1

1.0 BIDANG BAHASA

1.1 LINGUISTIK AM DAN LINGUISTIK GUNAAN

LINGUSTIK AM DAN LINGUISTIK GUNAAN

BIDANG LINGUSITIK

LINGUISTIK SEJARAH DAN LINGUISTIK PERBANDINGAN

LINGUISTIK KONTESTUAL

BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK

2 LINGUSTIK AM LINGUISTIK AM KONSEP BIDANG CIRI-CIRI KONSEP LINGUISTIK AM Dikenali juga sebagai linguistik umum atau linguistik teori iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum Rangka-rangka untuk memerihalkan bahasa-bahasa dan teori-teori individu dari segi aspek-aspek bahasa yang sejagat. (wikipedia Bahasa Melayu) BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .

BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK . Fonologi atau fonemik ialah kajian polapola bunyi asas bagi seseuatu bahasa. MORFOLOGI Kajian struktur dalaman bagi perkataanperkataan SINTAKSIS kajian bagaimana perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayatayat yang bertatabahasa.3 BIDANG-BIDANG LINGUISTIK AM BIDANG-BIDANG LINGUISTIK AM FONETIK DAN FONOLOGI Fonetik ialah kajian bunyibunyi bahasa manusia. SEMANTIK kajian makna perkataanperkataan semantik leksikal dan bagaimana perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat-ayat yang bermakna.

bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK . Mencari dan menghuraikan gambaran umum untuk bahasabahasa tertentu dan untuk antara semua bahasa.4 CIRI-CIRI LINGUISTIK UMUM CIRI-CIRI LINGUISTIK AM Mengkaji bahasa-bahasa pada sesuatu ketika yang tertentu (biasanya kini). Mengkaji bahasa sematamata untuk tujuan sendiri.

Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. deskripsi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajaran bahasa. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .5 LINGUISTIK GUNAAN PENGENALAN Linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan.  Terdapat beberapa konsep linguistik gunaan iaitu : Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori.

Linguistik sejarah juga berupaya mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan hubung kaitannya antara satu bahasa dengan bahasa yang lain dari segi sejarah permulaan seseuatu bahasa itu. Linguistik sejarah juga ditakrifkan sebagai penggelompokkan (SubGrouping) bahasa-bahasa yang termasuk dalam rumpunan bahasa dengan wujudnya bahasa-bahasa yang pelbagai ini mewujudkan permulaan variasi kepelbagaian bahasa itu sendiri. suatu Linguistik sejarah ilmu ini boleh yang didefinasikan sebagai cabangdari bahasa mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahanperubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tertentu.6 1.2 LINGUISTIK SEJARAH DAN LINGUISTIK PERBANDINGAN DEFINISI LINGUISTIK SEJARAH DEFINISI LINGUISTIK SEJARAH (Gorys Keraf) Linguistik sejarah juga dikenali sebagai Linguistik Bandingan Historis (Linguistik Historis Komparatif). BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .

Linguistik ini mempelajari perkembangan bahasa dari sejak awal tahap demi tahap hingga dewasa ini. BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .7 DEFINISI LINGUISTIK SEJARAH (Jos Daniel Parera) Linguistik Sejarah adalah satu pendekatan dan metode dalam setiap cabang linguistik yang mempelajari dan maneliti pergeseran dalam jangka pendek dan perubahan-perubahan dalam jangka panjang komponen folnologi. morfologi. sintaksis dan semantik satu atau beberapa bahasa. Pengertian linguistik ini selalu dihubungkan dengan linguistik bandingan.

BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK . Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul (etimologi) sesuatu bahasa. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut Mengkaji perubahanperubahan bahasa serta asasl usul atau etimologi sesuatu bahasa. Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu.8 Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. Kajian perlu dilakukan secara diakronik.

(Prof. tatabahasa isu leksikon antara bahasa-bahasa yang berkaitan atau berbagai-bagai dalam perkembangan sejarahnya bagi sesuatu bahasa yang disenaraikan atau dikelaskan. leksikon. frasa serta kalimat antara bahasa yang serumpun atau antara beberapa tempoh dalam perkembangan bahasa. Dr Amat Juhari Moain) Linguistik bandingan juga merupakan satu pendekatan kepada pengkajian bahasa yang padanya meletakkan persamaan fonologi. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga. BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .9 DEFINISI LINGUISTIK SEJARAH (Jose Daniel Parera : Study Linguistik umum dan Historis bandingan) Linguistik bandingan adalah satu pendekatan dan metode yang membandingkan seperangkat korespondensi bunyi. morfem. Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga.

Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian.10 LINGUISTIK PERBANDINGAN LINGUISTIK PERBANDINGAN Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasabahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu. sintaksis. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK . dan leksikon. Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. sistem-sistem morfologi. Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu.

khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penuturpenutur bahasa yang berbeza. BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK .11 CABANG-CABANG LINGUISTIK Cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri.

Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. linguistik antropologi. BMM 3107 – PENGANTAR LINGUISTIK . linguistik evolusi.3 LINGUISTIK KONTEKSTUAL LINGUISTIK KONTEKSTUAL Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain.12 1. Sosiolinguistik. linguistik pengiraan. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. serta sains kognitif. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yang mengkaji interaksi-interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful