1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1.

Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa

Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale. Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de

management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului. Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a

transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de

transport cu sistemele de transport internaţionale; - emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport, precum şi pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport; - emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate; - organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori; - emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; - emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; - emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; - acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii; - aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României; - asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; - aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte; - exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi; - acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti; - stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant; - asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. printr-un document specific de transport. pe baza unui contract de transport.anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. iar pentru transportul de mărfuri. în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate. în apele naţionale navigabile. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. pentru transportul de persoane. pe moduri de transport. indiferent de pavilionul acestora. se autorizează de către Ministerul Transporturilor. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice. Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri. precum şi transportul în folos propriu. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. contra plată. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie.. iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează.supraveghează navele. . Transporturile în interes public. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. altele decât cele în interes personal. . denumite şi transporturi publice. autorizaţi de Ministerul Transporturilor.

vagoane). e) speciale (conducte. suspendate). c) transportul de informatii. Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie. Diesel. Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. C. Transporturile pe cale ferată. Dieselelectrice. Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur. care variază de la o categorie la alta. b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). f) combinate (cale ferata-auto. cand transporturile au punct . navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate). c) navale (maritime si fluviale).). funiculare etc.transporturi in trafic international de tranzit. care la randul lor pot fi: . transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai. D. auto. cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. d) aeriene (aeronave).). taxiuri). B. cărora le revine obligaţia. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri). Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local). 1.transporturi de peage.Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. b) in afara strazilor (metrou. b) rutiere (auto si tractiune animala). Dupa asezarea cailor de transport. b) transporturi de persoane. troleibuz. în temeiul unui contract de transport. Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate. .2. calatori şi bagaje. cale ferata. electrice. de a deplasa in spaţiu mărfuri. auto-naval etc.

fiind reglementat in art. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza.de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop. In functie de interesul social: . F. sa transporte pana la destinatie. cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport. Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa. in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif). pazeasca si sa elibereze destinatarului. sau sa transporte. b) transporturi in trafic combinat. 1475. Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii . Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport. potrivit art. contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari. intr-un anumit termen. calatorii si bagajele lor. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor".1. E. 2. fiind exonerati.transport in interes propriu. Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate. de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport. insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin. Potrivit codului civil. 1410-1490. CONTRACTUL GENERALE DE TRANSPORT – ASPECTE 2. transportator sau caraus). se obliga. .transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport.

in individualitatea lor. 2. dreptul autonom al destinatarului. Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887. recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. se aseamana cu elementele specifice altor . raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial. autonom si de sine statator. el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala deplasarea obiectului transportului .. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport. in art. fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. raspunderea carausului.din motive neimputabile lor. de exemplu. in continutul caruia se imbina elemente care. in art. fiecare cu efectele ce-i sunt proprii. b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice. In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. sub denumirea de contract de incheiere. Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare.trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar. 557600. de vanzare-cumparare etc. in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. caz in care activitatea. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport. care au la baza un alt contract: de furnizare. Contractul de transport este un contract unitar.ca institutie juridica . 413-441. iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori. cu caractere distincte. expres sau tacit. care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii. ele isi mentin aplicabilitatea. cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil. Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport .ceea ce confera o figura juridica proprie. forta majora sau cazul fortuit.2.

aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor. sa incheie cu un caraus. dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie. 2. iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta.3.). ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie. depozit). in nume propriu. de marfuri.contracte (de antrepriza. Deci. intocmirea formalitatilor necesare etc. dar pe seama expeditorului. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite . Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. transport Caracterele juridice ale contractului de Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati. bagaje si mesagerii). In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare). Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori. Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. de locatiune de lucrari.

consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus. d) Contractul de transport de marfuri. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie). 2. deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printrun inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). 2. o contraprestatie. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. Pozitia destinatarului in contractul de transport . deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana. cu exceptia celui maritim. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos. 3. fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. in principiu consensual. pe apa). deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). Indiferent de felul sau. are un caracter real. Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate. c) Contractul de transport de persoane este un contract. Astfel. Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente.4. in schimbul obligatiei asumate. iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. rutiere-auto sau hipo-aerian. Contractul de transport este un contract cu titlu oneros. deoarece pentru incheierea sa valabila. nefiind susceptibile de negociere.(feroviar.

motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. moment pana la care expeditorul are dreptul. ceea ce contravine situatiei reale. marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. in practica. in baza aceluiasi . Potrivit altei opinii. datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. de a dispune de marfa. deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva. desi nu este parte in contract. adesea. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa. adica il accepta. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus).Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. Astfel. Dar acestea sunt doua situatii distincte. b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul. in dreptul roman. in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. atunci destinatarul. poate deveni numai titular de drepturi. obisnuit. ca de exemplu. c) de asemenea. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului.

potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. din Decretul nr. Tinand seama de aceste deosebiri. partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina. alin. 1. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca n-ar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. Potrivit art. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. in principiu.5. privitor la . Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului. pe deplin.5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT. conform careia. 31/1954. 2. 5. deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. expeditorul nu ar mai avea.1. dreptul de a actiona pe caraus. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. 2. acesta s-ar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. pozitia suigeneris. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ.contract de transport. Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu. desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. pozitia destinatarului in contractul de transport. prin ea. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul.

prin care se intelege fie transmiterea unui drept.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa. precum si obiectul acestor prestatii. fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului. care. Deci. de exemplu. B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii . iar pentru expeditor (calator). bagajele sau calatorii. . consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: . Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi. .sa emane de la o persoana cu discernamant. tutore). de a plati taxa de transport. de asemenea. Obiectul contractului de transport consta in prestatiile. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic. orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si.sa fie exteriorizat. Pentru a fi valabil. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere).persoanele fizice si persoanele juridice. capacitatea de exercitiu. in afara de cazurile prevazute de lege. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport. contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. alaturi de cauza. reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic. adica in prestatia sau prestatiile respective.sa nu fie alterat de vreun viciu. ca toate exceptiile este de stricta interpretare. in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea. insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti. incapacitatea reprezentand exceptia. sa incheie. Consimtamantul ca element al vointei juridice. .

Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem. Forma. sa fie licita si morala. obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). el avand astfel un caracter real. cu exceptia celui maritim. de regula.contractului) constand in urmatoarele: sa existe. cel ce se obliga sa fie titularul dreptului. care este motivul determinant al asumarii obligatiei. 2. sa fie determinat sau determinabil. va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. Cauza in contractul de transport trebuie sa existe. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga. Forma contractului Contractul de transport se incheie. ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor. continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale. in cadrul aceleiasi categorii). sa fie in circuitul civil. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. cat si scopul indirect. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. mediat al consimtamantului.). sa fie posibil. scrisoare de . insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura. iar uneori. In cazul contractului de transport de marfuri. Astfel. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza. etc.6. prin simplul acord de vointa al partilor. sa fie reala si nu falsa. subiectiv si variabil de la un contract la altul. contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor. legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. bilet sau legitimatie de calatorie. comuna partilor.

2. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. In cazul transportul de marfuri. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate.7. desi distantele sunt . Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor.. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri. Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife.transport aerian. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. care cuprind norme cu caracter imperativ. bagaje. ci nu exista transport in nici un fel. scrisoare transportul maritim. pentru prestatia executata de transportator. Dupa cum s-a precizat. greutatea. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei. pentru combustibil. coletarie etc. transbordarea. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. Uneori sunt fixate taxe reduse.). desi distantele sunt mai mari. avizarea etc. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. Pentru fiecare document de transport. fixandu-se in kilometri si zone. capacitatea mijlocului de transport. partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe. In lipsa sa. asa cum se impune in conditiile economiei de piata. continutului contractului de de transport auto si conosament in expeditie se intocmeste un singur care face dovada incheierii si a transport. magazinajul. calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. calatori. materializata in taxa de transport. energia si amortizarea mijloacelor fixe.

conform art. cazului fortuit sau fortei majore. drept urmare. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului. Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport. iar pentru a fi exonerat de raspundere. "francata" sau "transmisa". cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. 417 Cod comercial orice conventie a . Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert. carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa.8. Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii. 2. b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor. creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului). Ca orice raspundere contractuala. debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. regula generala este existenta prezumtiei de culpa. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. ce nu pot fi inlaturate. Potrivit dispozitiilor Codului civil.mai mici. raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. cu doua exceptii: . fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport. partile putand deroga de la ele. pentru avaria ei. este asimilata fortei majore. Evenimentele atmosferice. Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii. sunt cauze straine imprevizibile. dupa caz.

obligatiile carausului fiind relativ aceleasi.conform art. 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . In cazul transporturilor maritime. In toate categoriile de transport: auto. 436 si art. art. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi. Conform art. nici raspunderea a nu poate fi diferita. Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise . cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. Convenţii. aerian si naval. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament. 432-433. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului.COTIF din 1980. 417419. Acorduri etc. . 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. contra unui preţ. carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora. feroviar. 506 din Codul comercial. 425. 427-430.1. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată.partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. art. Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. potrivit art. art. TRANSPORTURILE FEROVIARE 2.

Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa. Totuşi. absenţa. Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată. iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite. Contractul de transport de călători pe calea ferată este . precum şi de la personalul de tren. Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii. totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem). de la agenţi autorizaţi. caz în care transportul este un trafic direct. Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii. el este în trafic direct combinat. se nasc obligaţii pentru ambele părţi.3. Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată.prin încheierea sa. deci este şi un contract oneros. în condiţiile stabilite de calea ferată. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii. Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. şi anume: .călătorului. propriile trăsături caracteristice. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie. încheierea şi conţinutul contractului de transport. fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care s-a obligat. în condiţiile legii. Legitimaţia de transport confirmă.se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. Contractul de transport de călători pe calea ferată are.2. 2. până la proba contrară. el este în trafic direct simplu. deci are un caracter consensual şi bilateral. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel. . ca de altfel orice alt contract. agenţii.prin încheierea sa. 2. neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. deci are un caracter sinalagmatic. .

călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil. Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi. fără legitimaţie de călătorie. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art. care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare. 592-600 „Despre călători”). Legitimaţia este eliberată pentru .reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări.4. De asemenea. situate pe teritoriul statului român. Pentru a putea încheia un astfel de contract. 431-441 „Despre contractul de transport” şi art.COTIF . precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie. Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. se transportă gratuit. Dreptul civil. făcându-se apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. încetare etc. 2. pentru care nu se cere un loc separat.din 1980. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor. bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga.

în clasa şi la data indicată în contract. Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie. Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria.trenuri de persoane. datele de valabilitate (anul.trenuri rapide şi exprese.trenuri special comandate etc. bine determinate.trenuri intercity.legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj. 2. indicarea staţiei de plecare . tariful..legitimaţie cumpărată în tren. d) călătorii în condiţii speciale.F. .) oferite de acelaşi rang de tren. . poate călători numai pe parcursul. b) rangul de tren folosit şi anume: . . de la staţia de plecare până la cea de destinaţie. cu un tren şi pe o rută.R. care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj. timpul).6. c) serviciile (diferenţa de clasă.R. ziua. Călători. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală. c) călătorie în circuit. Modificarea contractului de transport persoane. . Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C. Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată.R.F. clasa.destinaţie şi una intermediară (via). Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător.transportul călătorului. .trenuri accelerate. numărul şi timbrul sec C. luna. b) călătorie în grup. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport. vagoanele de dormit etc.legitimaţie cumpărată în staţia C. .5. .F. cum ar fi: . d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie. 2.

călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire. calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale. o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia. Transportator . Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. necuprinse în mersul trenurilor. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. la orice staţie de parcurs. o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. Când din cauza întârzierii trenului.o clasă superioară.o clasă inferioară. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. calea ferată . Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii. după caz. kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare. care poate folosi: .Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. fără a percepe noi tarife. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract.prin întârzierea. fără plată. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei. în normele uniforme privind transporturile. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă. Călător. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. cu primul tren în circulaţie. cu trenuri suplimentare. . 2. sau la conducătorul de bilete. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate.

pe o anumită rută.să respecte prevederile Regulamentului de transport.F. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon. pe cât posibil.R. Drepturile. în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie. călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie. reptilele. obţinută conform reglementărilor în vigoare.va organiza.să nu ia în vagonul de călătorii animale. peştii şi insectele vii.7. fiscale şi administrative. călătorul va plăti diferenţa de tarif. . Călătorul. la rândul său are obligaţia: .să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C. Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări . Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia. Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif. la cerere. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. . trenul. Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. păsările. însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. clasa şi serviciul utilizat. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari. Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme. 2. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport.

De asemenea. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. de mesagerie. Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren. în vagoane de bagaje.provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale . de lucru. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren.aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor. . care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie. . aplecarea în afară sau rezemarea de uşi.necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar. . În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor.călătoria pe acoperişul vagoanelor. . .urcarea şi călătoria în trenuri de marfă. potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului.deteriorarea vagoanelor. automotorului sau a ramei electrice. de intervenţie. Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu. pe scări. . pentru identificare şi sancţionare. unde acestea există.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare. pe tampoane. călătorilor li se interzic următoarele fapte: .lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. de coletărie. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora. poştale şi în cabina locomotivei. .neeliberarea locului ocupat în vagon. . se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. în timpul staţionării în staţii. la solicitarea celui îndreptăţit. .exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare.traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători.

dezlipirea fără drept a afişelor.murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului.prejudicierea intereselor celorlalţi călători.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. . încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători. .transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile. preţul este stabilit de calea ferată. restituirea taxei şi întreruperea călătoriei. .ferată.acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept. . părţile neputând deroga în alt mod. .obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru . Avânduse în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare. de nici o natură. în cazurile prevăzute de lege. Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare. inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată. . inclusiv a celor dintre linii. . căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: . eventual.dreptul de a aproba. în termenul stabilit şi în bune condiţii. explozibile.dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif. ca urmare a unor pagube provocate de clienţi. 2. . radioactive. . nu sunt permise la transport.8. împiedicarea liberei circulaţii a acestora. potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar. şi nu răspunde de nici o daună pe care. Drepturile. .dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport.obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie. . otrăvitoare şi rău mirositoare care.dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife. aceştia ar suferi-o.

în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment. astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători. C. pentru legitimaţia de călătorie.asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc. . .persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului.persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament. pentru care posedă legitimaţie de călătorie. . din cauza întârzierii trenului. călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei.F. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. fără a percepe noi tarife. în condiţiile legii. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. .desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie. unde li se acordă îngrijirile necesare. cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. Dacă. operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale. în condiţiile prevăzute de Regulament. cu primul tren în circulaţie.. .R. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. poate exclude de la transport: .obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare. fără plată.

1. . de asemenea. Acţiuni. le avea asupra sa.Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire. . sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar.total sau parţial. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului. 2.9. provocată printr-un accident. rezultate din contractul de transport. răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. . călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza. Operatorul de transport feroviar este.dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului.2. Reclamaţiile administrative. victimă a unui astfel de accident. pe care operatorul de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: .9. Răspunderi. respectiv când intră sau iese din acestea. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul. rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului. 2. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. 2.9.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia. în legătură cu exploatarea feroviară. în condiţiile tehnice existente. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni.

în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului. ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar. iar în caz de moarte prin accident. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an. . în scris. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează. acţiunea aparţine persoanei rănite. În caz de rănire. acţiunea nu se stinge dacă: . se prescriu: . Totuşi. Prescripţii. aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie.9.pentru călători. 2. Acţiunile pentru daune-interese. Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului. .Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar. întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor.3. . Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.pentru celelalte persoane îndreptăţite. moştenitorilor ei legali. care se naşte din contractul de transport.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar.

TRANSPORTUL AERIAN 1. prin curse regulate sau neregulate. Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite. Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. bagaje. şi asigură controlul respectării acestora. standardele. prin curse regulate sau neregulate. Aspecte introductive. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate. eliberată de Ministerul Transporturilor. mărfuri şi poştă. În scopul asigurării siguranţei zborului. Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul. reglementări aeronautice specifice. Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. bagaje. încheiat între operatorul aerian şi pasager . Transporturile aeriene internaţionale de pasageri. conforme cu reglementările. Conform Codului aerian din 2001. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public. spre sau dinspre România. executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian. Operatorii aerieni români. operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. prin curse regulate sau neregulate. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor.

contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. iar beneficiarul. să plătească preţul transportului. a mărfii şi/sau a poştei.contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie. 2. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat. stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este . ele pot numai să adere sau nu.contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi. 1. . fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor. care va conţine: . Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice.contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului. . Prin contractul de transport aerian.sau expeditorul de marfă şi/sau poştă. . Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. şi anume: . .indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. . Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor. bagajele. Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. marfa şi/sau poşta. pentru transporturile aeriene internaţionale.contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian. operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. Regimul răspunderii operatorului aerian este. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv.

nr. care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita. putand. cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. iar pentru transporturile aeriene interne. sa refuze transportul daca: . în conformitate cu prevederile dreptului comun. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială.1. În materie de transport aerian.G. desi incheiat.parte. dupa caz. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. momentul incheierii fiind. Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3. reglementările Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O. 3. refuza incheierea contractului sau. la cel de destinatie. . atunci când nu este reglementat printr-un act special. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator.transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. 107/2000. Indiferent de felul cursei. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate. Contractul de transport aerian se poate incheia individual. cât şi alte norme imperative cu caracter general. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public.

fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art. In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului. 3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. pe un aeroport intermediar. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. 1 pct. la cererea calatorului. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat.. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori. stare psihica anormala. aceasta reglementează şi poate limita răspunderea . 3. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport.persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. de a continua calatoria. Renuntarea calatorului.2. 1) Potrivit art. Dacă un astfel de mijloc este utilizat. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. constatator al contractului de transport. din orice motiv. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze.

Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. Potrivit art. a prepuşilor . pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus. în caz de distrugere. 21 din Convenţie). calităţii sau viciului acestuia. pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. 28 din Convenţie). Pentru daunele menţionate mai sus.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100. cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane. care nu depăşesc 100. (în art. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii. precum şi în caz de întârziere. Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului. inclusiv al obiectelor personale.dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor. transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa. transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa. dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia. pierdere ori deteriorare a bagajelor.000 DST pentru fiecare pasager. În cazul unui bagaj neînregistrat. cu condiţia ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art.transportatorilor în caz de deces sau vătămare. transportatorul .

pierdere. Sub rezerva unor prevederi contrare. în termen de 6 .000 DST pentru fiecare pasager. În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară. inclusiv dobânda. Potrivit art. achitarea unei sume suplimentare. În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere. deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el. bagaje sau mărfuri. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. cu excepţia cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie.150 DST. excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces. 21 şi art. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant. în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. în afara cazului în care pasagerul. Limitele prevăzute la art. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului. cât şi bagajul neînregistrat.sau a mandatarilor săi. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească. prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. dacă este necesar.

3 şi la paragraful 2 al art. Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. În caz de întârziere. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. până la proba contrară.luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie. Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. 4 din Convenţia de la Montreal. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. . Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii. care rămâne supus prevederilor convenţiei. 31 din Convenţia arătată). pentru bagajele înregistrate. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. dacă aceasta este ulterioară respectivului termen.

I. ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile. 254/1996 şi al ministrului turismului nr. Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. De asemenea. România a aderat la această convenţie în anul 1963. încheiată la Geneva. . Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T.R.I.R. Convenţia T.TRANSPORTURILE RUTIERE 1. 4.Hotărârea Guvernului nr. 1 Ordonanţa Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.R. Reglementări cu caracter general: Codul comercial prin art. . 3.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. Reglementarea transportului rutier. Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal. 413-441. 951/1995. Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T.I. 2. 2 Ordonanţă de urgenţă nr. Astfel de reglementări sunt: 1. 19/1997 privind transporturile. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: . acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal. la 15 ianuarie 1959. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional.

iar România a aderat la acesta prin Legea nr.N. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR. pentru Europa (C. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr. 442/1960. aşa cum sunt indicate în contract. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante.D. din care cel puţin una este ţara contractantă.). c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A. 31/1994. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră. Prin această convenţie sunt reglementate.M. cu titlu oneros.R. 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968)..carnetul T. a fost semnată la Geneva.E. în mod uniform. 451/1972. a căror serie va fi menţionată în carnetul T. valabil pentru o singură călătorie. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule. în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele.I. Organele vamale din ţara de expediere.I. verificând în special starea sigiliilor. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar. Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T.R. scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale.U. d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ. purtat de conducătorul autocamionului respectiv. care apoi vor fi înlocuite cu altele. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva. b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C.R.R.). În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii.I.I. Convenţia C. condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri.M. aplică acestuia sigiliile T. . la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O.R).E. după controlul vamal al autocamionului respectiv. sunt situate în două ţări diferite.R.. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr. proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate.R.

Domeniul de aplicare a O. nr. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice. Activităţile de transport rutier. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri.G. în condiţii de siguranţă şi calitate. a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării. nu depăşeşte 3. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane. prin construcţie şi echipare. a căror masă totală maximă autorizată.U. nr. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare.U. c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare. inclusiv conducătorul auto.G. inclusiv remorca sau semiremorca. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă. 2. care. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României. Prevederile O.1. nr. pentru transmisiuni de radio şi televiziune. pentru servicii telefonice şi telegrafice. cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere.G. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea.5 tone. Aspecte generale privind transportul rutier. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie. canalizare.U. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. 109/2005 privind transporturile rutiere. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane. . precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei.2. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. Dispoziţiile O.

Ministerul Transporturilor. autoritatea competentă.k) tractoare utilizate forestiere. Construcţiilor şi Turismului. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere. nr. precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier.G. în sensul O. bilaterale sau multilaterale. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă. la care România este parte. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier.U. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. Autoritatea competentă. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier. 109/2005. h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii.2. Construcţiilor şi Turismului. precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. Ministerul Transporturilor. de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului. exclusiv pentru lucrări agricole şi 2. Ministerul Transporturilor. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier. i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării . în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. l) vehicule istorice. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier.

Construcţiilor şi Turismului. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto.acestora. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier. certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe. d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. conform prevederilor în vigoare. precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere. în vederea introducerii acestora pe piaţă. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto. Ministerul Transporturilor. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. a consilierilor de siguranţă. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. precum şi a instructorilor de conducere .

n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. m) certifică sau omologhează. precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. în conformitate cu reglementările în vigoare. la producător şi la vânzător. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. în caz de neconcordanţă. de reglare. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii.auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere. potrivit reglementărilor în vigoare. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. conform destinaţiei. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă. suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. cu avizul Ministerului Sănătăţii. controlează. în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora. prin inspecţia tehnică periodică. în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. în caz de neconcordanţă. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane. de modificări constructive. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de . k) elaborează. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto. i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale.

Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier. sunt definite: a) transportul rutier agabaritic . acestea urmând a fi executate de . Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional. e) transportul rutier interjudeţean . situate pe teritoriul a două judeţe diferite.persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri. b) transportul rutier în trafic naţional .operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ. transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. chiar dacă vehiculul rutier este.U. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe. Noţiuni fundamentale.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite.operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. situate pe teritoriul a două state diferite. u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României. nr. pe o anumită porţiune a drumului.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. fără a depăşi teritoriul statului.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. În sensul O. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor. transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport.G. 109/2005. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state. d) transportul rutier judeţean . c) transportul rutier în trafic internaţional . De asemenea.3. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. 2. f) transportul rutier specializat .

U. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate. inclusiv conducătorul auto. prin întreprindere se înţelege un operator economic. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori. autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale). cu ori fără scop patrimonial.G. nr. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop. cu excepţia transportului în interes personal. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. este permisă pe baza licenţei de execuţie. sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier. De asemenea. de către operatori de transport rutier. titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri. contra plată. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract. în numele său. În sensul O. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică. contra plată. persoană fizică sau persoană juridică. indiferent de capacitatea de . prin intermediul unui operator de transport rutier.intermediar. cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. cu ori fără scop patrimonial. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului. 109/2005. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier.

scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii. Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. acesta având înscrise date privind expeditorul. după caz. acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. extrase. capacitate financiară şi competenţă profesională. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii. cumpărate sau închiriate ori au fost produse. întreprinderea care efectuează transportul. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. mărfurile sau persoanele transportate. conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia. beneficiarul transportului. în cazul transportului de mărfuri. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia.transport a acestora. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în . Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. prelucrate sau reparate de aceasta. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu.

potrivit graficelor de circulaţie. c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: . în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. graficele de circulaţie. conform prevederilor legale în vigoare. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. ţinut de autoritatea competentă. serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. 3. o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. pe trasee specificate. Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă. capacitate financiară şi competenţă profesională. b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. acesta fiind accesibil oricărei persoane. pe perioada sa de valabilitate. pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier.anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate.

Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile. . licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă. cu valabilitate de 5 ani. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5. şi se păstrează la sediul acestuia. emisă de autoritatea competentă. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. dar nu mai mult de 5 ani. prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. în special. până la expirarea licenţei de transport. care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională. Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.. pentru perioade succesive de un an. În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate.condiţiile de plată şi de angajare. Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul . Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.

pentru fiecare vehicul rutier. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia . cu valabilitate de un an. modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă. şi se păstrează la sediul acesteia. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere. Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. Pentru a efectua transport rutier în cont propriu. cu valabilitate de 5 ani. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă.de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia. emisă de autoritatea competentă. 4. În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. dar nu mai mult de 5 ani.

o copie conformă a licenţei de transport. acordată de autoritatea competentă. precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. Transportul rutier de persoane 6. propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. b) servicii regulate speciale. 6. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport. c) servicii ocazionale. până la data comunicată de aceasta. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. pe toată durata transportului.solicitării acordării acestuia. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află.1. În vederea întocmirii programului de transport judeţean. pe toată durata transportului. Aspecte generale. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate. o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de .

asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice.transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate. pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. ratificat prin Legea nr. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. dar nu mai mare de un an. în comun. eliberate de . Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă. 439/2002. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS).

6. precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. . . În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător. . se consideră încheiat contractul de transport auto. Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. in schimbul platii taxei de transport. Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie.). cu acest profil. Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie. Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului. adică în momentul utilizării mijlocului de transport. transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. Transportatorul poate refuza transportul unor călători.călătorul (persoană contractantă). legitimaţie etc. insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului. in funcţie de necesităţi. Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier. chiar dacă a admis iniţial aceasta.autoritatea competentă. dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. în condiţiile în care: . cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier. este bolnav contagios sau în stare de ebrietate.călătorul (persoană contractantă). tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători.2.călătorul (persoană contractantă).

sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport. potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri. fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. efectuate cu autobuze comandate. Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. Calculul taxelor in transporturile auto speciale. transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). pana la ajungerea la statia de destinatie. calatorului sa nu i se intample nimic. in functie de distanta kilometrica. stabilita pe zone de taxare. De asemenea. se face tot dupa tariful pe zone. . chiar daca numarul de calatori este mai mic. Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane.Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale. pe timpul calatoriei. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful