Godin XVII na Ponedjeljak, 4. februa ara/veljače 2013.

godine

Broj/Број

Годин XVII на Понед дјељак, 4. феб бруара 2013. годинe г ISSN 1512-7486 - bosanski jezik N ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik N ISSN 1512-7508 - srpski jezik N

PREDSJEDNIŠTV VO BOSNE I H HERCEGOV VINE 134
Na osn novu člana V. 5. Ustava Bo osne i Hercego ovine, članova 11. i 12. tačke c) i h) Zakona o odbrani Bo ) osne i Hercegovine ("Službeni gla asnik BiH", br 88/05), čla roj ana 4. Zakona o učešću pripad dnika Oružani snaga Bos ih sne i službenika, drž žavnih služben nika i Hercegovine, policijskih s ostalih zapos slenika u ope eracijama podrške miru i d drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj u , a 14/05), člana 37. stav (1.) tačka a) Poslovnika o radu Predsjedništv Bosne i Her va rcegovine ("Slu užbeni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), te Zak ključka Vijeća ministara o O a Ocjeni osne i opravdanosti učešća vojne policije Oružanih snaga Bo Hercegovine u misiji ISAF u Islamskoj Republici Afga R anistan mbra 2012. go odine), (broj 05-07-1-3336-41/12 od 30. novem vo rcegovine na 30 redovnoj sje 0. ednici, Predsjedništv Bosne i Her održanoj 12. d decembra 2012 godine, donije je 2. elo NIH O UČEŠĆU JEDINICE V U VOJNE POLIC CIJE ORUŽAN SNAGA BOSNE I HER RCEGOVINE U OPERACIJ JI MEĐUNAROD DNE SIGURNO OSNE POMO OĆI SNAGE M (ISAF) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTA J I AN Član 1. (P Predmet) Ovom o odlukom utvrđu se učešće je uje edinice vojne po olicije Oružanih sna Bosne i Her aga rcegovine (u da aljem tekstu: je dinica vojne policije u operaciji podrške miru Snage međuna e) arodne sigurnosne po omoći u Islams skoj Republici Afganistan (u d A daljem tekstu: operac podrške miru ISAF). cija

OD DLUKU

Član 2 2. (Vrsta oper racije) Operacija pod drške miru ISA je međunaro AF odna operacija pod vodstvom NA ATO-a pokrenu nuta 2001. god dine kao dio buhvatnih napo međunarodn zajednice za stabilizaciju ora dne z sveob Afga anistana. Član 3 3. v) (Sastav Jedinica vojne policije u ope e eraciji podrške miru ISAF bit će sa astava do 26 prip padnika. 4. Član 4 (Misija a) Pružanje borbene podrške b borbenoj brigad (Strykers) u di okvir operacija vojne policije i vršenje pos ru v slova mentora civiln afganistanske policije. ne Član 5 5. (Zona angaž žiranja) e Jedinica vojne policije bit će angažirana u rejonu grada e Kand dahara u Region nalnoj komandi jug (RCS). i Član 6 6. (Mandat prip padnika) (1) Jedinica vojne policije upuć e ćuje se u oper raciju podrške miru ISAF u trajanju od de eset mjeseci, sa mogućnošću a produženja do mjesec dana. mandata regulirat će ministar (2) Vrijeme početka i završetka m odbrane Bosne i Hercegovine e e. Član 7 7. (Nad dležnost operatiivne kontrole) Ovlašćuje se načelnik Zajedn n ničkog štaba Oružanih snaga O ne nost operativne kontrole nad Bosn i Hercegovine da nadležn jedin nicom vojne policije prenese na komandanta vodeće nacije. a v

Broj 8 - Strana 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Član 8. (Obilježja i oznake) Ovlašćuje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da u cilju veće sigurnosti pripadnika jedinice vojne policije, obilježja i oznake činova prilagodi uslovima zone izvođenja operacije. Član 9. (Naredba o upućivanju) Naredbu o upućivanju u operaciju podrške miru ISAF donijet će ministar odbrane po izvršenju pripremnih radnji i osiguranju spremnosti jedinice vojne policije za izvršenje zadatka. Član 10. (Upotreba pripadnika po pravilima angažiranja) Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zadržava pravo, obavezu i odgovornost da unutar lanca komandovanja i kontrole osigura upotrebu jedinice vojne policije u skladu sa pravilima angažiranja (ROE). Član 11. (Potpisivanje međunarodnih akata o misiji) Ovlašćuje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da u ime Bosne i Hercegovine potpiše zahtijevana međunarodna akta sa ciljem realizacije učešća jedinice vojne policije u operaciji podrške miru ISAF. Član 12. (Ovlaštenje ministra) Ovlašćuje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine reguliše sva pitanja neophodna za uspješno učešće jedinice vojne policije u operaciji podrške miru ISAF. Član 13. (Izvještavanje) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavljat će Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovni izvještaj o toku izvršenja misije dva puta godišnje, a vanredni izvještaj prema potrebi i iskazanom zahtjevu. Član 14. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-1-3666-40/12 12. decembra 2012. godine Sarajevo Predsjedavajući Nebojša Radmanović, s. r.

Na temelju članka V. 5. Ustava Bosne i Hercegovine, članaka 11. i 12. točke c) i h) Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), članka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), članka 37. stavka (1.) točka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), te Zaključka Vijeća ministara o Ocjeni opravdanosti sudjelovanja vojne policije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Islamskoj Republici Afganistan (broj 05-07-1-3336-41/12 od 30. studenoga 2012. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 30. redovitoj sjednici, održanoj 12. prosinca 2012. godine, donijelo je

O SUDJELOVANJU POSTROJBE VOJNE POLICIJE ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI SNAGE MEĐUNARODNE SIGURNOSNE POMOĆI (ISAF) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN Članak 1. (Predmet) Ovom odlukom utvrđuje se sudjelovanje postrojbe vojne policije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: postrojba vojne policije) u operaciji potpore miru Snage međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan (u daljem tekstu: operacija potpore miru ISAF). Članak 2. (Vrsta operacije) Operacija potpore miru ISAF je međunarodna operacija pod vodstvom NATO-a pokrenuta 2001. godine kao dio sveobuhvatnih napora međunarodne zajednice za stabilizaciju Afganistana. Članak 3. (Sastav) Postrojba vojne policije u operaciji potpore miru ISAF bit će sastava do 26 pripadnika. Članak 4. (Misija) Pružanje borbene potpore borbenoj brigadi (Strykers) u okviru operacija vojne policije i vršenje poslova mentora civilne afganistanske policije. Članak 5. (Zona angažiranja) Postrojba vojne policije bit će angažirana u rejonu grada Kandahara u Regionalnom zapovjedništvu jug (RCS). Članak 6. (Mandat pripadnika) (1) Postrojba vojne policije upućuje se u operaciju potpore miru ISAF u trajanju od deset mjeseci, s mogućnošću produženja do mjesec dana. (2) Vrijeme početka i završetka mandata regulirat će ministar obrane Bosne i Hercegovine. Članak 7. (Nadležnost operativnog nadzora) Ovlašćuje se načelnik Zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da nadležnost operativnog nadzora nad postrojbom vojne policije prenese na zapovjednika vodeće nacije. Članak 8. (Obilježja i oznake) Ovlašćuje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da u cilju veće sigurnosti pripadnika postrojbe vojne policije, obilježja i oznake činova prilagodi uvjetima zone izvođenja operacije. Članak 9. (Naredba o upućivanju) Zapovijed o upućivanju u operaciju potpore miru ISAF donijet će ministar obrane po izvršenju pripremnih radnji i osiguranju spremnosti postrojbe vojne policije za izvršenje zadaće. Članak 10. (Uporaba pripadnika po pravilima angažiranja) Načelnik Zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zadržava pravo, obvezu i odgovornost da unutar lanca zapovijedanja i nadzora osigura uporabu postrojbe vojne policije sukladno pravilima angažiranja (ROE).

ODLUKU

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 3

Članak 11. (Potpisivanje međunarodnih akata o misiji) Ovlašćuje se ministar obrane Bosne i Hercegovine da u ime Bosne i Hercegovine potpiše zahtijevana međunarodna akta s ciljem realizacije sudjelovanja postrojbe vojne policije u operaciji potpore miru ISAF. Članak 12. (Ovlašćenje ministra) Ovlašćuje se ministar obrane Bosne i Hercegovine da sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine regulira sva pitanja neophodna za uspješno sudjelovanje postrojbe vojne policije u operaciji potpore miru ISAF. Članak 13. (Izvješćivanje) Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine dostavljat će Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovito izvješće o tijeku izvršenja misije dva puta godišnje, a izvanredno izvješće prema potrebi i iskazanom zahtjevu. Članak 14. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenome glasniku BiH". Broj 01-50-1-3666-40/12 12. prosinca 2012. godine Predsjedatelj Sarajevo Nebojša Radmanović, v. r. На основу члана V 5. Устава Босне и Херцеговине, чланова 11. и 12. тачке ц) и х) Закона о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05), члана 4. Закона о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и осталих упосленика у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству ("Службени гласник БиХ", број 14/05), члана 37. став (1.) тачка а) Пословника о раду Предсједништва Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 25/01 и 35/02), те Закључка Савјета министара о Оцјени оправданости учешћа војне полиције Оружаних снага Босне и Херцеговине у мисији ИСАФ у Исламској Републици Авганистан (број 05-07-13336-41/12 од 30. новембра 2012. године), Предсједништво Босне и Херцеговине на 30. редовној сједници, одржаној 12. децембера 2012. године, донијело је О УЧЕШЋУ ЈЕДИНИЦЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОПЕРАЦИЈИ СНАГЕ МЕЂУНАРОДНЕ БЕЗБЈЕДОНОСНЕ ПОМОЋИ (ИСАФ) У ИСЛАМСКОЈ РЕПУБЛИЦИ АВГАНИСТАН Члан 1. (Предмет) Овом одлуком утврђује се учешће јединице војне полиције Оружаних снага Босне и Херцеговине (у даљем тексту: јединица војне полиције) у операцији подршке миру Снаге међународне безбједоносне помоћи у Исламској Републици Авганистан (у даљем тексту: операција подршке миру ИСАФ). Члан 2. (Врста операције) Операција подршке миру ИСАФ је међународна операција под водством НАТО-а покренута 2001. године као дио свеобухватних напора међународне заједнице за стабилизацију Авганистана.

ОДЛУКУ

Члан 3. (Састав) Јединица војне полиције у операцији подршке миру ИСАФ биће састава до 26 припадника. Члан 4. (Мисија) Пружање борбене подршке борбеној бригади (Strykers) у оквиру операција војне полиције и вршење послова ментора цивилне авганистанске полиције. Члан 5. (Зона ангажовања) Јединица војне полиције биће ангажована у рејону града Кандахара у Регионалној команди југ (RCS). Члан 6. (Мандат припадника) (1) Јединица војне полиције упућује се у операцију подршке миру ИСАФ у трајању од десет мјесеци, са могућношћу продужења до мјесец дана. (2) Вријеме почетка и завршетка мандата регулисаће министар одбране Босне и Херцеговине. Члан 7. (Надлежност оперативне контроле) Овлашћује се начелник Заједничког штаба Оружаних снага Босне и Херцеговине да надлежност оперативне контроле над јединицом војне полиције пренесе на команданта водеће нације. Члан 8. (Обиљежја и ознаке) Овлашћује се министар одбране Босне и Херцеговине да у циљу веће безбједности припадника јединице војне полиције, обиљежја и ознаке чинова прилагоди условима зоне извођења операције. Члан 9. (Наредба о упућивању) Наредбу о упућивању у операцију подршке миру ИСАФ донијеће министар одбране по извршењу припремних радњи и осигурању спремности јединице војне полиције за извршење задатка. Члан 10. (Употреба припадника по правилима ангажовања) Начелник Заједничког штаба Оружаних снага Босне и Херцеговине задржава право, обавезу и одговорност да унутар ланца командовања и контроле обезбиједи употребу јединице војне полиције у складу са правилима ангажовања (RОЕ). Члан 11. (Потписивање међународних аката о мисији) Овлашћује се министар одбране Босне и Херцеговине да у име Босне и Херцеговине потпише захтијевана међународна акта са циљем реализације учешћа јединице војне полиције у операцији подршке миру ИСАФ. Члан 12. (Овлаштење министра) Овлашћује се министар одбране Босне и Херцеговине да у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине регулише сва питања неопходна за успјешно учешће јединице војне полиције у операцији подршке миру ИСАФ. Члан 13. (Извјештавање) Министарство одбране Босне и Херцеговине достављаће Предсједништву Босне и Херцеговине редовни извјештај о току извршења мисије два пута годишње, а ванредни извјештај према потреби и исказаном захтјеву.

Broj 8 - Strana 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Члан 14. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-1-3666-40/12 12. децембра 2012. године Предсједавајући Сарајево Небојша Радмановић, с. р.

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 135
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3. st. (2) i (4) Odluke o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO ("Službeni glasnik BiH", broj 77/09), a u vezi sa članom 1. tačkom b), članom 4. tačkom b) i članom 6. stavom (1) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 11. decembra 2012. godine, donijelo je O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA SARADNJU BOSNE I HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU (UNESCO) I VISINI NOVČANE NAKNADE Član 1. (Predmet Odluke) U Odluci o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade ("Službeni glasnik BiH", br. 104/10 i 51/12) u članu 2. stavu (1) tački d) riječi: "AIDA ČAMPARA" zamjenjuju se riječima: "ŽELJKO JERKIĆ". Član 2. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 256/12 Predsjedavajući 11. decembra 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članka 3. st. (2) i (4) Odluke o osnutku Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu - UNESCO ("Službeni glasnik BiH", broj 77/09), a u svezi s člankom 1. točkom b), člankom 4. točkom b) i člankom 6. stavkom (1) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godine, donijelo je

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA SURADNJU BOSNE I HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU (UNESCO) I VISINI NOVČANE NAKNADE Članak 1. (Predmet Odluke) U Odluci o imenovanju članova Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade ("Službeni glasnik BiH", br. 104/10 i 51/12) u članku 2. stavku (1) točki d) riječi: "AIDA ČAMPARA" zamjenjuju se riječima: "ŽELJKO JERKIĆ". Članak 2. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 256/12 Predsjedatelj 11. prosinca 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), члана 3. ст. (2) и (4) Одлуке о оснивању Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених народа за образовање, науку и културу - УНЕСКО ("Службени гласник БиХ", број 77/09), а у вези са чланом 1. тачком б), чланом 4. тачком б) и чланом 6. ставом (1) Одлуке о критеријумима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим одборима и другим радним тијелима из надлежности институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/09 и 10/12), на приједлог Министарства цивилних послова, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 31. сједници одржаној 11. децембра 2012. године, донио је О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ДРЖАВНЕ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАРОДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ И КУЛТУРУ (УНЕСКО) И ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) У Одлуци о именовању чланова Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених народа за образовање, науку и културу (УНЕСКО) и висини новчане накнаде ("Службени гласник БиХ", бр. 104/10 и 51/12) у члану 2. ставу (1) тачки д) ријечи: "АИДА ЧАМПАРА" замјењују се ријечима: "ЖЕЉКО ЈЕРКИЋ". Члан 2. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ" Предсједавајући СМ број 256/12 Савјета министара БиХ 11. децембра 2012. године Вјекослав Беванда, с. р. Сарајево

ODLUKU

ODLUKU

ОДЛУКУ

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 5

136

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 8. stav (2) tačka e) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12 i 87/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 21. decembra 2012. godine, donijelo je

Član 6. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 257/12 Predsjedavajući 21. decembra 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa člankom 8. stavak (2) točka e) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09 i 42/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je O ODOBRAVANJU "PROJEKTA IZGRADNJE BAZE ZA SMJEŠTAJ I OBUKU JEDINICE ZA SPECIJALNU POTPORU DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU" KOJI ĆE SE UVRSTITI U PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA ZA PERIOD 2012.-2016. GODINE Članak 1. (Predmet i cilj Odluke) Odobrava se "Projekat izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu Državne agencije za istrage i zaštitu" koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2012.-2016. godine. Članak 2. (Izvor financiranja i dinamika realizacije) Projekat se financira na sljedeći način i u sljedećim fazama:
Sredstva iz Proračuna institucija BiH Proračun u 2012. godini Planirano u 2014. godini Planirano u 2015. godini Planirano u 2016. godini 9.263.000,00 500.000,00 2.921.000,00 2.921.000,00 2.921.000,00

O ODOBRAVANJU "PROJEKTA IZGRADNJE BAZE ZA SMJEŠTAJ I OBUKU JEDINICE ZA SPECIJALNU PODRŠKU DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU" KOJI ĆE SE UVRSTITI U PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA ZA PERIOD 2012.-2016. GODINE Član 1. (Predmet i cilj Odluke) Odobrava se "Projekat izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2012.-2016. godine. Član 2. (Izvor finansiranja i dinamika realizacije) Projekat se finansira na sljedeći način i u sljedećim fazama:
Sredstva iz Budžeta institucija BiH Budžet u 2012. godini Planirano u 2014. godini Planirano u 2015. godini Planirano u 2016. godini 9.263.000,00 500.000,00 2.921.000,00 2.921.000,00 2.921.000,00

ODLUKU

ODLUKU

Član 3. (Ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja) (1) Državna agencija za istrage i zaštitu, prilikom dostave izvještaja za 2012. godinu, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine, izvršit će ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata koji će biti osnov za praćenje realizacije ove Odluke. (2) Neutrošena sredstva iz 2012. godine prenose se za istu namjenu u 2013. godinu. Član 4. (Dinamika provođenja Odluke) (1) Dinamika provođenja ove Odluke uslovljena je odlukama Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, o ukupnom fiskalnom okviru, odnosno Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, koje se donose u okviru redovne procedure budžetskog planiranja u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. (2) Visina sredstava za predmetne namjene za 2014., 2015. i 2016. godinu potrebnih za implementaciju ove Odluke konačno će biti utvrđena u okviru budžeta koje usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine za svaku fiskalnu godinu. Član 5. (Nadležnost za izvršenje) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Državna agencija za istrage i zaštitu i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(1)

(2)

(1)

(2)

Članak 3. (Ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja) Državna agencija za istrage i zaštitu, prilikom dostave izvješća za 2012. godinu, u suradnji sa Ministarstvom financija i trezora Bosne i Hercegovine, izvršit će ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata koji će biti temelj za praćenje realizacije ove Odluke. Neutrošena sredstva iz 2012. godine prenose se za istu namjenu u 2013. godinu. Članak 4. (Dinamika provođenja Odluke) Dinamika provođenja ove Odluke uslovljena je odlukama Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, o ukupnom fiskalnom okviru, odnosno Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, koje se donose u okviru redovne procedure proračunskog planiranja sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine. Visina sredstava za predmetne namjene za 2014., 2015. i 2016. godinu potrebnih za implementaciju ove Odluke konačno će biti utvrđena u okviru proračuna koje usvaja

Broj 8 - Strana 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine za svaku fiskalnu godinu. Članak 5. (Mjerodavnost za izvršenje) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Državna agencija za istrage i zaštitu i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Članak 6. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj VM broj 257/12 Vijeća ministara BiH 21. prosinca 2012. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 8. став (2) тачка е) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12 и 87/12), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 33. сједници одржаној 21. децембра 2012. године, донио је О ОДОБРАВАЊУ "ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ БАЗЕ ЗА СМЈЕШТАЈ И ОБУКУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ" КОЈИ ЋЕ СЕ УВРСТИТИ У ПРОГРАМ ВИШЕГОДИШЊИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2012.-2016. ГОДИНЕ Члан 1. (Предмет и циљ Одлуке) Одобрава се "Пројекат изградње базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку Државне агенције за истраге и заштиту" који ће се уврстити у Програм вишегодишњих капиталних улагања за период 2012.-2016. године. Члан 2. (Извор финансирања и динамика реализације) Пројекат се финансира на сљедећи начин и у сљедећим фазама:
Средства из Буџета институција БиХ Буџет у 2012. години Планирано у 2014. години Планирано у 2015. години Планирано у 2016. години 9.263.000,00 500.000,00 2.921.000,00 2.921.000,00 2.921.000,00

ОДЛУКУ

односно Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, о укупном фискалном оквиру, односно Буџету институција Босне и Херцеговине и међународнх обавеза Босне и Херцеговине, које се доносе у оквиру редовне процедуре буџетског планирања у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине. (2) Висина средстава за предметне намјене за 2014., 2015. и 2016. годину потребних за имплементацију ове Одлуке коначно ће бити утврђена у оквиру буџета које усваја Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине за сваку фискалну годину. Члан 5. (Надлежност за извршење) За реализацију ове Одлуке задужују се Државна агенција за истраге и заштиту и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине. Члан 6. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Предсједавајући СМ број 257/12 Савјета министара БиХ 21. децембра 2012. године Вјекослав Беванда, с. р. Сарајево

137

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključcima s 2. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane 23.2.2012. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici održanoj 13.09.2012. godine, donijelo je

Члан 3. (Ажурирање Прегледа вишегодишњих капиталних улагања) (1) Државна агенција за истраге и заштиту, приликом достављања извјештаја за 2012. годину, у сарадњи са Министарством финансија и трезора Босне и Херцеговине, извршиће ажурирање Прегледа вишегодишњих пројеката који ће бити основ за праћење реализације ове одлуке. (2) Неутрошена средства из 2012. године преносе се за исту намјену у 2013. годину. Члан 4. (Динамика спровођења Одлуке) (1) Динамика спровођења ове Одлуке условљена је одлукама Фискалног савјета Босне и Херцеговине,

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZRADU I PRAĆENJE PROVOĐENJA AKCIONOG PLANA ZA IZVRŠENJE GENERALNIH MJERA PO PRESUDI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU HADŽIĆ I SULJIĆ PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom formira se Interresorna radna grupa za izradu i praćenje provođenja Akcionog plana za izvršenje generalnih mjera po presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Interresorna radna grupa). Član 2. (Sastav) Interresornu radnu grupu čine delegirani predstavnici navedenih institucija, i to: a) ZIKRETA IBRAHIMOVIĆ, zamjenica agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava - koordinatorica, b) NEDELJKO MILAKOVIĆ, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zamjenik koordinatora, c) GORAN ČERKEZ, pomoćnik federalnog ministra zdravstva - član, d) ADISA MEHIĆ, stručna saradnica u Federalnom ministarstvu zdravstva - članica, e) ZORAN KOSORIĆ, direktor u Javnoj ustanovi Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac - član,

ODLUKU

Ponedjeljak, 4. 2. 2013. f)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 7

HIDAJET TRAKO, pomoćnik federalnog ministra pravde - član, g) NJEGOŠ PAVLOVIĆ, pomoćnik direktora u Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH - član, h) MILANA POPADIĆ, pomoćnica ministra pravde BiH - članica, i) PERO DUNJIĆ, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske - član, j) SANDRA MALEŠIĆ, pomoćnica agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava - članica, k) NATAŠA STEVANOVIĆ, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu u Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - članica. Član 3. (Zadatak) (1) Interresorna radna grupa uspostavlja se kao privremeno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sljedećim zadacima: a) izrada Akcionog plana za izvršenje generalnih mjera po presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Akcioni plan) kojim će se definirati aktivnosti i mjere koje je potrebno preduzeti kako bi se osigurao adekvatan smještaj za počinioce krivičnih djela kojima je, uz krivičnu sankciju, izrečena sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja; b) praćenje provođenja Akcionog plana; c) izvještavanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o realizaciji planiranih aktivnosti. (2) Akcioni plan čine sljedeći elementi: a) analiza opremljenosti ustanove za provođenje mjere prisilnog zadržavanja duševno poremećenih počinilaca krivičnih djela prema sporazumu o smještaju i naknadi; b) analiza potreba za prisilnim zadržavanjem lica u istom pravnom položaju kao aplikanti; c) analiza sredstava potrebnih za opremanje zavoda i aktivnosti u vezi sa osiguravanjem sredstava; d) radovi na opremanju zavoda i osiguranju ljudskih potencijala; e) izmještanje lica obuhvaćenih tačkom 1. Akcionog plana u Zavod za forenzičku psihijatriju. (3) U svom radu Interresorna rada grupa će posebno cijeniti standarde Vijeća Evrope u pogledu smještaja duševno bolesnih počinilaca krivičnih djela kako bi se otklonila opasnost da lica koja se nalaze u istom pravnom položaju i faktičkoj situaciji kao aplikanti Hadžić i Suljić podnesu nove aplikacije Evropskom sudu za ljudska prava. Član 4. (Rukovođenje) Interresornom radnom grupom rukovodi koordinator Interresorne radne grupe iz člana 2. ove Odluke, a u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti, zamjenik koordinatora Interresorne radne grupe ili drugi član kojeg odredi koordinator. Član 5. (Poslovnik) (1) Radna grupa donosi poslovnik o radu. (2) Poslovnikom o radu regulirat će se način odlučivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja značajna za rad Interresorne radne grupe.

Član 6. (Rok za izvršenje zadatka) (1) Interresorna radna grupa dužna je izvršiti zadatak u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke. (2) Interresorna radna grupa će o svom radu sačiniti izvještaj koji će biti dostavljen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana isteka roka za izvršenje zadatka iz člana 6. ove Odluke. Član 7. (Novčana naknada) (1) Ako zbog potrebe posla bude trebalo angažirati članove Intterresorne radne grupe u većem obimu, rukovodioci institucija BiH iz kojih su članovi imenovani mogu koristiti zakonska ovlaštenja odobravanja isplate stimulacija za dodatno angažiranje na osnovu unutrašnjeg akta kojim se regulira isplata novčane nagradestimulacije, a shodno članu 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12) i odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu novčane nagrade zaposlenim u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 3/10). (2) Članovi Interresorne radne grupe koji su imenovani iz entitetskih institucija i institucije Brčko Distrikta BiH mogu ostvariti naknadu za rad u toj grupi u skladu s internim aktima različitih nivoa vlasti kojim se regulira ostvarivanje prava po ovom osnovu. Član 8. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH." VM broj 258/12 Predsjedavajući 13. septembra 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključcima s 2. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane 23.2.2012. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici održanoj 13.09.2012. godine, donijelo je O OSNIVANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU I PRAĆENJE PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA ZA IZVRŠENJE OPĆIH MJERA PREMA PRESUDI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU HADŽIĆ I SULJIĆ PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom se Odlukom osniva Interresorna radna skupina za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana za izvršenje općih mjera prema presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Interresorna radna skupina). Članak 2. (Sastav) Interresornu radnu skupinu čine delegirani predstavnici navedenih institucija, i to: a) ZIKRETA IBRAHIMOVIĆ, zamjenica zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava - koordinatorica,

ODLUKU

Broj 8 - Strana 8 b)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

NEDELJKO MILAKOVIĆ, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne skrbi Republike Srpske zamjenik koordinatorice, c) GORAN ČERKEZ, pomoćnik federalnog ministra zdravstva - član, d) ADISA MEHIĆ, stručna suradnica u Federalnom ministarstvu zdravstva - članica, e) ZORAN KOSORIĆ, ravnatelj Javne ustanove Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac - član, f) HIDAJET TRAKO, pomoćnik federalnog ministra pravde - član, g) NJEGOŠ PAVLOVIĆ, pomoćnik ravnatelja Središnje jedinice za harmonizaciju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine - član, h) MILANA POPADIĆ, pomoćnica ministra pravde Bosne i Hercegovine - članica, i) PERO DUNJIĆ, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske - član, j) SANDRA MALEŠIĆ, pomoćnica zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava - članica, k) NATAŠA STEVANOVIĆ, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb u Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - članica. Članak 3. (Zadaća) (1) Interresorna radna skupina uspostavlja se kao privremeno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sljedećom zadaćom: a) izraditi Akcijski plan za izvršenje općih mjera prema presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), kojim će se utvrditi aktivnosti i mjere što ih je potrebno poduzeti radi osiguranja odgovarajućeg smještaja za počinitelje kaznenih djela kojima je uz kaznenu sankciju izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja; b) pratiti provedbu Akcijskog plana; c) izvješćivati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o realizaciji planiranih aktivnosti. (2) Akcijski plan čine sljedeći dijelovi: a) analiza opremljenosti ustanove za provođenje mjere prisilnog zadržavanja duševno poremećenih počinitelja kaznenih djela prema sporazumu o smještaju i naknadi; b) analiza potreba za prisilnim zadržavanjem osoba u istom pravnom položaju kao podnositelji zahtjeva; c) analiza sredstava potrebnih za opremanje zavoda i aktivnosti u vezi s osiguranjem sredstava; d) radovi na opremanju zavoda i osiguranju ljudskih potencijala; e) izmiještanje osoba obuhvaćenih točkom 1. Akcijskog plana u Zavod za forenzičku psihijatriju. (3) U svome radu Interresorna rada skupina posebno će cijeniti standarde Vijeća Europe u pogledu smještaja duševno bolesnih počinitelja kaznenih djela, kako bi se otklonila opasnost od toga da osobe koje su u istom pravnom položaju i faktičkoj situaciji kao podnositelji zahtjeva Hadžić i Suljić podnesu nove zahtjeve Europskom sudu za ljudska prava. Članak 4. (Rukovođenje) Interresornom radnom skupinom rukovodi koordinatorica Interresorne radne skupine iz članka 2. ove Odluke, a u slučaju

njezine odsutnosti ili spriječenosti zamjenik koordinatorice Interresorne radne skupine ili drugi član kojega odredi koordinatorica. Članak 5. (Poslovnik) (1) Interresorna radna skupina donosi poslovnik o radu. (2) Poslovnikom o radu uredit će se način odlučivanja, prava i obveze, kao i druga pitanja od značaja za rad Interresorne radne skupine. Članak 6. (Rok za izvršenje zadaće) (1) Interresorna radna skupina dužna je izvršiti zadaću u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke. (2) Interresorna radna skupina sastavit će izvješće o svome radu, koje će dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana isteka roka za izvršenje zadaće iz članka 6. ove Odluke. Članak 7. (Novčana naknada) (1) Bude li zbog potrebe posla trebalo dodatno angažirati članove Interresorne radne skupine u većem opsegu, čelnici institucija BiH iz kojih su članovi imenovani mogu primijeniti zakonske ovlasti za odobravanje isplate stimulacija za dodatno angažiranje na temelju unutarnjeg akta kojim se uređuje isplata novčane nagrade stimulacije, a shodno članku 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12) i odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu novčane nagrade zaposlenicima institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 3/10). (2) Članovi Interresorne radne skupine imenovani iz entitetskih institucija i institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mogu ostvariti naknadu za rad u toj skupini sukladno internim aktima različitih razina vlasti kojima se uređuje ostvarivanje prava po ovoj osnovi. Članak 8. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH." VM broj 258/12 Predsjedatelj 13. rujna 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. и члана 22. став 1. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са Закључцима са 2. сједнице Савјета министара Босне и Херцеговине, одржане 23.02.2012. године, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 13.09.2012. године, донио је О ФОРМИРАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ГЕНЕРАЛНИХ МЈЕРА ПО ПРЕСУДИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ ХАЏИЋ И СУЉИЋ ПРОТИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком формира се Интерресорна радна група за израду и праћење спровођења Акционог плана за

ОДЛУКУ

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH д)

Broj 8 - Strana 9

извршење генералних мјера по пресуди Европског суда за људска права у предмету Хаџић и Суљић против Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Интерресорна радна група). Члан 2. (Састав) Интерресорну радну групу чине делегирани представници наведених институција, и то: а) ЗИКРЕТА ИБРАХИМОВИЋ, замјеница агента Савјета министара Босне и Херцеговине пред судом за људска права Европским координаторка, б) НЕДЕЉКО МИЛАКОВИЋ, помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске замјеник координаторке, ц) ГОРАН ЧЕРКЕЗ, помоћник федералног министра здравља - члан, д) АДИСА МЕХИЋ, стручна сарадница у Федералном министарству здравства - чланица, е) ЗОРАН КОСОРИЋ, директор у Јавној установи Завода за форензичку психијатрију Соколац члан, ф) ХИДАЈЕТ ТРАКО, помоћник федералног министра правде - члан, г) ЊЕГОШ ПАВЛОВИЋ, помоћник директора у Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине - члан, х) МИЛАНА ПОПАДИЋ, помоћница министра правде Босне и Херцеговине - чланица, и) ПЕРО ДУЊИЋ, помоћник министра правде Републике Српске - члан, ј) САНДРА МАЛЕШИЋ, помоћница агента Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права - чланица, к) НАТАША СТЕВАНОВИЋ, шефица Пододјељења за социјалну заштиту у Влади Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине - чланица. Члан 3. (Задатак) (1) Интерресорна радна група успоставља се као привремено и стручно тијело Савјета министара Босне и Херцеговине са сљедећим задацима: а) израда Акционог плана за извршење генералних мјера по пресуди Европског суда за људска права у предмету Хаџић и Суљић против Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Акциони план) којим ће се дефинисати активности и мјере које је потребно предузети како би се обезбиједио адекватан смјештај за починиоце кривичних дјела којима је уз кривичну санкцију изречена безбједносна мјера обавезног психијатријског лијечења, б) праћење спровођења Акционог плана, ц) извјештавање Савјета министара Босне и Херцеговине о реализацији планираних активности. (2) Акциони план чине сљедећи елементи: а) анализа опремљености установе за спровођење мјере присилног задржавања душевно поремећених починилаца кривичних дјела према споразуму о смјештају и накнади, б) анализа потреба за присилним задржавањем лица у истом правном положају као апликанти, ц) анализа средстава потребних за опремање завода и активности у вези са обезбјеђивањем средстава,

радови на опремању завода и обезбјеђивању људских потенцијала, е) измјештање лица обухваћених тачком 1. Акционог плана у Завод за форензичку психијатрију. (3) У свом раду Интерресорна рада група ће посебно цијенити стандарде Савјета Европе у погледу смјештаја душевно болесних починилаца кривичних дјела, како би се отклонила опасност да лица која се налазе у истом правном положају и фактичкој ситуацији као апликанти Хаџић и Суљић поднесу нове апликације Европском суду за људска права. Члан 4. (Руковођење) Интерресорном радном групом руководи координаторка Интерресорне радне групе из члана 2. ове Одлуке, а у случају њеног одсуства или спријечености, замјеник координаторке Интерресорне радне групе или други члан којег она одреди. Члан 5. (Пословник) (1) Интерресорна Радна група доноси пословник о раду. (2) Пословником о раду регулисаће се начин одлучивања, права и обавезе, као и друга питања значајна за рад Интерресорне радне групе. Члан 6. (Рок за извршење задатка) (1) Интерресорна радна група дужна је да изврши задатак у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. (2) Интерресорна радна група ће о свом раду сачинити извјештај који ће бити достављен Савјету министара Босне и Херцеговине у року од 15 дана од дана истека рока за извршење задатка из члана 6. ове Одлуке. Члан 7. (Новчана накнада) (1) Ако због потребе посла буде требало додатно ангажовати чланове Интерресорне радне групе у већем обиму, руководиоци институција БиХ из којих су чланови именовани могу користити законска овлашћења одобравања исплате стимулација за додатно ангажовање на основу унутрашњег акта којим се регулише исплата новчане награде-стимулације, а сходно члану 27. Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 и 50/12) и одредбама Одлуке о оквирним критеријумима за исплату новчане награде запосленима у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број 3/10). (2) Чланови Интерресорне радне групе који су именовани из ентитетских институција и институције Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине могу остварити накнаду за рад у тој групи у складу са интерним актима различитих нивоа власти којим се регулише остваривање права по овом основу. Члан 8. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 258/12 Предсједавајући 13. септембра 2012. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

Broj 8 - Strana 10

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

138

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 2. stav (1) Odluke o formiranju Komisije za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/09 i 95/11), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 17. januara 2013. godine, donijelo je O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLAĆE I NAKNADE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Odluci o imenovanju članova Komisije za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 66/09, 72/10 i 95/11), u članu 4. u stavu (2) u prvom i trećem redu riječ "imenovale" zamjenjuje se riječju "predložile". Član 2. Član 5. mijenja se i glasi: "Član 5. (Institucije odgovorne za provođenje Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, institucije Bosne i Hercegovine koje su predložile svoje predstavnike u Komisiju i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine." Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 27.07.2010. godine. VM broj 4/13 Predsjedavajući 17. januara 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 2. stavak (1) Odluke o formiranju Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/09 i 95/11), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 17. siječnja 2013. godine, donijelo je O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PLAĆE I NAKNADE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Odluci o imenovanju članova Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 66/09, 72/10, 95/11), u članku 4. u stavku (2) u prvom i trećem redu riječ "imenovale" zamjenjuje se riječju "predložile". Članak 2. Članak 5. mijenja se i glasi: "Članak 5. (Institucije odgovorne za provedbu Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, institucije Bosne i Hercegovine koje su predložile svoje predstavnike u Povjerenstvo i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine."

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 27.07.2010. godine. VM broj 4/13 Predsjedatelj 17. siječnja 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 2. став (1) Одлуке о формирању Комисије за плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 21/09 и 95/11), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 35. сједници одржаној 17. јануара 2013. године, донио је О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАТЕ И НАКНАДЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Одлуци о именовању чланова Комисије за плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 66/09, 72/10 и 95/11), у члану 4. у ставу (2) у првом и трећем реду ријеч "именовале" замјењује се ријечју "предложиле". Члан 2. Члан 5. мијења се и гласи: "Члан 5. (Институције одговорне за провођење одлуке) За реализацију ове Одлуке задужују се Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине, институције Босне и Херцеговине које су предложиле своје представнике у Комисију и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине." Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 27.07.2010. године. СМ број 4/13 Предсједавајући 17. јануара 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

ODLUKU

ОДЛУКУ

ODLUKU

139

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 54. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 17. januara 2013. godine, donijelo je O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PLAĆE I NAKNADE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Odluci o formiranju Komisije za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/09 i 95/11), član 5. mijenja se i glasi:

ODLUKU

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 11

"Član 5. (Naknada za rad Komisije) (1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će utvrditi posebnom odlukom visinu naknade za imenovanog nezavisnog stručnjaka, kao i način utvrđivanja i visinu eventualnih novčanih nagrada za članove Komisije koje predlažu institucije Bosne i Hercegovine. (2) Član Komisije koji je predložen ispred Reprezentativnog sindikata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine može da ostvari pravo na naknadu za rad u Komisiji u skladu sa internim aktima Reprezentativnog sindikata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine koji regulišu ovu oblast i ista se isplaćuje na teret sredstava Reprezentativnog sindikata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine." Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 27.07.2010. godine. VM broj 5/13 Predsjedavajući 17. januara 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 54. stavak (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 17. siječnja 2013. godine, donijelo je O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU POVJERENSTVA ZA PLAĆE I NAKNADE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Odluci o formiranju Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/09 i 95/11), članak 5. mijenja se i glasi: "Članak 5. (Naknada za rad Povjerenstva) (1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će utvrditi posebnom odlukom visinu naknade za imenovanog neovisnog stručnjaka, kao i način utvrđivanja i visinu eventualnih novčanih nagrada za članove Povjerenstva koje predlažu institucije Bosne i Hercegovine. (2) Član Povjerenstva koji je predložen ispred Reprezentativnog sindikata uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine može da ostvari pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno internim aktima Reprezentativnog sindikata uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine koji reguliraju ovu oblast i ista se isplaćuje na teret sredstava Reprezentativnog sindikata uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 27.07.2010. godine. VM broj 5/13 Predsjedatelj 17. siječnja 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 54. став (1) Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 и 50/12), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 35. сједници, одржаној 17. јануара 2013. године, донио је О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАТЕ И НАКНАДЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Одлуци о формирању Комисије за плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 21/09 и 95/11), члан 5. мијења се и гласи: "Члан 5. (Накнада за рад Комисије) (1) Савјет министара Босне и Херцеговине ће утврдити посебном одлуком висину накнаде за именованог независног стручњака, као и начин утврђивања и висину евентуалних новчаних награда за чланове Комисије које предлажу институције Босне и Херцеговине. (2) Члан Комисије који је предложен испред Репрезентативног синдиката запослених у институцијама Босне и Херцеговине може да оствари право на накнаду за рад у Комисији у складу са интерним актима Репрезентативног синдиката запослених у институцијама Босне и Херцеговине који регулишу ову област и иста се исплаћује на терет средстава Репрезентативног синдиката запослених у институцијама Босне и Херцеговине." Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 27.07.2010. године. СМ број 5/13 Предсједавајући 17. јануара 2013. године Савјета министара БиХ Сарајевo Вјекослав Беванда, с. р.

ОДЛУКУ

ODLUKU

Na osnovu člana 54. stav (1) tačka e) i člana 158. stav (4) tačka a) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08 i 87/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 17.01.2013. godine, donijelo je O UTVRĐIVANJU OPRAVDANIH RAZLOGA HUMANITARNE PRIRODE ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANIMA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom propisuju se opravdani razlozi humanitarne prirode za podnošenje zahtjeva i odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga državljanima Sirijske Arapske Republike.

140

ODLUKU

Broj 8 - Strana 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Član 2. (Opravdani razlozi humanitarne prirode) Pod opravdanim razlozima humanitarne prirode u smislu ove Odluke smatra se nepovoljna sigurnosna situacija i stanje životne ugroženosti u Sirijskoj Arapskoj Republici. Član 3. (Stranci na koje se Odluka odnosi) (1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga u smislu člana 1. ove Odluke može se odobriti državljanima Sirijske Arapske Republike kojima je izdata viza za kratkoročni boravak (Viza C) za ulazak u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH), a koji su ušli u BiH do dana stupanja na snagu ove Odluke. (2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana ne može se odobriti suprotno članu 62. stav (1) tačka j) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08 i 87/12). Član 4. (Privremeni boravak iz humanitarnih razloga) (1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobriti u trajanju najduže do jedne godine. (2) Postupak za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga provodi Služba za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba). (3) Odobrenje privremenog boravka za lica iz člana 3. stav (1) ove Odluke može se izdati uz prethodno pribavljenu opću preporuku Ministarstva vanjskih poslova BiH, a koja se daje na osnovu procjene o sigurnosnoj situaciji u Sirijskoj Arapskoj Republici. (4) Protiv odluke Službe, stranac može izjaviti žalbu Ministarstvu sigurnosti BiH u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Član 5. (Zahtjev za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga) Zahtjev za odobrenje privremenog boravaka iz humanitarnih razloga podnosi se lično na propisanom obrascu

nadležnoj organizacionoj jedinici Službe koja o podnesenom zahtjevu izdaje potvrdu u skladu sa članom 60. stav (7) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu. Član 6. (Naljepnica odobrenja boravka) (1) Strancu kojem je, u smislu ove Odluke, odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga, naljepnica odobrenja boravka unosi se u pasoš. (2) Ukoliko je važnost pasoša istekla ili u pasošu nema slobodne stranice za unos naljepnice odobrenja boravka ili je važnost pasoša kraća od važnosti odobrenja boravka, naljepnica se unosi na Obrazac 1 koji je sastavni dio ove Odluke. (3) Državljaninu Sirijske Arapske Republike iz člana 3. stava (1) ove Odluke, koji zbog produženja ili izdavanja novog pasoša napusti BiH, može se odobriti ponovni ulazak u BiH i sa pasošem čija je važnost istekla, a posjeduje važeću naljepnicu odobrenja privremenog boravka iz humanitarnih razloga. Član 7. (Izvještaj) Ministarstvo sigurnosti BiH je dužno podnijeti izvještaj o realizaciji ove Odluke Vijeću ministara BiH, po prethodno pribavljenom izjašnjenju Službe i izjašnjenju Ministarstva vanjskih poslova BiH, najkasnije mjesec dana prije isteka njene važnosti. Član 8. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a prestaje da važi godinu dana od dana stupanja na snagu. VM broj 6/13 17. januara 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r.

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 13 j

 

Broj 8 - Strana 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Temeljem članka 54. stavak (1) točka e) i članka 158. stavak (4) točka a) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08 i 87/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 17.01.2013. godine, donijelo je O UTVRĐIVANJU OPRAVDANIH RAZLOGA HUMANITARNE PRIRODE ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANIMA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom propisuju se opravdani razlozi humanitarne prirode za podnošenje zahtjeva i odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga državljanima Sirijske Arapske Republike. Članak 2. (Opravdani razlozi humanitarne prirode) Pod opravdanim razlozima humanitarne prirode u smislu ove Odluke smatra se nepovoljna sigurnosna situacija i stanje životne ugroženosti u Sirijskoj Arapskoj Republici. Članak 3. (Stranci na koje se Odluka odnosi) (1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga u smislu članka 1. ove Odluke može se odobriti državljanima Sirijske Arapske Republike kojima je izdata viza za kratkoročni boravak (Viza C) za ulazak u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH), a koji su ušli u BiH do dana stupanja na snagu ove Odluke. (2) Privremeni boravak iz stavka (1) ovog članka ne može se odobriti suprotno članku 62. stavak (1) točka j) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08 i 87/12). Članak 4. (Privremeni boravak iz humanitarnih razloga) (1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobriti u trajanju najdulje do jedne godine. (2) Postupak za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga provodi Služba za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba). (3) Odobrenje privremenog boravka za osobe iz članka 3. stavak (1) ove Odluke može se izdati uz prethodno pribavljenu opću preporuku Ministarstva vanjskih poslova

ODLUKU

BiH, a koja se daje na osnovu procjene o sigurnosnoj situaciji u Sirijskoj Arapskoj Republici. (4) Protiv odluke Službe, stranac može izjaviti žalbu Ministarstvu sigurnosti BiH u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Članak 5. (Zahtjev za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga) Zahtjev za odobrenje privremenog boravaka iz humanitarnih razloga podnosi se osobno na propisanom obrascu nadležnoj organizacionoj jedinici Službe koja o podnesenom zahtjevu izdaje potvrdu sukladno članku 60. stavak (7) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu. Članak 6. (Naljepnica odobrenja boravka) (1) Strancu kojem je, u smislu ove Odluke, odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga, naljepnica odobrenja boravka unosi se u putovnicu. (2) Ukoliko je važenje putovnice istekla ili u putovnici nema slobodne stranice za unos naljepnice odobrenja boravka ili je važenje putovnice kraće od važenja odobrenja boravka, naljepnica se unosi na Obrazac 1 koji je sastavni dio ove Odluke. (3) Državljaninu Sirijske Arapske Republike iz članka 3. stavak (1) ove Odluke, koji zbog produljenja ili izdavanja nove putovnice napusti BiH, može se odobriti ponovni ulazak u BiH i s putovnicom čije je važenje isteklo, a posjeduje važeću naljepnicu odobrenja privremenog boravka iz humanitarnih razloga. Članak 7. (Izvještaj) Ministarstvo sigurnosti BiH je dužno podnijeti izvještaj o realizaciji ove Odluke Vijeću ministara BiH, po prethodno pribavljenom izjašnjenju Službe i izjašnjenju Ministarstva vanjskih poslova BiH, najkasnije mjesec dana prije isteka njenog važenja. Članak 8. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a prestaje da važi godinu dana od dana stupanja na snagu. VM broj 6/13 17. siječnja 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r.

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 15 j

 

Broj 8 - Strana 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

На основу члана 54. став (1) тачка е) и члана 158. став (4) тачка а) Закона о кретању и боравку странаца и азилу ("Службени гласник БиХ", бр. 36/08 и 87/12) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Министарства безбједности Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 35. сједници одржаној 17.01.2013. године, донио је О УТВРЂИВАЊУ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА ХУМАНИТАРНЕ ПРИРОДЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА ДРЖАВЉАНИМА СИРИЈСКЕ АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком прописују се оправдани разлози хуманитарне природе за подношење захтјева и одобрење привременог боравка из хуманитарних разлога држављанима Сиријске Арапске Републике. Члан 2. (Оправдани разлози хуманитарне природе) Под оправданим разлозима хуманитарне природе у смислу ове Одлуке сматра се неповољна сигурносна ситуација и стање животне угрожености у Сиријској Арапској Републици. Члан 3. (Странци на које се Одлука односи) (1) Привремени боравак из хуманитарних разлога у смислу члана 1. ове Одлуке може се одобрити држављанима Сиријске Арапске Републике којима је издата виза за краткорочни боравак (Виза Ц) за улазак у Босну и Херцеговину (у даљем тексту: БиХ), а који су ушли у БиХ до дана ступања на снагу ове Одлуке. (2) Привремени боравак из става (1) овог члана не може се одобрити супротно члану 62. став (1) тачка ј) Закона о кретању и боравку странаца и азилу ("Службени гласник БиХ", бр. 36/08 и 87/12). Члан 4. (Привремени боравак из хуманитарних разлога) (1) Привремени боравак из хуманитарних разлога може се одобрити у трајању најдуже до једне године. (2) Поступак за одобрење привременог боравка из хуманитарних разлога проводи Служба за послове са странцима (у даљњем тексту: Служба). (3) Одобрење привременог боравка за лица из члана 3. став (1) ове Одлуке може се издати уз претходно прибављену општу препоруку Министарства

ОДЛУКУ

иностраних послова БиХ, а која се даје на основу процјене о сигурносној ситуацији у Сиријској Арапској Републици. (4) Против одлуке Службе, странац може изјавити жалбу Министарству безбједности БиХ у року од 15 дана од дана пријема рјешења. Члан 5. (Захтјев за одобрење привременог боравка из хуманитарних разлога) Захтјев за одобрење привременог боравака из хуманитарних разлога подноси се лично на прописаном обрасцу надлежној организационој јединици Службе која о поднесеном захтјеву издаје потврду у складу са чланом 60. став (7) Закона о кретању и боравку странаца и азилу. Члан 6. (Наљепница одобрења боравка) (1) Странцу којем је, у смислу ове Одлуке, одобрен привремени боравак из хуманитарних разлога, наљепница одобрења боравка уноси се у пасош. (2) Уколико је важност пасоша истекла или у пасошу нема слободне странице за унос наљепнице одобрења боравка или је важност пасоша краћа од важности одобрења боравка, наљепница се уноси на Образац 1 који је саставни дио ове Одлуке. (3) Држављанину Сиријске Арапске Републике из члана 3. става (1) ове Одлуке, који због продужења или издавања новог пасоша напусти БиХ, може се одобрити поновни улазак у БиХ и са пасошем чија је важност истекла, а посједује важећу наљепницу одобрења привременог боравка из хуманитарних разлога. Члан 7. (Извјештај) Министарство безбједности БиХ је дужно поднијети извјештај о реализацији ове Одлуке Савјету министара БиХ, по претходно прибављеном изјашњењу Службе и изјашњењу Министарства иностраних послова БиХ, најкасније мјесец дана прије истека њене важности. Члан 8. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а престаје да важи годину дана од дана ступања на снагу. СМ број 6/13 17. јануара 2013. године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р.

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 17 j

 

Broj 8 - Strana 18

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

141

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 7. stava 1. tačka a) i stava 3. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04 i 102/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 34. sjednici, održanoj dana 11.01.2013. godine, donijelo je O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANIOCA BOSNE I HERCEGOVINE DRAGICA MILETIĆ razrješava se dužnosti pravobranioca Bosne i Hercegovine, sa danom 04.12.2012. godine, zbog isteka mandata. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 3/13 11. januara 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r.

O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE 1. DRAGICA MILETIĆ razrješava se dužnosti pravobranitelja Bosne i Hercegovine, sa danom 4.12.2012. godine, zbog isteka mandata. 2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 3/13 11. siječnja 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r.

RJEŠENJE

RJEŠENJE

1. 2.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 7. става 1. тачка а) и става 3. Закона о Правобранилаштву Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 8/02, 10/02, 44/04 и 102/09), Савјет министара Босне и Херцеговине на 34. сједници, одржаној дана 11.01.2013. године, донио је О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1. ДРАГИЦА МИЛЕТИЋ разрјешава се дужности правобраниоца Босне и Херцеговине, са даном 04.12.2012. године, због истека мандата. 2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ broj 3/13 11. јануара 2013. године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 7. stavka 1. točka a) i stavka 3. Zakona o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04 i 102/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 34. sjednici, održanoj dana 11.1.2013. godine, donijelo je

РЈЕШЕЊЕ

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 19

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 142
Na osnovu člana 122, a u skladu sa članom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UKIDAJU ILI PONIŠTAVAJU IZ REGISTRA MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 01. decembra 2012. do 31. decembra 2012. godine iz Registra medicinskih sredstava BiH trajno su ukinute potvrde o upisu za sljedeća medicinska sredstva:

SPISAK

R. br.

Naziv medicinskog sredstva (generičko ime)

Klasa

Broj potvrde

Datum potvrde

Proizvođač

Nositelj dozvole

1.

Reagensi za fiksiranje uzoraka u mikroskopiji

Lista D

04-07.9-903-7/09

14.09.2009.

“Semikem” Društvo za “Semikem” Društvo za proizvodnju kemijskih proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu d.o.o, proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka Bihaćka 21-23, Sarajevo 21-23, Sarajevo “Semikem” Društvo za “Semikem” Društvo za proizvodnju kemijskih proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu d.o.o, proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka Bihaćka 21-23, Sarajevo 21-23, Sarajevo

2.

Pomoćni reagensi za medicinu

Lista D

04-07.9-903-8/09

15.09.2009.

Broj 10-07.56-503/13 23. januara 2013. godine Banja Luka

Direktor Nataša Grubiša, s. r.

Na temelju članka 122, a sukladno članku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UKIDAJU ILI PONIŠTAVAJU IZ REGISTRA MEDICINSKIH SREDSTAVA U razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2012. godine iz Registra medicinskih sredstava BiH trajno su ukinute potvrde o upisu za sljedeća medicinska sredstva:
R. br. Naziv medicinskog sredstva (generičko ime) Reagensi za fiksiranje uzoraka u mikroskopiji Klasa Broj potvrde Datum potvrde Proizvođač "Semikem" Društvo za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka 21-23, Sarajevo "Semikem" Društvo za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka 21-23, Sarajevo Nositelj dozvole "Semikem" Društvo za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka 21-23, Sarajevo "Semikem" Društvo za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka 21-23, Sarajevo

POPIS

1.

Lista D

04-07.9-903-7/09

14.09.2009.

2.

Pomoćni reagensi za medicinu

Lista D

04-07.9-903-8/09

15.09.2009.

Broj 10-07.56-503/13 23. siječnja 2013. godine Banja Luka

Ravnatelj Nataša Grubiša, v. r.

Broj 8 - Strana 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине објављује МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ УКИДАЈУ ИЛИ ПОНИШТАВАЈУ ИЗ РЕГИСТРА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВA У периоду од 01. децембра 2012. до 31. децембра 2012. године из Регистра медицинских средстава БиХ трајно су укинуте потврде о упису за сљедећа медицинска средства:
Р. бр. Назив медицинског средства (генеричко име) Reagensi za fiksiranje uzoraka u mikroskopiji Класа Број потврде Датум потврде Произвођач Носилац дозволе

СПИСАК

1.

Lista D

04-07.9-903-7/09

14.09.2009.

"Semikem" Druљtvo za "Semikem" Druљtvo za proizvodnju kemijskih proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka 21-23, d.o.o, Bihaćka 21-23, Sarajevo Sarajevo "Semikem" Druљtvo za "Semikem" Druљtvo za proizvodnju kemijskih proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu proizvoda i trgovinu d.o.o, Bihaćka 21-23, d.o.o, Bihaćka 21-23, Sarajevo Sarajevo

2.

Pomoжni reagensi za medicinu

Lista D

04-07.9-903-8/09

15.09.2009.

Број 10-07.56-503/13 23. јануара 2013. године Бања Лука

Директор Наташа Грубиша, с. р. Član 3. (Primjena propisa) Razmjena podataka iz evidencija o ličnim kartama vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09). Član 4. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH"', a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Direktor Broj 15-01/02-2-89/13 Mr. Siniša Macan, s. r. 23. januara 2013. godine Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i članka 19. stavak (2) točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 40. stavak (3) točka d) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU RAZMJENE PODATAKA IZMEĐU AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE I NADLEŽNIH TIJELA Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuje se način razmjene podataka između Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) i nadležnih tijela iz članka 7. Zakona o ličnoj karti

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i člana 19. stav (2) tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 40. stav (3) tačka d) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU RAZMJENE PODATAKA IZMEĐU AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE I NADLEŽNIH ORGANA Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se način razmjene podataka između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) i nadležnih organa iz člana 7. Zakona o ličnoj karti državljana BiH, te nadležnih organa koji vode evidencije matičnih knjiga. Član 2. (Evidencije) Evidencije o ličnim kartama u skladu sa članom 8. stav (3) tačka c), a u vezi sa članom 20. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (u daljem tekstu: Zakon o Agenciji) vodi Agencija u ime nadležnih organa.

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 143

UPUTSTVO

NAPUTAK

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 21

državljana BiH, te nadležnih tijela koja vode evidencije matičnih knjiga. Članak 2. (Evidencije) Evidencije o osobnim iskaznicama sukladno članku 8. stavak (3) točka c), a u svezi sa člankom 20. stavak (1) točka c) Zakona o Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (u daljnjem tekstu: Zakon o Agenciji) vodi Agencija u ime nadležnih tijela. Članak 3. (Primjena propisa) Razmjena podataka iz evidencija o osobnim iskaznicama vrši se sukladno odredbama Pravilnika o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09). Članak 4. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH"', a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih iskaznica sa elektroničkim memorijskim elementom. Direktor Broj 15-01/02-2-89/13 Mr. Siniša Macan, v. r. 23. siječnja 2013. godine На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и члана 19. став (2) тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 40. став (3) тачка д) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О НАЧИНУ РАЗМЈЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописује се начин размјене података између Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) и надлежних органа из члана 7. Закона о личној карти држављана БиХ, те надлежних органа који воде евиденције матичних књига. Члан 2. (Евиденције) Евиденције о личним картама у складу са чланом 8. став (3) тачка ц), а у вези са чланом 20. став (1) тачка ц) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (у даљем тексту: Закон о Агенцији) води Агенција у име надлежних органа. Члан 3. (Примјена прописа) Размјена података из евиденција о личним картама врши се у складу са одредбама Правилника о начину приступа евиденцијама и размјени података ("Службени гласник БиХ", број 35/09).

Члан 4. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Спужбеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од дана доношења Одлуке о почетку издавања личних карата са електронским меморијским елементом. Директор Број 15-01/02-2-89/13 Мр Синиша Мацан, с. р. 23. јануара 2013. године

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 6. stav (4) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA PRILIKOM PREBACIVANJA POSEBNIH SLOVA KOJA NISU DEFINIRANA ZVANIČNIM JEZICIMA I PISMIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I NAČINU ISPISIVANJA KARAKTERISTIČNIH ZNAKOVA PRILIKOM UNOSA LIČNIH PODATAKA U CENTRALNU EVIDENCIJU Član 1. (Predmet) (1) Ovim Uputstvom propisuje se način postupanja nadležnih organa iz člana 7. Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) u slučajevima kada su u matičnim knjigama na osnovu kojih se upisuju podaci u evidencije lične karte upisana posebna slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini, kao i način postupanja službenika nadležnih organa prilikom ispisivanja karakterističnih znakova kod unosa i ažuriranja ličnih podataka u centralnu evidenciju u postupcima: evidentiranja i određivanja JMB, prijaveodjave prebivališta/boravišta državljana BiH, postupku izdavanja lične karte državljana BiH, postupku izdavanja putnih isprava, postupku izdavanja vozačke dozvole državljana BiH i stranih državljana, i ostali postupci izdavanja dokumenata. (2) Ovaj dokument se bazira na uputstvima iz dokumenta ICAO 9303 koji definira standarde u oblasti identifikacionih dokumenata (International Civil Aviation Organization - Međunarodna organizacija za civilni avionski saobraćaj). Član 2. (Pojam slova stranog alfabeta i karakterističnih znakova) (1) Slova stranog alfabeta predstavljaju slova iz svih stranih jezika i pisama koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini. (2) Karakteristični znakovi predstavljaju znakove u pisanom jeziku koji služe za rastavljanje teksta na rečenice i rečenične dijelove. Član 3. (Pravila za unos slova stranog alfabeta) (1) U postupku obrade i unosa ličnih podataka znakovi i slova stranog alfabeta se unose kao znakovi koji odgovaraju tim znakovima pretvorenim u mašinski čitljivu zonu.

144

UPUTSTVO

УПУТСТВО

Broj 8 - Strana 22 (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

(1)

(2)

(1)

(2) (3)

(4)

U prilogu ovog Uputstva je spisak slova stranog alfabeta i njihov ekvivalent u mašinski čitljivoj zoni - Prilog br. 1. Član 4. (Pravila za unos karakterističnih znakova) U postupku obrade i unosa ličnih podataka za upotrebu karakterističnih znakova utvrđuju se posebna pravila za unos zbog adekvatnog pretvaranja tih znakova u mašinski čitljivoj zoni. Pregled pravila za upotrebu karakterističnih znakova nalazi se u prilogu ovog Uputstva - Prilog br. 2. Član 5. (Način postupanja) U slučajevima kada se u matičnim knjigama, na osnovu kojih se upisuju podaci u evidencije lične karte, upišu podaci (ime, prezime i mjesto rođenja) koji sadrže slova stranog alfabeta shodno dokumentu iz člana 1. stav 2. ovog Uputstva - Q, W, X, i Y stranka je dužna prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte ili drugog zahtjeva za unos, odnosno promjenu podataka u centralnoj evidenciji za potrebe srpskog jezika - ćiriličnog pisma podnijeti zahtjev za prebacivanja slova stranog alfabeta u slova koja su definirana zvaničnim jezicima i pismima koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Izgled obrasca zahtjeva dat je u prilogu ovog Uputstva – Prilog br. 3. Zahtjev se podnosi nadležnom organu iz člana 7. Zakona prema mjestu prebivališta stranke, odnosno boravišta za stranke koje imaju status raseljene osobe. U zahtjevu stranka navodi izvorne podatke (ime, prezime i mjesto rođenja) iz matične knjige rođenih (MKR) i podatke (ime, prezime i mjesto rođenja) koji se trebaju upisati, a koji ne sadrže slova stranog alfabeta. Uz zahtjev je stranka dužna priložiti izvod iz MKR. Nadležni organ u roku od sedam dana dužan je donijeti rješenje kojim se usvaja ili odbija zahtjev stranke. Rješenje se dostavlja stranci u roku od sedam dana, a

jedan primjerak rješenja se po pravosnažnosti dostavlja nadležnom matičnom uredu za informaciju. Stranka ima pravo žalbe drugostepenom organu ukoliko nije zadovoljna rješenjem. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Žalba se podnosi u roku od osam dana nadležnom organu koji rješava kao drugostepeni organ u žalbenom postupku na odluke tog organa koji je rješavao u prvom stepenu po zahtjevu prebacivanja slova stranog alfabeta u slova koja su definirana zvaničnim jezicima i pismima koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. (5) Broj pravosnažnog rješenja se unosi u evidencije iz člana 1. stav 1. ovog Uputstva. (6) Način prebacivanja slova vrši se prema utvrđenim pravilima za svaki zvanični jezik i pismo koji je u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Član 6. (Prestanak primjene ranijih propisa) Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu ispisivanja karakterističnih znakova i slova stranog alfabeta prilikom unosa ličnih podataka u centralnu evidenciju broj 15/02-2-1767/09 od 14.05.2009. godine i Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu ispisivanja karakterističnih znakova i slova stranog alfabeta prilikom unosa ličnih podataka u centralnu evidenciju broj 15/02-2-1767/09 od 25.08.2010. godine. Član 7. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Direktor Broj 15-01/02-2-90/13 Mr. Siniša Macan, s. r. 23. januarа 2013. godine

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 23 j

 

Broj 8 - Stran 24 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 25 j

 

Broj 8 - Stran 26 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 27 j

 

Broj 8 - Stran 28 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH (2)

Broj 8 - Strana 29

Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 6. stavak (4) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU POSTUPANJA NADLEŽNIH TIJELA PRILIKOM PREBACIVANJA POSEBNIH SLOVA KOJA NISU DEFINIRANA ZVANIČNIM JEZICIMA I PISMIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I NAČINU ISPISIVANJA KARAKTERISTIČNIH ZNAKOVA PRILIKOM UNOSA OSOBNIH PODATAKA U SREDIŠNJU EVIDENCIJU Članak 1. (Predmet) (1) Ovim Naputkom propisuje se način postupanja nadležnih tijela iz članka 7. Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) u slučajevima kada su u matičnim knjigama na temelju kojih se upisuju podaci u evidencije osobne iskaznice upisana posebna slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini, kao i način postupanja djelatnika nadležnih tijela prilikom ispisivanja karakterističnih znakova kod unosa i ažuriranja osobnih podataka u središnju evidenciju u postupcima: evidentiranja i određivanja JMB, prijave-odjave prebivališta/boravišta državljana BiH, postupku izdavanja osobne iskaznice državljana BiH, postupku izdavanja putnih isprava, postupku izdavanja vozačke dozvole državljana BiH i stranih državljana, i ostali postupci izdavanja isprava. (2) Ovaj dokument se bazira na naputcima iz dokumenta ICAO 9303 koji definira standarde u oblasti identifikacijskih isprava (International Civil Aviation Organization - Međunarodna organizacija za civilni zrakoplovni promet). Članak 2. (Pojam slova stranog alfabeta i karakterističnih znakova) (1) Slova stranog alfabeta predstavljaju slova iz svih stranih jezika i pisama koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini. (2) Karakteristični znakovi predstavljaju znakove u pisanom jeziku koji služe za rastavljanje teksta na rečenice i rečenične dijelove. Članak 3. (Pravila za unos slova stranog alfabeta) (1) U postupku obrade i unosa osobnih podataka znakovi i slova stranog alfabeta se unose kao znakovi koji odgovaraju tim znakovima pretvorenim u strojno čitljivu zonu. (2) U privitku ovog Naputka je popis slova stranog alfabeta i njihov ekvivalent u strojno čitljivoj zoni – Privitak br. 1. Članak 4. (Pravila za unos karakterističnih znakova) (1) U postupku obrade i unosa osobnih podataka za uporabu karakterističnih znakova utvrđuju se posebna pravila za unos zbog adekvatnog pretvaranja tih znakova u strojno čitljivoj zoni.

NAPUTAK

Pregled pravila za uporabu karakterističnih znakova nalazi se u privitku ovog Naputka – Privitak br. 2. Članak 5. (Način postupanja) (1) U slučajevima kada se u matičnim knjigama, na temelju kojih se upisuju podaci u evidencije osobne iskaznice, upišu podaci (ime, prezime i mjesto rođenja) koji sadrže slova stranog alfabeta sukladna dokumentu iz članka 1 stavak 2 ovog Naputka – Q, W, X, i Y, stranka je dužna prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice ili drugog zahtjeva za unos, odnosno promjenu podataka u centralnoj evidenciji za potrebe srpskog jezika - ćiriličnog pisma podnijeti zahtjev za prebacivanja slova stranog alfabeta u slova koja su definirana zvaničnim jezicima i pismima koja su u uporabi u Bosni i Hercegovini sukladno izgovoru. Izgled obrasca zahtjeva dat je u privitku ovog Naputka – Privitak br. 3. (2) Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu iz članka 7. Zakona prema mjestu prebivališta stranke, odnosno boravišta za stranke koje imaju status raseljene osobe. (3) U zahtjevu stranka navodi izvorne podatke (ime, prezime i mjesto rođenja) iz matične knjige rođenih (MKR) i podatke (ime, prezime i mjesto rođenja) koji se trebaju upisati, a koji ne sadrže slova stranog alfabeta. Uz zahtjev je stranka dužna priložiti izvod iz MKR. (4) Nadležno tijelo u roku od sedam dana dužno je donijeti rješenje kojim se usvaja ili odbija zahtjev stranke. Rješenje se dostavlja stranci u roku od sedam dana, a jedan primjerak rješenja se po pravomoćnosti dostavlja nadležnom matičnom uredu za informaciju. Stranka ima pravo žalbe drugostupanjskom tijelu ukoliko nije zadovoljna rješenjem. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Žalba se podnosi u roku od osam dana nadležnom tijelu koje rješava kao drugostupanjsko tijelo u žalbenom postupku na odluke tog tijela koje je rješavalo u prvom stupnju po zahtjevu prebacivanja slova stranog alfabeta u slova koja su definirana zvaničnim jezicima i pismima koja su u uporabi u Bosni i Hercegovini. (5) Broj pravosnažnog rješenja se unosi u evidencije iz članka 1. stavak 1. ovog Naputka. (6) Način prebacivanja slova vrši se prema utvrđenim pravilima za svaki zvanični jezik i pismo koji je u uporabi u Bosni i Hercegovini. Članak 6. (Prestanak primjene ranijih propisa) Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje da važi Naputak o načinu ispisivanja karakterističnih znakova i slova stranog alfabeta prilikom unosa osobnih podataka u središnju evidenciju broj 15/02-2-1767/09 od 14.05.2009. godine i Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu ispisivanja karakterističnih znakova i slova stranog alfabeta prilikom unosa osobnih podataka u središnju evidenciju broj 15/02-2-1767/09 od 25.08.2010. godine. Članak 7. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih iskaznica sa elektroničkim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-90/13 Direktor 23. siječnja 2013. godine Mr. Siniša Macan, v. r.

Broj 8 - Stran 30 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 31 j

 

Broj 8 - Stran 32 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 33 j

 

Broj 8 - Stran 34 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 35 j

 

Broj 8 - Strana 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 6. став (4) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ПРИЛИКОМ ПРЕБАЦИВАЊА ПОСЕБНИХ СЛОВА КОЈА НИСУ ДЕФИНИСАНА ЗВАНИЧНИМ ЈЕЗИЦИМА И ПИСМИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И НАЧИНУ ИСПИСИВАЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗНАКОВА ПРИЛИКОМ УНОШЕЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ Члан 1. (Предмет) (1) Овим Упутством прописује се начин поступања надлежних органа из члана 7. Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) у случајевима када су у матичним књигама на основу којих се уписују подаци у евиденције личне карте уписана посебна слова која нису дефинисана званичним језицима и писмима у Босни и Херцеговини, као и начин поступања службеника надлежних органа приликом исписивања карактеристичних знакова код уношења и ажурирања личних података у централну евиденцију у поступцима: евидентирања и одређивања ЈМБ, пријаве - одјаве пребивалишта/боравишта држављана БиХ, поступку издавања личне карте држављана БиХ, поступку издавања путних исправа, поступку издавања возачке дозволе држављана БиХ и страних држављана, и остали поступци издавања докумената. (2) Овај документ се базира на упутствима из документа ICAO 9303 који дефинише стандарде у области идентификационих докумената (International Civil Aviation Organization - Међународна организација за цивилни авионски саобраћај). Члан 2. (Појам слова страног алфабета и карактеристичних знакова) (1) Слова страног алфабета представљају слова из свих страних језика и писама која нису дефинисана званичним језицима и писмима у Босни и Херцеговини. (2) Карактеристични знакови представљају знакове у писаном језику који служе за растављање текста на реченице и реченичне дијелове. Члан 3. (Правила за уношење слова страног алфaбета) (1) У поступку обраде и уношења личних података знакови и слова страног алфабета се уносе као знакови који одговарају тим знаковима претвореним у машински читљиву зону. (2) У прилогу овог Упутства је списак слова страног алфабета и њихов еквивалент у машински читљивој зони – Прилог бр. 1.

УПУТСТВО

Члан 4. (Правила за уношење карактеристичних знакова) (1) У поступку обраде и уношења личних података за употребу карактеристичних знакова утврђују се посебна правила за уношење због адекватног претварања тих знакова у машински читљивој зони. (2) Преглед правила за употребу карактеристичних знакова налази се у прилогу овог Упутства – Прилог бр. 2. Члан 5. (Начин поступања) (1) У случајевима када се у матичним књигама, на основу којих се уписују подаци у евиденције личне карте, упишу подаци (име, презиме и мјесто рођења) који садрже слова страног алфабета који су у складу са документом из члана 1. став 2. овог Упутства – Q, W, X, i Y странка је дужна приликом подношења захтјева за издавање личне карте или другог захтјева за унос, односно промјену података у централној евиденцији за потребе српског језика - ћириличног писма поднијети захтјев за пребацивања слова страног алфабета у слова која су дефинисана званичним језицима и писмима која су у употреби у Босни и Херцеговини сходно изговору. Изглед обрасца захтјева дат је у прилогу овог Упутства – Прилог бр. 3. (2) Захтјев се подноси надлежном органу из члана 7. Закона према мјесту пребивалишта странке, односно боравишта за странке које имају статус расељене особе. (3) У захтјеву странка наводи изворне податке (име, презиме и мјесто рођења) из матичне књиге рођених (МКР) и податке (име, презиме и мјесто рођења) који се требају уписати, а који не садрже слова страног алфабета. Уз захтјев је странка дужна приложити извод из МКР. (4) Надлежни орган у року од седам дана дужан је донијети рјешење којим се усваја или одбија захтјев странке. Рјешење се доставља странци у року од седам дана, а један примјерак рјешења се по правоснажности доставља надлежном матичном уреду за информацију. Странка има право жалбе другостепеном органу уколико није задовољна рјешењем. Жалба не одлаже извршење рјешења. Жалба се подноси у року од осам дана надлежном органу који рјешава као другостепени орган у жалбеном поступку на одлуке тог органа који је рјешавао у првом степену по захтјеву пребацивања слова страног алфабета у слова која су дефинисана званичним језицима и писмима која су у употреби у Босни и Херцеговини. (5) Број правоснажног рјешења се уноси у евиденције из члана 1. став 1. овог Упутства. (6) Начин пребацивања слова врши се према утврђеним правилима за сваки званични језик и писмо који је у употреби у Босни и Херцеговини. Члан 6. (Престанак примјене ранијих прописа) Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство о начину исписивања карактеристичних знакова и слова страног алфабета приликом уношења личних података у централну евиденцију број 15/02-2-1767/09 од 14.05.2009. године и Упутство о измјенама и допунама Упутства о начину исписивања карактеристичних знакова и слова страног алфабета приликом уношења личних

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 37 j

података у ц централну еви иденцију број 15/02-2-1767/0 од /09 25.08.2010. г године. Члан 7. Ч (Ступа на снагу) ање Ово Уп путство ступа на снагу ос а смог дана од дана објављивања у а "Служ жбеном гласнику ", а БиХ"

прим мјењиваће се од дана доно ошења Одлук о почетку ке издав вања личних карата са ел лектронским меморијским елем ментом. Број 15-01/02-2 Б 2-90/13 ктор Дирек 23. јануара 2013. године . Мр Синиша Мацан, с. р. М

 

Broj 8 - Stran 38 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 39 j

 

Broj 8 - Stran 40 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4 2. 2013. 4.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 41 j

 

Broj 8 - Stran 42 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

 

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 43

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 6. stav (5) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O SADRŽAJU ELEKTRONSKOG MEMORIJSKOG ELEMENTA LIČNE KARTE DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se sadržaj elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: lična karta). Član 2. (Arhitektura sistema) Funkcionalni opis čitavog sistema dat je u tehničkom uputstvu "Arhitektura sistema elektronske lične karte Bosne i Hercegovine". Član 3. (Karakteristike elektronskog memorijskog elementa) Elektronski memorijski element ugrađen u tijelo lične karte proizveden je od strane kompanije NXP i nosi oznaku Smart MX P5CDO81A6 J3A081GA6. Elektronski memorijski element koristi operativni sistem JCOP v2.4.1 R3. Slobodan prostor za smještanje aplikacija i podataka iznosi 80Kb. Član 4. (Aplikacije instalirane na elektronski memorijski element) (1) Lična karta sadrži slijedeće aplikacije: aplikaciju glavne ("master") datoteke, biometrijsku aplikaciju, aplikaciju elektronske lične karte i aplikaciju za digitalno potpisivanje. (2) Upisivanje aplikacija se vrši u strogo kontroliranoj sredini Centra za personalizaciju, skladištenje i transport ličnih dokumenata tokom procesa izrade lične karte. Naknadno upisivanje aplikacija na elektronski memorijski element nije dozvoljeno. Član 5. (Aplikacija glavne datoteke) (1) Aplikacija glavne datoteke sadrži sistemske podatke neophodne za pristup podacima. Oni su zajednički za sve aplikacije. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom uputstvu "Napredni sigurnosni mehanizmi za mašinski čitljive dokumente: Opće specifikacije". Član 6. (Biometrijska aplikacija) (1) Biometrijska aplikacija je aplikacija istovjetna aplikaciji biometrijske putne isprave. Prvenstveno je namijenjena za kontrolu prelaska državne granice. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom uputstvu "Napredni sigurnosni mehanizmi za mašinski čitljive dokumente: Elektronski mašinski čitljivi dokumenti sa BAC/PACEv2 i EACv1". Član 7. (Aplikacija elektronske lične karte) (1) Aplikacija elektronske lične karte sadrži podatke iz evidencije ličnih karata. Namijenjena je za potrebe

145

UPUTSTVO

digitalnog predstavljanja, odnosno korištenja različitih servisa. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom uputstvu "Napredni sigurnosni mehanizmi za mašinski čitljive dokumente: produžena kontrola pristupa verzija 2 (EACv2), uspostavljanje konekcije autentikacijom lozinkom (PACE), i ograničena identifikacija (RI)Version 2.10". Član 8. (Aplikacija za digitalno potpisivanje) (1) Aplikacija za digitalno potpisivanje sadrži kvalificirane digitalne certifikate. Namijenjena je za potrebe digitalnog potpisivanja dokumenata. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom uputstvu "Beskontaktna elektronska lična karta kao uređaj za siguran digitalni potpis". Član 9. (Objavljivanje na WEB stranici) (1) Tehnička uputstva navedena u ovom Uputstvu definiramo kao standard i bit će, na osnovu odluke direktora, objavljena na WEB stranici Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. (2) Svaka promjena sadržaja tehničkih uputstava iz ovog Uputstva podrazumijevat će donošenje odluke direktora kojom se promijenjena tehnička uputstva usvajaju kao standard, a prethodna tehnička uputstva stavljaju van primjene. Član 10. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-91/13 23. januаrа 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, s. r.

Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 6. stavak (5) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O SADRŽAJU ELEKTRONIČKOG MEMORIJSKOG ELEMENTA OSOBNE ISKAZNICE DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuje se sadržaj elektroničkog memorijskog elementaosobne iskaznice državljana Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: osobna iskaznica). Članak 2. (Arhitektura sustava) Funkcionalni opis čitavog sustava dat je u tehničkom naputku "Arhitektura sustava elektroničke osobne iskaznice Bosne i Hercegovine".

NAPUTAK

Broj 8 - Strana 44

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Članak 3. (Karakteristike elektroničkog memorijskog elementa) Elektronički memorijski element ugrađen u tijelo osobne iskaznice proizveden je od strane tvrtke NXP i nosi oznaku Smart MX P5CDO81A6 J3A081GA6. Elektronički memorijski element koristi operativni sustav JCOP v2.4.1 R3. Slobodan prostor za smještanje aplikacija i podataka iznosi 80Kb. Članak 4. (Aplikacije instalirane na elektronički memorijski element) (1) Osobna iskaznica sadrži slijedeće aplikacije: aplikaciju glavne ("master") datoteke, biometrijsku aplikaciju, aplikaciju elektroničke osobne iskaznice i aplikaciju za digitalno potpisivanje. (2) Upisivanje aplikacija se vrši u strogo kontroliranoj sredini Centra za personalizaciju, skladištenje i prijevoz osobnih isprava tijekom procesa izrade osobne iskaznice. Naknadno upisivanje aplikacija na elektronički memorijski element nije dozvoljeno. Članak 5. (Aplikacija glavne datoteke) (1) Aplikacija glavne datoteke sadrži sustavne podatke neophodne za pristup podacima. Oni su zajednički za sve aplikacije. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom naputku "Napredni sigurnosni mehanizmi za strojno čitljive isprave: Opće specifikacije". Članak 6. (Biometrijska aplikacija) (1) Biometrijska aplikacija je aplikacija istovjetna aplikaciji biometrijske putne isprave. Prvenstveno je namijenjena za kontrolu prelaska državne granice. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom naputku "Napredni sigurnosni mehanizmi za strojno čitljive isprave: Elektronički strojno čitljive isprave sa BAC/PACEv2 i EACv1". Članak 7. (Aplikacija elektroničke osobne iskaznice) (1) Aplikacija elektroničke osobne iskaznice sadrži podatke iz evidencije osobnih iskaznica. Namijenjena je za potrebe digitalnog predstavljanja, odnosno korištenja različitih servisa. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom naputku "Napredni sigurnosni mehanizmi za strojno čitljive isprave: produžena kontrola pristupa verzija 2 (EACv2), uspostavljanje konekcije autentikacijom lozinkom (PACE), i ograničena identifikacija (RI)Version 2.10". Članak 8. (Aplikacija za digitalno potpisivanje) (1) Aplikacija za digitalno potpisivanje sadrži kvalificirane digitalne certifikate. Namijenjena je za potrebe digitalnog potpisivanja dokumenata. (2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani u tehničkom naputku "Beskontaktna elektronička osobna iskaznica kao uređaj za siguran digitalni potpis". Članak 9. (Objavljivanje na WEB stranici) (1) Tehničke naputke navedene u ovom Naputku definiramo kao standard i bit će, na temelju odluke ravnatelja, objavljeni na WEB stranici Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. (2) Svaka promjena sadržaja tehničkih naputaka iz ovog Naputka podrazumijevat će donošenje odluke ravnatelja

kojom se promijenjeni tehnički napuci usvajaju kao standard, a prethodni tehnički napuci stavljaju van primjene. Članak 10. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih iskaznica sa elektroničkim memorijskim elementom. Direktor Broj 15-01/02-2-91/13 Mr. Siniša Macan, v. r. 23. siječnja 2013. godine На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 6. став (5) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О САДРЖАЈУ ЕЛЕКТРОНСКОГ МЕМОРИЈСКОГ ЕЛЕМЕНТА ЛИЧНЕ КАРТЕ ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописује се садржај електронског меморијског елемента личне карте држављана Босне и Херцеговине (у даљем тексту: лична карта). Члан 2. (Архитектура система) Функционални опис читавог система дат је у техничком упутству "Архитектура система електронске личне карте Босне и Херцеговине". Члан 3. (Карактеристике електронског меморијског елемента) Електронски меморијски елемент уграђен у тијело личне карте произведен је од стране компаније NXP и носи ознаку Smart MX P5CDO81A6 J3A081GA6. Електронски меморијски елемент користи оперативни систем JCOP v2.4.1 R3. Слободан простор за смјештање апликација и података износи 80Kb. Члан 4. (Апликације инсталисане на електронски меморијски елемент) (1) Лична карта садржи слиједеће апликације: апликацију главне ("master") датотеке, биометријску апликацију, апликацију електронске личне карте и апликацију за дигитално потписивање. (2) Уписивање апликација се врши у строго контролисаној средини Центра за персонализацију, складиштење и транспорт личних докумената током процеса израде личне карте. Накнадно уписивање апликација на електронски меморијски елемент није дозвољено. Члан 5. (Апликација главне датотеке) (1) Апликација главне датотеке садржи системске податке неопходне за приступ подацима. Они су заједнички за све апликације.

УПУТСТВО

Ponedjeljak, 4. 2. 2013. (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 45

Садржај и функционисање ове апликације детаљно су описани у техничком упутству "Напредни безбједносни механизми за машински читљиве документе: Опште спецификације". Члан 6. (Биометријска апликација) (1) Биометријска апликација је апликација истовјетна апликацији биометријске путне исправе. Првенствено је намијењена за контролу преласка државне границе. (2) Садржај и функционисање ове апликације детаљно су описани у техничком упутству "Напредни безбједносни механизми за машински читљиве документе: Електронски машински читљиви документи са BAC/PACEv2 i EACv1". Члан 7. (Апликација електронске личне карте) (1) Апликација електронске личне карте садржи податке из евиденције личних карата. Намијењена је за потребе дигиталног представљања, односно коришћења различитих сервиса. (2) Садржај и функционисање ове апликације детаљно су описани у техничком упутству "Напредни сигурносни механизми за машински читљиве документе: продужена контрола приступа верзија 2 (EACv2), успостављање конекције аутентикацијом лозинком (PACE), и ограничена идентификација (RI) Version 2.10". Члан 8. (Апликација за дигитално потписивање) (1) Апликација за дигитално потписивање садржи квалификоване дигиталне сертификате. Намијењена је за потребе дигиталног потписивања докумената. (2) Садржај и функционисање ове апликације детаљно су описани у техничком упутству "Бесконтактна електронска лична карта као уређај за безбједан дигитални потпис". Члан 9. (Објављивање на ВЕБ страници) (1) Техничка упутства наведена у овом Упутству дефинишемо као стандард и биће, на основу одлуке директора, објављена на ВЕБ страници Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине. (2) Свака промјена садржаја техничких упутстава из овог Уптуства подразумијеваће доношење одлуке директора којом се промијењена техничка упутства усвајају као стандард, а претходна техничка упутства стављају ван примјене. Члан 10. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од дана доношења Одлуке о почетку издавања личних карата са електронским меморијским елементом. Број 15-01/02-2-91/13 Директор 23. јануара 2013. године Мр Синиша Мацан, с. р.

i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O OBJAVI SERIJSKIH BROJEVA IZGUBLJENIH I UKRADENIH LIČNIH KARATA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE NA WEB STRANICI AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se način dostavljanja podataka i objave serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana Bosne i Hercegovine na web stranici Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. (Nadležni organi i način dostavljanja podataka) (1) Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i u Brčko Distriktu nadležni organ koji funkcionalno djeluje kao državna institucija (u daljem tekstu: nadležni organ), po donošenju rješenja iz člana 20. stav (4) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), dužni su bez odlaganja dostaviti podatke o poništenim ličnim kartama radi objave na web stranici Agencije. (2) Na osnovu pravosnažnog rješenja iz stava (1) ovog člana službenik nadležnog organa dužan je promijeniti status lične karte u status izgubljena ili ukradena. Promjenom statusa lične karte u izgubljena ili ukradena podaci postaju vidljivi na web stranici Agencije. Podaci iz stava (1) ovog člana, koji se dostavljaju, odnose se na serijski broj poništene lične karte i nadležni organ koji je tu ličnu kartu izdao, odnosno poništio. (3) Podaci se Agenciji dostavljaju trenutno, elektronskim putem, prema tehničkim rješenjima koje osigurava Agencija. Član 3. (Objava podataka) (1) Agencija će odmah po prijemu podataka iz člana 2. ovog Uputstva na svojoj web stranici izvršiti objavu dostavljenih podataka. (2) Serijski broj lične karte koja je u zakonom propisanom postupku poništena ne može se više koristiti. (3) Podaci iz stava (1) ovog člana dostupni su na web stranici Agencije do roka važenja lične karte koja je poništena. Član 4. (Prestanak primjene dosadašnjih propisa) Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva broj 01/1-288/03 od 19.05.2003. godine donesenog od strane Ministarstva civilnih poslova BiH u dijelu koji se odnosi na postupak objave podataka o izgubljenim i ukradenim ličnim kartama. Član 5. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-92/13 Direktor 23. јаnuara 2013. godine Mr. Siniša Macan, s. r.

UPUTSTVO

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08) i člana 20. stav (2) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne

146

Broj 8 - Strana 46

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08) i članka 20. stavak (2) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O OBJAVI SERIJSKIH BROJEVA IZGUBLJENIH I UKRADENIH OSOBNIH ISKAZNICA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE NA WEB STRANICI AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuje se način dostavljanja podataka i objave serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih osobnih iskaznica državljana Bosne i Hercegovine na web stranici Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. (Nadležna tijela i način dostavljanja podataka) (1) Kantonalna ministarstva unutarnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske i u Brčko Distriktu nadležno tijelo koje funkcionalno djeluje kao državna institucija (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), po donošenju rješenja iz članka 20. stavak (4) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), dužni su bez odlaganja dostaviti podatke o poništenim osobnim iskaznicama radi objave na web stranici Agencije. (2) Na temelju pravomoćnog rješenja iz stavka (1) ovog članka djelatnik nadležnog tijela dužan je promijeniti status osobne iskaznice u status izgubljena ili ukradena. Promjenom statusa osobne iskaznice u izgubljena ili ukradena podaci postaju vidljivi na web stranici Agencije. Podaci iz stavka (1) ovog članka, koji se dostavljaju, odnose se na serijski broj poništene osobne iskaznice i nadležno tijelo koje je tu osobnu iskaznicu izdalo, odnosno poništio. (3) Podaci se Agenciji dostavljaju trenutno, elektroničkim putem, prema tehničkim rješenjima koje osigurava Agencija. Članak 3. (Objava podataka) (1) Agencija će odmah po prijamu podataka iz članka 2. ovog Naputka na svojoj web stranici izvršiti objavu dostavljenih podataka. (2) Serijski broj osobne iskaznice koja je u zakonom propisanom postupku poništena ne može se više koristiti. (3) Podaci iz stavka (1) ovog članka dostupni su na web stranici Agencije do roka važenja osobne iskaznice koja je poništena. Članak 4. (Prestanak primjene dosadašnjih propisa) Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje primjena Naputka broj 01/1-288/03 od 19.05.2003. godine donesenog od strane Ministarstva civilnih poslova BiH u dijelu koji se odnosi

na postupak objave podataka o izgubljenim i ukradenim osobnim iskaznicama. Članak 5. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih iskaznica sa elektroničkim memorijskim elementom. Direktor Broj 15-01/02-2-92/13 Mr. Siniša Macan, v. r. 23. siječnja 2013. godine На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08) и члана 20. став (2) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О ОБЈАВИ СЕРИЈСКИХ БРОЈЕВА ИЗГУБЉЕНИХ И УКРАДЕНИХ ЛИЧНИХ КАРАТА ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА ВЕБ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописује се начин достављања података и објаве серијских бројева изгубљених и украдених личних карата држављана Босне и Херцеговине на веб страници Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција). Члан 2. (Надлежни органи и начин достављања података) (1) Кантонална министарства унутрашњих послова у Федерацији Босне и Херцеговине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске и у Брчко Дистрикту надлежни орган који функционално дјелује као државна институција (у даљем тексту: надлежни орган), по доношењу рјешења из члана 20. став (4) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), дужни су без одлагања доставити податке о поништеним личним картама ради објаве на веб страници Агенције. (2) На основу правоснажног рјешења из става (1) овог члана службеник надлежног органа дужан је промијенити статус личне карте у статус изгубљена или украдена. Промјеном статуса личне карте у изгубљена или украдена подаци постају видљиви на веб страници Агенције. Подаци из става (1) овог члана, који се достављају, односе се на серијски број поништене личне карте и надлежни орган који је ту личну карту издао, односно поништио. (3) Подаци се Агенцији достављају тренутно, електронским путем, према техничким рјешењима које обезбјеђује Агенција.

NAPUTAK

УПУТСТВО

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 47

Члан 3. (Објава података) (1) Агенција ће одмах по пријему података из члана 2. овог Упутства на својој веб страници извршити објаву достављених података. (2) Серијски број личне карте која је у законом прописаном поступку поништена не може се више користити. (3) Подаци из става (1) овог члана доступни су на веб страници Агенције до рока важења личне карте која је поништена. Члан 4. (Престанак примјене досадашњих прописа) Ступањем на снагу овог Упутства престаје примјена Упутства број 01/1-288/03 од 19.05.2003. године донесеног од стране Министарства цивилних послова БиХ у дијелу који се односи на поступак објаве података о изгубљеним и украденим личним картама. Члан 5. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од дана доношења Одлуке о почетку издавања личних карата са електронским меморијским елементом. Број 15-01/02-2-92/13 23. јануара 2013. године Директор Мр Синиша Мацан, с. р.

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 23. stav (2) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE O LIČNIM KARTAMA ELEKTRONSKIM PUTEM Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se način podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama elektronskim putem preko portala nadležnih organa iz člana 7. Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon). Član 2. (Podnošenje zahtjeva) (1) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se elektronskim putem, korištenjem lične karte sa kvalificiranom potvrdom. Zahtjev se potpisuje unošenjem identifikacionog broja koji stranka koristi za digitalno predstavljanje. (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana je urađen u elektronskoj formi i nalazi se na web stranici nadležnih organa. (3) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama upućen elektronskim putem

147

treba sadržavati svrhu izdavanja, način izdavanja i dostavljanja uvjerenja. Član 3. (Način podnošenja zahtjeva) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se putem web stranice nadležnog organa po mjestu prebivališta stranke ili boravišta raseljene osobe. Član 4. (Postupanje po zahtjevu) (1) Nakon podnošenja zahtjeva, nadležni organ isti obrađuje i nakon što dobije potvrdu od nadležnog ovjerioca Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH - da je zahtjev podnesen korištenjem lične karte sa kvalificiranom potvrdom, pristupa podacima iz evidencije o ličnim kartama. (2) Podnosiocu zahtjeva izdat će se Uvjerenje o činjenicama iz evidencija o ličnim kartama na obrascu LK/OI - 5 koji je propisan Pravilnikom o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evdencija o zahtjevima. (3) Uvjerenje iz stava (2) ovog člana može se izdati kao elektronski ili pisani dokument, kako to stranka navede u zahtjevu. Član 5. (Vrsta podataka i evidencija) (1) Podnosiocu zahtjeva mogu se isključivo izdati uvjerenja koja sadržavaju podatke iz člana 22. Zakona. (2) Evidenciju primljenih zahtjeva i izdatih uvjerenja vode nadležni organi u skladu sa odredbama o kancelarijskom poslovanju. Član 6. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-93/13 23. januara 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, s. r.

UPUTSTVO

Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 23. stavak (2) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE O OSOBNIM ISKAZNICAMA ELEKTRONIČKIM PUTEM Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuje se način podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o osobnim iskaznicama elektroničkim putem preko portala nadležnih tijela iz članka 7. Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

NAPUTAK

Broj 8 - Strana 48

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Članak 2. (Podnošenje zahtjeva) (1) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se elektroničkim putem, korištenjem osobne iskaznice sa kvalificiranom potvrdom. Zahtjev se potpisuje unosom identifikacijskog broja koji stranka koristi za digitalno predstavljanje. (2) Zahtjev iz stavka (1) ovog članka je urađen u elektroničkoj formi i nalazi se na web stranici nadležnih tijela. (3) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o osobnim iskaznicama upućen elektroničkim putem treba sadržavati svrhu izdavanja, način izdavanja i dostavljanja uvjerenja. Članak 3. (Način podnošenja zahtjeva) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se putem web stranice nadležnog tijela po mjestu prebivališta stranke ili boravišta raseljene osobe. Članak 4. (Postupanje po zahtjevu) (1) Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo isti obrađuje i nakon što dobije potvrdu od nadležnog ovjeritelja Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH - da je zahtjev podnesen korištenjem osobne iskaznice sa kvalificiranom potvrdom, pristupa podacima iz evidencije o osobnim iskaznicama. (2) Podnositelju zahtjeva izdat će se Uvjerenje o činjenicama iz evidencija o osobnim iskaznicama na obrascu LK/OI 5 koji je propisan Pravilnikom o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice, postupku izdavanja i zamjene osobne iskaznice i načinu vođenja evdencija o zahtjevima. (3) Uvjerenje iz stavka (2) ovog članka može se izdati kao elektronički ili pisani dokument, kako to stranka navede u zahtjevu. Članak 5. (Vrsta podataka i evidencija) (1) Podnositelju zahtjeva mogu se isključivo izdati uvjerenja koja sadržavaju podatke iz članka 22. Zakona. (2) Evidenciju primljenih zahtjeva i izdatih uvjerenja vode nadležna tijela sukladno odredbama o uredskom poslovanju. Članak 6. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih iskaznica sa elektroničkim memorijskim elementom. Broј 15-01/02-2-93/13 23. siječnja 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, v. r.

На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 23. став (2) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси

О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ЧИЊЕНИЦАМА ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЛИЧНИМ КАРТАМА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописује се начин подношења захтјева за издавање увјерења о чињеницама из службене евиденције о личним картама електронским путем преко портала надлежних органа из члана 7. Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон). Члан 2. (Подношење захтјева) (1) Захтјев за издавање увјерења о чињеницама из евиденција подноси се електронским путем, коришћењем личне карте са квалификованом потврдом. Захтјев се потписује уношењем идентификационог броја који странка користи за дигитално представљање. (2) Захтјев из става (1) овог члана је урађен у електронској форми и налази се на веб страници надлежних органа. (3) Захтјев за издавање увјерења о чињеницама из службене евиденције о личним картама упућен електронским путем треба садржавати сврху издавања, начин издавања и достављања увјерења. Члан 3. (Начин подношења захтјева) Захтјев за издавање увјерења о чињеницама из евиденција подноси се путем веб странице надлежног органа по мјесту пребивалишта странке или боравишта расељене особе. Члан 4. (Поступање по захтјеву) (1) Након подношења захтјева, надлежни орган исти обрађује и након што добије потврду од надлежног овјериоца - Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ - да је захтјев поднесен коришћењем личне карте са квалификованом потврдом, приступа подацима из евиденције о личним картама. (2) Подносиоцу захтјева издаће се Увјерење о чињеницама из евиденција о личним картама на обрасцу ЛК/ОИ - 5 који је прописан Правилником о обрасцу захтјева за издавање и замјену личне карте, поступку издавања и замјене личне карте и начину вођења евденција о захтјевима. (3) Увјерење из става (2) овог члана може се издати као електронски или писани документ, како то странка наведе у захтјеву. Члан 5. (Врста података и евиденција) (1) Подносиоцу захтјева могу се искључиво издати увјерења која садржавају податке из члана 22. Закона. (2) Евиденцију примљених захтјева и издатих увјерења воде надлежни органи у складу са одредбама о канцеларијском пословању. Члан 6. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од дана доношења Одлуке о почетку

УПУТСТВО

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 49

издавања личних карата са електронским меморијским елементом. Број 15-01/02-2-93/13 23. јануара 2013. године Директор Мр Синиша Мацан, с. р.

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 8 stav 1. tačka b. i člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 40. stav (2) tačka b) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NABAVCI I SKLADIŠTENJU LIČNIH DOKUMENATA Član 1. (Nadležnost za nabavku i skladištenje ličnih dokumenata) (1) Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, shodno članu 8. stav (1), tačka b) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, je nadležna da vrši transport identifikacionih dokumenata za potrebe nadležnih organa Bosne i Hercegovine. (2) Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), uspostavljen je Centar za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata (u daljem tekstu: Centar) koji vrši poslove skladištenja, personalizacije i transporta svih dokumenata za koje je zadužena Agencija. Član 2. (Distribucija repromaterijala za izradu ličnih dokumenata) (1) Distribuciju repromaterijala za izradu ličnih dokumenata može da vrši samo dobavljač (isporučilac, prodavac) i to tokom isporuke repromaterijala za izradu ličnih dokumenata do ugovorenog mjesta isporuke. (2) Isporuke se vrše u objekat Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. (3) Prodavac snosi sve troškove i rizike u vezi sa dopremanjem robe do ugovorenog mjesta isporuke, uključujući i sve dažbine (carine, poreze i druge dažbine) za uvoz u odredišnu zemlju. Član 3. (Način skladištenja repromaterijala za izradu ličnih dokumenata) (1) Skladištenje repromaterijala za izradu ličnih dokumenata vrši se u skladišnom prostoru Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. (2) Skladišni prostor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, iz stava (1) ovog člana, mora: a) biti osiguran tehničkim i fizičkim osiguranjem, b) ispunjavati tehničke uslove potrebne za skladištenje repromaterijala za izradu ličnih dokumenata.

148

UPUTSTVO

Član 4. (Distribucija djelimično personalizovanog repromaterijala za izradu ličnih dokumenata) (1) Distribuciju djelimično personalizovanog repromaterijala za izradu ličnih dokumenata vrši dobavljač do ugovorenog mjesta isporuke. (2) Isporuke se vrše svakodnevno do objekta dobavljača. (3) Dobavljač snosi sve troškove i rizike u vezi sa dopremanjem djelimično personalizovanog repromaterijala za izradu ličnih dokumenata do ugovorenog mjesta isporuke. Član 5. (Distribucija djelimično personalizovanih obrazaca ličnih dokumenata) (1) Distribuciju djelimično personalizovanih obrazaca ličnih dokumenata vrši samodobavljač (isporučilac, prodavac) i to tokom isporuke djelimično personalizovanih obrazaca ličnih dokumenata do ugovorenog mjesta isporuke. (2) Isporuke se vrše svakodnevno do objekta Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. (3) Dobavljač snosi sve troškove i rizike u vezi sa dopremanjem djelimično personalizovanih obrazaca ličnih dokumenata do ugovorenog mjesta isporuke. Član 6. (Način skladištenja djelimično personalizovanih obrazaca ličnih dokumenata) (1) Skladištenja djelimično personalizovanih obrazaca ličnih dokumenata se vrši u trezoru Centra u Banjoj Luci. (2) Skladišni prostor iz stava (1) ovog člana, mora: a) biti osiguran tehničkim i fizičkim osiguranjem, b) ispunjavati tehničke uslove potrebne za skladištenje djelimično personalizovanih obrazaca ličnih dokumenata. Član 7. (Skladištenje škartiranih personalizovanih ličnih dokumenata) Skladištenje škartiranih personalizovanih ličnih dokumenata vrši se u skladu sa procedurom propisanom Pravilnikom o funkcionisanju Centra za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata. Član 8. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-94/13 23. januara 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, s. r.

Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 8 stavak 1. točka b. i članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 40. stavak (2) točka b) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi

Broj 8 - Strana 50

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

O NABAVI I SKLADIŠTENJU OSOBNIH ISPRAVA Članak 1. (Nadležnost za nabavu i skladištenje osobnih isprava) (1) Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, sukladno članku 8. stavak (1), točka b) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, je nadležna da vrši prijevoz identifikacijskih isprava za potrebe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine. (2) Na temelju članka 5. stavak 3. Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), uspostavljen je Centar za skladištenje, personalizaciju i prijevoz osobnih isprava (u daljnjem tekstu: Centar) koji vrši poslove skladištenja, personalizacije i prijevoza svih isprava za koje je zadužena Agencija. Članak 2. (Distribucija repromaterijala za izradu osobnih isprava) (1) Distribuciju repromaterijala za izradu osobnih isprava može da vrši samo dobavljač (isporučitelj, prodavatelj) i to tijekom isporuke repromaterijala za izradu osobnih isprava do ugovorenog mjesta isporuke. (2) Isporuke se vrše u objekat Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. (3) Prodavatelj snosi sve troškove i rizike u svezi s dopremanjem robe do ugovorenog mjesta isporuke, uključujući i sve dažbine (carine, poreze i druge dažbine) za uvoz u odredišnu zemlju. Članak 3. (Način skladištenja repromaterijala za izradu osobnih isprava) (1) Skladištenje repromaterijala za izradu osobnih isprava vrši se u skladišnom prostoru Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. (2) Skladišni prostor Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, iz stavka (1) ovog članka, mora: a) biti osiguran tehničkim i fizičkim osiguranjem, b) ispunjavati tehničke uvjete potrebne za skladištenje repromaterijala za izradu osobnih isprava. Članak 4. (Distribucija djelomično personaliziranog repromaterijala za izradu osobnih isprava) (1) Distribuciju djelomično personaliziranog repromaterijala za izradu osobnih isprava vrši dobavljač do ugovorenog mjesta isporuke. (2) Isporuke se vrše svakodnevno do objekta dobavljača. (3) Dobavljač snosi sve troškove i rizike u svezi s dopremanjem djelomično personaliziranog repromaterijala za izradu osobnih isprava do ugovorenog mjesta isporuke. Članak 5. (Distribucija djelomično personaliziranih obrazaca osobnih isprava) (1) Distribuciju djelomično personaliziranih obrazaca osobnih isprava vrši samo dobavljač (isporučitelj, prodavatelj) i to tijekom isporuke djelimočno personaliziranih obrazaca osobnih isprava do ugovorenog mjesta isporuke. (2) Isporuke se vrše svakodnevno do objekta Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

NAPUTAK

(3)

Dobavljač snosi sve troškove i rizike u svezi s dopremanjem djelomično personaliziranih obrazaca osobnih isprava do ugovorenog mjesta isporuke. Članak 6. (Način skladištenja djelomično personaliziranih obrazaca osobnih isprava) (1) Skladištenja djelomično personaliziranih obrazaca osobnih isprava se vrši u trezoru Centra u Banjaluci. (2) Skladišni prostor iz stavka (1) ovog članka, mora: a) biti osiguran tehničkim i fizičkim osiguranjem, b) ispunjavati tehničke uvjete potrebne za skladištenje djelomično personaliziranih obrazaca osobnih isprava. Članak 7. (Skladištenje škartiranih personaliziranih osobnih isprava) Skladištenje škartiranih personaliziranih osobnih isprava vrši se sukladno proceduri propisanoj Pravilnikom o funkcioniranju Centra za skladištenje, personalizaciju i prijevoz osobnih isprava. Članak 8. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih isprava sa elektroničkim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-94/13 23. siječnja 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, v. r.

На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 8 став 1. тачка б. и члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 40. став (2) тачка б) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О НАБАВЦИ И СКЛАДИШТЕЊУ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА Члан 1. (Надлежност за набавку и складиштење личних докумената) Агенција за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, сходно члану 8. став (1), тачка б) Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, је надлежна да врши транспорт идентификационих докумената за потребе надлежних органа Босне и Херцеговине. На основу члана 5. став 3. Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), успостављен је Центар за складиштење, персонализацију и транспорт личних докумената (у даљем тексту: Центар) који врши послове складиштења, персонализације и транспорта свих докумената за које је задужена Агенција.

УПУТСТВО

(1)

(2)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH b)

Broj 8 - Strana 51

Члан 2. (Дистрибуција репроматеријала за израду личних докумената) (1) Дистрибуцију репроматеријала за израду личних докумената може да врши само добављач (испоручилац, продавац) и то током испоруке репроматеријала за израду личних докумената до уговореног мјеста испоруке. (2) Испоруке се врше у објекат Агенције за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине. (3) Продавац сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем робе до уговореног мјеста испоруке, укључујући и све дажбине (царине, порезе и друге дажбине) за увоз у одредишну земљу. Члан 3. (Начин складиштења репроматеријала за израду личних докумената) (1) Складиштење репроматеријала за израду личних докумената врши се у складишном простору Агенције за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине. (2) Складишни простор Агенције за идентификационa документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, из става (1) овог члана, мора: а) бити обезбијеђен техничким и физичким обезбјеђењем, б) испуњавати техничке услове потребне за складиштење репроматеријала за израду личних докумената. Члан 4. (Дистрибуција дјелимично персонализованог репроматеријала за израду личних докумената) (1) Дистрибуцију дјелимично персонализованог репроматеријала за израду личних докумената врши добављач до уговореног мјеста испоруке. (2) Испоруке се врше свакодневно до објекта добављача. (3) Добављач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем дјелимично персонализованог репроматеријала за израду личних докумената до уговореног мјеста испоруке. Члан 5. (Дистрибуција дјелимично персонализованих образаца личних докумената) (1) Дистрибуцију дјелимично персонализованих образаца личних докумената врши само добављач (испоручилац, продавац) и то током испоруке дјелимично персонализованих образаца личних докумената до уговореног мјеста испоруке. (2) Испоруке се врше свакодневно до објекта Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине. (3) Добављач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем дјелимично персонализованих образаца личних докумената до уговореног мјеста испоруке. Члан 6. (Начин складиштења дјелимично персонализованих образаца личних докумената) (1) Складиштења дјелимично персонализованих образаца личних докумената се врши у трезору Центра у Бањалуци. (2) Складишни простор из става (1) овог члана, мора: a) бити обезбијеђен техничким и физичким обезбјеђењем,

испуњавати техничке услове потребне за складиштење дјелимично персонализованих образаца личних докумената. Члан 7. (Складиштење шкартираних персонализованих личних докумената) Складиштење шкартираних персонализованих личних докумената врши се у складу са процедуром прописаном Правилником о функционисању Центра за складиштење, персонализацију и транспорт личних докумената. Члан 8. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од дана доношења Одлуке о почетку издавања личних карата са електронским меморијским елементом. Број 15-01/02-2-94/13 23. јануара 2013. године Директор Мр Синиша Мацан, с. р.

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i člana 19. stav (2) tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 40. stav (3) tačka c) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O POSTUPCIMA ELEKTRONSKE PROVJERE PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU OD GRAĐANA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA LIČNU KARTU POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuju se postupci elektronske provjere podataka iz evidencija koje vode nadležni organi, postupak provjere biometrijskih podataka, rok za provjeru podataka te obaveze dostavljanja podataka nadležnih organa o ovlaštenim licima koja vrše provjere podataka. Član 2. (Dužnost podnosioca zahtjeva) Podnosilac zahtjeva za izdavanje lične karte dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte dati tačne i istinite podatke određene članom 6. stav (1) i (2) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o ličnoj karti). POGLAVLJE II - PROVJERA PODATAKA Član 3. (Podaci koji se prikupljaju) (1) Prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu evidentiraju se sljedeći podaci ako su primjenjivi: a) jedinstveni matični broj (u daljem tekstu: JMB); b) ime; c) prezime; d) djevojačko prezime; e) ime jednog roditelja; f) prezime roditelja;

149

UPUTSTVO

Broj 8 - Strana 52 g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee)

SLUŽBENI GLASNIK BiH (5)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

(2)

(3)

(1) (2)

(3)

(4)

spol; datum rođenja; mjesto rođenja; prebivalište ili boravište; općina rođenja; zemlja rođenja; entitet; kanton; državljanstvo, entitetsko državljanstvo; promjena imena; promjena JMB-a; promjena spola; podaci o potpunom usvojenju; status lica; status JMB-a; fotografija; svojeručni potpis; datum izdavanja lične karte; datum prestanka važenja lične karte; broj lične karte; podaci o organu koji je izdao ličnu kartu; podaci o izgubljenoj ličnoj karti; podaci o zabrani korištenja lične karte; podaci o otiscima prstiju; podaci o upisu podataka o licu koje je izvršilo upis podataka u matične knjige rođenih (u daljem tekstu: MKR) i matične knjige državljana (u daljem tekstu: MKD); ff) podaci o licu koje je izvršilo provjeru podataka u MKR i MKD. Podatke iz stava (1) od tačke a) do tačke dd) ovog člana prikupljaju i dostavljaju nadležni organi za izdavanje lične karte u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09). Podatke iz stava (1) tačka ee) i tačka ff) ovog člana dostavljaju nadležni organi u skladu sa propisima o matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini. Član 4. (Provjera podataka) Na osnovu podataka iz zahtjeva za izdavanje lične karte nadležni organ vrši provjeru podataka kod nadležnog organa za vođenje matičnih knjiga. Provjera podataka u MKR vrši se za podatke o JMB, imenu, prezimenu, mjestu rođenja, godini upisa, stranici upisa, rednom broju upisa, broju izvoda, imenu roditelja ili staratelja, vrsti upisa, promjeni ličnog imena i pravnom osnovu upisa. Provjera podataka u MKD vrši se za podatke o JMB, imenu, prezimenu, mjestu rođenja, godini upisa, stranici upisa, rednom broju upisa, broju izvoda, imenu roditelja ili staratelja, državljanstvu i pravnom osnovu upisa. Kada se u ličnu kartu treba unijeti podatak o entiteskom državljanstvu neophodno je izvršiti provjeru tog podatka u matičnim knjigama državljana koje se vode kod nadležnih organa u entitetima. Nadležni organ dostavlja podatke iz člana 3. stav (1) tačka ee) i tačka ff) ovog Uputstva, shodno Pravilniku o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka, u evidencije uspostavljene shodno Zakonu o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o Agenciji), čime one postaju dostupne nadležnim organima za izdavanje ličnih karata. Podaci se dostavljaju za svaki zahtjev za izdavanje lične karte.

Prilikom dostavljanja podataka iz prethodnog stava nadležni organ dostavlja podatke o JMB i imenu i prezimenu ovlaštenog službenika koji je izvršio provjere u matičnim knjigama. (6) Prilikom provjere podataka nadležni organi su dužni da primjenjuju propise o načinu postupanja službenika nadležnih organa prilikom unosa i ažuriranja ličnih podataka u centralnu evidenciju. Član 5. (Način dostave i provjere podataka) (1) Podaci definirani članom 3. stav (1) od tačke a) do tačke dd) ovog Uputstva se dostavljaju putem aplikacije koja se nalazi na serverima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), a shodno Zakonu o Agenciji i članu 4. stav (1) tačka b) Pravilnika o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09). (2) Podaci iz evidencija MKR i MKD, a vezano za tačke ee) i ff) ovog Uputstva, mogu se dostavljati putem web servisa ili aplikacije koja se nalazi na serverima Agencije, shodno Zakonu o Agenciji i članu 4. stav (1) tačka b) Pravilnika o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka. Član 6. (Dostava i provjera podataka iz MKR i MKD putem aplikacije Agencije) (1) Dostava podataka putem aplikacije Agencije iz MKR i MKD se vrši ako ne postoje uspostavljene digitalno potpisane evidencije MKR i MKD kod nadležnih organa za vođenje matičnih knjiga. (2) Dostava podataka putem aplikacije Agencije iz MKR i MKD se vrši i u slučajevima kada se putem web servisa ne izvrši korektna provjera podataka te je potrebno izvršiti uvid u evidencije MKR i MKD. (3) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte državljanin Bosne i Hercegovine navodi organ kod kojeg se vode evidencije MKR i MKD, a nadležni organ za izdavanje lične karte postupa dalje na slijedeći način vezano za podatke iz MKR i MKD: a) Elektronskim putem dostavlja podatke prema nadležnom organu kod kojeg se vode evidencije MKR i MKD; b) Nadležni organ kod kojeg se vode evidencije MKR i MKD vrši provjere podataka u svojim evidencijama neposrednim uvidom u evidencije; c) Nakon izvršenog uvida dostavljaju se podaci iz MKR i MKD, a u vezi člana 4. stav (2) i (3) ovog Uputstva, u evidencije uspostavljene shodno Zakonu o Agenciji, čime podaci iz MKR i MKD postaju dostupni nadležnim organima za izdavanje ličnih karata; d) Nadležni organ za izdavanje ličnih karata nakon dostavljenih podataka postupa dalje shodno propisima. (4) Nadležni organi su dužni da postupaju shodno Pravilniku o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka prilikom određivanja administratora i ovlaštenih lica za dostavu podataka. Član 7. (Dostava i provjera podataka iz MKR i MKD putem web servisa) (1) Dostava podataka iz MKR i MKD se vrši putem web servisa ukoliko su uspostavljene digitalno potpisane evidencije MKR i MKD kod nadležnih organa za vođenje matičnih knjiga.

Ponedjeljak, 4. 2. 2013. (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 53

Nadležni organi koji vode matične knjige obavještavaju Agenciju da su stvoreni uslovi iz stava 1. ovog člana. Nakon toga Agencija i nadležni organ kod kojeg se nalazi digitalno potpisana evidencija matičnih knjiga sklapaju sporazum putem kojeg definiraju sve tehničke aspekte razmjene podataka, a shodno Zakonu o Agenciji i Pravilniku o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka. Član 8. (Provjera biometrijskih podataka) (1) Na osnovu podataka iz zahtjeva za izdavanje lične karte Agencija vrši provjeru biometrijskih podataka – podaci o otiscima prstiju i fotografije. (2) Podatke iz člana 3. stava (1) tačke dd) prikupljaju i dostavljaju nadležni organi za izdavanje lične karte u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija. (3) Agencija vrši provjeru biometrijskih podataka na način da provjeri otiske i fotografiju uzete u procesu akvizicije podnosioca zahtjeva sa postojećom bazom biometrijskih podataka, kako bi utvrdila stepen podudaranja biometrijskih podataka podnosioca zahtjeva sa biometrijskim podacima osoba evidentiranih u bazi biometrijskih podataka. (4) Ukoliko se utvrdi da je stepen podudaranja biometrijskih podataka podnosioca zahtjeva sa nekim od postojećih biometrijskih podataka u evidenciji iznad unaprijed definirane granice, informacija o tome se šalje nadležnom organu koji dalje postupa u skladu sa zakonom utvrđenim procedurama. POGLAVLJE III - ROK I PODACI O LICIMA KOJA VRŠE PROVJERU Član 9. (Rok za provjeru) Rok za dostavu podataka iz organa kod kojeg se nalaze evidencije iz MKR i MKD, a vezano za član 6. ovog Uputstva, je 3 (tri) dana od dana dobijanja zahtjeva za provjeru. Član 10. (Dostavа podataka o ovlaštenim licima koja vrše provjeru) (1) Nadležni organi dužni su Agenciji dostaviti podatke o ovlaštenim licima koja vrše provjere iz člana 5. ovog Uputstva. (2) Podaci o ovlaštenim licima iz stava 1. ovog člana se dostavljaju na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio Uputstva o načinu elektronske provjere podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 45/09). POGLAVLJE IV - ZAVRŠNE ODREDBE Član 11. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-95/13 23. januara 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, s. r.

glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O POSTUPCIMA ELEKTRONIČKE PROVJERE PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU OD GRAĐANA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSOBNU ISKAZNICU POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuju se postupci elektroničke provjere podataka iz evidencija koje vode nadležna tijela, postupak provjere biometrijskih podataka, rok za provjeru podataka te obveze dostavljanja podataka nadležnih tijela o ovlaštenim licima koja vrše provjere podataka. Članak 2. (Dužnost podnositelja zahtjeva) Podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice dati točne i istinite podatke određene člankom 6. stavak (1) i (2) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o osobnoj iskaznici). POGLAVLJE II - PROVJERA PODATAKA Članak 3. (Podaci koji se prikupljaju) (1) Prilikom podnošenja zahtjeva za osobnu iskaznicu evidentiraju se sljedeći podaci ako su primjenjivi: a) jedinstveni matični broj (u daljem tekstu: JMB); b) ime; c) prezime; d) djevojačko prezime; e) ime jednog roditelja; f) prezime roditelja; g) spol; h) nadnevak rođenja; i) mjesto rođenja; j) prebivalište ili boravište; k) općina rođenja; l) zemlja rođenja; m) entitet; n) kanton; o) državljanstvo, entitetsko državljanstvo; p) promjena imena; q) promjena JMB-a; r) promjena spola; s) podaci o potpunom usvojenju; t) status lica; u) status JMB-a; v) fotografija; w) vlastoručni potpis; x) nadnevak izdavanja osobne iskaznice; y) datum prestanka važenja osobne iskaznice; z) broj osobne iskaznice; aa) podaci o tijelu koje je izdalo osobnu iskaznicu; bb) podaci o izgubljenoj osobnoj iskaznici; cc) podaci o zabrani korištenja osobne iskaznice; dd) podaci o otiscima prstiju; ee) podaci o upisu podataka o licu koje je izvršilo upis podataka u matične knjige rođenih (u daljem tekstu: MKR) i matične knjige državljana (u daljem tekstu: MKD); ff) podaci o licu koje je izvršilo provjeru podataka u MKR i MKD.

NAPUTAK

Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i članka 19. stavak (2) točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 40. stavak (3) točka c) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni

Broj 8 - Strana 54 (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Podatke iz stavka (1) od točke a) do točke dd) ovog članka prikupljaju i dostavljaju nadležna tijela za izdavanje osobne iskaznice sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09). (3) Podatke iz stavka (1) točka ee) i točka ff) ovog članka dostavljaju nadležna tijela sukladno propisima o matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini. Članak 4. (Provjera podataka) (1) Na temelju podataka iz zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nadležno tijelo vrši provjeru podataka kod nadležnog tijela za vođenje matičnih knjiga. (2) Provjera podataka u MKR vrši se za podatke o JMB, imenu, prezimenu, mjestu rođenja, godini upisa, stranici upisa, rednom broju upisa, broju izvatka, imenu roditelja ili staratelja, vrsti upisa, promjeni osobnog imena i pravnom temelju upisa. (3) Provjera podataka u MKD vrši se za podatke o JMB, imenu, prezimenu, mjestu rođenja, godini upisa, stranici upisa, rednom broju upisa, broju izvatka, imenu roditelja ili staratelja, državljanstvu i pravnom temelju upisa. Kada se u osobnu iskaznicu treba unijeti podatak o entiteskom državljanstvu neophodno je izvršiti provjeru tog podatka u matičnim knjigama državljana koje se vode kod nadležnih tijela u entitetima. (4) Nadležno tijelo dostavlja podatke iz članka 3. stavak (1) točka ee) i točka ff) ovog Naputka, sukladno Pravilniku o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka, u evidencije uspostavljene sukladno Zakonu o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o Agenciji), čime one postaju dostupne nadležnim tijelima za izdavanje osobnih iskaznica. Podaci se dostavljaju za svaki zahtjev za izdavanje osobne iskaznice. (5) Prilikom dostavljanja podataka iz prethodnog stava nadležno tijelo dostavlja podatke o JMB i imenu i prezimenu ovlaštenog djelatnika koji je izvršio provjere u matičnim knjigama. (6) Prilikom provjere podataka nadležna tijela su dužna da primjenjuju propise o načinu postupanja djelatnika nadležnih tijela prilikom unosa i ažuriranja osobnih podataka u središnju evidenciju. Članak 5. (Način dostave i provjere podataka) (1) Podaci definirani člankom 3. stavak (1) od točke a) do točke dd) ovog Naputka se dostavljaju putem aplikacije koja se nalazi na serverima Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), a sukladno Zakonu o Agenciji i članku 4. stavak (1) točka b) Pravilnika o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09). (2) Podaci iz evidencija MKR i MKD, a vezano za točke ee) i ff) ovog Naputka, mogu se dostavljati putem web servisa ili aplikacije koja se nalazi na serverima Agencije, sukladno Zakonu o Agenciji i članku 4. stavak (1) točka b) Pravilnika o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka. Članak 6. (Dostava i provjera podataka iz MKR i MKD putem aplikacije Agencije) (1) Dostava podataka putem aplikacije Agencije iz MKR i MKD se vrši ako ne postoje uspostavljene digitalno

potpisane evidencije MKR i MKD kod nadležnih tijela za vođenje matičnih knjiga. (2) Dostava podataka putem aplikacije Agencije iz MKR i MKD se vrši i u slučajevima kada se putem web sevisa ne izvrši korektna provjera podataka te je potrebno izvršiti uvid u evidencije MKR i MKD. (3) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice državljanin Bosne i Hercegovine navodi tijelo kod kojeg se vode evidencije MKR i MKD, a nadležno tijelo za izdavanje osobne iskaznice postupa dalje na sljedeći način vezano za podatke iz MKR i MKD: a) Elektroničkim putem dostavlja podatke prema nadležnom tijelu kod kojeg se vode evidencije MKR i MKD; b) Nadležno tijelo kod kojeg se vode evidencije MKR i MKD vrši provjere podataka u svojim evidencijama neposrednim uvidom u evidencije; c) Nakon izvršenog uvida dostavljaju se podaci iz MKR i MKD, a u svezi članka 4. stavak (2) i (3) ovog Naputka, u evidencije uspostavljene sukladno Zakonu o Agenciji, čime podaci iz MKR i MKD postaju dostupni nadležnim tijelima za izdavanje osobnih iskaznica; d) Nadležno tijelo za izdavanje osobnih iskaznica nakon dostavljenih podataka postupa dalje sukladno propisima. (4) Nadležna tijela su dužna da postupaju sukladno Pravilniku o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka prilikom određivanja administratora i ovlaštenih lica za dostavu podataka. Članak 7. (Dostava i provjera podataka iz MKR i MKD putem web servisa) (1) Dostava podataka iz MKR i MKD se vrši putem web servisa ukoliko su uspostavljene digitalno potpisane evidencije MKR i MKD kod nadležnih tijela za vođenje matičnih knjiga. (2) Nadležna tijela koja vode matične knjige obavještavaju Agenciju da su stvoreni uvjeti iz stavka 1. ovog članka. Nakon toga Agencija i nadležno tijelo kod kojeg se nalazi digitalno potpisana evidencija matičnih knjiga sklapaju sporazum putem kojeg definiraju sve tehničke aspekte razmjene podataka, a sukladno Zakonu o Agenciji i Pravilniku o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka. Članak 8. (Provjera biometrijskih podataka) (1) Na temelju podataka iz zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice Agencija vrši provjeru biometrijskih podataka – podaci o otiscima prstiju i fotografije. (2) Podatke iz članka 3. stavak (1) točke dd) prikupljaju i dostavljaju nadležna tijela za izdavanje osobne iskaznice sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija. (3) Agencija vrši provjeru biometrijskih podataka na način da provjeri otiske i fotografiju uzete u procesu akvizicije podnositelja zahtjeva sa postojećom bazom biometrijskih podataka, kako bi utvrdila stupanj podudaranja biometrijskih podataka podnositelja zahtjeva sa biometrijskim podacima osoba evidentiranih u bazi biometrijskih podataka. (4) Ukoliko se utvrdi da je stupanj podudaranja biometrijskih podataka podnositelja zahtjeva sa nekim od postojećih biometrijskih podataka u evidenciji iznad unaprijed definirane granice, informacija o tome se šalje nadležnom

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 55

tijelu koje dalje postupa sukladno zakonom utvrđenim procedurama. POGLAVLJE III - ROK I PODACI O LICIMA KOJA VRŠE PROVJERU Članak 9. (Rok za provjeru) Rok za dostavu podataka iz tijela kod kojeg se nalaze evidencije iz MKR i MKD, a vezano za članak 6. ovog Naputka, je 3 (tri) dana od dana dobijanja zahtjeva za provjeru. Članak 10. (Dostavа podataka o ovlaštenim licima koja vrše provjeru) (1) Nadležna tijela dužna su Agenciji dostaviti podatke o ovlaštenim licima koja vrše provjere iz članka 5. ovog Naputka. (2) Podaci o ovlaštenim licima iz stavka 1. ovog članka se dostavljaju na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio Naputka o načinu elektroničke provjere podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 45/09). POGLAVLJE IV - ZAVRŠNE ODREDBE Članak 11. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih iskaznica sa elektroničkim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-95//13 23. siječnja 2013. godine Dirеktor Mr. Siniša Macan, v. r.

На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и члана 19. став (2) тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 40. став (3) тачка ц) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О ПОСТУПЦИМА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОВЈЕРЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ПРИКУПЉАЈУ ОД ГРАЂАНА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ЛИЧНУ КАРТУ ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописују се поступци електронске провјере података из евиденција које воде надлежни органи, поступак провјере биометријских података, рок за провјеру података те обавезе достављања података надлежних органа о овлашћеним лицима која врше провјере података. Члан 2. (Дужност подносиоца захтјева) Подносилац захтјева за издавање личне карте дужан је приликом подношења захтјева за издавање личне карте дати тачне и истините податке одређене чланом 6. став (1) и (2) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о личној карти).

УПУТСТВО

ПОГЛАВЉЕ II - ПРОВЈЕРА ПОДАТАКА Члан 3. (Подаци који се прикупљају) (1) Приликом подношења захтјева за личну карту евидентирају се слиједећи подаци ако су примјењиви: a) јединствени матични број (у даљем тексту: ЈМБ); b) име; c) презиме; d) дјевојачко презиме; e) име једног родитеља; f) презиме родитеља; g) пол; h) датум рођења; i) мјесто рођења; j) пребивалиште или боравиште; k) општина рођења; l) земља рођења; m) ентитет; n) кантон; o) држављанство, ентитетско држављанство; p) промјена имена; q) промјена ЈМБ-а; r) промјена пола; s) подаци о потпуном усвојењу; t) статус лица; u) статус ЈМБ-а; v) фотографија; w) својеручни потпис; x) датум издавања личне карте; y) датум престанка важења личне карте; z) број личне карте; aa) подаци о органу који је издао личну карту; bb) подаци о изгубљеној личној карти; cc) подаци о забрани коришћења личне карте; dd) подаци о отисцима прстију; ee) подаци о упису података о лицу које је извршило упис података у матичне књиге рођених (у даљем тексту: МКР) и матичне књиге држављана (у даљем тексту: МКД); ff) подаци о лицу које је извршило провјеру података у МКР и МКД. (2) Податке из става (1) од тачке а) до тачке дд) овог члана прикупљају и достављају надлежни органи за издавање личне карте у складу са одредбама Правилника о садржају и начину вођења евиденција ("Службени гласник БиХ", број 35/09). (3) Податке из става (1) тачка ее) и тачка фф) овог члана достављају надлежни органи у складу са прописима о матичним књигама у Босни и Херцеговини. Члан 4. (Провјера података) (1) На основу података из захтјева за издавање личне карте надлежни орган врши провјеру података код надлежног органа за вођење матичних књига. (2) Провјера података у МКР врши се за податке о ЈМБ, имену, презимену, мјесту рођења, години уписа, страници уписа, редном броју уписа, броју извода, имену родитеља или старатеља, врсти уписа, промјени личног имена и правном основу уписа. (3) Провјера података у МКД врши се за податке о ЈМБ, имену, презимену, мјесту рођења, години уписа, страници уписа, редном броју уписа, броју извода, имену родитеља или старатеља, држављанству и правном основу уписа. Када се у личну карту треба унијети податак о ентитеском држављанству

Broj 8 - Strana 56

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

неопходно је извршити провјеру тог податка у матичним књигама држављана које се воде код надлежних органа у ентитетима. (4) Надлежни орган доставља податке из члана 3. став (1) тачка ее) и тачка фф) овог Упутства, сходно Правилнику о начину приступа евиденцијама и размјени података, у евиденције успостављене сходно Закону о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о Агенцији), чиме оне постају доступне надлежним органима за издавање личних карата. Подаци се достављају за сваки захтјев за издавање личне карте. (5) Приликом достављања података из претходног става надлежни орган доставља податке о ЈМБ и имену и презимену овлашћеног службеника који је извршио провјере у матичним књигама. (6) Приликом провјере података надлежни органи су дужни да примјењују прописе о начину поступања службеника надлежних органа приликом уноса и ажурирања личних података у централну евиденцију. Члан 5. (Начин достављања и провјере података) (1) Подаци дефинисани чланом 3. став (1) од тачке а) до тачке дд) овог Упутства се достављају путем апликације која се налази на серверима Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), а сходно Закону о Агенцији и члану 4. став (1) тачка б) Правилника о начину приступа евиденцијама и размјени података ("Службени гласник БиХ", број 35/09). (2) Подаци из евиденција МКР и МКД, а везано за тачке ее) и фф) овог Упутства, могу се достављати путем веб сервиса или апликације која се налази на серверима Агенције, сходно Закону о Агенцији и члану 4. став (1) тачка б) Правилника о начину приступа евиденцијама и размјени података. Члан 6. (Достављање и провјера података из МКР и МКД путем апликације Агенције) (1) Достављање података путем апликације Агенције из МКР и МКД се врши ако не постоје успостављене дигитално потписане евиденције МКР и МКД код надлежних органа за вођење матичних књига. (2) Достављање података путем апликације Агенције из МКР и МКД се врши и у случајевима када се путем веб сервиса не изврши коректна провјера података те је потребно извршити увид у евиденције МКР и МКД. (3) Приликом подношења захтјева за издавање личне карте држављанин Босне и Херцеговине наводи орган код којег се воде евиденције МКР и МКД, а надлежни орган за издавање личне карте поступа даље на слиједећи начин везано за податке из МКР и МКД: a) Електронским путем доставља податке према надлежном органу код којег се воде евиденције МКР и МКД; b) Надлежни орган код којег се воде евиденције МКР и МКД врши провјере података у својим евиденцијама непосредним увидом у евиденције; c) Након извршеног увида достављају се подаци из МКР и МКД, а у вези члана 4. став (2) и (3) овог Упутства, у евиденције успостављене сходно Закону о Агенцији, чиме подаци из МКР и МКД

постају доступни надлежним органима за издавање личних карата; d) Надлежни орган за издавање личних карата након достављених података поступа даље сходно прописима. (4) Надлежни органи су дужни да поступају сходно Правилнику о начину приступа евиденцијама и размјени података приликом одређивања администратора и овлашћених лица за достављање података. Члан 7. (Достављање и провјера података из МКР и МКД путем веб сервиса) (1) Достављање података из МКР и МКД се врши путем веб сервиса уколико су успостављене дигитално потписане евиденције МКР и МКД код надлежних органа за вођење матичних књига. (2) Надлежни органи који воде матичне књиге обавјештавају Агенцију да су створени услови из става 1. овог члана. Након тога Агенција и надлежни орган код којег се налази дигитално потписана евиденција матичних књига склапају споразум путем којег дефинишу све техничке аспекте размјене података, а сходно Закону о Агенцији и Правилнику о начину приступа евиденцијама и размјени података. Члан 8. (Провјера биометријских података) (1) На основу података из захтјева за издавање личне карте Агенција врши провјеру биометријских података – подаци о отисцима прстију и фотографије. (2) Податке из члана 3. става (1) тачке дд) прикупљају и достављају надлежни органи за издавање личне карте у складу са одредбама Правилника о садржају и начину вођења евиденција. (3) Агенција врши провјеру биометријских података на начин да провјери отиске и фотографију узете у процесу аквизиције подносиоца захтјева са постојећом базом биометријских података, како би утврдила степен подударања биометријских података подносиоца захтјева са биометријским подацима особа евидентираних у бази биометријских података. (4) Уколико се утврди да је степен подударања биометријских података подносиоца захтјева са неким од постојећих биометријских података у евиденцији изнад унапријед дефинисане границе, информација о томе се шаље надлежном органу који даље поступа у складу са законом утврђеним процедурама. ПОГЛАВЉЕ III - РОК И ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ ПРОВЈЕРУ Члан 9. (Рок за провјеру) Рок за достављање података из органа код којег се налазе евиденције из МКР и МКД, а везано за члан 6. овог Упутства, је 3 (три) дана од дана добијања захтјева за провјеру. Члан 10. (Достављање података о овлаштеним лицима која врше провјеру) (1) Надлежни органи дужни су Агенцији доставити податке о овлашћеним лицима која врше провјере из члана 5. овог Упутства. (2) Подаци о овлашћеним лицима из става 1. овог члана се достављају на Обрасцу број 1. који је саставни дио

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH (6)

Broj 8 - Strana 57

Упутства о начину електронске провјере података ("Службени гласник БиХ", број 45/09). ПОГЛАВЉЕ IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од дана доношења Одлуке о почетку издавања личних карата са електронским меморијским елементом. Број 15-01/02-2-95/13 23. јануара 2013. године Директор Мр Синиша Мацан, с. р.

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 8. stav 1. tačka b) i člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 40. stav (2) tačka b) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O PRAVILIMA I PROCEDURAMA U VEZI SA TRANSPORTOM IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA DO NADLEŽNIH ORGANA Član 1. (Nadležnost za transport identifikacionih dokumenata) (1) Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), shodno članu 8. stav (1), tačka b) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, je nadležna da vrši transport identifikacionih dokumenata za potrebe nadležnih organa Bosne i Hercegovine. (2) Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), uspostavljen je Centar za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata (u daljem tekstu: Centar) koji vrši poslove skladištenja, personalizacije i transporta svih dokumenata za koje je zadužena Agencija. Član 2. (Definicije i pojmovi) (1) Nadležni organ za isporuku dokumenata je onaj nadležni organ u čije sjedište Agencija vrši transport dokumenata. (2) Nadležni organ za izdavanje dokumenata je niža organizaciona jedinica nadležnog organa za isporuku dokumenata. (3) C-paket je onaj paket koji se isporučuje na lokaciju nadležnog organa za izdavanje, a u njemu su upakovani lični dokumenti (lična karta, vozačka dozvola i sl.). (4) D-paket je onaj paket koji se isporučuje na lokaciju nadležnog organa za isporuku, a u njemu su upakovani Cpaketi. (5) Otpremna lista nadležnog organa za isporuku prati paket dokumenata (D-paket) (u daljem tekstu: D-otpremna lista).

150

UPUTSTVO

Otpremna lista nadležnog organa za izdavanje (u daljem tekstu: C-otpremna lista) prati paket dokumenata (Cpaket). Član 3. (Nadležni organi do kojih se vrši transport i slanje identifikacionih dokumenata) (1) Agencija vrši transport dokumenata u sjedište nadležnih organa i to: a) MUP Republike Srpske: 1) CJB Banja Luka, 2) CJB Doboj, 3) CJB Bijeljina, 4) CJB Istočno Sarajevo, 5) CJB Trebinje; b) MUP Unsko-sanskog kantona; c) MUP Posavskog kantona; d) MUP Tuzlanskog kantona; e) MUP Zeničko-dobojskog kantona; f) MUP Bosansko-podrinjskog kantona; g) MUP Srednjobosanskog kantona; h) MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona; i) MUP Zapadnohercegovačkog kantona; j) MUP Kantona Sarajevo; k) MUP Kantona 10; l) Javni registar Brčko distrikta. (2) Nadležni organi iz stava (1) ovog člana vrše transport paketa dokumenata (C-paket) do njima pripadajućih nižih organizacionih jednica. Član 4. (Raspored isporuke identifikacionih dokumenata do nadležnih organa) (1) Transport identifikacionih dokumenata na lokacije nadležnih organa vrši se jednom sedmično prema slijedećem rasporedu: a) Ponedjeljak: MUP Srednjobosanskog kantona, MUP Zeničko-dobojskog kantona, MUP Kantona Sarajevo, MUP Bosansko-podrinjskog kantona, MUP Republike Srpske - CJB Istočno Sarajevo; b) Utorak: MUP Kantona 10, MUP Zapadnohercegovačkog kantona, MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, MUP Republike Srpske - CJB Trebinje; c) Srijeda: MUP Republike Srpske - CJB Banja Luka; d) Četvrtak: MUP Tuzlanskog kantona, Javni registar Brčko distrikta, MUP Posavskog kantona, MUP Republike Srpske - CJB Doboj, MUP Republike Srpske - CJB Bijeljina, e) Petak: MUP Unsko-sanskog kantona. (2) Agencija će u zavisnosti od tehničkih mogućnosti i potreba, pored isporuke definirane prethodnim stavom, u toku jedne sedmice organizirati i jednu dodatnu isporuku identifikacionih dokumenata na lokacije nadležnih organa. (3) Agencija će MUP-u Republike Srpske dostavljati izvještaj o izvršenim isporukama dokumenata na lokacije Centara javnе sigurnosti. (4) Raspored isporuke od lokacije nadležnog organa za isporuku do lokacije nadležnog organa za izdavanja dokumenata određuje sam nadležni organ. Član 5. (Postupak primopredaje paketa dokumenata kod nadležnih organa) (1) Ovlašteni službenik na lokaciji nadležnog organa za isporuku i ovlašteni službenik Agencije na isporuci dokumenata provjeravaju sadržaj D-paketa, a prema Dotpremnoj listi, tako što upoređuju brojeve na C-paketima sa brojevima koji su navedeni na D-otpremnoj listi.

Broj 8 - Strana 58 (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Ovlašteni službenik na lokaciji nadležnog organa potpisuje D-otpremnu listu (dva primjerka) za svaku od vrste dokumenata da je primio, a ovlašteni službenik Agencije na isporuci dokumenata da je predao D-paket dokumenata, tako da: a) jedan primjerak D-otpremne liste ostaje na lokaciji nadležnog organa za isporuku, b) drugi primjerak D-otpremne liste nadležnog organa za isporuku vozač-referent na isporuci dokumenata vraća u Centar. (3) Ovlašteni službenik na lokaciji nadležnog organa za isporuku vrši očitavanje bar-koda na D-otpremnoj listi u aplikaciji za prijem paketa, čime je aplikativno potvrđeno da je D-paket isporučen na lokaciju nadležnog organa za isporuku. (4) Na lokaciji nadležnog organa za izdavanje ovlašteni službenik nadležnog organa za isporuku i ovlašteni službenik nadležnog organa za izdavanje vrše primopredaju C-paketa dokumenata tako što: a) provjeravaju da li se C-otpremna lista odnosi na odgovarajući C-paket dokumenata koji na sebi ima broj odgovarajuće otpremne liste; b) provjeravaju da li su samouništavajuće naljepnice na C-paketima neoštećene, c) provjeravaju da li je serijski broj samouništvajuće naljepnice na C-paketu isti kao serijski broj samouništavajuće naljepnice na C-otpremnoj listi koja se nalazi u C-paketu. (5) Ovlašteni službenik na lokaciji nadležnog organa za izdavanje potpisuje C-otpremnu listu (dva primjerka) za svaku od vrste dokumenata da je primio, a ovlašteni službenik na lokaciji nadležnog organa za isporuku da je predao C-paket dokumenata, tako da: a) primjerak C-otpremne liste sa samouništavajućom naljepnicom ostaje na lokaciji nadležnog organa za izdavanje, b) drugi primjerak C-otpremne liste ovlašteni službenik nadležanog organa za isporuku vraća u sjedište nadležnog organa. (6) Ovlašteni službenik nadležnog organa za izdavanje provjerava da li se sadržaj paketa slaže sa sadržajem navedenim na C-otpremnoj listi te vrši očitavanje barkoda na C-otpremnoj listi u aplikaciji za prijem paketa, čime je aplikativno potvrđeno da je C-paket isporučen na lokaciju nadležnog organa za izdavanje. (7) Za bilo koji uočeni nedostatak u postupku primopredaje dokumenata nadležni organ je obavezan da pismenim putem obavijesti Agenciju u roku od 48 sati. Član 6. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa elektronskim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-96/13 23. januara 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, s. r.

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O PRAVILIMA I PROCEDURAMA U SVEZI S PRIJEVOZOM IDENTIFIKACIJSKIH ISPRAVA DO NADLEŽNIH TIJELA Članak 1. (Nadležnost za prijevoz identifikacijskih isprava) (1) Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 8. stavak (1), točka b) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, je nadležna da vrši prijevoz identifikacijskih isprava za potrebe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine. (2) Na temelju članka 5. stavak 3. Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), uspostavljen je Centar za skladištenje, personalizaciju i prijevoz osobnih isprava (u daljnjem tekstu: Centar) koji vrši poslove skladištenja, personalizacije i prijevoza svih isprava za koje je zadužena Agencija. Članak 2. (Definicije i pojmovi) (1) Nadležno tijelo za isporuku isprava je ono nadležno tijelo u čije sjedište Agencija vrši prijevoz isprava. (2) Nadležno tijelo za izdavanje isprava je niža organizacijska jedinica nadležnog tijela za isporuku isprava. (3) C-paket je onaj paket koji se isporučuje na lokaciju nadležnog tijela za izdavanje, a u njemu su upakirane osobne isprave (osobna iskaznica, vozačka dozvola i sl.). (4) D-paket je onaj paket koji se isporučuje na lokaciju nadležnog tijela za isporuku, a u njemu su upakirani Cpaketi. (5) Otpremna lista nadležnog tijela za isporuku prati paket dokumenata (D-paket) (u daljem tekstu: D-Otpremna lista). (6) Otpremna lista nadležnog tijela za izdavanje (u daljnjem tekstu: C-otpremna lista) prati paket isprava (C-paket). Članak 3. (Nadležna tijela do kojih se vrši prijevoz i slanje identifikacijskih isprava) (1) Agencija vrši prijevoz isprava u sjedište nadležnih tijela i to: a) MUP Republike Srpske: 1) CJB Banja Luka, 2) CJB Doboj, 3) CJB Bijeljina, 4) CJB Istočno Sarajevo, 5) CJB Trebinje; b) MUP Unsko-sanskog kantona; c) MUP Posavskog kantona; d) MUP Tuzlanskog kantona; e) MUP Zeničko-dobojskog kantona; f) MUP Bosansko-podrinjskog kantona; g) MUP Srednjobosanskog kantona; h) MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona; i) MUP Zapadnohercegovačkog kantona; j) MUP Kantona Sarajevo; k) MUP Kantona 10; l) Javni registar Brčko distrikta.

NAPUTAK

Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 8. stavak 1. točka b) i članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 40. stavak (2) točka b) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i

Ponedjeljak, 4. 2. 2013. (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH (5)

Broj 8 - Strana 59

Nadležna tijela iz stavka (1) ovog članka vrše prijevoz paketa dokumenata (C-paket) do njima pripadajućih nižih organizacijskih jednica. Članak 4. (Raspored isporuke identifikacijskih isprava do nadležnih tijela) (1) Prijevoz identifikacijskih isprava na lokacije nadležnih tijela vrši se jednom tjedno prema slijedećem rasporedu: a) Ponedjeljak: MUP Srednjobosanskog kantona, MUP Zeničko-dobojskog kantona, MUP Kantona Sarajevo, MUP Bosansko-podrinjskog kantona, MUP Republike Srpske - CJB Istočno Sarajevo; b) Utorak: MUP Kantona 10, MUP Zapadnohercegovačkog kantona, MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, MUP Republike Srpske - CJB Trebinje; c) Srijeda: MUP Republike Srpske - CJB Banja Luka; d) Četvrtak: MUP Tuzlanskog kantona, Javni registar Brčko distrikta, MUP Posavskog kantona, MUP Republike Srpske - CJB Doboj, MUP Republike Srpske - CJB Bijeljina, e) Petak: MUP Unsko-sanskog kantona. (2) Agencija će u ovisnosti od tehničkih mogućnosti i potreba, pored isporuke definirane prethodnim stavkom, tijekom jednog tjedna organizirati i jednu dodatnu isporuku identifikacijskih isprava na lokacije nadležnih tijela. (3) Agencija će MUP-u Republike Srpske dostavljati izvješće o izvršenim isporukama isprava na lokacije Centara javnе sigurnosti. (4) Raspored isporuke od lokacije nadležnog tijela za isporuku do lokacije nadležnog tijela za izdavanja isprava određuje samo nadležno tijelo. Članak 5. (Postupak primopredaje paketa isprava kod nadležnih tijela) (1) Ovlašteni djelatnik na lokaciji nadležnog organa za isporuku i ovlašteni djelatnik Agencije na isporuci isprava provjeravaju sadržaj D-paketa, a prema D-otpremnoj listi, tako što uspoređuju brojeve na C-paketima sa brojevima koji su navedeni na D-otpremnoj listi. (2) Ovlašteni djelatnik na lokaciji nadležnog tijela potpisuje D-otpremnu listu (dva primjerka) za svaku od vrste isprava da je primio, a ovlašteni djelatnik Agencije na isporuci isprava da je predao D-paket isprava tako da: a) jedan primjerak D-otpremne liste ostaje na lokaciji nadležnog tijela za isporuku, b) drugi primjerak D-otpremne liste nadležnog tijela za isporuku vozač-referent na isporuci isprava vraća u Centar. (3) Ovlašteni djelatnik na lokaciji nadležnog tijela za isporuku vrši očitavanje bar-koda na D-otpremnoj listi u aplikaciji za prijam paketa, čime je aplikativno potvrđeno da je D-paket isporučen na lokaciju nadležnog tijela za isporuku. (4) Na lokaciji nadležnog tijela za izdavanje ovlašteni djelatnik nadležnog tijela za isporuku i ovlašteni djelatnik nadležnog tijela za izdavanje vrše primopredaju C-paketa isprava tako što: a) provjeravaju da li se C-otpremna lista odnosi na odgovarajući C-paket isprava koji na sebi ima broj odgovarajuće otpremne liste; b) provjeravaju da li su samouništavajuće naljepnice na C-paketima neoštećene, c) provjeravaju da li je serijski broj samouništvajuće naljepnice na C-paketu isti kao serijski broj samouništavajuće naljepnice na C-otpremnoj listi koja se nalazi u C-paketu.

Ovlašteni djelatnik na lokaciji nadležnog tijela za izdavanje potpisuje C-otpremnu listu (dva primjerka) za svaku od vrste isprava da je primio, a ovlašteni djelatnik na lokaciji nadležnog tijela za isporuku da je predao Cpaket isprava, tako da: a) primjerak C-otpremne liste sa samouništavajućom naljepnicom ostaje na lokaciji nadležnog tijela za izdavanje, b) drugi primjerak C-otpremne liste ovlašteni djelatnik nadležanog tijela za isporuku vraća u sjedište nadležnog tijela. (6) Ovlašteni djelatnik nadležnog tijela za izdavanje provjerava da li se sadržaj paketa slaže sa sadržajem navedenim na C-otpremnoj listi te vrši očitavanje barkoda na C-otpremnoj listi u aplikaciji za prijam paketa, čime je aplikativno potvrđeno da je C-paket isporučen na lokaciju nadležnog tijela za izdavanje. (7) Za bilo koji uočeni nedostatak u postupku primopredaje isprava nadležno tijelo je obvezno da pismenim putem obavijesti Agenciju u roku od 48 sati. Članak 6. (Stupanje na snagu) Ovај Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana donošenja Odluke o početku izdavanja osobnih iskaznica sa elektroničkim memorijskim elementom. Broj 15-01/02-2-96/13 23. siječnja 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, v. r.

На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 8. став 1. тачка б) и члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 40. став (2) тачка б) Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 и 18/12), директор Агенције за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О ПРАВИЛИМА И ПРОЦЕДУРАМА У ВЕЗИ СА ТРАНСПОРТОМ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА ДО НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА Члан 1. (Надлежност за транспорт идентификационих докумената) (1) Агенција за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), сходно члану 8. став (1), тачка б) Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, је надлежна да врши транспорт идентификационих докумената за потребе надлежних органа Босне и Херцеговине. (2) На основу члана 5. став 3. Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), успостављен је Центар за складиштење, персонализацију и транспорт личних докумената (у даљем тексту: Центар) који врши послове складиштења, персонализације и транспорта свих докумената за које је задужена Агенција.

УПУТСТВО

Broj 8 - Strana 60

SLUŽBENI GLASNIK BiH (2)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Члан 2. (Дефиниције и појмови) (1) Надлежни орган за испоруку докумената је онај надлежни орган у чије сједиште Агенција врши транспорт докумената. (2) Надлежни орган за издавање докумената је нижа организациона јединица надлежног органа за испоруку докумената. (3) Ц-пакет је онај пакет који се испоручује на локацију надлежног органа за издавање, а у њему су упакованa лична документа (лична карта, возачка дозвола и сл.). (4) Д-пакет је онај пакет који се испоручује на локацију надлежног органа за испоруку, а у њему су упаковани Ц-пакети. (5) Отпремна листа надлежног органа за испоруку прати пакет докумената (Д-пакет) (у даљем тексту: Дотпремна листа). (6) Отпремна листа надлежног органа за издавање (у даљем тексту: Ц-отпремна листа) прати пакет докумената (Ц-пакет). Члан 3. (Надлежни органи до којих се врши транспорт и слање идентификационих докумената) (1) Агенција врши транспорт докумената у сједиште надлежних органа и то: a) МУП Републике Српске: 1) ЦЈБ Бања Лука, 2) ЦЈБ Добој, 3) ЦЈБ Бијељина, 4) ЦЈБ Источно Сарајево, 5) ЦЈБ Требиње; b) МУП Унско-санског кантона; c) МУП Посавског кантона; d) МУП Тузланског кантона; e) МУП Зеничко-добојског кантона; f) МУП Босанско-подрињског кантона; g) МУП Средњобосанског кантона; h) МУП Херцеговачко-неретванског кантона; i) МУП Западнохерцеговачког кантона; j) МУП Кантона Сарајево; k) МУП Кантона 10; l) Јавни регистар Брчко дистрикта. (2) Надлежни органи из става (1) овог члана врше транспорт пакета докумената (Ц-пакет) до њима припадајућих нижих организационих једница. Члан 4. (Распоред испоруке идентификационих докумената до надлежних органа) (1) Транспорт идентификационих докумената на локације надлежних органа врши се једном недјељно према слиједећем распореду: a) Понедјељак: МУП Средњобосанског кантона, МУП Зеничко-добојског кантона, МУП Кантона Сарајево, МУП Босанско-подрињског кантона, МУП Републике Српске - ЦЈБ Источно Сарајево; b) Уторак: МУП Кантона 10, МУП Западнохерцеговачког кантона, МУП Херцеговaчко-неретванског кантона, МУП Републике Српске - ЦЈБ Требиње; c) Сриједа: МУП Републике Српске - ЦЈБ Бања Лука; d) Четвртак: МУП Тузланског кантона, Јавни регистар Брчко дистрикта, МУП Посавског кантона, МУП Републике Српске - ЦЈБ Добој, МУП Републике Српске - ЦЈБ Бијељина,

e) Петак: МУП Унско-санског кантона. Агенција ће у зависности од техничких могућности и потреба, поред испоруке дефиниране претходним ставом, у току једне недјеље организовати и једну додатну испоруку идентификационих докумената на локације надлежних органа. (3) Агенција ће МУП-у Републике Српске достављати извјештај о извршеним испорукама докумената на локације Центара јавне безбједности. (4) Распоред испоруке од локације надлежног органа за испоруку до локације надлежног органа за издавања докумената одређује сам надлежни орган. Члан 5. (Поступак примопредаје пакета докумената код надлежних органа) (1) Овлашћени службеник на локацији надлежног органа за испоруку и овлашћени службеник Агенције на испоруци докумената провјеравају садржај Д-пакета, а према Д-отпремној листи, тако што упоређују бројеве на Ц-пакетима са бројевима који су наведени на Дотпремној листи. (2) Овлашћени службеник на локацији надлежног органа потписује Д-отпремну листу (два примјерка) за сваку од врсте докумената да је примио, а овлашћени службеник Агенције на испоруци докумената да је предао Д-пакет докумената, тако да: a) један примјерак Д-отпремне листе остаје на локацији надлежног органа за испоруку, b) други примјерак Д-отпремне листе надлежног органа за испоруку возач-референт на испоруци докумената враћа у Центар. (3) Овлашћени службеник на локацији надлежног органа за испоруку врши очитавање бар-кода на Д-отпремној листи у апликацији за пријем пакета, чиме је апликативно потврђено да је Д-пакет испоручен на локацију надлежног органа за испоруку. (4) На локацији надлежног органа за издавање овлашћени службеник надлежног органа за испоруку и овлашћени службеник надлежног органа за издавање врше примопредају Ц-пакета докумената тако што: a) провјеравају да ли се Ц-отпремна листа односи на одговарајући Ц-пакет докумената који на себи има број одговарајуће отпремне листе; b) провјеравају да ли су самоуништавајуће наљепнице на Ц-пакетима неоштећене, c) провјеравају да ли је серијски број самоуништвајуће наљепнице на Ц-пакету исти као серијски број самоуништавајуће наљепнице на Цотпремној листи која се налази у Ц-пакету. (5) Овлашћени службеник на локацији надлежног органа за издавање потписује Ц-отпремну листу (два примјерка) за сваку од врсте докумената да је примио, а овлашћени службеник на локацији надлежног органа за испоруку да је предао Ц-пакет докумената, тако да: а) примјерак Ц-отпремне листе са самоуништавајућом наљепницом остаје на локацији надлежног органа за издавање, б) други примјерак Ц-отпремне листе овлашћени службеник надлежаног органа за испоруку враћа у сједиште надлежног органа. (6) Овлашћени службеник надлежног органа за издавање провјерава да ли се садржај пакета слаже са садржајем наведеним на Ц-отпремној листи те врши очитавање бар-кода на Ц-отпремној листи у апликацији за пријем

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 8 - Strana 61

пакета, чиме је апликативно потврђено да је Ц-пакет испоручен на локацију надлежног органа за издавање. (7) За било који уочени недостатак у поступку примопредаје докумената надлежни орган је обавезан да писменим путем обавијести Агенцију у року од 48 часова. Члан 6. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а

примјењиваће се од дана доношења Одлуке о почетку издавања личних карата са електронским меморијским елементом. Број 15-01/02-2-96/13 23. јануара 2013. године Директор Мр Синиша Мацан, с. р.

Broj 8 - Strana 62

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SADRŽAJ

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 134 Odluka o učešću jedinice vojne policije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) Odluka o sudjelovanju postrojbe vojne policije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) Одлука о учешћу јединице војне полиције Oружаних снага Босне и Херцеговине у операцији Снаге међународне безбједносне помоћи (ИСАФ) у Исламској Републици Авганистан (српски језик) VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 135 Odluka o izmjeni Оdluke o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine sa organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade (hrvatski jezik) Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са организацијом Уједињених народа за образовање, науку и културу (УНЕСКО) и висини новчане накнаде (српски језик) 136 Odluka o odobravanju "Projekta izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2012.-2016. godine (bosanski jezik) Odluka o odobravanju "Projekta izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu Državne agencije za istrage i zaštitu" koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2012.-2016. godine (hrvatski jezik) Одлука о одобравању "Пројекта изградње базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку Државне агенције за истраге и заштиту" који ће се уврстити у Програм вишегодишњих капиталних улагања за период 2012.-2016. године (српски језик)

137

1

2

3 138

4

4

139

4

140 5

5

141 6

Odluka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu i praćenje provođenja Akcionog plana za izvršenje generalnih mjera po presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o osnivanju Interresorne radne skupine za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana za izvršenje općih mjera prema presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о формирању Интерресорне радне групе за израду и праћење спровођења Акционог плана за извршење генералних мјера по пресуди Европског суда за људска права у предмету Хаџић и Суљић против Босне и Херцеговине (српски језик) Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Komisije za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о измјенама Одлуке о именовању чланова Комисије за плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине (српски језик) Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Komisije za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о измјени Одлуке о формирању Комисије за плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине (српски језик) Odluka o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za odobrenje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike (bosanski jezik) Odluka o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za odobrenje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike (hrvatski jezik) Одлука о утврђивању оправданих разлога хуманитарне природе за одобрење привременог боравка држављанима Сиријске Арапске Републике (српски језик) Rješenje o razrješenju pravobranioca Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Rješenje o razrješenju pravobranitelja Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Рјешење о разрјешењу правобраниоца Босне н Херцеговине (српски језик)

6

7

8

10 10

10 10 11 11

11

14

16 18 18 18

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH 146

Broj 8 - Strana 63

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 142 Spisak medicinskih sredstava koja se ukidaju ili poništavaju iz Registra medicinskih sredstava (bosanski jezik) 19 Popis medicinskih sredstava koja se ukidaju ili poništavaju iz Registra medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 19 Списак медицинских средстава која се укидају или поништавају из Регистра медицинских 20 средстава (српски језик) AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 143 Uputstvo o načinu razmjene podataka između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i 20 Hercegovine i nadležnih organa (bosanski jezik) Naputak o načinu razmjene podataka između Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i nadležnih tijela (hrvatski jezik) 20 Упутство о начину размјене података између Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине и надлежних органа (српски језик) 21 144 Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa ličnih podataka u 21 centralnu evidenciju (bosanski jezik) Naputak o načinu postupanja nadležnih tijela prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa osobnih podataka u 29 središnju evidenciju (hrvatski jezik) Упутство о начину поступања надлежних органа приликом пребацивања посебних слова која нису дефинисана званичним језицима и писмима у Босни и Херцеговини и начину исписивања карактеристичних знакова приликом уношења личних података у централну евиденцију (српски језик) 36 145 Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 43 Naputak o sadržaju elektroničkog memorijskog elementa osobne iskaznice državljana Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 43 Упутство о садржају електронског меморијског елемента личне карте држављана Босне и Херцеговине (српски језик) 44

147

148

149

150

Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana Bosne i Hercegovine na web stranici Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Naputak o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih osobnih iskaznica državljana Bosne i Hercegovine na web stranici Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Упутство о објави серијских бројева изгубљених и украдених личних карата држављана Босне и Херцеговине на веб страници Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (српски језик) Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama elektronskim putem (bosanski jezik) Naputak o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o osobnim iskaznicama elektroničkim putem (hrvatski jezik) Упутство о начину подношења захтјева за издавање увјерења о чињеницама из службене евиденције о личним картама електронским путем (српски језик) Uputstvo o nabavci i skladištenju ličnih dokumenata (bosanski jezik) Naputak o nabavi i skladištenju osobnih isprava (hrvatski jezik) Упутство о набавци и складиштењу личних докумената (српски језик) Uputstvo o postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu (bosanski jezik) Naputak o postupcima elektroničke provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za osobnu iskaznicu (hrvatski jezik) Упутство о поступцима електронске провјере података који се прикупљају од грађана приликом подношења захтјева за личну карту (српски језик) Uputstvo o pravilima i procedurama u vezi sa transportom identifikacionih dokumenata do nadležnih organa (bosanski jezik) Naputak o pravilima i procedurama u svezi s prijevozom identifikacijskih isprava do nadležnih tijela (hrvatski jezik) Упутство о правилима и процедурама у вези са транспортом идентификационих докумената до надлежних органа (српски језик)

45

46

46

47

47

48 49 49 50

51

53

55 57 58 59

Broj 8 - Stran 64 na

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Izdavač: Ovlašte služba Doma n ena naroda Parlamentarn skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: s ne e T sekretar Doma naro Parlamentarne oda skupštine Bosne i Hercegovine Ma arin Vukoja - Pripr rema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina a la: tor: plata: 722-054, faks 722-071 - Oglasn odjel: 722-049, 72 s: ni 22-050, faks: 722-0 -Služba za prav i opće poslove: 074 vne Telefoni: Central 722-030 - Direkt 722-061 - Pretp 722-051 - Račun novodstvo: 722-044 722-046, faks - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugod e dišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: D UNICREDIT BA ANK d.d. 338-320-2 22000052-11, VAK KUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-2 200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADR RIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala B Brčko 552-000-0 00000017-12, RAIF FFEISEN BANK d.d BiH Sarajevo 16 d. 61-000-00071700-57 - Štampa: GIK "O 7 OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić o M Reklamacije za n neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. a "Službeni glasnik BiH" je upisan u e k evidenciju javnih gla asila pod rednim br rojem 731. Upis u sudski reg gistar kod Kantonal lnog suda u Sarajev broj UF/I - 2168 vu, 8/97 od 10.07.1997. godine. - Identifik kacijski broj 420022 26120002. - Porezn broj 01071019. ni PDV broj 200226 6120002. Molimo p pretplatnike da obav vezno dostave svoj P PDV broj radi izdav vanja poreske faktur re. Pretplata za I polu ugodište 2013. za "Službeni glasnik Bi i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene nov Federacije BiH" 110,00 KM. iH" e K vine " Web izdanje: http p://www.sluzbenilis st.ba - godišnja pretp plata 200,00 KM

Godina XVII/IX Ponedjeljak, 4. 2. 2013. godine

Broj/Broj

8

Godina XVII/IX Ponedjeqak, 4. 2. 2013. godine

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obavezni primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje va`iti Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirajte Agenciju za javne nabavke BiH.
A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F. OBAVJE[TENJE O NABAVCI OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA OBAVJE[TENJE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE ISPRAVKA OBAVJE[TENJA

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostavljanje obavje{tenja off-line (dostavljanje oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostavljanje obavje{tenja on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavje{tenja dostavljena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 3

A.1. - OBAVJE[TENJE O NABAVCI
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 28-1-2-1-124/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Samra Avdi} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta (e-mail): samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa (web): www.hjpc.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Od dana stupanja ugovora na snagu do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 436.947,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Hotelske i restoranske usluge za potrebe Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine za 2013. i 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla}a u roku 30 dana od dana prijema iste. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslov iz ~lana 24. ZJN III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi da njihova ekonomska i finansijska sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:20 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U slu~aju potrebe za dodatnim ili novim uslugama te ako se osiguraju potrebna sredstva za realizaciju istih, ugovorni organ }e sa odabranim dobavlja~em provesti pregovara~ki postupak za dodatne ili nove usluge ukoliko je na zadovoljavaju}i na~in ispunio svoje prethodno preuzete ugovorne obaveze. Ukupni procjenjeni tro{kovi kasnijih usluga ne}e prelaziti iznos od 50 % vrijednosti zaklju~enog okvirnog sporazuma. (M1-A-1513-13)

J. U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU @ENA I MATERINSTVA KS OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 43-1-1-1-12/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: J. U. Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva KS Kontakt osoba: Delila Dedi} - Stankovi}, tel: 033/560-201, fax: 033/560-224, email: dedicsd@zzzm.ba Adresa: Josipa Vanca{a 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200291370008 Telefon: 033560222 Faks: 033560224 Elektronska po{ta (e-mail): zzzm@bih.net.ba Internet adresa (web): http://www.zzzm.ba/ I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 8 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mlijeka i soka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba za potrebe J.U. Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva KS - Mlijeko u tetrapaku 1/1 litar 3,2% masno}e doma}e proizvodnje i prirodni mije{ani sok u tetrapaku 1/1 litar doma}e proizvodnje II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 260.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te koje je dobavlja~ ustupio naru~iocu bez nov~ane naknade za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Robe se isporu~uju sukcesivno, tj. jednom mjese~no. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od 01.04.2013. do 31.03.2014. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:20,00 % 3. rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Josipa Vanca{a br 1/III soba 21, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no ili po{tom. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama JU Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva Kantona Sarajevo, ul. Josipa Vanca{a 1/III, soba 21, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvr{enoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju za nabavku roba OP 10-01/13. Zahtjev treba da sadr`i naziv lica, ta~nu adresu, kontakt telefon i broj fax-a ponu|a~a, kao i ID i PDV broj. Dostavljanje zahtjeva i dokaza o uplati vr{i se na fax +387 33 560-224. Bez navedenog pisanog zahtjeva i dokaza o uplati tenderska

dokumentacija ne mo`e biti preuzeta. Ukoliko ponu|a~ `eli da tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom po{tom isti treba to naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te }e mu ista biti poslana o njegovom tro{ku. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 20,00 KM i upla}uje se na TRN ra~un JU Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva Kanton Sarajevo broj: 1610000003520044 kod Raiffeisen bank dd Sarajevo u svrhu Otkup tenderske dokumentacije za OP 10-01/13. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe isklju~ivo u JU Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva Kanton Sarajevo, ul. Josipa Vanca{a 1/III, soba 21, 71000 Sarajevo (M1-A-1528-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-429/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i}, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br.11/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pogonskih hemikalija, hemikalija za tretman rashladnog sistema, laboratorijskih hemikalija i laboratorijskog stakla i pribora za potrebe TE Gacko u 2013 godini

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 5

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog tendera III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2010, 2011).Dokaz o solventnosti u posledwih 6 mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 6.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: -Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke , AD Bawa Luka , po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. +387 59 472 413. -Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br-5510560001580762 u korist ZP Rudnika i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Milo{evi} Danilo, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085

Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 11/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Pogonske hemikalije II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 11/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za tretman rashladnog sistema II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 250.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br.11/13

Broj 8 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijske hemikalije II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br.11/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijsko staklo i pribor II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. (M1-A-1395-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-2-1-431/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i}, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br.0713 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga teku}eg odr`avawa u RJ Rudnik u 2013 godini. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog tendera III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2010, 2011).Dokaz o solventnosti u posledwih 6 mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 7

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: -Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke , AD Bawa Luka , po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. +387 59 472 413. -Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br-5510560001580762 u korist ZP Rudnika i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: A{krabi} Blagota , Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br 07/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Teku}e ma{insko odr`avawe opreme na I BTO, II BTO, DTD1,DTD2 sistemu i sistemu odvodwavawa u toku dnevne smjene i u smjenskom radu. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 440.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet RJ Rudnik Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 07/13

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radioni~ki radovi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet RJ Rudnik Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. (M1-A-1417-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-2-1-433/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i},Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br.08/13

Broj 8 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga popravke i servisirawa terenskih, kombi i teretnih vozila za period 2013-2015 god. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog tendera III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokaz o solventnosti u posledwih 6 mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: -Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke , AD Bawa Luka , po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. +387 59 472 413. -Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br-5510560001580762 u korist ZP Rudnika i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Milidrag Milinko, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085

Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br.08/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga popravke i servisirawa terenskih , kombi i teretnih vozila za period 2013-2015 god. za RJ Rudnik II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 150.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2015 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br 08/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga popravke i servisirawa terenskih , kombi i teretnih vozila za period 2013- 2015 god. za RJ ZTP II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 150.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2015 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet ZP RiTE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. (M1-A-1632-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 9

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-2-1-434/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i},Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2015 godine. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 75.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br.10/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka vulkanizerskih usluga za period 2013-2015 god. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet-ZP R i TE Gacko Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog tendera III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokaz o solventnosti u posledwih 6 mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko AD Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: -Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke , AD Bawa Luka , po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. +387 59 472 413. -Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br-5510560001580762 u korist ZP Rudnika i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Milidrag Milinko, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba (M1-A-1631-13)

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 63-1-1-1-74/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Nihad Fo~o Adresa: Mehmeda Spahe 11 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar

Broj 8 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IDB/JIB: 4200496180007 Telefon: 033568606 Faks: 033223001 Elektronska po{ta (e-mail): nihad.foco@lutrija-bih.ba Internet adresa (web): www.lutrijabih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka Bingo kartica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora [tampanje i sukcesivna isporuka Bingo kartica za potrebe Lutrije BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 12.000.000 komada II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godinu dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim registrima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantira uspje{nu realizaciju ugovora. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu realizaciju ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 %

2. Rok isporuke od momenta narud`be, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25 KM ili 12,78 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mehmeda Spahe 11, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima uz zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaza o upla}enom iznosu za otkup tenderske dokumentacije 013/13. Uplatu izvr{iti na ra~un 1610000004520017. Za uplate iz inostranstva: SWIFT-RZBABA2S, IBAN CODE-BA391611000001228466. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili li~no u Odjeljenje nabave Lutrije BiH,Mehmeda Spahe 11/II,Sarajevo, najkasnije do 05.03.2013. godine u 12.00 sati sa naznakom "Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak br. 013/13-NE OTVARAJ" (M1-A-1359-13)

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-120/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Abramu{i} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba Internet adresa (web): www.kbze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka GAZE I OSTALOG SANITETSKOG POTRO[NOG MATERIJALA II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ponovljeni otvoreni postupak nabavke gaze i ostalog sanitetskog materijala za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 20/1-1-3177 pd 29.05.2012. godine

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 11

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 211.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica, Slu`ba za medicinsko snabdijevanje II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67 Zenica, zgrada Direkcije, kancelarija br.30, sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati 20,00 KM + PDV, odnosno ukupno 23,40 KM, na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB D.D. Zenica i Zahtjev za u~e{}e sa svim podacima o ponu|a~u. Na nalogu za uplatu obavezno navesti napomenu: "uplata za tendersku dokumentacija broj 11-13-P/12". Tenderska dokumentacije se mo`e dostaviti i putem po{te ponu|a~ima koji dokaz o uplati i pismeni zahtjev upute na fax iz Aneksa A. Ponu|a~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije otkupa uz pisani zahtjev upu}en na fax ili na e-mail iz Aneksa A. 2. U slu~aju otkazivanja postupka javne nabavke, ili da se radi o ponovljenom postupku,ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju po ovom postupku nisu obavezni ponovo upla}ivati nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju, ve} samo prezentovati dokaz o uplati i Zahtjev za u~e{}e u ponovnom postupku. 3. Ponuda se dostavlja u tri primjerka: Original i dvije kopije kompletne ponude. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Had`i} Elida, mr.ph Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007

Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail:j-nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Abramu{i} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: j-nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Abramu{i} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: j-nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba (M1-A-1469-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-2-1-549/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Vesna Butigan Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036336837 Faks: 036395249 Elektronska po{ta (e-mail): vesna.butigan@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava usluge - Revizija financijskih izvje{}a JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za godinu koja zavr{ava na dan 31.12.2012.

Broj 8 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge Revizija financijskih izvje{}a JP HT d.d. Mostar za godinu koja zavr{ava na dan 31.12. 2012. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji. II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d.. Mostar, Kneza Branimira bb Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 21 dan od potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da nije ostvario gubitak u 2011.godini. Da transakcijski ra~un nije bio blokiran zadnjih 6 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je u protekle tri kalendarske godine uspje{no izvr{io tri ugovora revizije financijskih izvje{}a za tvrtke koji imaju ukupan godi{nji prihod ve}i od 150.000.000,00 KM, prosje~nu vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine ve}u od 4.000.000,00 KM i prosje~an broj zaposlenih u toku godine ve}i od 250; da ima najmanje 2 uposlena ovla{tena revizora koja posjeduju va`e}u licenciju za rad na poslovima revizije financijskih izvje{}a; da je osiguran od odgovornosti sukladno ~lanku 50. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u F BiH; da treba posjedovati licencu izdanu od ministarstva u skladu s ~lanom 50. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u FBiH; da treba biti revizorska ku}a na me|unarodnoj razini koja je obvezna po{tovati odre|ene me|unarodne standarde kvalitete odnosno procedure po kojima rade me|unarodna revizorska udru`enja. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:4.3.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP HT d.d. Mostar,Kneza Branimira bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom prije isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Revizija financijskih izvje{}a":

-u vrijednosti 30,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. -u vrijednosti 15,34 EUR na IBAN BA393380604816994046, SWIFT UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail-a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije.Obzirom da se radi o ponovljenom postupku dobavlja~i koji su sudjelovali u prvotnom natje~aju nisu obvezni uplatiti iznos za otkup dokumentacije za nadmetanje. (M1-A-1389-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-551/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Berislav Maru{i} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395297 Faks: 036395248 Elektronska po{ta (e-mail): berislav.marusic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 4 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava pogonskog goriva za motorna vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet ugovora je nabava goriva za motorna vozila za potrebe JP HT d.d. Mostar. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 13

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Potrebno dostaviti uvjerenja mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je ponuditelj registriran da za ponuditelja nema ograni~enja za sudjelovanje prema ~lanku 23. ZJN (Sl. glasnik BiH br. 49/04). III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Izvod iz sudskog registra, odnosno pravovaljan dokument o registraciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uvjet koji ponu|a~i moraju ispuniti jeste da su solventni u posljednjih 6 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Certifikat o ispitivanju kvalitete goriva koja su premet nabave, a sukladno va`e}im standardima u BiH; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:4.3.2013 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 13:10 Mjesto: JP HT d.d.Mostar,Kneza Branimira b.b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom prije isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom " Dokumentacija za nadmetanje za nabavu goriva za motorna vozila-LOT _": -u vrijednosti 30,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. -u vrijednosti 15,34 EUR na IBAN BA393380604816994046, SWIFT UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail-a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva za grad Ljubu{ki I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva za grad Ljubu{ki II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 36.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni ugovor se sklapa na rok od dvije godine III. Podkriteriji 1. cijena goriva, u~e{}e:92,00 % 2. operativni tro{kovi, u~e{}e:8,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske crpke najpovoljnijih ponuditelja ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva za grad Stolac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva za grad Stolac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni ugovor se sklapa na rok od dvije godine III. Podkriteriji 1. cijena goriva, u~e{}e:92,00 % 2. operativni tro{kovi, u~e{}e:8,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske crpke najpovoljnijih ponuditelja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva za grad @ep~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva za grad @ep~e II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 28.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni ugovor se sklapa na rok od dvije godine III. Podkriteriji 1. cijena goriva, u~e{}e:92,00 % 2. operativni tro{kovi, u~e{}e:8,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske crpke najpovoljnijih ponuditelja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva za grad Od`ak I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva za grad Od`ak

Broj 8 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni ugovor se sklapa na rok od dvije godine . III. Podkriteriji 1. cijena goriva, u~e{}e:92,00 % 2. operativni tro{kovi, u~e{}e:8,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1397-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-554/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Drago Vukoja Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395106 Faks: 036395249 Elektronska po{ta (e-mail): drago.vukoja@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Produljenje licenci za IronPort II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava produljenja licenci za Iron Port II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP JP HT d.d. Mostar, Tvrta Milo{a 18, Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12(dvanaest)mjeseci od potpisa ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:4.3.2013 Vrijeme:12:15 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Produljenje licenci za IronPort": - za ponuditelje iz BiH 20,00 KM na ra~un 3381002202842183 - za strane ponuditelje u iznosu od 10,23 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT:UNCRBA22XXX Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail - a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Uvid u Dokumentaciju je mogu} u u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje); radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati (M1-A-1456-13)

GRAD BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 83-1-2-1-249/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD BIJEQINA Kontakt osoba: Ivana Jovovi} i Bojan \oki} Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358930002 Telefon: 055233100

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 15

Faks: 055210162 Elektronska po{ta (e mail): javnab.sobn@gmail.com Internet adresa (web): www.sobijeljina.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJEQINA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada studije izvodqivosti za kori{}ewe solarne energije (Bijeqina-Bogati}),{ifra:KGN-05/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada studije izvodqivosti za kori{}ewe solarne energije (Bijeqina-Bogati}),{ifra:KGN-05/13 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 78.233,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bijeqina II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Od dana potpisivawa ugovora do 30.09.2013.godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Administrativna slu`ba Grada Bijeqina Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se dostavqa na zahtjev ponu|a~a-li~no ponu|a~u, putem po{te ili elektronske po{te, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se podnosi usmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRAD BIJEQINA, Trg Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a broj 1, 76300 Bijeqina,Slu`ba za javne nabavke, investicije i nadzor ili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske po{te: javnab.sobn@gmail.com Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosa od 15,00 KM za tendersku dokumentaciju, na Ra~un javnih prihoda grada Bijeqina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke AD Bawa Luka filijala Bijeqina) ili Ra~un javnih prihoda grada Bijeqina broj: 5520370002677584 (kod Hypo Alpe Adria bank), vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeqina 005, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke. (M1-A-1589-13)

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU-FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 92-1-1-1-82/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJUFEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO Kontakt osoba: Mirela Idrizovic Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar - Centralna zona IDB/JIB: 4227318400023 Telefon: 036449230 Faks: 036327811 Elektronska po{ta (e-mail): info@fedcad.gov.ba Internet adresa (web): www.fedcad.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

Broj 8 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa VOLKSWAGEN, AUDI, [KODA, LAND ROVER I LADA za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa VOLKSWAGEN,AUDI, [KODA, LAND ROVER I LADA za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: dr.Ante Star~evi}a bb, 88000 Mostar,zgrada Vlade FBiH,kancelarija 105 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija izme|u ugovornog organa i dobavlja~a se vodi u pisanoj formi, na na~in da se ista dostavlja po{tom, faxom ili li~no na adresu ugovornog organa. Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije se podnosi u pisanoj formi i potpisan od strane ovla{tenog lica dobavlja~a, po{tom, li~no ili putem faksa, a ista se dostavlja li~no ili putem po{te. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa VOLKSWAGEN za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa VOLKSWAGEN za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova servis odabranog ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa AUDI za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa AUDI za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova servis odabranog ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa [KODA, LAND ROVER I LADA za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa [KODA, LAND ROVER I LADA za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova servis odabranog ponu|a~a (M1-A-1547-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 17

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-2-1-137/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o Kontakt osoba: Enes Suljic,dipl.pravniik Adresa: Radni~ka bb Po{tanski broj: 77240 Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263074140004 Telefon: 037473670 Faks: 037473671 Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@ussume.ba Internet adresa (web): ussume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza drvnih sortimenata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza drvnih sortimenata II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija preuzima se li~no ili putem po{te uz predo~en dokaz o uplati za istu.Uplata se vr{i na trans.ra~un [PD-a br:161 0350014130032, otvoren kod Raiffeisen bank BiH. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza,utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe podru`nice "[umarija" Biha} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivno izvr{avanje usluge II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 232.540,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza,utovara i istovara ogrijevnog drveta za podru~je podru`nice "[umarija" Bos.Petrovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 116.270,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prijevoza,utovara i istovara ogrjevnog drveta za potrebe pogona gospodarenja za op}inu Bos.Krupa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 132.880,00 KM

Broj 8 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a (M1-A-1577-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-379/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anje je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po izvr{enoj usluzi.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om za svaki lot posebno, a pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH vr{i se na ra~un kod Vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar BiH vr{i se na ra~un br. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH - okup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305133 Faks: 035305009 E-mail:murat.asoli@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Tuzla i obratno I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Tuzla i obratno. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu br. 2000004064 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 354.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 19

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - @ivinice i obratno I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - @ivinice i obratno II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu br. 2000004065 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 148.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Srebrenik Sladna i obrat I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Srebrenik Sladna i obratno II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu br. 2000004066 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 141.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Teo~ak i obratno I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Teo~ak i obratno II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu 2000004067 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 168.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Lukavac i obratno I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Lukavac i obratno II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu br. 2000004068 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 67.890,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla (M1-A-1322-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-391/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 8 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka ~eli~nih profila II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 40 dana od datuma stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT: VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-363/12. Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-363/12. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305081 Faks: 035305009 E-mail:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1485-13)

OP]INA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 153-1-3-1-112/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki} Adresa: ulica ZAVNOBIH-a 11 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209382690002 Telefon: 035307340 Faks: 035307341 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@tuzla.ba Internet adresa (web): www.tuzla.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), TUZLA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na odr`avanju nekategorisanih i lokalnih puteva i sanacijama prekopa na putevima u op}ini Tuzla za 2013 godinu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje po ispostavljenim situacijama III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 21

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: LOT 1: 30 KM, LOT 2: 30 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tender izvr{iti na ra~un: 132-100-01850601-97, vrsta prihoda: 722611, bud`etska organizacija: 0502001, op}ina:094 NAPOMENA: Ponu|a~i koji su u ranijoj predmetnoj nabavci otkupili tendersku dokumentaciju osloba|aju se pla}anja naknade za dokumentaciju u ovom postupku. Sve informacije vezano za postupak na direktni telefon Slu`be: 035-307-351 i faks: 035-307-341 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na odr`avanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podru~ju op}ine Tuzla u 2013 godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Op}ine Tuzla ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanacijama prekopa na putevima na podru~ju op}ine Tuzla u 2013 godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 800.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Tuzla (M1-A-1363-13)

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 167-1-1-1-114/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Kontakt osoba: Ismet Piri}, dipl.oec. 035 252-208 Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209444710005 Telefon: 035300500 Faks: 035300544 Internet adresa (web): www.untz.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hrane za potrebe Studentskog centra II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ponovna nabavka hrane za potrebe Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 8 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000 Tuzla ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Svje`e meso i prera|evine od svje`eg mesa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ponovna nabavka svje`eg mesa i prera|evina od svje`eg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2013. godine II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.470,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Studentski centar Univerziteta u Tuzli ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Svje`e vo}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ponovna nabavka svje`eg vo}a za potrebe Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2013. godine II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.641,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Studentski centra Univerziteta u Tuzli ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ostali proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ponovna nabavka ostalih proizvoda za potrebe Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2013. godine II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 49.573,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Studentski centar Univerziteta u Tuzli (M1-A-1607-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-131/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banja Luka II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla.

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 23

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Sala za otvaranje tendera, Ul.Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail:biljana.poparic@postesrpske.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail: biljana.poparic@postesrpske.com (M1-A-1553-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-138/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 1- Meso pile}e (halal) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Meso pile}e svje`e kg 10000 Meso pile}e zamrznuto (klanje 2011/2012) kg 5500 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 15.500,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda i Halal standarda ili Halal uslova za ponu|ene proizvode. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 8 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo Sala 226 ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Damnjan Stani{i} 033/286-544 Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 E-mail: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba (M1-A-1292-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-139/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 2- Suhi polutrajni mesni prizvodi (halal) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Salama parizer june}i (min.70% mesno tijesto) kg 3500 Salama tirolska june}a (min.70% mesno tijesto) kg 3400 Salama {unka june}a (min.70% mesno tijesto) kg 3400 Kobasica ro{tiljska june}a (min.70% mes. tijesto) kg 5100 Hrenovka june}a (min.70% mesno tijesto) kg 4000 Bosanski su|uk kg 3000

Suho meso gove|e sa kostima kg 3000 Gove|i pr{ut I klasa kg 2600 Suho meso gove|e bez kosti kg 3000 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 31.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 270.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1293-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 25

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-140/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 3- Polutrajne mesne prera|evine pile}i program (halal) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Salama parizer pile}a (min.70% mesno tijesto) kg 4400 Salama tirolska pile}a (min.70% mesno tijesto) kg 3700 Salama {unka pile}a (min.70% mesno tijesto) kg 3900 Kobasica ro{tiljska pile}a (min.70% mes.tijesto) kg 4000 Hrenovka pile}a (min.70% mesno tijesto) kg 3800 [unka pure}a 1/1 kg 150 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 19.950,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1294-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-141/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 8 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 4- Konzervirane mesne prera|evine (halal) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Konzerva gove|i/june}i gula{ 400 gr (min. 50% mesa) kg 5000 Konzerva gove|i/june}i gula{ 200 gr. (min. 50% mesa) kg 10000 Konzeva mesni narezak gove|i/june}i 150 gr. (min. 80% mesa) kg 10050 Konzerva pa{teta june}a 100 gr. Limenka (min. 80% mes. tije) kg 10000 Konzerva gove|i/june}i gula{ 900 gr (min. 50% mesa) kg 5040 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 40.090,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 370.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1295-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-142/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 5- Konzervirane mesne prera|evine (halal) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Konzeva mesni narezak pile}i 150 gr. Limenka (min. 80% mesa) kg 10050 Konzerva pa{teta pile}a 100 gr. Limenka (min. 80% mes. tije) kg 10000 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20.050,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 27

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija OS BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1296-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-143/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 6- Konzervirane mesne prera|evine (svinjski program) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Konzerva svinjski paprika{ (min. 80% mesa) 800gr., 830 gr. 850.gr. (ponu|a~ mo`e dostaviti u bilo kojoj tra`enoj ambala`i navedenu koli~inu) kg 2003 Konzervirani svinjski gula{ 800gr., 830 gr. 850.gr. (ponu|a~ mo`e dostaviti u bilo kojoj tra`enoj ambala`i navedenu koli~inu) kg 2003 Konzerv mesni narezak-svinjski (min. 80% mes. tijesta)150 gr. kg 13995 Konzerva pa{teta svinjska (min. 80% mes. tijesta) 150 gr. kg 10995 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 28.996,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 210.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi.

Broj 8 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1297-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-144/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 7- Konzervirana gotova jela (svinjski program) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Konzerva gotovo jelo (grah sa svinjskim mesom) 400 gr. kg 5000 Konzerva gotovo jelo (grah sa hamburger slaninom) 400 gr. kg 5000

Konzerva gotovo jelo (grah sa kranjskom kobasicom) 400 gr. kg 5000 Konzerva gotovo jelo (|uve~ sa svinjskiom mesom) 400 gr. kg 5000 Konzerva gotovo jelo (}ufte u sosu sa {pagetama) 400 gr. kg 5000 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 25.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 175.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1298-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 29

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-145/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 8- Sirevi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sir topljeni 25-30 gr - min 35 % mm. kg 7500 Sir polutvrdi tipa trapist - 45 % mm. kg 9100 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 16.600,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list

ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1299-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-146/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 8 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 9 - Masno}e II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Margarin 20-40 gr min. 70 % mm. kg 5000 Margarin 1/1 min. 70 % mm. kg 1000 Maslac 20-40 gr min. 80 % mm. kg 4200 Maslac 1/0 gr min. 80 % mm. kg 500 Puter 250 grkg 50 Ulje jestivo 1/1 i 5/1 lit 23200 Svinjska mast plastika ili limenka pakovanje 5/1, 10/1kg 5000 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 38.950,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. 2. Dostava orginal ili ovjerene kopije HACCP standarda-certifikata proizvo|a~a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1300-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-6-1-1-147/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponuda za nabavku artikala ishrane za ljude i `ivotinje pripadnike OS BiH u 2012/2013 godini za LOT 10- Hrana za ribe II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Hrana za ribe TIP 0 kg 600 Hrana za ribe TIP 1 kg 1400 Hrana za ribe TIP 2 kg 2000 Hrana za ribe TIP 3 kg 5000 Hrana za ribe TIP 4 kg 5000 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 14.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jedinice i ustanove OS BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 31

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1. Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Rje{enje o registraciji ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili drugog registra nadle`nog tijela, ne stariji od tri mjeseca, ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ( svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u zemlji u kojoj su osnovali firmu iz kojeg je vidljivo da je dobavlja~ u cilju dokazivanja, registrovan u sudskom registru da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na predmetni postupak nabavke ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Potvrda o uspje{no realizovanom ugovoru u u 2011. i 2012. godinu za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba) ili 2 (dva) ugovora. Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.2.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Damnjan Stani{i} 033/286-544 Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 E-mail: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba (M1-A-1301-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-149/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593

Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za u~vr{}ivanje tereta za vozila i transportne manipulacije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka opreme za u~vr{}ivanje tereta za vozila i transportne manipulacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 652 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 38.462,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti - Aktuelni Izvod iz sudskog registra i Rje{enje dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da dostavi dokaz da dobavlja~u nije blokiran ni jedan od otvorenih transacijskih ra~una III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Uspje{no iskustvo u realizaciji prodaje ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`enu kupovinu sukladno Zakonu o javnoj nabavi, o uredno realiziranim ugovorima za isporuku robe opreme za u~vr{}ivanje tereta za vozila i transportne manipulacije u predhodnih tri (3) godine: 2012.god. 2011.god. i 2010.god. b) Posjedovanje Kataloga sa opisom tra`enih stavki za opremu za u~vr{}ivanje tereta za vozila i transportne manipulacije sa

Broj 8 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

tehni~kim ponu|enim rje{enjima kojima se nedvojbeno dokazuje da nu|eni predmet nabave odgovara tra`enome vezano za tehni~ku specifikaciju ponu|ene robe po tra`enoj specifikaciji sa dokazom da ponu|ena oprema ima ekvivalentne tehni~ke karakteristike od proizvo|a~a sa odgovaraju}im atestima za sve tra`ene stavke opreme. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dobavlja~i snose sve tro{kove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja. Za tendersku dokumentaciju se ne pla}a nadoknada, a potrebito je da predstavnici ponu|a~a za preuzimanje tenderske dokumentacije imaju ovla{tenje osobe ponu|a~a (punomo}). (M1-A-1318-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-150/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Damnjan Stani{i} 033/286-544, Safet Balti} 033/286-550 Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovaranje nabavke sredstava Klase II za potrebe OS BiH u 2013. godini- CIPELA

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 1. Cipela sa povi{enom sarom, ko`na crna (ljetna) za pripadnike OS BiH Kom 2.500 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.500 komada II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 213.675,21 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz- Aktuelni izvod iz sudskog registra o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) dokaz, Izvod od Centralne banke BiH da dobavlja~u nije blokiran ni jedan od otvorenih transakcijskih ra~una ne stariji od 3 mjeseca od momenta predaje ponude: b) dokaz, bilans stanja i bilans uspjeha iz kojeg je vidljiv i nazna~en tra`eni ukupan promet iz ta~ke 6.4. pod b) za poslednje 2 (dvije) finansijske godine 2011. godina i 2012. godina za koje se raspola`e podacima, ili od dana registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan ili po~eo sa radom prije manje od 1 (jednu) godinu; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) dokaz, potvrda (u skladu sa ta~kom 6.6.a) o uspje{no realizovanom ugovoru u 2011. i 2012. godini za isporuku ponu|enih artikala (cipela sa povi{enom sarom) izdatu od strane primaoca (kupca robe). Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja. b) dokaz, dostava uzorka za navedenu vrstu robe za koju treba da bude izdat certifikat o kvalitetu prema va`e}im standardima u BiH. Napomena: Svaka institucija u BiH koja je akreditovana kod Instituta za akreditaciju BiH, u ovom slu~aju ?BATA?, te koja od strane navedenog instituta, ima certifikat za istu ili sli~nu vrstu proizvoda, uz napomenu samo ona koja ima certifikat od strane BATE. c) dokaz, da ponu|a~ posjeduje vlastiti servis ili da ima zaklju~en ugovor sa proizvo|a~em ili davaocem usluge o servisiranju i popravkama u garantnom roku predmetne robe. d) izjava, da }e ponu|a~ omogu}iti zamjenu veli~inskih brojeva predmetne robe do 10% od ukupne ugovorene koli~ine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 33

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo (M1-A-1425-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-151/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Damnjan Stani{i} 033/286-544, Safet Balti} 033/286-550 Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovaranje nabavke sredstava Klase II za potrebe OS BiH u 2013. godini (kabanica i jakna) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 1. Ki{na kabanica maskirna Kom 2.000 2. Jakna za zimsko i ki{no vrijeme Kom 150 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.150 kom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 85.470,08 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza- Butile II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz- Aktuelni izvod iz sudskog registra o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) dokaz, Izvod od Centralne banke BiH da dobavlja~u nije blokiran ni jedan od otvorenih transakcijskih ra~una ne stariji od 3 mjeseca od momenta predaje ponude: b) dokaz, bilans stanja i bilans uspjeha iz kojeg je vidljiv i nazna~en tra`eni ukupan promet iz ta~ke 6.4. pod b) za poslednje 2 (dvije) finansijske godine 2011. godina i 2012. godina za koje se raspola`e podacima, ili od dana registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan ili po~eo sa radom prije manje od 1 (jednu) godinu; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) dokaz, potvrda (u skladu sa ta~kom 6.6.a) o uspje{no realizovanom ugovoru u 2011. i 2012. godini za isporuku ponu|enih artikala (cipela sa povi{enom sarom) izdatu od strane primaoca (kupca robe). Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja. b) dokaz, dostava uzorka za navedenu vrstu robe za koju treba da bude izdat certifikat o kvalitetu prema va`e}im standardima u BiH (za obje vrste robe). Napomena: Svaka institucija u BiH koja je akreditovana kod Instituta za akreditaciju BiH, u ovom slu~aju ?BATA?, te koja od strane navedenog instituta, ima certifikat za istu ili sli~nu vrstu proizvoda, uz napomenu samo ona koja ima certifikat od strane BATE. c) dokaz, da ponu|a~ posjeduje vlastiti servis ili da ima zaklju~en ugovor sa proizvo|a~em ili davaocem usluge o servisiranju i popravkama u garantnom roku predmetne robe. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo. Sala 226 (M1-A-1422-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-153/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Safet Balti} 033/286-550, Damnjan Stani{i} 033/286-544 Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba

Broj 8 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijalno-tehni~kih sredstava klase II, VI i VIII II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijalno-tehni~kih sredstava klase II, VI i VIII II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz Aktualni izvod iz sudskog registra izdat u relevantnom trgova~kom ili profesionalnom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) potvrdu od Centralne banake BiH o aktivnosti svih ra~una pravnog lica; b) izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora ( u zavisnosti za koji(e) se LOT(ove) prijavljuje), za posljednje 2 (dvije) finansijske godine, (2010 i 2011) za koje se raspola`e podacima ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od 1 (jednu) godinu; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Potvrda (u skladu sa ta~kom 6.6 a) o uspje{no realizovanom ugovoru u protekle 3 (tri) godine za isporuku ponu|enih artikala (materijalno-tehni~ka sredstva) izdatu od strane primaoca (kupca roba). Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja ugovora. b) Dostava uzoraka ponu|enih artikala za LOT-1: ta~ka: 1, 2, 3, 4 i 5. ; za LOT-2: ta~ka: 1 i 2.; za LOT-3: ta~ka: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 24 i za LOT-4: ta~ka: 2 i 3. c) Dostava izvje{taja (atesta) akreditovanog tijela o kontroli dostavljenih uzoraka je obavezno dostaviti za sljede}e stavke po lotovima LOT-1: ta~ka: 1 ; za LOT-2: ta~ka: 1.; za LOT-3: ta~ka: 8, 11 i 13 i za LOT-4: ta~ka: 3. d) dokaz o zaposlenim radnicima, anga`ovanom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, prijavljenih kod PIO/MIO-porezne uprave

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Obilje`ja I.2. Kratak opis predmeta ugovora Bed` za kapu, vezeno (ili ekvivalent) kom 450 Obilje`je ime i prezime sa ~i~ak trakom, vezeno (ili ekvivalent)kom 450 Obilje`je OS BiH sa ~i~ak trakom, vezeno (ili ekvivalent)kom 450 Oznaka ~ina sa ~i~ak trakom, vezena (ili ekvivalent) kom 450 Zastava BiH 35 x 70 mm - ramena oznaka (ili ekvivalent) kom 450 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2250 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 21.367,52 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma rokom izvr{enja III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza- Butile ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ve{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Potko{ulja (ili ekvivalent)kom 630 Ga}e, kratke (ili ekvivalent) kom 630 Ga}e zimske, duge (ili ekvivalent) kom 180 Ve{ donji `enski, (ga}ice i grudnjak) (ili ekvivalent) komplet 14 ^arape ljetne, pamu~ne (ili ekvivalent) par 630 Pe{kir za lice,100 x 50 cm - pamuk 100% pustinjska boja (ili ekvivalent) kom 180 Pe{kir za noge, 60 x 30 cm - pamuk 100% pustinjska boja(ili ekvivalent) kom 180 Pid`ama, pamu~na (ili ekvivalent) komplet 180 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3254 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.188,03 KM

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 35

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Rokom izvr{enja III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Intendantska osobna OPREMA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lan~i} za matrikulu (ili ekvivalent) kom 90 Matrikula (ili ekvivalent) kom 90 Opasa~ platneni, pustinjska boja (ili ekvivalent) kom 45 Uprta~i (ili ekvivalent) kom 45 Za{titni antifoni po mjeri (ili ekvivalent) kom 90 Jakna ljetna, (ko{ulja maskirna ) (ili ekvivalent) kom 270 Kapa maskirna (ili ekvivalent) kom 180 Pantalone ljetne, maskirne (ili ekvivalent) kom 270 Jakna sa kapulja~om, maskirna (ili ekvivalent) kom 90 Pantalone ki{ne, maskirne (ili ekvivalent) (ili ekvivalent) kom 90 Jakna zimska sa kapulja~om, maskirna (ili ekvivalent) kom 90 Pantalone zimske, maskirne (ili ekvivalent) kom 90 ^izme ljetne (ili ekvivalent) par 180 [e{ir sa za{titom za vrat (ili ekvivalent) kom 90 Majica ljetna, kratki rukav (ili ekvivalent) kom 630 Majica zimska, dugi rukav (ili ekvivalent) kom 180 Majica ispod oklopa (ili ekvivalent) kom 180 Kai{ za pantalone, crni (ili ekvivalent) kom 90 Kop~a za kai{(ili ekvivalent) kom 90 Navlaka za {ljem (ili ekvivalent) kom 90 Trakica oko navlake za {ljem (ili ekvivalent) kom 90 Trakica za ulo{ke u {ljem (ili ekvivalent) kom 90 Ulo`ak jastu~i} za {ljem (ili ekvivalent) kom 90 Akreditacija (ili ekvivalent) kom 90 Torbica za akreditaciju i handbook (ili ekvivalent) kom 100 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora po jedinici mjere II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 277.777,77 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Rokom izvr{enja III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sportska oprema i rekviziti I.2. Kratak opis predmeta ugovora [orc, sportski (ili ekvivalent) kom 180 Dres sportski (ga~e i majica) i grbom BiH (ili ekvivalent) kom 180 Trenerka sa natpisom i grbom BiH (ili ekvivalent) komplet 90 ^arape sportske (ili ekvivalent) par 270 Patike sportske (ili ekvivalent) par 90

Ko{arka{ka lopta, (ili ekvivalent) kom 2 Lopta za stolni tenis, (ili ekvivalent) kom20 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Po jedinici mjere II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 38.461,53 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Rokom izvr{enja III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanitetska sredstva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zavoj, prvi individualni (ili ekvivalent) kom 180 Komplet prve pomo}i, individualne (ili ekvivalent) Kpl180 Tablete za dekontaminaciju vode (ili ekvivalent) Kom 100 Trake sa oznakom crvenog krsta - polumjeseca (ili ekvivalent)Kom 20 Tablete protiv malarije (ili ekvivalent) kom 90 Sprej / krema protiv uboda insekata (ili ekvivalent) kom 100 UV za{titna krema za lice i usne (ili ekvivalent) kom 100 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Po jedinici mjere II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.641,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Rokom izvr{enja III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Birotehni~ka i administrativna sredstva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Katanac, manji za kasete (ili ekvivalent) kom 100 Katanac, ve}i za skladi{ta (ili ekvivalent) kom 18 Produ`ni kabal sa 6. Uti~nica x 2,5 mm (ili ekvivalent) kom 20 Produ`ni kabal sa 4. Uti~nica x 2,5 mm (ili ekvivalent) kom 20 USB stik 16 GB (ili ekvivalent) kom 10 Samoljepljiva naljepnica, Zastava BiH - 30x20 cm (ili ekvivalent) kom 100 Samoljepljiva naljepnica, Grb BiH -30x20 cm (ili ekvivalent) kom 100 Zastavice BiH sa postoljem - 20x10 cm (ili ekvivalent) kom 44 Zna~ka sa Zastavom i logom BiH (ili ekvivalent) kom 100 Privjesak za klju~eve sa Zastavom BiH (ili ekvivalent) kom 100 DVD RW za kameru (ili ekvivalent) kom 38 CD RW (ili ekvivalent) kom 100

Broj 8 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Baterija R20 Ni-Mh (ili ekvivalent) kom 200 Baterija R6 Ni-Mh (ili ekvivalent) kom 200 Olovka, upalja~, privjesak OS BiH-u kutiji (ili ekvivalent) komplet 70 Papirna vre}ica za pakovanje-dimenzija A-4 (ili ekvivalent) kom 90 Hemijska olovka sa logom BiH (ili ekvivalent) kom 200 Hemijska olovka sa postoljem (ili ekvivalent) kom 26 Majica sa logom BiH (ili ekvivalent) kom 90 Kolor papir A-4 (ili ekvivalent) ris 44 Krema za cipele NEUTRAL 100 gr (ili ekvivalent) kom 360 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Po jedinici mjere II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.641,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Rokom izvr{enja III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile (M1-A-1414-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-154/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mario Andri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286593 Elektronska po{ta (e-mail): info@mod.gov.ba Internet adresa (web): www.mod.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovaranje sredstava klase II za potrebe OS BiH u 2013. godini VE[ II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 1. Majica vojni~ki kratki rukav Kom 3.000 2. Majica vojni~ki dugi rukav Kom 3.000 3. Ga}e vojni~ke duge Kom 3.000

4. Ga}e vojni~ke kratke Kom 3.000 5. Pid`ama pamu~na vojni~ka Komplet100 6. Pe{kir za lice pamu~ni Kom 200 7. ^arape vojni~ke pamu~ne Kom 3.000 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 15.300 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 111.111,11 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavna logisti~ka baza - Butile II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz- Aktuelni izvod iz sudskog registra o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) dokaz, Izvod od Centralne banke BiH da dobavlja~u nije blokiran ni jedan od otvorenih transakcijskih ra~una ne stariji od 3 mjeseca od momenta predaje ponude; b) dokaz, bilans stanja i bilans uspjeha iz kojeg je vidljiv i nazna~en tra`eni ukupan promet iz ta~ke 6.4. pod b) za poslednje 2 (dvije) finansijske godine 2011. godina i 2012. godina za koje se raspola`e podacima, ili od dana registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan ili po~eo sa radom prije manje od 1 (jednu) godinu; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) dokaz, potvrda (u skladu sa ta~kom 6.6.a) o uspje{no realizovanom ugovoru u 2011. i 2012. godini za isporuku ponu|enih artikala (cipela sa povi{enom sarom) izdatu od strane primaoca (kupca robe). Iz prilo`enih dokumenata mora biti vidljiva vrsta isporu~ene robe, koli~ina, ukupna vrijednost i datum izvr{enja. b) dokaz, dostava uzoraka za stvake pod brojevima 1, 2, 3, 4, 5 i 7. c) dokaz, certifikat o kvalitetu treba da bude obavezno dostavljen za stavke pod brojevima 1 i 3 prema va`e}im standardima u BiH. Napomena: Svaka institucija u BiH koja je akreditovana kod Instituta za akreditaciju BiH, u ovom slu~aju "BATA", te koja od strane navedenog instituta, ima certifikat za istu ili sli~nu vrstu proizvoda, uz napomenu samo ona koja ima certifikat od strane BATE. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 37

Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo, Sala 226 (M1-A-1317-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-2-1-464/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Amra Velic Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka usluga odr`avanja EMC VMAX Storage sistema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka usluga odr`avanja EMC VMAX Storage sistema II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 260.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Obala Kulina bana 8, banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na broj faksa: +387 33 22 45 36 i na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada sa naznakom: "za Tendersku dokumentaciju broj 07-1456/13 A.V" - iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti ID i PDV broj ponu|a~a) ili za inostrane ponu|a~e iznos od 15,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933. "Zainteresirani ponu|a~i mogu prije otkupa izvr{iti uvid u tendersku dokumentaciju na Protokolu BH Telecom-a, Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati." Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma, uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili se mo`e poslati obi~nom po{tom. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 07-1456/13V - za nabavku usluga odr`avanja EMC VMAX Storage sistema. Ponude dostavljene nakon da datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.5. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati u pismenoj formi odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude,daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 25.02.2013. godine do 16:00 sati na fax: 033 224 536 ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Protokol BH Telecoma Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 E-mail: amra.velic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba

Broj 8 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Protokol BH Telecoma Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 E-mail: amra.velic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (M1-A-1595-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-624/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 110 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge odr`avawa i servisirawa medicinskih ure|aja, aparata i druge opreme u Pododjeqewu za sekundarnu zdravstvenu za{titu i u Pododjeqewu za primarnu zdravstvenu za{titu u Odjeqewu za zdravstvo i ostale usluge Vlade Br~ko distrikta BiH. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 6.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska se mo`e podi}i na web stranici www.nabavka.bdcentral.net bez naknade i bi}e objavqena do 06.02.2013.g. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 39

Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora DATEX APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora GENERAL ELECTRICK APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PHILIPS APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora DREGER APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora AESCULAP APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora BEOMEDICINA APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013

Broj 8 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora VODENA KUPATILA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ASPIRATORI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora AUTOKLAVI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora INHALATORI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARATI SUTJESKA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora AUTOMATSKI JEDNOGLAVI INJEKTOR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 41

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora STERILIZATORI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RESPIRATORI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora INKUBATORI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora FUJINON APARATI, GASTROSKOPI I KOLONOSKOPI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ROCHE ANALAJZERI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARAT ZA JONIZACIJU LABCONCO I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013

Broj 8 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LASERSKI [TAMPA^I ZA [TAMPANJE I AUTOMATSKA KOMORA ZA RAZVIJANJE RTG FILMOVA KODAK I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ZAMRZIVA^I, FRI@IDERI, RASHLADNI ORMARI I KOMORE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br}~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 21 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora OPERACIONI STOLOVI MAQUET I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 22 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PENTAX APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 23 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SHILLER APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 24 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora STORZ APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 43

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 25 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora OLYMPUS APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 26 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora DEFIBRILATORI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 27 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TROMBOTRACK I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 28 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MU]KALICA VIBRATOR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 29 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TERMOTRANSFER PRINTER ZEBRA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 30 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARATI LMB I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM

Broj 8 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 31 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TRESKALICA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 32 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora DESTILATOR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 33 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora CENTRALNI KISIK I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 34 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EEG APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 35 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EKG APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 36 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EMNG APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 45

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 37 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARAT ZA STERILNU KONEKCIJU I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 38 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARAT ZA KOLPOSKOPIJU I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 39 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARATI ZA TAMPONING TEST I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 500,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 40 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora BAKTERICIDNE LAMPE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 41 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EKG MONITORI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 42 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora INFUSIONE PUMPE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM

Broj 8 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 43 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KREVET PORO\AJNI MATRICOLA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 44 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora STO GINEKOLO[KI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 45 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TERMOKAUTERI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 46 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TOCOCARIOGRAF I CELON APARAT I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 47 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ULTRAZVU^NI APARAT SIUI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 48 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ULTRAZVU^NI APARAT KRETZ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 47

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 49 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARATI TOSHIBA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 50 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ULTRAZVUK MEDISON I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 51 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LAPARASKOPSKI STUB I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 52 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora STUB ZA ENDOSKOPIJU I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 53 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TIMPANOMETAR I AUDIOMETAR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 54 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora CTG APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM

Broj 8 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 55 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PI[TOLJ ZA BIOPSIJU I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 56 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora CENTRALNI STERILIZATOR BELIMEND I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 57 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PACIJENT MONITOR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 58 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARATI INNOMED I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 59 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora POKRETNI RTG APARAT EI NI[ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 60 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora UROFLOMETAR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 49

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 61 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PULSOXIMETRI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 62 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TERMOSTATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 63 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora REVERZNA OSMOZA CULIGAN I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 64 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora CENTRIFUGE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 65 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora HEMATOLO[KI ANALAJZERI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 66 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora FOTOMETRI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.500,00 KM

Broj 8 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 67 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MIKROBIOLO[KI ANALAJZER I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 68 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARAT ZA MIKROBIOLOGIJU BIOMERIEUX I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 69 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora DIGESTOR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 70 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LAMINARNA KOMORA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 71 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARATI JOHNSON & JOHNSON I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 72 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora APARATI LEICA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 51

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 73 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MIKROSKOPI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 74 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora 75 CENTRALNA JEDINICA ZA PRA]ENJE PACIJENT MONITORA U MRE@I I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 75 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TLAKOMIJERI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 76 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora HOLTER APARAT I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 77 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora HIDRAULI^NI KREVETI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 78 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LJU[TILICA ZA KROMPIR I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 8 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 79 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TRAKTOR HUSQUARNA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 80 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora URE\AJ I DROBILICA ZA TRETIRANJE MEDICINSKOG OTPADA SINTION I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 81 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora AGREGATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 82 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LIFTOVI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 83 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MA[INA ZA SJE^ENJE GAZE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 84 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora VAGE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 53

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 85 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora FIKSNA RADIO STANICA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 86 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KLIMA URE\AJI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 87 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora REDOVNA TEHNI^KA KONTROLA PROPAN BUTAN STANICE

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 88 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PLINSKI KUHINJSKI APARATI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 89 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora CENTRALNA JEDINICA ZA MEDICINSKE GASOVE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 90 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora CENTRALNI KLIMA URE\AJ ^ILER

Broj 8 - Strana 54 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 91 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MA[INA ZA PRANJE PODOVA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 92 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MA[INA ZA PRANJE, PEGLANJE I SU[ENJE VE[A KREBE TIPO I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 93 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MA[INA ZA PRANJE, PEGLANJE I SU[ENJE VE[A ELECTROLUX I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 94 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MA[INE ZA PRANJE SU\A I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 95 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RA^UNARSKA OPREMA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 55

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 96 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PISA]E MA[INE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 97 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TELEVIZORI, VIDEOREKORDERI I CD PLEYERI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 98 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EKG APARATI I KARDIOLO[KA OPREMA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 99 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora STOMATOLO[KA OPREMA I URE\AJI - APARATI ZA STERILIZACIJU I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 100 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LABORATORIJSKA OPREMA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 101 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora OFTALMOLO[KA OPREMA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 8 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 102 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ULTRAZVU^NI APARATI TOSHIBA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 103 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ULTRAZVU^NI APARATI KOLLA KOMBI NJEMA^KA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 104 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RTG OPREMA PHILLIPS I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 105 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RTG OPREMA AGFA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 106 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RTG OPREMA KODAK I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 107 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora OSTALA MEDICINSKA OPREMA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 57

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 108 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KOMPJUTERSKA OPREMA, PISA]E I RA^UNSKE MA[INE I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{ewa/Trajanje okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enje usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 109 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KLIMA URE\AJI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enje usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 110 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora KOTLOVI I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2013 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enje usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH (M1-A-1283-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-630/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2013, 2014 II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 64.102,56 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Vr{ewe usluga servisirawa oprme( odr`avawe sistemskih i aplikativnih programa, {tampa~a HP,BRPTHER, RICOH, LEXMARK, CANON) LAN-a, digitalne telefonske centrale KX-TDA100CE-Panasonic, sistema video nadzora tipa Panasonici fotokopir aparata tipa RICOH. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Broj 8 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena rezervnih dijelova, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena norma sata, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 7.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska se mo`e podi}i naweb stranici www.nabavka.bdcentral.net/ bez naknade i bi}e objavqena do 06.02.2013. g. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH

Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1, {alter br:8 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-1305-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-631/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od dana potpisivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2014.godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 111.111,11 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog i potro{nog materijala za potrebe Skup{tine Br~ko distrikta BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 59

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, sala 59,drugi sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti bez nov~ane naknade na web stranici www.nabavka.bdcentral.net, predmetna tenderska dokumentacija }e biti dostupna za preuzimanje najkasnije u roku od tri dana od objave obavje{tenja u Slu`benom glasniku BiH, odnosno najkasnije od 06.02.2013. godine ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 E-mail:aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-1336-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-633/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do 31.12.2013. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 25.641,05 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi odr`avanja svjetlosne saobra}ajne signalizacije - semafora na podru~ju Br~ko distrikta za 2013. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi odr`avanja svjetlosne saobra}ajne signalizacije - semafora II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 8 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Dom Kulture , ulica Mladena Maglova br. 1, Br~ko distrikt BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti bez nov~ane naknade sa zvani~ne web stranice javnih nabavki Vlade Br~ko distrikta BiH: nabavka.bdcentral.net. Tenderska dokumentacija }e biti dostupna na web stranici najkasnije od 06.02.2013. godine ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail:nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-1583-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-635/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2013 i 2014 II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 21.367,52 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Redovno odr`avawe fontana na pordu~ju Br~ko distrikta za 2013 i 2014.g. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 12.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 12.3.2013. Vrijeme: 12:15

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 61

Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na web stranici www.nabavka.bdcentral.net/ bez naknade i bi}e dostupna 06.02.2013.g. web ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-1586-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-637/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2013,2014,2015 II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 240.400,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge, objave konkursa, oglasa i ~estitki u dnevnoj {tampi na bosanskom jeziku-latini~no pismo za 2013,2014,2015.g. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na web stranici www.nabavka.bdcentral.net/ bez naknada i bi}e objavqena 06.02.2013.g. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH

Broj 8 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-1587-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-570/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: D`enita Bori} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje SCADA sistema u Dispe~erskom centru EP BiH i distributivnim centrima upravljanja (DCU ED Zenica, DCU ED Tuzla, DCU ED Biha}, II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Odr`avanje SCADA sistema u Dispe~erskom centru EP BiH LOT 2 - Odr`avanje SCADA sistema u distributivnim centrima upravljanja JP EP BiH (DCU ED Zenica, DCU ED Tuzla, DCU ED Biha}. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 po Lot-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000003990 - 2000003991 IBAN CODE: BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000003990 2000003991. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: D`enita Bori} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751779 Faks: 033751773 E-mail:dz.boric@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 63

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: D`enita Bori} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751779 Faks: 033751773 E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: D`enita Bori} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751779 Faks: 033751773 E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora 04-Odr`avanje SCADA sistema u Dispe~erskom centru EP BiH. I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Odr`avanje SCADA sistema u Dispe~erskom centru EP BiH. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedene usluge odr`avanja }e se pru`ati za period od momenta zaklju~enja do 31.12.2013 godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LOT 1: DC EP BiH. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje SCADA sistema u distributivnim centrima upravljanja JP EP BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 2: Odr`avanje SCADA sistema u distributivnim centrima upravljanja JP EP BiH (DCU ED Zenica, DCU ED Tuzla, DCU ED Biha}). II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 135.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedene usluge odr`avanja }e se pru`ati za period od momenta zaklju~enja do 31.12.2013 godine.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DCU ED Zenica, DCU ED Tuzla, DCU ED Biha}. (M1-A-1349-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-580/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena dijela betonske polumonta`ne ograde oko proizvodnog kompleksa Termoelektrane "Tuzla" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema tehni~koj specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 150 dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Odgo|eno pla}anje

Broj 8 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je dobavlja~ bio likvidan u zadnjih 6 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Iskustvo dobavlja~a u realizaciji najmanje jednosg ugovora u zadnje tri godine ~iji je predmet izvo|enje radova na izgradnji objekata i gra|evina u monta`noj ili polumonta`noj izvedbi od armiranog betona, koji obuhvata: -gra|evinske radove, -poslove izvo|enja vanjske elektri~ne rasvjete i -poslove video nadzora na objektima, ili pojedina~no ugovor za svaku vrstu radova iz ove ta~ke, ukupne minimalne vrijednosti svih radova u iznosu od 100.000,00 KM (bez PDV-a), od ~ega poslovi video nadzora moraju biti u vrijednosti ve}oj od 30.000,00 KM (bez PDV-a). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, (sala 145) ul.Vilsonovo {etali{te 15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtijevu) na ovla{teni fax +387 33 75 17 59. tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. sarajevo,Vilsonovo {etali{te 15 (kancelarija br.325/IV). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i sa sjedi{tem u BiH su du`ni predo}iti zahtijev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000003515. Za firme izvan BiH na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 2000003515 U skladu sa ^lanom 3 ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. ainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev (M1-A-1348-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-252/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Aida Alijagi} Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i to~enje nafte i naftnih derivata na benzinskoj pumpi u op}ini Kakanj u radijusu od 2 kilometra od sjedi{ta Ugovornog organa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i to~enje nafte i naftnih derivata na benzinskoj pumpi u op}ini Kakanj u radijusu od 2 kilometra od sjedi{ta Ugovornog organa II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 79.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa izabranog ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do realizacije ugovora, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Internet adresa: www.rmukakanj.ba

Broj 8 - Strana 65

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % 3. Ponu|eni rabat, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM s PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: U. Rudarska bb, Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno navesti: TENDER BR.03/13 - NABAVKA I TO^ENJE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA NA BENZINSKOJ PUMPI U OP]INI KAKANJ U RADIJUSU OD 2 KILOMETRA OD SJEDI[TA UGOVORNOG ORGANA. NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA Tenderska dokumetacija se izdaje uz pismeni zahtjev ponu|a~a uz predo~enje dokaza o uplati za otkup iste. Nova~a naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 35,10 KM sa PDV-om. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na `iro ra~un broj: -IK BANKA d.d. Zenica 1340200000009427 -UNICREDIT BANK d.d. Sarajevo 3389002208041953 sa naznakom "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - Tender br.03/13 - Nabavka i to~enje nafte i naftnih derivata na benzinskoj pumpi u op}ini Kakanj u radijusu od 2 kilometra od sjedi{ta Ugovornog organa" Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Aida Alijagi}, dipl.ecc., tel/fax:032/552-530 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail:rudnikaida@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail: rudnikaida@gmail.com

(M1-A-1331-13)

AKCIONARSKO DRU[TVO OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 283-1-2-1-39/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: AKCIONARSKO DRU[TVO OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE Kontakt osoba: Mirko Kalem, Neven ]osovi} Adresa: Jahorina bb Po{tanski broj: 71423 Op{tina/Grad: Pale-RS IDB/JIB: 4400579510008 Telefon: 057270187 Faks: 057270090 Elektronska po{ta (e mail): pravnasluzba@oc-jahorina.com Internet adresa (web): www.oc-jahorina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`iwerske usluge i integralne in`iwerske usluge, usluge urbanog planirawa i ure|ewa pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivawa i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada glavnog projekta skija{kih staza (drugi ponovqeni postupak nabavke) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada glavnog projekta skija{kih staza II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 25 kolometara staza II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova AD OC "Jahorina" Pale II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 120 dana od dana zakqu~ewa ugovora

Broj 8 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Rje{ewe o upusu u sudski registar sa prilozima za obavqawe predmetne djelatnosti (ovjerena fotokopija) Uvjerewe o identifikacionom broju (ovjerena fotokopija) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Bilans stawa i bilans uspjeha za posqedwu godinu (ovjerena fotokopija) III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo u realizaciji-najmawe jedan ugovor ~iji je karakter ili kompleksnost sli~an onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne 3 godine. Dokazuje ovjerenom kopijom zapisnika o primopredaji projekata. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Poslovna zgrada br. 42 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana (ponedjeqak-petak) od 9,00-14,00 u Poslovnoj zgradi AD OC "Jahorina" Pale broj 42 ili }e se na zahtjev zainteresovanog dobavqa~a ista dostaviti putem po{te ili elektronske po{te u zavisnosti od zahtjeva dobavqa~a. Otkup tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na blagajni u hotelu "Bistrica" ili na jedan od navedenih `iro ra~una: kod Raiffeisen banke 1610000075950041: kod Komercijalne banke 571050-0000026137; kod NLB Razvojne banke 5620120000257539; kod Balkaninvestment banke 5688061100001924 uz naznaku uplata tenderske dokumentacije za Usluge izrade projekta skija{kih staza na skijali{tu AD OC Jahorina Pale u du`ini od 25 km. Za uplate iz inostranstva na NLB Razvojna banka: Intermediari Bank: Deutche bank AG F/M SWIFT: DEUT DEFF - Account with Institution: 936-2807-00 Razvojna banka Bawa Luka SWIFT: RARBBA 22XXX, BeneficIary customer: Olimpijski centar "Jahorina" Pale 540100-508-4101454471 IBAN: BA39 5620 1280 4703 2607. Otvarawe ponuda }e se odr`ati na Jahorini Poslovna zgrada broj 42 dana 06.03.2013. godine sa po~etkom u 10,30 ~asova. Ponuda treba da sadr`i sva tra`ena dokumenta navedena u ovom obavje{tewu i u tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude koje na adresu A.D. OC "Jahorina" Pale budu dostavqene nakon datuma i vremena nazna~enog za otvarawe ponuda (06.03.2013. godine, po~etak otvarawa 10,30 ~asova) vrati}e se na adresu ponu|a~a neotvorene. (M2-A-1324-13)

JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-82/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Halid [ibonji} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877834 Faks: 032877834 Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba Internet adresa (web): www.spdzdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sto~na hrana; `ito i sijeno II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 40 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 67

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM po LOT-u na jedan od ra~una JP [PD-ZDK IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zob i kukuruz I.2. Kratak opis predmeta ugovora Za prehranu vu~ne stoke II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova 90% PJ Olovo na radili{te, 10% na radili{ta Zavidovi}a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Livadsko sijeno I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td za prihranu stoke II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova 90% na radili{ta u PJ Olovo i 10% na radili{ta Zavidovi}a (M1-A-1302-13)

JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-84/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Halid [ibonji} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877834

Faks: 032877834 Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba Internet adresa (web): www.spdzdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za VW i {kodu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u td. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 45.101,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavidovi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivna isporuka po potrebi u roku od 12 mjeseci ili do realizacije ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 40 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na jedan od ra~una JP [PD-ZDK

Broj 8 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Zavidovi}i (M1-A-1392-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-714/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Bojenje i ustakljivanje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Revitalizacija cjevovodnog mosta sa AKZ za{titom u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na antikorozivnoj za{titi cjevovodnog mosta za tehnolo{ke cjevovode i kablovske nadzemne instalacije prema tehni~koj specifikaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 95.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja dijela radova, odnosno po stepenu gotovosti posla. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ registrovan za oblast visokogradnje ili za farbarske radove. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", Kakanj, soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aeksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ana Doj~inov, tel. 00387 32 77 10 79. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 69

Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1636-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-715/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog skladi{ta tehni~kih hemikalija u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge izrade Idejnog projekta po svim specijalnostima, izrada Glavnog-izvedbenog projekta , izrada misija geotehni~kog in`enjerstva, izrada Glavnog izvedbenog projekta za{tite od po`ara sa revizijom, izrada Elaborata o za{titi na radu uz Glavni projekat, izrada Idejnog i Detaljnog plana upravljanja gra|evinskim otpadom, izrada Elaborata o PPZ,Elaborata o upravljanju otpadom, Elaborata o za{titi okoli{a i nostrifikacija tehni~ke dokumentacije prema tehni~koj specifikaciji.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 50 (pedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu za izradu Idejnog projekta, a rok za izradu Glavnog projekta je 70 (sedamdeset) dana od dana prihvatanja Idejnog projekta. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvr{enja dijela usluge a prema utvr|enom izvr{enju usluga po pojedinim fazama izvr{enja. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ ovla{ten od strane nadle`ne institucije za obavljanje poslova koji su predmet nabavke, da je ponu|a~ obavljao poslove projektovanja u posljednje 3 (tri) godine, da ponu|a~ ima kvalifikovanu i osposobljenu radnu snagu za obavljanje poslova koji su predmet nabavke. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aeksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne

Broj 8 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Mensur Zakomac, tel. 00387 32 77 10 76. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1637-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-2-3-1-717/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Aktivnosti izolacionih radova II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Popravka izolacije kotla i kanala za ugalj u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Popravka i zamjena izolacije u me|ustropnom dijelu kotla, demonta`no-monta`ni izolaterski radovi na kanalima smje{e uglja i primarnog zraka, demonta`no-monta`ni izolaterski radovi na kanalima uglja,demonta`no-izolaterski radovi na mlinovima, prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 (trideset) dana od dana uvo|enja u radove, {to }e se zapisni~ki konstatovati. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja kompletnih radova. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da ponu|a~ ima Rukovodioca radili{ta koji ima iskustvo u vo|enju radili{ta du`e od 5 (pet) godina, da ponu|a~ ima 10 ili vi{e stalno zaposlenih radnika koji mogu izvoditi radove koji su predmet nabavke, da je ponu|a~ tehni~ki osposobljen za izvo|enje radova koji su predmet nabavke. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 71

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 Km sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aeksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1639-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-723/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Remont mlinskih linija bloka 7-230 MW u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na bunkerima za ugalj, bunkerskim zatvara~ima, dodava~ima uglja,nateznoj stanici, koritima, mlinovima,kracerima,kanalima primarnog i hladnog zraka sa klapnama i kompenzatorima,kanalima za povla~enje vatre i roto sitima prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 110.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 28 (dvadesetosam) dana od dana uvo|enja u posao, planirani termin realizacije remonta je od 01. do 30.06.2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,

Broj 8 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja kompletnih radova. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~ni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ izvodio radove na postrojenjima za mljevenje uglja kotlovskih postrojenja u posljednjih 5 (pet) godina. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aeksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153

Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1645-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-724/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za servopogone u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Logi~ke plo~e, pozicioner, napojne jedinice, relejne kartice, logi~ke plo~e, tristori, napojne jedinice za elektroniku, platina sigurnosna sa pripadaju}im kablovima, platina ulazno/izlazna sa pripadaju}im kablovima, kontakter za servopogon, linerni provodnici brtveni setovi i interface, a sve u skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 25.000,00

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 73

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 (~etrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aeksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Zdenko Ravlija, tel. 00387 32 77 13 31. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153

Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1646-13)

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 296-2-1-1-178/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Sanja Romi} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200693920055 Telefon: 033278234 Faks: 033278366 Elektronska po{ta (e-mail): amujacic@cbbh.ba Internet adresa (web): www.cbbh.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Broj 8 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.2.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sarajevo, Mehmeda Spahe 3 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Obzirom da se radi o ubrzanom ograni~enom postupku, rokovi za podno{enje zahtjeva za u~e{}e, ponuda i javno otvaranje ponuda su sljede}i: - 14.02.2013. godine do 11.00 sati - rok za predaju zahtjeva za u~e{}e u I fazi postupka - 28.02.2013. godine do 12.00 sati - rok za predaju ponuda kvalificiranih ponu|a~a koji su pozvani da u II fazi dostave svoje ponude - 28.02.2013. godine u 13.00 sati - javno otvaranje ponuda kvalificiranih ponu|a~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora kancelarijski i ostali materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 22.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora kancelarijski i ostali materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine Filijale Br~ko II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.900,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko (M1-A-1567-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-881/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 124P/12 Nabavka laboratorijske su{ilice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ "Termoelektrana" II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 75

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 124P/12 - "Nabavka laboratorijske su{ilice". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Bosiljka Stojanovi}, dipl.ing.hem. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774365 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382

E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-1432-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-882/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 15/13 Nabavka i zamjena cjevovoda azota i vodonika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Postrojenje TE II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja

Broj 8 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detalj. u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detalj. u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detalj. u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detalj. u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 15/13 - ?Nabavka i zamjena cjevovoda azota i vodonika". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330

Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-1431-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-891/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 151/12-P1 Nabavka mesa i mesnih prera|evina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detalj. u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 77

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detalj. u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detalj. u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detalj. u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detalj. u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 151/12-P1 - "Nabavka mesa i mesnih prera|evina". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Sretko ]ebetarevi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774266 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382

E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg mesa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detalj. u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detalj. u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 260.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te ishrane radnika ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mesnih prera|evina I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detalj. u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detalj. u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 175.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te ishrane radnika (M1-A-1508-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-892/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik

Broj 8 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 37/13 Usluga ~i{}enja korita rijeke Mezgrajice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detalj. u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detalj. u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detalj. u TD II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostr. potp. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detalj. u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detalj. u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detalj. u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detalj. u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 37/13 - "Usluga ~i{}enja korita rijeke Mezgrajice". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-1633-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 79

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-508/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Sead ^i~ku{i} (za tehni~ka pitanja) mob. 061/721 324 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/ 287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035288870 Faks: 035281843 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prekida~i, sklopnici, termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri ( LOT 1 - LOT 2 ) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prekida~i, sklopnici, termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri, po slijede}im loto-vima: LOT 1 Prekida~i i sklopnici LOT 2 Termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - min. 60 ( {ezdeset ) dana (koje ne zahtjeva garanciju za odgo|eno pla}anje) b) Rok isporuke: max. 45 (~etrdesetpet) dana od dana izdavanja Narud`be III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavu ponuda; - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora; - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da se obavezuje da }e prilikom isporuke robe dostaviti EUR 1 obrazac ( samo za ino ponu|a~e ). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije; -Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izdate od strane primaoca o izvr{enoj isporuci i zadovoljavaju}em kvalitetu isporu~enih roba, za svaki LOT posebno; -Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a; -Da ponu|a~ uz ponudu dostavi katalo{ku dokumentaciju (za pozicije navedene u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije) - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom isporuke robe dostaviti odgovaraju}e certifikate odnosno ateste proizvo|a~a na jednom od slu`benih jezika BiH ( za pozicije navedene u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije ); -Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da je minimalna vremenska garancija godinu dana od dana isporuke za sve LOT-ove. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Prekida~i, sklopnici, termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri, LOT***". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Prekida~i, sklopnici, termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri, LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA Prekida~i, sklopnici, termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri, LOT***" - ne otvarati do 05.03.2013. godine u 12:00 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za

Broj 8 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla-isporu~eno na Rudnike i pogone (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAP Tuzla-isporu~eno na Rudnike i Pogone (ino ponu|a~i). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prekida~i i sklopnici I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prekida~i i sklopnici, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 66.363,64 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 66.363,64 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnici i Pogoni ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri I.2. Kratak opis predmeta ugovora Termi~ki i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 56.241,01 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 56.241,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnici i Pogoni (M1-A-1277-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-376/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Tanja Bozic Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335716 Faks: 036335787 Elektronska po{ta (e-mail): tanja.bozic@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava materijala za elektroenergetske objekte sa ugradnjom za DP JUG - Pogon Livno i to: - priklju~ni DV za BSTS Zekinica, BSTS 10(20)/0,4 kV 50 kVA Zekinica, - Niskonaponski podzemni priklju~ak za repetitor Zekinica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava materijala za elektroenergetske objekte sa ugradnjom za DP JUG - Pogon Livno i to: - priklju~ni DV za BSTS Zekinica, BSTS 10(20)/0,4 kV 50 kVA Zekinica, - Niskonaponski podzemni priklju~ak za repetitor Zekinica II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Distribucija elektri~ne energije - DP JUG - Pogon Livno II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 ({est) mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 81

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:15.3.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106a, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736. Tako|er, natje~ajna dokumentacija se mo`e poslati i e-mailom, po{tom, kao i brzom po{tom (posljednje na tro{ak dobavlja~a). Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije {alje se na fax 036/335 787. Prilikom podno{enja zahtjeva za preuzimanje natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 33810022008112-94 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) SWIFT: UNCRBA22XXX, IBAN:BA39 3380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Nabava materijala za elektroenergetske objekte sa ugradnjom na podru~ju DP Jug-Pogon Livno i to: -priklju~ni DV za BSTS Zekinica, -BSTS 10(20)/0,4 kV 50 kVA Zekinica, -Niskonaponski podzemni priklju~ak za repetitor Zekinica". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-1372-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-377/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Irena Planini} Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar

IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335719 Faks: 036335787 Elektronska po{ta (e-mail): irena.planinic@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava bakarnog u`eta i sanacija uzemljiva~a na HE Jajce I II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava bakarnog u`eta i sanacija uzemljiva~a na HE Jajce I II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 5.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Proizvodnja elektri~ne energije - HE Jajce I II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

Broj 8 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:5.3.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106 A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava bakarnog u`eta i sanacija uzemljiva~a na HE Jajce I" ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-1381-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-378/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mirela [utalo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta (e-mail): mirela.sutalo@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 7 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata za @upaniju Sredi{nja Bosna: LOT 1-Novi Travnik, LOT 2-Fojnica, LOT 4-Jajce, LOT 5-Uskoplje, LOT 7-Kiseljak, LOT 8-Nova Bila, LOT 9-Vitez II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata za @upaniju Sredi{nja Bosna II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:6.3.2013 Vrijeme:12:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mostar, Mile Budaka 106 A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa PDV-om po LOT-u na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava nafte i naftnih derivata za upaniju Sredi{nja Bosna LOT.....". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Ponedjeljak, 4. 2. 2013. Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 83

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Novi Travnik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 204.126,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Fojnica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.540,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dkumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 4 - Jajce I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 196.120,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 5 - Uskoplje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 28.214,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 7 - Kiseljak I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata

Broj 8 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 46.788,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 8 - Nova Bila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.342,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 9 - Vitez I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 48.366,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1523-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-379/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mirela [utalo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta (e-mail): mirela.sutalo@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata za Posavsku `upaniju - LOT 2 Domaljevac II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 38.425,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 (dvije) godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 85

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:6.3.2013 Vrijeme:14:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Mostar, Mile Budaka 106 A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava nafte i naftnih derivata za Posavsku @upaniju LOT 2 - Domaljevac". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-1509-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-380/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mirela [utalo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta (e-mail): mirela.sutalo@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 3 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata za Zapadno hercegova~ku `upaniju LOT 1-Grude;LOT 2-[iroki Brijeg;LOT 3-Posu{je II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji

Broj 8 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:5.3.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mostar, Mile Budaka 106A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa PDV-om po LOT-u na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava nafte i naftnih derivata za Zapadno hercegova~ku `upaniju LOT.......". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Grude I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 167.886,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - [iroki Brijeg I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 112.808,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3 - Posu{je I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.974,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1522-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-381/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 87

Kontakt osoba: Mirela [utalo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta (e-mail): mirela.sutalo@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 6 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata LOT 1-Doljani; LOT 3-Kupres; LOT 4-Busova~a; LOT 5-Novi [eher; LOT 6-@ep~e; LOT 7-Od`ak II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM po LOT-u

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:6.3.2013 Vrijeme:13:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Mostar, Mile Budaka 106 A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa PDV-om po LOT-u na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava nafte i naftnih derivata LOT 1-Doljani LOT.......". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Doljani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3 - Kupres

Broj 8 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih drivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 37.336,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 4 - Busova~a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 46.756,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 5 - Novi [eher I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 27.261,10 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do

najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 6 - @ep~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 92.992,20 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 7 - Od`ak I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 73.521,60 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1503-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 89

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-382/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mirela [utalo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta (e-mail): mirela.sutalo@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 4 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata LOT 1-Livno;LOT 2-Glamo~;LOT 3-Vare{;LOT 4-Usora; II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:6.3.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mostar, Mile Budaka 106A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa PDV-om po LOT-u na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava nafte i naftnih derivata LOT 1-Livno, LOT.......". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1-Livno I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 180.512,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 %

Broj 8 - Strana 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Glamo~ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 23.320,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3 - Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nafta i naftnih derivata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 4 - Usora I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava nafte i naftnih derivata

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.940,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometru od sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do najbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1512-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-385/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jerko Kordi}, dipl.ing.cest.pr. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): jerko.kordic@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena upravljanja krana 80t u galeriji leptirastih zatvara~a - SP CHE ^apljina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zamjena upravljanja krana 80t u galeriji leptirastih zatvara~a SP CHE ^apljina II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 400.000,00

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba

Broj 8 - Strana 91

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova CHE ^apljina II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena ponude, u~e{}e:80,00 % 2. jamstveni rok, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:5.3.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Zamjena upravljanja krana 80t u galeriji leptirastih zatvara~a - SP CHE ^apljina". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787

(M1-A-1526-13)

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 315-1-3-1-26/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE Kontakt osoba: Rasim Kova~ Adresa: KU^UKOVI]I 2 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342030025 Telefon: 032246151 Faks: 032244786 Elektronska po{ta (e-mail): direkcija.cesta@zdk.ba Internet adresa (web): www.zdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 4 godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova odr`avanja na dionicama regionalnih cesta Podlugovi-Breza-Vare{ i Vare{(Pogar)-K.Sutjeska (Ratanj) na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona za period od 4 godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje cesta definisano je ~lanom 28. Pravilnika o odr`avanju javnih cesta i detaljno je prikazano u TD. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 77,7 km II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ~etri godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u ta~kama 6. i 9.TD. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 8 - Strana 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljenje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke, shodno ~lanu 24.ZJN BiH (detalji dati u TD) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ispunjavanje uslova iz ~lana 25.ZJN BiH (detalji dati u TD) III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ispunjavanje uslova iz ~lana 26.ZJN BiH (detalji dati u TD) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Ku~ukovi}i 2, Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije u iznosu od 20 KM, mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Ze-do kantona 1340100000001672, Bud`etska organizacija 1903001, vrsta prihoda 722612. Ponude dostavljati u zape~a}enoj koverti na protokol Ze-do kantona u ulici Ku~ukovi}i broj: 2. Zenica, sa naznakom "Ponuda za izvo|enje radova odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona za period od ~etiri godine" - "Ne otvarati." Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz prethodno predo~enje ovla{tenja. Naru~ilac posla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku licitacije. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izme|u ugovornog organa i dobavlja~a vodi se u pisanoj formi. Svi dobavlja~i ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija obavezni su obezbijediti licencu u skladu sa Pravilnikom o licenciranju izvo|a~a radova redovnog odr`avanja javnih cesta (?Slu`bene novine FBiH? broj: 69/10).Obzirom da se radi o ponovo objavljenom postupku javne nabavke, dobavlja~ koji je izabran kao najpovoljniji u prethodnom postupku nabavke za radove odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona za period od ~etiri godine (obavje{tenje objavljeno u ?Slu`benom glasniku BiH? 29/11 i 31/12), pored po prethodno utvr|enim minimalnim kvalifikacijskim uslovima, mora imati posebne, odnosno dodatne kapacitete shodno uslovima datim u TD. (M1-A-1461-13)

OP]INA MAGLAJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 323-1-3-1-13/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA MAGLAJ Kontakt osoba: Hajrulahovi} Fuad Adresa: VITE[KA ULICA 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000 Telefon: 032609550 Faks: 032609551 Elektronska po{ta (e-mail): nacelnik@maglaj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), MAGLAJ I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 15.03.2013.-15.3.2014. godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi redovnog i vanrednog odr`avanja lokalnih i dijela nerazvrstanih cesta op}ine Maglaj u 2013. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - radovi teku}eg i vanrednog odr`avanja, hitnih intervencija i zimskog odr`avanja lokalnih i dijela nerazvrstanih cesta II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji, a u okviru sredstva obezbije|enih bud`etom Op}ine Maglaj u 2013. godini. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Maglaj Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~l. 24. ZJN BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~l. 25. ZJN BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~l. 26. ZJN BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Maglaj Vite{ka ulica br. 4 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i trebaju dostaviti svoje ponude u originalu i jednoj kopiji. Nakon provedenog postupka zaklju~it }e se okvirni sporazum kroz ugovor o izvo|enju radova sa izabranim ponu|a~em. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti putem po{te ili neposredno na pisarnicu Op}ine, ulica Vite{ka 4, Maglaj sa naznakom: "Ponuda za izvo|enje radova redovnog i vanrednog odr`avanja lokalnih i dijela nerazvrstanih cesta na podru~ju Op}ine Maglaj u 2013.

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 93

godini. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. U slu~aju da ostane dio sredstava pristupit }e se pregovara~kom postupku sa odabranim ponu|a~em. Uplata za tendersku dokumentaciju u iznosu od 40,00 KM mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Sparkasse banka broj 1990460003251634 op}ina 060 vrsta prihoda 722449. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA MAGLAJ Kontakt osoba: Hajrulahovi} Fuad Adresa: Vite{ka br. 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000 Telefon: 032609670 Faks: 032609674 E-mail:fuad@maglaj.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA MAGLAJ Kontakt osoba: Gra~i} Enver Adresa: Vite{ka ulica br. 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000 Telefon: 032609674 Faks: 032609674 E-mail: enver@maglaj.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP]INA MAGLAJ Kontakt osoba: Pisarnica Op}ine Maglaj Adresa: Vite{ka ulica br. 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000 Telefon: 032609044 Faks: 032609674 E-mail: fuad@maglaj.ba (M2-A-1323-13)

URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKI KANTON OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 324-1-2-1-63/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa, Tuzlanski kanton Kontakt osoba: Zdenka Marijanovi} Adresa: Slatina broj 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209421180009 Telefon: 035369320 Faks: 035369320 Elektronska po{ta (e-mail): uzpvtk@tk.kim.ba Internet adresa (web): www.tk.kim.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge ogla{avanja u dnevnim novinama II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge ogla{avanja u dnevnim novinama u 2013 godini II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumenataciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 80.247,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco sjedi{te kantonalnih organa uprave. ministarstava , samostalne upravne organizacije, upravne organizacije, zavodi, direkcije, kantonalna agencije za privatizaciju, pravosudnih organa na podru~ju TK-a Tuzla, @ivinice, Grada~ac, Gra~anica, Banovi}i, Lukavac , Kalesija; osim ministarstva finansija,Kantont. pravobranila{tva, Direkcije cesta,Kant. uprave za c., Kant.zavoda za pru`anje pravne pomo}i, Pedago{kog zavoda, Komisije za koncesije, Ureda za internu reviziju i Ureda za zakonodavstva. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.01.2013-31.12.2013 odnosno do zaklju~enja ugovora za 2014 godinu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje iz odobrenih bud`eta potro{a~kih jedinica iz ta~ke II.6. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Ured za zajedni~ke poslove TK-a Tuzla, Slatina 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplate za otkup TD izvr{iti na ra~un bud`eta TK-a broj 1321000256000080 bud`etska organizacija 1201001, vrsta prihoda 722613, {ifra op}ine 094.

Broj 8 - Strana 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

TD se preuzima na osnovu ovjerenog i potpisanog zahtjeva dobavlja~a. (M1-A-1588-13)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-244/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Miralem ^ebo, dipl.ing.gra|., tel. 033/563-480, Branka Mujezinovi}, dipl.ecc., tel 033/563 511, fax 033/563 495 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora -Sanacija {karpe na cesti M5, dionica:obilaznica Sarajevo-tranzit, km 5+450 -Sanacija {karpe na cesti M5, dionica:obilaznica Sarajevo-tranzit, km 5+900 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pripremni radovi: ra{~i{}avanje lokacije, signalizacija u toku izvo|enja radova, za{tita kolovoza, sje~a {iblja Sanacija {karpe: Iskop i kavanje stijenske mase sa utovarom i odvozom na deponiju, postavljanje za{titne mre`e sa sajlama, ankerima i betonskim utezima, armira~ki i betonski radovi, ugradnja ankera II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 136.750,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova - cesta M5, dionica: obilaznica Sarajevo - tranzit, km 5+450 - cesta M5, dionica: obilaznica Sarajevo - tranzit, km 5+900 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 kalendarskih dana od po~etka istih Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 50.000,00 KM, {to dokazuju pismom-potvrdom poslovne banke; - najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na izvo|enju istih ili sli~nih radova (sanacija klizi{ta, sanacija {karpi, sanacija slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanju cesta) u posljednje tri (3) godine u visini od 200.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a u izvo|enju najmanje tri (3) ugovora na sanaciji klizi{ta, sanaciji {karpi, sanaciji slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanju cesta od kojih bar jedan vrijednosti ve}e od 150.000,00 KM u posljednje tri godine; - mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora i to: voditelj gra|enja?diplomirani in`enjeri gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima niskogradnje. - posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za realizaciju Ugovora prema zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Po~ev od 5.2.2013.godine uz potvrdu o uplati 100,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom. Broj ra~una: 1540012000213884-Intesa Sanpaolo Banka dd BIH Svrha doznake: otkup TD br.REF.JPCFBH//02.2-555-R/13-M^ Izvo|enje radova: Sanacija {karpe na cesti M5, dionica: obilaznica Sarajevo - tranzit, km 5+450 -Sanacija {karpe na cesti M5, dionica:obilaznica Sarajevo - tranzit, km 5+900 Primalac: JP Ceste Federacije BIH Vrsta prihoda:722565; Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. (M1-A-1534-13)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-245/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 95

Kontakt osoba: Gordana Kvasina, tel: 033/563-467, e-mail: kgordana @jpcfbih.ba Branka Mujezinovi}tel: 033/563-511, e-mail: bmujezinovi}@jpcfbih.ba, faks: 033/563-495 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tehni~ka revizija aktivnosti JP Ceste Federacije BiH preduzetih u 2012. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 15.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana od zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke u skladu sa va`e}om zakonskom regulativom. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Iskustvo kao neovisni/vanjski revizor za poslove tehni~ke revizije u javnim preduze}ima ili privrednim dru{tvima u BiH, najmanje dva ugovora u prethodne tri godine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 5.2.2013. godine, uz potvrdu o uplati 20,00 KM, na adresi pod I.1 ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke na zahtjev ponu|a~a poslanog na faks 033/563-495. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Tehni~ka revizija Primalac: JP CesteFederacije BIH, Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-1535-13)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-246/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Jasenka Markovi}, dipl.ecc.; tel: 033/563-503, e-mail: jasenkam@jpcfbih.ba Branka Mujezinovi}, dipl.ecc.; tel: 033/563-511, e-mail: bmujezinovi}@jpcfbih.ba faks: 033/563-495 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 36.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Revizija finansijskih izvje{taja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2012. i 2013. godinu

Broj 8 - Strana 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke u skladu sa va`e}om zakonskom regulativom. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Iskustvo kao neovisni/vanjski revizor za poslove finansijske revizije u javnim preduze}ima ili privrednim dru{tvima u BiH, najmanje dva ugovora u prethodne tri godine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 5.2.2013.. godine, uz potvrdu o uplati 20,00 KM, na adresi pod I.1 ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke na zahtjev ponu|a~a poslanog na faks 033/563-495. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Finansijska revizija Primalac: JP CesteFederacije BIH, Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-1536-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-2-1-140/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145

Faks: 036758107 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada glavnog projekta buji~ne pregrade (ustave-brane) u koritu rijeke Neretve nizvodno od brane HE Jablanica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada glavnog projekta buji~ne pregrade (ustave-brane) u koritu rijeke Neretve nizvodno od brane HE Jablanica za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 25.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jablanica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 60 dana od datuma uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 97

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz dokaz o uplati 20 KM sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti i li~no na nazna~enij adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom preporu~eno ili elektronski e-mailom.Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-012/13, valuta KM.Pla}anje izvan Bosne i hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, dd BiH; SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-012/13, valuta EUR.Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci.Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e biti obavje{tenje o otkazivanju. (M1-A-1455-13)

VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 337-1-1-1-67/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: ]amil Odoba{i} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037316001 Faks: 037227796 Elektronska po{ta (e-mail): camil.odobasic@vladausk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka nafte i naftnih derivata(nafta,benzin,lo` ulje) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka nafte i naftnihderivata(nafta,benzin,lo` ulje) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 300.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 31.12.2013 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 8.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA ALIJE \ERZELEZA BR 6 (M1-A-1604-13)

OP]INA GORA@DE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 340-1-2-1-31/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Gora`de Kontakt osoba: Mirsada Sir~i} Adresa: Mar{ala Tita br.2. Po{tanski broj: 73000 Op{tina/Grad: Gora`de IDB/JIB: 4245025030009 Telefon: 038241450 Faks: 038221332 Elektronska po{ta (e-mail): opcinago@bih.net.ba Internet adresa (web): www.gorazde.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

Broj 8 - Strana 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), GORA@DE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka bankarskih usluga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka bankarskih usluga za potrebe Op}ine Gora`de II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 15.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 15.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gora`de II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise opisano u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,5 KM sa PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul.Mar{ala Tita 2 u Gora`du, Velika sala zgrada op}ine Gora`de Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ne (M1-A-1568-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-2-1-125/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka u~inskih linijskih rastavlja~a i materijala, i izvo|enje radova za uvo|enje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u Podru`nici Elektrodistribucija Biha} II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka u~inskih linijskih rastavlja~a i materijala, i izvo|enje radova za uvo|enje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u Podru`nici Elektrodistribucija Biha} II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica ED Biha} II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana za materijal, 120 dana za radove Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u roku od 30 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 99

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo obavljanja predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Sala za sastanke Podru`nice ED Biha}, Krupska bb, 77000 Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom. Dokumentacija se mo`e dobiti na uvid prije otkupa. Pla}anje unutar BiH se vr{i preko Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-021/2012. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Sadmir Deli} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail:sa.delic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1440-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-1-1-127/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka autoguma za motorna vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka autoguma za putni~a i teretna motorna vozila Podru`nice ED Biha} II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 24.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te ED Biha} II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u roku od 30 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo obavljanja predmetne djelatnosti

Broj 8 - Strana 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Sala za sastanke Podru`nice ED Biha}, Krupskabb, 77000 Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom .Pla}anje unutar BiH se vr{i preko Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Ponovljeni Tenderu 10401-EDB-027/2012. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail:an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1578-13)

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]" OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 354-1-1-1-28/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]" Kontakt osoba: Mirjana Vu~i}, dipl.ecc. Adresa: SLATINSKA 11 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400917770002 Telefon: 051307835 Faks: 051307835 Internet adresa (web): http://www.zotovicbl.com/ I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Oprema za potrebe Slu`be za aplikaciju, proizvodwu i nabavku ortopedskih pomagala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Oprema za potrebe Slu`be za aplikaciju, proizvodwu i nabavku ortopedskih pomagala II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 153.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 101

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi pla}awa, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Sindikalna sala Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}, Slatinka 11, Bawa Luka (M1-A-1499-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 358-1-3-1-152/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo Kontakt osoba: Sabina Hasanovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033664813 Faks: 033656500 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Gra|evinski, elektro i ma{inski radovi za velike korisnike na nepreciziranim lokacijama u Direkciji Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Neprecizirane lokacije na podru~ju Direkcije Sarajevo (Kanton Sarajevo) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zmaja od Bosne 88; 71 000 Sarajevo; sala na II/III spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/664-116 ili na Protokol BH Telecom-a, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88. Tenderska dokumentacija se mo`e li~no preuzeti na protokolu BH Telecom-a, Direkcije Sarajevo isklju~ivo uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbijediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecom, Direkcija Sarajevo. Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj: 8319/11-3 za gra|evinske, elektro i ma{inske radove za velike

Broj 8 - Strana 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

korisnike na nepreciziranim lokacijama u Direkciji Sarajevo, iznos 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610000030950674 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a). Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na raspolaganju. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostavti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo - PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, sa naznakom: "Gra|evinski, elektro i ma{inski radovi za velike korisnike na nepreciziranim lokacijama u Direkciji Sarajevo - NE OTVARAJ". Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV4 i ponude koje nisu predate na Protokol ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen blagovremeno, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda na fax: 033-664-116 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo Kontakt osoba: Sabina Hasanovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033642850 Faks: 033664116 E-mail:sabina.hasanovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (M1-A-1517-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-1-1-141/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sitnog alata za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka sitnog alata za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Sarajevo po ponovljenom otvorenom postupku broj: 10304-OP-023A/12 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora PREMA TEHNI^KOJ SPECIFIKACIJI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova SKLADI[TE PODRU@NICE ?ELEKTRODISTRIBUCIJE? SARAJEVO, UL.HIFZI BJELAVCA BR.23, SARAJEVO II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelavca 15, zgrada EMR soba 207, Azi}i Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 103

Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-023A/12 "Nabavka sitnog alata za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Sarajevo" PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO 12.03.2013. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470), za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 E-mail:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470), za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: Hifzi Bjelavca 15, soba 107, I sprat Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751595 Faks: 033751499 E-mail: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 E-mail: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1562-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-3-1-144/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci, odnosno do realizacije ugovorenog iznosa II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 238.175,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova na podru~ju Bosansko podrinjskog kantona - Gora`de II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova na podru~ju Bosansko podrinjskog kantona - Gora`de po ponovljenom otvorenom postupku broj 10304-OP-022A/12 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na podru~ju djelovanja ugovornog organa - Bosanko-Podrinjski kanton - Gora`de Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 8 - Strana 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-022A/12 Izvo|enje gra|evinskih radova na podru~ju Bosansko Podrinjskog kantona - Gora`de PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO 11.03.2013. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine). ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan, tel. 033/751 595 ili Sa|ida Boji} tel. 033/751-470, Enisa Mirvi} (za tehni~ka pitanja) 038/241-818 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 E-mail:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan, tel. 033/751 595 ili Sa|ida Boji} tel. 033/751-470 Adresa: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 107, I sprat, 71 000 Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751595 Faks: 033751499 E-mail: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 E-mail: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1560-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-1-1-145/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala, releja i za{titne opreme za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo, LOT 2 "Releji i za{titna oprema"

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 105

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala, releja i za{titne opreme za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo, LOT 2 - "Releji i za{titna oprema" -po ponovljenom otvorenom postupku 10304-OP-018B/12 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 14.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hifzi Bjelavca 23, Azi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 365 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelavca 15, zgrada EMR soba 207, Azi}i Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4.

4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-018B/12 Nabavka materijala, rejela i za{titne opreme za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo" LOT 2-Releji i za{titna opremaPONUDA SA CIJENAMANE OTVARATI DO 07.03.2013. DO 10.00 SATI . 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470), za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751595 Faks: 033751499 E-mail:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470), za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: Hifzi Bjelavca 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751595 Faks: 033751499 E-mail: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan (033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 E-mail: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1557-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 367-1-2-1-15/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA Kontakt osoba: Mirsad Rami} Adresa: Ul. Marka Maruli}a br.2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200700990005 Telefon: 033726500 Faks: 033652768 Elektronska po{ta (e-mail): info@fmpu.gov.ba

Broj 8 - Strana 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Internet adresa (web): www.fmpu.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 200.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora "Priprema i izrada Prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju BiH, "Vranica" za period 2008-2028" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluga podrazumijeva: "Priprema i izrada Prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju BiH, "Vranica" za period 2008-2028" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Tri ugovora II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao iz tenderske dokumentacije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ovjerene kopije ( ne starije od tri mjeseca ) -registracija na sudu -identifikacionog broja -rje{enje o ispunjavanju posebnih uslova za obavljanje stru~nih poslova izrade planskih dokumenta - prostornog plana, izdatog od Federalnog ministarstva prostornog ure|enja. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Bilans stanja i bilans uspjeha ili odgovaraju}i dokument izdat u skladu sa zakonom za posljednje tri finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponu|a~ registritran odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine -Original ili ovjerene kopije ugovora za izradu prostorno planskih dokumenata entiteta ili podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za entitete u vrijednosti najmanje 600.000,00 KM ( uklju~uju}i aktuelne ugovore i ugovore u posljednje tri godine) -Dokaz poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u zadnjih {est mjeseci.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Lista stalno uposlenog osoblja koje }e biti uklju~eno u izvr{enje usluge sa potpisanim biografijama, -Tehni~ka opremljenost i osposobljenost kandidata za planiranje i istra`ivanje ( u formi Ponu|a~a ) (licence za GIS software i izjava o osposobljenosti kadrova za rad u GIS-u) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Rok za izvr{enje usluga, u~e{}e:20,00 % 3. Iznos tra`enog avansa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sarajevo, ul. Marka Maruli}a br. 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Federalno ministarstvo prostornog ure|enja ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a prilikom izrade ponude i postupka u javnom nadmetanju. Ponu|a~ mo`e preuzeti tendersku dokumentaciju u Federalnom ministarstvu prostornog ure|enja ul. Marka Maruli}a br. 2, kancelarija br. 302.i 303. Va{e ponude kovertirane i zape~a}ene dostaviti po{tom ili na adresu Federalno ministarstvo prostornog ure|enja, 71000 Sarajevo ul. Marka Maruli}a br. 2, na protokol III - sprat, sa naznakom Ponuda za "Priprema i izrada prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju BiH, "Vranica" za period 2008-2028 godine" Ne otvarati. Ako dostavljate Va{e ponude po{tom vodite ra~una o roku prispje}a iste na protokol. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA Kontakt osoba: Hajrudin Srna dipl.ing.arh Adresa: Ul. Marka Maruli}a br.2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200700990005 Telefon: 033726520 Faks: 033652756 E-mail:info@fmpu.gov.ba Internet adresa: www.fmpu.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA Kontakt osoba: Mirsad Rami} Adresa: Ul. Marka Maruli}a br.2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200700990005 Telefon: 033726522 Faks: 033652756 E-mail: info@fmpu.gov.ba Internet adresa: www.fmpu.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA Kontakt osoba: Mirsad Rami} Adresa: Ul. Marka Maruli}a br.2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200700990005

Ponedjeljak, 4. 2. 2013. Telefon: 033726522 Faks: 033652756 E-mail: info@fmpu.gov.ba Internet adresa: www.fmpu.gov.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 107

(M1-A-1555-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-568/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa novih,~i{}ewe postoje}ih vlaka i izgradwa premosnica u [G"Prijedor"Prijedor za 2013.godinu. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G"Prijedor"Prijedor,Vo`da Kara|or|a 4/2, 79000, Prijedor. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.ing.{um. Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/2 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 052243121 Faks: 052243122 Elektronska po{ta (e-mail): prijedor@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.ing.{um Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/2 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 052243121 Faks: 052243122 Elektronska po{ta (e-mail): prijedor@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.in`.{um. Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/2 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 052243121 Faks: 052243122 Elektronska po{ta (e-mail): prijedor@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa novih,~i{}ewe postoje}ih vlaka i izgradwa premosnica u odjelu 111, [U Prijedor-GJ Kozara-Mqe~anica. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.710,00 KM

Broj 8 - Strana 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Prijedor"Prijedor ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa novih,~i{}ewe postoje}ih vlaka,izgradwa premosnica u odjelu 112, [U Prijedor-GJ Kozara-Mqe~anica. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.710,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Prijedor"Prijedor ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa novih,~i{}ewe postoje}ih vlaka i izgradwa premosnica u odjelu 113, [U Prijedor-GJ Kozara-Mlje~anica. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.895,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Prijedor"Prijedor ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa novih,~i{}ewe postoje}ih vlaka, izgradwa premosnica u odjelu 114, [U Prijedor-GJ Kozara-Mqe~anica. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.520,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Prijedor"Prijedor ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa novih,~i{}ewe postoje}ih vlaka i izgradwa premosnica u odjelu 115/2, [U Prijedor-GK Kozara-Mqe~anica. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.375,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Prijedor"Prijedor (M1-A-1313-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 109

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-570/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Momir Blagov~anin Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe [KP u 2013 na podru~ju [G "Jahorina" Pale II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 50.150,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Jahorina" Pale II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: [G "Jahorina" Pale ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Momir Blagov~anin Adresa: Srpskih dobrovoqaca br.45. Po{tanski broj: 71420 Op{tina/Grad: Pale-RS IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057226251 Faks: 057223757 Elektronska po{ta (e-mail): jahorina@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Momir Blagov~anin Adresa: Srpskih dobrovoqaca br.45. Po{tanski broj: 71420 Op{tina/Grad: Pale-RS IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057226251 Faks: 057223757 Elektronska po{ta (e-mail): jahorina@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-1450-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-571/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Jovanovi} Zoran Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A

Broj 8 - Strana 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Mjesto: [G "Botin" Nevesiwe ANEKS A

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa [KP Tisov kom-Mala voda, [G "Botin" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana uTD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Botin" Nevesiwe II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Po ponudi Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Jovanovi} Zoran Adresa: Bije{te bb Po{tanski broj: 88280 Op{tina/Grad: Nevesiwe IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 059601563 Faks: 059601563 Elektronska po{ta (e-mail): botin@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Jovanovi} Zoran Adresa: Boji{te bb Po{tanski broj: 88280 Op{tina/Grad: Nevesiwe IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 059601563 Faks: 059601563 Elektronska po{ta (e-mail): botin@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-1451-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-573/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 111

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe {umskih kamionskih puteva na podru~ju [G"Gradi{ka"Gradi{ka u 2013. godini. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G"Gradi{ka" Gradi{ka, Vladete Radi}a br. 10, 78400, Gradi{ka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Vladete Radi}a 10 Po{tanski broj: 78400 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051813055 Faks: 051814674 Elektronska po{ta (e-mail): gradiska@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Vladete Radi}a 10 Po{tanski broj: 78400 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051813055 Faks: 051814674 Elektronska po{ta (e-mail): gradiska@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Vladete Radi}a 10 Po{tanski broj: 78400 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051813055

Faks: 051814674 Elektronska po{ta (e-mail): gradiska@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe {umskih kamionskih puteva na podru~ju [G"Gradi{ka"Gradi{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 74.930,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"Gradi{ka-[U G. Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe {umskih kamionskih puteva na podru~ju [G"Gradi{ka"Gradi{ka-[U Srbac. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 44.590,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"Gradi{ka-[U Srbac ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe {umskih kamionskih puteva na podru~ju [G"Gradi{ka"Gradi{ka-[U Prwavor.

Broj 8 - Strana 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.480,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"Gradi{ka-[U Prwavor (M1-A-1343-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-574/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Zoran Jovanovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu [G "Botin" Nevesiwe II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Botin" Nevesiwe ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Zoran Jovanovi} Adresa: Boji{ta bb Po{tanski broj: 88280 Op{tina/Grad: Nevesiwe IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 059601563 Faks: 059609563 Elektronska po{ta (e-mail): botin@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Zoran Jovanovi} Adresa: Boji{ta bb Po{tanski broj: 88280 Op{tina/Grad: Nevesiwe IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 059601563 Faks: 059601563 Elektronska po{ta (e-mail): botin@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sje~a i izrada [DS, izvoz traktorom i izno{ewe prostornog drveta u odjelu 29/2 PJ "Nevesiwska Crna Gora" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.593,39 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 113

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Botin" Nevesiwe ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sje~a i zrada [DS, izvoz traktorom i izno{ewe prostorno drveta u odjjelu 71 PJ "Nevesiwska Crna Gora" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 99.341,93 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Botin" Nevesiwe ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sje~a i izrada [DS, izvoz traktorom i izno{ewe prostornog drveta u odjelu 25 PJ "Bjelica \ed" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 67.682,11 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Botin" Nevesiwe ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sje~a i izrada [DS, izvoz traktorom i izno{ewe prostornog drveta u odjelu 14 PJ "Bjelica \ed" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 67.612,45 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Botin" Nevesiwe ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sje~a i izrada [DS, izvoz traktorom i izno{ewe prostornog drveta u odjelu 27 PJ "Bjelica \ed" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 132.788,41 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.20013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Botin" Nevesiwe (M1-A-1406-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-577/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bozalo Vojo Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt

Broj 8 - Strana 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu, [G "Zelengora" Kalinovik II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Zelengora" Kalinovik ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bozalo Vojo Adresa: Omladinska br.1. Po{tanski broj: 71230 Op{tina/Grad: Kalinovik IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057623351 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e-mail): zelengora@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bozalo Vojo Adresa: Omladinska br.1. Po{tanski broj: 71230 Op{tina/Grad: Kalinovik IDB/JIB: 4400632340004

Telefon: 057623351 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e-mail): zelengora@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i, izradi, primicawu, izvozu [DS i iznosu prostornog drveta u odjelima 25 i 26 PJ "Ravna gora-Ma{}e" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 93.225,88 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Zelengora" Kalinovik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i, izradi, primicawu, izvozu [DS i iznosu prostornog drveta u odjelu 159 PJ "Zelegora Kmur" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 72.079,48 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Zelengora" Kalinovik (M1-A-1460-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-578/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radovan Milisavi},dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 115

Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 11 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,izvoz i iznos [DS,popravka i izgradwa traktorskih vlaka na podru~ju [G"Bawaluka"Bawaluka za 2013.godinu II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00

Mjesto: [G "Bawaluka" Bawaluka, Ive Andri}a br. 6, 78000, Bawaluka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radovan Milisavi},dipl.in`.{um. Adresa: Ive Andri}a br.6 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051213543 Faks: 051213539 Elektronska po{ta (e-mail): banjaluka@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radovan Milisavi},dipl.in`.{um. Adresa: Ive Andri}a br.6 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051213543 Faks: 051213539 Elektronska po{ta (e-mail): banjaluka@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radovan Milisavi},dipl.in`.{um. Adresa: Ive Andri}a br .6 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051213543 Faks: 051213539 Elektronska po{ta (e-mail): banjaluka@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz i iznos [DS,popravka i izgradwa traktzorskih vlaka u odjelu 37 PJ Osma~a-Tisovac-[U Bawaluka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.607,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Broj 8 - Strana 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz i iznos [DS,popravka i izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 38 PJ Osma~a-Tisovac,i sje~a,izvoz i iznos [DS u odjelu 42/1 PJ Osma~a-Tisovac-[U Bawaluka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 66.992,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz i iznos [DS i popravka traktorskih vlaka u odjelu 55/2 PJ Crni Vrh-[U ^elinac. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.946,67 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz i iznos [DS,popravka i izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 35 PJ Crni Vrh-[U ^elinac. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 51.001,77 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz,iznos [DS,popravka traktorskih vlaka u odjelu 53/1 PJ Crni Vrh-[U ^elinac. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 41.532,84 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz i iznos [DS,izgradwa traktorskih vlaka u odjelima 64 i 206/1 PJ Velika Ukrina-[U ^elinac. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 131.083,36 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 %

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 117

2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz i iznos [DS,izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 204/1 PJ Velika Ukrina-[U ^elinac. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.420,97 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz i iznos [DS,izgradwa traktorskih vlaka u odjelima 204 i 206 PJ Velika Ukrina -[U ^elinac. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 86.213,55 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz,iznos [DS,popravka traktorskih vlaka u odjelu 33 PJ Milosavka-[U Bawaluka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.957,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz,iznos [DS,popravka i izgradwa traktorskih vlaka u odjelu 26 PJ Kozara bawalu~ka"-[U Lakta{i i sje~a,izvoz i iznos [DS u odjelu 28 PJ Kozara Bawalu~ka-[U Lakta{i. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 78.514,12 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu

Broj 8 - Strana 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izvoz,iznos [DS,popravka traktorskih vlaka u odjelu 4 PJ Mawa~a-[U Bawaluka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 106.965,56 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Bawaluka"Bawaluka (M1-A-1497-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-583/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 18 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,primicawe i privla~ewe [DS,izno{ewe drvnih sortimenata,popravka traktorskih vlaka i stovari{ta u [G"Gradi{ka"Gradi{ka-[U G.Podgradci za 2013.godinu. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Gradi{ka" Gradi{ka, Vladete Radi}a br. 10, 78400 Gradi{ka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Vladete Radi}a 10 Po{tanski broj: 78400 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051813055 Faks: 051814674 Elektronska po{ta (e-mail): gradiska@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Vladete Radi}a 10 Po{tanski broj: 78400 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 050813055 Faks: 051814674 Elektronska po{ta (e-mail): gradiska@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Ili} Nedeqko,dipl.ing.{um. Adresa: Vladete Radi}a 10 Po{tanski broj: 78400 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051813055 Faks: 051814674 Elektronska po{ta (e-mail): gradiska@sumers.org

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 119

Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,primicawe i privla~ewe [DS,popravka tr.vlaka i stovari{ta u odjelu 19 PJ Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 33.731,76 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,primicawe i privla~ewe [DS u odjelu 97 PJ KOzara-Vrba{ka-[U G.Podgrdci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 41.724,86 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.367,82 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 69/1 PJ Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.286,13 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 97 Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.084,70 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

PJ

u

odjelu

19

PJ

Broj 8 - Strana 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 98 PJ Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.064,83 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 138 Pj Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.882,46 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 37 PJ Prosara-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.271,48 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 70 Pj Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.588,28 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 99 Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.227,73 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 %

PJ

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 121

2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. u odjelu 104 PJ

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 106 PJ Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.684,57 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 108/1 PJ Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.929,84 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.300,60 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. u odjelu 105 PJ

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.006,73 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Broj 8 - Strana 122

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 151 Pj Kozara-Vrba{ka-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.337,35 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 19 PJ Prosara-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.846,58 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 20 PJ Prosara-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.950,32 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 %

2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izno{ewe drvnih sortimenata u odjelu 21 PJ Prosara-[U G.Podgradci. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.195,73 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gradi{ka"-[U Podgradci (M1-A-1539-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-584/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Milorad [olaja Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 123

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i kwigovodstvene usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Revizija finansijskih izvje{taja JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac za 2012. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Revizija finansijskih izvje{taja JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac za 2012. godinu, u skladu sa me|unarodnim standardima revizije, uskla|enosti poslovawa JP[ sa zakonom i drugim propisima, ekonomi~nosti, efikasnosti i rentabilnosti poslovawa. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Usluge revizije se vr{e za 28 organizacionih dijelova Javnog preduze}a. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac-Direkcija i organizacioni dijelovi preduze}a (detaqan spisak se nalazi u tenderskoj dokumentaciji). II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Trajawe ugovora }e biti u skladu sa izabranom ekonomski najpovoqnijom ponudom. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Detaqno definisano u TD. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Bilans stawa i bilans uspjeha za 2012. godinu. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno definisano u TD. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Rok pla}awa, u~e{}e:15,00 % 3. Plan radnih sati za obavqawe poslova (period izvr{ewa), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1, Sokolac Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na sqede}i na~in: 1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije za nabavku _____________, po Obavje{tewu o nabavci broj: ________, od _____ 2013. godine. 2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un broj: 562-001-00000330-38. (M1-A-1580-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-585/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borojevi} Radenko,dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa {umskog kamionskog puta Tisovac-Kijevac u du`ini od 1000 metara po glavnom projektu br.306/12,u [G"^emernica"Kne`evo. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 68.970,96

Broj 8 - Strana 124

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"^emernica"Kne`evo II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupno najpovoqnija cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 8.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G"^emernica" Kne`evo, Dujka Komqenovi}a bb 78230 Kne`evo. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borojevi} Radenko,dipl.ing.{um. Adresa: Dujka Komqenovi}a bb Po{tanski broj: 78230 Op{tina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051591195 Faks: 051591300 Elektronska po{ta (e-mail): cemernica@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borojevi} Radenko,dipl.ing.{um. Adresa: Dujka Komqenovi}a bb Po{tanski broj: 78230 Op{tina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051591195 Faks: 051591300 Elektronska po{ta (e-mail): cemernica@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borojevi} Radenko,dipl.ing.{um. Adresa: Dujka Komqenovi}a bb Po{tanski broj: 78230

Op{tina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051591195 Faks: 051591300 Elektronska po{ta (e-mail): cemernica@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-1572-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 373-1-2-1-46/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Elvira Fako Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 Elektronska po{ta (e-mail): senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa (web): www.pufbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i fax aparata ra~unarske opreme i printera - ponovni postupak II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i fax aparata (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) i LOT 2 Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske opreme i printera (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje putem trezora Federalnog ministarstva finansija-financija

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Internet adresa: www.pufbih.ba ANEKS B

Broj 8 - Strana 125

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ekonomski i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured, Husrefa Red`i}a 4, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} i Elvira Fako Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail:senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} i Elvira Fako Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} i Elvira Fako Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i fax aparata I.2. Kratak opis predmeta ugovora Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i fax aparata (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Cijena - norma sata, u~e{}e: 40,00 % 2. Rok izvo|enja popravke od dana prijave kvara, u~e{}e: 20,00 % 3. Garancija za izvr{ene usluge, u~e{}e: 20,00 % 4. Garancija na ugra|ene dijelove, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske opreme i printera I.2. Kratak opis predmeta ugovora Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske opreme i printera (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Cijena - norma sata, u~e{}e: 40,00 % 2. Rok izvo|enja popravke od dana prijave kvara, u~e{}e: 20,00 % 3. Garancija za izvr{ene usluge, u~e{}e: 20,00 % 4. Garancija na ugra|ene dijelove, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. (M1-A-1394-13)

Broj 8 - Strana 126

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-1-1-36/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Nada Todi} Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta (e mail): elektrobn@teol.net Internet adresa (web): www.elektrobijeljina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 12 mjeseci ili do realizacije ugovorene vrijednosti II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 80.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka originalnih tonera, ribona i kertrid`a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka originalnih tonera, ribona i kertrid`a za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d., u 2013. godini II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin Ugovornog organa u Bijeqini i Radnim jedinicama: Ugqevik, Zvornik, Vlasenica i Bratunac II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM (sa PDV-om) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina, ul. Majevi~ka 97, sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no, radnim danom od 07 do 15 ~asova, ili se ista mo`e poslati po{tom nakon prijema pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati nov~ane naknade na ra~un broj: 5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina. Za pla}awe izvan BiH ponu|a~i se mogu obratiti na navedenu adresu Ugovornog organa radi slawa instrukcije za pla}awe. (M1-A-1647-13)

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-2-1-37/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Cvijeta Milovanovi}-Petrovi} Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta (e mail): elektrobn@teol.net Internet adresa (web): www.elektrobijeljina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 127

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 10 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hotelskih i restoranskih usluga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hotelskih i restoranskih usluga za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. i Radnih jedinica u 2013. godini II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentacijio Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM (sa PDV-om) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d., ul. Majevi~ka 97 Bijeqina, sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no, radnim danom od 07 do 15 ~asova, ili se ista mo`e dostaviti po{tom, nakon prijema pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati nov~ane naknade na `iro ra~un:5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina, sa identifikacijom svrhe: uplata naknade za tendersku

dokumentaciju broj:6254-3/12. Za pla}awe izvan BiH obratiti se na navedenu adresu ugovornog organa radi slawa instrukcije za pla}awe. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka hotelskih i restoranskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga preno}i{ta i restoranskih usluga u Bijeqini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Hotelski objekat Davaoca usluga V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga u Bijeqini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran izabranog Davaoca usluga V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga

Broj 8 - Strana 128

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga u Bijeqini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran izabranog Davaoca usluga V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga (podru~je Bijeqina) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran izabranog Davaoca usluga V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga (podru~je Bijeqina) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorenog iznosa

III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran izabranog Davaoca usluga V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga i dostava hrane (podru~je Bijeqina) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran Davaoca usluga ili druga lokacija, prema nalogu Ugovornog organa V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga za potrebe RJ Ugqevik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga za potrebe Radne jedinice Ugqevik u 2013. godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorene vrijednosti III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran Davaoca usluga

Ponedjeljak, 4. 2. 2013. V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 129

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga za potrebe Radne jedinice Zvornik u 2013. godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran izabranog Davaoca usluga V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restornskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga za potrebe Radne jedinice Bratunac u 2013. godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorene vrijednosti III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran izabranog Davaoca usluga

V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka restoranskih usluga za potrebe Radne jedinice Vlasenica u 2013. godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema procijewenoj vrijednosti II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci ili do realizacije ugovorene vrijednosti III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Kvalitet i kompletnost menija,u~e{}e: 20,00 % 3. Estetske i funkcionalne karakteristike,u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Restoran Davaoca usluga V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1649-13)

GRAD DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 431-1-2-1-42/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD DOBOJ Kontakt osoba: Milo{ Cvijeti} za LOT 1 i Vitomir Savi} za LOT 2 Adresa: HILANDARSKA 1 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400016460004 Telefon: 053242002 Faks: 053236194 Elektronska po{ta (e mail): javne_nabavke@opstina-doboj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJ I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke

Broj 8 - Strana 130

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora LOT 1: Redovno i investiciono odr`avawe javne rasvjete na podru~ju grada Doboja u 2013. godini LOT 2: Odr`avawe semagora na podru~ju grada Doboja u 2013. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1: Redovno i investiciono odr`avawe javne rasvjete na podru~ju grada Doboja u 2013.godini LOT 2: Odr`avawe semafora na podru~ju grada Dobija u 2013.godini Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Telefon za kontakt osobe: 053/236-097 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Redovno i investiciono odr`avawe javne rasvjete na podru~ju grada Doboja bu 2013.godini I.2. Kratak opis predmeta ugovora Redovno i investiciono odr`avawe javne rasvjete na podru~ju grada Doboja u 2013.godini

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 42.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do kraja 2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Doboj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe semafora na podru~ju grada Doboja u 2013.godini I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe semafora na podru~ju grada Doboja u 2013.godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 18.800,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do kraja 2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Doboj (M1-A-1454-13)

GRAD DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 431-1-2-1-43/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD DOBOJ Kontakt osoba: Ksenija Mi}i} Adresa: HILANDARSKA 1 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400016460004 Telefon: 053242002 Faks: 053236194 Elektronska po{ta (e mail): javne_nabavke@opstina-doboj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJ I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 131

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora LOT 1:^i{}ewe,odr`avawe i obnavqawe javnih zelenih povr{ina,prikupqawe i odvoz sme}a na podru~ju grada Doboja u 2013.godini LOT 2:^i{}ewe i odr`avawe javnih asfaltnih povr{ina, prikupqawe i odvoz sme}a na podru~ju grada Doboja u 2013.godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1: ^i{}ewe, odr`avawe i obnavqawe javnih zelenih povr{ina,prikupqawe i odvoz sme}a na podru~ju grada Doboja u 2013.godini LOT 2:^i{}ewe i odr`avawe javnih asfaltnih povr{ina, prikupqawe i odvoz sme}a na poru~ju grada Doboja u 2013.godini Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br:28 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Telefon kontakt osobe: 053/ 236-097 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ^i{}ewe, odr`avawe i obnavqawe javnih zelenih povr{ina, prikupqawe i odvoz sme}a na podru~ju grada Doboja u 2013. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora ^i{}ewe,odr`avawe i obnavqawe javnih zelenih povr{ina, prikupqawe i odvoz sme}a na podru~ju grad Doboja u 2013. godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 208.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do kraja 2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Doboj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ^i{}ewe i odr`avawe javnih asfaltnih povr{ina, prikupqawe i odvoz sme}a na podru~ju grada Doboja u 2013.godini I.2. Kratak opis predmeta ugovora ^i{}ewe i odr`avawe javnih asfaltnih povr{ina, prikupqawe i odvoz sme}a na podru~ju grada Doboja u 2013.godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do kraja 2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Doboj (M1-A-1527-13)

[GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 443-1-2-1-48/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres Kontakt osoba: Josip Maduni} Adresa: Splitska bb Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281038670003 Telefon: 034274801 Faks: 034274800 Elektronska po{ta (e-mail): info@hbsume.ba Internet adresa (web): www.hbsume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, @upanija 10 I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo

Broj 8 - Strana 132

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 17 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava radova sje~e, izrade i izvoza drvnih sortimenata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava radova sje~e, izrade i izvoza drvnih sortimenata II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 24.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:4.3.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Direkcija [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o., Splitska bb, 80320 Kupres Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 20,00 KM po LOT-u vr{i se na transakcijskom ra~unu kod Hypo Alpe-Adria banke d.o.o. Mostar: 306 009 000 048 7051 ili kod Intesa San Paolo banke broj: 154 999 500 010-1345 ili uplatom na blagajni poduze}a. Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog tijela. Otvaranju ponuda mogu nazo~iti ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Na kuverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a.Na kuverti napisati "Ponuda za radove sje~e, izrade i

izvoza drvnih sortimenata", s naznakom "Ne otvaraj". Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Drvar, G. J. Klekova~a-Drvar, odjel 43 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Drvar, G. J. Klekova~a-Drvar, odjel 43 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.012,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 43.258,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres V. Dodatne informacije U odjelu 43. G. J. Klekova~a-Drvar 30% od ukupne dozna~ene mase je potrebno izvu}i animalom. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Drvar, G. J. Klekova~a-Repovac, odjel 124/2 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Drvar, G. J. Klekova~a-Repovac, odjel 124/2 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4.339,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 93.288,05 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. [ator, odjel 59 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. [ator, odjel 59 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.603,00 m3

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 133

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 52.060,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Bunari}, odjel 36 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Bunari}, odjel 36 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3.981,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.591,05 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Hrbljine-Kuja~a, odjel 112 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Hrbljine-Kuja~a, odjel 112 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.360,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 47.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 2/1 A I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 2/1 A II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3.938,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 78.760,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 2/1 B I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 2/1 B II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3.938,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 78.760,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 4 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 4 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.942,00 m3

Broj 8 - Strana 134

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.927,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 5 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 5 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.351,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 29.046,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 6 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 6 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3.572,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 76.798,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 11 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 11 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.808,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.372,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Kupres, G. J. Kupres, odjel 12 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.535,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 33.002,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Livno, G. J. Troglav, odjel 58 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Livno, G. J. Troglav, odjel 58 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 991,00 m3

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 135

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.270,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Livno, G. J. Golija, odjeli 128, 152 i 155 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Livno, G. J. Golija, odjeli 128, 152 i 155 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4.791,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 103.006,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 5 mjeseci od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Tomislavgrad, G. J. Vran planina, odjel 6 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Tomislavgrad, G. J. Vran planina, odjel 6 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.468,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 49.864,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Tomislavgrad, G. J. Vran planina, odjel 11 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Tomislavgrad, G. J. Vran planina, odjel 11 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.032,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 23.736,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Tomislavgrad, G. J. Vran planina, odjel 14 I.2. Kratak opis predmeta ugovora [umarija Tomislavgrad, G. J. Vran planina, odjel 14 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.093,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 53.371,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres (M1-A-1593-13)

JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-129/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Produ`nica "Elektrodistribucija" Zenica Kontakt osoba: Amar Kasap

Broj 8 - Strana 136

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200225150528 Telefon: 032449666 Faks: 032449636 Elektronska po{ta (e-mail): a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od dana obostranog potpisa II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 97.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje i opravka radnih vozila iz programa Paccagnella i FIAT HITACHI FB 90 za potrebe ED Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova radionica pru`aoca usluga ili mjesto kvara Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ra~un dobavlja~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena izlaska Obavje{tenja o nabavci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora, na servisiranju i opravci radnih vozila Paccagnella i Fiat Hitachi u vrijednosti od najmanje 50.000,00 KM, u zadnje dvije godine ; da dobavlja~ ima na raspolaganju: najmanje jednog automehani~ara,

te najmanje jednog autoelektri~ara ili autoelektroni~ara ili autodijagnosti~ara; da dobavlja~ ima na raspolaganju servisnu radionicu i opremu za servisiranje i popravku vozila te da je ovla{teni servis za radna vozila iz programa Paccagnella i Fiat Hitachi FB 90 Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.3.2013. Vrijeme: 8:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: S. bega Ba{agi}a br.6 Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na ovla{teni fax. br. 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 05.02.2013. god. na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica, u vremenu od 08 do 16 sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-08/13. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-08/13 - ED Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu:sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE: BA391601020000013652. (M1-A-1447-13)

OP]INA NOVI TRAVNIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 485-1-2-1-21/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Novi Travnik Kontakt osoba: Haris Smaji} Adresa: Kralja Tvrtka b.b. Po{tanski broj: 72290 Op{tina/Grad: Novi Travnik IDB/JIB: 4236222030003 Telefon: 030795600 Faks: 030795608 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.novi.travnik@tel.net.ba Internet adresa (web): www.ont.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), NOVI TRAVNIK I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 137

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada studije isplativosti izgradnje industrijske,poslovno-uslu`ne zone Neobarje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada studije isplativosti izgradnje industrijske,poslovno uslu`ne zone Neobarje II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 17.094,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30. dana od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:05 Mjesto: Op}ina Novi Travnik, ulica Kralja Tvrtka bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tenbdersku dokumentaciju se pla}a iznos od 30.00 KM,uplata se vr{i na `iro ra~un kod Intessa Sanpaolo Bank, br: 1549995000429981, vrsta prihoda: 722131, {ifra op}ine: 065. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na {alter sali op}ine Novi Travnik svaki radni dan a ne mo`e se slati elektronski niti putem po{te. (M1-A-1286-13)

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-2-1-357/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hod`i} Naida, dipl.ing.znr Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033298341 Faks: 033297814 Elektronska po{ta (e-mail): mina.sebo@kcus.ba Internet adresa (web): www.kcus.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: tri godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 70.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sakupljanje, manipulacija i privremeno skladi{tenje do kona~nog uni{tenja opasnog medicinskog otpada koji podrazumijeva: hemijski otpad, otpad nastao kori{tenjem citostatika i citotoksika i farmaceutskog otpada. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KCUS-a, Bolni~ka br.25, Sarajevo, skladi{te ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti definisano tenderskom dokumentacijom

Broj 8 - Strana 138

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Preuzimanje i zbrinjavanje citostatika i citotoksika, u~e{}e:50,00 % 2. Preuzimanje i zbrinjavanje hemijskog otpada, u~e{}e:40,00 % 3. Preuzimanje i zbrinjavanje farmaceutskog otpada, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: KCUS-a, Bolni~ka br. 25, objekat TEB, soba br. 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorima Tehni~kog sektora- Slu`ba za tehni~ko zdravstvenu za{titu svakim radnim danom od 9 do 15 h uz predo~en Zahtjev za u~e{}e i dokaz o uplati 30,00 KM na `iro ra~un KCUS-a br.338 900 220 795 1937 kod UniCredit Bank Sarajevo.Zahtjev za u~e{}e u postupku nabavke i dokaz o uplati mo`e se dostaviti i putem tel.fax-a i u tom slu~aju originalna tenderska dokumentacija se dostavlja po{tom na adresu.Ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hod`i} Naida,dipl.ing.znr 033 298-341 ili [ebo Mina, ma{.tehn. 033 297-550 Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033298341 Faks: 033297814 E-mail: mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hod`i} Naida,dipl.ing.znr. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033298341 Faks: 033297814 E-mail: mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba (M1-A-1518-13)

OP[TINA ZVORNIK OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 508-1-2-1-16/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Zvornik Kontakt osoba: Branko Ja{i} Adresa: Svetog Save 124

Po{tanski broj: 75400 Op{tina/Grad: Zvornik IDB/JIB: 4400247350007 Telefon: 056232200 Faks: 056232221 Elektronska po{ta (e mail): zvornik@teol.net Internet adresa (web): www.opstina-zvornik.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),ZVORNIK I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kanalizacione i usluge odlagawa otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskim naseqima u 2013. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskim naseqima Karakaj i Divi~ - Lot1 i ^i{}ewe ulica i odvoz sme}a u nasequ Kozluk i utovar i odvoz sme}a na putnim pravcima: Pilica, Sapna, Crni vrh i Ku{lat - Lot2 Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 11:00

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 139

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op{tina Zvornik, Mala sala SO-e Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u Op{tini Zvornik, [alter sala u vremenu od 08.00 do 14:30 ~asova ili }e biti dostavqena na zahtjev dobavqa~a uz prezentaciju potvrde o uplati nov~ane nadoknade od 20,00KM na `iro ra~un: 555-006-02001655-29, vrsta prihoda: 729124, buxetska organizacija: 9999999, op{tina: 119, svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju za odr`avawe javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskim naseqima ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskim naseqima Karakaj i Divi~ II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 12 mjeseci II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 3 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Zvornik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ^i{}ewe ulica i odvoz sme}a u nasequ Kozluk i utovar i odvoz sme}a na putnim pravcima: Pilica, Sapna, crni vrh i Ku{lat II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 12 mjeseci II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 3 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Zvornik (M1-A-1327-13)

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-247/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta (e-mail): direktor@rmub.ba Internet adresa (web): www.rmub.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora INDUSTRIJSKA ULJA II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 690.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU Banovi}i dd Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:97,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM

Broj 8 - Strana 140

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Armije BiH 52, Direkcije Rudnika sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati td dostaviti na faks broj: 035 870 356 . TD ponu|a~i mogu preuzeti li~no ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem.Uplata nov~ane naknade se vr{i na ra~un broj: 1321300309179345 kod tuzlanske banke dd Tuzla; 1610250007190075 kod Raiffeisen bank dd Tuzla. Za ino ponu|a~e : Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH , SWIFT code RZBABA2S. Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovi}i, Account No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije BiH 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-1626-13)

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-248/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta (e-mail): direktor@rmub.ba Internet adresa (web): www.rmub.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ^ELI^NA U@AD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % 3. rok isporuke, u~e{}e:2,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Armije BiH 52, Direkcija Rudnika, sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije zajedno sa dokazom o uplati nov~ane naknade za td dostaviti na faks broj 035 870 356. TD se mo`e preuzeti li~no u kancelariji br. 61 Direkcije Rudnika ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata nov~ane naknade mo`e se izvr{iti na ra~un br. :

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 141

1321300309179345 kod Tuzlanske banke dd Tuzla; 1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH, SWIFT code RZBABA2S,Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja "Banovi}i", Account No:501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-1625-13)

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-249/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta (e-mail): direktor@rmub.ba Internet adresa (web): www.rmub.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sud`uk I klasa II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Dru{tvenog standarda RMU Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:97,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Armije BiH 52, Direkcije Rudnika , sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati nov~ane naknade za td dostaviti na faks 035 870 356. TD ponu|a~i mogu preuzeti li~no ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata nov~ane naknade se vr{i na ra~un broj: 1321300309179345 kod Tuzlanske banke dd Tuzla; 1610250007190075 kod Raiffeisen bank dd Tuzla. Za ino ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH, SWIFT code RZBABA2S. Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovi}i, Account No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. Napomena: Ponu|a~i uzorke moraju dostaviti do 10 sati dana 4.3.2013 godine u magacin Dru{tvenog standarda RMU Banovi}i dd Banovi}i. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi}

Broj 8 - Strana 142

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-1624-13)

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-250/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta (e-mail): direktor@rmub.ba Internet adresa (web): www.rmub.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora FLOKULANT II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 125.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMU Banovi}i dd Banovi}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:97,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Armije BiH 52,Direkcije Rudnika, sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati nov~ane naknade za TD dostaviti na faks broj: 035 870 356. TD ponu|a~i mogu preuzeti li~no ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata nov~ane naknade se vr{i na ra~un: 1321300309179345 kod Tuzlanske banke dd Tuzla; 16102560007190075 kod Raiffeisen bank dd Tuzla.Za ino ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH, SWIFT code RZBABA2S. Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovi}i, Account No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi}

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 143

Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-1623-13)

VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTON OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 514-1-1-1-27/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 Elektronska po{ta (e-mail): vladahnz@tel.net.ba Internet adresa (web): www.vlada-hnz-k.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 6 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Uredski materijal II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava uredskog materijala za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela `upanijske uprave. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Odgo|eno iz prora~unskih sredstava

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponuditelj tehni~ki i profesionalno sposoban za realiziranje predmetnog ugovora prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 22.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:4.3.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Stjepana Radi}a br.3 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, zainteresirani ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati naknade od 50,00 KM po LOT-u, na `iro ra~un Naru~itelja: - 3380002200005953 - UniCredit Bank d.d. - svrha doznake: Uplata tenderske dokumentacije - primalac: Prora~un HN@/K - vrsta prihoda: 722631 - prora~unska organizacija: 1202001 - op}ina: 180 s naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije za LOT - ____ i nazivom LOT-a. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 E-mail:vladahnz@tel.net.ba Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 E-mail: vladahnz@tel.net.ba Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 E-mail: vladahnz@tel.net.ba

Broj 8 - Strana 144

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Uredski materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava uredskog materijala za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela `upanijske uprave. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 500.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}anja 60 ili 90 ili 120 dana, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Vlade, ministarstava, drugih tijela `upanijske uprave, sudova, {kola Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pi}a i napitci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava pi}a i napitaka za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela `upanijske uprave. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}anja 60 ili 90 ili 120 dana, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Vlade, ministarstava, drugih tijela `upanijske uprave, sudova, {kola Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za odr`avanje ~isto}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava sredstava za odr`avanje ~isto}e za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela `upanijske uprave. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}anja 60 ili 90 ili 120 dana, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Vlade, ministarstava, drugih tijela `upanijske uprave, sudova, {kola Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gorivo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela `upanijske uprave. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}anja 60 ili 90 ili 120 dana, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske crpke u Mostaru, Konjicu, Prozor-Rami, Jablanici, ^itluku, ^apljini, Stocu i Neumu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lo` ulje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava lo` ulja za grijanje prostorija Vlade, ministarstava, drugih tijela `upanijske uprave, sudova, {kola Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 500.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}anja 60 ili 90 ili 120 dana, u~e{}e:10,00 %

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 145

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Vlade, ministarstava, drugih tijela `upanijske uprave, sudova, {kola Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava gra|evnog materijala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava gra|evnog materijala za izgradnju i popravak ku}a i stanova za povratnike na podru~ju Hercegova~ko-neretvanske `upanije. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}anja 60 ili 90 ili 120 dana, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te skladi{ta isporu~itelja. (M1-A-1569-13)

VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTON OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 514-1-1-1-28/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 Elektronska po{ta (e-mail): vladahnz@tel.net.ba Internet adresa (web): www.vlada-hnz-k.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava rezervnih dijelova za vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava rezervnih dijelova za vozila Ministarstva unutarnjih poslova HN@/K II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radionica policijske uprave Mostar II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Odgo|eno iz prora~unskih sredstava III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponuditelj tehni~ki i profesionalno sposoban za realiziranje predmetnog ugovora prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 % 2. kvaliteta (jamstvo za isporu~ene rezervne dijelove), u~e{}e:20,00 % 3. rok pla}anja (60 ili 90 ili 120 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 22.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:4.3.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Stjepana Radi}a br.3 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, zaintersirani ponuditelji du`ni su predo~iti dokaz o uplati naknade od 50,00 KM na `iro ra~un Naru~itelja: - 3380002200005953 - UniCredit Bank d.d. - svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije - primalac: Prora~un HN@/K

Broj 8 - Strana 146

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

- vrsta prihoda: 722631 - prora~unska organizacija: 1202001 - op}ina: 180 s naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije za LOT-1 - Nabava rezervnih dijelova za vozila" ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 E-mail:vladahnz@tel.net.ba Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 E-mail: vladahnz@tel.net.ba Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kanton Kontakt osoba: Melanija ]ori} Adresa: Stjepana Radi}a 3. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227310410003 Telefon: 036449020 Faks: 036449030 E-mail: vladahnz@tel.net.ba Internet adresa: www.vlada-hnz-k.ba (M1-A-1570-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-98/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293278 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za autobuse II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1118 Rezervni dijelovi elektro za autobuse IKARBUSIK 201 LOT 1125 Elektro materijal i oprema BOSCH (releji, instrum i dr) LOT 1117 Rezervni dijelovi za autobuse osim elektro IKARBUS IK 201 LOT 1111 Rezervni dijelovi za autobuse osim elektro MERCEDES BENZ, LOT 1124 Elektro materijal i oprema BOSCH (prekida~i brisa~i i dr.) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 147

elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za autobus I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1118 Rezervni dijelovi elektro za autobuse IKARBUS IK 201 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 99.060,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:00 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za autobus I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1125 Elektro materijal i oprema BOSCH (releji instrumenti i dr) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 98.374,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine

III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:30 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za autobus I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1117 Rezervni dijelovi za autobuse osim elektro IKARBUS IK 201 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 91.051,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za

Broj 8 - Strana 148

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:00 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za autobus I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1111 Rezervni dijelovi za autobuse osim elektro MERCEDES BENZ II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.150,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:30 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za autobus I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1124 Elektro materijal i oprema BOSCH (prekida~i, brisa~i i dr) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 89.872,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 13:00 sati (M1-A-1465-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-2-1-95/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293278 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi od gume II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1310 Rezervni dijelovi od gume za trolejbuse

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 149

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e:90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku

dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:00 sati ". (M1-A-1462-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-2-1-96/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293278 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Mehani~ka obrada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 3011 Mehani~ka obrada dizel motora II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 97.980,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 8 - Strana 150

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e:90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:30 sati ". (M1-A-1463-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-97/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293278 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 400.600,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Protektirane gume II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 3112 Nabavka protektiranih guma na vozilu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 151

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e:90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:00 sati ". (M1-A-1464-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-99/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad

IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293278 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za minibus II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1403 A Rezervni dijelovi motora minibus IVECO 100E 18 LOT 1403 B Rezervni dijelovi sistema za ko~enje IVECO 100E 18 LOT 1412 Rezervni dijelovi za minibus ISUZU NOVOCITI LOT 1403 D Rezervni dijelovi elasti~nog ogibljenja IVECO II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 10:00

Broj 8 - Strana 152

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za minibuse I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1403 A Rezervni dijelovi motora minibus IVECO 100E 18 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 96.741,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:00 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za minibuse I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1403 B Rezervni dijelovi sistema za ko~enje IVECO 100E 18

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 82.632,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:30 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za minibuse I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1412 Rezervni dijelovi za minibus ISUZU NOVOCITI II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 76.920,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 153

numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:00 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za minibus I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1403 D Rezervni dijelovi elasti~nog ogibljenja IVECO II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 64.050,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:30 sati ". (M1-A-1466-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-100/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293278 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za tramvaj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 12010 S Kablovi i kablovski pribor za modernizaciju tramvajskih vozila SATRA II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja

Broj 8 - Strana 154

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za tramvaje I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 12010 S Kablovi i kablovski pribor za modernizaciju tramvajskih vozila SATRA II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 598.590,10 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:30 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za tramvaje I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1202 Rezervni dijelovi za tramvaj ^KD K-2 elektro II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 96.962,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine

III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 13:00 sati ". (M1-A-1467-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-101/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293278 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do ispunjenja ugovora , maksimalno do 31.12.2014 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 115.940,00

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 155

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kontaktni vod II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1509 Kontaktni vod II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e:90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na

blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 13:30 sati ". (M1-A-1468-13)

JU DJE^IJE OBDANI[TE "MAJKE JUGOVI]" DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 632-1-1-1-10/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU DJE^IJE OBDANI[TE "MAJKE JUGOVI]" DOBOJ Kontakt osoba: GORDANA CVIJANOVI] Adresa: KARA\OR\EVA 50 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400023670006 Telefon: 053241692 Faks: 053241691 Elektronska po{ta (e mail): obdanistedo@teol.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJ I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna za{tita I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prehrambeni proizvodi i namirnice za pripremawe obroka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prehrambeni proizvodi i namirnice za pripremawe obroka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne

Broj 8 - Strana 156

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 14:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Kara|or|eva 50 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabvaka hweba II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20.000 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 23.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JPU "MAJKE JUGOVI]", Kara|or|eva 50 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg mesa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.300 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 18.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JPU "MAJKE JUGOVI]" Kara|or|eva 50 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ribe

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 900 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JPU "MAJKE JUGOVI]" DOBOJ ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ostalih namirnica za pripremawe obroka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 13 110 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 48.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JPU "MAJKE JUGOVI]" Kara|or|eva 50 Doboj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ostalih prehrambenih artikala II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 56.000 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 78.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kara|or|eva 50 Doboj (M1-A-1652-13)

JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 725-1-1-1-9/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ Kontakt osoba: Tawa Kr{i} Adresa: Nemawina 18 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400017940000 Telefon: 053241110 Faks: 053241810

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda

Broj 8 - Strana 157

Elektronska po{ta (e mail): info@domzdravljadoboj.ba Internet adresa (web): www.domzdravljadoboj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJ I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka stomatolo{kog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetwe iz ~lana 23. ZJN (Sl. glasnik BiH broj 49/04). Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma otvarawa ponuda, odnosno doprinosi i porezi moraju biti pla}eni u roku od 3 (tri) mjeseca prije otvarawa ponuda. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ponuda treba da sadr`i: naziv ponude sa ta~nom adresom, brojem telefona- telefaksa, JIB-om, PIB-om, imenom i prezimenom kontakt osobe, izvod iz sudskog registra sa prilozima izdatim od nadle`nog suda. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Bilans stawa i bilans uspjeha za 2011.godinu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ je du`an dostaviti: - Podatke o robi sa za{ti}enim nazivima, imenom proizvo|a~a, zemqom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere franko "Dom zdravqa" Doboj - Podatke o roku garancije ponu|ene robe Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 5.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ, Nemawina 18, 74000 Doboj, uprava DZ mala sala Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Domu zdravqa Doboj kod sekretara za javne nabavke Tawe Kr{i}, kancelarija broj 320 od 08,00 do 14,00 ~asova svakim radnim danom, nakon objavqivawa obavje{tewa o nabavci u "Sl. glasniku BiH" od 04.02.2013.godine uz ovjeren primjerak virmana o uplati nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 50 KM. Uplate se vr{e na transakcijski broj 555-008-00049417-76 u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Doma zdravqa propisno zape~a}ene kod sekretara za javne nabavke. Na koverte obavezno nazna~iti: - naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa; - ponuda za javno nadmetawe broj: 411-02/13 - "NE OTVARAJ- OTVARA KOMISIJA" Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Alternativne ponude nisu dozvoqene. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ Kontakt osoba: Tawa kr{i} Adresa: Nemawina 18 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400017940000 Telefon: 053241110 Faks: 053241810 Elektronska po{ta (e-mail): tanja.krsic@domzdravljadoboj.ba Internet adresa (web): www.domzdravljadoboj.ba I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ Kontakt osoba: Tawa Kr{i} Adresa: Nemawina 18 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400017940000 Telefon: 053241110 Faks: 053241810 Elektronska po{ta (e-mail): tanja.krsic@domzdravljadoboj.ba Internet adresa (web): www.domzdravljadoboj.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ Kontakt osoba: Tawa Kr{i} Adresa: Nemawina 18 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400017940000 Telefon: 053241110 Faks: 053241810 Elektronska po{ta (e-mail): tanja.krsic@domzdravljadoboj.ba

Broj 8 - Strana 158

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Internet adresa (web): www.domzdravljadoboj.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka stomatolo{kog materijala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 56.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013.god. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 60,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 30,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ, Nemawina 18, 74 000 Doboj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka stomatolo{kog sitnog inventara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 22.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013.god. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 60,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 30,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "DOM ZDRAVQA" DOBOJ, Nemawina 18, 74 000 Doboj (M1-A-1355-13)

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 756-1-2-1-1/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dajana [unji} Adresa: Hamdije ^emerli}a broj 2/VII Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo

IDB/JIB: 4200145980007 Telefon: 033721310 Faks: 033721311 Elektronska po{ta (e-mail): info@bata.gov.ba Internet adresa (web): www.bata.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 33.200,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Okvirni sporazum o javnoj nabavci avio karata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Okvirni sporazum se zaklju~uje od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2014. godine i ukupan iznos svih dodijeljenih ugovora za ovaj period ne}e pre}i iznos od 40.000,00 KM. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Okvirni sporazum }e se zaklju~iti sa najpovoljnijim dobavlja~em za isporuku avionskih karata u periodu od dana potpisivanja ugovora do31.12.2014. godine za potrebe Instituta za akreditiranje BiH II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Institut za akreditiranje BiH, Hamdije ^emerli}a broj 2/VII 71000 Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 159

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Hamdije ^emerli}a broj 2/VII, 71000 Sarajevo (M1-A-1563-13)

JP ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D. OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 867-1-2-1-10/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA a.d. Kontakt osoba: Topalovi} Sanja Adresa: Nikole Tesle 58 Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400540060005 Telefon: 057340084 Faks: 057340056 Elektronska po{ta (e mail): mzuins@teol.net Internet adresa (web): www.zunsrs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka bankarskih usluga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge vo|enja platnog prometa II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5.000 transakcija II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 10.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova mjesta prodajnih objekata Zavoda i sjedi{ta Zavoda II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 2 godine

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Provizija na obavqene transakcije, u~e{}e:40,00 % 2. Kamata na sredstva po vi|ewu, u~e{}e:50,00 % 3. Kamata na oro~ena sredstva, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 4.3.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Nikole Tesle 58, 71123 Isto~no Sarajevo (M1-A-1521-13)

OP]INA @IVINICE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 885-1-3-1-11/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA @IVINICE Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi} Adresa: Alije Izetbegovi}a 28 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209579210002 Telefon: 035743300 Faks: 035772125 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.zivinice@bih.net.ba Internet adresa (web): www.opcinazivinice.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 8 - Strana 160

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Or`avanje, rekonstrukcija i dogradnja infrastrukturnih dijelova objekata ( niskogradnja ) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi na odr`avanju, rekonstrukciji i dogradnji infrastrukturnih objekata ( puteva-ulica, parkova, pje{a~kih staza i dr. - komplet ) - niskogradnja. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Nema. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne-predmetne djelatnosti - niskogradnja. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ukupan promet u zadnje dvije godine nesmije biti manji od 1.000.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Obavezni-uslovni dio opreme/mehanizacije: kamion do 150 KS, kamion preko 150 KS, utovariva~, grejder, rovokopa~ (bager), kompresor, valjak - 2 kom, fini{er. - Kvalifikacije rukovode}eg osoblja ( min. 1 osobe ) za pru`anje konkretnih usluga - fotokopija dokumenta o polo`enom stru~nom ispitu iz predmetne oblasti rukovode}eg osoblja/osobe. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM za svaki Lot posebno IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina @ivinice, Ul. Alije Izetbegovi}a br. 28- Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Op}ina @ivinice, Kontakt osobe: Zineta Isakovi} i Fahrudin Kuljaninovi}, tel.: 035 743 326 i 035 743 325 fax.: 035 772 125. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA @IVINICE Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi} i Zineta Isakovi}

Adresa: Alije Izetbegovi}a 28 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209579210002 Telefon: 035743325 Faks: 035772125 E-mail:opcina.zivinice@bih.net.ba Internet adresa: www.opcinazivinice.org I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA @IVINICE Kontakt osoba: Hasiba Gazdi} Adresa: Alije Izetbegovi}a 28 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209579210002 Telefon: 035743374 Faks: 035772125 E-mail: opcina.zivinice@bih.net.ba Internet adresa: www.opcinazivinice.org I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP]INA @IVINICE Kontakt osoba: Hasiba Gazdi} Adresa: Alije Izetbegovi}a 28 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209579210002 Telefon: 035743374 Faks: 035772125 E-mail: opcina.zivinice@bih.net.ba Internet adresa: www.opcinazivinice.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja infrastrukturnih objekata-dijelova u gradu @ivinicama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi na odr`avanju, rekonstrukciji i dogradnji infrastrukturnih objekata ( puteva-ulica, parkova, pje{a~kih staza i dr. - komplet ) - niskogradnja. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 410.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma tri godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @ivinice - grad V. Dodatne informacije Kao u aneksu A. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i rekonstrukcija Druge ulice i ulice Me{e Selimovi}a u gradu @ivinicama

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 161

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji iinfrastrukturnih objekata ( puteva-ulica ) - niskogradnja. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 240.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma tri godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @ivinice - grad V. Dodatne informacije Kao u Aneksu A. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i odr`avanje lokalnih i nekategorisanih puteva na podru~ju op}ine @ivinice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi na odr`avanju i sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva ( komplet ) - niskogradnja. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 330.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma tri godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kompletno podru~je op}ine @ivinice. V. Dodatne informacije Kao u Aneksu A. (M1-A-1404-13)

O[ "VARE[ MAJDAN" VARE[ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1027-1-2-1-8/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: O[ "Vare{ Majdan" Vare{ Kontakt osoba: Mujesira Kevri} Adresa: Perunska 24 Po{tanski broj: 71330 Op{tina/Grad: Vare{ IDB/JIB: 4218246660000 Telefon: 032845020 Faks: 032845021 Elektronska po{ta (e-mail): vmajdan@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora prevoz u~enika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz u~enika u drugom polugodi{tu {kolske 2012/2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23.Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~lan 24.Zakona o javnim nabavkama BiH III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Usloviiz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.3.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: O[ "Vre{ Majdan" Vare{, Perunska br. 24 Vare{ 71330 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vare{ Majdan-Pajtov Han -Budo`elje I.2. Kratak opis predmeta ugovora prevoz u~enika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1

Broj 8 - Strana 162

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.841,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2012/2013. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vare{ Majdan V. Dodatne informacije Navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz u~enika na relaciji Vare{ Majdan-Strije`evo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz u~enika na relaciji Vare{ Majdan-Strije`evo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.234,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2012/2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vare{ Mjadan V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz u~enika Vare{ Majdan-Dubo{tica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz u~enika Vare{ Majdan -Dubo{tica, navedena relacija je Auto dan II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.817,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Vare{ Majdan IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2012/2013. godine V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz u~enika Vare{ Majdan- Stupni Do

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz u~enika Vare{ Majdan -Stupni-Do , navedena relacija je Auto dan II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.570,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2012/2013. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Vare{ Majdan V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz u~enika Kadari}i -Dabravine I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz u~enika Kadari}i-Dabravine, navedena relacija je Auto dan II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.023,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2012/2013. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dabravine V. Dodatne informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prevoz u~enika Dabravine -Koko{~i}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz u~enika Dabravine -Koko{~i}i, navedena relacija je Auto dan II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.514,60 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2012/2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dabravine V. Dodatne informacije Navedene u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1276-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 163

JKUP "KOMUNALIJE" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1048-1-1-1-5/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JKUP "Komunalije" d.o.o. Kontakt osoba: Sulejman Mujaki} Adresa: Ulica Ive Marinkovi}a bb Po{tanski broj: 77230 Op{tina/Grad: Velika Kladu{a IDB/JIB: 4263437550005 Telefon: 037775195 Faks: 037775196 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), VELIKA KLADU[A I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka dvije rabljene autosme}are do 10 godina starosti II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka dvije rabljene autosme}are do 10 godina starosti II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.3.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 12:30

Mjesto: Velika Kladu{a, Gradska sportska dvorana ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rabljena sme}ara do 10 godina starosti, max. dopu{tene te`ine 18 tona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rabljena sme}ara do 10 godina starosti, max. dopu{tene te`ine 18 tona II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 6 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % 4. Garancijski period, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Velika Kladu{a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rabljena sme}ara do 10 godina starosti, max. dopu{tene te`ine 18-26 tona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rabljena sme}ara do 10 godina starosti, max. dopu{tene te`ine 18-26 tona II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 6 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % 4. Garancijski period, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Velika Kladu{a (M1-A-1548-13)

JAVNA USTANOVA NARODNO POZORI[TE SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1245-1-1-1-1/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA NARODNO POZORI[TE SARAJEVO

Broj 8 - Strana 164

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

Kontakt osoba: Alma Alihod`i} Adresa: Obala Kulina bana 9 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200566570002 Telefon: 033445138 Faks: 033445138 Elektronska po{ta (e-mail): balet@bih.net.ba Internet adresa (web): www.nps.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Slobodno vrijeme, kultura i religija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva i lo` ulja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva za slu`beno auto i kamion (dizel) i nabavka lo` ulja za potrebe grijanja u JU NPS II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.2.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 14:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Obala Kulina bana 9, JU Narodno pozori{te Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka dizel goriva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka dizel goriva za slu`beno vozilo i kamion II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2800 litara dizel goriva II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Cijena po litri, u~e{}e: 40,00 % 2. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 % 3. Pokrivenost benzinskim pumpama u KS, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Narodno pozori{te Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka lo` ulja I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za potrebe grijanja u JU Narodno pozori{te II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 63.600 litara lo` ulja II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 140.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Cijena po litri, u~e{}e: 40,00 % 2. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 % 3. Rok isporuke za hitne intervencije, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Narodno pozori{te (M1-A-1315-13)

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 8 - Strana 165

B - OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 12-1-1-2-38/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 12-1-1-1-30/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Kontakt osoba: Dragica Vuji} Adresa: Trg Republike Srpske br. 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401565850007 Telefon: 051332300 Faks: 051332309 Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@poreskaupravars.org Internet adresa (web): www.poreskaupravars.org I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme i to: - Pro{irewe storage-a i nadogradwa serverskog sistema i - Sistema za back-up podataka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 301.390,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Bawa Luka, Trg Republike Srpske br. 8 II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00% 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00% Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: LANACO d.o.o. IDB/JIB: 4400853190007 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 298.509,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{no navesti bez PDV-a: 298.509,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 21.1.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 298.509,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 301.353,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1304-13)

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 29-1-2-2-21/13 Broj obavje{tenja o nabavci 29-1-2-1-16/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo civilnih poslova BiH Kontakt osoba: Edin Salihagi} Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200885910002 Telefon: 033 Faks: 033 Internet adresa (web): www.mcp.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluga odr`avanja permanentnih mre`a GNSS stanica u BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluga odr`avanja permanentnih mre`a GNSS stanica u BiH na 36 lokacija za period od najmanje 26 mjeseci.

Broj 8 - Strana 166

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 4. 2. 2013.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 369.954,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 316.200,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova 36 lokacija u BiH kao u TD II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja najmanje 26 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: VEKOM GEO IDB/JIB: 100246838 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 316.160,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 12.160,00 KM mjese~no IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.12.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 316.160,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 326.300,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1566-13)

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 29-1-1-2-22/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo civilnih poslova BiH Kontakt osoba: Edin Salihagi} Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200885910002 Telefon: 033 Faks: 033 Internet adresa (web): www.mcp.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1

II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka GNSS prijemnika i ra~unarske opreme-laptopa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka GNSS prijemnika i ra~unarske opreme-laptopa Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 29-1-1-1-13/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka 6 ({est) komada GNSS prijemnika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 6 ({est) komada GNSS prijemnika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 6 ({est) II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 111.964,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana od dana zaklju~enja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trg BiH 3, 71000 Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GEOKOM d.o.o. IDB/JIB: 4201199420003 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 108.000,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 108.000,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.12.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 108.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 116.700,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je