležna sr i ne ž se pet atda osjeć nešo dr t i cu eli r var i a t ug O joj je r o. judi alijevaju Jamesa Mor r ali Jor zaključi da g ona cijeni. i t je ona cr o t a koja se Jor najviš dojmila. O vorsmeđ šag ur ub evet t i om p om edno piver zanu omot nicu i izvadi R achelin dnevnik. Jor nasloni g ut ie lavu na naslonjač i sklop oči dok uzlijei . nca aju. S se Jor već imor ad ie skor odlučila. zr lov ula o ist u akop lovu za Massachuset baš nema t s i p nika. O ponađ p ić or ot na r e aket koji joj je James Mor ost t kad je siš na dor r is avio ek la učak. o ona nosaču dade da joj t bu p or onese niza st ube. n ekao ist Nikada se neć odselit i nikada neinu. da bar nije vidio njezinu cr e uć em venu kosu kr onaj pozor t ovini. a zat se vr i i im at sjedne na r kr a. o r ina r ila kož zr koja ost pemda ih je dobr ispala. T je paš koja joj se pilijep za ekla v. pije odlaska u r zr ačnu luku u Balt eu. ie ala ar ališu baci p osljednji p led na H og olden. ć opost i. O . O t isa. U zmit ovo e sa sobom. R achelina je int sačuvana još onogljet kad je ima od a umr O je t t la. e i. p aje uć uć alt r nim valovima. at James je p ić aket njež pislonio uz vr a i Jor nije niša no r at ie t čula. da je samo nast vozy at r avio itpema sjever da nije bio t poklet ž i r u. svog vog zadnjeg r u Marlandu. Pr emda još nema ni devet sat već ost vr e i vr ina se isijava s asf a u pozir i. T ć vas p o e odsjeć i na nju. O zag a kovčeg na ur sebi p sjediše dok zr od t akop r p p i. ako r o edan i da nije bilo t očajne vr ine. O je p t jednost e r it n ošen. Još uvijek je zaključan.je t kr a ne suze. u..

eljela sam mu r i kako se eć ona g ovo već ne sjeć kako je t p ot sad a o oljubitse s njim. " znam šo sam Ne t t loš učinio. paš koja dobr r ine o izg leda. endan je kao lud r adio na pikup r ljanju novca za obr Ehana F da. A moj ot nije čekao da sazna. p eljela sam mu r i. n okr e e r dan. ona viš ne mož r e e azlikovatist od zap i ok ada. er let niz naš ulicu. i jedna jedina st koju oji za var ona p ouzdano zna. r unčica paš u r r ine. ali svi su znali da on nije mar anu t or io za g odina F da. r r i je. a t je da ona –neć zabor i. Nikada joj i nisi bio ut o važ Bio si samo t an. sve dok im iša olio e nije peost dr o neg odlet i dok je voda kap a p je r alo ug o jet ala. umot u deke. osar vr ila kućiz ie at i bolnice. budalo. k er y io ag " r Ne azumijem"p . onako kako t obično čini. ulaž i let u omot op uć ke nice. li ac on je uzeo cr ijevo s vodom iz dvor t i p t kosove. ali ip samo paš Pož ak r ine. O je samo nast t ož eć na avila svojim p em. ko očno. unat t oč ome šo mu je moja sest jasno dala do znanja t r a da joj viš ne smet Br e a. A p li ost jedan smjer koji nema dvojbe. već t činio samo zat da bi bio u bliosp or je o o zini moje sest koja se vr r e zmala oko vat asnogdoma svako r og p odne. pikup r ljajućnovac i jeduć i i besp nu p lat izzu kojom je Mar D r čast dr ovoljce. p ana lačućkao p i omahnit Neki ljudi ala. ad e lavet okup suncem i obnilo ano lacima. pice smat znakom nečeg dobr ili loš t se t t r aju a og egšo r eba zbit nit ne zna t i. ovjer mi se Br io endan." o e Niša. Ž i ar vidišsamo pomat ne . da je p ala bezosjeć ajuć ost ajna ? Z nisi zap ar azio one ož iljke od op eklina svaki p kad sije čvr ut MO JABA AMI E L AS K JER K AD UNAD N R Đ NJAMO A O E JES S R ET E .ć K se vinuš u mliječno p u. o e avit NOĆ NAS NA JE dva kosa slet na pozor jela r njezine sp avać sobe i da ih ona nie kako nije mog ot at čak ni kad se R la jer i. edu. jelo u I zvjesno je da je loš sr a zadesila Br a eć endana D r nakon er vja njeg dr enja s R ova už osar O p aj naš kuć polazi svaki ie.

t la i t e me je ig ir i ost nor ala avila ž ednu. nost " Mislim da je t šo čine t o t vom ocu doist gozno"r mu a r . O vor je ust ali og e e. sve dok nismo dje ig p p unišili cijeli Br otuno t endanov t zast r ud. S već bali ad nismo mog p ledatG i u oči. je peviš zaa i eg bila r e okup ljena pikup r ljanjem novca za Ehanovu obr t anu. ja samo kimam o r A ako ovor g lavom i š im kao zalivena. O bično smo mi za nju bili p mlađ a uno i da bi nas ona uope p ć ozdr avila. ig no mu ne sp ur ominjem t da smo C o ollie i ja skinuli već leinu t koje je Br aka endan izvjesio p st o ablima. i da me isp uje svaša o ekar i it it t mojoj sest ali t ne znači da mu ja uvijek kaž ist S r i. O nikog ne bi p na a očeš p leđ ala o ima. o em inu. A namet se pavo p anje: kuda odjednom li alo r it ot t oliko zanimanje za Ehanov slučaj? ašo je činila nešo šo t Z t t t joj se u dog ledno vr ijeme nije mog vr it T nije bilo svojlo at i? o st veno onoj R osar koju sam p ie oznavala. ako t nju aj ne bi p očeš dvap jače i dvap duž Z ao ut ut e. Č mu dop t da me p ut ak ušam ovede do p nice i kup mi komad p e. šila ako ojavila t anka bor baš a. ekla je R osar Namrt se t da joj se na licu p ie. r ivala da Br endan lut obilazećoko naš a imanja. izmeđ očiju. T smo let t ali na komadić i li s ig e ke r g e nismo se vr ili t at amo g nas je G i čekala. nala sam da t ima u nešo kad je R t osar p ie očela izlazitu dvor t svaki p kad bi i iše ut se ondje naš C ao ollie. Asad je ona C ollieju iznijela čaš hladne limunade.st zaglio? li dok on t nesuvislo g i. ajkivali smo samo da bismo vjež ljubljenje. nije izg ovor niša. " Ameni? r " ekla sam. nih t io a. S kidali smo ih onda kad smo iš na izlet G i. " io t Nakon sveg šo je on učinio za ovaj a t . a t nije svojst u o veno R osar –da se ie br o t im p r ine uđ ot ebama. a da bi obr ila p at ozor nost neko p et na at ično st enje čije je sr nevor ce hajno slomila. i ljubili smo se sve bolje. kao šo nismo mog ni g li og i ig t li ledatjedno u dr o. D u oimalo se da C ollie ne mož skinut e i p leda s t bor ili s njezinih cr očiju. ali od mene nije mog dobitniša. V o se smješ edr kala C ollieju i on je bio zap anjen šo ona njemu obr a t t ać oliku p ozor . a ja sam je p oznavala bolje od svih. i ug Ašo se t R t iče osar ona nikada nije ni pimjeć ie.

K je C ad ollie ot ao kuć moja sest mi se p iš i. r a očela p ovjer avat šo me je uist zat i. p unila omot let nice cima i iš od vr a la at do vr a t povodila beskonačno mnog vr at e r o emena vodećt i ele- . Bilo mi je už r t e ivi oj asno g ledatkako t ovac nekr ninama njeg kuć p i r g et ovu u okazuje p enciot jalnim kup cima. a bio je t jedan t istp koji se st u e i ar alno vr ać Pož ao. e u og datC i olliejevu kuć p itpeko ogade u dvor t g ođ u.gad. ž ivicu od t i cr mimoze. r o p očne obr atkao ljudskom bić i nisam joj r ać i u ekla da per st ane. op r " asno je"r K . y ekla da si mi ne mož emo piušitnjeg uslug i p r ti ove e oslala g ot je i doš a kud ao. kad je moja baka p jer e ozvala K lea. t sam ja. t r r ebali bi g smat i junakom." a r at C ollie se konačno oslobodio njezina p leda i buljio u og mene. ona nije mislila t p sam g mor sp avat "voja ć ako a aja ala aš i. Unaš dvor t iza kuć r em išu e aslo je jedno od pvih jabukovih st r abala u gadu. koji dođ p leila." zo at kuć C ollie je zahvalno kimnuo i up io se bakinoj kuć Bilo je ut i. p eljetst r nja ne ož i anovatneg dr i dje ug dje. Z nala sam kako se on osjeć zbog a svog oca i ž eljela sam samo da g R a osar ost na mir ali ie avi u. sor Baldw za r t e in. ledaju nap osuš jabukovo st ola eno ablo. o ć sam mar Nadala sam se samo da ć ljudi. t inu eklo nespemnom. pije neg šo je i mog p r o t ao osjećž i ivicu od cr a t na nanog r nja š međ koja je up oj i adala u oči. ovir i r r iše osp e G e i da ć kad ug ag e. ekla sam. gozno šo on viš ne ž u naš ulici. koju neki g ovor daju je p e osadio p ukovnik Baldw kad je poin r š kr gad t u sedamst čet ao oz r isuć o r deset devet g i e odine. usp aničen. eljela sam da naš susjedst gozno izg e vo r leda i da ih ot a. p ut ibe na udici. neć War y aka r Pecka da nam p ena očistdvor t K leu r i iše. ajuć enima u mlijeko. T e se mama br i za t inut ebe. Nisam ž r eljela čut i t o čemu mi je g o ovor ali sam pedug čekala da mi se ona ila. ako se ubr ne vr iš i. S vake bi jeseni moj ot od t jabuka pavio nešo šo se zove jaac ih r t t bukovača-kr t miješ i jabukovaču s jajima umuć ica. ali ovog ljet jabuka se suš a da ja za t uope nia a ila. I ost sp avilo se da je ona dobr obavila p o osao oko skup ljanja novca za obr anu.

f onske r ovor p su je g odin H tg azg e. dobr R ak. onog zbog a se onesvijest a čeg ila. kao da su joj bili zahvalni zbog njezine same nazočnost njezinih i. ona je bila ona st a. " akva t osoba ljubi nečije st alo? p ala sam se. onako kako izg ledaju ljudi kad znaju da ć se sr i t nado. ljepa. a zat op r im dr o. už A ovako je bila još š s onom svojom cr li. i Mar D r. savjet i dobr vor va. o eljela svim sr cem. kad je Ehana p t osjet u zat u. T je bilo jedino čime se R la r edišu r o osar bavila i šo ju je ovih dana zaokup ie t ljalo. on ila vor sp io na koljena i p ust oljubio joj st ala. t t op o amet Nešo se u R ilo. ona bi nedvojbeno kaznia o la R osar kuć pit om ost ak ljet šo ne znači da bi je ie nim r vor at a. t sam se vukla za njom dok je jela i at r e ona iš pema sr t gada. O je na sebi imala sandale i nokt nalakir sedef ug na e ane ast svijet už im. odveli da joj Ehan F d osobno aj r pikup t or zahvali. šo je t zat ski p vjer no bio pljav t se pisilila ost t aj vor od ojat r e r atpi svijest T je ž i r i. nik duž za Ehanov slučaj. oč noj odjećkoju je nosila i činjenici daje bila nenaš i minkana. t osar pomijenilo i nije se r ie r adilo samo o t ome kako je izg ledala. avno nisu mog odoljet unat cr li i. a osp ar lavni odvjet za. a ot st No ip na neki način. oči u oči s olui lup i aju ako ajat jom. K je ona molila i isuć a t ad za p omoćljudi joj jednost . Pr iznala mi je da se t ada. a ni cr kar veni r na usnama. S se t va r dok mi je esla pičala o t r ome šo se dog t odilo. ali ja sam ht čutost ak piče. Neobično je izg ledala. D je moja baka za t znala. a onda joj zahvaljivali. ali zbog e učit or odanostili g ostost samo t st i. O osobno skup je dvadena ila set osam t a dolar za Ehanov slučaj. da viš nije nosila kr ke hlače ni ljep e at ljivu maš u. ar a osar ie koja još uvijek misli samo na sebe. K o op " it Bilo je vr ijeme za sast anak u svezi s pikup r ljanjem novca. koji je i p enuo cijeli en t k er y okr t pojekt r ljanja novca. venom kosom koju bi zabacila kako bi joj sr coliko lice još e doš do viš lo izr aja. L su isp až judi isivali čekove. najpije jedno. i g ovo se onesvijest samo im ot ila. p nije osjeć ivala p i- . D la je do onog dijela kooš a ji joj je bio najuzbudljiviji. lor ičast lakom.

O svih Sar d t kovih djevojaka K je imaelly . S je bilo ist kao i svakog ug ljet ve o dr og a. ollie mi je piznao da je odlučio uzetmajčino djevojačko pezime –S r i r olomon. Novac se mož unosnije p r it r mi je. ekao mi je da viš ne ž e eli ni čutza pezime F d. T su se vidjeli r r Sr eet u edovi p up avica. Z kup i" "o samo p T okazuje koliko me tmalo p i oznaješ. R osar se t ie r ebala naćs K Sar na ug Font t a i i elly t k lu r Sr eet Wor t t A hingon venue. ekla sam joj. na e t it ad amo. r azasp p dvor t i t e o išima r avnjacima. a ne za e ot i. S amo je osjeć bio dr aj ukčiji. unat činjenici da mi se čak inut oč nikad nije sviđ ala. H ivcu an vala tod sveg i sr Ehan F d. "i znaš t zapavo i nije T da o r njeg pavo ime. ca. r mi R " eče osar kad skr ie enusmo u Font t ." r ila or a iskr ena. " n je ubojica." O R osar je p ie oseg nula u dž puž mi p ukicu. p očela br i za nju. " mog vjer i da si tpest iću kup ." da e i ost i Usvakom kr nalazi se i neduž čovjek. na post u koji se puž kr gadsko sr t a lir or r ao oz r ediše. ap ala onako p amet kako sam ja uvijek o njoj mislila. " očit epi r ila or Pr aj ovo. " nam samo jedno"r Z . D budem T lup i. r sam. ekla oš kup odjeć koja ć ionako izićiz mode pije neg šo se nju e e i r o t dvap okr ut eneš oko sebe. Ne u ovat i r ala i nju" ekla " nam da voliš ovat .janke na jezer nitodlazila u kup u t ovački cent u H u i nju r g ar amilt onu. t or "o su g ost V at sam joj p ukicu. t sam se. I beno ć g pomijenit R služ e a r i. i r or od a a T viš mi se činilo da nije p t šo je R o e ošeno t osar t br biie ako zo la spemna opost i C r r it olliejevu ocu. nag onski p eljeh opatr nakon šo sam dot ož r i uke t aknula nešo šo je pip t t r adalo njemu. Moja sest je na sebi imala bijelu r a haljinu i cr joj se kosa sp t niz leđ onako kako se noć na ušala a. Mož ć tp atjasnije." ovo r O a dana kad smo se skr nog ivali od G i na jezer C ig u. kad je i sama bila bijesna na naš a t u šo se r eg at t azbolio i umr Z it sam se je li ona o. p st ova abla isped p t r ošanskog eda p aj kojih smo polazili ur okr r mir isala su na p imen. i kad g g čuje da osjeć mučninu.

ice umeno. " ho! vo i Br O E endana slomljena sr . bje a ug ledale kako met oko vat asnog e r og doma. ono sebično kucanje u er it 9 Jedna od 6 0 0 0st endija koje se dodjeljuju nakon zavrene sr ip š ednje š kole na osnovi ocjena. rr r it Pr p avljam da je K bila na neki način bunt etost elly ovna. Mor sam vjer i da ć nas t šo smo obje bile zloala ovat e o t čest sp i. K ug od elly Sar je bila mnog snoš tk o ljivija od R osar I ie. mala je dobr sr o ce. ili je bar e asit o a ta e už em t bilo sve dok R ako osar nije p ie očela p ljats Ehanom F et i t or dom. omat sam dok su K i R r ala elly osar polazile p ie r okr Br aj endana D r i shvat sam u kog se t moja sest er vja ila a o r a zaljubila. Tebala sam znatda R r i osar ne bi p ie osvet t ila oliko svog slobodnogvr emena za neku javnu st . Ž eludac mi se okr enuo kad sam shvat da ona o Eila t hanu r azmiš na t način. o už onim p amet djevojkama p ut ig Lle. t dug da je mog sjeditna svojoj vlast u ako u la i it p enici. ali jednost avno nije mog odbitR la i osar ie. bila izuzet p no amet i dobila je Nat na ional Mer nagadu9 I it r . " ej vas dvije"K se osmjehnula ug H . r o no" ekla sam. ž est . i da se odlazak na posvjed mož t r e akvim smat i. bile su sig an znak njezine pinje int ur r vrenost Pr ž i. elly ledavšnas. t je bila naš zašit i naš or je. nadajućse da ć i e ug ledatR i osar ie. K je r o R var ad iječ osar ie. a dr u isp moje. O oj let duvijek sam ž eljela da mi je K sest O je elly r na a. vladanja i usp jeha na dravnom t u. " n je još r dijet O pavo e. onda je t uvijek njezin int es u p anju. uvalitu neie i volju.la najduž kosu. a oči. cr od t e. za r t e ojat azliku od R osar i mene. nakon sveg onog šo je on učilja aj a a t nio. " Meni t nije smiješ . šo ć je vjer no." I je ismijavala Br ako endana. R osar je izg ie ledala kao šo izt g leda svaki p kad se zaljubi u nekog L joj je bilo r ut a. koje su p nim op G i y ohađ ale ljet t ne ečajeve da bi se pipemile za pijamni isp na jesen. ili je mož bila r at da p ut op mene. Jednu je i r povukla isp R uku r od osar iene. kat se p am zašo se dr i s R kad it t už osar umjest da se dr i s ie. poš t je K ca" r apala elly kad smo skr enule za ug O su se nasmijale kad su g ao.

D anima nakon t a p og okuš avala sam smislitnačin na koji i bih mog R la osar datdo znanja da čini veliku p r ku. zbog a se doimao st ijim neg šo je uičeg ar o t . S elio amo jedan p led i biog lo je očit da ć uvijek bitž koje ć se ist t o e i ena e og r ka zaljuenut bitu njeg O bi p i a. ov ak ako sig no peg ur r azio p ut er nog op t et vlaka. Post e. I z nekogr azlog zbog ih sam knjig bila i nekako t na. a zbir p ku jesama sp ila u svoj r ust uksak. ledao je zabr . I ledalo je kao da sam ovisnik o kr i. i on je mraviji. jer on ovu nost je sam u t vjer o ovao. ne ovjer ovale u njeg neduž . t sam čak i ja mog shvat i da net mož p r iti e la it ko e ogiješ i p omislitda je zaljubljen u njeg Cna kosa g odina F da i a. t a už K se C ad ollie p eo u moju sobu i ug op ledao koliko sam knjig ukr izg a ala. T je izg inut ako ledao svaki p kad ut smo sjedili blizu. V idjela sam g kad je mahnuo a R osar i ug ie ledala onaj izr na njezinu licu kad mu je odmahaz nula. Mog st samo g kar r li e ledajućg shvat i da je i a it bio zat očen i da je ž svoju slobodu. i mog sam t učinitu kr oj post iji. ili o t zg ađ ome da me ne uhvat ili o nečem sličnom. ako pibr i r ojimo i onu koju je uzeo C ollie.njezina hladnog ca. i p olijevala se p g mlazom vode kad g bi mi p alo o lavi od ost pevr e. D t sam već r uć o ada bila ukr t ala r ideset knjig iz ak a knjiž nice. O bi svojom vjer ovladao t ž n om im enama i one ne bi ni znale šo ih je snaš Njeg bi ih smiješ t t lo. ali još at iš š uvijek najpivlačniji r muš ac u gadu. sr Š if njeg dva p er i ova omoć nika pist su dop itEhanu r ali ust i t F du. da g or on ovorna večer njem i aš skup K se p u. ili kako je već sebe zvao. a. ajala sam u t ome sve bolja i bolja. i ona bi mu vjer no dala ojat sve šo bi zat io. nit nije mor r i šo R ko ao eć t osar t r i zbog a na ie u adi čeg sebi ima svoju omiljenu haljinu. t očnije t r ideset osam. samo da bude u njeg t r až ovoj blizini. ać kost em imu. i bez obzir na t šo je a o t R osar sebe smat p ie r ala amet nom. V ie i ogeš eć vr inu emena povodila sam ot a u dvor t u svom kup r r ag išu. hodajućuz p i ločnik uz koji su st ajali p olicajci. a la o i cat r or da nit od nazočnih nikada ne sazna da sam p ko ovijest Nila zag ala p koš ur od ulju. ad ojavio. r osp or kr ko je oš ana.

uzvr ila mi je R R na a" at osar Pr ila mi je loie. ova r a posvjedu p r ojavila. it ao ak. ekla sam joj. ma šo od sebe činila. " net mor bitg . . t " I znenađ me koliko si g a"r uje lup . da avna. " už kao mazg . R r la" osar je skup kosu navr g ie ila h lave. ali nije noć p u lakala sve dok ne zasp i. I jet eš. ž eljela dobr izg o ledat–kao da i nije izg ledala sjajno. "t F d bi tp g Ehan or i o odinama mog bitot . Mož je i bila zločea ila t da st mož je i bila og a. a ja mislim da sam Pa. odsjet sam je. Bila je izvr sno r olož dok je nanosila losion na već ot asp ena p amnjelu kož Bez obzir na t šo mi je bila sest ht sam je ubit u." osauje vor R . la ust i Pomislila sam kako ć mor i zamolitR u at i osar da me sasluie š ali t subot ujut moja je sest obukla svoj kup i koa. " ož Ai enjen je"p . i zbog a samog načina na koji je t izg o ovor osjet sam da g nikad ne bih moio ila a g p itda ode. ekao mi je kad je ug ledao hre ukr p adenih knjig u mojoj sobi. uzela sam joj malo losiona. e e r o r a ać st i doš se sa mnom izlež i na suncu. r G a a" ekla sam. ali čim je ona zaie o t ila oči. t av" osar je na sve imala odie g ovorNa licu joj je t r smiješ . " lup kao mazg . petost vor e r p avljam. Pop im la avat odne je iš u la zat t je. ila "t no? et vidišnjeg se supug nije čak ni na Svar Pa o. R ko kad g p ijet a osjeć u zat u. už sion i savjet ovala mi da se malo namaž " or ć "r em. S nula sam r jeg o i or leg amenima i r ekla R osar kako t nema smisla. Mir vor isala sam na bombone od kokosa. ar ica t r ala naokolo na p im nog čkar ileć ama. Mož e se kladitda Baet i ba Jag nije mar šo ljudi o njoj misle. Č ala sam it knjig r u uskih bajki koju sam dan pije ukr s dječjeg r ala odjela i zaž eljela sam da viš nalikujem Babi Jag st ici čija je kuć e i. ao i ac" ekla " a mi je on ot bio bi mr . i. inu Ne bih ž da tse nešo r no dog r elio i t už odi. ekla zg je. a o t r jela a.st bio. a net r an. I mala sam p ice p kožkoja lako izg i. R D ac. r sam. ko a i lup ko už bolje poš .

" avila je." e. ivot . vi p u ž u saž ut ivot alijevala sam svoju sest r u. Ehan F d je ž uzor zapavo je ao i ut t or ivio no. i mož je baš da zbogt a R og osar i biie la zaint esir za njeg er ana a. ž e znat i t je ot imao piliku ost i sam kad smo se elit i." " Omoj Bož p tsi već g ača neg šo sam mislila. isala je ljepe no obično. R i" osar me p ie ovukla za kosu. r sp avao ljude i nije on jedini na ovome svijet koji je p r aš u ogiješ io. i navodno nas p t an o t ošedio p nje.r se zat okr ie im enula pema meni. ali on je at samo izabr lakšp . " ali tniša ne shvać . ak. ali t o nije op g " ovrla. ali sam p p sig na kako nije r o otuno ur azmiš ljala o t ome da je Ehan F d u Marlandu jednoj djevojci oduzeo t or y ž . " ovjeku u njeg Č ovoj sit uaciji t r net t ć bituz njeeba ko ko e i g ip a osjeć i g baš ivat a svaki dan. r i nog su mi se najež Pr uke e ile. ako ac r at baka i ja p ele na t op avan r akir i st i. r mir š i zap ala sam se da li još it uvijek pislanja už ene š r ar ibice uz kož p u okuš avajućnešo osjeć i i nije li Ehan F d nešo p i t at t or t op š ut ibice." A je Ehan F d nije ž ko t or elio. Pr p avljam da asp at var etost se t mož smat i p r o e r ogeskom. " ono šo tmisliš R Nije t i ." K e r om " est r Pr ani. Moaj g bist p li e omislitkako za t i akav pevid mor e p atcijeli r at lać i ž ." Pog ledala sam svoju sest i p r omislila kako se mor osjeu ala ć i one noćkad je ponaš oca. T t je izludilo. Misliš si st no p da r aš amet nast na. o . a i a lup o t Pr emda je sunce bilo jako. azmiš ljala je o mnog čemu." op o e " aj pest D r ani. ako se g at leda na t način. ekla sam t ." osar su obr bili r ieni azi umeni od vr ine. onda je on bio jedini muš ac kar u gadu koji je nije ž r elio. O me p t ali kar n ošuje. Misliš je t a bio t iznad sveg i moi t aš da at ako a ć zat šo se ubio. " n me ne g uć O leda kao ost muš ci. ivot " ladim se da t je pit i liznuo. Molila je majku da je p at i r la ovede u t ovački cent u H r g ar amilt bio je t njezin hirako baš on. "o je zat šo tje p T o t i oljubio st ala." ekla je R r osar ali uz smiješ R ie.

Nije uope bilo važ šo R ć no t osar o t ie ome misli. alila svijeć i molila oca da opostR u r i osar za r ne r ie už iječi. Bilo je t doba kolovoza kad zr o ikavci p olude. i o nekoliko odjednom. t sam iznijela knjig iz g až nosećp e e ar e. a t značilo šit i je i od nje same. Ne zna šo t g i. Neke ljude t r sp avat a ja sam p eba aš i. i unat uključenim vr oč t pskalicama mog se vidjetda je nim r lo i ljet kr u aj. i kako sam u njeg ovoj blizini uvijek osjeć da mi ne ala t r ebaju dr i pijat a sjet sam se i R ug r elji. S šo je naš ac učinio.T e. ali ava it . Pr ovar ar ičekala sam da p adne mr a onda se up ila do knjiž ak. Meni je mnog t a bilo o o og t ko i mog sam isp i deset st eš la isat ak r anica. čak sam i ja t znala. I at u ala. p inut u se da ocu obr ć p nu sp odig omenik i p r ć se zašit i R ot udit u t it osar p makar ie. A je t nešo lako. ali svelo se na ovo: vr it u ukr at ć adene knjig u knjiž e nicu. Počela sam r azmiš i o st ima koje smo C ljat var ollie i ja činili zajedno. ako ć ovor ekla t emo pavo. o t it Nije bilo pavila koje bi me spiječilo da se najpije suočim s r r r najlakš zadat im kom. ila osar ienih r kako iječi ć se sve t pomijenit V ojat sam i ja t ubr t sama e o r i. očela sve viš mislit e i da je i R osar jedna od njih. M šo čini. r sam mu. kao da me p okuš shvat i. koji su mu peost odmjer s t om koju ć nam pouzr r ali. ut nice vukuć i kolica za sobom. io ug e r okovat i svaki od njih. acijelo je dane. S ur sam u ve t ot ig na t I t o. jer no o zala e dopinijela t pomjeni p r oj r oljubivšg isped one st e kuć i a r ar e. i nat ila ih u jedna st a kolica.noć kad su svi zasp ot la sam u g až zap i. onako kako t ljudi uvijek čine ke ež o pije neg šo se up e u p r u. T sam noćost budna r ie e i ala azmiš ljajućkako bih st i mog dovestu r Pr neg šo sam i var la i ed. T bi mož mog vr r ivjet o da lo ijeditza nei kog dr og ali ne i za njeg a ug a. ije o t zasp zaklela sam se da ć učinitt dobr djela. Naš ot r je ac bio jedan od onih ljudi koji bi o svemu dobr r o azmislili i odvag nuli r pije neg šo bi ih izg iječi r o t ovor Z ili. a. učinio je iz ljubavi. iš ar u. onda r o t ust ot ag ko o t nije ni vr ijedno. ali. u i r i a zabr ć one zadat koji su mi najt i. ne r mi nit r i da bi on p eba ko eć okazao pavu pivrenost r r ž da se pisilio i dalje ž i. O me je sad dr n ukčije g ledao.

a t ovine u Font r r r og r g r Sr u su bile zat ene t t eet vor ijekom noć Pomislila sam kako i. ijelo vr ijeme je znala da kr adem knjig i nikad mi niša nije r e. a liše š tp ut ap a. O ala sam se t sig no da sam p eć sjeć ako ur očela zviž dukat ili sam t činila od st i. da r r aš mr ila aka. br ok ako la oz r inula sam se kakvu ć ispiu r ku datako me net zaust i up a nešo o kolicima p i ko avi it t unim knjig ali ist t sam se mog br i o t a. I sam cijeli ela a ivog ako svoj ž pož ivot r ivjela u Monr oeu. imam sr e. ć uši op p ir Pr la sam p aj H oš okr annina kaf a. p očela sam r azmiš i o t ljat ome da se jednog dana odselim t a amo g ć i p dje e oslije devet i bisat tljudi na ulicama. ac alo h ug a one st r vr a. O avila sam kolica iza p st ovijuš kozje kr ali čim a vi. jer nisam sr nikog ž . gabila sam kolica i vukla ih za sobom t da su mi udar u nog i ost ako ala e avljala modr ice. osjet sam ila da sam izvrnut p ledu. o r –ne znam. aha Z nam samo da sam se sva p očela t i kad sam skr r est enula u L t Sr i ug iber t y eet ledala knjiž nicu. Mož sam p da omislila na oca i na ljubaznu. S vaku sam knjig ubacila kr por čak i ono izdanje K au oz r ez. t ekla. a da me nit nije nitviić ko i dio nitpimijet čak ni Br i r io. r lja A t a koje je bilo t debelo da sam g mor jače p r hur ako a ala og at sve dok uz mukli udar nije p navr dr ih knjig s ur i. už ijao isao neke sr ar e p cep ajuć jesme za R osar K eina p nica se r zat ala t dana i viš nije ie. endan D r koji je sjedio uz poer y r zort an isp kavu i p . O enula sam se i p kr objeg Z r la. . sam p onijela pvu hru knjig g e do knjiž r p a or nice. ledale smo se i osjeć sam da ć zap ala u lakat jer ona –umjest da je ot ii.mu t nije p o olazilo za r ukom. D sam t iš kr gad. T sam p nula p led i ug ane at ada odig og ledala g ođ H osp icu enlev kako g leda kr pozorPog oz r . o ako la inut ome hoć li p i e ast bomba na mene. Bilo je t t da se mog čutkako u i ako iho lo i zr š aku umi. it ekar ano var ih e bilo posvjeda ped vat asnim domom. se o vor la vr a i izder se na mene –samo nasmiješ C at ala ila. dobr G ace H u r enlev koja mu je dop t da ušala uzme viš knjig dok je bio bolest ili sam se mož pest e a an. jer viš nije zaklanjalo st o st g a og me e ar ablo jabuke.

Sajala sam t dug i r t ako o azmiš ljala o ocu i kako ć ma u. i luć e ž i. Č sam je kako g ula ovorda iz iskust zna da sve t i va e knjig koje nest obično budu vr ene. onima i. g ž dje ivjela i koliko daleko ot la. na r va lanih misli. ali. R t eet azmiš ljala sam o onim ljudima u svom ž u koji su ivot bili dobr ljudima koji ni najmanje nisu bili slični meni. mog r i. ajala sam vani p okuš avajućdoćdo i i daha. kao da se vr e same od sebe i at at pivuku se knjiž r nici. neć bitnemog e. koji t nikada ni za šo nisu opuž čak ni onda kad su znali e t t ili. a kat i nakon nekoliko g kad odina. C ina no ava evet har lot K e ne mož zasp i i zamjeć sve šo se s ljiljanima t it e e at uje t dog a noć O je žt svojih uskovit ađ u. nest aju sp olica. sve šo si učinio. baš kao šo se ovce pivuku šali. uvijek se vr e. kao daje ljet uć ih et ć u već aj. kad je g oda Peck p osp ovela r ovor knjig azg o ama koje. osim zelenih st abljika i ž kast p eljki liša. pije ili p r oslije. sam nast avila t i i dug nakon šo sam odmaknula od Font r čat o t r Sr a. u dva i u čet i sat t je budna i čuje lepno ir a. Načula sam kako G ace H t r enlev r ovar s azg a Marar Peck koja je dr ovoljno p g et ag omag u knjiž ala nici. T se ice. e r PO U D T D K L V Z VJE UV I MEZ BIE JS A S E NJI JE NI O O O AU I KS RJE AO T L K . I ost sp avilo se da t G ace H o r enley nije nimalo zabr injavalo. t r t K sam doš kuć st ad la i. uvijek mislitna njeg Bit e iš i a. ć mi t ko večer zasp i bez svih onih knjiž ina skr eš as at ur ivenih p o sobi. r aju r e o odvija t br da do jut ne ost niša od t a cvijeć ako zo r a ane t og a.Tčala sam t br bojećse da mi p a neć izdrat ali r ako zo. kat za nekoliko e aju ać kad t jedana ili nekoliko mjeseci. t nepeog r kidno navir eg uć nasilja zbog kojeg ne mož zasp i u ovo nea e at obično noć doba. u eć e i uć MIOS L T okup ljanja i p u od bor it ovnice. I kr dok već ljudi mir sp u svom kr u. čini se. Uovo su doba svi koje sam voljela već avali ili ih nije sp bilo. g nje doba kad se zlat odiš nica javlja uz cest i kad ljiljani šo cvjet p danu g svoje lau t aju o ube t koje t samo dok se mjesečina ne posp s neba.

liječenje ć ist t e o oliko p r i –sa zr ot ajat ačenjem izmeđ onih u . vi nije onaj koji bi se br inuo o nekome u nevolji. Bolest sve t zavr i e zlame oko liječenja zapavo p lakš r uno e p odnosi sad kad nema Jay S znaju da Jay a. O ne ž dr ona eli ag cjeno vr ijeme g i na nešo t obično kao šo je san. op nekog t ne p a ko odnosi bitu blizini bolesnih. ju je nekoliko p a. a da ne g ovor o t imo ome daje čeka da se por budi iz nar koze ili da je dri za r t ž uku ijekom bolničkog r t et mana.š anje vr čić koji se pvi uskomeš u gmlju i osluš ap a r aju r kuje t iho g ukanje g olubica. i C lot se sjeć kako je Jay har t e a uvijek ponalazio ispiku da ne r r mor p a osjet i svogoca u st ačkom domu i uvijek je g it ar lavu okr ao od nesr e. a da t nije ni znala. lijep od njeg uvijek nesig no p ut o a. om ene inancijske dog ovor oko p nice. O već ivot na zna –p obijedila. A t C lot uope ne br Njezino e ekar li o har t e ć ine. S ubit t ako t vaka sekunda sada pip njoj. V je kod pozor kad pvi blist t eć r a r avi r ačci svjet i pobijaju olovnop lost r lavo nebo t jut i svjedoči og r a. Pr t ka up akor ar emda je bila viš neg voljna pist i datJay sve šo on zat i. O ne mož ni zamislitJay kako polazi kr vr a bolnina e i a r oz at ce u H amilt onu. S kad je t ad umor odst r anjen. i ona dobr zna da joj mož biti r ada o e i p osljednja. C lot nije ni časka r har t e azmiš ljala kad je unajmila Bar ja ney Sar da je zast a u br azvodnoj p nici. uz još nekoliko limf kvrica. Pet viš g i e odina. zloć o udne st anice se nast ug oje nijezditu njezinu t i ijelu. ur ozdr avljajuć p ut i. ali ola ono zbog a je budna je sp čeg oznaja da sve šo ovog t t a r ka enut ima već sljedeć mož bitizg u em e i ubljeno. iako ima najbolje namjer Nazvao e. O ž čutsamo dobr vijestili –nikaket eć n eli i e i ve. izg ubila ili se p ovukla –viš niša neć bitist Pod r e t e i o. Bar joj e o r at i u t r až ney je obzir dao do znanja kako ć t no e r i poćvećdio g ebat r i i odine da pivedu r r azvod kr s obzir na slož f aju. ukom ima ož iljak koji je boli i lijeva joj je dojka up manja od desne. liječenje ć joj pog at nih ž e r ut i sljedeć deset ih mjeseci ž a. onom t r ku kad se lat ljiljana uvijaju u t p ut enut ice r op koavi madić p ir pet a ap a. r anke i peosjet da bi p r r ljive ot ajale.

" nam daje doš u kr vr Z lo ivo ijeme"r joj Bar pije ne. I ina. " ak nije doš u pavo vr Br ao r ijeme"objasnila mu je C lot . u ney G . čak i K . Njeg har t i ov br bi se r ao i. t mož bilo zbog uć koju je t dana t ko p o da vr ine og eš odnosio. uza svu t ost ako i akor ar u alu zbr ku. koja je obično bila mir nar i ile at elly ne avi p r una azumijevanja. har t " azvod je savren. i da se C lot K e nikada nije p har t it e ojavila. K je do t a doš bilo mu je zapavo najt e od o ad og lo. eče ney r g šo je nap ila njeg ur O o nije u mjest bilo ž o t ust ov ed. ledao ju je p ledom kojim kao da se ispičava. on bi se odselio iz kuć čak ak asp r e. mož bi pist da r čekao još neko vr ijeme. g je dje on p avio p ost oljski kr . Bar je sa svakom p ney osebno p azg or ova- . nemog e je ma i jedan kor učinita da već nisu obauć ak i svi viješeni na koju se novu adr čovjek seli. jer sve t njeg kć i p su r i ove er objeg u svoje sobe i za sobom le zalup vr ima. ali ne bi učinio uslug nikome t je u u ko t uvučen. njeg nova ova adr bila je post ija za sast esa r or anke u njeg ur ovu edu. i t nap osti nap a oko spemanja st i i odlaž e et i or r var enja od kuć e. r ež sveg t r i svojim kć ima. UBar st r nevjevu slučaju. a o r "amo smo se pet ali daje sve u r S r var edu." O dmaknuo se i mahnuo C lot dok je odlazila. Bio je t p a o eć er o okazat koliko g voelj a le. kuhalo na st evet r i jedan od onih uju. li t ne bi znala? r u p ut o Ugadić op Monr ljudi o svemu pičaoea r ju. bez obzir na t koliko je ispavnu odluku donio. ney nuo ao azg at kr ot eni pozorČ je kako mu sr ubr oz vor r . koje djeca u st eđ udent skim sobama p limenkama g anih p a i p une azir ić ivom." har t je uš u o r odit C lot e la svoj aut a Bar se sag da bi s njom mog r ovar i o. i pije neg šo mu t esu r o t se p okuć vo peveze. čit u ive duš koja već e nije čula za njezinu bolesta međ njima i Bar . uo ce zano lup ili je a. pije ili kasnije. malih r ashladnih ur aja. "r Tebalo se t još o mnog pije dog i. Č se da je i u t slična sit e. R š ini ebe uacija šo t se t br . i t pilično neobzir A kako ona iče aka" o r no.okr nih t mana kemot ap –i ona ć se moćjednako ut r et er ije e i t baciti na br azvodnu p nicu. kao da og r je on bio t koji ju je iznevjer aj io. dodala je.

ali je pihvat p azg ala r ila oziv na vož t nju. i dok mu je S r ljaž r op p hie omag ist itp ala ovar i alice. da se njeg ljubav pema ež ag op ova r njima neć nimalo pomijenit I mu nijedna kćnije niša e r i. O a dana kad je u aut nat ao svoje st i. a zat Josie.r i uvjer K ." o ako ušaš R elji koji su dovezli djecu t odit r ubili su u znak p ozdr ava. kao šo je t uvijek činio subot at aš t o om." auasp at Z st avili su se uz r igališa i ondje p kir Bar je u pet ub r t ar ali. njihovih najljuć r iv ssex ih pot r ivnika. r oz omilane oblake. zahvalivšjoj za r u r io i sve ono šo su značili jedno dr om." Pa. zapavo su g obož r a avale i učinile su mu uslug t šo u ime t su g sasluš t a ale. r i se da ne zap udeć laču. op okr t p leda peko r ene e og r amena. je or ust on . ljut o kimnuvš it i g lavom. " i nisi t baš Pa o dobr sp ao"pimijet " o akir . a p om se up io t t ug ot ut r enir i malolig ku momčad. on je najblaž g im lasom r ekao: " obzir na sve pomjene. amo do t ena iza sr er ednje š kole. " Mislila sam da voliš mamu. Neoranizir g an si. i eš i i u e uvijek voljet i. S hie još op uvijek nije r ovar s njim. ako i t r ekla. i na kr –šo je bilo ao." Mož bi mi tt mog p " da i o la omoćp i oslije r akir i. io elly im aju t najt e –svoju dr u S hie. sad r ičast sad blijedo ljubičast Bar jevi kouž o. ono šo ja osjeć pema t niBez a r t am r ebi kada se neć pomijenit T ć uvijek bitmoja kći ja ć t e r i. r i. t ug " ekla nam je da je sig no u p anju neka dr a ž i da R ur it ug ena nas zat t iznenada nap t . igala se ut r akmica pot momčadi iz E a. Plavi i. p osebno ne u ovom t r ku kad je C enut ollie F d nap io momčad. ney včezi i kut g ije lasno su klop ali ot a u aut i S hie se ar r ag u. D je bio vedar nag an i ovješavao je savreno pedvet š r čer Udaljini se sunce pobijalo kr nag je. a pozorsr r i ednje š kole ljeskali su se poš ani dug r ar inim bojama – sad p lavo. ali ovo je nešo dr o. o. i mnog ć r elji ost i g i e odit at ledat I eno." S hie se namrt kao da je t već op šila o čula." i " volim. Bar je nog o r p var ney p oljubio svoju supug i opost se od nje. ney rr p anom pt niku imao bejzbolsku opemu. skr dr ozdovi nisu imali p izg uno leda za p objedu.

zamot u deku. i ie har t kad u at y . r uje ost ako ne mož r eš ačunatkao t neku dr u ž i u ug enu. " ko se ž vr it nemam niša ali og A eliš at i. dok joj je g lava p očivala na jast ucima koje su uzeli s kauča iz čekaonice." S hie r op azmisli o t ome. " a budem iskr p oji net do kog mi je oduvijek bilo D en." ekt u i. a još g uvijek se t ako osjeć am. Jor kuha za C lot ot se vr ila iz Marlanda. har t ur u alo šo ž sama." na boPa var lup O lje p leda svog og oca. "t mislišmož Šo . . " onda si st no g . i Abaš u ž nije zanimalo kako ponaćdr og muš t enu r i ug a kar sad kad ju je Jay ust C lot sig no nije smet ca. sklup ana čana. o učinila. r ila t ako eš r i eć " Misliš da bih se i ja mog odselits t li la i obom? " " Mislim da mož bitkod mene kad g tt majka dop eš i od i o ust I ubili su ut i. " asp je i nemam je sr budit . S hie je bila slat iskr djevojčica. ali uzme oca za r at op ene og uku. p ot sada kad joj Jor svake večerdonot ivi og ovo ie i si jelo. A obus iz E a zaust ut ssex avio se na p kir t i čuli su pot ar ališu r ivničku momčad kako p jeva i pipema se za ut rr akmicu. t pot Z r iv. ena e la onaj obr ambeni st i st i t uz svog av. ekla je S hie. bogdjece"dodala je." " Mladenačka ljubav"r . det or laž znaš sam daje. ed elef at Z ala ca i" poš t je D r apao ani. t da nju alo. " . ost ko a st ali ne znam pimjeć li ona da ja p ojim. nije se osjeć onako dobr kako je mislila da ć se ala o e osjeć i. " ekla si joj da je u p anju neka dr a ž R it ug ena. emo li p obijedit " it je Bar neizr i? up a ney ecivo zahvalan šo g je uzela za r t a uku. nisu sp avali u ist sobi viš od g oj e odinu dana –ali sada je izg ledalo kao da ž zbogt a. Nije viš imaNe" op ka." Z nije? i" ar Pr znaj.imao sjajan i jak udar i uvijek st se mog na njeg oslonit ac e li a i. "t šo je t " O op Eo t o!" sim šo ć ja uskor imatčet t u o i r deset odina." zg akmicu pot E a i t se večerS hie r iv ssex e i op vr ila u Bar jev ur g je zasp na p sobe za saat ney ed dje ala odu st anke. D ana ć pva piznatda su se udaljili –et e r r i o. nap io. S hie skr p led. Bar je siš ney ao u ur t onir i doma. ojeć ako oca doimala se pemladom da bi shvat zašo je t t ko ponaćsr u. p eljela g je p ijedit ali kad je t ož a ovr i.

i nije ie ut vor kad at sp omenula svoj izlet H u olden. Kvr u i r ag azvod i bolest očaj. zaključan i Jor bi g mog skr i neg u p umu majčine ie a la it dje odr kuć ili t e. o ebi Jor je samo jedanp bila u zat u ot se vr ila. ali mor je odbitjelo. da aj dnevnik zat šo je svaki p led na t p uvez vr a na ono o t og aj lavi ać mjest g su kosovi i nepeg o dje r ledna p olja. K ju je baka K Williams. Marland je t y ajna i ona se lako . D ađ se t i meni u p nici. Jesi li s Ehanom r ovar o t t kr y t azg ala ome kako tje bilo? i " Jor o Jamesu Mor r ie r azmiš viš neg šo bi t isu lja e o t r ebala. uš "t sam ja mislila? Šo " " niša mislila. K y doš p ad at ata. la ozvatna g i ulaš i r u. Jesam li ja doist sve ovo spea r mila? " "i st no nisi nor T var malna. za p osjet C lot t večeru kolovozu. D mi savreno p i aj š ecivo od maka i sa mnom ć bitsve u r e i edu.dan za danom donosi joj slat vino od jabuka. mož i zat šo uvijek uza se nosi onaj p dnevnik. Pečem ona p avit og alo o ekar eciva od maka i limuna. lonce p juko une he s r ezancima i mnog ojne p obr osude s veg ar et ijanskim lazanjama. Z o da ne mor r Z i at aš azmiš i o onome ljat šo si ot ila u Marlandu. ledana u g olemi zamr zivač. S vaki p kad g ut a ug leda. C lot joj je zahvalila. ečeno p " ile. t r o t og ost a p eciva p aju cijeli moj svijet najvećmi je poblem kako ih ost i i r izvaditiz p nice pije neg šo im r i eć r o t ubovi p anu smedkast ost i. svidjelo se t t ili ne. iznoseć a har t e i i i ped nju još op p r t lo. ost s t one aju obom dok ne p anu dio t ost ebe. amo u sjeniku u vr Amož ona sa sobom nosi t t u. sve dok se onako veliki C lot hladnjak nije nap har t in unio. p odsjetse na t kako s nekim st ima nikad nije g i o var ot ovo." har t je za p om g p C lot e ult dje ijucka zeleni čaj iz velike š alice iz koje se p i." " Jesam li t zbog og učinila? o t a " " naš sama da jesi. i pije neg šo t a p anem svjesna. S r da o t lavi ebi eče da je t zat da C o o ollie ne ot ije t knjiž ali dnevnik je kr u icu. H jela si og r t zabor i. eče ie. Z o si t Nisi t at oliko t a i spemila. iž har t e ala i " Mislim da nisam nor malna"r Jor zag .

i zbog ih bi r ona nekoć t iječi bila zadovoljna. br i se o C r inut ollieju." ni i i C lot se nasmiješ " har t e i. " nda r ovar sa mnom." O azg aj " g Ni ovor Ne t a. Je li ikada pije izg r ovor laž Misli da nije. ar a r i u za podaju. r ekao je Ehan.mog odatda je nag izg la i las ovor ime svogodr t Ehan ila ediša. znala je da on t i misli. ako et i ijekom suđ enja. na onu nap y uš t kuć koju je vidjela. odg io joj je na t T da mož e bituz mene t ovor o. sve dok mu ona nije pedala ubu lež r p ir a onda ih je p ap e. S ako amo t ž ebe elim. i t je dost da je o a učini pijet nom p ut r vor op svakog ljivca. joj je t u t bio u. r ekao joj je. or bici. omno počit šo Jor nije učinila. A Ehan je čekao i nije joj pet io t bicu. ovor t a og la. t ju je čvr o zaglio kad g je doš p st r a la osjet i. li odsjet g U ila aje. ila ? o š i. O r ao. laž " ž Ne elim s njim r ovar i o Marlandu"Jor se obr i azg at y . i kad g je p ledame ig o. t ie n t i smješaj za t i za C r až t ebe ollieja. et om t odr ljivo dobacuju. odmaknula se i r ekla da je samo nekoliko dana poš od njezina zadnjeg osjet Z ne mor spematkuć r lo p a. zat ut ajila je Ehanu odlazak u H t olden. Č ak i sada. Jor se zgozi od same p ie r omisli na Marland. t čvr o da je it ako st jedva mog i disati up ao je p ijeđ la i it ovr eno: dje si bila? na G O se nasmijala. t rr až or S jedio je na r svog aja. namješenu komadić p enu icu t ima okuć st na š nju cest dok mješani p ug va. ali t čini sada. ie at C lot har t i. eć S sobom je ovaj p p a ut onijela i dnevnik. Meni je dost samo da t p ledam a e og . Mary landu. r oznao p lavu imit aciju kož i zlat kop Bi li g isp io kao e nu ču? a ust da je ot r ovan ili se mož ne bi ni sjet kome je dnevnik pida io r p adao. So ako sam t p r i p ir koje je ona donijela od njeg odvjet ot až ap e ova nika Feda H t umjest da pičeka da mu ih ona ur Bi li pep r ar a o r uči. li. Jor g nije t ie a shvat A mi smo kod moje majke. p omag i majci? at Baš br a za t odg io je Ehan. i p ala se šo bi Ehan učinio da g ug it t t a leda. nešo je ž i na vrku jezihar t u it e t ar š ka. p ila. ali sada je one nisu ni najmanje usr ile. dok je C lot t isp uje. r ebaš tznatkako je ondje bilo.

meni dr ug pijat ne t ih r elja r eba. T su st no unišig ad r aš t le kosu. pedvečer S svet kad se djeca odijeva1. i har t e. r ivjela bi"C lot je jednako t . ali isp avilo se da su im f e svi ut at ost r izur baš e dobr pist o r ajale i ot ivale njihova svjež mlada lica. avljajućr ičast i už e. uključujući onu kad su za H i allow een cr a još no. ko ebe. zlat r et e nitna C lot ne. kad su dobr izg li o r e g o ledale bez obzir na sve. "t bih ja bez t " Šo ebe? " ež Pr ivjela bi. eš kast i har t blijedoj kož K joj je inoj i. et e i at . har t e oliko t dog vr lava koliko i p t ošena. slična gimiznoj koliko t pir r o r odna kosa mož bit e i. " činimo t . e g no otast Aako i ne otadne." "i uvijek sve znaš. op r je vih ih ju kao duhovi i vješice. kr a. jer znale da se f ski salon C su r izer hant uH el amilt ne bi pihvat t dr ična zahvat D onu r io ako ast a. ie ht omisli i okr se t da C lot ne mož vidjetkoliko st ene ako har t e e i r ahuje od t g ka. osa t amna. og ubit " pež Pa. t amnije cr vena od onih nitu čet koja je pip i ki r adala R achel Mor T kosa je cr r a is." ivjet " t t viš ne bi bilo ist A nema t Bez ebe o e o. jevojčice su se u gad vr ile skandalozno kr ko oš ane kose i znar at at iš le su da ć im se baš r g i. R ur p i. eče har t Meni ć sie. Nag ovor su R h S ile ut olomon da ih odvede u jedan f r izer salon u Bost ski onu. Jor se nasmije i p ie odsjetje na ishode nekih njezinih pavih i r 10obojile kosu u ideja." " sam uvijek bila ona s pavim idejama"složse C lot Ja r . t ." " ako je t gozno r i"Jor zadr e od same p K o r eć . p ć ijet ekli su mi da ć p i svaki p kad se p e ucat ut očeš ljam." S unčeva svjet p kr pozorost lost ada oz r .i da zaključim da je bilo loš e. "judi nast L avljaju ž i dalje. a " op ć ona bitkr ka"r C lot " Pa. t 3 list ada. r Jor " š ajmo je sasvim kr ko. A t je bilo pije viš od dvadeset odina. O iš at nako 10Noć vješica. bit e r ka. Jor g zvuči t nije neg šo je naT " ien las už o t mjer avala. vena p ut vi. p ut kucaja sr op kr op ot ca. O U o" eče ie. nisu imale ni t r inaest odina.

uvijek mot p gadu." "ad? S " Pog ledaš se. ljudi su i t y ako ko r dje e kako svjesni koliko je dana poš ot je zadnji p p r lo kad ut osjet ila Ehana. D a je namjer it t oist avala op t et amo ot i. smjest i se ped sudnicom. Pr elji i suivš r ijat sjedi su oni koji nju pomat r r Z r se r o nekoliko ljuaju.o su oni koji su se p t očeli kladithoć li se ili neć i e e br F dovih odrat Još ak or ž i. O doba dana isp vo unjeno je pičjim p t jevom i Jor se pisjet ie r i Marlanda. i one se up iš pema t asi u st njem dvor t ut e r er r až išu. . ovodila je sat i sat pomat e e r r i kako vilini ajuć konjici nadlijeć nad vodom. Č emu nešo čekatkad je svijet ako izop t i t ačen i op asan? emu sjeditt i buljitu zr Č i ako i calo. I nit u gadu ne zna g je bila. Bacala je sive oblut sve dok je u ke r ne bi zaboljele.kakva je nekad bila. it er Novinar koji su se još i. zajedno. iako je Mar D r k er y p okuš dog ao ovor i nekoliko int vjua. odust su ali o r ali od Jor kao važ ie nogizvor inf macija i usmjer su svoju p a or ili ozor nost ug dr amo. uz nju kr p i kad se r oz olje ukama uhvat za g io lavu i zap lakao. ut oseg nula za ključevima svog aut ili za češ a ljem. ona skr ala cest et om pema jezer Pr r u. spema p ie inu kad at y r osjet i Ehana. T ljudi ne bi shvat da i ili se Jor već dana. S t dane sa sobom je nosila dnevnik uke ve e R achel Mor S r vaki p kad bi p is. r ačno su izg š enut ledi ezdeset r pema čet r deseti t . ali je uviić jek zavravalo t da je umjest t š ako o amo. baš enut sad. on bi bio t i p u. i svaka od njih zna kako ona dr a ima svoj e ug r azlog osjeć i da je baš pavi t at sad r r ak. samo pije nekoliko t r jedana g ovo ot su svi u gadu petost r r p avljali da ć Jor ost i uz svog r e ie at supug ali t a. ot se vr ila iz Marlanda. odsjet bi je na sve ono šo io t je vidjela kad ju je James p io u kuć na ono dok je hodao ust u. Z t naju da nije bila na skup ovima p p e i da je odbila otor r ovar i sa sve uviđ azg at avnijim novinar ima. t dok su u. onima koji se t zabavljaju i p ime očinju već ano p i u S er it af houseu. apavo adi di. bojatse onog šo bi i a t se mog dog i ako se p enu? ie iz kuhinje uzme š ilo odit okr Jor kar ce i veliki r učnik koji ć pebacitpeko C lot e r i r har t r inih amena. o samo p okazuje kako je sve neizvjesno.

onda ć emo oš atkako t iš i r . ivot slila da ć se nać e i. a ojava dane svog ivot ž a. e adu er " ko već iš A š amo. u ovom čudnom p učju t e. nju i st ondje u p ami nad loncima uzavr vode. in t anije t jut opala je kosu. e ivot r i r eć kad g dop i da joj misli odlut ona p od ust aju. st ljioji olut ele r p vo pavećumake i jela za čiju pipavu t r i rr r p r itsat i eba ot i oš e sat i ne odvaja se od p a s br e. cvr ući čekajućpiliku da pilet još raš kuć i i r r e bliž i ukr čup ak-dva.r C eba" eče har lot kad joj je kosa već očela p t e p adat Na kr kr i. Jor nikada ne r har t e r ie azmiš dok r ali ne mož cijeli ž povestisped p i. C lot je u pavu. koji mu je ukr i bur o ao duć nost poš . zbog og šo je t čovjek njezin supug i r losti t a t aj r .amp kojim se kor ila mir og r r a š on ist isao je na vaniliju i t je mir r už Nije ni znala daje t aj is ast i. Nije očekivat la da ć joj t t t ko p i. je bila smiona –ali danas C lot g p ht Nešo r har t las odr ava. eag ala lo. C lot je oduvijek bila neust iva –ona koja je vuat har t e r aš kla Jor na paznike ili je t ala da p aci kr š ie r jer ješ oz umu. i jes pema čovjeku koji mu je t učinio. r ičast kor už om icom. i . Ne š aju joj duš nitjoj vade sr ni kr ni kost iš u i ce. aju ajeva. i lja adi. omisli na Jamesa Mor r onog Jamesa koji sam odbr isa. u odr ug ovom najop asnijem mjest na kojemu nikada u ž u nije miu. uzu. ona je zar obljena ovdje. e o ako eš ast Jor r ie asklop vr st i obr e sjedalo r i t olac ni iš učnikom. it eskvama s onom hr skavom." eče C lot " ust e svoju g r har t sp it i. e. koja je inzist ala da uče skijati klizat koja je r ir nag koja ir i i. " osp G odo. oliko t aš t zbog a nečeg t beznačajnog a ako kao šo je kosa. nakon šo je Jor p i t ie očela zaozbiljno š at oni iš i. " oć H emo li t doist učinit " har t je up a kad su već o a i? C lot e it izaš van s r le učnikom i š ama. olemi cvjet p ut anjur a savijaju st ke. t je o samo kosa. Č ovi op t ić ap im vr ci šo su slet na dr ap t jeli venu ogadu op e kosu koja p r aziš oče p adatna ulaz. dolepš e blizu. imajućna umu š anje nakar i iš kr ko." K ozja kr je t p v u osađ u kor u i vr sljez je u p ena it t ni unom cvat g u. K g se t dog Jor iznenada osjethladnoć osjetbiad od o odi. ie i u.Z o Jor svake noć kad svi zasp odlazi u majčinu kuhiat ie i. v.

a sad C lot K e –ona er har t it e koja je uvijek bila p onosna na svoju izdrljivu. i izg za op avak su veliki. Bolje me p i ust da zavrim. V ap i iskor iš t r čić ist e r ak t kr enut e adomice slet e na pilaz ješ r dok C lot K e p har t it lače pijat e r eljici u nar učju. Jor se r ie ukama osloni na bokove i nasmije se:T je ovdje "ko g lavni. " eć V sam toš ala p g i iš ola lave"r Jor " . amet oči. " ." S at "kr ujem. u njezinu dvor t veo je iznenada ješ ak. tili ja? i " " . O g r izur na ovoro t i ome kako ć se kr e ajem t jedna odvestu bolnicu u H i amilt onu. zapavo.ni bijele. O r i. p aleć odnijela op aciju. eče ie. U r r oz ivot vijek ju je p icanje dobr or o služ p ilo. " h! zim pavitscene. išu. jednost Ja" avno r C lot i Jor zna da ona ne misli eče har t e. i O g na ovoro svom ž u na kocki. otor nar – ž p nu av evo p lače dok je š aju." har t nije od onih koje se U Mr r i C lot e lako slome. šo ć je isp i ot t e unit r ovom od kojeg bi joj t a r ebalo bitbolje. omog joj je pež i smr r elja i kr lo r ivjet t odit ajnje neusp an br ali ovdje. p nutK da C lot do t niša nije vidjela. asp r ija at jom se pije pobijala kr ž . Bož nemoj! post C lot nadlakt O e. sa sr i ivot eć ili bez sr e. ali joj t niša ne p ep ž o t omog O je još ne. " post . r avne zube. klekne i zagli pijat ie ust kar r r eljicu." S ać " kr e"zaht Još ać . ao har t e ada t či joj bile zavezane i sad joj sva t slava i t a ped njom zaslijep a ug r i p led. ust iš S avi" r ajna je C lot har t e . O su odig . "kr i je. om eć ć Jor sp i š e. r ada st eg koe u. Pr poblem je šo ledi or avi r t joj se iz minut u minut iz dana u dan. ijeva C lot har t e." š I ina je da su C lot uvijek p ovjeć st har t e oist ivali s njezinom kest enjast kosom. njezine cr p r ne. O t t og na r anjem zadri suze. či uvijek p eku. ali t baš nije bilo najbolje na njoj. om o i najbolje su. ie na f u. "amo nast . s kosom ili bez kose." har t e icom obr e iš oči. p i dizalom do dr og kat i vooć ug a a dituljudne r ovor dok joj sest bude piključivala inf i azg e r a r uziju. Bez p ovor je. ne og a ne ž i se. r O r i" eče. s nadom ili bez nade uope.

V je odlučila da se neć avit eć e g ledatu zr i calo. ie i. Bude li ž i zdr iva ava. ne ivjele dvap duž od R ut e achel Mor i. s obr is zir na t mog bitsr ne. bar neko vr em ijeme. čak ni na sebe samu. ne še op e like čaš limunade zaslađ sokom od t anja. a zat njež r ie š im no učnikom ist p r ese osljednje dlačice i mekanom čet kom pođ kr ono šo je od kose ost r e oz t alo." iječi koje Jor izg a su slat i imaju Nije ot R ie ovar ke okus jabuka." I u ebe e i ot D nebo t ok amni. u i et " g ovo. " obr aj p Ne ać ozor nost mene. V at i im ie o č op amp r ivš se. C lot neć moćjest har t e e i i niša osim kr t uha. Pot im Jor pipemi r om ie r r učak i iznese van da mog jestna t u i r D avi. sljedeć ć si ljet kup i veliko zr da visi u hodniku." na Jor zavri. i. at r izur uskor ć C lot mož uzetbr vu i r itse ost ka koo e har t e da i it iješ i at se. Prž oj svjet i kolovoza Jor shvatda obje izg i ut lost ie i ledaju mnog st ije. maslaca i komp a od jabuka. p iš vedje avi o. om o. e a ost i dojam. p r ičast neod už im bom. eče har t r eljici. anas je donijela p ečeno p i sloile ž enac od p lidž koji je pije p dana donijela Tisha D at ana r ar r er r. K jednom zap y ad očne s t ap er ijom. ali ka. T kr ku kosu ima i C ako at ollie. Nad e njima su se skup oblaci i nebo vr od komar i očajne vr ili vi aca uć O su obje ž ine. " li t Bar Sar " Je o ney t k? T je nedvojbeno Bar jev L us. Jede dok ne osjetda ć p dr i e uknut Nema viš na kog i. a oblaci se p očinju r umenjetsvijet i loljubičast sjenama. Ašo je ona mislila? a ć ost i mlade zauvio ar t D e at jek? a ih nikada nikakvo zlo neć zadesitako nast ićpaD e i ave i r vim p em? ut " eci mi da nije sve g ovo"r C lot pijat R ot . i eg e a it calo onda ć u sebe danonoć buljit e no i. baš e ene r eš onako kako su voljele kad su bile djeca. ovir i g se zaust aut O zavriš s ukusnim jelom. ali sad je poot r ž ljiva. " nikad izmeđ mene i t neć bitg ovo. op e C lot kosu t er har t inu amo na ulazu. r i na aut su sp o ney ex pozor u uš . " t nam t dolazi"Jor se nasmiješ p ivšna ulicu Ma ko o . ž kar aku. muš simp ična f a.dok Jor oklijevajuć dri š e u zr ie. Jor ode p vr t le vode i š on. dok deset vr ci abaca zahvalno namot avaju vlasi cr vene kose u svoja g nijezda.

o le. U mjest t a." D t sjedi u p kir m aut Bar se doima pep ok ako ar anp u. nositneš na mjest g ima obilje t i t o o dje og ist . r C lot Bar ju dok je R e i" eče har t e ney ulazila unut " eć joj i dobr doš r V bi a. " ej. t ekar ko joj se nikad nije sjet donijetdeser io i t ." C lot ust i kr pema ulaznim vr ima. anut O kad ima p nicu. u sig nost e. ne budi smiješ Pa. okr i ključem u br i odvestse s H est šo bre enut avi i illcr a t ž mož nat .t i Bar sjedi sam za upavljačem." C lot p e unut kako bi slož obr za Bar ja: har t ođ e r a. r ag ur svog eda i izmag neodlučnost ur licu i." r Sr eet "t je s t čovjekom? up a C lot "vaki p kad se Šo im " it har t S e. " ula sam da je ot ao od kuć i da sad ž u svom ur u Č iš e ivi edu Font t u. et i njeg o a." " ar Z nije lijep da t usp ede s br o e or dom ug ljena? uzvr i " at C lot ali vidi se da je g har t e." T lake coals t New le ( o o cast nositug u New i ljen caslle)izr je kojim se ." Jor se nasmija. " . Bar har t e ane ene r at H ney mahne mu. " Nisam tht smet i kad imaš ušvo"r i pužC i io at dr t . i ie a " eci joj neke lijep vijest . og 11 . sad Ma na! og Ne st no. ut okr enem. ney r laš Z t en. ila ok ney na t anjur avi p ine i p ć ost st ilet ovra. ičaj ž r i da je neš jalov p eli eć t o osao. nit a. st aklastzr i ak. Č mi se da je ovo kao nositug u Neini i ljen 11 w cast le. " ho"r kad ot i kut "lat piznanje. u kojoj je ž pot ivio r eklih g odina. " li tikad p na p ie Je i alo amet bi se mog da ao zanimatza t " i ebe? " daj. Moj omiO . eče r i har lot p ić už t aket –r ičast kut i u ijicu iz p nice koju ona odmah ekar pep r ozna kao svoju. avljajućJor i njeg same. S ko r ljeni kolač. on iziđ iz aut o og e a i piđ st r e azicom. mož je i bolje da me ne g var da ledaš . p ledaj me! čekaj." Nemoj t sam sjedit D i i večer s u i. a r ak se učini da bi se mog up iti p enut ao laš i objeć i. ođ aj nama. zag eni ney r ledan u usijani. eče vor iju.

ako se pejede t r i r r ogkolača. O e kazatda se Ehan pomijenio i ima uza se p gada spemi t r ola r r nog ot ditt već pikup p p vr i o. eče. mor ć joj lag i. at e at o ney " ini se da Fed H t Č r ar sjajno obavlja p osao"r nadajuć ." K se C lot vr ila s pep ad har t at e r unim t anjur p ine i om ilet p lidž t s deser i pibor za jelo. r io anit t D bi joj r a ekao čak i ono šo bi bilo najsličnije dobr vijet im st ima. a zapeviš e t olabavi kr u. ali jedan dio njeg osjeć da je iznevjer F dove kad se a a io or nije osobno pihvat br i Ehana. iako on viš neć ž i u kućna E geenu. r C lot kad ih Jor nap i. Jor iskor i t at ana e t om r om ie ist r enut i opostse s njom." r V ijeme je za deser i Bar uzme veliki nož r t ney koji je C lot har t donijela t odr e dvije velike kr ke. G e e ež iš ovorse daje kombii nacija sast ojaka u ovom kolaču t ubit ako ačna da bi mog čola vjeka pisilitda pizna sve. r e se znoji t skine jaknu. a ona ć t izjedatiznut T a e ikr ug e e i r jer a." "i nikad ne bi mog voditt slučaj"čini se da je Jor T ao i aj . eć a " zna šo ć . i t dobr Ut Z o o. su r ili edeset t a dolar i t je ak isuć a o sig an g p ur las ovjer enja. i se da ć njeg miš e ovo ljenje ut itJor " n misli da mož doješ i ie. T ao anit a ko kr iv. Pr ij t u. D i. aje kr pozor dok nije sig na da je Jor za sobom zat ila aj r a ur ie vor vr a. ie uvjer u t "i nikad ne bi mog br i nekog t je ena o. a t Bar ne umije. " ak ne Ne t e" eče har t e ie ust Č zna ni šo bi mislila o svemu. ot se ona vr ila kuć ost budna i čeka kad at i. Nekako mu je neug im avat odno kad je Jor u bliie zini. t da bjež u mr e iš ačne kut i pazne sobe.Bar sjedne u t ney r avu. R im daje umor i naš se da ak r i eče na ali njezina majka. ali oboje znaju da je već p at iscrljena od pet anja kako r var je dobr volje. ove r ot t bjež i od samog sebe. p išen i nijem. ivot e e ivjet i verr O t on odrava vezu s kć ima i povodi s njima koliko d ada ž er r . No Bar ney nikada nije bojao ist I ina je njeg p se ine." t " na. st ov osao. a ana se baš nije iznenadila kad ju je uvjer da ni ona ni djeca neć mor i mijenjat io e at i ž ne navike. ome je poblem. i neć e sad od nje p objeć bez obzir na sve.

Z dva u aja a t jedna ć joj bitzlo od čokolade. K e se da čokolada mož pouzr až e r okovatnešo slično zaljubljii t vanju. Ja ot azi t a " r mu ona izr eče avno. " Budimo iskr . ali sad je se ne mož najest e i e i. Ašo C lot misli o ovom kr nom." " uo sam"zapavo Bar zna dost o njezinu zdr veČ . Josie je na sat ovima p lesa. Iako sad Bar r t ney azmiš o ist sad kad ima i vr lja ini. r o t har t inu išu. C lot se iznenadi šo joj je t ie r har t e t r ebalo t ako dug da ot ije zašo je Bar Sar uvijek neg u njezinoj o kr t ney t k dje blizini. ako me zbog og slijediš. K je ot la s R elly iš osar Williams na jedan od onih posvjedie r nih skup za pikup ova r ljanje novca za Ehana. o t očno. njeg malena S hie je g e u svohie. O nje sr kuca jače i ona p iče najluđ ideje. " da ć umr i." o Mož u ijet " svi mi od nečeg umir Pa. inu. a S op njeg miljenica. r C lot zbogčeg je on još e cieni" eče har t e. " d ce ot e Ačak da sam i zaint esir er ana. jasno joj je da on ne pimjer ć kako joj se kosa pomijenila. koji se u ovo dot ba odravaju u H ž amilt onu. poš je bolje neg šo je it od njih očekivao i on t r lo o t ko očno zna g su njeg kć i večer dje ove er as. p e dnevnik i t ublaž svoju ljut iš ako ava nju. ug G leda u njezinu nut r Iad C lot shvatšo je na st i. izmeđ dva zalog kolača. O blik njezine g lave večer mu se čini savren. znašja timam r . zar " ne? vedr odg o ovor i Bar . r ney a avst nom st anju.g vr od emena mož Z e. ag mu je šo je t i jede čokoladni kolač uz jak mir kave i kozje t u is kr u zr vi aku. " nisam u p r za dečkom. ney . D ag mu je pomat i kako se sumr sp t međ r o r r at ak uša u iskr ivljena st abla jabuka na obr onku iza njezine kuć dr o e. čak i ljepi as š š neg inače. a emo. adnja dva dana odlazio je kućna večer i u. emena i mog nost D ag mu je šo je u C lot dvor t t je uć i. i ak. a viš jeni. ova ova op or joj sobi. mir t har t e up nom čovjeku u njezinu dvor t K g išu? ad leda u nju. O g uje r n leda nešo p t osve dr o. t har t e i t var Jor je u pavu. Č o je zvao bolnicu kad je C lot bila na op est har t e er t g je već dež na sest pep aciji e a i ur r r oznavala p g a o lasu.

I zapavo i ne mor Ur o ako r amo izaćvan. "o. st a je se ne t U alom. ad g ao i da ć sa C lot K e jestčokoladni kolač u njezinu dvoe har t om it i r t Nije se usudio ni sanjato t išu. O osjeć bockanje zvjezdana a nog sjaja u svojim očima. " na je doO br osoba. Usvom je p oslu naučio kako nema jamst za odr ene ishode. " no je O ion"r O r ." C lot se nasmije. onda im p ane neug ost odno zbog nenadane bliskostmeđ i u njima i oni zaš ješ ut e. Z voja ena dje " it " iš ne ž Ve ivimo zajedno. r alnih u koje bi se čovjek mog p ao ouzdat K je imao sedamnaest odina. a ni izvjesnova eđ st dobr loš ili neut i. r lost " li t zbog og šo nikad nisam ht s t Je o t a t jela obom izaćvan i dok smo bili u sr ednjoj š koli? " " ko me p aš A it jesam li ovo ist osjeć pema t moj odo ao r ebi. ost ne zna ni t sam." "i si zasig no siš s uma ako misliš T ur ao ono šo ja mislim." ko O boje se nasmijaš onome šo sasvim sig no nije š a e t ur ala. I kako se t već li. I har t se zag C lot e leda u nebo. Pr r g ot ese lavom i zat ć a onda r e. O sad st nog na n avi e st i zag olac leda se u nebo. Bar . jer joj se učini suludim r azmiš i o onome šo se upavo dog a. S a ogeš it amo šo nije ona koju t ja ž elim. . ona og iče. da p aš T it mene da izlazimo. a oko zvijezda na nebu p ojaviš se aur e eole. nije mog ni zamislit i. nemoj me p r no shvat i. har t e dvap je u ist večernešo p ut oj i t odsjet i na poš . eče. " Mislim da D ana baš marmnog g sam!Bar zane i o dje " ney š kilji. i Mož emo i ovdje ost i sjedit at i."o je t T očno. ih. i ome. ljat t r ađ " na li t ž g si? up a. ep se p onovno usr oči na dop p edot ola ojeden komad kolača. ali neki od nas ć mož umr i piney e da ijet r je." t " t t " ney mr mladoliko izg Ašo o? Bar u aku leda. ih." Bar sebi odr e još ney ež jedan komad kolača. o danas kaž " e? " pavo t mislim.

ad bili bolnici u H amilt onu. ney har t azmijenie š p lede. i mož je S ko da lat piznanje p r očelo djelovat S ko jednom shvatšo ž najvii. O osjeć pazninu u t na a r r buhu i neku vr u st mučnine i st r aha. Z njeg je C lot K e najljepa ž koi a a har t it e š ena ju je vidio. o odilo Bar ju." je Bar nije namjer ney avao bitt izr i ako avan. " t odmah pep e og Ja o r oznam" eče sest r r a. r var ao i et kojom ž enom koja nije C lot Bilo kako bilo. "upug" atmu se sest Bar i C lot r S r ? obr i r a. enut ivot o Pokazalo se da je Bar t koji ć p ney aj e okup i C lot i odit har t e vestje na pvu dog i r ovor kemot ap K su već u enu er iju. Bar povjer jesu li joj dali pavu kombinaciju ine ney r ava r lijekova. "p avaj se! Bjež " eče ney S aš " A Bar je pivukao st li ney r olac. vat i t eli š od sveg i t se dog e a. a oči sklop Šo i o? C lot ino ljene da ne g leda pavu zbilju post ije u kojoj se nalaze.g ovor da. ako t sad mihar t e. ađ i. Mož su lažna kojima ney da i se t emeljio br Ehana F da bacile svjet na Bar jevu piak t or lo ney r jet nostkao da se pet ao da bi mog bitsr an s bilo vor . ney t k r ane buljitu zvijezde." ko " ko nor Nit malan se t ne bi zadravao. Bar r r or ney . " ad čovjek t t K u olike g odine r onda odmah vidi šo je adi. K su p ili inf ot ad ust uziju u C lot har t vene. a p aj sebe ima t bu za okr or sp koju ot i i izvadi časop ise vor is. O čeka u hodniku dok se o e ić n ona ne pijavi. a t je da on neć ot i nikamo. usp eđ i ono šo p e na vr icama s inf or ujuć t iš eć uzijom s lijekovima koji su pop r isani na njezinu kar t onu. o sli r it onda je bolje ne odg at Bar Sar pest iješ i. i zat joj je –u ovom smiješ o nom i najg em t or r ku u ž u –on t konačno i izjavio." har t je ii ddj u ž C lot e e up na. a onda je patdo onkološ odjela g se r ri kog dje ona zavali u udobnu f elju. C lot se okr pema njemu i r har t e ene r eče: " vala šo si me dovezao. ali Bar se H t i eš i i" ney p onaš kao da ona nije niša r a t ekla. i kad su joj dali lijek pot mučnine i kad je zapavo or r iv r p očela inf uzija. T sad mož ićkuć . "t tje t " har t lice je blijedo. t t kome. s kosom ili bez kose. " i!r ona Bar ju. Č se kao da ima sp ini osobnost zavir i joj u duš i r joj ono šo ona već ur i sama it u eče t sig no zna.

osjeć mučninu u t a r buhu i st r ahuje za svoj ž . očajnički ž i jošr " it mi! r eleć . kad je ap dno i p enut sur omislitda je t i akvo šo t mog e. onda!C lot zaklop oči kako mož čini onaj H " har t e i da koji r skačućs najviš lit S bar zna šo znači imat oni i e ice. D cijele post ije ljudi su skr im už r or iveni iza navučenih zast a. ney enije ja ot a se var ped njom. bitbaš u g jest da r ut ivot i t dje . i nema p ojma čime je t na svijet zasluž ovakvog čovjeka. svat or a t ug ko ima svoju ag oniju. a Bar ju se njezin smijeh učini najljep i? O ney š zvukom koji je ikada čuo. osobnost g ovo svakog mož počit i. O se p ov t ine n onaš kao da ped sobom a r imaju sve vr ijeme ovog svijet a a. " ajde. mož pvi p u ž u. "p t novolas. ali kad je čula njeg ov g onda vidi šo je on t donio sa sobom. p o u ila a osebno sad. u ovoj sunčanoj sobi jednog op p odneva u kolovozu. " Mislio sam tčit i. u S r donese medovinu i kr e šo C lot zahvalno est a eker t har t e pihvat O pimjeć kako je Bar g r i. smjest su se i r kr nog ili L D S A T D N PRS IA IZS I I L V JU I UT J JE A ITZ L I VHD JE O AMA S C U SA H - . ali ž ivot eli. na r uje ney leda. onaš se kao da uope nije ni naja ć manje neobično šo sasvim jasno p t okazuje svoje namjer dok e ot p C r uni halot vene. t bez daha i ug u it e neopezno.Sar koji ima sp t k. C enut ijeli je ž C lot t ivot har t r za onim šo joj je bilo nedost no. t o S or ske st " na se nasmije." i at C lot su oči čvr o sklop har t ine st ljene. u ovom t r ku. da ot a e r at ovdje pep r oznaje st ali p r ah. a evo. ad em t i nadu kad je sve dr o na ovom svijet up no. danas ovdje. oni se t zaljubljuju. eče:Č aj " L K D JA A R I Š set ne bi li g vidjeli pije neg šo g pebace u Marland. njeg poš i buduć r ova r lost nost ovaj t i r ak. svakog boli nešo dr o. Bar joj se nasmiješi C lot u t osmijehu viuć ney i har t om e di sve šo on misli i osjeć Bar jevo najiskr t a. e čala t iž U oč svemu šo je izg nat t ubila i svemu šo ć još ubit evo je t e izg i. t sa a r o t a r y a kad im nisu dali uću zgadu O už a suda.

a dobr ovoljci iz vat asnog r og doma su r adnoj skup p ini oklonili f ot okop ni ap atV inu dana u t ir ar . ot azi Mar D r je t k er y oliko zavolio R osar da mu je iskr ž ie eno ao šo je ona pekinula s njeg t r ovim sinom. k er y r odio i pet io u sor vor bu r adne skup ono šo je do sada kor io kao blag ine t ist ovaonicu.anke. O ie zr op Br na g i ne p leda kad zlovoljno pođ p aj nje u kuhinju naa og r e okr pavitsendvič sa š r i unkom i sir O večerkad se Br om. i ondje smješeni članovi vjer skup spemno uvjer t ne ine r avaju jedni dr e da svijet ug kakav p oznaju nije t p ibeljan u šo ako og t bi ih mnog ž i eljeli uvjer i. i dok sjedi t i t or amo sam u svojoj ć eliji. bi mu bila omiljena ona snaha da su okolnostbile dr i ukčije. uje ag ijeme i eneriju g čak i subot uvečerkad je već djevojaka njezinih g om . na t r ideset isuć let pesavijajućp irsve dok joj pstnisu t a aka r i ap . ali g ost omila se i dalje okup ljala p ž odratEhana F da. na t i na cest slijeć i p ut t p r avi i. nih i endan vr i s p at osla iz Pizza Bar i svima donese besp ne p na lat izze. R o- .izvan nje. uć op pica jevica koje u ovo doba g odine let pema jug diljem C e r u ommonw ha. eć jednu Mar ima ekip od p k u et ili viš članova koja naokolo skup novac i osvješuje ljude. e lja ć ali R osar Williams je njeg desna r koja t ie ova uka r a do začkar t a i nat . A jasno je Mar ođ li ku i t da je R o osar odveć ela za dječaka p ut endana. ri pokr ili. ali t zelene st abljike zat r bi svaki p kad bi poš aut a lat it ale ut r ao o. nazočna za r učkom u vr ijeme blag dana i na r endanskim zabavama. T aks su donir pijat iz gadske vijeć a elef ali r elji r nice. koja je vr vor r ag ijedna u blag ovaonici koja je pet r vor u ur i koja dar svoje dr ocjeno vr ena ed. Međ t ljudima pevladavaju doit u im r br djela. lasovima onih koji mu vjer uju. vap su r eklih nekoliko dana na sudnicu bacali jaja i dojavljeno je iz međ unar odne g ovor nice da je p avljena bomba. ice op adale p ut ć D ut u pot op liša. ealt Bio je t p o osljednji t jedan u kojemu su cvjet ljiljani. R osar Williams je na vr t list O je osobno odaslala ie hu e e. Ehan čuje t kako izvikuju njeg ime i ponalazi ut ovo r jehu g je najmanje dje očekivao da ć je ponać u g e r i. i liž i p t r var uć ošanske mar dok joj sve šo bi p ke t ojela nije imalo okus ljep Mar D r je pilag ila. ina odina vani u p r za zabavom.

t e opavit Z r S hie i Josie su dobile zadat da r r i. ug or or ledao je pizor r koji g je naveo da a zakoči. p onulo. Ašo se Br t endana D r t on bi se u p ku dur jer er vja iče. Pr ao se p ni. D avanje znaka svjet lima up ozor je Br ilo endana D r da er vja usp i. umar i gadom. No r se samo o g koja se ov ex t adi umi pobuš na kr inama st r ila hot akla na cest šo se lako mož p i. ahu t ag t Ti djevojke p r laču kako ih je ot nap io. Nakon t a susr a. K je p og elly očela ozbiljno sumnjatu njezino p i omag anje Ehanu F du. da uz cest nije st u ajao p okvar L us eni ex Bar ja Sar jedne zvjezdane večer ney t ka. ali eket aba ot ivali kako su jedno dr ome zanimljiviji neg šo su ikada kr ug o t mislili da bi mog bit li i. Udubini duš avat e osjeć se jadno svaki p kad bi ug ao ut ledao R osar onako kako ie. K nast izbjeg i R og et elly oji avat osar Wilie liams. e znut g omiljeni L us unišen. bez r ac ust azlog se pea r selio u svoj ur i znaju da ć ih omr i kad čuje da je njeed. se osjeć ljudi kad im loš kr aju e ene. sa ž ot eljom da budu ludo odvaž iz šosa. Z ie r ep aokup ljena je r azmiš ljanjem kako ju je Ehan p ledao kad je p t og osljednji p bila kod njeg u zat ut a vor kako ju je pivukao k sebi i r u. no ubr je p zo očeo izbjeg i svoj dom. a ie e i ut osim t a. r ekao da bi bio izg ubljen bez nje i već odavno bio odust da nema onih koji mu vjer bi ao uju. ao og i io u ono veliko kamenje t amo kod onog nezg odnog askr ja na r iž p u za L er L ut ant n ake. svaki p kad R ivot t ut osar nazove. Č je iz pve r koliko R ula r uke osar mož bitokr na. i. i kad je usp io. t est ojavljivatna p i oslu već večeri p inu i očeo br besciljno t zo. Br t or endan smat da Ehan nije niša dr o r a t t ug neg osude vr o ijedan ubojica koji se p ut op zmije uvukao u njihove ž e. ht de. a za t su vr o ijeme Br endan i K elly ajali sa st st r uz mr ane ačnu cest sluš kr anje ž i u. i u st r da su unišile očevo najdr ocjenije vlasnišvo. op ak učnom dizalicom p nu aut odig omobil.sar ni okom ne t ne. blijeelly t k r e u. K ie elly . apavo. K Sar i njezine sest su u aut uzdr ale. Iako sada. očet io g je mučilo t šo mu je R a o t osar bila t blizu. t ećsaat r ež i mounišenju i izazivajućsudbinu svaki p kad bi za sobom t i ut zat io vr a i izaš iz kuć Mog je p inutkad je udar vor at ao e. a ip t ie ako ak ako daleko.

a op neva K se susr s Jor u hodniku isped njeg ur elly ela ie r ova eda. jeskoba koju zap nat a je da azi jer uzmakne. aut nost omobili viš ne e usp avaju dok polaze i nema onih koji se vozikaju pepičaor r r r vajuć dodajuć i u t i. D su st ok ajale ondje i uljudno r ovar K je bila azg ale. O e sjet gozničavo uzbuđ r enje čim je vide. dreću r za osr t r et ž i uci p ir koje joj je Bar Sar pir ap e ney t k r edio. kao i u Monr G r oe azet ali ovih t e. elly spemna poš t i. dana nit na t ne obr a p ko o ać ozor . ovi kup nemaju zle piar i. O same p e et a i d omisli da bi joj mog pouzr la r okovatjoš u bol. i p iju t op oliko hladne vode iz r ashlađ ivača da se r ačun za izvor vodu ovaj mjesec udvosku st r učio. t ona zat ur i udaro zid. t e bitskr i iveno u g až Na svu sr u.zap ovjedi sest r ama da kaž da je nema kod kuć O ne piu e. osebno t šo se nao t očig baca u nar čovjeku u zat u. ie r bitzahvalna eba i mladom p u iz Faming ar r hama koji ju je odlučio kup i. eć ci r misli vezane za ovu kuć p u. očno je da su f ogaf izaš u obojima noot r ije le vinama koje izlaze u gadu. Ne znat šo se skr u onom t jeli ost i u e t iva dijelu t avana do kojeg mož e doćsamo p a et i uzeć ili šo mož i. K se r o podaji kuć Jor zna da t ad adi r e. osebice ako se uzme u obzir dobr a p odba: og samo t u manje neg šo se t i za bilo koju kuisuć o t r až ć u susjedst T u vu. ina je it ist da neki ljudi ne ž ni p ledatmjest i kuć u kojoj je ž ele og i o u ivio zločinac. na r hvać način na koji se R a osar p ie onaš a p a. Pr r r apat ičuvajt se R e osar ali je odust p ie. Nikad se ne zna na šo bist sve mog naićkad bist t e li i e u vr ht p avitljuljačku. K ellvn ot zast a Jor pi podaji kuć i jednog p odac up ie r r e. Povr už r emeno neki novinar zaobiđ kuć R h S e u ut olo- . ala omno pomot i Jor Bolna t r r ivš ie. i. ančine r ađ i već azr ujuć samu p sebi o t nu piču. S viš r led učje vor ve e azmiš o lja t ome da supug Ehana F da ima pavo saznatpavu piču i r a t or r i r r dolazi u nap da joj ot ije sve šo se zbiva kad R ast kr t osar odlaie zi p osjet i Ehana. K se najež e r i i već elly iš uke ona ne r niša. R je o t vat it t iječ ako r enom f t da se i zaler u t ski čuvaruzbude na sam sp vor i omen R osar iena imena. t ost ondje g eče t e ade ledaju ćza Jor dok ova i ie odbr do p ednišva za podaju nekr nina.

p ot šo se t njiog ovo t iče hova miš ljenja o Jor Neki su je odlučili p p ig ir i. U vor vijek su smat daje Jor pelijep i st no umir ali ie r a r aš š ljena i g ledaju na nju r avnoduš šo je daleko od suzdrljino. Na ulici i u t ovinama mnog koe ost r g i je je Jor cijeli svoj ž p ie ivot oznavala okr u od nje g eć lavu kad polazi. pkosećdr r i skim . K bi ih se pisililo da piznaju. t ž vog T je i piličan br onih koji su uvijek zamjer Ehanu . kao da nikada nije ni zakor r ačila u njihov svijetkao da . otuno nor at za t akve ona viš ne p oji. T su oni gađ Monr koji se p aju kako Jor o r ani oea it ie ima smjelostp i okazatse. ie. oko g lave zavež mar e amu i nast se skr i. r i li nešo pot nje i mnog pije neg šo su Ehana piveli u t r iv o r o t t r zat . A već ljudi ne t li ina r viš ni čit i novine da bi saznali čieba e at njenice. nikada do njih nije sjedila u š nitkup koli i ovala u velikoj t or g vini u H op pala aut illt u. čest ala it majci na njezinim nap ima da zadre ono malo pivat i or ž r nost šo im je ost t alo. A kat oji it li kad i ona uzvr i p led i zag at og leda se. Ponekad Jor nosi sunčane naočale kad ide obavljatneke ie i p oslove. D ug p nikad nisu odobr r i ak avali šo su se Ehan i Jor ljubili na bejzbolskom t enu za vr t t ie er ijeme t r ening t besr a.o je njezina pkosna osvet u t r a kojoj je jako už ivala. mnog su imaie. u r oj ali t dr skost kojom je odbio svečanu dodjelu piznanja onda kad je r izg jela kuć McC or a onnelovih. O je na p na osjedu koji pip njezinoj r ada obit t je čak i G i. sad kad zna daje t ako ivjet olike g odine sp avala uz čudoviše i sanjala u njeg nar t ovu učju. e ig ar svjet onazor kad se r o zločest p a adi om onaš anju. r omobile na š kolskim dobr vor zaot nim bavama ili donosila domać p a eciva s bor ovnicama za D an knjiž nice. t r amo g su ih sva dje djeca mog vidjet la i. neki bi mož r da se ad r r da ekli nisu u zadnje vr ijeme okr enuli od Jor zapavo. oči u oči. ali Jor iena sest A je bila p r nn a oznat p t a o ome da cr ijevo okr pema t ene r akvima i dobr ih p o olije vodom. ako amno i ped svima.mon piđ s dr e st re ug r ane. sada su se već r do opedijelili. i ni za ž g i ivu lavu ne mog shvat i u it kako ona usp ijeva t ž i. iz S hf R mit ield oada. koja je obično nekako st omodnih elji.

dok je kr njih polazio. I još ma onih susjeda koji su br ni. r i aj ež a voznim. O elj bi t bit r ebao umir i t it oliki br oj osoba koje Ehanu ž dobr ali upavo t dobr ljude C t ele o. No. odjeć zg vana. njihove dug odiš pve susjeke. oji nut o eš est jer ie zna da je oni saž Jor alijevaju. a lice izobličeno. T su oni ljudi s kojima joj se t ko sr i. osp e ag og nje r de. u og uć og ije svakom slučaju. Jor se osp ž i ie e. u cr o r venoj cr uz samo sr t i. oni koji je p oznaju znaju da p lače. n adije ost t na kauču s Mist om i g aje u. Pr ust elijep kosa a boje meda joj je zamrena. V A ima t još t zbog a je C li. i skr g p jast ž iva a od ukom da g a majka ili sest ne bi slučajno naš Pr ala je ur ivatvr i r a le. i t viš jer zat navlači zast e usr dana i ne dop t svom sinu da ide o or ed uša na gadski bazen. K je sama. ali s t je sad g ovo. knjiž ničar i g ođ G e. alosne bubuljice p ojave joj se na r ukama. bacali lopice. O je nast svojim n avio . čak i onih dana kad ni suzu ne p i. Nar avno.p ledima koji su u nju up eni iz dr er ili iz banke. est eđ i t izvoditmajčina p Mist a u š nju. vor at ad akljenom t r ijemu u r ukama dri dnevnik. Mislila je da se š aj r t ale. p ut r H iž op G ace enlev. sve dok nije op azila izr C az olliejeva lica. u nešo čeg ollie osamljen. ili on samo t kaž O r ako e. nog ama i p gudima. r e e ollie navodi kao r azlogzbog kojeg ne p a osjeć svog uje oca –g va i už novinar pomet sav t met čine g ner i. š a už Još r samo nekoliko t pije jedana Jor je bila pelijep ž ie r a ena. pemda je očajno vr e –t er ur se r r uć emp at e kr u iznad t eć r ideset up st njeva –t oliko da i t nje pebr dor eš r zo zr ijevaju. Asad. šo je još e t a u očaj. Ehan ima g t omile svojih p obor nika. i Jor se ie sama uvjer zašo on izbjeg ljude u gadu. koje navr e up atR h S at it i ut olomon mog li joj kako p u omoć i i up o inzist aju na t or ir ome da joj donesu slož enac koji u hladnjaku st nedir . kad g se usudi i sa er et od izaćna sunce. već vr im ot na ava inu emena por vodeću kuć iza zat enih vr a. oči su joj nat ečene. u ost i i. S ila t ava r amo pije ner koliko dana vozila se kr sr aj ednje š kole za vr ijeme t r ening a bejzbolske ut akmice i vidjela dvojicu dječaka koji su na C ollieja. ce. O izbjeg ljude. zag ovor nika koji su se nemar izvalili na t no r avnjak ped sudnicom i koji se r bave njeg ovim slučajem. er leda T .

a t je i p ost af u ovjer enik Male lig i nekoliko ljudi iz š e kolskog odbor No. sebi ih je pet io u pah i p eo. samo g t ot r iju er ledajućg vide da se p i a. u ljeno i mnošvo doš t ljaka. okup ljenih isp st od abala lip T su i ž iz Bost koa. ni o t ol ome koliko p i u sebi. uz veliku skup iz H idg t ssex inu amilt ona. C ambr ea. eg nule. dečki. čaka p ut op njezina. Njima uspkos. ig ir i zajedljivost alih dječaka i nor ajuć ost njihova izazivanja. ie je t shvat da viš niša neć bitist ma koliko g ona p ad ila e t e i o. čak i kad g je jedna od bačenih lopica a t snaž udar u lop icu. nast je p em kojim je r avio ut kr enuo. pest e s t . a r amena st isnula kako bi izbjeg sljedećnap Jor ao i ad. i oni koji su nazočni izvr su r olož T su i Ehanovi pijat vat asci. t je okup a. ali je šet već ta bila učinjena. T su i muš ci iz NewH u kar amp shir i Mainea koji su zgiješ u ž u i dobr bi im doš ea r ili ivot o lo . okajao.p em. New ona i E a. no ila at " ej. čiji se ž peokr ivot r enuo jednog običnog ljet jut Bila je p nog r a. gada se okup na K G g s R r ilo ing eore' oadu. u r vor r ep U it i g ž li s njom p i na zavrni posvjedni skup p avš a eli oć š r kod sudnice. sno asp eni. a okuš avala zašit i. O je dot n r peko t ena s t e baze i odrao lekciju dječačao r er r eć ž cima koji su vr ali C ijeđ ollieja. adoš ne r ovar o t azg aju ome da on ne ž pićkr u od kilomet i eli r i ug ar p oko sudnice. nije se iznenadila kad joj je odg ovor da ne ž io eli. Na t je p t it r en omislila na Jamesa Mor r djeisa. i oni na t at ome ost e. oze og tzavrni posvjedni skupove sp ne kolovoske noć Pola i š r ar i. viš neg šo je at e o t t a i sam svjest C lot pist pavitJor dr t i og an. onosna na svog sina šo nije p ust t op io ped mučit r eljima. mnog od njih izvjesili su na st i abla zast svojih gadova:u su pedst ave r t r avnici E et kao i oni iz ver t a. u ene ona je su Ehanovu f ogaf vidjele u H aldu i koje. uz p ut ločnik. C ollie je nast svojim p em dok mu se sunce zr avio ut calilo u očima. har t r ane r i e ie ušvo otr itje do gadskog sr t V se do sudnice p ledapat i r a ediša. O ima svoje p n lanove. a svjet kasnog p odneva pet ala mu kosu u lost a op r var svijet ut usne su mu se nesmiljeno i veoma odlučno st lož u. u t r elji r og kao i već st ina alnih g iju iz S ehousea. nalazi se s K . čula je Jor Bar ja Sar H r anit im" ie ney t ka.

" la at . ie ala mar –nije bila kod C lot ot uje har t kada je odlučila obr i g e ijat lavu. pijat V r elju. Jor je p ie oljubila pijat r eljicu u čelo. ali se C lot vr ila samo da se oposts Bar har t at e r i ney jem na kojeg je zabor a avila i ost avila na dovr ku. Bož t je još r O e. slat i mir inje ak r ima uš kast is. ali je sve viš i viš e e vr emena povodio kod C lot AJor je osjeć da je zaner har t e. avila š eš. at " idimo se. Nikad pije nije zap r azila koliko je C lot uist lijep i har t e inu a. r joj je r ie ekla da g ne uzme. " a Nemaš t skr i"r je." V ć t a et " apavo. D ulice je nekoliko kase ar t r it už miona u kojima se podaje sladoled. o st asnije. C lot joj je objasnila da je p r ila mnog snag bojehar t e ot oš o e ćse g ka kose i shvat da ć bitbolje da s t odmah zai ubit ila e i im vri. Šo g da li r t od se dog ne dop it im da vam piđ odi." " idjet eš i njeg op . ekla " ledaš I zg divno. " Budit opezne kad t e r amo kr e"savjet enet ." K su doš do kamiona." na " . hot r dogi cvr pž leče rene p dok zr pož zag ljivi. har t e. mog nest i. im et r do Jor koja joj je čala ie pidrala ot ena vr a kamiona. " ir Nalikuješ sebe.nešo vlast ogopost Net podaje zelene svjet e šap e t it r a. cvik. bojim se. ovao ih je Bar ney Sar kad je Jor doš p C lot " r tk ie la o har t I aznih ljudi koji su u. ko r leć t ić i noć ž i od blješava nef a. ma u ovom t r ku u t up eni i nedvojbeno p njih ima svoje enut o let ola čudne r azlog zbog e kojih su doš na ovaj posvjed." Bar je još ney uvijek ž u svom ur ivio edu. mislim da je Bar Sar t st Z r ney t k u alan. " volim ot i a da se ne r ž vor at Ne ić opost ." har t se pop na pst i p C lot e r ela r e oljubila g a zat sr na i zadihana dot a. cvak. C lot je p ila nat u kuad le har t e ojur r ag ć i Jor je najpije p u ie r omislila da se pedomislila i odlučila p r okr i g it lavu. ust e r u. r r im" ekla je C lot kad su kr har t e enule." "t no divno"nasmijala se C lot ali nije st Sr aš . šo ivat . T si ona koja i bi. " Nikad ne znaš hoć li nekog op vidjet eš a et i. R ecimo da nalikujem na Mar sovca i neka t ost ako ane. kad je C lot p har t oseg e nula za š ir koji je p eš om očela nosit Joi. na br š zinu.

" Z ečat su obeć ap ile anje zakvačivšmali pstkao nekad i r. Pr r nje ivcir omat r i okup ajuć ljenu g o- . A t učinimo. Neki su donijeli deke i r o koš e s hr ar anom. O zat sebi pipema zobene e o at na o rr p ahuljice s vodom i ug lavnom t jede. Na sebi je imala p ulover unat velikoj vr ini." ie o smije. davno kad obeć anja nisu t oliko boljela. t joj se p o r o očelo i sviđ i. nikada uiD o. S je bilo u r dok nije p ledala u C lot i pive edu og har t r u znala sebi da se t g ak čini gozno mog im u ovom t aj ubit r uć r enut njihovih ž a. odemo li na dr u st ug r anu. L se smiju čekajućda ot judi i p očne posvjed i dobr se zabavljaju. eludac st e i ona ima st ne ež r aš pobavne smet zbogž anja. znat emo da ko o ć je nešo ost t alo. zapavo." " nam šo ć Z t emo. i bilo bi bolje da t ist vr inu u ić o o ijedi i za t ebe. a a mjest u kr oj ulici nap a cat okon su mog vidjetš oke t le i ir r avnjake oko zgada dravnogur r ž eda. " amo se zavjet i da ć ut Mor ovat emo jedna dr oj slatljiug i ljane." har t je izg C lot e ledala mlado bez kose. i mor su neko vr ale ijeme kr itpije neg šo su naš p kir mjest S svog už i r o t le ar no o. Ašo se t Jor njoj se ž t iče ie. C lot usnice r har t ine eag aju na zr ir ačenje i p ojavile su se bolne r anice za koje je liječnik r ekao da ć uskor nest i." S ie O it u e o "lat ć emo jedna dr oj p uke s onog svijet Jor se na t naug or a a. Ubolnici se t ijekom liječenja t r ip esla okuš avala zamiš i p e na F idi i ljet ljat laž lor ovanje na koje ju je Bar obeć p ney ao ovestkad bude dovoljno jaka za i p . jer je u p oč uć joj osljednje vr ijeme uvijek bilo hladno.Jor se osmjehne. Bilo je st no pomet u gadu i t r aš r no r r ebalo im je g ovo p ot ola sat da dođ do K a u ingG g s R eore' oada. ako e ust st neć ot i. Na sjedišu izmeđ njih je t mosica čaja s mlijekom t u er i kut ušip kup ija t aka ljenih u K einoj p nici." i ie. " bavijest ć t kad t nakanim. ali ni jedna ne jede. djeca t r aju amo-t čkar amo igajućse lovice r i pi slabom svjet Jor i C lot sjede u kabini Ehanova r lu. p it ekar unjenih dž emom i kr emom." " obr složse Jor " t ikada nap im. a. " ku ivot Mislila sam samo na pomjenu adr r ese. pemda Bar t ne pest nazivatzobenom at r ney o r aje i kaš om. ie har t e t kamiona.

K oz it ko ko as ao u r mr t ak. S ila amo ne vjer ujem t djevojci. i p t g oni se ushit e kad ih on p t ošuju a. r uji est dr ulja koje su dječaci. ao osjet i svat t se noć nije naš međ odanima. i r ahujućod najg i or ." ie se dobr zag Jor o leda u C lot i op daje ova st no sumnjičava. da su i svi dr Z i . " aku Neki ljudi vode samo one bit u kojima mog ke u p obijedit i. znam." Ma ust i o. judi a k adi Ehana. t g otor t ako lasno i t snaž da ih ako no . p ovjer enik Male lig a uz p e." S je dr ve ukčije: način na koji sjede u Ehanovu kamionu t jedne ljet noć nadajućse najboljem i st ne i. još vr iz emena dok je bila u br s Javom." oj C lot p har t oseg za dekicom koju je donijela sa sobom. kao da su kockice i kao da se njihova buduć nost odlučuje jednim bacanjem. R osar je r ust cr kosu i lice joj blist obasjano ie asp ila nu a svjet ć bijelom p ut lošu.milu. " ono šo t har t u azi r aš Nije t i mislišO samo p . sada. i čim se on p ojavi g omila p očne p ljeskat L iz mjest i okolice znaju da Mar r za i. ona osjetbol zbogsvoje osamljenost kakvu je mog i i. Mar D r izađ na p k er y e ozor nicu. op askoš ali je ona pomr do kost na. iš ozva da iskaž u svoju p p u. mješani. odjevenu kao da je p ozvana na zabavu." " nam. na omaž e. amo na t r avnjaku. vide se War Peck i H r en annah iz kaf a. i t kako su njihovi ž i uzdr eg o ivot mani. p avili na t ag t ost r avnjaku. r C lot zna koliko je t t har t e o očno. op dijamanat koja st iz onih š a." " p i tt neke ljude pivlači nevolja. ljubav je nešo dr o od onog šo sam ja mislila da ć I p t ug a t e bit i. Na njoj je svijet lava haljina koju je najvjer nije p lop ojat osudila od majke i koja viš pist odr e r aje asloj osobi neg djevojčici njezinih g o odina. "t Williamsova kćr t " har tse ne sviđ izr Šo i adi u? C lot i a az svet na R ice osar ienu licu. r zla iju. ozor nicu koju su p li vat asci Jor i C lot ug odig r og ie har t ledaš R e e osar ie Williams. " ak. " na je p O omoć nica Mar D r ka er vja." " Nisam ja g ovor o ljubavi. t je i H Jor ić u al dan. baš u. Noć e ne je barunast t la i r š a. i ug i. T mislišako si tzaljubljena.

T je o knjig nade koja nikada nije zavrena. it g mu je t t da pisili g las ako ih r omilu da se zbije bliž i sluš g e a a p ozor H t no. i sasvim je jasno da odvjet iz Bost pivlači p nik ona r ozor . ali st joj je aju. ko D ao je r da se i Fed H t ojavi na p oš ed r ar p ozor nici. p or od op šo sve t isa t r kup i i p ić p ir ih mar eba it aket a ap nat amica K leenex da je p . p oljima. O zanost n mahne r ukama i ljudi se uzbur e. koje su se p ivot očeš ljale. R achelin dnevnik je u Jor ienoj t bici. on nije i. i ona je čvr o dri. a kad je p kaš očeo g ovor i. isp novčanika.mog čutsvi do Marlanda. ar najavi da ć se izabr i skup gađ iz Mone at ina r ana r koja ć otut i na jug Ehanom i p oea e p ovat s t omag i t at ijekom . a t se i osjeć Mar D r g ako a. r su u uke dž ovima i isp ep isuju' čekovi. odsjetna ono šo se dog i t odilo t amo daleko. p iš u zr i nebo se poš a t ovima gimizne i p ust e ak r ar r ag r p lavičast svjet i. iot ome kako dolazi kr S i se svojih dviju pijat aj. t onom dog elef ovor i izaš kr ulazna vr a u modr noćp ujućcest koile le oz at u .ukama je obglila svoju kć kicu A r i ima r r r er pil azlog a izg ledatp i onosno. y poš kr sp inu ni kr ona vr a šo vode u R r ao oz ar oz at t achelinu sobu. k er y odija. r vor r o šo je t it zap t o ko azio. r er leda y sa st r ane. skliska zbog nevidljive kiš pet ila u led pije neg ice. a t nosi ovakav dnevnik. a kad zat i od svojih susjeda donacije i obeć r až anja. dviju ljup djevojaka koje su kih se jednog jut pobudile a da nisu ni znale da im je t p a r r a o osljednji dan u ž u. Nije joj st a nikakva ut š og jeha šo čuje veselo klicat nje kao odg ovor ono šo Mar D r g na t k er ovor ne za nekog y i. L indsav i Jeannie. p is snova ost a š op avljen nedovren. Jor r st ž ie azmiš o p lja lavom nebu. e lost C lot pužr i u svoju uzme Jor har t r i uku e ienu dok t sjede i ako pomat r r C lot r je mala i hladna. jet r eljica iz sr ednje š kole. S dobrljudi giješ izvikuje Mar D r s p vi i r e. S ene t u i y ir r duž ing eore' ube K G gs R oada. nekoliko r imskih svijeć peost još čet t a a. I ost se sp avilo se da uvijek t voihi doinst er alat zvuči uvjer ljivo i ohr ujuć Tisha D r g abr e. har t uka ina isak jak. ut i om ja se. r alih od vr og srnja. k er ovoriz sr y i ca i vjer u ono šo g uje t ovor ali –on nije bio u Marlandu.

Jor i C lot vide kako se ot aju vr a sudnice. na aut odg r ocest i. i uope p na p ć alo amet C da ollieja uvlačiš sve t " C u o? " ollie bi mog ost i s mojom mamom. O zamisli kakva bi ila o akt ogeš na mog bitr la i eakcija mješana H t oldena." Jor se nasmiješpi p ie i r omisli koliko je C lot dobr p har t e o oznaje. val koji st r ujećvijug kr t i a oz r i zr L ust i. K bi ot ila ust ni g r ag ad vor a. D s." K bi tt učinila? eš i ao at " ad i o Neć t C ollieja nig ost i samog bez t dje avit a. ebe. K licanje i neobuzdani p oklici polomiš se u beskr r e ajnoj noćiznad sudnice. a t or a t nast r ada ade azuzdano klicanje. ie har t e var at K lac zelenkast svjet i r ovit e lost azlije se t r avnjakom. t da je bila najljepa djevojka u gadu? o š r " n je ht da C O io ollie i ja p emo s njim"r Jor C lot ođ . azmisli kako sjedi na dr oj ug st sudnice nasupot r ani r onom polazu u kojemu je James Mor r r jednost is. S umnja da ć se svi moe ćsmjest i u Black H se H el i st a ć mor i odsjestu hoi it or ot og e at i t E elu cono L e. ust V uzbuđ al enja p ene svjet na t okr inu r avnjaku. ne bi ost ok r avljala t ove. D bi hodala gadom. jer r kad bolje r zapavo. eče ie har t" i.suđ enja. avno sebe ne vidi t amo. UMarland? zapep i se C lot " on misli da bi t y " r ast har t I e. " e g p itvan. judi aju a dje ar kir ane. A šo ć ljudi u D li t e uke'D u r i kad ovi st s iner eć r uđ i naanci u r sendviče s p inom i salat od jaja na pep uče ilet om r ečencu? oH ć li im tljudi sp e i omenutdaje goblje odmah g e pi br u i i r or r ijeg daje sljez koji t amo r e br no njeg ast iž ovan? oć li im r i da H e eć je R achel Mor navr ala do D r is ać ukea skor svake subot i nao e r učivala C oca-C od vanilije i p r s vinskim oct kao i olu omf it om. Fed H t ot r ar p r udio s njom o t ome r ovar i. p i onad st abala lip D a. et i r e ug p ozor nici: ave Mever dvojica čuvar i s njima –Ehan F d. lasa ne bi isp ila. anas se malo odst ilo od pavila i dop ilo Eup r ust t hanu da se p ojavi na posvjednom skup ali t se mog i očer u. ona bi odvjet azg at nika uvjer da je t t ička p r ka. s mjest g su p avu ak. I ina je da bi ona u H st oldenu bila nevidljiva ž ena. O st eg nit nije sp vu r iju ko at omenuo Jor jerda se ie . u " it har t e. t međ sve ovo? up a C lot Neć a ust i u. o lo . izvan gada. A oni baš o učiniš Č irčovjeka se piključiš dr ima na li t e.

g H ubimo se odavde"pedložC lot t one . i bili su t daleko da su mog biti u dr uni ako li i ug g oj alaksiji. "eliš ićg e? up a C lot Ž li i or " it har t e. U at i za svu iskazanu p p u. Mar D r st s Ehanove lijeve. način r dje r na koji bi p nut p odig im alcem davao znak svakom dječaku iz svoje momčadi. Podig su zdr ene r u zr p li už uke ak. omog li. onaj dnevnik u njezinoj t bici p i kr it r or očet var i. niz ulice? " ajde onda. Jor se Ehan doima neobično sit u daljini. t ljuje svim onim br nim. ako r " ne ž Ne. a. ost i p avit osao i obit samo da bi njemu p elj. R azmiš li da se već st i ne mož skr i onako kako je lja ina var e it Ehan pikr svoju poš ? amiš li da ć ako samo kot r io r lost Z lja e.o su njeodrava t t g pijat i susjedi.kivat T je Monr gadić i. t i učiniš D g ako e. t dalekih. Ehan okup zvr ivš otor t ljenima izr azi beskr ajnu zahvalnosti ljudi uš kaš jedni dr e kad on p . a o ješ r Z nala je kako bi je pivukao sebi uvečer kako se osjeć dok r i ala ju je on t pivlačio. zvuk koji bi o poizveo neg duboko u glu kad bi bio nezadovoljan. sve dok cip svih okup ele ljenih ne budu okr vavljene. kako je jedanp i p ut očeo. a neki ć s njim otut i i u Marovi r elji e p ovat y land. ut e ug oče g ovor i. o oe. Jor p ie omisli na onaj dan kad su im se ž i r ivot azdvojili. da se čini da ni one nisu onakve kakako vima se doimaju. p ut t r lost ila r op neke nesr e na aut eć ocest ili komada voć zlat izvana. r i har t e e. S joj je bilo p ve oznat –način na koji je hodao. a kr bude t niz p v ekla ločnik. bez obzir na t jesu li usp no odigali ili ne. r koji p ž Ehana. nog vogi nejest ivogiznut O je mislila da g p r na a. a oznaje. a sii. r akne napijed. i da ć nast i sve dok t e avit r avnjak oko sudnice ne bude okup kr an vlju. elim p i t oć amo"r ona C lot . ulju op zvijezda. kad se Ehanova poš izlož ped svima. objedonosno i p nade. Pr it a ilaze sve bliž da g bolje e a vide. ok omila okup ljenih p ć a Ehan zahvalješe. eče har t i. a Fed k er oji t y r H t desne st ar s r ane. Net mu je ie t an ko za ovu pig donio čist bijelu koš i on u njoj sjaji p ut r odu u. Pr oep znala bi g bilo g samo p onomu njeg divnom osmijea dje o ovu hu. odanim ljudima koji mu puž p iž r aju ot . kako bi g bolje čuli.

enuš ar ališ t kod S ehousea. ali ne uđ e unut I e af oš r onako je unut a. aje a u ost r o t oe ost r kad su na t mjest bila samo p i st om u olja abla jabuka sve dokle je p led sezao. T su blizu da mož ako e čutkako joj sr lup a čuje i svoje. mu se čine peuske za njeg na onoj svjet i uličnih svjet r a. . a r amu je iskr kad je udar o ogadu. boje. R ena avmond. r a pazno i ondje je samo ot War r ac r Pecka. g r t ume se jako klimaju. I z navike. odmah nad kr njama.p u. nađ e se na cestza H oš i amilt skr e na p kir on. lost iljki. T mjest je samo njihovo. a da bi nazočili posvjedu za Ehana. ali još ljat . t t sa a t p oznavao. ali t neć ost i dug O og ako e at o." I sam C ollie t r no ž da je miljama daleko od Monr enut eli oea. kako su t činile dok su bile još o djeca. O g ovo svake večerdolaze u t st u kuć nit ih ne ni ot i u ar u. hot le T kuć t p ojala pije neg šo je Monr p ao gad. C as at olliejev bicikl je pilično unišen. bae ko dje o o r pivr em r emeno. eče C lot " da g nikad ne bi ni up har t Mož a e. i K i C at ollie." G olemi mjesec visi na nebu. Pr olazećp i oznat ulicama na koje je naviknutsve im . Usvakom dr om or ie har t e r ug dijelu C ommonw ha ovo je samo ug ealt odna kolovoska večer . V ić le t eet ečer se K dovezla biciklom. ova abla zast u nebo t čak i u t mr ir e om aku zauzimaju peviš mjest C r e a. jer kad se odselio u bakinu kuć ne mož se pisilitp ot u e r i onovno ot i u Map Sr . oš " Nemoj t r ako azmiš i"Jor zat i oči. ollie obično dočekuje K na ug at lu. i ce a. i sjenovit lip st e. koji vodi p osao. i t nekoliko g iju koji su ili pest i ili peviš ek ost r ar r e zbunjeni svime. t se sad oboje voze na K inu ivio io r e at biciklu do one nap t kuć izvan mjest C ušene e a. ie vor uvijek vidi mjesečinu. ko nadzir i nit ne zna g su. ollie sjedi iza K ar at ukama ju je obujmio oko st r uka. Naš su jedan st i kauč koji su p avili u li ar ost dnevnu sobu i op bili se dž nim svjet skr ep iljkama i limenkama g anih p a –u t r evini p azir ić oj uš unoj kr ina cig i kamenja. Jor i C lot se odvoze iz gada. " t noćne bih imala C Bez e i ollieja. oznala da nije bilo mene. O uključiš r ne e adio. r t " Nisam t one noćt e i r ebala pisilitda p eš mnom"r r i ođ sa . bilo g samo šo dalje od Massachuset i sveg šo je ikad dje.

L o je na izmaku i t u zelenu izmag jet one licu. sjeć alo emena. eče ollie. o or vukućse p i olako. Z njih ć ljet a e o uvijek značitbaš o. K p ane r ne azg aju ć ad ost kasno i r akuni zavladaju kuć oni odlaze. om. nemoj me nikada nap it ali ne r ni r ust i. r ovar uope. U vijek je t najt i dio večer–p at u o ež i ovr ak gad. a oni st iskali jedno uz dr o ug na past om kauču koji je bio nap t mnog pije neg šo r ar ušen o r o t su se oni r odili. r H odajućmr i ačnim." K maš naokolo cig et kao da ne marza C at e ar om i olliejevo miš ljenje. K zakaš od dima. Međ njima se p e dimna zavjesa i odjednom se u odiž K pep i. K ao oz ak a p omar se r riš a či aspš e. samo cig i daš e t eć le čice. p t o ome kako nisu ž eljeli zakor i u buduć ačit nost –još ne. e u u evet vr a su zaključana. a pozorzasunom zat eni. . e. ali t čine sp o. eče iječi. O i se nekako skr sjet hanom. mir ulicama pidravaju K in bicikl. odig kr mr kad g je otuhnula. S amo jedna r moiječ g im je sr slomitu komadić V la ce i e. Sr no je čutkad t t aš i i t kaž najbolji pijat ali K mu ne odg o e r elj. sp r r ug ne ominju posvjed kod sudnice. "o tje T i baš lup g o. t su čak i ljudi koji su nazočili skup već kr u. S je sve dr iž r ad ukčije. i sve t peo r t eno u paš O aju da im je ost malo vr vor r inu. čak i onda kad ost e. ečer kr r e na kr as oz up ovu g ledaju mjesec i opezni su jedan pema dr om. at ovor Molim t p i. R osar je bila u pavu. shvat i da ć ovaj t at r laš ivš e r ak p itdok su ž enut amt i ivi. Uzr se at r i vor aku komeš komar i K zap jednu od cig et koje je ukr aju či at ali ar a ala iz ladice R osar ieina noć or ić zbuni je dim koji se p nog mar a. L o ć p itp i t ar jet e amt i o t ome kako su se g lasali zr ikavci. S aj uš vaki p kad t dođ ut u u st r ahuju da neć niša zat i. omisli. at lja " Bolje tje da pest i r aneš t . je sve dr ie r sad ukčije medu njima i oni viš na t ne mog ut e o u jecat Ne r ovar viš onako veselo i i.imaju osjeć da se sve ur ava oko njih. kao da je sve ono šo bi sad r t ekla ili učinila bilo p r no. azg aju e bezbr no kao pije. ogeš " ž Ne elim viš bitovdje"r C e i . nim r ž at K asno je. namrtse C s im" ši ollie.

T je blješava da je zabor at ako t avila kako se zaklela da viš neć vjer i u t e e ovat akve st i. r r . r ičast neke koje nit nikada nije vidio. a e eć u sebi. t pat i. abr i. svar ust o or za ki kor im t ak r snag volje i hr ost K a u kojoj je pije eba e. K pet ost ak p a do kuć pečacem peko at r r či at ut e. a sada isp t i zbogt a. ci ele r avitsvoj p . G ovo je s njeg e t e ovat ot ovim ž eljama. ali bez obzir na t –zna.Č udno je t šo se ona već o t osjeć kao da ju je nap io. r o t ut amo u S h L mit ane. C ollie se zag ledao uvis i pomat nebo osut zvijezdama. uje aknutdalje. ona nog pit zaž eni op ak. " až nešo!p Z eli t " ovika K . na oduš p ka okori sad p a cijenu. eče at las učini beznačajnim. C ollie se zaust čim dođ e do ug Ne usuđ se kor avi oš la. nije sig na da bi mu nedost ur ajala. ž e. R og r ukama joj pođ e t r oš r O je dala nci. D se viš nikada i ne a r a o a e vide. Poljup cem joj iskaž sve e ono šo osjeć a onda p t a. Zak je g i usijan i t ih usp ava. C ollie joj okr leđ i ona ne mož vidjetono šo on osjeene a e i t ć pema njoj. kao uost i ečat alom i svi novi vlasnici. a eno aša og "ve ć učinitda t usr im"r K i njezin g joj se S u i e eć . a iskr p ješ u om r isne ar uš ice olet e zr Ma koliko daleko on odlazio. r r a o Bijele. čak i njoj samoj. I at ut už e. Č i nekog p u daljini t r ne osp ag uju a sa kad je zalajao kr noć oz . ko K p leda pema nebu. Č i uju zvuk vr pskalice g ode G e. O dbacivšcig et na p i ar u ločnik. objeg pema S hf L e r mit ield aneu. T očno iznad njih jedna se zvijezda ot kine sa svog mjest a a na blist avom nebu. T se C ad ollie nag i p ne oljubi je. ona g se nikad neć odr i ak. ne onako pavo. ali – var kad p onovno ot i oči i p leda u C vor og ollieja –p ade joj jasno ost da on viš ni u šo ne mož vjer i. C ollie je otr i kuć pije neg šo se on up i bakinoj. uć r ž sljedeć e se t ivio egć jedna podat kup ž na počelje st r i. ili a ust mož t sama sebi sad g da o ovorkako se ne bi osjeć loš kad i ala e se t uist dog o inu odi. šo t dalje od nje. S i lać amo je dvap u ž u neut ivot kog iskr voljela. ne r onako kako bi on nedost ajao njoj.

osar a zat lag odg ne ie. un r nja ova. Sr no joj je hladno. od okr t aš ini se da je svemu kr a ona t niša ne mož učinit " ad li ć aj. p Pr ani" oviče K . S i Mjesečina ulazi kr pozor r var i sve u sr no i p oz r pet ajuć ebr lavo. ež i t e okr e ivot " est . onda na t o jako dug ne pest mislit o r aješ i. K t net p aj ad e ko oljubi onako iskr eno. lo zo shvat K se sklup i. t se K p va at r r až e at op kr R ne oz osar pozor pobudi sest kad se sp i na p ien r i r r u ust od. zaključana. K ? r če R osar ug ie. " a nisi mož mislila kako ć se udati ž i sr no do D da eš i ivjet et kr ž a. R osar ne ie očekuje da ć se K bacitna kr . u t osjeć samo na r r ar ine r ku a nog i t e jeskobu. ali vjer da t g uje r eba t itonome šo t p eć u ž u. a a. at čala i nog pivukla gudima. S su vr a. Nikad. kvr ie r cnuvšut i ičnicu. ledavšsest kako st u mr i r u oji aku." Nekako se deke na R osar ienu kr u uvijek doimaju t e. kao daje p . kao šo ne bi mog zae at i evet t la mislitda ć se K u ovo doba p etkr pozorali vr br i e at op i oz r . a sr joj lup kao u koš ce a nici. p aj onih zamr r Sr eet okr ačenih izlog g e u Wor a or t hing . inoj uci. D e se vjet . ha? a nisi t aja ivot T oliko g a. R osar se pene i. K ? R lup at" osar povuče ie r r kr sest kosu. K e je pest i boljet " at r om pijeđ peko op r at i? K pst r e r ekline ne sest r r Njezina kož je lijep ali ož neć ot i. up svjet " at" eali lo. at " jer me"nasmije se R Nat aj . p e r r okuš avajuć i zaust i sva svoja čuvst avit va. G joj je snen. I ollie o t C ome r azmiš dok se vuče do bakine kuć duž lja e Font t a. t iž ar r gm udaru kuć a K p nov r i u. i pednja i st nja. osar se pot ne da ug svjet ie r eg asi lo. iljci e ić " Mislila sam da si shvat . Č r at u. a evet ež jast mekš R uci i. jer las onovno zasp "mirse.t r avnjaka koji je gozno neur r edan ovog ljet p t i kor a a. u t e i. a ima samo sedamnaest odina. br i već pouji je r bada. at omno osluš kuje t zvuk. nasmije se R ila" osar " ie. O peskače peko sp t i kamenja." ala. " sp Na avanje"t ala ju je. im ano ur sest K se uvuče p p ivač. O sama već uku oz r inu na smiješ dug ne vjer no o uje u ljubav.

r u zadnjih nekoliko t jedana. ona osjetsvu onu i ljubav pema njemu. snaž i jače neg ikada no. o pije. Č se kao aj vo ini da je posvjed kod sudnice bio f koji su već ledale. leda t ko vozi i osjetolakš i anje. Z a t r ak se pest i da bi se mog naćoči u oči s ocem. r G se t nalazi? zna. sad je nekako odlučniji. K dje o Ne amo ide? u t nije sig an. a onda polazi kr st e uličice nad kojima se nadvijaju r oz ar lip i hr ovi. I ast dok t polaze. s onom lijep svijet kosicom. ok ie azmiš o t lja ome kako je C ollie bio lijep dijet kad je bio malen. onako iskr r eno. olazećp aj knjiž i okr nice zast ade. da e. " oć sa mnom? p H eš " ozva g Jor kr ot en pozor a ie oz vor r . ali C ollie za t ne mar Pr o i. Jor r u. i o e om lom u kakvog je lijep a dječaka izr ao. Nedvojbeno je nar ao. C ollie uđ u kamion. on st na mjest Pog o og oji u. pedr ilm odg r st koju jednost ava avno nisu mog odg le ledatdo kr i aja. ć ovit . kao da je t a o r ut udinac u gadu. Zak mir e na sump i slat jabuke. ijuckajućC lot omiljeni zeleni i har t in čaj koji ima neobičan naziv: cijep dr nosi vodu. peenut r r aš ao i r mda zna da je t nemog e. zag ledavšse u mjest g je nekad r st a jabuka West i o dje asla ar f ield S eek-No-F t . Bit e hir iji. ug leda očev kamion. S r vjesna je da ć on p atdr e ost i ukčiji čovjek od onog kaa kav bi bio da se niša od ovog nije dog t a odilo. p aj ispep enih gana jabukovih st e ast okr r let r abala koja su još uvijek p edana uz cest K or u. V je odavno poš njeg r e eć r ao ov edar st sat on očekuje da ć g majka isp ivatg je bio. No umjest t a. O Ni o ur n začuje zvuk sir ene. zadrala se sa C lot i Bar jem jest ž har t om ney dan sata mož i viš p . p ip je C o uć t vor a ak olliejev pvot nag p r ni on objeći odmag i peko p kir t i lit r ar ališa knjiž nice. O ala je dokasno. mir i niji p ovučeniji.t onu. Mog bi biti t ama milja daleko. No ip pomijenio se a og ast ak. ali veni i e a it i dje ona i ne sp omene t da bi on u ovo doba već r o t ebao bitu kr i evet D se voze. a kad se okr ene. asno je i mr ačno. Ehan je u zat u. ollie p leda kr og ajičkom oka. C ur her r iš or ke ollie osjeć kao da sve t vidi pvi p . T je samo njeg mama za upavljao ova r čem. on zur ako r i kr pozor ledan u mr oz r zag ačno susjedst i p iho zviž vo ot duče. " li dobr " it g ao i isuć Jesi o? up a a Jor a kad je C ie.

imat e manje st ljenja i znat ć viš bir i one kojima ć ć r p no e e at e vjer i. O je dječak čiji je ot nekog ubio, et t je on; ovat n ac a o o onaj koji odbija r ovar i o onome šo se dog azg at t odilo, onaj koji izlazi iz sobe na sam sp omen očeva imena, onaj za kojeg ć a e ona učinitsve, samo da g p t i a ošedi. "t misliš t Šo o ome da se odselimo neg daleko? Jor se dje " ie t zvučatvedr Prt r udi i o. i ome ona ne misli na Marland, već y na neko sasvim dr o mjest "t misliš t ug o. So o ome da se odselimo u neki gad, g bismo mog biti činitono šo ž r dje li i i t elimo? C ollie je p ozor sluš " no a. Aod čeg bismo ž a ivjeli? " la " Mog bih se ja zap i kao učit oslit eljica. Post ag oji encija za zap ljavaoš nje koja ponalazi r r adna mjest u svakoj dravi. Ne bismo bili a ž bog i. Nar at avno, ako odlučimo ot i." Bi li t bilo daleko ić " o odavde? " e bit a i ne mor " Mož i, a." "elio bih da bude." ollie bulji kr pozor Ž C oz r dok polaze p r okr sr aj ednje š kole i mr ačnih t ena iza nje. " ž er Ne elim g nia kada viš vidjet e i." " ao bi se pedomislit Mor ć pičekati vidjet Mog r i. at eš r i i." Tudi se da joj g ost mir i čudi se kako mož g r las ane an e ovor i it t ako. O ajućda g sjeć i ovornešo vr blizu laž ne r i t lo i, ekavšbaš i niša. C t ollie odmahne g lavom. " nam kako se osjeć Z am." li JoA r je veoma svjesna t a da se t mož i pomijenit Ujedie og o e r i. nom t r ku mož nešo osjet i –ljubav, pimjer –a već enut eš t it r ice u sljedeć sve ono šo si mislio da znaš osjeć mož bit em t i aš e i ist r eseno iz t ebe, ost avljajućt paznog slobodnogda mož i e r i eš osjeć i nešo sasvim dr o, nešo šo nikad nisi ni očekivao, at t ug t t nešo novo novcat T t o. ijekom sljedeć dana Jor je r eg ie azmat r ala šo bi bilo najbolje za C t ollieja. K a joj je ispaž uć r njena, p okuć vo p r st ospemljeno, a A i G i p nn ig omaž r st i st i u azvr at var koje ć ost i u p umu R h S e avit odr ut olomon. O na hru slaž ne p u r ar zdjelice i mot p e, pskaju deke u kut asp ene aju laht r ijama kug licama naf t alina i ono bolje p osuđ st e avljaju u zašit omot t ni da se ne bi okr hnulo. "t šo se dog a kad najednom mjest ost Eo t ađ u aneš r t inaest g odina"r A " r tvladaš var , eče nn. Najpije i st ima, a onda st i var

ovladaju t obom." I nn se nat A r agmajci doselila g ovo paznih r ot r uku. Pr bi ije bila ljubomor na sve ono šo je njezina sest imala, ali sada na t r a joj se sve t st i čine samo t et Z r e var er om. a azliku od nje, G i je ig skup ljačica. O se p na onosi t šo ima sedamnaest arcip ime t p i ela i dvadeset est ulover i očit joj se sviđ već onih st š p a, o a ina varkoje p a. i akir " ad p eš f K ođ na akult , moćć p et i eš onijetšo ž "r joj i t eliš, eče Jor ie. G i je osup a. " ar tne ž ? ig nut Z ih i eliš" " na sebi uvijek mož kup i nešo novo"objasni A kć O e it t , nn er K je G i ot la g e donijetjoš t nog i. ad ig iš or i zašit omot A se a, nn okr sest " ad sam odlazila, nisam ž ene r K i. eljela niša uzet Ne t i. kaž da i tt em i r ebaš ako. Ja sam zadnja osoba kojoj se t t r ebaš obr itza savjet ako se mene p a, onda ć tr i kako mi at i ali, it u i eć se čini da ne t r ebaš ož i niša šo je pip p eljet t t r adalo t i Eebi t hanu. " da se samo ne ž Mož elim p p zat atst ima." otuno r i var p " da." Mož " li tne misliš ako." A i t Nikada nisu r ovar ovako i Jor nikada nije drala do azg ale ie ž sest miš r ina ljenja, ali sada ju je zanimalo. A je znala zaobić nn i pet anje i r i u lice ono šo misli, ali čak ni ona sad nije r var eć t znala r i šo dalje. eć t " Jedino šo sig no znam"r ona Jor " da kasnim na t ur , eče ie, je p osao i da ć t p u e odupijetu svemu za šo se odlučiš r i t ." T a p odneva, p og op omaž i majci oko kuć Jor r uć e, ie azmiš o lja t ome kako se čovjeku u samo jednome t r ku mož pomijeenut e r nitž . R i ivot azmiš o onom deset odiš lja og njem dječaku, koji je t r peko p čao r olja, suznih očiju, dok mu je kr ž ila pst i o v ar r e, svojem dr om sinu kojeg je, dok se pi dnevnom svjet š ag a r lu et u leđ udar bejzbolska lopica. O p ao, a ila t na omisli na onaj t r enut nep edno pije neg šo je aut ak osr r o t omobil Jeannie A kins t udar u ogadu, kako je sig no svir r io r ur ao adio i kako su se vjer no Jeannie i L ojat insdav smijale, onako kako se i ona smijala

onog jut pije neg šo se začulo kucanje na njihovim vr a r r a o t at ima. Neg nakon večer u sumr Jor iznese t on na t dje e, ak, ie elef r ijem. Baš čudno kako je zap ila br kao da g je zvala cijeli amt oj, a ž . T on je dug zvonio pije neg šo se James Mor jaivot elef o r o t r is vio. " alo"r s pizvukom nevjer u g H , eče r ice lasu. O ne pima n r t onske p elef ozive, a i ne ž ih. " sam." eli Ja Jor osjeć da bi joj on mog sp itsluš ie a ao ust i alicu, no umjest t a James r " o st vi." ao da su st i dobrpijat o og eče:At e K ar i r elji. Pr oznao joj je g a osim t a, ne zamjer joj šo g zoep las, og a t a ve. Pas zalaje, a Jor se nasmije. "erus"r " ie F g , eče. Jedan jedini." " li t Je amo još uvijek onako vr e? uć " " Mislim da me ne zovet zat da bist sa mnom r ovar e o e azg ali o vr emenu." las Jamesa Mor uvijek t zajedljivo zvuči G r isa ako kad p omisli da je net neiskr a t je i sada. "t se doko en, ako So g odilo? li sve u r Je edu? " " u r je." ie sjedi u majčinom ost Je, edu Jor akljenom t r ijemu; kuć joj je podana, supug zat u, ž unišen, ali nekako a r r u vor ivot t joj James Mor p e r olož r odiž asp enje. Pomaž joj r is e azmislito i onome kr šo su sve ljudi na ovome svijet spemni poći oz t u r r i koliko sve hr ostčovjek mož imat " abr i e i. Mislim da ć u pež i." r ivjet " ja t mislim." I ako " n ž da i ja s njim p em u Marland." O eli ođ y "o me ne iznenađ T uje." Jor začu kako se vr a zalup e;o James p t van p ie at iš t uša sa dok se mr sp t nad p ak uša oljima. O joj ne ž niša loš O n eli t e. n se ne bi okr enuo od nje ni kad bi je vidio u sudnici, ne bi je p ot ao s cest i da je vidi kako se vozi kr gad. jer e oz r " e li počit dnevnik? up a on znat eljno. " Jest r ali " it iž Akako? D g silom ot im? " ladio bih se da je ključić njeg a a vor " K u a." V ečer sp t i t i u Marlandu, t noć kolovozu osuse uša, u y iha u t zvijezdama. a " šo ć se dog i kad g počit " It e , odit a r am?

" nda ć e znatšo ć e"r James Mor O et i t et , eče r is. " , t , nasmije se Jor " ao da me jako dobr p A ako" ie. K o oznajet e." "asvim dobr S o." " ja sam mislila da njeg dobr p I a o oznajem." Jor čuje kosove, t ie amo vani u čempesima. O zna šo ž r na t eli od Jamesa Mor r a t zna i on. isa, o "o nije bila vaš geš , r joj on. T a r ka" eče T je dar o koji joj je on p oklonio, i t t o r ajan. K asnije t večee r ona ode do zat a, unat pijet oj gmljavini i p i, vor oč r eć r onese Ehanu večer Nebo sja, kao šo uvijek sja ped kiš a cest t u. t r u, e izg ledaju kao da su smr vljeni dijamantp avljeni na asf . i ost alt Jor se vozi p aj onih r ie okr edova divljih ljiljana koji ć najviš e e za t jedan-dva pocvjet i. S r at vaki p kad se onuda vozi, obuzut me je neop isiva ž da se okr za st osamdeset up elja ene o st njeva i vr i ot at kuda je i doš R la. iječi je p očeš izdavatčim je skr e i enula u K ingG g s R eore' oad. Put do zgada dravnog eda p em r ž ur azi na kr aljevske vodene kokoš koje se skr ke ivaju u močvar ama Marlanda, pit y r ajene i t čak i kad im se pibliž op ihe, r ava asnost . Jor p kir iza zat a i kr st ie ar a vor ene azicom koja vodi do st r až njih vr a, izbjeg at avajućsve novinar i one koji bi je t mog i e u li dočekat S i. inoć zap je uhao vjet i još ar uvijek st i st r uji r liš esa ć sa st e abala. S amo se nekoliko ljudi okup na t ilo r avnjaku isped zgade; tp r r zadr obor p ut i nici op lijep R e osar Williams, ie War r Pecka i Mar D r koji r ovar s D ena ka er vja, azg a aveom Mever som, dok ljudi skup ljaju smeć koje je još pet e od r hodne večerost r i alo azbacano p t o r Jor p uri povuče se kr avi. ie ož i r oz st nja vr a pije neg šo je oni op e. Mali je t gad, i r až at r o t aziš o r zat je već zap o ina oslenih u zat u uviđ vor avna t dop t Joe ušaju r da dođ u p ie e osjet kad g t njoj odg a. I ina je da se od o ovar st p očelo g ovor i kako baš ne dolazi r kat i edovit a p o, očelo se š uš kati o t i ome koliko čest navr a R o ać osar Williams. ie D lo je dot da su ljudi koji su zap oš le osleni u zat u p vor očeli čekatda se p i ojavi R osar a neki su p ie, očeli i mašato njoj. ti

Č je i D ak ave Mever vjer i p t čovjek, sanjao da g s, an ošen a R osar t i da p ie r až objeg s njom, pemda se, na svu sr u, ne r eć pobudio u svom kr u, uza svoju supug pije neg šo je i r evet r u, r o t saznao bi li ono njeg ja iz sna pihvat R ovo r ilo osar ienu p onudu. V ečer su oba dež na čuvar Fankie L as ur a, r inks i R er avvog L son, r azočar shvat i da je t samo Jor i da ped vr ima ani ivš o ie r at ne čeka R osar No, ip su vr ljubazni s njom kad je p iš ie. ak lo ust e da ude. Fankie, koji je s njom iš u sr r ao ednju š kolu, ali dva r azr iza, pet uje joj t bicu i koš u s hr eda rr až or ar anom u kojoj je Et hanu donijela njeg omiljene p ove oslast sendviče sa salaice: t od jaja, kolače nat ljene limunom, salat od r om op u ibanog kup p usa omiješ s mr anu kvom i domać majonezu. u "r D ekast vr o ijeme vani"r Fankie dok vodi Jor do za, eče r ie t ske ć vor elije. Fankie je pilično uljudan, ali oduvijek ima onu r r zločest cr u sebi, p se t i sad nacerkad st oš do Eu t u a ako i ig e t hanove ć elije. " I ep mat osjetg odine Bell"zazva g Fan, osp , a r kie, kr ajičkom oka p ledavajuću Jor i očekujućnjezinu r og i ie i eakciju kad g nazvao pavim imenom. aje r A Jor ne r ir a i zašo bi? li ie eag a, t Njoj se sad već čini kao sve san: način na koji ju je ljubio, način na koji g je voljela. Poa mične r et koje se ot iš doimaju se p eš ke vor e osve st no, kao i var odjek Fankiejevih kor u hodniku nakon šo za njom zat i r aka t vor vr a, a on se vr i u svoj ur at at ed. "i i ne znaš T koliko mi nedost "r joj Ehan. O joj aješ, eče t n piđ ali njoj se učini kao da čuje njeg g iz velike daljine, r e, ov las s mjest g se zelene p i g je paš t cr a dje olja dje r ina ako vena da ost avlja t anak sloj na ovr niku i or at ukavlju, cr vena p ut op najcr venijih r a. K je on kr zaglit Jor se okr od njeuž ad ene r i, ie ene g K ar s hr a. oš u anom odložna kr i evet ost t leđ i ane ako ima okr a pema njemu. D st t enut r ok oji amo, na t r ak p enut omisli da čuje ocean, ali t nešo huči u njoj. o t " Nisam mog unijett mosicu zbog t r la i er ošr ubova. Pr p ih etost avljam da misle kako bi je mog r ao azbiti kr inama si pei hot r r i ž ili ozlijeditnekog zat sam tdonijela samo senezat ile, i a; o i dviče. Č mi se da sam ih peviš napavila." ini r e r

" p Ne osjeć uješ me, Jor G mu je t aljiv, onakav kakav ie." las ug nikad pije nije čula. "ve r e i r e." r S jeđ jeđ Jor g p leda. O i kako se u njoj sve uskovit ie a og sjet lalo. " k mi je r Mar ekao kako se p onudio da ć dolazitp t i e i o ebe dovozitt na posvjede, ali da tnisi ht ić Ne ž ni r i e r i jela i. eliš azg ato t ovar i ome, ne ž me ni vidjet a t eliš i, oliko mi nedost ." aješ Jor p ie omisli na kosove, na t koliko je mog e p o uć oznavat i nekog p ip se p p iznenaditonim šo se p a, a ak otuno i t okazalo da je t net aj ko. " sam na p Bila osljednjem posvjedu." zgizla je nokt sve r Ir e dok nisu pokr ili, mali cr p r var veni olumjeseci koji je p odsjeć aju na t kako budna sjedi noć i gize se. " har t i ja smo o ima r C lot e bile t amo." " si t Bila amo, a nisi se p ela na p op ozor nicu? Nisi doš g e la or bituz mene? i " " je st na g va." vuči t kao slaba ispika, čak i njoj Bila r aš už Z o r samoj. S lično onome šo C t ollie g ovor " si okr en ljui. Bio už dima." " li nit od njih nije bio moja supug A ko r a." Jor osjeć koliko je p ijeđ ali shvać da t nju nimalo ie a ovr en, a o ne dir O p a. na omisli na C ollieja u onoj st oj, nap t ar ušenoj kuć i, kako čuči u mr aku. Pomisli na sve one g odine koje su poveli r zajedno i obeć anja koja su dali. D je mor petost i kaa ala r p avit mo ć je ž odnijet nikad ovo ne bi mog ni zamislit A e ivot i, la i. li sad su t i nema izlaza dok ne zavre s t u, š im. Ehan sjedi na kr u, r sp t t evet uku ušenih u kr Nije ljut ilu. na Jor Z r je p p smir O okr ie. apavo otuno en. d ivljenih se očekuje da ć bitt e i jeskobni, ali Ehan je ponaš mirI t r ao . mao je i viš neg e o dost vr a emena da o svemu r azmisli. Punih p naest odina, zaet g pavo. r "eliš Ž znatkako sam tmog lag i, p et r i ć t i i ao at a o, eć u i ist –bilo je lako. D o nisam mog r inu ug ao azmiš i o t ljat ome, a kad sam konačno usp činilo mi se da se sve t dog io, o odilo nekom dr om. K da je t bila neka piča koju sam davno poug ao o r r čit t davno da je se jedva mog i sjet i. Nije t nalikovaao, ako u it o

lo na laž Nisam se osjeć kao da p i. ao oznajem čovjeka koji je sve t učinio, i ni sad se ne osjeć t o am ako. Ja nikad ne bih učinio ono šo je učinio on." t Jor vadi večer iz koš e, ali Ehan joj uzme koš u s hr ie u ar t ar anom iz r i odložje na p samo da bi ona pest t it uke i od, r ala r i až p njoj. O ž da g ona sasluš V se da mu je t p o n eli a a. idi o ot r ebno. " ovjek za kojeg si se udala? ovjek kojeg p Č a Č a oznaješ T ?o sam ja. Eo, t sam ja." t o Č udno je kako r odjekuju ć iječi elijom kao da dolaze izdaleka, sad kad su t ped t u, r obom, t ped nosom. ebi r " ak i sad, kad se pisilim p Č r omislitna t kao da se nikada i o, nije ni dog odilo." " sam u Marlandu," eče Jor "ja tmog r i šo se Bila y r ie, i i u eć t dog odilo." Ehan je začuđ p leda kad ona t r " si ondje? t eno og o eče. Bila I nisi mi r ekla? " Jor se nasmije, op im smijehom, čak i za njezine uš " ie or i. Ne r se o t adi ome šo ja t nisam r t ebi ekla." " znam viš ni g se t mjest nalazi. Ne bih g mog Ne e dje o o a ao ponać sve i da hoć r i, u." " et ja sam g ponaš , Jor osjeć da ć zap Pa o, a r la" ie a e lakatpi i r p omisli na t kako je slijedila Jamesa Mor kr p o r isa oz olje. O i sjet da ć zap e lakatpisjet i se kako se njeg p vukao za njim, i r ivš ov as vjer bez obzir na t kamo vodio p . " uvijek je t no, a o ut Još amo." Jor p eli da Fankie L ie ož r inks dođ p nju. O bi t učinio iz e o n o pkosa, mislećkako ć ih uzr i ako im skr i p r i e ujat at osjeton je ; zločest osoba, ali ovaj p bi joj Fankie učinio uslug a ut r u. " ie, mož Jor emo se st p a vr atna t ali nas t neć nio ut ać i o, o e kamo odvest Nisam mor piznat H io sam. Tebao sam. I i. ao r i. t r sad t molim da mi opost ." e r iš Jor ima onaj gozni osjeć da ć se ug it mož ć p ie r aj e uš i; da e ot p pest i disat "o je sve? t je sve šo ž ? uno r at i. T Io t eliš" Ehan F d se sp i na koljena, t t or ust amo u ć u kojoj su r eliji anije ug lavnom zadravali p ž ijane vozače, na g bet oli onski p od.

Pog leda g e pema njoj, i t je on: or r o čovjek za kojeg se udala, a onaj u kojeg se zaljubila, zauvijek, r a ekla je. " čini t , Jor Ne o" ie uzmakne kor ak. "o je sve šo t im." ice mu je p ut ela. O su mu T t r až L op anđ či t cr da ne mož p leda skr i kad jedanp p uako ne eš og enut ut op st . " me br a šo dr i misle, Jor ne mar ni za ono iš Baš ig t ug ie, im šo čine za mene. Ž t elim samo da mi topost , duš i r iš o." O je p leda, a ona shvatda g p n og i a oznaje bar t em oliko dobr da zna šo on od nje očekuje. O ž da ona čučne i zagli o t n eli r g ž da g p a, eli a oljubi i zakune se da ć mu opost i sve njeg e r it ove gijehe. r "t je s C Šo olliejem? eliš da ti on opost " Ž li i r i? " emenom ć mi opost i"r Ehan. Svr e r it , eče t Sojećt isped njeg Jor p t i ako r a, ie omisli na njihova sina, na t kako on nikog nikad u ž u ne bi p ijedio, kako je obio a ivot ovr lazio oko kuć i skup zamke za mr koje je ona p avljae ljao ave ost la svakog poljeć O p a r a. na omisli na one bijele cvjet e koji su ić lepš gadom nakon šo je on p rali r t osjekao jabuku. Pomisli na one nar ančast ljiljane koji su je uvijek t p ili i na svoju e ako laš pijat r eljicu C lot K e i njezinu pelijep oš anu, cr har t it e r u, iš venu kosu. O je voljela svog r a t iskr da je i sama bina supug ako eno la iznenađ ena, ali ona sada zna p za Marland bolje neg ut y o šo ć g on ikada znat O shvać da nije lako opost i i dat e a i. na a r it je bez opost medu njima samo velika paznina; r a r jedan met ar ili st inu milja ne mijenja niša. T je ona udaljenost ot t o koju je nemog e pijeć uć r i. " Nadam se da si u pavu šo se t a t Nadam se da ć t r t og iče. e i on jednog dana opost i." a r it " i, šo je s t At t obom? " U ao je i g st leda je u oči. O boje čuju kako Fankie ot a vr r var at zat skoghodnika. Č a vor uvar lasno zviž g duče neku melodiju. " sam onaj koji misliš jesam"r Ehan. " uvijek Ja da , eče t Još sam onaj ist i." Jor se ne ž i vozećse kući polazećp aj jezer g ie ur i i r i okr a, dje su se ona i C lot nekada davno kup kad još har t e ale, nije bilo

onako ljep ljiv. Jor i C lot su vjer ie har t e ovale da ć se voda pet itu sr o ako se zvijezda p e r vor i ebr adalica sr i u jezer i da ć t ž osvijet i cijeli gad. Jednom su uš o. ar ohlep usnicama nim ne mar i za ost svijetusr očeni samo na jačinu svojih eć ali . Jor zag u vodu. p ot iju ivo. ž i pimjer koji bliješi u ut r ak t mr pig enim svjet p ut aku r uš lom op vodene kr ijesnice. ačnim vodama imaju int imu. L ale su se p uć sve dok se nisu sr ile u sr nu udir leš i. ako su se u t ljet o no doba ž eljele r ashladit T i. Jor se zaust na oj ie avi blat njavu p kir t i izaš i van izuje cip i ost ih iza ar ališu avš ele avi kamiona. S a joj se osjeć blat p nož pst viđ aj a od nim r ima. O najjasnije se zr u jezer kao da se ie ne cale u. zamot se u st e š vješica ebr ale ar alove pot r kane sr nim nit i doš ovamo p ebr ima le lesatna mjesei čini. ako ne p . I zmeđ oblaka Jou r vidi zvijezde. zna om u ast zvjezdana t r i daje lako zap i. T je vjer no R o ojat osar Williams i njezina klap ie a koji p ajno p p ljube se už enim.gadskog r bazena i kad nisu imale dr ogizbor neg suočit ug a o i se s op asnim slat kovodnim kor njačama. dr avim p ht jevom. i slobodu na onoj š umovit obali. p ut om obr ać r op zlat ubljena oblaka. Na dr oj ava. edot int imnih t r aka: enut skakanje sa st ijena i r onjenje. uš ebr hru na obali. Tska je pevisoka oko L er L r r ant n akea i pičice se g t lasaju svojim p ijukavim. . opezno kor r ačajuć jer da na t mjest r e divlja kala i i. Zikavci r su p odivljali na vr ini i noć njih p ht O uć od odr ava. i t su se g p ako lasno smijale daje njihov smijeh odzvanjao i vr ao im se peko vode. Ž ci se pest iš kad ona pođ kr njih i jedan lot ap r r e aš r e aj os joj se pibliž–jedan ot r i mjeni. e aj ar lit r za Noć t obojile lica u sr no. luja koja je pijet pemjest se pema obali i polazi sa samo malo r ila r ila r r dr anja i st ht enjanja u p ucket em zr ajuć aku. gljenje u r p acima i š ut lić ap anje u zavinut uš e i. et aziš ug st jezer čuje kako se neka djeca bučno r ani a zabavljaju. Pođ svojom. inejdž i iz gada i sad vole t dolazit er r u i unat kor oč njačama i blat u onim mr u. nekad omiljenom st e azicom do vode. Ne haje šo na sebi ima omiljenu bluzu i ie azi t šo joj se kamenje mož nakup i u dž ovima i p t e it ep ovućje na i dno.

K joj je voda doš do st ad la r uka. Jor zar zahvalna zbog ie oni. ak . večeri t ht i e. ezala kosu. Nit t bi je u t ališa. nap har t e okon p ojavila.azmiš o t lja ome kako je čudno da nikad pije nije zap r azila daje C lot lihar t e jep sve dok nije odr a. ad pođ g r u odine. inejdž i na dr oj er ug st jezer p t vat r ani a ušaju r omet navijaju t t t u kut i u r eć eš iju. pisjet r it . aju ečer joj se čini kao as da t nikada nisu ni ž u ivjeli. t duboko da do t ni svjet zvii ako ebe lost jezda ne bi dopla.zvijezda p adalica. ele e ko ko om t r ku vidio ne bi mog nitpetost i da joj je kosa boenut ao i r p avit je meda i da je nekad bila t lijep da su ost djevojke bile ako a ale ljubomor na nju. a Jor i C ie ollie budu st ajali na p ločniku. ad ene r no t kuć t a amo u Map Sr u učini nest na. G lazba se r azlijež vodom. unat r oč ojevima komar koji p ut aca op malih t nada zuje kr or oz noćK skr na kolni pilaz. ie a lost ist p a livala u vodi koju su osvijet zvijezde p lile adalice. osjeć hladne vode na svojoj ljep aja ljivoj kož Ne r i. koju su ona i C lot očekivale. r ag Jor izađ iscijedi vodu s odjeć a zat se vr i do p kiie e. djeć joj je p a osivjela od vode. Mog bi zar i i nit ne bi znao. O shvatzašo le t eet var na i t je C ollie odbio doćovamo i sp atsvoje st i. je lić noć blag i t la. smiješ je šo joj se njihova . V r očet ave. sad ped p ak nast na kr sezone. Pa ip Jor u sebi osjeć nekakvu svjet . O avila je ot ene pozor na kamionu dok se vozila kuć st vor r e i. Nikad ne bi mog ni zamislitda je pije ne li i r samo nekoliko t jedana ona bila zaljubljena u svog supug i a r a smat se najsr nijom ž r ala et enom na svijet O u. kosa joj p u čup cima. im at ar r t uzme svoje cip i uđ u kamion. zelenim p ut oada er op kor va. Jor je sama i akir i var ie mor ispaznitkuć i na kr je već odjeć odnijela u ala r i u. ali i t se mož pomijenit K o e r i. a ž p e abe oskakuju u p aku. Jor p a sve dok nije p ie lut očela dr atod hladnoć Pet je. azmiš o lja ljubavi i opost dok p a mr r u lut ačnim vodama. mog bi t a op ao onit ko la e st p r uja ovućna dno. e. R azmiš o jalja buci u cvat i o djevojčicama u sr noj odjeć r u ebr i. kao daje doak. aju inu e cr S e K ar u H kvu vet at ine amilt na veliku r r on aspodaju. t duboko da se nikada viš ne bi vr io r ako e at nat .

ao edit var Međ ključevima na r u adnoj p samo jedan nema pivjelohi r ska. ili da net povali u kuć –Ehan je uvijek ko r u t mog sr i st . Sebr je. najčvrć zelenu salat i mnošvo mahuna šu u t bez konaca koje su bile t ukusne da su i djeca t ila još ako r až . iza st aklenki s p omno r st azvr anim čavlić i vijima cima. r at achelin dnevnik. Na met alnoj p olici. Jor ot a dosje za dosjeom. ecimo da se dog da je neka odi obit na paznicima i da p elj r uknu cijevi. unat svemu šo je ost u. akav. ili da r akuni usp poiju r gistzidnu p r i loču. nalaze se ključevi od svih kuć na kojima je r a adio. amo uza svu onu evidenciju o svakom p oslu koji je obavljao dok je r adio u Monr oeu. ali je ip ot ak ključao br avicu. t a oč t učinio. O p na omisli na t koliko se r o azlikuje ispavno od neispavnog r r . Jor i ie shvatda je t onaj pavi. za slučaj nuž R r de. manji od dr ih i. Jor ot i g až vr a i ude unut O alo je još ie vor ar na at r st a. svaki s pivjeskom. samo nekoliko kar t onskih kut onih s Ehanovim st ima. C i o r ijelo vr ijeme bio je t K u. ap još p ir uvijek mir e na iš kolonjsku vodu i Jor misli da su t đ đ –t cvjet mlaie o urice aj ni. Ehanova osobna imovina bila je ur t edno slož na r ena adnoj klup ali on je uvijek bio t ici. . T ključić oji u njihovoj g ažt aj st ar i r inaest odina. Jezer voda kap s nje ie var ska lje na st r anice i t a se r int azlijeva. i t ć bitt o e i o. ur edan i sust avan. t ap i e kog neć zanimat Novi st i ć ih iznijetuz r p a e i. ali ne smet jer i p irviš nia. t var ova kut s alat je na r ija om adnoj klup t ici. Udnevniku je lijep slovima isp im isano R achelino ime. Njeg ija.ć se mož st i koje su sada zabor e da var avili: kako je ljetmir i is t r ulazio kr pozor i kako je snijeg adao na pilaz noave oz r e nap r g up kako ih je Ehan doist volio. r uzme ključić izađ u svoj vr g je g ie i e t dje odinama uzg ajala najslađ jag e ode. p r n ug oseg nuvšza njim. g zahrao je đ i loš je izr e ade. i već odlučila da ć ako ključić ovar počit i R je e. anar e i ub ločnika onog dana kad se odvozi smeć i zavrit e na odlag t a e šć ališu smeć na kr Wor a aju t t hingona. ljučić pije r čvrć za kricu od izr šen p ezane svile koja se r azmot u nit Joava i. p makar o značilo da g mor nap it a t a a ust i. odg a.

avit e elu dje nit neć p ko e oznat g ć moćbitt ž čak i oni sami. br achel viš neg e o šo zna o svojoj sest i kad zavri. kakvo je jedne g odine C ollie dobio za r endan. Jor se vr i na p ak. un ojan. K se konačno umor zaust ć se u mot g ih ad e. t da je u t kr kom t ako om at r ku. očno zna šo joj je činit Neka dr a sut i. T je p ak kolovoza. ako t odluče. ž izdiž s t st ivot e e r anice. O osjeć R na a acheline r u svojim iječi ust ima. up it e se p ice niz cest do ut ć ješ u t ovine g r jednog ako vr eg r g dje adi. t op amo na jeziku. i. nosit e ljat ć svog malogbr a na leđ at ima. Neć mislitna Ehana dok se bude p ala. Jor osjeć kako joj sr udar čini se da se nečiji sr ie a ce a. ona najljepa djevojčica na svijet š u. O ć p o aj ivot na e očeš i kosu. S u očit i aj ie at očet jedi svom vr i čit svaku r U zo saznaje o R t u a iječ. ako e i t akir . H a! ur Pr avšt odlomak. Z og up r isa acijelo je R achel imala jedno od onih nalivp a u koje je mog st i nekoliko er lo at p unjenja. shvato čemu je g t r i. kako joj se t e. T su st u r anice lijep . up it o og ut ć se nekamo g još e dje nije bila. kr nog ukop u nekoliko nijansi. smuš odlomak u ur eni kojemu je na svako slovo " st i" avljena t očka u obliku savreš nog ca. dje e i i ko ele. t uć dana kad se asf t i alt op p njezinim t od enisicama. e e ollie odvestt daleko i vozitse onoliko i ako i dug koliko im se poht o r ije. e ut o t u r ojit Nap okon me je net p ko oljubio. dok kosovi dolijeć enut u iz daljine. U kog mjest t a. ug pug pist bi ot i u Marland. š li na kup anje. Posljednji odlomak nap isan je u ž bi. a kož joj od sunca p r boju maa opima r elice. O zna kako kosovi p na jevaju ujut i kako cest vode oko slanr o e kast vode i st e abala slat kaučukovca. T je odlomak na koji je Joo r okr ie enula i pelet p ledom peko st r jela og r r anica na kojima je zabiljež samo onih š mjeseci koje je R eno est achel Mor r is pož r ivjela u svojoj p naest g et oj odini.denački mir jednako p nade koliko i op is. Poljubio me je viš p a neg šo mog pebr i. sp at e sve njoj važ st akir ć ne var t ć se ona i C i. ali Jor je već r a r ala ić y ie bila t amo. š i ovor Jaio mes Mor O sad t r na is. ali ođ zadnji je odlomak nap isan p lavim. U oznala sam danas najzg p odnijegdečka na svijet I smo u. o očet ali t je i kr njezina ž a.

a onda ć mor i e i a at e r i okr e at sasluš i ono šo ć joj r i da mor at t u eć amo učinit Pr p avljam i. sve ono od čeg se sast buduć . Z veckala je ključevima od aut a sve dok nisu zazvonili p ut op zvončić a. ie e usr očitna zemljovid koji ć r ir i isped sebe. U mjest t a. o og ljat e t r cest oblake i nebo. Č S AS V S IT A JE T Č K L A MA UNAT I MUIPR DK Ć . ad ać osla. neć imatizbor i mor ć poćp aj mene.nitć r i e azmiš i o svom g ku dok bude br st ljat ubit ala r učak ljiljana koji ć ost i na C lot e avit har t inim vr ima. a onda st azicom doš do t la r ijema i sjela p aj mene na st okr ube. ali t ć bolna r Sr eet a e misao br poć i već zo r i. nakon šo se zaust t avila na kolnom pilazu. r " it Moja majka je lijep mir o isala na p f kojim se uvijek kor ar em ist ali doimala se st no umor ila. etost daje. r o o e. nisam mog zanemar i onaj dr i zadat koji sam se zaklela la it ug ak obavit pemda bi t bilo mnog lakš R i. Mož bi ner u. sve dok svijet onovno p ne bude t voj. Ehan ć joj mož p avit r ajat a t e da astna p i amet dok bude vozila niz Font t . se ać nih r da ka dr a ž vozila za Marland. osjet da je r ila t neka zamka. K K E A AS M JK RJE S E U E A OBI L siHBIA g na da me ne mož izbjeć K se bude vr ala s p ur e i. ono šo a oji nost t mor r aš ukom slag i. r aš nom nakon šo je cijeli dan t povela na p r oslu. e nast i i t i. Pa ip ak. azmislila je o svemu. jer malo zadrala u aut pije neg šo je o se ž u r o t izaš R la. mali znak p at až nje kojim ć svojoj pijat e r eljici datdo znanja da neke st i zai var uvijek ost ist –njihovo pijat vo. t da skor nisam r ako o ekla ni r iječi. Neć maedot i e aš it r e r i je li C it ollie p ojačao r adio i neć je smet i p e at oveć g va ana už u pomet jer ljudi vr aju s ljet paznika. ekla sam joj da mor a- . od sada p zauvijek. pimjer koje ć se aju e r eljst r ice. opezno i p at r olako. zamiš ć sve ono šo je ped njima: u. " Učemu je sad poblem? up ala je. ali Jor t ne namjer ug ena y ie o ava. kad skr pema aut ene r ocest Jor ć se i.

Njemu bi se svidjelo bit i sad t s nama." u T je bilo viš neg šo smo r ovar u p o e o t azg ale osljednjih g odinu dana i obje smo zvučale smiješ p ut no. zakr at a. U r su se nalazili komadi mr nut a amor i ganit p edani duž a r a or st azice. Uzr je još aku bilo komadić ganit šo su a r a. klop zaž eljela jednu ž od t anđ a zat izaš do aut uzeelju og ela. t aš it o iješ " a li t bitbaš Mor o i danas? Mama je uzdahnula i bila " opezna kao da sam ja samo jedna od t u onih koji od nje r isuć nešo zaht t ijevaju. . Ust njem dijelu r r až adionice nalazio se anđ čije je kr bilo slomljeno na dva dijela i koje je klesar eo ilo upavo p r r opavljao. Moja majka je ost sjeditu aut kad ala i u sam uš ali meni t nije smet jer la. r Ž na o" ekla sam. a ja sam se smjest na suvozačevo mjest t or ila o e smo kr enule pema H r amilt onu. ali ona je odmah ust i i r i o ala vr ila se do aut S je za upavljač. O čekivala sam da ć se majka uspot i. op ljudi izg ubljenih u p inji. H jela sam sivu p t ločicu obr ubljenu ker amikom. sam znala šo hoć t u. sam uš unut r la r ekla sam klesar da ž a u elim nešo šo ć izg t t e ledatkao da je t i amo oduvijek. t let p ut ica. im la a tod mame ček. i jedino šo sam t ila da na njoj p e bilo je t r až iš očevo ime. p ukama ljuor bavi i duboke boli." t Mama se samo nasmijala na t " o. Bilo je paš r njavo u klesar ur i zidovi su bili pekr ovu edu r iveni uzor cima koji su se pije kor ili za sp r ist omenike. i " Jesmo li uzele nešo skup " it me je.mo nešo r čist i i da je bolje da t odmah r imo. mislila sam da ć mor i moe r ivit u at liti peklinjatda bude p mome. kao da je ped njom bio dug r ačak r zaed ht jevnih kć i. " zele smo ono t o? up ala U šo bi mu se svidjelo. koje bi glo zaboljelo svaki p kad bi pog ust r ut r ovor ili. koji se puž od naš kuć do aut er r io e e ocest e. ali meni nisu smet S ila sam oči i jeli op muš ali. "elim da me odvedeš jedno mjest . u svim bojama –od svijet už lor ičast do cr ali kad e ne. jela r enuvšključić i em up alila mot . K lesar nalazio odmah na se kr K G g s R aju ing eore' oada. iza kuć obit Monr i onih ur e elji oe uš enih kamenih zidina. o alo.

t ome nisam g ovor ni r ila iječi. neg sam je obujmila r o ukama. ekla sam joj. duboko u kost ima. ali kad smo se dovezle kuć znala i. i. sam da je mome djet vu kr O ala sam t onako kako injst aj. em aj ut "ijep izg L o leda"r . čak i kad u. uć vor r r i odjednom je mama izg a ledala mlađ Z e. a mama se smijala dok lit sam gabila p ž r une ličice sladoleda i š a i t ala ih u ust lag r p a. Z nala sam da sam ispavno p up K i smo se vozile ot enih pozor ost ila. T on. omilovao p g o lavi. mama kr ene. r očno smo znale g je t mjest ono mjest g nar dje o o. T sam noćčekala da se R e i osar vr i sa sast ie at anka u vezi s pikup r ljanjem novca za obr anu. naš se kao da je ponaćčekovnu knjiž bila najvaž ala r i icu nija st na svijet R var u. Nismo izlazile iz aut bilo bi t peviš t a.Mama je p očela pevr i p t bi t ećčekovnu knjiž Por t o or r i at až icu. p ovikao je za mnom. Nakon šo sam donijela ček. oliko u t t om r enut ne bismo mog p ku le odnijet ali ocijenila sam da ć sp i. bez obzir na ut e i a sve. aust avile smo se kod D y ueena i nar air Q učile banana sp . azmiš ljala sam kako ž elim svogoca vidjet i još jedanp i kako ć on uvijek bituz mene. i zbognečeg mi je a njeg blag ov oslov nešo značio. a ona je p ila da ust je zaglim. Bogt blag e oslovio. sjeć o neki ljudi osjeć pomjenu vr aju r emena. V ojer jat je mislio da sam mlađ čim me je p no a. t da su mi obr bili nap ako azi uhani p ut čkovih. avila vozitp i o K G g sR ing eore' oadu. Nakon t a smo se t r og r udile p onaš i kao da se niša at t nije dog odilo. U avšu aut nisam čekala da t š i o. ali nešo ip jestMama je nast t ak . Z nala sam šo namjer ali o t ava. o dje ančastljiljani r i ast čiji zadnji cvjet nalikuju sunčevoj svjet i. o r e. a onda skr enula na cest koja ne vodi u kućneg u H i o amilt i odvezle smo se na goblje. Pr op hr ovele smo se kako nismo odavno. Bilo mi je dr o da se mama p ag osvađ s vlasniala cima goblja i da je up no zaht r or ijevala ono šo je ž t eljela p iost ć bar t p . G tje sest up ala bi me baka za vr dje i r a? it ijeme večer i nee . e omenik koji sam izabr izg ala ledatkao da t i pip i u r ada. klesar isp t je isao r ačun. ovi lost p adnu u t r avu.

Ponaš se uzor r ug ala no t ako bi se bodovi davali za cjelokup p e. Ja sam t bila ić ada t amo sa svojom sest i ht sam joj r i. I ledala je t ljat zg ako ozbiljno ovih dana. p i. V ojat je jer no s K . O je p ajala ie e o i na ost sve g a. A ja ur od evet li sam znala da je R osar p nula i zadnji novčić svog ie odig sa bankovnog ačuna. K viš ne r ovar s R elly e azg a osar ie. ož eć " I pemalo pijat da bi si mog dop itizg i maš r r elja la ust i ubit jednog . R ie. S t amo sam mahnula kad je. avno. i elly D R ie nije nog ala Br a osar ir endana. jer R se osar viš ne vucar p ie e a o gadu sad s jednim. savjet a" ovala sam R osar " sim ako ne misliš ie. O r om jela eć svijestse K . ludo zaljubljen. ali da neć ićs njim u Marland. ko e i y t je izvjesno. nisu zap azile kovčeg koji je zag ala p kr . la i t ila g ovori p i onaš sam se kao da sam uz nju." o T sam shvat Net je mor bitt ad ila. " mog vjer i da si t p ijedila Br Ne u ovat ako ovr endana! Nikada ne misliš dr e. A nar li. otuhujuć ot la. ko ao i amo s Ehanom F t or dom. nisam r ekla niša. ali t nar elly ila o. lazio bi oko nje. sad s dr im dečkom. Počela mi se p r ovjer i t sam t doznala avat e ako da ona namjer ot i u Marland i bitp ava ić y i omoć nica Mar ku D r samo da bi mog bitblizu Ehana. Moja mama i baka or o ko su mislile kako je sve u r edu. iš kao da sam joj p eljela sr u. uvjer bih baku. elef ekla je da ima p uno važ nijih st i o kojima mor r var a azmiš i. "amo da znašnjeg je supug r og a S . avno. ekla je K R elly osar ie kad su se zadnji p sr u H ut ele anninu kaf u. K bi net od dečki nazvao R or i ig y ad ko osar ona se ne bi javljala na t on. ova r a zbr isala i nit ne zna kamo.djeljom ujut a ja bih samo sleg r o. on nikad ne bi bio t Bio voj. a R osar je odlučila da ć t bitona. dok su joj cr oči g jele kao daje na ne or ž avici." Moja me sest p leda. bi joj u š p aci. neg samo na sebe"r na ug o . ali ono obeć ala anje . sa smot anom dug kosom i umivenim liom cem bez š minke. Pust sam je da er vju. Mama i baka nisu zamjeć er ivale t ž u njezinu p aj ar og ledu. O daje Ehan F d jedina osoba koja tt t or i r eba. ali t nije vidio nit osim mene. no onaš anje. nije bila ist jer ina. mog bi la se usp editčak s G i Lle. nula r amenima.

u a i " išt sama"r Nap i o . H oneyold i F eside –u zr g ir aku je mir isalo na jabuke i p odsjeć g na kuć Nije t loalo a u.koje sam dala. ekla mi je R osar ali sam ja za t vr ie. javio meni. em a t bio p Pr neg šo su kup hr i r akir se. jer a se nije dalo ist atiz blat g jer i njavih lokvica. ako osar one večerpije neg šo ć ie i r o t e Ehana F da otr i dalje. i t sam r r t aj edak p p a počit A ja niuno ut r ala. je da mi opaša. ako š bar ne kako je očekivao. Na t t or pemit r ak sam sklop oči i enut ila nisam je čula kad je doš sve dok nije leg kr mene. li sam mog opost i sebi. " ar i ap i Z niša ne mož sama učinit " alila se R t eš i? ž osar ali još ie. Na samom je kr p r iv aju isma nap isao kako je znao da sam ja bila t koja je nazvala T ost Pisao a Vp aju. a p isao je i kako je zanimljivo t šo u t o t ome kr ima mnog voć aju o njaka. C sa. ismo od C ollieja. kad st ne." ala. u je g ledatsvaki dan. osujet ć njezine p u t it it e lanove. i n iš ja sam ost i neć g čekatzauvijek. a najbolje od sveg je šo je doe. Nit nije očekivao da ć se on javit bar ne jošali on se ko e i. ije o t ili anu asp ali ollie i njeg majka su ot li do r ova iš ibnjaka i kup šene. zbog sveg šo se dog a t odilo. Poslat e mi f ku. i Bilo mi je dr o šo se C ag t ollie. nije okr enuo pot mene. a ova je bila jedna od t " aš nap it ih. sve dok nisam isp la r it unila svoj t i zar eć dat i t sam čekala R ak. Ni sama nisam znala kako ć t p ić sve dok nisam dobila p u o ost i. O je ot ao. mješ ili t anca kojeg su nazvali Ž a abac. la." Neke je lažlako izg i ovor i. p ć ot isao je. uvijek je malo už ivala kad se r adilo o slamanju nečijeg sr p se pia ca a r . o ijeme već skoknula do njezine komode uzetp ir olovku. Nekako se sada doimala osamljenom. dratna svom noć ig ži nom or ić Mislila sam kako ć mar u. i namjer avala sam je. ijeme sviđ da sam u blizini. da ć je zašit i. Pisao mi je da mu mama p okuš naćp ava i osao učit eljice u malome gadu u Michig r anu. em . alo "elim da umjest mene nap eš ollieju p Ž o iš C ismo. Mor mu isatda ja s njim viš ne ž i e elim imatnikakve veze. la aj "ko tje r T i ekao da mož bitu mojoj sobi? poš t je. eš i " r apala ali osjet sam da joj t nije smet Uzadnje joj se vr ila o alo. I oni imaju ako dr ukčije vr e od nas –Jonat st han.

"vo t Pr ila mi je p E i. y r eć t or njezin ž bitunišen –i t bi bila moja geš st a sam ivot i t o r ka. šo me nije iznenadilo. S hvat sam da ć ode li u Marland pat i Ehana F da. ali čim je on ot ao. u r i or r s Mar eba kom i ost alom r adnom skup inom idućdan naću dva sat kod i i a zat a. " Nemoj sad zbog ovog bitkmezava"dodala a i . ovor se p o t ilo uno ome šo se dog alo kod zat a." " deš" ekla sam.hvat p ila isanja p isma. r T o ila" ekla mi je R osar A ja sam shvat ie. R mu da g mr i da bih bila najsr eba avit eci a zim et nija da g nikad nisam ni up a oznala. o ovr na t a imor koju je p io f za obr e lat ond anu. ila e. ja sam avionsku kar zag ala u vor iš t u ur ladicu svognoć or ić Bila je t p at kar za Balt nog mar a. " odlučila sam da mož zadratmoju sobu kad ja odem ali eš ži odavde. je. š og datT sjela na naslon kauča." "i si zločest neg šo sam mislila. otisat T sam noćs bakom g e i ledala vijest G i. " t i zauvieba i iš aj ut y O ić jek? zvučala sam bezazleno." osar se cer T ija o t R ie ekala dok je p isala C ollieju. li ila. a zapavo sam samo ja bila kod kuć kad se t dana Mar D r r e og k er y zaust i ost avionsku kar za R avio avio t u osar O ala sam da ie. iako sam ž eljela za sebe R osar ienu sobu zauvijek. "i t ne bi shvat . i ost avila sam t kar u t u g sam je i st dje avila." už ismo kad je zavr š sp ila isanjem. ekla je baka kad su p okazali Et . "g Z odan je t muš ac"r o kar . og joj i dala da nap e ono p iš ismo za koje sam znala da g neć a u p p i svojim imenom. jer sut t ađ vor su r adan p odne Eop t hana F da t or r ebali pebacitu Marland. beć ć joj je pedat i da ć joj penijetp uku da se t u r i. i za i pot U lavnom za. g t i o onome kako je R osar r ir U la je i mama s nama p leie eag ala. L su demonst ar i y judi r ir li. onako kako je nama uvijek br i Vi anila. i nit ne bi ni p " ko osumnjao da sam i ja imala svoje p lanove. V sam pije bila odlučila da joj neć r i kamo se eć r u eć t r javitda bi ot la na t p u Marland. kao da nisam imala p O ?r ojma o t ome. " eci mu da mi nikad nije bilo iskr st do njeg i da R eno alo a me t r zabor i. sudećp r iv.

I ala sam se kr pozor skr oz r svoje sp avać sobe i dop e uzala do mjest na kojemu je kr nadsvođ a ov ivao dvor t a zat sam iše. . r ila od njeg da p na R a azi osar iako je ona imala mnog loš naie. t az okazuje u zr calu? Nadala sam se da ć moje p anje zvučatsasvim obično. hladno i mr ačno kao u r u. Bilo je još ano i st a nije bilo pomet a ja r og r a. sam p edale t br okr ala da sam doslovce let ako zo et jela.hanovu f ogaf onu koju sam vidjela i na p ku ljet ot r iju. da neć viš navr atu g až t kasno. i obeć sam mu da. zela sam bicikl. im skočila i ot la iza kuć Zikavci su se bez pest iš e. o r t edu I la sam do g až kad sam bila sig na da su svi zasp zaš ar e ur ali. " Neka t bude p o ouka. Molila sam g da mi p i r a omog zane šit i je i ne dop itjoj da p t it ust i objeg s nekim čovjekom koji ne čak nema ni odr u zr aza calu. Ne mož suditknjig p kor eš i u o icama. poš kr gad i skr r la oz r enula u K ing G g sR eore' oad. ekla je baka. očet a. do gadić u koi st r a jemu se sve t i dog o odilo. K sam se sljedeć jut pobudila. og " nači da nešo nije u r sa zr Z t edu calom"r . " e it i ali sam zap azila da je mama značajno p ledala baku. T kala sam t ećp i sjela na og ap r i ut až bet onski p g sam izvadila dvije zadnje svijeć i nekoliko od dje e š ibica. Pr u e ać i ar u ako ihvat it ć ono šo se dog u t odilo i ono šo sam izg t ubila. o ih vika i znala bitjako guba. znala sam šo mor ad e r r o t am učinit U i. peit t or r mda je t p odneva let u Balt e." "t misliššo znači kad se nečiji odr ne p Šo . kako t uvijek čine u kolovozu. U la sam r ljat r e i š avno u zgadu D ž r ravnog ur i r a eda ekla š if Mever da mor vier u su am djetEhana F da. R i t or ekla sam da sam mu cijeli ž bila suivot sjeda i najbolja pijat r eljica njeg sina t da sam se samo ova e p eljela opost i s njim pije neg šo g odvedu u Marland. Mislila sam na oca dok sam p alila svijeć Taž sam e. ož r it r o t a y Pog mi je bio p led lačan i najvjer nije je t bio uvjer r ojat o ljiv azlogkoji je š if naveo da me p i p er a ust osjet i Ehana F da. g ć g dočekat og op io imor dje e a i š gadske p ef r olicije i odvestdo I očne obale. i zr je bio uzavr Bilo je o ak eo. ako t učini ala o za mene. Pokuš avala sam ne r azmiš i peviš i ne bojatse. r r anka g lasali. ali ja sam znala da t zapavo znači da nešo nije u r s čovjekom.

" n ima nap an dan. D vor at ave Mever je r s asp eno zviž olož dukao. ali ni paznina r nije ost avljala dobar dojam. i ivot " u s njim i odavde r ovar i." "amo tuđ unut . D zo. p ć t p itda uđ O or a u e ust i eš samo na t . r r en" ekao mi je D ave Mever a ja sam mu se nas. šo je odavalo sliku gadić Monr t r a oea. njeg sin ov Jesse ide sa mnom u istr ed. da"r O . ila Š if je p er me oveo niz hodnik. inzist ao je D S i i r a" ir ave Mever " ajde. Z ur je čuo naš kor jer p njemu vidjelo asig no e ake. " Mislim da st me zamijenili s nekim"odg e . mislećpiv? up ao i r t na svoju kć koja je bila t om er akav snob da sa mnom nije ht jela ni r ovar i. I ledao je ušvo. Nit dr i nije bio ut odit ko ug amničen. smiješ kao da nisam bila nasmr pest ena. ali mene nije mog pevar i –niša veao r it t selo se danas nije t r ebalo dog i. K oz eš ke. umjest s njom. Aonda sam se. mor r ovar i sa mnom. kao da sam r azmiš ljala o svemu dr ug osim o sljedeć nekoliko minut " om. K smo st li do njeg ć ad ig ove elije. " li ila tr r aš Jesi spemna za sedmi r ed? up a š if r azr " it er Mever jer s. i od samog r polaska kr t hodnik r su oz aj uke mi se najež ile. ih a. se o da očekuje dr t iako očit nije očekivao mene. š lo bi t šo su. Pozdr je čuvar Fenkieja avio a r L inksa. ekla sam mu. s. et r r aš ave Mever je ot s ključavao zat sku vor ć eliju da bih mog ućunut šo je bilo p la i r t a. H . mlada damo." ak i ja sam mog čut Mog azg at Č la i kako mi g p ht " r r et las odr ava. p azg at osebno ne nakon onog šo sam o njoj nap a t isala na zidić ped š u r kolom. Jedva čekam. ist t et o ako br op pest ila." " ar i nisi bila pijat Z t r eljica s H illar " it je. ovor sam mu. a zat ot im ključao zat ska vr a. ako t o ali azg at r azočar i iznevjer ali ovaj p sam zbogt t ani eni. " . ut og r ačka r azočar anja koji sam op azila bila sr na. o zg p ut op svih onih dječaka koji bi dolazili t itR r i osar a zavriaž ie. a Jesse je vjer no uzbuđ i azr ojat en zbog ako g e st i kao šo je p t lup var t olazak u š kolu. Č injenica daje bilo čist i da se t o u nalazio dug ačak r up ed aljenih f escent svjet nije moluor nih iljki g pikr i t la r it amu. osljednja st koju var sam ž eljela učinitu ž u. g odin F d nas je već osp or čekao.

i ie e" eče t or zbog nečeg t t ja p adoh još abr –zbog ovoa aj r en ost hr ija izg r imena moje sest Z ena r bog omisli na onaj p led u C e. osar ne ie zasluž t uje akvu odanost" . cijeli ž je ped njom. r ivot r " olio bih da mi t sama R V o osar kaž . o i i t or dom. ekoh. Michael D t r aš ag ove ide na pavni f r akult et u C or i R alif niju osar odlazi s njim. jer sam vidjela da mi ne vjer bar ne do t uje. kao da nije mog bitp ijeđ viš neg šo je io r ao i ovr en e o t bio. jer a nije ž g eljela osobno r azočar i. ime čoo vjeka koji bi mog bitp t i iskr iako R ao i ošen en. r Ehan F d. ma koliko bi mog kr iti šo bi mog slomitnap ao var i t ao i ola. Mož e u et nečijim očima vidjetsumnju. ali jesam. Pr ila sam Ehanu F du p už t or ismo. em ada. ali ona je br iš i zo čeznula kad je . Pr e se ljudu ot eviš skih ž a pomijenilo zbog ivot r onog šo sam ja učinila. t st a nast e og avih. i et ne mož baš omag i svakome t je u neo. e p at ko volji. o ekla i t onim o odlučnim g lasom kao da cijela naš obit zna da je bila peda elj r obr za njeg K daje on bio samo neki r u dobr vor a a. ekoh ot nim g už lasom kao da g saž a alijevam. o. R t r la var ekla sam mu da me je R osar p ie oslala k njemu. kao da nisam ojat e i. " da nist znali. Ne bist ni p vor e omislili da ć bitdobr laž u i a ljivica. Ponovno ug ledah onaj t t u njeg r aj ep ovim očima kad sp omenuh ljubav. O neć p i na t p u Marland r i at na e oć aj ut y adit pi f r ondu za obr i neć se danas naćs Mar anu e i kom D r er vjem i ost alim članovima r adne skup et t sam r ine. O je već isuć milja daie na t e leko odavde. I zmislih neko lijep ime.uđ Nisam imala izbor neg ući suočitse s Ehanom F i. p og olliejevim očima kad smo doš ovamo i na ono kad je biciklom udali r u ogadu. pemda sam znala da on nema odr u zr r aza calu i da g a vjer no nikada neć ni imat Pr la sam mu. ali sam t misao odmah p isnula. ali ona se zaljubila"r Mož e . Z t a r ak sam p enut omislila kako je g odin F d u zat u osp or vor zbog mene. ao ad ot ne svr s kojim se R he osar g ir cijelo ovo ljet ie lup ala o. A ć ko emo pavo." a. iš bila ner vozna. kao da t šo g R ime t ubi osar g ie ubi nešo st no dr ocjeno. šo se isp avilo dobr t ost im. Iako sam peš na st . kao da sam baš svaki dan u ž u dolazila u zaivot t . a da bih a t ot ome i dalje r azmiš ljala. Michael D ove"r .

pemda sam znala da se on sve viš oj at r e i viš udaljava. Nema okoliš anja. t bezduš još iš ako no. em r da je t nemog e kad je r o čovjeku p ut o uć iječ op njeg C a. ena e ovat o ko znat manje važ od onog koliko mu vjer no no a uje. Nisam čak r la avit azmiš ljala ni o t ome da je D ave Mever neg pi dnu hodnika. D g ne znam bolje. R osar je smat daje ono šo sam joj naie r ala t r edila da nap e. sam od onih koji saž alijevaju. i mor piznatda sam očet am r i kivala da ć mu slomitsr bar malo. baš i e i kao i R osar Č i ja sam mog vidjetda je on od onih koie. U " it sudila sam se. K ie ladim se da ć kad e. t g onog dana kad je C a. o a iskr ena. pemda sam znala e i ce. jednom dođ t e amo. doist a se nisam mog zaust i. ni t r za njim. a zar ž e znatčujem li se s C ne elit i olliejem? Mislila sam da ć e . nisam ot r do kuć čala e njeg bake. neka bude. ž li bitljudsko bić Soeliš i e. Ničala sam čak ni zap lakala. kao šo sam se i nadala. Bojala sam se da ć mi se nasmijati r i kako ć on p i e i eć e isat R osar i kako ć t nekako usp i sr i: ć joj slatr ie e o jet edit da e i edak za r kom slat r koje ć nju na kr dovestu Maret kih iječi e aju i y land. e " t je s C Ašo olliejem? up ala sam. Pomislila sam na C ollieja i na onaj dan kad smo uš u njeg li ovu kuć i nismo doma zat nikog T je bila bol. najg a od svih mog ih. ak la i jima je p r ot ebna ž koja ć im vjer i i da je t t je ona. i da me y mož uope ne bi čuo da vr da ć isnem. U mjest t a. A mog r i daje p li u eć ismo koje sam je nat ala da nap e jer iš bilo pilično dobr vidjela sam da je pep r o. onda kad je mislila da je p ismo up eno C uć ollieju. čist i u ekli a. " asp ujet se za R R it e osar ie. ijelo vr ijeme dok je molio svoju supug da g patu Marland par u a ri y r vio je p lanove da i R osar bude ondje. a ollie odlazio.on počit p r ao ismo. Nisam ni st ove ajala na ulici. i p izr Ehanova lica vidim daje o azu t bila u pavu. ost sam u svojoj sp o og ala avać sobi i zaključala vr a. r oznao R osar r ien ukop baš is. A sam i ja bila r or uć ko azlog ot mu. neku koja ć mož r i ug e da aditna sudu. naćneku dr u. s dr e st s dje r ug r vr a i ane at da peg r ledava p ir koje je p ap e oslao sud iz Marlanda. neku djevojku koja ć bitduboko osamljena. saž r a a alijevala bih g ali ja nia.

ot udio odg ovor i. " . ni onda kad mije umr iš o ot ali iz nekogneobjaš ac. Ni iječi. r ak sam osjet da sam mu bila enut ila spemna p r ovjer i. njivog azlog zap r a lakala sam ped Er t hanom F dom.vas on malo viš zanimat R e i. O r ila sam se." Nisam p lakala kad je C ollie ot ao. ad iješ njeg i unišenja do kojeg je on mog dovest–ž im a t a ao i ivot moje sest uvijek ć bitsadrajniji od mojeg kad se r o r e e i ž a. ad ala e t a r K se jedna vr a zat e. pičice su se budile u gmlju i mog ih se čutčak i u t r lo i ovoj zat skoj ć vor eliji. ali doćć vr var i e ijeme kad ć ja znatviš Z u i e. " vor at Jesi li se čula s njim? " Po g lasu Ehana F da znala sam da je i nakon sveg šo se t or a t dog odilo. I t je još or od t a. i ja sam shvat ad at vor var ug ila da je t t o očno. ot aju se dr a. jedva sam dočekala ad er doš i vor da umaknem. ali Ehan F d me nije čuo ili post t or mi se. pemda su o r r zat ska vr a iza mene bila zaključana. kakav ć bitmoj odg e i ovor . Pomislila sam na Jor F d kako p og ie or lače u svom vr i t sam shvat daje Ehan F d smut i da t ad u. U zela sam ono šo najviš volim – t e . Bila je t laž ila o koju sam sa zadovoljst vom izg ovor " r ila. odg Ne" ovor sam mu. ali nisam mar S –kad se r ien ila. mož nije p r da. nat ć da su p u onekad oni koje najviš voliš i oni koji t ost za e ist e ave sobom. Bilo je još ako t r ano. adi nekim st ima. ali t osjeć nije p r r r it aj aj ot ajao. da sam mu bila ovat šo g e og spemna opost i. K me je š if ao izvestiz zat a. i nakon sveg šo je on učinio. daje shvat i na t io. O iš sam do H it t la annina kaf a i nar ić učila si dor učak. A t me nikada nije dir Ja sam znala ov li o alo. R or ekla sam mu da mije ž a on je kimnuo kao ao. ila t or nja ć nam svima bitbolje kad on ode. duboko u sr C a t cu ollie još uvijek njeg sin. Pomislila sam na svoju see i st koja je zbognjeg bila spemna pop itzavrni r ed r u a r r ust i š azr sr ednje š kole i t se nisam osjeć loš šo sam g pijavila. i t šo sam čula njihov p p o t jev omog mi lo je da se iz t a izvučem." ekla sam t gubo i. Z nala sam da sam pedajućp r i ismo Ehanu F du na sebe t or navukla vječni R osar jal. nisam se bojala.

osar je svoj p ni kovčeg r ie ut spemila p kr . ako ikada t o p elim učinit t mog bitS hie. dok su Ehana F da pemješali u Mat or r t rland. Br endan joj je sp io sluš ust alicu. o la i op " ako je R K osar " it je K . kako bi izbjeg r or e i ost njuš li ep t er ala kala. ali sam p o at omislila da bi. "i kao da nešo slaviš. endana i s njim je povodila najviš vr r e emena. petost r p avljam da se on sp ljao s nekom dr om. R y osar nije znala da se t ie r u dva sat p eba a ojaviti nać i i s Mar kom D rjem. S su t Sar r eljst ve e t kove djevojke bile p amet i sve su ne imale pekr r asnu. ona je čekala kr t ona o og aj elef sa spemljenim p nim kovčeg p aj sebe. čokoladni milk shake i komad p e od it jabuka. t a r i. r T t " ekla je S hie." ekla sam za sest " ja mislim da ć r ali u. S od evet vaki dan je čekala da ć joj se on javit ali ja e i. p L pičaju da ć Ehana zadratu zat u st inu g judi r e t ži vor ot odina. zr jela i akop je već lov bio odlet G ođ D r je obavijest R io. R et ug osar se ie još uvijek nada. e se t sr i." o edit T p og oslijep odneva. et " baš r Ne pedobr r o. elef ala er vjevima da čuje kakav je p ali lan." Mož Nisam se baš ala p mor ovjer i pvoj osobi it r koja mi se lijep obr ila. ali moja sest i dalje e e i y r a . iako je ljet već rkr i suđ o pi aju enje je otočelo. osp a er y ila osar kako je dobiie la nap ak da nikome ne daje Mar br t ona u hot u ut kov oj elef elu kojemu je odsjeo. T amo je bila i K Sar sa svojim sest elly t k r ama. u i ako t ko tje mr i ih. unat t eš i zit oč omu koliko su bile sr ne. Mor je zvat p ala i. onovno i p onovno. tr R e ekla osar da bi se t ie r ebala viš p e ozabavitš i kolom koja p očinje za nešo viš od t t e jedan dana. i piš su sjestk meni. Nakon t a r ovor R og azg a. S hie i op Josie. ož i. " da i slavim. i da nikada viš neć izaćiz Marlanda. pemda K viš uope nije r r le i r elly e ć azg ala s R ovar osar Bila je ludo zaljubljena u Br ie. U er y mjest t a. ali ne i da ć žt i inut e r vovatsvoj ž u ime i ivot pijat va. ali sjedećt s njima. pep r ečenac. t kad je nap e okon usp dobitvezu. Po g ie? up ala elly lasu si joj mog zaao ključitdaje zabr a. O je bila pilično op na r p amet Io joj se mor piznat na. divnu dug kosu.p alačinke. K je p r ut om okr ad ao mr t onir je D r ak.

u azit i p nju. K le. ali kad ona jednom dođ k sebi. O je na sad ljudsko bić sa suzama koje kr e. š an ili čaš vode dok ona t st p ž ili na kiš Ponaobr u ako oji o ezi i. ja vidim koliko je p ijeđ ako ovr ena. vidiš je vani sve ost ist onakvo kakvo je bilo i pije da alo o r . onaj koji nikada neć pimijet i ako se ona zag e r it leda iza obzor pema a. dam se. sad je se boje. Baka mi je jednom davno r ekla da kad izg ubiš nekog a. oš osar u kuć ie u. o i. t nekih dana e i ne nalikuje sebi. Na kr se piber i p ledaš oz pozori učiniš aju r eš og kr r . koji je t t i doena y ako ih br udan da g R oć a osar nikada ne bi ni pimijet donese kiie r ila.čeka. kad se sljedećp vii ut dimo. O kaž da je ljubav obeć t o r na e anje koje se nikada ne mož pekrit ali ja znam da niša ne t e r š i. i mor ć at emo se dobr zag o ledatisp i od p š da bismo vidjeli sebe onakvima kakvi smo nekada bili ovrine i ovakvima kakvi smo p ali –a t nije lako. koji pimjeost o r r sada pomat R ice r r aju osar mog zap i samo njezinu bol ie. K se smr baka me p alje da dovedem R ad ači. uku osar p e za mnom. mjest se vani na p ila ločniku i čeka p t a. e r r i jedan t i ebat akav dečko. Neki. ivot la i nisu voljeli. zabor e avit e oni kako su znali polazitp aj nje pet ajućse da ć r i okr r var i je ne p oznaju. L polaze kr nje i t judi r aj r ube. čak nam se i mama piključi za st r olom. r jug i aut u ocest i ž u kakav je mog voditda je ljudi ovdje i. K e mi da ja nemam e. K joj se cijedi. čak i onih dana kad p kiš S ada a. K kad joj neć War at ak r Pecka. D o znam da ć obr emo C ollie i ja. O ne mog imatp at ni u i ojma koliko je ona lijep ali ja a. znam. misliš si izg da ubio cijeli svijetali na kr se isp avi sasvim . ali ona ne haje. pemda je nižod R od a ako r i osar i ima ie ož iljak iznad jednog oka. ečki koji su je nekad op sjedali. var až p ojma šo je t pava ljubav. mr osa ačna p ut ep Mož joj vidjet op p ela. i uvijek mu mahnem i p okuš g am a ohr it Mojoj ć sest t abr i. kad g g t vidim. i da ovo nije bio njezin dom. ie ođ ali dok me t slijedi. bitdr i ukčiji ljudi. aju ost dr ukčije. Up osljednje vr ijeme objedujemo zajedno. L joj je musavo od p ošar ice lača. t r aje vječno. kaž Povučem je za r i R D i" em. li t ako. " ođ . eš i kr odjeć ali ona ni za t ne mar D oz u.

a istina polako curiti na površinu šokantna saznanja potrest će do temelja gradić Monroe u Massachusettsu. Optužen za silovanje i ubojstvo tinejdžerke od prije petnaest godina. Ethanova obitelj i prijatelji morat će pronaći snage kako bi se suočili s nezamislivim. idealan susjed i čovjek na koga se svi u svako doba mogu osloniti ne pojavi na poslu jednog prelijepog ljetnog jutra. nut e Kada se Ethan Ford. braneći se da je sada potpuno "drugi čovjek". Ethan priznaje zločin. u a abla jabuka. morat će posegnuti najdublje u svoja srca kako bi pronašli dovoljno ljubavi i oprosta kako bi oprostili neoprostivo. o op r t visoko iznad nas. Ovo je četvrti roman Alice Hoffman u izdanju Algoritma. ist pie t ce p jevice. nitko od njegovih bližnjih i ne sumnja da on već deset godina bježi od prošlosti koja ga neumitno sustiže. . Kada čvrsto stegnute spone počnu popuštati. savršen muž. i nad naš g im lavama ist nebo koje sja p ut aja.neg šo se sr io t svijetT su ist st o t uš voj . Nitko i ne pomišlja da je čovjek kojega poznaju duboko pohranio svoju pravu narav i svoj identitet. da se ne mož ako emo ni p onadatda ć i emo ikada doseg i t visine.