You are on page 1of 1

Amstelveen schrijft uithuizige vrouw uit

De Amstelveense Esther Jacobs reist vo or haar werk de hele wereld over. Volgens de regels is ze niet vaak geno eg thuis, dus schreef de gemeente haar uit.

JOSIENWOLTHUIZEN

twee blogs op haar website

luidde Jacobs (42) de noodklok.

is eigen baas en werkt als mo-

tivational spea ker. Een aantal ja-

ren geleden werd ze bekend met de actie Coins for care. “Ik werk over de

hele wereld en ben vaak bij mijn fa- milie in Miami. Dat ik daardoor niet vaak thuis in Amstelveen ben, kan blijkbaar niet volgens het systeem. Doordat de gemeente mij heeft uitge- schreven, ben ik in feite zwerver.” Dat de gemeente onderzoek deed naar haar woonsituatie, merkte Ja- cobs toen ze oktober vorig jaar een nieuw paspoort wilde aanvragen. Dat kreeg ze niet. “Ze waren erachter ge- komen dat ik mijn post wel eens liet doorsturen naar een ander adres en hadden een adresonderzoek inge- steld. Een nieuw paspoort kreeg ik om die reden niet.” Volgens de wet moet iemand mini- maal vier maanden per jaar thuis sla- pen om op een adres ingeschreven te blijven in de Gemeentelijke Basis Ad- ministratie (GBA). Jacobs zegt aan die norm te voldoen. Toen Jacobs vorig jaar een tijd in het buitenland was, verhuurde ze haar huis aan een Japanse familie. Dat die mensen naar het gemeentehuis kwa- men met een huurcontract voor Ja- cobs’ huis en zich wilden inschrijven, wekte argwaan. Er werd een adreson- derzoekingesteld om te zien of Jacobs haar huis wel echt bewoonde. “Na vier maanden concludeerden we dat dat niet zo is,” zegt gemeentewoord- voerder Annette Cornelisse. Jacobs is verbaasd dat de gemeente geen rekening houdt met het feit dat haar afwezigheid te maken heeft met haar internationale carrière en reis- lustige levensstijl. “Ik ben er inder-

I n

Ze

en reis- lustige levensstijl. “Ik ben er inder- I n Ze Esther Jacobs FOTO EEF OUWEHAND

Esther Jacobs

FOTO EEF OUWEHAND

daad niet vaak,maar Amstelveenis al zestien jaar mijn enige échte thuis. Hoe vaak ik ook wegga, ik kom er al- tijd weer terug.” Cornelisse: “Natuurlijk begrijpen we dat het een lastige en schrijnende situatie is, maar als gemeente hebben

4 maanden per jaar thuis slapen om in de GBA te staan

we ons aan de wet te houden. Me- vrouw Jacobs staat, hoewel ze een he- kel heeft aan regels, nu eenmaal niet boven de wet.” In haar blog vraagt Jacobs zich af of er meer mensen zijn die worden uit- geschreven door de gemeente omdat ze niet vaak genoeg thuis zijn. “Denk aan beroemdheden die op tournee zijn, luchtvaartpersoneel dat veel reist of gepensioneerden met een va- kantiewoning in Spanje.”

Daar heeft Cornelisse een eenduidig antwoord op. “Die mensen verhuren normaliter hun huis niet aan derden. Dat zijn allerlei zaken die worden meegenomen in het onderzoek.” Situaties zoals die van Jacobs ko- men dan ook niet vaak voor, zelfs niet in een gemeente als Amstelveen, waar veel luchtvaartpersoneel woont. “Eén van de criteria is dat er duidelijke tekenen van bewoning door de betreffende persoon moeten zijn.” De gemeente voert jaarlijks zo’n 1500 adresonderzoeken uit, waar in 350 gevallen huisbezoeken worden gedaan. “In veel gevallen gaat het om mensen die zijn verhuisd en zich ver- geten uit te schrijven. Soms is het zo dat mensen ingeschreven blijven op hun oude adres omdat ze daar om een of andere reden baat bij hebben. Dat mag niet. Per jaar worden om die re- den 150 mensen uit de GBA ge- schr apt.” Volgens hoogleraar bestuursrecht Jan Struikelsma (VU) komt het niet vaak voor dat iemand wordt uitge- schreven die in geen andere gemeen- te staat ingeschreven. “Het zou een vreemde consequentie zijn dat me- vrouw nu in feite nergens woont, want ze maakt geen aanspraak meer op gemeentelijke ondersteuning.” Dat is ook wat Jacobs steekt. “Ik be- taal wel belasting, maar ik ben uitge- sloten van alle faciliteiten die daar- van worden betaald. Ik heb bij de Be- lastingdienst nagevraagd of ik nu ook geen belasting meer hoef te betalen, maar dat is niet het geval.” Om situaties zoals die van Jacobs in de toekomst te voorkomen, hoopt Cornelisse dat er op landelijk niveau kan worden gekeken naar uitzonde- ringsmogelijkheden in de wet. “Die zijn er op dit moment niet, dus die kunnen wij ook niet maken.” Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) heeft Kamervragen gesteld naar aanlei- ding van Jacobs’ verhaal. Jacobs kan inmiddels wel een pas- poort aanvr agen; ze kan zich wat de gemeente betreft tijdelijk inschrijven op een briefadres. “Maar misschien vertrek ik wel uit Nederland. Ik ga kij- ken wat de mogelijkheden zijn.”