1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1.

Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa

Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale. Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de

management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului. Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a

transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de

transport cu sistemele de transport internaţionale; - emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport, precum şi pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport; - emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate; - organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori; - emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; - emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; - emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; - acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii; - aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României; - asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; - aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte; - exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi; - acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti; - stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant; - asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

. contra plată. altele decât cele în interes personal. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie. pentru transportul de persoane. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. . iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice.. iar pentru transportul de mărfuri. pe moduri de transport.supraveghează navele. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice. Transporturile în interes public. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. denumite şi transporturi publice. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. în apele naţionale navigabile. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează. pe baza unui contract de transport. cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. autorizaţi de Ministerul Transporturilor. se autorizează de către Ministerul Transporturilor. Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri. printr-un document specific de transport.anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. precum şi transportul în folos propriu. indiferent de pavilionul acestora.

taxiuri).). cărora le revine obligaţia.transporturi de peage. D. b) in afara strazilor (metrou. d) aeriene (aeronave). e) speciale (conducte. auto. calatori şi bagaje. 1. electrice.). Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local). cale ferata. care la randul lor pot fi: . Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. C. Transporturile pe cale ferată. Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur. Dupa asezarea cailor de transport. b) transporturi de persoane. Diesel. c) transportul de informatii. în temeiul unui contract de transport. b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). c) navale (maritime si fluviale). navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate). suspendate). vagoane). B. Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie. cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. f) combinate (cale ferata-auto. funiculare etc. de a deplasa in spaţiu mărfuri. Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate.2.transporturi in trafic international de tranzit.Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. care variază de la o categorie la alta. transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai. auto-naval etc. . b) rutiere (auto si tractiune animala). troleibuz. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri). Dieselelectrice. cand transporturile au punct .

potrivit art. insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin.de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. . Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. In functie de interesul social: .transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport. calatorii si bagajele lor. 1410-1490. sau sa transporte. fiind reglementat in art. de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport. Potrivit codului civil. transportator sau caraus). 2. F. E. 1475. se obliga. in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif). pazeasca si sa elibereze destinatarului. marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop.transport in interes propriu. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor". Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii . sa transporte pana la destinatie. Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate. intr-un anumit termen. cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport. contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari. CONTRACTUL GENERALE DE TRANSPORT – ASPECTE 2. fiind exonerati. b) transporturi in trafic combinat. Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport.1. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza.

in art. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial. Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport . in art. 557600. 2.din motive neimputabile lor. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori. autonom si de sine statator. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport. expres sau tacit. raspunderea carausului. raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului. b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice..ca institutie juridica . fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. 413-441. care au la baza un alt contract: de furnizare. caz in care activitatea. in continutul caruia se imbina elemente care.ceea ce confera o figura juridica proprie. In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport. ele isi mentin aplicabilitatea. Contractul de transport este un contract unitar. cu caractere distincte. in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887. de exemplu.trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar. sub denumirea de contract de incheiere. in individualitatea lor. fiecare cu efectele ce-i sunt proprii. se aseamana cu elementele specifice altor . de vanzare-cumparare etc. cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil. dreptul autonom al destinatarului. recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii.2. Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare. el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala deplasarea obiectului transportului . forta majora sau cazul fortuit.

intocmirea formalitatilor necesare etc. in nume propriu. nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri. dar pe seama expeditorului. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta.contracte (de antrepriza. dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie. In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare). de marfuri. 2. depozit). Deci. ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. transport Caracterele juridice ale contractului de Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori. Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport.3. iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. de locatiune de lucrari. aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor.). Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. sa incheie cu un caraus. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite . bagaje si mesagerii). Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie.

Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. nefiind susceptibile de negociere. deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. Indiferent de felul sau. Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente. Contractul de transport este un contract cu titlu oneros. d) Contractul de transport de marfuri. iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie). c) Contractul de transport de persoane este un contract. o contraprestatie. deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printrun inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana. pe apa).4. in principiu consensual. 2. Astfel. 2. iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos. in schimbul obligatiei asumate. rutiere-auto sau hipo-aerian. consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus.(feroviar. deoarece pentru incheierea sa valabila. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. 3. cu exceptia celui maritim. sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. Pozitia destinatarului in contractul de transport . are un caracter real. Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic).

obisnuit. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. c) de asemenea. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. in practica. poate deveni numai titular de drepturi. adica il accepta. In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului. desi nu este parte in contract. datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. ca de exemplu. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. Dar acestea sunt doua situatii distincte. in baza aceluiasi . de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa. in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. in dreptul roman. drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului.Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. ceea ce contravine situatiei reale. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. Potrivit altei opinii. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul. Astfel. adesea. deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva. se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus). atunci destinatarul. moment pana la care expeditorul are dreptul. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. de a dispune de marfa.

Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi.5. Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. pozitia suigeneris. pozitia destinatarului in contractul de transport. privitor la . 31/1954. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca n-ar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport.1. 2. partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina. alin. dreptul de a actiona pe caraus. 1. conform careia. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ. din Decretul nr. pe deplin. 2. desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil. acesta s-ar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport. deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. Tinand seama de aceste deosebiri. Potrivit art.5. prin ea. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT. 5. in principiu.contract de transport. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. expeditorul nu ar mai avea.

prin care se intelege fie transmiterea unui drept.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport. . contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. de a plati taxa de transport. . Obiectul contractului de transport consta in prestatiile. Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii . B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. precum si obiectul acestor prestatii. pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa.persoanele fizice si persoanele juridice. fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului. incapacitatea reprezentand exceptia. Consimtamantul ca element al vointei juridice. Deci. iar pentru expeditor (calator). capacitatea de exercitiu. Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: . de asemenea. de exemplu.sa nu fie alterat de vreun viciu. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere). Pentru a fi valabil. adica in prestatia sau prestatiile respective. . reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic.sa emane de la o persoana cu discernamant. sa incheie. in afara de cazurile prevazute de lege.sa fie exteriorizat. ca toate exceptiile este de stricta interpretare. alaturi de cauza. bagajele sau calatorii. insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti. care. in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic. tutore). orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si.

prin simplul acord de vointa al partilor. de regula. Forma. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem. cel ce se obliga sa fie titularul dreptului. care este motivul determinant al asumarii obligatiei. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale. obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). sa fie reala si nu falsa. 2. sa fie in circuitul civil. iar uneori. cat si scopul indirect. subiectiv si variabil de la un contract la altul.6. insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga. bilet sau legitimatie de calatorie. In cazul contractului de transport de marfuri.contractului) constand in urmatoarele: sa existe. el avand astfel un caracter real.). va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. Astfel. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza. sa fie posibil. sa fie determinat sau determinabil. mediat al consimtamantului. legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. etc. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract. scrisoare de . Forma contractului Contractul de transport se incheie. ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor. sa fie licita si morala. contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor. comuna partilor. cu exceptia celui maritim. in cadrul aceleiasi categorii). Cauza in contractul de transport trebuie sa existe.

). fixandu-se in kilometri si zone. continutului contractului de de transport auto si conosament in expeditie se intocmeste un singur care face dovada incheierii si a transport. magazinajul. transbordarea. Pentru fiecare document de transport. desi distantele sunt mai mari. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata. Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. capacitatea mijlocului de transport. 2. coletarie etc.7. greutatea. Dupa cum s-a precizat. calatori. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. In lipsa sa. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei. bagaje. pentru prestatia executata de transportator. care cuprind norme cu caracter imperativ. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri. asa cum se impune in conditiile economiei de piata. In cazul transportul de marfuri. partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe. avizarea etc. scrisoare transportul maritim. Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor. Uneori sunt fixate taxe reduse. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. ci nu exista transport in nici un fel. energia si amortizarea mijloacelor fixe. desi distantele sunt .transport aerian. pentru combustibil.. materializata in taxa de transport.

ce nu pot fi inlaturate. pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport. iar pentru a fi exonerat de raspundere. Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert.conform art. carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa. cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. Ca orice raspundere contractuala. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului. creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului). Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport. fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. regula generala este existenta prezumtiei de culpa. atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. 2. Potrivit dispozitiilor Codului civil.mai mici. dupa caz. partile putand deroga de la ele. Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. cu doua exceptii: . debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. sunt cauze straine imprevizibile.8. 417 Cod comercial orice conventie a . raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor. drept urmare. Evenimentele atmosferice. este asimilata fortei majore. "francata" sau "transmisa". Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii. pentru avaria ei. cazului fortuit sau fortei majore.

In cazul transporturilor maritime. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi. aerian si naval.partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. Conform art. art. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise . . feroviar.conform art. cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. potrivit art. Acorduri etc. 417419. TRANSPORTURILE FEROVIARE 2.COTIF din 1980. Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. art. 436 si art. 432-433. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului. 425. 427-430. Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2.1. art. 506 din Codul comercial. contra unui preţ. In toate categoriile de transport: auto. carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată. 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. nici raspunderea a nu poate fi diferita. Convenţii. obligatiile carausului fiind relativ aceleasi. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament. 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna .

el este în trafic direct simplu. . încheierea şi conţinutul contractului de transport. neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. de la agenţi autorizaţi.prin încheierea sa. deci are un caracter consensual şi bilateral. caz în care transportul este un trafic direct. propriile trăsături caracteristice. precum şi de la personalul de tren. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie.se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. şi anume: . el este în trafic direct combinat. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii. Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. Contractul de transport de călători pe calea ferată este . . Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa. ca de altfel orice alt contract. Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată.3. 2. Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel.călătorului.2. iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite. Legitimaţia de transport confirmă. fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care s-a obligat. Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii. în condiţiile stabilite de calea ferată. până la proba contrară. se nasc obligaţii pentru ambele părţi. Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată. deci are un caracter sinalagmatic. totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem). deci este şi un contract oneros. 2. Totuşi. Contractul de transport de călători pe calea ferată are. absenţa. în condiţiile legii.prin încheierea sa. agenţii.

2. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor.4.din 1980. se transportă gratuit. precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători. pentru care nu se cere un loc separat. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga. precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art. contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. fără legitimaţie de călătorie.COTIF . încetare etc. făcându-se apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. Legitimaţia este eliberată pentru . Pentru a putea încheia un astfel de contract. călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină. bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. De asemenea. Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna .reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări. 592-600 „Despre călători”). 431-441 „Despre contractul de transport” şi art. Dreptul civil. care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare. care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract. situate pe teritoriul statului român.

. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport.trenuri de persoane. d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie.F.legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj. b) rangul de tren folosit şi anume: .transportul călătorului.trenuri special comandate etc. . cum ar fi: . Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria.F. . clasa. ziua.5.F. timpul). în clasa şi la data indicată în contract.legitimaţie cumpărată în tren. care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj.R. Modificarea contractului de transport persoane. . Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie.destinaţie şi una intermediară (via). numărul şi timbrul sec C. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală. Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C.trenuri accelerate. Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată. c) serviciile (diferenţa de clasă.6. indicarea staţiei de plecare . 2.R. de la staţia de plecare până la cea de destinaţie. vagoanele de dormit etc. poate călători numai pe parcursul.R.trenuri rapide şi exprese. b) călătorie în grup. .trenuri intercity. cu un tren şi pe o rută. . Călători. Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător. tariful. luna. datele de valabilitate (anul.. c) călătorie în circuit.) oferite de acelaşi rang de tren. . 2. bine determinate.legitimaţie cumpărată în staţia C. d) călătorii în condiţii speciale.

. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior.Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. cu primul tren în circulaţie. Când din cauza întârzierii trenului. calea ferată . pe aceeaşi rută sau pe altă rută. Călător. Transportator . o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare. care poate folosi: .o clasă inferioară. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. fără plată. vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale. cu trenuri suplimentare. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract.o clasă superioară. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. la orice staţie de parcurs. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente.prin întârzierea. sau la conducătorul de bilete. necuprinse în mersul trenurilor. după caz. fără a percepe noi tarife. o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia. 2. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. în normele uniforme privind transporturile. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct.

însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări . un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale. călătorul va plăti diferenţa de tarif.să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C.F. păsările. obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport. clasa şi serviciul utilizat.R. pe o anumită rută. Călătorul.va organiza. Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia. Drepturile. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif. obţinută conform reglementărilor în vigoare. . la cerere. pe cât posibil.să nu ia în vagonul de călătorii animale. 2. călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie. Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare. în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon.7. la rândul său are obligaţia: . reptilele.să respecte prevederile Regulamentului de transport. fiscale şi administrative. . peştii şi insectele vii. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari. trenul. Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme.

în vagoane de bagaje.călătoria pe acoperişul vagoanelor.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare. Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu. de coletărie. potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. călătorilor li se interzic următoarele fapte: .traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători. . automotorului sau a ramei electrice.urcarea şi călătoria în trenuri de marfă.neeliberarea locului ocupat în vagon. . . pe tampoane.provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale . de mesagerie. în timpul staţionării în staţii. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului.deteriorarea vagoanelor. care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie. pe scări. . pentru identificare şi sancţionare. de intervenţie. unde acestea există.lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. De asemenea. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora. .necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar. Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren. aplecarea în afară sau rezemarea de uşi.aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor.exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare. poştale şi în cabina locomotivei. se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. de lucru. . . . . la solicitarea celui îndreptăţit. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor.

aceştia ar suferi-o.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. . şi nu răspunde de nici o daună pe care. în termenul stabilit şi în bune condiţii.8. . . Drepturile.obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru .murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului. de nici o natură. otrăvitoare şi rău mirositoare care. inclusiv a celor dintre linii.dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife. . căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: .transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile. Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare. ca urmare a unor pagube provocate de clienţi. preţul este stabilit de calea ferată. restituirea taxei şi întreruperea călătoriei. . dezlipirea fără drept a afişelor. explozibile. . Avânduse în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare. . inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată.dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif. Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept.obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie. potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar. împiedicarea liberei circulaţii a acestora.ferată.dreptul de a aproba. eventual.dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport.prejudicierea intereselor celorlalţi călători. în cazurile prevăzute de lege. părţile neputând deroga în alt mod. radioactive. . încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători.acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. nu sunt permise la transport. . 2. . .

călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei. fără plată. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei. .persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie. C.asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători. în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment. pentru care posedă legitimaţie de călătorie. . .persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. fără a percepe noi tarife..F. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice. . pentru legitimaţia de călătorie.obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii. din cauza întârzierii trenului. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. în condiţiile prevăzute de Regulament. cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Dacă.desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie.R. poate exclude de la transport: . Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. în condiţiile legii. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. . cu primul tren în circulaţie. unde li se acordă îngrijirile necesare. operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale.

le avea asupra sa. sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar. rezultate din contractul de transport.9. Acţiuni. victimă a unui astfel de accident.dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. 2. în condiţiile tehnice existente. . respectiv când intră sau iese din acestea.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. 2. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului. .total sau parţial. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni.9. de asemenea.1. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. Reclamaţiile administrative. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare. . administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului. pe care operatorul de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar este. provocată printr-un accident.2.9. în legătură cu exploatarea feroviară. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul. Răspunderi. răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: . 2. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului.Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire.

acţiunea aparţine persoanei rănite. acţiunea nu se stinge dacă: . în scris.pentru călători. Prescripţii. În caz de rănire.3. . Totuşi. iar în caz de moarte prin accident. Acţiunile pentru daune-interese.9. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului.Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar. care se naşte din contractul de transport.pentru celelalte persoane îndreptăţite.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar. întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor. . Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an. ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului. aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie. . Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar. 2. moştenitorilor ei legali. se prescriu: . Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.

operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. Aspecte introductive. bagaje. Operatorii aerieni români. Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite. standardele. Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public. Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. Conform Codului aerian din 2001. spre sau dinspre România. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul. conforme cu reglementările. mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. bagaje. eliberată de Ministerul Transporturilor. destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate. reglementări aeronautice specifice. şi asigură controlul respectării acestora. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. prin curse regulate sau neregulate. prin curse regulate sau neregulate. mărfuri şi poştă. încheiat între operatorul aerian şi pasager . Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. În scopul asigurării siguranţei zborului.TRANSPORTUL AERIAN 1. Transporturile aeriene internaţionale de pasageri. prin curse regulate sau neregulate. executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian.

pentru transporturile aeriene internaţionale. . Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. ele pot numai să adere sau nu. marfa şi/sau poşta. . 1. . Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor. . . şi anume: . Regimul răspunderii operatorului aerian este. stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este . Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice.indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv. operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat. 2. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian.sau expeditorul de marfă şi/sau poştă.contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. care va conţine: . bagajele. iar beneficiarul. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. a mărfii şi/sau a poştei.contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie. fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor. Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. Prin contractul de transport aerian.contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite. să plătească preţul transportului.contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului.contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi.

putand. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. cât şi alte norme imperative cu caracter general. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. la cel de destinatie. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public. nr. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. reglementările Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator. care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita.G. cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane. momentul incheierii fiind.transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala. Indiferent de felul cursei. 3.1. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate. Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. desi incheiat. . refuza incheierea contractului sau. dupa caz. iar pentru transporturile aeriene interne. Contractul de transport aerian se poate incheia individual. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului. În materie de transport aerian. 107/2000. atunci când nu este reglementat printr-un act special. în conformitate cu prevederile dreptului comun.parte. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială. sa refuze transportul daca: .

la cererea calatorului. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. 1 pct. 1) Potrivit art.2. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori. stare psihica anormala. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia. In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului.persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise. constatator al contractului de transport. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate.. Dacă un astfel de mijloc este utilizat. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. 3. de a continua calatoria. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport. 3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport. pe un aeroport intermediar. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. aceasta reglementează şi poate limita răspunderea . Renuntarea calatorului. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. din orice motiv. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie.

Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului.000 DST pentru fiecare pasager. a prepuşilor . 21 din Convenţie). transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa. transportatorul . Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus. Potrivit art. care nu depăşesc 100. cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art. pierdere ori deteriorare a bagajelor. în caz de distrugere. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100. În cazul unui bagaj neînregistrat. Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea. 28 din Convenţie). (în art. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. precum şi în caz de întârziere. inclusiv al obiectelor personale. calităţii sau viciului acestuia.transportatorilor în caz de deces sau vătămare. Pentru daunele menţionate mai sus.dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. cu condiţia ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare. transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa. dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia.

cât şi bagajul neînregistrat. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita. prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. inclusiv dobânda. în afara cazului în care pasagerul. achitarea unei sume suplimentare. Potrivit art. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului. bagaje sau mărfuri. 21 şi art. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului.150 DST.sau a mandatarilor săi. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară.000 DST pentru fiecare pasager. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere. în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. dacă este necesar. în termen de 6 . În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. Sub rezerva unor prevederi contrare. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească. Limitele prevăzute la art. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant. excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică. cu excepţia cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie. pierdere.

luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie. În caz de întârziere. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract. 3 şi la paragraful 2 al art. . care rămâne supus prevederilor convenţiei. pentru bagajele înregistrate. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. 4 din Convenţia de la Montreal. până la proba contrară. dacă aceasta este ulterioară respectivului termen. 31 din Convenţia arătată). Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită.

menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. 2. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. 1 Ordonanţa Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr.R. acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal. 2 Ordonanţă de urgenţă nr. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal. 3. Convenţia T. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: . România a aderat la această convenţie în anul 1963.I. 254/1996 şi al ministrului turismului nr. Astfel de reglementări sunt: 1. la 15 ianuarie 1959. Reglementarea transportului rutier. 109/2005 privind transporturile rutiere.I.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. De asemenea.TRANSPORTURILE RUTIERE 1. 4. 413-441. Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. Reglementări cu caracter general: Codul comercial prin art. 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.R. Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase. . Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T.I. Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T. ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile. . 951/1995.R. 19/1997 privind transporturile. încheiată la Geneva.

I.N. din care cel puţin una este ţara contractantă.I.I. c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A.D. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule.E. iar România a aderat la acesta prin Legea nr. Organele vamale din ţara de expediere.E. pentru Europa (C. după controlul vamal al autocamionului respectiv. cu titlu oneros. b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C. 31/1994. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr.R. care apoi vor fi înlocuite cu altele. 442/1960. condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri.R. a căror serie va fi menţionată în carnetul T. Convenţia C. Prin această convenţie sunt reglementate. proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar.I.R. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră.. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante.M. în mod uniform.M. sunt situate în două ţări diferite. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele. a fost semnată la Geneva. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare. 451/1972.. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR.R.R.).U. 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968). purtat de conducătorul autocamionului respectiv. .carnetul T. la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O.R. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva.). scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale.R). Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T. verificând în special starea sigiliilor. aplică acestuia sigiliile T. valabil pentru o singură călătorie. aşa cum sunt indicate în contract. În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr. d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ.

G. în condiţii de siguranţă şi calitate.G. Activităţile de transport rutier.U. pentru servicii telefonice şi telegrafice. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea. inclusiv remorca sau semiremorca. inclusiv conducătorul auto. a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă. Prevederile O. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare.1. c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare. nr. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane. a căror masă totală maximă autorizată. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie. precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. Aspecte generale privind transportul rutier. cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere.U. nr. Dispoziţiile O. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă.2. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. care.5 tone. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. 2. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. nu depăşeşte 3. nr. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane. pentru transmisiuni de radio şi televiziune.U. prin construcţie şi echipare. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice.G. . Domeniul de aplicare a O. canalizare. 109/2005 privind transporturile rutiere.

în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. 109/2005. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier. bilaterale sau multilaterale. Construcţiilor şi Turismului.G. Ministerul Transporturilor.2. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale.U. nr. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier. i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării . h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere. Ministerul Transporturilor. la care România este parte. autoritatea competentă. precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier. Autoritatea competentă. precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. exclusiv pentru lucrări agricole şi 2. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier. în sensul O. Construcţiilor şi Turismului. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă. Ministerul Transporturilor. l) vehicule istorice.k) tractoare utilizate forestiere. de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere.

cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor. precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. a consilierilor de siguranţă. b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier. conform prevederilor în vigoare. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere.acestora. Ministerul Transporturilor. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier. Construcţiilor şi Turismului. d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. în vederea introducerii acestora pe piaţă. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. precum şi a instructorilor de conducere . în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto.

în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora. cu avizul Ministerului Sănătăţii. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. potrivit reglementărilor în vigoare. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de . la producător şi la vânzător. în caz de neconcordanţă. o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale. suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii. în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere. de modificări constructive. m) certifică sau omologhează. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto. în caz de neconcordanţă. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. controlează. conform destinaţiei. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. de reglare.auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. în conformitate cu reglementările în vigoare. i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. k) elaborează. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă. precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. prin inspecţia tehnică periodică. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane.

cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe. f) transportul rutier specializat .operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. pe o anumită porţiune a drumului. b) transportul rutier în trafic naţional .operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. 109/2005. d) transportul rutier judeţean .operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ. e) transportul rutier interjudeţean .persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri. acestea urmând a fi executate de . chiar dacă vehiculul rutier este. c) transportul rutier în trafic internaţional .U.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. fără a depăşi teritoriul statului. De asemenea. Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional. u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României.3. Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. nr. situate pe teritoriul a două judeţe diferite. În sensul O.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite. 2. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state. situate pe teritoriul a două state diferite. transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean. transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport. Noţiuni fundamentale.G.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. sunt definite: a) transportul rutier agabaritic .

cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport. prin întreprindere se înţelege un operator economic. titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii. inclusiv conducătorul auto. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri.intermediar. 109/2005. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică. indiferent de capacitatea de . de către operatori de transport rutier. nr. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului.G. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier. în numele său. în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori.U. În sensul O. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. contra plată. cu ori fără scop patrimonial. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract. cu ori fără scop patrimonial. sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip. autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale). prin intermediul unui operator de transport rutier. persoană fizică sau persoană juridică. este permisă pe baza licenţei de execuţie. contra plată. cu excepţia transportului în interes personal. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate. De asemenea.

Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. cumpărate sau închiriate ori au fost produse. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. după caz. în cazul transportului de mărfuri. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii. prelucrate sau reparate de aceasta.transport a acestora. capacitate financiară şi competenţă profesională. beneficiarul transportului. scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii. Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în . mărfurile sau persoanele transportate. Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. extrase. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. întreprinderea care efectuează transportul. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. acesta având înscrise date privind expeditorul. acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia.

capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit. în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. capacitate financiară şi competenţă profesională. Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier.anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: . Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. potrivit graficelor de circulaţie. ţinut de autoritatea competentă. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. graficele de circulaţie. acesta fiind accesibil oricărei persoane. b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate. 3. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. pe trasee specificate. pe perioada sa de valabilitate. Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă. pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. conform prevederilor legale în vigoare.

care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă. licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. .condiţiile de plată şi de angajare.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.. emisă de autoritatea competentă. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă. în special.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto. pentru perioade succesive de un an. Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9. Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională. Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. şi se păstrează la sediul acestuia. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate. Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul . cu valabilitate de 5 ani. dar nu mai mult de 5 ani. până la expirarea licenţei de transport.

de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia. Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. Pentru a efectua transport rutier în cont propriu. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia . dar nu mai mult de 5 ani. modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă. certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere. pentru fiecare vehicul rutier. cu valabilitate de 5 ani. şi se păstrează la sediul acesteia. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă. cu valabilitate de un an. emisă de autoritatea competentă. 4. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă.

6. b) servicii regulate speciale. propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. c) servicii ocazionale. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află. acordată de autoritatea competentă. perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. Transportul rutier de persoane 6. În vederea întocmirii programului de transport judeţean. o copie conformă a licenţei de transport. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă.1. o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport. precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de .solicitării acordării acestuia. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate. Aspecte generale. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. pe toată durata transportului. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. pe toată durata transportului. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate. până la data comunicată de aceasta.

Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă. Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. eliberate de . serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului. ratificat prin Legea nr. în comun. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate. 439/2002. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS). pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord. dar nu mai mare de un an. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.călătorul (persoană contractantă).). cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs. este bolnav contagios sau în stare de ebrietate. cu acest profil.călătorul (persoană contractantă). Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier. chiar dacă a admis iniţial aceasta. Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului. precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. legitimaţie etc. transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. se consideră încheiat contractul de transport auto. adică în momentul utilizării mijlocului de transport. Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie.călătorul (persoană contractantă). Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. . .autoritatea competentă.2. Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie. Transportatorul poate refuza transportul unor călători. în condiţiile în care: . 6. tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători. insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului. În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier. in funcţie de necesităţi. in schimbul platii taxei de transport. dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. .

in functie de distanta kilometrica. efectuate cu autobuze comandate. De asemenea. Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane. se face tot dupa tariful pe zone. Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. Calculul taxelor in transporturile auto speciale. transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca. chiar daca numarul de calatori este mai mic. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit. sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport.Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale. fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. pe timpul calatoriei. stabilita pe zone de taxare. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). . calatorului sa nu i se intample nimic. pana la ajungerea la statia de destinatie. potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful