You are on page 1of 9

Obliczenie wytrzymaoci filarka.

1.Obcienie dachem :
Rodzaj obcienia
dachwka ceram. holenderka
podwjnie(wraz z kontr. drewnian)
wena mineralna mikka 14cm
0,6kN/m3*0,14m
Ruszt z profili stalowych do mocowania
pyt gispsowo-kartonowych

pyta gipsowo-kartonowa 2cm


12kN/m3*0,02 m
Folia dyfuzyjna
RAZEM
2. Strop midzykondygnacyjny:
Rodzaj obcienia
Deski dbowe na piance
poliuretanowej 8kN/m3*0,025m
Gad cementowa
22kN/m3*0,035m
Styropian M20

0,40kN/m3*0,03m

Obcienie charakterystyczne
[kN/m2]
0,9
0,09
0,05

0,24
0,02

1,3

Obcienie charakterystyczne [kN/m2]


0,20
0,77
0,12

Folia polietynowa czarna

0,02

Strop Terriva gr 24cm


Tynk gipsowy
18,0kN/m3*0,01m
RAZEM
3. ciana zewntrzna

2,68
0,18

Rodzaj obcienia
Mur sylikatowy gruboci 24 cm
19,0kN/m3 * 0,24
Styropian M20 15cm
0,15 m0,45kN/m3
Tynk cementowo wapienny
0,01m 19,0kN/m3
Tynk gipsowy
0,01m 19,0kN/m3
RAZEM

3,97

Obcienie charakterystyczne
[kN/m2]
4,56
0,07
0,2
0,2
5,03

4. ciana wewntrzna
Rodzaj obcienia

Obcienie charakterystyczne
[kN/m2]

Tynk cementowo-wapienny i gipsowy


19,0kN/m3 * 0,01*2
Mur sylikatowy gruboci 24 cm
19,0kN/m3 * 0,24
RAZEM
5. Wieniec elbetowy
Rodzaj obcienia

0,38
4,56
4,94

Obcienie charakterystyczne [kN/m]

Ciar wasny
1)25,0kN/m3*0,26m*0,24m
2) 25,0kN/m3*0,30m*0,24m
Styropian
0,15m*0,24m *0,45kN/m3
Tynk cementowo wapienny
0,01 m0,26 m19,0kN/m3

1,56
1,80
0,02
0,05
1,63
1,87

RAZEM
6. ciana dziaowa
Rodzaj obcienia
pyta gipsowo-kartonowa 12,5cm
RAZEM

Rodzaj obcienia
uytkowe stropu w pomieszczeniach
mieszkalnych
uytkowe dachu bez dostpu z klatki
schodowej
zastpcze od cianek dziaowych
RAZEM

Obcienie charakterystyczne
[kN/m2]
0,27
0,27

Obcienie charakterystyczne
[kN/m2]
2,00
0,40
0,50
2,9

2.Obliczeniowe obcienie zmienne :


2.2. Obcienie niegiem:

dla = < 30 ; 60 >; = 38

ce = 1,0 dla normalnych warunkw terenowych


ct = 1,0 dla dachu dobrze izolowanego termicznie
sk = 0,9 dla miasta Poznania

Obcienie charakterystyczne wiatrem:


Cinienie wiatru dziaajce na powierzchnie zewntrzne konstrukcji:
( )
( ) wartod szczytowa cinienia prdkoci
ze wysokod odniesienia dla cinienia zewntrznego
cpe wspczynnik cinienia zewntrznego
1) ciana przypadek A - wiatr wieje z kierunku prostopadego do ciany poprzecznej

C
B

d-e

4e/5

e/5

h = 10,11 m
b = 9,54 m
d = 13,44 m
e = min (b,2h) = min(9,54; 2*10,11=20,22) = 9,54
e = 9,54m< d = d = 13,44m, zatem naley podzielid na pola A, B i C.
e/5 = 9,54/5 = 1,908 m
4e/5 = 4*9,54/5 = 7,632 m
d e = 13,44 9,54= 3,9 m
cpe = cpe,10

h/d = 10,11/13,44= 0,75


3

Wartoci wspczynnika cpe dla poszczeglnych pl, wyznaczone z interpolacji:


Pole
A
B
C
D
E

cpe
-1,2
-0,8
-0,5
+0,76
-0,45

2) ciana przypadek B wiatr wieje z kierunku prostopadego do ciany podunej

E
D
B

h = 10,11 m
b = 13,44
d-e/5 e/5
d = 9,54 m
e = min (b;2h) = min (13,44; 2*10,11=20,22) = 13,44m
e = 13,44> d = 9,54 pola A i B
e/5 = 13,44/5 = 2,69 m
d e/5 = 9,54-13,44/5 = 6,85 m
cpe = cpe,10
h/d = 10,11/9,54 = 1,06
Wartoci wspczynnika cpe dla poszczeglnych pl, wyznaczone z interpolacji:
Pole
A

cpe
-1,2
4

B
D
E

-0,8
+0,80
-0,51

3) dach przypadek A wiatr wieje z kierunku prostopadego do ciany poprzecznej

e/10
e/4

F
G
G

e/4

e/2
h = 10,11 m
b = 9,54 m
d = 13,44 m
e = min (b,2h) = min(9,54; 2*10,11=20,22) = 9,54
e/4 = 9,54/ 4 = 2,385 m
e/10 = 9,54/10 = 0,954 m
e/2 = 9,54/2 = 4,77 m
d e/2 = 13,44 9,54/2 = 8,67 m
cpe = cpe,10
Wartoci wspczynnika cpe dla poszczeglnych pl, dla kta nachylenia dachu 38:
Pole
F
G
H
I

cpe
-1,1
-1,4
-0,87
-0,50

4) dach przypadek B wiatr wieje z kierunku prostopadego do ciany podunej

e/4

e/4

e/10

e/10

h = 10,11 m
b = 13,44 m
d = 9,54 m
e = min (b;2h) = min (13,44; 2*10,11=20,22) = 13,44m
e/4 = 13,44 / 4 = 3,36 m
e/10 = 13,44 /10 = 1,344 m
d 2* e/4 =9,54 2* 13,44 /4 = 2,82 m
d/2 e/10= 9,54 /2 -13,44 /10 = 3,426 m
cpe = cpe,10
Wartoci wspczynnika cpe dla poszczeglnych pl, dla kta nachylenia dachu 34:
Pole
F
G
H
I
J

cpe
+0,7
+0,7
+0,5
-0,3
-0,4

Wartod szczytowa cinienia prdkoci wiatru:


( )
( )
metoda I:
( )

( )

z = ze = 10,11m
( )
( )

- dla kategorii terenu III


=1,91
6

wartod bazowa cinienia prdkoci wiatru:


= 1,25 kg/m3 gstod powietrza
b = cdir * cseason *b,0 bazowa prdkod wiatru
cdir = 1,0
cseason = 1,0
b,0 = 22 m/s dla miasta Poznania
( )
( )

metoda II:
I(z) =10,11 m
( )
( )

( )]

zmin = 5,0 m

( )

( )

( )
zmax = 400m

( )

( )

z0 = 0,3
z0,II = 0,05 dla III kategorii terenu
0 = 22 m/s
kl = 1,0
= 0,22*22*1,0 = 4,84
m (z) = cr(z) *c0 (z)* b
cr (z) = kr*ln(z/zo)=0,22*ln(10,11/0,3)=0,77
c0 (z) = 1,0
m (z) = 0,77*1,0*22,0 = 16,94
lv(z)=
lv(z)=

( )
( )

( )

qp(z)=[1+7*0,3]*0,5*1,25*16,942=555,99kg/ms2=0,56 kN/m2

Wartod qp(z) obliczona wg metody I jest mniej korzystna, zatem naley przyjd wartod
qp(z)=0,58kN/m2
Cinienie wiatru dziaajce na powierzchnie zewntrzne konstrukcji:
( )

( )

zi = ze = 10,11 m
qp (z ) = 0,58 kN/m2
wartod cpi przyjmuje si mniej korzystn z wartoci: (+0,2;-0,3)
7

gdy we < 0
gdy we > 0
Element
CIANA

cpi = +0,2
cpi = -0,3
Kierunek
wiatru
wiatr wieje
prostopadle
do ciany
poprzecznej
wiatr wieje
prostopadle
do ciany
podunej

DACH

wiatr wieje
pod ktem 90
do ciany
poprzecznej
wiatr wieje
pod ktem 0
do ciany
poprzecznej

Pole

cpe

A
B
C
D
E
A
B
D
E
F
G
H
I
F
G
H
I
J

-1,2
-0,8
-0,5
+0,76
-0,45
-1,2
-0,8
+0,80
-0,51
-1,1
-1,4
-0,87
-0,50
+0,7
+0,7
+0,5
-0,3
-0,4

we=0,58*cp cpi

wi=0,58*cpi we-wi
[kN/m2]

-0,70

0,2

0,12

-0,81

-0,46

0,2

0,12

-0,58

-0,29

0,2

0,12

-0,41

0,44

-0,3

-0,17

0,61

-0,26

0,2

0,12

-0,38

-0,70

0,2

0,12

-0,81

-0,46

0,2

0,12

-0,58

0,46

-0,3

-0,17

0,64

-0,30

0,2

0,12

-0,41

-0,64

0,2

0,12

-0,75

-0,81

0,2

0,12

-0,93

-0,50

0,2

0,12

-0,62

-0,29

0,2

0,12

-0,41

0,41

-0,3

-0,17

0,58

0,41

-0,3

-0,17

0,58

0,29

-0,3

-0,17

0,46

-0,17

0,2

0,12

-0,29

-0,23

0,2

0,12

-0,35

Obcienia charakterystyczne w pasmie oddziaywania na budynek:


Obc. rozoone na
powierzchni
2

Dach 1,3kN/m
Strop 3,97kN/m2
ciana zewntrzna 5,03
kN/m2
ciana wewntrzna
4,94kN/m2
1)Wieniec 1,63 kN/m
2)Wieniec 1,87 kN/m
Dach uytkowe 0,40 kN/m2
Strop uytkowe 2 kN/m2

Pole oddziaywania
G obcienie stae
2,00 m
2,00 m
0,85*2,00 + 2,00 *0,25 +
1,40*0,8 = 3,32m2
2,00*2,50 = 5,00 m2

Obc. rozoone liniowo / sia


skupiona

2,00 m
2,00 m

1,30*2,00 = 2,60kN/m
3,97*2,00= 7,94 kN/m
5,03*3,32 = 16,70 kN
16,70 /2,80 = 5,96 kN/m
5,00*4,94= 24,70 kN
24,70/2,80 = 8,82 kN/m
1,63*2,00 = 3,26kN
1,87*2,00 = 3,74kN

I obcienie zmienne
2,00 m
2,00 m

0,40*2,0 = 0,80 kN/m


2,00*2,00= 4,0 kN/m
8

Strop cianki dziaowe


0,5 kN/m2

2,00 m

0,5*2,00= 1,0kN/m

S obcienie niegiem
2,00 m
0,53*2,00 = 1,06 kN/m
W obcienie wiatrem
ciana - wiatr wiejcy na cian poprzeczn
2
pole B: -0,58kN/m
2,00 m
-0,58*2,00 = -1,16 kN/m
ciana - wiatr wiejcy na cian podun
pole D: +0,64 kN/m2
2,00 m
+0, 64*2,00 = 1,28 kN/m
2
pole E: -0,41 kN/m
2,00 m
-0,41*2,00 = -0,82 kN/m
dach wiatr wiejcy prostopadle do ciany podunej
pole G: +0,58 kN/m2
2,00 m
+0,54*2,00 = 0,92 kN/m
2
pole H: +0,46 kN/m
2,00 m
+0,41*2,00 = 0,70 kN/m
pole I: -0,29 kN/m2
2,00 m
-0,30*2,00 = -0,60 kN/m
pole J: -0,35 kN/m2
2,00 m
-0,27*2,00 = -0,54 kN/m
dach wiatr wiejcy prostopadle do ciany poprzecznej
pole I: -0,41 kN/m2
2,00 m
-0,41*2,00 = -0,81 kN/m
0,53 kn/m2