1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1.

Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa

Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale. Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de

management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului. Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a

transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de

transport cu sistemele de transport internaţionale; - emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport, precum şi pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport; - emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate; - organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori; - emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; - emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; - emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; - acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii; - aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României; - asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; - aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte; - exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi; - acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti; - stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant; - asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

în apele naţionale navigabile. Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri. Transporturile în interes public. iar pentru transportul de mărfuri. altele decât cele în interes personal. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează. Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. printr-un document specific de transport. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice. cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. se autorizează de către Ministerul Transporturilor. pe moduri de transport. precum şi transportul în folos propriu. . în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie.anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice. pentru transportul de persoane. Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. pe baza unui contract de transport. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. contra plată. indiferent de pavilionul acestora. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. autorizaţi de Ministerul Transporturilor. iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. denumite şi transporturi publice.supraveghează navele. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate.. .

B. auto. în temeiul unui contract de transport. taxiuri). vagoane). cand transporturile au punct . b) transporturi de persoane. calatori şi bagaje. f) combinate (cale ferata-auto. Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate. electrice. c) transportul de informatii.transporturi de peage. Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. suspendate). care variază de la o categorie la alta. Dieselelectrice. Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri). b) rutiere (auto si tractiune animala). b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). D. Transporturile pe cale ferată. C. b) in afara strazilor (metrou. funiculare etc. cale ferata. troleibuz.Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. Diesel. 1. auto-naval etc.transporturi in trafic international de tranzit. cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai. . d) aeriene (aeronave). Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie.). navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate).2. cărora le revine obligaţia.). e) speciale (conducte. Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local). de a deplasa in spaţiu mărfuri. Dupa asezarea cailor de transport. care la randul lor pot fi: . c) navale (maritime si fluviale).

contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari. F. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor". insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin.transport in interes propriu. Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport. marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop. CONTRACTUL GENERALE DE TRANSPORT – ASPECTE 2. . 1475. transportator sau caraus). In functie de interesul social: . de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport.1. sau sa transporte. in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif). E. Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii . Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate. Potrivit codului civil. intr-un anumit termen.transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport. sa transporte pana la destinatie. cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport. 2. potrivit art. Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. fiind reglementat in art. calatorii si bagajele lor.de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. b) transporturi in trafic combinat. fiind exonerati. pazeasca si sa elibereze destinatarului. 1410-1490. se obliga.

in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. in art. expres sau tacit. sub denumirea de contract de incheiere. forta majora sau cazul fortuit. Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare.ca institutie juridica . iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport. b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice. 413-441. autonom si de sine statator. se aseamana cu elementele specifice altor . dreptul autonom al destinatarului. Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport . el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala deplasarea obiectului transportului . cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil.trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar. Contractul de transport este un contract unitar. de exemplu. care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii.. raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului. In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. in individualitatea lor. fiecare cu efectele ce-i sunt proprii.2. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. caz in care activitatea. in art. fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. care au la baza un alt contract: de furnizare. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport. raspunderea carausului.ceea ce confera o figura juridica proprie. in continutul caruia se imbina elemente care. cu caractere distincte. ele isi mentin aplicabilitatea. 557600. 2. de vanzare-cumparare etc.din motive neimputabile lor. Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887.

Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. in nume propriu. Deci. Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport. depozit). ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. de locatiune de lucrari. dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie. transport Caracterele juridice ale contractului de Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati. dar pe seama expeditorului. de marfuri. intocmirea formalitatilor necesare etc. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta. iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite . nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri.). Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare). bagaje si mesagerii). 2.contracte (de antrepriza. sa incheie cu un caraus. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie. aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor.3. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori.

deoarece pentru incheierea sa valabila. deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate. deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printrun inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). Indiferent de felul sau. deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana. consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus. d) Contractul de transport de marfuri. Pozitia destinatarului in contractul de transport . in principiu consensual. sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. 3. contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. o contraprestatie.(feroviar. Astfel. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente. fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). in schimbul obligatiei asumate. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie). 2. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos. nefiind susceptibile de negociere. Contractul de transport este un contract cu titlu oneros.4. Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. cu exceptia celui maritim. c) Contractul de transport de persoane este un contract. rutiere-auto sau hipo-aerian. iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. 2. pe apa). are un caracter real.

Dar acestea sunt doua situatii distincte. motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. obisnuit. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus). se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. moment pana la care expeditorul are dreptul. atunci destinatarul. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. c) de asemenea. in practica.Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. poate deveni numai titular de drepturi. de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. de a dispune de marfa. in dreptul roman. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. adica il accepta. deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva. deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. ceea ce contravine situatiei reale. In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului. drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului. tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. Potrivit altei opinii. adesea. in baza aceluiasi . dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa. desi nu este parte in contract. Astfel. ca de exemplu. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul.

privitor la . desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului. conform careia. 31/1954. dreptul de a actiona pe caraus. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport. pozitia suigeneris. prin ea. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. pe deplin. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul. din Decretul nr.contract de transport. alin.5. acesta s-ar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport.1. pozitia destinatarului in contractul de transport. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. Tinand seama de aceste deosebiri. in principiu. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil. potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca n-ar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi. 2. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. 2. 1. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ. Potrivit art. expeditorul nu ar mai avea. partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina.5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu. 5.

iar pentru expeditor (calator).persoanele fizice si persoanele juridice. bagajele sau calatorii. de exemplu. capacitatea de exercitiu. . care. fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului. . Deci. Consimtamantul ca element al vointei juridice. ca toate exceptiile este de stricta interpretare. precum si obiectul acestor prestatii. sa incheie. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: . Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii . adica in prestatia sau prestatiile respective. in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea. alaturi de cauza. B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. tutore). insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti.sa emane de la o persoana cu discernamant. pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa. incapacitatea reprezentand exceptia. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport. Pentru a fi valabil. orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si. Obiectul contractului de transport consta in prestatiile.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice.sa nu fie alterat de vreun viciu. Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi. . contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. prin care se intelege fie transmiterea unui drept.sa fie exteriorizat. reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic. de a plati taxa de transport. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere). consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. in afara de cazurile prevazute de lege. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic. de asemenea.

contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor. legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. scrisoare de . care este motivul determinant al asumarii obligatiei. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem. Astfel. obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). sa fie in circuitul civil. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract. mediat al consimtamantului. continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale.contractului) constand in urmatoarele: sa existe.6. cu exceptia celui maritim. sa fie posibil. cel ce se obliga sa fie titularul dreptului. In cazul contractului de transport de marfuri. el avand astfel un caracter real. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. subiectiv si variabil de la un contract la altul. comuna partilor. prin simplul acord de vointa al partilor. de regula. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza. sa fie determinat sau determinabil. ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga. insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura. sa fie licita si morala. 2. Forma contractului Contractul de transport se incheie. va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. cat si scopul indirect. etc. iar uneori. bilet sau legitimatie de calatorie. sa fie reala si nu falsa. Cauza in contractul de transport trebuie sa existe. in cadrul aceleiasi categorii). Forma.).

partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe. energia si amortizarea mijloacelor fixe. pentru prestatia executata de transportator. coletarie etc. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate.. magazinajul. asa cum se impune in conditiile economiei de piata. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. continutului contractului de de transport auto si conosament in expeditie se intocmeste un singur care face dovada incheierii si a transport. calatori. Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor. materializata in taxa de transport. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. In cazul transportul de marfuri. greutatea. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari. desi distantele sunt mai mari. ci nu exista transport in nici un fel. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti. scrisoare transportul maritim. 2. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. desi distantele sunt . calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. Dupa cum s-a precizat. Pentru fiecare document de transport. Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri.7. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. transbordarea. care cuprind norme cu caracter imperativ. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata. bagaje. Uneori sunt fixate taxe reduse. pentru combustibil. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. capacitatea mijlocului de transport.transport aerian. avizarea etc. In lipsa sa.). fixandu-se in kilometri si zone.

creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului). 2. cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. Potrivit dispozitiilor Codului civil. drept urmare. atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. cu doua exceptii: . pentru avaria ei. iar pentru a fi exonerat de raspundere. regula generala este existenta prezumtiei de culpa. ce nu pot fi inlaturate. partile putand deroga de la ele. cazului fortuit sau fortei majore. b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor. fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. 417 Cod comercial orice conventie a . Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii. este asimilata fortei majore. pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport.8.mai mici. dupa caz. Evenimentele atmosferice. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului.conform art. "francata" sau "transmisa". carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa. sunt cauze straine imprevizibile. Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert. Ca orice raspundere contractuala. debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport.

436 si art. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament. 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . 506 din Codul comercial.conform art. obligatiile carausului fiind relativ aceleasi. In toate categoriile de transport: auto. 425. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului. feroviar. contra unui preţ. TRANSPORTURILE FEROVIARE 2. Conform art. Acorduri etc. art. aerian si naval.COTIF din 1980. 432-433. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi. Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2. art.1. potrivit art.partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. . 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora. Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. In cazul transporturilor maritime. nici raspunderea a nu poate fi diferita. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise . Convenţii. 417419. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată. 427-430. art.

el este în trafic direct combinat. neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. deci are un caracter sinalagmatic. deci este şi un contract oneros. . 2. precum şi de la personalul de tren. în condiţiile stabilite de calea ferată. Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa. de la agenţi autorizaţi. fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care s-a obligat. ca de altfel orice alt contract.călătorului. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii.3. Contractul de transport de călători pe calea ferată are. Totuşi. Legitimaţia de transport confirmă. Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată. Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii.prin încheierea sa.se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. deci are un caracter consensual şi bilateral. Contractul de transport de călători pe calea ferată este . absenţa. . iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite. Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată. Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. încheierea şi conţinutul contractului de transport. şi anume: . Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii. el este în trafic direct simplu.prin încheierea sa. până la proba contrară.2. caz în care transportul este un trafic direct. se nasc obligaţii pentru ambele părţi. în condiţiile legii. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie. 2. propriile trăsături caracteristice. agenţii. totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem).

care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare.COTIF . De asemenea. Legitimaţia este eliberată pentru . contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. pentru care nu se cere un loc separat. care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract. situate pe teritoriul statului român. încetare etc. fără legitimaţie de călătorie. bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor. Pentru a putea încheia un astfel de contract. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga.reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. 431-441 „Despre contractul de transport” şi art. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. Dreptul civil. precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art.4. 592-600 „Despre călători”). Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi. precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie. Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna .din 1980. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil. călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină. făcându-se apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. se transportă gratuit. Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. 2.

trenuri de persoane. indicarea staţiei de plecare ..legitimaţie cumpărată în staţia C.legitimaţie cumpărată în tren.legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj.R. Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată. Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător. poate călători numai pe parcursul. tariful. bine determinate. în clasa şi la data indicată în contract. .F.trenuri rapide şi exprese. clasa.destinaţie şi una intermediară (via). b) călătorie în grup.F.trenuri accelerate. Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie. . c) serviciile (diferenţa de clasă.6. c) călătorie în circuit. d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie. care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj. Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria.5. . cu un tren şi pe o rută. d) călătorii în condiţii speciale.R. 2. de la staţia de plecare până la cea de destinaţie. cum ar fi: . datele de valabilitate (anul.trenuri special comandate etc. . Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C. ziua. Modificarea contractului de transport persoane. luna. .trenuri intercity.R. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport. . 2. timpul).) oferite de acelaşi rang de tren. numărul şi timbrul sec C.F. . Călători.transportul călătorului. b) rangul de tren folosit şi anume: . vagoanele de dormit etc. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală.

fără plată. Transportator . iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare. în normele uniforme privind transporturile. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii.prin întârzierea.o clasă superioară. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate. vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. cu trenuri suplimentare. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. 2. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente. calea ferată . călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. cu primul tren în circulaţie. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. care poate folosi: .o clasă inferioară. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. fără a percepe noi tarife. la orice staţie de parcurs. necuprinse în mersul trenurilor. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract.Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. sau la conducătorul de bilete. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. Călător. . pe aceeaşi rută sau pe altă rută. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei. după caz. o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia. Când din cauza întârzierii trenului.

pe cât posibil.să nu ia în vagonul de călătorii animale. Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări . Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon. 2. fiscale şi administrative. . clasa şi serviciul utilizat. păsările. Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme. Drepturile. pe o anumită rută. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia.va organiza. trenul. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire.F.să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C. călătorul va plăti diferenţa de tarif.R.să respecte prevederile Regulamentului de transport. obţinută conform reglementărilor în vigoare. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari. Călătorul. peştii şi insectele vii. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale. călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie.7. reptilele. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. la cerere. la rândul său are obligaţia: . Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare. în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie. . un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule.

În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. De asemenea. de lucru. unde acestea există. automotorului sau a ramei electrice. . Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren. . pe scări. .lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar. pentru identificare şi sancţionare. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare.deteriorarea vagoanelor. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora. călătorilor li se interzic următoarele fapte: . la solicitarea celui îndreptăţit. . de coletărie. respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului.neeliberarea locului ocupat în vagon.provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale .aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor. Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu. pe tampoane. în timpul staţionării în staţii. . de mesagerie. .exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare. se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători. de intervenţie.urcarea şi călătoria în trenuri de marfă. . aplecarea în afară sau rezemarea de uşi. poştale şi în cabina locomotivei. între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor. . Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. . în vagoane de bagaje. care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie.călătoria pe acoperişul vagoanelor.

dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif. .acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare.transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile. radioactive. otrăvitoare şi rău mirositoare care. . obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători. . restituirea taxei şi întreruperea călătoriei.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife.ferată. împiedicarea liberei circulaţii a acestora.obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru . părţile neputând deroga în alt mod.obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie.prejudicierea intereselor celorlalţi călători.murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului. explozibile. . . . căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: . 2.dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport.8.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. dezlipirea fără drept a afişelor. inclusiv a celor dintre linii. eventual. . inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată. în cazurile prevăzute de lege.dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are. aceştia ar suferi-o. . în termenul stabilit şi în bune condiţii. încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. şi nu răspunde de nici o daună pe care. ca urmare a unor pagube provocate de clienţi. Avânduse în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare. . preţul este stabilit de calea ferată. Drepturile. de nici o natură. nu sunt permise la transport. Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept. .dreptul de a aproba. potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar. .

iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute.desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie.persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului. . Dacă. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei. astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. din cauza întârzierii trenului. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare. călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei. . poate exclude de la transport: . . cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. cu primul tren în circulaţie. în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată.persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament.asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie. în condiţiile legii. pentru care posedă legitimaţie de călătorie. . cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior.R. .F. în condiţiile prevăzute de Regulament. C. fără a percepe noi tarife. pentru legitimaţia de călătorie.obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii. fără plată. unde li se acordă îngrijirile necesare. operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice..

rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului. în legătură cu exploatarea feroviară.9. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. 2. provocată printr-un accident. în condiţiile tehnice existente. produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului. . rezultate din contractul de transport. .9.1. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia.9. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul.dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. pe care operatorul de transport feroviar. de asemenea. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: . administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule.2. Răspunderi.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. 2. Operatorul de transport feroviar este. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. le avea asupra sa.total sau parţial. respectiv când intră sau iese din acestea. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare. victimă a unui astfel de accident. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. 2. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni. Acţiuni. . răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. Reclamaţiile administrative.Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire. sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv.

în scris.pentru călători. . Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată. . acţiunea nu se stinge dacă: . se prescriu: .9. care se naşte din contractul de transport. În caz de rănire. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului. aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie. întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor. 2. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul. Prescripţii. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului.3. . Acţiunile pentru daune-interese.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar. Totuşi. moştenitorilor ei legali. iar în caz de moarte prin accident. Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată.pentru celelalte persoane îndreptăţite. acţiunea aparţine persoanei rănite. ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează.Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar.

prin curse regulate sau neregulate. reglementări aeronautice specifice. şi asigură controlul respectării acestora. Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. prin curse regulate sau neregulate. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite.TRANSPORTUL AERIAN 1. destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. standardele. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor. mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. Aspecte introductive. Conform Codului aerian din 2001. Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice. prin curse regulate sau neregulate. În scopul asigurării siguranţei zborului. încheiat între operatorul aerian şi pasager . eliberată de Ministerul Transporturilor. spre sau dinspre România. bagaje. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. bagaje. mărfuri şi poştă. Transporturile aeriene internaţionale de pasageri. executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. conforme cu reglementările. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate. Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public. Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul. Operatorii aerieni români.

Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice.contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport. . Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. . Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală.sau expeditorul de marfă şi/sau poştă. . operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. a mărfii şi/sau a poştei. Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor. 2. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. să plătească preţul transportului. 1. ele pot numai să adere sau nu.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. Prin contractul de transport aerian. stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este .contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi. Regimul răspunderii operatorului aerian este. pentru transporturile aeriene internaţionale. bagajele. . iar beneficiarul.contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie. care va conţine: . .indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. marfa şi/sau poşta. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat.contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian. fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor.contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului. şi anume: .

Contractul de transport aerian se poate incheia individual. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. cât şi alte norme imperative cu caracter general.1. reglementările Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator. nr. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate. . în conformitate cu prevederile dreptului comun. atunci când nu este reglementat printr-un act special. la cel de destinatie. sa refuze transportul daca: . cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane. Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială. Indiferent de felul cursei. refuza incheierea contractului sau. dupa caz. 3. desi incheiat. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public.G.parte.transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala. care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita. În materie de transport aerian. momentul incheierii fiind. putand. iar pentru transporturile aeriene interne. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului. 107/2000. Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3.

transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori. de a continua calatoria. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. din orice motiv. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. 3. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. aceasta reglementează şi poate limita răspunderea .persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. 1 pct. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. pe un aeroport intermediar. stare psihica anormala. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport. fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia.2.. In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului. 3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. Dacă un astfel de mijloc este utilizat. constatator al contractului de transport. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. la cererea calatorului. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. 1) Potrivit art. Renuntarea calatorului.

transportatorilor în caz de deces sau vătămare. Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. în caz de distrugere. transportatorul . Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100. cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor. În cazul unui bagaj neînregistrat. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. (în art. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art. calităţii sau viciului acestuia. Potrivit art. 21 din Convenţie). pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat. transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa. transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa.000 DST pentru fiecare pasager. dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia. pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus. precum şi în caz de întârziere. inclusiv al obiectelor personale. Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului. Pentru daunele menţionate mai sus. a prepuşilor . cu condiţia ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. 28 din Convenţie).dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. pierdere ori deteriorare a bagajelor. care nu depăşesc 100.

În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară. inclusiv dobânda. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita. bagaje sau mărfuri. 21 şi art. în termen de 6 . în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului.150 DST. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere.sau a mandatarilor săi. Limitele prevăzute la art. Sub rezerva unor prevederi contrare. deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească. Potrivit art. dacă este necesar. cât şi bagajul neînregistrat. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el. achitarea unei sume suplimentare. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant. pierdere. prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. în afara cazului în care pasagerul.000 DST pentru fiecare pasager. cu excepţia cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie. excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces.

cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. 31 din Convenţia arătată). Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. În caz de întârziere. . În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii. 4 din Convenţia de la Montreal. Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. care rămâne supus prevederilor convenţiei. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. 3 şi la paragraful 2 al art.luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. dacă aceasta este ulterioară respectivului termen. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. până la proba contrară. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. pentru bagajele înregistrate.

Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.TRANSPORTURILE RUTIERE 1.I. Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T. menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. 19/1997 privind transporturile. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal.R.R.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. 2. România a aderat la această convenţie în anul 1963. 4. 2 Ordonanţă de urgenţă nr. acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal. . încheiată la Geneva. .I.Hotărârea Guvernului nr. Convenţia T.R. 951/1995. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. la 15 ianuarie 1959. 413-441. Reglementarea transportului rutier. 254/1996 şi al ministrului turismului nr. ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile. 109/2005 privind transporturile rutiere. Astfel de reglementări sunt: 1. De asemenea. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: . 3. Reglementări cu caracter general: Codul comercial prin art.I. Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase. Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T. 1 Ordonanţa Guvernului nr.

proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate. a căror serie va fi menţionată în carnetul T. Organele vamale din ţara de expediere. în mod uniform. Convenţia C. În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr.carnetul T. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare. . pentru Europa (C. din care cel puţin una este ţara contractantă.R). valabil pentru o singură călătorie. scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale. la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O. cu titlu oneros. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr.I. verificând în special starea sigiliilor.R. iar România a aderat la acesta prin Legea nr.M.I.).U.R.R. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule.R. 442/1960. 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968). b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C.I. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră. aplică acestuia sigiliile T. 31/1994.E. care apoi vor fi înlocuite cu altele.M. a fost semnată la Geneva. 451/1972. condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri. după controlul vamal al autocamionului respectiv.R.. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR. Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T.R. Prin această convenţie sunt reglementate. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva. sunt situate în două ţări diferite. d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ. c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A. aşa cum sunt indicate în contract. în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante.N.D. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar.. purtat de conducătorul autocamionului respectiv.).E.I.

cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru. 109/2005 privind transporturile rutiere. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. Aspecte generale privind transportul rutier.U. nr. Activităţile de transport rutier. Dispoziţiile O. . pentru servicii telefonice şi telegrafice.G. nu depăşeşte 3. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea. care. pentru transmisiuni de radio şi televiziune. canalizare. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice.2. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri.5 tone. a căror masă totală maximă autorizată. nr. Prevederile O.U.U.G. inclusiv conducătorul auto. de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere.1. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane. nr. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. prin construcţie şi echipare. Domeniul de aplicare a O. 2. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. inclusiv remorca sau semiremorca. c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare. în condiţii de siguranţă şi calitate.G. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare. a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării.

k) tractoare utilizate forestiere. precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier. Construcţiilor şi Turismului. 109/2005. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora.U. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă. nr. Autoritatea competentă. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. Construcţiilor şi Turismului. exclusiv pentru lucrări agricole şi 2. în sensul O. în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier. h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Ministerul Transporturilor. autoritatea competentă. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier. Ministerul Transporturilor. de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului. bilaterale sau multilaterale. i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării . precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. la care România este parte.2. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere.G. l) vehicule istorice. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Ministerul Transporturilor. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier.

d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere. a consilierilor de siguranţă. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto.acestora. Ministerul Transporturilor. în vederea introducerii acestora pe piaţă. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe. precum şi a instructorilor de conducere . are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. Construcţiilor şi Turismului. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto. conform prevederilor în vigoare. precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor.

precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane. o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale. conform destinaţiei. i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. potrivit reglementărilor în vigoare. n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă. în caz de neconcordanţă. prin inspecţia tehnică periodică. k) elaborează.auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. de reglare. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora. m) certifică sau omologhează. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. controlează. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de . suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. de modificări constructive. în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. în caz de neconcordanţă. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. cu avizul Ministerului Sănătăţii. s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. la producător şi la vânzător. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii. în conformitate cu reglementările în vigoare.

f) transportul rutier specializat .persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri. nr.operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. fără a depăşi teritoriul statului.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor. chiar dacă vehiculul rutier este. sunt definite: a) transportul rutier agabaritic . e) transportul rutier interjudeţean . transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport. pe o anumită porţiune a drumului. d) transportul rutier judeţean . 109/2005. De asemenea. c) transportul rutier în trafic internaţional . 2. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier. Noţiuni fundamentale. transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean. În sensul O. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe. situate pe teritoriul a două judeţe diferite. acestea urmând a fi executate de .U. Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie.3.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite.G. situate pe teritoriul a două state diferite. b) transportul rutier în trafic naţional .operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României.

autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale).U. prin întreprindere se înţelege un operator economic. cu ori fără scop patrimonial. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier. În sensul O. sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. cu ori fără scop patrimonial. indiferent de capacitatea de . prin intermediul unui operator de transport rutier. titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii. cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport. De asemenea. în numele său. contra plată. nr. este permisă pe baza licenţei de execuţie. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier. contra plată. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. persoană fizică sau persoană juridică. 109/2005. inclusiv conducătorul auto. în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. de către operatori de transport rutier. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop.intermediar. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate.G. cu excepţia transportului în interes personal.

beneficiarul transportului. scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii.transport a acestora. Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu. întreprinderea care efectuează transportul. prelucrate sau reparate de aceasta. capacitate financiară şi competenţă profesională. extrase. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. acesta având înscrise date privind expeditorul. Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia. Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. mărfurile sau persoanele transportate. f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii. Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. în cazul transportului de mărfuri. cumpărate sau închiriate ori au fost produse. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în . conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. după caz. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere.

graficele de circulaţie. în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. capacitate financiară şi competenţă profesională. Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier. Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă. prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. acesta fiind accesibil oricărei persoane. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. conform prevederilor legale în vigoare. c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: . pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. 3.anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit. pe perioada sa de valabilitate. Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier. pe trasee specificate. potrivit graficelor de circulaţie. ţinut de autoritatea competentă.

Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul . prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională. pentru perioade succesive de un an. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă.condiţiile de plată şi de angajare. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. emisă de autoritatea competentă. cu valabilitate de 5 ani. care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi. până la expirarea licenţei de transport. Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. dar nu mai mult de 5 ani. Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5.. . licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. în special. şi se păstrează la sediul acestuia. Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii. În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier.

modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere. Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia . pentru fiecare vehicul rutier. 4. dar nu mai mult de 5 ani. Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. emisă de autoritatea competentă. cu valabilitate de un an. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. şi se păstrează la sediul acesteia. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă. cu valabilitate de 5 ani. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă. Pentru a efectua transport rutier în cont propriu.de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia.

c) servicii ocazionale. precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate. perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. o copie conformă a licenţei de transport.1. acordată de autoritatea competentă. pe toată durata transportului. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport.solicitării acordării acestuia. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. 6. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de . propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate. În vederea întocmirii programului de transport judeţean. până la data comunicată de aceasta. b) servicii regulate speciale. pe toată durata transportului. Transportul rutier de persoane 6. Aspecte generale.

asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă. 439/2002. ratificat prin Legea nr. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS). în comun.transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate. dar nu mai mare de un an. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. eliberate de . Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

este bolnav contagios sau în stare de ebrietate. Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului.călătorul (persoană contractantă). se consideră încheiat contractul de transport auto. in funcţie de necesităţi. precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier. În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător. legitimaţie etc. transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. in schimbul platii taxei de transport. cu acest profil. Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie. dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs.). 6. .autoritatea competentă. . insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului. Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie. în condiţiile în care: . adică în momentul utilizării mijlocului de transport. Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.călătorul (persoană contractantă).2. Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. chiar dacă a admis iniţial aceasta. tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători.călătorul (persoană contractantă). Transportatorul poate refuza transportul unor călători. .

.Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale. stabilita pe zone de taxare. potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri. efectuate cu autobuze comandate. calatorului sa nu i se intample nimic. se face tot dupa tariful pe zone. pe timpul calatoriei. sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport. fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. chiar daca numarul de calatori este mai mic. Calculul taxelor in transporturile auto speciale. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). pana la ajungerea la statia de destinatie. Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane. in functie de distanta kilometrica. De asemenea. transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca. Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful