1

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ-

GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH

ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΝΟΡΓΟΥΝΤ

OF PROPHET ELIAS NORWOOD & EASTERN

ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

SUBURBS INC.

87 BEULAH RD. NORWOOD SA 5067 P.O. BOX 277, KENT TOWN SA 5071
ALL CORRESPONDENCE TO THE HON. SECRETARY

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ

«O ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 24 ΩΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 8362 4139 ΟΙΚ. 8431 7789 ΚΙΝ. 0412 710 037

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-01-13
ΕΤΟΣ 30ΟΝ ΑΡΙΘ. 1436

WEEKLY MAGAZINE

“THE WORD OF GOD”
PHONES: 8362 4139 H. 8431 7789 M. 0412 710 037

DATE 27-01-13
YEAR 30TH NUMBER 1436
WEB PAGE: WWW.PROPHETELIAS.ORG.AU
ONLINE MAGAZINE & RADIO PROGRAM: WWW.PROPHETELIAS.BLOGSPOT.COM
EMAIL: PROPHETELIAS@ESC.NET.AU

2

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 19, 1-10) 27 Ἰαν. 2013
Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, διαπιστώνουμε
ὅτι τό γεγονός τῆς συνάντησης τοῦ Κυρίου μετά τοῦ Ζακχαίου δέν ἦταν
τυχαῖο. Καθώς καί ὅλες οἱ συναντήσεις τοῦ Κυρίου, ἄν τίς δεῖ κανείς μέ
ὀρθόδοξο χριστιανικό πνεῦμα, δείχνουν ὅτι εἶχαν κάποιο σωτηριώδη σκοπό.
Ἄν ρωτήσεις κάποιον ἄπιστο ἤ κάποιον εἰδωλολάτρη, θά ἀπαντήσει ὅτι ἦταν
μιά τυχαία συνάντηση. Ὅτι φθάνοντας ὁ Κύριος κάτω ἀπ’τήν συκομουριά,
κατά τύχη σήκωσε τό κεφάλι του καί εἶδε τόν Ζακχαῖο κ.τ.λ. Ἐμεῖς ὅμως
ἀδελφοί μου πού πιστεύουμε ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οἰκονομεῖ τά πάντα
γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, πιστεύουμε ὅτι αὐτή ἡ συνάντηση ἦταν
μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Κύριος πήγαινε γιά τά Ἱεροσόλυμα καί πέρασε ἀπό τήν Ἱεριχώ, ὅπου ἔγινε
καί ἡ σωτήρια γιά τόν Ζακχαῖο συνάντηση. Καλά εἶναι νά ἀναφέρουμε ὅτι
στήν πόλη τῆς Ἱεριχοῦ, εἶχε ἤδη κάνει ὁ Ἰησοῦς καλά τόν τυφλό. Ἐκεῖνο τό
θαῦμα φαίνεται νά εἶχε ἐπηρεάσει καί τόν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο, διά τοῦτο καί
γεννήθηκε μέσα του ἡ ἐπιθυμία νά δεῖ τόν Χριστό. Ἡ ἐπιθυμία αὐτή, σιγάσιγά ἔγινε πόθος καί σάν ἔμαθε ὅτι θά περνοῦσε ἀπ’ ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς, ἀνέβηκε
στό δένδρο νομίζοντας ὅτι ἡ πλούσια φυλλωσιά τῆς συκομουριᾶς θά τόν
κάλυπτε.

Ὁ Κύριος ὅμως πού γνωρίζει τόν καθ’ ἕναν μας ὅπου κι’ἄν

βρίσκεται, ὅσο κι’ἄν κρύβεται, πού διαβάζει τίς σκέψεις τοῦ καθενός μας, θά
Τοῦ διέφευγε ὁ Ζακχαῖος; Θά Τοῦ διέφευγε ὁ ἄνθρωπος πού ἦταν ἡ αἰτία
νά φέρει τά βήματά Του ἕως ἐκεῖ; Θά διέφευγε αὐτό τό γεγονός ἀπό τόν
Παντεπόπτη Κύριο, ὁ ὁποῖος διέκρινε τήν μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ πού
ζητοῦσε νά ἐξομολογηθεῖ καί νά ἀποκαταστήσει τήν συνείδησή του;
Ὁ Κύριος πού ἄφισε τόν Θεϊκό Του Θρόνο μέ μοναδικό σκοπό νά
συναντήσει τόν μετανοιωμένο ἄνθρωπο καί νά τόν ὁδηγήσει στόν
Παράδεισο, θά ἄφινε τόν Ζακχαῖο στήν μαύρη ἀπογοήτευση; Σίγουρα ὄχι.

3

Βέβαια ἡ ὑπόληψη τοῦ ἀρχιτελώνη ἔπεσε πολύ στά μάτια τοῦ κόσμου.
Ἔγινε περίγελος σέ ὅσους παρακολουθοῦσαν τόν κοντούλη νά προσπαθεῖ
νά ἀναρριχηθεῖ στό ὑψηλό δέντρο τῆς συκαμινέας, ὅπως λέγεται. Καί ὅμως
οὔτε πού τόν ἐνδιέφερε. Ἐκείνη τήν στιγμή, μοναδικός του σκοπός ἦταν νά
δεῖ τόν μεγάλο Διδάσκαλο καί Θαυματουργό Κύριο, τό τί θάλεγε ὁ κόσμος γι’
αὐτόν δέν τόν ἐνδιέφερε.
«Καί ὡς ἦλθεν ἐπί τόν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἱησοῦς εἶδεν αὐτόν, καί εἶπε
πρός αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γάρ ἐν τῶ οἴκω σου δεῖ
με μεῖναι. Καί σπεύσας κατέβη, καί ὑπεδέξατο αὐτόν χαίρων».
Ὁ Ζακχαῖος μόνο νά δεῖ τόν Χριστό ζήτησε καί Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε οὔτε λίγο
οὔτε πολύ, ὅτι θά ματαίωνε τήν πορεία Του πρός τά Ἱεροσόλυμα καί θά
πήγαινε νά μείνει στό σπίτι του. Φαντασθῆτε τήν τιμή καί τήν χαρά καί τόν
ἐνθουσιασμό τοῦ Ζακχαίου.

Μόλις ἄκουσε αὐτά τά λόγια ὁ Ζακχαῖος

κατέβηκε γρήγορα καί τόν ὑποδέχθηκε στό σπίτι του.

Βλέπετε πῶς

ἐργάζεται ὁ Θεός καί πῶς ἐνεργεῖ γιά νά σώσει τόν πλανώμενο ἄνθρωπο;
Ἕνα μικρό βῆμα ἔκαμε ὁ Ζακχαῖος πρός τόν Χριστό κι’Ἐκεῖνος ἔκαμε δέκα
βήματα πρός τόν Ζακχαῖο. Τό ἴδιο κάνει σέ κάθε πιστό καί σέ κάθε ἐποχή ὁ
Κύριος μέχρι σήμερα. Ἀρκεῖ νά ἐκδηλώσωμε τήν ἀγαθή πρόθεση μετάνοιας
ἔστω καί στόν λογισμό μας, τότε θά ἔρθει ἡ χάρη Του νά μᾶς ὁδηγήσει στήν
ἔμπρακτη μετάνοια, ὅπως ἔγινε καί μέ τόν Ζακχαῖο.
Μετά λύπης παρατηροῦμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα καί τά
μελανά σημεῖα του.

Εἶναι

τῶν Φαρισαίων καί τῶν ἀνθρώπων πού

ἐθελοτυφλώντας δέν ἔβλεπαν τά θαύματα.

Ἀμετανόητοι ἐκεῖνοι δέν

πίστευαν στήν μετάνοια. Δέν ἤθελαν νά πιστέψουν ὅτι ὑπάρχει συγχώρηση
σέ τούτη τήν ζωή.

Δέν τό χωροῦσε ὁ νοῦς τους ὅτι ὁ πλούσιος

ἀρχιτελώνης, προτίμησε νά χάσει τήν ἐπικερδή ἐργασία του καί νά τρέχει
πίσω ἀπό ἕναν φτωχό.

Δέν

μποροῦσαν νά φαντασθοῦν ὅτι ἕνας

4

ἀρχιτελώνης θά μετάνοιωνε καί θά ἄλλαζε ζωή καί σκέψη. Δέν μποροῦσαν
νά πιστέψουν αὐτά πού ἔβλεπαν μέ τά ἴδια τους τά μάτια καί ἄκουγαν μέ
τ’αὐτιά τους.

Γι’αὐτό, τούς βλέπουμε νά ρίχνουν λάσπη στήν

πραγματικότητα καί νά προσπαθοῦν νά ἐγείρουν τό μῖσος τῶν ἀνθρώπων
ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. «Καί ἰδόντες ἅπαντες διεγόγγυζον, λέγοντες. Ὅτι

παρά ἁμαρτωλῶ ἀνδρί εἰσῆλθε καταλῦσαι».

Μέ συκοφαντικό τρόπο

διέγειραν τά πλήθη, ὥστε ὅλοι νά ἀμφιβάλλουν γιά τήν αὐθεντικότητα τοῦ
Χριστοῦ.

Ἐάν δέν εἶχαν αὐτήν τήν δόλια πρόθεση οἱ Γραμματεῖς καί οἱ

Φαρισαῖοι, θά περίμεναν λίγο ἀκόμη, νά δοῦν τί θά ἐλάμβανε χώρα μέσα
στό σπίτι τοῦ Ζακχαίου καί κατόπιν νά ἔβγαζαν τά συμπεράσματά τους.
Ἀλλά μήπως καί ὅταν ἔμαθαν τήν εἰλικρινή μετάνοια τοῦ Ζακχαίου, τήν
ἀποκατάσταση καί ἐπιστροφή τῶν ἀγαθῶν στούς φτωχούς, τό ἀνακοίνωσαν
στά πλήθη; Καί βέβαια ὄχι. Γιατί; Διότι αὐτό θά δήλωνε τήν ὑπεροχή τοῦ
Χριστοῦ καί ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νά ἐπέστρεφαν μετανοιωμένοι ὅλοι οἱ
ἁμαρτωλοί καί νά Τόν ἀκολουθοῦσαν.
Αὐτό πού πιστοποιεῖ τήν εἰλικρινή μετάνοια τοῦ Ζακχαίου, εἶναι ὅτι δέν
ἐσυζήτησε τό θέμα τῆς ἐνοχῆς του, δέν προσπάθησε νά δικαιολογήσει τήν
φιλοχρηματία του, δέν καθυστέρησε σκεπτόμενος τί νά κάμει, οὔτε ἔδειξε
σημεῖα ἀναποφάσιστου ἀνθρώπου. Εἶχε ἤδη πάρει τήν ἀπόφαση. Εἶχε στά
χέρια του συγκεντρωμένη τήν μισή περιουσία του καί ἐφ’ὅσον στάθηκε
μπροστά στό Χριστό εἶπε: «Ὠρῖστε, Κύριε, τά μισά ἀπό τά ὑπάρχοντά μου

τά δίδω ἐλεημοσύνη στούς πτωχούς κι’ἄν σάν τελώνης μεταχειρίσθηκα
δόλια μέσα καί ἀδίκησα κάποιον, εἶμαι ἕτοιμος νά τοῦ τό ἐπιστρέψω
τετραπλασίως».
Βλέπετε

ἀδελφοί

μου

πῶς

ὡμολόγησε

καί

πῶς

στήν

συνέχεια

αὐτοδικάστηκε; Δέν ἐκάλεσαν τόν Ζακχαῖο σέ δικαστήριο οὔτε τοῦ ἐπέβαλε
κάποιος δικαστής τήν ποινήν. Ἡ εἰλικρίνεια τοῦ μετανοιωμένου ἀνθρώπου,

5

ἐκάθησε στόν θρόνο τῆς μετανοιωμένης καρδιᾶς τοῦ Ζακχαίου καί τόν
δίκασε κατ’αὐτόν τόν τρόπο. Ἐχρησιμοποίησε τά κριτήρια πού συναντοῦμε
στό βιβλίο τῆς ἐξόδου: (22,1), διά τοῦτο καί ὁ Κύριος τοῦ Μωσαϋκοῦ Νόμου
ὁ Χριστός μας, ἀμέσως ἔδωσε τήν δίκαιη ἀπόφαση: «...σήμερον σωτηρία

τῶ οἴκω τούτω ἐγένετο, καθότι καί αὐτός υἱός Ἀβραάμ ἐστιν».
Πού ἐννοεῖ: Σήμερον πού ἐπέστρεψε ὁ Ζακχαῖος στόν Θεό καί ἔπραξε τήν
δικαιοσύνη καί τήν ἐλεημοσύνη ὅπως τόν δίκαιο καί φιλόξενο Ἀβραάμ,
γίνεται τέκνον τοῦ Ἀβραάμ καί ἄξιος πολίτης τῆς αἰωνίου σωτηρίας. Καί
τελειώνει ὁ Κύριος μέ τόν δέκατο στίχο: «Ἦλθε ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου

ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός».
Μέ αὐτά τά λόγια ἔκλεισε τά στόματα τῶν γογγυζόντων καί κατέπαυσε τήν
ἀγανάκτησή τους, «...Ὅτι παρά ἁμαρτωλῶ ἀνδρί εἰσῆλθε καταλῦσαι». Ὁ
Κύριος

ἐγνώρισε

τόν

Ζακχαῖο

σάν

«ἀπολωλότα

ἀλλά

καί σάν

μετανοοῦντα». Τό ἴδιο συνέβαινε καί μέ ὅλους πού παρηκολούθησαν τά
πράγματα ἀπό τήν ἀρχή.

Αὐτή ἡ ἐπιστροφή τοῦ Ζακχαίου εἶναι μιά

ἀπόδειξη τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώπου. Παράλληλα βλέπουμε
τήν μεγαλοψυχία τοῦ Χριστοῦ: «...σήμερον σωτηρία τῶ οἴκω τούτω

ἐγένετο».

Ὁ Ζακχαῖος ἐξομολογήθηκε ἐνώπιον πάντων καί ἔλαβε τήν

ἄφεση. Τό ἅγιο παράδειγμά του ἄς ἀκολουθήσωμε ἀδελφοί μου γιά νά
βροῦμε καί μεῖς τήν σωτηρία μας.
15th SUNDAY OF LUKE (Luke 19, 1-10) 27th January 2013
Right from the very beginning of today’s gospel reading we can see that the meeting
between the Lord and Zacchaeus was not by chance. In the same way each time the
Lord interacted with somebody, if you see these interactions through an Orthodox
Christian spirit, all have a salvific purpose. If you ask someone who does not believe or is
a pagan, then they would say that this was simply a chance encounter, that the Lord
walked under the sycamore tree and by chance, lifted His head to see Zacchaeus.
However, dear brethren, we who believe that God's will governs everything for the
salvation of mankind believe that this meeting was part of God’s plan.

6

The Lord was travelling to Jerusalem and had already passed through Jericho, when he
came to Zacchaeus and his salvation. It is useful to also mention that in the town of
Jericho Jesus had already given the blind man sight. This miracle seems to affected the
head tax-collector Zacchaeus, and so he wanted greatly to see Christ. This wish, slowly
grew into a great desire and when he discovered that Jesus would be passing by there
he climbed the tree thinking that the abundant foliage of the sycamore would hide him.
The Lord knows the thoughts of us all no matter where we are, was it possible for
Zacchaeus to elude Him? Would the man who was the reason for Him to coming to this
place escape His gaze? Would the repentant sinner who wanted to confess and restore
his conscience escape from the gaze of the All Seeing Lord?
Would the Lord Who left His divine throne with the sole purpose of meeting the
repentant man and leading him to paradise, forsake Zacchaeus and leave him in black
disappointment? Definitely not! Certainly his reputation as head tax-collector would
have been damaged in the eyes of the world. He became a laughingstock to those who
watched this short man trying to climb high into the branches of the trees. But he did
not even care. At that time, his only goal was to see the Great Master and miraculous
Lord, he was not interested in what the rest of the world would have to say about him.
"And when Jesus came to the place, He looked up and saw him and said to him,
Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. "
Zacchaeus asked only see Christ, and the Lord not only granted this but also said to him
that He would not continue on His way to Jerusalem but instead go and stay at his
home. Imagine the honour and the pleasure and excitement of Zacchaeus. Once he
heard these words Zacchaeus climbed down quickly and took Him to his house. You see
how God works and how He acts to save people how had been deceived? It was enough
that Zacchaeus took one small step towards Christ, and Christ then took ten steps
towards Zacchaeus. The Lord continues to do the same for each and every believer
today. It is enough to declare our good intentions and repentance then His grace will
come and lead us to practical repentance, just as was the case with Zacchaeus.
It is with sadness that we observe the dark moments in today's Gospel reading. These
are the Pharisees and others turned a blind eye man and did not see the miracles. They
were unrepentant and did not believe in repentance, they did not want to believe that
there is forgiveness in this life. They could not get their heads around the fact that the
rich head tax-collector preferred to lose his lucrative job and follow this poor man. They
could not imagine that one in such a high position could repent and change his mind and
life. They could not believe the things that they had witnessed with their own eyes and
ears. Therefore, we see them throwing mud in the face of reality and trying to provoke
the hatred of the people against Christ. "But when they saw it, they all complained,
saying He has gone to be a guest with a man who is a sinner." In such a slanderous
manner they wanted to excite crowds so everyone doubted the authenticity of Christ. If
the Scribes and Pharisees did not have this malicious intent then they would have
waited to see what would take place inside the house of Zacchaeus before making their

7

conclusions. But what if they had learned of Zacchaeus’s sincere repentance, and of him
restoring and returning the goods to the poor, would they have announced this news to
the crowds? Absolutely not. Why not? Because this would mean that they admitted the
supremacy of Christ, and all of the crowds would repentant of their sins and follow
Christ.
That which testifies to the sincere repentance of Zacchaeus, is that fact that he did not
deny the issue of his guilt, he did not attempt to justify his love of money, he did not
delay in coming to a decision, he was in no way an indecisive man, he had already made
his decision. He took in his hands half of his possessions and stood before Christ saying:
"Look, Lord, I give half of my goods to the poor; and if I have taken anything from
anyone by false accusation, I restore fourfold."
Do you see dear brethren how first he confessed and then he judged himself? There was
no court convened nor a judge appointed to impose punishment on Zacchaeus. The
sincerity of repentance, sat on the throne of repentant heart of Zacchaeus and passed
judgement in this way, using the criteria that is found in the book of Exodus: (22),
Therefore Christ, the Lord of Mosaic law, immediately passes fair judgment: " Today
salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. " Which
means: Today that Zacchaeus has returned to God and did right and gave charity just
like the righteous and hospitable Abraham, he has become a son of Abraham and
worthy citizen of eternal salvation. The Lord finishes by saying: "for the Son of Man has
come to seek and to save that which was lost." in the tenth verse.
With these words He closed their growling mouths of and relieved their indignation, to
overthrow sinful men. The Lord knew Zacchaeus as a transgressor but also as
repentant. Everyone who was following the events from the start could also see this.
This return of Zacchaeus is a testament to the success of the work of Christ. We also see
magnanimity Christ: “Today salvation has come to this house." Zacchaeus confessed
everything before Christ and received absolution. Brethren let us follow his holy
example to find our own salvation.

Νέα τῆς Κοινὀτητος-Ἐνορίας μας
Βάπτιση
Τό Σάββατο 19η Ἰανουαρίου τό μεσημέρι, ὁ κ. Ματθαῖος καί ἡ κ. Σταυρούλα
Βίλλιου, ἐβάπτισαν εἰς τόν Ἱερό Ναό μας τό χαριτωμένο ἀγοράκι τους. Ἡ
ἀνάδοχος Δήμητρα Βίλλιου τοῦ χάρισε τό ὄνομα Νικόλαος. Συγχαίρουμε τούς
γονεῖς καί τήν ἀνάδοχον πού ἔδωσαν αὐτή τήν πνευματική εὐκαιρία στό παιδί
τους, νά ἀποδυθεῖ τό προπατορικό ἁμάρτημα, νά φορέσει τόν Χριστό καί νά
φωτιστεῖ ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Παράλληλα εὐχόμεθα ὅπως αὐτή ἡ ἐπιθυμία
ἁγιασμοῦ τοῦ μικροῦ Νικολάου, συνεχιστεῖ καί μεγαλώσει. Ἔτσι τό παιδί θά

8

μεγαλώνει καί θά αὐξάνει ἐν Θεῶ, ἀλλά καί ἐκεῖνοι θά αἰσθάνωνται ὅτι ἔπραξαν τό
πνευματικό τους καθῆκον σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γονεῖς καί πνευματικοί
ἀνάδοχοι.

11η Κληρικολαϊκή Συνέλευση
Ἡ 11η Κληρικολαϊκή Συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, πού
συνῆλθε

ὑπό

τοῦ

Σεβασμιωτάτου

Ἀρχιεπισκόπου

Αὐστραλίας

κ.κ.

Στυλιανοῦ στό Σύδνεϋ τό τετραήμερο: 20,21,22 καί 23 Ἰανουαρίου 2013,
ἀπεδείχθει ὡς ἡ ἐπιτυχέστερη. Δέν εἶναι εὔκολο κανείς νά περιγράψει ὅλα
αὐτά τά θαυμάσια πού ἔλαβαν χώρα στό Σύδνεϋ κατά τήν διάρκεια τῶν
τεσσάρων αὐτῶν ἡμερῶν. Τήν Συνέλευση ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους,
ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ
Μητροπολίτης Detroit κ. Νικόλαος, ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Ξεξάκης, οἱ Θεοφιλέστατοι βοηθοί Ἐπίσκοποι τοῦ
Σεβασμιωτάτου:

Ἀπολλωνιάδος

Σεραφείμ,

Δορυλαίου

Νίκανδρος,

Μιλητουπόλεως Ἰάκωβος, (ἀπουσιάζοντος γιά λόγους ὑγείας, τοῦ Δέρβης
Ἰεζεκιήλ), τῶν Ἐπισκόπων τῆς Σερβικῆς καί τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας, τῶν
Ἑλληνικῶν Διπλωματικῶν Ἀρχῶν, τῶν ἐπισήμων Ἀρχῶν τῆς Πολιτείας καί
τῆς Ἀντιπολίτευσης καί πλῆθος ἄλλων ἐπισήμων καί συνέδρων πού
κατέκλεισαν τούς χώρους τοῦ νεόδμητου κτηρίου τοῦ Δίγλωσσου Κολλεγίου
τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Σύδνεϋ. Μόνο τήν καταγραφή τῶν θεμάτων καί
ἐργασιῶν τῆς 4ήμερης Συνελεύσεως νά ἀναφέρουμε, δέν μᾶς φθάνει ὁ
χῶρος

τοῦ

Φυλλαδίου

προσκεκλημένοι μας στό

μας.

Κατάπληκτοι

τεράστιο

ἔργο

τῆς

ἔμειναν
Ἱερᾶς

οἱ

ἐπίσημοι

Ἀρχιεπισκοπῆς

Αὐστραλίας, τόσο στόν πνευματικό τομέα τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων, Ἱερῶν
Ναῶν καί Μοναστηρίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τῶν θρησκευτικῶν καί
κατηχητικῶν σχολείων, ὅσο καί στόν ἐκπαιδευτικό τομέα τῶν ἡμερησίων

9

Κολλεγίων καί ἀπογευματινῶν σχολείων.

Αὐτό πού ἰδιεταίρως ἄφησε

ἄναυδους -ὅσους δέν γνώριζαν- ἦταν ἡ μέριμνα τῶν γερόντων καί
ἐγκαταλελλημένων καί ἀνθρώπων μέ εἰδικές ἀνάγκες. Ἕνα ἔργο πού ἀκόμη
καί αὐτή ἡ Πολιτεία θαυμάζει γιά τήν ἀγάπη καί ἀγκαλιά πού ἔχει ἁπλώσει ἡ
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας στήν ἐλάφρωση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου καί
μιζέριας, σέ ὁλόκληρη τήν Αὐστραλία. Ἀκόμη, τό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῶ
ἑνότητος ὁλοκλήρου τῆς ὀρθοδόξου ὁμογένειας τῆς Αὐστραλίας, ἦταν
ἐμφανές στίς συζητήσεις τῶν συνέδρων.

Τό γεγονός τῆς ἐν Χριστῶ

ἑνότητος καί ἀγάπης ἀνάφερε καί ὁ Παναγιώτατος, μέ τόν διά ζώσης
χαιρετισμόν του καί ἔπαινον πρός τόν Σεβασμιώτατο, κατά τό ἐπίσημο
Δεῖπνο ἀπό τήν μεγάλη ὀθώνη. Μέ τό ἴδιο ἐπικοινωνιακό μέσον τῆς
τελευταίας

τεχνολογίας,

ἀπάντησε

ἀναλόγως

καί

Σεβασμιώτατος Ἀρχεπίσκοπός μας, ἐνώπιον πάντων.

ἐπικαίρως,

Τό πρόγραμμα, ἡ

ποιότητα, ἡ τεχνολογία καί τό πνεῦμα Χριστοῦ, ὑπῆρξαν οἱ ἄριστοι
συντελεστές τῆς ἀπόλυτης ἐπιτυχίας τοῦ 11ου Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.

Ἱερές Ἀκολουθίες
Τήν ἐρχομένη Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Χρυσῆς
μάρτυρος, τήν Πέμπτη Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, τήν Παρασκευή
τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος καί τό Σάββατο ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ, θά τελοῦμε κάθε μέρα Ὄρθρο καί Θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό
μας, περίπου 7.45 μέ 9.30 τό πρωῒ.

Ἡ Θεία Λειτουργία στήν Ἀγγλική
Κάνουμε γνωστό ὅτι τό Σάββατο 9η Φεβρουαρίου καί ὥρα 6-7 τό βράδυ, θά
τελέσωμε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία στήν ἀγγλική γλῶσσα. Παρακαλοῦνται
ὅλοι, ἰδιαίτερως δέ ὅσοι ἔχουν δυσκολία νά καταλάβουν τήν Θεία Λειτουργία
στήν ἑλληνική.

10

Τό Ἑλληνικό Φεστιβάλ Νόργουντ 9 Μαρτίου 2013
Τό Ἑλληνικό Φεστιβάλ Νόργουντ, σκοπό ἔχει τήν προώθηση τῆς ἑλληνικῆς
κουλτούρας, τῆς γλῶσσας καί τοῦ ἑλλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.

Τήν

διατήρηση τῶν ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν χορῶν, τῶν φαγητῶν, τῆς
μουσικῆς καί τῆς ὑγιοῦς ψυχαγωγίας.

Τό Ἑλληνικό Φεστιβάλ Νόργουντ,

ἐκφράζει δημόσια τήν ἑλληνική

κουλτούρα, ὥστε τά παιδιά καί τά ἐγγόνια μας, νά συνεχίσουν νά
διασκεδάζουν ἑλληνικά, νά τρέφωνται, νά τραγουδοῦν καί νά χορέβουν
ἑλληνικά δίχως νά ντρέπονται καί παράλληλα νά ζοῦν χριστιανικά
κι’ὀρθόδοξα.

Τό Ἑλληνικό Φεστιβάλ Νόργουντ,

θά λάβει χώρα τό Σάββατο τῆς

Ἀπόκρεως, 9 Μαρτίου 2013 ἀπό τίς 6.30μμ. μέχρι 12.00μεσάνυχτα, στό
εὐρύχωρο προαύλιο τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας τοῦ Προφήτη Ἠλία, 87Beulah
Road Norwood. Ἡ πολυμελής ὀρχήστρα μέ τραγουδίστρια καί Κλαρίνο,
ἔχουν ἑτοιμάσει ἕνα ὑπέροχο πανηγυρικό πρόγραμμα γιά ὅλους μας.
Εἴσοδος δωρεάν γιά ὅλους.

Στό Ἑλληνικό Φεστιβάλ Νόργουντ θά βρῆτε:
Πλούσιο μενοῦ ἀπό ψητά, μεζέδες καί νοστημιές κάθε λογῆς. Κοντοσούβλι,
ἑλληνική σαλάτα, τυρόπιττες, σπανακόπιττες.

Λαχταριστά γλυκίσματα,

παγωτά, λουκουμάδες καί διάφορα εἴδη καφέ. Ἑλληνικοί λεβέντικοι χοροί
ἀπό

διάφορα

συγκροτήματα.

Προσοχή:

Ἐκτός

τοῦ

χορευτικοῦ

συγκροτήματος τοῦ Νόργουντ, θά χορέψουν, τό χορευτικό συγκρότημα τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου, τῆς Βουλγαρικῆς Κοινότητας, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί
λοιπῶν συγκροτημάτων. Θά ὑπάρχουν παιχνίδια γιά ὅλες τίς ἡλικίες τῶν
παιδιῶν.

Ἑλληνικό κέφι σέ μιά εὐχάριστη πολυεθνική καί οἰκογενειακή

ἀτμόσφαιρα.
Ναοῦ.

Ἐπίσκεψη, γνωριμία καί περιήγηση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ

Περιήγηση στό μοναδικό Ἑλληνο-Αὐστραλιανό Μουσεῖο τῆς

11

Ἀδελαῒδος. Ἐλᾶτε νά ἀπολαύσετε ἕνα εὐχάριστο ἀπόγευμα καί βραδάκι,
κάτω ἀπό τίς πυκνές φυλλωσιές τῶν δένδρων, μέ λίγο κοκκινέλι καί ρετσίνα.
Μέ ζεστούς καί νόστιμους μεζέδες.
Ἐλᾶτε νά ἀναπολήστε γιά λίγο τά πανηγύρια τῆς πατρίδας ὅπως τ’ἀφίσαμε.
Ἐλᾶτε νά πάρετε μαζί μας μιά βόλτα στήν πίστα ἤ κάτω ἀπό τά δένδρα, ὅσο
κρατοῦν τά πόδια μας.
Μή ξεχνᾶτε, 9 Μαρτίου 2013, ὅλοι στό Ἐλληνικό Φεστιβάλ τοῦ Νόργουντ.
Εἴσοδος Δωρεάν.

Τά ἑλληνικά μας σχολεῖα
Μέ χαρά ἀνακοινώνουμε ὅτι ἑτοιμαζόμαστε γιά τό ἄνοιγμα τῶν ἑλληνικῶν
σχολείων τοῦ Προφήτη Ἠλία στό Νόργουντ. Ὅπως εἶναι γνωστό οἱ τάξεις
τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων τοῦ Προφήτη Ἠλία στεγάζονται στίς δικές μας
αἴθουσες, πίσω ἀπό τόν Ἱερό Ναό. Τά σχολεῖα μας προσφέρουν ἄνεση,
ἀσφάλεια, ἐλευθερία, προστασία καί ποιότητα. Στήν συνέχεια ἀναφέρουμε
τήν ἡμέρα Ἁγιασμοῦ, τήν ἡμέρα ἐνάρξεως, καθώς ἡμέρες καί ὥρες
λειτουργίας. Ὁ Ἁγιασμός ἐνάρξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους, θά λάβει χώρα εἰς
τόν Ἱερό Ναό μας τήν Κυριακή 3η Φεβρουαρίου 2013 καί στό πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας. Στήν συνέχεια ἡ σχολική ἐπιτροπή, μᾶς καλεῖ στήν

αἴθουσα τῆς Ἐνορίας μας γιά ἕνα πλούσιο μεσημεριανό γεῦμα ὑπέρ τῶν
σχολείων μας. Τήν Τρίτη 5η Φεβρουαρίου θά ἀρχίσουν τά μαθήματα γιά
τούς μαθητές/τριες πού ἐπέλεξαν τό Δημοτικό σχολεῖο τῆς Τρίτης.

Τήν

Παρασκευή

τήν

Φεβρουαρίου

γιά

μαθητές/τριες

πού

ἐπέλεξαν

Παρασκευή καί τό Σάββατο 9η Φεβρουαρίου γιά μαθητές/τριες πού
ἐπέλεξαν τό Σάββατο. Τό Γυμνάσιο ἀρχίζει τήν Πέμπτη 7η Φεβρουαρίου.
Τό πρόγραμμα λειτουργίας τῶν σχολείων μας ἔχει ὡς ἔπεται: Ἑκάστη Τρίτη
ἀπό

προσχολική

ἡλικία

μέχρι

7ον

ἔτος,

4.00μ.μ.

7.00μ.μ.

συμπεριλαμβανομένου χοροῦ. Ἑκάστη Παρασκευή ἀπό προσχολική ἡλικία

12

μέχρι 7ον ἔτος, 4.00μ.μ. – 6.30μ.μ. συμπεριλαμβανομένου χοροῦ. Ἕκαστο
Σάββατο ἀπό προσχολική ἡλικία μέχρι 7ον ἔτος, 9.00π.μ. – 12.00 τό
μεσημέρι συμπεριλαμβανομένου χοροῦ. Ἑκάστη Πέμπτη θά λειτουργεῖ τό
Γυμνάσιο 4.00μ.μ. – 6.00μ.μ. Ἀκόμη κάνουμε γνωστό ὅτι κι’ἐφέτος, τόσο τά
μαθήματα χοροῦ, τά σχολικά βιβλία τῶν παιδιῶν καί τά μαθήματα
βυζαντινῆς μουσικῆς εἶναι δωρεάν, μόνο ἡ ἐγγραφή τῶν μαθητῶν/τριῶν θά
εἶναι ὅπως καί πέρισυ $50 δολλάρια. Μέχρι αὐτή τήν στιγμή, τά
περισσότερα παιδιά ἔχουν ἐγγραφεῖ. Παρακαλοῦμε τούς γονεῖς πού δέν
ἔχουν ἀκόμη ἐγγράψει τά παιδιά τους νά πάρουν τά προσωρινά δελτία
ἐγγραφῆς ἀπό τό παγκάρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, νά τά συμπληρώσουν καί νά
τά ἐπιστρέψουν τό συντομώτερο δυνατόν.
Παράλληλα παρακαλοῦμε τούς γονεῖς νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους στά
Κατηχητικά σχολεῖα τῆς Ἐνορίας μας, τά ὁποῖα λειτουργοῦν στίς σχολικές
αἴθουσες τοῦ Κέντρου μας, κάθε Κυριακή πρωῒ ἀπό τίς 9.30 μέχρι τίς 10.30.
Τά κατηχητικά σχολεῖα μας ἀρχίζουν τήν Κυριακή 10η Φεβρουαρίου.

Ὑπενθύμιση
Πολύ παρακαλοῦμε νά ἔλθετε στό μεσημεριανό γεῦμα τήν Κυριακή 3η
Φεβρουαρίου πού γίνεται ὑπέρ τῆς ἐνάρξεως τῶν σχολείων μας. Στό πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας θά παρακαθίσωμε μέ τίς οἰκογένειές μας στό ἐνοριακό
γεῦμα. Δέν ἔχουμε εἰσιτήριο, ἁπλῶς θά περιέλθει τό καλάθι ἀγάπης καί ὁ
καθ’ ἕνας μπορεῖ νά προσφέρει ὅτι προαιρῆται ὑπέρ τῶν σχολείων μας.

News from our Community-Parish
Baptism
Last Saturday 19th January, the charming son of Mr Matthew and Mrs Sylvia
Villiou was baptized in our Church. The godmother Dimitra Villiou gave him
the name Nikolaos. Congratulations to the parents and godmother for giving
this spiritual opportunity to their child to be cleaned from the original sin, put

13

on Christ and be enlightened by the Holy Spirit. May the desire for the
blessing of little Nicholas continue and grow, so that the child may grow and
increase in the knowledge of God, he and those who want to do their
spiritual duty as Orthodox Christian parents and godparents.

Eleventh Clergy-Laity Congress
The 11th Clergy-Laity Congress of the Holy Archdiocese of Australia under
the leadership of His Eminence Archbishop Stylianos of Australia held in
Sydney from 20th – 23rd January 2013 was a resounding success. It is not
easy to describe all the wonderful things that happened during those four
days. The Congress was honoured by the presence of Metropolitan
Nicholas of Detroit representing the Ecumenical Patriarch Bartholomew;
Metropolitan Evgenios of Rethymnon and Avlopotamos; the Honourable
Director of the Theological College of Athens Mr Nicholas Xexakis, Their
Graces Assistant Bishops to His Eminence: Serafeim of Apollonios,
Nikandros of Dorylaion, and Iakovos of Miletoupolis (Iezekiel of Derbe was
absent for health reasons); the Bishops of the Serbian and Romanian
Churches; The Greek Diplomatic officials; the official Leaders of the State
and Opposition; and many other officials who filled the newly-built wing of
the Bilingual College of St Spyridon, Sydney. Room in the Newsletter allows
us just to mention the fourth day. The invited guests were amazed at the
huge work of the Holy Archdiocese of Australia - in the spiritual domain in
the Parish-Communities, Churches, Monasteries for men and women,
Religious and Sunday Schools, as well as in the educational domain of
schools and afternoon schools. What especially dumbfounded those who
didn’t already know, was the care available for the elderly, abandoned, and
people with special needs. A work which particularly amazes this State also
was the love and embrace that the Holy Archdiocese of Australia extends to

14

the lightening of human pain and misery throughout the country. Further,
the spirit of unity in Christ of the entire Orthodox community of Australia
was obvious in the discussions among the delegates. His Holiness referred
to unity and love in Christ in his greeting and praise to His Eminence via the
big screen during the official Dinner. With the same means of
communication using the latest technology, His Eminence our Archbishop
answered in the presence of us all. The program, the quality, the
technology and the spirit of Christ were perfect factors resulting in the
complete success of the 11th Congress of the Holy Archdiocese of Australia.
Church Services
This coming Wednesday 30th January Day of the Three Hierarchs and Martyr St
Chrysi; Thursday Day of the Unmercenaries Cyrus and John; Friday Day of St
Tryphon; and Saturday The Meeting of our Lord Jesus Christ, our Church will
officiate Matins and Divine Liturgy from 7.45 am to 9.30 am approximately.

Divine Liturgy in English
On Saturday 9th February from 6-7 at the evening, the first Divine Liturgy in
English language for this year will be officiated in our Church. So please come
and participate. At the end of the service Father Stavros is requested by our
youth to deliver a small message.

Agiasmos
Next Sunday 3rd February, the Blessing for the commencement of Greek School,
Sunday School and Bible Classes will take place during the Church service.

Reminder – Invitation
Next Sunday 3rd February, there will be a luncheon after the Blessing of our
Schools. We are all invited with our families for a tasty lunch in the Hall after
Divine Liturgy. There are no tickets; there will simply be a basket of love
circulated and you may offer whatever you can in aid of our Greek School.

Greek School

15

We are happy to announce the opening of our Greek School for the school year
2013. Classes begin Tuesday 5th February.
The School times for this year are as follows: Tuesday 4-7pm with dancing,
Friday 4-6:30pm with dancing, Saturday 9am-12pm with dancing and Thursday
nights 4-6pm High School.
The classes of the Prophet Elias Greek School in Norwood are housed in our
own rooms behind the Church and offer comfort, security, freedom and quality.
The books which are used are the best for our students and they are free of
charge. Dancing lessons and Byzantine Music Lessons are also free of charge.
There is an enrolment fee of $50. We ask that students bring their books from
last year so that they may continue to use them. Those parents who have not as
yet enrolled their children are urged to fill in and hand in an enrolment form,
available from the Pangari at the front of the Church, ASAP.

Byzantine Music Lessons
The children of our school not only have the opportunity to learn dancing along
with their Greek lessons but also to learn how to chant. Lessons of Byzantine
Music will be offered to our children by the Chanter of our Church, Mr. Andrew
Psaromatis, free of charge. Please don’t miss this golden opportunity.

Greek Dancing Lessons
As is well known, our Community–Parish has a dancing-group and offers Greek
Dancing Lessons to those interested. The lessons are for free. Classes are
conducted by Alexia and Christopher Crocker on Tuesday nights 7-8pm for ages 1335years and Saturday mornings from 11:30am – 12:30pm.
The purpose of these lessons is not only to learn Greek dancing, but also to participate
as a youthful team in the various functions of our parish, such as our upcoming Festival,
and also the Glendi, the Glenelg Festival and others. Currently, amongst the Greek
organizations of Adelaide, there are more than 150 youngsters participating in the
various functions. Greek dance and song keep our children closer to Greek customs.
Soon, we shall be hosting our own festival, where many Greek groups will be dancing –
why should our group be lagging in number of participants? Do come along - everyone is
welcome!

16

Sunday School
Parents are encouraged to please enrol their children in the Parish Sunday
School. Classes are held in the rooms of our Community Centre every Sunday
morning from 9.30am – 10.30am. Sunday School starts Sunday 10th February.

The Greek Festival of Norwood
The purpose of the Greek Festival of Norwood is to advance our Greek
customs, language, culture and Orthodox Christianity; the maintainance
of traditional Greek dancing, food, music and wholesome entertainment.
The Greek Festival of Norwood publicizes Greek customs so that our
children and grandchildren will continue unabashedly to eat, sing and
dance the Greek way and also live Christian Orthodox lives. The Greek
Festival of Norwood will be held on Saturday of Apokreas 9th March
2013, 5.00 pm – 12 midnight. An Adelaide band of Greek compatriot
musicians have prepared a superb festival program of live entertainment,
including Κλαρίνο, for us all. Entrance is free.
At the Greek Festival of Norwood, you will find:
 Abundant menu of roasts, mezedes and all sorts of delicious things
 Greek salads, cheeses, spanakopites
 Greek dancing by various groups - as well as our own Prophet Elias
dancing-group, the dancing groups of Saint Dimitrios, Saint Andrew,
The Bulgarian Dancing Group and others will perform;
 Games for children of all ages
 Greek fun in a happy, multicultural and family atmosphere
 Visits, explanations and tours of the Orthodox Church
 The only Greek-Australian Museum in Adelaide
Come and enjoy a happy evening in the shade of the trees, with a little
kokkineli and retsina and hot, delicious mezedes. For a little while,
immerse yourself in the festival of the motherland you have left; and
ἄντε νά πάρουμε μιά βόλτα νά θυμηθοῦμε τά παλιά - let us take a
stroll and remember the old times!

NORWOOD GREEK FESTIVAL