29

=

i

linii

Punctele 5, 1'0, 12, 19 qi 17 se unesc printr-o linie ugor curbatd. iar punctele 22, 21 gi 20 se unesc de asemenea tot printr-o linie curbd. I 1- 23 = 3 cm - cotd fixd.
Punctele

28:
dsurat

9 qi 23 se unesc printr-o dreaptd.

16=
mdsut.

19-27: I cm -

2-21 = 1.5 cm - cotd fix6. = 1.5 cm - cotA fixa. I 3-26 = 1.5 cm - cotA fixa.
15-25 coth fixd. Pentru a se da forma de croit a dosului de mAneci se traseazl din punctul -J o iinie curb6. care lamijlocul diitanlei 2-23 t,afi tangentd la orizontala 2. Aceastd curbi se ridicd Ei trece in continuare pe ldnga dreapta 9-23 pind la orizontala 1. Aici se va aplica mdsura de la piept gi spate din punctele 29, 13, 15, 16 cu plus I cm. Punctul de rndsurd a dosului de mdnecl (orizontala 1) se unegte cu punctul 27 printr-o linie uqor curbatd care va trece qi prin jumdtatea distantei dintre punctele I 7-27. Punctele 26, 25 gi 2/ se unesc printr-o curbd paraleld cu cea de la fafa de mdneci.

za

linii
cu cu

:i/
3-6

printr-o

ei5
lei lei

I0.12. ADAPTAREA TIPARELOR DE BAZA LA MODELUL ALES
cu cu cu

i /

qi linuta ricqoratb traseazd

Prelucrarea tiparelor dupd modelul ales presupune aplicarea unei game foarte largi de solu$i corespunzdtoare multiplelor gi variatelor fonne pe care le imbracd fl uctualiile modei. De asemenea. dacd pentru construc{ia tiparelor de bazia exista reguli precise care se stabilesc in func$e de corp gi dimensiunile sale. prelucrarea tiparelor de bazl peltru modelul ales se axeaz[ pe experien{d. pe cunogtinfe dobdndite in specialitate qi mai pulin pe reguli prestabilite. Pentru a se realiza tiparul dupa modelul ales sunt necesare mai multe elemente care concurdla realizarea acestuia. Tin6nd seama de faptul cd linia rnodei curente aduce intotdeauna nouteti in materie de imbrdcdminte. care se referd la corpuri cu conformalie supld sau corpolentd. in func{ie de aceastd confonnalie se stabilegte genul de imbrdcdminte qi se alege cel mai ar,'antajos model. Pentru conformalii suple se pot adopta modele mai ample cu o lejeritate mai mare. utilizdnd unele tdieturi pe linie verticald cdt qi orizontald. La conformaliile cu forme pline, modelele se vor alege in aEa fel incdt si avantajeze.silueta. Se va prefera linia ugor ajustatd pe corp. In cazul gAtului scurt se vor evita gulere mari. In general, linia supl6 clasicd, uqor lejerd sau cu cupe asimetrice imbracd cu succes o formi mai plind, pe c6nd la o siluetd supld va avea mare succes adoptarea genului sportiv cu accentuarea elementelor moderne, in func$e de moda curentd cum ar fr: revere, gulere. buzunare, cupe indraznele subliniate cu tighele de efect. cordoane. in toate cazurile. pe lAnga elementele principale privind imbrdcdmintea unui corp, se va avea in vedere intotdeauna v6rsta cu preten{iile specifice acesteia.
319

ate.

tului.

ie

unesc

emicerc,

destinat cu prioritate tineretului.30. Pe linia um6ru. conform schilei c. Acelagi procedeu se va aplica gi la spate. permei Fig.Man .29. PlAtcile au o fornd de unghi.'_ formarea pldtcilor. clapele la buzunare.Fig. Pardesiu irnpermeabil cu rn$neci chimono Cor muite d se adau.- cesare c Pen spate ct succesit Pac repartiz figura 10. se va suprapune circa I cm.2. Frelucrarea tiparului se realizeazi confonn schilei din figura 10. Tiparul de pardesiu cu mdneca din doub bucafi. se poate adapta cu ugurin{d la tiparul de pardesiu cu m6ne. 320 -Ia -la -la 21 . _ Se suprapune tiparul fefei de mAnec5 la tiparul de piept gi se r. Fig.ata rotund. Colgui platcii din spate se tennind in faldul dr-i'r fonnat pe cusdtura de mijloc a spatelui. -pi -pi -pr - 11] 10. atet in faqa cAt gi in spate: in fald plAtcile t. Din punctul de montare a rndneciior se vor trasa linii orizontale pen:. 10. atAt la piept cAt Ei la spate. Sacou pentru adolescen{i t0 10.28). monl. Sac Acest rnodel.12. sustinut pe linia taliei de un cordon (fig. 10. Sacou pentru adolescen(i. prezintd o fbn-n5 lejera qi e. 10.. Tipar de sacou pentru adolescenti. 10.29.: meazd. 10.'a avea ::vedere ca punctul de montare a mdnecii cu pieprul sd coincidd.28.12.1. avdnd cusdtura pe mijlocfegei de mdnecd.

dos de guler. fEra montarea mAnecilor: . croitorului .Manualul 321 . Sacoul se courpllne din mai multe detalii principale: piep{i.30.Fig. coasere.pAna la proba l: * pdnd la ploba a II-a: . Pentru executarea sacoului pAnd la proba I este nevoie nurnai de piepli Ei spate care au suportat operaliile de pregatire. [esdturd pentru buzunare r.13.1.13. cdlcat.pdna la aspect gata.i cbptugeald. 10. astfel: :i din 21 la magina unde se executd toate cusdturile rnecanice (tighelul): la executat cusdturi manuale: la calcat interfazic.montarea mdnecilor qi executarea eventualelor retugt-u'i. I'EHNOLOGTA $i este CONFECTIONARII IMBRACAMINTEI 10. mineci. le fordublu ijlocul laneca Confec{ionarea sacoului pAnI la proba l. Procesul tehnologic de confecfionare a sacoului Sacoul se confeclioneazdin patru etape succesive gi anutne: . clape de buzunare qi furniturile necesare ca: pdnze de intdriturd. ar dnd umrdtoarea succesiune: vea in r6rului pentru Pachetul cu detaliile produsului se desface de cdtre geful de echipd qi repar1''izeazd pe se locuri de muncd. I-a aceste detalii principale se adauga gi alte detalii: bizeli. 10. Tipar de pardesiu impermeabil cu mAneci chimono. guler. spate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful