KAKANJSKE

NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina IX, Broj 206 · 01.02.2013. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM

Općina Kakanj „oživljava“ Poduzetničku zonu “Vrtlište”

Dr. Irfan Mešić, direktor Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj

Nema novca za nastavak izgradnje dijaliznog centra

OSIGURANE BROJNE POVLASTICE INVESTITORIMA
Dah rebijul-evvelskog proljeća u Kaknju
Prigodnim mevludima obilježen dan rođenja poslanika Muhammeda a.s.

Veliki uspjeh mladog kakanjskog glumca Damira Čobe

Od kakanjskog Dramskog studija do Benington koledža u Americi

Odbojkašice na putu povratka u Prvu ligu FBiH

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Ilma Topalović Amila Durmić Maja Hodžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Maja Hodžić Alen Zečević Mirsad Mujagić Hamid Hadžić Ilma Topalović Amila Durmić Edis Škulj Alma Kahvedžić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 1040-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-0000083244 kod IK banke Zenica

Nova godina – nova nafaka, faktor, obzirom da određeni dio kažu. A kakva će čija biti, e tu bi uposlenih samostalno izdržava se već dalo diskutovati. Samo što porodice. Najveće razočarenje je, je počela, 2013. izgleda potvrđukažu, uslijedilo kada apsolutno je da je upravo onakva kakvom nijedan član Vijeća nije reagovao su je i predviđali za one koje na ovakvo drastično smanjenje prežive 2012. Ali, tome su se sisredstava planiranih za Obdanigurno najmanje nadali oni koji Piše Maja Hodžić šte, kao i zbog nerazumijevanja jedu iz sigurne, opštinske kašike. društvenog značaja ustanova ovog tipa. Najaktuelnija tema ovih dana je defiDruga strana ostala je čvrsta u svojim nitivno općinski budžet. Kao što se i na- uvjerenjima da ustanova poput obdanijavljivalo, iznesen je prijedlog da se svim šta može i mora namaknuti nekoliko javnim ustanovama, budžetskim korisni- stotina KM – ova koje bi im nedostajali za cima, sredstva umanje za 10%. Nikom normalan rad. Načelnika je zanimalo nije svejedno, ali šta je-tu je. Smanjeni su kome se to plaća, te je spomenuo novu, koeficijenti plata svima, od načelnika, ekonomsku cijenu obdaništa za roditelje preko direktora, do administracije. Ljudi - 400 KM. se javno oglasili, iznijeli proračun koji Na čiju stranu stati? Ili je najbolje rezultira uštedom Opštine. Za svaku po- ostati suzdržan i tih i čekati da se klupko hvalu, posebno ako ušteđevina bude samo rasplete? Hoće li sredstva otkinuta usmjerena kako je obećano, nezaposle- od Obdaništa usrećiti bar mali broj nezanost – prioritet. Čini mi se da nijedne poslenih? Je li nam ustanova poput ove godine kao ove, javnost nije pratila zaista neophodna i korisna ili je ipak u dešavanja oko usvajanja budžeta, a ra- pravu autor jednog od komentara na već zlog tome je sigurno jačina kojom je pomenutom elektronskom mediju koji odjeknula priča oko Obdaništa. Gradskog kaže da će se ukidanjem Obdaništa obdaništa, da se razumijemo. Dakle, Ja- poboljšati odnosi svekrva - nevjesta? vnoj ustanovi za predškolski odgoj i ob- ■ KAKO DALJE razovanje “Mladost” Nacrtom budžeta za Uposlenici “gradskog” obdaništa svjeovu godinu predviđena su sredstva sni su ozbiljnosti situacije u kojoj se naumanjena za rekordnih 64%, što au- laze kao i mogućnosti prestanka rada ove tomatski njihovih 408 000 KM pretvara u ustanove. Već sada su počeli uvoditi nove 150 000 KM. Reakcije Obdaništa ste usluge. Osim produženog boravka koji imali priliku čitati u prošlom broju Kakan- već imaju, uskoro će početi sa radom i jskih novina. Druga strana se takođe ja- igraonica. Izvjesno je da će biti prinuđeni vno oglasila sa objašnjenjem za takav i povećati cijenu boravka, no u tom slupostupak. Obe strane su iznijele svoje čaju, kaže direktorica Sabina Trako, plaše stavove i jake argumente, a po komen- se da će postići kontraefekat, odnosno tarima i izjavama na lokalnom elektron- da će doći do ispisivanja djece, a samim skom mediju, mišljenje javnosti je po- tim i do smanjenog priliva sredstava. dijeljeno. Tvrdi da uz sve planove koje namjerava■ POVUCI - POTEGNI ju realizovati s ciljem povećanja sredsta21. januara tekuće godine održana je va, opet ne mogu pokriti sve troškove javna rasprava o Nacrtu budžeta. Raspra- koje imaju. Postoje, kako kaže, dvije opva je bila otvorenog tipa, a svakako da se cije. Raditi pola godine i onda ko zna ili među prvim odazvalo osoblje Gradskog smanjiti visokoobrazovanom kadru platu obdaništa. Ponovo su napominjali oba- na 200 KM. I jedno i drugo je apsurdno. veze osnivača koji je i do sada izmirivao Postoji još mala nada da će se do sljedesamo dio istih. Pozivali su se i na socijalni će sjednice promijeniti nešto, da će neko iz Vijeća reagovati, uvrstiti ih u one sa smanjenjem od 10%, no teško. Ovaj verbalni sukob se još uvijek vodi. Obe strane smatraju da se zalažu za pravu stvar i očekuju podršku javnosti. Ko je u pravu, odlučite sami, a ko će pobijediti ostaje da se vidi u februaru kada će opSabina Trako, direktorica obdaništa štinski ventil zvanično biti stegnut. Pa „Mladost“: Dvije opcije kud koji, mili moji.
broj 206, 01.02.2013.

OPŠTINSKI VENTIL

KAKANJSKE NOVINE

2

Održana 4. sjednica Općinskog vijeća (OV) Kakanj
U srijedu 30. januara 2013. godine, u sali za sastanke Općine Kakanj, održana je četvrta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Sjednici je prisustvovalo 29 vijećnika, a na na dnevnom redu se našlo 18 tačaka. Najviše pažnje privukle su prve tri tačke dnevnog reda. Prve dvije jednoglasno su usvojene. Općinski načelnik Nermin Mandra dobio je jednoglasnu saglasnost da provede procedure javne nabavke za nastavak izgradnje mreže daljinskog grijanja u mjesnoj zajednici Kakanj II i javne nabavke za izradu projekta proširenja mreže daljinskog grijanja. Planirani novčani iznos završetka radova daljinskog grijanja u ovoj mjesnoj zajednici je milion konvertibilnih maraka. Druga jednoglasna saglasnost koju je dobio općinski načelnik odnosi se na provedbu procedure javne nabavke za izradu projekta proširenja mreže daljinskog grijanja na području općine Kakanj. Za prioritete u projektovanju predviđena su naselja koja su u blizini već postojeće mreže grijanja: Plandište, Bare, Varda, Zgošća, Pope, Malješ, Karaula, Povezice, Bićer, Slijevnice, Vehabi, Čaluci, Obre, Bjelavići, Brežani, Haljinići. Planirani iznos sredstava za ovu namjenu je 250 000 KM. Evo šta je o ovome kazao Dženan Kubat, predsjednik Mjesne zajednice Kakanj II i vijećnik u OV-u Kakanj: „Mislim da je ovo veoma dobra odluka, pogotovo kada je u pitanju ekološki
broj 206, 01.02.2013.

POSKUPILO GRIJANJE

AKTUELNO

OV Kakanj: Obiman dnevni red

karakter jer u zimskom periodu ljudi su i previše ugroženi od strane malih ložišta i kotlovnica. Naša procjena je da na ovom gore području ima oko 500 domaćinstava na ovom lokalitetu. Ovim projektom bit će obuhvaćeno nekih 400 domaćinstava. U ovoj prvoj fazi toplifikacije Mjesne zajednice Kakanj II to su ulice: Mehmeda Skopljaka, Omera Maslića, Paše Kubata, Rudi Mali, Mate Kneževića i još nekoliko ulica koje dijelom imaju razvedenu toplifikaciju. Oko 80% mjesne zajednice bit će obuhvaćeno ovim projektom, što ne znači da ćemo stati na tome. Naša namjera je da u budućem vremenu toplificiramo čitavu MZ Kakanj II“. Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj dobio je jednoglasnu saglasnost vijećnika da provede proceduru javne nabavke radova za rekonstrukciju i sanaciju dvorane Doma

kulture Kakanj. Riječ je o krovu na kino sali. Finansijska sredstva za radove postavljanja nosive i krovne konstrukcije predviđena su u iznosu od 200 000 KM. Najviše pažnje privukla je treća tačka dnevnog reda – Razmatranje zahtjeva JP ‘’Grijanje’’ d.o.o. Kakanj za davanje saglasnosti na cijene usluga grijanja novog tarifnog sistema. Pošto vijećnici iz reda: A-SDA, SBB, i SPD-a nisu željeli prihvatiti prijedlog JP ‘’Grijanje’’, uslijedilo je više pauza kako bi se usaglasio novi cjenovnik. Na kraju je sa 16 glasova za i 11 protiv i usvojen novi cjenovnik (za ovu odluku glasala je vladajuća koalicija: SDA, HDZ, SBiH i predstavnik nacionalnih manjina, protiv je bila opozicija u općinskom parlamentu: SDP, A-SDA i SBB). Prema novom cjenovniku, domaćinstva će plaćati potrošnju toplotne energije po cijeni od 1,70 KM po

■ Preuzimanje materijala za sjednice sa službene web stranice Općine Kakanj Opštinska web stranica www.kakanj.com.ba odnedavno, pored brojnih pozitivnih novina kojima omogućava bolji uvid građana u rad općinskih organa, javnih prduzeća i ustanova, nudi mogućnost elektronskog preuzimanja materijala za sjednice Općinskog vijeća. Na ovaj način građani su upoznati i informisani o svim važnim odlukama koje razmatra i (ne)usvaja zakonodavna vlast u našoj općini.

metru kvadratnom plus PDV, odnosno približno 2 KM po metru kvadratnom. Ova cijena prije ove odluke iznosila je 1.43 KM/m2 plus PDV. Cijena za domaćinstva po utrošku iznosi 50 KM/ MWh, plus fiksni dio cijene koji iznosi 20% od paušala po metru kvadratnom. Cijene za poslovne prostore, privredne subjekte i budžetske korisnike po kvadratnom metru zagrijavanog prostora ostala je 4,00 KM, a za ove potrošače primjenjivaće se cijena po utrošku od 60 KM / MWh sa fiksnim paušalnim dijelom od 30%. Za Javnu ustanovu Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj napravljen izuzetak i ona je uvrštena u drugu kategoriju koja važi za poslovne prostore malih privrednika za koje je cijena 55 KM/ MWh, pri čemu je fiksni dio 25 % cijene paušala. Za ove potrošaće do sada je cijena po kvadratnom metru iznosila 4,00 KM, a sa ovom odlukom ta cijena je 2,50 KM po kvadratnom metru. Potrebno je napomenuti da je većina preostalih tački dnevnog reda usvojena većinom, osim osme, dvanaeste i trinaeste (Izvještaj o realizaciji projekata po Programu utroška sredstava od koncesija za 2012. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa o utrošku sredstava za sport za 2012. godinu i Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti n e k re t n i n a z a p e r i o d 01.01.- 31.12.2012. godine). Edis Škulj
3

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Jedna porodica koja zasadi 3 dunuma jagodičastog voća može ostvariti prihod od 12 000 KM
U ovoj konkretnoj priči Općina Kakanj može pomoći izdvajanjem budžetskog novca u svrhu podsticaja formiranju novih zasada
Obrađivanjem 3 dunuma zemljišta, sa prosječnim prinosom od 20 tona po hektaru, jedno domaćinstvo može proizvesti 6 tona voća - maline ili kupine, te uz ovogodišnju otkupnu cijenu od 2 KM/ kg može ostvariti prihod od 12 000 KM, činjenice su koje zaslužuju posebnu pažnju, posebno u aktuelnoj ekonomskoj krizi i periodu koji je karakterističan po velikom broju onih koji nemaju posao. O ovim konkretnim mjerama bilo je riječi na jednom od sastanaka u uredu načelnika. Naime, općinski načelnik Nermin Mandra razgovarao je 23. januara 2013. godine u svom uredu sa Midhatom i Emirom Haračićem, predstavnicima Opšte zadruge “Pronatura” p.o. Zenica. Razgovaralo se o mogućnostima ulaganja u razvoj ruralnog područja općine Kakanj koje bi se odnosilo na podizanje zasada jagodičastog voća (jagoda, malina, kupina, borovnica, aronija, ribizla, josta...). Naime, “Pronatura” planira podizanje novih plantaža na području ZDK, dakle i na području općine Kakanj. novca u svrhu podsticaja formiranju novih zasada. Iskustvo je pokazalo da pri pokušajima pokretanja ove vrste djelatnosti postoji određena bojazan kod stanovništva, no da bi se pokazalo da je ova vrsta ubiranja prihoda zaista realna i moguća, javnosti će uskoro biti predstavljena iskustva ljudi koji se već bave ovim poslom i hrane svoje porodice od ovog posla, a takvih ima u ZDK i šire. Opšta zadruga “Pronatura” je osnovana u aprilu 2011. godine, a nastala je kao plod uspješne desetogodišnje saradnje preduzeća KLP Mengeš, Slovenija, i EUROMAS Zenica. U 2012. godini “Pronatura” je tržištu ponudila oko 300 tona plantažne maline, a izvezeno je 275 tona maline. Zadruga je iznajmila i hladnjače kapaciteta 500 tona u kojima se u toku otkupa vrši termička obrada i skladištenje jagodičastog voća, a započinju i aktivnosti na pakovanju i preradi voća radi prodaje na tržištu. Press Općine Kakanj

Razgovor o realizaciji konkretnih mjera koje mogu brojnim nezaposlenim osobama omogućiti prihode

Detalj sa sastanka Plan je jednostavan i konkretan. “Pronatura” daje sadni materijal iz vlastitog rasadnika po veoma povoljnoj cijeni koja se plaća u voću nakon ubiranja, osigurava stručni nadzor, provjeru kvaliteta zemljišta od strane stručnih lica i sl., te otkupljuje proizvedeno voće od svih proizvođača, dakle i od onih kojima pomaže pri zasnivanju zasada, ali i od svih drugih proizvođača. Akcentiramo, “Pronatura” garantira otkup svih količina proizvedenog voća. U ovoj konkretnoj priči Općina Kakanj može pomoći izdvajanjem budžetskog

Cijena kvadratnog metra zemljišta iznosi 1 KM
Osigurane su brojne povlastice investitorima
Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj raspisala je javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i poslovnih objekata na lokaciji Poduzetničke zone „Vrtlište„ u Kaknju. Predmet javnog konkursa je dodjela 18 lokacija. Investitor ostvaruje slijedeće povlastice ukoliko gradi u Poduzetničkoj zoni: Investitoru koji u roku od 2 godine od dana potpisivanja ugovora izgradi objekat i započne sa radom na Poduzetničkoj zoni, te zaposli u tom periodu minimalno 10 novih radnika na neodređeno vrijeme, vraća se 40% uplaćenog iznosa naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta; Investitoru koji u roku od 2 godine izgradi objekat i započne sa radom na
4

Investirajte u Kaknju, na lokacijama Poduzetničke zone “Vrtlište”

Cijena kvadratnog metra zemljišta iznosi 1 KM Poduzetničkoj zoni, te zaposli u tom periodu minimalno 20 novih radnika na neodređeno vrijeme, vraća se 80% uplaćenog iznosa naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta; Investitori koji započnu sa radom na Poduzetničkoj zoni oslobađaju se: • naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u periodu od 5 godina za objekte sagrađene u

Poduzetničkoj zoni; • komunalne naknade u periodu od 5 godina za objekte sagrađene u Poduzetničkoj zoni; • naknade za komunalnu taksu za period od 5 godina poslovanja za objekte sagrađene u Poduzetničkoj zoni. Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. februar 2013. godine, do 11.00 sati. Cjelokupan tekst javnog konkursa može se pronaći na službenoj webstranici Općine Kakanj www.kakanj. com.ba, te u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj. Poduzetnička zona “Vrtlište” Kakanj je locirana na jednom dijelu površinskog kopa na kojem je eksploatacija uglja završena prije 30 godina. Nakon eksploatacije izvršena je tehnička i bibroj 206, 01.02.2013.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI
ološka rekultivacija čime je lokacija privedena kulturi tako da se može koristiti u druge svrhe. Zona ima veoma povoljnu putnu komunikaciju prema centru Kaknja, a svega 1 200 metara od zone se nalazi željeznička pruga Sarajevo - Bosanski Šamac i autocesta Sarajevo - Zenica. Regionalni put Visoko Kakanj - Zenica od zone je udaljen svega 300 metara. Od aerodroma u Sarajevu Poduzetnička zona “Vrtlište” udaljena je 45 km, od Zenice 27 km, od luke Ploče 230 km, a od luke u Distriktu Brčko 228 km. U okviru izgradnje infrastrukture na lokaciji Poduzetničke zone “Vrtlište” Općina Kakanj je izvršila inžinjerijsko-geološka ispitivanja terena, nivelaciju terena, parcelaciju zone, obilježavanje parcela, izgradila je primarni vod vodosnabdijevanja, izvršila elektrifikaciju, izvršila odvodnju podzemnih i površinskih voda, izgradila prilazni put (preostalo još asfaltiranje kada to dozvole vremenske prilike), uredila trotoare na prilaznom putu (preostalo asfaltiranje), pripremila projekat izgradnje unutrašnjih saobraćajnica na zoni... Press Općine Kakanj

Preostalo je još asfaltiranje prilaznog puta koje će biti izvršeno kada to dozvole vremenske prilike

Kakanj posjetili general Sakib Mahmuljin i članovi tima koji radi na izradi monografije
Naglašene su ogromne zasluge kakanjskih boraca, ali i cjelokupnog stanovništva Kaknja, u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.
U okviru aktivnosti na izradi monografije Trećeg korpusa Armije R BiH, Kakanj su 24. januara 2013. godine posjetili general Sakib Mahmuljin, ratni komandant Trećeg korpusa, i drugi članovi tima koji radi na pripremi monografije. Za generala Mahmuljina i članove tima, općinski načelnik Nermin Mandra upriličio je prijem u svom uredu, a nakon prijema održan je u velikoj sali Općine Kakanj radni sastanak tima na kojem su analizirane dosadašnje aktivnosti na izradi monografije, te definirane smjernice za nastavak aktivnosti. U uredu načelnika, i na radnom sastanku tima, naglašene su ogromne zasluge kakanjskih boraca, ali i cjelokupnog stanovništva Kaknja u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. “Ocijenili smo potrebu da se napravi monografija Trećeg korpusa zbog sve većeg stepena zaborava i zbog odnosa školskih programa prema agresiji na BiH. Ocijenili smo da treba da postoji jedan dokumenat pomoću kojeg će, prije svega mlade generacije biti upoznate sa borbenim djelovanjima, organizacijom i ulogom Trećeg korpusa. Danas smo organizibroj 206, 01.02.2013.

U okviru aktivnosti na izradi monografije Trećeg korpusa Armije R BiH

Općinski načelnik Nermin Mandra i general Sakib Mahmuljin

rali sastanak u Kaknju iz razloga što želimo da potaknemo da se, pored prikaza doprinosa kakanjskih jedinica, stanovništva Kaknja i privrede u odbrani od agresije u monografiji Trećeg korpusa, napravi i monografija Kaknja jer Kakanj, za sve ono što su uradili stanovnici i borci Kaknja, zaslužuje da se napravi jedna posebna monografija Kaknja. Ne znam kakav će biti naziv, ali otprilike mogao bi biti Kakanj u agresiji na BiH. Smatram da je možda čak Kakanj najbolji primjer koliko sami umanjujemo značaj onog što je urađeno. Kakanj je uradio zaista ogromne stvari u toku agresije. Sjetimo se da je ovdje bio Generalštab, sjetimo se jedinica u Kaknju, formiranja brigada, odreda, svih ka-

kanjskih brigada, pa dijela 7. muslimanske... Značajna je bila uloga privrede Kaknja u isporuci struje, uglja itd., ma ima ogromnih stvari u Kaknju koje zaslužuju da se prikažu. Naravno, u monografiji Trećeg korpusa to će biti u manjem obimu, ali ovo je naše iniciranje, kroz razgovore sa ratnim komandantima i kroz razgovor sa načelnikom, da pristupe izradi monografije o doprinosu Kaknja u odbrani od agresije. Ovo je prilika da pozovemo sve koji imaju bilo kakve dokumente, fotografije, pa čak i svoja pisana sjećanja da u Organizaciju RVI to donesu, oni imaju vezu sa Savezom RVI ZDK koji je nosilac ovih aktivnosti, a mi ćemo sabrati ove materijale i sve ono što je korisno za povijest i monografiju bit će uvršteno”, rekao je u izjavi za medije general Sakib Mahmuljin, ratni komandant Trećeg korpusa Armije R BiH. Općinski načelnik Nermin Mandra je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su u toku aktivnosti na izradi monografije Trećeg korpusa, te je izrazio opredijeljenost Općine Kakanj da pomogne aktivnosti na izradi i štampanju monografije. Press Općine Kakanj
5

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Dodijeljeno 5 motokultivatora i jedna samohodna kosilica
Osim ulaganja u infrastrukturu i intenzivnih aktivnosti na stvaranju povoljnog ambijenta za investicije, u Kaknju je aktuelna i realizacija projekta podrške pokretanju i jačanju malog biznisa čija je ukupna vrijednost 120 000 KM. Nakon što su prije nekoliko mjeseci isporučena tri plastenika, 2 motokultivatora, te oprema za jednu od kakanjskih veterinarskih stanica, 16. i 22. januara 2013. godine, u dvorištu Vatrogasnog doma u Doboju, upriličena je dodjela još 5 motokultivatora i jedne samohodne kosilice korisnicima projekta Njemačke nevladine organizacije “HELP” i Općine Kakanj. Motokultivatore su dobili Nijaz Zahirović, Anel Husetović, Anto Marjanović, Miralem Čolak i Aida Bašić, a samohodnu kosilicu dobio je Zakir Zaimović. Uskoro se očekuje isporuka 8 krava za 8 korisnika projekta. Kroz projekat čiji je naziv “Smanjenje siromaštva kroz podršku lokalnom eko-

Općina Kakanj i „Help“ realiziraju projekat podrške pokretanju i jačanju malog biznisa
Uskoro dodjela 8 krava

Almin Adžović, predstavnik Njemačke nevladine organizacije Help, općinski načelnik Nermin Mandra i dobitnici motokultivatora (zabilježeno 16. januara 2013. godine) nomskom razvoju i ekonomskom osnaživanju u centralnoj BiH“ bit će realizirana podrška pokretanju ili razvoju 30 malih biznisa (poljoprivreda, zanati ili usluge) na području općine Kakanj. Fond za provedbu projekta iznosi 99 450 KM. Vlada Savezne Republike Njemačke obezbijedila je 55% sredstava (53 532,50 KM, prosječno 1 784,41 KM/korisniku), učešće

Aidi Bašić Zakiru Zaimoviću je motokultivator je dodijeljena dodijeljen 22. samohodna kosilica januara 2013. godine Općine Kakanj je 30 % (31 000 KM, prosječno 1 033,33 KM/korisniku), dok je učešće korisnika 15 % (14 917, 50 KM, prosječno 497,25 KM/korisniku). Na cifru od 99 450 KM treba dodati još 20 000 KM koje će obezbijediti „Help“ u svrhu certifikacije organske proizvodnje, tako da ukupan fond projekta iznosi 120 000 KM. Press Općine Kakanj

NJ.E. gospodin Angel Alexandrov Angelov, ambasador Republike Bugarske u BiH, i gospodin Nikolaj Kolev, zamjenik ambasadora, posjetili Kakanj

6

Detalj sa prijema Općina Kakanj intenzivno radi i na jačanju i širenju prijateljskih veza sa svim institucijama koje mogu i žele pomoći građanima Kaknja. U uredu načelnika 23. januara 2013. godine, upriličen je prijem za Njegovu Ekselenciju gospodina Angela Alexandrova Angelova, ambasadora Republike Bugarske u BiH, i Njegovu Ekselenciju gospodina Nikolaja Koleva, zamjenika ambasadora. Tokom prijema kojem su domaćini bili općinski načelnik Nermin Mandra i Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj, razgovaralo se o uspostavi saradnje kroz koju će institucije Republike Bugarske pomoći Općini Kakanj prenošenjem svog iskustva u procesima pristupanja Evropskoj uniji i fondovima EU. Osim toga, iznesena je inicijativa i želja da se uspostavi saradnja između Općine Peshtera u Bugarskoj i Općine Kakanj, a realizacija uspostave saradnje na principima bratskih odnosa uskoro će početi upućivanjem pisma namjere koje će u Kakanj stići iz Bugarske. Press Općine Kakanj

Obavještavamo poljoprivrednike sa područja općine Kakanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2013. godine izvršiti prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu, ili ako nema promjena u ranijem upisu da podnesu zahtjev za potvrdu ranijeg stanja iz prošle godine, zbog ažuriranja kako bi mogli ostvariti prava na novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu. Član 14. Pravilnika propisuje da se promjene prijavljuju putem zahtjeva, u smislu: poljoprivrednih kultura zasijanih na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini, trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke, promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.). U Urgenciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od 9.1.2013. godine naglašeno je da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti samo jednom u toku godine, do naznačenog datuma. Napomena: Klijenti koji ne ažuriraju podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2013. godinu do 31.3.2013. godine, neće moći ostvariti podsticaj u poljoprivredi na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou. Zahtjev za prijavu promjena na poljoprivrednom gazdinstvu podnosi se u Službi za poduzetništvo Općine Kakanj (kancelarija broj 17, III sprat, zgrada Općine). Press Općine Kakanj

Prijava promjena na poljoprivrednom gazdinstvu

Obavijest za poljoprivrednike

KAKANJSKE NOVINE

broj 206, 01.02.2013.

Kružni tok saobraćaja u Kaknju nije dao očekivani rezultat
Posao u pojedinim trgovačkim radnjma opao skoro pedeset odsto
Kružni tok saobraćaja u Kaknju nije dao očekivani rezultat. Studija o kružnom toku u gradu, koju su pojedinci podobro „naplatili“, u dužini od oko 4 kilometra pokazala je sve nedostatke i mane saobraćaja kroz ulicu Alije Izebegovića. Najviše negoduju trgovci i taksisti koji ovih dana pišu i peticiju za vraćanje starog režima saobraćaja u Kaknju. Posao u pojedinim trgovačkim radnjma opao je skoro pedeset odsto i nadležni o Općini Kaknj, po svemu sudeći, već sada imaju problem koji će se morati riješiti. Veliki problem predstavlja i nedo-

AKTUELNOSTI

dovoljno znakova opće obaviještenosti. Domaći vozači se i mogu snalaziti, jer znaju gdje se šta nalazi. - Nema dovoljno znakova dozvoljenih smjerova i ne znam zašto kod bivšeg Konzuma nisu stavili veliki znak pogrešan smijer, kao na dionici autoputa, kaže nam jedan od kakanjskih taksista. Najviše negoduju trgovci i taksisti Hoće li nadležni uvažiti mišljenja građana koji već sada negoduju zbog statak opće saobraćajne kulture. Iz Zavoda za planiranje i izgradnju grada povećane potrošnje goriva, saznat kažu da nedostaje oko 50 znakova ćemo u narednim danima kada na vertikalne signalizacije. Nedostaju ovu temu bude postavljeno i vijećničznakovi svih grupa obavještenja, ko pitanje na sjednici Općinskog vijeAz.S. opasnosti i izričite naredbe. Nema ća Kakanj.

ČUDAN VAKAT, CESTA OPASNIJA OD DUBOKIH RUDNIČKIH JAMA!
Unazad nekoliko godina, u mjestu Haljinići, rudničkom naselju, dešavaju s e t ra g e d i j e. N a H a l j i n i ć i m a u Pogonu“Haljinići“ radi preko 700 radnika, rudara, u tri smjene. Neki od njih putuju kući s posla vlastitim automobilima, dok drugi putuju autobusom. Cesta koja se proteže Haljinićima je frekventan put. Kako se mijenjaju smjene, tako se odvija i saobraćaj. Gužve, užurbanost, svakodnevnica su u ovom mjestu i ljudi žive takvim životom pa su i navikli na njega. Međutim, učestale saobraćajne nesreće u kojima se gube ljudski životi postali su također nešto na što se, izgleda, mora navići stanovništvo ovog mjesta, jer se ništa ne poduzima da se ovakve tragedije spriječe. ■ Pogrešno vrijeme, pogrešno mjesto! Dana 15.01.2013. godine, po završetku treće smjene oko 23 h, dogodila se tragedija, jedna u nizu koje su se desile u zadnjih nekoliko godina u rudničkom naselju Haljinići. Mustafa Delić, rudar, mlad čovjek, izgubio je život dok je čekao autobus za Tršće. Vozač koji je iz pravca Kraljeve Sutjeske vozio mimo svih ograničenja, tog kobnog dana u velikoj brzini vozio je ravno u rudare koji su čekali autobus. Dok su drugi lakše ili teže povrijeđeni, Mustafa nije imao toliko „sreće“. Autobusko stajlište nije obilježeno, saobraćajni znakovi nisu na vidljivim
broj 206, 01.02.2013.

Izmišljeno autobusko stajalište mjestima ili ih uopšte nema, pješačkih prijelaza nema, trotoara također nema. 700 radnika, mještani, ambulanta porodične medicine što podrazumijeva dolazak starijih i iznemoglih, ljudi koji prolaze svakodnevno ovim putem zbog vlastitih potreba iz drugih mjesta, zaista čini ovo mjesto frekventnim. Sve ovo ne opravdava pomahnitalog vozača čija je brzina izazvala tragične posljedice, međutim neko bi se trebao pozabaviti i pitanjima saobraćajne signalizacije. U proteklih nekoliko godina, može se reći da se Kakanj širi baš u ovom pravcu do Haljinića, otvorile su se neke firme, manji privatni poslovi „cvjetaju“, RMU „Kakanj“ govori sam za sebe svojim uspjesima, međutim lokalne vlasti godinama unazad ništa nisu uradile po pitanju saobraćajnih znakova i općenito saobraćaja, vozača koji voze sve brže i opasnije znajući da neće „naletiti“ na radar, iako je on prijeko potreban u ovom kraju.

Nekada miran kraj, čist vazduh, poznata „Bukovica“, izletište i mjesto gdje su se sakupljali baš rudari sa svojim porodicama, danas je glavna i omiljena lokacija sumnjivim osobama koji su u Kaknju poznati delinkventi. Ni spomenik podignut žrtvama proteklog rata u Poljanima nije pošteđen pa svakodnevno mještani ovog mjesta trpe baš te „sumnjive tipove“ koji, pored toga što se opijaju, u kasnim noćnim satima koriste i druge zabranjene supstance i time narušavaju mir u cijelom kraju. Sve te osobe koje nisu sa ovog kraja ugrožavaju sigurnost, kako mještana tako i onih ljudi koji se sasvim slučajno zadese u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu baš kao nesretni Mustafa ili starica koja je prije nekoliko godina, također, bila na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme. U mjestu Haljinići, cestom kojom se proteže Rudnik, u zadnjih nekoliko godina desilo se više tragedija i čak tri sa smrtnim posljedicama, međutim bilo je i niz drugih nezgoda, saobraćajnih uglavnom, koje nikako nisu zanemarive ako uzmete u obzir da su se sve one desile na skoro istim mjestima. Svakako da ovaj zadnji tragični slučaj predstavlja još jednu opomenu lokalnim, nadležnim organima vlasti, te policiji koja je realno zanemarila područje duž rijeke Trstionice. Ilma Topalović
7

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

20.10.2012. – 24.01.2013. godine Matični ured Kakanj

Spahić Evelin i Fatić Alisa, Dželo Fehim i Bašić Azra, Husejdić Nedžad i Zahirović Nezira, Mušija Asmir i Šabanović Svjetlana, Merdić Elvedin i Mušija Emina, Merdić Admir i Bureković Azra, Sokolović Adis i Isaković Azra, Begić Šefik i Krehić Aldijana, Bečirhodžić Mahir i Begović Muamera, Duraković Adnan i Kadić Safija, Penjo Midhat i Mašić Vernesa, Polić Fehim i Polić Hamida, Begović Senad i Skopljak Amela, Merdić Eldin i Škulj Meldina, Tukić Avdo i Halilović Medina, Alić Omer i Čelebić Behija, Delić Edin i Kovač Aida, Čeliković Semir i Žunić Irnesa, Beganović Avdo i Ramić Ramka, Salkić Saudin i Hasić Hanka, Seferović Hakija i Sejdić Sabina, Kraišnik Kemo i Đuderija Dženana, Čobo Mirza i Žepčan Tijana, Delić Izmir i Kahriman Aida, Hido Selmedin i Kobilica Ermina, Goralija Admir i Čosić Fadila, Stjepić Srečko i Panić Danijela, Alagić Aldin i Bukvić Una, Čišija Haris i Šaljić Amina, Velić Enmin i Muminović Alma, Šemić Rusmir i Škorić Admira, Hadrović Elvis i Gadžun Fikreta, Alajbegović Mirza i Mujkić Dženana, Talić Ilham i Muflizović Amina, Čaluk Adnan i Vazgeč Matea, Delić Jasmin i Kobilica Melisa, Mušija Emsad i Bureković Derviša, Škulj Said i Čehajić Admira, Haračić Adnan i Mehinović Muzafera, Delić Haris i Odžačkić Mirhumana, Husika Adnan i Begić Ilhana, Ajdinović Adem i Šahimgebović Ševala, Hodžić Edin i Provalić Amina, Doksanović Đulaga i Čičak Melisa, Mušija Nermin i Arnaut Muamera.

Vjenčani

KRATKOROČNA POZAJMICA ZA STANOVNIŠTVO
• UZ ODREĐENA PRIMANJA • IZNOS OD 300,00 DO 1.500,00 KM • BEZ PROVIZIJE • BEZ ŽIRANATA • ODOBRAVANJE U ROKU 24 SATA • BEZ OVJERAVANJA POTVRDE I ADMINISTRATIVNE ZABRANE
Pregled iznosa rata po mjesecima, rate su približne vrijednosti

AKCIJA

KAKANJSKE NOVINE

300 500 700 900 1000 1200 1400 1500

Iznos

3

4

5

6

Broj mjeseci 7 8

9

10

11

12

104 173 242 311 346 415 484 518

79 131 183 235 262 314 366 392

63 106 148 190 211 253 296 317

53 89 124 160 178 213 249 266

BERBIĆ AMIR 061/410-326 ,032 / 552 – 610
8

Mikrokreditno društvo d.o.o. Ul. Alije Izetbegovića bb., Kakanj

MIKROFIN

46 77 107 138 154 184 215 230

41 68 95 122 136 163 190 203

61 85 109 122 146 170 182

55 77 99 110 132 155 166

51 47 71 66 91 84 101 94 121 112 142 131 152 140

Kakanj 21.01.2013. - Uprava Rudnika mrkog uglja Kakanj je za dva bivša zaposlenika, Fahrudina Pipu i Sejfudina Begovića, donijela odluke o otkazu ugovora o radu, nakon što su ovi zaposlenici načinili teže povrede radne obaveze: otuđivanje i uništavanje imovine Rudnika. Svako otuđivanje imovine u Rudniku Kakanj smatra se direktnim ugrožavanjem sigurnosti na radu. Odluku o otkazu Ugovora o radu za Fahrudina Pipu donesena je 09.08.2010., a za Sejfudina Begovića 12.04.2012.godine. U vremenu kada je veliki broj radno sposobnih lica nezaposlen, ova dva bivša radnika Rudnika, nisu cijenila činjenicu da imaju posao i ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Naprotiv, oni su, napravili teže povrede radne obaveze, i na taj način vlastitim postupcima direktno utjecali na donošenje odluka o otkazivanju ugovora o radu. U oba slučaja proveden je postupak u skladu sa zakonskim propisima i Uprava Rudnika je, otpuštenim radnicima, tokom žalbenog postupka, jasno stavila do znanja da ne mogu očekivati povratak na posao. Ovaj stav je ostao nepromijenjen i ne postoje nikakve okolnosti na osnovu kojih Uprava Rudnika može povući ranije donesene odluke i na posao vratiti zaposlenike koji su učinili teže povrede na radu. U konkretnim slučajevima, kada su svi dokazi o uništavanju rudničke imovine i krađi rudarske opreme evidentni, i kada su nadležni sudovi potvrdili potpunu pravilnost u postupku, Uprava Rudnika Kakanj, ne prihvata pritiske koje primjenjuju dva bivša radnika i pred ovakvim postupcima neće i ne može odstupiti od ranije donesenih odluka. Uprava Rudnika Kakanj nema nikakve obaveze prema ovim građanima, a posebno poslije dvije godine i četiri mjeseca nakon uručenog otkaza, bivšem radniku Fahrudinu Pipi i devet mjeseci poslije uručivanja otkaza, Sejfudinu Begoviću. Uprava Rudnika naglašava da će i svaki drugi, sličan pokušaj, biti na isti način sankcionisan, bez obzira o kome se radilo. Direktor Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.
broj 206, 01.02.2013.

Ne postoje okolnosti za povratak otpuštenih radnika u radni odnos

Rudnik Kakanj: Saopštenje za javnost

Smanjenje emisije buke i prašine
Sistem vanjske dopreme uglja do Termoelektrane Kakanj je kompleksan sistem koji podrazumijeva prijem uglja, skladištenje i dopremu uglja do postrojenja za sagorjevanje uglja. Prijem uglja se vrši na tri načina i to pomoću transportnih traka, putem željezničkih vagona i putem kamionskog dovoza. S obzirom na to da se u TE godišnje primi, uskladišti i transportuje oko dva miliona tona uglja, za očekivati je da se prilikom manipulacija ugljem javljaju i određeni negativni uticaji na okoliš. ■ Sistemski pristup smanjenju negativnih uticaja - Općenito posmatrano, najveći negativni uticaj na okoliš ima skladište uglja, te transportni sistem za dopremu uglja na dijelu od skladišta uglja do TE. U cilju smanjenja nave-

Termoelektrana Kakanj

AKTUELNOSTI

Hasan Čaušević, direktor TE Kakanj

denih negativnih uticaja, rukovodstvo TE se opredijelilo za sistemski pristup smanjenju negativnih uticaja vanjske dopreme uglja na okoliš, odnosno da se na jedan kvalitetan način sagleda obim uticaja vanjske dopreme uglja na okoliš, te da se s tim u vezi isprojektuju potrebne mjere smanjenja negativnih uticaja vanjske dopreme uglja na okoliš, kaže direktor TE Kakanj Hasan Čaušević.

TE Kakanj je kod ovlaštene firme naručila ocjenu uticaja na okoliš vanjske dopreme uglja kao i projektovanje mjera smanjenja negativnih uticaja vanjske dopreme uglja na okoliš. Ova firma je provela mjerenja sadržaja lebdećih čestica u naselju oko depoa, mjerenje meteoroloških parametara, zatim mjerenje emisije i imisije buke kao i mjerenje prisustva vibracija usljed navedenih manipulacija ugljem. Prema preliminiranim rezultatima mjerenja, ustanovljen je uticaj vanjske dopreme uglja na okoliš u vidu zagađivanja zraka lebdećim česticama i zagađivanja okoliša bukom. Treba napomenuti da mjerenjem prisustva vibracija nisu ustanovljene značajno veće od prirodnih vibracija tla. Az.S.

JP EPBiH predstavila „Studiju opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj do /i Zenice“
U prostorijama Vlade Zeničko – dobojskog kantona, 17. januara 2013. godine, Emir Aganović, pomoćnik generalnog direktora JP EPBiH za razvoj sa saradnicima iz Sektora za strateški razvoj EPBIH održao je prezentaciju o temi ¨Mogućnosti snabdijevanja toplinskom energijom iz Termoelektrane ¨Kakanj¨ područja do Općine Zenica i područja Općine Zenica¨. „Studijom opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj do /i Zenice“, analizom nekoliko različitih modela, utvrđeno je da postoje ekonomske i tehničke pretpostavke za realizaciju takvog projekta, koja bi omogućila dugoročnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom iz TE ¨Kakanj¨ područja do Općine Zenica i Općine Zenica. U Studiji je procjenjena vrijednost ulaganja u vrelovod i u TE „ Kakanj“ u iznosu 73 miliona Eura. Studija je pokazala da cijena koštanja toplotne energije za JP Grijanje Zenica ne bi bila viša u odnosu na trenutnu cijenu iz ArcelorMittala. Ključni faktor za realizaciju projekta je zainteresiranost Općine Zenica, te osiguranje dugoročnog ugovora o isporuci toplinske energije sa krajnjim korisnikom, JP Grijanje Zenica, odnosno Općinom Zenica. Koristi ovakvog modela grijanja za Zeničko – dobojski kanton su stabilnost u snabdijevanju toplinskom energijom, smanjenje zagađenja u Zenici, ušteda primarne energije i poboljšanje okolinskog aspekta na lokalnoj i široj razini, korištenje domaćeg resursa – uglja, te privredni rast i zapošljavanje. Motivi JP EPBiH za izradu Studije su proširenje toplotnog konzuma i mreže za isporuku toplinske energije iz TE ¨Kakanj¨, uvođenje visokoefikasnih tehnologija u proizvodni portfolio JP EPBiH u cilju poboljšanja okolinskog aspekta i energetske efikasnosti u proizvodnji električne i toplinske energije, izgradnja zamjenskih kapaciteta u TE ¨Kakanj¨,

Veliko interesovanje za Studiju
broj 206, 01.02.2013.

Emir Aganović, predstavnik JP EPBiH drži prezentaciju smanjenje emisije CO2, SO2 i NOx., povećanje proizvodnje i isporuke uglja za rudnike koji snabdijevaju TE ¨Kakanj¨ i lakše zatvaranje finansijske konstrukcije za nove kapacitete. Prezentaciji su prisustvovali načelnici općina, predsjedavajući općinskih vijeća, poslanici i zastupnici sa nivoa BiH, FBiH, ZDK, predsjednici klubova vijećnika u općinskim vijećima, predstavnici općinskih i kantonalnih organizacija političkih partija s područja općina Zenica i Kakanj te predstavnici Eko Foruma Zenica, Foruma građana Općine Zenica i Univerziteta u Zenici. Služba za komunikacije JP EPBiH

9

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Nesavjesni stočar Anto Ðondraš kontinuirano nanosiStoka luta zapuštena, imanjima mještana štete na gladna, napaćena i poludivlja
U velikoj sali Općine Kakanj održan je sastanak sa ciljem da se konačno odlučno krene ka rješavanju problema nesavjesnog držanja stoke od strane vlasnika Ante Đondraša iz sela Dujmovići u MZ Seoce čija zapuštena, gladna, napaćena, poludivlja i lutajuća stoka kontinuirano nanosi štete na imanjima mještana i izaziva strah. Agonija mještana MZ Seoce i drugih okolnih mjesnih zajednica traje nekoliko godina. Mještani su zabrinuti za svoju i sigurnost svoje djece, a već odavno djecu ne puštaju da idu sama u školu, niti da se igraju ispred svojih kuća. - Zamislite straha kada sat-dva poslije ponoći bik buče na cesti između kuća. Moje dijete ne smije samo ići u školu zbog podivljale stoke koja se slobodno kreće, moram svaki dan pratiti dijete do autobusa, kaže jedan mještanin. Lutajuća stoka sve češće se kreće i se konačno riješi, u skladu sa zakonskim procedurama, višegodišnja agonija. Na sastanku su analizirane dosadašnje aktivnosti na rješavanju ovog problema koje u konačnici nisu rezultirale rješenjem problema. Općina Kakanj je plaćala uklanjanje i zatrpavanje uginule stoke, te putem nadležnih organa iz domena svoje nadležnosti podnosila određene prekršajne i krivične prijave protiv Đondraš Ante. Nakon sagledavanja aktivnosti iz proteklog perioda, na sastanku su definirane smjernice kako bi se u konačnici ovaj problem riješio, u skladu sa zakonskim propisima. Sastanku su prisustvovali općinski načelnik Nermin Mandra, Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća, predstavnici Policijske stanice Kakanj, općinska i kantonalna inspekcija, te mještani iz nekoliko mjesnih zajednica na čijem području lutajuća stoka nanosi štetu. Az.S.

Selo Dujmovići u MZ Seoce

MZ Seoce: Stoka se slobodno kreće po selu dolinom Trstionice. ■ Odlučna akcija Općine Kakanj da se problem konačno riješi Općinski načelnik Nermin Mandra od mještana je dobio pismo sa potpisima kojim se traži rješavanje ovog problema, pa je, stoga, uvažavajući stavove i zabrinutost mještana, načelnik organizirao ovaj sastanak na kojem je izrazio odlučnost da

U subotu, 26. januara tekuće godine, u punoj maloj sali Doma kulture je održano predavanje za pčelare iz Kaknja, kojem su prisustovali pčelari i iz drugih gradova, Visokog, Breze... Predavanje, koje je počelo u 10 sati ujutro, počelo je kratkim govorom gospodina Huseina Kadrića, koji je predsjednik Udruženja pčelara „Bagrem“. Predavač je bio dipl. ing. Ferid Velagić, koji je dva sata prisutnima davao savjete kako do dobrog proljetnog razvoja, pričao je o periodu zimovanja za pčele, bolestima pčela, sredstvima za dezinfekciju, gubitcima pčelara, ramovima, te mnogim drugim korisnim radnjama, koje su mnogi prisutni zapisivali, kako bi to i sami u praksi primjenjivali. ■ Udruženje pčelara „Bagrem“ Udruženje pčelara„Bagrem“ je osnovano 1997. godine. Udruženje broji preko 140 aktivnih članova. Članovi su veoma aktivni kada je u pitanju promocija zdrave hrane i pčelinjih proizvoda, te su uzeli učešća u obilježavanju mnogobrojnih manifestacija. Svaka godina postojanja je obilježena nekim napret10

Održano predavanje za kakanjske pčelare

Puna mala sala Doma kulture pčelara iz Kaknja i okolnih gradova kom, tako je i u februaru prošle godine potpisan ugovor sa World Vision Zenica i Općinom Kakanj o finansiranju projekta „Edukacija mladih pčelara iz partnerskih škola“. Razgovarali smo sa predsjednikom ovog udruženja, gospodinom Huseinom Kadrić. „Ovo udruženje su osnovali ljudi, pčelari, entuzijasti sa jasnom vizijom, raditi i ostaviti nešto iza sebe mladom naraštaju. Najbrojnije smo i najorganizovanije udruženje Ze-do kantona. Uspjeli smo izgraditi i staviti u funkciju zajednički pčelinjak u Barama, dakle,

nešto što nema niti jedno udruženje u Federaciji. Taj pčelinjak je obogaćen medonosnim drvećem i pčelinjim zajednicama i tu se edukuju mladi pčelari, zatim članovi pčelarsko-ekoloških sekcija, a uskoro i studenti. ■ Saradnja sa Veterinarskim fakultetom Pri kraju su razgovori vezani za saradnju Udruzenja pčelara „Bagrem“ Kakanj i Veterinarskog fakulteta Sarajevo, koji vrše dijagnostičko utvrđivanje različitih bolesti i uzroka. Obzirom da u zadnje vrijeme imamo veliko prisustvo različitih pčelinjih bolesti koje uzrokuju i veliki gubitak, to nam je jako bitno. Oni bi trebali ovom saradnjom da nam omoguće ili besplatnu dijagnostiku uzoraka pčelinjeg legla, pčela, ili da nam to rade uz simboličnu naknadu, a mi zauzvrat dajemo njima, odnosno njihovim studentima da se praktično educiraju na našem pčelinjaku u Barama. Oni su to vrlo rado prihvatili, tako da ćemo veoma brzo zaključiti taj sporazum“, istakao je gospodin Kadrić. Amila Durmić
broj 206, 01.02.2013.

KAKANJSKE NOVINE

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u 2012. godini
Svrha kontrolnog praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće je dobivanje informacija o organoleptičkom i mikrobiološkom kvalitetu vode za piće, kao i dobivanje informacija o efikasnosti tretmana vode za piće (posebno dezinfekcije) koji se koristi da bi se utvrdilo da li se poštuju relevantne vrijednosti parametara definirane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće iz 2010. godine.U okviru kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće rađene su kako interne kontrole od strane JP „VODOKOM“ d.o.o., tako i kontrole u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo u Zenici, u skladu sa važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće iz maja 2010. godine, koji propisuje zahtjeve i standarde koje mora ispunjavati voda za piće, maksimalno dozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti, metode laboratorijskih ispitivanja, te mjere za praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće. Vrste analiza kojima se prati zdravstvena ispravnost vode za piće u JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj su: dnevno mjerenje koncentracije hlora u distributivnoj mreži (tri puta), interne kontrole na filter stanici „Bukovica“ i kontrole u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo u Zenici. U toku 2012. godine urađeno je 270 redovnih kontrola rezidualnog hlora u direkciji JP „VODOKOM“. Koncentracija rezidualnog hlora je mjerena ortotolidinskom metodom. U okviru ovih kontrola samo je jednom koncentracija hlora bila veća od koncentracije koju propisuje Pravilnik i iznosila je 0,6 mg/L, dok su sve ostale izmjerene vrijednosti rezidualnog hlora bile u okviru zakonom propisanih vrijednosti, odnosno nisu prelazile graničnu vrijednost od 0,5 mg/L. Pored ovih kontrola u toku 2012. godine, urađeno je i 26 internih analiza vode za piće u laboratoriji filter stanice „Bukovica“. Svi uzorci za internu analizu uzeti su sa filtera 2 na filter stanici „Bukovica“. U okviru ovih analiza ispitani su slijedeći parametri: elektroprovodljivost, pH vrijednost, ulazna mutnoća, te izlazna mutnoća na filterima 1,2,3, koncentracija hlora, rastvorljivi kisik i temperatura izlazne vode, kao i temperatura vode na filterima 1,2,3. Svi navedeni parametri ispitani tokom ove analize vode za piće, a koji su navedeni u Aneksu I – dio C u Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, udovoljavaju pomenutom Pravilniku, osim blago povećanog stepena mutnoće vode. Redovno su dva puta u mjesecu uzimani uzorci vode za piće, za fiziko – hemijsku i mikrobiološku analizu, te u vremenski najkraćem roku dostavljeni u Kantonalni zavod za javno zdravstvo u Zenici. Sa distributivne mreže u toku 2012. godine uzeto je 26 takvih uzoraka vode za piće u staklene sterilne boce, koji su dostavljeni i ispitani u laboratoriji Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo u Zenici. Od ovih 26 uzoraka, mikrobiološkom analizom utvrđeno je da jedan uzorak ne udovoljava zahtjevima Pra-

JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj

AKTUELNOSTI

■ Servisna informacija Obavještavamo korisnike koji se snabdijevaju iz gradskog vodovoda da pristigle (svakodnevne, mjesečne i sedmične) analize vode, u mjesecu januaru, zadovoljavaju najvažniji uslov, a to je da se na osnovu mikrobiološke čistoće voda može koristiti za piće. Analize kao i druge informacije možete pogledati na našoj web stranici www.vodokom.com.ba.

broj 206, 01.02.2013.

Laboratorija na Bukovici vilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Kada je riječ o fiziko-hemijskim ispitivanjima, 10 uzoraka nije udovoljavalo Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Od ove godine uvedena je i jedna novina u smislu podizanja kvaliteta rada na veći nivo, a to je podrazumijevalo učestalije mjerenja koncentracije hlora kako u vremenskom smislu, tako i u smislu povećanja broja lokacija na kome se mjeri koncentracija rezidualnog hlora u distributivnoj mreži u gradu, pri čemu su prednost imala mjesta kao što su: osnovne i srednje škole, javne česme, te objekti u kojima se pitka voda koristi u procesu proizvodnje hrane. U periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine urađeno je ukupno 170 takvih analiza. Tokom ovih kontrola je utvrđeno da se koncentracija hlora u distributivnoj mreži kretala u zakonski dozvoljenim granicama, koje propisuje važeći Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Također, dolaskom ljetnih mjeseci usljed visokih temperatura, dolazi i do pojave povećane isparljivosti hlora što je zahtijevalo višednevno kontrolisanje koncentracije hlora u vodi, tako da se radi mjerenje hlora tri puta na dan u slijedećim terminima: u 07:30h u direkciji JP „Vodokom“, potom oko 10:30h u gradu, te u 12:30h, ponovo u Direkciji. Tokom svih navedenih analiza koncentracija hlora je bila u zakonski dozvoljenim granicama. DIREKTOR mr. sci. Sead Imamović, dipl.ing.

11

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Nema novca za nastavak izgradnje dijaliznog centra
„Možemo sve uraditi, ali Zavod zdravstvenog osiguranja nam to ne dozvoljava“, ističe dr. Mešić
U četvrtak, 24. januara tekuće godine, u JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj održana je pres konferencija. Direktor ove ustanove koja broji 183 radnika, dr. Irfan Mešić je spremno odgovarao na postavljena pitanja, te nas upoznao sa trenutnim stanjem Doma zdravlja Kakanj. Možete li nam navesti koje su to aktivnosti Doma zdravlja bile u prethodnom periodu, te koje su planirane za naredni period? - Za ovih 16 mjeseci, mi smo kupili dva nova sanitetska auta svojim vlastitim sredstvima, znači svakih osam mjeseci jedno auto, a potrebno nam je još jedno kako bismo mogli da zadovoljimo sve potrebe građana općine Kakanj. Također, naš cilj jeste osposobiti laboratoriju. Mi sada imamo jednu potpuno opremljenu laboratoriju, gdje možemo da radimo u potpunosti biohemiju i imunologiju. Zašto to ne radimo, to nije do nas nego do Zavoda, jer nama Zavod dopušta da radimo samo određen broj analiza za koje nam je plaćeno. Naša laboratorija je sada sigurno nekih preko 150 000 KM. Naš cilj je i izgradnja dijaliznog centra, za koji smo za sada uradili prvu fazu. Ovo je, prije svega, jedan human projekat, ali je istovremeno i razvojni projekat, gdje će tri-četiri čovjeka naći zaposlenje. Ovo je naš pokušaj da poboljšamo kvalitet života ovih teških bolesnika, čiji se broj stalno povećava. Sada imamo 28 dijaliznih bolesnika, što je zaista velik broj. Mi smo jedan od rijetkih domova zdravlja na području Zeničko - dobojskog kantona koji vozi svoje dijalizne pacijente od kuće do centara za dijalizu, i vraćamo ih ponovo kući. Ali, mora biti jasno, ovaj dijalizni centar sam Dom zdravlja ne može izgraditi, tu mora biti uključena lokalna zajednica, osnivač, načelnik, privredni centri, a svakako i privatni sektor. Također, mi smo se obratili i
12

Dr. Irfan Mešić, direktor Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj

Dr. Irfan Mešić, direktor Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj

kantonalnom ministarstvu, i federalnom ministarstvu, koliko ćemo uspjeti u tome, ja ne znam, ali se ipak nadam da ćemo ovaj projekat uspjeti da dovedemo do kraja. Dakle, ono što je bilo do Vas, Vi ste i uradili, ali sredstava za nastavak radova više nema? - Da, mi više nemamo sredstava za nastavak radova, da je ostalo kao do prošle godine, mi bismo vjerovatno i više uradili, međutim, Zavod za zdravstvo Zeničko - dobojskog kantona je nama za prošlu godinu napravio rebalans, i uzeli su nam 2,5%, što će nas doći oko 100.000,00 KM na nivou godine, uzeli su nam kompletnu participaciju, a također se govori i o umanjenju branše, što nije dobro prije svega za pacijente, jer mi moramo isplatiti plate, moramo isplatiti topli obrok, ali ja se bojim da na kraju ne strada pacijent. UkoSada se susrećemo sa problemom nalaza koje šaljemo za Zenicu, već tri sedmice ne dobivamo nalaze, jer nemaju materijala da nam urade. A mi imamo mogućnost to uraditi, ali nemamo materijala. Stalno se susrećemo sa pitanjima od strane pacijenata zašto plaćaju participaciju, a mi zapravo od toga nemamo ništa jer sve to šaljemo za Zenicu. Sve bismo mi to mogli raditi, samo da nam Zavod plati. Pacijenti bi dobivali nalaze u roku od dva sata.

liko dođe do znatnijih smanjenja, ja taj novi ugovor neću potpisati. Kada su počeli radovi za dijalizni centar i koliko je do sada uloženo, koji su izvori finansiranja? - Radovi su počeli krajem mjeseca novembra, do sada je uloženo 54.000,00 KM, od čega je 40.000,00 KM od M inistarst va zdravst va dobiveno, a ostalo su naša sredstva. Da nije došlo do rebalansa, do sad bi se mnogo više uradilo. Šta se do sada uradilo u dijalniznom centru i, prema Vašoj procjeni, koliko će još trebati sredstava? - Do sada smo uradili grube radove u jednom prostoru koji je, mogu slobodno da kažem, bio mrtav prostor, a koji je, na našu sreću zadovoljio sve potrebe za izgradnju dijaliznog centra. Došli smo do keramike, rasvjete, unutarnje stolarije te uređenja mokrih čvorova. Za to je potrebno nekih 20.000,00-25.000,00 KM, i kada to bude odrađeno, bit će spremno za instaliranje aparata. Nama treba otprilike deset aparata i jedan dijalizni aparat sa krevetom ili stolicom koji košta oko 35.000,00 KM. To je kada se kupuje pojedinačno. Ali, kada bi se kupili svi odjednom, oni bi bili dosta jeftiniji. Za kompletnu izgradnju ovog dijaliznog centra će biti potrebno ukupno između 450.000,00 i 500.000,00 KM. To je iznos koji sam Dom zdravlja ne može obezbijediti. Za ovih 16 mjeseci, koliko Vi već vršite funkciju direktora Doma zdravlja, koliko je sredstava iz općinskog budžeta na godišnjem nivou izdvojeno za Dom zdravlja, a koliko Vam je to moglo biti za dana radnih? - Tu se uglavnom govori o trećem timu hitne medicinske pomoći. Nama Zavod plaća dva tima hitne medicinske pomoći, a po odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona još iz
broj 206, 01.02.2013.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI
2002. godine taj treći tim je trebalo da finansira Općina. Nikad se to u potpunosti nije ostvarilo. Mi smo dobili, do dolaska novog načelnika, nekih 11.000,00 KM, dolaskom novog načelnika dobili smo otprilike 14.000,00-15.000,00 KM, napravljen je rebalans te je odlučeno da to bude 30.000,00 KM, a koliko sam čuo, i u novom budžetu je planirano toliko, što nije dovoljno, jer jedan tim, a to su jedan doktor, četiri tehničara i babica, košta puno više, što predstavlja problem. Mi smo tražili sada za izgradnju dijaliznog centra 150.000,00 KM, također, nikada nismo odustali od, uslovno rečeno, doniranog novca od strane Općinskog vijeća koje je donijelo već prije dvije godine, a nikada nije ispunjeno. Pored dijaliznog centra, da li postoji potreba za izgradnjom još nekih prostorija u sklopu ove ustanove kojim bi se trebale zadovoljiti potrebe građana? - Završetkom dijaliznog centra mi ćemo morati ići u izgradnju nekog mini urgentnog bloka jer ovaj sadašnji prostor na kojem se nalazi Služba hitne medicinske pomoći ne zadovoljava, jer je to mali prostor. Mi moramo imati jedan mini urgentni blok koji će biti savremeno opremljen. A gdje ga praviti, kada prostora nema. Dom zdravlja je skučen, mi nemamo gdje da se širimo. A trebat će nam prostora. Jedini prostor jeste zemljište pored Doma zdravlja, ali se i tu postavlja pitanje da li bi vlasnik prodao ili ne, naravno ukoliko bi došlo do dogovora sa Općinom. Dom zdravlja nema novca za kupovinu, a taj nam prostor itekako treba. Bilo šta da se počne raditi, nije moguće, jer nema prostora, jedina je mogućnost ići u visinu, ali je pitanje koliko su temelji pouzdani, jer je ovo ipak stara zgrada. Rješenje bi bila kupovina zemljišta pored Doma zdravlja. Ja mislim da skučeniji prostor oko Doma zdravlja nema ni jedan Dom zdravlja u Zeničko-dobojskom kantonu. Razgovarali smo i sa Makbulom Ganić, koja je diplomirani inžinjer hemije, te u Domu zdravlja vodi biobroj 206, 01.02.2013.

„Postoji dosta ljudi koji ujutro dođu, jednostavno ostave auto ispred Doma zdravlja, i tu stoji cijeli dan. Jedno vrijeme smo naplaćivali parking i tada je situacija bila mnogo bolja“

hemijski laboratorij. Da li se Vi, kao lice koje vodi biohemijski laboratorij, susrećete sa nekim određenim problemom u svom poslu? - Što se tiče naše laboratorije konkretno, obzirom na opremu koju smo u zadnje vrijeme dobili i koliko smo uspjeli da osposobimo laboratorij za rad, nemamo baš mnogo problema što se tiče samog rada. Problem su uglavnom finansijske prirode, odnosno problemi sa pacijentima u vezi naplate, jer treba objasniti mnogima da se naplata participacije vrši bez obzira što je neko osiguranik, što mu se odbija od plate. Da li postoji neki posao koji biste Vi mogli da radite, a da vam je to onemogućeno? - Pacijenti ovdje imaju mogućnost vađenja, ali se nalazi šalju za Zenicu.
Na području naše općine, za osam i pol mjeseci, tačnije, od 1.1.2012. do 15. 09.2012. godine zabilježeno je 290 oboljelih od karcinoma. Od tog broja 64 su novootkrivena. Od tog broja 55 je umrlo.

Novo sanitetsko vozilo

K antonalna bolnica Zenica je napravila raspored za sve domove zdravlja u Zeničko-dobojskom kantonu, prema kojem Dom zdravlja Kakanj ima ponedjeljak na raspolaganju za slanje nalaza. To što radimo samo ponedjeljkom, mi bismo mogli raditi svaki dan. Sada se susrećemo sa problemom nalaza koje šaljemo za Zenicu, već tri sedmice ne dobivamo nalaze jer nemaju materijala da nam urade. A mi imamo mogućnost to uraditi, ali nemamo materijala. Stalno se susrećemo sa pitanjima od strane pacijenata zašto plaćaju participaciju, a mi zapravo od toga nemamo ništa jer sve to šaljemo za Zenicu. Sve bismo mi to mogli raditi, samo da nam Zavod plati. Pacijenti bi dobivali nalaze u roku od dva sata. S obzirom da sam član Upravnog odbora i da znam finansijsku situaciju Doma zdravlja, mislim da je dosta popravljena situacija ove ustanove, smanjena su i dugovanja, zaista se trudimo. Imamo dovoljno obrazovnog kadra, imamo dovoljno aparature, imamo sve uslove da imamo jednu solidnu laboratoriju. Ne vidim razlog zašto da nalaze koje možemo da uradimo za jedan dan, čekamo po mjesec dana, pa čak i više. Mi mjesečno preko 25.00030.000 analiza uradimo, znači dnevno oko 1.000 analiza se radi, i opet je i to nedovoljno. Možemo sve uraditi, ali Zavod zdravstvenog osiguranja nam to ne dozvoljava. Imamo jako veliki broj ljudi koji imaju problema sa hormonima štitne žlijezde. Imamo mogućnost da te hormone uradimo za sat vremena jer imamo ovdje aparat koji je nov, ali ljudi ipak čekaju po mjesec dana. M i smo jedno vrijeme i pokušali ih ovdje uraditi, jer ista je cijena, koliko bi se plaćala participacija, plaćalo bi se i ovdje isto toliko, i pacijenti su voljni, ali problem je što imamo otpor iz Zenice jer taj nalaz ne uvažavaju. Ne možemo pacijentu naplatiti, zatim ga poslati u Zenicu, a da doktori u Zenici ne priznaju taj nalaz. Pripremila Amila Durmić
13

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Dah rebijul-evvelskog proljeća u Kaknju
vih dana širom svijeta svjedoci smo niza aktivnosti i manifestacija priređenih u znak sjećanja na lik i djelo Allahu najdrašeg stvorenja i pečata vjerovjesnika Muhammeda a.s. Svaki put nastupanjem rebijulevvela osjetimo taj zadah ljubavi prema poslaniku a.s. izražen kroz mnoštvo mevluda, manifestacija, medijskih nastupa, literalnih radova i čega sve ne. Na prostoru Medžlisa islamske zajednice Kakanj ove godine sve je počelo centralnim i tradicionalnim mevludom u Čaršijskoj džamiji. Mevlud je proučen u četvrtak 24. januara, uz gosta predavača sarajevskog muftiju Husejn ef. Smajića koji je u svome predavanju govorio o liku i djelu Allahova Poslanika a.s. Istu večer proučen je mevlud u džematu Varda a već sutra u maloj sali Doma kulture održana je predstava „Na Božijem putu“ autora Ahmeda Muradbegovića, u izvedbi mlade ekipe iz Breze, tačnije Župče, na čelu sa vrijednom nastavnicom vjeronauke Muberom. Ukras rebijul-evelskih noći su i mevludi održani u subotu u džematu Zgošća gdje se prisutnim obratio profesor Mustafa ef. Agić, a u nedjelju u džematu Tršće proučen je mevlud u izvedbi hora Ak saray i predavanje dr. hafiza Halila ef. Mehtića koji je u svome briljantnom i prepoznatljivom stilu govorio o Allahovom Poslaniku. Prema planu, u narednim danima planirano je održavanje još desetina programa i mevluda a raspisan je i literarni natječaj „Zašto volimo Poslanika“ za polaznike mektepske nastave, kao i organizovan kviz s ciljem što ljepšeg i boljeg upoznavanja časnog Pejgambera. Sve ove aktivnosti su samo mali doprinos Medžlisa IZ Kakanj kako bi lik i djelo Muhammeda a.s. bile što bliže i jasnije prikazane svim uzrastima onih koji vole i poštuju Poslanika a.s. Abdurahman Zukan

O

Centralni mevlud proučen u Čaršijskoj džamiji u Kaknju

Poslanik je milost svjetovima
Allah dž.š. je odabrao Poslanik a a.s. za plemenitu misiju, koja je u isto vrijeme milost svjetovima, kao što je milost i on sam, kao prenosilac Istine. Slanje Poslanika nije samo milost za ljude, već za svjetove, koji osjećaju veličinu Istine, kao što stoji u 107. ajetu sure Enbija: “A tebe smo samo kao milost (dar) svjetovima poslali.” Muslimani trebaju da na Muhameda a.s donose što više salavata i selama (Allahume salli ala Muhammed), mole Gospodara da ih učini d o s to j n i m s l j e d b e n i c i m a njegovog puta, učini ga zag ovo r n i k o m n a S u d n j e m danu i da se bude u njegovom društvu u Dženneti-firdevsu! O njemu se u Kur’anu kaže: “Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21). H.H.
broj 206, 01.02.2013.

Detalj sa predstave „Na Božijem putu“

Hafiz dr. Halil ef. Mehtić govori na mevludu u Tršću

KAKANJSKE NOVINE

14

Mevlud u Doboju izveli polaznici mektepske nastave

AKTUELNOSTI

Mr. Sedin Karahodžić, bivši predsjednik Omladinskog udruženja Medžlisa islamske zajednice Kakanj

Omladinsko udruženje Medžlisa islamske zajednice Kakanj nedavno je dobilo novog predsjednika, Adnana Krivokapu, te se zahvalilo Sedinu Karahodžiću, bivšem predsjedniku udruženja, na dosadašnjem zalaganju i angažmanu. Gospodin Karahodžić podijelio je sa nama svoja iskustva, utiske, uspjehe i sve ono što je obilježilo njegovo djelovanje u udruženju. Gospodine Karahodžiću, Vi ste bivši predsjednik Omladinskog udruženja Medžlisa islamske zajednice Kakanj, kako ste došli na tu funkciju? - Tokom mog boravka u Sarajevu, odnosno studiranja, bio sam aktivan član arapskobosanskog udruženja „Svitanje“ pune tri godine i turskobosanskog udruženja „Behar“ dvije godine, stekao sam bogato iskustvo raznih profila, a posebno u organizaciji i metodi dawe što se glavnom imamu Medžlisa islamske zajednice Kakanj svidjelo i lično me postavio za predsjednika pomenutog udruženja iz razloga što omladina u Kaknju nema omladinska druženja i nema islamskih aktivnosti koje bi omladinu privlačile i kako bi se na taj način družili i upoznavali. Šta je obilježilo rad ovog udruženja dok ste Vi obnašali funkciju predsjednika? - Svaki početak je težak, na početku sam bio u potrazi za omladinom islamskog ahlaka, uvjeravajući ih u jedinstvo, organizaciju, bratstvo, jednostavno zajedničko djelovanje, kao i svijest okruženja u kojem živimo. Bilo nas je malo, ali dobrim i kvalitetnim radom i trudom svaki dan se povećavao broj, dok nismo postigli zavidan nivo i u građanima Kaknja, te njihovim očima stvorili zdravo društvo, povjebroj 206, 01.02.2013.

PODRŠKA UDRUŽENJU NEĆE IZOSTATI
renje i poštovanje. Nizali su se uspjesi, nabrojaću nekoliko. Kada su u pitanju ramazanske aktivnosti u 2011. godini organizovali smo omladinska druženja i iftare u raznim džematima na području našeg medžlisa i to ukupno 19, a u 2012. godini 21, što je ukupno 40 omladinskih druženja, gdje se podrazumijevao nastup omladinskog hora „Bostan“ čiji sam i osnivač, kao i iftari i predavanja raznih profesora i ovaj rezultat je prevazišao i naš zacrtani plan. Zatim, tu su promocije knjiga od raznih autora kao što su: prof. dr. Safet Halilović „Šta moramo znati o grijesima“; Halita Ertugula „Srodna srca“; Salih Smajlović „Kad bi kosti mogle govoriti“; Reuf ef. Ibreljić „Ruka“ i drugi. Zatim javne tribine sa izuzetno kvalitetnim i popularnim predavačima poput: dipl. inž. maš. Kasim Alajbegović, dipl. inž. šum. Nusret Kovač, mr. Sulejman ef. Bugari, mr. Sulejman ef. Čeliković, Amara Langić-Šabić, prof. Senad ef. Poljo, prof. Elvedin ef. Ibrahimspahić, prof. mr. Esmir ef. Halilović, Asim ef. Hasanspahić i još mnogi drugi. Da samo spomenem razne ekološke akcije, izleti, seminari, posjete drugim udruženjima, pošumljavanja, gdje držimo rekord sa 30.000 pošumljenih sadnica, administrativno-pravnih aktivnosti kao

Adnan Krivokapa, novi predsjednik Omladinskog udruženja Medžlisa islamske zajednice Kakanj

Mr. Sedin Karahodžić: Uplovio u „bračne vode“ što su zakoni o ponašanju, oblačenju, razni zakoni izvršnog odbora, uvođenje članskih karata, baza podataka i puno drugih aktivnosti, ukupno 100 zabilježenih, što je za svaku pohvalu i odgovorno tvrdim da nema aktivnijeg udruženja od Omladinsog udruženja Medžlisa islamske zajednice Kakanj. Imate 26 godina, puno uspjeha iza Vas, magistar ste, bivši predsjednik udruženja, čime se još bavite? - Iskreno, smatram da je ovo samo jedan dobar uvod u daljnji moj rad i angažman, vjerujem u sebe i mogu još puno toga da uradim, odnosno imam cilj što je najvažnije i težim ka njemu. Iako sam postao i dobio zvanje magistra sa svojih 24 godine života, do sada sam jednu školsku godinu bio prof. sociologije u STŠ „Kemal Kapetanović“ i obnašao sam određeno vrijeme tehničkog administratora u sjedištu SDA u Kaknju i u posljednje vrijeme obnašam funkciju predsjednika tima za praćenje ekološke kvalitete življenja stanovnika općine Kakanj. Trenutno sam na birou, ali se iskeno nadam da će to kratko trajati i da ću pronaći odgovarajući posao. Oženjeni ste, to je glavni razlog Vašeg napuštanja funkcije predsjednika u udruženju? - Da bi postigli već pomenute aktivnosti i još zapaženije

uspjehe, potrebno je puno sastanaka, znanja, iskustva i najvažnije, vremena. Nakon što sam stupio u„bračne vode“, nisam stizao kvalitetno obavljati sve te obaveze i samim tim udruženje gubi na kvalitetu te sam dobrovoljno odlučio da tu zahtjevnu funkciju prepustim drugima. Izvršni odbor, moram priznati kao i glavni imam mr. Sulejman ef. Čeliković, su teška srca prihvatili ali to je bila moja konačna odluka. Namjeravate li u budućnosti sudjelovati u radu Omladinskog udruženja Medžlisa islamske zajednice Kakanj i na koji način? - Naravno, moje srce će uvijek biti vezano za udruženje, posebno zbog nedavno formiranih novih odsjeka u udruženju kao što su: humanitarni tim „Kakanjsko srce“, ženski tim i tim za ekologiju „Eko Kakanj“ koji postoji od osnivanja udruženja ali sada u novom izdanju, odnosno rekonstrukciji izvršnog odbora. Za veoma kratko vrijeme novi timovi postižu fantastične rezultate, posebno humanitarni tim što je za svaku pohvalu. Moja podrška, pomoć i razumijevanje udruženju nikada neće izostati. I za kraj, imate li neku poruku za Vašeg nasljednika ili građane koji bi željeli biti dio udruženja? - Lično sam glasao za svog nasljednika i smatram da može nastaviti i iznijeti svu traženu odgovornost i upućujem dovu Allahu dž. š. da ga pomogne i da donese što bolje rezultate svima nama. Poruka svim građanima bi bila da poštuju rad udruženja, jer se zaista trudimo i to je kadrovski kvalitetno udruženje koje je spremno velike projekte implementirati što dokazuje činjenica da se sve do sada planirano uspjelo i kvalitetno realizovati. Razgovarala Ilma Topalović
15

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Kompleks vrijedan 2 miliona KM gradi se po uzoru na osmansku arhitekturu
Proteklih nekoliko mjeseci mještani MZ Brežani bili su uključeni u radove na izgradnji centralne džamije. Urbanistički koncept kompleksa u Brežanima slijedi princip tradicionalne čaršijske jezgre sa centralnim objektom – džamijom i pratećim sadržajima koji se uklapaju u postojeću strukturu naselja. Džamija, obrazovni objekat i imaret čine ovu arhitektonsku cjelinu kao reinterpretaciju tradicionalnih vrijednosti islamsko - osmanske arhitekture u Bosni. Cilj kompleksa je postati centar okupljanja vjernika iz više naselja. Džamija je koncipirana na modelu potkupolne konstrukcije. U

Izgradnja džamije u Brežanima

Projektna maketa izgradnje sadašnjeg kompleksa

Prva džamija izgrađena 1908-1910. godine

Druga žamija sagrađena 1964. godine
16

tom slučaju omogućeno je proširenje safova te trostrani m a hv i l, k o j i omogućavaju klanjanje za više od 600 klanjača. Mehmedalija Velispahić I z g r a d n j a – predsjednik kompleksa se Građevinskog odbora odvija u dvije faze: - faza A obuhvata objekat džamije sa imaretom u koji je privremeno smješten i prostor za učenike. U ovoj fazi se rade okolni komercijalni i infrastrukturni objekti, te stan za imama. - faza B je školski objekat/mekteb sa amfiteatrom i čitaonicom. Unutar ovog objekta predviđena je gasulhana koja je privremeno smještena u A fazu. Izgradnja cijelog kompleksa iznosi 2.085.625,00 KM. Kameni minaret sa jednom šerefom je visine 40,16 metara za koji je donaci-

KAKANJSKE NOVINE

■ Uskoro ezan Glavni cilj džemata Brežani je da u tekućoj 2013. godini dovrši izgradnju glavnog objekta džamije i metkepskih prostorija, kako bi se već u toku sljedećeg mjeseca ramazana teravija klanjala u novoj džamiji, a sljedeće godine i redovni dnevni namazi kao i džuma namaz, jer je stara džamija već odavno postala mala da petkom primi sve džematlije. Čitav projekat bi trebao biti završen u narednih nekoliko godina a pred džematlijama Brežana je još puno posla, međutim maksimalnim zalaganjima ovih mještana ezan bi se trebao uskoro čuti. I.T jama izdvojeno 40.000,00 KM. Za izgradnju munare u toku mjeseca ramazana su prikupljena ova sredstva. Ovdje džematlije redovno pokazuju da su redovni inkasanti
broj 206, 01.02.2013.

AKTUELNOSTI jer je do sada obezbijeđena cifra koja premašuje 500.000,00 KM. “Građevinski odbor se sastoji od 14 članova. Prvi sastanak inicijativnog odbora je održan 30.9.2005. godine. Davne 1909. godine u Brežanima je sagrađena prva džamija a druga koja se danas koristi davne 1964. godine, tako se i mještanima počela ukazivati potreba za prostranijim objektom koji će primiti veći broj vjernika na jednom mjestu. U novembru 2004. godine je kupljena parcela, pripremljena potrebna dokumentacija i projekat. U mjesecu junu 2006. godine je započeta aktivna gradnja kompleksa ove džamije, a krajem decembra protekle godine saljeve■ Građevinski odbor Mehmedalija Velispahić-predsjednik, članovi: Kemal Velispahić, Senad Berbić, Hišam Berbić, Akif Berbić, Sabahudin Hakulija, Ibrahim Fazlić, Mirza Fazlić, Ejub Heganović, Muhamed Lopo-imam, Taib Čosić, Rasim Heganović, Enez Heganović, Šemsija Berbić (bivši mutevelija) i Fadil Berbić (bivši blagajnik) koji su dali svoj veliki doprinos ovom projektu. na i iznetonirana je šerefa, gdje smo sa radovima na munari sitgli do 26. metra visine”, istakao je predsjednik Građevinskog odbora Mehmedalija Velispahić. H.H.

Kopanje temelja, postavljanje kamena temeljca i učenje dove 2006. godine

Džamija već dobija svoje konture

Za izgradnju mekteba uloženo više od 200.000,00 KM
Inicijativa za izgradnja mekteba u p o d r u ž n i c i D o b o j I I I j e p o če l a 27.1.2008. godine, a već naredne 2009. godine postavljen je kamen temeljac i njegova izgradnja. Unutar sagrađnog objekta 2010. godine klanja se prvi zajednički namaz. Vlasnik zemlje za izgradnju ovog vjerskog objekta bio je vakif Mustafa Hodžajbegović koji je oporučio da se zemlja da u vakuf i namjenski iskoristi, što je uz Allahovu dž.š pomoć danas ispunjeno. Na samom početku inicijativni odbor je organizovao zbor mještana podružnice Doboj III, koji je predstavio idejni projekat, te su izabrani i članovi Građevinskog odbora: Fahrudin Omerhodžić – (predsjednik), Mustafa Lopo (zamjenik), Adnan Ibrahimspahić, Mirsad Kulović, Sejad Morić, Sejad Smaka, Kasim Ibrahimspahić, Rašid Smaka, Hajrudin Karahodžić. Zihnija Bašić, Muhamed Šljivo, Halid Silajdžić, Osman Karić, Asim ef. Hasanspahić i Elvedin Hadžić. Do danas, izuzev ispomoći pojedinaca, iznos ulaganja za ovaj objekat je premašio cifru od 200.000,00 KM. Glavni projekat je uradila firma „Musala Inženjering“ d.o.o. Visoko (Ejub Čeliković, dipl.ing.građ. i Hasan Purišević), Elaborat o inženjersko geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za izgradnju vjerskog objekta je završila firma „Earth“ (rahmetli dr. Mustafa Mulalić – porijeklom iz Srebrenice), Elaborat o zaštiti na radu (Jusuf Zaimović, dipl.ing.el.), a privatne firme: Trgošped, Nova Trgovina, Deela, Medica i niz drugih učesnika su dali značajan doprinos da mekteb otvori svoja vrata vjernicima. ■ Potrebna još oko 70.000,00 KM za pomoćne objekte, a gradi se i parking prostor! Ovaj mali džemat trenutno radi na prikupljanju sredstava za okončanje izgradnje. Mekteb je u završnoj fazi unutrašnjeg i vanjskog uređenja. Ostalo je postavljanja ograde i kapija u svrhu obezbijeđivanja harema. Planirana je izgradnja pomoćnih objekata: 2 abdestahane, gasulhana, ostava, kotlovnica, toalet, i da se donese rješenje o dugoročnijem održavanju kompletnog objekta. Projekat obuhvaća i izgradnju munare. To znači da će za popratne objekte biti još potrebna sredstva od oko 60-70 hiljada KM i da se podvuče neka konačna finansijska crta. Polovinom januara tekuće godine je počela realizacija projekta „Uređenje parking prostora, sanacija mosta i puta kod mekteba“ iz programa „Prijateljskog okruženja“ čija je vrijednost 23.000,00 KM. Radove izvode radnici firme Trgošped d.o.o. Hamid Hadžić

U podružnici MZ Doboj III mali džemat obezbijedio velika sredstva

Fahrudin Omerhodžić, predsjednik Građevinskog odbora, na mjestu predviđenom za popratne objekte

Unutrašnji enterijer mekteba

Realizacija projekta vrijednog 23.000,00 KM
17

broj 206, 01.02.2013.

KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

Budući „američki“ glumac
Želim se ovim baviti dokle god mogu, jer to je moj san ...
sam odrastao i provodio svoje vrijeme, što današnja omladina ne radi, a trebali bi.Tu sam se upoznao sa Mugdimom Avdagićem i počeli smo pripremati predstavu „Insekt šou“ u kojoj sam igrao glavnu ulogu. Mogu reći da je to bio početak moje „profesionalne glumačke karijere“. Svaki naredni poziv za rad u „Dramskom studiju“ sam jedva iščekivao. Nakon gospodina Avdagića sam jednu predstavu radio sa kakanjskom amaterskom glumicom Merimom Ibranović. Ona je režirala predstavu „Šarena lopta“ gdje sam također igrao glavnu ulogu. Saradnja sa Miroljubom Mijatovićem, direktorom Dječije-omladinske pozorišne scene pri BNP-u Zenica je uslijedila u predstavi „Sretni dani“ i „Ožalošćeni“ za koju mogu reći da mi je najdraža predstava u kojoj sam igrao. Iskreno govoreći, najviše tog glumačkog iskustva sam do sad imao u „Dramskom studiju“. Sa Miroljubom sam jako mnogo naučio, pogotovo jer smo radili i teoriju iz mateDamir Dado Čobo je još jedan u nizu kakanjskih dragulja i jedan od onih za koje će cijeli svijet možda jednog dana čuti. Iako ima tek devetnaest godina, ovaj tinejdžer je jedini Bosanac koji je primljen na Benington koledž u Americi, na odsjeku „Gluma i teatar“. Dado je budući „američki“ glumac, rođen u Kaknju 19.7.1994. godine. Osnovnu školu je završio u Kaknju. Nakon dvije godine pohađanja kakanjske gimnazije, upisuje se na “Ujedinjeni koledž svijeta” (United World College) u Mostaru. Svoje prve glumačke korake je započeo u kakanjskom “Dramskom studiju” a njegovi mentori su bili glumci Mugdim Avdagić i Miroljub Mijatović. S Dadom smo razgovarali o njegovom životu aludirajući na njegov životni cilj- a to je da postane glumac. Dado je već na dobrom putu da jednog dana postane slavna ličnost. Za početak nam reci kada si se počeo baviti glumom? - Pa, glumom sam se počeo baviti, hajmo reći, još u vrtiću. Bilo mi je to sve nekako zanimljivo. To se u meni razvijalo još za vrijeme školovanja u osnovnoj školi kada smo pripremali predstave. To se poslije prenijelo u srednju školu i kakanjski „Dramski studio“. Gdje si najviše razvijao tu svoju ljubav prema glumi? - Prava ljubav za glumom je počela upravo u Dramskom studiju u kojem
18

Damir Čobo – Kakanjac na Američkom teatarskom koledžu

rijala kojima se služe i profesionalci. Nakon dvije godine pohađanja gimnazije u Kaknju, upisao si United World College u Mostaru. Zašto baš Mostar? - Igrom slučaja sam odlučio da se prijavim na prijemni ispit na „Ujedinjeni koledž svijeta“ u Mostaru u kojem se u nastavnom planu nalazi i predmet „Teatar“ koji je ravan predmetu na akademijama scenskih/ dramskih umjetnosti u Sarajevu, odnosno Tuzli. Nisam imao velika očekivanja po pitanju prijema, međutim zahvaljujući upravo glumi i odigranom komadu iz predstave „Ožalošćena porodica“ Branislava Nušića koju sam sa Dramskim studijom igrao u Kaknju, primljen sam. U mojoj generaciji studenata koji su upisali UWC, ja sam bio jedini koji je imao , hajmo reći nekog predznanja o glumi. Imao sam sreću da je te godine na predmetu „Teatar“ počela predavati i nekadašnja jugoslovenska glumica Snježana Martinović. Jedna koincidencija se

Damir Dado Čobo: Jednostavno iskoristim prilike koje mi se pruže

Dado u društvu sa direktorom JU za kulturu i obrazovanje Izetom Fejzovićem

desila jer je profesorica Martinović predavala i Miroljubu Mijatoviću, tako da smo i tu imali nešto zajedničko. Da li si se pored obaveza na UWC-u imao vremana baviti glumom? - U Mostaru sam se nastavio baviti teatrom te se vrlo brzo priključujem Mostarskom teatru mladih s kojima sam pripremao predstave. Neke predstave smo radili u kooperaciji sa Omladinsk im centrom Abrašević iz Mostara i slovenskom grupom mladih pod nazivom „Pozitiv“. Kako si saznao za Benington koledž u Americi i šta te na njemu najviše privuklo? - U Mostaru se redovno održava „College fairy“ odnosno „Sajam univerziteta“ na kojem se prezentuju koledži iz SAD-a, Italije, Holandije, te njihove mogućnosti. Na jednom od štandova sam uočio predstavnika Benington koledža s kojim sam razgovarao i bio sam zadivljen. Mogu reći da sam imao sreće, jer je ovaj koledž tek od 2012. godine počeo davati stipendije za talentovane mlade glumce iz svijeta. U daljem razgovoru sa predstavnikom koledža sam dobio uputu da se prijavim na „early decision“ odnosno aplikacija koju šaljemo za koledž u kojem želimo stubroj 206, 01.02.2013.

KAKANJSKE NOVINE

KOLUMNE
dirati, a onda taj koledž donosi odluku da li smo mi njihov„top choice“ odnosno njihov pravi izbor. Sa prijavljivanjem na„early decision“ daješ do znanja Univerzitetu da si spreman po svaku cijenu slijediti svoj „dream choice“ (životni san/cilj) i imaš mogućnost dobiti stipendiju. Studenti na UWC (United World College) imaju tu privilegiju da na osnovu svojih talenata dobiju godišnju stipendiju od 10.000 dolara koju daje Shelbey Davis koji inače finansira UWC učenike. Opiši nam taj period kada si predao sve apliakacije i onaj trenutak kada si saznao da si primljen. - Nakon što sam saznao sve informacije o Benington koledžu, odlučio sam da apliciram na odsjeku„Teatar i drama“. Saznao sam da su pored mene, još par mojih prijatelja sa UWC poslali aplikaciju za prijem na ovaj američki koledž. Činjenicom da ovaj američki koledž prima ukupno četiri studenta sa UWC koji broji dvanaest koledža u čitavom svijetu, nisam imao nadu da ću biti upravo ja primljen. Ostavio sam to sve po strani, čak sam i zaboravio na sve to. Sreo sam prijatelja koji je također poslao aplikaciju i vidio ga snuždenog. Mail odluke o prijemu je stigao čak deset dana ranije i vidio sam na licu prijatelja da nije primljen. Odmah sam otišao do računara, i po baksuzluku, računar je zakočio... Nakon nekoliko minuta sam otvorio mail i vidio poruku u kojoj stoji „Čestitamo, primljeni ste u našu zajednicu...“. Bio sam presretan zbog sebe i tužan zbog prijatelja koji nisu primljeni. Roditelji su imali podijeljeno osjećanje. I bili su sretni i nisu bili, jer idem jako daleko od kuće i samo ću jednom godišnje dolaziti. U Ameriku ću najvjerovatnije u augustu. Koliko si svjestan da ti se sudbina mjenja iz temelja? - Ne gledam mnogo unaprijed u životu. Uzimam i iskorištavam šanse koje mi se pruže u datom trenutku. Nisam vjerovao da ću biti primljen na UWC, a pogotovo na ovaj američki koledž.. Jednostavno iskoristim prilike koje mi se pruže. Šta znaš o koledžu u kojem češ nastaviti svoje školovanje? - Znam da je prvobitno sagrađen kao koledž u kojem su studirale samo djevojke. U 19. stoljeću je postao mješoviti. Ono što me sam saznao o njemu je da je to, hajmo reći, ima ugled na kojem studiraju studenti iz elitnih porodica. Upravo iz tog razloga sam bio i pesimističan jer na njemu studiraju „tatini sinovi“ koji imaju dosta novca. Ovaj koledž najviše pažnje pridaje umjetnosti. Recimo, na ovom koledžu je studirao poznati hollywoodski glumac Peter Dinklage koji je zabilježio zapažene uloge u serijama Game of thrones, Nip Tuck te ulogu u filmu Chronicle of Narnia. Šta bi za kraj poručio mladima u Bosni i Hercegovini kako bi ostvarili svoj san? - Moja generacija je skeptična po pitanju brojnih stvari u ovoj državi. Jedan od problema je i taj što nemaju ideala u životu i jedino što im mogu predložii je da pronađu taj svoj ideal, da se bore i da žive za taj svoj ideal. To je najvažniji faktor koji je meni pomogao u životu. Razgovarao Emerin Ahmetašević

“Crnogorac u krevetu” nasmijao Kakanjce do suza
Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj ovogodišnju pozorišnu sezonu je započela odigravanjem gostujuće predstave pod nazivom “Crnogorac u krevetu”. Predstava je odigrana u ponedjeljak 21. januara na Maloj sceni pred oko četrdeset posjetilaca. Glavnu ulogu u ovoj klasičnoj urnebesnoj komediji mentaliteta je igrao podgorički glumac Peđa Šuškavčević, kakanjskoj publici poznat iz predstave “Neka ti je laka crna žena” koja je odigrana prije dvije godine u Domu kulture. Predstava “Crnogorac u krevetu” je klasična komedija mentaliteta, jedna crnogorska priča koja je svima nama bliska, te na duhovit način govori o svim

„Crnogorac“ u karakterističnom položaju

broj 206, 01.02.2013.

životnim fazama, od rođenja do nekih poznih godina „Ovo je, reći ćemo, moje večer koje ja poklanjam povodom 25 godina rada u komediji. Povodom mog rada, ja sam napravio DVD koje dijelim svim posjetiocima koji dođu na neku od mojih predstava u svim gradovima. Ovo je večer crnogorskog humora. Ovo je moja najigranija predstava

u Crnoj Gori, priča koja govori o narodu, ljudima dobro poznatih svima nama. Ovo je predstava s kojom sam izbačen iz Beograda jer sam u ovoj predstavi opisao odnos Srbije i Crne Gore. Tada sam u najtežim vremenima mogao reći ono što drugi nisu htjeli„ - rekao je Peđa Šuškavćčević, glavni akter ove monodrame. Predstava je postigla je

veliki uspjeh, a najveći pokazatelji tog uspjeha su pune sale i nasmijana publika. Predstava „Crnogorac u krevetu“ je do sada igrana širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. „Ova predstava je igrana na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Od bosanskohercegovačkih gradova je igrana u Mostaru, Zenici, Goraždu, Sarajevu dva puta. Uskoro ću igrati u Tuzli, Lukavcu, Bihaću, Banja Luci, Cazinu i tako dalje. Mislim da ću do kraja maja obići cijelu Bosnu i Hercegovinu“ - završava Šuškavčević koji kaže kako uvijek sa zadovoljstvom dođe u Kakanj jer uvijek ima toplu dobrodošlicu organizatora te prijatnu podršku publike. Emerin Ahmetašević
19

KAKANJSKE NOVINE

KOLUMNE

Piše Ilma Topalović Znate onaj osjećaj kada se ujutro probudite i već tada u cik zore nešto vam fali. Ne znate tačno šta, samo znate da nečeg nema. To je onaj osjećaj kada vas nešto muči, kada nemate mira i mislite samo o tome, o nekoj tegobi koju ne možete jasno definisati, ali ona je tu, postoji, realna je, ponekad nam se čini da je možemo opipati, osjetiti... Nekoć je neko rekao da sreća postoji samo kad se čeka. Biće da je to istina. Svaki dan smo svjedoci raznih tragičnih događaja, potresnih priča, propalih ljubavi, uništenog prijateljstva, izgubljenog vremena. Na ulicama možete susresti samo ona tužna lica na kojima je ispisana posebna priča, svojstvena toj osobi u čije oči gledate. A oči, poznate izdajice, pričaju umjesto usana i nikad ne znaju sakriti ili uljepšati stvari, uvijek su iskrene, one još jedine jesu. Januar! Hladan mjesec, hladni ljudi i iste takve priče, hladne, već ispričane, prazne. Nije bitno jeste li tek malo dijete, student, penzioner. Možda ste bogati, lijepi, pametni, a možda ništa od toga, svejedno sve nas spaja jedna zajednička stvar. Briga! Svi brinu za nešto, za nekog, za neku sitnicu ili neku veliku stvar. I svojstveno samo nama ljudima je vidjeti dobre stvari u svemu što je loše tek onako da nam bude lakše i tek onako da opravdamo onu nadu koja, kažu, umire zadnja. Upitate li bilo kojeg studenta kako mu ide „fax“, prije nego što otvori usta oči će vam sve reći, penzionere ne morate ni pitati, oni su„otvorena knjiga“ sa već poznatim krajem, prosječan čovjek ili neki nam ugledni sugrađanin, doktor, rudar, trgovac, profesor - svi imaju svoje brige. Valjda je sve to skupa ovo što zovemo život, valjda tako treba da bude, da je sve uredu sigurno ne bi bilo ni zanimljivo, dosadilo bi nam, možda ne bismo ni postojali. Ovako znamo da nešto čekamo i da će sigurno to „nešto“ jednom doći, samo ne znamo kad, ali hoće, doći će. Naviknuti smo da one loše stvari uvijek prve dođu, bez najave, bez kucanja, samo dođu, eto tek tako. Loše vijesti uvijek prve čujemo, kol’ko god mi bježali od takvih vijesti uvijek će one pronaći put do nas koji se krijemo, koji ne želimo čuti. Ali, ipak, u čitavom haosu od svega što nam život priredi, uvijek se možemo nadati i onim dobrim stvarima koje su baš zbog toga što ih čekamo ono najljepše i posebno što nam život daruje. Ispiti će se položiti, penzija će stići, vrijeme će se poboljšati, plate će biti veće, režije manje, uspjesi će doći, brige će nestati, samo trebamo malo sačekati, jer dobre stvari uvijek kasne...

DOBRE STVARI UVIJEK KASNE

SAVREMENA BAJKA
Bila jednom jedna prekrasna princeza koju je zla vještica začarala. Morala je spavati godinama, sve dok je ne pronađe princ i poljupcem probudi... Ma ne, neću pričati priču koju svi dobro znamo, samo - simbolika je prejaka, pa morala sam. Srela sam je, kako to obično biva, sasvim slučajno. Načula crtice njenog života i odlučih je upoznati namjerno. Njena, tačnije njihova ljubavna priča počinje davne, već zaboravljene 1987. godine. Bili su vršnjaci, osamnaestogodišnjaci. Upoznali su se u studentskoj menzi, oboje brucoši, Kakanjka i Bugojanac. Mladi, vrckavi i sretni, oboje su osjetili hemiju koja se pojavila između njih. Ispočetka su dijelili samo sto u menzi, zatim knjige, pa društvo, a nakon 4 godine studija i podstanarsku garsonijeru. Roditelje upoznali, bili prihvaćeni. Sa diplomama u rukama kovali su planove za budućnost. No, život ih je skovao umjesto njih. Idila je naglo prekinuta kobne 1992. On je otišao u Bugojno posjetiti roditelje i više se nije mogao vratiti. Mnogo veza je pokidano tih godina, bilo je nevjerovatno teško stupiti u kontakt s nekim. Jedino što su mogli je čekati. Vrijeme koje je uslijedilo nije donijelo ništa dobro i beskonačno dugo je

Piše Maja Hodžić

trajalo. Svi su imali samo jedan cilj – izvući živu glavu. Ali on je imao još jedan – pronaći nju. Uzalud. Tek nakon dosta vremena preko nekih poznanika je čuo da je ostala u Sarajevu, nadala se i čekala. Na kraju negdje odselila, ne ostavivši traga. O njemu se čulo da je sa porodicom napustio BiH i nakon godina traganja za njom oženio se nekom sa ‘papirima’. Sudbina… Oboje su prihvatili. Novo, elektronsko doba nastavilo je njihovu priču. Popularni facebook spojio je mnoge, pa i njih. Prepoznavši onaj isti sjaj u očima ovog drugog, ni dana više nisu htjeli izgubiti. Dvoje četrdesettrogodišnjaka nastavilo je živjeti svoj san. On udovac, ona sama. Nije željela ostati sama, samo nije mogla bilo koga zamisliti pored sebe… Osim njega. Uspavala je svoje srce, valjda je negdje u dubini još tinjala tiha nada. Vrijeme koje su proveli jedno bez drugog kao da nije ni postojalo. Osim prosijede kose i par kilograma viška, sve je ostalo isto. Vjenčali su se, kupili onu svoju studentsku garsonijericu i sad uživaju u svakoj sekundi života. Čini se da je, ipak, ljubav najjača na svijetu, samo moramo vjerovati u nju.

KAKANJSKE NOVINE 20

broj 206, 01.02.2013.

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: kakanjske@gmail.com
Nekretnine ■■ Garsonjera 18 metara kvadratnih, ulica 7. muslimanska, cijena 20.000 KM. Tel. 064/422-1657; ■■ Prodajem garažu ispod direkcije Rudnika, 15 kvadrata, cijena 6.000 KM. Tel. 064/4221657; ■■ Prodajem dvosoban stan u Kaknju 56,5 kvadrata (Soliter 3). Cijena 50.000 KM. Mušteriji za zamjenu u Bijeljini ili Banja Luci dajem 3.000 KM. Tel: 065-447-896; ■■ Prodajem stan u Kr. Sutjesci 38 kvadrata, vlasništvo 1/1, može zamjena za isti ili manji stan u Kaknju. Tel: 062-512-592 ili 032-775526; ■■ Prodajem stan površine 35 kvadrata, garažu i šupu u ulici Selima ef. Merdanovića (pored Robota). Tel: 061-384-697; ■■ Prodajem stan površine 78 kvadrata u ulici Alije Izetbegovića ST-2. stan je nedavno renoviran. Tel: 061-791-355; ■■ Prodajem trosoban stan u Ulici Alije Izetbegovića ST-2 (sisulja) 74 kvadrata, dva balkona, Renoviran, na prvom spratu. Tel: 061-791355; ■■ Mijenjam stan u centru grada (zgrada Gradske apoteke) 30 m2 za kuću, PVC stolarija, zidovi na novo presvučeni. Tel: 061-362-609; ■■ Prodajem stan veličine 70 kvadrata kod Pravoslavne crkve. Tel: 061-166-412; ■■ Izdajem povoljno poslovne prostore u ulici Branilaca, novogradnja. Prostori posjeduju grijanje, klimu, internet, alarm itd. Tel: 061462-055; ■■ Izdajem dvosoban namješten stan (novogradnja) na prvom spratu ul. Branilaca br. 10. Stan posjeduje, klimu, blindo-vrata, parking mjesto. Cijena 250 KM.Tel: 061-462-055; ■■ Izdajem poslovni prostor 14,5 kvadrata i garažu u Kaknju. Tel: 061-297-545; ■■ Kupujem stan do 45 kvadrata. Tel: 062-720567; ■■ Prodajem vikendicu Ponijeri/Jejice 40 kvadrata i 600 kvadrata zemlje uz glavni put: voda, struja. Cijena 35.000 KM. Tel: 061-412-796; ■■ Dobrinje, granica Kakanj/Visoko prodajem višenamjensko imanje izgrađenog stambeno-poslovnog prostora preko 600 kvadrata na parceli od 3.500 kvadrata ili mijenjam za

imanje na području općine Kakanj. Tel: 061717-492; ■■ Prodajem 2.000 kvadrata prvoklasne zemlje pored rijeke Bosne kod Dobrinje/Moštre, u račun uzimam auto. Tel: 061-717-492; ■■ Prodajem 1 dulum zemlje u Doboju/Gornji Šušnjari. Cijena 7.000 KM. Tel: 061-410-572; ■■ Izdajem prateći objekat uz kuću za stanovanje u Podbjelavićima, u blizini skladišta građevinskog materijala. Ozbiljne ponude na broj 777924 i mob. 063/254-609; ■■ Prodajem 3 duluma zemlje u Kaknju kod Željezničke stanice. Tel: 056-373-012; ■■ Prodajem troje skije marke Rossigvol i Kastle. Marker vezovi. Cijena 100 KM za sve skije. Prodajem dvoje skije za djecu. Cijena 30 KM. Tel: 061-450-581 ili 061-653-145; ■■ Prodajem kuću sa okućnicom, pomoćnim objektom i voćnjakom sa svim priključcima: struja, voda, telefon. Kuća se nalazi u B.Mahali (Visoko) u blizini autoputa. Tel: 062-607-423; Vozila ■■ Golf Plus 1,9 TDI, model 2005., 77 KW, crvena boja, registrovan do 09/2013. Urađen servis, zeder. Tel: 061-994-694; ■■ Prodaja: Opel Corsa, dizel 1.3 CDTI, model 2005., boja crna/metalik, troja vrata, full oprema, plaćeno sve do registracije. Cijena 6.400 KM. Tel: 061-162-382; ■■ Prodajem skuter marke Gilera 50 kubika, tek ofarban i urađena generalka. Cijena 550 KM. Tel: 062-788-333; ■■ Prodajem motokultivator 14 KS sa svim priključcima. Tel: 061-448-815; ■■ Golf 2 benzin 1.3 model 1984., može zamjena za Golfa 2 dizela. Tel: 060-395-3748; ■■ Prodajem BMW dizel, godina proizvodnje 2001., registrovan do 12.2013. Cijena 12.500 KM. Tel: 060-328-8761; ■■ Ford Mondeo dizel, model 2004. Cijena 9.100 KM. Kombi Toyota 2.0 benzin+plin. Cijena 3.900 KM. Alfa 146 1.4 benzin, model 1997. Cijena 4.500 KM. Passat 3, model 1990. Cijena 3.800 KM. Tel: 061-788-076; ■■ Prodajem Mercedes 124 200 D, model 1987., registrovan do 07/2013., može zamjena. Tel: 061-189-179; Usluge ■■ Instrukcije iz matematike i informatike osnovcima, srednjoškolcima i studentima. Kontakt tel.: 064/403-2842; ■■ Vršimo usluge ručnog malterisanja kvalitetno i povoljno. Tel: 061-362-609; ■■ Punim sve vrste tonera sa garancijom. Tel:

063-952-422; ■■ Usluge građevinskih radova: malterisanje, fasade, keramika, laminati sve brzo i kvalitetno po dogovoru. Tel: 061-624-622; ■■ Vršim unutrašnje uređenje stanova i kuća: regips, laminat, moleraj, edelpulc. Vrlo povoljno i kvalitetno. Tel: 061-842-965; ■■ Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747; Ostalo ■■ Prenosni akumulator 12 V, za pomoć prilikom paljenja automobila, cijena 50 KM, tel.066/777-847; ■■ Prodaja sadnica oraha (bugarska sorta Sejn). Cijena 2-4 KM. Domaći ajvar. Cijena 7 KM. Pekmez od jabuka. Cijena 13 KM. Tel: 061599-054; ■■ Povoljno prodajem tri polovna laptopa marke Dell D630 Core 2 Duo 2.66 Ghz, 4 gige RAM, Wi-fi, HDD 80, DVD RW. Cijena 450 KM. Tel: 061-364-559; ■■ Prodajem akvarij sa ribicama. Tel: 061-528-893; ■■ Prodajem grabova drva. Cijena po metru 50 KM. Tel: 032-775-444; ■■ Prodajem 10 metara drva izrezanih na čutke. Cijena 800 KM. Tel: 062-624-380; ■■ Prodajem bukova drva. Tel: 062-486-733; ■■ Pravim željezne kovane i inox ograde i sve vrste vrata i prozora. Tel: 063-043-434; ■■ Radila bih u kući, a može bilo što, samo neka je posao. Tel: 062-885-319; ■■ Ozbiljna djevojka pazila bi djecu ili stariju osobu, radila kućne poslove. Razgovor samo sa ženama. Tel: 061-450-581; ■■ Prodajem računar Pentium 4 sa svim priključcima+kamera koja nije nikada korištena. Tel: 061-842-965; ■■ Prodajem nov radni stol prikladan za učenike, sa dvije stolice sa naslonom u kompletu. Stol ima radnu površinu i policu za knjige i ostali školski pribor. Prodajem kauč i fotelju. Tel: 062-938-438; ■■ Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; ■■ Prodajem pištolj 7,65 mm skoro nov. Povoljno. Prodajem montažni sto za pijace od kvadratnih cijevi. Tel: 032-554-686 ili 062-663-692.
21

broj 206, 01.02.2013.

KAKANJSKE NOVINE

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 22

broj 206, 01.02.2013.

SPORT

NEVALJALO MOMČE MAKEDONČE
Priča koja slijedi spada u žutu štampu, što Kakanjske novine zasigurno nisu, ali ovaj put ćemo napraviti iznimku, jer smatramo da smo matična novina svih Kakanjaca. Osjećamo potrebu da stanemo u zaštitu porodice Ahmetović, a našu odluku da se oglasimo dodatno je pojačala želja Vehida Ahmetovića – Crnog, Denialovog oca. Želio je da se prava istina sa svim detaljima o spornom članku objavi prvo u Kakanjskim novinama. Hvala mu na uk azanom povjerenju. Svi koji prate šou ZMBT5 i rad našeg Deniala sigurno su već upoznati s tim da je nedavno na internetskim stranicama osvanula gruživanje. Na Omerovom profilu vidljivo j e b i l o “ l a j k a n j e” stranica koje je sam uređivao. Na jednoj od tih stranica, osim hvalospjeva o određenim takmičarima sa Granda, kao i o Arminu Bijediću sa ZMBT5, nalazili su se i mnogi vjerski i nacionalistički statusi i komentari. Zahvaljujući prijatelju informatičaru koji je uporedio IP adrese, dokazali su da je Omer autor istih. Otkriveno je da sa iste IP adrese egzistira jos 15–ak stranica sa sličnim sadržajem, među kojima je i pronađen tekst o „četniku Denialu“. Kontaktirali su Omera koji je pokušao sve negirati pravdajući se prijateljima i lažnim profilima, ali na kraju je ipak Denialu i Dinu

Denial Ahmetović sa svojim roditeljima, mamom Adisom i ocem Vehidom

pa pod nazivom „SVI KOJI SMO PROTIV SRBINA U ZMBT5, DENIAL ČE TNIK AHME TO VIĆ“. Tekst je odmah izaz vao medijsk u pažnju i svi su se počeli raspitivati od koga je moglo poteći nešto takvo. I prije nego je iko išta saznao, tekst, odnosno grupa je nestala sa interneta. Pr vi, po želji i priči Crnog, donosimo detaljnu istinu. Denialov dobar prijatelj, Din Čurić,

posjećivao je facebook profile ostalih učesnika u šou. Na zidu Belme Karišić pogledao je link koji je objavila, a tiče se Gileta i pohvala o njegovim nastupima. Ispod njenog komentara nalazio se i komentar dječaka iz Makedonije po imenu Omer Danoski. U svom komentaru nije baš najljepše pisao o Giletu, što je zapravo i probudilo prve sumnje kod Dina. Malo se dao u istra-

ustupio “ulaz ” na stranice sa kojih su, n a rav n o, u k l o n i l i sav sporni sadržaj. To je to. Nema neke velike priče. Radi se o dječijoj gluposti čije je ponašanje suvišno komentarisati, jer njegov odgoj ćemo ipak ostaviti njegovim roditeljima. No, nemoguće je ne zapitati se kakvu to slobodu na internetu ima maloljetnik, kao i to kakvo poimanje četnika može imati šesnaestogodišnjak iz Makedonije. Razlog za ovakvo nešto „momče Makedonče“ vjerovatno nije ni imalo, osim što navija za drugog takmičara. Pa nek’ navija ko za koga hoće, a mi svog konja za trku imamo. A valja i ona druga: Za dobrim konjem se prašina diže! Maja Hodžić

Trgošped d.o.o. Kakanj tel: 00387 61 772100, fax: 00387 32 559045 www.trgosped.com.ba, e-mail: trgosped@bih.net.ba

Novo: Građevinski materijali
Popust na gotovinsko plaćanje 3% Besplatan prijevoz kupljene robe

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 206, 01.02.2013.

Iz ponude izdvajamo: • sve za vrt • boje i lakovi • mašine i alati • vodomaterijal • centralno grijanje • keramika i sanitarija • građevinski materijali
23

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

SPORTSKI PREGLED IZMEÐU DVA BROJA

Izgradnja infrastrukture ispred ulaska u Premier ligu
U utorak 15. januara tekuće godine, u prostorijama Fudbalskog kluba Rudar upriličena je press konferencija za lokalne novinare, na kojoj je predsjednik UO FK Rudar Kakanj, Suad Spahić, želio novinare ali i cijelu domaću javnost da upozna sa ciljevima svog mandata u narednom periodu. Tako su novinari mogli da čuju sve ono što ih zanima, a najvažniji zaključci koji su se mogli naći u zapisnicima prisutnih su, da će predsjednik Spahić, u narednih 6 mjeseci isključivo da insistira na stabilizaciji kluba, te na osposobljavanju infrastrukture. Na ovoj press konferenciji trebali su biti prisutni i direktor RMU Kakanj Mirsad Jašarspahić, te Igor Andrijević, ali iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti. ■ Treći mandat na čelu kluba Na samom početku ove press konferencije, gospodin Suad Spahić obratio se novinarima na način da se prisjetio svojih ranijih angažmana na čelu kluba. Naime, ovo je gospodinu Spahiću treći mandat u fotelji predsjednika Rudara, u dva mandata bio je predsjednik, dok je 2000. godine bio v.d. predsjednika FK Rudar Kakanj. Kako sam ističe, na ovu funkciju došao je neplanski. Na njegovo mjesto je trebao da sjedi gospodin Rahman Dželo, ali je zbog sukoba interesa, dan prije Skupštine FK Rudar bilo jasno da on to neće moći postati, pa je izbor pao na Suada Spahića, a on je o tome rekao sljedeće: te da se postavi ograda na pomoćnom terenu. Uz postavljanje ograde nezaobilazni radovi su i tamponiranje te postavljanje trave. Imamo u planu i pomjeranje glavnog terena bliže istočnoj tribini kako bi se sa zapadne tribine bolje vidio cijeli teren. Ono što je najvažnije za istaknuti je činjenica da ćemo se potruditi narednih 6 mjeseci da sve svoje resurse uložimo u kompletiranje infrastrukture u našem klubu“. ■ Rudar je zasluženo tu gdje jeste „Možda je malo prepotentno, ali Rudar je tu gdje jeste, iz objektivnih razloga. Ne mogu komentarisati rad nikoga, ali mogu reći da se mnogo toga ima promijeniti. Publika na terenu hoće da vidi igrače koji se zalažu. Hoće da vidi jedan dobar i atraktivan Rudar. Kad završimo sve to, kad završimo infrastrukturu, poboljšamo odnose sa navijačima i simpatizerima kluba, i kad dođemo do kritične mase, put u Premier ligu bi se trebao svakako sam otvoriti. Ako se sjetite sezone ‘06/07., jasno je o čemu govorim. Smijem reći, iako to nikad nećemo moći utvrditi tu činjenicu, da je Rudar tada ušao u Premier ligu, imao bi i pomoćni teren, i tribinu, i sve mnogo ranije nego je to sada slučaj. Razlog tomu upravo bi bila taj vjetar u leđa, i ta priča koja je rasplamsavala grad te sezone“. Za sami kraj predsjednik Spahić je obećao novinarima bolji odnos u narednoj sezoni, te pozvao medije da budu uz klub na najobjektivniji mogući način.
broj 206, 01.02.2013.

Predsjednik Rudara Suad Spahić organizovao druženje sa novinarima

Uređuje: Eldin Omeragić; Foto: Mirsad Mujagić

Detalj sa press konferencije u prostorijama FK Rudar Kakanj

24

„U ovom momentu moram istaći da mi je žao što gospodin Dželo nije mogao obnašati ovu dužnost. Uz svo poštovanje prema svima koji su bili u krugu kandidata za predsjednika, ja mislim da bi on mogao dosta toga da napravi za ovaj klub. Ipak kako je, tako je. Ja sam na molbu načelnika Opštine i direktora Rudnika noć prije Skupštine odlučio da ću se upustiti, ponovno, u jednu ovakvu avanturu. Ono što mogu da kažem, a to sam rekao i na Skupštini, je i činjenica da u ovom trenutku nije lako biti predsjednik Rudara, ali da je to za mene svakako velika čast.“ ■ Završetak radova i kodeks ponašanja na vrhu prioriteta „Već dan nakon Skupštine, počeo sam da pripremam mini plan rada. Zajedno sa ostatkom Upravnog odbora, načelno smo dogovorili neki okviran plan rada u narednom periodu. Ono što vam u ovom trenutku mogu reći sa sigurnošću je činjenica da ću se maksimalno zalagati da se u ovom klubu napiše dokument koji će se zvati „Kodeks ponašanja“. Doista ne mogu više gledati, niti slu-

šati da neko ko radi u ovom klubu, prima platu u ovom klubu, igra za ovaj klub, u društvu ili na javnim mjestima istupa protiv istog. Prva stvar koju želim napraviti, a imam podršku Upravnog odbora za to je sastanak sa svim koji spadaju pod okrilje ovog kluba, te da im predstavim ovaj kodeks, i način na koji će se on provoditi. Nikada se nisam petljao u struku, niti to imam u planu, ali od sada, za one koji ne budu „grizli“ za ovaj klub, i na terenu i izvan njega, da ću se itekako miješati, i da će takvi ljudi, igrači, ili pak navijači snositi posljedice svog ponašanja“, kaže Spahić, te na temu infrastrukture nastavlja: „Prije svega, od UO se tražila informacija kakve su šanse da ekipa Rudara uđe u Premier ligu. Iskreno, mogu reći da sam se ja lično založio da ovu sezonu ne idemo na ulazak u Premier ligu već da se baziramo na završetak infrastrukture. Kao što znate, treba što prije dobiti upotrebnu dozvolu za tribinu koja je puštena, iako nema sve ispunjene uvjete. Također, uskoro bi trebali da spojimo pomoćni teren sa glavnim,

KAKANJSKE NOVINE

Prozivkom u FK Rudar počele pripreme za narednu sezonu
Dana 20.01.2013. godine, u prostorijama FK Rudar održana je prozivka, kojom su započete pripreme za proljetni dio sezone u Prvoj ligi FBIH. Na ovoj prozivci pojavili su se gotovo svi igrači koji su prošle jeseni nosili dres ovog kluba, a među njima nije bilo samo mladih Josipa Tomića i Kemala Hadžića. Ovaj prvi već neko vrijeme nalazi se u Njemačkoj, gdje se pridružio jednom nižerazrednom klubu, dok je Hadžić još tijekom prošle polusezone najavio

SPORT

Detalj sa prozivke ekipe FK Rudar

da se oprašta od stadiona pod Vardom, tako da niti njega na proljeće najvjerovatnije nećemo gledati u dresu ekipe Rudara. Što se tiče eventualnih

pojačanja, najvjerovatnije je da ih neće biti, ali ipak ostala je otvorena mogućnost, ukoliko se pokaže potreba da se do kraja prelaznog roka dovede neko od poja-

čanja. Što se samih priprema tiče, baš kao i prethodnih godina, ekipa Rudara prvi dio obavit će na povećanju fizičke spreme, a radit će se dva puta dnevno. Kao i prethodnih godina, kontrolne utakmice bit će održane u sklopu priprema na Jadranu, i to najvjerovatnije u, sad već tradicionalnoj destinaciji za zeleno-crnu ekspediciju, Makarskoj. Početak proljetnog dijela prvenstva zakazan je za prvu sedmicu mjeseca marta.

Kadeti i juniori ekipe Rudara Mladost startala sa pripremama boravili na pripremama u Makarskoj
Kadeti i juniori ekipe Rudara boravili su u Mak arskoj na šestodnevnim pripremama, gdje su odigrali nekoliko pripremnih utakmica. Kao što je to bio slučaj i prethodnih godina, u ogranizaciji FK Rudar, te uz participaciju roditelja mladih nada ek ipe Rudara, ekspedicija ove dvije mlade selekcije boravila je u Makarskoj u Hotelu Bonaca. Dole je ekspedicija Rudara boravila 6 dana, a tre neri Buza i Terzić su u sjajnim uvjetima imali priliku da dobro pripreme mlade nade FK Rudar za ono što im slijedi u nastavku priprema za proljetni dio sezone u Omladinskoj ligi BIH grupa Centar. U d v a p r i p re m n a s u s re t a i z a b r a n i c i N a z i f a Terzića su ubilježili dva poraza, dok su izabranici M irnesa Buze u tri utak mice, ostvarili isti broj pobjeda, od kojih je najupečatljivija ona protiv ek ipe Zrinjskog, Pod Bijelim br ijegom, rezultatom 2:1. Strijelac oba gola za ek ipu Rudara bio je Ajdin Dželo.

Ekipa Mladosti nakon prozivke i početka priprema

Ekspedicija juniora i kadeta FK Rudar pred polazak u Makarsku
broj 206, 01.02.2013.

Baš kao i ekipa Rudara, tako je i ekipa Mladosti započela sa pripremama za proljetni dio sezone. Treneru Kapi odazvalis u se svi igrači koji su prošlu polusezonu nosili dres ovog kluba, s tim da je novo ime u ekipi Mladosti Eldar Alagić koji se, nakon pauze, vratio aktivnom bavljenju fudbalom. Time je trener K apo na raspolaganju ponovno dobio dobru ekipu koja je u jesenjem dijelu prvenstva Druge lige FBIH odigrala zapaženu ulogu, te ukoliko se pokaže prilika i iznađu sredstva u narednoj polusezoni ekipa Mladosti bi sa ovakvim kadrom mogla da juriša i na ulazak u Prvu ligu FBIH, što bi svak ako bio velik i uspjeh za ovu ekipu, ali i za samu našu opštinu. Zajedno sa svojim pomoćnikom Enesom Bistrivodom, trener Nijaz Kapo će ovu ekipu kroz pripreme voditi u četiri mini-ciklusa, kako bi na najbolji mogući način ekipa Mladosti dočekala nastavak prvenstva u Drugoj ligi FBIH.
25

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

KK Kakanj u velikoj bitci za ostanak u Ligi 12
Sedam kola prije kraja, ekipa KK Kakanj ima samo pobjedu više od posljednjeplasirane ekipe Servitiuma, što je najbolji dokaz o izjednačenosti lige, ali i o tome šta ekipa KK Kakanj mora uraditi da bi ostala u Ligi 12. Dio toga mogli su napraviti u utakmici sa Posušjem, a dio toga napravili su dovođenjem internacionalca Luke Drezge iz Šibenika. Ovo pojačanje trebalo bi ekipi KK Kakanj obezbijediti veću konkurentnost u narednim utakmicama, a podatak da je ovaj košarkaš nastupao za Šibenik, Zagreb, Trogir, ukrajinski Himki, turske klubove Olin Edirne i Fener Ulker, Sonik Puntamiku, te Helios Domžale, najbolji je dokaz tome. Ekipa KK Kakanj u periodu između dva broja ugostila je ekipe Posušja te Bosna Ase. U

Završnica Kupa BIH za odbojkaše, ove godine odigrat će se u Brčkom
U Odbojkaškom savezu BIH, dana 29.01.2013. godine odlučeno je da će se završnica Kup takmičenja ove godine u obe konkurencije održati u Brčkom. Tako je Brčko po treći put uzastopno dobilo organizaciju ženskog takmičarskog turnira, dok će Brčko, nakon što je Kakanj u dva navrata bio domaćin, ponovo ugostiti završnicu ovog renomiranog turnira. Ekipa OK Kakanj pohod na osvajanje šeste uzastopne, i petnaeste ukupno titule krenut će protiv najvećeg rivala, i domaćina ovog takmičenja ekipe Brčko Jedinstva, dok će drugi par sačinjavati ekipe Napretka iz Odžaka te najugodnije ovogodišnje iznenađenje ekipa Bosne iz Kalesije koja se takmiči u Superligi BIH. U ženskoj konkurenciji domaća ekipa Jedinstva odmjerit će snage sa ekipom HE na Drini, dok će drugi par činiti Jahorina Pale te ŽOK Gacko. Vrijedi još istaknuti i to da je u periodu između dva broja ekipa OK Kakanj na svome terenu ugostila ekipu Čapljine, te da su ubilježili novu prvenstvenu pobjedu rezultatom 3:1. Iako je ekipa Čapljine u ovaj susret ušla kao totalni autsajder, ekipa OK Kakanj ih je potcijenila pa su izgubili prvi set, da bi u naredna tri stigli do zaslužene pobjede pregazivši ekipu Čapljine dozvolivši im da u ta tri seta uzmu svega 44 poena.

Ekipa Kaknja se u prvom poluvremenenu ravnopravno nosila sa ekipom Bosna Ase prvom susretu ekipa KK „samo“ 18 poena predKakanj pred oko 250 nosti za domaće. U nagledalaca lakše nego li rednom susretu ekipa se očekivalo stigla je do KK Kakanj bila je domapobjede rezultatom ćin ekipi Bosna Ase, a 90:72. Ipak, ova pobje- studenti su došli do da ima gorak ukus uz- pobjede rezultatom me li se u obzir da su u 75:63. Pred oko 450 jednom trenutku imali gledalaca ekipa KK Ka37 poena prednosti kanj u prvom poluvre(83:46) što im je trebalo menu ravnopravno se donijeti bolji omjer nosila sa ekipom Boukoliko ove dvije ekipe sne, ali je ekipa Bosne budu imale isti broj mnogo bolje zaigrala u poena na kraju sezone, drugom poluvremenu jer je ekipa Posušja u te su na kraju zaslužeprvom susretu slavila sa no odnijeli bodove iz 33 poena prednosti. Kaknja. Ekipa KK Kakanj u Ipak, do kraja susreta Kakanjci su usporili, pa narednom kolu gostuje je utakmica završena sa kod ekipe KK Varde HE.

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970
26 broj 206, 01.02.2013. KAKANJSKE NOVINE

Radnički ipak jači od ekipe OK Kakanj
U dvije utakmice 1/8 finala Kupa izazivača, ekipa Radničkog iz Kragujevca bila je bolja od ekipe OK Kakanj u obe utakmice, te je na taj način izborila plasman u 1/4 ovog takmičenja. U prvoj utakmici koja je igrana u Kaknju ekipa OK Kakanj odlično je parirala gostima iz Kragujevca. Toliko odlično da se stječe dojam kako ekipa OK Kakanj nije imala želje, ili nije smjela da se jače suprostavi ekipi Radničkog, te na taj način pokuša izboriti plasman u 1/4 finala Kupa izazivača, čime bi izjednačili svoj najbolji rezultat u evropskim takmičenjima. U prvoj utakmici koja je odigrana u Kaknju, pred oko 450 gledalaca ekipa OK Kakanj nošena publikom lakše negoli se očekivalo stigla je do vodstva od 1:0 u setovima. Naime, „građevinari“ su gotovo od samog početka seta bili u prednosti, da bi u konačnici osvojili prvi set rezultatom 25:21. U drugom setu

SPORT

Pred početak susreta u Kaknju gosti su ipak pokazali riste gosti iz Kragujevsvoj kvalitet, i baš kao ca te utakmicu riješai ekipa OK Kakanj u vaju u svoju korist. prvom, tako su i igrači U uzvratnom susreRadničkog u drugom tu, koji je odigran u setu, konstantno imali Kragujevcu pred oko vodstvo te na kraju 300 gledalaca, ekipa uzeli drugi set, za po- Radničkog je lakše neravnavanje rezultata goli u Kaknju došla do na 1:1, rezultatom pobjede, te na taj na25:21. U trećem setu čin ovjerila plasman u gosti su bili bolji i prvi 1/4 finala Kupa izazivastigli do tri set lopte pri ča. Ekipa OK Kakanj rezultatu 24:21 u korist konkurentna je bila Radničkog. Sjajnom jedino u drugom setu serijom od 4:0 ekipa kada je rezutat glasio OK Kakanj preuzima 27:25 za ekipu Radničvodstvo te imaju tri kog. Nakon ovog seta prilike za osvajanje ekipa OK Kakanj je paovog seta, ipak gosti la, pa je ekipa Radničviše sretno, nego spret- kog jednostavno preno na kraju osvajaju i gazila ekipu OK Kakanj ovaj set rezultatom u trećem setu rezulta29:27. U četvrtom setu, tom 25:12. nakon psihičkog pada Ekipa OK Kakanj uslijed nesretno izgu- ovim je susretom zavrbljenog trećeg seta, šila svoju ovogodišnju ekipa OK Kakanj pada avanturu u evropskim u koncentraciji, što ko- takmičenjima.

Iako se očekivalo da će odbojkašicama ekipe ŽOK Kakanj dobro doći mala prvenstvena pauza, na prelazu iz stare u novu godinu, to na kraju nije bilo slučaj. Tako su odbojkašice ŽOK Kakanj i nastavak prvenstva krenule porazom. U dvorani u Kaknju pred oko 70 gledalaca bolja od njih bila je sjajna ekipa ŽOK Gacko koja je doslovice pregazila indisponiranu ekipu ŽOK Kakanj. Da je razlika u kvaliteti na strani gošći pokazao je prvi set kojeg su gošće iz Gacka dobile rezultatom 25:11. Niti ostatak susreta nije prošao bolje, pa su gošće zasluženo slavile rezultatom 3:0, te pokazale da se ekipi ŽOK Kakanj ozbiljno smiješi igranje u Prvoj ligi FBIH naredne sezone.

Odbojkašicama ŽOK Kakanj, ipak, nije prijala pauza

Tabela ženske odbojkaške Premier lige

broj 206, 01.02.2013.

27

KAKANJSKE NOVINE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful