1

Sekiranya pengguna sanggup membayar tingkat harga yang lebih tinggi berbanding dengan masa lalu terhadap kuantiti yang tertentu bagi kereta Perodua Kancil, ini bermakna A penawaran kereta lain telah meningkat. B penawaran kereta lain telah menurun. C kenaikan permintaan terhadap kereta Perodua Kancil. D kejatuhan harga kereta lain. Salah satu faktor yang menyebabkan keluk permintaan terhadap sesuatu barang beralih ke kanan ialah A kenaikan harga barang tersebut. B kenaikan permintaan terhadap barang penggenapnya. C pertambahan bilangan barang pengganti di pasaran. D kenaikan cukai pendapatan perseorangan. Contoh barang yang mempunyai bentuk keluk permintaan yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan ialah A kereta BMW C penyaman udara Nasional B kasut BATA D garam Keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan bahawa A kuantiti maksimum barang yang diminta oleh pengguna. B kuantiti barang diminta oleh pengguna berdasarkan pendapatan yang sedia ada. C kuantiti barang diminta oleh pengguna berdasarkan tingkat harga yang sanggup dibayar oleh pengguna. D kuantiti barang diminta oleh pengguna di pasaran. Perubahan kuantiti diminta merujuk kepada A pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan. B pergerakan titik secara mendatar di sepanjang keluk permintaan. C peralihan keluk permintaan ke kanan. D peralihan keluk permintaan ke kiri. Yang berikut merupakan pernyataan yang menerangkan sebab keluk permintaan beralih dari kiri ke kanan bagi barang X kecuali A kenaikan harga barang penggantinya. B kenaikan pendapatan pengguna. C kempen pengiklanan secara intensif bagi barang penggenapnya. D kejatuhan harga barang X. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan hubungan antara harga barang X dengan kuantiti barang Y.

9

Jadual di bawah ini menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti buah langsat diminta oleh seorang pengguna.

2

Yang manakah merupakan fungsi permintaan bagi buah langsat? A Qd = 8-2P C Qd = 10-2P B Qd = 4-3P D Qd = 12-2P

10 Keluk permintaan pasaran merupakan satu keluk yang
menunjukkan A kuantiti yang diminta di pasaran. B kuantiti yang diminta oleh semua individu di pasaran pada suatu tingkat harga tertentu. C kuantiti yang diminta oleh beberapa individu di pasaran pada suatu tingkat harga tertentu. D kuantiti diminta dengan harga pasaran. 11 Jadual di bawah ini menunjukkan harga dan kuantiti diminta oleh pengguna- pengguna di pasaran.

3

4

5

6

Antara yang berikut, yang manakah pasangan harga dan kuantiti yang tidak terletak di atas keluk permintaan pasaran? A RM2 dan 27 unit C RM4 dan 20 unit B RM3 dan 23 unit D RM5 dan 15 unit 12 Keluk penawaran bagi sesuatu barang yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan menjelaskan bahawa semakin tinggi tingkat harga, maka semakin A tinggi kuantiti ditawarkan. C tinggi kuantiti diminta. B kurang kuantiti ditawarkan. D kurang kuatiti diminta. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran bagi kamera.

7

13

Antara yang berikut, pasangan barang yang manakah mempunyai keluk seperti gambar rajah di atas? A B C D 8 Harga Barang B Gas Makanan Daging ayam Kereta Proton Waja Kuantiti barang Y Dapur gas Pakaian Ikan Beras hancur 14 Antara yang berikut, yang n.anakah akan menyebabkan keluk penawaran bergerak dari S1S1 ke S2S2? A Kenaikan harga kamera. B Kenaikan kos pengeluaran filem. C Kemajuan teknik dalam pengeluaran kamera. D Kenaikan kadar cukai yang dikenakan terhadap kamera. Yang berikut merupakan penentu penawaran kecuali A harga input. B ieknologi. C bilan.gan pengeluar di pasaran. D pendapatan.

Diberi persamaan bagi sesuatu barang adalah Qd = 10 + 0.5P dengan Qd sebagai kuantiti diminta dan P sebagai harga. Maka, kemungkinan barang tersebut adalah A barang normal. C barang bawahan. B barang kemegahan. D barang mesti.

1

15

Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran bagi barang J.

22

Harga pasaran durian akan jatuh apabila A permintaan dan penawaran terhadap durian bertambah dengan kadar yang sama. B permintaan terhadap durian bertambah manakala penawaran terhadap durian tetap. C penawaran terhadap durian bertambah manakala permintaan terhadap durian tetap. D penawaran terhadap durian berkurang lebih banyak daripada permintaan terhadap durian. Fungsi permintaan dan penawaran bagi barang R adalah seperti yang berikut: Qd = 120 - 20P Q5=80+5P Harga dan kuantiti keseimbangan bagi barang R adalah A RM1.20 dan 80 unit C RM2.00 dan 96 unit B RM1.60 dan 88 unit D RM2.20 dan 100 unit Gambar rajah di bawah ini menunjukkan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran ikan.

23 Antara yang berikut, yang manakah tidak menyebabkan peralihan keluk penawaran bagi barang J? A Perubahan harga barang J. B Perubahan kos pengeluaran barang J. C Perubahan biiangan pengeluar yang mengeluar barang J. D Perubahan harga barang pengganti barang J. 16 Keluk penawaran buruh tidak tertakluk kepada hukum penawaran kerana A jangkaan upah akan naik pada masa depan. B utiliti sut masa rehat semakin meningkat. C buruh berpuas dengan kadar upah yang diperoleh. D semakin tinggi upah, semakin banyak masa ditawarkan untuk bekerja. Gambar rajah di bawah ini merupakan keluk-keluk penawaran luar biasa kecuali

24

17

Apakah kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan pasaran ikan apabila harga diesel meningkat?

18

Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan keluk penawaran pakaian beralih? A Kempen pengiklanan yang berjaya dilakukan oleh pengelrarpengeluar pakaian. B Kenaikan harga pakaian. C Kenaikan pendapatan masyarakat. D Kenaikan duti import terhadap kapas. Yang berikut merupakan fungsi-fungsi penawaran bagi tiga buah firma yang menawarkan mesin kira. `Q,=50+2P Q2=100+4P Qa=80+6P dengan Q sebagai kuantiti ditawarkan (unit) dan P sebagai harga (RM). Berapakah tambahan penawaran pasaran,jika harga pasaran meningkat daripada RM10 kepada RM12? A 24 unit C 28 unit B 26 unit D 30 unit Apabila pasaran barang mencapai keseimbangan, ini bermakna A kuantiti ditawarkan adalah melebihi kuantiti diminta pada suatu tingkat harga tertentu. B kuantiti diminta adalah melebihi kuantiti ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. C harga cenderung jatuh. D tiada berlaku kuasa untuk menyebabkan perubahan harga. Sekiranya penawaran pasaran melebihi permintaan pasaran bagi sesuatu barang, maka A harga pasarannya akanjatuh. B harga pasarannya akan naik. C harga pasarannya tidak berubah. D harga barang penggantinya akan. jatuh.

25

Gambar rajah di bawah ini menunjukkan kenaikan harga barang Z.

19

20

Antara yang berikut, yang manakah menaikkan harga daripada P, kepada P2? A Kerajaan memberikan subsidi kepada pengeluar barang Z. B Kejatuhan pendapatan individu. C Kenaikan penggunaan barang modal. D Kenaikan harga faktor pengeluaran barang Z. Soalan 26 dan 27 berdasarkan gambar rajah yang berikut. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan dan keluk penawaran bagi barang K.

21

2

Nota: Diberikan E sebagai titik asal. 26 Andaikan barang K ialah kereta. Titik yang manakah akan menjadi titik keseimbangan baru apabila penawaran besi dan keluli jatuh? A Titik I C Titik L B Titik J D Titik S Andaikan barang K ialah barang kemas. Titik yang manakah menjadi titik keseimbangan baru apabila pendapatan individu meningkat? A Titik M C Titik P B Titik N D Titik R Jadual di bawah menunjukkan permintaan tiga pengguna iaitu Lee, Muthu, dan Shahir.

27

28

Antara yang berikut, yang manakah mungkin menyebabkan peralihan keluk tersebut? A Kenaikan pendapatan benar masyarakat. B Kenaikan kos pengeluaran barang itu. C Kerajaan mengurangkan pemberian subsidi ke atas pengeluaran tersebut. D Pertambahan bilangan barang penggantinya. 33 Dengan mengandaikan faktor-faktor lain adalah tetap, kenaikan harga barang X akan menyebabkan A keluk penawaran barang X beralih ke kanan. B keluk permintaan barang X beralih ke kanan. C keluk penawaran barang penggantin,ya beralih ke kiri. D keluk permintaan barang penggantinya beralih ke kanan. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan barang X.

Jika jumlah penawaran barang X adalah sebanyak 16 unit, berapakah harga pasaran? A RM2 C RM4 B RM3 D RM5 29 Keluk penawaran pakaian mencerun ke atas dari kiri ke kanan menunjukkan bahawa A kenaikan harga meningkatkan keuntungan pengeluar. B kadar kenaikan harga dan kuantiti ditawarkan adalah sama. C pengeluar bersedia untuk meningkatkan kuantiti ditawarkan apabila harga meningkat. D pertambahan permintaan membawa kepada pertambahan penawaran. Kereta dan petrol merupakan barang penggenap. Apakah kesan terhadap keluk permintaan petrol jika harga kereta meningkat? A Keluk permintaan petrol beralih ke kanan. B Keluk permintaan petrol beralih ke kiri. C Pergerakan titik ke bawah di sepanjang keluk permintaan petrol. D Pergerakan titik ke atas di sepanjang keluk permintaan petrol. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keseimbangan pasaran bagi barang X.

34

30

Barang X berkemungkinan merupakan A garam. C kasut. B kereta BMW. D pakaian terpakai.

31

35

Permintaan terhadap barang normal akan bertambah sekiranya A pengguna meramalkan bahawa penawarannya akan naik. B pengguna meramalkan bahawa harganya akan turun. C jumlah penduduk bertambah. D pengurangan kospengeluaran. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keseimbangan pasaran minyak petrol.

Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan peralihan keluk penawaran dari S1,S1 ke S2S2? A Penarikan subsidi yang diberi oleh kerajaan ke atas pengeluaran barang X. B Pertambahan permintaan terhadap barang pengganti barang X. C Peningkatan cukai import terhadap barang peralihan barang X. D Kejayaan penyelidikan dalam memperbaiki pengeluaran barang X. 32 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan peralihan keluk permintaan sesuatu barang dari DD ke D1D1.

36

Titik E merupakan titik keseimbangan asal. Sekiranya kos pengeluaran minyak petrol dan permintaan terhadap kereta

3

meningkat pada masa yang sama, yang manakah merupakan titik keseimbangan baru? A E1 C E3 B E2 D E4 Soalan 37 dan 38 berkaitan dengan maklumat yang berikut. QS = 8000 - 30P Q1 = 2000 * 20P dengan QS sebagai kuantiti ditawarkan, Q1 sebagai kuantiti diminta, dan P sebagai harga barang. 37 Apakah kesan terhadap pasaran apabila harga barang itu adalah RM200? A Wujud lebihan permintaan seban,yak 4000 unit. B Wujud lebihan penawaran sebanyak 4000 unit. C Wujud lebihan permintaan sebanyak 2000 unit. D Wujud lebihan penawaran sebanyak 6000 unit. Pada tingkat harga berapakah pasaran mencapai keseimbangan? A RM120 C RM300 B RM200 D RM1200 46 39 Harga keseimbangan akan,jatuh manakala kuantiti keseimbangan akan naik jika A kedua-dua permintaan dan penawaran bertambah dengan kadar yang sama. B penawaran bertambah manakala permintaan tetap. C permintaan bertambah manakala penawaran tetap. D penawaran bertambah kurang daripada pertambahan permintaan. Kejatuhan harga minyak petrol mungkin diikuti oleh kejatuhan dalam A harga besi dan keluli. C harga kereta. B tambang bas dan teksi. D premium insurans kereta. Permintaan terhadap sesuatu barang adalah tetap walaupun harganya naik. Barang tersebut merupakan A barang normal. C barang mesti. B barang mewah. D barang giffen. Gambar rajah di bawah ini menunjukkan S1 dan S2 adalah keluk penawaran. 47 44

Fungsi permintaan individu tersebut terhadap barang X ialah A Qa=8_P B Qa=B_2P C Qa=8-lOP D Qa=10-P B Qa=10-2P Antara pernyataan berikut, yang manakah yang tidak mengalihkan keluk permintaan bagi kopi? A Kenaikan harga teh. B Pertambahan penduduk. C Pengurangan harga gula. D Pengurangan harga kopi. E Pertambahan pendapatan negara. Apakah yang dijangka akan berlaku pada keseimbangan yang baru sekiranya keluk penawaran berpindah ke kanan? A Harga menurun dan kuantiti diminta meningkat. B Harga meningkat dan kuantiti ditawarkan menurun. C Kuantiti diminta, kuantiti ditawarkan, dan harga meningkat. D Kuantiti diminta tidak berubah, manakala harga dan kuantiti ditawarkan menurun. Yang manakah benar tentang ciri permintaan sesuatu barang? A Apabila harga barang mewah naik, kuantiti barang mewah yang diminta berkurang. B Hubungan antara pendapatan dengan kuantiti diminta bagi barang bawahan adalah negatif. C Keluk permintaan sesuatu barang beralih kP kiri apabila harga barang penggenapnyaturun. D Cerun keluk yang menunjukkan perkaitan antara harga sesuatu barang dengan kuantiti barang penggantinya adalah negatif. Yang manakah yang tidak menyebabkan perpindahan keluk permintaan dari D1D1 ke D2,D2?

45

38

40

41

42

A B C D 48

Pertambahan penduduk Perubahan cita rasa pengguna Penurunan cukai pendapatan persendirian. Penurunan tingkat harga barang yang diminta.

Antara yang berikut, yang manakah yang menyebabkan keluk penawaran beralih dari S,Si ke S2S2? A Kenaikan harga barang pengganti. B Pertambahan pendapatan pengguna. C Penarikan kembali subsidi kerajaan. D Subsidi kerajaan kepada kos pengeluaran. E Cukai eksais yang dikenakan oleh kerajaan. 43 Jadual di bawah menunjukkan harga dan jumlah perbelanjaan seorang individu terhadap barang X.

Yang manakah yang tidak akan mengalihkan keluk permintaan kereta? A Cukai import turun. B Harga minyak turun. C Tambang bas meningkat. D Kerajaan menaikkan harga kereta. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti barang yang ditawarkan pada pelbagai tingkat harga.

49

Fungsi penawaran barang itu A QS = 18-10P B QS = 18+5P C Qs = 32+5P D QS = 32-5P

4

50

Diberikan fungsi penawaran Qs = 150 + 5P clan harga asal RM20.00 per unit. Sekiranya harga meningkat sebanyak 25% dan faktor-faktor lain tidak berubah, maka penawaran akan A berkurang sebanyak 9%. B meningkat sebanyak 9%. C berkurang sebanyak 10%. D meningkat sebanyak 10%. Apakah faktor yang menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan? A Kenaikan harga barang berkenaan. B Penurunan harga barang berkenaan. C Kemelesetan ekonomi di,jangka berlaku. D Penggunaan teknologi moden dalam proses pengeluaran.

51

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful