ŢESTUL – UN ARHAIC CUPTOR MOBIL PENTRU COPT PÂINEA

Câmpia Olteniei, cu terenurile sale foarte fertile a favorizat din cele mai vechi timpuri cultivarea cerealelor. Numeroasele vestigii arheologice, mărturiile scrise ca şi marea mulţime a credinţelor şi obiceiurilor, reminiscenţe ale unor vechi rituri agrare, dovedesc faptul că de milenii, agricultura a fost una din ocupaţiile de bază ale lo cuitorilor acestor meleaguri, lucru valabil pentru întregul spaţiu carpato-danubian. Încă din scolul al V – lea a. Hr., Xenofon notează utilizarea unor „pâini mari dospite” ce se preparau pe aceste meleaguri, iar Pliniu cel Bătrân (sec. I d.Hr.) menţionează în Tracia existenţa mai multor specii de grâu şi remarca „pâinea foarte bună la gust” (din mei), în timp ce pe Columna lui Traian sunt reprezentaţi legionarii romani secerând pe ogoarele cultivate de daci. În secolul al V – lea, Priscus Panites (unul din solii trimişi de împăratul bizantin Theodosius II la curtea lui Attila) consemnează în notele sale privind locuitorii satelor de pe teritoriul de azi al României că la ospăţ „au pus pe mese pâine”. Mau târziu, Georgios Kedrenos (sec. X) şi Ana Comnena (sec. XI) referindu-se la teritoriile nord – dunărene, amintesc preocuparea locuitorilor de a semăna grâu şi mei. Afirmaţiile lor sunt susţinute de descoperirile arheologice, evidente documente privind dezvoltarea agriculturii şi folosirea cerealelor în alimentaţie: vase de lut cu grâu şi mei, gropi de cereale, râşniţe de piatră, etc., toate aceste documente dovedesc că evoluţia agriculturii în spaţiul carpato-danubian a fost neîntreruptă. În Câmpia Olteniei, viaţa economică a fost dominată de agricultură. Pe teritoriul acestei câmpii este aşezată comuna Fărcaşele, formată din satele: Fărcaşele (Fărcaşu de Sus), Fărcaşu de Jos, Hotărani şi Ghimpaţi. Primele documente scrise care vorbesc despre satele respective datează din secolul al XVI –lea.

1

noiembrie 14. Vădastra. a existat în zona Fărcaşele – Hotărani – Dobrosloveni un nucleu de intensă locuire geto – dacică. probabil. mai întinsă şi mai bogată în vestigii dacice. Iar cele mai vechi urme care atestă locuirea acestei zone în epoca bronzului aparţin culturilor Glina şi Verbicioara. Satul Fărcaşu este menţionat documentar în 1583.Hr. cea de la Fărcaşu de Jos. el păstrându-se în memoria locuitorilor şi după ce oraşul a primit oficial denumirea de Romula. până . Fărcaşu de Sus („Pe coastă” şi „Sălişte”) şi la Hotărani („La şcoală” şi „La turn”) au dovedit o evoluţie neântreruptă a culturilor neolitice Dudeşti. În urma războaielor daco –romane. mai 9. cum ar fi cea de la Hotărani sau. Astfel se explică folosirea lui atât în titulatura de mai târziu a provinciei Dacia Malvensis. Deşi primele menţiuni scrise datează abia din secolul al XVI –lea. După părerea lor aceste nume puteau să aparţină uneia dintre aşezările din imediata vecinătate. În perioada de la sfârşitul secolului al II – lea a. populaţia autohtonă a continuat să trăiască aproximativ în limitele vechior vetre.Într-un document din 1532 – 1533. Boian şi Sălcuţa. apare menţionat satul Hotărani. După cum o dovedesc vestigiile arheologice şi numismatice la Fărcaşu de 2 . Hr. descoperirile arheologice făcute pe teritoriul actual al comunei Fărcaşele arată că viaţa omenească a pulsat aici încă din neolitic. în secolul I d. Îmbrăţişând cu convingere părerea potrivit căreia Malva se găsea în zona Romulei de mai târziu. pentru a nu se confunda cu unele localităţi omonime din imperiu. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord în a localiza aici vechea aşezare dacică Malva. o parte dintre arheologi cred însă că ea nu trebuie să fi fost neapărat pe locul actualului sat Reşca (teritoriu pe care s-a format oraşul Romula) unde urmele de locuire dacică sunt totuşi puţin concludente în stadiul actual al cercetărilor. ducând o viaţă romanică corespunzătoare intensificării procesului de romanizare ce a urmat cuceririi traiane. când Mihnea Turcitul întăreşte lui Ivan postelnic satul Cocicodia în urma unei judecăţi avute cu „Pârve din Fărcaşu”. mai ales. cât şi în unele texte epigrafice în care se dorea individualizarea Romulei din Dacia. Săpăturile sistematice efectuate de Marin Nica în decursul anilor la Fărcaşu de Jos („La cimitir”). Numele dacic Malva a avut o rezonanţă atât de puternică printre locuitori încât a fost preluat de aşezarea romană nou întemeiată.. într-o poruncă pe care o dă Vlad Vintilă lui Stan din Hotărani „să lase în pace satul Muscel (actualul sat Dranovăţ) al mănăstirii Bistriţa”. Perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului este reprezentată de descoperirile aparţinând culturii Coţofeni.

ocupaţia de bază a locuitorilor a rămas tot agricultura. El a fost găsit în anul 2002 în timpul săpăturilor arheologice organizate la Fărcaşu de Jos. s-a ajuns la construirea unor instalaţii speciale pentru coptul pâinii. În perioada stăpânirii romane. Numeroasele unelte legate de cultivarea cerealelor. capac de argilă. X –XI).Sus a existat o prosperă aşezare daco –romană iar la Hotărani au fost identificate urmele unui vicus roman. Denumirea ţestului vine din cuvântul latin „testum” care înseamnă vas de lut. din pământ bătut. s-au dezvoltat şi perfecţionat noi sisteme menite să îmbunătăţească modul de preparare a cerealelor şi respectiv alimentaţia. cam la 50 m de cimitir. Cu timpul. grâul şi secara au jucat un rol important în alimentaţia populaţiei. dat fiind faptul că exploatarea economică a Daciei se baza tot mai mult pe exploaterea pământului. Vatra era lucrată dintr-un strat de pietriş de râu acoperit cu o lipitură de lut groasă. din cereale măcinate cu ajutorul râşniţei. într . ca şi vestigiile unor instalaţii pentru copt pâinea descoperite cu prileju săpăturilor arheologice pe tot cuprinsul acestui teritoriu dovedesc că cereale ca: meiul. Cele mai vechi sisteme pentru copt pâinea folosite până astăzi de locuitorii judeţului Olt sunt ţestul şi cuptorul pe vatră. Pe parcurs. din cărămizi fixate într-un strat de nisip. ca urmare a dezvoltării agriculturii şi a extinderii suprafeţelor cultivate cu grâu. se preparau turte nedospite care se coceau în „spuza” încinsă a vetrei. După retragerea aureliană (275) populaţia autohtonă romanizată a continuat să locuiască neâtrerupt pe vechile vetre atât la Fărcaşu de Sus şi de Jos cât şi la Hotărani. Câmpia Olteniei de astăzi reprezentând o însemnată parte din grânarul Daciei. Cel mai vechi ţest descoperit pe terirtoriul judeţului Olt – comuna Fărcaşele datează din secolul al X –lea. La început.o locuinţă semiângropată (sec. gropile de provizii. Faptul că aceste instalaţii care s-au folosit concomitent sunt legate de vatra liberă cu horn demonstrează odată mai mult vechimea lor. care a cunoscut o dezvoltare mai amplă. Alt ţest descoperit în acelaşi an datează aproximativ din secolul al XVI 3 .

Dintre toate sistemele folosite pentru copt pâinea în județul Olt.–lea. România. Bulgaria. Albania. Prin coroborarea datelor rezultate din săpăturile arheologice cu studiul sistemelor de copt mai recente din locuința țărănească. Utilizarea țestului corespunde. care au persistat în decursul timpului. bălării. acest lucru fiind un apanaj în exclusivitate al femeilor. Bosnia. modelată cu mâna şi lăsată să se usuce la soare. fiind cunoscut până în Caucaz. Faţă de cuptorul de dimensiuni mari. se coc sub el şi alte mâncăruri (ghiveci. În comunele Fărcaşele şi Milcov se confecţionează şi în prezent ţesturi din pământ. Faptul că doar femeile fac ţesturi credem că este urmarea unor implicaţii de natură magico – religioasă. V – XVI). Muntenegru. A șa cum rezultă din etimologia cuvântului și din faptul că și grecii îl foloseau pentru coptul pâinii. în punctul „La cimitir” tot într-o locuinţă semiângropată (sec. cel mai arhaic este țestul. cartofi. țestul a avut o arie de răspândire foarte întinsă care cuprinde Iliria. carne). partea sud-vestică a câmpiei Panonice. azimă. şi a fost descoperit tot la Fărcaşu de Jos. turtă. în România. coceni de porumb şi beţe de floarea soarelui” şi că. am putut remarca în județul Olt continuitatea unor forme fără întrerupere din neolitic până în zilele noastre. „cu surcele. pe lângă pâine dospită. ţestul prezintă avantajul că se încălzeşte mai repede. Tehnica de confecţionare a ţestului este similară cu cea a ceramicii primitive. cu zona de 4 .

imediat după Paște. călcau și modelau țesturi de pământ. trei joi și trei sâmbete după Paște. Acum nimeni nu mai crede în anumite practici. se zice că în afară de toate aceste nenorociri pentru 5 . când grupuri de femei se adunau la un loc și după un minuțios sistem de practici. numai joile după În credințele aceste „dacă zile sunt erau adevărate sărbători serbate atunci grindina. s-a spulberat sub colțul neiertător al suflului modern de astăzi. Erau anumite zile. bătrânii satelor.folosire a vetrei cu hotă suspendată („corlată”). în care . În majoritatea satelor sărbătoarea Ropotinului se ținea a treia marți după Paște. poporului. Sunt și sate în care aceste sărbători se țineau trei marți. Atmosfera magică. adică pometurile Tot semănăturile”. după o anumită tehnică. una din cele mai arhaice forme. Materialul din care se confecționează țestul în satele județului Olt este lutul (pământul galben) amestecat cu balegă de cal și uneori cu câlți. pe care locuitorii satelor de la începutul secolului trecut le săvârșeau cu rigurozitate. Acest arhaic cuptor mobil. ori Paște. Bătrânii își amintesc că țesturile se făceau la sărbătoarea Ropotinului. nu bate și după piatra sau gheața. ce învăluia altădată cu misterul ei facerea țesturilor. se confecționa la începutul secolului trecut într-o atmosferă plină de multe credințe magice. făcut din lut. ceea ce dovedește odată mai mult vechimea lui pe acest teritoriu.

Lucrul acesta este dovedit și de răspunsurile la chestionarul asupra „Sărbătorilor păgâne” lansat de Th. trei joi și trei sâmbete după Paște) erau ținute ca sărbători doar de femei și era permis să se facă numai țesturi. cum zic iale”. pentru câmp. zi în care se făceau țesturi. adică în pofida dracului. Speranția. și babele să se părăsească de țesturile ce fac în ziua aceea. Intervenția Mitropolitului Filaret nu credem să fi avut vre-o influență. Din câte se vede. tocmai ca să potolească duhurile rele. 6 . Împotriva acestor sărbători. „ mai sunt rele și de pocituri”. în trecut.semănături. în pragul veacului XX. Ci dar se cuvine foarte mult la tot bunul creștin și temătoriu de Dumnezeu să nu mai prăznuiască într-acea zi acea spurcată sărbătoare. s-a ridicat biserica. Aceste zile (cele trei marți. Se mai spune că „Ropotinii se țin ca să îngreuneze sarcina diavolului prin pământul ce-l întrebuințează la facerea țestelor”. De aceea această zi mai era numită în popor „Ziua ucigașului”. Mitropolitul Filaret al Râmnicului la 1845 spunea: „Iaca mai de rușine ori de păcat la creștini iaște sărbătoarea dracului. aceste sărbători aveau o dublă funcție: pe lângă cea de copt turtele de mălai și de azimă și o funcție magică. ce ar fi aduse de Ropotini dacă nu se țin. de vreme ce până târziu. ca unele ce încurcau credința creștină prin caracterul lor păgân. să nu le strice semănăturile și să nu pocească pe cineva. sunt atâtea mărturii că sărbătoarea Ropotinului se ținea cu sfințenie de către femei.

lumea să fie ferită de duhurile rele. să vedem. În alte sate însă exista credința că „după ce fac țestele femeile pot lucra restul zilei. În strânsă legătură cu toate acestea. femeile din satele județului Olt după ce țesturile erau gata făceau deasupra lor o cruce. din cele mai îndepărtate timpuri. era și mai învăluită într-o atmosferă deosebită de acte magice. lumea satelor a evoluat și nimeni nu mai crede în asemenea acte de vrăjitorie magică. După ce am văzut când și de ce se făceau țesturile în anumite zile. pentru că au așezat țestul pe capul dracului și deci l-au făcut neputincios. ca să-l oprească să mai poată sminti pe oameni”. considerăm. „se făceau țeste să le sorocească pe spinarea lui Ucigă-l Crucea (sau Ucigă-l Toaca). În prezent.Iată ce răspundea la acest chestionar un informator din Romanați (Balș): „dacă Ropotinul nu se ține se îmbolnăvesc copiii de epilepsie. Este fără îndoială tot un act magic. închise sub clopotul de lut al țestului. Credința era generală. Simpla muncă de a călca. a căror semnificație s-a pierdut în decursul timpului. Atunci femeile fac țeste zicând că țestele făcute în acea zi se vor pune în capul diavolului și nu se va mai putea să mai îmbolnăvească copiii”. în trecut. de a frământa pământul cu picioarele și apoi de a-l așeza pe o moviliță – formă. cum se făceau acestea. îndeajuns de lămurit prin însăși practicile celor ce l-au întrebuințat. după mărturiile poporului. ca prin semnul creștin al bisericii. este. adică nu mai poate să facă nici un rău”. 7 . Rostul magic al acestui obiect de primă necesitate. de aceea „în aceste țeste nu este bine să coci pâine de pomană”.

La partea superioară se practică două orificii. În această zi „femeile calcă țeste. cu ajutorul căruia se agață de lanțul coșului când se pregătește pentru copt. Pe la începutul secolului XX un informator din județul Olt – Ciomăgești. se pun apoi la păstrare după ce s-au spoit bine”. Fie că se stropea sau se spoia țestul cu vin.. adică în timpul secetos se aruncă un țest în fântână și începe să plouă. joacă pământul cu picioarele. pentru ca diavolul să fie călcat în picioare și dogorit de foc ca și țestele”. amestecă cu balega.. se lasă la soare 2 – 3 zile. nu lipsită de semnificație este și credința că frământând pământul femeile calcă pe însuși diavolul.Astăzi. adunate în colective de 3 – 5 persoane. Țesturile se făceau în grupuri de femei. fără să se mai cunoască această semnificație este interesant de remarcat că în virtutea tradiției țestul se lucrează exclusiv de femei. lutul amestecat cu balegă de cal și câlți se frământă cu picioarele de nouă ori și uneori în timpul frământatului se spun anumite versuri. În legătură cu întregul șir de credințe și superstiții trebuie să punem și mărturiile multora că țesturile făcute în această zi a Ropotinului „sunt un leac.spunea: „. fie că în timpul cât lucrau. 8 . cei care treceau pe drum nu aveau voie să dea binețe. în forma unui clopot așezat cu gura în jos. apoi vin acasă. sau o femeie gravidă fură un țest de la un vecin și-l duce într-un lan de grâu ori de porumb și ploaia e gata”. fiindcă munca era destul de dificilă. prin care se introduce „fierul țestului”. Dar nu trebuie neglijat nici faptul că o asemenea muncă era precedată de festinuri între femei iar actele magice nu lipseau nici ele.Cârduri de femei și fete merg la câmp unde pasc caii să adune balegă. Lutul astfel pregătit se împarte în „guguloaie” și se modelează cu mâna pe un mușuroi de paie și frunze. fac mușuroaie de pământ ca să dea forma țestului.

Cum era și firesc. Neputincios.Secţia Etnografie Muzeul Judeţean Olt 9 . și facerea țestului.dacică din Carpați va fi acceptat această „zi a ucigașului” cu întregu-i cortegiu de credințe păgâne. Pledează pentru acest fapt nu numai sistemul rudimentar de coacere dar și mulțimea de credințe „deșarte” și practici magice de care au ținut seama.O credință plină de umor dar și de semnificații. care învăluie. făceau țesturi. predominat de forțele vitrege ale naturii. cum am văzut. Că acest mobil cuptoraș a însoțit pe om în greaua-i existență încă de la începuturi. este aceea că femeile aveau dreptul o singură zi pe an să-și bată bărbații și neputându-i bate. Dacă ne întrebăm acum ce semnificație au avut toate cele expuse pentru colectivitățile umane din vremurile îndepărtate. și chiar pentru multe de mai târziu. este de nediscutat. lumea aceasta era de natură magică. Claudia Balaş Muzeograf . Lumea geto . pe de altă parte obsedat de nenumărate întrebări cărora nu le putem da dezlegare decât în chip pueril. și-a creat o lume a lui. răspunsul ni-l dă tot mărturiile poporului și întreaga lui viață.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful