1

Voice

șșș ɸ ɚ ɸ șșș ɸ ɚ ɸ șșș ɸ ɚ ɸ ɜ șșș ɸ ɸ

Edge of Glory

Allegro (̏120)

ȗ ȗ ȅ 

2

ȗ ȗ ȅ 

3

ȗ ȅ ȕ ȅ ȕ
da

4

ȗ

Soprano

da

da

Alto

Da 

ȅ 

ȕ

da

ȕ

da

Baritone

ȗ 

ȅ 

ȕ

da

ȕ

ȗ ȗ

ȅ ȕ ȅ ȕ Nj Nj ȅ
da da

Nj Nj Ȕ
5

There I

Ȅ Ȅ ȃ ȃ Ȅ Ȅ Ȅ Ʉ Ȅ 
ain't need no a rea man son that you and thinks it's

Lady Gaga J. Stockslager

ȗ

ȗ

ȗ ȅ ȕ

Nj Nj ȅ ȅ 
da dm

ȕ

da

ȅ

ȕ

Second Time Only

da

Nj Nj Ȥ Ȥ ȤȤ
dm dm dm 8

ȅ ȅ 

da

ȅ ȅ 

da

dm

ȤȤ Ȥ Ȥ
dm dm dm

ȅ ȅ 

V.

ɚ ɚ ɚ

șșș
6

Sop.

șșș șșș

me right

Ȅ ȅ

should when

Ȅ 

be it's

Ȅ Ȅ ȅ 
a so lone wrong

to to

da

Alto

Bar.

ɜ șșș Ȥ
dm

da

ȅ ȅ

da

dm

Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm 10

ȅ ȅ

ȕ

da

da

ȅ ȅ

ȅ

Ȅ Ȅ
night night

7

da

ȅ ȅ

ȕ

ȅ ȅ

yeah yeah

ba ba

Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ
by by to to night night

da

da

da

ȅ ȅ 

da

ȅ ȅ 

ȅ

da

ȅ ȅ 

ȕ

ȅ ȅ

yeah yeah

ȅ ȕ

ba ba

Ȅ Ȅ ȅ
by by

da

da

da

ȅ ȅ 

da

dm

ȅ ȅ 

da

Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ
dm dm dm dm dm dm dm

ȅ ȅ 

ȅ

da

ȅ ȅ 

ȕ

da

ȅ ȅ 

V.

ɚ ɚ ɚ

șșș
9

Sop.

șșș șșș

Ȕ ȅ ȅ ȅ 

I Right

Ȅ Ȅ ȃ ȃ Ȅ Ȅ Ȅ Ʉ Ȅ 
got on a the rea li son mits that where you're we

who know

da

ȕ

da

Alto

Bar.

ɜ șșș Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ
dm dm dm dm

da

da

ȅ ȅ 

ȅ ȅ ȅ 

ȕ

da

da

da

dm

Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm

ȅ ȅ 

ȅ

Ȅ

should we

Ȅ 

take both

Ȅ Ȅ 
me be

home long

da

ȅ ȅ

ȕ

ȅ ȅ

to to

Ȅ Ȅ 
night. night.

11

da

da

ȅ ȅ

da

ȅ ȅ

ȕ

ȇ 
da

da

ȅ ȅ

ȅ

da

ȫ ȅ ȫ ȅ

ȕ

da

dm

dm

Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ
dm dm dm dm dm dm dm

Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ʉ Ȅ 
da da da dm

ȅ

ȕ

dm Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ ȄȄ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ ȄȄ da dm da dm da dm da da Alto Bar.V. ɚ ɚ ɚ 16 șșș șșș șșș Ȇ șȇ ȇ ȇ I'm ȅ ȅ ȅ 3 gon na 17 run ȅ 18 back with Sop. ɜ ș ș ș Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤNj dm dm d mm dm dm dm dm da ȇ ȅ ȕ Nj Nj ȋ ȅ the ah ȇ ȇ ȇ Ʉ  Ȅ ȅ  rush ȅ 14 Ȇ Ȕ to ȇ ȇ ȇ Ȅ push Ȅ Ȅ the 15 dan ȫ ȅ ger ȇ ȇ ȇ Ȅ ȅ Ʉ Ȅ Ȅ ous Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤȤ Ȕ ȄȄ Ȅ  Ȅ Ȅ  to to the edge ȤȤȤȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ ȅ Ȕ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȅ ȃ Ȅ Ȅ Ȅ ȃȄȄ ȫ ȫ fall o ver in V. ɜ șșș ɚ ɚ ɚ 20 Ȥ ȤȤȤȤȤȤ Ȥ Ȥ ȤȤ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ ȧ Ȗ ȤȤȤ Ȥ on the edge Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȇ ȕ Ȇ ȄȄ glo ȅ ȅ ȅ da Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ ȅ ȅ ȅ da ȅ ȅ ȅ ȅ V. da ȅ Ȇ It's ȕ ȅ ȅ ȅNj 3 hard to 13 feel da Alto Bar. șșș șșș șșș 21 22 23 love I'm of Sop. ɚ ɚ ɚ 12 șșș șșș șșș Sop. ȇ ȇ ȇ ȇ ȇ ȇ Ȅ Ȅ  you where we  Ȅ Ȅ Ȅ  can 19 both da ȅ ȅ da Alto Bar. ɜ șșș Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ ȥ Ȗ ȋ da Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ ȄȄ ȅ Ȗ ȅ ȋ ȅ ȋ Ȗ Ȇ Ȅ Ȅ Ȇ ry and Dm dm Ȅ ȅ Ȥ ȅ Ȥ ȅ ȤȄ Ʉ Ʉ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm dam Ȇ ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm da ȥ dm Ȅ ȅ ȅ ȅ ȤȄ Ʉ Ʉ  Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ da da da dm dm dm dm dm dm dm dm Ȇ Ȅ Ȅ I'm da ȥ da ȥ da ȥ da ȥ .

dm Ȇ Alto Bar. ɚ ɚ ɚ 28 șșș șșș șșș hang Ȅ in Sop. ɚ ɚ ɚ 24 șșș șșș șșș hang Ȅ ȄȄȄȄ Ȅ Ȅ Ȅ in on a mo ment of truth 25 Sop.V. dm Ȇ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ on a mo ment with you 29 Alto Bar. ɜ șșș ȥ dm da Ȅ ȅȤ ȅ ȤȅȤ Ȅ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ  Ȥ   Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ   da da da dm dm da dm dm dm da dm ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm m da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ȥ  Ȥ  ȤȤȤȤ Ȥ  Ȥ   da dm da ȥ dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅ Ȥ ȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ . ɚ ɚ ɚ 31 șșș șșș șșș Sop. Ȇ Ȇ dam ȥ the Ȅ Ȅ ȅ edge Ȇ Ȇ the ȤȤ ȥ 32 edge Ȧ Ȧ da the Ȅ Ȅ ȅ edge Ȧ Ȧ da the ȤȤ edge 33 Ȧ Ȧ Ȧ da da I'm ȤȤȤ Ȥ Ȧ Ȧ on the edge 34 Ȇ Ȇ Dm da da ȕ of dm Ȇ da ȄȄ glo Alto Bar. ɜ șșș ȥ m da Ȅ Ʉ  Ȥ da dm Ʉ Ʉ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ     Ȥ  Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ    da da dm dm da da da dm dm da Ȇ Ȇ I'm Ȇ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ on the edge 30 Ȇ ȅ the Dm Ȇ Ȅ Ȅ ȅ edge the ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm Ȅ ȅ Ȥ ȅ Ȥ ȅ Ȥ Ȅ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ Ȥ Ȥ edge da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm V. ɜ șșș ȥ m da Ȅ Ȥ Ȥ Ȥ Ʉ Ʉ     ȅ ȅ ȅ Ȅ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm dm dm dm dm da Ȇ Ȇ out dm Ȇ ȄȄȄ Ȅ on the edge 26 dm da da ȥ da ȥ dm dm da ȥ dm dm Ȅ Ʉ Ȥ da ȥ dm dm dm dm dm dm ȅ ȅ ȅ Ȥ ȤȤȤ Ȥ Ȥ   da da Ȇ Ȇ dm ȥ da ȥ da ȥ dm Ȅ Ʉ Ȥ Dm Ȇ ȕ of dm Ȅ ȅȤȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ ȄȄ glo 27 ry Ȅ Ȅ Ȇ Ȇ and I'm dam da ȥ dm dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ dm Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ   Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤȤȤȤ da da da dm Ȇ ȄȄ da ȥ dm dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ V.

dam Alto Bar. 39 ȇ ȅ ȅ ȅ 40 Nj Ȕ A Pull Ȅ Ȅ Ʉ no on ther your ȃ shot shades Sop. Ȇ dm dm Alto Bar. dm ȅ Ȅ Ȅ Ȅ  o in ther the da side flame Alto Bar. ɜ șșș ȥ ȅ ȥ ȅ ȅ to to da ȅ ȥ Ȅ ȃ Ȅ Ȅ ȋ da dm Ȅ Ȅ night night 42 yeah yeah ȅ ba ba dm da ȥ Ȅ ȃ Ȅ Ȅ ȅ ȋ Ȥ ȥ Ȥ ȣ Ȥ ȫ ȅ Ȅ by by da ȫ Ȥ ȣ Ȥ Ȥ ȥ ȅ ȥ ȫ Ȅ Ȅ 43 to to night night yeah yeah ba ba by by da ȥ Ȅ ȫ Ȥ ȫ ȃ Ȅ Ȅ dm dm da Ȥ ȋ ȃ Ȅ Ȅ ȣ Ȥ Ȥ ȣ Ȥ Ȥ ȅ ȥ ȅ da ȥ ȅ ȥ Ȅ ȫ Ȅ da ȥ Ȅ ȫ Ȥ ȫ ȃ Ȅ Ȅ dm ȅ Ȥ ȋ ȃ Ȅ Ȅ ȣ Ȥ Ȥ ȣ Ȥ Ȥ . ɜ șșș ȥ dm da 38 Ȅ ȅ Ȥ ȅ Ȥ ȅ Ȥ Ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ     Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ da da da dm dm dm dm Ȇ Ȅ Ȅ I'm 36 hang Ȥ Ȇ in Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ on a mo ment with you. ɜ șșș ȥ dm da Ȅ Ʉ Ȥ da dm ȅ  Ȥ Ȥ  dm da da ȥ dm ȅ  Ȥ Ȥ  dm Ȇ da da ȥ dm ȅ Ʉ  Ȅ ȅ Ȥ Ȥ  Ȥ ȥ   dm dm da ȥ dm ȥ ȅ ȅ ȅ ȥ ȥ ȅ ȥ ȅ Nj ȅ Dm da ȥ ȅ Nj ȅ  ȥ ȥ ȥ Nj ȥ Ȅ ȥ Ȅ ȅ ȅ ȅ ȥ ȅ ȃ Ȅ Ȅ be 'cause da fore I'll ȫ Ȥ ȅ Ȅ Ȅ ȋ Ȥ ȋ Ȅ ȫ da ȣ Ȥ Ȥ ȃ Ȅ Ȅ ȣ Ȥ Ȥ  ȃ Ȅ Ȅ dm Ȅ Ȅ we be V. ɚ ɚ ɚ 41 șșș șșș șșș kiss dan Ȅ the cin Sop.V. 37 Ȇ ȇ Ȇ dm dm da da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm m da ȥ dm ȅ Ȥ  Ȥ Ʉ    Ȥ  ȅ Ȥ ȅ Ȅ Ȥ Ȥ Ȥ   da da dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm Ȅ ȅ  ȅ Ȅ Ʉ ȅ Ʉ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm V. șșș Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȅ ɚ ɚ ɚ șșș șșș I'm on the edge with Ȅ ȅ you. ɚ ɚ ɚ 35 șșș șșș șșș ry Ȅ Ȅ Ȇ Ȇ and Sop.

Alto șșș ɚ ɜ șșș ȇ șȇ Ȇ I'm ȅ ȅ ȅ 3 gon na 52 run Bar.V. Sop. Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ ȅ Ȕ ȄȄ Ȅ  Ȅ Ȅ  to to the edge 53 ȤȤȤȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ ȅ Ȅ Ȅ  you ȤȤȤȤ ȤȤȤ Ȥ Ȅ ȃ Ȅ Ȅ Ȅ ȃȄȄ ȫ ȫ ȅ ȅ fall da V. ɚ ɚ 44 șșș șșș Ȕ Dm Sop. șșș ɚ ȅ ȅ Ȅ ȫ It's dm da da șșș Ȇ Alto șșș ɚ ȅ ȅ Ȅ ȥ ȥ ȫ ȫ Ȥ ȋ ɜ șșș ȥ ȥ Ȥ ɚ ɚ 51 ȃ Ȅ ȄNj to dm ȅ feel ȋ ȅ ȃ Ȅ ȄNj ȣȤȤ ȣ Ȥ ȤNj ah ȇ ȇ ȇ the rush ȇ ȇ ȇ to push dan ȇ ȇ Ȇ ȋ ger Bar. ɜ șșș ȥ ɚ 47 ȅ ȥ ȅ the sn't edge hurt ȅ ȥ da ȫ Ȅ of 'cause ȥ ȅ ȅ 3 hard da Ȅ ȋ Ȥ ȋ da ȃ Ȅ Ȅ dm some ev thing 'ry fi bo Ȅ ȫ Ȥ Nj 48 ȃ Ȅ Ȅ ȅ ȣȤ Ȥ ȥ   dm ȅ nal dy Ȅ Ȅ Ȅ ȅ  we knows da ȅ call my life name ȣȤ Ȥ ȥ Ʉ ȅ Ȅ   ȅ 49 ȅ ȥ da Ȅ ȃ Ȅ Ȅ ȋ da dm to to Ȅ Ȅ night. night 46 ȇ dm ȥ Ȇ Ȅ ȃ Ȅ Ȅ ȋ ȣ Ȥ Ȥ Ȥ ȫ ȅ Ȥ ȣ Ȥ Ȥ ȫ Ȕ Ȅ Ȅ Ȅ the 50 ȅ ȅ Ȅ ȃ Ȅ Ȅ ȥ ȥ ȫ ȣ Ȥ Ȥ ȫ Ȥ da ȅ da ȫ Ȅ ȃ Ȅ Ȅ da dm ȥ ȥ Ȥ ȣ Ȥ Ȥ ȋ ȫ ȅ Ȅ ȅ Ʉ Ȅ Ȅ ous V. ȇ ȇ Ȥ ȤȤȤȤȤȤ Ȥ Ȥ ȤȤ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ ȇ ȇ back ȇ ȇ with Ȕ where we  Ȅ Ȅ Ȅ  can 54 both da ȇ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȅ ȅ ȅ ȅ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ ȅ ȅ o da ȅ ȅ ver da ȅ ȅ in . Alto șșș ɚ ȅ I'm It Ȅ Ȅ ȃ ȃ Ȅ Ȅ Ȅ Ʉ Ȅ on doe da 45 Bar. șșș șșș Sop.

ȋ ɜ șșș Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ ȥ Ȗ da Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ ȄȄ ȅ Ȗ ȅ ȋ ȅ ȋ Ȗ ȤȤȤ Ȥ on the edge 57 Ȇ Ȇ ȕ of Dm dm Ȅ ȅ Ȥ ȅ Ȥ ȅ ȤȄ Ʉ Ʉ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ ȄȄ glo 58 Ȅ Ȅ Ȇ ry and dam Ȇ ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm da ȥ dm Ȅ ȅ ȅ ȅ ȤȄ Ʉ Ʉ  Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ da da da dm Ȇ Ȅ Ȅ I'm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm V. Ȇ Ȅ Ʉ  Ȥ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ on a mo ment with you 64 dm da Alto Bar. Ȇ dm Alto Bar. ɜ șșș ȥ m da dm Ʉ Ʉ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ     Ȥ  Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ    da da dm dm da da da dm dm Ȇ Ȇ I'm Ȇ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ on the edge 65 dm Ȇ ȅ the Ȇ Ȅ Ȅ ȅ edge the Dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm Ȅ ȅ Ȥ ȅ Ȥ ȅ Ȥ Ȅ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ Ȥ Ȥ edge da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm . ɚ ɚ ɚ 63 șșș șșș șșș hang Ȅ in Sop. ɚ ɚ ɚ 55 șșș șșș șșș love ȧ 56 Sop. dm Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ ȄȄ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ Ȅ ȄȄ da dm da dm da dm da Ȗ da I'm Alto Bar. ɜ șșș ȥ m da Ʉ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   Ʉ Ʉ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ ȤȤȤ     Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ   da da da dm dm da da da dm dm dm dm dm Ȇ Ȇ out Ȇ ȄȄȄ Ȅ on the edge 61 dm Ȇ Ȇ Ȇ ȕ of Dm da ȥ da ȥ dm dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅȤȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ ȄȄ glo 62 ry Ȅ Ȅ Ȇ Ȇ and I'm dam da ȥ dm dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ dm Ȅ ȅ ȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ   Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ da da da dm Ȇ ȄȄ da ȥ dm dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ V. ɚ ɚ ɚ 59 șșș șșș șșș hang Ȅ ȄȄȄȄ Ȅ Ȅ Ȅ in on a mo ment of truth 60 Sop.V.

dam Ȇ Alto Bar. Ȇ Ȇ dam ȥ the Ȅ Ȅ ȅ edge Ȇ Ȇ the ȤȤ ȥ 67 edge Ȧ Ȧ da the Ȅ Ȅ ȅ edge Ȧ Ȧ da the ȤȤ edge 68 Ȧ Ȧ Ȧ da da I'm ȤȤȤ Ȥ Ȧ Ȧ on the edge 69 Ȇ Ȇ Dm da da ȕ of dm Ȇ da ȄȄ glo Alto Bar. ɚ ɚ ɚ 74 șșș șșș șșș Ȅ ȄȆ ry and I'm Sop. ɜ șșș ȥ dm da Ȅ ȅȤȅȤȅȤȄ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ Ȥ      Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm dm da da da dm dm dm dm dm dm dm dm Ȇ ȄȄ 75 hang Ȅ ȄȄȄȄ Ȅ Ȅ Ȅ in on a mo ment of truth 76 Ȇ Ȇ Ȇ out dm Ȇ ȄȄȄ Ȅ on the edge 77 dm da da da ȥ da ȥ da ȥ m da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm dm da ȥ dm dm Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ   Ȥ  ȤȤ Ȥ ȤȤȤȤ    da dm Ȇ Ȇ Ȇ ȕ of Dm da ȥ dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅ ȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ ȄȄ glo da ȥ dm dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ . ɜ șșș ȥ dm da Ȅ ȅȤȅȤȅȤȄ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ Ȥ      Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm dm da da da dm dm dm dm dm dm dm dm Ȇ ȄȄ 71 hang Ȥ ȤȤȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ in on a mo ment with you. 72 Ȇ Ȇ Ȇ I'm dm Ȇ ȤȤȤ Ȥ on the edge 73 dm da da da ȥ da ȥ da ȥ m da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm dm da ȥ dm dm Ʉ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ  Ȥ  Ȥ ȤȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ   da dm Ȇ Ȇ Ȇ ȕ of Dm da ȥ dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅ ȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ ȄȄ glo ȥ dm dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ V. dam Alto Bar. ɚ ɚ ɚ 70 șșș șșș șșș ry Ȅ ȄȆ Ȇ and I'm Sop. ɚ ɚ ɚ 66 șșș șșș șșș Sop. ɜ șșș ȥ dm da Ȅ ȅȤ ȅ ȤȅȤ Ȅ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ   Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ  Ȥ  ȤȤ Ȥ Ȥ   da da da dm dm da dm dm dm dm da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm m da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ȥ  Ȥ  ȤȤȤȤ Ȥ  Ȥ   da dm da ȥ dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅ Ȥ ȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ V.V.

ȇ ȇ ȧ ȧ da ȥ dm dm dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ da ȥ .V. 88 Ȇ Ȇ ȇ Ȇ 89 I'm dm ȥ da ȥ da ȥ m da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm dm da ȥ dm m Ȅȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ  ȤȤ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ Ȥ ȤȤ ȤȄ Ȅ ȅ on the edge with you. Ȇ Ȇ dam ȥ the Ȅ Ȅ ȅ edge Ȇ Ȇ the ȤȤ ȥ 83 edge Ȧ Ȧ da the Ȅ Ȅ ȅ edge Ȧ Ȧ da the ȤȤ edge 84 Ȧ Ȧ Ȧ Ȅ Ʉ Ȥ da da I'm ȤȤȤ Ȥ Ȧ Ȧ on the edge 85 Ȇ Ȇ Dm da da of dm Ȇ da ȄȄ glo Alto Bar. dam da Alto Bar. ɚ ɚ ɚ 78 șșș șșș șșș ry ȄȄȆ Ȇ and I'm Sop. ɜ șșș ȥ da dm dm dm dm dm dm dm dm ȄȅȤȅȤȅȤȄ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ       Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da dm dm da da da dm Ȇ ȄȄ 79 hang Ȅ ȄȄȄȄ Ȅ Ȅ Ȅ in on a mo ment with you 80 Ȇ Ȇ Ȇ I'm dm Ȇ ȄȄȄ Ȅ on the edge 81 dm da da da ȥ da ȥ da ȥ m da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm dm dm dm dm Ȅȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ  Ȥ  Ȥ ȤȤȤ  ȤȤȤ    da dm Ȇ ȅ the Dm Ȇ Ȅ Ȅ ȅ edge the da ȥ da ȥ da ȥ da ȥ dm dm Ȅ ȅ Ȥ ȅ ȤȅȤ Ȅ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da da dm Ȇ ȤȤ edge da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm da ȥ ȕ da ȥ dm V. ɜ șșș ȥ dm da Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ  ȤȤ Ȥ Ȥ   da da da dm dm da dm dm dm dm da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm m da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm da ȥ da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm dm dm ȅ ȅ ȅ    Ȥ  Ȥ ȤȤȤȤ da dm da ȥ da ȥ da ȥ dm Ȅ Ʉ Ȥ dm Ȅ ȅ Ȥ ȅȤȅȤȄ Ʉ Ʉ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   dm da ȥ dm dm da ȥ dm dm dm dm dm da ȥ da ȥ V. ɜ șșș ȥ da dm dm dm dm dm dm dm dm Ȅȅ ȅ ȅ Ȅ Ȅ ȅ ȅ ȅ Ȅ Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ  Ȥ Ȥ Ȥ  Ȥ Ȥ Ȥ  ȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ    Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ Ȥ   da da dm dm da da da dm da Ȇ ȄȄ 87 hang Ȥ ȤȤȤȤ Ȥ Ȥ Ȥ in on a mo ment with you. ɚ ɚ ɚ 86 șșș șșș șșș ry ȄȄȆ Ȇ and I'm Sop. dam da Alto Bar. ɚ ɚ ɚ 82 șșș șșș șșș Sop.