1 Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang yang mengkaji tentang A sains kekayaan setiap pelaku ekonomi

. B bagaimana pelaku ekonomi meningkatkan kebajikan masyarakat. C gelagat pelaku ekonomi untuk memperoleh kepuasan. D gelagat pelaku ekonomi memperuntukkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. 2 Interaksi antara pelaku ekonomi melibatkan pihak yang berikut kecuali A pengeksport C firma B isi rumah D kerajaan 3 Barang ekonomi mempunyai nilai pasaran kerana barang ekonomi A memberikan kepuasan kepada pengguna. B mempunyai permintaan yang tinggi. C mempunyai penawaran yang terhad secara relatif. D mempunyai kos lepas. 4 Penggunaan barang awam tidak melibatkan kos lepas kerana A barang awam merupakan barang yang ditawarkan oleh kerajaan. B setiap orang tidak dikecualikan daripada penggunaannya. C barang awam mempunyai penawaran yang tidak terhad. D barang awam tidak mepunyai nilai. utiliti yang tinggi. 5 Masalah pilihan berlaku dalam kegiatan penggunaan, pengeluaran, dan pengagihan kerana kegiatan tersebut melibatkan masalah A kekurangan. C kos lepas. B kelebihan. D peruntukkan.

6 Masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi pasaran bebas dapat diselesaikan dengan baik oleh A mekanisme harga. C firma. B isi rumah. D kerajaan dan firma.

7 Bagaimanakah kerajaan menyelesaikan masalah untuk siapa barang dikeluarkan dalam sistem ekonomi campuran? A Kerajaan menyediakan barang kepada orang yang mampu membayar. B Kerajaan menyediakan barang awam kepada semua rakyat. C Kerajaan mengagihkan barang secara rata kepada semua rak,yat. D Kerajaan mengenakan cukai dan memberikan subsidi serta membiarkan mekanisme harga beroperasi. 8 Pergerakan titik di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran dapat menjelaskan masalah yang berkaitan dengan A apa dan berapa banyak barang hendak dikeluarkan. B bagaimana hendak mengeluarkan sesuatu barang. C untuk siapa barang dikeluarkan. D pengangguran dan pembaziran sumber. 9 Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan keluk kemungkinan pengeluaran beralih ke atas? A Penggunaan barang modal dan tingkat teknologi yang canggih. B Kenaikan harga barang dan perkhidmatan. C Pengurangan masalah pengangguran. D Pengurangan penawaran input-input yang diperlukan untuk mengeluarkan barang. 10 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran bagi sebuah ekonomi yang mengeluarkan barang X dan barang Y.

Pada mulanya, ekonomi tersebut hanya mengeluarkan barangY Kini, jika ekonomi tersebut mengeluarkan OQ barang X, maka kos lepasnya ialah A QT barang X. C PR barang Y.

B OS barang X. D L`R barang Y. 11 Antara yang berikut, yang manakah dianggap tetap dalam analisis keluk kemungkinan pengeluaran? A Kos lepas per unit output. B Jumlah kombinasi barang yang dikeluarkan. C Jumlah faktor pengeluaran yang sedia ada dalam ekonomi. D Harga barang yang dikeluarkan. 12 Oleh sebab sumber ekonomi adalah terhad berbanding dengan kehendak manusia yang tidak terhad, maka A pilihan dilakukan untuk menentukan apakah barang yang hendak dikeluarkan. B tiada barang dapat diperoleh secara percuma. C timbul masalah kos lepas. D kecekapan dalam memperuntukkan sumber tidak dapat dicapai. 13 Antara yang berikut, perkhidmatan yang manakah tidak disediakan dalam sisiem ekonomi pasaran bebas? A Perkhidmatan pendidikan. B Perkhidmatan pos. C Perkhidmatan komunikasi. D Perkhidmatan keselamatan masyarakat. 14 Yang berikut merupakan kebaikan yang diperoleh daripada sistem ekonomi kapitalis kecuali A perkembangan teknologi dan reka cipta baru. B kebajikan individu dapat dicapai. C persaingan hebat berlaku di antara firma. D wujud kesan luaran. 15 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk-keluk kemungkinan pengeluaran bagi sebuah negara yang mengeluarkan barang perkilangan dan pertanian.

Jika negara tersebut mengeluarkan OP barang perkilangan, perubahan kos lepas kesan daripada kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang perkilangan adalah sebanyak A TU barang pertanian. C UV barang pertanian. B TV barang pertanian. D PS barang perkilangan.

16 Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, matlamat ingin mencapai keuntungan maksimum telah menyelesaikan masalah asas ekonomi yang berkaitan dengan A apa hendak dikeluarkan. C bagaimana hendak dikeluarkan. B berapa hendak dikeluarkan. D untuk siapa hendak dikeluarkan. 17 Cahaya matahari merupakan barang percuma kerana A tidak memberikan utiliti sut kepada pengguna. B kos lepasnya adalah sifar. C tiada orang dilarang daripada menggunakannya. D dianugerah oleh Tuhan. 18 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran bagi sesebuah negara yang mengeluarkan barang A dan barang B.

Apakah titik yang menunjukkan kombinasi barang yang boleh dikeluarkan oleh negara tersebut? A V sahaja C T, U, dan S B TdanS D T,S,danV 19 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sesebuah negara harus berjimat kerana menghadapi masalah kekurangan sumber ekonomi? A Kurang mengeluarkan barang mewah. B Masyarakat perlu meningkatkan tabungan. C Perbelanjaan awam perlu dikurangkan. D Melakukan pilihan terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan.
20 Fungsi kemungkinan pengeluaran bagi sesebuah negara yang mengeluarkan barang X dan barang Y adalah seperti yang berikut: Y=40-0.5X Apakah kos lepas per unit barang Y? A 0.5 unit barang X C D 20 unit barang X 39.5 unit barang X

B 2 unit barang X 21 Kebaikan sistem perancangan pusat ialah

A percanggahan antara kos sosial dengan faedah sosial dapat dikurangkan. B pengguna menentukan corak peruntukan faktor. C ekonomi mencapai kecekapan pengeluaran. D persaingan hebat antara pengeluar-pengeluar digalakkan. 22 Sekiranya sesebuah ekonomi mencapai kecekapan pengeluaran, ini bererti A tiada firma mengalami kerugian. B tambahan pengeluaran sesuatu barang tidak boleh dilakukan tanpa mengurangkan pengeluaran barang lain. C semua sumber ekonomi telah digunakan dengan sepenuhnya. D firma telah memilih teknik pengeluaran yang paling cekap. 23 Ciri utama bagi sistem ekonomi pasaran bebas ialah A wujud kesan luaran. B firma ada kuasa untuk menentukan harga. C wujud persaingan hebat antara pengeluar-pengeluar. D penggunaan faktor pengeluaran ditentukan oleh cita rasa pengguna. 24 Ciri penting bagi barang awam ialah A barang awam ditawarkan oleh kerajaan. B penggunaannya tidak melibatkan kos lepas.

C tiada seorang pun boleh dihalang daripada menggunakannya. D barang awam mempunyai penawaran yang terbatas. 25 Gambar rajah di bawah ini merupakan keluk kemungkinan pengeluaran bagi sesebuah negara yang mengeluarkan barang modal dan barang pengguna.

Jika negara An memilih kombinasi S daripada kombinasi R, maka ini akan A menyebabkan ekonomi negara berkembang lebih perlahan. B menyebabkan ekonomi negara berkembang lebih cepat. C mengurangkan masalah pengangguran yang dihadapi oleh negara. D mengurangkan kebajikan masyarakat. 26 Penyekatan kemasukan buruh-buruh asing ke Malaysia akan menyebabkan keluk kemungkinan pengeluaran negara ini A berbentuk malar. B berbentuk cembung dari titik asalan. C beralih ke bawah. D beralih ke atas. 27 Pernyataan yang berikut merupakan sebab kerajaan campur tangan dalam ekonomi kecuali A menyekat kemasukan firma-firma baru ke dalam pasaran. B menawarkan barang awam. C mengurangkan perbezaan antara kos sosial dengan faedah sosial. D menstabilkan ekonomi. 28 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran di sesebuah negara.

Mengapakah keluk kemungkinan pengeluaran berbentuk sedemikian? A Kerana hukum pulangan semakin berkurangan. B Kerana ekonomi mencapai tingkat guna tenaga penuh. C Kerana kos lepas per unit barang dalam sebutan barang lain semakin meningkat. D Kerana faktor pengeluaran adalah pengganti sempurna. 29 Pernyataan yang berikut berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi Islam kecuali A unsur-unsur riba tidak dibenarkan. B kegiatan ekonoini yang dijalankan adalah menurut syariat. C individu tidak dibenarkan mengumpulkan harta kekayaan. D kepentingan masyarakat diutamakan. 30 Kuasa pengguna adalah besar bererti pengguna A mempunyai kuasa menentukan apa dan berapa barang dikeluarkan.. B mempunyai kuasa untuk menentukan harga. C mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasaran. D mempunyai kuasa untuk menubuhkan kesatuan pengguna. 1 Perpindahan dalam keluk kemungkinan pengeluaran boleh diakibatkan oleh A kenaikan kadarpengangguran. B kenaikan tingkat harga umum. C perubahan dalam cita rasa pengguna.

D perubahan dalam teknik-teknik pengeluaran. E kenaikan dalam kombinasi barang-barang yang dikeluarkan. KiIS 1 2 Sesebuah ekonomi mencapai kecekapan pengeluaran yang maksimum apabila ia A dapat meningkatkan pengeluaran semua barang. B dapat mengurangkan pengeluaran semua barang. C tidak dapat mengurangkan pengeluaran semua barang. D dapat meningkatkan pengeluaran suatu barang tanpa mengurangkan pengeluaran barang lain. E tidak dapat meningkatkan pengeluaran suatu barang tanpa mengurangkan barang lain. 3 Gambar rajah di bawah menunjukkan AB ialah keluk kemungkinan pengeluaran.

Antara yang berikut, yang manakah yang akan menyekat sesebuah negara mengeluarkan kombinasi barang pada titik E? A Pengaliran masuk buruh asing. B C Pengaliran masuk pelaburan asing. Penyekatan masuk pelabur dan buruh asing.

D Penggalakan rakyat meningkatkan kemahiran. E Peningkatan teknologi dalam semua sektor ekonomi. K11S2 4 Yang manakah merupakan penyelesaian kepada masalah "untuk siapa barang dikeluarkan" dalam sistem ekonomi pusat? A Kerajaan mengagihkan barang-barang sama rata kepada setiap rakyat. B Kerajaan membiarkan masalah ini diselesaikan oleh mekanisme pasaran. C Kerajaan menentukan barang-barang yang patut dikeluarkan untuk rakyat. D Kerajaan mengeluarkan barang-barang bagi siapa yang mampu membelinya. 5 Bagi keluk kemungkinan pengeluaran yang mengalami kos lepas yang semakin rneningkat, pertambahan satu unit barang industri akan menyebabkan A pengurangan pengeluaran yang sama bagi barang pertanian. B pengurangan pengeluaran yang semakin kecil bagi barang pertanian. C pengurangan pengeluaran yang semakin besar bagi barang pertanian. D pertambahan pengeluaran yang semakin besar bagi barang pertanian. Ar, rcI:-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful