1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1.

Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa

Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale. Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de

management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului. Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a

transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de

transport cu sistemele de transport internaţionale; - emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport, precum şi pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport; - emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate; - organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori; - emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; - emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; - emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; - acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii; - aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României; - asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; - aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte; - exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi; - acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti; - stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant; - asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

autorizaţi de Ministerul Transporturilor. în apele naţionale navigabile. în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie. Transporturile în interes public. Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice. iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. precum şi transportul în folos propriu. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. . indiferent de pavilionul acestora.supraveghează navele. iar pentru transportul de mărfuri. Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează. pentru transportul de persoane. se autorizează de către Ministerul Transporturilor. Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate. printr-un document specific de transport. cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului.. pe baza unui contract de transport. pe moduri de transport. altele decât cele în interes personal. Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri. . contra plată. denumite şi transporturi publice.anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează.

de a deplasa in spaţiu mărfuri.transporturi in trafic international de tranzit. auto-naval etc. . cale ferata. cărora le revine obligaţia. d) aeriene (aeronave). Dupa asezarea cailor de transport. electrice. Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. c) navale (maritime si fluviale). Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local).2. Dieselelectrice. b) rutiere (auto si tractiune animala). Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur. b) in afara strazilor (metrou. cand transporturile au punct . cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. b) transporturi de persoane. Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate. Transporturile pe cale ferată. vagoane). 1. care variază de la o categorie la alta.Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri). troleibuz. care la randul lor pot fi: . auto. în temeiul unui contract de transport.). f) combinate (cale ferata-auto. funiculare etc. B. navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate).). suspendate). c) transportul de informatii. transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai. D.transporturi de peage. C. taxiuri). b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). calatori şi bagaje. e) speciale (conducte. Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie. Diesel.

transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport. F. pazeasca si sa elibereze destinatarului. CONTRACTUL GENERALE DE TRANSPORT – ASPECTE 2. calatorii si bagajele lor. fiind reglementat in art. transportator sau caraus). Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii .1. fiind exonerati. . Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor". Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate. potrivit art. insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin. b) transporturi in trafic combinat. contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari. Potrivit codului civil. sa transporte pana la destinatie. intr-un anumit termen. de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza. E. 1410-1490. Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa.de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. sau sa transporte. Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport. cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport. 1475. marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop. in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif).transport in interes propriu. se obliga. In functie de interesul social: . 2.

. cu caractere distincte. fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. in individualitatea lor. iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori.din motive neimputabile lor.ceea ce confera o figura juridica proprie.trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar. Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial. de vanzare-cumparare etc. Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport . care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii. Contractul de transport este un contract unitar. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport.ca institutie juridica . 2. expres sau tacit. sub denumirea de contract de incheiere. in art. b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice. raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului. 413-441. 557600. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. se aseamana cu elementele specifice altor . fiecare cu efectele ce-i sunt proprii. Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887.2. autonom si de sine statator. cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil. forta majora sau cazul fortuit. de exemplu. el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala deplasarea obiectului transportului . ele isi mentin aplicabilitatea. dreptul autonom al destinatarului. In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. in art. recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. care au la baza un alt contract: de furnizare. caz in care activitatea. in continutul caruia se imbina elemente care. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport. raspunderea carausului.

sa incheie cu un caraus.). ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. de marfuri. nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta. dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie. 2. aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. transport Caracterele juridice ale contractului de Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati.contracte (de antrepriza. in nume propriu. Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie. In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare). de locatiune de lucrari. dar pe seama expeditorului. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori. Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport.3. depozit). Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. bagaje si mesagerii). intocmirea formalitatilor necesare etc. Deci. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite .

fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. deoarece pentru incheierea sa valabila. rutiere-auto sau hipo-aerian. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos.4. Contractul de transport este un contract cu titlu oneros. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie). Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente. iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus. 2. deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. d) Contractul de transport de marfuri. 3. are un caracter real. deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printrun inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana.(feroviar. in principiu consensual. o contraprestatie. Astfel. Indiferent de felul sau. pe apa). nefiind susceptibile de negociere. Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. in schimbul obligatiei asumate. c) Contractul de transport de persoane este un contract. Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). cu exceptia celui maritim. 2. Pozitia destinatarului in contractul de transport . iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate.

adica il accepta. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. c) de asemenea. deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. obisnuit. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului. deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa.Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. in practica. Dar acestea sunt doua situatii distincte. de a dispune de marfa. motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul. moment pana la care expeditorul are dreptul. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. ca de exemplu. in dreptul roman. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. adesea. drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus). de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. Potrivit altei opinii. desi nu este parte in contract. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. poate deveni numai titular de drepturi. in baza aceluiasi . tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. ceea ce contravine situatiei reale. Astfel. se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. atunci destinatarul.

Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul. Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. Potrivit art. dreptul de a actiona pe caraus. 31/1954. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu. expeditorul nu ar mai avea. pozitia destinatarului in contractul de transport. Tinand seama de aceste deosebiri.5.1.5. Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului. in principiu. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". acesta s-ar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport.contract de transport. 2. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport. carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca n-ar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. alin. pe deplin. desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. din Decretul nr. potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina. conform careia. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ. 2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. pozitia suigeneris. privitor la . deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. prin ea. 1. 5.

incapacitatea reprezentand exceptia. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere). care. consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. . ca toate exceptiile este de stricta interpretare. iar pentru expeditor (calator). fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului.sa nu fie alterat de vreun viciu. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic.sa emane de la o persoana cu discernamant.sa fie exteriorizat. contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. Obiectul contractului de transport consta in prestatiile. tutore). de asemenea. in afara de cazurile prevazute de lege. de a plati taxa de transport.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport. Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi. . Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii . B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. alaturi de cauza. prin care se intelege fie transmiterea unui drept. Consimtamantul ca element al vointei juridice. adica in prestatia sau prestatiile respective. Pentru a fi valabil. insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti. pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa. precum si obiectul acestor prestatii. Deci. . in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea. bagajele sau calatorii. reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic. sa incheie. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: . de exemplu.persoanele fizice si persoanele juridice. capacitatea de exercitiu.

cat si scopul indirect. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale. prin simplul acord de vointa al partilor. contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor. va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. Cauza in contractul de transport trebuie sa existe.contractului) constand in urmatoarele: sa existe. sa fie posibil. care este motivul determinant al asumarii obligatiei. de regula. sa fie in circuitul civil. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga. in cadrul aceleiasi categorii). ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor. cu exceptia celui maritim. mediat al consimtamantului. bilet sau legitimatie de calatorie. sa fie reala si nu falsa. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. el avand astfel un caracter real. subiectiv si variabil de la un contract la altul. legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract.6. iar uneori. sa fie determinat sau determinabil. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza. Forma contractului Contractul de transport se incheie. scrisoare de . 2. Forma. sa fie licita si morala. etc. comuna partilor. Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem. Astfel. In cazul contractului de transport de marfuri. insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura.). obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). cel ce se obliga sa fie titularul dreptului.

pentru prestatia executata de transportator. Pentru fiecare document de transport. Uneori sunt fixate taxe reduse.7. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri. asa cum se impune in conditiile economiei de piata. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari. scrisoare transportul maritim. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei.). 2. calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. Dupa cum s-a precizat. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. fixandu-se in kilometri si zone. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. materializata in taxa de transport. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. ci nu exista transport in nici un fel. In cazul transportul de marfuri. continutului contractului de de transport auto si conosament in expeditie se intocmeste un singur care face dovada incheierii si a transport. bagaje. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti.transport aerian. desi distantele sunt mai mari. transbordarea. greutatea. capacitatea mijlocului de transport. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. desi distantele sunt . pentru combustibil. In lipsa sa. partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. magazinajul. Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor. coletarie etc. care cuprind norme cu caracter imperativ. avizarea etc. energia si amortizarea mijloacelor fixe.. calatori.

regula generala este existenta prezumtiei de culpa. Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert. carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa. pentru avaria ei. cazului fortuit sau fortei majore.8. 417 Cod comercial orice conventie a . creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului). este asimilata fortei majore. "francata" sau "transmisa". b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor. 2. In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. iar pentru a fi exonerat de raspundere. Potrivit dispozitiilor Codului civil. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. cu doua exceptii: . debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. drept urmare. atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. Evenimentele atmosferice. pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport. fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. Ca orice raspundere contractuala. partile putand deroga de la ele. Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport. ce nu pot fi inlaturate. Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii.conform art. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului. sunt cauze straine imprevizibile. dupa caz. Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii.mai mici.

427-430. 432-433. Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor.COTIF din 1980.conform art. art. 425. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului. 506 din Codul comercial. obligatiile carausului fiind relativ aceleasi. cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament. aerian si naval. feroviar. contra unui preţ. 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . 436 si art. carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora. . Convenţii. art. In cazul transporturilor maritime. art.partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. potrivit art. nici raspunderea a nu poate fi diferita. Conform art. 417419. Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2.1. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise . TRANSPORTURILE FEROVIARE 2. In toate categoriile de transport: auto. Acorduri etc. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi.

3.se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. deci are un caracter consensual şi bilateral. şi anume: .prin încheierea sa. fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care s-a obligat.călătorului. în condiţiile stabilite de calea ferată. Totuşi. Legitimaţia de transport confirmă. 2. el este în trafic direct combinat. Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată. absenţa. caz în care transportul este un trafic direct. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel. Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii. Contractul de transport de călători pe calea ferată are. Contractul de transport de călători pe calea ferată este . Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii. Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa.prin încheierea sa. de la agenţi autorizaţi. se nasc obligaţii pentru ambele părţi. Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată. deci este şi un contract oneros. precum şi de la personalul de tren. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii. 2. ca de altfel orice alt contract. propriile trăsături caracteristice.2. Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. în condiţiile legii. neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. deci are un caracter sinalagmatic. . iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite. până la proba contrară. el este în trafic direct simplu. încheierea şi conţinutul contractului de transport. agenţii. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie. . totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem).

Dreptul civil. Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor.4. precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art. făcându-se apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. se transportă gratuit. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga. care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract. situate pe teritoriul statului român.reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări. 2. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil. un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie. De asemenea. călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină.din 1980. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia. 592-600 „Despre călători”). care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare. Legitimaţia este eliberată pentru . încetare etc.COTIF . Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . pentru care nu se cere un loc separat. Pentru a putea încheia un astfel de contract. 431-441 „Despre contractul de transport” şi art. fără legitimaţie de călătorie. contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători.

trenuri accelerate. d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie. timpul).trenuri intercity.destinaţie şi una intermediară (via). care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj. cu un tren şi pe o rută. Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria.5.F. c) călătorie în circuit. d) călătorii în condiţii speciale. b) călătorie în grup. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală. Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător. Modificarea contractului de transport persoane.R.trenuri special comandate etc. numărul şi timbrul sec C. 2. ziua.6. bine determinate. luna. 2.. Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie. de la staţia de plecare până la cea de destinaţie. .trenuri rapide şi exprese. . indicarea staţiei de plecare .legitimaţie cumpărată în tren. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport.) oferite de acelaşi rang de tren. datele de valabilitate (anul.R. c) serviciile (diferenţa de clasă. Călători. b) rangul de tren folosit şi anume: . poate călători numai pe parcursul.legitimaţie cumpărată în staţia C. . . . .F. tariful. în clasa şi la data indicată în contract.R. Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C.F. clasa. . Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată.trenuri de persoane. vagoanele de dormit etc. cum ar fi: .transportul călătorului.legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj.

necuprinse în mersul trenurilor. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. care poate folosi: . cu trenuri suplimentare.o clasă superioară. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. fără plată.Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. cu primul tren în circulaţie. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii. o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia.o clasă inferioară. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate. kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare. 2. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct. în normele uniforme privind transporturile. Când din cauza întârzierii trenului. vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. după caz. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. Călător. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. . o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă.prin întârzierea. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei. calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract. sau la conducătorul de bilete. fără a percepe noi tarife. Transportator . cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. calea ferată . la orice staţie de parcurs.

călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. trenul. Călătorul. la rândul său are obligaţia: . Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări . obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia. Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari.să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C. Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme. pe o anumită rută. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare. păsările. peştii şi insectele vii. . în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. la cerere. călătorul va plăti diferenţa de tarif. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif.va organiza. Drepturile. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale. reptilele.R.să respecte prevederile Regulamentului de transport.F.să nu ia în vagonul de călătorii animale. obţinută conform reglementărilor în vigoare. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon. . 2. fiscale şi administrative.7. pe cât posibil. clasa şi serviciul utilizat.

poştale şi în cabina locomotivei. unde acestea există. la solicitarea celui îndreptăţit.traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. . de coletărie. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. pe scări. . Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu. între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor. de intervenţie. călătorilor li se interzic următoarele fapte: .exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare. automotorului sau a ramei electrice. . care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie. De asemenea. .urcarea şi călătoria în trenuri de marfă. aplecarea în afară sau rezemarea de uşi. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. în timpul staţionării în staţii.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare.călătoria pe acoperişul vagoanelor. .necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar. în vagoane de bagaje. pe tampoane. . de mesagerie. .provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale . se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren.neeliberarea locului ocupat în vagon. de lucru.deteriorarea vagoanelor. . respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului. pentru identificare şi sancţionare.lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată.aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor. .

inclusiv a celor dintre linii. de nici o natură. . încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. . . şi nu răspunde de nici o daună pe care.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife. nu sunt permise la transport.dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif. inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată. restituirea taxei şi întreruperea călătoriei.murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului.dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are.8. otrăvitoare şi rău mirositoare care. ca urmare a unor pagube provocate de clienţi. împiedicarea liberei circulaţii a acestora. dezlipirea fără drept a afişelor. Avânduse în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare. Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept.ferată. . . căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: . preţul este stabilit de calea ferată. Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare. 2. părţile neputând deroga în alt mod. Drepturile.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar. în cazurile prevăzute de lege. . obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători. radioactive.obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru . . în termenul stabilit şi în bune condiţii.transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile.dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport. explozibile. eventual. .prejudicierea intereselor celorlalţi călători. .acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. aceştia ar suferi-o.obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie.dreptul de a aproba. . .

Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. în condiţiile prevăzute de Regulament. din cauza întârzierii trenului. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. fără plată. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare. unde li se acordă îngrijirile necesare. în condiţiile legii. . operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale.persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. În cazul suspendării circulaţiei unui tren.persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului.desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei. în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment.R. poate exclude de la transport: . Dacă.. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. . astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. cu primul tren în circulaţie. pentru care posedă legitimaţie de călătorie.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. . fără a percepe noi tarife. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. pentru legitimaţia de călătorie.obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii. . C. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute.asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc. călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei.F. .

călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare.9. sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar. de asemenea.9. răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. în condiţiile tehnice existente. respectiv când intră sau iese din acestea. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. victimă a unui astfel de accident. . Reclamaţiile administrative. le avea asupra sa. Acţiuni. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare.Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire. produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului. 2.2. pe care operatorul de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar este. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia. provocată printr-un accident. . Răspunderi.1. 2.total sau parţial. 2. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului.9. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. rezultate din contractul de transport. administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza. rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni.dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: . . în legătură cu exploatarea feroviară.

acţiunea aparţine persoanei rănite. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.pentru celelalte persoane îndreptăţite.Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar.9. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului. . se prescriu: . întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor. . În caz de rănire. Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată. 2. care se naşte din contractul de transport.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar. Acţiunile pentru daune-interese. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul.pentru călători. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.3. ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit. Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată. Prescripţii. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează. aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie. moştenitorilor ei legali.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar. Totuşi. . iar în caz de moarte prin accident. acţiunea nu se stinge dacă: . în scris.

Transporturile aeriene internaţionale de pasageri. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. reglementări aeronautice specifice.TRANSPORTUL AERIAN 1. conforme cu reglementările. mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. prin curse regulate sau neregulate. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. standardele. Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public. bagaje. Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite. spre sau dinspre România. destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice. încheiat între operatorul aerian şi pasager . executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian. mărfuri şi poştă. eliberată de Ministerul Transporturilor. prin curse regulate sau neregulate. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor. În scopul asigurării siguranţei zborului. operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. Aspecte introductive. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. Operatorii aerieni români. Conform Codului aerian din 2001. bagaje. prin curse regulate sau neregulate. şi asigură controlul respectării acestora. Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul.

1. . . fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat.contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi.sau expeditorul de marfă şi/sau poştă. să plătească preţul transportului. a mărfii şi/sau a poştei.contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport. marfa şi/sau poşta. 2. Regimul răspunderii operatorului aerian este. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv. Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. pentru transporturile aeriene internaţionale. care va conţine: . stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este .contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie. operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. . ele pot numai să adere sau nu.contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian. Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor.indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. Prin contractul de transport aerian. şi anume: . iar beneficiarul. Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat. bagajele. . .contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului.

Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. În materie de transport aerian. reglementările Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială. Indiferent de felul cursei. în conformitate cu prevederile dreptului comun. sa refuze transportul daca: . Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului. 3. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator. cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane. . care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita. atunci când nu este reglementat printr-un act special. Contractul de transport aerian se poate incheia individual. nr. dupa caz.G. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. cât şi alte norme imperative cu caracter general. iar pentru transporturile aeriene interne. la cel de destinatie. 107/2000. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. refuza incheierea contractului sau. desi incheiat.1. momentul incheierii fiind. Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. putand.parte. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public.transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala.

In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. stare psihica anormala. constatator al contractului de transport. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport. 1) Potrivit art. Renuntarea calatorului. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. 3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. pe un aeroport intermediar. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise.2. fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia. de a continua calatoria. 3. 1 pct. transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate.. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. din orice motiv. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze. aceasta reglementează şi poate limita răspunderea . Dacă un astfel de mijloc este utilizat.persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. la cererea calatorului. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori.

În cazul unui bagaj neînregistrat. transportatorul . Pentru daunele menţionate mai sus.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea. precum şi în caz de întârziere. 28 din Convenţie). Potrivit art.000 DST pentru fiecare pasager. transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa. care nu depăşesc 100. pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat.transportatorilor în caz de deces sau vătămare. a prepuşilor . inclusiv al obiectelor personale.dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. calităţii sau viciului acestuia. (în art. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art. în caz de distrugere. pierdere ori deteriorare a bagajelor. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100. dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia. transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa. 21 din Convenţie). cu condiţia ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor. cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane.

În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4.150 DST. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita. în afara cazului în care pasagerul. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el. cât şi bagajul neînregistrat. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri. achitarea unei sume suplimentare. prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. Limitele prevăzute la art. deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. Potrivit art. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească. inclusiv dobânda. pierdere. bagaje sau mărfuri. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară. excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces. dacă este necesar. În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant. 21 şi art. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului.sau a mandatarilor săi.000 DST pentru fiecare pasager. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. în termen de 6 . cu excepţia cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului. Sub rezerva unor prevederi contrare. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport.

Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. până la proba contrară. care rămâne supus prevederilor convenţiei.luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie. 31 din Convenţia arătată). nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. În caz de întârziere. 4 din Convenţia de la Montreal. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. 3 şi la paragraful 2 al art. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. dacă aceasta este ulterioară respectivului termen. pentru bagajele înregistrate. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită. . În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii.

Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T. acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: . 19/1997 privind transporturile. menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. 2.R.Hotărârea Guvernului nr.R. 254/1996 şi al ministrului turismului nr.TRANSPORTURILE RUTIERE 1. . Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T. 951/1995. De asemenea. 1 Ordonanţa Guvernului nr. 4. Reglementări cu caracter general: Codul comercial prin art. 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. 413-441. Astfel de reglementări sunt: 1. la 15 ianuarie 1959.I.I. 109/2005 privind transporturile rutiere. România a aderat la această convenţie în anul 1963.R. Convenţia T.I. Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal. 3. 2 Ordonanţă de urgenţă nr.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. . ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. Reglementarea transportului rutier. încheiată la Geneva.

I. a căror serie va fi menţionată în carnetul T. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule. scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale.).R). a fost semnată la Geneva. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră. pentru Europa (C. 31/1994.R. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr.M. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. Organele vamale din ţara de expediere.R. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva. 442/1960. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare. Convenţia C.R. d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ.I.. după controlul vamal al autocamionului respectiv. cu titlu oneros.R. în mod uniform. 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968).carnetul T.M. care apoi vor fi înlocuite cu altele.. sunt situate în două ţări diferite. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante.E. 451/1972. iar România a aderat la acesta prin Legea nr. condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri.N.U. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr. Prin această convenţie sunt reglementate.I.E. purtat de conducătorul autocamionului respectiv. aşa cum sunt indicate în contract. în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele. Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR. .D. În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii. b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C.R. c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A. din care cel puţin una este ţara contractantă.R. verificând în special starea sigiliilor. valabil pentru o singură călătorie. la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O.). aplică acestuia sigiliile T. proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate.I.

Domeniul de aplicare a O. 109/2005 privind transporturile rutiere.2. de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere. pentru transmisiuni de radio şi televiziune.U. prin construcţie şi echipare. inclusiv remorca sau semiremorca. nr. Prevederile O. care. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. nr. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare. inclusiv conducătorul auto.G. în condiţii de siguranţă şi calitate. nr. 2.1. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane.U.G. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. nu depăşeşte 3. Dispoziţiile O. . a căror masă totală maximă autorizată.5 tone.U. pentru servicii telefonice şi telegrafice. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice. canalizare. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea. precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă. Aspecte generale privind transportul rutier. Activităţile de transport rutier. a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării.G. c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie.

i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării . autoritatea competentă. bilaterale sau multilaterale. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier. exclusiv pentru lucrări agricole şi 2. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. Construcţiilor şi Turismului. precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere.k) tractoare utilizate forestiere. Autoritatea competentă. în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. în sensul O. la care România este parte. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale.U. precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. Construcţiilor şi Turismului. Ministerul Transporturilor. nr. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora. l) vehicule istorice. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier.2. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă. de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier.G. h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii. Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. 109/2005. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier.

a consilierilor de siguranţă. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. Ministerul Transporturilor. d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere.acestora. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere. Construcţiilor şi Turismului. precum şi a instructorilor de conducere . b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor. precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier. are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe. cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. în vederea introducerii acestora pe piaţă. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. conform prevederilor în vigoare. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto.

s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. potrivit reglementărilor în vigoare. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto. în caz de neconcordanţă. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane. controlează. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. în caz de neconcordanţă. în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. m) certifică sau omologhează. conform destinaţiei. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de . n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. în conformitate cu reglementările în vigoare. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă. prin inspecţia tehnică periodică. de reglare. de modificări constructive. suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. la producător şi la vânzător. k) elaborează.auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. cu avizul Ministerului Sănătăţii. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale.

fără a depăşi teritoriul statului. situate pe teritoriul a două state diferite. 109/2005. 2. u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României. f) transportul rutier specializat .operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ.G. sunt definite: a) transportul rutier agabaritic . pe o anumită porţiune a drumului.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. De asemenea. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. În sensul O. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite. chiar dacă vehiculul rutier este.U. Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional. b) transportul rutier în trafic naţional .operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor. nr. Noţiuni fundamentale.operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. situate pe teritoriul a două judeţe diferite. transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport. c) transportul rutier în trafic internaţional .persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state.3. transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean. Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier. e) transportul rutier interjudeţean . acestea urmând a fi executate de . d) transportul rutier judeţean .

autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale). în numele său. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică. cu ori fără scop patrimonial. de către operatori de transport rutier. titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii. prin întreprindere se înţelege un operator economic. contra plată. În sensul O. indiferent de capacitatea de . De asemenea. persoană fizică sau persoană juridică. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract.U.intermediar. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier. prin intermediul unui operator de transport rutier. 109/2005. nr.G. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. inclusiv conducătorul auto. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori. în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip. cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. cu ori fără scop patrimonial. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri. este permisă pe baza licenţei de execuţie. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului. cu excepţia transportului în interes personal. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. contra plată.

acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. capacitate financiară şi competenţă profesională. Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. întreprinderea care efectuează transportul. Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. acesta având înscrise date privind expeditorul. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. după caz.transport a acestora. în cazul transportului de mărfuri. beneficiarul transportului. prelucrate sau reparate de aceasta. scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii. f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în . Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii. Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu. mărfurile sau persoanele transportate. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia. cumpărate sau închiriate ori au fost produse. extrase.

prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate. Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă. Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. acesta fiind accesibil oricărei persoane. capacitate financiară şi competenţă profesională. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. conform prevederilor legale în vigoare. pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit. în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. pe trasee specificate. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. graficele de circulaţie. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. ţinut de autoritatea competentă. potrivit graficelor de circulaţie. c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: . 3. b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. pe perioada sa de valabilitate.anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier. Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier.

emisă de autoritatea competentă. dar nu mai mult de 5 ani.. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul . Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile. În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate. Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9. prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi. care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. . Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. pentru perioade succesive de un an.condiţiile de plată şi de angajare. Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă. licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii. şi se păstrează la sediul acestuia. cu valabilitate de 5 ani. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. până la expirarea licenţei de transport. în special.

Pentru a efectua transport rutier în cont propriu. Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. pentru fiecare vehicul rutier. În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere. Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. dar nu mai mult de 5 ani. şi se păstrează la sediul acesteia. emisă de autoritatea competentă. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă.de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia . 4. cu valabilitate de un an. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. cu valabilitate de 5 ani. modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă.

precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. o copie conformă a licenţei de transport. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află. o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. În vederea întocmirii programului de transport judeţean. 6. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport. pe toată durata transportului. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de . perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. b) servicii regulate speciale. până la data comunicată de aceasta. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program.solicitării acordării acestuia. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate. Aspecte generale. pe toată durata transportului. acordată de autoritatea competentă. perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate. c) servicii ocazionale. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă. Transportul rutier de persoane 6.1.

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă. în comun. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS). serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. 439/2002. pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului. eliberate de . ratificat prin Legea nr. dar nu mai mare de un an.

călătorul (persoană contractantă). se consideră încheiat contractul de transport auto. este bolnav contagios sau în stare de ebrietate. in schimbul platii taxei de transport. legitimaţie etc. precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători. 6. Transportatorul poate refuza transportul unor călători. Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier. Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. adică în momentul utilizării mijlocului de transport. cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs. in funcţie de necesităţi.autoritatea competentă. . transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie.călătorul (persoană contractantă). cu acest profil.).2. Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier. chiar dacă a admis iniţial aceasta. În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător. insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului. . în condiţiile în care: . Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie.călătorul (persoană contractantă). dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. .

De asemenea. . se face tot dupa tariful pe zone. chiar daca numarul de calatori este mai mic. stabilita pe zone de taxare. calatorului sa nu i se intample nimic. efectuate cu autobuze comandate. fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. in functie de distanta kilometrica. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri. Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane. Calculul taxelor in transporturile auto speciale. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit. sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport. transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca.Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale. pana la ajungerea la statia de destinatie. pe timpul calatoriei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful