BANDING BEZA ANTARA KBSR DAN KSSR Aspek Reka Bentuk KBSR    Komunikasi Manusia Dengan Alam Sekelilingnya

Perkembangan Diri Individu KSSR       Organisasi Berasaskan mata pelajaran Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi

Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif Tahap II  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan

Kandungan Pedagogi

Berlaku perubahan kandungan kepada SEMUA mata pelajaran          Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar  Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: a) Kemahiran Berfikir dalam P&P b) Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P c) Penggunaan TMK d) Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan e) Pembelajaran Secara Konstruktivisme f) Pembelajaran Secara Kontekstual g) Pembelajaran Akses Kendiri h) Pembelajaran Masteri

Bahasa Inggeris. Perbezaan pertama adalah dari segi reka bentuk kurikulum. kaedah pentaksiran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam aspek kemahiran hidup dan penghayatan keseniaan dan kesihatan. Reka bentuk KBSR adalah berasaskan tiga bidang iaitu komunikasi. terkandung kemahiran asas iaitu membaca. pedagogi. organisasi. nilai dan sikap. Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Peruntukan Masa  Dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPN) dan mengekalkan prinsip KBSR. organisasi. menulis dan mengira (3M). penegasan kurikulum. Bahasa Melayu. Seterusnya. Komponen yang terkandung dalam bidang ini ialah komponen kemahiran hidup. manusia dan alam sekeliling serta perkembang diri individu. peruntukan masa. Bahasa Tamil dan Matematik. Antara matapelajaran yang tergolong dalam bidang ini termasuk. Terdapat 7 perbezaan antara KBSR dan KSSR iaitu dari aspek reka bentuk kurikulum. bidang yang ketiga dalam KBSR ialah perkembanagn diri individu. bahan dan pengurusan kurikulum. Di dalam reka bentuk komunikasi KBSR. bidang yang kedua iaitu manusia dan alam sekeliling yang mana mengandungi komponen kerohanian. peruntukan masa dan pengurusan kurikulum untuk membangunkan KSSR. Kemahiran ini merupakan tunggak pendidikan asas di peringkat sekolah rendah. penambahbaikan telah dilakukan pada aspek reka bentuk.i) Belajar Cara Belajar Kaedah Pentaksiran  Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif   Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistic   Pengurusan Kurikulum  Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. kesenian dan kesihatan. kandungan.Bahasa Cina. Seterusnya. Kesemua mata pelajaran ini diajar pada tahap 1dan tahap 2. . pedagogi.

berintegriti. Jika kita lihat di dalam KSSR. Tunjang Ketrampilan Diri yang menjurus kepada salah satu agenda pembangunan modal insan iaitu pembentukan individu yang mempunyai keperibadian dan berketrampilan. Subjek yang terlibat ialah subjek Sains Sosial seperti PendidikanSivik dan Kewarganegaraan. negara dan global. berdasarkan reka bentuk kurikulum transformasi KSSR pula dilihat terdapat enam tunjang iaitu tunjang komunikasi. serta tunjang kerohanian sikap dan nilai. Seterusnya. sains dan teknologi. Ia dibina sejajar dengan keperluan pendidikan di Malaysia yang bertanggungjawab menyediakan individu yang bukan hanya memahami. Bidang pembelajaran ini berfokus kepada pengamalan ilmu agama dan kepercayaan. Akhir sekali. matapelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral menjadi teras matapelajaran kepada tunjang ini. reka bentuk tunjang Sains dan Teknologi adalah digubal bertujuan memenuhi keperluan perkembangan komunikasi teknologi maklumat impak cabaran abad ke-21 yang mana ia menuntut supaya modal insan yang dibangunkan perlu dilengkapi dengan ilmu. Maka. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yang lain. sikap dan nilai. berilmu pengetahuan. Tunjang ini menunjukkan perbezaan utama antara KBSR dan KSSR. . Dalam tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabung jalinkan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi sama ada berlaku dalam bentuk verbal dan juga non-verbal dalam dalam proses P&P. sikap dan nilai iaitu tunjang yang kedua pula menekankan aspek kerohanian. bakat dan apresiasi yang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri. Melalui tunjang komunikasi. sikap dan nilai.Namun. reka bantuk yang digunakan lebih spesifik dan jelas berbanding dengan KBSR. ketrampilan diri. emosi dan inteleknya. patriotik. murid didedahkan dengan kemahiran berbahasa seperti mendengar. bakat dan apresiasi dapat dipupuk melalui amalan dan latihan dalam bidang ilmu kesenian terutamanya pendidikan seni visual dan muzik. Sejarah. Tunjang Fizikal dan Estetika pula merupakan tunjang yang mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Individu tersebut mempamerkan ciri-ciri seperti mempunyai jati diri yang kukuh. kemanusiaan. berdaya saing. membaca dan menulis selain nilai tambah kemahiran menaakul (4M). malah menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan. rasional dalam tindakan dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan hariannya. kemahiran dan nilai berkaitan kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. Tunjang kerohanian. rohani. kemahiran dan nilai berteraskan sains dan teknologi. Geografi dan unsur-unsur Pendidikan AlamSekitar. Tunjang ketiga iaitu tunjang kemanusiaan. Kreativiti. perkembangan fizikal dan estetika. setelah pembaharuan dilakukukan. Kesemua tunjang ini membawa kepada perkembangan individu secara seimbang dengan pemikiran kreatif dan kritis serta mempunyai pemikiran inovasi yang tinggi. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti.

Modul Kemanusiaan. Sepertimana yang kita sedia maklum. KBSR adalah berdasarkan semua matapelajaran dan tidak dipecah-pecahkan kepada tahap 1 dan 2 dan diajarkan selaras dengan semua matapelajaran. pentaksiran yang digunakan diberi penekanan kepada penilaian sumatif. mengira) ditekankan. Selain daripada itu. modul yang diajarkan adalah berdasarkan 6 tunjang dalam KSSR iaitu Modul Komunikasi. pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan.Dari segi perbezaan organisasi kandungan. dan Modul Elektif. modul yang diajarkan ialah berdasarkan Modul Teras Asas. namun pada pelaksanaan KSSR. konsep 4M ditekankan (membaca. Penaakulan berupaya mengembangkan kapasiti pemikiran logikal dan dan kapasiti pemikiran kritis. Seterusnya perbezaan keempat yang jelas dapat dilihat antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek pentaksiran. Modul Sains dan Teknologi. memperbaiki pembelajaran murid. pentaksiran dalam KBSR terdapat beberapa kelemahan berbanding KSSR kerana pentaksiran KBSR dilihat beorientasikan peperiksaan dan tidak menyumbang kepada aspek pembangunan modal insan. organisasi kurikulum dalam KSSR telah diperhabarui di mana organisasi kurikulum KSSR dibahagi-bahagi kepada dua tahap iaitu tahap 1 dan tahap 2. Contoh ujian sumatif pula ialah Ujian Penilaian Sekolah rendah (UPSR) yang dikendalikan oleh Lembaga peperiksaan untuk menguji pencapaian murid. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). menulis. Modul Teras Tema. Modul Kerohanian. Pendidikan seks diajar menerusi Pendidikan Kesihatan di bawah Modul Teras Asas bagi tahap satu. menulis. menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autentik dan holistik. Pentaksiran yang digunakan di dalam KSSR dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. menaakul). Sikap dan Nilai. Di dalam KBSR. mengira. Perbezaan ketiga iaitu dari segi kandungan. Jika pada peringkat KBSR konsep 3M (membaca. Terdapat perubahan berlaku pada semua mata pelajaran. maka pembaharuan lain diperkenalkan dalam sistem pentaksiran KSSR adalah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) dengan matlamat mengurangkan tekanan peperiksaan awam. Contoh penilaian sumatif dalam KBSR ialah Penilaian Kemajuan Berasakan sekolah (PKBS). Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Dalam tahap 2 pula. mata pelajaran Matematik turut mengalami perubahan. . Bagi menangani kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pentaksiran KBSR. Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna. Tidak seperti KBSR. Modul Fizikal dan Estetika. Di dalam organisasi kurikulum tahap 1. didapati bahawa berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran yang diajarkan semasa KBSR di dalam kurikulum KSSR yang baharu ini. Modul Komunikasi Elektif.

murid serta prasarana sekolah. Masa yang diperuntukan untuk pelaksanaan KBSR iaitu selama 1350 minit juga bertambah kepada 1380 minit seminggu dalam KSSR (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 minit). persamaan lain antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek peruntukan masa. pembelajaran secara kontekstual. Selain itu. Antara persamaan KBSR dan KSSR dapat dilihat adalah dari aspek pedagogi. pembelajaran akses kendiri. aplikasi kecerdasan pelbagai dalam P&P. Seterusnya. pihak sekolah juga dikehendaki memilih sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek guru.Namun. pembelajaran secara konstruktivisme. terdapat beberapa aspek dalam KSSR masih lagi mengekalkan aspek yang digunakan dalam KBSR. pengajaran berasaskan kajian masa depan. Pedagogi yang ditekankan di dalam KBSR dan KSSR mempunyai persaman iaitu kemahiran berfikir dalam P&P. Bahasa Melayu diperuntukan sebanyak 360 minit seminggu manakala Bahasa Inggeris pula 300 minit seminggu. pembelajaran masteri dan belajar cara belajar. . penggunaan TMK. Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa matapelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris pada kedua-dua kurikulum tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful