ΒΛ/Μ1

05 - 06

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ

Τεύχος 1ο:
Φυσική
Κατεύθυνσης: • Νόµοι των αερίων
• Καταστατική εξίσωση
• Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων
Φυσική Γενικής
Παιδείας: • Νόµος του Coulomb
• Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου
• ∆υναµικές γραµµές
ηλεκτροστατικού πεδίου

ΒΛ/Μ1
05 - 06

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ

Τεύχος 1ο:
Φυσική
Κατεύθυνσης: • Νόµοι των αερίων
• Καταστατική εξίσωση
• Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Α. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α. Έργο .: 210 95 46 000 ∆ /νση Εκπαιδευτικής σειράς: Α.Ε. Λ. ΖΥΡΜΠΑΣ Υπεύθυνοι σύνταξης: Ι. Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων σελ. ΜΑΣΤΡΑΛΕΞΗΣ ∆. ΠΡΕ∆ΑΡΗΣ Γ. ΤΟΥΝΤΑΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΗ Α. ΝΙΚΟΛΑϊ∆ΗΣ Η. ∆ ΡΑ ΚΟ Π ΟΥΛΟ Σ Γ. ∆ΑΜΙΑΝΟΣ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γ. ΓΚΡΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Copyright  Eκδοτικές Επιχειρήσεις Η. Θ Ε Ω ∆Ο Ρ Ο Π ΟΥΛΟ Σ Σ . Ηλεκτρονική σελιδοποίηση Γραφικά: Βασίλειος Θ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ∆. Νόµοι των αερίων . ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ Γ.Θερµότητα . 8 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ.Καταστατική εξίσωση σελ. ΠΑΓΚΑΛΗΣ Σ.Ε.Εσωτερική ενέργεια 2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 5 2. ΜΑΝ∆ΡΑΒΕΛΗΣ Π. ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ Λ. Θησέως 50 – Καλλιθέα ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ τηλ. ΓΚΡΟΣ Γ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ Συντακτική Οµάδα: ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυσική Κατεύθυνσης για την Β' Τάξη του Λυκείου 1. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α. Θερµικές µηχανές . Κακαλής Eκδοτικές Επιχειρήσεις Η.

P P P = σταθ ή 1 = 2 για V = σταθ T1 T2 T .Καταστατική εξίσωση . υπό σταθερό όγκο.Καταστατική εξίσωση: Οι πειραµατικά προσδιορισµένες σχέσεις που συνδέουν τα τρία µακροσκοπικά µεγέθη (πίεση. είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τον όγκο του.Καταστατική εξίσωση Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων Νόµοι των αερίων . είναι ανάλογη µε την απόλυτη θερµοκρασία του αερίου.Κινητική θεωρία Νόµοι των αερίων . P ⋅ V = σταθ ή P1 ⋅ V1 = P2 ⋅ V2 για T = σταθ Γραφική παράσταση του νόµου του Boyle (N/m2) (N/m2) (m3) (m3) (K) (K) Νόµος του Charles (ή νόµος της ισόχωρης µεταβολής) Η πίεση ορισµένης ποσότητας αερίου.5 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . όγκο και θερµοκρασία) ορισµένης ποσότητας αερίου ονοµάζονται νόµοι των αερίων και είναι οι εξής: Νόµος του Boyle (ή νόµος της ισόθερµης µεταβολής) Η πίεση ορισµένης ποσότητας αερίου. σε σταθερή θερµοκρασία.

είναι ανάλογος µε την απόλυτη θερµοκρασία του αερίου.V. ο οποίος θα περιγράφει τις µεταβολές όταν τα µεγέθη P.Καταστατική εξίσωση .T αλλάζουν ταυτόχρονα. ώστε να προκύψει ένας άλλος.Κινητική θεωρία Γραφική παράσταση του νόµου του Charles (N/m2) (m3) (m3) (N/m2) (K) (K) Η κλίση στο διάγραµµα P = f ( T ) είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου του αερίου εφφ = P nR = T V Νόµος του Gay-Lussac (ή νόµος της ισοβαρούς µεταβολής) Ο όγκος ορισµένης ποσότητας αερίου. V1 V2 V = σταθ ή T = T για P = σταθ T 1 2 Γραφική παράσταση του νόµου του Gay-Lussac (N/m2) (N/m2) (m3) (m3) (K) (K) Η κλίση στο διάγραµµα V = f ( T ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της πίεσης: εφφ = V nR = T P Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων Οι τρεις πειραµατικοί νόµοι των αερίων συνδυάζονται.6 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Ο νέος νόµος είναι η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων και οι διάφορες µαθηµατικές εκφράσεις του είναι: . σε σταθερή πίεση.

7 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Τότε θα ισχύει η παρακάτω εξίσωση: PV  P1V1 = n1RT1 ⇒ 1 1 = R  n1T1 P1V1 P2 V2  = ⇒ P2 V2 n1T1 n 2 T2 = R P2 V2 = n 2 RT2 ⇒  n 2 T2 • Όλα τα αέρια τα οποία επαληθεύουν ακριβώς την καταστατική εξίσωση pV = nRT ονοµάζονται ιδανικά αέρια.314 mol ⋅ K = 0.381⋅10−23 J µόρια ⋅ Κ Παρατήρηση: • Είναι χρήσιµο για την επίλυση των προβληµάτων να γνωρίζουµε ότι 1J =1N ⋅ m οπότε η σταθερά R γράφεται R = 8.I.Κινητική θεωρία  P1 ⋅ V1 P2 ⋅ V2  T = T P⋅V 2 = σταθ  1 T  P ⋅ V = n ⋅ R ⇒ P ⋅ V = nRT  T m  n = mΜολ ρ = ολ  → r P ⋅ V = mολ RT ⇒ P = mολ R T →V P = ρ R T  Mr V Mr Mr  N R k=  n = ΝΑ NA Ν R  → P⋅V = RT ⇒ P ⋅ V = N T → P ⋅ V = NkT ΝΑ NΑ  Οι σταθερές που εµφανίζονται στις παραπάνω σχέσεις είναι: L ⋅ atm J • Παγκόσµια σταθερά των ιδανικών αερίων: R = 8. 023 ⋅1023 mol • Σταθερά του Boltzmann: k = 1.Καταστατική εξίσωση . για το υδρογόνο: ( H2 ) : Mr =2 g Kg = 2 ⋅10 −3 mol mol • Η καταστατική εξίσωση χρησιµοποιείται ακόµα και αν η µάζα του αερίου µεταβάλλεται κατά τη µετάβαση του αερίου από µία κατάσταση σε µία άλλη.χ. = 8. π.314 mol ⋅ K mol ⋅ K • Oι γραµµοµοριακές µάζες µετρούνται σε Κg/mol.082 mol ⋅ K µόρια • Σταθερά του Avogadro: N A = 6.314 N⋅m J στο S. .

είναι ελαστικές.Καταστατική εξίσωση .. Μερικές σπουδαίες ταχύτητες Η µέση ταχύτητα: υ = υ1 + υ2 + . Άρα οι ταχύτητες των µορίων έχουν µε την ίδια πιθανότητα οποιαδήποτε κατεύθυνση και συµβαίνουν µεγάλοι αριθµοί κρούσεων σε µικρούς χρόνους. δηλαδή εξάγουµε τις σχέσεις που συνδέουν τα µακροσκοπικά µεγέθη όπως η πίεση και η θερµοκρασία µε τη µέση τιµή των ταχυτήτων των µορίων του αερίου.. Οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων εµφανίζονται µόνο κατά τις µεταξύ τους συγκρούσεις και όχι από απόσταση. + υΝ Ν 2  υ + υ2 + . + υ2Ν 2 Η µέση τιµή των τετραγώνων των ταχυτήτων: υ = Ν 2 . οπότε στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο κρούσεων το µόριο κινείται µε σταθερή ταχύτητα. που το περιέχει. 013 ⋅105 N και T = 273K m2 • Σε θερµοκρασίες κοντά στο απόλυτο µηδέν δεν ισχύουν οι νόµοι των αερίων. Για τα ιδανικά αέρια ισχύουν οι εξής παραδοχές: α.. Οι κρούσεις των µορίων του αερίου µε τα τοιχώµατα του δοχείου. Αφετηρία της κινητικής θεωρίας είναι η υπόθεση ότι τα αέρια αποτελούνται από πολύ µεγάλο πλήθος µορίων.p.t. Ο χρόνος που διαρκεί η κρούση µεταξύ των µορίων ή των µορίων και των τοιχωµάτων είναι αµελητέος σε σχέση µε το χρόνο µεταξύ δύο διαδοχικών κρούσεων του ίδιου µορίου.. + υ Ν  Το τετράγωνο της µέσης ταχύτητας: υ =  1   Ν υ12 + υ22 + .. Η κινητική θεωρία αποτελεί το συνδυασµό των νόµων της Μηχανικής σε µικροσκοπική κλίµακα και των µεθόδων της Στατιστικής για το υπολογισµό µέσων τιµών κλπ. β.Κινητική θεωρία • Όταν δίνεται ότι ένα αέριο βρίσκεται σε s. γ.8 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων: Με την κινητική θεωρία των αερίων ερµηνεύονται οι πειραµατικοί νόµοι των αερίων και η καταστατική εξίσωση µε βάση τη σωµατιδιακή θεωρία της ύλης. Ο συνολικός όγκος που καταλαµβάνουν τα µόρια είναι αµελητέος σε σχέση µε τον όγκο που καταλαµβάνει το αέριο. έχουµε: P = 1 atm = 1.. οπότε η κινητική ενέργεια του µορίου δε µεταβάλλεται κατά την κρούση του µε τα τοιχώµατα. δ. που κινούνται άτακτα σε όλο το χώρο που καταλαµβάνει το αέριο.

V ο όγκος του αερίου και υ2 η µέση τιµή των τετραγώνων των ταχυτήτων των µορίων του αερίου. Επειδή το γινόµενο Νm είναι η ολική µάζα του αερίου.Καταστατική εξίσωση . m η µάζα κάθε µορίου.Κινητική θεωρία Η πρώτη σχέση που προκύπτει από την κινητική θεωρία είναι αυτή που συνδέει την πίεση του αερίου µε τις ταχύτητες των µορίων του: P= 1 Nmυ2 3 V (1) όπου Ν ο αριθµός των µορίων του αερίου. η προηγούµενη σχέση παίρνει τη µορφή 1 mολ 2 1 m υ ⇒ P = ρυ2 όπου ολ είναι η πυκνότητα (ρ) του αερίου.9 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . η οποία προκύπτει ως εξής: k= υεν = υεν = 3RT ⇒ NA ⋅ m 3RT Mr (2) Από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων έχουµε: PV = nR T ⇒ PV = N R T ⇒ PV = N kT NA (3 ) Από τις σχέσεις (2) και (3) έχουµε: 2 1 2 1 3 1 3 NkT = N m υ 2  ⇒ kT =  m υ 2  ⇒ kT = m υ2 ⇒ K = kT 3 2 3 2 2 2   2 R 3kT NA ⇒ m υεν = 3 V 1 Nm υ2 2 N1 2 1 2 2 P= ⇒ P=  m υ  ⇒ PV = N  m υ  3 V 3 V2 3 2 Ενεργός ταχύτητα 3 1 3kT 3kT ⇒ υ2 = Από την εξίσωση 2 kT = 2 m υ2 έχουµε ότι: υ 2 = m m Η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής των τετράγωνων των ταχυτήτων των µορίων του ιδανικού αερίου ονοµάζεται ενεργός ταχύτητα και συµβολίζεται µε υεν :υεν = 3kT m . Η δεύτερη βασική σχέση V 3 V 3 που συνάγεται από την εφαρµογή της κινητικής θεωρίας των αερίων συνδέει τη µέση µεταφοριP= κή κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου Κ = 1 m υ2 µε τη θερµοκρασία του Τ: K = 3 kT 2 2 Απόδειξη 2 Από τη σχέση (1) γνωρίζουµε ότι p = 1 Nm υ η οποία γίνεται: Παρατήρηση: Πολλές φορές στη λύση των προβληµάτων είναι χρήσιµη η έκφραση της ενεργού ταχύτητας σε συνάρτηση µε τη γραµµοµοριακή µάζα Μrτων µορίων του αερίου.

σταθερή δ. αρχ γ. Τυχαία µεταβολή 3. Αν διπλασιάσουµε τον όγκο και τη θερµοκρασία ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου τότε η πίεση του γίνεται: P P β. 2Pαρχ 4 2 (m3) (m3) 4. Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων µπορεί να πάρει τη µορφή: ρ m n N β. Ισόθερµη µεταβολή γ. Στην (2) 5.Κινητική θεωρία Ερωτήσεις: 1. Ισοβαρή µεταβολή δ. PV = A RT RT m M NA N (N/m2) 2. Στην (1) β. αρχ α. Στην ισόχωρη µεταβολή ΑΒ ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα αντιστοιχεί: (m3) (m3) (N/m2) (K) (K) (N/m2) (K) (m3) (K) .10 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Στο διπλανό διάγραµµα παριστάνονται δύο ισοβαρείς µεταβολές συγκεκριµένης ποσότητας ιδανικού αερίου. PV = RT δ. P = RT γ. Τι µεταβολή παριστάνει το ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ στο διπλανό διάγραµµα P-V α.Καταστατική εξίσωση . α. PV = α. Για ποια από τις δύο µεταβολές η πίεση είναι µεγαλύτερη και γατί. Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα ΑΒ παριστάνει ισόθερµη εκτόνωση: (N/m2) (N/m2) (m3) (K) (K) (N/m2) (K) (m3) 6. Ισόχωρη µεταβολή β.

Η πίεση ενός ιδανικού αερίου δεν εξαρτάται από την πυκνότητά του. Η πυκνότητα υποδιπλασιάζεται . α. γ. είναι η µεταβολή κατά την οποία η πυκνότητα του αερίου αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 10.11 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .Καταστατική εξίσωση . Η ελάττωση της πίεσης ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου συνοδεύεται από: α. περιγράφεται από την εξίσωση = σταθ. αύξηση του όγκου όταν T = σταθ. Η καταστατική εξίσωση ισχύει µόνο για µονοατοµικά αέρια. Ο αριθµός των µορίων υποδιπλασιάζεται δ. ελάττωση της θερµοκρασίας όταν V = σταθ. Ποσότητα ιδανικού αερίου συµπιέζεται ισόθερµα. γ. T β. παριστάνεται µε µια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων σε διάγραµµα πίεσηςθερµοκρασίας δ. (Kg/m3) (Kg/m3) (Kg/m3) (Kg/m3) (N/m2) (N/m2) (N/m2) (N/m2) 8. β. β. αύξηση της θερµοκρασίας όταν V = σταθ. υπακούει στο νόµο του Gay-Lussac γ. Η µεταβολή της πυκνότητας σε συνάρτηση µε την πίεση του αερίου παριστάνεται στην ακόλουθη γραφική παράσταση. δ.Κινητική θεωρία 7. Στην κλίµακα Kelvin δεν υπάρχουν αρνητικές θερµοκρασίες. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες. 11. ελάττωση του όγκου όταν T = σταθ. Η πυκνότητα διπλασιάζεται γ. Αν διπλασιάσουµε την πίεση ενός ιδανικού αερίου και τετραπλασιάσουµε την απόλυτη θερµοκρασία του τότε: α. Η καταστατική εξίσωση ισχύει και για αέριο που αποτελεί µίγµα δύο ή περισσότερων ιδανικών αερίων. Ο όγκος του τριπλασιάζεται β. Η ισόχωρη µεταβολή ορισµένης ποσότητας αερίου: P α. δ. 9.

∆ύο ιδανικά αέρια Α και Β βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία . µε την ενεργό ταχύτητα των µορίων του δ. 16. Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει θερµοκρασία Τ. Η µέση µεταφορική ενέργεια στην τελική θερµοκρασία είναι τετραπλάσια της αρχικής 13. Η υεν στην τελική θερµοκρασία είναι διπλάσια σε σχέση µε την υεν στην αρχική θερµοκρασία. Τα µόρια ενός ιδανικού αερίου που έχει σταθερή θερµοκρασία εµφανίζουν: α. µε τον αριθµό των µορίων β. ∆ιπλασιάζουµε ταυτόχρονα την πίεση και τον όγκο. Ίδια µε του πρώτου αερίου β. Ιδανικό αέριο µε µάζα µορίου m βρίσκεται σε θερµοκρασία Τ. ο όγκος του αερίου β. Αν οι µάζες των µορίων Α και Β ήταν ίσες τότε θα είχαν ίσες ενεργές ταχύτητες δ. την ίδια επιτάχυνση δ. Και τα δύο αέρια µέσα σε δοχεία ίσων όγκων ασκούν την ίδια πίεση 15. η πυκνότητα του αερίου γ. την ίδια ορµή β. Η τελική θερµοκρασία είναι διπλάσια της αρχικής β. γ. την ίδια µέση κινητική ενέργεια . η θερµοκρασία του αερίου 17.12 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Έχουν και τα δύο την ίδια ενεργό ταχύτητα υεν β. µε τη µέση κινητική ενέργεια των µορίων του γ. την ίδια ταχύτητα γ. Υποτετραπλάσια 14. Έχουν και τα δύο την ίδια µέση µεταφορική ενέργεια γ. Τότε: α.Ένα αέριο µε µάζα µορίου 4m στην ίδια θερµοκρασία Τ θα έχει ενεργό ταχύτητα υεν: α.Καταστατική εξίσωση . µε τη µέση τιµή των τετραγώνων των ταχυτήτων των µορίων του. Υποδιπλάσια δ.Κινητική θεωρία 12. Η τελική θερµοκρασία είναι τετραπλάσια της αρχικής δ. η πίεση του αερίου δ. Τότε : α. Η πίεση ενός ιδανικού αερίου είναι ανάλογη: α. ∆ιπλάσια γ. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων ενός ιδανικού αερίου µπορεί να υπολογιστεί αν δίνεται: α.

13 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . ανάλογη της θερµοκρασίας του αερίου γ. υεν = 3RΤ m γ. τετραπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται 21. υεν = 3ΜΤ R ε. γ. η ενεργός ταχύτητα των µορίων ενός ιδανικού αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της µάζας των µορίων. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων ενός ιδανικού αερίου είναι: α. Οι µέσες κινητικές ενέργειες των µορίων δύο διαφορετικών ιδανικών αερίων δε µπορεί να είναι ίσες. αντιστρόφως ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της πίεσης του αερίου. υεν = 3P ρ 19. ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της θερµοκρασίας του αερίου δ. α. Ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις για την ενεργό ταχύτητα των µορίων ενός ιδανικού αερίου είναι σωστές και ποιες λανθασµένες.Κινητική θεωρία 18. η ενεργός ταχύτητα των µορίων ενός ιδανικού αερίου δεν εξαρτάται από τη θερµοκρασία β. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου: α. δ. διπλασιάζεται γ.Καταστατική εξίσωση . . υεν = 3mΤ k δ. υεν = 3kΤ m β. ανάλογη της πίεσης του αερίου β. παραµένει σταθερή δ. 20. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες: α. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων δεν εξαρτάται από τη µάζα των µορίων. Η πίεση ενός ιδανικού αερίου τετραπλασιάζεται ενώ ο όγκος του παραµένει σταθερός.

314 J/(mol · K) αν όλες οι µονάδες είναι στο S. Λύση α. α. Επειδή η εξωτερική πίεση παραµένει σταθερή. 013 ⋅ 10 2 m Αν στο τελικό αποτέλεσµα εµφανίζεται πηλίκο οµοειδών µεγεθών. V . Για την τιµή της σταθερής R έχουµε: R = 8.Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων: Για να καταλάβουµε ποιός νόµος αερίων ισχύει.5 oC και καταλαµβάνει όγκο 20L. Ρ = σταθ. Ποιος είναι ο τελικός όγκος του δοχείου. β.T.082 atm · L/(mol ·K) αν η πίεση δίνεται σε atm και ο όγκος σε L.ασκήσεις: Νόµοι των αερίων .T είναι σταθερό. Το αέριο βρίσκεται σε θερµοκρασία -1. 5 N Τ=273+Θ . H θερµοκρασία πάντα µετατρέπεται σε βαθµούς Kelvin (K). εµφανίζεται στους άξονες.V. γ. Η πίεση στο εσωτερικό του δοχείου είναι ίση µε την πίεση που προκαλεί η ατµόσφαιρα. Θερµαίνουµε το αέριο σε θερµοκρασία 270 oC.1 Ιδανικό αέριο βρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο που κλείνεται µε έµβολο πάνω στο οποίο θέτουµε ορισµένα σταθµά.I.I. . Αν κανένα µέγεθος δεν είναι σταθερό ή δίνεται η µάζα ή η πυκνότητα τότε χρησιµοποιούµε καταστατική εξίσωση. Παράδειγµα 1.T. 1atm = 1. 1L =10-3 m3 . και R = 0.V. κοιτάµε ποιο µέγεθος από τα P.Κινητική θεωρία Μεθοδολογία ασκήσεων . Άρα ισχύει ο Ν. Αν το φυσικό µέγεθος που είναι σταθερό π. Gay-Lussac. θα είναι και η εσωτερική πίεση σταθερή.Λυµένα παραδείγµατα . Ποιος νόµος αερίων ισχύει.14 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .χ. τότε δε χρειάζεται να µετατρέψω τον όγκο και την πίεση στο S. το βάρος του εµβόλου και των σταθµών.Καταστατική εξίσωση . τότε η γραφική παράσταση είναι κάθετη σ’ αυτόν τον άξονα. Να αποδώσετε τη µεταβολή σε άξονες P . P .

2 Ένα κυλινδρικό δοχείο µε διαθερµικά τοιχώµατα κλείνεται µε έµβολο και περιβάλλεται από λουτρό. Επειδή το δοχείο έχει διαθερµικά τοιχώµατα και περιβάλλεται από λουτρό σταθερής θερµοκρασίας. Nα βρεθεί: α. Μετακινώντας το έµβολο τριπλασιάζουµε την πίεση του αερίου.Καταστατική εξίσωση . Boyle β. P1V1 1atm ⋅ 30L ⇒ V2 = 10L ⇒ V2 = 3atm P2 . V1 = 20L .15 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . P1 = 1 atm .5 + 273)K = 271.T. V .5K .5K γ. θα ισχύει ο Ν. Ισχύει ο Ν. P2 = 3P1 = 3 atm. Ποιoς νόµος αερίων ισχύει. T1 = ( −1.Κινητική θεωρία β. Λύση α.V. Να αποδώσετε τη µεταβολή σε άξονες P . T2 = (270 + 273)K = 543 Κ V1 V2 VT 20L ⋅ 543K = ⇒ V2 = 1 2 ⇒ V2 = ⇒ V2 = 40L T1 T2 T1 271. V1 = 30 L . (atm) (atm) Παράδειγµα 1. β. Ποιoς είναι ο τελικός όγκος του αερίου γ. Boyle: P1V1 = P2 V2 ⇒ V2 = γ. σταθερής θερµοκρασίας. Το δοχείο περιέχει ιδανικό αέριο πίεσης p1 = 1 atm και όγκου V1 = 30 L.T. P .

3 Ιδανικό αέριο βρίσκεται µέσα σε κυλινδρικό δοχείο µε p A = 5atm . θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε την καταστατική εξίσωση σε κάθε θέση. Gay-Lussac VΓ V∆ V ⋅Τ = ⇒ V∆ = Γ ∆ ⇒ V∆ = 5L ⋅ 300K ⇒ V∆ = 2. Έπειτα ψύχεται µε σταθερή πίεση µέχρι την αρχική θερµοκρασία και τέλος συµπιέζεται µε σταθερή θερµοκρασία µέχρι την αρχική του κατάσταση.Καταστατική εξίσωση . α. Gay-Lussac: VΑ VB T ⋅V = ⇒TB = A B ⇒ TB = 300K ⋅ 4L ⇒ TB = 600K 2L TA TB VA • B → Γ(ΤΒ = σταθ ) Ν. VA = 2L και TA = 300K . β. τον όγκο και τη θερµοκρασία σε κάθε θέση. Iσχύει: VB = 2VΑ = 4L οπότε: • A → B ( PΑ = σταθ) Ν. V − T .5L TΓ T∆ ΤΓ 600K . Στη συνέχεια µε σταθερή θερµοκρασία αυξάνεται ο όγκος του µέχρι να γίνει VΓ = 5L . Boyle: PB VB = PΓ VΓ ⇒ PΓ = PB VB ⇒ Ρ Γ = 4atm VΓ • Γ → ∆ ( PΓ = σταθ) Ν. Να υπολογίσετε την πίεση.16 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Να γίνουν τα διαγράµµατα P − V . P − T .Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1. Το αέριο θερµαίνεται µε σταθερή πίεση µέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Λύση Αντί για τους νόµους των αερίων.

4 Πόσα µπαλόνια όγκου 3 L µπορούµε να φουσκώσουµε µε το ήλιο που περιέχεται σε φιάλη όγκου 12 L. 2atm Παράδειγµα 1. ισχύει ο νόµος του Boyle: P1V1 = P2 V2 ⇒ V2 = V1 3L ⋅ ν = 12L ⋅ P1 ⇒ P2 120atm ⇒ ν = 400. ενώ στα µπαλόνια υπό πίεση 1. V0=22. H πρώτη µεταβολή του αερίου είναι ισόθερµη.6 L .4 L και Τ0=273 Κ.Καταστατική εξίσωση . οπότε από το νόµο του Boyle έχουµε: P0 V0 = P1V1 ⇒ P0 V0 = 2P0 V1 ⇒ V1 = V0 2 (1) Η δεύτερη µεταβολή του αερίου είναι ισοβαρής. ο αριθµός των µπαλονιών 1. Λύση Η αρχική κατάσταση του αερίου είναι: P0=1atm. Υποθέστε ότι τόσο η φιάλη όσο και τα µπαλόνια βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. όγκου και θερµοκρασίας. Το ήλιο στη φιάλη βρίσκεται υπό πίεση 120 atm.t.p. Λύση Έστω ν ο αριθµός των µπαλονιών. ∆ιπλασιάζουµε την πίεση διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία και στη συνέχεια τριπλασιάζουµε τον όγκο διατηρώντας σταθερή την πίεση.17 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Επειδή η µεταβολή του ήλιου είναι ισόθερµη.5 Ένα mol αερίου βρίσκεται σε s. οπότε από το νόµο Gay-Lussac έχουµε: V1 V V 3V = ⇒ 1 = 1 ⇒ T = 3T0 ⇒ T = 819K T0 T T0 T Η τελική πίεση του αερίου είναι: P1 = 2P0 ⇒ P1 = 2 atm (1) και ο τελικός όγκος του αερίου είναι: V = 3V1 ⇒ V = 33.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.2 atm. Να βρεθούν οι τελικές τιµές πίεσης.

Η πίεση του αέρα είναι η ατµοσφαιρική και ισχύει η καταστατική εξίσωση: PατµV=nRT1 (1) Όταν τοποθετήσουµε το δοχείο στο λουτρό νερού . Αν η θερµοκρασία του αέρα γίνει θ΄=127oC. µε ανοιχτή στρόφιγγα. από τις δύο πλευρές του. Αρχικά η στρόφιγγα είναι ανοιχτή και ο αέρας του δοχείου επικοινωνεί µε το περιβάλλον.18 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . έχει στο πάνω µέρος του στρόφιγγα. αφού V=σταθ. Ισχύει: Pατµ T1 T ⇒ P = Pατµ 2 ⇒ T2 T1 P = 0. Λύση Ó õäñÜñãõñïò h Η µεταβολή του αέρα στο σωλήνα είναι ισοβαρής γιατί είναι: Pαερ=Pατµ+ w/A=σταθερό áÝñáò (Ô) όπου: w το βάρος της σταγόνας και A εµβαδό διατοµής του σωλήνα.666atm P = .πάγου για τα n mol αέρα που περιέχονται στο δοχείο.6 Ο λεπτός κατακόρυφος σωλήνας του διπλανού σχήµατος κλείνεται από µια σταγόνα υδραργύρου Σ και το τµήµα ΑΣ. που περιέχει αέρα. Κλείνουµε τη στρόφιγγα και τοποθετούµε το δοχείο σε λουτρό νερού . Να υπολογιστεί η τελική πίεση στο εσωτερικό του δοχείου. τα n mol αέρα που περιέχονται στο δοχείο. Θερµαίνουµε το δοχείο.Καταστατική εξίσωση .7 ∆οχείο όγκου V. Ó Άρα από το νόµο Gay-Lussac έχουµε: V V´ hA h´ A h h´ h h+x = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ T T´ T Τ´ T Τ´ T Τ´ T´  T´  ⇒ x = h  − 1 T T  400   x = 27 cm ⋅  − 1 = 9cm 300   h+x=h ή x Ó h Ô h Ô´ Παράδειγµα 1. µέχρι τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του να γίνει T1=410 Κ. Η ατµοσφαιρική πίεση είναι Pατ=1atm. πόσο θα µετακινηθεί η σταγόνα. εφαρµόζουµε ότι οι πιέσεις που ασκούνται στο έµβολο. υφίστανται ισόχωρη ψύξη. στο δοχείο περιέχονται n mol αέρα. Η θερµοκρασία στην οποία συνυπάρχει νερό και πάγος είναι Τ2=273 Κ. Λύση Στην αρχή που η στρόφιγγα είναι ανοικτή και µετά τη θέρµανση. ύψους h=27 cm περιέχει αέρα θερµοκρασίας θ=27oC. ισχύει και πάλι η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων: (2) PV=nRT2 Θυµόµαστε ότι: Σε ασκήσεις που αναφέρουν για έµβολο που µπορεί να κινείται χωρίς τριβές (ή για σταγόνα Hg που φράσσει λεπτό σωλήνα).πάγου.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1. είναι ίσες σε κάθε κατάσταση ισορροπίας. 2η λύση: Όταν τοποθετήσουµε το δοχείο στο λουτρό νερού πάγου. Η µεταβολή του όγκου του σωλήνα µε την αύξηση της θερµοκρασίας θεωρείται αµελητέα.

Εφαρµόζοντας την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.Καταστατική εξίσωση . Οι γραµµοµοριακές µάζες για το Η2 και το Ο2 είναι 2. M στην ίδια µονάδα µέτρησης 1 / 2 στην κατάσταση ισορροπίας. µέσω εµβόλου που κινείται χωρίς τριβή.10-3 Kg/mol και 32.19 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Στο τµήµα 1 εισάγονται 2 mg Η2 ενώ στο 2 εισάγονται 8 mg O2. τότε θα γράφουµε: V = S . για κάθε αέριο έχουµε: 1.8 O κύλινδρος του σχήµατος χωρίζεται σε δύο µέρη. αντίστοιχα. Λύση Στην κατάσταση ισορροπίας. Τα αέρια στην κατάσταση ισορροπίας βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία.Κινητική θεωρία ∆ιαιρώντας κατά µέλη τις εξισώσεις (1) και (2) βρίσκουµε: Pατµ V PV l1 Ç2 l2 1 O2 = Pατµ T1 T nRT1 ⇒ = ⇒ P = Pατµ 2 ⇒ P = 0. Όταν η άσκηση αναφέρει µήκος (ή ύψος) δοχείου. Ποιος είναι ο λόγος 2 P1 =P2 =P Θυµόµαστε ότι: m Μ όπου: m.10-3 kg/mol. (όγκος κυλίνδρου) PV1=n1RT και PV2=n2RT όπου: n1= m1 m και n2= 2 M1 M2 Με διαίρεση κατά µέλη παίρνουµε: m1 RT PV1 M1 V M m V S = ⇒ 1 = 2 ⋅ 1 ⇒ 1 =4⇒ 1 =4⇒ 1 =4 PV2 m 2 V2 M1 m 2 V2 2S 2 RT M2 . n = 2. τα αέρια βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία Τ και έχουν την ίδια πίεση (P1=P2) γιατί το έµβολο ισορροπεί.666atm T1 nRT2 P T2 Παράδειγµα 1.

013.10—15atm.1023 µόρια/mol. Λύση (1) Ισχύει: P1 · V1 = P2 · V2 Επειδή το έµβολο ισορροπεί. ΝΑ=6.10 Στο εργαστήριο µπορούν να επιτευχθούν πολύ χαµηλές πιέσεις µέχρι 13. περιέχει αέρα και κλείνεται µε έµβολο.082 L. (4) και (5) γράφεται: w w    Pατµ. τόσο στην αρχική όσο και στην τελική κατάσταση.hα (4) V2=A.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1. Να υπολογιστεί το βάρος του εµβόλου. β) το ύψος της στήλης είναι hβ=60 cm. +  ⋅ A ⋅ h α =  Pατµ. ∆ίνεται: R=0. Αν το δοχείο αναστραφεί (σχ. (3).20 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Όταν το δοχείο τοποθετηθεί µε τη βάση του προς τα κάτω (σχ.183 ⋅108 µόρια NA RT (á) (â) hâ há . atm/(mol. Να υπολογίσετε τον αριθµό των µορίων ενός αερίου σε ένα δοχείο όγκου 1 L σε αυτή την πίεση και σε θερµοκρασία Τ=300 Κ. ∆ίνονται: Pατµ=1. −  ⋅ A ⋅ h β ή w = 20.9 Το κυλινδρικό δοχείο του σχήµατος έχει τον άξονά του κατακόρυφο.(1 atm=1.Καταστατική εξίσωση . 1L=10-3m3) Λύση Σύµφωνα µε την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων έχουµε: PV=nRT Aλλά n = N NA Άρα: PV = N PV RT ⇒ N = N A ⇒ N = 3.023.105 N/m2.K).105 N/m2 και η διατοµή του εµβόλου Α=10cm2. Η µεταβολή να θεωρηθεί ισόθερµη. α) το ύψος της στήλης του εγκλωβισµένου αέρα είναι hα= 40 cm.013. ισχύουν: P1=Ρατµ+Ρw=Ρατµ+ w/Α (2) P2+Ρw=Ρατµ ή P2=Ρατµ.w/Α (3) Oι όγκοι µπορούν να γραφούν: και V1=A.hβ (5) Η σχέση (1) λόγω των σχέσεων (2).26 Ν A A Παράδειγµα 1.

µε αντικατάσταση παίρνουµε: Ρ=39.11 Ένας από τους πυροσβεστήρες του σχολείου σας περιέχει CO2 µάζας 2. Αν η αρχική πίεση ήταν 1atm να υπολογιστεί η τελική της τιµή. Αυξάνουµε τη θερµοκρασία στο πρώτο δοχείο κατά 100 Κ και στο δεύτερο κατά 50Κ. 314 J και η γραµµοµοριακή µάζα του CO2 ότι είναι 44 g/mol. Τα δοχεία περιέχουν αέρα θερµοκρασίας 300 Κ. (1) ∆ηλαδή: n1+n2=n΄1+n΄2=nολ Eφαρµόζουµε την καταστατική εξίσωση στην αρχική και τελική κατάσταση για τον αέρα κάθε δοχείου.106 Ν/m2 Παράδειγµα 1.2 kg σε θερµοκρασία 27o C.21 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .I. n2′ = Τ 2 RT RT RT1 RT2 . n2 = .Καταστατική εξίσωση .2. n1 = V1 Pá Ô n1 V2 Pá Ô n2 Η σχέση (1) γράφεται: Pα ⋅ V1 Pα ⋅ V2 PΤ ⋅ V1 P ⋅V .10-3m3 να βρείτε την πίεση του Προσοχή: Όταν αντικαθιστούµε τη γραµµοµοριακή µάζα. Λύση Στην αρχική και τελική κατάσταση ο συνολικός αριθµός των mol στα δύο δοχεία είναι ίδιος.12 ∆ύο δοχεία µε όγκους V1=0.3L και V2=0.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.2L συνδέονται µε λεπτό σωλήνα αµελητέου όγκου. CO2. Αν ο εσωτερικός όγκος του πυροσβεστήρα είναι 3. ∆ίνονται: R =8. mol ⋅ K Λύση Θα εφαρµόσουµε την καταστατική εξίσωση: PV=nRT αλλά n = Άρα: PV = m CO2 M CO2 RT ή mCO2 RT P= M CO2 V m CO2 M CO2 Eπειδή η γραµµοµοριακή µάζα του CO2 είναι M= 44 g/mol=44. εκφράζεται σε Kg/mol.10-3 Kg/mol. n1′ = . να θυµόµαστε ότι στο S.

06 Β.045 Άρα διέφυγαν: n=n1-n2=0. Η στρόφιγγα είναι ανοικτή και στο δοχείο περιέχεται ποσότητα αζώτου σε θερµοκρασία θ1=27 οC.314 J/(mol · K).Καταστατική εξίσωση . Β. έχοντας κλείσει τώρα τη στρόφιγγα.26 atm + = + τ 300 K 300 K 400 K 350 K Pô Στην τελική κατάσταση ο αριθµός των mol στo δοχείo είναι: n 2 = Pατµ ⋅ V RT1 Pατµ ⋅ V RT2 = 0. . R = 8. υφίσταται ισόχωρη µεταβολή.3L 1atm ⋅ 0.2L PΤ ⋅ 0.Κινητική θεωρία Pα ⋅ V1 Pα ⋅ V2 PΤ ⋅ V1 PΤ ⋅ V2 + = + RT RT RT1 RT2 ή 1atm ⋅ 0. Επειδή αλλάζουν τα mol δουλεύουµε µόνο µε καταστατική εξίσωση.13 Ένα δοχείο έχει όγκο 1.015 mol Pατµ V2 n´1 Παράδειγµα 1.2 L ή P =1. Όταν κλείσει η βαλβίδα και ψυχθεί το αέριο στην αρχική θερµοκρασία των 27 οC. που είναι 105 Ρα.3L PΤ ⋅ 0. Θερµαίνουµε το άζωτο µε τη στρόφιγγα ανοικτή µέχρι η θερµοκρασία να γίνει θ2=127 οC. Στη συνέχεια ψύχουµε το αέριο στην αρχική του θερµοκρασία.22 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . (â) Λύση Α. Α. Πόσα mol αζώτου διέφυγαν. Πόση είναι µετά την ψύξη η πίεση του αζώτου. Στην αρχική κατάσταση ο αριθµός των mol στo δοχείo είναι: n1 = V1 Ô1 Θυµόµαστε ότι: Όταν δεν παραµένει σταθερός ο αριθµός των mol του αερίου χρησιµοποιούµε µόνο την καταστατική εξίσωση στην αρχική και τελική κατάσταση. Άρα: Τ2 = Pτελ Τ 3 ή Ρτελ = Ρατµ 1 = 105 Ν / m 2 Τ1 Τ2 4 Pô Ô2 n´2 (á) V Páôì Ô1 n1 (ã) V Páôì Ô2 n2 V Pôåë Ô1 n2 = 0. και πίεση ίση µε την εξωτερική.5l L και είναι εφοδιασµένο µε στρόφιγγα.

105 N/m2 Θα εφαρµόσουµε την καταστατική εξίσωση για να βρούµε τη θερµοκρασία. BΓ: ισοβαρή εκτόνωση µέχρι να γίνει TΓ=2 ΤA A 3 2 1 0 B 300 Ã 600 θ=Τ-273=27 οC. ∆ίνονται: ΡΑ= 4.23 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . VA= 10-3 m3.T. PV = nRT üπου V = A⋅ h Άρα: P = nRT nRT = V A⋅ h ή Τ= P⋅Α⋅h nR Με αντικατάσταση παίρνουµε: Τ= P⋅Α⋅h 1.105 Pa.3 Τελικά: P (x10 5 N/m2 ) 6 4 Παράδειγµα 1.V. Λύση (1) Επειδή το έµβολο ισορροπεί. V και Τ σε κάθε κατάσταση ισορροπίας Α. Λύση Για την ισόθερµη µεταβολή ΑΒ (ΤΒ=ΤΑ=300Κ) ισχύει: PA VA = PB VB ⇒ PB = PA VA V P ⇒ PB = PA A ⇒ PB = A = 105 N/m 2 VB 4VA 4 . α) Να βρείτε τις τιµές των P.TA ) και εκτελεί τις εξής διαδοχικές µεταβολές: ΑΒ: ισόθερµη εκτόνωση µέχρι να γίνει VB= 4 VA.VA.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.T. περιέχει 0.15 ⋅ 8. Ποια πρέπει να είναι η θερµοκρασία του αερίου σε βαθµούς Κελσίου. P .245 m από τη βάση του κυλίνδρου.5.15 mol ιδανικού αερίου και κλείνεται µε έµβολο βάρους w = 100Ν ενώ η διατοµή του εµβόλου είναι A = 20cm2. ισχύει: P=Ρατµ+Ρεµβ=Ρατµ+ w/A ή P=1. 245 K = 300K ⇒ T= nR 0. Β και Γ.5 ⋅ 105 ⋅ 20 ⋅ 10−4 ⋅ 1.3 J/(mol · K).14 Το κυλινδρικό δοχείο του σχήµατος έχει τον άξονά του κατακόρυφο. V . TA=300 K. Ô (Ê) β) Να παραστήσετε γραφικά τη µεταβολή ΑΒΓ σε διάγραµµα: P . ∆ίνονται: Pατµ=105 N/m2 και R = 8.15 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α(ΡΑ .Καταστατική εξίσωση . ώστε το έµβολο να ισορροπεί σε ύψος h = 1.

Β. TA=300 K.105 Pa. TB=300 Κ 6 Για την ισοβαρή µεταβολή ΒΓ (ΡΓ=ΡΒ=ΡΑ/4) ισχύει: 4 VB Τ Β 4V Τ = ⇒ Α = Α ⇒ VΓ = 8VΑ = 8 ⋅ 10 −3 m 3 VΓ Τ Γ VΓ 2Τ Α Άρα: ΡΓ=105 N/m2.T. ∆ίνονται: ΡΑ= 4. P . Να βρείτε τις τιµές των P.T. TΓ=600 Κ V 2 0 2 B 1 0 2 4 Ã 6 8 V (x10-3 m3 ) Ã 8 4 3 (x10-3 m3 ) 10 6 A B A 300 600 Ô (Ê) Παράδειγµα 1. ∆ και να παραστήσετε γραφικά τη µεταβολή ΑΒΓ∆Α σε διάγραµµα: P . VΓ=8.V. V και Τ σε κάθε κατάσταση ισορροπίας Α.10-3 m3. V . VB=4.16 Μιά ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α (ΡΑ.10-3 m3. Γ. VA. n PA VA ÔA . Ι) ισόχωρη θέρµανση µέχρι να γίνει η πίεση ΡΒ=2ΡΑ ΙΙ) ισοβαρή εκτόνωση µέχρι να γίνει ο όγκος VΓ=2VΑ ΙΙΙ) ισόθερµη εκτόνωση µέχρι να γίνει ο όγκος V∆ IV) ισοβαρή συµπίεση µέχρι να επιστρέψει το αέριο στην αρχική του κατάσταση Α. TA ) και εκτελεί τις εξής διαδοχικές µεταβολές.Καταστατική εξίσωση .Κινητική θεωρία P (x10 5 N/m2 ) Άρα: ΡB=105 N/m2.24 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . VA= 10-3 m3.

105 N/m2. T∆=1200 Κ P (x10 5 N/m2 ) 8 P (x10 5 N/m2 ) B Ã V 8 5 Ã B (x10-3 m3 ) Ä 4 3 4 0 A 4 Ä A V 1 2 3 4 (x10-3 m3 ) 0 300 2 Ä 600 900 1200 1 Ô (Ê) 0 A 300 Ã B 600 900 1200 Ô (Ê) . 10 5 N/m 2 ) ισχύει: VB VΓ V 2V = ⇒ Α = Α ⇒ Τ Γ = 2Τ Β = 1200 Κ ΤΒ ΤΓ TB ΤΓ Άρα: ΡΓ=8.10-3 m3. VB=10-3 m3.25 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . VΓ=2.105 N/m2.Καταστατική εξίσωση . TB=600 Κ Για την ισοβαρή µεταβολή ΒΓ (Ρ Γ =Ρ Β =8 . TΓ=1200 Κ Για την ισόθερµη µεταβολή Γ∆ (ΤΓ=Τ∆=1200Κ) ισχύει: PΓ VΓ = P∆ V∆ ⇒ V∆ = VΓ V∆ = 2 ⋅ 10 −3 PΓ ⇒ Ρ∆ 8 ⋅ 10 5 3 m ⇒ V∆ = 4 ⋅ 10-3 m 3 4 ⋅ 10 5 Άρα: Ρ∆=4. V∆=4.105 N/m2.Κινητική θεωρία Λύση Για την ισόχωρη µεταβολή ΑΒ (VΒ=VΑ=10-3 m3) ισχύει: PB PA 2P P = ⇒ A = A ⇒ TB = 2TA ⇒ TB = 600K TB TA TB TA Άρα: ΡB=8.10-3 m3.

T.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.V.26 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . P . T0 ) και εκτελεί τις διαδοχικές µεταβολές του διπλανού σχήµατος. Οι µεταβολές ΒΓ και ∆Α είναι ισοβαρείς γιατί ισχύει: V/T = σταθ. Άρα: ΡA=Ρ∆=Ρ0 και ΡΓ=ΡΒ Για τη µεταβολή ΑΒ: (K) (N/m2) P0 P = B ⇒ PB = 2P0 T0 2T0 Άρα και ΡΓ=2Ρ0 (m3) . Να βρείτε το είδος της κάθε µεταβολής και να παραστήσετε γραφικά τη µεταβολή ΑΒΓ∆Α σε διάγραµµα: P . Λύση (m3) Οι µεταβολές ΑΒ και Γ∆ είναι ισόχωρες (VA=VB=V0 και VΓ=V∆=2V0).17 Μιά ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α (Ρ0. V0.Καταστατική εξίσωση .

Από την καταστατική εξίσωση P ⋅ V = nRT ⇒ P ⋅ V = m RT ⇒ M m= PVM 1. γ. Ποια είναι η πυκνότητα του.023 ⋅ 1023 µόρια/ mol. Ο αριθµός των moles του αέρα: n = N= mN A N m = ⇒N= ⇒ NA M M 1.27 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . 013 ⋅105 N και θερµοκρασία T = 273K m2 α. β. 29 ⋅10 −6 kg (ή αλλιώς n = N m M⋅N ) = ⇒m= NA M NA β. 314J /(mol ⋅ K) ⋅ 273K m = 1.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.t. 27 ⋅1020 µόρια. 29 ⋅10−6 ⋅ 6. η µέση γραµοµοριακή µάζα του αέρα M = 29 ⋅ 10-3 kg/mol .314J /(mol ⋅ K) ⋅ 273K m ρ = 1.t. 013 ⋅105 N / m 2 ⋅ 29 ⋅10 −3 kg / mol kg ⇒ρ= = 1. α. 1atm = 1. NA = 6.023 ⋅1023 µόρια ⇒ N = 0.314 J/(mol ·K) . 29 3 ⇒ RT 8.Καταστατική εξίσωση . ∆ίνεται R = 8. 3 m V .p. 29 ⋅10−3 γ. σηµαίνει πίεση P = 1atm = 1.013 ⋅ 105 N m2 Λύση s.18 1 cm3 αέρα βρίσκεται σε s.p. Πόση είναι η µάζα του. Πόσος είναι ο αριθµός µορίων του. 29 kg m (ή αλλιώς ρ = ). Από την καταστατική εξίσωση P ⋅ V = nRT ⇒ P ⋅ V = ρ= m m P⋅M P⋅M R ⋅T ⇒ = ⇒ρ= ⇒ M V R ⋅T R ⋅T P⋅Μ 1. 013 ⋅ 105 N / m 2 ⋅ 1 ⋅ 10 −6 m 3 ⋅ 29 ⋅ 10 −3 kg / mol ⇒m= ⇒ RT 8.

Πόσο είναι το βάθος της λίµνης.28 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . την ατµοσφαιρική πίεση P0 = 105 N/m2.5atm. Υδροστατική πίεση Pυδρ. Αν η φιάλη που θα χρησιµοποιήσουµε έχει όγκο 4L. ενώ δεν χάθηκε ήλιο στη διαδικασία. Θεωρήστε ότι η φιάλη και τα µπαλόνια έχουν την ίδια θερµοκρασία. Θεωρήστε τη θερµοκρασία της ίση µε τη θερµοκρασία του νερού που την περιβάλλει. Vολ 4L .19 Για να µετρήσουµε το βάθος της λίµνης Πλαστήρα κάνουµε το εξής πείραµα. Η φυσαλίδα όταν ανεβαίνει στην επιφάνεια έχει όγκο 100 cm3 και η θερµοκρασία είναι 20 oC. Άρα n ολ = 200n ⇒ Pολ = Pολ ⋅ Vολ P⋅V = 200 ⇒ RT RT 200 ⋅1. την πυκνότητα του νερού ρ = 103 Kg/m3 και την επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. Λύση βυθό : ( P0 + ρgh ) V1 = nRT1  ⇒ H καταστατική εξίσωση στην επιφάνεια : P0 V2 = nRT2  H καταστατική εξίσωση στο VT  N  100cm3 ⋅ 277K  P0  2 1 − 1 105 2  −1 V1T2  m  20cm3 ⋅ 293K  ( P0 + ρgh ) V1 nRT1  = ⇒h= ⇒h= ⇒ h = 37. Λύση Όταν η συνολική µάζα διατηρείται σταθερή. = ρ · g · h. Μια φυσαλίδα αέρα όγκου 20 cm3 βρίσκεται στο βυθό της λίµνης όπου η θερµοκρασία είναι 4 oC.Καταστατική εξίσωση . χρησιµοποιούµε την καταστατική εξίσωση σε συνδυασµό µε την αρχή διατήρησης της µάζας. ποια είναι η πίεσή της.5atm ⋅ 2L 200 ⋅ P ⋅ V ⇒ Pολ = ⇒ Pολ = 150atm . Το κάθε µπαλόνι έχει όγκο 2L και πίεση 1. Η καταστατική εξίσωση: στη φιάλη: Pολ ⋅ Vολ = n ολ RT ⇒ n ολ = Pολ ⋅ Vολ RT P⋅V στο µπαλόνι: P ⋅ V = nRT ⇒ n = RT Η µάζα του ηλίου που είναι στη φιάλη ( n ολ ) είναι ίση µε το άθροισµα των µαζών στα µπαλόνια (200n). 3 Παράδειγµα 1.20 Σ’ ένα παιδικό πάρτυ θέλουµε να φουσκώσουµε 200 µπαλόνια µε ήλιο. 26m kg m P0 V2 nRT2 ρg 103 3 ⋅10 2 m s Σηµείωση: Αν δίνεται η ακτίνα r της φυσαλίδας τότε ο όγκος της είναι V = 4 πr 3 .Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.

το οποίο κατέρχεται µέσα στον κύλινδρο συµπιέζοντας τον αέρα που έχει παγιδευθεί µέσα στο δοχείο.29 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Τελικά. Λύση α. όπου αρχικά ισορροπούσε το έµβολο. Πόσο πιο κάτω (∆h) κατέβηκε το έµβολο όταν ο άνθρωπος ανέβηκε πάνω του. ∆ίνονται: Όγκος κυλίνδρου V = S · h = πr2 · h. Σε ποια θερµοκρασία πρέπει να θερµανθεί ο αέρας ώστε το έµβολο µε τον άνθρωπο να ανυψωθούν στο ύψος h. Η καταστατική εξίσωση: • µε το έµβολο : P1V1 = nRT0  P1V1 = P0 V0 ⇒ • αρχικά : P0 V0 = nRT0  P0 ⋅ h 0 mg  2  2 = 49.8cm ⇒ h1 = 49. 1 atm = 105 N/m2 . µάζας m = 20 Kg. β.Καταστατική εξίσωση . η πίεση που προκαλεί µια δύναµη F κάθετη σε επιφάνεια εµβαδού S είναι P = F/s.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.8cm  P0 +  πr ⋅ h1 = P0 ⋅ πr ⋅ h 0 ⇒ h1 = mg S   P0 + 2 πr Η καταστατική εξίσωση: µε τον άνθρωπο και το έµβολο : P2 V2 = nRT0   ⇒ P1V1 = P2 V2 ⇒ µε το έµβολο : P1V1 = nRT0  .21 Ένα κυλινδρικό δοχείο ακτίνας r = 40 cm και ύψους h0 = 50 cm είναι γεµάτο µε αέρα θερµοκρασίας 20 oC και πίεσης 1atm. ένας άνθρωπος µάζας M = 75 Kg στέκεται πάνω στο έµβολο συµπιέζοντας ακόµη περισσότερο τον αέρα (ο οποίος παραµένει στους 20 oC) α. g = 10 m/s2. Στη συνέχεια τίθεται ένα έµβολο στο πάνω µέρος του δοχείου.

τότε ο όγκος του αερίου. ∆ηλαδή ισχύει ο Ν. β. Gay-Lussac.7cm β. ∆ίνεται 1 atm = 105 N/m2. γίνεται V2 = V1 + x ⋅ S . V1 = 5L V2 = V1 + x ⋅ S k⋅x P2 = P1 + T1 = 293K S −2 2 T 523K = 2 S = 10 m P1 = 1atm Όταν το έµβολο ανυψωθεί κατά x. ατµοσφαιρική πίεση προστίθεται η πίεση του συµπιεσµένου ελατηρίου Pελ = S S . ενώ στην Fελ k ⋅ x = .Κινητική θεωρία mg    P0 +   (m + M) g  2 mg  2  S   ⋅ h ⇒ h 2 = 49. η εσωτερική πίεση µένει σταθερή ίση µε την εξωτερική που είναι P2 = P0 + ( m + M ) g .7cm ⇒ ∆h = 0. υπο πίεση 1atm και θερµοκρασία 20 oC.1cm T0 T ' V2 S⋅ h2 2 Παράδειγµα 1. Ποια είναι τότε η πίεση του αερίου. Το έµβολο είναι συνδεδεµένο µε ελατήριο σταθεράς Κ = 2 · 103 Ν/m. Όταν θερµανθεί το αέριο µε το έµβολο και τον άνθρωπο.Καταστατική εξίσωση .2K h 49. Κατά πόσο θα ανυψωθεί το έµβολο.30 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . S V2 V1 V S ⋅ h1 h = ⇒ T ' = 1 ⋅ T0 ⇒ T ' = ⋅ T0 ⇒ T' = 1 ⋅ T0 ⇒ T' = 49. Ο κύλινδρος περιέχει 5L αερίου και το ελατήριο ισορροπεί ασυµπίεστο.8cm ⋅ 293K ⇒ T' = 297.22 Ένας κύλινδρος στο πάνω µέρος του κλείνεται µε έµβολο εµβαδού διατοµής 10-2 m2 και αµελητέας µάζας. Λύση α. όταν η θερµοκρασία του αερίου ανέλθει στους 250 oC. α.1cm  πr h 2 ⇒ h 2 =  P0 +  πr h1 =  P0 + m + M) g 1 S  S (    P0 + S Άρα ∆h = h1 − h 2 = 0.

MH2 = 2 · 10–3 Kg/mol Λύση (1) m He  RT1  διαµέρισµα : P1V1 = M He m He m H2  = ⇒ m He = 2m H2 ⇒ m H2 4 2 διαµέρισµα : P1V1 = RT1   M H2  α. Αν θερµάνουµε οµοιόµορφα τον κύλινδρο θα µετακινηθεί το έµβολο.23 Οριζόντιος κυλινδρικός σωλήνας κλειστός στις δύο άκρες του. Αν η ολική µάζα των αερίων είναι 5g. χωρίζεται σε δύο διαµερίσµατα από στεγανό ευκίνητο έµβολο.31 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Στο ένα διαµέρισµα περιέχεται αέριο He και στο άλλο H2.92 = 0  P1 +  ( V1 + x ⋅ S) = S  Τ1  Από τη λύση της δευτεροβάθµιας εξίσωσης έχουµε x = 0. να βρεθεί: α. (2) έχω: mHe = 3 g και mH 2 = 3 g ( 2) . P2 = P1 + s m Παράδειγµα 1.Καταστατική εξίσωση .168 m 5 N k⋅x ⇒ P2 = 1. Αρχικά : P1V1 = nRT1  P1V1 T1 PVΤ = ⇒ P2 V2 = 1 1 2 ⇒  Τελικά : P2 V2 = nRT2  P2 V2 T2 Τ1 P1V1Τ2 k⋅x   ⇒ 20 x 2 + 20 x − 3. Θα είναι m ολ = m He + m H2 0 1 20 10 5 Από τις (1).Κινητική θεωρία Eποµένως P2 = P1 + k ⋅ x . Τα δύο τµήµατα έχουν την ίδια θερµοκρασία και τον ίδιο όγκο. ∆ίνονται οι γραµοµοριακές µάζες MHe = 4 · 10–3 Kg/mol . Η µάζα κάθε αερίου β.336 ⋅10 2 β. S Εφαρµόζουµε στις δύο θέσεις την καταστατική εξίσωση.

χωρίζει το σωλήνα σε δύο ίσα διαµερίσµατα όγκου V1 = 70 cm3 το καθένα. διαφορετικές 2. Λύση Αν ο όγκος στο 10 διαµέρισµα αυξήθηκε κατά ∆V µε µετακίνηση του εµβόλου κατά x . Κατά πόσο µετακινήθηκε το έµβολο. Αν θερµάνουµε οµοιόµορφα σε θερµοκρασία T2 τότε: 10 2 0 P1V1 P2 V2  = T1 T2   V = V3 P1V1 P2 V3  2 διαµέρισµα : = T1 T2  διαµέρισµα : άρα δεν θα κινηθεί το έµβολο Παράδειγµα 1. 1.25 kg    -3 kg  Ποσότητες οξυγόνου  MO 2 = 32 ⋅ 10-3  και αζώτου  M N 2 = 28 ⋅ 10  έχουν την ίδια  mol  mol  θερµοκρασία. . ίδιες ii.32 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Θερµοµονωτικό έµβολο. που µετακινείται χωρίς τριβές. Οι µέσες κινητικές τους ενέργειες είναι: i. Αυξάνουµε τη θερµοκρασία στο ένα διαµέρισµα στους 127 oC ενώ στο άλλο τη διατηρούµε στους 27 oC. Οι ενεργές τους ταχύτητες είναι: i.Καταστατική εξίσωση . P1V1 P2 (V1 + ∆V )  =  P (V + ∆V ) P (V − ∆V ) T1 T2 2 1 = 2 1 ( ) P2 V1 − ∆V  T2 T1 0 P1V1 2 : =  T1 T1 (V + ∆V ) (V1 − ∆V ) V (T − T ) ⇒ 1 = ⇒ ∆V = 1 2 1 ⇒ ∆V = 10cm3 T2 T1 T1 + T2 10 : Άρα ∆V = x ⋅ S ⇒ x = ∆V ⇒ x = 1cm .24 Σε οριζόντιο κυλινδρικό θερµοµονωτικό σωλήνα. διαφορετικές Αιτιολογήστε την απάντησή σας. ίδιες ii. εσωτερικής διατοµής S = 10 cm2περιέχεται ιδανικό αέριο θερµοκρασίας 27 oC. S Παράδειγµα 1.Κινητική θεωρία β. τότε στο 20 διαµέρισµα µειώθηκε κατά ∆V.

διπλασιάζουµε τον όγκο υπό σταθερή πίεση. υεν .Καταστατική εξίσωση .Βoyle)2P1 ⋅ V1 = PΓ ⋅ 2V1 ⇒ PΓ = Ρ1 Γ → ∆ : Ρ1 = σταθ ( Ν. K O = 3 KT   2 2 K = K N 2 (ίδιες ) 3  O2 K N 2 = KT  2  Παράδειγµα 1.Charles) P1 2P1 = ⇒ TB = 2TA TA TB B → Γ : ΤΒ = σταθ ( Ν. ii.Κινητική θεωρία Λύση 3RT   MO 2  υεν .Gay − Lussac) 2V1 4V1 = ⇒ TΓ T∆ T∆ = 2ΤΓ = 2ΤΒ ⇒ Τ∆ = 4ΤΑ Όµως υεν Α υεν∆ = 3RΤΑ M = Τ Α = 1 = 1 ⇒ υ = 2υ εν ∆ εν Α 4 2 Τ∆ 3RT∆ Μ .V β. διπλασιάζουµε την πίεσή του κρατώντας σταθερό τον όγκο του.26 Ιδανικό αέριο υποβάλλεται στις εξής διαδοχικές µεταβολές: i. iii. διπλασιάζουµε τον όγκο του κρατώντας σταθερή τη θερµοκρασία του. Α → Β : V1 = σταθ ( Ν. Ο2 = ⇒ υεν . Oι µεταβολές απεικονίζονται στο διπλανό σχήµα.N2 MN 2 MO 2 = 7 < 1 ⇒ υεν . Ο2 < υεν . Να βρείτε το λόγο των ενεργών ταχυτήτων τις αρχικής προς την τελική κατάσταση Λύση α. α.N2 8 2. Να σχεδιάσετε τις µεταβολές σε άξονες Ρ .N2 3RT  = M N 2  1.33 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . β. Ο2 = υεν .

Το % της συνολικής µάζας του H2 που περιέχεται στο δοχείο Α στην τελική κατάσταση γ. ΜΗ2 = 2 ⋅ 10-3 kg mol Λύση α. υενH2 = 3RT2 m ⇒ υενH = 2. Η τελική πίεση του υδρογόνου H2 β.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1. ∆ίνονται R = 8.34 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . γ.15 ⋅103 2 M H2 s . Η συσκευή περιέχει H2 υπό πίεση P0 = 1 atm και θερµοκρασία Θ0 = 12 οC. Την ενεργό ταχύτητα του H2 στο δοχείο Β στην τελική κατάσταση.3%.313n ολ β.314 (J/mol) · K.27 ∆οχείο Α όγκου V1 = 100 mL συνδέεται µε σωλήνα αµελητέου όγκου µε δοχείο Β όγκου V2 = 300 mL. Αρχικά: δοχείο Α : n1 = P0 V1 RT0 δοχείο B : n 2 = P0 V2 RT0 Επειδή η συνολική µάζα του H 2 παραµένει σταθερή: P0 (V + V2 ) P0 V1 P0 V2 PV1 PV2 T0 1 n1 + n 2 = n1 '+ n 2 '⇒ + = + ⇒ Ρ= ⇒ P = 1. 1 = 1 ⇒ = ⇒ n1 ' = n ολ V V1 V V V n2 ' n1 '+ n 2 ' 2 2 2 1 + + T2 T1 T2 T2 T1 Άρα το ζητούµενο ποσοστό είναι 31.Καταστατική εξίσωση .2atm V1 V2 RT0 RT0 RT1 RT2 + T1 T2 V1 V1 V1 T1 n ' T n1 ' T1 = 0. Στη συνέχεια το δοχείο Α φέρεται σε θερµοκρασία Θ1 = 0 οC ενώ το Β σε Θ2 = 100 οC ζητούνται: α.

2 ⋅103 m / s ⇒ υ12 = 0. για πίεση p = 1atm και θερµοκρασία θ = 0ο C ή T = 273K το αέριο άζωτο έχει πυκνότητα ρ = 1. ∆ίνεται ότι 1atm ≈ 105 N/m2 Λύση Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε ότι σε κανονικές συνθήκες (s. 2 ⋅106 m / s ⇒ υ2 = 0. είναι ίσο µε την ολική πίεση. 27 oC.p) είναι 1. N v µόρια µάζας m v µε ενεργές ταχύτητες υ12 .5kg / m3 οπότε: 1 3P 3 ⋅105 N / m2 = ⇒ υ 2 = 2 ⋅105 m 2 / s 2 ⇒ P = ρυ2 ⇒ υ2 = ρ 3 1. το άθροισµα µερικών πιέσεων που εξασκείται από κάθε αέριο σε ορισµένη θερµοκρασία. τότε η ολική κινητική ενέργεια λόγω µεταφορικής κίνησης θα είναι: . Λύση α.. Το νόµο των µερικών πιέσεων του Dalton που διατυπώνεται ως εξής: όταν σ’ένα δοχείο βρίσκονται µαζί αέρια που δεν αντιδρούν.. .).28 Η πυκνότητα του αζώτου σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας (s. Αν αποτελείται από N1 µόρια µάζας m1 . δηλ.5 Kg/m3. υ v . έχουµε µίγµα αερίων που δεν αναµιγνύονται. 2 2 υ2 .5kg / m3 υ 2 = 2 ⋅105 m / s ⇒ υ2 = 0. Την υπόθεση Avogadro που διατυπώνεται ως εξής: ίσος όγκος αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων.. Σε δοχείο όγκου V.35 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων ...Καταστατική εξίσωση . 127 oC.54 ⋅10 m / s = 540 m / s υ12 = Παράδειγµα 1. T2 = 400 K έχουµε υ 2 = 0. Να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα των µορίων του αζώτου στις θερµοκρασίες 0 oC. 47 ⋅103 m / s = 470 m / s 273 2 3 Οµοίως για τους 127ο C δηλ.. β.t. 2 ⋅103 m / s Αν υ 12 υ 2 2 υ1 είναι η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αζώτου στους 27ο C θα έχουµε: = 3 K T1 m ⇒ 3K T m υ 12 = T1 T υ2 ⇒ 273 + 27 0. N 2 µόρια µάζας m 2 .p.t.29 Αποδείξτε µε τη βοήθεια της κινητικής θεωρίας των αερίων: α.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1.

.. (2) έχω Pολ = P1 + P2 + .3 mol N2 και 0. ∆ίνονται 1atm = 105 N M H2 = 2 ⋅ 10-3 kg/mol .. + ⋅ m v υv 2 ⇒ 3V 3 V 2 3 V 2 3 V 2 K ολ = 2 ⋅ K ολ = P1 + P2 + .5 mol H2. Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία για δύο αέρια (1) και (2) ισχύουν: N1  KT  V1 1  N  P2 = 2 KT2  N1 = N 2 V2  Aν V1 = V2 . m2 Λύση Για το H 2 : P1V = n1RT ⇒ P1 = n1RT V N 2 : P2 V = n 2 RT ⇒ P2 = Από τον Ν.. + Pv β. H ολική πίεση του µίγµατος είναι 4atm.36 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Όµως K ολ = N ⋅ K ⇒ 2 2N K ολ = ⋅ K = Pολ 3V 3V ( 2) Από (1)... + Ν v m v υv 2 ⇒ 2 2 2 2 2 N1 1 2 N2 1 2 Nv 1 ⋅ K ολ = ⋅ m1 υ12 + ⋅ m 2 υ2 2 + ... + Pv 3V Ο όρος (1) 2 Ni 1 2 ⋅ m υ παριστάνει την πίεση Pi που θα ασκούσε το αέριο i αν καταλάµβανε όλο 3V 2 i i τον όγκο του δοχείου µόνο του. Να βρείτε την ενεργό ταχύτητα για το H2. T1 = T2    P1 = Παράδειγµα 1.Καταστατική εξίσωση .Κινητική θεωρία 1 1 1 Ν1m1 υ12 + Ν 2 m 2 υ2 2 + .30 Σε δοχείο όγκου 4L περιέχονται 0. P1 = P2 . των µερικών πιέσεων του Dalton Pολ = P1 + P2 ⇒ Pολ = Όµως 2 υH 2 = P V n1RT n 2 RT + ⇒ RT = ολ ⇒ RT = 2000 J V V n1 + n 2 mol m 3RT ⇒ υH 2 2 = 103 3 MH2 s n 2 RT V .

314 J/(mol · K).37 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .31 Στους 0 οC και σε πίεση 1 ⋅10 −2 atm η πυκνότητα ενός αερίου είναι 1.T σε κάθε θέση. Το δοχείο βρίσκεται σε µια µεγάλη δεξαµενή νερού σε οριζόντια θέση και σε βάθος h = 10m .249 ⋅10−5 −6 3 ⇒ ρ = 1.2m . Το δοχείο περιέχει ιδανικό αέριο θερµοκρασίας 27 oC . Το µοριακό βάρος του αερίου και εξακριβώστε ποιο αέριο είναι.249 ⋅10 3 m3 cm 10 m 3p 3p ⇒ υ2 = ⇒ ρ ρ υ2 = 3 ⋅1. όπου µε τη βοήθεια ψυχρου δοχείου.013 ⋅103 m m ⇒ υ 2 = 493 s 1. 013 ⋅10 5 N . το ανεβάζουµε στην επιφάνεια. R = 8. Βρείτε: α. ποιες µεταβολές υφίσταται το αέριο.249 ⋅10 −2 s β. α. ψύχουµε το αέριο µέχρι να N αποκτήσει πίεση ίση µε την ατµοσφαιρική P0 = 105 2 m γ.Καταστατική εξίσωση .V. Η ενεργός ταχύτητα υ 2 = 3RT ⇒ M = 3RT ⇒ M = 28 ⋅10−3 kg M mol υ2 Εποµένως πρόκειται για το άζωτο N 2 . Τέλος κρατώντας πάλι σταθερό το έµβολο θερµαίνουµε το αέριο µέχρι τις αρχικές συνθήκες. m2 Λύση α. Παράδειγµα 1. ii. 249 ⋅10 −5 g / cm 3 . P − T .32 Κυλινδρικό δοχείο κλείνεται στο ένα άκρο του µε έµβολο που κινείται χωρίς τριβές. Την ενεργό ταχύτητα των µορίων του αερίου β. υπολογίστε τα P. δ. ∆ίνεται 1atm = 1. i. Γράψτε τους αντίστοιχους νόµους των αερίων. κάντε τα διαγράµµατα P − V . V − T .1m . έχει εµβαδόν διατοµής S = 5 ⋅10−3 m 2 και ισορροπεί στη θέση όπου το µήκος του τµήµατος του κυλίνδρου που περιέχει το αέριο είναι x1 = 0.Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1. β.249 ⋅10−5 Άρα P = 1 ρ ⋅ υ2 ⇒ υ2 = 3 gr 10−3 kg −2 kg = 1. Με τη βοήθεια θερµοδοχείου το αέριο αρχίζει να εκτονώνεται σιγά-σιγά καθώς θερµαίνεται µέχρι το έµβολο να µετατοπιστεί κατά x 2 = 0. Ακολούθως κρατώντας συνεχώς σταθερό το έµβολο και οριζόντιο τον κύλινδρο. Στη συνέχεια αφήνουµε το έµβολο και ψύχουµε το αέριο µέχρι να αποκτήσει τον αρχικό όγκο. iii. . Η πυκνότητα είναι ρ = 1.

5 ⋅10 −3 m 3 PΓ = P0 = 105 N m2 5 N PΓΤΒ 10 m 2 ⋅ 300K = = 225K Ν. Ισχύει ο Ν. Αρχικά επειδή βρίσκεται σε µεγάλη δεξαµενή είναι T = σταθ . g = 10 2 .Καταστατική εξίσωση .Lussac: Γ = ∆ (3) ΤΓ Τ∆ Τέλος επειδή κρατάµε πάλι σταθερό το έµβολο είναι V = σταθ . VA = S ⋅ x1 = 1⋅10 −3 m 3 PA = P0 + h ⋅ ρ H 2 O ⋅ g = 2 ⋅105 N m2 Κατάσταση Β: VB = S(x1 + x 2 ) = 1.5 ⋅10 −3 m 3 . TB = TA = 300K . ρ H 2 O = 103 3 . Ισχύει ο Ν. Charles: (2) ⇒ ΤΓ = 4 5 N PB ⋅10 2 3 m . Boyle (1) ⇒ PB = PA VA 4 5 N = ⋅10 2 VB 3 m Κατάσταση Γ: VΓ = VB = 1. Charles: PB PΓ (2 ) = TB TΓ Στη συνέχεια επειδή η εσωτερική πίεση του αερίου είναι ίση µε την εξωτερική (ατµοσφαιριV V κή) συνεπώς είναι P = σταθ . Κατάσταση Α: TA = (273 + 27)K = 300K . Charles: P∆ PA (4 ) = Τ∆ TA ii. m m s Λύση i.Κινητική θεωρία Κg N m ∆ίνεται P0 = 105 2 . Ισχύει ο Ν.38 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Gay . Ισχύει ο Ν. Boyle: PA VA = PBVB (1) Ακολούθως επειδή κρατάµε σταθερό το έµβολο είναι V = σταθ . Ν.

Καταστατική εξίσωση .327 oC.(0)= Þ 1 P0 = ρ0 ⋅ υ2εν(0) 3 3P0 ρ0 Με αντικατάσταση έχουµε: υεν.39 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Gay-Lussac: (3) ⇒ Τ∆ = ΤΓ V∆ 225K ⋅10−3 m3 = ⇒ T∆ = 150Κ VΓ 1. ∆ίνεται ότι: Ρ0 = 1 atm=105 Pa. 127 oC.103 m/s Όµως η ενεργός ταχύτητα βρίσκεται και από τη σχέση: υεν= 3k ⋅ T m .5 ⋅10−3 m3 iii.(0)= 2 . Παράδειγµα 1.33 Αν η πυκνότητα ιδανικού αερίου σε s.p. Λύση Από τη σχέση: P0 = παίρνουµε: 1 2 ρ0 ⋅ υ(0) 3 υεν.15 kg/m3 να υπολογίσετε την υεν των µορίων του σε θερµοκρασία: 0 οC. είναι ρ0 = 0.t.Κινητική θεωρία Κατάσταση ∆: PΓ = P∆ = P0 = 105 N m2 V∆ = VA = 10 −3 m 3 Ν.

Πόση θα ήταν η µέση κινητική ενέργεια των µορίων ενός αερίου του οποίου η θερµοκρασία είναι Τ=300 Κ.(127) = 1711.8 m/s 273 Παράδειγµα 1. Κάποια στιγµή υπολογίστηκαν οι παρακάτω ταχύτητες (σε m/s) για τα σωµατίδια. β. Να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα υεν= υ2 . Να φτιάξετε ένα πίνακα στον οποίο να φαίνεται πόσα σωµατίδια έχουν την ίδια ταχύτητα.Καταστατική εξίσωση . Πόση είναι η πίεση που ασκείται στα τοιχώµατα του δοχείου. Καθένα έχει µάζα m=5 g. ε.001 m3 περιέχονται 20 όµοια σωµατίδια που συµπεριφέρονται ως µόρια ιδανικού αερίου.38. 6 m/s 3k ⋅ T0 2 ⋅ 103 273 m 400 ⇒ υεν. ** Προαιρετικό ** διάβασµα .40 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .Κινητική θεωρία Άρα µε εφαρµογή της σχέσης για τις θερµοκρασίες 0 οC. γ. ∆ίνεται: k=1. 10 40 50 80 50 90 30 20 40 100 40 30 70 50 60 30 40 60 70 40 α. Πόση είναι η µέση κινητική ενέργεια κάθε σωµατιδίου και πόση είναι η συνολική κινητική ενέργειά τους.10-23 J/K.34 Σε δοχείο όγκου V=0. 127 oC και 327 oC παίρνουµε: υεν(127) υεν(0) υεν(327) υεν(0) = 3k ⋅ T127 υεν(127) m ⇒ m/s = 3k ⋅ T0 2 ⋅ 103 m = 3k ⋅ T327 m m / s ⇒ υεν(327) = 600 ⇒ υ εν. Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα των σωµατιδίων.(327) = 2096. δ. στ.

5 J ε. Η µέση ταχύτητα των σωµατιδίων είναι: υ= 10 + 20 + 3 ⋅ 30 + 5 ⋅ 40 + 3 ⋅ 50 + 2 ⋅ 60 + 2 ⋅ 70 + 80 + 90 + 100 m 20 s ή υ = 50 m/s γ. Η πίεση που ασκείται στα τοιχώµατα του δοχείου είναι: 1 P= ρ ⋅ υ2 3 ή Ñ= 1 Nm 2 ⋅υ 3 V ή P= 2N 2 K ολ K = 3V 3 V 2 .41 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .525 J ⇒ K ολ = 150. Ο αριθµός των σωµατιδίων του αερίου που έχουν ίδια ταχύτητα φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων είναι: υ2 = 10 2 + 20 2 + 3 ⋅ 30 2 + 5 ⋅ 40 2 + 3 ⋅ 50 2 + 2 ⋅ 60 2 + 2 ⋅ 70 2 + 80 2 + 90 2 + 100 2  m    20 s ή υεν= υ2 = 54.525 J 2 2 Η ολική κινητική ενέργεια των σωµατιδίων είναι: K ολ = Ν ⋅ K = 20 ⋅ 7.Κινητική θεωρία υ (m/s) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 αριθµός σωµατιδίων 1 1 3 5 3 2 2 1 1 1 Λύση α.862 J ⇒ K = 7.Καταστατική εξίσωση . Η µέση κινητική ενέργεια κάθε σωµατιδίου είναι: 1 1 K = m ⋅ υ2 ⇒ K = 5 ⋅ 10 −3 ⋅ 54. β. 86 m/s δ.

42

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων - Καταστατική εξίσωση - Κινητική θεωρία

Με αντικατάσταση παίρνουµε:

P=

2 150,5
N / m2 = 105 N/m2
-3
3 10
3
K = k ⋅T
2

στ. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου είναι:
Με αντικατάσταση παίρνουµε:

3
K = 1,38 ⋅ 10 -23 ⋅ 300 J = 6, 21 ⋅ 10-21 J
2
¥
Παράδειγµα 1.35
Να υπολογίσετε τη θερµοκρασία στην οποία η υεν των µορίων του Η2 είναι ίση µε την
ταχύτητα διαφυγής από το γήινο βαρυτικό πεδίο (ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να έχει
ένα σώµα για να διαφύγει από το πεδίο της Γης). ∆ίνονται:
R=8,314 J/mol.K, υδ=11,2 Km/s, MH2=2 g/mol, υδιαφ. = 11,2 · 103 m/s.
Λύση
α. Για να διαφύγει ένα µόριο Η2 από το γήινο βαρυτικό πεδίο θα πρέπει να γίνει:
υεν=υδ

ή

3RT
= υδ
M

ή

Τ=

υδ2 ⋅Μ
3R

(11,2 ⋅ 10 )
Τ=

3 2

Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε:

2 ⋅ 10 −3

3 ⋅ 8,314

Κ ή Τ=10058 Κ

Παράδειγµα 1.36
Μια ποσότητα αερίου που έχει όγκο V1=5 L θερµαίνεται υπό σταθερή πίεση µέχρι να
αποκτήσει όγκο V2. Αν κατά τη διάρκεια της θέρµανσης διπλασιάστηκε η τετραγωνική ρίζα
της µέσης τιµής του τετραγώνου της ταχύτητας των µορίων, να υπολογίσετε τον τελικό
όγκο V2 του αερίου.

õä

43

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων - Καταστατική εξίσωση - Κινητική θεωρία

Λύση
Η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής του τετραγώνου της ταχύτητας των µορίων (υεν), δίνεται
από τη σχέση:

υεν. =

υ2 =

3RT
M

Όταν διπλασιάζεται η υεν, η θερµοκρασία του αερίου τετραπλασιάζεται. Η µεταβολή του αερίου
είναι ισοβαρής και ισχύει ο νόµοςτου Charles. ∆ηλαδή:

V1 V2
=
T1 T2

Þ

V1 V2
=
T1 4T1

Þ

V2 = 4V1 = 20 L

Παράδειγµα 1.37
Σ’ένα δοχείο περιέχονται µόρια αζώτου(Ν2) σε Τ= 273 Κ. Να υπολογίσετε:
Α. Την τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής του τετραγώνου της ταχύτητας των µορίων (υεν).
Β. Τη µέση κινητική ενέργεια για κάθε µόριο.
Γ. Τη µεταβολή της ορµής ενός µορίου, το οποίο συγκρούεται ελαστικά µε το τοίχωµα του
δοχείου πέφτοντας κάθετα µε ταχύτητα υεν.
∆ίνονται: Γραµµοατοµική µάζα αζώτου 14 .10 -3 Κg/mol, R=8,314 J/(mol .K), ΝΑ=
6,023.1023µόρια/mol.
Λύση
Α. Η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής του τετραγώνου της ταχύτητας των µορίων (υεν), δίνεται
από τη σχέση:

υεν. =

υ2 =

3RT
M

Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε:

υεν. =

υ2 =

3 ⋅ 8,314 ⋅ 273
m / s = 493,71m/s
28 ⋅ 10 −3

44

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων - Καταστατική εξίσωση - Κινητική θεωρία

Β. Η µέση κινητική ενέργεια για κάθε µόριο είναι:

3
3 R
⋅T
K = k ⋅T =
2
2 NA
Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε:

K=

3 8,314
273 J = 566 ⋅ 10 −23 J
2 6,023 ⋅ 10 23

Γ. Η µεταβολή της ορµής ενός µορίου, το οποίο συγκρούεται ελαστικά µε το τοίχωµα του
δοχείου πέφτοντας κάθετα µε ταχύτητα υεν, είναι: 

 
∆p = p 2 -p1 ή
(+ )
→
∆p=p 2 − ( − p1 ) =2p1 =2m ⋅ υ εν (1)

Πρέπει να υπολογίσουµε τη µάζα του µορίου του αζώτου. Ισχύει:

Θυµόµαστε ότι:

1
2K 2K
K = m ⋅ υ2 ή m =
= 2
2
υ2 υεν

(2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουµε:
∆p=2

2K
υεν
υ 2εν

ή

∆p=

4K
υ εν

Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε:

∆p=

4 ⋅ 566 ⋅ 10 −23
493, 71

Kg ⋅ m / s = 4,586 ⋅ 10 −23 Kg ⋅ m/s

Η ορµή σώµατος µάζας m
ορίζεται από τη σχέση: 

p = m⋅υ

p

õ
m 

Η κατεύθυνση της ορµής p
είναι ίδια µε την κατεύθυνση 

της ταχύτητας õ .

k-1. H καταστατική εξίσωση P. Η ενεργός ταχύτητα (υεν) ενός αερίου εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία.314 ⋅ 400 m / s = 1581. Η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής του τετραγώνου της ταχύτητας (υεν) των µορίων του He. Πόση είναι η υ2 . δίνεται από τη σχέση: υ2 = 3RT M 3 ⋅ 8.38 Σ’ένα δοχείο όγκου 4 L περιέχεται Ηe σε θερµοκρασία 400 Κ και πίεση 10 Ν/m2. Λύση N Α. Γ.V = n.I. Β. γραµµοµοριακή µάζα He = 4 g/mol και R=8.Κινητική θεωρία Προσοχή: Στην αντικατάσταση της µονάδας της γραµµοµοριακής µάζας. ιι) µε σταθερή θερµοκρασία.R. Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε: ι) Αν η συµπίεση γίνει ισοβαρώς ίσχύει: Άρα: υεν(1)= 3RT1 M υ2 = V1 V2 = T1 T2 Þ (3) V1 V1/2 = T1 T2 Þ (1) T2 = T1/2 (2) . Πόσα µόρια He περιέχονται στο δοχείο.45 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Πόση είναι η υ2 για κάθε µόριο. Συµπιέζουµε το αέριο.Καταστατική εξίσωση .T γράφεται: PV = RT NA Άρα: N= NA ⋅ P ⋅ V R⋅T Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε: N= 6. ώστε ο όγκος του να γίνει 2 L.14 m/s 4 ⋅ 10 −3 Γ. αν η συµπίεση γίνει: ι) µε σταθερή πίεση. Στο S. 023 ⋅1023 ⋅10 ⋅ 4 ⋅10-3 µόρια = 0.564 ⋅1018 µόρια 8. 10-23 µόρια/mol.314 ⋅ 300 Β. Α. ∆ίνονται: ΝΑ=6.mol-1.314 Joule. είναι: Κg/mol Παράδειγµα 1.

103 J. Αν η ολική κινητική ενέργεια των µορίων λόγω της µεταφορικής τους κίνησης είναι 4.Καταστατική εξίσωση . Iσχύει ότι: 1 2 2K ολ 2 Kολ = Ν⋅ K όπου: K = m ⋅ υ Άρα: 1 K ολ = Ν m ⋅ υ 2 2 Þ Νm = υ2 Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε: mαερ = 2Kολ υ 2 2 ⋅ 4 ⋅103 = Kg = Kg 2 2. Παράδειγµα 1.22 ⋅106 2.04 m3 και περιέχει άζωτο για τα µόρια του οποίου είναι u 2 =2200 m/s.Κινητική θεωρία 3RT2 (2) 3RT1 = M 2M υεν(2)= (4) Από τις σχέσεις (3) και (4) παίρνουµε: υεν(2)=υεν(1)/ 2 ιι) Αν η συµπίεση γίνει ισόθερµα (Τ=σταθ. Την ποσότητα του αζώτου που περιέχεται στο δοχείο. Την πίεση που ασκεί το άζωτο στα τοιχώµατα του δοχείου.653 ⋅ 10−3 Ρ = ρ ⋅ υ2 = 2. Β. να υπολογίσετε: Α. ∆ηλαδή: υεν=σταθ. θα υπολογιστεί από τη σχέση: 1 1 m αερ 2 Ρ= ρ ⋅ υ 2 = υ 3 3 V Με αντικατάσταση των µεγεθών παίρνουµε: 1 1 1.46 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .). η ενεργός ταχύτητα δεν αλλάζει.39 Ένα δοχείο έχει όγκο V=0.653 ⋅ 10 Kg Β. Η πίεση που ασκεί το άζωτο στα τοιχώµατα του δοχείου.2 ⋅103 ( 2 ⋅ 4 ⋅103 ) -3 ή m αερ =1.04 ( ) 2 N/m 2 ή P = 2 ⋅ 105 N/m 2 . Λύση Α. 2 ⋅ 103 3 3 0.

δ. κλειστό στο ένα άκρο.40 Σε ύψος 20 km η πίεση της ατµόσφαιρας είναι 56mbar και η πυκνότητα του αέρα 9.47 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .Κινητική θεωρία Παράδειγµα 1. ενώ στο άλλο άκρο κλείνεται µε ευκίνητο έµβολο που κινείται χωρίς τριβές. V-T γ.314 (Ν/m 2 ) υ2 = 3RT m ⇒ υ 2 = 427. β. P-T.2 · 10–2 Kg/m3. Γ → ∆ : µε σταθερό όγκο πηγαίνουµε στην αρχική θερµοκρασία. Να υπολογίσετε την τελική πίεση του αερίου στην κατάσταση ∆. Υπολογίστε τη θερµοκρασία σ’αυτό το ύψος και την ενεργό ταχύτητα των µορίων του αέρα. Ο αέρας υφίσταται τις εξής µεταβολές: i. α. Μία ποσότητα αυτού του αέρα εγκλωβίζεται σε κυλινδρικό δοχείο.Gay − Lussac : .Καταστατική εξίσωση . για τον αέρα M = 29 ⋅ 10 -3 kg/mol . 1 bar = 105 N/m2 ∆ίνονται R = 8.2 ⋅10−2 ⋅ 8. δ. Ισχύει TΓ = ΤΒ = 3Τ εποµένως: = T 2 3 R ΤA υΑ M γ. (Ν/m 2 ) P⋅ M 56⋅102 ⋅ 29⋅10−3 ⇒ T = 212. 314 mol ⋅ K Λύση −3 5 N 2 2 α.Charles : Γ = ∆ ⇒ P∆ = Γ ∆ ⇒ P∆ = 2 ⇒ P∆ = = 9. Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα P-V. Να υπολογίσετε το λόγο των ενεργών ταχυτήτων στις καταστάσεις Γ και Α. B → Γ : µε σταθερή θερµοκρασία υποδιπλασιάζουµε την πίεσή του iii.3K K ⇒T = Ενώ ρR 9. A → B (P = σταθ ) : N.Boyle: PBVB = PΓ VΓ ⇒ VΓ = P PΓ 2 P T P P PT P Γ → ∆ (V = σταθ ) : N.33mbar 3T 6 TΓ Τ∆ ΤΓ 3RΤΓ υΓ 2 M = 3T = 3 . P = 56mbar = 56 ⋅10 ⋅10 2 = 56 ⋅10 N/ m Ισχύει: m P ⋅ M = ρRT ⇒ T = β. A → B : κρατώντας σταθερή την πίεσή του τριπλασιάζουµε τον όγκο του ii. J .3 M s (m 3) (K) (m3) (K) VA VB T V = ⇒ TB = A B = T ⋅ 3V ⇒ TB = 3T TA TB VA V PB VB P ⋅ 3V = ⇒ VΓ = 6V B → Γ (Τ = σταθ ) : N.

T2 = 1200 K 3.Καταστατική εξίσωση . Aπ. Αέριο βρίσκεται σε δοχείο υπό πίεση 10atm και θερµοκρασία 15 oC. Να παραστήσετε τη µεταβολή σε άξονες P .2 m και θερµοκρασίας 5 oC στην επιφάνεια. α. Αρχικά η θερµοκρασία του ήταν 10 oCκαι η πίεσή του 2. Aπ. ποια θα είναι η τελική θερµοκρασία. Ιδανικό αέριο περιέχεται σε δοχείο σταθερού όγκου. Μεγαλύτερος είναι ο όγκος στη θέση ∆ ή στη θέση Γ. ανέρχεται από τον πυθµένα µιας λίµνης βάθους 4. β. α. Ποιος είναι ο λόγος των διαµέτρων της φυσαλλίδας στις δύο θέσεις. Να σχεδιαστούν τα διαγράµµατα P = f (V). γ. 5.1 atm 2.87 atm 4.13 (Ν/m 2 ) (Κ) . Ποια θα είναι η πίεσή του όταν η θερµοκρασία του γίνει 80 oC. V= f (T) και P = f (T). β. T1 = 900 K. ρ = 103 Κg/m3 Απ.V και V . Αν το µισό αέριο διαφύγει και η θερµοκρασία του ανυψωθεί στους 65 oC ποια θα είναι η πίεση του αερίου στο δοχείο.T γ.Κινητική θεωρία Ασκήσεις για λύση: 1. α. στη θέση Γ 5. β. Αν το αέριο θερµανθεί υπό σταθερό όγκο έως ότου τριπλασιαστεί η πίεσή του ποια θα είναι η τελική θερµοκρασία. β. που βρίσκεται σε θερµική ισορροπία µε το νερό σε κάθε θέση. Αν το αέριο. g = 10 m/s2 . Ποσότητα αέριου οξυγόνου βρίσκεται υπό πίεση P και σε θερµοκρασία 27 oC. Απ. Ποιος νόµος περιγράφει κάθε µεταβολή. Μια φυσαλλίδα αερίου. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί τη µεταβολή που φαίνεται στο σχήµα. 3.48 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων .5 atm. α. 1. Απ. α. όπου η θερµοκρασία του νερού είναι 12 oC. ∆ίνονται P0 = 105 N/m2. από την αρχική κατάσταση θερµανθεί ώστε η πίεσή του και ο όγκος του να διαπλασιαστούν.

Την τελική θερµοκρασία β. α. ∆ίνονται g = 10 m/s2 .013 · 105 N/m2. Το αέριο εκτονώνεται µε σταθερή θερµοκρασία µέχρι να διπλασιασθεί ο όγκος του και ακολούθως θερµαίνεται το αέριο υπό σταθερό όγκο µέχρι να αποκτήσει την αρχική πίεση. Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει αρχικά θ1 = 27 οC. P=1. Ένα κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο διατοµής S = 0. Β. Aπ. το οποίο κινείται χωρίς τριβές. P=2 atm 8.66 m 7. 600 Κ. Να παραστήσετε τη µεταβολή σε άξονες P-V. Προσδιορίστε το ύψος h στο οποίο το έµβολο θα ισορροπεί υπό την επίδραση του βάρους του.Καταστατική εξίσωση . Τα δοχεία περιέχουν αέριο υπο πίεση 1atm και 3 atm αντίστοιχα. ∆ύο δοχεία µε όγκους 600L και 400L συνδέονται µε λεπτό σωλήνα αµελητέου όγκου που φέρει κλειστή στρόφιγγα. Απ. Να υπολογιστεί η πίεσή του όταν η θερµοκρασία του γίνει 127 oC. Να βρεθεί η τελική πίεση στα δοχεία αν ανοίξουµε τη στρόφιγγα. V-T γ. γ. η πυκνότητά του παραµένει σταθερή και η αρχική πίεση του αερίου είναι 1. Γ β. Ποσότητα n = 2/R mol ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α και εκτελεί τις µεταβολές που φαίνονται στο σχήµα. 2 .314 J/mol · K. P0 = 1.8 atm 9. Να θεωρήσετε ότι η θερµοκρασία παραµένει σταθερή.Κινητική θεωρία 6. Τmax = 450 K 10. R = 8. α. Να βρείτε τις σχέσεις p(T) σε κάθε µεταβολή. Απ. P-T. Να βρείτε το λόγο της αρχικής προς την τελική ενεργό ταχύτητα.5atm σε θερµοκρασία 27 oC. ΤΒ = 400 Κ. α.008 m2 κλείνεται αεροστεγώς από ένα έµβολο µάζας m = 20 Kg. h=0. Να υπολογίσετε τις θερµοκρασίες στις καταστάσεις Α. P1 = 2 atm και V1 = 2 L. Aπ. Aπ. Σε µια µεταβολή δεδοµένης ποσότητας ιδανικού αερίου. Να βρείτε τη µέγιστη θερµοκρασία στη διάρκεια των µεταβολών.2 mol ιδανικού αερίου θερµοκρασίας Θ = 127 οC. γ. Να βρείτε: α. TA = 200 K. γ. Ο κύλινδρος περιέχει n = 0.49 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . ΤΓ = 400 Κ.

314 mol ⋅ K N −23 Απ. δύο ταχύτητα 6υ και ένα ταχύτητα 7υ.55 s . Απ. β. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων του είναι 831 m/s. α. πέντε ταχύτητα 3υ. 3.Καταστατική εξίσωση . 1393.65υ. δ. 492. 3. α. s -3 ∆ίνονται M O2 = 32 ⋅ 10-3 kg/mol και M H2 = 2 ⋅ 10 kg/mol .4 Κ. 106 mυ 2 . ποιες είναι οι αντίστοιχες τιµές για το O2 και το He στη θερµοκρασία 40 oC. J -3 . 55. α.14 s 14. τη µέση ταχύτητα β.Κινητική θεωρία 11. Αν είναι m 2 υO2 2 = 400 . Βρείτε: α.36 ⋅10 J m 13. Μάζα m = 30 g H2 περιέχεται σε δοχείο όγκου 1m3.99υ . ΝΑ= 6. Αν στη θερµοκρασία 0 oC για τα µόρια του οξυγόνου η ενεργός ταχύτητά του είναι 460 m/s. Πόση είναι η πίεση και η θερµοκρασία του H2.96 mυ2 V . β. α. MHe = 4 ⋅ 10 kg/mol . 38. 1600 m/s 12. β. β. ∆ίνονται R = 8. Απ. γ. Να συγκριθούν οι µέσες τιµές των κινητικών ενεργειών λόγω µεταφορικής κίνησης και οι αντίστοιχες τιµές για τις ενεργές ταχύτητες β. Πόση είναι η ολική κινητική ενέργεια λόγω της µεταφορικής κίνησης των µορίων. 2 2 . να βρείτε την υH2 .50 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . -3 -3 ∆ίνονται MO2 = 32 ⋅ 10 kg/mol . τέσσερα ταχύτητα 4υ. 7. 6. M H2 = 2 ⋅ 10 kg/mol . τρία ταχύτητα 5υ. Ίδια. την ενεργό ταχύτητα γ. 1023 µόρια/mol. Ένα δοχείο περιέχει µίγµα O2 και He. α. Σ’ένα δοχείο µε θερµοκρασία Τ περιέχονται µόρια O2 και µόρια H2.9 ⋅103 2 . Είκοσι σωµάτια που το καθένα έχει µάζα m περιορίζονται σε όγκο V και έχουν τις ακόλουθες ταχύτητες: δύο σωµάτια έχουν ταχύτητα υ. τη µέση κινητική ενέργεια ανά σωµάτιο. m m Απ. τρία ταχύτητα 2υ. την πίεση που ασκούν τα σωµάτια στα τοιχώµατα του δοχείου δ.

R = 8. τη µεταβολή της πυκνότητας ενός αερίου µε τη θερµοκρασία για µια ισοβαρή (σταθερή πίεση) µεταβολή β. 457. Σχεδιάστε και ερµηνεύστε φυσικά: α.5 m/s . mol ⋅ K mol m Απ. 4KT/m .Καταστατική εξίσωση . α. 331.51 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Πόση είναι η µέση κινητική ενέργεια αυτών των µορίων. ∆είξτε ότι υ = 0. β. β. όπου m είναι η µέση µάζα των µορίων του αέρα. 314 µόρια J . τη µεταβολή της πυκνότητας ενός αερίου µε την πίεση για µια ισόθερµη µεταβολή. Υπολογίστε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα στους 0 oC. J -3 ∆ίνεται για τον αέρα M = 29 ⋅ 10 kg/mol . -3 -3 ∆ίνεται MO2 = 32 ⋅ 10 kg/mol . ∆είξτε ότι υ = 1. 4p/ρ α.5 s m . N A = 6 ⋅ 1023 . Για την ταχύτητα του ήχου στον αέρα ισχύει: υ = 1.9 ⋅10−21 J s 17. Στην κορυφή της στρατόσφαιρας η θερµοκρασία είναι -38 oC. 428 . 16. 68 ⋅ υ2 γ. MN2 = 28 ⋅ 10 kg/mol . 4. Πόση είναι η ενεργός ταχύτητα ενός µορίου οξυγόνου και ενός µορίου αζώτου εκεί. R = 8. 314 mol ⋅ K Απ.Κινητική θεωρία 15.

α. Σε ποια από τις παρακάτω θερµοκρασίες. Μονάδες 5 2. 927oC.52 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . δ. γ. Ισόχωρη ψύξη. 108oC β.Καταστατική εξίσωση . α. Η πίεση µιας ποσότητας ιδανικού αερίου δεν εξαρτάται από την πυκνότητα του αερίου. Μονάδες 5 . Μονάδες 5 4. δ. δ. γ. β. γ. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων ενός ιδανικού αερίου δεν εξαρτάται από τη µάζα των µορίων του. β. Η πίεση παραµένει σταθερή. Η πίεση διπλασιάζεται. τα µόρια ιδανικού αερίου έχουν διπλάσια ενεργό ταχύτητα από αυτή που έχουν στους 27οC. Ισόθερµη εκτόνωση. δ. Ισόθερµη συµπίεση. Ισοβαρής εκτόνωση. Η πίεση ιδανικού αερίου σε δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα είναι Ρ. Σε ποια από τις παρακάτω µεταβολές έχουµε ελάττωση της θερµοκρασίας. ε.Κινητική θεωρία 1Ο Κριτήριο Αξιολόγησης: Θέµα 1ο: Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 1. Aν τετραπλασιάσουµε την απόλυτη θερµοκρασία του αερίου τότε: α. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου είναι ανάλογη της θερµοκρασίας του. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Στην ισοβαρή συµπίεση η θερµοκρασία του αερίου αυξάνεται. 54oC γ. 327oC Μονάδες 5 3. β. Η πίεση τετραπλασιάζεται. Ο όγκος τετραπλασιάζεται. Στο απόλυτο µηδέν τα µόρια ενός ιδανικού αερίου ηρεµούν.

.............. α. Mονάδες 5 2...... δ............... Η απόλυτη θερµοκρασία του αερίου στην τελική κατάσταση είναι: i. ακριβώς.. τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα τοιχώµατα του δοχείου συγκρούονται ....... Η πίεση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου είναι .. η µισή της αρχικής ii....... που κινούνται ......... ιδανικό αέριο είναι το αέριο για το οποίο ισχύει η ............... σε όλες τις .................... γ.............. εποµένως η κινητική τους ενέργεια .. ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου σε σταθερή θερµοκρασία είναι ............. διπλάσια της αρχικής Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.......... ∆ύο ποσότητες ιδανικού αερίου µε n και 2n mol αντίστοιχα.... α... της ........ Mονάδες 8 3..... Μακροσκοπικά...... των τετραγώνων των ταχυτήτων των µορίων. Τα µόρια του ιδανικού αερίου...... Να παραστήσετε ποιοτικά τις µεταβολές των δύο αερίων στο ίδιο διάγραµµα V-T.......... Μονάδες 4 .. ίση µε την αρχική iii.Καταστατική εξίσωση ... Να αποδείξετε τη σχέση µεταξύ της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων ιδανικού αερίου και της θερµοκρασίας του... κλείνονται διαδοχικά σε έναν κύλινδρο και θερµαίνονται ισοβαρώς........ πλήθος απειροελάχιστων ....... ε............ β...... Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία τα αέρια αποτελούνται από .............. Να γράψετε τις λέξεις που συµπληρώνουν σωστά καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις................. επί τον ....... µέσα στο χώρο που καταλαµβάνει το αέριο.....53 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων ............. και ....... Ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται µεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας ο όγκος του υποδιπλασιάζεται και η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του διπλασιάζεται.....................Κινητική θεωρία 5........ Μονάδες 5 Θέµα 2ο 1.. Σύµφωνα µε το νόµο του Boyle το γινόµενο της ..........

Από την κατάσταση Α το αέριο ακολουθεί την παρακάτω σειρά διαδοχικών αντιστρεπτών µεταβολών: α. Η πίεση του αερίου στην τελική κατάσταση είναι: i. του όγκου και της θερµοκρασίας του αερίου στις καταστάσεις Β και Γ. Ισοβαρή συµπίεση ∆Α µέχρι την αρχική κατάσταση Α.Κινητική θεωρία β. β. µε TA = 200 K . Nα υπολογίσετε τις τιµές της πίεσης.54 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . τετραπλάσια της αρχικής Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. δ. Αν η ενεργός ταχύτητα των µορίων του υδρογόνου είναι 800 m/s να βρεθεί η ενεργός ταχύτητα των µορίων του οξυγόνου στην ίδια θερµοκρασία.Καταστατική εξίσωση . i. Ισόχωρη ψύξη Γ∆ µέχρι την κατάσταση ∆. γ. Μονάδες 9 . M O2 = 32 ⋅10−3 kg / mol Μονάδες 12 Θέµα 4ο Ποσότητα n = 4/R mol ιδανικού µονοατοµικού αερίου (όπου R η παγκόσµια σταθερά των αερίων στο σύστηµα S. Να βρεθεί ο τελικός όγκος του αερίου. Ισόχωρη θέρµανση ΑΒ.I. Να παραστήσετε γραφικά τις παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα P-V. µέχρι την κατάσταση Β µε πίεση PB = 3PA . η µισή της αρχικής ii. Μονάδες 16 ii. ίση µε την αρχική iii. µε πίεση P∆ = PA . θερµαίνεται υπό σταθερή πίεση µέχρι να διπλασιαστεί η ενεργός ταχύτητα των µορίων του. ∆ίνονται M H2 = 2 ⋅10−3 kg / mol . Ποσότητα υδρογόνου. µε αρχικό όγκο V1 = 10 L . P-T και V-T. Μονάδες 4 Θέµα 3ο Ι. Μονάδες 13 ΙΙ.) και όγκου 4 L βρίσκεται στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α. µε όγκο VΓ = 2VA . Ισοβαρή εκτόνωση ΒΓ µέχρι την κατάσταση Γ.

ταχυτήτων των µορίων: P = 1 m υ2 N 3 V Σχέση θερµοκρασίας .ταχυτήτων των µορίων: K = Ενεργός ταχύτητα: υεν = υ2 = 3kΤ 3RT = m M 1 3 m υ2 = kΤ 2 2 . για Τ = σταθ. 381 ⋅ 10 −23 J / mol ⋅ K Αριθµός mol: n = m M m: µάζα M: γραµµοµοριακή µάζα Kινητική θεωρία Σχέση πίεσης . για P = σταθ.314 J / mol ⋅ K P ⋅ V = NkT k = 1. T Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων P ⋅ V = nRT R = 8. για V = σταθ.Καταστατική εξίσωση . T Νόµος του Gay-Lussac: V = σταθ.55 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . Νόµος του Charles: P = σταθ.Κινητική θεωρία Τυπολόγιο Κινητική θεωρία των αερίων Νόµος του Βoyle: P ⋅ V = σταθ.

γ. δ PΑ = 2 · 105 Ν/m2 PΓ 17. γ Θέµα 1ο: 2. Λ β. πιέσεις. µέσης τιµής 9. α 21. β 6. α. α. β 5. γ 20. γ 2. διατηρείται 10. Λ δ. β. καταστατική εξίσωση.Κινητική θεωρία Απαντήσεις των ερωτήσεων . Ρ΄ = 4Ρ ε.56 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµοι των αερίων . γ 3. Λ ε. β β. α. Λ γ. α γ. Ι. Τ΄ = 2Τ 13. Σ β. σφαιρίδιο. υεν1ο = 200 m/s PB = 3 · 105 N/m2 VΓ = 8 · 10–3 m3 ΤΓ = 1200 Κ VΓ = V∆ Τ∆ = 400 Κ P∆ = PΑ ΤΒ = 600 Κ . δ δ. Λ β. Λ ε. Σ δ. β. δ Θέµα 2ο: 12. σταθερό 8. όγκος. Λ = 6 · 105 Ν/m2 II. γ 4. V2 = 40 L 15. θερµοκρασία 11. Λ γ. τυχαία γ. ανάλογα. µεγάλο. γ Θέµα 3ο: 14. γ 3. α 5. δ 18.Λύσεις των ασκήσεων: Ερωτήσεις: 1ο Κριτήριο αξιολόγησης: 1. πίεση. δ 1. Σ δ. α. α 4. δ 3. Λ β. α. α. β. δ Θέµα 4ο: 16. β. Λ 19. Σ 7.Καταστατική εξίσωση . ελαστικά. γ 3. Τ2 = 4Τ1.

ΒΛ/Μ1 05 .06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 1ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: • Νόµος του Coulomb • Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου • ∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου .

Ε.Ασκήσεων . ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυσική Γενικής Παιδείας για την Β' Τάξη του Λυκείου 1. Nόµος του Coulomb . ΣΥΚΙΩΤΗΣ Α. ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ Λ. ∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου σελ. ΜΑΝ∆ΡΑΒΕΛΗΣ Π. ΓΚΡΟΣ ∆. ΣΥΚΙΩΤΗΣ Συντακτική Οµάδα: ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ Ι. Ηλεκτρικό ρεύµα . 59 2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γ. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ Γ. ΠΑΓΚΑΛΗΣ Α.Κριτηρίων αξιολόγησης 2. Ηλεκτρονική σελιδοποίηση Γραφικά: Βασίλειος Θ. ∆ΙΑΚΑΚΗΣ Φ. Κακαλής Eκδοτικές Επιχειρήσεις Η. ΚΥΡΙΑΚΑΤΗ Α.Πυκνωτές 3. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια . ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α. ΝΙΚΟΛΑϊ∆ΗΣ Η. ΖΥΡΜΠΑΣ Υπεύθυνοι σύνταξης: Ι. Θ Ε Ω ∆Ο Ρ Ο Π ΟΥΛΟ Σ Σ .Copyright  Eκδοτικές Επιχειρήσεις Η. 61 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 1. Θησέως 50 – Καλλιθέα ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ τηλ. Απαντήσεις Eρωτήσεων . Λ.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου σελ. ΜΑΣΤΡΑΛΕΞΗΣ ∆.Ε. ΓΚΡΟΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Κ. ∆ΑΜΙΑΝΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ∆ ΡΑ ΚΟ Π ΟΥΛΟ Σ Γ. ΚΟΝΤΟΥ Ε.: 210 95 46 000 ∆ /νση Εκπαιδευτικής σειράς: Α.

85 ⋅ 10−12 1 .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου ∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Νόµος του Coulomb . • Το ηλεκτρικό φορτίο ενός σώµατος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του θεµελιώδους φορτίου του ηλεκτρονίου (το µικρότερο φορτίο στη φύση) Q = N ⋅ qe όπου N = αριθµός ηλεκτρονίων q e = θεµελιώδες φορτίο (qe = –1.6 · 10–19 C) • Αρχή διατήρησης ηλεκτρικού φορτίου Σ’ ένα ηλεκτρικά µονωµένο σύστηµα το αλγεβρικό άθροισµα των ηλεκτρικών φορτίων διατηρείται σταθερό. (για το κενό ή αέρα) 4πε 0 C2 . Q Q Fc = k ηλ 1 2 2 r Η ηλεκτρική σταθερά k ηλ εξαρτάται από το σύστηµα µονάδων και το µέσο στο οποίο βρίσκονται τα ηλεκτρικά φορτία: k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm2 C2 . Το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισµένο.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 59 Νόµος του Coulomb . το θετικό και το αρνητικό. ενώ τα ετερόσηµα έλκονται.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου: Ιδιότητες ηλεκτρικού φορτίου: • Το φορτίο εµφανίζεται σε δύο είδη.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . k ηλ = ε 0 = 8. Τα οµόσηµα φορτία απωθούνται. (διηλεκτρική σταθερά κενού) N ⋅ m2 . το µέτρο της είναι ανάλογο µε το γινόµενο των δύο φορτίων και αντιστρόφως ανάλογο µε το τετράγωνο της µεταξύ τους απόστασης. Νόµος Coulomb Η ελκτική ή η απωστική δύναµη που ασκείται µεταξύ δύο σηµειακών ηλεκτρικών φορτίων έχει τη διεύθυνση της ευθείας που ενώνει τα κέντρα τους.

δέχεται ηλεκτρικές δυνάµεις. Παρατηρήσεις για την ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου: • η κατεύθυνση και το µέτρο της έντασης είναι ανεξάρτητα από το πρόσηµο και την τιµή του υποθέµατος.  F Ε= q Μονάδα µέτρησης της έντασης στο S. • η δύναµη εµφανίζεται σ’ ένα σηµείο του πεδίου. (µέσα σε µονωτικό υλικό η δύναµη µεταξύ δύο φορτίων ελαττώνεται. ενώ η ένταση είναι ανεξάρτητη της παρουσίας του υποθέµατος • η ένταση εκφράζει τη δύναµη ανά µονάδα φορτίου. Η κατεύθυνσή της συµπίπτει µε την κατεύθυνση της δύναµης αν το υπόθεµα είναι θετικό. το πόσο ελαττώνεται το δείχνει η διηλεκτρική σταθερά ε του υλικού) k ηλ = Παρατηρήσεις για τη δύναµη Coulomb: α. είναι κεντρική δύναµη (η διεύθυνσή της είναι στην ευθεία που ενώνει τα δύο φορτία) β. χαρακτηριστική για κάθε υλικό.I. H δύναµη και η ένταση έχουν την ίδια κατεύθυνση • η κατεύθυνση της δύναµης είναι αντίθετη µε την κατεύθυνση της έντασης αν το υπόθεµα είναι αρνητικό.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 9 ⋅ 109 Nm 2 C2 (για µονωτικό υλικό) ε ε: διηλεκτρική σταθερά του υλικού. δεν ασκείται σε αποστάσεις µικρότερες του 10−14 m ε. . προς το υπόθεµα αυτό. είναι καθαρός αριθµός. αναφέρεται µεταξύ σηµειακών ηλεκτρικών φορτίων ή φορτισµένων σφαιρών δ. αν φέρουµε ένα ηλεκτρικό φορτίο (υπόθεµα). αν το υπόθεµα είναι θετικό. τα ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον Ηλεκτροστατικό πεδίο είναι ο χώρος στον οποίο. όταν τοποθετήσουµε ένα υπόθεµα (φορτίο). Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου Κάθε σηµείο ενός ηλεκτροστατικού πεδίου χαρακτηρίζεται από το διανυσµατικό µέγεθος που καλείται ένταση Ε και το µέτρο της ορίζεται µε το σταθερό πηλίκο της ηλεκτρικής δύναµης που ασκείται µεταξύ του υποθέµατος (φορτίο q) και της πηγής. είναι συντηρητική δύναµη (το έργο της είναι ανεξάρτητο της διαδροµής) γ.είναι το 1 N/C.60 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .

χ. Αν εφάπτοντο π. Αν τεµνόντουσαν π. Αυτό είναι αδύνατον. παράλληλες. • ∆εν τέµνονται. • ∆εν εφάπτονται. το διάνυσµα της έντασης του πεδίου είναι εφαπτόµενο σ’ αυτή και έχει ίδια φορά µε αυτή. οµόρροπες και ισαπέχουσες. γιατί σε κάθε σηµείο του ηλεκτροστατικού πεδίου το διάνυσµα της έντασης είναι µοναδικό.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου  • από τον ορισµό της έντασης η δύναµη που δέχεται το υπόθεµα είναι: F = q ⋅ Ε • γενικά µε τη δύναµη δε µπορούµε να περιγράψουµε ένα πεδίο γιατί εξαρτάται από το υπόθεµα. • Σ’ ένα οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο οι δυναµικές γραµµές είναι ευθείες.χ. Ιδιότητες δυναµικών γραµµών ηλεκτροστατικού πεδίου • Είναι ανοικτές. στο σηµείο Κ. θα είχαµε δύο εφαπτοµενικές εντάσεις  Ε1 ≠ Ε 2 όπως φαίνεται στο σχήµα. η πυκνότητα των δυναµικών γραµµών θα ήταν άπειρη και εποµένως και η ένταση του πεδίου θα ήταν άπειρη. Αυτό είναι άτοπο. ενώ µε την ένταση το περιγράφουµε Σε ένα πεδίο Coulomb. . που δηµιουργείται από σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο η ένταση έχει µέτρο: F Ε= c = q k ηλ Q q r2 ⇒ Ε = k Q ηλ q r2 ∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου ∆υναµική γραµµή ηλεκτροστατικού πεδίου λέµε κάθε νοητή γραµµή µέσα στο πεδίο σε κάθε σηµείο της οποίας.61 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . • Η πυκνότητά τους είναι ανάλογη του µέτρου της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . ξεκινούν από θετικά ηλεκτρικά φορτία και καταλήγουν στα αρνητικά. στο σηµείο Α.

Αν σ’ ένα σηµείο οµογενούς πεδίου τοποθετήσουµε ένα σηµειακό φορτίο q. Ο χώρος µεταξύ δύο παράλληλων µεταλλικών πλακών. • Η φορά της έντασης είναι πάντα από τη θετική πλάκα προς την αρνητική.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . m . • Η διεύθυνση της έντασης είναι κάθετη στα επίπεδα των δύο πλακών. είναι ένα οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο. όπως φαίνεται στο σχήµα.62 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . αυτό θα κινηθεί  F ευθύγραµµα µε σταθερή επιτάχυνση α = . • Η τιµή της έντασης είναι ίδια σε όλα τα σηµεία του πεδίου.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο Οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο λέγεται ο χώρος στον οποίο το διάνυσµα της έντασης είναι σταθερό σε όλα τα σηµεία του. που είναι φορτισµένες µε ίσα κατά απόλυτη τιµή και ετερόσηµα φορτία.

που απέχουν απόσταση r. Ανάµεσα σε δύο φορτία. F 3 δ. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: α. δ. δεν έχει πάντα την ίδια τιµή δ. Το φορτίο +3q ασκεί στο + q τριπλάσια δύναµη από αυτή που ασκεί το + q στο +3q . προβλέπει ότι δύο µάζες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους . 3F β. ασκείται δύναµη F.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . όταν απέχουν απόσταση . Να επιλέξετε τη σωστή ή τις σωστές προτάσεις. 4. ∆ύο φορτία + q και +3q βρίσκονται σε απόσταση r. 3 γ. 9 δ. Τα φορτία θα απωθούνται µε δύναµη 9F όταν απέχουν απόσταση: α. 2. β. ∆ύο µικρές σφαίρες φέρουν ίσα φορτία και απωθούνται µε δύναµη F. είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των δύο σηµειακών φορτίων που αλληλεπιδρούν γ.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 63 Ερωτήσεις: 1. εκφράστηκε ποσοτικά ύστερα από πειραµατική διαδικασία β. F 6 ε. Τα φορτία απωθούνται µε ίσες δυνάµεις. Η ηλεκτρική σταθερά k ηλ . αν η απόσταση των φορτίων γίνει 3r. 3 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . γ. α. 9F γ. που χρησιµοποιείται στο νόµο του Coulomb: α. Πόση θα γίνει η δύναµη. µπορεί να εφαρµοστεί για δύο οποιαδήποτε φορτισµένα σώµατα γ. Τα φορτία έλκονται. 9 β. είναι διανυσµατικό µέγεθος β. F 9 3. Ο νόµος του Coulomb: α. έχει ως µόναδα το 1 N ⋅ m2 C2 5. Τα φορτία δεν αλληλεπιδρούν.

στη σταγόνα ασκούνται δύο δυνάµεις γ.64 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . µε ευθύγραµµη κίνηση και µε ταχύτητα σταθερού µέτρου προς τα κάτω. το ηλεκτρικό φορτίο εξαφανίστηκε β. εκ των οποίων η µία είναι θετικά και η άλλη αρνητικά φορτισµένη. ∆ύο µικρές σφαίρες φέρουν ίσα φορτία και απωθούνται µε δύναµη F. Να επιλέξετε τη σωστή ή τις σωστές προτάσεις. όταν απέχουν απόσταση .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου δ. τα φορτία δεν αλληλεπιδρούν 8. το φορτίο της σταγόνας είναι αρνητικό β. τα φορτία έλκονται δ. έγινε ανακατανοµή των φορτίων στις δύο σφαίρες δ. κινείται αντίθετα από την κατεύθυνση της έντασης του πεδίου ε. το βάρος της σταγόνας είναι αµελητέο δ. α. µετακινήθηκαν τα πρωτόνια Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 7. 16 β. Αυτό σηµαίνει ότι: α. κινείται ευθύγραµµα οµαλά β. Μέσα σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο ένα αρνητικά φορτισµένο σωµατίδιο που αφήνεται ελεύθερο (και θεωρείται αβαρές): α. τα φορτία απωθούνται µε ίσες δυνάµεις β. κινείται ευθύγραµµα οµαλά επιβραδυνόµενο δ. κινείται ευθύγραµµα οµαλά επιταχυνόµενο γ. δεν ισχύει η διατήρηση του φορτίου γ. Φέρουµε σε επαφή δυο σφαίρες. γ. Η σταγόνα του διπλανού σχήµατος κινείται κάθετα στις φορτισµένες µεταλλικές πλάκες. µπορεί να εφαρµοστεί για δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία που βρίσκονται βυθισµένα στο νερό και αλληλεπιδρούν 6. ∆ύο φορτία + Q και − 3Q βρίσκονται σε απόσταση r. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) και Λ (λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς: α. η συνισταµένη των δυνάµεων είναι διάφορη του µηδενός . / 4 9.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Τα φορτία θα απωθούνται µε δύναµη 16F όταν απέχουν απόσταση: α. Μετά την επαφή και οι δύο σφαίρες γίνονται ουδέτερες. 4 γ. ακολουθεί καµπύλη τροχιά 10. /16 δ. το φορτίο − 3Q ασκεί στο + Q τριπλάσια δύναµη από αυτή που ασκεί το + Q στο − 3Q .

η ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου είναι διανυσµατικό µέγεθος γ. Η ένταση του πεδίου στο σηµείο Μ της απόστασης ΑΒ των δύο φορτίων Q και − Q του σχήµατος: α. Ένα ηλεκτρόνιο αρχίζει να κινείται µε την επίδραση οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. έχει µέτρο 4 k ηλ δ. η ένταση σε ένα πεδίο που δηµιουργείται από τρία φορτία που ισαπέχουν είναι σταθερή 13. Η δύναµη και η ένταση του πεδίου έχουν: α. σταθερή β. κάτι άλλο Να δικαιολόγησετε την απάντησή σας .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 65 11. Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις α. µεταβλητή Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Γ.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . η ένταση σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο που δηµιουργείται από δύο φορτία είναι σταθερή γ. προσδιορίζεται αλγεβρικά γ. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις α. η ένταση είναι χαρακτηριστικό µέγεθος ενός σηµείου ηλεκτροστατικού πεδίου 12. Η δύναµη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο είναι: α. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη γ.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . έχει µέτρο 2 k ηλ 2 Q ( AB) 2 Q ( AB) 2 Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις. η ένταση είναι χαρακτηριστικό µέγεθος ενός ηλεκτροστατικού πεδίου β. ευθύγραµµη οµαλή β. η ένταση σε ένα οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο είναι σταθερή δ. η ένταση σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb είναι σταθερή β. ίδια κατεύθυνση β. Α. διαφορετική κατεύθυνση Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. µηδέν β. έχει µέτρο 8k ηλ Q ( AB) ε. Η κίνηση που θα εκτελέσει το ηλεκτρόνιο θα είναι: α. η ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου έχει σταθερή τιµή σε όλα τα σηµεία του πεδίου δ. 14.

υποθέµατος που αφήνεται ελεύθερο.66 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις: α. οι δυναµικές γραµµές γύρω από θετικό σηµειακό φορτίο είναι καµπύλες . από κάθε σηµείο του πεδίου περνούν πολλές δυναµικές γραµµές β. Τα παρακάτω διαγράµµατα δείχνουν τη δύναµη η οποία ασκείται σε κάποιο φορτίο. Στην περίπτωση Α το φορτίο είναι: α. το οποίο βρίσκεται σε πεδίο έντασης Ε. οι δυναµικές γραµµές είναι πάντοτε ευθείες γ. οι δυναµικές γραµµές έχουν φορά από το θετικό προς το αρνητικό φορτίο γ. Αναπαρίστανται τέσσερα διαφορετικά πεδία Α.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Σε ποιες περιπτώσεις είναι ασυµβίβαστα τα διαγράµµατα µε τον ορισµό της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου. Α. Β. ∆. συµπίπτει µε τη δυναµική γραµµή δ. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις: α.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 15. 16. θετικό β. οι δυναµικές γραµµές δεν τέµνονται δ. αρνητικό Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. η κατεύθυνση της έντασης E ηλεκτροστατικού πεδίου συµπίπτει µε την κατεύθυνση της δυναµικής γραµµής β. στο οµογενές πεδίο. ο φορέας της έντασης συµπίπτει πάντα µε τη δυναµική γραµµή 17. Γ. η τροχιά ενός φορτίου .

+ Fνx ΣFy = F1y + F2 y + .2 = F12 + F22 + 2F1F2 συνφ κατεύθυνση εφθ = F1ηµφ F2 + F1συνφ β.. σε απόσταση r = 2cm = 2 ⋅ 10−2 m µε k ηλ = 9 ⋅ 109 FC = k ηλ Ν ⋅ m2 τότε η δύναµη Coulomb έχει µέτρο: C2 Q1 Q 2 r2 = 9 ⋅ 109 Ν ⋅ m 2 2 ⋅ 10−6 C ⋅ 6 ⋅ 10−6 C ⋅ ⇒ 2 C2 ( 2 ⋅10−2 ) m2 .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 67 Μεθοδολογία ασκήσεων .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Για τη δύναµη στο ηλεκτροστατικό πεδίο: Το µέτρο της υπολογίζεται: Για σηµειακό φορτίο από τον Ν. Coulomb: FC = k ηλ Q1 Q 2 r2 Για κάθε άλλο πεδίο: F = ε ⋅ q Αν έχουµε περισσότερα από ένα πεδία....χ.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . Q 2 = −6µC = −6 ⋅ 10 −6 C .Λυµένα παραδείγµατα: Η δύναµη όπως και η ένταση στο ηλεκτροστατικό πεδίο είναι διανυσµατικά µεγέθη και για τον υπολογισµό τους πρέπει να υπολογίσουµε την κατεύθυνσή τους και το µέτρο τους. + Fνy µέτρο Fολ = ΣFx2 + ΣFy2 κατεύθυνση εφθ = ΣFy ΣFx Σηµαντικό στοιχείο για τη µεθοδολογία του κεφαλαίου είναι η τεχνική που εκτελούµε τις πράξεις: π. τότε για τη συνισταµένη δύναµη: α.Αποδείξεις . Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο του παραλληλογράµµου µέτρο F1. αν έχουµε δύο σηµειακά φορτία Q1 = +2µC = +2 ⋅ 10 −6 C . i. Αν οι δυνάµεις είναι περισσότερες από δύο προτιµούµε να τις αναλύουµε σε σύστηµα ορθογωνίων αξόνων ΣFx = F1x + F2x + .

Για την ένταση στο ηλεκτροστατικό πεδίο. σηµειακό θετικό φορτίο και υπολογίζουµε την κατεύθυνση της έντασης που είναι οµόρροπη µε την κατεύθυνση της δύναµης του πεδίου. Στη µέθοδο του παραλληλογράµµου χρήσιµο είναι να γνωρίζουµε πως αν αυτό είναι ρόµβος ( F1 = F2 ) τότε οι διαγώνιοί του διχοτοµούν τις γωνίες των κορυφών του: θ = φ 2 1 2 −1 .68 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . θεωρούµε ένα υποθετικό.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . φ ηµφ συνφ 0ο 0 1 30ο 1 2 3 2 45ο 2 2 2 2 60ο 3 2 1 2 90ο 1 0 120ο 3 2 − 135ο 2 2 − 2 2 150ο 1 2 − 3 2 180ο 0 Το µέτρο της έντασης υπολογίζεται: • Για σηµειακό φορτίο (πεδίο Coulomb) από τη σχέση ε=k Q ηλ • Για οµογενές πεδίο από τη σχέση που θα µάθουµε προσεχώς r2 ε= V Αν έχουµε περισσότερα από ένα πεδία χρησιµοποιούµε είτε τη µέθοδο του παραλληλογράµµου είτε τη µέθοδο ανάλυσης σε ορθογώνιους άξονες όπως και για τη δύναµη.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 9 ⋅ 2 ⋅ 6 109 ⋅ 10−6 ⋅ 10−6 N ⋅ m 2 ⋅ C ⋅ C FC = ⋅ ⋅ = 270 N 22 10−4 C2 ⋅ m 2 i. Στο οµογενές πεδίο είναι παράλληλη και οµόρροπη µε τις δυναµικές γραµµές. Στο σηµείο που µας ζητείτε να υπολογίσουµε την ένταση.

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . 4N ⋅ 1010 m 2 54 ⋅ 109 2 = C ⇒ q1 ⋅ q 2 = 6C2 (3) 2 9 ⋅ 109 9 Nm 9 ⋅ 10 C2 Από το σύστηµα των (1). Από το νόµο του Coulomb για τη δύναµη αλληλεπίδρασης έχουµε: F = k ηλ q1 ⋅ q 2 F ⋅ r2 ⇒ q1 ⋅ q 2 = 2 k ηλ r ( 2) Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: 9 F = 5. Να βρείτε την τιµή του κάθε φορτίου.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 69 Παράδειγµα 1. 4 N . δηλαδή q1 + q 2 = 5C (1). θα είναι θετικά.1 ∆ύο µικρές σφαίρες που βρίσκονται στο κενό έχουν ολικό φορτίο 5 C και όταν βρίσκονται σε απόσταση r = 100 km απωθούνται µε ηλεκτρική δύναµη F = 5.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . r = 100Km = 100 ⋅ 103 m = 102 ⋅ 103 m = 105 m . k ηλ = 9 ⋅ 10 Αντικαθιστώντας στην (2) έχουµε: 5. (3) έχουµε: q1 ⋅ q 2 = q1 + q 2 = 5 q1 = 5 − q 2 κάνοντας αντικατάσταση: ⇒  q1 ⋅ q 2 = 6 q1 ⋅ q 2 = 6 (5 − q 2 ) ⋅ q 2 = 6 ⇒ 5q 2 − q 22 = 6 ⇒ q 22 − 5q 2 + 6 = 0 Η τελευταία είναι δευτεροβάθµια µε ∆ = 1 και οι λύσεις της είναι: q2 = q = 3C 5± 1  2 ⇒ ή 2 q 2 = 2C Με αντικατάσταση στην q1 = 5 − q 2 έχουµε τα ζεύγη τιµών q1 = 2C και q 2 = 3C ή q1 = 3C και q 2 = 2C Nm 2 C2 . ∆ίνεται k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm2 C2 Λύση: Τα φορτία επειδή απωθούνται και έχουν ολικό φορτίο 5 C. 4 N .

5m 90N = 25 ⋅ 10−6 C ⇒ q1 = 25µC οπότε q 2 = 4q1 ⇒ q 2 = 100µC 9 2 9 ⋅ 10 N ⋅ m 2 / C2 Υποπολλαπλάσια 1d = 10−1 (deci) 1c = 10−2 (centi) 1m = 10−3 (mili) 1µ = 10−6 (micro) 1n = 10−9 (nano) 1p = 10 −12 (piko) .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1.2 Προθέµατα µονάδων ∆ύο θετικά σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q 2 µε q 2 = 4q1 απωθούνται µε δύναµη Πολλαπλάσια F = 90 N όταν βρίσκονται σε απόσταση r = 50 cm . Να υπολογιστούν οι τιµές των φορτίων 1T = 1012 (Tera) q1 και q 2 .70 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . (2) q1 ⋅ 4q1 4q F⋅ r ⇒ F = k ηλ ⇒ q12 = ⇒ q1 = 2 4k ηλ r r 2 1 2 2 F⋅ r r F ⇒ q1 = ⇒ 4k ηλ 2 k ηλ 2 0.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . 1G = 109 (Giga) 1M = 106 (Mega) 1K = 103 (Kilo) ∆ίνεται k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm C2 2 Λύση: Η δύναµη µεταξύ των φορτίων δίνεται από το νόµο του Coulomb : F = k ηλ q1 q 2 r2 Επειδή τα φορτία είναι θετικά θα είναι q1 = q1 και q 2 = q 2 οπότε: F = k ηλ έχουµε: F = k ηλ q1 = q1 q 2 r 2 (1) όπου q 2 = 4q1 (2). Από τις (1).

3 Σηµειακό φορτίο Q = −1mC βρίσκεται ακλόνητο σε ύψος h = 8 m από την επιφάνεια του εδάφους. Η συνθήκη ισορροπίας επιβάλλει: ΣF = 0 ⇒ Fc = w ⇒ k ηλ Qq (h − y) 2 = mg ⇒ h − y = kηλ Q ⋅q m⋅ g ⇒ y = h − kηλ Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: h = 8m Q = −1mC ⇒ Q = 10−3 C q = 4µC ⇒ q = 4 ⋅ 10−6 C m = 100g = 100 ⋅ 10 −3 Kg = 102 ⋅ 10−3 Kg = 10 −1 Kg g = 10m / s 2 k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm2 C2 (1) ⇒ y = 8m − 9 ⋅ 109 N ⋅ m 2 / C 2 10 −3 C ⋅ 4 ⋅ 10 −6 C ⇒ y = 2m 10 −1 kg ⋅ 10 m / s 2 Q ⋅q m⋅ g (1) .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1. ∆ίνεται g = 10m / s 2 και k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm 2 C2 Λύση: Το σφαιρίδιο ισορροπεί υπό την επίδραση των δυνάµεων του βάρους του w και της δύναµης Coulomb Fc .71 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . Να βρείτε σε ποιο ύψος y πρέπει να τοποθετηθεί ένα µικρό σφαιρίδιο µάζας m = 100g και φορτίου q = 4µC ώστε να ισορροπεί αιωρούµενο.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .

Fc και w. 2 32 m 2 ⋅ 0. 2 ∆ίνεται g = 10m / s και k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm 2 C2 Λύση:  Το φορτίο q ισορροπεί υπό την επίδραση των δυνάµεων N .1kg . C2 . Ένα µικρό σώµα µάζας m = 0. (2) έχουµε: q = k ηλ Q k ηλ Qηµφ Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: h = 3m .72 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1. ηµφ = Άρα q = 1 . ΣFx = 0 ⇒ Fc = w x ⇒ k ηλ r 2 ⋅ mgηµφ Q⋅q q = mgηµφ = ⇒ k ηλ Q r2 Από το σχήµα φαίνεται ότι: h = r ⋅ ηµφ ⇒ r = (1) h (2) ηµφ h2 mgηµφ h 2 mg ηµ 2 φ ⇒q= Τότε από τις (1).1kg ⋅ 10 m / s 2 1 9 ⋅ 10 N ⋅ m / C ⋅ 6 ⋅ 10 C ⋅ 2 9 2 2 −6 1 1 ⇒ q = ⋅ 10−3 C ⇒ q = mC 3 3 Nm2 .1kg και φορτίου q ισορροπεί πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο σε ύψος h = 3m . Να βρείτε το είδος και το µέγεθος του φορτίου q. g = 10m / s 2 . k ηλ = 9 ⋅ 109 Q = 6µC = 6 ⋅ 10−6 C .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Το πρόσηµό του πρέπει να  είναι θετικό (οµώνυµο µε το Q) ώστε η δύναµη Coulomb Fc να εξισορροπεί την συνιστώσα w x . m = 0.4 Στη βάση λείου κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30o υπάρχει φορτίο Q = 6µC .

Λύση: Για να ισορροπεί το φορτίο + q θα πρέπει η συνισταµένη δύναµη που δέχεται να είναι µηδέν. Η λύση x = 30cm απορρίπτεται γιατί το σηµείο στο οποίο αντιστοιχεί δεν ανήκει στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ. Q 2 είναι ετερόσηµα. δηλαδή οι δυνάµεις από τα φορτία Q1 και Q 2 να είναι αντίθετες. Q1 = 9µC και Q2 = 4µC . Σε ποιο σηµείο πρέπει να τοποθετηθεί ένα σηµειακό φορτίο + q για να ισορροπεί. ισορροπεί σε σηµείο της ευθείας.5 Στα άκρα Α.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 73 Παράδειγµα 1.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Q 2 είναι οµόσηµα.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . τµήµατος ΑΒ. . Β ενός ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ µε µήκος = 10cm βρίσκονται ακλόνητα τα φορτία Παρατήρηση: Αν τα φορτία Q1 . που περιέχει το ευθ. τµήµα ΑΒ. εκτός του ΑΒ και προς την πλευρά του µικροτέρου κατά απόλυτη τιµή φορτίου. Αν τα φορτία Q1 . ΣF = 0 ⇒ F1 = F2 ⇒ k ηλ Q1 ⋅ q Q2 ⋅ q = k ηλ ⇒ 2 2 x ( − x ) 2 Q1 Q2 Q2 Q2 −x −x = ⇒ ⇒ =± ⇒  = x Q x Q1 x 2 ( − x )2   1 3 3 ⋅ 10cm  ⇒x= ⇒ x = 6cm δεκτή x = 5 5   x = 3 ⇒ x = 3 ⋅ 10cm ⇒ x = 30cm απορρίπτεται Άρα το σηµείο που πρέπει να τοποθετηθεί το φορτίο + q για να ισορροπεί απέχει απόσταση x = 6 cm από το φορτίο Q1 . το φορτίο + q ισορροπεί σε ένα σηµείο εντός του ευθ. Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο σε σηµείο του επιπέδου που βρίσκεται εντός των Α και Β.

Οµοίως αποδεικνύεται ότι όλα τα φορτία των υπόλοιπων κορυφών ισορροπούν µε την επίδραση αυτού του φορτίου. οπότε x = α + α ⇒ x = 2α (3) 2 x Q2 (4) 2α 2 Από τις (2). Να υπολογιστεί η τιµή του φορτίου q που πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο του τετραγώνου. 2 Με αντικατάσταση στα προηγούµενα: 2 q 2 α 2 2 ( 2 2 ) 2αQ = 2 2 +1 2 2 ⇒ 2 2q α 2 ( ) 2αQ = 2 2 +1 2 ⇒ q = 2 2 +1 2 2 +1 Q⇒q=− Q.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . οπότε το πρόσηµό του πρέπει να είναι αρνητικό. Για να ισορροπεί το σύστηµα λοιπόν θα πρέπει να ισορροπούν τα φορτία στις κορυφές. Εξετάζουµε τις δυνάµεις σε µια κορυφή π. (3): F∆ = k ηλ ( ) Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 + kηλ 2 ⇒ FΑΓ∆ = 2 2kηλ 2 + kηλ 2 ⇒ FΑΓ∆ = 2 2 +1 kηλ 2 2 α 2α 2α 2α 2α Για να είναι η ολική δύναµη στο φορτίο της κορυφής Β µηδέν πρέπει: FΑΓ∆ = FΑΓ + F∆ = 2kηλ Fκ = F ⇒ k ηλ ( Qq ) = 2 2 + 1 k ηλ y2 Q2 2α 2 όπου y το µισό της διαγωνίου του τετραγώνου. όπως φαίνονται στο σχήµα.χ. FΑ = FΓ = k ηλ F∆ = k ηλ Q2 α2 FΑΓ = FΑ2 + FΓ2 = 2FΑ2 = FΑ ⋅ 2 = 2k ηλ Q2 (1) α2 Q2 2 2 2 2 2 (2) όπου x η διαγώνιος του τετραγώνου. Λύση: Το φορτίο που θα τοποθετήσουµε στο κέντρο του τετραγώνου ισορροπεί ανεξάρτητα από την τιµή και το πρόσηµό του. .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1.6 Στις κορυφές ενός τετραγώνου τοποθετούνται τέσσερα ίσα θετικά φορτία Q. 4 4 Παρατήρηση: Το αρνητικό πρόσηµο εξηγείται επειδή όπως είπαµε πρέπει q < 0 . στη Β. οπότε: α2 y + y = α ⇒ 2y = α ⇒ y = . ώστε το σύστηµα όλων των φορτίων να ισορροπεί.74 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . Εύκολα διαπιστώνουµε ότι η δύναµη Fκ από το φορτίο q πρέπει να είναι αντίθετη της συνισταµένης δύναµης που δέχεται το φορτίο της κορυφής Β από τα φορτία των άλλων κορυφών. γιατί οι τέσσερις δυνάµεις που δέχεται από τα φορτία των κορυφών έχουν ίσα µέτρα και ανά δύο έχουν αντίθετες κατευθύνσεις.

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .3 = F1.3 = 1 ⇒ φ = 45ο . α Οπότε η ολική δύναµη στο q είναι: 2 2 2 Fολ = F1. α  Η συνισταµένη των F1 . Q 2 = 1µC . F2. Q3 = −1µC και Q 4 = −1µC αντίστοιχα.3 = 4k ηλ Q⋅q . για την οποία F1 = F2 = F3 = F4 = k ηλ ισχύει: x 2 + x 2 = α 2 ⇒ 2x 2 = α 2 ⇒ x 2 = α2 2 Q⋅q Αντικαθιστώντας στην τελευταία σχέση έχουµε: F = 2k ηλ 2 . F3 και F4 έχουν το ίδιο µέτρο διότι Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = Q και οι διαγώνιοι του τετραγώνου είναι ίσες και διχοτοµούνται.3 = F1 + F3 = 2F ⇒ F1. α2  Σηµείωση: οι διευθύνσεις των F1.4 F1. F2 .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 75 Παράδειγµα 1. οπότε: Q⋅q Q⋅q ⇒ F = k ηλ 2 2 x x όπου x η απόσταση µεταξύ του φορτίου q και ενός από τα φορτία των κορυφών.4 είναι αυτές που ορίζονται από τις διαγωνίους του τετραγώνου οι οποίες τέµνονται κάθετα.4 = 2F1. F4 είναι: F2.3 + F2. Να υπολογιστεί το µέτρο της συνολικής δύναµης που δέχεται ένα φορτίο q = 1µC που βρίσκεται στο κέντρο του τετραγώνου.3 .7 Στις κορυφές τετραγώνουΑΒΓ∆ πλευράς α = 3cm βρίσκονται ακλόνητα τα φορτία Q1 = 1µC .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Με αντικατάσταση των δεδοµένων βρίσκουµε ότι: F = 40 2N (µέτρο) Η κατεύθυνση είναι: εφθ = F2. α2  Q⋅q Οµοίως η συνισταµένη των F2 .4 = 4k ηλ 2 .3 2 ⇒ Fολ = 4 2k ηλ Q⋅q . ∆ίνεται: k ηλ = 9 ⋅ 109 Ν ⋅ m2 C2 Λύση:   Οι δυνάµεις F1 . F3 είναι: F1.

Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .8 Στην άκρη µονωτικού νήµατος µήκους = 1m είναι κρεµασµένο ένα σφαιρίδιο που έχει 1 µC .76 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . έτσι ώστε το νήµα να σχηµατίζει γωνία φ = 45 µε την κατακόρυφο. ο Να υπολογιστεί η τιµή του q 2 . Το σφαιρίδιο περιστρέφεται σε οριζόντια κυκλική τρο2 ο χιά µε ταχύτητα υ = 10m / s . µάζα m = 1g και φορτίο q1 = Στο κέντρο της κυκλικής τροχιάς υπάρχει ακίνητο θετικό φορτίο q 2 . ∆ίνεται g = 10m / s 2 . Αφού το σφαιρίδιο εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση θα ισχύει: ΣFy = 0 ⇒ Ty = w ⇒ Tσυνφ = mg ⇒ T = ΣFx = mg συνφ (1) q ⋅q mυ 2 mυ 2 mυ 2 (1) ⇒ Tx − Fc = ⇒ Tηµφ − k ηλ 1 2 2 = ⇒ R R R r q ⋅q mg mυ 2 αλλά R = ηµφ (από το O A K ) ηµφ − k ηλ 1 2 2 = συνφ R R οπότε η προηγούµενη γίνεται: mgεφφ − k ηλ q1 ⋅ q 2 q ⋅q mυ 2 mυ 2 mgεφφ = ⇒ − = k ηλ 21 22 ⇒ 2 2 ηµφ ηµ φ ηµφ ηµ φ  mυ2  2 ηµ 2 φ q 2 =  mgεφφ −  ηµφ  k ηλ q1  2   Αντικαθιστώντας τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: q 2 = 5  1 −  µC 2  . εφ45 = 1 .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1. k ηλ = 9 ⋅ 109 Λύση: Ν ⋅ m2 C2  Οι δυνάµεις που ασκούνται στο σφαιρίδιο είναι το βάρος του w η τάση του νήµατος T και η απωστική δύναµη Coulomb Fc από το φορτίο q 2 .

9 Η ένταση του πεδίου Coulomb ενός σηµειακού φορτίου Q σε απόσταση 10 cm έχει τιµή 5400 N / C . Ε1 = 5400N / C . q = 1µC = 10 −6 C Q k ηλ Ε1 r12   διαιρώντας κατά µέλη: Ε = Q 2 k ηλ Ε 2 = k ηλ 2 r2  Ε1 = k ηλ Q r12 ⇒ Q r22 (10cm ) Ε1 r22 r2 N 5400 ⇒ = 2 ⇒ Ε 2 = 12 Ε1 ⇒ Ε 2 = 2 Ε 2 r1 C r2 ( 30cm ) 2 1 N Ε 2 = 5400 ⇒ Ε 2 = 600N / C 9 C Οπότε η δύναµη που θα δεχτεί το φορτίο q θα είναι: F2 = q ⋅ Ε 2 ⇒ F2 = 10 −6 C ⋅ 600 N ⇒ F2 = 6 ⋅ 10 −4 N C Όταν στον τελικό τύπο εµφανίζεται πηλίκο οµοειδών φυσικών µεγεθών.  1  =   = r 30 cm 9   2  . Αν τοποθετήσουµε φορτίο q = 1µC σε απόσταση 30 cm από το Q να βρεθεί η ένταση του πεδίου στο σηµείο αυτό και η δύναµη που το φορτίο q δέχεται. Λύση: Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: r1 = 10cm = 10 ⋅ 10−2 m . που είναι στο ίδιο σύστηµα µονάδων. δε χρειάζεται αντικατάσταση στο S.I. 2 2  r   10 cm  1 π. r2 = 30cm = 30 ⋅ 10 −2 m .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 77 Παράδειγµα 1.χ.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .

1 ⋅ 10−12 C αντίστοιχα.χ. C2 Λύση: Η διαγώνιος του τετραγώνου έχει µήκος x που υπολογίζεται από τη σχέση: x 2 = α 2 + α 2 ⇒ x 2 = 2α 2 οπότε Ε1 = k ηλ Επίσης Ε 2 = k ηλ Q2 α 2 . Β. ∆ίνεται k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm 2 .y ⇒ Ε ολ = 10 N Ε ολ = Ε ολ. Q 2 = 1.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1. 2  C α  2  Έτσι η φορά του Ε ολ. δεν υπάρχουν συµµετρίες που µπορούµε να εκµεταλλευτούµε στη λύση της άσκησης (π. η συνισταµένη των Ε 2 και Ε3 δεν βρίσκεται στη διαγώνιο του τετραγώνου) γι’ αυτό αναλύουµε τις εντάσεις στο πιο “βολικό” σύστηµα των αξόνων.y = ηλ2  Q2 − 1 ηµθ  ⇒ Εολ.y Ε ολ.x = 8 4 ⇒ εφφ = ⇒ εφφ = 1. Ε ολx = Ε1x − Ε3 = Ε1συνθ − Ε 3 = k ηλ Ε ολ.y = 8 N 2 C 2α 2 α   2 2 + Ε ολ. Ε3 = k ηλ Q1 Q ⇒ Ε1 = k ηλ 12 .x = −6 N . Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου στην κορυφή Γ.x C Η κατεύθυνση της Εολ προσδιορίζεται από την εφαπτοµένη της γωνίας φ: εφφ = Ε ολ. ∆ ενός τετραγώνου ΑΒΓ∆ πλευράς α = 3cm τοποθετούνται τα φορτία −12 Q1 = 210−12 C .78 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .x = Q Q1 συνθ − k ηλ 23 ⇒ 2 2α α k ηλ  Q1  συν45 − Q3  ⇒ Ε ολ.10 Στις κορυφές Α.y = Ε2 − Ε1y = Ε2 − Ε1ηµθ = kηλ Q2 2 α − kηλ k  Q  Q1 ηµθ ⇒ Εολ.33 6 3 .3 ⋅ 10 C και Q3 = 1. 2 x 2α Q3 α2 Επειδή τα φορτία δεν είναι ίσα (κατ’ απόλυτη τιµή).x είναι προς τ’ αριστερά Εολ.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .

2 ∆ίνεται g = 10m / s . Λύση: Για να ισορροπεί το σφαιρίδιο θα πρέπει η ηλεκτρική δύναµη Fηλ που δέχεται να είναι αντίθετη του βάρους του.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 79 Παράδειγµα 1.  Επειδή η Fηλ σε αρνητικό φορτίο έχει αντίθετη κατεύθυνση από την Ε θα πρέπει η ένταση να έχει φορά προς τα κάτω. g = 10m / s 2 Άρα E = 10−3 kg ⋅ 10 m / s 2 ⇒ E = 10 N / C 10−3 C . Να υπολογιστεί η τιµή και η κατεύθυνση του Ε .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .11 Ένα µικρό σφαιρίδιο µάζας m = 1g και φορτίου q = −1mC ισορροπεί σε κατακόρυφο οµο γενές ηλεκτροστατικό πεδίο έντασης Ε . ΣF = 0 ⇒ Fηλ = w ⇒ Ε ⋅ q = m ⋅ g ⇒ Ε = m⋅ g q Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: m = 1g = 10−3 Kg . q = −1mC ⇒ q = 10−3 C .ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .

E = 6000 N / C Το q = 3 ⋅ 10 −3 kg ⋅ 10 m / s 2 ⋅ 1 ⇒ q = 5 ⋅ 10 −6 C ⇒ q = 5µC .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Να βρεθεί το φορτίο q του σφαιριδίου. του βάρους w γ. g = 10m / s 2 . της τάσης του νήµατος T β. Λύση: Το σφαιρίδιο ισορροπεί υπό την επίδραση των δυνάµεων: α. Το σύστηµα βρίσκεται εντός οριζόντιου οµογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου έντασης ο E = 6000 N / C και ισορροπεί σε θέση όπου το νήµα σχηµατίζει γωνία φ = 45 µε την κατακόρυφο.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1. της ηλεκτρικής δύναµης Fηλ Η συνθήκη της ισορροπίας επιβάλλει ΣF = 0 .12 Μικρή σφαίρα µάζας m = 3g φέρει φορτίο q και κρέµεται στο άκρο µονωτικού νήµατος του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο. 6000 N / C . ∆ίνεται g = 10m / s 2 . εφφ = 1 .  ΣFx = 0  Η συνθήκη ισορροπίας γράφεται: ΣF = 0  και  ΣF = 0  y ΣFy = 0 ⇒ Ty = w ⇒ Tσυνφ = mg (1) ΣFx = 0 ⇒ Tx = Fηλ ⇒ Tηµφ = Ε ⋅ q (2) ∆ιαιρώντας κατά µέλη τις (2) και (1) έχουµε: Tηµφ Ε⋅q Ε⋅q mgεφφ = ⇒ εφφ = ⇒q= Tσυνφ m ⋅ g m⋅g Ε Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: m = 3g = 3 ⋅ 10−3 Kg . Αναλύουµε τις δυνάµεις σε σύστηµα αξόνων µε x΄x τον οριζόντιο που ορίζεται από την διεύθυν ση του Ε και y΄y τον κατακόρυφο που ορίζεται από τη διεύθυνση του w .80 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . E1 = K ηλ Q Q1 . σηµειακά ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται ακλόνητα στα άκρα Α και Β ευθύγραµµου τµήµατος µήκους 2 . Το τρίγωνο ΑΜΣ είναι ορθογώνιο στο Μ και ισοσκελές οπότε: .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου E Σ σε σηµείο Σ της µεσοκαθέτου του ΑΒ σε απόσταση από το Μ δ. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου E Μ στο µέσο Μ του τµήµατος ΑΒ β.13 ∆ύο ίσα θετικά. α. E2 = Kηλ 22 2  Q Όµως Q1 = Q 2 = Q οπότε E1 = E 2 = K ηλ 2  άρα E M = E1 − E 2 = 0 ⇒ E M = 0 αφού Ε1 και Ε 2 έχουν αντίθετες κατευθύνσεις. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου E y σε τυχαίο σηµείο y της µεσοκαθέτου ΑΒ. Λύση: α. Κάθε ηλεκτρικό φορτίο που θα φέρουµε στο Μ δέχεται µηδενική δύναµη διότι E M = 0 οπότε: F = E M ⋅ q ⇒ F = 0 γ. Πόση δύναµη δέχεται σηµειακό φορτίο Q που τοποθετείται στο σηµείο Μ γ. β.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 81 Παράδειγµα 1. Ποια τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη διερεύνηση της σχέσης που δίνει το E y .

Ε 2 : Q Q1 (1) Q ⇒ E1 = k ηλ 2 οµοίως και E 2 = k ηλ 2 δηλαδή E1 = E 2 2 R2 2  Η ολική ένταση του πεδίου στο σηµείο Σ θα είναι: E Σ = E1 + E 2 . E y = E1y + E 2 y = 2Ε1y =2Ε1συνθ ⇒ E y = 2k ηλ Q συνθ αλλά r2 r 2 = y 2 + 2 ⇒ r = y 2 + 2 οπότε: E y = 2k ηλ Q συνθ . Ε 2 σε άξονες (βλέπε σχήµα) οι συνιστώσες E1x και E 2x αλληλοαναιρούνται και η ολική έντα ση στο σηµείο y είναι το άθροισµα των E1y και E 2 y που έχουν ίσα µέτρα και κοινή διεύθυνση. E1 = E 2 οπότε αναλύοντας τις Ε1 . y + 2 2 Όµως από το τρίγωνο ΑΜΥ έχουµε: συνθ = y = r y y + 2 2 και η προηγούµενη γράφεται: .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Όπως προκύπτει. (3) προκύπτει ότι Σˆ = 90ο Υπολογισµός του µέτρου των Ε1 .  Όµως η γωνία µεταξύ των E1 = E 2 είναι 90ο ως κατακορυφήν της Σ οπότε: E1 = k ηλ Ε Σ = E12 + E 2 2 = 2 E12 = E1 2 ⇒ Ε Σ = 2K ηλ Q 2 2 η κατεύθυνσή της είναι η µεσοκάθετος δ.82 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 2 2 2 2 2 i. R = + ⇒ R = 2 (1) ˆ = Σˆ = 45ο (2) ii. Α 1 Οµοίως από το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΒΜΣ έχουµε ˆ = Σˆ = 45ο (3) Β 2 Από τις (2).

ότι σε πολύ αποµακρυσµένα σηµεία η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δύο ίσων φορτίων που απέχουν απόσταση είναι ίση µε την ένταση που θα δηµιουργούσε ένα φορτίο ίσο µε το άθροισµα τους (2Q).Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . που θα βρισκόταν σε απόσταση y. .ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου E y = 2k ηλ Q y ⋅ = 2k ηλ 2 2 y + y + 2 2 Q E y = 2k ηλ (y 2 + ) 2 3 Q ( y2 + 2 ) 2 ⋅ y y + 2 2 83 ⇒ y µε κατεύθυνση της µεσοκαθέτου ∆ιερεύνηση αν y = 0 → E y = 0 (η περίπτωση του ερωτήµατος α) αν y = ⇒ E y = 2k ηλ 2k ηλ Q 2 2 3 = k ηλ Q ( 2 ) 2 3 Q 2 2 = 2k ηλ ⇒ Ey = Q 8 6 = 2 Q k ηλ 2 (η περίπτωση του ερωτήµατος γ) 2 αν y >> τότε και y 2 >> 2 άρα µπορούµε να θέσουµε y 2 + 2 ≈ y 2 οπότε η σχέση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου γίνεται: E y = 2k ηλ E y = 2k ηλ Q (y ) 2 3 y⇒ Q Q 2Q ⋅ y ⇒ E y = 2k ηλ 2 ⇒ E y = k ηλ 2 3 y y y Η τελευταία σχέση δείχνει. ∆ηλαδή από το σηµείο Y δε “βλέπουµε” δύο ξεχωριστά φορτία αλλά ένα συνολικό.

Πόσο φορτίο q4 πρέπει να τοποθετήσουµε στην κορυφή ∆. Στις κορυφές Α και Β τοποθετούνται δύο φορτία q1 = 2µC και q 2 = 6µC αντίστοιχα.84 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb .3 F2.1 = 1080N = 1 άρα θ = 45o 1080N γ.1 = κ β. Λύση: α. Να υπολογίσετε τη µεταξύ τους δύναµη. που βρίσκεται στην κορυφή Β.3 = 10802 N 2 + 10802 N 2 = = 2·10802 N 2 = 1080 2N εφθ = F2.3 = κ q1 ·q 2 α 2 q 2 ·q 3 α2 = 9·109 = 9·109 Ν·m 2 2·10−6 C·6·10−6 C · = 1080N C2 12 ·10−4 m 2 A q1 B q2 F2.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . β. δηλαδή F4.2 ·2α 2 κ · q2 = −4 1080N 2 ⋅ 2·10 m ⇒ q 4 = 4 2 ·10 −6 C 2 Nm 9·109 2 ·6·10 −6 C C 2 á q4 Ä 45 á 2 q3 Ã . γ.2 = κ q 4 ·q 2 2α 2 ⇒ q4 = F4.1 Ä Ã A q1 F2 F2.1 Ν·m 2 6·10−6 C·2·10−6 C · = 1080N C2 12 ·10−4 m 2 2 2 F2 = F2.3 á B è F2. Πόση γίνεται η δύναµη που ασκείται στο φορτίο q2.4 στο q2 και επειδή F2 βρίσκεται στη διεύθυνση της διαγωνίου Β∆.1 + F2. α. F2.4 o q2 F2. για να ασκεί ελκτική δύναµη F2.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1. ώστε η συνισταµένη δύναµη στο q2 να είναι µηδέν. Στην κορυφή Γ τοποθετούµε ένα τρίτο φορτίο q 3 = 2µC .2 = 1080 2N F4. F2. Καταρχήν το q4 πρέπει να είναι αρνητικό.2 = F2 . πρέπει F4.14 ∆ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆ πλευράς α = 1cm.

Θα πρέπει: 6–x FB Ã FA +q B qB FA = FB ⇒ κ 3·10 x2 −6 (6 − x ) = 2 β. Να βρεθεί σε ποιο σηµείο της ευθείας ΑΒ πρέπει να τοποθετήσουµε θετικό φορτίο q. Λύση: x A qA α. E = K A A qA EB Ì EÌ EA B qB q A ·q x 12·10 2 −6 (6 − x ) 2 =κ ⇒ q B ·q (6 − x ) 2 ⇒ qA qB = ⇒ x 2 ( 6 − x )2 3 12 2 = ⇒ 3· ( 6 − x ) = 12x 2 ⇒ x 2 ( 6 − x )2 = 4x 2 ⇒ 6 − x = 2x ⇒ 6 − x = 2x ⇒ 6 = 3x ⇒ x = 2cm qA ( AM ) 2 = 9·109 ·3·10−6 ( 3·10 ) −2 2 N/C = 9·109 ·3·10−6 N/C ⇒ 9·10 −4 E A = 3·107 N / C EB = K qB ( MB) 2 = 9·109 ·12·10−6 ( 3·10 ) −2 2 N/C = 7 Άρα E M = E OΛ = Ε Β − Ε Α = 12·10 9·109 ·12·10−6 N / C ⇒ E B = 12·107 N / C . Η απόσταση AB = 6cm . Το σηµείο στο οποίο θα ισορροπεί το φορτίο +q θα βρίσκεται εντός του ΑΒ. Έστω ότι θα ισορροπεί στην θέση Γ. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο µέσον της απόστασης ΑΒ.15 Στα σηµεία Α.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 85 Παράδειγµα 1. β. 9·10−4 N N N − 3·107 = 9·107 C C C . ώστε αυτό να ισορροπεί.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . Β µιας ευθείας βρίσκονται ακλόνητα δύο φορτία q A = +3µC και q B = +12µC αντίστοιχα.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . α.

2 ⋅10 −8 N (5. r Λύση: Επειδή το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο έχουν ετερόσηµα φορτία + e και − e . η δύναµη F θα είναι ελκτική. Με αντικατάσταση των τιµών των υ. ⋅ r Με αντικατάσταση των αριθµητικών τιµών και µετά τις πράξεις προκύπτει: υ = 2.14 ⋅ 5.16 Σ’ ένα απλό µοντέλο του ατόµου του υδρογόνου (πρότυπο Bohr). = mυ 2 ή υ= r Fκεντρ. π τελικά έχουµε: f = 2. Στην οµαλή κυκλική κίνηση ισχύει: Fκεντρ. συνδέονται µε τη σχέση: υ = 2πfr .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . r. = m ⋅ υ2 r α) Το µέτρο της δύναµης υπολογίζεται από τη σχέση: F = k Με αντικατάσταση τιµών παίρνουµε: F = 9 ⋅10 9 e2 r2 (1. δείχνει ότι αυτή ενεργεί ως κεντροµόλος: Fκεντρ. το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από το πρωτόνιο σε κυκλική τροχιά ακτίνας r = 5. Η δύναµη που αναγκάζει ένα σώµα (εδώ το ηλεκτρόνιο) να κινηθεί σε κυκλική τροχιά είναι η κεντροµόλος δύναµη και το µέτρο της υπολογίζεται από τη σχέση: υ 2πr .3 ⋅10 −11 Hz ή f = 6. 3 ⋅ 10 −11 m .86 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . 2 ⋅106 m / s γ) Γνωρίζουµε ότι στην οµαλή κυκλική κίνηση η γραµµική ταχύτητα υ. β) Η ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτρονίου. = υ = 2π ⋅ f ⋅ r m Επιλύοντας τη σχέση αυτή ως προς τη συχνότητα f παίρνουµε: f = Θυµόµαστε ότι: 1.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου Παράδειγµα 1. m ⋅ υ2 r 2. η συχνότητα f και η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς r. 6 ⋅10−19 ) 2 N ή F = 8. 2 ⋅106 / 2 ⋅ 3. 6 ⋅ 10 −19 C . Να υπολογιστούν: α) Η δύναµη που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα.3 ⋅10−11 ) 2 β) Η ταχύτητα περιστροφής θα προκύψει από τη σχέση: Fκεντρ. γ) Η συχνότητα περιστροφής του ηλεκτρονίου. Το γεγονός ότι η δύναµη αυτή αναγκάζει το ηλεκτρόνιο να κινηθεί σε κυκλική τροχιά. Το ηλεκτρικό φορτίο του πρωτονίου είναι ίσο κατά απόλυτη τιµή µε αυτό του ηλεκτρονίου. 6 ⋅1015 Hz .1 ⋅ 10 −31 kg και το φορτίο του e = − 1. Η µάζα του ηλεκτρονίου είναι e õ F +p m = 9.

ώστε η συνισταµένη των δυνάµεων να είναι µηδέν. Άρα πρέπει τα φορτία Q και q να είναι ετερόσηµα. Να βρεθεί το φορτίο q που πρέπει να τοποθετήσουµε στο κέντρο βάρους του τριγώνου. Η συνισταµένη των δυνάµεων µέτρου F1 φαίνεται στο σχήµα και έχει µέτρο: F = F12 + F12 + 2F1 ⋅ F1 ⋅ συν60ο = F1 3 (2) Το µέτρο της δύναµης F2 είναι: F2 F1 60 F1 o Q⋅q (3) r2 Από τη γεωµετρία είναι γνωστό ότι r είναι τα 2/3 της διαµέσου του ισοπλεύρου τριγώνου και υπολογίζεται ότι είναι ίσο µε: F2 = k r = α 3 / 3 (4) Από τις σχέσεις (3) και (4) έχουµε: F2 = k Q⋅ q ⋅3 α2 (5) Πρέπει να είναι: F2 = F η οποία εξαιτίας της σχέσης (2) γίνεται: F2 = F1 3 Η σχέση (6) εξαιτίας των (1) και (5) γράφεται: k (6) Q⋅q Q2 Q 3 ⋅ = 3 k 3 ή q= 2 2 α α 3 .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .17 Στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου τοποθετούµε τρία σηµειακά φορτία Q.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 87 Παράδειγµα 1.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . Από το νόµο Coulomb έχουµε: F1 = k F1 F2 Q F1 Q2 (1) α2 Για να ισορροπεί κάθε φορτίο Q. όπως φαίνεται στο σχήµα. ώστε το σύστηµα να ισορροπεί. πρέπει να δέχεται ελκτική δύναµη F2 από το φορτίο q. Λύση: Κάθε φορτίο Q δέχεται απωστικές δυνάµεις µέτρου F1 από τα άλλα φορτία Q που βρίσκονται Q á á q á Q στις κορυφές του τριγώνου.

88

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb - Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου - ∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου

2η λύση
Αναλύουµε τις δυνάµεις F1 και F2 σε οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα, όπως φαίνεται στο
F2
30ï

F2· óõí30

Αντικαθιστώντας στην (Ι) ή (ΙΙ) τις σχεσεις (1) και (5) παίρνουµε µετά από πράξεις:

q=

F2· çì30ï

ο
ο
ΣFx = 0 F2 συν30 = F1 + F1 ⋅ ηµ30 ( Ι )


ή
ο
ο
( ΙΙ )
ΣFy = 0 F2 ηµ30 = F1 ⋅ συν30

y

ï

F1· óõí30ï

σχήµα. Επειδή κάθε φορτίο Q ισορροπεί, ισχύει: ΣF = 0 δηλαδή:

F1· çì30

Q

ï

F1 x

30ï

Q 3
3

F1

Παράδειγµα 1.18
Στα άκρα του ευθύγραµµου τµήµατος ( AB ) = 2m βρίσκονται τα φορτία:
α) Q1 = +5µC και Q 2 = −5µC
β) Q1 = +5µC και Q 2 = +5µC
Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο µέσο Ο του τµήµατος (ΑΒ);

( k = 9·10

9

m 2 / C2 )

Λύση: 

α) Έστω E1 και E 2 έχουν τιµές που είναι:
E1 = k

Q1
−6 N
9
4 N
ή E1 = 9 ⋅10 ⋅ 5 ⋅10
ή E1 = 4,5 ⋅10
r12
C
C

Όµοια: E 2 = k

Θυµόµαστε ότι:
Αν η πηγή είναι αρνητική, η 

ένταση E “κοιτάζει” προς
την πηγή, ενώ αν η πηγή είναι
θετική, “κοιτάζει” αντίθετα.

4
Άρα: E oλ = E1 + E 2 ή E ολ = 4,5 ⋅10

τιµές τους είναι ίσες, συνεπάγεται ότι: E oλ = 0 .

r2

B

E1
(O) E2

Q1

Q2
5 ⋅10 −6 N
4 N
ή E 2 = 9 ⋅109 ⋅
ή E 2 = 4,5 ⋅10
2
C
r2
1m C

N
N
4 Ν
+ 4,5 ⋅104
ή E oλ = 9 ⋅10
C
C
C 

β) Στην περίπτωση αυτή τα διανύσµατα E1 και E 2 έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Επειδή και οι

r1

A

r1

A

r2
E1

Q1

Q2

B

E2
(O) E2

Q2

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb - Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου - ∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου

89

Παράδειγµα 1.19
Μεταξύ δύο οριζοντίων µεταλλικών πλακών αιωρείται µικρή σταγόνα m = 10 −4 kg , φορτισµένη µε φορτίο q = 4 ⋅ 10 −8 C . Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις πάνω στη σταγόνα και την
πολικότητα των µεταλλικών πλακών, ώστε η σταγόνα να ισορροπεί. Πόση είναι η ένταση του
πεδίου; ∆ίνεται g = 10m / s 2 .
Λύση:
Η σταγόνα δέχεται τις εξής δυνάµεις: 

• Το βάρος w = m ⋅ g
• Τη δύναµη Fηλ = q ⋅ E από το κατακόρυφο οµογενές πεδίο
Θυµόµαστε ότι:
Στην ισορροπία σώµατος ισχύει:
ΣF = 0
Το βάρος έχει πάντα διεύθυνση κατακόρυφη µε φορά προς
τα κάτω. 

Επειδή η σταγόνα ηρεµεί, η συνισταµένη των δυνάµεων είναι µηδέν, δηλαδή οι δυνάµεις Fηλ 

και w πρέπει να είναι αντίθετες. Το βάρος της σταγόνας είναι διάνυσµα κατακόρυφο, µε φορά 

προς τα κάτω, και κατά συνέπεια η δύναµη Fηλ πρέπει να έχει φορά προς τα πάνω. Η σταγόνα 

έχει θετικό φορτίο, άρα η δύναµη Fηλ και η ένταση του πεδίου E πρέπει να είναι οµόρροπα
διανύσµατα, όπως στο σχήµα.
Είναι: Fηλ = m ⋅ g ή

q⋅E = m⋅g ή E =

m⋅g
q

Με αντικατάσταση παίρνουµε:
E=

10 −4 ⋅10 N
N
= 2,5 ⋅10 4
−8
C
4 ⋅10 C

90

ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb - Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου - ∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου

Ασκήσεις για λύση:
1.1 Να υπολογίσετε το λόγο των µέτρων των ηλεκτρικών δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ
δύο οµοσήµων φορτίων q1 και q 2 όταν αυτά βρίσκονται
α. στις κορυφές Α και Β
β. στις κορυφές Α και Γ του ορθογωνίου παραλληλογράµµου του σχήµατος
Απ:

FΑΒ
= 10
FΑΓ

1.2 ∆ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q 2 µε q1 = 9 q 2 βρίσκονται σε απόσταση r = 1m
και έλκονται µε δύναµη F = 4,5 ⋅ 10−2 N . Να βρείτε την τιµή των φορτίων. ∆ίνεται

k ηλ = 9 ⋅ 109 Nm2 c2 .
5
Απ: 3 5µC και −
µC
3
1.3 Στα άκρα Α, Β ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ µήκους = 20cm βρίσκονται δύο ακλόνητα
φορτία Q1 = 1µC και Q 2 = −9µC αντίστοιχα.
α. να βρεθεί σε ποιο σηµείο πρέπει να τοποθετηθεί φορτίο + q ώστε να ισορροπεί
β. να λυθεί το ίδιο πρόβληµα αν Q 2 = +9µC
Απ: α. 10 cm από το Α
β. 5 cm από το Α εντός του ΑΒ
1.4 Τα εκκρεµή του παρακάτω σχήµατος είναι πανοµοιότυπα και ισορροπούν σε θέση όπου
σχηµατίζουν γωνία φ µε την κατακόρυφο, µε ηµφ = 0, 6 . Αν τα µήκη των νηµάτων είναι 
= 50cm , η µάζα των σφαιριδίων m = 30 g , η απόσταση µεταξύ των σηµείων ανάρτησης d = 1m και g = 10m / s 2 . Να βρεθεί το φορτίο q των σφαιριδίων.
∆ίνεται: k ηλ = 9 ⋅ 109
Απ: q = 8µC

Ν ⋅ m2
C2

1.5 Στα σηµεία Α, Β, Γ, ∆ µίας ευθείας βρίσκονται αντίστοιχα τα ακλόνητα στερεωµένα σηµειακά φορτία q A = + q, q B = –2q, q Γ = +3q και q ∆ = –4q, όπου q = 4 µC.
Aν ΑΒ = r, ΒΓ = 2r και Γ∆ = 3r, όπου r = 2 cm, να βρεθεί η συνολική δύναµη που
δέχεται το qΓ. ∆ίνεται κ = 9 · 109 Ν · m2/C2.
Απ. FΓ =

Κq 2
= 60N µε κατεύθυνση από το Γ στο ∆.
6r 2

λόγω των µαζών. αν είναι οµόσηµα β. αν είναι ετερόσηµα Υπόδειξη: Για την πρώτη περίπτωση να πάρετε το φορτίο + q σε µία θέση µεταξύ των δύο φορτίων. η διεύθυνση του ύψους. 67 ⋅ 10−11 N m 2 kg −2 . q 2 = q 3 = −2 ⋅ 10 −5 C βρίσκονται στις κορύφες ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ. r2 Ν ⋅ m2 . 60cm από το q1 και 30cm από το q 2 . Απ: α.6 ∆ύο σφαίρες µε ίσες µάζες m1 = m 2 = 1kg βρίσκονται σε κάποια απόσταση µεταξύ τους.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 91 1. Να βρεθεί το µέτρο και η διεύθυνση της δύναµης που δέχεται το φορτίο q1 . 1.8 ∆ύο σηµειακά φορτία q1 και q 2 απέχουν µεταξύ τους απόσταση 30cm και το πρώτο είναι τετραπλάσιο του δεύτερου.7 Τρία σηµειακά φορτία q1 = 2 ⋅ 10 −5 C .ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . 6 3 N . ∆ίνεται: k ηλ = 9 ⋅ 109 Ν ⋅ m2 C2 Απ: F = 3. Τι συµπέρασµα βγάζετε. Στη δεύτερη περίπτωση να τοποθετήσετε το φορτίο + q εκτός του ευθύγραµµου τµήµατος που ενώνει τα δύο φορτία. Πόσο ίσο φορτίο πρέπει να δώσουµε σε κάθε σφαίρα έτσι ώστε η δύναµη έλξης µεταξύ τους. να εξουδετερώνεται από την ηλεκτροστατική απωστική δύναµη. πλευράς α = 1m . ∆ίνεται ότι η δύναµη έλξης είναι F = G k ηλ = 9 ⋅ 109 m1 ⋅ m 2 όπου G = 6. Πρέπει οι δυνάµεις που δέχεται από τα φορτία q 2 και q1 να είναι αντίθετες  δηλαδή F1 = − F2 . Να εξεταστούν δύο περιπτώσεις για τα φορτία q1 και q 2 .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Να προσδιοριστεί η θέση που πρέπει να τεθεί ένα φορτίο + q ώστε να ισορροπεί. C2 Απ: q = 86 pC 1. α. 20cm από το q1 και 10cm από το q 2 β.

Να βρεθεί η σχέση µεταξύ των φορτίων Q και q ώστε η συνισταµένη δύναµη στο φορτίο Q να είναι µηδέν. q και r. E M = 4 2 k ⋅ q / r 2 . όταν τα φορτία είναι οµόσηµα β.10 ∆ύο σφαίρες ίδιας µάζας m είναι δεµένες στις άκρες δύο νηµάτων ίσου µήκους που οι άλλες άκρες τους είναι στερεωµένες στο ίδιο σηµείο. ∆ίνουµε στις σφαίρες ίσα φορτία οπότε απωθούνται και ισορροπούν. Θεωρείστε γνωστά τα k. φ = 45ο 1. φ = 30ο µε τη Γ∆ . Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο µέσο Μ της πλευράς ΑΒ.11 ∆ύο σηµειακά φορτία Q τοποθετούνται στις απέναντι κορυφές ενός τετραγώνου και δύο άλλα σηµειακά φορτία q στις άλλες δύο κορυφές. Aπ.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 1. ∆ τοποθετούµε αντίστοιχα τα ακλόνητα σηµειακά φορτία +4q. Θεωρήστε γνωστά τα k. ΕΓ = kq/r2. Β. w ⋅ εφφ k ηλ Απ: q = 2ηµφ 1. q και r. µε πλευρές Α∆ = r και ΑΒ = r 3 .9 Τρία ακλόνητα σηµειακά φορτία +q.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . Να βρεθεί το φορτίο της κάθε σφαίρας. Β. Στις κορυφές Α. 2 2K ηλ 1. 2 2K ηλ Q µε διεύθυνση της µεσοκαθέτου 2 Q µε διεύθυνση παράλληλη στο ευθύγραµµο τµήµα που ορίζουν οι 2 θέσεις των φορτίων β.92 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . –q και –3 3q . Απ: Q = −2 2q 1. +2q και +3q είναι τοποθετηµένα αντίστοιχα στις κορυφές Α.12 ∆ύο ακλόνητα φορτία βρίσκονται σε απόσταση . όταν τα φορτία είναι ετερόσηµα Απ: α. έτσι ώστε το κάθε νήµα να σχηµατίζει γωνία φ µε την κατακόρυφο. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Γ. Γ ενός ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς r.13 Έστω ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Aπ. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σηµείο που βρίσκεται στη µεσοκάθετο του ευθύγραµµου τµήµατος που ενώνει τα φορτία και σε απόσταση 2 από το µέσο Μ α.

∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 93 1. ∆ίνεται g = 10 m / s 2 .Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . ∆ίνεται: k ηλ = 9 ⋅ 109 Ν ⋅ m2 C2 Απ: 1200 N C 1. ΒΓ = 10 3cm να υπολογιστεί το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Γ του τριγώνου. Να βρεθεί το φορτίο Q που πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή Β ώστε στην κορυφή ∆ η ένταση να είναι µηδέν. Να βρεθεί ένα σηµείο στην ευθεία που ορίζουν τα δύο φορτία όπου η ένταση του πεδίου να είναι µηδέν.14 Στις κορυφές Α και Β ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ υπάρχουν αντίστοιχα τα φορτία ο Q1 = 10 −9 C και Q 2 = −4 ⋅ 10 −9 C .15 Τρία ίσα θετικά φορτία βρίσκονται στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α. Να γίνει διερεύνηση ως προς τα πρόσηµα των φορτίων. ∆ίνεται g = 10m / s 2 . Απ: Q = −2 2q 1.19 Ηλεκτρισµένη σταγόνα λαδιού µάζας m = 1mg ισορροπεί σε κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο έντασης µέτρου E = 2 ⋅ 10 −3 N / C . Αν είναι Α = 90 και ΑΓ = 5 3cm . Το σφαιρίδιο ισορροπεί σε θέση όπου το νήµα σχηµατίζει γωνία φ = 45ο µε την κατακόρυφο. Να υπολογιστεί η τάση του νήµατος T. 05 N 1.16 Μικρό σφαιρίδιο µάζας m = 4g που φέρει θετικό φορτίο q = 10−4 C κρέµεται από αβαρές µονωτικό νήµα το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο. Απ: στο κέντρο του τριγώνου 1.17 Στις κορυφές Α και Γ ενός τετραγώνου ΑΒΓ∆ τοποθετούνται σηµειακά φορτία q. Να υπολογιστεί το φορτίο της σταγόνας και η φορά του πεδίου σε σχέση µε το πρόσηµο του φορτίου της σταγόνας. Σε ποιο σηµείο του επιπέδου του τριγώνου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι µηδενική.ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . Απ: q = 5mC . r/2 από το Q 1. υπό την επίδραση οριζόντιου οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης Ε = 300 N C . Απ: T = 0. Απ: r/4 .18 ∆ύο σηµειακά φορτία Q και 9Q βρίσκονται σε απόσταση r µεταξύ τους.

94 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . ∆εν τέµνονται. Γ. τετραπλασιάζεται β. αρνητικό Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. Σε ποιες περιπτώσεις είναι ασυµβίβαστα τα διαγράµµατα µε τον ορισµό της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου A B . Είναι πάντοτε ευθείες γραµµές. Β. α.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 1Ο Κριτήριο Αξιολόγησης: Θέµα 1ο: 1. είναι το ίδιο 3. Θέµα 2ο: Τα παρακάτω διαγράµµατα δείχνουν τη δύναµη η οποία ασκείται σε κάποιο φορτίο. Σε απόσταση r από αυτό η ένταση του πεδίου έχει µέτρο Ε.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου . γ. διπλασιάζεται γ. Στην περίπτωση Α το φορτίο είναι: α. Αναπαρίστανται τέσσερα διαφορετικά πεδία Α. Σε ποιο από τα σηµεία Α και Β του ηλεκτρικού πεδίου του διπλανού σχήµατος επικρατεί µεγαλύτερη ένταση. ∆. το µέτρο της έντασης του πεδίου: α. β. Σηµειακό φορτίο q δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Να σχεδιάσετε τα διανύσµατα των εντάσεων στα σηµεία Α και Β. δ. Ξεκινούν πάντοτε από αρνητικά φορτία. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας β. υποτετραπλασιάζεται δ. 2. θετικό β. Αν υποδιπλασιάσουµε την απόσταση (r/2). Οι δυναµικές γραµµές ενός ηλεκτρικού πεδίου: α. Α. Είναι πάντοτε ευθείες παράλληλες. το οποίο βρίσκεται σε πεδίο έντασης Ε.

Θέµα 4ο: ( ) ˆ = 900 είναι ΑΒ = 3m και AΓ = 3m . Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης FAB που ασκείται στο Q B από το Q A . α. FAB 4 = . Γ βρίσκονται τα θετικά φορτία Q A = +1µC. Q Γ . Β µιας ευθείας βρίσκονται ακλόνητα τα φορτία Q A = + 4µC και Q B = −2µC . Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης Ε Α στο σηµείο Α Κ ηλ = 9·109 2 . Η απόσταση AB = 0. όπου FAΓ το µέτρο της δύναµης FAΓ 3 που ασκεί το Q A στο Q Γ . C . 2m . Αν στο σηµείο Γ φέρουµε ένα φορτίο q = −5µC . Να σχεδιάσετε το διάνυσµα της έντασης Ε Α του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Α. που οφείλεται στα φορτία Q B .ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . β. γ.1m από το Β. Το µέτρο της δύναµης FAB που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο. Να βρείτε: α. Στις Σε ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ Α κορυφές Α. Β. να σχεδιάσετε τη δύναµη που θα ασκηθεί στο φορτίο και να υπολογίσετε το µέτρο της. να υπολογίσετε το φορτίο Q Γ . Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σηµείο Γ που βρίσκεται στην προέκταση της ΑΒ προς το Β και απέχει απόσταση 0. Αν Νm 2 δ.∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου 95 Θέµα 3ο: Στα σηµεία Α. β. γ. Q B = +4µC και Q Γ αντίστοιχα.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .

∆υναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Στατικός Ηλεκτρισµός Τύποι που ισχύουν Νόµος του Coulomb F = k ηλ ⋅ q1 ⋅ q 2 r2 Για το κενό ή αέρα στο SI: k ηλ = 9 ⋅ 109 Απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού στο SI Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου σε σηµείο του Α Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου που προέρχεται από σηµειακό φορτίο Q σε απόσταση r απ’ αυτό N ⋅ m2 C2 1 C2 ή ε 0 = 8.Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου .85 ⋅ 10 −12 4πk ηλ N ⋅ m2  F . + Fνx ΣFy = F1y + F2 y + . Μονάδα στο S.2 = F12 + F22 + 2F1F2 συνφ κατεύθυνση εφθ = F1ηµφ F2 + F1συνφ β.. Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο του παραλληλογράµµου µέτρο F1.96 ΦΥΣΙΚΗ: Νόµος Coulomb . + Fνy µέτρο Fολ = ΣFx2 + ΣFy2 κατεύθυνση εφθ = ΣFy ΣFx .. 1 N ΕΑ = C +q ε0 = E Α = k ηλ ⋅ Q r2 Πως βρίσκουµε τη συνισταµένη δύο ή περισσοτέρων δυνάµεων: α..I.. Αν οι δυνάµεις είναι περισσότερες από δύο προτιµούµε να τις αναλύουµε σε σύστηµα ορθογωνίων αξόνων ΣFx = F1x + F2x + .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful