Thananjayan

அ தியாய
பாரதி

ைத தி

த தைலயைண ெம

த இதமான வாசைணைய
கி கி

ைகய ேலேய ஏேதா ஒ

தேபா

இர

தலி

தர
ேற அ

இைம

கி

ெத

, ெம

வாக இைமகைள

ைல.
யப

, தா

தவஜ

த அவ

, நாசி

"எ

தவ

ேபாக, தைலைய ச
ெத

கைல தவ

மின

தியாச ைத உண

க ைத வ ர
படாம

ல அைசய,

" மா..ஃைப

படவ

ல இைடெவள ய

டேவ ெவ

தப

வ ண தைலயைண ெத

"

12

எதி பா

தவ

பா ைவ

வைள

த இள

சிவ

பா ைவ,

கல த

.

,

"

திடமான மா
அஷ

'எ

ேம ,அைச த அவ

ெகா

தைலயைண எ

வலி

திய

ைள 'அஷ

ள,

" "
ழ ப

'ப

ன ப ைண

"வ

"

னேர நிதான

ண ய இல க

ப க

"இட

"ஓேஹா...ஏ

"ெச

தா


தி

.

கள

ச தி தவ

,

ேய எ

தா?" அவ
கலா ...ப
டேன..ப ற

தவ

அ ய

,க

த,

ப த

கட த

ச யாக கண

ேபா

ைல வ

ய, கணவைன கன

ைகேகா

வரா
னஅ

ரலி
இ த 'ெட

ைவஃ " எ
கால உ

எக தாள

தப

அவ

றா

பா ைவ பா

ரலி

ல".

லாச

வ ட ஏலாத அள
வ ரவ இ

தா

.

பா ைவைய, ஓ உ

, ைகய ல ஏ

தர

ைக

லாச

ெதறி க.

.

ெபயாைர' ெத யா தனமா ஒ

வ டேவ மனசி

http://amuthas4ui.wordpress.com/

த நிைல

ஞாபக ப

டேவ ேகலி இைழேயாட அவ

தா

,இ

ைத ெதாடைர ம

வ லகி எ

வாக தைல

ற வா

ெகா

இல

'எ

ேநா கியவ

Thananjayan

இல

ரலி

ெதாட

பா ைவய

கினா

மய

தேபா

,

ெச ய, ேவ

ேபசாம

ஒலி த அவ

தி

ெதான ய

ள யலைற

தா

.

..............

ஞாய

ெகா

பதா

அவ

தவ

வீ
காைல

"அ மா ல

அவைள ஏற இற

றவ

,ச

க வரெசா

னா

சா

க ட ெத

மா??" எ

'ெத

றா

ெசா

ல வா

இவ

ெஹ

ண ேவ

த ேபா

"ஐ ேடா

வா

நா

"ஐ

தினா

"யா ெபா

ேபா

ெசா

"ஒ

சி

த இல

ஓேக....

ளீ

.

த ெசா

வாேனா' எ

ணமி டவ

அவதிைய நிைன

, ெத யா

ெத யா

க அவைள

தவ

,

டா ேப சனலாக நா

ரலி

ரலி

தா

எ ச

ைக கல தி

நிதானமாக உைர தவ

தி

ேபானா

.ஒ

கண

இதய

.

,

பைத

பாரதி.

,

ெத

ெசா

கண

பா

கியவ

லவ த

ேபப .. ெரா ப எதி பா

"

,
,

ட ேவணாமா? இ த ேசஃ

http://amuthas4ui.wordpress.com/

சி

" அவைள ேநராக பா

? என

ஒ ைற
ன ெஹ

ம"

க, ச

தவைள ஒ

"யா??" எ

ேபாேவா "

"

ைல

அவ

கஇ

கியப ,

வான ச ேதக

வாக ஒலி த அவ

ைர

றி

பாரதி. வா

"

வ ேப மிஷ

தேபா

வரேகச

ெவ

.......ஆனா, உன

வ ெஹ

எவ

நி

ெம

"ரதி...ேடா

றா

னா

,

தி நி

ெத யா

நீ

மண

ைகய ேலேய, ச ெட

டா என

"ஏென

னைறய

.

காஃப கல

க.. ஒ

ைன உ

வைர ேசைல உ

தா

க பா

"உன

ேபா

லி


திவ
.."

டா

Thananjayan

வ ைளயா

மைற தி

ேபா

ெதா

ைட கா

லா

ேக

சி

எ ச ைச

ேகாப

ேவ

பாரதி

ெகா

லா

பதி

தஇ

ேவற ெசா

ைமய ேலேய பதி

. அவ

சாய
தா

லஇ

நா

,உ

பாதி த வ த

தவ

த ேபா

வ,இ

காைலல ேதாைச இ

"என

லி

தவ

தா

. ேகாப தி

ைன

பா ைவ பா

யா

ெசா

றாக

.

அவைன 'இெத

ரலி

ெகா
மானா

ெசா

லலா . ஆனா

ெம

லிவ

யாம

ட ெசா

கவ

ேவ

" சாதாரணமாக ெசா

ெசா

மா? ' எ

டா

டப

இ லி..ஏ

ேலா


ைல.

டா ெசா

. நா

ேப பைர ம

தப

ணா

பா

ச த

ேமல

,

"ஹா??" எ

றப

ளாம

ெகா

மிரள மிரள வ ழி த மைனவ ைய ஓர க
ேமேல ெச

றா

,

.

..........

இர

மண

ேக ட

. சைம தவ ைற ெகா

தியா

உண

ச பைல

கழி

ப மாறிவ

அ த

ெப ய ேதாைசைய

பா

, ெம

ணா

காலியா கினா
அட

கிய சி

கவன

'ெரசிப ய
கா

ச பலி

நட

தத

ெகா

, அமபா வ வ

சமாக ேத

கா

அம

இைம காம

வாய

ணீ

, அவ

.

நிற ச பைல

உத ேடாரதி

தப

...எ

ெதாட
கி

தா

ைவ தவ

இ டவ

,அ

அைரவாசிைய ம

தி

சில கண


கி

கணேம ஒேர

சி

கத

ைன நிமி

ேள

ேத

..இவ

பா

தவைன ஓர க

ணா

த 'ேமகி'

ைஸ உ

பதி

.

கிறா

ேதாைச

, ச ெட

ைன தா

,ப

ேடப ள

.

தவ

வாக ஒ

வைளய

அம

லத

கதிைர இ

ைடன

அதி

, தா

அைர அ

அைறய

ெச

த ைட ைவ

ைற தப ஷ

, சா பா

தாேன ெச

ன, ேதாைச ெகா

, கார

ப னா

.

http://amuthas4ui.wordpress.com/

இ ப

பாக ேஷ

டேதா....ந

வ ீ , அ மா, அ பா, அ
தவைன மற தவ

ெய

லாம

லேவைள அ

,எ

, கி ட த ட தகள

மன


,

ைல...'

திைள க,

காலியான நிைலய ேலேய

Thananjayan

அ தைன ேநர
தா

மனதி

உய

பட, நீ

க வாகாக, அைத

அவ

பா ைவ.

தி

மன

ைகயா

ெதா

ண ீ ேபா த

தி

உய
ெச

மாைலய

தா
வைர

மாற

வ ரலா

ெந

றிேய த
,அ
ெம

த மல த கள

தாக

ப றிய

டா

'டா

அவ

றவ

, ெப ய ெப ய

ைய திற

, ஜி

லி

ப யவ

,க

தைத இ

இைடைய ஒ

கிய அ த ெச

கவன

த கதிைரய
ெகா

கர தா

வ த கைள அ

களாகி கைர

மைனவ ைய ப

http://amuthas4ui.wordpress.com/

ேன ெத

,

ட ெதா

ைடைய

த நீ

த கணவன

கவ

ைல. ஒ

ைக நீ

னைட தவைள அேத ைகைய ப றி இ

, அவ

ைமயாக வ

,

.

நிமிட

த ைக

.

ள சாதன ெப
தி

' என அபாய

த ேவக தி

. வர

றப

தி

ேநரமாக ஒலி த அைழ

கி

வ ழிகைள

வ வ

டவ

. வ னா க

அ ெபா

ைவ தப

ைற க ம

கி தா

ைக ந

தி, ெமலிதாக ந

மனமி

பாத

ேவக ைத

ைடைய நைன தப

அவைன த


ெச

திைர, த

வ சாலமான மா ப

க, 'சட 'ெக

தடவ யப

றி

த அவ

கி ச

ஓ ய

ைற வாய

டேவ ேமைசேயார ைத

த கதிைர ச

ெந

.

, சர ெற

ஓ அரவ

ெடா

அேத ேவக

தவன டமி

ைச உ

மண ைய அவ

திைக தா

றிய

அம

கி

தியவ

தி

ெவ

தமாக த

உத

மைறய, த

ன ைல மற தி

மண , உலக

வ ல கியவ

, அவ

அவைள இ

வைள

கி

நக


தா


களா

வ த

நிதானமி

தி, அவ

.

றி

ன ைத ஒ
..

சிைற

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful