FONETIK DAN FONOLOGI Dalam bidang Linguistik, kajian tentang bunyi-bunyi bahasa terbahagi kepada dua cabang

, iaitu fonetik dan fonologi. Secara umum kajian fonetik berkisar tentang bagaimana sesuatu bunyi bahasa itu dihasilkan, manakala fonologi pula mengkaji fungsi-fungsi bahasa sesuatu bunyi yang terhasil itu. Di dalam Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1997), fonetik ditakrifkan sebagai pengkajian tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia, iaitu bunyi bahasa, bunyi bukan bahasa, dan pinggiran, dan pengkajian itu memberikan lambang fonetik untuk bunyi-bunyi tersebut. Secara amnya terdapat tiga bentuk pendekatan dalam menjalankan kajian fonetik ini:
  

fonetik artikulasi yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah dan organ-organ manusia lainnya yang menghasilkan suara atau bunyi bahasa, fonetik auditori yang mempelajari persepsi bunyi yang dihasilkan fonetik akustik yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia, (Abdullah Hassan, 2005: 40)

Sebagai contoh kepada pendekatan kajian fonetik ialah penghasilan bunyi letupan bibir [p] dan [b]. Kedua-dua bunyi ini dihasilkan dengan cara yang sama iaitu bibir bawah dirapatkan ke bibir atas dan udara dari paru-paru akan tertahan. Penahanan ini kemudiannya dilepaskan serta merta. Sekiranya bunyi letupan bibir itu dilepaskan dengan pita suara tidak bergetar maka terhasillah bunyi letupan dua bibir tidak bersuara iaitu [p] , sebaliknya jika pita suara bergetar maka yang terhasil ialah bunyi letupan dua bibir bersuara [b]. Dalam kajian fonetik pengenalpastian organ penghasilan bunyi atau artikulasi sangat penting. Organ sebutan yang betul-betul terlibat dalam penghasilan bunyi adalah bibir, gigi, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, rongga hidung, pita suara dan lidah. Sementara itu terdapat juga beberapa organ penting yang membantu dalam menghasilkan bunyi tetapi tidak bertindak sebagai artikulasi iaitu paru-paru, rongga rengkung, epiglotis dan rongga tekak. Bunyi-bunyi yang terhasil lazimnya dibahagi kepada dua iaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Kajian terhadap bunyi-bunyi vokal menghasilkan dapatan beberapa pecahan vokal antaranya volak depan sempit [i], vokal tengah . [ә] dan volak belakang sempit [u]. Sentara itu kajian bunyi-bunyi konsonan pula menghasilkan beberapa pecahan bunyi seperti konsonan letupan, letusan, sengauan/nasal, geseran, getaran, sisian dan separuh vokal. Semua bunyi-bunyi yang berjaya dikaji akan dideskripsi akan kemudiannya diberikan lambang untuk memudahkan penggunaannya khususnya dalam tulisan. Lambang-lambang tersebut dibuat secara arbitrari atau lewa, sebagai contohnya bunyi [t] dilambangkan /t/ dalam ejaan rumi sementara /‫ /ﺖ‬dalam bahasa Arab. Seperti yang dinyatakan kajian fonologi adalah kajian tentang sistem bunyi dan fungsi-fungsi bahasa sesuatu bunyi. Kajian fonologi sebenarnya secara khususnya adalah mengkaji fonemfonem. Fonem ditakrifkan sebagai unit terkecil abstrak yang membezakan makna, jika

antaranya tekanan. Omar pula menambah dua entiti lagi iatu kata gabungan dan kata akronim. MORFOLOGI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. Dari segi bentuk. secara amnya menggolongkan bentuk kata bahasa Melayu kepada empat iaitu. contohnya kata langgan merupakan kata kerja tetapi penambahan imbuhan pe menjadi pelanggan menghasilkan satu kata nama. Terdapat beberapa imbuhan dalam bahasa Melayu seperti imbuhan awalan. yang juga salah satu kajian bidang morfologi. terdiri daripada kata dasar. lihat sahaja sebutan dan kedudukan bunyi /p/ dalam paya. Dalam kajian morfologi bahasa Melayu kenyakan pengkaji seperti peara penulis buku Tatabahasa Dewan. dan kosong. tidak wajib. /makan/. sisipan. /palaŋ/ palang. dan /galaŋ/ galang. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang membawa makna atau tugas nahu. morfem bebas morfem bebas. terbuka. Secara tepatnya kajian morfologi ialah kajian terhadap morfem. akhiran dan morfem kosong. terikat. tetapi dalam sebutan atap /p/ tidak diletupkan dengan sempurna sebaliknya kedua-dua bibir tetap tertutup menghasilkan satu bunyi lain iaitu [p>]. contohnya bunyi [s] + [a] + [y] + [a] menghasilkan kata /saya/. Ilmu fonologi juga mengkaji penggalan-penggalan bunyi serta mengenalpasti penyebaran sesuatu bunyi. kata kerja. Morfem terbahagi kepada beberapa bentuk iatuu. tona dan persendian. Jika dalam kajian fonologi fonem menjadi konsep terpenting. Kajian terhadap elemen-elemen tersebut disebut juga sebagai kajian fonem supra-penggalan dan termasuk juga sebagai salah satu kajian fonologi. (Kamus Linguistik. Imbuhan dalam bahasa Melayu adalah bertaraf morfem yang bermaksud kewujudan imbuhan boleh mengubah penggolongan kata. berulang (ganda) dan majmuk. Walau bagaimanapun bunyi [p>] tidaklah dianggap satu fonem baru tetapi hanya sebagai satu variasi bagi bunyi [p]. Dalam tatabahasa penentuan atau penggolongan kelas kata seperti kata nama. sapa dan atap. Morfem terikat pula lazimnya terdiri daripada imbuhan seperti /beR/. kata tunggal. Dalam menghasilkan perkataan paya dan sapa bunyi [p] diujarkan dengan sempurna iaitu sebagai bunyi letupan dua bibir bersuara. Contoh morfem bebas ialah /saya/. wajib. apitan. Hal ini kerana lingkungan kehadiran /p/ dan /g/ secara jelas memberikan makna yang berbeza yang bermaksud /palaŋ/ berbeza maknanya dengan /galaŋ/. dalam kajian morfologi pula konsep terpenting ialah morfem. Sebagai contoh. panjangpendek. kata majmuk dan kata ganda. 1997). dasar. Asmah Hj. kata adjektif dan kata sendi nama adalah sebenarnya kajian morfologi. Contohnya . /p/ dan /g/ dianggap dua fonem berbeza.berdasarkan fungsi. kata berimbuhan. kata terbitan. intonasi. /meN/. Kata dasar ialah kata akar yang menjadi . ‘perkatan’. Dalam kajian fonologi [p>] dikelaskan sebagai alofon bagi fonem [p]. Penentuan golongan kata dalam tatabahasa Melayu kebanyakannya ditentukan oleh proses pengimbuhan. /seronok/. /teR/ dan lain-lain. Gabungan beberapa bunyi bahasa akan menghasilkan kata. Dalam perbualan atau percakapan terdapat banyak unsur bahasa yang bukan bunyi tetapi penggunaannya mampu mengubah makna atau bersifat fonemis.

Asraf. tengah. 1989. Margaret. Kata berimbuhan ialah kata yang mengalami perubahan bentuk akibat kehadiran imbuhan pada awal. semak-samun). Abdullah Hassan. air mata. Nik Safiah Karim dll. atau akhir sama ada secara gabungan atau apitan (contoh: makanan. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. 1988.. keibubapaan. Justeru usaha berterusan untuk memeri bahasa Melayu menggunakan pendekatan yang betul sangat diperlukan agar bahasa Melayu dapat diangkat menjadi salah satu bahasa utama dunia. John T. Bibliografi Abdullah Hassan. . makanan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. tidur rumah). Sebutan Baku Hahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik. Pengantar Linguistik Sistematik 2.dasar kepada sesuatu kata (contoh: makan. Kata majmuk pula ialah dua atau lebih kata dasar yang membentuk satu perkataan (contoh: Setiausaha. meja makan). 2006. ______________. Berry. Jensen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian morfologi bahasa Melayu khususnya masih lagi berhadapan dengan beberapa masalah yang menyukarkan terhasilnya satu bahasa yang betul-betul baku atau standard. 1997. geletar. 2005. pepohon. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang diulang atau digandakan sebahagian atau seluruhnya (contoh: makan-makan. Rencana Linguistik. Morfologi Struktur Kata dalam nahu Generatif. Linguistik Am untuk guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Kamus Linguistik. 1989. 1995. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful