1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1.

Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa

Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale. Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de

management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului. Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a

transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de

transport cu sistemele de transport internaţionale; - emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport, precum şi pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport; - emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate; - organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori; - emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; - emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; - emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; - acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii; - aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României; - asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; - aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte; - exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi; - acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti; - stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant; - asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează. în apele naţionale navigabile. . iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. pentru transportul de persoane. iar pentru transportul de mărfuri. cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează. altele decât cele în interes personal. contra plată. precum şi transportul în folos propriu. pe baza unui contract de transport. Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice.anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. printr-un document specific de transport. Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. indiferent de pavilionul acestora. pe moduri de transport. Transporturile în interes public. .supraveghează navele. în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. autorizaţi de Ministerul Transporturilor. Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. denumite şi transporturi publice. Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice. se autorizează de către Ministerul Transporturilor.

Dieselelectrice. B. suspendate). b) rutiere (auto si tractiune animala).transporturi in trafic international de tranzit. electrice. taxiuri).transporturi de peage. transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai.). Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur. în temeiul unui contract de transport. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri).2. calatori şi bagaje.). Diesel.Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. cale ferata. 1. cărora le revine obligaţia. cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. . vagoane). Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie. Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate. Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. de a deplasa in spaţiu mărfuri. funiculare etc. care variază de la o categorie la alta. b) in afara strazilor (metrou. b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). cand transporturile au punct . troleibuz. c) navale (maritime si fluviale). e) speciale (conducte. Transporturile pe cale ferată. auto. auto-naval etc. navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate). f) combinate (cale ferata-auto. Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local). D. C. c) transportul de informatii. care la randul lor pot fi: . b) transporturi de persoane. Dupa asezarea cailor de transport. d) aeriene (aeronave).

1475. Potrivit codului civil. pazeasca si sa elibereze destinatarului. insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin. . intr-un anumit termen. Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii . CONTRACTUL GENERALE DE TRANSPORT – ASPECTE 2.transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport. sa transporte pana la destinatie. potrivit art.transport in interes propriu. cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport. Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate.1. In functie de interesul social: . F. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari. Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa. 2. transportator sau caraus). b) transporturi in trafic combinat. 1410-1490. E. fiind reglementat in art. de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport. Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport. marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop. sau sa transporte. fiind exonerati.de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. se obliga. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor". in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif). calatorii si bagajele lor.

fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. forta majora sau cazul fortuit.ca institutie juridica . sub denumirea de contract de incheiere. autonom si de sine statator. Contractul de transport este un contract unitar. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport. 413-441. In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. expres sau tacit. Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport . in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala deplasarea obiectului transportului . care au la baza un alt contract: de furnizare. in art.din motive neimputabile lor.trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar.ceea ce confera o figura juridica proprie. recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. in continutul caruia se imbina elemente care. iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori. b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice. 557600. care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii.2. Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport. de exemplu. Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare.. raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului. raspunderea carausului. ele isi mentin aplicabilitatea. fiecare cu efectele ce-i sunt proprii. de vanzare-cumparare etc. cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil. in art. dreptul autonom al destinatarului. cu caractere distincte. 2. in individualitatea lor. se aseamana cu elementele specifice altor . caz in care activitatea. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial.

depozit). dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie.).3. In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare). 2. Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport. Deci. intocmirea formalitatilor necesare etc. de marfuri. dar pe seama expeditorului. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. de locatiune de lucrari. transport Caracterele juridice ale contractului de Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite .contracte (de antrepriza. ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. sa incheie cu un caraus. in nume propriu. nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri. aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor. Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie. iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. bagaje si mesagerii).

d) Contractul de transport de marfuri. in schimbul obligatiei asumate. deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana. Astfel. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie). o contraprestatie. Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. Contractul de transport este un contract cu titlu oneros. iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate. Indiferent de felul sau. Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente. Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). c) Contractul de transport de persoane este un contract. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos. 2. deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printrun inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). nefiind susceptibile de negociere. rutiere-auto sau hipo-aerian. in principiu consensual.4. cu exceptia celui maritim. sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. Pozitia destinatarului in contractul de transport . are un caracter real.(feroviar. iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. deoarece pentru incheierea sa valabila. pe apa). 2. 3. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus.

desi nu este parte in contract. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus). moment pana la care expeditorul are dreptul. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. poate deveni numai titular de drepturi. c) de asemenea. ceea ce contravine situatiei reale. motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. obisnuit. atunci destinatarul. se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. adica il accepta. de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. in dreptul roman. adesea. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. ca de exemplu. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului. deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. Potrivit altei opinii.Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. Dar acestea sunt doua situatii distincte. de a dispune de marfa. in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa. tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. Astfel. b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul. in baza aceluiasi . dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. in practica. drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului.

partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina.1.5. Tinand seama de aceste deosebiri. deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. expeditorul nu ar mai avea. Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi. Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ. 2. potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. conform careia. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul. 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT. in principiu. desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. pozitia destinatarului in contractul de transport. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil. pozitia suigeneris.contract de transport. privitor la .5. Potrivit art. 5. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca n-ar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. 2. acesta s-ar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. 31/1954. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. din Decretul nr. prin ea. dreptul de a actiona pe caraus. pe deplin. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". alin. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu.

de a plati taxa de transport. care. ca toate exceptiile este de stricta interpretare. reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic. alaturi de cauza. bagajele sau calatorii. . Pentru a fi valabil. B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi.sa fie exteriorizat. Obiectul contractului de transport consta in prestatiile. pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa.sa emane de la o persoana cu discernamant.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic. tutore). contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. Deci. insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti. iar pentru expeditor (calator). in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea. capacitatea de exercitiu. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere). fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului. incapacitatea reprezentand exceptia. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport. Consimtamantul ca element al vointei juridice. de exemplu. consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. . Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii . orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si. de asemenea. prin care se intelege fie transmiterea unui drept. precum si obiectul acestor prestatii. in afara de cazurile prevazute de lege. sa incheie. adica in prestatia sau prestatiile respective.persoanele fizice si persoanele juridice. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: .sa nu fie alterat de vreun viciu. .

continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza. in cadrul aceleiasi categorii). legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. sa fie determinat sau determinabil. Forma. bilet sau legitimatie de calatorie. prin simplul acord de vointa al partilor. sa fie licita si morala. el avand astfel un caracter real. cel ce se obliga sa fie titularul dreptului. etc. sa fie posibil. mediat al consimtamantului. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga. sa fie reala si nu falsa. subiectiv si variabil de la un contract la altul. obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). sa fie in circuitul civil. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. In cazul contractului de transport de marfuri. cu exceptia celui maritim. Cauza in contractul de transport trebuie sa existe. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. 2. Forma contractului Contractul de transport se incheie. cat si scopul indirect. scrisoare de .contractului) constand in urmatoarele: sa existe. insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura. va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor. iar uneori. Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem. comuna partilor. de regula.). contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor.6. Astfel. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract. care este motivul determinant al asumarii obligatiei.

Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. pentru prestatia executata de transportator. materializata in taxa de transport. 2. Dupa cum s-a precizat. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. scrisoare transportul maritim. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri. In lipsa sa. Uneori sunt fixate taxe reduse. fixandu-se in kilometri si zone. magazinajul.transport aerian.. desi distantele sunt . calatori. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. greutatea. bagaje. care cuprind norme cu caracter imperativ. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. capacitatea mijlocului de transport. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti. avizarea etc. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. In cazul transportul de marfuri. transbordarea. Pentru fiecare document de transport. Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife. calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari.). energia si amortizarea mijloacelor fixe. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei. asa cum se impune in conditiile economiei de piata. pentru combustibil. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata. continutului contractului de de transport auto si conosament in expeditie se intocmeste un singur care face dovada incheierii si a transport. coletarie etc.7. desi distantele sunt mai mari. ci nu exista transport in nici un fel. partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe.

Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport. debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. cazului fortuit sau fortei majore. pentru avaria ei. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii. raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor.mai mici. atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. iar pentru a fi exonerat de raspundere. Potrivit dispozitiilor Codului civil. cu doua exceptii: . In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. 417 Cod comercial orice conventie a . "francata" sau "transmisa". Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii. partile putand deroga de la ele. Evenimentele atmosferice. cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. regula generala este existenta prezumtiei de culpa. 2. carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului. sunt cauze straine imprevizibile. ce nu pot fi inlaturate. creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului).conform art. Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert. este asimilata fortei majore.8. pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport. Ca orice raspundere contractuala. dupa caz. drept urmare.

art.1. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului. 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . aerian si naval. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament.conform art. 506 din Codul comercial. . Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. contra unui preţ. nici raspunderea a nu poate fi diferita.partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. In toate categoriile de transport: auto. 417419. TRANSPORTURILE FEROVIARE 2. obligatiile carausului fiind relativ aceleasi. carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora. Conform art. Acorduri etc.COTIF din 1980. cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. 427-430. 436 si art. feroviar. potrivit art. In cazul transporturilor maritime. art. 432-433. art. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise . Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2. 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. Convenţii. 425.

agenţii. Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii. Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii. neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. în condiţiile legii. totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem). propriile trăsături caracteristice. 2. deci are un caracter sinalagmatic. . el este în trafic direct simplu.călătorului. ca de altfel orice alt contract. 2. şi anume: .2.prin încheierea sa. până la proba contrară. precum şi de la personalul de tren. fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care s-a obligat. în condiţiile stabilite de calea ferată.3. încheierea şi conţinutul contractului de transport. Contractul de transport de călători pe calea ferată este . Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată. de la agenţi autorizaţi. deci are un caracter consensual şi bilateral. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie. Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată. Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. Contractul de transport de călători pe calea ferată are. absenţa. Legitimaţia de transport confirmă. Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa. deci este şi un contract oneros. Totuşi. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel. caz în care transportul este un trafic direct. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii. iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite.se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. se nasc obligaţii pentru ambele părţi. .prin încheierea sa. el este în trafic direct combinat.

COTIF . încetare etc. bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. se transportă gratuit. 431-441 „Despre contractul de transport” şi art. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga. un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia. contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. Legitimaţia este eliberată pentru . situate pe teritoriul statului român. Dreptul civil. De asemenea. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil.reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art. Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract. făcându-se apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. pentru care nu se cere un loc separat. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători. precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie.4. 592-600 „Despre călători”). Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . fără legitimaţie de călătorie. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor. 2. călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină.din 1980. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. Pentru a putea încheia un astfel de contract.

. Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria.transportul călătorului. b) călătorie în grup.legitimaţie cumpărată în staţia C. ziua. d) călătorii în condiţii speciale. b) rangul de tren folosit şi anume: .. de la staţia de plecare până la cea de destinaţie.legitimaţie cumpărată în tren. Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C.6. 2. d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie. Modificarea contractului de transport persoane. 2.F. . timpul).trenuri rapide şi exprese.trenuri special comandate etc.R. indicarea staţiei de plecare .trenuri intercity. vagoanele de dormit etc. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală. în clasa şi la data indicată în contract. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport. c) călătorie în circuit.legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj.trenuri accelerate.R.trenuri de persoane.F. poate călători numai pe parcursul.5.R. luna. care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj. Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie. c) serviciile (diferenţa de clasă. bine determinate. Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată. . numărul şi timbrul sec C.) oferite de acelaşi rang de tren. datele de valabilitate (anul. Călători.F. . cum ar fi: . clasa. Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător. . . cu un tren şi pe o rută. .destinaţie şi una intermediară (via). tariful.

2. sau la conducătorul de bilete. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. cu primul tren în circulaţie. în normele uniforme privind transporturile.Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă. Când din cauza întârzierii trenului. necuprinse în mersul trenurilor. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire.prin întârzierea.o clasă superioară. fără plată. o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale.o clasă inferioară. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. Transportator . vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. . calea ferată . Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. Călător. la orice staţie de parcurs. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct. kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. cu trenuri suplimentare. fără a percepe noi tarife. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. după caz. care poate folosi: . o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia.

un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon. obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport. Călătorul. reptilele.R. călătorul va plăti diferenţa de tarif. călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie. obţinută conform reglementărilor în vigoare. în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie.să nu ia în vagonul de călătorii animale. . Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia. Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări .F. fiscale şi administrative. trenul.să respecte prevederile Regulamentului de transport. Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme.va organiza. la cerere. la rândul său are obligaţia: . . Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale. clasa şi serviciul utilizat. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari. 2. pe o anumită rută. însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. pe cât posibil. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. păsările. Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare. peştii şi insectele vii.7.să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C. Drepturile.

neeliberarea locului ocupat în vagon. de intervenţie.provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale . care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie. de lucru. pe scări. respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare. .deteriorarea vagoanelor. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. la solicitarea celui îndreptăţit.călătoria pe acoperişul vagoanelor. . De asemenea. între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor. .exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare. . de coletărie. în timpul staţionării în staţii. pentru identificare şi sancţionare. potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată.urcarea şi călătoria în trenuri de marfă. de mesagerie. . pe tampoane.aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor. unde acestea există.lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. . călătorilor li se interzic următoarele fapte: . În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren. aplecarea în afară sau rezemarea de uşi.traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători. . . Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu.necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar. se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. poştale şi în cabina locomotivei. . în vagoane de bagaje. automotorului sau a ramei electrice.

ca urmare a unor pagube provocate de clienţi.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife. 2. Avânduse în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare. . căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: .obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru . otrăvitoare şi rău mirositoare care.dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are. Drepturile. . . împiedicarea liberei circulaţii a acestora. şi nu răspunde de nici o daună pe care.8. nu sunt permise la transport. dezlipirea fără drept a afişelor. restituirea taxei şi întreruperea călătoriei.dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport. încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. preţul este stabilit de calea ferată. . explozibile.dreptul de a aproba.transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile. Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare. inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată.murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului. eventual. obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători. aceştia ar suferi-o.obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie. .acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. .dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif. . radioactive. părţile neputând deroga în alt mod. de nici o natură. inclusiv a celor dintre linii.ferată.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. în termenul stabilit şi în bune condiţii. în cazurile prevăzute de lege. . Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept.prejudicierea intereselor celorlalţi călători. . potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar. . .

C. călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare. în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment. Dacă. . Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice. fără a percepe noi tarife. fără plată. poate exclude de la transport: .F.persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament. .. pe aceeaşi rută sau pe altă rută.obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători. . din cauza întârzierii trenului. . Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei.desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie. în condiţiile prevăzute de Regulament. în condiţiile legii. pentru care posedă legitimaţie de călătorie. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire.asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. pentru legitimaţia de călătorie. operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale.R. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. cu primul tren în circulaţie. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior.persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. . unde li se acordă îngrijirile necesare. astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie.

le avea asupra sa. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni.total sau parţial. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. . produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului. Răspunderi. administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza.Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire. Reclamaţiile administrative. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare. sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar. pe care operatorul de transport feroviar.dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. .1. victimă a unui astfel de accident. rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: .9.9. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului. .9. în legătură cu exploatarea feroviară. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia. Operatorul de transport feroviar este. respectiv când intră sau iese din acestea. în condiţiile tehnice existente.2. rezultate din contractul de transport. 2. Acţiuni. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni. provocată printr-un accident. 2. 2. de asemenea.

Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează. moştenitorilor ei legali. aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie. iar în caz de moarte prin accident.pentru celelalte persoane îndreptăţite.pentru călători. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.3. acţiunea nu se stinge dacă: .Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar. . Totuşi. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar. Acţiunile pentru daune-interese. . Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată. în scris. . în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului. 2. ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit. acţiunea aparţine persoanei rănite. Prescripţii.9. În caz de rănire. care se naşte din contractul de transport. întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor. se prescriu: .

prin curse regulate sau neregulate. prin curse regulate sau neregulate. bagaje. Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice. standardele. spre sau dinspre România. reglementări aeronautice specifice. operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate. Aspecte introductive. mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. eliberată de Ministerul Transporturilor. şi asigură controlul respectării acestora. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. Conform Codului aerian din 2001. executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. încheiat între operatorul aerian şi pasager . Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite. conforme cu reglementările. În scopul asigurării siguranţei zborului. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor. prin curse regulate sau neregulate. Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public.TRANSPORTUL AERIAN 1. bagaje. Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul. Operatorii aerieni români. mărfuri şi poştă. destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. Transporturile aeriene internaţionale de pasageri.

Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice. .sau expeditorul de marfă şi/sau poştă. a mărfii şi/sau a poştei. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat.contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. Prin contractul de transport aerian. să plătească preţul transportului. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. care va conţine: .contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite. . stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este .contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport.indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor. operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. . Regimul răspunderii operatorului aerian este.contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi. ele pot numai să adere sau nu. iar beneficiarul. marfa şi/sau poşta. Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat. . fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor. 1. pentru transporturile aeriene internaţionale. 2. bagajele. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv. şi anume: .contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului. .

transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator. momentul incheierii fiind. cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate. refuza incheierea contractului sau. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului. Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. în conformitate cu prevederile dreptului comun. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. atunci când nu este reglementat printr-un act special. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. Indiferent de felul cursei. putand. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. cât şi alte norme imperative cu caracter general. care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita.G. desi incheiat. 107/2000.parte. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3. dupa caz. Contractul de transport aerian se poate incheia individual. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială. la cel de destinatie. . iar pentru transporturile aeriene interne. reglementările Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O. nr. 3. În materie de transport aerian.1. sa refuze transportul daca: .

1) Potrivit art. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. pe un aeroport intermediar. 3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. la cererea calatorului. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport. din orice motiv. stare psihica anormala. In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului.persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. aceasta reglementează şi poate limita răspunderea . 3.2. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. Renuntarea calatorului. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise. 1 pct. de a continua calatoria. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport. transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate. constatator al contractului de transport. fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia. Dacă un astfel de mijloc este utilizat..

cu condiţia ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare. În cazul unui bagaj neînregistrat. Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus. Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului. precum şi în caz de întârziere. calităţii sau viciului acestuia.dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100. transportatorul . Pentru daunele menţionate mai sus. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii. 21 din Convenţie). a prepuşilor . (în art. dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art.000 DST pentru fiecare pasager. transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea. cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane. transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa. care nu depăşesc 100. pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. 28 din Convenţie). pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat. pierdere ori deteriorare a bagajelor.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. în caz de distrugere. inclusiv al obiectelor personale. Potrivit art.transportatorilor în caz de deces sau vătămare.

În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4.000 DST pentru fiecare pasager. Limitele prevăzute la art. pierdere. în afara cazului în care pasagerul. Potrivit art. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. în termen de 6 . prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. achitarea unei sume suplimentare. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri. excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces.150 DST. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească. În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. dacă este necesar. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere. bagaje sau mărfuri. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică. cu excepţia cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie. Sub rezerva unor prevederi contrare. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară. în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. inclusiv dobânda. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita. 21 şi art. cât şi bagajul neînregistrat.sau a mandatarilor săi. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el.

31 din Convenţia arătată). dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. 3 şi la paragraful 2 al art. pentru bagajele înregistrate. În caz de întârziere. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. până la proba contrară. Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. 4 din Convenţia de la Montreal. În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract. . Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. care rămâne supus prevederilor convenţiei. dacă aceasta este ulterioară respectivului termen.luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie.

TRANSPORTURILE RUTIERE 1. 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: . Convenţia T. 2. Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile.R. De asemenea. Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T. acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal. 2 Ordonanţă de urgenţă nr. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal.I. la 15 ianuarie 1959. 19/1997 privind transporturile. Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase.I.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. 1 Ordonanţa Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. Reglementări cu caracter general: Codul comercial prin art. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. 3. 254/1996 şi al ministrului turismului nr. 4. menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. Astfel de reglementări sunt: 1.R.I. 951/1995. Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T.R. România a aderat la această convenţie în anul 1963. . 109/2005 privind transporturile rutiere. 413-441. . Reglementarea transportului rutier. încheiată la Geneva.

purtat de conducătorul autocamionului respectiv. 442/1960. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.N. cu titlu oneros. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr. 31/1994.R. 451/1972. . 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968). d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ. aplică acestuia sigiliile T. aşa cum sunt indicate în contract.R. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră. scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale.M. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule. care apoi vor fi înlocuite cu altele.R). pentru Europa (C. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante. în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele.).R. verificând în special starea sigiliilor. Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T. în mod uniform.I. din care cel puţin una este ţara contractantă.D.E. Organele vamale din ţara de expediere. proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate. la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O.. În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii. Convenţia C. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva.E. sunt situate în două ţări diferite.I. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr.carnetul T. valabil pentru o singură călătorie. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare.I. c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A.R. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar.. după controlul vamal al autocamionului respectiv. a căror serie va fi menţionată în carnetul T. Prin această convenţie sunt reglementate.I. a fost semnată la Geneva.R. condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri. iar România a aderat la acesta prin Legea nr.U.M.). b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C.R.

Activităţile de transport rutier.G.U. nr. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane. nr.G. 109/2005 privind transporturile rutiere. prin construcţie şi echipare. pentru servicii telefonice şi telegrafice. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. nu depăşeşte 3.2. a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării. c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare. .1. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă. a căror masă totală maximă autorizată. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare. Prevederile O. Dispoziţiile O. 2. inclusiv conducătorul auto. pentru transmisiuni de radio şi televiziune.U. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă.G. în condiţii de siguranţă şi calitate. cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice.U. nr. inclusiv remorca sau semiremorca. care. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie. canalizare.5 tone. Domeniul de aplicare a O. Aspecte generale privind transportul rutier. precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru.

de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere. Ministerul Transporturilor. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale.k) tractoare utilizate forestiere. nr. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. în sensul O. l) vehicule istorice. precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier. Ministerul Transporturilor. bilaterale sau multilaterale. Ministerul Transporturilor. h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier. exclusiv pentru lucrări agricole şi 2. autoritatea competentă. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere.G. Autoritatea competentă. în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. Construcţiilor şi Turismului. 109/2005. Construcţiilor şi Turismului.U. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier. i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării . precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. la care România este parte. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă.2. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora.

precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier.acestora. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor. precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. conform prevederilor în vigoare. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere. a consilierilor de siguranţă. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. Construcţiilor şi Turismului. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto. b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. în vederea introducerii acestora pe piaţă. d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. precum şi a instructorilor de conducere . are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier. Ministerul Transporturilor. în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe.

i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. k) elaborează. în caz de neconcordanţă. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. în conformitate cu reglementările în vigoare. la producător şi la vânzător. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. de reglare. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. în caz de neconcordanţă. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. prin inspecţia tehnică periodică. m) certifică sau omologhează.auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere. cu avizul Ministerului Sănătăţii. potrivit reglementărilor în vigoare. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică. controlează. n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane. precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. de modificări constructive. o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. conform destinaţiei. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de . în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto.

operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. chiar dacă vehiculul rutier este. 2. În sensul O. f) transportul rutier specializat . De asemenea. u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state.G.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. pe o anumită porţiune a drumului. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor. situate pe teritoriul a două judeţe diferite. Noţiuni fundamentale. acestea urmând a fi executate de . transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ. transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean. c) transportul rutier în trafic internaţional . Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier. d) transportul rutier judeţean . cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe. situate pe teritoriul a două state diferite. e) transportul rutier interjudeţean . 109/2005.U.3.persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri. nr. fără a depăşi teritoriul statului. b) transportul rutier în trafic naţional .operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie.operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. sunt definite: a) transportul rutier agabaritic .

sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop. 109/2005. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. contra plată. în numele său. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate. cu excepţia transportului în interes personal. de către operatori de transport rutier. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri. De asemenea. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii.U. este permisă pe baza licenţei de execuţie. autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale). cu ori fără scop patrimonial. În sensul O. prin întreprindere se înţelege un operator economic. cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică.G.intermediar. nr. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori. în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. cu ori fără scop patrimonial. inclusiv conducătorul auto. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier. prin intermediul unui operator de transport rutier. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. contra plată. persoană fizică sau persoană juridică. indiferent de capacitatea de .

Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. capacitate financiară şi competenţă profesională. Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii. după caz. mărfurile sau persoanele transportate. Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în . conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia. întreprinderea care efectuează transportul.transport a acestora. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. acesta având înscrise date privind expeditorul. acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. extrase. cumpărate sau închiriate ori au fost produse. prelucrate sau reparate de aceasta. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. beneficiarul transportului. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia. în cazul transportului de mărfuri.

în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. ţinut de autoritatea competentă. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate. 3. b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. pe trasee specificate. pe perioada sa de valabilitate. Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă. capacitate financiară şi competenţă profesională. acesta fiind accesibil oricărei persoane. o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. graficele de circulaţie. Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier.anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: . potrivit graficelor de circulaţie. Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. conform prevederilor legale în vigoare.

000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. şi se păstrează la sediul acestuia. licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5. Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile. până la expirarea licenţei de transport. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi. cu valabilitate de 5 ani. dar nu mai mult de 5 ani. prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii. pentru perioade succesive de un an. Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul . Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. . în special. emisă de autoritatea competentă. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.condiţiile de plată şi de angajare. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă. Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia..

în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. cu valabilitate de 5 ani. În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere. cu valabilitate de un an. Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă. modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. dar nu mai mult de 5 ani.de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia. 4. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia . Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă. Pentru a efectua transport rutier în cont propriu. emisă de autoritatea competentă. certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. pentru fiecare vehicul rutier. şi se păstrează la sediul acesteia. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere.

perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. acordată de autoritatea competentă. c) servicii ocazionale. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. b) servicii regulate speciale. pe toată durata transportului. perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. pe toată durata transportului. Transportul rutier de persoane 6. până la data comunicată de aceasta. Aspecte generale. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport. În vederea întocmirii programului de transport judeţean.1. o copie conformă a licenţei de transport. o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de . 6. precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta.solicitării acordării acestuia. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate.

asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. în comun. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului.transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate. eliberate de . dar nu mai mare de un an. pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord. 439/2002. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. ratificat prin Legea nr. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS).

Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier.). transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. în condiţiile în care: . chiar dacă a admis iniţial aceasta.călătorul (persoană contractantă). in schimbul platii taxei de transport. tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători. În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător.călătorul (persoană contractantă).autoritatea competentă. cu acest profil. 6. in funcţie de necesităţi. precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului. Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie. este bolnav contagios sau în stare de ebrietate. Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.călătorul (persoană contractantă). Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. adică în momentul utilizării mijlocului de transport. . dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier.2. . . Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie. cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs. Transportatorul poate refuza transportul unor călători. legitimaţie etc. se consideră încheiat contractul de transport auto.

Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane. Calculul taxelor in transporturile auto speciale. pe timpul calatoriei. sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport. Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit. De asemenea. efectuate cu autobuze comandate. chiar daca numarul de calatori este mai mic. calatorului sa nu i se intample nimic. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). stabilita pe zone de taxare. in functie de distanta kilometrica. pana la ajungerea la statia de destinatie. .Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale. potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri. se face tot dupa tariful pe zone. fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful