You are on page 1of 55

CAP.III.

Reflectarea in contabilitate a opera iunilor de dizolvare si lichidare a societ ilor comerciale Cadrul legislativ de dizolvare si lichidare a societ il or comerciale

Dizolvarea si lichidarea societ ilor comerciale sunt dou no iuni diferite, dar a mbele se refer la acela i proces economic de încetare a activit ii societ ilor com erciale. Dizolvarea societ ilor comerciale consta in opera iunile de declan are a acestui proces si asigura premisele lichid rii patrimoniului social. Prin oper a iunile de declan are a acestui proces trebuie sa în elegem hot rârea de dizolvare a societ ilor comerciale i aducerea ei la cuno tin a celor interesa i. Hot rârea p rivind dizolvarea societ ilor comerciale este luat de Adunarea Generala a Asocia ilor sau de Instan a Judec toreasc . Prin dizolvare societatea comerciala nu se desfiin eaz , ea î i continu existen a juridica, insa numai pentru opera iunea de lichidare. Din punct de vedere juridic, dizolvarea societ ilor comerciale este reglementat de Legea nr.31/1990, republicat în M.O.nr.1066/17.11.2004. La dizolvar ea i lichidarea societ ilor comerciale cu capital de stat se vor avea în vedere i preciz rile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea activelor Statului. Înce tarea existen ei societ ilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurger ea a dou etape: dizolvarea i lichidarea. Lichidarea unei societ i comerciale con sta in îndeplinirea unor opera iuni care sa pun cap t activit ii societ ii, si tot odat sa duca in final la încetarea statutului de persoana juridica al societ ii. O pera iunile de lichidare a societ ilor comerciale sunt reglementate de art.252-2 70 din Legea nr.31/1990, republicat în M.O. nr.1066/17.11.2004 i de Legea nr. 85/2 006 privind procedura insolven ei, publicat în acela i M.O nr.359/21.04.2006 A a d up cum se observa, dizolvarea societ ii comerciale prive te ³societatea comerciala ca entitate juridica, iar nu încetarea actului constitu ional al societ ii´. In con secin a procesul de dizolvare societ ii comerciale nu afecteaz personalitatea ju ridica a societ ii. La baza procesului de dizolvare a unei entit i economice sta u o serie de cauze, acestea fiind reglementate de lege sau stabilite de actul co nstitu ional conform art. 227, lit. g) din Legea 31 / 1990, republicata . Ca i c auze generale de dizolvare a unei societ i comerciale amintim : - Trecerea timpu lui stabilit pentru durata societ ii in condi iile art. 227, lit. a) din Legea 3 1 / 1990 (in contract durata societ ii); - Imposibilitatea realiz rii obiectului de activitate a societ ii sau realizarea acestuia; - Declararea nulit ii societ ii conf. art. 227, lit. c) din Legea 31 / 1990; - Hot rârea adun rii asocia ilor sau ac ionarilor conf. art. 227, lit. d) din legea 31 / 1990; - Hot rârea tribunal ului, in condi iile legii, conf. art. 227, lit. e) din legea 31 / 1990. Dizolvar ea societ ilor comerciale prin hot rârea tribunalului are loc numai atunci când nu s e poate realiza prin hot rârea Adun rii Generale. Conform legisla iei in vigoare, tribunalul poate hot rî dizolvarea societ ii pentru ³motive temeinice´ cum ar fi neîn el egerile grave dintre asocia i, împiedicând astfel func ionarea societ ii .

Falimentul societ ii. Conform Legii 31 / 1990, art. 227, lit. f) ³societatea comer ciala se dizolva in cazul când a fost supusa procedurii falimentului. In aceste co ndi ii patrimoniul societ ii este lichidat în favoarea crean elor creditorilor i în final societatea comerciala se dizolv . Alte cauze prev zute de legisla ia in vi goare sau actul constitu ional al societ ii cum ar fi[1] : - lipsa organelor sta tutare din societate; - societatea comerciala nu a depus în cel mult ase luni de l a expirarea termenelor legale situa iile financiare anuale sau alte documente ca re se depun la Registrul Comer ului; - societatea comerciala a încetat activitatea sau are sediu necunoscut, ori asocia ii au disp rut In aceste situatii nu are l oc dizolvarea societatii. Trebuie anun at la organul fiscal i înscris la registrul comertului. Durata inactivit ii conf. art.237, alin. 2, din Legea 31 / 1990, nu poate depasi 3 ani. Dizolvarea societ ii comerciale se realizeaz prin trei moda lit i: Dizolvarea de drept a societ ii poate avea loc prin voin a asocia ilor sa u pe cale judec torea [1] Legea nr. 85 privind procedura insolven ei, publicat în M.O. nr. 359/21.04.2006 Dizolvarea de drept a societ ii Legea 31 / 1990 consacra un singur caz de dizolvare de drept a societ ii, nefiind necesar nici o manifes tare de voin si nici o formalitate: expirarea termenului stabilit pentru durata societ ii. Voin a asocia ilor este exprimata prin actul constitutiv si dac nu se hot r te prelungirea duratei societ ii, ea r mâne valabil . Prin publicitatea act ului constitutiv, f cut cu ocazia constituirii societ ii, ter ii au luat cuno ti n de durata societ ii, având orice men iune in registrul comer ului nu se impune. Dizolvarea societ ii prin voin a asocia ilor Se poate realiza numai prin voin a acestora manifestat în cadrul adun rii generale. Pentru dizolvarea societ ii prin voin a asocia ilor trebuie respectat condi ia stabilit de lege privind modificar ea actului constitutiv (art.204, Legea 31 / 1990). In societ ile comerciale în num e colectiv (SNC), în comandit simpl i în SRL, asocia ii pot hot rî odat cu dizolvarea i modul de lichidare a societ ii, atunci când au ajuns la un acord cu privire la r epartizarea i lichidarea patrimoniului social i când asigur stingerea pasivului sa u regularizarea lui in acord cu creditorii. In cazul dizolv rii societ ii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata, sau dizolvarea produce efecte fata de ter i, numai dup trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in M.O.. Legea permite revenirea asupra hot rârii privind dizolvarea societ ilor comercial e, protejarea asocia ilor, dar numai atâta timp cit nu s-a f cut nici o repartizar e de activ intre asocia i.

Dizolvarea societ ii pe cale judec toreasc Conform art. 227, alin. 3 din Legea 3 1 / 1990, in cazul falimentului, dizolvarea societatii se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului. Interventia instantei poate avealoc fie ca urmare a imposibilitatii realizarii cvorumului pentru adunarea generala extraord inara, fie ca urmare a faptului ca instanta este neinvestita direct cu o cerere de dizolvare a societatii. Hotararea judecatoreasca de dizolvare a societatii tr ebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in M.O. in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila. Împotriva hot rârii orice persoan interesat poate face apel în termen de 30 de zile de la data pub lic rii ei in M.O. Conform Dreptului Comercial Roman, pe data r mânerii definitive a hot rârii tribunalului, societatea va fi radiat din Registrul Comer ului, din o ficiu în afar de cazul când hot rârea tribunalului n-a dispus altfel. (art. 232 din L 31 / 1990) . Indiferent care ar fi modul de realizare a dizolvarii societatii co merciale produce si anumite efecte. Dintre multele efecte amintim unele mai impo rtante : - deschiderea procedurii de lichidare; - interdictia unor operatiuni co merciale noi; Ca urmare a acestui efect, administratorii au obligatia de a convo ca adunarea generala a asociatilor pentru desemnarea lichidatorului. Conform art . 233, alin. 2 din Legea 31 / 1990, din momentul dizolvarii ³administratorii nu ma i pot intreprinde noi operatiuni´. Opera iunile de dizolvare a unei societ i comer ciale se efectueaz în conformitate cu OMFP nr. 1376/17.09.2004, publicate în M.O. nr . 1012/3.11.2004 i anexele la acesta publicate în M.O.1012 bis/3.11.2004. Opera iu nile care se efectueaz în situa ia dizolv rii unei societ i comerciale, cu excep i a art.227, lit.f (falimntul societ ii) din Legea nr.31/1990 i pentru lichidarea societ ii comerciale sunt: - inventarierea i evaluarea elementelor de activ i de pasiv ale societ ii comerciale care urmeaz s se lichideze, potrivit Legii nr. 8 2/1991 (Legea contabilit ii) republicat i modificat prin O.U. nr.70/2004, a norm elor i reglement rilor contabile în vigoare, înregistrarea rezultatelor inventarieri i i ale evalu rii efectuate; - întocmirea situa iilor financiare de c tre societat ea comercial care urmeaz s se lichideze i care aplic OMFP nr.94/2001 cu modific rile i complet rile ulterioare utilizând formatul prev zut la cap.III din reglemen t rile respective adic formatul pe orizontal . În aceast caz situa iile financiare vor cuprinde: - bilan ul; - cont de profit i pierdere; - situa ia modific rii c apitalurilor prorpii; - situa ia fluxurilor de trezorerie; - politici contabile i note explicative.

De asemenea, vor întocmi situa ii financiare societ ile comerciale care se lichide az i care aplic reglement rile contabile simplificate armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 306/2002, respectând formatul perv zut la cap. IV din reglement rile respective. Situa iile financiare vor cuprinde: bilan ; cont de profit i pierdere; politici contabile i note explicative. Op ional, se va înto cmi situa ia fluxurilor de trezorerie. stabilirea de c tre AGA sau asocia ilor a opera iunilor care urmeaz s fie efectuate de c tre lichidator în numele societ ii comerciale; valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobiliz rilor, a invest i iilor financiare, a stocurilor etc.); achitarea datoriilor societ ii comercial e c tre bugetul de stat consolidat, precum i alte obliga ii c tre alte fonduri, salaria i i alte ter e persoane); stabilirea rezultatului lichid rii (profit sau pierdere); calcularea, re inerea i virarea impozitului pe profit/venit i a impo zitului pe dividende în urma ac iunii de dizolvare/lichidare; întocmirea bila ului d e partaj, în conformitate cu reglement rile OMFP nr.94/2001 i 306/2002, dup caz; e fectuarea partajului capitalului propriu (AN) al societ ii comerciale,rezultat d in lichidare în func ie de: prevederile statutului i/sau ale contractului de socie tate; hot rârea AGA, consemnat în registrul edin elor AGA; cota de participare la ca pitalul social. Partajul const în împ r irea capitalului propriu rezultat din lichid are, între ac ionarii sau asocia ii societ ii comerciale.

fiecare categorie de bunuri din cadrul gestiunilor. Inventarierea patrimoniul ui . Pentru bunurile necorespunz toare i pentru cele f r mi care sau cu mi care lent .773/24. materialele necorespunz t oare din punct de vedere calitativ. Listele de inventariere into cmite sunt supuse compararii stocurilor faptice consemnate in acestea cu stocuri le scriptice din contabilitate.O. cu mi care lent sau greu vandabile. Constatarea elementelor de activ i pasiv existente se face prin inventarierea direct (num rare. bunurile apar inând altor unit i (închiriate.08.. bunurile aflate asupra salaria ilor în momen tul inventarierii.se realizeaza conform OMF 1753/2004[2] si Legea 82/ 1991 modificat i compet at prin OUG nr. . opera ii de partaj. Constat rile se trec în listele de inventariere s eparate pentru : fiecare loc de depozitare. Prin inve ntariere se stabileste situa ia real a societ ii comerciale supusa lichid rii i cuprinde toate elementele de activ i pasiv precum i bunurile sau valorile de inu te de aceasta. custodie etc.Operatiuni financiar-contabile privind lichidarea societ ilor comerciale Dup p rerea unor speciali ti opera iunile de lichidarea societ ilor comerciale s unt repartizate in trei etape deschiderea lichid rii. 70/13. leasing.2004. m surar e) pentru bunurile corporale i pe baz de documente justificative pentru bunurile necorporale. trebuie s f ie în concordan cu conturile contabile. se întocme te o ³not de consta tare´ i se anexeaz la listele de inventariere din care se mai constat cauzele nefo losirii acestora sau eventualele persoane nominale. Procesul de inventariere a bunurilor patrimoniale se realizeaz la locurile de p strare a acestora. puse de acord cu contabilitatea.2004 publicat in M.). cânt rire. crean ele sau datoriile incerte in litigii. Întocmi rea situa iilor financiare de deschidere a lichid rii. Deschiderea lichid rii cuprinde Inventarierea patrimoniului. opera ii de lichidare. fiecare gestiune apar in toare socie t ii comerciale. degradate etc. stocurile de mate riale f r mi care. pentru aprobarea N ormelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.08. consigna i e.

s e anuleaza cheltuielile inregistrate în avans si care vor fi decontate la cheltuie lile ultimului exercitiu. volumul stocurilo r depreciate. numarul si data deciziei de numire a comisie i de inventariere. numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere. al celor fara miscare sau cu miscare lenta. care trebuie sa contina urmatoarele : data intocmirii. Rezultatele inventarierii trebuie înreg istrate atât in evidenta operativa cit si in contabilitate in termen de cel mult 5 zile de la data termin rii inventarierii. data inceperii si terminarii inventarierii. conform normelor met odologice. Dupa stabilirea plusurilor si minusur ilor de inventar se trece la regularizarea diferentelor prin urmatoarele modalit ati : compensarea plusurilor cu minusurile de inventar. Intocmirea situa iilor financiare de deschiderea lichidarii ± se realizeaza pe baza ultimelor situa ii fi nanciare intocmite de catre societatea comerciala. se elimina activele considerate nonvalori: cheltuieli de constituire. inregistrarea plusurilor si imputarea minusurilor de inventar persoan elor vinovate. acordarea de perisabilitati normale. carora li se aplica o serie d e corectii : se inregistreaza rezultatele inventarierii (plusuri si munusuri la inventar). cheltuieli de dezvoltare pentru care nu exista cumparato r si eventual fondul comercial din care s-a decis vânzarea separata a activelor.propunerile comisiei in legatura minusurile si plusurile constatate cu persoanele nominale i masuril e ce trebuie luate in legatura cu acestea. . deoarece toate sunt nedeductibile fiscal. nu afecteaza marimea profitului impozabil si TVA de plata. de regularizare a diferentelor in urma inventarierii. Toate cele trei modalitati mai sus mentionate. potrivit normelor metodo logice OMFP 1753/2004. neamortizari integral. .Rezultatele inventarierii se inscriu de comisia de inventariere într-un proces ver bal. Societatea comerciala fiind în lichidare nu î i mai contin u activitatea.

precum si orice alte impozite. . dar si pentru ca vanzarea lor antreneaza o serie de cheltuieli suplimentare. .incasarea creantelor ± se face i nând cont de lista intocmita de catre evaluator in momentul deschiderii lichidarii si tinand seama de eventualele _____ acordate clientilor si debitorilor societa tii. pe dividende.vinzarea activelor Activele se valorifica la valoarea de lic hidare care este mai mica decit valoarea de piata tocmai datorita vanzarii forta te a societatii intr-un termen limita si datorita faptului ca acestea pot sa nu aiba aceeasi utilitate pentru cel care le cumpara.transferul la venituri subventiilor pentru investi ii nevirate la rezulta te provizioane pentru deprecierea activelor provizioane pentru riscuri si cheltu ieli . taxe si contributii datorate pe perioada lichidarii. . Aceste oper atii constau in : .achitarea datoriilor societatii comerciale in ordinea prioritara stabilit a conform listei creditorilor si situatiei acestora.achitarea datoriilor ce r ezulta din operatiile de lichidare cum ar fi : penalitati din rezilierea contrac telor incheiate .Operatiile de lichidare ± au loc sub supravegherea lichidatorului si sunt contabil izate in intregime in contabilitatea societatii aflate in lichidare. Din punct de ved ere fiscal societatea comerciala in lichidare trebuie sa calculeze si sa vireze la buget impozitul pe profit. chirii platite anticipat pentru contracte de inchiriere. onora riul lichidatorului. indemnizatii de concedierea personalului . .

rezerve statutare. pentru elementele de activ net. reprezentand diferenta dintre veniturile rezultate din valorificarea activelo r si cheltuielile aferente acestor venituri. repartizarea activului net intre asociati nu intra in sfera de aplicare a TVA. sume din diferenta de cost valu tar inregistratala rezerve. nu ridica probleme deosebite in ceea ce privest e contabilizarea lor. O ultima etapa in procedura de lichidare a unei societati comerciale o co nstitue stabilirea rezultatului lichidarii. pentru diferente din reevaluara im obilizarilor si a stocurilor. in comandita simpla sau SRL. pentru provizioane reglementate si provizioane pentru riscuri si chel tuieli inregistrate ca si chletuieli curente. deoarece pentru bunuri nu s -a exercitat dreptul legal de deducere. subventii pentru investitii reprezentand activul net creste s uma nefiind evidentiate la venituri Impozitul pe dividende se calculeaz i se vir eaza numai pentru elementele de activ net constituite din profitul net ( profitu l realizat in exercitiile precedente lichidarii si a carei repartizare a fost amân at . Conform Codului Fiscal ( Legea 571 / 200 3) art. diferenta de curs valutar din evaluarea disponibil it ilor in valuta.Pentru profitul obtinut din operatiile de lichidare societatea comerciala respec tiva este obligata din punct de vedere fiscal sa-si calculeze impozitul pe profi t. constituite din prof itul brut. Deasemenea impozitul pe profit se c alculeaza si se vireaza si pentru : capitalul social majorat cu diferentele din reevaluarea imobilului corporal si a stocurilor. fata de inregistrarea efectiva de-a lungul vietii viabile a societatii comerciale. alin 8 ³persoanele juridice care inceteaza sa exeste au obligatia sa d epuna declaratia de impunere si sa plateasca impozit pe profit cu 10 zile ininte de data inregistrarii incetarii existentei persoanei juridice la Registrul Come rtului´. 43. TVA reprezinta din punct de vedere f iscal o particularitate. care avind in vedere faptul ca opara tiile de lichidare vânzare active.). alte rezerve etc. in sensul ca dupa incheierea lichidarii societatii come rciale in nume colectiv. .

128 Rezultatul lichidarii. anularea unor avtive nerealizabile etc. La sfarsitul operatiunilor de lichidare se intocmest e bilantul final de lichidare prev zut de situa iile financiare. cheltuieli de lichidare.86 ³Rezultatul lichidarii´). un ele bunuri atunci când în contractul de societate i prin regulile de lichidare s-a p rev zut ca anumite bunuri aduse ca aport la capitalul social al societ ii s nu f ac obiectul unit ii prin licita ie public . Astfel : r ezultatul lichidarii (profit sau pirderea) se va inregistra in contul 121 ³profit si pierderi´ analitic distinct. ex. Acest cont poate fi creat cu simbol 46x. acesta din urma propune utilizarea a doua conturi : cont ³Rezultatul lichidarii´ care poate fi creat fie in cadrul clasei de capitaluri (ex. . venit si cheltuieli din operatiile de lichidare se inregistreaza in conturile 758 ³alte venituri din exploatare´ si 658 ³alte cheltuieli din exploatare´. sau pentru inchiderea contului de cheltuieli si venituri gen erate de operatiile de lichidare. operatiile de lichidare se reflecta prin in registrari contabile utilizand structura planului de conturi general.disponibilit ile b nesti aflate în cont i în mod excep ional. acesta fiind adminis trat de lichidator. Pasiv : capital propriu. avand in vedere colaborarea dintre specialistii financiari ilustrul profesor universitar Feleaga. Profesorul universitar Feleaga sustine ca ³acest cont are rolul de a inregistra diferenta dintre pre ul de vânzare si valoarea con tabila neta a elementelor de activ (sconturile de decontare primite sau acordate . ca si cont de terti 46 ³debitori si creditori diversi´ Ramane la latitudinea fiecarui specialist sa ale aga varianta optima in cadrul societatii comerciale in lichidare pentru stabilir ea rezultatului lichidarii. fie in cadrul clasei de conturi speci ale . contul ³lichidator´ cont de legatura intre societa tea comerciala in lichidare si lichidator. Contul ³Lichidator´ are menirea de a inlo cui contul curent la banca din bilantul final de lichidare.Potrivit OMFP 306 / 2002 pentru aprobarea reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene. rezultatul ob inut din opera iile de lichidare.) Acest cont p oate fi utilizat pentru inregistrarea directa a rezultatului fiecarei operatii a ferente lichidarii. care trebuie sa cuprinda : Activ . Dar.

Rezultatul ob inut din aceasta este un câstig. rezult atul lichid rii se vor distribui diminuate cu împ r irea pe dividende. a c ionarii i asocia ii r spund nelimitat i solidar. Legea 64 / 1995. republic at în M. celelalte elemente ale capitalului propriu. (pozitiv) a).nr.Opera iile de partaj ± constau în rambursarea capitalului social. partajul decurgând a stfel : capitalul social se va distribui la valoarea nominal a ac iunilor sau p r ilor sociale. ac ionarii r s pund pân la limita capitalului social) pentru SNC. b). (asocia ii. Profitul din opera ia de lichidare se repartizeaz în conformitate cu pr evederile din statutul societ ii sau din cota de participare la capitalul social . Valoarea nominal neamortizat a ac iunilor sau p r ilor sociale de inute de asoci a i sau ac ionari reprezint tocmai capitalul social de restituit fiec ruia dintr e ace tia. rezervele legale se vor distribui diminuate cu impozitul pe prof it si impozitul pe dividende.11. Opera ia de lichidare se finalizeaz cu profit sau pierdere.O. Pozitiv ± presupune nu numai profitul ob inut în urma opera iilor de lichidare ci i rezervele societ ii. Rezultatul lichid rii este negativ iar pirderea nu poate fi acoperit di n capital propriu pentru SRL i SA => datoriile r mase neacoperite se anuleaz i în aceast situa ie nu se mai restituie capitalul social.2004 .1066/17. c). comandita simpl i pe ac iuni. plata activului ne t c tre asocia i sau ac ionari i împ r irea câ tigului din opera iile de lichidare. Rezulta tul lichid rii este negativ ± asocia ilor sau ac ionarilor li se restituie capital ul social i restul din capitalul propriu r mas dup operarea pierderii din lichid are. datoriile r mase neacoperite sunt suportate de cel pu in unul dintre asocia i sau ac ionari prin executarea s ilit a averii personale (în cazul lichid rii judiciare).

70/2004.000) 400 700 6.900 Suma Titluri de participare ( cont 262 ) TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Conturi la b nci in lei TOTAL ACTIVE CIRCULANTE .000 6.000 14. Active circulante 6 7 8 M rf uri (cont 371 Clien i (cont 4111 cont 397) cont 491) (50.000) cont 2801) cont 2803) A Active imobilizate (5.00 0) 4. 1 2 3 4 5 Cheltuieli de constituire (cont 201 Che ltuieli de dezvoltare (cont 203 Terenuri ( cont 2111 ) Constructii (cont 212 con t 2812) (90. a investi iilor financiare pe termen scurt etc.100 B.000) 3. încasarea crean elor. ³A´ S.Scenariu 1 A. la data începerii lic hid rii este urmatoarea: Elemente patrimoniale Nr.500 10. nr. achitar ea datoriilor Societ ii Comerciale c tre bugetul de stat consolidat. alte fondur i. Lichidarea unei societ i comerciale hot rât de AGA sau asocia i. salaria i i al i ter i).000 30.U.00 0 1.G. Situatia patrimoniului S. stabilirea de c tre AGA sau asocia ilor a opera iunilor care urme az s fie efectuate de c tre lichidator în numele societ ii comerciale.800 3.000) 2. valorificarea elementelor de acticv (vânzarea imobiliz rilor i a stocurilo r.000 1.000 (30.care se lich ideaz .C.600 2. în situa ia în car e se ob ine profit din lichidare Cu aceast ocazie se efctueaz urm toarele opera iuni: inventarierea i evaluarea elementelor de activ i pasiv ale Societ ii Comer ciale care urmeaz s se lichideze. 82/1991 republicat i modifi cat prin O. înregistrarea rezultatelor inventarierii i ale evalu rii.000 4.000 (10. crt. întocmirea situa iilor financiare de c tre Societatea Comercial care urmeaz s se lichideze. potrivit Legii nr.).A.

TOTAL ACTIVE MINU S DATORII CURENTE G.700 8.100 700 900 900 5.800 1.100 5.000 1.000 400 500 1.700 5.000 2. Datorii ce trebuie pl tite într-o perioada > 1 an 13 14 CTL F urnizori de imobilizari TOTAL DATORII ce trebuie pl tite într-o perioada > 1 an H. Cheltuieli înregistrate in avans 9 Cheltuieli înregistrate in avans (cont 471) D.600 17.100 21.131) J. Active circulante nete (datorii curente nete) F. 472) 16 Subven ii pentru investi ii (ct. Datorii ce trebuie pl tite într-o perioada de pân la un an 10 11 12 Furnizori (cont 401 Creditori diver i CTS TOTAL DATORII ce trebuie pl tite intr-o perioada de pân a la un an E.500 30.000 6. VENITURI IN AVANS (ct. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 Provizioane pentru litigii TOTAL PR OVIZIOANE pentru riscuri si cheltuieli I. CAPITAL I REZERVE 17 18 19 20 Capital social su bscris v rsat Rezerve legale Alte rezerve Rezultat reportat (profit nerepartizat ) TOTAL CAPITAL PROPRIU cont 408) 1.000 7.800 .800 2.C.

iar onorariul lichidatoru lui este de 2. . penalit ti pentru anularea contractelor 300 lei.000 lei Clien i 3. Alte informatii : cheltuieli cu efectuarea lich id rii societ ii achitate prin banc sunt de 5.000 lei Titluri de p articipare 900 lei M rfuri 5.000 lei.000 lei Construc ii 10.500 lei.In urma evaluarii unor active de c tre un expert evaluator s-au stabilit urmatoa rele valori de lichidare: Terenuri 7.000 lei (se acord 5% scont) Imobi liz rile necorporale (cheltuieli de constituire i cheltuieli de dezvoltare) se c onsider ca au valoare economic .

000 lei + TVA % = 5121 8330 7 583 7000 4427 1330 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 7583 ³Venituri din vânzarea activelor i alte opera ii de capital´ 4427 ³TVA colectat ´ . 700 201 ³Cheltuieli de constituire´ 2801 ³Amortizarea cheltuielilor de constituire´ 6583 ³Cheltuieli privind a ctivele cedate i alte opera ii de capital´ 203 ³Cheltuielilor de dezvoltare´ 2803 ³Amort izarea cheltuielilor de dezvoltare´ 2. 400 % = 203 1. % = 201 500 2803 100 6583. Cheltuieli înregistrate in avans 6588 = 471 1 .Filiera înregistr rii contabile pentru rezolvare 1.000 471 ³Cheltuieli înregistrate în avans´ 6588 ³Alte cheltuieli de exploatare´ 3. Vanzarea terenurilor cu incasarea prin banc la pretul de 7. Eliminarea activelor considera te nonvalori (cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare-cercetare).000 2803 300 6583.

Vânzarea titlurilor de participare 461 = 7641 900 5121 = 461 900 461 ³Debitori´ 7641 ³Venituri din imobiliz ri financiare cedate´ 5121 ³Conturi la b n ci în lei´ .4.000 212 ³Constr uc ii´ 2812 ³Amortizarea construc iilor´ 6583 ³Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital´ 7.0 00 4427 1.000.Scoat erea din gestiune a constructiilor % = 212 6.000 6583 3. Vanzarea constructiilor l a suma de 100. Scaderea terenurilor din gestiune 6583 = 2111 6.000 6583 ³Cheltuieli privind ac tivele cedate i alte opera ii de capital´ 2111 ³Terenuri´ 5.000 2812 3.000 lei + TVA si incasarea prin banca 461 = % 11.900 7583 10.900 461 ³Debitori diver i´ 7583 ³Vebituri din vânzarea activ elor i alte opera ii de capital´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 4427 ³TVA colectat ´ 6.900 5121 = 461 11.

Vanzarea marfurilor la pretul de 5.850 667 1.500 4111 ³Clien i´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 667 ³Cheltuieli privind stocurile acordate´ 12.000 6641 ³Cheltuieli privind imobiliz rile financiare cedate´ 262 ³Titluri de participare de inute la so ciet i din afara grupului´ 9. Descarcarea din gestiune a marfurilor 607 = 371 4 .950 707 5.950 4111 ³Clien i´ 707 ³Vânz ri de m rfu ri´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 10. Încasarea anticipat a crean elor ± clie n i cu acordarea unui scont de 5% % = 4111 3.000 4427 950 5121 = 4111 5.000 lei + TVA 19% 4111 = % 5.000 5121 2. Transferar ea la venit a subven iilor pentru investi ii 131 = 7584 900 131 ³Subven ii pentru investi ii´ 7584 ³Venituri din subven ii pentru investi ii´ .8.Scaderea din activ a titlurilor de participare 6641 = 262 1.600 607 ³Cheltuieli cu m rfurile´ 371 ³M rfuri´ 11.

Anularea provizionului pentru deprecierea activelor .000 462 500 1621 5.p entru crean e-clienti 200 % = 7814 600 397 400 491 200 7814 ³ Venituri din provizi oane pentru deprecierea activelor cedate´ 397 ³Provizioane pentru deprecierea m rfur ilor´ 491 ³Provizioane pentru deprecierea crean elor-clien i´ 14.100 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 401 ³Furnizori´ 462 ³Cred itori diver i´ 1621 ³Credite bancare pe termen lung´ 404 ³Furnizori de imobiliz ri´ 519 ³Cre dite bancare pe termen scurt´ .000 519 1. r mase far obiect 1511 = 781 2 1.400 401 4.pentru m rfuri 400 .13.100 1511 ³Provizioane pentru litigii´ 7812 ³Venituri din provizioane pentru riscur i i cheltuieli´ 15. Achitarea prin banc a datoriilor % = 5121 13.800 404 2. Transferarea la veni turi a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

Se achit cu O.100 121 ³Profit sau pierdere´ 7583 ³Ven ituri din vânzarea activelor i alte opera ii de capital´ 7641 ³Venituri din imobiliz r i financiare cedate´ 707 ³M rfuri´ 7584 ³Venituri din subven ii pentru investi ii´ 7814 ³Ven ituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante´ 7812 ³Venituri din pr ovizioane pentru riscuri i cheltuieli´ .500 628 ³Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i´ 462 ³Creditori diver i´ 512 1 ³Conturi la b nci în lei´ 17.000 7583 900 7814 600 7812 1.000 7584 10. Se închide contul de venituri % = 121 25. onorariul lichidatorului i penalit il e pentru anularea contractelor 462 = 5121 2.0 00 7641 900 707 5.16.Se înregistreaz cheltuieli cu opera iile de lichidare 628 = 5121 500 628 = 462 2.800 462 ³Creditori diver i´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 18.500 7853 7.P.

000 6583 ³Cheltuieli privind activele cedate i alte oper a ii de cap 6641 ³Cheltuieli privind imobiliz rile financiare cedate´ 607 ³Cheltuieli cu m rfuri 667 ³Cheltuieli privind stocurile acordate´ 628 ³Alte cheltuieli cu servici ile executate de ter i´ 20.024 121 = 691 2.180 4427 ³TVA colectat ´ 4423 ³TVA de plat ´ .100 6583 3.00 0 607 4.000 6641 1.024 691 ³Cheltuieli cu impozitul pe profit´ 441 ³Impozitul pe profit/venit´ 121 ³Profit sau pierdere´ 21.19.626 691 = 441 2. Se calculeaz impozit pe profit asupra rezultatului de lichidare Pb = VT .850 6583 1.600 667 150 628 3.850 = 12.024 = 10.650 Impozit profit 16% = 2. Se înregistreaz TVA de plat 4427 = 4423 4.CT = 25. Se închide contul de cheltuieli 121 = % 12.024 PN = Pb ± 2.500 ± 12.

024 5121 ³Con turi la b nci în lei´ 441 ³Impozit pe profit/venit´ 4423 ³TVA de plat ´ BILAN FINAL DE LICHI DARE .180 441 2.75 .75 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE CAPITAL SI REZERVE 1 2 3 4 5 CAPITAL SOCIAL V ARSAT REZERVE LEGALE Alte rezerve Rezerve reportat Profit din lichidare TOTAL CA PITAL PROPRIU 500 200 670 810 948. V rsarea la buget a obliga iilor % = 5121 6.lei ± Elemente patrimoniale ACTIVE CIRCULANTE 1 Conturi la b nci 3.75 3.22.204 4423 4.128.328.75 3.128.

Obliga ia de restituire c tre ac ionari a valorii nominale a ac iunilor de inute 1012 = 456 5. Cota de participare la capitalul social. Efectuarea part ajului capitalului propriu al societ ii comerciale. rezultat d in lichidare. rezultat din lichidare se fa ce în func ie de: prevederile statutului i/sau ale contractului de societate. Hot rârea AGA sau asocia ilor.000 1061 = 456 2.200.OPERATII DE PARTAJ Partajul const în împ r irea capitalului propriu (AN). consemnat în registrul edin elor AG. între ac ionarii sau asocia ii societ ii comerciale.000 1012 ³capital subscris v rsat´ 456 ³Decont ri c u ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ Impozit pe profit aferent rezervelor leg ale 2.000 x 16% = 3.000 456 = 441 320 441 = 5121 320 1061 ³Re zerve legale´ 441 ³Impozitul pe profit/venit´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ .

916.5 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ 1061 ³Rezerve legale´ 1068 ³Alte rezerve´ 117 ³Rezultat reportat´ 121 ³Profit sau pierdere´ Se înregistreaz impozit pe dividende 456 = 446 256.75 In final toate conturile se soldeaz .12 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capita lul´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ Achitarea impozitelor datorate bugetului de stat % = 5121 2.Se înregistreaz dividendele cuvenite ac ionarilor in cazul lichid rii % = 456 25.5 1061 1.487.75 320 2. taxe i v rs minte asimilate´ Achitarea sumelor datorate ac io narilor 456 = 5121 24.498.100 121 9.700 117 8.680 (2.000 ± 320) 1068 6.9 67.596. 75 446 ³Alte impozite.

000 x 30 % = 900 Asociatul C : 3.000 700 900 2.000 4.L. ³PROD COM´ S.000 x 20 % = 600 3. Rezer ve legale 3. în care rezultatul lichid rii este negativ. S. Contabilitatea opera iilor de lichidare judiciar a unei S. Alte rezerve 4.C. ceea ce înseamn o pierdere din lichidare care poate fi acoperit din capitalurile proprii.500 Asociatul B : 3.C. Capital social 2. Disponibil la banc PASIVE 1.R. Rezultatul lichid rii (pierdere) Distribuirea activ ului net se face astfel : Asociatul A : 3.000 x 50 % = 1. cu trei asocia i astfel : A ± de ine 50 % din capitalul social B ± de ine 30 % din capitalul social C ± de ine 20 % din capitalul social Dup lichidare bilan ul final (simplificat) se prezint astfel : ACTIVE 1.Scenariu 2 B.500 .

000 asociat A asociat B asoci at C 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 1. Înregistrarea obliga iei fa de asocia i pentru restul d in capitalul social 1012 = 456 3.Filiera înregistr rii contabile privind opera iile de partaj este urm toarea : Se în registreaz acoperirea pierderii din opera iile de lichidare % = 121 2. Achitarea sumelor fa de asocia i 456 = 5121 3.500 1012 9 00 1061 700 1068 900 121 ÄProfit sau pierdere´ 1012 ³Capital subscris v rsat´ 1061 ³rezerv e legale´ 1068 ³Alte rezerve´ 2.500 900 600 .000 asociat A 1.500 asociat B 900 asociat C 600 1012 ³Capital subscris v rsat´ 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capital ul´ 3.

Rezervele lichid rii (pierdere) 2.500 2.C.000 1012 1.L. Capital social 1.R.300 1061 300 401 400 121 ³Profit sau pierdere´ 1012 ³Capital subs cris v rsat´ 1061 ³Rezerve legale´ 401 ³Furnizori´ . prezint urm torul bilan final de lichidare (simplificat) astfel : AC TIVE 1. Furnizori 400 Filiera înregistr rii contabile privind opera iile de lichidare pentru SC SA i SRL este urm toarea : % = 121 2. ³B´ S.Scenariu 3 S. Disponibil la banca 0 PASIVE 1.000 4. Rezerve legale 3 00 3.

000 1012 1. în comandit simpl i în comandit pe ac iuni.500 Rezerve 300 Rezultatul lichid rii . 10% din capitalul social.400. 30%.200 Distribuirea intre cei trei as ocia i este : asociatul A 200 x 60% = 120 asociatul B 200 x 30% = 60 asociatul C 200 x 10% = 20 % = 121 2.stingerea datoriei fata de furnizor de c tre asociatul B asociatul B 300 401 = 456 400 asociatul B 401 ³Furnizori´ 456 ³Decont ri c u ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ asociatul B 1. C care de in 60%.500 x 30% = 450 situa ia n et între asocia i este urm toarea : Capitalul social 1.In cazul SC în nume colectiv.2. O SC în nume c olectiv având trei asocia i A. B.000 asociatul C 20 456 ³Decont ri cu ac ionarii/a socia ii privind capitalul´ .500 1061 300 456 200 121 ³Profit sau pierdere´ 1012 ³Capital subscris v rsat´ 1061 ³Rezerve legale´ 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia i i privind capitalul´ Înregistrarea în elegerii între cei trei asocia i : 456 = 456 140 a sociatul B asociatul A 120 1.000 (pierdere) Situa ia neta . Opera ia de partaj genereaz ur m toarele înregistr ri contabile : . iar asociatul B î i asum obliga ia pl ii datoriei. r spunderea asocia ilor sau ac ionarilor comandita i este nelimitat i solidar .

re inerea si v rsarea la buget a impozitului pe profit. 773 / 24. Calcularea. precum i a altor impozite i taxe datorate de entitatea care se lichideaz .2004 republicat în M. Efectuarea partajului. ob inut în urma lichid rii.11. impozitu lui pe dividende ce revin ac ionarilor sau asocia ilor în urma lichid rii entit ii . Întoc mirea situa iilor financiare de închidere a lichid rii. nr. încas area crean elor. nr.1012 bis /3. verificarea i auditarea bilan urilor contabile ale entit ilor pe anul anterior celui în care are loc lichidarea.). Pentru reflectarea în contabilitate a opera iunilor cuprinse în actul norma tiv mai sus amintit trebuie parcurse urm toarele etape : Inventarierea patrimoni ului i evaluarea elementelor patrimoniale ale entit ilor economice care se lichi deaz conform OMFP 1753/ 1998 publicat în M.O.O. Achitarea datoriilor entit ii economice c tre bugetul de stat.2004 i Legea 82 / 199 1. Stabilirea rezultatului lichid rii (profit sau pierdere).O. a a ctivului net ale entit ii economice. ter i i angaja ii acesteia.01.nr.09.C. a titlurilor de plasament etc.2004.O. în ³spiritul´ contabil românesc Actul normativ care reglementeaz re flectarea în contabilitate a principalelor opera iuni privind fuziunea.2004. dizolvarea i lichidarea SC precum i / sau excluderea unor asocia i din cadrul SC este OMFP 1376/17. publicat în M. 1174/13. a stocurilor.48/14. publicat în M.12.nr. 70 / 2004. asigur ri sociale. Stabilirea de c tre AGA sau asocia ilor a opera iilor care urmeaz a fi efectuate de c tre lichidator în numele entit ii.08. modificat si completat prin OU nr. rezultat în urma lichid rii.2005 Întocmirea situa iilor financiare a entit ii ec onomice care se lichideaz cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea. Valorific area elementelor patrimoniale de activ (vânzarea imobiliz rilor. 11. .Lichidarea unei S.O.2004 i anexele în M.1012/3.

M rfuri (371 397) (60. Scenariu 1 Adunarea Gen eral a SC ALFA hot r te lichidarea ei.000) 491) Valoare 800 Pasiv 1.. Furnizori .. Clien i (4111) 4..130 5. Provizioane pt. Vom prezenta în continuare.000 6.000 2. (1012) Valoare 600 540 400 40 2. (151) 4.. cazuri de reflectare în contabilitate a opera iunilor de lichidare în optica normalizatorilor români. situa ie în care se ob ine profit din lichidare.I.000 120. (404) TOTAL PASIV 830 2.000) 2. Capital social subscris înreg.. Bilan ul contabil de începere a lichid rii se prezint astfel : Activ 1. riscuri i dezv. Furnizori (401) 218 200 300 5. rezultate legale (1061) 3.130 .Mijloace fixe (212 281) (200.Clien i i ter i (4181 (6. conturi la b nci (5121) TOTAL ACTIV 350 2. Adunarea Generala hot r te lichidarea entit ii. 000) 3.

500 lei. sc derea din gestiune a mijloacelor fixe % = 212 20.000 2811 12. ace tia au acordat sconturi de 5 %. cheltuieli efectuate cu lichidarea SC 2.500 lei + TVA 19 %. vânzarea mijloace lor fixe 461 = % 12.500 lei + TVA 19 %. pentru plata datoriilor la furnizori înainte de term en.II. Pentru încasarea înainte de termen a clien ilor se acord scont 180 lei. sunt încasa i la 200 lei.995 461 ³Debitori diver i´ 7583 ³Venituri d in vânzarea activelor i alte opera ii de capital´ 4427 ³TVA colectat 2.000 212 ³Construc ii´ 2811 ³Amortizarea privind construc iile´ 6583 ³Cheltuieli privin d activele cedate i alte opera ii de capital . încasarea C/V fa cturii cu mijloace fixe 5121 = 461 12. Opera iuni contabile efectuate de c tre lichidator : mijloace fixe vândute la 10.495 7583 10. Filiera înregistr rii în contabilitate este urm toarea : 1.500 4427 1.495 461 ³Debitori diver i´ 5121 ³Conturi la b nc i în lei´ 3. clien i incer i în suma de 600 lei.000 658 3 8. m rfurile vândute la 6.

desc rcarea gestiunii de m rfuri 607 = 371 6. încasarea crean elor (par ial) % = 4118 600 5121 200 6588 400 4118 ³Clien i incer i sau în litigiu´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 6588 ³Alte cheltuieli din exploatare´ 9.735 707 6.4. anularea provizioanelor pe ntru deprecierea m rfurilor 397 = 7814 600 397 ³Provizioane pentru deprecierea m r furilor´ 7814 ³Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante´ 7.000 371 ³M rfuri´ 607 ³Cheltuieli privind m rfurile´ 6. vânzarea m rfurilor 4111 = % 7. înca sarea valorii m rfurilor vândute 5121 = 4111 7.735 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 4111 ³Cl ien i 8. anularea provizioanelor pentru deprecierea crean elor 491 = 7814 200 491 ³Provi zioane pentru deprecierea crean elor´ 7814 ³Venituri din provizioane pentru deprecie rea activelor circulante´ .500 4427 1.235 4111 ³Clien i´ 707 ³Venituri din vânzarea m rfurilor´ 4427 ³TVA colectat ´ 5.

800.180 . anularea pro vizioanelor pentru riscuri i cheltuieli 151 = 7812 2. încasarea clien ilor cer i cu acordarea scontului de 1.000 667 180 4111 ³Clien i´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 667 ³Cheltuieli privind scont urile acordate´ 11.000 5121 3.000 151 ³Provizioane pentru r iscuri i cheltuieli´ 7812 ³Venituri din provizioane pentru riscuri i cheltuieli´ 4.10. achitarea cheltuielilor de lichidare 628 = 5121 2.500 628 ³Alte chel tuieli cu serviciile executate de ter i´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 14. la fel i pentru furnizorii de imobiliz ri 404 = % 8.850 767 150 401 ³Furnizori´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 767 ³Venituri din sconturi ob inute´ 12.achitarea datoriilor fa de furnizori cu acordarea unui scont 40 1 = % 3.300 5121 7.000 lei % = 4111 51 21 4.885 767 415 404 ³Furnizori´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 767 ³Venituri din scontur i acordate´ 13.

închiderea contului de cheltuieli 121 = % 17.000 607 6.000 767 415 121 ³Profit sau pierde re´ 7583 ³Venituri din vânzarea activelor i alte opera ii de capital´ 707 ³Venituri din vânz area m rfurilor´ 7814 ³Venituri din provizioane pentru riscuri i cheltuieli´ 767 ³Venitu ri din sconturi ob inute´ 7812 ³Venituri din provizioane pentru riscuri i cheltuieli´ 18. regularizare TVA 4427 = 4423 3.500 6583 ³Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de cap ital´ 607 ³Cheltuieli privind m rfurile´ 6588 ³Alte cheltuieli de exploatare´ 667 ³Cheltuiel i privind sconturile acordate´ 628 ³Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i´ .230 4423 ³TVA de plat ´ 4427 ³TVA colectat ´ 16.000 6588 400 667 180 628 2.15. închiderea contului de venituri % = 121 20.080 6583 8.230 17.500 707 6.500 7814 600 7814 200 767 150 7812 2. plat a TVA 4423 = 5121 3.365 7813 10 .

6 Achitat impozit pe profit 441 = 5121 525.080 = 3.463.500 400 600 180 200 2. 500 6.285 x 16%= 525.25 20.000 10.500 150 525.285 Impozit pe profit = 3.6 Înregistrarea impozitului pe profit 691 = 441 525.75 . 6 691 ³Cheltuieli cu impozitul pe profit´ 441 ³Impozitul pe profit/venit´ Închiderea contu lui cheltuieli 121 = 691 525.19.000 6.6 Situa ia contului 121 ³Profit i pierdere´ înainte de efectuarea partajului 121 D C 8.901.6 415 2.365 ± 17.365 SFC 2 . Calculul impozitului pe profit Pbrut = VT ± CT = 20.000 17.

47 .47 TOTAL PASIV 1. Rezerve legale (1061) 218 3.064.064. Conturi la b nci Valoare 1.37 TOTAL ACTIV 1.Bilan ul contabil înainte de efectuarea partajului Activ 1. profit i pierdere (121) 246.47 Pasiv 1.Capital social subscris v rsa t (1012) Valoare 600 2.064.

restituir ea capitalului social 1012 = 456 6. 000 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 3.463.Opera iunile de partaj urmeaz filiera de înregistrare în contabilitate : 1.11 446 ³Alte impozite.96 441 = 512 1 348.09 .obliga ia de plat 1061 = 456 2.181 x 16 % = 348.181 1061 ³Rezerve legale´ . calculul impozitului pe dividendele aferente rezervelor legale i a profitului din lichid are: (1. virarea impozitu lui pe dividende 446 = 5121 205.45 + 3.înregistrarea impozitului pe profit aferent r ezervelor legale 2.11 6.638.96 441 ³Im pozitul pe profit/venit´ 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ 512 1 ³Conturi la b nci în lei´ 4.897.decontarea profitului din lichidare 121= 456 5. Taxe i v rs minte asigurate´ 7.75) x 10 % = 205.11 456 = 5121 205.000 1012 ³Capital subscris v rsat´ 456 ³Decont ri c u ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ 2.96 456 = 441 348.plata capitalului social 456 = 5121 6. plata dividendelor provenite din rezervele legale i profitul din lichidare 45 6 = 5121 3.decontarea rezervelor legale .

09 10.75 C 6.181.00 6.897.75 5121 D 10.00 205.644.000.897.000.000.463.75 10.75 3 .Situa ia conturilor 456 ³decont ri cu ac ionarii.644.75 10.644.644.75 .09 1 0.00 542.644.11 3.11 2.55 2. asocia ii privind capitalul´ i 512 1 ³contul la b nci în lei´ 456 D C 6.00 542.55 205.

85/2006 publicat în M.) cât mai avantajos i cât mai repede.359/21.26.116. (3) din Legea nr. stabi lirea potrivit legii a masei pasive.O. instala ii e tc. alin (1) din Legea nr. opera iunile care se efectueaz în cazul în care entit ile economice intr în faliment sunt: 1. 3. alin. vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente. sigilarea i conservarea bunurilor care fac parte din patrimoniul entit ii. Dac lichidarea se prelunge te peste durata unui exerci iu financiar lic hidatorii sunt obliga i s întocmeasc situa ii financiare anuale ale entit ii econo mice care î i înceteaz activitatea.09.1752/2005. inventarierea i evaluarea elementelor de activ i pasiv ale entit ii potrivit Le gii nr.2006. republicat i modificat prin OU nr.11. întocm irea i aprobarea raportului final de lichidare. conform normelor i reglement rilor contabile. conform prevederilor art.2004 publicat în M. 82/1991. vânzare a bunurilor din patrimoniu (averea) debitorului (terenuri. 85/2006 privind procedura insolven ei. 2. întocmirea situa iilor financiare finale i auditarea lor de c tre auditori financiari potrivit normelor de audit în vigoare. cu acordul prealabil al creditorilor.În ³spiritul´ OMFP nr. distribuirea sumelor realizate din lichidar e potrivit planului de distribuire între creditori în ordinea prev zut de lege.70/2004 . nr. nr. depun erea la banc în contul debitorului a sumelor realizate din vânzarea bunurilor. înregis trarea rezultatelor inventarierii i ale evalu rii. care va evalua bunurile din averea debi torului în conformitate cu Standardele interna ionale de evaluare conform art. Lichidatorul va angaja în nu mele debitorului un evaluator autorizat. Întocmirea situa i ilor financiare de c tre entitatea care urmeaz s se lichideze i care aplic OMFP nr.2004 i a Legii nr.1012/3.O. 1376/17. .04. fabrici. 82/1991 republicat .

500 600) 281) Valoare 300 Pasiv 1.100 3.Mijloace fixe (212 (1.Imobilizari necorporale (205 2805) (400 100) 2.Scenariu 1 Falimentul unei SC. SC ³Beta´ SA prezint urmatorul bilan contabil de în cepere a lichid rii : Activ 1. Alte rezerve (1068) 200 3.Capital social subscris v rsat (1012) Valoare 800 900 2. Titluri de participare 4. M rfuri (371) 5. Clien i (4111) 300 400 200 2. CTL (162) 4.100 5. în care disponibilit ile b ne ti rezultate din lich idare asigur achitarea datoriilor. Furnizori (401) (419) 800 200 100 2. Clien i creditori TOTAL PASIV TOTAL ACTIV .

vânzarea mijloacelor fixe : 1.500 lei . vânzarea m rfuri lor : 600 lei. TVA 19%. plata furnizorilor în suma de 200 lei. rest ituirea avansurilor încasate de la clien i în suma de 100 lei. restituirea CTL de 800 lei i plata dobânzii aferente de 60 lei. TVA 19%. cheltuielile de lichi dare în sum total de 100 lei din care salarii 60 lei i cheltuieli cu licita iile d e 40 lei.Opera iunile efectuate de judec torul sindic i lichidator pentru asigurarea lich idit ilor în vederea achit rii datoriilor sunt: vânzarea brevetelor de fabrica ie : 600 lei . titlurile de participare au fost vândute pentru suma de 40 0 lei încasarea crean elor de la clien i în suma de 200 lei. . TVA 19%.

850. m rcilor comerciale i alte drepturi i valori s imilare´ 6583 ³Cheltuieli privind activele cedate´ încasarea c/v brevetului de fabrica i e 5121 = 461 7.140. brevete.000 2805 1.000. i alte drepturi i valori similare´ 2805 ³Am ortizarea brevetelor.000.000.Filiera înregistr rilor contabile este urm toarea : vânzarea brevetelor de fabrica i e 461 = % 7. m rci comerciale. licen elor.000 461 ³Debitori diver i´ 7583 ³ Venitu ri din vânzarea activelor i alte opera ii de capital´ 4427 ³TVA colectat ´ sc derea din gestiune a brevetelor % = 205 3.000 461 ³Debitori diver i´ 7583 ³Venituri din vânzarea activelor i alte opera ii de capital´ 4427 ³TVA colectat ´ .000 461 ³Debitori diver i´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ vânzarea mijloa celor fixe 461 = % 17. licen e.000 4427 2.000 7583 15.140.850.000 6583 2.000 205 ³Concesi uni.140.000 7583 6.000 4427 1.000.000.

000 17.000.000.850.000.000.000 4111 ³Clien i´ 707 ³Venituri din vânzarea m rfurilor´ 4427 ³TVA colectat ´ 8.000.000 7.000 4. desc rcarea din gestiune a m rfurilor 607 = 371 371 ³M rfuri´ 607 ³Cheltuieli privind m rfurile´ încasarea c/v m rfurilor vândute 5121 = 4111 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 4111 ³Clien i´ vânzarea titlurilor de participare 461 = 7641 461 ³Debitori diver i´ 7641 ³Venituri din imobiliz ri financiare cedate´ sc dere a din gestiune a titlurilor de participare vândute 15.sc derea din gestiune a mijloacelor fixe % = 212 6.000 4.000 4427 1.000 7.000 212 ³Construc ii´ 2811 ³Amortizarea construc iilor´ 6583 ³Cheltuieli privind activele cedate´ încasarea c /v mijloace fixe vândute 5121 = 461 461 ³Debitori diver i´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ vân area m rfurilor 4111 = % 707 6.140.140.000 9.000.000 .140.

000.000.130.000 4.000 641 ³Cheltuieli cu salariile p ersonalului´ 421 ³Personal-salarii datorate´ înregistrarea impozitului pe salarii precum i plata acestora i a cheltuielilor de lichidare 421 = 444 60.000.000 628 = 5121 400.000 15.000 444 ³Impozitul pe venituri de natura salariilor´ 581 ³viramente interne´ 5311 ³Casa în lei´ 6 8 ³Cheltuieli cu serviciile executate de ter i´ regularizarea TVA 4427 = 4423 4427 ³TV A colectat ´ 4423 ³TVA de plat ´ plata TVA 4423 = 5121 închiderea contului de venituri % = 121 6.130.000 5.000.000 421 = 5311 540.000 31.000 8.000 2.000.000.000 162 ³Credite ba ncare pe termen lung´ 666 ³cheltuieli privind dobânzile´ plata furnizorilor restan i 401 = 5121 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 401 ³Furnizori´ restituirea avansurilor încasate de l a clien i 419 = 5121 419 ³Clien i creditori´ 5121 ³conturi la b nci în lei´ înregistrarea ch eltuielilor cu salariile datorate 641 = 421 600.000 5311 = 581 540.000.000 6641 ³Cheltuieli privind imobiliz rile financiare cedate´ 261 ³ti tluri de participare de inute la filiale din cadrul grupului´ încasarea c/v titluril or de participare vândute 5121 = 461 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 461 ³Debitori diver i´ în asarea crean elor de la clien i 5121 = 4111 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 4111 ³Clien i´ rambursarea CTL i dobânda aferent % = 5121 162 8.000.000 1.6641 = 261 3.000.600.000 581 = 5121 540 .000 .000.000 5.000 444 = 5121 60.000 7583 ³Venituri din vânzarea acti velor i alte opera ii de capital´ 707 ³Venituri din vânzarea m rfurilor´ 7641 ³Venituri di n imobiliz ri financiare cedate´ 4.000 666 600.000.000 707 6.000 2.

000 6583 ³C heltuieli privind activele cedate´ 607 ³Cheltuieli cu m rfurile´ 6641 ³Cheltuieli privin d imobiliz rile financiare cedate´ 666 ³cheltuieli cu dobânzile´ 641 ³Cheltuieli cu salari ile personalului´ 628 ³Cheltuieli cu serviciile executate de ter i´ .000.000.000 641 600.121 ³Profit sau pierdere´ 21.200.000 666 600.000.000 3.000 607 4.000 1.0 00.000 2.000 9.000. închiderea contului de cheltuieli 121 = % 20.

728. Profit din lichidare10.0001.800.930. Partajul activului net între ac ionari : restituirea capitalului social 1012 = 456 8.0003.000 x 16 % = 1.930.000 .000.800.728.Bilan ul contabil înainte de efectuarea partajului se prezint astfel : ActivValoar ePasivValoare1.0002.000.000 Distribuirea sumelor realizate din l ichidare potrivit planului de distribuire între creditori în ordinea prev zut de leg e.000 456 ³Dec ont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ înregistr area impozitului pe profit din lichidare 10.000 1012 ³Capital subscris v rsat´ 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii pr ivind capitalul´ plata capitalului social ac ionarilor 456 = 5121 8.00 0TOTAL ACTIV25.Capital social subscris v rsat (1012) 8.000 691 = 441 1.800.000.000TOTAL PASIV25.000. Alte rezerve (1068)2.Conturi la b nci (5121)20.

000.100.691 ³Cheltuieli privind dobânzile´ 441 ³Impozitul pe venituri de natura salariilor´ plata impozitului pe profit 441 = 5121 1.000 .100.000 10.728.000 121 ³Profit sau pierdere´ 691 ³Cheltuieli cu impozitul pe profit´ divide nde cuvenite ac ionarilor % = 456 1068 2.000 5121 ³Conturi la b nc i în lei 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ plata dividendelor 456 = 5121 9.728.000 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ 446 ³Alte impozite taxe i v r sminte asimilate´ plata impozitului pe dividende 446 = 5121 1.000 456 ³Decont ri cu a c ionarii/asocia ii privind capitalul´ 1068 ³Alte rezerve´ 121 ³Profit sau pierdere´ impoz it pe dividende 10 % 10.000 456 = 446 1.000 121 8.010.010.010.000 441 ³Impozitul pe venituri de natura sa lariilor´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ închiderea contului 121 cu impozit pe profit 121 = 691 1.100.000 x 10 % = 1.595.

000 . Conturi la b nci (5121)100.000.Rezerve legale (1061)200. SC ³X´ SNC prezint urm torul bilan contabil de începere a lichidarii : ActivValoarePasivValoare1. în situa ia în care disponibilit ile b ne ti...0004..0001.0003.0004.. pierdere curent .0002.0002. rezultate în urma lichid rii nu asigur plata datoriilor.000.II.000. M rfuri (371)1. ( 1012)6. Cheltuieli înregistrate în ava ns (471)200.000 ± 5..500.000.000)10.500.. Alte rezerve (1068)100.capital social subscris i .0003.Mijloace fixe (212 ± 281) (15. Falimentul unei SC în nume colectiv.

000 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 4111 ³Clien i´ recuperarea chiriei pl tite in avans 5121 = 471 200.000TOTAL PASIV11.140.000 461 ³Debitori diver i´ 7583 ³Venituri din vân zarea activelor i alte opera ii de capital´ 4427 ³TVA colectat ´ sc derea din gestiune a mijloacelor fixe % = 212 1 5.000.00 0 Judec torul sindic i lichidatorul au efectuat opera iile : vânzare mijloace fixe cu suma de 5.000.000 707 1. recu perarea unei chirii pentru perioadele urm toare.000 l ei si nedatorat ca urmare a falimentului.000 lei.000 472 ³Veni turi în avans´ regularizare TVA 4427 = 4423 1. Venit înregistrat în avans (4729)350.000 212 ³Constru c ii´ 281 ³Amortizarea construc iilor´ 6583 ³Cheltuieli privind activele cedate´ încasarea c /v mijloace fixe 5121 = 461 5.000 4427 190.000.500.000 281 5.300.000.5.200.000 asociatul B : 6.200.000 7583.000 707 ³Venituri din vânzarea m rfurilor´ sc derea din gestiune a m rfurilor vândute 607 = 371 1.000 60 7 ³Cheltuieli privind m rfurile´ 371 ³M rfuri´ încasarea c/v m rfuri vândute 5121 = 4111 1.000 lei.190. 5. pl tit în avans în sum de 200. Furnizori (401)4. Înregistr rile contabile sunt : vânzare de mijloace fixe 461 = % 5.000 lei p rimite pentru livrarile în exerci iul urm tor c tre client i nu pot fi onorate ca urmare a falimentului. 300.000 Aportul asocia ilor la capitalul social este : asoc iatul A : 6.000 4427 ³TVA colectat ´ . vânzare m rfuri : 1. restituirea unor sume de 350.000 4427 950.950. 472 = 5121 350.300.500.000 x 80 % = 5. TVA 19%.000.000 5121 ³Conturi la b nci în lei´ 461 ³Debitori diver i´ vânzare de m rfuri 461 = % 1.000.000 471 ³Cheltuieli înregistrate în avans´ restituirea unor sume primite de la clien i privind livr rile perioadei urm toare .000TOTAL ACTIV11.650. TVA 19%.000 6583 10.000 x 20 % = 1.000.950.1 90.0006.

000 707 1.4423 ³TVA de plat ´ plata TVA 4423 = 5121 1.00 0.000 6583 10.000.000 121 ³Profit sau pierdere´ 7583 ³Venituri privind activele cedate i alte opera ii de capital´ 707 ³Venituri din vânzarea m rfurilor´ închiderea contului de cheltuieli 121 = % 11.000 607 1.000.000 7583 5.000 4423 ³TVA de plat ´ 5121 ³Conturi la b nci în lei´ închiderea contului de venituri % = 121 6.000.000.140.000 6583 ³Cheltuieli privind activele ced ate´ 607 ³Cheltuieli privind m rfurile´ .000.

0005.650.5.500. Pierderi exerci iu curen t (121)500.0004.Bilan ul contabil înainte de efectuarea partajului activului net : ActivValoarePas ivValoare1.0003.0001.Capital social (1012)6.950. Conturi la banc în lei5. 000TOTAL ACTIV5.0002. Alte rezerve (1068)100. Pierderi din lichidare (121).950.000TOTAL PASIV5.0006. Reze rve legale (1061)200.000.950.000 . Furnizori (401)4.

000 x 16 % = 32.000 441 ³Impozitul pe profit/venit´ 446 ³Alte impozite.2004).000 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ 446 ³Alt e impozite. în cazul în care bunurile care alc tuiesc averea SC în nume colect iv sunt insuficiente pentru plata datoriilor. Conform art .000 1068 ³A lte rezerve´ 456 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ calculul i înregi strarea în contabilitate a impozitului pe dividende aferent rezervei legale (exclu siv impozit pe profit) i a altor rezerve (200. se calculeaz i se datoreaz impozite astfel : d econtarea rezervei legale c tre asocia i 1061 = 456 200.0 00 456 = 446 25. 000 = -500.000 446 25. iar lichidit ile nu sunt suficiente pentru pl ata datoriilor. taxe i v rs minte asimilate´ plata impozitelor calculate % = 5121 75. 111 din Legea 64 / 1995. republicat i modificat prin Legea 149 / 2004 (MO nr.000 456 = 441 32.000 441 ³Impozitul pe profit/venit´ decontarea altor rezerve c tre asocia i 1068 = 456 100.000 ± 50. judec torul sindic va recurge la e xecutarea silit împotriva asocia ilor cu r spundere nelimitat chiar dac din opera iile de lichidare rezult pierdere.000) x 5 % = 25.000 Activul net este insuficient pentru plata datoriilor. Pentru structurile de capitaluri proprii (rezerve legale si alte fonduri) neeliberate de impozit. taxe i v r sm inte asimilate´ .Determinarea activului net : Activ net = TOTAL ACTIVE ± DATORII = 4.000 ± 4.000 1061 ³Rezerve legale´ 45 6 ³Decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul´ calculul impozitului pe prof it aferent rezervei legale 200.000 + 100.0 00 50.11.150.650. 1066 / 17.

000100.347.650.000 .000400.000.Situa ia partajului activului net i a datoriilor pe asocia i : ACTIV NET REPARTI ZAT PIERDERI SI FURNIZORI Capital socialRezerve legaleAlterezerveTotal(1+2+3)Pie rderi din exercit. Curent Pierderi din lichidare Furnizori Total (5+6+7)Diferen a(8 ± 4)123456789Asociatul A80 %5.415.0001 0.735.200.00 08.0 00.000135.000 TOTAL 6.0001.00020.0003.120.0006.0004.150.500.0005.0003.732.388.000500.000930.0002.000Asociatul B20 %1.00027.300. 030.0004.7 20.0005.00080.000 .000108.0002.000683.00090.0001.

500.000 depun erea de c tre asocia i a sumelor necesare achit rii furnizorilor .000 1012 ³Capital social subscris v rsat´ 456 ³Decont ri cu ac ionarii/ asocia ii privind capitalul´ trecerea pierderii curente i a pierderii din lichidar e asupra asocia ilor (500.500.500.000 456 = 121 5.Înregistrarea contabil privind partajul activului net i ale sumelor depuse de asoc ia i pentru plata furnizorilor : decontarea capitalului social c tre asocia i 10 12 = 456 6.000.000) = 5.000 + 5.

propriil e ac iuni. nef cându-se distinc ia între acestea. nu este în lichidar e sau faliment i o SC care traverseaz aceast procedur . Rezultatul lichid rii es te preluat în contul 121 ³profit sau pierdere´ ceea ce poate crea confuzie între rezulta tul exerci iului curent i cel din lichidare. Aici ar trebui s se fac d istinc ie între principiul continuit ii activit ii unei SC care. nu poate dep i 10 % din capitalul social subscris. Aceasta s e desprinde din opera iile de vânzare a activelor care sunt contabilizate ca opera ii normale (opera ii de exploatare sau excep ionale). Ar fi necesar introducerea unui con t distinct ³rezultatul lichid rii´ sau un analitic al contului 121 pentru men ionare a rezultatului lichid rii. dobândite de societate. art.Opinii si concluzii privind contabilitatea opera iilor de lichidare a societ ilo r comerciale din România A a dup cum s-a observat din scenariile prezentate privin d opera iile de lichidare ale societ ilor comerciale i a înregistr rilor contabile efectuate putem desprinde o serie de concluzii : SC desf oar o activitate norma l potrivit principiului continuit ii activit ii. . Valoarea ac iunilor proprii. Ac iun ile trebuie s fie integral eliberate i numai în cazul în care capitalul social subsc ris este integral v rsat. de i este în lichidare. 103 arat c SC î i poate dobândi în anumite condi ii. conform legii 31 / 1990. inclusiv a celor a flate în portofoliu s u. repub licat i modificat . Activul net se determin la fel ca i în cazul opera iilo r de fuziune a SC TA ± T datorii = TA ± Datorii curente Leg tura dintre SC în lichidar e i ac ionarii sau asocia ii ei ar trebui s se reflecte într-un cont distinct sau unul analitic al contului 456 denumit ³drepturi cuvenite asocia ilor sau ac ionari lor în urma lichid rii´ ³Rezultatul din lichidare´ este echivalent cu ³câ tigul din lichidar e´. Câ tigul din lichidare al turi de profitul di n lichidare include i capitalul social amortizat.